Page 1

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 90. YIL BAŞK ENT POL İ GON KOM PL E K Sİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

T ÜRKİ YE ATIC ILIK V E AV C ILIK F ED ERASYON U

O DTÜ M İM AR L IK B Ö L ÜM Ü


TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 90. YIL BAŞK ENT POL İ GON KOM PL E K Sİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yayı na Haz ı r l ayanl a r : De n iz Üç e r, Ö z g ü n Ö z ç a k ır


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Nur Ala Aliş’in Mesajı Atıcılık ve avcılık insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmiş uygarlıkların gelişmişlik düzeyleri atıcılık ve avcılık aletlerinde gösterdikleri ustalıkları ile ölçülmektedir. Günümüzde bir spor dalı olan atıcılık ve avcılık yine toplumların gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olarak belirtilmektedir. Farklı dünya ülkelerini bir araya getiren spor organizasyonları, ülkelerin sahip oldukları ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini simgeleyen gelişmiş ve farklı spor tesislerini tüm dünyaya sergiledikleri önemli faaliyetlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu vizyonu kendine düstur edinen Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, bu sene doksanıncı yılına girmiştir. Bu doksan yıl, sporun toplum hayatında yapabileceği olumlu etkileri her alanda göstermiş, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren aktivitelere imza atmıştır. Bu başarılı doksan yılı sembolize etmek adına Federasyon olarak bizler, atıcılık, avcılık ve paintball faaliyetlerinin bir arada yapılabileceği, sporcularımıza günümüz şartlarına uygun, çağdaş bir poligon kompleksi kazandırmak amacı ile uluslararası alanda kendisinden söz ettirecek 90’ncı Yıl Başkent Poligonu Kompleksi projesini hayata geçirmeye karar verdik. Bu karar hızlı bir şekilde uygulanarak, ülke adına örnek teşkil edecek bir spor federasyonu ve üniversite

iş birliğine dönüştürülmüştür. Bu işbirliği kapsamında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerden oluşan gruplar davet edilerek yarışma niteliğinde proje üretmeleri istenmiş, yine Federasyon ve Üniversite öğretim üyeleri ortaklığında oluşturulan yarışma jürisi tarafından hassas bir elemeden geçirilen bir proje birinciliğe layık görülmüştür. Birinci seçilen projenin ulusal ve uluslararası alanlarda en başarılı noktaya ulaşması için bundan sonraki en önemli adımlardan birisi çevreye uyumlu ve sürdürülebilir olmasıdır. Ön tasarımı şekillenmiş olan proje, çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde detaylandırılacaktır. Bu anlamda çevre dostu yapı sistemleri ve malzemeleri kullanılarak inşaat süreci etkileri minimuma indirilecektir. Yapının kullanım süreci boyunca yine en az etkiyi yaratması adına sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınacaktır. Böylece, yapı kompleksi LEED sertifkasını almaya aday olacaktır. Doğal çevreye karşı hassas olan bu yapı, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun atıcılık ve avcılığın uzun geçmişine duyduğu saygıyı ve geleceği de bu kadar uzun kılabilme amacının bir göstergesidir. Proje yarışmasında tüm emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunarım.


ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı Güven Arif Sargın’ın Mesajı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kuruluşu ve hemen akabinde süregelen fiziki yapılaşması salt Modern mimarinin Türkiye’de deneylenmesi adına değil, mimarlık pratiğinin hangi süreçler ve araçlarla yapılması/sürdürülmesi gerektiğine dair de özgün ipuçları sunar. 1956 sonrası kabul edilen yerleşke planı ve bu yerleşkenin belki de en can alıcı mimari eseri olarak addedilen Mimarlık Fakültesi binası, ulusal yarışmayla elde edilmiştir ve proje müellifleri bugüne değin üniversitenin adeta kurumsal yüzleri olmuştur. Üniversitenin gelişme stratejisi kapsamında daha sonra hayata geçirilen ek binaları ile Teknokent ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi yapıları da, yarışma geleneğinin her koşul altında canlı tutulmasıyla elde edilmiştir. Bu noktada, ODTÜ Yerleşkesinin son 50 yıl içerisinde ürettiği nitelikli peyzaj ve kent ormanı nedeniyle, kurumun Uluslararası Aga Khan Vakfı tarafından takdir edilerek ödüllendirilmesi dikkat çekicidir. Üniversitenin mimari çevreye ilişkin keskin duyarlılığı ve bunu adeta kurumsal kimliğinin önemli bir kurucu unsuru olarak görmesi, özellikle Mimarlık Fakültesi’nde yer tutan akademik ve idari personel ile öğrencilerin mesleki bilgi ve yeterliliklerinin yansıra görgülerinin merkezine yerleşmiştir. Bu noktadan hareketle, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi himayesinde,

Mimarlık Bölümü’nce örgütlenerek gerçekleştirilen yarışma, yukarıda özetle zikretmeye çalıştığımız geleneğin en son halkalarından birisi olarak kabul görmelidir. ODTÜ Mimarlık Bölümü Lisansüstü programlarında eğitimlerini sürdüren genç, yaratıcı ve eleştirel akla haiz mimarlara açık olarak tasarlanan bu yarışma, ehil kurumlar marifeti ve yarışma süreçleriyle kurumsal nitelikli ve farklı ölçeklerde fiziki çevrelerin üretilebilmesinin mümkün olduğunu göstermesi açısından dikkatle takip edilmelidir. Bu süreçte elde edilen projeler, salt mimari son ürün olarak değil; sorunun tanımlanması, program tasarımı, araştırma odaklı tasarım süreç ve yöntemlerinin harekete geçirilmesi açısından da, alışagelmedik bir mimari pratiği gündeme taşıyacağı aşikardır. Ancak bu tür pratiklerin yaygın bir kabule dönüşebilmesi, işverenlerin mesleki yeterliliği, yetkinliği ve görgüsü olan kurumlara daha fazla güvenmesini ve işbirliğine hazır olmalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda federasyonun girişiminin takdire şayan olduğunun belirtilmesinde özellikle yarar bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu sürece inanarak katkı koyan herkese teşekkür ediyor ve mimarlık ortamının daha da zenginleştirilmesi çabalarına destek sağlayan herkesi, kurumumuz adına yürekten selamlıyoruz.


ŞARTNAME


1

Yarışmanın Adı ve Amacı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından ve ODTÜ Mimarlık Bölümü danışmanlığında; davetli ve tek aşamalı olarak ilan edilmiştir. Yarışmanın amacı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi konulu projenin şartnamede belirtilen koşullara bağlı kalarak yarışma yoluyla gerçekleştirilmesidir.

2

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışma, ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı’nın danışmanlığı ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun isteği doğrultusunda kurum içinde örgütlenmiştir. Yarışma, ODTÜ Mimarlık Bölümü Lisansüstü Öğrencilerine açık, davetli ve tek aşamalı mimari proje yarışmasıdır.

3

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu, ekte verilen ihtiyaç programı doğrultusunda, ekonomik, çağdaş, yenilikçi ve simgesel bir Türkiye Atıcılık ve

Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi’nin tasarlanmasıdır. “Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi” 400 metre’ye 400 metre ölçülerinde ve 160,000 m2 büyüklüğünde, kare ve kuzey yönüne dik şekilde konumlanan soyut bir arazi üzerinde tasarlanacaktır. Arazide kot farkı yoktur. Arazinin güneyinden dört şeritli bir araç yolu geçmekte olup (2 gidiş – 2 geliş), bütün servisler o yoldan alınacaktır. Alana araç ve yaya ulaşımının çözümü, arazi içerisindeki yeşil ve sulak alanların (orman, su, nehir vb.) dağılımı ve kentsel tasarım kararları yarışmacıya bırakılmıştır. Belirtilmeyen bütün koşullar yok sayılacaktır.

4

Yarışmaya Katılım Koşulları

- ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde lisansüstü öğrencisi olmak ve ekip üyelerinin olduğu listeyi ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı’nın onayını alarak raportörlüğe iletmek (Gruptaki en az bir kişinin bu koşulu sağlaması yeterlidir. Eğer grupta ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde lisansüstü eğitimine devam etmeyenler varsa ekip başının lisansüstü eğitim gören kişi olması gereklidir)


- Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, - Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, - Yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. Yukarıda belirtilen koşulları sağlayıp, ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı’na yarışmaya katılmak istediklerini bildiren aşağıdaki 4 (dört) ekip davetli ve tek kademeli olan ‘Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması’na proje teslim etmişlerdir. Ekip Ekip Ekip Ekip

1 Onur Özkoç Duygu Tüntaş, Heves Beşeli 2 Yiğit Acar, Cana Meral Dai, Ensar Temizel, Erkut Sancar, Utku Karakaya 3 İpek Mehmetoğlu, Gökhan Kınayoğlu, Günce Eşingen, Tolga Baş 4 Emre Acar, Zuhal Acar

5

Yarışma Jürisi

Danışman juri üyeleri, asil jüri üyeleri, yedek jüri üyeleri ve raportörler alfabetik sıra ile sıralanmışlardır. 5.1. Danışman Jüri Üyeleri Ali Cengizkan – Mimarlık Fakültesi Dekanı (ODTÜ, Prof.) Nur Ala Aliş – Federasyon Başkanı (TAF) Yasemin Gök – Kurul Üyesi (TAF) Zekeriya Attila – As Başkan (TAF) 5.2. Asil Jüri Üyeleri Haluk Zelef – Öğretim Üyesi (ODTÜ, Dr.) – Jüri Başkanı Güven Arif Sargın – Mimarlık Bölümü Başkanı (ODTÜ, Prof.) Halis Günel – Öğretim Üyesi (ODTÜ, Doç. Dr.) Namık Erkal – Öğretim Üyesi (ODTÜ, Doç. Dr.) Onat Öktem – Mimar (ODTÜ) 5.3. Yedek Juri Üyeleri Ali İhsan Ünay – Öğretim Üyesi (GÜ, Prof.) İpek Gürsel Dino – Öğretim Üyesi (ODTÜ, Yar. Doç. Dr.)


5.4. Raportörler Deniz Üçer – Araştırma Görevlisi (ODTÜ) Özgün Özçakır – Araştırma Görevlisi (ODTÜ)

6

açıklanmasını istedikleri konuları tartışmak amacıyla 10.12.2013 tarihinde yarışmacılar, jüri üyeleri ve raportörlerin katılımıyla soru cevap toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yarışma Takvimi

15.11.2013 Raportörlerin şartnameyi oluşturmaya başlaması 30.11.2013 Raportörlerin Mersin Erdemli Atış Poligonuna teknik inceleme ziyareti 02.12.2013 Şartnamenin yarışmacı ekiplere teslimi 10.12.2013 Soru-cevap toplantısı 30.12.2013 Projelerin teslimi 02.01.2014 Jüri değerlendirme toplantısı - I 15.01.2014 Jüri değerlendirme toplantısı - II 17.02.2014 Kolokyum ve Sergi

9

7

17.02.2014 tarihinde, MKEK Sanayi Teknoloji Müzesi’nde yarışmayı açan idareden temsilcilerin, danışman, asil ve yedek jüri üyelerinin katılacağı kolokyum düzenlenecek ve kolokyumun ardından yarışmadan ödül alanlara ödülleri takdim edilecektir. Aynı gün MKEK Sanayi Teknoloji Müzesi’nde, yarışmaya katılan tüm projelerin sergilendiği “Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon

Yarışma Şartnamesinin Elde Edilmesi

Yarışma şartnamesi raportörler tarafından yarışmacı ekiplere, her grubun ekip başına e-posta yoluyla iletilecektir.

8

Soru ve Cevap toplantısı

Yarışmacıların yarışmaya ilişkin sorularını ve

Jüri Değerlendirme Toplantısı Tarihi ve Sonuçların İlanı

Yarışma jürisi 02.01.2014 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonucunda raportörlerce hazırlanacak tutanak ve raporlara göre yarışma sonuçları aynı gün yarışmacılara e-posta yoluyla ilan edilecektir.

10 Projelerin Sergilenmesi ve

Kolokyum


Kompleksi Mimari Proje Yarışması Sergisi” açılacaktır. Yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul ederler.

11

Yarışmacılara Verilecek Belgeler

“Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması”na ilişkin şartname ve ihtiyaç programı, yarışmacılara e-posta yoluyla iletilecektir.

12

Yarışmacılardan İstenenler

12.1. Şemalar ve Çizimler Projenin ana fikrini anlatan diyagramlar ve kavramsal şemalar Yarışmacılardan, tasarım ana fikirlerini anlatan, kentsel ve mimari tasarım kararlarını açıklayan ve yapının çevresel ilişkilerini ifade eden yazılı, grafik ve çizim düzeyinde anlatımları içeren şemalar istenmektedir. Vaziyet Planı Ölçek 1/1000 olacaktır. Tasarımcılar, alana

erişimi, giriş ve çıkışları, yapılara yaklaşımı, çevre düzenleme kararlarını ve önerilerini bu planda gösterecektir. Planlar, Kesitler ve Görünüşler Plan, kesit ve görünüşlerin ölçeği 1/500 olacaktır. Yarışmacılar zemin kat planında yakın çevre ilişkilerini göstermelidir. Projeyi en iyi anlatacak şekilde, yarışmacının yeterli gördüğü kadar kat planı, kesit ve cephe çizilecektir. Bunlarla birlikte, yapıyı yeterince anlatan, uygun sayıda perspektiflere yer verilecektir. 12.2. Açıklama Raporu Yarışmacılardan, konunun bütününe ait mimari ve planlama yaklaşımlarına ilişkin açıklamaları, tasarım kararlarını oluşturan nedenleri ve sürdürülebilirlik stratejilerini içeren A3 boyutunda hazırlanmış mimari açıklama raporu istenmektedir. Raporun ekinde, yarışmacıların hazırladıkları sunum paftaları da A3 boyutuna küçültülmüş şekilde yer almalıdır. Toplam inşaat alanı ve kat planlarının toplam alanı gibi sayısal verilerin rapora işlenmesi beklenmektedir. 12.3. Maket Yarışmacılar maket teslimi beklenmemektedir.


Ancak, yarışma sonuçları açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde 1. olan ekip, proje maketini raportörlüğe teslim edecektir. Jüri talebine göre diğer yarışmacılardan da aynı süre zarfında maket istenebilir. Teslim edilecek maket(ler)in ölçeği daha sonra belirlenecektir. 12.4. Projenin Sunumu - Paftalar A0 boyutlarında, dikey olarak hazırlanacaktır ve asılma şeması her paftanın sağ alt köşesinde yer alacaktır. Katlanmadan ve rulo yapılmadan sert bir zemine yapıştırılarak teslim edilecektir. Çizim ve sunumlar maksimum 3 adet A0 pafta ile sınırlıdır. - Grafik sunum konusunda yarışmacılar serbesttir. - Teslim edilecek olan tüm A0 paftalarının A3 boyutunda birer kopyası, yukarıda bahsedildiği üzere hazırlanan mimari açıklama raporunun ekinde yer alacaktır. - Projeler ayrıca CD ortamında teslim edilecektir. Yarışmacıların teslim edeceği CD’de sunum paftaları ile beraber açıklama raporuna da yer verilecektir.

13 İhtiyaç Programı “Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması”nın ihtiyaç programının genel dökümü aşağıdaki tabloda verilmiştir. Birim Adı Toplam m2 A. Spor Tesisleri 54,813 m2 B. İdari Birimler 822 m2 C. Sosyal, Kültürel ve Ticari Birimler 6,996 m2 D. Otel 3,594 m2 E. Lojman 780 m2 F. Açık Alanlar* GENEL TOPLAM

67,005 m2

* Her birim için yazılan detaylı mimari programda, gerekli açık alanlar tanımlanmıştır (300 metre atış poligonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi) Burada tanımlananlar ek açık alanlar - 500 araçlık açık otopark hariç - sosyal, kültürel ve sportif amaçlı olmakla birlikte yarışmacıların tasarım fikirlerine göre önerilere ve değişikliklere açıktır.


JÜRİ RAPORU


Jüri Toplantısı - I (02 Ocak 2014) Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması jürisi tüm asil jüri üyelerinin ve TAF adına Danışman Jüri Üyesi Yasemin Gök’ün katılımı ile 02 Ocak 2014 günü toplanmıştır. Jüri toplantısının başında, raportörler tarafından yarışma konusu ile ilgili bir sunuş yapılmıştır. Sunuşun ardından jüri, Dr. Haluk Zelef’i jüri başkanı olarak seçmiştir. Yarışma değerlendirmesi üç tur sonucunda tamamlanmış ve jüri değerlendirmeleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir. İlk tur 02 numaralı (72512 rumuzlu) proje; başlangıç fikri jüri tarafından başarılı bulunmakla birlikte, fikrin yeterince geliştirilememesi, binanın alan kullanımı ile ilgili sorunlar ve işlevsel çözümlerinde yetersizlikler görülmesi ve teknik şartların sağlanmasındaki sorunlar (poligonların alana yerleşim yönünün hatalı olması, 300 metre poligonunun batı yönüne bakması, 30 araçlık otopark yetersizliği …) nedeniyle proje, oybirliği ile ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

İkinci tur 04 numaralı (31374 rumuzlu) proje; yalın kitlesi, işlevlerin düşeyde rasyonel ve kompakt bir biçimde çözümü ve atış poligonlarının (açık olanların kuzeye bakması) doğru yerleşimi olumlu bulunmakla birlikte, önerilen iri ve yüksek yapının ifadesinin belirsiz olması, dolaşımların içe dönük çözümü ve bu nedenle de sporcuların yoğun kullanacağı mekânların güneş ışığı alamaması ve önerilen yeşil amfinin projenin bütünlüğünü bozması nedeniyle bu turda elenmiş ve 04 numaralı proje oy birliği ile 3. Ödüle layık görülmüştür. Üçüncü tur Jürinin üçüncü tur değerlendirmesi sonucunda birinci ve ikinci ödüller verilmemiş, 01 ve 03 sıra numaralı projelerin (35498 ve 27817 rumuzlu), aşağıda jüri yorumları doğrultusunda yapacakları revizyonlar sonucunda tekrar değerlendirilmeleri önerilmiştir. 01 ve 03 numaralı projelerin müelliflerinin, revize ettikleri projelerinin sunum panolarını (3 tane A0’ı geçmeyecek ve sert bir zemin üstüne yapıştırılmış şekilde) ve proje raporlarını (A3 boyutta), 14 Ocak 2013 günü saat 18:00’e kadar


raportörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Revizyon için önerilen proje kritikleri aşağıda her proje için ayrı ayrı verilmiştir. 01 sıra no’lu (35498 rumuzlu) proje Yapısal tektoniği oldukça başarılı bulunan 01 sıra numaralı proje; sembolik değerinin yüksek olması, farklı kotlardan yapıya ulaşımı sağlayan ‘sarmal promenad’ önerisi ve projenin merkezinde yer alan heykelsi final poligonu ile olumlu bulunmuştur. Yapıların arasındaki bağlayıcı orta avlu mekansal bir değer olarak olumlu bulunmuştur ve bu avlunun spor organizasyonlarının neşeli ve katılımcı ruhuna hizmet etmeye musait olduğu düşünülmüştür. Yapı grubunun uzaktan algılanışı da ulusal ya da uluslararası yarışmalar için tesisin taşıdığı öneme uygundur. Ancak, jüri tarafından aşağıda dile getirilen konuların göz önünde bulundurularak projenin yarışmacılar tarafından gözden geçirilerek yeniden teslim edilmesi önerilmiştir. - ‘Sarmal promenad’ ile bütünleşen binalar arası dolaşımın üst kotunun tamamen dışarıda olmasının, yapılara giriş çıkışların iklimsel açıdan kontrolsüz olmasının, Ankara iklimine uygunluğu

jüri tarafından sorgulanmıştır; bu anlamda farklı kotlardaki yaklaşımlar fikri korunarak konunun yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. - Kompleksin program parçaları arasındaki hiyerarşi sorunlu bulunmuştur. Heykelsi ve vurgulu final poligonu olumludur ancak diğer program elemanlarının ele alınış biçimi final poligonu ile yarış halindedir. Diğer kütleler daha alçak ya da kısmen peyzajla bütünleşmiş halde yer altında çözülerek final poligonun vurgusu arttırılabilir. Aynı zamanda, sosyal – kültürel aktivitelerin kurgu içindeki yerleşimi yetersiz ve belirsiz bulunmuştur. Program elemanlarının, programdaki ağırlıkları ve ulaşılabilirlik hiyerarşileri – en kolay ulaşılması gerekenden, kolay ulaşım gerektirmeyene – düşünülerek, program elemanlarının yerleşim ve ifadelerinin yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir. - Final poligonun yüksek sembolik değeri olmasına rağmen, yapının sembolizminin farklı çağrışımlara yol açması olasıdır. Örneğin, final poligon yapısı tiyatro ya da sinema gibi bir yapı olarak da algılanabilir. - Final poligonu kütlesel olarak oldukça vurgulu olmasına rağmen planda yeterince vurgulu


değildir ve girişlerinin kitlesellliği ile ilişkisi belirsizdir. Final poligonuna ulaşımın sarmal ahşap promenad üzerinden de olmasının “sarmal promenad” fikrini güçlendireceği düşünülmüştür. - Final poligonu hacminin gereğinden büyük olması sorunlu bulunmuş ve kabuğu tanımlayan bu büyüklüğünün poligon tasarımına katkı sağlamadığı düşünülmüştür. - Final poligonunun yapısal olarak nasıl taşınacağı net olarak anlaşılmamaktadır. Her ne kadar yarışmacılardan yapısal detaylar beklenmese de, taşıyıcı elemanların kalınlıklarının gerçekçi oranlarda olması beklenmektedir. Bu nedenle, final poligonunun seyirci kısmının nasıl taşınacağı – konsol vs… – düşünülmeli ve tasiyici sistem/yapısal malzeme olarak açıklık getirilmelidir. - Kompleksteki diğer yapılara olan girişler tanımsız bulunmuştur. - Otel kütlesinin oranları sorunludur. Otel kütlesinin ya yüksek olup uzun bir kütle olarak kompleks içinde kendini ifade etmesi (lojman ile birleşerek) ya da “sarmal promenad”ın parçası olarak içinde çözülmesi seçenekleri değerlendirilmelidir.

- Lojman kütlesinin konumu problemli bulunmuştur. - 300 metre poligonunun ”sarmal promenad” ile ilişkisi zayıf bulunmuştur. 300 metre poligonunun sarmal promenad ile güçlü ilişki kurması beklenmektedir. - Vaziyet planının güney doğusunun boş olması sorunlu bulunmuştur. İhtiyaç programında yer alan fonksiyonların oraya da dağılabileceği düşünülmelidir. Seyirci otoparkının burada olması ve araçların bırakıldığı noktadan yapı grubuna yaklaşım görsel açıdan güçlü bir deneyim sunabilir. Sporcu, yönetici, antrenör vb. kişilere ait olan araçların park yeri, seyircilere ait araçların park yerinden ayrı olabilir, hâlihazırda bir otoparkta yer alabilir - Peyzaj elemanlarının kullanımında mimariyi destekleyen bir anlayış geliştirilmelidir. 03 sıra no’lu (27817 rumuzlu) proje 03 sıra numaralı projenin güçlü ve tutarlı bir tasarım şeması vardır; spor aktivitelerinin çeperde konumlandırılmasıyla ortak kullanımlara ayrılmış bir avlu oluşturma fikri olumlu bulunmuştur. Yapı şeması hem spor alanlarının teknik bütünlüğü hem de sosyal yaşamın


ölçeklerinin kurgulanması açısından verimlidir. Yapının bir kat gömülmüş olması büyük yapısal ölçeğin araziyle bütünleşmesi ve avlu mekânının ölçeğini bulması yönünde uygun bir yaklaşımdır. Tasarımın inşa edilebilirliğine, aynı zamanda eğitim yapısı olarak hizmet edecek olan yapının bu konudaki işletime uygunluğuna değinilmiştir. Bu olumlu özelliklerin yanı sıra, tasarımda revize edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanmıştır: - Yapının içe dönük kurgusu ve alçak kitleselliğinin dışarıdan nasıl algılanacağı (özellikle de karayolundan tesise gelmekte olan sporcu ve seyirci tarafından) konusunda yaratabileceği yetersizlikler belirtilmiştir. Bu sorun ile ilgili olarak içe dönüklük ve kapalılık özelliklerinin ana tasarım fikriyle tutarlı olduğu fakat yapının bir yerden fazla noktada dışarıya açılabileceği fikrinin değerlendirilmesi istenmiştir. - Yapının kendi kurgusu içinde avludaki ortak işlev kitleleri ve dış çeperde final poligonu gibi yapıların kitleselliğinin özelleşmemesi eleştirilmiştir. Burada spor organizasyonlarında aranan uluslararası imge oluşturma yönünde daha çarpıcı kitle tasarım arayışlarının gereği

belirtilmiştir. - Projenin, sunulduğu haliyle ilk algısı askeri bir tesis, bir fabrika gibidir. Bu tür bir estetiğin güncel yorumlarının aranması gerekli olduğu saptanmıştır. Özellikle çeperdeki spor alanlarının baraka gibi kitleselliğinin yeniden değerlendirilmesi; peyzajla ilişkili bir mimari veya ekolojik çözümlerin düşünülebileceği belirtilmiştir. - Bodrum kata yerleştirilen sporcu mekânlarının güneş ışığı alamaması ve sporcuların sağlıksız bir hacimde çalışma yapıyor olmasının olumsuzluğu belirtilmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik avluda çökmeler yaratılıp bodrum katının gün ışığı ve açık hava temasının sağlanması yeniden ele alınmalıdır. - Açık poligonların yönelimlerinin standartlara uymadığı, güneşlenme yönünün dikkate alınmadığına, doğuya bakan bu alanların kapalı poligonlara dönüştürülmesinin gerekebileceğine değinilmiştir. - Poligon cephelerinin tam olarak çözülmediği, çeper duvar fikrinin çok ham olması saptanmış ve yapının bütün olarak algısını güçlendirecek biçimde yeniden düşünülmesi gerektiği dile getirilmiştir. Özellikle girişin hemen yanındaki


final poligonunun mimari ifadesinin işlevsel olarak taşıdığı öneme ulaşamadığı görülmüştür. - Çeper bloğun özellikle planda köşelerde kayıp alanlar vardır, bu alanların değerlendirilmesi ile hem avlunun dışa açılımı, hem de iklimlendirme koşullarının geliştirilebileceği belirtilmiştir. - Yapıda bazı noktalarda yeknesaklığının ele alınması gereklidir, bu yolla yapı içindeki kullanıcının yönlenimlerinin de daha rahat olacağına dikkat çekilmiştir. Yapının birçok noktada benzerlik gösterdiği, bazı noktalarda yapılacak farklılığın yön gösterici olacağına değinilmiştir. - İç avluya bakan hacimlerin avludaki yaşamı daha fazla destekleyebileceği düşünülmektedir. Örneğin sosyal kültürel birimin fuaye yerine sahne arkasının avluya bakması bu açıdan olumsuzdur. - Otopark imkânlarının arttırabileceği, otoparkın çepere dağılması durumunun tasarım şemasına daha uygun olacağı vurgulanmıştır.


Jüri Toplantısı - II (15 Ocak 2014) Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması jürisi tüm asil jüri üyelerinin ve TAF adına Danışman Jüri Üyesi Yasemin Gök’ün katılımı ile 15 Ocak 2014 günü ikinci kez toplanmıştır. Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Danışman Jüri Üyesi Ali Cengizkan kısa bir ziyaret gerçekleştirip düşüncelerini belirtmiştir. Jüri toplantısının başında, önceki toplantı hakkında bilgilendirme yapılmış ve Yasemin Gök’ün de görüşünün alınması ile birinci ve ikinci projelerin belirleneceği açıklanmıştır. Yasemin Gök’ün iki projeyi de başarılı bulduklarını belirtmesi üzerine, açık oylamaya gidilmiştir. Oylama sonucunda, 01 numaralı (35498 rumuzlu) proje oy çokluğu ile (Namık Erkal – çekimser oy) birinci seçilmiştir. Kimlik zarflarının açılmasından hemen önce birinci olan proje ile ilgili dikkat çekilmesi gereken bir konu olup olmadığı jüri başkanı tarafından asil ve danışman jüri üyelerine sorulmuş, - Bir önceki toplantıda konuşulan kritiklerin

projelere yansıtılması - Seçilen ekibin projesinde peyzaj öğelerini kullanarak fiziksel çevre ve ses için bariyer oluşturulması - Malzeme ve strüktür adına net ifadeler oluşturulması - Revize edilen proje ile ilgili bir sunum hazırlanması ve 17 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilecek kolokyum/ödül töreninde sunulmak üzere, projenin 1/500 maketinin hazırlanması, jüri üyeleri tarafından dile getirilmiştir.


İHTİYAÇ PROGRAMI


A. SPOR TESİSLERİ Giriş Mekanı Mahal Adı

Adet

Birim m2

Toplam m2

Giriş Holü

1

200

200

Fuaye

1

3000

3000

VIP Giriş holü

1

25

25

Araç yaklaşımına da imkan veren özel giriş tasarlanmalı.

VIP Salonu

1

100

100

İçinde kitchenette ve ayrı WC olmalıdır. Seyirci girişinden farklı bir girişi ve giriş/karşılama holü de tasarlanmalı.

Danışma + Santral

1

Temel Atış Poligonları Mahal Adı 10 metre atış poligonu

Atış ve seyirci alanları

Adet

1

25

25

Ara toplam

3350

Birim m2

Toplam m2

3000

3429

Açıklamalar Etkinlikleri izlemeye gelen seyirciler doğrudan fuayeye ulaşıp, salonlara dağılacaklardır. Fakat, sporcu ve teknik adamların fuayeye girmeden, doğrudan kendilerine ayrılmış alanlara ulaşmaları tercih edilir. Fuaye gerektiğinde ödül ve aktivitelere ait bilgilerin sergilenebileceği şekilde tasarlanacaktır.

Açıklamalar

Poligonun açıklığı en az sayıda strüktürel elemanla geçilecek ve poligon tek bir hacim olarak tasarlanacaktır. Poligon 700 seyirci kapasiteli olacak ve 70 kulvar tasarlanacaktır. Poligonun tavanına belirli aralıklarla mermi sekme perdesi yerleştirilecektir. Duvar kenarında yer alan kulvarların, duvar ile aralarında sporcuların rahat atış yapmalarını ve çalışanların geçişlerini sağlayacak kadar boşluk bırakılacaktır. Poligon, atış uygulamalarını engellemeyecek şekilde kapalı ve yarı açık alanlardan oluşabilir. Atış sehpaları ve minderleri için uygun alan, arkasında hakemlerin oturabileceği alan, daha arkada seyirciler için yeterli ve güvenli alan, hedefe kadar yeterli menzil, hedef arkası güvenlik alanı tasarlanmalıdır. 50 metre ve 10 metre yarışlar tek poligonda çözülebilir. Parkur genişliği 1 metredir. Acil durum kaçış planı tasarlanmalıdır.

1

429

Seyirciler, atletler, VIP, hakemler, sağlık personelleri ve basın mensupları için ayrı alanlar tasarlanacak ve farklı kullanıcı gruplarının girişten başlayarak doğru yerlere yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Oturma düzeni gerektiği zamanlarda sayı artırılabilir şekilde tasarlanacaktır. Erkek soyunma, kadın soyunma, silah teslim, antrenör toplantı, teknik kontrol ve depo, servis hacimleri olarak uygun oranlarda tasarlanacaktır. Bu alanlar, atış poligonuyla birebir ilişkili ve poligona doğrudan geçişi sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Servis hacimleri oturma birimlerinin altında çözülebilir.

Atış ve seyirci alanları

1

3000

Poligon 700 seyirci kapasiteli olacak ve 35 kulvar tasarlanacaktır. 10 metre poligonu için yazılmış esaslar bu poligon için de geçerlidir.

Servisler

1

429

1

7000

Servisler

25 metre atış poligonu

3429

10 metre poligonu servisleri için yazılmış esaslar bu poligonun servis tanımı için de geçerlidir.

50 metre atış poligonu Atış ve seyirci alanları

Poligon 700 seyirci kapasiteli olacak ve 70 kulvar tasarlanacaktır. 10


3429 1

429

10 metre poligonu servisleri için yazılmış esaslar bu poligonun servis tanımı için de geçerlidir.

Atış ve seyirci alanları

1

7000

Poligon 700 seyirci kapasiteli olacak ve 70 kulvar tasarlanacaktır. 10 metre poligonu için yazılmış esaslar bu poligon için de geçerlidir.

Servisler

1

1000

10 metre poligonu servisleri için yazılmış esaslar bu poligonun servis tanımı için de geçerlidir.

4000

Poligon 2000 seyirci kapasiteli olacak ve 10 kulvar tasarlanacaktır. 10 metre poligonu için yazılmış esaslar bu poligon için de geçerli olmakla beraber dikkat edilmesi greken iki nokta şunlardır: - tüm poligon kapalı alan olarak tasarlanacaktır. - parkur genişliğinin 2 metre olacaktır.

Servisler 50 metre atış poligonu

8000

Final parkuru

Atış ve seyirci alanları

1

4571 Servisler

1

10 metre poligonu servisleri için yazılmış esaslar bu poligonun servis tanımı için de geçerlidir.

571

Ara Toplam

19429

Birim m2

Toplam m2

Diğer Atış Poligonları Mahal Adı

Adet

Açıklamalar

Skeet ve trap

5

700

3500

Skeet ve Trap poligonları yarım çember formunda, açık alan sahalarıdır ve beraber çözülecektir. Atış yapılan yerden 60 metrelik bir yarım daire çizilerek orası güvenlik amacıyla boş bırakılacaktır. Her biri 200 seyirci kapasitelidir, fakat poligonlardan bir tanesi finallerde kullanılmak üzere 600 seyirci kapasiteli olmalıdır. Her birinin alçak ve yüksek atışlar için tasarlanmış kuleleri olmalıdır. Yanyana konumlanması durumunda, aralarında güvenlik önlemleri düşünülecektir.

300 metre atış sahası

1

20000

20000

Hareketli hedeflerin de yer aldığı açık alan poligonudur. 200 seyirci kapasiteli olacak ve 10 kulvar tasarlanacaktır. Çevresinde güvenlik önlemleri düşünülmelidir.

1 1

2000 2000

2000 2000

Ara toplam

27500

Adet

Birim m2

Toplam m2

1

800

914

1

114

1 1

400 200

Paintball Avcılık

Yardımcı birimler Mahal Adı Fitness salonu Salon Servis Dinlenme salonu Çocuk oyun alanı

Sağlık Birimleri Mahal Adı Masaj Odası Fizyoterapi Odası İlk Yardım Odası/ Revir Doping Kontrol

Adet 1 1 1 1

Gerektiğince bir cephesi dışarıya açılıp yarı açık mekana dönüşebilecek şekilde tasarlanacaktır. Açık alanda düşünülecektir.

Açıklamalar Isınma egzersizlerine imkan tanıyan, özellikle ağırlık çalışmalarına ayrılmış salon. Salona hizmet veren ilgili ıslak hacimler.

400 200

Ara toplam

1514

Birim m2 50 50 50 65

Toplam m2 50 50 50 65

Sporcuların motivasyonunu sağlamaya yönelik aktiviteleri içerecektir. Satranç, briç gibi oyunlar Çocuklara atıcılık sporunudüşünülebilir. anlatmak ve sporu sevdirmek için ayrılmış bir alandır.

Açıklamalar

Önünde acil müdahale için ilk yardım holü gereklidir. İçinde doktor gözetiminde idrar örneği verilecek açık WC olmalıdır.


Çocuk oyun alanı

Sağlık Birimleri Mahal Adı Masaj Odası Fizyoterapi Odası İlk Yardım Odası/ Revir Doping Kontrol

Toplantı Birimleri Mahal Adı Basın Odası Toplantı Salonu Derslikler Derslik - I Derslik - II Eğitmen Odası

Kafeterya Mahal Adı Oturma alanı Mutfak

Diğer Servisler Mahal Adı Teçhizat Kontrol Silah Bakım Mühimmat Deposu Personel dinlenme

1 1

400 200

Satranç, briç gibi oyunlar Çocuklara atıcılık sporunudüşünülebilir. anlatmak ve sporu sevdirmek için ayrılmış bir alandır.

400 200

Ara toplam

1514

Birim m2 50 50 50 65

Toplam m2 50 50 50 65

Adet 1 1

Birim m2 90 100

Toplam m2 90 100

1 2

40 80

40 160 35

Adet 1 1 1 1

Ara toplam

1

35

Adet 1 1

Adet 1 1 1 5

Dolaşım ve Servis

425

Birim m2 120 50

Toplam m2 120 50

Ara toplam

170

Birim m2 210 100 300 20

Toplam m2 210 100 300 100

1500

1500

BİRİM TOPLAMI

Önünde acil müdahale için ilk yardım holü gereklidir. İçinde doktor gözetiminde idrar örneği verilecek açık WC olmalıdır.

215

Ara toplam

Ara toplam

Açıklamalar

Açıklamalar

Açıklamalar Ayrıca yiyecek satış büfesi düşünülmeli.

Açıklamalar

710

Seyirciler için ayrılan WC'ler bu metrekare dahilinde düşünülecektir.

54813

B. İDARİ BİRİMLER Adet B. İDARİ BİRİMLER

Mahal Adı Poligon Amirliği Mahal Adı Poligon Amirliği

Ofisler 1 Kişilik Ofis 2 Kişilik Ofis Ofisler 4 Kişilik Ofis 1 Kişilik Ofis 2 Kişilik Ofis 4 Kişilik Ofis Toplantı Odaları Toplantı Odası - I

Adet

1 1 2 3 3 2 3 3 1

Birim m2

60

Birim m2 Ara toplam

60

Ara toplam

16 24 48 16 Ara toplam 24 48

Ara toplam

60

Toplam m2

Açıklamalar 60 Sekreterlik ve bekleme alanı ile birlikte düşünülecektir. Ofisin içerisinde kendine ait WC ve duş olacaktır. Toplam 60 m2 Açıklamalar 60 Sekreterlik ve bekleme alanı ile birlikte düşünülecektir. Ofisin içerisinde kendine ait WC ve duş olacaktır.

60

248 248

32 72 144 32 72 144 60 Toplantı odaları için ayrıca bekleme ve dinlenme alanları da düşünülecektir.


2 Kişilik Ofis 4 Kişilik Ofis

3 3

Toplantı Odaları Toplantı Odası - I Toplantı Odası - II Çay ve yemek salonu Bay - Bayan WC

1 2 1 1

24 48

Ara toplam

60 30 80 40

Ara toplam

Dolaşım ve Servis

248

240

72 144

60 60 80 40

Servis mutfağı ve büfe ile birlikte düşünülecektir. Uygun sayıda bay ve bayan WC ayrı olarak tasarlanacaktır

Dolaşım ve servis alanları toplam metrekarenin yarısı olarak hesaplanmış olmakla birlikte alanların dağılımı tasarımcılara bırakılmıştır.

274

BİRİM TOPLAMI

Toplantı odaları için ayrıca bekleme ve dinlenme alanları da düşünülecektir.

822

C. SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ BİRİMLER Konferans Salonu Mahal Adı

Adet

Fuaye

1

Konferans salonu Sahne arkası ve hazırlık odaları TV ve basın odası

Çok Amaçlı Salon Mahal Adı

Birim m2

Toplam m2

600

1

1200

1 4

200 16

Adet

Birim m2

Toplam m2

600

Çok amaçlı salon Sahne arkası ve hazırlık odaları TV ve basın odası

1

1200

1 4

200 16

Adet 2 2 10 3

200 64

2064

1

Seminer Odası - I Seminer Odası - II Satış Birimleri Rezerv Birimler Bay - Bayan WC

Çeşitli konferans ve eğitimlerle birlikte Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun divan ve yönetim kurulu toplantıları bu salonda 1200 yapılacaktır.

Ara toplam

Fuaye

Seminer Odaları Mahal Adı

Açıklamalar Fuaye, kokteyllerde diğer etkinliklerde hizmet verecek servis mutfagi 600 ile birlkte düşünülecektir.

Açıklamalar Fuaye, kokteyllerde diğer etkinliklerde hizmet verecek servis mutfagi 600 ile birlkte düşünülecektir. Farklı amaçlar için kullanılacak ve gerektiğinde bölüntülere ayrılmaya olanak verecek biçimde tasarlanacaktır. Bu salon gerektiğinde sponsor panoları ile donanacak ve sporcular basına toplantı 1200 verebilecek ve madalya/ödül törenlerinin yapılabilecektir. 200 64

Ara toplam

2064

Birim m2

Toplam m2 60 30 24 24

Ara toplam

Açıklamalar

120 60 240 72

372

Uygun sayıda bay ve bayan WC ayrı olarak tasarlanacaktır


Mahal Adı

Adet

Seminer Odası - I Seminer Odası - II Satış Birimleri Rezerv Birimler Bay - Bayan WC

Birim m2 2 2 10 3

Toplam m2 60 30 24 24

Ara toplam

Uygun sayıda bay ve bayan WC ayrı olarak tasarlanacaktır

372

Dolaşım ve servis alanları toplam metrekarenin yarısı olarak hesaplanmış olmakla birlikte alanların dağılımı tasarımcılara bırakılmıştır.

2496

Dolaşım ve Servis

BİRİM TOPLAMI

Açıklamalar

120 60 240 72

6996

D. OTEL Giriş Bölümü Mahal Adı Resepsiyon ve Danışma Bagaj Odası Vestiyer Güvenlik Odası Lobi - Bar Revir Bay - Bayan WC

Yönetim Bölümü / 100 Mahal Adı Otel Müdürü Müdür Yardımcısı Sekreter Muhasebe Bay - Bayan WC

Yemek Bölümü / 200 Mahal Adı Kahvaltı Salonu ve Restoran

Adet 1 1 1 1 1

Adet

Adet

Bay - Bayan WC

Toplam m2

12 8 12 120 24

Birim m2

Toplam m2 20 16 16 16

Birim m2

Toplam m2

48

2

16

4 20 10 4

Uygun sayıda bay/bayan WC tasarlanacaktır

100

1

Açıklamalar 100 kişiye hizmet vermeli ve açık büfe servis sağlanacak şekilde 120 tasarlanmalıdır. Gün içinde cafe gibi kullanımlara imkan vermeli 48 Kahvaltı salonuna ve restorana hizmet edecek şekilde düzenlenmelidir. Dinlenme ve yemek bölümü tasarlanacaktır. Ayrıca, soyunma, duş ve wc içerecek şekilde bay ve bayan olarak 32 düzenlenmelidir. Uygun sayıda bay/bayan WC tasarlanacaktır

Ara toplam

200

Birim m2

Toplam m2 20 28 42 40 12

Ara toplam

Açıklamalar 20 32 32 16

Ara toplam

120

Adet

Uygun sayıda bay/bayan WC tasarlanacaktır

176

1

Açıklamalar 8-10 kişi için bekleme imkanı verecektir

12 8 12 120 24

Ara toplam

1 2 2 1

Mutfak Personel Odası

Konaklama Bölümü / 1220 Mahal Adı Tek kişilik oda Çift kişilik oda Dört kişilik oda Süit Oda Kat ofisi

Birim m2

Açıklamalar

80 560 420 160

1220

Her katta bir adet tasarlanacaktır.


Mahal Adı Tek kişilik oda Çift kişilik oda Dört kişilik oda Süit Oda Kat ofisi

Adet

Birim m2 4 20 10 4

Toplam m2 20 28 42 40 12

Ara toplam

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Bölümü / 468 Mahal Adı Adet Birim m2 Toplantı Salonu 4 32 Oyun ve dinlenme salonu 2 48 Türk Hamamı 1 48 Buhar Odası 1 24 Sauna 2 24 Fitness Salonu 1 60 Soyunma Odası - WC - Duş 2 32 Açık Yüzme Havuzu

Ara toplam

Otel Hizmetleri ve Teknik Birimler / 232 Mahal Adı Adet Çamaşır Deposu + Yıkama 1 Kuru Temizleme + Ütü 1 Personel Odası 2 Isıtma HVAC Jeneratör Su deposu Genel depo

1 1 1 1 1

Birim m2

Açıklamalar

80 560 420 160 Her katta bir adet tasarlanacaktır.

1220

Toplam m2 Açıklamalar 128 Gerektiğinde birleştirilebilir şekilde tasarlanacaktır. 96 48 24 48 60 64 Yüzme havuzu 25m*12,5m boyutlarında yarı olimpik olacaktır

468

Toplam m2 24 24 16

Açıklamalar 24 24 32 Personelin dinlenebileceği şekilde, yataklı tasarlanacaktır.

32 32 24 16 48

32 32 24 16 48

Ara toplam

Dolaşım ve servis

232 1198

BİRİM TOPLAMI

Dolaşım ve servis alanları toplam metrekarenin yarısı olarak hesaplanmış olmakla birlikte alanların dağılımı tasarımcılara bırakılmıştır.

3594

E. LOJMAN Mahal Adı 1+1 lojman 2+1 lojman 3+1 lojman

Adet

Birim m2 2 2 4

BİRİM TOPLAMI

60 90 120

Toplam m2 Açıklamalar 120 İdari amir, otel çalışanları ve güvenlik görevlilerinin konaklayacaktır. 180 480

780

F. AÇIK ALANLAR * 500 araçlık açık otopark Sporcuların açık alanlarda spor yapabilecekleri tenis ve squash kortu, voleybol sahası gibi alanlar tasarlanacaktır. Ayrıca sporcuların koşu ve yürüyüş yapabilecekleri parkur da önerilmelidir.


F. AÇIK ALANLAR * 500 araçlık açık otopark Sporcuların açık alanlarda spor yapabilecekleri tenis ve squash kortu, voleybol sahası gibi alanlar tasarlanacaktır. Ayrıca sporcuların koşu ve yürüyüş yapabilecekleri parkur da önerilmelidir. Çocukların oyun oynayabilecegi ve çocuk oyun alanı işe ilişki kurması beklenen çocuk parkı * Her birim için yazılan detaylı mimari programda, gerekli açık alanlar tanımlanmıştır (300 metre atış poligonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi…) Burada tanımlananlar ek açık alanlar - 500 araçlık açık otopark hariç - sosyal, kültürel ve sportif amaçlı olmakla birlikte yarışmacıların tasarım fikirlerine göre önerilere ve değişikliklere açıktır.

NOTLAR

Toplam metrekarenin %5'i büyüklüğündeki alan sığınak olarak tasarlanacaktır. Proje önerileri, yukarıda belirtilen toplam yapı alanını +, - %10 oranını aşmayacaktır Yarışmacılar en fazla bir adet bodrum katı önerebilir. Yarışmacıların yürürlükte olan yapı ve çevre ile ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uyması beklenmektedir.

GENEL TOPLAM

67005


ÖDÜLLER


1. ÖDÜL Onur Özkoç Duygu Tüntaş Heves Beşeli Tamara Naziri Gökhan Yıldırım Hakan Şanlı


VERİLER ALAN VE PROGRAM

90. Yıl Poligon Kompleksi kapsamında ele alınan alanda, sportif fonksiyonların yanısıra sosyal, kültürel, ve ticari fonksiyonlar da üstlenecek, ziyaretçilerin gün boyu faydalanabileceği servisler sunacak bir program çözümlenmektedir. Yapı arsasının belirli olmaması, projenin kendisini “Yer”e ait girdiler üzerinden kurgulamasını zorlaştırmaktadır. Öte yandan proje bu açığını kendi içinde özelleşmiş fonksiyon grupları ve yapısal kısıtları ile dengelemektedir. Bir başka deyişle, arsa ve fiziksel bağlam girdilerinin eksikliğinde mimari programın bağlayıcılığı artmaktadır. Bu anlamda yapının mimari kurgusu, programın temel elemanları olan atış poligonlarından yola çıkmaktadır. Atış poligonları, atış kulvarlarının yanyana tekrarı ve gruplanmasıyla oluşturulmuş geniş hacimli kütlelerdir. Özellikle açık poligonlarda, atıcının kuzey-güney aksında, güneşin etkilerinden korunmuş şekilde çalışabilmesi şart koşulmaktadır. Verilen arsa boyutları ve program yoğunluğu, poligonların öncül çalışmalarda sıklıkla görülen düz ve çizgisel bir açık hava aksı ile bağlandığı çözümü geçersiz kılmaktadır.


VAZİYET PLANI


MİMARİ KURGU SARMAL PROMENAD

Önerilen proje, çizgisel poligon kurgusunu farklı bir yaklaşımla ele almaktadır. Yapı fonksiyonları, farklı seviyelerde kendi üzerine dönen bir sarmal promenad etrafına yerleştirilmiştir. Bu sayede yapı farklı kullanıcı trafiklerine esneklik sağlayabilecek, aynı zamanda da kesintisiz bir mekân tecrübesine izin verecektir. Komplekse yaklaşımda öncelikli olarak yayaları +4.00 kotuna davet eden farklılaşmış döşeme, programda öngörülen Olimpiyat Etkinlikleri için de ölçekli bir açık dolaşım alanı sağlar. Promenadın ±0.00 kotundaki kurgusu, izleyicilerin günlük kullanımlarda kapalı mekanlardan poligonlara erişimine olanak sağlamaktadır. Promenad kendi içerisinde tekrar katlanarak -3.50 kotunda bir taraftan sosyal ve kültürel alanlar oluştururken diğer taraftan sporcu ve hakemlerin izleyicilerden farklı bir güzergah ile poligonlara ulaşmalarını sağlar. Bu kurgu içerisinde farklı fonksiyonlardaki geniş açıklıklı kapalı poligon kütlelerini bağlayan promenad, final müsabakalarının yapıldığı özelleşmiş bir poligonu odak alıp etrafına sarılarak kullanıcıyı alt kottaki aktivite çayırına yönlendirmektedir. Geniş hacimli kapalı poligon kütleleri, sarmal

etrafında dizilerek yapı daha ince bir hatta kurgulanmış, bu şekilde açık hava aktiviteleri için yapı etrafında alan bırakılmıştır. İkinci bir yaya aksı, promenaddan koparak uzanan bir hat olarak yapı kompleksinin etrafında 300 metre atış, skeet&trap, avcılık ve paintball sahalarını ve diğer açık hava aktivitelerini birbirine bağlayıp tekrar promenadın başlangıç noktasına döner. Önerilen projede, tipik çizgisel kurgu yerine önerilen sarmal organizasyon, yapının farklı yoğunluk dönemlerinde açık ve kapalı alan kurgularında alternatif roller üstlenebilmektedir. (bisiklet parkuru, kayak, gezinti aksı, vb.) Bu şekilde 90. Yıl Poligon Kompleksi, olimpik tesislerin sıklıkla karşılaştığı olimpiyat sırasında ve olimpiyat sonrasında çok farklılaşan kullanım yoğunluğu problemine alternatif bir yaklaşım sunmaktadır.


±0.00 PLANI


2. ÖDÜL Yiğit Acar Cana Meral Dai Ensar Temizel Erkut Sancar Hamza Utku Karakaya


Proje kendini iki ana karşıtlık üzerinden kurar. Bunlardan birincisi küçük ve büyük mekanların karşıtlıgı, bir diğeri ise bağlam ve bağlamsızlıktır. Bu karşıtlıklardan üretken bir ilişkiler dizisi tasarlanmıştır. Projenin üzerine kurulu iki karşıtlık seti ve bunların sundukları ilişki biçimleri ölçek ve bağlam başlıkları altında incelenmiştir. Ölçek İhtiyaç programı elemanlarının analizi sonucunda, projenin hem iki ayrı mekan kurgusu ihtiyacına sahip oldugu düşünülmüştür. Bir tarafta teknik ihtiyaçları çok detaylı olarak tanımlanmış,ölçüleri katı şekilde sabit olan poligonlar yer alırken diğer tarafta ise poligonlarla karşılaştırıldığında çok daha küçük bir ölçege gereksinim duyan ve belirli bir esneklik payını kendi içinde barındıran sosyal, kültürel faaliyetler vardır. Poligonlar kendi teknik gereklilikleri sonucunda verilen arazinin çok büyük bir kısmını işgal

etmektedir. Yan yana konulunca yaklaşık olarak 540 m uzunluğa ve 230 m genişliğe ulaşan bu spor faaliyetlerinin görece çok daha küçük bir alana ihtiyaç duyan sosyal ve kültürel işlevlerle iliski biçiminin tanımlanması projenin ana hedeflerinden biridir. Bu anlamda poligonların tek bir aks üzerinde değil de, sosyal ve kültürel elemanların çeperini tanımlayacak sekilde kırılması yoluna gidilmiştir. Bu sekilde hem içerde kalan sosyal ve kültürel faaliyetlerin açık, yarı açık, ve kapalı mekanlarıyla kendi ölçeğini bulması sağlanmış, aynı zamanda poligonlarında da aynı düzlem üzerinden birbirleriyle ilişki kurabilmesi ve tek hat üzerinde uzun koridorlar yoluyla tekdüze bir şema çözümünden kaçınılması amaçlanmıstır.


VAZİYET PLANI


Bağlam Proje bir başka düzlemde bağlamdan doğan karşıtlık üzerinden kendini ifade eder. Bu karşıtlık, projenin, arazi verilerinden kaynaklı bir biçimde bağlamsız bir düzlem üzerinde oturmasına rağmen, ihtiyaç programının sosyal ve kültürel faaliyetler kısmı için güçlü bağlama ihtiyaç duymasıdır. Poligonlar ise jenerik yapıları sebebiyle böyle bir bağlama ihtiyaç duymamaktadır. İşte bu karsıtlık sebebiyle poligonlar arazinin dış çeperine yüz verecek sekilde tasarlanırken, diğer program elemanlarının bunların ortasında kendi bağlamalarını kendilerinin yaratması yoluna gidilmiştir. Burada kastedilen bağlam içe dönük, kendi içine kapalı bir avlu yoluyla sağlanmıştır. Bu noktada atıcılığın olası tehlikeli durumlara yol açabilme potansiyeli de göz önünde bulundurularak, bu iki mekan kurgusu arasında kesin bir ayrışma yoluna gidilmiştir. Ölçek ve bağlama ilişkin bu karşıtlıkları örgütleyen temel araç hem program elemanlarını bir arada tutan hem de iç-dış ayrımını tanımlayan duvar olmuştur. Duvar Yukarıda bir çok defa bahsi geçen bu ikili mekan kurgusun oluşmasında kullanılan araç ise duvardır. Bu araçtan beklenen katkı bu iki farklı mekan kurgusunun farklı ölçek ve bağlam gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde ayrıştırılıp, bir arayüz yoluyla ilişkilendirilmesidir. Önerilen duvar arayüzü birden çok hedefe hizmet eder. İlk olarak duvar dış dünya(poligonlar) ile iç dünyayı birbirinden ayıran yapılan sporun

tehlikelerinden arındırılıp kendi bağlamını ve ölçegini kuran sosyal bir mekandır. Bu şekliyle bir kurtarılmış bölge olarak adlandırılması doğru olur. İkinci olarak duvar hem planda hem de kesitte binanın işleyisine katkı sağlaması düşünülen bir elemandır. Bu amaçla, hem spor aktivitelerinin hem de ona takılan sosyal aktivitelerin servis ihtiyacını karşılar. Duvar aynı zamanda dikey dolaşım elemanlarını da içine alarak genişler. Bu genişleme bir taraftan her iki mekan organizasyonunun servis ihtiyacının optimum şekilde çözülmesine yardımcı olurken bir taraftan da iki mekan arasındaki geçişlerin algısını sembolik olarak güçlendirir. Duvar sadece servisi ve dolasımı içine almakla kalmaz aynı zamanda kendi de dönüşür. Bazen girişi tanımlamak için doğrultusu degisen duvar, final poligonunun tribün ihtiyacını karşılamak için geri çekilir.


1. KAT PLANI


3. ÖDÜL Y. İpek Mehmetoğlu Gökhan Kınayoğlu Günce Eşingen Tolga Baş


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun en büyük yapısı olacak olan 90. Yıl kompleksi programında verilen mekanların çeşitliliği ve metrekare olarak fazlalığı, verilen hipotetik alanda yayılan ve varolan yeşil alanı delen bir kompozisyon yerine olabildiğince bütüncül, ve hem ulaşım hem etkileşim olarak en kolay çözümü sunacak kompakt bir yapılanma ile çözüme götürülmüştür. Bu sayede, arazi sınırlarında kalan diğer alanlar, programın açık alan düzenlemeleri ve gerekli yeşil alan önerileri için daha özgürce kullanılabilmiştir. Araziyi sahiplenen, kullanıcıyı binaya aitleştiren, ancak aynı zamanda da etkileşime açık bir kapalı-açık alanlar dizisi öneren bir yapı oluşturulmuştur. Doğu Batı aksında uzanan yapı bloğu ile arazi ikiye ayrılmış olup, güneyde otopark çözümlemesi ve binaya yönelimi sağlayan servis ve giriş yolları, arazinin bu kısmından geçen çift yönlü ve çift şeritli yola yakın olacak şekilde çözülmüş, yapının kuzey bölümü ise açık alan düzenlemeleri ve yeşil alan için özgür bırakılmıştır. Yapının servis girişi araç

yaklaşımına da imkan veren -5.00 kotunda bulunan sporcu girişi rampası aracılığıyla sağlanmaktadır. Protokol girişi ve holü otoparka yakın olacak şekilde, güneyden yaklaşımla 0.00 kotunda bulunmaktadır. Bu sayede protokol üyelerinin tüm poligonlara ve diğer fonksiyonlara ulaşımı kolayca sağlanmış olup, gerektiğinde fuayede konumlanan dolaşım kovası aracılığı ile final poligonuna da erişmeleri mümkümdür. Seyirci girişleri ise, 0.00 kotundaki ana fuaye ve 0.00’dan +5.00’e çıkan kamusal kullanıma dönük rampa ile sağlanmaktadır. Kat içi, katlar arası, ve binanın açık-kapalı mekanları arasındaki dolaşımlar, sağlanan rampa ve asansörlerle engelli dostu bir kullanıma izin vermektedir. Skeet ve trap haricindeki atış poligonlarının tamamının -5.00 kotuna alınmasıyla dikeyde bir ayrışmaya gidilmiştir. Yapı, güney giriş yöneliminden kuzeye geçişi orta mekanda çözülen fuayesi ile sağlamaktadır. Kompakt, eksenel dikdörtgen yapı; final poligonu, konferans salonu, otel gibi birbirinden bağımsız


VAZİYET PLANI


ancak programı ve fonksiyonel ayrışmaları domine eden mekanlarla kütleye eklemlenerek vurgulanmışlardır. -5.00 kotuna oturan final poligonu kütlesine yapılan bu vurguya paralel olarak, poligonun güneydeki eğimli çatısının 0.00’dan +5.00’e uzanan ve kafeteryaya ulaşan bir rampaya dönüştürülmesiyle, ödül töreni gibi aktivitelerle bu kompleksin çevresiyle entegre hale getirilmesi, ve kamusal kullanımla atıcılık birimlerini bütünleştirmesi amaçlanmaktadır. Alt katlarda spor tesisleriyle başlayan kütle, üst katlara geçildikçe sosyal mekanlara ve sonrasında özelleşmiş idari birimler ve otel,

lojman gibi fonksiyonlara ulaşım vermektedir. Final poligonu kütlesi katlamalı (folding) tavan strüktür sistemiyle taşınmaktadır. +13.00 kotunda otele hizmet veren, +17.00’deki yarı olimpik açık yüzme havuzunun ve çatı bahçesinin de destek hacimlerinin bulunduğu kat, aynı zamanda bir üst kattaki otel birimlerinin teknik hacimlerini de barındırmaktadır. Bu kat aynı zamanda çatı bahçesi ve havuzun taşınması için gerekli olan strüktür elemanlarını barındırmaktadır.


-5.00 KAT PLANI


JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ Melih Emre Acar Zuhal Acar


Yapılar arazide konumlandırılırken programın ana kısmını oluşturan poligonlara ulaşım ve poligonların yönelimi esas alınmıştır. Kuzeygüney yönünde ana yoldan başlayan ve arazinin sonuna kadar devam eden aks üzerinde konumlandırılan yapı üst kotta tribünlere ulaşım sağlarken alt kotta sporcuları poligonlara ulaştırmaktadır. Yapı bu dolaşım görevinin yanı sıra şişerek poligonların kullanıcılarına hizmet edebilecek diğer aktiviteleri de içine almıştır. Doğu tarafına yerleştirilen daha küçük m2li programlarla doğu cephesinden servis alabilmesi hedeflenen yapı, batı tarafında ise büyük ve açık poligonlar yer almaktadır. Bu aktiviteleri kapsayan kabuğun dışında kongre salonu ve lojmanlar çözülmüştür. Kongre salonu 0.00 kotunda güney cephesinde yola yakın bir yerde kompleksten bağımsız bir şekilde kullanılabileceği düşünülerek de yerleştirilmiştir kongre salonu ile kabuk arasında ise bir etkinlik meydanı tasarlanmıştır. Lojman ise

kuzeydoğuda yine yapıdan bağımsız tek katlı iki blok şeklinde yerleştirilmiştir. Konferans salonunun güneyinde kalan kısımda açık alan aktiviteleri yer almıştır. Atıcılık yapılan bütün alanlar -2.00 kotunda yerleştirilmiş ve -2.00 kotunda sporcular için özel bir alan düşünülmüştür. Bu alanların etrafı ise 4 metre yüksekliğinde beton duvarlarla çerçevelenerek etrafında dolaşım güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. “0” kotunda devam ederken sürekliliğini koruyan tribünler sayesinde atıcılık aktivitesi ile geri kalan aktivitelerin bir arada sürdürüldüğü bir tasarım oluşturmak istenmiştir. Kabuk tribünleri taşımasının yanı sıra kendisine asılan platformlarla beraber kendisi de bir seyir hacmi olarak düşünülmüştür. Böylece seyirci kapasitesinin aktivitelere göre değişebileceği öngörülmüştür.


VAZİYET PLANI


ZEMİN KAT PLANI


T Ü R K İ Y E AT I CI L I K VE AV C I LI K F E DE R A S YO N U w w w. t a f. g o v. t r OD T Ü Mİ MA R L I K B Ö LÜM Ü a rc h w e b . me t u . e du . t r

90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması  

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile ODTÜ Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenen 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yar...

90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yarışması  

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile ODTÜ Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenen 90. Yıl Başkent Poligon Kompleksi Mimari Proje Yar...

Advertisement