Výročná správa OZ Za dôstojný život 2011

Page 1

Občianske združenie „Za dôstojný život“

Centrum pre občana a rodinu Útulok, Zariadenie núdzového bývania, Krízové stredisko Detský domov „Margarétka“ Vajanského 71, 984 01 Lučenec Telefón: 0907175987, 047/4322384, 4331566, e-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com, www.dostojnyzivot.sk

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2011

strana 1 z 29


OZ Za dôstojný život

OBSAH

1. Úvod 2. Kvalita poskytovaných služieb, Certifikát kvality 3. Správa o činnosti 3.1 Krízové stredisko 3.2 Detský domov „Margarétka“ 3.3 Zariadenie núdzového bývania a útulok 3.4 Chránené pracoviská 3.5 Realizované projekty 3.6 Podnikateľská činnosť 4. Zamestnanci a dobrovoľnícka činnosť 5. Partneri organizácie 6. Priestory organizácie 7. Vízie a plány do budúcnosti 8. Finančná správa 8.1 Súvaha, 8.2 Výkaz ziskov a strát 8.3 Výrok audítora 8.4 Hospodársky výsledok 8.5 Prehľad finančných zdrojov 8.6 Stav pohľadávok a záväzkov 8.7 Prehľad použitia finančných prostriedkov z podielu 2% 8.8 Prijaté dary 8.9 Majetok organizácie

Výročná správa za rok 2011

strana 2 z 29


OZ Za dôstojný život

1. Úvod Naša organizácia vznikla v júni roku 2000 s jasným cieľom pomôcť sociálne vylúčeným občanom prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným dôrazom na deti a rodiny v kríze s regionálnou pôsobnosťou. V roku 2006 sme zriadili krízové stredisko ako akreditované pracovisko MPSVR SR – zariadenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately – krízové stredisko pre deti kde pracujeme s obeťami násilia, sociálne ohrozenými, opustenými a týranými deťmi. Krízové stredisko sme zriadili s podporou projektu IS EQUAL a ako prví sme na Slovensku inovatívne zriadili krízové stredisko s kapacitou 10 detí, vytvorené na systéme profesionálnych rodín v zmysle štandardov EÚ. V rámci trvalej udržateľnosti aj po skončení financovania z IS EQUAL k 31.12.2007 sme dodnes krízové stredisko udržali s podporou BBSK a ÚPSVR Banská Bystrica, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Od roku 2006 máme zároveň na MPSVR SR akreditáciu na realizáciu výchovných opatrení. Od februára roku 2007 máme na BBSK zaregistrované dve zariadenia sociálnych služieb – zariadenie núdzového bývania pre matky, prípadne otcov s deťmi s kapacitou 24 klientov, ako aj útulok s kapacitou 6 klientov kde prevažnú časť klientely tvoria obete násilia ako aj občania bez prístrešia. Naša organizácia od septembra 2008 zriadila chránené pracovisko - chránenú dielňu na výrobu ozdobných predmetov. V októbri 2009 sme vytvorili druhé chránené pracovisko pre dvoch zdravotne postihnutých občanov na pozícii vrátnik - informátor. V januári 2010 sme otvorili ďalšie zariadenia Detský domov „Margarétka“ s kapacitou 19 detí. V roku 2011 sme získali na MPSVR SR ďalšiu akreditáciu na zriadenie detského domova – domov detí, jedna výchovná skupina s počtom 10 detí. Prevádzku môžeme zahájiť po obdržaní finančných prostriedkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2011, poskytuje obraz o stave organizácie ku koncu roku 2011 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie. Finančná správa poskytuje informácie o hospodárení OZ, finančných zdrojoch, prijatých daroch a použití finančných prostriedkov získaných z podielu 2% daní.

2. Kvalita poskytovaných služieb V záujme plne sa vyrovnať iným poskytovateľom sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately sme sa rozhodli skvalitniť služby a získať certifikát kvality v spolupráci so spoločnosťou Qecon. V januári až máji 2010 prebiehala príprava na certifikáciu zariadení a v júni 2010 sme po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu získali Certifikát kvality podľa normy ISO STN EN 9001:2009. V roku 2011 naša organizácia prešla úspešne kontrolným auditom ISO, ktorý nás oprávňuje naďalej užívať Certifikát kvality.

Výročná správa za rok 2011

strana 3 z 29


OZ Za dôstojný život

3. Správa o činnosti Činnosť OZ prebiehala v súlade s cieľmi a poslaním, na ktoré bolo OZ založené a tiež v súlade s účelom na ktorý boli poskytnuté účelovo viazané prostriedky. Všetky aktivity našej organizácie sa komplexne zameriavajú výlučne na sociálnu oblasť. Dominantné aktivity sa zabezpečujú pre ohrozené, týrané, zneužívané a sociálne znevýhodnené deti v Krízovom stredisku a Detskom domove „Margarétka“. V rámci poskytovania sociálnych služieb a služieb v oblasti sociálnoprávnej ochrany veľmi úzko spolupracujeme so všetkými kompetentnými inštitúciami v rámci okresu, regiónu ale aj na národnej a nadnárodnej úrovni. Naďalej pokračujeme v podnikateľskej činnosti v oblasti služieb pre rodinu a domácnosť - formou opatrovateľskej služby v Detskom centre Meduška, ktoré poskytuje dennú starostlivosť o deti v dojčenskom a predškolskom veku, v čase prázdnin aj o deti v školskom veku. Súčasťou podnikateľskej činnosti je tiež prenájom priestorov. O našich aktivitách pravidelne informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnych médií. V záujme plne sa vyrovnať iným poskytovateľom sociálnych služieb a sociálno právnej ochrany a sociálnej kurately sme sa rozhodli získať v nasledujúcom období certifikát kvality v spolupráci so spoločnosťou Qecon, ktorá bude zabezpečovať certifikáciu všetkých štyroch zariadení – krízového strediska, detského domova, útulku, zariadenia núdzového bývania. Vybrali sme si na certifikáciu spoločnosť, ktorá zabezpečovala aj certifikáciu samosprávnych zariadení v našom kraji a to s cieľom zabezpečiť porovnateľné a kvalitné služby v regióne.

3.1 Krízové stredisko Naša organizácia je zriaďovateľom Centra pre občana a rodinu, ktorého súčasťou je prevádzka Krízového strediska ako zariadenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 v znení neskorších predpisov. Naše Krízové stredisko bolo v roku 2006 pilotne prvé v SR zriadené výlučne na báze profesionálnych rodín, čím sa starostlivosť o ohrozené deti približuje štandardom EÚ a plne korešponduje s prioritami vlády SR. Krízové stredisko máme akreditované na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V sociálnych službách pôsobíme takmer 12 rokov a poskytujeme odborné, komplexné služby v sociálnej oblasti ako aj v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately. Prevádzku Centra pre občana a rodinu – Krízové stredisko sme začali s účinnosťou od 25.augusta 2006 po získaní akreditácie na jeho zriadenie ako a zároveň na realizáciu výchovných opatrení. Do krízového strediska sú prijímané deti, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii a to na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení, alebo o uložení výchovného opatrenia. Príslušný úrad práce podľa bydliska dieťaťa už aj pred umiestnením dieťaťa do zariadenia aj počas umiestnenia dieťaťa v zariadení nepretržite skúma pomery aj v širšej rodine dieťaťa, či by nebolo možné zveriť dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Ak je dieťa napokon predsa len umiestnené v krízovom stredisku, je to na čas potrebný na úpravu rodinných, bytových a sociálnych pomerov rodičov dieťaťa, ktorý by nemal prekročiť dobu šesť mesiacov. Ak si za čas, ktorý určí rodičom súd, títo neupravia

Výročná správa za rok 2011

strana 4 z 29


OZ Za dôstojný život

svoje pomery tak, aby sa o dieťa mohli znovu starať samy, súd na základe návrhu príslušného úradu práce zverí dieťa buď do náhradnej osobnej starostlivosti (ak o dieťa prejaví osoba, ktorá je dieťaťu príbuznou osobou), alebo je dieťaťu nariadená ústavná starostlivosť. V našom krízovom stredisku sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. Naším želaním je, aby všetky deti, čas, ktorý musia stráviť v krízovom stredisku prežili v prirodzenom rodinnom prostredí, teda v profesionálnej rodine. Profesionálny rodič je zamestnancom krízového strediska, ktorý sa stará o dieťa vo svojom domácom prostredí, dieťa je v tejto rodine umiestnené dovtedy, kým súd nerozhodne inak (popísané vyššie). O dieťa umiestnené v profesionálnej rodine je postarané 24 hodín denne, dieťa zažíva skutočnú rodinnú atmosféru, žije s biologickými deťmi profesionálneho rodiča, ale aj s celou jeho rodinou. Pritom profesionálni rodičia čo najviac spolupracujú s biologickou rodinou zverených detí, aby tieto deti nestrácali kontakt s rodičmi, súrodencami, starými rodičmi, ale aj so širšou rodinou. Počas roka 2011 sme zamestnávali v Krízovom stredisku v priemere 4 profesionálne rodiny. Pre profesionálnych rodičov a odborných zamestnancov krízového strediska sme zabezpečovali supervízne stretnutia. Profesionálni rodičia zabezpečovali zodpovedne starostlivosť o umiestnené deti v ich domácom prostredí. Rodiny profesionálnych rodičov sú pravidelne monitorované návštevami, kde sledujeme úroveň poskytovania služieb deťom. Deti sa v našom zariadení cítia veľmi dobre o čom svedčia ich listy, prezentácie ako aj ich samotné výpovede. V období roka 2011 bolo krízové stredisko financované z dotácií 50% z BBSK a 50% z ÚPSVR BB. Klienti krízového strediska Kapacita Krízového strediska je 10 klientov. Od začiatku fungovania Krízového strediska, teda od roku 2006 do 31.12.2011 sme poskytli sociálnu pomoc 177 ohrozeným deťom. V roku 2011 bola na naplnená na 104,39 %. Celkovo sme v roku 2011 poskytli starostlivosť 33 ohrozeným maloletým deťom. Do pôvodného rodinného prostredia sa vrátilo 9 detí, ústavná starostlivosť bola nariadená 14 deťom a 1 dieťa bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. U ostatných prijatých detí do krízového strediska pobyt ku koncu roku ešte nebol ukončený. Čo sa týka vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených: 1 dieťa vo veku dvoch mesiacov - chlapec 2 deti vo veku 1 rok - dievčatá 3 deti vo veku 2 – 3 rokov z toho 3 chlapci 11 detí od 5 – 8 rokov z toho 9 dievčat 12 detí od 10 – 15 rokov z toho 6 dievčat 4 deti od 16 – 18 rokov z toho 3 dievčatá Najkratší pobyt v roku 2011 trval 34 dní, najdlhší pobyt 365 dní. Umiestnené deti pochádzali z daných okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Veľký Krtíš. Z daného počtu detí vyplýva, že aj vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa nachádzame je neustály dopyt po našich službách. Cieľom nášho pôsobenia je naďalej zameranie sa na klienta, so snahou umiestňovať ohrozené deti čo najviac do prostredia približujúcemu sa rodinnému prostrediu. Naša organizácia má

Výročná správa za rok 2011

strana 5 z 29


OZ Za dôstojný život

záujem naďalej presadzovať myšlienku realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany v čo najprirodzenejšom – domácom prostredí. Aj tento rok zorganizovalo naše krízové stredisko výchovno rekreačné tábory a síce zimný tábor na prelome rokov 2010 a 2011 a cez letné prázdniny dva letné tábory, prvý tábor sa realizoval na ranči Meggi pri Poltári a druhý v Šali pod záštitou občianskeho združenia Minibodka. V obidvoch táboroch sa deti cítili veľmi dobre, získali mnoho nových kamarátov a zážitkov. Letný tábor na ranči Meggi pri Poltári bol zameraný na jazdu na koni, život v prírode, spávanie v stanoch, spoznávanie okolitej prírody, večerné opekačky, spievanie táborových pesničiek. Pracovníci letného tábora v Šali pripravili pre deti trochu iné aktivity pripravili im hlavne podmienky na kúpanie, hranie loptových a vedomostných hier, chodenie na túry, na nákupy do Tesca, pripravili deťom aj nočnú hru – hľadanie cukríkov pri sviečkami osvetlenom lese. Niektoré deti navštevovali aj prímestský tábor, ktorý organizovalo v auguste Centrum voľného času v Lučenci. Deti mali rozvrhnutý bohatý program na každý deň, v pondelok chodievali do mestskej knižnice, utorky a štvrtky navštevovali plavárne a bazény vo Vidinej a v Poltári a každú stredu chodili po rôznych výletoch. Navštívili hrad Modrý Kameň, hrad vo Zvolene, v Čiernom Balogu sa povozili na čiernohorskej železničke a zúčastnili sa aj folklórnych slávností v Kokave nad Rimavicou, kde sa odviezli vlakom, čo bol zasa veľký zážitok, nakoľko vlakom sa vozia málokedy. V Kokave si okrem iného pochutili aj na tradičných bryndzových haluškách, CVČ Magnet poskytlo deťom aj prístup na počítače. Ďalší výchovno – rekreačný tábor, ktorého sa zúčastnili nám zverené deti bol v Oravskej Polhore. „Sociálna práca v krízovom stredisku“ V profesionálnych rodinách sa pracuje s klientmi - t.j. - maloletými deťmi, ktoré boli vyňaté zo svojich biologických rodín na základe nariadenia ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia. Poskytuje sa im pomoc formou individuálnej sociálnej práce, kde sa okrem zaopatrenia a starostlivosti o deti zameriava profesionálny rodič na:  výchovné pôsobenie na dieťa  podporu rozvíjania zdravého sebavedomia dieťaťa aj prostredníctvom Listom ocenení  rozvíjanie vzťahov dieťaťa k rovesníkom, dospelým  rozvoj a podpora pozitívneho vzťahu k školskej dochádzke a edukácii  udržiava kontakt maloletého so súrodencami, biologickou rodinou  plnenie výchovno – vzdelávacieho plánu dieťaťa  športovú činnosť  rešpektovanie vzdelávacích potrieb dieťaťa  rozumový vývin dieťaťa  motiváciu dieťaťa  zábavu a racionálne využívanie voľného času  usmerňovanie k tímovej práci  podporu pozitívneho vzoru  rozvoj schopnosti plánovania na základe individuálnych rozvojových plánov  sebauvedomovanie sa písaním knihy života  rozvoj zručností s prihliadaním na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa

Výročná správa za rok 2011

strana 6 z 29


OZ Za dôstojný život

Okrem individuálnej sociálnej práce a poradenstva sa poskytovala profesionálnym rodičom skupinová sociálna práca na supervíznych stretnutiach, kde sa:    

poskytlo poradenstvo v potrebných oblastiach podľa individuálnych potrieb pracovalo sa s profesionálnymi rodičmi rôznymi metódami a technikami ako sú: zážitkové aktivity, brainstorming, prípadové štúdie, hranie rolí, riadená reflexia a pod. umožnilo získavanie nových informácií, potrebných pre samotnú prácu profesionálnych rodičov nacvičovali komunikačné zručností, schopností a motivácia profesionálnych rodičov

Za rok 2011 sa uskutočnilo celkovo 8 supervíznych stretnutí, z toho jedno pod vedením supervízorky Mgr. Evy Bendíkovej dňa 01.03.2011, tri stretnutia pod vedením supervízora Mgr. Samuela Vaňu v dňoch 19.05., 16.06., 18.08.2011 a dňa 22.09., 13.10., 24.11. a 13.12.2011 sa uskutočnili supervízne stretnutia pod vedením supervízorky Mgr. Elenky Vaňovej. Profesionálnym rodičom bola tiež supervízia poskytovaná individuálne prostredníctvom špecialistu na rozvoj rodiny a to podľa individuálnych potrieb profesionálnych rodičov. Podľa programu supervízie na rok 2011 sa teda plán supervíznych stretnutí uskutočnil nad rámec stanoveného počtu štyri, pričom sa naplnili aj stanovené ciele:    

korigovanie neefektívnych postupov zvyšovanie kompetencií pracovníkov DeD pri vykonávaní svojej profesie prevencia syndrómu vyhorenia pracovníkov účinné zvládanie negatívnych pocitov (bezmocnosť, zbytočnosť, vina,...) supervidovaných  rozvoj zručností pracovníkov potrebných pri koordinácii práce s dieťaťom, či pri výkone svojej profesie  rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom  nové informácie a predstavenia možnosti podpory pri výkone svojej profesie  poskytnutie informácií o nových trendoch v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí  hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s dieťaťom v jeho najlepšom záujme V roku 2011 sme sa naše Krízové stredisko stalo jedným zo zakladateľov Asociácie krízových stredísk, ktorá vznikla 19.11.2011 v ku koncu roka 2011 mala 4 členov.

3.2 Detský domov „Margarétka“ Detský domov „Margarétka“ začal oficiálne fungovať 01.01.2010. Detský domov „Margarétka“ je zriadený ako domov detí s kapacitou 19 detí, ktoré sú umiestnené v profesionálnych rodinách. V roku 2010 bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici stanovená kapacita 15 detí, v roku 2011 to už bolo 19 detí. Detský domov „Margarétka“ poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do

Výročná správa za rok 2011

strana 7 z 29


OZ Za dôstojný život

osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Do detského domova sú prijímané deti na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo o uložení výchovného opatrenia. Sme presvedčený o tom, že v záujme harmonického rozvoja osobnosti má každé dieťa právo vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia a porozumenia. Bohužiaľ, stále je dosť detí, o ktoré sa vlastná rodina nechce, alebo nemôže postarať a ocitnú sa v detskom domove. V našom detskom domove sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. Na prvé miesto teda kladieme možnosť dieťaťu zažiť výchovu a lásku v skutočnej rodine. Prioritou je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi, v prípade neúspechu umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti(pestúnstvo,osvojenie). Našim želaním je, aby všetky deti čas, ktorý musia stráviť v detskom domove, prežili v prirodzenom rodinnom prostredí, teda v profesionálnej rodine. Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý sa stará o dieťa z detského domova vo svojom domácom prostredí. Pobyt dieťaťa v profesionálnej rodine nie je trvalý, ale len do doby, kým sa neupravia podmienky v biologickej rodine, prípadne sa nenájde dieťaťu náhradná rodina. Snažíme sa získavať nových profesionálnych rodičov, aby sme deťom zabezpečili tie najlepšie podmienky pre ich zdravý psychický a fyzický vývin. Jednou z významných predností profesionálnych rodín je v tom, že dieťa z detského domova žije neraz spoločne aj s vlastnými deťmi profesionálnych rodičov. Je teda oň postarané rovnakou mierou, a to 24 hodín denne. Táto forma náhradnej starostlivosti sa najviac približuje rodinnej výchove. Je to vidieť napríklad na lepších výsledkoch v škole, nižšej chorobnosti, ale v prvom rade sa kladie dôraz na napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa. Pritom úlohou náhradných rodičov je tiež čo najviac spolupracovať aj s biologickou rodinou zverených detí, aby im zverené deti nestrácali svoje rodinné korene. Počas roka 2011 sme v detskom domove zamestnávali v priemere 8 profesionálnych rodičov. Profesionálni rodičia majú k dispozícii konzultácie odborného tímu (supervízor, špecialista na rozvoj rodiny, sociálny pracovník, psychológ) prostredníctvom osobných stretnutí, telefónu, príp. mailom. Keďže profesionálny rodič spravuje aj finančné náležitosti jemu zverených detí, PR majú k dispozícii aj ekonóma DeD. Rodiny profesionálnych rodičov sú pravidelne monitorované návštevami, kde sledujeme úroveň poskytovania služieb deťom. Deti sa v našom zariadení cítia veľmi dobre o čom svedčia ich listy, prezentácie ako aj ich samotné výpovede. Do prvej polovice roka 2011 bol DeD „Margarétka“ financovaný z dotácií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, druhá polovica roka bola financovaná z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Klienti DeD „Margarétka“ Kapacita DeD „Margarétka“ je 19 miest. Od začiatku fungovania – od roku 2010 do konca roka 2011 bola poskytnutá sociálna pomoc 52 ohrozeným deťom. V roku 2011 bola kapacita naplnená na 94,99%. Kapacita spolu s rezervovanými miestami bola naplnená na 101,09%. Na konci roka 2010 sme mali v DeD celkovo 17 detí. V priebehu roka 2011 sme do DeD prijali 10 detí. Na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti sme do DeD prijali 3 detí a na základe rozhodnutia súdu o nariadení predbežného opatrenia to bolo 7 detí. Celkovo bola v roku 2011 nariadená ústavná starostlivosť nad tromi maloletými deťmi umiestnenými v DeD „Margarétka“, pričom dvom mal. deťom bola nariadená ústavná starostlivosť v inom zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany, jedno dieťa umrelo, tri deti

Výročná správa za rok 2011

strana 8 z 29


OZ Za dôstojný život

sa vrátili do biologickej rodiny a piatim deťom sa podarilo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť. Čo sa týka vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených v roku 2011: 4 deti do 1 roku veku z toho 3 dievčatá 4 detí od 2 - 3 rokov z toho 1 dievča 7 detí od 4 – 6 rokov z toho 3 dievčatá 10 detí od 7 – 15 rokov z toho 5 dievčat 2 deti od 16 – 18 rokov - 2 dievčatá Umiestnené deti pochádzajú z okresov: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Banská Bystrica. Naším cieľom je umiestňovať ohrozené deti čo najviac do prostredia približujúcemu sa rodinnému prostrediu, kým sa nebudú môcť opäť vrátiť do svojej biologickej rodiny, poprípade ak nie je možný návrat dieťaťa, tak mu zabezpečiť stabilné náhradné rodinné prostredie. Aj tento rok DeD organizoval výchovno-rekreačné tábory a to zimný tábor na prelome rokov 2010 a 2011, a na prelome rokov 2011 a 2012, letný prázdninový tábor zameraný na poznanie prírody, vidieckeho života, koní a jazdectva na ranči Meggi v Poltári. Naše deti sa zúčastnili aj letného tábora, ktorý organizovalo OZ Minibodka v Šali. Dominanciou tohto tábora boli vodné športy a tiež pobyt v prírode. Deti mali možnosť aj individuálnych denných táborov, ktoré organizovalo Centrum voľného času Magnet, kde absolvovali množstvo zaujímavých výletov. Ďalší výchovno-rekreačný tábor, ktorého sa zúčastnili nám zverené deti bol v Oravskej Polhore. Sociálna práca v DeD „Margarétka“ V profesionálnych rodinách sa pracuje s klientmi - t.j. - maloletými deťmi, ktoré boli vyňaté zo svojich biologických rodín na základe nariadenia ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia. Poskytuje sa im pomoc formou individuálnej sociálnej práce, kde sa okrem zaopatrenia a starostlivosti o deti zameriava profesionálny rodič na:  výchovné pôsobenie na dieťa  podporu rozvíjania zdravého sebavedomia dieťaťa aj prostredníctvom Listom ocenení  rozvíjanie vzťahov dieťaťa k rovesníkom, dospelým  rozvoj a podpora pozitívneho vzťahu k školskej dochádzke a edukácii  udržiava kontakt maloletého so súrodencami, biologickou rodinou  plnenie výchovno-vzdelávacieho plánu dieťaťa  športovú činnosť  rešpektovanie vzdelávacích potrieb dieťaťa  rozumový vývin dieťaťa  motiváciu dieťaťa  zábavu a racionálne využívanie voľného času  usmerňovanie k tímovej práci  podporu pozitívneho vzoru

Výročná správa za rok 2011

strana 9 z 29


OZ Za dôstojný život

  

rozvoj schopnosti plánovania na základe individuálnych rozvojových plánov sebauvedomovanie sa písaním knihy života rozvoj zručností s prihliadaním na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa

Okrem individuálnej sociálnej práce a poradenstva sa poskytovala profesionálnym rodičom skupinová sociálna práca na supervíznych stretnutiach, kde sa:    

poskytlo poradenstvo v potrebných oblastiach podľa individuálnych potrieb pracovalo sa s profesionálnymi rodičmi rôznymi metódami a technikami ako sú: zážitkové aktivity, brainstorming, prípadové štúdie, hranie rolí, riadená reflexia a pod. umožnilo získavanie nových informácií, potrebných pre samotnú prácu profesionálnych rodičov nacvičovali komunikačné zručností, schopností a motivácia profesionálnych rodičov

Za rok 2011 sa uskutočnilo celkovo 8 supervíznych stretnutí, z toho jedno pod vedením supervízorky Mgr. Evy Bendíkovej dňa 01.03.2011 a ostatných sedem stretnutí pod vedením supervízorky Mgr. Elenky Vaňovej v dňoch 19.05., 16.06., 18.08., 22.09., 13.10., 24.11. a 13.12.2011. Profesionálnym rodičom bola tiež supervízia poskytovaná individuálne prostredníctvom špecialistu na rozvoj rodiny a to podľa individuálnych potrieb profesionálnych rodičov. Podľa programu supervízie na rok 2011 sa teda plán supervíznych stretnutí uskutočnil nad rámec stanoveného počtu štyri, pričom sa naplnili aj stanovené ciele:         

korigovanie neefektívnych postupov zvyšovanie kompetencií pracovníkov DeD pri vykonávaní svojej profesie prevencia syndrómu vyhorenia pracovníkov účinné zvládanie negatívnych pocitov (bezmocnosť, zbytočnosť, vina,...)supervidovaných rozvoj zručností pracovníkov potrebných pri koordinácii práce s dieťaťom, či pri výkone svojej profesie rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom nové informácie a predstavenia možnosti podpory pri výkone svojej profesie poskytnutie informácií o nových trendoch v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s dieťaťom v jeho najlepšom záujme

3.3 Zariadenie núdzového bývania a útulok V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi, alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek , alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie, sociálne služby osamelým matkám s maloletými

Výročná správa za rok 2011

strana 10 z 29


OZ Za dôstojný život

deťmi ale aj kompletným rodinám, samostatným fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V zariadení núdzového bývania sa: a) poskytuje 1. ubytovanie na určitý čas 2. sociálne poradenstvo 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov b) utvárajú podmienky na 1. prípravu stravy 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 4. záujmovú činnosť V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, a) poskytuje 1. ubytovanie na určitý čas 2. sociálne poradenstvo 3. nevyhnutné ošatenie a obuv b) utvárajú podmienky na 1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva Naši klienti pochádzajú spádovo z celého Banskobystrického kraja. V rámci poskytovania sociálnych služieb a služieb v oblasti sociálnoprávnej ochrany veľmi úzko spolupracujeme so všetkými kompetentnými inštitúciami v rámci okresu, regiónu ale aj na národnej a nadnárodnej úrovni. Úzka spolupráca je nadviazaná s ÚPSVaR v regióne BBSK, mestami, starostami obcí, základnými školami z aspektu výkonu sociálnych aktivít. Naši zamestnanci majú ukončené certifikáty americkej asociácie ABA CELLI pre prácu s obeťami domáceho násilia, certifikáty na vedenie videotréningu v práci s ohrozenými a problémovými rodinami, ukončený kurz PRIDE, certifikát trénerky na prípravu profesionálnych rodičov, náhradných rodičov ako aj na prácu s biologickými rodinami. Za rok 2011 sa podľa stanoveného programu supervízie uskutočnili tri supervízne stretnutia. Prvé supervízne stretnutie bolo zrealizované v prvom polroku 2011, a to dňa 19.03.2011 po vedením supervízorky Mgr. Andrei Sajenkovej. Supervízia bola zameraná na pomoc pri utváraní hodnotového systému u rodičov a detí v Zariadení núdzového bývania. Výsledkom supervízie bolo poznanie o možnosti rozšírenia výchovných, sociálnych a iných druhoch intervencií pri práci s klientmi zariadenia tak, aby sa čo najviac dalo predchádzať patologickým prejavom v správaní klientov pri rešpektovaní osobitosti ich sociopsychologického fondu osobnosti. Konkrétnejšie išlo o tieto dielčie kroky: - základná abeceda finančného hospodárenia – individuálna osveta (rozložiť objem finančných prostriedkov/mesiac tak, aby základné potreby – jedlo, nájom...boli kontinuálne zabezpečené) - v spolupráci so psychológom zariadenia zaviesť komunitný režim práce

Výročná správa za rok 2011

strana 11 z 29


OZ Za dôstojný život

zavedenie „rajónov“ u obyvateľov Zariadenia, pri zohľadnení zásad pozitívnej motivácie a zabezpečením dôslednej kontroly dohodnutých pravidiel a úloh - v individuálnej práci s rodinou získať prehľad o špecifických túžbach jednotlivých členov a tie zapracovať do postupov ako ich motivovať k dosiahnutiu želateľného stavu zo strany sociálneho pracovníka - pokračovať v spoločných aktivitách voľnočasového charakteru, ktoré prispievajú k zlepšeniu vzťahov medzi obyvateľmi navzájom - delegovať niektoré úlohy na obyvateľov samotných, čím sa zvýši ich prežívanie seba ako kompetentných a predíde sa bourn out syndrómu u sociálneho pracovníka Druhé stretnutie supervízie bolo realizované v druhom polroku 2011, a to dňa 21.11.2011 pod vedením sepervízorov Mgr. Eleny Vaňovej a Mgr. Samuela Vaňa. Cieľovou skupinou komu bola poskytnutá supervízia boli sociálni pracovníci ZNB a útulku Bc. Peter Janošík a Mgr. Lucia Jekkelová. Supervízia sa zameriavala na rozvoj a zlepšenie práce sociálneho pracovníka COR – zariadenia núdzového bývania a útulku. Použité formy práce boli individuálna supervízia, tímová supervízia a organizačná supervízia. Organizačná supervízia sa orientovala na organizačnú štruktúru, systémové väzby v organizácii, štýly riadenia s motiváciou. Supervízor pracoval s tímom vedúcich pracovníkov ZNB a útulku. Tímová supervízia bola zameraná na tímovú spoluprácu, tvorbu tímu, tvorbu pravidiel tímovej spolupráce. Individuálna supervízia bola orientovaná priamo na sociálneho pracovníka – kto som ako sociálny pracovník, moje kompetencie v zmysle riadenia v organizačnej štruktúre. Ďalej sa zameriavala na riešenie konfliktov s klientmi, emočné zvládanie agresívneho klienta, nastavovanie a vytváranie dôsledkov pre neprispôsobivého klienta a vlastné spracovávanie prežívania pri osobnom ohrození zo strany klienta. Tretia supervízia sa uskutočnila dňa 13.12.2011 pod vedením supervízora Mgr. Samuela Vaňa. Cieľovou skupinou boli sociálni pracovníci Bc. Peter Janošík a Mgr. Lucia Jekkelová. Tu sa supervízia orientovala na kompetencie /schopnosti, zručnosti a vedomosti/ sociálneho pracovníka. Boli použité tri formy práce: individuálna supervízia, ktorá sa orientovala na vytváranie pocitu bezpečia a istoty na pracovisku, tímová supervízia bola zameraná na kompetencie sociálneho pracovníka a organizačná supervízia, ktorá sa orientovala na organizačnú štruktúru, systémové väzby v organizácii, štýly riadenia s motiváciou na zmenu. Supervízor pracoval s tímom vedúcich pracovníkov ZNB a útulku. -

Klienti zariadenia núdzového bývania Kapacita zariadenia núdzového bývania je 24 klientov. Od začiatku fungovania zariadenia – od roku 2007 bolo do konca roka 2011 poskytnutá pomoc 299 klientom. V roku 2011 bola naplnená na 104,4% (25,05 miest). Celkovo sme poskytli pomoc 67 klientom, bez prístrešia. Veková skladba klientov: 7 detí do 1 roka, z toho 5 dievčat a 2 chlapci 5 detí od 2 - 3 rokov, z toho 3 dievčatá a 2 chlapci 3 deti od 4 - 5 rokov, z toho 1 dievča a 2 chlapci 11 detí od 6 – 9 rokov, z toho 7 dievčat a 4 chlapci 11 detí od 10 – 14 rokov, z toho 5 dievčat a 6 chlapcov 4 deti od 15 -18 rokov, z toho 1 dievča a 3 chlapci

Výročná správa za rok 2011

strana 12 z 29


OZ Za dôstojný život

2 klienti od 19 - 25 rokov z toho 1 žena a 1 muž 15 klientov od 26 - 39 rokov, z toho 9 žien a 6 mužov 3 klienti od 40 - 49 rokov, z toho 2 ženy a 1 muž 6 klientov nad 50 rokov, z toho 4 ženy a 2 muži

Klienti útulku Kapacita útulku je 6 miest. Od začiatku fungovania zariadenia – od roku 2007 do konca roku 2011 bola poskytnutá pomoc 78 klientom. V roku 2011 bola využitá na 109,2% (6,55 miest). Celkovo sme poskytli pomoc 22 klientom, samostatným fyzickým osobám bez prístrešia. Veková skladba klientov: 4 klienti od 18 - 25 rokov, z toho 1 žena a 3 muži 10 klientov od 26 - 39 rokov, z toho 3 ženy a 7 mužov 1 klient od 40 - 45 rokov, z toho 1 muž 3 klienti od 46 – 50 rokov, z toho 2 ženy a 1 muž 4 klienti nad 50 rokov, z toho 3 ženy a 1 muž Klienti zariadenia núdzového bývania a útulku majú v našom zariadení poskytované kompletné sociálne poradenstvo v oblasti sociálnej práce, pri ktorej sa využívajú tieto metódy sociálnej práce: - individuálna (prípadová) sociálna práca, najrozšírenejší je u nás psychosociálny prístup, využívame metódy: rozhovor, pozorovanie, aktívne počúvanie, analýza informácií od klienta - skupinová sociálna práca, médiom býva spoločný sociálny problém, prekonanie obáv z nepochopenia vlastného sociálneho problému - sociálna práca komunitná – zabraňujeme vznikaniu sociálneho problému, resp. pomáhame riešiť už vzniknuté problémy. Cieľom je dosiahnuť sociálny konsenzus. - preventívna sociálna práca – poskytujeme poradenské služby pre každého klienta podľa jeho potrieb - rehabilitačná sociálna práca – zameriavame sa najmä na sociálnu a pracovnú výkonnosť klienta, aby mohol byť primerane zaradený do spoločnosti Pre deti, tak ako ja pre našich klientov zariadenia núdzového bývania a útulku boli počas roku 2011 pripravené rôzne aktivity:  12.02.2011 Karneval na ľade – deti zo zariadenia núdzového bývania sa zúčastnili karnevalu na ľade, ktorý organizovalo mesto Lučenec. Vstup mali voľný, za čo kompetentným osobám ďakujeme.  14.04.2011 Akcia kolotoče – sociálni pracovníci zabezpečili pre deti zo ZNB voľné vstupy na kolotoče na Námestí Republiky. Po vyskúšaní všetkých kolotočov a nafukovacích trampolín sa boli deti posilniť v cukrárni Flamengo.

Výročná správa za rok 2011

strana 13 z 29


OZ Za dôstojný život

 09.05.2011 Varenie guláša – Pracovníci COR spoločne s klientmi ZNB a útulku navarili výborný guláš.  09.06.2011 Návšteva cirkusu Aleš – Pracovníci COR prostredníctvom manželov Alešovcom zariadili voľný vstup na rôzne cirkusové čísla, ktoré sa deťom zo ZNB veľmi páčili.  10.06.2011 Medzinárodný Deň detí – pri príležitosti MDD pracovníci OZ „Za dôstojný život“ zabezpečili program pre deti zo ZNB a z profesionálnych rodín. Deti sa zúčastnili rôznych súťaží, najviac sa im páčilo stretnutie so známym zabávačom Jožom Pročkom.  15.06.2011 Exkurzia u požiarnikov – Sociálni pracovníci sa spoločne s deťmi zo ZNB zúčastnili exkurzie u požiarnikov v Lučenci. Deti boli zvedavé ako požiarnici zasahujú pri požiari, ako hasia a manipulujú s vodou a hlavne ich zaujímali požiarne autá a sirény. Deti tiež upútala ukážka vyprosťovania zraneného z poškodeného auta.  Návšteva kúpaliska – V priebehu letných prázdnin bolo deťom zo ZNB umožnené bezplatne navštevovať Mestské kúpalisko v Lučenci. Deti cestou na kúpalisko chodievali aj na preliezky do parku a obdivovali tiež zvieratá v zriadenom výbehu.  22.07.2011 Výlet s deťmi – cez letné horúčavy deťom prišlo vhod schladiť sa v Lučeneckej priehrade, kde si mohli tiež do sýtosti zašportovať a vybiť si energiu.  04.10.2011 Posedenie v cukrárni Flamengo – deti zo ZNB boli pozvané p. Žubrietovskou a jej sestrou na zmrzlinu do cukrárne Flamengo. Táto návšteva sa im veľmi páčila a za pozvanie sa pekne poďakovali.  05.10.2011 Súťaž vo varení halušiek – Pracovníci COR spoločne s klientmi z útulku a ZNB zorganizovali súťaž vo varení halušiek. Boli vytvorené štyri skupiny: sociálni pracovníci COR, klienti útulok, klienti ZNB, pracovníčky chránených dielní. Zvolená komisia za víťazov súťaže vyhlásila klientov zariadenia núdzového bývania V decembri 2011 sme v spolupráci s Univerzitou Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta – ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky začali spoluprácu na vypracovaní štandardov kvality sociálnej práce pre zariadenia sociálnych služieb – Zariadenie núdzového bývania a Útulok. Vypracovaním štandardov kvality pre naše zariadenia sa zvýši kvalita nami poskytovaných sociálnych služieb.

3.4 Chránená dielňa, chránené pracovisko – vrátnica V októbri 2008 sme zriadili chránené pracovisko - chránenú dielňu – ako formu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Predmetom činnosti chránenej dielne je výroba ozdobných predmetov - 3D pohľadnice, košíky a iné výrobky z pedigu, sadrové odliatky, magnetky, maľovanie na hodváb, drevo, sklo, textil a iné materiály, výroba príležitostných dekorácií. V roku 2011 pracovali v dielni 4 ženy polovičný pracovný úväzok. V roku 2011 sme spolupracovali s organizáciou Istota, n.o., s ktorou sme realizovali tvorivé popoludnia pre zdravotne postihnutých občanov nášho regiónu.

Výročná správa za rok 2011

strana 14 z 29


OZ Za dôstojný život

Od októbra 2009 prevádzkujeme aj chránené pracovisko-vrátnicu v administratívnej časti budovy na prízemí, kde zamestnávame dvoch občanov so zdravotným postihnutím na plný úväzok. Predmetom činnosti chráneného pracoviska je stráženie objektu, poskytovanie prvotných informácií klientom, pomoc pri administratívnych prácach, dozor nad dodržiavaním poriadku, pomoc pri výchovných a tvorivých činnostiach s deťmi z Krízového strediska, Detského domova „Margarétka“, Zariadenia núdzového bývania a Útulku, odpisovanie spotreby vody a elektrickej energie u klientov. Zamestnanci chráneného pracoviska majú k dispozícii dve miestnosti s kuchynkou na odloženie osobných vecí, oddych a zohriatie stravy, sociálne zariadenie a exteriérové priestory. Prestávky v práci si volia podľa svojich potrieb a zdravotných možností, s ohľadom na ustanovenia zákonníka práce. Na chránenom pracovisku pracujú pracovníci v jednej zmene. Týmto spôsobom sme umožnili aj občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sa veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce, zaradiť sa do pracovného procesu, čo považujeme za veľmi dôležité pre nich, nakoľko sú odkázaní len na domáce prostredie a majú veľmi malú šancu prispieť svojmu okoliu nejakou činnosťou. Už v chránenej dielni sa nám osvedčil pracovný proces ako najlepšia forma terapie pre týchto občanov.

3.5 Realizované projekty  Realizácia výchovných opatrení – Rimavská Sobota Od júla 2011 do decembra 2011 vykonávalo Občianske združenie "Za dôstojný život" výchovné opatrenia po predložení ponuky na organizovanie výchovného programu UPSVaR Rimavská Sobota. Cieľom výchovného programu je obmedzenie, odstránenie a zmiernenie negatívných vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa a detí, ktoré majú nadriadené výchovné opatrenie. Výchovné opatrenia našej organizácie realizovali Mgr. Marián Slanina - špeciálny pedagóg, Mgr. Soňa Gallová - psychologička a Mgr. Alexandra Fürješová – sociálna pracovníčka Detský domov „Margarétka“. Program sa realizoval priamymi návštevami maloletých detí v rodinách, ďalej v školách maloletých detí a na spoločných skupinových stretnutiach a to pravidelne a systematicky počas celej realizácie priority. Obsahová náplň programov a odborné zameranie aktivít sa zameria na rozvoj: - otvorenej komunikácie a vybudovanie komunikačného súladu - verbálnej a neverbálnej komunikácie - komunikačných zručností - schopnosti odstraňovania bariér v komunikácii - schopnosti vyjadrovania citov (empatia, asertivita) - význam prvého dojmu - aktívneho počúvania - vedenia a motivácie - schopnosť zvládať stres - aktivít zameraných na rozvoj medziľudských vzťahov a sociálnej komunikácie - rozvoj sociálnych zručností - prosociálneho správania

Výročná správa za rok 2011

strana 15 z 29


OZ Za dôstojný život

- etiky správania - schopnosti naučiť niesť zodpovednosť za svoje prejavy a konanie, potláčať agresivitu a prejavy neakceptovateľného správania (vulgarizmy, bitky) - identity a vedomia vlastného ja a vlastnej spoločenskej hodnoty - naučiť a poskytnúť zmysluplné trávenie voľného času (športové činnosti) - vplyv závislosti na zdravie - prevenčné aktivity z aspektu závislosti Odborníci pracovali v priamej práci s cieľovými skupinami maloletých detí počas výchovného programu s možnosťou účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa osobne o dieťa starajú.  SIA /Sociálna implementačná agentúra/ – Zvýšenie kvality poskyzovaných služieb MVO prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov Od septembra 2011 do januára 2013 realizuje Občianske združenie „Za dôstojný život“, sídlom Vajanského 71 v Lučenci projekt pod názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov“. Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Sociálnej implementačnej agentúre – SORO (www.sia.gov.sk). Hlavným opatrením bude Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizácia. Cieľom projektu je zlepšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti prostredníctvom vzdelávania a zvýšenia odbornosti ich zamestnancov a dobrovoľníkov. Cieľové skupiny tvoria zamestnanci a dobrovoľníci žiadateľa projektu v počte 15 a 10 osôb a zamestnanci partnerov v počte 20 osôb. Z nich sú ženy zastúpené v počte 38 a muži v počte 7 osôb. Hlavné aktivity: Vzdelávanie cieľových skupín. Cieľom aktivity je uskutočniť vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a dobrovoľníkov žiadateľa a pre zamestnancov partnerov v počte 45 osôb. Vzdelávacie moduly budú v nasledujúcich oblastiach: Kurzy opatrovateľstva, komunikačné zručnosti, psychosociálny rozvoj, rozvoj zručností v oblasti sociálnej práce, projektový manažment a informačno-komunikačné technológie. Supervízia cieľových skupín. Realizujú sa stretnutia za účelom zlepšenia poskytovaných sociálnych služieb jednotlivými pracovníkmi a celej organizácie. Supervízií sa zúčastní min. 35 účastníkov. Stratégia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb a spolupráce MVO pôsobiacich v sociálnej oblasti. Cieľom aktivity je skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb a pripraviť stratégiu spolupráce mimovládnych organizácií. Podporné aktivity: Riadenie projektu - zabezpečenie plynulého chodu aktivít projektu a finančné riadenie projektu. Publicita a informovanosť - zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, jeho jednotlivých aktivitách, cieľoch, výstupoch. Partnermi projektu sú: Nezábudka, n.o. – Fiľakovo, Betánia, n.o. - Kalinovo.

Výročná správa za rok 2011

strana 16 z 29


OZ Za dôstojný život

 FSR /Fond sociálneho rozvoja/– Rozvoj služieb starostlivosti pre klientov v Centre pre občana a rodinu v Lučenci Od júla 2011 realizuje Občianske združenie „Za dôstojný život“, sídlom Vajanského 71 v Lučenci projekt pod názvom „Rozvoj služieb starostlivosti pre klientov v Centre pre občana a rodinu v Lučenci“. Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk). Hlavným opatrením projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Aktivity projektu sa uskutočňujú od 01.07.2011 do 28.02.2013 v Občianskom združení „Za dôstojný život“ v Lučenci, okres Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj. Hlavnou aktivitou projektu je „Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti“. Aktivity sú zamerané na výkon služieb starostlivosti v Centre pre občana a rodinu formou poradenstva za účelom adaptácie a zvýšenia zamestnanosti klientov zariadenia, zamestnanie klientov s využitím inovatívnych aktivít nízkoprahového charakteru, tútoring, sieťovanie. V rámci poradenstva sa pripravujú akčné plány integrácie. V tvorivých dielňach na rozvoj zručností sa získavajú praktické zručnosti v oblasti pracovných návykov. Cieľové skupiny sú zamestnané v charity shope, ktorý je zriadený pre potreby riešenia chudoby bez vytvárania zisku. Špecifické ciele projektu: - predchádzanie krízových situácií v rodine, zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín so zameraním na aktivizáciu, vstup do spoločnosti a na trh práce - tvorba systému kvalitných služieb v oblasti starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb formou spolupráce s relevantnými inštitúciami v regióne - zvýšenie zamestnanosti cieľových skupín formou zamestnávania s využitím inovatívnych aktivít nízkoprahového charakteru. Cieľovou skupinou projektu sú fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Celkové výdavky projektu sú 134 096 €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 127 391,20 €. Vlastný vklad Občianskeho združenia „Za dôstojný život“ je 6 704,80 €.  Úrad vlády – Zvýšenie kvality bývania a získanie pracovných zručností V decembri 2011 sme získali grant na realizáciu projektu Zvýšenie kvality bývania a získanie pracovných zručností v hodnote 6000,- €. Cieľom projektu je nákup strojov na opracovanie dreva, nákup materiálu a výroba nábytku pre rómskych obyvateľov žijúcich v Lučenci a okolí. Projektovým zámerom sme chceli dosiahnuť skvalitnenie podmienok na bývanie u rómskych obyvateľov - výrobou nábytku - postele, skrinky, poličky a podobne. Zároveň

Výročná správa za rok 2011

strana 17 z 29


OZ Za dôstojný život

sme chceli zapojiť rómskych občanov do výroby nábytku, čím sa u cieľovej skupiny mali podporiť pracovné návyky, dosiahnuť prax a tak zvýšiť šance pri hľadaní zamestnania. Aktivity projektu sú zamerané na výrobu drevených výrobkov – postelí, ktoré budú darované rómskym občanom, ktorí sa budú tiež zapájať do výroby záverečnými povrchovými úpravami. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie december 2011 až marec 2012.

3.6 Podnikateľská činnosť V roku 2009 začala naša organizácia prevádzkovať podnikateľskú činnosť ako formu získania finančných prostriedkov pre úspešnejšie plnenie prioritných cieľov. Podnikateľské aktivity sa zameriavajú na služby pre rodinu a domácnosť v Detskom centre „Meduška“, ktoré zabezpečuje príležitostnú ako aj dennú profesionálnu starostlivosť o deti od najútlejšieho veku. Služby využívajú najmä matky detí do troch rokov, ale tiež matky starších detí najmä počas obdobia prázdnin. Ďalšou podnikateľskou aktivitou je prenájom priestorov. V roku 2011 sme tieto aktivity naďalej rozvíjali a modernizovali priestory v ktorých sa aktivity realizujú.

4. Zamestnanci a dobrovoľníci K 1.1. 2011 sme zamestnávali 24 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Počas roku 2011 sa ich počet zvýšil a k 31.12.2011 zamestnávame 32 zamestnancov: 1 riaditeľka - VŠ vzdelanie III. stupňa 4 sociálni pracovníci – VŠ vzdelanie II. Stupňa 1 asistentka sociálneho pracovníka – SŠ vzdelanie 1 psychologička – VŠ vzdelanie 2 laický terapeuti (projekt FSR) – 1 základné vzdelanie, 1 VŠ vzdelanie 2 pracovníci charity shopu (projekt FSR) – 1 SŠ bez mat. , 1 SŠ vzdelanie 1 odborný pracovník v tvorivých dielňach – ½ úväzok 1 pracovník tútoringu (projekt FSR) – SŠ vzdelanie – ½ úväzok 1 pracovník pre sieťovanie zariadení sociálnych služieb – VŠ vzdelanie – ½ úväzok 1 administratívna pracovníčka – SŠ vzdelanie 12 profesionálnych rodičov – 10 SŠ vzdelanie, 1 VŠ vzdelanie 3 zdravotne postihnutí zamestnanci na polovičný pracovný úväzok v chránenej dielni 2 zdravotne postihnutí zamestnanci na plný úväzok na chránenom pracovisku vrátnica Ekonomické činnosti (spracovanie miezd, vedenie účtovníctva, vypracovanie vyúčtovaní finančných prostriedkov) zabezpečujeme externe na základe Mandátnej zmluvy. V roku 2011 sme zamestnávali ďalších 14 pracovníkov na základe Dohôd o vykonaní práce: supervízorka supervízor a expert pre rozvoj rodiny koordinátor v projekte FSR koordinátor v projekte SIA manažér na monitorovanie v projekte FSR interný audítor ISO

Výročná správa za rok 2011

strana 18 z 29


OZ Za dôstojný život

pracovník údržby psychologička pre KS a DED a v realizácii Výchovných opatrení špeciálny pedagóg v realizácii Výchovných opatrení koordinátor v realizácii Výchovných opatrení sociálny pracovník v realizácii Výchovných opatrení 2 pracovníci na pomoc pri administratívnych prácach v organizácii pracovník v Detskom centre Meduška Na základe Dohôd o dobrovoľníckej činnosti pracuje v našej organizácii 7 dobrovoľníkov. Naša organizácia v spolupráci s UPSVAR Lučenec zabezpečuje výkon aktivačných prác formou dobrovoľníckej činnosti, čím umožňuje dlhodobo nezamestnaným získavať alebo udržiavať pracovné návyky a tiež výkon absolventskej praxe umožňujúci absolventom aplikovať získané vedomosti v praxi.

5. Partneri organizácie ÚPSVR Lučenec Akadémia vzdelávania Lučenec Mestský úrad Lučenec Istota n.o. Špeciálna škola internátna Lučenec Úzko spolupracujeme s ďalšími ÚPSVR v okolitých okresoch ako Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Revúca.

6. Priestory organizácie Priestory, ktoré má naša organizácia v bezplatnom 20 ročnom nájme plne vyhovujú službám, ktoré v nich poskytujeme a postupne priestory rekonštruujeme, aby čo najviac vyhovovali štandardom EÚ. Vstup do areálu je uzamknutý elektronickým vrátnikom, ktorý ma 4 samostatné telefóny (vrátnica, riaditeľňa, ekonomický úsek, sociálny úsek), čím sa zabezpečuje bezpečnosť klientov a zákaz vstupu nepovolaným osobám. Pre potreby klientov Zariadenia núdzového bývania a útulku máme k dispozícii samostatnú ubytovaciu budovu kde sú na prízemí zriadené dve garsónky, jedna ubytovacia bunka s vchodom z dvora a osem ďalších samostatných ubytovacích izieb. Pre klientov je celkovo k dispozícií 5 kúpeľní s príslušenstvom a štyri kuchyne. Na poschodí sú zriadené dva jednoizbové byty, dve ubytovacie bunky, ktoré pozostávajú z dvoch izieb a jedna ubytovacia bunka, ktorá pozostáva z troch izieb. Pre klientov na poschodí je celkovo k dispozícií 6 kúpeľní s príslušenstvom, päť kuchýň a sklad. Súčasťou ubytovacej budovy je zariadená telocvičňa s rôznym zariadením, napr. stôl na stolný tenis, rotopedy, steppery, trampolíny, suché guličkové bazény, ale aj outdoorové vybavenie, napr. kolieskové korčule či bicykle. Administratívnu budovu tvorí predná časť budovy s osobitným vchodom. Dispozičné riešenie interiéru administratívnej budovy tvorí prízemie: vstupná chodba, chránené

Výročná správa za rok 2011

strana 19 z 29


OZ Za dôstojný život

pracovisko – vrátnica s vlastným sociálnym zariadením, ďalej 2 WC, 2 kúpeľne, dielne na aktivity tvorivého charakteru, spoločenská miestnosť, kuchyňa a chodba. Tvorivé dielne sú využívané tiež pre prácu s klientmi zariadenia núdzového bývania a útulku. Tvorivých aktivít sa tiež zúčastňovali deti zo zariadenia Krízové stredisko najmä v čase prázdnin, kde si prácou pod vedením odborného pracovníka rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti, jemnú motoriku, fantáziu, tvorivé schopnosti, priestorovú predstavivosť, vedomosti, komunikačné schopnosti, odbúravali stres a pod., čo bolo pozitívnym prínosom a obohatením o ďalšiu poskytnutú službu v prospech našich klientov. Spoločenská miestnosť slúži na realizáciu aktivít – stretnutí s profesionálnymi rodičmi, uskutočňujú sa v nich supervízne stretnutia a iné aktivity vzdelávacieho charakteru pre našich pracovníkov a klientov. Túto miestnosť je možné využiť aj v prípade urgentného prijatia klienta v akútnej kríze. Poschodie administratívnej budovy tvorí chodba, vzdelávacia – prednášková miestnosť, ktorá je vybavená 3 počítačmi, takže klienti našich zariadení majú možnosť získať základné znalosti pri obsluhe počítača, priestor pre upratovačky, dve sociálne zariadenia, kuchynka. Na poschodí sa tiež nachádza Detské centrum Meduška – ktoré je tvorené jednou väčšou herňou /terapeutická miestnosť/ a spálničkou. Ostané priestory tvoria administratívne priestory – 6 kancelárií – vybavené kancelárskym nábytkom a kancelárskou technikou. Za pomoci dobrovoľných pracovníkov i klientov zariadení máme v areáli zariadenia vybudované pre deti pieskovisko, časť areálu je zatrávnená a vysadená okrasnými rastlinami, čím sme zvýšili kultúrnosť prostredia, v ktorom klienti trávia svoj voľný čas. Klienti majú tiež k dispozícii skleník, kde sa môžu realizovať na pestovateľských prácach, môžu si tak dopestovať rôzne druhy zeleniny pre vlastnú potrebu, čím si zlepšia do istej miery svoju finančnú situáciu, a tiež si rozvíjajú svoje vedomosti, pracovné zručnosti a návyky. Naša organizácia má preškolených všetkých zamestnancov a klientov v zmysle PO a BOZP. Zamestnanci majú zakúpené osobné ochranné pracovné pomôcky.

7. Vízie a plány na nasledujúce obdobie V nasledujúcom období na rok 2012 pre absenciu určitých druhov sociálnych služieb v SR máme záujem uchádzať sa o podporu ďalších projektov podľa výziev daných ministerstiev, štátnych inštitúcií a nadácií. Máme záujem dokončiť rekonštrukciu zariadení s cieľom zvýšiť kvalitu nami poskytovaných sociálnych služieb. Je nevyhnutné získať finančné prostriedky na výmenu ďalších okien, zateplenie a ďalšie rekonštrukčné práce. Naša organizácia sa bude usilovať poskytovať výlučne nedostatkové – podprahové služby v regióne, bojovať proti inštitucionalizácii detí a všemožne sa usilovať realizovať také opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, aby bolo možné v čo najvyššej možnej miere zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia. Cieľom týchto opatrení bude, aby sa čo najmenej detí dostávalo do Krízových stredísk a Detských domovov. Naďalej plánujeme rozvíjať systém manažérstva kvality podľa normy ISO STN EN 9001:2009.

Výročná správa za rok 2011

strana 20 z 29


OZ Za dôstojný život

8. Finančná správa 8.1 Súvaha

b 001 002

Brutto 1 16230 0

Korekcia 2 8077 0

Netto 3 8153 0

Predch. obdobie Netto 4 2615 0

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)

003

0

0

0

0

Softvér Oceniteľné práva

004 005

0 0

0 0

0 0

0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)

006

0

0

0

0

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

0

0

0

0

008

0

0

0

0

009 010 011 012

16230 0 0 1769

8077 x x 591

8153 0 0 1178

2615 0 0 1326

013

5161

5161

0

1289

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

014 015 016 017 018 019

9300 0 0 0 0 0

2325 0 0 0 0 0

6975 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)

020

0

0

0

0

Dlhodobý finančný majetok

č.r.

Strana aktív a A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 1. Dlhodobý nehmotný majetok

r. 002 + r. 009 + r. 021 r. 003 až r. 008

013 - (073+091AÚ) 014 - (074 + 091AÚ)

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) 2. Dlhodobý hmotný majetok Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby

r. 010 až r. 020 (031) (032) 021 - (081 - 092AÚ)

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 092AÚ)

3 .

022 - (082 +

r. 022 až r. 028

Bežné účtovné obdobie

021

0

0

0

0

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)

022

0

0

0

0

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)

023

0

0

0

0

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

0

0

0

0

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

0

0

0

0

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

026 027

0 0

0 0

0 0

0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

0

0

0

0

991

48690

24231

24460

7844

Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2011

r. 001 až r. 028

strana 21 z 29


OZ Za dôstojný život

č.r.

Strana aktív a B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 1. Zásoby r. 031 až r. 036 Materiál

(112 + 119) - 191

b 029 030 031

Bežné účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto 1 2 3 67 958 0 67 958 0 0 0 0 0 0

17 883 0 0

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)

032

0

0

0

0

Výrobky Zvieratá Tovar

033 034 035

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

036

0

0

0

0

037 038 039 040

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

041

0

0

0

0

042 043 044

21 411 3 902 0

0 0 0

21 411 3 902 0

13 402 2 502 0

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )

045

0

x

0

117

Daňové pohľadávky

(123 - 194) (124 - 195) (132 + 139) - 196

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) Iné pohľadávky

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

(341 až 345)

046

0

x

0

0

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

047

320

x

320

4 468

Pohľadávky voči účastníkom združení Spojovací účet pri združení

048 049

0 0

0 0

0 0

0 0

050

17 190

17 190

6 316

051 052 053 054

46 547 6 925 39 622 0

0 x x x

46 547 6 925 39 622 0

4 481 1 368 3 113 0

055

0

0

0

0

056 057 058 059 060 992

0 0 0 0 84 188 288 061

0 0 0 0 8 077 8 077

0 0 0 0 76 111 279 984

0 0 0 0 20 498 74 147

Iné pohľadávky

(358 AÚ - 391AÚ) (396 - 391AÚ)

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 Pokladnica (211 + 213) Bankové účty (221 AÚ + 261) Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 1. Náklady budúcich období (381) Príjmy budúcich období MAJETOK SPOLU Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2011

(385) r. 001 + r. 029 + r. 057 r. 029 až r. 060

strana 22 z 29


OZ Za dôstojný život

č.r.

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

b

5

6

061

37 112

15 812

062

0

0

063

0

0

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

0

0

Fond reprodukcie

065

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

0

0

Strana pasív a A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 Základné imanie

2.

r.

(411) (413)

r. 069 až r. 071

Fondy tvorené zo zisku Rezervný fond Fondy tvorené zo zisku

068

0

0

(421)

069

0

0

(423)

070

0

0

071

0

0

072

15 812

7 229

073

21 300

8 583

074

8 807

4 174

075

0

0

Ostatné fondy (427) 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 1. Rezervy r. 076 až r. 078 Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

0

0

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

0

0

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

078

0

0

r. 080 až r. 086

079

1 495

1 310

(472)

Krátkodobé rezervy 2. Dlhodobé záväzky Záväzky zo sociálneho fondu

080

1 495

1 310

Vydané dlhopisy

(473)

081

0

0

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

0

0

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

0

0

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

0

0

085

0

0

086

0

0

087

7 312

2 864

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

Ostatné dlhodobé záväzky

(373 AÚ + 479 AÚ)

3. Krátkodobé záväzky

r. 088 až r. 096

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

-3 149

100

Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) Daňové záväzky (341 až 345) Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) Záväzky voči účastníkom združení (368)

089

6 104

0

090

1 456

0

091

912

0

092

0

0

093

0

0

094

0

0

Spojovací účet pri združení

(396)

095

0

0

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

1 988

2 764

097

0

0

098

0

0

099

0

0

100

0

0

r. 102 a r. 103

101

38 269

513

(383)

102

0

0

103

38 269

513

104

84 188

20 498

993

261 371

65 668

Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky Dlhodobé bankové úvery Bežné bankové úvery Prijaté krátkodobé finančné výpomoci C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1. Výdavky budúcich období

r. 098 až r. 100 (461AÚ) ( 231+ 232 + 461AÚ) (241+ 249)

Výnosy budúcich období (384) VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2011

r. 061 až r. 104

strana 23 z 29


OZ Za dôstojný život

8.2 Výkaz ziskov a strát Číslo účtu

Náklady b

a

Číslo riadku

Činnosť Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

Predchádz. obdobie

c

1

2

3

4

501 502 504 511 512 513 518 521

Spotreba materiálu Spotreba energie Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby Mzdové náklady

01 02 03 04 05 06 07 08

92 802 13 806 0 2 415 5 634 108 41 797 194 161

2 371 7 859 0 867 0 457 1 310 7 478

95 173 21 665 0 3 282 5 634 565 43 107 201 638

101 277 26 011 0 663 2 106 461 44 343 122 076

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

09

58 496

2 074

60 570

45 530

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 9 514 0 0 286 1 593 0 0 0 105 0 0 8 0 6 680

0 286 0 0 233 264 0 0 0 0 0 0 0 0 262

0 9 800 0 0 519 1 857 0 0 0 105 0 0 8 0 6 941

0 6 792 0 0 482 1 044 0 0 0 0 0 0 0 0 2 120

25

3 417

345

3 762

1 440

26

0

0

0

0

27 28 29 30 31 32

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

33

0

0

0

0

34

0

0

0

0

35

0

0

0

0

36 37

0 0 430 820 861 640

0 0 23 805 47 611

0 0 454 625 909 250

0 0 354 343 708 687

525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 545 546 547 548 549 551 552 553 554 555 556 557 558 559 561 562 563 567

Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady Daň z motorových vozidiel Daň z nehnuteľností Ostatné dane a poplatky Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Odpísanie pohľadávky Úroky Kurzové straty Dary Osobitné náklady Manká a škody Iné ostatné náklady Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Predané cenné papiere Predaný materiál Náklady na krátkodobý finančný majetok Tvorba fondov Náklady na precenenie cenných papierov Tvorba a zúčtovanie opravných položiek Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek Poskytnuté príspevky organizačným zložkám Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám Poskytnuté príspevky fyzickým osobám Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

Účtová trieda 5 spolu Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2011

r. 01 až r. 37 r. 01 až r. 38

38 994

strana 24 z 29


OZ Za dôstojný život

Číslo účtu a 601 602 604 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649 651 652 653 654 655 656 657 658 661 662 663 664 665 667 691

Výnosy b Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za predaný tovar Zmena stavu zásob nedokončenej výroby Zmena stavu zásob polotovarov Zmena stavu zásob výrobkov Zmena stavu zásob zvierat Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majetku Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Platby za odpísané pohľadávky Úroky Kurzové zisky Prijaté dary Osobitné výnosy Zákonné poplatky Iné ostatné výnosy Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Výnosy z dlhodobého finančného majetku Tržby z predaja cenných papierov a podielov Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkodobého finančného majetku Výnosy z použitia fondu Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosy z nájmu majetku Prijaté príspevky od organizačných zložiek Prijaté príspevky od iných organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Prijaté členské príspevky Príspevky z podielu zaplatenej dane Prijaté príspevky z verejných zbierok Dotácie

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 591 Daň z príjmov 595 Dodatočné odvody dane z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) Kontrolné číslo r. 39 až r. 78

Číslo riadku

Činnosť Predch. bdobie

Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

c 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 0 15490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 12304 0 22225

2 0 23432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 38923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 12304 0 22225

4 100 32749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 7014 0 30863

59

0

0

0

0

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

0 0 0 0 0 0 0 0 3385 3404 0 1713 76 385783 444425 13605

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23433 -373

0 0 0 0 0 0 0 0 3385 3404 0 1713 76 385783 467858 13232

0 0 0 0 0 0 0 0 14053 3780 0 700 310 273323 362934 8590

8 0 13597

0 0 -373

8 0 13225

8 0 8590

0

0

0

0

75 76 77 78 995

8.3 Audit účtovnej závierky Naša organizácia je od roku 2005 povinná overovať účtovnú závierku audítorom. Audit účtovnej závierky realizuje firma D.E.A. Consult s.r.o. a D.E.A. Audit s.r.o. Výsledné správy z auditov sa nachádzajú v našej organizácii.

Výročná správa za rok 2011

strana 25 z 29


OZ Za dôstojný život

8.4 Hospodársky výsledok Hospodársky výsledok organizácie predstavuje zisk vo výške 13225 €, z toho z podnikateľskej činnosti strata vo výške 373 € a zisk z nepodnikateľskej činnosti 13597 €. Dôvodom straty z z podnikateľskej činnosti je modernizácia prenajímaných priestorov. Dôvodom vyššieho zisku z nepodnikateľskej činnosti sú výnosy zo súdom určeného výživného na umiestnené deti v Krízovom stredisku a Detskom domove „Margarétka“ - tieto pohľadávky sú takmer nevymožiteľné. 8.5 Prehľad finančných zdrojov v roku 2011:

Zdroj UPSVAR Banská Bystrica (od 1.7.2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) BBSK Tržby z predaja služieb Tržby z predaja služieb

UPSVAR Lučenec

UPSVAR Rimavská Sobota Úrad vlády Fond sociálneho rozvoja Sociálna implementačná agentúra Verejná zbierka

Účel

Suma v €

Bežné výdavky Detský domov „Margarétka“ , Krízové stredisko Bežné výdavky Krízové stredisko, Zariadenie núdzového bývania,Útulok úhrady od klientov zariadení podnikateľská činnosť

255 798,61

Príspevok na zriadenie chránených pracovísk, prevádzkové náklady chránených pracovísk, príspevok na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Realizácia Výchovných opatrení Realizácia projektu

18 193,24

Realizácia projektu

42 595,51

Realizácia projektu

32 161,63

Sponzorské dary od FO

Výročná správa za rok 2011

15 490,27 23 432,49

6 900,00 6000,00

75,70 1 229,04

Podiel z 2% daní Príspevky od organizácií

74 830,00

Nadácia J&T, Krajská prokuratúra BB

3 385,00 9 200,30

strana 26 z 29


OZ Za dôstojný život

8.6 Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011

Pohľadávky Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne UPSVAR LC (CHD)

pozn. Preplatky na poistnom IV Q 2010

Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky z obchodné styku Ostatné pohľadávky Záväzky

MJ

množstvo

EUR EUR

518,23 1531,72

Sociálne služby Prenájom priestorov Výživné na deti umiestnené v KS a DeD

EUR

1962,09

EUR

1939,45

EUR

16293,29

pozn.

MJ

množstvo 6 104,22

Mzdy 12/2011

EUR

Záväzky voči zamestnancom

Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

1974,58

Odvody za 12/2011

EUR

Záväzky voči daňovému úradu

912,25

DzP FO za 12/2011 Záväzky voči exekútorom - zrážky z miezd zamestnancov - zatiaľ neodvedené Exekútorskému úradu Záväzky voči BBSK a UPSVAR (Ústredie)

Fond sociálneho rozvoja

Sociálna implementačná agentúra Záväzky zo sociálneho fondu

Výročná správa za rok 2011

EUR 1988,01 EUR

Povinnosť vrátiť výnosové úroky a nevyčerpané prostriedky Povinnosť vrátiť výnosové úroky Povinnosť vrátiť výnosové úroky

1204,64

EUR

EUR

4,54

EUR EUR

3,03 1495,31

strana 27 z 29


OZ Za dôstojný život

8.7 Prehľad použitia finančných prostriedkov z podielu 2% daní Použitie podielu 2% daní Nákup automobilu (časť nákupnej ceny)

Suma v € 1713,68

8.8 Prijaté dary Prijaté dary od fyzických osôb a právnických osôb

Vecné dary

Približná cena v € 1200

Okná Finančné sponzorské dary od fyzických osôb Finančné sponzorské dary od právnických osôb

3375,45 9200,30 3385,00

Dary

Poznámka Oblečenie, obuv, hračky, nábytok, nápoje, potraviny

3300,- na nákup osobného automobilu

V roku 2011 organizácia prijala množstvo vecných darov od fyzických osôb – najmä oblečenie, obuv, ale tiež potraviny. Všetky dary boli použité pre zlepšenie situácie klientov v našich zariadeniach, alebo uskladnené pre potreby v budúcom období. Okrem vecných darov často dostávame tiež finančné príspevky najmä formou verejnej zbierky ale tiež formou sponzorských darov. Všetky darované finančné prostriedky sú riadne evidované v účtovníctve. Ako istú formu poďakovania venujeme darcom drobné výrobky chránenej dielne. Vďaka našim pracovníkom sa nám v roku 2011 podarilo získať finančný dar na nákup automobilu od Nadácie J&T v sume 3300,- euro, zvyšnú sumu sa nám podarilo získať zo sponzorských darov a podielu 2% daní. Nadácia J&T nám v roku 2011 tiež darovala plastové okná do ubytovacích priestorov Zariadenia núdzového bývania a Útulku v hodnote 3375,45 €. Nemecká organizácia Family for you každoročne podporuje našu organizáciu v období vianočných sviatkov, dar predstavuje najmä oblečenie, obuv, kozmetika, hygienické a čistiace potreby, hračky ale tiež trvanlivé potraviny. Spoločnosť Lunaco s.r.o. pravidelne venuje našej organizácii nápoje zo svojho sortimentu. Aj vďaka dobrovoľníkom našej organizácie sa nám podarilo získať ďalšie vecné dary od rôznych malých podnikateľov – najmä potraviny pre klientov našich zariadení. Všetkým darcom ďakujeme a vyjadrujeme úprimnú radosť z podpory.

Výročná správa za rok 2011

strana 28 z 29


OZ Za dôstojný život

8.9 Majetok organizácie: Organizácia disponuje drobným hmotným majetkom v hodnote 65 504,17 €, samostatnými hnuteľnými vecami vo vstupných cenách 5 161,02 €, stavbami (skleník) v hodnote 1 769,07 €, dopravnými prostriedkami v hodnote 9300,- a obežným majetkom vo forme pohľadávok 29 295,25 € a finančného majetku v hotovosti a na bežných účtoch 46 496,89 €.

PhDr. Zdenka Kotrasová, vl. r. štatutárny zástupca

Výročná správa za rok 2011

strana 29 z 29