Vyrocna sprava 2012

Page 1

Občianske združenie „Za dôstojný život“

Centrum pre občana a rodinu Útulok, Zariadenie núdzového bývania, Krízové stredisko Detský domov „Margarétka“ Vajanského 71, 984 01 Lučenec Telefón: 0907175987, 047/4322384, 4331566, e-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com, www.dostojnyzivot.sk

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2012

Zmena dátum:

strana 1 z 31


OZ Za dôstojný život

OBSAH

1. Úvod 2. Kvalita poskytovaných služieb, Certifikát kvality 3. Správa o činnosti 3.1 Krízové stredisko 3.2 Detský domov „Margarétka“ 3.3 Zariadenie núdzového bývania a útulok 3.4 Chránené pracoviská 3.5 Realizované projekty 3.6 Podnikateľská činnosť 4. Zamestnanci a dobrovoľnícka činnosť 5. Partneri organizácie 6. Priestory organizácie 7. Vízie a plány do budúcnosti 8. Finančná správa 8.1 Súvaha, 8.2 Výkaz ziskov a strát 8.3 Výrok audítora 8.4 Hospodársky výsledok 8.5 Prehľad finančných zdrojov 8.6 Stav pohľadávok a záväzkov 8.7 Prehľad použitia finančných prostriedkov z podielu 2% 8.8 Prijaté dary 8.9 Majetok organizácie

Výročná správa za rok 2012

strana 2 z 31


OZ Za dôstojný život

1.

Úvod

Naša organizácia vznikla v júni roku 2000 s jasným cieľom pomôcť sociálne vylúčeným občanom prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným dôrazom na deti a rodiny v kríze s regionálnou pôsobnosťou. V roku 2006 sme zriadili krízové stredisko ako akreditované pracovisko MPSVR SR – zariadenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately – krízové stredisko pre deti kde pracujeme s obeťami násilia, sociálne ohrozenými, opustenými a týranými deťmi. Krízové stredisko sme zriadili s podporou projektu IS EQUAL a ako prví sme na Slovensku inovatívne zriadili krízové stredisko s kapacitou 10 detí, vytvorené na systéme profesionálnych rodín v zmysle štandardov EÚ. V rámci trvalej udržateľnosti aj po skončení financovania z IS EQUAL k 31.12.2007 sme dodnes krízové stredisko udržali s podporou BBSK a ÚPSVR Banská Bystrica, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Od roku 2006 máme zároveň na MPSVR SR akreditáciu na realizáciu výchovných opatrení. Od februára roku 2007 máme na BBSK zaregistrované dve zariadenia sociálnych služieb – zariadenie núdzového bývania pre matky, prípadne otcov s deťmi s kapacitou 24 klientov, ako aj útulok s kapacitou 6 klientov kde prevažnú časť klientely tvoria obete násilia ako aj občania bez prístrešia. Naša organizácia od septembra 2008 zriadila chránené pracovisko - chránenú dielňu na výrobu ozdobných predmetov. V októbri 2009 sme vytvorili druhé chránené pracovisko pre dvoch zdravotne postihnutých občanov na pozícii vrátnik - informátor. V januári 2010 sme otvorili alšie zariadenia Detský domov „Margarétka“ s kapacitou 19 detí. V roku 2011 sme získali na MPSVR SR alšiu akreditáciu na zriadenie detského domova – domov detí, jedna výchovná skupina s počtom 10 detí. Prevádzku sme nezahájili z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2012, poskytuje obraz o stave organizácie ku koncu roku 2012 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie. Finančná správa poskytuje informácie o hospodárení OZ, finančných zdrojoch, prijatých daroch a použití finančných prostriedkov získaných z podielu 2% daní.

2.

Kvalita poskytovaných služieb

V záujme plne sa vyrovnať iným poskytovateľom sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately sme sa rozhodli skvalitniť služby a získať certifikát kvality v spolupráci so spoločnosťou Qecon. V januári až máji 2010 prebiehala príprava na certifikáciu zariadení a v júni 2010 sme po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu získali Certifikát kvality podľa normy ISO STN EN 9001:2009. V predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2012 naša organizácia prešla úspešne kontrolným auditom ISO, ktorý nás oprávňuje na alej užívať Certifikát kvality. Pravidelne dvakrát ročne je v organizácii uskutočnený interný audit, ktorý vykonáva externý audítor.

Výročná správa za rok 2012

strana 3 z 31


OZ Za dôstojný život

3.

Správa o činnosti

Činnosť OZ prebiehala v súlade s cieľmi a poslaním, na ktoré bolo OZ založené a tiež v súlade s účelom na ktorý boli poskytnuté účelovo viazané prostriedky. Všetky aktivity našej organizácie sa komplexne zameriavajú výlučne na sociálnu oblasť. Dominantné aktivity sa zabezpečujú pre ohrozené, týrané, zneužívané a sociálne znevýhodnené deti v Krízovom stredisku a Detskom domove „Margarétka“. V rámci poskytovania sociálnych služieb a služieb v oblasti sociálnoprávnej ochrany veľmi úzko spolupracujeme so všetkými kompetentnými inštitúciami v rámci okresu, regiónu ale aj na národnej a nadnárodnej úrovni. Na alej sme pokračovali v podnikateľskej činnosti v oblasti služieb pre rodinu a domácnosť - formou opatrovateľskej služby v Detskom centre Meduška, ktoré poskytuje dennú starostlivosť o deti v dojčenskom a predškolskom veku, v čase prázdnin aj o deti v školskom veku. Súčasťou podnikateľskej činnosti je tiež prenájom priestorov. O našich aktivitách pravidelne informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnych médií. V záujme plne sa vyrovnať iným poskytovateľom sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately sme sa rozhodli získať v nasledujúcom období certifikát kvality v spolupráci so spoločnosťou Qecon, ktorá bude zabezpečovať certifikáciu všetkých štyroch zariadení – krízového strediska, detského domova, útulku, zariadenia núdzového bývania. Vybrali sme si na certifikáciu spoločnosť, ktorá zabezpečovala aj certifikáciu samosprávnych zariadení v našom kraji a to s cieľom zabezpečiť porovnateľné a kvalitné služby v regióne.

3.1 Krízové stredisko Naša organizácia je zria ovateľom Centra pre občana a rodinu, ktorého súčasťou je prevádzka Krízového strediska ako zariadenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 v znení neskorších predpisov. Naše Krízové stredisko bolo v roku 2006 pilotne prvé v SR zriadené výlučne na báze profesionálnych rodín, čím sa starostlivosť o ohrozené deti približuje štandardom EÚ a plne korešponduje s prioritami vlády SR. Krízové stredisko máme akreditované na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V sociálnych službách pôsobíme takmer 13 rokov a poskytujeme odborné, komplexné služby v sociálnej oblasti ako aj v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately. Prevádzku Centra pre občana a rodinu – Krízové stredisko sme začali s účinnosťou od 25.augusta 2006 po získaní akreditácie na jeho zriadenie. Zároveň v tom istom roku sme získali na MPSVR aj akreditáciu na realizáciu výchovných opatrení. Do krízového strediska sú prijímané deti, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii a to na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení, alebo o uložení výchovného opatrenia. Príslušný úrad práce podľa bydliska dieťaťa už aj pred umiestnením dieťaťa do zariadenia aj počas umiestnenia dieťaťa v zariadení nepretržite skúma pomery aj v širšej rodine dieťaťa, či by nebolo možné zveriť dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Ak je dieťa napokon predsa len umiestnené v krízovom stredisku, je to na čas potrebný na úpravu rodinných, bytových a sociálnych pomerov rodičov dieťaťa, ktorý by nemal prekročiť dobu šesť mesiacov. Ak si za čas, ktorý určí rodičom súd, títo neupravia svoje pomery tak, aby sa o dieťa mohli znovu starať samy, súd na základe návrhu príslušného úradu práce zverí dieťa bu do náhradnej osobnej

Výročná správa za rok 2012

strana 4 z 31


OZ Za dôstojný život

starostlivosti (ak o dieťa prejaví osoba, ktorá je dieťaťu príbuznou osobou), alebo je dieťaťu nariadená ústavná starostlivosť. V našom krízovom stredisku sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. V krízovom stredisku sa môže predbežné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionálna rodina poskytuje starostlivosť dieťaťu vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí. Zamestnanci krízového strediska, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine, musia splniť podmienky podľa § 53 ods. 9 a 10. Zákona č. 305/2005 Z.z. Manžel zamestnanca krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí, musí spĺňať podmienku podľa § 39 ods. 4. Zákona č. 305/2005 Z.z. Naším želaním je, aby všetky deti, čas, ktorý musia stráviť v krízovom stredisku prežili v prirodzenom rodinnom prostredí, teda v profesionálnej rodine. Profesionálny rodič je zamestnancom krízového strediska, ktorý sa stará o dieťa vo svojom domácom prostredí, dieťa je v tejto rodine umiestnené dovtedy, kým súd nerozhodne inak (popísané vyššie). O dieťa umiestnené v profesionálnej rodine je postarané 24 hodín denne, dieťa zažíva skutočnú rodinnú atmosféru, žije s biologickými deťmi profesionálneho rodiča, ale aj s celou jeho rodinou. Pritom profesionálni rodičia čo najviac spolupracujú s biologickou rodinou zverených detí, aby tieto deti nestrácali kontakt s rodičmi, súrodencami, starými rodičmi, ale aj so širšou rodinou. Kapacita v Krízovom stredisku je 10 maloletých detí. Počas roka 2012 sme zamestnávali v Krízovom stredisku 6 profesionálnych rodín. Pre profesionálnych rodičov a odborných zamestnancov krízového strediska sme zabezpečovali supervízne stretnutia. Profesionálni rodičia zabezpečovali zodpovedne starostlivosť o umiestnené deti v ich domácom prostredí. Rodiny profesionálnych rodičov sú pravidelne monitorované návštevami, kde sledujeme úroveň poskytovania služieb deťom. V období roka 2012 bolo krízové stredisko financované z dotácií 50% z Banskobystrického samosprávneho kraja a 50% z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Klienti krízového strediska

Kapacita Krízového strediska je 10 klientov a v roku 2012 bola na naplnená na 95,17%. Celkovo sme v roku 2012 poskytli starostlivosť 29 ohrozeným maloletým deťom. Do pôvodného rodinného prostredia sa vrátilo 5 detí, ústavná starostlivosť bola nariadená 15 deťom a 1 dieťa bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. U ostatných prijatých detí do krízového strediska pobyt ku koncu roku ešte nebol ukončený. Čo sa týka vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených:    

12 detí vo veku do troch rokov 7 deti vo veku od 4 do 5 rokov 6 dieťa vo veku 6 až 9 rokov 4 deti vo veku od 10 do 14 rokov

Umiestnené deti pochádzali z okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Zvolen, a Veľký Krtíš.

Výročná správa za rok 2012

strana 5 z 31


OZ Za dôstojný život

Z daného počtu detí vyplýva, že aj vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa nachádzame je neustály dopyt po našich službách. Cieľom nášho pôsobenia je na alej zameranie sa na klienta, so snahou umiestňovať ohrozené deti čo najviac do prostredia približujúcemu sa rodinnému prostrediu. Naša organizácia má záujem na alej presadzovať myšlienku realizácie opatrení sociálno právnej ochrany v čo najprirodzenejšom – domácom prostredí. Aj tento rok zorganizovalo naše krízové stredisko výchovno rekreačné tábory a síce cez letné prázdniny letný tábor. V tábore sa deti cítili veľmi dobre, získali mnoho nových kamarátov a zážitkov. V tábore mali deti pripravené podmienky na kúpanie (letné kúpalisko v Dolnej Strehovej), hranie loptových a vedomostných hier, chodenie na túry (jaskyne). Deti mali rozvrhnutý bohatý program na každý deň. Navštívili hrad Modrý Kameň, kde sa konali rytierske slávnosti, chodili si opekať do Tuhárskej doliny, na Ružinú. Navštívili banícke mesto Banská Štiavnica, kde šli vlakom, čo bolo pre mnohé deti obrovským zážitkom. V letných mesiacoch boli naše deti z Krízového strediska spolu s profesionálnymi rodičmi na letnej dovolenke pri mori a to konkrétne v Chorvátsku. Dovolenka trvala 10 pobytových dní, na ktorých si všetci výborne oddýchli, spoznali nových ľudí, oboznámili sa s novými situáciami a v neposlednom rade všetci odchádzali plní neskutočne pekných zážitkov. Deti mali vytvorené dokonalé podmienky na kúpanie, hranie loptových hier, at . „Sociálna práca v krízovom stredisku “ V profesionálnych rodinách sa pracuje s klientmi - t.j. - maloletými deťmi, ktoré boli vyňaté zo svojich biologických rodín na základe nariadenia ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia. Poskytuje sa im pomoc formou individuálnej sociálnej práce, kde sa okrem zaopatrenia a starostlivosti o deti zameriava profesionálny rodič na  výchovná starostlivosť  spočíva v pôsobení na rozumový, citový a mravný vývoj dieťaťa, ako aj v tom, že deťom sa vštepujú základné hodnoty na ktorých stojí spoločnosť ( láska, priateľstvo, skromnosť, solidarita, tolerancia, obetavosť, úcta, sebadisciplína)    

 

 

liečebno-výchovná starostlivosť, spočíva v odstránení, alebo zmiernení porúch psychického, emocionálne, osobnostného a sociálneho vývinu dieťaťa poradenstvo, je odbornou činnosťou a je zamerané na zistenie rozsahu a charakteru životnej situácie klientov, zistenie príčin jej vzniku, poskytnutie informácií o možnostiach riešenia situácie s využitím sociálnych a psychologických metód a techník sociálna prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu maloletého s cieľom integrácie do prirodzeného prostredia vytváranie podmienok na záujmovú činnosť, zameranú na: organizovanie prednášok, besied, záujmových krúžkov,

Výročná správa za rok 2012

strana 6 z 31


OZ Za dôstojný život  

pôsobenie pomocou umenia (spev, hudba, tanec ﴿ návšteva filmu, divadla, spoločenské hry, turistika, tanec, hry

   

podporu rozvíjania zdravého sebavedomia dieťaťa aj prostredníctvom Listom ocenení rozvíjanie vzťahov dieťaťa k rovesníkom, dospelým rozvoj a podpora pozitívneho vzťahu k školskej dochádzke a edukácii udržiava kontakt maloletého so súrodencami, biologickou rodinou plnenie výchovno – vzdelávacieho plánu dieťaťa športovú činnosť rešpektovanie vzdelávacích potrieb dieťaťa rozumový vývin dieťaťa motiváciu dieťaťa zábavu a racionálne využívanie voľného času usmerňovanie k tímovej práci podporu pozitívneho vzoru rozvoj schopnosti plánovania na základe individuálnych rozvojových plánov sebauvedomovanie sa písaním knihy života rozvoj zručností s prihliadaním na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa

          

3.2 Detský domov „Margarétka“ Detský domov „Margarétka“ začal fungovať dňa 01.01.2010, aj ke akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny získal už v auguste 2009. Detský domov „Margarétka“ je zriadený ako domov detí s kapacitou 20 detí, ktoré sú umiestnené v profesionálnych rodinách. V roku 2010 bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici stanovená kapacita 15 detí, v roku 2011 a 2012 to bolo už 19 detí a v roku 2013 má byť kapacita DeD 20 detí v profesionálnych rodinách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo v septembri 2011 akreditáciu detskému domovu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §49 detský domov – zriadenie samostatnej skupiny DeD. Miesto výkonu sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately je Detský domov "Margarétka" Vajanského 71, 984 01 Lučenec. Kapacita zariadenia je 10 detí. Akreditácia je udelená na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Detský domov „Margarétka“ poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a alej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Do detského domova sú prijímané deti na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo o uložení výchovného opatrenia. Naším cieľom je umiestňovať ohrozené deti čo najviac do prostredia približujúcemu sa rodinnému prostrediu, kým sa nebudú môcť opäť vrátiť do svojej biologickej rodiny,

Výročná správa za rok 2012

strana 7 z 31


OZ Za dôstojný život

poprípade ak nie je možný návrat dieťaťa, tak mu zabezpečiť stabilné náhradné rodinné prostredie. Význam profesionálnej rodiny :  Profesionálna rodina, profesionálny rodič má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby, prípadne manželov, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma náhradnej starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa a najviac sa približuje modelu rodinnej výchovy.  Dieťa v profesionálnej rodine má možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb.  Dieťa v profesionálnej rodine vyrastá v prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin.  Dieťa získava v profesionálnej rodine prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol.  V profesionálnej rodine je možné umiestniť aj viacpočetné skupiny súrodencov. V našom detskom domove sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. Na prvé miesto teda kladieme možnosť dieťaťu zažiť výchovu a lásku v skutočnej rodine. Prioritou je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi, v prípade neúspechu umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie). Profesionálna rodina je ako“ kotva v prístave“. Deti, ktoré sú v ústavných zariadeniach sú ako lodičky ale bez kotvy. Bez vzťahov, bez pocitu bezpečia, bez istoty, bez vzťahov. Deti majú všetko ( hmotné) a predsa ak nemajú vzťahy, ak necítia lásku od blízkej osoby, nemajú nič. Profesionálny rodič ako člen profesionálneho tímu pracuje tiež s nástrojmi, ktoré sú v súlade s jeho kompetenciami voči dieťaťu. Profesionálny rodič:  Vedie, resp. pomáha dieťaťu s vedením Knihy života, ktorá je prepojením súčasnosti a minulosti pre dieťa, ktoré bolo vyňaté zo svojej rodiny. Kniha života pomáha deťom pochopiť ich životný príbeh a vyrovnať sa s ním, pomáha deťom pri príchode či odchode z profesionálnej rodiny, ako aj pri príprave na budúcnosť. Kniha života môže obsahovať: históriu rodiny dieťaťa, fotografie, , kresby, vysvedčenia, diplomy, opis zážitkov, udalostí, pohľadnice, listy...  Píše pre dieťa mesačne, alebo podľa potreby List ocenenia, ktorý je určený dieťaťu a obsahuje pozitívne vlastnosti dieťaťa, prejavy pozitívneho želaného správania u dieťaťa, jeho úspechy a pod. Spolu s dieťaťom (podľa jeho rozumovej vyspelosti) zostavujú a vyhodnocujú mesačný výchovný plán pre dieťa, ktorý obsahuje konkrétne úlohy na rozvoj jeho fyzického, poznávacieho, rozumového, citového, sociálneho a morálneho vývinu a je súčasťou individuálneho plánu rozvoje osobnosti dieťaťa. Počas roka 2012 sme v detskom domove zamestnávali v priemere 8 profesionálnych rodičov. Profesionálni rodičia majú k dispozícii konzultácie odborného tímu (supervízor, špecialista na rozvoj rodiny, sociálny pracovník, psychológ) prostredníctvom osobných stretnutí, telefónu, príp. mailom. Ke že profesionálny rodič spravuje aj finančné náležitosti jemu zverených detí, PR majú k dispozícii aj ekonóma DeD. Rodiny profesionálnych rodičov sú pravidelne monitorované návštevami, kde sledujeme úroveň poskytovania služieb deťom.

Výročná správa za rok 2012

strana 8 z 31


OZ Za dôstojný život

Pracovníci DeD zabezpečujú podporu a sprevádzanie profesionálnych rodín. Deti sa v našom zariadení cítia veľmi dobre o čom svedčia ich listy, prezentácie ako aj ich samotné výpovede. V roku 2012 bol DeD „Margarétka“ financovaný z dotácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Klienti DeD „Margarétka“ Kapacita DeD „Margarétka“ bola v roku 2012 19 miest a bola naplnená na 105,77%. Na konci roka 2011 sme mali v DeD celkovo 16 detí a 3 rezervované miesta. V priebehu roka 2012 sme do DeD prijali 5 detí, všetky na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti. Počas roka 2012 DeD „Margarétka“ opustilo jedno dieťa, ktorému sa podarilo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť. Sedem detí bolo zaradených do prehľadu detí, ktorým je potrebné zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť. Aktívne sme spolupracovali aj na sanáciách rodinného prostredia s perspektívou prinavrátiť deti do biologickej rodiny. Čo sa týka vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených v roku 2012: 4 deti do 1 roku veku z toho 3 dievčatá 2 deti od 2 - 3 rokov z toho 0 dievčat 4 deti od 4 – 6 rokov z toho 2 dievčatá 6 detí od 7 – 10 rokov z toho 5 dievčatá 5 detí od 11 – 15 rokov z toho 3 dievčatá 0 detí od 16 – 18 rokov Umiestnené deti pochádzajú z okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Banská Bystrica. Aj tento rok DeD organizoval výchovno rekreačné tábory a aj zahraničné tábory a dovolenky. DeD organizoval letný tábor, počas ktorého deti navštívili hrad Modrý Kameň, kde boli stredoveké hry, šermiarstvo, sokoliarstvo a tiež múzeum hračiek v Modrom Kameni. Počas letného tábora deti viackrát navštívili aj rôzne kúpaliská a wellnes centrá, historické centrá Slovenska, hrady, zámky, parky, mini zoologické záhrady, jaskyne. Pre deti sme tiež usporadúvali opekačky v prírode a športové hry. Kultúrny charakter mala návšteva tvorivých dielní v Pincinej, kde si samé deti vyrobili rôzne predmety z hliny podľa vlastnej kreativity, maľovali na sklo, na látky a mohli si vyskúšať svoju zručnosť aj vo vyrezávaní z dreva. V Lučenci boli tiež na dopravnom ihrisku a v rámci vzdelávacích aktivít bola pre deti zorganizovaná beseda s príslušníkom policajného zboru SR, ktorý sa zameral na dopravnú výchovu a tiež na trestnú zodpovednosť a dôsledky trestných činov. V rámci vzdelávacích aktivít deti navštívili aj lučenskú knižnicu spojenú s jej exkurziou odborným pracovníkom a tiež boli na požiarnej stanici, kde mali možnosť vidieť vybavenie požiarnikov, autá, nástroje a pod. Deti si mohli aj posadať do áut a tiež si vyskúšali striekanie vody z požiarnej hadice. Deti boli aj na tábore v Očovej, ktorý organizovala Spoločnosť detí z detských domovov Úsmev ako dar. Deti si tiež pochvaľovali tábor v Rakúsku pri jazere Andau. Po príchode z Rakúska boli deti s profesionálnymi rodinami na 10 dňovej dovolenke v Chorvátskych mestách Biograd na Moru a Pirovac. Zo zahraničnej dovolenky organizovanej DeD mali deti, ako aj profesionálne rodiny veľmi pozitívne zážitky. Počas roka DeD organizoval aj jednodňové výlety a to do Podhájskej a do Bešeňovej.

Výročná správa za rok 2012

strana 9 z 31


OZ Za dôstojný život

Sociálna práca v DeD „Margarétka“

V profesionálnych rodinách sa pracuje s klientmi - t.j. - maloletými deťmi, ktoré boli vyňaté zo svojich biologických rodín na základe nariadenia ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia. Poskytuje sa im pomoc formou individuálnej sociálnej práce, kde sa okrem zaopatrenia a starostlivosti o deti zameriava profesionálny rodič na:  výchovné pôsobenie na dieťa  podporu rozvíjania zdravého sebavedomia dieťaťa aj prostredníctvom Listom ocenení  rozvíjanie vzťahov dieťaťa k rovesníkom, dospelým  rozvoj a podpora pozitívneho vzťahu k školskej dochádzke a edukácii  udržiava kontakt maloletého so súrodencami, biologickou rodinou  plnenie výchovno – vzdelávacieho plánu dieťaťa  športovú činnosť  rešpektovanie vzdelávacích potrieb dieťaťa  rozumový vývin dieťaťa  motiváciu dieťaťa  zábavu a racionálne využívanie voľného času  usmerňovanie k tímovej práci  podporu pozitívneho vzoru  rozvoj schopnosti plánovania na základe individuálnych rozvojových plánov  sebauvedomovanie sa písaním knihy života  rozvoj zručností s prihliadaním na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa Okrem individuálnej sociálnej práce a poradenstva sa poskytovala profesionálnym rodičom skupinová sociálna práca na supervíznych stretnutiach. V roku 2012 sa podľa stanoveného programu supervízií uskutočnilo dvanásť skupinových supervíznych stretnutí. Konali sa aj individuálne supervízie a to konkrétne odborným pracovníkom DeD (riaditeľka, sociálni pracovníci, psychológ DeD). Všetky skupinové, ako aj individuálne supervízne stretnutia sa uskutočnili pod vedením Mgr. Elenky Vaňovej. Preberanými témami na skupinových supervíznych stretnutiach boli:  vývinové štádiá u detí v súvislosti s ich vývinom (rovnomerný a nerovnomerný vývin, faktory ovplyvňujúce vývin – prenatálne, nehody, traumy, genetické faktory,  zanedbávanie a týranie,  tímová spolupráca a kompetencie profesionálnych rodičov,  zhodnotenie vzdelávacích potrieb profesionálnych rodičov za účelom zlepšenie schopností a výkonu profesionálnych rodičov,  rozpoznanie silných a slabých stránok dieťaťa, ako pomôcť dieťaťu rozpoznať jeho silné stránky a budovať na nich,  hodnoty, ktoré určujú náš život, ako sa hodnoty premietajú do nášho myslenia, ovplyvňujú prácu v tíme, kedy a z akých dôvodov svoje hodnoty opúšťame,  štádiá zmeny a efektívne sprevádzanie zručnosti v každom štádiu (prekontemplácia, kontemplácia, príprava, realizácia, udržiavanie), pochopenie štádií zmien potrieb detí, ich rodičov,

Výročná správa za rok 2012

strana 10 z 31


OZ Za dôstojný život    

   

rast sebadôvery u detí, uvedomovanie si fáz v procese zmeny (pozitívne myslenie, negatívne myslenie, zrkadlenie seba samého), intrapersonálna a interpersonálna komunikácia v jednotlivých roliach vyplývajúcich z mikrosystému profesionálnej rodiny, uvedomovanie si svojich postojov, myšlienkových spojení, spokojnosti príchod a odchod detí z profesionálnej rodiny, návrat detí do ich biologických rodín, interakcie s budúcimi pestúnmi a osvojiteľmi, ako sa vyrovnať so zmenami, ako dosiahnuť stabilitu. dôležitosť profesionálnych zručností v oblasti hodnotenia, potreba pozitívnej a otvorenej komunikácie, dôležitosť osobnej komunikácie formou listu ocenenia, možnosti rozhodovanie dieťaťa v profesionálnej rodine vzhľadom na vek, mentálne schopnosti a nerovnomerný vývin, dôležitosť komunikácie s biologickými rodičmi, dôležitosť spolupráce s UPSVaR obcou, DeD, školu, učiteľmi, následky nevhodných rozhodnutí. plánovanie úspechu pre dieťa, dôležitosť profesionálnych zručností v oblasti komunikácie, komunikačné kanály (zamestnávateľ, odborníci, biologická rodina, sociálne prostredie), preberané boli aj kritériá pre vedenie evidencie potrieb (administratívna agenda, ochrana osobných údajov, kompetencie profesionálnych rodičov, kompetencie iných odborníkov...) ako vplýva ocenenie na pocit vlastnej hodnoty a motivácie, vplyv podmienečnej lásky na pocit sebahodnoty, definovanie bezpodmienečnej lásky, rozdiel medzi bezpodmienečnou láskou a radosťou alebo smútkom vo vzťahoch – v rodine, v práci. povzbudzujúci prístup – čo znamená pre profesionálneho rodiča, dieťa, pracovníka zariadenia, pracovníka oddelenia sociálnoprávnej ochrany, obce. štádiá spracovania smútku pri zmene, klamstvo, zamlčanie skutočnosti, vyhováranie sa na niečo, niekoho, rozdiel medzi „korektúrou deficitov“ a povzbudzujúcim prístupom. klamstvo a popieranie, ako plánovať, aby sme prešli cez štádiá smútku až do pozitívneho vysporiadania sa a prijatia zmeny – čo k tomu potrebujeme (čas, ľudia) .

Podľa programu supervízií na rok 2012 sa plán supervíznych stretnutí uskutočnil nad rámec stanoveného počtu jedenásť, pričom sa naplnili aj stanovené ciele:  korigovanie neefektívnych postupov  zvyšovanie kompetencií pracovníkov DeD pri vykonávaní svojej profesie  prevencia syndrómu vyhorenia pracovníkov  účinné zvládanie negatívnych pocitov (bezmocnosť, zbytočnosť, vina,...) supervidovaných  rozvoj zručností pracovníkov potrebných pri koordinácii práce s dieťaťom, či pri výkone svojej profesie  rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom  nové informácie a predstavenia možnosti podpory pri výkone svojej profesie  poskytnutie informácií o nových trendoch v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí

Výročná správa za rok 2012

strana 11 z 31


OZ Za dôstojný život

3.3 Zariadenie núdzového bývania a útulok V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľu mi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie. V zariadení núdzového bývania sa a) poskytuje 1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo, 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, b) utvárajú podmienky na 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 4. záujmovú činnosť. V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, a, poskytuje 1, ubytovanie na určitý čas 2, sociálne poradenstvo 3, nevyhnutné ošatenie a obuv b, utvárajú podmienky na 1, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 2, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín 3, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva Klienti zariadení pochádzajú z Banskobystrického samosprávneho kraja. Pri poskytovaní sociálnych služieb participujeme s kompetentnými úradmi v rámci okresu, regiónu ale aj na národnej a nadnárodnej úrovni. Z aspektu výkonu sociálnych aktivít úzko spolupracujeme so základnými školami, starostami obcí, mestami a ÚPSVaR v celom regióne Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci zvyšovania kvalifikácie a vzdelanostnej úrovni zamestnancov absolvovali rôzne aktivity, majú ukončené certifikáty americkej asociácie ABE CELLI pre prácu s obeťami násilia, certifikáty na vedenie videotréningu v práci s ohrozenými a problémovými rodinami, ukončený kurz PRIDE, certifikát trénerky na prípravu profesionálnych rodičov, náhradných rodičov ako aj na prácu s biologickými rodinami, akreditované kurzy opatrovateľstva, kurz IT, inštruktor sociálnej rehabilitácie, projektový manažment, manažérske zručnosti a kurz poradenstva. Podľa vopred stanoveného programu sa v roku 2012 uskutočnili tri supervízie, ktorých sa zúčastnili dvaja sociálni pracovníci. Prvé stretnutie so supervízorom Mgr. Samuelom Vaňom sa uskutočnilo dňa 15.03.2012. Supervízia bola zameraná na rozvinutie a zlepšenie práce sociálneho pracovníka ZNB a útulku v kontexte organizačnej štruktúry.

Výročná správa za rok 2012

strana 12 z 31


OZ Za dôstojný život

Priebeh supervízie bol vedený na lepšie porozumenie klientovi, uvedomovanie si svojich reakcií a odoziev na klienta, pochopenie dynamiky interakcie s klientom, dopady intervencií a skúmanie alších spôsobov práce s klientmi. Druhé stretnutie sa zrealizovalo dňa 20.09.2012 tiež pod vedením supervízora Mgr. Samuela Vaňa. Stretnutie bolo zamerané na: - poskytovanie priestoru, v ktorom mohli supervidovaní uvažovať o obsahu a procese svojej práce, -

rozvíjanie porozumenia a kvalifikácie v práci,

-

získavanie informácií a iných perspektív týkajúcich sa vlastnej práce,

-

zaistenie, aby ako človek a ako pracovník nebol jedinec nútený zbytočne niesť potiaže, problémy a projekciu sám,

-

vytvorenie priestoru k preskúmaniu a vyjadreniu osobných trápení, vracajúcich sa podnetov, prenosov, či protiprenosov, ktoré môže prinášať z práce,

-

lepšie plánovanie a využívanie osobných a odborných zdrojov,

-

zaistenie kvality práce,

-

získavanie spätnej väzby o obsahu aj procese.

Posledné stretnutie sa uskutočnilo 22.11.2012 a nadväzovalo na predchádzajúcu supervíziu. Klienti zariadenia núdzového bývania Kapacita zariadenia núdzového bývania bola 24 klientov. V roku 2012 bola naplnená na 100% (24 miest). Celkovo sme poskytli pomoc 68 klientom bez prístrešia. Veková skladba klientov zariadenia núdzového bývania: 3 deti do 1 roka, z toho 1 chlapec, 2 dievčatá 4 deti od 1 – 2 rokov, z toho 4 dievčatá 7 detí od 2 – 3 rokov, z toho 2 chlapci, 5 dievčat 4 deti od 3 – 4 rokov, z toho 1 chlapec, 3 dievčatá 1 chlapec od 4 – 5 rokov 2 deti od 5 – 6 rokov, z toho 1 chlapec, 1 dievča 6 detí od 6 – 9 rokov, z toho 4 chlapci, 2 dievčatá 8 detí od 10 – 14 rokov, z toho 4 chlapci, 4 dievčatá 3 deti od 15 – 18 rokov, z toho 3 chlapci 8 klientov od 19 – 25 rokov, z toho 3 muži, 5 žien 13 klientov od 26 – 39 rokov, z toho 3 muži, 10 žien 5 klientov od 40 – 49 rokov, z toho 2 muži, 3 ženy 4 klienti nad 50 rokov, z toho 3 muži, 1 žena

Výročná správa za rok 2012

strana 13 z 31


OZ Za dôstojný život

Klienti útulku V roku 2012 bola kapacita útulku 6 miest. Naplnená bola na 98,66 % (5,91 klienta). Celkovo sme poskytli pomoc 16 klientom, samostatným fyzickým osobám bez prístrešia. Veková skladba klientov útulku: 3 klienti od 18 – 25 rokov, z toho 2 muži a 1 žena 5 klientov od 26 – 39 rokov, z toho 1 žena, 4 muži 2 klienti od 40 – 45 rokov, z toho 2 ženy, 1 klienti od 46 – 50 rokov, z toho 1 žena 5 klientov nad 50 rokov, z toho 1 žena a 4 muži Klientom zariadenia núdzového bývania a útulku je poskytované sociálne poradenstvo, pri ktorom sa využívajú tieto metódy sociálnej práce: - Individuálnu sociálna práca orientovanú na konkrétneho rizikového a problémového jedinca. Pri riešení individuálnych prípadov sociálni pracovníci využívajú tieto prostriedky: individuálny rozhovor, aktívne počúvanie, poskytovanie odborných informácií, poskytovanie služieb sociálnej asistencie, mediáciu, krízovú intervenciu. -

Skupinovú sociálnu práca cielene zameraná na špecificky definovanú skupinu, ktorú je potrebné nenásilnou formou nasmerovať k spoločensky prijateľnej činnosti.

-

Metódu sociálneho hodnotenia, ktorou sa posudzujú reálne limity klienta v rôznych krízových situáciách, ako i jeho možnosti sebarealizácie v spoločnosti. Spočíva v získaní kľúčových informácií o sociálnych problémoch klienta a v ich zhodnotení.

-

Preventívnu sociálnu prácu, ktorá má za cieľ predchádzať vzniku nežiaducich sociálnych javov.

- Rehabilitačnú sociálna práca – socioterapiu, ako súbor opatrení slúžiacich k priaznivému ovplyvneniu stavu a situácie osôb, ktoré sú z hľadiska vzniku a vývoja negatívnych javov rizikové. V roku 2012 boli pre klientov zariadenia núdzového bývania a útulku pripravené nasledovné aktivity: -

Darčeky pre deti od DSS Nádej 15.1.2012

Tesne po Vianociach boli deťom zo zariadenia núdzového bývania venované darčeky, ktoré im prišli rozdať pracovníci DSS Nádej, začo im a celému Domovu sociálnych služieb Nádej vo Vidinej veľmi pekne akujeme. -

Akcia kolotoče 23.3.2012

Pri príležitosti „Veľkonočného jarmoku“, pracovníci Občianskeho združenia „Za dôstojný život“ zabezpečili pre deti zo zariadenia núdzového bývania lístky na kolotoče na Námestí Republiky, z čoho mali deti veľkú radosť a na kolotočoch sa výborne zabavili.

Výročná správa za rok 2012

strana 14 z 31


OZ Za dôstojný život

-

Futbalisti 25.4.2012

Za krásneho slnečného počasia pracovníci Občianskeho združenia „Za dôstojný život“ zorganizovali pre deti zo zariadenia núdzového bývania stretnutie s lučenskými futbalistami na futbalovom ihrisku na Základnej škole Vajanského. Deti a lučenskí futbalisti odohrali priateľský zápas a výborne si zašportovali. Po zápase nasledovalo pozvanie futbalistov do zariadenia núdzového bývania, kde deťom rozdali drobné vecné dary i cukrovinky a venovali deťom loptu s vlastnoručnými podpismi. -

Najmilší koncert v roku 6.5.2012

V mesiaci máj sa spoločne s deťmi z detského domova zúčastnilo 7 detí zo zariadenia núdzového bývania „Najmilšieho koncertu roka“, ktorý organizovala spoločnosť „Úsmev ako dar“ v Banskej Bystrici. -

Cirkus Budapešť 1.6.2012

Pracovníci Občianskeho združenia „Za dôstojný život“ zabezpečili pre deti zo zariadenia núdzového bývania lístky na veľkolepé predstavenie Cirkus Budapešť na Tuhárskom námestí, z čoho mali deti obrovskú radosť. -

Exkurzia v Hasičskom zbore Lučenec 27.6.2012

V mesiaci jún sa sociálny pracovníci občianskeho združenia „Za dôstojný život“ zúčastnili s deťmi zo zariadenia núdzového bývania na exkurzii u Hasičského zboru v Lučenci, kde im profesionálny hasiči prezentovali svoju prácu a technické vybavenie. Nechýbali ani praktické ukážky práci hasičov a ich technického vybavenia v umelých podmienkach. Po exkurzii v Hasičskom zbore Lučenec nasledovala zastávka na mestských preliezkach, kde sa deti zabávali. -

Návšteva policajného dôstojníka 13.7.2012

Ku koncu školského roku navštívil zariadenie núdzového bývania policajný dôstojník, ktorý v telocvični deťom prezentoval náročnú prácu polície. Deti to ohromne zaujalo a mali možnosť dozvedieť sa niečo nové o práci Policajného zboru Slovenskej republiky. -

Varenie guľáša 19.9.2012

Na začiatku nového školského roku pracovníci Občianskeho združenia „Za dôstojný život“ spoločne s klientmi zariadenia núdzového bývania a útulku navarili výborný guláš. Do prípravy sa zapojili drobnými prácami ako napríklad čistením cibuli a zemiakov aj niektorí klienti, ktorí si navarený guláš pochvaľovali a veľmi im chutil. -

Kolotoče 24.8.2012

Pri príležitosti Novohradského jarmoku, ktorý býva pravidelne v mesiaci august každý rok, zamestnanci občianskeho združenia „Za dôstojný život“ zabezpečili lístky na kolotoče pre deti zo zariadenia núdzového bývania.

Výročná správa za rok 2012

strana 15 z 31


OZ Za dôstojný život

-

Mikuláš 4.12.2012

Ako každý rok tak aj tento rok navštívil zariadenie núdzového bývania Mikuláš, čert a anjel. Pri tejto príležitosti sa deťom rozdávali balíčky s dobrotami, ktoré zabezpečili ako sponzorské dary pracovníci Občianskeho združenia „Za dôstojný život“. Balíčky dostali všetky deti do 15 rokov a niektoré sa dokonca naučili aj básničky či pesničky, ktoré Mikulášovi zarecitovali či zaspievali. -

Mikuláš v Sociálnej a pedagogickej akadémii v Lučenci 21.12.2012

Vedenie SPA v Lučenci pri príležitosti Mikuláša pozvali deti zo zariadenia núdzového bývania na kultúrne predstavenia, v ktorom účinkovali študenti a študentky sociálnej a pedagogickej akadémii. Po skončení programu deťom boli deťom rozdané balíčky s dobrotami a hračky, ktoré im venovali študenti a študentky školy. Deti mali veľkú radosť a výborne sa počas predstavenia bavili. Deti spolu s rodičmi do prevádzali pracovníci Občianskeho združenia „Za dôstojný život“.

3.4 Chránená dielňa, chránené pracovisko – vrátnica V októbri 2008 sme zriadili chránené pracovisko - chránenú dielňu – ako formu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Predmetom činnosti chránenej dielne je výroba ozdobných predmetov - 3D pohľadnice, košíky a iné výrobky z pedigu, sadrové odliatky, magnetky, maľovanie na hodváb, drevo, sklo, textil a iné materiály, výroba príležitostných dekorácií. V roku 2012 pracovali v dielni 4 ženy polovičný pracovný úväzok. V roku 2012 sme spolupracovali s organizáciou Istota, n.o., s ktorou sme realizovali tvorivé popoludnia pre zdravotne postihnutých občanov nášho regiónu. Od októbra 2009 prevádzkujeme aj chránené pracovisko-vrátnicu v administratívnej časti budovy na prízemí, kde zamestnávame dvoch občanov so zdravotným postihnutím na plný úväzok. Predmetom činnosti chráneného pracoviska je stráženie objektu, poskytovanie prvotných informácií klientom, pomoc pri administratívnych prácach, dozor nad dodržiavaním poriadku, pomoc pri výchovných a tvorivých činnostiach s deťmi z Krízového strediska, Detského domova „Margarétka“, Zariadenia núdzového bývania a Útulku, odpisovanie spotreby vody a elektrickej energie u klientov. Zamestnanci chráneného pracoviska majú k dispozícii dve miestnosti s kuchynkou na odloženie osobných vecí, oddych a zohriatie stravy, sociálne zariadenie a exteriérové priestory. Prestávky v práci si volia podľa svojich potrieb a zdravotných možností, s ohľadom na ustanovenia zákonníka práce. Na chránenom pracovisku pracujú pracovníci v jednej zmene. Týmto spôsobom sme umožnili aj občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sa veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce, zaradiť sa do pracovného procesu, čo považujeme za veľmi dôležité pre nich, nakoľko sú odkázaní len na domáce prostredie a majú veľmi malú šancu prispieť svojmu okoliu nejakou činnosťou. Už v chránenej dielni sa nám osvedčil pracovný proces ako najlepšia forma terapie pre týchto občanov.

Výročná správa za rok 2012

strana 16 z 31


OZ Za dôstojný život

3.5 Realizované projekty 

SIA /Sociálna implementačná agentúra/ – Zvýšenie kvality poskytovaných služieb MVO prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov

Od septembra 2011 do januára 2013 realizuje Občianske združenie „Za dôstojný život“, sídlom Vajanského 71 v Lučenci projekt pod názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov“. Projekt sa realizuje v aka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Sociálnej implementačnej agentúre – SORO (www.sia.gov.sk). Hlavným opatrením bude Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizácia. Cieľom projektu je zlepšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti prostredníctvom vzdelávania a zvýšenia odbornosti ich zamestnancov a dobrovoľníkov. Cieľové skupiny tvoria zamestnanci a dobrovoľníci žiadateľa projektu v počte 15 a 10 osôb a zamestnanci partnerov v počte 20 osôb. Z nich sú ženy zastúpené v počte 38 a muži v počte 7 osôb. Hlavné aktivity: Vzdelávanie cieľových skupín. Cieľom aktivity je uskutočniť vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a dobrovoľníkov žiadateľa a pre zamestnancov partnerov v počte 45 osôb. Vzdelávacie moduly budú v nasledujúcich oblastiach: Kurzy opatrovateľstva, komunikačné zručnosti, psychosociálny rozvoj, rozvoj zručností v oblasti sociálnej práce, projektový manažment a informačno-komunikačné technológie. Supervízia cieľových skupín. Realizujú sa stretnutia za účelom zlepšenia poskytovaných sociálnych služieb jednotlivými pracovníkmi a celej organizácie. Supervízií sa zúčastní min. 35 účastníkov. Stratégia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb a spolupráce MVO pôsobiacich v sociálnej oblasti. Cieľom aktivity je skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb a pripraviť stratégiu spolupráce mimovládnych organizácií. Podporné aktivity: Riadenie projektu - zabezpečenie plynulého chodu aktivít projektu a finančné riadenie projektu. Publicita a informovanosť - zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, jeho jednotlivých aktivitách, cieľoch, výstupoch. Partnermi projektu sú: Nezábudka, n.o. – Fiľakovo, Betánia, n.o. - Kalinovo. 

FSR /Fond sociálneho rozvoja/– Rozvoj služieb starostlivosti pre klientov v Centre pre

občana a rodinu v Lučenci

Od júla 2011 realizuje Občianske združenie „Za dôstojný život“, sídlom Vajanského 71 v Lučenci projekt pod názvom „Rozvoj služieb starostlivosti pre klientov v Centre pre občana a rodinu v Lučenci“. Projekt sa uskutočňuje v aka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk). Hlavným opatrením projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených

Výročná správa za rok 2012

strana 17 z 31


OZ Za dôstojný život

prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Aktivity projektu sa uskutočňujú od 01.07.2011 do 28.02.2013 v Občianskom združení „Za dôstojný život“ v Lučenci, okres Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj. Hlavnou aktivitou projektu je „Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti“. Aktivity sú zamerané na výkon služieb starostlivosti v Centre pre občana a rodinu formou poradenstva za účelom adaptácie a zvýšenia zamestnanosti klientov zariadenia, zamestnanie klientov s využitím inovatívnych aktivít nízkoprahového charakteru, tútoring, sieťovanie. V rámci poradenstva sa pripravujú akčné plány integrácie. V tvorivých dielňach na rozvoj zručností sa získavajú praktické zručnosti v oblasti pracovných návykov. Cieľové skupiny sú zamestnané v charity shope, ktorý je zriadený pre potreby riešenia chudoby bez vytvárania zisku. -

Špecifické ciele projektu: predchádzanie krízových situácií v rodine, zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín so zameraním na aktivizáciu, vstup do spoločnosti a na trh práce tvorba systému kvalitných služieb v oblasti starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb formou spolupráce s relevantnými inštitúciami v regióne zvýšenie zamestnanosti cieľových skupín formou zamestnávania s využitím inovatívnych aktivít nízkoprahového charakteru.

Cieľovou skupinou projektu sú fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Celkové výdavky projektu sú 134 096 €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 127 391,20 €. Vlastný vklad Občianskeho združenia „Za dôstojný život“ je 6 704,80 €. 

MPSVR SR - Opatrenia na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a kúpu osobného motorového vozidla (Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 197/2012 podľa § 3 ods. 1 písm. b), h) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky). Cieľom projektu je prostredníctvom terénnych programov predchádzať sociálnemu vylúčeniu rodín, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Problémy rodiny a maloletých detí sa vždy týkajú celého tímu odborníkov na ktorých intenzívne participuje orgán sociálno

Výročná správa za rok 2012

strana 18 z 31


OZ Za dôstojný život

právnej ochrany a sociálnej kurately detí, akreditované subjekty, polícia, súdy, lekári, odborníci z oblasti medicíny, terénny sociálny pracovník, škola, obec, psychológ. Cieľové skupiny : -

rodiny s dieťaťom, ktoré má uložené výchovné opatrenie

-

rodiny v krízovej situácii s prítomnosťou sociálno patologických javov

-

rodiny, ktoré vyžadujú podporu plnenia rodičovských práv a povinností rodiny, kde je rozvíjať ich schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie

-

rodiny, ktoré potrebujú pomoc, vedenie a podporu pri plnení funkcii rodiny

-

rodiny kde je predpoklad rozvíjajúceho sa ohrozenia dieťaťa v budúcnosti

-

rodiny v krízovej sociálnej situácii, ktoré majú dieťa kde je potrebné sociálnymi programami spolupôsobiť pri sanácii rodinného prostredia

-

rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a následným prepadom cez sociálnu sieť

-

nepriama cieľová skupina: osoby, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov maloletých a rodiny ako aj ich sociálneho stavu Výška poskytnutej dotácie: 10 000,- € 

Úrad vlády – Zvýšenie kvality bývania a získanie pracovných zručností

V decembri 2011 sme získali grant na realizáciu projektu Zvýšenie kvality bývania a získanie pracovných zručností v hodnote 6000,- €. Cieľom projektu je nákup strojov na opracovanie dreva, nákup materiálu a výroba nábytku pre rómskych obyvateľov žijúcich v Lučenci a okolí. Projektovým zámerom sme chceli dosiahnuť skvalitnenie podmienok na bývanie u rómskych obyvateľov - výrobou nábytku - postele, skrinky, poličky a podobne. Zároveň sme chceli zapojiť rómskych občanov do výroby nábytku, čím sa u cieľovej skupiny mali podporiť pracovné návyky, dosiahnuť prax a tak zvýšiť šance pri hľadaní zamestnania. Aktivity projektu sú zamerané na výrobu drevených výrobkov – postelí, ktoré budú darované rómskym občanom, ktorí sa budú tiež zapájať do výroby záverečnými povrchovými úpravami. Realizácia projektu prebiehala od decembra 2011 do marca 2012. 

Piate ročné obdobie – CBA, s.r.o. – Seniori v našom meste

CpF a CBA, s. r. o. podporili v programe „Seniori v našom meste“ aj náš projekt s názvom ,,Piate ročné obdobie". V rámci projektu naša organizácia pre seniorov umožnila vzdelávanie v oblasti informačných technológii prostredníctvom počítačových kurzov pod vedením odborného

Výročná správa za rok 2012

strana 19 z 31


OZ Za dôstojný život

lektora, ktorý by bol financovaný z projektu. V rámci kurzu sme využili viacgeneračné stretnutia s matkami a ich deťmi, ktoré sú spoločne umiestnené v našom zariadení sociálnych služieb. V rámci kurzu je zahrnutý aj nácvik práce na internete. Cieľové skupiny sa naučili rôznym zručnostiam z oblasti počítačovej gramotnosti vrátane používania internetu. Ukončením kurzu bolo spoločné vypracovanie článku do miestnych novín a spoločné posedenie a vzájomná komunikácia seniorov s mladšou generáciou. alšou aktivitou je starostlivosť o telesné a duševné zdravie seniorov. Zamerali sme sa na zdravú výživu formou prednášok a tiež aj na praktické rady a prípravu jedál z rôznych obilovín, zeleniny, tofu a pod. spolu s ochutnávkou pripravených jedál a receptami na prípravu, ktoré boli spracované seniormi. V tejto časti sme zabezpečili prednášku z oblasti prevencie chorobných zmien pamäti vo vyššom veku. Zabezpečili sme relaxačné cvičenia na regeneráciu tela a mysle, cvičenie na uvoľnenie svalového a psychického napätia, dychové cvičenia. Cvičenia v seniorskom veku významnou mierou pomáhajú udržať túto cieľovú skupinu vo vitalite a zdravej kondícii. V alšej časti aktivít - práce v tvorivých dielňach sme sa zamerali na rozvíjanie manipulačných a umeleckých zručností seniorov. Trvanie projektu: september 2012 - február 2013 Poskytnutá dotácia: 970,- € 

Darujte Vianoce 2012 - Svet rovnakých šancí pre všetkých

Cieľom projektu bolo pomôcť deťom z krízového strediska a detského domova, Lučenec, nakoľko ide o deti, ktoré boli vyňaté zo svojho rodinného prostredia. Touto cestou sme chceli deťom spríjemniť vianočné sviatky a prekvapiť ich výletom do aquaparku, po ktorom nesmierne túžili. Nakoľko naša mimovládna organizácia má oproti štátnym a samosprávnym organizáciám nižšie finančné dotácie a nadstav detí v detskom domove nám spôsobil na konci roka deficit 20 tisíc eur, ktoré nám nesmierne chýbali, uvedomili sme si, že to bude mať dopad aj na vianočné sviatky detí. Pozitívne emocionálne zážitky sú pre tieto deti veľmi dôležité a preto našim zámerom bolo im vianočné sviatky, čo najviac spríjemniť a spoločne s deťmi pripraviť darčeky pre kamarátov, blízke osoby, pripraviť sa na spoločné sviatky, navariť si kapustnicu, napísať list Ježiškovi s tými najtajnejšími želaniami, nakúpiť darčeky pre deti, ale najmä deťom vyrobiť a odovzdať pozvánky do aquaparku, aby sa im splnilo ich želanie a mohli tak ešte dlho spomínať na chvíle strávené. Poskytnutá dotácia: 300,- € 

Telo je môj kamarát... (Nadácia otvorenej spoločnosti)

Cieľom projektu je pracovať s deťmi a ich rodičmi, zo sociálne znevýhodnených skupín podľa modelu tvorivo – humanistickej výchovy, ktorý vychádza zo zásady, že pozitívny vzťah k sebe, k iným a k životu sa dá vybudovať. Využívali sme najznámejšiu metódu práce s dieťaťom a to je HRA, ktorá má pozitívny vplyv na rozvoj celej osobnosti dieťaťa, jej dôležitou zásadou je zámernosť a spätná väzba, či daná hra splnila svoj cieľ. Naším projektom sme priblížili deťom a ich rodičom edukačnou, zážitkovou a hravou formou poznatky o fyzickom vývoji človeka, zdravej výžive, sexuálnej výchove a v svojich aktivitách sa zameriame tiež na prevenciu sociálnopatologických javov v spoločnosti a to konkrétne na požívanie alkoholu, gamblerstvo, nikotinizmus a drogy. Prostredníctvom prevencie sociálnopatologických javov v spoločnosti sme chceli zabrániť sociálnemu vylúčeniu a marginalizácii.

Výročná správa za rok 2012

strana 20 z 31


OZ Za dôstojný život

Cieľovou skupinou boli deti od 7 do 18 rokov zo sociálne znevýhodnených skupín a ich rodičia, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie v OZ „Za dôstojný život“ v Zariadení núdzového bývania v Lučenci podľa zákona 448/2008 § 29, podľa ktorého v ZNB sa poskytuje sociálna služba aj rodičom s deťmi. Trvanie projektu: od 01.02.2012 do 31.07.2012

3.6 Podnikateľská činnosť V roku 2009 začala naša organizácia prevádzkovať podnikateľskú činnosť ako formu získania finančných prostriedkov pre úspešnejšie plnenie prioritných cieľov. Podnikateľské aktivity sa zameriavajú na služby pre rodinu a domácnosť v Detskom centre „Meduška“, ktoré zabezpečuje príležitostnú ako aj dennú profesionálnu starostlivosť o deti od najútlejšieho veku. Služby využívajú najmä matky detí do troch rokov, ale tiež matky starších detí najmä počas obdobia prázdnin. alšou podnikateľskou aktivitou je prenájom priestorov. V roku 2012 sme tieto aktivity na alej rozvíjali a modernizovali priestory v ktorých sa aktivity realizujú.

4.

Zamestnanci a dobrovoľníci

K 1.1. 2012 sme zamestnávali 32 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Počas roku 2012 sa ich počet znížil a k 31.12.2012 zamestnávame 30 zamestnancov: 1 riaditeľka - VŠ vzdelanie III. stupňa 1 vedúci technicko-hospodárskej činnosti 3 sociálni pracovníci – VŠ vzdelanie II. Stupňa 1 psychologička – VŠ vzdelanie 1 odborný pracovník v tvorivých dielňach 1 administratívna pracovníčka – SŠ vzdelanie 2 laickí terapeuti (projekt FSR) – 1 základné vzdelanie, 1 VŠ vzdelanie 2 pracovníci charity shopu (projekt FSR) – 1 SŠ bez mat. , 1 SŠ vzdelanie 1 pracovník pre sieťovanie zariadení sociálnych služieb – VŠ vzdelanie 1 expert na tútoring (projekt FSR) 12 profesionálnych rodičov – 11 SŠ vzdelanie, 1 VŠ vzdelanie 2 zdravotne postihnutí zamestnanci na polovičný pracovný úväzok v chránenej dielni 2 zdravotne postihnutí zamestnanci na plný úväzok na chránenom pracovisku vrátnica Ekonomické činnosti (spracovanie miezd, vedenie účtovníctva, vypracovanie vyúčtovaní finančných prostriedkov) zabezpečujeme externe na základe Mandátnej zmluvy. V roku 2012 sme zamestnávali alších 12 pracovníkov na základe Dohôd o vykonaní práce: supervízorka supervízor a expert pre rozvoj rodiny koordinátor v projekte FSR koordinátor v projekte SIA manažér na monitorovanie v projekte FSR 2 odborní garanti pre vzdelávanie SIA

Výročná správa za rok 2012

strana 21 z 31


OZ Za dôstojný život

lektor v tvorivých dielňach lektor zdravej výživy lektor IKT kurzu koordinátor v realizácii Výchovných opatrení sociálny pracovník v realizácii Výchovných opatrení Na základe Dohôd o dobrovoľníckej činnosti pracuje v našej organizácii 4 dobrovoľníkov. Naša organizácia v spolupráci s UPSVAR Lučenec zabezpečuje výkon aktivačných prác formou dobrovoľníckej činnosti, čím umožňuje dlhodobo nezamestnaným získavať alebo udržiavať pracovné návyky a tiež výkon absolventskej praxe umožňujúci absolventom aplikovať získané vedomosti v praxi.

5.

Partneri organizácie

ÚPSVR Lučenec Akadémia vzdelávania Lučenec Mestský úrad Lučenec Istota n.o. Špeciálna škola internátna Lučenec Úzko spolupracujeme s alšími ÚPSVR v okolitých okresoch ako Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Revúca.

6.

Priestory organizácie

Priestory, ktoré má naša organizácia v bezplatnom 20 ročnom nájme plne vyhovujú službám, ktoré v nich poskytujeme a postupne priestory rekonštruujeme, aby čo najviac vyhovovali štandardom EÚ. Vstup do areálu je uzamknutý elektronickým vrátnikom, ktorý ma 4 samostatné telefóny (vrátnica, riaditeľňa, ekonomický úsek, sociálny úsek), čím sa zabezpečuje bezpečnosť klientov a zákaz vstupu nepovolaným osobám. Pre potreby klientov Zariadenia núdzového bývania a útulku máme k dispozícii samostatnú ubytovaciu budovu kde sú na prízemí zriadené dve garsónky, jedna ubytovacia bunka s vchodom z dvora a osem alších samostatných ubytovacích izieb. Pre klientov je celkovo k dispozícií 5 kúpeľní s príslušenstvom a štyri kuchyne. Na poschodí sú zriadené dva jednoizbové byty, dve ubytovacie bunky, ktoré pozostávajú z dvoch izieb a jedna ubytovacia bunka, ktorá pozostáva z troch izieb. Pre klientov na poschodí je celkovo k dispozícií 6 kúpeľní s príslušenstvom, päť kuchýň a sklad. Súčasťou ubytovacej budovy je zariadená telocvičňa s rôznym zariadením, napr. stôl na stolný tenis, rotopedy, steppery, trampolíny, suché guličkové bazény, ale aj outdoorové vybavenie, napr. kolieskové korčule či bicykle. Administratívnu budovu tvorí predná časť budovy s osobitným vchodom. Dispozičné riešenie interiéru administratívnej budovy tvorí prízemie: vstupná chodba, chránené pracovisko – vrátnica s vlastným sociálnym zariadením, alej 2 WC, 2 kúpeľne, dielne na aktivity tvorivého charakteru, spoločenská miestnosť, kuchyňa a chodba.

Výročná správa za rok 2012

strana 22 z 31


OZ Za dôstojný život

Tvorivé dielne sú využívané tiež pre prácu s klientmi zariadenia núdzového bývania a útulku. Tvorivých aktivít sa tiež zúčastňovali deti zo zariadenia Krízové stredisko najmä v čase prázdnin, kde si prácou pod vedením odborného pracovníka rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti, jemnú motoriku, fantáziu, tvorivé schopnosti, priestorovú predstavivosť, vedomosti, komunikačné schopnosti, odbúravali stres a pod., čo bolo pozitívnym prínosom a obohatením o alšiu poskytnutú službu v prospech našich klientov. Spoločenská miestnosť slúži na realizáciu aktivít – stretnutí s profesionálnymi rodičmi, uskutočňujú sa v nich supervízne stretnutia a iné aktivity vzdelávacieho charakteru pre našich pracovníkov a klientov. Túto miestnosť je možné využiť aj v prípade urgentného prijatia klienta v akútnej kríze. Poschodie administratívnej budovy tvorí chodba, vzdelávacia – prednášková miestnosť, ktorá je vybavená 3 počítačmi, takže klienti našich zariadení majú možnosť získať základné znalosti pri obsluhe počítača, priestor pre upratovačky, dve sociálne zariadenia, kuchynka. Na poschodí sa tiež nachádza Detské centrum Meduška – ktoré je tvorené jednou väčšou herňou /terapeutická miestnosť/ a spálničkou. Ostané priestory tvoria administratívne priestory – 6 kancelárií – vybavené kancelárskym nábytkom a kancelárskou technikou. Za pomoci dobrovoľných pracovníkov i klientov zariadení máme v areáli zariadenia vybudované pre deti pieskovisko, časť areálu je zatrávnená a vysadená okrasnými rastlinami, čím sme zvýšili kultúrnosť prostredia, v ktorom klienti trávia svoj voľný čas. Klienti majú tiež k dispozícii skleník, kde sa môžu realizovať na pestovateľských prácach, môžu si tak dopestovať rôzne druhy zeleniny pre vlastnú potrebu, čím si zlepšia do istej miery svoju finančnú situáciu, a tiež si rozvíjajú svoje vedomosti, pracovné zručnosti a návyky. Naša organizácia má preškolených všetkých zamestnancov a klientov v zmysle PO a BOZP. Zamestnanci majú zakúpené osobné ochranné pracovné pomôcky.

7.

Vízie a plány na nasledujúce obdobie

V nasledujúcom období na rok 2013 máme záujem otvoriť v detskom domove „Margarétka“ samostatnú skupinu pre 10 detí. S tým súvisí výber a prijatie nových zamestnancov na pozície „vychovávateľ“ a „pomocný vychovávateľ“, ako aj vybaviť detský domov potrebným zariadením a potrebami. Pre absenciu určitých druhov sociálnych služieb v SR máme záujem uchádzať sa o podporu alších projektov podľa výziev daných ministerstiev, štátnych inštitúcií a nadácií. Máme záujem dokončiť rekonštrukciu zariadení s cieľom zvýšiť kvalitu nami poskytovaných sociálnych služieb – v spodných priestoroch administratívnej časti vymeniť zvyšné plastové okná za nové. Zabezpečiť bezpečnosť klientov a zároveň ochranu majetku organizácie nainštalovaním alších bezpečnostných kamier. Naša organizácia sa bude usilovať poskytovať výlučne nedostatkové – podprahové služby v regióne, bojovať proti inštitucionalizácii detí a všemožne sa usilovať realizovať také opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, aby bolo možné v čo najvyššej možnej miere zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia. Cieľom týchto opatrení bude, aby sa čo najmenej detí dostávalo do Krízových stredísk a Detských domovov. Na alej plánujeme rozvíjať systém manažérstva kvality podľa normy ISO STN EN 9001:2009.

Výročná správa za rok 2012

strana 23 z 31


OZ Za dôstojný život

8.

Finančná správa

8.1 Súvaha

b 001 002

Brutto 1 37183 0

Korekcia 2 -11860 0

Netto 3 25323 0

Predch. obdobie Netto 4 8153 0

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)

003

0

0

0

0

Softvér Oceniteľné práva

004 005

0 0

0 0

0 0

0 0

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)

006

0

0

0

0

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

0

0

0

0

008

0

0

0

0

009 010 011 012

37183 0 0 1769

-11860 0 0 -739

25323 0 0 1030

8153 0 0 1178

013

5161

-5161

0

0

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

014 015 016 017 018 019

30253 0 0 0 0 0

-5960 0 0 0 0 0

24293 0 0 0 0 0

6975 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)

020

0

0

0

0

Dlhodobý finančný majetok

021

0

0

0

0

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)

022

0

0

0

0

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)

023

0

0

0

0

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

0

0

0

0

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

0

0

0

0

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

026 027

0 0

0 0

0 0

0 0

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

0

0

0

0

991

111549

-35580

75969

24459

č.r.

Strana aktív a A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 1. Dlhodobý nehmotný majetok

r. 002 + r. 009 + r. 021 r. 003 až r. 008

013 - (073+091AÚ) 014 - (074 + 091AÚ)

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) 2. Dlhodobý hmotný majetok Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby

r. 010 až r. 020 (031) (032) 021 - (081 - 092AÚ)

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 092AÚ)

3 .

Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2012

022 - (082 +

r. 022 až r. 028

r. 001 až r. 028

Bežné účtovné obdobie

strana 24 z 31


OZ Za dôstojný život

b 029 030 031

Brutto 1 74879 0 0

Korekcia 2 0 0 0

Netto 3 74879 0 0

Predchádz. obdobie Netto 4 67959 0 0

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)

032

0

0

0

0

Výrobky Zvieratá Tovar

033 034 035

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

036

0

0

0

0

037 038 039 040

2402 2402 0 0

0 0 0 0

2402 2402 0 0

0 0 0 0

041

0

0

0

0

042 043 044

29552 176 0

0 0 0

29552 176 0

21412 3902 0

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )

045

0

0

0

0

Daňové pohľadávky

č.r.

Strana aktív a B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 1. Zásoby r. 031 až r. 036 Materiál (112 + 119) - 191

(123 - 194) (124 - 195) (132 + 139) - 196

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) Iné pohľadávky

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

(341 až 345)

Bežné účtovné obdobie

046

0

0

0

0

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

047

0

0

0

0

Pohľadávky voči účastníkom združení Spojovací účet pri združení

048 049

0 0

0 0

0 0

0 0

050

29376

0

29376

17190

051 052 053 054

42925 1437 41488 0

0 0 0 0

42925 1437 41488 0

46547 6925 39622 0

055

0

0

0

0

056 057 058 059 060 992

0 0 0 0 112062 336699

0 0 0 0 -11860 -11860

0 0 0 0 100202 324839

0 0 0 0 76112 279989

Iné pohľadávky

(358 AÚ - 391AÚ) (396 - 391AÚ)

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 Pokladnica (211 + 213) Bankové účty (221 AÚ + 261) Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 1. Náklady budúcich období (381) Príjmy budúcich období MAJETOK SPOLU Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2012

(385) r. 001 + r. 029 + r. 057 r. 029 až r. 060

strana 25 z 31


OZ Za dôstojný život

č.r.

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

b

5

6

061

55677

29037

062

0

0

063

0

0

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

0

0

Fond reprodukcie

065

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

0

0

Strana pasív a A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 Základné imanie

2.

r.

(411) (413)

r. 069 až r. 071

Fondy tvorené zo zisku Rezervný fond Fondy tvorené zo zisku

068

0

0

(421)

069

0

0

(423)

070

0

0

071

0

0

072

29036

15812

073

26641

13225

074

17771

8806

075

0

0

Ostatné fondy (427) 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 1. Rezervy r. 076 až r. 078 Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

0

0

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

0

0

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

078

0

0

r. 080 až r. 086

079

931

1495

(472)

Krátkodobé rezervy 2. Dlhodobé záväzky Záväzky zo sociálneho fondu

080

931

1495

Vydané dlhopisy

(473)

081

0

0

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

0

0

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

0

0

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

0

0

085

0

0

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

0

0

r. 088 až r. 096

087

16840

7311

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

Ostatné dlhodobé záväzky 3. Krátkodobé záväzky Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

0

-3149

Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) Daňové záväzky (341 až 345) Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) Záväzky voči účastníkom združení (368)

089

5238

6104

090

9184

1456

091

2344

912

092

0

0

093

0

0

094

0

0

Spojovací účet pri združení

(396)

095

0

0

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

74

1988

097

0

0

098

0

0

099

0

0

100

0

0

r. 102 a r. 103

101

26754

38269

(383)

102

0

0

103

26754

38269

104

100202

76112

993

318377

237142

Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky Dlhodobé bankové úvery Bežné bankové úvery Prijaté krátkodobé finančné výpomoci C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1. Výdavky budúcich období

r. 098 až r. 100 (461AÚ) ( 231+ 232 + 461AÚ) (241+ 249)

Výnosy budúcich období (384) VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2012

r. 061 až r. 104

strana 26 z 31


OZ Za dôstojný život

8.2 Výkaz ziskov a strát Číslo účtu

Náklady b

a

Číslo riadku c

501 502 504 511 512 513 518 521

Spotreba materiálu Spotreba energie Predaný tovar Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby Mzdové náklady

01 02 03 04 05 06 07 08

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

09

525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 545 546 547 548 549 551 552 553 554 555 556 557 558 559 561 562 563 567

Ostatné sociálne poistenie Zákonné sociálne náklady Ostatné sociálne náklady Daň z motorových vozidiel Daň z nehnuteľností Ostatné dane a poplatky Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Odpísanie pohľadávky Úroky Kurzové straty Dary Osobitné náklady Manká a škody Iné ostatné náklady Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Predané cenné papiere Predaný materiál Náklady na krátkodobý finančný majetok Tvorba fondov Náklady na precenenie cenných papierov Tvorba a zúčtovanie opravných položiek Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek Poskytnuté príspevky organizačným zložkám Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám Poskytnuté príspevky fyzickým osobám Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

Účtová trieda 5 spolu Kontrolné číslo

Výročná správa za rok 2012

r. 01 až r. 37 r. 01 až r. 38

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Činnosť Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

1

2

Predchádz. obdobie

3

4

106162 22169 0 31 2696 0 66416 245872

1146 4930 0 2 0 0 480 4929

107308 27099 0 33 2696 0 66896 250801

95173 21685 0 3282 5634 565 43107 201638

70887 0 10439 0 0 327 1628 19 0 0 509 0 0 0 0 15311

1699 0 197 0 0 200 281 0 0 0 0 0 0 0 0 414

72586 0 10636 0 0 527 1909 19 0 0 509 0 0 0 0 15725

60570 0 9800 0 0 519 1857 0 0 0 105 0 0 8 0 6941

3783

0

3783

3742

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 546249 1092498

0 0 0 14278 28556

0 0 0 560527 1121054

0 0 0 454626 909252

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 994

strana 27 z 31


OZ Za dôstojný život

Číslo účtu a 601 602 604 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649 651 652 653 654 655 656 657 658 661 662 663 664 665 667 691

Výnosy b Tržby za vlastné výrobky Tržby z predaja služieb Tržby za predaný tovar Zmena stavu zásob nedokončenej výroby Zmena stavu zásob polotovarov Zmena stavu zásob výrobkov Zmena stavu zásob zvierat Aktivácia materiálu a tovaru Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku Aktivácia dlhodobého hmotného majetku Zmluvné pokuty a penále Ostatné pokuty a penále Platby za odpísané pohľadávky Úroky Kurzové zisky Prijaté dary Osobitné výnosy Zákonné poplatky Iné ostatné výnosy Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Výnosy z dlhodobého finančného majetku Tržby z predaja cenných papierov a podielov Tržby z predaja materiálu Výnosy z krátkodobého finančného majetku Výnosy z použitia fondu Výnosy z precenenia cenných papierov Výnosy z nájmu majetku Prijaté príspevky od organizačných zložiek Prijaté príspevky od iných organizácií Prijaté príspevky od fyzických osôb Prijaté členské príspevky Príspevky z podielu zaplatenej dane Prijaté príspevky z verejných zbierok Dotácie

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 591 Daň z príjmov 595 Dodatočné odvody dane z príjmov Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) Kontrolné číslo r. 39 až r. 78

Výročná správa za rok 2012

Číslo riadku c 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 995

Činnosť Hlavná nezdaňovaná

Podnikateľská zdaňovaná

Spolu

1

2

3

Predch. obdobie

4

0 24322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12672 0 20840

0 14600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 38922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 12672 0 20840

0 53300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 6600 9724 0 29912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10029 15507 0 1453 321 487412 572568 26319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14601 323

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10029 15507 0 1453 321 487412 587169 26642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 10470 0 2458 151 840119 952987 498361

1 0 26318

0 0 323

1 0 26641

15 0 498346

1197774

29848

1227622

2902696

strana 28 z 31


OZ Za dôstojný život

8.3 Audit účtovnej závierky Naša organizácia je od roku 2005 povinná overovať účtovnú závierku audítorom. Audit účtovnej závierky realizuje firma D.E.A. Consult s.r.o. a D.E.A. Audit s.r.o. Výsledné správy z auditov sa nachádzajú v našej organizácii.

8.4 Hospodársky výsledok Výsledok hospodárenia organizácie predstavuje zisk vo výške 26641 €, z toho z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 323 € a zisk z nepodnikateľskej činnosti 26318 €. Dôvodom vyššieho zisku z nepodnikateľskej činnosti sú výnosy zo súdom určeného výživného na umiestnené deti v Krízovom stredisku a Detskom domove „Margarétka“ - tieto pohľadávky sú takmer nevymožiteľné.

8.5 Prehľad finančných zdrojov v roku 2012:

Účel

Zdroj

Suma v €

Bežné výdavky Detský domov „Margarétka“ , Krízové stredisko

261 600,00

BBSK

Bežné výdavky Krízové stredisko ,Zariadenie núdzového bývania, Útulok

79 892,00

Tržby z predaja služieb

úhrady od klientov zariadení

3 8231,74

Tržby z predaja služieb

podnikateľská činnosť

14 600,23 3 503,17

UPSVAR Lučenec

Príspevok na zriadenie chránených pracovísk, prevádzkové náklady chránených pracovísk, príspevok na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Nadácia otvorenej spoločnosti

Realizácia projektu

5 454,00

Fond sociálneho rozvoja

Realizácia projektu

81 596,49

Sociálna implementačná agentúra

Realizácia projektu

72 379,17

UPSVAR Banská Bystrica (od 1.7.2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)

Verejná zbierka

320,57

Podiel z 2% daní

1 453,09

Príspevky od organizácií

Nadácia ORANGE, CpF, Nadácia SPP

7 670,00

MPSVR

Realizácia výchovných opatrení

1 562,50

Sponzorské dary od FO

Výročná správa za rok 2012

15 507,31

strana 29 z 31


OZ Za dôstojný život

8.6 Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012 Pohľadávka Ostatné pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči zamestnancom

pozn. Výživné na deti umiestnené v KS a DeD – nepodnikatelská činnost - takmer nevymožiteľné Prenájom priestorov – podnikatelská činnosť Stravné lístky za december 2012

Záväzky

mena EUR

suma 29 183,67

EUR

2 577,79

EUR

192,10

množstvo

pozn.

mena

Mzdy 12/2012

EUR

5238,46

Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Odvody za 12/2012

EUR

9183,88

Záväzky voči daňovému úradu

DzP FO za 12/2012

EUR

2344,46

EUR

73,95

EUR

931,21

Záväzky voči zamestnancom

Záväzky voči exekútorom - zrážky z miezd zamestnancov - zatiaľ neodvedené Exekútorskému úradu Záväzky zo sociálneho fondu

8.7 Prehľad použitia finančných prostriedkov z podielu 2% daní Použitie podielu 2% daní Nákup automobilu (časť nákupnej ceny)

Suma v € 1 453,09

8.8 Prijaté dary Prijaté dary od fyzických osôb a právnických osôb Dary Vecné dary od fyzických osôb Finančné dary od fyzických osôb Finančné dary od právnických osôb

Výročná správa za rok 2012

V€

Poznámka

1500,00 Oblečenie, obuv, hračky, nábytok (približná cena) 14 007,31 10 029,02

strana 30 z 31


OZ Za dôstojný život

Refundácia mzdových nákladov pracovníkov chráneného pracoviska a dielne a prevádzkových nákladov chránenej dielne, nákladov na aktivačné práce formou dobrovoľníckych prác

9 732,44 UPSVAR Lučenec

V roku 2012 organizácia prijala množstvo vecných darov od fyzických osôb – najmä oblečenie, obuv, ale tiež potraviny. Všetky dary boli použité pre zlepšenie situácie klientov v našich zariadeniach, alebo uskladnené pre potreby v budúcom období. Okrem vecných darov často dostávame tiež finančné príspevky najmä formou verejnej zbierky ale tiež formou sponzorských darov. Všetky darované finančné prostriedky sú riadne evidované v účtovníctve. Ako istú formu po akovania venujeme darcom drobné výrobky chránenej dielne. Nemecká organizácia Family for you každoročne podporuje našu organizáciu v období vianočných sviatkov, dar predstavuje najmä oblečenie, obuv, kozmetika, hygienické a čistiace potreby, hračky ale tiež trvanlivé potraviny. Firma Broker Service Group finančne podporila DeD a KS pri realizácii letnej rekreácie pre deti z týchto zariadení v Chorvátku. Aj v aka dobrovoľníkom našej organizácie sa nám podarilo získať alšie vecné dary od rôznych malých podnikateľov – najmä potraviny pre klientov našich zariadení. Všetkým darcom akujeme a vyjadrujeme úprimnú radosť z podpory. 8.9 Majetok organizácie:

Organizácia disponuje samostatnými hnuteľnými vecami vo vstupných cenách 5 161,02 €, stavbami (skleník) v hodnote 1 769,07 €, dopravnými prostriedkami v hodnote 30 252,00 € a obežným majetkom vo forme pohľadávok 31 953,56 € a finančného majetku v hotovosti a na bežných účtoch 42 924,99 €.

PhDr. Zdenka Kotrasová, vl. r. štatutárny zástupca

Výročná správa za rok 2012

strana 31 z 31