Page 1

Selçuk Mýzraklý, mazbatasýný aldý 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilen Selçuk Mýzraklý ve beraberin-

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

deki meclis üyeleri, dün sabah saatlerinde Ýl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarýný aldý. 4’DE

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

17 Nisan 2019 Çarþamba

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

ikinci etabýn BiRiNCiSi

Yolcu midibüsü devrildi: 13 yaralý Diyarbakýr'da aþýrý yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüsün yoldan çýkarak yan yatmasý nedeniyle 1'i aðýr 13 kiþi yaralandý. 3’DE

45 günde iki ameliyat geçirdi hayata tutundu Doðuþtan baðýrsak týkanýklýðý ile 35 haftalýk ve 2600 gram olarak dünyaya gelen Hira bebek doðumundan sonra 2 kez ameliyat geçirdi, yenidoðan yoðun bakýmda 45 gün sonra yaþama tutundu. 7’DE

D.Ü.’de fair-play paneli

Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan 'Fair-Play' paneli düzenlendi. 2’DE

Ceylanpýnar davasýnda 9 sanýða beraat 21 Diyarbakýr Posta Güvercin Sevenler Derneði, fiyatlarý 250 lira ile 20 bin lira arasýnda deðiþen posta güvercinlerine yönelik yarýþma düzenledi. 12 etaplý yarýþmanýn 160 kilometrelik Malatya Beyler Uþaðý etabý için 2 bin 200 güvercine çip ve numaralar yerleþtirildikten sonra Malatya'dan býrakýldý.

59 güverciniyle yarýþmaya katýlan Ahmet Kaya'ya ait 5 bin Türk lirasý deðerindeki kuþ yarýþmayý 10 saat 30 dakikada tamamlayarak 2'inci etabý birincilikle tamamladý. Dernek üyesi ve yarýþmacý Ahmet Kaya, Malatya etabýna 21 Diyarbakýr Posta Güvercin Sevenler Derneði olarak 2 bin 200 kuþ gönderdiklerini söyledi. HABERÝ 5’DE

Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde yaklaþýk 4 yýl önce 2 polis memurunun evlerinde uyurken þehit edilmesiyle ilgili yargýlanan 9 þüpheli hakkýnda 'cinayet' suçundan verilen beraat kararý, Bölge Adliye Mahkemesi tarafýndan onandý. 3’DE


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

17 Nisan 2019 Çarþamba

Dicle Universitesi’nde fair-play paneli Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan 'Fair-Play' paneli düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Talip Gül, fair-playin dürüst oyun olduðunu, dürüst davranýþ demek olduðunu, sporda centilmenlik olduðunu söyledi. Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan 'Fair-Play' paneli düzenlendi. DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Milli Olimpiyat Komitesi üyeleri, hocalar, sporcular ve çok sayýda öðrenci katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Rektör Gül, fair-playin dürüst oyun olduðunu, dürüst davranýþ demek olduðunu, sporda centilmenlik olduðunu belirtti. Rektör Gül, "Aslýnda fair-play etik üstü davranýþ demektir. Etik davranýþ ne demek, hayatýn her alanýnda, her çevrede, her meslekte insan olarak sahip olmamýz gereken bir davranýþtýr. Yani koyduðumuz tüm kurallarda saygýyý ve dürüstlüðü öne çýkarma davranýþýdýr etik davranýþ. Dolayýsýyla etik davranýþ aslýnda insan olarak bizim sahip olmamýz gerek en önemli sýfatlardan birisidir. Etik davranýþý sergilemediðimiz zaman biz eksik insanýz demektir. Fair-play düþüncesi aslýnda kiþilerin hýrslarýný, çýkarlarý baskýlayarak ruhun güzel hasretlerini öne çýkarma davranýþýdýr. Ruhumuzda çok güzel hasretler var, tabi ki kötü duygularda var önemli olan güzel hasretleri öne çýkarmak ve kötü duygularýmýzý, hýrslarýmýzý baskýlamaktýr. Spor da da bu çok önemlidir. Herkes bu kurala kendisine bir pay, bir ders çýkarabilir bu fair-play konusunda. Dolayýsýyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi fair-play komisyonu üniversitelerde bir proje baþlýðý altýnda bütün üniversitelerde hemen hemen Türkiye'yi diyar diyar gezerek fair-play ile bizleri, öðrencileri tanýþtýrmayý amaçlamýþlardýr. Ruhun güzelliðini, sporun güzel yönlerini ileri çýkarmaya çalýþmýþlardýr ve bu þekilde bu komisyon karþýlýksýz gönüllü bir komisyon olarak Türkiye'ye hizmet veriyorlar. Amaçlarý geleceðin sporcularýný, spor öðretmenlerini, antrenörlerini, hakemlerini fair-play

anlayýþla tanýþtýrmak ve ruhun sporun güzelliðini öne çýkarmaktýr. Yani bir sporcu rakibini düþman olarak görmemeli normal bir rakip olarak görmeli ona göre spor olarak gerçekleþtirmelidir" dedi. Daha sonra Milli olimpiyat komitesi üyesi Murat Özbay, Anado-

lu þemsiyesi altýnda faaliyet gösteren komisyonlarý olduðunu ifade etti. Murat Özbay sözlerine þöyle devam etti: "Fair-Play Komisyonu bu faaliyetlerini Olimpiyat Komitesi'nin þemsiyesi altýnda yürütüyor. Olimpiyat Komitesi de nereye baðlý Uluslararasý

Olimpiyat Komitesi'ne (AUVSÝ) baðlýyýz biz onlarýn kararlarýný, konularýný Türkiye'de uygulamaya çalýþýyoruz. Fair-play bilincinin topluma yayýlmasý için bizde karýnca kararýnca faaliyetlerimizi bu konuda sürdürmeye çalýþýyoruz. Dünya fairplay bilincine 1980'lerde bu konun üzerine tartýþmaya baþlamýþ ve 1981 yýlýnda yine bu modern anlamda olimpiyatlarý düzenleyen AUVSÝ kurumu, Uluslararasý Olimpiyat Komitesi demiþ ki, 'her ülkedeki Olimpiyat Komiteleri lütfen fairplay komiteleri oluþtursun, bu fair-play bilincini topluma yaysýn' iþte bu 1981 yýlýnda da ülkemizde ilk Fair-Play Komisyonu kuruluyor, bir bayrak yarýþý baþlýyor. Bizle bu bayrak yarýþýnýn son halkalarýyýz, bizden sonra da bu bayrak yarýþý devam edecek inþallah." Panel, soru cevaplarýn ardýndan katýlýmcýlara plaket verilmesi ile devam etti. ÝHA


GÜNCEL

17 Nisan 2019 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Uykularýnda þehit edilen 2 polisin davasýnda 9 sanýða beraat onandý Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde yaklaþýk 4 yýl önce 2 polis memurunun evlerinde uyurken þehit edilmesiyle ilgili yargýlanan 9 þüpheli hakkýnda 'cinayet' suçundan verilen beraat kararý, Bölge Adliye Mahkemesi tarafýndan onandý. Ceylanpýnar Emniyet Müdürlüðünde görevli polis memurlarý Feyyaz Yumuþak ve Okan

Acar, 22 Temmuz 2015'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken teröristler tarafýndan þehit edildi. Olaya iliþkin soruþturma kapsamýnda çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. 4'ü tutuklu 9 kiþi hakkýnda dava açýldý. Davanýn görüldüðü 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi, geçen yýl mart ayýnda 9 sanýðýn 'Cinayet' suçundan bera-

03

atine hükmetti. Mahkeme, tutuklu sanýklar Hasan Aydýn, Hüseyin Aydýn, Sedat Aydýn ve Mehmet Naci Yýlmaz'ý, sosyal medya hesaplarýndaki paylaþýmlarý nedeniyle 'Örgüt propagandasý yapmak' suçundan 1'er yýl 6'þar ay hapis cezasýna çarptýrdý. 4 sanýk, tutuklu kaldýklarý süre dikkate alýnarak tahliye edildi. Kararý cumhuriyet savcýsý, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde temyiz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi ise 5 Nisan günü görülen temyiz duruþmasýnda yerel mahkemenin verdiði kararý onadý. ÝHA

Diyarbakýr’da yolcu midibüsü devrildi: 1’i aðýr 13 yaralý Diyarbakýr'da aþýrý yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda þoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüsün yoldan çýkarak yan yatmasý nedeniyle 1'i aðýr 13 kiþi yaralandý.

Kaputa zulalý uyuþturucu ele geçirildi Elazýð'da polisin yaptýðý çalýþmada bir aracýn kaputuna gizlenmiþ þekilde 800 gram esrar ele geçirilirken 3 þüpheli de gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda çalýþma yaptý. Polisin çalýþmasýnda kent merkezinde belirlenen þüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapýlan aramada kaputa zulalanmýþ þekilde 800 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan þüpheliler G.Ç., A.Ö. ve M.Ç'de polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüphelilerden M.Ç.'nin üzerinden de 2 gram esrar çýktý. Emniyette ifadesi alýnan 3 þüpheli adliyeye sevk edildi. ÝHA

Diyarbakýr'da yaðýþ nedeniyle kontrolden çýkan yolcu midibüsü devrildi, 1'i aðýr 13 kiþi yaralandý. Kaza, Diyarbakýr-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BIM 962 plakalý yolcu midibüsü þoförü, aþýrý yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs, yoldan çýkarak yan yattý. Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesiyle bölgeye çok sayýda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. 1'i aðýr 13 kiþinin yaralandýðý kazada 112 saðlýk ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptýktan

sonra yaralýlarý Kocaköy ve Diyarbakýr'daki hastanelere kaldýrdý. Kaza nedeniyle karayolunda ulaþým bir süre durdu. Aracýn çekilmesinin ardýndan trafik tekrar açýldý. Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. ÝHA

Eþini dolandýrýlmaktan son anda kurtardý Adýyaman'da kendisini savcýlýk görevlisi olarak tanýtan dolandýrýcýlarýn aradýðý vatandaþ, karýsýnýn polisi aramasý sonucu dolandýrýlmaktan kurtuldu.

Olay, Adýyaman merkez Yenimahalle Organize Sanayi Yolu Hacý Keleþ Cami karþýsýnda meydana geldi. Dolandýrýcýlar Adem Kaya isimli vatandaþý arayarak, kendilerini Adýya-

man Cumhuriyet Savcýlýðýnda çalýþan görevli olarak tanýttý. Dolandýrýcýlar, Kaya'ya kimlik bilgilerinin örgütün elinde olduðunu ve bu bilgilerle yasa dýþý iþler yapýldýðýný söyledi. Adem Kaya'nýn eþi Gülhan Kaya ile de görüþen dolandýrýcýlar telefonu kapatmamasýný istedi ancak Gülhan Kaya durumdan þüphelenerek telefonu kapatýp 155'i aradý. Olay yerine gelen polis ekipleri Gülhan Kaya ve eþi Adem Kaya ile görüþtü. Polislerin geldiði esnada dolandýrýcýlar Adem Kaya'yý yine arayarak adliyenin önüne gelmesini istedi. Polis, telefon numarasýndan yola çýkarak dolandýrýcýlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

17 Nisan 2019 Çarþamba

HDP’li Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Mýzraklý mazbatasýný aldý 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilen Selçuk Mýzraklý ve beraberindeki meclis üyeleri, dün sabah saatlerinde Ýl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarýný aldý. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilen Selçuk Mýzraklý, mazbatasýný aldý. Yerel seçimlerde HDP'den Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilen Mýzraklý ve beraberindeki meclis üyeleri, dün sabah saatlerinde Ýl Seçim Kurulu'na geldi. Ýl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarýný alan Mýzraklý ve beraberindekiler daha sonra basýn açýklamasýnda bulundu. Yasal süreçte Seçim Kurulu'na geldiklerini ve iþlemlerini tamamladýklarýný kaydeden Mýzraklý, "Biz mazbatayý 1 Nisan günü halkýmýzdan aldýk. Seçmen iradesi 1 Nisan günü Diyarbakýr halký partimize ve bizlere iradesini beyan etti ve mazbatayý verdi. Dolayýsýyla þu anda gecikmelide olsa, sadece bu sürece iliþkin resmi prosedürü tamamladýk. Þuna inanýyoruz, tepemize þuan yaðan yaðmur damlacýklarý barýþýn damlacýklarý olsun, ülkemize barýþýn rahmeti yaðsýn, kayyum döneminden sonra halk iradesini tesis etmiþtir, bugün itibari ile partimize baðlý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde özellikle bizler görevimizi alacaðýz. Bunun için herkese mesajýmýz þudur, hepimizin her þeyden çok barýþa ihtiyacý var. Biz mazbatayý seçimde ortaya çýkmýþ bir iradenin sadece resmi kaydý olarak görüyoruz ama seçimde yüksek bir oranla yüzde 63 gibi yüksek bir oranla bize bu imkaný veren Diyarbakýr halkýna teþekkür ediyoruz" dedi. Mýzraklý ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne geçti. ÝHA

Çayda 120 kilogramlýk balýk yakaladýlar

Siirt'in Botan Çayý'nda yakalanan 120 kilogramlýk turna balýðý satýþa sunuldu. Bu büyüklükte balýðý ilk kez gören vatandaþlar gözlerine inanamadý. Botan Çayý'nda 3 gün önce yakalanan 120 kilogramlýk turna balýðý, tezgahtaki yerini aldý. Balýðý görenlerin hayretler içinde kaldýðýný belirten balýkçý Halil Kezer, "Uzun bir aradan sonra bu kadar büyük bir turna baðlý yakalamak bereketin göstergesidir. Yakaladýðýmýz turna balýðýný görenler durup 5 dakika izliyor veya fotoðraf çekip gidiyorlar" dedi. Kolsu 40 liradan satýþa sunulan balýk, vatandaþlarýn raðbeti sonucu kýsa sürede tükendi. ÝHA

Bilnet okullarýna fair-play katký ödülü Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ), Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi ve fair-play paneline ev sahipliði yaptý. Organizasyona katký sunan Bilnet Okullarý Diyarbakýr Kampüsü Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Karakoç'a fair-play katký ödülü verildi. Dünya Fair Play Karikatür Sergisi DÜ Kongre Merkezi'nde açýldý. Sporda fair-playýn önemine vurgu yapan karikatür ve resimlerin görücüye çýktýðý sergi DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül,

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeleri, üniversite hocalarý ve öðrenciler katýldý. DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, dürüst oyun anlamýna gelen fair-playin hayatýn her alanýnda önemli olduðunu belirterek böylesine güzel bir etkinliðe ev sahipliði yapmanýn heyecanýný yaþadýklarýný söyledi. Daha sonra fair-play paneline katkýlarýnda dolayý Bilnet Okullarý Diyarbakýr Kampüsü Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Karakoç'a da fair-playa katkýlarýndan dolayý TMOK fairplay ödülü verdi. Ödülden dolayý TMOK ve organizasyon komitesine teþekkür eden Karakoç, sporun geliþmesine ve fair-playe katký sunmaya devam edeceklerini söyledi. Panel, daha sonra soru cevap þeklinde devam etti. ÝHA


17 Nisan 2019 Çarþamba

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

Malatya’dan Diyarbakýr’da 10 saat 30 dakikada geldi Diyarbakýr'da 21 Diyarbakýr Posta Güvercin Sevenler Derneði tarafýndan düzenlenen 12 etaplý yarýþmanýn Malatya'da býrakýlan 2'inci etabýný 5 bin Türk lirasý deðerindeki Ahmet Kaya'nýn güvercini birinci olarak tamamladý. Malatya'dan býrakýlan güvercinler beslendikleri dama ulaþmak için kanat çýrparken, 10 saat 30 dakikada beslendiði dama ulaþan Ahmet Kaya isimli vatandaþýn güvercini yarýþmayý birincilikle tamamladý. 21 Diyarbakýr Posta Güvercin Sevenler Derneði, fiyatlarý 250 lira ile 20 bin lira arasýnda deðiþen posta güvercinlerine yönelik yarýþma düzenledi. 12 etaplý yarýþmanýn 160 kilometrelik Malatya Beyler Uþaðý etabý için 2 bin 200 güvercine çip ve numaralar yerleþtirildikten sonra Malatya'dan býrakýldý. 59 güverciniyle yarýþmaya katýlan Ahmet Kaya'ya ait 5 bin Türk lirasý deðerindeki kuþ yarýþmayý 10 saat 30 dakikada tamamlayarak 2'inci etabý birincilikle tamamladý. Dernek üyesi ve yarýþmacý Ahmet Kaya, Malatya etabýna 21 Diyarbakýr Posta Güvercin Sevenler Derneði olarak 2 bin 200 kuþ gönderdiklerini söyledi.

Kaya, "60 kuþumun arasýndan bir tanesini çekip 59 tane gönderdim. Kuþlarýmla 3 kupa aldým. Geçen sene de böyle baþarýlar yapmýþtýk zaten. Tesadüf deðildi, bekliyorduk. Çünkü geçen senede yaptýðýmýz baþarýlardan dolayý derecelerimiz var" dedi. "Sporcu gibi uçuþa hazýrlanan posta kuþlarý" Bakýmlarýna en az iki saat zaman ayýrdýðýný aktaran Kaya, sözlerine þöyle devam etti: "Diþiler ayrý erkekler ayrý iki saat uçuruyoruz. Yemlerimiz hep Avrupa'dan gelir Türkiye'ye, Türkiye'den Diyarbakýr'a. Ýyi bir bakým yapýyoruz, masraflý bir iþtir ama güzel bir hobidir. Bu iþi severek yapýyorum, az kuþ besliyorum, kaliteli kuþ besliyorum. Bu yarýþtýrdýðým kuþlarýn anne babalarý hepsi uçmuþ kuþ, 1000 kilometre, 930 kilometre hava, hepsi dereceli kuþlar. 10 çift anne baba var, fazla kuþ yok bende. Kiminin kümesine gider bakarsýn 100 tane kuþ var damýz-

lýk. Bende öyle yok, 10 tane erkek 10 tane diþi iki çift yavru alýrým ayýrýrým sonraki seneye kadar ondan daha yavru almam ve denerim hangisi kaliteliyse onunla devam ederim. Kalite olmayanlarý diskalifiye ederiz, beslemeyiz. Hiç bir arkadaþa da vermem beni Diyarbakýr'da tanýyan da tanýr, dýþýnda da tanýr. Hiç bir insana iyi damýzlýk kuþ vermemiþim. Þimdi sabahlarý 35 dakika, akþamlarý 35 dakika uçurarak bu kuþlarý alýþtýrýyoruz. Normalinde 2 ay yarýþlara kala biz bunlarý tam bir sporcu performansýnda yiyecekleri, içecekleri sabah akþam veriyoruz, sabah akþam uçuþlarýný yapýyoruz. Genel bir tedavi yapýyoruz, üst solunumuna baktýrýyoruz daha öncesinde de 6 ayda bir yýllýk aþýlarýný yapýyoruz ve ondan sonrasý hiç ilaca girmeyiz. Sadece katký maddeleri veririz, ama yemleri özel bakýmlýdýr. Sabah uçurup kapatýrýz sporcu gibi dinletiyoruz, akþam uçuþu gelene kadar hiç karýþmayýz. Akþam uçuþundan sonra yemleyip kapatýrýz. 5 gün bunu sürekli yaparýz 6'ýncý gün dinlendiririz ve derneðe teslim ederiz. 6'ýncý gün yola çýkar, 7'inci gün kuþ salýnýr." ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

17 Nisan 2019 Çarþamba

Nesibe Aydýn’dan bilimsel çalýþma Nesibe Aydýn Eðitim Kurumlarý, Diyarbakýr Kent Meydaný'nda düzenlediði ve yaklaþýk 6 bin kiþinin katýldýðý STEM Fest etkinliði ile bilimsel çalýþmalarýna bir yenisini daha ekledi. Akademik alanda gösterdiði baþarýlarýn yanýnda bilim, sanat ve spor alanlarýnda da üst düzey baþarýlar elde eden Nesibe Aydýn Eðitim Kurumlarý, Diyarbakýr Kent Meydaný'nda düzenlediði ve yaklaþýk 6 bin kiþinin katýldýðý STEM Fest etkinliði ile bilimsel çalýþmalarýna bir yenisini daha ekledi. Nesibe Aydýn Eðitim Kurumlarý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Hacettepe STEM & Maker Lab iþ birliði ile 3-18 yaþ aralýðýndaki bireylere yönelik olarak 'haydi sen de üret' sloganýyla düzenlenen bilim festivalinde birbirinden eðitici ve eðlenceli 37 atölye çalýþmasý yer aldý. DNA gözlemleri ve robot yapýmý gibi atölyelerde bilimsel çalýþmalar yapan öðrenciler, ebru sanatý ve ahþap atölyelerinde de sanatsal etkinlikleri keþfetti. Atölye çalýþmalarý 7'den 70'e tüm katýlýmcýlardan büyük ilgi gördü. Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Ertem Gökçe ile birlikte festivalin açýlýþ konuþmasýný yapan Nesibe Aydýn Eðitim Kurumlarý Baþkan Vekili Mirkan Aydýn, bu yýl ilkini düzenledikleri, bundan sonraki senelerde geleneksel hale gelecek olan STEM Fest etkinliðini, Diyarbakýrlý öðrencileri ve aileleriyle gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Aydýn, "Festivalin düzenlenmesinde büyük katkýlarý olan STEM & Makers Fest/Expo Baþkaný Prof. Dr. Gültekin Çakmakçý'ya, Nesibe Aydýn Diyarbakýr Okullarý kurucusu Aziz Adýgüzel'e ve atölye çalýþmalarýný yürüten bilin insanlarýna teþekkür ediyorum. Nesibe Aydýn Diyarbakýr Okullarý olarak, 1 ay içinde açýlacak olan kampüsümüzde geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzýn geliþimi için bilimin, sanatýn ve sporun her zaman destekçisi olacaðýz" dedi. Bin kiþilik deneyimli öðretmen kadrosu ile Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakýr okullarýnda yaklaþýk 6 bin öðrenciye eðitim veren Nesibe Aydýn Eðitim Kurumlarý, 21 Nisan'da Gaziantep, 27 Nisan'da Konya ve 17 Mayýs'ta Ankara'da düzenleyeceði STEM Fest etkinlikleri ile bilimsel çalýþmalarýna devam edecek. ÝHA


HABER

17 Nisan 2019 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

45 günde iki ameliyat geçirdi hayata tutundu Doðuþtan baðýrsak týkanýklýðý ile 35 haftalýk ve 2600 gram olarak dünyaya gelen Hira bebek doðumundan sonra 2 kez ameliyat geçirdi, yenidoðan yoðun bakýmda 45 gün sonra yaþama tutundu.

Diyarbakýr'da yaþayan Ahmet ve Naciye Baltacý Çifti, üçüncü kez anne-baba olma heyecanýyla, dünyaya gelecek çocuklarýnýn hayalini kuruyordu. Ancak bu umut dolu bekleyiþ, anne karnýndayken bebeklerinin baðýrsaklarýnda fark edilen bir sorun ile birlikte endiþeye dönüþtü. Acil sezaryenden sonra bebek, Memorial Dicle Hastanesi'ne sevk edildi ve burada yapýlan tetkikler sonucu, baðýrsaklardaki sorunun nedeninin doðumsal bir anomali olan "Ýleal Atrezi" olduðu anlaþýldý. Hira Nefes adý verilen bebeðin acilen ameliyat olmasýna karar verildi ve aile için zorlu bir süreç baþladý. Ýlk ameliyat ile doðumsal anomali düzeltildi Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Taner Kamacý tarafýndan gerçekleþtirilen ilk cerrahi iþlem 2 saat sürdü. Baðýrsaklarýnda, týkanýklýðýn yaný sýra bir de delinme söz konusuydu ve bebeðin dýþkýsý iç organlara bulaþmýþtý. Doðumsal anomalinin ortadan

kaldýrýlmasý ve iç organlarýn temizlenmesiyle baþarýlý bir þekilde tamamlanan ameliyat sonrasý yoðun bakým süreci baþladý. 20 günlük tedavinin ardýndan Hira Nefes bir ameliyat daha geçirdi ve tekrar yoðun bakýma alýndý. Ýkinci ameliyattan sonra saðlýðýna kavuþtu Ýkinci ameliyattan sonraki 25 günlük yoðun bakým süreci sonrasýnda yaþam mücadelesini kazanan ve saðlýðýna kavuþan Hira Nefes Baltacý'nýn tedavi süreci hakkýnda bilgi veren Op. Dr. Taner Kamacý, "Hira Nefes'in baðýrsaklarýnda týpta ileal atrezi denilen, yani doðuþtan gelen bir týkanýklýk oluþmuþtu. Týkanan bölgede ise bir yýrtýk meydana gelmiþti ve bebeðin dýþkýsý iç organlarýna bulaþmýþtý. Ýlk ameliyatta dýþkýnýn bulaþtýðý iç organlar temizlendi ve ileostomi denilen yöntemle baðýrsak karýn duvarýna baðlandý. Yenidoðan yoðun bakýmda enfeksiyon tedavisi tamamlandýktan sonra ikinci ameliyat ile baðýrsaklarý tekrar karýn içerisine yerleþtirildi. Tekrar yenidoðan yoðun bakýmda takip edilen hasta 45'inci günde saðlýklý bir þekilde taburcu edildi" ifadelerini kullandý. Binde bir görülen sorun Op. Dr. Kamacý ameliyat hakkýnda þu bilgileri verdi: "Ýleal atrezi ince veya kalýn baðýrsaklarýn doðuþtan kapalý olmasý durumudur. Bu týkanýklýk, bazen baðýrsaðýn baþlangýç veya son kýsýmlarýnda ortaya çýkar. Yaklaþýk her bin doðumda bir görülür. Anne karnýnda iken yapýlan ultrasonlarda baðýrsaklarda geniþleme ve amniyon sývýsýnda artýþ olmasý durumunda bu sorundan þüphelenilir. Týkanýklýða baðlý bazen baðýrsaklarda dolanma ve delinme oluþabilir. Anne karnýnda fark edilmeyen baðýrsak týkanýklýklarý, doðumdan sonra bebeklerin beslenememesi, kusmasý veya dýþkýsýný

Bilinci kapalý geldiði hastaneden yürüyerek çýktý Diyarbakýr'da geçirdiði trafik kazasý sonrasý Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne bilinci kapalý halde getirilen 18 yaþýndaki Sedat Yýldýz, gerçekleþtirilen baþarýlý ameliyat sonrasý eski saðlýðýna kavuþtu. Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasýnda aðýr yaralanan 18 yaþýndaki Sedat Yýldýz, ambulansla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne getirildi. Bilinci kapalý olarak hastaneye getirilen ve beyin kanamasý geçirdiði tespit edilen hasta hemen ameliyata alýndý. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Hüseyin Karasu tarafýndan riskli olmasýna raðmen baþarýyla gerçekleþtirilen ameliyatýn ardýndan hayata gözlerini yeniden açan Yýldýz, yoðun bakýmda tedavi gördükten sonra bilinci açýk olarak ve hiçbir yardýmcý cihaza gereksinim duymayacak þekilde yürü-

yerek hastaneden taburcu oldu. Taburcu olduktan 6 ay sonra Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne gelen Yýldýz, kendisini saðlýðýna kavuþturan Op. Dr. Hüseyin Karasu'ya ve hastalýðý süresince kendisine yakýn ilgi gösteren hastane yönetimi ve çalýþanlarýna teþekkür etti. Geçir-

yapamamasý durumlarýnda, çocuk cerrahisi uzmanlarý tarafýndan yapýlan fizik muayene ve çekilen filmler ile ortaya çýkarýlýr ve geciktirilmeden ameliyat edilir. Baðýrsak dolanmasý veya delinmesi gibi karýn içinin enfekte olduðu durumlarda ise baðýrsak karýn duvarýna açýlýr ve enfeksiyon tedavisinden sonra ikinci ameliyatla tekrar karýn içine alýnýr."

Yaþadýðýmýz büyük þok mutlulukla sonuçlandý Bebeklerini yeniden mutlulukla kucaðýna alan Baltacý Çifti de, "Bebeðimiz için tek çare ameliyattý ve biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Yoðun bakým tedavisi sonrasý ona saðlýkla kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Hayat mücadelesini kazanýp bizlere rahat bir nefes aldýran bebeðimize Nefes adýný koyduk. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anlarý yaþatan doktorumuza minnettarýz" diye konuþtu. Felat BOZARSLAN

diði kazanýn ardýndan Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne getirilen Sedat Yýldýz, yaþadýðý süreci þöyle anlattý; "Kaza sonucu bilincim kapalý, konuþamaz, yürüyemez durumdayken getirildiðim Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde uygulanan baþarýlý operasyon ve tedaviler sayesinde saðlýðýma kavuþtum. Beni kazadan önceki hayatýma geri döndüren doktorum ve bana tedavi süresince kendimi evimde gibi hissettiren hastane yönetimine teþekkür ediyorum."

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaþar Aðdað da, "Hastamýzý karþýmýzda böyle saðlýklý bir þekilde görmek bizleri çok mutlu etti. Hastane olarak onu saðlýðýna kavuþturmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bundan sonraki hayatýný saðlýklý ve mutlu geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuþtu. Zor operasyonu gerçekleþtiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Hüseyin Karasu, "Hastamýz bize geldiðinde bilinci kapalýydý. Kafa travmasýna baðlý çökme kýrýðý vardý. Bunun sonucunda da beyin kanamasý gerçekleþmiþti. Kanama beyin sapýna yakýn bir bölgedeydi. Zaman kaybý olsaydý hastamýz felç geçirebilir ya da hayatýný kaybedebilirdi. Riskli, zor bir operasyonun ardýndan hastamýz yoðun bakým tedavisi ile desteklendi ve akýl almaz bir þekilde iyileþerek, saðlýklý bir þekilde taburcu edildi. Þu anda da kontrollerini yaptýk. Sýkýntýsý yok. Ekip olarak hastamýzýn saðlýðýna kavuþmasýnýn ÝHA sevincini yaþýyoruz" dedi.


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

17 Nisan 2019 Çarþamba

Mardin’de turizm patlamasý Binlerce yýllýk taþ konaklarý, el iþlemesi tarihi kubbeleri, ezan ve çan sesinin birbirine karýþtýðýný tarihi Mardin'de turizm patlamasý yaþanýyor. Havalarýn ýsýnmasýný fýrsat bilen turistler, kente akýn etti. Mardin hafta sonunda turist akýnýna uðradý. Oteller haziran ayýna kadar yüzde 100 doluluk oranýný yakaladý. Tarihi Mardin'de sokaklarda adým atacak yer kalmazken, araçlar yüzlerce metrelik kuyruk oluþturdu. Tarihi Mardin'de esnaf yaþanan yoðunlukta turistleri kapý önünde halay çekerek karþýladý. Hedef 5 milyon turist Konu ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi Mustafa Yaman, þehre yatýrýmcýlar için acil çaðrý yaparak turistlere turizm taleplerinin karþýlanmasý için tüm desteklerin verileceðini söyledi. Mardin'in nisan, mayýs aylarýnda uçurtma, gençlik ve birçok sanatsal etkinlikle zirve yapacaðýný kayde-

den Vali Yaman konaklama için aracýlar kullanýlarak yer bulunmak istendiðini ifade etti. Vali Yaman, "Biz sevinçliyiz, çünkü geçen seneki hedeflerimizin üzerinde misafir aðlamýþtýk, bu seneki hedefimiz de 5 milyon üzerinde dedik. Herhalde olacak, gördünüz yani bugün çarþýda, bir caddede iðne atsanýz yere düþmüyor. Ayrýca otellerimizde yerde yok. Özellikle nisan ayýndaki bazý kurumlarýn kurumsal toplantýlarýnýn veya eðitimlerini burada yapýlacaðýndan yer kalmadý. Bize çok fazla yer talebinde bulunanlar var, biz de onlarý artýk çevre illere gönderiyoruz. Þehirde artýk pansiyon, butik otel, konak restorasyonlarý ve

Besiciler zor durumda Hakkari'de uzun ve çetin geçen kýþ aylarý yüzünden hayvanlarýnýn yemleri tükenen yetiþtiriciler, bahar mevsimine raðmen parayla ot almak zorunda kaldýklarý için zor günler yaþýyor. Küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðinde önemli yere sahip olan Hakkari'de sert ve uzun geçen kýþ aylarý nedeniyle besiciler, hayvanlarýna ot ve yem bulmakta zorlanýyorlar. Zap Vadisi'nde havalarýn ýsýnmasý ve doðanýn canlanmasýna raðmen küçükbaþ hayvan yetiþtiricileri, parayla satýn aldýklarý ot balyalarýný sýrtlarýnda köye taþýyýp atadan kalma demir el makasýyla keserek hayvanlarýný doyurmaya çalýþýyor. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayý yaklaþýk 3 yýldýr yasaklanan yaylalara çýkamayan besiciler, bahar aylarýnda yeteri kadar ot biçemedikleri için çetin ve uzun geçen kýþ aylarýnda hayvanlarýnýn aç kaldýðýný ifade ettiler. Kýrýkdað köyünde 30 yýldýr çobanlýk yapan Tahsin Yiðit, yayla yasaklardan dolayý hayvanlarýna yeteri kadar ot biçemedikleri için saman balyalarýný parayla satýn almak zorunda kaldýklarýný söyledi. Yiðit, "Hayvancýlýk çok önemli bir meslektir. Fakat Türkiye'de iyi gözle bakýlmýyor. Þu an Avrupa'ya baktýðýmýz zaman küçük ve büyükbaþ hayvan besiciliðine daha çok önem veriliyor. Bizim ülkemizde ise hayvancýlýk yapan

kiþilere biraz gericilik gözüyle bakýlýyor. Ondan dolayý insanlarýmýz hayvancýlýða pek ýsýnmýyor. Oysa biz verimli ve bilinçli þekilde bu hayvanlara bakarsak, eti yabancý ülkelerden ihraç etmeyiz. Þüphesiz dýþ ülkelere ihraç ederiz, ama ithal etmeyiz. Bizim de devletimizden isteðimiz, insanlarý hayvancýlýða biraz daha teþvik etmesidir" dedi. "Hayvanlarýmýza parayla saman alýyoruz" Bölgedeki olaylardan dolayý yaylalardan istifade edemedikleri için kýþýn ortasýndan itibaren samaný parayla almak zorunda kaldýklarýný belirten Yiðit, "Yasaklardan dolayý yaylalarýmýzdan istifade edemiyoruz. Ýstifade edemediðimizden dolayý da hayvanlarýmýz için samaný parayla satýn alýyoruz. Parayla aldýðýmýz için hayvanýn maliyeti bize çok pahalýya mal oluyor. Böylece biz besicilerin kazancý da düþüyor" ifadelerini kullandý. Bölgede soðuk ve sert geçen kýþ aylarý yüzünden hayvanlarýnýn samanýnýn tükendiðini ifade eden Yiðit, "Kuzulama dönemini geride býraktýk. Yüzlerce kuzu doðdu. Ot yiyecekler ama halen daðlarda kar var. Parayla aldýðýmýz otlarý sýrtýmýzla taþýyor ve el makasýyla kesip koyunlarý ve kuzularý doyurmaya çalýþýyoruz. Devletimizden yayla yasaklarýnýn kaldýrýlmasýný istiyoruz" diye konuþtu. ÝHA

bunlarý yatýlý hale getirme çalýþmalarý halen devam ediyor, yeni yeni açýlan yerler var, güzel yerlerde var. Bizim 6 bin 500 yataðýmýz var diyorduk, inþallah bu sene bu sayý artacak. Bizim bu seneki hedefi 700-750 bin civarýnda yatýlý misafir aðýrlayacaðýz öyle görüyoruz 5 milyonun üzerinde de günü birlik turist aðýrlayacaðýz" dedi. Uçan balon ve festivaller Mardin'i coþturacak Mardin'in yükseldiðini ve balon turizminde geçen hafta test uçuþlarý yaptýklarýný aktaran Vali Yaman, "Önümüzdeki hafta eðer hava þartlarý uygun olursa ticari uçuþlar baþlayacak. Bundan sonra sayýsaldan ziyade nitelik artýrmada önemli bir faktör olacak altyapýsý hazýrlandý izinlerimi de verdik. Önümüzdeki haftadan itibaren uçurtma festivalimiz, gençlik festivalleri var bu þekilde devam edecek inþallah. Mardin bütün baharý dolu dolu yaþayabilecek bir destinasyon olarak herkesin gönlünde taht kuracak. Tabi Göbekli Tepe ile ilgili biliyorsunuz, bu sene Göbekli Tepe yýlý Cumhurbaþkanýmýz açýkladý orada da ciddi sayýda misafir bekliyoruz. Çünkü o destinasyon içerisinde Mardin ve çevresi de var. Artýk bundan sonra iþ Mardinli yatýrýmcýlara düþüyor ya da Mardin'e yatýrým yapmak isteyen dýþarýdan gelecek yatýrýmcýlara iþ düþüyor. Biraz daha hizmet sektörüne özellikle yatýlý hizmet sektörüne turizme yönelik hizmet sektörüne yatýrým yapmalarý gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen desteði vereceðimizi söylüyoruz, zaten arsa konusunda ve diðer konularda yardýmcý oluyoruz. Sizlerin de aracýlýðýyla biz tekrar Mardin'e hem misafir çaðýrýyoruz hem de yatýrýmcý çaðýrýyoruz" diye konuþtu. Sabun, kolonya, yöresel kahveler turistlerin gözdesi Mardin'de sabun ve kolonya ile yerli ve milli ürünleri satýþa sunan Þehmus Aselcioðlu, bölgede saðlanan huzur ile kendilerinin üretimi artýrdýklarýný, sabunda dünya 3.'lüðü derecesi aldýklarýný söyledi. Devletin Mardin'i çok güzel tanýttýðýný kaydeden Aselcioðlu, "Binlerce kez þükür, insanlara faydalý olmak çok güzel. Sabunda dünya 3.'lüðünü aldýk, turizm çok iyi. Allah razý olsun devletimiz Mardin'i çok güzel tanýyor" þeklinde konuþtu.

"Yatýrýmcýlar biraz daha cesur olmalý" Turizm Acentesi sahibi Ýsmail Sincar, iþ yetiþtiremez duruma geldiklerini söyledi. Sincar, þöyle devam etti: "Çok þükür turizm ile ilgili ilgilenen tüm esnafýmýz çok iyi çalýþýyor. Turizm acentesi olarak iþ yetiþtiremiyoruz, bu durum çok sevindirici. Yatýrýmcýlarýn biraz daha cesur davranmasýný Mardin'e yatýrým yapmasýný istiyoruz. Misafirlerimizi Diyarbakýr'da konaklatmak zorunda kalýyoruz. Düne kadar Nusaybin'in ismini duyan tedirgin oluyordu, þu an Kýzýltepe, Nusaybin'de dolu çevre illerde konaklamalarýný saðlýyoruz. Uçuþ firmalarýnýn uçuþ seferlerini arttýrmalarýný istiyoruz." ÝHA


BÖLGE

17 Nisan 2019 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Satranç kültürleri birleþtirdi Siirt'te Cedid Derneði tarafýndan Avrupa Birliði Erasmus + Programý kapsamýnda hazýrlanan 'hoþgörü satrançta buluþuyor-we meet in chess for tolerance' adlý proje kapsamýnda Avrupa'nýn deðiþik ülkelerinden gelen gençler, Siirt'te satranç oynayýp tarihi yerleri gezdi. Ýtalya, Hýrvatistan, Ýspanya, Romanya ve Türkiye'den olmak üzere 25 katýlýmcý Siirt'e geldi. Siirt'te akranlarýyla buluþan Avrupalý gençler, daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Avrupalý gençlerin kente geldiðini belirte Siirt Cedid Derneði Baþkaný ve Satranç Federasyonu Siirt Ýl Temsilcisi Serdar Özyeþil, proje kapsamýnda Siirtli gençler ile Avrupalý gençlerin bir araya geldiðini söyledi. Hoþgörü ve anlayýþýn deðiþime katký sunmasýný beklediklerini kaydeden Özyeþil, gençlerin aralarýnda satranç oynayarak kültür etkileþiminde bulunduðunu ifade etti. Özyeþil, "Hoþgörü satrançta buluþuyor projesini gerçekleþtirdik. Þu anda uygulamaktayýz, ulusal ajansa sunduðumuz bu projede Ýspanya, Hýrvatistan, Romanya,

Karlarýn erimesiyle açan çiðdemler eþsiz manzaralar oluþturuyor Kýþ mevsimin soðuk ve yoðun kar yaðýþlý geçtiði Bitlis'te, karlarýn erimesiyle birlikte açan çiçekler eþsiz manzaralar oluþturuyor. Bitlis'te karlarýn erinmesinden sonra sulak alanlarda açan çiðdem çiçeklerinin karlý daðlar ve yeþil ovalarla bütünleþmesi seyri doyumsuz görüntüler oluþtururken, fotoðraf severlerde güzel manzaralarý objektiflerine yansýtýyor. Bahar mevsiminin baþlamasýyla kendilerini doðaya atan fotoðraf severler bir yandan güzel havanýn tadýný çýkarýrken diðer yandan beyaz çiðdem çiçeklerinin akarsular ve karlý daðlarla bütünleþen doyumsuz manza-

Ýtalya bizim ortaðýmýz. Türkiye'den de oluþmakta 25 katýlýmcýyla bu projeyi gerçekleþtiriyoruz. Buradaki amacýmýz bu gelen katýlýmcýlara Siirt'te satranç oynamalarý ve satranç oynadýklarý gençlerle diyalog kurmalarý hoþgörüyü artýr-

ralarýný arþivlerine katýyor. Bitlis Fotoðrafçýlar Derneði (BÝFOD) Baþkaný Ýskender Selçuk her mevsim oluþan doðal güzellikleri çekmeye çalýþtýklarýný söyledi. BÝFOD Baþkaný Ýskender Selçuk; "Biz hem doðaseverleriz, hem de fotoðrafçýyýz. Bahar mevsiminin yaklaþmasýyla birlikte açan çiðdemleri çekmeye geldik. Çok güzel bir hava var. Bitlis'in doðal güzelliklerini yansýtmaya çalýþýyoruz" dedi. Öðretmen Fuat Ütkür'de; "Sýnýf öðretmeniyim. Boþ zamanlarýmý güzel kareler yakalamak için fotoðraf çekmek için ayýrýyorum. Bitlis bölgemizde fotoðraf çekebilme adýna doðal zenginlikleriyle meþhur bir yerimiz. Bizde bu nimetlerden faydalanmaya çalýþýyoruz. Baharýn gelmesiyle de beraber çiðdem çiçeklerinin daðlarla buluþmasýný karelemek için geldik. Güzel karelerde yakaladýðýmýza inanýyorum" diye konuþtu. Nur Pýnar isimli bir diðer öðretmen ise hobi olarak fotoðrafçýlýkla ilgilendiðini söyleyerek; "Bugünde buraya çiðdem çiçeklerini çekmeye geldik. Çiçekler ve daðlarla çok güzel bir uyum yakalýyor burasý. Çok güzel fotoðraflar aldýk" ifadesinde bulundu. ÝHA

malarý günümüzde var olan ýrkçýlýðý bu satranç aracýlýðýyla ortadan kaldýrmalarý. Þuan da satranç oynanmakta. Ve Siirt'in çeþitli bölgelerinden gençler onlarla satranç oynayýp tanýþýp sohbet edip birlikte iletiþim kurmakta. Bu da satrançta hoþgörüyü artýrmaktadýr" dedi. Ýtalya'dan geldiðini söyleyen Filippo Pedron, Siirt'e gelmekten mutluluk duyduðunu söyledi. Pedron, "Burada bulunmak çok güzel. Ýnsanlarla iletiþimde bulunmak çok güzel. Farklý din, dil, ýrk fark etmeksizin bizlerle olmaktan çok mutlu. 4 olmuþ geleli 3 sonra geri dönecekler biraz üzgün hissediyorlar buradaki insanlarla kaynaþmak farklý yerleri görmekten çok memnunlar. Çok keyif almýþlar gördükleri yerlerden dikili taþ özellikle hoþ hoþlarýna gitmiþ burada olmaktan çok memnunlar" diye konuþtu. Hoþgörü satrançta buluþuyor projesiyle burada bulunmaktan çok mutlu olduðunu belirten Hýrvat Iva Cavar, satranç öðrendiðini ve farklý kültürlerdeki insanlarla tanýþmaktan çok mutlu olduðunu söyledi. Cavar, "Bu süreçte Siirt'te çok farklý yerleri gezdik. Bu durumdan, insanlarla bir arada olmaktan, farklý kültürleri tanýmaktan dolayý kendimi çok þanslý hissediyorum. Hýrvatistan'dan Ýstanbul'a geliyorlar. Ýstanbul'u biliyorlar ama mutlaka Siirt'i de görmeleri gerekiyor" þeklinde konuþtu. ÝHA

Küçük Vaner için yardým kampanyasý baþlatýldý Milyonda bir görülen hastalýk nedeniyle hem kalp hem de akciðer nakli olmasý gereken Vaner Gök için Türkiye genelinde yardým kampanyasý baþlatýldý. Doðuþtan Trunkus Arteriyozus (kalpten tek bir büyük damarýn çýkmasý) sonucu ilaçlara baðýmlý olarak yaþamýný sürdüren 13 yaþýndaki Vaner Gök'ün dramý yürek burkuyor. Vaner'in hayatta kalmasý için hem kalp hem de akciðer nakli olmasý gerekiyor. Milyonda bir görülen rahatsýzlýðý nedeniyle nakil için Ankara'ya sevk edilen Vaner, maddi imkansýzlýklar nedeniyle tedavi olamýyor. Edremit ilçesine baðlý Esenkent Mahallesi'nde (Kiracýlar TOKÝ) yaþayan Ýlyas ve Nahide Gök, çocuklarý Vaner Gök için destek bekliyor. Küçük oðlu için yardým bekleyen baba Ýlyas Gök, Türkiye geneli yardým kampanyasý için Van Valiliðinden izin aldýklarýný belirtti. Vaner'in saðlýðýna kavuþacaðý günü özlemle beklediklerini ifade eden Gök, "Türkiye genelinde yardým kampanyasý baþlattýk. Yardýmseverlerden destek bekliyoruz" dedi. Vaner'in tedavisi için maddi durumlarýnýn yetersiz olduðunu

dile getiren anne Nahide Gök ise "Nakil için bizi Ankara'ya sevk ediyorlar ancak maddi durumumuz iyi deðil. Allah rýzasý için bize yardýmcý olun. Nakil olursa Vaner'im saðlýðýna kavuþacak. O da her çocuk gibi koþmak, oynamak istiyor, ama hastalýðý buna izin vermiyor" diye konuþtu. Gözyaþlarý içinde çaresizce bekleyen Vaner de kalp aðrýsýnýn her geçen gün arttýðýný söyledi. Vaner, kalp çarpýntýsýndan dolayý sabaha kadar uyuyamadýðýný kaydetti. Vaner'in iyileþmesi için baþlatýlan yardým kampanyasýnýn hesap numarasý þöyle: "Ziraat Bankasý Beþyol Þubesi TR 790001002162588594185005 IBAN numarasýna TL olarak para yatýrýlabilir. Ýletiþim: 0544 366 50 69" ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

17 Nisan 2019 Çarþamba

Hýzlý kilo alýp vermek vücudu sarkýtýyor Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op.Dr Ayþen Bilge Sezgin, Hýzlý kilo verilmesi çeþitli problemleri beraberinde getirdiðini belirterek, hýzlý kilo alýp vermenin vücudu sarkýttýðýný söyledi. Vücuttaki çatlaklar tarihe karýþýyor Uygulama ve ürünlerin menþeinin Brezilya olduðunu söyleyen Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Biz uzun ve meþakkatli yollardan geçerek tüm izinleri alýnmýþ þekilde striort ve devam ürünlerinin distribütörü olduk. Striort ortamoleküler bir sistem bütünü olup uygulama þekli olan vakum ile yüzde 90'lara varan sonuçlar elde ettiðimiz þahane bir uygulamadýr" dedi. Uzman estetisyen Neslim Güngen, uygulamanýn max 3 seans yapýldýðýný anlatarak, danýþanlarýn evlerinde kullanmalarý gereken belirli süreli ev bakým ürünleri mevcut ve bu ürünler ile dikkat edilmesi gereken püf noktalarý hassasiyet ile uygulayan kimselerin sonuçlarýnýn daha da göz kamaþtýrýcý olduðunu kaydetti. Güngen, "Tüm bu bilgiler ýþýðýnda bizim bunu ülkemize getirme sebeplerimizden en büyük orana sahip olan þey tabiki kendi danýþanlarýmýza verdiðimiz hizmet yaný sýra tüm ülkemize daðýlmasýný saðlayacak her bölgeden herkesin yakýnýnda ulaþabileceði bir striort bayii olmasýydý. Tüm meslektaþlarýmýz ve hatta þuan dermatolog ve estetik doktorlarýnýn da striort'u tanýyýp güven ile uygulamasýydý. Tüm bu sebepleri bir bir saðladýk ve saðlamaya devam ediyoruz striort bayii olmak isteyen meslektaþlarýmýz bizimle iletiþime geçiyorlar ve özel eðitim sýnýflarýmýzda eðitimlerini tamamlayýp belgelerini alýyorlar. Asla eðitim almayan bir meslektaþýmýza ürün grubunu satmýyoruz. Çünkü striort bilgi ve becerinin birleþimidir." dedi. ÝHA

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op.Dr Ayþen Bilge Sezgin, hýzlý kilo alýp vermenin vücudu sarkýttýðýný söyledi. Op.Dr. Ayþen Bilge Sezgin, "Hýzlý kilo verilmesi çeþitli problemleri beraberinde getiriyor. Kilo alýrken vücut hacminin artýþýna baðlý olarak deri gerilmeye ve yeni kilosuna adapte olmaya çalýþýyor. Derimizin esneklik payý (elastikiyeti) oldukça yüksek olsa da ayný adaptasyonu hýzlý kilo verme durumlarýnda saðlayamýyor. Özellikle son dönemlerde sýkça karþýlaþýlan obezite ameliyatlarýndan sonra vücudun çeþitli bölgelerinde sarkmalar meydana geliyor. Bu sarkmalar baþlýca karýn ve çevresinde, meme, bacak, popo, kol, boyun ve yüz bölgelerinde oluyor. Hýzlý kilo alýp vermeler gevþemeleri ve sarkmalarý beraberinde getiriyor. Nasýl kilo vermeden önce giydiðiniz kýyafetler kilo kaybýndan sonra üzerinize bol geliyorsa, vücutta da benzer bir durum söz konusudur diyebiliriz. Hýzla kilo alýp veren kiþiler sýkça vücutlarýnda oluþan çatlaklardan, derilerindeki gevþeme ve sarkmalardan þikâyetçi oluyor. Her geçen gün geliþen teknoloji ile estetik cerrahi istenmeyen, saðlýksýz ve göze hoþ gelmeyen sarkmalardan kurtulmak için çeþitli yeni cihazlar ve cerrahi yöntemler sunuyor" dedi. Sarkma estetiðinin yapýlabilmesi için hastanýn kilo verme iþleminin tamamlamýþ ve kilosunun dengelenmiþ olmasýnýn gerektiðini ifade eden Op.Dr. Sezgin, "Kilo vermeye devam edildiði takdirde derinin gevþeme ve

sarkma durumu tekrarlanabiliyor. Hastalarýn ayný zamanda operasyon riskini arttýrabilecek týbbý sorunlarýnýn olmamasý, mevcut rahatsýzlýklarýnýn düzeltilmiþ olmasý, sigara kullanmýyor olmasý ve zayýflama ameliyatlarýndan önce sahip olduðu hastalýklarýnýn geçmiþ veya kontrol altýna alýnmýþ olmasý gerekiyor. Sarkma estetiði bu þartlar saðlandýktan sonra uygulanmalýdýr" diye konuþtu. Obezite ameliyatlarýndan sonra sarkan deriyi toparlamanýn, çeþitli ameliyatlarla mümkün olduðunu kaydeden Op.Dr. Sezgin, "Post Bariatrik ameliyatlarý olarak da adlandýrýlan sarkma estetiði ameliyatlarý, temelde ayný amaca hizmet etse de bölgelere baðlý olarak çeþitlidir. Karýn bölgesinde oluþan sarkýk deri fazlalýðýný ve yað dokusunu gidermek adýna iki çeþit karýn germe ameliyatý vardýr. Bunlar mini karýn germe ya da full karýn germe

olarak ikiye ayrýlýr. Karýn germe ameliyatlarý genel anestezi altýnda gerçekleþir ve yaklaþýk bir-üç saat sürer. Sarkan göðüslere ise erkek ve kadýnlarda farklý tedavi yöntemleri izlenir. Erkeklerde jinekomasti olarak adlandýrdýðýmýz uygulama hýzla kilo vermekten, yerçekiminden, hormonal sebeplerden, yaþ faktöründen veya çeþitli sebeplerden oluþan; büyüyen veya sarkýk memeyi normal hâle getirme ameliyatýdýr. Kadýnlarda ise deformasyonun türüne göre deri toparlama ameliyatlarýnýn yaný sýra, hacim yetersizliðini gidermek adýna dikleþtirme operasyonu sýrasýnda göðüslere protez koyularak büyütmek, daha saðlýklý ve estetik bir görünüþ kazandýrmak mümkündür. Kýsa sürede ciddi miktarlarda kilo verilmesiyle beraber gevþekliðini kaybeden, doðal saðlýklý görünümünden uzak kol, bacak ve kalça bölgelerinde de germe ameliyatlarý uygulanabilir. Sarkma estetiðine destek olarak, popo ve bacak bölgesinde germe ameliyatlarý da çoðu zaman vaser-lipo, laser lipo veya liposuction uygulamalarýyla kombine edilir. Ameliyat izleri kol ve bacaklarýn iç kýsýmlarýnda kalacak þekilde gizlenir. Zayýflama ameliyatlarýndan sonra sarkan genital organlarý doðal pozisyonlarýna getirmek genital ve pubis germe operasyonlarýyla mevcuttur" açýklamalarýnda bulundu. ÝHA


SPOR

17 Nisan 2019 Çarþamba

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

D.U.’lü hentbolcular Süper Lig yolunda DÜ Hentbol Erkek Takýmý, 9 yýl aradan sonra süper Lige terfi maçlarýna katlýma hakkýný elde etti. Antrenör Murat Ýþçi, zor ve meþakkatli geçen sürecin ardýndan, en büyük hedeflerine ulaþtýklarýný kaydederek, Süper Lige terfi müsabakalarýna katýlma hakkýný elde ettiklerini söyledi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Erkek Hentbol Takýmý, 9 yýl aradan sonra Süper Lige terfi müsabakalarýna katýlma hakkýný elde etti. Antrenör Murat iþçi yönetiminde hentbol branþýnda büyük bir atýlým baþlatan Dicle Üniversitesi, Isparta'da düzenlenen Üniversitelerarasý Hentbol 1. Lig müsabakalarýnda, tüm rakiplerini geride býrakarak, Süper Lige terfi müsabakalarýna katýlmayý baþardý. Diyarbakýr temsilci, Milli Takým ve Süper Lig tecrü-

Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. Altý No: 4 Yeniþehir/DÝYARBAKIR Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAYI: 11378

17 Nisan 2019 Çarþamba SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

SAYFA EDÝTÖRÜ Yekta YILMAZ

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK Felat BOZARSLAN

Yayýn Türü: Yerel pazar hariç hergün ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

besi bulunan sporcularýn bulunduðu Çukurova, Ege ve Süleyman Demirel Üniversitelerini yenerek, 1-5 Mayýs tarihleri arasýnda Burdur'da düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Süper Lige terfi müsabakalarýna katýlma hakký elde etti. 9 yýl sonra gelen bu baþarý Dicle Üniversitesinde büyük bir sevinç yaþattý. Dicle Üniversitesi Hentbol Takýmýnýn baþarýlý antrenörü Murat Ýþçi, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, adým adým zafere koþtuklarýný söyledi. Ýþçi, Isparta'da Türkiye'nin en iyi sporcularý ve ekipleriyle karþýlaþtýklarýný ve bu rakipleri yenerek, Süper Lige terfi müsabakalarýna katýlma hakkýný elde ettiklerini belirtti. 3 yýlda, ardý ardýna gelen baþarý Ýþçi, zor ve meþakkatli geçen sürecin ardýndan, en büyük hedeflerine ulaþtýklarýný kaydederek, "Son 3 yýl içerisinde 2. Lig ve 1. Lig þampiyonluðu yaþadýk. Son olarak gecen yýl 35 üniversite arasýndan Türkiye 4. olarak Dicle Üniversitesinin ismini hentbol camiasýna duyurduk. Bu yýl da baþarýmýza bir yenisini daha ekledik. Isparta'da düzenlenen Üniversitelerarasý Hentbol 1. Lig müsabakalarýnda, çok güçlü rakiplerle karþýlaþtýk. Kadrolarýnda milli takým ve Süper Lig tecrübesi bulunan sporcularýn olduðu Çukurova, Ege ve Süleyman Demirel Üniversitelerini yendi. Hiç kimsenin beklemediði bu galibiyetlerle, 1-5 Mayýs tarihleri arasýnda Burdur'da düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Süper Lige terfi müsabakalarýna katýlma hakký elde ettik. Süper lige terfi müsabakalarýna katýlmamýz, son yýllarýn en büyük baþarýsý oldu. 9 yýl sonra gelen bu baþarý hem bizim hem de üniversitemiz açýsýnda büyük bir baþarýdýr" dedi. Rektör Talip Gül'e teþekkür Elde edilen baþarýlarýn tesadüf olmadýðýný vurgulayan Ýþçi, "Buralara kolay ve tesadüfü olarak gelmedik. Disiplinli ve çok çalýþmakla bu baþarýya ulaþtýk. Sporcularýmý özellikle özverilerinden dolayý kutluyorum. Derslerinden geri kalmalarýna raðmen, Dicle Üniversitemiz adýna fedakarlýkta bulunan sporcularýma þükranlarda bulunuyorum. Bize her türlü desteði veren Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül baþta olmak üzere, tüm yöneticilerimize de ayrýca teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Ýþçi, hedeflerinin Süper Lig terfi maçlarýnda baþarýlý olup, Süper Lige yükselmek olduðunu sözlerine ekledi. ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 15.00 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

17 Nisan 2019 Çarþamba

226 sporcu katýldý

Diyarbakýr'da düzenlenen Anadolu Yýldýzlar Ligi Türkiye Yarý Final Atletizm müsabakalarý sona erdi. 13-14 Mayýs tarihleri arasýnda Seyrantepe Spor Tesislerindeki atletizm pistinde gerçekleþen müsabakalara 103'ü kýz toplam 226 sporcu yer aldý. 15 ilden katýlýmla yapýlan müsabakalarda dereceye giren sporcular Anadolu Yýldýzlar Ligi Türkiye Finallerine katýlma hakkýný elde etti. Kýzlar kategorisinde Gaziantep'in birinci olduðu müsabakalarda, Van ikinci ve Diyarbakýr üçüncü oldu. Þýrnak'ýn birinci olduðu erkekler kategorisinde Elazýð ikinci ve Gaziantep üçüncü oldu. Diyarbakýr'da yapýlan organizasyonda ilk üçe giren ekipler, 18-19 Mayýs tarihleri arasýnda Mersin'de gerçekleþecek olan Anadolu Yýldýzlar Ligi Türkiye Finallerine katýlma hakkýný elde etti. Atletizm Federasyonu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Azamettin Özaydoðdu, iki gün süren organizasyonun en iyi þekilde sonuçlandýðýný söyledi. Özaydoðdu, oldukça çekiþmeli geçen müsabakalarda kýzlar kategorisinde Diyarbakýr'ýn üçüncü olduðunu belirtti. Özaydoðdu,

Mersin'de yapýlacak Türkiye finallerine en iyi þekilde hazýrlanacaklarýný kaydederek, "Diyarbakýr'da gerçekleþen Anadolu Yýldýzlar Ligi Türkiye Yarý Final müsabakalarýný en iyi þekilde sonuçlandýrdýk. Ýlimize gelen sporcular, antrenörler ve idareciler kentimizden sorunsuz bir þekilde ayrýldýlar. Bu nedenle mutluyuz. Yarýþmalarda Diyarbakýrlý sporcularýmýz iyi mücadele ettiler. Ama beklediðimiz dereceler gelmedi. Hem erkeklerde hem de kýzlarda ilk üçe girmeyip hedeflemiþtik. Ama sadece kýzlar kategorisinde bu hedefe ulaþtýk. Aslýnda ilk gün müsabakalarýnda erkeklerde de iyi bir derece elde ettik, fakat son gün yarýþmalarýnda sporcularýmýzýn performansý düþtü. Bu nedenle erkeklerde istediðimiz sonuca ulaþamadýk" dedi. Mersin'de gerçekleþecek Anadolu Yýldýzlar Ligi Türkiye Finallerinde iddialý olduklarýný vurgulayan Özaydoðdu, "Antrenörlerimize ve sporcularýmýz Mersin'e çok iyi hazýrlanacaklar ve yarý final müsabakalarýnda daha baþarýlý sonuçlara imza atacaklar. Onlara bu anlamda güveniyor ve destekliyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Futbol turnuvasý yeniden baþladý Dicle Elektrik'in geleneksel futbol turnuvasý yeniden baþladý. Yaþanan talihsiz iþ kazalarý nedeniyle bir süre ara verilen maçlar için yeniden sahaya çýkan þirket çalýþaný oyuncular, bu güne kadar iþ kazalarýnda hayatýný kaybedenler için saygý duruþunda bulunup, dua ederek baþladý. Bu yýl 3'cüsü düzenlenen Dicle Elektrik geleneksel halý saha futbol

Elif Livan Ortaokul þampiyon oldu Diyarbakýr Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu, Batman'da düzenlenen Okullararasý Futsal Grup müsabakalarýný þampiyon olarak tamamladý. Batman'da 12-14 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen Okulararasý Futsal Grup müsabakalarý tamamlandý. Diyarbakýr Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu, namaðlup þampiyon olarak, Türkiye Yarý Finallere katýlma hakkýný elde etti. Ýlk müsabakada Mardin Ortaokulunu 9-1 ve ikinci maçta da Kilis Ortaokulunu 5-0 hükmen maðlup eden Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu, Türkiye Yarý Finallerinde Diyarbakýr'ý temsil etmeye hak kazandý.

turnuvasý devam ederken Þýrnak ve Siirt'te 2 ayrý iþ kazasý yaþandý. Yaþanan kazalar sonucunda Murat Karakuþ isimli iþçi hayatýný kaybederken, Murat Ýmrað ise yaralandý. Bunun üzerine enerji þirketi, sorumluluðunda bulunan 6 ilde çalýþanlar tarafýndan kurulan 119 takýmýn katýldýðý turnuvaya ara verilmesi yönünde karar aldý. Yaklaþýk 1 haftalýk aradan sonra turnuva dün kaldýðý yerden yeniden baþladý. Önceki maçlarýnda sahaya iþ güvenliði konusunda farkýndalýk oluþturmak için baretle çýkan oyuncular, bu kez sahaya ellerinde 'Önce Ýþ Güvenliði' yazan pankartla çýktý. Tüm illerde maçlar iþ kazalarýnda yaþamlarýný yitirenler için saygý duruþunda bulunulmasý ve Fatiha okunmasýnýn ardýndan baþladý. Faruk ÞÝMÞEK Diyarbakýr Þehit Öðretmen Elif Livan Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni Ramazan Erin, Batman'da iyi mücadele ederek baþarýlý olduklarýný söyledi. Erin, "Ýlk iki hedefimize ulaþtýk. Artýk önümüzde çok daha zorlu bir müsabaka var. 11-14 Mayýs tarihleri arasýnda Kahramanmaraþ'a gideceðiz. Burada yapýlacak Okullararasý Futsal Türkiye Yarý Final maçlarýna katýlacaðýz. Hedefimiz burada da baþarýlý olmak ve Diyarbakýr'a önemli bir derece daha kazandýrmaktýr" dedi. ÝHA

Profile for  ozdiyarbakirgazetesi

öz diyarbakır gazetesi  

öz diyarbakır gazetesi  

Advertisement