Page 1

Tarihi eser kaçakçýlarýna SUÇ ÜSTÜ

Diyarbakýr H a b e r i n

Kuruluþ Tarihi 24 Nisan 1984 Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

Çaldýklarý 1 tonluk ineði hafif ticari araca sýðdýrdýlar 3’DE

Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan alýnan bir istihbarat üzerine yapýlan operasyonda toplam 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalýþan 3 kiþi suç üstü yakalanarak gözaltýna alýnýrken, tarihi eserlere el konuldu. 3’DE

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

13 Ocak 2019 Pazar

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

HÜDA-PAR yerel seçimlere katýlmama kararý aldý

“Kararýmýz BOYKOT deðil” Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Þahin, ekonomik nedenlerden dolayý 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katýlmayacaklarýný, bu kararýn bir boykot kararý olmadýðýný söyledi. Þahin, "Genel Ýdare Kurulumuz, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacýyla teþkilat, kadro ve eðitim alanlarýna yoðunlaþmak için, planlanan hedeflere ulaþýlmasý noktasýnda maddi anlamda olumsuz etkilerinin de olacaðý düþünülerek 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katýlmama kararý almýþtýr" dedi. HABERÝ 5’DE

Amatör kulüplere malzeme yardýmý

Dart müsabakalarý tamamlandý Diyarbakýr'da Okulararasý Genç Kýz ve Erkekler Dart müsabakalarýna toplam 40 okul katýldý. Üç gün süren müsabakalarda toplam 160 öðrenci baþarýlý olmak için yarýþtý. 12’DE

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

KAHVEDEN DÜNYA DAMA ÞAMPÝYONLUÐU'NA 4’DE

Diyarbakýr'daki Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi desteðinde bulunuldu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, spor alanýnda gelecek nesillerin daha zinde ve daha donanýmlý olmasýna katkýda bulunmayý hedeflediklerini söyledi. 6’DA


02

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13 Ocak 2019 Pazar


13 Ocak 2019 Pazar

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Diyarbakýr’da tarihi eser kaçakçýlarý tarihi eser kaçakçýlarýna suç üstü yakalandý Diyarbakýr'da operasyon düzenlendi. Jandarmanýn düzenlediði operasyonda 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalýþan 3 kiþi suç üstü yakalandý.

Çaldýklarý ineði hafif ticari araca sýðdýrdýlar Þanlýurfa'da çaldýklarý ineði hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalýþan hýrsýzlar Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakayý ele verdi. Zanlýlardan 3'ü yaya olarak kaçarken, araç içerisinde 1 tonluk ineði gören polis gözlerine inanamadý. Edinilen bilgilere göre, Þanlýurfa'nýn Halfeti ilçesinden çaldýklarý inekle Gaziantep istikametine seyreden zanlýlar, Þanlýurfa karayolu Nizip Otogarý yakýnlarýnda uygulama yapan Nizip Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði ekiplerinin dikkatini çekti. Þanlýurfa istikametinden gelen 09 ER 763 plakalý hafif ticari aracý durdurmak isteyen ekipler ile dur ihtarýna uymayarak kaçan araç arasýnda kovalamaca yaþandý. Kýsa süre sonra yakalanan araçta bulunan 4 kiþiden 3'ü yaya olarak kaçarken bir kiþi de polis tarafýndan yakalandý. Zanlýnýn yakalanmasýnýn ardýndan araç içerisine bakan polis gözlerine inanamadý. Hafif ticari aracýn içerisinde 1 tonluk ineði gören polis ekipleri ne yapacaðýný þaþýrdý. ÝHA

Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan alýnan bir istihbarat üzerine yapýlan operasyonda toplam 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalýþan 3 kiþi suç üstü yakalanarak gözaltýna alýnýrken, tarihi eserlere el konuldu.

Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, Ýl Jandarma Komutanlýðý KOM Þube Müdürlüðü tarafýndan yapýlan istihbari çalýþmalar neticesinde, Bismil ilçesinde ikamet eden 3 þüpheli þahsýn elinde bulundurduklarý tarihi eserleri satmak için alýcý aradýðý yönünde bilgi elde edildiði tespit edilerek operasyon yapýldýðý bildirildi. Açýklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnan arama kararý doðrultusunda 11 Ocak 2019 Cuma günü Diyarbakýr ili Bismil ilçesinde icra edilen operasyonda; bahse konu þüpheli þahýslar tarihi eserleri satmaya çalýþtýðý esnada suçüstü yakalanmýþtýr. Þahýslarýn üzerilerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapýlan adli aramalarda; 2 bin 263 adet sikke, 21 adet bronz ve gümüþ yüzük, 20 adet

obje, 7 adet bileklik, 5 adet bronz heykel, 4 adet hac, 1 adet bakýr kap, 1 adet bakýr kapak, 5 adet ok ucu, 1 adet ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirilmiþtir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna bilgi verilmesi ve alýnan talimat uyarýnca, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altýna alýnmýþ, olayla iltisaklý 3 þüpheli gözaltýna alýnmýþtýr" denildi. ÝHA

Kocaköy’de operasyon düzenlendi Diyarbakýr'ýn Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kiþi etkisiz hale getirildi. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan Kocaköy ilçesi Bozbaðlar köyü mülki sýnýrlarý içerisinde jandarma özel harekat timlerinin katýlýmý ile operasyon gerçekleþtirildiði belirtildi. Açýklamada, "Operasyonel faaliyet esnasýnda, 11 Ocak 2019 Cuma günü bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile saðlanan temas neticesinde, Zinarin Berxwedan kod isimli Hacire Yýlmaz ve Zilan Torhildan kod isimli Suzan Çelik isimli, üzerlerinde bulunan 2 adet 9 milimetre çapýnda tabanca, 3 adet ta-

banca þarjörü, 76 adet 9 milimetre çapýnda fiþek, 4 adet el bombasý ve birçok örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiþtir. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatý doðrultusunda adli iþlemlere baþlanýlmýþ olup, delil niteliðine haiz olan silah, mühimmat ve diðer malzemeler muhafaza altýna alýnmýþ, el bombasý patlayýcý madde imha timi marifetiyle emniyetli þekilde yerinde imha edilmiþtir. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve teröristle mücadele kapsamýnda yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir" denildi. ÝHA


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Hatice KAMER

haticekamer@gmail.com

Dama genelde yaþlýlarýn oynadýðý bir oyun olarak bilinir. Ama Diyarbakýrlý 30 yaþýndaki genç oyuncu Nihat Aydýn, bir ay önce Kuveyt'e düzenlenen Dama Turnuvasý'nda dünya þampiyonu oldu. Bu oldukça sevindirici bir durum. Nihat ile röportaj yapmak üzere Yüksek Kahve'ye gittim. Bu kahve, þampiyonun geliþiminde önemli bir kilometre taþý. Kahveye girdiðimde Nihat, arkadaþlarýyla dama oynuyordu. Nihat, rakibi Remzi'yi birkaç hamlede yendi. Kahvenin müdavimleri genelde yaþlý insanlar. Birçoðu emekli ve günlerinin birkaç saatini burada geçiriyorlar. Yüksek Kahve için 'Yüksek siyasetin döndüðü yer' ifadesi çok sýk kullanýlsa da burasý ayný zamanda Diyarbakýr'ýn en iyi dama oyuncularýnýn bir araya gelip müsabaka yaptýðý belli baþlý mekanlardan biri. 1994 yýlýnda Kulp'un Ýnkaya köyünden zorunlu göç sonucunda Diyarbakýr'a yerleþtiklerinde Nihat altý yaþýndaymýþ. Küçük yaþlardan itibaren hem okulunu okumuþ hem de çalýþarak ailesine katkýda bulunmaya çalýþmýþ. Damayý çalýþtýðý iþ yerinde görmüþ, yaþlýlarý izlemiþ uzun yýllar. Daha sonra yere çizdiði çizgiler ve taþlarla pratik yapmýþ ama usta dama oyuncularýný izlemek,

HABER

13 Ocak 2019 Pazar

DÝYARBAKIR’IN YÜKSEK KAHVESÝ’NDEN DÜNYA DAMA ÞAMPÝYONLUÐU’NA hamleleri ve oyunlarý görmek onun en iyi öðretmeni olmuþ. "Çocukken o kadar çok dama düþünüyordum ki, neredeyse diðer aktiviteleri ihmal ediyordum. Rakiplerimi nasýl yenebilirim diye hamleleri düþünerek yatardým. Daha iyi oynayan birini görünce daha çok merak saldým, oynama þevkim arttý. Türkiye'de kim iyi oynuyor diye hep iyi oyuncularýn peþinden gittim, iyi oyuncular nasýl oynuyor hep takip ettim. Ama vazgeçmedim" diyor. Diyarbakýr'da eskiden çok iyi dama oyuncularýnýn olduðunu söyleyen Nihat, iyi oyunculuðun iyi izleyicilikten geçtiðine inanýyor. 15 yaþýnda iken Diyarbakýr'ýn en iyi oyuncularýndan birinin yendikten sonra iyi bir dama oyuncusu olduðunu farketmiþ. Heci Mihemed Simaqî adýndaki profesyonel dama oyuncusunu yenince özgüveni artmýþ. Tabi bunda yaþlý adamýn övücü sözleri de olumlu etki yapmýþ. Nihat, damanýn basit bir oyun olarak algýlandýðýný ama bu oyunun derinliðinin daha keþfedilmediðine inanýyor. Gýda sektöründe çalýþan genç oyuncu, damanýn hayatýnda çok yer kapladýðýný söylüyor. Beynimi dinlendirmek için bilinçli olarak birkaç hafta oynamadðýný anlatýyor. "Dama da satranç gibi beyin sporu, insana geniþ düþünmeyi saðlýyor. Ama en büyük kazanýmý da sabretmeyi öðretiyor. Eðer sabýrlý deðilseniz iyi bir dama oyuncusu olmazsýnýz" diyor ve bu oyun sayesinde çok iyi dostlar edindiðini söylüyor.

Türkiye'nin birçok kentinde dama turnuvalarýna katýlmýþ Nihat. Çocukluðundan gelen bu tutku ona birçok baþarý saðlamýþ. Ýlk þampiyonluðu ise 2013 yýlýnda da Türkiye Þampiyonluðu. 2018'de Dünya Dama Elçisi olarak adlandýrýlan Fadi Umran'ýn, Lübnan'da Haziran ayýnda organize ettiði turnuvaya Türkiye grubu olarak katýlmýþ. "Ýstanbul'dan Ogün Tanker ve Faik Yýldýz ile birlikte Lübnan'dan birincilik ile döndük. Ýki hafta önce de Kuveyt'de Dünya Dama Turnuvasý'nda katýldým, yedi ülkeden yaklaþýk elli kiþinin katýldýðý turnuvada dokuz kiþi ile karþýlaþtým, yedi kiþiyi yendim, iki kiþi ile berabere kaldým. Turnuvanýn birincisi oldum." Bazý oyunlarýn üç gün sürdüðünü söyleyen Nihat "Rakibimi tanýyorsam onun hamlesi mi, oyunu mu, çýkýþlarý mý iyi ya da zayýf, ona göre oyunumu kuruyorum. Savunma, saldýrý, hamle ve oyun zenginliði damayý güçlü kýlýyor. Hamleci oyuncular ve oyunbaz oyuncular vardýr. Satrançtaki tek piyon bir hamlede týkanabilir ama damada bir taþ ile, elli, yüz sefer oynayabiliyorsunuz" diyor. Nihat'ýn Kuveyt'te yendiklerinden biri de abisi Suat. Onun hikayesi Nihat'tan farklý. Damaya o da çocukluðundan beri ilgili ama önceliði tekvando olmuþ. Aldýðý birçok dereceden sonra profesyonel olarak dama oynamaya baþlamýþ. Diyarbakýr ve Van'da düzenlenen turnuvalarda Türkiye birincisi olmuþ ama Kuveyt, ilk uluslararasý

Türkiye Kamu-Sen Diyarbakýr’da istiþare toplantýsý yaptý Türkiye Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Baþkaný Önder Kahveci ve sendikalarýn genel baþkanlarýndan oluþan heyet Diyarbakýr'da istiþare toplantýsý yaptý. Türkiye Kamu Sen Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý ev sahipliðinde bir otelin konferans salonunda yapýlan istiþare toplantýsýna Türkiye Kamu-Sen ve Türkiye Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Talip Geylan, Türk Büro-Sen Genel Baþkaný Osman Eksert, Türk Haber-Sen Genel Baþkaný Yücel Kazancýoðlu, Türk Tarým Orman-Sen Genel Baþkaný Ahmet Demirci, Türk Ulaþým-Sen Genel Baþkaný Mustafa Nurallah Albayrak, sendika genel baþkan yardýmcýlarý, Türkiye Kamu Sen Diyarbakýr Temsilcisi Ahmet Bürhan, sendika il temsilcileri, ilçe temsilcileri ve davetliler katýldý. Türkiye Kamu-Sen istiþare toplantýsýnda konuþma yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türkiye Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, Diyarbakýr'ý huzurlu gördüklerini, terörün kö-

kü kazýldýðý, devlet ve milletin buluþtuðu zaman bir þehirde huzurun nasýl ortaya çýktýðýna þahitlik ettiklerini söyledi.

deneyimi olmuþ. Kardeþi ile üçüncü turda karþýlaþmayý da kötü bir tesadüf olarak tanýmlýyor. Damanýn derin, sonu olmayan, hamle içinde hamle fýrsatý sunan bir oyun olduðunu söylüyor Suat. "Bu da Ortadoðu'da yaþayan biri için biraz daha cezbedici. Çünkü Ortadoðu'da siyasi, insani her konuda bir þey yaparken öncelikle düþünmeniz sonra oynamanýz lazým, dama iþte buydu. Eðer önce oynar, sonra düþünürseniz hep kaybedersiniz. Bunu deðiþtirmenin bir yolu da düþünmeyi daha aktif hale getirmekti ve bu coðrafya için bu bir gereklilik." Suat'ýn anlattýðýna göre dama Osmanlý döneminde de deðer gören bir oyunmuþ. Hatta Sultan Abdülaziz, damaya deðer verdiði için en iyi dama oyuncularýna maaþ baðlamýþ. Damacý baþýna maaþ baðlayýp sarayda görev vermiþtir. Ortadoðu'da, Türkler ve Kürtler arasýnda çok yaygýn olan damanýn gençler arasýnda yayýlmasý da her iki kardeþin amacý. Bir de damanýn satranç gibi baþarýlý oyunculara ekonomik anlamda da bir kazanç saðlamasýnýn önemine dikkati çekiyorlar. "Eðer damada derce alan oyuncular maddi olarak da tatmin edici bir karþýlýk bulursa, dama ilgi daha çok artar." Aydýn kardeþler, bu yýl Diyarbakýr'da çocuklar ve gençler arasýnda da dama turnuvasý düzenlemek istiyor. Aydýn kardeþlerin baþarýlarýnýn devam etmesini diliyoruz.

Baþkan Kahveci, "Terör örgütünün terör estirdiði, insanlarý huzursuz ettiði, öðretmenleri ve saðlýk çalýþanlarýný katlettiði, devletin asker, polisini þehit ettiði süreçleri yaþadýk. Bundan sonra olmayacak Diyarbakýr huzur kenti olarak anýlacak terörle yan yana koyulmayacak. Bundan sonra Türkiye bu tür olaylarý geride býrakacak. Türkiye baþka þeyleri hak ediyor, refahý yükselmiþ insanlarý mutlu olmuþ geleceðe güvenle bakan heyecanýn olan gençlerin olduðu ülke olacak. Diyarbakýr'da birçok yerleri ziyaret ettik, inþallah bu toplantýmýz baþarýlý geçer hayýrlara vesile olur" dedi. Türkiye Kamu-Sen Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Ahmet Bürhan ise ev sahipliði yaptýðý istiþare toplantýsýnda sendikanýn genel baþkanlarýný Diyarbakýr'da buluþturmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Bürhan toplantýnýn Türkiye için hayýrlara vesile olmasýný temenni etti. ÝHA


HABER

13 Ocak 2019 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

HÜDA-PAR yerel seçimlere katýlmama kararý aldý HÜDA-PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Þahin, "Genel Ýdare Kurulumuz, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacýyla teþkilat, kadro ve eðitim alanlarýna yoðunlaþmak için 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katýlmama kararý almýþtýr" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Þahin, ekonomik nedenlerden dolayý 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katýlmayacaklarýný, bu kararýn bir boykot kararý olmadýðýný söyledi. Þahin, partisinin il binasýnda basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Burada, 31 Mart 2019 yerel seçimleri hakkýnda konuþan Þahin, planlanan hedeflere ulaþýlmasý noktasýnda maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacaðý kanaatinin hasýl olduðunu kaydederek, daha etkili bir siyasetle yollarýna devam edeceklerini belirtti. 2012 yýlýnda kurulduktan sonra seçimlere katýldýklarýný hatýrlatan Þahin, "2012 yýlýnda dürüst siyaset gerçek adalet þiarýyla siyaset sahnesine çýktýk. Yasal teþkilatlanma þartýný yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kýsmý olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde desteklediðimiz baðýmsýz adaylarla seçimlere katýldýk. 24 haziran genel seçimlerine Diyarbakýr ve Batman'da baðýmsýz adaylarý destekleme þeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm Türkiye'de seçimlere katýldýk. 31 Mart 2019'da yapýlacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki býrakacaðý kanaati oluþtu. Yaþadýðýmýz seçim tecrübeleri ve teþkilatlarýmýzýn mevcut durumu itibarýyla yeni bir seçime girmenin, teþkilatlarýmýzýn tamamlanmasý, planlanan hedeflere ulaþýlmasý noktasýnda maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacaðý kanaati hasýl olmuþtur. Genel Ýdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teþkilatlarla yaptýðý istiþareler neticesinde var olan çalýþmalarýmýzýn niteliðini artýrmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacýyla teþkilat, kadro ve eðitim alanlarýna yoðunlaþmak için 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katýlmama kararý almýþtýr" dedi. "Herhangi bir partiyi destekleme kararýmýz mevcut deðildir" Daha sonra basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Þahin, hiçbir þekilde herhangi bir par-

Bilnet’te ‘Okul Kabul Sýnavý’ heyecaný yaþandý Bilnet Okullarý Diyarbakýr Kampüsü tarafýndan 'Okula Kabul Sýnavý' gerçekleþti. 2 bine yakýn öðrencinin katýldýðý sýnav heyecanlý geçerek okulda hareketli bir gün yaþandý. Sýnavý baþarýyla tamamlayan öðrencilere, tam burs ve fiyat indirimi gibi çeþitli avantajlar saðlanacaðý belirtildi. Gerçekleþtirilen 'Okula Kabul Sýnavý' yoðun ilgi gördü. Çocuklar sýnav heyecaný yaþarken, veliler ise dýþarýda çocuklarýný heyecanla

bekledi. Sýnavý baþarýyla tamamlayan öðrencilere, tam burs ve fiyat indirimi gibi çeþitli avantajlar saðlanacaðý bildirildi. 4- 11. sýnýflar arasý öðrencilerinin katýldýðý sýnav için bekleyen velilere okul yönetimi tarafýndan çeþitli ikramlar verildi. Bilnet Okullarý Diyarbakýr Kampüsü Müdürü Erdal Avanoz, sýnav sonuçlarýný 18 Ocak Cuma günü ilan edeceklerini açýklayarak baþarýlý olan öðrencilere tam

tinin aleyhine veya lehine beyanlarýnýn bulunmadýðýnýn altýný çizen Þahin, þöyle konuþtu: "Bu kararýmýz ile birlikte hiçbir partinin ne karþýsýnda ne de yanýnda olduðumuz þeklinde açýk bir beyan olmadýðý gibi satýr aralarýnda da böyle bir mesaj söz konusu deðildir. Herhangi bir partiyi destekleme þeklinde bir kararýmýz mevcut deðildir. Resmi olarak doðrudan, ittifak þeklinde ne bizden ne de baþka bir partiden gelen bir görüþme teklifi söz konusu deðil. Onun ötesinde daha deðiþik konularda birtakým görüþmeler yapýldýðýný söyleyebiliriz. Bu karar seçimlere katýlmama þeklindedir, bir boykot kararý deðildir. Bu konuda herhangi bir boykot kararýmýz mevcut deðildir. AK parti veya diðer partilerle herhangi bir görüþmemiz olmadý." ÝHA

burs ve fiyat indirimi gibi çeþitli avantajlar saðlayacaklarýný söyledi. Sýnava gösterilen ilgiden çok memnun olduklarýný belirten Avanoz, "Sýnavý sabah ve öðleden sonra olmak üzere iki seans halinde gerçekleþtirdik. Rekor bir katýlým oldu. Bu durum halkýmýzýn okulumuza olan güveninin göstergesidir. Baþarýlý

olan öðrencilere kayýt konusunda çok büyük avantajlar saðlýyoruz. Tüm vatandaþlarýmýzý okulumuza davet ediyoruz" dedi. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Ocak 2019 Pazar

Amatör spor kulüpler Diyarbakýr'daki Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi yardýmýnda bulunuldu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, spor alanýnda gelecek nesillerin daha zinde ve daha donanýmlý olmasýna katkýda bulunmayý hedeflediklerini söyledi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi yardýmýnda bulundu. Talaytepe Spor Tesislerinde yapýlan yardým törenine, Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, genel sekreter yardýmcýlarý, daire baþkanlarý, Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkanvekili Fatih Dülgeroðlu, Gençlik Hizmetleri ve Ýl Spor Müdürü Mehmet Demir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Remzi Dayan, spor taban birlikleri, amatör spor kulübü baþkanlarý, il temsilcileri ve sporcular katýldý.

Törende konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Büyükþehir Belediyesi olarak þehrimizin hak ettiði hizmetleri sunmak adýna birçok alanda önemli yatýrýmlar ve projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Sosyal Belediyecilikten þantiye belediyeciliðine altyapýdan üst yapýya birçok çalýþmayý þehrimize sunuyoruz. Temel hizmet görevlerimizin yaný sýra sosyal belediyecilik anlayýþýmýzla

vatandaþlarýmýza eðitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler de sunuyoruz. Amacýmýz deðerli hemþerilerimizin huzur içerisinde, belediyecilik hizmetlerimizin her alanýnda en azami þekilde yararlanmasýdýr" dedi. Büyükþehir Belediyesi olarak þehre spor alanýnda önemli önemli yatýrýmlar yaptýklarýný kaydeden Baþkan Atilla, "Tesislerimiz olmadan alt yapýmýz güçlenmeden sportif anlamda büyük baþarýlar

elde etmemizin mümkün olmayacaðýný biliyoruz. Bu yüzden alt yapýya ve spor tesislerine önem verdik. 2 yýl içerisinde tenis kortu, basketbol ve voleybol sahasý ile halý sahalarýn yer aldýðý 50 spor tesisini tamamladýk. Bu spor tesislerimizde yaz ve kýþ aylarýnda 65 eðitmenimiz eþliðinde 30 branþta 10 bin çocuk ve gencimize spor eðitimleri verdik ve vermeye devam edeceðiz" diye konuþtu. 'Sporun geliþmesi için birlikte çalýþacaðýz' Gençlik ve Spor Daire Baþkanlýðýný kurarak spor alanýnda gelecek nesillerin daha zinde ve daha donanýmlý olmasýna katkýda bulunmayý hedeflediklerini belirten Baþkan Atilla, þöyle konuþtu:


13 Ocak 2019 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

rine malzeme yardýmý

"Sadece spor alanýnda deðil gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn sosyal geliþimleri için de çalýþmalar yapan daire baþkanlýðýmýz bünyesinde Diyarbakýr'ýmýzýn ilk Bilgi Evi'ni açtýk. Bilgi evinde birçok alanda 13 eðitmen eþliðinde 2 bin 200 çocuðumuza ve gencimize eðitimler düzenliyoruz. Ayný mekanda Millet Kýraathanesini hizmete açarak günde 400 gencimize kitap okuma ve ders çalýþma imkaný sunduk. Bunun yanýnda parklarýmýzda ve kültür merkezimizde kitap okuma salonlarý ve kütüphaneleri gençlerimiz için hizmete açtýk. Bu Daire Baþkanlýðýmýzla önemli hizmetlerimizi yaparken en çok önemsediðimiz alanlardan biri de siz deðerli amatör spor kulüplerimizdir. Spor Kulüplerimizin en iyi þekilde müsabakalara ha-

zýrlanmasý için Büyükþehir Belediyesi olarak her zaman yaný baþýnýzdayýz. Þehrimize kazandýrdýðý-

mýz spor tesisleri emrinizdedir. Orada gerekli tüm çalýþmalarýnýzý yapabilirsiniz. Birlikte þehrimizde

sporun geliþmesi ve ülke sporuna önemli sporcularýmýzýn ve takýmlarýmýzýn kazandýrýlmasý için el birliði ve gönül birliði içerisinde birlikte daha çok çalýþacaðýz. Eksikliklerimizi imkanlarýmýz çerçevesinde gidererek daha önemli baþarýlara hep birlikte imza atacaðýz." 85 spor kulübüne 43 bin adet malzeme desteði Spor alanýnda birçok branþý bünyesinde barýndýracak bir spor kulübünün Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kurulmasý için de giriþimlere baþladýklarýný müjdeleyen Baþkan Atilla, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Kuracaðýmýz bu spor kulübüyle bir birinden farklý spor dallarýnda ilimiz ve ülkemiz spor dünyasýnda baþarýlar elde etmek için çalýþmalar yapacaðýz. Bunun müjdesini sizinle bu vesileyle paylaþmak istiyorum. Bugün yapacaðýmýz spor malzemesi desteðimizle 85 Spor kulübümüze, 20 spor branþýnda kullanýlmak üzere 43 Bin adet malzeme desteði sunacaðýz. Ýnanýyoruz ki bu destekle birçok baþarýya da imza atacak þehrimizi ve ülkemizi önemli müsabakalarda en iyi þekilde temsil edeceksinizdir. Büyükþehir Belediyesi olarak sporun her branþýnda kulüplerimizin ve sporcularýmýzýn yaný baþýnda olduðumuzu ulaþým ve tesis anlamýnda çözüm ortaðýnýz ve en büyük destekçiniz olduðumuzu altýna çizerek belirtmek isterim. Büyükþehir Belediyesi olarak sporun geliþmesi, sporcularýmýza ve spor kulüplerimize destek sunmak adýna spor okullarýmýzla, spor tesislerimizle, gençlik kampýmýzla, bilgi evimizle her zaman sporun, sporcunun ve gençliðin emrindeyiz. Bu duygu ve düþüncelerle bu programýn þehrimizde sporun geliþmesine, sporcularýmýza ve gençliðimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Daha güzel çalýþmalara önümüzdeki dönemde de Ýnþallah hep birlikte imza atacaðýz." ASKF Baþkaný Remzi Dayan, sporcular ve temsilciler yapýlan yardýmdan dolayý Baþkan Atilla'ya ve Büyükþehir Belediyesine teþekkür ettiler. Yekta YILMAZ


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

13 Ocak 2019 Pazar

“Esnaf ve sanatkarýmýzýn ve sanatkarýn hükümetten beklentileri talepleri var” Esnaf olduðunu dile getiren TESK Genel Baþkaný Esnaf ve sanatkarýn sesine kulak verilmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "2018 yýlýndaki ekonomik dalgalanma, baþta esnaf ve sanatkarýmýz olmak üzere tüm kesimleri etkiledi. Dalgalanmanýn etkisini ortadan kaldýrmak için hükümet tarafýndan atýlan dengelenme adýmlarý kýsa süre içinde piyasalarý etkiler. Bu dengelenme sürecinde esnafýmýzýn taleplerine kulak verilmesi, süreci pozitif yönde etkiler. Çünkü esnaf adeta ekonominin yapý taþýdýr. Esnaf ve sanatkarýn iþi iyi olursa ekonomi de iyi olur. Ancak esnafýmýzýn rahatlamasý ve hamle yapabilmesi için öncelikle sýrtýndaki yüklerden kurtarýlmasý gerek" diye konuþtu. "Esnaf Bað-Kur primleri düþürülmeli" Sosyal güvenlikteki sýkýntýlarýn çözümü ile esnafýn rahat nefes alacaðýný belirten Palandöken, "Asgari ücrete baðlý olarak esnafýmýzýn ödediði sigorta primleri yükseldi. Geçen yýl en düþük 700 TL olan sigorta primi yüzde 26 artýþla 882 TL oldu. Yýllýk bazda hesaplanýnca esnafýmýz neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Esnaf yalnýzca kendi sigorta primini deðil yanýnda çalýþan iþçinin de sigorta primini ödemekle yükümlü. Kýsa süre içinde esnaf ve sanatkarýmýz sigorta primlerinin altýnda ezilmekten kurtarýlmalý" þeklinde konuþtu. "Esnafýn prim gün sayýsý 7 bin 200'e indirilmeli" Sigorta primlerinin yaný sýra esnafýn uzun prim gün sayýsý altýnda da ezildiðini ifade eden Palandöken, "SSK'lý çalýþanlarýn emekliliði için 7 bin 200 prim gün sayýsý yeterliyken esnaf ve sanatkarýmýz emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaþýk 5 yýllýk fark var. Tüm kesimlerin eþit haklara sahip olmasý ve sosyal güvenlikte norm birliðinin Türkiye'nin örtü altý sebze üretim merkezi Antalya'da soðuk hava verimi düþürdü. Toptancý haline ürün giriþi yüzde 50 azalýrken, fiyatlarda ise artýþ yaþandý. Tüm yurdu etkisi altýna alan soðuk hava, Antalya Büyükþehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancý Hali'nde fiyatlarý etkilemeye baþladý. Antalya'nýn Aksu, Serik, Kumluca, Gazipaþa ve Demre ilçelerinde hava sýcaklýðýnýn 2 dereceye inmesiyle birlikte örtü altý üretim yapan çiftçilerin don nöbeti baþladý. Havalarýn soðuk gitmesiyle birlikte ürünlerin olgunlaþma süreci de yavaþladý. Hale baþta domates ve patlýcan olmak üzere ürün giriþinde yüzde 50'lik bir azalma oldu. Bir taraftan masraflar diðer taraftan azalan ürün ve soðuk nedeniyle kamyonlarýn yolda kalmasý Antalya Hali'ni de etkiledi. Haldeki tüccar ve iþçiler dükkanlarýnýn önünde otururken, patates ve soðan satýcýlarý soðuk havada kurduklarý sobayý yakýp, müþteri bekledi. "Çiftçi serayý ýsýtýyor" Antalya Toptancý Hal Yaþ Sebze ve Meyve Komisyoncularý Derneði Baþkaný Nevzat Akcan, havalarýn soðuk gitmesiyle birlikte örtü altý sebze üretiminde bir düþüþ yaþandýðýný belirtti. Aralýk ve ocak aylarýnda verimin en düþük seviyeye indiðini dile getiren Akcan, "Soðuk hava tüm ülkede olduðu gibi Antalya'da da etkili oldu. Bu da doðal olarak seralardaki üretime yansýdý.

Bendevi Palandöken, “Yaklaþýk 2 milyon esnaf ve sanatkarýmýzýn hükümetten olmazsa olmaz talepleri var. Esnaf ve sanatkarýmýz bu taleplerin karþýlanmasýný dört gözle bekliyor. Ekonominin barometresi olan esnafýn taleplerinin yerine getirilmesi ekonomiye olumlu yönde yansýr. Bu taleplerimizin kýsa zamanda yerine getirilmesi için ilgili birimlere taleplerimizi ilettik” dedi.

saðlanmasý için prim gün sayýsý eþitlenmeli. SSK'lý çalýþanlarýn iki katý kadar mesai yapan esnafýn yýpranma payý düþünülerek, prim gün sayýsý 7 bin 200'e indirilmeli" dedi. "AVM ve zincir marketler karþýsýnda esnafýmýz korunmalý" Anayasada da belirtildiði gibi devletin esnaf ve sanatkarý korucuyu tedbirler almakla yükümlü olduðunu belirten Palandöken, "Ülke genelinde 30 bin 864'ü aþkýn zincir market ve 448 AVM var. Bir cadde üzerinde bazen en az 3 tane zincir market yan yana çalýþýyor. Bu zincir marketlerde ve AVM'lerde esnaf ve sanatkarýmýzýn yaptýðý tüm iþler yapýlýyor. Bakkalýndan kasabýna, terzisinden kuaförüne kadar tüm meslek kollarý bir AVM içerisinde faaliyet gösteriyor. AVM'lerde ve zincir marketlerde her meslekten esnafýn iþi yapýlýyor. Bu haksýz rekabetin önüne geçmek için zincir marketlerin ve AVM'lerin çalýþma koþullarýný düzenleyen Perakende Yasasý günümüz þartlarýna göre güncellenmeli" diye konuþtu. "Esnafýn defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli" Zincir marketlere ve AVM'lere karþý ayakta kalma mücadelesi veren bakkal ve bayii esnafýnýn gelirinin büyük bir kýsmýný ekmek, sigara ve gazete satýþýndan elde ettiðinin altýný çizen Bendevi Palandöken, "Bu mallarýn kar hadleri son derece düþük olmasýna raðmen esnafýmýz bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda kalýyor. Nitekim Türkiye genelindeki bakkal ve bayilerin çok büyük bir kýsmý sadece sigara

Türkiye sebzeyi 2 ay daha pahalý yiyecek Ýnsanlar bugün evlerini zor ýsýtýrken, çiftçi dönümlük seralarýný ýsýtmak zorunda kalýyor. Isýtmadýðý zaman don olayý gerçekleþir. Ardýndan hale hiç ürün gelmez olur" dedi. "Hava soðudu, üretim düþtü" Çiftçinin ýsýtmada kullandýðý odun ve kömürün ciddi þekilde zamlandýðýndan yakýnan Nevzat Akcan, "Üretim maliyeti yüzde yüz arttý. Bugün hale

satýþýndan dolayý bilanço usulüne göre defter tutuyor. Sadece sigara satýþýndan dolayý aylýk 250 TL kar eden bir bakkal, büyük bir sanayi iþletmesiyle ayný defteri tutmak zorunda kalýyor. Haksýz rekabet ortamýnýn önüne geçmek için esnafýmýzýn defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli" þeklinde konuþtu. "Esnafýn sýrtýndaki stopaj vergisi yükü kaldýrýlmalý" Rekabet gücü giderek zayýflayan esnaf ve sanatkarlar için, stopajdan doðan vergi yükünün her geçen gün daha da aðýrlaþtýðýnýn altýný çizen Palandöken, "Bu da vergi tahsilatýnýn giderek daha da düþmesine neden oluyor. Ýþ yeri kiralamalarýnda gerek haksýz vergi iadesinin önüne geçmek, gerekse vergi adaleti saðlanýrken ayný zamanda tahsilat oranýnýn artmasýný saðlamak amacýyla stopaj uygulamasý kaldýrýlmalý ya da en azýndan stopaj oraný yüzde 20'den yüzde 5'e düþürülmeli. Öte yandan yerel yönetimlere, vakýflara ya da devlete ait iþ yerlerinde faaliyet gösteren esnafýmýzýn kira artýþlarýnda enflasyon oraný dikkate alýnmalý" dedi. ÝHA neredeyse hiç ürün girmedi. Çünkü çiftçimiz günlerdir seralarýný ýsýtmak için çalýþýyor. Herkes 'ürünler pahalý' diyor. Ama girdi maliyetlerini kimse hesaplamýyor. Sýcak havalarda dönümünden 500 kilo patlýcan topladýðýmýz seradan bu havalarda 50 kilo zor topluyoruz. Fiyatý 6 lira olsa bize ne kazandýrýr. Üretim düþtü. Ürün azlýðýndan dolayý sebze pahalýlýðý iki ay daha devam eder. Domates halde 3-4 lira bandýnda. Þubat 15'e kadar bu durum devam eder. Domates üretiminin artmasý ise Nisan'ýn ilk haftasýný bulur" dedi. Ýhracatýn da çok az olduðunu dile getiren Akcan, "Herhangi bir yere aþýrý ihracat yapma sonucu ürün fiyatý artmadý. Ürün az. Tüccar da dükkan önlerinde oturuyor" ifadelerine yer verdi. "Klimalý araçlarla sevkiyat" Komisyoncu Ahmet Çay ise havalarýn soðuk olmasýndan dolayý hale ürün giriþinin azaldýðýný kaydetti. Antalya'dan Ýstanbul, Ankara ve Bursa'daki þubelerine kamyonlarla ürün gönderdiðini ifade eden Çay, "Ürün az ama fiyatlar yaný. Domatesin fiyatý bugün 4 ile 5 lira arasýnda deðiþiyor. Yolar kötü ve buzlu olmasýna raðmen özel olarak paketlediðimiz ürünleri klimalý kapalý kasa araçlarla bin kilometrelik yolu gidebiliyoruz" dedi. Halde domates 3 TL 80 kuruþ, salatalýk 3 TL, patlýcan 5.5 TL, sivri biber 5.5 TL, kabak 3 TL 20 kuruþtan satýlýyor. ÝHA


13 Ocak 2019 Pazar

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

Köprüye gözü gibi bakýyorlar

Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde 23 yýl sonra yapýlan asma köprüye vatandaþ, gözü gibi bakýyor. Yýllar sonra köprü hasreti sona eren Ayvalýk köyü sakinleri köprü sayesinde Habur Çayýnýn azgýn sularýný tehlikesiz geçmenin mutluluðunu yaþýyor. Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesine baðlý Ayvalýk köyünde yaþayan bir aile 23 yýldýr Habur Çayý üzerinden karþýya geçmek için kendi imkanlarýyla her yýl derme çatma köprüler yaparak öðrencilerini suya düþme tehlikesi karþýsýnda okula götürüp getiriyordu. Köy muhtarýnýn müracaatý üzerine Beytüþþebap kaymakamlýðý tarafýndan asma köprü yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Kýsa sürede ihaleye verilen asma köprü bir aylýk sürede tamamlanarak teslim edildi. 23 yýllýk köprü hasreti sona erince vatandaþlar köprüye gözü gibi bakar oldu.

Köprüde kar nöbeti tutup, kar temizliði yapýyorlar Çetin kýþ aylarýnda kar kalýnlýðýnýn 1 metreye ulaþtýðý köyde yeni yapýlan asma köprünün üzerine kar yaðýnca vatandaþ köprüye zarar gelecek korkusuyla gece gündüz kar nöbeti tutuyor. Çocuklarýný bu köprü sayesinde okula götürüp getiren ve köprüye gözü gibi bakan Yaþar Temel de yýllar sonra yapýlan köprüyle çok mutlu olduklarýný söyledi. Katkýlarýndan dolayý Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Ýsmail Pendik ile eski Kaymakam ve Belediye Baþkan Vekili Murat Þener'e þükranlarýný ileten Temel, "Devlet var oldukça sýrtýmýz yere gelmez. Yaklaþýk 23 yýldýr çok sýkýntý çekiyorduk. Buradan karþýya geçmek için imkanlarýmýzla köprüler yapýyorduk, sular yükselince köprüleri götürüyordu. Þimdiki kaymakamýmýz Ýsmail Pendik ve eski Kaymakamýmýz Murat Þener sayesinde bu köprü yapýldý. Huzurunuzda þükranlarýmý iletiyorum. Çok zorluk çektik. Çocuklarým okula gidip gelene kadar sürekli bir korku, endiþe vardý ama þimdi çok þükür öyle bir sorunum kalmadý. Köprüde kimsenin kayýp düþmemesi için sürekli kar temizliði yapýyorum. Devletimiz bize bir köprü yaptý biz kendi malýmýz gibi bakmalýyýz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devletimiz var oldukça sýrtýmýz yere gelmez. Herkese çok teþekkür ederim. Kar yaðdýðýnda köprünün kar nedeniyle kapanmamasý için ve zarar görmemesi için sürekli temizliyorum. Sizin aracýlýðýnýzla kaymakam beye buradan teþekkür etmiþ oldum. Ýnþallah köprü baþýnda bir kurban kesmeyi düþünüyorum" dedi. Kayyum hizmetleri vatandaþlarý mutlu etti Irak sýnýrýna sýfýr noktada bulunan köylerde vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþan kaymakamlýk ve belediye ayrýca köylerdeki tüm yollarý parke taþlarýyla döþedi. Son iki yýldýr belediyeye kayyum olarak görevlendirilen kaymakam ilçe merkez ve köylerindeki tüm yollarý parke taþlarýyla döþemeye baþladý. Kayyum sayesinde Beytüþþebap'ta çamurlu ayakkabýlar tarihe karýþýyor. ÝHA


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

13 Ocak 2019 Pazar

Bademcik alýnmasýna son Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Yavuz Selim Yýldýrým, tekrarlayan bademcik enfeksiyonlarýndan sonra kalp, eklemler ve böbrekte geliþen olumsuz etkileri vücuttan yok etmek için yüzyýllardýr uygulanýla gelen bademcik ameliyatlarý günümüzün teknolojik imkanlarý ile daha kolay çözüldüðünü söyledi.

Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Yavuz Selim Yýldýrým, bir çok ailenin aklýnda Bademcik ameliyatý sonrasý soru iþaretleri ve endiþeleri bulunmakta ve haklý olarak ameliyattan korktuðunu ifade ederek, "Bu endiþeleri günümüzde gidermek daha kolay bademcikleri almadan küçültmek de mümkün. Bademcikleri çok büyük olan çocuklar gece nefes almakta zorlanýyor ve týkanýyorlar, aðýzdan nefes aldýklarý için bademcik boyutlarý daha büyük

hale geliyor ve böylece týkanma daha da artýyor, bu duruma müdahale etmek gerekiyor" dedi. Buharlaþtýrma yöntemi ile bademciklerin tümünü almadan küçülterek havayolunu rahatlatmak eski zamanlara göre önemli bir avantaj saðladýðýný belirten Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Yavuz Selim Yýldýrým, "Bu yöntem ile çocuklarýmýz daha rahat uyuyor ailelerin endiþeleri giderilmiþ oluyor. Ancak sýk tekrarlayan boðaz enfeksiyonu varlýðýnda kü-

çültmek çözüm olmayabilir. Böyle durumda imdadýmýza Termal Welding yöntemi yetiþiyor. Bu yöntemde kanama olmadan daha az aðrý ile ve hýzlý bir iyileþme süreci saðlanýyor." diye konuþtu. Doç. Dr. Yavuz Selim Yýldýrým, bademcik ameliyatlarýný geniz eti, kulakta sývý toplanmasý, Sünnet ameliyatlarý ile de birlikte yapmanýn mümkün olduðunu kaydederek, "Dolayýsýyla çocuklarýmýz iki defa anestezi almak zorunda kalmýyor. Ayda 1 bademcik enfeksiyonu veya1 yýlda 4-5 defa bademcik enfeksiyonu ameliyat gerektirir. Baðýþýklýk sisteminde zayýflýk nedeniyle oluþan antibiyotik tedavisine cevap vermeyen aðýz içerisinde aflarla birlikte görülen Pafa sendromu varlýðýnda kesinlikle ameliyat tavsiye ediliyor. Pafa tanýsý konulan çocuklarýn gereksiz kortizon ve antibiyotik kullanýmýný engellemek için ameliyat en güzel seçenektir. Bademcik ve geniz eti ameliyatlarýndan sonra 1 hafta özel diyet öneriliyor, sývý soðuk yumuþak yiyecekler tavsiye ediliyor. 1 hafta 10 gün sonra genellikle okul ve normal hayata dönülmektedir. Uzun dönem yapýlan araþtýrmalar bademcik ameliyatlarýndan sonra vücutta herhangi bir olumsuz etkinin olmadýðýný göstermektedir." þeklinde konuþtu. ÝHA

Bingöl’de yerli ve milli cihazla anjiografik Bingöl Devlet Hastanesi'nde ilk kez tamamen yerli ve milli cihazlarla yapýlan anjiografik iþlemle yýllardýr yürüme zorluðu çeken hasta saðlýðýna kavuþtu. Bingöl'de ikamet eden bir hasta, yaklaþýk 3 yýldýr bacak aðrýsý þikayetiyle gittiði hiçbir yerde tedavi olamadý. Ayný þikayetle Bingöl Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðine baþvuran hastaya, uzman doktorlar tarafýndan Bingöl'de ilk defa kullanýlan yerli ve milli cihazlarla anjiografik iþlem yapýldý. Ýlk defa yapýlan ve yaklaþýk 1 saat süren iþlem sonrasý týkalý olan damar tamamen açýlarak hastanýn damarýna stent ve yapay damar konulmadan tedavi gören hasta, ayný gün ayaða kalktý ve normal yaþantýsýna döndü. Yapýlan iþlem sonrasý hasta, anjiyo sonrasý yürümekte artýk zorlanmadýðýný, yýllardýr aðrýyan bacaðýnýn 1 saatlik bir iþlem sonrasý hem de hiç

kesi ve dikiþ olmadan iyileþtiðini ve çok memnun olduðunu söyledi. Ýl Saðlýk Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoðdu, "Riskli gruptan oluþan bu ameliyatlar artýk Ýlimiz Devlet Hastanesinde yapýlýyor. Hastanemizde bu iþlemler yapýlacak ve vatandaþlarýmýzýn çevre illere gitmek zorunda olmayacak. Ýlimize böyle bir hizmeti getiren, saðlýkta hizmet çýtasýný sürekli yükselten hastane yöneticilerimizi, bu iþlemi gerçekleþtiren saðlýk ekibimizi ve tüm emeði geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandý. ÝHA

Çift dilli bebek ameliyatla normale döndürüldü Çift dilli olarak dünyaya gelen Zeynep Erdoðan adlý bebek baþarýlý bir operasyonla normale döndürüldü. Yalova dünyada çok nadir rastlanan bir hastalýk ve baþarýlý bir týbbi müdahaleye sahne oldu. Arzu ve Mahmut Erdoðan çiftinin bebekleri Zeynep Erdoðan, morarma þikayeti ile Özel Yalova Hastanesi'ne baþvurdu. Burada Yrd. Doç. Dr. Çocuk Cerrahý Ahmet Güngör, KBB Uzmaný Dr. Caner Torunlar ve Yoðun Bakým Sorumlusu Sinem Gündüz tarafýndan kontrole alýnan bebekte týp literatüründe, "aksesuar dil" olarak bilinen ve çok nadir rastlanan bir hastalýk olduðu tespit edildi. Bebeðin aðýzýnýn arka kýsmýnda boðaza kadar uzanan 5 santim uzunluðundaki ikinci dilin çocuðun nefes almasýný engellediði görüldü. Bu durum karþýsýnda çok riskli olan ameliyatý Yalova'da ilk kez gerçekleþtirmek için ameliyathaneye giren ekip, baþarýlý bir operasyonla ikinci dili alarak çocuðu saðlýðýna kavuþturdu. Yard. Doç. Dr. Ahmet Güngör, "Ýkinci dil oldukça riskli bir yerdeydi. Biz bu dili kapalý ameliyat teknikleri kullanarak kansýz bir þekilde aldýk. Bebek son derece iyi" dedi. Bebeðin babasý Mahmut Erdoðan ise, "Çocuðumuzu saðlýðýna kavuþturan doktorlarýmýza çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu. ÝHA


DÜNYA

13 Ocak 2019 Pazar

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Mayýnlar arasýnda hapsoldular Patlayýcý kaynaklý yaralanmalara karþý Yemen'in Muha kentinde acil cerrahi hizmeti sunan Sýnýr Tanýmayan Doktorlar (MSF), sivillerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelerde mayýn temizleme çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý için yetkililere ve mayýn temizleme alanýnda uzmanlaþmýþ kuruluþlara çaðrý yaptý. Sýnýr Tanýmayan Doktorlar (MSF), sivillerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelerde mayýn temizleme çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý için çaðrý yaptý. Muha'da görev yapan MSF ekipleri, Aðustos Aralýk 2018 tarihleri arasýnda mayýnlar, el yapýmý patlayýcýlar ve patlamamýþ mühimmat nedeniyle yaralanan 150 kiþiyi tedavi etti. Bu kiþilerin üçte biri, tarlada oyun oynarken yaralanan çocuklardan oluþuyordu. Ömür boyu engelli kalan bu hastalarý artýk zor ve belirsiz bir gelecek bekliyor. Birkaç nesli sakat býrakan bu mayýnlar aslýnda çok daha büyük sorunlara zemin hazýrlýyor, yalnýzca aileler açýsýndan deðil, toplumsal düzeyde de geniþ çaplý olumsuz etkiler meydana getiriyor. Mayýn kurbanlarýnýn çoðu, hayatlarýnýn geri kalanýnda baþkalarýna tabi olmanýn yaný sýra toplum dýþýna itilme gibi sorunlarla da karþýlaþabilirler. Mayýn temizleme çalýþmalarý yetersiz Mayýnlar, önümüzdeki birkaç on yýl boyunca Yemenlilerin hayatýný tehlikeye atmaya devam edecek. Ýngiltere merkezli Çatýþma ve Silahlanma Araþtýrmalarý (Conflict Armament Research) adlý kuruluþ, yakýn zamanda yayýnladýðý bir raporda Ensarullah güçlerinin geniþ çaplý mayýn ve el yapýmý patlayýcý üretimi ile anti-personel, araç ve deniz mayýný kullanýmlarýna dikkat çekmiþti. Yemen Mayýn Eylem Merkezi'nin verilerine göre Yemen ordusu 2016 2018 yýllarý arasýnda 300 bin mayýn temizlemiþti. MSF Yemen Program Direktörü Claire Ha-Duong, "Yetkililer ve uzman mayýn temizleme kuruluþlarý, daha fazla insanýn hayatýný kaybetmemesi veya yaralanmamasý için, bölge halkýnýn tarým arazilerine güvenle ulaþabilmeleri için bir an önce bölgeyi mayýndan ve her türlü patlayýcý maddeden arýndýrma çalýþmalarýna hýz vermeli" ifadelerini kullandý. Týbbi anlamda "çorak bölge" Taiz ve Hudeyde arasýndaki cephe hattýndan MSF'nin Muha'daki hastanesine her gün savaþ yaralýlarý geliyor. MSF'nin 2012'de uzmanlaþmýþ travma hastanesini açtýðý Aden, Hudeyde'den 450 kilometre uzaklýkta. Aden'de týbbi destek imkaný olmasýna raðmen Yemenlilerin çoðu yol ve tedavi parasýný denkleþtiremediði için Aden'e gidemiyor. Hudeyde'den Aden'e gitmek 6 ila 8 saat sürüyor. Bu iki þehir arasýnda kalan bölge ise týbbi anlamda tam bir "çorak bölge". MSF'nin Muha'daki hastanesi, ameliyathanesi ve cerrahi imkanlarý olan bölgedeki tek hastane. 2018 yýlýnýn baþlarýnda, Suudi Arabistan ve Birleþik Arap Emirlikleri öncülüðündeki koalisyonun desteklediði güçler ile Ensarullah birlikleri arasýnda devam eden çatýþmalar Taiz ve Hudeyde cephe hattý boyunca þiddetini artýrmýþtý. Koalisyon destekli güçler, Kýzýldeniz'deki stratejik noktalardan biri olan Hudeyde Limaný'na doðru ilerledikten sonra 13 Haziran 2018 tarihinde Hudeyde kentine saldýrý baþlatmýþtý. Bu süreçte koalisyon güçlerinin karadan ilerleyiþini önlemek için yollara ve tarlalara yerleþtirilen

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 35

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER

SAYI: 11267 13 Ocak 2019 Pazar

binlerce mayýn ve el yapýmý patlayýcý en çok Yemenli sivillere zarar verdi, pek çok kiþinin sakatlanmasýna ve hayatýný kaybetmesine neden oldu. Yaralýlarýn üçte biri çocuk MSF, mayýnlar nedeniyle yaralanan Yemenlilere acil cerrahi hizmet sunabilmek için 2018'in Aðustos ayýnda Taiz'e baðlý Muha kentinde bir hastane kurdu. Hastaneye getirilen patlayýcý kaynaklý yaralanma vak'alarýnýn üçte biri ise çocuklardan oluþuyordu. Aralýk 2018'de Muha'daki MSF hastanesinin acil servis kapýsýnýn önüne, içinde dört yaralýnýn olduðu, roketatar rampalý bir pikap yanaþtý. Birkaç saat önce 30 kilometre uzaklýktaki Mavza'da aileleriyle birlikte tarlada vakit geçiren dört kiþiden ikisi ölmüþ, diðer ikisi de çocuk bedenlerine geliþigüzel sarýlmýþ bandajlarla hala hayattaydý. Ayný hastanede tedavi gören 14 yaþýndaki Nasser de týpký diðerleri gibi mayýna bastýðý için yaralanmýþtý. Sol elindeki yara, bundan birkaç sene önce kurþunla yaralandýktan sonra baþ parmaðýnýn ampüte edildiði yeri gösteriyordu. Nasser, 7 Aralýk'ta Taiz vilayetindeki Mafrak'ta amcasý ve kuzeniyle birlikte tarlada koyunlarý otlatýrken mayýna basmýþtý. Ayný gün Muha'daki MSF cerrahi hastanesine getirilen Nasser'in sað bacaðýnýn dizden aþaðýsý ampüte edilmiþti. Eksik bir baþ parmakla koltuk deðneklerini kullanmakta zorlandýðý için MSF fizyoterapisti Faroukh ona yardým ediyordu. Hastanenin üç yatan hasta biriminden birinde Nasser'in ilk adýmlarýný atmasýna yardýmcý olan Faroukh, "Kemik paramparça olmuþtu, kurtarý-

SAYFA EDÝTÖRÜ Mesut FÝGANÇÝÇEK

Ümit ÖZDAL Faruk ÞÝMÞEK Yekta YILMAZ

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

labilecek gibi deðildi" ifadelerini kullanmýþtý. Nasser'in babasý Mohammed ise kazadan sonra tarlada yürümeye korkar olmuþtu. Mohammed, "Þehrin dört bir yanýna mayýnlar döþendiðini biliyoruz ama tam olarak nerede olduklarýný bilmiyoruz" þeklinde konuþtu. Bölgede mayýnlý alanlarý gösteren tabelalar ve yürümek için güvenli alanlarý gösteren kýrmýzýya boyanmýþ taþlar çok az olduðundan, her gün tetiklenen bir baþka patlayýcýnýn boðuk sesi uzaklardan duyuluyor. Geçim kaynaklarýndan ve gýdadan yoksun kalýyorlar Muha ve cephe hattý arasýndaki bölge savaþtan önce tarým arazisi olarak kullanýlýyordu. Hays ve Mafrak gibi çatýþmalarýn gerçekleþtiði bölgelerdeki köy ve kasabalar hýzla boþaldý. MSF'nin saðlýk ocaklarý aracýlýðýyla geliþmiþ saðlýk hizmetleri sunduðu bölge sakinleri yaþadýklarý yerleri terk etmek zorunda kaldý. Askeri birliklerin ilerleyiþini durdurmak için mayýnla döþenen bu tarlalar artýk ekilemediðinden bölge halký da geçim kaynaklarýndan yoksun kalmaya devam ediyor. Muha'dan 45 dakika uzaklýktaki Mavza'nýn nüfusu ise yarý yarýya azalmýþ durumda. MSF'nin Yemen Program Direktörü Claire Ha-Duong, "Burada yaþayanlar bir deðil, iki defa cezalandýrýldý. Mayýnlar çocuklarýný havaya uçurmakla kalmýyor, ayný zamanda ekili arazilerini ellerinden alýyor. Gelir kaynaklarý yok olurken, diðer taraftan ailelerine yiyecek de temin edemiyorlar" dedi. ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 12.50 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 15 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13 Ocak 2019 Pazar

Taraftar grubundan öðretmenlere karanfil Geçtiðimiz günlerde Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öðrencisi tarafýndan öldürülen Araþtýrma Görevlisi Ceren Damar'ýn adýný yaþatmak adýna Diyarbakýr'daki Galatasaray taraftar grubu öðretmenlere karanfil hediye etti. 27 yaþýndaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Ceren Damar Þenel'in, sýnavda kopya çektiðini tespit ettiði Hasan Ýsmail Hikmet adlý

öðrenci tarafýndan 2 Ocak'ta öldürülmesinin ardýndan Diyarbakýr'da bulunan Galatasaray taraftar grubu, Ceren Damar'ýn adýný yaþatmak adýna, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim görevlilerine "Dünyanýn her yerinde öðretmenler; toplumun en fedakar ve saygýdeðer insanlarýdýr" notunun yazýlý olduðu karanfilleri daðýtarak öðretim görevlilerinin her daim yanýnda olacaklarýnýn mesajýný verdi. ÝHA

Dart müsabakalarý tamamlandý Diyarbakýr'da Okulararasý Genç Kýz ve Erkekler Dart müsabakalarýna toplam 40 okul katýldý. Üç gün süren müsabakalarda toplam 160 öðrenci baþarýlý olmak için yarýþtý.

Diyarbakýr'da Okulararasý Genç Kýz ve Erkekler Dart müsabakalarý sona erdi. Seyrantepe Spor Salonu Dart Odasýnda gerçekleþen müsabakalara toplam 40 okul katýldý. Üç gün süren müsabakalarda toplam 160 öðrenci baþarýlý olmak için yarýþtý. Müsabakalarýn ardýndan kýzlarda Baðlar MTAL þampiyon olurken, Koþuyolu MTAL ikinci, Ergani Makam Daðý Anadolu Lisesi üçüncü ve Ergani Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Ergani Þehit Lütfü Gün MTAL'nin þampiyon olduðu erkekler kategorisinde ise Koþuyolu MTAL ikinci, Ergani Anadolu Lisesi üçüncü ve Bismil Fen Lisesi dördüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren ekipler için dart salonunda ödül töreni düzenlendi. Baþarýlý olan ekiplere, kupa ve madalyalarýn verildiði törende Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir, kýsa bir konuþma yaptý. Demir, öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada þöyle dedi:

"Geçtiðimiz yýl Diyarbakýr olarak okul sporlarýnda yakaladýðýmýz ivmenin bu yýl artarak sürmesi, geleceðimiz adýna bizleri umutlandýrmaktadýr. 3 gün boyunca süren müsabakalara katýlým saðlayan bütün okullarýmýza, sporcularýmýza ve öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. 23-24 Þubat tarihleri arasýnda Erzincan yapýlacak olan bölge müsabakalarýna katýlacak ekiplerimizi de þimdiden baþarýlar diliyorum". Kýzlar kategorisinde þampiyon olan Baðlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi antrenörü Ayþegül Durman da elde ettikleri birincilikten duyduðu mutluluðu dile getirdi. Durman, "Þampiyonlukta emeði olan baþta Baðlar Kaymakamýmýz Barýþ Demirtaþ'a, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fikret Elaltuntaþ'a, Baðlar Halk Eðitim Müdürü Umut Özekinci'ye, Okul Müdürümüz Þirvan Kýzýl'a ve Okul Müdür Yardýmcýmýz Eþref Boynukara'ya ÝHA teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu.

Volkan Demirel, 139 gün sonra sahada Fenerbahçe'de Volkan Demirel, 139 gün sonra Az Alkmaar ile oynanan hazýrlýk maçýnda sahalara geri döndü. Fenerbahçe ile Az Alkmaar arasýnda oynanan hazýrlýk maçýnda Volkan Demirel, 139 gün sonra sahalara döndü. Fenerbahçe tarafýndan kadro dýþý býrakýlan ve geçtiðimiz haftalarda affedilen Volkan Demirel, sarý-lacivertlilerin Az Alkmaar ile oynadýðý hazýrlýk maçýnda formayý giydi. Kaptan olarak sahaya çýkan Demirel son olarak Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasýnda oynanan Göztepe müsabakasýnda forma giymiþti. ÝHA

öz diyarbakır gazetesi  
öz diyarbakır gazetesi  
Advertisement