Page 1

‘Bu þehrin her þeyinde bilgelik var’ Önceki gün Güneydoðu Anadolu Ortak Akýl Platformu tarafýndan bir toplantý düzenlendi. Toplantý çok önemliydi fakat toplantý sýrasýnda verilen mesajlar ve hitap þekli çok daha önemliydi. Kürsüde konuþma yapan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu: "Bu þehrin taþýnda, topraðýnda,

insanýnda, kültüründe, âdetinde, geleneðinde ve sofrasýnda bir bilgelik vardýr." derken Ýç Ýþleri Eski Bakaný Abdülkadir Aksu ise hasret dolu sözlerle "Canýmdan çok sevdiðim Diyarbakýrlý hemþerilerim, gençlerimiz bizim için çok önemlidir" diyerek sözlerine baþladý. Ahmet Beþenk'in Haberi 8'DE

Diyarbakýr H a b e r i n

D o ð r u

A d r e s i

Ö Z

Basýn Hürdür. Sansür Edilemez M. Kemal ATATÜRK

12 Mart 2018 Pazartesi

www.ozdiyarbakirgazetesi.com

Fiyatý:s 25 Krþ

Aç karnýna EÐiTiM D

iyarbakýr'ýn Dicle Ýlçesinde bulunan okullara doðrudan temin ile yemek yerine kumanya götürülmesini kabul etmeyen okul idaresi, 138 öðrenciyi 4 gün boyunca aç býraktý. Söz konusu olayýn doðrudan temin ile yemek veren firmanýn yemek yerine kuman götürmesi ve okul idarecilerinin bunu kabul etmeyerek, geri vermesiyle ortaya çýktý. Yemek firmasý yetkilisi, yaþananlardan kendilerinin deðil okul idarecilerinin sorumlu olduðunu belirterek, okul idarecileri ve öðretmenleri valiliðe þikayet etti. HABERÝ 3’DE

“Ýttifaklar konusunda almýþ olduðumuz bir karar yok”

TOKÝ’den dev yatýrýmlar Diyarbakýr'da 5 bin 746 konut inþa eden TOKÝ, Sur Ýçkale Vadisi Çevre Düzenlemesi ile kültürel mirasýn geleceðe aktarýlmasýný saðladý. TOKÝ tarafýndan inþa edilen 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda da sona yaklaþýldý. 5’DE

Nüfusa iki kez kaydedildi

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde Mehmet Ýsa Tutuþ adlý vatandaþýn baþý, adýnýn nüfusa iki kez kaydedilmesi nedeniyle dertten kurtulmuyor. Ýki yýl boyunca askere gittiðini ispatlamaya çalýþan Tutuþ, resmi iþlemlerinden büyük zorluklarla karþýlaþýyor. Nüfusa 3 ay arayla iki kez kaydedildiðini belirten Tutuþ, "Annem 3 ay içerisinde nasýl iki kez doðum yapsýn" dedi. 7'DE

BM’den 'çocuk istismarý' uyarýsý

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, 2019'da yapýlacak seçimlerde ittifak konusunda parti olarak aldýklarý bir karar olmadýðýný söyledi. 15’DE CMYK

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ MANÝFESTOSU-9 6’DA

Birleþmiþ Milletler (BM), kriz ortamlarýnda olan çocuklarýn korunmasý gerektiðini bildirdi. BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Kate Gilmore, çocuk istismarý ve cinsel sömürüye karþý hoþgörülü olunmamasý gerektiðini belirtti. 14'DE


02 ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

Hani’de Ýstiklal Marþý’ný En Güzel Okuma Yarýþmasý Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Kaymakamlýðýnýn, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 97'nci yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamýnda geleneksel olarak düzenlediði "Ýstiklal Marþý'ný En Güzel Okuma Yarýþmasýnda" öðrenciler birinci olabilmek için kýyasýya yarýþtý. Hani Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilçedeki ilkokul ve ortaokullardan 37 öðrencinin katýlýmýyla 2 kategoride gerçekleþtirilen yarýþmada, milli marþýmýzý en güzel okumak için çabalayan öðrencilerin duygu dolu anlarý, davetlileri ve jüri üyelerini oldukça etkiledi.

Baðývar Caddesi aðaçlandýrýldý Daha yeþil bir Diyarbakýr için çalýþmalarýný sürdüren Büyükþehir Belediyesi, Mardin yolu ile Baðývar Köprüsü arasýnda bulunan Baðývar caddesindeki orta refüjde aðaçlandýrma çalýþmasý yapýldý.

Diksiyon, vurgu ve tonlama, sahne duruþu, jest ve mimik kullanýmý ile ezber gücü kriterleri üzerinden deðerlendirilen öðrenciler, hazýrladýklarý ve okuduklarý þiirleriyle yarýþmaya renk kattý. Jüri üyelerinin ilk üçü belirlemede hayli zorlandýðý yarýþmada, ilkokul kategorisinde birinci Þüra Okçu Hürriyet Ýlkokulu'ndan, Nesrin Kýlýç Salih Eroðlu Ýlkokulu'ndan ikinci olurken, Zehra Ürküt Kuyular Ýlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Topçular Ortaokulundan Berfin Bülbül birinci, Ahmet Lale Hani Cumhuriyet YÝBO ikinciliði, Ýdal Topkaya ise Þehit Teðmen Hakan Kabil Orta Okulu öðrencisi üçüncülüðü elde etti. Yarýþmada her iki kategoride dereceye giren öðrenciler çeþitli hediyelerle ödüllendirilecek. Hani Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Þaban Arda Yazýcý, yarýþmaya katýlan tüm öðrencilere özgüvenlerinden dolayý teþekkür ederek, bu etkinliklerle amaçlarýnýn öðrencilerde milli ve manevi deðerleri eðitim ve öðretim süreçlerinin bütünselliði içerisinde geliþtirmek olduðunu söyledi. Yazýcý, "Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy, kurtuluþ mücadelesinin verildiði o günün þartlarýnda, ülkemizin baðýmsýzlýðýnýn sembolü olan Ýstiklal Marþýmýzý bize miras býrakmýþtýr. Ýþte biz böyle atalarýn evlatlarýyýz, torunlarýyýz. Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 97'ncý yýldönümünü 12 Mart Pazartesi günü kutlamanýn gururunu ve mutluluðunu yaþayacaðýz. Her kelimesinde olaðanüstü derin ve büyük bir mana olan bu güzel marþýmýzýn 10 kýtasýný hissederek okuyan ve bu güzelliði bize yaþatan deðerli öðrencilerimize teþekkür ediyorum. Hedefte birinci olmak vardýr ama önemli olan bu milli duygular içerisinde öðrencilerimizin sahneye çýkarak özgüvenlerini göstermeleridir. Bu duygularla milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, rahmet, þükran ve minnetle anýyorum" dedi. ÝHA

Güzel ve yeþil bir Diyarbakýr için çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý, peyzaj çalýþmalarýnýn yanýnda yapýmý tamamlanan or-

ta refüjler de aðaçlandýrma çalýþmalarýný da yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý ekipleri, Mardin yolu ile Baðývar köprüsü ara-

sýnda kalan yaklaþýk 1 kilometre uzunluðundaki Baðývar Caddesinde bulunan orta refüje 201 adet Ýran Çam'ý dikerek aðaçlandýrdý. Aðaçlandýrma iþlemi için ilk etapta orta refüje kýrmýzý toprak serildi. Görünümün daha estetik ve simetrik olmasý için refüj geniþliði metrelerle hesaplanarak çukurlar açýldý. Açýlan çukurlara saksý içinde bekletilen Ýran çamlarý konularak çukurlar toprakla doldurulduktan sonra aðaçlara can suyu verildi. Aðaç dikiminin tamamlanmasýnýn ardýndan refüje tekrar kýrmýzý toprak serilerek, aðaçlarýn daha saðlýklý büyümesi için harmanlama ve toprak tesviyesi yapýldý. Ýhsan ÖZDEMÝR

Batman’da 54 bin 396 yolcu uçtu Batman Havalimanýna iç hat iniþ-kalkýþ yapan uçak trafiði ve yolcu sayýsý verileri açýklandý. DHMÝ Genel Müdürlüðünden alýnan 2018 yýlý Þubat Ayý Havalimaný Ýstatistiklerine göre, þubat ayýnda Batman Havalimaný'nda iç hat yolcu trafiði bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 62 artýþla 54 bin 396, dýþ hat yolcu trafiði 252, toplamda ise yüzde 60 artýþla 54 bin 648 oldu. 2018 Yýlý Þubat ayýnda Batman Havalimaný'na iç hat iniþkalkýþ yapan uçak trafiði bir önceki yýlýn

ayný ayýna göre yüzde 63 artýþla 386 oldu. Dýþ hatlar uçak trafiði 4 olmak üzere, toplam uçak trafiði yüzde 60 artýþla 390'a ulaþtý. Yük trafiði ise toplamda yüzde 46 artýþla 478 ton olarak gerçekleþti. 2018 Yýlý Þubat Sonu gerçekleþmelerine göre, Batman Havalimanýndan bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 65 artýþla 116 bin 454 yolcu hizmet aldý, hizmet verilen toplam uçak trafiði yüzde 61 artýþla 790'a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiði ise yüzde 55 artýþla bin 46 tona ulaþtý. ÝHA


12 Mart 2018 Pazartesi

GÜNCEL

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

03

Kumanyalarý almadýlar öðrencileri aç býraktýlar Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçesinde bulunan okullara doðrudan temin ile yemek yerine kumanya götürülmesini kabul etmeyen okul idaresi, 138 öðrenciyi 4 gün boyunca aç býraktý. Söz konusu olayýn doðrudan temin ile yemek veren firmanýn yemek yerine kuman götürmesi ve okul idarecilerinin bunu kabul etmeyerek, geri vermesiyle ortaya çýktý. Yemek firmasý yetkilisi, yaþananlardan kendilerinin deðil okul idarecilerinin sorumlu olduðunu belirterek, okul idarecileri ve öðretmenleri valiliðe þikayet etti.

Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçesinde bulunan 2 bin 220 öðrencinin öðrenim gördüðü Ýlk ve Ortaokula yemek götüren firmasý yetkilisi, yaþananlardan kendilerinin deðil, okul idarecileri ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüðünün sorumlu olduðunu belirterek, okul idarecilerini ve Milli Eðitimi valiliðe þikayet etti. Hafta tatilinin araya girmesi ve olaðan durumlardan, iþin aciliyetine binaen alýnan hizmetten dolayý, yemekler yetiþtirilmedi. Ancak bundan dolayý, yetkili firma çocuklarýn aç kalmamasý için okullara kumanya yolladý. Kumanyalarý birçok okul kabul ederken, Ýlçeye baðlý 30 öðrencinin öðrenim gördüðü Pekmezciler Ýlkokulu 1 gün ve 138 öðrencinin öðrenim gördüðü Kaygýsýz Ýlkokulu ise 4 gün boyunca kumanyalarý almayýp öðrencileri aç býraktý. ÖÐRETMENLER ÖÐRENCÝLERÝ AÇ BIRAKTI Söz konusu okullardan Kaygýsýz Ýlkokulunda görevli nöbetçi öðretmenler teslim alýnmayan ku-

manyalarla ilgili tutanak tutarak; þunlarý ifade etti: "Okulumuza yemek getirmesi gereken yemek fabrikasý 6, 7, 8 ve 9 Mart 2018 tarihinde sýcak yemek yerine kumanya getirmiþtir. Getirilen kumanyalar sýcak yemek getirilmediðinden teslim alýnmamýþtýr." OKUL ÝDARECÝLERÝNÝ VALÝLÝÐE ÞÝKAYET ETTÝLER Firma yetkilileri ise, söz konusu durumun böyle olmasýndan kendilerinin bir ihmalinin bulunmadýðýný belirterek, Diyarbakýr Valiliðine þikayette bulundu. Ýlgili Yemek firmasý yetkilisi söz konusu þikayet dilekçesinde; "Dicle Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý Ýlk ve Ortaokul öðrencilerine sýcak yemek ve kumanya hizmet alým iþinin doðrudan temin yöntemiyle firmamýzýn teklif ettiði tutar uygun görülmüþ ve 05.03.2018 iþe baþlanmýþtýr. Ancak idarenin doðrudan temin yoluyla davet mektubunun verilmesi gerektiren durumdan dolayý 15 okula kumanya hizmeti verilmiþtir. Bütün okullar kumanyalarý teslim alýrken, Kaygýsýz Ýlköðretim okulunda 07.03.2018 tarihinde öðretmen S.K yemek yerine kumanya hizmeti verildiði için öðrencilere gelen kumanyayý teslim almamýþtýr. Ayrýca 08.03.2018 tarihinde ise R.Ç isimli öðretmen de gelen sýcak yemeði almayarak çocuklarý sabahtan akþama kadar aç kalmasýna sebep olmuþtur ve burada öðrenim gören taþýmalý 138 öðrenci çocuklarýn maðdur olmasýna neden olmuþtur. Nöbetçi öðretmen S.K ve R.Ç ile diðer okul yetkilileri için gerekli inceleme soruþturma yapýlarak cezai müeyyidelerin uygulanmasý hususunda saygýlarýmý arz ederim" sözlerine yer verdi. VELÝLER YETKÝLÝLERÝ GÖREVE ÇAÐIRDI Öðretmenlerin tutanak tutarak kumanyalarý kabul etmemesinden ötürü ise, okulda öðrenim gören 138 öðrenci 4 gün boyunca aç kalarak derslere aç girdi. Durumdan haberdar olan velililer ise, "Okul idarecilerinin böyle yapmasýndan dolayý çocuklarýmýz aç kaldýlar ve yetkililer bu konu hakkýnda gereðini derhal yapmasýný bekliyoruz" dediler. Ýhsan ÖZDEMÝR


04

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

Paslý eþyalarýn arasýnda buldu, paha biçilemiyor Siirt'te bakýr ustasý Bahattin Sobacý, Osmanlý döneminde kalma olan 150-200 yýllýk olduðu tahmin edilen siniyi gün yüzüne çýkardý.

Kadýn personeller kahvaltýda bir araya geldi Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle kadýn personellerle kahvaltýda bir araya geldi. Ýl Müdürlüðü yemekhanesinde kadýn personellerle kahvaltýda bir araya gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Bugünün baþta kadýnlarýmýz olmak üzere ülkemize mutlu yarýnlar getirmesini temenni ediyorum. 2018 yýlý hepimiz özellikle kadýnlarýmýz için daha güzel bir yýl olmasýný temenni ediyorum. Ýl Müdürlüðü olarak yeterince bir araya gelemiyoruz. Bunun farkýndayýz. Bugün bu vesileyle bir araya gelmiþ olduk. Kurumumuzu sosyal etkinlikler nedeniyle zenginleþtirmek oldukça önemli. Bunlar ile ilgili çalýþmalarýmýz da olacak. Baþta bu etkinliði organize eden Ýl Müdür Yardýmcýsý Mustafa Korkutan ve ekibi olmak üzere huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Toplumda kadýnlarýmýzýn rolü oldukça önemlidir. Onlara çok büyük görevler düþüyor" Gelecek nesillerin þekillenmesinde hem kadýn hem de anne olarak kadýnlara çok önemli görevler düþtüðünü hatýrlatan Atalar, "Ýlk eðitim aileyle baþlar, ailede ilk eðitimi veren ve aileyi bir arada tutan en önemli faktör kadýnlarýmýzdýr. O yüzden kadýnlarýmýzýn toplumdaki yeri çok daha farklý ve çok daha önemli. Kadýnlarýmýzýn her gün toplumun her alanýnda yaptýðý yapacaðý bir þeyler var. Elbette bizler de destek veriyor olacaðýz, ama ana faktör kadýnlarýmýz. Bu bilinç içerisinde yeni nesillerin yetiþtirilmesinde büyük emeði geçen bütün kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum." dedi. Ümit ÖZDAL

Siirt Aydýnlar Caddesi Uryan Camisi'nin hemen alt kýsmýnda yer alan Bakýrcýlar Çarþýsý'nda baba mesleðini icra eden Bahattin Sobacý, dedesinden kalma evin bodrumunda eþyalarý karýþtýrýrken bulduðu paslanmýþ siniyi temizleyerek þekil verdi. Siniye þimdi paha biçemiyor. 20 yýldýr bakýrcý ustasý olduðunu söyleyen Sobacý, "Bu meslek dedemden babamdan öðren-

dim. Elimize geçen eski bakýrlar olsun yeni bakýrlar olsun onlarý iþliyoruz. Dekoratif ve motif iþliyoruz. Ýþleme yapýyoruz hurda bakýrlarý yeni hale getiriyoruz. Ýþlediðimiz bakýrlarý da batýya gönderiyoruz. 130- 140'larda Siirt'te yaþayan bakýr ustasý olan gayrimüslimler vardý. O dönemlerde dedem olsun amcam olsun ayný iþi yaptýklarý için birbirlerine jest olsun diye, birbirlerine olan sevgilerini göstermek için bazý bakýrlara kendi motiflerini iþlemiþler. Bir Müslüman bir Hristiyan'a simgeleyen bir yýldýzý iþlemiþ bir gayrimüslimde bir Müslümana hilali, yýldýzý iþlemiþ bunu birbirlerine jest olsun diye yapmýþlar. Siirt'te yaþayan gayrimüslimlerle kültür alýþveriþinde bulunmuþlar. Zamanla bu kültür bakýr parçalarýna da yansýmýþ.

Müslümanýn yaptýðý bakýr tasta gayrimüslim bir insanýn ismi yazýyordu, gayrimüslimin yaptýðý bir bakýr tasta bir Müslümanýn ismi yazýyordu. Bu ustalarýn kendince o insana jest olsun diye yaptýðý iþlemelerdi. Siirt'te bu kadar çok bakýr ustasý ve zanaatkârýn olmasýnýn tek sebebi o dönemde yaþayan gayrimüslimlerdi çünkü hepsi çok iyi ustaydý. Siirtlilerde çýraklýktan baþlayarak o sanatý o ustalýðý kaptý. Ve bizlerde dedelerimizden öðrendiðimiz bakýrcýlýk sanatýný yaþatmaya çalýþýyoruz" dedi. Bodrumda bakýr eþyalarý karýþtýrýrken bulduðu 150-200 yýllýk tahmin edilen paslanmýþ bin Sini bulduðunu aktaran Sobacý, bakýr eþyanýn baha biçilemeyecek kadar güzel olduðunu söyledi. ÝHA

Tüp bebek baþarýsýzlýðýnda yöntem: Yumurta detoksu Kadýn Hastalýklarý ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tüp bebek baþarýsýzlýðýnda ve yumurta tembelliðinde, yeni bir yöntem olan yumurta detoksu ile gebelik þansýnýn arttýðýný belirterek, "ICSI cumulase dediðimiz yumurta temizleme malzemesi yumurtalarýn daha iyi bir þekilde temizlenmesini ve yumurtalarýn daha kaliteli bir þekilde ortaya çýkmasýný saðlýyor" dedi. Kadýn Hastalýklarý ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tüp bebek baþarýsýzlýðýnda ve yumurta tembelliðinde yeni bir teknik olan yumurta detoksunun gebelik þansýný arttýrdýðýný ve bu uygulamanýn Avrupa'da rutin olarak kullanýldýðýný söyledi. "ICSI cumulase" denilen yumurta temizleme malzemesinin yumurtalarýn daha iyi bir þekilde temizlenmesini ve yumurtalarýn daha kaliteli bir þekilde ortaya çýkmasýný saðladýðýný ifade eden Çoksüer, "Bu da yumurta detoksunda rekombinant teknoloji ile hazýrlanan bir uygulama. Bu ayný zamanda insan enzimi içerdiði için yumurtalarýn daha iyi döllenme kapasitesine sahip olmasýný saðlýyor ve yumurtalarýn döllenme kapasitesini arttýrýyor. Biz de kendi kliniðimizde bu yöntemi uyguluyoruz. Özellikle tüp bebek baþarýsýzlýðýnda tekrarlayan düþüklerde ve yumurta tembelliði olan kiþilerde yumurta detoksu daha bir fayda verebilmektedir. Yumurta tembelliði olanlarda ya da yumurta rezervi az olanlarda yumurta kalitesi zayýf olabilmektedir. Burada tüp bebek yöntemini uygularken bu yumurtalar daha kolay dejenere olabilmekte ve daha kolay bozulabilmektedir. Biz bu teknolojiyi kullan-

dýðýmýzda yumurtanýn bozulma ihtimalini azaltmýþ ve yumurtanýn döllenme kapasitesini arttýrmýþ oluyoruz" diye konuþtu. Yumurta detoksu ile gebelik þansýnýn tatmin edici düzeyde olduðunu vurgulayan Çoksüer, þunlarý kaydetti: "Onun için bu uygulama gerçekten de çok önemli bir uygulama ve artýk tüp bebek de yeni bir uygulama olarak uygulanýyor. Ýlerleyen zamanda yumurta detoksunun tüp bebek baþarýsýný arttýrmasý konusunda kullaným alanlarýnýn artacaðýný düþünüyorum. O yüzden biz de yumurta tembelliði, tüp bebek baþarýsýzlýðý, yumurta rezervi az olan ve tekrarlayan tüp bebek baþarýsýzlýðý olan hastalarýmýzda yumurta ÝHA detoksu yöntemini uyguluyoruz."


12 Mart 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

05

TOKi’den Diyarbakýr’a Diyarbakýr'da 5 bin dev yatýrýmlar 746TOKÝ, konut inþasýna baþladý. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný Ergün Turan, "Bu konutlarýmýzýn bir kýsmýný tamamlayýp vatandaþlarýmýza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarýnda konutlarýmýzýn tamamýna yakýna vatandaþlarýmýza teslim edeceðiz" dedi. Terörden dolayý aðýr hasar gören Diyarbakýr'da 5 bin 746 konut inþa eden TOKÝ, Sur Ýçkale Vadisi Çevre Düzenlemesi ile kültürel mirasýn geleceðe aktarýlmasýný saðladý. TOKÝ tarafýndan inþa edilen 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda da sona yaklaþýldý. Terör maðduru vatandaþlarýn ihtiyaçlarý esas alýnarak yapýlan planlama doðrultusunda, Diyarbakýr'da 5 bin 746 konutun inþasýna baþladýklarýný söyleyen Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný Turan, "Bu konutlarýmýzýn bir kýsmýný tamamlayýp vatandaþlarýmýza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarýnda konutlarýmýzýn tamamýna yakýna vatandaþlarýmýza teslim edeceðiz" þeklinde konuþtu. DÝYARBAKIR SURÝÇÝ'NDE YENÝ BÝR YAÞAM ALANI OLUÞUYOR TOKÝ'nin, Diyarbakýr'da Suriçi'nin tarihi dokusuna zarar vermeden, geleneksel dokuyu koruyarak yeni bir yaþam alaný inþa ettiðini vurgulayan Turan, "Riskli alan sýnýrlarý içine surlarýn doðu bölümünde, Dicle Vadisi'ne inen dik yamaçlarda var olan kaçak yapýlaþmýþ konutlarýn bulunduðu bölümler de katýlmýþtýr. Ýçkale Vadisi, tasarým açýsýndan Diyarbakýr kent bütünü içinde birincil potansiyel olarak deðerlendirilerek, doðal ve tarihi deðerleri ile kentsel kimliðini ön planda tutan bir yaklaþýmla tasarlandý. Çalýþmada, proje alanýnýn en yalýn þekliyle kent yaþamýna sunulmasý temel ilke olarak benimsendi. Açýk alan düzenlemelerinde proje kimlik ve niteliðine uygun malzeme ve donatýlara yer verilir-

ken, Diyarbakýr Surlarý ve diðer tarihi yapýlarýn temel yapý taþý olan Bazalt, klasik ve modern biçimlerde zemin ve tematik bitkisel düzenlemenin ana bileþeni olarak kullanýldý" açýklamalarýnda bulundu. Peyzaj projesiyle bölgenin sahip olduðu deðerlerin ön planda tutulduðunu belirten Turan, "9 bin yýllýk bir geçmiþe sahip bölge, tarihsel deðerinin yanýnda Dicle Vadisi gibi Güneydoðu Anadolu Bölgesinin en önemli ekolojik koridorunun özel bir parçasý konumunda. Proje alanýnýn merkezinde yüz binlerin ziyaret ettiði, kentin en karakteristik yapýlarýndan Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesi var. Buralarý mimari açýdan da eþsiz bir eser olan yapýya hak ettiði saygýyý göstermek adýna bir kentsel odak olarak düzenledik. Ýçkale Vadisi'ni, balkonlu ve setli olarak düzenlenen meydaný, Dicle havasý ve manzarasýyla, kentin sahip olduðu tarihi, kültürel ve ekolojik zenginlik hakkýnda farkýndalýk oluþturacak þekilde özel bir platform olarak kurguladýk" ifadelerini kullandý. DÝYARBAKIR'A MODERN OTO SANAYÝ MERKEZÝ Diyarbakýr'ýn istihdamýna ve geliþimine katký saðlayacak sanayi sitesi Diyarbakýr Yeni 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kiþinin istihdam edileceðini ve 810 iþ yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi merkezi inþa ettiklerini açýklayan Turan, "Projede, 620'si 150 metrekare ve 190'ý 300 metrekare büyüklükte iki tip iþ yeri bulunuyor. Sitede ayrýca, çalýþanlarýn ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarýna yönelik idare binasý, çarþý, banka, fýrýn, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor" diye konuþtu. Diyarbakýr'da konutun yanýnda sosyal donatý projeleri de inþa ettiklerini vurgulayan Turan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Diyarbakýr'daki mevcut sanayi siteleri ve þehir içindeki iþ yerlerinin uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalýþanlarýn daha iyi koþullarda verimli üretimin saðlanmasý amacýyla tasarlanan Modern Oto Sanayi Sitesiyle, kentin vizyonuna ve istihdama katký saðlamak,

üretim altyapýsýný oluþturmak ve mesleki alanlarý geliþtirmeyi hedefliyoruz. Projelerimizi þehirlerimizin kendi kültür ve deðerlerini koruyarak yerel mimari çizgi ve yapý unsurlarý esas alarak geliþtiriyoruz. Diyarbakýr'ýn kültür, sanat, tarih ve coðrafi niteliklerinin yansýtýldýðý tasarýmlar, yöresel alýþkanlýklarý destekleyen ve geleneksel yaþamýn deðiþime uðramadan sürdürülmesinde katký yapan unsurlarý hayata geçiriyoruz.''

Dikey yapýlaþmadan yatay yapýlaþmaya geçtiklerini söyleyen Turan, "Yol haritamýzdaki en önemli unsurlardan biri yatay bir yapýlaþmadýr. Þehirlerdeki en yüksek binalar TOKÝ binalarý olmayacaktýr, diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakýþý yansýtacak önemli projeler baþlattýk. Diyarbakýr Kayapýnar ilçesinde de inþa ettiðimiz konutlarýmýz yatay mimari anlayýþý ile inþa ediliyor. 3, 4, 7 kat þeklinde farklý kat yüksekliklerinde inþa ettiðimiz konutlarýmýz yatay ve yerel mimari özellikleri ile örnek bir uygulama olacaktýr'' dedi. Diyarbakýr merkez Kayapýnar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapýmý süren, Diyarbakýr'ýn yaný sýra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarýndaki 33 bin seyirci kapasiteli stadýn tamamlanma aþamasýna geldiðini kaydeden Turan, "UEFA ve FIFA standartlarýndaki modern stadýmýz hem Diyarbakýr'a hem de bölgeye yeni bir deðer katacak. Stadýmýz tamamlanma aþamasýna geldi. Stadýmýzý en kýsa sürede bitirip Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýza teslim edeceðiz" þeklinde konuþtu. ÝHA


06

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

Mehmet Ali ABAKAY diyarbekirimtv21@hotmail.com

Eline çatal býçak verilenlerin yer sofrasýnda gülünç duruma býrakýlmalarýnýn müsebbibi kim? Ýngilizin dilini herkese mecbur dil haline getiren emperyalizmin savunulacak nesi vardýr? Kendi içinde kendisine benzemeyi reddeden kim varsa onlarý yok sayanlar, Afrika'da, Asya'da, Amerika'da sömürgelerinde bayraklarýný dalgalandýrýrken dillerini resmîleþtirmedi mi? Kendi topraklarýnda esaret halinde olanlarýn acýlarý üzerinde yükselen mutluluklarýnýn sürmesinden korku duyanlar, esaret altýnda tuttuklarý ülke insanlarýný açlýktan, hastalýktan ortadan kaldýrmadý mý? Amerika Kýtasý'nda Ýnka'yý, Aztek'i ve dahi diðer milletleri ortadan kaldýranlar, Ýspanyol, Portekiz, Ýngiliz, Fransýz ve diðer ýrkdaþlarý deðil midir? Bu gün bu kýtanýn diðer kýtalarýn rahat yüzü görmemesi, onlarýn yüzünden

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI

ÞEHÝR ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ MANÝFESTOSU-9 deðil midir? Amerika, bu ülkelerden göçenlerin birleþiminden baþka bir þey midir? Macellan, AmericoVespuçi bu kýtada katliamlarýn mucidi deðil mi? Kýýzlderililerin ahý yerde kalacaksa, Filistinlilerin acýlarý katlanarak büyürse, Afrikalýlarýn kölelikleri müzelerde unutulacaksa, beyazýn üstünlüðü din halinde devam edecekse, insan olduðumdan utanýyorum, Rabbim. Günahlarýmý affet!.. Hala insanlara sömürge aracý olan Hristiyanlýðýn, Yahudiliðin kurtuluþ aracý olduðunu dayatanlarý gördükçe coðrafyamýzda olan yangýnýn sebeplerini bilen biri olarak, "Ýkinci kez Ebabil Ordularý'ný gönder, dünyanýn dört yanýna Rabbim!.." demekle sorumluluðumuzun ortadan kalkacaðýný düþünmemeli, insan. Ýçimizdeki beyinsizlerin iþledikleri yüzünden dolayý ýstýrap duyan benliðimiz, onlarla ayný þekilde haþr edilmektense ölümü þeref bilmektedir. Kýzýlderililerin ahý yerde mi kalacaktýr, beyazlarýn yakalarýna haklarýný sormak için eller uzanmayacak mý, bir gün?

Bunlarýn sömürgeleri "Guyana" þeklinde Amerika'da, Afrika'da berdevam deðil midir? Dünyanýn polisi kesilenler, Jandarmasý olduklarýný söyleyenler, hangi beddualara müstahaktýr ki, söylenmesi ceza kabul edilir? Biz, Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'ni þehrin köprüsü, ýrmaðý, daðý ve tepesi bilinsin düþüncesiyle oluþturma anlayýþýnýn dýþýndayýz. Biz, Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'ni illerin mutfaðýnýn bilinmesi için düþünmedik. Biz, Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'ni insanlar, ne zaman tatile, hangi þehirde konaklamalý tarzýnda ikame etmedik. Elbette her þehrin mutfaðý da bilinecek, köprüsü de yer alacak, konaklama alanlarý bilinecek. Yalnýz þehirlerin dünden bu güne geliþinde karþýlaþtýklarý her zorluk, insanlarýn çektiði her acý, savaþlarda ölenler, kiþiliði ayakaltýnda çiðnenenler de olmalý. Her malýn çoðuna haram, çok sözün içine yalan karýþmamasý imkânsýzdýr. Sözün özüne gelelim: Biz, Þehir Araþtýrmalarý Merkezi'nin artýk ülke gündeminde yer almasý gerekmez mi? Ýçimizde tekrar þaha kalkar acýlar ve dökülür dilimizden baðrýmýzdan, sessizce; söylenmesi yasak biçimde, eli-kolu baðlý… Þehirleri þehir kýlan nedir, Ýbrahim? Medine, niçin "Yesrib" diye anýlmaz? Yeniden dizilir, acýlar tespih daneleri gibi yüreðime, imamesi eksik olduðu için hýçkýrýklar düðümlenir, boðazýmda. Coðrafyamýzdaki þehirlere selamýmýzý söyleyin, sevda sürgünümüz daha sürecek. De ki gönlümüzde isyan çiçekleri, rengini kanýmýzdan alýr. De ki bizi anlayamayanlara, " Þehir, insanýn esaretten halasýdýr." Gül unutmasýn hazan deminde bülbülün naðmesini, elbet beklenen bahar vardýr, tomurcuðunu çatlatacak gülün. Elbette karanlýktan sonra aydýnlýk vardýr. Elbette darlýktan sonra geniþlik mukadderdir. Sabýr, sebat sonrasýdýr, beklenen doðacak þafak. Þehirlerimiz, birer birer ülkelerde bir gündoðumunun sancýsý içindedir. Buna yorumluyoruz, çektiðimiz acýlarý. Derdimizden sitem etmiyoruz, acýlarýmýz bilenen bir kör býçak gibi hazýrlar bizi, karanlýk sonrasý aydýnlýða ve darlýktan sonra gelecek geniþliðe.

12 Mart 2018 Pazartesi Mehmet Ali ABAKAY’ýn YAZI DÝZÝSÝ

KIRKLAR DAÐI -KIRKLAR TEPESÝ ve KÝMÝ TESPÝTLER-2 UNESCO Kapsamýnda korunmaya alýndýðý duyurulan Diyarbakýr Kalesi, kayýtlara, "Diyarbakýr Surlarý", Esfel Bahçeleri de "Hevsel Bahçeleri" olarak geçti. Sadece bizim tepki gösterdiðimiz bu isimlendirmede þehrin kalesinin ve önemli bir alaný içine alan bahçelerinin isim olarak yanlýþ kullanýmýna dikkat çekerek, þehir hakkýnda hazýrlanan projede görevli olanlardan cevap alamamýþtýk. Projenin sahibi Valilik olarak görünürken, Büyükþehir Belediyesi, esas payýn kendilerine ait olduðunu billboardlarda yansýtýyordu. Belediye ile Valilik, þehrin tanýtýmýnda birlikteliðin olmasý yerinde ikiliði seçmiþ görünürken, karþýlýklý festivaller düzenleme, etkinliklerde bulunma, þehrin tanýtýmýný amaçlayan yayýnlarda ýsrarla rekabet içinde görünmekteydi. Konuyu daðýtmama adýna, Esfel Bahçeleri-Dicle Köprüsü ve Kýrklar Tepesi, bir bütünlük içinde ele alýnmalýyken, ayný projede yer almamasý, bizce büyük eksiklikti. Sur Olaylarýnýn baþlamasýyla meydana gelen tahribat, Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçeleri Projesi'nin iþlerliðini durma noktasýna getirmiþ, beklenen þehir tanýtýmý, turizmden elde edilecek gelir umutlarýný yeþermeden kurutmuþtur. Tarihî özelliklerini kaybetmemiþ, gecekondular içinde kalmýþ kimi evlerin elden çýkartýlmasý, bedellerinin o dönem astronomik fiyatlara ulaþmasý ve bir kýsmýnýn olaylar esnasýnda yýkýlmasý, istenilenin gerçekleþmesinin önüne geçmiþtir. Günümüzde özellikle kimi semtlerde bazalt evlerin cafelere dönüþtürülmesi sürecinin hýz kazanmasý, halen beklentilerin canlý tutulmasýna iþarettir. Tarihi bazalt yapýlarýnýn "1Kültür Sanat Merkezi" gibi isimler taþýmasý, bu evlerde canlý müzik programlarýyla esas kimliklerine ulaþtýðýný göstermez. Yapýlanlar, örneði Mardin'de, Gaziantep'te, Þanlýurfa'da görülenlerden farksýzdýr.


12 Mart 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

07

Nüfusa iki kez kaydedildi, baþýna gelmeyen kalmadý Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde adý nüfusa 3 ay arayla iki kez kaydedilen vatandaþ, iki yýl boyunca askere gittiðini ispatlamaya çalýþtý.

Namaz kýlarken cüzdaný çalýndý Gaziantep'te bir market iþletmecisi iþ yeri içinde namaz kýlarken içeriye giren þahýs tarafýndan masa üzerinde duran cüzdaný çalýndý. Hýrsýzlýk aný güvenlik kamerasýna yansýdý. Olay Gaziantep'te bir markette meydana geldi. Market iþletmecisi akþam saatlerinde iþ yeri içerisinde namaz üzerindeyken kimliði belirlenemeyen bir kiþi markete girdi. Marketçinin namaz kýldýðýný gören hýrsýzlýk þüphelisi þahýs fýrsattan yararlanarak masa üzerinde duran iþ yeri sahibine ait cüzdaný alarak uzaklaþtý. Hýrsýzlýk aný ise, marketin güvenlik kamerasýna yansýdý. ÝHA Türkiye'de tarýmsal sulama amacýyla kullanýlan elektrik enerjisinin yaklaþýk yarýsýnýn tüketildiði Dicle Elektrik Daðýtým bölgesinde, üyelerinin toplam borcu 1,395 milyarý bulan Þanlýurfa'nýn Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Eyyüpoðlu, þirketi hedef göstererek, bu iþi iyi yapamadýðýný ve kendilerinin þirkete talip olduðunu açýklayýnca, basýnda yer alan açýklamalarý nedeniyle hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu. Dicle Elektrik yönetiminden yapýlan açýklamada, "Þanlýurfa Ziraat Odasý Baþkaný'nýn, Dicle Elektrik þirketinin yaptýðý yatýrýmlara talip olacak kadar maddi kaynaða sahip olmasýný sevindirici bulduk. Baþkan, sorumluluðu altýndaki odaya kayýtlý çiftçilerin toplam 1,395 milyar liraya varan borçlarýný ödemesi konusunda da benzer öneriler geliþtirirse hem ülkeye, hem de bölgeye büyük

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde Mehmet Ýsa Tutuþ adlý vatandaþýn baþý, adýnýn nüfusa iki kez kaydedilmesi nedeniyle dertten kurtulmuyor. Ýki yýl boyunca askere gittiðini ispatlamaya çalýþan Tutuþ, resmi iþlemlerinden büyük zorluklarla karþýlaþýyor. Nüfusa 3 ay arayla iki kez kaydedildiðini belirten Tutuþ, "Annem 3 ay içerisinde nasýl iki kez doðum yapsýn" dedi. Kýzýltepe'ye baðlý Büyükboðaziye köyünde ikamet eden 5 çocuk babasý 50 yaþýndaki Mehmet Ýsa Tutuþ'un baþýna gelenler Yeþilçam filmlerini aratmýyor. 1990'da askerlik görevini yapan Tutuþ, 10 yýl sonra asker kaçaðý olarak aranmaya baþlandý. Köye gelen jandarma ekipleri Tutuþ'a asker kaçaðý olduðunu ve karakola gelmesini söyledi. Duruma þaþýran Tutuþ, terhis belgelerini gösterse de ekipleri ikna edemedi. Bunun üzerine Nüfus Müdürlüðüne giden Tutuþ, isminin iki kere yazýldýðýný öðrendi. Yanlýþ yazýlan kaydýn iptali için Kýzýltepe Nüfus Müdürlüðü'ne dava açan Tutuþ, aylarca ev ve mahkeme arasýnda mekik dokudu. Davayý kazanan Tutuþ, kurtuldum derken 2017 yýlýnda annesinin ölümüyle bu sefer de noter kararý ile karþýlaþtý. Talihsiz adam, þimdi de yanlýþ yazýlan kaydýn silinmesi için Kýzýltepe 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinin kararýný bekleyecek.

"3 AYDA ANNEM NASIL ÝKÝ DOÐUM YAPSIN?" Ýnþaat iþçisi olan Tutuþ baþýna gelenlerin farklý T.C. kimlik numarasýndan kaynaklandýðýný belirterek, "Usta birliðimi Afyon'da yaptým. 10 sene sonra jandarma kapýma geldi, 'Mehmet Ýsa sen asker kaçaðýsýn' dedi. 10 sene oldu askerliði bitirdim bu nasýl iþ? Benimle dalga geçtiklerini sandým. Kimliði verdim, 'Tamam' dediler. Ama bu yine 4-5 sene devam etti. Jandarma, 'Tutuþ bunun çaresi yok. Mahkemeye ver' dedi. Mahkemeye gidiyorum, hakim kimliðime bakýyor, 'Sen askerliðini yapmýþsýn' diyor. En sonunda baktým olmuyor hakime, 'Beni askere gönder' dedim. Hakim, 'Seni nasýl gönderiyim. Sen askerlik yapmýþsýn' dedi. Hakim bey þahit istedi. Þahitleri götürdüm. Ýki kayýt arasýnda 3 ay var. 3 ayda Annem nasýl doðum yapsýn. En sonunda beraat ettim" dedi.

“Madem talipsiniz, borçlarý ödeyin” katký saðlamýþ olur" denildi. Dicle Elektrik açýklamasýnda, Ziraat Odasý Baþkaný'nýn açýklamasýnýn, toplumu suça ve kaosa teþvik eden, adeta bir itiraf niteliðinde olduðuna dikkat çekilerek þöyle denildi: "Söz konusu þahsýn bize saldýran ifadeleri kabul edilir nitelikte deðildir. Eleþtiri baþka, rekabete ve emeðe saldýrgan bir tutum içerisinde kanun tanýmazlýk baþkadýr. Dicle Elektrik, sayýsýz kurum tarafýndan her iþi denetlenen, uygulamalarýný kanun ve yönetmeliklere uygun yapan, her konuda bakanlýklara hesap veren ve hesap vermek zorunda olan bir þir-

kettir. Ziraat Odasý Baþkaný'nýn þehrine ve millete hizmet etmek için þirketi almasý þart deðildir; ülkemizin her bölgesinde elektrik kullanan bir çiftçi enerji borcunu nasýl ödüyorsa, Þanlýurfalý çiftçinin onlardan bir ayrýcalýðý yoktur. Yaptýðýmýz tüm ödeme kolaylýklarýna raðmen 1,395 milyar lira elektrik borçlarý vardýr. Dicle Elektrik'e talip olacak kadar maddi kaynaklarý olduðuna göre 1,395 milyar liralýk elektrik borcunu da kolayca ödeyebilirler. Baþkan, hazýr þirkete talip olmuþken, bölgede yaygýn olan kayýt dýþý elektrik kullanýmýný ve israfý sona erdirme konusunda da bi-

"BELKÝ BENÝ TEKRAR ASKERE GÖNDERECEKLER" 2017 yýlýnda annesinin vefat etmesi üzerine yanlýþ kaydýn tekrar baþýna iþ açtýðýný vurgulayan Tutuþ, "Þimdi de noter çýktý. Vefat eden annem üzerinde bir araba vardý. Kardeþim arabanýn devrini alacaktý. Bana telefon açtý, 'Yine senin T.C. çýktý' dedi. Þimdi yine mahkemeye verdik. Bakalým 1 Nisan 2018'de mahkememiz var. Sonuç nasýl olacak bilmiyorum. Belki beni tekrar askere gönderecekler. Bir tane Mehmet Ýsa Tutuþ kayýptýr. Ýki tane isim var onun için araba devredilemiyor. Biz bu adamý nereden bulacaðýz. Nüfusun hatasý var" diye konuþtu. Tutuþ'un eþi Zehra Tutuþ da, "Eþim askerliðini yaptý. 10 yýl sonra, 'askerliðini yapmadýn' diyorlar. Eþim iþçi, inþaatlarda çalýþýyor. Her gün mahkemelere gidiyoruz. Nereye gideceðimizi bilmiyoruz, maðduruz" ifadelerinde bulundu. ÝHA

zimle el ele çalýþarak bu konudaki samimiyetini ve vizyonunu tüm Þanlýurfalýlara gösterebilir. Bir yandan ülkemizin en büyük enerji kaybýnýn önlenmesine katkýsý olur, hem de kayýt dýþý kullananlarýn sýrtýndaki kul hakkýný da ortadan kaldýrýp çok büyük sevaba girer." Bakanlar Kurulu kararýyla elektrik borcu bulunan tarýmsal sulama abonelerinin destekleme primlerine uygulanacak bloke nedeniyle Dicle Elektrik Daðýtým, bu borçlarýn dökümünü çýkardý. Buna göre, tarýmsal sulamadan dolayý en fazla elektrik borcu bulunan çiftçi Þanlýurfa'da bulunuyor. Þanlýurfalý 14 bin 369 çiftçinin elektrik borcu 1 milyar 395 milyon 723 bin lira ile daðýtým bölgesindeki diðer 5 ildeki çiftçilerin toplam elektrik borcundan daha fazla. Kerem DOÐAN


08

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

‘Bu þehrin her þey Önceki gün Güneydoðu Anadolu Ortak Akýl Platformu tarafýndan bir toplantý düzenlendi. Toplantý çok önemliydi fakat toplantý sýrasýnda verilen mesajlar ve hitap þekli çok daha önemliydi. Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, “Bu þehrin taþýnda, topraðýnda, insanýnda, kültüründe, âdetinde, geleneðinde ve sofrasýnda bir bilgelik vardýr.” dedi. AHMET BEÞENK Önceki gün Güneydoðu Anadolu Ortak Akýl Platformu tarafýndan bir toplantý düzenlendi. Toplantý çok önemliydi fakat toplantý sýrasýnda verilen mesajlar ve hitap þekli çok daha önemliydi. Kürsüde konuþma yapan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu: "Bu þehrin taþýnda, topraðýnda, insanýnda, kültüründe, âdetinde, geleneðinde ve sofrasýnda bir bilgelik vardýr." derken Ýç Ýþleri Eski Bakaný Abdülkadir Aksu ise hasret dolu sözlerle "Canýmdan çok sevdiðim Diyarbakýrlý hemþerilerim, gençlerimiz bizim için çok önemlidir" diyerek sözlerine baþladý. Sivil Topluk Kuruluþlarýný da eleþtiren Eski Bakan Aksu, birçok STK'nýn devletten ödenek istediðine dikkat çekerken Ortak Akýl Platformunun çalýþmasýnýn çok samimi ve gerçekçi bulduðunu da ifade etmesi,

STK'lara da önemli bir mesajdý. Eski Kalkýnma Bakaný ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz ise Diyarbakýr'dan dünyaya önemli mesajlar verdi ve gençleri iþaret etti: '3 önceliðim var. 1. Gençler, 2. Gençler ve 3. Yine gençler ' diyerek asýl mesajýný verdi. Son dönemlerde Devletin zirvesinin en önemli uðrak yerlerinden biride Diyarbakýr. Bölgeye gelen hemen, hemen tüm siyasiler ve bürokratlar Diyarbakýr için çok þiirsel ve olaðanüstü güzel hitaplarda bulunurken, önceki gün ortak akýl platformunun Diyarbakýr Öðretmen evinde gerçekleþtirdiði toplantý ise apayrý bir güzelliðe ev sahipliði yaptý. Baþta Diyarbakýr valisi Diyarbakýr'ý ve Diyarbakýrlýlarý onore eden muhteþem ifadeler kullanýrken, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz ise Diyarbakýrlýlara hemþerilerim diyerek hitap etti ve Diyarbakýr'ýn vekili

olmaktan duyduðu gururu dile getirdi. Diyarbakýrlýlarýn gönlüne taht kuran ve medarý iftiharý durumunda bulunan Eski Ýç Ýþleri Bakaný Abdülkadir Aksu ise doðup, büyüdüðü þehrine duyduðu hasreti "Canýmdan çok sevdiðim Diyarbakýrlý hemþerilerim' diyerek aktardý. Hem yeni hedeflerin hem de duygusallýðýn, hem de vefanýn en narin þekliyle koktuðu toplantýda büyük manalar ifade eden cümleler akýllarda kaldý. 'BU KENTÝN HERÞEYÝNDE BÝLGELÝK VARDIR' Platformun amaç ve hedeflerinin anlatýldýðý sunumun ardýndan konuþan Vali Hasan Basri Güzeloðlu, platformun kurulmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. Diyarbakýr'ýn da Türkiye gibi geliþtiðini, deðiþtiðini ve güzelleþtiðini ifade eden Güzeloðlu þunlarý söyledi: "Sýklýkla kullandýðýmýz gibi hem Diyarbakýr hem de ülkemiz için söylediðimiz bir sözü yürekten inanarak ifade etmek istiyorum. Týpký Türkiye gibi Diyarbakýr'da geliþiyor, deðiþiyor ve çok güzelleþiyor. Bu salon bunun çok açýk bir þehadetini bizlere sunuyor. Cenabý

Allah'ýn insana verdiði en büyük nimet ve ayný zamanda mesuliyet olan akýl temelinde kötülüðe karþý durmak var. Diyarbakýr'ýn özündeki deðerleri insan güzelliðini, birlik ve beraberliðini þüphesiz ki insanlarýn bugün en çok ihtiyaç duyduðu hasretleri ve deðerleri tekrar Diyarbakýr'dan baþlayarak önce ülkemize sonra tüm dünyaya sunmak adýna ortaya konulan ortak akýl platformu gayretini de içtenlikle tebrik ediyorum. Bu þehrin taþýnda, topraðýnda, insanýnda, kültüründe, âdetinde, geleneðinde ve sofrasýnda bir bilgelik vardýr. Ve bu þehir bugün hamdolsun görüyoruz ki bu özüne, deðerlerine ve zenginliðine dönük çok büyük bir iradenin de sahibidir. Aslýnda bu kadar aziz, bu kadar bilge, bu kadar derin ve iman yüklü bir kenti doðru anlamak ve bizlere de doðru aktarmak en önemli mesuliyettir. Türkiye son 15 yýlda Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde bir büyük dönüþüm ve deðiþimin içinde geliþiyor. Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte sadece


12 Mart 2018 Pazartesi

POLÝTÝKA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

09

yinde bilgelik var’

kendisine dönük mesuliyetleri olan deðil insanlýðýn ortak deðerlerine adaleti, eþitliði ve hakkaniyeti temsil ediyor. Ve þüphesiz bu büyük mücadelede de en büyük desteði milletin kendisine verdiði güven de buluyor. Ben de diyorum ki bugün bu salon Sayýn Bakanlarýmýzýn þehadeti ile bu güvenin bu duruþun ve bu deðiþimin inþallah çok açýk göstergesidir. Ve bir çaðrýyý buradan sizlerle paylaþmak istiyorum. Cumhurun reisi, ümmetin umudu Sayýn Cumhurbaþkanýmýz bir hafta sonra bugün, bu aziz þehrin konuðu ve misafiri olacak. O gün orada Diyarbakýr Cumhurbaþkanýmýza dönük sevgisini, baðlýlýðýný ve ona olan inancýný, inanýyorum ki çok güçlü bir þekilde bugüne kadar olduðu þekilde göstermiþ olacak." dedi. 'HER ÜÇ ÖNCELÝÐÝM DE GENÇLERDÝR' Daha sonra kürsüye çýkan Kalkýnma Eski Bakaný ve Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz ise þunlarý kaydetti: "Siz sahiplenmezseniz, boþluk býrakýrsanýz, 'tabiat boþluk

býrakmaz' diyorlar, bir þekilde bu boþluðu birileri dolduruyor. Siz sahiplenirseniz, gençleri sahiplenirseniz, topraðýnýzý sahiplenirseniz, tarihinizi sahiplenirseniz, inancýnýzý, örfünüzü sahiplenirseniz baþkalarý gelip onlarý tahrip edemez. Bu þehre, bu köklü medeniyete büyük

saldýrýlar yapýldý. Son 30-40 yýlda büyük tahribatlar oluþtu. Bu tahribatlar sadece maddi tahribatlar deðil. Maddi tahribat resmin sadece bir boyutu. Yakýlan, yýkýlan yerler, basýlan, yakýlan þantiyeler, verilen ekonomik zararlar bunlar iþin maddi tarafý ama bir de manevi boyutu var. Örfümüzün, geleneðimizin tahrip edilmesi, edebin ortadan kalkmasý, küçüðün büyüðün ortadan kalkmasý, ortak acýlarýn, ortak sevinçlerin yaþanamamasý, her þeyin ideolojik hale getirilmesi, her þeyin sloganik hale getirilmesi ve bir takým uyuþturucusundan baþka bir takým aþýrýlýklarýna kadar birçok tahribatlarla bu insanýmýza verilen zarar, maddi zarardan da daha önemlidir. Þimdi nasýl ki o çukur siyasetini boþa çýkarýp bu fiziki varlýklarýmýzý ihya ediyorsak, nasýl ki o tarihi eserlerimizi yeniden orijinal halinde ihya etmeye çalýþýyorsak manevi açýdan

da bunu yapmak zorundayýz. Yeniden manevi bir restorasyon yapmak zorundayýz. Bunu yapmazsak maddi olarak yaptýklarýmýzý da koruyamayýz. Burada da bana göre en önemli mesele gençlerdir. 'Birinci önceliðimiz nedir?' diye sorsanýz 'gençler' derim. 'Ýkinci önceliðimiz nedir?' derseniz 'gençler' derim. 'Üçüncü önceliðimiz nedir?' derseniz yine 'gençler' derim. Benim bu topluluktan, Ortak Akýl Platformundan en önemli beklentim açýkçasý bu" dedi. 'CANIMDAN ÇOK SEVDÝÐÝM DÝYARBAKIRLI HEMÞERÝLERÝM' Ýçiþleri Eski Bakaný Sayýn Abdülkadir Aksu yaptýðý konuþma sýrasýnda ilk olarak STK'larý eleþtirdi, ardýndan da gençleri iþaret ederek þunlarý kaydetti: "Canýmdan çok sevdiðim Diyarbakýrlý hemþerilerim, sizleri muhabbetle selamlýyor, ne kadar çok sevdiðimi bilmenizi istiyorum. Birçok sivil tolum kuruluþu var, devletini sýrtýna dayamýþ, her þeyi devletten bekliyorlar. Ortak akýl platformu ise uzun süreden beridir hasretini duyduðumuz Sivil Toplum oluþumunun nasýl olmasý gerektiðini gösterdi. Kendilerine bu duruþlarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Gençler çok önemli. O yüzden özellikle gençlerimize yönelik ufuk açýcý, geleceðe güvenle bakan, nesillere ilham verici faaliyetlerde öncülük yapmanýz lazým. Amacý halka hizmet olan siyaset kurumunun bölgemizde daha etkin ve yerinde hizmetler vermesi konusunda da öncü bir görev üstlenmesi gerekmektedir. Ortak Akýl Platformu bölgemizin ekonomik kalkýnmasýna ve huzuru ortamýnýn saðlanmasýna yönelik çalýþmalara katký verecektir" þeklinde konuþtu.


10

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

EKONOMÝ

12 Mart 2018 Pazartesi

Güneydoðu’da sanayinin çarklarý hýzlandý Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri, 2018 yýlýnýn Ocak ayýnda, 2017'nin ayný ayýna oranla yüzde 6,3'lük artýþla, 682 milyon 909 bin dolarlýk ihracata imza attý. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Baþkaný Deniz Köken, "Sýnýrýmýzýn öbür tarafýnda savaþ devam ederken, kimseyi iþten çýkarmadýk. Durmaksýzýn üretiyoruz, yeni fabrikalar da açýlacak" dedi.

“Özel halk otobüsçülerinin maðduriyeti giderilmeli” TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, "65 yaþ ve üstü vatandaþlarýmýzýn, öðrenci, engelli, polis, basýn mensubu gibi toplumun farklý kesimlerini ücretsiz ve indirimli taþýyan halk otobüsçülere verilen devlet destekleri yönetmeliðin yayýmlandýðý 2016 yýlýndan beri hiç artýrýlmadý. Otobüs baþýna verilen aylýk þehirlere göre 600-750 ve bin liralýk desteði güne böldüðümüzde otobüsçünün çay parasý bile etmiyor. Oysa kamu hizmeti veren otobüsçülere devlet daha fazla destek vermeli. Özellikle yedek parça ve yakýtta KDV indirimi yapýlmalý" dedi. Halk otobüsçülere verilen devlet desteklerinin 2016 yýlýndan beri artýrýlmadýðýný söyleyen Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn, "Tüm dünyada sosyal devletler yaþlýlarý, engellileri, öðrencileri ve toplumun dezavantajlý kesimlerini korumakla görevlidir. Ancak bu korumayý ülkemizde özel halk otobüsleri ile birlikte devlet yapýyor. Bu hizmeti yaparken hiç kuþkusuz özel halk otobüsleri devlet desteðini daha çok almalý ki hizmette aksama meydana gelmesin. Fakat ülkemizde bu kesimlere ulaþým hakký tanýnýrken sorumluluk halk otobüslerine yükleniyor. Ücretsiz taþýnan yolcular için otobüs baþýna ödenen ücret deðiþmeden devam ediyor. Bu ücretler kiþi baþýna ve güncel hesaplanýrsa sorun yaþanmaz ve esnafýmýzýn maðduriyeti ortadan kalkar" ifadelerini kullandý. Mazot fiyatlarýnýn yüzde 50'ye yakýn bir artýþ göstermesine raðmen verilen desteðin ayný kaldýðýný belirten Apaydýn, "Yönetmeliðin çýktýðý 2016'nýn baþlarýndaki mazot fiyatlarý ile þimdiki mazot fiyatlarý arasýnda

neredeyse yüzde 50 fark var. 2016 yýlýnýn ilk ayýnda Ankara'da 3,52 ve Ýstanbul'da 3,47 olan mazot, þu anda Ankara'da 5,14 Ýstanbul'da 5,10'dan satýlýyor. Yani akaryakýt fiyatlarý baþta olmak üzere lastik ve yedek parça fiyatlarý tavan yaptý. Bir otobüsün temizliði için ödenen ücret bile dört yýl önceki fiyatýn kat kat üzerinde iken halk otobüsleri için verilen destek miktarlarý hiç deðiþmedi" dedi. Sayýlarý 24 bini aþan halk otobüsçü esnafýnýn maðduriyetinin giderilmesini isteyen Apaydýn, "Bir kamu hizmeti olan 'Kent Ýçi Yolcu Taþýmacýlýk' sektöründe faaliyet gösteren özel halk otobüslerinin amacý vatandaþlara en üst seviyede nitelikli hizmet sunmaktýr. Sürdürülebilir bir faaliyet için sürdürülebilir bir gelir olmazsa olmazdýr. Halk otobüsçüler kamu hizmeti vermekten ve ücretsiz taþýma yapmaktan deðil, bu hizmetleri yaparken yeterli desteði alamamaktan þikayetçi. Halk otobüsçü, esnafý kamu görevi yaptýklarý için KDV muafiyeti, yakýt indirimi ve benzeri teþvikleri bekliyor. Ücretsiz taþýnan yolcularýn bedelleri makul seviyede karþýlanmalý. 65 yaþ ve üstü vatandaþlarýmýzýn, öðrenci, engelli, polis, basýn mensubu gibi toplumun farklý kesimlerini ücretsiz ve indirimli taþýyan halk otobüsçülere verilen devlet destekleri yönetmeliðin yayýmlandýðý 2016 yýlýndan beri hiç artýrýlmadý. Otobüs baþýna verilen aylýk þehirlere göre 600-750 ve bin liralýk desteði güne böldüðümüzde otobüsçünün çay parasý bile etmiyor. Oysa kamu hizmeti veren otobüsçülere devlet daha fazla destek vermeli. Özellikle yedek parça ve yakýtta KDV indirimi ÝHA yapýlmalý" diye belirtti.

Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Ocak ayýnda baþlattýðý Zeytin Dalý Harekâtý devam ederken, Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki iktisadi hareketlilik de dikkat çekiyor. Bölgeden yapýlan ihracat kayda deðer þekilde artýyor. Böylece operasyonun bölge illerini olumsuz etkilemediði de ortaya çýktý. Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri, 2018 yýlýnýn Ocak ayýnda, 2017'nin ayný ayýna oranla yüzde 6,3'lük artýþla, 682 milyon 909 bin dolarlýk ihracata imza attý. Þubatta da ihracat, yüzde 5,9 artarak 707 milyon 584 bin dolarý buldu. Bölgenin en önemli üretim üssü

konumundaki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Deniz Köken, durmaksýzýn üretime devam ettiklerini söyledi. Deniz Köken, "Bölgemizde þu anda bin civarýnda fabrika var, bu sayýya 500 fabrika daha eklenecek. Yer tahsisleri yapýldý. Þu anda 177'nin üzerinde ülkeye ürünlerimizi ulaþtýrýyoruz. Bu kadar sýkýntý varken, 5 yýldýr sýnýrýmýzýn öbür tarafýnda savaþ devam ederken, kimseyi iþten çýkarmadýk. Kapanan fabrikamýz olmadý, hatta yenileriyle birlikte üretim ve istihdamýmýz da artacak" diye konuþtu. ÝHA

Sofralarýn vazgeçilmez lezzeti ‘güzbez’ tatlýsý

Bitlis'in Hizan ilçesinin eþsiz lezzetleri arasýnda yer alan güzbez (ballý ceviz) tatlýsý, yörede sofralarýn vazgeçilmezi olarak biliniyor. Hizan'da bal ve ceviz hasadýnýn yapýlmasýnýn ardýndan yöre halký, 'güzbez' adýný verdikleri ballý ceviz tatlýsýný yapmaya koyuluyor. Ýsmi pek bilinmese de sofralarda eksik olmayan, yoðun bir þekilde tüketilen güzbez tatlýsý, dýþarýdan gelen vatandaþlarýn da damak tadýný bir hayli etkiliyor. Okul harçlýðýný annesi ile birlikte güzbez tatlýsý yaparak çýkaran Abdullah Yaldýz, "Hizanýmýza ait yöresel bir tatlý olan güzbez tatlýsýný Türkiye'ye tanýtmak istiyoruz. Önce balýmýzý ateþte kaynatýyoruz, sonra cevizimizi yavaþ yavaþ ilave ediyoruz. Buna ilave olarak baþka malzemeler de katýyoruz. O da bizim sýrrýmýz olsun. Yediden yetmiþe herkesin tatmasý gereken bir tatlýdýr. Hi-

zan'ýn karakovan balý ile cevizinden yaptýðýmýz bu tatlý, içerisinde hiçbir katký maddesi yoktur. Hizanýmýza misafirlerimizi davet ediyoruz, gelsinler hem Hizanýmýzý görsünler hem de yöresel tatlarýmýzdan güzbez tatlýsýný tatsýnlar" dedi. Anne Remziye Yaldýz ise güzbez tatlýsýnýn hakiki Hizan karakovan balý ile cevizinden yapýldýðýný belirterek, "Yöremizde meþhur bir tatlýdýr. Misafirlerimize ve çocuklarýmýza bu tatlýdan ikram ediyoruz. Faydalý olan bu güzbez tatlýsýný herkesin çocuklarýna vermesini tavsiye ediyoruz. Tamamen doðal ve faydalý bir tatlýdýr. Kahvaltýlarýmýzýn vazgeçilmezi olan bu tatlýyý herkesin tatmasýný istiyorum" diye konuþtu. Çeþitli iþlemlerden geçen güzbez tatlýsý, kaplara konularak hem þekil alýyor hem de uzun süreli olarak muhafaza edilirken, soðuduktan sonra servis ediliyor. ÝHA


12 Mart 2018 Pazartesi

BÖLGE

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

11

Lider kadýnlar milletin evinde 100 yýllýk top mermisi bulundu Gaziantep'te restorasyonu devam eden 300 yýllýk Mecidiye Haný'nda 100 yýl önce Fransýzlarýn attýðý patlamamýþ top mermisi bulundu. Gaziantep'in Þahinbey ilçesinde bulunan ve restorasyon çalýþmalarý süren Mecidiye Hanýnda Kurtuluþ Savaþý döneminde Fransýzlar tarafýndan atýldýðý tahmin edilen top mermisi bulundu. Yapýlan incelemede merminin patlamamýþ olduðu belirlenirken, savaþ döneminde kente atýlan 60 bin top mermisinden biri olduðu belirtiliyor. Bulunan top mermisi hakkýnda bilgi veren Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu, "Mecidiye Han bin 725 yýlýnda yapýlmýþ bir handýr. Burasý yaklaþýk 20 yýldýr otopark olarak kullanýyordu. Þahinbey belediyesi olarak burayý satýn alarak restorasyonunu yapýyoruz. Hanýn restorasyonunu yaparken tabi Gaziantep kadim bir þehirdir. Ýngiliz ve Fransýzlar tarafýndan Gaziantep'e 60 bin top mermisi atýlmýþ. 65 santimetre boyunda 17 santimetre çapýnda bir top mermisi bulduk. Bomba imha ekiplerini çaðýrdýk onlar inceleyecek. Eðer barutu boþaltýlabilirse, müzemizde sergileyeceðiz" diye konuþtu. Öte yandan Kurtuluþ savaþýnda dillere destan bir mücadele sergileyen Antep'in 6 bin 317 þehit verdiði bilinirken, Fransýz ve Ýngilizlerin kuþattýðý Antep yokluk içinde verdiði mücadele sonrasý iþgal devletlerini püskürtmeyi baþarmýþtý. Antep'e daha sonra TBMM tarafýndan 'Gazilik' unvaný verilirken bölge halký çalýþkanlýðý ile kenti sanayi þehri haline dönüþtürerek, þu anda Türkiye'nin en büyük 5. sanayi þehri haline getirdi. Türkiye'nin ekonomisine büyük katký saðlayan Gaziantep ile ilgili tarihi kaynaklarda Kurtuluþ savaþý döneminde Fransýz ve Ýngilizler tarafýndan kente 60 bin top mermisi atýldýðý yer alýyor. ÝHA

Mardin Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Mustafa Yaman'ýn eþi Gülseren Yaman, Mardin'de her sektör ve her alanda görev yapan onlarca kadýnla vali konaðýnda bir araya geldi. Evinin kapýlarýný bu kez de Mardinli kadýnlara açan Gülseren Yaman, Mardin'de kadýnlarýn çok güçlü olduðunu söyledi. Mardin'de 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda vali konaðýnda her alanda görev yapan kadýnlarla kahvaltýda bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükþehir Belediye Baþkanvekili Mustafa Yaman'ýn Eþi Gülseren Yaman, Türkiye'de ve Mardin'de kadýnlarýn güçlü, azimli ve üretken oluþlarýnýn gurur verici olduðunu kaydetti. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankýrý, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroðlu'nun eþi Canan Miroðlu, þehit anneleri, korucu kadýnlar, kurum amiri eþleri, kadýn hakimler, avukatlar, ev hanýmý, zabýta görevlisi, kadýn garson, bebek bakýcýsý, sivil toplum kuruluþu temsilcisi, muhtarlar ve her alandan kadýn temsilcilerin katýldýðý programda kadýnlar baþarý hikayelerini paylaþtý.

Kadýnlarýn yeni nesilleri þekillendirmesinde önemli bir rolü olduðunu vurgulayan Gülseren Yaman, kadýnlarýn toplumda güçlü ve üretken olmasýnýn ülkenin geliþmesine ve büyümesine büyük katký sunduðunu söyledi. Kadýnlarýn yeni nesillerin þekillendirilmesinde büyük önemi olduðunu belirten Yaman, "Kadýnlara balýk tutmayý öðretmek gerek. Bir kadýn hayatta dimdik durabilen, gelecek nesillere þekil veren önemli

Avrupalý gençler Van’a hayran kaldý Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (Van YYÜ) koordinatörlüðünde Avrupa Birliði Erasmus Gençlik ve Gençlik Hareketliliði Programý kapsamýnda Avrupa ülkelerinden gelen gençler Van'a hayran kaldý. Avrupa Birliði Erasmus Gençlik ve Gençlik Hareketliliði Programý kapsamýnda 10 ülkeden kente gelen gençler, Van bir hafta boyunca Van'ýn tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerini görme fýrsatý buldu. Gençler, Van YYÜ Van Kedisi Araþtýrma Merkezinde koruma altýna bulunan Van kedileriyle keyifli anlar yaþadý. Türkiye'nin ev sahipliðinde Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Ýspanya, Ýtalya, Polonya, Slovakya, Letonya, Yunanistan, Litvanya ve Romanya'dan gelen gençler, Van'ýn kültürel yapýsýndan etkilendiklerini belirtti. Erasmus Plus Gençlik Programý hakkýnda gazetecilere bilgi veren Van YYÜ Proje Destek Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Oðrak, proje kapsamýnda Türkiye'den 30 öðrenciyi Avrupa'nýn 7 ülkesine gönderirken, Avrupa'nýn 10 ülkesinden de 30 genci Van'da aðýrladýk-

bir deðerdir. Birbirimize destek olmalý daha çok çalýþmalý üretmeliyiz. Kadýnlarýmýz her alanda birbirine destek olmalý. Çocuklarýmýzý imanlý, vatanýný seven hayýrlý birer bir evlat olarak yetiþtirmek en zor en önemli görevimiz. Mardin'de bugüne kadar 5 bin kadýnýmýzý konaðýmýzda aðýrladýk. Burasý bizim deðil, milletin evi ve milletin evinin kapýlarý sizlere sonuna kadar açýk. Yeniden günümüzü kutluyorum" diye konuþtu. ÝHA

larýný söyledi. Avrupa'dan gelen gençlere eðitimler verdiklerini aktaran Oðrak, "Kültürler arasý etkileþim yaparak kentimizi tanýmalarýný saðladýk. Vanýmýzý tanýtmaya yönelik doðal güzellikleri, kültürel zenginliklerimizle ilgili tanýtýmlar yaptýk. Bu eðitimin bir formatý var. Bu format kapsamýnda düzenlediðimiz programla Vanlý gençlerle iletiþim kurup arkadaþlýklar kurmalarýný saðladýk. Ayný zamanda Van gezileri düzenledik. Gezimiz kapsamýnda gençlerimiz, Van'ýn zengin kültürel yapýsýndan etkilendiler. Van kilimleri, Van balýðý, Van Gölü, Van kedisi, Akdamar Adasý, Van Kalesi gibi tarihi dokuyu görme imkaný buldular. Yaklaþýk 10 ülkeden gençler geldi. Ýtalya, Portekiz, Litvanya, Estonya, Polonya, Yunanistan, Çekoslovakya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gençler geldi" dedi. ÝHA


12

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

SAÐLIK-YAÞAM

12 Mart 2018 Pazartesi

Bu hastalýk evlilikleri tehdit ediyor Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op.Dr.Esra Demir Yüzer, evliliðin temel yapý taþlarýnýn baþýnda gelen cinsellik, vajinismus nedeniyle ertelenmesi ve kaçýnýlmasý gereken bir problem haline dönüþtüðünü söyledi. Op.Dr.Esra Demir Yüzer, "Cinsel hayattaki bu eksiklik aylar hatta yýllar geçtikçe evliliðe ciddi anlamda zararlar verebiliyor, hatta tedavi edilmezse evliliðin bitmesine sebep oluyor" diye konuþtu.

Op.Dr.Esra Demir Yüzer, günümüzde bir çok çift bu durumun tedavi edilebilen bir hastalýk olduðundan habersiz olduðunu dile getirerek, "Evliliðin ilk gecesi ortaya çýkan bu tablo çiftler açýsýndan geçici bir durum gibi düþünülmektedir. Vajinismus cinsel iliþki sýrasýnda pelvik taban(alt taban) kaslarý yani vajeni saran kaslarýn, kadýnýn isteði haricinde kasýlmasý ile vajen giriþinin daralmasý dolayýsýyla iliþkinin imkansýz ya da aðrýlý hale gelmesidir. Vajinismus bir hastalýk deðildir. Vajinismus bir cinsel uyum sorunudur. Bilinçaltýndaki sorunlarýn bir sonucudur. Vajinismus bir cinsel fobi sorunudur. Geçmiþte bizzat yaþanan veya baþkalarýndan duyulan abartýlý ve kötü cinsel hikayeler bu fobinin geliþmesine neden olur. Vajinismus kapalý toplumlarda daha sýk görülen çocukluktan gelen yanlýþ öðretiler sonucu geliþen bilinçaltý kaygý bozukluðudur. Çok nadir de olsa vajende doðuþtan veya sonradan geliþen sorunlardan da kaynaklanabilmektedir" dedi. Op.Dr.Esra Demir Yüzer, bazý toplumlarda çocukluktan beri kýz çocuklarýna davranýþsal ve duygusal olarak öðretilen, büyüdüklerinde vajinismusa neden olabilen bazý öðretiler bulunduðuna dikkat çekerek, "Cinsel organa dokunulmamasý gerektiði, bacaklarýn kapalý tutulmasý gerektiði ve bunun gibi unsurlardýr. Vajinismus ilk gece korkusudur. Ýlk gece korkusu evlenmeden önce kadýnlarýn kötü cinsel tecrübelerini paylaþmasý ile oluþur. Kadýn bu korkuyu aklýnda öyle büyütür ki sevdiði eþi ile çok istemesine raðmen, istem dýþý vajinal ve vücut kasýlmalarý nedeniyle cinsel birliktelik yaþayamaz. Vajinismus eþlerini severek evlenen kadýnlarda da görülür. Bu kadýnlar seviþmeden zevk alýrlar, cinsel istekleri gayet iyidir. Ancak penisin vajene giriþi sýrasýnda kendilerinin bile fark etmediði kasýlmalar nedeniyle cinsel birliktelik gerçekleþmez. Bu kasýlmalar bazý kadýnlarda bacaklarýný açamayacak kadar bacaklarda, kalçalarda, kollarda veya sadece alt taban kaslarýnda olabilir. Sadece alt taban kaslarýnda kasýlma olan kadýnlarda penisin ucu vajene girer fakat ilerleyemez. Çiftler bu durumu "bir duvar var, duvara çarpýyor, mümkün deðil ilerlemiyor'' diyerek ifade ederler. Bu þekilde gebe kalan birçok vajinismus problemi yaþayan kadýn vardýr. Vajinismus, kadýnýn tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladýðý bir sorundur. Bu haliyle vajinis-

mus ''erteleme hastalýðý'' olarak da adlandýrýlýr. Kadýnýn tedaviye gelmemesi için hep bir bahanesi vardýr. Halbuki vajinismus tedavisi %100 olan bir sorundur. Tek gereken kadýnýn kendine ve cinsel terapistine güvenmesidir. Vajinismus tedavisi genelde çok rahat ve basit bir süreç olup hastaya hastanýn sýkýntýlarýna uygun þekilde yapýlmaktadýr. Vajinismus hastalarýnýn en sýkýntýlandýðý süreçlerden bir tanesi tedavide ne ile karþýlaþacaklarý, yapmaktan korktuklarý þeylerin onlardan istenip istenmeyeceðidir. Özellikle muayene, parmak egzersizleri vajinismus hastalarýnýn iliþkiden daha fazla kâbus haline gelmektedir. Vajinismus tedavisi, kiþinin kaygý ve korkularýný yönetebilme becerisini saðlýklý düþünebilmeyi, gerçekleri görüp yaþayabilmesi üzerine kurulmuþ bir süreçtir. Tedavi plâný hastanýn kimlik ve kiþilik yapýsýna göre düzenlenir. Kimi hastalar sadece bilgilendirme ile sorunlarýný aþarken, kimi hastalarýn anne, baba ve çocukluk iliþkilerine kadar inmek gerekebilir. Bazý hastalarda ise davranýþçý egzersizler ve telkin faydalý olmaktadýr. Kimi hastalara ise kombin dediðimiz her sistemden içeren tedavi yöntemleri birleþtirilerek uygulanabilir. Sonuçta seçilecek tedavi yöntemi hastaya uygun þekilde seçilir ve hastanýn sýkýntý yaþadýðý, rahatsýzlýk duyduðu, yapmaktan korktuðu þeyler istenilmez. Tamamen kiþiye duygularýný kontrol etme becerisi öðretilir" þeklinde konuþtu. Unutulmamalý ki; cinselliðin, evlilikte ertelenmesi ya da kaçýlmasý gereken bir durum olmamasý gerektiðini anlatarak açýklamasýný þöyle sürdürdü; "Vajinismus tedavi edilmez ise evliliklerin bitmesine bile sebebiyet verebilecek kadar büyük bir sorun haline gelebilir. Þunu da belirtmek gerekir ki boþanmak vajinismusta çare deðildir. Farklý bir erkekle cinsel iliþkide yine vajinismus sorunu devam edecektir. Bu yüzden mutlaka profesyonel bir yardým almak gerekir. Tarafýmýzdan Türkiye'nin her köþesinden hatta yurtdýþýndan bile binlerce hastamýzý tedavi ettik. Öyle durumlar oluyor ki 1 satte, bazen 1 günde bazen de 3 günde tedavisini tamamladýðýmýz hastalar var. Vajinismus tedavisi sonrasý kadýnlarýn ortak söylediði söz :'' Keþke daha önce gelseydim.'' Keþke dememek için tedavinin ertelenmemesi gerekmektedir. Unutmayýnýz ki ertelemeden, doðru merkezde doðru uzmanla bu hastalýktan kýsa sürede kurtulabilirsiniz. Bu sayede maddi ve manevi olarak yýpranmamýþ olup, mutlu bir þekilde evliliðinize devam edebilirsiniz." ÝHA

“Etkileyici dudaklara sahip olmak hayal deðil” Estetik Dr. Vecdi Bayramoðlu, "Ýnce dudaklara sahipseniz dert etmeyin. Estetik olmadan, dolgun ve kusursuz dudaklara kavuþmak mümkün" dedi. Clinicpark Estetik Dr. Vecdi Bayramoðlu, dudaklarýn doðuþtan ince yapýlý, belli belirsiz bir þekilde olabileceðini belirterek, "Yaþ ilerledikçe de dudaklar hacimlerini kaybederler. Hacmin yaþ ilerledikçe kaybolmasý dudaklardaki yað dokusunun kaybolmasý sebebiyle gerçekleþir. Böyle durumlarda dudak dolgusu kullanýlarak dudaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasý söz konusu olur. Dudaklar estetik bir görünüme kavuþturulur. Dudak dolgusuyla kalýnlaþtýrma ve yeniden þekil verme iþlemi en çok tercih edilen estetik operasyonlardandýr. Yüz hatlarýnýn dudak þekliyle uyumlu hale gelmesi, yüzün ifadesinin etkileyici bir biçim almasý ve yaþlanma belirtilerinin ortadan kaldýrýlarak daha dinç bir görünüm elde etmek dudak dolgusuyla mümkündür" ifadelerini kaydetti. Dr. Vecdi Bayramoðlu, birçok kiþinin dudaklarýnýn daha hacimli olmasýna, þeklen daha güzel durmasýna önem verdiðini anlatarak, "Yüz ifadesinde çok önemli bir yeri olan dudaklarýn daha estetik bir þekle kavuþturulmasý dudak dolgusuyla saðlanýr. Dudak dolgusu sadece bir dudak kalýnlaþtýrma iþlemi deðildir. Dudaklar kiþinin ihtiyacý olan görünüme göre yeniden þekillendirilir. Dudaklarý hacimlendirme giriþimleri kiþinin kendi vücudundan alýnan bazý dokular kullanýlarak gerçekleþtirilebildiði gibi yapay dolgu maddeleri enjekte edilerek de yapýlabilir. Kiþinin kendi vücudundan alýnanlarla gerçekleþtirilen kalýnlaþtýrma daha kalýcý bir yöntemdir. Kalýcý olan yapay dolgu maddeleri kullanmak da mümkündür fakat bunlardan geri dönüþün çok zor olmasý ve doðallýk konusunda pek baþarýlý olamamalarý nedeniyle çok tercih edilmezler. Hyaluronik asit dudak dolgusu iþlemlerinde en çok tercih edilen dolgu maddesidir. Bu madde vücutta doðal olarak bulunan bir maddedir. Bu yüzden alerjik reaksiyonlar göstermezler. Dudaða uygulanan dolgu maddesinin türüne göre kalýcýlýk süresi de deðiþir" dedi. ÝHA


12 Mart 2018 Pazartesi

HABER

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

13

“Dünyanýn ViCDANI olmaya devam edeceðiz” Baþbakan Binali Yýldýrým, Türkiye'nin, 2016 yýlýnda Orta Doðu ve Afrika ülkeleri baþta olmak üzere yaklaþýk 6,5, 2017 yýlýnda ise 8 milyar dolar düzeyinde resmi kalkýnma yardýmýnda bulunduðunu açýkladý. Baþbakan Binali Yýldýrým, sýnýr tanýmadan ihtiyacý olan tüm dünya ülkelerine yardým elini uzatan Türkiye'nin, mazlumlar için umut ýþýðý olmayý sürdürdüðünü belirterek, Orta Doðu ve Afrika ülkeleri baþta olmak üzere dünyada pek çok ihtiyaç sahibi ülkeye 2016 yýlýnda yaklaþýk 6,5, 2017 yýlýnda ise yaklaþýk 8 milyar dolar düzeyinde resmi kalkýnma yardýmýnda bulunulduðunu açýkladý. Baþbakan Yýldýrým, elini mazlumlar için taþýn altýna koymaktan çekinmeyen Türkiye'nin, insani yardýmlarýný arttýrarak sürdürdüðünü bildirdi. Türkiye'nin, dünyanýn pek çok ülkesine yaptýðý kalkýnma yardýmlarýný deðerlendiren Yýldýrým, dil, din, ýrk ve renk ayrýmý yapmadan tüm mazlumlara kucak açan Türkiye'nin, komþusu açken tok yatmayý zül gören bir kültürün temsilcisi olduðunu ifade etti. "Bugün Doðu Guta'da ve Arakan'da yaþanan trajedi dün bir baþka dünya ülkesindeydi, belki yarýn bir baþka dünya ülkesinde yaþanacak" diyen Yýldýrým, "Doðu Guta ve Arakan'daki manzara karþýsýnda dünya ülkeleri sýrtýný dönerken, Türkiye daha fazla gözyaþý dökülmesine engel olabilmek için yoðun çaba harcadý. Milyonlarca insan bir lokma ekmek ararken, Türkiye olarak medeniyetimizin bize yüklediði misyon gereði bu acý manzaralara gözümüzü kapatamayýz. Bugüne kadar mazlumlarýn feryatlarýna kulaðýmýzý týkamadýk, bundan sonra da týkamayacaðýz. Tüm mazlumlara bundan sonra da ayný þuur ile elimizi uzatmaya devam edeceðiz" dedi.

"TÜRKÝYE, 3,5 MÝLYONA YAKIN SIÐINMACI KARDEÞÝ ÝLE AÞINI VE HAYATINI PAYLAÞIYOR" Yýldýrým, BM verilerine göre dünyada en çok mülteci barýndýran ülkenin Türkiye olduðunu belirterek, insan odaklý diplomasisiyle Türkiye'nin, 3,5 milyona yakýn sýðýnmacý kardeþine kapýlarýný açtýðýný, aþýný ve hayatýný paylaþtýðýný söyledi. Baþbakan Yýldýrým, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Acýnýn dilinin, dininin ve ýrkýnýn olmadýðýný biliyoruz. Bu konularda çok hassas olan hükümetimizin çabalarýyla Türkiye, 2015 yýlýnda olduðu gibi, 2016 yýlýnda da 6 milyar dolarlýk insani yardým ile dünyanýn 'en cömert donör ülkesi' oldu. 2017 yýlý kesin olmayan, ön araþtýrma verilerine göre ise resmi kalkýnma yardýmlarýnýn alt kategorisi olan insani yardým tutarý 7 milyar dolarýn üzerinde gerçekleþti." "ULUSLARARASI ALANDA YÜKSELEN KONUMUMUZ SÜRÜYOR" Türkiye'nin 2015 yýlýnda yapmýþ olduðu resmi kalkýnma yardýmlarý tutarýnýn 3,9 milyar dolar civarýnda olduðunu hatýrlatan Yýldýrým, Türkiye'nin, 2016 yýlýnda yaptýðý resmi kalkýnma yardýmlarýnýn bir önceki yýla göre yüzde 65 artarak, yaklaþýk 6,5 milyar dolar mertebesinde gerçekleþtiðini bildirdi. Bunun tarihi bir rekor olduðunu kaydeden Yýldýrým, bu tablonun tüm dünyaya, Türkiye'nin uluslararasý alanda yükselen bir konumda olduðunu kanýtladýðýný ve 2017 yýlý ön araþtýrma verilerine göre de Türkiye'nin 8 milyar dolar civa-

rýnda resmi kalkýnma yardýmý tutarý ile pek çok geliþmiþ ülkeyi geride býrakarak, üstün bir sorumluluk örneði gösterdiðini söyledi. Yýldýrým, 2016 yýlýnda OECD-DAC (Kalkýnma Yardýmlarý Komitesi) üye ülkelerinin toplamda 142 milyar 619 milyon dolar kalkýnma yardýmý yaptýðýný hatýrlatarak, Türkiye'nin bu ülkeler arasýnda 6. sýrada yer aldýðýný ve 2017 yýlýnda da üst sýralarda olmasýnýn beklendiðini ifade etti. "EN ÇOK YARDIMI SURÝYE ALDI" "Baþta savaþlar ve doðal afetler nedeniyle yaþanan zorlu süreçler tüm dünya ülkelerinin geleceðini ve huzurunu sýkýntýya sokuyor" diyen Baþbakan Binali Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Hükümetin milletten aldýðý güçle uyguladýðý reformlar ve programlar neticesinde Türkiye, artýk alan el deðil, veren el konumunda. 2017 yýlýnda ülkemiz en fazla kalkýnma yardýmlarýný Orta Doðu ve Afrika ile Balkan coðrafyasýna, ülke bazýnda ise Suriye'ye yaptý. 2023 vizyonu çerçevesinde ülkemiz kendisine küresel olarak her alanda etkili bir aktör olma hedefi koydu ve bu doðrultuda TÝKA'nýn da sahadaki proje ve faaliyetlerine hýz verildi. 2017 yýlýnda yurt dýþýndaki 60 Program Koordinasyon Ofisi ile baþta yakýn coðrafyamýz Balkanlar, Orta Doðu, Orta Asya ve Kafkaslar olmak üzere Afrika, Latin Amerika, Güney Asya ve Okyanusya gibi uzak coðrafyalarda da TÝKA faaliyetlerine devam ediyor." "TÝKA'nýn 1992-2002 yýllarý arasýnda gerçekleþtirdiði proje sayýsý 2 bin 200 civarýnda iken hükümetin baþarýlý stratejileriyle 20032017 arasý dönemde 20 binin üzerinde proje ve faaliyet hayata geçirildi" diyerek sözlerini sürdüren Yýldýrým, Türkiye tarafýndan yapýlan yardýmlarda öncelikli olarak temel kalkýnma ihtiyaçlarýnýn giderilmesine yönelik sosyal altyapýlar ve hizmetler, üretim sektörleri yanýnda kriz bölgelerini rahatlatacak acil insani yardýmlara yoðunlaþýldýðýný bildirdi. "DÜNYANIN VÝCDANI OLMAYA DEVAM EDECEÐÝZ" Baþbakan Yýldýrým, açýklamalarýný þöyle tamamladý: "Ülkemizin dünyanýn en büyük 18. ekonomisi olmasýna raðmen, insani yardýmlarda birçok geliþmiþ ülkeyi geride býrakmasý, Türkiye'nin insani krizlere duyarlýlýðýnýn ne kadar yüksek olduðunu ve sürdürülebilir kalkýnma için sorumluluk üstlenmekten geri durmadýðýný göstermektedir. 2011 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenen En Az Geliþmiþ Ülkeler Konferansýnda bir söz verdik ve dedik ki; 'ülkemiz bu ülkelere yönelik 10 yýl boyunca yýllýk 200 milyon dolar yardým edecek.' Geçen bu süre zarfýnda ne yaptýk? 2011-2017 arasýnda en az geliþmiþ ülkelere 1,8 milyar dolarý geçen miktarda yardýmda bulunduk ve zoru baþardýk. Uluslararasý taahhütlerimiz ve insani sorumluluklarýmýz çerçevesinde dünyanýn vicdaný olmaya devam edeceðiz." ÝHA


14

DÜNYA

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

12 Mart 2018 Pazartesi

BM Yüksek Komiserinden ‘çocuk istismarý’ uyarýsý BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Kate Gilmore, “Çocuk istismarýna karþý hoþgörülü olunamaz. Birleþmiþ Milletler cinsel sömürü konusunda çocuklarýn ve yetiþkinlerin istismarýna karþý sýfýr hoþgörüsüzlük politikasýný onaylamalýdýr” dedi.

Birleþmiþ Milletler (BM), kriz ortamlarýnda olan çocuklarýn korunmasý gerektiðini bildirdi. BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Kate Gilmore, çocuk istismarý ve cinsel sömürüye karþý hoþgörülü olunmamasý gerektiðini belirtti. BM Ýnsan Haklarý Yüksek Yüksek Komiseri Kate Gilmore, çocuklarýn haklarýna iliþkin yapýlan yýllýk toplantýda deðerlendirmelerde bulundu. Gilmore, çocuklarýn aile bireylerinin ayrýlmasýndan, zorla çalýþtýrýlmaya; cinsel sömürüden yoksulluða kadar birçok zorluklarla karþý karþýya kaldýðýna dikkat çekerek, "Geçen yüzyýlýn son on yýlýndan bu yana çatýþmalar yüzde 75 oranýnda arttý. Bugün 357 milyon çocuk çatýþma bölgele-

rinde yaþamaktadýr. Milyonlarca çocuk, sel baskýnlarýndan, depremlerden ve kasýrgalardan, politik ve ekonomik istikrarsýzlýktan ve silahlý çatýþmalardan, yetiþkinlerin suistimallerinden etkilenmektedir. Ýnsanlýðý, çocuklarýn korumasý için derhal harekete geçmeye çaðýrýyorum" dedi. Dünya nüfusunun yarýsýný, çocuklarýn ve mültecilerin oluþturduðunu belirten Gilmore, "Bir çocuðun haklarý, hiçbir zaman onlarý terk etmez. Çocuk istismarýna karþý hoþgörülü olunamaz. Birleþmiþ Milletler cinsel sömürü konusunda çocuklarýn ve yetiþkinlerin istismarýna karþý sýfýr hoþgörüsüzlük politikasýný onaylamalýdýr. Konunun geciktirilmesinden Birleþmiþ Milletlerin utanç

Güzellik fuarý kapýlarýný açtý

Eyfel Kulesi’nin etrafýna kurþun geçirmez cam Fransa'nýn baþkenti Paris'te teröre karþý kurþun geçirmez cam duvarlarla çevrelenen Eyfel Kulesi'nin, Fransa Ulusal Bayramý'nda açýlacaðý belirtildi. Baþkent Paris'in sembolü tarihi Eyfel Kulesi'nin dört bir tarafý, terör saldýrýlarýna karþý 6,5 santim kalýnlýðýnda 3 metre 24 santim yüksekliðinde þeffaf cam duvarla kaplanýyor. Eyfel Kulesi'ni çalýþtýran kulenin bakýmýndan ve güvenliðinden sorumlu olan müdürü Alain Dumas, basýna yaptýðý açýklamada, “Geçen yýl Eylül ayýnda baþlayan sitenin güvenli hale getirilmesi çalýþmalarýnýn Fransa'nýn Ulusal

duymasý gerekiyor. Uluslararasý Ýnsan Haklarý Yasasýnýn her yaþtaki insanlar için geçerli olduðu bilinmelidir. Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesinin yedinci maddesinde, insan haklarýnýn korunmasýna dikkat çekilmiþtir. Özellikle çocuklar için bile insan haklarý vardýr" ifadelerine yer verdi. Ülkelerindeki þiddetten kaçarak Avrupa ülkelerine sýðýnan mültecilerden en az 100 bininin çocuk olduðu ve ilk olarak Avusturya ve Almanya'ya kaydedildiði belirtildi. Kayýt yapýlýp þimdi izine rastlanmayan çocuklar ise kayýp olarak biliniyor. Almanya'da 2017 yýlýnda 0-17 yaþ arasýnda 11 bin çocuðun kayýp olduðu belirtilirken, Avusturya'da ise 3 bin çocuðun kaybolduðu bildirildi. Özellikle mültecilerin aðýrlýklý olarak Balkan rotasýný kullandýklarý 2015-2016 yýllarýnda, ellerinde herhangi bir kimlik ve belge olmayan çocuklarýn sayýsýný fazla olduðu, hem kaydý yapýlmamýþ hem de kayýt listesinde bulunmayan çocuk oranýnýn ise çok daha fazla olduðu tahmin ediliyor. UNICEF kayýp çocuklarýn büyük bir bölümünün 14 yaþýn altýnda olduðunu açýkladý. ÝHA

bayramý 14 Temmuz'a kutlamalarýna yetiþecek" dedi. Eyfel Kulesi'ne giriþ ve çýkýþlarýn iki taraftan yapýlacaðý, kurþun geçirmez cam duvarlarýn yaný sýra giriþ ve çýkýþ köþelerinde camdan güvenliði saðlayacak olan bekçi kulübeleri de yerleþtirilecek. Eyfel Kulesine 2015 yýlýnda önlenen saldýrýlardan sonra güvenlik tedbirleri gündemdeydi. Ayrýca Eyfel kulesinin çevresindeki yeþil alan ve bahçe düzenlenmesi peyzaj mühendisleri tarafýndan aslýna uygun þekilde düzenleneceði belirtildi. ÝHA

Almanya'nýn Düsseldorf kentinde kendi alanýnda dünyanýn en büyüðü olan "Uluslararasý Güzellik ve Kozmetik Endüstrisi Fuarý" (Düsseldorf Beauty) baþladý. Almanya'nýn Düsseldorf kentinde yaklaþýk bin 500 þirketin katýlýmýyla kendi alanýnda dünyanýn en büyüðü olan "Uluslararasý Güzellik ve Kozmetik Endüstrisi Fuarý" (Düsseldorf Beauty) baþladý. 33 yýldýr yapýlan fuara tahminen 55 bin kiþinin katýlmasý bekleniyor. 70 bin metrekare üzerine kurulu fuarda sektördeki son yenilikler sergileniyor. Saç bakýmý, cilt bakýmý, makyaj malzemeleri, yapay týrnak, manikür, pedikür ve daha birçok kozmetik alanýnda sergilenen ürün yoðun ilgi çekiyor. Güzellik fuarýnýn bu yýl ana konusu

çevrimiçi hizmet ve dijital ürünler. Fuarda bulunan birçok yeni marka en yeni, en güncel ürünleri internet ortamýnda daha iyi nasýl tanýtacaklarýný ve müþteriye sunacaklarý konusunda da bilgi alýþveriþinde bulunuyor. 40 deðiþik ülkenin temsil edildiði güzellik fuarý, kozmetik markalarý, kuaförler, týrnak uzmanlarý, masörler, makyözler ve güzellik uzmanlarýný bir araya getirdi. Fuar Direktörü Michael Degen basýna yaptýðý açýklamada, "Almanya'da bu branþta çalýþan 120 bin kiþiye profesyonel olarak yararlanabilecekleri teçhizatlar sunuyoruz" dedi. Almanya'da güzellik ve bakým alanýnda yapýlan 2,7 milyar cironun büyük bir kýsmýnýn fuarýn düzenlendiði Düsseldorf kentinde yapýldýðýný söyleyen Degen, "Bu þehir bu alanýn en büyüðü" dedi. ÝHA


HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

15

“ittifaklar konusunda almýþ olduðumuz bir karar yok” Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, 2019'da yapýlacak seçimlerde ittifak konusunda parti olarak aldýklarý bir karar olmadýðýný belirterek, "Bizim hiç kimseden, hiçbir partiden bir teklif beklentimiz yoktur. Kategorik olarak þu veya bu partiyle ittifak yapmayýz diye bir ön yargýmýz da yoktur ama bizim bir çizgimiz vardýr, deðerlerimiz vardýr" dedi. HÜDA-PAR Diyarbakýr il teþkilatýnýn 2. Olaðan Kongresi gerçekleþtirildi. Seyrantepe Kapalý Spor Salonu'nda düzenlenen ve HÜDAPAR Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu ile partililerin katýldýðý kongre Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Kongrede bir konuþma yapan Yapýcýoðlu, siyasetin de gündeminde olan ittifaklar konusuna deðinerek, "Bize göre seçim eðer normal

Diyarbakýr Ö Z

YIL: 34

SAYI: 10967 12 Mart 2018 Pazartesi

SAHÝBÝ: Berfin ÖZDEMÝR

zamanýnda yapýlacaksa, yani 3 Kasým 2019'da yapýlacaksa þimdiden ittifaklarýn konuþulmasý normal deðildir. Öyleyse daha 20 ay varken niye ittifaklar o kadar çok tartýþýlýyor. Ya seçimi öne alacaklar ya da ülkenin asýl gündeminin üzerini örtmek için bu kadar öne alýyorlar. Millet bize soruyor. Bu meselelerin konuþulmasý için henüz erken dediðimizde bize, 'Siz þu ittifakta veya bu ittifakta yer alacak mýsýnýz? Siz falanlarla veya filanlarla ittifak yapar mýsýnýz? Yoksa kapýlarýnýz kapalý mý' diye soruyorlar. Þu adamla veya þu parti ile ittifak yaparýz veya yapmayýz gibi bir no-

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Jan BELEK GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ahmet BEÞENK SAYFA EDÝTÖRÜ Kerem DOÐAN

YAZAR Hatice KAMER MUHABÝRLER Ümit ÖZDAL Ýhsan ÖZDEMÝR Faruk ÞÝMÞEK

ktada deðiliz. Bu konuda parti olarak almýþ olduðumuz bir karar yoktur" diye konuþtu.

Yayýn Türü: Yerel süreli yayýn. ÝDARE VE HABER MERKEZÝ ADRESÝ Ýçofis Kýþla Sokak (Yurt Kur Karþýsý) Kýsmet-2 Apt. No: 4

Yeniþehir/DÝYARBAKIR TEL-FAX : 0412 229 21 05

"Bizim hiçbir partiden teklif beklentimiz yok" Hiç kimseden, hiçbir partiden veya hiçbir gruptan bir teklif beklentileri olmadýðýný aktaran Yapýcýoðlu, þunlarý kaydetti: "Kategorik olarak þu veya bu partiyle ittifak yapmayýz diye bir ön yargýmýz da yoktur ama herkes þunu bilsin; bizim bir çizgimiz vardýr, deðerlerimiz vardýr. O deðerlerimize zarar verecek, çizginin dýþýna çýkacak hiçbir harekette bulunmayýz. Ýslam'a ve bizim deðerlerimiz olan Ýslami olan þeylere, Müslümanlara açýktan saldýran insanlarla beraber bizim yürüyecek tek bir adým yolumuz da yoktur. Biz kendi günah yükümüzü zor taþýdýðýmýza inanýyoruz ama baþýndan beri þunu söyledik; herhangi bir meselede memleketin menfaati ve ümmetin maslahatý bizim gittiðimiz yönün tersindeyse biz her zaman için kendi þahsi ve grup menfaatlerini milletin menfaatine, ümmetin maslahatýna feda etmiþizdir, bundan sonra da feda edeceðiz." Kongre sonunda HÜDA-PAR Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýna Mehmet Kaya seçildi. ÝHA

BASILDIÐI YER: Selahattin-i Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Sitesi D-4 Blok altý No: 12 Baðlar/DÝYARBAKIR TEL: 0412 252 55 59 KURULUÞ TARÝHÝ: 24 NÝSAN 1984

Resmi Ýlan Fiyatý: Cm. 10.40 TL - Kongre Ýlaný: 150 TL - Zayi Ýlaný: 10 TL

e-posta: ozdiyarbakirgazetesi @mynet.com Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýn kendisine aittir. Öz Diyarbakýr Gazetesi Basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.


ÖZ DÝYARBAKIR GAZETESÝ

12 Mart 2018 Pazartesi

Þýrnaklý kadýnlar ilk kez stadyumda maç izledi Þýrnak'ta kadýnlar, ilk kez bir futbol karþýlaþmasýný stadyumda izlemenin sevincini yaþadý. Kadýnlar, futbolcularýn "Erkeðin 'adam' olduðu yerde kadýna her gün 8 Mart'týr" pankartýný ayakta alkýþladý.

73 Þýrnak Belediyespor Kulübü, kentte kadýnlarý, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle, Öz Ýdil Spor ile yapacaðý karþýlaþmaya davet etti. Davet üzerine maça yoðun ilgi gösteren kadýnlar, ilk kez stadyumda futbol karþýlaþmasý izlemenin sevincini yaþadý. 90 dakika boyunca tezahürat yapan kadýnlar, tribünlerde ilginç görüntüler oluþturdu. Kadýnlar, futbolcularýn "Erkeðin 'adam' olduðu yerde kadýna

CMYK

her gün 8 Mart'týr" pankartýný da dakikalarca ayakta alkýþladý. Çatýþma ve huzursuzluk nedeniyle kaybolan 73 Þýrnak Belediyespor'u tekrardan diriltmek için ellerinden geleni yaptýklarýný belirten Kulüp Baþkaný Emin Yürek, "Þýrnak Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Turan Bedirhanoðlu bu iþe el attý. Hep beraber bir oluþuma gittik. Amatör lig gurubumuzda namaðlup devam ediyoruz. Grubumuzda birinciliði garantiledik. Bu sürece gelene kadar tabi zorluklar yaþadýk. Ýþ adamlarýmýz bu takýma sahip çýkmýyorlar. Þu an bizimle ilgilenen Belediye Baþkanýmýz Turan Bedirhanoðlu'dur. Tabii ki bu destek de bir yere kadardýr. Bundan sonraki süreçte play-off maçýmýz var. Tek maç olduðu için kazanan bir üst lig olan BAL'a çýkýyor. Þýrnak'ýn tek reklam vizyonu spordur. Biz çocuklarýmýzý sokaktan spora, sokaktan sanata, sokaktan kültüre projeleri adý altýnda devam ediyoruz" dedi. Baþkan Yürek, "8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü geçen günlerde kutladýk. Kadýnlar Günü'nü sadece bir gün deðil her gün kutlamamýz gerekir. Bunun örneðini bugün

oynadýðýmýz karþýlamamýza taþýdýk. Tribünlerimiz doldu taþtý. Kadýnlarýmýz bizi yalnýz býrakmadýlar. Kadýnlar bizim anamýz, bacýmýz, eþimizdir. Biz her günü onlarla yaþýyoruz. Bu dünya onlarsýz olmaz. Bu sene Türkiye genelinde kadýna þiddet hayýr diye bir kampanya baþlatýldý. Biz de burada çorbada bir tuzumuz olsun dedik" diye konuþtu.

Ýlk kez bir futbol karþýlaþmasýný izlediklerini anlatan Ayþe Ýskenderoðlu, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla yapýlan bu etkinlikte özellikle Belediye Baþkaný Turan Bedirhanoðlu'na teþekkür ediyoruz. Bugün burada olmaktan çok keyif aldýk. Böyle organizasyonlarýn devam etmesini istiyoruz. Kadýnlar tribünlerde erkeklerden çok daha iyi taraftarlýk gösterisi sergileyebiliyor. Bu maçtan heyecan aldýk. Bir ara kendimizi davulun baþýnda bile gördük. Ýlk defa katýlýyorum böyle bir organizasyona. Devamýnýn olmasýný istiyorum. Çünkü çok keyif aldýk ve çok heyecanlandýk" ifadelerinde bulundu. Gül Uçar ise, "Bizi buraya davet eden 73 Þýrnak Belediyespor Kulüp Baþkaný Emin Yürek'e teþekkür ediyoruz. Þýrnak'ýn normalleþmesiyle beraber hepimizin istediði þeyler olmaya baþladý. Bu tür müsabakalarýn yapýlmasý ve özellikle kadýnlarýn içinde yer almasý hepimizi mutlu ediyor. Tribünlerde bugün kadýnlarý görmek ayrý bir gurur, ayrý bir sevinçti bizim için. Her þeyin daha güzel olacaðýna inanýyoruz" dedi. ÝHA

12 03 2018 0  
12 03 2018 0  
Advertisement