Page 1

-«œÀÌVÕL

"ÛiÀÜiÌiÀˆ˜}

HMDDUJDQJQXPPHU 6HSWHPEHU

>>ÀÛiÀ}>`iÀˆ˜}ʜ«ÊÓ{ÊÃi«Ìi“LiÀ *Àœ“>ޜ˜VÕL


INHOUDSOPGAVE

Pagina

De redactie in actie Nieuws van de PR-commissie Agenda jaarvergadering Notulen algemene jaarvergadering 25-09-2006 Jaarverslag 2006-2007 Jaarverslag handbal 2006-2007 Jaarverslag jeugd 2006-2007 Feyenoord Gait Boerkamp-dag Grote Clubactie Handbalkamp 2006-2007 Keeperstraining seizoen 2007-2008 Seizoen voor D1 ook weer begonnen Klaverjassen Handbalprogramma Promayonclub Jarig in september Jarig in oktober

1

2


DE REDACTIE IN ACTIE. De vakantie zit erop; het seizoen 2007/2008 is begonnen! Er wordt alweer volop getraind, geoefend en de competitie staat voor de deur. Vóór jullie ligt de presentatiegids, samen met de eerste Inspeler van dit nieuwe seizoen. Ziet er goed uit hè? Met z’n allen gaan we er vàst voor zorgen, dat ons clubblad goed gevuld gaat worden. Het vorige seizoen lukte dat ook prima, dus wij, als redactie, hebben er alle vertrouwen in. Zet de inleverdata in je agenda, zodat je bijdrage op tijd binnen is. Dan komt het helemaal voor elkaar!... Wij wensen iedereen een geweldig en sportief seizoen! De Redactie. Jan, Ton, Hans en Peggy.

Graag kopij inleveren vóór 7 oktober 2007 peggy-hendriks@hetnet.nl

Check óók onze internetsite: www.overwetering.nl !!!

Inlever- en verschijningsdata 2007: Kopij inleveren: 07 okt 2007 02 dec 2007 03 febr 2008 06 apr 2008 08 juni 2008

De Inspeler verschijnt rond: 25 okt 2007 19 dec 2007 20 febr 2008 23 apr 2008 25 juni 2008

Van de redactie 2


HARLEMAN SCHILDERSBEDRIJF

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

www.harleman-schilders.nl Kornet van Limburg Stirumstraat 14 8121 DZ OLST, Tel: (0570) 56 13 87, Fax: (0570) 56 11 87

3


4


NIEUWS VAN DE PR-COMMISSIE: Zo, een nieuw seizoen, weer nieuwe kansen. Een ieder weer goed uitgerust, dus we kunnen weer aan de slag.Dit jaar nog een paar activiteiten. Allereerst de jaarmarkt op zaterdag 15 september. Natuurlijk zijn ook wij weer van de partij. Waar? U raad het al: naast het pand van Oosterhoff Meubelen. U kunt ook nu weer naar hartelust strijden om de titel van Schutterkoning (of -koningin) van 2007.Nu maar hopen dat de weergoden ons goedgezind zijn. Als laatste activiteit hebben wij natuurlijk weer onze Hafkamp-playback-show op vrijdag 08 december. Het lijkt nog wat aan de vroege kant, maar laat de hersenen vast werken over de vraag wie wat gaat doen! Het is per slot van rekening altijd weer lachen, gieren, brullen! Wij gaan ons alvast beraden over welke activiteiten wij het volgend jaar zullen organiseren. Een hele klus, maar wij doen het graag. PROGRAMMA 2006/2007 Zaterdag 15 september 2007: jaarmarkt Vrijdag 08 december 2007: Hafkamp playback-show PROMOTIE-ARTIKELEN: Ze zijn er weer!!!!!!!!!!! Die schitterende grote, gele paraplu’s met logo! Te koop o.a. in de kantine voor €11,50. Tevens zijn er nog een aantal minishirts in de kleur geel met groene opdruk te koop voor €5,--.

SPONSORJAARMARKTPLAATS

Heeft u binnenkort iets te melden over uw bedrijf laat het ons dan weten. Wij zorgen dat uw bericht in de sponsorhoek wordt opgenomen. Voor informatie: Eddy Hafkamp tel. 0570-593648, Jan Harmsen tel. 0570-563495 5


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING HIERBIJ NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SC OVERWETERING, WELKE GEHOUDEN WORDT OP MAANDAG 24 SEPTEMBER 2007 IN HET CLUBGEBOUW, AANVANG 20.00 UUR. 1. Opening 2. Ingekomen stukken/mededelingen 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 september 2006 (zie inspeler verschijning september 2007) 4. Jaarverslagen(zie Inspeler) 5. Financieel verslag 2007/2008 6. Verslag kascommissie 7. Vaststellen contributie seizoen 2007/2008 8. Begroting seizoen 2007/2008 9. Jubilarissen PAUZE 10. Bestuursleden: a. aftredend als bestuurslid de heer Bart Otter b. aftredend en herkiesbaar de heer Harry Hoonhorst c. kandidaat bestuursleden de heren Pieter Everts, Marco Jansen en Geert Kruitbos 11. Rondvraag 12. Sluiting Bestuur sc Overwetering September 2007

www.vanginkelhengelsport.nl

6


NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING SC OVERWETERING D.D. 25 SEPTEMBER 2006

Aanwezig: 33 leden Afwezig met kennisgeving: Chris van Loohuizen, Martin Dollenlamp, Bart Otter jr., John Doornebosch, Hein te Riele, Rudi Logtenberg, Anton Vrielink, Ben Hekman, Johan van Bessen. 1.De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder namens het bestuur van harte welkom. Er wordt ĂŠĂŠn minuut stilte gehouden ivm het overlijden van Martin Peppelenbos en Dhr.Willemsen. De voorzitter doet vervolgens een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden als vrijwilliger zowel voor onze beide sporten voetbal en handbal als voor de overige taken zoals de kantine. Zegt het voort! De voorzitter stelt voor de agenda iets aan te passen. De rondvraag voor de pauze en de jubilarissen na de pauze. 2.Notulen van de Algemene Jaarvergadering van 26 september 2005. Floris den Dunnen merkt op dat de kascie. geen decharge verleent aan de penningmeester maar een voorstel doet aan de vergadering. Verder bedankt de voorzitter de 2e secretaris voor het verslag. 3.Jaarverslagen. a.Jaarverslag van de secretaris, wordt akkoord bevonden en vastgesteld. b.Jaarverslag van de jeugd, wordt akkoord bevonden en vastgesteld. c.Jaarverslag van de handbal, wordt akkoord bevonden en vastgesteld. Ieder die hieraan een bijdrage aan heeft geleverd wordt vriendelijk bedankt.

7


4.Financieel verslag 2005-2006. De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting bij het financieel verslag van de vereniging, de kantine en het geconsolideerde financiĂŤle verslag. De vergadering gaat akkoord met het verslag en vervolgens wordt het financiĂŤle verslag vastgesteld met dank aan de penningmeester. 5.Kascommissie. De kascommissie bestond dit jaar uit Floris den Dunnen en Chris van Loohuizen. Wederom wordt de kanttekening geplaatst dat het een enorme klus is om penningmeester te zijn bij Overwetering gezien de hoeveelheid werk. Het zag er allemaal prima uit. Opvallende zaken waren de forse stijging van de energielasten en minder winst in de kantine. Beide heren hebben een verklaring ondertekend en stellen de vergadering voor om decharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering verleent vervolgens de penningmeester decharge. Het komend jaar zal de kascommissie bestaan uit Floris den Dunnen en Ali van Dam. Hein Scheffer meldt zich aan als reserve. De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet! 6.Contributies. De contributies worden vastgesteld conform het voorstel met een kleine trendmatige verhoging. Aan de orde komt vervolgens de opzegtermijnen van de contributies. Nu is de peildatum 1 juni en moet men bij een opzegging doorbetalen einde seizoen. In de praktijk blijkt dit vaak problemen op te leveren doordat mensen de machtiging intrekken. Het bestuur zal tzt met een nieuw voorstel komen en tevens zal bekeken moeten worden in hoeverre het huishoudelijk reglement moet worden aangepast.

8


9


7.Begroting 2006-2007. Wederom geeft de penningmeester een uitleg bij de begroting. Vervolgens wordt de begroting vastgesteld met dank aan de penningmeester. 8.Rondvraag Ali van Dam is vorig jaar lid van verdienste geworden. Zij is diep teleurgesteld in de wijze waarop het afgelopen seizoen de problemen binnen de handbal zijn opgelost. Zij geeft daarom haar speld als lid van verdienste terug. Hein Scheffer vraagt om een toelichting rondom de problemen binnen de handbal. De voorzitter geeft vervolgens een korte toelichting. Pauze. 9.Bestuursmutaties. Bart Gerfen is tussentijds gestopt met zijn bestuursfunctie. De voorzitter dankt hem voor de gedane zaken en zijn inzet en overhandigt Bart een pen en een bos bloemen. De voorzitter geeft aan dat hij zelf, omdat hij waarnemend voorzitter is, in het eerste kwartaal van 2007 zijn functie wil neerleggen. Mocht er dan een nieuwe voorzitter kunnen worden benoemd zal er een extra algemene leden vergadering worden uitgeschreven. 10.Jubilarissen. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Dhr.Roverts van de KNVB. Zie bijlage: Gerard Kinds krijgt GOUDEN SPELD van de KNVB! Jubilarissen overig: Anton Mentink werd zaterdag voorafgaand aan de vergadering gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Johan van Bessen (bij afwezigheid) , Francois Bijsterbosch en Anton Lubbers worden gehuldigd voor hun 40 jarig lidmaatschap en krijgen hiervoor de bijbehorende speld. Anton Vrielink (bij afwezigheid) wordt gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap en zal de speld alsnog krijgen. 11.Leden van Verdienste. Het bestuur stelt voor om Henk Kinds, Hein te Riele en Rudi Logtenberg te benoemen als Lid van Verdienste voor onze vereniging. De vergadering gaat hier mee akkoord. 10


11


Henk Kinds: Henk (Hein) Kinds is reeds vanaf de fusie Olst-Boskamp (1972-1973) wedstrijdsecretaris van Overwetering. Hij is al die jaren actief geweest als scheidsrechter Hij zorgt voor de indeling van de seniorenteams Hij is contactpersoon voor de regioverenigingen ivm o.a. de oefenprogramma’s Hij verzorgt de scheidsrechters voor de diverse teams Hij speelt een grote rol bij het nieuwe pasjessysteem Hein te Riele: Hein is begonnen als jeugdleider Was al betrokken bij het drukken van het clubblad Neptunes/SCOW, tegenwoordig de inspeler, die toen werd gedrukt bij Ten Have Hein is ongeveer 16 jaar leider van ons eerste elftal geweest Hij is nog steeds actief binnen de vereniging voor ons informatiebord en nog vele andere zaken achter de schermen. Rudi Logtenberg: Rudi is voor zover we kunnen nagaan al ca. 23 jaar actief bij de jeugd Hij was actief als jeugdleider Hij heeft het wedstrijdsecretariaat verzorgd voor de jeugd en doet dat nog Hij is contactpersoon naar de KNVB voor wat betreft de jeugd Hij heeft een aantal jaren in het eerste elftal gespeeld Hij is de drijvende kracht achter de jeugd en is sinds ca. 17 jaar voorzitter van de jeugdcommissie We hopen dat genoemde heren nog lang actief zullen blijven binnen onze vereniging.

Tot slot sluit de voorzitter om 21.18 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Rolf Lugtmeier (2e secretaris)

12


2006/2007 Jaarverslag sc Overwetering seizoen 2006/2007

Geachte leden.

In vogelvlucht een verslag over wat in onderhavig seizoen zoal heeft plaatsgevonden.

Een woord van dank is op zijn plaats voor de mensen die hun medewerking hebben verleend om de vereniging draaiende te houden. Het verdere wel en wee van de vereniging heeft u kunnen volgen in de Inspeler gedurende het seizoen 2006/2007. Binnen de vereniging hebben wij een aantal commissies. Zij hebben allen een zelfstandige taak die noodzakelijk is om van sc Overwetering een goed draaiende organisatie te maken. Van deze commissie treft u een eigen verslag aan in de Inspeler. De kantinecommissie. Deze commissie met daarbij de vele, vele medewerkers/ster heeft het seizoen 2006/2007 weer uitstekend werk verricht. Vele handen maken nog steeds licht werk. In het financiĂŤle overzicht van de penningmeester zal zien zijn dat de inkomsten uit de kantine weer uitstekend zijn. Dit is ook echt noodzakelijk omdat deze inkomsten een grote invloed hebben op de totale financiĂŤle huishouding van de vereniging, waarom de bereidheid van de leden om kantinedienst(en) te draaien beslist nodig is. De jeugdtoernooicommissie. Dit jaar zijn er gelukkig weer de gebruikelijke jeugdtoernooien gespeeld. W.Mulderij E en F pupillentoernooi en voor de eerste keer het Gerard Kinds toernooi voor D pupillen en C pupillen. De jeugdcommissie. Lees het verslag in deze inspeler. De handbalcommissie. Lees het verslag in deze Inspeler. Het wedstrijdsecretariaat. Hein Kinds heeft uiteindelijk de negen senioren elftallen weer voldoende kunnen bemannen. Echter tijdens de doordeweekse inhaalwedstrijden, periode vanaf de zomertijd, bleek het bemannen van enkele elftalen een moeizaam proces. Bovendien is gebleken dat er te pas en te onpas tijdens het voetbalseizoen wordt afgeschreven om redenen van vakantie, vrijgezellen weekend e.a. 13


Hierdoor wordt het wel steeds moeilijker voor het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast was het bijna ieder weekend weer een hele toer om voor voldoende clubscheidsrechters bij de thuiswedstrijden van de diverse elftallen zorg te dragen. Met passen en meten( en hier wordt onnodig veel tijd mee versleten) is dit weer gelukt. Indien de bereidheid om thuiswedstrijden te fluiten nog verder afneemt zal dit gevolgen kunnen hebben voor het doorgaan van de thuiswedstrijden en dit gaat dan weer gepaard met het opleggen van geldboetes door de KNVB. Conclusie: Hein Kinds heeft dringend nieuwe clubscheidsrechters nodig en zeg ook niet te snel af voor een wedstrijd c.q. plan vakanties, vrijgezellen weekenden tijdens de vrije voetbalweekenden. Bij Hein Kinds kan het gehele voetbalprogramma gedurende het seizoen worden verkregen. Heren voetballers die door een blessure ophouden met het actief voetballen meld u aan voor de functie van clubscheidsrechter. Er is een dringende behoeftigheid. Bij voldoende aanmeldingen zal sc Overwetering zorgdragen voor een cursus. Sponsorplatform. Zij hebben weer een prachtige presentatiegids verzorgd en een flinke bijdrage geleverd om de financiële huishouding van sc Overwetering op peil te houden. PRcommissie. Deze commissie zorgde voor diverse geslaagde activiteiten, zoals de Logtfietsbingo op Hemelvaartsdag, de Hafkamp Playbackshow, de compostactie en de grote clubactie. Verder werd er melding gemaakt in VI d.d. 9 mei 2007, nummer 19, dat sc Overwetering uit Olst op 9 juni het Ter Beek Vriendschap Tournament organiseert. Naar aanleiding van dit toernooi stond er een groot verslag op de website van IJsselmeervogels uit Spakenburg. Uit informatie is vernomen dat Studio Sport volgend seizoen hiervan ook mededeling zal doen. Onderhoudscommissie. De heer Brinkhof heeft met de steun van deze commissie(een fantastisch stel”jonge”kerels) zorg kunnen dragen voor o.a. schone kleedkamers, kleine reparaties, belijnen en onderhoud van de velden e.a. Heren/Dames vutters die vrijblijvend een dag in de week iets om handen willen hebben in de gezonde buitenlucht schroom niet en meld u aan. Vele handen maken nog steeds licht werk. Om verder niemand en dan ook niemand te vergeten wil ik een ieder voor zijn of haar vrijwillige inzet voor de vereniging bedanken. Degenen die niet willen stilzitten bij de CV of TV of nog tijd overhouden en toch iets willen doen voor deze prachtige/fijne vereniging wacht niet meld u aan. Weet u het nog? Het wachten is nog steeds op die ene man of vrouw.

14


Het handbal/voetbaljaar 2006/2007 bij sc Overwetering zit erop. Echter gedurende de stille periode is er door de Prommayon club(als u wilt weten wie dat zijn kom dan eens op een maandagavond in het clubhuis) een prachtig terras aangelegd nabij veld 3 en de nodige rotzooi rondom de velden schoongemaakt, waaronder het speeltuintje. In de Inspeler treft u tevens de agenda aan voor de algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag 24 september 2007. Zoals u kunt lezen bij punt 10 van de agenda ben ik afredend. Het wordt tijd dat iemand anders de fakkel van mij overneemt. Na 18 jaar secretaris te zijn geweest van deze schitterende club (helaas hebben heel veel leden dit niet in de gaten)vind ik het welletjes. Het waren prachtige jaren met uitzondering van het seizoen 2005/2006. Misschien kan ik nog meer bijstrepen op de balk maar mijn pen is leeg en het hoofd is leeg. Bart Otter jr, Secretaris.

VERKOOP • REPARATIE • APK-KEURING • INRUIL • FINANCIERING • SCHADE

De Meente OLST, Tel. (0570) 56 14 56 Dijk 54 WIJHE, Tel. (0570) 52 45 85 15


Jaarverslag handbalseizoen 2006 – 2007 Er zit weer een handbalseizoen voor ons op. Tijd voor een verslag van het afgelopen jaar. In het begin van het seizoen zijn Dames 1 + selectie begonnen met een trainingsweekend in Heino. Dit zou o.l.v. Dick van der Voort zijn maar helaas kon hij de handbal dit seizoen niet meer combineren met zijn werk Het geplande weekend is wel doorgegaan met andere vrijwilligers die hun assistentie verleenden. Zoals jaarlijks was er ook nu weer de Gait Boerkamp-dag die altijd aan het begin van de competitie gehouden wordt. Alle Dames en jeugdteams hebben hieraan deelgenomen. Eind september zijn alle teams gestart met de zaalcompetitie, behalve Dames 1 die begon pas half oktober. We hadden een moeilijk start met Dames 1 in de zaalcompetitie omdat er een paar getalenteerde speelsters van Overwetering naar andere verenigingen zijn gegaan. Dames 1 heeft een moeilijk seizoen gehad mede doordat er geen vaste trainer was. Helaas zijn ze gedegradeerd en hopelijk kunnen ze het komende seizoen weer te promoveren. Dames 2 heeft dit seizoen in de derde klasse gespeeld. De Dames hebben ook een moeilijk seizoen gehad omdat ze vaak speelsters moesten afstaan aan Dames 1. Gelukkig hebben ze de 3e klasse kunnen behouden. Dames 3 heeft een goed seizoen gedraaid. Ook zij moesten af en toe speelsters afstaan aan Dames 2. Gelukkig zijn ze geëindigd bovenin het rijtje. De dames hebben zelf tijdelijk voor een coach en een trainer gezorgd. De zaalcompetitie was voor enkele jeugdteams een moeilijke competitie. Dit kwam doordat sommige teams bij de hoogste klasse waren ingedeeld. We hopen voor hun dat ze het volgende seizoen in een klasse komen te spelen van hun eigen niveau. In de zaal is er niet één team kampioen geworden. We zijn de scheidsrechters die het afgelopen seizoen voor ons gefloten hebben enorm dankbaar. Want zonder scheidsrechters géén competitie. We hopen dat er in het nieuwe seizoen een aantal mensen bereid zijn om een


scheidsrechterscursus te willen volgen want helaas gaat één scheidsrechter ons verlaten. En we hebben ze nodig. In december hebben we de Appeldag georganiseerd voor de jeugd. Deze dag heeft een nieuwe invulling gekregen mede te danken aan enthousiaste vrijwilligers. De jeugdspeelsters mochten vriendinnen meenemen naar deze dag. In voorgaande jaren waren dit andere verenigingen. Door deze nieuwe opzet is dit een zeer geslaagde dag geworden en hebben we er weer een aantal nieuwe speelsters mogen verwelkomen.. Ook was er in december de traditionele Oliebollenaktie, Marius Jaspers heeft looptraining gegeven aan alle teams. De belasting was voor sommige speelsters erg groot waardoor de opkomst minimaal was. Erg jammer. We willen deze looptraining graag een vervolg geven maar hoe of wat dat is op dit moment nog niet helemaal bekend. In maart was er een medewerkeravond speciaal om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet bij de Hand- en Voetbal. Het was een zeer geslaagde avond en hopelijk komen er volgend jaar weer net zoveel vrijwillige handbalmensen of misschien wel meer. Wij hebben afscheid genomen van Hoofdjeugdtrainster Helma Meijerman. Helma is naar een andere vereniging gegaan en is daar nu Hoofdtrainster. Wij wensen haar veel succes. We zijn druk op zoek naar een nieuwe Hoofdjeugdtrainer tot die tijd worden de trainingen verzorgd door eigen leden van de vereniging. In juni is er een beachhandbaltoernooi geweest. Daar is één team van Overwetering naartoe geweest. Als afsluiting van het seizoen is er een Jeugdhandbalkomp geweest op SC Overwetering. Dit is een zeer geslaagd weekend geweest. We hopen voor volgend jaar dat er nog meer jeugdleden meegaan. Dit i.v.m. het 25 jarig bestaan van het Handbalkamp. Dit kamp is gepland in mei 2008 en het is NIET op SC Overwetering. Het seizoen is weer voorbij. Er is nog steeds een tekort aan vrijwilligers maar er wordt hard aan gewerkt om de bezetting weer op peil te brengen. Dus voel je je geroepen? Kom gerust helpen. Tot slot willen wij alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen bij de handbal betrokken zijn geweest heel hartelijk bedanken en we hopen dat we het komende seizoen ook weer op jullie te kunnen rekenen. De Handbalcommissie 18


Jaarverslag Jeugdafdeling voetbal 2006-2007 Jeugdbestuur: R.Logtenberg(voorzitter),H.Nuesink (penningmeester), H.Hoonhorst(afgevaardigde hoofdbestuur),H.Kamphuijs(lid),F.Verwoolde(lid) Werkterreinen: R.Logtenberg: Algemene en technische zaken H.Nuesink:Toernooien H.Hoonhorst:Materiaal en nieuwe leden H.Kamphuijs:Activiteiten F.Verwoolde: Wedstrijden Daarnaast geeft B.Jansen(niet commissielid) veel ondersteuning bij de ledenadministratie,het vermelden van de wedstrijdprogramma’s en het pupillengebeuren op de zaterdagmorgen. We ervaren dat de bezetting van het jeugdbestuur minimaal is.Voor het komende seizoen willen we proberen het jeugdbestuur verder aan te vullen,zodat de taken nog beter verdeeld kunnen worden en nog beter ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Algemeen:

Totaal beeld Het seizoen 2006 – 2007 is voor de jeugdafdeling over het algemeen een rustig en goed verlopen jaar geweest.

Ouderhulp in alle facetten Om een jeugdorganisatie goed draaiende te houden is ouderhulp onontbeerlijk (op allerlei terreinen).Gelukkig waren ook dit jaar weer diverse ouders hiervan overtuigd. Hartelijk dank!

Communicatie Dit jaar hebben we wederom de teamgesprekken met de junioren gehouden.De afzonderlijke juniorenteams hebben dit seizoen 1x een gesprek gehad met het jeugdbestuur , waarbij diverse zaken op de rol stonden.Ook hebben we tijdens deze gesprekken een enquête formulier laten invullen om de mening van de junioren op diverse terreinen nog beter in kaart te kunnen brengen.N.a.v. deze uitslag hebben we werkpunten op kunnen stellen.De gesprekken zullen we het komende seizoen continueren. 19


Daarnaast hebben we middels structurele informatie in het clubblad getracht ouders en spelers constant van zaken op de hoogte te houden.Middels onze contactpersoon G.Grashof (PR commissie) hebben we hier een vaste vorm aan gegeven.Ook is de communicatie uitgebreid naar de internetsite.De externe communicatie is beter in de steigers gezet. Voor het komende seizoen willen we op de ingeslagen weg doorgaan en zo mogelijk de PR commissie met meerdere personen uit breiden. M.b.t. de gehanteerde calamiteitenformulieren(verslagformulieren van leiders na afloop van een wedstrijd) merken we op dat het alleen zinvol is als er echt calamiteiten zijn.De leiders hebben dan de plicht direct het formulier in te vullen,zodat het jeugdbestuur zonodig adequaat kan handelen. Jeugdkader

De betrokkenheid van de junioren bij onze club is erg hoog en dat willen we graag erg hoog houden.Naast het voetballen zijn veel junioren bereid extra hulp op het gebied van begeleiding,scheidsrechteren etc. binnen de pupillen te geven.Onze zorg daarbij is deze junioren goed te begeleiden en in te zetten.Voor het komende seizoen moet dit een hogere prioriteit krijgen. Jeugdvoetbalbeleidsplan

De verdere uitwerking heeft een lage prioriteit gehad!Lopende zaken en onderbezetting van het jeugdbestuur zijn hier debet aan.Er zijn dit jaar andere prioriteiten gesteld. Spelerspas

Vanaf 2007 hebben alle D t/m A jeugdleden een verplichte spelerspas gekregen.De KNVB streeft naar een betere legitimatieplicht. -Technische zaken: - Invulling kader

Ook dit jaar is het moeilijk gebleken de begeleiding van alle teams rond te kijken.Gelukkig is het ons voor de start van het seizoen gelukt de teams van begeleiding te voorzien.We realiseren ons wel dat bereidwilligheid van een ieder hierbij nodig is! - Junioren

Dit jaar hebben we een minimaal aantal spelers in de A groep gehad en hebben noodgedwongen de keuze gemaakt diverse B junioren vervroegd door te schuiven naar de A. In eerste instantie hebben we gestreefd naar twee A teams,echter dit bleek niet

20


haalbaar.Daarnaast hebben we wel een jonge selectiewaardige A1 neer kunnen zetten. De B jeugd heeft i.v.m.de doorschuiving en het niet kunnen formeren van een A2 groep een moeilijker jaar gehad (B1) en met grote aantallen spelers gewerkt (B2). De C groep heeft in zijn totaliteit op een hoog niveau gespeeld en goede resultaten geboekt. De C1 groep is in de loop van de competitie overgeplaatst naar de eerste klasse.Alle 3 teams hebben een goed seizoen gedraaid. Binnen het bekergebeuren is A1 doorgedrongen tot de finale. Helaas hebben ze de finale niet mogen winnen!

*Pupillen Behoudens de D1 pupillen spelen alle teams mee in een najaars- en voorjaarsreeks.Binnen de F pupillen hebben we ook dit jaar met enkele teams deelgenomen aan de competitie en met de andere F pupillen 4 tegen 4 gespeeld. Binnen de D en E categorie hebben we wisselende resultaten ervaren.Leeftijd en niveau waren hier en daar struikelblokken.Toch is er met veel enthousiasme gewerkt. Binnen de gehele pupillen afdeling hebben we dit jaar nadrukkelijk gestreefd naar een goede communicatie en coĂśrdinatie binnen de diverse leeftijdscategorieĂŤn.Met de aanstelling van enkele coĂśrdinatoren binnen de E en F categorie hebben we daar een juiste en goedwerkende vorm aan gegeven.Opvallend is dit jaar de enorme aanwas van F pupillen. De pupillen hebben dit jaar tijdens de winterperiode meegespeeld in de zaalvoetbalcompetitie van de regio Salland.

*Algemene opmerking In januari heeft de storm ervoor gezorgd dat we enkele maanden niet konden beschikken over het trainingsveld i.v.m. schade aan de lichtmasten.Onze dank gaat uit naar de spelers en begeleiders omdat zij zich m.b.t. de trainingen hebben moeten behelpen en dit prima hebben gedaan.

Activiteiten: Uit het oog springende activiteiten dit seizoen waren:

*St.Nicolaasfeest Het Sint Nicolaasfeest is met behulp van de scouting Raalte goed geregeld.We kunnen hier volgend jaar(eventueel in samenwerking met de afdeling handbal) mee doorgaan.

21


*Oliebollentoernooi Dit toernooi is altijd een leuke en gezellige afsluiting van een kalenderjaar.Het grote aantallen pupillen vraagt wel wat aanpassingsvermogen m.b.t. beschikbare sporthaluren.

*Jeugdkamp Dit jaar wederom een enorme deelname en een geslaagd evenement.

* Feyenoord I.v.m. de samenwerkingsovereenkomst hebben we dit jaar ingeschreven op een aantal activiteiten.Zo zijn er 4 spelers tijdens de open dag in Overwetering tenue op het speelveld geweest en zijn we met 2 bussen (vol met pupillen) naar Feyenoord – Heerenveen geweest. De kameraadjesdag Feyenoord – AGOVV ging helaas op het laatste moment niet door.

*Diverse kaartenacties: Vooral E teams hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid Oranje onder 21 te bezoeken tijdens de voorbereidingswedstrijd in Deventer en tijdens het EK in Heerenveen en Groningen.

*Toernooien Gelukkig hebben we dit jaar weer onze gebruikelijke jeugdtoernooien mogen spelen. W.Mulderij E en F pupillentoernooi (de deelname viel wat tegen) en voor de eerste keer het Gerard Kinds toernooi voor D pupillen en C junioren(goede deelname).

*Onderscheiding Gerard Kinds heeft mede door zijn enorme inbreng tijdens jeugdactiviteiten binnen Overwetering een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.Gerard gefeliciteerd! Daarnaast hebben veel teams eigen activiteiten ontplooid! Ga zo door! Over het geheel genomen kunnen we spreken over geslaagde evenementen! Dank aan allen die het afgelopen seizoen hebben meegewerkt en aan allen die hebben uitgesproken het komende seizoen mede vorm te willen geven aan onze jeugdafdeling.We zullen ook nu weer samen de schouders eronder moeten zetten! Het uitbreiden van het totale kader heeft het komende seizoen een hoge prioriteit. Rudi Logtenberg

(voorzitter jeugdafdeling) 22


23


24


Feyenoord Op woensdag 1 augustus 2007 mocht ik met drie andere jongens het veld op in het stadion van Feyenoord om met een heleboel andere kinderen uit Nederland de opening voor het nieuwe seizoen te doen. We moesten eerst op het trainingsveld van Feyenoord oefenen. We deden drie oefeningen. Nadat we geoefend hadden kregen we even pauze. We kregen consumptiebonnen waarmee we even een patatje hadden gehaald. Na de pauze gingen we weer oefenen. Toen we klaar waren kreeg iedereen een rood T-shirt en gingen we richting het stadion. Tijdens het oefenen stonden er een paar ouders te kijken, maar toen we bij het stadion aankwamen zaten er ruim 50.000 mensen in het stadion. Toen we voor het eerst het veld oprenden, moesten we om een kleed heenrennen en dansoefeningen doen. We vonden het heel spannend, maar toen we er eenmaal stonden viel het wel mee. Later toen we voor de tweede keer het veld op moesten rennen om te jumpstylen, waren de zenuwen helemaal verdwenen. De nieuwe spelers van Feyenoord kwamen met een helikopter het veld op. Toen we de derde en laatste keer het veld oprenden mochten we bij de spelers van Feyenoord staan. Ik stond bij Henk Timmer en zei tegen hem: Jo! Henkie! En toen zei hij: geef me de box! Het was een leuke middag en ik vond het heel gaaf om het een keertje mee te maken. Van Guus Huiskamp D2 Komt allen kijken!

25


GROTE CLUBACTIE 2007 Binnenkort staat de Grote Clubactie weer voor de deur, de actie waar Sportclub Overwetering al vele jaren aan meedoet. In 2005 werden 1.425 loten verkocht en vorig jaar 1.475 loten. De jeugdteams mogen van elk verkocht lot â‚Ź1,- in de zak stoppen en in overleg met de jeugdcommissie en de handbalcommissie besteden aan een sportieve activiteit. Met andere woorden: een ideale gelegenheid om met je team zoveel mogelijk loten te verkopen en de kas van je team te spekken en met de opbrengst hier een leuke sportieve activiteit van te ondernemen.Op naar de 1.500 loten.

27


Verslag 15-16-17 Juni Handbalkamp Overwetering Ja, al weer de 24 ste keer een handbalweekend voor de jeugd. Op vrijdag wordt alles door de leiding in orde gebracht voor het thema van het weekend. We zitten met z’n allen op een onbewoond eiland. Ook zijn we gekleed als schipbreukelingen dit weekend.Het eiland krijgt de naam “Balonmano” Om 18.30 worden alle jeugdleden verwacht in het bos waar een verhaal gedaan wordt. Dit verhaal wordt gedaan door Bose Bol en Linke Loetje op een boot. Bose Bol en Linke Loetje hun boot is zinkende en ze moeten gaan zwemmen. Als schipbreukelingen zijn ze zoekende naar vaste land. Samen met alle andere schipbreukelingen(alle jeugdleden) gaan ze aangekomen op het vaste land, op zoek naar een overnachtingsplek. Alle schipbreukelingen gaan hun slaapplek gereed maken.Tussendoor gaan ze op zoek naar iets te eten en te drinken. Laat in de avond gaan alle schipbreukelingen een verkenning doen op het eiland. In het donker horen ze dierengeluiden. Deze dieren geven aan elke groep een stukje van de schatkaart van het eiland. Op het eind van de tocht leggen ze alle losse stukjes bij elkaar en gaan ze op zoek naar de schat. De jongste schipbreukelingen gaan terug naar hun slaapplek ze vinden het te eng en te donker. De oudsten gaan na de wandeling nog even bij het open vuurtje zitten, ze praten samen nog even door wat te doen de volgende dag. Ze willen graag van het onbewoonde eiland af. Het wordt een onrustige nacht met schipbreukelingen die de slaap niet kunnen vatten. Ze blijven de gehele nacht wakker. Om 5.00 uur de volgende ochtend zien de nog wakkere schipbreukelingen de konijntjes al weer lopen op het eiland.Toch blijven ze nog even liggen want ze weten niet wat er hun allemaal te wachten staat deze nieuwe dag. Na de gegeten ontbijtjes de volgende dag gingen alle schipbreukelingen het eiland weer rond om nu bij daglicht het eiland te verkennen.Het was een echte survival deze dag. Er werden bosspelen gedaan en er waren kano’s aanwezig.

Nobach Schoenen & Podologie Weth. G.J. Kuiperstraat 2 , 8121 AM Olst, Tel: 0570-561472, www.nobach.nl 28


Met deze kano’s gingen de schipbreukelingen weer op zoek naar voedsel om te overleven. Via het water werd het voedsel verzameld, bonnen voor het eten zat in flesjes die ze in het water vonden.. Er werd daarna onder een hevige onweersbui gebarbecued. Tegen de avond aan ging elke groep oefenen omdat ze samen een playback show bedacht hadden. Er was gelukkig 1 persoon die nog wat muziek bij zich had. Alle schipbreukelingen hebben zich uit geleefd in de playback acts. De ouders werden voorzien van uitgebreide smink op hun gezicht voordat ze het eiland mochten betreden. De ouders kwamen via het water (over de brug) kijken naar de acts van de schipbreukelingen. Enkele dieren van het onbewoonde eiland wilden graag het presenteren doen. Na de acts werden alle ouders weggejaagd door de schipbreukelingen. Ze moesten weer van het eiland af omdat de aanwezige dieren helemaal van slag raakte door alle drukte. De rust was wedergekeerd op het eiland. De jongste schipbreukelingen hebben nog een kleine tocht gemaakt over het eiland. De oudste schipbreukelingen wilden ondanks de donkere nacht nog even een grotere tocht door de bossen. Het keek wel of ze geblinddoekt waren ze zagen helemaal niets. Door elkaar vast te houden bleven ze bij elkaar. Als gillende keukenmeiden zijn ze het eiland over gegaan omdat ze wilde dieren tegen kwamen. Ze werden aangevallen door deze dieren. Enkele valpartijen waren er. Gelukkig zat er tussen de schipbreukelingen iemand die iets wist van EHBO en verbinden. Zij heeft alle kapotte knietjes behandeld. Na de angstaanjagende tocht vielen alle schipbreukelingen al vlot in slaap. De schipbreukelingen die bij de slaapplaatsen waren gebleven hadden nog een vuurtje gestookt. Dit vuur werd gezien door een boot die dicht in de buurt was bij het eiland. De volgende ochtend zou iedereen gered worden van het eiland door deze boot. Alle schipbreukelingen konden dan weer naar huis. Voordat ze naar huis gingen werden de slaapplaatsen weer opgeruimd.

29


Er werd nog een spel gedaan en iets geknutseld met de verzamelde takjes uit het bos. Voordat iedereen weer met de boot vertrok werd er nog een vreugdedans gedaan door alle schipbreukelingen. Nadat de laatste schipbreukelingen van het eiland waren heeft de leiding toch nog een aantal gevonden voorwerpen van het eiland meegenomen. De schipbreukeling die iets mist kan het ophalen bij:

GEVONDEN VOORWERPEN

Marjon de Krosse Weth Kuiperstraat 71 Tel nr 562213

2 Jassen 1 blauwe handdoek 1 zaklantaarn

Alle vrijwilligers en natuurlijk de leiding van het kamp bedankt voor het slagen van “het jeugd handbalkamp seizoen 2006-2007” Zie verdere bijlage de foto’s. Voor volgend jaar vrij houden weekend van 23-24-25 Mei 2008 ”25 jarig handbalkamp”.Dit handbalkamp wordt niet georganiseerd op Sportpark Overwetering. Waar het wel is blijft een verrassing.

De oudste schipbreukelingen hebben nog een leuke act gedaan. Titel

“Hoe blind kun je zijn”

Op een zonnige zaterdagmiddag gaan een aantal meiden van de B1 naar “het Heerde strand”. Over het omkleden doen ze niet moeilijk, dit kan toch gewoon op het strand. Eenmaal aangekomen op het strand gaan ze naar hun vaste plekje. Tot hun grote schrik zit er een knappe jonge man kort bij hun vaste plekje. Hoe moet nu dit omkleden? Dit wordt erg moeilijk? Hoe gaan we dit oplossen? De meiden laten zien hoe ze dit hebben gedaan.

30


Grote badlakens werden omhoog gehouden voor de dame die zich in de bikini hees. Nadat ze allemaal de bikini aan hadden werd er volop van de zon genoten. De knappe jonge man vond het te warm op het strand en deed poging te vertrekken. Met grote ogen volgden de dames de jonge man die bleek blind te zijn.

KEEPERTRAINING SEIZOEN 2007/2008 Henry Hendriks Telefoon 562056 Iedere maandag of woensdag in overleg 18.00 – 18.30 uur Twan Lieferink 18.30 – 19.15 uur Wesley de Graaf 19.15 – 20.00 uur Emiel Hofstede Ron Stegeman Telefoon 632382 Ieder donderdag van 18.00 – 18.30 uur Bram van den Berg 18.30 – 19.00 uur Joost van der Maaten 19.00 – 19.45 uur Mathee Oostendorp

Hugo Hoonhorst Telefoon 517550/06-29340418 Iedere dinsdag van 18.45 – 19.30 uur Koen Harmelink/Matty Vloedgraven Iedere donderdag van 19.00 – 19.30 uur Iloy Slinkman Frits Haak Telefoon 561837 Iedere dinsdag van 19.00 - 19.30 uur Fabio van Beek/Jim Boxebeld 19.30 – 20.15 uur Sven Hafkamp 20.15 – 21.00 uur Hugo Hoonhorst

Wij wensen alle doelmannen van Overwetering veel keeperplezier in het nieuwe seizoen. Keepertrainers Sport Club Overwetering

31


Het seizoen is voor D1 ook weer begonnen! Zondag 19 augustus heeft D1, in aanloop naar het nieuwe seizoen, meegedaan aan het Gé Nijboertoernooi van Rohda Raalte. Het toernooi was uitstekend georganiseerd en ook het weer zat mee. En, natuurlijk niet onbelangrijk, onze spelers hadden allemaal goede zin. Het is even wennen, nieuwe spelers bij elkaar, maar het is een veelbelovende start! We zijn als tweede geëindigd met 1 verliespartij en 1 gelijk spel. De uitslagen doen vermoeden dat het niet zo goed is gegaan, maar we zijn zeer tevreden met het spel dat onze spelers hebben laten zien! We gaan een leuk seizoen tegemoet met een stel enthousiaste voetballers, die allemaal de voetballende oplossing zoeken! En er bovendien voor gaan, met elkaar en voor elkaar!! D1, zet ‘m op!! Leiders D1

KLAVERJASSEN OP DINSDAGAVOND Met ingang van dinsdag 4 september bestaat de mogelijkheid om eens in de 14 dagen te klaverjassen in het clubhuis. Het kaarten begint om 19.30 uur en gedurende deze avond is het clubhuis rookvrij.

Opgave bij Gerrit Krijt, tel. 563829.

32


33


Autobedrijf "Boskamp" Koekoeksweg 19-21 tel: 0570-561290 fax: 0570-561151 8121 CS Olst e-mail: info@autobedrijf-boskamp.nl www.autobedrijf-boskamp.nl

34


35


PROMAYON-CLUB ACTIEF IN DE ZOMERSTOP

Tijdens de zomerperiode is het sportpark opgeknapt door de maandagavondploeg oftewel de Promayon-club. Bij veld 3, achter de kantine, hebben de mannen met hart voor de club met stoom en kokend water een nieuw terras aangelegd. Verder is de speeltuin onkruidvrij gemaakt, zijn de banken in de tribune gebeitst, is het verrotte doelschietbord op het notenboomveld verwijderd, zijn de reclameborden schoongemaakt en is overbodig materiaal afgevoerd.Een geweldig stuk zelfwerkzaamheid van deze vrijwilligers van onze club. Hulde.

36


37


JARIG IN 2007 SEPTEMBER OKTOBER 1. Luuk Strijdveen

1. Michel Jonkers, Pepijn Lamers

2. Mark Overkempe

2. Tim Kamphuijs, M. Kuiper

3. Ferri van Aken, Stefan Romkes

4. Erik ten Broeke, Justin Hendriks, Jaap Mulder,

4. Henk Harmsen, Dennis Kinds, Erwin Kremer, Lieke Poll 5. Nick Logtenberg, Ton van Vught, Soy Toeters

Marjon de Krosse-Nijland 6. Frank Kleinlugtenbeld, Jelle Lucassen, Marissa Schotman, Sam ter Hedde

6. R.Brink, Sylva Noslin

7. Guido v.d.Linden, Frans Vollenbroek

8. Bas Broekman, Maarten Kant, Tom Beltman,

8. Wim Dollenkamp, Sebastiaan Lugtmeier,

Ali Berdan

Wim Dollenkamp

9. Harry Gerrits, Edwin Baltus, Jelmer Timmer

9. H. Bos

10. Sanne Hoonhorst, Martijn Wessels, Harm Peelen

11. Erwin Hekman, Frank Renssen

11. Bram van Gurp

12. Sikko Cazemier, Francien Vrielink, Thorsten Koerhuis

12. Henk Harleman, Juliet Sanders

13. Marco Jansen, Thomas Ensink

13. Ron Stegeman, Daan Vosman

14. Thomas Dijk

14. Martijn Bijsterveld, Sven Diepstraten

15. Eddie Hafkamp, Maikel Mulder

15. Rozanne v.d. Bijl, Kaylee Plette, M. Willemsen

16. J. Oolderink, Bart Otter, Edwin van Weenum

16. Wout Strijdveen, Eline Schutte

17. Jeroen Willems

18. Jos Kobus

18. Wout Mensink, Ruben Samson, Leon Jansen,

19. Sven Hafkamp, Gerard Kamperman

Gea Roesink

20. Sabrina Bombeld, Marleen Kappert

19. Herman Oosterlaar, Martijn Geurts

21. H. Kruitbos, Rens Nijenkamp

20. Marijn Beijer

22. Tany v.d. Kamp, Joost v.d.Maaten, Thijs Teunisse 21. Mannes Bos 22. Bernard te Riele 23. Teun Grashof, Mike Oolman 24. Bas Jan van Geene, Jelle de Gier, Johan Rambi

23. Ronald de Graaf, Andre Koerhuis, Peter Slijkhuis

26. Renske v.d. Maaten, G. Nienhuis-Verwij

24. Wendy Steerneman

27. Bram ten Have, Remy Rooyendijk

25. Mark Balster, Gerwin v.d.Linden

28. Mick Doldersum, Daan Knijnenburg, Thijs Ligthart

26. Martijn Bongers, Harold van Lente, Chantal Riphagen

29. Bas Koudijs, Dionyse Dollenkamp-Harmsen,

27. Joyce Lokate, Demy van der Kolk

Mike Kuiper 30. Daniel Brummel, Stan de Krosse, Charel Plette, Rob Sanders, Ischa Stork

28. Jordi Brink, Ingrid van der Maaten-Boerkamp 29. Gert-Jan Willems, Rick Roelofs 30. Joeri Hekkert, Hans Voskamp


39


Zonder adverteerders geen clubblad! Wij danken u voor uw steun!

40


Inspeler 2007 09