Az Országos Széchényi Könyvtár online magazinja

Page 1

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

OSZK.HU/KIADVANYOK 2022
Kiadványai

Az alapító gróf Széchényi Ferenc nevét viselő magyar nemzeti könyvtár a nem zeti emlékezet őrzője, kulturális kincseink egyik letéteményese, átörökítője. Az évszázadok alatt létrehozott szellemi értékeket azonban nemcsak fizikai való jukban kell megőriznie, hanem feladata az is, hogy a gyűjteményeit tovább gazda gítsa, a dokumentumokat feldolgozza és a közönség számára hozzáférhetővé tegye. A nemzeti könyvtár e feladatának többek között rangos kiadványokkal törekszik ele get tenni immár évtizedek óta. Gyűjteményeinek legváltozatosabb tematikájú, műfajú és a legszélesebb korszakot felölelő dokumentumait tárja az olvasók elé: hasonmás kiadások kal könnyíti meg szinte hozzáférhetetlen alkotások megismerését; feldolgoz, értelmez vagy éppen kontextusba helyez egy-egy (élet)művet, különleges dokumentumrészletet. Mind ezeket monográfiákban, alkalmi kiadványokban, tanulmánykötetekben kínálja olvasóinak. A könyvtár szakértői kézikönyvek összeállításával segítik a kutatók munkáját, míg a legszé lesebb közönséget díszalbumok, kiállítási katalógusok révén szólítják meg. Az önállóan vagy rangos hazai és nemzetközi könyvkiadókkal, intézményekkel, gyűjteményekkel társkiadásban megjelentetett kiadványok szakmai és formai színvonalukkal méltó mó don közvetítik és őrzik meg a Budavári Palotában található kincseket és szellemi tőkét. Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusmagazinja nemcsak a megvásárolható köte teket tartalmazza, hanem az intézmény munkatársainak tollából rövid ismerteté seket, ajánlókat is közöl újdonságairól és a könyvtár szolgáltatásairól.

Dede Franciska irodalomtörténész

BEVEZETŐ
FOTÓ: FORTEPAN /Barbjerik Ferenc

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK

FARKAS GÁBOR FARKAS: AZ ELTŰNT THURÓCZY NYOMÁBAN. A BRÜNNI KIADÁS PÉLDÁNYAINAK PROVENIENCIÁJÁRÓL

Másfél évtizeddel Hess András Budai krónik ája után újabb mű jelent meg nyomtatásban Thuróczy János királyi ítélőmester tollából. Nem túlzás azt állítani, hogy az 1488 kora tavaszán útjára bocsátott króni ka első (majd az azt követő későbbi) kiadása hosszú időre meghatározta Európa magyarságról alkotott képét. Nemcsak a brünni, illetve az augsburgi kiadás fametszetes képei formálták ezt, hanem hozzájárult a magyarok történetéről szóló mű népszerűsége és minden bizonnyal széles körű elterjedése is.

Ezt a feltételezést erősítette meg a szerzőben az editio princeps provenienciakutatása, pontosabban az egyes – főleg magyar tulajdonosokkal rendelkező – példányok történeti útjának rekonstruálási kísérle te. A kutatás és izgalmas nyomozás első összegzését kapja a kezébe az olvasó a szerzőnek azzal a nem titkolt vágyával, hogy mindez egyszer kibővülhet az augsburgi kiadás több mint száz példányának provenienciaelemzésével is.

ÉDES IMRÉM! LELKEM, MÁRIKÓM! GRÓF MIKÓ IMRE ÉS FELESÉGE, RHÉDEY MÁRIA GRÓFNŐ

Sajtó alá rendezte: Lipthay Endre és Somogyi Gréta

Gróf Mikó Imre frissen kinevezett erdélyi kincstár nok 1848. január 13-án vetette papírra az első leve let Kolozsváron maradt feleségének, Rhédey Mária grófnőnek, miután megérkezett Nagyszebenbe, új hivatali állomáshelyére. A kényszerű különlét szülte azt a bensőséges hitvesi levelezést, amelyet most kötetünkben közreadunk. A levelek nemcsak a há zastársak egymáshoz fűződő meghitt kapcsolatára világítanak rá, hanem az írások keletkezésének okára és körülményeire is. A több szempontból is izgalmas kézirat a magyar történelem egyik legjelentősebb és legizgalmasabb két évében, 1848–1849-ben kelet kezett, gróf Mikó Imre pedig, akit a kortársak „Erdély Széchenyijeként” emlegettek, közéleti szereplőként és magánemberként is megnyilatkozik az írásokban.

A képmelléklettel, szómagyarázatokkal, bibliográfiával ellátott levelezéskötetet Lipthay Endre és Somogyi Gréta rendezte sajtó alá.

4 ÚJDONSÁGAINK
LEVELESKÖNYVE 1848–1849-BŐL

Szerkesztette: Fazekas István

Győr városa 2021-ben ünnepelte első kiváltságlevele kibocsátásának 750., a Győri Egyházmegye pedig ala pításának 1020. évfordulóját.

A kettős jubileum adta az alkalmat az Arrabona ∙ Jaurinum ∙ Giavarino ∙ Raab ∙ Győr című kiállítás meg rendezésére, amely egy jelentős magángyűjtemény re támaszkodva a Győri Egyházmegye és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködésében valósult meg. A kiállítás célja az volt, hogy közelebb hozza a mai emberhez az egykori Győrt mint várost, illetve a Győri Egyházmegyének a város életében játszott sze repét. Győr bemutatásához egykorú, 16–19. század ból származó metszetábrázolások jelentették a ve zérfonalat, amelyek egyúttal azt is jól mutatják, hogy mikor vált Magyarország és Európa számára fontossá a több folyó találkozásánál fekvő település.

„ERITIS MIHI TESTES”. AZ 1938-AS BUDAPESTI NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS HANGFELVÉTELEI SOUND RECORDINGS OF THE 1938 INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESS

Szerkesztette: Szabó Ferenc János Tanulmányok: Szabó Ferenc János, B. Kaskötő Marietta Fordította: Hutai Zsófia

Az 1938. május 25. és 29. között Budapesten megren dezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nemcsak a 20. század magyar köz- és kultúrtörté netében, de a magyar hangfelvétel-történetben is kiemelkedő eseménynek bizonyult. Háromféle hang zó – a korabeli filmhíradórészleteket is beleszámolva négy audiovizuális – dokumentumtípus is megőrizte a kongresszus eseményeit. E hangfelvételek tanús kodnak sok ezer, többségében még a 19. században született ember hitéről.

5
ARRABONA ∙ JAURINUM ∙ GIAVARINO ∙ RAAB ∙ GYŐR. EGY VÁROS EMLÉKEZETE METSZETEKEN ÉS KÉPEKEN

ÚJ DÍSZALBUMAINK

„Az ország díszére”

A Corvina könyvtár budai műhelye

„Az ország díszére”

A Corvina könyvtár budai műhelye

„AZ ORSZÁG DÍSZÉRE”. A CORVINA KÖNYVTÁR BUDAI MŰHELYE Szerkesztette: Zsupán Edina

A corvinák nem csupán muzeális kincsei az európai művelődéstörténetnek, hanem a magyar történeti tudat releváns, élő elemei, amelyek a kutatási mód szerek és eredmények gazdagodásával, a kulturális környezet változásaival újabb és újabb interpretáció ra adnak alkalmat. Szimbolikus és kultikus voltuknak rendkívül erős gyűjteményszervező szerepük van. Ré szük lehetett talán abban is, hogy 1985-ben a nem zeti könyvtár költözött a budai várba, és nem más gyűjtemény, hiszen valaha Hunyadi Mátyás könyvtára is itt állt, a corvinák így egykori otthonukba térhettek vissza.

KELEMEN ÉVA: AZ JÁRT ODA, AKI KOTTÁT IS TUDOTT OLVASNI

A nemzeti könyvtár gyűjteménye alapításától kezd ve őrzött zenei dokumentumokat. Széchényi Ferenc és zenekedvelő családtagjai is gyűjtöttek és adomá nyoztak zeneműveket a könyvtárnak. A 19–20. század folyamán számos könyvtárőr és könyvtáros tartotta szívügyének a zenei anyagok megőrzését, gyarapí tását. Az önálló zeneműtár létrehozásának gondolata már a 20. század elején megfoglmazódott, és végül 1924-ben, hosszas előkészületek után alakult meg a könyvtár zenei osztálya.

Az interjúkat Kelemen Éva két korábbi tanulmánya vezeti fel.

6 ÚJDONSÁGAINK

„VALAKI ÚTRAVÁLT...”

AZ ÚTON LÉVŐ ÉS KIÚTKERESŐ ADY ENDRE

Szerkesztette, válogatta, a kísérőtanulmányokat és a képjegyzéket írta: Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna

Kötetünk egyrészt a nagyközönség előtt többnyire is meretlen hagyatékegyüttest kíván megmutatni Ady Endre halálának centenáriuma alkalmából. Másfelől Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna két keretező ta nulmánya révén egy eddig kevéssé vizsgált aspek tusból – Ady külső és belső utazásai felől – közelít az életműhöz, annak helyszíneihez, színtereihez és stá cióihoz.

Az albumunkba beválogatott képanyag az Orszá gos Széchényi Könyvtár Ady-gyűjteményének legér tékesebb szelete: autográf versek, fényképek, levelek, képeslapok, önéletrajzok és visszaemlékezések, első kiadások dedikációi és személyes relikviák alkotják, melyeket a választott tematika mentén csekély mér tékben kiegészítettünk egyéb közgyűjteményekben őrzött dokumentumkincsek fotóanyagával.

A csaknem 350 relikvia fotóanyagát bemutató al bum méltó tisztelgés a költőóriás előtt, egyben az életmű újraolvasására ösztönző, Ady-képünket ár nyalni tudó értékes kiadvány is.

TODORESZKU. EGY KIVÉTELES KÖNYVTÁR KINCSEI

Szerkesztette: Varga Bernadett

Kiadványunk a nagy gyűjtő és mecénás személyének, dr. Todoreszku Gyulának (1866−1919) állít emléket ha lála után egy évszázaddal. Széchényi Ferenc és Ap ponyi Sándor mellett Todoreszku a magyar nemzeti könyvtár legjelentősebb adományozója, mintegy 3000 kötetes, felbecsülhetetlen értékű darabokban bővelkedő gyűjteménye 1920-ban került a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárá ba. Az esemény 100. évfordulóján egy, az eddigi is mereteinket kiegészítő, a gyűjtemény sokrétűségét bemutatni igyekvő, magyar, román és angol nyelvű díszalbummal tisztelgünk egykori nagyra becsült igazgatónk emléke előtt, aki a román és a magyar kul túra írásos öröksége ápolásában kiemelkedő szerepet játszott.

Varga Bernadett és Nagy Levente – magyar és ro mán nyelven is közreadott – írásai vezetik be az olva sót e kiemelkedő gyűjtemény világába.

A többnyelvű kiadványt Varga Bernadett szerkesz tette, a magyar és román nyelvű tanulmányokat an gol nyelvű összefoglalók egészítik ki. Az értékes dísz kötetet az ELTE Román Filológiai Tanszék és a román nagykövetség támogatásával jelentettük meg.

7

ZALKA CSENGE

VIRÁG: RIBIZLI

A VILÁG VÉGÉN

Móra Könyvkiadó – Nova Hvylja Egyesület – OSZK, 2022

MESEKÖNYV BEMUTATÓJA A NEMZETI

KÖNYVTÁRBAN

Könyvtárunk az egyik társkiadója annak a magyar népmeséken alapuló ukrán nyelvű gyermekkönynek, amelyet 2022. tavaszán műsoros ren dezvény keretében mutattunk be a nagyközönségnek

A kötet a Móra Könyvkiadó, a Nova Hvylja Egyesület és az OSZK közös kiadásában, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) támogatásával és az Al földi Nyomda kivitelezésében készült el 1500 példányban.

A mesekönyv kiadásának előzménye, hogy 2021-ben a Nova Hvylja Egyesület, a magyarországi ukrán fiatalok és családok képviselője út jára indította a Népek meséi című sorozatát, amelynek első részében Zalka Csenge Virág Ribizli a világ végén című népmese-válogatásának öt meséjét adták ki ukrán nyelven. A kisiskolás korosztálynak szóló kö tet 2020-ban elnyerte a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum, a hazai gyerekkönyv- és gyerekirodalmi szakma érdekeit képviselő szervezet Év Gyerekkönyve díját. A mesegyűjtemény kiterjed a teljes magyar nyelv területre, a Szigetköztől Székelyföldig, a Vajdaságtól Kárpátaljáig, képvi selve a magyar nyelvű mesehagyomány lenyűgöző szépségét és gaz dagságát. A kötet másik különlegessége, hogy a hősök cselekvő nők, akik nem elszenvedői, hanem formálói sorsuk alakulásának. A HUBBY laudációja szerint kiemelkedő, letisztult, mégis lendületes mesék találhatók benne, amelyek a mai olvasó hoz illő, élő nyelven szólalnak és szólítanak meg korosztálytól függetlenül. A könyv első ukrán kiadását az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a magyar kormány támogatta. Az ukrajnai háborúból menekülő családok támogatását célul kitűzve, e kiadás nyomán könyvtárunk együttműködést javasolt a Nova Hvylja Egyesületnek és a könyvet gondo zó Móra Könyvkiadónak. Zalka Csenge Virág díjnyertes mesekönyvének nyolc meséjét jelentettük meg közösen annak érdekében, hogy 1500 menekült ukrán család számára átadhassák azokat. Az ukrán nyelvű Ribizli a világ végén című népmese-válogatás az első ukrán nyelvű kiadáshoz képest bővített tartalommal és az ukrán hagyományokhoz job ban illeszkedő, megújult képanyaggal jelent meg.

ÚJ UKRÁN
NYELVŰ
ÚJDONSÁGAINK
FOTÓ: FORTEPAN

ország díszére”

A NEMZETI KÖNYVTÁR KINCSEI DÍSZKIADÁSBAN

„AZ ORSZÁG

DÍSZÉRE”.

A CORVINA KÖNYVTÁR

BUDAI MŰHELYE

Szerkesztette: Zsupán Edina OSZK, 2020 488 oldal, 14 000 Ft

MIKÓ ÁRPÁD – ZSUPÁN EDINA: MÁTYÁS CORVINÁI A NEMZET KÖNYVTÁRÁBAN

OSZK–Kossuth Kiadó, 2008 160 oldal, 8990 Ft

ZSUPÁN EDINA: A CORVINA KÖNYVTÁR BUDAI MŰHELYE. Díszlapok OSZK, 2018 1300 Ft

ARANY JÁNOS ÉS PETŐFI SÁNDOR LEVELEZÉSE

Kiadói szerkesztő: Kassai Zsigmond

OSZK–Kossuth Kiadó, 2018 260 oldal, 5990 Ft

A MAGYAR HIMNUSZ KÉPES ALBUMA

Felelős szerkesztő: Tóth Magdaléna

OSZK–Argumentum Kiadó, Budapest, 2017 128 oldal, 4950 Ft

EX LIBRIS ÉS KÉPKULTÚRA. MODERN MAGYAR EX LIBRISEK

Szerkesztette, a képeket válogatta, a szövegeket írta: Vasné Tóth Kornélia OSZK–Kossuth Kiadó, 2016 352 oldal, 7990 Ft

10 DÍSZALBUM
„Az
A Corvina könyvtár budai műhelye „Az ország díszére” A Corvina könyvtár budai
műhelye

Az intézmény páratlan állományára és munkatársai szaktudására építve, önállóan vagy neves hazai és nemzetközi kiadókkal karöltve jelentetjük meg díszalbumainkat. Elsődleges célunk a nemzeti könyvtár kincseinek közzététele.

GYŰJTŐK ÉS GYŰJTEMÉNYEK. A NEMZETI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYES KINCSEI

ÉS TÖRTÉNETÜK

Szerkesztette: Boka László, Ferenczyné Wendelin Lídia OSZK–Kossuth Kiadó, 2009 232 oldal, 7500 Ft

HAUSZMANN ALAJOS: A MAGYAR KIRÁLYI VÁR

OSZK–Kossuth Kiadó, 2011 54 oldal, 6990 Ft

LEVÉLBEN ÉRTESÍTSEN ENGEM! KORTÁRSAK SZÉCHÉNYI FERENC KÖNYVTÁRALAPÍTÁSÁRÓL Szerkesztette: Deák Eszter, Zvara Edina OSZK–Kossuth Kiadó, 2012 280 oldal, 6490 Ft

A MAGYAR HANGOSFILM

PLAKÁTJAI 1931–1944

Szerkesztette: Fekete Dávid OSZK – Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 2016 580 oldal, 10 000 Ft

KÉPPÉ FORMÁLT HÁBORÚ.

Az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban

Szerkesztette: Katona Anikó és Szarka Anita. A képeket válogatta és az előszót írta: Csillag Katalin, Katona Anikó, Szarka Anita OSZK–Osiris Kiadó, 2014 224 oldal, 5980 Ft

PLIHÁL KATALIN:

A TABULA HUNGARIAE… INGOLSTADT.

1528 TÉRKÉP ÉS UTÓÉLETE

OSZK–Kossuth Kiadó, 2013 224 oldal, 6500 Ft

11

MÁTYÁS KIRÁLY KÖNYVTÁRÁBAN

„Az ország díszére”

A Corvina könyvtár budai műhelye

„Az

ország díszére”

A Corvina könyvtár budai műhelye

„AZ ORSZÁG DÍSZÉRE”. A CORVINA KÖNYVTÁR BUDAI MŰHELYE

Szerkesztette: Zsupán Edina OSZK, 2020 488 oldal, 14 000 Ft

Nehéz a szerzőnek a saját könyvét ajánlania, hiszen annak minden egyes betűjéhez szoros szálak fűzik. A kiállítás és a katalógus számomra egy hosz szú időszak betetőzése, ha szabad így fogalmaznom, csúcsélménye volt. Ennek az ívnek van néhány fontosabb pillére, amelyet fel tudok idézni. A Corvina könyvtár már kisiskolás koromban megragadott, elsősorban talán a szépségével, vagyis inkább azzal, hogy a „könyvet”, az olvasniva lót, a szellem alkotásait a művészet segítségével ennyire megnemesíti és felemeli. Emlékszem egy történelmi pályázatra nyolcadikos korom ból, amelyben a Temesvár 1552-es ostromáról szóló pályamű fejezeteit corvinákból vett kezdőbetűk, iniciálék színes másolataival díszítettem, magam rajzoltam, festettem őket. Az 1990-es corvinakiállításra az egész iskola – a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium – elutazott. Emlékszem: a Széchényi-könyvtár kiállítótermeiben araszolunk a kódexek előtt, óriási a zsúfoltság. Csillog az arany a kinyitott oldalakon, színkavalkád, emelkedett ség. Minden látogató úgy érezte – köztük mi is –, hogy most valami na gyon fontosnak a részese. Később, már az egyetem elvégzése után Flavio Biondo az antik Rómát bemutató, a romokat számba vevő művének latinról magyarra for dítása izgalmas, szép feladat volt számomra. Majd az OSZK Kézirattárába kerülve a Corvina könyvtár felelőse lettem, és mélységében is kezdett kitárulni előttem ez a varázslatos világ.

Sok évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem, hogy jó volna egyszer, valamikor más ku tatókkal közösen egy nagy könyvet írni a budai műhelyről. Nem hittem volna, hogy ez a vágy ilyen gyorsan teljesül. Furcsa módon a corvinakutatás egyik leghomályosabb területe volt a budai műhely. A magyar kutatók már a 19. század végén észrevették, hogy Mátyás könyvtára nem csupán külföldi (itáliai) kódexekből épült, hanem helyiekből is, és rámutat tak, hogy Budán is kellett zajlania könyvkészítésnek. Kicsit úgy, mint amikor a középkori nagy templomok, paloták építéséhez lehetőség szerint a közeli bányákból szállították a követ.

A munka rendkívül izgalmas volt. Művelődéstörténetünk fontos szelete tárult fel a múltból, a forráshiány ellenére. Mintha A rózsa neve világába lépnénk, de akár Orhan Pa muk A nevem piros című regényét is említhetném, amelyet mindvégig közeli analógiának éreztem.

A könyv valódi izgalmakat kínál egy nagy korszakból, az UNESCO Világemlékezet részé vé váló Corvina könyvtár születését mutatja be, szépsége pedig csaknem a corvinákéval vetekszik.

Zsupán Edina irodalomtörténész

12 A KURÁTOR AJÁNLJA
FOTÓ:
FORTEPAN /Simon Gyula

KELEMEN ÉVA: AZ JÁRT ODA, AKI KOTTÁT IS

TUDOTT OLVASNI OSZK, 2020 216 oldal, 2900 Ft

ZENE, IRODALOM, TÖRTÉNELEM, SZÍNHÁZ, KÖNYVTÁR

„VALAKI ÚTRAVÁLT...” – AZ ÚTON LEVŐ ÉS KIÚTKERESŐ ADY ENDRE

Szerkesztette, a kísérőtanulmá nyokat írta: Boka László –Rózsafalvi Zsuzsanna OSZK–MMA Kiadó, 2019 248 oldal, 5800 Ft

TODORESZKU. EGY KIVÉTELES KÖNYVTÁR KINCSEI

Szerkesztette: Varga Bernadett OSZK, 2020 248 oldal, 4900 Ft

KELLER MÁRKUS:

SZOCIALISTA LAKHATÁS? A LAKÁSKÉRDÉS

AZ 1950-ES ÉVEKBEN MAGYARORSZÁGON

OSZK–L’Harmattan, 2018 252 oldal, 2990 Ft

MIKUSI BALÁZS: A PÓK ÉS A MÉH. HAYDN- ÉS MOZARTTANULMÁNYOK OSZK, 2019 472 oldal, 3900 Ft

SÁRKÖZY RÉKA: KINEK A TÖRTÉNELME? EMLÉKEZET, POLITIKA, DOKUMENTUMFILM OSZK–Gondolat Kiadó, 2018 285 oldal, 3400 Ft

14
TANULMÁNYKÖTET

Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy mindig akad valami újdonság, amire rácsodálkozhatunk akár történelmi, akár irodalmi vonatkozásban. Kiadványaink is ezt igazolják számos forráselemzés, régészeti feltárás, szakmai vita után.

„ÓHAJTOM A CLASSICUS ÍRÓK TANULMÁNYÁT”

Szerkesztette: Korompay H. János „HAZÁM TUDÓSI, KÖNYVET NAGY NEVÉNEK!”

Szerkesztette: Cieger András OSZK – MTA BTK – Universitas Kiadó, 2017, 340 oldal, 2940 Ft

„NEKÜNK MÉGIS MOHÁCS KELL…”

Szerkesztette: Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett OSZK–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016 336 oldal, 3800 Ft

PROPAGANDA. POLITIKA, HÉTKÖZNAPI ÉS MAGAS KULTÚRA, MŰVÉSZET ÉS MÉDIA A NAGY HÁBORÚBAN

Szerkesztette: Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó OSZK, 2016 542 oldal, 4500 Ft

MIKLÓSY GYULA NAPLÓJA

1886–1888

Szerkesztette: Rajnai Edit OSZK, 2018 680 oldal, 4200 Ft

„A NEKIFESZÜLT MENTŐ-AKARAT”. Kuncz emlékkonferencia

Szerkesztette: Boka László, Brok Bernadett OSZK–MMA Kiadó, 2019 176 oldal, 2999 Ft

EÖRSI LÁSZLÓ: A „BUDAI SRÁCOK” 1956 OSZK, 2018 300 oldal, 3200 Ft

15

„VALAKI ÚTRAVÁLT...”

– AZ ÚTON LEVŐ ÉS KIÚTKERESŐ

ADY ENDRE OSZK–MMA Kiadó, 2019 248 oldal, 5800 Ft

AJÁNLÓ ÚTRA VÁLÁSHOZ

Ady Endre halálának centenáriumi évében egy több szempontból is hé zagpótló kötet, értékes díszalbum látott napvilágot.

Az utóbbi száz esztendő tágan értett Ady-filológiájában számos visz szaemlékezés és értekezés számolt be a tragikusan rövid, ámde sűrű és kacskaringós életút legfontosabb mozzanatairól és helyszíneiről: egyfe lől a szülőfalun túl a költő szívének kedves vagy éppen viszolygott stá ciókról, különböző városokról, másfelől a konkrét élethelyszínekről, élete kávéházakba, redakciókba, albérletekbe és hotelszobákba, később pedig már szanatóriumokba vezető eseménysorairól. Meglehetősen kevés írás foglalkozott mindeközben magával az úton levő, az utazó Ady Endre sze mélyiségével és az utak személyiségfejlődésre tett hatásaival, az identitás formálódás így megmutatkozó csomópontjaival és alapvető kérdéseivel. Márpedig Ady élete jelentős részét – a korban megszokottól messze eltérő módon – úton töltötte, hazájától (és egy remélt otthontól) távol. Az ott honosság helyett az átmenetiség, a meg nem érkezés, az ideiglenesség létformái jellemezték mindvégig az egyént, akinek mindez a költészetében is eklatáns módon, erőteljes motívumokban mutatkozott meg, hiszen az útra kelés és legfőképp az úton lét, a változás, a kiszakadás, a beérkezés reménye Ady versvilágában központi szimbólumnak számít.

A kötet egy eddig kevéssé vizsgált, izgalmas aspektusból közelít az életmű különböző színtereihez és stációihoz, s e belső analízist is hangsúlyozza. Az olvasó mindeközben páratlan, részben ismeretlen dokumentumkinccsel találkozhat. A gazdag, több száz ol dalon bemutatott képanyag az OSZK Ady-gyűjteményének legértékesebb szeletébe enged bepillantást: autográf versek, fényképek, levelek, képeslapok, önéletrajzok és visz szaemlékezések, térképek, első kiadások bensőséges dedikációi és személyes relikviák alkotják a kötet gerincét kitevő albumrészt.

Boka László irodalomtörténész

16 A SZERKESZTŐ AJÁNLJA
FOTÓ: OSZK-archív

SZÁZADOKON ÁT

APOR-KÓDEX

Bevezető tanulmány: CsernákSzuhánszky Debóra, Haader Lea, Kocsis Réka, Korompay Klára, Madas Edit, Mohay Zsuzsanna, Szentgyörgyi Rudolf, Tóth Zsuzsanna, Zellinger Erzsébet OSZK – Székely Nemzeti Múzeum –ELTE MNYFI, 2014 578 oldal, 4200 Ft

KOVÁCS ESZTER – KÄFER

ISTVÁN: AVE TYRNAVIA! A nagyszombati Akadémiai Nyomda kiadványai 1648–1777 OSZK – Esztergomi Hittudományi Főiskola – Nagyszombati Egyetem – Szent Adalbert Középés Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2013 288 oldal, 7500 Ft

TESSÉK SZÍNT VALLANI. OSVÁT ERNŐ SZERKESZTŐI LEVELEZÉSE I–II.

Sajtó alá rendezte és a kísérőtanulmányokat írta: Kosztolánczy Tibor – Nemeskéri Erika OSZK–Gondolat Kiadó, 2019 1684 oldal, 9500 Ft

BRÓDY VERA: A BÁBTERVEZŐ MESÉL

Szerkesztette: Somorjai Olga OSZK–Móra Kiadó, 2016 240 oldal, 4999 Ft

18
ALKALMI KIADVÁNYOK

Gyűjteményes köteteink társadalom-, kultúr- és irodalomtörténeti szempontból is jelentős szerepet töltenek be, hiszen a nagyközönség számára eddig kevésbé ismert témákra hívják fel a figyelmet.

VIZKELETY ANDRÁS: AD FONTES. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK

Szerkesztette: Berzeviczy Klára, Jónácsik László, Lőkös Péter OSZK–Szent István Társulat, 2011 446 oldal, 2600 Ft

„ÉN KIS HAZÁM A NAGY HAZÁBAN”

Szerkesztette: Rózsafalvi Zsuzsanna OSZK–Arany János Művelődési Egyesület, 2018 318 oldal, 3990 Ft

KÁDÁR JUDIT: AZ ÚJ IDŐK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ALATT (1914–1918) OSZK, 2018 320 oldal, 3990 Ft

A CÉLTÁBLÁKAT SZŐLŐ

DÍSZÍTSE! SZŐLŐÉS LÖVÉSZÜNNEPEK MAGYARORSZÁGON

A 16–19. SZÁZADBAN Összeállította, a német szövegeket fordította: Kovács József László OSZK, 2009 268 oldal, 2000 Ft

DOHNÁNYI ERNŐ CSALÁDI LEVELEI Összeállította: Kelemen Éva OSZK – MTA ZTI – Gondolat Kiadó, 2011 328 oldal, 3900 Ft

TIPOGRÁFIA RÉGTŐL FOGVA.A NAGYVÁRADI NYOMDÁSZAT 450 ÉVES TÖRTÉNETE

Szerkesztette: Boka László, Emődi András OSZK–Argumentum Kiadó, 2016 160 oldal, 3900 Ft

19

RÉVAI MIKLÓS: MAGYAR IRODALMI RÉGISÉGEK

OSZK–ELTE MNYFI, 2014 264 oldal, 2000 Ft

SÜTŐ ANDRÁS ÉLETMŰVE. ANNOTÁLT BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Kuszálik Péter OSZK–Pro-Print, 2009 592 oldal, 2000 Ft

TOKAJI NAGY ERZSÉBET –SZÁDECZKY-KARDOSS ZSÓFIA: SZABÓ ZOLTÁN

OSZK–Kortárs Kiadó, 2018 572 oldal, 5000 Ft

SEGÍTSÉG NEHÉZ IDŐKBEN. LEVÉLVÁLOGATÁS THALLÓCZY LAJOS HAGYATÉKÁBÓL

Sajtó alá rendezte: Zichy Mihály OSZK–Magyar Napló Kiadó, 2018 280 oldal, 2900 Ft

KOVÁCS ESZTER: ISZLÁMISMERET CSEHORSZÁGBAN A 16–17. SZÁZAD FORDULÓJÁN OSZK–PPKE, 2017 248 oldal, 3200 Ft

VISY BEATRIX: „NEM AHOGY MA SZOKÁS”. A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály Az európai irodalom története című művében OSZK–Balassi Kiadó, 2017 182 oldal, 2900 Ft

24 KARÁT. KORTÁRS KÖLTŐK VERSEI ARANY JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁRA

Szerkesztette: Visy Beatrix OSZK, 2017 168 oldal, 2490 Ft

GERMANICO-HUNGARICA. ALBUM A RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA KINCSEIBŐL Szerkesztette: Ekler Péter, Varga Bernadett OSZK–Német Nagykövetség, 2016 112 oldal, 3700 Ft

GARADNAI ERIKA CSILLA: A FELSŐ-MAGYARORSZÁGI HITVITA (1663–1672) OSZK–Universitas Kiadó, 2018 384 oldal, 2520 Ft

20
ALKALMI KIADVÁNYOK

LŐRINC KATALIN: A TEST MINT SZÖVEG

OSZK, 2017 160 oldal, 2100 Ft

HUSZ JÁNOS ÉS

A HUSZITIZMUS HATÁSA A MAGYARORSZÁGI MŰVELŐDÉSBEN

Szerkesztette: Kovács Eszter és Mészáros Andor OSZK – Szent Adalbert Középés Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány – ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék –Vallástudományi Központ, 2017 180 oldal, 2000 Ft

VARGA BERNADETT: „HÁT ÉN, URAM, MIT SZÓLJAK TE ELÖTTED?”

KERESZTÚRI BÍRÓ PÁL ÉS

A MENNYEI TÁRSALKODÁS

OSZK, 2017 212 oldal, 2990 Ft

GILÁNYI

MAGDOLNA: A MARGITSZIGET 19. SZÁZADI KÉPEKEN

OSZK–Magyar Napló Kiadó, 2015 204 oldal, 3500 Ft

Az OSZK közreműködésével megjelenő kötet igazi időutazásra invitál: ahogyan a kötet fülszövege taglalja, „[p]ompás fénykorok, pusztulást hozó kataklizmák után a mai kor embere számára sem közömbös kérdés, hogy mi van a szigeten. Különösen, ha számításba vesszük, hogy a lassan százötven éve egyesített világváros részévé lett a Margitsziget, amely a Margit híd megépülésével vált egyszerű módon megközelíthetővé. […] Sokak számára a sziget körbefutása sportolási alaptáv; jó néhány létesítmény működik ott, szép pihenőhely, mégis hiányérzetünk támad, mert a felsoroltak nem tükrözik sem gazdag történelmét, sem pedig kivételes földrajzi helyzetét. A sziget névadójának, Árpád-házi Szent Margitnak élete és tisztelete természetesen hozzájárul ehhez a különleges helyzethez, személyének korszakonként változó megítélése befolyásolja a sziget misztikáját”.

A Magyar Napló Kiadó vállalkozása méltó módon mutatja be mindezt, s kalauzol el a főváros közepén nyugvó sziget rejtelmeibe, történelmi-művelődéstörténeti kulisszák mögé is tekintve.

21

KELEMEN ÉVA: MŰVÉSZETEK VÁNDORA. A ZENESZERZŐ CSÁTH GÉZA OSZK–Magyar Kultúra Kiadó, 2015 296 oldal, 3400 Ft

BUDAPEST 1956 – A FORRADALOM. ERICH LESSING FOTOGRÁFIÁI

1956-os Intézet, 2006 249 oldal, 7990 Ft 1956 őszén Budapestre figyelt a világ. A magyar forradalom, a magyar nép felkelése a szovjet típusú rendszer ellen világszerte meglepetést és reményt keltett. Reményt, hogy az emberi méltóság forradalmának esélye van egy óriási elnyomó hatalom erejével szemben is. A felkelés elbukott, de erkölcsi példázatát megőrizte az emlékezet. Erich Lessing a párizsi Magnum nemzetközi fotóügynökség fotóriportereként 1956-ban három alkalommal is járt Magyarországon. A kelet-európai országok helyzetének kiváló ismerőjeként különös érzékenységgel mutatta be a szovjet érdekszférába került régiók életének lehangoló valóságát. Már a forradalmat megelőző időszakban, május–júniusban hosszabb időt töltött Budapesten és vidéki riportutakon, többek között üzemeket, termelőszövetkezeteket keresett fel. Így felvételei kerek, egész történetet alkotnak erről az évről. Erich Lessing neve – mára – összekapcsolódott az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal. A forradalom napjaiban rengeteg fotó készült, és járta be a világsajtót, köztük több mint tucatnyi külföldi fotóriporter tudósított az ’56-os eseményekről, de talán egyiküknek sem sikerült a vasfüggöny mögötti országok helyzetét, társadalmi mozgásait, változásait annyira megértő-megérző, az eseményeket belülről láttató képeket készítenie, mint neki. Az 1956-os Intézet által kiadott monumentális kötetben a képek néhány visszaemlékezéssel egészülnek ki, így Nicolas Bauquet fotós, Fejtő Ferenc és Konrád György ’56-os emlékei kaptak szavakat.

VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA: NAGY LÁSZLÓ LÁZÁR KISGRAFIKAI VILÁGA OSZK, 2018 160 oldal, 2000 Ft

A

MAGYAR OKTÓBER

Szerkesztette: Rainer M. János OSZK–Kossuth Kiadó, 2016 144 oldal + DVD-melléklet, 3400 Ft

22
ALKALMI KIADVÁNYOK

„KÉPES VILÁG”. TUDOMÁNYOS

KONFERENCIA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI

ILLUSZTRÁLT SAJTÓRÓL

Szerkesztette: Szvoboda Dománszky Gabriella OSZK–BTM, 2014 399 oldal, 2000 Ft

KOVÁCS ESZTER: „LÉGY CSEHEKNEK PÁRTFOGÓJA, MAGYAROKNAK SZÓSZÓLLÓJA…” CSEH–MAGYAR JEZSUITA ÖSSZEFÜGGÉSEK

A KEZDETEKTŐL 1773-IG

OSZK–PPKE, 2015 368 oldal, 2200 Ft

ŐS ÉS UTÓD NÉLKÜL. FÁBIÁN LÁSZLÓ ÍRÁSAI LAJTHA LÁSZLÓRÓL. A LAJTHA HÁZASPÁR ÉS FÁBIÁN LÁSZLÓ LEVELEZÉSE

Szerkesztette, közreadja és az előszót írta: Solymosi Tari Emőke OSZK–Gondolat Kiadó, 2014 300 oldal, 3950 Ft

PERNYE ANDRÁS: BUDAPEST HANGVERSENYTERMEIBEN. VÁLOGATOTT ZENEKRITIKÁK 1959–1975

Szerkesztette és az utószót írta: Mikusi Balázs

OSZK–Gondolat Kiadó, 2012 412 oldal, 3200 Ft

FARKAS GÁBOR FARKAS: RÉGI KÖNYVEK, ÚJ KALANDOK. 12 TÖRTÉNET A KÖNYVTÁRAK MÉLYÉRŐL

OSZK, 2015 360 oldal, 2800 Ft

GOLDMARK KÁROLY: EMLÉKEK ÉLETEMBŐL

Fordította, az életrajzi áttekintést és a műjegyzéket készítette: Kecskeméti István A fordítást az eredetivel összevetette és szerkesztette: Mikusi Balázs

OSZK–Gondolat Kiadó, 2017 220 oldal, 3000 Ft

23

TODORESZKU.

EGY KIVÉTELES KÖNYVTÁR

KINCSEI

Szerkesztette: Varga Bernadett OSZK, 2020 248 oldal, 4900 Ft

A TODORESZKUGYŰJTEMÉNY

A tanulmánykötet a nemzetközi együttműködés különleges példája: Románia Magyarországi Nagykövetsége közreműködésével jött létre. Kiadványunk a nagy gyűjtő és mecénás személyének, dr. Todoreszku Gyulá nak (1866−1919) állít emléket halála után egy évszázaddal. Széchényi Ferenc és Apponyi Sándor mellett Todoreszku a magyar nemzeti könyvtár egyik legje lentősebb adományozója, mintegy 3000 kötetes, felbecsülhetetlen értékű da rabokban bővelkedő könyvtára 1920-ban került a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárába. Az esemény 100. évfordulóján egy, az eddigi ismereteinket kiegészítő, a gyűjtemény sokrétűségét bemutatni igyekvő, ma gyar, román és angol nyelvű díszalbummal tisztelgünk egykori nagyra becsült igazgatónk emléke előtt, aki a román és a magyar kultúra írásos örökségének ápolásában kiemelkedő szerepet játszott.

Varga Bernadett és Nagy Levente – magyar és román nyelven is közreadott –írásai vezetik be az olvasót e kiemelkedő gyűjtemény világába. A két tanulmány közül az első a gyűjtőről, a gyűjtemény kialakulásáról, felépítéséről, valamint az adományo zás utáni történetéről szól, a második pedig a gyűjtemény eddig ismeretlen román vo natkozásait vizsgálja, új bibliográfiai eredményeket közölve. A fényképekkel, képekkel, dokumentummásolatokkal is kísért tanulmányokat egy színes képes katalógus követi, amely válogatott tételekkel igyekszik megmutatni a Todoreszku-könyvtár kivételes gazdagságát. Ebben a részben főként a régi nyomtatványokat tartalmazó gyűjtemény unikális könyvritkaságai, a magyar és a román művelődés-, irodalom-, egyház- és nyom dászattörténet fontos darabjai kerülnek bemutatásra, amelyeken keresztül az olvasó be pillantást nyerhet az egykori bibliotékába, ugyanakkor a gyűjtőszenvedély és a bibliofília varázslatos világába is.

Varga Bernadett irodalomtörténész

24
A KUTATÓ AJÁNLJA
FOTÓ: FORTEPAN
/Nagy Gyula

KINCSEK A NEMZETI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYEIBŐL

ADY ENDRE: SZERETNÉM HA SZERETNÉNEK

Bevezető tanulmány: Boka László OSZK–Kossuth Kiadó, 2019 128 oldal, 2800 Ft

RADNÓTI MIKLÓS: LÁBADOZÓ SZÉL

Bevezető tanulmány: Buda Attila OSZK–Kossuth Kiadó, 2019 64 oldal, 1990 Ft

BABITS MIHÁLY: RECITATIV (1916) Kísérőtanulmány: Visy Beatrix OSZK–Kossuth Kiadó, 2019 143 oldal, 2800 Ft

JÓZSEF ATTILA: SZÉPSÉG KOLDUSA

Kísérőtanulmány: Tverdota György

OSZK–Kossuth Kiadó, 2019 62 oldal, 1990 Ft

SZÉKELY ISTVÁN: CHRONICA. EZ VILÁGNAK JELES DOLGAIRÓL

Kísérőtanulmány: Boér Hunor és Farkas Gábor Farkas OSZK – Székely Nemzeti Múzeum –Kossuth Kiadó, 2019 237 oldal, 4990 Ft

GOLDMARK KÁROLY A-MOLL HEGEDŰVERSENY OP. 28

Bevezető tanulmány: Mikusi Balázs OSZK, 2019 168 oldal, 5500 Ft

FAKSZIMILE

Töretlen az érdeklődés hasonmás kiadásaink iránt, melyek alapjai az OSZK szakkönyvtári feladatai és az intézményünkben folyó hungarikakutatások.

A MAGYAR BOHÉMVILÁG. A BUDAPESTI UJSÁGIRÓK

ALMANACHJA 1908-RA

Kísérőtanulmányok: Szénási Zoltán, Wirágh András OSZK–Argumentum, 2019 592 oldal, 4900 Ft

ARANY JÁNOS BALLADÁI ZICHY MIHÁLY RAJZAIVAL

A kiadás alapja Arany János Balladái Zichy Mihály rajzaival (I–IV. kötet). Budapest, Ráth Mór, 1895–1898

Szerkesztette: Hitseker Mária OSZK–Kossuth Kiadó, 2016 184 oldal, 6990 Ft

DUBNICZAY ISTVÁN HANTAI PRÉPOST, A ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG MECÉNÁSA

Szerkesztette: Vida Beáta OSZK – Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, 2018 130 oldal, 3200 Ft

HONVÉDALBUM

Szerkesztette: Szokoly Viktor OSZK–Kossuth Kiadó, 2018 82 oldal, 5990 Ft

A BUDAPESTI UJSÁGIRÓK EGYESÜLETE ALMANACHJA 1911

Kísérőtanulmányok: Szénási Zoltán, Boka László OSZK–Argumentum, 2018 512 oldal, 4900 Ft

Bővebb információkért kattints az oszk.hu/kiadványok gombra! Friss híreket közösségi oldalainkon találsz: facebook.com/nemzetikonyvtar/ youtube.com/user/nemzetikonyvtar instagram.com/konyvesbolt/

DOHNÁNYI ERNŐ: VÁLTOZATOK EGY GYERMEKDALRA

A kísérőtanulmányt írta: Kelemen Éva OSZK, 2017 136 oldal, 4900 Ft

LA FONTAINE ÖSSZES MESÉI

Teljes magyar kiadás Haranghy Jenő rajzaival Fordították: Kozma Andor, Vilár Béla, Zempléni Árpád OSZK, 2017 396 oldal, 4800 Ft

Jean de La Fontaine a Napkirály, Racine, Molière, Boileau korának, a fényes 17. századnak az (élet)művésze. Gazdag munkásságából meséit tarthatjuk, méltán, fő művének. Állatmeséinek anyagát, tartalmát korának alkotói szokásai, esztétikai nézetei szerint jórészt Aiszóposztól, Phaedrustól és a Kelet gazdag mesekincstárából merítette, de Boccaccio, Tasso, Machiavelli művei is forrásául szolgáltak. Meséinek népszerűségét mégis leginkább az adja, hogy páratlan frissességgel, élénk színekkel és találó vonásokkal közvetítette őket korabeli hallgatóságának.

BESTIARIUM ZIRCENSE

OSZK–Zirci Ciszterci Apátság, 2016 75 oldal, 2900 Ft

A BUDAPESTI UJSÁGIRÓK EGYESÜLETE ALMANACHJA 1910. ÉVRE. UTAZÁS AZ UJSÁGIRÁS KÖRÜL A kísérőtanulmányokat írta: Szénási Zoltán, Visy Beatrix OSZK–Argumentum, 2017 376 oldal, 3900 Ft

GÁRDONYI GÉZA: AZ EGRI CSILLAGOK

I–II. KÖTET

A kísérőtanulmányt írta: Csobán Attila

OSZK–Pytheas Könyvmanufaktúra, 2017 9500 Ft

A BUDAPESTI UJSÁGIRÓK EGYESÜLETE ALMANACHJA 1909

Kísérőtanulmányok: Boka László, Szénási Zoltán OSZK–Argumentum, 2016 450 oldal, 4900 Ft

ERNST-KÓDEX

A tanulmánykötetet szerkesztette: Dr. Déri Balázs

OSZK–Pannonhalmi Főapátság, 2016 354 oldal, 9500 Ft

28 FAKSZIMILE

JELENÉSEK KÖNYVE

Fordította: Méliusz Juhász Péter

Várad, 1568

Szerkesztette: Ötvös László

Előszó: Tőkés László OSZK–Ötvös László, 2017 616 oldal, 14 000 Ft

Bibliotheca Hungarica Antiqua

Varjas Béla alapította (1959) és haláláig (1985) ő szerkesztette a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatot, amelyben 16–17. századi hungarikanyomtatványok látnak napvilágot fakszimi le kiadásban, a kiadványt és szerzőjét tudományos igénnyel ismertető tanulmányokkal, angol, esetenként német és angol summázattal. A sorozat szerkesztője 1986-tól Kőszeghy Péter. Noha az elsődleges cél az irodalomtörténeti vagy könyvészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, sokszor csak egyetlen példányban létező munkák hozzáférhetővé tétele a kutatás szá mára, e bibliofil kiadványok számos esetben a nagyközönség ér deklődését is felkeltik. Varjas Béla szerkesztésében jelent meg az első 12 kötet, a sorozat 2014-ben a 44. kötetnél tartott. 2000-től a kiadás társkiadója az OSZK, 2014-től az MTA Könyvtára.

SZENCI MOLNÁR ALBERT: AZ KERESZTYÉNI RELIGIÓRA ÉS IGAZ HITRE VALÓ TANÍTÁS

Hanovia, 1624

P. Vásárhelyi Judit és Szabó András tanulmányával A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter OSZK – MTA ITI – Balassi Kiadó, 2009 1652 oldal, 14 000 Ft

A MAGYAR VISELETEK TÖRTÉNETE

Szövegét írta: Nagy Géza Rajzolta és festette: Nemes Mihály OSZK–Kossuth Kiadó, 2012 468 oldal, 9990 Ft

APOLLONIUS PICTUS

Egy illusztrált késő antik regény 1000 körül

Szerkesztette: Boreczky Anna OSZK, 2011 1192 oldal, 7990 Ft

A kálvinizmus alapműveként számontartott, 1500 lapot meghaladó tanítás négy könyvből áll. Első könyve Istennek, a világ mindenható Teremtőjének az ismeretéről szól, aki munkája és igéje által jelenti ki magát. Ezt követi a megváltó Istenről, Jézus Krisztusról írott második könyv. A harmadik könyv a Szentlélek ismeretéről szól. S végül a negyedik könyv tárgya az egyház. A helvét vallás alapvető és legfontosabb tanait – mint például Isten szuverenitása, a Biblia Isten-kinyilatkoztatása, a predesztináció és a szakramentumok értelmezése, az egyházfegyelem kérdései – egyszerűen, érthetően, szemléletes példákkal, a felmerülő ellenérvek és vallási felfogások részletes cáfolatával a Szentírás útmutatásai alapján mutatja be. Megjelenése után természetesen hamarosan ismertté vált a három részre szakadt Magyarországon, mígnem hatvan esztendővel később, 1624-ben az erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor „meghagyásából” megszületett a teljes mű magyar változata is. A zsoltárfordító, bibliakiadó, nyelvtudós Szenci Molnár Albert e munkájával koronázta meg életművét. A tanításról és jelentőségéről való tudásunkat Szabó András és P. Vásárhelyi Judit tanulmányai mélyítik el.

29

TESSÉK SZÍNT VALLANI. OSVÁT ERNŐ SZERKESZTŐI LEVELEZÉSE I–II. OSZK– G ondolat, 2019 1684 oldal, 9500 Ft

TISZTELT SZERKESZTŐ ÚR!”

Mindig izgalmas, amikor egy ismert közéleti személy levelezéskötete jelenik meg. Különösen akkor, ha egy olyan legendás, minőségérzékéről és szigorúsá gáról ismert szerkesztőről van szó, aki két rövid közlésen kívül semmit nem írt a Nyugat ba, abba a folyóiratba, amelyet több mint húsz éven át szerkesztett, és amellyel neve és élete végérvényesen összeforrt.

Amikor az olvasó egy gondosan összegyűjtött, kétrészes levelezéskötetet lapozgat, gondolhatja, hogy végre mindent megtudhat az adott személyről, feltárulhat előtte egy ember egésze, beleláthat életének és munkájának min den mozzanatába: ez esetben a 20. század elején induló folyóiratok szerkesz tőségeinek életébe, illetve e nyüzsgő irodalmi közegben végül talpon maradó és egyre jelentősebbé váló Nyugat szerkesztőjének hétköznapjaiba.

E kétkötetes mű kizárólag Osvát Ernőre mint szerkesztőre fókuszál, s bár a könyv törzsét az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Osvátlevelezéshagyaték alkotja, a kötet szerkesztőinek és sajtó alá rendezőinek, Kosztolánczy Tibornak és Nemeskéri Erikának nemcsak ezzel az anyaggal kel lett megküzdenie, hanem a különböző könyvtárakban, levéltárakban, hagyatékokban szétszóródott üzeneteket is össze kellett gyűjtenie, és beillesztenie a levelezés időrendi lüktetésébe.

A mintegy 1500 írás közül a legkorábbi 1898-ban kelt, az utolsót – barátjának, Elek Artúr nak szóló búcsúlevelét – Osvát egy órával a halála előtt fejezhette be 1929. október 28-án este. A gyűjteményből rekonstruálhatóvá válnak Osvát Ernő szerkesztői mindennapjai.

Az utókor Osvátra vonatkozó, sokszor túlzásnak tűnő dicséreteit a filológia is alátá masztja: a könyvben közreadott levelekből egy elszánt, vállalásainak újra és újra nekirugaszkodó, konok és megingathatatlan szerkesztő karaktere rajzolódik ki. A Nyugat iro dalmi ügyeit 1918-ig egyértelműen Osvát fogta össze, a húszas években viszont beteg sége és családi tragédiái időről időre hátráltatták tevékenységében – ebben az évtized ben Gellért Oszkár valóban társszerkesztőként működött.

S hogy el ne vesszünk a levelek áradatában, időnként a szerkesztők által írt tanulmá nyokba akadunk, beszúrva a levelezés „fejezetei” közé, például a századelő korai folyó irataihoz (Figyelő, Magyar Géniusz) vagy a Nyugat egy-egy fejezetéhez, korszakához kap csolódva. Ezek az irodalomtörténeti kalauzok segítik a befogadót saját nyomozásában, a soron következő levélcsoport szemléletében, könnyebb megértésében.

Visy Beatrix irodalomtörténész

30 ÚJDONSÁGAINK A KUTATÓ AJÁNLJA
„MÉLYEN
FOTÓ: FORTEPAN
/Gali

KIÁLLÍTÁSAINK MESÉLIK

PÁLOS KALAUZ

Szerkesztette: Sudár Annamária és Sarbak Gábor OSZK – Magyar Pálos Rend, 2019 192 oldal, 2900 Ft

Új címmel, átdolgozott kiadásban jelentettük meg a 2014–2015-ben az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Pálos Rend közös rendezésében megvalósított, Pálosaink, a fehér barátok című művelődéstörténeti, kultúrtörténeti kiállítás kalauzát. A kiadvány új, de a célja ugyanaz: a magyar történelemmel és kultúrával szorosan összefonódó, mára némileg elfeledett pálosok történetének felelevenítése. A kötet az elmúlt évtizedek irodalom- és egyháztörténeti, történelmi és régészeti kutatásainak eredményeiből is válogat. A képekkel, digitális másolatokkal gazdagon illusztrált kiadvány számos ritkán publikált dokumentumot és műtárgyat is bemutat a teljesség igénye nélkül.

PROPAGANDA

AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN

Szerkesztette: Ifj. Bertényi Iván, Boka László OSZK, 2016 372 oldal, 5980 Ft

RÉVÉSZ EMESE:

AZ ORSZÁG TÜKRE.

A KÉPES SAJTÓ MAGYARORSZÁGON, 1780–1880 OSZK–BTM, 2012 96 oldal, 2200 Ft

KRÁNITZ PÉTER PÁL:

MAGYAROK A KAUKÁZUSBAN.

A MAGYAR ŐSHAZA KUTATÁSA ÖRMÉNYORSZÁGBAN

ÉS A KAUKÁZUSBAN OSZK–Örmény Kulturális Központ, 2016 136 oldal, 3200 Ft

32 KATALÓGUS

A nemzeti könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos és elektronikus könyvtári dokumentumait őrzi és közvetíti tartalmas időszaki kiállításokon keresztül is.

A CORVINA KÖNYVTÁR

BUDAI MŰHELYE

Bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina OSZK, 2018 244 oldal, 3900 Ft

„MÁS CSAK LEVELENKÉNT KAPJA A BOROSTYÁNT…” KINCSEK, KULTUSZ, HATÁSTÖRTÉNET Írta és szerkesztette: Dr. Rózsafalvi Zsuzsanna OSZK, 2017 296 oldal, 4990 Ft

URALKODÓK ÉS CORVINÁK

Szerkesztette: Karsay Orsolya OSZK, 2002 288 oldal, 3900 Ft

TÁVOL AZ ARARÁTTÓL.

ÖRMÉNY KULTÚRA

A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette: Kovács Bálint – Pál Emese OSZK–BTM, 2013 184 oldal, 4990 Ft

VÁLLALKOZÁS, KULTÚRA, POLGÁROSODÁS. HECKENAST GUSZTÁV SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁRA

Szerkesztette: Benkő Andrea, Lipták Dorottya OSZK, 2011 68 oldal, 1950 Ft

BIBLIA SACRA HUNGARICA.

A KÖNYV, „MELY ÖRÖK ÉLETET ÁD”

Szerkesztette: Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond OSZK, 2008 288 oldal, 3900 Ft

33

Szerkesztette: Szép Eszter OSZK, 2018 84 oldal, 3200 Ft

FIUME MAGYAR EMLÉKEZETE. SKULTÉTY CSABA GYŰJTEMÉNYE

Szerkesztette: Benkő Andrea OSZK, 2009 128 oldal, 2500 Ft

CSILLAG A HOLLÓ ÁRNYÉKÁBAN

1500–1700

Szerkesztette: Monok István OSZK, 2005 180 oldal, 2500 Ft

Szerkesztette: Földesi Ferenc OSZK, 2008 248 oldal, 3900 Ft ELTIPORVA. A VÉSZKORSZAK ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Szerkesztette: Ujváry Gábor OSZK, 2014 64 oldal, 1600 Ft

34
KÉK VÉR, FEKETE TINTA. ARISZTOKRATA KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK
KATALÓGUS
KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET: A KILENCEDIK MŰVÉSZET IKONJAI MAGYARORSZÁGON
FOTÓ: OSZK-archív

SIMON MELINDA: KIADÓI

ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1901–1920 OSZK–Gondolat, 2019 252 oldal, 4500 Ft

NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON

A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Ha egy nekifutásra nem olvassa is el valaki a könyvben tárgyalt 475 jelvény leírását, azt ajánlom, hogy az előszót semmiképpen ne hagyja ki! Ugyanis olyan könyvtör téneti, stílustörténeti érdekességekre hívja fel a figyelmet a 20. század első két évtizedéről, amelyeket ilyen szempontból korábban még senki nem vizsgált.

A kötet címlapját Heller Ignác és Mór kiadók baglyos jelvénye díszíti – a sas mellett a bagoly mindig is kedvelt szereplője volt a nyomdász- és kiadói jelvé nyeknek –, itt azonban art deco stílusban jelenik meg. A jelvények között van néhány régi ismerősünk, mint a Knerék vándor könyvárust ábrázoló grafikája több változatban Kozma Lajostól vagy a Nyugat úgynevezett Mikes-emblémája és annak változatai (erről Simon Melinda külön tanulmányt is írt 2014-ben). Nagy többségükben azonban az újdonság erejével hatnak még az olyan neves kiadók és nyomdák emblémái is, mint a Légrády-nyomda tizenhárom vagy a Franklin Társulat kilenc jelvényváltozata.

De van itt kacsintó bagoly (Bródy József kiadói jelvénye), pókháló pókkal és könyvvel (Universitas Kiadó), földgömb, pelikán, búzakéve, és még folytathatnánk a sort. A 19. században használtakhoz képest hatszorosára nőtt a jelvények mennyisége, más szóval ebben a húsz évben több a jelvény, mint az egész 19. században. A történelmi Magyarország egyik szögletétől a másikig, a soproni Reichard-nyomdától a fiumei Mohovich kiadóig igen széles és színes a jelvények világa, amint azt mérethű reproduk cióik jól mutatják.

Ekkoriban már presztízskérdés volt, hogy egy-egy kiadó valamely neves kortárs mű vésszel vagy nyomdász-rajzolóval készíttesse el jelvényét, sőt pályázatot is írtak ki jelvé nyekre. Továbbra is kedvelt a nyomdászat eszközeinek ábrázolása, amelyek között meg jelenik a modern festékezőhenger, sőt a Typograph szedőgép is.

Már a magyarországi kiadói és nyomdászjelvényekről írt első könyvünkben, amelyben társszerzőként részt vettem, eldöntöttük, hogy könyvünk kétnyelvű legyen, tehát párhu zamosan angolra is fordítottuk az ismertetéseket. Simon Melinda a következő kötetében, a 19. századról és a mostani, a 20. század első két évtizedéről írt könyvében is folytatta ezt a gyakorlatot.

A tárgyalt korszak jelvényeinek összegyűjtésében a legnagyobb nehézség egyrészt a kutatási előzmények teljes hiánya, másrészt az átvizsgálandó könyvanyag nagy meny nyisége. A gyakorlati kivitelezéshez ugyanis nemcsak azt a 475 könyvet kellett a szerző nek kézbe vennie, amelyben jelvényt talált, hanem még sok ezer jelvény nélküli könyvet is ellenőriznie kellett ahhoz, hogy gyűjtése hiánytalan legyen. Mindez, ahogy Simon Melinda írja, az OSZK állománya és a raktári kollégák segítsége nélkül nem sikerült volna.

V. Ecsedy Judit irodalomtörténész

36 ÚJDONSÁGAINK A KUTATÓ AJÁNLJA
FOTÓ: FORTEPAN

BIBLIOTHECA SCIENTIAE ET ARTIS

OSZK 215. TANULMÁNYOK EGY ÉVFORDULÓ

TISZTELETÉRE

Szerkesztette: Deák Eszter, Dede Franciska Sorozatszerkesztő: Boka László OSZK–Gondolat, 2018 271 oldal, 3900 Ft

„VOLT A HAZÁNAK EGY-KÉT ÉNEKEM” ARANY 200

Szerkesztette: Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna OSZK–Gondolat, 2018 194 oldal, 3500 Ft

FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, ÉRTELMEZÉS

Szerkesztette: Mikusi Balázs, Rózsafalvi Zsuzsanna, Sirató Ildikó OSZK–Gondolat, 2017 264 oldal, 3900 Ft

HATALMI DISKURZUSOK. A HATALOM REPREZENTÁCIÓI A TUDOMÁNYOKBAN ÉS A MŰVÉSZETEKBEN

Szerkesztette: Bíró Csilla és Visy Beatrix

OSZK–Gondolat, 2016 340 oldal, 3900 Ft

INTERPRETÁCIÓK

INTERPRETÁCIÓJA. TUDÓS

BIBLIOTHECARIUSOK, TUDÓS ELŐDÖK

Szerkesztette: Zsupán Edina OSZK–Gondolat, 2015 216 oldal, 3500 Ft

TÉR(V)ISZONYOK, TÉRKÉP(ZET)EK

Szerkesztette: Bíró Csilla és Visy Beatrix

OSZK–Gondolat, 2014 262 oldal, 3500 Ft

38
SOROZATAINK

Az Országos Széchényi Könyvtár évente megrendezi tudományos ülésszakát, mely lehetőséget ad az intézmény kutatóinak kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekként könyvsorozat formájában látnak napvilágot.

FORRÁSOK ÉS HAGYOMÁNYKÉPEK

Szerkesztette: Stemler Ágnes OSZK–Gondolat, 2014 200 oldal, 3000 Ft

ESEMÉNY ÉS NARRATÍVA. TÖRTÉNETISÉG –ELBESZÉLÉS(EK) –INTERPRETÁCIÓ

Szerkesztette: Kötél Emőke, Rainer M. János OSZK–Gondolat, 2013 320 oldal, 3900 Ft

AZ IDENTITÁS FORRÁSAI. HANGOK, SZÖVEGEK, GYŰJTEMÉNYEK

Szerk.: Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs OSZK–Gondolat, 2012 263 oldal, 3900 Ft

SZÖVEG – EMLÉK – KÉP

Szerkesztette: Boka László, P. Vásárhelyi Judit OSZK–Gondolat, 2011 344 oldal, 3900 Ft

ÉRTÉK ÉS ÉRTELMEZÉS

Szerkesztette: Boka László, Sirató Ildikó OSZK–Gondolat, 2010 309 oldal, 3900 Ft

Bővebb információkért kattints az oszk.hu/kiadványok gombra! Friss híreket közösségi oldalainkon találsz: facebook.com/nemzetikonyvtar/ youtube.com/user/nemzetikonyvtar instagram.com/konyvesbolt/

39

BIBLIOTHECA HUNGARICA ANTIQUA, BUDAPEST KÖNYVEK

A Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat által a 16–17. századi hungarikanyomtatványok látnak napvilágot fakszimile kiadásban, a kiadványt és szerzőjét tudományos igénnyel ismertető tanulmányokkal, angol és német summázattal. A Budapest Könyvek forráskiadvány-sorozat pedig Saly Noémi szerkesztésével a 20. századi magyar történelem elfeledett alakjairól dolgoz fel egy-egy fejezetet.

SZENCI MOLNÁR ALBERT: JUBILEUS ESZTENDEI PRÉDIKÁCIÓ. APPENDIX DE IDOLO LAURETANO OSZK–Balassi Kiadó, 2017 147 oldal, 3000 Ft

SZENCI MOLNÁR ALBERT: PSALTERIUM UNGARICUM. KIS KATEKIZMUS P. Vásárhelyi Judit tanulmányával OSZK – MTA ITI – Balassi Kiadó, 2017 580 oldal, 4800 Ft

SZENCI MOLNÁR ALBERT: AZ KERESZTYÉNI RELIGIÓRA ÉS IGAZ HITRE VALÓ TANÍTÁS P. Vásárhelyi Judit és Szabó András tanulmányával OSZK – MTA ITI – Balassi Kiadó, 2009 1672 oldal, 14 000 Ft

TÁBORI BŰNÖS BUDAPESTJE

A kötetet szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta, a képeket válogatta: Buza Péter A szöveggyűjteményt összeállította, a jegyzeteket készítette: Filep Tamás Gusztáv A szöveggyűjteményt lektorálta: Boka László OSZK–Budapesti Városvédő Egyesület, 2013 192 oldal, 2000 Ft

40
SOROZATAINK

KUNCZ ALADÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI

KUNCZ ALADÁR: MONOGRÁFIÁK

Szerkesztette: Boka László –Rózsafalvi Zsuzsanna OSZK–Kriterion Kiadó, 2017 340 oldal, 3400 Ft

KUNCZ ALADÁR: EGY MÁRVÁNYDARAB

Egybegyűjtötte és a szöveget gondozta: Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes OSZK–Kriterion Kiadó, 2014 346 oldal, 2000 Ft

A sorozat a teljes életművet, Kuncz Aladár regényeit, kisepikai munkáit, tanulmányait, kritikáit, Toldy Ferencről és a magyar irodalomtudomány fejlődésének történetéről írt monográfiáit és a levelezését tartalmazza.

KUNCZ ALADÁR: FEKETE KOLOSTOR

A szöveget gondozta: Jeney Éva OSZK–Kriterion Kiadó, 2015 554 oldal, 2490 Ft

KUNCZ ALADÁR: FELLEG A VÁROS FELETT

A szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Juhász Andrea Szerkesztette: H. Szabó Gyula Kriterion Kiadó, 2016 336 oldal, 2990 Ft

KUNCZ ALADÁR: KRITIKÁK, PORTRÉK, TANULMÁNYOK

Szerkesztette, a szöveget gondozta és az előszót írta: Filep Tamás Gusztáv és Juhász Andrea OSZK–Kriterion Kiadó, 2019 318 + 448 oldal, 5500 Ft

41

NEMZETI TÉKA

FEJEZETEK

A MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRÜGY TÖRTÉNETÉBŐL (1945–1956)

Szerkesztette: Sonnevend Péter OSZK–Gondolat, 2018 342 oldal, 2900 Ft

ZVARA EDINA: EGY TUDÓS HAZAFI BÉCSBEN OSZK–Gondolat, 2016 510 oldal, 3500 Ft

VASNÉ DR. TÓTH KORNÉLIA: A MOSZKVAI RUDOMINOKÖNYVTÁR HUNGARIKA EX LIBRISEI HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN OSZK–Gondolat, 2015 360 oldal, 3000 Ft

HELLE MÁRIA:

VÁSÁRI CÉDULÁTÓL

AZ AGRÁRSZAKKÖNYVEKIG

OSZK–Gondolat, 2015 320 oldal, 2200 Ft

SZŐTS ZOLTÁN OSZKÁR:

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR EGYKORI ELSŐ VILÁGHÁBORÚS GYŰJTEMÉNYE OSZK–Gondolat, 2014 356 oldal, 2950 Ft

SZINNYEI ÉS KÖVETŐI

Szerkesztette: Szőnyi Éva OSZK – Gondolat – Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2014 185 oldal, 2000 Ft

42 SOROZATAINK

A tanulmányok, konferencia-előadások közreadása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár és egyéb gyűjtemények hungarikavonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédletet nyújtva ezáltal a magyar művelődéstörténet további kutatásaihoz.

„KÖNYVIM AZ ÉN FIAIM”. VITKOVICS MIHÁLY KÖNYVTÁRA

Feldolgozta és szerkesztette: Csepregi Klára – Bor Kálmán OSZK–Gondolat, 2013 290 oldal, 2900 Ft

VOIT KRISZTINA: TUDOMÁNYOS ÉS SZAKKÖNYVTÁRAK MAGYARORSZÁGON OSZK–Gondolat, 2011 286 oldal, 1850 Ft

STEMLER ÁGNES: NYELVROKONSÁG ÉS NYELVTÖRTÉNET. MÁTYÁS FLÓRIÁN NYELVTUDOMÁNYI MUNKÁSSÁGA OSZK–Gondolat, 2004 178 oldal, 800 Ft

HÍDSZEREPEK. CIGÁNY INTEGRÁCIÓS KÉRDÉSEK

Szerkesztette: Nagy Attila, Péterfi Rita OSZK–Gondolat, 2008 308 oldal, 1200 Ft

NAGY ATTILA:

HÁTTAL A JÖVŐNEK? KÖZÉPISKOLÁSOK OLVASÁS- ÉS MŰVELŐDÉSSZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATA OSZK–Gondolat, 2003 218 oldal, 1000 Ft

43

SUPPLEMENTUM CORVINIANUM ÉS MÁS SOROZATOK

A HOME OF ARTS AND MUSES THE LIBRARY OF KING MATTHIAS CORVINUS

Edited by Edina Zsupán OSZK, 2017 212 oldal, 4950 Ft

EX BIBLIOTHECA CORVINIANA. Hrsg. von Claudia Fabian und Edina Zsupán OSZK–BSB, 2008 152 oldal, 3500 Ft

XYSTUS SCHIER: DISSERTATIO DE REGIAE BUDENSIS BIBLIOTHECAE MATHIAE CORVINI ORTU, LAPSU, INTERITU ET RELIQUIIS OSZK, 2019 204 oldal, 4500 Ft

CORVINA AUGUSTA

Hrsg. von Edina Zsupán unter Mitarbeit von Christian Heitzmann OSZK, 2014 320 oldal, 5000 Ft

MAGYARORSZÁG

BIBLIOGRAPHIÁJA 1712–1860.

X. NYOMDA- ÉS KIADÁSTÖRTÉNETI MUTATÓ

Összeállította és szerkesztette: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit OSZK, 2018 400 oldal, 3100 Ft

MAGYARORSZÁG

BIBLIOGRAPHIÁJA 1712–1860.

IX. PÓTLÁSOK

Összeállította és szerkesztette: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit OSZK, 2017 496 oldal, 2400 Ft

44
SOROZATAINK

A kiadványok korszakonként, illetve helységenként külön kötetekbe rendezik anyagaikat, művelődés-, település- és nyomdatörténeti áttekintést adva a tárgyalt időszakról.

SIMON MELINDA: KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1901–1920 OSZK, 2019 252 oldal, 4500 Ft

V. ECSEDY JUDIT, SIMON MELINDA: KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1488–1800

OSZK–Balassi Kiadó, 2009 204 oldal, 3500 Ft

KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON

I–II–III. A nemzetközi viszonylatban is úttörő vállalkozásnak nevezhető, közel 400 oldalas lexikon a 19. század folyamán Magyarország te rületén használt nyomdai és kiadói jelvényeket adja közre. Számos helyen pontosítja és kiegészíti a 2009-ben megjelent, 15–18. szá zadi jelvénykatalógust, majd következik a 19. századi törzsanyag. A 345 jelvény mérethű reprodukciója alatt angol–magyar kétnyel vű szócikk tartalmazza az ábrázolásra, annak készítőjére, illetve az adott kiadóra vagy nyomdára vonatkozó információkat. Szintén kétnyelvű bevezető tanulmányában a szerző részletesen tárgyalja a korszak jelvényeinek ikonográfiai jellegzetességeit, az ábrázolások forrásait és stílusjegyeit, használatuk időtartamát, pozi cionálásukat, az utánzásokat, a felhasznált jelmondatokat, illetve az alkalmazott technikákat. Megemlíti azokat a jelvényeket is, amelye ket kizárólag külföldön használtak olyan nyomdászok vagy könyv kereskedők, akiknek életpályája részben Magyarországhoz kötődik. A kötetet haszonnal forgathatják a nyomdászattörténettel, kiadás történettel vagy művelődéstörténettel foglalkozó szakemberek és diákok, de a szimbolika iránt érdeklődőknek is tartogathat néhány kellemes percet. typographia.oszk.hu

SIMON MELINDA: KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1801–1900 OSZK–Balassi Kiadó, 2012 396 oldal, 5600 Ft

PESTY FRIGYES: HELYNÉVGYŰJTEMÉNYE 1864–1865. SZÉKELYFÖLD ÉS TÉRSÉGE I–IV. KÖTET Közzéteszi: Csáki Árpád, Coroi Artur, Demeter Lajos OSZK–Székely Nemzeti Múzeum, 2012 234 oldal, 3500 Ft

45

FARKAS GÁBOR

FARKAS: AZ ELTŰNT THURÓCZY NYOMÁBAN. A BRÜNNI KIADÁS PÉLDÁNYAINAK PROVENIENCIÁJÁRÓL OSZK, 2020 144 oldal, 2990 Ft

AZ ELTŰNT THURÓCZY NYOMÁBAN

Nem kedveli a régi történeteket? Akkor ez a könyv nem önnek készült. Untatja az évszázadokon átnyúló történelmi krimi, a fordulatokban bővel kedő nyomozás rejtélyes könyvek után? Eszébe ne jusson kézbe venni ezt a frissen megjelent kötetet! Érdektelen az ön számára az első magyar siker könyv, amely meghódította Európát, és hosszú időre meghatározta uralko dók, hadvezérek, püspökök, valamint egyetemi tanárok magyarságról alko tott képét? Ez esetben is messzire kerülje el a nemzeti könyvtár kiadványát! Másfél évtizeddel Hess András Budai krónikája után újabb mű jelent meg nyomtatásban Thuróczy János királyi ítélőmester tollából. Az 1488 kora ta vaszán először Brnóban, majd az év nyarán Augsburgban kiadott történeti munka példátlan karriert futott be. A számos híres csatajelenettel és ural kodói portréval ékesített nyomtatvány az egyik legjobb üzleti vállalkozás nak, illetve kulturális missziónak bizonyult a magyar könyv történetében. Az eltűnt Thuróczy nyomában rekonstruálni igyekszik azt a folyamatot, ami kor a magyarok története széles körben ismertté válik szöveg és vizuális üzenet egységeként Európában.

A nyomozást elindító, teába mártott madeleine ez esetben egy rövid híradás, amely így hangzik: „Az ajándékok között a következőket kell kiemelni: 1875. márczius 11-én egy magát megnevezni nem akaró fehérmegyei birtokosnőtől 394 nyomtatvány (ezek kö zött Thuróczi krónikája, a brünni kiadás 1488-ból) és két kézirat.” Rögtön felvetődtek a kérdések: ki lehetett ez a szerény adományozó, és az Országos Széchényi Könyvtár me lyik példánya őrizheti az ő tulajdonjegyét? Elsőre úgy tűnt, hogy pár perces munkával minden kérdésre választ kapunk. Ebből a visszaemlékezésből egy hároméves, kontinen sen átívelő kutatás kerekedett, amelynek összegzését tartja kezében a bátor olvasó (akit nem riasztottak el a bevezető gondolatok). Hetvenhét példányt ismerünk az első kiadás ból, amit tizennyolc ország hatvanhat könyvtárában őriznek, és mindehhez hozzájárult új kutatási eredményként tizenegy ma már elpusztult vagy lappangó könyv kéziratos forrásokkal rekonstruált története is. Így – többek között – megtudhatjuk, hogyan került egy-egy Thuróczy-kötet a Ferenciek teréről az észak-karolinai Raleigh, valamint a Kiskör útról a moszkvai egyetem könyvtárába.

Apponyi Sándornak, a 19–20. század egyik legjelesebb magyar bibliofiljének a példá nyából kölcsönvett reprodukciók díszítik a kiadványt, amely egyaránt készült könyvgyűj tőknek, kutatóknak és a múlt iránt érdeklődő, történelmet szerető olvasónak.

Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész

46 ÚJDONSÁGAINK A KUTATÓ AJÁNLJA
FOTÓ: FORTEPAN

ÉVKÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK

LYMBUS 2017.

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK

OSZK – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – MTA –Külgazdasági és Külügyminisztérium – Balassi Intézet – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 2017 590 oldal, 2600 Ft

ÚJRATERVEZÉSEK. MAGYARORSZÁG

A JELENKORBAN

Szerkesztette: Keller Márkus, Tabajdi Gábor OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 2018 325 oldal, 3900 Ft

BÚVÓPATAKOK. A FELTÁRÁS. ÉVKÖNYV XVIII. 2011–2012

Szerkesztette: Rainer M. János OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 2012 288 oldal, 3500 Ft

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 2016/1–4.

Főszerkesztő: Monok István Társszerkesztő: Ács Pál OSZK–MTA BTK ITI , 2016 1300 Ft

KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS 2015/1–12.

Szerkesztette: Mezey László Miklós OSZK, 2015 400 Ft

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ

Felelős szerkesztő: Kovács Katalin OSZK, 2015 1575 Ft

48
IDŐSZAKI KIADVÁNYOK

IRODALMI MAGAZIN 2021

Főszerkesztő: Szentmártoni János OSZK–Magyar Napló Kiadó Kft., 2021 118 oldal, 1590 Ft

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gaz dagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó.

TÉRKÉPTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK III.

Főszerkesztő: Pászti László OSZK, 2019 132 oldal, 2800 Ft

A Földabrosz blog anyagainak felhasználásával, bő vebb és szerkesztett formában egy önálló térképtör téneti évkönyv indult útjára 2016-ban. Ez a vállalkozás a térképtörténeti szakma régi nagy adósságából is törleszt, hiszen valóban hiányzott eddig a hazai tér képtörténet szakmai, kutatói közegéből. Az évkönyv nem egyszerűen csak komolyabb megjelenési formát kölcsönöz a tartalomnak, hanem mint jegyzett pub likálási lehetőség, jelentős ösztönzés is a társintéz ményekben dolgozó és térképtörténettel foglalkozó munkatársak számára.

Az Irodalmi Magazin Kazinczy-száma – a szerző születésének 260. évfordulója alkalmából – a ma gyar irodalom legnagyobb szervezőegyéniségét, a 18–19. század reprezentatív alkotóját mutatja be. A felvilágosodás kori irodalom szakértőivel készí tett interjúk betekintést adnak a Kazinczy-kutatás munkálataiba és legfrissebb eredményeibe, a tanul mányok összefoglalják a szerző életútjának, gondol kodásmódjának és kapcsolatrendszerének érdekes ségeit, az elemzések és idézetek pedig rámutatnak a széphalmi mester művelődéstörténeti hatására, az utókor emlékezetének főbb irányaira.

49

ÉVKÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK

Felelős szerkesztő: Boka László Szerkesztő: Dede Franciska OSZK, 2018 96 oldal, 1200 Ft

Mercurius és Bulletin

A Mercurius az OSZK éves kiadásban megjelentetett szakmai évkönyve, mely az egykori OSZK Híradó, illetőleg OSZKévkönyvek feladatát folytatva 2002 óta ad rendszeresen hírt a magyar nemzeti könyvtár éves teljesítményéről, vállalt feladatairól, kiemelt szellemi eredményeiről.

A Bulletin című szakmai évkönyvben az írások angol nyelven olvashatók, ily módon közvetítve a könyvtár szakmai, művészeti és tudományos eredményeit a szélesebb külvilágnak.

Felelős szerkesztő: Boka László Szerkesztő: Dede Franciska OSZK, 2018 96 oldal, 2000 Ft

50
2015–2016–2017 NATIONAL SZÉCHÉNYI
BULLETIN
LIBRARY
SZÉCHÉNYI
MERCURIUS 2015–2017. ORSZÁGOS
KÖNYVTÁR
IDŐSZAKI KIADVÁNYOK
FOTÓ: OSZK-archív

SZÉP MAGYAR KÖNYV-, FITZ JÓZSEFÉS EGYÉB DÍJNYERTES KIADVÁNYOK

2019

SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY

– KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KÜLÖNDÍJA, VALAMINT FITZ JÓZSEF-DÍJ

„Valaki útravált…” – Az úton lévő és kiútkereső Ady Endre Írta, szerkesztette Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna OSZK–MMA Kiadó, 2019 Kötetterv, tipográfia és tördelés: Vincze Judit. A képeket válogatta és a képjegyzéket írta: Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna. A szöveget gondozta: Mariska Borbála Nyomta és kötötte: Pauker Nyomdaipari Kft.

2018

SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY – KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KÜLÖNDÍJA

„Volt a hazának egy-két énekem”: Arany 200 Szerkesztette: Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna OSZK–Gondolat Kiadó, 2018 Szöveggondozó: Budai-Király Tímea Olvasószerkesztő: Gál Mihály Sorozatterv: Máthé Hanga. Tördelő: Lipót Éva Nyomta és kötötte: Nalors Grafika Kft.

2017

SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY – FAKSZIMILE, REPRINT ÉS ADAPTÁLT KIADVÁNYOK KATEGÓRIÁBAN KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI KÜLÖNDÍJ

Dohnányi Ernő: Változatok egy gyermekdalra: op. 25. Tanulmány: Kelemen Éva OSZK, 2017

Fordította: Mikusi Balázs. Nyomdai előkészítés: Vincze Judit. Nyomta és kötötte: Nalors Grafika Kft. 2016 SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY – OKLEVÉL ISMERETTERJESZTŐ KATEGÓRIÁBAN, VALAMINT ANTALL JÓZSEF-EMLÉKDÍJ

Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása

Szerkesztette: Ifj. Bertényi Iván, Boka László OSZK, 2016

A kiállítást szervezte és a katalógus-szövegeket írta: Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó, Rózsafalvi Zsuzsanna, Szőts Zoltán Oszkár. A katalógust tervezte: Vincze Judit. A bevezető tanulmányokat fordította: Fejérvári Boldizsár. Egyéb angol szövegek: Simon-Reitzi Barbara, Zimányi Katalin, Jason Vincz. Olvasószerkesztő: Budai-Király Tímea. Fotók: Ackermann Dávid, Dobóczi Zsolt, Karasz Lajos. Nyomta és kötötte: Nalors Grafika Kft. 2014 SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY – ELISMERŐ OKLEVÉL, VALAMINT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÜLÖNDÍJA

Képpé formált háború: Az első világháború nemzetközi képes emlékei az Országos Széchényi Könyvtárban Szerkesztette: Katona Anikó, Szarka Anita. Bev.: Csillag Katalin Osiris–OSZK, 2014 Grafikai tervezés: Kurucz Dóra. Fotók: Ackermann Ádám, Karasz Lajos. Angol fordítás: Fejérvári Boldizsár. Szöveget gondozta: Budai-Király Tímea Nyomta és kötötte: Nalors Grafika Kft.

52
DÍJAZOTT KIADVÁNYAINK

A MAGYAR NYELV ÉVE – AKADÉMIAI DÍJ (KIÁLLÍTÁS ÉS KÍSÉRŐKATALÓGUS)

„Látjátok feleim…”

Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig Szerkesztő: Madas Edit OSZK, 2009 Kiadói programvezető: Boka László Olvasószerkesztő: Budai-Király Tímea. A katalógust tervezte: Filakowszky György A kiállítás látványterve: Imre Olga Nyomta és kötötte: Alföldi Nyomda Zrt.

2013 FITZ JÓZSEF-DÍJ

Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról Szerk., vál., s. a. r.: Deák Eszter, Zvara Edina. Bev.: Boka László Kossuth–OSZK, 2013 Borítóterv: Fazekas Andrea Fotók: Ackermann Ádám, Karasz Lajos Nyomta és kötötte: Nalors Grafika Kft.

2009

SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY – OKLEVÉL ISMERETTERJESZTŐ KATEGÓRIÁBAN, VALAMINT BAJNAI GORDON MINISZTERELNÖKI KÜLÖNDÍJA

Plihál Katalin: Magyarország legszebb térképei 1528–1895 Szerkesztő: Rappai Zsuzsa, Medgyesy Zsófia Kossuth–OSZK, 2009 Tervezte: Kemény Zoltán. Kiadói programvezető: Szuba Jolanta Képfeldolgozás: GMN Repro Stúdió Nyomta és kötötte: Dürer Nyomda Kft.

OKLEVÉL TUDOMÁNYOS MŰVEK, SZAKKÖNYVEK KATEGÓRIÁBAN

Gyűjtők és gyűjtemények: A Nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük Szerkesztő: Boka László, Ferenczyné Wendelin Lídia Kossuth–OSZK, 2009

Felelős kiadó: Kocsis András Sándor, Monok István Kiadói szerkesztő: Hollósi Nikolett. Fotók: Hapák József. Nyomta és kötötte: Dürer Nyomda Kft.

200 6

OKLEVÉL BIBLIOFIL ÉS SPECIÁLIS KIADVÁNYOK KATEGÓRIÁBAN, VALAMINT FITZ JÓZSEF-DÍJ

Monok István: Buda Attila. A magyar bibliofília képeskönyve Szerkesztő: Csapody Miklós Korona Kiadó–OSZK, 2006 Fényképezte: Hapák József Tipográfia, tördelés: Gregor László Védőborító- és kötésterv: Richter Andrea. Képfeldolgozás: Brill Stúdió Nyomta és kötötte: Széchenyi Nyomda Kft.

200 4

SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY – DÍJAZOTT MŰVÉSZETI KÖNYVEK ÉS ALBUMOK KATEGÓRIÁBAN, VALAMINT MÁDL FERENC KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KÜLÖNDÍJA

A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből Szerkesztő: Monok István Corvina–OSZK, 2004 A kötetet tervezte: Koppány Simon Szövegek: Angela Dillon Bussi, Paola Di Pietro Lombardi, E. Kovács Péter, Madas Edit, Mikó Árpád, Ernesto Milano, Monok István, Rozsondai Marianne. Olasz fordítás: Todero Anna Fotó: Hapák József Nyomta és kötötte: Dürer Nyomda Kft.

DÍJAZOTT BIBLIOFIL ÉS SPECIÁLIS KIADVÁNYOK KATEGÓRIÁBAN

Benyovszky Móric madagaszkári jegyzőkönyve 1772–1776 Szerkesztette és a tanulmányt írta: Voigt Vilmos Kossuth–OSZK, 2004 A francia kézirat betűhív átírását készítette: László Zsófia, a francia szöveget a magyar fordítással összevetette: Budavári Edina, a betűhív átírást lektorálta, az előszót és az utószót fordította: Cseppentő István Kiadványszervezés: Kiss Barbara. A kötetet tervezte: Kiss László. Nyomta és kötötte: Szekszárdi Nyomda Kft.

53

OKLEVÉL MŰVÉSZETI KÖNYVEK ÉS ALBUMOK KATEGÓRIÁBAN, VALAMINT ANTALL JÓZSEFEMLÉKDÍJ ÉS KÖZÖNSÉGDÍJ

Élet a régi Magyarországon Szerkesztő: Gyurgyák János, Környei Anikó, Saly Noémi Osiris–OSZK, 2004 A szövegeket válogatta és az előszót írta: Gyurgyák János, Saly Noémi A kötetet tervezte: Környei Anikó Tördelte: Szalai Éva A képeket válogatta: Cseh Mária, Morvai Zsuzsanna, R. Kutor Beáta, Szarka Anita. A képjegyzéket írta: Cseh Mária, Szarka Anita. A szövegválogatást bibliográfiájával segítette: Pótó János A Színháztörténeti Tár és a Zeneműtár dokumentumait válogatta: Rajnai Edit, Kelemen Éva Fotók: Néninger Géza, Schertlin Péter. A képeket feldolgozta: Jasik Zsuzsa, Zomok Magdolna Nyomta és kötötte: Dürer Nyomda Kft.

2003

OKLEVÉL SZÉP MAGYAR KÖNYV VERSENY – OKLEVÉL MŰVÉSZETI KÖNYVEK ÉS ALBUMOK KATEGÓRIÁBAN

A Tíz Bambusz Csarnoka: Könyv- és nyomdászattörténeti kiállítás a Kínai Nemzeti Könyvtár kincseiből Bevezető: Ferenczy Mária Fordítás: Csongor Barnabás et al. OSZK, 2003 A kötetet tervezte: Kiss László. A kínai szöveget magyarra fordította: Buslig Szonja, Csongor Barnabás, Ferenczy Mária, Kalmár Éva, Kardos Tatjána, Salát Gergely, Tokaji Zsolt. Angol fordító: Elayne Antalffy, Timár Eszter. Borítókalligráfia: Horváth Janisz A kötetet gondozta: Schranko Hungary Kft. Nyomta és kötötte: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.

A régi Magyarország képeslapokon

Válogatta: Domokos Mátyás Bevezető: Saly Noémi Osiris–OSZK, 2003 Sorozatszerkesztő: Karsay Orsolya, Monok István Történeti-földrajzi szaktanácsadó: Bak Borbála. A kötetet tervezte: Környei Anikó. Tördelte: Szalai Éva

A képeket válogatta, a képjegyzéket készítette: Cseh Mária, Szarka Anita Fotók: Néninger Géza, Schertlin Péter A képeket feldolgozta: Jasik Zsuzsa, Zomok Magdolna Nyomtatta és kötötte: Dürer Nyomda Kft.

XI. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL – KÖZÖNSÉGDÍJ

Plihál Katalin: Európa térképei 1520–2001 Helikon–OSZK, 2003 Fotók: Hapák József. A térképeket válogatta: Plihál Katalin. A kiadványt tervezte: Filakowszky György Nyomta és kötötte: Alföldi Nyomda Zrt.

2002 X. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL – KÖZÖNSÉGDÍJ

Monok István: Kincsek a nemzet könyvtárából Magyar Könyvklub–OSZK, 2002 Fotók: Hapák József Felelős kiadó: Révai Gábor Irodalmi vezető: Ambrus Éva Kiadványszervező: Kiss Barbara Műszaki vezető: Mátay-Mayer Gergely Műszaki szerkesztő: Császár András A kiadványt tervezte: Kiss Ilona Nyomdai előkészítés: Filakowszky György Nyomta és kötötte: Alföldi Nyomda Rt.

54
DÍJAZOTT KIADVÁNYAINK

IDEGEN NYELVEN IS OLVASHATÓ KÖTETEINK

TODORESZKU. EGY KIVÉTELES KÖNYVTÁR KINCSEI TREASURES OF A UNIQUE LIBRARY. COMORILE UNEI BIBLIOTECI UNICE

OSZK, 2020 248 oldal, 4900 Ft

SIMON MELINDA: KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1901–1920 | HUNGARIAN PRINTERS’ AND PUBLISHERS’ DEVICES 1901–1920 OSZK, 2019 252 oldal, 4500 Ft

COLLECTORS AND COLLECTIONS. THE TREASURES OF THE COLLECTIONS IN THE NATIONAL SZÉCHÉNYI LIBRARY

OSZK–MTA BTK ITI, 2016 252 pages, 7500 Ft

PROPAGANDA AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN. PROPAGANDA IN WORLD WAR I.

OSZK, 2016 372 oldal, 5980 Ft

THE ILLUMINATED CHRONICLE

Edited and translated by János M. Bak, László Veszprémy OSZK–CEU Press, 2018 436 pages, 12 000 Ft

FAR AWAY FROM MOUNT ARARAT. ARMENIAN CULTURE IN THE CARPATHIAN BASIN

Exhibition curators and Catalogue Editors: Bálint Kovács – Emese Pál OSZK–BTM, 2013 184 pages, 5990 Ft

FOREING LANGUAGE

A nemzeti könyvtár digitális gyűjteményei: a Földabrosz (blog.oszk.hu/ foldabrosz), a Fotótér nyitóoldala

NONSTOP KÖNYVTÁR

– AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ONLINE

TARTALOMSZOLGÁLTATÁSAI

A nemzeti könyvtár alapfeladata kulturális kincseink őrzése és átörökítése mellett hozzáférhetővé tételük is, amelynek egyik fontos eszköze az online tartalomszolgáltatás. Gyűj teményeink legváltozatosabb tematikájú, műfajú és a legkülönbözőbb korszakokban készült dokumentumait ismerhetik meg az érdeklődők – a mind számukban, mind tar talmukban folyamatosan bővülő – online tartalomszolgáltatási felületeinken. A 2020-as év különösen értékes tartalmakkal gazdagította a webes felületen elérhető gyűjtemé nyeinket.

Az évben elsőként a trianoni békediktátum évfordulójára nyil vánosság elé tárt Fotótér megjelenésének örülhettünk. A Fotótér a nemzeti könyvtár fotótárának hatszázezer dokumentumot őrző gyűjteményéből tett közzé két nagyobb tematikus egységbe ren dezve tízezer fényképet. Az intézmény 1914 augusztusától gyűj tötte az első világháborúra vonatkozó – professzionális és amatőr –felvételeket, amelyek jelentős hányada a katonák mindennapjai ba enged bepillantást, de számos kép örökítette meg a hátország hétköznapjait is. Ugyancsak a Fotótér ad közre Szabó Dénes Erdélye címmel a fotográfus életművéből háromezer felvételt, döntő többségében város- és tájképet. Értékesek a népviseletet bemu tató sorozatok, az életképek, családi, társadalmi események felvé telei is a két világháború közötti Erdély hétköznapjairól. Az adatbá zisban helyet kapott Szabó Dénes kárpátaljai és berlini sorozata is. A Fotótér sikerén felbuzdulva augusztusban engedtük útjára Földabrosz oldalunkat is. A nemzeti könyvtár térképtára kincsei között számtalan különleges, értékes térkép ritkaságot is felfedezhetünk. Az állományban található, 1850 előtt nyomtatott hazai és külföldi térképek közül jelenleg csaknem ezer érhető el az oldalon. A közzétett térképek jelentős része a 18. században készült, de a korábbi évszázadból származó több kiadás is gazdagítja a gyűjteményt. Tematikájukat tekintve vannak köztük történelmi és hadtörté nelmi, hajózási, város- és általános térképek, míg földrajzi tekintetben a világ-, Európa- és Magyarország-térképek mellett – önálló csoportba rendezve – számos távoli tájat ábrá zoló térképet is felfedezhet az érdeklődő.

Mintegy ezer metszet közül válogathat, aki a nemzeti könyvtár Régi Ritka elnevezésű oldalát böngészi. A tartalomszolgáltatás hozzáférhető anyaga – amelyet gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből adtunk közre – a 16. századtól a 18. századig terjedő időszak magyarországi eseményeinek külföldi recepcióját vonultatja fel, és műfaját tekintve található benne portré, város-, vár-, csata- és ostromkép, de az érdeklődő a kor híres eseményeiről készült képekre, térképekre, allegóriákra, életképekre is lelhet közöttük. A Régi Ritka az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának gyűjteményét mutatja be, reményeink szerint – a többi oldalhoz hasonlóan – folyamatos tartalmi bővítésekkel.

A plakáttár egy speciális állományegységét ismerheti meg, aki az 1956 – történelem röplapokon másfél ezer közzétett dokumentuma között böngészik. A 20. század magyar

56 AJÁNLJUK MAGUNKAT

történelmének meghatározó történéseit röplapok, plakátok, kisnyomtatványok idézik meg, amelyek legkorábbra datált darabja 1956. október 22-i. A november 4-ig tartó idő szakból több mint ötszáz nyomtatott, géppel, sőt kézzel írt aprónyomtatványt szolgáltat az adatbázis. A későbbi dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás mozzanatainak érzékeltetésére adták közre.

A múlt évben beindított online tartalomszolgáltatásaink célja többes. Elsőként sze retnénk nyitni az online térben mozgó és ott tartalmakat kereső generáció előtt, mert hisszük, hogy a tudomány és a tudás csak a mindenkor felnövekvő generációk megszólí tásával, megszólíthatóságával tud megvalósulni. Fontosnak tartjuk a jó minőségű képek rendelkezésre bocsátását, mindezt jogilag rendezett háttérrel és a felhasználó számára egyértelmű felhasználási feltételekkel. Lehetőségeink szerint dokumentumainkat igyek szünk szabad felhasználásban biztosítani tudományos vagy kutatási célokra. A hiteles adatok közlése, a tudományos alaposságú bibliográfiai leírások rendelkezésre bocsátása mind-mind a minőségi szolgáltatás irányába tereli a könyvtári szolgáltatást, s ezzel segíti az olvasót. Ezt támogatja a tematikus böngészési lehetőség, illetve a kulcsszavas keresés is. Végül, de nem utolsósorban, az online tartalmaink megtekintéséhez, használatához, de még elérésükhöz sem kell figyelemmel lenni a nyitvatartási időre és az országha tárokra. E megjelenési forma segítségével válik a könyvtár a bármikor elérhető tudás otthonává, igazi nonstop könyvtárrá.

Oláh Krisztina térképész

A regiritka.oszk.hu és a corvina.hu/hu/ cimlap/ nyitóoldala

57
Országos Széchényi Könyvtár 2022| 01. FELE LŐS KIADÓ Rózsa Dávid SZERKESZTŐ Stibinger Ágnes GRAFIKA Kóbor Szilvia KORREKTOR Gulyás Orsolya FOTÓ Fortepan, freepik.com, pixabay.com, OSZK-archív E-MAIL kiadvanytar@oszk.hu TELEFON +36 1 232 3556 oszk.hu/kiadvanyok A KÖNYV- ÉS AJÁNDÉKBOLT CÍME 1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6. Szeretettel várjuk olvasóinkat könyv- és ajándékboltunkban!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.