Oslo arkitekturtriennale årsrapport 2019

Page 1

RAPPORT OSLO ARKITEKTURTRIENNALE 2019 NOK ARKITEKTUR OG NEDVEKST


Kapittel

2


Kapittel

Innhold INNLEDNING

Executive Summary Sammendrag Forord Styreleder har ordet Oslo kommune har ordet Kulturdepartementet har ordet Klima- og miljødepartementet har ordet

side _8 side _9 side _12 side _14 side _16 side _18 side _20

RESULTATER

OAT i tall Oslo arkitekturtriennale i 2019 Programaktiviteter Nettverk Samarbeidspartnere Kommunikasjon Veien videre

side _26 side _28 side _30 side _32 side _34 side _36 side _38

FESTIVALEN

Kuratorene om arkitektur og nedvekst Forprogram Åpningshelg Hovedprogram Utvidet program Partnerprogram Presseprogram

side _44 side _48 side _50 side _56 side _64 side _68 side _70

FAKTA OG TALL

Deltakere i hovedprogrammet Programoversikt Medieomtale Årsberetning og årsregnskap Organisasjon Programpartnere og arenaer Økonomiske partnere og støttespillere

side _76 side _82 side _92 side _98 side _112 side _113 side _114

3


Kapittel

4


Kapittel

Lanseringsfest for den inter­ nasjonale studentworkshopen «Dealing with it» på Arkitekturog designhøgskolen i Oslo. Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild.

5


Kapittel


INNLEDNING Executive Summary

side _8

Sammendrag

side _9

Forord

side _12

Styreleder har ordet

side _14

Oslo kommune har ordet

side _16

Kulturdepartementet har ordet

side _18

Klima- og miljødepartementet har ordet

side _20

7


Innledning

Executive Summary

The Oslo Architecture Triennale (OAT) is an international architecture festival and arena for dissemination of architecture and urban development. Through a programme of exhibi­ tions, conferences, debates, competitions, publications and events, OAT seeks to engage and challenge the field of architecture and involve both local and international audiences in debate and discussions concerning the role of architecture in our societies. OAT’s main target groups are the public, professionals and decision makers across borders, sectors and professions. OAT was established in 2000, and founded as a non-profit association in 2009, comprising six member organisations: Design and Architecture Norway, National Association of Norwegian Architects, Oslo Association of Architects, Oslo Business Region, Oslo School of Architecture and Design and The National Museum. Since 2015, the association has been extended to include eight associated members: Agency for Planning and Building Services in Oslo, Association of Consulting Architects in Norway, Bergen School of Architecture, FutureBuilt, Norwegian Organiza­ tion of Interior Architects and Furniture Designers, the Norwegian Association of Landscape Architects, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), and ROM. In 2019 The Oslo Society was also an associated member.

Oslo Architecture Triennale 2019 Enough: The Architecture of Degrowth “Enough: The Architecture of Degrowth” took place on 26 September–24 November. As a response to the on-going climate crisis and a global society with growing social inequality, the festival explored the notion of degrowth and possible alternatives for urban development. Through a diverse programme, the festival searched for urban and architectural solutions for a future where human and ecological flourish­ ing are prioritized over economic growth. How do we shape and build our cities in such a world? And not least, how do we get there? The core programme, developed by the 2019 curatorial team and produced in collaboration with OAT members and programme partners, consisted of an exhibition, two installations, a theatre play, several performances, a book of fiction, a digital essay series, a conference and an international student workshop. The 2019 British-Norwegian curatorial team consisted of Cecilie Sachs Olsen, Maria Smith, Matthew Dalziel and Phineas Harper. In addition, OAT presented an extended programme developed in collaboration with members and local partners. Over 60 days, the triennale comprised a total of 193 events, visited by 26 019 people. 82 journalists were press registered for the triennale, and 291 media articles have been published in 2019.

8


Innledning

Sammendrag

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er en internasjonal arkitekturmønstring og arena for formidling av, og diskusjon om, arkitektur og byutvikling. Gjennom et bredt program med utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT engasjere og utfordre arkitektur­feltet, få publikum til å reflektere over hvordan arkitektur påvirker oss, og inspirere til lokal og internasjonal debatt om arkitektur og byutvikling. OATs viktigste målgrupper er byens befolkning, norske og internasjonale fagmiljøer innen arkitektur og byutvikling og beslutningstakere innen politikk, næringsliv og forskning. OAT ble etablert av Norske arkitekters landsfor­ bund i 2000. I 2009 ble triennalen videreutviklet til en ideell forening bestående av seks medlems­ organisasjoner: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Design og arkitektur Norge, Nasjonalmuseet, Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitekt­ forening, og Oslo Business Region. Siden 2015 er foreningen utvidet med åtte assosierte medlemsorganisasjoner: Arkitektbedriftene, Bergen arkitekthøgskole, FutureBuilt, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres lands­ forening, Norske landskapsarkitekters forening, NTNU Fakultet for arkitektur og design, Planog bygningsetaten i Oslo kommune og ROM for kunst og arkitektur. I 2019 var også Oslo Byes Vel assosiert medlem. OAT finansieres gjennom medlemskontingent og tilskudd fra stat, kommune, offentlige og private fond samt samarbeid med privat næringsliv.

Oslo arkitekturtriennale 2019 Nok: Arkitektur og nedvekst «Nok: Arkitektur og nedvekst» fant sted i perioden 26. september–24. november 2019. Festivalen satte fokus på arkitekturens rolle i den pågående klimakrisen gjennom å undersøke begrepet ned­vekst og dets mulige konsekvenser og mulig­heter for byene våre. Gjennom et mang­ foldig program søkte festivalen etter urbane og arkitektoniske løsninger for et samfunn som setter livskvalitet og klima foran økonomisk vekst. Hvordan former og bygger vi byene våre i en slik verden? Og ikke minst, hvordan kommer vi oss dit? Tema og konsept for festivalen ble valgt gjennom en internasjonal kuratorutlysning der det britisknorske kuratorteamet med Cecilie Sachs Olsen, Maria Smith, Matthew Dalziel og Phineas Harper ble plukket ut til å kuratere triennalens hoved­ program. Opplevelsesbaserte programformater stod sentralt for kuratorene, og store deler av programmet utforsket hvordan arkitektur kan formidles gjennom teater og performance. Hovedprogrammet bestod av utstillinger, installasjoner, lydvandringer, performance, teater, en science-fiction-publikasjon, en konferanse, en internasjonal studentworkshop og en digital essayserie. I tillegg bød festivalen på et utvidet program utviklet av OAT i samarbeid med medlemmer og lokale programpartnerne. I alt ble det gjennomført 193 aktiviteter over 60 dager, med et besøkstall på 26 019. 82 journalister var presseregistrert til triennalen, og 291 medieoppslag er registrert i 2019.

9


Kapittel

10


Kapittel

Lydvandringen ÂŤLyden av arkitekturÂť utviklet av kunstnerduoen Sachs/ Westerdahl, i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild. 11


Innledning

Forord

Ved åpningen av den syvende utgaven av triennalen føltes alvoret i denne oppgaven større enn noen gang. I 2019 kom Jordens overforbruksdag allerede 29. juli. Det betyr at menneskeheten på daværende tidspunkt brukte opp naturen 1,75 ganger fortere enn det planetens økosystem klarer å fornye seg. I Norge er vi helt på verdens­ toppen i overforbruk, og arkitektur, bygninger og byer spiller en stor rolle i at ligningen om klodens helse ikke lenger går opp. Våre fag må ta ansvar.

For at arkitektur- og byutviklingsfeltet skal kunne bidra til å løse de store, komplekse samfunnsutfordringene må faget både forholde seg til og reagere på det skiftende samfunnet rundt oss. For at arkitektur- og byutviklingsfeltet skal kunne bidra til å løse de store, komplekse samfunns­ utfordringene, og for å være relevante i fremtiden, må faget både forholde seg til og reagere på det

Foto: Eirik Evjen

Arkitektur er ikke bare bygninger – det er rammen for liv, felleskap og samfunn. Arkitektur påvirker, på godt og vondt, både mennesker og natur. Som fysisk manifestasjon av tiden som var, politikken som former, og kulturen som samler, er arkitektur essensielt i alle menneskelige samfunn. Oslo arkitekturtriennale (OAT) skal stille vanskelige spørsmål om arkitekturens rolle, søke etter svar, men ikke nødvendigvis lande på ett riktig svar. OAT skal vekke debatt og engasjere, bidra til økt kunnskap og til å flytte faget, om så bare litt videre.

skiftende samfunnet rundt oss. Vi må være opptatt av spørsmål knyttet til global oppvarming, overforbruk, kollaps av biologisk mangfold og klimakrise. Vi vet at svaret ikke er «business as usual». Jeg er stolt over, sammen med triennalens medlemmer, samarbeidspartnere og sekretariat, å kunne rapportere på en triennale som har søkt å gjøre nettopp det; å se utover eksisterende normer og måter å tenke og gjøre ting på. Oslo arkitekturtriennale har i 2019 stilt spørsmål ved hva arkitektur er og kan være, og hvilken rolle arkitektur kan spille i samfunnet og våre liv i en fremtid der den ikke lenger bidrar til å skyve planeten utenfor sine egne grenser. Hanna Dencik Petersson Direktør, Oslo arkitekturtriennale

12


Innledning

Utstillingsprosjektet «ARPA» av (ab)Normal og Ludwig Engel ble vist i «Biblioteket» på Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: OAT / Istvan Virag. OAT Rapport _ 2019

13


Innledning

Styreleder har ordet

Med radikale mål om å endre måter å bygge på, bo og forbruke, satte triennalen de store spørsmålene på dagsorden og endte i en begivenhet i Oslo som lot seg høre langt utover byens grenser. Som i 2016 og 2013, pekte dette triennaleåret på forholdet mellom relevante samfunnsmessige spørsmål og arkitektur og byutvikling. I disse tre siste festivalene har unge kuratorgrupper, valgt gjennom internasjonale utlysninger, utfordret medlemmer, fagfolk og Oslo med høyaktuelle samfunnsmessige problemstillinger.

Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik

Oslo arkitekturtriennale 2019, NOK: Arkitektur og nedvekst, stilte betimelige spørsmål om hva arkitekter, samfunnsplanleggere og andre kan få til i et samfunn som ikke baserer seg på økonomisk vekst, men på degrowth. Triennalens sjuende festival var en høyst opportun påminnel­ se om at vi i over 30 år har hatt kunnskap om hva resultatet blir om vi fortsetter å bygge på ideen om endeløs økonomisk vekst. Triennalen undersøkte, spekulerte, og satte i gang prosjekter som alle handlet om hvordan arkitektur og byutvikling forholder seg til samtidens klimakrise og økende sosiale forskjeller. Med radikale mål om å endre måter å bygge på, bo og forbruke, satte triennalen de store spørsmålene på dags­orden og endte i en begivenhet i Oslo som lot seg høre langt utover byens grenser. Årets fire kuratorer testet dessuten etablerte formidlings­formater for å nå bredere ut. Publikum fikk oppleve arkitektur på nye måter, som i lydvandringer, og i performance- og teater­forestillinger.

Nå gleder jeg meg til fortsettelsen med Erling Dokk Holm som ny styreleder. Oslo arkitektur­ triennale er inne i sitt tjuende år, og det er tid for oppsummering og refleksjon. Gjennom to tiår har OAT samlet de viktigste norske arkitektur­ organisasjonene rundt samme bord. Triennalen har lyktes i å enes om felles initiativer som ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre innenfor den enkelte institusjons egne mandater. Og helt uavhengig av nye nødvendige strategiske veivalg: La samtalen og de frie fellesprosjektene fortsette! Nina Berre Styreleder, Oslo arkitekturtriennale 2016–2020

14


Innledning

Forestillingen «Society under Construction» av Rimini Protokoll på Nationaltheatret. Foto: OAT / Istvan Virag. OAT Rapport _ 2019

15


Innledning

Oslo kommune har ordet Foto: Oslo kommune / Sturlason

Siden år 2000 har Oslo arkitekturtriennale satt sitt preg på hovedstaden, til stor glede for kulturbyen Oslo. I 2019 var Oslo arkitekturtriennale også et viktig innslag i miljøhovedstaden Oslo. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer. Oslo er i stor vekst, og stadig flere velger Oslo som sitt hjemsted. Byene står for mer enn 70 prosent av verdens CO2 utslipp, og arkitekter er en av mange viktige yrkesgrupper som kan bidra til gode miljøløsninger. Det handler om alt fra utformingen av vårt nærmiljø, til vårt bidrag for å løse klimautfordringene.

Siden år 2000 har Oslo arkitektur­ triennale satt sitt preg på hovedstaden, til stor glede for kulturbyen Oslo. Oslo arkitekturtriennale hadde klima og nedvekst som tema i 2019. Det er spennende at Oslo får være møteplass med mulighet til å sette lokale problemstillinger på kartet for et internasjonalt fagmiljø. Gjennom utstillinger, forestillinger, byvandringer, konferanser og debatter utfordret Oslo arkitekturtriennale både fagmiljøer og publikum til å tenke nytt om hvordan vi utformer våre bygde omgivelser i møte med klimakrisen og fremtiden.

Vi trenger arkitekters kreativitet, fagkunnskap og miljøansvar slik at vi kan bygge en by med plass til alle, med gode møteplasser, grønne lunger og et så lavt klimaavtrykk som mulig. Gratulerer med en vellykket Oslo arkitektur­ triennale i 2019, og lykke til med det videre arbeidet. Marianne Borgen Oslos ordfører

16


Innledning

Bildekred

Den offisielle åpningen av triennalen fant sted i Oslo rådhus, der Oslo kommune inviterte til mottakelse i den vakre Rådhussalen. Foto: OAT / Istvan Virag. 17


Innledning

Kulturdepartementet har ordet Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Kulturmeldingen fremhever betydningen som møteplasser har – fysiske og digitale – for interaksjon og sosialt samvær. God arkitektur, historiske bygninger og bymiljøer bidrar til stedsidentitet og positive opplevelser av sentrum. Dette er ressurser som bør utnyttes for å utvikle attraktive byer og tettsteder. Menneskeskapte landskap ute og inne påvirker oss, og arkitektur handler om kvalitet i bygde omgivelser – i hverdagens omgivelser. I det siste har det blitt aktuelt å se på hva arkitektur kan gjøre for å tilrettelegge for gode rammer under kriser, som under Covid-19. Kriser og katastrofer kan få oss til å reflektere annerledes også om arkitektur.

Nedvekst-tematikken for OAT 2019 var helt i tråd med de globale bærekraft-­ målene, og et godt innspill til hvordan globale mål kan gjøres relevante og aktuelle i norsk kontekst. Arkitektur er også et virkemiddel for å løse et bredt spekter av samfunnsutfordringer innen klima og miljø, kulturarv, folkehelse og attraktive by- og bomiljø. Nedvekst-tematikken for OAT 2019 var helt i tråd med de globale bærekraft-­ målene, og et godt innspill til hvordan globale mål kan gjøres relevante og aktuelle i norsk kontekst.

Arkitekturtriennalen kan bidra til å løfte tematikk, gi refleksjoner og perspektiver, og bidra til samfunnsdebatten. Oslo arkitekturtriennale har alltid valgt aktuelle temaer og tilrettelagt for offentlig samtale med høy puls. Det må dere fortsette med. Takk for innsatsen i 2019, og lykke til med forberedelsene til neste triennale i 2022! Abid Q. Raja Kultur- og likestillingsminister

18


Lydvandringen ÂŤLyden av arkitekturÂť utviklet av kunstnerduoen Sachs/ Westerdahl, i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild. 19


Innledning

Klima- og miljødepartementet har ordet Foto: Stortinget

Gratulerer til Oslo arkitekturtriennale som siden 2000 har gitt inspirasjon og påvirket utviklingen i både Oslo og verden. Jeg husker godt den første triennalen nede i rømningsveiene under den nye plattformen på Nationaltheatret stasjon. Den gjorde inntrykk med sine visjoner for Oslo. Siden har triennalen for hver gang blitt mer spennende og relevant. Med en gjennomgående oppmerk­ somhet på bærekraft og natur, sammen med arkitektur som sentralt for byutvikling. I de samme årene har Oslo løftet seg som by og fått en viktigere internasjonal posisjon. Fjordbyen gir byen en helt ny fasade mot sjøen, og byen har på mange områder blitt et forbilde for en moderne miljøvennlig byutvikling til glede for egne borgere og besøkende.

Arkitektur og byutvikling har aldri vært viktigere, fordi det bygde miljø sitter på så mange av de nødvendige løsning­ene. Vi trenger byer og steder som gir rom for natur, bruker ressurser riktig, og virkelig skaper bærekraft. Nettopp i denne viktige perioden i Oslos utvikling, har Oslo arkitekturtriennale bygget seg opp og blitt en av de viktigste i Europa. Med tankevek­ kende utstillinger og engasjerende aktiviteter som har gjort arkitektur og byutvikling relevant, og med sin internasjonale dimensjon og ambisjon trukket folk og ressurser til Oslo.

drivstoff, legge til rette for mer natur og verdens­ økonomien må utvikles innenfor naturens tåleevne. Arkitektur og byutvikling har aldri vært viktigere, fordi det bygde miljø sitter på så mange av de nødvendige løsningene. Vi trenger byer og steder som gir rom for natur, bruker ressurser riktig, og virkelig skaper bærekraft. Derfor trenger både Oslo og verden fortsatt intensiteten og skaperkraften i Oslo arkitektur­ triennale. Jeg ønsker lykke til med de neste 20 årene. Triennalen har gjort en viktig jobb i å løfte store, aktuelle globale samfunnsspørsmål – det trenger vi at den forsetter å gjøre! Ola Elvestuen Klima- og miljøminister 2018-2020

Vi står nå midt i en av historiens største kriser: En fundamental klima- og naturkrise. I løpet av de neste 20 årene skal vi slutte med fossile

20


Innledning

Den kompostoppvarmede benken av Public Works, Studio Flakk/ Dalziel og studenter ved AHO ble vist utenfor Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli. 21


Kapittel

22


Kapittel

Åpning av installasjonen «Lydspor» på ROM. Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild. 23Kapittel

RESULTATER OAT i tall

side _26

Oslo arkitekturtriennale i 2019

side _28

Programaktiviteter

side _30

Nettverk

side _32

Samarbeidspartnere

side _34

Kommunikasjon

side _36

Veien videre

side _38

25


Resultater

OAT 2019 i tall

60

37

193

36

dager med program

arrangementer

samarbeidspartnere

arrangementssteder

26 019 besøkende

170.000

lesere av den digitale essayserien ÂŤOvergrowthÂť

242

deltakere i programmet fra 34 land

26


Resultater

8950 følgere på Facebook

6640 40 forestillinger/performance 29 barn- og familieaktiviteter 21 workshops 16 lydvandringer 13 samtaler 12 omvisninger 12 pressearrangementer 9 seminarer 8 byvandringer/ekskursjoner 8 utstillinger/installasjoner 5 forelesninger 5 frokostmøter 4 bøker/publikasjoner 4 konferanser 2 fester 2 lanseringer/åpninger 2 lesesirkler 1 filmvisning

følgere på Instagram

1571

følgere på Twitter

291

medieoppslag, hvorav 155 oppslag i internasjonale medier

66

internasjonale journalister i Oslo

27


Resultater

Oslo arkitekturtriennale i 2019 Oslo arkitekturtriennale (OAT) er en internasjonal møteplass for diskusjon om og formidling av arkitektur og byutvikling. OAT skal bidra til økt bevissthet, engasjement og kunnskap om arkitektur hos et bredt publikum, samtidig som vi utfordrer og driver fagdiskusjonene fremover. Hovedoppgavene i 2019 har vært å planlegge, produsere og gjennomføre festivalen som er kjernen i OATs virksomhet, og som foregår hvert tredje år. Gjennom arbeidet i 2019 har OAT oppnådd følgende resultater: Utvidet og utfordret samtalen om arkitektur gjennom festivaltemaet nedvekst som rettet fokus mot den pågående klimakrisen og stilte spørsmål om hvordan arkitektur kan bidra til å svare på klimautfordringene vi står overfor.

Inkludert flere i samtalen om arkitektur gjennom å utforske nye formidlingsformater som teater og performance i samarbeid med nye og viktige samarbeids­partnere. Utvidet OATs nettverk lokalt og internasjonalt gjennom mål­grupperettede arrangementer, direkte involvering i programmet og besøk i Oslo og på festivalen. Styrket OATs posisjon som en viktig nasjonal og internasjonal arkitekturarena gjennom et stort, velgjennomført og godt besøkt festival­ program som brakte mennesker sammen på tvers av fag, sektorer og landegrenser.

«Biblioteket» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

28


Kapittel

Forestillingen «Society under Construction» av Rimini Protokoll på Nationaltheatret. Foto: OAT / Istvan Virag. 29


Resultater

Programaktiviteter Triennalens program i 2019 tok for seg arkitekturens rolle i den pågående klimakrisen og undersøkte, med utgangspunkt i begrepet nedvekst, nye og alternative måter å utvikle byer og steder på.

Festivalen som arrangeres hvert tredje år er det store høydepunktet i OATs treårssyklus. Festivalen skal nå bredt ut og engasjere publikum med inn­hold som både viser frem og stiller spørsmål ved arkitekturens rolle i samfunnet. For å gjøre samtalen om arkitektur og byutvikling tilgjengelig for flere, jobber OAT kontinuerlig og i et langsiktig perspektiv med å utvikle måten vi formidler arkitektur på. Dette skjer både gjennom nye samarbeid med relevante aktører, og gjennom å utforske nye formater og metoder for formidling. Sammen med triennalens kuratorer utviklet OAT i 2019 et festivalprogram der opplevelsesbaserte formidlingsformater sto sentralt, med særlig fokus på å utforske mulighetene i å formidle arkitektur gjennom teater og performance. Denne utforskingen bidro til nye og annerledes opplevelser av arkitektur for nye målgrupper – opplevelser som kan skape større bevissthet om hvordan våre omgivelser påvirker oss, og hvordan vi selv kan påvirke omgivelsene. Som en del av denne utforskingen, og for å bygge forventning til festivalen, gjennomførte OAT et forprogram som startet allerede høsten 2018. Forprogrammet presenterte triennalens ideer, og testet problemstillinger og formater i møte med publikum.

Festivalprogrammet ble gjennomført 26. september–24. november og var delt i fire: Hovedprogrammet var kjernen i festivalen, som gjennom en bredde av prosjekter og arrange­ mentsformater grundig undersøkte årets triennaletema. På pro­­gram­met sto blant annet lydvandringer i byen, et museum forvandlet til et bibliotek, en work­shopserie for fremtidsscenarier, science fiction-­litteratur og deltakende teater. Det utvidede programmet knyttet festivalens overordnete tema til lokale problemstillinger, aktører og målgrupper. På programmet sto blant annet utstilling­er, byvandringer, skogsvandringer, workshops, seminarer, debatter, filmvisning, publikasjonslanseringer, med mer. Partnerprogrammet ble utarbeidet og presentert i samarbeid med triennalens finansielle støtte­ spillere. Arrangementene samlet bransjeaktører, sammen med politikere og andre beslutnings­ tagere, til åpen og fruktbar diskusjon om bransjens vei videre. Presseprogrammet var et eget program for journalister som ga tilreisende presse god tid til å både utforske triennaleprogrammet, relevante byutviklingsprosjekter i Oslo, og byen ellers. Resultatet ble en bred inter­nasjonal medie­ dekning av både triennalen og Oslo.

30


Resultater

Lydvandringen «Lydspor» utviklet av kunstnerduoen Sachs/Wester­ dahl i samarbeid med ROM. Foto: OAT / Istvan Virag. 31


Resultater

Nettverk OAT jobber kontinuerlig med å utvikle og styrke sitt verdifulle nettverk. Fokus er særlig på møter mellom ulike aktører på tvers av sektor og fagfelt – både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

OATs brede nettverk av medlemmer og program­ partnere er helt avgjørende for å stadig utvide og utvikle samtalen om arkitektur og byutvikling med nye perspektiver, nye formater og nye målgrupper.

Economics Norge, kom OAT i kontakt med nye publikumsgrupper. Flere arkitekt­­kon­torer bidro også til triennalens program, blant andre 3RW, Svingen Arkitektkontor, Holt O’Brien, Fragment og Nordic – Office of Architecture.

Medlemmer

Internasjonalt nettverk

OAT har seks hovedmedlemmer og åtte assosier­ te medlemmer som alle er sterke kompetanse­ miljøer på arkitektur- og byutviklingsfeltet. Medlemsnettverket gir OAT en ryggrad av sentrale faginstitusjoner i Norge, samtidig som triennalen fungerer som plattform for å fremme felles faglige diskusjoner for medlemmene.

Som en viktig del av å styrke OATs internasjonale nettverk ble det organisert en internasjonal utlysning etter prosjekter til hovedutstillingen. Resultatet ble over 450 søknader med stor internasjonal spredning. Dette viser OATs posisjon som en anerkjent arkitektur­arena internasjonalt. Det samme ses i antallet inter­ nasjonale forespørsler om å bidra i programmet. I 2019 bidro Canadian Centre for Architecture, The Architectural Review og Columbia University Press.

Lokalt og nasjonalt nettverk Oslo er både arena og case for triennalen, og nettverket av lokale programpartnerne har siden oppstarten i 2000 vokst til et mangfoldig nettverk som når bredt ut i byen. I 2019 bidro første utgave av «Barnas arkitekturdag» til et nytt samarbeid med Deichman, ByKuben og Bilfritt byliv, i tillegg til OATs medlem Nasjonalmuseet. Dertil ble det inngått nye samarbeid med Growlab Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Senter for utvikling og miljø ved UiO, og Oslo kommunes bydels­­program «Områdeløft Grønland». På nasjonalt nivå utvidet OAT nettverket i flere nye fagretninger. Gjennom nye samarbeid med blant annet Nationaltheatret, CODA, Black Box teater, Den kulturelle skolesekken og Rethinking

En annen viktig del i triennalens internasjonale arbeid er medlemskapet i Future Architecture Platform (FAP), et pan-europeiske nettverk av arkitekturarenaer som jobber sammen for å løfte frem nye, fremvoksende talenter gjennom å inkludere dem i sine programmer. I 2019 resulterte dette arbeidet i at fem FAP-prosjekter ble presentert som en del av festivalprogrammet. Videre ble nettverkets årlige medlemsmøte for første gang lagt til Oslo, der over 25 europeiske kulturorganisasjoner, museer og festivaler var representert.

32


Resultater

Lydperformance av Silent Events på Tigerplassen utenfor Oslo S som del av konferansen «Arkitekturdagen + 2019 = Degrowth», arrangert av NAL. Foto: OAT / Istvan Virag. 33


Resultater

Samarbeidspartnere OAT jobber målrettet og kontinuerlig med finansierings­­arbeid. I 2019 har målet vært å sikre langsiktige midler til drift av organisasjonen og prosjektmidler til gjennom­føring av selve festivalen.

I tillegg til medlemmenes viktige finansielle bidrag og egeninnsats, er OAT avhengig av langsiktig og forutsigbar offentlig og privat støtte. OAT etablerte en egen sponsorstrategi i 2018, og har gjennom året inngått nye avtaler om samarbeid basert på strategien – der avtalene med Statsbygg og Kluge Advokater og opprettelsen av «OAT-lauget» var sentrale.

Offentlige tilskuddsgivere OATs viktigste finansielle støttespillere er Oslo kommune og Kulturdepartementet, som begge bidrar med uvurderlig driftstøtte. Utenriks­ departementet og de norske utenriksstasjonene er også viktige samarbeidspartnere. De bidrar i arbeidet med å øke OATs synlighet internasjonalt, bringe internasjonale journalister til Oslo, og gjøre åpningshelgen til en attraktiv nettverksbyggende arena. Ved siden av driftstøtten, er tilskudd til gjennom­ føring av spesifikke prosjekter en avgjørende faktor. I 2019 har søknadsarbeidet resultert i støtte fra både norske og internasjonale offentlige bidragsytere, blant andre Acción Cultural Española, Creative Fund Industries NL, KORO, Nordisk Kulturfond og Nordisk kultur­ kontakt. I 2019 har også Statsbygg spilt en viktig rolle som hovedsamarbeidspartner. De har bidratt stort med både programinnhold, faglig kompetanse og viktig økonomisk støtte.

Private samarbeidspartnere Samarbeidet med privat næringsliv er viktig finansielt, men også for å bygge nettverk. OAT jobber dedikert for å få til vellykkete partnerskap med privat næringsliv. I 2019 var Kluge Advokatfirma en av triennalens hoved­ samarbeidspartnere. Kluge har siden 2016 vært en viktig partner som med både finansiell støtte og programinnhold har bidratt til utvikling­en av OAT som både arena og organisasjon. Basert på sponsorstrategien har OAT i 2019 etablert OAT-lauget, en samarbeidsform spesielt tilpasset mindre private aktører, med fokus på arkitektkontorene. Ambisjonen er å bygge opp et bredt nettverk av langsiktige, private støtte­ spillere, hvor faglig utveksling og synlighet gjennom OAT som formidlingsplattform står sentralt. De første medlemmene i nettverket var Snøhetta, Nordic – Office of Architecture, Pir II og Lundhagem arkitekter.

Tjenester og varer Støtte til triennalen kom i 2019 også i form av tjenester og varer. Kluge Advokatfirma bidro med juridiske tjenester, 07 Media bidro med trykking av markedsføring- og utstillingsmateriell, og Vestre bidro med møbler til utstillingen på ROM for kunst og arkitektur.

34


Resultater

Frokostmøtet «Ombruk og gjenbruk - men hvordan?» i regi av Statsbygg på NMBU Veterinær­ høgskolen Campus Adamstuen. Foto: OAT / Brian Olguin. 35


Resultater

Kommunikasjon Med et tydelig språk og målgruppetilpasset innhold, skal OATs kommunikasjon bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement rundt arkitekturens rolle i samfunnet og våre liv.

Kommunikasjonstiltakene i 2019 fokuserte særlig på målgrupperettet synlighet på ulike digitale plattformer. Forventningsbyggingen startet tidlig i alle kanaler, med fokus på å etablere kjennskap til triennaletemaet samt å vekke engasjement både lokalt og internasjonalt. Kommunikasjonen ble utført i tett dialog med OATs medlemmer og partnere, som gjennom sine kanaler og nettverk sammen sørget for god synlighet og bred kontaktflate mot målgruppene.

Digital kommunikasjon For å nå ut bredt både lokalt og internasjonalt ble det i forkant av festivalen jobbet målrettet for å øke OATs digitale kontaktflate, både gjennom nyhetsbrev og sosiale medier. Det ga resultater, og størst var økningen av følgere på Instagram. For øvrig ble det jobbet aktivt med å rendyrke de ulike kanalenes fortrinn i møte med ulike målgrupper.

Presse Nysgjerrighet rundt temaet nedvekst sto sentralt i pressearbeidet, og allerede fire måneder før triennalen erklærte Morgenbladet at «Degrowth kan bli det viktigste ordet du lærer deg i 2019». Basert på erfaringer fra 2016 ble presseprogram­ met utvidet med en egen dag dedikert til pressen. Programmet ble utviklet og gjennomført i samarbeid med OAT-medlemmene FutureBuilt, Arkitektbedriftene og Plan- og bygningsetaten. I tillegg bidro Oslo Business Region og Oslo­ regionen med støtte i pressearbeidet. Presse­

programmet var godt besøkt, og har resultert i medieomtale både internasjonalt og i Norge.

Byrommet I 2019 ble det gjennomført en storstilt byroms­ kampanje i Oslo der 1000 triennaleplakater og 10 000 programfoldere sørget for synlighet på en rekke sentrale steder i byen, en synlighet som ble forsterket av delinger i sosiale medier. Plakatene stilte oppmerksomhetsvekkende spørsmål knyttet til triennalete­maet, for å vekke nysgjerrighet og bygge forventning. I tillegg sørget triennalebannere på Oslo kommunes 24 flagg­ stenger langs Karl Johan for god OAT-synlighet midt i byen i åpningshelgen.

Redesignede bærenett Bærenett er en etablert del av det klassiske festivalmateriellet. I tråd med temaet for triennalen, ble det ikke produsert nye bærenett. I stedet fikk publikum redesigne sine egne bærenett med utgangspunkt i donerte bærenett fra en rekke arkitektur- og kulturinstitusjoner. Et mangfold av teknikker ble brukt for å skreddersy bærenettene, deriblant applikasjon av spørs­ målene fra triennaleplakatene.

Mediepartnere Triennalen hadde i 2019 fire mediepartnere: ArchDaily, Architect’s Newspaper, Ing Media og Magasinet KOTE. I tillegg til redaksjonell omtale, bidro mediepartnerne med verdifull spredning av medieinnhold i sine nettverk og sosiale medier.

36


Resultater

Publikum fikk redesigne sine egne bĂŚrenett med utgangspunkt i donerte bĂŚrenett fra en rekke arkitektur- og kulturinstitusjoner. Foto: OAT / Istvan Virag. 37


Resultater

Veien videre Gjennom å utfordre oss selv, og tillate både omveier og eksperimenter, kan vi hele tiden lære mer om hvordan OAT kan utvikles til en enda bedre formidlingsplattform og arena for faglig utveksling og diskusjon.

For å kunne utfordre fagfeltet og samtidig bidra til å åpne opp diskusjonen om arkitektur og byutvikling til et bredt publikum, er en viktig del av OATs arbeid å teste ut nye metoder og formater. Utprøving, men også feiling, er derfor en viktig del av OATs utviklingsarbeid. Hver triennale er starten på utviklingen av neste, og hver utgave evalueres grundig i samarbeid med OATs medlemmer, samarbeidspartnere, programpartnere og støttespillere. Innsikten fra evalueringen av både gjennomføring og samar­ beid er grunnlaget for å utvikle triennalen videre. Følgende områder peker seg ut som viktige i det videre arbeidet:

Tilgjengeliggjøring og målgruppetilpassing Temaet for festivalen, nedvekst, ble ansett som svært aktuelt og interessant. Triennalens program var mangfoldig, men også omfattende og tidvis komplekst. Her er det muligheter til å nå ut til OATs publikum med målgruppetilpasset program, og lettere tilgjengelig formidling og kommunikasjon. OAT har også et potensial til å nå enda bredere ut, og vil fortsette arbeidet med å åpne festivalen mer opp for et allment publikum. For å komme i kontakt med nye målgrupper, vil OAT fortsette å utforske nye formidlings­formater, samarbeide med nye partnere og gjøre kommunikasjonen mer målgrupperettet og tilgjengelig.

Flere møteplasser for OATs partnere Evaluering viser at OATs partnere opplevde profesjonalitet i gjennomføringen av festivalen, og at festivalen bygger nettverk. Fremover vil det være viktig å tydeliggjøre rollene mellom de involverte; sekretariat, kuratorer, medlemmer, programpartnere og samarbeidspartnere – og å legge til rette for nye samarbeidsmuligheter og flere møteplasser for aktørene i OATs nettverk.

Utvikling av tema og format for festivalen Triennalens format har siden starten i 2000 vært gjenstand for utprøving og utvikling. I 2013, 2016 og 2019 har OAT jobbet med internasjonale kuratorer og satt viktige samfunnsaktuelle temaer på agendaen. Problemstillingene har hatt globale perspektiver med lokal relevans, og triennalens ambisjon har vært å la internasjonale fagaktører møte lokale problemstillinger. Dette bygger bro mellom norske og internasjonale fagmiljøer, og bidrar til å skape debatt om hvordan Oslo og Norge både kan lære, og selv vise vei, inter­nasjonalt. Utfordringene med denne modellen har vært forankringen i helt konkrete, lokale problem­ stillinger, og OAT ønsker å bruke markeringen av 20-års jubileet i 2020 til å tenke nytt om hvordan triennalen i større grad kan bruke et lokalt utgangspunkt for utvikling av innhold i årene frem til og med neste triennale i 2022.

38


Resultater

Resultater fra workshop i «Fremtidsfabrikken», utviklet av METIS / Zoë Svendsen i samarbeid med DOGA. Foto: OAT / Istvan Virag. 39


Kapittel

40


Kapittel

Installasjonen «Tethered Float» av det britiske kunstnerkollektivet Aerocene på Ekebergsletta. Foto: OAT / Istvan Virag. 41FESTIVALEN Kuratorene om arkitektur og nedvekst

side _44

Forprogram

side _48

Ă…pningshelg

side _50

Hovedprogram

side _56

Utvidet program

side _64

Partnerprogram

side _68

Presseprogram

side _70

43


Festivalen

Kuratorene om arkitektur og nedvekst Det britisk-norske kuratorteamet bestående av kunstner og byforsker Cecilie Sachs Olsen, arkitekt og ingeniør Maria Smith, arkitekt Matthew Dalziel og kritiker og tenketank-direktør Phineas Harper ble med sitt tema arkitektur og nedvekst, og sin utforsking av nye formidlings­ formater, valgt til å kuratere den syvende utgaven av Oslo arkitekturtriennale. Her deler de sine tanker om valg av tema og konsept for triennalen, om arkitekturens ansvar i klimakrisen, og hvilke erfaringer og lærdommer triennalen har gitt.

Hvorfor foreslo dere nedvekst som tema for en arkitekturfestival? Ulik mange tilsvarende festivaler, fremstår OAT som ambisiøs når det gjelder å nå ut til et bredere publikum. Da vi leste oss opp på festivalen, bet vi oss merke i at OAT anser sine målgrupper å være «byens befolkning, beslutningstakere, fagmiljøer og internasjonale gjester», hvilket vi oppfattet som mer inkluderende og spennende enn bare arkitekter alene. På bakgrunn av det, mente vi det var viktig å foreslå et overordnet tema for festivalen som var relevant på tvers av både kultur, politikk og arkitekturfeltet.

Foto: OAT / Istvan Virag

44


Festivalen

Nedvekst går direkte inn i skjæringspunktet mellom global oppvarming og økende ulikhet, og peker på de dype implikasjonene dette har for byggeindustrien. Da vi i 2017 foreslo å utforske arkitektur og nedvekst, var det få som kjente til begrepet, men det viste seg åpenbart at ned­ vekst var relevant for både arkitekturfeltet og samfunnet for øvrig.

Da vi i 2017 foreslo å utforske arkitektur og nedvekst, var det få som kjente til begrepet, men det viste seg åpenbart at nedvekst var relevant for både arkitekturfeltet og samfunnet for øvrig. Hva har arbeidet med triennalen avdekket rundt hvordan arkitekturen kan og bør reagere på klimakrisen? Våre bygde omgivelser har en enorm påvirkning på global oppvarming. Fagmiljøer med fokus på økologi har i årevis stilt krav om arkitektur med lavere karbonutslipp og energibruk, men frem til nå er det ikke gjort en grundig utforskning av forholdet mellom arkitekturen som en driver for økonomisk vekst og dens innvirkning på klima­ endringene. Triennalen viste frem en rekke prosjekter som bruker arkitekturen til å utfordre det økonomiske vekstparadigmets dominans. Hvis vi kan trekke én lærdom av festivalen, er det at selv om det er viktig å tenke nytt om materialer og tekniske løsninger, så kommer arkitekturen til å fortsette å bidra til klimasammenbrudd dersom den ikke går inn i et mer kritisk forhold til økonomisk vekst.

Dere hadde to år på å utvikle konseptet og innholdet for triennalen. Hvordan har triennalen som plattform vært verdifull i arbeidet? Til syvende og sist er kuratorene bare en liten del av en stor festival. OAT 2019 var aldri bare vårt prosjekt. Dette ble en suksess takket være det engasjementet, den tankekraften og den innsatsen sekretariatet, samarbeidspartnere, bidragsytere og frivillige bidro med. Muligheten til å jobbe sammen med en så dynamisk bredde av folk og organisasjoner inspirerte oss. I felles­ skap gjorde vi triennaletemaet om til en fler­ dimensjonal opplevelse over store deler av byen.

Hva kommer arven etter «Nok: Arkitektur og nedvekst» til å være? Fra vi ble valgt til kuratorer for OAT 2019, har nedvekst vokst til et tema som blir diskutert både innenfor og utenfor arkitekturfeltet. Samtidig har arkitektur og design blitt et synlig fokusområde for økologisk økonomi. Det har vært et privilegium å få bidra til disse viktige endringene. I et større perspektiv håper vi at de eksperi­ mentelle formidlingsformatene vi utforsket i kurateringen av festivalen, kan vise at samtalen om arkitektur ikke trenger å være begrenset til tradisjonelle formater, og at det å danse til nye toner, selv en nordisk/keltisk blandings-ceilidh, kan gi oss nye perspektiver.

45


Kapittel

46


Kapittel

Forestillingen «We Should All Be Dreaming» inviterte til å tilbringe tid, lytte og drømme sammen om en mer inkluderende fremtid. Foto: OAT / Istvan Virag. 47


Festivalen

Forprogram Triennalens forprogram er en viktig del av forventningsbyggingen frem mot festivalen. Det bidrar til synlighet, etablerer kjennskap og skaper nysgjerrighet.

Forprogrammet gir mulighet til å teste triennalens ideer, problemstillinger og formater i møte med publikum i forkant av festivalen. Det er også en anledning til å aktivere etablerte samarbeid og bygge opp nye.

utstrakt høstprogram i Oslo. Programaktivitetene fortsatte inn i 2019, og bestod av arrangementer utviklet sammen med OATs medlemmer og samarbeidspartnere – presentert på både lokale og internasjonale arenaer.

Forprogrammet til OAT 2019 startet allerede høsten 2018, hvor triennalen blant annet lanserte den digitale essay-serien «Overgrowth» i samar­ beid med e-flux Architecture, testet lydvandrings­ formatet under Arendalsuka og inviterte til et

På progammet sto blant annet den første av tre samtaler i serien «Overgrowth Talks» på Arkitektur- og designhøgskolen, og program­ lansering på SALT.

Programlansering i sauna på SALT. Foto: OAT / Istvan Virag

48


Festivalen

Konferanse i London Konferansen «Planning 2052» i London tok utgangs­ punkt i år 2052 og en endret verden der samfunns­ utviklingen ikke har gått på bekostning av planeten, og stilte spørsmål om hva vi har gjort for å komme dit. Konferansen samlet arkitekter, beslutningstakere, økonomer, kunstnere og andre for å utforske dagens spørsmål, med både performance og lydvandring som del av programmet. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Rich Mix, The Architecture Found­ ation og Royal Holloway University of London.

Foto: OAT / Frederic Tschepp

OAT på andres arenaer I tillegg til å selv være arrangør, var OAT også til stede på andres arenaer for å snakke om triennalen. Den årlige DOGA-dagen satte i 2019 mennesket i fokus. Blant foredragsholderne var Maria Smith fra OATs kuratorteam (bildet) for å introdusere temaet nedvekst. OAT var også til stede ved Oslo kommune og Bilkollektivets lansering av byens første offentlige parkeringsplass for bildeling, og da VEGA scene viste filmen «Pom Poko» under Oslo kulturnatt var OATs direktør på plass for å snakke om OAT og nedvekst. Foto: DOGA / Sverre Chr. Jarild

Programlansering Programmet for OAT 2019 ble lansert 22. mai, både digitalt og i form av et arrangement på SALT. I tråd med triennalens fokus på nye formidlingsformater, lignet ikke lanseringsarrangementet en tradisjonell programlansering. Publikum ble i stedet tatt med på en smakebit av høstens triennale; en utforskende tidsreise til et fremtidig Oslo der dagens klimakrise er løst. Lanseringen ble åpnet av Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen, og fikk oppmerksomhet i både norske og internasjonale medier.

Foto: OAT / Istvan Virag

49


Festivalen

Åpningshelg OATs åpningshelg har utviklet seg til å bli en mini­ festival i den store festivalen. Den samler både lokalt og internasjonalt publikum, og er en verdifull arena for nettverksbygging på tvers av landegrenser.

Med utgangspunkt i de gode tilbakemeldingene og resultatene i 2016, satset OAT i 2019 på å styrke åpningshelgen som en viktig faglig og sosial plattform. Interessen for åpningshelgen var stor. Den samlet både lokalt publikum, deltakere, internasjonale gjester og presse i Oslo. Sammen fikk de oppleve et mangfoldig festivalprogram og ta del i faglige og sosiale møter - der nettverk ble bygget, kunnskap delt, og diskusjoner startet.

Åpningen bestod av et fem dagers intenst program, der én dag var dedikert til presse, to dager dedikert til triennalens hovedprogram og to dager viet det utvidede programmet. Helgen bød på mottakelser, åpninger, premierer og fester, og utforsket en rekke ulike formater for formidling av arkitektur og byutvikling, som teater, performance, lydvandringer, byvandringer, omvisninger, samtaler og diskusjoner, workshops, konferanse, spill, ekskursjoner, utstillinger, installasjoner med mer.

«Biblioteket» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

50


Festivalen

Velkommen til Oslo Den offisielle åpningen av triennalen fant sted i Oslo rådhus der Oslo kommune inviterte til mottakelse og ønsket 500 gjester velkommen i den vakre Rådhussalen (bildet). Ordføreren Marianne Borgen holdt åpningstalen, og OATs direktør, sammen med årets kuratorteam, presenterte ambisjonene og arbeidet bak den syvende utgaven av triennalen. I triennale­temaets ånd ble åpningsmiddagen holdt i Deichman hovedbibliotek, og måltidet, tilberedt av Food Studio, var kortreist, grønt, økologisk og bærekraftig. Foto: OAT / Istvan Virag

Åpninger og premierer Mottakelsen i Oslo rådhus ble etterfulgt av åpninger og premierer for flere av triennalens viktigste prosjekter: Utstillingen «Biblioteket» på Nasjonal­ museet – Arkitektur, installasjonene «Lydspor» på ROM for kunst og arkitektur, «Fremtidsfabrikken» på DOGA (bildet) og forestillingen «Society under Construction» på Nationaltheatret. Åpningene fungerte som nettverksbyggende arenaer for deltakere og besøk­ende, samtidig som flere lokale institusjoner fikk vist seg frem til et stort og internasjonalt publikum. Foto: OAT / Istvan Virag

Internasjonalt program I tillegg til OATs mange programpartnere i Norge, er interessen for å bidra med program i festivalen også stor internasjonalt. I åpningshelgen ble det gjennom­ ført arrangementer i samarbeid med flere relevante internasjonale organisasjoner, blant annet Canadian Centre for Architecture (CA) (bildet), Columbia University Press (USA) og The Architectural Review (UK). Et omfattende presseprogram for tilreisende journalister var også en viktig del av åpningshelgen.

Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

51


Festivalen

Foto: Kolonihaven / Pål Bellis

Triennalekonferansen Triennalekonferansen «Arkitekturdagen + 2019 = Degrowth» ble arrangert av Norske arkitekters lands­ forbund. Dagen satte fokus på hva arkitekter kan bidra med for å løse klimakrisen og hvordan arkitektur kan bedre forvaltningen av menneskelige og naturlige ressurser. Som en del av konferansens program, bidro kuratorene med en lydperformance, hvor nesten 100 konferansedeltakere trosset regnet og lekte og danset på Tigerplassen utenfor Oslo S.

«Bartertown» av Janette Kim / Urban Works Agency. Foto: OAT / Istvan Virag

Future Architecture Platform – europeisk talentprogram Som en del av OATs medlemskap i det europeiske nettverket Future Architecture Platform (FAP), ble fem prosjekter av unge uetablerte utøvere valgt ut til å bli presentert på triennalen i 2019. Tre av prosjektene var del av det utvidede programmet og ble presentert som en del av åpningshelgen: «No Money, No Cry» av Klodiana Millona (AL) var en leken workshop om byut­vikling uten penger; «Queer Nature» av Celine Baumann (CH) tok publikum med på en botanisk vandring om mangfold og skeivhet i naturen, og «Radical Room» av Dubravka Sekulić og Charlotte Malterre-­ Barthes (CH) var en lesesirkel om arkitektur og dens forhold til rase, kjønn og klasse. De to andre FAPprosjektene ble vist i triennalens hovedutstilling på Nasjonal­museet – Arkitektur: «Bartertown» av Janette Kim / Urban Works Agency (USA) inviterte til et interaktivt spill om medvirkningsprosesser i byutvikling, og «Under Construction» av Norell/ Rodhe (SE) presenterte en installasjon om byer og gjen­bruksprosesser.

52


Festivalen

Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

Triennalefestene De sosiale møteplassene under triennalen er viktige, og legger til rette for samtaler, utveksling og nett­ verksbygging på tvers av fag- og landegrenser. Åpningsfesten i 2019 fant sted i DOGA-hallen, der gjestene ble invitert ut på dansegulvet for en kollektiv folkedans (bildet). Det internasjonale student­akademiet «Dealing with it», i regi av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ble også sparket i gang med en fest som fylte store deler av høyskolens areal – med artisten Nils Beck som et høydepunkt på programmet.

Foto: OAT

Ut i byen, ut i det grønne Flere programposter i åpningshelgen tok publikum med ut, ikke bare ut i byen, men også ut i det grønne. Installasjonene «Oslo Wind House» av det ungarske arkitektur­ kollektivet Architecture Uncomfortable Workshop (bildet), og «Tethered Float» av det britiske kunstnerkollektivet Aerocene, tok henholdsvis utgangspunkt i vindens og solens kraft, og ga publikum to annerledes triennaleopplevelser på Ekebergsletta. Det norske prosjektet «The Family» inviterte til skogstur til hyttekollektivet Liggeren i Nordmarka, med bærekraftige boformer som diskusjonstema på veien, og som mål for turen. 53


Kapittel

54


Kapittel

Vandringen «Queer Nature» av Céline Baumann i Frognerparken. Foto: OAT / Istvan Virag. 55


Festivalen

Hovedprogram Hovedprogrammet er navet i festivalen. Basert på triennales tema og konsept utvikles programmet i tett samarbeid mellom årets kuratorer og OATs medlemmer og samarbeidspartnere.

Den internasjonale utlysningen etter kurator for triennalen etterlyser et overordnet tema og svar på hvordan triennalens hovedprogram kan utvikles. Utlysningen til OAT 2019 tok utgangspunkt i en samtid i rask endring, og søkte etter konsepter som kunne løfte frem og pro­blem­­atisere arkitekturens samfunnsrelevans i fremtiden. Utlysningen bad om forslag til ut­­­forming av følgende program: en utstilling, et prosjekt i offentlig rom, et studentakademi, en internasjonal essayserie, en konferanse og en publikasjon.

Festivalens program skal engasjere et bredt publikum og invitere til diskusjon på tvers av fag og sektorer. Et viktig ledd i dette er å stadig utvikle og utfordre hvordan arkitektur formidles. Med vekt på eksperimentelle og opplevelses­ baserte formater, utforsket OAT 2019 mulighetene som finnes i å formidle arkitektur gjennom teater og performance. Gjennom hovedprogrammets bredde av formater og årets triennaletema fikk publikum oppleve hvordan nye og annerledes opplevelser av arkitektur kan skape større bevissthet om våre bygde omgivelser.

«Biblioteket» i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: OAT / Istvan Virag

56


Festivalen

Foto: OAT / Istvan Virag

Biblioteket I anledning triennalen gjennomgikk Nasjonalmuseet – Arkitektur en fullstendig forvandling fra et museum for arkitekturens fortid og samtid, til et bibliotek for arkitektoniske framtider. Over 80 prosjekter utviklet av nærmere 160 bidragsytere ble stilt ut i hovedutstillingen «Biblioteket». Prosjektene ble valgt ut gjennom en internasjonal utlysning som resulterte i 450 forslag til hvordan arkitektur kan bidra til å svare på klima­krisen, og hvordan byer kan formes på en måte som setter livskvalitet og miljø foran økonomisk vekst.

YYYY-MM-DD, «Another Column». Foto: OAT / Istvan Virag

I «Biblioteket» ble publikum presentert for fire ulike samlinger: den subjektive, den objektive, den systemiske og den kollektive samlingen. Hver samling rommet tegninger, modeller, materialer, gjenstander og ideer om nedvekst i arkitekturen; fra det veldig personlige i den subjektive samlingen til det store og samfunnsmessige i den systemiske samlingen. Som i et vanlig bibliotek var innholdet i utstillingen tilrettelagt for både studier, kritikk og nytelse. Publikum kunne finne alt fra kjente bibliotekgjenstander som bøker, tegneserier og filmer, til mer uvante objekter som en benk som varmes opp av kompost og en startpakke for å fly ved hjelp av solkraft. Det var også mulig å låne med seg hjem noen av objektene og bøkene som var utstilt. I tillegg til de fire samlingene bød «Biblioteket» også på et arkiv og en lesesal der enda flere prosjekter og ideer kunne oppleves. Utstillingen hadde også et eget sideprogram med omvisninger, workshops og seminarer.

57


Festivalen

Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

Society under Construction Et av høydepunktene i triennalens program var forestil­ lingen «Society under Construction» på Nationaltheatret av tyske Rimini Protokoll. Forestillingen utforsket store byggeplasser som bilder på samfunnets tilstand i dag. Publikum fulgte åtte eksperter på simultane bygge­ plassbefaringer både over, på og bak Nationaltheatrets hovedscene. Utstyrt med hjelm, fikk publikum blant annet prøve seg i rollene som bygningsarbeidere, eien­domsinvestorer og jurister. Prosjektet var støttet av KORO og ble gjennomført i samarbeid med Nationaltheatret.

Foto: OAT / Istvan Virag

Lydspor Et sentralt prosjekt i triennalen var «Lydspor», en stedsspesifikk lydvandring i Oslos gater der byrommet er scenen og publikum selv er formidlere av forestillingens fortelling. Prosjektet tok utgangspunkt i området rundt ROM for kunst og arkitektur, og ble utviklet av den norsk-danske kunstnerduoen Sachs/Westerdahl. Publikum ble invitert til å være med og utforske vår evne til å lytte til hverandre og omgivelsene, og til å reflektere over sin egen innvirkning på omgivel­sene. I tillegg til selve lydvandringen, kunne prosjektet oppleves i en video- og lytteinstallasjon på ROM. Prosjektet ble også videreutviklet til en lyd­ vandring tilpasset barn i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og Nasjonalmuseet. Triennalen fungerte som pilot, og fra 2019 og i årene fremover får 6000 barn i 5. klasse i Oslo oppleve prosjektet. «Lydspor» var støttet av Kulturrådet, og ble presentert i samarbeid med Bilfritt Byliv.

58


Festivalen

Foto: AHO / Jan Khur

Dealing with it Den internasjonale studentworkshopen «Dealing with it» i regi av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo inviterte arkitektstudenter fra hele verden til en ukes workshop i Oslo. I alt deltok 99 studenter fra syv ulike utdannings­institusjoner i programmet. Med utgangspunkt i tomme bygninger i Oslo, undersøkte studentene nye metoder for transformasjon og bevaring. Hovedbasen var gamle Norges Bank, som inntil nylig huset Museet for samtidskunst. I tillegg til studentprogrammet, inviterte «Dealing with it» også til en serie åpne samtaler.

Foto: DOGA

Fremtidsfabrikken I «Fremtidsfabrikken» testet DOGA og den britiske performancegruppen Metis Arts, sammen med Områdeløft Grønland, noe helt nytt: en teaterbasert scenariometode brukt som verktøy i byutvikling. Målet var å utforske hvilken rolle design og arkitektur kan ha for å skape bærekraftige økonomiske, sosiale og miljø­messige verdier for fremtiden. Testområdene var Grønland og Bjørvika, og en serie workshops ledet frem til en videoinstallasjon med tolv videoportretter der scenariene ble gitt kunstnerisk form iscenesatt av skuespillere.

59


Festivalen

Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

Overgrowth I samarbeid med e-flux Architecture utviklet OAT essayserien «Overgrowth» og seminarserien «Overgrowth Talks». 24 digitale essays om arkitektur og nedvekst ble presentert for et internasjonalt fagpublikum, akkompagnert av tre fagseminarer på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Prosjektet bidro til å løfte frem triennalens ideer og problemstillinger i forkant av selve festivalen, samtidig som essayene gjorde triennalen tilgjengelig for publikum som ikke hadde anledning til å være i Oslo.

Foto: OAT / Istvan Virag

Gross Ideas Den offisielle triennalepublikasjon var i 2019 ingen vanlig katalog som dokumenterer triennalens innhold. «Gross Ideas» var i stedet en skjønnlitterær utgivelse, en samling science fiction-fortellinger om livet i alternative og fremtidige «nedvekstbyer». Med bidrag fra arkitekter, science fiction-forfattere, poeter og miljøforkjempere, er boken et tilskudd til den tverrfaglige samtalen om hvordan vi kan ta ansvar for fremtiden sammen. Formatene spenner fra tegneserier til dikt og essays, og fra det håpefulle og inspirerende til det ubehage­ lige og utfordrende. Boken er utgitt i samarbeid med Architecture Foundation, og ble presentert i to lanseringsarrangementer i åpningshelgen: For pressen i et eget arrangement og for publikum som oppvarming til triennalefesten. Boken ble også lansert og presentert i London. Utgivelsen ble støttet av Osloregionen.

60


Festivalen

Foto: OAT / Istvan Virag

Home Planet «Home Planet» var et 72 timer langt levende rollespill i tolv deler som utspilte seg på ulike steder i Oslo. Fortellingen omhandlet en gruppe mennesker som etter generasjoner på en annen planet returnerer til jorden for å unnslippe en truende klimakrise. De tolv forestillingene var utarbeidet av kunstnere, rollespill-utviklere og teaterprodusenter. Publikum ble invitert til å delta i forestillingene, eller innta en mer tilbaketrukket posisjon og observere aktivitet­ene på avstand.

Foto: OAT / Istvan Virag

We Should All Be Dreaming Forestillingen «We Should All Be Dreaming» var en blanding av performance, kollektiv tenketank og middag, der deltakerne ble invitert til å tilbringe tid, lytte og drømme sammen om en mer inkluderende fremtid. Publikum var både aktivt deltakende og mottakere av en nøye regissert opplevelse. Prosjektet, utviklet av den finske koreografen Sonya Lindfors og byaktivisten Maryan Abdulkarim, har tidligere vært vist i Helsinki. Oslo-versjonen var et samarbeid mellom CODA Oslo International Dance Festival, Black Box teater og OAT.

61


Kapittel

62


Kapittel

Publikum fikk redesigne sine egne bĂŚrenett med utgangspunkt i donerte nett fra en rekke arkitekturog kulturinstitusjoner. Foto: OAT / Istvan Virag. 63


Festivalen

Utvidet program Med nye blikk og innfallsvinkler på triennalens overordnede tema, bidro det utvidede programmet til å utforske nedvekst med utgangspunkt i lokale problemstillinger og prosjekter.

Triennalens utvidede program skal tilby aktiviteter og arrangementer som gir et mangfold av utvidede perspektiver på triennalens overordnede tema. Programmet knytter triennalen til relevante lokale aktører og problemstillinger, samtidig som det åpner opp triennalen til flere og nye målgrupper. Det utvidete programmet i 2019 bestod av et bredt spekter av aktiviteter i ulike formater, som utstillinger, installasjoner, performance, byvandringer, skogsvandringer, workshops,

seminarer, debatter, filmvisning, publikasjons­ lanseringer med mer. Programmet ble utviklet i samarbeid med OATs medlemmer og en rekke lokale programpartnerne. I 2019 var noen av disse Deichman, ByKuben, Bilfritt byliv, Oslo World, Senter for utvikling og miljø ved UiO, Growlab Oslo og Magasinet KOTE. Les mer om et utvalg av prosjektene i utvidet program på de følgende sidene.

Growlab Oslos byaktivistskole «Action City». Foto: OAT / Istvan Virag

64


Festivalen

Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

Film og video Film og arkitektur utforsker begge rom, og med film kan arkitektur formidles bredt. Bergensbaserte 3RW arkitekter inviterte i åpningshelgen til premiere på «Landscape Healing», en film om samarbeidet med Forsvarsbygg om tilbakeføring av militære områder til sin opprinnelige ville tilstand. Film var også en del av heldagseminaret «Degrowth Histories» på Arkitektur- og designhøgskolen, med et eget parallelt videoprogram (bildet). Også Growlab Oslo viste film – i festivalens klart minste arena, et mobilt campingvognkontor.

Programserien «City On The Move» av OAF og KOTE. Foto: Pernille Boye Ahlgren

Byen som arena Oslo er viktig som utgangspunkt for triennalen, og en rekke triennaleprosjekter tok for seg byen som både case og arena. Oslo Arkitektforening og Magasinet KOTE inviterte til serien «City On The Move», med byvandring til et utvalg av Oslos tomme bygninger (bildet). Som en del av en studentworkshop under verdenskongressen «Common Ground», presenterte Norske landskapsarkitekters forening en performance på Youngstorget. På den andre siden av sentrum tok Oslo Byes Vel publikum med på en historisk vandring i Kvadraturen med blikk for bruk og gjenbruk av historiske bygninger. Et annet viktig prosjekt med byen som arena, var Growlab Oslos byaktivistskole «Action City». Prosjektet har som mål å transformere ideer, kampsaker og drømmer om byen til handling, og inviterte til hele 10 arrangementer på syv ulike arenaer i byen. Serien bestod av workshops, filmvisning, forelesninger og samtaler.

65


Festivalen

Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

Debatter, seminarer og konferanser Meningsutveksling er sentralt i triennalen. Norske interiør­arkitekters og møbeldesigneres landsforening gikk i dybden på betydningen av nedvekst i frokost­ møtet «Degrowth – fra idé til industri». Senter for utvikling og miljø ved UiO inviterte til samtale om hvordan nedvekst kan hjelpe oss å tenke nytt om global utfordringer. På AHO belyste konferansen «Brytninger i norsk urbanisme» kjennetegn ved dagens byutvikling, og heldagsseminaret «Degrowth Histories» (bildet) ga et historisk blikk på nedvekst.

Utstillingen «Rom med mer av det vi egentlig trenger». Foto: NIL

Utstillinger Utstillingen er et triennaleformat som lar publikum oppleve arkitekturprosjekter i alle tre dimensjoner. I tillegg til hovedutstillingen, presenterte fire andre utstillinger lokale prosjekter relatert til temaet nedvekst. Holt O’Brian og Svingen Arkitektkontor presenterte urealiserte prosjekter fra nyetablerte arkitektkontorer i utstillingen «Unbuilt House» på Arkitektur- og designhøgskolen. ByKuben utfordret byens innbyggere til å fortelle sine historier om sirkulær ressursbruk gjennom fotografier, og presenterte resultatet i fotoutstillingen «Sirkulære Oslo» i Myntgata 2. Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening bidro med to utstillinger i Rådhusgata 7: «Interiørarkitektur og degrowth» tematiserte gjenbruk, transformasjon og upscaling, mens studentutstillingen «Rom med mer av det vi egentlig trenger» i samarbeid med Høyskolen Kristiania snudde nedvekst på hodet, og fokuserte på tingene vi ønsker oss mer av, som lykke, tid, empati, renere luft og mer kunnskap.

66


Festivalen

Foto: OAT / Istvan Virag

Internasjonale forelesninger En viktig del av triennalen er å la lokale problem­ stillinger møte internasjonale perspektiver. I samar­ beid med ROM og Kunsthøgskolen i Oslo ble østerrikske Elke Kransny og hollandske Jeanne van Heeswijk invitert til Oslo for å snakke om med­ virkning i byutviklingen (bildet). Også Arkitektur- og designhøgskolen inviterte til internasjonale fore­ lesninger, blant annet med det britiske kollektivet Assemble, den britiske arkitekten Tony Fretton og det sveitsiske kontoret Conen Sigl Architekten.

Foto: OAT / Sverre Chr. Jarild

Barnas arkitekturdag For å nå ut til familier i byen og for å tilby et yngre publikum festivalaktiviteter, ble Barnas arkitekturdag arrangert for første gang i 2019. Med utgangspunkt i bakgården til Myntgata 2 og Nasjonalmuseet – Arkitektur, fikk barn og voksne gjennom dagen blant annet oppleve by-lydvandring, søppelrebusløp, sand­slottbygging, bærenettredesign-verksted, sykkelbibliotek, høytlesning, legobygging, tegning og gateleker. Dagen ble gjennomført i samarbeid med Nasjonalmuseet, Deichman, ByKuben og Bilfritt byliv, og videreføres som et årlig arrangement.

67


Festivalen

Partnerprogram Samarbeid med aktører både i og utenfor arkitekturfeltet bygger viktige nettverk i bransjen. Kontinuerlig og målrettet finansieringsarbeid over mange år har bidratt til å utvikle OAT som arena.

Faglige bidrag til festivalens partnerprogram er en del av triennalens finansielle partnerskap. Arrangementene utvikles i samarbeid med OAT, tar utgangspunkt i triennalens overordnede tema, og knytter temaet til aktuelle problem­ stillinger i partnernes bransjer. Slik åpner partnerprogrammet opp triennalens fagdiskusjoner for flere målgrupper tilknyttet arkitekturfeltet. OATs samarbeidspartnere er aktører i og rundt arkitektur- og byutviklingsfeltet, med felles verdier, faglig styrke og interessante nettverk. Et særskilt satsningsområde i 2019 var etablering av «OAT-lauget», en samarbeidsform spesielt tilpasset mindre private aktører. Ambisjonen er å etablere et velfungerende og bredt nettverk av støttespillere for triennalen i 2022. Samarbeidene baserer seg på faglig utveksling og synlighet gjennom OAT som formidlingsplattform. Følgende samarbeidspartnere bidro til partnerprogrammet i 2019:

Kluge Advokatfirma Som hovedsamarbeidspartner bidro Kluge både finansielt, med juridiske tjenester og med to faglige programaktiviteter. Halvdagseminaret «Klimavennlig byutvikling – hva er egentlig det?» hadde Oslo som omdreiningspunkt, og samlet beslutningstakere i politikk og bransje for å diskuter løsninger for klimavennlig byutvikling.

Det andre arrangementet, «Unge lovende? – Klimaansvar i eiendomssektoren», samlet aktører i eiendomssektoren til debatt om hvordan yngre krefter kan påvirke sektoren i en grønnere retning.

Statsbygg Statsbygg var hovedsamarbeidspartner i 2019, og inviterte til frokostmøte om ombruk, gjenbruk og sirkulærøkonomi, etterfulgt av befaring på Campus Adamstuen – et byområde under utvikling og med stort potensial for transforma­ sjon. Det fulltegnede frokostmøtet tok pulsen på bransjens forhold til gjenbruk sett fra både arkitektens, utbyggerens, juristens og miljø­ bevegelsens side. Sammen med Kluge, bidro også Rambøll, Rebuilding og Circular Norway i programmet.

Nordic – Office of Architecture Nordic - Office of Architecture ble i 2019 et av de første medlemmene i OATs nyetablerte partner­ nettverk «OAT-lauget». Under festivalen inviterte Nordic til frokostmøte om fysisk og mental velvære i byen. Med innlegg fra et tverrfaglig panel bestående av både arkitekter, sosiologer og forskere, fokuserte arrangementet på hvordan arkitekter og planleggere kan ta et bredere ansvar for å utforme fysiske omgivelser som støtter velferden til alle innbyggerne.

68


Festivalen

Befaring på NMBU Veterinærhøg­ skolen Campus Adamstuen under Statsbyggs frokostmøte «Ombruk og gjenbruk - men hvordan?». Foto: OAT / Brian Olguin. 69


Festivalen

Presseprogram En viktig del av triennalens pressearbeid er det skreddersydde presseprogrammet for både lokale og tilreisende journalister i åpningshelgen.

For å legge til rette for at journalistene fikk mest mulig ut av tiden i Oslo, ble åpningshelgen i 2019 utvidet med en ekstra dag dedikert til presse­ program. I tillegg ble pressen tilbudt et utvidet Oslo-presseprogram. Det ga mer tid til å utforske triennaleprogrammet, samtidig som journalistene fikk mulighet til å bli kjent med flere sentrale arkitektur- og byutviklingsprosjekter i Oslo. Presseprogrammet ble utviklet i godt samarbeid med OATs medlemmer Plan- og bygningsetaten, FutureBuilt og Arkitektbedriftene i Norge.

I tillegg samarbeidet OAT tett med Utenriks­ departementet og en rekke utenriks­stasjoner for å bringe internasjonale journalister til Oslo. Presseprogrammet i åpningshelgen var godt besøkt og har resultert i medieomtale både internasjonalt og i Norge. Under hele åpningshelgen fungerte Nasjonal­ museet – Arkitektur som arena for OATs informasjonssenter. I tillegg fikk journalistene tilbud om «kafékontor» både på Sentralen og Funky Fresh Foods på DOGA.

Pressevisning i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Foto: OAT / Istvan Virag

70


Festivalen

Egen dag dedikert til journalistene Den dedikerte pressedagen var viet hoved­ programmet med pressevisninger i «Biblioteket» på Nasjonalmuseet – Arkitektur (bildet), «Lydspor» på ROM for kunst og arkitektur og «Fremtids­ fabrikken» på DOGA, samt lansering av triennale­ publikasjonen «Gross Ideas». Videre i åpningshelgen utforsket pressen mer av programmet, blant annet forestillingen «Society Under Construction» på Nationaltheatret, triennalekonferansen i regi av Norske arkitekters landsforbund, og et seminar­ program på Arkitektur- og designhøgskolen. Foto: OAT

Oslo på programmet Som en del av presseprogrammet samarbeidet OAT med FutureBuilt og Plan- og bygningsetaten om å invitere journalister på rundtur til utvalgte bygge­prosjekter i byen. Fokus var på bærekraft, med Oslo miljøhovedstad 2019 som bakteppe. På programmet sto besøk til Biblo Tøyen, Klimahuset i Botanisk hage og Studentboligene på Kringsjå bygget i massivtre. I tillegg inviterte FutureBuilt journalistene på byggeplassbefaringer til nye Deichman hovedbibliotek, det nye Munchmuseet (bildet) og det nye Nasjonalmuseet. Foto: OAT

Speed date med norske arkitekter For å gi norske arkitektkontorer mulighet til å presentere seg for utenlandsk presse, inviterte OAT og Arkitektbedriftene til speed date med 13 norske arkitektkontorer på Sentralen. Kontorene som journalistene fikk møte var: Alliance architectu­ re studio, Ola Roald AS Arkitektur, NIELSTORP+ Arkitekter, SKAJAA arkitektkontor, Austigard Arkitektur, Mad arkitekter, Nordic – Office of architecture, LPO arkitektur, Einar Jarmund & Co, Rebuilding, Morfeus Arkitekter, Grape Architects og Lundhagem Arkitekter. Foto: Arkitektbedriftene i Norge

71


Kapittel

Kart over et mulig fremtidig nedvekst-Oslo. Illustrasjon: George Allen.

72


Kapittel

73


Kapittel


FAKTA OG TALL Deltakere i hovedprogrammet

side _76

Programoversikt

side _82

Medieomtale

side _92

Årsberetning og årsregnskap

side _98

Organisasjon

side _112

Programpartnere og arenaer

side _113

Økonomiske partnere og støttespillere

side _114

75


Fakta og tall

Deltakere i hovedprogrammet Navn

Land

Arkitekturdagen Eva Pfannes

Nederland

Jo Taillieu

Belgia

Jørgen Randers

Norge

Lisa Ann Cooper

Norge

Maja Lunde

Norge

Nils Ove Kildahl

Danmark

Peter Barber

Storbritannia

Sachs/Westerdahls

Norge/Danmark

Silent Events

Danmark

Sille Askefrø Bjørn

Danmark

Tine Hegli

Norge

Tone Smith Spash

Norge

Øystein Dørum

Norge

Biblioteket (ab)Normal Living, Ludwig Engel

Italia

A.WKSHP, med Jesse McCormick & Khoi Nguyen

USA

Alexander Eriksson Furunes, Lucy Bullivant, Mattias Josefson, Hajir Kheder

Norge

Allard van Hoorn

Nederland

Anna Ulak

Kanada

antipodes café

Norge

Architecture Uncomfortable workshop

Ungarn

Arkitektbyrå Lilla Sthlm

Sverige

Assemble

Storbritannia

Atelier Fanelsa x Löwen.haus

Tyskland

Bamidele Awoyemi, Tzen Chia, Jason Liu, Pierre Shaw

Storbritannia

Bart Deroos, Laura Muyldermans

Belgia

Bauman Lyons, med MassBespoke

Storbritannia

BC Architects & Studies, BC Materials

Belgia

Beata Labuhn

Polen/Nederland

Benjamin Wells

Storbritannia

Chris Allen (FCB studios), Stuart Macluren (Long Live Southbank)

Storbritannia

Christof Mayer, Nancy Couling, Bergen School of Architecture

Norge

Citygroup

USA

Civil Architecture

Bahrain/Kuwait

76


Fakta og tall

Navn

Land

David Kohn Architects, HRW Jane Wernick Associates, Max Fordham LLP

Storbritannia

EDIT

Storbritannia

edit/atelier

Norge/Danmark

Formafantasma

Nederland

Fragment

Norge

GISTO

Italia

Global Free Unit

Storbritannia

Hamedine Kane, Stéphane Verlet-Bottéro

Senegal/Frankrike

Hanna Hallin, Vincent Prats, Carlos Ruiz-Alejos

Sverige

Hanne Borchgrevink

Norge

Helen Stratford

Storbritannia

Henry Lefroy Brooks

Storbritannia

Hunguta Collective

Sør-Afrika/Uganda

INDA & Animali Domestici (Antonio Bernacchi, Alicia Lazzaroni)

Italia

Intentional Estates Agency (Tei Carpenter, Jesse LeCavalier, Dan Taeyoung, Chris Woebken)

USA

Interrobang Architecture and Engineering

Storbritannia

James Carey

Australia

Janette Kim / Urban Works Agency

USA

Kalle Grude

Norge

Karakusevic Carson Architects

Storbritannia

Lateral Office

Kanada

Leong Leong

USA

Library Stack

USA

Londonon

Storbritannia

Lydia Kallipoliti, John Rhett Russo, Andreas Theodoridis

USA/Hellas

Madeleine Kessler, Mio Tsuyenama, Hans-Christof Schulz

Storbritannia/Norge/Japan

Maegan Icke, Rachel Jones-Jones

Storbritannia

Magnar Gilberg, Bjørn Inge Melås, Bjørg Nyordet, Alexander Rullan Rosenlund

Norge

MANN office, Ruth Baumeister, Asley Schafer

Nederland

Marianna Janowicz, Agata Konczal

Polen

Marius Dahl, Jahn Christensen

Norge

Ma-tt-er

Storbritannia

nanotourism

Slovenia

Norell/Rodhe, Josefin Wangel

Sverige

n'UNDO

Spania

ON CITIES

Frankrike

Orizzontale

Italia

Oslo Living Lab, Adam Curtis (Nabolagshager), Saga Bernadina Andersson, Ida Øien Falck (HAiKw/)

Norge

77


Fakta og tall

Navn

Land

Other Architects

Australia

Paulo Moreira

Portugal

Pep Avilés, Laia Celma, Miranda Esposito, Marc Miller

Spania/USA

PLAT JOURNAL

USA

Public Works, Flakk/Dalziel, AHO

Storbritannia

reWork

Danmark

3RW arkitekter, Richard John Seymour

Norge/Storbritannia

Skyline

Storbritannia

SMAQ (Sabine Muller, Andres Quednau)

Tyskland

Sophie Dars, Carlo Menon, Galaad Van Daele, Ismaël Bennani, Orfée Grandhomme

Belgia

Stiftelsen Ormsundveien Økogrend

Norge

Studio Dominique + Serena

Danmark

The Aerocene Community

Tyskland

The Empire, U67

Italia

The Family

Norge

VeloCity

Storbritannia

Vestbredden

Norge

Waugh Thistleton Architects, Artec, BOB Housing Association, Urban System De­ sign, Degree of Freedom, og East

Storbritannia

Yujia Bian

Kina

YYYY-MM-DD

Kanada

Fremtidsfabrikken METIS, ledet av Zöe Svendsen

Storbritannia

Future Architecture Platform Céline Baumann

Frankrike

Charlotte Malterre-Barthes

Frankrike

Daniel Norell

Sverige

Dubravka Sekulić

Serbia

Einar Rodhe

Sverige

Janette Kim

USA

Josefin Wangel

Sverige

Klodiana Millona

Albania

Gross Ideas Camilla Grudova

Kanada

Cory Doctorow

Kanada

Deepak Unnikrishnan

India

Edward Davey

Storbritannia

Jane Yeh

USA

78


Fakta og tall

Navn

Land

Jo Lindsay Walton

Storbritannia

Joel Blackledge

Storbritannia

Lesley Lokko

Ghana

Lev Bratishenko

Kanada

Maria Smith

Storbritannia

Mill & Jones

Storbritannia

Rachel Armstrong

Storbritannia

Robin Nicholson

Storbritannia

Sophie Mackintosh

Storbritannia

Steve Webb

Storbritannia

Studio Christopher Victor

Storbritannia

Torgeir Rebolledo Pedersen

Norge

Will Self

Storbritannia

Home Planet Anna Emilie Groth

Danmark

Anne-Loraine Selke

Hviterussland

Charles Bo Nielsen

Danmark

Cyrus Clarke

Storbritannia

Ingrid Storrø

Norge

James Harper

Storbritannia

Jana Beckmann

Tyskland

Janna Nikoleit

Tyskland

Juliana Lewis

USA

Karete Jacobsen Meland

Norge

Katie MacDonald

USA

Kesia Harriet Guillery

India/Storbritannia

Kyle Schumann

USA

Leïla Teteau

Frankrike

Magnar Grønvik Müller

Norge

Martin Nielsen

Norge

Maryia Karachun

Hviterussland

Mo Holkar

Storbritannia

Monika Seyfried

Danmark

Nadja Lipsyc

Frankrike

Nastassia Sinitsyna

Hviterussland

Nina Lund Westerdahl

Danmark

Nina Runa Essendrop

Danmark

Olivia Fischer

Østerrike

Paul Schmidt

Tyskland

79


Fakta og tall

Navn

Land

Peter Munthe Kaas

Danmark

Sam Bachy

Irland

Thibault Schiemann

Tyskland

Volha (Olga) Rudak

Hviterussland

Will Osmond

Storbritannia

Yauheni Karachun

Hviterussland

Åslaug Asgeirsdatter Ullerud

Norge

Lydspor Sachs/Westerdahl

Norge/Danmark

Sebastian Quack

Tyskland

Overgrowth Amica Dall

Storbritannia

Ana Maria Durán Calisto

Ecuador

Angelos Varvarousis

Hellas

Anja Thierfelder

Tyskland

Anna Puigjaner

Spania

Ateya Khorakiwala

India/USA

Catharina Gabrielsson

Sverige

Daniel A. Barber

USA

Edgar Pieterse

Sør-Afrika

Helen Runting

Sverige

Helena Matsson

Sverige

Helene Frichot

Sverige

Ingerid Helsing Almaas

Norge

Isabelle Doucet

Sverige

Joar Nango

Norge

Karl Otto Ellefsen

Norge

Kjetil Thorsen

Norge

Mark Jarzombek

USA

Matthias Schuler

Tyskland

Michael Pawlyn

Storbritannia

Mill & Jones

Storbritannia

n'UNDO

Spania

Penny Koutrolikou

Hellas

Peter Buchanan

Storbritannia

Sandi Hilal

Sverige

Stefan Kaegi

Tyskland

Steve Webb

Storbritannia

Tamar Shafrir

USA

80


Fakta og tall

Navn

Land

Tarald Lundevall

Norge

Tristan Boniver

Belgia

Society under Construction Rimini Protokoll / Stefan Kaegi

Tyskland

We Should All Be Dreaming Maryan Abdulkarim

Finland

Sonya Lindfors

Finland

Tristan Boniver

Belgia

Society under Construction Rimini Protokoll / Stefan Kaegi

Tyskland

We Should All Be Dreaming Maryan Abdulkarim

Finland

Sonya Lindfors

Finland

81


Fakta og tall

Programoversikt Dato

Tittel

Arrangør

Publikum

Arena

Barn og familie 26.sep–24.nov

Lyden av arkitektur (28 lydvandringer)

Nasjonalmuseet / DKS / OAT

756

Nasjonalmuseet – Arkitektur / byen

05.okt

Barnas arkitekturdag

OAT / Nasjonalmuseet / ByKyben / Bilfritt byliv

400

ByKuben / Nasjonal­ museet – Arkitektur

Bok/publikasjon 26.sep

Lansering av Gross Ideas (bok)

OAT / The Architecture Foundation

62

DOGA

28.sep

Presentasjon av Biennials Triennials (bok)

AHO / Columbia Unive­ risty Press

90

AHO

08.okt

Lansering av +KOTE #11 (tidsskrift)

KOTE

50

ROM

15.okt

Presentasjon av Hus på vei (publikasjon)

Fragment

20

Cappelens forslag

Byvandring/ekskursjon 29.sep

Vekst og nedvekst i historiske Oslo

Oslo Byes Vel

100

Kvadraturen

01.okt

City on the Move

OAF / +KOTE

120

Byen

29.sep

Desentralisert boligfelleskap: Skogstur til Liggeren

The Family

18

Liggeren

29.–30.sep

Queer Nature (4 vandringer)

FAP / OAT

49

Frognerparken

18.okt

Tre i skogkanten: De nye familieboligene på Kringsjå studentby

FutureBuilt

25

Kringsjå studentby

26.sep

OAT 2019: Åpningsfest

OAT / DOGA

700

DOGA

28.sep

Dealing with it: Lanseringsfest

AHO

600

AHO

Landscape Healing: Filmpremiere + samtale

3RW

100

DOGA

02.okt

Elke Krasny: The Playground in Feminist and Decolonial Thought

ROM / KHiO

35

ROM

15.okt

Dealing With it: Forelesning med Assemble

AHO

100

AHO

22.okt

Dealing with it: Forelesning med Conan Sigl Architekten

AHO

100

AHO

05.nov

Jeanne van Heeswijk: Training for the Not-Yet

ROM / KHiO

33

ROM

06.des

Dealing with it: Forelesning med Tony Fretton

AHO

100

AHO

NLA / AHO

1500

Younstorget

Fest

Filmvisning 28.sep

Forelesning

Forestilling/performance 18.sep

IFLA Student Charrette performance

82


Fakta og tall

Dato

Tittel

Arrangør

Publikum

Arena

26.sep

Oslo wind house

Architecture Uncomfor­ table Workshop / OAT

20

Ekebergsletta

26.–28.sep

Society Under Construction (4 forestillinger)

Nationaltheatret / OAT

708

Nationaltheatret

28.sep

Come and Forget

CCA / AHO / OAT

100

AHO

29.sep

Tethered Float med Aerocene

Nasjonalmuseet / OAT

20

Ekebergsletta

18.okt

Home Planet - Re-sensing

Home Planet

16

DOGA

18.okt

Home Planet - It's All Relative

Home Planet

23

Garmannsgården, Rådhusgata 7

18.–19.okt

Home Planet - Unfamiliar Construction (2 performance)

Home Planet

21

Garmannsgården, Rådhusgata 7

18.–19.okt

Home Planet - The Food Telescope (2 performance)

Home Planet

17

Storgata 5

18.-–20.okt

Home Planet - kom:teppe (4 performance)

Home Planet

40

Byen

18.–20.okt

Home Planet - From the Hearth (4 performance)

Home Planet

40

Storgata 5

18.–20.okt

Home Planet - Visit the Isonian Home Base (3 performance)

Home Planet

62

Storgata 5

18.–20.okt

Home Planet - Song of the City (3 performance)

Home Planet

45

Oslo Opera

18.okt, 20.okt

Home Planet - (un)common ground (3 performance)

Home Planet

50

Garmannsgården, Rådhusgata 7

19.okt

Home Planet - The Assembly Line

Home Planet

17

Deichman Grünerløkka

19.okt

Home Planet - Welcome Home

Home Planet

7

Byen

19.–20.okt

Home Planet - Forest Landing (2 performance)

Home Planet

58

Storgata 5

25.–27.okt

We should all be dreaming (4 forestillinger)

CODA / Black Box teater / OAT

120

MekVerk

27.okt

Lydrom

Nasjonalmuseet / Østnorsk Jazzsenter

34

Nasjonalmuseet – Arkitektur

22.okt

Urban wellbeing: The future we shape – the cities we need

Nordic - Office of Architecture / OAT

28

DOGA

30.okt–01.nov

Action City frokostmøter (3 møter)

Growlab Oslo

25

Action-vogna, Schous Plass

22.nov

Hva nå? – En første refleksjon over OAT 2019

OAT

30

AHO

25.jan

Planning 2052

OAT 2019-kuratorteam

150

Rich Mix (London)

27.sep

Arkitekturdagen + 2019 = Degrowth

NAL

777

Clarion Hotel The Hub

28.sep

Degrowth Histories

AHO

250

AHO

23.okt

Brytninger i norsk urbanisme

AHO

200

AHO

Frokostmøte

Konferanse

83


Fakta og tall

Dato

Tittel

Arrangør

Publikum

Arena

Lansering/åpning 22.mai

OAT 2019 programlansering

OAT

90

SALT

26.sep

OAT 2019 offisiell åpning

Oslo kommune / OAT

500

Oslo rådhus

Radical Room Reading Group: Bringing In­ tersectionality in Architecture (2 lesesirkler)

FAP / OAT

50

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Lydspor (16 lydvandringer)

ROM / OAT

392

ROM / byen

29.sep

Fremtidsfabrikken: Introduksjon

DOGA / METIS / OAT

100

DOGA

29.sep, 24.nov

Biblioteket: Kuratoromvisning (2 omvisninger)

Nasjonalmuseet / OAT

62

Nasjonalmuseet – Arkitektur

29.sep–24.nov

Biblioteket: Søndagsomvisning (8 omvisninger)

Nasjonalmuseet

125

Nasjonalmuseet – Arkitektur

15.okt

Biblioteket: Babyomvisning

Nasjonalmuseet

36

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Lesesirkel 27.–28.sep

Lydvandring 26.sep–24.nov

Omvisning

Presseprogram 25.sep

Informasjonsmøte for pressen

OAT / Nasjonalmuseet

70

Nasjonalmuseet – Arkitektur

25.sep

Pressevisning: Biblioteket

Nasjonalmuseet / OAT

80

Nasjonalmuseet – Arkitektur

25.sep

Pressevisning: Lydspor

ROM / OAT

60

ROM

25.sep

Lydvandring: Lydspor

ROM / OAT

60

ROM

25.sep

Pressevisning: Fremtidsfabrikken

DOGA / OAT

50

DOGA

25.sep

Boklansering: Gross Ideas

OAT / The Architecture Foundation

100

DOGA

26.sep

Pressetur: Utforsk Oslo - europeisk miljøhovedstad 2019

FutureBuilt / PBE / OAT

26

Biblo Tøyen, Klimahuset, Kringsjå studentby

26.sep

Speed date: Norske arkitektkontorer og internasjonal presse

Arkitektbedriftene / OAT

50

Sentralen

26.sep

Førvisning av Society under Construction

Nationaltheatret / OAT

10

Nationaltheatret

26.sep

Pressetur: Det nye Nasjonalmuseet

FutureBuilt / OAT

20

Det nye Nasjonalmuseet

27.sep

Morgensauna på fjorden

OAT

8

KOK Oslo

27.sep

Pressetur: Det nye Deichman hoved­ bibliotek og det nye Munchmuseet

FutureBuilt / PBE / OAT

11

Det nye Deichman hovedbibliotek og det nye Munchmuseet

07. feb, 28. sept

Overgrowth talks #1 + #2

e-flux Architecture / AHO / OAT

290

AHO

27.sep

Degrowing pains: The Architectural Review at the Oslo Architecture Triennale

The Architectural Review / OAT

38

DOGA

Samtale

84


Fakta og tall

Dato

Tittel

Arrangør

Publikum

Arena

27.sep

Degrowth Roundtable Discussion – Mechanisms for Systemic Change

Rethinking Economics Norge / DOGA / METIS

50

DOGA

27.sep

Symposium: Hva er nedvekst laget av?

Nasjonalmuseet / OAT

70

Nasjonalmuseet – Arkitektur

27.sep

Kunstnersamtale med Stefan Kaegi og Cecilie Sachs Olsen

Nationaltheatret / OAT

45

Nationaltheatret

29.sep

Utopia Works

DOGA / METIS / OAT

42

DOGA

07.okt

Action Talk: Kunst over reklame i offentlig rom

Growlab Oslo

50

MIR

14.okt

Hjemmenes rot

The Family

28

Jacob Aalls Gate 25B

16.okt

Hjemmenes sollys

The Family

30

Jacob Aalls Gate 25B

17.okt

City on the Move: Det store konkurranse-kappløpet

OAF / +KOTE

40

Arkitektenes hus

13.nov

Unge lovende? – Klimaansvar i eiendomssektoren

Kluge / OAT

41

Cappelens forslag

19.nov

City On The Move: Marienlyst

OAF / +KOTE

50

ROM

30.sep

Dealing with it / Assembly 1: Kartlegging, vurdering og gjenbruk

AHO / OAT

100

Bankplassen 4

02.okt

Dealing with it / Assembly 2: Verdier, betydning og valuta

AHO / OAT

60

Bankplassen 4

03.okt

Degrowth: en samtale om en ny, bærekraftig økonomi

Senter for utvikling og miljø, UiO

90

Senter for utvikling og miljø, UiO

04.okt

Dealing with it / Assembly 3: Normer, retningslinjer og regulering

AHO / OAT

80

Bankplassen 4

24.okt

Fremtidsfabrikken: Lanseringsseminar – Osloportretter

DOGA / METIS / OAT

40

DOGA

29.okt

Klimavennlig byutvikling – hva er egentlig det?

Kluge / OAT

80

Nasjonalmuseet – Arkitektur

31.okt

Oslo World 2019 Beyond Music: Urban Indigenous Takeover

Oslo World Music Festival

50

SALT

14.nov

Fremtidens bibliotek

Nasjonalmuseet

65

Nasjonalmuseet – Arkitektur

20.nov

Ombruk og gjenbruk - men hvordan?

Statsbygg / OAT

120

NMBU Veterinær­ høgskolen Campus Adamstuen

Seminar

Utstilling/installasjon 26.sep–24.nov

Biblioteket

Nasjonalmuseet / OAT

11262

Nasjonalmuseet – Arkitektur

26.sep–24.nov

Lydspor

ROM / OAT

850

ROM

26.sep–24.nov

Fremtidsfabrikken

DOGA / METIS / OAT

595

DOGA

26.sep–6.okt

Interiørarkitektur og degrowth

NIL

405

Rådhusgata 7

26.sep–6.okt

Rom med mer av det vi egentlig trenger

NIL / Høyskolen Kristiania

405

Rådhusgata 7

04.okt

Dealing with it

AHO / OAT

141

Bankplassen 4

85


Fakta og tall

Dato

Tittel

Arrangør

Publikum

Arena

21.okt–6.nov

Unbuilt House

Svingen arkitektkontor / Holt O'Brien

195

AHO

22.–29.nov

Sirkulære Oslo

ByKuben

150

ByKuben

26.sep–24.nov

Åpent atelier: Redesign ditt eget bærenett (6 workshop)

Nasjonalmuseet / OAT

341

Nasjonalmuseet – Arkitektur

27.–28.sep

Bartertown: Board Games for a World After Money

FAP / OAT

16

Nasjonalmuseet – Arkitektur

28.sep

Game: No Money, no Cry

FAP / OAT

13

AHO

28.sep

Åpning av Action City: Sveler og kampen om byen

Growlab Oslo

45

Bankplassen

30.sep

Fremtidsfabrikken: Biodiversitet som grunnlag for en ny økonomi

DOGA / METIS / OAT

21

DOGA

01.okt

Fremtidsfabrikken: Hva er jeg hvis jeg ikke er en forbruker?

DOGA / METIS / OAT

20

DOGA

02.okt

Fremtidsfabrikken: Ansvar, Medvirkning og Samskaping

DOGA / METIS / OAT

19

DOGA

06.okt

Action workshop: Virtual Adbusting

Growlab Oslo

15

Nasjonalmuseet – Arkitektur

08.okt

Action workshop: Kunst over reklame

Growlab Oslo

24

Deichman Grünerløkka

19.okt

Action workshop: Bygg byen!

Growlab Oslo

12

Hersleb videregående skole

28.–29.okt

Action workshop: Urban scenografi

Growlab Oslo

18

Deichman Grünerløkka

02.nov

Action workshop: Urban mat-aktivisme

Growlab Oslo

39

Deichman Grünerløkka

20.nov

Action workshop: Creating Protest

Growlab Oslo

16

Interkulturelt Museum

22.nov

Gjenbruk av vann

ByKuben

15

ByKuben

30.nov

Gjenbruksdag i museet

Nasjonalmuseet

227

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Workshop

86


Kapittel

I «Biblioteket» var det mulig å låne med seg noen av objektene, blant annet rullebrettene i prosjektet «UnderGrowth». Foto: Nasjonal­ museet / Annar Bjørgli. 87


Fakta og tall

Medieomtale (norsk) Dato

Medienavn

Tittel

Format

2. jan.

Klassekampen

En kunstnerisk appetittvekker

Papir

9. jan.

NRK Radio P2 Verdibørsen

I fremtidssamfunnet må vi dele mer

Radio

14. jan.

Stavanger Aftenblad

Trøbbel i Paradis(et) – motivene og fellesskapets interesser

Nett/papir

23. jan.

Dagsavisen

La alle komme til paradis

Nett

23. jan.

Rogalands avis

La alle komme til paradis

Nett/papir

24. jan.

Arkitektnytt

Hvordan måler man en konferanse?

Nett

24. jan.

Arkitektnytt

Hvordan måler man en konferanse?

Papir

1. feb.

Arkitektnytt

Et fyldig år

Papir

4. feb.

NRK Radio P2 Studio 2

Nedvekst i arkitekturen

Radio

8. feb.

Morgenbladet

Utfordringene i vekstbaserte byer

Papir

18. feb.

Nordre Aker Budstikke

Markerer parkeringsløsning for bildeling med gatefest og deLillos-Lars

Nett

27. feb.

Nordre Aker Budstikke

Åpnet Oslos første offentlige parkeringsplasser for bildelingsbiler

Nett

1. mar.

Aftenposten

Forsvarlig flytting vært tungt prioritert

Papir

1. mar.

Aftenposten

Nasjonalmuseet: Dette er vår kulturarv. Derfor har en forsvarlig flytting vært tungt prioritert

Nett

20. mar.

Dagbladet

Vidunderlige nye verden

Nett/papir

21. mar.

Arkitektnytt

Færre arenaer for arkitekturen

Nett

22. mar.

Arkitektnytt

Leselyst

Papir

22. mar.

Arkitektnytt

Vidunderlige nye verden

Nett

22. mar.

Byggekunst

Byggekunst: #006 - Hanna Dencik Petersson - OAT SPESIAL

Podcast

23. apr.

Arkitektnytt

Bli med på lydvandring!

Nett

23. apr.

Arkitekturnytt

Urban Voices - from place making to place listening

Nett

23. apr.

Syn og Segn

Hive skiten?

Nett

25. apr.

Arkitektnytt

Landskapsarkitektenes verdenskongress feirer program

Nett

12. mai.

Arkitektnytt

Oslo arkitekturtriennale programlansering

Nett

22. mai.

Arkitektnytt

OAT: Programmet er lansert

Nett

25. mai.

Aftenposten

Stadig flere tar til orde for «degrowth»: Nå vil de bygge mindre nytt

Nett

29. mai.

Arkitektnytt

Arkitekturdagen + 2019 = Degrowth

Papir

29. mai.

Arkitektnytt

NILs fagdag

Papir

Januar

Februar

Mars

April

Mai

88


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

29. mai.

Arkitektnytt

Sånn skal arkitektene innta Arendal

Nett

30. mai.

Morgenbladet

«Degrowth» kan bli det viktigste ordet du lærer deg i 2019

Nett

11. jun.

Kunst

La Biennale

Nett

13. jun.

Arkitektnytt

ROM uten merkelapper

Nett

13. jun.

Fagpressenytt

ROM uten merkelapper

Nett

14. jun.

Morgenbladet

Hvilket ansvar har arkitektene i det grønne skiftet?

Nett

18. jun.

Arkitektnytt

ROM får ny daglig leder

Nett

18. jun.

Fagpressenytt

ROM får ny daglig leder

Nett

14. aug.

Byggeindustrien

Åpnet Arkitekturgata på Arendalsuka

Nett

20. aug.

Byggeindustrien

Arkitekturdagen + 2019 = degrowth

Nett

23. aug.

Arkitektnytt

Hvilket ansvar kan arkitektene ta i det grønne skiftet?

Papir

23. aug.

Arkitektnytt

Klima for optimisme

Nett/papir

23. aug.

Arkitektnytt

NIL-profil: Henrikke Roll Heirung interiørarkitekt MNIL og nyvalgt styremedlem i NIL

Papir

23. aug.

Fagpressenytt

Hvilket ansvar kan arkitektene ta i det grønne skiftet?

Nett

26. aug.

Arkitektnytt

– Dette var et spark til oss

Nett

26. aug.

Byggeindustrien

Dette er finalistene til Arkitekturprisen 2019

Nett

28. aug.

Arkitektnytt

13 kjemper om NALs arkitekturpris

Nett

Juni

August

September 3. sep.

Arkitektnytt

OAF slipper høstens program

Nett

5. sep.

Arkitektnytt

OAF Programslipp + Nye Praksiser

Nett

11. sep.

Subjekt

«Degrowth» er på alles lepper. Dette må du vite om den radikale bevegelsen Nett

12. sep.

Arkitektnytt

Innholdsrik nedvekst på OAT

Nett

12. sep.

Fagpressenytt

Innholdsrik nedvekst på OAT

Nett

20. sep.

Arkitektnytt

Måneden da alt skjedde

Nett/papir

20. sep.

Dagbladet

Hvorfor snakker vi om nedvekst?

Nett/papir

20. sep.

Subjekt

Derfor snakker vi om nedvekst

Nett

23. sep.

Arkitektnytt/papir

Kraftig grønt

Nett

23. sep.

Arkitektnytt

Ord på vinger

Papir

23. sep.

Arkitektnytt

Tenke globalt, handle lokalt

Papir

23. sep.

Dagbladet

Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisa

Nett

23. sep.

Fagpressenytt

Kraftig grønt

Nett

23. sep.

Subjekt

Det beste på kunstfronten denne uka

Nett

24. sep.

Arkitektnytt

Vekst for Arkitekturdagen

Nett

24. sep.

Byggfakta

Arkitekturfestival vil snakke om nedvekst

Nett

25. sep.

Aftenposten

Arkitekturens helg i Oslo

Nett

25. sep.

Arkitektnytt

OAT - Fra A til Å

Nett

25. sep.

Fagpressenytt

OAT - Fra A til Å

Nett

26. sep.

Arkitektnytt

Nok er nok!

Nett

26. sep.

Fagpressenytt

Nok er nok!

Nett

89


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

26. sep.

Klassekampen

Tom og røm for alle penga

Nett

27. sep.

Arkitektnytt

Arkitekturdagen er i gang

Nett

27. sep.

Arkitektnytt

Haga & Grov vinner Arkitekturprisen

Nett

27. sep.

Arkitektnytt

Spre budskapet mitt!

Nett

27. sep.

Byggeindustrien

Arkitekturdagen + 2019 = degrowth

Nett

28. sep.

Aftenposten

Fornyelse på en gammelmodig måte

Papir

28. sep.

Aftenposten

Lager mini-Brooklyn i Fredrikstad

Nett

29. sep.

Fredrikstad Blad

Nygaardsplassen hylles i stort Aftenposten-oppslag: Omtales som «mini-Brooklyn»

Nett

30. sep.

Arkitektnytt

Tenke globalt, handle lokalt

Nett

30. sep.

Nytt rom

Oslo Triennale

Nett

30. sep.

Scenekunst

Korrupsjon, kostnadsjusteringer og ekkokamre

Nett

30. sep.

Subjekt

Det beste på kunstfronten denne uka

Nett

1. okt.

Fredrikstad Blad

Som et «mini-Brooklyn»

Papir

3. okt.

Arkitektnytt

Barnas arkitekturdag

Nett

3. okt.

Klassekampen

Puslete og uambisiøs triennale

Papir

3. okt.

NRK Radio P2 Kulturnytt

«Banksy-bilde på auksjon»

Radio

7. okt.

Tønsbergs Blad

«Å bygge er ikke lenger bare et spørsmål om penger og areal»

Nett

8. okt.

Klassekampen

«Verdien av barnslige aktiviteter»

Papir

8. okt.

Minerva

«Drømmen om påtvungne felleskap»

Nett

8. okt.

NRK Radio P2 Kulturnytt

Mona Pahle Bjerke anmelder Oslo Arkitekturtriennale

Radio

9. okt.

Arkitektnytt

Skufftr over arkitekturdagen

Nett

10. okt.

Magasinet KOTE

– People say «oh no, because then, because then, because then»

Nett/papir

10. okt.

Magasinet KOTE

Nedvekst og gjenvekst

Papir

Oktober

11. okt.

Morgenbladet

«Rivning av Y-blokk er det stikk motsatte av det vår tid trenger»

Nett/papir

14. okt.

Journalen Oslomet

«Fjerner reklame fra det offentlige rom»

Nett

15. okt.

Journalen Oslomet

Inviterte til samtale om rot

Nett

16. okt.

Arkitektnytt

Romvesen på besøk

Nett

16. okt.

Fagpressenytt

Romvesen på besøk

Nett

16. okt.

Morgenbladet

Nyheten om en arealnøytral kommune i Lofoten var mer inspirerende enn hele programmet til Oslo arkitekturtriennale

Nett

17. okt.

Arkitektnytt

Konferanse: Brytninger i norsk urbanisme (OAT)

Nett

18. okt.

Morgenbladet

Museet som tvangstrøye

Papir

18. okt.

Morgenbladet

Venn deg til at Byantikvaren gjør jobben sin

Nett

21. okt.

Estate Nyheter

Byantikvaren slår tilbake

Nett

23. okt.

Aftenposten

Jeg knurret som en demon i skogen hele natten. Det var frigjørende.

Nett/papir

23. okt.

Arkitektnytt

Konferanse: Brytninger i norsk urbanisme (OAT)

Nett

23. okt.

Magasinet KOTE

City on the move- store institsjoner på flyttefot

Nett

25. okt.

Arkitektnytt

En annen arkitekturverden er mulig

Nett/papir

25. okt.

Arkitektnytt

Komfortabel nedvekst

Nett/papir

90


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

25. okt.

Arkitektnytt

Speed date - Oslo Arkitekturtriennale

Papir

31. okt.

Scenekunst

Drøm som frigjørende praksis

Nett

1. nov.

Journalen Oslomet

Urfolk og kunst i kampen mot klimakrisen

Nett

4. nov.

Vårt Oslo

Grønland er fargerikt og fantastisk. Men vi må starte samtalen om hvordan vi utvikler Grønland videre

Nett

15. nov.

Subjekt

Oslo arkitekturtriennales slagferdige ideologi faller på grus i møte med den løsningsorienterte arkitekturen

Nett

18. nov.

Building Supply

Inviterer til frokostmøte om ombruk og gjenbruk

Nett

22. nov.

Arkitektnytt

Frokostmøte: Hva nå? En første refleksjon over OAT 2019

Nett Papir

November

22. nov.

Arkitektnytt

Oslo arkitekturtriennale 2019 i NIL-regi

22. nov.

Arkitektnytt

Rom for bedre gjenbruk

Papir

22. nov.

Fagpressenytt

Oslo arkitekturtriennale 2019 i NIL-regi

Nett

24. nov.

Subjekt

Det vi trodde var innholdsproduksjon for eiendomsutviklere, viste seg å være Subjekts arkitekturkritikk

Nett

25. nov.

Journalen Oslomet

Fra pappeske til protestplakat

Nett

2. des.

Arkitektnytt

Rom for bedre gjenbruk

Nett

4. des.

Arkitektnytt

Når vi snakker om arkitektur

Nett

6. des.

Arkitektnytt

Haga & Grovs metode

Nett

12. des.

Morgenbladet

Nedvekstbrølet

Nett

19. des.

Arkitektnytt

Nedvekstbrølet

Nett

19. des.

Fagpressenytt

Nedvekstbrølet

Nett

20. des.

Arkitektnytt

Historisk valg av interiørarkitekt i styret til Arkitektbedriftene i Norge

Papir

31. des.

Magasinet KOTE

2019 I ARKITEKTUR, URBANISME OG STEDSUTVIKLING

Nett

Desember

91


Fakta og tall

Medieomtale (internasjonalt) Dato

Medienavn

Tittel

Format

Januar 2. jan.

Architectural Digest A Design Lovers Guide to Oslo

Nett

2. jan.

Artribune

Nett

Best Of 2018 di Artribune. Il meglio dell’anno su città, artisti, musei, gallerie, politici…

2. jan.

News - MSN CA

A Design Lovers Guide to Oslo

Nett

7. jan.

Baunetzwoche

Was da Ist 7. Architekturtrien-ale in Oslo (artikkel om OAT: side 22-28)

Papir

9. jan.

ArchDaily

11 Architecture Biennials to Pay Attention to in 2019

Nett

14. jan.

The World News

Trøbbel i Paradis(et) – motivene og fellesskapets interesser

Nett

17. jan.

Baunetzwoche

Shortlist 2019

Papir

17. jan.

Dezeen

Dezeen's guide to the best architecture, design and technology events for 2019

Nett

23. jan.

Architectural Digest 10 U.K. Designers on How Brexit Will Affect Business

Nett

25. jan.

Elle Decor Italia

PICCOLO ATLANTE DELLE BIENNALI DI ARCHITETTURA 2019

Nett

25. jan.

Norwegian Arts

Urban life and the future: What can Norway teach us about modern, sustainable living?

Nett

30. jan.

FarodiRoma

Una città in continua evoluzione: Oslo capitale dell’architettura 2019

Nett

4. feb.

Ashui

Đón chờ 11 sự kiện kiến trúc nổi bật thế giới năm 2019

Nett

22. feb.

MET - Città Metro­ politana

Verde Prato. Sperimentazioni urbane tra ecologia e riuso a cura di Elisa Cristiana Cattaneo ed Emilia Giorgi

Nett

7. mar.

88DesignBox

Verde Prato. Urban experiments between ecology and reuse

Nett

7. mar.

Domus

Future Architecture: connective thinking in a time of political fragmentation

Nett

13. mar.

Lulop ENG

Aleksandra Mir. Triumph - Verde Prato

Nett

16. mar.

La Gazzetta di Lucca

Sarà l’architetto lucchese Pietro Carlo Pellegrini l’ambasciatore del design italiano nel mondo 2019

Nett

16. mar.

La Nazione

Sarà l'architetto lucchese Pietro Carlo Pellegrini a rappresentare il design nel mondo

Nett

19. mar.

Lulop

'Verde Prato. Sperimentazioni urbane tra ecologia e riuso' al Centro Pecci

Nett

19. mar.

Lulop ENG

'Green Prato. Urban experiments between ecology and reuse' at Centro Pecci

Nett

31. mar.

Artribune magazine

Fare architettura in Europa. L’esperienza di FAP – Future Architecture Platform

Nett

Februar

Mars

Mai 10. mai.

Ioarch

A OSLO L´ARCHITETTURA DELLA DECRESCITA

Nett

13. mai.

ARTnews

For Whitney Biennial, One Participant Targets Controversial Whitney Patron

Nett

22. mai.

ArchDaily

2019 Oslo Architecture Triennale Announces the Programme for 'Enough: The Architecture of Degrowth'

Nett

92


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

22. mai.

Architect Africa Online

2019 Oslo Architecture Triennale announces the programme For 'Enough: The Architecture of Degrowth'

Nett

23. mai.

World Architecture

Oslo Architecture Triennale 2019 Announces Its Program For "Enough: The Architecture Of Degrowth"

Nett

Juni 21. jun.

e-architect

Oslo Architecture Triennale 2019

Nett

23. jun.

CCMA

Sommarøy, l'illa noruega que vol abolir el temps

Nett

26. jun.

La Repubblica

Oslo, la regina verde che non vuole crescere

Papir

28. jun.

PIN-Up

A FORMAL OCCASION: THE LISBON ARCHITECTURE TRIENNALE

Nett

City A.M.

DEBATE: Is there any merit to the ‘de-growth’ agenda championed by climate activists?

Nett

8. aug.

The Architect's Newspaper

The global design circuit comes to a head this fall with over a dozen events

Nett

9. aug.

The Architects' Journal

Oslo curators aiming for ‘most practical triennale ever’

Nett

13. aug.

Design Exchange magazine

Oslo Architecture Triennale 2019

Nett

19. aug.

Riba Journal

Matthew Dalziel on degrowth and thinking differently

Nett

Juli 24. jul.

August

31. aug.

e-NIGERIA!

Where are the architects who will put the environment first?

Nett

31. aug.

Newscabal

Where are the architects who will put the environment first?

Nett

31. aug.

The Guardian

Where are the architects who will put the environment first?

Nett

31. aug.

The Observer

Where are the architects who will put the environment first?

Nett

5. sep.

The Architect's Newspaper

Graham Foundation announces 2019 organizational grant recipients

Nett

9. sep.

The Architects' Journal

Oslo curators aiming for ‘most practical triennale ever’

Nett

9. sep.

The Architectural Review

Degrowing pains: The Architectural Review at the Oslo Architecture Triennale

Nett

September

10. sep.

De Architect

Degrowth: Oslo Architecture Triennale 2019

Nett

11. sep.

ArchDaily

The 7th Edition of the Oslo Architecture Triennale Kicks Off

Nett

13. sep.

The Art Newspaper

The year ahead in design: all the key dates you need

Nett

15. sep.

Dezeen

Architecture of Emergency summit to address industry's failure to tackle climate crisis

Nett

17. sep.

AISE

MULTIPLO: IL PROGETTO DI GISTO ALLA TRIENNALE DI ARCHITETTURA DI OSLO

Nett

17. sep.

Failed Architecture

Degrowth is about redistribution by design, not by collapse

Nett

19. sep.

Artalk

Chce to odvahu! - Artalk.cz

Nett

24. sep.

Form Magazine

Oslo Architecture Triennale 2019

Nett

25. sep.

Dezeen

Our dependency on growth, like on concrete, must be abolished

Nett

26. sep.

ArchitectureAU

Death by design

Nett

26. sep.

Arkitekten

Nu öppnar arkitekturtriennalen i Oslo

Nett

93


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

26. sep.

Dezeen

Yujia Bian creates architecture soap for Oslo triennale

Nett

27. sep.

Archiposition

北欧怎么办建筑节?百张照片带你全面了解2019奥斯陆建筑三年展

Nett

27. sep.

Deutschlandradio Kultur

Bauen nach dem Wachstum

Nett

27. sep.

Riba Journal

Climate debate moves to practical proposals

Nett

27. sep.

Tidningen Arkitekten

Arkitekter har egen hashtag för klimatet

Nett

28. sep.

DADA

“The Library” at The National Museum – Architecture is part of Oslo Architecture Triennale

Nett

28. sep.

Deutschlandradio Kultur

Bauen nach dem Wachstum

Podcast

29. sep.

ArchDaily

Arquitetura do decrescimento é o tema da 7ª Trienal de Arquitetura de Oslo

Nett

29. sep.

T24

Oslo Mimarlık Trienali'nin düşündürdükleri

Nett

30. sep.

Australian Business

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

30. sep.

Daily Bulletin

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

30. sep.

Építészfórum

A nemnövekedés építészete: Építészeti Triennále Oslóban

Nett

30. sep.

Hashtag Australia

a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett Nett

30. sep.

HK01

Fight Club番梘諷消費主義,今出現在奧斯陸建築三年展

30. sep.

Manila Metro News

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

30. sep.

NewsPronto

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

30. sep.

The Architects' Journal

UK-curated Oslo Architecture Triennale 2019 opens

Nett

30. sep.

The Conversation

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

30. sep.

Viw Magazine Australia

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

30. sep.

Whiteboard Journal Peneliti Arsitektur Yujia Bian Menyampaikan Pesan Melalui Sebatang Sabun

Nett

Architecture d'Aujourd'hui

Papir

Oktober 1. okt.

Assez!

1. okt.

Arkitekten

Hållbar Framtid

Papir

1. okt.

Dezeen

We live in a finite world with finite resources

Nett

1. okt.

Dezeen

Public Works builds waste-to-energy Power Plant(s)! To showcase fossil fuel alternative

Nett

2. okt.

A+ Architecture in Belgium

Oslo Architectuurtriënnale 2019

Nett

2. okt.

Allhomes

The Burial Belt: A plan to solve Australia’s shortage of cemetery space

Nett

2. okt.

Architecture And Design

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

2. okt.

Curbed

"The 20 best things to do in Oslo if you love design"

Nett

2. okt.

Dezeen

Gross Domestic Product hoover needs three people to operate it

Nett

2. okt.

Domain

The Burial Belt: A plan to solve Australia’s shortage of cemetery space

Nett

2. okt.

Fircroft

Public Works builds compost powered bench heating system

Nett

2. okt.

Floornature

Oslo Architecture Triennale OAT 2019 Enough: The Architecture of Degrowth

Nett

94


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

2. okt.

SBS

Content from this publisher is not available in your country

Nett

2. okt.

tagg

Buried beneath the trees: a plan to solve our shortage of cemetery space

Nett

3. okt.

A+ Architecture in Belgium

Triennale d’Architecture d’Oslo 2019

Nett

3. okt.

Archinect

Stuckeman School research and design on display in Oslo Architecture Triennale

Nett

3. okt.

Foreground

Forest of the dead: beautiful burial for space-poor cities

Nett

3. okt.

Wallpaper

The Oslo Architecture Triennale celebrates ideas over new products

Nett

4. okt.

Ipsilon

A trienal de Oslo propõe uma “arquitectura de decrescimento”. O que é isso?

Papir

4. okt.

Property Observer

A plan to solve our shortage of cemetery space: David Neustein

Nett

4. okt.

Publico

A trienal de Oslo propõe uma “arquitectura de decrescimento”. O que é isso?

Nett/papir

4. okt.

Strelka Mag

Как строить в обществе, свободном от экономического роста: главные идеи Архитектурной триеннале в Осло

Nett

4. okt.

The Architect's Newspaper

What is the Architecture of Degrowth?

Nett

4. okt.

WhiteMAD

Miejski kompostownik. studenci odzyskali energię z odpadów do ogrzania ławki

Nett

6. okt.

Archinect

It is time to reconsider the growth-obsessed nature of our society?

Nett

6. okt.

Casa e jardim

Coletivo feminino de arquitetura cria aspirador de pó que convoca três pessoas para a faxina

Nett

8. okt.

Architectural Digest Archietti, basta costruire nuovi edifici: il futuro è la decrescita Italia

Nett

8. okt.

Financial Review

Content from this publisher is not available in your country

Nett

9. okt.

Commercial Real Estate

"The natural way to bury your dead"

Nett

10. okt.

Baunetzwoche

Washing away

Papir

10. okt.

Obud

Architekci wobec wyzwań świata. Element Urban Talks po raz 3. w Krakowie

Nett

10. okt.

The Architects' Journal

Oslo Architecture Triennale 2019: business can no longer be as usual

Nett/papir

11. okt.

Metropolis

Deconstructing Degrowth at the Oslo Architecture Triennale

Nett

11. okt.

Plataforma Arqui­ tectura

Trienal de Arquitectura de Oslo comienza su séptima edición

Nett

13. okt.

ArchDaily

ARPA by (ab)Normal & Ludwig Engel for Oslo Architecture Triennale 2019

Nett

14. okt.

Medium

Sustainability in Design: 4 things you can do as a designer to make a positive impact on the world.

Nett

14. okt.

The Architectural Review

Enough is enough: Oslo Architecture Triennale 2019

Nett

19. okt.

Dezeen

Watch our talk about architecture and the circular economy live from Dutch Design Week

Nett

21. okt.

BOINGBOING

Materiality: a new science fiction story for the Oslo Architecture Triennale about sustainable, green abundance

Nett

22. okt.

Arkitekten

Minskad tillväxt sporrar till ny arkitektur

Nett

22. okt.

Last Minute Geek

Materiality: a new science fiction story for the Oslo Architecture Triennale about sustainable, green abundance

Nett

95


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

22. okt.

NN6T

Nie-weneckie Biennale

Nett

22. okt.

VidMid

Materiality: a new science fiction story for the Oslo Architecture Triennale about sustainable, green abundance

Nett

23. okt.

Archinect

Size Matters: A Conversation on Storefront for Art and Architecture’s History with Founder Kyong Park

Nett

25. okt.

Építészfórum

Az Északi Szél Háza. Az AU Műhely az Oslói Építészeti Triennálén

Nett

25. okt.

Riba Journal

Oslo Architecture Triennale pushes the climate agenda

Nett

26. okt.

The Architects' Journal

Weekend roundup: Watch it come down (your pay, that is)

Nett

29. okt.

Építészfórum

Nemnövekedés: utópiák, alternatívák, stratégiák. Helyszíni jelentés az Oslói Építészeti Triennáléról

Nett

Deutsche Bauzeitung

Architekturtriennale in Oslo

Nett

November 5. nov. 8. nov.

Architektur aktuell

POLYCEPHALY: Architecture in the Age of Non-Binary Worlds

Nett

8. nov.

DesignCurial

The Diary in November

Nett

8. nov.

The Planner

Deliberative democracy: a model for better engagement in planning

Nett

12. nov.

Finnish Architectu­ ral Review

Enough of Too Little for Too Many – Time for Enough for All! (spalte, Maria Smith)

Papir

13. nov.

Dezeen

Architects can use theatre techniques to "reframe reality" says Zoe Svendsen

Nett

15. nov.

Tribune

Green new World

Nett

17. nov.

The Asesan Post

Construction sector addressing climate change

Nett

18. nov.

World Architecture

Call for ideas to 2020 European Architecture Program in Slovenia

Nett

19. nov.

Dezeen

10 ways architecture could support a degrowth economy

Nett

21. nov.

Panelborders

Architecture Culture: (Im)possible Worlds

Podcast

21. nov.

World Architecture

Inaugural edition of Sharjah Architecture Triennial aims to reverse dominant western perspectives

Nett

22. nov.

Curbed

What it’s really like to give up plane travel

Nett

29. nov.

California Political Review

Tin Foil Crowd: 48 Hrs on Train/Instead of 2 Hours on Plane

Nett

Desember 1. des.

ArtDog

Yeter Artık! Oslo Mimarlık Trienali

Papir

1. des.

Finnish Architectu­ ral Review

On Doughnuts, Definitions, and the Troubles with Exhibiting

Nett/papir

4. des.

Autoportret

Już wystarczy | rozmowa z Cecilie Sachs Olsen

Nett

6. des.

Metropolis

New Talent: the Architect Lluís Alexandre Casanovas Blanco Knows How to Infuse Space With Narrative

Nett

9. des.

Pop-Up City

A City Bench Heated By Compost

Nett

10. des.

Archietktur online

Power Plant(s) – Degrowth in Oslo

Nett

12. des.

Dezeen

Architects must plan for "armageddon situations" says Snøhetta's Kjetil Trædal Thorsen

Nett

16. des.

NN6T

Manifest | architektura i klimat

Nett

18. des.

Miasto2077

OGRZEWANIE Z KOMPOSTOWNIKA

Nett

22. des.

Cerdt

Oslo verwarmt zitbanken met compost

Nett

96


Fakta og tall

Dato

Medienavn

Tittel

Format

22. des.

Gazet van Antwerpen

Oslo verwarmt zitbanken met compost

Nett

29. des.

MSN UK

Rowan Moore’s best architecture of 2019

Nett

29. des.

Newsrust

Rowan Moore’s best architecture of 2019

Nett

29. des.

The Guardian

Rowan Moore’s best architecture of 2019

Nett

29. des.

Yahoo! UK & Ireland

Rowan Moore’s best architecture of 2019

Nett

31. des.

Metropolis

Year in Review: Did We Reach Peak-Biennial in 2019?

Nett

97


Fakta og tall

98


Fakta og tall

99


Fakta og tall

100


Fakta og tall

Stilling og resultat I 2019 har foreningen i hovedsak arbeidet med oppbygging og gjennomf0ring av OAT 2019. Et atte uker langt festivalprogram (26. september - 24. november) med et bredt spekter av aktiviteter pa en rekke arenaer ble gjennomf0rt. Det har i l0pet av aret blitt gjennomf0rt 177 arrangementer hvorav 69 ble gjennomf0rt i apningshelgen. Programmet i 2019 har i tillegg til foreningens medlemmer blitt gjennomf0rt i samarbeid med 26 programpartnere pa tvers av sektorer og fag. OAT 2019 presenterte prosjekter og arbeider fra over 230 bade norske og internasjonale bidragsytere og tok imot 63 internasjonale journalister til apningshelgen 25. - 29. september. Den 25. september var en dedikert dag til presse og journalistene ble tilbydd et eget og skreddersydd program i l0pet av apningshelgen. Pressedekningen i 2019 har resultert i mer enn 300 artikler totalt hvorav ca 140 er norske. Medlemmenes bidrag til og egeninnsats i festivalen er av betydelig karakter og samarbeidet mellom sekretariat og foreningens medlemsorganisasjoner er grunnsteinen i gjennomf0ring av festivalen. Foreningens internasjonale og lokale nettverk er styrket i l0pet av aret og bade tverrfaglige samarbeid og nye formidlingsformater, rettet mot nye publikumsgrupper har hatt spesielt fokus i 2019. I forbindelse med gjennomf0ring av triennalen ble sekretariatet styrket med en presseansvarlig, en kommunikasjonsmedarbeider, to interns og flere frivillige. I tillegg ble engasjementet som vikar for direkt0r videref0rt som faglig radgiver de f0rste manedene i aret. Foreningens hadde i 2019 en omsetning pa kr. 6 942 295. Foreningens likviditetsbeholdning var 31.12.2019 kr 964 422. Totalkapitalen var ved utl0p av aret kr. 1 403 166. Egenkapitalandelen pr. 31.12 var 4,12%. Arets resultat var kr. 0. Styret mener arsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Arbeidsmilj0et Oslo arkitekturtriennale hadde i 2019 3 ansatte, ytterligere 2 ansatte var midlertidige engasjert, tilsvarende 0,4 ĂĽrsverk. Det totale sykefravceret siste ar utgj0r 3,8% av den totale arbeidstiden i aret, hvorav 3,43 % skyldes langtidsfravcer. Styret mener arbeidsmilj0et i foreningen er tilfredsstillende. Det har ikke vcert skader eller ulykker i 2019.

4

101


Fakta og tall

102


Fakta og tall

103


Fakta og tall

104


Fakta og tall

105


Fakta og tall

106


Fakta og tall

107


Fakta og tall

OAT Rapport _ 2019

108


Fakta og tall

109


Fakta og tall

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning Til årsmøtet i Oslo Arkitekturtriennale Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet til Oslo Arkitekturtriennale.

• • •

Balanse per 31. desember 2019 Resultatregnskap for 2019 Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Annen informasjon Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

Penneo Dokumentnøkkel: VONMC-M3K3H-Z8FAI-GV0SC-TQC37-586MU

Årsregnskapet består av:

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Uavhengig revisors beretning Oslo Arkitekturtriennale - 2019

side 1 av 2

110


Fakta og tall

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS Kjetil Ardem statsautorisert revisor (elektronisk signert)

Uavhengig revisors beretning Oslo Arkitekturtriennale - 2019

Penneo Dokumentnøkkel: VONMC-M3K3H-Z8FAI-GV0SC-TQC37-586MU

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

side 2 av 2

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

111


Fakta og tall

Organisasjon OAT er en ideell forening med seks hovedmedlemmer og åtte assosierte medlemmer. OATs medlemmer er ryggraden i organisasjonen og bidrar både med medlemskontingent og svært verdifull egeninnsats knyttet til produksjon av triennalens program. Styret i OAT er satt sammen av representanter for foreningens hovedmedlemmer sammen med en ekstern styreleder.

Hovedmedlemmer

Sekretariat Direktør: Hanna Dencik Petersson Programansvarlig: Alexandra Cruz Kommunikasjonsansvarlig: Eva Amine Wold Engeset Rådgiver: Martin Braathen Kommunikasjonsmedarbeidere: Stine H Torbergsen og Tara Hassel Praktikanter: Greta Gaudutyte, Ivo Brodersen, Pernille Gjærder Olsen

Assosierte medlemmer

Tusen takk til alle frivillige for den store innsatsen i gjennomføringen av årets festival.

Styre Styreleder: Nina Berre Styremedlemmer: Ole Gustavsen (AHO), Bente Aas Solbakken (Nasjonalmuseet), Kari Bucher (NAL), Tor Inge Hjemdal (DOGA), Joakim Skajaa (OAF), Gaute Hagerup (Oslo Business Region)

Kuratorer i 2019 Cecilie Sachs Olsen, Maria Smith, Matthew Dalziel og Phineas Harper

112


Fakta og tall

Programpartnere og arenaer Programpartnere

Arenaer

3RW arkitekter Arkitektbedriftene i Norge Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Bilfritt byliv Black Box teater ByKuben CODA Oslo International Dance Festival Columbia University Press Deichman Den kulturelle skolesekken Oslo Design og arkitektur Norge (DOGA) e-flux Architecture Future Architecture Platform FutureBuilt Growlab Oslo Holt O’Brian Home Planet Høyskolen Kristiania Kluge Advokatfirma Kunsthøgskolen i Oslo Magasinet KOTE Nasjonalmuseet – Arkitektur Nationaltheatret Nordic – Office of architecture Norske arkitekters landsforbund Norske Interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening Norske landskapsarkitekters forening Oslo Arkitektforening Oslo Business Region Oslo Byes Vel Oslo World Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ROM for kunst og arkitektur Senter for utvikling og miljø, UiO Statsbygg The Architectural Review The Canadian Centre for Architecture

Arkitektenes hus Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Bankplassen Bankplassen 4 Biblo Tøyen Cappelens Forslag Clarion Hotel The Hub Deichman Grünerløkka Deichman hovedbibliotek Det nye Deichman hovedbibliotek Det nye Munchmuseet Det nye Nasjonalmuseet DOGA Ekebergsletta Frognerparken Garmannsgården / Rådhusgata 7 Hersleb videregående skole Interkulturelt Museum Jacob Aalls Gate 25B Klimahuset KOK Oslo Liggeren MekVerk MIR Myntgata 2 / ByKuben Nasjonalmuseet – Arkitektur Nationaltheatret NMBU Veterinærhøgskolen Campus Adamstuen Oslo Rådhus ROM for kunst og arkitektur SALT Senter for utvikling og miljø Sentralen Storgaten 5 Studentboligene på Kringsjå Tigerplassen

113


Fakta og tall

Økonomiske partnere og støttespillere Offentlige tilskuddsgivere Utenriksdepartementet

Norges utenriksstasjoner i Ankara, Berlin, Brussel, Guangzhou, Haag, København, Lisboa, London, Moskva, New York, Paris, Shanghai, Roma, Tokyo og Warszawa

Hovedsamarbeidspartnere

114


Fakta og tall

Støttespillere

lundhagem

Mediepartnere

Medlemsnettverk

115


Kapittel

116


Kapittel

Programmet for OAT 2019 ble lansert 22. mai, bĂĽde digitalt og i form av et arrangement pĂĽ SALT. Foto: OAT / Istvan Virag. 117


Kapittel

Utgiver: Oslo arkitekturtriennale Redaktør: Eva Engeset Korrektur: Linn Stalsberg Grafisk design: Anagram Design / Studio Christopher Victor 118


Kapittel

119


Oslo arkitekturtriennale (OAT) er en internasjonal arkitekturmønstring og arena for formidling av og diskusjon om arkitektur og byutvikling. Triennalen har sitt høydepunkt hvert tredje år med en stor arkitekturfestival i Oslo. Gjennom et bredt program med utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT engasjere og utfordre arkitekturfagfeltet, få publikum til å reflektere over hvordan arkitektur påvirker dem, og inspirere til lokale, nordiske og internasjonale debatter om arkitektur og byutvikling. Den syvende utgaven av Oslo arkitekturtriennale fant sted fra 26. september til 24. november 2019. Oslo arkitekturtriennale 2019. «Nok: Arkitektur og nedvekst» satte fokus på arkitekturens rolle i den pågående klimakrisen og undersøkte begrepet nedvekst og dets mulige konsekvenser og muligheter for byene våre. Gjennom et mangfoldig program søkte festivalen etter urbane og arkitektoniske løsninger for et samfunn som setter livskvalitet og klima foran økonomisk vekst. Hvordan former og bygger vi byene våre i en slik verden? Og ikke minst, hvordan kommer vi oss dit?

oslotriennale.no

@oslotriennale