МОЗАИК

Page 1

Божићнопримирје

Драги „

Читањем се не стиче само знање, него и вештине које

омогућавају детету да оствари контакт са светом, доживи сее и своје идеје. Зато са сигурношћу можемо рећи да за читање не мора да се порасте, него да се уз читањерасте. “

Даисмолепшераслиузчитање, настављамосанашим

школским часописом. Састав школске редакције је

измењен, као и круг читалаца и дописника, али смо задржалирурикеиконцепцијучасописа.

Са жељом да уживате у новом роју, позивамо вас да

нам се придружите и у стварању часописа. Пошаљите

некизанимљивтекстипостанитенаш

сарадник-дописник.

Школскаредакција:

Петар Челик VIII-1, Мина Алемпијевић VIII-1, Светлана Кршљанин VIII-3, Тара Халкијевић VIII-3, Машa Кнежевић VIII3, Вања Буха VIII-3, Маша Батић VII-1, Мила Станковић VII-1, ЈаковСтанић VII-1, СофијаКрстески VII-2, ЛенкаМиленковић V-1, ЛанаМаџгаљ V-1, МашанАрамовић V-1, ДавидБогдановић V-1, АнаЈанковић V-2, КостаЈовановић V-2, ОгњенМаглов V-3, Дана Богдановић III-1, СташаБогдановић III-1 иДариоЦанић III-1.

2
Уводна реч
3

Прослава Дана школе

Дан школе је ове године оележен 20. и 21. октора.

Први дан оележавања је организован као тематски дан. Тематски дан је почео одласком на Трг репулике где је цела школа узела учешће у прослави Дана слооде. Школа се представила приказаним рециталом и

премијерним

извођењем хорске химне. У школском дворишту је потом одржано кратко предавање из историје, а организован је и Кахут квиз, спортске активности, музички моменат. Следећег дана је у Центру културе „Влада Дивљан’’ изведена приреда. Програм је почео државном химном, а потом је уследио кратак филм о школи у чијем стварању је учествовао родитељ школе Зоран Радетић. На приреди је први пут изведена химна чији су аутори Ивана Колдан и Зоран Радетић (музика), арaнжман Зоран Радетић и Снежана Милин (текст). Приреду је водио ивши ученик школе, сада истакнути водитељ Михајло Павић.

Наконуводненајаве присутнимасе оратилаи директоркакојаје поредпоздрава ојавилаи

организовање Алумниклуа-клуа ившихученика, чији супрвичланови посталиЗоран

РадетићиМихајло Павић.

Драмскирецитал представљаоје основуприреде. Текстрециталасе односинасимолику словаиелеојеу називуграда, присуствомудрих мислиуграду Београдуинајлепших речикојејеизарало Друштвозасрпски језик.

Школскеновости 4

Наш град настаје од еле оје.

Бело је апсолутна оја која нема других варијација, осим од пригушеног до сјајног.

Бела оја се налази или на почетку или на крају

дневног живота и видљивог света

Бела оја је оја повратка: то је елина праскозорја кад се изнова појављује неески свод, још ез оја, али пун могућности испољавања.

Бело се асоцира са светлошћу и са стваралачком снагом.

Отелотворење еле оје је дан и среро и има значења „онај који се светли ’’ , „срернаст’’ , „јасан’’ , „светао ’’ , „чист ’’ . Симол је јасноће, једноставности, лагости, савршенства и просвeтљења.

УБеоградуживе најлепшеречи српскогјезика. Оненасподсећају коликонамјејезик

лепиогат,разнолик имилозвучан, утемељенисторијом икултуром.

Коликојеважнодага чувамоинегујемо сетимосетекпред излазаксунцакад зорапуцаинастане најлепшареч

ПРАСКОЗОРЈЕ... Оно носисимолику рађања, почеткаи наде. Утаквомградусе осећаожја

БЛАГОДАТ.

Аоникојитраже истинуииспитују сее, анеојеседа истражују

д

уј дру указујући на огатство асоцијација и слож

слику живота коју носи овај град.

Б-слика ору која вековима чини део жи овога града. Кроз њу се слоода освајала,

се дух и мисао вајао.

Е –говори о онима који су прохујали пева његовој снази да одоли пролазности и пропадљивости.

О – ослоaђа веру, слооду и наду

Г- гордост Београду помаже да пркоси не ударима историје..

Р- рад и радост га граде вековима и уздиж пепела...

А- Авала- симол је града, поносна и шум еоградска учионица за све љуитеље пр

Д- дух Београда је у осећању да сте код ку не можете пропасти јер сте међу својима; који премошћава препреке да и сеи о што шири видик на реке и нео.

5

У Београду живе најлепше мисли. Стварали су их многоројни уметници, научници, пролазници дотакнути снагом живота у нашем

о семе клија ирамо и

„Колико смо и са

каквом снагом у

детињству или

вољени, толико и

ми волимо друге. “ - БУДИВОЉЕН

„Човек само срцем

доро види.

Суштина се очима

не може сагледати. “ - ГЛЕДАЈСРЦЕМ!

„Није важно

колико радиш, већ

је важно колико

љуави уносиш у

оно што радиш и

колико то дарујеш

другима. ’’ – ПОДАЈ

ЉУБАВ!

„Ко мисли да је

срећан, он је заиста

срећан. ’’ – БУДИ

СРЕЋАН!

„Учење је као веслање узводно, чим се престане, одмах се креће назад. ” – УЧИ СТАЛНО!

„Дете треа да ’

!
6 Школскеновости

Спортскеигре

Током прославе Дана школе, у оквиру тематског дана, организоване су спортске аткивности. На фудалском терену постављена су четири спортска полигона спретности и окретности са и ез лопте који су или прилагођени

спосоностима свих ученика школе, од првог до осмог разреда Ученици су или у прилици да испроају сваки полигон ез озира на њихов ниво спретности.

Тематски
7
дан

Хуманост на делу

Новогодишњипакетићи

Ученициосмогразредасусамоиницијативно, у сарадњисанаставницомЉупкомТановићпокренули

хуманитарнуакцијуприкупљањановогодишњих

пакетићазадецукојасуоолелаодракаиретких олести. Усреду, 21.12.2022. године, гостнашешколе илајеИринаБанизудружења ,,Звончица" којаје

одржалапредавањенатемухуманости. Прикупљенису

ројнипакетићиинашиученицисупоказалишта значиитихуман Ученицисуприкупљенепакетиће однелиуудружењеитимеулепшалимногима предстојећепразнике.

наши хуманитарци

Ученици осмог
разреда -
Ђачкиживот 8

Андрићев доживљај уметности

Свакоковолидачитакњижевнаделанеможедаостанеравнодушан премаономештојенаписаонашједининоеловац, ИвоАндрић.

Рођенувишеградском крају, детињствојепровео наоалиДрине, чијије

велелепнимостзањега представљаоврхунску уметност. Доксудруги

мостпосматраликао

грађевинукојајеспајала оалеДринеислужила

каоначинлакшег преласкаизједногудруги крај, Андрићуњемувиди

многовише Зањегајето

уметничкоделокојеспаја

људенаразличитим

оалама, повезује

различитекултуре, језике ивероисповести; дело којејепостојаноипркоси пролазности.

Његоваизраженаљуав премауметностије приказанаиуориАске заживот, уприповециу којојјеуметностимала моћдаутиченазло. Аска јесимолорцакоји подсећадауметност оплемењујеисурову природуидаимамоћда поедиисамозло.

Утренуткустварања књижевногдела, сваки аутортражинадахнуће. Андрићјесвојенадахнуће налазиоувизијиженекоја мујеуливаласнагуи подстицалаганадаљи рад. Тавизијамусе јављалауразличитим временима, на различитимместима, најчешћеукупеувоза, али увеккадјеиолепдану компреовлађујетишина. Јединоутаквим тренуцимајенаратор могаонесметанода испитуједуинесвогића иокренесевечнојлепоти инспирисанојидеалном драгом.

УметностјезаАндрића узвишена – представља нераскидивувезуса животомкојиоогаћујеи оплемењује, каои непрестануорупротив злаипротивпролазности. Његоваделаподстичуна размишљања, отварајунове видикеиомогућујунов доживљајреалности.

9 МилаСтанковић VII-1 Језичкакултура

130

година рођења Иве

Андрића

писцанаписавши својупрвупесму

„Усумрак” којаје

ИвоАндрићјена

ођенје 1892.

годинеуДолцу, селу поредТравникау

БоснииХерцеговини. Послеочевесмрти, са мајкомјенаставио

животуВишеграду.

Завршиоје

Универзитетске

студијеуГрацуи

наконтогаурзои

докторирао. 1911.

започињесвоју

каријеру

ојављенаучасопису „Босанскавила” .

ИвоАнрићјеу

Стокхолму 1961.

годинедоио

Ноеловунаградуза

епскуснагукојомје оликоваотемеи приказаосудине људитокомједног

значајногисторијског периодасвоје

доделинаграде рекао: „Моја домовинајезаиста „малаземљамеђу световима ” ; тоје земљакојаурзим етапама, поцену великихжртаваи изузетнихнапора, настојиданасвим подручјима, паина културном, надокнадионошто јојјенеоичноурна

итешкапрошлост ускратила. ”

” .
земље
10

Главнатемапрвадва романа, каоивећине

Андрићевихдела, јесте Босна. Писцавидимоу

најољемиздањукада пишеосвојојдомовинии њеномнароду.

Андрићјеоставиовелики трагунашојкњижевности, ањеговаделасупознатау целомсвету. Јошувекга

памтимоипоносимосе њиме.

Ноелованаграда - плакетаимедаља 11 ПетарЧелик VIII-1 МинаАлемпијевић VIII-1 СветланаКршљанин VIII-3

Занимања

будућности

Наовимчасовимаучилисуо значајувештачке

интелигенцијеиписање

првихлинијакодау

специјалнимсофтверским алатима (какоикористећи

интерфејсуправљали

Наваннаставној

активности

Едукативна

роотиказа

децукојасе

одржаваунашој

школисваке

другесуоте, ученициимају

приликуда

развијајуСТЕМи

СОЛВИНГ

вештине

ежично, надаљину, различитимроотима), алии теоретскидеопотреанза конструисањероотаи

презентовањеразличитих радовакојекреирајутимски

илииндивидуално.

Значајовихактивностисе

огледаутомедастекнупрва

искуствауоластироотике

задецу, каоиразумевање

појмавештачке

интелигенцијеињеног

значаја, акакоисе

припремилизазанимања

удућности. Полазници

радионицасуразвилитимски

дух, алгоритамскиилогички

начинмишљењаистекли

новедигиталне

компетенције.

Р
А
О Б О Т И К
Техничкикутак 12

Нашиученицисуса

полазницимаових радионицаиздругихградова илигостиуРускомдомугде јеудецемруодржанпрви

Информатике, Милкицом

Мастеркласизроотике” . Ту супредставилироотеса различитихрадионица. Такођесуодвеликогзначаја илиионикојисунастали

каопродуктрадаполазника саоверадионице. Рускојдеципопрвипутсу

представљенихуманоидни роотиХелгаиЛо, којису

учесникеигостепоздравили нарускомјезику.

Едукативниматеријаликоји секористенарадионици едукативнероотикесу: хуманоиднироотиХелгаи Ло, мБотрооти, микроитови, сетовиза електронику, 3Длед холограм, интерфејси, вештачкачулаивештачка интелигенцијазадецу. Радионицесеодржавајуу сарадњисапрофесорком Техникеитехнологијеи

КостићЗлатић, којајементор уРегионалномцентруза талентованудецу-Чачак, за оластроотике. Онаје оезедиларесурсепотрене зарадионицеиорганизатор једецемарскихсусрета

рускеисрпскедецеуРуском домунапрвом „Мастеркласу роотике” .

Утокудругогполугодиштаје планирандаљирадна

индивидуалнимитимским истраживачкимпројектним задацимаученика, каои одржавањедругог „Мастер класароототехнике” наДан рускенауке, уРускомдому. Ученицисувеома

мотивисани, радознали, ангажованинаизради личнихпројекатаиучешћа напредстојећим

такмичењиманачасовима Едукативнероотике.

Роотичари

13

доживљај

Минхена

Прошлегодине

сампосетилаову уређенуидивну земљу.

Боравилисмоу

Минхену; допало

мисетоштоје

градпунзеленила, сауређеним

парковима.

Највишемисе

допаоОлимпијски

парк.

Тамосеналазеројниспортскиојекти, стадиони, каоиазени. Тусуичувено село, језероисалаукојојсеодржавају разнекултурне, музичкепаиверске манифестације. УОлимпијскомпаркује најлепшиОлимпијскиторањ, високчак 289,53 метара, адоврхаторњасестиже лифтомкојиидеприличнорзо, паје могућедавамсемалозавртиуглави. Саврхасепружапредиванпогледна цеоМинхен. Такођенаврхуторња постојииресторанукомможете уживатиудивномпогледуињиховим специјалитетима.

Мој
Олимијскиарк
Изнашегугла 14

Посетилисмои BMW музејстарихаутомоилаисалоннових аутомоила. Акопосетитеовајмузејможетевидетиразвој BMWових: аутомоила, мотоцикала, мотораитуриназаавионе. БиломијезанимљивокадсамшеталаулицамаМинхенаивидела улицуподименом Belgradstraße.

Нажалостнисамстигламноготогадапосетим, алимијежељада поновоодемтамоиоиђемјошмузеја, замковаиприродњачки музеј.

Погледса Олимпијског торња
музеј 15
МашаБатић VII-1 BMW

Моје путовање у Вијетнам

Вијетнамје

најисточнијаземља

Индокинеског

полуострвау

ЈугоисточнојАзији. Граничисеса

Киномнасеверу, Лаосомназападу, Камоџомна

југозападу, докјена

истокуЈужно

кинескоморе. Број

становника

Вијетнамасе

процењујенаоко

90 милиона. Главни

градјеХаној.

Мојепутовањеиоткривањеове неоичнеизанимљивеземљејепочело слетањемнааеродромглавногграда Ханоја. Првоштомеједочекалоилаје влагаиврућина. Градјевелики, алипо изгледупотпунодругачијиодевропских градова. Скутерисуглавнопревозно средство (имаих 8 милионауграду).

Улицесувеомауске, азградесутакође ускеииздужене. Постојиулицакојаје веомапосенајерверовалиилине, крозњупролазивозкојискорода додирујезграде. Великаатракцијаза менејеилопутовањеузаливХалонг Беј, којијеподзаштитомУНЕСКО-а, зогсвојеприроднелепоте. Залив оухватавеликиројострва, морске стене, пећинеијезера.

16

Чамцемсмодошлидоједне

неприступачнеплаже. Од плажедоједногвидиковца

мораосамдапређем 600

степеникаодаклесеширио

погледнавеликидео

залива. Оишаосампећину

укојојмејеимпресионирао

пећинскинакит.

Следећиградкојисам

оишаојеиоХуе, укојем

сеналази „светлећимост” .

Поредмостаиздижесе

Зарањениград, гдејецар

живеосасвојим конкуинама.

Унутарградасеналази

позориштеицарскиврт.

Присуствоваосам

церемонијиуХраму.

Посетиосамиселокојеје мирисалонајасмин, анис ицимет.

МалиградХојАнсам

оишаоутокуноћикада самседећиучамцуна

водизамислиожељу, запалиосвећуу

лотосовомцветуилагано јеспустиоуводу.

Товечесамдочекао

њиховуНовугодинуу

знакумачке.

Седмогданаоравка

кренуосамдавидим

нестварноздање, мост којидржедвеџиновске

руке. Дугјеоко 150

метара, оложенцвећем, налазисенависиниод 1 400 метаранадморске висине.

17

Другавеликаатракција

илајеМузејрата, гдесам

могаодавидимсликеиз

рата, тенкове, F-5

Ajetfighter, M-16, кариин 1

и 2, оме (BLU-82

SEISMIC), гранате…

Послемузејаупутиосамсе каЧу-Читунеламаукојима

сусевијетнамскиратници

крилиодАмериканаца. Оно штојеилозанимљиво

јестедасуониправили многоројнезамке, тунеле

гдесусекрили, склоништа…

Послемузејасамоишао

: уличнупијацу

,

Националнитеатар

, зградуУједињења, споменикХоШиМину.

Наредногданасам

кренуонаизлетреком Меконгмалимчамцеми оишаодваострва. На тимострвимасамвидео: прављењекокос карамела, крокодиле, питона, прављењекрпаи пешкираодамуса…

Овопутовањејеоставило снажанутисакнамене. Духдругекултуреи

цивилизацијејесамо

наговестиоогатствокоје секријенанеким

далекимдестинацијама којепривлачесвојом

посеношћуи

егзотичношћу

. ЈаковСтанић
VII-1
18

English Zone

AN URBAN LEGEND: A HUNTED DOLL CALLED ANNABELLE

A friend of a friend told me that they saw a hunted doll. The story begins with…

A girl had her favourite doll and she used to play with it every day. One day she was walking down the street and her father accidentally ran her over and she was dead. So he went home and showed the little girl's dead body to her mother. Suddenly, her mother got an idea. She wanted to put a ghost of the dead girl into her favourite doll but, accidentally, a demon of the dead girl entered the doll. In the beginning, her parents thought that the doll was normal but one day they saw a dead body of a woman that lived next to them. So since then weird, things started happening to them. The parents of the doll wanted to hire a nanny but every time they did that, when they got home they found the nanny dead. So they hired the best nanny who had experience with hunted stuff.

When she came home the parents had already left home so the nanny didn’t know which doll was actually hunted. On the door of some room, there was a letter on which there was written “DON’T ENTER!” The nanny entered the room no matter what. In the room she saw Annabelle in a box made of glass, but she didn’t know it was the doll she was supposed to take care of. She was thinking why the doll was in the box and looked at her. At the moment the parents came into the house so she put it back. Unfortunately, she forgot to lock the door on the box made of glass. The nanny went home and the parents went to the room where Annabelle was… The doll wasn’t there and they haven’t seen her ever since…

Now the doll is in an American museum in a box made of glass and people say if you look directly in its eyes you will be hunted.

МашаКнежевић VIII-3 ВањаБуха VIII-3 19

City Guides

Today you can go anywhere. I recommend that you go to "Hala Pionir" for ice skating. There you can rent ice skates if you don't have your own. There are also various cafes and restaurants where you can rest for a while, for example, while your children skate. There you have skating, figure skating, and hockey school, so you can hire a coach to teach your children. After skating, I recommend going to the cafe "Poslednja igra leptira", where they have wonderful teas and hot chocolates. Competitions in figure skating and hockey are sometimes organized in Pionir Sports Hall.

ЛанаМаџгаљV-1

Paris is a really beautiful city, for me, it’s even the most beautiful one. It is the capital of France. Paris is the most visited city in the world. If you want to say Hello in French, you say Salut or Bonjour. To say Bye, you say Au revoir. Merci means Thank you. It’s expensive, but not like in Japan. When you go to Paris you must visit The Eiffel Tower, the Louvre museum, The Arc de Triomphe, Champs Elysees, Disneyland, and many more places.

French food and vine are famous all over the world. For breakfast, they have croissants and coffee with milk. For lunch, they have French specialties and for dinner, they have some cheese and vine. The most famous paintings are in museums in Paris, like “Mona Lisa” by Leonardo Da Vinci, “The Starry Night” by Vincent van Gogh, and “Breakfast on the Grass” by Monet. That’s why Paris is the most famous city in the world.

ЛенкаМиленковић V-1

20

Film Reviews

Black Panther. Wakanda Forever

-Follows the story of the first movie but with a few plot twists. Really good movie with great actors and beautiful CGI. It came out in late 2022.

The movie isn't that entertaining, the first one was better. However, I would still recommend it.

Ratings

IMDB: 7.1

Rotten Tomatoes: 84%

Personal rating: 7.5

Puss in Boots. The Last Wish

One of the best kids' movies that I have ever seen. It came out in January 2023.

Story: Puss is finally here but has only one more life. His worst fear finally goes after him. On his last journey, he finally realizes what's the price of life. This movie is a must-see.

Ratings

IMDB: 7.9

Rotten Tomatoes: 95%

Personal rating: 9.7

Avatar: The Way of Water

After 13 years, we get another peek into the lives of Jake Sully and Neytiri, who now have children as more than a decade has passed since the last film's events. James Cameron's underwater world also shows us various fantastic creatures from the ocean, and viewers return to the Na'vi people from the planet Pandora.

СофијаКрстестки VII-2 МашанАрамовић V-1 21

Жизнь в Сербии - личный опыт

МояподругаизРоссии

Светлана: Какдавнотыв Серии? Изкакогогорода приехала?

Марина: Воктяреприехали, получаетсягде-то 5 месяцев. ЯродиласьвМоскве, но последние 5 летжилавСанктПетерурге.

Светлана: Какоеылопервое

впечатлениекогдаты приехала?

Марина: Тепло. Прямудтов

какую-токурортнуюстрану, типаТурцииприехала, ивсе зеленое, унасвэтовремявсе ужеопало.

Светлана: Какиенатвой взглядотличияуСериии России?

Марина: Язык)) Ладно, шучу. Погода, теплееиснеганету. ВоощепослеПитераочень многосолнца, дажеслишком

Светлана: Чтонравитсяв Серии, ачтоненравится/не понимаешь?

Марина: Изплюсов, тепло, языкдостаточнопростой, не такиеразличиясРоссией, ценыниже, естьИкея(и вооще, рендыкоторые ушлиизРоссии)) Из минусов, ХОЛМЫ, осоенно послеПитера, ходить,постоянно, по холмам, кошмар, еще, пролемысэкологией, многомусора, нет некоторыхпродуктов которыеестьунас, а некоторыепродуктыунас вкуснее. Краовыхпалочек нет, этогрустно, конфет нормальных, огурцы маринованныеунасвкуснее ыли, сгущёнкинет, чай оычныйневпакетиках, намтоженезашёл, селёдки

нет(хотяможетэтоик лучшему, еёпомоему толькомамаест), хлеа, чёрного, потипу Бородинскогонету. Вроде все

Светлана: Скучаешьпо России?

Марина: Иногда. Подрузьям, местамивоощетомукчему япривыкла

22

Живот у Србији-лично искуство

Светлана: Какавјеиопрви

утисаккадастестигли?

Марина: Билојетопло. Као

дасмодошлиунеку земљу гдесеиденаодмор, каошто

је, например, Турска, исвеје ило зелено, докјекоднасу

товремелишће већило опало.

Светлана: Којесупотвом мишљењу разликеизмеђу СријеиРусије?

Марина: Језик)) ОК, самосе шалим. Време, топлијејеи немаснега. Генерално, после Петерургаовде имамного

сунца, чакипревише.

Светлана: Штатиседопада

уСрији, аштане?

р ј р екологијом, пунојесмећа, такођенеманеких

производакојемиимамо, а некинашипроизводису укуснији.

Например, немаштапића одракова, тојетужно, омонесукоднас

другачије, кисели краставчићиимајуољи укус, немакондензованог млека, чајкојиоично

пијемонијеукесицама, овај овденијенампоукусу, нема харинге (иакојемождато доро, чинимиседа њу самомамаједе), црнихле, каоштојеБородински. Отприликетоје све.

МаринаПопова VIII-3

СветланаКршљанин VIII-3

лана: Далитинедостаје Русија?

Марина: Понекад. Недостају мипријатељи , некаместаи уопштеононаштасам навикла.

23
МојадругарицаизРусије

Предивни феноменен

Заштоовајиндонежанскивулкан

изацујеплавулаву?

Плавипламенвулкана ИјенуИндонезији

невероватанјефеномен, аливидљивискључиво ноћу. Овајплависјај, неоичан завулкан, заправоније лававећјерезултат

сагоревањасумпорних гасовакојидолазеу

контактсваздухомна температурамаизнад 360 степениЦелзијусових.

Дакле, лаванијеоојена значајнодругачијенего коддругихвулкана, већсе изузетновеликеколичине сумпорнихгасова отпуштајунависоким

ЗанимљиваГеографија
24

температурамазаједнос лавом. Изложенкисеонику уваздухуиприсуствулаве, сумпорсјајиплавомојом.

Созиромдатамопостоји многосумпоракојисе

спуштанизлитицу, посматрачимасечиникао дајесамалавакојацури

плавеоје. Овајфеномен јејединовидљивноћу, а токомданајепризор сличанкаокодилоког

другогвулкана.

25

Божићно примирје

Бадњевече, 24. децемра 1914. - данкада

сехришћаникојисеслуже грегоријанскимкалендаромокупљајуи уживајунаовајпразник, уокружењу породице, миру. Међутим, таконешто нијеиломогућезамилионератника, зарољенихулатњавимиснегом

завејанимрововима. Великираткојиће

окончатисвератоветреалоједасе завршидоБожића, алисуипакпромрзли војниципразникедочекалинафронту, на самонеколикометараоднепријатеља.

Оноштонисумоглидаочекују, јестедаће сањимаускороигратифудал.

Деморалисаним, исцрпљенимвојницима

иојепотреанодморпоготовуштоје

иловремепразника. Уместодаудуу

својимтоплимдомовима, окружени лижњима, онићеморатидаудуу

хладнимрововимаокруженилешевимаи сталнимнападиманепријатељске артиљерије. НаБадњевече, међутим, нешточуднојепочелодаседешава

Једанирскиофицирјеоавестио

надлежнедакрозмаглузимскевечери, са немачкестранефронта, почињуда

продирунекасветла. Испоставилоседасу немачкивојнициукрасилировове јелчицама, којесуосветлилифењеримаи свећама. Истотако, продиралисуизвуци ожићнихпесамананемачкомјезикукоје суускоропратилиизвуциожићних песаманаенглеском Сукољенестране суједнидругимапочелидаузвикују ,,СрећанБожић“

идадоацују

, углавном доронамернеишаљивепоруке.

Првоитносуилиуздржаниданијенека замка, алиизнемоглимвојницима, жељниммакарједногданамираи људскости, товишенијеилоитно. Најхраријисучакизлазилиизровова, спремнидасерукујусанепријатељем, макарнакраткопокушавшидасе сматрајуједнакима. ЈеданШкотсенашао саНемцемкомејепонудиочашувискија ицигаре, рекавшиму: ,,Аковинепуцате,

Погледупрошлост 26

нећемоними “ Овоседешавалодуж

читавогфронтагдесуседешавала неформалнапримирја. Иначе, невезано заБожић, неформалнапримирјасусе преданосклапалакакоивојници

помоглисвојимпалимдруговимаили учврстилиурушенеровове.

Некисусечакидоговорилиданеће пуцатидокједу, пијучајилисекупају. Ово јеиритиралонадлежнејерсусеплашили даћевојнициомекшатиилиизгуити вољузаоромпротивнекогасаким садасаосећају. Оникојусупрвиизашли изровова 25 12 1914 илисујакохрари Људисуводиликонверзацијекао

пријатељи, размењивалипоклонеилепе речи. Једномутокуразменепоклона појављујеселопта.

Мождајеилазима 1914. алисуБританци иНемциврлодорозналиштатозначи, фудал. Заележенојевишефудалских

,,мечева “ . Резултатнијеиоитан, тоније илапоентаовеигре. Мадајесте

заележенодасуНемципоедилиШкоте

са 3:2. Ипак, доксумногиуживалиу привременоммиру, некисуто искористиликаоприликудаизвидетуђе рововеиопремесвоје. Такођејенекима

илотешкодаверујунепријатељу,

посеноБелгијанцимаиФранцузимачија језемљаилапокоренаилиуништенаод странеНемаца, алиитусуили

заележенимоментимира. Оовоме сведочеписмавојникаупућена

најмилијимакојаописујуовомало ,,Божићночудо“ .

Уједномодњих, одШкотакојијератовао недалекооделгијскогградаИпра, светје сазнаодајенасредничијеземљеила постављеначакималаБожићнајелка. Примирјејеилократкотрајноитрајалоје мањеоднедељудана. Дотренуткакадасу тадашњимедијиијавностсазнализа њега, наЗападномфронтувећсеувелико поновопуцало, аништасличновишесе никаданијепоновило. Командеое

зараћенестранеиздалесустрогенареде којесузарањивалератимљењеса непријатељскимвојницима.

Ратјепостајаосветежизог катастрофалнихгуитакаљудскихживота токомитаканаСомиикодВерденаи увођењауупотреухемијскогоружја. Ипак, наједанкратактренутакнаБожић 1914. године, људскостјеоднелапоеду.

ТараХалкијевић VIII-3 27

Божић - рођење Исусово

Божићјенајрадоснијихришћанскипразник. Божићпредставља породичнипразниккадасепородицаокупљаипрослављарођењеИсуса Христа. Божићупретходивремечетрдесетодневногпостаприликомкојег сељудиприпремајузасампразник. Поштопредстављапородични празник, тринедељепредБожићсупосвећенечлановимапородицеи стогасепрослављајуДетињци, МатерицеиОци. Томприликомчланови породицесимоличновезујуједнидруге, дарујусеинатајначинпоказују љуaв, јединствоиповезаност. Божићсеспомињаојошодапостолских времена, алинијеиопрослављанкаосамосталанпразниквећјеиоу оквирупразникаТеофанија (којијеоухватаоБогојављењеиБожић).

Веронаука 28

Каосамосталанпразниконсе

јављаод 4. века, преманеким

историчарима, акаопрвагодина

наводисе 336. итоуРиму. Од

тадасеонраздвајаод

Богојављењаипочињедасе

слависамостално. Каоједанодразлогањеговог оележавањајављасечињеница

дајетреалоистиснутипразник којисуРимљанипрослављалиу

частогаСунца, тзв. Sol Invictus, којисуславили 25. децемра. Цар Теодосијејесвојимуказом

озваничиосвеопштепразновање данарођењаХристовог.

РођењеИсусаХристајеописао

апостолЛукауНовомзавету. Уто времеАвгустјеиздаонаредуо

пописустановништа. Јосиф, који јеиородомизВитлејема, са МаријомизНазаретајекренуоу родниграддасепопише.

Поштонисуималиместо преноћиштакренулисуда потражепећинугдеи преноћили. ИтакосеХристово рођењедесилоупећин

ПрвисведоциХристовогрођења

суилипастирикојимасуанђели ојавиливесторођењу

Спаситеља. Занимљивачињеница

јестетадасупастириутовреме илипрезренаисумњивагрупа

јер, какосенаводи, нису

поштовалијеврејскизакон. У

овомесенајављујуслаи, одачениипрезренипрема којимаћеХристосусмерити пажњу. Каосведоцирођења

појављујусеимудрацисаИстока којивођенизвездомпроналазеи поклањајусеноворођеном

Христу. Мудрацидолазезаправо изПерсијеипремаједном апокрифномјеванђењуиз 6. века њиховаименасуМелхиор, ГашпариБалтазар. Надар

новорођеномониприносетамјан, златоисмирну. Ониовом

приликомпредстављају

многоошцекојићеуХристу препознатиСпаситеља.

ИначенаместурођењаХристовог уВитлејему, царицаЈелена, мајка цараКонстантина, у 4. векује подиглахрам.

29
Поклоњење мудраца

ПразновањуБожићапретходи

Бадњиданкојиједоиоимепо

адњаку (иначехрастовоили

цероводрво) којисетајдансечеи

доносиукућу.

НаБадњидансеуносилаислама

којаисераспростиралапокући, симолизујућирођењеИсуса

Христаупећини.

Постојаојеоичај, којисенегде

очуваоиданас, дастаријиацају

слаткишеусламудокиихдеца пијучућитражила. НаБожић, рано ујутру, домаћицеимесилехле

иличесницуукојуисестављао новчић, дренижито. Првигост

којинаБожићуђеукућузовесе положајник.

Божићсеславитридана; другиданБожићапредстављаСаорпресвете Богородице, атрећиданјепосвећенпрвомученикуСтефану. ЗавремеБожића

људисепоздрављајурадоснимпоздравом: „ МирБожји, Христоссероди!

Ваистинусероди!“

Сеча бадњака
30
Храм рођења Христовог у Витлејему

Занимљивости из

живота композитора

етовенјерадионепрестано, усвакодоа данаисвуда. Једногаданаотишаојеу

гостионицунаручак Одсутандухоми

задуљенумисли, извадиојеизџепанотес

ипочеодапише. Келнерједошаоипошто јепознаваонавикесвогагостарзосе повукаоданеисметаочувеномгосподину Бетовену. Послеполасатапришаојестолуи

затекаокомпозиторајошувекзадуљеногу својрад. Поновојеодлучиодасачека. Прошаојејошједансаткадасеизненада просторијомзаориоБетовеновглас:

– Даплатим!

– Али – келнерсесамонаклонио – ваша милостјошништанијенинаручила!

– Шта? Ондамидонеситенештозајелоине сметајтеми!

адајеБетовенуњеговрат, којисенагло оогатиошпекулацијамапослаовизит-

картунакојојјеписало „ЈоханванБетовен, посредникнекретнинама “ , композитормује одговориоса „ЛудвигванБетовен, посредникмозга “ .

аБетовенајемузикаилапречаодсвега насвету. Докјествараосвојучувену 9. симфонију, триноћинијеспавао. Кадгаје натоупозориласоарица, рекаоје:

Младикомпозитордошаојеједногданакод Моцартапосаветкакодаразвијесвој таленат.

„Саветујемвамдапочнетеоднечег једноставног“ , рекаојеМоцарт. „Одпесама, на пример. “

„Аливистејошкаодетекомпоновали симфоније!”, протествоваојемладић.

„Истина, алименинијеиопотреансавет другихкакодаразвијемталенат“ .

Шуманјетоликожелеоданапредујекао пијанистадајеизумеомашинузајачање прстију. Покушаоједаизолујечетврти (домали) прсткакоиганатајначин осамосталио. Нажалост, свештојепостигао илојетодајеупропастиосеишакутако данијемогаовишедасвира...

Приликомпремијерногизвођења композиције „Море“ , ауторделаКлод Деиси, упитасвогпријатеља, такође познатогкомпозитора, ЕрикаСатиа, какому сесвиђапрвиставкојисезове „Одзоредо подневанамору “ . Сатимуодговори: „Око полаједанаестилојезаиставрлолепо.

– Д ћ и о мо у
Уметност 31
Б К З АнаЈанковић V-2

Направите свој вулкан у

Припремитиоко 50g содеикароне. Поставитинатањирићилиуплитку пластичну посуду, оликовати купицу, направити удуљење у средини. Припремити 2-3 супенекашикесирћета, сипатиучашу, оојитицрвеном ојом за колаче. У удуљење на купици соде икароне полако сипати сирће. Ерупција!

Уколико

желитеизглед вулканакаона слицимакету можете направитиод гипса, пластелина илидекупаж техником.

Долази до хемијске реакције која се региструје појавом мехурића, тј. шуштањем, штојерезултатослоађања гаса угљен-диоксида. Ослоађање гаса подсећанаерупцијувулкана.

Ојашњење Светнауке
32
кухињи

За мале сиве ћелије

ЗАДАЦИ

1. На језеру расту лотоси. За један дан сваки лист се дели и уместо једног појављујуседваистевеличине. За 30 данацелојезеројеилопокривено лотосима. Послеколикоједаналотосимаилапокривенаполовинајезера?

2. Једнаженапошлајеувртданаерејауке. Приизласкуизвртаонамора дапрођекрозчетирикапијеиданасвакојкапијипредастражаруполовину јаукакојеутомтренуткуима. Послеизласкакрозчетвртукапију, осталојој јеукорпи 10 јаука. Коликојејаукаонанаралауврту?

3. Аца је замислио један рој, додао му 5, доијени зир поделио са 3, резултат помножио са 4, од доијеног роја одузео 6, доијену разлику поделиоса 7 идоиорој 2. КојијеројзамислиоАца?

УПУТСТВОЗАРЕШАВАЊЕ

Задатакможетерешитинавишеначина, овојеједанодњих:

Методинверзије (lat. invertere- преокренути) означаваизвођење неких радњи орнутим редоследом. Суштина овог правила састоји се у следећем: ако треа наћи неки рој који после низа неких операција доводи до неког познатог роја, треа полазећи од тог познатог роја, изводити орнутим редоследом инверзне операције, све док не дођемо до полазног роја. (Узајамно инверзне операције су саирањеодузимање, множење- дељење, степеновање- кореновање.)

Ово је ио омиљени метод индијских математичара, али је ио познат и ванграницаИндије.

Задациовогтипаушлисууфолклорразнихнарода, каозадацизаавногкарактера.

33
ићеојављена
Решењазадатака
унаредномроју

Мат- ломци 2023

Ово је прича о једном нераскидивом пријатељству у далеком граду по имену Математика.

ГрадМатематикајеиo надалекопознатпоројнимзанимљивостимаизагонеткамакојеје нудио својим посетиоцима. Негде на самој периферији, у једној од најпознатијих улица, у Улициројевнаполуправарој 5 илајекућазванаРазломак. Укућисуживеладвадруга. Један се звао Бројилац и живео је на првом спрату, други се звао Именилац и живео је у приземљу куће. Делила их је само једна разломачка црта. Другари се никада нису посећивали, а живот у Разломку су проводили у заави и такмичењима. Бројилац је ио познат по томе што је стално волео да роји, а Именилац је највише на свету волео да именује Страшносуволелидаиграјуигрицеитакмичесеунајновијимнасловимакојису излазили. Узависностиодтогакоипоедио, доијалисуразнетитуле. КадаиБројилац ио већи или једнак Имениоцу, носио је титулу „Неправи разломак “ , а када и Именилац поедиоииовећи, титулаигласила „Правиразломак“ . Поред ове, играли су и ројне друге игрице: „Упореди разломке “ , „Поређај разломке по величини “ , „Проширивање и скраћивање разломака “ , „Саирање, одузимање, множење и дељењеразломака “ иројнедруге.

Многадецаникаданисуразумелачегасеиграјуовадванесвакидашњадругара, алиакои покушалидаодиграјунекуодовихигрица, заављалиисеучарономсветуразломака, ашкаоиБројилациИменилац.

Можда једног дана неко од произвођача

изаци неку нову игрицу и уведе нас у свет разломаканаједандругачијиначин. Можда и свет разломака који играју другари постала најпопуларнија игрица свих времена, па и се сва деца заављала као другариизчувеногградаМатематике. Верујем да и сва деца, а и наставници гласали „ЗА“ . Дотле нам остаје само да маштамо и чекамо нове генерације програмера који и нам донели ово дивно решење.

ОгњенМаглов V-3

Ауторилустрације:

КостаЈовановић V-2

34

Читам читаш

Хајди

Хајдиједевојчицакојаневолидаживиуграду, негоупланинамакоддеде. Он живиуШвајцарској, напланинамаАлпи. Његовадивнаколиајепоредвеликих јела.

Хајдина коса је жуте оје, очи су јој плаве, зуи су јој увек ели, а њен осмех диван. Носи жуту хаљину са шарама. Воли животиње. Њен деда има две козе. Онедајуукусномлеко.

Хајди је дора, лепа, фина, поштена и васпитана. Када Петар води козе на пашњаконаидесањима. Онисудоридругари

. Хајдиневолиград. Кадједошла

у град све јој је ило другачије и чудније. Ништа јој није ило познато. Једва је чекаладаодекоддеде. Упозналајесвељудеизтекућепајојсемишљењемало променило ТакућајеилауНемачкој УпозналајеКлару Онаједевојчицакоја је у колицима, а затим још неке људе. Ускоро се вратила код деде. Клара је проходалаузпомоћХајдииПетра.

Изарала сам да пишем о Хајди зато што је дора девојчица. Књига је симпатична

ДанаБогдановић III-1

Малцирадозналци 35

Дигиталне игре

ОПАСНОСТ

Правила:

-Проај да поегнеш од чудовишта, морашдастигнешнарођенданпре

негоштотеухвати.

То чудовиште оставља папириће и

на њима пишу локације на којима

ће да уде. Мораш да оавиш ове

задаткеналисти:

- Даодешкодакеидонесешторту

којујенаправила

- Да одеш код маме на посао и

донесеш јој папире које је заоравила

- Купишпоклон

- Дођешкући

- Оучешхаљину

- Упакујешпоклон

- Одешнарођендан

Рођендан

Стигла си на рођендан, дала си поклонслављеници. Послепарсати је треало да кренете у Зоолошки

врт. Отишли сте у онај део где можете да мазите козе. Онда си се сетиладаитвојидругаризнајузато чудовиште и да си сачувала један папирић да прочиташ са њима. Када сте отворили писало је следеће: ,,Данас у 17.00 ћу ити у Зоолошкомврту!"

Брзостепогледаликоликоимасати и ило је 16.30; одјурили сте до родитеља слављенице, рекли сте да морате одмах да идете и да ће чудовиштедадођезаполасата, али они вам нису веровали ни једну реч. Докнисугледалиодшуњалисте се и поегли из Зоолошког врта. Спасили сте се, отишли код твоје акеииспричалијојсве.

СташаБогдановић III-1

Ауторилустрације:

ДариоЦанић III-1

36

Дигиталне игре

ИГРА

-Да и изашла из стана, треа да скочиш десет пута у месту. Трчи у месту четири секунде.

-Дошласам у

„Dynamic“.

Трипутаурадизавеслај . Трчиуместупетсекунди.

-Стигла сам у школу. Уради: 72 : 9 = ? ; 100 : 10 = ? ; 32 : 8 = ?. Трчи три секунде у месту.

-Дошла сам у илиотеку да узмем и вратим књиге. Да их рже оишла књиге морамдаидемрзимходомтихо. Трчитрисекундеуместу.

-Стигла сам на клизалиште. Морам да клизам рзо. Стигни ме. Трчи у месту три секунде.

-Дошласамкодмојемаменапосао. Морамдаседиммирнотриминута. Придружи мисе. -Трчиуместудвесекунде.

-Стигла сам на Омладински стадион. Уради: ситно гажење, високо колено, заацивање, кан-кан, спринтисветоурадиуназадуместу. Трчиједнусекунду.

-Дошла сам на одојку. Уради три пута прсти, чекић, смеч ез лопте. Трчи у месту

двесекунде.

-Вратила сам се кући. Да и се одморила поља која остају постају чуњеви. Уради двадесетједанчучањ. Одморисетриминутауседећемположају.

Правила:

-Пет пута одради овај полигон

резултата.

-Сведокилокојизадатакнијетачан, понављајсведокнеудетачан.

. Нек ти неко мери
и запише свих пет
време
ДанаБогдановић III-1
37
Ауторстрипа: ДавидБогдановић V-1
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.