Page 1

Jaarverslag 2011


2

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Inhoudsopgave

Voorwoord  4

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1

Strategische koers   6 De missie in de praktijk   9 Onderwijs   10 Kerncijfers   10 Goed onderwijs bieden   12 Actuele onderwijskundige ontwikkelingen   13 Veiligheid en verdraagzaamheid   15 Samenwerking    17 Steviger vmbo door bestuurlijke fusie met SG Maarsbergen   17 De samenwerking met de basisscholen van de Stichting Rijn en Heuvelland   17 Winst voor leerlingen door verbeterde samenwerking met ROC Midden Nederland   18 Personeel   19 De leraar centraal    19 Toezicht en ­verantwoording    21 Dialoog    21 Vensters van verantwoording   21 Intern toezicht    22 Extern toezicht   24 Afhandeling van klachten   24 Huisvesting   25 Financiën   26 Blik vooruit   28 Organisatie   30

4.2 4.3 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 8 9 10

3

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


Voorwoord ~ Het jaar 2011 stond in het teken van de grootschalige renovatie en uitbreiding van ons hoofdgeb0uw. Een opgeknapt, fris en ruimer gebouw voor leerlingen en personeel staat symbool voor de ontwikkeling van de organisatie en de verbeteringen in ons onderwijs in dat jaar. Wij kijken terug op een productief jaar 2011 waarin veel tot stand is gebracht. Met het verschijnen van het strategisch beleidsplan voor de jaren 2011-2015 is een belangrijk fundament gelegd voor de positionering en organisatieontwikkeling in de komende jaren. De prioriteiten zijn bepaald en daarbij staat het werken aan de kwaliteit van het onderwijs op weg naar excellent onderwijs nummer 1. Met de gerealiseerde rendementverbeteringen bij het vwo en de tl zijn de eerste resultaten van de ingezette kwaliteitsslag zichtbaar. De voorbereiding van de bestuurlijke fusie met de Scholengemeenschap Maarsbergen is eind 2011 met het fusiebesluit tot een positief einde gebracht. Na instemming van de medezeggenschapsraden is nu het wachten op de uitkomsten van de fusietoets van het ministerie van ocw om per augustus 2012 de fusie te kunnen effectueren. Wij verwachten van deze fusie onderwijskundige winst voor onze leerlingen, versterking van het vmbo in de regio en verbeteringen in de bedrijfsvoering. Het voorliggende jaarverslag bevat een overzicht van activiteiten en resultaten van onze scholengroep in het jaar 2011. Het is bedoeld als een terugblik en geheugensteuntje en als verantwoording naar onze interne en externe stakeholders.

4

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Naast strategische onderwerpen uit het beleidsplan 2011-2015 bevat het voorliggende jaarverslag ook een aantal kengetallen omtrent leerlingen en personeel, bedrijfsvoering en financiele zaken. Aan het eind geven wij een uitkijkje naar het jaar 2012. Wij hopen dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de resultaten die osg Schoonoord in 2011 gerealiseerd heeft. Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

Annemarie Juli Bestuurder

5

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


1 Strategische koers ~ Met de ontwikkeling van een Strategisch beleidsplan voor de jaren 2011-2015 hebben wij koers bepaald en helderheid geboden aan personeel en stakeholders wat van ons in de komende periode te verwachten is. De uitgangspunten doen recht aan onze identiteit als openbare scholen. De prioriteiten zijn bepaald; de lat ligt hoog. Daar hebben onze leerlingen recht op. Wij zijn bij de ontwikkeling van ons strategisch beleid niet over een nacht ijs gegaan. Alle geledingen binnen onze schoolgemeenschap zijn uitgenodigd hun bijdrage te leveren. Uit de discussies met onze stakeholders maken wij op dat er breed draagvlak is voor de uitgezette koers. Ons strategisch plan bevat een ontwikkelingsagenda voor de periode 2011-2015 met een overzicht van prioriteiten en ‘smart’ geformuleerde doelstellingen. Deze vormen de basis voor bestuursopdrachten die jaarlijks aan iedere school worden verstrekt. Klik hier voor meer informatie over de opbrengstcijfers.

6

Voor wat betreft het jaar 2011 kunnen we vaststellen dat de doelen zijn bereikt: de opbrengstcijfers van onze leerlingen zijn aanzienlijk verhoogd, de schoolorganisatie is op cruciale punten verbeterd. Het aantal aanmeldingen laat een lichte groei zien. De door het ministerie gestelde norm voor de functiemix is voor 1 oktober gehaald. De bedrijfsvoering is verder geprofessionaliseerd. De verbouwing van het hoofdgebouw loopt volgens planning. In het vervolg van dit jaarverslag worden deze resultaten verder toegelicht.

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Prioriteiten Tot 2015 staan in de schoolontwikkeling de volgende prioriteiten ­centraal: 1 2 3 4 5 6 7 8

Kwaliteit van het onderwijs Een soepel lopend primair proces Doorgaande leerlijnen (intern/extern) Professionalisering en binding van het personeel Renovatie en uitbreiding van de huisvesting in Zeist Transparante en efficiĂŤnte bedrijfsvoering en risicomanagement Beter imago, betere positionering in de regio Stabilisering leerling-ontwikkeling (na groei tot ca. 1750)

Uit: Strategisch beleidsplan osg Schoonoord 2011-2015

7

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


‘De scholengroep wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden’

8

Inhoudelijk jaarverslag 2011


2 De missie in de praktijk ~ De Openbare Scholengroep Schoonoord wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren. OSG Schoonoord wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden, die in staat zijn zich zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, hun medemensen en hun omgeving. Wat betekent deze missie in de praktijk van alledag? We geven enkele voorbeelden: Anders dan andere scholen in de regio hanteren wij geen wachtlijsten of loting bij inschrijving van brugklassers. Alle leerlingen voor wie wij een passend aanbod hebben, zijn in principe welkom; ook als dat wat organisatorisch kunst- en vliegwerk met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld in Doorn waar de school voor het tweede jaar een duidelijke groei van het aantal brugklassers kent. De vraag van de leerlingen en ouders is voor ons uitgangspunt en niet de organisatorische randvoorwaarden. Die passen we waar enigszins mogelijk aan. Dat we in individuele gevallen toch ‘nee’ moeten verkopen, doet aan dit uitgangspunt niets af. Voor leerlingen die extra aandacht of zorg nodig hebben of op school vast dreigen te lopen, proberen we in gesprek met leerling en ouders tot een aangepast arrangement te komen. De behoeften van de leerling staan daarbij centraal en de vraag wat nodig is om de leerling met succes het onderwijs te laten volgen. De plek is daarvan een afgeleide. We spannen ons actief in voor een verdraagzame samenleving en ­proberen onze leerlingen mee te geven dat het – ook voor hun eigen maatschappelijk succes - van groot belang is dat zij leren om te gaan met een diversiteit in opvattingen en achtergronden. Diversiteit is voor ons geen noodzakelijk kwaad maar een belangrijke kernwaarde.

9

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


Een belangrijk element in onze missie gaat over excellent onderwijs en over excellente prestaties van onze leerlingen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wederom enkele voorbeelden: Wij zien excellente leraren op school als inspirerend voorbeeld, als ­rolmodel. Als excellente leraren hun eigen kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen en hun collega’s weten te inspireren, komt dat hun geloofwaardigheid ten goede als zij prestaties van hun leerlingen vragen. De kwaliteit van het onderwijs gaat vooruit en het maakt het onderwijs als werkomgeving aantrekkelijker. Als excellentie bij leraren door de leiding wordt herkend en erkend, blijven topleerkrachten beter behouden voor onze scholen en kunnen zij als rolmodel – ook voor collega’s dienen. Wij zien het als onze opdracht om alle leerlingen ruimte en stimulans tot ontplooiing te bieden. Leerlingen moeten hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zelfs als die geen betrekking hebben op de ­eindexamenvakken. Daarvoor bieden wij bijvoorbeeld profielen aan: expressie en sport. Maar uiteraard is onze eerste opdracht leerlingen aan een passende startkwalificatie voor het vervolgonderwijs te helpen. Dat biedt immers de beste toekomstkansen. We leggen de lat hoog en onze examenresultaten zijn goed. In de volgende paragraaf meer daarover.

3 Onderwijs ~ 3.1 Kerncijfers ~ Klik hier voor meer ­informatie over de ­kengetallen.

10

Onderwijs is de kernactiviteit van de scholengroep. Het is daarom van belang de resultaten en effecten van dat onderwijs goed te monitoren om waar mogelijk kwaliteitsverbetering te realiseren. Via de Vensters van Verantwoording kan iedere geïnteresseerde een grote hoeveelheid kengetallen vinden. In dit jaarverslag beperken wij ons tot een weergave van slaagpercentages en ­examencijfers (schooljaar 2010/2011).

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Uit de onderstaande tabellen blijkt dat de slaagpercentages van onze leerlingen alle boven het landelijk gemiddelde liggen. De examencijfers in de vmbo bb/bk afdeling en de vwo afdeling blijven iets achter bij het landelijk gemiddelde. In alle afdelingen is daar in het schooljaar 20112012 extra aandacht aan besteed door onder meer examentrainingen. Een verder aandachtspunt is het verschil tussen schoolexamen en 足centraal schriftelijk examen dat bij de tl-afdeling en bij het vwo de norm van 0,5 punt nog iets overschrijdt.

Slaagpercentage 2010-2011 100%

School Landelijk gemiddelde

80% 60% 40% 20% 0% vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

Examencijfers 2010-2011 8

School

7

Landelijk gemiddelde

6 5 4 3 2 1 0 vmbo-b

11

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord

vwo


3.2 Goed onderwijs bieden ~ In het afgelopen jaar is in het verlengde van de inspanningen in 2010 ingezet op verdere kwaliteitsversterking van het onderwijsaanbod. Daarvoor is geïnvesteerd in de ontwikkeling van vakleerplannen, in de versterking van doorgaande leerlijnen en in pedagogisch-didaktisch vakmanschap van het onderwijzend personeel. Onder de noemer ‘ddt’ is binnen secties en teams gestructureerd gewerkt aan verbetering van de determinatie van leerlingen, aan differentiatie binnen klasverband en aan valide toetsing. De resultaten zijn bemoedigend. De inspectie stelde in april tijdens een kwaliteitsonderzoek bij de vwo-afdeling vast dat ‘de kwaliteit van het onderwijs op de afdeling vwo van het Openbaar Lyceum Zeist voldoende is. De opbrengsten, alle normindicatoren en het aspect kwaliteitszorg zijn door de inspectie als voldoende beoordeeld’. De afdeling kreeg van de inspectie in het voorjaar 2011 na een jaar van verscherpt toezicht veel vroeger dan verwacht een ‘basisarrangement’ toegekend; voor ons geen reden voor zelfgenoegzaamheid, maar wel een mooie opsteker en indicatie dat we op de goede weg zijn. Naast opbrenstgegevens en rendementcijfers is voor ons de tevredenheid van onze leerlingen en ouders een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs. Bij de afname van een landelijk ontwikkelde enquete in het kader van de ‘Vensters van verantwoording’ blijkt dat onze leerlingen onze scholen in 2011 gemiddeld een 6,3 geven en de ouders een 6,6. De drie pluspunten uit deze enquete zijn de veiligheid en sfeer op school (7,4 en 7,0) en de tevredenheid over de mentor (7,0). Aandachtpunten zijn het meetellen van de mening van de leerlingen en de informatievoorziening (5,3 en 5,6) en de aanwezigheid van duidelijke regels (6,0). Onze ambitie ligt hoog. We willen tenminste een 8 op ons rapport. Daar zullen wij de komende jaren ons best voor doen.

12

Inhoudelijk jaarverslag 2011


3.3 Actuele onderwijskundige ontwikkelingen ~ Chinese taal Het Openbaar Lyceum Zeist is in 2011 gestart met een pilot Chinese taal en cultuur. In eerste instantie wordt het vak in deze pilot op basis van vrijwilligheid aangeboden aan leerlingen ĂŠn ouders. Deze pilot verkent de mogelijkheden om het vak Chinees binnen ons Gymnasium structureel aan te bieden. Er is inmiddels een leerplan en lessenplan voor het vak Chinees opgesteld. Doorlopende leerlijnen van basisonderwijs via vmbo naar mbo Dit project van het Openbaar vmbo en mavo Zeist richt zich op een integrale benadering van de schoolloopbaan van een leerling. De leerling staat centraal. Doel is met deze persoonlijke benadering de kans op voortijdig schoolverlaten te verkleinen. De school wil met het project eveneens werken aan het imago van het vmbo voor de sector techniek. In samenwerking met bedrijven uit de sector, het basisonderwijs, het roc is dit project vorm gegeven. Het project wordt in het schooljaar 2011-2012 afgesloten.

13

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


Digitale wiskunde Ter ondersteuning van het vak wiskunde is in alle wiskunde lokalen van het Lyceum een smartbord met bijbehorende applicaties en software geĂŻnstalleerd. Hiermee willen wij het gebruik van digitaal lesmateriaal voor het vak wiskunde stimuleren. De wiskundemethoden van Noordhoff uitgevers vormden de inhoudelijke basis van dit project. Havo-kansklas In 2001 is het Lyceum gestart met een hav0- kansklas. De 26 leerlingen met een havo/vmbo-tl advies krijgen in dit nieuwe concept optimaal de kans alles uit zichzelf te halen. In de havo-kansklas krijgen de leerlingen de ruimte en volop mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Zowel het pedagogisch didactische klimaat als de lessentabel sluiten aan bij de kansen die deze leerlingen willen benutten. 10-14 Samen met de Stichting Rijn & Heuvelland heeft het Openbaar vmbo en mavo Zeist in 2011 met het onderwijsconcept 10-14 geĂŤxperimenteerd.

14

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Binnen dit concept worden leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar op een meer praktische manier voorbereid op het vo. Door middel van multi-level-learning, themagericht werken en veel ‘doe’ opdrachten worden de talenten van deze leerlingen optimaal benut en wordt er ingespeeld op hun leerstijl, natuurlijk leren door te doen. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zijn de besturen tot de conclusie gekomen dat binnen de huidige wettelijke kaders gezocht moet worden naar andere mogelijkheden om recht te doen aan de leerstijl van deze leerlingen.

3.4 Veiligheid en verdraagzaamheid ~ Schoonoord biedt naar oordeel van leerlingen en ouders een veilige leeromgeving. In de tevredenheidenquête 2011 geven leerlingen en ouders desgevraagd aan dat zij zichzelf (7,4) of hun kind (7,5) veilig voelt op school. Wij zijn blij met deze resultaten. Een veilige leer- en werkomgeving op school is immers een belangrijke voorwaarde voor leersucces. osg Schoonoord investeerde in 2011 in verdraagzaamheid onder leerlingen en personeel. Wij deden dit in het verlengde van onze openbare identiteit en om recht te doen aan onze missie die gelijkwaardigheid, ­respect en verdraagzaamheid binnen onze schoolgemeenschap en in de samenleving als geheel hoog in het vaandel heeft. Via dialoogsessies met ouders, medewerkers en leerlingen en een themadag voor het personeel is in 2011 vorm gegeven aan dit belangrijke doel. Daarnaast hebben leerlingen en medewerkers de training Rots & Water gevolgd. Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

15

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


‘Leerlingen kunnen op elk niveau hun talenten optimaal ontwikkelen’

16

Inhoudelijk jaarverslag 2011


4 Samenwerking ~ 4.1 Steviger vmbo door bestuurlijke fusie met SG Maarsbergen ~ De voorbereiding van de bestuurlijke fusie met de Scholengemeenschap Maarsbergen heeft in 2011 een belangrijke stempel gedrukt op onze samenwerkingsactiviteiten. Het fusiebesluit kon aan het eind van het jaar met unanieme steun van beide medezeggenschapsraden genomen worden. Vooraf was over de randvoorwaarden van de fusie overeenstemming bereikt met de vakbonden. De fusietoets door het Ministerie van ocw loopt. Beoogde fusiedatum is 1 augustus 2012. Wij verwachten van de fusie allereerst winst voor het onderwijs en de leerlingen die in deze regio voor het vmbo kiezen. Door samenwerking willen wij een steviger basis en meer waarborg voor de continuiteit van de opleidingen te kunnen bieden. Verder verwachten wij dat wij door de samenwerking de bedrijfsvoering op een aantal punten doelmatiger te kunnen organiseren. Succesfactoren in de samenwerking tot nu toe: een open vizier, heldere afspraken over en weer en vertrouwen van de partners in elkaar. Naar onze mening is er een goed fundament gelegd voor het vervolgtraject.

4.2 De samenwerking met de basisscholen van de Stichting Rijn en Heuvelland ~ Door samenwerking met de basisscholen van de openbare Stichting Rijn en Heuvelland willen wij aan leerlingen en ouders betere waarborgen voor een soepele overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. Basisschoolleerlingen van de stichting die kiezen voor Schoonoord worden daar normaalgesproken toegelaten – als de scholen tenminste een passend aanbod kunnen bieden. Een van de speerpunten in de samenwerking betreft de ‘warme overdracht’ van leerlingen die bij de overstap van po naar vo een verhoogd risico lopen.

17

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


Binnen de samenwerkingsafspraken is er ook nadrukkelijk ruimte voor onderwijskundige vernieuwingen. Zo heeft in jaar 2011 een pilot plaatsgevonden voor geintegreerd onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs) voor de leeftijdsgroep van 10-14 jaar. Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld is de pilot in 2012 gestopt.

4.3 Winst voor leerlingen door verbeterde samenwerking met ROC Midden Nederland ~ Door intensivering van de samenwerking tussen het Openbaar vmbo en mavo Zeist en het roc Midden Nederland is de overstap van onze vmboleerlingen naar dit roc vergemakkelijkt. Door een verbeterde beroepskeuzevoorlichting blijken minder leerlingen op het roc van studierichting te veranderen. Er is een ‘doorstroom-certificaat’ ontwikkeld voor de sector Handel en Administratie waarmee gediplomeerde vmbo-leerlingen op het roc beter dan met louter het examencijfer kunnen laten zien wat zij in hun mars hebben. Een motiverend instrument dat bovendien een goede basis is voor het eerste pop-gesprek van de nieuwe roc-student met de loopbaanbegeleider op het roc. Leerlingen die een verhoogd risico lopen om bij de overstap van het vmbo naar het mbo tussen wal en schip te vallen, worden tussen beide organisaties ‘warm’ – dat wil zeggen in een persoonlijk contact tussen mentor vmbo en loopbaanbegeleider mbo – overgedragen. Het werken volgens een zelf ontwikkeld protocol waarborgt dat activiteiten in de organisaties geborgd worden en niet louter afhankelijk zijn van de inzet van individuele medewerkers. Hier bij wordt er gebruik gemaakt van het Digitaal Doorstroomdossier (ddd) en Overstap vo-mbo. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen bij beide partijen . De taak van het voortgezet onderwijs is het vastleggen van de vervolgkeuzes van alle vmbo- en havo-leerlingen. Het is aan het mbo om vervolgens te controleren of deze leerlingen ook daadwerkelijk zijn aangekomen. De eerste convenantsperiode zit er inmiddels op. Vanwege de positieve ervaringen in de samenwerking en gezien de goede resultaten voor onze leerlingen is inmiddels besloten de samenwerking voort te zetten. Daarvoor wordt in 2012 naar verwachting een nieuw convenant getekend.

18

Inhoudelijk jaarverslag 2011


5 Personeel ~ 5.1 De leraar centraal ~ De aandacht voor de professionaliteit en toerusting van onze docenten neemt in het beleid van de scholengroep een centrale plaats in. Het eerder ontwikkeld competentieprofiel van de Schoonoord-docent dient als richtsnoer bij beoordeling van het vakmanschap. De gesprekkencyclus, het Persoonlijk Ontwikkel Plan en de opbouw van portfolio’s van individuele docenten stonden in 2011 op de agenda. De professionele ontwikkeling van docenten kreeg een flinke impuls door een beleidsrijke invoering van de Functiemix.

19

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


Functiemix Voor 1 oktober 2011 heeft osg Schoonoord de door het ministerie van ocw gestelde doelstellingen voor een functiemix binnen de scholen gehaald. De verhouding tussen de docentfuncties lb, lc en ld zijn ten opzichte van de nulmeting in 2008 in lijn met het landelijke target. Daarmee heeft osg Schoonoord de structurele vergoeding door het ministerie veilig gesteld, ook in het geval dat de vo-sector de target niet heeft gehaald. Het wachten is op de berichtgeving van het ministerie en wij gaan ervan uit dat er boter bij de vis komt.

Functiemix Nulmeting 2008 Bereikt 2011 Target 2014

LB 58% 27,7% 8,4%

LC 27% 56,7% 65,9%

LD 15% 15,5% 25,7%

Excellente docenten op lb-niveau kunnen promoveren naar een hogere functie als zij bereid zijn resultaatverantwoordelijkheid in de organisatie op zich te nemen: binnen de eigen sectie of school, vak- c.q. schooloverstijgend. Daarmee worden de verantwoordelijkheden binnen de school beter gespreid, groeit de betrokkenheid van personeelsleden bij de organisatie en wordt maximaal gebruik gemaakt van de aanwezige praktijkervaring van de mensen voor de klas.

‘Een bekwame leraar voor de klas is de meest bepalende factor voor goed onderwijs’

20

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Opleidingsschool Alle drie de scholen zijn gecertificeerde opleidingsscholen en werken in dat verband intensief samen met de Hogeschool Utrecht om leraarstudenten al bij het begin van hun opleiding goed te begeleiden. Daarnaast werkt het Lyceum samen met het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht voor het opleiden van 1e graads docenten. Een bekwame leraar voor de klas is de meest bepalende factor voor goed onderwijs. Daarom besteedt osg Schoonoord sinds 2009 in het beleid aandacht aan de professionalisering van leraren, te beginnen met de ­initiële opleiding. Het ministerie van ocw stimuleert dit ‘opleiden in de school’ en heeft daarvoor een wettelijke basis gecreëerd.

6 Toezicht en ­verantwoording ~ 6.1 Dialoog ~ In een interactief proces wil de directie samen met alle geledingen van de school tot een gedragen schoolbeleid komen. Daarvoor zijn ook in 2011 zogenaamde dialoogsessies gehouden waarin medewerkers met ouders en leerlingen in gesprek gaan over de vraag: wat voor een school willen we samen neerzetten? Thema’s in 2011 waren vooral de kwaliteit van het onderwijs en de verdraagzaamheid binnen school en samenleving.

6.2 Vensters van verantwoording ~ Vensters voor Verantwoording is een instrument dat interne en externe stakeholders inzage geeft in de kengetallen van scholen. osg Schoonoord

21

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


Klik hier voor meer 足informatie over de 足kengetallen.

participeerde al sinds 2009 als pilotschool in dit traject. Doel van de pilot was om samen met andere scholen in het land een aantal relevante 足indicatoren en meetinstrumenten te ontwikkelen. De pilot is inmiddels afgerond. Het instrument bevat inmiddels 24 indicatoren op de domeinen algemeen, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Vensters van verantwoording is onzes inziens een krachtig middel voor de horizontale verantwoording van een school. In 2011 is het instrument geleidelijk met onze kengetallen gevuld. Inmiddels staat alle informatie online op internet.

6.3 Intern toezicht ~ Bestuur en directie De drie scholen staan onder leiding van een eigen rector/directeur. Samen met de algemeen directeur en bestuurssecretaris vormen zij het directieteam van de scholengroep. De scholen worden ondersteund door

22

Inhoudelijk jaarverslag 2011


enkele, centraal georganiseerde stafdiensten (administratie, systeem­ beheer, roosterzaken en facilitaire zaken, mediatheek). Een eenhoofdig bestuurder vertegenwoordigt het bevoegd gezag van de scholen. De verantwoordelijkheden van het bestuur- ook in relatie tot schooldirecties en toezichthouders – zijn omschreven in het ‘Handboek Governance’ van de Stichting. De statuten van de stichting zijn op 28 juni 2011 aangepast om te voldoen aan de nieuwe eisen in de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur (oktober 2010). Raad van Toezicht Een Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op alles wat de stichting aangaat. Concrete bevoegdheden bestaan uit het benoemen en ontslaan van de bestuurder en het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening het jaarverslag en strategische koerswijzigingen. De Raad van Toezicht kent een heterogene samenstelling zodat bestuurlijke ervaring, specifieke deskundigheden en regionale verankering voldoende zijn gewaarborgd. De Raad van Toezicht is in 2011 zes keer bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

ÌÌ de kwaliteitszorg binnen de scholengroep en de behaalde ­onderwijsresultaten

ÌÌ de bestuurlijke fusie met sg Maarsbergen ÌÌ de renovatie en uitbreiding van hoofdgebouw in Zeist ÌÌ de financiële jaarstukken en de meerjarenbegroting ÌÌ risicoanalyse en planning and control cyclus. De portefeuillehouder Financiën, R. van Benthem, heeft twee keer met het bestuur overlegd ter voorbereiding van de behandeling van de jaarstukken in de Raad van Toezicht. De renumeratie-commissie, bestaande uit voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, is een keer bijeen geweest om het functioneren van de bestuurder te evalueren. De Raad van Toezicht heeft in juli 2011 goedkeuring verleend aan de ­statutenwijziging van de stichting. Deze wijziging was noodzakelijk in verband met nieuwe wetgeving: Goed Onderwijs, Goed Bestuur.

23

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


6.4 Extern toezicht ~ De inspectie van het onderwijs heeft bij de vwo-afdeling van het Openbaar Lyceum in 2011 versneld een kwaliteitsonderzoek gedaan omdat deze school de eerder afgesproken kwaliteitsslag sneller dan verwacht en met succes kon afronden. Op basis van het onderzoek concludeerde de inspectie in het voorjaar 2011 dat aan de afdeling een ‘basisarrangement’ kan worden toegekend; indicatie dat de kwaliteit van deze ­afdeling goed op orde is. Het verbetertraject bij de tl-afdeling van het Openbaar vmbo en mavo Zeist loopt nog. Ook daar heeft de inspectie inmiddels een positieve ­ontwikkeling vastgesteld. Het volgende kwaliteitsonderzoek is voorzien voor het najaar 2012. De overige scholen c.q. afdelingen van de scholengroep hadden in 2011 allemaal een basisarrangement.

6.5 Afhandeling van klachten ~ osg Schoonoord gaat ervan uit dat de klachtenbehandeling, allereerst op schoolniveau dient plaats te vinden. Indien het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klacht bij het bestuur neer te leggen. Het bestuur schakelt dan voor advies de klachtencommissie in. In het verslagjaar 2011 is 1 klacht ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard. Het oordeel en advies van de klachtencommissie is door het bestuur gevolgd.

24

Inhoudelijk jaarverslag 2011


‘Een bijzonder gebouw op een prachtige locatie: het landgoed Schoonoord’

7 Huisvesting ~ Het jaar 2011 stond in het teken van een grootschalige renovatie en uitbreiding van het hoofdgebouw van de scholengroep aan de Blikkenburgerlaan in Zeist. Er werd een nieuwe, multifunctionele aula gerealiseerd. Het hele gebouw werd voorzien van een eigentijdse ventilatiesysteem en alle lokalen en verblijfsruimten werden onder handen genomen. Een spannend proces waarvoor geldt: tijdens de verbouwing gaat het onderwijs gewoon door. Chapeau, zowel voor onze aannemer ­Bloemendal die met de klus vakkundig en logistiek uitstekend uit de voeten kon als voor onze leerlingen en personeelsleden die veel geduld, flexibiliteit en tolerantie aan de dag legden om de verbouwing gedurende het schoolbedrijf mogelijk maakten. Afronding van het bouwproces is voorzien voor het voorjaar van 2012.

25

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


8 Financiën ~ Schoonoord werkt aan een nauwe koppeling tussen onder­ wijskundig denken en financieel beleid. Lang leken onderwijs en financieel beleid gescheiden werelden te zijn; zelfs bij schoolleiders die de focus in de dagelijkse praktijk soms meer op onderwijskundig terrein dan op de financiële cijfers legden. Ons uiteindelijk doel is ‘zero based’ te begroten; dat betekent: zonder goed doortimmert plan geen geld. Dat betekent een hele omslag in een cultuur waarin budgetten veelal op basis van ervaringen uit het verleden werden bepaald. Voor 2011 was een negatief exploitatiesaldo begroot van ca. € 125.000. De realisatie laat een hoger tekort zien dan begroot, onder meer als gevolg van de keuze om in 2011 extra middelen in te zetten voor onderwijzend personeel om in één jaar twee negatieve effecten op te vangen:

ÌÌ verminderde bekostiging in de eerste helft van 2011 als gevolg van een vermindering van het aantal leerlingen;

ÌÌ voorfinanciering van leerlingengroei in de tweede helft van 2011 als gevolg van de zgn. t-1- systematiek. De verminderde leerling-populatie heeft in het afgelopen schooljaar dus niet geleid tot evenredige vermindering van het op. Daarvoor is gekozen: ÌÌ om het onderwijs een kwaliteitsimpuls te kunnen geven door de inzet van extra personeel. ÌÌ in het voorjaar 2011 was al een omslag in de leerlingontwikkeling zichtbaar. De verwachting was dat die in de komende tijd nog zou doorzetten; Daarom lag het minder in de rede om (goed) personeel te ontslaan dat we straks weer nodig hebben.

26

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Deze hogere kosten werden al in het voorjaar van 2011 voorzien. Eind 2010 was er een incidentele toevoeging aan de algemene reserve als gevolg van de vrijval van de bapo-voorziening door gewijzigde regel­ geving van ocw. Deze toevoeging is met goedkeuring van de Raad van Toezicht in 2011 bestemd ter dekking van een belangrijk deel van de hogere personeelskosten. De liquide middelen zijn in 2011 als gevolg van de verbouwing afgenomen. In 2011 neemt osg Schoonoord deel aan het zogenaamde schatkist bankieren. De Stichting is zelf verantwoordelijk voor risico’s en substantiële kosten als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, gebouwenonderhoud en de bapo-regeling. Om de gevolgen daarvan te kunnen dragen, moet ze – net als een huishouden – geld opzij zetten. De kunst is daarbij een goed evenwicht te vinden tussen reserveren en besteden. Want een groeiend vermogen kan nooit het doel zijn van een organisatie die hecht aan de kwaliteit van het door haar verzorgde onderwijs. Oppotten is geen optie. Tegelijkertijd moet de organisatie bij financiële tegenspoed tegen een stootje kunnen. Op dit moment is er sprake van een gezonde, financiële situatie. Het huidige vermogen voldoet aan de criteria van het ministerie van ocw. Volgens de door het departement gehanteerde ‘signaleringsgrenzen’ is sprake van een gezonde financiële situatie als het eigen ­vermogen 10-40% van de baten bedraagt. Ultimo 2011 scoort de Stichting hier 28%. En tenslotte: een eigen vermogen van 3,6 miljoen mag voor de lezer groot lijken – de risico’s die de scholengroep daarmee moet kunnen dekken, zijn het eveneens.

27

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


9 Blik vooruit ~ In het jaar 2012 gaan wij verder op de ingeslagen weg. Ondanks het feit dat de subsidie van het ministerie voor 2012 wederom niet kostendekkend zal zijn en nieuwe kosten­ verhogingen zijn aangekondigd, zullen wij waar mogelijk blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en de daarvoor nodige randvoorwaarden. In het schooljaar 2012/2013 zullen wij vanaf klas 1 beginnen met de gymnasiale tak ‘De Jonge Onderzoeker’ omdat gebleken is dat bij ouders in deze regio een grote belangstelling voor dat onderwijs bestaat. De doorgaande leerlijnen en een verdere verbetering van doorstroommogelijkheden van leerlingen tussen onze scholen staan eveneens voor 2021 op de agenda. Mede tegen de achtergrond van het landelijk beleidskader Passend Onderwijs zullen wij ons aanbod voor leerlingen die extra aandacht behoeven, herijken. Ook ons toelatingsbeleid willen we in dat kader ­aanpassen en actualiseren. Halverwege het jaar 2012 zal naar verwachting de verbouwing van ons hoofdgebouw afgerond zijn. Daardoor beschikken wij straks over meer en betere onderwijs- en verblijfsruimten – zowel voor leerlingen als voor het personeel. Per 1 augustus 2012 hopen wij de bestuurlijke fusie met sg Maarsbergen af te ronden. Vanaf 1 augustus biedt osg Schoonoord dan vmbo onderwijs in de gehele regio waardoor er vanuit een regiovisie kan worden gewerkt aan een sterk en goed bij de wensen van de leerling en de regio Zuidoost Utrecht aansluitend voorbereidend beroeps onderwijs.

28

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Met roc Midden Nederland zullen wij nieuwe samenwerkingsafspraken maken om de positieve resultaten tot nu toe te continueren en in de organisaties te borgen. Onze samenwerking met het openbaar primair onderwijs willen wij met onderwijskundige winst in 2012 verder uitbreiden en bestendigen.

‘Al met al een goed gevulde agenda op weg naar de ­excellente school die wij op het oog hebben’


10 Organisatie ~

De scholen van de 足Stichting: ~

Bestuur ~ Algemeen directeur/bestuurder: Annemarie Juli Postbus 16 3700 AA Zeist

Openbaar VMBO en MAVO Zeist Directeur: Eric van der Pol Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist www.osgs.nl Openbaar Lyceum Zeist Rector: Christine Hylkema Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist www.osgs.nl Schoonoord Doorn Directeur: Harry Wegdam Frans van Dijklaan 12 3941 KD Doorn www.osgs.nl

30

Inhoudelijk jaarverslag 2011

Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist www.osgs.nl

Raad van Toezicht ~ Henk Homberg (voorzitter) Anneke Van Doorne-Huiskes (vice voorzitter) Paul van Maanen Zofia Lukszo Roland van Benthem


31

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


32

Inhoudelijk jaarverslag 2011


Tekst Openbare ScholenGroep Schoonoord Ontwerp Flow design + communicatie Fotografie capaz

33

Stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord


stichting osg schoonoord Blikkenburgerlaan 2 3730 cv Zeist Postbus 16 3700 aa Zeist t 030 691 21 40 f 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl kvk 30250155 ~ openbaar lyceum zeist Openbaar vmbo en mavo zeist schoonoord doorn

Jaarverslag 2011  

Het jaar 2011 stond in het teken van de grootschalige renovatie en uitbreiding van ons hoofdgebouw. Een opgeknapt, fris en ruimer gebouw voo...

Jaarverslag 2011  

Het jaar 2011 stond in het teken van de grootschalige renovatie en uitbreiding van ons hoofdgebouw. Een opgeknapt, fris en ruimer gebouw voo...

Advertisement