Page 1

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Ime in priimek: ………………………………………………… Razred: ………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………… Domači telefon: ……………………………………………….. Telefon mame: ………………………………………………… Telefon očeta: ……………………………………………………………

1


Pozdravljeni! Ko sonce vztrajno izgublja svojo moč, ko so dnevi vse krajši, noči pa daljše, ko poletje podaja roko jeseni, ko je počitnic konec in spet zapoje šolski zvonec, je čas za nov začetek, novo dogodivščino, novo popotovanje, novo pravljico. Šolsko leto, ki se je pravkar izteklo, si bomo zapomnili po uspehih, ki so zaznamovali različna področja šolskega vsakdana. Zlata in srebrna priznanja na tekmovanjih v znanju, obilica bronastih priznanj, uvrstitev na mednarodno matematično tekmovanje, srebrni priznanji na natečaju Turizmu pomaga lastna glava, srebrni priznanji na državnem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov, najboljši strip v Sloveniji, uvrstitev na 6. mesto med 3500 ekipami na tekmovanju iz Eko kviza, uvrstitev med prvih 10. najboljših na tekmovanju NG Junior, priznanja za sodelovanje na likovnih, literarnih natečajih, so le zunanji pokazatelji uspešnosti začrtane poti, zapisane tudi v viziji šole. Veselje in dobršnja mera ponosa lahko navdaja prav vse, ki smo kakorkoli prispevali k dejstvu, da se je »razcvetel šolski vrt in se pokazal v vsej svoji ustvarjalni lepoti«. Slednjo je opazila tudi širša javnost in šoli za dosežke na različnih področjih kulturnega ustvarjanja lanskega oktobra podelila laskavi naslov Kulturna šola leta 2009, junija letos pa še priznanje Odličnosti za uspehe na glasbenem področju. Uspehi in priznanja prinašajo poleg veselja tudi veliko mero odgovornosti in obvezo, postati še boljši, najboljši. Naj k temu prispevajo tudi pravljice, ki bodo letos zapolnjevale velik del skupnih prizadevanj. Drage učenke, dragi učenci, poiščite v njih tiste resnice, ki vam bodo pomagale na težkih in negotovih poteh odraščanja. Naj bodo pravljice v vseh vaših življenjskih obdobjih ritual ljubezni in varnosti, naj vam ob ponovnem branju odstirajo vedno nove pomene in nove razsežnosti. Spoštovani starši, naj vam branje pravljic pomaga pri tkanju nevidnih vezi, s katerimi boste otroku darovali tisto najpomembnejše – čas – in mu na ta način izrazili vso svojo brezpogojno ljubezen. Cenjene sodelavke in sodelavci, ko bomo iskali v ljudskih pravljicah temeljno resnico, ko bomo z modernimi pravljicami predelovali stiske današnjih otrok, ko se bomo spraševali, kaj v resnici šteje, se zavedajmo, da šteje prav vsak otrok, ki mora v naši šoli, Osnovni šoli Antona Šibelja-Stjenka dobiti svojo možnost in priložnost, da bo iz nje odšel opremljen z vsem, kar bo v življenju potreboval. Naj bo tudi letos šolska Publikacija v pomoč vsem, ki si po različnih poteh hodimo nasproti. Srečno vsem skupaj. Nives Cek, ravnateljica

2


OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN KOMEN 61 A, 6223 KOMEN

Ravnateljica:

Nives Cek tel.: 05 731 89 22

Pomočnica ravnateljice:

Dragica Ukmar Kodelja tel.: 05 731 89 23

Poslovna sekretarka:

Ester Tomažinčič tel.: 05 731 89 20

Računovodkinji:

Bruna Ščuka, Elena Frankič tel.: 05 731 89 24

Knjižničarka:

Vlasta Metlikovec tel.: 05 731 89 27

Zbornica šole:

tel: 05 731 89 26

Fax: E-mail : Spletna stran:

05 731 89 21 os.komen@guest.arnes.si www.os-komen.si

Podračun pri UJP urad Koper: Identifikacijska številka: Matična številka:

01249-603-0655974 SI 23027746 5087554000

Podružnica

Podružnična šola Štanjel

Naslov: Tel: Vodja podružnice:

Štanjel 75, 6222 Štanjel 05 769 01 56 Dunja Peric

3


USTANOVITELJ Osnovno šolo Antona Šibelja- Stjenka Komen je ustanovila Občina Komen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda (Ur.l.RS 100/2002).

ŠOLSKI OKOLIŠ Šola Komen je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja kot javne službe za šolski okoliš, ki obsega Brestovico pri Komnu, Brje pri Komnu, Coljavo, Čehovine, Čipnje, Divči, Dolance, Gabrovico pri Komnu, Gorjansko, Hruševico, Ivanji Grad, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglavo, Kobole, Kodrete, Komen, Krtinovco, Lisjake, Lukovec, Mali Dol, Nadrožico, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto, Šibelje, Škofe, Škrbino, Štanjel, Tomačevico, Trebižane, Tupelče, Vale, Večkote, Volčji Grad in Zagradec.

UPRAVLJANJE ŠOLE Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda, ki ima štiriletni mandat sestavljajo: • trije predstavniki ustanovitelja (Igor Zega, Damjan Grmek in Marjan Mržek); • pet predstavnikov šole (Andreja Rustja, Dunja Peric, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Mojca Ukmar); • trije predstavniki staršev (Stanislav Švigelj, Jože Kobal, Bojan Žvanut). Predsednica sveta zavoda je Andreja Rustja, namestnik predsednice pa Stanislav Švigelj.

SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in podružnične šole. Predstavniki sveta staršev imajo tudi oddelčne namestnike. Volitve predstavnikov se izvedejo na prvem roditeljskem sestanku. Mandat sveta staršev je 3 leta. Predstavniki sveta staršev na centralni šoli Komen in podružnici Štanjel so: razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a 7. b

predstavnik

razred 8. a 8. b 9. Štanjel 1. 2. + 3. 4. 5. 6.

Primož Gustinčič Lilijana Godnič Elisabetta Tenze Mojca Železnik Buda Katja Likar

predstavnik Stanislav Švigelj Tatjana Čigon Iris Žvanut Marjan Mržek Dimitrij Čigon

Predsednik sveta staršev je gospod Stanislav Švigelj, namestnik/ca predsednika …………………………………… .

4


STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja, strokovni aktiv učiteljic II. triletja, strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja, strokovni aktivi učiteljev v III. triletju na jezikovno-družboslovno-umetniško področju in na naravoslovno-matematično-tehnično-športno področju, ter razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja parlament učencev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela. V okviru šolske skupnosti učencev bodo učenci tekmovali za najboljši oddelek, ki jim bo poleg naslova prinesel tudi nagradni izlet. V okviru šolske skupnosti bodo učenci skrbeli za urejenost šolskih in obšolskih površin – Zelene straže – tisti, ki bodo doma pozabili šolske copate, pa si jih bodo lahko sposodili na šoli. Mentorica skupnosti učencev je pomočnica ravnateljice in pedagoginja Dragica Ukmar Kodelja. Pripombe, predloge, opozorila o nepravilnostih, pobude lahko oddate tudi v skrinjico, ki je nameščena pri vhodu, svoje stiske pa nam lahko sporočite tudi na kontaktni telefon šolske pedagoginje. V Tednu otroka (4. do 10. oktober 2010) bodo v okviru šolske skupnosti organizirane aktivnosti na temo »Vpliv družbe in medijev na oblikovanje mladostnika«, slogan Tedna otroka pa bo »Mediji za bogatejše otroštvo«. Izbrana ekipa se bo nato udeležila medobčinskega parlamenta.

5


ŠOLSKI KOLEDAR 2010/2011 Pouk se začne 1. septembra 2010. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junija 2011, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 24. junija 2011.

OCENJEVALNO OBDOBJE

ŠT. DNI POUKA

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra do 31. januarja

27. januar (1. do 5. razred) 28. januar (6. do 9. razred)

99

drugo

od 1. februarja do 15. (9. razred) oz. 24. junija

13. junij (9. razred) 21. junij (1. do 8. razred)

86 oz. 92

POČITNICE jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

od 25. oktobra do 29. oktobra 2010 od 27. decembra do 31. decembra 2010 od 21. februarja do 25. februarja 2011 od 28. aprila do 29. aprila 2011

POUKA PROSTI DNEVI 31. oktober 2010 (nedelja): 1. november 2010 (ponedeljek): 25. december 2010 (sobota): 26. december 2010 (nedelja): 1. januar 2011 (sobota): 2. januar 2011 (nedelja): 7. februar (ponedeljek): 8. februar 2011 (torek): 25. april 2011 (ponedeljek): 26. april 2011 (torek): 27. april 2011 (sreda): 1. maj 2011 (nedelja): 2. maj 2011 (ponedeljek): 25. junij 2011 (sobota):

dan reformacije dan spomina na mrtve božič dan samostojnosti in enotnosti novo leto praznik pouka prosto; nadomeščanje 4. 12. 2010 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik velikonočni ponedeljek pouka prosto, Dan druženja treh generacij – maj 2011 dan upora proti okupatorju praznik dela praznik dan državnosti

DAN ŠOLE : 15. 4. 2011

6


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) bomo izvajali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. Preverjanje znanja je za učence prostovoljno, vključuje pa pisne preizkuse. Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga bo marca določil minister za šolstvo. Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni. Redni rok NPZ (6. in 9. razred) 4. maj 2011 – matematika 6. maj 2011 – slovenščina 9. maj 2011 – tretji predmet (9.) – angleščina (6.)

Naknadni rok NPZ (9. razred) 30. maj 2011 – matematika 31. maj 2011 – slovenščina 1. junij 2011 – tretji predmet

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI od 2. do 4. februarja 2011 – za fleksibilni predmetnik od 16. do 29. junija 2011 – 9. razred od 27. junija do 8. julija 2011 – od 1. do 8. razred od 18. do 31. avgusta 2011 – od 1. do 9. razred

ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA Učence bomo vzpodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov. Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole.

KOLEDAR SREČANJ IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA področje slovenščina – Cankarjevo matematika – Vegovo biologija – Proteusovo angleščina kemija – Preglovo zgodovina kviz National Geographic JB geografija fizika – Stefanovo angleška bralna značka italijanska bralna značka italijanščina logika

šolsko 8. 12. 2010 26. 1. 2011 17. 3. 2011 20. 10. 2010 25. 11. 2010 24. 1. 2011 14. 12. 2010 13. 4. 2011 17. 2. 2011 2 . 3. 2011

24. 9. 2010

7

regijsko

državno 19. 3. 2011

30. 3. 2011

16. 4. 2011 3. 12. 2010 28. 3. 2011 12. 3. 2011 5. 3. 2011 14. 5. 2011 14. 4. 2011 9. 4. 2011

20. 1. 2011 14. 1. 2011 22. 3. 2011 25. 3. 2011

11. 3. 2011 23. 10. 2010


razvedrilna matematika Turizmu pomaga lastna glava tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni literarni natečaj – Gradim svet iz besed matematična logika – medmrežje prostorska predstavljivost – medmrežje multimedijski »ekoplakati« Hitro računanje

14. 9. 2010

25. 9. 2010 1. 3. 2011 20. 11. 2010

15. 10. 2010

26. 3. 2011

Učenci se bodo udeleževali tudi: • športnih tekmovanj, • revij otroških in mladinskih pevskih zborov, • raznih literarnih in likovnih natečajev.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV šola centralna šola podr. šola Štanjel skupaj

število učencev 201 65 266

število oddelkov 11 5 16

št. oddelkov PB 3,88 2,32 6,20

UČITELJI centralna šola Komen

1. triletje in 2. triletje RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

1.

23

2.

14

3.

17

1.

23

2. in 3.

13+7

RAZREDNIK SORAZREDNIK Tatjana Metljak, Marija Saksida Tanja Spačal, Zdenka Lah Mirjana T. Luin, Andreja Vidrih

ODD. PODALJ. BIVANJA

Andreja Vidrih

Zdenka Lah

8

GOVORILNE URE


RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

4.

23

5.

18

6.

21

3. in 5.

11+8

4.

22

RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

1.

15

2. in 3.

10+9

4.

9

5.

11

6.

11

RAZREDNIK SORAZREDNIK Alenka Grmek, Alenka M. Šibelja Vida Uršič, Neja Harej Lucija F.Križaj, Silvana Piculin

OPB, PREDMET

GOVORILNE URE

MAT, SLZ* ŠVZ, ŠZZ*, ŠSP* Neja Harej Alenka M. Šibelja

RAZREDNIK SORAZREDNIK Jožefina Grmek, Alenka Kajtna Agata Perdec, Sonja Mušič Dunja Peric, Mihaela Perhavec Ana Trobec, Nataša Čotar Barbka Mahnič, Ana Masten

(1.)

OPB PREDMET

GOVORILNE URE

MAT, FIZ ŠVZ, IŠN* Mihaela Perhavec Sonja Mušič

(2. in 3.) Nataša Čotar (4. in 5.)

3. triletje RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

7. a

15

7. b

15

8. a

17

RAZREDNIK SORAZREDNIK Darja M.Škvarč, Vojko Franetič Metka Uršič, Tanja Samec Andreja Rustja, Mirjam Rončel

9

PREDMET TJA ZGO, DDE, VNDN* SLJ LVZ, LS 1–3* GVZ NAR, BIO, GOS, SPH,* NPH,*

GOVORILNE URE


8. b

18

9.

20

Martina Fabjan, Metka Paljk Tomaž Mavrič, Mojca U. Pipan UČITELJI Vlasta Metlikovec

SLJ, DDE KEM, MAT, POK* TIT, FIZ , OGU* TJA SLO, knjižničarka

Maruška Štrancar

II1, II2

*IP – izbirni predmet

OSTALI STROKOVNI DELAVCI Dragica Ukmar Kodelja – pedagoginja Vlasta Metlikovec – knjižničarka Špela Grmek – psihologinja, izvajalka DSP po Odločbah o usmeritvi Ada Mahne – logopedinja (Center za korekcijo sluha in govora Portorož)

ADMINISTRATIVNI DELAVCI Ester Tomažinčič – poslovna sekretarka Bruna Ščuka – ½ računovodkinja Elena Franetič - ½ računovodkinja

TEHNIČNI DELAVCI Hišnik – vzdrževalec

Matjaž Krt

Čiščenje šolskih prostorov

Komen: Majdica Štolfa, Darija Rudež, Nelida Orel PŠ Štanjel: Dragica Trkulja, Suvada Dulić

Šolska kuhinja

Komen: Jelka Sanabor (vodja), Robert Ščuka, Cvetka Gec PŠ Štanjel: Mojca Ukmar, Suvada Dulić

10


ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA predura 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura 8. ura

7.10–7.55 8.00–8.45 8.50–9.35 9.55–10.40 10.45–11.30 11.35–12.20 12.25–13.10 13.25–14.10 14.15–15.00

1. odmor glavni odmor 3. odmor 4. odmor 5. odmor 6. odmor 7. odmor

8.45–8.50 9.35–9.50 10.40–10.45 11.30–11.35 12.20–12.25 13.10–13.25 14.10–14.15

ČASOVNA RAZPOREDITEV VI DELA čas 6.30–8.00

dejavnost jutranje varstvo – devetletka predura po dogovoru (DOD, DOP, ID, DSP, IP)

7.10–7.55 7.30–8.00 12.30–13.30 8.00–14.10 11.30–16.30

varstvo vozačev pouk podaljšano bivanje .

11


PREDMETNIK V šolskem letu 2010/2011 bomo realizirali 191 dni pouka (9. razred 182 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške, gospodinjske in naravoslovne dneve ter šolo v naravi. Tedenski plan pedagoških ur v devetletni osnovni šoli: razred predmet 1. 2. 3. slovenščina – SLJ 6 7 7 matematika – MAT 4 4 5 angleščina – TJA likovna vzgoja – LVZ 2 2 2 glasbena vzgoja – GVZ 2 2 2 družba – DRU geografija – GEO zgodovina – ZGO drž .in dom. vzgoja ter etika – DDE spoznavanje okolja – SPO 3 3 3 fizika – FIZ kemija – KEM biologija – BIO naravoslovje – NAR naravoslovje in tehnika – NIT tehnika in tehnologija – TIT gospodinjstvo – GOS športna vzgoja – ŠVZ 3 3 3 izbirni predmeti dodatni in dopolnilni pouk – DDP 1 1 1 ure oddelčne skupnosti kulturni dnevi 4 4 4 naravoslovni dnevi 3 3 3 tehniški dnevi 3 3 3 športni dnevi 5 5 5 skupaj tedensko 21 22 23

12

4. 5 5 2 2 1,5 2

5. 5 4 3 2 1,5 3

6. 5 4 4 1 1

7. 4 4 4 1 1

8. 3,5 4 3 1 1

9. 4,5 4 3 1 1

1 1

2 2 1

1,5 2 1

2 2

2 2 1,5

2 2 2

2

3 1

3

2 1,5 3

1

1 3

1 0,5 3 3 4 5 25

1 0,5 3 3 4 5 26

1 0,5 3 3 4 5 27

2 2/1 1 0,5 3 3 4 5

2 2/1 1 0,5 3 3 4 5 29

3

3

28,5

2 2/1 1 0,5 3 3 4 5 29


IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali naslednje izbirne predmete. Družboslovno-humanistični sklop: • likovno snovanje 1 – LS 1; • likovno snovanje 2 – LS 2; • likovno snovanje 3 – LS 3; • italijanščina 1 – II 1; • italijanščina 2 – II 2. Naravoslovno-tehnični sklop: • šport za sprostitev – ŠSP; • šport za zdravje – ŠZZ; • izbrani šport – nogomet – IŠN; • obdelava gradiv – umetne mase – OGU; • sodobna priprava hrane – SPH; • načini prehranjevanja – NPH; • poskusi v kemiji – POK; • varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – VNDN; • astronomija – Sonce, Luna, Zvezde-SLZ Vsak učenec je dolžan izbrati najmanj 2 uri izbirnega predmeta. Lahko pa izbere 3 ure izbirnega predmeta, če s tem soglašajo starši. Učenec je ocenjen iz vseh izbranih izbirnih predmetov. Učenec je lahko oproščen obiskovanja zbirnega predmeta, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavno listino.

DODATNI IN DOPOLNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. V šolskem letu 2010/11 bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk od 6. do 9. razreda iz naslednjih predmetov: SLO, MAT, TJA, FIZ, KEM in BIO, v nižjih razredih pa kombinirano.

13


INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z DRUGAČNIMI POTREBAMI Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem z drugačnimi potrebami. Izvajali jo bomo kot specialno-pedagoško učno pomoč, kot dodatno strokovno pomoč (po Odločbah) in kot skupinsko delo z nadarjenimi. Poleg navedenega bomo na centralni šoli organizirali korektivno športno vzgojo, ki jo bo izvajala športna pedagoginja in gimnastično šolo, ki jo že nekaj let izvajajo strokovnjaki Športnega društva Partizan iz Renč.

DODATNA STROKOVNA POMOČ Učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami (z Odločbami o usmeritvi ali brez njih) bomo nudili specialno pedagoško pomoč in dodatno strokovno pomoč učiteljev ustreznih strokovnosti, pomoč psihologinje in šolske pedagoginje. Učence bomo usmerjali v dopolnilni pouk ter jih vključevali v individualne učne pomoči v okviru programa javnih del. Po izkazanih potrebah bo učencem z govornimi motnjami nudila strokovno pomoč logopedinja iz Centra za korekcijo govora in sluha Portorož.

KONCEPT DELA Z NADARJENIMI UČENCI Zakon o osnovni šoli opredeljuje tudi nadarjene učence kot otroke s posebnimi potrebami. Izobraževanje slednjih se izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela, omogočeno jim je hitrejše napredovanje po programu (akceleracija), nadarjenim je namenjen dodatni pouk, namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem, omogočeno vključevanje v različne interesne dejavnosti, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori itd. Šola je za nadarjene učence dolžna izvesti proces osveščanja, evidentiranja učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, pridobitve mnenja in soglasja staršev, identifikacije nadarjenih pred začetkom dela z njimi. V skladu s Konceptom dela z nadarjenimi bomo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z identifikacijo, za identificirane ali/in motivirane učence pa bomo organizirali: • raziskovalne delavnice v 2. triletju (Ana Trobec, Špela Grmek, Neja Harej), • dodatni pouk iz več predmetov, • pestre in raznovrstne vsebine v okviru interesnih dejavnosti, • razvijanje govornih in pisnih veščin ter komunikacijskih spretnosti v 6. razredu in 3. triletju (Metka Uršič, Martina Fabjan), • matematično-logično delavnico v 3. triletju (Barbka Mahnič), • matematično raziskovanje 2. in 3. triletje (Lucija Filipčič Križaj, Metka Paljk), • glasbeno delavnico (1/2) v 2. in 3. triletju (Andreja Rustja), • zgodovinsko raziskovanje v 3. triletju (Vojko Franetič), • geografsko delavnico (1/2) v 3. triletju (Tanja Samec). V sklopu delavnic za nadarjene učence bomo glasbeno delavnico v 2. in 3. triletju izvedli kot intenzivni pevski vikend v CŠOD Breženka v Fiesi pri Piranu od 4. do 6. marca 2011.

14


OBLIKE DIFERENCIACIJE Glede na določila Pravilnika o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli bomo od 4. (drugo ocenjevalno obdobje) do 7. razreda pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali kot fleksibilno diferenciacijo, tj. kombinacija temeljnega pouka, ki bo potekala v heterogenih matičnih oddelkih in nivojskega pouka (do ¼ ur), ki se bo izvajala v homogenih učnih skupinah. Nivojski pouk v homogenih učnih skupinah bo namenjen utrjevanju in ponavljanju oz. poglabljanju in razširjanju učne snovi. V 8. razredu se bo pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki pri vseh urah izvajal kot nivojski pouk v homogenih učnih skupinah. V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih v OŠ ter navodili MŠŠ bomo pouk pri omenjenih treh predmetih izvajali v treh učnih skupinah. V 9. razredu bomo izvajali pouk pri zgoraj omenjenih treh predmetih v dveh učnih skupinah, pri čemer bo ena učna skupina vključevala dve sosednji ravni zahtevnosti. Učenec lahko po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in starši spremeni raven zahtevnosti in svojo odločitev o tem pisno sporoči razredniku.

FLEKSIBILNI PREDMETNIK V skladu z 29. členom ZOŠ bomo tedensko število ur drugače razporedili pri naslednjih predmetih v navedenih razredih: 6. razred – ZGO in GEO – po dve uri tedensko vsako ocenjevalno obdobje en predmet; 7. in 8. razred – LVZ in LS I, LS II in LS III – po dve uri tedensko vsako ocenjevalno obdobje; 7., 8. 9. razred – izbirni predmeti SPH, OGU, NPH, ŠZZ, ŠSP, IŠN, SLZ in VNDN se izvajajo strnjeno (blok ure, športni popoldnevi, astronomski večeri).

15


RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi.

PODALJŠANO BIVANJE Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na centralni šoli in na podružnici. V 3,88 oddelka podaljšanega bivanja v Komnu je prijavljenih 84 učencev, v 2,32 oddelka podaljšanega bivanja v Štanjelu pa 45 učencev. Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, pač pa ga počakajo pred njo.

JUTRANJE VARSTVO Za učence1. razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano od 6.30 ure do začetka pouka. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.50).

VARSTVO VOZAČEV Za učence vozače od 2. do 9. razreda je organizirano varstvo od 7.30 do 8.00, po pouku pa od 12.30 do 13.30 in po 7. šolski uri. Učenci vozači ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega učitelja.

INTERESNE DEJAVNOSTI CENTRALNA ŠOLA KOMEN naziv krožka sintesizer otroški pevski zbor mladinski pevski zbor deški pevski zbor planinski krožek bralna značka bralna značka bralni palček pravljični krožek klekljarski krožek NG JUNIOR angleška bralna značka

mentor Andreja Rustja Andreja Rustja Andreja Rustja Andreja Rustja Agata Perdec razredničarke Vlasta Metlikovec Tatjana Metljak Marija Saksida Alenka Mezek Šibelja Alenka Grmek Mojca . U. Pipan, Darja Mihelj

16

razred 2 –6. 1.–4. 5.–9. 2.–6. 1.–9. 2.–5. 6.–9. 1. 1. 3.–9. 4.–9. 4.–9.

urnik


likovni krožek

Mirjana T. Luin Tanja Samec računalniški krožek Tomaž Mavrič dram-recitator. krožek Metka Uršič UNICEF-ov krožek Dragica U. Kodelja dramsko recit. v ang. jeziku Mojca U. Pipan italijanščina* Maruška Štrancar izrazni ples Milojka Širca kamnoseški krožek Damjan Švara Tomaž Mavrič Eko bralna značka Vlasta Metlikovec foto krožek Vojko Franetič radijski krožek Nives Cek astronomski krožek Lucija Filipčič Križaj novinarski krožek Vlasta Metlikovec zgodovinski krožek Vojko Franetič čebelarski krožek Edo Mržek vrtnarski krožek Tanja Strnad šahovski krožek Jeverica Siniša Vesela šola Zdenka Lah

1.–3. 4.–6. 1.–4. 7.–9. 6.–9. 6.–9. 1.–6. 1.–9. 6.–9. 1.–9. 7.–9. 7.–9. 7.–9. 6.–9. 7.–9. 5.–9. 4.–9. 2.–6. 4.–9.

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠTANJEL bralna značka Jožefina Grmek 2. bralni palček Alenka Kajtna 1. dramsko-recit.krožek Martina Fabjan 3.–6. cvetličarski krožek Nataša Čotar 1.–6. otroški pevski zbor Andreja Rustja 1.–6. sintesizer Andreja Rustja 2.–6. pravljični Alenka Kajtna 1. in 2. bralna značka Agata Perdec 3. in 4. Nataša Čotar 5. in 6. izrazni ples Milojka Širca 1.–6. likovni krožek Britta Hoschele 1.–6. računalniški krožek Tomaž Mavrič 1.–4. italijanščina* Ana Trobec, Maruška Štrancar 1.–6. planinski krožek Agata Perdec 1.–6. Vesela šola 4.–6. * Italijanščino bomo izvajali kot razširjeno interesno dejavnost (ponudba od 1. do 6. razreda) ob sofinanciranju staršev in Občine Komen . Učenci od 1. do 9. razreda se bodo lahko vključili v GIMNASTIČNO ŠOLO, ki jo bo izvajalo športno društvo Partizan iz Renč. Učenci imajo v prostorih šole še GLASBENO ŠOLO, BALETNE VAJE, KOŠARKO, NOGOMET, TABORNIKE, KROŽEK NEMŠČINE.

17


ŠOLA V NARAVI Šola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje. Za učence 2. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja z elementi športne značke Zlati sonček predvidoma v Termah Snovik od 7. do 10. junija 2011. Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v LETNI ŠOLI v naravi predvidoma v Termah Čatež od 13. do 17. junija 2011. Učenci 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izvedli v sodelovanju s partnersko šolo iz Lipe ob Vrbi v Bad Kleinkirchheimu od 7. do 11. februarja 2011. Športno-naravoslovni teden za učence 8. razreda bo v Kranjski Gori v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer bomo gostovali od 15. 11. 2010 do 19. 11. 2010. Omenjene oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki omogočajo realizacijo ciljev iz učnega načrta na drugačen, pestrejši in za učence zanimivejši način ter hkrati omogočajo tudi razvijanje različnih spretnosti, bomo izvedli, če se bo zanje odločila večina staršev. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi. Učenci vseh razredov se lahko udeležijo taborov in letovanj, ki jih organizirajo Planinsko društvo Sežana, MDPM Sežana, Zveza tabornikov ter druga društva in zveze.

18


SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Redno sodelovanje staršev s šolo, kontinuirana skrb za otrokov napredek bistveno prispevata k otrokovi šolski uspešnosti in ustvarjata pri otrocih občutek varnosti. Zato svetujemo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure.

GOVORILNE URE Popoldanske – mesečne govorilne ure so v Komnu med 16.00 in 17.00 uro, v Štanjelu pa med 17.00 in 18.00 uro praviloma vsak 2. četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici: 1. ocenjevalno obdobje 9. september 14. oktober 11. november 9. december 13. januar

2. ocenjevalno obdobje 10. februar 10. marec 7. april 12. maj 9. junij

Dopoldanske – tedenske govorilne ure so opredeljene v tabeli, ki predstavlja učitelje (str. 8,9), objavljene pa bodo tudi na oglasni deski in šolski spletni strani. Predlagamo, da se pogovornih ur udeležujete vedno le z otrokom, po predhodni najavi pa se boste izognili predolgemu čakanju. O morebitnih odsotnostih učiteljev boste pravočasno obveščeni preko otroka in na spletni strani šole.

RODITELJSKI SESTANKI V vsakem oddelku bomo organizirali štiri roditeljske sestanke: • prvi sestanek (9. 9. 2010 v Komnu in v Štanjelu), na katerem vas bomo seznanili z okvirnim programom dela, aktualnostmi in novostmi v šolskem letu 2010/11. Spoznali boste razrednika/razredničarko otroka ter učitelje, ki bodo poučevali v oddelku. V drugem delu vas bo razrednik/razredničarka seznanil/a z letnim programom dela v oddelku, v posameznik oddelkih boste izvolili tudi predstavnika in namestnika v svet staršev; • drugi sestanek bo organiziran kot predavanje z aktualno tematiko in ga bo predvidoma vodil mag. Slavko Rebec, rektor katoliške gimnazije Vipava (predvidoma 25. 11. 2010); • tretji sestanek bo organiziran kot srečanje staršev z razredniki in sorazredniki praviloma v mesecu februarju (10. 2. 2011); • četrti sestanek bo organiziran po razredih – vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge ali posebnosti, ki sledijo učnovzgojnemu procesu v šoli.

19


razred 1.

čas izvedbe 14. 10. 2010

tema Moj otrok je postal šolar

2.

10. 3. 2011

3.

12. 5. 2011

4.

10. 3. 2011

5.

14. 4. 2011

6.

9. 12. 2010

7. 8.

14. 4. 2011 9. 9. 2010 14. 4. 2011 13. 1. 2011

Razvijajmo zdrav življenjski slog Plavalni tečaj Nadarjeni učenci Razvijajmo zdrav življenjski slog Brez učenja ni čestitk Šola v naravi Razvijajmo zdrav življenjski slog Tretje triletje Šola v naravi Alkohol – ne hvala Šola v naravi Izbira srednje šole in poklica Postopek vpisa v srednjo šolo

9.

izvajalec pedagoginja, razredničarki razredničarki, ravnateljica, ŠVZ pedagoginja pedagoginja, razredničarki, ŠVZ pedagoginja pedagoginja, ravnateljica razredničarki razredničarki, športni pedagoginja ravnateljica, razredničarki psihologinja razredničarki, pedagoginja pedagoginja

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Starši! Vabimo vas, da se udeležujete tudi drugih organiziranih oblik, kot so družabna srečanja, dnevi odprtih vrat, delavnice, športne, kulturne prireditve, delovne akcije itd. Letos bomo že tretjič izvedli prednovoletni šolski bazar, na katerega vas bomo povabili v soboto, 4. 12. 2010, tradicionalen pa postaja tudi dobrodelni koncert, ki ga bomo izpeljali v Tednu otroka (predvidoma 8. 10. 2010). V 1. , 2. in 3. razredu bodo junija organizirana tradicionalna srečanja s starši in otroki. Svojo voljo pa lahko uveljavite tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti ste starši dolžni njegovo odsotnost še isti dan sporočiti v tajništvo šole, v petih dneh pa opravičiti njegovo odsotnost (osebno ali v pisni obliki), sicer vas razrednik pozove, da izostanek opravičite oz. se ure štejejo za neopravičene. Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

20


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Med temeljne naloge šolske pedagoginje sodijo: • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo, • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo osmošolcev, • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev, • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Zavodom za šolstvo, Ambulanto za motnje v razvoju iz Nove Gorice, • koordinacija dela specialne pedagoginje in prostovoljcev, • individualna oz. skupinska pomoč učencem do 5. razreda s specifičnimi učnimi težavami, • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja, • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci. Med specifične naloge šolske pedagoginje sodijo: • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov, • mentorstvo šolske skupnosti, • vodenje projekta Eko šola. Šolska pedagoginja nudi pomoč staršem, učencem in učiteljem, ko naletijo na probleme, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki. Šolska pedagoginja Dragica Ukmar Kodelja je na šoli dosegljiva vsak dan med 8.00 in 14.00 uro, prisotna pa je tudi v času mesečnih pogovornih ur.

ŠOLSKA KNJIŽNICA V šolski knjižnici v Komnu učenci lahko izbirate med kar 16200 knjigami, v Štanjelu med 1560 knjižnimi enotami, brskate pa lahko med 30 različnimi revijami. Sicer pa je šolska knjižnica poleg izposoje knjig namenjena tudi koristnemu preživljanju prostih uric. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz učbeniškega sklada si izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence šole brezplačna. Učenci se na učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico.

21


V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: • bralna značka od 6. do 9. razreda, • razni kvizi, • priložnostne razstave, • ure pravljic, • izvajanje knjižnično informacijskih znanj. Knjižnica je na centralni šoli za obiskovalce odprta vsak dan med 7.30 in 14.30, razen v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (pouk slovenščine). Natančen urnik knjižnice v Komnu in Štanjelu bo objavljen na spletni strani šole. V knjižnici v Komnu vas bo pričakala knjižničarka Vlasta Metlikovec, v Štanjelu pa učiteljica Alenka Kajtna.

ŠOLSKA PREHRANA Učenci se lahko v šoli naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, vsi učenci pa imajo dopoldne na razpolago tudi sadje in čaj. Z vidika uravnoteženega prehranjevanja in zdravega telesnega razvoja je ustrezno prehranjevanje otrok zelo pomembno, zato predlagamo, da vsi učenci v šoli zaužijejo vsaj en obrok. • Malica Čas dopoldanske malice je od 9.35 do 9.55, učenci pa malicajo v učilnicah (6. in 7. razred) , razen takrat, ko imajo 2. šolsko uro na urniku ŠVZ, LVZ in TIT malicajo v jedilnici, učenci 8. in 9. razreda malicajo v jedilnici. V Štanjelu malicajo v jedilnici učenci 4.,5. in 6. razreda. Pri razdelitvi malice dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk 2. šolsko uro. Cena malice je 0,80 €, splošna subvencija je 0,50 €. • Kosilo Kosilo se deli od 11.35 do 13.30. Cena kosila je 2,40 €. • Popoldanska malica Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, čakajo na interesne dejavnosti ali glasbeno šolo, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska. Cena popoldanske malice je 0,50 €. Šola si pridružuje pravico do sprememb cen šolske prehrane, če se bodo spremenili stroški obrokov. Obračun prehrane vodi Elena Frankič. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi poslovna sekretarka Ester Tomažinčič na tel. 731 89 20. Kosilo je potrebno odjaviti do 8.00, sicer ga mora koristnik plačati. V začetku šolskega leta boste starši sklenili s šolo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane.

22


Šolsko prehrano načrtuje in spremlja Komisija za šolsko prehrano (Jelka Sanabor, Mojca Ukmar, predstavnik staršev in 1 učenec), ki jo vodi Mirjam Rončel. Postopke v zvezi z evidentiranjem, določanjem časa in načina odjave posameznega obroka ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili, pravicami in postopki do subvencioniranja prehrane določata Pravila o šolski prehrani ter Pravila o subvencioniranju šolske prehrane (šolska spletna stran, Dokumenti).

ZDRAVSTVENO VARSTVO V sodelovanju s šolskim dispanzerjem Zdravstvenega doma Sežana in zobno ambulanto v Komnu bomo za učence 1., 3., 5. in 8. razreda organizirali sistematske zdravstvene in zobozdravstvene preglede, učenci bodo nadaljevali s programom cepljenja, ki so ga začeli že v predšolskem obdobju, pri učencih 8. razreda pa bo opravljen tudi pregled sluha. Šolski dispanzer vodi zdravnica prim. Jožica Mugoša, dr. med. spec. šolske medicine, v timu pa sta še medicinski sestri Barbara Ušaj Suljkić in Ines Kocjan. Šolska zdravnica opravlja tudi sistematske preglede učencev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočih prvošolcev in devetošolcev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učne ali osebnostne problematike. Šolsko zobno ambulanto v Komnu lahko učenci obiščejo vsako sredo popoldne. Zobozdravnica Nataša Torkar Fabčič, dr. stom. z asistentko Vando Gec bo opravila sistematske preglede zob po razporedu, objavljenem v septembru. V okviru zobozdravstvene preventive bomo nadaljevali z učenjem pravilnega čiščenja zob in tekmovanjem v akciji »Za čiste zobe«, ki poteka med učenci od 1. do 5. razreda v vseh šolah v Sloveniji, za naše učence pa jo vodi medicinska sestra Boža Radešič.

ŠOLSKI SKLAD Na šoli je bil pred tremi leti ustanovljen Šolski sklad, katerega namen je izboljšati materialne pogoje šole za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev. Hkrati sklad v okviru svojih zmožnosti pomaga tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem pri dejavnostih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkcija sklada je uresničevanje tistih želja vodstva, učiteljic in učiteljev šole, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k večjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti. Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo štirje predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole, in štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Upravni odbor sestavljajo Dragica U. Kodelja, Mojca U. Pipan, Sonja Mušič, Katarina Pleško, Majda Fabiani in Stane Švigelj. Predsednica upravnega odbora Sklada je Tanja Spačal. Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Komen je 01249-6030655974, sklic 8099999.

23


EKSKURZIJE V OKVIRU DNI DEJAVNOSTI Pedagoški delavci si prizadevamo, da bi učenci v devetih letih šolanja izkustveno spoznali celo Slovenijo in pokukali tudi k sosedom čez mejo, zato organiziramo geografske, naravoslovne, zgodovinske ekskurzije in druge organizirane oglede. EKSKURZIJE šola

Komen Štanjel

razred

kraj

trajanje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lipica, Sežana Kamnik, Snovik Postojnska jama Panonski svet – Čatež Ljubljana Piran, Sečovlje Cerkniško jezero, Rakov Škocjan Gorenjska – Kranjska Gora Logarska dolina

5 ur 5 ur 5 ur 5 ur 5 ur 5 ur 5 ur

predvideni čas izvedbe oktober 2011 junij 2011 junij 2011 junij 2011 2. junij 2011 junij 2011 september 2010

5 ur 12 ur

november 2010 junij 2011

8. 9.

*Podrobni plani dni dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi) bodo predstavljeni na 1. roditeljskem sestanku po posameznih razredih in vključeni v Letni delovni načrt šole.

PROJEKTI IN RAZISKOVALNE NALOGE Projekte in raziskovalne naloge bomo realizirali v okviru rednega pouka, interesnih dejavnosti, dnevov dejavnosti, na razrednih urah itd.

A.

PROJEKTI

Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo šolsko leto, s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sledili ciljem, zapisanim v ciljih evropskega projekta Eko šol, sicer se pa sam koncept dela spreminja. Za pridobitev ekozastave bomo izvbedli tri vodilne tematske sklope, ki obsegajo področja Energije, Odpadkov in Vode. V sklopu teh bomo izpeljali določene projekte in aktivnosti. Med ponujenimi projekti bomo izvedli najmanj naslednje: • Eko branje za eko življenje, • Festival Altermed (tema Zdravo življenje), • Ekokviz za OŠ. Sodelovali pa bomo tudi v aktivnostih, kot so Ekovrt, Zbiranje tonerjev in Zbiranje manjših električnih in elektronskih naprav in baterij.

24


Zdrava šola – promocija zdravja v najširšem smislu V okviru Zdrave šole bomo med urami oddelčne skupnosti izvedli projekt Kulturnih 10, v okviru katerega bomo realizirali različne cilje vzgoje za nenasilje, dviga samopodobe, razvijanja pozitivnih odnosov do narave in ljudi ter praktičnega učenja veščin kulturnega obnašanja. Po uspešni prijavi v projekt Zdrav življenjski slog bomo še večjo pozornost namenili posameznim vsebinskim področjem (duševno zdravje, alkohol/tobak, prehrana, gibanje). V 4., 5. in 6. razredu bomo nadaljevali z izvajanjem programa Spodbujajmo nekajenje, v 7. razredu bomo izvedli projekt Alkohol, starši lahko vplivamo, v 8. razredu bomo tudi letos izpeljali projekt O tebi. V povezavi z rdečo nitjo republiškega projekta ODNOS-si (odnos do sebe, do drugih, do okolja, do zdravja ...) bomo po posameznih razredih izvajali različne dejavnosti (med rednim poukom ali med naravoslovnimi dnevi, v okviru raznih delavnic, ur oddelčnih skupnosti itd.): • 1. razred – Zajčkova pot v šolo; • 2. razred – Zdrav način življenja; • 3. razred – Ko zmagajo mikrobi in sem bolan, Nosečnost in rojstvo; • 4. razred – Zdrava prehrana, Varno na počitnice; • 5. razred – Uf, to odraščanje; • 6. razred – Osebna higiena v času odraščanja; • 7. razred – Samopodoba; • 8. razred – Motnje hranjenja; • 9. razred – Ljubezen, varna in zdrava spolnost. Od 1. do 5. razreda bodo učenci sodelovali v preventivnem zobozdravstvenem programu Zdravi zobje – lep nasmeh. Na različne načine bomo obeležili pomembnejše svetovne dneve, povezane z zdravjem (s kratkim prispevkom na šolskem radiu, raznimi delavnicami, izdelavo plakatov, pogovori na urah oddelčne skupnosti ipd.): • svetovni dan duševnega zdravja – 10. oktober 2010; • svetovni dan hrane – 16. oktober 2010; • svetovni dan aidsa – 1. december 2010; • svetovni dan strpnosti – 16. november 2010; • svetovni dan zdravja – 7. april 2011; • svetovni dan gibanja – 10. maj 2011; • svetovni dan brez tobaka – 31. maj 2011. Športni programi • športni program za učence 1. triletja – Zlati sonček; • športni program za učence 2. triletja – Krpan. Rastem s knjigo Projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, bo vključil generacijo sedmošolcev v šolskem letu 2010/2011. Glede na to bodo vsi učenci 7. razreda v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji

25


predstavili delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo. Kras v očeh otrok in mladostnikov V sodelovanju s Turizem KRAS, ZEOS in ZRSŠ bomo izkoristili možnosti integriranega vseživljenjskega poučevanja, ki jih nudi učilnica v naravi Vivarij Proteus ter na inovativen, ustvarjalen in izviren način predstavili povezavo sodobnega učnega načrtovanja z izvedbenimi možnostmi Učilnice v naravi. Meddržavno sodelovanje na izobraževalnem, kulturnem in športnem področju s šolami iz Nabrežine, Tržiča (Italija) in Lipe ob Vrbi (Avstrija). Po Fabianijevih poteh Zaključek dveletnega projekta, ki ga že 4. zapored organizira šola Komen ob sodelovanju društva likovnih pedagogov Primorja in OŠ Dutovlje. Prospekt mojega kraja Zaključek 1. bienalnega geografskega natečaja, ki ga organizira OŠ Komen v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, Društvom likovnih pedagogov Primorja in OŠ Dutovlje. Evropska vas Vključili se bomo v projekt Evropske hiše Maribor z namenom boljšega poznavanja članic Evropske unije, spoznavanja navad, glasbe, kulture, simbolov, načina življenja itd. izbrane evropske države. Fleksibilni predmetnik in Drugačna didaktika preverjanja in ocenjevanja znanja Gre za projekta Zavoda za šolstvo, v katera se bodo vključili posamezni strokovni delavci šole. Rdeča nit šolskega projekta bo pravljica, v okviru projekta pa bomo realizirali zastavljene vzgojne in izobraževalne cilje, rezultate pa predstavili v šolskem glasilu in na prireditvi ob dnevu šole. Še naprej bomo nadgrajevali naše vzgojno delovanje. V okviru sestankov oddelčnih skupnosti bomo izpeljali projekt Kulturnih 10. Sodelovali bomo v projektu E-šolstvo z namenom usposabljanja za večjo uporabo sodobne IKT pri učenju in poučevanju. Spodbujali bomo virtualno sodelovanje v mreži evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v projektu e Twinning. Tudi letos se bomo vključili v Shemo šolskega sadja in na ta način omogočili učencem pogostejše uživanje sadja in zelenjave.

26


B.

RAZISKOVALNE NALOGE

Turizmu pomaga lastna glava Letos bodo na 25. festivalu Turistične zveze Slovenije in Zavoda RS za šolstvo učenci sodelovali z raziskovalno nalogo na temo »Imejmo se fajn – doživite naš kraj«, izdelan turistični proizvod pa bodo predstavili na turistični tržnici. Mladi raziskovalci zgodovine V okviru delavnic za nadarjene bodo tudi letos učenci pobrskali po arhivu, se pogovorili z domačini, intervjuvali, anketirali ter drugače obdelovali podatke za raziskovalno nalogo, ki jo razpisuje ZPMS na temo »Vloga žensk v preteklosti«. Zemljo so nam posodili otroci V okviru ZPMS in Agencije RS za okolje bodo učenci odkrivali posameznike, družine in podjetja iz okolja, ki za okolje naredijo več, kot od njih zahtevajo predpisi.

27


ŠOLSKI PREVOZI Učenci vozači imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole. 1.

linija: Brestovica–Brje–Ivanji Grad–Komen (šola)–Škrbina–Sveto–Komen (šola)

odhod 7.15 7.21 7.24 7.28 7.32 7.36 7.40 7.42 7.45 7.50 2.

13.54 13.50 13.46 13.44 13.41 13.29

14.43 14.39 14.35 14.33 14.30 14.25

3. prihod

relacija Coljava Gabrovica Tomačevica Komen (šola)

1. prihod 13.39 13.37 13.34 13.30

2. prihod 14.24 14.22 14.19 14.15

3. prihod

relacija Lukovec Štanjel Štanjel (šola) Hruševica Kobjeglava Mali Dol Komen (šola) Škrbina Sveto Komen (šola)

1. prihod

2. prihod 15.00

3. prihod

13.43 13.40 13.38 13.33 13.30 13.34 13.32 13.30

14.33 14.30 14.28 14.23 14.20 14.24 14.22 14.20

1. prihod 13.40 13.35

2. prihod 14.30 14.25 14.20 14.15

linija: Šibelji–Rubije–Komen (šola)

odhod 7.35 7.40 7.45

2. prihod

linija: Lukovec–Dolanci–Kobdilj–Štanjel (šola)

odhod 7.05 7.12 7.22 7.25 7.27 7.30 7.33 7.40 7.49 7.52 4.

1. prihod 14.10 14.04 14.01

linija: Coljava–Gabrovica–Tomačevica–Komen (šola)

odhod 7.45 7.47 7.50 7.54 3.

relacija Brestovica Vale Klanec Gorjansko Brje Gorjansko Zagrajec Ivanji Grad Preserje Komen (šola)

relacija Šibelji Rubije Sveto Komen (šola)

13.30

28

3. prihod


5.

linija: Dolanci–Kodreti–Čehovini–Kobdilj–Štanjel (šola)

odhod 7.05 7.06 7.11 7.19 7.21 6.

7.20 7.25 7.30

relacija Kobjeglava Tupelče Hruševica Štanjel (šola)

1. prihod 13.55 13.54 13.53 13.50

2. prihod

3. prihod

relacija Gradnje Avber Ponikve Štanjel (šola)

1. prihod 14.17 14.15 14.14 14.10

2. prihod

3. prihod

relacija Brestovica Kregolišče Voljčji Grad Štanjel (šola)

2. prihod 15.00 14.45 14.40 14.35

3. prihod

2. prihod 14.30 14.25 14.20 14.15

3. prihod

1. prihod 13.55 13.50 13.45

linija: Šibelji–Rubije–Komen (šola)

odhod 7.35 7.40 7.45

3. prihod

linija: Kregolišče–Voljčji Grad–Komen (šola)

odhod

9.

2. prihod 14.49 14.47 14.45 14.37 14.35

linija: Gradnje–Ponikve–Avber

odhod 7.50 7.52 7.53 7.59 8.

1. prihod 14.02 14.00 13.58 13.50 13.48

linija: Kobjeglava–Tupelče–Hruševica–Štanjel (šola)

odhod 7.22 7.23 7.24 7.27 7.

relacija Dolanci Kodreti Čehovini Kobdilj Štanjel (šola)

relacija Šibelji Rubije Sveto Komen (šola)

1. prihod 13.40 13.35 13.30

29


VARNA POT V ŠOLO Starši! Poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce pospremite sami do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Učenci vozači! Pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega.

30


IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA OSNOVNE ŠOLE ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN POSLOVNI ČAS IN URADNE URE Poslovni čas šole Šola poslujejo pet dni v tednu (izjemoma tudi v soboto), in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek. Šola Komen jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 redni pouk od 8.00 do 14.10 podaljšano bivanje od 11.35 do 16.30 popoldanske dejavnosti v organizaciji od 12.30 do 22.00 uporabnikov prostorov Podružnica Štanjel jutranje varstvo redni pouk podaljšano bivanje popoldanske dejavnosti uporabnikov prostorov

v

organizaciji

od 6.30 do 7.55 od 8.00 do 13.10 od 11.35 do 16.30 od 12.30 do 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem. Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer naravnih in drugih nesreč, prireditve itd.) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Uradne ure Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole. Tajništvo in računovodstvo imata uradne ure v dopoldanskem času, vsak ponedeljek in sredo pa tudi v popoldanskem času, v skupnem obsegu najmanj 15 ur, od tega v popoldanskem času najmanj 2 uri. DAN ponedeljek torek sredo četrtek petek

OD 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

DO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

31

OD 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

DO 15.00 14.00 15.00 14.00 14.00


Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14.00 uri. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer: • skupne in individualne govorilne ure, • roditeljske sestanke in • druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole. Uradne ure za uporabnike storitev na podružnični šoli so na matični šoli. Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole in pomočnico ravnateljice. Ravnateljica in pomočnica sprejmeta stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA Šolski prostor se uporablja za izvajanje: • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole, • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe, • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj, • oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem. Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.

Dostop v šolske prostore Vhod na centralni šoli je namenjen za učence od 1. do 9. razreda, njihovim staršem oz. spremljevalcem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.00 (odklene hišnik) do 21 .00 (zaklene čistilka). Vhod na podružnici Štanjel je namenjen vstopu v šolo učencem od 1. do 6. razreda, njihovim staršem oz. spremljevalcem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.30 (odklene učiteljica v jutranjem varstvu) do 22 .00 (zaklene čistilka).

Pouk Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo Učenci in izvajalci programov morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa. Izjema so lahko le učenci, ki v šolo prihajajo z javnim prevoznim sredstvom. Odpiranje učilnic Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces. Učilnice odpirajo učitelji. Učitelji zaklepajo učilnice tudi v času petminutnih odmorov, pri čemer morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonenja.

32


Prihajanje učencev v šolo Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila. Učenci lahko prihajajo v šolo na svojo odgovornost, pri čemer mpazijo na svojo varnost in varnost ostalih udeležencev. Za kolesa šola ne prevzema odgovornosti. Motorji in druga prevozna sredstva (skiroji, rolerji, rolke) so prepovedani. Odhajanje učencev iz šole Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti dežurni učitelj pospremi učence do avtobusa oz. kombija in z njimi počaka, da avtobus oz. kombi odpelje. Odhodi učencev med poukom Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so: • odhod k zdravniku na podlagi pisnega sporočila staršev, • predhodno najavljeni športni treningi na podlagi sporočila staršev, • obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi sporočila staršev. Izjemni odhodi učencev med poukom Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši. V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti starše, če pa to ni mogoče tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki hranijo tudi tel. številke staršev za nujna sporočila. Šolska svetovalna delavka/tajnica/ravnateljica obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe. Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev (ura), na dnevniku priložen list pa vzrok odhoda učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec odide iz šole. Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne dejavnosti, glasbena šola Mentor interesne dejavnosti/ učitelj glasbene šole pospremi celo skupino učencev do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov. Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k različnim dejavnostim.

33


Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko vstopijo straši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice. Zaradi varnosti lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA PRI POUKU Učenec je dolžan točno prihajati k uram pouka – ob zvonenju pričaka učitelja na svojem mestu v učilnici oz. pred njo. Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je dežurni učenec razreda dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje. Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami. Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku. Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k svetovalni delavki ali ravnateljici. Če učenec noče zapustiti učilnice, lahko učitelj po pedagoginjo ali ravnateljico šole pošlje njegovega sošolca. Na podružnični šoli lahko učitelj pošlje od pouka učenca le takrat, ko je kateri od učiteljev prost, sicer pa v primeru večjih vedenjskih težav pri pouku takoj obvesti pedagoginjo ali ravnateljico. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.

ORGANIZACIJA NADZORA V šoli je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavlja varnost osebam.

Organizacija nadzora na šolskem prostoru 1.

Tehnični nadzor

protipožarni alarmni sistem v kotlovnici (v primeru požara ali ob drugem dogodku, ko pride do povišanja temperature ali dima, protipožarni sistem sproži zvočni alarm); sistem za osvetlitev zunanjih površin (luči s fotocelico so nameščene za nočno osvetlitev vhodov).

34


2.

Fizični nadzor

Razpored fizičnega nadzora – dežurstva – je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi pomočnica ravnateljice. Fizični nadzor izvajajo: • strokovni delavci – v učilnicah, na hodnikih, v garderobah, v sanitarijah, površinah za dovoz–odvoz, na zunanjih šolskih površinah; • hišnik – v šolskih prostorih, z obhodi v okolici šole; • čistilke – v šolskih prostorih, z obhodi v okolici šole; • učenci – na vhodu, jedilnici, razredu; • mentorji dejavnosti – v šolskih prostorih.

Razpolaganje s ključi vhodnih vrat šole in vrat šolskih prostorov Razpolaganje s ključi vhodnih vrat šole in vrat šolskih prostorov je urejeno s posebnim Pravilnikom o odgovornosti in varovanju ključev. Vsak imetnik zgoraj omenjenega ključa podpiše izjavo, ki je arhivirana pri ravnateljici šole. Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delavcu samo v soglasju z ravnateljico in ob podpisu izjave, ki je priloga pravil.

Odgovornost imetnikov ključev Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnateljico. Vsaka zloraba ključev pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe: • • • • • • • • •

prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov; pravila obnašanja v šolskem prostoru; upraba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka,…) v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi; upoštevanje navodil iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije); vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije); zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, zagotovlje sanitetnega materiala v skadu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …); ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca; upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti); drugi ukrepi.

35


Obnašanje in ravnanje v šolskem prostoru Ravnateljica šole sprejme hišni red za: • centralno šolo; • podružnično šolo. Ravnateljica šole sprejme pravila ravnanja za: • telovadnico; • učilnico za TIT; • učilnico za FIZ, KEM in BIO; • učilnico gospodinjstva; • učilnico za LVZ in RAČ; • jedilnico; • knjižnico. Ravnateljica šole sprejme pravila ravnanja za dejavnosti: • dneve dejavnosti, ki se odvijajo izven šole; • šolo v naravi; • športne dneve in pohode.

Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov Uporaba mobilnih telefonov • v šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana; • v primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja; • če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, pohodih …), mu ga učitelj začasno odvzame; • odvzeti mobitel učitelj preda ravnateljici, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše; • strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli; • šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. Prepoved snemanja • prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole); • enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli; • nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov. Predvajalniki glasbe Učencem v šoli in ob dnevih dejavnosti ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov. Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.

36


Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole. V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: • nevarnih predmetov; • drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje. Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih šole in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču. V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače). Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur …) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari šola ne prevzema odgovornosti.

Ukrepi za varnost med odmori V času glavnega odmora dežurata dva strokovna delavca po razporedu, ki ga pripravi pomočnica ravnateljice. Učenci so med odmorom v šolski stavbi ali na tlakovanem prostoru med glavnim in stranskim vhodom. Dežurni učitelj mora imeti stalni pregled in kontrolo ter možnosti takojšnega posredovanja pri učencih. Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati prostora, kjer se odvija nadzor.

Ukrepi za varstvo vozačev Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozom, so vključeni v varstvo vozačev od 12.25 do 14.30 ali druge oblike varstva. V času varstva vozačev se učenci zberejo v določeni učilnici (TIT) ali pred njo, ob soglasju učitelja se lahko gibljejo le v določeni učilnici, knjižnici, avli, ob spremstvu učitelja tudi na igrišču. Učenec v varstvu vozačev se je dolžan javiti dežurnemu učitelju, ta pa ga zabeleži v ustrezen seznam. Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev. Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila: • Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih in • Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

37


Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca. Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka. V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše. V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine …) je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole. Druge oblike ukrepanja V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec: • zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko; • telefonsko obvesti starše; • povabi starše na razgovor; • predlaga obravnavo pri šolski svetovalni delavki; • predlaga razgovor pri ravnatelju.

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE Vzdrževanje šolskega prostora Zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena: • varnost učencem in delavcem, ki ga uporabljajo; • čistoča in urejenost; • namembnost uporabe; • učenci skupaj z učitelji in hišnikom skrbijo za urejenost šolskih prostorov in obšolskih površin (zelenice, igrišča, in parkirišče) po program in razporedu, ki ga pripravi vodstvo šole; • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.

Dežurstva • pred začetkom pouka; • med odmori med poukom – vsi zaposleni s povečano pozornostjo; • po koncu pouka. Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni: • na hodnikih in stopniščih;

38


• v učilnicah in avli; • v garderobiah in sanitarijah ter • na zunanjih površinah namenjenim za rekreacijo. Razpored dežurstev določa

pomočnica

ravnateljice.

Dežurstvo učiteljev Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno, hkrati pa da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. Dežurni učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda. Naloge dežurnih učiteljev: • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost; • nadzorujejo gibanje učencev po prostoru; • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci in opozarjajo na pomanjkljivosti; • spremljajo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja; • kontrolirajo garderobe učencev. Naloge dežurnega učitelja med kosilom: • skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico; • skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico; • skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja; • skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano; • skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili; • skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico. Dežurni učitelj ima med kosilom pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili. Naloge dežurnega učitelja med kosilom opravlja učitelj OPB, v kolikor to dopuščajo okoliščine pa tudi učitelj v varstvu vozačev. Dežurnemu učitelju v jedilnici pomaga/ta dežurni/a učenc/a. Dežurstvo učencev Učenci od 1. do 9. razreda opravljajo dežurstva (reditelji) v učilnici, avli, na hodnikih, garderobah. Poimenski seznam izdela razrednik. Dežurstvo poteka od 7. 50 do 14. 10 ure oz. v času pouka razreda. Dežurstvo v razredu – rediteljstvo Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva dežurna učenca, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna (v izjemnih primerih) in imata sledeče naloge: • skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen; • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico; • po malici poskrbita za čistočo in urejenost učilnice; • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine;

39


• • • • •

javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine; če učitelja ni k pouku 5 minut po zvonjenju, mora dežurni učenec učiteljevo odsotnost javiti v tajništvu šole; na začetku vsake ure javita učitelju manjkajoče učence in ga obvestita o drugih spremembah v razredu; ugašata luči, ko učenci zapustijo razred, oziroma če po nepotrebnem gorijo; opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost razrednik ali posamezni učitelj.

Dežurstvo v šolski avli Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 7., 8. in 9. razreda, po vnaprej določenem razporedu, in sicer od 7.50 do 14.10 ure, razen ko ima dežurni učenec pouk izbirnega predmeta. Pred dežuranjem se dežurni učenec javi pri pedagoginji in dvigne dežurni list. Dežurne učence na dežurstvo pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z nalogami dežurnega učenca. V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežurni, za zamenjavo poskrbi razrednik ali jo dovoli učitelj predmeta, pri katerem bo učenec odsoten. V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega učenca ne zaupa: • v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka težave še poglobila; • v primeru, če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečen vzgojni opomin ali pogosto krši določila hišnega reda; • v primerih, ko je pri učencu zabeležena večja odsotnost od pouka; • v ostalih primerih, po presoji razrednika. Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka. Dežurni učenec o svojem delu vodi zapis: zabeleži opažanja, podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva, opravljene naloge ipd. Naloge dežurnega učenca so: • obiskovalcem šole daje osnovne informacije ter jih pospremi do želene osebe; • vse obiskovalce zapiše v dežurni list; • zapiše vse izhode učencev iz šole v času pouka; • skrbi za red in čistočo v avli in pritličju hodnika; • skrbi za ključ garderobe, ki ga dobi pri pedagoginji; • učenca, ki potrebuje stvari iz garderobe, pospremi v garderobo in jo z njim hkrati zapusti ter zaklene; • ugaša luči; • skrbi za obiskovalce; • upošteva navodila dežurnega učitelja in drugih delavcev šole; • dežurstvo se lahko zamenja z drugim učencem le z dovoljenjem razrednika; • dežurni učenec je dolžan prepisati snov tistega dne, ko dežura in narediti domačo nalogo; • dežurni učenec ne čečka po dežurnih listih;

40


• poskrbi, da vsi razredi dobijo okrožnico; • opravlja druge naloge po določitvi delavcev šole. Po končanem dežurstvu vrne dežurni list v tajništvo šole oz. pedagoginji. Po končanem dežurstvu učencev v oddelku, dežurni učenci poročajo o svojem delu na razrednih urah. Dežurstvo hišnika Zaradi zagotavljanja varnosti dežurnih učencev in urejanja šolskega reda, opravlja hišnik obhode in dežurstvo: • pred poukom; • po pouku in • z obhodi v šolskem prostoru.

Šolska prehrana Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja med obroki. Šolska kuhinja Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme. Malica v razredu Malico prinašajo v oddelke učenci, ki jih določi razrednik (reditelja ali reditelje za malico). Dežurna učenca oddelka s pomočjo učitelja skrbita, da se: • prevzame malico po končani 2.šolski uri oz. ob 8. 30 (1. razred); • malico razdeli na kulturen način; • po malici vrne posodo in ostanke malice (ločeno čisto in ostanke) v kuhinjo; • po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očisti učilnico. Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki poučujejo 2. šolsko uro v razredu do razdelitve malice, nato pa dežurni učitelj. Kosila Učenci in učitelje morajo upoštevati: • urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom; • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter • pravila ravnanja, obnašanja v avli med kosilom. Jedilnik za 14 dni je objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole.

Vzdrževanje garderobe Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi. Učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi. Urejenost razrednih garderob preverja razrednik, hišnik, čistilka, dežurni učenec.

41


Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval izprazniti razredno garderobo in jo očistiti. Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic. Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar. Vsi učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

Ostala določila hišnega reda Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi tudi med šolskim letom. Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil. Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole. Za prezračevanje učilnic skrbijo hišnik, čistilke, med poukom pa samo učitelji. Žvečenje žvečilnih gumijev je med poukom prepovedano. Učenci zaposlene na šoli vikajo. Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na hodniku nižjih razredov. Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice. V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole. V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu.

Skrb za čisto in urejeno okolje • • • • • • •

odpadke ločujemo in mečemo v ustrezne posode; skrbimo za šolsko imovino in jo ne uničujemo; po stenah, klopeh in tleh ne pišemo in jih kako drugače ne uničujemo; skrbimo za higieno v sanitarijah; toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko in racionalno; posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju; ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke pospravijo.

42


PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVNE ŠOLE ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN Na podlagi 60.e člena Zosn-UPB3 (Ur. list 81/06 in 102/07), mnenja učiteljskega zbora z dne 18. 6. 2009, sveta staršev z dne 2. 7. 2009 ter na osnovi Vzgojnega načrta OŠ Komen je svet šole, na predlog ravnateljice, dne 10. 7. 2009 sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA UVOD Šolski red določa pravila življenja in vedenja v šoli. Določila šolskega reda so obvezujoča za vse, ki se nahajajo v šolskih prostorih in okolici šole (določeno s hišnim redom). V šolskem redu so natančneje določene: • dolžnosti in odgovornosti učencev; • načini zagotavljanja varnosti; • pravila obnašanja in ravnanja; • vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil; • organiziranost učencev; • opravičevanje odsotnosti ter • sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Učitelji, učenci in starši so bili ob pričetku šolskega leta na uvodnih sestankih seznanjeni z določili šolskega reda. Dokument je objavljen tudi na spletni strani šole in v Šolski publikaciji. Oddelek se lahko dogovori za dodatna pravila oddelka, ki pa ne smejo biti v nasprotju s šolskim redom.

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV Dolžnosti in odgovornosti učencev so, da: • redno in točno prihajajo k pouku ter so nanj pripravljeni; • v šolo prinašajo šolske potrebščine, pišejo domače naloge in opravljajo druge obveznosti, ki jih zahteva učni proces; • izpolnjujejo učne in druge šolske obveznosti; • izpolnijo osnovnošolsko obveznost; • upoštevajo navodila učiteljev in drugih delavcev šole ter jih ne ovirajo in ne motijo pri delu; • v šolo prihajajo primerno oblečeni, v šolskih prostorih so preobuti v šolske copate; • skrbijo za svojo, tujo in šolsko lastnino, z njo odgovorno ravnajo in je ne namerno poškodujejo; • imajo prijazen odnos do sebe, drugih in okolja;

43


• • •

• • • • •

spoštujejo vsakega učenca in učitelja; morebitne spore rešujejo na miren način s pogovorom in po potrebi zaprosijo za pomoč učitelja; v primeru kakršnegakoli nasilja (fizično, psihično, spolno) nad komerkoli, so to dolžni sporočiti učiteljem ali ostalim delavcem šole (osebno, preko staršev, anonimno, telefonsko); v šoli in izven šole skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole; sodelujejo pri dogovorjenih skupnih akcijah in dejavnostih; sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice; držijo se pravil šolskega in hišnega reda ter drugih dogovorov, sprejetih na nivoju šole, oddelka ali posameznega učenca oz. skupine učencev; odgovorno in dostojno zastopajo šolo pri vseh organiziranih oblikah.

NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI Za zagotavljanje varnosti učencev v šoli in v vseh organiziranih oblikah šola izvaja: Preventivne aktivnosti • šola seznanja učence s pravicami in dolžnostmi s posebnim poudarkom na varovanju pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo; • preprečuje učencem dostop do nevarnih naprav in snovi in jih usposablja za varno uporabo naprav, pripomočkov in opreme; • usposablja delavce za varno delo in zagotavlja varno izvajanje VI dejavnosti; • zagotavlja varnost objektov, opreme, strojev, učil v skladu z veljavnimi standardi; • varuje osebne podatke; • zagotavlja ustrezno število spremljevalcev na vseh organiziranih aktivnostih v skladu z veljavnimi standardi in normativi; • seznanja učence in starše z načrtom varnih poti; • seznanja učence s pravili varstva pri delu – učenju; • opozarja učence, da ne tekajo po šolskih prostorih, ki temu niso namenjeni; • zagotavlja učencem ustrezno opremo pri urejanju šole in okolice šole ter poskrbi, da imajo primerno opremo pri izvajanju posameznih VI dejavnosti (gospodinjstvo, tehnika in tehnologija itd.). Druge aktivnosti • določi čas in način prihodov in odhodov učencev v šolo in iz šole; • organizira dežurstvo v prostorih šole in na šolskih površinah v času pouka; • izvaja ukrepe v primeru nezgod in epidemij; • izvaja kontrolo vstopa obiskovalcev v šolo v času pouka.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V šoli bomo gojili zlato pravilo etike: »Z drugimi ravnaj tako, kot bi želel, da drugi ravnajo s tabo.« V vseh medsebojnih stikih bomo upoštevali pravila lepega vedenja (bonton) ter šolske in oddelčne dogovore. Gojili bomo prijaznost, spoštljivost, strpnost, vljudnost ter prevzemali

44


odgovornosti za lastna dejanja. Spore bomo reševali sproti in na primeren (miren) način oz. z ustreznimi oblikami (mediacija, restitucija). Na šoli bomo pazili na primerno vedenje in govorjenje, tj. pozdravljanje, zahvale, opravičila in ne bomo uporabljali kletvic in neprimernih izrazov. Učenci v šoli odrasle vikajo in se do njih spoštljivo vedejo. Vzdrževanje reda in čistoče Po prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. Zunanja oblačila in obutev puščajo v svojih garderobnih omaricah. V šoli so prepovedana vsakršna pokrivala, rokavice. Vsak učenec je odgovoren za čistočo šolskega prostora. Na območju šole in površin, ki sodijo v šolski prostor, odpadke mečemo v koše za smeti – ločeno papir, plastiko in ostale odpadke. Urejenost in čistoča šolske stavbe ter njene okolice sta merilo naše kulture, zato se trudimo za estetski videz šole. Organiziramo dežurstvo zelenih straž po oddelkih. Njihovo izvajanje spremlja hišnik. Odgovoren odnos do šolske in tuje lastnine Učenci varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole oz. opremo v šolskih prostorih in okolici. Namerno ne poškodujejo lastnine drugih učencev in delavcev šole. V primeru namernega poškodovanja tuje lastnine v sodelovanju s starši povrnejo škodo. Načini zagotavljanja varnosti Za varno okolje v šoli smo odgovorni vsi delavci šole, učenci in starši. V času pouka in drugih dejavnosti so za učence odgovorni učitelji oz. izvajalci dejavnosti. Za zagotavljanje varnosti na šolskih hodnikih, v večnamenskem prostoru, med odmori in pred poukom skrbijo vsi učitelji, še zlasti dežurni učitelji. Na igrišču/dvorišču so za varnost zadolženi učitelji, ki učence tja pripeljejo. Ravnanja pri pouku Pouk je glavna dejavnost šole. Vsak učenec naše šole ima pravico, da je deležen kvalitetnega pouka in da optimalno izkoristi čas v šoli. Za pripravo kvalitetnih ur je zadolžen učitelj, pri čemer se zavedamo, da lahko tak pouk izvaja le s sodelovanjem učencev, ki dosledno spoštujejo pravila vedenja med poukom. O teh se učitelj z učenci pogovori na uvodni uri ob začetku šolskega leta, po potrebi pa jih na pravila opomni tudi kasneje. Prihajanje učencev in izvajalcev programa v šolo V šolo prihajamo največ 15 in najmanj 10 minut pred začetkom vzgojno-izobraževalnega dela, razen učencev vozačev in učencev v jutranjem varstvu (ostali učenci pa ozjemoma, po dogovoru s starši). Učenci počakajo do zvonjenja v večnamenskem prostoru, po potrebi obiščejo knjižnico, tajništvo, pedagoginjo. Učilnice odklepajo učitelji in jih v 5-minutnih odmorih v prvem nadstropju tudi zaklepajo. Učilnice do 5. razreda odpre zjutraj snažilka. Vanje vstopajo učenci ob 7.55. Učilnico zapre učiteljica, ki zadnja zapusti razred. Pri pouku upoštevamo naslednje dogovore • v razred prihajamo točno (učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro); • učenci se umirijo in pozdravijo učitelja;

45


• • • • • • • • •

v primeru morebitne zamude učenci potrkajo na vrata učilnice, pristopijo k učitelju in se opravičijo; če učitelja 5 minut po zvonjenju še ni v razredu, učenci to sporočijo v zbornico oz. tajništvo šole in se pozanimajo, ali imajo nadomeščanje ure; med poukom učenci sedijo na svojih mestih in ne zapuščajo učilnice (razen v posebnih primerih z dovoljenjem učitelja); učenci k pouku pridejo pripravljeni, med poukom upoštevajo učiteljeva navodila za delo, aktivno sledijo in sodelujejo pri pouku; učenci poslušajo drug drugega, ne klepetajo ali kako drugače motijo pouka; učenci med poukom ne uporabljajo mobilnih telefonov ali drugih elektronskih naprav; učenci med poukom ne uživajo hrane; učenci učilnico zapustijo takrat, ko učitelj zaključi pouk; v primeru suma zlorabe, kraje, posedovanja nevarnih predmetov, lahko učitelj brez prisotnosti staršev pregleda učenčevo torbo – nahrbtnik.

Pravila vedenja med odmori Odmori so namenjeni sprostitvi, opravljanju osebnih potreb (stranišče, pitje vode ipd.) ter pripravi na pouk oz. naslednjo uro. Med odmori so učenci od 1. do 5. razreda praviloma v svojih učilnicah, medtem ko starejši učenci zaradi menjave učilnic odmor preživijo na hodniku. Vsi učenci pazijo na red in čistočo na hodnikih in na straniščih. S papirjem, vodo in elektriko ravnajo čim bolj varčno. Na straniščih se ne zadržujejo dalj, kot je to potrebno. Za varnost na hodnikih skrbijo vsi učitelji, še zlasti dežurni učitelji. Učenci po hodnikih ne tekajo in se ne prerivajo ter opozorijo dežurne učitelje na vsako dogajanje, ki ni v skladu s šolskim in hišnim redom. Učenci malicajo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, ki je imel z njimi pouk drugo šolsko uro. Učenci, ki so zaradi narave dela ločeni po nivojih, malicajo po dogovoru v eni učilnici, ob prisotnosti učitelja. Skupino učencev pripelje v dogovorjeno učilnico drugi učitelj. Učenci, ki so imeli drugo uro športno vzgojo, tehniko in tehnologijo in likovno vzgojo malicajo v večnamenskem prostoru ob prisotnosti učiteljev, ki so imeli pouk 2. šolsko uro. Vsi učenci si pred obroki umijejo roke. Učenci malicajo na svojih mestih, na pogrinkih in nato za seboj pospravijo. Dežurni učenci vrnejo prazne posode in ostanke hrane v posebej za to pripravljenih posodah (kuharice jih priložijo poleg malice) v kuhinjo ter preverijo, če so mize pospravljene. Pri kosilu so dežurni učitelji podaljšanega bivanja, ki v času svoje prisotnosti pazijo na red v času prehranjevanja. Prisotni učitelji v jedilnici imajo pravico, da prekinejo izdajanje hrane ali odstranijo posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnaša v skladu s pravili ali navodili učiteljev. Pravila vedenja v posameznih šolskih prostorih natančneje določa Hišni red.

46


Pravila vedenja po končanem vzgojno-izobraževalnem delu in na šolskem avtobusu ter kombiju Učenci domačini po pouku zapustijo šolski prostor. Učenci vozači se zberejo v vnaprej določenem prostoru pri učitelju v varstvu vozačev. Učenci v varstvu vozačev se v dogovoru z učiteljem lahko zadržujejo še v knjižnici. Na prevoz učenci z učiteljem počakajo na za to dogovorjenem mestu pred šolo. Med čakanjem je prepovedano lovljenje in tekanje. Učenci v prevozno sredstvo vstopijo, ko se le-to ustavi in jim voznik to dovoli. Med vožnjo sedijo na svojih mestih, so pripeti z varnostnim pasom (kjer je vgrajen), ne vpijejo, se ne prerivajo ter ničesar ne mečejo skozi okno. Učenci upoštevajo navodila voznika in ga ne motijo pri vožnji. Izstopijo na določeni postaji in so previdni pri prehodu čez cesto. Učence 1. razreda spremljajo v šolo in iz nje odrasle osebe oz. osebe, starejše od 10 let. Starši so odgovorni za otrokovo varnost in mu udeležbo v cestnem prometu lahko dovolijo šele, ko se otrok odgovorno obnaša oz. upošteva pravila šolskega prevoza (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen). V primeru neprimernega vedenja učenca na kombiju voznik o tem obvesti šolsko pedagoginjo, ki vzgojno ukrepa. Če se neprimerno vedenje ponavlja in učenec ogroža svojo ali tujo varnost, lahko voznik ustavi vozilo na primernem mestu in pokliče v tajništvo šole. Šola obvesti starše otroka, kje je ustavljeno vozilo. Ko le-ti tam prevzamejo otroka, se prevoz nadaljuje. Naslednji dan se na šoli sestanejo vsi vpleteni in se dogovorijo o nadaljnjih sankcijah, v kolikor so te potrebne. Pravila vedenja na dnevih dejavnosti Na vseh organiziranih dnevih dejavnosti izven šole (športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, tabori, šole v naravi itd.) učenci upoštevajo splošna pravila lepega obnašanja ter se ravnajo po navodilih učiteljev spremljevalcev in zunanjih izvajalcev. Na dnevih dejavnosti veljajo enaka pravila kot v šoli. Dnevi dejavnosti so sestavni del rednega pouka, zato je udeležba obvezna. Če učenci že vnaprej vedo, da bodo zaradi opravičljivega razloga odsotni, vodji dejavnosti predhodno prinesejo opravičilo. V primeru plačljive dejavnosti to sporočijo tudi v tajništvo šole, in sicer vsaj 3 dni pred izvedbo, sicer kljub neudeležbi poravnajo stroške dejavnosti. V primeru, da želi učenec predhodno zapustiti dejavnost, lahko to stori le, če učitelju spremljevalcu poda pisno obvestilo staršev. Vedenje učencev mora biti primerno glede na kraj obiska in ne sme kvariti ugleda naše šole. Strogo prepovedano je zapuščanje svoje skupine brez vednosti učitelja spremljevalca in vsakršno vedenje, ki ogroža varnost učenca ali ostalih. Učenci morajo imeti primerna oblačila in obutev glede na dejavnost in navodila vodje dejavnosti. Če bi udeležba učenca na dejavnosti zaradi neustrezne opreme po mnenju vodje dejavnosti utegnila ogroziti njegovo varnost, učenec ostane v šoli, zanj pa se organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces. V primeru organiziranega prevoza učenci poskrbijo za čistočo avtobusa in kombija ter pospravijo za seboj. Med vožnjo ne uživajo hrane in pijače. V primeru morebitne materialne škode le-to poravnajo starši učenca.

47


Prepovedi Z namenom zagotovitve varnosti, reda, spoštljivega odnosa in dobrega počutja vseh v šoli in na območju šolskega prostora veljajo naslednje prepovedi: • neopravičeno izostajanje od pouka; • nasilno vedenje nad učencem šole ali zaposlenim (fizično, psihično, spolno nasilje); • ogrožanje življenja, zdravja in lastne varnosti ali varnosti drugih (učencev, strokovnih delavcev šole, staršev); • namerno uničevanje, skrivanje ali prilaščanje lastnine učencev, delavcev šole ali obiskovalcev ter šolske opreme; • odtujevanje lastnine šole, delavcev, učencev, zunanjih sodelavcev ali obiskovalcev šole; • prinašanje, ponujanje in prodaja hladnega orožja; • snemanje s fotoaparati ali mobilnimi telefoni brez soglasja delavcev šole ter objavljanje teh posnetkov v javnosti; • prinašanje in uporaba pirotehničnih sredstev; • kajenje, uživanje, posedovanje ali preprodaja alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi ter napeljevanje ostalih učencev k temu; prav tako je prepovedano prinašanje naštetih sredstev in snovi ter prihod v šolo, njeno okolico ali k izvenšolskim dejavnostim pod vplivom teh snovi; • prepovedano polivanje, oblivanje, škropljenje z vodo ter metanje vodnih balonov; • popravljanje ali vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola.

Učenec, ki ne upošteva zgoraj navedenih prepovedi, krši šolski red. Vsak delavec šole se je dolžan vzgojno odzvati na te kršitve ter o njih obvestiti razrednika in po potrebi tudi svetovalno službo ali vodstvo šole, ki ustrezno ukrepajo. Pri zgoraj naštetih prepovedih načelo postopnosti ne velja.

VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, vodenjem učenca/cev in iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja, pri čemer sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole. Univerzalna posledica kršitev določenega pravila ne obstaja, zato se v primeru kršitve strokovni delavec odloči za vzgojni ukrep, izbran iz nabora ukrepov v Vzgojnem načrtu. O obravnavi manjših kršitev pravil, ko učenec ne upošteva dogovorjenih pravil in odgovornosti (npr. nepripravljenost na pouk) se individualno odločajo učitelji, in sicer glede na osebnostne značilnosti in razvojno stopnjo učenca, okoliščine, predhodne izkušnje ipd. Manjše kršitve pravil, ki jih učitelji, učenci in starši naše šole vidimo kot bolj aktualne, so zapisane v spodnji tabeli.

48


KRŠITEV

RAVNANJE OB KRŠITVI

učenec med poukom ne zapisuje snovi ali • ne dela domačih nalog

učenec po končanem pouku po dogovoru s starši pri strokovnem delavcu napiše snov, ki je ni med poukom ali opravi domačo nalogo

učenec nespoštljivo ravna s hrano in šolsko lastnino

• • •

učenec za seboj pospravi in počisti; dodatno tedensko dežurstvo pri malice; popravi ali poravna škodo.

učenec neredno obiskuje dopolnilni in dodatni pouk

obvestilo staršem o dolžnosti obiskovanja dop. in dod. pouka; neopravičene ure.

zamujanje k pouku (ko je učitelj že v razredu)

• • •

opravičilo učitelju; dodatno tedensko dežurstvo pri malice; za zamude, ki so večje od 10 min. neopravičena ura.

učenec uničuje rastline v šoli in okolici ter se nespoštljivo obnaša do živali

• • • •

učenec za seboj pospravi in počisti; dodatno tedensko dežurstvo pri malice; urejanje zelenic, zalivanje; poravnava škode.

V primeru večjih kršitev pravil (ko se manjše kršitve pravil ponavljajo ali učenec ne upošteva šolskih prepovedi) se uporabljajo vzgojni postopki, namenjeni zaščiti pravic drugih in poglobljenemu reševanju problema s svetovanjem in usmerjanjem učenca.

49


KRŠITEV

RAVNANJE OB KRŠITVI

uporaba mobilnega telefona ali drugih elektronskih naprav med poukom;

nasilno vedenje (fizično, psihično, spolno), izsiljevanje in/ali ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih (učencev, zaposlenih), povzročitev materialne škode

Po zahtevi učitelja po takojšnji prekinitvi nasilnega vedenja so možna naslednja vzgojna ravnanja: • poravnava škode; • če učenec po zahtevi učitelja ne preneha z nasilnim vedenjem, se takoj obesti starše; • učenca, udeležena v konfliktu, napišeta poročilo o konfliktu; • učenec opravi družbeno koristno delo • strokovni delavec, ki je učencu odvzel nevarno napravo ali predmet (ostri, eksplozivni predmeti ipd.), o tem isti dan obvesti starše in jih pozove k prevzemu le-tega; • spremstvo udeleženih v svetovalno službo, kjer se pogovorijo o problemu; • povečan nadzor nad učencem → dodatno spremstvo med odmori ali na dnevih dejavnosti organiziranje nadomestnega vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli → ko gredo drugi na izven šolsko dejavnost; • vzgojni opomin.

nedovoljeno snemanje, javno objavljanje posnetkov

• • •

50

učitelj napravo učencu odvzame, starši jo lahko prevzamejo pri pedagoginji, vodji podružnice ali ravnateljici.

odstranitev oz. izbris posnetka; javno opravičilo; vzgojni opomin.


učitelj presede učenca; razgovor po pouku (razjasnitev problema, dogovor o spremembi vedenja); zadržanje po pouku, da opravi delo, ki ga ni med poukom (v dogovoru s starši); organiziranje učenja in dela izven učne skupine (kadar učenec s svojim vedenjem kljub zgornjim ukrepom nadaljuje z onemogočanjem izvajanja pouka; v tem času pod nadzorom strokovnega delavca ali opravlja šolsko delo ali pa se pogovori o problemu in vedenju, zaradi katerega ni bil pri pouku; učitelj, ki je uporabil ta ukrep, praviloma še isti dan preveri delo učenca, se z njim pogovori o vzrokih težav in se dogovori o pravilih vedenja v prihodnje); vzgojni opomin.

kraje lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole

• • •

poravnava škode; javno opravičilo; vzgojni opomin.

kričanje, tekanje, prerivanje, preklinjanje po hodniku

• • •

vpis v zvezek; razgovor; vzgojni opomin (po 5 vpisih).

1–3 neopravičene ure

ustno opozorilo razrednika ter obvestilo staršem.

5 neopravičenih ur

individualiziran vzgojni načrt z ukrepi za odpravljanje neopravičenih odsotnosti (razrednik starše povabi na razgovor, da mu pojasnijo vzroke izostankov učenca in jim razloži, da bo učencu izrečen vzgojni opomin, če se bo neopravičeno izostajanje nadaljevalo).

občasni neupravičeni izostanki nad 12 ur oz. strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur

vzgojni opomin in dopolnitev individualiziranega vzgojnega načrta z dodatnimi ukrepi za odpravljanje neopravičenih odsotnosti; obvestilo staršem.

motenje pouka

• •

• •

51


25 in več neopravičenih ur

prijava staršev ustrezni instituciji (plačilo globe za prekrške).

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa. Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. Izostanke učenca učitelji evidentirajo, razrednik pa o izostankih obvesti starše. V izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin lahko ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oz. svetovanje. Učitelji o težavah z učenci sproti obveščajo razrednika (ustno in pisno z vpisi v vzgojno mapo oddelka), le-ta pa starše na govorilnih urah ali sprotno, tj. telefonsko. Pri ravnanju ob kršitvah pravil se upošteva načelo POSTOPNOSTI REAGIRANJA. •

učitelj rešuje problem z učencem, po potrebi pa tudi s starši tako, da ga povabi na pogovor, v katerem skuša doseči dogovor. Učitelj učenca opozori na kršitev pravil, njegovo odgovornost za dejanje in posledice le-tega ter se z njim dogovori za drugačno ravnanje v prihodnje oz. poravnavo škode, kjer je to možno; če se težave ponavljajo oz. stopnjujejo in učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem pri obravnavi problema sodeluje razrednik z rednimi, vnaprej dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, starši (dnevno, tedensko, mesečno ipd.) za spremljanje napredka; če se težave ponavljajo oz. stopnjujejo in učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem, razrednikom in starši, pri obravnavi problema sodeluje šolska svetovalna služba s svetovalnim pogovorom in rednimi, vnaprej dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, razrednikom, starši za spremljanje napredka; če se težave ponavljajo oz. stopnjujejo in učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem, razrednikom, svetovalno službo in starši sodeluje pri obravnavi vodstvo šole z rednimi, vnaprej dogovorjenimi stiki z učencem, učiteljem, razrednikom, starši, svetovalno službo za spremljanje napredka.

Vzgojni opomini Če učenec ne upošteva opozoril učitelja, ne izraža pripravljenosti za sodelovanje, še naprej krši pravila šolskega reda in ne izboljša svojega vedenja oz. ko vzgojna ravnanja ob predhodnih kršitvah niso dosegla vzgojnega namena, na šoli postopamo po naslednjih korakih: • POGOVOR S STARŠI PRED VZGOJNIM OPOMINOM: pogovor razrednika s starši in učencem; • POGOVOR S SVETOVALNO SLUŽBO PRED VZGOJNIM OPOMINOM: pogovor razrednika in svetovalne službe s starši in učencem; • POGOVOR Z RAVNATELJICO PRED VZGOJNIM OPOMINOM: pogovor ravnateljice s starši, prisoten je tudi razrednik in učenec;

52


1. VZGOJNI OPOMIN – v 10 delovnih dneh od izreka opomina se za učenca pripravi individualiziran vzgojni načrt; začasen odvzem statusa športnika, kulturnika ali kombiniranega statusa; 2. VZGOJNI OPOMIN – dopolnitev individualiziranega vzgojnega načrta (lahko tudi premestitev v drug oddelek) ter opozorilo staršem, da lahko ob naslednjem vzgojnem opominu učenca prešolamo na drugo šolo; začasen odvzem statusa športnika, kulturnika ali kombiniranega statusa; 3. VZGOJNI OPOMIN – možnost prešolanja učenca brez soglasja staršev; v tem primeru za učenca individualizirani vzgojni načrt pripravi nova šola.

Vzgojni opomin se za posameznega učenca izreče največ trikrat v šolskem letu. Strokovni delavec šole razredniku poda obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina. Razrednik preveri, katera pravila so bila kršena ter kateri vzgojni ukrepi in dejavnosti so bili za učenca že izvedeni, nato opravi razgovor z učencem in starši. V nasprotnem primeru pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru, ki izreče vzgojni opomin. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, tudi o tem seznani učiteljski zbor. Z razrednikom sodeluje svetovalna služba, po potrebi pa tudi drugi strokovni delavci šole. Vzgojni opomini se evidentirajo v mapi vzgojnih opominov oddelka (podrobnejše usmeritve glede postopka izrekanja so v Pravilniku o vzgojnih opominih, Ur.l. RS 76/2008). Z individualiziranim vzgojnim načrtom želimo učencu pomagati doseči pozitivne spremembe na področju vedenja, v načinih zadovoljevanja lastnih potreb ter upoštevanja potreb in pravic drugih (npr. do nemotenega učenja in dela, varnosti). Individualizirani vzgojni načrt tako vsebuje: • jasen opis problema; • jasen opis ciljev učenja in vedenja, • načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti; • strinjanje učenca, staršev in delavcev šole o lastnih nalogah in obveznostih, ki izhajajo iz uresničevanja načrta; • morebitne izjeme in odstopanja od dogovorjenih pravil; • način spremljave izvajanja načrta; • posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega. Koordinator individualiziranega vzgojnega načrta je razrednik, pri pripravi pa sodelujejo: • učenec; • svetovalna služba; • starši; • učitelji, pri katerih učenec izraža težave; • po potrebi tudi zunanji sodelavci.

53


Če učenec po 3 vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, ter če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oz. drugih, lahko šola brez soglasja staršev PREŠOLA UČENCA na drugo šolo. Pred tem si šola pridobi mnenje Centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih institucij. Razrednik staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede ime druge šole ter datum vključitve v to šolo. Prešolanje učenca na drugo osnovno šolo iz učnih, vzgojnih ali drugih razlogov lahko poteka tudi na zahtevo staršev ali z njihovim soglasjem.

ORGANIZIRANOST UČENCEV Oddelčna skupnost Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki se na začetku šolskega leta dogovorijo o predstavniških organih in jih izvolijo (npr. predsednik razreda, tajnik, blagajnik, predstavnik za šolsko skupnost, predstavnik za šolski parlament), preko katerih uveljavljajo svoje pravice. Razrednik in učenci se dogovorijo tudi o morebitnih ostalih funkcijah in organih v oddelku, ki zagotavljajo uspešno in nemoteno delo oddelčne skupnosti. Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev. Predlogi aktivnosti za boljše delo na nivoju oddelčne skupnosti: • sodelovanje z razrednikom pri pripravi vzgojnega načrta oddelka; • podaja predlogov za tematske vsebine razrednih ur; • organiziranje medsebojne pomoči pri učenju oz. drugih težavah; • obravnava kršitev šolskega reda in predlaganje načinov ukrepanja; • podaja pobud in predlogov v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti; • podaja predlogov za pohvale, priznanja in nagrade učencem; • organizacija različnih akcij in prireditev ter • opravljanje drugih nalog, s katerimi bodo obogatili vsebino življenja in dela v oddelku. Šolska skupnost Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti od 2. do 9. razreda preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost, ki pod vodstvom mentorja opravlja naslednje naloge: • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola; • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja na morebitne kršitve pravic učencev; • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej; • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem ter • opravlja druge naloge, za katere se učenci dogovorijo z mentorjem.

54


Šolski parlament Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Člani šolskega parlamenta vodijo razgovore sošolcev na razrednih urah, predstavijo njihova mnenja na sestankih šolskega parlamenta ter izvolijo tri predstavnike, ki jih zastopajo na območni ravni, in enega predstavnika za medobčinski parlament. Učiteljski zbor in svet staršev vsaj enkrat letno obravnavata predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v šolski skupnosti ali šolskem parlamentu. Pobude in predloge lahko podajo učenci tudi anonimno po telefonu ali v šolski nabiralnik.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učitelj na začetku ure v dnevnik vpiše manjkajoče učence, ki mu jih sporoči reditelj. Odsotnost učenca od posamezne ure se vodi na posebnem listu, ki je priloga dnevniku. Starši so dolžni še isti dan sporočiti v tajništvo otrokov izostanek. Straši so dolžni najkasneje v petih dneh po izostanku učenca opravičiti njegovo odsotnost, razen v primeru napovedane odsotnosti, sicer jih šola pozove, da izostanek pojasnijo. Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, obvesti o tem starše. Če razrednik ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ravna v skladu s temi pravili. V primeru izostanka učenca starši poskrbijo, da slednji nadoknadi manjkajočo učno snov.

SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah nezdravih navad in razvad. Pri tem sodeluje z zdravstvenimi zavodi. Z Zdravstvenim domom Sežana sodeluje pri izvajanju zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških in zobozdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Na področju zdravstvenega varstva učencev šola sodeluje s starši, tako da: • jih obvešča o zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev, • jih obvešča o preventivni akciji Za čiste zobe, • jih obvešča o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času bivanja v šoli.

VARSTVO PRAVIC UČENCEV Če učenec meni, da so bile njegove pravice kršene, lahko na to sam ali njegovi starši glede na vrsto in stopnjo kršitve pisno opozori razrednika, šolsko svetovalno službo, ravnatelja ali svet šole. Učenec oz. starši imajo pravico, da najkasneje v 30 dneh od vložitve opozorila dobijo odgovor. Če odgovora ne dobi/jo v 30 dneh oz. z njim ni/so zadovoljni, lahko poda/jo pobudo za inšpekcijski pregled. Ugovor se lahko poda na zapisnik pri ravnateljici oz. se ga pošlje po pošti v 8 dneh po prejetju odločitve. O ugovoru odloča pritožbena komisija.

55


PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UR.List RS, št. 75/04) se uporablja do uveljavitve Pravil šolskega reda, vendar najkasneje do 31. 8. 2009. Do tega datuma se izbrišejo vsi vzgojni ukrepi, izrečeni na podlagi omenjenega pravilnika. Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnateljice, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev. Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, kot je bil sprejet akt. Pravila šolskega reda se objavijo v šolski pubikaciji in na spletni strani šole. Pravila šolskega reda je sprejel svet šole na korespondenčni seji dne 10. 7. 2009 in se začno uporabljati 1. septembra 2009. Predsednica Sveta šole: Andreja Rustja

56


VODNIK ZA REŠEVANJE PROBLEMOV Ko v šoli ali doma pride do problema, je najpomembnejše, da se težave zavemo in jo želimo rešiti. Večino problemov lahko reši že iskren pogovor z nekom, ki mu zaupamo. In kaj storiš, če…….. …….. te nadleguje sošolec/drugi učenci? Jasno ga/jih opozori, naj te pusti/ijo na miru. Če tega ne upošteva/jo, takoj pokliči katerokoli odraslo osebo. Ko se nasilneš oddalji, poišči razredničarko/razrednika ali stopi v svetovalno službo. O dogodku se pogovori tudi s starši. …… vidiš nadlegovanje, izsiljevanje, nepravilnosti, ki jih počne/jo učenec/učenci? Učenca/ce opozori na nepravilnosti in mu/jim svetuj primerno vedenje. Če nasveta ne upošteva/jo, sporoči učitelju, razredniku, svetovalni službi ali ravnateljici. …… izgubiš svojo lastnino? O izginotju takoj obvesti dežurnega učitelja, razrednika, svetovalno službo. …… si pozabil/založil copate? Za simbolično izposojevalnino si jih lahko sposodiš v svetovalni službi in jih pred odhodom domov tam tudi vrneš. Po šoli hodimo preobuti, hoja v nogavicah ni niti zdrava niti higienična. ……si zamudil k pouku? Ko prideš v razred, se kar najmanj moteče opraviči učitelju in sedi na svoje mesto. ……si pozabil napisati domačo nalogo/si pozabil pripomočke za delo? Vsak lahko kdaj tudi kaj pozabi. Pazi, da se to ne bo zgodilo, če pa se že, se takoj na začetku ure iskreno opraviči učitelju, domačo nalogo pa napiši nato še isti dan tudi za včeraj. ….. ti kdo ponuja cigarete, alkohol, mamila? Odločno odkloni, saj si se odločil, da si frajer, ki tega zares ne potrebuje. Nasilnežu tudi povej, da boš o tem obvestil razrednika, svetovalno službo ali ravnateljico. …... si žrtev nasilja v družini? Nihče, tudi tvoji starši, nimajo pravice grdo ravnati s teboj, zato se o nasilju zaupaj odrasli osebi, ki ti bo lahko pomagala. Vedi, tudi nasilnež potrebuje pomoč in tvoja izpoved mu lahko pomaga k iskanju ustreznejših načinov reševanja osebnih problemov.

57


Sicer pa Pravilnik o postopkih medsebojnega obvešćanja in nudenja pomoči organov, organizacij ter nevladnih organizacij, ki delujejo na področju nasilja, šolo zavezuje, da smo ob vsakršni zaznavi nasilja dolžni, v čim krajšem času, najkasneje pa v treh dneh od seznanitve z okoliščinami, obvetiti Center za socialno delo oz. policijo. Pa še nekaj telefonskih številk, če jih boš morda potreboval: ustanova, oseba tel. številka Ministrstvo za šolstvo in šport 01 478 42 00 Zavod za šolstvo – OE Koper 05 610 06 00 Center za socialno delo Sežana 05 707 42 00 TOM 080 12 34 Policija 113 Gasilci 112 Društvo prijateljev mladine Sežana 05 734 14 86 Zdravstveni dom Komen 05 766 85 06 Zdravstveni dom Sežana-šol. dispanzer 05 731 14 34 Urad za delo Sežana 05734 43 16 AMR Nova Gorica 05 338 33 09 http://www.safe.si/

VSI SE BOMO V ŠOLI LEPO POČUTILI, ČE … se bomo med seboj pozdravljali, če bomo pozdravili vsakogar, ki ga bomo srečali; … bomo uporabili čarobne besede: oprosti, hvala, prosim; … bomo v drugih videli dobre stvari; … bomo znali oprostiti spodrsljaje sošolcev ali odraslih; … se po hodniku ne bomo prerivali in kričali; … bomo skrbeli za naše rastline in ribe; … bomo skrbno opravljali rediteljske dolžnosti, naloge Zelenih straž in naloge dežurnega učenca; … bomo verjeli, da se vsi na šoli trudijo v dobro tistih, ki so nam zaupani; … bomo znali na prireditvah upoštevati druge, poslušalce in nastopajoče; … bomo vedno in povsod pazili na ugled naše šole; … bomo vedno skrbeli za urejene in čiste šolske prostore; … bomo na tekmovanjih srčno in odgovorno tekmovali zase in za šolo; … bomo vse, karkoli bomo počeli, počeli s srcem.

58


Da ne pozabim

59


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE Antona Šibelja-Stjenka KOMEN

ŠOLSKO LETO 2010/2011 Izdala: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka KOMEN Odgovorna oseba: Nives Cek, ravnateljica Naslovnica: Plakat šole na Belem jezeru v Avstriji Oblikovala: Elizabetta Tenze, Grafitisk, Tomačevica pri Komnu Izvedba: Artpro d.o.o., Kamnik Naklada: 400 izvodov

Komen, avgust 2010

60

Publikacija 2010/11  

Publikacija za šolsko leto 2010/11

Advertisement