Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU MÄÄRUS LINNAMÄE

24. mai 2006 nr 16

Oru valla arengukava 2006-2012, arenguvisiooniga aastani 2016 Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 9, § 22 lõike 1. punkt 7, § 37 lõike 1 ning Oru Vallavolikogu 13. veebruari 2006 määruse nr 11 “Oru valla põhimääruse” § 24 lõike 1 punkt 7 alusel 1. Võtta vastu Oru valla arengukava 2006-2012, arenguvisiooniga aastani 2016 vastavalt lisale. 2. Tunnistada kehtetuks Oru Vallavolikogu 10.12.2002 määrus nr 2. 3. Määrus jõustub 29. mail 2006.a.

Ülo Loorens Vallavolikogu esimees


LISA Kinnitatud Oru Vallavolikogu 24. mai 2006.a määrusega nr 16

Oru Valla Arengukava

2006 – 2012 arenguvisiooniga aastani 2016

2006


Arengukava koostamise metoodika Käesolev arengukava on koostatud Oru vallale aastateks 2006 – 2012 arenguvisiooniga aastani 2016. Arengukava koostamise eesmärgiks oli põhiliste muutusvajaduste ning arengusuundade valimine ja nende põhjal realisatsiooniplaani koostamine. Arengukavas kirjeldatud valdkondade valiku puhul lähtuti teemadest, mis on olulised valla, kui terviku juhtimiseks ja arendamiseks. Nendeks valdkondadeks olid: Looduskeskkond Majanduskeskkond Elu- ja sotsiaalkeskkond Tehiskeskkond Arengukava koostamisel lähtuti kahest tasandist, mille abil oli kerge määratleda valla põhilisi arengusuundasid. Esiteks hetkeolukorra iseloomustus ja analüüs ning teiseks visioon ja arengueesmärgid. Nende tasandite vahele jääb muutusvajadus ehk tegevused, mida on vaja teha, et jõuda soovitud olukorrani. Muutusvajaduste analüüside tulemusena sündisid põhilised arendussuunad erinevatele valdkondadele. Arendussuundade ja muutusvajaduste põhjal on koostatud realisatsiooniplaan, kus on täpselt määratletud tegevused, mis on vaja sooritada, palju kulub selleks ressursse ning kes vastutavad. See loob selge ja mõõdetava plaani valla arendamiseks ning selleks vajaliku ressursside jaotuse.


Üldine iseloomustus Läänemaa põhjaosas, Lääne- Nigula kihelkonnas kujunenud Oru vald on läbi käinud pika arengutee. Oru valla territooriumil oli XVIII saj. teisel poolel Uugla, Keedika, Kärbla ja osalt Uuemõisa mõisa maad mitme külaga. Pärast Eesti taasiseseisvumist algas valdade taastamine. Nelikümmend aastat eksisteerinud Linnamäe külanõukogust tahtis rahvas luua jälle Oru valla. Tallinnas mõeldi aga teisiti ja 19. detsembril 1991 sünnitas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium Linnamäe valla. Pealinnas toimunud ristimine tekitas rahulolematust ja protestikirjad läksid Tallinna. 30.aprillil 1992 aastal nimetati Linnamäe vald ümber Oru vallaks. Seega on praegu Oru vallal kaks taassünnipäeva. Valla territoorium on 197,6 ruutkilomeetrit ning 01.01.2002 aasta seisuga 1038 elanikku. Vald piirneb Haapsalu lahe ning Noarootsi, Nõva, Risti, Taebla ja Ridala vallaga. Maakonnakeskus Haapsalu asub 13 km kaugusel ja pealinn Tallinn asub 80 km kaugusel valla keskusest. Valla territooriumi läbib kaks riikliku tähtsusega maanteed. Läänest itta läbib Haapsalu – Keila maantee ja edelast loodesse Nigula – Nõva maantee .Maantee äärde jäävad ka suuremad külad ja tihedam asustus. Vallas asub 15 küla: Auaste, Ingküla, Jalukse, Keedika, Kärbla, Linnamäe, Niibi, Oru, Mõisaküla, Salajõe, Saunja, Seljaküla, Soolu, Uugla ja Vedra. Valla keskus on Linnamäe külas.


Oru valla visioon aastani 2015 Soovitud olukord • Looduskeskne elukeskkond • Kvaliteetne õppekeskkond • Palju võimalusi vaba aega veeta • Aktiivseid inimesi (eestvedaja) • Mere võimaluste kasutamine (ekspluateerimine) • Linnamäe positsiooni parem kasutamine • Turism tooks tulu • Uued elamupiirkonnad • 25 uut perekonda • Väikesed ja keskmised ettevõtted (teenindus, puit, põllumajandus) • Juurdepääsu kvaliteedi parandamine (infra, ühistransport, logistika) • Kvaliteetne infolevi kogu valla piires • Teenuste kättesaadavus piirkondades (teeninduskeskus) • Turvaline elukeskkond • Väärtustada kultuuripärandit • Tehisjärv – puhkekeskus, atraktsioonid • Rahvusvaheline loomekeskus • Elujõulised külad • Observatoorium kooli juurde

Mittesoovitud olukord • Elanikkonna vähenemine • Kontrollimatu maavarade kaevandamine • Administratiivne liitmine • Looduskaitsealade vähenemine • Tervishoiu teenuse kadumine piirkonnast


Valdkondade eesmärgid Lähtuvalt valla üldisest visioonist on erinevad eesmärgid püstitatud ka valdkondadele.

Looduskeskkond

• • • •

Loodusturismi arendamine Uued matkarajad Looduskaitsealade arendamine Loodussõbraliku elukeskkonna propageerimine

Majanduskeskkond

• • • • • •

Aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed Turismiteenused Fikseeritud majanduspiirkonnad Jätkusuutlik ja haldussuutlik vallavalitsus Hea infolevi (punkt) Olmeteenuste kvaliteet ja valik

Elu- ja sotsiaalkeskkond • • • • • • •

Sotsiaalteenuste areng Toimiv koduõendus Kvaliteetne õppekeskkond Aktiivsed külaseltsid Erinevad sportimise võimalused Atraktiivsed noortekeskused Väärtustatud kutseõpe

Tehiskeskkond • • • • • •

Viidastatud objektid Sotsiaalkorterid Uued elamupiirkonnad Kaasaegsed tehnovõrgud Tolmuvabad teed külakeskused Uus teeninduskeskus (tankla, toitlustamine, infopunkt )


Valdkondade iseloomustused Oru valla iseloomustamisel on lähtutud neljast erinevast keskkonnast, kus on välja toodud põhilised märksõnad, mis iseloomustavad Oru valda.

Looduskeskkond • • •

• • • • • • •

• • •

Loodukaitsealad (Silma, Leidissoo, Läänemaa-Suursoo) Metsad o Segametsad Loomad o Põdrad o Kitsed o Jänesed o Metssead o Koprad Linnud Rändlindude peatuspaik Mererannik n km Salajõe karstiala Sood ja rabad Natura 2000 alad Loodusvarad o Turvas o Kruus o Pilliroog o Seened o Marjad Uugla mõisapark Kalad Jõed o Taebla o Salajõgi o Vihterpalu o Silma

Majanduskeskkond • • • • • •

Seakasvatus Lihatööstus Puidu töötlemine Piimatootmine Lihaveise kasvatus Teravilja tootmine


• • • • • • • • • • • • • • •

Mesindus Õmblus Transporditeenus Autode müük ja hooldus Turismitalud Jahiturism Olmeteenused Turbakaevandus Kaubandus Hooldekodu Linnamäe Kodu (soojatootmine, veemajandus) Vallavalitsus Söökla Elektritööd ja kontroll Silma looduskaitseala keskus

Elu- ja sotsiaalkeskkond • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Hooldekodu Velskripunkt Põhikool Lasteaed Raamatukogu Sidejaoskond Noortekeskus o Kaitseliit / noored kotkad Kultuuritegevus o Rahvatants o Luulevõistlus Sporditegevus o Korvpall o Võrkpall o Jalgpall o Saalihoki o Lauamängud Jahiselts Vallaleht / koduleht Külaseltsid Turvaline elukeskkond Ühistransport Kodu-uurimine Eakate klubi Suveüritused ( külapäevad, Oru Simman, jaanituled, jüriööjooks, Patsiirtuur (rahvamatk), Jalukse palvemaja Vaatamisväärsused


Tehiskeskkond • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Motokrossi rada Autokrossi rada Elektrivõrk Teedevõrk Sidevõrk Ühisveevärk ja –kanalisatsioon Linnamäe keskuses, Jalukse küla Biopuhasti Kaugküttevõrk Linnamäel Koolimaja o Spordisaal Lasteaed Vallamaja Eramud, talud ja kortermajad Tootmishooned Hooldekodu Medpunkt Laululava ja tantsuplats Ürituste park Sillad, truubid Valguskaabel Silma looduskaitseala keskus (Saunjas)


Omavalitsuse tugevused, nõrkused, ohud ja muutusvajadus Järgnevates osades on analüüsitud valdkondade kaupa Oru valla tugevusi, nõrkuseid ning ohte. Nende analüüsi tulemusena ja valdkondade eesmärkide alusel on välja toodud põhilised muutusvajadused, mis tagaksid vallale jätkusuutliku arengu.

Looduskeskkond TUGEVUSED

• • • • • • •

Looduskaitsealad (maastiku- ja linnukaitsealad) Turba, metsa ja kruusa ressurss Marja- ja seenemetsad Loomade ja taimede liigirohkus Loodusmaastikud, mida kasutada turismi arendamiseks Koostöö kaitsealade juhtide – valla – elanike- ettevõtjate vahel Loodusmaastikud, mida kasutada turismi arendamiseks

NÕRKUSED

• • • • • •

Mererand ja jõe suudmed kasvavad kinni Elanike keskkonnateadlikkus Kuivendussüsteemide hooldus Loodusgiidide vähesus Suurte teeäärte reostamine Kaevandatud turbarabad

OHUD

• • • •

Koormustaluvuse ületamine Põhjavee reostusoht Mere reostusoht Tuleoht metsades ja rabades

MUUTUSVAJADUSED • Loodussõbralike liikumisvõimaluste arendamine • Loodusobjektide juhitud ekspluateerimine • Elanike loodusteadlikkuse parandamine • Kuivendussüsteemide säilitamine ja arendamine


• Koostöö arendamine kaitsealade juhtide – valla- naaber OV – elanikeettevõtjate vahel • Miljööväärtuslike maastike säilitamine • Mere ja jõesuudmete puhastamine • Kaevandatud turbarabades looduse taastamine

Majanduskeskkond TUGEVUSED

• • • • • • • • • • • • •

Põllumajandusega tegelevad ettevõtted Laiad võimalused turismi ja vabaaja veetmise ettevõtluse arendamiseks Tankla Loomakasvatus (Linnamäe Peekon) Lihatööstus (Linpet) Hooldekodu Autoteenindus Õmblus Puidutöötlemine Turbatootmine Tõmbekeskuste lähedus (sadam, maantee) Teehooldus Jahiturism

NÕRKUSED

• • • • • • •

Linnad tõmbavad head tööjõudu Turismiteenuste hulk Ettevõtja-baasi nõrkus Omavalitsuse võimalused toetada ettevõtluse käivitamist Teenuste vähesus Toitlustusteenus Raudtee puudumine

OHUD

• •

Jäätmekäitlusnormide mitte täitmine Looduskeskkonna hävinemine (tulekahjud)


• • • • • • • •

MUUTUSVAJADUSED Ettevõtete toetamine Majandusalaste välissuhete arendamine Põllumajanduse arendamine ja keskkonnasõbraliku tootmise propageerimine Vabade tootmishoonete taaskasutamine Tööjõu kvaliteedi tõstmine Turismi arendamine – majandusharuna Vallavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine Noorte toetamine, kes tulevad pärast kooli valda

Elu- ja sotsiaalkeskkond Elu ja sotsiaalkeskkond on kõige rohkem ressursse tarbiv valdkond ning seetõttu on jagatud see erinevateks osadeks, et kirjeldada täpsemalt erinevate osade hetkeolukorda ning määratleda muutusvajadused.

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja elukeskkond TUGEVUSED • Hooldekodu ja pakutavad teenused • Perede ja kogukonna toetus • Velskripunkt • Teenused Haapsalust NÕRKUSED • Puuetega inimeste transport • Eriteenuste kättesaadavus • Koostöö naabritega • Ühistransport • Loodusliku taastusravi võimalused • Elamispindade puudus • Hajaasustus suurendab teenuste kulusid • Infovahetus päästeteenistusega • Valla infotahvlid • Munitsipaalpolitsei OHUD • Velskripunkti kadumine • Vananev infrastruktuur • Riigi finantseerimispoliitika muutumine MUUTUSVAJADUSED • Ühistranspordi arendamine • Hooldekodu funktsioonide laiendamine ja arendamine


• • • • • •

Sotsiaalteenuste laiendamine ja kaasajastamine Infolevi parandamine (tahvlid, virtuaalne) Velskripunkti arendamine ja toetamine Turvalisuse arendamine Spetsialistide koolitamine ja uute leidmine Koduhoolduse arendamine Haridus ja noorsootöö

TUGEVUSED

• • • • • • • • •

Põhikool ja lasteaed Kooli korralik infrastruktuur Lapsed on paiksed Kvalifitseeritud kaader Väike ja hubane keskkond koolis ja lasteaias Vabad kohad koolis ja lasteaias Koostöö kooli ja lasteaia vahel Noortel oma kogukond ja algatusvõime Noortekeskuse ruumid

NÕRKUSED

• • •

Kaader ei ole kohalik Haridusasutuste materiaal- tehniline baas Noorsootöötaja

OHUD

• • •

Haridusasutuste riiklik finantseerimine Kaadri kadumine Linn tõmbab noori ära

MUUTUSVAJADUSED • Observatoorium kooli juurde • Loodusteaduse kallaku arendamine • Kaadri koolitamine ja leidmine • Kooli kaasajastamine • Lasteaia kaasajastamine • Koostöö lastevanematega • Noortekeskuse arendamine


• • • •

Huvihariduse võimaluste suurendamine Karjäärinõustamine noortele Noortelaagrite arendamine Noorte algatuse toetamine majanduslikult Kultuur, sport ja vaba aeg

TUGEVUSED

• • • • •

Infrastruktuur kultuuri ja sporditegevuseks Traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused Huvialaringide järjepidevus Treenerid (võrkpall, saalihoki, jalgpall, korona) Motokrossi- ja rallirada

NÕRKUSD

• • • • •

Kultuuri-noortejuht Väheaktiivne elanikkond keskuses Tehnikaspordi võimalused (rallisport, ) Kvalifitseeritud treenerite puudus Spordi ja mänguväljakute vähesus

OHUD

• • •

Suur hõivatus muude valdkondade ja tegevustega Eestvedajate vähenemine Ürituste ebaõnnestumine

MUUTUSVAJADUSED • Traditsiooniliste ürituste kvaliteedi parandamine • Kultuuri ja huvitegevuse arendamine • Spordirajatiste kaasajastamine • Sportimise võimaluste laiendamine ja arendamine • Külakeskuste arendamine • Virgestusalade arendamine (mängu- ja spordiväljakud) • Golfiväljak • Valla vaatamisväärsuste eksponeerimine

Tehiskeskkond


TUGEVUSED

• • • • • • • •

Kaasajastatav ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemid Linnamäel Koolimaja, lasteaed, vallamaja olukord Hooldekodu kompleks Teedevõrgustik maantee läbib valda Kaugküte Tänavavalgustus Linnamäel ja Jalukses Elektrivõrk

NÕRKUSED

• • • • • • •

Elamispindade puudus Munitsipaalmaa vähesus – piirab valla arengut Amortiseerunud ja tühjad hooned Kergliiklusteede puudumine Püsiühenduse väike leviala hajaasustuses, kõrge kuutasu Korrusmajade haldamine Bussipaviljonid

OHUD

• • • •

Elanikkonna vähenemine, kui tehnilist keskkonda ei kaasajastata Ebaõnnestumine finantseerimisprojektides Infrastruktuuri vananemine Ohutusnõuetele mittevastavad lahendid

MUUTUSVAJADUSED • • • • • • • • • • • •

Kirimäe saare jäärada Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kaasajastamine ja laiendamine Liiklussõlmede kaasajastamine Uued teed arendatavatesse elamupiirkondadesse Vallateede kaasajastamine Sildade ja truupide kaasajastamine Ettepanekud riigile kuuluvate teede korrastamiseks ja kaasajastamiseks Objektide viidastamine Kergliiklusteede loomine Elamumajanduse arendamine Munitsipaalmaade suurendamine Haridus- ja kultuurihoonete kaasajastamine


• • • • • • • • • •

Toetada ettevõtlusega seotud infrastruktuuri arendamist Sidesüsteemide kaasajastamine Korrusmajade haldussüsteem Ohutusnõuete jälgimine infrastruktuuri kaasajastamine Bussipaviljonide kaasajastamine Peatuspaigad maantee ääres Jäätmekäitluse organiseerimine Liikluskorralduse reguleerimine Oru hooldekodu arendamine Kaugküttesüsteemide kaasajastamine


Oru valla arengusuunad Oru valla põhilised arengusuunad erinevates valdkondades on järgmised:

Loodussõbraliku keskkonna säilitamine ja arendamine.

Turismi teenuste valiku laiendamine ja arendamine.

Ettevõtluse aktiviseerimine.

Omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine.

Sotsiaalteenuste arendamine.

Kohaliku haridussüsteemi arendamine.

Laste- ja noortekeskuste tegevuste aktiviseerimine.

Mitmekesise küla- ja seltsielu arendamine.

Erinevate spordialade arendamine.

Looduskeskkonna säilitamine läbi tehnosüsteemide kaasajastamise.

Valla elu- ja ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse tõstmine läbi tehiskeskkonna arenduste.


Lisad Valitud arengusuundade realiseerimise kava Arengusuunad tulenevad erinevate valdkondade muutusvajaduste sünteesist, mida on täpsustatud konkreetsemate ja mõõdetavate tegevustega. Järgnevalt on toodud arengusuunad ja nende realiseerimiseks tehtavad tegevused. Looduskeskkond 

Loodussõbraliku keskkonna säilitamine ja arendamine.

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 1

Loodussõbralike liikumisvõimaluste arendamine

1.1

Matkarajad

1.1.1

Keedika

1.1.2

Leidissoo

1.2

Telgi- ja lõkkeplatsid

1.2.1

Koostöö RMK-ga

1.2.2

Kirimäe saarel

2

Loodusobjektide juhitud ekspluateerimine

2.1

Loodusgiidide leidmine/ koolitus

2.2

Koostöö Silma looduskeskusega

3

Elanike loodusteadlikkuse parandamine

3.1

Teabepäevade korraldamine

3.2

Infomaterjalide koostamine ja levitamine

4

Kuivendussüsteemide säilitamine ja arendamine

4.1

Analüüs

4.2

Hooldamine

5

Koostöö arendamine kaitsealade juhtide – valla- naaber OV – elanikeettevõtjate vahel

6

Miljööväärtuslike maastike säilitamine

6.1

Kaardistamine

6.2

Kasutamise tingimuste fikseerimine

7

Mere ja jõesuudmete puhastamine

7.1

Salajõe suudme avamine

7.2

Räägu jõe puhastamine


8.

Kaevandatud turbarabades looduse taastamine

Majanduskeskkond 

Turismi teenuste valiku laiendamine ja arendamine.

Ettevõtluse aktiviseerimine.

Omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine.

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 1

Ettevõtete toetamine

1.1

Abi kommunikatsioonide loomisel

1.2

Konsulentide abi

1.3

Teabepäevad

1.4

Info alternatiivsetest tegevusvaldkondadest

1.5

Loodusliku toormaterjali kasutamise laiendamine ja väärtustamine

1.6

Metsaühistute loomise toetamine

1.7

Põllumajanduse jätkusuutlikkuse tagamine

1.8

Olmeteenuste arendamine

2

Majandusalaste välissuhete arendamine

2.1

Esilolek rahvusvahelistes infobaasides

2.2

Ühisüritused sõprusvaldadega

3

Vabade tootmishoonete taaskasutamine

3.1

Kaardistamine

4

Tööjõu kvaliteedi tõstmine

4.1

Informatsiooni vahendamine

4.2

Koostöö ametikoolidega

5

Turismi arendamine – majandusharuna

5.1

Viidad ja infotahvlid

5.2

Silma looduskaitseala arendamise toetamine

5.3

Puhkekülade loomise toetamine

5.4

Turismikontseptsioon

6

Vallavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine

6.1

Struktuuri optimeerimine

6.2

Uute ametijuhendite koostamine ja ametikohustuste ümber jagamine

6.3

Elektroonse infovahetuse laiendamine ja kaasajastamine


6.3.1

"Postipoiss" programmi hankimine ja rakendamine

6.3.2

Kodulehekülja kaasajastamine

6.3.3

"Vallateataja " arendamine

6.4

Strateegilste dokumentide koostamine ja kaasajastamine

6.4.1

Arengukava ja üldplaneeringu koostamine

6.4.2

Jäätmekava koostamine

6.5

Vallatöötajate koolitused

6.6

Valla sümboolika turundamine

6.7

Vallas toimuvate ürituste korraldamine ja toetamine

6.8

Koostöö teiste omavalitsustega

6.9

Riskianalüüs ja meetmete väljatöötamine (tule- ja reostusoht)

7

Noorte toetamine, kes tulevad pärast kooli valda

7.1

Stipendium

7.2

Praktikavõimaluste leidmine vallas

8.

Põllumajanduse arendamine ja keskkonnasõbraliku tootmise propageerimine

Elu- ja sotsiaalkeskkond Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja elukeskkond 

Sotsiaalteenuste arendamine.

Turvalise elukeskkonna tagamine.

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 1

Ühistranspordi arendamine

1.1

Transpordi pakkuja leidmine oma vallast

2

Hooldekodu funktsioonide laiendamine ja arendamine

2.1

Päevakeskuse loomine ja sisustamine

3

Sotsiaalteenuste laiendamine ja kaasajastamine

3.1

Pesu pesemise teenuse võimaldamine

3.2

Koostöö naabervaldadega (kontseptsioonid, lepingud)

4

Infolevi parandamine (tahvlid, virtuaalne)

4.1

Valla kodulehe uuendamine

4.2

Külade teadetetahvlid

5

Velskripunkti arendamine ja toetamine

5.1

Vereanalüüsi aparaat


5.2

Püsikulude hüvitamine

6

Turvalisuse arendamine

6.1

Naabrivalve

6.2

Korrakaitse töötaja

6.3

Abipolitseinike gruppide loomine

7

Spetsialistide koolitamine ja uute leidmine

7.1

Psühholoog

7.2

Info vahendamine uue pansionaadi loomisel

8

Koduhoolduse arendamine

8.1

Koduõendus

Haridus ja noorsootöö 

Kohaliku haridussüsteemi arendamine.

Laste- ja noortekeskuste tegevuste aktiviseerimine.

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 1 Observatoorium kooli juurde 2

Loodusteaduse kallaku arendamine

3

Kaadri koolitamine ja leidmine

3.1

Tugisüsteem

3.2

Sotsiaalpedagoog

3.3

Paikne kaader

3.4

Koostöö kooli ja lasteaia vahel

4

Kooli kaasajastamine

4.1

Õppevahendid

4.2

Infotehnoloogia võimaluste laiem kasutamine

4.3

Kooli kodulehekülg

4.4

Mööbli uuendamine

4.5

Liikumisvõimaluste parandamine

4.6

Kooli sümboolika loomine

5

Lasteaia kaasajastamine

5.1

Infotehnoloogia võimaluste laiem kasutamine

5.2

Õppevahendid

6

Koostöö lastevanematega


7

Noortekeskuse arendamine

7.1

Kultuuri- ja noortejuhi leidmine

8

Huvihariduse võimaluste suurendamine

9

Karjäärinõustamine noortele

9.1

Kutsehariduse väärtustamine

10

Noortelaagrite arendamine

11

Noorte algatuse toetamine majanduslikult

Kultuur sport ja vaba aeg 

Mitmekesise küla- ja seltsielu arendamine.

Erinevate spordialade arendamine.

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 1 Traditsiooniliste ürituste kvaliteedi parandamine 1.1

Jaanituli

1.2

Jüriöö jooks

1.3

Simman

1.4

Eakate jõulupidu

1.5

Parimate tunnustamine

2

Kultuuri ja huvitegevuse arendamine

2.1

Kultuuri- ja noortejuht valda

3

Spordirajatiste kaasajastamine

3.1

Linnamäe spordiväljaku kaasajastamine

3.2

Linnamäe terviserada

3.2.1

Projekteerimine

4

Sportimise võimaluste laiendamine ja arendamine

4.1

Kvalifitseeritud treenerite leidmine, motiveerimine

4.2

Saalihoki

4.3

Jalgpall

4.4

Võrkpall

4.5

Tehnikasport

5

Külakeskuste arendamine

5.1

Jalukse

5.2

Keedika

5.3

Linnamäe


5.4

Koostöö parandamine külaaktiivi ja ettevõtjate vahel

6

Virgestusalade arendamine (mängu- ja spordiväljakud)

6.1

Kirimäe ujumiskoha korrastamine

7

Golfiväljak

8

Valla vaatamisväärsuste eksponeerimine

Tehiskeskkond 

Looduskeskkonna säilitamine läbi tehnosüsteemide kaasajastamise.

Valla elu- ja ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse tõstmine läbi tehiskeskkonna arenduste.

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 1 Kirimäe saare jäärada 1.1

Kontseptsiooni loomine, vastutaja leidmine

2

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kaasajastamine ja laiendamine

2.1

Projekteerimine

2.2

I etapp

2.3

Jalukse kortermajade kanalisatsioonisüsteemi uuendamine

3

Liiklussõlmede kaasajastamine

3.1

Informeerida Rannaküla - Keila ristmiku projekteerijat valgustuse osas

3.2

Informeerida Rannaküla - Keila ristmiku projekteerijat maha- ja pealesõitude osas

4

Uued teed arendatavatesse elamupiirkondadesse

5

Vallateede kaasajastamine

5.1

Aasa küla teelõigu katmine kruusaga

5.2

Salajõe tee remont

5.3

Keedika (Kiisa) tee remont

5.4

Vallateede hooldamine

5.5

Oru kooli parkla asfalteerimine

5.6

Teede tolmuvabaks muutmine

5.6.1

Mõisaküla

5.6.2

Keedika

5.7

Munitsipaalteede mõõdistamine ja kinnistamine

6

Sildade ja truupide kaasajastamine

6.1

Kapa sild

6.2

Salajõe teele truupide paigaldus


7

Ettepanekud riigile kuuluvate teede korrastamiseks ja kaasajastamiseks

7.1

Jalukse tee tolmuvabaks muutmise ettepanek

7.2

Ettepanek teekatte parandamiseks Soolus

8

Objektide viidastamine

8.1

Koostöö Maanteeametiga viitade paigaldamisel

8.2

Koostöö Muinsuskaitse Ametiga

9

Kergliiklusteede loomine

9.1

Korrusmajade - vana koolimaja vahele

10

Elamumajanduse arendamine

10.1

Koostöö arendajatega uute elamupiirkondade loomisel

10.2

Sotsiaalpindade rajamine ja arendamine

11

Munitsipaalmaade suurendamine

11.1

Valla poolt kasutatavate maade kinnistamine

11.2

Räägul

11.3

Kirimäe saar

11.4

Jalukse keskuses

11.5

Keedika keskuses

11.6

Linnamäe keskuses

12

Haridus- ja kultuurihoonete kaasajastamine

12.1

Lasteaia kaasajastamine

12.1.1

Akende kaasajastamine

12.1.2

Köögi kaasajastamine

12.1.3

Mänguväljaku täiendamine

12.2

Söökla kaasajastamine

12.2.1

Akende kaasajastamine

12.2.2

Köögitehnika uuendamine

12.3

Valla saali kaasajastamine

12.3.1

Küttesüsteem

12.3.2

Akende kaasajastamine

12.3.3

Põranda kaasajastamine

12.4

Raamatukogu abiruumide korrastamine

12.5

Kooli kaasajastamine

12.5.1

Küttesüsteemi renoveerimine

12.5.1

Haljastus

12.6

Noortekeskuse ruumide kaasajastamine


12.6.1

Akende kaasajastamine

12.6.2

Küttesüsteem

12.6.3

Põranda kaasajastamine

13

Toetada ettevõtlusega seotud infrastruktuuri arendamist

13.1

Tankla platsi asfalteerimine ja valgustamine

13.2

Meelelahutusapaik Linnamäel

14

Sidesüsteemide kaasajastamine

14.1

Projekt Küla 3 realiseerimine interneti püsiühenduse saamiseks külades

14.2

Wifi võrk vallavalitsuse ja kooli osas

15

Korrusmajade haldussüsteem

15.1

Ühise haldusteenuse loomine

16

Ohutusnõuete jälgimine infrastruktuuri kaasajastamine

16.1

Häiresüsteemide paigaldamine vallaasutustele

17

Bussipaviljonide kaasajastamine

17.1

Keedika

17.2

Saunja

17.3

Seljaküla

17.4

Ingküla

18

Peatuspaigad maantee ääres

18.1

Koostöö RMK ja Maanteeametiga

19

Jäätmekäitluse organiseerimine

19.1

Arengukava koostamine

19.2

Realiseerimine

19.3

Purgimisjaama loomine

19.4

Heakorra päevade organiseerimine

20

Liikluskorralduse reguleerimine

20.1

Ristmik Roosi maja juures tähistada

20.2

Õuealade märgistamine Linnamäel

21

Oru hooldekodu arendamine

21.1

Abihoone remont

21.2

Peauks

22

Kaugküttesüsteemide kaasajastamine

22.1

Ekspertiisi läbi viimine

22.2

Projekti koostamine

22.3

Projekti realiseerimine


2006 05 24 16  
2006 05 24 16  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvolikogu/maarused/2006-05-24-16.doc

Advertisement