Muotoilijat '14 Finnish Designer Awards

Page 1

ilona rista Mikko laakkonen anna ahonen & katariina lamberg maarit salolainen kirsi sv채rd daniel palillo


ESIPUHE PREFACE

Kilpailukykyinen muoto

Competitive Form

Muotoilulla on keskeinen rooli yritysten kilpailukyvyn kasvattajana ja kansainvälistymisen kilpailutekijänä. Nykypäivän globaalissa talou­dessa vallitsee informaation ja visuaalisten ärsykkeiden ylitarjonta. Muotoilija luo selkeyttä tähän kaaokseen ja estää viestejä katoamasta massaan. Hyvä muotoilu ei synny umpiossa vaan se on yhä suuremmassa määrin vuoropuhelua muiden tekijöiden sekä käyttäjien kanssa.

Design plays a crucial role in developing a company’s competitiveness and ability to compete internationally. Today’s global economy is absolutely flooded with information and visual stimuli. A designer injects clarity into this chaos which prevents the message from getting lost in the mass. Good design isn’t born in some sealed unit, it is, more than ever, dialogue between end users and others involved in the project.

Usein käyttäjät suhtautuvat epäillenkin yritysten viestintään. Suurin osa meistä etsii silti jotain tuttua ja turvallista, heimoa johon kuulua. Mielenkiintoinen tarina ja hyvä suunnittelu luovat yhdessä käyttäjäkokemuksen, joka koukuttaa. Anna käyttäjälle syy rakastua!

Consumers often react to companies’ commu­nications with suspicion. Most of us search for something familiar and safe, the tribe to which we belong. Interesting stories and good planning create a consumer experience which can really hook us. Give the consumer a reason to fall in love!

Salla Heinänen Toiminnanjohtaja, Ornamo Executive Director, Ornamo Katri Soramäki Toiminnanjohtaja, Grafia Executive Director, Grafia

Julkaisija / Publisher

Käännökset / Translations

Henkilökuvat / Portraits

paperi /  Paper

Grafia ja Ornamo Grafia and Ornamo

Jonathan Hutchings

NIKLAS Kullström

Munken Lynx 200/120 g/m2

Graafinen suunnittelu / Graphic Design

Painotyö /  Printing

Dog Design

Aldus Oy ISSN 1797-7851

toimitus / editing Petra Ilonen, Ornamo


Suomalaiset muotoilijajärjestöt Grafia ja Ornamo ovat huomioineet ansioituneita jäseniään vuodesta 1981 lähtien. Palkitsemisen kriteereinä ovat mm. innovatiivisuus, ajankohtaisuus, kiinnostavuus tai ansiokas ura. Muotoilijat ’14 julkaisussa esitellään Grafian palkitsema Vuoden graafikko ja Ornamon palkitsemat Vuoden teollinen muotoilija, Vuoden vaatesuunnittelija, Vuoden kalustesuunnittelija, Vuoden tekstiilitaiteilija ja Vuoden puutaiteilija.

The Finnish designer organisations Grafia and Ornamo have awarded their commendable members since 1981. The criteria for the awards include innovation, topicality, interest value or a meritorious career. The Finnish Designer Awards ‘14 publication presents the Graphic Designer of the Year awarded by Grafia, and the Industrial Designer of the Year, Fashion Designer of the Year, Furniture Designer of the Year, Textile Artist of the Year and Wood Artist of the Year awarded by Ornamo.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry

Finnish Association of Designers Ornamo

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on vuonna 1911 perustettu muotoilijoiden ammatillinen järjestö. Jäsenet työskentelevät teollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, sisustusarkkitehtuurin, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen aloilla.

The Finnish Association of Designers, Ornamo was established in 1911. The members are working in the fields of industrial design, interior architecture, furniture, fashion and textile design, immaterial design as well as crafts and applied arts.

www.ornamo.fi

www.ornamo.fi

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry

Grafia – Association of Visual Communication Designers in Finland

Grafia on vuonna 1933 perustettu visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden ammatillinen järjestö. Jäsenet ovat kuvallisten viestintäammattien harjoittajia kuten graafisia suunnittelijoita, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijoita, kuvittajia sekä lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita. www.grafia.fi

Grafia – The Association of Visual Communication Designers in Finland was established in 1933. The members are employed in various sectors within the field of visual communication, from graphic design to marketing communications and digital visual design as well as illustration and layout design. www.grafia.fi


vuoden puutaiteilija

WOOD ARTIST OF THE YEAR

Ilona Rista

”Teen täyspuisia taideseiniä ja reliefejä. Niihin voi integroida esimerkiksi akustisia ominaisuuksia, säilyttimiä tai ilmastointijärjestelmiä. Pidän tärkeänä esteettisesti viimeisteltyä ympäristöä sekä suomalaisen puukulttuurin kehittämistä.” “I design solid wood wall panels and reliefs. They can be integrated with acoustic features, storage space or air-conditioning. I favour an environment that is aesthetically pleasing and hold Finnish woodwork culture in high esteem.” ilona.rista.net


Välke Suomen suurlähetystö, Pariisi, 2012 Koivu, LED-valot, 4,6 x 2,8 m Sparkle Embassy of Finland, Paris, 2012 Birch, LED lighting, 4,6 x 2,8 m Kuva / Photo © Ilona Rista

Mäntymetsäseinä Designmuseo, Helsinki, 2013 Koivu, tietokoneavusteinen valoteos 100 m2 Valotekniikka: Aapo Rista Pine Forest Wall Design Museum, Helsinki, 2013 Birch, computer aided light art, 100 m2 Lighting technician: Aapo Rista Kuva / Photo © Heikki Tuuli

”Taiteilijat ovat kaikkina aikoina hyödyntäneet työssään uusia materiaaleja ja uutta teknologiaa. Laajapohjainen osaamisen taso mahdollistaa taideteollisen taiteen tekijöille luontevan liikkumisen taiteen ja tuotekehitystyön välimaastossa.” ”Kun sivuilleen katsomatta tekee omaa työ­ tään, avautuu aina uusia ovia ja urapolusta muodostuu omaperäinen.”

“Artists have forever exploited new ma­ terials and technologies in their work. An extensive foundation of know-how enables industrial artists natural movement between art and product development.”

Arabesque Paperiliitto, 2005 Tammi 1,60 x 4,12 m Arabesque Paper Union, 2005 Oak 1,60 x 4,12 m Kuva / Photo © Elvi Rista

“When one stays fully focused on one’s own work, new doors open up and one’s career becomes distinctive and original.”

”Teen usein luonnoksia paperille tai tilaus­ töissä tietokoneella suoraan arkkitehtien työkuviin. Ideaa lähdetään sitten yhdessä kehittämään eteenpäin. Rakennuksissa mitoitukset ovat vaativia, lisäksi akustikon ja muiden asiantuntijoiden näkemykset mää­rittävät myös minun työtäni.”

“I often sketch on paper, or, for commissions, I work directly onto the architect’s drawings on computer. The idea can then be worked on and developed together. Dimensioning can be demanding in buildings, and acoustics designers and other experts determine how I have to work, too.”

”Ajattelen paljon suomalaisuutta. Työstän puuta ja käytän tietoteknologiaa, jotka molemmat mielletään kansallisen identiteetin perusrakenteiksi. Kun ne yhdistetään arkkitehtuuriin ja vaikkapa musiikkiin, puutaiteilija saa vaativan haasteen luo­­­valle työlleen.”

“I think about Finnishness a lot. I work wood and use information technology, both of which agree with the basic structure of our national identity. When they are both combined with architecture and music for example, the wood artist gets a real challenge for her creative work.”

5


VUODEN KALUSTESUUNNITTELIJA FURNITURE DESIGNER OF THE YEAR

Mikko Laakkonen

”Suunnittelen esineitä arkipäivän käyttöön: huonekaluja, valaisimia, naulakoita, astioita ja muuta käyttötavaraa erilaisista materiaaleista.” “I design items for everyday use: furniture, lighting, coat racks, plates and other con­ sumer goods from various materials.” mikkolaakkonen.com


Aura Sohva, Inno, 2012 Teräs, verhoilu Aura Sofa, Inno, 2012 Steel, upholstery

U-turn Pöytä, Covo s.r.l. Italia, 2013 Carrara-marmori U-turn Table, Covo s.r.l. Italy, 2013 Carrara marble

Kuva / Photo © Inno

Kuva / Photo © Covo s.r.l.

”Kun suunnittelen, ajattelen ennen kaikkea esineen käyttötarkoitusta. Toki esineen pitää olla kauniskin. Hyvän näköisessä tuolissa pitää olla hyvä istua. Ja sen pitää olla kestävä.”

“When I design things, I always consider their practical purpose. Of course the ob­ject has to be beautiful, too. A good looking chair has to be comfortable to sit in as well. It’s also got to be made to last.”

”Suunnittelen tuotteita monelle eri yritykselle. Lähtökohtanani on suunnitella juuri oikea tuote oikealle yritykselle. Alussa selvitän minkälainen tuote tälle firmalle sopisi ja mietin mikä on se minun juttuni tässä. Eri yrityksille ei voi suunnitella samalla tavalla esineitä. Parhaimmillaan suunnittelutyö on välitöntä keskustelua asiakasyrityksen kanssa.”

“I design things for all sorts of companies. I always strive to design the right product for the right company. First I determine what sort of product suits this company and then what part do I play in it all. You can’t design products the same way for different companies. At its best, design means immediate discussions with ones client.”

”Muotoilu ei ole mielestäni maahaan sidot­ tua. Jos tällä alalla haluaa pärjätä, pitää olla globaali.”

“To my mind, design isn’t restricted to one country, and if you want to succeed in this field, you have to think globally.”

”Uskon, että hyvin suunniteltu esine, jolla on takanaan mielenkiintoinen tarina, säilyy pidempään ja on siten ekologinen. Parhaat tavarat periytyvät sukupolvelta toiselle. Pyrin aina suunnittelemaan asioita, joilla on merkitystä.”

“I believe that a well designed product, one with a good story behind it, will last longer and will be ecologically sound. The best products are handed down from generation to generation. I always try to design objects that have significance.”

Kaari Naulakko, Martela, 2012 Teräs, muovi Kaari Coat rack, Martela, 2012 Steel, plastic Kuva / Photo © MARTELA

7


VUODEN GRAAFIKKO

GRAPHIC DESIGNER OF THE YEAR

Anna Ahonen & Katariina Lamberg

”Työmme on taiteellista johtamista graafisen suunnittelun alalla. Se tarkoittaa visuaalista viestintää, oli sitten kyseessä bändin levynkansi tai kokonainen yrityksen identiteetti. Lisäksi teemme kuvituksia ja vaateprinttejä.” “We work as art directors in the graphic design sector. That means visual communication, be it a question of designing a band’s album cover or an entire corporate identity. We also do illustrations and print design.” ahonenandlamberg.com


”Yrityksemme toimii Pariisissa, mutta sillä ei nykymaailmassa ole merkitystä missä sijaitsee. Pariisin elämänrytmi kuitenkin sopii meille hyvin. Suomessa on hyviä perinteitä ja hienoja arvoja suunnittelumaailmassa. Meillä on siihen aika nostalgiset tunnesiteet ja se varmasti näkyy meidän työssämme.”

“Our company is based in Paris, but nowadays it’s irrelevant where one is located in. The rhythm of Paris life, though, does suit us well. There are great traditions and good values in Finnish design. We have quite nostalgic emotional ties with all that, and I guess that shows in our work.”

”Visuaalisen viestinnän ongelmana on kaikenlainen häly ja ylenanti. Auttaessamme asiakkaitamme kertomaan heidän tarinaansa, me pyrimme selkeyteen, jotta viestit eivät katoaisi massaan.”

“Visual communication suffer from all sorts of over-the-top commotion. In order to help our clients tell their story, we strive for clarity, so that the message doesn’t get lost in the mass.”

”Yrityksen identiteetin uudistus on laaja prosessi. Aluksi tehdään yrityksen graafinen ilme: uusi logo ja typografia, jonka jälkeen ilmettä sovelletaan esimerkiksi lomakkeistoon ja pakkauksiin. Jos asiakas on esimerkiksi vaatemerkki, identiteetin suunnitteluun kuuluu myös tuote- ja mainoskuvien suunnittelu sekä kuvausten järjestäminen. Näitä kuvia käytetään merkin viestinnässä kuten mainoksissa, nettisivuilla, katalogeissa ja liikkeessä. Käytännössä suunnittelemme kaiken, mikä yrityksestä näkyy ulospäin.”

“Renewing a company’s identity is a comprehensive process. First we make the company’s graphic identity: a new logo and typography. Then the identity is applied to, say, their brochures and packagings. If the client is a fashion house, for instance, identity design also involves products and advertising photographs and organizing photo shoots. The same photos are used for brand promotion, in commercials, websites, catalogues and shops. In practice, we design everything about the company that is shown to the public.”

”Teemme suunnittelutyötä symbioottisesti − pallotellaan ideoita ja kun toisella loppuu hetkeksi virta niin toinen jatkaa.”

“We do design work symbiotically – we bounce ideas between us, then if one runs out of energy momentarily, the other takes over.”

Vasemmalla: Minä ja Ville Ahonen Mia-albumin levynkansi, Johanna Kustannus / Universal, Suomi, 2013 On the left: Minä ja Ville Ahonen album Mia, Johanna Kustannus / Universal, Finland, 2013 Kuva / Photo © Chris Vidal Tenomaa

Keskellä, ylhäällä: Kevät/kesä 2014 Look Book, näytöskutsu, vaateprintti, John Lawrence Sullivan, Ranska/Japani, 2013 Up in the middle: Spring/Summer 2014 Look book, invitation and print design, John Lawrence Sullivan, France/Japan, 2013 Kuvat / Photos © John Lawrence Sullivan

Keskellä alempana: Visuaalinen identiteetti ja kampanja nahkalaukkumerkille, Alexandre Mareuil, Ranska, 2013 Down in the middle: Visual identity and campaign for French leather and hunting bags and accessories brand, Alexandre Mareuil, France, 2013 Kuva / Photo © Hervé Lefebvre

Oikealla: Kulttuurilehden perustaminen, visuaalinen identiteetti ja graafinen suunnittelu, Dossier Journal, USA, 2007–2010 On the right: Co-founding, visual identity, art direction and design, Dossier Journal, USA, 2007–2010 Kuvat / Photos © Dossier Journal

9


VUODEN TEKSTIILITAITEILIJA TEXTILE ARTIST OF THE YEAR

Maarit Salolainen

”Suunnittelen tekstiili­ mallistoja ja työskentelen kansainvälisesti taiteellisena johtajana yritysten strategisissa suunnittelu- ja markkinointitehtävissä. Lisäksi opetan tulevaisuuden muotoilijoita Aaltoyliopistossa.” “I design fabric collections and work internationally as a creative director in strategic planning and marketing for companies. I also teach future designers at Aalto University.” salolainen.fi


Wools and Naturals Huonekalukangasmallisto, Lauritzon’s, 2009 Wools and Naturals Upholstery Fabric Collection, Lauritzon’s, 2009 Kuva / Photo © Tuomas Kolehmainen

”Tekstiilien mallistosuunnittelu on konseptin ja ilmeen luomista. Suunnittelutyön inspiraation lähteenä voi olla vaikkapa jokin kaupunki: sen rakennukset ja ilmapiiri. Luodun konseptin perusteella valitaan kangaslaadut, niiden väritykset ja kuosit, joista syntyy se kokonaisuus.”

“Designing collections means creating both expression and concept. Inspiration can even be drawn from a town, its buildings and its ambience. Based on the created concept, I choose the qualities of the fabrics, their materials, colours and patterns, and thus make the ensemble.”

”Tekstiili- ja vaateteollisuus ovat maailman suurimpia teollisuudenaloja. Ala tarjoaa paljon työpaikkoja asiantuntijoille. Suomalaisilla suunnittelijoilla on hyvä tekninen osaaminen sekä prosessin- ja projektin­ hallinta, joita arvostetaan maailmalla.”

“The textile and fashion industry is among the major industries in the world. The sector offers lots of jobs for specialists. Finnish designers have strong professional expertese as well as excellent process and project management skills that are highly valued worldwide.”

”Kangasmallistojen suunnittelu on tiimityötä yrityksen ja kangastehtaiden eri osaajien kanssa. Taiteellisena johtajana ja suunnittelijana luon konseptin, teen lopulliset valinnat materiaaleista ja teknisistä ratkaisuista sekä vastaan lopputuloksesta.” ”Kankaan suunnittelu on syvälle menevä prosessi. Pelkästään kuvio ei tee kangasta, vaan kankaan luonteeseen vaikuttavat langat, tiheydet ja erilaisilla sidoksilla luotu kankaan struktuuri. Suunnittelijan työ on saada aikaan efekti, joka antaa kankaalle sen hengen.”

“Designing fabric collections requires good teamwork between the company and the textile mills. As an artistic director, I create the concept, make the final decisions on fabrics selections and technical solutions and am responsible for the final result.”

Chandni Chowk Sisustuskangasmallisto, F&F Intia, syksy-talvi / 2012 Chandni Chowk Interior Fabric Collection, F&F India, AW / 2012 Kuva / Photo © Deepak Aggarwal

Saree Sisustuskangasmallisto, F&F Intia, kevät-kesä / 2014 Saree Interior Fabric Collection, F&F India, SS / 2014 Kuva / Photo © Maarit Salolainen

“Designing fabrics is a deep-reaching process. The pattern alone does not make a fabric. The look and hand of a fabric is derived from threads, their density, the choise of structures and finishings. The designer creates the material and structural effects which give the fabric its spirit.” 11


VUODEN TEOLLINEN MUOTOILIJA INDUSTRIAL DESIGNER OF THE YEAR

Kirsi Svärd

”Työssäni muotoilujohtajana olen koti- ja työympäristöjen arjen ongelmien ratkoja. Muotoilutoimistossamme suunnitellaan muun muassa vesi­kalusteita, kodintarvikkeita ja terveydenhuollon väli­neitä. Olemme mukana myös suurempien kokonaisuuksien kuten kehittyvien maiden jätejärjestelmien osien suunnittelussa.” “As a Design Director I resolve everyday problems in domestic and working environments. Our design office designs bathroom equipment, home appliances and health care equipment. We are also involved in larger projects such as designing parts for waste disposal systems in developing countries.” ed-design.fi


Beamex MC6 Kenttäkalibraattori ja -kommunikaattori, Beamex, 2012 PC+GF, TPU Beamex MC6 Field Calibrator and Communicator, Beamex, 2012 PC+GF, TPU

Aina Kattilasarja, Hackman, 2011 Ruostumaton teräs Hackman Aina Kettle collection, Hackman, 2011 Stainless steel

Kuva / Photo © Beamex Oy Ab

Kuva / Photo © Fiskars Home

”Pohdimme yhdessä yritysten kanssa tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tarjoamme käyttäjälähtöisiä, puhuttelevia tuotteita ja palveluita. Mietimme aina, millä ainutlaatuisuudella voitaisiin erottua maailmanmarkkinoilla, koska pelkällä hinnalla kilpaileminen ei ole mahdollista.”

“We discuss future opportunities with clients and offer practical, influential products and services. We always strive to come up with unique designs to stand out from others on world markets, because competing in price alone is not feasible.”

”Tavaroita tarvitaan, kunhan identiteetti ei rakennu niiden varaan. On myös ekologisesti järkevää tehdä parempia ja kestävämpiä tuotteita kertakäyttötava­ roiden tilalle.” ”Kun suunnittelemme kotimaiselle yritykselle tuotteita, emme voi enää ajatella vain suomalaista elämäntapaa, koska tuotteet menevät globaaleille markkinoille.” ”Ideoidessani ajattelen, voisiko jonkin toiminnon tehdä toisin, uudella tavalla. Pyrin suunnittelutyössäni sellaisiin ratkaisuihin, että tuotteen hankkinut käyttäjä voisi heti sanoa: näinhän sen piti ollakin!”

“Products are always needed, providing identity doesn’t depend on them. It’s more sensible ecologically speaking to produce better, longer-lasting products than disposable ones.” “When we design things for our domestic clients, we can’t think solely about the Finnish way of life, because the products are made with the global market in mind.” “When I think about designing something, I ask myself if it can be made differently, in a new way. I look for a design solution that will make the end-user immediately say: Now, that’s just how it should be!”

Oras Optima 2727 Keittiöhana, Oras, 2013 Messinki, komposiitit Oras Optima 2727 Brass, composites, Oras, 2013 Kuva / Photo © Oras Oy

13


VUODEN VAATESUUNNITTELIJA FASHION DESIGNER OF THE YEAR

Daniel Palillo

”Vaatesuunnittelu on minulle tapa ilmaista itseäni – vaatteillani lähetän viestiä kadulle. Olen todella iloinen kun näen suunnittelemiani vaatteita ihmis­­ten päällä.” “For me, fashion design is my way of expressing myself – with my clothes I send my message to the street. I’m so happy when I see people wearing my designs.” danielpalillo.net


Me against the world Vaatemallisto, kesä 2014 Me against the world Fashion Collection, Summer 2014 Kuvat / Photos © Paavo Lehtonen

”Työskentelytapani on samantapainen kuin metodinäyttelijällä: otan jonkun roolin itselleni ja uppoudun siihen täysillä. Pystyn ammentamaan teemaa syvällisemmin kuin vain pintaa tutkimalla.”

“The way I work is just like method actors work; I take on a role and immerse myself into it, completely. Thus, I can draw deeper on its theme than I would by just studying the surface.”

”Minulle riittää, että yksi ihminen tuhannesta pitää suunnittelemistani vaatteista. Maapallolla on niin paljon ihmisiä, ettei minun tarvitse kaikkia miellyttää. Nostan hattua niille ihmisille, jotka pitävät vaatteitani − he ovat rohkeita.”

“It’s enough for me if one in a thousand people likes the clothes I design. There are so many people in the world that I don’t need to please them all. I raise my hat to all those who wear my clothes – they’ve got courage.”

”En suunnittele millekään tietylle kohderyhmälle. Aasialaiset nuoret ovat löytäneet vaatteeni julkkisten kautta, jotka ovat käyttäneet niitä. Aasiaan on jopa syntynyt jonkinlaista alakulttuuria vaatteideni ympärille.”

“I don’t design for one specific target group. Youngsters in Asia have discovered my clothes when they’ve seen celebrities wearing them. Some sort of sub-culture has actually been born there around my clothes.”

”Ihmisten ei pitäisi ottaa pukeutumista niin vakavasti, mielestäni siinä pitäisi aina olla jotain hauskaa!”

“People don’t need to take dressing so seriously, I think it should always involve a bit of fun!”

15


KAARI Design Mikko Laakkonen


Martela onnittelee:

Mikko Laakkonen Vuoden kalustesuunnittelija 2014


www.oras.com

Design by Kirsi Sv채rd, Industrial Designer of the Year 2014 (Oras Optima faucet family)

EASY TO USE

Easy-grip levers and touchless operation

ECOLOGICAL

Saves water and energy

SAFE

Improved hygiene

Optima


ORNAMO.FI FINNISHDESIGNERS.FI

www.grafia.fiIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.