Page 1

“ESCOLA DE PAIS DO I.E.S. POETA AÑÓN” ABRIL 2012

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

OS PROBLEMAS EMOCIONAIS NA ADOLESCENCIA A adolescencia é unha etapa de

brio entre as súas emocións e o

de das consecuencias, si é con-

desenvolvemento difícil na que

mundo que o rodea”.

veniente intervir:

Este desequilbrio maniféstase a

os adolescentes están buscando a súa propia identidade. Esta tarefa xera incerteza e

través de:

nos casos leves por prevención.

inseguridade, dificultades para

-Alteracións no comportamento:

comprender o mundo que lles

deterioro do rendemento esco-

que os problemas emo-

rodea,

de

lar, asumir condutas de risco

cionais poden ser a an-

“inxusticias” ante aspectos que

(consumo de drogas, embara-

tesala dun trastorno psi-

non

auto-

zos non desexados, problemas

colóxico

responsabilización inadecuada

coa alimentación …), dificulta-

clínica

de situacións…

des para iniciar/manter rela-

estado de ánimo, trastor-

cións persoais.

nos de ansiedade …)

a

percepción

comparte,

a

Todos estes aspectos se non poden

- Pensamento negativo: auto-

derivar na aparición de proble-

percepción negativa, estado de

mas emocionais.

ánimo deprimido, visión negati-

son

ben

manexados

Na actualidade non existe unanimidade á hora de definir os problemas

emocionais.

nos casos graves por-

de

entidade

(trastornos

do

va do mundo, de un mesmo e do futuro …

Non

obstante cando falamos de pro-

Aínda que van ser moi diversas

blemas emocionais referímonos

as causas polas que unha per-

á “dificultade que presenta unha

soa pode presentar problemas

persoa par establecer un equili-

emocionais así como a gravida-

Contido: Os problemas emocinais na adolescencia A intelixencia emocional

1 2

A través deste boletín mensual intentaremos ofrecer información ás familias do noso alumnado acerca da adolescencia e as súas características, dar pautas e orientacións para a educación en valores, prevención de conductas de risco, motivación para o estudio e outros aspectos relacionados coa adolescencia.


“ESCOLA DE PAIS DO I.E.S. POETA AÑÓN”

Página 2

A INTELIXENCIA EMOCIONAL Como familia, se sospeitamos que al-

APTITUDE SOCIAL

gún dos nosos fillos/as pode ter algún

Empatía

problema emocional podemos axudarlle a desenvolver unha serie de habilidades e aptitudes que constitúen a

“A intelixencia emocional é a capacidade de recoñecer os nosos propios sentimentos e os alleos, de motivarnos e de manexar ben as

base da intelixencia emocional.

Habilidades Sociais

Seguindo a Daniel Goleman, psicólogo estadounidense pioneiro no estudo científico das emocións, podemos definir a intelixencia emocional como “a capacidade de recoñecer os nosos propios sentimentos e os alleos, de motivarnos e de manexar ben as emo-

Para que os adolescentes sexan

cións, en nós mesmos e nas nosas

emocionalmente competentes de-

relacións.”

bemos traballar estas habilidades.

emocións, en

Goleman considera cinco aptitudes

nós mesmos e

emocionais, clasificadas á súa vez en

nas nosas

dos grandes grupos:

˃ AUTOCOÑECEMENTO: Fomentar a reflexión sobre a propia

relacións.”

existencia e ensinar estratexias que

DANIEL GOLEMAN

permitan o desenvolvemento dunha autoestima positiva. APTITUDE PERSOAL ˃ AUTORREGULACIÓN: Autocoñecemento Potenciar nos rapaces/as o desenvolvemento da autonomía persoal (na Autorregulación

súa vida familiar, escolar e social) así como a iniciativa persoal. Tamén é importante

Motivación

que

os

adolescentes

aprendan a autocontrolarse e a que os

seus

comportamentos

estean

guiados polo pensamento e non polo impulso.


Página 3

A INTELIXENCIA EMOCIONAL interpersoais,

˃ MOTIVACIÓN: A capacidade para automotivarse e para motivar ós demais é unha das habilidades máis valoradas

facer demandas,

aceptar

cumpridos e críticas e comunicarse de maneira eficaz.

na sociedade actual e que está situada nos piares

Como familias, debemos de potenciar o

do éxito persoal e profesional.

desenvolvemento destas habilidades para que os nosos fillos/as sexan competentes emocionalmente e se manexen de maneira

˃ EMPATÍA:

eficaz no sociedade na que viven.

É a capacidade de poñerse no lugar do outro, de entender as necesidades e emocións dos demais. O individuo non é un ser único e illado senón que forma parte dun grupo polo que é importante que desenvolvan habilidades para entender ós demais, poñerse no seu lugar, ser flexibles e pensar nas necesidades dos demais e non unicamente nas propias.

˃ HABILIDADES SOCIAIS: Son as estratexias que permiten manexarse de maneira axeitada na sociedade. Falamos de saber iniciar unha conversación, solucionar conflitos

Podes atopar máis información na seguinte páxina da asociación de orientadores de Castilla-La Mancha,:

http://www.familias.apoclam.org/se-relaciona.html


ESCOLA DE PAIS DO IES POETA AÑÓN

IES POETA AÑÓN

Rúa/ Poeta Añón, s/n 15230 Outes Telf: 981 850 637

¡Estamos na web! Páxina do IES: www.edu.xunta.es/centros/ iespoetaanon Blogue do Departamento de Orientación: http://orientacioniespoeta.wordpress.com/

CONCLUSIÓNS En conclusión, as familias debemos potenciar o desenvolvemento de certas habilidades ( autocoñecemento, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociais) nos nosos fillos/as para facilitar que sexan competentes emocionalmente e se manexen de maneira eficaz na sociedade na que viven.

Boletin de pais_abril  

problemas emocionais na adolescencia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you