Page 1

Preinscripció 2013 Accés i admissió a la universitat Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre DEFINEIX CONDICIONS PER A L’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU REGULA PROCEDIMENTS D’ADMISSIÓ A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (actualització annexes RD 1892/2008)

2009

2 Correccions d’errades del RD 1892/2008 Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny (matèries modalitat Batxillerat) Ordre EDU/268/2010, d’11 de febrer (Psicologia i INEFC/CAFE, entre d’altres) Ordre EDU/473/2010, de 26 de febrer (expedició de credencials de la UNED

2010

Resolució de 23 de febrer de la SGU (dates límit preinscripció, fins el 12 de juliol) Resolució de 25 de març de la SGU (dates límit preinscripció, fins el 5 de juliol) RD 558/2010, de 7 de maig (Proves d'Accés a la Universitat FE i Mòduls CFGS Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre (Contingut FE per CFGS Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


* = requisit obligatori

PROVES D’ACCÉS

voluntària

ESTUDIS ESTRANGERS HOMOLOGATS

MG 25

MG 45

BATXILLERAT CFGS

PROVA*

PROVA*

PAU-Fase general *

MG 40

Entrevista*

ESTUDIANTS ESTRANGERS

PAU-Fase específica

Credencial UNED*

TITULATS UNIVERSITARIS

UNIVERSITAT Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ESTUDIANTS AMB TÍTOL DE BATXILLERAT LOE: PROVA D’ACCÉS

BATXILLERAT ARTS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3 modalitats HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ESTUDIS DE GRAU Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ACCÉS DES DE BATXILLERAT

Expedient Batxillerat (60%)

PAU: Fase general (40%) Nota d’accés ≥ 5

UNIVERSITAT TITULACIONS OFERTA > DEMANDA Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


TITULATS TÈCNICS SUPERIORS FORMACIÓ PROFESSIONAL ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

SENSE PROVA OBLIGATÒRIA

ACCÉS A LA UNIVERSITAT FASE ESPECÍFICA (voluntària) PAU

ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PAU 2013

MODEL COMPLEX: OBERT I MÉS FLEXIBLE NO HI HA VIES EXAMEN-ACCÉS FIXADES CADA ESTUDIANT DEFINEIX LA SEVA PRÒPIA OPCIÓ D’EXAMEN MODALITAT DE BATXILLERAT O TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR NO CONDICIONA FASE ESPECÍFICA VINCULA AL GRAU Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PAU 2013

• ESTRUCTURA:

Dues fases.

Fase general: obligatòria = nota d’accés. Fase específica: opcional = complement de nota.

• QUALIFICACIÓ: Independent en les dues fases. • CONVOCATÒRIES: Sense límit per aprovar. • DURADA: Tres dies consecutius Hora i mitja per a cada exercici. Interval de 30 minuts entre cada un d’ells. Horari d’examen matí i tarda Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


FASE GENERAL DE LES PAU

(només estudiants de Batxillerat)

CONSTA DE CINC EXERCICIS

1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua estrangera. 4. Història / Història de la filosofia. 5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant.

Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


SUPERACIÓ DE LA PAU FASE GENERAL PAU (només estudiants de Batxillerat)

Mitjana aritmètica dels exercicis fase general: ≥ 4 una nota ≥ 5 com a resultat de la mitjana ponderada de:

60% nota mitjana de batxillerat 40% nota de la fase general

NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA

QUINES MATÈRIES PONDEREN A CATALUNYA? Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny 20 MATÈRIES DE MODALITAT VINCULADES A LES PAU

COM PONDEREN? Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del C.I.C. paràmetre de ponderació 0,1: totes les matèries vinculades a cada branca paràmetre de ponderació 0,2: segons el títol de grau

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PAU: FASE ESPECÍFICA

• Avalua coneixements en àmbits concrets relacionats amb els estudis que es volen cursar. • No té un nombre fix d’exercicis. • Cada estudiant tria les matèries d’examen amb un màxim de 3 per convocatòria (quantes i quines).

Qualificació per matèria: matèria superada amb nota ≥ 5

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


CONVOCATÒRIES

Hi haurà dues convocatòries anuals. La superació de la fase general té validesa indefinida. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Millora de nota de la fase general i/o matèries fase específica. Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PROCÉS DE REVISIÓ

DOBLE CORRECCIÓ Variació de nota: mitjana aritmètica, POT BAIXAR NOTA Diferència ≥ 2

tercera correcció

mitjana aritmètica

RECLAMACIÓ Aspectes formals de la correcció L’estudiantat podrà veure l’examen 10 dies després d’haver finalitzat el procés de doble correcció i reclamació Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2013 CALENDARI PROVES:

11, 12, 13 juny 3, 4, 5 setembre INFORMACIÓ MATÈRIES:

gencat.cat/universitats/pau MATRÍCULA:

accesnet.gencat.cat Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


CALENDARI PAU – Estudiants de Batxillerat Convocatòria de juny 2013

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


CALENDARI PAU – Estudiants de Batxillerat Convocatòria de setembre 2013

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


CALENDARI PAU – Estudiants de CFGS Convocatòria de juny 2013

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


CALENDARI PAU – Estudiants de CFGS Convocatòria de setembre 2013

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PAU: Inscripció a les proves

CONVOCATÒRIA JUNY ALUMNES LLIURES  

Matrícula: del 5 al 12 de març

Títol de batxillerat abans del curs 2012-2013 Han cursat segon de batxillerat a l’estranger. Alumnes de sistemes educatius estrangers (credencial UNED). Millorar nota PAU.

ALUMNES CFGS

Matrícula: 15 al 21 de maig

ALUMNES 2n Batxillerat

Prematrícula i matrícula

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PAU: Inscripció a les proves

 PREMATRÍCULA, s’ha d’especificar a) Dades personals. b) Centre on s’estudia el batxillerat. c) Matèries:

20 de febrer al 4 de març

- matèria comuna: Història / Història de la filosofia. - llengua estrangera: alemany / anglès / francès / italià. - fins a quatre matèries de modalitat.

 MATRÍCULA,

s’ha de decidir

23 de maig al 3 de juny

a) Fase general i/o Fase específica. b) Matèria de modalitat (entre les indicades a la prematrícula): - quina a Fase general - quantes i quines a Fase específica

ALUMNES 2n Batxillerat Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PAU: Inscripció a les proves

CONVOCATÒRIA JUNY

ALUMNES CFGS

Matrícula: 15 al 21 de maig

 Títol de Tècnic Superior abans del curs 2012-2013. Estan cursant el segon any del CFGS. Millorar nota de matèries de Fase específica. Certificat: data límit 3 de juny

 Ja titulats: certificat amb qualificació final del CFGS. Estan cursant el segon any del CFGS: acreditar superació mòduls teòrics. Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PAGAMENT MATRÍCULA

 Taxes

LLIURES

a) Quota fixa per drets d’examen (31,10 euros) + b) Quota de la prova d’accés - Fase general (51,85 euros). - Fase específica (10,40 euros / matèria).

5 - 13 de març

BATXILLERAT 23 de maig - 3 de juny

CFGS 15 - 21 de maig

 Exempció

Setembre

pagament

a) Bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de caràcter general. b) Membres de famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial. c) Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. d) Els estudiants de 65 anys o més. e) Víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills. f) Víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills.

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

19 - 22 de juliol


PAU: Inscripció a les proves

CONVOCATÒRIA SETEMBRE ALUMNES LLIURES Matrícula: del 19 al 22 de juliol

 Alumnes que han obtingut el títol de batxillerat en convocatòria extraordinària. Títol de batxillerat abans del curs 2012-2013. Titulats Tècnics superiors. Han cursat segon de batxillerat a l’estranger. Alumnes de sistemes educatius estrangers (credencial UNED). Millorar nota PAU. Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ALTRES VIES D’ACCÉS CRITERIS D’EDAT Més grans de 25 anys

Prova

Fase general (4 matèries comunes) Fase específica (matèries vinculades a 5 opcions d’accés)

Més grans de 45 anys Prova (3 matèries comunes) Entrevista personal EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Més grans de 40 anys Acreditar experiència laboral o professional Sol·licitud al Rector Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ADMISSIÓ

Fase general Nota d’accés 5-10

PAU: Fase específica

Nota d’admissió ponderada fins a 14

UNIVERSITAT TITULACIONS OFERTA > DEMANDA Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


MATÈRIES PONDERABLES PER BRANCA A CATALUNYA (20) BRANQUES DE CONEIXEMENT DELS TÍTOLS DE GRAU Ciències Arts i Ciències de la MATÈRIES DE MODALITAT DE BATXILLERAT Ciències Socials i Humanitats Salut Jurídiques Anàlisis musical Biologia Ciències de la terra i del medi ambient Cultura audiovisual Dibuix artístic Dibuix tècnic Disseny Economia de l'empresa Electrotècnia Física Geografia Grec Història de l'art Literatura catalana Literatura castellana Llatí Matemàtiques aplicades a les ciències socials Matemàtiques Química Tecnologia industrial

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

Enginyeria i Arquitectura


PONDERACIONS 2013

http://gencat.cat/universitats/preinscripcio Admissió des de PAU

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


NOTA D’ADMISSIÓ PONDERADA PER A ESTUDIANTS DE BATXILLERAT En funció dels estudis a cursar

Incorpora qualificacions de Fase específica Matèries vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de Grau

Nota d’admissió = = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a* M1 + b*M2 NMB

= nota mitjana de batxillerat

QFG

= qualificació fase general

M1, M2 a, b

= dues millors qualificacions ponderades de matèries superades en la FE = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 - 0,2)

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


NOTA D’ADMISSIÓ PONDERADA PER A ESTUDIANTS DE CFGS La nota d'admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = NMC+ a*M1 + b*M2 NMC = Nota mitjana del cicle formatiu M1, M2 = Dues millors qualificacions ponderades de matèries superades en la FE a, b

= Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


EXEMPLES D’ADMISSIÓ DES DE BATXILLERAT / CFGS Exemple 1 Nota d’accés Estudiant de Batxillerat Nota mitjana Batxillerat (NMB) 9,00 Qualificació Fase General (QFG) 8,75

Fase Específica

Estudiant de CFGS

Nota Mitjana CFGS: 8,900

Coeficient de ponderació

Química

5,50

0,2

1,100

Biologia

7,50

0,2

1,500

Física

6,50

0,1

0,650

Nota Accés = 0,6 x 9 + 0,4 x 8,75 8,900

Nota d’Accés (ambdós casos) 8,900

Matèries ponderades

2,600

Nota d’Admissió 11,500 Aquests estudiants volen estudiar al centre d’estudi d’Odontologia de la Universitat de Barcelona; de les tres matèries que s’ha examinat a la fase específica, dues –Química i Biologia- són les que la universitat ha considerat més adients per cursar els estudis de grau en odontologia i, per això tenen un coeficient de ponderació de 0,2. Aquests estudiants tenen una nota d’accés de 8,900 que correspon a la nota d’accés (batxillerat + FG) de les PAU (estudiant de batxillerat) i de la nota mitjana del Cicle Formatiu de Grau Superior (estudiant de CFGS), ). La suma de la nota d’accés més la ponderació de dues matèries de la fase específica, dóna com a resultat una nota d’admissió al centre d’estudi d’Odontologia de la UB de 11,500.

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


EXEMPLES D’ADMISSIÓ DES DE BATXILLERAT / CFGS Exemple 2 Nota d’accés Estudiant de Batxillerat Nota mitjana Batxillerat (NMB) 7,30 Qualificació Fase General (QFG) 6,80

Fase Específica

Estudiant de CFGS

Coeficient de ponderació

Literatura catalana

7,00

0,2

1,400

Grec

8,00

0,1

0,800

Nota Mitjana CFGS: 7,100

Nota Accés = 0,6 x 7,30 + 0,4 x 6,80 7,100

Nota d’Accés (ambdós casos) 7,100

Matèries ponderades

2,200

Nota d’Admissió 9,300 Aquests estudiants volen estudiar al centre d’estudi d’Educació infantil a la Universitat de Girona; de les dues matèries de les quals s’han examinat a la fase específica, Literatura catalana té un coeficient de ponderació de 0,2 i Grec té un coeficient de ponderació de 0,1. Aquests estudiants tenen una nota d’accés de 7,100 que correspon a la nota d’accés (batxillerat + FG) de les PAU (estudiant de batxillerat) i de la nota mitjana del Cicle Formatiu de Grau Superior (estudiant de CFGS). La suma de la nota d’accés més la ponderació de dues matèries de la fase específica, dóna com a resultat una nota d’admissió al centre d’estudi d’Educació infantil de la UdG de 9,300.

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


NOTES DE TALL JUNY 2012: INTERVALS

Notes de tall: intervals 5,000 5,001 a 5,999 6,000 a 6,999 7,000 a 7,999 8,000 a 8,999 9,000 a 9,999 10,000 a 10,999 11,000 a 11,999 12,000 a 12,999

Nombre de centres % Acumulació % Inici procés Fi procés Inici procés Fi procés Inici procés Fi procés 150 205 37,31% 51,00% 37,31% 51,00% 36 16 8,96% 3,98% 46,27% 54,98% 44 41 10,95% 10,20% 57,21% 65,17% 54 44 13,43% 10,95% 70,64% 76,12% 46 37 11,44% 9,20% 82,09% 85,32% 25 19 6,22% 4,73% 88,31% 90,05% 24 20 5,97% 4,98% 94,28% 95,02% 15 16 3,73% 3,98% 98,01% 99,00% 8 4 1,99% 1,00% 100,00% 100,00%

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PREINSCRIPCIÓ 2012: Centres d’estudi amb nota de tall superior a 12,000 a l’inici i al final del procés Centre d'estudi

Universitat

Nota de tall a l'inici del procés

Nota de tall al final del procés

Física / Matemàtiques Medicina Enginyeria en tecnologies aeroespacials Medicina Física / Matemàtiques Administració i direcció d'empreses / Economia i Dret Medicina Medicina

UAB UB

12,544 12,332

12,358 11,800

UPC

12,286

12,248

UPF-UAB UB

12,242 12,222

11,808 12,222

UPF

12,080

12,080

UAB URV

12,022 12,020

11,765 11,668

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Possibilitat de convalidació entre Cicles Formatius de Grau Superior i part de la càrrega lectiva universitària

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Preinscripció universitària

Universitat de Barcelona (UB) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitats públiques + UVic

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Universitat Pompeu Fabra (UPF) Universitat de Lleida (UdL) Universitat de Girona (UdG)

https://accesnet.gencat.cat

Universitat Rovira i Virgili (URV) Universitat de Vic (UVic)

Procediments propis d’admissió: presencial, on-line

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Universitat Ramon Llull (URL) Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Universitat Abat Oliba CEU (UAO)

UOC + Universitats privades Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


RESERVA DE PLACES

Quota general de places

Estudiants amb PAU o assimilats Títols de tècnic superior de formació professional o assimilats Títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o assimilats Títols de tècnic esportiu superior o assimilats Estudiants procedents de sistemes educatius d’estats membres i d'altres estats Estudiants de sistemes educatius estrangers amb convalidació parcial d’estudis Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Més grans de 40 anys

Quotes de reserva de places

3 % de les places de cada ensenyament 1 % de les places de cada ensenyament 1 % de les places dels centres d’estudi que ofereixi la universitat

Titulats universitaris i assimilats

3 % de les places de cada ensenyament

Estudiants amb discapacitat

5 % de les places de cada ensenyament

Esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment

3 % de les places en qualsevol estudi universitari. Els estudis d’educació primària, fisioteràpia i ciències de l’activitat física i de l’esport en tenen reservat el 5 %

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA - Calendari Resultats PAU internet: 28 de juny Data fi preinscripció universitària: 2 de juliol (data provisional) Resultats de l’assignació: 11 juliol (data provisional) Matrícula: 15 al 19 de juliol (data provisional)

Activació TRÀMIT «Assignació definitiva» 12 al 16 de juliol (data provisional)

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA - Calendari

Resultats de la 2a assignació: 25 de juliol (data provisional) Matrícula 2a assignació: 26 al 30 de juliol (data provisional)

Activació TRÀMIT <<Vull continuar en el procés de reassignació de places» 26 de juliol al 10 de setembre (data provisional) Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


EXEMPLE D’ASSIGNACIÓ

CENTRE Nom d’estudi i universitat Medicina UB Medicina UAB-UPF Medicina UdG

Alumne

ALUMNES Ordre de preferència 1

Nombre de places 2 1 1

2

3

1 Anna (13,258)

Medicina UB

2 Joan (12,158)

Medicina UB

Medicina UAB-UPF

3 Mireia (12,042)

Medicina UB

Medicina UAB-UPF

4 Daniel (11,714)

Medicina UB

Medicina UAB-UPF

Medicina UdG

5 Elena (11,350)

Medicina UB

Medicina UAB-UPF

Medicina UdG

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ALUMNES / ORDRE DE PREFERÈNCIES - ASSIGNACIÓ Ordre de preferències Ordre Ordre 2 assig assig

Alumne

Ordre assig

1

1

Anna (13,258)

Medicina UB

Entra / 1 vacant

2

Joan (12,158)

Medicina UB

Entra / 0 vacant

3

Mireia (12,042)

Medicina UB

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

Entra / 0 vacants

4

Daniel (11,714)

Medicina UB

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

No Entra Centre ple

Medicina UdG

Entra / 0 vacants

5

Elena (11,350)

Medicina UB

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

No Entra Centre ple

Medicina UdG

No Entra Centre ple

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

3


ALUMNES / ORDRE DE PREFERÈNCIES - ASSIGNACIÓ Ordre de preferències Ordre Ordre 2 assig assig

Alumne

Ordre assig

1

1

Anna (13,258)

Medicina (UB)

Se’n va / 2 vacants

2

Joan (12,158)

Medicina (UB)

Entra / 1 vacant

3

Mireia (12,042)

Medicina (UB)

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

Entra / 0 vacants

4

Daniel (11,714)

Medicina (UB)

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

No Entra Centre ple

Medicina UdG

Entra / 0 vacants

5

Elena (11,350)

Medicina (UB)

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

No Entra Centre ple

Medicina UdG

No Entra Centre ple

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

3


ALUMNES / ORDRE DE PREFERÈNCIES - ASSIGNACIÓ Alumne

Ordre assig

1

Ordre de preferències Ordre 2 assig

Ordre assig

3

Se’n va / 2 NO ES MATRICULA vacants

1

Anna (13,258)

Medicina (UB)

2

Joan (12,158)

Medicina (UB)

Entra / 1 vacant

3

Mireia (12,042)

Medicina (UB)

Entra / 1 vacant

4

Daniel (11,714)

Medicina (UB)

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

Entra / 0 vacant

5

Elena (11,350)

Medicina (UB)

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

No Entra Centre ple

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

Medicina UdG

Entra / 0 vacant


TRÀMIT <<ASSIGNACIÓ DEFINITIVA>>

ALUMNES / ORDRE DE PREFERÈNCIES - ASSIGNACIÓ Alumne Daniel (11,714)

Ordre de preferències Ordre Ordre 2a assig assig

Ordre assig

1a

Medicina UB

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

No Entra Centre ple

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

Medicina UdG

3a Entra / 0 vacants


TRÀMIT <<ASSIGNACIÓ DEFINITIVA>>

ALUMNES / ORDRE DE PREFERÈNCIES - ASSIGNACIÓ Alumne Daniel (11,714)

Ordre de preferències Ordre Ordre 2a assig assig

Ordre assig

1a

Medicina UB

No Entra Centre ple

Medicina UABUPF

No Entra Centre ple

Medicina UdG

3a Entra / 0 vacants

ALUMNES / ORDRE DE PREFERÈNCIES - ASSIGNACIÓ Alumne Daniel (11,714)

Ordre assig

1a

Medicina UdG

Entra / 0 vacants

Ordre de preferències Ordre Ordre 2a assig assig

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

3a


ESTRUCTURA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


GRAUS: DEL CATÀLEG AL REGISTRE

Fins al 2007 Relació tancada de títols aprovats pel Govern (catàleg)

A partir del 2008 (EEES): • Proposta de títols: Universitat • Autorització: Generalitat de Catalunya • Verificació i registre: Govern Espanyol Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ESTRUCTURA GENERAL DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS Grau GRAU ESTÀNDAR

DOCTOR/A

GRAU DE VETERINÀRIA, ARQUITECTURA, FARMÀCIA, ODONTOLOGIA DOCTOR/A

GRAU DE MEDICINA

DOCTOR/A

3r cicle 3 - 4 anys

MÀSTER

2n cicle

60-120 ECTS (1-2 anys)

Apte per a l’ exercici de la professió

GRADUAT / DA

1r cicle

240 ECTS (4 anys)

3 - 4 anys

3 - 4 anys

MÀSTER

MÀSTER

60-120 ECTS (1-2 anys)

60-120 ECTS (1-2 anys)

GRADUAT / DA EN VETERINARIA ARQUITECTURA, FARMÀCIA, ODONTOLOGIA

300 ECTS (5 anys)

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

GRADUAT / DA EN MEDICINA

360 ECTS (6 anys)


SISTEMA EUROPEU DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS (European Credit Transfer System) Sistema dissenyat per quantificar el treball que realitza l’estudiant a la universitat, així com per facilitar la comparació dels estudis cursats i la mobilitat per tota Europa. La unitat de mesura és el ECTS.

1 crèdit ECTS= 25-30 hores de treball de l’estudiant: • • • •

Classes lectives: teòriques i pràctiques Seminaris i tutories Treballs, lectures, cerca d’informació Pràctiques externes

• Pràctiques de laboratori • Projectes o treballs de fi de grau • Preparació i realització d’exàmens

Càrrega lectiva anual: 60 crèdits 60 crèdits x 25 hores = 1.500 hores 1.500 hores/ 38 setmanes = 40 hores setmanals de treball de l’estudiant

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ANTICS ESTUDIS NOUS GRAUS (exemples) Mestre – educació primàriaMestre – llengua estrangeraMestre – educació físicaMestre – educació musical-

Filologia catalana Filologia clàssica Filologia hispànica

Biologia

Educació primària

Estudis catalans i occitans Estudis clàssics Estudis hispànics: llengua i literatura Llengua i literatura (catalana, espanyola o hispànica) Biologia Biologia humana Biologia ambiental Ciències biomèdiques Genètica Microbiologia Bioquímica i biologia molecular Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


NOVES TITULACIONS - Exemples

Grau d’Estudis literaris (UB) Proporcionar una formació sòlida en aspectes teòrics i pràctics de la literatura des d'una perspectiva universal i comparada relacionades amb la teoria i la crítica literàries. Podràs treballar en els àmbits següents: ensenyament secundari i superior, recerca en l'àmbit de la literatura, món editorial, premsa cultural, gestió cultural, creació literària, llibreters professionals i administració pública.

Grau en Llengües aplicades (UPF) Forma professionals qualificats per gestionar la comunicació multilingüe i especialitzada en l'àmbit laboral. Garanteix el domini de les llengües pròpies i d'idiomes estrangers, tant en les activitats verbals més rellevants com en el maneig de recursos i la reflexió sobre el llenguatge. Sortides professionals: Treball administratiu i documental en entorns multilingües, treball en l'àmbit de la lingüística aplicada, en l'assessoria i la gestió lingüístiques i en la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües, ensenyament de llengües, lexicografia i terminografia, edició i correcció de textos i produccions orals, redacció i correcció de llengües per a fins específics, planificació i mediació lingüística en entorns socials, gestió i assessoria lingüística.

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


NOVES TITULACIONS - Exemples

Grau de Lingüística (UB) Formar professionals sensibles i amb una formació sòlida en les diverses facetes que integren el llenguatge humà. Proporcionar un bon coneixement de llengües específiques. Sortides professionals: Tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, documentació i descripció de llengües, planificació lingüística, treball editorial especialitzat, tractament de la diversitat lingüística, lingüística clínica, assessoria en l'àmbit de l'adquisició del llenguatge, assessoria en l'aprenentatge de segones llengües, assessoria en comunicació oral i escrita, llenguatge publicitari, traducció, docència i recerca.

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ESTRUCTURA GENERAL DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS Màster

• Els màsters tindran una durada d’entre 60 i 120 crèdits ECTS • Els ensenyaments finalitzen amb l’elaboració i defensa pública d’un treball de fi de màster que tindrà entre 6 i 30 crèdits

Seminaris Treballs dirigits Pràctiques externes Activitats d’avaluació Assignatures optatives Treball de fi de màster Assignatures obligatòries

MÀSTER

60-120 ECTS (1-2 anys)

Treball de fi de màster 6-30 ECTS

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


ESTRUCTURA GENERAL DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS Doctorat

• Per obtenir el títol de doctor o doctora és necessari haver superat un període de formació i un període d’investigació.

Període d’investigació

Investigació

Programa de Doctorat Període de formació

MÀSTER 60-120 ECTS (1-2 anys)

o

60 crèdits de diferents màsters

GRAU 300 ECTS o més

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


AVALUACIÓ DE LA QUALITAT Agències de qualitat universitària

• L’avaluació de la qualitat es duu a terme mitjançant les agències de qualitat

Espanya

Catalunya

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


itinerariuniversitari.gencat.cat

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


https://accesnet.gencat.cat

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


POSA’T A PROVA

gencat.cat/universitats/pau

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


gencat.cat/universitats estudisuniversitaris.gencat.cat

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


QUÈ PODEU TROBAR A LES PÀGINES WEB Informació general i terminis de les PAU Com funciona la preinscripció universitària Informació de tots els estudis oficials i homologats que s’imparteixen a les universitats catalanes Informació sobre l’EEES Beques i ajuts (AGAUR) Informació sobre el reconeixement de crèdits de CFGS

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


Serveis relacionats amb l’Administració

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


SERVEIS PRIVATS

Informació sobre l’educació superior a Catalunya www.unportal.net Informació sobre educació, formació i treball www.educaweb.com

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


Inclusió de persones amb discapacitat www.fundacionprevent.com

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


SALÓ DE L’ENSENYAMENT

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


TAXA D’ATUR A CATALUNYA (*) La universitat protegeix de l’atur

Nivell assolit Taxa d'atur CFGS 13,3 Tit. Universitaris 10,2 Total 19,0 (*) Font: EPA

Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè


Dra. Pilar Gómez Cardó Dr. Jesús M. Prujà i Noè

Sistema universitari catala acces i admissio 2013  
Sistema universitari catala acces i admissio 2013  
Advertisement