Hoe organisaties weer meer te laten leven?

Page 1

Hoe uw organisatie weer/meer laten leven?

Nu u dit weet …

De wens van mensen voor een véél beter jaar en prettiger perspectief. Ontdek dat in 2 minuten scroll naar beneden met muis of pijltjestoets


Hoe

jaarlijks minimaal â‚Ź 18.000,--

meer opbrengst per medewerker erbij krijgen in voor hen zoveel betere en prettiger omstandigheden?


En tegelijk werkdruk en werkstress aanzienlijk verminderen


En creativiteit, inzet en productiviteit verhogen!


In 2 dagen gevonden en in 2 maanden met ĂŠn voor elkaar gekregen Waarin de daaraan bestede tijd dan al dik is terugverdient.


Met de volgende bewezen wetenschap Des temeer vertrouwen, des te minder angst, des temeer openheid, des te ontvankelijker mensen, des te bereidwilliger, gerichter en sneller de beweging en de inzet met véél méér resultaat


Mensen bestuur je niet meer van bovenaf Die bereik je van binnen uit Want in alles wat mensen beweegt zijn emoties de motor ĂŠn de energie.


Mensen willen geraakt en mee genomen kunnen worden in omstandigheden waar zij van binnen warmer kunnen worden en dat naar buiten uit kunnen stralen.


De werkelijke verbinding en communicatie vindt slechts ĂŠĂŠn laag dieper plaats waar het veel te vaak niet gezien, niet gehoord, niet gedaan, begrepen en niet beantwoord wordt.


In die laag, die verborgen goudader

vinden én winnen we een vermogen Dáár (her)winnen of versterken we nieuw geloof en vertrouwen en maken we organisaties mentaal schoon.


Niet meer door oud management dat beweging vreest maar door nieuw management dat niet anders meer wil


Dat juist wĂŠl gecontroleerd de geest uit de fles wil halen voor nieuwe energie en nieuw vermogen


En mensen die daarnaar verlangen, dat niet allĂŠĂŠn durven maar wel hun eigen aandeel daarin willen leveren


Met mensen die niet meer gemanaged maar bewogen en vooral goed geraakt willen worden te laten als voldaan wordt aan leven? wat zij in essentie nodig hebben voor zelfmobilisatie en zelfsturing

In 2 minuten bereikbaar


Hoe aantoonbaar bewezen met meer wensen, minder mensen en minder kosten meer met elkaar met minder druk de

zaak laten leven? Elkaar versterkend in het winnen van energie en resultaten?


In willen weten wat mensen ĂŠĂŠn laag dieper bindt, remt en beweegt bij u op de zaak en hoe u dat consequent en consistent kunt stimuleren en faciliteren.


In het kunnen en willen kennen van de signalen van Mentaal Verzuim en de oorzaken daarvan


In kunnen geloven dat het

Mentaal Verzuim met héél weinig héél veel

Mentaal Vermogen extra kan worden


In het mentaal schoon maken van een klimaat waarin teveel in de weg is gaan zitten in hoofden van mensen die zichzelf en anderen daarmee teveel hebben belast waardoor zij niet alles meer konden geven


Dat ontlasten en ontspannen geeft ruimte en energie voor iets nieuws willen, kunnen en durven aangaante laten leven?


Wat gaan we dan anders doen met mensen en hun vermogens?


Niets met advies, niets met instrumenten, niets met training of

met coaching noch met interim. Maar ålles met doen en voordoen. Waarvoor wij zelf met de poten in de klei gaan. Om barrières te slechten en een veilige corridor naar

nieuwe openingen en mogelijkheden te maken.


In slechts een paar bijzondere gesprekken halen we dรกt

boven tafel wat

onder de tafel het samen bereiken van doelen heeft geremd


Door bewust, zichtbaar en bespreekbaar te maken wat voor u nog onzichtbaar leeft en speelt ‌


… en dat gezamenlijk om te vormen tot wat

zó graag écht mét elkaar wordt gewenst en in veel situaties

hard nodig is


In 7 geïntegreerde stappen: 7 – Vitaliseren

6 – Veiligstellen

5 – Motiveren 4 – Mobiliseren

3 – Vrijmaken 2 – Visualiseren 1 – Ontdekken


Dat brengt: Lucht, ruimte, ontvankelijkheid, energie, rust, begrip, beheersbaarheid, tijd, creativiteit, verlichting, perspectief, leven, gezondheid, aandacht, winst en een structurele versterking van binnen naar buiten.


En geld: In 2005 bleek al uit onderzoek onder directeuren dat gemiddeld 25% van hun totale reĂŤel haalbare productief vermogen niet werd benut. De daar achterliggende omstandigheden zijn er sindsdien niet beter, eerder slechter op geworden. Als dit Onbenut Vermogen wordt vrijgemaakt levert dat de zaak duurzaam per 10 medewerkers per werkdag 2.000,-- euro meer op nog los van de imago, klanten en omzetwinst.


Dat helpen wij mogelijk te maken en

snel te realiseren voor minder dan het vindersloon van dit dan vrijgemaakte, gegarandeerde vermogen


035.6019275Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.