Lik oratorijskega voditelja

Page 1

Kdo je ORATORIJSKI VODITELJ?

Lik in temeljne znaÄ?ilnosti oratorijskega voditelja


OSNOVNA IZHODIŠČA Oratorijski voditelj: • je mladinski voditelj, ki vodi in spremlja skupino oratorijskih animatorjev v pripravi in izvedbi krajevnega oratorija; • je star vsaj 18 let; • je katoličan; • živi osebni odnos s Kristusom (osebna molitev, duhovne vaje, nedeljske maše, spoved …) in v skladu s krščanskimi vrednotami; • ima več let predhodnih animatorskih izkušenj; • skrbi, da oratorij vključuje vse prvine don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema; • je primerno usposobljen (npr. je opravil osnovno usposabljanje za oratorijske voditelje).


SRCE ... ... predstavlja vrednote ali voditeljeva globlja prepričanja, stališča in nazore. Oratorijski voditelj: • ima rad otroke in mlade ter spoštuje vsakega človeka; • se zaveda svoje identitete in stoji za krščanskimi vrednotami; • se čuti del širšega oratorijskega gibanja, se udeležuje škofijskih in nacionalnih oratorijskih dogodkov ter k temu spodbuja animatorje; • se trudi oratorij vključiti v krajevno župnijsko občestvo; • si prizadeva za celostno rast animatorjev preko srečevanja skupine tekom celega leta (molitve, druženja, izobraževanja, izleti, športne dejavnosti ...); • se zaveda odgovornosti za otroke in animatorje ter za vse dogajanje na oratoriju.


GLAVA ... ... predstavlja znanja, napredek voditelja na razumski ravni. Oratorijski voditelj: • pozna ustanovitelja Oratorija sv. Janeza Boska in njegov preventivni vzgojni sistem (štirje stebri, asistenca …); • pozna namen in cilje Oratorija; • ima temeljno znanje o delovanju in vodenju skupine (vloge v skupini, motivacija, načrtovanje, evalvacija, delegiranje nalog, reševanje konfliktov …); • se zaveda pomena usposobljenosti, zato skrbi za izobraževanje sebe in animatorske skupine; • vsako leto pobliže spozna oratorijski priročnik.


ROKE ... ... predstavljajo veščine, konkretne dejavnosti, ki jih voditelj obvlada. Oratorijski voditelj: • zna voditi skupino oz. tim animatorjev; • zna organizati in voditi večji projekt; • ima temeljne oratorijske veščine (izvedba iger, velikih iger, bansov, dramske igre, katehez …); • je sposoben refleksije lastnega dela in se trudi, da bi se izboljšal.


Oratorijski voditelj je odgovoren ne le za izvedbo oratorija kot projekta, temveč še bolj za rast animatorjev, ki so mu zaupani v vodstvo. Od voditelja se zato pričakuje določena celostna zrelost in razvoj na vseh osebnostnih področjih. Ta zgibanka na kratko predstavlja temeljne značilnosti, za katere naj bi si oratorijski voditelj prizadeval. Razdeljene so na osnovna izhodišča, ki naj bi jih voditelj imel, in na tri področja celostnega razvoja, ki jih simbolično predstavljajo srce, roke in glava. Naštete značilnosti opisujejo lik oratorijskega voditelja in predstavljajo podlago za pridobitev certifikata Oratorijski voditelj.

KONTAKT IN POVEZAVE: zao@oratorij.net www.oratorij.net facebook.com/Oratorij.Slovenija

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT SALEZIJANSKA MLADINSKA PASTORALA

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.