Brosjyre nord 2015 s2 3 1 redigert

Page 1

Anlegg I tillegg til Euroskilts brede varesortiment innenfor trafikk, utemiljø og avsperring, er avdelingen i nord også leverandør av anleggs- og rekkverksprodukter og kan også tilby anleggsprodukter til utleie. Våre kontor i nord har kompetente medarbeidere med lang erfaring innen anleggsog rekkverksprodukter. Eksempler på anleggs- og rekkverksprodukter vi kan levere: Anleggsprodukter • • • • • • • • • • • • • • •

Borstål, generatorer, komprimeringsutstyr Epoke sandspredere Bini steamkjeler Laser og nivelleringsutstyr Pumper, aggregat, varmekanoner, varmevifter og avfuktere Arbeidsvogner og toalettkabiner Plasthaller og containere Vegrør, drensrør, VA-rør og kummer Geotekstiler, fiberduk, armeringsnett Skytematter, sprengningsutstyr Tinematter ReCon støttemursystem, New Jersey trafikksperre/fenderstein Granitt kantstein, gatestein, murer og taktile heller Områdesikring, gjerder og porter Klorkalsium, veisalter.

Rekkverksprodukter • • • • •

Autovernskinner Rekkverksender Brorekkverk G/S – rekkverk Midtrekkverk


Utleie Hvorfor leie og ikke eie? Her finner du noen gode argumenter for å leie utstyr hos Euroskilt: • reduserte investeringskostnader • mindre kapitalbinding • ikke behov for vedlikehold, reparasjoner og kontroller • behov for mindre lagerplass • reduserte personalkostnader; (lagerhold og håndtering) • reduserte kostnader i.f.m. lagerstyringssystemer • ikke behov for egne kjøretøy til transport av utstyret • økt produktivitet • egne ressurser brukes i kjernevirksomheten • god kontroll på leiekostnadene

Vi har et bredt utvalg av utleieprodukter som bl.a: Varslingsvogner Mobile trafikksignalanlegg Mini-Guard og Vario-Guard langsgående sikring Vorteq støtputehenger QuadGuard støtpute på mobil stålplate Vi leier ut for både korte og lange perioder. Utvalget varierer noe fra avdeling til avdeling.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.