Page 1

Ühiskonnaõpetus 2 kursust 12 klass 2013/2014 õa õp Arno Kaseniit Sillamäe Gümnaasium


2 kursust • I kursus Ühiskond ja selle areng • Ühiskonna uurimine • Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid, • Nüüdisühiskonna kujunemine • Demokraatliku ühiskonna valitsemine • Riik, õigusriik • Inimõigused, humanitaarõigus, • Ideoloogiad, erakonnad, valimised • Euroopa Liidu toimimine

• II kursus Ühiskonna majandamine • Riik ja majandus • Tööturg ja hõive • Tarbimine ja investeerimine • autoriõiguste kaitse, • inimkaubandus, • õiglane kaubandus • Maailma areng ja poliitika


Sotsiaalne kirjaoskus • Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: – teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud ühiskonnas

vastutustundlike otsuste tegemiseks.

toimimiseks ning

• Õppeaine eesmärk on – luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks, – aktiivse kodaniku kujunemiseks, – toetada dialoogivalmiduse ja respekti kujunemist maailma erinevalt mõistvate inimeste vahel, – samuti õpilase enese teadlikkust maailmavaatelistes küsimustes.


• Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ja järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, norme ning reegleid. • Omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid • sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimestevahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ning toimetulekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ja ühiskonnas. • Sotsiaalainete kaudu kujundatakse alus maailmavaatelise mitmekesisuse arvestamiseks ning valmisolek dialoogiks erineva maailmavaate esindajatega.


tänapäeva nõuded inimesele • kohandumine muutustega, • avatus, • loov käsitlemine, • elukestev õppimine.


Kuidas õpime • Õpetaja loeng • Tekstid (õpik, ajaleht, TV, raadio) • Debatid tunnis, • Referaat valitud teemal (süvendatud õpe) • Lähiümbruse sotsiaalsed suhted: – Sillamäe volikogu töös osalemine, – Töövarjupäev linnavalitsuses,

• Demokraatiapäev, • Kodanikupäev,


• Ühiskonnaõpetuse aine eesmärk on luua eeldused – aktiivse ja pädeva kodaniku kujunemiseks, – kes mõistab ühiskonna toimimist ja – võtab ise aktiivselt osa selle kujundamisest, – oskab ennast nende arengusuundadega suhestada, – oma kodanikupositsiooni kujundada ja põhjendada.

• Oluline on, et õpilastes kujuneks arusaam nende endi võimalusest maailma muutmisel turvalisemaks, õiglasemaks ja võrdväärsemaks paigaks kogu inimkonnale.


Metoodika • Loeng, • Referaatide ettekandmine, • Arutelud, • juhtumianalüüsid, et arendada õpilaste suutlikkust erinevates olukordades toimida. • Muud aktiivõppemeetodid.


Gümnaasiumi lõpetaja: • 1) tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, mõistab poliitika toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada;


Gümnaasiumi lõpetaja: • 2) tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; • oskab kasutada „Eesti Vabariigi põhiseadust”, rahvusvahelisi õigusnorme ja õigusakte; • järgib seadusi ning toimib oma õiguste ja kohustuste järgi;


Gümnaasiumi lõpetaja: • 3) iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise põhimõtteid, nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, • tunneb olulisi rahvusvahelisi organisatsioone ning mõistab oma rolli maailmakodanikuna;


Gümnaasiumi lõpetaja: • 4) on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, • oskab adekvaatselt määrata ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning • otsida teavet omale sobivate eneserakendusja edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta;


Gümnaasiumi lõpetaja: • 5) teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, • käitub teadliku ja vastutustundliku tarbijana, • analüüsib oma käitumise tagajärgi ning • mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms);


Gümnaasiumi lõpetaja: • 6) määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, • tuleb toime turumajanduslikus ühiskonnas, • osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides, • kaitseb oma huve ja õigusi, arvestades teiste inimeste õigusi, ning • seisab vastu demokraatlike väärtuste eiramisele;


Gümnaasiumi lõpetaja: • 7) seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, • mõistab õigusteksti ning sotsiaalmajanduslikku teavet; • oskab leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada ning luua uut teavet, väärtustades ja arvestades autoriõiguste kaitset.


Hindamine • Ligikaudu 20% ülesannetest äratundmine, • 30% reprodutseerimine • 50% rakendusoskus, nt analüüs, üldistamine, hinnangu andmine jne. • Kirjalikes töödes saab õppija keerukamate ülesannete lahendamise eest rohkem punkte kui teadmisi eeldavate ülesannete eest.


http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Yhisk_seletus_V_2012_uus.pdf

• должны знать • kарту Эстонской Республики • И Европы, • уметь пользоваться источниками, • таблицами, графиками, • иллюстрациями для нахождения информации, анализа, • формулирования обобщений и выводов, для принятия решений, а также для представления прогнозов


Ainekava Ühiskonnaõpetuse eesmärgid • määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi ja vastutust kodanikuna; • toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku;

Ühiskonnaõpetus ainekava tutvustus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you