Swoo jaarrekening 2017

Page 1

Jaarrekening 2017

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis prof. dr. H.J. Flieringa

Statutair gevestigd te Rotterdam

Pagina 1


JAARRAPPORT 2017 INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens Bestuursverslag

3

Jaarrekening Balans per 31 december 2017

4

Staat van baten en lasten over 2017

5

Kasstroomoverzicht

6

Waarderingsgrondslagen

7

Toelichting op de balans per 31 december 2017

8

Toelichting op de Staat van baten en lasten

9

Overige gegevens Overige gegevens

10

Vaststelling jaarrekening door het bestuur

10

Pagina 2


ALGEMENE GEGEVENS

Bestuursverslag Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Prof. Dr. H.J. Flieringa (SWOO) stelt zich ten doel het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op oogheelkundig gebied in het bijzonder gerelateerd aan Stichting Oogziekenhuis Rotterdam en voor oogonderzoek ten dienste van de volksgezondheid in het algemeen. Alsmede al datgene bevorderen, hetwelk het ontstaan van slechtziendheid respectievelijk blindheid kan voorkomen en het lijden van slechtzienden en blinden te verzachten. Voorts het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin. De werkwijze van de Stichting is er op gericht het projectmatig initiëren en uitvoeren van oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers kunnen hiervoor plannen indienen bij het bestuur, die na advisering door de wetenschapscommissie en de medisch etische commissie hierover een besluit neemt. 2017 2016 subsidie aantal subsidie aantal toegekende subsidies/projecten 6 € 241.393 6 € 467.287

Het boekjaar van de SWOO is afgesloten met een positief resultaat in 2017 van

De inkomsten van het boekjaar 2017 waren iets hoger dan het vorige jaar 2016. Rendement op vermogen (beleginggingen en spaartgegoeden)

Giften, legaten en erfenissen Subsidie Rotterdamse Stichting Blindenbelangen Overige baten

1.132

(resultaat 2016 € 1.029 positief).

€ € € € €

2017 51.567 29.272 150.000 10.000 240.839

€ € € € €

2016 38.329 34.313 150.000 6.331 228.973

De verwachting voor 2018 zijn per ultimo mei 2018: Het rendement op vermogen zal in 2018 ongeveer gelijk zijn aan 2017 ca € 52.000. De vaste kern van donateurs en giften bedraagt ca € 25.000 per jaar. Voor 2018 is bij het opmaken van deze jaarrekening nog een subsidie toezegging van € 150.000 ontvangen van de Rotterdams Stichting Blindenbelangen.

Bestuur 10 oktober 2018

Pagina 3


BALANS PER 31 DECEMBER (voor resultaatbestemming)

31 december 2017 ACTIEF

I

31 december 2016

`` €

1.948.250 161.222 553.240

1.802.073 2.446 1.066.786 ____________

VLOTTENDE ACTIVA Effecten Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

2.662.712

2.871.305

2.662.712

2.871.305

31 december 2017

31 december 2016

PASSIEF

II

45 1.017.130 1.576.030 1.132

45 1.017.130 1.575.001 1.029

EIGEN VERMOGEN Kapitaal Kapitaal Flieringa stichtingen Algemene reserve Onverdeeld resultaat boekjaar

2.594.337

III

2.593.205

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Overige schulden

334 68.041

Pagina 4

22 278.078 68.375

278.100

2.662.712

2.871.305


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

IV

29.272 150.000 10.000

Som der bedrijfsopbrengsten

34.313 150.000 6.331 189.272

190.644

Bedrijfslasten Overige lasten Activiteiten

VI

Netto omzet Giften en legaten Subsidie Rotterdamse Stichting Blindenbelangen Overige baten

V

2016

1.366 241.393

5.312 231.079

Som der bedrijfslasten

242.759

236.391

Bedrijfsresultaat

-53.487

-45.746

Financiële baten en lasten Netto opbrengst van effecten Renteopbrengsten

51.567 3.052

Som der financiële baten en lasten Resultaat

Pagina 5

38.329 8.446 54.619

46.775

1.132

1.029


KASSTROOMOVERZICHT 2017

2016

1.066.786

1.282.894

1.132

1.029

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo liquide middelen 1 januari

Exploitatieresultaat Veranderingen in werkkapitaal: Effecten Vorderingen Crediteuren Overige kortlopende schulden

-146.177 -158.776 312 -210.037

Mutatie Liquide Middelen

Saldo liquide middelen 31 december

Pagina 6

-36.912 40.174 22 -220.421 -514.678

-217.137

-513.546

-216.108

553.240

1.066.786


Waarderingsgrondslagen Algemeen De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam Prof. Dr. H.J. Flieringa is gevestigd te Rotterdam Activiteiten De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Prof. Dr. H.J. Flieringa (SWOO) stelt zich ten doel het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op oogheelkundig gebied in het bijzonder gerelateerd aan Het Oogziekenhuis Rotterdam en van oogonderzoek ten dienste van de volksgezondheid in het algemeen. Alsmede al datgene bevorderen, hetwelk het ontstaan van slechtziendheid respectievelijk blindheid kan voorkomen en het lijden van slechtzienden en blinden te verzachten. Voorts het verrichten van al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro's. Tenzij hierna, dan wel bij de toelichting op individuele balansposten, anders wordt aangegeven worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Terzake van vorderingen wordt, indien noodzakelijk, rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Vergelijking met voorgaand jaar De waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn in het verslagjaar ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Materiële vaste activa Aanschaffingen van inventarissen worden geactiveerd onder materiële vaste activa en gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen conform de geschatte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt reeds over een geheel jaar afgeschreven, onafhankelijk van de datum van aanschaf. Financiële vlottende activa De onder de financiële activa opgenomen effecten bestaande uit zowel aandelen als obligaties, worden gewaardeerd tegen beurskoers per balansdatum. Koersverschillen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd worden verwerkt in de staat van baten en lasten onder 'waardeverandering van effecten'.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van de geleverde prestatie en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten en lasten zijn, toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de historische kostprijs. De door derden toegezegde bedragen en voor de uitvoering begrote lasten van de toegewezen wetenschappelijke projecten kunnen betrekking hebben op meerdere jaren en worden in het jaar dat het project wordt toegewezen geheel toegerekend aan de exploitatie. De prognose wordt vervolgens jaarlijks geactualiseerd ten laste, dan wel ten gunste van het resultaat. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pagina 7


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER I VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Effecten Beurswaarde 31 december

1.948.250

1.802.073

De waarde van de effecten zijn opgenomen tegen de koerswaarde per balansdatum. Het vermogens beheer van de portefeuille is ondergebracht bij de ABN-AMRO, hierbij is gekozen voor een defensief profiel.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Debiteuren Overige vorderingen

150.000 11.222 161.222

0 2.446 2.446

551 502.399 49.663 627 553.240

111.792 593.954 352.472 8.568 1.066.786

45

45

363.010 654.120 1.017.130 Volgens afspraak wordt het kapitaal per fusie datum van de beide Flieringa Stichtingen separaat in de jaarrekening vermeld. Op deze reserves berusten geen speciale bestemmingen.

363.010 654.120 1.017.130

ABN/AMRO, rekening courant ABN/AMRO vermogensbeheer rekening ABN/AMRO spaarrekening ING bank

II EIGEN VERMOGEN KAPITAAL Hieronder is opgenomen het stichtingskapitaal.

KAPITAAL FLIERINGA STICHTINGEN Prof Dr. H.J. Flieringa Stichting Prof Dr. H.J. Flieringa-Houët Stichting

Algemene reserve Saldo aanvang boekjaar Resultaatbestemming 2016 respectievelijk 2015 Balans per 31 december

31-12-2017 1.575.001 1.029 1.576.030

31-12-2016 1.092.106 482.895 1.575.001

31-12-2017 68.041 0 68.041

31-12-2016 278.078 0 278.078

III KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA OVERIGE SCHULDEN Subsidie toezeggingen Overige nog te betalen posten Balans per 31 december

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Pagina 8


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN V NETTO OMZET

2017

Giften en legaten Giften Legaten, erfenissen en schenkingen

2016

19.272 10.000 29.272

24.766 9.547 34.313

0 61 0 551 754 1.366

454 64 2.812 545 1.437 5.312

251.212 15.000 500 266.712

216.579 15.000 0 0 231.579

25.319 0 241.393

0 500 231.079

51.567 3.052 54.619

38.329 8.446 46.775

V BEDRIJFSLASTEN Overige lasten Drukwerk en kopieerkosten Website Kosten fondswerving Automatiseringskosten Overige algemene kosten

Activiteiten toegekende subsidies aan projecten ROI kleine projecten promovendi Overig vervallen: project 2016-05 effect van catarct op progressie ARMD project 2011-43 Thalidomine as a potential therapeutic agent for Idiopathic maculair

VI FINANCIELE BATEN EN LASTEN Netto opbrengst van effecten Rentebaten

Pagina 9


Overige Gegevens Beloning bestuurders De bestuurders van de Stichting hebben in het verslagjaar geen beloning ontvangen.

Samenstelling bestuur per 31-12-2017 Mw. Dr. C.W.J.M. Storimans Drs. N.H. Klay Prof. Dr. A.D.A. Paridaens Mw. Drs. F. Flieringa

- voorzitter - penningmeester - secretaris - lid

Resultaatbestemming Omtrent de resultaatbestemming is niets geregeld in de statuten van de Stichting. Het voorstel is het positieve resultaat van 2017 ad â‚Ź 1.132 toe te voegen aan de algemene reserve.

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR HET BESTUUR De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 oktober 2018

Pagina 10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.