DVM humaniora

Page 1

www.dvmhumaniora.be DVM HUMANIORA Schooljaar 2023-2024
DVM HUMANIORA

DvM Humaniora steunt op een traditie in kwaliteit zonder de uitdagingen van de toekomst uit de weg te willen gaan. Daarom behouden we wat goed is en vernieuwen we waar nodig. DvM Humaniora is behalve een leeromgeving ook een leefomgeving. Het welbevinden van onze leerlingen komt daarbij steeds op de eerste plaats. We willen een “warmhartige school” zijn met een open ontvangstcultuur.

Benieuwd naar sfeerbeelden?

DVM HUMANIORA

Open dag voor iedereen

zaterdag 11 maart van 13.30 u. tot 17.30 u.

Stappenplan voor nieuwe leerlingen 1A

Aanmelden

27 maart 2023

Tot 2 1 april 2023 via www.naarschoolinaalst.be

Ticket

2 mei 2023

Op deze dag kom je te weten op welke school je kan inschrijven

Infoavond voor toekomstige derdejaars

Woensdag 10 mei om 19 u.

Infoavond voor toekomstige vijfdejaars

donderdag 27 april om 19 u.

Tijdens de vakantie van 3 juli tot 7 juli en van 17 augustus tot 31 augustus elke werkdag: 10 u.-12 u. en 14 u.-17 u.

Inschrijven

17 mei 2023

Vana f deze dag ben je welkom onze school om je ticket om te zetten in een inschrijving

Intakegesprekken kunnen vanaf 31 januari telefonisch of via mail aangevraagd worden. tel. 053 60 58 50, info@dvmhumaniora.be

Virtuele toer door de school

digitaal via link op www.dvmhumaniora.be/virtuelerondleiding

DVM HUMANIORA
TR@JECT OP M@@T
DVM HUMANIORA

CLIL

In het eerste jaar kan je je Frans actief inoefenen door de vakken Mens en samenleving en LO in de CLIL-klas te volgen (Content Language Integrated Learning).

Hierbij wordt de inhoud van een zaakvak (CONTENT) gegeven in een vreemde taal (LANGUAGE). Bedoeling is de luistervaardigheid te vergroten en de spreekdurf aan te wakkeren.

Ook in hogere jaren worden sommige vakken in het Frans of in het Engels aangeboden. CLIL is uiteraard een vrije keuze.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat meertalig onderwijs niet alleen een positieve invloed heeft op de gekozen CLIL-taal, maar ook op het aanleren van andere talen, op de creativiteit in oplossingsstrategieen, zelfs op rekenvaardigheid.

De wereld in de klas, de klas in de wereld

Nationale en internationale uitwisselingen zijn een ideale manier om je horizon te verruimen. Zij helpen jongeren letterlijk om hun grenzen te verleggen: door de confrontatie met een andere taal en cultuur leren ze zichzelf relativeren, andere leefgewoontes waarderen en hun eigen cultuur met een kritisch oog bekijken. Zo’n project is zeker ook een oefening in zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen: een stapje in de richting van zelfstandigheid.

Bedrijfsbezoeken, ‘ondernemers voor de klas’... zijn initiatieven die de ondernemingszin stimuleren.

ONZE TROEVEN

• brede betrokkenheid

• innoverende aanpak

• veelzijdige activiteiten en projecten

• samenwerkingscultuur en levenslang leren

• differentiatie

• uitstekende resultaten in het hoger onderwijs

HUMANIORA
DVM

STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en wiskundig-wetenschappelijke toepassingen.

DVM HUMANIORA

ONS IETSJE MEER

M A A T M U Z I E K B A D M I N T O N M I D D A G S T U D I E D A N S L E G O P R O J E C T A I N T E R S C H O L E N T O T A A L S P E K T A K E L F I L M V O E T B A L L E E R L I N G E N R A A D E X T R A U I T L E G W I S K U N D E T O N E E L L U I F E L F U I A T E L I E R C R E A O P E N L E E R C E N T R U M F F R U I T A U T O Y O G DVM HUMANIORA
DVM HUMANIORA

Het welbevinden van onze leerlingen komt steeds op de eerste plaats. Onze zorg gaat van specifieke noden voor sommige leerlingen tot zorg voor iedereen.

Naast de aandacht en zorg die je van elk van je leerkrachten zal krijgen, kan je ook rekenen op een team van leerlingenbegeleiders per graad. Je kan er terecht voor studieplanning, een interventie bij pesten of een andere probleemsituatie…

Bij de start van het schooljaar krijgen alle eerstejaars en nieuwe leerlingen een peter of meter die hen wegwijs maakt in hun nieuwe school. Een groep leerlingen (Sikio) biedt een luisterend oor tijdens de middagpauze.

Op het einde van het eerste jaar kan de klassenraad je kind uitnodigen voor een uitdagingstraject. Die leerlingen slaan 1 les over en werken samen aan twee projecten rond STEM en Taal.

BEGRIP VERTROUWEN WAARDEREN

DVM HUMANIORA
DVM HUMANIORA

GOED OM WETEN

Proefwerken

In de eerste graad zijn er per trimester vier of vijf proefwerkdagen. De andere vakken worden gespreid geëvalueerd. In de tweede en de derde graad is er een semestersysteem. Vóór de paasvakantie zijn er partiële proefwerken in de tweede graad. Naarmate de leerlingen in de hogere jaren komen, wordt het aandeel van de proefwerkpunten belangrijker t.o.v. het dagelijks werk We begeleiden onze leerlingen in het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden.

Lesuren voor de eerste graad

8.30 u. - 13 u. en 14.15 u. -15.55 u.

Op woensdag: 8.30 u.-12 u. (derde graad: 8.30 u.-12.50 u.)

Middagpauze

Op school blijven tijdens de middagpauze is gratis. Een warme maaltijd (soep, hoofdschotel en dessert) is verkrijgbaar op school. Wie boterhammen meebrengt, kan een drankje of verse soep kopen. Enkel leerlingen voor wie de ouders een middagpas aanvragen, mogen de school verlaten.

Openingsuren

De school is open van 7.30 u. tot 17.30 u., op woensdag tot 13.15 u. (gratis opvang)

De avondstudie begint om 16.15 u. en eindigt om 17.30 u. (op vrijdag om 17.00 u.)

Huur handboeken

Bestellingen worden online doorgegeven. Boeken die nieuw aangekocht worden, kunnen op dezelfde manier besteld worden.

DVM HUMANIORA

Chromebooks in het eerste jaar

We kiezen ervoor om in het eerste jaar te werken met Chromebooks. Deze kunnen we kosteloos aanbieden aan de leerlingen en bieden hen ook de kans om te werken met het Google besturingssysteem.

Laptops voor hogere jaren

Vanaf het tweede jaar kiezen we voor een krachtiger toestel en een Windows besturingssysteem. We kiezen voor een toestel dat snel en efficiënt kan gebruikt worden, dat een touchscreen heeft zodat er aantekeningen kunnen gemaakt worden bij documenten, dat niet te zwaar is om elke dag mee naar school te brengen en dat een hele dag meegaat zonder dat de batterij plat valt. De all-in-garantie zorgt er voor dat als de batterij geen volledige schooldag meer meegaat, deze kosteloos vervangen wordt. Zo vermijden we leerlingen die het laatste lesuur zonder werkende laptop zitten. De school bezorgt de leerlingen vanuit haar pedagogische visie ook nog een muis, oortjes en een digitale pen om te gebruiken bij dit toestel. Zolang de leerlingen op DvM zitten, huren ze deze laptops.

1ste GRAAD

1ste LEERJAAR A

De uren aangeduid in het rood betreffen uren uit het keuzegedeelte.

Module Module Latijn Moderne Talen en Wetenschappen Godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 5 (1) Geschiedenis 1 1 Mens en samenleving 1 1 Wiskunde 4 5 (1) Techniek 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Muziek 1 1 Beeld 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Tr@ject op m@@t - 2 Titularisuur: leren en leven - 1 Latijn 5 AANTAL UREN 32 32

Inheteerstejaarkanvrijgekozenwordenom MensensamenlevingenLOinhetFranstevolgen.

Grotereleerwinstgenerenbijelkeleerlingstaatvoorop.Spelenderwijswordenvoordeleerlingendeverschilleninbasiskennis weggewerkt.Via team-teachingwordthetvoordevakkenwiskunde,FransenNederlandsmogelijkom herhalend/versterkend ofuitdagend/creatiefbezigtezijn.Leerlingengroeieninhet makenvanzelfsturendekeuzes:inhetbeginbegeleidendeleerkrachtensterk,nadienkrijgendeleerlingenmeerautonomie.

CO-TEACHING

InheteerstejaarModuleModerneTalen enWetenschappenwordendelessen

Nederlands,Fransenwiskundegrotendeelsinco-teachinggegeven. Zokandedifferentiatievoordezevakkenmeeropmaat georganiseerdworden.

CLIL
TR@JECTOPM@@T
Basisoptie Basisoptie Latijn Moderne Talen en Wetenschappen Godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Geschiedenis 2 2 Mens en samenleving 1 1 Wiskunde 4 4 Techniek 2 2 Natuurwetenschappen 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Muziek 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 LEVEL+ (wiskunde) 1 1 LEVEL+ (ICT/Frans) 1 1 Taalboost (Creatief met moderne talen) - 2 Wetenschapslab - 3 Latijn 5AANTAL UREN 32 32
2de LEERJAAR 1ste GRAAD

LEVEL+Deleerlingenmakenkennismetprogrammeren (ICT).Zewordenuitgedaagdtot probleemoplossenddenken.ZekrijgenremediërendeofverdiependeoefeningenvoorFransenwiskunde.

CLIL

In2Latijnkangekozenwordenomhetdeel„Antieke cultuur“vanhetvakLatijninhetFranstevolgen. AlletweedeskunnenkiezenomhetvakMens ensamenlevinginhetFranstevolgen.

Taalboost

Leerlingengaancreatiefaandeslagmetmoderne vreemdetalen.Genietenvantaalstaatcentraal.

LATIJN

Latijn Economische wetenschappen

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Economische wetenschappen Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen

Humane wetenschappen Moderne talen

Humane wetenschappen Moderne talen

Logische of probleemloze overgang. Onlogische overgang.

LATIJN A

Wetenschappen Latijn Moderne Talen Moderne Talen Wetenschappen

Latijn

Wiskunde Economie

LATIJN B

Economie

Moderne Talen a Wetenschappen Wiskunde

Wetenschappen Wiskunde b Latijn wiskunde

b

OVERGANG VAN HUIDIGE 2DE GRAAD NAAR 3DE GRAAD

Latijn

Wetenschappen Latijn Wiskunde Latijn Moderne Talen

Moderne Talen

Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde

a

Wetenschappen Wiskunde

b

Wiskunde Economie

ECONOMIE A

• Latijn - Wiskunde

Economie

Moderne Talen

Economie

Studierichtingen die we organiseren

• Latijn – Wetenschappen

• Latijn – Moderne talen

Economie

Wiskunde

Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen

Wiskunde

• Economie – Wiskunde

Wetenschappen Latijn Wiskunde

Wetenschappen Wiskunde

b

Latijn

• Economie – Moderne talen

Latijn Latijn Moderne Talen

a

• Wetenschappen – Wiskunde

ECONOMIE B

• Moderne talen – Wetenschappen

Economie Wiskunde

• Moderne Talen

Economie Moderne Talen Moderne Talen Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde

Wetenschappen Wiskunde a

b

• Humane wetenschappen

Latijn

Wetenschappen Latijn Wiskunde Latijn Moderne Talen

WETENSCHAPPEN

Moderne Talen

Wetenschappen

Voor de lessentabellen van de tweede en de derde graad verwijzen we naar de website van de school www.dvmhumaniora.be

b Wetenschappen Wiskunde a Wetenschappen Wiskunde

Economie

Wiskunde

Economie

Moderne Talen

Vanaf juni ‘23 zullen de lessentabellen voor de derde graad aangepast zijn aan de modernisering van het het secundair onderwijs.

Latijn

Wetenschappen Latijn Wiskunde Latijn Moderne Talen

VAN 1STE NAAR 2DE
OVERGANG
GRAAD

WAAR VIND JE ONS?

Aalst is vlot bereikbaar met de trein of met de bus.

Treinverbindingen: station Aalst

Busverbindingen: haltes aan Stationsplein, Dr. André Sierensstraat of Burchtstraat

De school ligt op 5 minuten wandelen van het trein- en busstation. De Onderwijsstraat is verkeersvrij en het Sint-Martensplein verkeersarm. Je kan dus rustig en veilig naar school wandelen of fietsen.

Directieteam

Mevr. Ingrid Bockstal

0496 89 28 18 directeur@dvmhumaniora.be

Mevr. Freya Verlee adjunct-directeur@dvmhumaniora.be

DvM Humaniora

Onderwijsstraat 2 - 9300 Aalst 053 60 58 50 info@dvmhumaniora.be www.dvmhumaniora.be

HUMANIORA
DVM
www.dvmhumaniora.be DVM HUMANIORA

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.