Page 1


สารบัญ 1

รายงานจากประธานกรรมการ

2

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4

ขอมูลทั่วไป

7

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

8

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม

11

ปจจัยความเสี่ยง

13

โครงสรางการถือหุน และการจัดการ

25

การควบคุมภายใน

27

บุคคลที่มีประโยชนรวมและรายการระหวางกัน

28

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

30

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

30

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

31

ภาคผนวก - รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูม ีอํานาจควบคุมบริษัท - ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท ยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ - รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต - งบการเงิน

บริษัท


รายงานจากประธานกรรมการ เรียน ทานผูถือหุน ป 2554 ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่องจากป 2553 โชคไมดีที่เกิดมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ใน ประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจทุกๆ วงการ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีโครงการจํานวนไมนอยของ ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยถูกน้ําทวมไดรับความเสียหาย โครงการของบริษัทก็ไดรับผลกระทบบาง แตน้ําทวมขังไมมาก และเปนระยะเวลาสั้น จึงไดรับความ เสียหายนอย บริษัทตองขอขอบคุณลูกบานที่รวมมือรวมใจชวยกันปองกันจนผานพนวิกฤตไปได ผลกระทบที่ ไดรับชัดเจน คือ การขายและการโอนบานแนวราบลดลงอยางมีนัยสําคัญ แตก ลับมีผลดีตอการขายและการโอน ของโครงการคอนโดมิเนียมที่ 2 ของบริษัท ซึ่งกอสรางแลวเสร็จพรอมโอนกลางไตรมาสที่ 4 ของป 2554 รายไดรวมของบริษัท และ บริษัทยอยของป 2554 มีมูลคารวม 479.61 ลานบาท และ มีกําไรสุทธิ 51.51 ลานบาท คิดเป นกําไรต อหุนเท ากับ 0.15 บาท สัดส วนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเหลือเพีย ง 0.35 เนื่องจากกําไรสุทธิเฉพาะสวนของบริษัทมีเพียง 23.68 ลานบาท หรือเทากับ 0.07 บาทตอหุน เพราะกําไรในสวน ของบริษัทยอยยังดําเนินการจายปนผลใหบริษัทไมทันป 2554 คณะกรรมการจึงเสนอใหจายปนผลหุนละ 0.05 บาท ป 2555 บริษัทคาดวาจะมีแหลงรายไดหลักจากการโอนหองชุดในโครงการ พีจี .2 และจากการขายหอง ชุดที่เหลือ ซึ่งมีเหลือไมมากของทั้ง 2 โครงการ และพยายามสํารวจแสวงหาที่ดินเพื่อทําโครงการเพิ่มเติม โดยยัง คํานึงถึงการเลือกทําเลที่ดีและสรางบานที่มีคุณภาพ โดยมี กําไรจากการดําเนินโครงการในระดับที่เหมาะสม ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณลูกคาของบริษัททุกๆ ทานที่ชวยอุดหนุนสินคาของ บริษัทและยัง ชวยแนะนําเพื่อนฝูง ญาตมิตรใหชวยอุ ดหนุนหองชุดในโครงการ 2 และ บ านในโครงการอื่นๆ ขอบพระคุณธนาคารและสถาบันการเงินที่ให การสนับสนุนดานการเงินจนบริษัทสามารถดําเนินโครงการได สําเร็จเสร็จสิ้น สามารถชําระหนี้จนอัตราสวนของหนี้ตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับต่ํา ซึ่งแสดงถึงความมั่นคง แข็งแรงดานการเงินของบริษัท ขอบพระคุณทานผูถือหุนที่ใหความไววางใจ รวมถึงผูบริหารและพนักงานทุ กๆ ทานที่รวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ดวยความรับผิดชอบ เพื่อความเจริญรุงเรืองของบริษัท ตลอดไป

(นายยุทธ วรฉัตรธาร) ประธานกรรมการ

Page 1 of 85


รายงานการคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน

ผูถือหุน บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงบาง โดย พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต ไดลาออก จากการเปนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2554 ทําใหปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มี จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายยุทธ วรฉัตรธาร ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 3. นายสมพร เวชพาณิชย ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานไดเขารวมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง โดยสรุป สาระสําคัญไดดังนี้ - การตรวจสอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานงบการเงิ น ประจํ า ไตรมาสทุ ก ไตรมาส และ งบการเงิ น ประจํ า ป โดยได มี การประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชี ก อนที่จะมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยไดเนนเรื่องการเปดเผย ขอมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี - การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจําป และ รายงานการตรวจสอบของผู ตรวจสอบ ภายใน ซึ่งเปน Out-source และมีความเปนอิสระ โดยไดมีการประชุมกันทุกไตรมาส เพื่อประเมินผลถึง ความเสี่ ย ง ดานตางๆ ของบริษัทฯ และการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ รวมทั้งไดเสนอใหคําแนะนําใหฝายบ ริ ห า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก ไ ข ขอผิดพลาดตางๆ ที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการปฏิ บัติ งาน และเพื่ อใหบ ริษั ท ฯ ดําเนินการอยูในระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตอการดําเนินธุรกิจ - ผูสอบบัญชีภายนอก และ ผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ ผู ส อบบั ญ ชี พ ร อ มทั้ ง กํ า หนดค า ตอบแทนต อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนประจําป อีกทั้งไดพิจารณาผูตรวจสอบ ภ า ย ใ น ที่ เปน Out-source แผนงานการตรวจสอบภายในประจําป และคาตอบแทน เพื่อใหคณะกรรมการ บริษัทอนุมัติ เพื่อจะ ไดเปนเครื่องมือที่จะชวยในการบริหารงานที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม - การสัมมนาของพนักงานประจําป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีสวนรวมโดยกรรมการทุกทานไดรวมเปนวิทยากรในการใหความรูความเขาใจ เ กี่ ย ว กั บ ระบบ, ระเบียบปฏิบัติ และ วิธีการทํางาน ใหแกพนักงาน รวมกับฝายบริหาร และวิทยากรภายนอก เพื่อ พั ฒ น าอ ง ค ค วาม รู ใหแกพนักงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งใหพนักงานคระหนักถึง ความสําคัญของระบบระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Page 2 of 85


รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เรียน

ทานผูถือหุน

ในป 2554 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษทั ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) ไดมีการประชุม 1 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/2554

พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และพิจารณา คาตอบแทนผูบ ริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอหลักเกณฑ แนวทาง และการดําเนินการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดตางๆ และผูบ ริหารระดับสูง ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา สําหรับการกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งคํานึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

(นายสมพร เวชพาณิชย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

Page 3 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) 1.ขอมูลทั่วไป 1.1

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร

: : :

บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) Preecha Group Public Company Limited พัฒนาอสังหาริมทรัพย เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 บมจ.553 02-722-8855 02-722-8844

Homepage : www.preecha.com บริษัทเริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยนําหุน เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539 โดยมีชื่อยอ หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “PRECHA”

Page 4 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

1.2

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนทีจ่ าํ หนายไดแลว ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแลว

สัดสวน การถือหุน (%)

บริษัทยอยที่ บมจ. ปรีชากรุป ถือหุนโดยตรง บริษัท เฮาสซงิ่ คอมเพล็กซ จํากัด 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท รวยลานลาน จํากัด 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท จี.เอช.ไอ.เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2722-8855 โทรสาร 0-2722-8844

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

Page 5 of 85

100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 20,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 2,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 20,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 100 บาท 5,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 100 บาท 5,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 100 บาท

100

100

100

100

100


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

1.3

บุคคลอางอิงอื่น ๆ นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2/1 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรงั สิต กม.27 แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-5

:

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

ผูสอบบัญชี

:

นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 7147 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 100/72 ชั้น 22 หอง 100/2 อาคารวองวานิชบี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

สํานักงาน บัญชา ทนายความ และ การบัญชี 34/17 ซอยจรัญสนิทวงศ 34 แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท 0-2434-4897 , 0-2424-9512 ,0-2434-1919

:

นายสมชาย เลิศวิริยจิตต 294-296 ถนนพระราม 4 ซอย จุฬา 38 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Page 6 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 2.1 ขอมูลจากงบการเงิน หนวย : บาท

2552 สินทรัพยรวม

2553

2554

1,085,867,211

918,822,016

841,989,009

หนี้สินรวม

493,632,911

321,422,368

216,663,233

สวนของผูถือหุน

592,234,300

597,399,648

625,325,775

1,116,566,036

487,921,324

479,607,191

ตนทุนขาย

741,371,509

329,808,885

309,279,899

กําไรขั้นตน

375,194,527

158,112,439

170,327,292

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

241,950,004

64,271,671

75,680,912

0.55

0.14

0.15

รายไดจากการขาย

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน

2.2 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนทางการเงิน

2552

2553

2554

2.74

5.67

6.44

อัตรากําไรสุทธิ

16.64%

9.32%

10.74%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

31.37%

7.57%

8.23%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

17.11%

4.92%

6.12%

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

0.83

0.54

0.35

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

6.23

4.50

7.17

มูลคาทางบัญชีตอหุน

1.76

1.78

1.86

กําไรสุทธิตอหุน

0.55

0.13

0.15

เงินปนผลตอหุน

0.12

0.05

0.05

อัตราสวนสภาพคลอง

Page 7 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทั ยอย และบริษัทรวม 3.1 ประวัติความเปนมา บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท พัฒนาการโภชนาการ จํากัด กอตั้งเมื่อ 26 พฤษภาคม 2532 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ผูถือหุนรายใหญคือ กลุมตระกูลถิรกิจพงศ , กลุมตระกูลโชติวิทยะ กุล, กลุมตระกูลเกียรติศรีธารา และ กลุมตระกูลรัตนคงทน ตามลําดับ ในป 2538 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 600 ลานบาท ในชวงป 2541-2543 บริษัทประสบปญหาทางการเงินอันเปนผลเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและการลด คาเงินบาท ในป 2544 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,344 ลานบาท ตอมาในป 2551 บริษัทฯ ลดทุนโดยลดมูลคา หุนที่ตราไวจากหุนละ 10.- บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนทีต่ ราไวหุนละ 2.50 บาท และไดเปลี่ยนปลงมูลคาหุนที่ตราไวหุน ละ 2.50 บาท เปนหุนละ 1.- บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเปน 336,000,000 บาท ปจจุบนั บริษัทฯ มีผูถือหุนหลักคือ 1. บริษัท เนแอ็ค จํากัด 2. กลุมตระกูลถิรกิจพงศ 3. กลุมตระกูลเกียรติศรีธารา 4. กลุม ตระกูลโชติวิทยะกุล 5.กลุมตระกูลเลิศธนพันธุ ตามลําดับ 3.2 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ป 2539

:

ป 2544

:

ป 2547

:

ป 2549

:

ป 2550

:

ป 2551

:

18 เมษายน 2539 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนสามัญ 60 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวม 600 ลานบาท ของบริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ในเดือน มีนาคม 2544 บริษัทเขาเกณฑตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการตามขอบังคับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือน กรกฎาคม และตุลาคม 2544 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ลานหุน เปน 134.4 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 1,344 ลานบาท แตทุนชําระแลว เปน 1,112 ลานบาท บริษัทเพิ่มทุน จํานวน 36.8 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.- บาท รวม 368.3 ลาน บาท รวมเปนทุนชําระแลวรวม 1,344 ลานบาท วันที่ 7 มีนาคม 2549 บริษัทพนเหตุเพิกถอน โดยยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท จากหมวด REHABCO ไปยังกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท รวยลานลาน จํากัด จํานวน 199,994 หุน มูลคาหุนละ 242.05 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 48.40 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 100 บริษัทลดทุนโดยลดมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10.- บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนที่ ตรา ไวหุนละ 2.50 บาท และไดเปลีย่ นปลงมูลคาหุนทีต่ ราไวหุนละ 2.50 บาท เปนหุนละ 1.บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเปน 336,000,000 บาท

Page 8 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

3.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษทั บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปจจุบันมีการลงทุน 100% ในบริษัทยอยทีม่ ีวตั ถุประสงคเพื่อทํา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเชนเดียวกับบริษัทรวม 5 บริษัท คือ บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด, บริษัท เฮาสซิ่ง คอม เพล็กซ จํากัด, บริษัท จี.เอช.ไอ.เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด, บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด และ บริษัท รวยลานลาน จํากัด

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย บริษทั พี.บี. เอ็สเตท จํากัด สัดสวนการลงทุน 100% บริษทั เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด สัดสวนการลงทุน 100% บริษทั จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด สัดสวนการลงทุน 100% บริษทั แอล. เอสเตท จํากัด สัดสวนการลงทุน 100% บริษทั รวยลานลาน จํากัด สัดสวนการลงทุน 100%

Page 9 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

3.4 โครงสรางรายได รายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอย มาจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีทั้งบานเดีย่ ว บานแฝด ทาวนเฮาส ที่ดินสําเร็จรูป และบานพักตากอากาศ ซึ่งโครงสรางรายไดประกอบดวย ดังนี้ (หนวย : พันบาท)

รายไดจากการขาย โครงการสุวินทวงศ โครงการรมเกลา โครงการศรีนครินทร โครงการราม 1 โครงการราม 2 โครงการ พีจี 1 พระราม 9 คอนโดมิเนียม โครงการ พีจี 2 พระราม 9 คอนโดมิเนียม โครงการปรีชา คอมเพล็กซ รวมรายไดจากการขาย รายไดคา เชา ดอกเบี้ยรับ รายไดอื่น รวมรายได

Page 10 of 85

2552

2553

2554

18,867 122,170 58,369 83,275 831,385

38,220 41,214 135,378 105,392 167,717

1,114,066 4,433 143 10,519

487,921 15,760 166 7,282

16,870 38,831 146,703 7,400 185,644 84,160 479,607 13,784 304 3,939

1,129,161

511,129

497,634


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

4. ปจจัยความเสี่ยง 4.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันทางธุรกิจ การเสนอขายคอนโดมิเนียมกอนเริ่มการกอสราง (Pre-sales) เปนการชวยลดความเสี่ยงดาน การตลาดเพิ่มความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป ยังสามารถนําเงินรับคางวดจากลูกคามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดอีกดวย อยางไรก็ตามการเสนอขาย คอนโดมิเนียมกอนเริ่มการกอสราง ยังคงมีความเสี่ยงดานการควบคุมตนทุนกอสราง เนื่องจากเปนการตัง้ ราคาขายกอนเริ่มการกอสราง จึงมีความเปนไปไดที่อัตรากําไรขั้นตนจะลดลงหากตนทุนการกอสรางเพิ่ม สูงขึ้น ทั้งนี้ปรีชากรุปไดลดความเสี่ยงดังกลาวโดยทําสัญญากอสรางแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey construction contract) กับผูรับเหมาทําใหปรีชากรุปสามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและอัตรากําไรขั้นตน ไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง ทั้งนี้โครงการคอนโดมิเนียมจะมีระยะเวลากอสราง ประมาณ 12 ถึง 24 เดือน ปรีชากรุปมีหนาที่ในการควบคุมการกอสรางและการสงมอบโครงการใหลูกคา ตามทีก่ ําหนด มีการประสานงานกับผูรับเหมาอยางใกลชิด ทําใหสามารถแกไขปญหาตางๆ และควบคุมดูแล การกอสรางใหแลวเสร็จเปนไปตามแผนงานที่วางไว 4.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดนิ ปรีชากรุปจะเลือกซื้อทีด่ ินเพื่อการพัฒนาโดยเลือกที่ดินในราคาที่เหมาะสม สําหรับการพัฒนาโครงการ ประเภทคอนโดมิเนียม ปรีชากรุปจะเลือกทําเลที่อยูใจกลางเมือง โดยยึดตามเสนทางของรถไฟฟาบีทีเอส และ รถไฟฟาใตดินเปนหลัก นอกจากนีก้ ารพัฒนาโครงการบานเดีย่ วโดยเลือกทําเลที่มีศักยภาพบริเวณเสนทางของ ถนนวงแหวนรอบนอกรวมถึงปริมณฑลในการพัฒนาโครงการบานเดี่ยว และเนื่องจากในป 2554 เกิดเหตุน้ําทวม ใหญบริเวณปริมณฑล และ พื้นที่รอบๆ กรุงเทพมหานคร จึงทําใหบริษัทฯ ระมัดระวังในการทีจ่ ะจัดหาทีด่ ินที่จะ พัฒนาโครงการ ไมใหอยูในเขตทีเ่ คยน้าํ ทวม ซึง่ เปนความเสี่ยงใหญ อีกอยางหนึ่ง 4.3 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุกอสราง ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว โดยมีการลดลงของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กเปนปจจัยหลัก อยางไรก็ดีราคาวัสดุกอสรางในบางหมวดมีการปรับตัวสูงขึ้น เชน หมวดสุขภัณฑ หมวดไมและผลิตภัณฑจากไม และ หมวดวัสดุฉาบผิวเปนตน วัสดุกอสรางเหลานี้ลวนแลวแตเปนวัตถุดิบในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ทั้งสิ้น ความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางจึงสงผลโดยตรงตอตนทุนการพัฒนาโครงการของปรีชากรุป 4.4 ความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมและการเขาถึงแหลงเงินทุน อัตราดอกเบี้ยเงินกูย ืมในป 2554 ยังคงอยูใ นระดับต่าํ เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ ภายในประเทศยังคงอยูในภาวะฟนตัวตอเนื่อง ธนาคารพาณิชยยงั คงเขมงวดในการอนุมตั ิสินเชื่อ ซึง่ ทําให ผูประกอบการบางรายเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อนํามาพัฒนาโครงการไดยากขึ้น ปรีชากรุปเพิม่ ศักยภาพในการเขาถึง แหลงเงินทุน ดวยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชยหลายแหงเพื่อเปรียบเทียบขอเสนอที่มีตนทุน

Page 11 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

เหมาะสมที่สดุ ทั้งนี้ ทุกโครงการของปรีชากรุป ที่ดําเนินการในปจจุบันลวนไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ในประเทศครบถวนแลว อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระดับต่ําในป 2554 นั้นสงผลเชิงบวกตอตนทุนทางการเงิน 4.5 ความเสี่ยงจากการมีสินคาคงเหลือ โดยทั่วไป ปรีชากรุปกําหนดจํานวนยูนิตทีต่ องพัฒนาในแตละโครงการใหสอดคลองกับประมาณการ ยอดขายโดยประมาณการยอดขายจะไดมาจากสวนงานขายและการตลาดซึง่ ไดติดตามภาวะตลาดอยางใกลชิด อยางไรก็ดีภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอือ้ อํานวย อาจสงผลกระทบใหยอดขายไมเปนไปตามประมาณการ ทําใหอาจมี จํานวนยูนิตที่สรางเสร็จเหลือขายในบางขณะ โดยปรีชากรุป ไดลดความเสี่ยงจากการมีสินคาคงเหลือดวยการ บริหารสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลาวคือ สําหรับโครงการบานเดี่ยวจะเนนการพัฒนาโครงการ เปนรายเฟส เพื่อชวยใหการบริหารงานกอสรางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีทยี่ อดขายไมเปนไปตามประมาณ การ ปรีชากรุปสามารถปรับแผนงานการกอสรางไดอยางทันทวงที หรือในกรณีที่พฤติกรรมของกลุมลูกคามีการ เปลี่ยนแปลงอยางมีนยั สําคัญปรีชากรุปจะสามารถปรับรูปแบบบานใหเหมาะกับวิถีการดําเนินชีวติ ที่เปลี่ยนไปได หรือในกรณีที่ความสามารถในการซื้อของกลุมลูกคาลดลง ปรีชากรุปจะสามารถปรับลดขนาดบานใหมีราคาขาย ตอหนวยเหมาะสมกับกําลังซื้อของกลุมลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี สําหรับโครงการคอนโดมิเนียม ปรีชากรุป มีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการมียูนติ เหลือขาย เพิม่ รูปแบบการขายใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายนอกจากนี้ ยังเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาในขณะนั้นเพื่อกระตุนการตัดสินใจซื้อของกลุมลูกคา 4.6 ความเสี่ยงจากน้ําทวม เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ําทวมใหญในป 2554 ในบริเวณพื้นที่ราบลุมภาคกลาง จนถึงปริมณฑล และ สวน หนึ่งของเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก ซึ่งโครงการในปจจุบันที่บริษัทพัฒนาอยูก็ไดประสบปญหาบ าง แตไดมีการ ปองกันทันทวงที ทําใหไมเกิดภาระคาใชจายที่สูงมาก แตอยางไรก็ตามโครงการในบริเวณที่น้ําทวมถึงจะมีความ เสี่ยงในดานการขาย หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นในการปองกันความเสี่ยงในขั้นแรก ก็คือ เลือกซื้อที่ดินที่ จะพัฒนาโครงการใหมในบริเวณที่ไมถูกน้ําทวม หลีกเลี่ยงจากแนว Flood way ตอมาก็จะทําการปองกันการเกิด น้ําทวมโดยมีการถมทีด่ ินใหสูงขึน้ ในระดับหนึ่ง วางแผนปองกันการไหลเขามาของน้ําบริเวณรอบๆ โครงการ เชนรั้ว ปองกันน้ําทวม และจะตองทําการออกแบบบานใหมเพื่อปองกันความเสียหายจากน้าํ ทว ม รวมถึงออกแบบการ ระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการในกรณีที่มีนา้ํ เขามาโครงการ 4.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ รับปรุง ใหมและออกใหม ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการ บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุง ใหม ดังตอไปนี้ - แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใชทันทีในปปจจุบัน

Page 12 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

-

-

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง การเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 รวม จํานวน 28 ฉบับ มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 รวมจํานวน 3 ฉบับ

5. โครงสรางการถือหุน และการจัดการ 5.1 ผูถือหุน รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 รายละเอียดดังนี้ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 1. บริษัท เนแอ็ค จํากัด 81,014,337 2. นายบุญเลิศ เกียรติศรีธารา 20,000,050 3. นายปญญา ถิรกิจพงศ 19,731,364 4. น.ส.ฐิติมา ถิรกิจพงศ 17,929,662 5. นางปาริชาต บุญญรัตน 16,956,800 6. น.ส.กรรณิการ ไชยพันธพงษ 14,702,700 7. นางรัตนา เมฆหมอก 13,046,115 8. นายชุมพล ลิ้มชูวงศ 11,483,000 9. น.ส.นิลเนตร พงษไพบูลย 8,797,814 10.น.ส.พิมภรณ จารีตนิเวศน 8,700,000 11. อื่นๆ 123,638,158 รวม 336,000,000

รอยละ 24.11 5.95 5.87 5.34 5.05 4.38 3.88 3.42 2.62 2.59 36.79 100.00

นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมตา่ํ กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทยอยซึ่ง บริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 มีนโยบายจายเงินปนผลตามความจําเปนและเหมาะสม 5.2 การจัดการ 5.2.1 โครงสรางการจัดการ โครงสรางกรรมการบริษัท โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหาร ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะผูบริหาร

Page 13 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ทาน มีรายชื่อ ตอไปนี้ ชื่อ 1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 3. นายสมพร เวชพาณิชย 4. นายปรีชา ถิรกิจพงศ 5. รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 6. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ 7. นายวรยุทธ พงษสุวรรณ 8. นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต

ตําแหนง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการ

กรรมการผูมีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบดวยนายปรีชา ถิรกิจพงศ,นายวรยุทธ พงษสุวรรณ และนายสมเจตน ทิณพงษ โดยกรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 5.2.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด การกิ จ การทั้ ง หลายทั้ ง ปวงของบริ ษั ท และมี อํ า นาจหน า ที่ ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท และตามมติของที่ ประชุมใหญผูถือหุนและมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่เกี่ยวของ กับการดังกลาวนั้น

 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือ

หลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ คนหนึ่งเปนกรรมการผูอํานวยการก็ได รองประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการมีหนาที่ตาม ขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได  มติของที่ประชุมกรรมการ ใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคน หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด ไม มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด  หามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบ กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง  กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือเขาถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

Page 14 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา สําคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได

 ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ อาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอม ประทับตราสําคัญบริษัทได

 คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหารและใน

จํานวนนี้ ใหแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารดวย โดยใหคณะกรรมการบริหารมี อํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

5.2.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร  ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่อยูในเมืองไทย

 บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อสรรหากรรมการ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความชํานาญ ตามที่ตองการ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอใหคณะกรรมการคัดเลือกกอนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 2. ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายๆ คน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตอง ออกเสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ 1. ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปน ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถา จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่จะตองออกจาก ตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนใหจับสลากกันวาผูใด จะออก ส ว นป ห ลั ง ๆต อ ไปให ก รรมการคนที่ อ ยู ใ นตํ า แหน ง นานที่ สุ ด นั้ น เป น ผู อ อกจากตํ า แหน ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ

(1) ตาย (2) ลาออก (3) (4) (5)

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ศาลมีคําสัง่ ใหออก

Page 15 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา ออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวตองออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขาไปแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนน เสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู  ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนง กอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  การสรรหาผู บริหาร ทางบริษัทจะพิ จ ารณาคุณสมบัติและศัก ยภาพของบุค คลภายในก อน หากไม มี บุคคลใดเหมาะสม จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอก การพิจารณาดังกลาวจะผานการอนุมัติตามขั้นตอน และสิ้นสุดที่กรรมการผูอํานวยการ ทั้งนี้แลวแตระดับของผูบริหารนั้น 5.2.3 คาตอบแทนกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการ

คาเบีย้ ประชุม 2553 1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 1,200,000 2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 600,000 3. นายสมพร เวชพาณิชย 360,000 4. พล.ต.อ.พิชิต ควรเตชะคุปต (ไดลาออกเมื่อ 12/04/54) 360,000 5. นายปรีชา ถิรกิจพงศ 240,000 6. รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ 1,200,000 7. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ 240,000 8. นายวรยุทธ พงษสุวรรณ 240,000 9. นายสมชาย เลิศวิรยิ ะจิตต (เขาเมื่อ 27/04/54) รวม 4,440,000

Page 16 of 85

คาเบีย้ ประชุม 2554 1,200,000 600,000 360,000 120,000 240,000 1,200,000 240,000 240,000 160,000 4,360,000


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้ ชื่อ ตําแหนง 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบ 3. นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการตรวจสอบ 5.3.1

การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ แตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาใหมคี ุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ กลาวคือ  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50 ของทุนชําระแลวของบริษัท  ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท  ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท  ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมในบริษัท  ไมเปนผูเกี่ยวของของผูบริหารหรือผูถือหุนใหญของบริษัท  มีความรูและประสบการณที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 5.3.2 ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอเปนที่เชื่อถือได 2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 4. ดูแลบริษัทใหปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ 5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 6. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 8. ประสานงานเกี่ยวกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัท

Page 17 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

5.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้ ชื่อ ตําแหนง 1. นายสมพร เวชพาณิชย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2. นายยุทธ วรฉัตรธาร 3. นายปรีชา ถิรกิจพงศ 4. รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

5.4.1 ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 1. กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ ในคณะกรรมการชุด ยอยตางๆ (ที่ไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษา คณะกรรมการ เพื่อทดแทน ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหที่ประชุมผู ถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตัง้ แลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัทฯ 3. พิจารณาสรรหาผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณี อื่นๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 4. เสนอแนวทางและวิธกี ารในการกําหนดคาเบี้ยประชุม คารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จรวมทั้ง ผลประโยชนอื่นใดที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด ยอยตาง ๆ (ที่ไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ใหที่ประชุม ผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัทฯ 5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการเพื่อพิจารณา ปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกีย่ วของ 6. เสนอนโยบาย และวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝาย ขึ้นไป ใหเหมาะสมและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 7. ดูแลการกําหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมที่สามารถชักนํา รักษาไว และจูงใจพนักงานที่มคี วามสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

Page 18 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

5.5 ผูบริหาร รายชื่อผูบริหารของบริษัทมีดังนี้ 1. นายปรีชา 2. นายวรยุทธ 3. นายจิรฐา 4. นายไพศาล 5. นายกิตติ

ชื่อ ถิรกิจพงศ พงษสุวรรณ วานิชศุภชัย จํานงครักษ แสงปยะ

ตําแหนง กรรมการผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ ผูอํานวยการฝายการตลาด ผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ ผูอํานวยการฝายบัญชี

6. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดแตละขอดังนี้ (1) นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท ตระหนักวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับผลการดําเนินงานของบริษัท ไดอยางยัง่ ยืน และนําไปสู ความสําเร็จ อันไดแกการเพิม่ มูลคาใหแกผูถือหุน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม คุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบดวย - ความซื่อสัตย - ความโปรงใส - ความเปนอิสระ - ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ - ความเปนธรรม - ความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการบริษัท เปนผูมคี วามรู มีทักษะและประสบการณหลากหลาย ที่สามารถใชวิจารณญาณได อยางอิสระ และมีความเปนผูนํา ทําหนาที่กาํ หนดกลยุทธ ทิศทาง นโยบาย เปาหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้ง ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษทั และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

Page 19 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

(2) สิทธิของผูถือหุน ในป 2554 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 1 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจําป 2554 โดยบริษัทได จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวัน ประชุม 7 วัน โดยในแต ละวาระมี ความเห็ นของคณะกรรมการประกอบ และมี การบันทึก การประชุมถูกตอ ง ครบถวน วิธีการเลือกกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ คณะกรรมการทําหนาที่ชวยสรรหากรรมการที่มี คุณสมบัติเหมาะสมและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน (3)

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย ผลการดําเนินงานของบริษัททีม่ ปี ระสิทธิภาพเกิดขึ้นจากการไดรบั ความสนับสนุนที่ดีของผูมี สวนไดเสียในกลุมตาง ๆ เชน พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งบุคคลภายนอก เชน คูค า ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความสําเร็จในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ - พนักงาน : บริษัทตระหนักดีวา พนักงานเปนองคประกอบที่สําคัญของความสําเร็จของบริษัท บริษัทได ปฏิบัติกับพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม จัดใหมีสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม และการสัมนาประจําป เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีของพนักงานในการทํางานรวมกัน นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยให เขารับการฝกอบรมและสัมนาเพือ่ เพิ่มศักยภาพของพนักงานในการ พัฒนาองคกรใหดีขึ้น - คูคา : บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคา เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบตั ิตาม สัญญาตอคูคา - เจาหนี้ : บริษัทไดปฏิบัติตามเงือ่ นไขการกูยมื เงินตามขอตกลง - ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตสินคาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับ ของลูกคาและมีหนวยงานที่ติดตอกับลูกคา รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากลูกคา - คูแขง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง - ชุมชน : บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม (4) การประชุมผูถือหุน การประชุมผูถ ือหุนในป 2554 บริษัท ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือ ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่1/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยบริษัท ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสาร ประกอบวาระการประชุม ซึง่ มีขอมูลครบถวนเพียงพอใหแกผูถือหุน ไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 7 วัน และ ยังไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ติ ดตอกันไมนอยกวา 3 วันและกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน นอกจากนี้ ในวันประชุม บริษัท ไดจัดเจาหนาที่ลงทะเบียนอํานวยความ สะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ในการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการไดทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และไดตอบคําถามและใหขอมูลตาง ๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน รวมทัง้ มี การจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแตละวาระการประชุม และจัดสงใหแกหนวยงานตาง ๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวนั ประชุมผูถือหุน หลังจากนั้นก็จะนําเสนอตอผูถือหุนเพื่อรับรองในการประชุมผู ถือหุนคราวถัดไป

Page 20 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

(5) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนและงบประมาณทีก่ ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (6)

ความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ รายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือรายการระหวางกันอยางเหมาะสม ภายใตกรอบจริยธรรมทีด่ ี โดยผานการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลใหมีการปฏิบัติตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวตอสาธารณชน (7) จริยธรรมธุรกิจ บริษัท ยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ ตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนา ความรู ความสามารถอยางทั่วถึง (8) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน และกรรมการทีเ่ ปนผูบริหาร 2 ทาน ในจํานวนกรรมการเปนกรรมการตรวจสอบ และหรือกรรมการอิสระ ดังนี้ ประกอบดวย กรรมการทีเ่ ปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร รวมกรรมการอิสระ จํานวน 6 ทาน กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัท ไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจํา และไม เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท จะเห็นไดวา บริษัท มีสัดสวนของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งนับไดวา บริษัท มีการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารในสัดสวนที่สูงและ พอที่จะทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ กรรมการอิสระ มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั จึงกําหนดใหคําวา “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไมทาํ หนาที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม เปนกรรมการที่เปนอิสระจาก ฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอาํ นาจควบคุม และเปนผูซงึ่ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทําใหมี ขอจํากัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ปนอิสระและเปนกรรมการที่มีคณ ุ สมบัติดังนี้ 1. เปนบุคคลที่ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือ บริษัทรวม 2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือไมได เปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทาํ ใหมีขอจํากัดในการแสดง ความเห็นที่เปนอิสระแกบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวม หรือไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

Page 21 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวม หรือไมเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตองพนจาก สถานะหรือตําแหนงที่อาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลวเป นเวลา 1 ปขึ้นไป 3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ในลักษณะที่เปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาทีต่ ําแหนง กรรมการ ซึ่งมีจํานวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนยั สําคัญเปนสัดสวนกับรายไดบริษัท ตามเกณฑทกี่ ําหนด และไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน และการ บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะทีจ่ ะทําใหขาดความเปนอิสระ 4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษา ผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ (9) การรวมหรือแยกตําแหนง ปจจุบัน บริษัทมีผูดาํ รงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูอ ํานวยการเปนบุคคลคนละคนกัน โดย ประธานกรรมการไมไดเปนพนักงาน และผูบริหารของบริษัทๆ ไดกําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ของประธาน กรรมการและกรรมการผูอํานวยการไวชดั เจน อํานาจของกรรมการผูอาํ นวยการ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจํานวนนีใ้ หแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารดวย โดยใหคณะ กรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อํานาจของประธานกรรมการ ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมมีอํานาจอนุมตั ิใด ๆ การอนุมัติ ใดที่เกินอํานาจกรรมการผูอาํ นวยการ ตองใชอํานาจคณะกรรมการทั้งคณะในการอนุมัติ (10) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุต สาหกรรม ซึ่งอยู ในรูปของคาเบีย้ ประชุมกรรมการ บริษัทไดขออนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถือหุนและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว และ คาตอบแทนผูบริหารพิจารณาจากผลประกอบการของกิจการและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยอยู ในรูปของเงินเดือน โบนัส (11) การประชุมคณะกรรมการ โดยปกติ คณะกรรมการบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา และ มีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมกอนการประชุมลวงหนาประมาณ 7 วัน ในป 2554 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครัง้ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะจัดสง หนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม โดยกรรมการทุกทานสามารถแสดงความเห็นได อยางอิสระและไมขึ้นกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และมีการบันทึกการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอยาง ชัดเจนและเปนลายลักษณอกั ษร รายละเอียดของการเขารวมประชุมของคณะกรรมการมีดังนี้

Page 22 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) รายชื่อ 1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 2. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 3. นายสมพร เวชพาณิชย 4. พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต 5. นายปรีชา ถิรกิจพงศ 6. รศ.ดร. สมเจตน ทิณพงษ 7. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ 8. นายวรยุทธ พงษสุวรรณ 9. นายสมชาย เลิศวิริยะจิตต

(12)

ตําแหนง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการ

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 5/5 5/5 5/5 1/5 (ไดลาออกเมื่อ 12/04/54) 5/5 5/5 5/5 5/5 4/5 (ไดเขาเปนกรรมการเมื่อ 27/04/54)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึง่ จากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาที่พเิ ศษ โดยพิจารณาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบกับคุณสมบั ตขิ องกรรมการแตละคน โดยได กําหนดใหคณะอนุกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการจํานวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ ดังรายชือ่ ตอไปนี้ 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 2. นายยุทธ วรฉัตรธาร 3. นายสมพร เวชพาณิชย รายชื่อ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ตําแหนง

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 2. พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมพร เวชพาณิชย 4. นายยุทธ วรฉัตรธาร

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Page 23 of 85

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 4/4 1/4 (ไดลาออกเมื่อ 12/04/54) 4/4 2/4 (เขาเปนกรรมการเมื่อ 14/05/54)


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

12.2 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน การเลือกกรรมการของบริษัทจะตองไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญผูถือหุน เวนแตกรณีตําแหนงกรรมการ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ แทน โดยบุคคลเขาเปนกรรมการใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของ คณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่ องจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 1. 2. 3. 4.

นายสมพร เวชพาณิชย นายยุทธ วรฉัตรธาร นายปรีชา ถิรกิจพงศ รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีดังตอไปนี้ 

กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการใน คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อทดแทน ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัทฯ พิจารณาสรรหาผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอนื่ ๆ และ นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่ พิจารณาแตงตั้ง เสนอแนวทางและวิธกี ารในการกําหนดคาเบี้ยประชุม คารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จรวมทัง้ ผลประโยชนอื่นใดที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่ไดรับการแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท) และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ใหที่ประชุมผูถอื หุนหรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณีตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการเพื่อพิจารณาปรับ ผลตอบแทนประจําป โดยไดคาํ นึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของ เสนอนโยบาย และวิธีการในการกําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป ให เหมาะสมและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดูแลการกําหนดนโยบายใหมีอัตราคาตอบแทนและผลประโยชนโดยรวมที่สามารถชักนํา รักษาไว และจูง ใจพนักงานทีม่ ีความสามารถ และมีคุณสมบัตติ ามที่ตองการ ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

Page 24 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี จึงไดกําหนด และวางแนวทางในการปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร โดยสงเสริมใหมีระบบงานที่เปนลายลักษณอกั ษร มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน อยางเต็มที่ แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสามารถแขงขันได โดยบริษัท ไดมีการวาจาง บุคคลภายนอกทีม่ ีประสบการณและชํานาญในดานการตรวจสอบภายใน เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งทํา หนาที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง คณะกรรมการจัดใหมกี ารตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน และหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว

หนวยงานธุรกิจ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ เปาหมายอยางสม่ําเสมอ อาทิ รายงานทางการเงิน รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตาง ๆ กรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสว นรวมแกไข ปรับปรุง หรือ ดูแลใหฝายบริหารนําเสนอแผนงานเพื่อแกไขสถานการณ ระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท เห็นความสําคัญตอระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับรู ควบคุม จํากัด ลดโอกาสและ ปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ในระดับจัดการซึง่ มีหนาที่เสนอแผนงาน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติการตามแผนตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ดานสภาพแวดลอมในองคกร ดานการกําหนดวัตถุประสงค ดานระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเสีย่ ง ดานการจัดแผนจัดการความเสี่ยง ดานกิจกรรมการควบคุม ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการติดตามผล

Page 25 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

(14) รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการ เงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ คณะกรรมการซึง่ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู ในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและ บริษัทยอย (15) ความสัมพันธกับผูลงทุน คณะกรรมการไดสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และผูลงทุนทัว่ ไป โดยการเปดเผยขอมูลทีม่ ีความ ถูกตอง ครบถวน โปรงใส เกี่ยวกับประวัติบริษัท รายงานทางการเงิน ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคา หลักทรัพยของบริษัท โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานประจําป และเว็บไซดของบริษัท การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

สวนตนดังนี้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน

(1) ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือ หลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2) บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนีใ้ หแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (3) บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในทีเ่ ปน สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของ บริษัทในชวง 1 เดือน กอนทีง่ บการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และบริษัทจะแจงใหผูที่ เกี่ยวของกับขอมูลภายในวาตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว พรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ ที่มีการประชุม มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติงานดังกลาวขางตน บริษัทจะ ดําเนินการทางวินยั เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแกกรณี ไดแก ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยหนังสือ ตัด คาจาง พักงาน เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย ดําเนินคดีตามกฎหมาย 7. การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯและฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบตอความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายใน และติดตามระบบอยูเปนประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นการจัดการกับการควบคุม ภายในจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งทีค่ ณะกรรมการบริษัทจะใหความสนใจและตระหนักอยูเ สมอ โดยกําหนดให

Page 26 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ทุกหนวยงานของบริษัท ตองคํานึงถึงการควบคุมภายในและใหครอบคลุมทุกดาน เชน การบริหารการกอสราง การ จัดซื้อ ดานบัญชีการเงิน ดานงานบุคคล และดานกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในซึ่ง สัมพันธกับการดําเนินธุรกิจตามองคประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ ทั้ง 5 สวน ไดแก 1. สภาพแวดลอมองคกร 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝายบริหาร 4. ระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามผล ซึ่งองคประกอบเหลานี้ไดผานชองทางตางๆ ดังนี้ 1. การจัดผังองคกร บริษัทฯ ไดออกแบบฝงองคกรใหสอดคลองกับลักษณะงาน พรอมทั้งกําหนด ขอบเขตอํานาจหนาที่เพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วตอการปฏิบัติงาน 2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ ดูแล ติดตามและพิจารณาความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

3. การจัดประชุมคณะกรรมการ ในป 2554 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวม 5 ครั้ง โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมของพนักงานระดับการจัดการเพื่อรายงานความ คืบหนาของการปฏิบัตงิ านอยูเ สมอ อันจะเปนการเพิ่มชองทางทีจ่ ะทําใหมีการสงผานขอมูลและการ ติดตามการทํางาน อยางไรก็ตาม หากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ จะมีการรายงาน ตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขตอไป

8.

รายการระหวางกัน

จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ที่ไดมีการอนุมตั ิใหซื้อที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางจากบริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด ซึง่ ตอไปเรียกวา “พี.ลิสซิ่ง” ในราคา 175 ลานบาท (โดยไมรวมงาน สถาปตยกรรมและงานระบบในอาคาร) ซึง่ เปนรายการเกีย่ วโยงและไดทําสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ ินพรอมสิ่งปลูก สราง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2539 โดย พี.ลิสซิ่ง ยินยอมใหบริษัทเขาดําเนินงานสถาปตยกรรมและงานระบบใน อาคาร และเมื่ออาคารพรอมใชงานบริษัทไดเขามาใชประโยชนในอาคาร โดยถือสิทธิครอบครอบอาคารตาม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิง่ ปลูกสราง นอกจากนี้บริษัทไดทําการชําระเงินคามัดจําใหแกบริษัท พี .ลิสซิ่ง จํากัด ไปแลวเปนจํานวน 85.56 ลานบาท และลงทุนในงานสถาปตยกรรมและงานระบบในอาคาร จํานวน 26.45 ลานบาท แตเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําใหทั้งสองฝายไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาจะซื้อจะขาย ได บริษัทไดพิจารณาแกไขรายการเกีย่ วโยงเดิมเสียใหม โดยเปลีย่ นแปลงเปนการเชาอาคารปรีชากรุปแทน บริษัท ไดเจรจาตกลงกับบริษัท พี.ลิสซิง่ จํากัด โดยไดมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทัง้ สองฝาย อันเนื่องมาจาก การยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและอยูบนเงื่อนไขการคาปกติโดยคาเสียหายที่บริษัทควรจะจายเปนจํานวนเงิน 171.32 ลานบาท หักกับคาเสียหายที่บริษัทควรจะไดรับจํานวนเงิน 186.67 ลานบาท คงเหลือสุทธิที่บริษัทจะไดรับ คืนเปนเงิน 15.35 ลานบาท บริษัทเชาพื้นที่อาคารกับบริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด โดยเชาพื้นที่อาคารปรีชากรุป เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ชั้น 5,6,8 พื้นที่รวม 3,091 ตารางเมตร ตามการใชสอยจริง และความ เหมาะสมของบริษัท โดยอัตราคาเชาตารางเมตรละ 160.-บาท คาเชาตอเดือนเปนเงิน 494,560.-บาท ระยะเวลา 3 ป ตั้งแต 12 มกราคม 2549 ถึง 11 มกราคม 2552 รวมเปนเงิน 17,804,160.-บาท และจะมีสิทธิเชาตออีก 3 ป

Page 27 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

การชําระคาเชารายเดือน เดือนละ 494,560.-บาท บริษัทจะหักกลบหนี้กับเงินมัดจําอาคารกับบริษัท พี. ลิสซิ่ง จํากัด เปนเงิน 250,000.-บาทตอเดือน สวนที่เหลือชําระเปนเงินสดจํานวน 244,560.-บาทตอเดือน บริษัทไม หักกลบคาเชาทั้งจํานวนกับหนี้เงินมัดจําก็เพี่อให พี.ลิสซิ่ง มีกระแสเงินสดที่แนนอนสวนหนึง่ นําไปชําระหนี้ใหกับ บสท. ซึ่งเปนผลดีตอบริษัทในการเชาอาคารปรีชากรุปตอไป โดยเงินคาเชาที่บริษัทจะหักกลบหนี้ เดือนละ 250,000.-บาท เปนเวลา 3 ป คิดเปนเงิน 9 ลานบาท หักกับเงินมัดจําอาคาร พี.ลิสซิ่ง จะตองชําระคืน จํานวน 15.35 ลานบาท จะมียอดคงเหลือ 6.35 ลานบาท บริษัทจะนํามาหักกลบหนี้กับคาเชาที่จะเชาอาคารตอไปไดอีก ประมาณ 2 ป 2 เดือน การดําเนินการหักกลบลบหนี้และเชาพื้นที่อาคารดังกลาว บริษทั ไดรับการอนุมัตจิ ากที่ประชุมวิสามัญผู ถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 แลว รายการคาเชาจายระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้ หนวย : บาท ชื่อบริษทั 1. บมจ. ปรีชา กรุป 2. บจ. เฮาสซงิ่ คอมเพล็กซ

ประเภทรายการ/ บริษัทที่เกี่ยวของ คาเชา กับ บจ. พี.ลิสซิ่ง คาเชา กับ บจ. พี.ลิสซิ่ง

2553

รายละเอียดรายการระหวางกัน เชาพื้นที่อาคารสํานักงาน เนื้อที่ 1,979 ตร.ม. @ 160 บาท/เดือน (เดือนละ 316,640 บาท) เชาพื้นที่อาคารสํานักงานเนื้อที่ 1,112 ตร.ม. @ 160 บาท/เดือน (เดือนละ 177,920 บาท)

3,799,680 2,135,040

(1) ลักษณะทัว่ ไปของรายการระหวางกัน บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) เชาพื้นที่อาคารสํานักงาน เลขที่ 1919 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 3,091 ตรม. อัตราคาเชาตรม.ละ 160 บาท รวมเปนคาเชาจายเดือนละ 494,560 บาท ป ละ 5,934,720 บาท (2) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล บริษัท มีความจําเปนตองใชอาคารเลขที่ 1919 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ เปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษทั ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 9. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 9.1 ผลการดําเนินงาน ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่ านมา บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย โดยเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย เปนหลัก อีกทั้งดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

Page 28 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรขาดทุนกอนภาษีเงินได ในป 2553 และ 2554 โดยในป 2553 มีผลกําไร เทากับ 64.27 ลานบาท และในป 2554 มีผลกําไรเทากับ 75.68 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2554 นั้น บริษัท และบริษัทยอยมีผลกําไรกอนภาษีเงินได เพิ่มขึ้น รอยละ 17.75 เปนผลมาจากการลดลงของตนทุนขายและ คาใชจา ยในการขายและบริหารในอัตราที่มากกวาการลดลงของรายได คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน รายได รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2553 และ 2554 จํานวน 487.92 ลานบาท และ 479.61 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการขายลดลงจากป 2553 จํานวน 8.31 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.70 ตนทุนขายและคาใชจาย ในป 2553 และป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย จํานวน 329.81 ลานบาท และ 309.28 ลาน บาท ตามลําดับ ลดลงจากป2553 รอยละ 6.22 เนื่องจากมีการโอนหองชุดมากขึ้นกวาปกอน โดยหองชุดมีตนทุน ต่ํากวาบานพรอมที่ดิน จึงทําใหตน ทุนขายถัวเฉลี่ยต่าํ ลง ในป 2553 และป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีคา ใชจา ยในการขายและบริหาร จํานวน 98.71 ลานบาท และ 100.41 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากป 2553 รอยละ 1.72 ในป 2553 และป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีดอกเบี้ยจาย จํานวน 18.34 ลานบาท และ 12.26 ลาน บาท ปรับลดลงจากป 2553 รอยละ 33.15 เนื่องจากบริษัทมีการโอนดอกเบี้ยจายคากอสรางโครงการพีจี พระราม 9 คอนโดมิเนียม จากคาใชจา ยไปเปนตนทุนหองชุด จํานวน 4.10 ลานบาท 9.2 ฐานะการเงิน สินทรัพย ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 918.82 ลาน บาท และ 841.99 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 8.36 สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก เงินสดคงเหลือ ป 2553 110.32 ลานบาท ป 2554 185.25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 74.93 ลานบาท ตนทุนโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 498.17 ลานบาท และ 394.33 ลานบาท ลดลงจํานวน 103.84 ลานบาท ที่ดิน รอการพัฒนา ป 2553 คงเหลือ 71.73 ลานบาท ป 2554 39.18 ลานบาท ลดลง 32.55 ลานบาท เนื่องจากในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาใหลูกคาและโอนขายที่ดินรอการพัฒนาบางแปลง ออกไป ทําใหตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยลดลงและมีเงินสดคงเหลือมากขึ้น หนี้สนิ และโครงสรางเงินทุน ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษทั ยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 321.42 ลาน บาท และ 216.66 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 104.76 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการปลอดเพื่อโอนกรรม สิทธและชําระคืนเงินกูย ืมจากสถาบันการเงิน และโอนรับรูรายไดเจาหนีเ้ งินมัดจําคางวดเงินดาวนเงินโอนที่ชําระ ลวงหนาของลูกคาโครงการ

Page 29 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

หนี้สินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอย เปนเงินกูสถาบันการเงิน และเจาหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินกูระยะยาว จํานวน 210.89 ลานบาท และ 116.35 ลานบาท ตามลําดับ โครงสรางเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย มีการกูเงินสถาบันการเงินลดลง อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ ผูถือหุนลดลง ในป 2553 และ ป 2554 เทากับ 0.54 เทา และ 0.35 เทา ตามลําดับ สวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ 31 ธันวาคม 2554 มีสวนของผูถือหุน จํานวน 597.40ลาน บาท และ 625.33 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดําเนินงานมีกําไรเพิ่มขึ้น มูลคาทางบัญชีตอหุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 1.78 บาทตอหุน และ ณ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 1.86 บาทตอหุน เพิ่มขึ้น 0.08 บาทตอหุน 10. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ งบการเงิน (ตามรายละเอียดในภาคผนวก 2)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและเขาใจเปนอยางดีถงึ ความสําคัญในความนาเชื่อถือของรายงาน ทางการเงินและงบการเงินที่แสดงใหเห็นถึงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปที่ผานมาอันเปนจริงและ สมเหตุสมผล ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทถึงใหความรวมมือตอผูสอบบัญชี และใหความเปนอิสระแกผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ อยางเต็มทีใ่ นการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นทีม่ ีตอการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทําขึ้น โดยดูแลใหฝายจัดการ จัดทํางบการเงินและขอมูลทางการเงินใหถูกตอ ครบถวน ภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง ประเทศไทยรวมทัง้ ไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอยางรอบคอบในการจัดทําและเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและเพียงพอตอการพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในทีม่ ีประสิทธิภาพวา จะสามารถทําใหบริษัท สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน อีกทั้งยังเปนการปองกันไมใหเกิดการทุจริตและการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ซึง คณะกรรมการบริษัทไดจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะทํางานที่สอบทานและดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการ ควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลใหมกี ารรายงานทางการเงินอยาง ถูกตองและเพียงพอ

Page 30 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ภาคผนวก

Page 31 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ ถือหุนใน บริษัท(%) ชวงเวลา ไมมี พ.ศ.2547-ปจจุบัน พ.ศ.2544-2545 พ.ศ. 2543-2544 พ.ศ. 2543-2544

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

63

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาโท เศรษฐศาตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

69

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร -ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร KENT STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา -ดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชารัฐศาสตร ม.รามคําแหง

ไมมี

3. นายสมพร เวชพาณิชย กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

64

- ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาโท เศรษฐศาตร Middle Tennessee State University

ไมมี

พ.ศ.2538 – ปจจุบัน พ.ศ. 2543-2545 พ.ศ. 2533-2543 พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2548 พ.ศ.2547-ปจจุบัน พ.ศ.2535-ปจจุบัน พ.ศ.2532-ปจจุบัน พ.ศ.2531-ปจจุบัน

Page 32 of 85

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรการอิสระ กรรมการผูจัดการใหญ ผูจัดการ รองผูจัดการ

ชื่อบริษัท บมจ. ปรีชา กรุป ธ.ศรีนคร จํากัด(มหาชน) ตลาดหลักทรัพยใหม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคมและผูแถลง ขาว กรุงเทพมหานคร

บมจ. ปรีชา กรุป

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการผูจัดการ

บมจ. ปรีชา กรุป บมจ. ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล บมจ. โอเชี่ยน ทาวเวอร บจก. ธนิยะ พลาซา บจก.เค วี เอส เมนเนจเมนท

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 4. นายปรีชา ถิรกิจพงศ กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 5. รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

67

-บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมาศักดิ์ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัย ราชภัฎ จันทรเกษม

62

- ปริญญาตรี,โท,เอก วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย

6. นางสาวทิพาพร อัศวโสติ์ กรรมการ 7. นายวรยุทธ พงษสุวรรณ กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ / กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

52

8. นายสมชาย เลิศวิริยจิตต กรรมการ

64

53

สัดสวนการ ถือหุนใน บริษัท(%) ชวงเวลา ไมมี พ.ศ.2537 - ปจจุบัน

ไมมี

- อาชีวศึกษา S.T. Johns College of Commerce - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.33

-นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ตําแหนง กรรมการผูอํานวยการ

ชื่อบริษัท บมจ. ปรีชา กรุป

ปจจุบัน ปจจุบัน ปจจุบัน พ.ศ. 2549-2551 พ.ศ. 2540-2544

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร

พ.ศ. 2528-2532 พ.ศ.2546 – ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ กรรมการ

บมจ. ปรีชา กรุป บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น บจก. BC Cartering จํากัด บมจ. ปรีชา กรุป บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา ภาคตะวันออก บจก. อมรพันธนคร-สวนสยาม บมจ. ปรีชา กรุป

พ.ศ.2546 – ปจจุบัน พ.ศ.2546 – ปจจุบัน พ.ศ.2546 – ปจจุบัน พ.ศ.2546 – ปจจุบัน พ.ศ.2546 – ปจจุบัน พ.ศ.2547 - ปจจุบัน พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน พ.ศ.2554 – ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา กรรมการ

บจก. อีเทอรไนซ บจก. ออลสวีท บจก. ฟอรลีฟวิ่ง บจก. พุทธานี บจก. ฐิติเวศม บจก. เอ เอ็สเตท บมจ.ปรีชา กรุป บมจ. ปรีชา กรุป บมจ. ปรีชา กรุป

Page 33 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบ ริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษทั ยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ รายชื่อริษัท

บริษัท ปรีชากรุป จํากัด(มหาชน)

รายชื่อกรรมการ 1. นายยุทธ วรฉัตรธาร

บริษัทยอย บริษัท พี.บี. เอ็สเตท จํากัด -

บริษัท แอล. เอสเตท จํากัด -

บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด -

บริษัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด -

บริษัท รวยลานลาน จํากัด -

บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการผูอํานวยการ

กรรมการผูอํานวยการ

กรรมการผูอํานวยการ

กรรมการผูอํานวยการ

กรรมการผูอํานวยการ

-

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

6. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / กรรมการผูอํานวยการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ

7. นายวรยุทธ พงษสุวรรณ 8. นายสมชาย เลิศวิริยจิตต

กรรมการ / กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการ -

2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 3. นายสมพร เวชพาณิชย 4. นายปรีชา ถิรกิจพงศ 5. รศ.ดร.สมเจตน ทิณพงษ

บริษัทที่เกี่ยวของ

Page 34 of 85

กรรมการรองผูอํานวยการ กรรมการรองผูอํานวยการ -

-

-


Page 35 of 85


Page 36 of 85


Page 37 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินรวม

(หนวย : บาท) สินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุ 3

2554

2553 (ปรับปรุงใหม)

5 6 4, 7 4 8

185,249,164.56 6,100.00 7,180,426.69 394,329,432.84 1,905,792.30 588,670,916.39

110,319,387.11 27,750.00 9,808,536.96 498,165,824.77 9,796,330.91 628,117,829.75

101,862,553.14 6,100.00 24,227,926.28 133,763,987.52 180,191,473.75 580,804.84 440,632,845.53

95,228,199.01 27,750.00 14,008,420.20 110,458,718.41 269,768,195.10 3,551,896.68 493,043,179.40

9 10 11 2, 12 2, 13 14 4

5,016,261.91 39,181,098.49 201,915,163.38 4,205,382.31 384,026.93 2,616,159.20 253,318,092.22 841,989,008.61

2,215,218.06 71,725,391.64 210,476,209.11 3,081,453.12 433,136.62 2,772,777.28 290,704,185.83 918,822,015.58

3,332,585.00 147,570,240.68 34,640,400.00 196,134,103.46 4,073,676.39 377,750.89 1,686,582.00 387,815,338.42 828,448,183.95

1,837,218.06 147,570,240.68 67,184,693.15 203,972,516.68 2,487,193.41 414,038.74 1,812,582.00 425,278,482.72 918,321,662.12

Page 38 of 85

3


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (หนวย : บาท)

งบการเงินรวม หมายเหตุ

2554

2553 (ปรับปรุงใหม)

4, 15 16 4

40,749,447.45 18,912,000.00 14,094,695.26 16,950,936.14 734,946.52 91,442,025.37

55,691,861.53 35,063,020.00 6,789,636.65 11,093,555.47 760,194.66 109,398,268.31

23,007,811.68 18,912,000.00 67,695,495.00 10,545,909.23 2,062,197.71 413,076.30 122,636,489.92

22,649,400.43 35,063,020.00 59,480,495.00 8,058,055.48 397,528.89 125,648,499.80

16 17

116,353,957.00 7,982,651.00 884,600.00 125,221,208.00 216,663,233.37

210,894,900.00 1,129,200.00 212,024,100.00 321,422,368.31

116,353,957.00 7,266,925.00 882,600.00 124,503,482.00 247,139,971.92

210,894,900.00 1,127,200.00 212,022,100.00 337,670,599.80

336,000,000.00

336,000,000.00

336,000,000.00

336,000,000.00

336,000,000.00 88,750,822.16

336,000,000.00 88,750,822.16

336,000,000.00 88,750,822.16

336,000,000.00 88,750,822.16

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หนี้สินหมุนเวียน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ภาษีเงินไดคางจาย ประมาณการตนทุนโครงการ หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไมหมุนเวียน รวมหนี้สิน สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 336,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 336,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญ กําไรสะสม จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน รวมสวนของผูถือหุน รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 (ปรับปรุงใหม)

19 20 2, 18

Page 39 of 85

11,009,482.40 9,825,365.51 11,009,482.40 9,825,365.51 189,874,370.68 163,110,709.60 145,856,807.47 146,362,124.65 (308,900.00) (287,250.00) (308,900.00) (287,250.00) 625,325,775.24 597,399,647.27 581,308,212.03 580,651,062.32 841,989,008.61 918,822,015.58 828,448,183.95 918,321,662.12

4


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (หนวย: บาท)

รายไดจากการขาย ตนทุนขาย กําไรขั้นตน รายไดอื่น คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร ตนทุนทางการเงิน กําไรกอนภาษีเงินได คาใชจายภาษีเงินได กําไรสําหรับป กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น : ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

งบการเงินรวม หมายเหตุ 3 4

4, 21 22 2, 4, 22 4, 23 24

2554

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

479,607,191.00 487,921,324.00 269,693,103.00 307,032,095.00 (309,279,899.40) (329,808,884.55) (163,829,506.90) (217,613,317.03) 170,327,291.60 158,112,439.45 105,863,596.10 89,418,777.97 18,026,591.69 23,208,531.28 30,941,560.28 101,761,189.34 (29,598,431.78) (23,057,967.88) (15,818,533.41) (15,685,210.88) (70,814,078.98) (75,649,895.07) (62,365,783.47) (62,949,333.33) (12,260,460.51) (18,341,436.01) (21,413,779.40) (23,951,199.11) 75,680,912.02 64,271,671.77 37,207,060.10 88,594,223.99 (24,165,677.05) (19,061,607.25) (13,524,722.39) (2,946,182.29) 51,515,234.97 45,210,064.52 23,682,337.71 85,648,041.70

6

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

2, 3 3

Page 40 of 85

(21,650.00) (21,650.00)

275,627.00 275,627.00

(21,650.00) (21,650.00)

6,350.00 6,350.00

51,493,584.97

45,485,691.52

23,660,687.71

85,654,391.70

0.15

0.13

0.07

0.25

336,000,000

336,000,000

336,000,000

336,000,000

5


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินรวม สวนของบริษัทใหญ

(หนวย : บาท)

องคประกอบอื่นของ สวนของผูถือหุน กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน : เงินปนผล จัดสรรสํารองตามกฎหมาย กําไรเบ็ดเสร็จรวม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน : เงินปนผล จัดสรรสํารองตามกฎหมาย กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

18 20

2

18 20

กําไรสะสม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

ทุนเรือนหุน ที่ออกและชําระแลว

สวนเกิน มูลคาหุนสามัญ

336,000,000.00

88,750,822.16

5,542,963.42

162,503,392.17

(562,877.00)

592,234,300.75

336,000,000.00 336,000,000.00

88,750,822.16 88,750,822.16

4,282,402.09 9,825,365.51 9,825,365.51

(40,320,345.00) (4,282,402.09) 45,210,064.52 163,110,709.60 (6,767,532.00) 156,343,177.60

275,627.00 (287,250.00) (287,250.00)

(40,320,345.00) 45,485,691.52 597,399,647.27 (6,767,532.00) 590,632,115.27

336,000,000.00

88,750,822.16

1,184,116.89 11,009,482.40

(16,799,925.00) (1,184,116.89) 51,515,234.97 189,874,370.68

(21,650.00) (308,900.00)

(16,799,925.00) 51,493,584.97 625,325,775.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมสวนของผูถือหุน

6 Page 41 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ องคประกอบอื่นของ สวนของผูถือหุน กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน : เงินปนผล จัดสรรสํารองตามกฎหมาย กําไรเบ็ดเสร็จรวม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน : เงินปนผล จัดสรรสํารองตามกฎหมาย กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

18 20

2

18 20

กําไรสะสม จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

ทุนเรือนหุน ที่ออกและชําระแลว

สวนเกิน มูลคาหุนสามัญ

336,000,000.00

88,750,822.16

5,542,963.42

105,316,305.04

(293,600.00)

535,316,490.62

336,000,000.00 336,000,000.00

88,750,822.16 88,750,822.16

4,282,402.09 9,825,365.51 9,825,365.51

(40,319,820.00) (4,282,402.09) 85,648,041.70 146,362,124.65 (6,203,613.00) 140,158,511.65

6,350.00 (287,250.00) (287,250.00)

(40,319,820.00) 85,654,391.70 580,651,062.32 (6,203,613.00) 574,447,449.32

336,000,000.00

88,750,822.16

1,184,116.89 11,009,482.40

(16,799,925.00) (1,184,116.89) 23,682,337.71 145,856,807.47

(21,650.00) (308,900.00)

(16,799,925.00) 23,660,687.71 581,308,212.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมสวนของผูถือหุน

7 Page 42 of 85


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกระแสเงินสด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรกอนภาษีเงินได ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดไดมาจาก(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจาย หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน ขาดทุนจากการดอยคาและลดมูลคาของสินทรัพย(กลับรายการ) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน กลับรายการดอกเบี้ยผิดนัดชําระ ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน เงินปนผลรับ กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประมาณการตนทุนโครงการ หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน รับดอกเบี้ย จายภาษีเงินได เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

2554

2553

75,680,912.02

64,271,671.77

37,207,060.10

88,594,223.99

12,529,519.63 (304,259.22) 12,260,460.51 (670,361.75) (1,607,858.74) (38,625.05) 1,215,119.00 -

11,511,294.63 (165,653.13) 17,699,426.01 700,000.00 7,616.72 1,463,750.78 210,848.00 (497,090.71) (19,300.00)

11,352,351.64 (14,873,672.56) 21,413,779.40 2,031,428.95 (828,698.89) 1,063,312.00 -

10,259,968.06 (6,795,176.44) 23,412,689.11 3,930,293.73 (74.79) 597,478.25 (74,999,475.00)

99,064,906.40

95,182,564.07

57,365,560.64

44,999,926.91

(2,801,043.85) 3,299,268.06 140,523,166.20 6,260,847.74 157,000.00

1,280,492.62 (5,381,454.63) 197,653,488.29 (5,564,565.59) 6,800.00

(1,495,366.94) 2,431,483.23 122,121,014.50 1,341,400.97 126,000.00

(12,882.38) (4,377,198.84) 118,974,474.39 85,877.98 10,800.00

(14,812,679.13) 5,857,380.67 (25,248.14) (244,600.00) 237,278,997.95 303,463.18 (15,750,515.39) 519,205.90 222,351,151.64

(15,944,492.86) (3,351,916.63) (580,990.85) 25,000.00 263,324,924.42 61,800.02 (41,911,202.14) 4,837,969.17 226,313,491.47

(4,561,316.62) (5,995,857.77) 15,547.41 (244,600.00) 171,103,865.42 228,244.19 (1,868,328.19) 519,205.90 169,982,987.32

(10,584,819.41) (1,245,020.52) (260,393.10) 25,000.00 147,615,765.03 15,398.29 (5,145,060.27) 4,497,112.77 146,983,215.82

Page 43 of 85

8


บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกระแสเงินสด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (หนวย : บาท)

งบการเงินรวม 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น ซื้อสินทรัพยถาวร ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน จําหนายสินทรัพยถาวร รับเงินปนผล เงินรับจากการจําหนายเงินลงทุน เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นอื่น รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จายเงินปนผล เงินจายดอกเบี้ย เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

(1,841,140.46) (3,129,769.90) (96,300.00) 1,631,775.70 (3,435,434.66)

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

140,980,943.00 (164,323,202.00) (1,841,140.46) (531,124.26) (3,129,769.90) (294,250.00) (96,300.00) 1,800.00 831,775.70 19,300.00 289,152.00 (515,122.26) (27,577,693.66)

4,426,850.35 (85,449,852.35) (462,430.02) (294,250.00) 1,100.00 (81,778,582.02)

(43,400,000.00) 8,215,000.00 (24,250,000.00) 75,000,000.00 62,000,000.00 75,000,000.00 (185,691,963.00) (125,229,769.96) (185,691,963.00) (16,799,925.00) (40,319,820.00) (16,799,925.00) (16,494,051.53) (18,030,678.81) (16,494,051.53) (143,985,939.53) (189,230,268.77) (135,770,939.53) 74,929,777.45 36,568,100.44 6,634,354.13 110,319,387.11 73,751,286.67 95,228,199.01 185,249,164.56 110,319,387.11 101,862,553.14

(38,400,000.00) 117,650,000.00 (24,250,000.00) 62,000,000.00 (63,263,197.93) (40,319,820.00) (16,196,232.43) (2,779,250.36) 62,425,383.44 32,802,815.57 95,228,199.01

รายการที่ไมเปนตัวเงิน มีดังนี้ ป 2554 บริษัท 1) บริษัทมีการหักกลบลบหนี้เงินมัดจําและคาเชาคางจาย จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท รวมทั้งกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินมัดจําอาคาร จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท 2) บริษัทมีการหักกลบลบหนี้ดอกเบี้ยคางรับและคาเชาคางจาย จํานวนเงิน 1.88 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 3) บริษัทโอนที่ดินรอการพัฒนาไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 32.54 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11) บริษัทยอย 1) ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นระหวางปบางสวนเกิดจากดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม จํานวนเงิน 4.10 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 8)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

Page 44 of 85

9


ป 2553 บริษัท 1) บริษัทมีการหักกลบลบหนี้เงินมัดจําและคาเชาคางจาย จํานวนเงิน 3 ลานบาท รวมทั้งกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินมัดจําอาคาร จํานวนเงิน 3 ลานบาท 2) บริษัทและบริษัทยอยไดมีการหักกลบลบหนี้ดอกเบี้ยคางรับ จํานวนเงิน 74.25 ลานบาท กับเงินกูยืมระยะสั้น จํานวนเงิน 73.51 ลานบาท ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย จํานวนเงิน 0.74 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 3) บริษัทและบริษัทยอยไดมีการหักกลบลบหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 75.07 ลานบาท กับเงินปนผลรับ จํานวนเงิน 75 ลานบาท ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย จํานวนเงิน 0.07 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4, 18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

Page 45 of 85

10


บริษทั ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 1.

ขอมูลทั่วไป บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา อสั ง หาริ ม ทรั พ ย โดยมี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู เ ลขที่ 1919 ถนนพั ฒ นาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จั ง หวั ด กรุงเทพมหานคร บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปของประเทศไทย การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน ที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย กลุมบริษัทประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพียงประเภทเดียวจึงไมแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานไว ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ คาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยาง สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการ กํา หนดจํ า นวนสิ น ทรัพ ย แ ละหนี้ สิ น นั้น ๆ ดั ง นั้ น ผลที่ เ กิ ดขึ้ น จริง จากการตั้ งข อ สมมติ ฐ านตอ มู ล คา ตามบัญ ชี ข อง สินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว ประมาณการและขอ สมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการ ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบั นและอนาคต

11 Page 46 of 85


เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม งบการเงิน รวมนี้ ไดร วมงบการเงินของบริษัท ปรีช า กรุป จํา กัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกัน เรีย กวา “กลุม บริษัท”) ดังนี้ บริษัทยอย บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด บริษัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด บริษัท รวยลานลาน จํากัด

จัดตั้งขึ้นในประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สัดสวนเงินลงทุน 2554 2553 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่ คลายคลึงกัน การเปลี่ยนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่ออก และปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังตอไปนี้ มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

การนําเสนองบการเงิน สินคาคงเหลือ งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง บัญชีและขอผิดพลาด เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน สัญญากอสราง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สัญญาเชา 12

Page 47 of 85


มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

รายได ผลประโยชนของพนักงาน ตนทุนการกูยืม การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ยวของกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ ออกจากงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิ จที่เงินเฟอ รุนแรง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและการ ดําเนินงานที่ยกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิ บั ติ ก ารเป ด เผยข อ มู ล สํ า หรั บ กิ จ การที่ เกี่ยวของกับรัฐบาล ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554 การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงสําหรับผลประโยชน ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี สํ า หรั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี สําหรับสินทรัพยประเภทอาคารชุด 13 Page 48 of 85


ในป 2554 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบ การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผล ตอการแสดงรูปแบบงบการเงินสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเพื่อใหสอดคลองกับ การนําเสนองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีผลกระทบตอฐานะการเงิ น และผลการดําเนินงาน ทางการเงินของกลุมบริษัท สรุปไดดังนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงิน ประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้ เปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของสว นของผูถือหุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู ถือหุนและแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอนหนานี้การ เปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุนขั้น พื้นฐาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคาร และอุปกรณตองมีการประมาณดวยจํานวนเงินสุทธิที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากการ จําหนายสินทรัพยนั้น หากสินทรัพยนั้นมีอายุและสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นสุดอายุการใหประโยชน นอกจากนี้ตอ ง มีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิ บัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปตามที่กําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงที่ระบุใน มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดมีการประเมินหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สําหรับ ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 6.77 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 6.20 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงในการรับรูและบันทึกหนี้สิน ดังกลาวโดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีนี้มาใชครั้งแรก

14 Page 49 of 85


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน กลุมบริษัทไดเลือกวิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 40 (ปรับปรุง 2552) การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกลาวไดถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง ซึ่ง กลุมบริษัทไดมีการจัด ประเภทรายการใหม โดยโอนมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน เงิน 210.48 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 203.97 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เปน รายการแยกตางหากภายใตหัวขอ “อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไมมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมมาใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมี ผลกระทบตองบการเงิน ดังนี้ งบการเงินรวม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง

1,215,119.00 (0.004)

งบการเงินรวม 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิเพิ่มขึ้น อาคาร และอุปกรณ - สุทธิลดลง ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น กําไรสะสมลดลง

( หนวย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554

201,915,163.38 (201,915,163.38) 7,982,651.00 (7,982,651.00)

2553 210,476,209.11 (210,476,209.11) -

1,063,312.00 (0.003)

( หนวย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 196,134,103.46 (196,134,103.46) 7,266,925.00 (7,266,925.00)

203,972,516.68 (203,972,516.68) -

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี และการ ตีความมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปนี้ มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 15 Page 50 of 85


มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล – กรณี ที่ ไ ม มี ค วาม เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน ภาษี เ งิ น ได – การได รั บ ประโยชน จ ากสิ น ทรั พ ย ที่ ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ กิจการหรือของผูถือหุน

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี และการตีความ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑใน การจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม การรับรูรายได โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายบานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องาน กอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ รายไดและตนทุนจากการขายที่ดินเปลา รับรูเปนรายไดและตนทุนขายเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี นัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อ รายไดคาเชา รายไดคาเชาภายใตสัญญาเชา ดําเนินงานรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจาย เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชาเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นรับรู เปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น รายไดสิทธิการเชารอตัดบัญชี รายไดคาสิทธิการเชารอตัดบัญชี จะบันทึกตัดบัญชีเปนรายไดตามอายุของสัญญาเชา เงินปนผลรับ เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล รายไดอื่นและดอกเบี้ยรับ ถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

16 Page 51 of 85


ตนทุนการขายบานพรอมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย การคํานวณตนทุนขายบานพรอมที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัย บริษัทและบริษัทยอยตองประมาณตนทุนทั้งหมดที่จะใช ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งตนทุนดังกลาวประกอบดวย ตนทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ตนทุนคา ออกแบบและกอสราง ตนทุนงานสาธารณูปโภค ตนทุนการกูยืมเพื่อใชในการกอสรางโครงการ และคาใชจายอื่นที่ เกี่ยวของ ทั้งนี้ ฝายบริหารไดประมาณการตนทุนดังกลาวขึ้นจากประสบการณในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวน การประมาณการดังกลาวเปนระยะ ๆ หรือเมื่อตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางมีสาระสําคัญ ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทและบริษัทยอยไดทําการแบงสรร ตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑพื้นที่ที่ขาย บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย เชน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีการ ขาย การรับรูคาใชจาย การรับรูคาใชจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง สัญญาเชาดําเนินงาน รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนิน งานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะ บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว ตนทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวน ในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือ การผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงิน บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลประโยชนของพนักงาน ผลประโยชนระยะสั้น กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับ กลุมบริษัทตลอด ระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลด เปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สิน ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 17 Page 52 of 85


เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับ กลุมบริษทั ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่ง ผลประโยชนไดมีการจายจริง เมื่อขอสมมติที่ใชใ นการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตรประกัน ภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุม บริษัทรับ รูผลกําไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคลองสูงสุทธิจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนชั่วคราวที่เปนเงินทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงดวยมูลคา ยุติธรรม บริษัทรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาโดยแสดงไวในสวนของผูถือหุน ราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ย ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหนี้ และการวิเคราะหฐานะการเงินของลูกหนี้แตละราย ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชี เมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) โดยแสดงสุทธิจากการตัด บัญชีเปนตนทุนขาย ราคาทุนซึ่งประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดิน ตนทุนการพัฒนาที่ดิน วัสดุที่ใช คาแรงงาน และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพื่อ ใหการไดมาซึ่ง การพัฒนา โครงการขางตนกอนโครงการจะแลวเสร็จถือเปนตนทุนโครงการ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน ดอกเบี้ยจายเฉพาะที่เกิดจากการกูยืมเพื่อใชในการไดมาซึ่งที่ดินและพัฒนาโครงการตาง ๆ ถือเปนสวนหนึ่งของราคาทุน ของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลง ดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเปนตนทุนอีกก็ตอเมื่อ มีกิจกรรมการพัฒนาโครงการอีกครั้งหนึ่ง เงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหั กคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

18 Page 53 of 85


ที่ดินรอการพัฒนา ที่ดินรอการพัฒนา เปนที่ดินที่จะใชพัฒนาตอไปในอนาคต ซึ่งแสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ราคาทุนประกอบดวยคาที่ดินและคาใชจายที่เกี่ยวของ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อาคาร และอุปกรณ อาคาร และอุปกรณ จะแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนสินทรัพยโดยประมาณและตามอายุของสัญญาเชา สําหรับอาคารบนที่ดินเชา ดังนี้ สวนปรับปรุงอาคารเชา อาคารสํานักงานขาย อาคาร สาธารณูปโภค เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

จํานวนป 5 - 20 อายุสญ ั ญาเชา 20 5 5 5

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน และไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางกอสราง การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุง ใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะ ทําใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคา เสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูข องสินทรัพยที่เกี่ยวของ รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและ รวมไวอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การดอยคาของสินทรัพย ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุก วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคา หรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับ คืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวนแตเมื่อมีการกลับรายการการ ประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ใน กรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน 19 Page 54 of 85


เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวา สินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยไมตองปรับกับสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึก ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนผลตางระหวาง ราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยหักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคย รับรูแลวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใช ของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อ ใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินได ในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดย อิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมี ความเกี่ยวของดวย การกลับรายการดอยคา ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะได รับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหั ก คาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่เพิ่มขึ้น หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการ บริหารงาน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน โดยประมาณอายุการใหประโยชนของอาคารเทากับ 20 ป คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และอสังหาริมทรัพยเพื่อ การลงทุนระหวางกอสราง การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุง ใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะ ทําใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคา เสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ

20 Page 55 of 85


สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ซึ่งตัดจําหนายเปนค าใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให ประโยชนเปนเวลา 5 ป สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคา ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะป นสวน ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให ประโยชนของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเช าจะจัด เปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา ) จะ บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหกับผูใหเชา จะ บันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ ในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตอง ถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิ ดลดเปนมูลคา ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน คดีฟองรอง บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสี ยหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน การประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณ การหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณ การไว ภาษีเงินได ภาษีเงินไดคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปหลังบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณ ภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

21 Page 56 of 85


เงินปนผลจาย เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับแตละปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ของหุนสามัญที่ ออกจําหนายแลวในระหวางป 4.

รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/ หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคา ตลาดทั่วไป หรือเปนในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด รายการที่สําคัญที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ (หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

งบการเงินรวม 2554 รายไดจากการขาย บุคคลที่เกี่ยวของกัน รายไดจากการโอนเปลี่ยนสิทธิ์ บุคคลที่เกี่ยวของกัน รายไดจากการริบเงินมัดจํา บุคคลที่เกี่ยวของกัน ดอกเบี้ยรับ บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด บริษัท รวยลานลาน จํากัด บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด หนี้สูญรับคืน บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด คาเชาจาย บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด คารับรอง บริษัท พี แอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด ดอกเบี้ยจาย บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด บุคคลที่เกี่ยวของกัน หนี้สงสัยจะสูญ (เงินใหกูยืม) บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด

2553 -

41,845,064.00

-

-

180,000.00

-

-

-

179,986.00

-

-

796.04

67,308.26

2,656,732.63 11,979,831.52 8,068.18 796.04

2,338,183.15 4,332,349.88 5,392.01 67,308.26

350,916.00

3,000,000.00

350,916.00

3,000,000.00

5,934,720.00

5,934,720.00

3,799,680.00

3,799,680.00

241,971.94

212,038.36

223,048.93

141,508.94

3,077,889.16

5,049,462.82 -

7,110,868.39 3,077,889.16

31,270.18 2,670,520.52

28,394.01 3,201,899.72

-

-

4,264,200.00

22 Page 57 of 85


(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

งบการเงินรวม 2554 กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน บริษัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

2553 -

-

-

58,309.75

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ งบการเงินรวม 2554 ลูกหนี้การคา บุคคลที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้อื่น บุคคลที่เกี่ยวของกัน เงินประกันการเชา บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด เงินมัดจําอาคาร บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น บริษัท มัลคอม จํากัด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัท มัลคอม จํากัด เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น บริษัท พี แอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด บริษัท ทีเอสเอ แอนด พี จํากัด บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด บุคคลที่เกี่ยวของกัน

2553 -

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

863,137.00

-

-

29,900.00

13,650.00

-

-

1,339,680.00

1,339,680.00

805,920.00

805,920.00

-

350,916.00

-

350,916.00

-

(350,916.00)

-

(350,916.00)

-

1,993.72

-

-

-

(1,993.72)

-

-

243,000.00 112,606.80 1,067,989.00

659.12 243,000.00 133,416.00 916,989.00

243,000.00 112,606.80 22,000.00 -

659.12 243,000.00 133,416.00 22,000.00 -

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย งบการเงินรวม 10,634,000.00 461,295.61 11,095,295.61

ผลประโยชนระยะสั้น ผลประโยชนหลังออกจากงาน รวม

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 9,674,000.00 413,957.79 10,087,957.79

23 Page 58 of 85


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2550 บริษทั เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด ไดมีการเปดใหจองคอนโดมิเนียม พีจี พระราม 9 อาคารบี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีการจองซื้อและทําสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวน 1 ราย มีมูลคาการ ซื้อขายและเงื่อนไขการกําหนดราคาซื้อขายดังนี้ ลานบาท มูลคาตามสัญญา 3.30

เงินรับลวงหนา 0.32

เงื่อนไขการกําหนดราคา ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 บริษัท รวยลานลาน จํากัด ไดมีการเปดใหจองคอนโดมิเนียม พีจี 2 พระราม 9 เดอะ คอนโดเรสซิเดนท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีการจองซื้อและทําสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวน 3 ราย มีมูลคาการซื้อขายและเงื่อนไขการกําหนดราคาซื้อขายดังนี้ ลานบาท มูลคาตามสัญญา 9.31

เงินรับลวงหนา 0.75

เงื่อนไขการกําหนดราคา ราคาและเงื่อนไขเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย งบการเงินรวม 2554 2553

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด บริษัท รวยลานลาน จํากัด รวม หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

33,689,405.09 113,163.55 126,366,086.61 160,168,655.25 (26,404,667.73)

33,689,405.09 89,961.55 103,047,029.61 136,826,396.25 (26,367,677.84)

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ

-

-

133,763,987.52

110,458,718.41

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้ (ดูหมายเหตุ 10) (หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 26,367,677.84 25,480,959.27 36,989.89 886,718.57 26,404,667.73 26,367,677.84

ยอดยกมา บวก หนี้สงสัยจะสูญ ยอดคงเหลือ

24 Page 59 of 85


การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืม ระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) สําหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ งบการเงินรวม 2554 ยอดยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

2553 -

-

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 136,826,396.25 55,803,394.25 164,323,202.00 85,449,852.35 (140,980,943.00) (4,426,850.35) 160,168,655.25 136,826,396.25

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน ดอกเบี้ยคางรับ – กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด บริษัท รวยลานลาน จํากัด บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด รวม หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

1,878,626.29 1,878,626.29 -

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 39,181,525.64 36,524,793.01 21,302.59 13,234.41 18,008,034.31 6,028,202.79 1,878,626.29 57,210,862.54 44,444,856.50 (39,202,828.23) (36,538,027.42)

ดอกเบี้ยคางรับ – กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

1,878,626.29

18,008,034.31

งบการเงินรวม 2554

2553

7,906,829.08

บริษัทมีเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืน เมื่อทวงถาม ผลตอบแทนอางอิง อัตรา ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ตอป และไมมีหลักประกันเงินกูยืม เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด

67,695,495.00

59,480,495.00

25 Page 60 of 85


การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืม ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ งบการเงินรวม 2554

2553

ยอดยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

-

-

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 59,480,495.00 83,711,018.46 8,215,000.00 117,650,000.00 (141,880,523.46) 67,695,495.00 59,480,495.00

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืม ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันของบริษัทสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ งบการเงินรวม 2554 ยอดยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

2553 42,875,587.07 3,077,889.16 (45,953,476.23) -

-

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 37,875,587.07 3,077,889.16 (40,953,476.23) -

ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน ดอกเบี้ยคางจาย – กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

งบการเงินรวม 2554 บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด

2553 -

-

8,475,726.00

3,426,263.18

บริษทั บริษั ทมี เงิน กูยื ม จากบริษั ท เฮา สซิ่ง คอมเพล็ กซ จํา กัด โดยออกตั๋ วสั ญญาใช เงิ นชนิ ดจ ายคื น เมื่อ ทวงถาม โดยจา ย ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ผลตอบแทนอางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีประเภท เงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ตอป และไมมีหลักประกันเงินกูยืม ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทและบริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด ไดมีการหักกลบลบหนี้ดอกเบี้ยคางรับ จํานวนเงิน 74.25 ลานบาท กับเงินกูยืมระยะสั้น จํานวนเงิน 73.51 ลานบาท และภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย จํานวนเงิน 0.74 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทมีการจายชําระเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายของบริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด จํานวน เงิน 75.07 ลานบาท โดยการหักกลบลบหนี้กับเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาว จํานวนเงิน 75 ลานบาท และภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย จํานวนเงิน 0.07 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 18)

26 Page 61 of 85


คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการนี้เปนประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท ดวย คาตอบแทนกรรมการ สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวนเงิน 4.36 ลานบาท และ จํานวน เงิน 4.44 ลานบาท ตามลําดับ ลักษณะความสัมพันธของบริษัท ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด ไทย บริษัทยอย บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด ไทย บริษัทยอย บริษัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอย บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด ไทย บริษัทยอย บริษัท รวยลานลาน จํากัด ไทย บริษัทยอย บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัท พี แอนด บี รัชดา โฮเต็ล จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัท ทีเอสเอ แอนด พี จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัท มัลคอม จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ ผูถือหุนทางตรง ผูถือหุนทางตรง ผูถือหุนทางตรง ผูถือหุนทางตรง ผูถือหุนทางตรง ผูบริหารและ/หรือผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ผูบริหารและ/หรือผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ผูบริหารและ/หรือผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ผูบริหารและ/หรือผูถือหุนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยจาย คาเชา คารับรอง

5.

นโยบายการกําหนดราคา อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ราคาตลาด เทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่ใกลเคียง ราคาตลาด เทียบเคียงกับราคาขายกับบุคคลภายนอก

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย งบการเงินรวม เงินสด เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย เงินฝากธนาคารประจํา รวม

2554 1,142,275.53 37,391,953.00 141,343,564.66 2,448,678.23 2,922,693.14 185,249,164.56

2553 1,420,391.38 101,859,454.95 4,988,009.66 2,051,531.12 110,319,387.11

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 730,407.53 607,029.01 100,054,607.02 93,401,593.07 206,071.65 1,185,966.00 871,466.94 33,610.93 101,862,553.14 95,228,199.01

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนสกุลเงินบาท 27 Page 62 of 85


6.

เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท)

ตราสารทุน หลักทรัพยจดทะเบียน เงินลงทุนอื่น รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน มูลคายุติธรรม ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 2554 2553 2554 2553 2554 2553 1,469,000.00 1,469,000.00 6,100.00 27,750.00 (1,462,900.00) (1,441,250.00) 3,000,000.00 3,000,000.00 (3,000,000.00) (3,000,000.00) 4,469,000.00 4,469,000.00 6,100.00 27,750.00 (4,462,900.00) (4,441,250.00)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมมี รายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดยกมา หัก ผลกําไรที่รับรูจากการจําหนายเงินลงทุนในสวนของผูถือหุน บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงระหวางปจากการตีราคาหลักทรัพย ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม 2554 2553 4,441,250.00 4,716,877.00 (269,277.00) 21,650.00 (6,350.00) 4,462,900.00 4,441,250.00

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 4,441,250.00 4,447,600.00 21,650.00 (6,350.00) 4,462,900.00 4,441,250.00

28 Page 63 of 85


7.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย งบการเงินรวม 2554 ลูกหนี้การคา - ทั่วไป มากกวา 12 เดือนขึ้นไป หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การคา - ทั่วไป - สุทธิ ลูกหนี้การคา - บุคคลที่เกี่ยวของกัน มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน ลูกหนี้การคา - สุทธิ

2553

81,000.00 (81,000.00) -

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

781,000.00 (781,000.00) -

-

868,137.00 868,137.00

-

700,000.00 (700,000.00) -

ลูกหนี้อื่น ๆ ดอกเบี้ยคางรับ รายไดคางรับ คาใชจายจายลวงหนา รวม หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

5,449,694.51 59,107.86 1,238,442.33 792,870.20 7,540,114.90 (359,688.21) 7,180,426.69

5,032,440.08 1,915,171.14 929,319.74 1,393,518.96 9,270,449.92 (330,049.96) 8,940,399.96

4,765,840.51 57,269,970.40 1,235,733.66 396,595.26 63,668,139.83 (39,440,213.55) 24,227,926.28

4,809,590.24 44,481,401.35 916,861.09 546,342.01 50,754,194.69 (36,745,774.49) 14,008,420.20

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

7,180,426.69

9,808,536.96

24,227,926.28

14,008,420.20

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้ งบการเงินรวม ยอดยกมา บวก หนี้สงสัยจะสูญ (หัก) กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดคงเหลือ

2554 1,111,049.96 29,638.25 (700,000.00) 440,688.21

2553 411,049.96 700,000.00 1,111,049.96

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 37,445,774.49 34,402,199.33 2,694,439.06 3,043,575.16 (700,000.00) 39,440,213.55 37,445,774.49

29 Page 64 of 85


8.

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย – สุทธิ (หนวย: บาท) งบการเงินรวม หมูบานปรีชา ไพรเวทบีช ระยอง

หมูบานปรีชา รมเกลา 1

หมูบานปรีชา รมเกลา 2 103,391,818.78 4,391,381.64 (25,150,755.70) 82,632,444.72

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเผื่อการลดมูลคาของโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

82,595,923.38 82,595,923.38

24,193,618.51 1,413.59 24,195,032.10

(37,883,003.63) (37,883,003.63)

(3,748,651.40) (3,748,651.40)

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

44,712,919.75 44,712,919.75

20,444,967.11 20,446,380.70

หมูบาน ปรีชา ราม 1

95,614,632.79 56,619,793.16 36,979,900.76 169,655.80 (105,826,223.48) (12,215,134.42) 26,768,310.07 44,574,314.54

103,391,818.78 82,632,444.72

หมูบาน ปรีชา สุวินทวงศ

(807,962.78) (807,962.78)

(38,625.05) 38,625.05 -

94,806,670.01 25,960,347.29

56,581,168.11 44,574,314.54

คอนโดมีเนียม พีจี พระราม 9 อาคาร เอ

คอนโดมีเนียม พีจี พระราม 9 อาคาร บี

คอนโดมีเนียม พีจี 2 พระราม 9 เดอะคอนโด เรสซิเดนท

14,301,635.79 27,561.84 14,329,197.63

16,477,629.23 53,500.00 (3,263,361.67) 13,267,767.56

147,449,015.99 540,644,067.63 129,599,854.64 171,223,268.27 (128,642,809.98) (275,098,285.25) 148,406,060.65 436,769,050.65

14,301,635.79 14,329,197.63

16,477,629.23 13,267,767.56

147,449,015.99 148,406,060.65

รวม

(42,478,242.86) 38,625.05 (42,439,617.81) 498,165,824.77 394,329,432.84

30 Page 65 of 85


(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ หมูบานปรีชา ไพรเวทบีช ระยอง

หมูบานปรีชา รมเกลา 1

หมูบานปรีชา รมเกลา 2

หมูบานปรีชา ราม 1

103,391,818.78 4,391,381.64 (25,150,755.70) 82,632,444.72

87,876,155.18 36,979,900.76 (105,826,223.48) 19,029,832.46

คอนโดมีเนียม พีจี พระราม 9 อาคาร เอ

รวม

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเผื่อการลดมูลคาของโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

82,595,923.38 82,595,923.38

23,234,317.00 1,413.59 23,235,730.59

(37,883,003.63) (37,883,003.63)

(3,748,651.40) (3,748,651.40)

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

44,712,919.75

19,485,665.60

103,391,818.78

87,876,155.18

14,301,635.79

269,768,195.10

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

44,712,919.75

19,487,079.19

82,632,444.72

19,029,832.46

14,329,197.63

180,191,473.75

-

-

14,301,635.79 27,561.84 14,329,197.63 -

311,399,850.13 41,400,257.83 (130,976,979.18) 221,823,128.78 (41,631,655.03) (41,631,655.03)

31 Page 66 of 85


ในระหวางป 2554 บริษัทยอยไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืม เปนสวนหนึ่งของตนทุนการพัฒนาโครงการ จํานวนเงิน 4.10 ลาน บาท ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัท รวยลานลาน จํากัด ไดจดจํานองที่ดินของโครงการบางสวน พรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมี ขึ้นตอไปในภายหนาของโครงการดังกลาว เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีมูลคาการซื้อขายที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายแลวบางโครงการ ดังนี้ (หนวย: บาท)

โครงการ บริษัท คอนโดมิเนียม พีจี พระราม 9 อาคาร เอ บริษัทยอย คอนโดมิเนียม พีจี พระราม 9 อาคาร บี คอนโดมิเนียม พีจี 2 พระราม 9 เดอะคอนโด เรสซิเดนท รวม

9.

มูลคาการซื้อขายที่มีการทําสัญญาจะซื้อจะขายแลว อัตราสวนรอยละ จํานวนเงิน ตอยอดขายรวม

ยอดขายรวมของ โครงการ

189,415,344.00

85.22

222,276,814.00

817,087,326.00

96.00

851,143,651.00

359,053,703.00 1,365,556,373.00

86.38 91.70

415,686,918.00 1,489,107,383.00

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

เพื่อเปนหลักประกัน ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน (ดูหมายเหตุ 25)

งบการเงินรวม 2554 2553 5,016,261.91 2,215,218.06

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 3,332,585.00 1,837,218.06

32 Page 67 of 85


10.

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย ทุนชําระแลว

บริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด บริษัท จี.เอช.ไอ. เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด บริษัท รวยลานลาน จํากัด รวม

2554 2,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 132,000,000.00

2553 2,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 132,000,000.00

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 2554 2553 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

วิธีราคาทุน 2554 2,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00 5,000,000.00 48,398,548.00 160,398,548.00

2553 2,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00 5,000,000.00 48,398,548.00 160,398,548.00

คาเผื่อการดอยคา 2554 (2,000,000.00) (4,903,191.51) (5,000,000.00) (925,115.81) (12,828,307.32)

2553 (2,000,000.00) (4,903,191.51) (5,000,000.00) (925,115.81) (12,828,307.32)

(หนวย: บาท) มูลคาตามบัญชีสุทธิ 2554 2553 96,808.49 96,808.49 100,000,000.00 100,000,000.00 47,473,432.19 47,473,432.19 147,570,240.68 147,570,240.68

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาเผื่อการดอยคามีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดยกมา หัก กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ยอดคงเหลือ

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 12,828,307.32 12,886,617.07 (58,309.75) 12,828,307.32 12,828,307.32

33 Page 68 of 85


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลขาดทุนสะสมจากบริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัด และบริษัท แอล.เอสเตท จํากัด มี จํานวนมากกวามูลคาเงินลงทุน จํานวนเงิน 65.61 ลานบาท และจํานวนเงิน 62.91 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทได บันทึกผลตางดังกลาวของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวสุทธิจาก “เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ” ในงบ แสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 11.

ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย งบการเงินรวม ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น จําหนาย/โอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น จําหนาย/โอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเผื่อการลดมูลคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

100,441,731.64 100,441,731.64 (32,544,293.15) 67,897,438.49

94,063,163.15 94,063,163.15 (32,544,293.15) 61,518,870.00

(28,716,340.00) (28,716,340.00) (28,716,340.00)

(26,878,470.00) (26,878,470.00) (26,878,470.00)

71,725,391.64 39,181,098.49

67,184,693.15 34,640,400.00

บริษัทไดจดจํานองที่ดินรอการพัฒนาบางสวน เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16) ในระหวางป 2554 บริษัทไดโอนที่ดินรอการพัฒนาบางสวนไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 32.54 ลานบาท และจําหนายใหกับบุคคลภายนอก

34 Page 69 of 85


12.

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน – สุทธิ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท) งบการเงินรวม อาคาร อาคารชุด

ที่ดิน ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

26,080,500.19 26,080,500.19 26,080,500.19 -

รวม

191,501,511.36 191,501,511.36 1,841,140.46 193,342,651.82

7,226,324.94 7,226,324.94 7,226,324.94

224,808,336.49 224,808,336.49 1,841,140.46 226,649,476.95

4,565,012.45 9,044,482.42 13,609,494.87 9,679,553.68 23,289,048.55

722,632.51 722,632.51 722,632.51 1,445,265.02

4,565,012.45 9,767,114.93 14,332,127.38 10,402,186.19 24,734,313.57

มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม)

26,080,500.19

177,892,016.49

6,503,692.43

210,476,209.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

26,080,500.19

170,053,603.27

5,781,059.92

201,915,163.38

35 Page 70 of 85


(หนวย: บาท) ที่ดิน ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา โอน/ปรับปรุง จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

26,080,500.19 26,080,500.19 26,080,500.19 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ อาคาร

รวม

191,501,511.36 191,501,511.36 1,841,140.46 193,342,651.82

217,582,011.55 217,582,011.55 1,841,140.46 219,423,152.01

4,565,012.45 9,044,482.42 13,609,494.87 9,679,553.68 23,289,048.55

4,565,012.45 9,044,482.42 13,609,494.87 9,679,553.68 23,289,048.55

มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม)

26,080,500.19

177,892,016.49

203,972,516.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

26,080,500.19

170,053,603.27

196,134,103.46

บริษัท บริษัทไดวาจ างบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหทําการประเมินราคา อสัง หาริมทรัพ ยเ พื่อการลงทุน มูล คาตามบัญ ชี จํ านวนเงิน 196.13 ลานบาท ซึ่งมี ราคาประเมิ นเท ากั บ จํานวนเงิ น 279.87 ลานบาท โดยพิจารณาจากราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิน ลงวันที่ 13 กันยายน 2550 บริษัทไดโอนที่ดิน และอาคารสํานักงาน จากบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเนื่องจาก บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและลักษณะการใชประโยชนสินทรัพยดังกลาว

36 Page 71 of 85


บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลว และที่จะมีขึ้นตอไปภายหนา เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก สถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16) บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพื้นที่สํานักงาน ดังตอไปนี้

ผูเชา สัญญาใหเชาพื้นที่สํานักงาน บริษัทอื่น บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน)หนวยงานราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราคาเชาและบริการตอเดือน ระยะเวลา (บาท) 2 ป 1 ป

294,600.00 661,500.00

หมายเหตุ -

บริษัทยอย บริษัทยอยไดประมาณการมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 5.78 ลานบาท ซึ่งมี มูลคาประมาณการเทากับ จํานวนเงิน 16.81 ลานบาท โดยพิจารณาจากราคาตลาด ตามพื้นที่ใกลเคียง

37 Page 72 of 85


13.

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท) สวนปรับปรุง อาคารเชา

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม เครื่องตกแตงและ อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

รวม

6,509,593.57 12,135.57 6,521,729.14 6,521,729.14

12,756,002.35 518,988.69 (68,325.95) 13,206,665.09 180,369.90 (5,671.00) 13,381,363.99

13,811,776.20 13,811,776.20 2,949,400.00 (5,821,147.59) 10,940,028.61

33,077,372.12 531,124.26 (68,325.95) 33,540,170.43 3,129,769.90 (5,826,818.59) 30,843,121.74

5,594,395.65 296,708.82 5,891,104.47 279,794.22 6,170,898.69

10,019,262.93 1,045,827.66 (63,525.21) 4,615.98 11,006,181.36 947,326.87 (2,603.19) 11,950,905.04

13,232,653.55 328,777.93 13,561,431.48 754,802.66 (5,800,298.44) 8,515,935.70

28,846,312.13 1,671,314.41 (63,525.21) 4,615.98 30,458,717.31 1,981,923.75 (5,802,901.63) 26,637,739.43

630,624.67 350,830.45

2,200,483.73 1,430,458.95

250,344.72 2,424,092.91

3,081,453.12 4,205,382.31

38 Page 73 of 85


สวนปรับปรุง อาคารเชา

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) เพิ่มขึ้น จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม) คาเสื่อมราคา จําหนาย โอน/ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องตกแตงและ อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

(หนวย: บาท) รวม

2,727,695.37 9,099.28 2,736,794.65 2,736,794.65

10,578,790.90 453,330.74 (20,340.95) 11,011,780.69 180,369.90 (5,671.00) 11,186,479.59

9,422,678.61 9,422,678.61 2,949,400.00 (2,950,040.00) 9,422,038.61

22,729,164.88 462,430.02 (20,340.95) 23,171,253.95 3,129,769.90 (2,955,711.00) 23,345,312.85

2,088,938.47 148,466.29 2,237,404.76 148,563.44 2,385,968.20

8,581,548.21 687,175.90 (19,315.74) 9,249,408.37 640,914.38 (2,603.19) 9,887,719.56

8,877,447.41 319,800.00 9,197,247.41 750,732.29 (2,950,031.00) 6,997,948.70

19,547,934.09 1,155,442.19 (19,315.74) 20,684,060.54 1,540,210.11 (2,952,634.19) 19,271,636.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม)

499,389.89

1,762,372.32

225,431.20

2,487,193.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

350,826.45

1,298,760.03

2,424,089.91

4,073,676.39

ราคาตามบัญชี

39 Page 74 of 85


(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม 2554 คาเสื่อมราคาสําหรับแตละปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม แสดงไวในคาใชจายในการขายและบริหาร

2553

2554

2553

1,981,923.75

1,671,314.41

1,540,210.11

1,155,442.19

21,555,102.74

25,233,674.00

15,413,442.49

16,296,574.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ไดตัดจําหนาย คาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน ดังตอไปนี้

ผูใหเชา สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน (ผูเชา) บริษัท ปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด

บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด บริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราตอเดือน ระยะเวลา (บาท) 3 ป 3 ป

316,640.00 177,920.00

หมายเหตุ -

40 Page 75 of 85


14.

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท) โปรแกรมคอมพิวเตอร งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ซื้อ จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซื้อ จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาตัดจําหนายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 คาตัดจําหนาย จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คาตัดจําหนาย จําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

349,816.06 294,250.00 644,066.06 96,300.00 740,366.06

285,707.00 294,250.00 579,957.00 96,300.00 676,257.00

138,064.15 72,865.29 210,929.44 145,409.69 356,339.13

105,874.81 60,043.45 165,918.26 132,587.85 298,506.11

433,136.62 384,026.93

414,038.74 377,750.89

งบการเงินรวม 2554 2553 คาตัดจําหนายสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ไดแสดงไวในคาใชจายในการบริหาร

145,409.69

72,865.29

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 132,587.85

60,043.45

41 Page 76 of 85


15.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อนื่ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อนื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553

งบการเงินรวม 2554 เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น เงินมัดจําและรายไดรับลวงหนา เจาหนี้อื่น คาใชจายคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

16.

4,478,331.05 22,823,985.00 7,111,798.47 6,300,120.29 35,212.64 40,749,447.45

2553 11,126,369.88 31,539,963.00 4,296,967.89 8,555,544.99 173,015.77 55,691,861.53

1,437,655.21 6,057,000.00 1,882,605.64 5,098,309.60 8,532,241.23 23,007,811.68

8,726,278.89 1,038,000.00 2,126,152.39 7,146,455.79 3,612,513.36 22,649,400.43

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย (หนวย: บาท) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 135,265,957.00 245,957,920.00 (18,912,000.00) (35,063,020.00) 116,353,957.00 210,894,900.00

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

42 Page 77 of 85


โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนีด้ ังนี้ อางอิงอัตรา วงเงิน ผูใหกู

มูลหนี้ (ลานบาท)

(ลานบาท)

2554

2553

ชําระคืนภายใน

ดอกเบี้ย

ระยะเวลา

ตอป (รอยละ)

การชําระหนี้

บริษัท ธนาคาร

140

-

0.01

5 ก.ค. 2554

MLR

โดยการปลอดจํานองที่ดิน

ธนาคาร

65

-

20.85

8 ธ.ค. 2554

MLR

โดยการปลอดจํานองที่ดิน

ธนาคาร

192

128.45

163.10

31 มี.ค. 2558

MLR

ผอนชําระทุก 3 เดือน รวม 29 งวด ตั้งแต เดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2558 งวดที่ 1 - 4 ผอนชําระงวดละ 1.44 ลานบาท งวดที่ 5 - 8 ผอนชําระงวดละ 2.40 ลานบาท งวดที่ 9 - 12 ผอนชําระงวดละ 3.36 ลานบาท งวดที่ 13 - 16 ผอนชําระงวดละ 3.55 ลานบาท งวดที่ 17 - 20 ผอนชําระงวดละ 3.84 ลานบาท งวดที่ 21 - 24 ผอนชําระงวดละ 4.80 ลานบาท งวดที่ 25 - 28 ผอนชําระงวดละ 5.09 ลานบาท

ธนาคาร

รวม

190

6.82

62.00

135.27

245.96

30 มิ.ย. 2556

MLR

งวดที่ 29 ชําระสวนที่เหลือ 94.08 ลานบาท โดยการปลอดจํานองหองชุด หากภายในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทยอยยังไมมี การโอนหองชุด บริษัทจะตองทยอยชําระหนี้ตั้งแต เดือน พ.ย. 2554 - มิ.ย. 2555 งวดละ 5 ลานบาท เงินตนสวนที่เหลือใหไปชําระงวดสุดทายเสร็จสิ้น ในเดือน ก.ย. 2555

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยมื จากสถาบันการเงิน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ งบการเงินรวม ยอดยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

2554 245,957,920.00 75,000,000.00 (185,691,963.00) 135,265,957.00

2553 310,121,621.76 62,000,000.00 (126,163,701.76) 245,957,920.00

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 245,957,920.00 247,221,117.93 75,000,000.00 62,000,000.00 (185,691,963.00) (63,263,197.93) 135,265,957.00 245,957,920.00

43 Page 78 of 85


บริษัทและบริษัท รวยลานลาน จํากัด ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไป ในภายหนา (ดูหมายเหตุ 8 และ 28) และที่ดินรอการพัฒนา (ดูหมายเหตุ 11) รวมทั้งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของ บริษัท (ดูหมายเหตุ 12) เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด และกรรมการบริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินบางสวน 17.

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ตนทุนบริการงวดปจจุบัน ตนทุนดอกเบี้ย มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย: บาท) โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 6,767,532.00 6,203,613.00 933,590.00 281,529.00 7,982,651.00

805,242.00 258,070.00 7,266,925.00

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - ที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: บาท) โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 7,982,651.00 7,266,925.00 7,982,651.00 7,266,925.00

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเป นไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือน เดือนสุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน ขอสมมติ เกี่ ยวกั บอั ตรามรณะในการประมาณการความเปน ไปไดที่ จะอยูจ นเกษีย ณในอนาคตอย างสมเหตุส มผล ประมาณการจากตารางมรณะป 2551

44 Page 79 of 85


18.

การจายเงินปนผล บริษัท ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 16.80 ลานบาท ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.12 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 40.32 ลานบาท บริษัทยอย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตรา หุนละ 75 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 75 ลานบาท

19.

สวนเกินมูลคาหุน ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ .2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคา หุนที่จดทะเบียนไว บริษัทจะตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะ นําไปจายเงินปนผลไมได

20.

สํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอย ละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอย ละสิบของทุนจดทะเบียน

21.

รายไดอื่น รายไดอื่นสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย งบการเงินรวม รายไดจากการใหเชา รายไดจากการจําหนายบริการสาธารณูปโภค รายไดจากการโอนเปลี่ยนสิทธิ์ รายไดจากการริบเงินมัดจํา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ รายไดเบ็ดเตล็ด รวม

2554 10,988,150.00 3,029,932.49 366,978.00 304,259.22 1,607,858.74 1,059,902.80 669,510.44 18,026,591.69

2553 11,902,600.00 3,859,053.50 560,000.00 2,412,427.50 165,653.13 19,300.00 3,000,000.00 1,289,497.15 23,208,531.28

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 10,988,150.00 11,902,600.00 3,030,506.08 3,846,594.85 80,000.00 946,949.00 14,873,672.56 6,795,176.44 74,999,475.00 828,698.89 74.79 1,021,277.75 3,000,000.00 199,255.00 190,319.26 30,941,560.28 101,761,189.34

45 Page 80 of 85


22.

คาใชจายตามลักษณะ คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย งบการเงินรวม คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี คาเชาทรัพยสิน คาสงเสริมการขาย คาที่ปรึกษา คารักษาความปลอดภัย คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาสาธารณูปโภค ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย

23.

2554 28,257,032.71 12,529,519.63 7,702,903.27 2,968,105.38 864,000.00 2,959,512.70 13,052,047.00 7,310,139.08 -

2553 31,701,318.86 11,511,294.63 7,317,059.62 2,612,538.94 864,000.00 7,010,345.92 8,158,096.84 9,281,382.79 218,464.72 1,463,750.78

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 22,121,620.37 24,517,344.68 11,352,351.64 10,259,968.06 4,348,109.39 4,177,036.22 2,540,603.65 1,987,164.17 864,000.00 864,000.00 1,721,516.70 4,800,236.92 6,124,901.00 5,668,049.54 6,401,153.43 8,154,771.74 2,701,790.70 3,827,771.98

ตนทุนทางการเงิน ตนทุนทางการเงินสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย งบการเงินรวม ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนรายจายฝายทุน คาธรรมเนียมทางการเงิน รวม

24.

2554 16,364,316.58 (4,103,856.07) 12,260,460.51

2553 17,699,426.01 642,010.00 18,341,436.01

(หนวย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 21,413,779.40 23,412,689.11 538,510.00 21,413,779.40 23,951,199.11

ภาษีเงินไดนติ ิบคุ คล บริษัทและบริษัทยอย ไดแก บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด และบริษัท รวยลานลาน จํากัด มีภาระภาษีเงินไดนิติ บุคคล สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิทางบัญชี และหลังจากบวก กลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดและหักดวยรายไดที่ไดรับ ยกเวนไมตองนํามารวมเปนเงินได บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวมีผลกําไรสุทธิทางภาษี และบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนคาใชจายทั้งจํานวนในแตละปบัญชีและบันทึกภาระสวนที่คางจายเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท จี.เอช.ไอ.เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัท แอล.เอสเตท จํากัด และบริษัท พี.บี.เอ็สเตท จํากัดไมมีภาระภาษีเงินได นิติบุคคล สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิทางบัญชี และหลังจาก 46 Page 81 of 85


บวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินไดและหักดวยรายไดที่ ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมเปนเงินได เปนผลใหบริษัทมีขาดทุนสุทธิทางภาษี การลดภาษีเงินได พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ใหสิทธิแกบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิเฉพาะสวนทีไ่ ม เกิ น 300 ล านบาท เปน เวลาสามรอบระยะเวลาบั ญชี ต อ เนื่ อ งกั น นับ แต รอบระยะเวลาบั ญ ชี แรกที่เ ริ่ ม ในหรือ หลั ง 1 มกราคม 2551 25.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ บริษัท 25.1 ภาระผูกพันจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันระบบสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 3.33 ลานบาท (ดูหมาย เหตุ 9) 25.2 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญา ดังตอไปนี้ 25.2.1 จายชําระตามสัญญาเชากับบริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด อัตราคาเชาเดือนละ 0.32 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13) ดังนี้ (หนวย : ลานบาท) ระยะเวลา

คาเชาจาย

ระยะเวลาที่ไมเกิน 1 ป

3.66

25.2.2 จายชําระตามสัญญากอสรางกับบริษัทอื่น มูลคาคงเหลือ 2.83 ลานบาท บริษัทยอย 25.3 ภาระผูกพันจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน ระบบสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 1.68 ลานบาท (ดูหมาย เหตุ 9) 25.4 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญา ดังตอไปนี้ 25.4.1 จายชําระตามสัญญาเชากับบริษัท พี.ลิสซิ่ง จํากัด อัตราคาเชาเดือนละ 0.18 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13) ดังนี้ (หนวย : ลานบาท) ระยะเวลา

คาเชาจาย

ระยะเวลาที่ไมเกิน 1 ป

2.14

47 Page 82 of 85


25.4.2 จายชําระตามสัญญากอสรางกับบริษัทอื่น มูลคาคงเหลือ 1.40 ลานบาท 25.4.3 จายชําระตามสัญญาวาจางติดตั้งเครื่องปรับอากาศและคําสั่งซื้อสินคา กับบริษัทอื่น มูลคาคงเหลือ 3.72 ลานบาท 25.5 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น บริษัท -

บริษัทมีคดีความฟองรองจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย จํานวนเงิน 1.16 ลานบาท ศาลชั้นตน ไดพิพากษายกฟองบริษัท ปจจุบันคดีความดังกลาวกําลังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ

-

บริษทั มีคดีความฟองรองจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย จํานวนเงิน 0.62 ลานบาท ในป 2554 ศาลอุทธรณและศาลฎีกาพิพากษาใหยกฟองโจทก และคดีถือเปนที่สุด

อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทประเมินผลกระทบจากคดีความฟองรองดังกลาวบริษัทจะไมไดรับความเสียหาย บริษัทยอย -

26.

บริษัท เฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ จํากัด มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการขอเพิก ถอนนิติกรรม การซื้อขายที่ดินโดยมี ทุนทรัพย จํานวนเงินประมาณ 117.95 ลานบาท ศาลชั้นตน และศาล อุทธรณพิพากษาใหยกฟองโจทก และในป 2554 โจทกไมยื่นฎีกาภายในกําหนด จึงทําใหคดีถึงที่สุด

เครื่องมือทางการเงิน กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา นโยบายการบัญชี รายละเอียดของขอมูลทางบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและคาใชจายเกี่ยวกับสินทรัพยและ หนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระสําคัญของกลุมบริษัท สรุปไดดังตอไปนี้ การบริหารจัดการทุน นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุ นใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของ ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุม บริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมสวนไดเสียที่ไมมี อํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่คูคาไมสามารถชําระหนี้ทําใหบริษัทเกิดความสูญเสียทางการเงินได บริษัทได มีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา บริษัทเชื่อวามูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

48 Page 83 of 85


ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทกูยืมเงินมาเพื่อใชในการดําเนินงานและพัฒนาโครงการ ซึ่งตองจายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว กลุม บริษั ทไมได ใช เครื่ องมื อทางการเงิน ใดเพื่อ ลดความไม แนน อนของกระแสเงิน สดในอนาคตที่ จะเกิด จากการ เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หรือความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยุงยากในการระดมทุนใหเพียงพอและทันตอเวลาตอ ภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการที่กิจการไมสามารถขายสินทรัพย ทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทสวนใหญประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ความสามารถในการระดมทุนใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน เครื่องมือ ทางการเงินขึ้นอยู กับความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทยอย บริษัทอื่น และการรับชําระมูลคาของ โครงการที่เสร็จและลงนามในสัญญาซื้อขายแลวจากลูกคา มูลคายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น สวนหนี้สินระยะยาวมีอัตรา ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในทองตลาด ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและ หนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคาตามบัญชี 27.

การจัดประเภทรายการใหม กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกําไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน ปปจจุบัน ดังนี้ 2553 บาท กอนจัด ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ลูกหนี้การคา - สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

109,877,387.11 868,137.00

งบการเงินรวม จัดประเภท ใหม 442,000.00 9,808,536.96 (868,137.00)

-

-

หลังจัด ประเภทใหม 110,319,387.11 9,808,536.96 -

กอนจัด ประเภทใหม

งบการเงินเฉพาะกิจการ จัดประเภท ใหม

หลังจัด ประเภทใหม

-

14,008,420.20 -

14,008,420.20 -

-

110,458,718.41

110,458,718.41

49 Page 84 of 85


2553 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย - สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน คาใชจายคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนผูบริหาร

28.

กอนจัด ประเภทใหม

งบการเงินรวม จัดประเภท ใหม

งบการเงินเฉพาะกิจการ จัดประเภท ใหม

หลังจัด ประเภทใหม

กอนจัด ประเภทใหม

1,878,626.29 491,235,309.94 16,858,104.58 2,657,218.06 213,557,662.23 6,930,514.83 11,126,369.88

(1,878,626.29) 6,930,514.83 (7,061,773.67) (442,000.00) 210,476,209.11 (210,476,209.11) (6,930,514.83) 55,691,861.53 (11,126,369.88)

498,165,824.77 9,796,330.91 2,215,218.06 210,476,209.11 3,081,453.12 55,691,861.53 -

118,365,547.49

8,726,278.89

22,649,400.43 (8,726,278.89)

22,649,400.43 -

8,219,589.16 37,106,097.15

(8,219,589.16) (36,345,902.49)

760,194.66

62,906,758.18 6,856,832.87 4,037,554.38

(3,426,263.18) (6,856,832.87) (3,640,025.49)

59,480,495.00 397,528.89

14,820,882.54 72,993,580.41 10,893,400.00

8,237,085.34 2,656,314.66 (10,893,400.00)

23,057,967.88 75,649,895.07 -

9,938,172.84 57,802,971.37 10,893,400.00

5,747,038.04 5,146,361.96 (10,893,400.00)

15,685,210.88 62,949,333.33 -

-

9,653,487.80 206,459,710.09

-

หลังจัด ประเภทใหม

(118,365,547.49)

-

(6,101,591.12) 203,972,516.68 (203,972,516.68)

-

-

-

3,551,896.68 203,972,516.68 2,487,193.41

-

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 บริษัทไดชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 6.82 ลานบาท ครบถวนแลว และไดปลอดจํานองที่ดินและหองชุดของโครงการของบริษัท รวยลานลาน จํากัด ที่ประชุม คณะกรรมการของบริษั ท เมื่ อวัน ที่ 23 กุมภาพัน ธ 2555 มี มติเ ห็นชอบให เสนอที่ป ระชุ มสามัญผู ถือหุ น เพื่ออนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 16.80 ลานบาท

29.

การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555

50 Page 85 of 85

Precha 11  

PRECHA_2011 PREECHA GROUP PCL Annual Report 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you