Page 1

บร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED

DOCUMENTARY ENTERTAINMENT NEWS

VARIETY

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2 5 5 1

ANNUAL REPORT 2008


สารบั ญ Contents

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 1 Vision Mission สารจากประธานกรรมการ 8

Message from the Chairman of MCOT Public Company Limited ข้อมูลทั่วไป 10 General Information รางวัลแห่งความสำเร็จ 12 Key Achievements กิจกรรมและการดำเนินงานด้านสังคมที่สำคัญในรอบปี 14 Key Social Activities and Projects of the year เครือข่ายโทรทัศน์ และวิทยุ 22 Modernine Television Network and MCOT Modern Radio Station Network ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 24 Key Financial Information โครงสร้างรายได้ 25 Income Structure ลักษณะการประกอบธุรกิจ 26 Nature of Business อุตสาหกรรมและการแข่งขัน 36 Industry Overview and Competition ปัจจัยความเสี่ยง 38 Risk Factors โครงสร้างองค์กร 44 Organization Chart of MCOT Plc. คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 46 Board of Directors คณะผู้บริหาร 64 Management Team การกำกับดูแลกิจการที่ดี 68 Good Corporate Governance โครงสร้างการถือหุ้น 128 Shareholding Structure รายการระหว่างกัน 134 Connected Transactions คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 142 The Management’s Discussion and Analysis on the Company’s Operating Results รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน 144 Report from the Board of Directors on the Responsibility for the Preparation of Financial Statements รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 146 Report of the Audit Committee รายงานของผู้สอบบัญชี 150 Auditor’s Report งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 152 Financial Statements and Notes to the Financial Statements สำนักงานสาขา 242 Branch Offices


วิส ัยทัศน์ Vision

เป็ นผู้นำธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคม ASEAN’s Leading Multimedia Business with Social Responsibility พัน ธกิจ Missions • เสริมสร้างความเป็นองค์กรสื่อสารมวลชน ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่รับผิดชอบต่อ สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย • ดำเนิ น ธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชนครบวงจร

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน • พั ฒ นาให้ เ ป็ น สื่ อ สารมวลชนที่ ทั น สมั ย ครบวงจร และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

• To strengthen MCOT’s leadership role as one of the leading media organizations in ASEAN that adheres to its responsibilities towards society and stakeholders. • To achieve continuous and sustainable

development of its integrated multimedia businesses. • To achieve the goal of being

a modern and fully-integrated multimedia organization with ability

to adapt to changes.


ทันขาว รอบโลก เจาะลึก ตรงประเด็น Update, Worldwide, Intensiveness and Precision เสนอขาว และสาระความรู ครบทุกแงมุม ในประเด็นที่เปนประโยชนตอสาธารณชน เพื่อใหคนไทยไดรับขาวสารที่เปนประโยชนอยางเทาเทียมกัน พรอมแลกเปลี่ยน เผยแพรขอมูลขาวสาร ความรู กับสำนักขาว สื่อชั้นนำทั่วโลก และมุงขยายเคร�อขายในการใหบร�การขาวสารใหทันสมัยมากยิ่งข�้น We are providing hot news as well as general knowledge to the public to widely circulate information to all Thais exchanging all news to other stations around the globe.


ครบรสความสุข ทุกความบันเทิง เพื่อคนไทย For all happiness and entertainment for all Thais สาระประโยชนที่มาพรอมกับความบันเทิงที่จะสรางความสนุกสนานใหกับทุกคน ในครอบครัวคนไทยกับรายการวาไรตี้ที่แฝงดวยแงมุม ความรู ขอคิด และประสบการณ เพลิดเพลินไปกับรายการบันเทิงจากในและตางประเทศที่คัดสรรมาเพื่อความสุขของคนไทย With our domestic and international variety programs, we are proud to present the finest entertainment offering a wide-range useful tips as well as splendid experiences nationwide.


เปดคลังปญญา…สูการเร�ยนรู โลกกวาง From world of knowledge to new experience รวมแบงปนประสบการณการเร�ยนรูระหวางกันและกัน สงเสร�ม สรางสรรค พัฒนาสังคมไทยดวยรายการสารคดีคุณภาพหลากหลายจากทุกมุมโลก สงตรงถึงบาน เพื่อใหคนไทยไดรับสาระความรู ในมุมกวาง ทั้งสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย Right to your home, we are presenting excellent documentary programs from all around the globe for those at all ages to enhance your knowledge and creativity towards society, culture, art and nature.


ปี 2551 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมถวายความอาลัย และส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สู่สวรรคาลัย ซึ่งพระกรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพนั้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีนำเสนอพระประวัติ พระจริยวัตร และพระกรณียกิจในพระองค์ เพื่อจารึกไว้ในดวงใจ ของพสกนิกรชาวไทยสืบไป และนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงของ บมจ.อสมท บมจ.อสมท ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารมวลชนในรอบปี 2551 ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงรุก พัฒนาเนื้อหาและ

รูปแบบรายการ รวมถึงการผสมผสานสื่อหลากหลายประเภทของ บมจ.อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ลูกค้า และสังคม

ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอย่างต่อเนื่อง แต่ บมจ.อสมท ได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบ

การควบคุมภายในมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเปลี่ยนแปลง ให้เกิดความรอบคอบและรัดกุม รวมถึงการลงทุนและการเพิ่ม ประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างกำไรและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัท ได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อมและชุมชน ส่งผลให้ บมจ.อสมท สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคงและมีผลประกอบการในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นในความตั้งใจ ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มความสามารถ รวมถึงความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนจากผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ผูผ้ ลิตรายการ และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น

องค์ประกอบสำคัญสำหรับความก้าวหน้าและความสำเร็จของ บมจ.อสมท และจะนำพา บมจ.อสมท ไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสื่อสาร มวลชนครบวงจรได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1 บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


สารประธานกรรมการ Message from Chairman

In 2008 Thai people mourned and bid farewell to HRH Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra on her last journey on earth. The late Princess Galyani Vadhana made great contributions to people in the nation in several fields. On this occasion MCOT Public Company Limited paid the respect and final tribute to HRH Princess Galyani Vadhana through the coverage presentation of biography, activities and duties. It was a great honor to MCOT Public Company Limited. The mass media business of MCOT Public Company Limited has been proceeded with the progressive strategies, developed contents and programming format, combined multimedia for the best benefits of the consumers, customers and society. Despite global economic fluctuation MCOT Public Company Limited employed the risk management and internal control systems as mechanisms to manage certain changes prudentially, including investment, enhancement of equipment capability and corporate resources appropriately. MCOT Public Company Limited regards good corporate governance, integrity, work ethics and corporate social responsibility to environment and community as important parts as business profit and future growth. Because of these the business of MCOT Public Company firmly grows and continuously succeeds in good profit. The Board of Directors is strongly confident that the intention, dedication and determination of executives and employees as well as support from shareholders, customers, producers and other agencies will bring prosperity and success to MCOT Public Company as a strong leader of unified mass communication business. (Mr. Charupong Ruangsuwan) Chairman of the Board of Directors MCOT Public Company Limited A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป General Information

ชื่อบริษัท

: บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักด้านกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่ง ประกอบด้วยกิจการวิทยุโทรทัศน์ (สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์) กิจการวิทยุกระจายเสียง (เครือข่าย สถานีวิทยุฯ อสมท) หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว (สำนักข่าวไทย) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกิจการที่ได้ร่วมดำเนินการกับคู่สัญญาเอกชน ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ บุคลากร : ณ 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 1,416 คน แบ่งเป็น - พนักงานประจำ 998 คน - พนักงานชั่วคราว 418 คน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ 0107547000745 (เลขที่เดิม 0107574700743) Home Page : www.mcot.net โทรศัพท์ : 0 2201 6000 โทรสาร : 0 2245 1435 ทุนจดทะเบียน : 3,835,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

10 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

: MCOT Public Company Limited (MCOT Plc.) : Mass media businesses consisting of television business (Modernine TV), radio business (MCOT Radio Network), and News Services (Thai News Agency) and electronic media including businesses operated under the cooperation with other private operators pursuant to joint operation agreements. Employees : As of 31 December 2008 totaling 1,416 employees: - 998 permanent employees - 418 temporary employees Head Office Location : 63/1 Rama IX Road, Khwaeng Huay Kwang, Khet Huay Kwang, Bangkok 10310 Registered Number : 0107547000745 (Old Registered Number: 0107574700743) Home Page : www.mcot.net Telephone : 0 2201 6000 Facsimile : 0 2245 1435 Registered Capital : Baht 3,835,000,000, consisting of 767,000,000 ordinary shares, 5 Baht par value per share. Total paid-up capital 3,435,496,050 Baht, consisting of 687,099,210 ordinary shares, 5 Baht par value per share. Company Name Type of Business


บริษัทย่อย

Subsidiary

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

Reference

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ บุคลากร ที่ตั้งสำนักงาน

: บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้กับ บมจ.อสมท และบริษัทอื่น : 67 คน : 298 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0 2934 4153 - 4 โทรสาร : 0 2934 4726 ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายทะเบียน ผู้สอบบัญชี

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง ชั้น 4 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259 : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ตั้ง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2618 5803 โทรสาร 0 2618 5807

: Panorama Worldwide Company Limited : Service business in association with the production of television programs for MCOT Public Company Limited and other companies Employees : 67 employees Head Office Location : 298 Soi Lad Phrao 94 (Punjamit), Khwaeng Wang Thong Lang, Khet Wong Thong Lang, Bangkok 10310 Telephone : 0 2934 4153-4 Facsimile : 0 2934 4726 Registered Capital : Baht 10 million, consisting of 1 million ordinary shares, 10 Baht par value per share. All shares have been issued and fully paid up. Shareholding Status : 49.0% of paid-up registered capital Company Name Type of Business

Registrar

Auditor

: Thailand securities Depositary Company Limited Located on Floor 4 and 6-7, The Stock Exchange of Thailand Building 62 Ratchadapisek Road Khwaeng Klong Toey, Bangkok 10110 Tel. 0 2229 2800 Fax. 0 2359 1259 : Office of the Auditor General of Thailand Located on Rama IV Road, Khet Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0 2618 5803 Fax. 0 2618 5807

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

11


รางวั ล แห่ ง ความสำเร็ จ KEY ACHIEVEMENTS KEY ACHIEVEMENTS The achievements resulted by the Company’s strong intension for its television, radio broadcasting, and electronic media developments have been shown out when, in 2008, MCOT Plc. received

the following awards: 1. Golden Television Award, No. 22 – 7 awards, as organized

by Chumnong Rangsikul Foundation, and the National Culture

Commission held on 26 July 2008: • Best Television Station for News Program and Current News • Best News Program ผลแห่งความสำเร็จจากการมุ่งมั่นพัฒนางานของ บมจ.อสมท ทั้งด้านโทรทัศน์ • Best Documentary News Program or Current News Analysis • Best Society-Based Drama Series and Best Family Drama

วิทยุกระจายเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลให้ บมจ.อสมท ได้รับรางวัล Series: “Baan Nee Mee Rak” จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ • Best Women Program, e.g. Muek Daeng Show” • Best Narrator for Documentary Program: “Khun Yathee Palakul”

1. รางวัลโทรทัศน์ทองคำ จัดโดยมูลนิธิจำนงค์ รังสิกุล และสำนักงาน from the documentary series, “Weekend World Records” Golden Television Award, No. 23 – 6 awards, held on 22 March 2009: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ • Best Television Station for News Program ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ • Best Family Drama Series: “Baan Nee Mee Rak” • รางวัลสถานีดีเด่นด้านรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน • Best MC Team and Special Broadcast Program: “MC Team for

• รางวัลรายการข่าวดีเด่น Live Broadcasting in the Royal Cremation of Her Royal

Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas

• รางวัลรายการสารคดีข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น • รางวัลละครสร้างสรรค์สงั คมดีเด่น และรางวัลครอบครัวดีเด่น เรือ่ ง “บ้านนีม้ รี กั ” Rajanagarindra as narrated by “Miss Maysanee Sathawarindhu” • Best MC for in type of game show and variety show: “Visarn

• รางวัลรายการสตรีดีเด่น ได้แก่ รายการ “หมึกแดงโชว์” Dilokvanich” in Bai Nee Mee Kham Taub Program • รางวัลผู้บรรยายสารคดีดีเด่น ได้แก่ “คุณยธีร์ พละกุล” จากสารคดี • Best Game Show Program: “Yok Siam” ชุด บันทึกโลกสุดสัปดาห์ • Best Variety Show program: “Surivipa” ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ • รางวัลสถานีดีเด่นด้านข่าว • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น ได้แก่ ละคร “บ้านนี้มีรัก” • รางวั ล ผู้ ด ำเนิ นรายการประเภทที ม รายการเฉพาะกิ จ ได้ แ ก่ ที ม ผู้บรรยายการถ่ายทอดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส ราชนครินทร์ “นางสาวเมษนี สถาวรินทุ” • รางวัลผู้ดำเนินรายการประเภทเดี่ยวดีเด่น ได้แก่ “นายวิศาล ดิลกวณิช” รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ • รางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่น ได้แก่ รายการ “ยกสยาม” • รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น ได้แก่ รายการ “สุริวิภา” 2. รางวั ล แสงชั ย สุ น ทรวั ฒ น์ 8 รางวั ล จั ด โดยมู ล นิ ธิ แ สงชั ย 2. Saengchai Sunthornwat Award - 8 awards, as organized by

Saengchai Sunthornwat Foundation and Thai Broadcast

สุนทรวัฒน์ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้แก่ Association: • รางวัลดีเด่น ประเภทข่าวประกอบเสียงวิทยุ เรือ่ ง “มาบตาพุด...ทุกข์ไม่สนิ้ สุด” Journalists • Best News Reporting for Radio, “Map Ta Phut…Endless Sorrow”. • รางวัลดีเด่น ประเภทสารคดีวิทยุ เรื่อง “สือบูลา...เด็กเถื่อนเพราะรัฐ” • Best Radio Documentary Program, “Sue Bu La…Illegal Children

• รางวัลดีเด่น ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนโทรทัศน์ เรื่อง as Treated by the State” • Best Television Investigating News, “Bio-technique and Safety” “ไบโอเทคนิคกับความปลอดภัย” • Best Television Event News, “Minute of Bombing the South” • รางวัลยอดเยีย่ ม ประเภทข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ เรือ่ ง “นาทีระเบิดใต้” • Consolation Award for Television Investigating News, “Card

• รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนโทรทัศน์ เรื่อง Fraud for Names in House Registration and Nationality” “ทุจริตค้าบัตรสีมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ และสัญชาติ” • Consolation Award for Television Investigating News

“Interest and Local Politics in Phrae.” • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนโทรทัศน์ เรื่อง • Consolation Award for Television Documentary News, “Problem

“ผลประโยชน์และการเมืองท้องถิ่นใน อบจ.แพร่” of Boats to See Fireflies and Right of Community” • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เรื่อง • Consolation Award for Television Event News, “A Group of

“ปัญหาเรือดูหิ่งห้อยกับสิทธิชุมชน” Soldiers Attacking Teenagers” • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวเหตุการณ์ โทรทัศน์ เรื่อง 3. Star Entertainment Award 2006 – 5 awards as held by the

“กลุ่มทหารรุมทำร้ายเด็กวัยรุ่น” Entertainment Reporter Association: • Best News and News Analysis Program, “Kao Khon Khon Kao” 3. รางวัล ''Star Entertainment Award 2007" • Best Entertainment News, “Nine Entertain” Program 5 รางวัล จัดโดยสมาคมนักข่าวบันเทิง ได้แก่ Documentary Program, “Kob Nok Kala” Program • รางวัลรายการข่าวและวิเคราะห์ขา่ วยอดเยีย่ ม ได้แก่ รายการ “ข่าวข้นคนข่าว” • • Best Best Art and Culture Promotion, “Khun Phra Chuai” Program • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยีย่ ม ได้แก่ รายการ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” • Best MC: Mr. Sanya Kunakorn of “Ta Sawang” Program • รางวัลสารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ “กบนอกกะลา” • รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยอดเยีย่ ม ได้แก่ รายการ “คุณพระช่วย” • รางวัลพิธีกรและผู้ดำเนินรายการชายยอดเยี่ยม ได้แก่ “นายสัญญา คุณากร” จากรายการตาสว่าง

12 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


4. รางวัลเทพทอง จัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ประเภทรางวั ล นั ก วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งดี เ ด่ น ได้ แ ก่ ดี เ จร๊ อ กกี้ -

สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ ดีเจคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz 5. รางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ประเภทรางวัลพิธีกรแห่งปี ได้แก่

• นายธงชัย ประสงค์สนั ติ จากรายการ คุณพระช่วย 6. รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล จัดโดยสมาคมช่างภาพ

สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้แก่ • รางวัลภาพข่าวโทรทัศน์ชนะเลิศ ได้แก่ นายสุจินต์ ตรงดี นายปรัชญา วิชัยโย และนายคมสัน เอี่ยมกำเนิด • รางวัลภาพข่าวโทรทัศน์ชมเชย ได้แก่ นายจีรวัฒน์ อรุณวัฒนานนท์ 7. รางวัลโล่เกียรติคุณสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2 สาขา จัดโดย คณะกรรมการการเลือกตั้งจากงาน “หนึ่งเสียงรวมใจ

ประชาธิปไตยต้องเดินหน้า” ได้แก่ • สถานีวิทยุฯ โมเดิร์นเรดิโอ • สถานี โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ 8. รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น 2 รางวัล จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงาน

วันสตรีสากล ประจำปี 2551 ได้แก่ • รางวั ล สื่ อ สารมวลชนดี เ ด่ น สาขาโทรทั ศ น์ ได้ แ ก่ “นางสาวชวิ ด า

วาทินชัย” ผูส้ อื่ ข่าวอาวุโส กองบรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวไทย • รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นสาขา ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและ

ความเสมอภาคหญิง-ชาย สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ ได้แก่

รายการ “ภัยรายวัน” 9. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2551 จำนวน 7 รางวัล จัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ • รายการคุณพระช่วย • รายการจุดเปลี่ยน • รายการปราชญ์เดินดิน • รายการ Wonderful World • รายการยกสยาม • รายการแผ่นดินเดียวกันบ้านฉันบ้านเธอ • รายการซูเปอร์จิ๋ว 10. รางวัล The Golden Eagle Awards of China ครั้งที่ 24 จัดโดย

The Mass TV Magazine of South China’s Zhejiang Province ได้แก่

รายการสารคดีแม่นำ้ โขงมหานทีแห่งชีวติ (Nourished by the Same River) 11. รางวัล YOUNG AND SMART VOTE 2008 สาขารายการวิทยุ

ยอดนิยม ได้แก่ สถานีวิทยุฯ อสมท FM 97.5 MHz. “เมล็ดพันธุ์ ใหม่

ของคนวัยมันส์“ 12. รางวัลเว็บไซต์ยอดนิยมและเว็บไซต์สถานี โทรทัศน์ยอดเยี่ยม จาก Truehits.net 13. รางวัล Asia Vision ของสหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เอบียู) ได้แก่ รางวัล Asia Vision ประเภท

ข่าวดีเด่น ประจำปี 2008

4. Thep Thong Award, No. 9 as arranged by the Broadcaster’s

Association of Thailand for Year 2007 on 11 March 2008 • Best Radio Broadcaster Award: “DJ Rocky – Surabodin

Sombatcharoen from FM 95 MHz, Look Thung Maha Nakhon” 5. Nine Entertainment Award MC of the Year: Mr. Thongchai Prasongsanti from “Khun Phra

Chuay” program 6. Best News Photo – 2 awards, as arranged by the Mass Media

Photographer Association of Thailand: • First Winner for Television Photo News Award: Mr. Suchin

Trongdee, Mr. Prachya Vichaiyo, and Mr. Komsan Iamkamnerd • Consolation Award for Television News Reporting: Mr. Jeerawat

Aroonwattananon 7. Two Honorable Shield Awards for supports to the general election of house representatives as arranged by

The Election Commission of Thailand in the event of “One Vote

for Joint Spirit, Democracy Goes Ahead” • Modern Radio Station • Modernine Television Station 8. Best Women Mass Media Award – 2 awards as arranged by

the Committee for the arrangement of Annual International

Women’s Day for Year 2008: • Best Mass Media Award in field of television, “Miss Chawida

Wathinchai”, a senior reporter of Specific News Editor,

Thai News Agency • Best Mass Media Award for the promotion of women’s potential

and equality between women and men in field of radio

broadcasting and television, “Phai Rai Wan” Program. 9. Badge of Honor Award for the mass media making contributions to recreation for Year 2008 – 7 awards, as

arranged by the Office of Sports and Recreation Development,

Ministry of Tourism and Sports: • Khun Phra Chuai Program • Jud Plien Program • Prach Dern Din Program • Wonderful World Program • Yok Siam Program • Pan Din Diao Gun Baan Chan Baan Ther Program Super Jio Program 10. The Golden Eagle Awards of China, No. 24, as arranged by

The Mass TV Magazine of South China’s Zhejiang Province,

“Nourished by the Same River” Documentary Program 11. Young and Smart Vote 2008 for Top Hit Radio Program,

“FM 97.5 MHz of MCOT Radio Station” 12. Best Television Station Website from Truehits.net 13. Asia Vision Award held by the Asia Pacific Broadcasting Union

(ABU): Best Asia Vision News Award for Year 2008

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

13


กิ จ กรรมและการดำเนิ น งานด้ า นสั ง คมที่ ส ำคั ญ ในรอบปี KEY SOCIAL ACTIVITIES AND PROJECTS OF THE YEAR General Activities

กิจกรรมต่าง ๆ

เทศกาลหนัง “World Film Festival of Bangkok” ครั้งที่ 5 บมจ. อสมท ร่วมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น สำหรับผู้กำกับหนังสั้นรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ “พ่อ” และ “โลกในดวงตาข้าพเจ้า” โครงการสร้างสรรค์ คนพันธุ์ อา ปี 3 บมจ. อสมท ร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป็ น Brand Ambassador ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษาระดับ อาชีวศึกษา โครงการทดลองส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเทคโนโลยี โทรศัพท์

มือถือ GPRS / 3G การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท แสงทองอร่าม จำกัด ซึ่งเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เชื่อมต่อข้อมูล ดำเนินการทดลองส่งสัญญาณภาพ และเสียงผ่านเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ GPRS / 3G การประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มทางเทคนิ ค ว่ า ด้ ว ยการประสานและ จัดสรรวิทยุ ตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 14 การเข้าร่วมประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหาการรบกวน สัญญาณตามแนวชายแดน ทั้งด้านการกระจายเสียงและด้านโทรคมนาคม โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ งาน “ถนนเทคโนโลยี 2551” บมจ. อสมท ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบั น เทคโนโลยี ไทย - ญี่ ปุ่ น สถาบั นวิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ ภ าคสนาม สำนักงานการอาชีวศึกษา และบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

จัดงานถนนเทคโนโลยี 2551 ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2551

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เยาวชนมี ใจรักและสนใจวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ผ่านนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และวิศวกรรมอัตโนมัติ จากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ การประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ และการ

แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 ภายใต้ชื่อเกม การแข่งขัน “เหินฟ้า ท้าพิชิต” (Touch the Sky) โดย ทีม PEM.2008

จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ABU ROBOCON ที่เมือง ปูเน่ ประเทศอินเดีย และ สามารถคว้ารางวัล TOYOTA Award จากการแข่งขันดังกล่าว

14 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

“World Film Festival of Bangkok, No. 5 MCOT Plc. in collaboration with Nation Broadcasting Corporation Co., Ltd. arranged the Short Film Contest Award Ceremony for

the new-generation film directions under the theme of “Dad” and “World in My Eyes”. Creation of Khon Pun R, Year 3 MCOT Plc. in collaboration with the Vocational Education Commission, Ministry of Education, selected vocational students around the country to be the Brand Ambassador in charge of publicizing the good image of vocational students. Pilot Project for Television and Sound Broadcasting via GPRS/3G The signing ceremony for the Memorandum of Understanding between MCOT Plc. and Saeng Thong Aram Co., Ltd., who held the copyright of data interconnection software, for the experiments of television and sound broadcasting via GPRS/3G. The 14th Joint Technical Committee Coordination and Assignment of Frequencies along Malaysia-Thailand Common Border Meeting Meeting to seek for a joint corporation to solve the signal interference, either sound broadcasting and telecommunications, along the borders of both countries. This meeting was hosted by the National Telecommunications Commission. “2008 Technology Street” MCOT Plc. in collaboration with The National Science and Technology Development Agency, Thai-Nichi Institute of Technology, Institute of Field Robotics, The Vocational Education Commission, and Asian Honda Motor Co., Ltd. arranged “2008 Technology Street” on 14-15 June 2008 to promote and encourage Thai youth to admire and pay attention to science and technology through exhibitions displaying robot and automatic engineering science and technologies invented by Thai students from various educational institutes around the country in secondary schools, vocational schools and universities. The Innovation Contest for Disabled, and ABU Robot Contest for 2008 Thailand Championship were also arranged under the name of “Touch the Sky”.

PEM. 2008 Team from Sakhon Nakhon Technical College was Thailand’s representative to participate in ABU ROBOCON held at Pune, India. This team finally won Toyota Award from such contest.


สารคดีชุดพิเศษ “แม่น้ำโขง มหานทีแห่งชีวิต” การเปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างสถานี โทรทัศน์ โมเดิร์น ไนน์ และสถานี โทรทัศน์ จาก 5 ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม สร้างสรรค์สารคดีชุดพิเศษ เพื่อสะท้อนให้เห็น ถึงความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขง และถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยเทคนิคการถ่ายทำพิเศษ และ คุณภาพระดับ Digital HDTV ซึ่งสารคดีดังกล่าวได้รับรางวัล The Golden Eagle Awards of China ครั้งที่ 24 โดย The Mass TV Magazine of South China’s Zhejiang Province การทดลองทางเทคนิ ค ในการกระจายภาพและเสี ย งระบบดิ จิ ต อล สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณแบบมือถือ (DVB-H : Digital Video Broadcasting - Handheld) บมจ. อสมท ร่วมมือกับ บริษัท แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด บริษัทเทเลคอมรายใหญ่แห่งประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และบริษัทสยาม พิวรรธน์ จำกัด เปิดการทดลองระบบกระจายภาพและเสียง ในระบบ ดิจติ อล สำหรับอุปกรณ์รบั สัญญาณแบบมือถือ บริเวณอาคารสยามเซ็นเตอร์ การจั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลนั ด พิ เ ศษ “Manchester City FC Super Match Thailand 2008 Presented by SINGHA” บมจ. อสมท ร่วมกับ บริษทั แมนซิตี้ มาร์เก็ตติง้ จำกัด และบริษทั พันธมิตร ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ และ ทีมไทยแลนด์ พรีเมียร์ ออลสตาร์ โดยดำเนินโครงการออกอากาศ แบบ Multi Channel ถ่ายทอดสดผ่านสื่อของ บมจ.อสมท พร้อมกันเป็นครั้งแรก ถึง 5 ช่องทาง ได้แก่ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีวิทยุฯ FM 99 Active Radio เว็ บ ไซต์ บมจ.อสมท (www.mcot.net) โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ระบบ

AIS และทางรถติ ด ตั้ ง จอ LED Mobile ของ Hello Bangkok

ทั่วกรุงเทพมหานคร สารคดีชุด “แผ่นดินสุวรรณภูมิ เรื่องจริงหรือตำนาน” บมจ. อสมท ร่วมกับ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ ไวด์ จำกัด สร้างสรรค์ สารคดีชุดพิเศษ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและภูมิหลังของการใช้ ชี วิ ต ของคนในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยใช้ เ วลาในการถ่ า ยทำ ยาวนานถึง 3 ปี กับการเดินทางไปใน 10 ประเทศแถบเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และนำเสนอออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์

Special Documentary Series “Mekong River - Great River of Life” Opening of a corporation project between Modernine Television Station and other Television Stations in another 5 countries; namely, China, Myanmar, Laos, Cambodia, and Vietnam to create a special documentary series to show the greatness of

Mekong River. This series also presented the ways of living, traditions and culture of peaceful living. It was shot by special techniques with the digital HDTV quality. This documentary series got The Golden Eagle Award of China, No. 24 held by The Mass TV Magazine of South China’s Zhejiang Province. Technical experiment for DVB-H: Digital Video Broadcasting – Handheld MCOT Plc. in collaboration with Magpie Advance Supply Co., Ltd., SK Telecom Co., Ltd., a telecom giant company of The Republic of Korea, Thai Samsung Electronics Co., Ltd., and Siam Piwat Co., Ltd. opened the experiment of digital video broadcasting at Siam Center Building. “Manchester City FC Super Match Thailand 2008 presented by SINGHA” MCOT Plc. in collaboration with Man City Marketing Co., Ltd. and its alliances had a live broadcasting for a special football match between Manchester City Team and Thailand Premiere All Stars. The broadcasting was first done via 5 multi-channels of

MCOT Plc., including Modernine TV, FM 99 Active Radio, MCOT website (www.mcot.net), AIS-system mobile phone, and vehicles equipped with LED Mobile screen of Hello Bangkok parking

around Bangkok. Documentary series “Suvarnabhumi Land: Fact or Legend” MCOT Plc. in collaboration with Panorama Worldwide Co., Ltd. created a special documentary series to tell about the background and history of life of Southeast Asia people. The filming of this series took 3 years in 10 Southeast Asian countries. It was broadcast at Modernine TV.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

15


Monitoring the election of Bangkok Governor, and the U.S. Presidential Election MCOT Plc. mobilized a strong working team to monitor the election of Bangkok Governor by presenting all movements of candidates, counting down the election date held on 5 October 2008, and to report the U.S. Presidential Election via MCOT mass media. MCOT Plc. also joined hands with Bangkok Metropolitan Administration and Siam Piwat Co., Ltd. to arrange “Power Eighteen May First Election” at Paragon Park. This event was held to encourage Thai youth attaining the years of 18 and having the right in the election ตามติ ด เลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและการเลื อ กตั้ ง of Bangkok Governor to have knowledge and understanding about ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา the election process. บมจ. อสมท ระดมทีมงานเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยการนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของผู้สมัคร นับถอยหลังก่อนถึงวัน Miss Thailand 2008 Contest เลือกตั้ง 5 ตุลาคม 2551 และ การรายงานการเลือกตั้งประธานาธิบดี MCOT Plc. in collaboration with The Old Vajiravudh College Alumni สหรั ฐ อเมริ ก า ผ่ า นทางสื่ อ ของ บมจ. อสมท นอกจากนี้ ยั ง ร่ ว มกั บ under His Royal Patronage arranged Miss Thailand 2008 Contest, กรุงเทพมหานคร และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดกิจกรรม “Power and first arranged Miss Thailand Reality broadcast via the media in umbrella of MCOT Plc. such as Modernine TV, Modern Radio, Eighteen My First Election” ณ ลานพาร์คพารากอน เพื่อรณรงค์ ให้ the www.mcot.net and MCOT 2 broadcast from the satellite, and True เยาวชนที่ มี อ ายุ ค รบ 18 ปี ที่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรกในการเลื อ กตั้ ง Visions Channel 79. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ เลือกตั้งที่ถูกต้อง การประกวดนางสาวไทย 2551 บมจ. อสมท ร่ ว มกั บ สมาคมนั ก เรี ย นเก่ า วชิ ร าวุ ธ วิ ท ยาลั ย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2551 พร้อมจัดทำ รายการเรียลลิตี้นางสาวไทยครั้งแรกของเมืองไทย ผ่านสื่อต่าง ๆ ในเครือ ของ บมจ. อสมท อาทิ สถานี โ ทรทั ศ น์ โ มเดิ ร์ น ไนน์ โมเดิ ร์ น เรดิ โ อ www.mcot.net และ MCOT 2 ซึ่งออกอากาศผ่านดาวเทียม และ True Visions ช่อง 79 Olympics 2008 MCOT Plc. in collaboration with The Television Pool of Thailand “มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2008” บมจ. อสมท ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอด broadcast Olympics 2008 from Beijing, People’s Republic of China 6 to 24 August 2008. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 จากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน from ที่จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 24 สิงหาคม 2551 Modernine Mobile Cartoon MCOT Plc arranged Modernine Mobile Cartoon at The Mall, งานมหกรรมโมเดิร์นไนน์การ์ตูนสัญจร Nakhon Ratchasima, and The Mall, Bangkapi, Bangkok to allow

บมจ. อสมท จั ด กิ จ กรรมโมเดิ ร์ น ไนน์ ก าร์ ตู น สั ญ จร ที่ เ ดอะมอลล์ the children watching Modernine Cartoon to touch hot hit cartoon จ.นครราชสีมา และเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาส mascots, and to play many games and other activities. ให้ เ ด็ ก ๆ ที่ ติ ด ตามชมโมเดิ ร์ น ไนน์ ก าร์ ตู น ได้ สั ม ผั ส กั บ บรรดาตั ว มาสคอตการ์ ตู น สุ ด ฮิ ต ร่ ว มเล่ น เกมและกิ จ กรรมสนุ ก อย่ า งสร้ า งสรรค์ Pattaya Countdown 2009 MCOT Plc. in collaboration with Pattaya City and GMM Grammy อีกมากมาย arranged the Countdown and New Year Welcome party at

Laem Bali Hai, Pattaya, Chonburi to present Thailand as a center “PATTAYA COUNTDOWN 2009” of Countdown Party in the Southeast Asia region, and to stimulate บมจ. อสมท ร่วมกับเมืองพัทยา และ จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จัดงานส่งท้าย Thailand’s tourism economics. ปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ พ.ศ. 2552 ณ แหลมบาลี ไฮ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อนำเสนอประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน Countdown ในภูมิภาค เอเชียอาคเนย์ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย

16 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Granting of right in broadcasting Moderenine TV Station MCOT Plc. assigned to Thailand Cable TV Association the right of broadcasting Modernine TV Station so that the Association granted such right to its members. This project allowed general people to watch Modernine TV Station clearly and more universally.

Activities for Society

Special program in memory of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra การมอบสิทธิการเผยแพร่ช่องรายการสถานี โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ MCOT Plc. honored Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana บมจ. อสมท มอบสิ ท ธิ ก ารเผยแพร่ ช่ อ งรายการสถานี โ ทรทั ศ น์ Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra for her kindness by โมเดิ ร์ น ไนน์ ใ ห้ กั บ สมาคมเคเบิ ล ที วี แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ส มาคมฯ reporting all royal cremation ceremonies arranged with the highest มอบสิทธิดังกล่าวต่อสมาชิกสมาคมฯ ในการเผยแพร่ช่องรายการสถานี honor accorded to the late Princess, joining Thai citizen’s โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับชม remembrance of her death, presenting documentary programs in honor of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, arranging, สถานี โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ได้ชัดเจนและทั่วถึงยิ่งขึ้น with KPN Music, a concert to memorize her royal activities and musical genius. กิจกรรมเพื่อสังคม รายการพิ เ ศษเพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละน้ อ มอาลั ย รำลึ ก ถึ ง พระกรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บมจ. อสมท ร่วมเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้ ว ยการนำเสนอรายงานข่ า วพระราชพิ ธี ต่ า ง ๆ และการร่ ว มไว้ อ าลั ย ของประชาชนไทยทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้ง ร่วมกับ KPN MUSIC จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี ของพระองค์ Environmental Activities “Planting in honor of His Majesty the King – 80 million Seeds for Our Father” ด้านสิ่งแวดล้อม MCOT Plc., the Office of Prime Minister, the Department of Royal โครงการ “การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 ล้านเมล็ดเพื่อพ่อ” บมจ. อสมท สำนักนายกรัฐมนตรี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ Forestry, the Ministry of Natural Resources and Environment, Royal Kasetsart University Alumni Association under His Royal และสิ่งแวดล้อม กองทัพบก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Army, Patronage, and The Boss Association jointly made campaigns and ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมเดอะบอสส์ ร่วมกันรณรงค์ และสร้าง encouraged the awareness of Thai people by planting 16 types of จิตสำนึกให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนร่วมกันปลูกต้น ไม้ยืนต้นและดอกไม้ perennial plants and yellow flowers to honor the Auspicious สีเหลือง รวม 16 สายพันธุ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส Occasion of the King’s 80th Birthday Anniversary. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา “Tourism by Thai Ways - Prevent Global Warming Disaster” โครงการ “ท่องเที่ยววิถี ไทย ต้านภัยโลกร้อน” บมจ. อสมท ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์ MCOT Plc. in collaboration with the Ministry of Tourism and Sports publicity for the forestation and bicycle riding to save

ส่งเสริมการปลูกป่า รณรงค์การใช้รถจักรยานเพือ่ ประหยัดพลังงาน และส่งเสริม made the energy consumption, and use of cloth bags instead of plastic bags. ให้ประชาชนใช้ถงุ ผ้าแทนถุงพลาสติก เพือ่ ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน Caravan Band Concert “Lok Ron Khon La Lai 2”

คอนเสิร์ตวงคาราวาน “โลกร้อน คนละลาย 2” (The World is Hot, People Get Melt) บมจ. อสมท ร่วมกับ บริษทั คาราวาน จำกัด จัดคอนเสิรต์ โลกร้อน คนละลาย MCOT Plc. in collaboration with Caravan Co., Ltd. arranged

2 ตอนหอมแผ่นดิน เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน ร่วมปลุกกระแส a concert “Lok Ron Khon La Lai 2 - Hom Pan Din” (The World is ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของปรากฏการณ์ โลกร้อน สร้างการรับรู้ Hot, People Get Melt) as a campaign to solve the global warming to encourage Thai people to be aware of the importance และทำให้ ค นไทยตื่ น ตั ว ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม problems, of global warming phenomenon, to make them change their เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อนด้วยวิธีต่าง ๆ ผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตในรูปแบบ behavior, which were communicated via acoustic songs for life. อะคูสติกของวงคาราวาน

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

17


กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน สถานีวิทยุฯ อสมท สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการประหยั ด พลั ง งานและร่ ว มรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ - “รักษ์นก ปกป่า ลดปัญหาโลกร้อน” สถานีวิทยุฯ อสมท FM. 95 MHz จัดกิจกรรมมหานครแคมป์

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่าง

วั น ที่ 23 - 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2551 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม

ได้ เ รี ย นรู้ แ ละทำความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาโลกร้ อ น รวมทั้ ง

ปลุ ก จิ ต สำนึ ก ในการช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดย

สอดแทรกความรู้ ผ่ า นการร่ ว มกิ จ กรรมแรลลี่ และเพลิ ด เพลิ น

กั บ การดู น กและสิ่ ง มี ชี วิ ต เล็ ก ๆ ที่ ช่ ว ยสร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บ

ระบบนิเวศ - “Thinking Club ดับโลกร้อน” สถานีวิทยุฯ อสมท FM 96.5 MHz. และ FM 97.5 MHz. จัด

กิจกรรมภายใต้ชื่องาน“ระบายสี ระบายร้อน ให้ โลกสวย” และ

“ย่ำเลน ตระเวนปลูกป่า รักษาชายฝั่งกรุงเทพ” เพื่อรณรงค์ ให้

คนไทยร่วมกันลดภาวะโลกร้อน และหันมาสนใจรักษาสิ่งแวดล้อม - “ป่าต้นน้ำ ต้นทางชีวิต” สถานีวิทยุฯ อสมท FM.99 MHz. นำแฟนรายการเกือบ 50 ชีวิต

สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ ศึกษาสมุนไพร พรรณไม้ที่

หายาก ชีวิตนกเงือก รวมทั้งสำรวจเส้นทางการหากินของสัตว์ป่า

และเสริมโป่งช้างด้วยการเติมเกลือลงไปในดิน เพื่อเป็นการเสริม

ธาตุอาหารให้สัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - “ช่วยโลกคลายร้อนด้วยมือเรา” สถานีวิทยุฯ อสมท หลังสวน จ.ชุมพร และสถานีวิทยุฯ อสมท

จังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง

เยาวชนและประชาชนในท้ อ งถิ่ น จั ด กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ อาทิ

ต้นกระถิ่นเทพา ต้นมะฮอกกานี ต้นสะเดาป่า ต้นตะเคียนทอง

ณ บริเวณริมคลองบางมุด ต.บางน้ำ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ลดสภาวะโลกร้อนและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม งานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารผูส้ อื่ ข่าวในภูมภิ าคเอเชีย ครัง้ ที่ 8 ประจำปี 2551 บมจ. อสมท ร่วมกับมูลนิธิซาซากาว่า ประเทศญี่ปุ่น (Sasakawa Peace Foundation) จัดสัมมนานักข่าวจากนานาประเทศ กว่า 30 คน จาก

16 ประเทศทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาโลกร้ อ น ภายใต้ หั ว ข้ อ Journalism in an Era of Global Confrontation with an “Inconvenient Truth” ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551

18 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Campaigns for reduction of global warming MCOT radio stations corresponded to His Majesty the King’s royal ideas with respect to environment by way of energy saving. Some campaigns were also made to encourage general people to be aware of global warming condition. The campaigns included: - Conserve Birds, Protect Forests, Reduce Global Warming FM 95 MHz, a MCOT radio station, arranged the Maha Nakhon Camp at Khao Yai National Park, Amphoe Pak Chong, Nakhon Ratchasima on 23-24 February 2008 to allow all participants to learn and understand about global warming problems. This activity also encouraged their awareness to conserve the natural resources. This environmental knowledge was inserted in the rally activity. The participants also enjoyed with bird watching and small animals that helped balance the ecological system. - “Thinking Club - Dud Lok Ron” (Stop Global Warming) FM 96.5 MHz and FM 97.5 MHz, two of MCOT radio stations, arranged an activity under the name of “Painting and Cooling to Make the World Beautiful” and “Walking on Mud, Having Forestation, Conserving Bangkok Coast” to urge Thai people to reduce the global warming problem and to care of the environment. - “Upstream Forests, Beginning of Life” FM 99 MHz, a MCOT radio station, took nearly 50 fans to survey the fertility of upstream forests, herbs, rare plants, and life of hornbill, to survey the food path of wild animals, and to create the elephant salt lick by adding some salt in the soil to give more nutrients to wild animals living in the Khao Yai National Park. - “Cool the World by our Hands” MCOT Radio Station at Lang Suan, Chumphon, and neighboring MCOT radio stations in collaboration with government bodies and private companies as well local youth and people held the planting activity, e.g. Acacia Mangium Willd, Mahogany, Siamese Neem Tree, and Hopea odorata Roxb. at the waterside of Khlong Bang Mud, Tambon Bang Nam as a partial cooperation to heal the global warming problem. The 8th SPF – MCOT Asian Journalist Forum 2008 MCOT Plc. and Sasakawa Peace Foundation jointly held The 8th SPF – MCOT Asian Journalist Forum 2008. This event comprised over 30 international reporters from 16 countries around Asia to discuss about global warming problem under the topic of “Journalism in an Era of Global Confrontation with an “Inconvenient Truth” held on 14-15 February 2008.


Social Activities

ด้านสังคม

โครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี ปีที่ 3” บมจ. อสมท ร่ ว มกั บ กระทรวงวั ฒ นธรรม สำนั ก งานคณะกรรมการ วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ และ บริ ษั ท ทู แ ฮนส์ จำกั ด สร้ า งสรรค์ ล ะคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “รักบ้านเรา” เพื่อ นำเสนอจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จากความรักของคนในครอบครัว ให้เกิดความเข้ม แข็ง และขยายไปสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งปลุกจิตสำนึกและ สร้างสายใยของคนในชุมชน ให้เป็นสังคมของคนดีที่แข็งแรงและยั่งยืน โครงการกองทุนสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ บมจ. อสมท สานต่อปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดยใช้ศักยภาพสื่อ ของ บมจ.อสมท ในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ ทุน เพื่อดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และการทอดกฐิน ณ วัดบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จากพายุนาร์กีส ประเทศพม่า บมจ. อสมท เป็นสือ่ กลางประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมบริจาค เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กสี ในประเทศพม่า โดยได้นำ เงินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนและพนักงาน บมจ. อสมท ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สภากาชาดไทย จำนวน 1,141,933.95 บาท รวมทัง้ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 100,000 บาท เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศด้วย โครงการ 30 ปี อสมท ช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บมจ. อสมท ร่วมสานฝันเด็ก ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดหา คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียน 30 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ “คนไทยไร้พุง” บมจ.อสมท ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐและเอกชนกว่า 650 องค์ ก ร รณรงค์ ส่ ง เสริ ม และประกาศเป็ น ภาคี ร่ ว มใจให้ ค นไทยไร้ พุ ง

ทั่วประเทศ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนลงพุงในกลุ่มคนวัย ทำงานและชุมชนในเขตเมือง 9 ร่วมใจ.....ช่วยภัยน้ำท่วม บมจ. อสมท โดยรายการ 9 ร่วมใจ......คนไทยไม่ทงิ้ กัน มอบเงินจากโครงการ 9 ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมแก่มลู นิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ พา (ภาฯ) ยามยาก และเชิญชวน

ประชาชนร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เพือ่ นำไป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีศิลปินจาก GMM Grammy และ

“Good People, Good Thinking, Good Society” Year 3 MCOT Plc. in collaboration with the Ministry of Culture, the Office of National Culture Commission, and Two Hands Co., Ltd. created a drama titled “Rak Baan Rao” (Love our Home) in honor of Her Majesty the Queen. This drama presented love in a family that could be expanded to love in the community, society and nation. This drama also encouraged the awareness and created the bond of love among community people to be a sustainable society of good people. Fund to Succeed a Wish of Phra Panyanandha Bhikkhu MCOT Plc. continued a wish of Phra Panyanandha Bhikkhu by applying the media potential engaged by MCOT Plc. to publicize and invite Thai people to donate their money to complete many projects initiated by Luang Phor such as the construction of Srinakarin Hospital, and Tod Kathin (religious ceremony of presenting robes to the monks) at Wat Baan Na, Amphoe Srinakarin, Phatthalung. Contributions to earthquake victims and Nagis destructive storm victims at Myanmar MCOT Plc. was an intermediary to persuade general people to have donations for victims suffering from Nagis Cyclone at Myanmar. The money in the amount of baht 1,141,933.95 donated by general people and employees of MCOT Plc. was presented to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at Thai Red Cross. Another baht 100,000 was also presented to the Crown Princess to heal earthquake victims in Thailand. 30 Anniversary of MCOT, Contributions to 3 Southern Provinces MCOT Plc. accomplished dreams of children in 3 southern provinces by providing them 30 computer sets and sportsware for 30 schools located in 3 southern provinces of Thailand. “Thai People with No Belly” MCOT Plc. in collaboration with the Ministry of Public Health, and over 650 state and private organizations made a campaign against the big belly of Thai people in order to reduce illness risks occurred in pot-bellied people in the working age or those living in city areas.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

19


RS Promotion พร้อมด้วยมูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย หน่วยศิรินทร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมบรรจุสิ่งของในถุงยังชีพ กิจกรรม คลายหนาวให้น้อง รายการข่าวข้นคนข่าว นำสิ่งของจากการบริจาคไปมอบให้นักเรียนที่ด้อย โอกาสและชุมชนที่ขาดแคลน อ.ด่านซ้าย จ.เลย คอนเสิร์ต “รวมพลคนดีดนตรี 4 ภาค” สถานี วิ ท ยุ ฯ อสมท FM 95 MHz. ร่ ว มกั บ สำนั ก งานป้ อ งกั น และ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ จัดเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น กิจกรรม อิ่มบุญ-อุ่นรัก เนื่องในวันวิสาขบูชา สถานีวิทยุฯ อสมท FM 95 MHz. จัดกิจกรรมนำแฟนรายการ ศิลปินจาก ค่ายเพลงต่าง ๆ และนักจัดรายการ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อ สมทบทุนสร้างโรงน้ำปานะ และปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต รวมทั้งมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียน

บ้านบุ่งเข้ และโรงเรียนศรีถาวรนิมิต อ.ปากพลี จ.นครนายก การสัมมนากับคลื่นความคิด สถานี วิ ท ยุ ฯ FM 96.5 จั ด เสวนาโดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขา

ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ กิจกรรม “ห้องเรียนความคิด 1 เลือกเรียนให้ตรงใจ ต่อยอดให้ตรงงาน” เพื่อต่อยอดการวางอนาคตสำหรับ คนทำงาน การเสวนาหัวข้อ “คิดเพื่ออนาคต ถอดโจทย์ประเทศไทย” และ “ทางเลือกทางรอด ทางการเงิน ปี 51” โครงการ “Seed ใจบุญชวนคุณ Request” สถานี วิ ท ยุ ฯ อสมท FM 97.5 MHz. นำรายได้ ส่ ว นหนึ่ ง จากการส่ ง เอสเอ็มเอสขอเพลงในรายการช่วง “Seed Zaad Attack Request และ Seed Zaad All Area Request” ในแต่ละเดือน มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ - กองทุนเด็กดอยในมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเติมฝันทางการศึกษาให้กับ เด็กชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาให้มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้

ตามนโยบายสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคม จำนวน 100,000 บาท - มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย เพื่อให้มูลนิธินำไปใช้ตรวจรักษาดูแล สุขภาพช้าง รวมทั้งการทำทะเบียนประวัติช้างโดยใช้รถโมบายเคลื่อนที่

เดินทางไปตรวจดูแลสุขภาพช้างทั่วประเทศ จำนวน 50,000 บาท - โครงการกองทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ ของมูลนิธิกองทุน เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

20 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

9 Joint Spirit to Heal Flood Disaster MCOT Plc. by 9 Ruam Jai…Khon Thai Mai Thing Gun program

(9 United Spirits…Thais have never ignored Thais) donated some money gained by the project of 9 Joint Spirit to Heal Flood Disaster to the Princess Pa Foundation. General people were also invited to donate some money, stuff, rice, dried food, and medicine to be given to flood victims. By this event, many artists from GMM Grammy and RS Promotion as well as Disaster Relief Volunteers Foundation (Sirin Force), the Royal Police helped pack those stuffs in the survival kits. Warm Children Activity Kao Kon Khon Kao program gave many donated stuffs to disabled students and communities at Amphoe Dan Sai, Loei. “Gather Good People, Music in 4 Regional Parts” Concert FM 95 MHz, a MCOT radio station, in collaboration with The Office of the National Anti-Corruption Commission (NCCC), and the Office of National Culture Commission made a campaign against corruptions in Thailand. Full of Merit-Warm Love Activity on the occasion of Visakha Bucha Day FM 95 MHz, a MCOT radio station, held an activity taking many radio station fans, artists from several music houses and DJs to attend the robe offering ceremony (Tod Pha Pa) to get some money for the construction of a Pana Water house, and to have the religious practice and meditation at Wat Pa Sri Thavornnimitr. By this event, some scholarships and teaching & learning materials were given to students at Baan Bung Kay School and Sri Thavornnimitr School, Amphoe Bak Plee, Nakhon Nayok. Seminar with “Food for Brain“ radio station FM 96.5 MHz arranged exclusive discussions by inviting experts in many fields to share their experience; for example, “Thinking Classroom 1 - Select Your Study Relevant to Your Job” to base a good future for general employees. Other discussions included “Think for the Future - Solve Thailand’s Problems” and “Financial Alternatives and Survival Exit in Year 2008”.


โครงการ Tata Young One Love รักเดียวเพื่อเมืองไทย บมจ. อสมท ร่ ว มกั บ บริ ษั ท Sony BMG Music Entertainment (Thailand) จำกัด เปิดตัว ซูเปอร์สตาร์สาว ทาทา ยัง เป็นสื่อกลางรณรงค์ และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ อาทิ One Love One Leaf กิ จ กรรมสื่ อ สารความรั ก ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม

One Love One Book กิจกรรมความรักที่ส่งผ่านความรู้จากตัวหนังสือ

ให้แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม One Love One Memory ความรักที่

รวมกั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย วในการสร้ า งสรรค์ สั ง คม และกิ จ กรรมประกวด

ร้องเพลง One Love One Voice รวมความรักเมืองไทยเป็นเสียงเดียว เพื่อประเทศไทย เป็นต้น กิจกรรม “MET Merit Art for Kids” สถานีวิทยุฯ อสมท FM. 107 MHz. “MET 107” จัดกิจกรรมพาน้อง ๆ

ผู้ ด้ อ ยโอกาสจากสหทั ย มู ล นิ ธิ เข้ า ชมงานศิ ล ปะเด็ ก นานาชาติ ในงาน

A World United Through Art ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมภาพวาดจากเด็ก ๆ ทั่วโลกถึง 1,700 ชิ้น “MET Merit : Make Some Noise Project” สถานีวิทยุฯ อสมท FM. 107 MHz. “MET 107” ร่วมกับ Sony BMG Music Entertainment จั ด กิ จ กรรมบั น ทึ ก เทปผลิ ต เป็ น หนั ง สื อ เสี ย ง

หรือ Audio Book รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนและวัตถุดิบสำหรับ

ผลิตหนังสืออักษรเบลล์ มอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

FM 97.5 MHz, a MCOT radio station, gave a partial monthly income gained by sending SMS to request songs from this radio station during the broadcasting periods of “Seed Zaad Attack Request” and “Seed Zaad All Area Request” to several agencies as listed below: - Children Hill Tribe Fund in The Mirror Foundation -

The donation in the amount of baht 100,000 could fulfill educational dreams of hill tribe children, and make them have better quality of life pursuant to the policy of returning decencies to the society. - The Asian Elephant Foundation of Thailand - The donation in the amount of baht 50,000 could be spent to check and care of elephants, and to register elephants in Thailand by driving a mobile car to have the health checking for elephants across the country. - Emergency Fund for Natural Disaster Victims by Thai Environmental Corporation Foundation to heal any victims suffering from natural disasters. Tata Young One Love – One Love for Thailand MCOT Plc. in collaboration with Sony BMG Music Entertainment (Thailand) Co., Ltd. opened Tata Young, a superstar,

as the presenter of creative campaigns to give merit to the Thai society through many project activities, e.g. One Love One Leaf,

an activity communicating our love to the environment; One Love One Book, an activity transferring knowledge on books to Thai children and youth; One Love One Memory, single love for social creativity; and One Love One Voice. These activities united

all loves to Thailand into one. “MET Merit Art for Kids” FM. 107 MHz radio station, “MET 107”, arranged the activity taking the disabled from Sahathai Foundation to visit A World United Through Art where 1,700 paintings around the world were exhibited. “MET Merit: Make Some Noise Project” FM. 107 MHz radio station, “MET 107”, in collaboration with Sony BMG Music Entertainment (Thailand) Co., Ltd. arranged the activity of producing audio book, and providing teaching and learning materials and raw materials for the production of the Braille Code to be further handed to The Bangkok School for the Blind.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

21


เครื อ ข่ า ยสถานี โ ทรทั ศ น์ โ มเดิ ร์ น ไนน์ Modernine Television Network เชียงราย Chiang Rai

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน Amphoe Muang Mae Hong Son

เชียงใหม่ Chiang Mai

น่าน Nan

ลำปาง Lampang

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน Amphoe Mae Sariang Mae Hong Son

แพร่ Phrae สุโขทัย Sukhothai

ตาก Tak

อุดรธานี Udon Thani

เลย Loei เพชรบูรณ์ Phetchabun

สกลนคร Sakon Nakhon ขอนแก่น Khon Kaen

นครสวรรค์ Nakhon Sawan สิงห์บุรี Sing Buri

นครราชสีมา Nakhon Ratchasima

กรุงเทพมหานคร Bangkok

มุกดาหาร Mukdahan ร้อยเอ็ด Roi Et อุบลราชธานี Ubon Ratchathani สุรินทร์ Surin

สระแก้ว Sa Kaeo ระยอง Rayong ตราด Trat

ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan

ชุมพร Chumphon

เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ Television Network

ระนอง Ranong

พังงา Pangnga ภูเก็ต Phuket

สุราษฎร์ธานี Surat Thani นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat ตรัง Trang สตูล Satun

22 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สงขลา Songkhla ยะลา Yala

36 สถานี 36 stations

กรุงเทพมหานคร 1 สถานี Bangkok 1 Stations ภาคกลางและภาคตะวันออก 5 สถานี Central Region and Eastern Region 5 Stations ภาคเหนือ 11 สถานี Northern Region 11 Stations ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 สถานี North-Eastern Region 9 Stations ภาคใต้ 10 สถานี Southern Region 10 Stations


เครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง อสมท MCOT Modern Radio Station Network เชียงราย Chiang Rai พะเยา เชียงใหม่ Phayao Chiang Mai แม่ฮ่องสอน น่าน Mae Hong Son ลำปาง Nan Lampang ลำพูน Lamphun แพร่ Phrae อุตรดิตถ์ Uttaradit สุโขทัย ตาก Sukhothai Tak พิษณุโลก Phitsanulok กำแพงเพชร Kamphaeng Pet พิจิตร Pichit

อุทัยธานี Uthai Thani

หนองคาย Nong Khai นครพนม อุดรธานี Udon Thani Nakhon Phanom

เลย Loei

สิงห์บุรี Sing Buri

กาญจนบุรี Kanchanaburi กรุงเทพมหานคร (9 สถานี) Bangkok (9 Stations)

สกลนคร ขอนแก่น Sakon Nakhon กาฬสินธุ์ Khon Kaen Kalasin ยโสธร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด Yashothon Chaiyaphum Roi Et มหาสารคาม Maha Sarakham อุบลราชธานี Ubon Ratchathani นครราชสีมา Nakhon Ratchasima ศรีสะเกษ สุรินทร์ Si Sa ket Surin บุรีรัมย์ Buri Ram

ชลบุรี Chon Buri ระยอง จันทบุรี Rayong Chanthaburi ตราด Trat ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan ชุมพร Chumphon

อ.หลังสวน จ.ชุมพร Amphoe Lang Suan Chumphon

ระนอง Ranong

พังงา Pangnga ภูเก็ต Phuket

เครือข่ายวิทยุ MCOT Modern Radio ส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร Bangkok

9 สถานี 9 Stations

ส่วนภูมิภาค

สุราษฎร์ธานี Surat Thani กระบี่ Krabi

นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat ตรัง Trang พัทลุง Phatthalung ปัตตานี Pattani สตูล สงขลา Satun Songkhla ยะลา Yala

62 สถานี 62 stations

นราธิวาส Narathiwat

ภาคกลางและภาคตะวันออก 8 สถานี Central Region and Eastern Region 8 Stations ภาคเหนือ 14 สถานี Northern Region 14 Stations ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สถานี North-Eastern Region 16 Stations ภาคใต้ 15 สถานี Southern Region 15 Stations

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

23


ข้ อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น Key Financial Information

งบการเงินรวม ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) รายได้จากการดำเนินงานด้านโทรทัศน์และวิทยุ รายได้รวม กำไรสุทธิ อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) Consolidated Financial Statements Performance Key Financial Information (Million Baht) Total Assets Total Liabilities Net Shareholders’ Equity Work Performance (Million Baht) Sales Income Total Income Net Profit Financial Ratios Net Profit Margin to Total Income (%) Returns on Equity (%) Returns on Total Assets (%) Net Income per Share (Baht) 24 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

2551 (ม.ค. – ธ.ค.)

2550 (ม.ค. – ธ.ค.)

9,123.6 1,925.8 7,197.8

8,691.4 1,708.4 6,983.0

3,445.0 4,352.9 1,230.1

3,110.2 3,956.2 1,113.9

28.3 17.1 13.5 1.79

28.2 16.0 12.8 1.62

2008 (Jan-Dec)

2007 (Jan-Dec)

9,123.6 1,925.8 7,197.8

8,691.4 1,708.4 6,983.0

3,445.0 4,352.9 1,230.1

3,110.2 3,956.2 1,113.9

28.3 17.1 13.5 1.79

28.2 16.0 12.8 1.62


โครงสร้ า งรายได้ Income Structure

โครงสร้างรายได้แบ่งตามธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินงานเป็น 4 ประเภท ดังนี้ The basic revenues of the Company could be categorized according to its existing operating businesses into 4 main parts as follow: ปีบัญชี 2551 / 2008 ปีบัญชี 2550 / 2007 รายการ / Performance ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ Mn. Baht % Mn. Baht % 1. รายได้จากบริการทางโทรทัศน์ / Revenue from television 2,638.8 60.6 2,268.8 57.3 2. รายได้จากบริการทางวิทยุ / Revenue from radio 806.2 18.5 841.5 21.3 3. รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ / Revenue sharing from joint operation - ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ / Joint operation 687.2 15.9 650.9 16.5 - รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี / Amortization of deferred revenue 93.6 2.1 79.6 2.0 รวมรายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ / Total Revenue from joint operation 780.8 18.0 730.5 18.5 4. รายได้อื่น / Other income - ดอกเบี้ยรับ / interest income 91.0 2.1 88.9 2.2 - รายได้อื่น ๆ / Others 36.1 0.8 26.5 0.7 รวมรายได้อื่น / Total other income 127.1 2.9 115.4 2.9 รวมรายได้ทั้งหมด / Total Revenue 4,352.9 100.0 3,956.2 100.0 2,638.8 60.6%

2,268.8 57.3%

806.2 18.5%

841.5 21.3%

780.8 18.0%

2551 / 2008 2550 / 2007

730.5 18.5% 127.1 2.9%

≈â“π∫“∑ Mn. Baht √“¬‰¥â®“°∫√‘°“√∑“ß‚∑√∑—»πå Revenue from television

√“¬‰¥â®“°∫√‘°“√∑“ß«‘∑¬ÿ √“¬‰¥â®“°°“√√à«¡¥”‡π‘π°‘®°“√ Revenue from Radio Revenue sharing from joint operation

115.4 2.9% √“¬‰¥âÕ◊Ëπ Other income

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

25


ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ

บมจ.อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ในรู ป บริ ษั ท มหาชนจำกั ด เมื่ อวั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2547 ด้ ว ยการแปลงสภาพจากองค์ การสื่ อ สาร มวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 โดยดำเนินการ กระจายหุ้นสู่มหาชน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 โดยมี ภารกิจในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย ธุ ร กิ จ หลั ก ที่ ด ำเนิ น การเอง ได้ แ ก่ กิ จ การสถานี โ ทรทั ศ น์ โมเดิรน์ ไนน์ กิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสียง และสำนักข่าวไทย รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยเพือ่ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตรายการ และสารคดีโทรทัศน์ คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่น ๆ ภายใต้ สัญญาร่วมดำเนินกิจการ สถานี โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เป็นธุรกิจหลักที่สำคัญของ

บริษัทฯ ดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศ 24 ชั่วโมง จาก สถานี แ ม่ ข่ า ยในกรุ ง เทพมหานครไปยั ง สถานี เ ครื อ ข่ า ยใน ภูมิภาค จำนวน 35 สถานี บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ประมาณร้อยละ 87 และมีประชากรในเขตบริการประมาณ ร้อยละ 88.5 บริษัทฯ ได้สร้างบุคลิกใหม่ของสถานี ภายใต้ แนวคิด “สถานีโทรทัศน์แห่งความทันสมัย หรือโมเดิร์นไนน์ ทีวี (Modernine TV)” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยการ ปรั บ ผั ง รายการด้ ว ยการเน้ น การนำเสนอรายการข่ า วและ รายการบั น เทิ ง ที่ มี ส าระ พร้ อ มทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการ

นำเสนอให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ ใช้กับการออกอากาศรายการในลักษณะ Integrated Media Program และพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดสังคมอุดมปัญญา หรือ Knowledge-based Society โดยปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง จาก “โทรทัศน์แห่งความทันสมัย” “ทีส่ ดุ ของสุดยอด” “ความทันสมัย บนความแตกต่าง” “สถานีหุ้น” “ความบันเทิงบนสาระ” “สังคม อุดมปัญญา” และ “ความสุขสุดสัปดาห์” โดยเน้นการให้ความ บั น เทิ ง แก่ ผู้ ช มในลั ก ษณะ Edutainment (Education + Entertainment) บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพและดำเนินการปรับรูปแบบ และผังรายการโทรทัศน์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

26 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบและ รายการในช่วงกลางวัน หรือ Non-Primetime ให้มีความ หลากหลายและแข็งแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การขาย โดย ปรับผังรายการใหม่ภายใต้แนวคิด “โมเดิร์นไนน์ พลัส คิดดี ทำดี ดูดี” เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้ชมทั้งในด้านคุณภาพ และปริ ม าณ เป็ น การต่ อ ยอดสั ง คมอุ ด มปั ญ ญา โดยใช้ 5 แนวคิดหลัก คือ 1. พัฒนา รายการต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่

2. คุ้มค่า กับคุณภาพของรายการต่าง ๆ 3. เชิงบวก มุ่งนำ เสนอรายการที่มีคุณประโยชน์ ไม่มีพิษภัย และสร้างสรรค์ สังคม 4. หลากหลาย กับรูปแบบรายการ 5. เพิ่มพูนพันธมิตร ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ในการร่วมกันสร้างสรรค์รายการคุณภาพ โดยเน้นรายการ สาระบนความบันเทิง (Edutainment) ปี 2551 บริษัทฯ ได้ตอกย้ำจุดยืนการเป็นสถานีข่าว คุณภาพ ด้วยการปรับผังรายการข่าวภายใต้แนวคิด “โมเดิร์น

ไนน์ พลัส ข่าวเข้มแข็ง สนุก สาระ สร้างสรรค์” โดยขยาย เวลาข่ า วเที่ ย ง ทุ กวั น จั น ทร์ - ศุ กร์ เพิ่ ม อี กวั น ละ 15 นาที

เริ่มตั้งแต่เวลา 11.45-13.00 น. เพื่อให้ผู้ชมได้เกาะติดข่าว แบบเจาะลึก ครอบคลุม และครบถ้วนทุกประเด็นข่าว กับทีม

ผู้ประกาศข่าวคุณภาพของสำนักข่าวไทย และปรับเวลาเพิ่ม สำหรับรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นวันละ 45 นาที ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-11.45 น. เพื่อให้ผู้ชมสามารถ ติดตามทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของศิลปิน และเจาะลึกใน มุมมองทีแ่ ตกต่าง ทัง้ แวดวงศิลปะ วรรณกรรม และภาพยนตร์ รวมทั้งผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่าง ๆ ในวงการบันเทิง สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ได้ปรับผังรายการสาระ และบันเทิงใหม่ ภายใต้แนวคิด “สนุก สาระ สร้างสรรค์” เพื่อ ให้ถูกใจผู้ชมมากยิ่งขึ้น อาทิ ช่ ว ง Primetime วั น จั น ทร์ - ศุ กร์ เน้ น รายการสาระ

บนความบันเทิง ได้แก่ - รายการ เกมซ่าท้ากึ๋น ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. - รายการ ห้องสืบสวน No.9 ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.00 น. - รายการ บางอ้อ ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 23.00 น. - รายการ ตาสว่าง ซึ่งปรับเวลาใหม่เป็น 2 ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่เวลา 22.15-24.00 น. ออกอากาศทุกวันพุธ


Nature of Business

MCOT Public Company Limited, formerly a state enterprise under the supervision of Office of the Prime Minister, was registered as a public limited company on 17 August 2004 and converted from the Mass Communication Organization of Thailand (“M.C.O.T”) by virtue of the Capital of State Enterprise Act B.E. 2542 (A.D. 1999). The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand (“SET”) on 8 October 2004, and registered and incorporated as a public limited company on 17 November 2004. The established mission of MCOT is to operate various mass media businesses, which include core businesses operated by MCOT such as Modernine TV Station, MCOT radio stations and The Thai News Agency, or other subsidiary, Panorama Worldwide Company Limited involving the business of television program and documentary production, and the joint operation with other private companies under joint operating agreements. Modernine Television Station Modernine Television Station stood as a main business unit of the Company. Its broadcasting ran 24 hours a day from the host station in Bangkok to its 35 local network stations nationwide covering 87.0% of service areas in Thailand where there were 88.5% of populations in those service areas. The characteristic of MCOT Television Station was reformed in November 2002 under a concept of “Modernine TV”. To elaborate, many TV broadcast programs were rearranged to place emphasis on various news programs and knowledge-based entertainment programs. The broadcasting forms have also been modernized by applying the most-recent technology with the broadcast of programs in manner of “Integrated Media Program”. The quality of all television programs has been regularly improved under a concept of ‘Knowledge-based Society’. This concept has been changed from time to time from ‘TV of Modernity’, “Best of the Best’, ‘Modernity on Differences’, ‘Stock Station’, ‘Knowledge-based Entertainment’, ‘Knowledge-based Society’, and ‘Happiness on Weekend’. All aforesaid TV programs aimed to offer the entertainment to all audiences

like edutainment (education + entertainment). MCOT has improved its service quality and television patterns and programs to better serve demands of existing audiences, and to approach more targeted audiences. TV patterns and programs or non-primetime programs have been improved to look variable and strong in order to share higher sale sum. The television programs were rearranged under a concept of “Modernine Plus. Good Thinking. Good Performing. Good Seeing.” to offer the audience higher television program quality and quantity. This concept has been developed from the concept of “Knowledge-based Society” under 5 key concepts: 1) improving both existing and new television programs, 2) worthwhile watching with the quality of various programs, 3) positive presenting television programs that are not harmfull but creative, 4) diversifying television program styles, and 5) enlarging the alliance by allowing big and small program producers to simultaneously create quality programs with a focus on the edutainment programs. In 2008, MCOT hammered its standpoint as a quality news station. As a result, all news programs were reshaped under a concept of “Modernine Plus. Strong News with Fun, Content and Creativity” The broadcasting time of news program during the lunch time from Monday to Friday was expanded for another 15 minutes or from 11.45 a.m. to 1.00 p.m. to enable the audiences to monitor all in-depth news as presented by a team of quality news reporters in the Thai News Agency. The broadcasting time of Nine Entertain Program was also expanded to be 45 minutes a day, broadcast from Monday to Friday, between 11.00 a.m.-11.45 a.m. to allow the audiences to monitor every interesting movement of artists, and to pass through different viewpoints in fields of art, literature and film, as well as persons supporting any achievements in the entertainment region. In the second half of the year, MCOT reformed its content and entertainment programs under a concept of “Fun, Content and Creativity” to favor the audiences more; for example: A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

27


- รายการ ชี พ จรโลก กั บ สุ ท ธิ ชั ย หยุ่ น ชุ ด World Heritage ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 น. - รายการ Princess Diary โดยทู ล กระหม่ อ มหญิ ง

อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี ทรงคิดรูปแบบ รายการและทรงดำเนินการด้วยพระองค์เอง ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 น. ช่วง Non-Primetime ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ได้แก่ - รายการ โลกพลิกโฉม ออกอากาศ เวลา 07.30-08.00 น. - รายการ 9 ร่วมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ออกอากาศ เวลา 10.00 น. - รายการ คุยโขมง บ่าย 3 โมง ออกอากาศ เวลา 15.00-16.00 น. และ - รายการ เซี ย นข่ า ว ออกอากาศทุ กวั น อั ง คาร-ศุ กร์ เวลา 17.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นรายการสำหรับครอบครัว ได้แก่ - ละครเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รักบ้านเรา ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. - รายการ มายา ไอดอล ตัวตนคนมายา ออกอากาศทุก วันเสาร์ เวลา 15.00 น. - รายการ ฉลาดล้ำโลก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. - รายการ ยอดมนุ ษ ย์ น้ อ ย ออกอากาศทุ กวั น เสาร์ อาทิตย์ เวลา 16.00 น. บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับผังรายการเพื่อ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม โดยยึดแนวคิดหลักของ สังคมอุดมปัญญาไว้ดังเดิม สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สำคัญของ บริษัท ส่งกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย ระบบ FM และ AM รวมทั้งสิ้น 62 สถานี โดยส่วนกลางส่ง กระจายเสียงออกอากาศจากกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ FM จำนวน 7 สถานี พืน้ ทีบ่ ริการครอบคลุมทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนระบบ AM 2 สถานี มีพื้นที่บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับส่วนภูมิภาคส่งกระจายเสียงด้วย

28 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ระบบ FM 53 สถานี กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยนี้ เ สริ ม สร้ า งความ

เชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วประเทศอย่าง ทั่วถึง โดยบูรณาการสื่อกับสถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวไทย ผ่านทางรายการข่าวที่ออกอากาศทุกต้นชั่วโมง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์รายการของสถานีโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุฯ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุฯ ทางสถานีโทรทัศน์ เช่น การจัดคอนเสิร์ต Seed Show ในกรุงเทพฯ และส่วน ภูมิภาค การจัดคอนเสิร์ตลูกทุ่งมหานครออนทัวร์ และการจัด กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น บริ ษั ท ฯ ได้ ก ำหนดนโยบายในการบริ ห ารและผลิ ต รายการสำหรับสถานีวิทยุฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเอง ทั้งหมด โดยภาพรวมของรูปแบบการให้บริการสำหรับสถานี วิทยุฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของบริษัท ดังนี้ สถานีวิทยุฯ ส่วนกลาง ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรับ เปลี่ยนวิธีบริหารจัดการคลื่นวิทยุฯ ระบบ FM ในส่วนกลาง

สู่ความเป็นสถานีวิทยุฯ แห่งความทันสมัย หรือ “Modern Radio” และได้พัฒนาการปรับรูปแบบของแต่ละสถานีวิทยุฯ ให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ พร้อมสาระที่หลากหลาย รวมถึง เพลงฮิตที่ผู้ฟังชื่นชอบทุกแนว ครอบคลุมและเน้นกลุ่มผู้ฟัง แต่ละกลุม่ เป้าหมาย ตลอดจนพืน้ ทีใ่ ห้บริการทัว่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยสถานีวิทยุฯ FM และ AM ส่วนกลาง มี

รูปแบบการนำเสนอ ดังนี้ - FM 95 MHz “ลูกทุ่งมหานคร” นำเสนอเพลงฮิต

ไม่จำกัดค่ายเพลง และเป็นสถานีเดียวที่ออกอากาศ ด้วยระบบเน็ตเวิร์คสมบูรณ์แบบทั่วประเทศ รวมทั้ง ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.mcot.net เพื่อ คนไทยในต่างแดนทั่วโลกสามารถรับฟังรายการของ สถานีได้ และเป็นสถานีวิทยุฯ ที่ได้รับความนิยมเป็น อันดับ 1 ในกลุ่มผู้ฟังเพลงลูกทุ่ง - FM 96.5 MHz “คลื่นความคิด” เสนอรายการที่มี เนื้อหาครบถ้วน ทั้งด้านข่าวสาร หุ้น เศรษฐกิจ การ ตลาด ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การบริหาร สุขภาพ สังคมและครอบครัว โดยผู้ดำเนินรายการที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ในแต่ละด้าน - FM 97.5 MHz “SEED 97.5 FM” รายการวิทยุของ คนรุ่นใหม่ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์” นำเสนอ


Primetime programs, on Monday-Friday, with an emphasis on edutainment: - Game Sa Ta Kyn program, broadcast on Wednesdays at 8.30 p.m. - Hong Seub Suan No. 9 program, broadcast on Mondays at 11.00 p.m. - Bang Or program, broadcast on Tuesdays at 11.00 p.m. - Ta Sawang program, broadcast on Wednesdays, for 2 hours from 10.15-12.00 p.m. - Cheepajorn Lok with Suthichai Yoon-World Heritage series, broadcast on Thursdays at 11.00 p.m. - Princess Diary program designed and presented by Princess Ubonrat Rajakanya Siriwattanapannawadee, broadcast on Fridays at 11.00 p.m. Non-Primetime programs on Monday-Friday: - Lok Plik Chom program, broadcast between 07.3008.00 a.m. - 9 Ruam Jai, Khon Thai Mai Ting Kan program, broadcast at 10.00 p.m - Kui Kamong Bai 3 Mong program, broadcast between 3.00-4.00 p.m. - Sien Kao program, broadcast at 5.30 p.m. Weekends - family programs: - Drama series in honor of His Majesty the King titled “Rak Baan Rao”, broadcast on Saturdays at 2.00 p.m - Maya Idol Tua Ton Khon Maya program, broadcast on Saturdays at 3.00 p.m. - Chalad Lum Lok program, broadcast on Sundays at 3.00 p.m. - Yod Manus Noi program, broadcast on weekends at 4.00 p.m. Radio Broadcasting Stations Radio Broadcasting Stations were another key business of the Company, which have broadcasted in both central and regional areas under FM and AM systems through 62 stations

nationwide: the central areas were broadcast from Bangkok with 7 FM radio stations and another 2 AM radio stations, and 53 FM radio stations located in other provinces of Thailand. Central Radio Stations: After the Company has momentously modified the management of central FM radio system to be the modernized radio stations or “Modern Radio”, broadcast patterns of each radio station were also improved to be up-to-date. It served the audience with variable contents and all kinds of hot songs. This reform covered and focused on all targeted groups in service areas in Bangkok and vicinity. The Central FM and AM Radio Stations had separate presentations as described below: - FM 95 MHz: “Urban Country Music”, the only one Thai country song station presenting hit songs of all music companies and the only one station broadcasting under the complete network system nationwide including its live broadcasting through www.mcot.net for all Thais living around the world. This radio station was the first top hit radio stations among listeners of Thai folk songs. - FM 96.5 MHz: “Food for Brain”, presenting all facets of content including general news, stocks, economics, marketing, business, real estate, management, health, society and family by well-known MCs and each MC achieved specific expertise. - FM 97.5 MHz: “SEED 97.5 FM”, a radio station for new generations, “New Seed for Hot Youngsters”, presenting hot hit and current favorite songs with a neutral policy to present songs of all music companies including other Indies and interesting international songs. So, this radio station was the first top hit station among teenage listeners. - FM 99.0 MHz: “Active Radio or Muang Thai Kaeng Raeng”, a radio station for persons crazy about sports, tourism and health. It was suitable for people at all ages, and presented both information and entertainment under a concept of promoting good

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

29


เพลงฮิตทีก่ ำลังอยู่ในความนิยม โดยเน้นความเป็นกลาง และเปิดเพลงทุกค่าย พร้อมแทรกด้วยเพลงอินดี้ และ เพลงสากลที่น่าสนใจ จึงเป็นสถานีเพลงอันดับ 1 ใน หมู่ผู้ฟังวัยรุ่น - FM 99.0 MHz “Active Radio หรือ เมืองไทยแข็งแรง” คลื่นของคนรักกีฬา ท่องเที่ยวและสุขภาพ สำหรับคน ทุกเพศทุกวัย นำเสนอทั้งสาระและความสนุกสนาน ภายใต้ความคิดที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ โดยจุดเด่นของรายการคือ ผู้ดำเนิน รายการที่มีลีลาการนำเสนออันโดดเด่นและได้อรรถรส เพื่อให้คนฟังได้เข้าถึงและมีส่วนร่วม - FM 100.5 MHz “สถานีข่าว” สุดยอดของสถานีข่าว วิทยุฯ ของเมืองไทย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระ มากมาย โดยนำเสนอข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กีฬา เทคโนโลยี และสาระความรู้ที่หลากหลาย รวม ทั้งติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเป็นสถานีแม่ข่ายเสนอข่าว ทุกต้นชั่วโมง ไปยังสถานีวิทยุฯ เครือข่ายทั่วประเทศ - FM 105.5 MHz อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ - FM 107 MHz “Met 107” สถานีวิทยุฯ ที่นำเสนอ เพลงสากลสุดฮิต สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นคนรุ่นใหม่

ทันสมัย โดยสอดแทรกข่าวสารสาระที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านข่าว ต้นชั่วโมงภาษาอังกฤษ จากสำนักข่าวไทยและสำนัก ข่าวต่างประเทศชั้นนำของโลกตลอด 24 ชั่วโมง - AM 1143 “คลื่นเพื่อนร่วมทาง” สถานีวิทยุฯ เพื่อ สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิงสลับเพลงเพื่อชีวิต จนถึงแนวเพลงสตริงและอินดี้ ซึ่งเป็นเพลงที่ ได้รับ ความนิยมจากทุกค่ายเพลง สอดแทรกด้วยรายงานสด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ประชาชน เช่น รายงานสภาพอากาศ การจราจรบน ทางหลวง และราคาสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ - AM 1494 “คลื่ น ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม” สถานี วิ ท ยุ ฯ ต้นแบบ มีสัดส่วนรายการครบถ้วนทั้งบันเทิง ข่าวสาร และความรู้ อยู่ คู่ สั ง คมไทยมายาวนานกว่ า 50 ปี เนื้ อ หาสาระรายการประเภทความรู้ เน้ น ส่ ง เสริ ม

30 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

นอกจากนี้ ยังดำเนินการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ ทั่วไปในรูปแบบ NATIONWIDE โดยสถานีวิทยุฯ FM ใน กรุงเทพฯ 3 ความถี่ จะเป็นแม่ข่ายออกอากาศรายการไปยัง เครือข่ายในส่วนภูมิภาค 53 สถานี ในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ - FM 95 MHz “ลูกทุ่งมหานคร” ช่วงเวลา 00.3006.00 น. สำหรับวันจันทร์-ศุกร์ และ 00.00-06.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ เป็นการรายงานความช่วยเหลือ อุบัติเหตุจากศูนย์ต่าง ๆ - SEED 97.5 FM “SEED 97.5 FM” ช่วงเวลา 20.0024.00 น. - FM 100.5 MHz “สถานีข่าวและสาระ” ช่วงเวลา 07.30-07.55 น. ก้าวทันข่าว เวลา 12.00-12.30 น. ข่าวเที่ยงวัน เวลา 12.30-13.00 น. เสียงคนไทย เวลา 18.00-19.00 น. จับสิบหยิบข่าว และ 19.30-20.00 น. ทันโลก และ ข่าวต้นชั่วโมง ทุกวัน ๆ ละ 13 ช่วง ๆ ละ 5 นาที สถานีวิทยุฯ ส่วนภูมิภาค ระบบ FM จำนวน 53 สถานี ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับพระราช บัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ มุ่งพัฒนาให้สถานีวิทยุฯ อสมท ส่วนภูมิภาค เป็นสถานีวิทยุฯ เพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น โดยเน้นการออก อากาศรายการเพื่อสาธารณประโยชน์ในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก สอดแทรกด้วยรายการข่าวและสาระเพื่อสาธารณประโยชน์ใน ระดับชาติที่ออกอากาศจากสถานีวิทยุส่วนกลาง โดยใช้เทคนิค การนำเสนอรายการในลักษณะที่มีการสอดแทรกสาระความรู้ พร้อม ๆ กับให้ความบันเทิง (Edutainment) และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร้องเรียน ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยแบ่งประเภทรายการที่ออกอากาศเป็น

3 ลักษณะ ดังนี้ - รายการที่ อ อกอากาศเพื่ อ ประโยชน์ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น (Local Program) เช่น “รายการ อสมท เพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นรายการสดวันละ 1-2 ชั่วโมงทุกสถานี ให้มี


physical and mental health among Thai people. The attractive characteristic of this program was that its MC had the outstanding and appreciative presentation style enabling the audience to be involved in the program. - FM 100.5 MHz: “News Station”, intending to be ranked the best news radio station in Thailand containing a variety of contents by presenting various economic, political, social, sports and technological news and other different knowledge. Additionally, the Station followed up every significant movement from all spots of the world for 24 hours and performed as the host broadcasting radio station for news breaks to radio network stations located nationwide at the beginning of each hour. - FM 105.5 MHz: It was under the management of Bangkok Entertainment Plc. (BEC) pursuant to the Joint Operation Agreement. - FM 107 MHz: “MET 107”, the radio station for

hot-hit international music launching modern international songs for new-generations. The English accurate and fresh news, both local and international, were also presented at the beginning of every hour, around the clock. - AM 1143: “Listeners’ Companion”, a radio station mainly presenting general knowledge, news and entertainment along with songs for life, hot-hit string and indie songs of all music houses. Sometime, the Station had live reports about general people’s daily life such as weather report, highway traffic condition, and prices of goods, etc. - AM 1494 “Wisdom and Morality”, a model radio station fulfilled with entertainment, information and knowledge. This radio station has stayed along with the Thai society over 50 years. The program content dealt with knowledge and promoted the national, religion and monarch institutes, as well as good culture and tradition.

In addition, the Central Radio Stations’ broadcasting covered areas nationwide: 3 FM radio stations located in Bangkok were the host radio stations for the broadcasting to other 53 local radio stations in the following different periods: - FM 95 MHz “Urban Country Music”, from 00.3006.00 hrs. on Monday-Friday, and from 00.00-06.00 hrs. on weekends to report accident survivals from many centers. - SEED 97.5 FM: from 20.00-24.00 hrs. - FM 100.5 MHz: “News and Content Station” broadcast between 07.30-07.55 hrs.; News Follow-up program broadcast between 12.00-12.30 hrs.; Midday News program broadcast between 12.30-13.00 hrs., Sieng Khon Thai program broadcast between 18.0019.00 hrs.; Jub Sib Yib Khao program broadcast between 19.30-20.00 hrs.; Ton Lok program and news breaks at the beginning of each hour on everyday or 13 breaks a day, 5 minutes per break. Local Radio Stations: They involved 53 FM radio stations whose management forms were previously reformed to correspond to the Act on the Organizations to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunication Services. This reform was to develop all local radio stations of MCOT for the benefits of general public in each local area. The broadcast programs were mainly based on local public benefits while other news and knowledge programs for the national benefits were sometimes broadcast from the Central Radio Stations. All broadcast programs were in a form of edutainment and the general people had chance to share their opinions and to file claims. The whole broadcast programs might be divided into 3 following types: - Broadcast programs for local benefits (Local Program) such as ‘MCOT for Communities’ program, a live program broadcast for 1-2 hours at every station with

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

31


เนื้อหาสาระที่เน้นสร้างความเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงที่สามารถนำไปประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวัน - รายการทีอ่ อกอากาศเพือ่ ประโยชน์ระดับชาติ (National Network Program) คือรายการภาคบังคับตาม พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2498 ที่ทุก คลื่นจะรับสัญญาณถ่ายทอดรายการข่าวจากสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ในช่วงเวลา 07.0007.30 น. และ 19.00-19.30 น. นอกจากนี้ สถานี วิทยุฯ อสมท ทุกสถานียังถ่ายทอดรายการข่าวของ สำนักข่าวไทยทุกต้นชั่วโมงจากสถานีวิทยุฯ FM 100.5 MHz - รายการที่ อ อกอากาศในลั ก ษณะ “ซู เ ปอร์ ส เตชั่ น ” (Super Station) ซึ่งเป็นโครงการผลิตรายการวิทยุฯ สำหรับออกอากาศให้ประชาชนรับฟังได้ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข่าวสารถึงกัน โดยมีสถานีวิทยุฯ อสมท ส่วนกลาง 3 ความถี่คือ สถานีวิทยุฯ FM 95 MHz สถานีวิทยุฯ FM 97.5 MHz และ สถานีวิทยุฯ FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไป ยังเครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ทั้ง 53 แห่งในต่าง จังหวัดพร้อมกัน ภายหลั ง การปรั บ สถานี วิ ท ยุ ฯ อสมท ภายใต้ แ นวคิ ด “Modern Radio” ทำให้สถานีวิทยุฯ อสมท ได้รับความนิยม เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานีวิทยุฯ FM 95.0 MHz และ 97.5 MHz ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงมุ่งพัฒนา และปรับปรุงการผลิตและเสนอรายการให้ ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อไป รวมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ อาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้าง โอกาสในการเพิ่มรายได้ สำนักข่าวไทย สำนักข่าวไทยเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2520 มี ส ถานะเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น สำนั ก ข่ า ว

แห่งชาติ และถือเป็นผู้ผลิตหลักที่เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบ

ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความ

เป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็วทันเหตุการณ์ ผ่านสื่อ

ของบริษัทฯ ที่หลากหลาย ได้แก่

32 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

1. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ • รายการข่าว ได้แก่ 06.00-07.30 น. ตลาดเช้า ข่าวสด 11.45-13.00 น. ข่าวเที่ยง 17.00 น.

คัดข่าวเด่น 19.00-20.20 น. ข่าวค่ำ และข่าว

ต้นชั่วโมง รวมทั้งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกที่ นำเสนอแถบอักษรข่าว • รายการที่ ผ ลิ ต ร่ ว มกั บ สำนั ก โทรทั ศ น์ ได้ แ ก่ รายการจับเงินชนทอง รายการข่าวข้นคนข่าว รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน รายการคุยโขมงบ่าย สามโมง 2. สถานีวิทยุฯ โมเดิร์นเรดิโอ • ผลิตข่าวต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุฯ อสมท ทั่วประเทศ • ผลิ ต รายการประเภทข่ า ว ให้ ส ถานี วิ ท ยุ ฯ FM 100.5 MHz ในช่วงเครือข่ายทั่วประเทศ • จัดหาและผลิตข่าวภาคภาษาอังกฤษ ให้กับสถานี วิทยุฯ FM 107 MHz 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net รวมทั้งให้บริการข่าวในระบบ SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้บริการ “MCOT X-press” สำนักข่าวไทย มีศูนย์ข่าวกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคอีก 4 ศูนย์ คือ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข่าวภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ศูนย์ข่าวภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศูนย์ข่าวอันดามัน จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ ยังขยาย ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร และอื่น ๆ กับพันธมิตรสำนัก ข่าวและสื่อต่างประเทศที่สำคัญ ๆ ของโลกจำนวนมาก ได้แก่ - สถานีโทรทัศน์ ได้แก่ CNN (U.S.A.), CCTV (China), NHK (Japan), TV 5 (France), DW (Germany) - สถานีวิทยุ ได้แก่ ABC (Australia), BBC (U.K.), VOA (U.S.A.), CNN Radio (U.S.A.) - กลุ่มองค์กรความร่วมมือ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. สำนักข่าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (OANA) ซึ่งมี สมาชิก 40 สำนักข่าวจาก 33 ประเทศ 2. เครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์ในเอเชียแปซิฟิก (Asia vision) ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือของ ABU (Asia Broadcasting Union) ซึ่งมีสมาชิก เป็นสถานีโทรทัศน์ใน 19 ประเทศ


a main content on the Principle of Sufficiency Economy to be applied for people’s daily life. - Broadcast programs for national benefits (National Network Program) as stipulated by the Radio and Television Broadcasting Act, B.E. 2498. By this regard, all radio stations received the broadcast transmission for some news programs from the National Broadcasting of Thailand as broadcast daily between 07.00-07.30 hrs. and between 19.00-19.30 hrs. In addition, all MCOT radio stations broadcast

the news programs of the Thai News Agency on every beginning hour as F.M. 100.5 MHz was the host radio station. - The “Super Station” radio broadcasting project aims at broadcasting radio programs that offer news and information throughout the country. Its host radio stations comprise 3 MCOT’s central radio stations: FM 95 MHz., FM 97.5 MHz. and FM 100.5 MHz., which transmit their programs through satellite to MCOT’s 53 radio stations nationwide. After the reform of MCOT radio stations under the concept of “Modern Radio”, the Company’s popularity has been increasing, especially FM 95.0 MHz and 97.5 MHz that were the most favorite ones. Nevertheless,

the Company definitely continued to develop and improve its program production and presentation to reach the targeted groups, and, at the same time,

the Company will be speeding up the development

of personnel to be work more professionally so as to boost its potential of competition and opportunity

of income growth. Thai News Agency The Thai News Agency is Thailand’s first news agency established in 1977 with a status like a national news agency. The Thai News Agency could be counted as one of main producers sustaining the Company’s business advantages.

The Agency borne the responsibility for the production, compilation, collection, analysis, and broadcast of neutral, accurate, trustworthy, and timely news and information through the Company’s various media: 1. Modernine TV • News program, e.g. Talad Chao Kao Sod between 06.00-07.30 hrs., Lunch News between 11.45-13.00 hrs., Outstanding News at 17.00 hrs., Evening News between 19.00-20.20 hrs., and breaking news at the beginning of each hour. Modernine TV was the first TV station in Thailand showing the news running bar. • Programs jointly produced with other television houses, e.g. Chab Ngen Chon Thong, Kao Kon Khon Kao, Nine Entertain, Kui Kamong Bai Sam Mong, etc. 2. MCOT Radio Networks • Production of breaking news broadcast at the beginning of each hour via MCOT radio stations across the country • Production of news programs for F.M. 100.5 MHz that was the host radio station for other radio stations across the country • Supplies and production of English news for F.M. 107 MHz 3. Electronic media released through the Company’s website (www.mcot.net) and provision of news service in the SMS system sent to mobile phones under a concept of “MCOT X-press”. The Thai News Agency also established its news distribution centers in 4 regional areas of Thailand: Northern News Center at Chiang Mai, Northeastern News Center at Khon Kaen, Southern News Center at Hat Yai District, Songkhla, and Andaman News Center at Phuket. Moreover, the Agency extended its cooperation in respect with news and other matters with many key international media alliances as listed below: A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

33


3. พันธมิตรของ EBU (European Broadcasting Union)

ธุรกิจสื่อใหม่ (New Media) • บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาโครงการจั ด ตั้ ง สถานี โ ทรทั ศ น์ ดาวเทียมขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบาย การปฏิ รู ป สื่ อ สารมวลชนด้ า นวิ ท ยุ กระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อคมาเป็นระบบ ดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการเนื้อหา เฉพาะกลุ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเติบโตของสื่อใหม่ (New Media) ที่ ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มสร้างรายได้ ให้กับ องค์กร บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการทดลองให้บริการโทรทัศน์ ดาวเทียม ประกอบด้วยช่องข่าว คือ MCOT 1 และช่อง MCOT 2 ซึ่งเป็นช่องวาไรตี้ ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบ บอกรับเป็นสมาชิก True Vision 101 และ True Vision 102 ตามลำดับ และบริษัทฯ มีแผนการถ่ายทอดช่อง MCOT 1 และ MCOT 2 ผ่านดาวเทียมไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ C-Band, Ku-Band และ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกใน ส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังมีแผนเพิ่มจำนวน ช่องออกอากาศเพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมในอนาคต อีกด้วย • ปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท SK Telecom จำกัด บริษัทเทเลคอมรายใหญ่แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย จำกัด ทดลอง

การให้บริการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television Broadcast : DTTB) โดยใช้ ความถี่ระบบ UHF ในช่อง 58 ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น

ผู้ ใช้บริการแบบเคลื่อนที่ (Digital Video BroadcastingHandheld : DVB-H) และผู้ใช้บริการแบบประจำที่ (Digital Video Broadcasting-Terrestrial : DVB-T) และพัฒนา

34 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

เทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ระบบดิจิตอล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับบริษัท แสงทองอร่าม คอมมู นิ เ คชั่ น ดำเนิ น โครงการทดลองโมบายที วี ซึ่ ง เป็ น โครงการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย ระบบ GPRS/3G โดยอาศั ย การเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ย โทรคมนาคม และนำคลื่นความถี่ที่บริษัทฯ มีอยู่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยดำเนินการทดลองทางเทคนิคใน การกระจายภาพและเสียงระบบดิจิตอลในแบบ DVB-H และ ทดลองกระจายภาพและเสียงระบบดิจิตอลสำหรับอุปกรณ์รับ สัญญาณแบบมือถือ TV on Mobile หลังจากนั้นจะได้ประเมิน ผลและพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการในทางธุรกิจต่อไป บริษัทย่อยและธุรกิจตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ

บริษัทย่อย

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในการผลิ ต รายการและสารคดี โ ทรทั ศ น์ คื อ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.0

ธุรกิจร่วมดำเนินกิจการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมดำเนินกิจการกับ

ผู้ประกอบการเอกชนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ โดยบริษัท ได้รับรายได้ในรูปของค่าตอบแทนจากการร่วมดำเนินกิจการ ใน 2 กิจการหลักที่สำคัญ คือ 1. ร่วมกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท รวมทั้งให้ เช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาทางสถานีวิทยุ FM 105.5 MHz 2. ร่วมกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน กิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก


- Television stations, e.g. CNN (U.S.A.), CCTV (China), NHK (Japan), TV 5 (France), DW (Germany) - Radio stations such as ABC (Australia), BBC (U.K.), VOA (U.S.A.), CNN Radio (U.S.A.) - Three cooperation organization groups: 1. News Agency of Asia and Pacific (OANA) whose members were 40 news agencies in 33 countries. 2. Asia-Pacific News Television Sharing Network (Asia Vision), a corporation of ABU (Asia Broadcasting Union) whose members were television stations in 19 countries. 3. Alliances of EBU (European Broadcasting Union) New Media • As a result of changes in radio and television reform policies particularly the Broadcasting Act 2008, the Company developed the satellite Television project. Also, according to a conversion of broadcasting technology from analog to digital system, a shift in consumers’ needs for more specific contents, and a growth in new media that gained in popularity and had a potential to generate more income to the Company, MCOT Plc. lunched a trial service of satellite television consisting of MCOT 1 featuring news and MCOT 2 featuring a variety of programmes. Both MCOT 1 and MCOT 2 are broadcast on a subscribed television that is True Visions 101 and True Visions 102 respectively. In addition, the Company planned to transmit MCOT 1 and MCOT 2 to the target audience via satellite, both in C-Band and Ku-Band and via regional subscribed televisions. Furthermore, the Company planned to increase more channels to meet the future audience’s needs. • At the end of 2007, MCOT had cooperated with SK Telecom Co., Ltd., which is a Korean giant telecom, and Magpie Advanced Supply Co., Ltd. for a trial of Digital Terrestrial Television Broadcast (DTTB) under the 58-band UHF system transmitted to mobile service users (Digital Video Broadcasting-Handheld: DVB-H) and fixed service users (Digital Video Broadcasting-Terrestrial: DVB-T). Under

this cooperation, MCOT also had a chance of developing its digital television broadcasting technology. Moreover, MCOT and Saeng Thong Aram Communication Company Limited carried out the mobile TV testing project for the transmission of pictures and sound to mobile phones via GPRS/3G system by using the telecommunications interconnection network. The radio spectrum possessed by MCOT was also used for the highest efficiency. MCOT also developed the digital television broadcasting technology by carrying out the test of digital picture and sound broadcasting techniques in the type of DVB-H. MCOT also tested the digital picture and sound broadcasting for the digital antennas or TV on mobile. After that, this project would be evaluated to consider its business prospect. Subsidiary and Businesses pursuant to the Joint Operation Agreement

Subsidiary

MCOT Public Company Limited established its subsidiary, Panorama Worldwide Co., Ltd., to operate the business relating to the production of general programs and television documentary programs. This subsidiary was incorporated as a limited company on 21 November 2003 and MCOT Plc. held 49.0% of shares in it.

Joint Operation Business

MCOT Plc. has had the joint operation with several private operators in accordance with the joint operation agreements. The income in form of joint operation revenues was derived from 2 main business parts: 1. Joint operation with Bangkok Entertainment Company Limited (BEC) running Thai TV Channel 3, the allotted time for radio programs and radio advertisements at FM 105.5 MHz. 2. Joint operation with True Visions Company (Limited) for a pay TV network service.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

35


อุ ต สาหกรรมและการแข่ ง ขั น

ปี 2551 มีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ มูลค่ารวม ประมาณ 8.9 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าปี 2550 ร้อยละ 2.7 เป็น ปีแรกนับจากปี 2544 เป็นต้นมา ที่อุตสาหกรรมโฆษณามี อัตราการเติบโตในลักษณะที่ถดถอย ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยลบ หลายด้ า น เช่ น ความผั น ผวนของราคาน้ ำ มั น สภาวะ เศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการตัดสินใจใช้งบโฆษณาของ สินค้ากลุ่มต่าง ๆ อุตสาหกรรมโฆษณาจึงเป็นอุตสาหกรรม อันดับแรก ๆ ที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว ซึ่งผู้ประกอบการได้ปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายงบโฆษณา ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่การใช้จ่าย

งบโฆษณาถดถอย กลุ่มที่ใช้งบโฆษณามากที่สุดยังคงเป็นกลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความ สะอาด ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเสริมความงาม กลุ่มพลังงาน และรถยนต์ ที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่ง การตลาด สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ถึงร้อยละ 58 เป็นเงินกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท ลดลงจาก

ปี 2550 ร้อยละ 4 ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีการปรับเปลี่ยน

รู ป แบบของสถานี โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง หนึ่ ง เป็ น สถานี โ ทรทั ศ น์ สาธารณะไม่มีโฆษณา จึงทำให้งบโฆษณาโทรทัศน์บางส่วน

36 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

หายไปจากอุตสาหกรรมโฆษณา อีกทั้งในช่วงครึ่งปีหลังที่ เศรษฐกิจในประเทศเริม่ ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก จึ ง เริ่ ม มี การปรั บ ลดการใช้ เ งิ น โฆษณาของภาคเอกชนลง สำหรั บ สื่ อวิ ท ยุ ฯ มี มู ล ค่ า การโฆษณาเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ

ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 เนื่องจากมีราคาโฆษณาไม่สูงมากนัก ทิศทางของธุรกิจโฆษณาในปี 2552 คาดว่างบโฆษณาจะ ปรับตัวลดลงจากปี 2551 ประมาณร้อยละ 4-5 เนื่องจาก ธุรกิจโฆษณาน่าจะได้รับผลกระทบที่ชัดเจนจากการชะลอตัว ของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มีการลด การใช้จ่ายงบโฆษณาของผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ประกอบ กับปัจจัยลบจากความตกต่ำของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลให้

ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น บริ ษั ท ข้ า มชาติ ตั ด ลดงบโฆษณาลง อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่อาจจะมีการชะลอการใช้งบโฆษณา แต่สื่อโทรทัศน์ยังคงน่าจะเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของมูลค่าโฆษณา สูงที่สุด และมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าสื่อ โฆษณาประเภทอื่น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากการใช้เวลานอกบ้าน มาเป็นใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น ดังนั้น สื่อโทรทัศน์จึงจัดเป็น สือ่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างทัว่ ถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย ในขณะทีส่ อื่ อืน่ ๆ โดยเฉพาะสือ่ กลางแจ้งน่าจะได้รบั ผลกระทบมากที่สุด


Industry Overview and Competition

In 2008, the advertisement budget has been spent through various mass media totaling Baht 89 billion, 2.7% slightly lower from 2007. From Year 2001, this is the first year that the growth of advertisement industry was shrinking resulted by several negative factors

such as high fluctuations of oil prices, global economic crisis, and political unrest, which directly affected

the consumers’ confidence and decision on spending

the advertisement budgets for various products.

The advertisement industry is one of first industries directly affected during the economic recession. During the downturn, general entrepreneurs usually change their behavior of budget spending, that is, every spending activity must be cost-effective as much as possible. During the second half of 2008, the advertisement budgets were sharply regressive, but the business groups spending the highest portion of advertisement budget remained the clusters of commodity and services such as skin care and beauty products, energy and automobiles, which spent higher advertisement budgets to keep their market share. The television media continued obtaining the most portion of market share at 58% or it equaled to Baht

51 billion, which was 4% lower than that of 2007. This reducing amount partially came from turning a Thai television station to be a public television station without any advertising spots. This event cut some television

advertisements from the advertisement industry. Moreover, at the second half of 2008, Thailand’s economy got the first impact from the global economic condition; so the advertisement budgets spend by

the private sector have been reducing. However,

for the radio media, the advertisement amount was 9% higher if compared to the previous year because

the radio advertising prices were comparative low. For the trend of advertisement business in 2009,

it is expected that the advertisement budget would be less than that of 2008 around 4-5% when this business may be definitely affected by both domestic and international economic slowdown. Consequently, many groups of entrepreneurs have reduced advertisement expenditures. In the meantime, many negative factors caused by the global economic recession may force many multi-national entrepreneurs to cut their advertisement budgets. However, despite fewer advertisement budgets, the television media is likely to share the highest advertisement budgets, and it is likely that it earns better growth than other advertising media because the economic condition has forced consumers to stay at home even more. Thus, the television media becomes an efficient media approaching all groups

of consumers universally while other media, especially outdoor media, may be greatly affected.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

37


ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง

บมจ.อสมท ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการบริ ห าร ความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการ บริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการ บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบขึ้น และพัฒนาระบบดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง เพื่อพิจารณาในระดับนโยบาย จัดตั้งฝ่ายบริหารความ เสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งได้แต่งตั้ง Risk Coordinator ซึ่งเป็น ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมิน ผล และจัดทำรายงานความเสี่ยงในระดับของหน่วยงาน ขณะเดียวกัน บมจ.อสมท ยังได้มีการกำหนดประเด็น

ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของ ทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิด ชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคู่มือการ บริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บมจ.อสมท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ “บมจ.อสมท จะนำการบริหาร ความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจการ ผลิต แพร่ภาพ และกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม มาตรฐานการออกอากาศในระดับสากล รวมทั้งจะพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการป้องกันมิให้สูญเสียโอกาสที่พึง ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน” สำหรั บ ปี 2551 บมจ.อสมท ได้ ด ำเนิ น การตาม กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ยการระดมสมอง ทั้ ง ใน แนวทางจากบนลงล่าง (Top down) โดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง และจากล่างขึ้นบนหรือจาก 38 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ระดับปฏิบัติ (Bottom up) เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามสภาวะการณ์แวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2551 ทั้ง ที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และทำการประเมิน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2551 ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ บมจ.อสมท เพื่อตอบ สนองต่อรายการความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง จำนวน 6 ความเสี่ ย ง โดยรายละเอี ย ดของแต่ ล ะความเสี่ ย งและการ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแบ่งตามประเภทของความ เสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ 1.1 ความเสี่ยงจากผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย จากสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่

ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อยังคงต้องเผชิญกับหลากหลายปัจจัย แวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงานและ

ผลประกอบการของบริ ษั ท ทั้ ง ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ภายนอกและ

ปัจจัยภายใน อาทิ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งแผ่ขยาย ผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเอง

ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบ ทั้งจากปัญหาความไม่แน่นอนทาง

การเมืองที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบ ให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายงบโฆษณาของภาคเอกชน ภาวะ การแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจสื่อที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน กฎหมาย ทั้งการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ และในส่วนของร่าง พ.ร.บ. องค์กร จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่อาจส่งผลกระทบต่อการ บรรลุเป้าหมายด้านรายได้ขององค์กรได้ ดังนั้น เพื่อให้ บมจ.อสมท มีการดำเนินงานและ

ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้มีการ กำหนดมาตรการ/แผนงาน/กิจกรรม เพื่อที่จะลดความเสี่ยง หรือผลกระทบดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ (Content) ครอบคลุมการจัดหาและผลิตรายการที่มีคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ การวิจัย วิเคราะห์รายการ ผู้ชม ผู้ฟัง และคู่แข่ง และในส่วนของประสิทธิภาพการขาย ด้วยการ พัฒนาการตลาดและกลยุทธ์การขาย การ Synergy สื่อต่างๆ ที่ บมจ.อสมท มีอยู่เข้าด้วยกัน การรุกเข้าสู่ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับองค์กรให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ


Risk Factors

MCOT Plc. has recognized the dominant role of risk management as an important management mechanism enabling the organization to attain its established objectives and goals, to reduce potential loss, and to boost the competitiveness. Risk management is also an essential component of good governance. By the above reasons, MCOT Plc. established a systematic risk management, which has been improved continuously. The Risk Management Committee was officially established to devise the risk management policy, to monitor the entire risk management process in the organization, and to appoint the Risk Coordinators as representatives in each department, who are in charge of monitoring, assessing and preparing risk reports at the department level. In the meantime, risk management is a compulsory issue inserted in the job description of every department to ensure that all officers recognize and value as such.

It shall be deemed a duty and responsibility of every department to manage and control risks at the acceptable level. The Risk Management Handbook and risk management plans were prepared as the operating guidelines. Potential risks have been regularly monitored and assessed to correspond to internal and external changing circumstances. The risk management policy is explicitly placed by MCOT Plc. according to the following statement, “MCOT Plc. shall apply the risk management to be a tool of managing its broadcasting business to enhance the highest efficiency of international broadcasting standards. In addition, this risk management system shall be further developed; meanwhile all employees are educated to have good understanding about this matter and to be involved in the risk management process so that the organizational risks are acceptable. Risk management shall also prevent the loss of potential opportunities, which makes the organization’s operations attain its objectives that finally trigger the good governance, and add the sustainable value for the organization. In 2008, MCOT Plc. has followed the risk management process by having top-down brainstorms

among the Risk Management Committee and senior executives of MCOT Plc., and bottom-up brainstorms among operating officers in order to identify potential risk subject to possible circumstances in 2008 deriving from internal and external factors, and to assess the extent of risks. The Organizational Risk Management Plan for Year 2008 was also prepared to integrate with vision, mission, and strategy of MCOT Plc., and to respond to 6 high-risk transactions. The details of each risk, management of such and types of risk were summarized below: 1. Financial Risk - There was only one risk: 1.1 Operating results might not meet the projection. Based on the current situation and future trend, media entrepreneurs confronted various factors, both internal and external factors, possibly give severe effect to the operations and operating results of MCOT Plc., e.g. economic crisis in the United States causing wide impact across the world, local economic condition as affected by the political unrest that directly resulted to the consumption confidence, which caused lower advertisement spending by the private sector, harsh competition among media entrepreneurs, rapid changes of consumer behavior, changes on laws, enactment of the Broadcasting Act, and the draft Act on the Organizations to Assign Radio Frequency Spectrum and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services that all might take effect to MCOT’s attainment of expected revenues. To enable MCOT Plc. to attain the expected operations and operating results, certain essential measures/ working plans/ activities were set up to reduce such potential risks and impact. To elaborate, media content broadcast by MCOT Plc. covered the quality program supplies and production, either local or international, the researches and analysis of broadcasting programs, audience, listeners, and business competitors. For the efficiency in program selling, the marketing and sales strategies have been continuously developed while various media under MCOT’s management were A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

39


มากขึ้น เสริมบุคลากรมืออาชีพ ตลอดจนการขยายรูปแบบ ธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ และการทำธุรกิจ

ให้ครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าสื่อ ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสร้าง ประสิทธิภาพทางด้านรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บมจ.อสมท ยังคงให้ความสำคัญกับ

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน โดยการที่กระทรวง การคลังได้กำหนดให้มีการนำเอาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ เ ป็ น แนวทางบริ ห ารจั ด การภายใน โดยใน

การกำหนดศูนย์ EVM จะต้องมีการจัดสรรต้นทุนระหว่าง หน่วยงานภายในด้วยกัน ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นได้ถึงต้นทุน

ในการดำเนินงานที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงานนั้น นับเป็นอีก เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห าร ต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะ เป็นการสร้างมูลค่าขององค์กรให้สูงขึ้น 2. ความเสีย่ งด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ประกอบด้วย 3 ความเสี่ยง ได้แก่ 2.1 ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยัง ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล ท่ า มกลางภาวะแวดล้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไป

ในอนาคต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นเทคโนโลยี แ ละด้ า น กฎหมาย หากระบบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่สามารถที่จะรองรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและภาวะการแข่งขันได้อย่างทัน กาลแล้วนั้น ย่อมนำความเสี่ยงมาสู่องค์กรได้เช่นกัน ทั้งนี้ บมจ.อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว โดยมุ่งให้เกิดการเตรียมความพร้อมแก่ บุคลากรเพื่อให้สามารถรองรับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างทันกาล โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของระบบในการ บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) และระบบในการ พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Development) ให้ มี ค วาม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปี 2551 บมจ.อสมท ได้เริ่มมีการนำตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) มาทดลองใช้ ใ นระดั บ

สายงาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการวั ด และประเมิ น ผล

การดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสำนัก และมีแนวทาง

ที่จะพัฒนาในเชิงลึก โดยให้สามารถผูกโยงการประเมินผล

การดำเนินงานกับผลตอบแทนที่จะสะท้อนให้เห็นได้อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ยังให้ 40 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ความสำคัญกับการทบทวนโครงสร้างองค์กร การจัดการอัตรา กำลัง การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ในส่วนของ สภาพการจ้าง เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในเชิงรุก ขณะเดียวกัน ยังมีการวางแผนเพื่อรองรับการขาดช่วงหรือ ขาดแคลนผู้บริหารในอนาคต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการ สร้ า งวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการของระบบการ จัดการความรู้ (KM) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเองให้แข่งขัน ได้ ในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์กรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 2.2 ความเสี่ยงจากการอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากการออกอากาศผ่านสื่อของ บมจ.อสมท บมจ.อสมท ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการออกอากาศ รายการ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ต้องรับผิดจากการถูกฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับรายการที่บริษัทออกอากาศ ผ่านเครือข่ายของบริษัท รวมถึงการทำให้เสียชื่อเสียง การ ละเลย การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า และการฟ้องร้องอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากลักษณะและเนื้อหา ของรายการที่ อ อกอากาศ ซึ่ ง ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วอาจส่ ง

ผลกระทบ ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ การยอมรับจากผู้ชม / ผู้ฟัง ความน่าเชื่อถือจากสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ ความนิยมของผู้ชม / ผู้ฟัง ตลอดจนการถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน อย่างไรก็ดี บมจ.อสมท ได้ดำเนินการจัดการต่อ ความเสี่ยงดังกล่าว โดยนอกเหนือจากการทำประกันเพื่อ

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ทางสำนักงานกฎหมายยังได้มี การประสานและดูแลหน่วยงานปฏิบัติการทั้งทางด้านโทรทัศน์ วิทยุ และข่าว ให้มีการให้ความสำคัญและระมัดระวังให้เกิด ความรัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะของการกำหนดมาตรการการ ควบคุมภายในที่ดี การกำหนดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วย ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังได้ ขยายขอบเขตการให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ดิจิตอล อาทิ เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีแนวโน้มได้รับ ความนิยมต่อเนื่องด้วย


synergized. Other new markets have been more approached; meanwhile, the organization has been reformed to be more active for business operations, and more professional personnel were engaged by MCOT Plc. MCOT Plc. has also expanded its business patterns by creating new businesses and operating the integrated business in order to add the media value, which directly boosted the company revenues. In the meantime, MCOT Plc. has never ignored the cost management. The Ministry of Finance requires that the Economic Value Management (EVM) be applied to the internal management. In establishing the EVM center, there must be cost allocations between internal departments, which reflect actual operating costs of each department. EVM is another critical tool boosting the efficiency in cost management and competitiveness, which add the organizational value eventually. 2. Operating Risks - There were 3 main risks: 2.1 Human resource management may not correspond to variable circumstances timely. Among rapidly changing circumstances in the near future, especially in the fields of technologies and laws, if the human resource management and development systems of MCOT Plc. are not efficient

when it is unable to correspond to those changing circumstances and harsh competition, the organization will inevitably confront certain risks. MCOT Plc. has recognized the significance of such risk management; so it has tried to prepare its personnel to correspond to those variable situations timely. As a result, both HR management system and HR development system have been improved. In 2008, MCOT Plc. applied Key Performance Indicators (KPI) at the office level to boost the efficiency in measuring and evaluating the work performance of those offices. It is likely that MCOT Plc. may have

in-depth development of KPI to link the work performance with compensation payments, which should be more tangible and explicit. In addition, MCOT Plc. valued the

reform of organizational structure, manpower management, and management of compensation and incentives in terms of engagement status in order to support a proactive business operation of MCOT Plc. At the same time, MCOT Plc. placed a plan in the event of executive shortage in the future. MCOT Plc. also valued the learning culture based on the knowledge management system in order to boost its business competition competence to further stand as a learning organization, and to add sustainable value to this organization in the long run. 2.2 MCOT Plc. may be claimed against any damages broadcasted through the media of MCOT Plc. MCOT Plc. is a broadcasting service provider; so it may experience risks relating to liabilities for damages against any programs broadcasted through its media network, as well as other reputation harm, negligence, infringement of copyright, patent or trademark and other lawsuits caused by the broadcast attributes and contents. Such risk may adversely affect the Company’s image, acceptance by the audiences/listeners, public confidence, which may affect the Company’s popularity among the audiences/listeners. The claims against such damages may be in the monetary form. However, MCOT has controlled such risks, except making the insurance to reduce them, by assigning the Office of Corporate Law to coordinate and take care of television, radio and news operating divisions to ensure that they have more concern and prudence on this matter. Those controlling actions also included the setting-up of good internal control measures, issuance of regulations, working procedure, as well as training courses on relevant laws to improve performance skills of all employees, and to reduce possible risks. The emphasis on this matter was also disseminated via other digital media such as mobile phone, which remains favorable. 2.3 The Company has not yet attained a perfect IT system. Nonstop technological development leads to A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

41


2.3 ความเสี่ยงจากการที่องค์กรยังไม่มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) ที่สมบูรณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการคิด ค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งต่อ พัฒนาการของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม อาทิ การเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีอนาล็อก (Analog) มาเป็น เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital) การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งมี ผลต่อผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนโดยตรงในการปรับ เปลี่ยนกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ทั้ ง นี้ บมจ.อสมท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความจำเป็ น ใน

การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศในองค์ กร ให้ ทั น ต่ อ การ เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งและการสู ญ เสี ย โอกาสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้แก่องค์กร โดย บมจ.อสมท มีแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของ ปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Infrastructure) ให้มีความพร้อมในการรองรับระบบ ICT ที่จะเกิดขึ้นจากการ ขยายงานและธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การแจ้งเตือนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งการเตรียมการ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มในด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ในภาพรวม 3. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ 3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท มีผลต่อการ กำหนดนโยบายและการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ อย่าง กว้างขวาง ทั้งด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาพลักษณ์องค์กร ความ เชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บมจ.อสมท ได้ ดำเนินการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวแล้วในระดับหนึ่ง โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และ ความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ นำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาตามขั้นตอน โดยใช้กระบวนการที่โปร่งใส นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อั ก ษรในการเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเสนอวาระการ 42 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risk) จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ 4.1 ความเสี่ยงจาก พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เนื่ อ งจากนโยบายรั ฐ ในการปฏิ รู ป สื่ อ และการ ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทั ศ น์ ซึ่ ง มี ผ ลให้ ค ลื่ น ความถี่ ต้ อ งถู ก นำมาจั ด สรรใหม่ บมจ.อสมท จึงมีความเสี่ยงที่อาจถูกลดจำนวนคลื่นความถี่

ในการประกอบกิจการ ขณะเดียวกัน ต้องขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการทางธุรกิจที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการและใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ รวมถึงต้องนำ ส่งเงินรายปีเข้ากองทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้จากการ โฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม และในส่วนของร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จะมีผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะ ต้องแบ่งรายได้สัมปทานจากการอนุญาตให้เอกชนใช้คลื่น ความถี่จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้ กั บ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสช.) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ เป้าหมายรายได้ขององค์กรได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี บมจ.อสมท ได้เตรียมการรองรับความ เสี่ยงดังกล่าว โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ รองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการประกอบกิจการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อ ทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับใน ด้านต่างๆ ทั้งด้านโทรทัศน์ วิทยุ เทคโนโลยี และการบริหาร จั ด การ รวมทั้ ง ได้ มี การพั ฒ นาและนำเอาแนวทางที่ ไ ด้ ม า ประกอบการจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ภ าพรวมขององค์ กร (Strategic Roadmap) นอกจากนี้ บมจ.อสมท ยังได้มีการ

เตรียมการเพื่อยื่นขออนุญาตฯ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ และร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่ฯ ทั้งในส่วนของการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ

ต่อเนื่อง (ธุรกิจเดิมที่ทำอยู่แล้ว) และการยื่นขออนุญาตด้าน วิศวกรรม (รองรับธุรกิจใหม่) ไว้แล้วด้วยเช่นกัน


new innovations, which result to great changes in the mass media and telecommunications business; for example, changes from analog technology to digital technology and wireless communications at present. By these innovations, the data communication could be done unlimitedly, which gave direct impact to mass media entrepreneurs when they must revolutionize all working procedure. MCOT Plc. has recognized the necessity of developing the information technology to correspond to various changing situations because the IT development reduces some business risks and loss of business operations while it adversely boosts the organizational competitiveness. MCOT Plc. placed the information technology development guideline in part of ICT infrastructure to be prepared to serve the future ICT system after the expansion of existing businesses and the emerging of new businesses. Additionally, the ICT system must be developed to support MCOT’s business management and enrich its risk warning system as preparedness for a safety of ICT system to enhance the entire working competence. 3. Strategic Risks - There was only one risk: 3.1 Risk from the policy changes The changes of the Board of Directors and the President largely resulted to the establishment of policies and all facets of operation in MCOT Plc., including revenues, expenses, organization image, confidence in investors and stakeholders. MCOT Plc. has taken certain actions to tackle this risk. To elaborate, the Board of Directors of MCOT Plc. appointed the Nomination Committee to select qualified and suitable candidates to hold the directorship. The selection and nomination must not be contrary to any and all related rules and regulations. The selected candidates shall be proposed, based on the regular and transparent process, to the Board of Directors and the Meeting of Shareholders. MCOT Plc. also placed explicit and written rules and procedure regarding the proposal of agendas to

the meetings of shareholders by the shareholders of MCOT Plc., and nomination for company directors subject to the principle of good governance. 4. Compliance Risk - There is only one risk: 4.1 Risk in relation to the Broadcasting Act and other related laws Due to the Government’s policy on media reform and enactment of the Broadcasting Act, the existing frequencies must be re-allocated. It is likely that the frequencies currently held by MCOT Plc. may be reduced. The Company, in addition, may have to apply for related business licenses requiring some fees for such business licenses and assigned frequency licenses, as well as contributions given to the Broadcasting Development for Public Benefit Fund not more than 2% of revenues directly and indirectly gained from advertisements. Regarding the Act on the Organizations to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunication Services, MCOT Plc. may face a risk of giving to the National Telecommunications Commission (NTC) not more than a half of all revenues, after the deduction of all operating costs, gained by the concession granted to private companies for the use of spectrum. This allocation may adversely affect MCOT’s expected revenues. However, to correspond to this risk, MCOT Plc. also appointed a committee in charge of corresponding to the Act by initiating many reforms in the organization including laws, technologies, and management. The studied development and guidelines were inserted in the MCOT Strategic Roadmap. MCOT Plc. also prepared to apply for licenses as required by the Broadcasting Act, and the draft Act on the Organizations to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunication Services for the operation of continual businesses (from existing businesses)

as well as engineering license (for a new business of

MCOT Plc.).

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

43


44 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สำนักโทรทัศน

ฝายวิศวกรรมวิทยุ ฝายรายการ ฝายการตลาดวิทยุ ฝายผลิตรายการ และกิจกรรมพิเศษ ฝายปฏิบัติการออกอากาศ ฝายบริหารกิจการ ฝายศิลปกรรม วิทยุภูมิภาค คลื่นวิทยุ FM 95 MHz. คลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz. คลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz. คลื่นวิทยุ FM 99 MHz. คลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz. คลื่นวิทยุ FM 107 MHz. คลื่นวิทยุ AM 1143,1494 KHz.

สำนักวิทยุ และกิจกรรมพิเศษ สำนักขาวไทย ฝายปฏิบัติการวิศวกรรม ฝายแผนงานและ พัฒนางานวิศวกรรม ฝายบริการงานวิศวกรรม ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิศวกรรม และเทคโนโลยี

ฝายแผนยุทธศาสตร และประเมินผล ฝายบริหารความเสี่ยง ฝายพัฒนาธุรกิจ

สำนักบริหาร

สำนักการตลาด

ฝายบริหารทัพยากรมนุษย

ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายงบประมาณ

สำนักบัญชีและการเงิน

ฝายสื่อสารองคกร ฝายนักลงทุนสัมพันธ

สำนักงาน เลขานุการบริษัท

ฝายเลขานุการกรรมการ ผูอำนวยการใหญ

ฝายเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ฝายขายและบริการลูกคา ฝายกลยุทธการตลาด ฝายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ

ฝายกฎหมายทั�วไป ฝายกฎหมายธุรกิจ

ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ฝายอำนวยการ ฝายพัฒนาองคกร ฝายจัดซื้อ ฝายสิทธิประโยชน ฝายบริการกลาง และพนักงานสัมพันธ

สำนักทรัพยากรมนุษย

ผูตรวจการอาวุโส

สำนักงานกฎหมาย

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

สำนักงานผูตรวจการ

กรรมการผูอำนวยการใหญ

คณะกรรมการ บมจ.อสมท

สำนักงานยุทธศาสตร และบริหารความเสี่ยง

ผูชวยกรรมการ ผูอำนวยการใหญ

ฝายบรรณาธิการขาว ฝายปฏิบัติการขาว ในประเทศ ฝายขาวตางประเทศ ฝายสนับสนุนการผลิตขาว

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

สำนักงาน ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้ า งบริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน)


A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

45

Radio Engineering Dept. Radio Marketing & Special Activities Dept. Provincial Radio Management Dept. FM 95 MHz. FM 96.5 MHz. FM 97.5 MHz. FM 99 MHz. FM 100.5 MHz. FM 107 MHz. AM 1143,1494 KHz.

Office of Radio and Special Activities

TV Programming Dept. TV Production Dept. TV Broadcasting Operations Dept. Arts Department

Office of Television

Specialist

News-Editorial Dept. Local News Operations Dept. International News Dept. News Production Support Dept.

Engineering Operations Dept. Engineering Planning & Development Dept. Engineering Services Dept. Information Technology Dept.

Office of Engineering and Technology

Corporate Strategic Planning and Evaluation Dept. Risk Management Dept. Business Development Dept.

Office of Internal-General

Human Resources Management Dept. Corporate Development Dept. Benefits and Employee Relations Dept.

Office of Human Resources

Senior Inspector

President

Board of Directors

Office of Corporate Strategy and Risk Management

Vice President

The Thai News Agency

Office of Internal Audit

Audit Committee

Organization Chart of MCOT Plc.

Office of Marketing

Office of Accounting and Finance

Corporate Communications Dept. Investor Relations Dept.

Office of Company Secretary

Department of Secretary to the President

Company Secretary Dept.

Human Resources Management Department

Administration Dept. Sales and Customer Accounting Dept. Service Dept. Purchasing Dept. Finance Dept. Marketing Strategy Dept. Corporate Services Dept. Budgeting Dept. Marketing Research and Advertisement Management Dept.

Office of Administration

Legal Affairs Dept. Corporate Law Dept.

Office of Legal Affairs

Executive Vice President

Company Secretary


คณะกรรมการ Board of Directors

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

Mr. Charupong Ruangsuwan

วันเดือนปีเกิด 15 สิงหาคม 2489 • อายุ 62 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 41 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 19 • นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 16 ประวัติการทำงาน • ปลัดกระทรวงยุติธรรม • ปลัดกระทรวงแรงงาน • ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ • รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ • รองปลัดกรุงเทพมหานคร การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 19/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ด้านการบริหาร การถือหุ้น (31/12/51) ไม่ม ี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี

Date of Birth 15 August 1946 • Age 62 Current Position President, Southeast Asian University Education • M.P.A. Public Administration, Chulalongkorn University • National Defense College, Class 41 • LL.B., Faculty of Law, Thammasat University • Institute of Administration Development,

Senior Administration Course, Class 19 • Head Officer of District Student, Class 16 Working Experience • Permanent Secretary, Ministry of Justice • Permanent Secretary, Ministry of Labour • Chairman and Chairman of the Audit Committee,

Bangkok Mass Transport Authority • Deputy Permanent Secretary,

Ministry of Social Development and Human Security • Member, Council of Southeast Asian University • Deputy Permanent Secretary, Bangkok Metropolitan Admistration

ประธานกรรมการ

46 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Chairman

Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Role of the Chairman Program (RCP) Class 19/2008 Specific Knowledge and Expertise • Administration Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None


นายนัที เปรมรัศมี

Mr. Nattee Premrasamee

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา

Vice Chairman/

Chairman of the Nomination Committee

วันเดือนปีเกิด 6 ตุลาคม 2491 • อายุ 60 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขาการปกครอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.45) • ประกาศนียบัตรสำนักงาน ก.พ. หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง รุ่น 36 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย

สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 4 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุน่ ที่ 26 • โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28 ประวัติการทำงาน • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี • ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2008 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 19/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ด้านบริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป การถือหุ้น (31/12/51) ไม่ม ี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ม ี

Date of Birth 6 October 1948 • Age 60 Current Position Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office Education • B.A (1st Class Honor) in Political Science, Thammasat University • National Defense College, Class 45 • Certificate, Senior Executive Course,

Office of the Civil Service Commission, Class 36 • Certificate, Democracy for Senior Executives,

King Prajadhipok’s Institute, Class 4 • Certificate, Senior Executive Course,

Institute of Administration Development, Class 26 • Head Officer of District, Class 28 Working Experience • Deputy Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office • Independent Director and Member of the Audit Committee,

Rachaburi Electricity Generating Holding Plc. • Inspector-General, The Prime Minister’s Office • Advisor, The Prime Minister’s Office Training Program organized of Directors by Thai Institute Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 105/2008 • Role of the Chairman Program (RCP) Class 19/2008 Specific Knowledge and Expertise • Human Resource and General Management Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

47


นายธงทอง จันทรางศุ

Mr. Tongthong Chandransu

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

Vice Chairman/Chairman of the Remuneration Committee/

Independent Director

วันเดือนปีเกิด 8 มิถุนายน 2498 • อายุ 53 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน เลขาธิการสภาการศึกษา ประวัติการศึกษา • ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University • ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313) • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประวัติการทำงาน • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม • โฆษกกระทรวงยุติธรรม • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา • กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ด้านกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และการสื่อสารมวลชน การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 8 June 1955 • Age 53 Current Position Secretary-General, Office of the Education Council Education • LL.M., New York University • LL.M., Chulalongkorn University • National Defense College, Class 4313 • Barrister-at-Law, Thai Bar Association • LL.B. (Honor), Chulalongkorn University • B.A. in Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University Working Experience • Member and Spokesman, Constitution Drafting Committee, Constitution Drafting Council • Deputy Permanent Secretary, Ministry of Justice • Spokesman, Ministry of Justice • Member of Council of State, Office of the Council of State • Board of Director, MCOT Plc. • Chairman, Panorama Worldwide Co., Ltd. Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 108/2008 • Director Accreditation Program (DAP) Class 26/2004 Specific Knowledge and Expertise • Law, Public Administration and Mass Communication Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

48 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


นายวิทยาธร ท่อแก้ว

Mr. Wittayatorn Tokeaw

วันเดือนปีเกิด 3 พฤษภาคม 2500 • อายุ 51 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประวัติการศึกษา • ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ สาขาการวางแผนพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • ปริญญาโท ครุศาสตร์ สาขาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรผู้นำทางการเมืองยุคใหม่

สถาบันพระปกเกล้า • ที่ปรึกษาสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาทางการเมือง สภาผู้แทนราษฎร • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) รุน่ 39/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารองค์การ การผลิตและใช้สื่อ โทรทัศน์ การบริการ การพัฒนาองค์การ การสื่อสาร การเมือง การศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาประเทศ การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 3 May 1957 • Age 51 Current Position Lecturer, Department of Communication Arts, Sukhothai Thammatirat Open University Education • Ph.D. in Rural Development, Maejo University • M.Ed. in Audio-Visual Education, Chulalongkorn University • B.Ed. in Education Psychology, Chulalongkorn University Working Experience • Specialist Member, New-Era Political Leader,

King Prajadhipok’s Institute • Advisor, Council of the Mass Communication Faculty Members of Thailand • Advisor, Committee on Political Development,

The House of Representatives • Specialist Member of University Council,

Suratthani Rajabhat University

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

Independent Director/Member of the Audit Committee/ Member of the Nomination Committee/ Member of the Remuneration Committee

Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Audit Committee Program (ACP) Class 22/2008 • Director Certification Program (DCP) Class 100/2008 • Finance for Non-Finance Director Program (FND) Class 39/2008 Specific Knowledge and Expertise • Communication for development, corporate communication, production and usage of TV services, corporate development, political communication, education, strategic planning, human resource development, national planning and development. Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

49


นางดนุชา ยินดีพิธ

Mrs. Danucha Yindeepit

วันเดือนปีเกิด 5 กรกฎาคม 2497 • อายุ 54 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ วิชาเอกการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี บัญชี วิชาเอก การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU, USA • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 48 สำนักงาน กพ. • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) • ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ • กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 3/2008 • หลักสูตร DCP RE – Refresher Course DCP รุ่น 5/2007 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2003 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • การบัญชี การเงิน การคลัง การธนาคาร • ความจัดเจนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 5 July 1954 • Age 54 Current Position Deputy Director - General, State Enterprise Policy Office Education • Master of Commerce in Management Science, Chulalongkorn University • Bachelor of Accounting in Banking and Finance,

Chulalongkorn University • Executive Development Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA • Senior Executive Course, Office of the Civil Service Commission • Certificate, Public Administration & Civil Law,

King Prajadhipok’s Institute • MINI MBA, Thammasat University Working Experience • Board of Director, Krung Thai Asset Management Plc. • Board of Director, Airports of Thailand Plc. • Director, Monitoring and Performance Assessment,

State Enterprise Policy Office • Director, State Enterprise Development, State Enterprise Policy Office • Board of Director, Dhanarak Asset Development Plc. Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Financial Statement for Directors Program (FSD) Class 3/2008 • DCP RE – Refresher Course (DCP) Class 5/2007 • Director Certification Program (DCP) Class 29/2003 Specific Knowledge and Expertise • Accounting, Monetary, Finance and Banking • Law and Regulation of State Enterprise Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

50 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Director/Member of the Nomination Committee/ Member of the Remuneration Committee


นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

Mr. Anusorn Tamajai

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

Independent Director/Chairman of the Audit Committee/

Member of the Nomination Committee/ Member of the Remuneration Committee

วันเดือนปีเกิด 2 มีนาคม 2509 • อายุ 42 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประวัติการศึกษา • ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและการพัฒนา Fordham University, New York U.S.A • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ - Fordham University, New York, U.S.A • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA – Southeastern University • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร • กรรมการ กองทุน USO กทช. • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จำกัด • กรรมการและเลขานุการ สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี • กรรมการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ • กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด • กรรมการ บริษัท Family Know How จำกัด • ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยและด้านจัดการกองทุน

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) • VICE PRESIDENT ทางด้านวิจัย และ MIS ธนาคาร CITIBANK การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 19/2008 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 11/2006 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 28/2003 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ด้านการเงิน การลงทุน การวิจัยและวิชาการ เน้นทางด้านเศรษฐกิจ • ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และด้านสื่อมวลชน • มีความชำนาญด้านการบริหารองค์กร จัดตั้งองค์กร การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 2 March 1966 • Age 42 Current Position Dean, Faculty of Economics, Rangsit University Education • Ph.D. in International Economics, Finance and Development,

Fordham University, New York, USA • M.A. in Economics, Fordham University, New York, USA • MBA, Southeastern University, • B.A. (Honor) in Political Science, Chulalongkorn University Working Experience • Chairman of the Audit Committee and Director,

Bangchak Petroleum Co., Ltd • Board of director, Bank of Agriculture & Agricultural Cooperatives • Member of the USO Fund, National Telecommunication Commission • Managing Director, BT Asset Management Co., Ltd. • Member and Secretary, Public Policy Development Office,

The Prime Minister’s Office • Member, Pridi Banomyong Institute • Board of Director, Thailand Post Co., Ltd. • Member, Family Know How Co., Ltd. • Senior Director, Research and Fund Management Office, Bank Thai Plc. • Vice President, Research and MIS, CITIBANK Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Role of Chairman Program (RCP) Class 19/2008 • Audit Committee Program (ACP) Class 11/2006 • Director Certification Program (DCP) Class 28/2003 Specific Knowledge and Expertise • Finance, Investment and Economic Research, Audit, Internal Control and Mass Media • Organizational Administration and Foundation Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

51


นายพงษ์ชัย อมตานนท์

Mr. Pongchai Amatanon

วันเดือนปีเกิด 28 มิถุนายน 2507 • อายุ 44 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประวัติการทำงาน • กรรมการบริษัท บริษัท อุตสาหกรรมน้ำไทย จำกัด • กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท เซอร์วิส จำกัด • กรรมการบริษัท บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด • กรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด • กรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด • กรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท อิเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 28 June 1964 • Age 44 Current Position Executive Director, Fort Corporation Co., Ltd. Education • B.E. in Electronics, King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang Working Experience • Board of Director, Thai Water Industry Co., Ltd. • Board of Director, Fort Smart Service Co., Ltd. • Board of Director, Fort Tracking System Co., Ltd. • Executive Director, Genius Electronic Meter Co., Ltd. • Executive Director, Genius Traffic System Co., Ltd. • Executive Director, Electronics Sources Co., Ltd. Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) Class 30/2004 Specific Knowledge and Expertise • Information Technology and Communication Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา

52 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Independent Director/ Member of the Nomination Committee


นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

Mr. Somboon Muangklam

วันเดือนปีเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2495 • อายุ 56 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานอัยการสูงสุด ประวัติการศึกษา • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงาน • อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี- ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • การบังคับคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย • สัญญาทุกชนิด ตอบข้อหารือในข้อกฎหมาย การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 25 February 1952 • Age 56 Current Position Executive Director, Office of Contract

and Legal Advice the Attorney General Education • Barrister-at-Law, Thai Bar Association • LL.B., Ramkhamhaeng University Working Experience • Expert Public Prosecutor, Office of Contract & Legal Service,

Office of the Attorney General Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) -None- Specific Knowledge and Expertise • Civil Law and Bankruptcy Law • Contracts and Legal Counsel Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการอิสระ

Independent Director

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

53


นายนฤนารท พระปัญญา

Mr. Narunart Prapanya

วันเดือนปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2494 • อายุ 57 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ ประวัติการศึกษา • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสื่อสารมวลชน

Macalester College St. Paul, Minnesota, U.S.A. • ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • ผู้อำนวยการผลิตข่าวประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักข่าวโทรทัศน์ ซี.เอ็น.เอ็น การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 109/2008 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ด้านการสื่อสารมวลชน การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 27 February 1951 • Age 57 Current Position Independent Scholar Education • Certificate, Mass Communication,

Macalester College, St. Paul, Minnesota, USA • B.A. in Sociology and Anthropology, Thammasat University Working Experience • News Producer, CNN International, Thailand and Southeast Asia Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 109/2008 • Audit Committee Program (ACP) Class 23/2008 Specific Knowledge and Expertise • Mass Communication Shareholder Status (As of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

54 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Independent Director/Member of the Audit Committee


นายประสาน หวังรัตนปราณี

Mr. Prasan Wangrattanapranee

วันเดือนปีเกิด 16 พฤศจิกายน 2495 • อายุ 56 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษ ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรกระทรวงยุติธรรม หลักสูตรอนุญาโตตุลาการ • วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง • MINI MBA ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • รองประธาน บริษัท สำนักงานกฎหมายนานาชาติ จำกัด • รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 19/2008 • หลักสูตร Board and Director Performance Evaluation ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ • กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ การจัดองค์กรภาครัฐ การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 16 November 1952 • Age 56 Current Position Honorable Lecturer Education • MPA, National Institute of Development Administration (NIDA) • LL.B., Thammasat University • Certificate, Arbitration Course, Ministry of Justice • Senior Executive Course, Institute of Administration Development • MINI MBA, Accounting, Thammasat University Working Experience • Vice President, Law International Co., Ltd. • Deputy Managing Director, Thailand Privilege Card Co., Ltd. • Managing Director, Thai Long Stay Management Co., Ltd. Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 108/2008 • Role of Chairman Program (RCP) Class 19/2008 • Board of Director Performance Evaluation Specific Knowledge and Expertise • Broadcasting Law • Mass Communication Law and Public Administration Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการอิสระ

Independent Director

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

55


นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย

Mr. Pramote Chokesirikulchai

วันเดือนปีเกิด 23 เมษายน 2504 • อายุ 47 ปี ตำแหน่งงานปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการตลาด ประวัติการศึกษา • ปริญญาเอก (Special Research Program) International Trade Relations and Economics, University of Tokyo, Japan • ปริญญาโท (International Business and Relations) Sophia University, Tokyo, Japan • ปริญญาตรี เกียรตินิยม (Economics and Business Administration) Marquette University, Wisconsin, U.S.A. ประวัติการทำงาน • ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ • กรรมการนโยบายการเปลี่ยนถ่ายระบบโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลของ

ประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ • ที่ปรึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • ที่ปรึกษา Mitsui Co., Ltd, Asia’s Media Business • ที่ปรึกษา Lifewatcher Co., Ltd. Tokyo, Japan • กรรมการ การประปานครหลวง • กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด • นายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย, กระทรวงพาณิชย์ • ที่ปรึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2008 • หลักสูตร Board and Director Performance Evaluation ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด สื่อ และธุรกิจบันเทิงทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 23 April 1961 • Age 47 Current Position Marketing Advisor Education • Ph.D. (Special Research Program) in International Trade Relations and Economics, University of Tokyo, Japan • Master Degree (International Business and Relations),

Sophia University, Tokyo, Japan • Bachelor Degree (Economics and Business Administration), Marquette University, Wisconsin, USA Working Experience • Advisor, Software Industry Promotion Agency • Committee Member, Policy on Digital Conversion of Television in Thailand, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) • Advisor, Ministry of Tourism and Sports • Advisor, Mitsui Co., Asia’s Media Business • Advisor, Lifewatcher Co., Ltd. Tokyo, Japan • Board of Director, Metropolitan Waterworks Authority • Board of Director, Thailand Privilege Card Co., Ltd. • President, Thai Entertainment Industry Association, Minitry of Commerce • Advisor, Ministry of Information and Communication Technology Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 108/2008 • Role of Compensation Committee (RCC) Class 6/2008 • Board and Director Performance Evaluation Specific Knowledge and Expertise • Marketing, Media, Local and International Entertainment Advice Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

56 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Director/Member of the Remuneration Committee


นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

Mr. Arttachai Burakamkovit

วันเดือนปีเกิด 30 กันยายน 2493 • อายุ 58 ปี ตำแหน่งงานในปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ประวัติการศึกษา • M.P.A. (Budgeting), Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขาบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 29 ประวัติการทำงาน • กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน • กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ • กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย • กรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 10 ชช.)

สำนักงบประมาณ • ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจน • การจัดการงบประมาณหน่วยงานภาครัฐ • วิเคราะห์งบประมาณในเชิงความคุ้มค่า ผลผลิตที่มีต่อผลลัพธ์ • จัดระบบข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการจัดทำและ บริหารงบประมาณ • บริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ

การถือหุ้น (31/12/51) ไม่มี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 30 September 1950 • Age 58 Current Position Deputy Director, The Bureau of the Budget Education • M.P.A. (Budgeting), Pennsylvania State University, USA • Diploma, National Defense College, Class 42 • B.A. (1st Class Honor) in Political Science, Public Administration, Thammasat University • Certificate, Senior Executive Course, Class 29 Working Experience • Board of Director, Thai-German Institute • Board of Director, Gem and Jewelry Institute of Thailand • Board of Director, Iron and Steel Institute of Thailand • Board of Director, Genius Electronic Meter Co., Ltd. • Senior Advisor (Budget Analyst Level 10), The Bureau of the Budget • Director of Evaluation Office, The Bureau of the Budget Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 106/2008 Specific Knowledge and Expertise • Budget Management in Public Sectors • Profitable Budget Analysis, Effective Products • Data Management through Follow-up and Assessment on Budget Implementation and Administration • Integrated Management and Budgeting Shareholder Status (as of 31/12/08) None Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการ

Director

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

57


กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2551 The Resignation of Board of Directors on 2008

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

Mr. Wasan Paileeklee

(14 พฤษภาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2551) วันเดือนปีเกิด 23 กรกฎาคม 2502 • อายุ 49 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท (Area Studies) SOAS, มหาวิทยาลัยลอนดอน

ประเทศอังกฤษ • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ แพคเกอร์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด • ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 99/2008 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2007 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • ด้านสื่อสารมวลชน และการบริหารจัดการ ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 23 July 1959 • Age 49 Education • Master (Area Studies) SOAS, School of Oriental and African Studies, University of London • B.A. in Journalism, Thammasat University Working Experience • Managing Director, Image Packer Co., Ltd. • Managing Director, BBTV Productions Co., Ltd. • Director of News Department, ITV Plc. Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 99/2008 • Director Accreditation Program (DAP) Class 64/2007 Specific Knowledge and Expertise • Mass Media Communication and Management Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการ (8 พฤษภาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2551) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Director (8 May 2007-14 December 2008) President (14 May 2007-14 December 2008)

นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์

Mr. Charnchai Soontharamat

วันเดือนปีเกิด 10 เมษายน 2490 • อายุ 61 ปี ประวัติการศึกษา • Master of Public Administration Middle Tennessee State University • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี- ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • ด้านการปกครอง ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 10 April 1947 • Age 61 Education • Master of Public Administration, Middle Tennessee State University • Bachelor of Arts in Political Science, Thammasat University Working Experience • Director-General, the Department of Provincial Administration • Member of the National Legislative Assembly • Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Interior Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) -None- Specific Knowledge and Expertise • Administration Illegal Record in Past 10 years None

ประธานกรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551)

58 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Chairman (Resigned on 8 February 2008)


นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร

Mr. Pongsak Payakvichien

วันเดือนปีเกิด 28 มกราคม 2488 • อายุ 63 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท วิชาการหนังสือพิมพ์

University of Wisconsin (Madison) U.S.A. • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน - รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 93/2007 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 37/2007 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • เป็นนักหนังสือพิมพ์มา 45 ปี ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 28 January 1945 • Age 63 Education • Doctoral Honorary Degree in Journalism and Mass Communication, Thammasat University • Master of Arts in Journalism, University of Wisconsin (Madison), U.S.A. • Bachelor of Arts in Journalism, Thammasat University Working Experience • Acting President, MCOT Plc. • Board of Director, Matichon Plc. Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 93/2007 • Director Accreditation Program (DAP) Class 63/2007 • Finance for Non-Finance Director (FND) Class 37/2007 Specific Knowledge and Expertise • Journalist Illegal Record in Past 10 years None

รองประธานกรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551)

Vice Chairman (Resigned on 8 February 2008)

นางสาวรสนา โตสิตระกูล

Miss Rosana Tositrakul

วันเดือนปีเกิด 27 กันยายน 2496 • อายุ 55 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • สมาชิกวุฒิสภา • เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย • กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโกมลคีมทอง การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 39/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • นักเขียน นักแปล ผู้บรรยายและอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

การทุจริตคอรัปชั่น • การประชาสัมพันธ์ การประสานเครือข่ายประชาชน การทำงานเคลื่อนไหว ภาคประชาสังคม ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 27 September 1953 • Age 55 Education • Bachelor of Arts, Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University Working Experience • Senator • Secretary-general of Thai Holistic Health Foundation (THAIHOF) • Managing Director of Komol Keemthong Foundation Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Finance for Non-Finance Director (FND) Class 39/2008 Specific Knowledge and Expertise • Author, Translator and lecturer in the issue of anti-corruption Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551)

Independent Director (Resigned on 3 March 2008)

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

59


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน

Mr. Sanguan Tiyapaiboonsin

วันเดือนปีเกิด 15 มีนาคม 2490 • อายุ 61 ปี ประวัติการศึกษา • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด • รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด • หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Understanding the fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 13/2008 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 62/2007 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายปกครอง ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 15 March 1947 • Age 61 Education • National Defense College • Barrister at law (Thai Bar) • LL.B. (Thammasat University) Working Experience • Senior Attorney • Deputy Attorney General • Inspector-General Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Understanding the fundamental of Financial Statement (UFS)

Class 13/2008 • Directors Accreditation Program (DAP) Class 62/2007 Specific Knowledge and Expertise • Civil and commercial law, administrative law Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551)

นางวิลาสินี อดุลยานนท์

กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551)

วันเดือนปีเกิด 26 สิงหาคม 2507 • อายุ 44 ปี ประวัติการศึกษา • Ph.D. in Women’s Studies and Cultural Studies,

University of Kent at Canterbury, U.K. • M.A. in Women Studies, University of Kent at Canterbury, U.K. • ปริญญาโทสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรีหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน • ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) • รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 70/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • ด้านวางแผนการสือ่ สาร, นโยบายองค์กรสือ่ , ปฏิรปู สือ่ , สือ่ สารการตลาดเพือ่ สังคม ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

60 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Independent Director (Resigned on 11 April 2008)

Mrs. Wilasinee Adulyanon

Independent Director (Resigned on 20 May 2008)

Date of Birth 26 August 1964 • Age 44 Education • Doctor of Philosophy in Women Studies and Cultural Studies, University of Kent at Canterbury, UK • Master of Arts in Women Studies, University of Kent at Canterbury, U.K. • Master of Arts in Mass Communication, Chulalongkorn University • Bachelor of Arts in Journalism, Chulalongkorn University Working Experience • Director, Advocacy and Social Marketing Sector,

Thai Health Promotion Foundation • Deputy Dean, Research and International Affairs,

Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University • Lecturer, Journalism Department, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) Class 70/2008 Specific Knowledge and Expertise • Management, strategy, academics Illegal Record in Past 10 years None


กรรมการที่ครบวาระในปี 2551 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551) The Board of Directors who retire by rotation (The 2008 AGM on 24 April 2008)

นายจุลยุทธ หิรัณยวสิต

Mr. Chulayuth Hirunyavasit

วันเดือนปีเกิด 21 มีนาคม 2491 • อายุ 60 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 40) • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 9) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 15) สำนักงาน ก.พ.

Date of Birth 21 March 1948 • Age 60 Education • M.A. (Public Admin.), Kasetsart University • Certificate for National Defense College of Thailand (Class 40) • LL.B., Faculty of Law, Thammasat University • Certificate for Public Law (Class 9), Thammasat University • Certificate for Senior Executive Officer (Class 15), Office of Civil Service Commission Working Experience • Director of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives • Permanent Secretary, Office of the Prime Minister • Deputy Permanent Secretary, Office of the Prime Minister Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 111/2008 Specific Knowledge and Expertise • Drafting, proposing, and applying laws, both public and private laws • Public administration Illegal Record in Past 10 years None

รองประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 111/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • การร่าง การนำเสนอ และการปรับใช้กฎหมายทั้งในส่วนกฎหมายมหาชน และเอกชน • การบริหารจัดการภาครัฐ • การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ • การปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารงานภาครัฐ ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Vice Chairman

นางพรพิมล จุรุพันธุ์

Mrs. Pornpimol Juruphan

วันเดือนปีเกิด 16 เมษายน 2490 • อายุ 61 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน • ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง • รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • ด้านบัญชีและการเงิน ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 16 April 1947 • Age 61 Education • M.A. Public Administration, NIDA • B.A., Accounting, Thammasat University Working Experience • Advisor of State Enterprise Development,

State Enterprise Policy Office, Finance Ministry • Deputy Director General, State Enterprise Policy Office, Finance Ministry • State Enterprise Development Director, State Enterprise Policy Office, Finance Ministry Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Certification Program (DCP) Class 65/2005 • Director Accreditation Program (DAP) Class 29/2004 Specific Knowledge and Expertise • Specialist in the Accounting and Finance Area Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการ

Director

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

61


นายสหัส ตรีทิพยบุตร

Mr.Sahas Treetipbut

วันเดือนปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2490 • อายุ 61 ปี ประวัติการศึกษา • Master of Science (Computer and Information Sciences),

Syracuse University, New York, USA • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Advanced Management Program For Overseas Bankers,

The Wharton School, University of Pennsylvania, USA • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 12 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประวัติการทำงาน • รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบริหารทุนไทย จำกัด • นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานด้าน การตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

Date of Birth 27 November 1947 • Age 61 Education • Master of Science (Computer and Information Sciences),

Syracuse University, New York, USA • Bachelor of Business Administration, Chulalongkorn University • Advanced Management Program for Overseas Bankers,

The Wharton School, University of Pennsylvania, USA • Diploma, National Defense College - Class 12

กรรมการอิสระ

Independent Director

Working Experience • Senior Executive Vice President, Krung Thai Bank Plc. • President, Thai Capital Management Co.,Ltd. (1995-1999) • Chairman, Faculty of Commerce and Accountancy of Chulalongkorn University Association (2000-2003) Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Specific Knowledge and Expertise • Specialist in the information technology, management in marketing and finance monetary product. Illegal Record in Past 10 years None

นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล

Mr.Sudhiporn Patumtaewapibal

วันเดือนปีเกิด 27 กรกฎาคม 2494 • อายุ 57 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี่-โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูร-ี่ โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ที่ปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีโอเปอเรชั่น จำกัด รับผิดชอบดำเนินการโครงการ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

Date of Birth 27 July 1951 • Age 57 Education • Ph.D. (EE), University of Missouri-Columbia, USA • M.S. (EE), University of Missouri-Columbia, USA • B.Eng (EE), Chulalongkorn University Working Experience • Dean of the Graduate School of Computer Information System, Assumption University • Advisor to TOP Co.,Ltd. for Super computer for weather forecast,

Thai Meteorological Department (TMD) Training Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) Class 70/2008 • Understanding the fundamental of Financial Statement (UFS)

Class 13/2008 • Financial for Non – Finance Director Program (FND) Class 39/2008 Specific Knowledge and Expertise • Information Technology, Telecommunication Technology and Internet Illegal Record in Past 10 years None

กรรมการอิสระ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 70/2008 • หลักสูตร Understanding the fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 13/2008 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 39/2008 ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน • ด้านระบบสารสนเทศ เครือข่ายโทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

62 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

Independent Director


A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

63


คณะผู้ บ ริ ห าร Management Team

นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ Mr. Chitnarong Kunakridatikarn

นางอรัญรัตน์ อยู่คง Mrs. Aranrat Youkong นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ Mr. Sittisak Ekabhot

64 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Executive Vice President Acting President of MCOT Public Company Limited รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Executive Vice President รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Executive Vice President


นายศุทธิชัย บุนนาค Mr. Suthichai Bunnag

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ Vice President, Office of Television

นางดวงใจ มหารักขกะ Mrs. Duangchai Maharakkhaka

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย

Vice President, The Thai News Agency ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ Vice President, Office of Radio and Special Activities ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด Vice President, Office of Marketing

นายสมจิต ชินสมบูรณ์ Mr. Somchit Chinsomboon

นายเขมทัตต์ พลเดช Mr. Kematat Paladesh

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

65


นายสุระ เกนทะนะศิล Mr. Sura Gaintanasilp นายธนะชัย วงศ์ทองศรี Mr. Thanachai Wongthongsri นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ Mrs. Soontree Kaewkorn นายสุชาติ สิมากร Mr. Suchati Simakorn นางสมถวิล จรรยาวงษ์ Mrs. Somtawin Chanyawong 66 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี Vice President, Office of Engineering and Technology ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท Vice President , Office of Company Secretary ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน Vice President, Office of Accounting and Finance ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ Vice President, Office of Human Resources ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Vice President


นายจงรัก นิยมศักดิ์ Mr. Chongrak Nigomsak

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานตรวจสอบภายใน Vice President, Office of Internal Audit

นายพลชัย วินิจฉัยกุล Mr. Polchai Vinijchaikul

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย Vice President, Office of Legal Affairs

นางกมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา Mrs. Kamalasiri Itsarangkoon Na Ayudhaya

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานผู้ตรวจการ Vice President, Office of Internal - General

นางวีรวรรณ วรรุตม์ Mrs. Veerawan Vararuth

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหาร Vice President, Office of Administration

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

67


การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.อสมท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บมจ.อสมท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นนโยบายให้ บมจ.อสมท ถือปฏิบัติโดยเผยแพร่ให้พนักงาน ทุกระดับชั้นในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งจะช่วย เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของ บมจ.อสมท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้แก่

ผู้ลงทุนในระยะยาวต่อไป สิทธิของผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท หมวด 3 ว่าด้วย การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ สำคัญ ๆ ของบริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ.อสมท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บมจ.อสมท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียก ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ปี 2551 บมจ.อสมท จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 ณ ห้องเรดิสนั บอลรูม โรงแรม เรดิสัน ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2551 ณ ห้องส่ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ.อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

• การส่งหนังสือเชิญประชุม

บมจ.อสมท มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บมจ.อสมท เป็น

ผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บมจ.อสมท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วย รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุม แทน รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดง

ในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และประกาศ

ลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระ

การประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mcot.net/ir เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี เวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนมาเข้าร่วมประชุม

• การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ.อสมท อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีรถรับส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าฯ และ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น และ กำหนดจุดรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และต่อเนือ่ งจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ด้วยระบบการลงทะเบียนแบบ Barcode ของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนจัดเตรียมของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

68 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Good Corporate Governance

The Boards of Directors and the management of MCOT Plc. have an intention to promote MCOT Plc. an efficient organization by taking principles of good corporate governance and management advocated by the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Office of Securities and Exchange Commission (SEC) to be the policy of MCOT Plc. to be complied with by all levels of employees in the organization to ensure that they have good attitude toward implementing them. MCOT’s business strategy and planning also helps build up the operating efficiency and proficiency of MCOT to enhance its sustainable business growth, and add the investors’ investment value in the long run. Right of Shareholders MCOT Plc. has always recognized and valued the right of shareholders by establishing Clause 3 of the Article of Association of MCOT regarding the meetings of shareholders. Such clause contains full details and practice guidelines to ensure that the basic right of shareholders shall be protected; for example, adequate receipt of MCOT’s information, attendance in the meetings of shareholders, exercise of voting right in critical matters of MCOT, etc.

Meeting of shareholders

The Annual General Meeting of Shareholders of MCOT Plc. is normally arranged once a year within 4 months upon

the end of its accounting period. In case of any special agendas that may take effect or involve the benefits of shareholders of MCOT or involve any conditions, criteria, applicable laws to be approved by the meeting of shareholders, an Extraordinary Meeting of Shareholders will be held. In 2008, MCOT Plc. arranged the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2008 at Radisson Ballroom, Radisson Hotel, Rama IX Road, Huay Kwang, Bangkok. The Extraordinary Meeting of Shareholders of MCOT Public Company Limited, No. 1/2008 was held on 11 June 2008 at Broadcasting Room 1, MCOT Television Station Building, 63/1, Rama IX Road, Huay Kwang, Bangkok.

• Letter of Invitation

MCOT Plc. has assigned Thailand Securities Depository Co., Ltd. as the share registrar of MCOT Plc. to submit

the letter of invitation for the Annual General Meeting of Shareholders of MCOT Plc. as well as other appendices to all shareholders listed on the book of shareholders’ registration as of the book closing date of MCOT Plc. Such letter of invitation must be sent for 14 days prior to the date of each Annual General Meeting of Shareholders. The letter of invitation comprises meeting agendas, relevant documents attached to each agenda, opinions of the Board of Directors, proxy as required by

the Ministry of Commerce, a list of independent directors in case of any shareholders want to authorize one of them to attend the meeting, and a map of meeting location. The letter of invitation shall inform of documents to be declared by every shareholder on the meeting date to retain his right of attendance. The shareholders are also informed of other conditions, criteria and practice of participation. Such annual general meeting of shareholders is posted on a daily newspaper for

3 consecutive days. In addition, the shareholders may receive the information about the agendas of each meeting via MCOT’s website (www.mcot.net/ir) for 30 days prior to the meeting date to allow the shareholders to have adequate time to study all related information before the meeting.

• Undertaking of meetings of shareholders

MCOT Plc. facilitates all shareholders on the meeting date by providing some shuttle buses from sky train stations to the meeting place. Some MCOT officers also stand by there to facilitate and ensure the security for all shareholders.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

69


ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ

ของบริษัทฯ โดย บมจ.อสมท ได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่ลงคะแนนในห้องประชุมรวมกับที่ได้ลงคะแนนไว้

ล่วงหน้าทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม โดยจัดแยก การลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ตามลำดับ ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงและเหมาะสม

รวมทั้งการชี้แจงและตอบข้อซักถามของกรรมการหรือผู้บริหารอย่างชัดเจน ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละ ระเบียบวาระ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 ณ ห้องเรดิสัน บอลรูม โรงแรมเรดิสัน มีกรรมการ เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน สำหรับกรรมการ 10 ท่านที่มิได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจราชการด่วน 4 ท่าน ส่วน 1 ท่าน

พ้นจากการเป็นกรรมการเนื่องจากอายุครบ 65 ปี และกรรมการอีก 5 ท่าน ลาออกจากการเป็นกรรมการ และในการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีร่วมชี้แจงรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตอบ

ข้อซักถามในประเด็นของกฎหมายและเป็นคนกลางในการตรวจสอบและลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านจะทราบ แนวทางการปฏิบัติตน กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอออกนอก

ห้องประชุมในวาระนั้น ๆ บมจ.อสมท บันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงาน ดังกล่าวและแถบวิดีทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mcot.net/ir ด้วย การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และเน้นให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเสมอภาคกัน โดยการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของ บริษัท ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบ ดูแลให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ กรรมการอิสระของ บมจ.อสมท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง ที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อประมวลผล คะแนนรวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

70 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


The registration desks are set appropriately and adequately, and the shareholders are allowed to register in advance for 3 hours before the meeting time and up to the end of that meeting. The registration is based on the barcode system provided by Thailand Securities Depository Company Limited. Some souvenirs and suitable banquets are also arranged for all shareholders. Before the meeting, the Chairman of the Board of Directors shall notify the shareholders how ballots are cast and counted as clearly indicated in the Article of Association of MCOT Plc. For each agenda, MCOT keeps its count of shareholders who are present at the meeting and those casting their votes in advance on every agenda and shows

the ballot-counting summary throughout the process in the meeting. To protect the right of shareholders, balloting for each agenda is separated clearly. The Chairman of the Board of Directors must allocate the suitable time for the meeting. The Chairman shall conduct each meeting appropriately and transparently in accordance with the agendas notified in the letter of invitation, and no agenda shall be added without prior notice to all shareholders. During the meeting, the shareholders are allowed to share opinions and expression of vies and queries before each ballot round and meeting resolution on each agenda. The meeting gives shareholders who show up late a chance to vote on agenda items still under deliberation. The 2008 Annual General Meeting of Shareholders was held on 24 April 2008 at Radisson Ballroom, Radisson Hotel, which was attended by 3 directors of MCOT Plc. Another 10 directors were absent at the meeting because 4 out of them were stuck by urgent affairs; one retired from the board member since he attained the years of 65; and another

5 directors resigned from the directorship. In the Extraordinary Meeting of Shareholders of MCOT Plc. No. 1/2008 held on

11 June 2008, it was attended by 7 directors of MCOT Plc. Each director held position in specific committees as well as top management and auditor also attended the meeting to explain about meeting agendas and to answer the shareholders’ questions (if any). The legal advisor is also invited to the meeting to clarify legal issues and to act as the intermediary for any checking and voting. Each director of MCOT Plc. is also informed of practice guideline in case that he/she is a stakeholder or has a conflict of interest in any agenda, that is, that director must inform the Meeting of such before staying outside the meeting and abstaining from voting to that agenda. MCOT Plc. takes the minutes of each meeting of shareholders cautiously, precisely and completely before submitting them to the Stock Exchange of Thailand (SET), and the Securities Exchange Commission (SEC) within 14 days after the meeting date. Such minutes of meeting and video record of such event are also posted in MCOT website (www.mcot.net/ir). Equitable Treatment to Shareholders MCOT Plc. has always valued and respected the rights of shareholders. Every shareholder is treated fairly and equitably. MCOT has assigned Thailand Securities Depository Co., Ltd. to be MCOT’s share registrar to provide the service relating to the shareholders’ documents of right. MCOT also empowers the Office of Company Secretary to provide the service to shareholders and general people. In each meeting of shareholders, if any shareholders are not available to be present at the meeting, they may assign any person or MCOT’s independent director to attend and vote on behalf of themselves in the meeting. In the 2008 Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April 2008, the Board of Directors assigned Mrs. Wilasinee Adulyanon, who was an independent director, to be proposed by MCOT as the shareholders’ proxy. In the Extraordinary Meeting of Shareholders

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

71


ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อ ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 ต่อไป สำหรับนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่เป็น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น ประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานความขัดแย้งดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการจะแจ้งต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเพือ่ ขอความร่วมมือกรรมการ

ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับระเบียบวาระใด ให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับ ตำแหน่ง ภายใน 30 วัน และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรใน

ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ โดย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บมจ.อสมท ได้ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและ

เที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทร่วม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อุดหนุน สินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ ผู้ผลิตรายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวม คณะกรรมการฯ ได้เน้นให้คณะผู้บริหารติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการประสาน ความร่วมมือและรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการแจ้งเบาะแส โดยผ่านทางจดหมาย ทางโทรศัพท์หมายเลข (66) 0 2201 6000 ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net และทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th ซึ่งเป็น

หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและคำถามต่าง ๆ ฝ่ายอำนวยการจะรวบรวมและส่งเรื่องต่อให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และให้ทุกหน่วยงานแจ้งผลการดำเนินการกลับมาภายใน 30 วัน และรายงานกรรมการ

ผูอ้ ำนวยการใหญ่เพื่อทราบต่อไป การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประชาชนทั่วไป ทั้งในด้านของ

ความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทมีสำนักงานเลขานุการ บริษัท ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและตอบ

ข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

72 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


of MCOT Plc. No. 1/2008 held on 11 June 2008, the Board of Directors assigned Mr. Anusorn Tamajai, who was an Chairman of the Audit Committee, as the proxy. MCOT encourages shareholders to use ballots. The ballot tickets are provided for each significant agenda, which allow shareholders to cast the votes as they deems appropriate. The ballot tickets will be collected at the meeting and then added up the pre-cast votes before announcing the resolution of the meeting. The Board of Directors accepted a proposal submitted by minor shareholders in the 2008 Annual General Meeting of Shareholders that minority shareholders should have the right of proposing the meeting agenda and nominating certain persons for the company directors in accordance with the principle of good governance. This regulation and process would be stated in writing in the 2009 Annual General Meeting of Shareholders. Regarding the policy of conflicts of interest, MCOT Plc. prepares a standard form of conflict of interest disclosure.

MCOT Plc. also established the regulation and practice guideline of reporting conflicts of interest on the yearly basis.

The Office of Internal Audit has been assigned to report such conflicts of interest to the Audit Committee and the Board of Directors. The Chairman of the Board shall ask the cooperation from any directors with conflicts of interest or interest in any agendas to abstain from voting or give their opinions. The directors, executives as well as their spouses and children not attaining majority must report, within 30 days, their holding of MCOT stocks when first appointed to the position. Every transaction regarding the purchase or sale of stocks must also be reported within 3 business days to the Securities Exchange Commission in accordance with provisions set forth in the Securities and Exchange Act B.E. 2535. For fairness of shareholders, MCOT places the guideline of confidential information retention and also defines in writing the prevention of insider trading as part of good governance practice. MCOT Plc. prevents the unlawful use of information by strictly requiring all MCOT’s directors, management and employees to comply with this regulation. Roles of Stakeholders The Company has recognized responsibilities and fair treatment to each of its stakeholders based on integrity and equality. Besides, rights of all groups of stakeholders have always been taken account, whether internal stakeholders consisting of staff and management of the Company and its subsidiary or external stakeholders comprising program producers, audiences, listeners, goods and service supporters, program sponsors, program organizers, business alliances, creditors or debtors, business competitors, government entities and other relevant agencies and the whole society.

The Board of Directors emphasizes that the Company’s executives communicates with all groups of stakeholders to share the information with each other and to receive requests, opinions and advice of those stakeholders for further good cooperation and sustainable relationship. All groups of stakeholders have alternative communication channels, e.g. email, telephone number at (66) 0 2201 6000, the Company’s website at www.mcot.net, and the website of the Office of Permanent Secretary, the Prime Minister’s Office at www.opm.go.th, which is the supervision agency of MCOT Plc. All claims, comments and questions would be compiled by Administration Department and sent to related departments for further actions, remedies and improvement. All departments must report the action outcome within 30 days and further report to the President.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

73


สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ได้นำเสนอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ www.mcot.net/ir ซึ่งนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับประโยชน์มากที่สุด ประกอบด้วยข้อมูล สำคัญ อาทิ • คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร • โครงสร้างองค์กร • รายงานประจำปี • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง • คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) • ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่นำเสนอต่อนักวิเคราะห์การลงทุน • สารสนเทศที่ บมจ.อสมท แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ผลการดำเนินงานด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ทั้งนี้ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชี คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผย รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน บริษัทฯ ได้ เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 ปี 2551 บมจ.อสมท นำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน นักลงทุน และสื่อมวลชน รวมทั้งผู้สนใจอย่าง สม่ำเสมอ ในรูปของการจัด Analyst Briefing จำนวน 5 ครั้ง, Roadshow ในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 2 ครั้ง และ Conference Call รวมทั้งการทำนัดหมาย (Company Visit) ระหว่างนักวิเคราะห์การลงทุน และนักลงทุนกับผู้บริหาร บมจ.อสมท จำนวน 32 ครั้ง การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทาง E-mail และโทรศัพท์ 4-5 ครั้งต่อวัน โดยมีสำนักงาน เลขานุการบริษัท ประกอบด้วย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้สนใจ โทรศัพท์หมายเลข (66) 0 2201 6388 และ (66) 0 2201 6454 หรือ

E-mail Address : ir@mcot.net ฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ดูแลรับเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข (66) 0 2201 6210 และ (66) 0 2201 6151 หรื อ E-mail Address : companysecretary@mcot.net และฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ กร

ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งให้บริการตอบคำถาม

และอำนวยความสะดวกให้ กั บ สื่ อ มวลชน โทรศั พ ท์ ห มายเลข (66) 0 2201 6252 และ (66) 0 2201 6253 หรื อ

E-mail Address : pr@mcot.net

74 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Information Disclosure and Transparency Information disclosure is a vital principle of good governance. MCOT values information disclosure to its shareholders, local and international investors, the SET and general people, in terms of information accuracy, adequacy, timeliness and equitability to all related groups. MCOT’s Office of Company Secretary, comprising Investor Relations Department, Company Secretary Department, and Corporate Communications Department, is regularly assigned to provide information and address inquiries from persons interested in monitoring MCOT data. The Company has a clear procedure for information disclosure to the SET under common and urgent circumstances to ensure that all regulations and obligations of related laws are followed. The important information of MCOT Plc. has been presented through the SET, media or other publishing houses or

the Company’s website at www.mcot.net/ir. Such information is presented in Thai and English, and is updated always to enable any interested persons to approach it timely and conveniently. The critical information consists of: • The Board of Directors and Management • Organizational Structure • Annual Reports • Annual Information Disclosure Report (Form 56-1) • Good Governance • Internal Control and Risk Management • Management Discussion and Analysis of Financial Statements (MD&A) • Quarterly Operating Results presented to investment analysts • Information submitted by MCOT Plc. to the Stock Exchange of Thailand • Financial and Non-financial Operating Results The disclosure of financial information, especially financial statements, was reviewed and audited by the auditor of MCOT Plc. or the Office of the General Auditor of Thailand to ensure that they were essentially accurate and appropriate under generally accepted accounting principles. Such reviewed/audited financial statements must be approved and endorsed by the Audit Committee/ the Board of Directors before disclosure to shareholders. The Board of Directors also discloses its responsibility report for those endorsed financial statements in the Company’s annual report. With regard to the disclosure of non-financial information, MCOT has disclosed connected transactions, management analysis, risk management information, and a corporate governance report in the annual report and Form 56-1. In 2008, MCOT Plc. has regularly presented the operating results to investment analysts, general investors and mass media, as well as other interested persons in form of 5 analyst briefings, 2 local roadshows and 2 international roadshows, conference calls, and 32 company visits between investment analysts or general investors and the management of

MCOT Plc. also provided some information and answered related questions via e-mail and 4-5 telephone calls a day.

The Office of Company Secretary by the Investor Relations Department is in charge of publicizing useful information to shareholders, investors, investment analysts and other interested persons via the telephone numbers at (66) 0 2201 6388 and (66) 0 2201 6454 or at E-mail Address: ir@mcot.net. Company Secretary Department is also responsible for disclosing the company information to the Stock Exchange of Thailand (SET), receiving petitions filed by the shareholders, and taking care of activities performed by the Board of Directors via the telephone numbers at (66) 0 2201 6210 and (66) 0 2201 6151 or at E-mail Address: companysecretary@mcot.net. In the meantime, the Corporate Communications Department is in charge

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

75


ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

• องค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน เป็นกรรมการอิสระ 8 คน โดยมีความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย การศึกษาและสังคม ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหาร จัดการ และกลุ่มงานสนับสนุน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ • คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง 1. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ* ประธานกรรมการ 11 มิถุนายน 2551

(แทน นางสาวรสนา โตสิตระกูล) 2. นายนัที เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 24 เมษายน 2551

(แทนนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต) 3. นายธงทอง จันทรางศุ* รองประธานกรรมการ คนที่ 2 11 มิถุนายน 2551

(แทนนายประกิจ ประจนปัจจนึก) 4. นายวิทยาธร ท่อแก้ว* กรรมการ 26 เมษายน 2550 5. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 24 เมษายน 2551

(แทนนางพรพิมล จุรุพันธุ์) 6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ* กรรมการ 24 เมษายน 2551

(แทนนายสหัส ตรีทิพยบุตร) 7. นายพงษ์ชัย อมตานนท์* กรรมการ 24 เมษายน 2551

(แทนนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล) 8. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ* กรรมการ 13 พฤษภาคม 2551

(แทนนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน) 9. นายนฤนารท พระปัญญา* กรรมการ 11 มิถุนายน 2551

(แทนนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร) 10. นายประสาน หวังรัตนปราณี* กรรมการ 11 มิถุนายน 2551

(แทนนายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์) 11. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย กรรมการ 11 มิถุนายน 2551

(แทนนายบุญปลูก ชายเกตุ) 12. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท กรรมการ 23 กันยายน 2551

(แทนนางวิลาสินี อดุลยานนท์) 13. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 8 พฤษภาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2551 * กรรมการอิสระ

76 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


of disseminating various operating activities and projects undertaken by MCOT Plc., answering relevant questions, and facilitated the mass media via telephone numbers at (66) 0 2201 6252 and (66) 0 2201 6253 or at E-mail Address: pr@mcot.net. Responsibilities of the Board

Structure of the Board

• Composition The Board of Directors consists of 13 directors with knowledge and skills in mass media, accounting and finance, law, education and society, business and marketing, information technology, management and supporting working groups. All directors are also considered as qualified persons required by the Act on Standard Qualification of Committee Members and Officials of State Enterprise, B.E. 2518 (A.D. 1975), laws on public limited company, laws on securities and stock exchange, and the regulation of MCOT Plc. as detailed below: • The Board of Directors and President Name Position Date 1. Mr.Charupong Ruangsuwan* Chairman 11 June 2008

(Replacing Ms.Rosana Tositrakul) 2. Mr. Nattee Premrasamee First Vice Chairman 24 April 2008

(Replacing Mr.Chulayuth Hirunyavasit) 3.Mr.Tongthong Chandransu* Second Vice Chairman 11 June 2008

(Replacing Mr. Prakit Prachonpachanuk) 4. Mr. Wittayatorn Tokeaw* Director 26 April 2007 5. Mrs. Danucha Yindeepit Director 24 April 2008

(Replacing Mrs. Pornpimol Jaruphan) 6. Mr. Anusorn Tamajai* Director 24 April 2008

(Replacing Mr.Sahas Treetipbut) 7. Mr. Pongchai Amatanon * Director 24 April 2008

(Replacing Mr.Sudhiporn Patumtaewapibal) 8. Mr. Somboon Muangklam* Director 13 May 2008

(Replacing Mr. Sanguan Tiyapaiboonsin) 9. Mr. Narunart Prapanya* Director 11 June 2008

(Replacing Mr. Pongsak Payakvichien) 10.Mr.Prasan Wangrattanapranee* Director 11 June 2008

(Replacing Mr. Charnchai Soontharamut) 11.Mr.Pramote Chokesirikulchai Director 11 June 2008

(Replacing Mr. Boonplook Chaiket) 12. Mr.Arttachai Burakamkovit Director 23 September 2008

(Replacing Mrs.Wilasinee Adulyanon) 13. Mr.Wasan Paileeklee Director and President 8 May 2007 - 14 December 2008 * Independent Director

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

77


• กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2551 รายชื่อกรรมการ วันที่ได้รับตำแหน่ง 1. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 3. นางสาวรสนา โตสิตระกูล* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 4. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 5. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 6. นางพรพิมล จุรุพันธุ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 7. นายสหัส ตรีทิพยบุตร* ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 8. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล* ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 9. นางวิลาสินี อดุลยานนท์* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 10. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 * กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีก่อนดำรง ตำแหน่ง 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทร่วม 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา ทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการ ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรม ปกติ รายการเช่า / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 7. เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

78 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


• The Resignation of Directors in Year 2008

Name 1. Mr. Charnchai Soontharamut* 2. Mr. Pongsak Payakvichien* 3. Ms.Rosana Tositrakul* 4. Mr. Sanguan Tiyapaiboonsin* 5. Mr.Chulayuth Hirunyavasit 6. Mrs. Pornpimol Jaruphan 7. Mr.Sahas Treetipbut* 8. Mr.Sudhiporn Patumtaewapibal* 9. Mrs.Wilasinee Adulyanon* 10. Mr. Wasan Paileeklee

Date Resigned on 8 February 2008 Resigned on 8 February 2008 Resigned on 3 March 2008 Resigned on 11 April 2008 Retired on 24 April 2008 Retired on 24 April 2008 Retired on 24 April 2008 Retired on 24 April 2008 Resigned on 20 May 2008 Resigned on 15 December 2008

* Independent Director

An independent director means a director engaging independence of expressing his/her opinions and having certain qualifications of holding the directorship, which are relevant to the criteria set out by the Securities Exchange Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET) as described below. 1. Holding not more than 1% of all voting shares of the Company, its subsidiary, affiliated company, or juristic person that may cause any conflict of interest. Such holding of shares includes the shares held by related persons in accordance with Section 258 of the Securities Exchange of Thailand Act; 2. During 2 years before being appointed as director, not being involved in the management or being engaged as an officer, employee or consultant regularly receiving the salary payments, or being empowered to control the Company, its subsidiary, associated company, subsidiary at the same rank, or juristic person that may have a conflict of interest; 3. No consanguinity or official registration as father, mother, spouse, brother or sister and child as well as child’s spouse of any management, major shareholder, authorized person or person nominated to be an executive or authorized person in the Company or its associated company; 4. No business relationship with the Company like provision of other professional services, e.g. legal advisor, financial advisor, asset appraiser, etc. under any transaction value and all types of business transactions such as common transactions, real estate rent and granting for rent, transactions on assets/services, and transactions on grating or receiving financial assistance; 5. Not a director appointed to be a representative of the Company’s director, major shareholder or shareholder who is related to any major shareholder of the Company; 6. No other incompetent characteristics to share independent opinions; and 7. Being the director with the qualifications stated in Clause 1-6 above who may be assigned by the Board of Directors to make decision on operating the business of the Company, its subsidiary, associated company, subsidiary at the same rank or juristic person that may have a conflict of interest. The decision-making may be in form of collective decision.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

79


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการ บริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน 2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น อัตราส่วน ซึ่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวต้องออกตามวาระ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการสามารถทำได้โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษัท ซึ่งการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับแต่ วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท คณะกรรมการมี อ ำนาจและหน้ า ที่ ใ นการดำเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

80 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Authorized Directors who shall sign on behalf of the Company

The authorized director who shall sign on behalf of the Company is either the President or any two other authorized directors jointly sign their names together with the Company’s seal affixed.

Composition and Appointment of the Board

Under the Company’s Articles of Association, the composition, nomination, appointment, removal or vacation from MCOT Board directorship are summarized below: 1. The Board of Directors shall consist of no less than five (5), but not exceeding fifteen (15) directors elected by the Shareholders’ Meeting, with at least three (3) audit directors. Not less than half (1/2) of the total directors shall have domiciles in the Kingdom of Thailand, and all directors shall be legally qualified and shall not possess any characteristics prohibited by law. At least one (1) director shall be knowledgeable in accounting and finance. 2. The election of directors by the Shareholders’ Meeting shall be in compliance with the following rules and procedures: (1) A shareholder shall have a number of votes equaling to the number of shares he or she holds. (2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has under (1) to elect one or several persons as director or directors. However, the shareholder may not allot his votes to any person in any number. (3) The candidates shall be ranked in order of descending from the highest number of votes received to the lowest and shall be elected as directors up to the number of directors the Company shall have or elect at that meeting. In case that the elected persons in subsequent order have equal votes but they exceed the number of directors required to have or to be elected at the meeting, the Chairman of the meeting shall exercise his one (1) vote as a casting vote. 3. In every ordinary annual meeting of the Company, one-third of the Company’s directors shall resign on rotation. Should the number of directors to be resigned on rotation not be divisible by three, a number of directors closest to one-third (1/3) of all directors shall resign in the first year. In the second year of the registration of the Company, directors shall draw a lottery to decide who shall resign from the directorship. On the third and subsequent years, the longest-serving directors shall resign. Directors who resign on rotation may be resume the positions. 4. A resolution for any director to resign prior to the expiration of his/her term requires at least three-fourths of shareholders attending the meeting and having voting rights and shares, when combined, not less than half (1/2) of the number of shares held by shareholders that attend the meeting and have voting rights. 5. A director may resign from his/her office by submitting a resignation letter to the Company. Such resignation shall become effective upon the date the letter arrives the Company. 6. In case of vacancy in the Board of Directors’ position for reasons other than the retirement by rotation, the Board of Directors may elect a person who has qualifications and possesses no prohibited characteristics prescribed by the Company’s Articles of Association to replace the vacancy at the following Board of Directors meeting unless the remaining term of that director is less than two (2) months.

Scope of Authority and Duties of the Board of Directors

Under the Company’s Articles of Association, the Board of Directors shall have the authority and duties to carry on the Company’s business pursuant to relevant laws, the Company’s objectives, Articles of Association, and resolutions of

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

81


ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ

เลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาจากการสรรหา ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย • คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย เป็นกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้กำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนในคำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะโดยสมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ปัจจุบัน บมจ.อสมท มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการ

ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้งเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บมจ.อสมท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 2. นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บมจ.อสมท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 3. นายนฤนารท พระปัญญา กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บมจ.อสมท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ

ครบวาระการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 24 เมษายน 2551 5. นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการ

ลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ

ครบวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 7. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานตรวจสอบภายใน เลขานุการ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ 1. นางวิมล รอดเพ็ชร ที่ปรึกษา 2. นางเรวดี ตั้งวงษ์เจริญ ที่ปรึกษา 82 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Shareholders’ Meetings with integrity, ethics, and morale, and prudence for the best benefits of the Company and its shareholders. The Board of Directors shall elect one director as Chairman of the Board. In case that the Board considers that it is appropriate to elect one director or several directors as Vice Chairman, a director shall be nominated as the President on the nomination procedure stipulated by relevant laws and regulations.

Connected Transactions or Acquisition/Disposal of the Company’s Assets

In case that the Company or its subsidiary enters into any connected transaction or a transaction in relation to the acquisition or disposal of assets possessed by the Company or its subsidiary as per the definition specified by the Announcement of the Stock Exchange of Thailand applicable with connected transactions or the acquisition or disposal of assets of a listed company as the case may be, the Company shall comply with rules and procedures set forth in such announcement. 1. The Audit Committee 1. Mr. Anusorn Tamajai Chairman

expertise in accounting and finance

Appointed as the Chairman of the Audit Committee in

accordance with the Meeting of the Board of Directors,

No. 9/2008 held on 30 June 2008. 2. Mr. Wittayatorn Tokeaw Member

Appointed as Member of the Audit Committee in

accordance with the Meeting of the Board of Directors,

No. 9/2008 held on 30 June 2008. 3. Mr. Narunart Prapanya Member

Appointed as Member of the Audit Committee in

accordance with the Meeting of the Board of Directors,

No. 9/2008 held on 30 June 2008. 4. Mr. Sahas Treetipbut Member

Retiring according to the expiration of term on 24 April 2008 5. Mrs. Wilasinee Adulyanon Member

Resigned from a director of MCOT Plc. on 20 May 2008 6. Mr. Pongchai Amatanon Member

Retiring according to the expiration of term on 30 June 2008 7. Vice President, Office of Internal Audit Secretary The following persons have held office as advisors to the Audit Committee 1. Mrs. Vimon Rodpetch Advisor 2. Mrs. Rawadee Tangwongcharoen Advisor A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

83


อำนาจหน้าที่ (1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (5) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ ริหารในหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน (6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1. นายธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ 2. นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 3. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 4. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ 5. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย กรรมการ 6. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล กรรมการ

ครบวาระการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 24 เมษายน 2551 7. นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการ

ลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 8. นางอรัญรัตน์ อยู่คง เลขานุการ หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1-5 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามคำสัง่ บมจ.อสมท ที่ 82/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 อำนาจหน้าที่ (1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ บมจ.อสมท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีการ กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ บมจ.อสมท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล (2) งานอื่นที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

84 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Scope of Authority and Duties (1) To review that the Company’s financial statements are correct and sufficient. (2) To review that the Company’s internal control system, internal audit system and risk management are sufficient and effective. (3) To review that the Company’s operation conforms to the securities and exchange’s rules and regulations or any other laws relating to Company’s business. (4) To review, select, propose for approval, and propose the remuneration of the Company’s Auditor. (5) To provide opinions for the appointment, transfer, and promotion of executives of the Office of Internal Audit. (6) To review the accuracy and sufficiency of information disclosure relating to connected transactions or transactions with potential conflict of interest. (7) To prepare the corporate governance report of the Audit Committee to be disclosed in the Company’s annual report; such corporate governance report must be signed by the Chairman of the Audit Committee. (8) To perform any other duties as assigned by the Board of Directors with approval from the Audit Committee. (9) To perform any other duties as stipulated in the Company’s Articles of Association. 2. The Remuneration Committee 1. Mr. Tongthong Chandransu Chairman 2. Mr. Wittayatorn Tokeaw Member 3. Mrs. Danucha Yindeepit Member 4. Mr. Anusorn Tamajai Member 5. Mr. Pramote Chokesirikulchai Member 6. Mr. Sudhiporn Patumtaewapibal Member

Retiring according to the expiration of term on 24 April 2008 7. Mrs. Wilasinee Adulyanon Member

Resigned from a director of MCOT Plc. on 20 May 2008 8. Mrs. Aranrat Youkong Secretary Remark: No. 1-5 has appointed as member of the Remuneration Committee by the Company’s order No. 82/2551 on 30 June 2008 Scope of Authority and Duties (1) To set up remuneration rules and procedures under fair and reasonable remunerations for the Board of Directors or the President. (2) To perform other tasks specifically assigned by the Board of Directors of MCOT Plc.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

85


3. คณะกรรมการสรรหา 1. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ประธานกรรมการ

ครบวาระการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 24 เมษายน 2551 2. นายนัที เปรมรัศมี ประธานกรรมการ 3. นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 4. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 5. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ 6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ 7. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการ

ลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ

ครบวาระการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 24 เมษายน 2551 9. นางวิลาสินี อดุลยานนท์ กรรมการ

ลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.อสมท วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 10. นางอรัญรัตน์ อยู่คง เลขานุการ หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 2-6 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ตามคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 83/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 อำนาจหน้าที่ (1) กำหนดวิธีการสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส (2) ทำหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ เพือ่ เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลดังกล่าว (3) งานอื่นที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. นางดนุชา ยินดีพิธ 2. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย 3. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 4. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ทั้ง 3 ท่าน) 5. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ 6. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ 7. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด 8. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย 9. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน 10. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี 11. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ 12. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย

86 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


3. The Nomination Committee 1. Mr. Chulayuth Hirunyavasit Chairman

Retiring according to the expiration of term on 24 April 2008 2. Mr. Nattee Premrasamee Chairman 3. Mr. Wittayatorn Tokeaw Member 4. Mrs. Danucha Yindeepit Member 5. Mr. Anusorn Tamajai Member 6. Mr. Pongchai Amatanon Member 7. Mr. Pongsak Payakvichien Member

Resigned from the director of MCOT Plc. on 8 February 2008 8. Mr. Sahas Treetipbut Member

Retiring according to the expiration of term on 24 April 2008 9. Mrs. Wilasinee Adulyanon Member

Resigned from a Director of MCOT Plc. on 20 May 2008 10. Mrs. Aranrat Youkong Secretary Remark: No. 2-6 has appointed as member of the Nomination Committee by the Company’s order No. 83/2551 on 30 June 2008 Scope of Authority and Duties (1) To set up transparent and standard rules and procedure of selecting persons to be nominated the new Board of Directors or the President. (2) To select persons with appropriate qualifications to be nominated new directors of the Board or the President to be further proposed to the Shareholders’ Meeting of the Company for approval. (3) To perform other tasks specifically assigned by the Board of Directors of MCOT Plc. 4. The Risk Management Committee 1. Mrs. Danucha Yindeepit 2. Mr. Pramote Chokesirikulchai 3. The President 4. 3 Executive Vice Presidents 5. Vice President, Office of Television 6. Vice President, Office of Radio and Special Activities 7. Vice President, Office of Marketing 8. Vice President, The Thai News Agency 9. Vice President, Office of Accounting and Finance 10. Vice President, Office of Engineering and Technology 11. Vice President, Office of Human Resources

Chairman Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

87


13. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานยุทธศาสตร์และ กรรมการและเลขานุการ

บริหารความเสี่ยง 14. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ อำนาจหน้าที่ (1) พิจารณานโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ (2) สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม

ทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและ

การลงทุนในระบบที่เหมาะสม (3) นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท (4) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง รายงาน (5) ทบทวนรายงานการบริหารความเสีย่ ง กำกับดูแลประสิทธิผลการดำเนินงานทางการบริหาร เพือ่ จัดการกับความเสีย่ ง ที่ไม่สามารถยอมรับได้ (6) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ 5. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 1. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ 2. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ 4. นายศุทธิชัย บุนนาค 5. นางวีรวรรณ วรรุตม์ 6. นายวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ 7. นางดวงใจ มหารักขกะ 8. นายสุระ เกนทะนะศิล 9. นายพลชัย วินิจฉัยกุล 10. นางอรวรรณ ชูดี 11. นายเจษฎ์ณรงค์ ชมพันธุ์ 12. นายธวัช เสือโต 13. นายณัฐพงศ์ ภัทรพงศ์ 14. นายลิ้ม ศรนุวัตร 15. นายประเจิด นุ่นจุ้ย 16. นางสุจิตรา ศรีประเสริฐ 17. นายสุวิทย์ มิ่งมล 18. นางสาวฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ 19. ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์และพนักงานสัมพันธ์ 20. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์และพนักงานสัมพันธ์

88 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ประธานกรรมการ กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายนายจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการ (ฝ่ายลูกจ้าง) กรรมการและเลขานุการ (ฝ่ายนายจ้าง) ผู้ช่วยเลขานุการ


12. Vice President, Legal Affair Department 13. Vice President, Office of Corporate Strategy and Risk Management 14. Department Director, Risk Management Department

Member Member and Secretary Assistant Secretary

Scope of Authority and Duties (1) To consider the policies of risk management, risk assessment, risk management plan, and risk management manual of the Company to be proposed for the Board of Directors’ approval before being complied. (2) To support the management of top executives by setting up the risk management structure to cover the whole organization; implementing the risk strategy by establishing proper practice and investment in the system. (3) To propose reports in respect of the adequacy of system and risk controls to the Board of Directors of

MCOT Plc. (4) To centralize the monitoring of critical risks as reported by the risk management coordinator. (5) To review risk management reports and to supervise the effectiveness of management operation to manage unacceptable risks. (6) To communicate with the Audit Committee for critical risks. 5. The Labor Relation Committee 1. Mr. Somboon Muangklam Chairman 2. The President Member (Employer) 3. Mr. Sittisak Ekabhot Member (Employer) 4. Mr. Suthichai Bunnag Member (Employer) 5. Mrs. Veerawan Vararuth Member (Employer) 6. Mr. Vongvith Vicharnarong Member (Employer) 7. Mrs. Duangchai Maharakkhaka Member (Employer) 8. Mr. Sura Gaintanasilp Member (Employer) 9. Mr. Polchai Vinijchaikul Member (Employer) 10 Mrs. Orawan Choodee Member (Employee) 11. Mr. Chednarong Chompan Member (Employee) 12. Mr. Tawat Suato Member (Employee) 13. Mr. Nattapong Patrapong Member (Employee) 14. Mr. Lim Sornnuwat Member (Employee) 15. Mr. Pracherd Noonchui Member (Employee) 16. Mrs. Suchitra Sriprasert Member (Employee) 17. Mr. Suvit Mingmol Member (Employee) 18. Miss Thitirat Poonsirichaikij Member (Employee) 19. Department Director, Benefits and Employee Relations Department Member and Secretary (Employer) 20. Assistant Department Director, Benefits and Employee Relations Assistant Secretary

Department

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

89


อำนาจหน้าที่ ดำเนินการประชุมตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 6. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 1. นายนที เปรมรัศมี ประธานกรรมการ 2. นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการ 3. นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ 4. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 5. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ กรรมการ 6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ 7. นางอรัญรัตน์ อยู่คง เลขานุการ อำนาจหน้าที ่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดใน สัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 7. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 1. นายธงทอง จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการ 2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ อนุกรรมการ 3. นายประสาน หวังรัตนปราณี อนุกรรมการ 4. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อนุกรรมการ 5. พ.ต.ท. นรินทร์ คำแก่น อนุกรรมการ 6. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) อนุกรรมการ 7. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ 8. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 9. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธุรกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ อำนาจหน้าที ่ (1) กลั่นกรองงาน บมจ.อสมท ด้านกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท (2) ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท กำหนด (3) งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย 8. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี 1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานอนุกรรมการ 2. นายนฤนารท พระปัญญา อนุกรรมการ 3. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย อนุกรรมการ

90 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Scope of Authority and Duties To undertake meetings in accordance with the authority and duties stipulated in Clause 22 and 23 of the State Enterprise Labor Relations Act B.E. 2543. 6. Performance Evaluation Committee for the President 1. Mr. Nattee Premrasamee Chairman 2. Mr. Tongthong Chandransu Member 3. Mr. Wittayatorn Tokeaw Member 4. Mrs. Danucha Yindeepit Member 5. Mr. Somboon Muangklam Member 6. Mr. Pongchai Amatanon Member 7. Mrs. Aranrat Youkong Secretary Scope of Authority and Duties To evaluate the work performance of the President of MCOT Plc. subject to criteria and conditions set out in the Employment Contract for the engagement in the position of the President within the determined period. 7. The Law Sub-Committee 1. Mr. Tongthong Chandransu Chairman 2. Mr. Somboon Muangklam Member 3. Mr. Prasan Wangrattanapranee Member 4. Miss Reunwadee Suwanmongkol Member 5. Police Lieutenant Colonel Narin Kamkan Member 6. Vice President (Mr. Thanachai Wongthongsri) Member 7. Vice President, Office of Legal Affairs Member & Secretary 8. Department Director, Legal Affairs Department Assistant Secretary 9. Department Director, Corporate Legal Department Assistant Secretary Scope of Authority and Duties (1) To scrutinize legal affairs, contracts and other related affairs before submitting them to the Board of Directors of MCOT Plc. (2) To monitor all legal issues to be based on the guideline and policy placed by the Board of Directors of MCOT Plc. (3) To perform other tasks specifically assigned by the Board of Directors of MCOT Plc. 8. The Technology Sub-Committee 1. Mr. Pongchai Amatanon Chairman 2. Mr. Narunart Prapanya Member 3. Mr. Pramote Chokesirikulchai Member

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

91


4. นายประสาน หวังรัตนปราณี อนุกรรมการ 5. นายชวลิต ทิสยากร อนุกรรมการ 6. นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร อนุกรรมการ 7. นายจิรายุส วัยวุฒิ อนุกรรมการ 8. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อนุกรรมการ 9. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ) อนุกรรมการ 10. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นางอรัญรัตน์ อยู่คง) อนุกรรมการ 11. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์) อนุกรรมการ 12. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท อนุกรรมการ 13. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี อนุกรรมการและเลขานุการ 14. ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและพัฒนางานวิศวกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ 15. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ อำนาจหน้าที ่ (1) กลั่นกรองงาน บมจ.อสมท ด้านเทคโนโลยี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท (2) ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท กำหนด (3) งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย (4) ศึกษา วิเคราะห์งานและจัดทำแผนธุรกิจในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ บมจ.อสมท รวมทั้งศึกษาและจัดทำ แผนธุรกิจเรื่อง MMDS

9. คณะอนุกรรมการด้านการเงิน 1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท 2. นางดนุชา ยินดีพิธ 3. นายประสาน หวังรัตนปราณี 4. นายอิทธิวัฒน์ สงศิริ 5. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี 6. นายวิกรานต์ ศุภมงคล 7. นางสาวมัทนา เจริญศรี 8. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 9. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นางอรัญรัตน์ อยู่คง) 10. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์) 11. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด 12. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท 13. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน 14. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 15. ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

92 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ


4. Mr. Prasan Wangrattanapranee Member 5. Mr. Chavalit Tissayakorn Member 6. Mr. Chawengsak Aussawinnimitr Member 7. Mr. Jirayus Wiyawut Member 8. President Member 9. Executive Vice President (Mr. Chitnarong Kunakridatikarn) Member 10. Executive Vice President (Mrs. Aranrat Youkong) Member 11. Executive Vice President (Mr. Sittisak Ekabhot) Member 12. A Representative of MCOT State Enterprise Labor Union Member 13. Vice President, The Office of Engineering and Technology Member & Secretary 14. Department Director, Engineering Planning & Development Department Assistant Secretary 15. Department Director, Information Technology Department Assistant Secretary Scope of Authority and Duties (1) To scrutinize technological affairs and other related affairs before submitting them to the Board of Directors of MCOT Plc. (2) To monitor all technological performance to be based on the guideline and policy placed by the Board of Directors of MCOT Plc. (3) To perform other tasks specifically assigned by the Board of Directors of MCOT Plc. (4) To study, analyze and prepare the business plan regarding the development of information working system in MCOT Plc., and to study and prepare the business plan regarding MMDS. 9. The Finance Sub-Committee 1. Mr. Arttachai Burakamkovit 2. Mrs. Danucha Yindeepit 3. Mr. Prasan Wangrattanapranee 4. Mr. Ithiwat Songsiri 5. Mr. Chinawat Asawabhokee 6. Mr. Vikarn Supamongkol 7. Mr. Muttana Charoensri 8. President 9. Executive Vice President (Mrs. Aranrat Youkong) 10. Executive Vice President (Mr. Sittisak Ekabhot) 11. Vice President, the Office of Marketing 12. A Representative of MCOT State Enterprise Labor Union 13. Vice President, the Office of Accounting and Finance 14. Department Director, Accounting Department 15. Department Director, Budgeting Department

Chairman Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member & Secretary Assistant Secretary Assistant Secretary

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

93


อำนาจหน้าที ่ (1) กลั่นกรองงาน บมจ.อสมท ด้านการเงิน รายได้ รายจ่าย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท (2) ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน รายได้ รายจ่าย ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท กำหนด (3) งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

10. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 1. นายนัที เปรมรัศมี ประธานอนุกรรมการ 2. นายธงทอง จันทรางศุ อนุกรรมการ 3. นายประสาน หวังรัตนปราณี อนุกรรมการ 4. นายนฤนารท พระปัญญา อนุกรรมการ 5. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย อนุกรรมการ 6. นายพีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อนุกรรมการ 7. นายอิทธิวัฒน์ สงศิริ อนุกรรมการ 8. นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร อนุกรรมการ 9. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อนุกรรมการ 10. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ) อนุกรรมการ 11. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นางอรัญรัตน์ อยู่คง) อนุกรรมการ 12. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์) อนุกรรมการ 13. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานยุทธศาสตร์และ อนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 14. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท อนุกรรมการ 15. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ อนุกรรมการ 16. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายธนะชัย วงศ์ทองศรี) อนุกรรมการและเลขานุการ 17. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 18. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ อำนาจหน้าที ่ (1) กลั่นกรองงาน บมจ.อสมท ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการของ บมจ.อสมท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท (2) ติดตามผลการปฏิบตั งิ านด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร การบริหารงานบุคคล และการจัดการของ บมจ.อสมท ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท กำหนด (3) ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีต่อ การดำเนินงานและ

การพัฒนา บมจ.อสมท รวมทั้งแนวทางและนโยบายการดำเนินกิจการในอนาคต (4) งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

94 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Scope of Authority and Duties (1) To scrutinize financial affairs, revenues and expenses, and other related affairs before submitting them to

the Board of Directors of MCOT Plc. (2) To monitor all financial performance, revenues and expenses to be based on the guideline and policy placed by the Board of Directors of MCOT Plc. (3) To perform other tasks specifically assigned by the Board of Directors of MCOT Plc. 10. Corporate Strategy and Business Development Sub-Committee 1. Mr. Nattee Premrasamee 2. Mr. Tongthong Chandransu 3. Mr. Prasan Wangrattanapranee 4. Mr. Narunart Prapanya 5. Mr. Pramote Chokesirikulchai 6. Mr. Peerakan Kaewwongwattana 7. Mr. Ithiwat Songsiri 8. Mr. Chawengsak Aussawinnimitr 9. President 10. Executive Vice President (Mr. Chitnarong Kunakridatikarn) 11. Executive Vice President (Mrs. Aranrat Youkong) 12. Executive Vice President (Mr. Sittisak Ekabhot) 13. Vice President, the Office of Corporate Strategy and Risk Management 14. A Representative of MCOT State Enterprise Labor Union 15. Vice President, the Office of Human Resources 16. Vice President (Mr. Thanachai Wongthongsri) 17. Department Director, Business Development Department 18. Department Director, Corporate Development Department

Chairman Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member & Secretary Assistant Secretary Assistant Secretary

Scope of Authority and Duties (1) To scrutinize affairs regarding corporate strategy, corporate development, personnel management, administration of MCOT Plc. and other related affairs before submitting them to the Board of Directors of MCOT Plc. (2) To monitor all work performance on corporate strategy, corporate development, personnel management, administration of MCOT Plc. to be based on the guideline and policy placed by the Board of Directors of MCOT Plc. (3) To give advice and recommendations to the Board of Directors of MCOT Plc. to solve problems hindering

the operations and development of MCOT Plc., as well as the future operating guidelines and policies. (4) To perform other tasks specifically assigned by the Board of Directors of MCOT Plc.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

95


11. คณะอนุกรรมการด้านการตลาด 1. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย ประธานอนุกรรมการ 2. นายประสาน หวังรัตนปราณี รองประธานอนุกรรมการ 3. นายพีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อนุกรรมการ 4. นายเชวงศักดิ์ อัศวินนิมิตร อนุกรรมการ 5. นายจิรายุส วัยวุฒิ อนุกรรมการ 6. นายสมพล วิชัยดิษฐ์ อนุกรรมการ 7. นายอิทธิวัฒน์ สงศิริ อนุกรรมการ 8. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ) อนุกรรมการ 9. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์) อนุกรรมการ 10. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด อนุกรรมการ 11. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการ 12. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดวิทยุและกิจกรรมพิเศษ อนุกรรมการ 13. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด อนุกรรมการและเลขานุการ อำนาจหน้าที ่ (1) กลัน่ กรองงานด้านการตลาดในกิจการของ บมจ.อสมท และงานทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท (2) ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท กำหนด (3) งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

12. คณะอนุกรรมการประสานงานการประเมินผลการดำเนินงาน บมจ.อสมท 1. นายวิทยาธร ท่อแก้ว ประธานอนุกรรมการ 2. นายธงทอง จันทรางศุ อนุกรรมการ 3. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อนุกรรมการ 4. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้ง 3 ท่าน อนุกรรมการ 5. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน อนุกรรมการ 6. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานยุทธศาสตร์และ อนุกรรมการและเลขานุการ

บริหารความเสี่ยง 7. ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ อำนาจหน้าที ่ (1) เจรจาต่อรอง เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานของ บมจ.อสมท เป็นไปอย่างเหมาะสม (2) ประสานงานกับกระทรวงการคลังและบริษัทที่ปรึกษา (3) จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บมจ.อสมท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท และส่งให้บริษัทที่ปรึกษาและกระทรวงการคลังพิจารณา ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

96 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


11. Marketing Sub-Committee 1. Mr. Pramote Chokesirikulchai Chairman 2. Mr. Prasan Wangrattanapranee Member 3. Mr. Peerakan Kaewwongwattana Member 4. Mr. Chawengsak Aussawinnimitr Member 5. Mr. Jirayus Wiyawut Member 6. Mr. Sompol Vichaidis Member 7. Mr. Ithiwat Songsiri Member 8. Executive Vice President (Mr. Chitnarong Kunakridatikarn) Member 9. Executive Vice President (Mr. Sittisak Ekabhot) Member 10. Vice President, the Office of Marketing Member 11. Department Director, Business Development Department Member 12. Department Director, Radio Marketing and Special Activities Department Member 13. Department Director, Marketing Strategy Department Member & Secretary Scope of Authority and Duties (1) To scrutinize marketing affairs in the business of MCOT Plc. and other related affairs before submitting them to the Board of Directors of MCOT Plc. (2) To monitor all marketing performances to be based on the guideline and policy placed by the Board of Directors of MCOT Plc. (3) To perform other tasks specifically assigned by the Board of Directors of MCOT Plc. 12. The Coordination and Operation Evaluation Sub-Committee 1. Mr. Wittayatorn Tokeaw 2. Mr. Tongthong Chandransu 3. The President 4. 3 Executive Vice Presidents 5. Vice President, Office of Accounting and Finance 6. Vice President, Office of Corporate Strategy and Risk Management 7. Department Director, Corporate Strategy Planning and Evaluation Department

Chairman Member Member Member Member Member and Secretary Assistant Secretary

Scope of Authority and Duties (1) To negotiate to continue the appropriate evaluation of MCOT Plc’s business operation. (2) To coordinate with the Ministry of Finance and the Company’s advisory companies. (3) To prepare the memorandum of understanding regarding the evaluation of MCOT Plc.’s operating results, under the approval of the Board of Directors and MCOT Plc. to be submitted to the consulting company and the Ministry of Finance within the period specified by the Ministry of Finance.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

97


13. คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของคู่สัญญา 1. นายธงทอง จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการ 2. นายประสาน หวังรัตนปราณี อนุกรรมการ 3. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ อนุกรรมการ 4. นายวิทยาธร ท่อแก้ว อนุกรรมการ 5. นางดนุชา ยินดีพิธ อนุกรรมการ 6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ อนุกรรมการ 7. นางภาพร เอกอรรถพร อนุกรรมการ 8. นางดาราพร ถิระวัฒน์ อนุกรรมการ 9. นางพัชราวลัย ชัยปาณี อนุกรรมการ 10. นายวิกรานต์ ศุภมงคล อนุกรรมการ 11. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อนุกรรมการ 12. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นางอรัญรัตน์ อยู่คง) อนุกรรมการ 13. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ อำนาจหน้าที ่ (1) ศึกษา กำหนดแนวทางการเจรจา และเจรจากับบริษทั คูส่ ญั ญาทีร่ ว่ มดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (2) รายงานผลการเจรจาให้คณะกรรมการ บมจ.อสมท พิจารณา

14. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 1. นายธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ 2. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 3. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท กรรมการ 4. นายจุมพล รอดคำดี กรรมการ 5. นางทิพย์ภาพร เกิดผล กรรมการ 6. นางอรัญรัตน์ อยู่คง เลขานุการ 7. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ

98 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


13. Sub-committee Regulating the Corporate Strategy Development of Contract Parties 1. Mr. Tongthong Chandransu Chairman 2. Mr. Prasan Wangrattanapranee Member 3. Mr. Somboon Muangklam Member 4. Mr. Wittayatorn Tokeaw Member 5. Mrs. Danucha Yindeepit Member 6. Mr. Pongchai Amatanon Member 7. Mrs. Paporn Ekuttaporn Member 8. Mrs. Daraporn Tirawat Member 9. Mrs. Pacharawalai Chaipanee Member 10. Mr. Vikarn Supamongkol Member 11. The President Member 12. Executive Vice President (Mrs. Aranrat Youkong) Member 13. Vice President, Office of Legal Affair Member and Secretary Scope of Authority and Duties (1) To study and set up the negotiation guideline, and to negotiate with contract parties mutually operating

the membership subscription television business. (2) To report such negotiation results to the Board of Directors of MCOT Plc. 14. Nomination Committee for the President of MCOT Plc. 1. Mr. Tongthong Chandransu 2. Mrs. Danucha Yindeepit 3. Mr. Arttachai Burakamkovit 4. Mr. Chumpol Rodkhamdee 5. Mrs. Thippaporn Kerdpol 6. Mrs. Aranrat Youkong 7. Mr. Thanachai Wongthongsri

Chairman Member Member Member Member Secretary Assistant Secretary

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

99


อำนาจหน้าที ่ สรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ทางราชการและ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กำหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติของทางราชการ และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อ

ผูม้ คี วามเหมาะสมต่อคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยจัดลำดับด้วย

การแยกตำแหน่งประธานและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งการกำหนดอำนาจหน้าที่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจาก กรรมการบริษัท และ บมจ.อสมท กำหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ สำหรับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต้องผ่านกระบวนการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 และแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ เป็นผูน้ ำและมีสว่ นสำคัญในการตัดสินใจเรือ่ งนโยบายของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ที่ได้พจิ ารณาและกำหนดเป้าหมายร่วมกับฝ่ายบริหาร และเป็นผูค้ วบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และสนับสนุนการดำเนินงานของ

ฝ่ายบริหารโดยผ่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพันแทนบริษทั ฯ และตามอำนาจทีม่ อบไว้กรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่สามารถมอบอำนาจให้กบั ฝ่ายจัดการดำเนินการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และอำนาจหน้าที่

การสรรหากรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะ

มอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้รวมถึงเรื่อง หรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย (1) ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัท (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้ พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร (4) ดำเนินการและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (5) วางระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีความเป็นไปได้ว่ากรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

100 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Scope of Authority and Duties The Nomination Committee for the President of MCOT Plc. shall have the authority to search for the President of MCOT Plc. in accordance with the criteria, methods and procedure required by law, rules and regulations of related government bodies and MCOT Plc. as well as other practice guidelines placed by the government bodies and MCOT Plc.

to ensure that MCOT Pc. obtains the best interest. The Nomination Committee shall nominate the appropriate candidates to

the Board of Directors of MCOT Plc.

Aggregation and Segregation of Positions

The Chairman of the Board and the President are two separate persons. The Chairman is elected by Directors. MCOT places independence as the first critical factor of electing the Chairman. For the selection of the President, it is based on

the nomination procedure in accordance with the Act on Standard Qualification of Committee Members and Officials of State Enterprise B.E. 2543. Then, the appointment of directors and the President must conform to the Article of Association of MCOT Public Company Limited. The Chairman is the ultimate leader with significant input to decision-making on MCOT’s policies, jointly considered and established by the Board and the Management. The Chairman also controls the Board meetings to ensure that they proceed efficiently and effectively. During each meeting of the Board, all directors are supported and encouraged to actively participate it, and to support the Management through the President. At the same time, the Board authorizes the President

to commit the Company through his/her signature. Presidential authority is therefore efficiently channeled through

the Management in accordance with the duties, authority and responsibilities explicitly indicated. Therefore, there is a clear separation between roles and duties of the Board and the Management.

Scope of Authority and Duties of the President

In accordance with the Company’s Articles of Association, the President shall have the authority and duties in respect

of the Company’s management as per the assignment of the Board of Directors. The President shall strictly manage

the Company according to the plan or budget approved by the Board of Directors with integrity and prudence for the best interests of MCOT Plc and its shareholders. The authority and duties of the President shall include the following matters and activities: (1) To undertake and manage the Company’s day-to-day activities. (2) To recruit, appoint, remove, transfer, promote, demote, cut salaries or wages, subject employees and staff to disciplinary actions, as well as remove employees or staff under rules set up by the Board. (3) To prepare and submit the Company’s business policy, including its plan and budget to the Board of Directors for approval; to report to the Board the progress of such approved plan and budget within an appropriate period. (4) To implement and work in accordance with the policy, plan, and budget approved by the Board. (5) To lay down regulations and orders concerning the Company’s operation. The President shall be prohibited to exercise his authority and duties specified above if he has any potential interest or may cause any conflict of interest with the Company in any way.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

101


เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ บมจ.อสมท ได้แต่งตัง้ ให้นางอรัญรัตน์ อยูค่ ง รองกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.อสมท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และจัดตั้งสำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบและบริหารงานให้ดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (1) ดำเนินการตามมาตรา 89/15 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย • จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ - ทะเบียนกรรมการ - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร • ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (2) การให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษทั และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี (3) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการ บริษัทมีผลในทางปฏิบัติ (4) กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและ

การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม (7) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ บมจ.อสมท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม บริษัทจดทะเบียน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ เพื่อให้มีการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้

ที่ได้มาใช้ประโยชน์แก่ บมจ.อสมท ต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บมจ.อสมท ได้จัดปฐมนิเทศและจัดทำคู่มือ กรรมการมอบให้แก่กรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารและข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

102 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Company Secretary

MCOT Plc. assigned Mrs. Aranrat Youkong, Executive Vice President and Secretary to the Board of Directors of

MCOT Plc. to act as the Company Secretary. The Office of Company Secretary was also established to enhance the highest operating efficiency under the scope of responsibilities as listed below: (1) To comply with Section 89/15 of the Securities and Exchange Act for the following events: • Prepare and keep the following documents: - Director registration - Notice of meetings of the Board of Directors, minutes of all meetings of the Board of Directors, and annual reports of the Company - Notice of meetings of shareholders and minutes of all meetings of shareholders • Keep the history of connected transactions reported by any directors or executives of MCOT Plc. • Take other actions as required by the Capital Market Supervisory Board. (2) To provide advice and supports to the Board of Directors in relation to legal and statutory rules to ensure that all actions performed by the Board are in good order, efficient, and comply with applicable laws and regulations of

the Company, and relevant to good corporate practice. (3) To ensure good corporate governance practice, and monitor actions to ensure that the Board’s policies and advice are effectively implemented. (4) To ensure that the Company, the Board and the Management comply with all related laws and rules; namely,

the Public Limited Company Act, the Securities and Exchange Act, rules and notifications of the Stock Exchange

of Thailand, and the Securities and Exchange Commission, the Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542, and related resolutions of the Council of Ministers. (5) To ensure that the Board, the Company and the Management perform correct and careful operations by regarding the right of shareholders and fair treatment to all shareholders. (6) To communicate with shareholders and ensure that they are properly treated. (7) To communicate with related regulatory agencies.

Development of Directors

The Board of Directors of MCOT Plc. has always updated itself by attending seminars/ training courses/ meeting with Thai Institute of Directors Association (IOD), the Stock Exchange of Thailand (SET), the Securities Exchange Commission (SEC), Listed Companies Association, and the National Corporate Governance Committee in order to implement such updated knowledge to improve the operating activities of MCOT Plc. On a new director is appointed, the directors orientation is arranged for him/her. The Director’s Handbook is also provided; it contains documents and information useful to perform

his/her duties as a director, e.g. related laws, the Article of Association of MCOT Plc., The Director’s Handbook, The Listed Companies Handbook, organizational structure, etc.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

103


ปี 2551 กรรมการ บมจ.อสมท ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวม 14 ท่าน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 1. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ • Role of the Chairman Program (RCP-19/2008) 2. นายนัที เปรมรัศมี • Role of the Chairman Program (RCP-19/2008) 3. นายธงทอง จันทรางศุ • Director Certification Program (DCP-108/2008) 4. นายวิทยาธร ท่อแก้ว • Director Certification Program (DCP-100/2008) • Audit Committee Program (ACP - 22/2008) • Finance for Non-Finance Directors (FND-39/2008) 5. นางดนุชา ยินดีพิธ • Finance Statement for Directors (FSD-3/2008) 6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ • Role of the Chairman Program (RCP-19/2008) 7. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย • Director Certification Program (DCP-108/2008) • Role of the Compensation Committee (RCC-6/2008) • Board and Director Performance Evaluation 8. นายประสาน หวังรัตนปราณี • Director Certification Program (DCP-108/2008) • Role of the Chairman Program (RCP-19/2008) • Board and Director Performance Evaluation 9. นายนฤนารท พระปัญญา • Director Certification Program (DCP-109/2008) • Audit Committee Program (ACP-23/2008) 10. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน • Understanding the fundamental of financial Statement (UFS-13/2008) 11. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล • Director Accreditation Program (DAP-70/2008) • Understanding the fundamental of financial Statement (UFS-13/2008) • Finance for Non-Finance Directors (FND-39/2008) 12. นางวิลาสินี อดุลยานนท์ • Director Accreditation Program (DAP-70/2008) 13. นางสาวรสนา โตสิตระกูล • Finance for Non-Finance Director (FND-39/2008) 14. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ • Director Certification Program (DCP-99/2008) การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation) กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ บมจ.อสมท ได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบาย ธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โครงสร้างทุน โครงสร้างบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และได้มอบคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย 1. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Director’s Handbook) 2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 3. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 6. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

104 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


In 2008, 14 directors of MCOT Plc. have attended 9 training courses arranged by Thai Institute of Directors Association: Director Names Courses 1. Mr. Charupong Ruangsuwan • Role of the Chairman Program (RCP - 19/2008) 2. Mr. Nattee Premrasamee • Role of the Chairman Program (RCP-19/2008) 3. Mr. Tongthong Chandransu • Director Certification Program (DCP - 108/2008) 4. Mr. Wittayatorn Tokeaw • Director Certification Program (DCP - 100/2008) • Audit Committee Program (ACP - 22/2008) • Finance for Non-Finance Directors (FND - 39/2008) 5. Mrs. Danucha Yindeepit • Finance Statement for Directors (FSD - 3/2008) 6. Mr. Anusorn Tamajai • Role of the Chairman Program (RCP-19/2008) 7. Mr. Pramote Chokesirikulchai • Director Certification Program (DCP - 108/2008) • Role of the Compensation Committee (RCC -6/2008) • Board and Director Performance Evaluation 8. Mr. Prasan Wangrattanapranee • Director Certification Program (DCP - 108/2008) • Role of the Chairman Program (RCP-19/2008) • Board and Director Performance Evaluation 9. Mr. Narunart Prapanya • Director Certification Program (DCP - 109/2008) • Audit Committee Program (ACP - 23 /2008) 10. Mr. Sanguan Tiyapaiboonsin • Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS - 13/2008) 11. Mr.Sudhiporn Patumtaewapibal • Director Certification Program (DCP - 70/2008) • Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS - 13/2008) • Finance for Non-Finance Directors (FND - 39/2008) 12. Mrs. Wilasinee Adulyanon • Director Certification Program (DCP - 70/2008) 13. Ms. Rosana Tositrakul • Finance for Non-Finance Directors (FND - 39/2008) 14. Mr. Wasan Paileeklee • Director Certification Program (DCP - 99/2008) Directors Orientation The directors newly appointed for the Board of Directors of MCOT Plc. must attend the Directors Orientation to ensure that those new directors are aware of MCOT’s corporate policies as well as other related information such as capital structure, corporate structure, shareholders, operating results and other related issues, including laws, rules and obligations. All directors also receive the Director’s Handbook, which includes: 1. Director’s Handbook 2. Public Limited Company Act 3. Securities and Exchange Act 4. Act on Standard Qualification of Committee Members and Officials of State Enterprise 5. Act on Offence of State Organization or State Agency Official 6. Good practice for directors of listed companies

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

105


7. ประกาศตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ 8. ข้อบังคับบริษัท 9. คู่มือบริษัทจดทะเบียน 10. ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 11. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 12. รายงานประจำปี 13. แผนวิสาหกิจ 14. คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง 15. โครงสร้างการบริหาร 16. คู่มือระบบการควบคุมภายใน 17. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท

คณะกรรมการ บมจ.อสมท ได้มีการกำหนดระเบียบวาระประจำของแต่ละเดือนไว้ชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคน สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในปี 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ซึ่ง

คณะกรรมการ บมจ.อสมท ได้รับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารการประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ในปี 2551 ได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 89 เรื่อง โดยเป็นระเบียบวาระที่สำคัญ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี การพิจารณาแผนงานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 การพิจารณางบการเงินของบริษัท การดำเนินงานโครงการร่วมทุนต่าง ๆ การปรับปรุงโครงสร้าง องค์กร การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการสำคัญ การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ และการแต่งตั้งพนักงานระดับบริหาร เป็นต้น สำหรับระเบียบวาระเพื่อทราบมีจำนวน 70 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของ โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ บริษัท เข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง และเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ครอบคลุมสาระสำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ ทั้งหมด โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงาน

การประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติ

คณะกรรมการ บมจ.อสมท ทุกคนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งหากทราบเป็นการล่วงหน้า กรรมการจะ มีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการเสมอ

106 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


7. SET Notification regarding Qualifications and Scope of Work of the Board of Directors 8. Article of Association 9. Listed Companies Handbook 10. Guidelines for information disclosure by executives of listed companies 11. Principles of Good Governance for listed companies, Year 2006 12. Annual Reports 13. State Enterprise Plans 14. Risk Management Handbook and Plans 15. Management Structure 16. Internal Control System Handbook 17. Information Technology and Communications Master Plan

The Meetings of the Board of Directors

The Board plans its monthly meeting schedule with regular agendas. Other special agendas are jointly considered and decided by the Chairman of the Board and the President subject to significance and necessity. Each director may also propose matters. In 2008, the Board had 19 meetings in total. Every board member consistently receives the notice to each meeting along with complementary information prior to the meeting. In 2008, a total of 89 agendas were deliberated; they were significant agendas, including the annual strategy formulation, work plans, business plans, and annual budget. Work plans were considered to correspond to the Act on Broadcasting and Television Businesses B.E. 2551. The Board of Directors also considered joint venturing, organization reforms, procurements in major projects, amendments to regulations, and appointment of management employees, etc. Agendas for acknowledgement consisted of 70 items; most of which were reports on operations and updates on various projects. A typical Board meeting took four hours, also attended by the Company Secretary in every meeting to take

the minutes and to file complete and precise information along with meeting documents. The Company Secretary also provided advice to the Board on pertinent regulations. The minutes of the Board meetings covered all essential issues and all the minutes were unanimously approved. Discussions raised in the meetings along with directors’ opinions are clearly stated. All minutes and attached documents were systematically filed under tight security. Normally, all Directors of MCOT attended each Board meeting except for legitimate reasons for absence. Whenever possible, Directors may send an apology letter to the Chairman if they are not available for the meeting.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

107


การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 คณะ ในปี 2551

ชื่อ ตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ สรรหา กำหนด บริษัท รวม 13 ครั้ง รวม 14 ครั้ง ค่าตอบแทน รวม 19 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 1. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ประธานกรรมการ 12/19 - - - (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551) 2. นายนัที เปรมรัศมี - รองประธานกรรมการ คนที่ 1 15/19 - 9/14 -

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551) - ประธานกรรมการสรรหา

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) 3. นายธงทอง จันทรางศุ - รองประธานกรรมการ คนที่ 2 11/19 - - 1/2

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551) - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) 4. นายวิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 17/19 13/13 13/14 2/2 กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 5. นางดนุชา ยินดีพิธ - กรรมการ 14/19 - 7/14 1/2

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) - กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) 6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ - กรรมการอิสระ 14/19 8/13 4/14 0/2

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551) - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) 7. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ - กรรมการอิสระ 16/19 2/13 8/14 -

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551) - กรรมการตรวจสอบ

(ดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-

30 มิถุนายน 2551) - กรรมการสรรหา

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) 8. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ กรรมการอิสระ 14/19 - - - (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551)

108 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


The followings were meetings of the Board of Directors and 3 specific committees in 2008.

Name Position Board Audit Nomination Compensation 19 meetings 13 meetings 14 meetings 2 meetings in total in total in total in total 1. Mr. Charupong Ruangsuwan Chairman 12/19 - - - (appointed as director on 11 June 2008) 2. Mr. Nattee Premrasamee - First Vice Chairman 15/19 - 9/14 -

(appointed as director on 24 April 2008) - Chairman of the Nomination Committee

(appointed on 30 June 2008) 3. Mr. Tongthong Chandransu - Second Vice Chairman 11/19 - - 1/2

(appointed as director on 11 June 2008) - Chairman of the Remuneration Committee

(appointed on 30 June 2008) 4. Mr. Wittayatorn Tokeaw Independent Director/ 17/19 13/13 13/14 2/2 Member of the Audit Committee/ Member of the Nomination Committee/ Member of the Remuneration Committee 5. Mrs. Danucha Yindeepit - Director 14/19 - 7/14 1/2

(appointed as director on 24 April 2008) - Member of the Nomination Committee/

Member of the Remuneration Committee

(appointed on 30 June 2008) 6. Mr. Anusorn Tamajai - Independent Director 14/19 8/13 4/14 0/2

(appointed as director on 24 April 2008) - Chairman of the Audit Committee,/

Member of the Nomination Committee/

Member of the Remuneration Committee

(appointed on 30 June 2008) 7. Mr. Pongchai Amatanon - Independent Director/ 16/19 2/13 8/14 -

(appointed as director on 24 April 2008) - Member of the Audit Committee

(between 30 April – 30 June 2008) - Member of the Nomination Committee

(appointed on 30 June 2008) 8. Mr. Somboon Muangklam Independent Director 14/19 - - - (appointed as director on 13 May 2008)

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

109


ชื่อ ตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ สรรหา กำหนด บริษัท รวม 13 ครั้ง รวม 14 ครั้ง ค่าตอบแทน รวม 19 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 9. นายนฤนารท พระปัญญา - กรรมการอิสระ 12/19 6/13 - -

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551) - กรรมการตรวจสอบ

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) 10. นายประสาน หวังรัตนปราณี กรรมการอิสระ 13/19 - - - (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551) 11. นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย - กรรมการ 13/19 - - 0/2

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551) 12. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท กรรมการ 4/19 - - - (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2551 1. นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 1/19 - - - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท - - - - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 3. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 2/19 - - - เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 4. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 3/19 - - - เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 5. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท 4/19 - 3/14 - เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 6. นางพรพิมล จุรุพันธุ์ ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท 4/19 - - - เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 7. นายสหัส ตรีทิพยบุตร ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท 4/19 5/13 4/14 - เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 8. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัท 4/19 - - 1/2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 9. นางวิลาสินี อดุลยานนท์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 5/19 6/13 3/14 1/2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 10. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท 19/19 - - - เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551

110 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Name Position Board Audit Nomination Compensation 19 meetings 13 meetings 14 meetings 2 meetings in total in total in total in total 9. Mr. Narunart Prapanya - Independent Director/ 12/19 6/13 - -

(appointed as director on 11 June 2008) - Member of the Audit Committee

(appointed on 30 June 2008) 10. Mr. Prasan Wangrattanapranee Independent Director 13/19 - - - (appointed as director on 11 June 2008) 11. Mr. Pramote Chokesirikulchai - Independent Director 13/19 - - 0/2

(appointed as director on 11 June 2008) - Member of the Remuneration Committee

(appointed on 30 June 2008) 12. Mr. Arttachai Burakamkovit Director 4/19 - - - (appointed as director on 23 September 2008) The Board of Directors who retired and resigned in year 2008 1. Mr. Charnchai Soontharamat Resigned from the director of MCOT Plc. 1/19 - - - on 8 February 2008 2. Mr. Pongsak Payakvichien Resigned from the director of MCOT Plc. - - - - on 8 February 2008 3. Miss Rosana Tositrakul Resigned from the director of MCOT Plc. 2/19 - - - on 3 March 2008 4. Mr. Sanguan Tiyapaiboonsin Resigned from the director of MCOT Plc. 3/19 - - - on 11 April 2008 5. Mr. Chulayuth Hirunyavasit Retiring according to the expiration of 4/19 - 3/14 - directorship term on 24 April 2008 6. Mrs. Pornpimol Churuphan Retiring according to the expiration of 4/19 - - - directorship term on 24 April 2008 7. Mr. Sahas Treetipbut Retiring according to the expiration of 4/19 5/13 4/14 - directorship term on 24 April 2008 8. Mr.Sudhiporn Patumtaevapibal Retiring according to the expiration of 4/19 - - 1/2 directorship term on 24 April 2008 9. Mrs. Wilasinee Adulyanon Resigned from the director of MCOT Plc. 5/19 6/13 3/14 1/2 on 20 May 2008 10. Mr. Wasan Paileeklee Resigned from the director of MCOT Plc. 19/19 - - - on 15 December 2008

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

111


บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ และผู้บริหารมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นนโยบายถือปฏิบัติ ทั้งในการกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการ กำหนดข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารงานในกิจการทั่วไป และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ เป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยนำเวียน รวมทั้งปิดประกาศ เพื่อ ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ ในปี 2551 บมจ.อสมท ยังคงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย การจัดให้มีการบรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงระดับกลาง เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากบริษัทจดทะเบียนที่มีการ ดำเนินงานทางด้านนี้ในระดับแนวหน้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น • จรรยาบรรณธุรกิจ บมจ.อสมท ได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหาร และการดำเนินธุรกิจมี ความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม โดยจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลทีด่ ี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย • ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม • ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ • ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น • ความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า • จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน • คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บมจ.อสมท ยังได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านข่าวของ บมจ.อสมท ประกอบด้วย จริยธรรม

การเสนอข่าวและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานข่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวในทุกสื่อของ บมจ.อสมท มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามครรลองจริยรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความสำนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บมจ.อสมท ได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานไว้ ดังนี้ - ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น - บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต

112 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Roles, Duties and Responsibilities of the Board

• Good Governance Policy The Board of Directors and the Management have intent to promote MCOT Plc. an efficient organization by taking principles of good corporate governance and management advocated by the Stock Exchange of Thailand (SET) and

the Office of Securities and Exchange Commission (SEC) to be the policy of MCOT Plc. The principles of good corporate governance have been implemented in forming the Company’s strategy, business plans and risks, which subsequently, boost operating efficiency and effectiveness, including sustainable growth of MCOT, and increase the investment value of investors in the long run. Moreover, regulations concerning the code of conduct and business ethics of MCOT Plc. as well as news code of conducts and ethics of MCOT Plc. have been established to ensure that the Company’s general administration and business management is efficient and compliance with applicable laws. In the meantime, the interest of the Company and shareholders is always cared under the corporate responsibility to the whole community and country. The aforesaid principles are the Company’s standard practice and guidelines. They are also circulated and posted in the Company to ensure that

the Board, executives and employees at all levels are aware of and conform to them. In 2008, MCOT Plc. has continued focusing on promoting knowledge and understanding of good corporate governance through a variety of lectures on good corporate governance arranged for MCOT’s top and middle-level management as talked by some premier listed companies in this business area in order to share knowledge and opinions. • Business Ethics MCOT Plc. has stipulated the code of conduct and business ethics to guide its performance, management and operation toward transparency, public and social trust and confidence. The policy of the code of conduct and business ethics for the Company, the Board, top executives, management levels and employees in compliance with good corporate governance is also placed for the Company’s standard practice. The code of conduct is based on six principles: • Responsibility for the country and society • Responsibility for the Company • Responsibility for shareholders • Relations with business alliances, competitors • Ethics to supervisors, subordinates and coworkers • The Board, executives and employees In addition, MCOT Plc. has set up the news code of conduct and ethics, comprising ethics of news presentations and ethics of news staffs to ensure that news staffs in every media of the Company conform to the press professional ethics, and, in the meantime, recognize their social responsibilities. Such professional ethics consist of: - Ethics of news presentations - Ethics of news staffs • Conflicts of Interest To prevent potential conflicts of interest, MCOT Plc. has set up the code of ethics for the Board, executives and employees as follows:

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

113


- บริหารงานโดยไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรืออยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมือง และต้องวางตัวเป็นกลาง โดยรักษา ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ - คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ กระทำกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลที่ กระทำการอันมีส่วนได้เสียดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว หรือไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ การแทนนิติบุคคลดังกล่าว - ห้ามมิให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจใด ๆ ให้ หรือยอมรับประโยชน์ใด ๆ จากผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และให้รวมถึงการมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการ แทนด้วย

• การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน บมจ.อสมท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุม ภายในขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่รัฐวิสาหกิจพึงถือปฏิบัติ และเป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of Operations) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Report) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Laws and Regulation) ระบบการควบคุมภายในของ บมจ.อสมท มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทาง การควบคุม ภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) โดย บมจ.อสมท ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม ภายในขององค์กรในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และสรุปผลการประเมินเกี่ยวกับการควบคุมภายในรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจาก

วันสิ้นปีปฏิทิน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อเป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ดังกล่าว ทำหน้าที่ใน

การวางแผนและจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ เป็นกลไกสำคัญในการประเมินและสอบทานการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และเป็นเครือ่ งมือ ที่สำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบ ภายในของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม ช่วงปี 2551 บมจ.อสมท มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง

5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการปฏิบัติงานมีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล ทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

114 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


- To perform duties in compliance with laws, objectives and regulations of MCOT Plc., and resolutions of

the meetings of shareholders. - To have management based on honesty and prudence for present and future interest of all groups of stakeholders. - To have management without political bias or political influence, and remain neutral by maintaining

the Company’s image always. - The Board, the President, executives and employees are not stakeholders in any businesses having connected transactions, whether directly or indirectly, with MCOT Plc. or in any businesses competing with MCOT Plc. except those involving as shareholders who have a honest investment in a juristic person taking actions under such interest; but not being major shareholders holding significant controlling authority such as policy setting, management or actions of such juristic person, or being directors authorized to act on behalf of such juristic person. - The Board, the President, executive and employees are not permitted to make any decisions or accept any interest illegally offered by other persons, or to assign any other person to have such action on behalf of them.

• Internal Control and Internal Audit MCOT Plc. has always recognized and valued a good internal control system; so the internal control system was established to be in compliance with the resolution of the council of ministers regarding guidelines of good governance in state enterprises, with rules prescribed by the Audit Commissioners on Setting up the Internal Control Standard, B.E. 2544, and with the principle of good governance for listed companies notified on 2006 by the Stock Exchange of Thailand.

The internal control system will form a reasonable confidence that the Company’s operations attain the objectives of internal control in association with efficiency and effectiveness of operations, reliability of financial reports, and compliance with laws and regulations. The internal control system of MCOT Plc. has been improved and developed continuously so that it was consistent to internal control guidelines required by The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission (COSO). MCOT appointed the Internal Control Working Group to assess the adequacy and efficiency of MCOT’s internal control system to finally attain the established objectives and goals. The Internal Control Working Group must summarize the internal control assessment results, which shall be submitted to the State Audit Commission, regulatory agencies, and the Audit Committee at least once a year. Such summary must be submitted within 90 days after the end of each calendar year. MCOT Plc. also established the Risk Management Department to act as the secretary to such Internal Control Working Group. The Risk Management Department is in charge of planning and carrying out internal control activities in every department to enrich the organization’s efficiency and proficiency. MCOT Plc. has definitely valued the internal audit by establishing the Internal Control Department and the Audit Committee as critical mechanisms to assess and review the internal control independently. These two prominent mechanisms also allow the transparent management, efficiency and proficiency in the organization, and compliance with

the principle of good corporate governance required by the Stock Exchange of Thailand. The principle and guidelines of internal audit in MCOT Plc. also conform to the Good Corporate Governance required by the Stock Exchange of Thailand Regarding the evaluation of entire internal control in 2008, MCOT Public Company Limited met all five parts of

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

115


มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง บมจ.อสมท ได้จัดทำรายงานและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ประจำปี 2550 และปี 2551 นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า

นอกเหนือจากการแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อให้ระบบควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว บมจ.อสมท ควรให้ความสำคัญเพิ่มเติมเรื่องแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้กำกับและ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน และคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในการประชุมครั้งที่

3/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติรับทราบ และให้ดำเนินการจัดส่ง รายงานฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาคู่มือ และนโยบายการควบคุมภายในของ บมจ.อสมท ในการประชุมครั้งที่ 14/2551 วันที่ 23 กันยายน 2551 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบคู่มือระบบการควบคุมภายในของ บมจ.อสมท และให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป • การบริหารความเสี่ยง บมจ.อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหาร งานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้ง ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง เป็นระบบขึ้น และพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาในระดับ นโยบาย จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้แต่งตั้ง Risk Coordinator ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานความเสี่ยงในระดับของหน่วยงาน ขณะเดียวกัน บมจ.อสมท ยังได้มีการกำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของ

ทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคู่มือการบริหาร ความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน

ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บมจ.อสมท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนดังนี้ “บมจ.อสมท จะนำการบริหาร ความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ธุรกิจการผลิต แพร่ภาพ และกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม มาตรฐานการออกอากาศในระดับสากล รวมทั้งจะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนา

พนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ รวมถึงการป้องกันมิให้สูญเสียโอกาสที่พึงได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำไปสู่

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน” • ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้สำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงต้องเป็น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 (มกราคม-ธันวาคม 2551) เป็นเงิน 1,500,000 บาท

116 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


internal control structure set by the standardization of the Auditor General Committee. The operation with sufficient control and effectiveness promote business performance of the Company in accordance with the principles of good corporate governance, transparency, equity and accountability. In this regards, MCOT Plc. prepared the annual report and plan on internal control improvement at the organization level under the laws and regulations of the Auditor General Committee related to the 2001 Internal Control Standardization clause 6 in 2007 and 2008. The documents were submitted to the Audit Committee to acknowledge and resolve. The resolution of the Audit Committee suggested that in addition to amendment and improvement of rules and regulations on competency in internal control system, MCOT Plc. further concentrate on written best practice to supervise and control the operation precisely and accordingly. The Board of Directors MCOT Plc. made a resolution to acknowledge and submit such report to the Auditor General Committee in the Board of Directors’ Meeting

No. 3/2008 on 24 March 2008. In the Board of Directors’ Meeting No. 4/2009 on 26 March 2009, The Board of Directors made a resolution to do so once again and examined the manual and policy on internal control of MCOT Plc. in the Board of Directors’ Meeting on 23 September 2008 and approved the internal control system manual of MCOT Plc. to conduct as

a guideline of executives’ operation. • Risk Management MCOT Plc. has recognized the dominant role of risk management as an important management mechanism enabling the organization to attain its established objectives and goals, to reduce potential loss, and to boost

the competitiveness. Risk management is also an essential component of good governance. By the above reasons, MCOT Plc. established a systematic risk management, which has been improved continuously. The Risk Management Committee was officially established to devise the risk management policy, to monitor the entire risk management process in

the organization, and to appoint the Risk Coordinators as representatives in each department, who are in charge of monitoring, assessing and preparing risk reports at the department level. In the meantime, risk management is a compulsory issue inserted in the job description of every department to ensure that all officers recognize and value such. It shall be deemed a duty and responsibility of every department to manage and control risks at the acceptable level. The Risk Management Handbook and risk management plans were prepared as

the operating guidelines. Potential risks have been regularly monitored and assessed to correspond to internal and external changing circumstances. The risk management policy is explicitly placed by MCOT Plc. as per the following statement, “MCOT Plc. shall apply the risk management to be a tool of managing its broadcasting business to enhance the highest efficiency of international broadcasting standards. In addition, this risk management system shall be further developed; meanwhile all employees are educated to have good understanding about this matter and to be involved in the risk management process so that the organizational risks are acceptable. Risk management shall also prevent the loss of potential opportunities, which makes the organization’s operations attain its objectives that finally trigger the good governance, and add the sustainable value for the organization. • Audit Fee In the 2007 Annual General Meeting of Shareholders held on 26April 2007, it passed the resolution appointing

The Office of The Auditor General of Thailand to be the Company’s auditor since MCOT Plc. held the status as a state

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

117


การประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ.อสมท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ.อสมท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ที่กำหนดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยให้กรรมการรัฐวิสาหกิจจัดทำแบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ การประเมินตนเองตาม หลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ได้ให้ความสำคัญต่อเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Competency) 2. ความเป็นอิสระ (Independence) 3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness) 4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director) 5. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities) 6. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of the Organization) บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการประเมินผลคณะกรรมการ 3 แบบ ดังนี้ 1. การประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment) 2. การประเมินไขว้ (Cross Evaluation) 3. การประเมินเป็นรายคณะ (Board Evaluation) ในปี 2551 คณะกรรมการ บมจ.อสมท มีการประเมินตนเอง 1 ครั้ง โดย บมจ.อสมท ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการตามรูปแบบการประเมินผลฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ตอบแบบสอบถามและส่งให้ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ครบถ้วน ในเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการฯ รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 19/2551 วันที่ 26 ธันวาคม 2551 การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของกรรมการเป็นระยะ ๆ และนำผลการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินกรรมการ ดังนี้ 1. พิจารณาแบบสอบถามที่จะใช้ประเมิน 2. สุ่มจับรายชื่อกรรมการแต่ละท่าน 3. ส่งแบบสอบถามให้กรรมการทุกท่านตอบ และให้ส่งกลับที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผล 4. ฝ่ายเลขานุการบริษัท สรุปผลนำเสนอคณะกรรมการต่อไป ประโยชน์ของผลการประเมิน เพื่อกรรมการทุกท่านได้รับทราบหน้าที่ของตน และผลของการปฏิบัติงานเป็นทีม ซึ่งหาก

จุดใดยังไม่สมบูรณ์ จะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดำเนินงาน

ของ บมจ.อสมท ความสอดคล้องกับ Market Norm และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2551 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทน

ปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 118 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


enterprise; its auditor had to be the Office of The Auditor General of Thailand as other state enterprises. The audit fee for Year 2007 (January – December 2007) totaled Baht 1,500,000.

Self-assessment of the Board

MCOT Plc. arranged the performance evaluation of the Board of MCOT Plc. in accordance with the resolution of

the council of ministers on 16 February 2001 requiring that the state enterprise directors must have the self-assessment as

a framework of investigating the Board’s performance. The self-assessment is based on the Principle of Best Practices with an emphasis on the following issues: 1. Competency 2. Independence 3. Preparedness 4. Practices as a Director 5. Committee Activities 6. Development of the Organization The performance evaluation of the Board of MCOT Plc. consisted of 3 main parts: 1. Self-assessment 2. Cross evaluation 3. Board evaluation. In 2008, the Board and MCOT Plc. had one self-assessment subject to the evaluation form mentioned above.

The Board answered the questionnaire and sent it to the Corporate Secretary in December 2008. The Company Secretary summarized the evaluation results to be proposed for the Board’s acknowledgement in the Meeting of Board, No. 19/2008 held on 26 December 2008. The objectives and goals of the Board’s self-assessment were set up as the framework of investigating the Board’s performance from time to time. The performance evaluation results would be further used to improve and develop its performance for better efficiency and proficiency. The process and methods of director evaluation are as follows: 1. Consider the evaluation questionnaire; 2. Select each director by way of sampling; 3. Send the questionnaire to all directors. The completed questionnaire will be returned to Company Secretary Department for compilation and summary; and 4. Company Secretary Department summarized the evaluation results to be further proposed to the Board of Directors. The evaluation results allow all directors to be aware of their duties and results of team-working. Any defects would be further remedied.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

119


ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ประจำปี 2551 รายการ กรรมการ รองประธาน ประธาน เงื่อนไข ค่าตอบแทนกรรมการ / เดือน 10,000 บาท 11,250 บาท 12,500 บาท - จ่ายเป็นรายเดือน ไม่มาประชุมก็ให้ ได้รับค่าตอบแทน - เหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการมี ภารกิจต่อเนื่องตลอด ไม่ใช่เฉพาะ การประชุมเพียงอย่างเดียว เบี้ยประชุมเหมาจ่าย / เดือน 10,000 บาท 11,250 บาท 12,500 บาท - ได้รับเฉพาะกรณีที่มาประชุม - ไม่ว่าในเดือนนั้นจะมีการประชุมกี่ ครั้งให้เหมาจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็น รายเดือน ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2551 ชื่อคณะ ค่าตอบแทน (รายเดือน) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท / เดือน 5,000.- บาท / เดือน 2. คณะกรรมการสรรหา, - 10,000.- บาท / เดือน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 3. คณะกรรมการ,อนุกรรมการชุดต่าง ๆ - 10,000.- บาท / เดือน นอกจากคณะกรรมการ ตามข้อ 1 และ 2 (กรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น (เฉพาะกรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ, อนุกรรมการหลายคณะให้ได้รับ จากคณะกรรมการบริษัท) เบี้ยประชุมเพียงคณะเดียวในเดือนที่มีการประชุม) ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลำดับ

120 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Directors and Executives’ Compensation

• Directors’ Compensation The 2008 Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April 2008 approved Directors and sub-committees’ remunerations by regarding the Company’s business, size, correlation with Company’s performance in conformity with

the market and industry norms as well as duties and responsibilities of the Board and sub-committees. The Directors and sub-committees’ remuneration packages for 2007 were the same to those of 2006: The 2008 Annual General Meeting of Shareholders held on 24 April 2008 passed its unanimous resolution approving the annual remuneration packages for the Company’s Directors as proposed by the Remuneration Committee as follows: Item Directors Vice Chairman Chairman Conditions Remuneration / month 10,000 Baht 11,250 Baht 12,500 Baht - Be paid on a monthly basis whether directors might be attending

the meetings or not. - The reason was that the Board of Directors had to perform other incessant duties, not only meeting attendance. Meeting allowances / month 10,000 Baht 11,250 Baht 12,500 Baht - Be paid for directors who attended the meetings only. - Meeting allowances were paid on

a monthly basis regardless of number of meetings held on each month. The annual remunerations for the Company’s Directors as proposed by the Remuneration Committee are detailed below: Committee Remuneration (monthly) Meeting Allowances (presence in the meetings only) 1. Audit Committee 10,000 Baht 5,000 Baht/month 2. Nomination Committee, - 10,000 Baht/month

Remuneration Committee and

Labor Relation Committee 3. Committees, Sub-committees - 10,000 Baht/month

(Though any Company’s directors were appointed

except those stated in Item 1 and 2 of this table (only directors appointed by to perform duties in severalsub-committees, they

the Board of Directors) would be paid the meeting allowances from only

one sub-committee on the month such

sub-committee meeting was held. Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors were paid more meeting allowances at 25% and 12.5% respectively. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

121


ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551 (ทุกคณะรวมกัน) กรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน โบนัส อนุกรรมการและกรรมการอื่น ๆ รวม คณะกรรมการ คณะกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน 1 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 87,500 87,500 174,180.33 - - 349,180.33 2 นายนัที เปรมรัศมี 90,000 90,000 193,647.54 150,000 - 523,647.54 3 นายธงทอง จันทรางศุ 78,750 78,750 156,762.30 87,500 - 401,762.30 4 นางดนุชา ยินดีพิธ 80,000 80,000 172,131.15 142,500 - 474,631.15 5 นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท 30,000 30,000 68,306.01 25,000 - 153,306.01 6 นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย 70,000 70,000 139,344.26 62,500 - 341,844.26 7 นายวิทยาธร ท่อแก้ว 111,250 121,250 250,000.00 280,000 120,000 882,500.00 8 นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ 80,000 80,000 159,153.01 145,000 - 464,153.01 9 นายนฤนารท พระปัญญา 60,000 130,000 139,344.26 80,000 - 409,344.26 10 นายประสาน หวังรัตนปราณี 70,000 70,000 139,344.26 61,250 - 340,594.26 11 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 80,000 80,000 172,131.15 80,000 80,000 492,131.15 12 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 80,000 80,000 172,131.15 120,000 20,000 472,131.15 13 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 110,000 110,000 238,387.98 101,250 - 559,637.98 14 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ 12,500 12,500 32,445.36 - - 57,445.36 15 นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร - 11,250 29,200.82 - - 40,450.82 16 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 45,000 45,000 87,602.46 75,000 - 252,602.46 17 นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 30,000 40,000 68,989.07 37,500 - 176,489.07 18 นางพรพิมล จุรุพันธุ์ 40,000 40,000 77,868.85 82,500 - 240,368.85 19 นางวิลาสินี อดุลยานนท์ 50,000 50,000 95,628.42 65,000 50,000 310,628.42 20 นายสหัส ตรีทิพยบุตร 40,000 40,000 77,868.85 30,000 40,000 227,868.85 21 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 40,000 40,000 77,868.85 47,500 10,000 215,368.85 22 นางสาวรสนา โตสิตระกูล 20,000 20,000 42,349.73 20,000 - 102,349.73 รวม 7,488,435.81

122 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Meeting allowances and remunerations of the Company’s Directors in 2008 (for all committees and sub-committees) Directors Meeting Remuneration Bonus Sub-committees and Total Allowances other committees Meeting Allowances Remuneration 1 Mr.Charupong Ruangsuwan 87,500 87,500 174,180.33 - - 349,180.33 2 Mr. Nattee Premrasamee 90,000 90,000 193,647.54 150,000 - 523,647.54 3 Mr. Tongthong Chandransu 78,750 78,750 156,762.30 87,500 - 401,762.30 4 Mr. Wittayatorn Tokeaw 80,000 80,000 172,131.15 142,500 - 474,631.15 5 Mrs. Danucha Yindeepit 30,000 30,000 68,306.01 25,000 - 153,306.01 6 Mr. Anusorn Tamajai 70,000 70,000 139,344.26 62,500 - 341,844.26 7 Mr. Pongchai Amatanon 111,250 121,250 250,000.00 280,000 120,000 882,500.00 8 Mr. Somboon Muangklam 80,000 80,000 159,153.01 145,000 - 464,153.01 9 Mr. Narunart Prapanya 60,000 130,000 139,344.26 80,000 - 409,344.26 70,000 139,344.26 61,250 - 340,594.26 10 Mr. Prasan Wangrattanapranee 70,000 11 Mr. Pramote Chokesirikulchai 80,000 80,000 172,131.15 80,000 80,000 492,131.15 12 Mr. Arttachai Burakamkovit 80,000 80,000 172,131.15 120,000 20,000 472,131.15 13 Mr. Wasan Paileeklee 110,000 110,000 238,387.98 101,250 - 559,637.98 14 Mr. Charnchai Soontaramat 12,500 12,500 32,445.36 - - 57,445.36 15 Mr. Pongsak Payakvichien - 11,250 29,200.82 - - 40,450.82 16 Mr. Chulayuth Hirunyavasit 45,000 45,000 87,602.46 75,000 - 252,602.46 17 Mr. Sanguan Tiyapaiboonsin 30,000 40,000 68,989.07 37,500 - 176,489.07 18 Mrs. Pornpimol Churupan 40,000 40,000 77,868.85 82,500 - 240,368.85 19 Miss Wilasinee Adulyanon 50,000 50,000 95,628.42 65,000 50,000 310,628.42 20 Mr. Sahas Treetipbut 40,000 40,000 77,868.85 30,000 40,000 227,868.85 21 Mr. Sudhiporn Patumtaewapibal 40,000 40,000 77,868.85 47,500 10,000 215,368.85 22 Miss Rosana Tositrakul 20,000 20,000 42,349.73 20,000 - 102,349.73 Total 7,488,435.81

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

123


• ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีการกำหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย พิจารณาจากมาตรฐานกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ บมจ.อสมท และผลการประเมิน

การปฏิบัติงานประจำปีด้วย คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ตามแผนธุรกิจที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท ให้ความเห็นชอบ เพื่อ

ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และ ช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย • ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคลในการปรับ

เงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความรับผิดชอบต่องาน มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการศึกษาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การบริหารงาน ความสามารถในการวางแผน มอบหมาย/ติดตามงาน การตัดสินใจ และการแก้ไข ปัญหา ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการสอนงาน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการสร้างทีมงาน การมี มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การให้ความร่วมมือ การรักษาระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร หน่วย : บาท ค่าตอบแทน ปี 2551 เงินเดือน 32,238,535.00 ค่าตอบแทนความชอบผู้เกษียณอายุ 1,095,296.00 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ 184,986.00 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2,144,786.22 ค่ารักษาพยาบาล 361,471.00 เงินช่วยเหลือบุตร 1,500.00 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 129,676.50 ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 9,982,110.00 รวม 46,138,360.72

124 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


• President’s Compensation The President’s compensation package is clearly and transparently determined by the Remuneration Committee, with the endorsement of the Board who take into account the standard and prevailing industry and business practice, in particular leading listed companies on the SET, and to his/her job responsibilities, linked to the annual Company performance and performance evaluation results. The assessment of the Presidents’ performance is made by the Performance Evaluation Committee for

the President based on business plans proposed by the President to the Board for approval, and monitoring the performance of the President against short-term and long-term goals. Besides allowing for good corporate governance practice, this would make the deliberation of the President’s compensation transparent and suitable, and would enable the results to improve

his/her work performance. • Top Management’s Compensation The President has the responsibility of deciding individual remuneration packages. The annual salary increases of top executives are tied to work quality, workload and responsibility for individuals’ work, vision in conformity with

the Company’s goals, abilities of examining and adjusting the strategy to be consistent to changing situations, management, planning ability, assignment/monitoring, decision-making and problems solutions, leadership, ability of coaching, developing subordinates, ability of team-forming, human relationship, coordination, cooperation, discipline and honesty. Total Remunerations of MCOT’s Executives unit : baht Remuneration Year 2008 Salary 32,238,535.00 Compensation for retiring employees 1,095,296.00 Contributions to Retirement Fund 184,986.00 Contributions to Provident Fund 2,144,786.22 Medical Expenses 361,471.00 Child Allowances 1,500.00 Child Educational Allowances 129,676.50 Car Leasing 9,982,110.00 TOTAL 46,138,360.72

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

125


การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม บริษัทให้ความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและยังคงดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ภายใต้แนวคิด MCOT MODEL คือ M : Managerial Competency ความสามารถในการบริหารจัดการ C : Core Competency ความสามารถหลักของบุคลากรที่ทุกคนใน บมจ.อสมท ควรมีร่วมกัน เพื่อก้าวไปด้วยกัน O : Operation Competency ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ บมจ.อสมท T : Technology & Transformation Competency ความสามารถด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนการดำเนินการ ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัททุกระดับตามแบบ MCOT MODEL จำนวน 150 หลักสูตร รวม 53,601 ชั่วโมง เฉลี่ยพนักงานได้รับการอบรมพัฒนา 38.29 ชั่วโมง/คน/ปี โดยผ่าน รูปแบบการอบรมที่หลากหลาย ทั้งฝึกอบรม สัมมนา ทำ Work Shop ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรอบรมระยะยาว เช่น หลักสูตร Mini MBA (3 เดือน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ เป็นการเตรียม

ความพร้อมในการแข่งขันด้านธุรกิจของบริษัท โดยแยกพัฒนาเป็นการบริหารจัดการระดับองค์กร ส่งผู้บริหารไปอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารระดับหน่วยงาน เช่น จัดหลักสูตร EVM (Economic Value Management), KPI (Key Performance Indicator), BSC (Balanced Scorecard), การควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการบริหารทีมงานและการพัฒนาตนเอง เช่น หลักสูตร MCOT Team Building หลักสูตร Mind Mapping ด้านความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการทำงานหรือเป้าหมายหลักในปี 2551 ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร และสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหลักสูตรอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ กันไปด้วย ถือเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และด้าน จิตใจ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

126 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Human Resource Development and Training The Company deems the quality management and competency of staff as important and conducts the human resource development under the following concepts of MCOT MODEL: M: Managerial Competency referring to Manageability C: Core Competency referring to common major skills of employees within MCOT Plc. to move forward together O: Operation Competency referring to support of overall operations of MCOT Plc. T: Technology & Transformation Competency referring to conformation of technology and operation In 2008, the Company provided training under Human Resource Development Plan to the executives and operatives at all levels following the MCOT MODEL that there were 150 courses or totaling 53,601 hours. So individual employee was trained 38.29 per hour/person/year through various types such as training, seminar, workshop, local and international study tour. Long-courses training consist of three-month MINI MBA course through the cooperation of the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University provided to executives and employees in order to enhance skill, knowledge, ability of management, potential and vision and to prepare the promptness of business competitiveness divided into management at the organization level, joint external training for executives, initiation of network cooperation with public and private sectors. Management at the department level comprised Economic Value Management (EVM), Key Performance Indicator (KPI), Balanced Scorecard (BSC), Internal Control and Risk Management for good management system. Team work management and self development offered MCOT Team Building and Mind Mapping. Other training courses promote work performance, for example, computer, English, etc. All courses stressed skill, knowledge and ability of executives and employees to support and correspond to works. The major goals in 2008 of each department within organization focus on compatibility with vision and mission of

the Company today and in the future. Also, the Company provided training in morality and ethics to promote morality in the organization and to strengthen skill, knowledge, ability and mind for making the Company sustainable organization.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

127


โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น

หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บมจ.อสมท มีทนุ จดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นรอบระยะ 3,835,000,000 บาท ประกอบด้ ว ย หุ้ น สามั ญ จำนวน เวลาบัญชี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท ประกอบด้ ว ย หุ้ น สามั ญ จำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท • รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ลำดั บ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น % 1 กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80 2 ธนาคารออมสิน 78,865,978 11.48 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,523,648 1.09 4 Goldman Sachs & CO. 6,684,700 0.97 5 HSBC (Singapore) Nominees PTE. LTD. 5,401,800 0.79 6 Ayudhya Allianz C.P. Life PCL. 5,239,300 0.76 7 American International Assurance Company Limited - APEX 5,142,700 0.75 8 TFB for MFC – Thai Fund Investment Plan 5,141,200 0.75 9 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 4,007,300 0.58 10 State Street Bank and Trust Company 3,607,100 0.52 ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

128 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Shareholding Structure

Company’s Asset Shareholders As of 31 December 2008, the registered capital of As of the most recent book-closing date on 8 MCOT Plc. was Baht 3,835,000,000 consisting of October 2008 767,000,000 common shares at a par value of 5 Baht each. The paid-up capital of MCOT Plc. was Baht 3,435,496,050 consisting of 687,099,210 common shares at a par value of 5 Baht each. No. Shareholders Number of Shares Held % of Shareholding 1 Ministry of Finance 452,134,022 65.80 2 The Government Savings Bank 78,865,978 11.48 3 Thai NVDR CO., LTD 7,523,648 1.09 4 Goldman Sachs & CO. 6,684,700 0.97 5 HSBC (Singapore) Nominees PTE. LTD. 5,401,800 0.79 6 Ayudhya Allianz C.P. Life PCL. 5,239,300 0.76 7 American International Assurance Company Limited - APEX 5,142,700 0.75 8 TFB for MFC – Thai Fund Investment Plan 5,141,200 0.75 9 SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 4,007,300 0.58 10 State Street Bank and Trust Company 3,607,100 0.52 . Source: Thailand Securities Depository Co., Ltd.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

129


• รายชื่อผู้บริหารและการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551

ชื่อ 1. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 1) 2. นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ 3. นางอรัญรัตน์ อยู่คง 4. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ 5. นางวีรวรรณ วรรุตม์ 6. นายวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ 2) 7. นายเขมทัตต์ พลเดช 8. นางดวงใจ มหารักขกะ 9. นายสุระ เกนทะนะศิล 10. นางกมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา 11. นายจงรัก นิยมศักดิ์ 12. นายศุทธิชัย บุนนาค 13. นายอนิรุธ ทวีมา 14. นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ 15. นายพลชัย วินิจฉัยกุล 16. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี 17. นางสมถวิล จรรยาวงษ์ 18. นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร 19. นางวันทนา พงศ์คุณ

ตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้น (%) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0.008 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0.003 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0.003 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหาร 0.004 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ 0.005 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย 0.00001 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานผู้ตรวจการ 0.000002 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานตรวจสอบภายใน - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ 0.0000001 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานยุทธศาสตร์และ 0.002 บริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน 0.004 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกฎหมาย - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 0.00005 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 0.001 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 0.0003

หมายเหตุ : 1) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 2) เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

130 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


• List of Executives and Shareholding Status

Name 1. Mr. Wasan Paileeklee 1) 2. Mr. Chitnarong Kunakridatikarn 3. Mrs. Aranrat Youkong 4. Mr. Sittisak Ekabhot 5. Mrs. Veerawan Vararuth 6. Mr. Vongvith Vicharnarong 2) 7. Mr. Kematat Paladesh 8. Mrs. Duangchai Maharakkhaka 9. Mr. Sura Gaintanasilp 10. Mrs. Kamalasiri Itsarangkoon Na Ayudhaya 11. Mr. Chongrak Nigomsak 12. Mr. Suthichai Bunnag 13. Mr. Anirudh Thawema 14. Mrs. Soontree Kaewkorn 15. Mr. Polchai Vinijchaikul 16. Mr. Thanachai Wongthongsri 17. Mrs. Somtawin Chanyawong 18. Mrs.Suppawan Thamvachiraporn 19. Mrs. Wantana Pongkoon

Position

President Executive Vice President Executive Vice President Executive Vice President Vice President, Office of Administration Vice President, Office of Radio and Special Activities Vice President, Office of Marketing Vice President, The Thai News Agency Vice President, Office of Engineering and Technology Vice President, Office of Internal - General Vice President, Office of Internal Audit Vice President, Office of Television Vice President, Office of Corporate Strategy and Risk Management Vice President, Office of Accounting and Finance Vice President, Office of Legal Affairs Vice President Vice President Manager, Department of Accounting Manager, Department of Finance

% of Shares Held - 0.008 0.003 0.003 0.004 0.005 - 0.00001 - 0.000002 - 0.0000001 0.002 0.004 - 0.00005 - 0.001 0.0003

Notice : 1) Resigned on 14 December 2008 2) Retired on 30 September 2008 Source: Thailand Securities Depository Co., Ltd.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

131


นโยบายการจ่ายเงินปันผล บมจ.อสมท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต รา

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทที่ บมจ.อสมท ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความ จำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการ บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาล ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ ำนาจอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยได้

ก่ อ นรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบในการประชุ ม คราว

ต่อไป การจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) • ระหว่างกาล • ปลายปี กำไรสุทธิ (ล้านบาท) อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

132 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

บมจ.อสมท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2547

ซึ่ ง เป็ น ปี แ รกที่ บ ริ ษั ท กระจายหุ้ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยครั้งแรกจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547) ในอัตราหุ้นละ

0.50 บาท หลังจากนั้น บมจ.อสมท ได้เปลี่ยนปีบัญชีจาก ปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายนของปีถัดไป) เป็นปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคมของทุกปี) และจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 จากกำไรสุทธิ งวด 3 เดือนหลังของปี 2547 (ตุลาคม ธันวาคม 2547) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท สำหรับการจ่าย เงินปันผลปี 2548 - 2551 เป็นดังนี้ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 1.30 1.60 1.29 1.60 0.75 0.80 0.55 0.75 0.55 0.80 0.74 0.85 1,103.83 1,504.91 1,113.95 1,230.11 81 73 80 89


Policy on Dividend Payment MCOT Public Company Limited’s policy on dividend payment is to distribute not less than 40 percent of its remaining net profits less various provisions determined by MCOT Plc. However, the dividend payment shall be based on investment plan, necessities and other appropriate reasons arising in the future. The Board of Directors’ resolution, which gives the approval for dividend payment, must be submitted to seek the approval from Shareholders’ Meeting unless it is an interim dividend payment, in which the Board of Directors shall have the authority of approval of such payment prior to the Board’s report to the Shareholders’ Meeting at the following meeting. Dividend Payment Rate of Dividend per Share (baht) • Interim • Year End Net Profit (Million Baht) % of Dividend per Net Profit

MCOT have paid dividend to shareholders since 2004 which was the first year of share distribution at the Stock Exchange of Thailand. The first payment from the net profit in the 2004 fiscal year (October 2003September 2004) was baht 0.50 per share. MCOT has then changed book-closing year form fiscal year (October-September in the following year) to calendar year (January-December annually). The second payment from the net profit based on the fourth quarter (October-December 2004) of the net profit was baht 0.09 per share. The 2005-2008 dividend payments are distributed as follows: 2005 1.30 0.75 0.55 1,103.83 81

2006 1.60 0.80 0.80 1,504.91 73

2007 1.29 0.55 0.74 1,113.95 80

2008 1.60 0.75 0.85 1,230.11 89

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

133


รายการระหว่ า งกั น

บมจ.อสมท มี ร ายการระหว่ า งกั น สำหรั บ รอบปี 2551 กั บ บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ /เอกชน

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทร่วม ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่ารายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา กับ บมจ.อสมท ระหว่างกัน มกราคม - ธันวาคม ปี 2551 บริษัท พาโนราม่า - บมจ.อสมท ถือหุ้นร้อยละ 1) บมจ.อสมท จ้าง 16,160,858.- การกำหนดราคาค่าจ้าง เวิลด์ไวด์ จำกัด 49.0 บริษัท พาโนราม่าฯ ผลิตรายการที่ชำระให้แก่ - กรรมการของ บมจ.อสมท คือ เพื่อดำเนินการผลิต บริษัท พาโนราม่าฯ (นายประสาน หวังรัตนปราณี) รายการให้แก่บริษัท โดย กำหนดในอัตราตามปกติ เป็นประธานกรรมการของ ได้ชำระค่าจ้างสำหรับการ ทางธุรกิจเช่นเดียวกับ บริษัทพาโนราม่าฯ ดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ที่กำหนดกับบุคคลหรือ - ผู้บริหารของ บมจ.อสมท 2) บมจ.อสมท จ้างบริษัท 2,383,798.- กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ พาโนราม่าฯ ผลิตรายการ และส่วนแบ่งรายได้โฆษณา นายศุทธิชัย บุนนาค และ ให้แก่บริษัท โดยมูลค่าที่ บมจ.อสมท เป็นผู้บริหาร นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์) แสดงไว้ดังกล่าวเป็น การขายในลักษณะ เป็นกรรมการบริษัท ค่าจ้างผลิตรายการที่ Revenue Sharing และ พาโนราม่าฯ บมจ.อสมท ยังมิได้ชำระ Time Sharing ให้แก่บริษัท พาโนราม่าฯ ซึ่งบริษัทได้บันทึกบัญชี เป็นรายการเจ้าหนี้การค้า 3) บมจ.อสมท ได้ทำสัญญา 3,500,000 การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ให้บริษัท พาโนราม่าฯ เท่ากับอัตราดอกเบี้ย กู้ยืมเงินระรยะยาวจำนวน ธนาคารพาณิชย์ที่เรียกเก็บ 10 ล้านบาท จากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) โดยบริษัท พาโนราม่าฯ ชำระเงินต้น คืนทุกเดือน เดือนละ 5 แสนบาทพร้อมดอกเบี้ย

134 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Connected Transactions

In 2008, the Company had significant connected transactions with its subsidiary and related companies as follows: Joint Company Relationship with Type of Transaction Transaction Condition/ MCOT Plc. Value Pricing Policy January- December 2008 Panorama Worldwide - MCOT Plc. Held 49.0% 1) MCOT Plc. hired 16,160,858.- The remuneration for the Company Limited of Shares in Panorama Panorama Worldwide Co., production of programs Worldwide Co., Ltd. Ltd. for the production of payable to Panorama - MCOT Plc’s director programs and paid to it Worldwide Co., Ltd. was (Mr. Prasan the remuneration therefore. fixed on an arm’s length Wangrattanapranee) was 2) MCOT Plc. hired 2,383,798.- basis and on proportion of the chairman of Panorana Panorama Worldwide Co., income of advertisement; Worldwide Co., Ltd. Ltd. for the production of MCOT Plc. managed sales - MCOT Plc’s Management programs for the Company. in terms of Revenue (Mr. Sitthisak Ekhabhot, The amount of transaction Sharing and Time Sharing. Mr. Sutichai Bunnag and value shown was the Mrs.Sontree Kaewkorn) remuneration for the were managing directors production of programs of Panorama Worldwide not yet paid to Panorama Co., Ltd. Worldwide Co., Ltd. and booked as trade account payable. 3) MCOT Plc. signed the 3,500,000 The fixed interest rate long-term loan contract is conducted as the amounting 10 million baht minimum loan rate (MLR) to Panorama Worldwide of commercial banks Co., Ltd. charging their premium customers which Panorama is required to pay the capital of 0.5 million baht monthly, including interest.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

135


บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่ารายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา กับ บมจ.อสมท ระหว่างกัน มกราคม - ธันวาคม ปี 2551 บริษัท ยูไนเต็ด - ผู้บริหารของ บมจ.อสมท 1) บมจ.อสมท เข้าทำสัญญา 424,129,850.- ส่วนแบ่งรายได้ที่ บรอดคาสติ้ง (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ร่วมดำเนินกิจการให้บริการ บมจ.อสมท ได้รับจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นกรรมการของบริษัท โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น UBC หรือ True Visions (มหาชน) (“UBC”) UBC หรือ True Visions สมาชิกกับ UBC หรือ เป็นไปตามสัญญา โดยมี หรือ บริษทั ทรู วิชนั่ ส์ True Visions โดยตาม อัตราเช่นเดียวกับที่ผู้ร่วม จำกัด (มหาชน) สัญญาดังกล่าว UBC หรือ ดำเนินกิจการรายอื่น (True Visions) True Visions ในฐานะ ได้รับจากบริษัท และ ผู้ร่วมดำเนินกิจการจะต้อง เงื่อนไขตามสัญญาก็ไม่ แบ่งรายได้จากการดำเนิน แตกต่างกับผู้ร่วมดำเนิน กิจการดังกล่าวให้แก่ กิจการที่เป็นบุคคลหรือ บมจ.อสมท กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2) บมจ.อสมท ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ Reality True Academy Fantasia บริษัท ยูบีซี เคเบิ้ล - ผู้บริหารของ บมจ.อสมท บมจ.อสมท เข้าทำสัญญา 120,337,125.- ส่วนแบ่งรายได้ที่ เน็ตเวอร์ค จำกัด (นายพลชัย วินิจฉัยกุล) ร่วมดำเนินกิจการให้บริการ บมจ.อสมท ได้รับจาก (มหาชน) (“UBCC”) เป็นกรรมการของบริษัท โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น บริษัท UBCC หรือ True หรือ บริษทั ทรู วิชนั่ ส์ UBCC หรือ True Visions สมาชิกกับบริษัท UBCC Visions Cable เป็นไป เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) Cable หรือ True Visions Cable ตามสัญญา โดยมีอัตรา (True Visions Cable) โดยตามสัญญาดังกล่าว เช่นเดียวกับที่ผู้ร่วมดำเนิน UBCC หรือ True Visions กิจการรายอื่นได้รับจาก Cable ในฐานะผู้ร่วมดำเนิน บริษัท และเงื่อนไขตาม กิจการจะต้องแบ่งรายได้ สัญญาก็ไม่แตกต่างกับ จากการดำเนินกิจการ ผู้ร่วมดำเนินกิจการที่เป็น ดังกล่าวให้แก่ บมจ.อสมท บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

136 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Related Company Relationship with Type of Transaction Transaction Condition/ MCOT Plc. Value Pricing Policy January- December 2008 United Broadcasting - MCOT Plc.’s Management MCOT Plc. entered into 424,129,850.- Share of revenue MCOT Corporation Public (Mr. Polchai Vinijchaikul) the agreement for joint Plc. gained from UBC or Co., Ltd. (“UBC”) or was director of UBC or operation of television True Visions was in True Visions Public True Visions. station and radio station compliance with the Co., Ltd. businesses and pay TV joint operation agreement, network service with UBC which was the same rate or True Visions, under which as other joint operators UBC or True Visions as a and was on the arm’s joint operator shall share length basis. its income gained by such businesses with MCOT Plc. and jointly run The Reality True Academy Fantasia with True Visions Co., Ltd. UBC Cable Network - MCOT Plc.’s Management MCOT Plc. entered into the 120,337,125.- Share of revenue MCOT Plc (“UBCC”) or (Mr. Polchai Vinijchaikul) agreement for joint operation Plc. gained from UBCC True Visions Cable was director of UBCC or of television and radio station or True Visions Cable Network Plc. True Visions Cable Plc. businesses, and pay TV compliance with the joint network service with UBCC operation agreement, or True Visions Cable as a which was the same rate joint operator shall share as other joint operators its income gained by such and was on the arm’s businesses with MCOT Plc. length basis.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

137


บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่ารายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา กับ บมจ.อสมท ระหว่างกัน มกราคม - ธันวาคม ปี 2551 บริษัท บางกอก - ผู้บริหารของ บมจ.อสมท บมจ.อสมท เข้าทำสัญญาร่วม 142,695,000.- ส่วนแบ่งรายได้ที่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (นายศุทธิชัย บุนนาค) ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ บมจ.อสมท ได้รับ จำกัด (มหาชน) มีฐานะเป็นผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ และให้บริการ จากบริษัท บางกอก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ฯ โดยตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่ สมาชิกกับบริษัท บางกอก เป็นไปตามข้อกำหนด ระบุในสัญญา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ฯ โดยตาม ในสัญญา สัญญาดังกล่าวบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ฯ ในฐานะ ผู้ร่วมดำเนินกิจการจะต้องแบ่ง รายได้จากการดำเนินกิจการ ดังกล่าวให้แก่ บมจ.อสมท หน่วยงานภาครัฐ / ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่ารายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา เอกชนที่เกี่ยวข้อง กับ บมจ.อสมท ระหว่างกัน มกราคม - ธันวาคม ปี 2551 บริษัท ผลิตไฟฟ้า - กรรมการ บมจ.อสมท บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 363,000.- การกำหนดราคาเป็น ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (นายนัที เปรมรัศมี) โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อัตราตามปกติทางธุรกิจ (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระและ ซื้อโฆษณาและว่าจ้าง เช่นเดียวกับที่คิดกับ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บมจ.อสมท ถ่ายทำข่าว บุคคลหรือกิจการอื่น ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำกัด (มหาชน) ขององค์กร กระทรวงยุติธรรม - กรรมการ บมจ.อสมท กระทรวงยุติธรรม 6,243,275.- การกำหนดราคาเป็น (นายธงทอง จันทรางศุ) ซื้อโฆษณา และว่าจ้าง อัตราตามปกติทางธุรกิจ เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม บมจ.อสมท ผลิตสารคดี เช่นเดียวกับที่คิดกับ กระทรวงยุติธรรม และออกอากาศรายการ บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ธนาคารเพื่อการเกษตร - กรรมการ บมจ.อสมท ธนาคารเพื่อการเกษตร 10,971,149.52 การกำหนดราคาเป็น และสหกรณ์การเกษตร (นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) และสหกรณ์การเกษตร อัตราตามปกติทางธุรกิจ เป็นกรรมการธนาคารเพื่อการ ซื้อโฆษณาและว่าจ้าง เช่นเดียวกับที่คิดกับ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.อสมท ผลิตสารคดี บุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

138 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Related Company Relationship with Type of Transaction Transaction Condition/ MCOT Plc. Value Pricing Policy January- December 2008 Bangkok - MCOT Plc.’s executive MCOT Plc. entered into the 142,695,000.- Remuneration MCOT Plc. Entertainment Plc. (Mr. Suthichai Bunnag) was agreement for joint operation gained from Bangkok the President of Channel 3 of television station and radio Entertainment Plc. was according to the conditions station businesses and provided in compliance with the of the agreement. pay TV network service with terms and conditions of Bangkok Entertainment Plc. the agreement. under which Bangkok Entertainment Plc. as a joint operator shall share its income gained by share its income gained by MCOT Plc. Related Relationship with Type of Transaction Transaction Condition/ Governmental MCOT Plc. Value Pricing Policy Entities/ Companies January- December 2008 Rachaburi Electricity - MCOT Plc.’s directors Rachaburi Electricity Generating 363,000.- Remuneration was fixed Generating Holding (Mr. Nattee Premrasamee) Holding Plc. purchased the on the arm’s length basis. Plc. was independent director advertising airtime of MCOT Plc. and member of Audit and MCOT Plc. was also hired Committee. to produce news and public relations activities of organization. Ministry of Justice - MCOT Plc.’s directors The Ministry of Justice 6,243,275.- Remuneration was fixed (Mr. Tongthong Chandransu) purchased the advertising on the arm’s length basis. was the Deputy Permanent airtime and MCOT Plc. was Secretary of the Ministry also hired to produce of Justice. documentary programs Bank for Agriculture - MCOT Plc.’s directors Bank for Agriculture and 10,971,149.52 Remuneration was fixed and Agricultural (Mr. Anusorn Tamajai) was Agricultural Cooperatives on the arm’s length basis. Cooperatives a committee member of purchased advertising airtime Bank for Agriculture and and MCOT Plc. was hired to Agricultural Cooperatives produce documentary programs. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

139


หน่วยงานภาครัฐ / ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่ารายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา เอกชนที่เกี่ยวข้อง กับ บมจ.อสมท ระหว่างกัน มกราคม - ธันวาคม ปี 2551 บริษัท บางจาก - กรรมการ บมจ.อสมท บริษัท บางจากปิโตรเลียม 6,427,300.- การกำหนดราคาเป็น ปิโตรเลียม จำกัด (นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) จำกัด (มหาชน) ซื้อโฆษณา อัตราตามปกติทางธุรกิจ (มหาชน) เป็นประธานกรรมการ และว่าจ้าง บมจ.อสมท เช่นเดียวกับที่คิดกับ ตรวจสอบและกรรมการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บุคคลหรือกิจการอื่น บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม ขององค์กร ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำกัด (มหาชน)

นโยบายเกีย่ วกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต ในการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั มีนโยบาย ทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และคณะ กรรมการ บมจ.อสมท ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2551 วันที่ 8 กันยายน 2551 ได้อนุมัติ ในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง ทางการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ บริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2551 สำหรับรายการระหว่างกันที่คาด ว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาทิ รายการที่เกิดจาก การที่ บมจ.อสมท ได้ว่าจ้างบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำการผลิตรายการให้ รายการที่ บมจ.อสมท รับจ้างดำเนินการโฆษณาให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

140 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

หรือกรรมการบริษัทเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร รายการส่วน แบ่งรายได้ที่ บมจ.อสมท ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอันเนื่อง มาจากสัญญาร่วมดำเนินกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ หาก บมจ.อสมท มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ.อสมท คณะกรรมการ ตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ ดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิ จารณารายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น บมจ.อสมท

จะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ บั ญ ชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระจาก บมจ.อสมท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ ผู้ ถื อ หุ้ น แล้ ว แต่ กรณี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การเข้ า ทำรายการ ดังกล่าวจะไม่เป็นการยักย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บมจ.อสมท บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ.อสมท โดย บมจ.อสมท จะคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น รายย่อยเป็นสำคัญ


Related Relationship with Type of Transaction Transaction Governmental MCOT Plc. Value Entities/ Companies January- December 2008 Bangchak Petroleum - MCOT Plc.’s directors Bangchak Petroleum Plc 6,427,300.- Plc. (Mr. Anusorn Tamajai) purchased advertising airtime was the chairman of Audit and MCOT Plc. was hired to Committee and director of produce public relations Bangchak Petroleum Plc. activities of organization.

Condition/ Pricing Policy

Remuneration was fixed on the arm’s length basis.

Policy on Future Connected Transactions Regarding the connected transaction that may take place in the future, the Company’s policy is to comply with the laws in the Security and Exchange Act, and laws and notifications of the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission, including rules governing the disclosure of connected transactions for listed companies, and generally accepted accounting principles regarding the disclosure of information on related persons or companies set out by the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand. The MCOT Board of Directors approved the principles in general trade agreement on connected transactions between companies as well as subsidiaries and management directors or related persons in order to be compliance with the 2008 Security and Exchange Act (Additional Amendment version) in the Meeting of the Board of Directors No. 13/2551 held on 8 September 2008.Connected transactions likely to be arising out in the future shall include the hiring of Panorama Worldwide Co., Ltd., the Company’s subsidiary to have

program production for MCOT Plc., the launch of advertisement as engaged by governmental entities, organizations and state enterprises whose shares were held by the Company’s major shareholders, and the income sharing gained by MCOT Plc. from related companies as consequences of Joint Operation Agreements etc. However, in case that the company must have connected transactions with the potential conflicts of interest, the Company shall have the Audit Committee provide opinion regarding the appropriateness of such transactions. Provided that the Audit Committee has no expertise in examining such connected transactions to support the decision of the Board of Directors or the Company’s Shareholders as the case may be in order to ensure that such connected transactions shall not be concealment or transfer of benefits between MCOT Plc., subsidiary, joint-operating companies of MCOT Plc.’s shareholders under the best benefits of every shareholders of the company particularly individual shareholder.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

141


คำอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ฐานะการเงิ น และผลการดำเนิ น งาน

รายได้รวมของปี 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อ เทียบกับปี 2550 จากธุรกิจโทรทัศน์ที่มีผลการดำเนินงาน

ที่ดีขึ้น รวมถึงรายได้จากการร่วมดำเนินกิจการและอื่น ๆ

ที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายได้โทรทัศน์ เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ถึงร้อยละ 16 จาก การปรับกลยุทธ์ ในการขายให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าและตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับผังรายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี ทำให้มีนาทีการขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น และอัตรา การใช้เวลาโฆษณา (Utilization Rate) ทั้งในช่วง Prime Time และ Non - Prime Time มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น รวมทั้งจากการ

ปรับราคาโฆษณาในรายการหลักประมาณร้อยละ 10-20 เมื่อ ปลายปีที่แล้วและต้นปีนี้ ส่งผลให้รายได้จากค่าโฆษณาสูงขึ้น ถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนแบ่งตลาดของ โมเดิร์นไนน์ทีวีเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าสถานีโทรทัศน์อื่น โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 24 สวนทางกับงบโฆษณา โทรทัศน์ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.5 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี รายได้จากรายการประเภท Seasonal Program และกิจกรรม พิเศษ เช่น “รายการเดอะสตาร์” “รายการ AF 5” “รายการ ซุปเปอร์สตาร์” “การแสดงคอนเสิร์ต Bigbang” “ทาทา ยัง” “การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลชิ ง แชมป์ แ ห่ ง ชาติ ยุ โ รป” “โครงการ

คนพั น ธ์ อาร์ ” “โครงการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ” “โครงการป้องกันการค้ามนุษย์” “การประกวดนางสาวไทย” รวมถึ ง รายการต่ า ง ๆ ของสถานี โ ทรทั ศ น์ โ มเดิ ร์ น ไนน์ ที่

มี การต่ อ ยอดจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งรายได้ ใ ห้ ม ากขึ้ น อาทิ รายการ “ไนน์เอ็นเทอร์เทน Meet & Greet” ทุกเดือน และ กิจกรรม “ไนน์เอ็นเทอร์เทนอะวอร์ด” รายได้ วิ ท ยุ ฯ ลดลงร้ อ ยละ 4 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2550 เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบของสถานีวิทยุในภาพรวม โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

142 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

กฎหมาย โดยเน้นการบริหารจัดการเองมากขึ้น นอกจากนี้

ในช่วงครึ่งปีแรกมีการงดและเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ ถึ ง แม้ ใ นช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง บริ ษั ท จะมี ร ายได้ จากโครงการและ กิ จ กรรมเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง น้ อ ยกว่ า ปี 2550 อย่ า งไรก็ ต าม

สถานีวิทยุฯ ที่ยังคงได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง คือ สถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 95 ลูกทุ่งมหานคร และสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 97.5 (Seed FM) ค่าใช้จ่ายรวม ปรับขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2550 เนื่องจาก มี การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการขาย โดยปรั บ กลยุ ท ธ์ ด้ า น

การขายและการส่งเสริมการขาย เพื่อจูงใจและกระตุ้นลูกค้า (Agency) ให้ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ

เพื่อส่งเสริมการขายทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุ และค่าใช้จ่าย จากการปรั บ รู ป แบบการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของสถานี วิ ท ยุ ใ น

ต่างจังหวัด ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ

ที่มีสัดส่วนร่วมร้อยละ 60 ของค่าใช้จา่ ยรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 ส่วนค่าใช้จ่ายร่ ว มดำเนิ น กิ จ การเพิ่ ม ขึ้ น จากค่ า เสื่ อ มราคา

ที่มาจากการรับโอนทรัพย์สินตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ

และค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการปรับ

เงินเดือนและการจ่ายเงินค่าครองชีพ ผลประกอบการของปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,230 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.79 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2550 ร้อยละ 11 แยกเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ 1,228 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย 2 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 9,124 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 7,198 ล้านบาท ในขณะที่ หนี้สินลดลงเหลือ 1,926 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงสถานะที่มั่นคง ของบริษัท


The Management’s Discussion and Analysis on the Company’s Operating Results

The Company’s total revenues in 2008 were up 10% compared to 2007 attributed to better performance of the Company’s TV business as well as those of JV and others. The details of the Company’s 2008 operating results are as follows: Revenues from TV Broadcasting An increase of 16% of revenues from TV broadcasting compared to 2007 were attributed to improvement of sales strategies that enabled the Company to continuously respond to changing customer and market needs. Modernine TV’s programming revamp was also well received by the audience resulting in advertising sales rise. The average prime-time and non- prime-time utilization rate also increased. In addition to the aforementioned reasons, a 10-20% increase in advertising rates of some main programs at the end of last year and early this year resulted in a 22% rise of advertising revenue compared to last year. Modernine TV enjoyed a 24% increase in its market share compared to last year, a greater proportion of market share increase compared to other TV stations despite a 4.5% reduction in TV advertising budget. Besides, Modernine TV had revenues from such seasonal programs and special events as “the Star”,

“AF 5”, “Super Star”, “Big Bang”, “Tata Young Concert”, “Euro 2008”, “R-Generation by Office of Vocational Education Commission”, “ the Strength of the Nation Project, Scientific Knowledge Promotion Project” , “Anti Human Trafficking Campaign”, “Miss Thailand Pageant” and other TV programs that created their own events that generated revenues for the Company such as the monthly event “Nine Entertain Meet & Greet” and “Nine Entertainment Award”. Revenues from Radio Broadcasting Revenues from radio broadcasting declined 4% compared to 2007 since the Company was in the process of improving its radio

business, particularly that of regional radio stations to effectively respond to changing legal requirements with a focus on self-management approach. Besides, during the first half of 2008, a number of events were either cancelled or postponed. Although revenues from special projects and events increased during the second half of 2008, they were still less than those of the same period of 2007. However, two radio stations managed to retain their popularity and continuing their reign as the number one radio stations in their market segments: FM 95, “Urban Country Song” and FM 97.5 “Seed FM” On the expense side, total expenses went up 11% from 2007 as a result of enhancement of sales efficiency by improving sales strategies and sales promotion strategies to attract advertising agencies and event creation for sales promotion both on TV and radio. In addition, the expenses of improving radio business model of regional radio stations caused the costs of TV and radio broadcasting which accounted for 60% of total expenses to increase 7 %. The cost of joint operation went up due to increased depreciation expense from the transfer of properties in accordance with the BuildOperate-Transfer (BOT) contracts as well as an increase in selling and administrative expenses as a result of salary increase and cost of living payment. The Company’s net profit in 2008 was Baht 1,230 million, or Baht 1.79 per share, increased 11% compared to 2007, comprising the parent company’s net profit of Baht 1,228 million and its minorities interest of Baht

2 million. With the total assets of Baht 9,124 million, total shareholder’s equity of Baht 7,198 million and total liabilities of Baht 1,926 million, MCOT Plc.’s financial position remains strong.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

143


รายงานของคณะกรรมการเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ ในการจั ด ทำรายงานทางการเงิ น

รายงานทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงาน ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

อย่างเพียงพอ คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดูแลรักษาสินทรัพย์ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ

การดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจากการบริหารงานเป็น

ผู้ดูแลและสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายในอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ป รากฎในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทำการตรวจสอบ รายงานทางการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อรายงานให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระถึงความถูกต้อง

ตามที่ควรของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ ได้แสดงไว้ ในรายงานทางการเงินดังกล่าว ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตได้แสดงไว้แล้วพร้อมกันนี้ (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

144 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Report from the Board of Directors

on the Responsibility for the Preparation of Financial Statements

Financial reports shown in the Company’s Annual Report consisted of the balance sheet, the statement of income, the statement of changes in shareholders’ equity, the statement of cash flows and notes to the financial statements were prepared by the Company’s management in compliance with the generally accepted accounting principles under the Accounting Act, B.E.2543, including those under the Accounting Profession Act, B.E.2547 and

the regulations on the preparation and submission of financial reports set forth by the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act, B.E.2535, by considering the appropriate accounting policy, consistent practices, careful discretion and best estimation as well as adequate information disclosure. The Board of Directors has provided and maintained the efficient internal control system of the Company to reasonably ensure that accounting records shall be treated accurately, completely and sufficiently to take care of

the Company’s assets and any dishonesty or abnormal acts shall be extensively prevented. The Board of Directors appointed the Audit Committee consisting of directors who have been independent from the Company’s management. The Audit Committee was assigned duties of supervising and reviewing financial reports of the Company to keep them recorded accurately and efficiently whereas the internal control system and internal audit have been undertaken properly and efficiently. Comments of the Audit Committee regarding these matters were shown in the Report from the Audit Committee contained in this Annual Report. MCOT Plc. assigned the certified public accountant, the Office of the Auditor General of Thailand, to conduct the audits of such financial statements in accordance with the generally accepted accounting standards to report its independent opinion about the accuracy and appropriateness of financial status and performance shown in those financial statements. The report of the certified public accountant is also shown herein. (Mr. Charupong Ruangsuwan) Chairman of the Board of Directors on behalf of the Board of Directors of MCOT Plc.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

145


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบริหารองค์กร โดยมีนายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ นายวิทยาธร ท่อแก้ว และนายนฤนารท พระปัญญา เป็นกรรมการ ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี การประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 4 ครั้ง พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทานงบการเงิน

ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สอบทาน งบการเงิน สอบทานการบริหารความเสี่ยง สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานใน บมจ.อสมท สอบทาน รายการระหว่างกัน สอบทานแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานการดูแลรักษาทรัพย์สินของ องค์กร สอบทานรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท สอบทานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตาม หลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงิน

โดยสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ

ต่องบการเงิน สอบทานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

โดยสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงปี 2551 และสอบทานการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ

ได้บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงจนไม่เกิดความเสียหายและกระทบต่อบริษัทฯ สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานใน บมจ.อสมท คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานและ ทบทวนระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน

การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ เงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุม ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ 2544 สอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด โดยตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง สอบทานแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแผนการ ตรวจสอบระยะยาว 5 ปี โดยจัดทำขึ้นจากฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร สอบทาน ผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ 146 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Report of the Audit Committee

The Board of Directors of MCOT Public Company Limited appointed the Audit Committee of MCOT Public Company Limited, which comprised independent directors with financial and organization management competence.

Mr. Anusorn Tamajai was appointed as the Chairman of the Audit Committee whereas Mr. Wittayatorn Tokaew and

Mr. Narunart Prapanya were appointed as members of the Audit Committee. In 2008, the Audit Committee had

13 meetings with the Management of MCOT Plc. and other departments; and 4 out of them were the meetings with

the top management. In addition, the Audit Committee had joint meetings with the Office of the Auditor General (OAG) that was the auditor of MCOT Plc. to review its financial statements. . The Audit Committee has performed duties and responsibilities assigned by the Board of Directors and based on the Charter of the Audit Committee of MCOT Plc. on duties and authority of the Audit Committee, as well as the criteria and practice guideline of the Audit Committee, which conformed to the requirements of the Stock Exchange of Thailand (SET). Those duties and authority included reviews of financial statements, reviews of risk management, reviews of internal control system in MCOT Plc., reviews of connected transactions, reviews of internal audit plans and supervision of internal audit, reviews of asset maintenance, reviews of conflict of interest disclosured by MCOT Plc., and reviews of appointing the auditor and setting up the auditor’s fee. The aforesaid duties and authority were summarized below: Reviews of quarterly financial statements and annual financial statements - This is to ensure that the accounting and financial reports have been prepared subject to the Generally Accepted Accounting Principles, that is, all financial information was disclosed adequately, completely and precisely. The auditor has been always invited to attend every meeting held to consider the quarterly and annual financial statements. The Audit Committee reviewed the financial statements by questioning the auditor about the precision and completeness of financial statements and any adjusting entry significantly affecting the financial statements. Reviews of risk management - The Audit Committee has directed the risk management of MCOT Plc. by reviewing the Risk Management Plan for Year 2008, and reviewing the risk management of MCOT Plc. quarterly to ensure that existing risks were minimized until they would not harm or affect MCOT Plc. Reviews of internal control system in MCOT Plc. - The Audit Committee reviewed and revised the internal control system to ensure that MCOT Plc. equipped the adequate internal control system to operate its businesses and to attain established objectives of internal control in regards to efficiency and proficiency of operations, implementation of organization resources, which also included the maintenance of assets, prevention from or reduction of defects, damages, leakage and waste or fraud, and of reliability of financial statements, operations and compliance with related laws, rules, requirements and resolutions of the cabinet. In 2008, MCOT Plc. evaluated the company internal control in accordance with the Rule of the Office of the Auditor General on Setting up the Internal Control Standards, B.E. 2544. Reviews of connected transactions - The Audit Committee reviewed all connected transactions of Panorama Worldwide Company Limited by examining the quarterly and annual financial statements to ensure that MCOT Plc. has always undertaken on matter properly. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

147


สอบทานการดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการสำรวจทรัพย์สินประจำปีของ หน่วยงานต่างๆ และทรัพย์สินของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีทรัพย์สินอยู่ตรงตาม ทะเบียน สอบทานรายงานการเปิ ด เผยรายการความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข อง บมจ.อสมท คณะกรรมการตรวจสอบฯ

ได้สอบทานการรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานในหน่วยงานต่างๆ โดยให้พนักงานและ ลูกจ้างขององค์กรทุกคนต้องเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี สอบทานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดย บมจ.อสมท ได้จ้างสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

148 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Reviews of Internal Audit Plan and supervision of internal audit - The Audit Committee examined the Internal Audit Plan for a period of 5 years, which was prepared on the Company’s risks and relevant to the organizational strategy and direction. The Audit Committee reviewed the internal audit results before providing some comments and following up the remedies for certain significant audited issued. Reviews of asset maintenance - The Audit Committee reviewed the annual asset survey in every department

as well as assets of the television station and radio stations of MCOT Plc. located in the central part and regional parts, to ensure that all assets were relevant to the Company’s records. Reviews of conflict of interest disclosure by MCOT Plc. - The Audit Committee reviewed all transactions disclosing conflicts of interests of employees in each department. All officers and employees of MCOT Plc. must disclose any and all conflicts of interests in accordance with the principle of good governance. Reviews of appointing the auditor and setting up the auditor’s fee - MCOT Plc. engaged the Office of

the Auditor General as its auditor. The Audit Committee has always valued the internal control and risk management in the organization to ensure that MCOT Plc. adhered to the principle of good governance, acquired the adequate internal control for business operations, had acceptable risk management, maintained precise and reliable accounting system and financial statements, and complied with all related laws, rules and regulations regarding business operations of MCOT Plc. (Mr. Anusorn Tamajai) Chairman of the Audit Committee

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

149


รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก ผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจำนวนเงินและการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็น สาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอใน งบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางสาวลักขณา บุญยมโนนุกุล) ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 150 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Auditor’s Report

TO: The Shareholders of the MCOT Public Company Limited The Office of the Auditor General of Thailand has audited the accompanying consolidated balance sheets of the MCOT Public Company Limited and its subsidiary and the balance sheets of the MCOT Public Company Limited as of December 31, 2008 and 2007, and the related consolidated and the Company’s statements of income, changes in shareholders’ equity, and cash flows at the year ends. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their accuracy and submission of the presentation. The responsibility of the Office of the Auditor General of Thailand is to provide an opinion on these financial statements based on the audits. The Office of the Auditor General of Thailand conducted the audits in accordance with generally accepted auditing standards. The standards require that the Office of the Auditor General of Thailand plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, supporting evidence in amounts and disclosures of the financial statements. An audit also includes conducted assessment of the accounting principles and significant estimates made by management, as well as evaluation of the overall financial statement presentation. The Office of the Auditor General of Thailand believes that the audits provide a reasonable basis for the opinion. In the opinion of the Office of the Auditor General of Thailand, the consolidated and the Company’s financial statements referred to above present fairly, in the respect to all materials, the financial status of the MCOT Public Company Limited and its subsidiary as of December 31, 2008 and 2007 and the results of their operations, the changes in shareholders’ equity and the cash flows at the year ends in accordance with generally accepted accounting principles. (Khunying Jaruvan Maintaka) Auditor General (Lakhana Bunyamanonukul) Director of Audit Office Office of the Auditor General February 26, 2009 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

151


บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

งบดุ ล

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550

งบการเงินรวม หมายเหตุ 2551 2550 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,828,988,286 1,365,331,657 1,822,533,232 1,356,652,783 เงินลงทุนระยะสั้น 4 623,750,157 616,221,751 623,750,157 616,221,751 เงินฝากที่มีภาระผูกพัน 4 876,563,230 872,704,623 876,563,230 872,704,623 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 5 662,675,476 678,614,257 642,025,660 670,900,460 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 ง) - - 3,500,000 9,500,000 ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์ และต้นทุนผลิตรายการ - สุทธิ 6 20,326,029 13,438,377 14,387,729 8,156,079 พัสดุคงเหลือ 3,886,001 3,012,676 3,886,001 3,012,676 รายได้ค้างรับ 7 657,810,931 594,221,224 657,810,931 594,221,224 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9,951,494 28,087,236 9,951,494 28,087,236 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 67,386,107 50,714,147 65,289,357 49,063,753 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,751,337,711 4,222,345,948 4,719,697,791 4,208,520,585 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - - 4,900,000 4,900,000 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 10 89,500,000 79,500,000 89,500,000 79,500,000 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 4,232,736,091 4,341,858,330 4,228,154,991 4,337,882,973 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12 11,544,460 6,494,079 10,056,400 5,788,180 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13 38,448,269 41,290,483 35,793,535 37,696,826 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,372,228,820 4,469,142,892 4,368,404,926 4,465,767,979 รวมสินทรัพย์ 9,123,566,531 8,691,488,840 9,088,102,717 8,674,288,564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

152 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Balance Sheets

As at December 31, 2008 and 2007

Notes ASSETS Current assets Cash and cash equivalents 3 Short-term investments 4 Restricted cash 4 Trade accounts receivable, net 5 Loans to related parties 26 (iv) Programmes and film rights and production costs, net 6 Supplies Accrued income 7 Prepaid expenses Other current assets 8 Total current assets Non-current assets Investment in Subsidiary 9 Other long-term investments, net 10 Property, plant and equipment, net 11 Intangible assets, net 12 Other non-current assets 13 Total non-current assets Total assets

Consolidated 2008 2007

Unit : Baht Company 2008 2007

1,828,988,286 1,365,331,657 1,822,533,232 1,356,652,783 623,750,157 616,221,751 623,750,157 616,221,751 876,563,230 872,704,623 876,563,230 872,704,623 662,675,476 678,614,257 642,025,660 670,900,460 - - 3,500,000 9,500,000 20,326,029 13,438,377 14,387,729 8,156,079 3,886,001 3,012,676 3,886,001 3,012,676 657,810,931 594,221,224 657,810,931 594,221,224 9,951,494 28,087,236 9,951,494 28,087,236 67,386,107 50,714,147 65,289,357 49,063,753 4,751,337,711 4,222,345,948 4,719,697,791 4,208,520,585 - - 4,900,000 4,900,000 89,500,000 79,500,000 89,500,000 79,500,000 4,232,736,091 4,341,858,330 4,228,154,991 4,337,882,973 11,544,460 6,494,079 10,056,400 5,788,180 38,448,269 41,290,483 35,793,535 37,696,826 4,372,228,820 4,469,142,892 4,368,404,926 4,465,767,979 9,123,566,531 8,691,488,840 9,088,102,717 8,674,288,564

The notes are an integral part of these financial statements. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

153


บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

งบดุ ล (ต่ อ )

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550

งบการเงินรวม หมายเหตุ 2551 2550 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 49,598,057 36,843,920 50,584,424 52,438,885 รายได้รับล่วงหน้า 35,399,173 38,615,949 35,399,173 38,615,949 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14 319,902 54,719 - - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 158,295,235 188,582,721 157,495,154 188,582,721 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15 582,849,572 475,928,537 581,027,451 474,360,012 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 93,568,258 60,904,959 91,042,481 58,079,654 รวมหนี้สินหมุนเวียน 920,030,197 800,930,805 915,548,683 812,077,221 หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 14 652,216 - - - รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 17 741,425,784 661,981,819 741,425,784 661,981,819 สำรองเงินชดเชยพนักงาน 25 248,205,804 226,754,354 248,205,804 226,754,354 เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน 4,470,495 4,150,328 4,470,495 4,150,328 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 11,017,574 14,638,094 11,017,574 14,638,094 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,005,771,873 907,524,595 1,005,119,657 907,524,595 รวมหนี้สิน 1,925,802,070 1,708,455,400 1,920,668,340 1,719,601,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

154 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Balance Sheets (continued) As at December 31, 2008 and 2007

Unit : Baht Consolidated Company Notes 2008 2007 2008 2007 Liabilities and Shareholders’ Equity Current liabilities Trade accounts payable 49,598,057 36,843,920 50,584,424 52,438,885 Advance received 35,399,173 38,615,949 35,399,173 38,615,949 Lease liabilities (maturing within one year) 14 319,902 54,719 - - Accrued income tax 158,295,235 188,582,721 157,495,154 188,582,721 Accrued expenses 15 582,849,572 475,928,537 581,027,451 474,360,012 Other current liabilities 16 93,568,258 60,904,959 91,042,481 58,079,654 Total current liabilities 920,030,197 800,930,805 915,548,683 812,077,221 Non-current liabilities Lease liabilities 14 652,216 - - - Deferred revenue, net 17 741,425,784 661,981,819 741,425,784 661,981,819 Provision for retirement benefits 25 248,205,804 226,754,354 248,205,804 226,754,354 Pension fund 4,470,495 4,150,328 4,470,495 4,150,328 Other non-current liabilities 11,017,574 14,638,094 11,017,574 14,638,094 Total non-current liabilities 1,005,771,873 907,524,595 1,005,119,657 907,524,595 Total liabilities 1,925,802,070 1,708,455,400 1,920,668,340 1,719,601,816

The notes are an integral part of these financial statements. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

155


บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

งบดุ ล (ต่ อ )

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550

งบการเงินรวม หมายเหตุ 2551 2550 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น 18 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 767,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 3,835,000,000 3,835,000,000 3,835,000,000 3,835,000,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 3,435,496,050 3,435,496,050 3,435,496,050 3,435,496,050 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,106,802,869 1,106,802,869 1,106,802,869 1,106,802,869 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย 19 383,500,000 383,500,000 383,500,000 383,500,000 ยังไม่ได้จัดสรร 2,253,998,199 2,040,278,708 2,241,635,458 2,028,887,829 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 7,179,797,118 6,966,077,627 7,167,434,377 6,954,686,748 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 17,967,343 16,955,813 - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,197,764,461 6,983,033,440 7,167,434,377 6,954,686,748 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,123,566,531 8,691,488,840 9,088,102,717 8,674,288,564

(นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) (นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

156 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ประธานกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Balance Sheets (continued) As at December 31, 2008 and 2007

Unit : Baht Consolidated Company Notes 2008 2007 2008 2007 Liabilities and Shareholders’ Equity (continued) Shareholders’ equity Share capital 18 Registered capital 767,000,000 ordinary shares of Baht 5 each 3,835,000,000 3,835,000,000 3,835,000,000 3,835,000,000 Issued and paid-up share capital 687,099,210 ordinary shares of Baht 5 each 3,435,496,050 3,435,496,050 3,435,496,050 3,435,496,050 Premium on ordinary shares 1,106,802,869 1,106,802,869 1,106,802,869 1,106,802,869 Retained earnings Appropriated - legal reserve 19 383,500,000 383,500,000 383,500,000 383,500,000 Unappropriated 2,253,998,199 2,040,278,708 2,241,635,458 2,028,887,829 Total shareholders’ equity Parent 7,179,797,118 6,966,077,627 7,167,434,377 6,954,686,748 Minority interest 17,967,343 16,955,813 - - Total shareholders’ equity 7,197,764,461 6,983,033,440 7,167,434,377 6,954,686,748 Total liabilities and shareholders’ equity 9,123,566,531 8,691,488,840 9,088,102,717 8,674,288,564

(Mr. Charupong Ruangsuwan) (Mr. Chitnarong Kunakridatikarn)

Chairman of the Board of Directors of MCOT Public Company Limited Executive Vice President Acting President of MCOT Public Company Limited

The notes are an integral part of these financial statements. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

157


บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

งบกำไรขาดทุ น

สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ รายได้ รายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ 21 รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ 22 รายได้อื่น 23 รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ ค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินกิจการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ 26 จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ดอกเบี้ยจ่าย รวมค่าใช้จ่าย กำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิสำหรับปี การแบ่งปันกำไรสุทธิ กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น 27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

158 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบการเงินรวม 2551 2550 3,444,974,864 780,761,638 127,148,208 4,352,884,710

3,110,286,442 730,584,596 115,403,555 3,956,274,593

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 3,390,088,886 780,761,638 127,534,476 4,298,385,000

3,066,153,205 730,584,596 115,084,356 3,911,822,157

1,645,808,503 1,545,521,374 1,613,673,464 1,522,985,537 95,179,871 74,741,139 95,179,871 74,741,139 946,182,681 810,594,094 929,834,657 797,967,831 8,302,740 6,055,565 8,302,740 6,055,565 910,293 1,047,328 910,293 1,047,328 50,590 32,979 - - 2,696,434,678 2,437,992,479 2,647,901,025 2,402,797,400 1,656,450,032 1,518,282,114 1,650,483,975 1,509,024,757 (426,341,485) (404,334,280) (423,958,820) (401,519,574) 1,230,108,547 1,113,947,834 1,226,525,155 1,107,505,183 1,228,281,017 1,110,662,082 1,226,525,155 1,107,505,183 1,827,530 3,285,752 - - 1,230,108,547 1,113,947,834 1,226,525,155 1,107,505,183 1.79

1.62

1.79

1.61


MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Statements of Income

For the years ended December 31, 2008 and 2007

Notes Revenues Revenues from television and radio broadcasting 21 Revenues from joint operation 22 Other incomes 23 Total revenues Expenses Costs of television and radio broadcasting Cost of joint operation Selling and administrative expenses Directors’ remuneration 26 (v) Other expenses Interest expenses Total expenses Profit before income tax Income tax Net profit for the year Net profit attributable to Equity holders of the parent Minority interest Net profit Earnings per share 27

Consolidated 2008 2007

3,444,974,864 780,761,638 127,148,208 4,352,884,710

3,110,286,442 730,584,596 115,403,555 3,956,274,593

Unit : Baht Company 2008 2007

3,390,088,886 780,761,638 127,534,476 4,298,385,000

3,066,153,205 730,584,596 115,084,356 3,911,822,157

1,645,808,503 1,545,521,374 1,613,673,464 1,522,985,537 95,179,871 74,741,139 95,179,871 74,741,139 946,182,681 810,594,094 929,834,657 797,967,831 8,302,740 6,055,565 8,302,740 6,055,565 910,293 1,047,328 910,293 1,047,328 50,590 32,979 - - 2,696,434,678 2,437,992,479 2,647,901,025 2,402,797,400 1,656,450,032 1,518,282,114 1,650,483,975 1,509,024,757 (426,341,485) (404,334,280) (423,958,820) (401,519,574) 1,230,108,547 1,113,947,834 1,226,525,155 1,107,505,183 1,228,281,017 1,110,662,082 1,226,525,155 1,107,505,183 1,827,530 3,285,752 - - 1,230,108,547 1,113,947,834 1,226,525,155 1,107,505,183 1.79

1.62

1.79

1.61

The notes are an integral part of these financial statements. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

159


160 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า และชำระแล้ว หุ้นสามัญ ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 3,435,496,050 1,106,802,869 รายการปรับปรุง - - ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 3,435,496,050 1,106,802,869 กำไรสุทธิสำหรับปี - - เงินปันผลจ่าย 31 - - ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,435,496,050 1,106,802,869

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า และชำระแล้ว หุ้นสามัญ ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 3,435,496,050 1,106,802,869 กำไรสุทธิสำหรับปี - - เงินปันผลจ่าย 31 - - ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,435,496,050 1,106,802,869

สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น

บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

1,858,807,760 1,110,662,082 (929,191,134) 2,040,278,708

383,500,000 2,040,278,708 - 10,000,000 383,500,000 2,050,278,708 - 1,228,281,017 - (1,024,561,526) 383,500,000 2,253,998,199

งบการเงินรวม กำไรสะสม กำไรสะสม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรอง ตามกฎหมาย

383,500,000 - - 383,500,000

งบการเงินรวม กำไรสะสม กำไรสะสม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรอง ตามกฎหมาย

รวม

16,955,813 - 16,955,813 1,827,530 (816,000) 17,967,343

ส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

6,983,033,440 10,000,000 6,993,033,440 1,230,108,547 (1,025,377,526) 7,197,764,461

รวม

หน่วย : บาท

15,342,861 6,799,949,540 3,285,752 1,113,947,834 (1,672,800) (930,863,934) 16,955,813 6,983,033,440

ส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

หน่วย : บาท


A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

161

383,500,000 - - 383,500,000

1,858,807,760 1,110,662,082 (929,191,134) 2,040,278,708

Consolidated Appropirated Unappropriated retained retained earnings- earnings legal reserve

The notes are an integral part of these financial statements.

Consolidated Note Issued and Premium on Appropirated Unappropriated paid-up share capital retained retained capital earnings- earnings legal reserve Opening balance as at January 1, 2008 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,040,278,708 Adjustment - - - 10,000,000 Balance after adjustment 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,050,278,708 Net profit for the year - - - 1,228,281,017 Dividends Payment 31 - - - (1,024,561,526) Closing balance as at December 31, 2008 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,253,998,199

Note Issued and Premium on paid-up share capital capital Opening balance as at January 1, 2007 3,435,496,050 1,106,802,869 Net profit for the year - - Dividends Payment 31 - - Closing balance as at December 31, 2007 3,435,496,050 1,106,802,869

For the years ended December 31, 2008 and 2007

Statements of Changes in Shareholders’ Equity

MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Total

Unit: Baht

6,799,949,540 1,113,947,834 (930,863,934) 6,983,033,440

Total

16,955,813 6,983,033,440 - 10,000,000 16,955,813 6,993,033,440 1,827,530 1,230,108,547 (816,000) (1,025,377,526) 17,967,343 7,197,764,461

Minority interest

15,342,861 3,285,752 (1,672,800) 16,955,813

Minority interest

Unit: Baht


162 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กำไรสะสม กำไรสะสม และชำระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรอง ตามกฎหมาย ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,028,887,829 รายการปรับปรุง - - - 10,000,000 ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,038,887,829 กำไรสุทธิสำหรับปี - - - 1,226,525,155 เงินปันผลจ่าย 31 - - - (1,023,777,526) ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,241,635,458

งบการเงินเฉพาะบริษัท หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กำไรสะสม กำไรสะสม และชำระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรอง ตามกฎหมาย ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 1,848,966,580 กำไรสุทธิสำหรับปี - - - 1,107,505,183 เงินปันผลจ่าย 31 - - - (927,583,934) ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,028,887,829

สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (ต่ อ )

บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

6,954,686,748 10,000,000 6,964,686,748 1,226,525,155 (1,023,777,526) 7,167,434,377

รวม

หน่วย : บาท

6,774,765,499 1,107,505,183 (927,583,934) 6,954,686,748

รวม

หน่วย : บาท


A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

163

The notes are an integral part of these financial statements.

Company Note Issued and Premium on Appropirated Unappropriated paid-up share capital retained retained capital earnings- earnings legal reserve Opening balance as at January 1, 2008 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,028,887,829 Adjustment - - - 10,000,000 Balance after adjustment 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,038,887,829 Net profit for the year - - - 1,226,525,155 Dividends Payment 31 - - - (1,023,777,526) Closing balance as at December 31, 2008 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,241,635,458

Company Note Issued and Premium on Appropirated Unappropriated paid-up share capital retained retained capital earnings- earnings legal reserve Opening balance as at January 1, 2007 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 1,848,966,580 Net profit for the year - - - 1,107,505,183 Dividends Payment 31 - - - (927,583,934) Closing balance as at December 31, 2007 3,435,496,050 1,106,802,869 383,500,000 2,028,887,829

For the years ended December 31, 2008 and 2007

Statements of Changes in Shareholders’ Equity (continued)

MCOT Public Company Limited and Subsidiary

6,954,686,748 10,000,000 6,964,686,748 1,226,525,155 (1,023,777,526) 7,167,434,377

Total

Unit : Baht

6,774,765,499 1,107,505,183 (927,583,934) 6,954,686,748

Total

Unit : Baht


บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

งบกระแสเงิ น สด

สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550

งบการเงินรวม 2550 หมายเหตุ 2551 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,656,450,032 1,518,282,114 1,650,483,975 1,509,024,757 ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 5,882,423 (48,457,816) 5,882,423 (48,457,816) หนี้สงสัยจะสูญ 5 2,090,006 76,800,612 2,090,006 76,800,612 หนี้สูญ 5 27,551,886 31,762,122 27,551,886 30,933,613 ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์ 6 และต้นทุนผลิตรายการตัดจำหน่าย 392,620,248 366,788,311 390,581,778 365,007,049 ค่าเสื่อมราคา 11 3,165,722 3,152,386 3,165,722 3,152,386 สิทธิการเช่าที่ดินตัดจำหน่าย 13 1,879,238 1,863,424 1,699,759 1,701,811 ค่าตัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ (93,599,663) (79,592,262) (93,599,663) (79,592,262) รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี 17 92,651 - 92,651 - ค่าสิทธิในการออกอากาศตัดจำหน่าย 1,732,690 34,901 1,732,690 34,901 (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 194,355 (418,348) 194,355 (418,348) (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 21,451,450 13,036,833 21,451,450 13,036,833 สำรองเงินชดเชยพนักงาน กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน 2,019,511,038 1,883,252,277 2,011,327,032 1,871,223,536 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 7,966,352 (33,686,508) 20,902,371 (33,713,095) ลูกหนี้การค้า (34,439,538) (30,263,343) (33,783,536) (30,263,343) ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์และต้นทุนผลิตรายการ (873,325) (309,356) (873,325) (309,356) พัสดุคงเหลือ (63,589,707) 2,062,104 (63,589,707) 2,062,104 รายได้ค้างรับ 18,135,742 (15,737,532) 18,135,742 (15,737,532) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - - 6,000,000 (9,000,000) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (16,612,080) 27,065,219 (16,165,724) 27,901,032 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (323,508) 5,888,292 (1,262,431) 7,154,493 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 12,559,782 17,081,710 (2,048,816) 16,924,641 เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

164 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Statements of Cash Flows

For the years ended December 31, 2008 and 2007

Unit : Baht Company 2008 2007

Consolidated 2007 Notes 2008 Cash flows from operating activities Profit before tax 1,656,450,032 1,518,282,114 1,650,483,975 1,509,024,757 Reconciliation of net profit to cash inflow (outflow): 5,882,423 (48,457,816) 5,882,423 (48,457,816) Doubtful accounts 5 2,090,006 76,800,612 2,090,006 76,800,612 Bad debt 5 27,551,886 31,762,122 27,551,886 30,933,613 Programmes and film rights and production costs 6 Depreciation 11 392,620,248 366,788,311 390,581,778 365,007,049 3,165,722 3,152,386 3,165,722 3,152,386 Amortisation of defer land leasehold right 13 1,879,238 1,863,424 1,699,759 1,701,811 Amortisation of defer software Defered revenue 17 (93,599,663) (79,592,262) (93,599,663) (79,592,262) 92,651 - 92,651 - Amortisation of boardcasting rights 1,732,690 34,901 1,732,690 34,901 (Gain) Loss from sales of assets 194,355 (418,348) 194,355 (418,348) (Gain) Loss from exchange rate 21,451,450 13,036,833 21,451,450 13,036,833 Provision for retirement benefits Profit from operating before change in operating assets and operating liabilities: 2,019,511,038 1,883,252,277 2,011,327,032 1,871,223,536 (Increase) decrease in operating assets: 7,966,352 (33,686,508) 20,902,371 (33,713,095) Trade account receivable - - - - Joint operation receivables (34,439,538) (30,263,343) (33,783,536) (30,263,343) Programmes and film rights and production costs (873,325) (309,356) (873,325) (309,356) Supplies (63,589,707) 2,062,104 (63,589,707) 2,062,104 Accrued income 18,135,742 (15,737,532) 18,135,742 (15,737,532) Prepaid expenses - - 6,000,000 (9,000,000) Loan to related parties (16,612,080) 27,065,219 (16,165,724) 27,901,032 Other current assets (323,508) 5,888,292 (1,262,431) 7,154,493 Other non-current assets Increase (decrease) in operating liabilities: 12,559,782 17,081,710 (2,048,816) 16,924,641 Trade account payable

The notes are an integral part of these financial statements. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

165


บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

งบกระแสเงิ น สด (ต่ อ )

สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550

งบการเงินรวม หมายเหตุ 2551 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ) หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ต่อ) รายได้รับล่วงหน้า (3,216,776) 93,642 (3,216,776) 93,642 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 265,183 (366,694) - - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 106,921,035 (73,498,669) 106,667,439 (72,827,987) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 32,663,299 (72,227,380) 32,962,827 (72,541,934) หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 652,216 (54,719) - - เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน 320,167 677,453 320,167 677,453 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (3,620,520) (10,141,294) (3,620,520) (10,141,294) เงินสดรับจากการดำเนินงาน 2,076,319,360 1,699,835,202 2,071,754,743 1,681,502,360 จ่ายภาษีเงินได้ (456,628,971) (439,197,773) (455,046,387) (431,711,436) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,619,690,389 1,260,637,429 1,616,708,356 1,249,790,924 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (7,528,406) 276,855,644 (7,528,406) 276,855,644 เงินฝากที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (3,858,607) (3,401,605) (3,858,607) (3,401,605) เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (114,661,600) (228,441,906) (112,017,387) (226,628,576) เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,815,672) (78,647) (3,854,032) - เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 208,051 139,121 208,051 139,121 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (130,656,234) 45,072,607 (127,050,381) 46,964,584 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (816,000) (1,672,800) - - เงินสดจ่ายปันผล (1,024,561,526) (929,191,134) (1,023,777,526) (927,583,934) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,025,377,526) (930,863,934) (1,023,777,526) (927,583,934) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ 463,656,629 374,846,102 465,880,449 369,171,574 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,365,331,657 990,485,555 1,356,652,783 987,481,209 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3 1,828,988,286 1,365,331,657 1,822,533,232 1,356,652,783 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบกระแสเงินสด รายการที่ไม่ใช่เงินสด ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเป็นเงินสด 46,726,984 17,460,737 46,726,984 17,460,737

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

166 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Statements of Cash Flows (continued) For the years ended December 31, 2008 and 2007

Unit : Baht Company 2008 2007

Consolidated Notes 2008 2007 Cash flows from operating activities (continued) Increase (decrease) in operating liabilities (continued): Advance received (3,216,776) 93,642 (3,216,776) 93,642 Lease liabilities (maturing within one year) 265,183 (366,694) - - Accrued expenses 106,921,035 (73,498,669) 106,667,439 (72,827,987) Other current liabilities 32,663,299 (72,227,380) 32,962,827 (72,541,934) Lease liabilities 652,216 (54,719) - - Pension fund 320,167 677,453 320,167 677,453 Other non-current liabilities (3,620,520) (10,141,294) (3,620,520) (10,141,294) Cash inflow from operating 2,076,319,360 1,699,835,202 2,071,754,743 1,681,502,360 Interest paid - - - - Income tax paid (456,628,971) (439,197,773) (455,046,387) (431,711,436) Net cash inflow from operating activities 1,619,690,389 1,260,637,429 1,616,708,356 1,249,790,924 Cash flows from investing activities (Increase) decrease in short-term investments (7,528,406) 276,855,644 (7,528,406) 276,855,644 Increase in restricted cash (3,858,607) (3,401,605) (3,858,607) (3,401,605) Acquisition of property, plant and equipment (114,661,600) (228,441,906) (112,017,387) (226,628,576) Acquisition of intangible assets (4,815,672) (78,647) (3,854,032) - Disposals of property, plant and equipment 208,051 139,121 208,051 139,121 Net cash inflow/(outflow) from investing activities (130,656,234) 45,072,607 (127,050,381) 46,964,584 Cash flows from financing activities Dividend payment to minority interest (816,000) (1,672,800) - - Dividend payment (1,024,561,526) (929,191,134) (1,023,777,526) (927,583,934) Net cash outflow from financing activities (1,025,377,526) (930,863,934) (1,023,777,526) (927,583,934) Net increase in cash and cash equivalents 463,656,629 374,846,102 465,880,449 369,171,574 Cash and cash equivalents at beginning of period 1,365,331,657 990,485,555 1,356,652,783 987,481,209 Cash and cash equivalents at ending of period 1,828,988,286 1,365,331,657 1,822,533,232 1,356,652,783 Supplementary information: Non-cash transactions Accounts payable arisen from purchases of property, 46,726,984 17,460,737 46,726,984 17,460,737 plant and equipment

The notes are an integral part of these financial statements. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

167


บริ ษั ท อสมท จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น

สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550

1 ข้อมูลทั่วไป

การจัดตั้งบริษัท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “อสมท”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ซึ่งเป็นการแปลงสภาพมาจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (“อ.ส.ม.ท.”) ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บริษัทได้รับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ความรับผิดชอบ สินทรัพย์ ส่วนของทุนและพนักงานทั้งหมดจาก อ.ส.ม.ท. โดยการ อนุมัติของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจทั่วไป บริษัทจัดตั้งขึ้น ในประเทศไทยและมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ที่ 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจหลักของ อสมท

อสมท ประกอบกิจการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ชอ่ ง 9 และสถานีวทิ ยุกระจายเสียง 62 สถานี ภายใต้พระราชบัญญัตวิ ทิ ยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 โดย อสมท ต้องเสนอข่าว สารคดี และสาระประโยชน์รวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลา ออกอากาศทั้งหมด ธุรกิจหลักของ อสมท ที่ดำเนินการเองรวมทั้งที่ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โดยออกอากาศด้วยระบบสี 625 เส้น และแพร่ภาพจากสถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายหลักในส่วนภูมิภาคจำนวน 35 สถานี ทำให้มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย ธุรกิจสถานีวิทยุกระจายเสียง ดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 62 สถานี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสถานีวิทยุส่วนกลางส่งกระจายเสียง ด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 7 สถานี มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

และเป็นระบบ เอ.เอ็ม. อีกจำนวน 2 สถานี มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ ในขณะที่สถานีวิทยุส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. จำนวน 53 สถานีนั้นได้กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงทำให้เครือข่ายวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ได้เกือบทั่วประเทศไทย ธุรกิจสำนักข่าวไทย อสมท มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และรายงานข่าว เพื่อนำเสนอออกอากาศทั้งทาง วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้ชื่อ “สำนักข่าวไทย”

ธุรกิจตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ

อสมท ได้ร่วมกับผู้ประกอบการหลายรายในรูปแบบของสัญญาดำเนินการให้บริการหรือสัญญาร่วมดำเนินกิจการ ในการ ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 105.5 เมกกะเฮิรต์ซ และโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบผ่านดาวเทียมและระบบผ่าน สายเคเบิ้ลของ UBC และผู้ร่วมดำเนินงานอื่น ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ผู้ประกอบการเอกชนต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้ จากการให้บริการตามสัญญา หรือผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี้

168 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


MCOT Public Company Limited and Subsidiary

Notes to the Financial Statements For the years ended December 31, 2008 and 2007

1 General information

Corporatization

MCOT Public Company Limited (‘The Company’ or ‘MCOT’) was incorporated as a public company limited on August 17, 2004. The Company was transformed from the Mass Communication Organization of Thailand (‘M.C.O.T.’) under the State Enterprise Capital Act, B.E. 2542. All business, rights, debts, liabilities, assets and equity, as well as all staffs from M.C.O.T. were transferred to the Company under the approval of the State Enterprise Capital Policy Committee on July 19, 2004 and the Cabinet Resolution on July 20, 2004. The Company is exempted to comply with instructions, rules regulations and the Cabinet Resolutions as applicable to State Enterprise. The Company is registered and domiciled in Thailand. It’s registered office is 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok.

MCOT’s principal business

MCOT operates a free television station Channel 9, and 62 radio stations. Under the Radio and Television Broadcasting Act, B.E. 2498, MCOT has to broadcast news, documentaries and educational programmes for not less than 50 percent of its total broadcasting Time. MCOT’s principal business operations, both self-operated and through joint operations with other operators, are summarised as follows:

Television Broadcasting

MCOT operates Channel 9 television station broadcasted with 625-line colour system and transmits from main station in Bangkok to 35 regional network stations in order to cover service area throughout Thailand. Radio Broadcasting MCOT operates 62 radio stations in both central and regional region. MCOT central radio station broadcasts 7 of its radio stations via the F.M. system, which cover Bangkok and neighbouring provinces. Other 2 stations are broadcasted via the A.M. system, in which the service area is covered throughout Thailand. In addition, the other 53 stations are broadcasted by regional MCOT station via the F.M. system in all regions throughout the country. Therefore, F.M. radio network, both central and regional, can provide service throughout most part of Thailand.

Thai News Station Services

MCOT has a business unit that is mainly responsible for producing, collecting, storing, analysing, and reporting news in order to broadcast via radio, television, and other electronic media under the name of “Thai News Agency”.

Joint Operation Agreements

MCOT has entered into various Joint Operation Agreements with operators to operate a television station, radio station and pay television network services in respect of television station Channel 3, radio station F.M. 105.5 MHz. and UBC and other operators in digital satellite and cable television.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

169


ผู้ประกอบการเอกชนต้องจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ และโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์สำหรับการให้บริการนั้น ๆ แก่ อสมท ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่วนใหญ่ กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในอุปกรณ์เหล่านี้ได้โอน ให้กับ อสมท เมื่อการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้รับสิทธิในการที่จะครอบครองและใช้สินทรัพย์นั้น เพื่อให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการและ อสมท ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่กำหนด ไว้ในสัญญา เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาร่วมดำเนินกิจการได้สรุปไว้ดังต่อไปนี้ โดยได้อธิบายนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ ข้อ 2.6 และรายละเอียดของแต่ละสัญญาในหมายเหตุข้อ 30 ก) สัญญาเพื่อดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี อสมท ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี (“สัญญาร่วม”) กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (“BEC”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521 และได้มีการแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2532 สัญญาร่วมเป็นสัญญาประเภท สร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และดำเนินงาน (Build-Transfer-Operate: BTO) โดย อสมท ได้ ให้สิทธิแก่ BEC ในการร่วมดำเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ตามสัญญาร่วม ดำเนินกิจการ BEC จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ได้กระทำขึ้นหรือได้จัดหามาไว้สำหรับใช้ในการดำเนินการให้แก่ อสมท นับแต่วันที่ได้กระทำหรือได้จัดหา เพื่อเป็นการตอบแทนจากการส่งมอบสินทรัพย์ดังกล่าว BEC ได้รับสิทธิในการดำเนินการและ บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการให้บริการตลอดอายุสัญญา ข) สัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก กลุ่มบริษัท UBC อสมท ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในระบบผ่านดาวเทียมกับบริษทั ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“UBC”) (เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IBC”) และระบบผ่านสายเคเบิ้ลกับบริษัท ยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด (“UBCC”) (เดิมชื่อ บริษัทไทยเคเบิ้ลวิชั่น จำกัด (มหาชน)) ตามลำดับ (รวมเรียกว่า “กลุม่ บริษทั UBC”) เมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2532 และวันที่ 6 มิถนุ ายน 2537 ตามลำดับ อสมท ได้ทำการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมภายหลังกับ UBC ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2537 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2541 และกับกลุ่มบริษัท UBC ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2537 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2541 โดย อสมท ให้สิทธิแก่กลุ่มบริษัท UBC ในการประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ทั้งในระบบผ่านดาวเทียมและระบบผ่านสายเคเบิ้ล จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 และจาก บริษัท ยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 เวิลด์ เคเบิ้ล เนทเวอร์ค อสมท ได้ทำสัญญาให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก กับบริษัท เวิลด์ เคเบิ้ล เนทเวอร์ค จำกัด (มหาชน) (“WCN”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 โดย อสมท ให้สิทธิแก่ WCN ในการประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น สมาชิกด้วยระบบผ่านดาวเทียม เป็นเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 170 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Under these agreements, the private operators must pay annual fees to MCOT based on certain percentages of service income or at the minimum rates specified in the individual agreements, whichever is higher. In addition, the operators, according to each respective Joint Operation Agreement, have to procure equipments for their operations, and transfer the ownership of equipments to MCOT within the period specified in the agreements. Under most Joint Operation Agreements, the legal title to the assets is transferred to MCOT on the completion of construction; however, the operators retain the right to use the assets to generate revenues over the agreement period subject to both the operators and MCOT complying with the terms and conditions of the Joint Operation Agreements. The principal terms of these Joint Operation Agreements are summarised below. The accounting policies for these agreements are discussed in Note 2.6 and the detail of each agreement is presented in Note 30. (i) Colour Television Transmission MCOT entered into the Joint Operation Agreement (“Agreement”) to operate colour TV transmission with the Bangkok Entertainment Company Limited (“BEC”) on April 28, 1978. The Agreement was subsequently amended as follows: the first amendment on September 13, 1982, the second amendment on July 16 ,1987 and the third amendment on May 2, 1989. The Agreement is a Build-Transfer-Operate (“BTO”) type agreement. MCOT granted BEC the right for joint operation of Channel 3 colour Thai TV station’s transmission until March 25, 2020. According to the Agreement, BEC has to transfer the ownership of certain equipment procured for the operations to MCOT whenever BEC acquires. In return, BEC has the right to use such equipment and has responsibility to the maintenance of the assets over the agreement period. (ii) Pay Television Services UBC Group MCOT entered into the Pay Television Network Service to operate digital satellite television with United Broadcasting Corporation Public Company Limited (“UBC”), formerly International Broadcasting Corporation Public Company Limited (“IBC”), and to operate cable television services with UBC Cable Network Company Limited (“UBCC”), formerly Thai Cable Vision Public Company Limited, (collectively - “UBC Group”) on April 17, 1989 and June 6 , 1994, respectively. Subsequently, there were amendments to the Agreement on May 19, 1994 and on April 17, 1998 with UBC, and September 7, 1994, November 9, 1994 and April 17, 1998 with UBC Group to grant UBC Group the right to operate pay television networks, based on both digital satellite television and cable television until September 30, 2014 and December 31, 2019, respectively. UBC had change of the company name to True Visions Public Company Limited by the resolutions of the extraordinary shareholders meetings no.1/2550 and had registered a new name on January 26, 2007 and UBCC had also changed its name to True Visions Cable Public Company Limited and had registered a new name on January 29, 2007. World Cable Network MCOT entered into another Pay Television Network Service Agreement with World Cable Network Public Company Limited (“WCN”) on May 14, 1996 to grant WCN the right to operate a pay television network based on digital satellite technology for 25 years commencing on January 1, 1997. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

171


เซลลูล่าร์วิชั่น (ไทยแลนด์) อสมท ได้ทำสัญญาให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก กับบริษัท เซลลูล่าร์วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“CVT”) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 โดย อสมท ให้สิทธิแก่ CVT ในการประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น สมาชิกด้วยระบบผ่านดาวเทียม เป็นเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 อย่างไรก็ดี มีเพียงกลุ่มบริษัท UBC เป็นผู้ร่วมดำเนินกิจการรายเดียวที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ค) บริการออกอากาศทางวิทยุ อสมท ได้ทำสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณากับ BEC เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 โดยมีสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2537 อสมท ให้สิทธิแก่ BEC ในการจัดรายการและโฆษณาออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท เอฟ.เอ็ม. กรุงเทพมหานคร ความถี่ 105.5 เมกกะเฮิรต์ซ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับอายุสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 3 โดยมีข้อตกลงว่าหากสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีสิ้นสุด ไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ที่ระบุไว้ ให้ถือว่าสิทธินี้เป็นอันสิ้นสุดด้วย สัญญาร่วมดำเนินกิจการเป็นสัญญาประเภท BTO ซึ่ง BEC จะต้องดำเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ดำเนินการออกอากาศตามสัญญาให้แก่ อสมท ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดย BEC ได้รับสิทธิในการดำเนินการและ บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการให้บริการตลอดอายุสัญญา ง) ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ อสมท ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศในระบบคลื่นสัญญาณวิทยุตาม มาตรฐานของ Radio Broadcast Data System และในระบบคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ตามมาตรฐานของ North America Basic Teletext Specification (“NABTS”) กับบริษัท อาร์.บี.ดี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด (“RBDS”) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2540 สัญญาร่วมดำเนินกิจการซึ่งเป็นสัญญาประเภท BTO อสมท ให้สิทธิแก่ RBDS ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเป็นเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ RBDS จะต้องดำเนินการจัดหาและ ส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานนี้ให้แก่ อสมท ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาโดย RBDS ได้รบั สิทธิในการดำเนินการ และบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการให้บริการ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการทุกสัญญา ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดหา ติดตั้ง ต่อเติม จัดหาเงินทุน และดำเนินการ เพื่อให้สินทรัพย์ใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เหล่านั้นให้แก่ อสมท เมื่อสินทรัพย์นั้น ก่อสร้างเสร็จหรือเมื่อเริ่มให้บริการ อสมท จะมอบสิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่โอนนั้นแก่ผู้โอนเพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาสัญญา

ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ตามสัญญาเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพดี และทำประกันความเสี่ยงใน สินทรัพย์เหล่านั้น โดยให้ อสมท เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา สินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมดำเนิน กิจการต้องถูกโอนให้แก่ อสมท ในสภาพดีและใช้งานได้ อย่างไรก็ดี บมจ.อสมท ได้บอกเลิกสัญญากับบริษทั อาร์.บี.ดี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2548

ธุรกิจหลักของบริษัทย่อย

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับ อสมท และ บริษัทอื่น

172 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Cellular Vision (Thailand) MCOT entered into another Pay Television Network Service Agreement with Cellular Vision (Thailand) Public Company Limited (“CVT”) on September 10, 1996 to grant CVT the right to operate a pay television network based on digital satellite technology for 25 years commencing on January 1, 1997. From the above, UBC Group is the only operator that is providing services at present. (iii) Radio Broadcasting Services MCOT entered into the Air Time Leased for Programming and Advertisements Agreement with BEC on January 25, 1990, amended on September 22, 1994. Under the Agreement, MCOT granted BEC the right to produce programmes and advertise through one of MCOT’s F.M. radio stations, being on 105.5 MHz frequency, covering the Bangkok area, until January 31, 2020. To be consistent with the terms under the Joint Operation Agreement to operate colour TV transmission, as per the third amendment, it is agreed that if the agreement is terminated before its term for whatever reason, this right shall be deemed terminated. The Agreement is a BTO agreement under which BEC has to transfer the ownership of certain equipment procured for the operations of the radio station to MCOT within the specified period. BEC has the right to use such equipment and is responsible for the maintenance of the assets over the agreement period. (iv) News Information Services MCOT entered into the News Information Services Agreement to provide information under the Radio Broadcast Data System via radio frequency and a North America Basic Teletext Specification (“NABTS”) via television transmission with R.B.D.S. (Thailand) Company Limited (“RBDS”) on December 26, 1997. The Agreement is a BTO agreement. MCOT granted RBDS the right to provide the news information services for

25 years commencing on January 1, 1998. According to the Agreement, RBDS has to transfer the ownership of certain equipment procured for the operations to MCOT within the period specified in the agreement. RBDS has the right to use such equipment and is responsible for the maintenance of the assets over the agreement period. Under all Joint Operation Agreements, the operators are responsible for the procurement, installation, expansion, financing and operation of the assets relating to the operation and for transferring ownership of these assets to MCOT upon completion of construction or commencement of services. Upon transfer of the ownership, MCOT will provide each operator with exclusive rights to use the transferred assets throughout each agreement period. Operators are responsible for the repair and maintenance of their assets in good condition and for providing all risk insurance, with MCOT as the exclusive beneficiary of the assets throughout the agreement periods. Upon the expiration of the individual agreement periods, the respective assets under the agreements must be physically transferred to MCOT in good physical condition and working order. MCOT had cancelled this agreement since June 30, 2005.

Subsidiary’s principal business

Panorama Worldwide Company Limited is MCOT’s subsidiary company. Its’ main business is production of television programmes for MCOT and other companies. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

173


2 นโยบายการบัญชี นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการ บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงิน จึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

2.2 การจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงาน จะนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทเริ่มมีอำนาจในการบริหาร งาน และจะไม่นำมารวมตั้งแต่วันที่มีการขายบริษัทดังกล่าว รายการและยอดคงเหลือระหว่างกันทั้งหมด รวมถึงกำไรและขาดทุน ทีย่ งั ไม่ได้รบั รูข้ องรายการระหว่างบริษทั ในเครือได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว นโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยจะเปลีย่ นแปลง เมื่อจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้แยกเปิดเผยไว้ต่างหาก ส่วนได้เสียของบุคคลอื่นในบริษัทย่อยบันทึกด้วย ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ชื่อบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 9

2.3 การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องประมาณการและให้ข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานไว้ในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และรายได้ และค่าใช้จ่ายในงวดที่รายงาน ไว้ในงบการเงิน ดังนั้น ผลที่เกิดจริงอาจต่างไปจากประมาณการ

2.4 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนทุกประเภท เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินหมุนเวียนอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการ แต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ กำไรและขาดทุนจากผลของการบันทึกรายการและจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศจะแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็น เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

174 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


2 Accounting policies The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

2.1 Basis for preparation

The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Act, B.E. 2543, being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547 and the financial reporting requirement of The Securities and Exchange Commission. For the convenience of the user, an English translation of the financial statements has been prepared from the statutory financial statements that are issued in the Thai language.

2.2 Consolidation

Subsidiaries, which are the entities in which the group has power to govern the financial and operating policies, are consolidated. The existence and effect of potential voting rights that are presently exercisable or presently convertible are considered when assessing whether the controls another entity. Subsidiaries are consolidated from the date of which control is transferred to the MCOT and are no longer consolidated from the date that control ceases. The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiaries. Intercompany transactions, balances and unrealized gains on transactions between companies are eliminated. Where necessary, accounting policies of subsidiaries have been changed to ensure consistency with the policies adopted by the Group. Minority interests are third parties’ shares of interests in subsidiary and are separately disclosed in the financial statements. The principal subsidiary is set out in Note 9.

2.3 Use of estimates

The preparation of consolidated financial statements and company financial statements in conformity with Thai Generally Accepted Accounting Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Actual results may differ from those estimates.

2.4 Financial instruments

Financial instruments carried on the balance sheet include cash and bank balances, trade accounts receivable, accrued income, other current assets, investments, trade accounts payable, and other current liabilities. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with each item.

2.5 Foreign currency translation

Foreign currency transactions are translated into Baht at the rate of exchange prevailing on the transaction dates. Gains and losses resulting from the settlements of such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of income. Monetary assets and liabilities at the

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

175


2.6 การร่วมดำเนินกิจการ

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 1 ก) ส่วนแบ่งรายได้ อสมท รับรู้ส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการตามเกณฑ์คงค้าง และกรณีผู้ร่วมดำเนินกิจการมี รายได้ ที่จะต้องแบ่งให้ อสมท อสมท จะรับรู้จำนวนส่วนแบ่งรายได้โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากผู้ร่วมดำเนินกิจการ ข) สินทรัพย์ที่รับโอน ตามแนวทางการตีความที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยให้หน่วยงานซึ่งมีสินทรัพย์ สัมปทานถือปฏิบัติ สินทรัพย์ที่รับโอนมาจากผู้ร่วมดำเนินกิจการจะรับรู้เมื่อ อสมท ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในสินทรัพย์ ด้วยมูลค่าที่รับโอนและลงบัญชีคู่กับบัญชีรายได้รอตัดบัญชี อสมท คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่รับโอนมาจากผู้ร่วมดำเนิน กิจการ คู่กับการตัดจำหน่ายรายได้รอตัดบัญชีตามอายุการใช้งานที่เหลือของสินทรัพย์หรืออายุของสัญญาร่วมดำเนินกิจการ แล้วแต่อายุใดที่สั้นกว่า โดยเริ่มจากวันที่ อสมท บันทึกรับรู้สินทรัพย์นั้น ดูหมายเหตุข้อ 2.13 ค) หุ้นที่ได้รับโอนจากสัญญาร่วมดำเนินกิจการ เงื่อนไขส่วนหนึ่งของสัญญาร่วมดำเนินกิจการบางสัญญา อสมท จะได้รับโอนหุ้นในบริษัทที่ร่วมดำเนินกิจการ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ร่วมดำเนินกิจการเป็นผู้จ่ายชำระค่าหุ้นแทน อสมท เงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่า ยุติธรรมคู่กับบัญชีรายได้ เงินลงทุนนี้ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่ ไม่อยู่ ใน ความต้องการของตลาด ตามแต่ลักษณะการลงทุนและส่วนได้เสียของ อสมท ในกิจการเหล่านั้น อสมท จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคา ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบดุลด้วยราคาทุน ในการจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นอื่น ที่มีสภาพคล่องในการ เปลี่ยนมือสูง ซึ่งมีระยะเวลาในการไถ่ถอนเท่ากับหรือน้อยกว่า 3 เดือน

2.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่บริษัทใหญ่ ในกลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน บริษัทย่อยดังกล่าว นำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทควบคุมกิจการอื่นใดได้หรือไม่นั้น ให้พิจารณาการปรากฏขึ้นและผลของการปรากฏขึ้นของสิทธิออกเสียงที่มีศักยภาพว่าจะเป็นไปได้ ในปัจจุบันที่จะใช้สิทธิหรือ

แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทย่อยถูกนำมารวมตั้งแต่วันที่ อสมท ได้รับโอนมาซึ่งอำนาจควบคุมและต้องไม่นำมารวมตั้งแต่วันที่อำนาจ ควบคุมหมดไป อสมท ใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกการได้มาซึ่งบริษัทย่อย สำหรับรายการบัญชี ยอดคงเหลือและรายการกำไรหรือ รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลจากรายการระหว่างกันจะถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจำนวน ในกรณีที่มีความจำเป็น นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยจะถูกเปลี่ยนให้มีความสม่ำเสมอกับนโยบายที่ใช้โดยกลุ่มบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน

176 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


balance sheet date denominated in foreign currencies are translated into Baht at the rate of exchange prevailing at the balance sheet date.

2.6 Joint Operations

A summary of MCOT’s principal joint operation agreements is included in Note 1. (i) Revenue sharing MCOT recognises its minimum revenue sharing under the accruals basis. When the operator earns the income, from which the revenue share must be paid to MCOT, MCOT will recognised revenue sharing based on the latest data made by the operators. (ii) Transferred assets In accordance with the guidance regarding the accounting treatment for concession asset provided by the Institution of Certified Accountants and Auditors of Thailand, assets transferred from joint operations are recognised when MCOT gains legal ownership of the assets. These transferred assets are recognised at the transferred value with a corresponding credit to deferred income. Assets transferred from the operators are depreciated with a corresponding amortisation of the deferred income, from the date of recognition over of their useful lives of the assets or the remaining agreement period whichever is shorter (See Note 2.13). (iii) Shares received under Joint Operation Agreements Under certain Joint Operation Agreements, MCOT received shares in the limited liability operator company. The consideration for these was paid by the private sector shareholder of the operator. These investments were recognised initially at fair value, with a corresponding credit to income. The investments are recognised as long-term investments, available-for-sale securities and non-marketable securities according to MCOT’s underlying ownership interest. A test of impairment is carried out when there is an indication that an investment might be impaired. If the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to the statement of income.

2.7 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are carried in the balance sheet at cost. For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits with banks and financial institutions and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

2.8 Investment in subsidiaries

Subsidiaries, which are those entities in which the main company in the Group has power to govern the financial and operating policies are consolidated. The existence and effect of potential voting rights that are presently exercisable or presently convertible are considered when assessing whether the Group controls another entity. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to MCOT and are no longer consolidated from the date that control ceases. The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiaries. Related transactions, balances and unrealised gains and losses on transactions between companies are eliminated; Where necessary, accounting policies of subsidiaries shall change in order to ensure consistency with the policies adopted by the Group. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

177


2.9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

อสมท จัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลด้วย ราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า โดย อสมท จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการ ด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกใน งบกำไรขาดทุนทันที ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะ บันทึกในงบกำไรขาดทุนทันที เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ที่จำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนที่ถือครองทั้งหมด

2.10 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม ประมาณการลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ที่ ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคงค้างชำระเกิน 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกำหนด สำหรับหนี้สูญจะตัดจำหน่ายทันทีที่ เกิดขึ้น

2.11 พัสดุคงเหลือ

อสมท ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับพัสดุคงเหลือจากวิธีราคาทุนเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in Firstout) เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) ทั้งนี้ ผลแตกต่างจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบ ต่องบการเงิน เนื่องจากไม่มีสาระสำคัญ และผู้บริหารจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าพัสดุคงเหลือเมื่อมีปัจจัยต่าง ๆ จากสินค้าเก่าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ หรือสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไป

2.12 ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์ และต้นทุนการผลิตรายการ

กลุ่มบริษัทซื้อลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ จะบันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์โดยใช้ราคา ทุน ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธิ์นั้น เช่น ค่าภาษีอากร หักด้วย ส่วนลด และเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อลิขสิทธิ์นั้น การตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าของลิขสิทธิ์จะพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้ที่คาด ว่าจะได้รับในอนาคต กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายต้นทุนของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเทปบันทึกภาพยนตร์ตามจำนวนตอนที่ออกอากาศหรือตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน 3 ปี ถ้าตามสัญญาอนุญาตให้ออกอากาศมากกว่า 1 ครั้ง จะตัดจำหน่ายต้นทุนของ ลิขสิทธิ์รายการดังกล่าวทั้งจำนวนในครั้งแรกที่ออกอากาศ ต้นทุนการผลิตรายการ ต้นทุนการผลิตรายการบันเทิงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ ต้นทุนผลิต รายการข่าวบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนผลิตรายการอื่นซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นต้นทุนผลิตรายการบันเทิงโดยพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และจะตัดจำหน่าย ต้นทุนการผลิตรายการบันเทิงทันทีเมื่อมีการออกอากาศ

178 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


In the Company’s financial statements investments in subsidiaries are reported by using the cost method.

2.9 Other long-term investments

Investments in non-market securities are classified as general investments and are shown in balance sheet in term of cost less allowance for impairment. A test of impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to the statement of income. On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount is charged or credited to the statement of income. When disposing of part of the holding of a particular investment in debt or equity securities, the carrying amount of the disposed part is determined from the weighted carrying amount of the total holding of the investment.

2.10 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are carried at original invoice amount less allowance for doubtful accounts. An estimate is made for doubtful receivable based on historical experience in the collection of accounts receivable and a review of all outstanding non-government and non-state enterprise receivable due for more than 6 months. Bad debts are written off during the year in which they are identified.

2.11 Supplies

MCOT had changed its accounting policy on cost of supplies from First-in First-out to Weighted average. Such change has no effect to the Financial statements. Allowance is made against cost of supplies where, in the opinion of the management, there is diminution in value arising from obsolete, slow-moving and defective supplies or is otherwise required by changes in circumstances.

2.12 Programmes, film rights and production costs

The Group buys programmes and film rights for broadcast. Programmes rights are stated at cost. The cost comprises both the purchase price and other costs directly attributable to the acquisition of the programme rights, such as duties, discounts, allowance or rebates. Provision is made, where necessary, for impairment based on the estimated recoverable value. The cost of the programmes rights is amortised according to the numbers of episodes or the transmission period specified in the broadcasting agreement or within 3 years. In case the agreement allows the programme to be broadcasted more than once, the cost of programme rights is amortised in full value in the first transmission. Production costs Production costs of entertainment programmes comprise direct costs related to production. News production costs are expensed as they are incurred. Costs relating to other in-house productions which yield future economic benefit to the Group are capitalised as costs of entertainment programmes production based on estimated recoverable revenues and are amortised when the production is broadcast. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

179


2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จำกัด ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อตัดจำหน่ายต้นทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือตาม อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง 20 ปี อุปกรณ์การผลิตรายการและถ่ายทอดสัญญาณ 10 ปี เครื่องใช้สำนักงาน 10 ปี เมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์ 6.67 ปี ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร 6.67 ปี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ 5 ปี ยานพาหนะ 4 - 5 ปี กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการสอบทานมูลค่าของสินทรัพย์เป็นประจำทุกปี และปรับการคิดค่าเสื่อมราคาให้สอดคล้อง กับอายุการใช้งาน โดยประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยน แทนในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่าย สินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คำนวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกับราคา ตามบัญชีและรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ตามที่อธิบายใน หมายเหตุ ข้อ 1 โดยคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นหรือระยะเวลาสัญญาที่เหลือแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

2.14 สิทธิการเช่าที่ดิน

กลุ่มบริษัทบันทึกสิทธิการเช่าที่ดินเป็นรายการรอตัดบัญชีภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น” และตัดจำหน่ายโดยวิธี เส้นตรง ตามอายุสิทธิการเช่า

2.15 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เกิดภาระที่จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทาง กฎหมายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต และจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผล

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า ปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สิน และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญา

180 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


2.13 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation, except for land which is considered to have an indefinite life. Depreciation is calculated using the straight-line method to write off the cost of each asset over its estimated useful life as follow: Building and structures 20 years Production and transmission equipment 10 years Office equipment 10 years Mainframe and mini computer 6.67 years Computer network 6.67 years Computers and software 5 years Motor vehicles 4 - 5 years The Group has policy to review asset values annually, and to adjust depreciation to match estimated useful lives. Expenditure incurred for addition, renewal or betterment, which results in a substantial increase in an asset’s current replacement value, is capitalised. Repair and maintenance costs are recognised as an expense when incurred. Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written off immediately to its recoverable amount. Estimated recoverable amount is the higher amount between the anticipated discounted cash flows from the continuing use of the asset and the amount obtainable from the sale of the asset less any costs of disposal. Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by the difference between net cash gains and the carrying amount and are shown as other income or other expenses in statement of income . Included in property, plant and equipment is property, plant and equipment held under Joint Operation Agreements as described in Note 1. This property, plant and equipment are depreciated over the shorter of its useful lives or the remaining agreement period.

2.14 Land leasehold right

The Group recorded land leasehold right as a deferred expense under “Other non-current assets� and amortised it using the straight-line method in accordance with the lease term.

2.15 Provisions

Provisions are recognised when Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events, and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

2.16 Long term leases

Leases of property, plant or equipment which substantially transfer all the risks and rewards of ownership to the lessee are classified as finance leases. Finance leases are recorded as capital expenses for the fair value of the leased

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

181


เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า

แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า อสมท ไม่มีสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ในงบดุล

2.17 ภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้างรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐาน ภาษีของทรัพย์สินและหนี้สิน และมูลค่าตามงบการเงิน เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนพฤศจิกายน 2547 บริษัทจะได้รับประโยชน์ทางภาษีอากร โดย เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีในวันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

2.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อสมท จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นประเภทกำหนดจำนวนเงินสมทบที่แน่นอน โดยใช้ชื่อว่า “กองทุน สำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” (“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2538 ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 997 ราย เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวบริหารโดย ผู้บริหารกองทุนอิสระ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนจากเงินสมทบทั้งในส่วนของพนักงานและ อสมท เงินจ่ายสมทบเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่เกิดรายการนั้น เงินชดเชยพนักงาน ภายใต้นโยบายการจ้างงานของ อสมท กำหนดให้ต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานอันเนื่องมาจากการเลิกจ้าง

การลดอัตรากำลัง และการให้ออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุเมื่อพนักงานมีอายุ 60 ปี เงินชดเชยการเลิกจ้างคำนวณจาก อายุการทำงานของพนักงานแต่ละคนโดยคิดผลประโยชน์ในอัตรา 6 หรือ 8 เท่าของเงินเดือนหรือด้วยเงื่อนไขอื่นขึ้นอยู่กับสัญญา การจ้างงานของพนักงาน อสมท ได้ประมาณการหนี้สินตามสิทธิดังกล่าวจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุเฉลี่ยของพนักงาน อายุการทำงาน เฉลี่ย อัตราการเข้าออกของพนักงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต จำนวนหนี้สินที่ประมาณขึ้นจะถูกคิดลดเป็น มูลค่า ปัจจุบัน ณ วันที่ในงบดุล

2.19 การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ • รายได้ค่าโฆษณาจากการออกอากาศโทรทัศน์และวิทยุ และรายได้ค่าเช่าเวลา รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกอากาศ รายการนั้น ๆ • รายได้จากสัญญาร่วมออกอากาศทางวิทยุ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาตลอดอายุของสัญญา • รายได้จากสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี กิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกและกิจการให้ บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อผู้ร่วมดำเนินกิจการมีรายได้ที่จะต้องแบ่งให้บริษัทตามสัญญา • รายได้ค่าจ้างผลิตรายการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จ • ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

182 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


property or the present value of the minimum lease payments, whichever is lower. Each lease payment is allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The outstanding rental obligations, deducted by finance charges are recorded as long-term payable. The interest element of the finance cost is charged to the statement of income over the lease period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset or the lease term. The Company did not have any finance leases on the balance sheet date.

2.17 Income tax

The Group does not recognises income taxes payable or receivable in future periods with respect to temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. When MCOT registered on the Stock Exchange of Thailand in November 2004, MCOT granted a tax privilege to be subject to corporate income tax at the rate of 25% starting from the accounting period beginning January 1, 2005 onward.

2.18 Employee benefits

Provident fund The Company MCOT established a provident fund, which is a defined contribution plan. The Registered Provident Fund of MCOT Public Company Limited (the “Provident Fund”) was established on August 28, 1995. Currently, 997 employees are members. The assets of the provident fund are held in a separate trustee-administered fund. The provident fund is funded by contributions from both employees and MCOT. MCOT’s contributions to the provident fund are charged to the statement of income in the period to which the contributions relate. Pension fund Under MCOT’s employment policy, all employees are entitled to a pension upon termination of contract, including forced termination or retrenchment or in the event that the employee reaches the retirement age of 60. The employee’s pension entitlement is determined according to their individual length of service and stands at a maximum of 6 to 8 times their monthly salary, unless otherwise agreed in an employee’s employment contract. MCOT estimates this liability based on various factors, including assessment of the average age and service life of its employees, employee turnover and assumptions on future salary increases. The liability is discounted to its present value at the balance sheet date.

2.19 Revenue recognition

The revenues are recognised as follow: • Advertising revenues from broadcasting on television and radio and revenues from airtime rental are recognised upon the broadcasting of such programmes. • Revenue from joint operation agreements in respect of the radio stations is recognised as income according to the validity period of the agreements. • Revenues from joint operation agreements in respect to colour television, pay television network service and news information services are recognised as income under the accrual basis, as the operators earn the income, a share of which MCOT is entitled to.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

183


2.20 การนำมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใหม่มาถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยได้แก้ไข การบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะบริษัทจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 เงินสด 740,037 734,722 693,970 695,190 เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน 1,530,368 - 26,789 - เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ 135,647,692 148,497,486 130,742,284 139,858,144 เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจำ 1,691,070,189 1,001,956,282 1,691,070,189 1,001,956,282 ตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 3 เดือน - 214,143,167 - 214,143,167 รวมเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 1,828,988,286 1,365,331,657 1,822,533,232 1,356,652,783 4 เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินฝากประจำธนาคารที่มีระยะเวลาไถ่ถอนเกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 เงินฝากประจำ 6 เดือน 442,827,799 512,616,757 เงินฝากประจำ 12 เดือน 130,922,358 103,604,994 ตั๋วสัญญาใช้เงินอายุเกิน 3 เดือน 50,000,000 - รวมเงินลงทุนระยะสั้น 623,750,157 616,221,751 ในงวดปี 2551 อสมท ได้ลงทุนในสถาบันการเงิน โดยซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุ 1 ปี จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 10 มิถุนายน 2552

184 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


• Revenue from production of TV programmes is recognized as income when service is rendered. • Interest income is recognised as it accrues.

2.20 Use of newer accounting standards

Since January 1, 2007, The Company changed its accounting policy on record of investments in subsidiaries, in the Company’s financial statements, from the equity method to cost method, in compliance with the Notification of Federation of Accounting Profession No.26/2549 according to the Accounting standard No.44 titled The Consolidate financial statement and Accounting on investments in subsidiaries (adjusted#1) 3 Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents as at December 31, 2008 and 2007 are as follows: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Cash on hand 740,037 734,722 693,970 695,190 Cash at banks - Current account 1,530,368 - 26,789 - Cash at banks - Savings account 135,647,692 148,497,486 130,742,284 139,858,144 Cash at banks - Fixed deposits 1,691,070,189 1,001,956,282 1,691,070,189 1,001,956,282 Promissory notes maturing within 3 months - 214,143,167 - 214,143,167 Total cash and cash equivalents 1,828,988,286 1,365,331,657 1,822,533,232 1,356,652,783 4 Short-term investments Short-term investments are fixed deposits having maturities over 3 months. Short-term investments as at December 31, 2008 and 2007 are as follows: Unit: Baht Consolidated and Company 2008 2007 6 - month fixed deposits 442,827,799 512,616,757 12 - month fixed deposits 130,922,358 103,604,994 Promissory notes maturing over 3 months 50,000,000 - Total short - term investments 623,750,157 616,221,751 In the fiscal year 2008, MCOT invested in financial institution by purchased 1 promissory note, due in 1 year, amounting to Baht 50,000,000 at the interest rate of 3.50% per year. The promissory note redeem as at June 10, 2009.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

185


เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้

หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 113,330 113,330 876,449,900 872,591,293 876,563,230 872,704,623

เงินฝากประจำ 6 เดือน เงินฝากประจำ 12 เดือน รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน เงินฝากที่มีภาระผูกพันที่เป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน กับธนาคารแห่งหนึ่งมีเงื่อนไขว่า อสมท ต้องวางหลักประกัน

ต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างให้สิทธิเผยแพร่ข้อมูลทางสถานีโทรทัศน์ที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่ อสมท

ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เงินฝากที่มีภาระผูกพันเป็นเงินฝากประจำ 12 เดือน กับธนาคารแห่งหนึ่งที่มีเงื่อนไขว่าธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อ ที่อยู่อาศัยของพนักงานสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำดังกล่าวที่ อสมท ได้รับในอัตรา ร้อยละ 1 โดย อสมท ต้องมีเงินฝาก ไว้กับธนาคารเป็นจำนวนสองเท่าของเงินที่พนักงานเป็นหนี้อยู่กับธนาคาร ทั้งนี้ อสมท มิได้มีภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว 5 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 ลูกหนี้การค้า 1,035,253,045 1,045,309,403 1,014,126,650 1,037,119,028 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (372,577,569) (366,695,146) (372,100,990) (366,218,568) ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 662,675,476 678,614,257 642,025,660 670,900,460 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 ยังไม่ถึงกำหนด 314,051,518 342,208,833 294,732,559 337,567,323 ไม่เกิน 6 เดือน 301,435,733 284,960,565 300,649,283 283,182,131 6 เดือน - 1 ปี 30,284,581 36,625,002 29,263,595 35,376,922 เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี 31,965,250 33,871,581 31,965,250 33,825,808 เกินกว่า 2 ปีขึ้นไป 357,515,963 347,643,422 357,515,963 347,166,844 รวม 1,035,253,045 1,045,309,403 1,014,126,650 1,037,119,028 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (372,577,569) (366,695,146) (372,100,990) (366,218,568) ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 662,675,476 678,614,257 642,025,660 670,900,460

186 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Restricted cash as at December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Unit: Baht

Consolidated and company 2008 2007 6 - month fixed deposits 113,330 113,330 12 - month fixed deposits 876,449,900 872,591,293 Total restricted cash 876,563,230 872,704,623 Restricted cash which represents the 6 - month fixed deposits at a bank is under the condition that MCOT has to retain collateral for compensating in case there are damages or breaches of the television broadcasting right agreement with the Stock Exchange of Thailand. Restricted cash which represents the 12 - month fixed deposits at a bank is under the condition that the bank will charge interest rate on staff mortgage loans at 1 percent higher than the fixed deposit interest rate that MCOT earns, and that MCOT must maintain the deposit balance at twice the outstanding balance of staff loans. MCOT has no obligation to guarantee such loans. 5 Trade accounts receivable, net Trade accounts receivable as at December 31, 2008 and 2007 are as follows: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Trade accounts receivable 1,035,253,045 1,045,309,403 1,014,126,650 1,037,119,028 Less Allowance for doubtful accounts (372,577,569) (366,695,146) (372,100,990) (366,218,568) Trade accounts receivable, net 662,675,476 678,614,257 642,025,660 670,900,460 Trade accounts receivable as at December 31, 2008 and 2007 can be analysed as follows: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Current 314,051,518 342,208,833 294,732,559 337,567,323 Not over 6 months 301,435,733 284,960,565 300,649,283 283,182,131 Over 6 months - 1 years 30,284,581 36,625,002 29,263,595 35,376,922 Over 1 years - 2 years 31,965,250 33,871,581 31,965,250 33,825,808 Over 2 years 357,515,963 347,643,422 357,515,963 347,166,844 Total 1,035,253,045 1,045,309,403 1,014,126,650 1,037,119,028 Less Allowance for doubtful accounts (372,577,569) (366,695,146) (372,100,990) (366,218,568) Trade accounts receivable, net 662,675,476 678,614,257 642,025,660 670,900,460

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

187


กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีอายุหนี้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าประกอบด้วย กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกิดจากลูกหนี้การค้า เนื่องจากมีลูกหนี้ค่าโฆษณาและค่าเช่า เวลาจำนวนมากราย และจากประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีตของกลุ่มบริษัท โอกาสเก็บหนี้ไม่ได้นั้นสอดคล้องกับค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญที่ได้บันทึกเอาไว้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในลูกหนี้การค้ามากไปกว่าจำนวน ที่ได้สำรองไว้ ในปี 2551 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 29 มกราคม 2551 และ ครั้งที่ 19/2551 วันที่ 26 ธันวาคม 2551 มีมติอนุมัติจำหน่ายลูกหนี้ โดยตัดเป็นหนี้สูญ จำนวนเงิน 1.39 ล้านบาท และจำนวนเงิน 0.70 ล้านบาท ตามลำดับ 6 ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร์ และต้นทุนผลิตรายการ - สุทธิ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 ยอดคงเหลือต้นงวด 13,438,377 14,937,156 8,156,079 8,826,349 ซื้อเพิ่ม 34,439,538 30,263,343 33,783,536 30,263,343 หัก ค่าตัดจำหน่าย (27,551,886) (31,762,122) (27,551,886) (30,933,613) ยอดคงเหลือปลายงวด 20,326,029 13,438,377 14,387,729 8,156,079 7 รายได้ค้างรับ รายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 รายได้ค่าตอบแทนร่วมดำเนินกิจการค้างรับ 603,925,798 552,153,418 รายได้จากค่าเช่าเวลาและค่าโฆษณาค้างรับ 26,703,757 18,754,762 ดอกเบี้ยค้างรับ 27,047,731 23,313,044 รายได้อื่น ๆ ค้างรับ 133,645 - รวมรายได้ค้างรับ 657,810,931 594,221,224

188 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


The Group provided for the allowance for doubtful accounts of outstanding non - government and non - state enterprise receivable aged over 6 months and also the ability to pay. Concentrations of credit risk with respect to trade accounts receivable are limited due to a large number of receivable from advertising and airtime rental. The Group experience in the collection of accounts receivable indicates that the allowance provided is sufficient. Due to these factors, management believes that no additional credit risk beyond amounts provided for collection losses is inherent in the trade accounts receivable. In the fiscal year 2008, by the Resolutions of the Board of directors of MCOT Meetings No.1/2008 on January 29, 2008, and Meetings No.19/2008 on December 26, 2008, the Board of MCOT approved to cut off the trade accounts receivable amounting to Baht 1.39 million and .70 million was cut off to bad debt respectively. 6 Programmes and film rights and production costs, net Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Opening net book value 13,438,377 14,937,156 8,156,079 8,826,349 Additions 34,439,538 30,263,343 33,783,536 30,263,343 Less Amortisation (27,551,886) (31,762,122) (27,551,886) (30,933,613) Closing net book value 20,326,029 13,438,377 14,387,729 8,156,079 7 Accrued income Accrued income as at December 31, 2008 and 2007 are as follows: Unit: Baht Consolidated and Company 2008 2007 Accrued income from joint operation 603,925,798 552,153,418 Accrued income from advertising and airtime rental 26,703,757 18,754,762 Accrued interest income 27,047,731 23,313,044 Other incomes 133,645 - Total accrued income 657,810,931 594,221,224

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

189


8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 13,326,494 9,070,869 10,994,150 12,168,458 31,684,733 26,361,821 9,283,980 1,462,605 65,289,357 49,063,753

งบการเงินรวม 2551 2550 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น 14,244,012 10,078,996 เงินล่วงหน้า 10,994,150 12,205,258 เงินยืมทดรอง 31,779,733 26,506,821 อื่น ๆ 10,368,212 1,923,072 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 67,386,107 50,714,147 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ก) รายละเอียดของเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน สรุปได้ ดังนี้ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศที่จดทะเบียน บริษัทย่อย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ให้บริการจัดทำรายการโทรทัศน์ ไทย ข) มูลค่าของเงินลงทุนซึ่งบันทึกตามวิธีราคาทุนเป็น ดังนี้

สกุลเงิน บาท

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท อัตราร้อยละ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 ทุนชำระแล้ว ของการถือหุ้น เงินลงทุนตามวิธี เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน ราคาทุน บริษัทย่อย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด 10,000,000 49 4,900,000 4,900,000

190 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


8 Other current assets Other current assets as at December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Unit: Baht

Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Withholding tax and other taxes 14,244,012 10,078,996 13,326,494 9,070,869 Advance payments 10,994,150 12,205,258 10,994,150 12,168,458 Other advances 31,779,733 26,506,821 31,684,733 26,361,821 Others 10,368,212 1,923,072 9,283,980 1,462,605 Total other current assets 67,386,107 50,714,147 65,289,357 49,063,753 9 Investment in Subsidiary (i) Investment - cost method can be summarized as follow: Company name Business Country of Incorporation Currency Subsidiary Panorama Worldwide Company Limited Production of television Thailand Baht programmes services (ii) Fair value of investment in subsidiary is as follow: Unit: Baht Company Paid up % ownership December 31, 2008 December 31, 2007 Capital interest Investment Investment Cost method Cost method Subsidiary Panorama Worldwide Company Limited 10,000,000 49 4,900,000 4,900,000

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

191


10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 ประเภทธุรกิจ ลักษณะ อัตรา เงินลงทุน เงินลงทุน ความ ร้อยละของ ตามวิธี ตามวิธี สัมพันธ์ การถือหุ้น ราคาทุน ราคาทุน เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินลงทุนทั่วไป - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ใน ความต้องการของตลาด บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โทรทัศน์ระบบ ผู้ถือหุ้น 0.40 79,500,000 79,500,000 บอกรับเป็นสมาชิก บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด ให้บริการโทรทัศน์ระบบ ผู้ถือหุ้น 0.98 50,000,000 50,000,000 (มหาชน) บอกรับเป็นสมาชิก ผ่านสายเคเบิ้ล บริษัท เวิลด์ เคเบิ้ล เนทเวอร์ค ให้บริการโทรทัศน์ระบบ ผู้ถือหุ้น 10 30,000,000 30,000,000 จำกัด (มหาชน) บอกรับเป็นสมาชิก ผ่านดาวเทียม บริษัท เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์) ให้บริการโทรทัศน์ระบบ ผู้ถือหุ้น 10 10,000,000 10,000,000 จำกัด (มหาชน) บอกรับเป็นสมาชิก ผ่านดาวเทียม บริษัท อาร์.บี.ดี.เอส ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ผู้ถือหุ้น 20 20,000,000 20,000,000 (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สารสนเทศ บริษัท เอเชีย ดีบีเอส จำกัด ให้บริการโทรทัศน์ ผู้ถือหุ้น 10 10,000,000 - (มหาชน) ผ่านดาวเทียม รวมเงินลงทุนทั่วไป 199,500,000 189,500,000 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (110,000,000) (110,000,000) เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 89,500,000 79,500,000 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 89,500,000 79,500,000

192 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


10 Other long-term investments, net Other long-term investments as at December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Unit: Baht Consolidated and company 2008 2007 Business Relationship % Investment Investment Ownership Cost Cost interest Method Method Other long-term investments General investments - Non - marketable securities True Visions Public Company Limited Pay Television Shareholder 0.40 79,500,000 79,500,000 True Visions Cable Public Pay Television Shareholder 0.98 50,000,000 50,000,000 Company Limited via cable system World Cable Network Public Pay Television Shareholder 10 30,000,000 30,000,000 Company Limited network based on digital satellite technology Cellular Visions (Thailand) Public Pay Television Shareholder 10 10,000,000 10,000,000 Company Limited network based on digital satellite technology R.B.D.S. (Thailand) Company Limited Information Shareholder 20 20,000,000 20,000,000 Services Asia DBS Public Company Limited Direct Broadcasting Shareholder 10 10,000,000 - Satellite System Total 199,500,000 189,500,000 Less Diminution in value (110,000,000) (110,000,000) General investments - Non - marketable securities, net 89,500,000 79,500,000 Other long-term investments, net 89,500,000 79,500,000

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

193


บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (UBC) ได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญ ของ UBC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2549 เป็นต้นไป บริษัท ยู ไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (UBC) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อ นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น บริษทั ทรูวชิ นั่ ส์ จำกัด (มหาชน) ตามมติของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 และจากบริษัท ยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนทั่วไป - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มีดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 79,500,000 79,500,000 เพิ่ม รับโอน 10,000,000 - ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 89,500,000 79,500,000 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ซึ่ง อสมท ยินยอมให้ ผู้ร่วมดำเนิน การมีสิทธิในการใช้สินทรัพย์เหล่านั้นในการดำเนินการตามสัญญา หน่วย : บาท งบการเงินรวม สินทรัพย์ที่ใช้ในการ สินทรัพย์ภายใต้สัญญา รวม ดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ร่วมดำเนินกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 3,665,101,923 676,756,407 4,341,858,330 ซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ 114,661,600 173,043,628 287,705,228 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (2,000,621) (2,206,598) (4,207,219) ค่าเสื่อมราคา (297,440,378) (95,179,870) (392,620,248) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,480,322,524 752,413,567 4,232,736,091

194 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


The United Broadcasting Corporation Public Company Limited (UBC) has requested to withdraw all of the registered shares from the Stock Exchange of Thailand. Therefore, The Committee of the Stock Exchange of Thailand had ordered to withdraw all of the registered Ordinary Shares of the UBC from the Stock Exchange of Thailand since April 11, 2006. UBC had change of the company name to True Visions Public Company Limited by the resolutions of the extraordinary shareholders meetings no. 1/2550 and had registered a new name on January 26, 2007 and UBC had also changed its name to True Visions Cable Company Limited and had registered a new name on January 29, 2007 Movements in general investments - non-marketable securities are as follow: Unit: Baht Consolidated and Company 2008 2007 Opening net book value 79,500,000 79,500,000 Additions / Transfer 10,000,000 - Closing net book value 89,500,000 79,500,000 11 Property, plant and equipment, net Property, plant and equipment included assets transferred under the Joint Operation Agreements which MCOT grants the operators the right to use the transferred assets throughout the agreement periods. Unit: Baht Consolidated Assets used in Assets under Joint Total the operations Operation Agreements As at December 31, 2008 Opening net book value 3,665,101,923 676,756,407 4,341,858,330 Additions/transfers 114,661,600 173,043,628 287,705,228 Disposals - net (2,000,621) (2,206,598) (4,207,219) Depreciation (297,440,378) (95,179,870) (392,620,248) Closing net book value 3,480,322,524 752,413,567 4,232,736,091

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

195


11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม สินทรัพย์ที่ใช้ในการ สินทรัพย์ภายใต้สัญญา รวม ดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ร่วมดำเนินกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 3,729,030,684 551,351,879 4,280,382,563 ซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ 228,292,433 200,583,193 428,875,626 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (174,022) (437,526) (611,548) ค่าเสื่อมราคา (292,047,172) (74,741,139) (366,788,311) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,665,101,923 676,756,407 4,341,858,330 หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท สินทรัพย์ที่ใช้ในการ สินทรัพย์ภายใต้สัญญา รวม ดำเนินงานของบริษัท ร่วมดำเนินกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 3,661,126,566 676,756,407 4,337,882,973 ซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ 112,017,387 173,043,628 285,061,015 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (2,000,621) (2,206,598) (4,207,219) ค่าเสื่อมราคา (295,401,908) (95,179,870) (390,581,778) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,475,741,424 752,413,567 4,228,154,991 หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท สินทรัพย์ที่ใช้ในการ สินทรัพย์ภายใต้สัญญา รวม ดำเนินงานของบริษัท ร่วมดำเนินกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 3,724,788,450 551,351,879 4,276,140,329 ซื้อ/รับโอนสินทรัพย์ 226,778,048 200,583,193 427,361,241 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (174,022) (437,526) (611,548) ค่าเสื่อมราคา (290,265,910) (74,741,139) (365,007,049) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,661,126,566 676,756,407 4,337,882,973

196 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


11 Property, plant and equipment, net (continued) As at December 31, 2007 Opening net book value Additions/transfers Disposals - net Depreciation Closing net book value As at December 31, 2008 Opening net book value Additions/transfers Disposals - net Depreciation Closing net book value As at December 31, 2007 Opening net book value Additions/transfers Disposals - net Depreciation Closing net book value

Assets used in the operations 3,729,030,684 228,292,433 (174,022) (292,047,172) 3,665,101,923

Assets used in the operations 3,661,126,566 112,017,387 (2,000,621) (295,401,908) 3,475,741,424

Assets used in the operations 3,724,788,450 226,778,048 (174,022) (290,265,910) 3,661,126,566

Consolidated Assets under Joint Operation Agreements 551,351,879 200,583,193 (437,526) (74,741,139) 676,756,407 Company Assets under Joint Operation Agreements 676,756,407 173,043,628 (2,206,598) (95,179,870) 752,413,567 Company Assets under Joint Operation Agreements 551,351,879 200,583,193 (437,526) (74,741,139) 676,756,407

Unit : Baht Total 4,280,382,563 428,875,626 (611,548) (366,788,311) 4,341,858,330 Unit : Baht Total 4,337,882,973 285,061,015 (4,207,219) (390,581,778) 4,228,154,991 Unit : Baht Total 4,276,140,329 427,361,241 (611,548) (365,007,049) 4,337,882,973

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

197


11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท งบการเงินรวม สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ อาคาร อุปกรณ์ รวม ของกลุ่มบริษัท และสิ่งก่อสร้าง การผลิตรายการ เครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง ระหว่างติดตั้ง และถ่ายทอด และอุปกรณ์ สัญญาณ สำนักงาน รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 1,290,873,220 1,056,084,523 1,222,901,229 59,374,068 10,373,150 - 25,495,733 3,665,101,923 ซื้อสินทรัพย์/โอนสินทรัพย์ - (36,227,387) 65,337,887 59,800,478 - - 25,750,622 114,661,600 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (60,984) (390,399) (731,022) (818,216) - - (2,000,621) ค่าเสื่อมราคา - (62,340,256) (216,755,866) (17,930,910) (413,346) - - (297,440,378) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 957,455,896 1,071,092,851 100,512,614 9,141,588 - 51,246,355 3,480,322,524 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน 1,290,873,220 1,321,247,283 3,144,704,195 244,812,870 43,574,014 - 51,246,355 6,096,457,937 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (363,791,387) (2,073,611,344) (144,300,256) (34,432,426) - - (2,616,135,413) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 957,455,896 1,071,092,851 100,512,614 9,141,588 - 51,246,355 3,480,322,524

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ อาคาร อุปกรณ์ รวม ของกลุ่มบริษัท และสิ่งก่อสร้าง การผลิตรายการ เครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง ระหว่างติดตั้ง และถ่ายทอด และอุปกรณ์ สัญญาณ สำนักงาน รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 1,290,873,220 566,321,958 1,407,493,453 58,168,213 10,797,931 369,089,409 26,286,500 3,729,030,684 ซื้อสินทรัพย์/โอนสินทรัพย์ - 543,102,066 41,553,309 13,517,234 - (369,089,409) (790,767) 228,292,433 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - (131,261) (42,761) - - - (174,022) ค่าเสื่อมราคา - (53,339,501) (226,014,272) (12,268,618) (424,781) - - (292,047,172) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 1,056,084,523 1,222,901,229 59,374,068 10,373,150 - 25,495,733 3,665,101,923 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาทุน 1,290,873,220 1,360,022,278 3,180,924,617 176,772,712 47,471,398 - 25,495,733 6,081,559,958 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (303,937,755) (1,958,023,388) (117,398,644) (37,098,248) - - (2,416,458,035) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 1,056,084,523 1,222,901,229 59,374,068 10,373,150 - 25,495,733 3,665,101,923

198 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


11 Property, plant and equipment, net (continued)

Unit: Baht Consolidated Assets used in Land Building and Production and Tools and Motor Construction Equipment Total the Group’s operations Structures transmission Office vehicles in progress under equipment equipment installation For the year ended December 31, 2008 Opening net book value 1,290,873,220 1,056,084,523 1,222,901,229 59,374,068 10,373,150 - 25,495,733 3,665,101,923 Additions / transfers - (36,227,387) 65,337,887 59,800,478 - - 25,750,622 114,661,600 Disposals - net - (60,984) (390,399) (731,022) (818,216) - - (2,000,621) Depreciation - (62,340,256) (216,755,866) (17,930,910) (413,346) - - (297,440,378) Closing net book value 1,290,873,220 957,455,896 1,071,092,851 100,512,614 9,141,588 - 51,246,355 3,480,322,524 As at December 31, 2008 Cost 1,290,873,220 1,321,247,283 3,144,704,195 244,812,870 43,574,014 - 51,246,355 6,096,457,937 Less Accumulated depreciation - (363,791,387) (2,073,611,344) (144,300,256) (34,432,426) - - (2,616,135,413) Net book value 1,290,873,220 957,455,896 1,071,092,851 100,512,614 9,141,588 - 51,246,355 3,480,322,524 For the year ended December 31, 2007 Opening net book value 1,290,873,220 566,321,958 1,407,493,453 58,168,213 10,797,931 369,089,409 26,286,500 3,729,030,684 Additions / transfers - 543,102,066 41,553,309 13,517,234 - (369,089,409) (790,767) 228,292,433 Disposals - net - - (131,261) (42,761) - - - (174,022) Depreciation - (53,339,501) (226,014,272) (12,268,618) (424,781) - - (292,047,172) Closing net book value 1,290,873,220 1,056,084,523 1,222,901,229 59,374,068 10,373,150 - 25,495,733 3,665,101,923 As at December 31, 2007 Cost 1,290,873,220 1,360,022,278 3,180,924,617 176,772,712 47,471,398 - 25,495,733 6,081,559,958 Less Accumulated depreciation - (303,937,755) (1,958,023,388) (117,398,644) (37,098,248) - - (2,416,458,035) Net book value 1,290,873,220 1,056,084,523 1,222,901,229 59,374,068 10,373,150 - 25,495,733 3,665,101,923

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

199


11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ของบริษัท และสิ่งก่อสร้าง การผลิตรายการ และถ่ายทอด สัญญาณ รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 1,290,873,220 1,056,084,523 1,221,552,651 ซื้อสินทรัพย์/โอนสินทรัพย์ - (36,227,386) 63,234,797 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (60,984) (390,399) ค่าเสื่อมราคา - (62,340,256) (216,100,046) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 957,455,897 1,068,297,003 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน 1,290,873,220 1,321,247,284 3,140,059,730 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (363,791,387) (2,071,762,727) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 957,455,897 1,068,297,003

งบการเงินเฉพาะบริษัท เครื่องมือ ยานพาหนะ อาคาร อุปกรณ์ เครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง ระหว่างติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน 57,188,418 59,259,354 (731,022) (16,961,606) 98,755,144

200 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รวม

9,932,021 - (818,216) - 9,113,805

- - - - -

25,495,733 25,750,622 - - 51,246,355

239,488,019 41,507,285 (140,732,875) (32,393,480) 98,755,144 9,113,805

- - -

51,246,355 6,084,421,893 - (2,608,680,469) 51,246,355 3,475,741,424

สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ของบริษัท และสิ่งก่อสร้าง การผลิตรายการ และถ่ายทอด สัญญาณ รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 1,290,873,220 566,321,958 1,406,092,926 ซื้อสินทรัพย์/โอนสินทรัพย์ - 543,102,065 41,142,829 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - (131,261) ค่าเสื่อมราคา - (53,339,500) (225,551,843) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 1,056,084,523 1,221,552,651 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาทุน 1,290,873,220 1,360,022,278 3,178,383,243 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (303,937,755) (1,956,830,592) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,290,873,220 1,056,084,523 1,221,552,651

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท เครื่องมือ ยานพาหนะ อาคาร อุปกรณ์ เครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง ระหว่างติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน 56,180,981 12,413,330 (42,761) (11,363,132) 57,188,418

3,661,126,566 112,017,387 (2,000,621) (295,401,908) 3,475,741,424

หน่วย : บาท รวม

9,943,456 369,089,409 26,286,500 3,724,788,450 - (369,089,409) (790,767) 226,778,048 - - - (174,022) (11,435) - - (290,265,910) 9,932,021 - 25,495,733 3,661,126,566

171,988,985 45,404,669 (114,800,567) (35,472,648) 57,188,418 9,932,021

- - -

25,495,733 6,072,168,128 - (2,411,041,562) 25,495,733 3,661,126,566


11 Property, plant and equipment, net (continued)

Unit: Baht Company Assets used in Land Building and Production and Tools and Motor Construction Equipment Total the Group’s operations Structures transmission Office vehicles in progress under equipment equipment installation

For the year ended December 31, 2008 Opening net book value 1,290,873,220 1,056,084,523 1,221,552,651 57,188,418 9,932,021 - 25,495,733 3,661,126,566 Additions / transfers - (36,227,386) 63,234,797 59,259,354 - - 25,750,622 112,017,387 Disposals - net - (60,984) (390,399) (731,022) (818,216) - - (2,000,621) Depreciation - (62,340,256) (216,100,046) (16,961,606) - - - (295,401,908) Closing net book value 1,290,873,220 957,455,897 1,068,297,003 98,755,144 9,113,805 - 51,246,355 3,475,741,424 As at December 31, 2008 Cost 1,290,873,220 1,321,247,284 3,140,059,730 239,488,019 41,507,285 - 51,246,355 6,084,421,893 Less Accumulated depreciation - (363,791,387) (2,071,762,727) (140,732,875) (32,393,480) - - (2,608,680,469) Net book value 1,290,873,220 957,455,897 1,068,297,003 98,755,144 9,113,805 - 51,246,355 3,475,741,424 For the year ended December 31, 2007 Opening net book value 1,290,873,220 566,321,958 1,406,092,926 56,180,981 9,943,456 369,089,409 26,286,500 3,724,788,450 Additions / transfers - 543,102,065 41,142,829 12,413,330 - (369,089,409) (790,767) 226,778,048 Disposals - net - - (131,261) (42,761) - - - (174,022) Depreciation - (53,339,500) (225,551,843) (11,363,132) (11,435) - - (290,265,910) Closing net book value 1,290,873,220 1,056,084,523 1,221,552,651 57,188,418 9,932,021 - 25,495,733 3,661,126,566 As at December 31, 2007 Cost 1,290,873,220 1,360,022,278 3,178,383,243 171,988,985 45,404,669 - 25,495,733 6,072,168,128 Less Accumulated depreciation - (303,937,755) (1,956,830,592) (114,800,567) (35,472,648) - - (2,411,041,562) Net book value 1,290,873,220 1,056,084,523 1,221,552,651 57,188,418 9,932,021 - 25,495,733 3,661,126,566

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

201


11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท สินทรัพย์ภายใต้สัญญา ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ รวม ร่วมดำเนินกิจการ และสิ่งก่อสร้าง การผลิตรายการ เครื่องใช้ และถ่ายทอด และอุปกรณ์ สัญญาณ สำนักงาน รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 31,431,631 113,177,528 528,056,928 3,226,920 863,400 676,756,407 รับโอนสินทรัพย์ - 6,251,854 166,480,140 311,634 - 173,043,628 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - (2,206,598) - - (2,206,598) ค่าเสื่อมราคา - (17,080,431) (77,582,966) 516,473 - (95,179,870) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 31,431,631 102,348,951 614,747,504 3,022,081 863,400 752,413,567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน 31,431,631 317,525,661 1,877,092,282 26,022,482 4,317,000 2,256,389,056 รับโอนสินทรัพย์ - 6,251,854 166,480,140 311,634 - 173,043,628 หัก จำหน่ายสินทรัพย์ - - (2,691,283) - - (2,691,283) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (221,428,564) (1,238,715,038) (23,312,035) (3,453,600) (1,486,909,237) ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (187,418,597) - - (187,418,597) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 31,431,631 102,348,951 614,747,504 3,022,081 863,400 752,413,567 หน่วย : บาท งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท สินทรัพย์ภายใต้สัญญา ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ รวม ร่วมดำเนินกิจการ และสิ่งก่อสร้าง การผลิตรายการ เครื่องใช้ และถ่ายทอด และอุปกรณ์ สัญญาณ สำนักงาน รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 31,431,631 106,225,481 411,442,626 1,388,741 863,400 551,351,879 รับโอนสินทรัพย์ - 22,416,250 175,961,260 2,205,683 - 200,583,193 จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - (437,526) - - (437,526) ค่าเสื่อมราคา - (15,464,203) (58,909,432) (367,504) - (74,741,139) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 31,431,631 113,177,528 528,056,928 3,226,920 863,400 676,756,407 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาทุน 31,431,631 295,109,411 1,701,568,548 23,821,799 4,317,000 2,056,248,389 รับโอนสินทรัพย์ - 22,416,250 175,961,260 2,205,683 - 200,583,193 หัก จำหน่ายสินทรัพย์ - - (437,526) (5,000) - (442,526) หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (204,348,133) (1,161,616,757) (22,795,562) (3,453,600) (1,392,214,052) ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (187,418,597) - - (187,418,597) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 31,431,631 113,177,528 528,056,928 3,226,920 863,400 676,756,407

202 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


11 Property, plant and equipment, net (continued) Consolidated and Company Assets under Land Building and Production and Tools and Joint Operation Agreements Structures transmission Office equipment equipment For the year ended December 31, 2008 Opening net book value 31,431,631 113,177,528 528,056,928 3,226,920 Additions / transfers - 6,251,854 166,480,140 311,634 Disposals - net - - (2,206,598) - Depreciation - (17,080,431) (77,582,966) 516,473 Closing net book value 31,431,631 102,348,951 614,747,504 3,022,081 As at December 31, 2008 Cost 31,431,631 317,525,661 1,877,092,282 26,022,482 Additions / transfers - 6,251,854 166,480,140 311,634 Disposals - net - - (2,691,283) - Less Accumulated depreciation - (221,428,564) (1,238,715,038) (23,312,035) Provision for impairment - - (187,418,597) - Net book value 31,431,631 102,348,951 614,747,504 3,022,081

Unit: Baht Motor vehicles

863,400 - - - 863,400

Total

676,756,407 173,043,628 (2,206,598) (95,179,870) 752,413,567

4,317,000 2,256,389,056 - 173,043,628 - (2,691,283) (3,453,600) (1,486,909,237) - (187,418,597) 863,400 752,413,567

For the year ended December 31, 2007 Opening net book value Additions / transfers Disposals - net Depreciation Closing net book value As at December 31, 2007 Cost Additions / transfers Disposals - net Less Accumulated depreciation Provision for impairment Net book value

31,431,631 - - - 31,431,631

106,225,481 411,442,626 22,416,250 175,961,260 - (437,526) (15,464,203) (58,909,432) 113,177,528 528,056,928

1,388,741 2,205,683 - (367,504) 3,226,920

31,431,631 295,109,411 1,701,568,548 23,821,799 - 22,416,250 175,961,260 2,205,683 - - (437,526) (5,000) - (204,348,133) (1,161,616,757) (22,795,562) - - (187,418,597) - 31,431,631 113,177,528 528,056,928 3,226,920

863,400 - - - 863,400

551,351,879 200,583,193 (437,526) (74,741,139) 676,756,407

4,317,000 2,056,248,389 - 200,583,193 - (442,526) (3,453,600) (1,392,214,052) - (187,418,597) 863,400 676,756,407

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

203


12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ งบการเงินรวม 2551 2550 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 6,494,079 8,208,031 ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ 7,022,270 149,472 ค่าตัดจำหน่าย (1,971,889) (1,863,424) ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 11,544,460 6,494,079 13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 5,788,180 7,340,519 6,060,630 149,472 (1,792,410) (1,701,811) 10,056,400 5,788,180

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 21,949,570 23,861,952 1,717,378 1,603,336 12,126,587 12,231,538 - - 35,793,535 37,696,826

งบการเงินรวม 2551 2550 สิทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชี - สุทธิ 21,949,570 23,861,952 เงินมัดจำและเงินประกัน 4,296,656 5,196,992 เงินค้างรับอื่น 12,126,587 12,231,539 อื่น ๆ 75,456 - รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 38,448,269 41,290,483 สิทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชีเป็นสิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาภาระจำยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อทำทางเข้าออกกับการรถไฟแห่ง ประเทศไทย โดย อสมท และค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุ จ. ตาก และ สถานีวิทยุ จ. นครพนม ได้ชำระค่าสิทธิ การเช่าที่ดินทั้งสิ้นจำนวน 39,824,440 บาท ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวดมีจำนวน 3,165,721 บาท หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 สิทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชีต้นงวด - สุทธิ 23,861,952 25,814,338 เพิ่มระหว่างงวด 1,253,339 1,200,000 หัก ค่าตัดจำหน่าย (3,165,721) (3,152,386) สิทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชีปลายงวด - สุทธิ 21,949,570 23,861,952

204 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


12 Intangible assets, net Intangible assets as at December 31, 2008 and 2007 are as follows: Consolidated 2008 2007 Opening net book value 6,494,079 8,208,031 Additions/transfers 7,022,270 149,472 Less Disposals (1,971,889) (1,863,424) Closing net book value 11,544,460 6,494,079 13 Other non-current assets Other non-current assets as at December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Company

2008 5,788,180 6,060,630 (1,792,410) 10,056,400

Unit: Baht 2007 7,340,519 149,472 (1,701,811) 5,788,180

Unit: Baht

Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Land leasehold right, net 21,949,570 23,861,952 21,949,570 23,861,952 Deposits and guarantees 4,296,656 5,196,992 1,717,378 1,603,336 Other accrued income 12,126,587 12,231,539 12,126,587 12,231,538 Others 75,456 - - - Total 38,448,269 41,290,483 35,793,535 37,696,826 Land leasehold right represents the land leasehold right under a land leasehold agreement with the State Railway of Thailand and Royal property leasehold for setup Radio station in Tak and Nakonpranom amounting to Baht 39,824,440. The amortisation for the period amounted to Baht 3,165,721. Unit: Baht Consolidated and Company 2008 2007 Land leasehold right, net at beginning of period 23,861,952 25,814,338 Additions 1,253,339 1,200,000 Less Accumulated amortisation (3,165,721) (3,152,386) Land leasehold right, net at ending of period 21,949,570 23,861,952

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

205


14 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550

งบการเงินรวม 2551 2550 ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 411,720 55,038 - หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี (91,818) (319) - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 319,902 54,719 - ส่วนที่ครบกำหนดชำระเกินหนึ่งปี เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 720,510 - - หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี (68,294) - - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 652,216 - - 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ งบการเงินรวม 2551 2550 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย 205,248,041 182,890,777 ค่าใช้จ่ายในการขายค้างจ่าย 136,068,840 105,153,186 โบนัสค้างจ่าย 241,532,691 187,884,574 รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 582,849,572 475,928,537 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ เจ้าหนี้อื่น - ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์สำนักงาน เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้กรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 206 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบการเงินรวม 2551 2550 57,714,340 5,034,575 15,772,032 13,486,639 1,560,672 93,568,258

26,506,456 1,869,605 20,352,887 10,553,195 1,622,816 60,904,959

- - - - - -

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 205,108,248 182,827,152 136,068,840 105,153,185 239,850,363 186,379,675 581,027,451 474,360,012

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 57,714,340 4,775,436 15,275,452 13,277,253 - 91,042,481

26,506,456 1,621,553 19,838,925 10,112,720 - 58,079,654


14 Lease liabilities Lease liabilities as at December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Unit: Baht

Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Not later than 1 year Lease liabilities 411,720 55,038 - - Less Deferred lease interest (91,818) (319) - - Lease liabilities - net 319,902 54,719 - - Over 1 year Lease liabilities 720,510 - - - Less Deferred lease interest (68,294) - - - Lease liabilities - net 652,216 - - - 15 Accrued expenses Accrued expenses as at December 31, 2008 and 2007 are as follows: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Accrued operating expenses 205,248,041 182,890,777 205,108,248 182,827,152 Accrued selling expenses 136,068,840 105,153,186 136,068,840 105,153,185 Accrued bonus 241,532,691 187,884,574 239,850,363 186,379,675 Total 582,849,572 475,928,537 581,027,451 474,360,012 16 Other current liabilities Other current liabilities as at December 31, 2008 and 2007 are as follows: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 payable - purchases of property, plant and equipment 57,714,340 26,506,456 57,714,340 26,506,456 Other accounts payable 5,034,575 1,869,605 4,775,436 1,621,553 Accounts payable - Revenue Department 15,772,032 20,352,887 15,275,452 19,838,925 Accrued withholding tax 13,486,639 10,553,195 13,277,253 10,112,720 Undue output VAT 1,560,672 1,622,816 - - Total 93,568,258 60,904,959 91,042,481 58,079,654 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

207


17 รายได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 รายได้รอตัดบัญชีต้นงวด - สุทธิ 661,981,819 541,428,414 รับโอนเพิ่ม 173,043,628 193,569,194 หัก จำหน่ายสินทรัพย์ - (437,527) ค่าตัดจำหน่ายสะสม (93,599,663) (72,578,262) รายได้รอตัดบัญชีปลายงวด - สุทธิ 741,425,784 661,981,819 ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นรายได้ สำหรับงวด 93,599,663 79,592,262 รายได้รอตัดบัญชีเกิดจากการบันทึกสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ 18 ทุนเรือนหุ้น จำนวนหุ้น ทุนหุ้นสามัญ รวม หุ้น บาท บาท ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547 - - - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 600,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 600,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 87,099,210 435,496,050 435,496,050 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 อ.ส.ม.ท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยมี ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท สำหรับส่วนของทุนที่ เหลือจากส่วนที่นำไปเป็นทุนจดทะเบียนแล้ว ให้จัดสรรเป็นรายการต่าง ๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไป ตามทีค่ ณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ บริษทั เสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2547

208 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


17 Deferred revenue - net

Unit: Baht

Consolidated and Company 2008 2007 Deferred revenue, net 661,981,819 541,428,414 Addition 173,043,628 193,569,194 Disposals - net - (437,527) Less Accumulated amortisation (93,599,663) (72,578,262) Deferred revenue - net 741,425,784 661,981,819 Amortisation for the period 93,599,663 79,592,262 Deferred revenue represents deferred revenue from recognition of assets transferred under Joint Operation Agreements. 18 Share capital Number of shares Share capital Total Shares Baht Baht As at August 17,2004 - - - Increase during the period 600,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 As at September 30,2004 600,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Increase during the period 87,099,210 435,496,050 435,496,050 As at December 31, 2004 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 As at December 31, 2005 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 As at December 31, 2006 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 As at December 31, 2007 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 As at December 31, 2008 687,099,210 3,435,496,050 3,435,496,050 MCOT has transformed to the public company limited under the State Enterprise Capital Act B.E. 2542. The initial registered share capital amounting to Baht 3,000 million, comprises 600 million ordinary shares at a par value of Baht 5 each. The remaining previous owner’s equity could be appropriated as items under shareholders’ equity as adequate in accordance with the resolution of the Company Establishment Preparation Committee and as approved by The Cabinet on July 20, 2004. On August 17, 2004, MCOT Public Company Limited was registered for incorporation. The former owner’s equity

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

209


วันที่ 17 สิงหาคม 2547 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยโอนส่วนของทุนตามงบการเงิน ณ วันที่

16 สิงหาคม 2547 ของ อ.ส.ม.ท. จำนวน 4,126.34 ล้านบาท ไปที่บริษัท โดยได้จัดสรรเป็นส่วนของทุนจดทะเบียน 3,000

ล้านบาท ตามที่กล่าวข้างต้น โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 300 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) บันทึกไว้เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมใน เงินลงทุนจำนวน 37 ล้านบาท (หักไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น) และบันทึกไว้ในกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547 จำนวน 1,163.34 ล้านบาท ในวันที่ 24 กันยายน 2547 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 835 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 167 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,835 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 767 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2547 บริษัทได้จัดสรรและจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,099,210 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเต็ม มูลค่าแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 85,496,050 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดยกระทรวงการคลังจำนวน 51 ล้านหุ้น รวมกับหุ้นจัดสรร ส่วนเกินอีกจำนวน 18 ล้านหุ้น รวมหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายทั้งสิ้น 69 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 22 บาท ทั้งนี้เงินที่ได้รับจาก การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมดังกล่าวเป็นของกระทรวงการคลัง สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านหุ้นนั้น บริษัทได้รับชำระ ค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,540 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นเงิน 1,107 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายใน การจำหน่ายหุ้นจำนวน 83,197,132 บาท หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 167 ล้านหุ้น ได้ออกจำหน่าย 87,099,210 หุ้น และได้รับชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวน 767 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นเงิน 3,835 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นหุ้นสามัญจำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นเงิน 3,435,496,050 บาท 19 ทุนสำรองตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทุนสำรองตามกฎหมายมีรายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 ยอดคงเหลือต้นงวด 383,500,000 383,500,000 สำรองเพิ่มขึ้นระหว่างงวด - - ยอดคงเหลือปลายงวด 383,500,000 383,500,000 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

210 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


amounting to Baht 4,126.34 million was transferred to the Company, of which Baht 3,000 million was appropriated as initial registered share capital, wholly owned by the Ministry of Finance, in accordance with the policy mentioned above. Another Baht 300 million was appropriated as legal reserve as detailed in Note 19. The remaining owner’s equity was Baht 37 million being fair value reserve for changes in valuation of investment and Baht 1,163.34 million being unappropriated retained earnings. On September 24, 2004, the Company has registered for an increase in share capital amounting to Baht 835 million, comprising 167 million ordinary shares with the par value of Baht 5 each. Therefore the share capital was totaling 767 million shares amounting to Baht 3,835 million. During October 11 and 12, 2004, MCOT was allocated and subscribed 17,099,210 new ordinary shares to the Company’s employees and executives at Baht 5 per share (at par value). The proceeds from the subscription amounting to Baht 85,496,050 in total were fully paid. In November 2004, MCOT has offered its ordinary shares in the initial public offering at Baht 22 per share. As above mentioned, 70 million shares were the newly issued share and 69 million shares were existing ordinary shares, comprise of 51 million existing shares owned by the Ministry of Finance and 18 million over-allotted shares. The proceeds from selling of existing ordinary shares were wholly belonged to the Ministry of Finance. And the proceeds from selling of 70 million newly issued shares, amounting to Baht 1,540 million in total were fully received by the Company, with the share premium of Baht 1,107 million and the deduction of the expenses incurred from the offering of Baht 83,197,132. About the 167 million ordinary shares that registered for an increase in share capital, 87,099,210 shares were subscription and fully paid up. The Company’s ordinary shares have been approved to be the listed securities in the Stock Exchange of Thailand on November 17, 2004. As at December 31, 2008 and 2007, MCOT Public Company Limited has 767 million registered ordinary shares with the par value of Baht 5 each amounting to Baht 3,835 million, which were subscription and fully paid up with the par value of Baht 5 each in the number of 687,099,210 ordinary shares amounting to Baht 3,435,496,050. 19 Legal reserve Changes in legal reserve are as follows: Unit: Baht Consolidated and Company 2008 2007 Opening balance 383,500,000 383,500,000 Appropriation during the period - - Closing balance 383,500,000 383,500,000 Under the Public Limited Company Act., B.E. 2535, the Company is required to set aside as a legal reserve at least 5% of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not less than 10% of the registered capital. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

211


20 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ก) รูปแบบหลักของการรายงาน - ส่วนงานธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม บริการทาง บริการทาง สัญญาร่วม โทรทัศน์ วิทยุ ดำเนินกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายได้ รายได้จากการดำเนินงาน 2,639 806 687 รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี - - 94 รายได้ทั้งสิ้น 2,639 806 781 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1,156) (445) (78) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (305) (143) (17) ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 1,178 218 686 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่สามารถปันส่วนได้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่สามารถปันส่วนได้ กำไรจากการดำเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น - สุทธิ ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสุทธิ สินทรัพย์ตามส่วนงาน 1,211 425 612 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน รวมสินทรัพย์ หนี้สินตามส่วนงาน 342 307 21 หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน รวมหนี้สิน รายการอื่นตามส่วนงาน รายจ่ายฝ่ายทุน 52 28 - รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้ปันส่วน รายจ่ายฝ่ายทุนทั้งสิ้น ค่าเสื่อมราคา 203 35 95 ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ได้ปันส่วน ค่าเสื่อมราคาทั้งสิ้น 212 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รวม

4,132 94 4,226 (1,679) (465) 2,082 (45) (509) 1,528 126 - (424) (2) 1,228 2,248 6,875 9,123 670 1,256 1,926 80 35 115 333 60 393


20 Segment information

(i) Primary reporting format - business segments

Unit: Million Baht

Consolidated Television Radio Joint Operations Services Services Arrangements Total For the year ended December 31, 2008 Revenues Revenue from operation 2,639 806 687 4,132 Amortisation of deferred revenue - - 94 94 Total revenues 2,639 806 781 4,226 Operating expenses (1,156) (445) (78) (1,679) Selling and administrative expenses (305) (143) (17) (465) Segment results 1,178 218 686 2,082 Unallocated operating expenses (45) Unallocated selling and administrative expenses (509) Net profit from operating 1,528 Other operating income and expenses - net 126 Interest expense - Income tax (424) Minority interest (2) Net profit 1,228 Segment assets 1,211 425 612 2,248 Unallocated assets 6,875 Total assets 9,123 Segment liabilities 342 307 21 670 Unallocated liabilities 1,256 Total liabilities 1,926 Other segment items Capital expenditure 52 28 - 80 Unallocated capital expenditure 35 Total capital expenditure 115 Depreciation 203 35 95 333 Unallocated depreciation 60 Total depreciation 393

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

213


20 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ก) รูปแบบหลักของการรายงาน - ส่วนงานธุรกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม บริการทาง บริการทาง สัญญาร่วม โทรทัศน์ วิทยุ ดำเนินกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายได้ รายได้จากการดำเนินงาน 2,270 840 651 รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี - - 80 รายได้ทั้งสิ้น 2,270 840 731 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1,118) (401) (59) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (300) (133) (16) ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 852 306 656 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่สามารถปันส่วนได้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่สามารถปันส่วนได้ กำไรจากการดำเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น - สุทธิ ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสุทธิ สินทรัพย์ตามส่วนงาน 1,191 460 585 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน รวมสินทรัพย์ หนี้สินตามส่วนงาน 414 260 33 หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน รวมหนี้สิน รายการอื่นตามส่วนงาน รายจ่ายฝ่ายทุน 46 12 - รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้ปันส่วน รายจ่ายฝ่ายทุนทั้งสิ้น ค่าเสื่อมราคา 213 35 75 ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ได้ปันส่วน ค่าเสื่อมราคาทั้งสิ้น 214 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รวม

3,761 80 3,841 (1,578) (449) 1,814 (27) (384) 1,403 114 - (404) (3) 1,110 2,236 6,455 8,691 707 1,001 1,708 58 170 228 323 46 369


20 Segment information (continued)

(i) Primary reporting format - business segments (continued)

Unit: Million Baht

Consolidated Television Radio Joint Operations Services Services Arrangements Total For the year ended December 31, 2007 Revenues Revenue from operation 2,270 840 651 3,761 Amortisation of deferred revenue - - 80 80 Total revenues 2,270 840 731 3,841 Operating expenses (1,118) (401) (59) (1,578) Selling and administrative expenses (300) (133) (16) (449) Segment results 852 306 656 1,814 Unallocated operating expenses (27) Unallocated selling and administrative expenses (384) Operating profit 1,403 Other operating income and expenses - net 114 Interest expense - Income tax (404) Minority interest (3) Net profit 1,110 Segment assets 1,191 460 585 2,236 Unallocated assets 6,455 Total assets 8,691 Segment liabilities 414 260 33 707 Unallocated liabilities 1,001 Total liabilities 1,708 Other segment items Capital expenditure 46 12 - 58 Unallocated capital expenditure 170 Total capital expenditure 228 Depreciation 213 35 75 323 Unallocated depreciation 46 Total depreciation 369

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

215


20 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ก) รูปแบบหลักของการรายงาน - ส่วนงานธุรกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท บริการทาง บริการทาง สัญญาร่วม โทรทัศน์ วิทยุ ดำเนินกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายได้ รายได้จากการดำเนินงาน 2,584 806 687 รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี - - 94 รายได้ทั้งสิ้น 2,584 806 781 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1,124) (445) (78) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (286) (143) (17) ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 1,174 218 686 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่สามารถปันส่วนได้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่สามารถปันส่วนได้ กำไรจากการดำเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น - สุทธิ ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสุทธิ สินทรัพย์ตามส่วนงาน 1,176 425 612 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน รวมสินทรัพย์ หนี้สินตามส่วนงาน 336 307 21 หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน รวมหนี้สิน รายการอื่นตามส่วนงาน รายจ่ายฝ่ายทุน 49 28 - รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้ปันส่วน รายจ่ายฝ่ายทุนทั้งสิ้น ค่าเสื่อมราคา 201 35 95 ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ได้ปันส่วน ค่าเสื่อมราคาทั้งสิ้น 216 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รวม

4,077 94 4,171 (1,647) (446) 2,078 (45) (509) 1,524 127 - (424) - 1,227 2,213 6,875 9,088 664 1,256 1,920 77 35 112 331 60 391


20 Segment information (continued)

(i) Primary reporting format - business segments (continued)

Unit: Million Baht

Company Television Radio Joint Operations Services Services Arrangements Total For the year ended December 31, 2008 Revenues Revenue from operation 2,584 806 687 4,077 Amortisation of deferred revenue - - 94 94 Total revenues 2,584 806 781 4,171 Operating expenses (1,124) (445) (78) (1,647) Selling and administrative expenses (286) (143) (17) (446) Segment results 1,174 218 686 2,078 Unallocated operating expenses (45) Unallocated selling and administrative expenses (509) Operating profit 1,524 Other operating income and expenses - net 127 Interest expense - Income tax (424) Minority interest - Net profit 1,227 Segment assets 1,176 425 612 2,213 Unallocated assets 6,875 Total assets 9,088 Segment liabilities 336 307 21 664 Unallocated liabilities 1,256 Total liabilities 1,920 Other segment items Capital expenditure 49 28 - 77 Unallocated capital expenditure 35 Total capital expenditure 112 Depreciation 201 35 95 331 Unallocated depreciation 60 Total depreciation 391

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

217


20 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ก) รูปแบบหลักของการรายงาน - ส่วนงานธุรกิจ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท บริการทาง บริการทาง สัญญาร่วม โทรทัศน์ วิทยุ ดำเนินกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายได้ รายได้จากการดำเนินงาน 2,226 840 651 รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี - - 80 รายได้ทั้งสิ้น 2,226 840 731 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1,096) (401) (59) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (284) (133) (16) ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 846 306 656 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่สามารถปันส่วนได้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่สามารถปันส่วนได้ กำไรจากการดำเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น - สุทธิ ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสุทธิ สินทรัพย์ตามส่วนงาน 1,174 460 585 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน รวมสินทรัพย์ หนี้สินตามส่วนงาน 425 260 33 หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน รวมหนี้สิน รายการอื่นตามส่วนงาน รายจ่ายฝ่ายทุน 44 12 - รายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่ได้ปันส่วน รายจ่ายฝ่ายทุนทั้งสิ้น ค่าเสื่อมราคา 211 35 75 ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ได้ปันส่วน ค่าเสื่อมราคาทั้งสิ้น

218 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

รวม

3,717 80 3,797 (1,556) (433) 1,808 (27) (386) 1,395 114 - (402) - 1,107 2,219 6,455 8,674 718 1,002 1,720 56 170 226 321 46 367


20 Segment information (continued)

(i) Primary reporting format - business segments (continued)

Unit: Million Baht

Company Television Radio Joint Operations Services Services Arrangements Total For the year ended December 31, 2007 Revenues Revenue from operation 2,226 840 651 3,717 Amortisation of deferred revenue - - 80 80 Total revenues 2,226 840 731 3,797 Operating expenses (1,096) (401) (59) (1,556) Selling and administrative expenses (284) (133) (16) (433) Segment results 846 306 656 1,808 Unallocated operating expenses (27) Unallocated selling and administrative expenses (386) Operating profit 1,395 Other operating income and expenses - net 114 Interest expense - Income tax (402) Minority interest - Net profit 1,107 Segment assets 1,174 460 585 2,219 Unallocated assets 6,455 Total assets 8,674 Segment liabilities 425 260 33 718 Unallocated liabilities 1,002 Total liabilities 1,720 Other segment items Capital expenditure 44 12 - 56 Unallocated capital expenditure 170 Total capital expenditure 226 Depreciation 211 35 75 321 Unallocated depreciation 46 Total depreciation 367

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

219


20 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ก) รูปแบบหลักของการรายงาน - ส่วนงานธุรกิจ (ต่อ)

กลุ่มบริษัทแบ่งส่วนงานธุรกิจออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) บริการทางโทรทัศน์ 2) บริการทางวิทยุ 3) สัญญาร่วมดำเนินกิจการ บริการทางโทรทัศน์และวิทยุ ผลการดำเนินงานตามส่วนงานมาจากรายได้ค่าโฆษณาและค่าเช่าเวลาในการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ ต้นทุน โดยตรงในการให้บริการได้แก่ ต้นทุนรายการ ค่าจ้างผลิต ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ผลการดำเนินงานตามส่วนงานมาจากส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมดำเนินกิจการ สินทรัพย์ตามส่วนงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ให้บริการทางโทรทัศน์ วิทยุ และข่าว และลูกหนี้การค้าที่เกิดจากสัญญาร่วมดำเนินกิจการ หนี้สินตามส่วนงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า และหนี้ สินจากการดำเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วยการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ข) รูปแบบรองของการรายงาน - ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัท ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์

220 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


20 Segment information (continued)

(i) Primary reporting format - business segments (continued)

MCOT is organized into three main business segments (i) television services (ii) radio services (iii) Joint Operations Agreements. Television and radio services Segment results are derived from advertising and airtime rental through television and radio. The direct costs of providing these services comprise mainly costs of programmes and film production costs, depreciation and amortisation. Joint Operations Arrangements Segment results are derived from the share of revenues under Joint Operation Agreements. Segment assets mainly comprise property, plant and equipment used to generate television, radio and news revenues, and accounts receivable from joint operations. Segment liabilities primarily comprise trade accounts payable, and operating liabilities. Capital expenditure comprises additions to property, plant and equipment.

(ii) Secondary reporting format - geographical segments

The Group companies operate only in Thailand. Therefore, no geographical segments are reported under the secondary reporting format.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

221


21 รายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ รายได้จากการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบด้วยรายได้หลัก ดังต่อไปนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 บริการทางโทรทัศน์ • รายได้ค่าเช่าเวลา 303,183,857 274,928,790 303,183,857 274,928,790 • รายได้ค่าโฆษณา 2,032,807,867 1,660,583,814 1,977,921,889 1,616,450,577 • รายได้จากโครงการต่าง ๆ 265,630,171 300,236,289 265,630,171 300,236,289 • รายได้จากการดำเนินงานอื่น 37,168,833 33,020,741 37,168,833 33,020,741 รวมรายได้จากบริการทางโทรทัศน์ 2,638,790,728 2,268,769,634 2,583,904,750 2,224,636,397 บริการทางวิทยุ • รายได้ค่าเช่าเวลา 11,212,766 10,319,979 11,212,766 10,319,979 • รายได้ค่าโฆษณา 781,587,595 813,550,088 781,587,595 813,550,088 • รายได้จากโครงการต่าง ๆ 5,276,591 6,861,113 5,276,591 6,861,113 • รายได้จากการดำเนินงานอื่น 8,107,184 10,785,628 8,107,184 10,785,628 รวมรายได้จากบริการทางวิทยุ 806,184,136 841,516,808 806,184,136 841,516,808 รวมรายได้จากการออกอากาศ โทรทัศน์และวิทยุ 3,444,974,864 3,110,286,442 3,390,088,886 3,066,153,205

222 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


21 Revenues from television and radio broadcasting Revenues from television and radio broadcasting for the years ended December 31, 2008 and 2007 comprise revenues from the following: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Television services • Revenue from air time 303,183,857 274,928,790 303,183,857 274,928,790 • Revenue from advertising 2,032,807,867 1,660,583,814 1,977,921,889 1,616,450,577 • Revenue from projects 265,630,171 300,236,289 265,630,171 300,236,289 • Revenue from others 37,168,833 33,020,741 37,168,833 33,020,741 Total revenue from television services 2,638,790,728 2,268,769,634 2,583,904,750 2,224,636,397 Radio services • Revenue from air time 11,212,766 10,319,979 11,212,766 10,319,979 • Revenue from advertising 781,587,595 813,550,088 781,587,595 813,550,088 • Revenue from projects 5,276,591 6,861,113 5,276,591 6,861,113 • Revenue from others 8,107,184 10,785,628 8,107,184 10,785,628 Total revenue from radio services 806,184,136 841,516,808 806,184,136 841,516,808 Total revenues from television and radio broadcasting services 3,444,974,864 3,110,286,442 3,390,088,886 3,066,153,205

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

223


22 รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบด้วยรายได้ดังต่อไปนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ • BEC 142,695,000 135,907,500 • UBC (True Vision) 424,129,850 389,070,884 • UBCC (True Vision Cable) 120,337,125 126,013,950 รวมส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ 687,161,975 650,992,334 รายได้จากสินทรัพย์รับโอนตัดบัญชี 93,599,663 79,592,262 รวมรายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ 780,761,638 730,584,596 23 รายได้อื่น รายได้อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 ดอกเบี้ยรับ 91,056,922 88,952,080 91,056,922 88,952,080 รายได้ค่าเช่า 1,084,251 894,097 1,084,251 894,097 รายได้อื่น ๆ 35,007,035 25,557,378 35,393,303 25,238,179 รวมรายได้อื่น 127,148,208 115,403,555 127,534,476 115,084,356 24 กำไรจากการดำเนินงาน รายการบางรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 1,159,487,629 987,883,106 1,136,220,915 965,511,762 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุข้อ 11) • สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน 297,440,378 292,047,172 295,401,908 290,265,910 • สินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วม 95,179,870 74,741,139 95,179,870 74,741,139 ดำเนินกิจการ

224 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


22 Revenue from Joint Operation Revenue from Joint Operation for the years ended December 31, 2008 and 2007 comprises the following:

Unit: Baht

Consolidated and Company 2008 2007 Revenue sharing from joint operation • BEC 142,695,000 135,907,500 • UBC (True Vision) 424,129,850 389,070,884 • UBCC (True Vision Cable) 120,337,125 126,013,950 Total revenue sharing from joint operation 687,161,975 650,992,334 Amortisation of deferred revenue 93,599,663 79,592,262 Total revenue from joint operation 780,761,638 730,584,596 23 Other income Other income for the years ended December 31, 2008 and 2007 are as follows: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Interest income 91,056,922 88,952,080 91,056,922 88,952,080 Income from penalty 1,084,251 894,097 1,084,251 894,097 Others 35,007,035 25,557,378 35,393,303 25,238,179 Total other income 127,148,208 115,403,555 127,534,476 115,084,356 24 Operating profit Certain items were included in calculation of revenue from operation for the years ended December 31, 2008 and 2007 can be classified as follow: Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Employee expenses 1,159,487,629 987,883,106 1,136,220,915 965,511,762 Depreciation of property, plant, and equipment (note 11) • Assets used in operations 297,440,378 292,047,172 295,401,908 290,265,910 • Assets under Joint Operation Agreements 95,179,870 74,741,139 95,179,870 74,741,139

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

225


25 ผลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อสมท ได้จัดตั้ง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย อสมท จ่ายเงินเข้ากองทุน ณ วันจัดตั้ง จำนวน 112.66 ล้านบาท ตามระเบียบของกองทุนฯ พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯในอัตราไม่เกินร้อยละ 9 ของเงินเดือน สำหรับพนักงานที่ มีอายุการทำงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน สำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานเกิน 20 ปี นอกจากนี้ อสมท ยังจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯในอัตราร้อยละของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน ดังนี้ สำหรับสมาชิกที่มีอายุการทำงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน สำหรับสมาชิกที่มีอายุการทำงานเกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อสมท จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น จำนวน 45.855 ล้านบาท

สำรองเงินชดเชยพนักงาน

อสมท ได้ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับค่าชดเชยจากการเลิกจ้างและเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย ซึ่งใช้กับ รัฐวิสาหกิจ และได้รับรู้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินดังกล่าวจากการประมาณการภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำคัญดังนี้ ร้อยละ อัตราคิดลด 7.5 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์กองทุน 0 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 7.5 อัตราการจ่ายสมทบในอนาคต 0 26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม อสมท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือ มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการอยู่ภายใต้การควบคุมหรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร่วมกัน ในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยคิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง กันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกโดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญมีดังนี้

226 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


25 Employee benefits

Provident fund

MCOT established “The Registered Provident Fund of MCOT Public Company Limited” in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. MCOT contributed Baht 112.66 million to the provident fund on the date of its establishment. Under the plan, employees with less than 20 years’ service must contribute not over 9 percent of their basic salary and employees with more than 20 years’ service must contribute 10 percent. MCOT’s contributions are based on length of service as follow: For employees with under 20 years’ service 9% of basic salary For employees with over 20 years’ service 10% of basic salary MCOT contributed Baht 45.855 million to this provident fund for the year ended December 31, 2008.

Provision for retirement benefits

MCOT has estimated and recognised expenses and amounts due in respect of its liabilities for severance and retirement indemnities under the Thai Law that was applied for stated-own entities. MCOT accounts for these severance liabilities on an estimated basis using the following key assumptions: Discount rate 7.5% Expected return on plan assets 0% Future salary increases 7.5% Future pension increase 0% 26 Related party transactions Related parties represent individuals or enterprises having either direct or indirect control over MCOT, or having significant influence over financial and operating decisions. Furthermore, related parties also represent individuals or enterprises being under the same control or the same influence. During the period, the group’s transactions with related parties were carried out on commercial terms and conditions which are generally the same as with non-related parties and arise in the ordinary course of business or the conditions specified in the agreement. The following material transactions were carried out with related parties :

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

227


ก) รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

รายได้จากการร่วมดำเนินกิจการ BEC UBC (True Visions) UBCC (True Visions Cable) รวม

หน่วย : บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 142,695,000 424,129,850 120,337,125 687,161,975

135,907,500 389,070,884 126,013,950 650,992,334

ข) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 การซื้อสินค้าและบริการ บริษัท พาโนราม่า เวิล์ดไวด์ จำกัด - - 16,160,858 32,410,285

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขาย/ซื้อสินค้า/บริการ และค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 เจ้าหนี้การค้า บริษัท พาโนราม่า เวิล์ดไวด์ จำกัด - - 2,383,798 18,971,323

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาว จำนวน 10,000,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) โดยบริษัทย่อยจะชำระคืนเงินต้นทุกเดือน เดือนละ 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นต้นไป หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 ยอดคงเหลือต้นงวด - - 9,500,000 500,000 กู้เพิ่ม - - - 10,000,000 การรับคืนเงินกู้ยืม - - (6,000,000) (1,000,000) ยอดคงเหลือปลายงวด - - 3,500,000 9,500,000

228 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


(i) Revenue from joint operation

For the years ended December 31, 2008 and 2007

Revenue from joint operation BEC UBC (True Vision) UBCC (True Vision Cable) Total

Consolidated and Company 2008 2007 142,695,000 424,129,850 120,337,125 687,161,975

Unit: Baht

135,907,500 389,070,884 126,013,950 650,992,334

(ii) Costs of television and radio broadcasting

For the years ended December 31, 2008 and 2007

Purchases of goods and services Panorama Worldwide Company Limited

Consolidated 2008 2007 -

2008 -

Company

16,160,858

Unit: Baht 2007

32,410,285

(iii) Outstanding balances arising from sales / purchases of goods / services

Trade payable Panorama Worldwide Company Limited

Consolidated 2008 2007 -

2008 -

Company

2,383,798

Unit: Baht 2007

18,971,323

(iv) Loan to related parties

The contract of November 1, 2007 between MCOT and Panorama Worldwide Company is long-term loan to subsidiary company that amounting to Baht 10,000,000 and computed by MLR interest rate. The subsidiary company have to pay monthly payments of principle amounting to Baht 500,000 with interest since January 2008. Unit: Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Opening balance - - 9,500,000 500,000 Additions - - - 10,000,000 Payments - - (6,000,000) (1,000,000) Closing balance - - 3,500,000 9,500,000

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

229


จ) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นเงินจำนวน 8,302,740 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัสกรรมการ และค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ทั้งนี้ อสมท ไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 27 กำไรต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออก ในระหว่างงวด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 กำไรสุทธิที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นสามัญ (ล้านบาท) 1,228 1,111 1,227 1,108 จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ออกอยู่ในระหว่างงวด (ล้านหุ้น) 687 687 687 687 กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.79 1.62 1.79 1.61 28 เครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากสินเชื่อ วัตถุประสงค์การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีเงินฝากธนาคารซึ่งมูลค่าของเงินฝากธนาคารจะเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ในตลาด อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวในอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันไม่ได้เป็นไปอย่างรุนแรง และผู้บริหารเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าว ยอมรับได้ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กลุ่มบริษัทไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจาก อสมท มีรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินบาทและไม่มีหนี้ต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุม่ บริษทั ไม่มคี วามเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ ทีม่ นี ยั สำคัญ กลุม่ บริษทั ได้ฝากเงินสดไว้กบั สถาบันการเงินทีน่ า่ เชือ่ ถือ

230 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


(v) Remuneration to directors

For the year ended December 31, 2008 remuneration of the directors approximated Baht 8,302,740 This represents meeting fees, bonuses, Committee fees and car rental. There were no loans provided to directors or management. 27 Earnings per share Earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to shareholders by the weighted average number of ordinary shares issued during the period. Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Net profit attributable to ordinary shareholders (Million Baht) 1,228 1,111 1,227 1,108 Weighted average number of ordinary shares in issue (Million Shares) 687 687 687 687 Earnings per share (Baht) 1.79 1.62 1.79 1.61 28 Financial instruments The principal financial risks faced by the Group are interest rate, exchange rate and credit risks. The objectives in using financial instruments are to reduce the uncertainty over future cash flows arising from movements in interest and exchange rates, and to manage the liquidity of the cash resources. The following strategies are employed to achieve these objectives.

Interest rate risk

The Group has cash at bank the value of which fluctuates depending on changes in market interest rates. However, the fluctuation in interest rate is not volatile and the related risk is acceptable to the management.

Currency risk

As at December 31, 2008 and 2007 the Group had no significant financial instruments in foreign currencies since most of MCOT’s revenues and expenses were in Baht currency and there was no liability in foreign currency.

Credit risk

The Group had no significant concentrations of credit risk. Cash is placed with credible financial institutions.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

231


มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ราคาตามบัญชีของเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด 29 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

ก) คดีความ

อสมท ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี จำนวน 11 คดี และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่ง ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 คดี โดยโจทก์ฟ้องให้ อสมท ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ประมาณ 379.68 ล้านบาท ประกอบด้วย ล้านบาท คดีระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 7 คดี ค่าเสียหาย 346.96 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 4 คดี ค่าเสียหาย 8.67 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา - ชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่ง 1 คดี ค่าเสียหาย 24.05 รวม 12 คดี 379.68 สำหรับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 4 คดี ประกอบด้วย 1. คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้ว 1 คดี แต่โจทก์อุทธรณ์ เพื่อเรียกค่าเสียหาย 1.00 ล้านบาท 2. คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้ว 1 คดี แต่โจทก์อุทธรณ์ เพื่อเรียกค่าเสียหาย 6.99 ล้านบาท และคดีนี้ อสมท ฟ้องแย้งเรียกค่าปรับ 9.48 ล้านบาท 3. คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ อสมท ชำระหนี้ตามฟ้อง 2 คดี ค่าเสียหาย 0.68 ล้านบาท อยู่ระหว่าง อสมท อุทธรณ์

ข) ภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระเกี่ยวกับการค้ำประกันกับธนาคาร การค้ำประกันอื่น และ ในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดหนี้สินที่มีสาระสำคัญ

232 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


Fair values of assets and financial liabilities

The carrying amounts of cash, trade accounts receivable, trade accounts payable, other receivable and payable approximate to their fair values.

Credit facilities

As at December 31, 2008 and 2007 the Group did not have any credit facilities with financial institutions. 29 Commitments and contingencies

(i) Pending litigations

MCOT had to accuse to pay claims in 11 lawsuits and being in consideration of The Committee for ruling on the conclusion of civil cases between Government Agencies 1 lawsuit to claim damage in amount of Baht 379.68 million as follows: Million Baht Amount to claims Under the consideration of Court of First Instance 7 Lawsuits to claim 346.96 Under the consideration of Court of Appeal 4 Lawsuits to claim 8.67 Under the consideration of The Committee for ruling on- the conclusion of civil cases between Government Agencies 1 Lawsuits to claim 24.05 Total 12 Lawsuits 379.68 Lawsuits under the consideration of Court of Appeal can be classified as follows: 1. 1 Lawsuit, Court of First Instance had judge to acquit the accused but the complainant had to appeal to claim damage in amount of Baht 1 million. 2. 1 Lawsuit, Court of First Instance had judge to acquit the accused but the complainant had to appeal to claim damage in amount of Baht 6.99 million and MCOT make a counterclaim a fine in amount of Baht 9.48 million. 3. 2 Lawsuit, Court of First Instance had judge MCOT to pay claim in amount of Baht 0.68 million and MCOT had to appeal

(ii) Guarantees

As at December 31, 2008 and 2007 the Group had no contingent liabilities in respect of bank and other guarantees and other matters arising in the ordinary course of business from which it expects that material liabilities will arise.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

233


29 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า (ต่อ)

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาเช่า

ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาเช่า ณ วันที่ในงบดุล แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินนี้มีดังนี้ หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 2551 2550 ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างเหมาบริการ และสัญญาเช่า น้อยกว่า 1 ปี 44.31 60.00 41.55 57.25 1 - 5 ปี 33.04 58.73 31.60 55.53 รวม 77.35 118.73 73.15 112.78

ง) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินนี้มีดังนี้

ค่าอุปกรณ์ รวม

234 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2550 115.15 1.40 115.15 1.40


(iii) Contingent liabilities from services and rental agreements

Contingent liabilities from services and rental agreements as at the balance sheet date but not recognised in the financial statements are as follow : Unit: Million Baht Consolidated Company 2008 2007 2008 2007 Services and rental agreements Less than 1 year 44.31 60.00 41.55 57.25 1 - 5 years 33.04 58.73 31.60 55.53 Total 77.35 118.73 73.15 112.78

(iv) Capital commitments

follow:

Capital expenditure contracted for at the balance sheet date but not recognised in the financial statements is as

Additions of equipment Total

Unit: Million Baht Consolidated and Company 2008 2007 115.15 1.40 115.15 1.40

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

235


30 ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมดำเนินกิจการ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาร่วมดำเนินกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 1 ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน รายปีให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละของรายได้จากการดำเนินงาน หรือเท่ากับเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อายุสัญญา ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องได้รับตามสัญญา การให้บริการบริษัทที่ร่วมดำเนินการ /สิ้นสุดสัญญา อัตราร้อยละ จำนวนเงินขั้นต่ำต่อปี ของรายได้ ก) ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี ระยะเวลา ล้านบาท บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (“BEC”) 42 ปี - ก่อนปี 2544 418.33 มี.ค. 2563 2544 49.40 2545 54.47 2546 59.79 2547 65.39 2548 110.26 2549 129.42 2550 135.91 2551 142.70 2552 149.83 2553 157.32 2554 165.18 2555 173.44 2556 182.12 2557 191.23 2558 200.79 2559 210.83 2560 221.37 2561 232.44 2562 244.06 2563 61.75 ยอดรวมเงินขัน้ ต่ำตลอดอายุสญั ญา เป็นจำนวน 3,356.03 ล้านบาท

236 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


30 Shared revenue under Joint Operation Agreements Under the Joint Operation Agreements as discussed in Note 1, the operators have to pay annual fees to MCOT based on fixed percentages of gross revenues or at the minimum fee as specified in each of the agreements, whichever is higher. Details of the shared revenues are as follow: Contractual Shared revenues Services / Operators term / Percentage of Minimum fee per annum Expiration period gross revenues (i) Color television transmission Period Million Baht The Bangkok Entertainment Company Limited (“BEC�) 42 years - Before 2001 418.33 Mar 2020 2001 49.40 2002 54.47 2003 59.79 2004 65.39 2005 110.26 2006 129.42 2007 135.91 2008 142.70 2009 149.83 2010 157.32 2011 165.18 2012 173.44 2013 182.12 2014 191.23 2015 200.79 2016 210.83 2017 221.37 2018 232.44 2019 244.06 2020 61.75 The sum of the minimum fee over the agreement period is Baht 3,356.03 million.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

237


30 ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมดำเนินกิจการ (ต่อ) อายุสัญญา ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องได้รับตามสัญญา การให้บริการบริษัทที่ร่วมดำเนินการ /สิ้นสุดสัญญา อัตราร้อยละ จำนวนเงินขั้นต่ำต่อปี ของรายได้ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (“BEC”) (ต่อ) ในกรณีอัตราเพิ่มของดัชนี ค่าครองชีพ (เงินเฟ้อ) ที่ประกาศ โดยราชการปีใดในช่วงการขยาย อายุสัญญาสูงเกินกว่า ร้อยละ 5 ขึ้นไป BEC ยินยอมให้ อสมท

นำอัตรานั้นมาคำนวณค่าตอบแทน นั้นใหม่จากฐานของค่าตอบแทน ในปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้หากดัชนี ค่าครองชีพสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ให้คิดอัตราสูงสุดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในปีถัดไปให้ใช้ค่าตอบแทน ที่คำนวณได้ใหม่เป็นฐาน แล้วคิด ตามหลักเกณฑ์ในอัตราเพิ่ม

ร้อยละ 5 ต่อปี ข) บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระยะเวลา ล้านบาท บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20 ปี 6.5 ก่อน ต.ค. 37 10.44 (มหาชน) (“UBC”) ( เปลี่ยนเป็น บมจ.ทรูวิชั่นส์) ก.ย. 2557 ต.ค. 37 - ก.ย. 38 10.00 ต.ค. 38 - ก.ย. 39 10.00 ต.ค. 39 - ก.ย. 44 15.00 ต.ค. 44 - ก.ย. 49 20.00 ต.ค. 49 - ก.ย. 54 25.00 ต.ค. 54 - ก.ย. 57 30.00 ยอดรวมเงินขัน้ ต่ำตลอดอายุสญั ญา เป็นจำนวน 420.44 ล้านบาท

238 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


30 Shared revenue under Joint Operation Agreements (continued) Contractual Shared revenues Services / Operators term / Percentage of Minimum fee per annum Expiration period gross revenues The Bangkok Entertainment Company Limited (“BEC”) If the consumer price index (inflation) increases during the contractual term by more than

5 percent, BEC allows MCOT to use that rate as the basis for the calculation of a new annual fee based on the previous year’s fee. Nevertheless, if the consumer price index is higher than 10%, MCOT shall use 10% as the basis for calculation, and shall use the new annual fee as a basis for calculation the following year with an increase of 5% per year. (ii) Pay television services Period Million Baht United Broadcasting Corporation Public 20 years 6.5 Before Oct 94 10.44 Company Limited (“UBC”) (Changed its name to Sep 2014 Oct 94 - Sep 95 10.00 True Visions Public Company Limited) Oct 95 - Sep 96 10.00 Oct 96 - Sep 01 15.00 Oct 01 - Sep 06 20.00 Oct 06 - Sep 11 25.00 Oct 11 - Sep 14 30.00 The sum of the minimum fee over the agreement period is Baht 420.44 million.

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

239


30 ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมดำเนินกิจการ (ต่อ) อายุสัญญา ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องได้รับตามสัญญา การให้บริการบริษัทที่ร่วมดำเนินการ /สิ้นสุดสัญญา อัตราร้อยละ จำนวนเงินขั้นต่ำต่อปี ของรายได้ ระยะเวลา ล้านบาท บริษัท ยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด (“UBCC”) 25 ปี 6.5 พ.ศ. 2538 - 39 10.00 (เปลี่ยนเป็น บมจ.ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล) ธ.ค. 2562 2540 - 44 15.00 2545 - 49 20.00 2550 - 54 25.00 2555 - 59 30.00 2560 - 62 35.00 ยอดรวมเงินขัน้ ต่ำตลอดอายุสญั ญา เป็นจำนวน 575.00 ล้านบาท ค) บริการออกอากาศวิทยุ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (“BEC”) 30 ปี - ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาร่วม ม.ค. 2563 ดำเนินกิจการ BEC จะต้องจ่าย ค่าเช่าเวลาและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ

รายเดือนให้แก่ อสมท ในอัตรา 300,000 บาท ต่อเดือน เริม่ ต้น

ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2539 และ จะมีการปรับค่าเช่าทุกปีในอัตรา ร้อยละ 10 ต่อปี จนกระทั่งสิ้นสุด สัญญาในเดือนมกราคม 2563 31 การจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 - วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท เป็นเงิน 508.453 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด ได้มีมติให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2551 - วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 515.324 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 32 การอนุมัติงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

240 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )


30 Shared revenue under Joint Operation Agreements (continued) Contractual Shared revenues Services / Operators term / Percentage of Minimum fee per annum Expiration period gross revenues Period Million Baht UBC Cable Network Company Limited (“UBCC”) 25 years 6.5 1995 - 96 10.00 (Changed its name to True Visions Cable Dec 2019 1997 - 2001 15.00 Public company Limited) 2002 - 06 20.00 2007 - 11 25.00 2012 - 16 30.00 2017 - 19 35.00 The sum of the minimum fee over the agreement period is Baht 575.00 million. (iii) Radio broadcasting services Bangkok Entertainment Company Limited (“BEC”) 30 years - Under the Joint Operation Jan 2020 Agreement, BEC is to pay airtime rental fee and other monthly expenses to MCOT of Baht 300,000 per month, commencing February 1996, and the amount will increase at the rate of 10 percent annually until the agreement ends in January 2020 . 31 Dividend Payment On April 24, 2008, the Ordinary Shareholders Meeting approved a dividend for the period beginning July 1, 2007 to December 31, 2007 of Baht 0.74 per share, totaling Baht 508.453 million. The Company had already paid out the dividend on May 16, 2008. On September 23, 2008, the Board of MCOT Meeting approved a dividend for the period beginning January 1, 2008 to June 30, 2008 of Baht 0.75 per share, totaling Baht 515.324 million. The Company had already paid out the dividend on October 16, 2008. 32 Financial statement approved The Board of directors of MCOT approved these financial statements on February 26, 2009

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

241


สำนั ก งานสาขา

สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-357062 สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 416 หมู่ที่ 6 ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57010 โทร.053-152042 สาขาที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 7/30 ถ.ประตูกลอง 2 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร.054-484323 สาขาที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-613700 สาขาที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 104 บ้านกรดงาม หมู่ที่ 5 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 โทร.056-692262 สาขาที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 69 โรงแรมนครแพร่ ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร.054-625694 สาขาที่ 7 ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคุณธรรม ศูนย์อาหารเทศบาล เมืองลำพูน ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.053-511889 สาขาที่ 8 ตั้งอยู่เลขที่ 22/4 หมู่ที่ 1 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-412922 สาขาที่ 9 ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร.055-614747 สาขาที่ 10 ตั้งอยู่เลขที่ 361/4 หมู่ที่ 2 ถ.บึงพระ-วัดหล่ม ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055-244695 สาขาที่ 11 ตั้งอยู่เลขที่ 143/2 หมู่ที่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-710091

242 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สาขาที่ 12 ตั้งอยู่เลขที่ 357/22-23 ถ.บุญวาทย์ (ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52130 โทร.054-228902 สาขาที่ 13 ตั้งอยู่เลขที่ 1/93 ถ.กิตติขจร ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.055-512123 สาขาที่ 14 ตั้งอยู่เลขที่ 208 ดอยเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.054-600742 สาขาที่ 15 ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-207867 สาขาที่ 16 ตั้งอยู่เลขที่ 436-436/1 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.045-264928 สาขาที่ 17 ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-633554 สาขาที่ 18 ตั้งอยู่เลขที่ 9 บ้านโคกสาย หมู่ที่ 14 ถ.แจ้งสนิท ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-525020 สาขาที่ 19 ตั้งอยู่เลขที่ 103/23 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.043-815311 สาขาที่ 20 ตั้งอยู่เลขที่ 233 ห้างเพชรเกษม ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ ชั้น 2 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.044-538863 สาขาที่ 21 ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.044-696224 สาขาที่ 22 ตั้งอยู่เลขที่ 437 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร.042-407471


Branch Offices

No. 1 23, Chiang Mai Orchid Hotel, Thanon Huay Kaew, Tambon Suthep, Amphoe Muang, Chiang Mai Province 50200 Tel. 053-357062 No. 2 416 Moo 6, Thanon Fung Min-Nong Bua Daeng, Tambon Rim Kok, Amphoe Muang, Chiang Rai Province 57010 Tel. 053-152042 No. 3 7/30 Thanon Pratu Glong 2, Tambon Wiang, Amphoe Muang Phayao Province 56000 Tel. 054-484323 No. 4 63 Thanon Paang Lor Nikhom, Tambon Jong Kum, Amphoe Muang, Mae Hong Son Province 58000 Tel. 053-613700 No. 5 104 Baan Grod Ngaam, Moo 5, Thanon Nakhon Sawan-Phitsanulok Tambon Baan Na, Amphoe Wachira Baramee, Pichit Province 66140 Tel. 056-692262 No. 6 69 Nakhon Phrae Hotel, Thanon Ratdamnoen Tambon Nai Wiang, Amphoe Muang, Phrae Province 54000 Tel. 054-625694 No. 7 1 Khunnatham Building, Muang Lumphun Municipal Food Center, Thanon Lob Muang Nok, Tambon Nai Muang, Amphoe Muang, Lumphun Province 51000 Tel. 053-511889 No. 8 22/4 Moo 1, Tambon Kung Ta Phao, Amphoe Muang, Uttaradit Province 53000 Tel. 055-412922 No. 9 91 Moo 2 Tambon Yang Sai, Amphoe Muang, Sukhothai Province 64000 Tel. 055-614747 No. 10 361/4 Moo 2, Thanon Bung Phra-Wat Lom, Tambon Bung Phra, Amphoe Muang, Phitsanulok Province 65000 Tel. 055-244695 No. 11 143/2 Moo 6, Thanon Liang Muang, Tambon Nong Pling, Amphoe Muang, Kamphaeng Pet Province 62000 Tel. 055-710091

No. 12 357/22-23, Thanon Boonyawaat (Chat Chai), Tambon Suan Dok, Amphoe Muang, Lampang Province 52130 Tel. 054-228902 No. 13 1/93, Thanon Kittikajon, Tambon Nonglaong Amphoe Muang, Tak Province 63000 Tel. 055-512123 No. 14 208 Doi Khao Kaew, Moo 2, Tambon Doo Tai, Amphoe Muang, Nan Province 55000 Tel. 054-600742 No. 15 28 Moo 2, Tambon Non Sung, Amphoe Muang, Udon Thani Province 41000 Tel. 042-207867 No. 16 436-436/1, Thanon Thepyothee, Tambon Nai Muang, Amphoe Muang, Ubon Ratchathani Province 34000 Tel. 045-264928 No. 17 179 Moo 5, Thanon Si Sa Ket-Kantharaluk, Tambon Sum, Amphoe Muang, Si Sa Ket Province 33000 Tel. 045-633554 No. 18 9 Baan Kok Sai, Moo 14, Thanon Jaengsanit, Tambon Nong Waeng, Amphoe Muang, Roi Et Province 45000 Tel. 043-525020 No. 19 103/23 Thanon Gudyang Samakkhi, Tambon Kalasin, Amphoe Muang, Kalasin Province 46000 Tel. 043-815311 No. 20 233 Phetkasem Department Store, 2nd Floor, Thanon Thessabaan 1, Tambon Nai Muang, Amphoe Muang, Surin Province 32000 Tel. 044-538863 No. 21 199 Moo 4, Thanon Buri Ram-Huay Raat, Tambon Huay Raat, Amphoe Huay Raat, Buri Ram Province 31000 Tel. 044-696224 No. 22 437 Baan Nong Song Hong, Moo 11, Tambon Kai Bok Waan, Amphoe Muang, Nong Khai Province 43100 Tel. 042-407471 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

243


สาขาที่ 23 ตั้งอยู่เลขที่ 166 หมู่ที่ 8 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทร.044-393684 สาขาที่ 24 ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่บ้านไร่ทาม หมู่ที่ 5 ถ.เลยนาด้วง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-809009 สาขาที่ 25 ตั้งอยู่เลขที่ 128/69 หมู่บ้านขวัญนคร ถ.พินิจรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร.042-522821 สาขาที่ 26 ตั้งอยู่เลขที่ 82 บ้านพรหมนิมิตร หมู่ที่ 4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-370166 สาขาที่ 27 ตั้งอยู่เลขที่ 238/9 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.044-816930 สาขาที่ 28 ตั้งอยู่เลขที่ 1096/38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร.043-712634 สาขาที่ 29 ตั้งอยู่เลขที่ 109 บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.พังขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.042-701789 สาขาที่ 30 ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ถ.อรุณประเสริฐ ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.045-773234 สาขาที่ 31 ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 9 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.036-597554 สาขาที่ 32 ตั้งอยู่เลขที่ 20/4 บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-864414 สาขาที่ 33 ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทร.039-599119

244 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สาขาที่ 34 ตั้งอยู่เลขที่ 337 หมู่ที่ 6 ซ.สุเหร่าต้นกะบก ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร.038-423100 สาขาที่ 35 ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถ.สุขาภิบาลท่าไม้ 3 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทร.034-649836 สาขาที่ 36 ตั้งอยู่เลขที่ 76/24 หมู่ที่ 2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ซ.15 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร.039-471446 สาขาที่ 37 ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร.056-980552 สาขาที่ 38 ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถ.หนองคาม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร.032-611982 สาขาที่ 39 ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 9 ต.ตาดแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร.077-641520 สาขาที่ 40 ตั้งอยู่เลขที่ 63/2 หมู่ที่ 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-405444 สาขาที่ 41 ตั้งอยู่เลขที่ 999 เคอาร์แมนชั่น หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร.077-830222 สาขาที่ 42 ตั้งอยู่เลขที่ 198/1 หมู่ที่ 4 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278012 สาขาที่ 43 ตั้งอยู่เลขที่ 39 ถ.วงศ์วานิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-235669 สาขาที่ 44 ตั้งอยู่เลขที่ 65/15 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-239495


No. 23 166 Moo 8, Thanon Mittraparp, Tambon Baan Pho, Amphoe Muang, Nakhon Ratchasima Province 30310 Tel. 044-393684 No. 24 168 Moobaan Rai Tham, Moo 5, Thanon Loei Na Duang, Tambon Na Arn, Amphoe Muang, Loei Province 42000 Tel. 042-809009 No. 25 128/69 Moobaan Kwan Nakhon, Thanon Phinit Rangsan, Tambon Nai Muang, Nakhon Phanom Province 48000 Tel. 042-522821 No. 26 82 Baan Phrom Nimit, Moo 4, Tambon Khok Si, Amphoe Muang, Khon Kaen Province 40000 Tel. 043-370166 No. 27 238/9 Thanon Chaiyaphum-Baan Khwao,, Tambon Nai Muang, Amphoe Muang, Chaiyaphum Province 36000 Tel. 044-816930 No. 28 1096/38 Thanon Chalerm Phra Kiet Ror 9, Tambon Talaad, Amphoe Muang, Maha Sarakham Province 44000 Tel. 043-712634 No. 29 109 Baan Dong Somboon, Moo 10, Tambon Phang Khwang, Amphoe Muang, Sakon Nakhon Province 47000 Tel. 042-701789 No. 30 36 Moo 5, Thanon Arunprasert, Tambon Nong Khoo, Amphoe Muang, Yashothon Province 35000 Tel. 045-773234 No. 31 29 Moo 9, Tambon Tha Khaam, Amphoe Khai Bang Rajun, Sing Buri Province 16150 Tel. 036-597554 No. 32 20/4 Baan Laem Makham, Moo 2, Tambon Thub Ma, Amphoe Muang, Rayong Province 21000 Tel. 038-864414 No. 33 172 Moo 8, Tambon Thung Nonsee, Amphoe Khao Saming, Trat Province 23130 Tel. 039-599119

No. 34 337 Moo 6, Soi Surao Ton Kabok, Thanon Sukhumvit, Tambon Na Krue, Amphoe Bang Lamung, Chon Buri Province 20260 Tel. 038-423100 No. 35 9 Moo 4, Thanon Sukhaphiban Tha Mai 3, Tambon Tha Mai, Amphoe Tha Maka, Kanchanaburi Province 71120 Tel. 034-649836 No. 36 76/24 Moo 2, Thanon Rak Sak Chamool, Soi 15, Tambon Tha Chang, Amphoe Muang, Chanthaburi Province 22000 Tel. 039-471446 No. 37 81 Moo 5, Tambon Haad Thanong, Amphoe Muang, Uthai Thani Province 61000 Tel. 056-980552 No. 38 23/1 Thanon Nong Khaam, Tambon Koh Lak, Amphoe Muang, Prachuap Khiri Khan Province 77000 Tel. 032-611982 No. 39 73 Moo 9, Tambon Taak Daed, Amphoe Muang, Chumphon Province 86190 Tel. 077-641520 No. 40 63/2 Moo 3, Thanon Phor Khun Thalay, Tambon Makham Tia, Amphoe Muang, Surat Thani Province 84000 Tel. 077-405444 No. 41 999 K.R. Mansion, Moo 3, Thanon Phetkasem, Tambon Bang Nawn, Amphoe Muang, Ranong Province 85000 Tel. 077-830222 No. 42 198/1 Moo 4, Thanon Trang-Sikao, Tambon Bang Rak, Amphoe Muang, Trang Province 92000 Tel. 075-278012 No. 43 39 Thanon Wongwanit, Tambon Hat Yai, Amphoe Hat Yai, Songkhla Province 90110 Tel. 074-235669 No. 44 65/15 Moo 1, Thanon Thep Kasatri, Tambon Koh Kaew, Amphoe Muang, Phuket Province 83000 Tel. 076-239495 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

245


สาขาที่ 45 ตั้งอยู่เลขที่ 261 หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.075-623563 สาขาที่ 46 ตั้งอยู่เลขที่ 91/7 หมู่ที่ 6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-378518 สาขาที่ 47 ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร.073-202100 สาขาที่ 48 ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร.074-615040 สาขาที่ 49 ตั้งอยู่เลขที่ 311/12-13 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทร.077-544457

246 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 1

บ ริ ษั ท อ ส ม ท จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

สาขาที่ 50 ตั้งอยู่เลขที่ 43 โรงแรมวังใหม่ ชั้น 2 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร.074-721354 สาขาที่ 51 ตั้งอยู่เลขที่ 151/15-16 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร.073-521-034 สาขาที่ 52 ตั้งอยู่เลขที่ 45/29-30 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ตาดแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร.076-413600 สาขาที่ 53 ตั้งอยู่เลขที่ 297/134-135 หมู่ที่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.073-333159 สาขาที่ 54 ตั้งอยู่เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.0-2201-6000


No. 45 261 Moo 7, Tambon Sai Thai, Amphoe Muang, Krabi Province 81000 Tel. 075-623563 No. 46 91/7 Moo 6, Tambon Na Phru, Amphoe Phra Phrom, Nakhon Si Thammarat Province 80000 Tel. 075-378518 No. 47 100/1 Moo 6, Thanon Rom Klao, Tambon Sateng Nok, Amphoe Muang, Yala Province 95000 Tel. 073-202100 No. 48 84 Moo 8 ,Thanon Aphai Borirak, Tambon Khuan Maphrao, Amphoe Muang, Phatthalung Province 93000 Tel. 074-615040 No. 49 311/12-13 Moo 4, Thanon Phetkasem, Tambon Wang Takaw, Amphoe Lang Suan, Chumphon Province 86110 Tel. 077-544457 No. 50 43 Wang Mai Hotel, 2nd Floor, Thanon Satun Thani, Tambon Phimaan, Amphoe Muang, Satun Province 91000 Tel. 074-721354

No. 51 151/15-16 Thanon Suriya Pradit, Tambon Bang Naak, Amphoe Muang, Narathiwat Province 96000 Tel. 073-521034 No. 52 45/29-30 Moo 3, Thanon Phetkasem, Tambon Taak Dat, Amphoe Muang, Pangnga Province 82000 Tel. 076-413600 No. 53 297/134-135 Moo 4, Thanon Nong Jik, Tambon Rusamilae, Amphoe Muang, Pattani Province 94000 Tel. 073-333159 No. 54 63/1 Thanon Phra Ram 9, Khwaeng Huay Kwang, Khet Huay Kwang, Bangkok Province 10310 Tel. 0-2201-6000

A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 M C O T P u b l i c C o m p a n y L i m i t e d

247


บร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร. 0 2201 6000

MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED 63/1 Rama IX Road, Khwaeng Huay Kwang, Khet Huay Kwang Bangkok 10310 Tel : 0 2201 6000

www.mcot.net

Mcot 08