Page 1
สารจากประธานกรรมการ


ตลอดปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2551 ความผันผวนทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน แต่ด้วยระบบการ จัดการโครงสร้างองค์กรที่ดี และความมีวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร ทำให้วันนี้ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สามารถยืนหยัด ต่อสู้และฟันฝ่าวิกฤติมาได้ด้วยผลประกอบการที่น่าพอใจ สำหรับเป้าหมายในปีนี้ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของโลกยังอยู่ในช่วงของการชะลอตัว และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการ เปลี่ยนแปลง แต่ด้วยมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของทีมผู้บริหาร พนักงาน และแรงสนับสนุนจากคู่ค้าและลูกค้า จึงคงเชื่อมั่นว่า ไอที ซิตี้ จะสามารถฟันฝ่าวิกฤติการณ์ครั้ง สำคัญนี้ไปได้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความมั่นใจในศักยภาพและให้การสนับสนุนการ บริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงคู่ค้า และลูกค้าที่มีอุปการะคุณ ตลอดจนบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีส่วน ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา 12 ปี นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)


ารจากประธานคณะผู้บริหาร ส และกรรมการผู้อำนวยการ


จากความโดดเด่นของการเป็น ไอที ซุปเปอร์สโตร์ ที่พร้อมให้บริการตลอด 365 วัน รวมถึงจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้น ทุกปี ทำให้วันนี้ชื่อของ ไอที ซิตี้ ไม่ได้แค่ประสบความสำเร็จในด้านของกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นอันดับ หนึ่งในใจของผู้บริโภคทั้งด้านมาตรฐานของสินค้าและการบริการด้านไอทีอีกด้วย ความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากการสนับสนุนที่ดีจากคู่ค้าและลูกค้าที่มีอุปการะคุณด้วยดีมา โดยตลอด ซึ่งในปีนี้ แม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันจะยังมีความน่าเป็นห่วงในหลายๆ ด้าน แต่ บริษัทได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ มากที่สุด โดยยึดหลักของความโปร่งใสในการบริหารจัดการ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยี ไอทีคุณภาพสำหรับคนไทย บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยการรักษามาตรฐานสินค้าและการบริการที่ดีเลิศเช่นนี้ไว้ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง จะทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมอย่างเหนียวแน่นไว้ได้ต่อไป และ พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
จุดเด่นทางการเงิน 


การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสน ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ถึง 2551 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า – รวม (เท่า) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย – รวม (วัน) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า – ขายส่ง (เท่า) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย – ขายส่ง (วัน) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) Cash cycle (วัน) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio) อัตรากำไรขั้นต้น (%) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) อัตรากำไรอื่น (%) อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) อัตรากำไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า) อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ข้อมูลต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)-มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) อัตราการเติบโต สินทรัพย์รวม (%) หนี้สินรวม (%) รายได้จากการขายและบริการ (%) ต้นทุนการขายและบริการ (%) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%) กำไรสุทธิ (%)

2548

2549

2550

2551

2.72 2.93 2.37 2.92 1.25 1.30 1.18 1.52 0.44 0.29 0.79 0.39 42.75 37.25 34.08 38.17 8 10 11 9 9.09 7.81 5.62 6.04 40 46 64 60 7.92 7.96 8.43 9.30 45 45 43 39 14.87 14.76 13.38 13.32 24 24 27 27 61 67 80 71 12.41 12.70 12.36 12.74 3.73 3.60 2.96 2.95 0.82 0.83 1.03 0.87 87.98 59.26 215.53 102.85 3.37 3.36 2.91 2.87 18.26 18.74 16.88 17.43 13.05 13.25 11.55 11.85 124.40 124.46 114.36 131.15 3.87 3.95 3.97 4.14 0.45 0.38 0.55 0.40 920.49 920.94 4,833.07 5,178.70 1.18 0.55 1.48 0.99 69.00 68.00 70.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.78 2.94 2.82 2.95 0.55 0.54 0.49 0.50 0.37 0.37 0.34 0.26* 275,026,871 324,632,831 332,839,308 334,463,466 29.00 4.00 7.70 (4.69) 58.84 (7.66) 37.97 (23.00) 18.18 17.19 6.27 5.71 17.84 16.80 6.68 6.26 16.86 22.87 9.87 10.09 28.07 16.66 (7.71) 3.94 * เงินปันผลระหว่างกาล
ข้อมูลทั่วไป 


ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT Products) ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซุปเปอร์สโตร์ ภายใต้ สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore ) สถานทีต่ งั้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ Home Page www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0-2656-5030-45 โทรสาร 0-2656-5049 ทุนจดทะเบียน 351,734,016 บาท แบ่งออกเป็น 351,734,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ชนิดและจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญจำนวน 335,290,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เลขทะเบียนบริษทั 0107545000349 สาขา ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 34 สาขา ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

สาขา

พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตะวันนา บางกะปิ เซียร์ รังสิต ไอทีแกรนด์ บางแค ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์ คลังไอทีเซ็นเตอร์ นครราชสีมา ตึกคอม ศรีราชา สตาร์ไอที ระยอง ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ไอทีพลาซ่า นครราชสีมา เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ไอทีพลาซ่า สำโรง ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี ศูนย์พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค ตึกคอม พัทยา ไอทีสแควร์ หลักสี่ สยามพารากอน รอยัลพาร์ค ราชบุรี ภูเก็ต

ชั้น 5 ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 1 ชั้น 5 ชั้น 3 ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 3 ชั้น 6 ชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 2 ชั้น 1 ชั้น 5 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 2 9/17

สถานทีต่ งั้

อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตะวันนาช็อปปิ้งพาร์ค ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อาคารไอทีแกรนด์ บางแค ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า นครราชสีมา อาคารตึกคอม ศรีราชา ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง ศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ รัชดาภิเษก ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ศูนย์ไอทีพลาซ่า นครราชสีมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ไอทีพลาซ่า สำโรง ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค อาคารตึกคอม พัทยา อาคารหลักสี่พลาซ่า ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิ้งมอลล์ หมู่ 6 ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต

วันทีเ่ ปิดทำการ

พฤศจิกายน 2539 กันยายน 2540 พฤษภาคม 2543 สิงหาคม 2543 เมษายน 2544 สิงหาคม 2544 ธันวาคม 2544 มิถุนายน 2545 สิงหาคม 2545 เมษายน 2546 กรกฎาคม 2546 สิงหาคม 2546 กันยายน 2546 กันยายน 2546 ธันวาคม 2546 ธันวาคม 2546 ธันวาคม 2546 ตุลาคม 2547 ตุลาคม 2547 ธันวาคม 2547 ตุลาคม 2548 ธันวาคม 2548 พฤษภาคม 2549 มิถุนายน 2549 


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

สาขา

ตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน เดอะมอลล์ รามคำแหง แฟชั่นไอส์แลนด์ แอมโปรมอลล์ อยุธยา โลตัส ปิ่นเกล้า ท็อปไอที พิษณุโลก หนองคาย ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง

ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น

4 3 4 4 3 3 5 4 2 3

สถานทีต่ งั้

อาคารตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าแอมโปรมอลล์ ช็อปปิ้งคอมเพล็ก อาคารเทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า อาคารท็อปแลนด์อาเขต ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง

วันทีเ่ ปิดทำการ กรกฎาคม 2549 สิงหาคม 2549 กันยายน 2549 ตุลาคม 2549 พฤศจิกายน 2549 พฤศจิกายน 2550 มกราคม 2551 พฤษภาคม 2551 พฤศจิกายน 2551 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ : บริษัทได้ทำการปิดดำเนินการสาขาจัสโก้ รัชดาภิเษก ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551

บุคคลอ้างอิง

ก. นายทะเบียนหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2359-1200 โทรสาร : 0-2359-1262 ข. ผูส้ อบบัญชี บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90

10

ค. ทีป่ รึกษากฎหมาย

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2263-7600 โทรสาร : 0-2263-7699

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีสากล ธรรมประวิตร 481 ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ : 0-2279-0751-2 โทรสาร : 0-2271-1652

ง. ทีป่ รึกษาทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2695-5000 โทรสาร : 0-2631-1708


11


ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12


บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ไอที ซิตี้” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ ไอที ซุปเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมือง เทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินค้ากว่า 8,000 รายการ นอกจากเป็นร้านค้าปลีก แล้ว บริษัทยังเป็นร้านค้าส่ง (Wholesale) ให้แก่ลูกค้าร้านปลีก ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปัจจุบันบริษัทมี ลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้ 1. เป็นศูนย์ค้าปลีกจำหน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบ วงจร (One Stop Shopping IT Products) โดยจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนำ โดยอุปกรณ์ ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่ พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งประเภทของสินค้าหลักสามารถแบ่งได้ เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ • กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computers) บริ ษั ท เป็ น ผู้ค้าปลีกเครื่องคอมพิ ว เตอร์ขนาดเล็ก (Personal Computers) โดยแบ่งเป็ น คอมพิ ว เตอร์ ตั้ งโต๊ ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ค (Notebook) แอลซีดีมอนิเตอร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (ก) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) โน้ตบุ๊ค (Notebook) โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Acer Asus Compaq HP Sony SVOA Toshiba เป็นต้น (ข) แอลซีดีมอนิเตอร์ (LCD Monitor) โดยมียี่ห้อชั้นนำ อาทิ Acer BenQ AOC LG Samsung เป็นต้น • อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) ประกอบด้วย พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดตัวอย่างสินค้าหลักได้ดังนี้ (ก) พริ้นเตอร์ ประกอบด้วย อิงค์เจ็ต ด็อทแม็ตทริกซ์ เลเซอร์ และมัลติฟังก์ชั่น เป็นต้น โดยมียี่ห้อชั้นนำ ดังนี้ Brother Canon Epson HP Lexmark OKI Ricoh Samsung Sharp Xerox เป็นต้น (ข) สแกนเนอร์ บริษัทได้จัดจำหน่ายสแกนเนอร์หลายยี่ห้อ อาทิ Canon EPSON HP เป็นต้น • กลุ่มแอ็กเซสเซอรี่ (Accessories) ประกอบด้วย อินเตอร์เน็ต แพ็คเกจ เม้าส์ แผ่น CD และ DVD ซอฟท์แวร์ หมึกพิมพ์ ปลั๊กไฟ กระดาษ เครื่อง สำรองไฟ ลำโพง Optical Drive ฮาร์ดดิสท์ โมเด็ม อุปกรณ์ Network Router เป็นต้น • กลุ่มสินค้าอื่นๆ (Others) ประกอบด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์ แฟกซ์ โทรศัพท์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก กล้องวิดีโอ กล้องดิจิตอล โทรทัศน์แอลซีดี เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก เครื่องเล่นเอ็มพี 3 เครื่องฉายภาพแอลซีดี และ PDA & Smart Phone เป็นต้น 2. เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำหน่ายอะไหล่แท้จากผู้ผลิตให้บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัทได้แบ่งระดับของลักษณะงานดังนี้คือ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์ เซ็ตอัพคอมพิวเตอร์ บริษัทมี ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการเอง แต่หากเป็นการแก้ไขฮาร์ดแวร์ บริษัทจะนำส่งให้แก่บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายต่อไป ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังประสานงานกับบริษัทไฟแนนซ์ ในการให้บริการชำระค่าสินค้าผ่านโปรแกรมผ่อนชำระต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทไฟแนนซ์ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท ดังนี้คือ Easy Buy, 1st Choice, Paylite, Aeonts เป็นต้น ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของบริษัท 13


• โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะ 4 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2548-2551) โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขาย 1. คอมพิวเตอร์ (Computers) 2. อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) 3. แอ็กเซสเซอรี่ (Accessories) 4. สินค้าอื่นๆ (Others) รายได้จากค่าบริการ 5. อะไหล่ (Spareparts) 6. ค่าบริการ (Services) 7. อื่นๆ (Others) รวมรายได้จากการขายและบริการ รายได้อื่นๆ รวมรายได้ทั้งสิ้น อัตราการเติบโต

2548 2549 2550 2551 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 1,431.68 32.11 1,801.70 34.49 2,352.20 42.28 2,468.18 42.04 908.25 20.37 929.13 17.78 819.36 14.73 807.73 13.76 1,251.25 28.07 1,529.94 29.28 1,355.96 24.37 1,450.87 24.71 786.78 17.65 877.68 16.80 906.97 16.30 1,034.71 17.62 4,377.96 98.20 5,138.45 98.35 5,434.49 97.68 5,761.49 98.13 34.05 0.76 31.72 0.61 55.92 1.01 33.25 0.57 8.81 0.20 10.33 0.20 14.27 0.26 22.59 0.38 0.60 0.02 0.75 0.01 1.39 0.02 3.41 0.05 4,421.42 99.18 5,181.25 99.17 5,506.07 98.97 5,820.74 99.13 36.67 0.82 43.15 0.83 57.24 1.03 50.91 0.87 4,458.09 100.00 5,224.40 100.00 5,563.31 100.00 5,871.65 100.00 18.21% 17.19% 6.49% 5.54%

• เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (Superstore) สินค้าประเภทไอที ด้วยผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน (One of The IT Superstore Leaders with Sustainable Profit) โดยบริษัทคาดว่า ณ สิ้นปี 2552 บริษัทจะมีจำนวนสาขาทั้งสิ้นประมาณ 39 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดใน เชิงธุรกิจ (Economy of Scale) เพิ่มขึ้น และสามารถรักษาอันดับการเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีมูลค่าซื้อสินค้าสูงเป็นอันดับแรก (First Tier) เป็นการซือ้ สินค้าจากบริษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ายโดยตรง ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ได้รบั ส่วนลดในการซือ้ สินค้าทีม่ ากกว่า นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายภายใต้แนวคิด “One Stop Shopping”

14


15


ปัจจัยความเสี่ยง 16


1. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจ • สินค้าคงเหลือล้าสมัยง่าย

คอมพิวเตอร์และสินค้าประเภทไอที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือที่ยังมิได้จำหน่าย และอาจทำให้บริษัทประสบผลขาดทุนจากการขาย สินค้าล้าสมัยเหล่านั้นออกไป ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่ เสื่อมความนิยมและสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในเรื่องการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างรัดกุม โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าแต่ละ หมวดสินค้า โดยหน่วยงานดังกล่าวจะวิเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อ วางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า โดยดำเนินการสั่งซื้อสินค้าให้สัมพันธ์กับการประมาณการยอดขาย นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษัทได้นำ Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการใช้ระบบ POS (Point of Sale) ซึ่ง เชื่อมโยงกับระบบบัญชีในลักษณะ Near Real Time และมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายใน องค์กร ทำให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบข้อมูลที่ทันสมัย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาสินค้าและบริหารสินค้า คงเหลือให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ด้วยระบบงานดังกล่าวจะช่วยลดความเสีย่ งของสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ในระดับหนึง่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการจัดรายการส่งเสริมการขายทุกเดือน เพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือที่คาดว่าจะล้าสมัยออกอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามในปี 2545 บริษัทมีการปรับนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารสินค้าคงเหลือให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2550 และปี 2551 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย คิดเป็นร้อยละ 1.04 และ ร้อยละ 1.12 ของสินค้าคงเหลือของงวดนั้นๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การตั้งสำรองปี 2550 การตั้งสำรองปี 2551 อายุสินค้า % มูลค่าสินค้า จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง % มูลค่าสินค้า จำนวนเงินที่ตั้งสำรอง (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) เกิน 6 เดือน 25.00 3.78 0.95 25.00 6.88 1.72 เกิน 9 เดือน 50.00 2.17 1.08 50.00 1.35 0.67 เกิน 1 ปีขึ้นไป 100.00 4.06 4.06 100.00 3.45 3.45 รวม 10.01 6.09 11.68 5.84 • ลูกหนีก้ ารค้า ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ค้าปลีก) ซึ่งเป็นการซื้อขายเงินสด และ กลุ่มลูกค้าขายส่งโดยการให้เครดิตในการชำระเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สัดส่วนยอดขายของกลุ่มลูกค้าทั้งสอง เท่ากับร้อยละ 91.5 และร้อยละ 8.5 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในกรณีที่ลูกหนี้การค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือ หนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่รัดกุมและบริษัทมีฐานของลูกค้าขายส่งที่หลากหลาย โดยลูกค้าขายส่ง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าที่ดี ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทจึงไม่คาดว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญในการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่ มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทจะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน บริษัท จะตั้งสำรองร้อยละ 100 ของยอดหนีค้ า้ งชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษทั มีลกู หนีท้ มี่ อี ายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0.22

17


ล้านบาท และลูกหนีค้ า้ งชำระทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 12.52 ล้านบาท และมีการตัง้ สำรองหนีส้ งสัยจะสูญไว้แล้ว 12.63 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.93 ของลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 และปี 2541 เท่ากับ 9.20 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้องลูกหนี้ดังกล่าว ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0.01 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างชำระ ที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 13.73 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 13.73 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 9.42 ของลูกหนี้ทั้งหมด

2. ความเสีย่ งจากการแข่งขัน

ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีที่มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคู่แข่งโดยตรงของบริษัท ได้แก่ ซุปเปอร์สโตร์ที่ค้าปลีกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกสินค้าไอที ร้านค้าปลีก รายย่อย และตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทจัดจำหน่ายโดยตรง และคู่แข่งทางอ้อมของบริษัท ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเป็น ที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต่างชาติที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีเข้ามาลงทุนเปิดสาขา ในประเทศ อาทิเช่น Best Buy–ประเทศสหรัฐอเมริกา, Courts–ประเทศอังกฤษ, Harvey Norman–ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทร้านค้ารายย่อยและผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที เนื่องจากการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทไอทีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้มต้นทุนสินค้าประเภทไอทีจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าการลดลงของต้นทุนสินค้าดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าประเภทไอทีในตลาดมีแนวโน้ม ลดลงในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันบริษัทดำเนินมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำเนินมาตรการเพิ่มจำนวนสาขา ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หลักที่เป็นแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดทางธุรกิจ (Economies of Scales) และขยายฐานลูกค้าที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไม่มาก

3. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั มีผถู้ อื หุน ้ รายใหญ่ ซึง่ ถือหุน ้ เกินกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัทเอสวี โอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังกล่าวทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินร้อยละ 25 สำหรับการใช้สิทธิ์ในการคัดค้านในมติต่างๆ ได้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากมี กิจการที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับบริษทั

ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ซึง่ กลุม่ เอสวีโอเอดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่าย สินค้า ให้คำปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งในการจัดจำหน่าย สินค้าประเภทไอทีนั้นมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท หากแต่บริษัทไม่มีการให้คำปรึกษาและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ แก่ลูกค้า และบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันกับกลุ่มเอสวีโอเอ โดยบริษัทมุ่งเน้นการขายสินค้าปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อย ที่เข้ามาซื้อสินค้าจากสาขาของบริษัท ในขณะที่กลุ่มเอสวีโอเอเน้นการขายสินค้าให้แก่ร้านค้าและองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก 18


ที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน โดยในปี 2550 และในปี 2551 บริษัทซื้อสินค้าจาก กลุ่มเอสวีโอเอ คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของยอดซื้อในปี 2550 และร้อยละ 5.53 ของยอดซื้อในปี 2551 ตามลำดับ และบริษัท ขายสินค้าให้แก่กลุ่มเอสวีโอเอ คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของยอดขายในปี 2550 และร้อยละ 1.49 ของยอดขายในปี 2551 ตาม ลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นระหว่างบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอ ดังนั้น บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันและขจัดความขัดแย้งดังกล่าว ดังนี้ 1) ปัจจุบันทั้งบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอมีการบริหารงานที่เป็นอิสระจากกัน โดยผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจในการบริหาร งานอย่างเต็มที่ แม้ว่าบริษัทและกลุ่มเอสวีโอเอจะมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร โดยบริษัทได้มีการกำหนด มาตรการป้องกันความขัดแย้ง โดยกำหนดอำนาจกระทำการในนามบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ว่า กรรมการจากกลุ่ม เอสวีโอเอจะต้องลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามท่านอื่น พร้อมประทับตราบริษัท 2) บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ให้ความเห็น และเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มเอสวีโอเอด้วย 3) นอกจากนี้ ในข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการที่มีส่วน ได้เสียดังกล่าว

19


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 20


โครงสร้างผูถ้ อื หุน้

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

• ผูถ้ อื หุน ้

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 (ซึง่ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ล่าสุด) รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2551

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน ้

1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3. บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) 4. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล 5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 6. นายสุชาติ พานิชภักดี 7. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 8. น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 9. น.ส.ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 10. น.ส.วัลยา ถิรกนกวิไล ผู้ถือหุ้นรายอื่น

รวม

จำนวนหุน ้

111,666,601 28,150,400 16,072,900 14,912,794 13,786,955 8,843,320 8,500,000 8,400,000 5,585,026 4,878,403 114,494,110 335,290,509

อัตราส่วน

33.30 8.40 4.79 4.45 4.11 2.64 2.54 2.51 1.67 1.45 34.14 100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท (www.itcity.co.th) ก่อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 21


• นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิ จำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

• การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ผ่ายบัญชีและการเงิน ผ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายค้าปลีก ฝ่ายการตลาดและการจัดการ โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

22

• คณะกรรมการบริษทั

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้ 1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ 2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการ 3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ 5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ 6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการ 7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 8. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ


• เลขานุการบริษทั

นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผล ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ รวมถึ ง การทำรายการทางการค้ า ที่ ก ระทำเป็ น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การการเช่ า หรื อให้ เ ช่ า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง กัน โดยอนุโลมแต่ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 23


• กรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามแทนบริษทั

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั สำหรับปี 2551

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายกมล จันทิมา หรือ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายเอกชัย ศิรจิ ริ ะพัฒนา ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา หรือ นายสุจนิ ต์ จิตรยรรยง หรือ นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ชื่อ นายกมล จันทิมา นายเธียรชัย ศรีวิจิตร นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน นายสุจินต์ จิตรยรรยง นายนรวัฒน์ สุวรรณ นายวิชิต ญาณอมร เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

จำนวนเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5

จำนวนขาดประชุม (ครั้ง) - - - 1 1 2 - - - -

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั นี ้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจ หน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ (ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัท (ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (ค) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการ มอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะ ผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 24


บริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว (จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการ จัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่ม ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่น ตามความ เหมาะสม (ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง (ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท หรือเข้า เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือ เพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

• คณะผูบ้ ริหาร

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริหาร มีดงั นี ้

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานคณะผู้บริหาร 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ 3. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงาน บริหารของบริษทั กำหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงการการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั หลักเกณฑ์ ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ ความเห็นชอบรวม ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้ (ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป (ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท 25


อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก (ค) คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว (ง) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ ปฏิบัติการอื่นๆ (จ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคล ใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท ทั้งนี้ อำนาจของคณะผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะผู้บริหารหรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้น แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

• คณะกรรมการตรวจสอบ ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายนรวัฒน์ สุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Finance For Non-Finance Director ของ IOD

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี ้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะ กรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ (ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่ รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ (ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน (ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 26


(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท (ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

• ผูบ้ ริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 8 ท่าน ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย นางพันทิพา ถิรกนกวิไล นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ นางวนิดา แสงแก้ว นางสาวคำเพียร ตันยศ

ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายค้าปลีก ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและการจัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ ำนวยการ มีดงั นี ้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของ บริษัท ดังต่อไปนี้ (ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท (ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือคณะผู้บริหารของบริษัท (ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ 27


ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้อำนวยการเห็น สมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรม การค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ได้มีมติมอบอำนาจให้แก่ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผูอ้ ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา หรือ นายเธียรชัย ศรีวจิ ติ ร ในการกระทำนิติกรรมและ/หรือสัญญา เพื่อขอใช้หรือรับบริการหรือลงนามในเอกสารอื่นใดกับนิติบุคคล หน่วยราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดในการดำเนินการอย่างใดๆ อันเกี่ยวเนื่องธุรกิจของบริษัทในทางการค้าปกติ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนิน การเปิดสาขา และเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไป ประจำวันของบริษัทมีความคล่องตัว ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล ลงนามร่วมกับ นายกมล จันทิมา หรือ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะที่เป็นการ ดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

• การสรรหากรรมการ

• สิทธิของผูถ้ อื หุน ้ ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการ สรรหาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด 28


• ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการรวม 9 คน ทั้งปี 2551 รวมทั้งสิ้น 7,663,125 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนรวม โบนัสประจำ ปี 2551 สำหรับปี 2551 1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ 3,243,125 500,000 2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการ 360,000 100,000 3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ 360,000 100,000 4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ 360,000 100,000 5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ 360,000 100,000 6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการ 360,000 100,000 7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการ 600,000 100,000 และประธานกรรมการตรวจสอบ 8. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 360,000 100,000 9. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 360,000 100,000 รวม 6,363,125 1,300,000 หมายเหตุ : (1) ลำดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานประจำ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทใช้ปฏิบัติงาน (2) การจ่ายโบนัสประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ จะจ่ายให้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2552

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 8 คน ในปี 2551 รวมทัง้ สิ้นเป็นเงิน 17.87 ล้านบาท

• ค่าตอบแทนอืน ่ ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารจำนวน 5 คน ในปี 2551 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 519,509 บาท

• การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม มาตรการกำกับดูแลที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ใน ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) นอกจากนี้ บริษัทยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้ เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

29


• การกำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน

• พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่าง ยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตาม มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งบริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ขของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ทำการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ทีไ่ ม่เข้าข่าย กรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อ เก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง ทัง้ นี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว บริษทั ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิด ทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 666 คน ดังนี้ แผนก ผู้บริหาร ค้าส่งและจัดการคลังสินค้า ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์ การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store พนักงานขาย - Store สต็อกสินค้า - Store บริการลูกค้า - Store เก็บเงิน (Cashier) - Store บัญชี การเงิน บุคคล และบริหาร (Admin) การตลาด MIS และ Maintenance ผู้ตรวจสอบภายใน รวม

จำนวนพนักงาน (คน) 7 58 84 11 173 87 98 96 26 21 5 666

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 677 คน


ในปี 2550 และในปี 2551 บริษัทให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 116.19 ล้านบาท และเท่ากับ 123.83 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนทั้งสิ้น1,560,790 บาท และ 1,946,175 บาท ตามลำดับ • นโยบายการอบรม และพัฒนาพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท ได้จัดอบรมและสัมมนาภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน • ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมา ไม่มี • การควบคุมภายใน ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 โดยมีกรรมการตรวจสอบสามท่านเข้าร่วม ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งในองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะ กรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบัน และสอดคล้องกับแบบประเมิน ระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อย่างเพียงพอและ รัดกุมแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีการควบคุม ภายในเพียงพอแล้วในสภาพปัจจุบันเช่นกัน

31


เอกสารแนบ 1 : ประวัติกรรมการและผู้บริหาร ลำ ดับ ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

1 นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ม ี อำนาจลงนาม

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน การถือ หุ้น (%)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ช่วงเวลา

70 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 0.06 ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบัน ปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 33) ปัจจุบนั ปัจจุบนั หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 3) ปัจจุบนั หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย (รุ่นที่ 4)

ปัจจุบัน 2543-2545 2540-2541 2538-2539

2 นายเธียรชัย ศรีวิจิตร 77 The Institute of Chartered Accountants in England & กรรมการและ Wales, London, UK” กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 36 (DAP) หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 18 (RCP)

32

0.82 ปัจจุบัน

ปัจจุบัน 2517-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2529-2535

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ กรรมการและ กรรมการสรรหา กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ ประเมินผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการ บัญชี ประธานคณะกรรมการ จรรยาบรรณ ประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานกรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเรตติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน สภาวิชาชีพบัญชี องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน กระทรวงการคลัง บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

กรรมการ ประธานกรรมการ ผู้บรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) วิชา ”การบัญชีธนาคาร” มหาวิทยาลัย รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


เอกสารแนบ 1 : ประวัติกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ) ลำ ดับ ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

0 ปัจจุบัน

กรรมการและประธาน คณะผู้บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการและ ประธานบริหาร กรรมการ กรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ซ จำกัด บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

0.38 ปัจจุบัน 73 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The University of Nottingham, ปัจจุบัน United Kingdom ปี 1962 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 3 (DAP) ปัจจุบัน หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบัน ปัจจุบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 68 (DCP)

กรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

3 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 54 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ กรรมการและประธาน เพือ่ การจัดการ คณะผู้บริหารและ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน) หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 36 (DAP) หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12 (RCP) 4 นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการและ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วน การถือ หุ้น (%)

2530-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

33


เอกสารแนบ 1 : ประวัติกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ) ลำ ดับ ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

5 นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการและ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม

73 มัธยมศึกษา โรงเรียนเผยอิง หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2546 รุ่นที่ 3 (DAP) หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2548 รุ่นที่ 68 (DCP)

0.25 ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด

6 นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการและ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม

79 มัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 49 (DAP ) หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)

0.20 ปัจจุบัน

กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธาน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล ภาคราชการ อธิบดี อธิบดี

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ Online Business and Information, ARG บริษัท อีเธอร์นอร์ท จำกัด บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการประกันภัย กรมทะเบียนการค้า

7 นายนรวัฒน์ สุวรรณ 68 Master of Science (Ag. Econ.), University of Wisconsinกรรมการอิสระ และ Madison, USA. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 2 รุ่น 11 ของ กพ. ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่น 35 หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 15 (DCP) หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 12

34

สัดส่วน การถือ หุ้น (%)

2542-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน 2524-ปัจจุบัน 2523-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน

0 ปัจจุบัน

ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2542-2544 2540-2542

ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สัมพันธมิตร จำกัด ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)


เอกสารแนบ 1 : ประวัติกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ) ลำ ดับ ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน การถือ หุ้น (%)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

8 นายวิชิต ญาณอมร 62 Master of Science (Computer Science), กรรมการอิสระและ University of IOWA, USA. กรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาสถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 34 (DAP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007

0 ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ผู้บริหาร กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม เทคโนโลยีและปฏิบัติการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท นวทวีป จำกัด กลุ่มบริษัททุนธนชาต จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูบีเฮเวิร์ท จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

74 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ 9 เรือตรีหญิง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สุรี บูรณธนิต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการฑูตและการต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 18 (DAP) หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 17 (ACP)

0 ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ สภามหาวิทยาลัย กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผู้ประนีประนอม ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ กิจการลูกเสือ อุปนายก ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) สภาลูกเสือแห่งชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีใน ประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย สมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่ง ประเทศไทย ศาลจังหวัดธัญบุรี คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎร คณะลูกเสือแห่งชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2544-2545

ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2547-2551 2546-2548 2545-2550 2533-2547

35


เอกสารแนบ 1 : ประวัติกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ) ลำ ดับ ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

10 นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการและ กรรมการผูอ้ ำนวยการ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม

54 Master of MBIS, Georgia State University หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 33 (DAP)

11 นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย รองกรรมการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ

48 Master of Insurance Georgia State University

12 นายไพโรจน์ อมตะมหัทธนะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายค้าปลีก 13 นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด และการจัดการ

ช่วงเวลา

0.14 ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

0 ปัจจุบัน

รองกรรมการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

48 Master of MBIS, Georgia State University

0.11 ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายค้าปลีก

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

45 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

0.11 ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดและ การจัดการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

0.11 ปัจจุบัน

รองกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

0 ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี สมุห์บัญชี

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อี วี เอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

15 นางวนิดา แสงแก้ว 42 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

36

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการและกรรมการ ผู้อำนวยการ

48 ปริญญาตรี สาขาบัญชี 14 นางพันทิพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถิรกนกวิไล รองกรรมการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

16 นางสาวคำเพียร ตันยศ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สัดส่วน การถือ หุ้น (%)

40 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 0 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547 - 2549 2544 - 2546


เอกสารแนบ 2 : รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ

ไอที ซิตี้

1. นายกมล จันทิมา

sn

2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร

ln

3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

lnu

4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

ln

5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน

ln

6. นายสุจินต์ จิตรยรรยง

ln

7. นายนรวัฒน์ สุวรรณ

l

8. นายวิชิต ญาณอมร

l

9. เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต

l

10. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

lnu

11. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย

u

12. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล

u

เอสวีโอเอ

กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ซ

คอร์ แอนด์ พีค

ln

ln

sn

หมายเหตุ : s ประธานกรรมการ l = กรรมการ n = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม u = ผู้บริหารในคณะผู้บริหาร

37


รายการระหว่างกัน 38


การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 รายการธุรกิจกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน • ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีความแตกต่าง จากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น • ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะ กรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น • มาตรการหรือขัน ้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหว่างกัน สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ให้บุคคลนั้นๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำ รายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน • นโยบาย หรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการ ได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท • มาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุน บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในข้อบังคับบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิ ออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนด กรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหา ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี 39


คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 40


ผลการดำเนินงาน

• รายได้

• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.11 ของรายได้รวมของบริษัท โดยสินค้าหลักได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง และกลุ่มแอ็กเซสเซอรี่ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 98.09 ของรายได้รวมของบริษัท สำหรับรายได้ค่าบริการคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 1.02 ของรายได้รวมของบริษัทในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.84 ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาระดับการศึกษาของประชากรในประเทศ ความก้าวหน้าของระบบข้อมูลข่าวสาร และอิทธิพลจาก เทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดการเติบโตของธุรกิจไอทีทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือเป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิตประจำวันทั้งในการทำงานและในวงการศึกษา ความต้องการคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามบ้านมี การขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของคนไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าอัตราการเติบโตทาง ธุรกิจไอทีในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากปัจจัยภายนอกที่กล่าวข้างต้นแล้ว พบว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการในปี 2549 และปี 2550 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.19 และร้อยละ 6.27 ของรายได้จากการขายและบริการในปีกอ่ นหน้านัน้ เป็นผลมาจากยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสาขาเดิมที่มีอยู่ และการขยายสาขาจากเดิม 23 สาขาในปี 2548 เป็นจำนวน 30 สาขาในปี 2549 และเป็นจำนวน 31 สาขา ในปี 2550 โดยในปี 2551 บริษัทได้ปิดดำเนินการ 1 สาขา และเปิดสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา รวมเป็นจำนวน 34 สาขา ทำให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 5.71 ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการมีจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นส่งผล ให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของประชากรออกไปในวงกว้าง ดังนั้น บริษัท จึงให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งสาขาที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ในตัวสินค้า เพื่อที่จะสามารถตอบ คำถามหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้าของบริษัท

นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา อัตราการขยายตัวของต้นทุนในการขายและบริการเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.64 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน นับตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2550 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 12.41 ร้อยละ 12.70 และร้อยละ 12.36 ตาม ลำดับ และในปี 2551 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 12.74 และเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของต้นทุนขายสำหรับ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น บริษัทได้คำนวณค่าเผื่อสำรองสินค้าล้าสมัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย พบว่า กำไรขั้นต้นของบริษัทสำหรับปี 2548 ถึง 2551 เท่ากับร้อยละ 12.37 ร้อยละ 12.74 ร้อยละ 12.36 และร้อยละ 12.74 ตาม ลำดับ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11 โดยมุ่งเน้นที่จะรักษาความ สัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้า และการรักษาอันดับการเป็นผู้จัดจำหน่ายอันดับแรก (First Tier) ของบริษัทผู้จัด จำหน่ายแต่ละราย เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าที่ต่ำ ในปี 2548 ถึงปี 2550 และในปี 2551 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนอัตราส่วนเฉลี่ยร้อยละ 9.20 ของรายได้รวมของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ประมาณร้อยละ 26.95 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ค่าเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 26.82 ของค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 28.18 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทเห็นว่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทในสภาวะปัจจุบัน บริษัทจำเป็นต้องบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมให้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทให้ลดลงในอนาคต 41


ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินงานจากการกู้ยืมเป็นหลัก ในอดีตบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคาร หากแต่ ในระยะเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมา บริษัทนำเงินที่ได้รับจากผลการดำเนินงานมาลดภาระหนี้ได้ทั้งหมด นับตั้งแต่ปี 2543 บริษัทไม่มี ภาระหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด

• กำไรสุทธิ

ในปี 2548 ถึงปี 2550 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 150.35 ล้านบาท 175.39 ล้านบาท และ 161.88 ล้านบาท ตาม ลำดับ โดยในปี 2549 บริษัทประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขาย ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของสาขาเดิมและจากการขยายสาขาใหม่ ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.66 แต่ในปี 2550 กำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 7.71 อันเป็นผลจากสถานการณ์ ทางการเมืองในช่วงต้นปี ทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคลดลง นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2548 ถึงปี 2550 เท่ากับร้อยละ 18.26 ร้อยละ 18.74 และร้อยละ 16.88 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2551 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผล ประกอบการในปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต สำหรับปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 168.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.94 จากผลการดำเนินงานของปี 2550 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 5.71 อันเป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้ ความมั่นใจของผู้บริโภคลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10.09 อันเป็นผลจากการเปิด สาขาเพิ่ม 1 สาขา ในปี 2550 และ 4 สาขาในปี 2551 ตามลำดับ

ฐานะทางการเงิน

• สินทรัพย์

• ลูกหนี้การค้าสุทธิ

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2548 ถึงปี 2550 เท่ากับ 1,297.79 ล้านบาท 1,349.68 ล้านบาท และ 1,453.58 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2550 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 83.78 และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนร้อยละ 16.22 ทั้งนี้ พบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนกว่าร้อยละ 39.79 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ และสินทรัพย์หมุนเวียนกว่า ร้อยละ 31.54 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,385.39 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2550 คิดเป็น ร้อยละ 4.69 อันเป็นผลมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจาก 146.56 ล้านบาท เป็น 132.06 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2551 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 82.49 และสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนร้อยละ 17.51 โดยที่สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 37.08 เป็นสินค้าคงเหลือสุทธิ และสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 32.83 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร สำหรับปี 2548 ถึงปี 2551 พบว่าบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 13.05 ร้อยละ 13.25 ร้อยละ 11.55 และร้อยละ 11.85 ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการสร้างผลกำไรอยู่ในแนวโน้มที่ดี โดยการ ขยายสาขาของบริษัทแต่ละสาขาส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และปี 2551 บริษัทมีลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 159.19 ล้านบาท และ 145.79 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 146.56 ล้านบาท และ 132.06 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองหนี้ สูญที่เข้มงวดดังนี้ ลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 3 เดือน บริษัทจะตั้งสำรองร้อยละ 50 ของยอดหนี้ค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้ค้าง ชำระทีม่ อี ายุเกิน 6 เดือน บริษทั จะตัง้ สำรองร้อยละ 100 ของยอดหนีค้ า้ งชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษทั มีลกู หนี้ ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0.22 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างชำระที่มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 12.52 ล้านบาท และมีการตั้ง 42


สำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 12.63 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.93 ของลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิด จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 และปี 2541 เท่ากับ 9.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างฟ้องร้องลูกหนี้ดังกล่าว ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 3 เดือน เท่ากับ 0.01 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างชำระที่ มีอายุเกิน 6 เดือน เท่ากับ 13.73 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 13.73 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.42 ของลูกหนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเน้นการขายปลีกเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของรายได้จากการขายและบริการ อีกทั้งสัดส่วนรายได้จากการค้าปลีกจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องและผลกำไรของบริษัทให้มี สัดส่วนสูงขึ้น ในขณะเดียวกันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการรับภาระการสำรองหนี้สูญ ซึ่งโดยรวมจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงิน ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าขายส่งของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทที่มีประวัติการซื้อขายสินค้าและประวัติการชำระเงินที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าของบริษัท ในปัจจุบันบริษัท ได้ตั้งสำรองหนี้สูญครบทั้งจำนวนแล้ว ในปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกค้าค้าส่งของบริษัทอยู่ระหว่าง 46 ถึง 64 วัน

• สินค้าคงเหลือสุทธิ

ณ สิน้ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 570.53 ล้านบาท 566.08 ล้านบาท 578.34 ล้านบาท และ 513.74 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินค้าคงเหลือสุทธิประกอบด้วยอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 29.42 อุปกรณ์ต่อพ่วง คิดเป็นร้อยละ 13.53 แอ็กเซสเซอรี่ คิดเป็นร้อยละ 29.45 และสินค้าอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 27.60 โดยการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือเป็นผลสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายและจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นใน แต่ละปี โดยในปี 2548 บริษัทเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 2 สาขา ในปี 2549 บริษัทเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 7 สาขา ในปี 2550 บริษัทเปิด สาขาเพิ่มขึ้น 1 สาขา และในปี 2551 บริษัทเปิดสาขาเพิ่มขึ้น 4 สาขา และปิดดำเนินการไป 1 สาขา จากการที่บริษัทเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทไอที ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่สินค้าคงเหลือที่เสื่อมความนิยมและล้าสมัย ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความ สำคัญในการบริหารสินค้าคงเหลือให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสินค้าแต่ละหมวดสินค้า โดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะศึกษา ตรวจสอบ ติดตามคุณลักษณะของสินค้า และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ สินค้านั้น จากนั้นจึงนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความ ต้องการของลูกค้าของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินแผนงานทางการตลาดที่เหมาะสม อาทิเช่น หากบริษัทพบว่าสินค้า บางตัวที่มีอยู่เริ่มมีความล้าสมัยหรือลูกค้าเสื่อมความนิยม หรือบริษัททราบว่าบริษัทผู้ผลิตสินค้ามีแผนการเสนอสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ ตลาด บริษัทอาจพิจารณาจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมความนิยม หรือที่คาดว่าจะล้าสมัยหรือ เสื่อมความนิยมในอนาคตอันใกล้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2548 บริษัทได้นำ Software ใหม่ชื่อ Epicor มาใช้แทนระบบเดิม โดยเป็นการนำ ระบบ POS (Point of Sale) มาใช้ในการบริหารงาน โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชีในลักษณะ Near real time และมีการ พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในปี 2548 บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยให้เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทจะตั้งสำรองสินค้า คงเหลือล้าสมัยสำหรับสินค้าอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 25 ของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าอายุเกิน 9 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 50 ของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าอายุเกิน 1 ปี บริษัทจะตั้งสำรองสินค้าคงเหลือ ล้าสมัยทั้งจำนวน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2549 และ 2550 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เท่ากับ 5.99 ล้านบาท และ 6.09 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.05 และร้อยละ 1.04 ของสินค้าคงเหลือในงวดนั้น

43


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเท่ากับ 5.84 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.12 ของสินค้า คงเหลือ นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 45 วัน ในปี 2548 เท่ากับ 45 วัน ในปี 2549 เท่ากับ 43 วัน ในปี 2550 และเท่ากับ 39 วัน ในปี 2551 และมีอตั ราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 7.92 เท่า ในปี 2548 เท่ากับ 7.96 เท่า ในปี 2549 เท่ากับ 8.43 เท่า ในปี 2550 และเท่ากับ 9.30 เท่า ในปี 2551 จะเห็นว่าบริษัทมีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีภาระการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ

• สภาพคล่อง

ในปี 2548 ถึงปี 2551 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.72 เท่า 2.93 เท่า 2.37 เท่า และ 2.92 เท่า และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.25 เท่า 1.30 เท่า 1.18 เท่า และ 1.52 เท่า ตามลำดับ ในช่วงปี 2546 สภาพคล่อง ของบริษัทมีแนวโน้มคงที่ ในปี 2547 ถึงปี 2551 สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนชำระแล้ว 9 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป กรรมการและพนักงานของบริษัท และนักลงทุนเฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับการขยายสาขา ของบริษัทและยอดขายที่เติบโตขึ้นในอัตราที่สูง ในปี 2548 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 145.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 18.21 กำไรสุทธิเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 28.07 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.81 นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสด สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 60.72 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 8.07 ล้านบาท โดยแยก เป็นเงินสดรับชำระค่าหุน้ สามัญเท่ากับ 51.65 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2547 เท่ากับ 59.51 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.21 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 76.38 ล้านบาท โดยมีเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 389.82 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 110.61 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 17.19 กำไรสุทธิเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 16.66 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 0.78 นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 106.61 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 20.00 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม จัดหาเงินเท่ากับ 92.82 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 10.48 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการปี 2548 เท่ากับ 103.12 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.18 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดลดลงสุทธิ 88.83 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 300.99 ล้านบาท ในปี 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 351.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ เติบโตขึ้นร้อยละ 6.49 กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 7.71 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16 นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 6.94 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 199.35 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดรับ ชำระค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 0.41 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2549 เท่ากับ 119.79 ล้านบาท และจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2550 เท่ากับ 79.89 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.08 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 144.98 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 445.97 ล้านบาท ในปี 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกเท่ากับ 176.39 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ เติบโตขึ้นร้อยละ 5.54 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 สินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 11.17 นอกจากนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 219.07 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 118.40 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสด รับชำระค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 2.13 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2550 เท่ากับ 33.31 ล้านบาท และจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2551 เท่ากับ 87.18 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.04 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 161.08 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 284.89 ล้านบาท 44


• หนี้สิน

• แหล่งที่มาของเงินทุน

• ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

• ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 395.33 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.00 ของหนี้สินรวมในปี 2550 สาเหตุที่บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง เนื่องจากมีการลดสินค้าคงเหลือลงในเดือนสุดท้ายของปี 2551 และบริษัทมีการชำระเงินให้แก่ เจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้นเพื่อรับส่วนลดเงินสด นอกจากนี้ บริษัทมีการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้น ในแต่ละปีบริษัท จะมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่าง เคร่งครัด โดยบริษัทจะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมีสัญญา ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 138,738 เหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันในการใช้เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน มูลค่า 12.50 ล้านบาท เพื่อ ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ซึ่งมีมูลค่ารวม 26.90 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทใช้แหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจากเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนิน งาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 335,290,509 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 990.06 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.31 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2550 เนื่องจากทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นคงที่และกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 47.77 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 351,734,016 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 351,734,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 335,290,509 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 335,290,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W) จำนวน 16,000,000 หน่วย โดยรายละเอียด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนชำระแล้ว และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 12 ทุนเรือนหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 13 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมือ่ พิจารณาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 พบว่า บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.45 เท่า 0.38 เท่า 0.55 เท่า และ 0.40 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมากในปี 2551 เนื่องจากปี 2551 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.00 ของหนี้สินรวมในปี 2550 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ขยาย สาขาตามแผนงานในอนาคต บริษัทคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้น ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในหลายจังหวัด โดยภายในปี 2552 บริษัทได้ ตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 5 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในการเปิดสาขาดังกล่าว บริษัทได้วางแผนที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการ ดำเนินงานซึ่งเพียงพอต่อการลงทุน ทั้งนี้ในการขยายสาขา บริษัทคาดว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรสุทธิให้สูงขึ้น โดย ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของแต่ละสาขาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันให้ลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเปิดสาขาใหม่เพื่อให้ครอบคลุม พื้นที่ให้บริการใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ให้บริการของสาขาเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งอัตราการเติบโตของความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยยังคงมีอัตราที่สูง และอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ต่อประชากรในประเทศยังอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำ

45


บผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานความรั ต่อรายงานทางการเงิน 46


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมี การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่าง เพียงพอทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว กมล จันทิมา เอกชัย ศิริจิระพัฒนา ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ

47


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 48


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. ร.ต.หญิง สุรี บูรณธนิต ร.น. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงาน และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอันพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารได้บริหารกิจการตามนโยบายของ บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน ในปี 2551 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุก ท่านได้เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในวาระที่ เกี ่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551 โดยได้สอบถามและรับฟัง คำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน ทางการเงินดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไข ทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 2) คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และให้มีการติดตาม ดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามการ ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะ กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2552 ซึ่งมีการปรับแผนการตรวจสอบอย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังได้รับรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำ โดย รวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 3) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่าย ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่พบข้อ บกพร่ องที่เป็นสาระสำคัญ 4) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิ บัติงานในปี 2551 โดยมีผลการประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 5) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 นายนรวัฒน์ สุวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 49


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 50


รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้าตามมาตรฐาน การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง การใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจน การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้

ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดำเนินงานและกระแส เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป วิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด กรุงเทพฯ : 23 กุมภาพันธ์ 2552

51


งบการเงิน 52


บริษทั ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า - สุทธิ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการอื่น รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่าย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการอื่น รวมลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่าย สินค้าคงเหลือ - สุทธิ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ยค้างรับ อื่น ๆ รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อุปกรณ์ - สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ เงินมัดจำ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 6 7, 8 8 7 9 10 11

2551

284,890,832 182,500,000 29,848,036 102,214,023 132,062,059 735,454 35,448,451 36,183,905 513,740,642 219,835 292,898 5,458,648 5,971,381 1,155,348,819 173,978,163 8,847,444 47,216,731 230,042,338 1,385,391,157

(หน่วย : บาท) 2550 445,973,768 12,500,000 21,785,625 124,772,097 146,557,722 180,736 24,322,988 24,503,724 578,336,400 1,736,364 4,217,807 4,032,502 9,986,673 1,217,858,287 182,116,668 9,997,730 43,607,654 235,722,052 1,453,580,339

53


บริษทั ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบดุล(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการอื่น รวมเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการอื่น รวมเจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย อื่น ๆ รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 351,734,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2550 : หุ้นสามัญ 351,734,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 335,290,509 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2550 : หุ้นสามัญ 333,158,834 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 54

หมายเหตุ 7 7 12 16

2551

22,772,196 300,657,414 323,429,610 282,037 6,141,960 6,423,997 20,676,097 29,720,009 8,507,970 6,573,364 65,477,440 395,331,047 351,734,016 335,290,509 290,740,003 35,173,402 328,856,196 990,060,110 1,385,391,157 -

(หน่วย : บาท) 2550 21,538,764 417,660,487 439,199,251 523,788 12,560,883 13,084,671 27,623,951 27,743,647 - 5,771,466 61,139,064 513,422,986 351,734,016 333,158,834 290,740,003 34,768,402 281,490,114 940,157,353 1,453,580,339 -


บริษทั ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสน ิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

รายได้ รายได้จากการขายและบริการ รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่าย กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไรสุทธิสำหรับปี กำไรต่อหุ้น (บาท) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรสุทธิ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) กำไรต่อหุ้นปรับลด กำไรสุทธิ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

หมายเหตุ 7 7 15

2551

5,820,736,903 50,912,533 5,871,649,436 5,079,244,165 209,627,569 357,762,758 1,542,061 5,648,176,553 223,472,883 (1,113,102) 222,359,781 (54,098,713) 168,261,068 0.50 334,463,466 0.50 334,463,466

(หน่วย : บาท) 2550 5,506,070,274 57,242,039 5,563,312,313 4,825,330,675 189,689,640 326,808,948 6,117 5,341,835,380 221,476,933 (1,335,416) 220,141,517 (58,261,849) 161,879,668 0.49 332,839,308 0.48 335,973,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

55


บริษทั ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสน ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิก่อนภาษี

รายการปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์ ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) ตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตัดจำหน่ายสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดอกเบี้ยรับ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

56

2551

222,359,781 65,252,359 275,759 1,266,302 1,098,664 - 372,536 (250,305) (8,884,369) 44,515 281,535,242 (8,062,411) 21,459,410 (554,718) 64,625,955 (6,817,272) (3,609,077) 1,233,432 (117,003,073) (241,751) 4,867,309 237,433,046 (61,046,567) 176,386,479

(หน่วย : บาท) 2550

220,141,517 59,869,661 (355,020) 6,117 (291,619) (689,870) 1,022,225 106,947 (13,013,713) 84,754 266,880,999 6,397,525 (1,610,405) (124,668) (13,328,840) 11,374,986 (1,340,978) 14,408,346 142,740,849 (895,345) (18,576,917) 405,925,552 (54,650,197) 351,275,355


บริษทั ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสน ิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ ซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ดอกเบี้ยรับ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ จ่ายเงินปันผล จ่ายดอกเบี้ย เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม รายการที่มิใช่เงินสด โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ

2551

(170,000,000) 37,237 (57,695,296) 8,591,470 (219,066,589) 2,131,675 (120,489,986) (44,515) (118,402,826) (161,082,936) 445,973,768 284,890,832 152,428

(หน่วย : บาท) 2550

20,000,000 2,286,041 (38,023,099) 8,795,906 (6,941,152) 409,618 (199,677,924) (84,754) (199,353,060) 144,981,143 300,992,625 445,973,768 55,560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

57


58 333,158,834

2,131,675 335,290,509

16 12 17 16 12

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

กำไรสุทธิสำหรับปี

เงินปันผลจ่าย

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

409,618

17

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

-

-

332,749,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

290,740,003

-

-

-

-

290,740,003

-

-

-

-

290,740,003

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน และชำระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

กำไรสุทธิสำหรับปี

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

สำหรับปีสน ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษทั ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

161,879,668

333,999,173

161,879,668

977,545,991

รวม

(หน่วย : บาท)

168,261,068

281,490,114

-

(14,710,803)

168,261,068

940,157,353

409,618

-

35,173,402

-

405,000

328,856,196

-

(405,000)

990,060,110

2,131,675

-

- (120,489,986) (120,489,986)

-

34,768,402

-

14,710,803

- (199,677,924) (199,677,924)

-

20,057,599

ยังไม่ได้จัดสรร

กำไรสะสม จัดสรรแล้ว


บริษทั ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสน ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. ข้อมูลทั่วไป

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจ หลักคือการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซา ชั้น 5 - 6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วเป็นจำนวน 34 สาขา (2550 : 31 สาขา) 1.2 วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกอย่าง รุนแรง โดยจะเห็นได้จากการลดลงอย่างมากของราคาหุ้นทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกู้ยืมระหว่างธนาคาร การล้มละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็น สาระสำคัญต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถึง แม้ว่ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ใช้ความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าสภาวะเศรษฐกิจ ของโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทำบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ ประมาณการและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามงบการเงินนี้อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการ ในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตาม ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา จากงบการเงินฉบับภาษาไทยตามกฎหมายดังกล่าว งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้ ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเช่า ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินค้าคงเหลือ 59


ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ต้นทุนการกู้ยืม ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหว่างกาล ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญาก่อสร้าง ฉบับที่ 51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน 3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐาน การบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้ ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้ ขายสินค้า รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของ สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและรับคืนสินค้าแล้ว รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน รายได้จากการสนับสนุนการขาย รายได้จากการสนับสนุนการขายถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ตอ่ พ่วงกับคอมพิวเตอร์ถอื เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นรายเดือนตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา

60


4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง กำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 4.3 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 4.4 สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือตีราคาตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ 4.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 6 ปี อุปกรณ์สำนักงาน - 5 ปี เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 5 ปี เครื่องมือ - 5 ปี ยานพาหนะ - 5 ปี สินทรัพย์เพื่อการให้เช่า - 5 ปี ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวนผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างก่อสร้าง 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการ ตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ กำไรขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้ อายุการให้ประโยชน์ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 10 ปี 61


4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกควบคุมโดย บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับ บริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 4.8 สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 4.9 เงินตราต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล หรือหากเป็น รายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดใน อนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ ประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลัง พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับ สินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการ จำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน 4.11 ผลประโยชน์พนักงาน บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด รายการ

62


4.12 ภาษีเงินได้ บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 จากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่ เกี่ยวข้อง 4.13 เครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อ การค้า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

6. เงินลงทุนชั่วคราว

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน เรื่องที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน ขณะนั้น เป็นต้น อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น (หน่วย : บาท) 2551 2550 เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 12,500,000 12,500,000 เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน 170,000,000 - รวม 182,500,000 12,500,000 บริษัทฯได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวนประมาณ 12.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2550 : 12.5 ล้านบาท) ไปวาง เพื่อเป็นประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดราคา ขายสินค้าและการบริการโดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในตลาด รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

63


64

(หน่วย : พันบาท) นโยบายการกำหนดราคา

2551 2550 รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)) ขายสินค้า 82,010 51,209 ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 9 (2550 : ร้อยละ 9) ค่าบริการรับ 86 88 ราคาตลาด ค่าสนับสนุนการตลาดรับ 3,605 2,049 ราคาทีต่ กลงร่วมกัน ซื้อสินค้า 228,822 231,930 ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 8 (2550 : ร้อยละ 12) ค่าบริการจ่าย 895 1,188 ราคาตลาด ค่าบริหารจัดการจ่าย 621 607 ราคาตามสัญญา

(หน่วย : พันบาท) 2551 2550 นโยบายการกำหนดราคา รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ขายสินค้า 432 487 ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 17 (2550 : ร้อยละ 11) ค่าบริการรับ 24 - ราคาตลาด ค่าสนับสนุนการตลาดรับ 510 125 ราคาทีต่ กลงร่วมกัน ซื้อสินค้า 59,416 29,577 ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 6 (2550 : ร้อยละ 8) ค่าบริการจ่าย 3,007 7,483 ราคาตลาด ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : บาท) ลักษณะความสัมพันธ์ 2551 2550 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 29,663,191 21,762,545 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ซ จำกัด มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน 13,920 - บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน 70,700 - บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน 53,910 - บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน 46,315 23,080 รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29,848,036 21,785,625


ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอเน็ต จำกัด รวมลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอเน็ต จำกัด รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด บริษัท เอเน็ต จำกัด บริษัท เอ อาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2551 บริษัทฯได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ล้านบาท (2550 : 24.8 ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

(หน่วย : บาท) 2551 2550

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

630,604 104,432 418

127,236 53,500 -

735,454

180,736

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ มีกรรมการร่วมกัน 12,288,630 12,217,213 มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน 10,469,643 9,275,684 มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน 13,923 45,867 22,772,196 21,538,764 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ มีกรรมการร่วมกัน มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

119,424 117,700 18,190

80,519 77,554 18,725

มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

26,723 282,037

346,990 523,788

และค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการและผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 25.5

65


8. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึง กำหนดชำระได้ดังนี้ อายุหนี้ค้างชำระ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน 3 – 6 เดือน 6 – 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 440,113

กิจการอื่น 92,076,358

29,407,923 - - - 29,848,036 - 29,848,036

10,131,758 11,815 1,323,533 12,404,664 115,948,128 (13,734,105) 102,214,023

2550

รวม 92,516,471

กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 9,990,635

กิจการอื่น รวม 119,344,327 129,334,962

39,539,681 11,815 1,323,533 12,404,664 145,796,164 (13,734,105) 132,062,059

11,794,990 - - - 21,785,625 - 21,785,625

5,317,111 17,112,101 221,318 221,318 103,920 103,920 12,420,862 12,420,862 137,407,538 159,193,163 (12,635,441) (12,635,441) 124,772,097 146,557,722

9. สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างทาง รวม

66

2551

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

ราคาทุน 2551 2550 519,050,792 584,428,704 531,849 - 519,582,641 584,428,704

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 2551 2550 2551 2550 2551 2550 - - (5,841,999) (6,092,304) 513,208,793 578,336,400 - - - - 531,849 - - - (5,841,999) (6,092,304) 513,740,642 578,336,400


10. อุปกรณ์

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อาคารเช่า สำนักงาน และติดตั้ง ราคาทุน : 31 ธันวาคม 2550 258,726,747 91,732,313 43,526,989 ซื้อเพิ่ม 1,937,288 6,346,814 4,471,418 (3,958,347) (3,845,714) (1,016,715) จำหน่าย โอนเข้า(ออก) 39,265,539 2,372,292 - 31 ธันวาคม 2551 295,971,227 96,605,705 46,981,692 ค่าเสื่อมราคาสะสม : 31 ธันวาคม 2550 147,915,574 59,251,206 29,473,523 ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย (2,886,421) (3,451,654) (822,339) ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 37,243,319 13,009,095 6,907,025 31 ธันวาคม 2551 182,272,472 68,808,647 35,558,209 มูลค่าสุทธิตามราคาบัญชี : 31 ธันวาคม 2550 110,811,173 32,481,107 14,053,466 31 ธันวาคม 2551 113,698,755 27,797,058 11,423,483 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน : 2550 2551

สินทรัพย์ เพื่อการให้เช่า

งานระหว่าง ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)

เครื่องมือ

ยานพาหนะ

รวม

1,433,835 - - - 1,433,835

29,417,405 - - - 29,417,405

1,429,858

10,725,658

12,330

- 248,808,149

- 3,201 1,433,059

- 5,756,518 16,482,176

(10,131) 1,087,326 1,089,525

- (7,170,545) - 64,006,484 - 305,644,088

3,977 776

18,691,747 12,935,229

292,239 8,122,862

5,782,959 182,116,668 - 173,978,163

304,569 5,782,959 430,924,817 8,989,315 35,854,872 57,599,707 (81,497) - (8,902,273) - (41,637,831) - 9,212,387 - 479,622,251

58,692,822 64,006,484

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องมือ และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 125 ล้านบาท (2550 : 90.2 ล้านบาท)

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน ซื้อเพิ่ม ค่าตัดจำหน่ายสะสม สุทธิ ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

2551 12,440,717 95,589 (3,688,862) 8,847,444 1,245,875

(หน่วย : บาท) 2550 11,541,795 898,922 (2,442,987) 9,997,730 1,176,839

67


12. ทุนเรือนหุ้น

13. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 118,310 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญเป็น จำนวน 118,310 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 332,749,216 บาท (หุ้นสามัญ 332,749,216 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 332,867,526 บาท (หุ้นสามัญ 332,867,526 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 291,308 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ เป็นจำนวน 291,308 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 332,867,526 บาท (หุ้นสามัญ 332,867,526 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 333,158,834 บาท (หุ้นสามัญ 333,158,834 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,131,675 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ เป็นจำนวน 2,131,675 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 333,158,834 บาท (หุ้น สามัญ 333,158,834 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 335,290,509 บาท (หุ้นสามัญ 335,290,509 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2551 13.1 บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (IT-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวนประมาณ 110.7 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯตลอดจนกรรมการและ/หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทฯโดยมีรายละเอียดดังนี้ : วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ล้านหน่วย) 20 พฤษภาคม 2546 100.0 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 15 ตุลาคม 2546 5.0 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 5 มกราคม 2547 4.3 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 10 มีนาคม 2547 1.4 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 รวม 110.7 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น สามัญ ในราคา 1 บาทต่อหุ้น โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวนประมาณ 2.6 ล้านหน่วย ซึ่งในระหว่างปี 2551 ได้มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2.1 ล้านหน่วย ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวน ประมาณ 0.5 ล้านหน่วย ได้หมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2551

68


13.2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดง สิทธิ (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 16 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยจะจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทฯเป็นจำนวนไม่เกินกว่า 35 ราย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯได้จัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 16 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ จำนวนหน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

(ล้านหน่วย) 16.0

ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2549

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น สามัญ ในราคา 7 บาทต่อหุ้น โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีข้อจำกัดการใช้สิทธิดังนี้: • หลังจาก 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่ เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร • หลังจาก 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีก ร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร • หลังจาก 36 เดือน แต่ไม่เกิน 48 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้อีก ร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร • เมื่อพ้น 48 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่า จะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ • ในกรณีกรรมการและ/หรือพนักงานผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงาน ของบริษัทฯ ให้ถือว่าสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯสิ้นสุด ลงโดยทันที บริษัทฯจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ แล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 16 ล้านหน่วย (2550 : 16 ล้านหน่วย)

69


14. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการอาคารส่วนกลาง ค่าวัสดุสำนักงาน

(หน่วย : บาท) 2551 2550 195,989,285 179,771,822 65,252,359 59,869,661 60,617,594 56,452,482 162,457,398 144,442,731 11,249,400 9,306,242

15. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน ระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็น หุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย กำไรสุทธิ ถ่วงน้ำหนัก 2551 2550 2551 2550 บาท บาท หุ้น หุ้น กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรสุทธิ 168,261,068 161,879,668 334,463,466 332,839,308 ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิมและ กรรมการและพนักงานของบริษัท (IT – W1) 0 หน่วย (2550 : 2,575,049 หน่วย) - - - 2,497,514 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) 16,000,000 หน่วย (2550 : 16,000,000 หน่วย) - - - 636,488 กำไรต่อหุ้นปรับลด กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จากใบสำคัญแสดงสิทธิ 168,261,068 161,879,668 334,463,466 335,973,310

70

2551 บาท 0.50

กำไรต่อหุ้น 2550 บาท 0.49

0.50

0.48


16. สำรองตามกฎหมาย

17. เงินปันผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตาม กฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2549 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตาม กฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2550 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.4 ล้านบาท

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย ปี 2551 เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรของปี 2550 วันที่ 31 มีนาคม 2551 33,315,883 เงินปันผลระหว่างกาลจากการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 วันที่ 6 สิงหาคม 2551 87,175,533 รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2551 120,491,416 ปี 2550 เงินปันผลประกาศจากกำไรสะสม ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรของปี 2549 วันที่ 28 มีนาคม 2550 119,789,718 เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 79,888,206 รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2550 199,677,924

(หน่วย : บาท) เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.10 0.26 0.36 0.36 0.24 0.60

71


18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

18.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน คลังสินค้าและพื้นที่สาขา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและ สัญญาบริการ ดังนี้ ล้านบาท จ่ายชำระภายใน ภายใน 1 ปี 149 1 ถึง 5 ปี 92 มากกว่า 5 ปี - 18.2 หนังสือค้ำประกันธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 27 ล้านบาท (2550 : 48 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเพื่อการค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นไปตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 1.9 ล้านบาท (2550 : 1.6 ล้านบาท) บริ ษั ท ฯดำเนิ น กิ จ การในส่ ว นงานทางธุ ร กิ จ เดี ย วคื อ การจำหน่ า ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ คอมพิวเตอร์ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดง ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

72


21. รายได้ค่าเช่าขั้นต่ำในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

22. เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ อายุของสัญญามีระยะ เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้น ต่ำในอนาคตดังนี้ ล้านบาท รับชำระภายใน ภายใน 1 ปี 5.3 1 ถึง 5 ปี 7.5 มากกว่า 5 ปี - 22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปิด เผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและเจ้า หนี้การค้า บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย การกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ สำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย และมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ และลูกหนี้อื่น ที่แสดงอยู่ในงบดุล ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราวและเงินเบิกเกิน บัญชีที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

73


สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า หนี้สินทางการเงิน เจ้าหนี้การค้า

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย คงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย - 182 - 182 - -

283 - - 283 - -

2 - 132 134 323 323

รวม 285 182 132 599 323 323

(หน่วย : ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 0.50 - 2.75 2.25 - 2.75

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลง ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ สินทรัพย์ทาง หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เหรียญสหรัฐอเมริกา

-

306,313

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

35.0824

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 138,738 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาเท่ากับ 34.66 - 35.62 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะครบ กำหนดตามสัญญาในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2552 22.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ เต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่า ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

74


23. การบริหารจัดการทุน

24. การอนุมัติงบการเงิน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรง ไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.40 : 1 (2550 : 0.55 : 1)

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

75


หลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี 76


นโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะ กรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ได้แก่ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การ กำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระและการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 1. สิทธิของผูถ้ อื หุน ้ บริษทั ฯ เคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุม บริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและ ออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิรว่ มตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญต่างๆ รวมทัง้ การเลือกตัง้ คณะกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดย หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ พร้อมแผนที่ตั้งและวาระการประชุมที่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทุกวาระ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุม พร้อมทัง้ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอน การออกเสียงลงมติ ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดัง กล่าวไว้ใน Website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ 2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน ้ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก เปิดโอกาสให้ มีการมอบฉันทะได้โดยเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ พร้อมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะ สมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการ ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดย ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวใน Website ของบริษัท บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดย กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมมีบทลงโทษในการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อ สาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี และเปิด เผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย 77


3. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะ กรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความ เสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และสังคม รวมทั้งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2546 เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มกี ารกำหนดแนวทางปฏิบตั ิ เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่องค์กรคาดหวัง ทัง้ นี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุนแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างเต็มที่ และแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้ 1. พฤติบัญญัติ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงใส่ใจเสมอว่าเราจะต้อง 1.1 ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย หมั่นประกอบกรรมดีต่อสังคม 1.2 ประพฤติดีดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎข้อบังคับของบริษัท ฯ 1.3 ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ นอกเหนือจากพฤติบัญญัติ กรรมการควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้ 2.1 สรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถที่เหมาะสม และให้อำนาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการบริหารและจัดการธุรกิจ ขององค์กร 2.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้กำหนดขึ้น 2.3 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 2.4 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร นอกเหนือจากพฤติบัญญัติ ผู้บริหารควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้ 3.1 ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น 3.1.1 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 3.1.2 รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี 3.1.4 เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี ด้วยข้อมูลที่ เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ 3.1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 3.1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก 3.1.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร 78


3.2 ผู้บริหารต่อพนักงาน 3.2.1 ใช้ความเป็นผู้นำประสานงานและดำเนินการ โดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร 3.2.2 ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ดีมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม และความสำนึกดีในหมู่พนักงาน 3.2.3 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยทั่วถึงและสม่ำเสมอ 3.2.4 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ สำนึกในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอื่น 3.2.5 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ 3.2.6 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 3.2.7 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ 3.3 ผู้บริหารต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคม 3.3.1 ให้บริการที่มีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 3.3.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าเพื่อผล ประโยชน์ของบุคคลที่สาม 3.3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 3.3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี ประกอบ ด้วยไมตรีจิตและพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำมาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงความ ต้องการ และประหยัด 3.3.5 ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัทโดยยึดหลักสุจริตธรรม ไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุนการ กระทำอันผิดกฎหมาย หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 3.3.6 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี 3.3.7 หาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยให้สูญเสียน้อยที่สุด และพยายามหาสิ่ง ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 3.3.8 อนุรักษ์ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย งดงาม และถูกสุขลักษณะ 3.3.9 รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขจัดอุบัติเหตุและอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่และ สภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 3.3.10 ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 3.3.11 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ 79


4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน นอกเหนือจากพฤติบัญญัติ พนักงานควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วยดังนี้ 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความมานะอดทน 4.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 4.3 กระทำต่อผู้ร่วมงานอื่นโดยปราศจากอคติ ช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ พนักงานด้วยกัน 4.4 เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสำคัญ 4.5 เอาใจใส่และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความเป็นเลิศ 4.6 ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนอยู่เสมอ 4.7 ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และ น่ารื่นรมย์อยู่เสมอ 4.8 ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อื่นหรือองค์กรโดย ปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายงานทางการ เงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียม กัน และน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน ช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง มีนโยบายในการเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการ เงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่าน มา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัท และร่วมกับคณะผู้บริหารในการวางแผนการ ดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร อีกทั้งยังมี บทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง อย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

80


คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การ พิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ เห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมี ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ ให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 คน และมีกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารเพียง 2 คน คือ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและ ความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการกำกับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะ กรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทน ปัจจุบันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน โดยมีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ขึ้นอีกตามความจำเป็น และเหมาะสมต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด ด้านบทบาทระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่าง ประธานกรรมการ ในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง ส่วนกรรมการผู้อำนวยการ มีบทบาท หลักในการเป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ในการดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ทั้งสองตำแหน่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ด้านค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ค่าตอบแทนของคณะ กรรมการพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่า ตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการ ดำเนินงานของบริษัท

81


IT CITY ANNUAL 2008

82


E NGLISH ERSION V

83


Message from Chairman of the Board 84


Throughout the past year, especially the later half of 2008, the economic turmoil in the United States of America affected the economies system of the other countries worldwide, including Thailand, particularly on the business operations of the private sector. However, with the prudent organizational structuring management and the vision of the management team, IT CITY Public Company Limited can survive and sustain against the rough times with the satisfied performance/ operational results. For this year, even though the world economic is still in the downturn and the consumers’ behavior has changed, but with standardized quality of products and the best service provision, plus the unity of the management team, the staff coupled with the support from the partners and the customers, it can still be believed that IT CITY can withstand this significant crisis. On behalf of the Board of Directors, I would like to thank the shareholders for their trusts in our potential and continuing support the management team, our partners and the valued customers, as well as the staff for their hard working to help contributing to the success and prosperity of the Company for the past 12 years. Mr. Komol Juntima Chairman of the Board IT City Public Company Limited

85


essage from Executive Chairman and President

M 86


With the outstanding characteristics of IT Superstore regarding its availability to provide services throughout 365 days, and the increasing number of branches launched every year, today the name of IT CITY has been perceived not only in terms of success gained from good feedback from the consumers, but also the highest rank in the mind of the consumers, both on standards of the products and the IT services. The above success can never be happened without the strong support from the partners and the valued customers. Although in this year, the economic situation that the world is now facing still looks very gloomy in many aspects, but the Company has prepared various measures to respond to the changes encountered in various forms, to make them corresponding and suitable to the situations the most, by adhering to the transparency on management with the optimum goals to respond to the needs on IT technology for Thai people. IT CITY Public Company Limited strongly believes that with the preservation of the best product standards and the services provided, coupling with the on-going quality development, the Company can maintain the customer bases currently have and is ready to expand the new customer bases in the future. Mr. Min Intanate Mr. Ekachai Sirijirapatana Executive Chairman President IT CITY Public Company Limited IT CITY Public Company Limited

87


Financial Highlight 88


Ratio Analysis

As at December 31, 2005 to 2008 Liquidity ratio Current ratio (times) Quick ratio (times) Cash flow liquidity ratio (times) Receivables turnover – total sales (times) Collection period – total sales (days) Account receivables turnover – wholesale (times) Collection period – wholesale (days) Inventory turnover (times) Inventory turnover period (days) Account payable turnover (times) Payment period (days) Cash cycle (days) Profitability Ratio Gross profit margin (%) Operating profit margin (%) Other profit margin (%) Quality of earnings (%) Net profit margin (%) Return on equity (%) Efficiency Ratio Return on total assets (%) Return on fixed assets (%) Asset turnover (times) Financial Policy Ratio Debt to equity (times) Interest coverage ratio (times) Fixed charge coverate ratio (cashflow adequacy) (times) Dividend payout ratio (%) Data per Share Par value (baht) Book value per share (baht) Earnings per share (baht)-per value of baht 1 per share Dividend per share (baht) Weighted average number of shares (share) Growth Rate Total assets (%) Total liabilities (%) Sales and service income (%) Cost of sales and services (%) Selling and administrative expenses (%) Net profit (%)

2005 2006 2007 2008 2.72 2.93 2.37 2.92 1.25 1.30 1.18 1.52 0.44 0.29 0.79 0.39 42.75 37.25 34.08 38.17 8 10 11 9 9.09 7.81 5.62 6.04 40 46 64 60 7.92 7.96 8.43 9.30 45 45 43 39 14.87 14.76 13.38 13.32 24 24 27 27 61 67 80 71 12.41 12.70 12.36 12.74 3.73 3.60 2.96 2.95 0.82 0.83 1.03 0.87 87.98 59.26 215.53 102.85 3.37 3.36 2.91 2.87 18.26 18.74 16.88 17.43 13.05 13.25 11.55 11.85 124.40 124.46 114.36 131.15 3.87 3.95 3.97 4.14 0.45 0.38 0.55 0.40 920.49 920.94 4,833.07 5,178.70 1.18 0.55 1.48 0.99 69.00 68.00 70.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.78 2.94 2.82 2.95 0.55 0.54 0.49 0.50 0.37 0.37 0.34 0.26* 275,026,871 324,632,831 332,839,308 334,463,466 29.00 4.00 7.70 (4.69) 58.84 (7.66) 37.97 (23.00) 18.18 17.19 6.27 5.71 17.84 16.80 6.68 6.26 16.86 22.87 9.87 10.09 28.07 16.66 (7.71) 3.94 * Interim Dividend

89


General Information 90


Business

IT CITY Public Company Limited is a superstore, selling computers, peripherals and other related IT products (One Stop Shopping IT Products) under the trade name “IT CITY” which is a retail superstore chain, specialising in IT products. Its slogan is “The IT Superstore”. Location Its headquarters is located at 604/3 Pantip Plaza Bldg., 5th - 6th Fl., Petchburi Road, Tanon Petchburi, Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand Home Page www.itcity.co.th Tel. : 0-2656-5030-45 Fax : 0-2656-5049 Capital Its registered capital is 351,734,016 baht which is divided into 351,734,016 shares with a par value of one baht each. Type and Amount of Stock Sold Its paid-up capital is 335,290,509 baht consisting of 335,290,509 ordinary shares with a par value of one baht each. Company’s registration No. 0107545000349 Branches Currently, IT CITY has a total of 34 branches in Bangkok and major cities throughout Thailand. They are as follows :

Branches

1. Pantip Plaza 2. Tawanna 3. Zeer Street 4. IT Grand 5. Seacon IT Market 6. Klang IT Center 7. Tukcom-Sriracha 8. Star IT 9. IT Mall 10. Kadsuankaew 11. IT Plaza 12. Central-Rama III 13. Central-Bangna 14. Central Airport 15. The Mall-Ngamwongwan 16. IT Plaza 17. Nasa Center 18. Pantip-Chiang Mai 19. Future Park-Bang Kae 20. Tukcom-Pattaya 21. IT Square-Laksi

Location

5th Floor, Pantip Plaza 1st Floor, Tawanna Shopping Park, Bangkapi 2nd Floor, Zeer Shopping Complex, Rangsit 3rd Floor, IT Grand, Bangkae 1st Floor, Seacon Square, Srinakarin 5th Floor, Klang Plaza, Nakhon Ratchasima 3rd Floor, Tukcom, Sriracha 1st Floor, Rayong Star Complex, Rayong 4th Floor, Fortune Tower 3rd Floor, Kadsuankaew, Chiang Mai 3rd Floor, IT Plaza, Nakhon Ratchasima 6th Floor, Central, Rama III 4th Floor, Central, Bangna 3rd Floor, Central Airport, Chiang Mai 5th Floor, The Mall, Ngamwongwan 4th Floor, IT Plaza, Samrong 3rd Floor, Nasa Center, Suphanburi 2nd Floor, Pantip Plaza, Chiang Mai 1st Floor, Future Park, Bang Kae 5th Floor, Tukcom, Pattaya 3rd Floor, Laksi Plaza

Commencement Date November 1996 September 1997 May 2000 August 2000 April 2001 August 2001 December 2001 June 2002 August 2002 April 2003 July 2003 August 2003 September 2003 September 2003 December 2003 December 2003 December 2003 October 2004 October 2004 December 2004 October 2005

91


Branches Location Commencement Date 22. Siam Paragon 4th Floor, Siam Paragon December 2005 23. Royal Park-Ratchaburi 2nd Floor, Royal Park Shopping Mall May 2006 24. Phuket 9/17 Moo 6, Thepkrasattri Rd. June 2006 25. Tukcom-Khonkhan 4th Floor, Tukcom Kosa, Khonkhan July 2006 26. Future Park-Rangsit 3rd Floor, Future Park, Rangsit August 2006 27. Pantip Plaza-Ngamwongwan 4th Floor, Pantip Plaza, Ngamwongwan September 2006 28. The Mall-Ramkhamhaeng 4th Floor, The Mall, Ramkhamhaeng October 2006 29. Fashion Island 3rd Floor, Fashion Island November 2006 30. Ampo Mall-Ayutthaya 3rd Floor, Ampo Mall Shopping Complex November 2007 31. Lotus-Pinklao 5th Floor, Tesco Lotus, Pinklao January 2008 32. Top IT-Phisanulok 4th Floor, Topland Arcade May 2008 33. Nongkhai 2nd Floor, IT Big Jieng Shopping Complex November 2008 34. Harbor Mall-Lamchabang 3rd Floor, Harbor Mall Lamchabang December 2008 Shopping Complex Remark : Jusco Ratchadaphisek Branch have been terminated its operation since September 2008

References

a) Share Registrar :

92

c) Lawyer :

Thailand Securities Depository Co., Ltd. Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. 4th, 6th-7th Floor, Stock Exchange of Thailand 22nd Floor, Sinthorn Building III, 62 Ratchadapisek Road, Klong Toey, 130 Wireless Road, Bangkok 10330 Klong Toey, Bangkok 10110 Tel. : +66(0) 2263-7600 Fax : +66(0) 2263-7699 Tel. : +66(0) 2229-2888 Fax : +66(0) 2359-1262 Thamprawit International Legal and Account Consultants 481 Soi Intamara 33, Suthisan Road, b) Auditor : Din Daeng, Bangkok 10320 Ernst & Young Co., Ltd. Tel. : +66(0) 2279-0751-2 Fax : +66(0) 2271-1652 33th Floor, Lake Ratchada Office Complex 193/136-137 Ratchadapisek Road, Bangkok 10110 d) Financial Adviser : Tel. : +66(0) 2264-0777 Seamico Securities Plc. Fax : +66(0) 2264-0789-90 15th-17th Floor, Liberty Square Building 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. : +66(0) 2695-5000 Fax : +66(0) 2631-1708


93


Nature of Business 94


IT CITY Public Company Limited is a retail superstore chain selling computers, peripherals and other related IT products under the trade name “IT CITY” which is a category killer in IT products. Its slogan is “The IT Superstore”. IT CITY offers a variety of over 8,000 items. Beside being a retail business, IT CITY also sells products via wholesale to customers in both Bangkok and provinces. At present, IT CITY operates the following businesses : 1. IT CITY provides one-stop shopping for IT products (computers and leading peripheral brands). Its main peripheral products are printers, scanners and digital cameras and its products are divided into four main groups, as follows : • Computers a) It offers desktop and notebook computers such as Acer, Asus, Compaq, HP, Sony, SVOA, Toshiba etc. b) It also offers various brands of LCD monitors, including leading brands such as Acer, BenQ, AOC, LG, Samsung etc. • Peripherals It offers a wide selection of printers and scanners. a) Printers include Ink Jet, Dot Matrix, Laser and Multi function etc. There are various brands such as Brother, Canon, EPSON, HP, Lexmark, OKI, Ricoh, Samsung, Sharp, Xerox etc. b) IT CITY has a lot of branded scanners, including Canon, EPSON, HP etc. • Accessories It offers Internet packages, computer mouse, CD and DVD disks, software, ink, AC outlets, printing paper, UPS, speaker, optical drive, harddisk, modem, network equipment Router etc. • Others It offers computer desks, facsimile machines, telephones, sticker cutting tools, label printers, VDO camera, digital camera, LCD Television, Audio system, small home appliances, MP3 Player, LCD Projector, PDA & Smart phone etc. 2. IT CITY is also a maintenance and service center, offering genuine spare parts which are purchased directly from manufacturers. Its staff are trained skillfully. If customers want to upgrade a software or set up a computer system, IT CITY will serve them with an expert. But if customers want a service for hardware, IT CITY will send that device to a manufacturer or a distributor for further check-up. This is to create a good customer relations and to increase earnings for the company. To facilitate its customers, IT CITY has also cooperated with a financial firm to provide information on how to pay for the repair and maintenance service through several payments such as Easy Buy, 1st Choice, Paylite, Aeonts etc. 95


• Revenue Structure The table below provides IT CITY’s revenue structure over the past four years (2005-2008)

Sales Revenue 1. 2. 3. 4.

Computers Peripherals Accessories Others

Service Income

5. Spare parts 6. Services 7. Others

Sales and Service Other Income

Total Revenue Revenue Growth

2005 2006 2007 2008 Amount % Amount % Amount % Amount % 1,431.68 32.11 1,801.70 34.49 2,352.20 42.28 2,468.18 42.04 908.25 20.37 929.13 17.78 819.36 14.73 807.73 13.76 1,251.25 28.07 1,529.94 29.28 1,355.96 24.37 1,450.87 24.71 786.78 17.65 877.68 16.80 906.97 16.30 1,034.71 17.62 4,377.96 98.20 5,138.45 98.35 5,434.49 97.68 5,761.49 98.13 34.05 0.76 31.72 0.61 55.92 1.01 33.25 0.57 8.81 0.20 10.33 0.20 14.27 0.26 22.59 0.38 0.60 0.02 0.75 0.01 1.39 0.02 3.41 0.05 Income 4,421.42 99.18 5,181.25 99.17 5,506.07 98.97 5,820.74 99.13 36.67 0.82 43.15 0.83 57.24 1.03 50.91 0.87 4,458.09 100.00 5,224.40 100.00 5,563.31 100.00 5,871.65 100.00

Revenue Structure

• Company’s objectives

18.21%

17.19%

6.49%

5.54%

IT CITY aims to become one of Thailand’s IT superstore leaders with sustainable profits. At the end of 2009 the company plans to expand to cover 39 branches nationwide. This will enable IT CITY to become increasingly competitive with others in terms of economies of scale. The company also expects to be able to maintain first tier distribution from direct purchase from manufacturers and producers. This will enable IT CITY to make more rebate in a high volume purchase. Moreover, the company is continuously committed to offer a wide variety of products and services under the “One Stop Shopping” concept.

96


97


Risk Factors 98


1. Risk associated with the Company’s business • Obsolete Inventory

Computers and IT products are high technology products and thus sensitive to develop in technology. The introduction of new technologies could affect inventories, and in some cases the Company would have to sell its inventories at a loss. The Company therefore has a risk associated with inventories in regard to the depreciation of goodwill and outdated inventories. To minimize the risk, the Company has implemented a number of inventory control measures. Each product section monitors, audits and analyses products and customers needs and places orders in correlation with sales forecasts. Moreover, in the fourth quarter of 2005, the Company installs new software named “Epicor” to replace the old system. This new software provides the point of sale system which is linked to its accounting system in the near real time basis. It is a groupware program designed to enable workers in the Company to easily share the most up-dated information including key analysis such as sale analysis, stock analysis, financial analysis etc. The result is more efficient inventory management and reduced risk related to inventory. The Company also holds monthly sales promotion campaigns to sell its outdated stock. From the beginning of 2002, to improve the efficiency of inventory management, the Company adopted a stringent policy to set aside an allowance for the diminishing value of outdated stock by considering the aging of inventory. For the end of 2007 and 2008, the allowance for outdated stock represented 1.04 per cent and 1.12 per cent of total inventories. Details are shown as follows : 2007 2008 Ageing Allowance Value of Stock Provision Amount Allowance Value of Stock Provision Amount % (Baht Mil.) (Baht Mil.) % (Baht Mil.) (Baht Mil.) Over 6 Months 25.00 3.78 0.95 25.00 6.88 1.72 Over 9 Months 50.00 2.17 1.08 50.00 1.35 0.67 Over 1 Year 100.00 4.06 4.06 100.00 3.45 3.45 Total 10.01 6.09 11.68 5.84 • Accounts Receivable IT CITY sells computers and peripherals to two main groups of customers, which are retail and wholesale customers. The Company sells on a cash-only basis to retail customers, whilst it provides credit terms for wholesale customers. As at December 31, 2008, the total proportion of retail and wholesale sales was approximately 91.5 per cent and 8.5 per cent. In the event wholesale customers default on payments, the Company would face a liquidity problem in terms of having insufficient funds to use as working capital for further purchases. 99


However, the Company has a stringent credit policy and has a wide coverage of wholesale customer base. As these customers have long-term relationships and credible records with the Company, it does not expect to sustain significant damage from uncollectable accounts receivable. Moreover, the Company has applied a strict policy to set aside allowances for doubtful accounts. For the aging of accounts that exceed three months, the Company had set an allowance of 50 per cent. For the aging of accounts that exceed six months the Company had set an allowance of 100 per cent of the outstanding payment. As at December 31, 2007, the aging of accounts over three months amounted to baht 0.22 million and the aging of accounts over six months amounted to baht 12.52 million, respectively. The total amount of provisions for doubtful accounts receivable was baht 12.63 million or accounting for 7.93 per cent from all total account receivable. The doubtful accounts receivable was a result of the economic downturn in 1997 and 1998. The provision for doubtful accounts receivable was baht 9.20 million in 1997 and 1998. The Company is in the process of suing these debtors. As at December 31, 2008, the aging of accounts over three months amounted to baht 0.01 million and the aging of accounts over six months amounted to baht 13.73 million, respectively. The total amount of provisions for doubtful accounts receivable was baht 13.73 million, or accounting for 9.42 per cent of total accounts receivable.

2. Risk related to competition

The Company is a retailer that has both direct competitors, such as IT superstores, “Mom and Pop” stores, dealers and chain retailers, and indirect competitors, such as systems integration and IT consulting firms. The Company may be affected where an international IT superstore invests in Thailand, such as Best Buy of the US, Courts of the UK, or Harvey Norman of Australia. This would affect small retailers as well as IT CITY and other IT superstores. With continuing developments in technology, IT manufacturers will continue to develop methods to reduce production costs, which will lead to reductions in selling prices. However, this should have no significant impact on the average returns of the industry. To offset this risk, the Company is expanding its branches to cover major areas within Bangkok as well as the suburbs. This will provide the Company with an increased competitive advantage in terms of economies of scale and an enhanced customer base. The Company therefore believes the possible effects related to competition would be minimal.

3. Risk related to dependence upon a major shareholder who holds more than 25 per cent of the issued capital

As at August 21, 2008 (the most recent date), IT CITY’s major shareholder was SVOA Plc., holding 33.30 per cent of the total paid-up capital of IT CITY. Such major shareholding proportion would result in SVOA’s ability to control resolutions of shareholders’ meetings regarding legal and 100


regulation issues which require at least three-fourths of the total number of shareholders who attend the meeting and have the right to vote. As SVOA’s shareholding is more than 25 per cent, it is able to vote certain resolutions which would contribute to the inability to vote of minor shareholders.

4. Risk related to the major shareholder who may have a conflict of interest with the Company in regard to having a similar business lines The main businesses of SVOA, the Company’s major shareholder, is to distribute IT

products, provide systems integration and information technology services, and to provide IT products to the government and business sectors. IT CITY and SVOA may have a conflict of interest since they deal in similar types of products. However, IT CITY does not provide systems integration and information technology services and IT CITY and SVOA have different target markets. IT CITY’s main target market comprises of retail customers, whilst SVOA sells it products mainly to retailers and large enterprises. IT CITY and the SVOA group of companies have related transactions in terms of purchase and sales transactions. For the year ended December 31, 2007 and 2008, the Company purchased products from SVOA amounting to 5.09 per cent and 5.53 per cent of its total purchase costs in 2007 and 2008, respectively. The Company sold products to SVOA amounting to 0.98 per cent and 1.49 per cent of its total wholesale volume in 2007 and in 2008, respectively. According to the said shareholding structure, IT CITY and the SVOA group of companies may have a conflict of interest since they operate similar types of businesses. The Company has therefore taken measures to eliminate such conflict of interest. 1) SVOA and IT CITY are independent entities, although they share one director : Mr. Thienchai Srivichit. The measures included requiring that authorized signatories on behalf of IT CITY comprise directors of the SVOA Group and other authorized directors with Company’s seal. 2) The Company also appointed an audit committee to audit and provide opinions in regard to connected transactions between IT CITY and SVOA. 3) In addition, the Company barred persons who may have a conflict of interest from voting for a resolution in regard to a connected transaction.

101


Structure Shareholding and Management 102


Shareholding Structure

Other shareholders SVOA Public Company Limited • Shareholders : As at August 21, 2008 (the most recent date), the top ten major shareholders include :

Existing Shareholding 1. SVOA Public Company Limited 2. MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 3. PHATRA SECURITIES PCL 4. Ms. Patchara Kiatnuntavimon 5. Mr. Weerapat Punsak-udomsin 6. Mr. Suchart Panichpakdee 7. Ms. Paopilas Hemvachiravarakorn 8. Dr. Pongsak Thammathataree 9. Ms. Pawinee Punsak-udomsin 10. Ms. Wanlaya Thirakanokvilai Other shareholders

Total

As at August 21, 2008

No. of share

111,666,601 28,150,400 16,072,900 14,912,794 13,786,955 8,843,320 8,500,000 8,400,000 5,585,026 4,878,403 114,494,110 335,290,509

% of shareholding

33.30 8.40 4.79 4.45 4.11 2.64 2.54 2.51 1.67 1.45 34.14 100.00

Remark : Investor can see the current top ten major shareholders from company’s website (www.itcity.co.th) before the annual general shareholders meeting.

103


• Dividend Policy

• Management

The Company currently has a policy of paying a cash dividend of not less than 50 per cent of net profit after taxation : however, the dividend payment shall not affect the Company’s operations.

Management Structure

Board of Directors

Executive Committee

Audit Committee Internal Audit Department

President Financial Vice Controller President Manager Finance Manager Accounting General Manager General Manager Marketing Department Department Retail Department and Management Department The Company is governed by three bodies : the Board of Directors, the Executive Committee and the Audit Committee.

• Board of Directors

As at December 31, 2008, the Board of Directors consisted of 10 members (each a Director), as follows : 1. Mr. Kamol Juntima Chairman of the Board 2. Mr. Thienchai Srivichit Director 3. Mr. Min Intanate Director 4. Mr. Boonpakorn Chokvathana Director 5. Mr. Karmthon Punsak-udomsin Director 6. Mr. Sujin Jityanyong Director 7. Mr. Noravat Suwarn Independent Director and Chairman of Audit Committee 8. Mr. Vichit Yanamorn Independent Director and Audit Committee 9. R.Sub.Lt. Suree Buranathanit Independent Director and Audit Committee 10. Mr. Ekachai Sirijirapatana President 104


• The Company’s Secretary

The Company’s Secretary is Mr. Chanchai Boonyasurakul.

Remark : Independent Director means Externally-recruited Director who is capable of protecting the benefits of every shareholder equally while ensuring that the conflict of interest between companies and individuals will not happen. A person to assume the position of Independent Director must meet the following requirements

• Qualifications of the Independent Director 1. Holding shares not more than one per cent of total shares with voting rights of the Company, holding company, subsidiary company, associated company or juristic person with possible conflict, which shall be inclusive of the share held by related persons of such independent director. 2. Not being or used to be the director who takes part in the management of the Company, or an employee, staff member or advisor who receives a regular salary or is a controlling person of the Company, holding company, subsidiary company, associated company, subsidiary company of the same level or juristic person with possible conflict. 3. Not being a person who is related by blood or by laws as a parent, spouse, sibling and child including a child’s spouse, to any management member, major shareholder, controlling person or the person who has been proposed to become the management member or controlling person of the Company or subsidiary company. 4. Not having or used to have business relationship with the Company, holding company, subsidiary company, associated company or juristic person with possible conflict in a way which may prevent independent judgment, as well as not being or used to be the major shareholder, nonindependent director or management member of the entity having business relationship with the Company, holding company, subsidiary company, associated company or juristic person with possible conflict. Business relationship shall include normal trading transaction to the lease or rent of real estate, transaction related to assets or services, or financial support provision or reception by means of borrowing or lending, guarantee, providing collateral as well as other similar actions which make the Company or its counter parties having liability against the other worth more than three per cent of the net tangible assets of the Company or more than Baht twenty million, whichever is lower. In addition, the calculation of such liability shall be as per the criteria on calculation of connected transaction as stipulated in the notification of the Securities and Exchange Commission re. disclosure of information and operations of the listed company concerning the connected transactions, mutatis mutandis. However, such consideration of liability shall be inclusive of the liabilities incurred during one-year period prior to the date of commencement of business relationship with the same person. 105


5. Not being or used to be the auditor of the Company, holding company, subsidiary company, associated company or juristic person with possible conflict and not being the major shareholder, non-independent director or management member or managing partner of the audit firm with staff being the auditor of the Company, holding company, subsidiary company, associated company or juristic person with possible conflict. 6. Not being or used to be the service provider in any professionals including legal advisor or financial advisor receiving the service fee exceeding Baht two million per year from the Company, holding company, subsidiary company, associated company or juristic person with possible conflict. Nevertheless, in the case of the professional service provider being the juristic person, the consideration shall extend to the major shareholder, non-independent director, management member or managing partner of such professional service provider. 7. Not being the director who has been appointed as the representative of the Company, major shareholder or shareholder whom is related to the major shareholder of the Company. 8. Having no other characteristics which may prevent from having independent opinions concerning with the business operation of the Company.

• The Authorized Directors

• Director Meeting for the year 2008

The authorized directors comprise two groups : Group 1 – Mr. Kamol Juntima, Mr. Thienchai Srivichit, Mr. Min Intanate and Mr. Ekachai Sirijirapatana : and Group 2 - Mr. Boonpakorn Chokvathana, Mr. Sujin Jityanyong and Mr. Karmthon Punsak-udomsin. Any one of each group may co-sign documents with the Company’s seal affixed.

Name 1. Mr. Kamol Juntima 2. Mr. Thienchai Srivichit 3. Mr. Min Intanate 4. Mr. Boonpakorn Chokvathana 5. Mr. Karmthon Punsak-udomsin 6. Mr. Sujin Jityanyong 7. Mr. Noravat Suwarn 8. Mr. Vichit Yanamorn 9. R.Sub.Lt. Suree Buranathanit 10. Mr. Ekachai Sirijirapatana

106

Total Attendance 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5

• Authorized Duties of the Board of Directors

Total Absence - - - 1 1 2 - - - -

The Directors shall perform their duties in accordance with the laws, objectives and Articles


of Association of the Company to protect the benefits of the Company. A summary of the authorized duties of the Board of Directors are : (1) The Board of Directors shall hold an annual general shareholders’ meeting within four months of the last day of the fiscal year of the Company. (2) The Board of Directors shall hold a meeting at least once every three months. (3) The Board of Directors shall prepare the balance sheet and income statement as of the last day of the fiscal year of the Company for submission to the shareholders’ meeting for their consideration and approval. (4) The Board of Directors may approve the granting of authority to any directors or director to take any action on behalf of the Board or grant authority to any persons the Board considers appropriate, and the Board may change, amend or cancel said authority whenever it deems appropriate. The Board of Directors granted the Executive Committee authority to supervise the normal operations of the Company, which was already described in the duties and authorities of the Executive Committee. However, this authority does not include transactions in which any director or member of management has a material interest, directly or indirectly, or has a conflict of interest with the Company or its subsidiary, except where the transactions are in accordance with policies and measures which were already approved by the Board or where guidelines have already been established. (5) Any Directors having a material interest, directly or indirectly, in any matter related to the Company must inform the Board immediately of such fact and will have no right to vote in such matter. The Board of Directors shall determine the Company’s target, policy, business plan and budget and supervise the management of the Executive Committee to ensure it is in line with the Company’s policy, with an exception for the following matters which require the approval of shareholders : a capital increase, capital reduction, debenture issuance, disposal or transfer of the business or a significant part thereof to other parties, the purchase or transfer of other businesses, and an amendment of Memorandum of Association or Articles of Association. The Board of Directors shall supervise the Company to ensure it is in compliance with regulations of the SEC and SET, i.e. connected transactions, the disposal or acquisition of assets, etc. (6) The Board of Directors shall determine the management structure, appointment of the Executive Committee, Chief Executive Officer, and members of other Committees. (7) The Board of Directors shall monitor the Company’s performance so as to compare it with the overall business plan and budget. (8) No director shall engage in any business which has the same nature as and is in competition with the business of the Company or become a partner in an ordinary partnership or become a director of a private company or any other company operating a business which has the 107


same nature as and is in competition with the business of the Company, either for his or her own benefit or for the benefit of other persons, unless he or she notifies the shareholders meeting prior to the resolution of his or her appointment. (9) A director shall notify the Company without delay when 1. he or she has a direct or indirect interest in any contract which is made by the Company ; and 2. when he or she holds shares or debentures of the Company or an affiliated company, and shall indicate any increase or decrease in the number of the director’s total number of shares.

• Executive Committee

As at December 31, 2008, the members of the Company’s Executive Committee were as follows : 1. Mr. Min Intanate Executive Chairman 2. Mr. Ekachai Sirijirapatana President 3. Mr. Boonjerd Harnvichitchai Vice President 4. Ms. Pantipa Thirakanokvilai Financial Controller

• Authorized Duties of the Executive Committee

According to Board minutes No. 5/2002 dated November 14, 2002, it was resolved that the authorized duties of the Executive Committee were to ensure that the normal daily business of the Company is in line with economic conditions, including the determination of policy, business plan, budget, management structure and overall management of the Company. The Executive Committee is to submit the plan to the Board for its consideration and/or approval and also monitor the Company’s performance compared with its policy. The Executive Committee has the following authorized duties : (1) Consider the annual budget as proposed by the management before submission to the Board. The Executive Committee approves of changes and additions of the interval annual budget during the period in which there is no Board meeting and provides a report of its actions to the next Board meeting. (2) Approve expenditures not exceeding Baht 30 million. (3) Approve important investments which were already contained in the budget and approved by the Board. (4) Act as a consultant to management in respect of financial policy, marketing, personnel management and others. (5) Allocate pension funds which were already approved by the Board to employees or any persons in the employ of the Company. The Executive Committee also has the authority to make decisions relating to any normal business transaction of the Company, which does not include approval of transactions which may cause a conflict of interest with the Company or its subsidiary (if any) according to the SET’s regulations. The Executive Committee is required to obtain approval from the Board or Shareholders 108


for connected transactions in accordance with the Company’s Articles of Association or relevant laws, except for normal business transactions already covered by existing guidelines.

• Audit Committee

As at December 31, 2008, the members of the Company’s Audit Committee were as follows : 1. Mr. Noravat Suwarn 2. Mr. Vichit Yanamorn 3. R.Sub.Lt. Suree Buranathanit

Independent Director and Chairman of Audit Committee Independent Director and Audit Committee Independent Director and Audit Committee

Note : Mr. Noravat Suwarn possesses knowledge and experiences in auditing the financial statement of the Company and has passed the training course on Finance for Non-finance Director of IOD.

• Authorized Duties of the Audit Committee

According to Board meeting No. 3/2008 on August 6, 2008, it was resolved that the authorized duties of the Audit Committee are as follows : (1.) To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate and co-operate with auditors and management to prepare the financial reports, including quarterly and yearly. The Audit Committee may suggest that the auditor inspect any transaction which is considered to be an important matter; (2.) To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit; (3.) To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the laws relating to the Company’s business; (4.) To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year; (5.) To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the Company; (6.) To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed by the audit committee’s chairman and consist of at least the following information : 6.1 an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report, 6.2 an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system, 6.3 an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business, 6.4 an opinion on the suitability of an auditor, 109


6.5 an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests, 6.6 the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member, 6.7 an opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in accordance with the charter, and 6.8 other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s board of directors; (7.) To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of the audit committee; (8.) To perform the Audit Committee’s report to the Company’s board of directors at least once for each quarter. • Ongoing Management As at December 31, 2008, the Company’s current management team was as follows : 1. Mr. Min Intanate Executive Chairman 2. Mr. Ekachai Sirijirapatana President 3. Mr. Boonjerd Harnvichitchai Vice President 4. Ms. Pantipa Thirakanokvilai Financial Controller 5. Mr. Pairoj Amatamahutana General Manager, Retail 6. Mr. Pravit Rugpises General Manager, Marketing 7. Ms. Vanida Sangkaew Manager, Finance 8. Ms. Khumpean Tonyot Manager, Accounting • Authorities and Duties of the President According to the Board meeting No. 5/2002 on November 14, 2002, it was resolved that the authorized duties of the Management are as follows : (1) To be responsible for day-to-day operations. (2) To carry out the Company’s policies and to develop strategies according to policies set out by the Board of Directors. (3) To ensure that such policies and strategies are applied properly so as to be in line with the objectives, regulations, policies, orders or resolutions by the shareholders, the Board, or the Executive Committee. The authority of the President or any authority which the President assigns to other persons to manage or make decisions relating to normal business transactions of the Company, not including approval for transactions which may result in a conflict of interest with the Company or its subsidiary (if any) according to the SET’s regulations. Connected transactions require approval of the Board or Shareholders in accordance with the Articles of Association or relevant laws, except for normal business transactions already covered by existing guidelines. 110


In addition, Board meeting No.5/2008 held on December 17, 2008 resolved to authorize Ms. Pantipa Thirakanokvilai, the Financial Controller, to co-sign along with Mr. Kamol Juntima or Mr. Thienchai Srivichit to conduct any litigation and/or make any agreement, document with any juristic person, government sector, state enterprise or others in the Company’s normal course of business. This includes the opening of new branches and contacting banks or financial institutions. The resolution will enhance the Company’s daily business operations. Ms. Pantipa’s authority does not include approval of transactions which may cause a conflict of interest with the Company or its subsidiary according to the SET’s regulations. Connected transactions require the approval of the Board or Shareholders in accordance with the Articles of Association or relevant laws except for normal business transactions already covered by existing guidelines.

• Appointment of Directors

• Remuneration of Management

No nominating committee has been established to select appropriate persons to hold the office of a director of the Company. The Board of Directors shall select a director according to qualifications as stated in the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 68. The Board of Directors shall be elected by meetings of shareholders by majority vote. • Shareholder Voting Rights for the Selection of Directors The Board of Directors shall be appointed by a shareholders’ meeting according to the following procedures : 1. Each shareholder shall have one vote per one share. 2. Each shareholder shall cast his/her vote for one or more candidate for Board membership but shall not divide his/her voting rights amongst more than one candidate. 3. In a case where there is a tie amongst Board candidates, the Chairman of the meeting shall cast the deciding vote. Monetary Remuneration a. The overall remuneration for the Board of Directors in the form of gratuity allowance and bonuses for 9 Directors throughout the year 2008 was 7,663,125 baht with the following details. Position Total Monthly 2008 Annual Name Remuneration for 2008 Bonus 1. Mr. Kamol Juntima Chairman of the Board 3,243,125 500,000 2. Mr. Thienchai Srivichit Director 360,000 100,000 3. Mr. Min Intanate Director and Executive Chairman 360,000 100,000 4. Mr. Boonpakorn Chokvathana Director 360,000 100,000 5. Mr. Kamthorn Punsak-udomsin Director 360,000 100,000

111


Name Position Total Monthly 2008 Annual Remuneration for 2008 Bonus 6. Mr. Sujin Jityanyong Director 360,000 100,000 7. Mr. Noravat Suwarn Independent Director and Chairman 600,000 100,000 of Audit Committee 8. Mr. Vichit Yanamorn Independent Director and 360,000 100,000 Audit Committee 9. R.Sub.Lt. Suree buranathanit Independent Director and 360,000 100,000 Audit Committee Total 6,363,125 1,300,000 Remark : (1) No.1 has been appointed by the Board of Directors to constantly supervise the management of the Executive Committee to ensure that it is in line with the Board of Directors’ policy and has a position car for operation. (2) The annual bonus of year 2008 for the Board of Directors will be paid upon approval from shareholders’ meeting to be held on 24 March 2009

b. The overall remuneration for management and the Director who belongs to management in the form of salaries and bonuses for 8 persons in the year 2008 is 17.87 million baht.

• Other remunerations (if any)

The Company has paid the provident fund for 5 members of its management for 2008 with total amount of 519,509 baht. • Code of best practice The Company is aware of the importance of the Code of Best Practice. The Board of Directors intends to fulfil all conditions of the code in accordance with the SET’s guidelines for directors of listed companies. Moreover, the Board of Directors has agreed to follow the Principles of Good Corporate Governance for Listed companies 2006 outlined by the SET, to benefit its operations. The Board will ensure that the Company and its management team maintain a high standard of best practice and transparency, which will result in an increase in confidence amongst shareholders, investors and other related parties. • Monitoring of Insider Trading The Company’s policy, which is to monitor Directors and management for any misuse of inside information for personal benefit, is as follows : 112


The Company informs Directors and Management of their duty to prepare and disclose reports of shareholding and any shareholding by their spouses and minor children, including changes in such holding in the Company under the rules and procedures specified in Section 59 of the SEC Act B.E. 2535 and the penal provision under Section 275 of the SEC Act. The Company forbids Directors, Management and employees including their spouses and minor children to buy, sell, or transfer the Company’s securities to prevent trading by using insider information. In case those persons buy, sell, or transfer the Company’s securities by not using insider information, such persons are required to report said transactions to the SEC and the SET within three days from the transaction date and submit a report to the Financial Controller as evidence. The Company will inflict the maximum punishment on any executive officer who exploits inside information or performs any act in such a way that may disgrace or damage the Company. • Employees As at December 31, 2008, IT CITY had 666 employees, as follows :

Department Number of employees (persons) Management 7 Wholesale and Warehouse 58 Retail and Product Management 84 Hardware Management-Store 11 Showroom sales-Store 173 Stock control – Store 87 Customer service- Store 98 Cashier-Store 96 Administration 26 Marketing, MIS and Maintenance 21 Internal auditor 5 Total 666 As at December 31, 2007, total employees of the Company numbered 677. Monetary compensation, including salaries and bonuses, to employees totalled baht 116.19 million for the year ended 2007 and baht 123.83 million for the year 2008. As at December 31, 2007 and 2008, the Company contributed baht 1,560,790 and baht 1,946,175 to the provident fund.

113


• Human Resource Development Policy The Company provides regular training and seminars to employees, including an orientation for new employees to assist them in understanding their duties and responsibilities. In addition, to enhance the efficiency and skills of management and employees, the Company has a policy for them to attend internal seminars. • Labour Disputes Over the Past Three Years None. • Internal Controls The Board of Directors meeting No. 5/2008 dated December 17, 2008 at which three Audit Committee members were present considered the results of an internal control questionnaire issued by the SEC concerning IT CITY’s internal control system in five areas. These were organization and environment, risk management, management control, information and communication, and systems monitoring. The Board was of the opinion that the Company implements an efficient internal control system aimed at protecting the company and its subsidiary’s assets from improper management and potential conflicts of interest (according to part 3, section 3.3 to 3.7 in the assessment form). As far as internal control systems of other areas are concerned, the Board of Directors is of the opinion that the Company engages in good corporate governance with no material deficiency in its internal control systems.

114


APPENDIS I : RESUMES OF DIRECTORS AND MANTGEMENT No.

Name

Age

Position

(Year)

1 Mr. Kamol Juntima Chairman and Authorized Director

Education

70 Master of Public Administration, The National Institute of Development Administration Bachelor of Commerce, Bachelor of Accountancy Thammasat University National Defence College Degree (Class 33) Certificate, Directors Certification Program (Class 3) Certificate, Chairman 2000 (Class 4/2001)

2 Mr. Thienchai 77 The Institute of Chartered Accountants Srivichit Director in England & Wales, London, UK and Authorized Director Chairman National Defence Dproposition College Degree in IT CITY Certificate of Attendance Director Accreditation Program Class 36 (DAP) Certificate of Attendance Director Accreditation Program Class 18 (RCP)

Share holding proposition in IT CITY (%)

Work Experience for the last 5 years Period

Job Title

Company Name & Type of Business

IT CITY Public Company Limited Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited Electronic Industry Public Company Limited Thai Rating and Information Services Co., Ltd. Westcoast Engineering Co., Ltd. Ministry of Education Office of the Civil Service Federation of Accounting Professions Financial Sector Restructuring Authority Small Industry Finance, Corporation (SIFC) Ministry of Finance

0.82 Present

Chairman Director and Nominating Committee Independent Director and Audit Committee Director Director Chairman of Audit Committee and Evaluate Academic Committee in Finance and Accounting Chairman of Ethics Committee Chairman of the Board Chairman of the Board Comptroller General Director

Present

Chairman

1974-Present Lecturer

1988-Present Special Professor

Business Administration Faculty, Ramkamhaeng University

1996-2002 President

Krung Thai Bank Public Company Limited

0.06 Present Present Present Present Present Present Present Present 2000-2002 1995-1996 1997-1998

IT CITY Public Company Limited SVOA Public Company Limited Bank Accounting Ramkamhaeng University

115


APPENDIS I : RESUMES OF DIRECTORS AND MANTGEMENT (Continue) No.

Name

Age

Position

(Year)

Education

3 Mr. Min Intanate 54 Ph.D. in Science (honorary) Director and Information of Technology for Executive Management, Mahasarakam University Chairman and Auhorized Director Bachelor (honorary) of Science, Engineering and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Bachelor of Architecture, Fu Hsing Institute of Technology (Taiwan) Certificate of Attendance Director Accreditation Program Class 36 (DAP) The Role of the Chairman Program Class 12 (RCP) 4 Mr. Boonpakorn 73 Bachelor of Economic, The Chokvathana University of Nottingham, UK Director and Year 1962 Authorized Director Certificate of Attendance Director Accreditation Program Class 3 (DAP) Certificate of Attendance Director Certification Program Class 68 (DCP)

116

Share holding proposition in IT CITY (%)

Work Experience for the last 5 years Period

0 Present 1987-Present 1989-Present 1995-Present 1995-Present 2000-Present 0.38 Present Present Present Present Present

Job Title

Company Name & Type of Business

Director and Executive Chairman Director Director Director and Executive Chairman Director Director

IT CITY Public Company Limited Advanced Research Group Co., Ltd. A.R. Information & Publication Co., Ltd. Business Online Public Co., Ltd. Core and Peak Co., Ltd. National Credit Bureau Co., Ltd.

Director Director and Audit Committee and Chairman of Nominating Committee Vice Chairman Chairman Vice Chairman

IT CITY Public Company Limited Bumrungrad Hospital Plc. Saha Patana Interholding Plc. New City (Bangkok) Plc. Sahapatanapibul Plc.


APPENDIS I : RESUMES OF DIRECTORS AND MANTGEMENT (Continue) No.

Name

Age

Position

(Year)

Education

Share holding proposition in IT CITY (%)

Work Experience for the last 5 years Period

Job Title

Company Name & Type of Business

5 Mr. Karmthon 73 Secondary School, Pei lng Punsak-udomsin School Director and Authorized Certificate of Attendance Director Director Accreditation Program Class 3 (DAP) Certificate of Attendance Director Certification Program Class 68 (DCP)

0.25 Present 1999-Present 1995-Present Present 1998-Present 1983-Present 1981-Present 1980-Present

Director Director Vice Chairman Director Chairman Chairman Director Chairman

IT CITY Public Company Limited Saha Patana Interholding Plc. Thai President Foods Plc. Sampantamitr Co., Ltd. Universe Beauty Co., Ltd. Unifunds Company Limited President Holding Co., Ltd. Uni Central Co., Ltd.

6 Mr. Sujin Jityanyong Director and Authorized Director

0.20 Present 1999-Present 1992-Present 1992-Present

Director Chairman Director Director

IT CITY Public Company Limited Sampantamitr Co., Ltd. Universe Beauty Co., Ltd. Bangkok Nylon Public Company Limited

79 Secondary School Certificate of Attendance Director Accreditation Program Class 49 (DAP) Finance for Non- Finance Director Program (FN)

7 Mr. Noravat 68 Master of Science (Ag. Econ.), Suwarn University of Wisconsin-Madison, Independent USA Director and Chairman of Bachelor of Economics, Audit Committee Thammasat University Certificate from the Director Accredited Program, Office of the Civil Service Commission (OCSO) National Defence College Degree (Class 35) Certificate, Directors Certification Program (Class 15) The Role of The Chairman Program (RCP) 12/2005

0 Present Present Present Present Present Present 1999-2001 1997-1999

Chairman Independent Director and Chairman of Audit Committee Chairman Chairman Chairman Audit Committee and Evaluate, Government Director General Director General

Business Online Public Co., Ltd. IT CITY Public Company Limited Online Business and Information Business Group, ARG Ether North Co., Ltd. Kurnia Insurance (Thailand) Co., Ltd. Ministry of Tourism and Sports Department of Insurance Department of Commercial Registration

117


APPENDIS I : RESUMES OF DIRECTORS AND MANTGEMENT (Continue) No.

Name

Age

Position

(Year)

Education

8 Mr. Vichit 62 Master of Science Yanamorn (Computer Science), Independent University of IOWA, USA Director and Bachelor of Commerce and Audit Committee Accountancy (Statistics), Chulalongkorn University Certificate of Attendance Director Accreditation Program Class 34 (DAP) Certificate of Audit Committee Program, IOD Class 18/2007

118

Share holding proposition in IT CITY (%)

Work Experience for the last 5 years Period

0 Present Present Present Present Present Present 2001-2002

Job Title

Company Name & Type of Business

Independent Director and Audit Committee Director Chairman, IT Steering Committee Independent Director Director, Director on Remuneration of Management Consideration Committee Director Senior Executive Vice President, Information Technology Service Group

IT CITY Public Company Limited The New Continent Co., Ltd. National Finance Group Thai Feedmill Co., Ltd. Thanachart Bank Public Co., Ltd. UB-Hayworth Co., Ltd. Siam Commercial Bank Plc.


APPENDIS I : RESUMES OF DIRECTORS AND MANTGEMENT (Continue) No.

Name

Age

Position

(Year)

Education

9 R.Sub.Lt. Suree 74 Master of Political Buranathanit Science, Ramkhamhaeng University Independent Director and Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University Audit Committee Certificate of Attendance, Director Accreditation Program Class 18 Certificate of Thai Institute of Director Class 17 (ACP)

Share holding proposition in IT CITY (%)

Work Experience for the last 5 years Period

0 Present Present Present Present Present Present Present Present Present 2004-2008 2003-2005 2002-2007 1990-2004

Job Title

Company Name & Type of Business

Independent Director and Audit Committee Independent Director and Audit Committee Distinguished Member of National Scout Council and Executive Director Member of the Bangkok University Council Director Advisor Advisor Mediator Advisor to the Subcommittee on Boyscout Activities Vice President Advisor Director Vice President for Student Affairs

IT CITY Public Company Limited Asia Metal Public Company Limited National Scout Council Bangkok University Thai Woman Watch Association of Private Higher Education Institutions of Thailand The Border Patrol Police Association of Thailand Thanyaburi Provincial Court Committee on Education The Lawn Tennis Association of Thailand under His Majesty’s Patronage Committee on Natural Resources and Environment of Parliament National Scout Council Bangkok University

119


APPENDIS I : RESUMES OF DIRECTORS AND MANTGEMENT (Continue) No.

Name

Age

Position

(Year)

Education

Work Experience for the last 5 years Period

Job Title

54 Master of MBIS Georgia State University Certificate of Attendance Director Accreditation Program Class 33 (DAP)

0.14 Present

Director and President

11 Mr. Boonjerd 48 Master of Insurance Georgia Harnvichitchai State University Vice President

0 Present

10 Mr. Ekachai Sirijirapatana Director, President and Authorized Director

Company Name & Type of Business

IT CITY Public Company Limited

Vice President IT CITY Public Company Limited

48 Master of MBIS, 12 Mr. Pairoj Amatamahatana Georgia State University General Manager, Retail Department

0.11 Present

General Manager, Retail Dept.

IT CITY Public Company Limited

13 Mr .Pravit Rugpises General Manager, Marketing and Management Department

0.11 Present

General Manager, Marketing and Management

IT CITY Public Company Limited

48 Bachelor of Busniess 14 Ms. Pantipa Thirakanokvilai Administration, Thammasat University Financial Controller

0.11 Present

Financial Controller

IT CITY Public Company Limited

42 Bachelor of Business Administration, Rajabhat Institute-Ban Somdejch

0 Present

Financial Manager

IT CITY Public Company Limited

0 Present 2004-2006 2001-2003

Accountant Manager Accountant Accountant

IT CITY Public Company Limited TS Logistics Co., Ltd. E.V.S. Entertainment Co., Ltd.

15 Ms. Vanida Sangkaew Financial Manager

45 Master of Business Administration, Bangkok University

16 Ms. Khumpean 40 B.B.A. Accounting Tonyot Ramkhumhaeng University Accountant Manager

120

Share holding proposition in IT CITY (%)


NAME OF DIRECTORS, EXECUTIVE MANAGEMENT AND CONTROLLING PERSONS

Name

IT CITY

1. Mr. Kamol Juntima

sn

2. Mr. Thienchai Srivichit

ln

3. Mr. Min Intanate

lnu

4. Mr. Boonpakarn Chokvathana

ln

5. Mr. Karmthon Punsak-udomsin

ln

6. Mr. Sujin Jityanyong

ln

7. Mr. Noravat Suwarn

l

8. Mr. Vichit Yanamorn

l

9. R.Sub.Lt. Suree Buranathanit

l

10. Mr. Ekachai Sirijirapatana

lnu

11. Mr. Boonjerd Harnvichichai

u

12. Ms. Pantipa Thirakanokwilai

u

SVOA

Advanced Research Group

Core & Peak

ln

ln

sn

Remark : s Chairman l = Director n = Authorized Director u = Executive in Management Team

121


elated Parties and R Connected Transaction 122


Disclosure of Connected Transaction

Details of Connected Transactions are shown in the remark of Financial Statements, section 7 “Related Parties and Connected Transaction”.

• Opinion of the Audit Committee

• Necessity and Reasonableness of the Connected Transactions

• Measures or Procedures to Approve Connected Transactions

• Potential Future Connected Transactions

• Methods to Protect Investors

Members of the Audit Committee of IT CITY, have considered the information relating to the above Connected Transactions and are of the view the Connected Transactions are reasonable and determined at market or fair rental price and are not different than transactions with other parties. The connected transactions were necessary and reasonable and provided maximum benefit to the Company. In addition, they were considered to be normal business transactions, and pricing as well as the terms and conditions were fair and reasonable. Therefore, the Audit Committee provided its opinion, as stated above. In regard to approval of connected transactions, it will be required to comply with regulations of the SET and SEC. Interested parties will have no right to vote to approve such connected transactions. The issues of connected transactions and the acquisition/disposal of assets are already included in the Company’s Articles of Association. Regarding transactions which are considered normal business activities, the Company has already determined the level management who may approve such transactions. The Company is expected to continue its business transactions with related parties. The Company has appointed an Audit Committee to be responsible for releasing information of the Company that is complete and accurate in case it engages in connected transactions and/or the disposal and acquisition of assets or if a conflict of interest arises according to the accounting standards of the Accountants Association. The Audit Committee will work with auditors to disclose connected transactions. The Company clearly outlines details of connected transactions in its Articles of Association. Directors who have an interest in said connected transactions have no right to vote on such matters, except for normal business transactions already covered by existing guidelines. The Audit Committee provides an opinion on the necessity and reasons of the transactions, and the Company discloses the type and value of all connected transactions in its annual report. 123


Discussion Management and Analysis 124


Operating Results

• Income

IT CITY’s main source of income derives from sales and services, which represent 99.11 per cent of the Company’s total revenues. Over the past four years, sales of computers, peripherals and accessories has represented roughly 98.09 per cent of the Company’s total revenues, and service income accounted for 1.02 per cent. From 2005, revenue from sales and services increased continuously with average growth rates of approximately 11.84 per cent. The increase in sales and services was due to the development of the education system, advancements in information technology, and an increased influence of internet technology. This resulted in an expansion of the Thai IT industry both for the government and private sectors. Computers have become vital tools in the workplace and in educational institutions. Demand for computers for home use has been rising steadily. As the average computer penetration in Thailand is quite low, the Company believes there is plenty of room for growth and development of IT in Thailand. Apart from the above external factors, sales and services in 2006 increased by 17.19 per cent from 2005 and in 2007 by 6.27 per cent from 2006 as a result of sales increases in existing branches and additional branches from 23 branches in 2005, 30 branches in 2006, 31 branches in 2007 and become 34 branches from the opening of 4 additional branches in 2008 and closed one. For the year 2008, sales and services income increased by 5.71 per cent. The increase in the number of new branches provides the Company with better access to the retail market and the ability to expand along with growth in population. The Company selects locations that are suitable to provide a wide range of services to its target groups. The Company also focuses on selecting a wide variety of quality products to serve its target group. The Company educates its employees concerning its products so that they are able to answer product enquiries by customers. • Cost of goods sold From 2005, the growth rate of the cost of goods sold increased by approximately 11.64 per cent, which was in line with an increase in sales and services in the same period. From 2005 to 2007, the Company had gross profit margins of 12.41, 12.70 and 12.36 per cent, respectively. For the year 2008, its gross profit margin was 12.74 per cent. To reflect the real cost of goods sold of its IT business, the Company included provisions for outdated stock as the cost of goods sold. As a result, the gross profit margins for 2005 to 2008 are 12.37 per cent, 12.74 per cent, 12.36 per cent and 12.74 per cent respectively. The Company’s policy is to maintain a gross profit margin not less than 11 per cent. IT CITY aims to continue its good relationships with suppliers. The Company makes an effort to maintain its position as a first tier distributor of computer products and tries to minimize the cost of it products. 125


• Selling and administrative expenses From 2005 to 2007 and 2008, its selling and administrative expenses to total income was 9.20 per cent. Sales and services expenses consist of staff expenses, 26.95 per cent ; rental expenses, 26.82 per cent ; and other expenses, including depreciation, utilities, and credit card expenses of 28.18 per cent of total selling and administrative expenses. The Company’s management believes that in order to complete effectively in the IT market, the Company must manage its selling and administrative expenses more efficiently. To achieve this aim, it adopted a policy to reduce the ratio of selling and administrative expenses to total income. In the past, although it was the Company’s policy not to use external sources of funds such as bank loans as its major source of funds, it did obtain loans from banks. In recent years, the Company was able to generate a sufficient amount of income to repay all of its liabilities. From 2000, the Company had no further borrowings from banks or financial institutions. • Net profit IT CITY posted impressive net profits after tax for the past three consecutive years of baht 150.35 million in 2005, baht 175.39 million in 2006 and baht 161.88 million in 2007. IT CITY was successful in increasing sales at its existing branches and opening new branches and make net profit increased 16.66 per cent in 2006 but net profit decreased 7.71 per cent in 2007 due to political situation causing the decrease in consumer confidence. Its ROE in 2005-2007 were 18.26 per cent, 18.74 per cent and 16.88 per cent respectively, which was in accordance with the increase in net profit. In 2008, the Company paid a dividend to shareholders of baht 0.34 per share, or at 70 per cent of its net profit. The Company’s policy is to pay a cash dividend of not less than 50 per cent of net profit after tax, except for a year in which the Company requires funds for business expansion. For the year 2008, the Company’s net profit was baht 168.26 million, which increased by 3.94 per cent from the previous year because revenue from sales and services has the growth of only 5.71 per cent due to political uncertainly and decreasing consumer confidence while selling and administrative expenses has the growth of 10.09 per cent due to new branch opening of one and four in 2007 and 2008 respectively.

Financial Status

• Assets

The Company’s current assets at end of year 2005 to 2007 was baht 1,297.79 million, baht 1,349.68 million and 1,453.58 million, respectively. As at December 31, 2007, the Company’s current assets represented 83.78 per cent of total current assets, and non-current assets represented 16.22 per cent of the total. Its current assets comprised inventories-net of more than 39.79 per cent, cash and cash at banks of more than 31.54 per cent. 126


As at December 31, 2008, the Company had total assets of baht 1,385.39 million, which decreased by 4.69 per cent due to the decrease in inventories at year end. Moreover, the company’s total account receivable has decreased from baht 146.56 million to baht 132.06 million. The Company’s current assets represented 82.49 per cent of total current assets, and non-current assets represented 17.51 per cent of the total. Its current assets comprised inventories-net of more than 37.08 per cent, cash and cash at banks of more than 32.83 per cent. As at the end of 2005 to 2008 , the return on total assets was 13.05 per cent 13.25 per cent, 11.55 per cent and 11.85 per cent , respectively. The increase in return on total assets implied that the Company is successful in enchancing its operational efficiency to increase its profit. The increase in the number of new branches generated more profit for the Company. • Account Receivables As at December, 31 2007 and 2008, the Company had account receivables of baht 159.19 million and baht 145.79 million, and net account receivables of baht 146.56 million and baht 132.06 million. The Company’s policy in regard to allowance for doubtful accounts is to set aside an allowance for doubtful accounts of 50 per cent for accounts ageing more than three months and 100 per cent for accounts ageing more than six months but less than one year. As at December 31, 2007, the Company had account ageing more than three months of baht 0.22 million and account ageing more than six months of baht 12.52 million and set aside an allowance for doubtful account of baht 12.63 million or 7.93 per cent of total account. The Company set aside an allowance for doubtful accounts that attributed to the economic downturn in 1997 and 1998 of baht 9.20 million. The Company is taking legal action with these deptors. As at December 31, 2008, the Company had account ageing more than three months of baht 0.01 million and account ageing more than six months of baht 13.73 million and set aside an allowance for doubtful accounts of baht 13.73 million or 9.42 per cent of total account. The Company has increased its focus on retailers, which account for 92 per cent of its total sales and services, and expects sales from retailers will continue to grow in the future with the aim to increase its cash liquidity and net profit. The increase in sales to retailers has the effect of reducing the risk of incurring bad debts. Most wholesalers are existing customers with good track records. Therefore, the Company does not expect to incur any significant losses from these customers. At present, IT CITY sets aside full provisions for doubtful accounts. In 2006, 2007 and 2008, the average collection period (wholesale only) was 46-64 days. • Inventories At the end of 2005, 2006, 2007 and 2008, IT CITY had net inventories of baht 570.53 million , baht 566.08 million, baht 578.34 million and baht 513.74 million respectively. Its net inventories comprised computers, peripherals, accessories and other products accounting for 29.42 per cent, 13.53 per cent, 29.45 per cent and 27.60 per cent, respectively. The increases in 127


inventories resulted from a rise in sales and the number of branches each year. In 2005, the Company opened two new branches, in 2006 seven, in 2007 one and four in 2008 and closed one. To minimize the risk related to inventories, the management has implemented a number of inventory control measures. Each department monitors, audits and analyses products and customer’s needs and places orders in correlation with sales forecasts. The introduction of new technologies could affect inventories, and in some cases the Company would have to sell its inventories at a loss for its outdated stock. Moreover, in the fourth quarter of 2005, the company installs new software named “Epicor” to replace the old system. This new software provides the point of sale system which is linked to its accounting system in the near real time basis. It is a groupware programme designed to enable workers in the Company to easily share the most update information including key analysis such as sale analysis, stock analysis, financial analysis etc. The results are more efficient inventory management and reduced risk related to inventory In 2005, the Company adopted a stricter policy in regard to the allowance for the diminishing value of outdated stock. For the ageing of accounts that exceed six months but less than nine months, the Company’s policy is to set aside 25 per cent for account which exceed nine months but less than one year, 50 per cent and for those which exceed one year, 100 per cent. As at December 31, 2006 and 2007, the allowance for the diminishing value of outdated stock amounted to baht 5.99 million and baht 6.09 million, or 1.05 per cent and 1.04 per cent of total inventories. As at December 31, 2008, the allowance for the diminishing value of outdated stock amounted to baht 5.84 million, or 1.12 per cent of total inventories. The average inventory turnover for 2005, 2006, 2007 and 2008 were 45 days, 45 days, 43 days and 39 days, respectively. The average inventory turnover was 7.92 times, 7.96 times, 8.43 times and 9.30 times for 2005, 2006, 2007 and 2008, respectively. As its inventory turnover is quite high, IT CITY does not expect to set aside a significant amount of provisions for outdated stock. • Liquidity From 2005 to 2008 the current ratio of the Company was 2.72 times, 2.93 times 2.37 times and 2.92 times and the quick ratio was 1.25 times, 1.30 times, 1.18 times and 1.52 times, respectively. In 2004, the current ratio of the company was steady. In 2004-2008, the current ratio of the Company was high owing to its increase 9 times paid-up capital to existing shareholders, the public and director and/or employee and private investor to support branch expansion and sales growth in great amount. In 2005, the Company has positive net cash flow from the operating activities of baht 145.17 million due to the Company has enjoyed the revenue growth of 18.21 per cent and net profit growth of 28.07 per cent while the inventory has increased at the rate of 39.81 per cent. Moreover, the Company put net cash in the investment activities of baht 60.72 million while the net cash flow 128


used in financing activities was baht 8.07 million. The said amount can be divided into cash received from share subscriptions of baht 51.65 million and cash for dividend paid for business operation in 2004 of baht 59.51 million and interest paid of baht 0.21 million. Therefore, cash and cash equivalents have net increase of baht 76.38 million with the cash and cash equivalents as of December 31, 2005 reported at baht 389.82 million. In 2006, the Company has positive net cash flow from the operating activities of baht 110.61 million due to the Company has enjoyed the revenue growth of 17.19 per cent and net profit growth of 16.66 per cent while the inventory has decreased at the rate of 0.78 per cent. Moreover, the Company put net cash in the investment activities of baht 106.61 million including short term deposit at bank amounted 20.00 baht million while the net cash flow used in financing activities was baht 92.82 million. The said amount can be divided into cash received from share subscriptions of baht 10.48 million and cash for dividend paid for business operation in 2005 of baht 103.12 million and interest paid of baht 0.18 million. Therefore, cash and cash equivalents have net decrease of baht 88.83 million with the cash and cash equivalents as of December 31, 2006 reported at baht 300.99 million. In 2007, the Company has positive net cash flow from the operating activities of baht 351.27 million due to the Company has enjoyed the revenue growth of 6.49 per cent but net profit has decreased of 7.71 per cent while the inventory has increased at the rate of 2.16 per cent. Moreover, the Company put net cash in the investment activities of baht 6.94 million while the net cash flow used in financing activities was baht 199.35 million. The said amount can be divided into cash received from share subscriptions of baht 0.41 million and cash for dividend paid for business operation in 2006 of baht 119.79 million and the interim dividend payment for financial year 2007 was baht 79.89 million and interest paid of baht 0.08 million. Therefore cash and cash equivalents have net increase of baht 144.98 million with the cash and cash equivalents as of December 31, 2007 reported at baht 445.97 million. In 2008, the Company has positive net cash flow from the operating activities of baht 176.39 million due to the Company has enjoyed the revenue growth of 5.54 per cent but net profit has increased of 3.94 per cent while the inventory has decreased at the rate of 11.17 per cent. Moreover, the Company put net cash in the investment activities of baht 219.07 million while the net cash flow used in financing activities was baht 118.40 million. The said amount can be divided into cash received from share subscriptions of baht 2.13 million and cash for dividend paid for business operation in 2007 of baht 33.31 million and the interim dividend payment for financial year 2008 was baht 87.18 million and interest paid of baht 0.04 million. Therefore cash and cash equivalents have net decrease of baht 161.08 million with the cash and cash equivalents as of December 31, 2008 reported at baht 284.89 million. 129


• Liabilities As at the end of 2008, the Company had total liabilities of baht 395.33 million, which decreased by 23.00 per cent compared with 2007 due to the decrease in inventories at year end and more cash payment to trade creditors in 2008 to take advantage of cash discount. Since the Company purchases some product items from overseas, the Company has a certain amount due in foreign currency. The Company employs strict risk management control on foreign exchange rates, and thus, the Company bought forward contracts to cover all of its foreign currency debt. As at December 31, 2008. the Company held outstanding forward contracts of USD 138,738. As at December 31, 2008, the Company had 3 months fixed deposits totalling baht 12.50 million pledged with a bank to secure a Letter of Guarantee totalling baht 26.90 million. • Source of funds In the past, the Company’s source of funds was obtained from shareholders’ equity. As at December 31, 2008, the Company had paid-up capital of baht 335,290,509 Its shareholders’ equity was baht 990.06 million, which increased by 5.31 per cent from 2007 owing to an increase in paidup capital of baht 2.13 million, and an increase in retained earnings of baht 47.77 million. On December 31, 2008, the Company’s registered capital was baht 351,734,016 divided into 351,734,016 shares at a par value of baht 1 per share and paid up capital of baht 335,290,509 divided into 335,290,509 shares at a par value of baht 1 per share and had 16,000,000 of ESOP-W. The details of registered capital increment, paid-up capitals increment and warrants issue are shown in financial budget remark : 12 and 13. • Appropriateness of the Company’s capital structure As at December 31, 2005, 2006, 2007 and 2008, the Company’s debt to equity ratio was 0.45 times, 0.38 times, 0.55 times and 0.40 times. The debt to equity ratio highly decrease in 2008 because of 23.00 per cent decrease in total liabilities. However, if the Company opens more branches, it is possible that the ratio will increase again. • Factors and influences on the Company’s future prospects Since the Company plans to open 5 new branches in Bangkok and other big cities in 2009, the Company will require capital to fund the expansion. The Company plans to use current finance from operating activities which is sufficient for investment. The increase in branches will create more sales and profit to the Company, but will not decrease sales of existing branches, as new branches will serve new target market areas. In addition, there is still a high growth rate of domestic demand since the current number of computers per capita is low.

130


131


eport of the Board of Directors’ R Responsibility for the Financial Statement 132


Report of the Board of Directors’ Responsibility for the Financial Statement

The Board of Directors is responsible for the Financial Statement of IT CITY Public Company Limited which has been prepared in accordance with generally-accepted accounting principles under the appropriate accounting policies abide by regularly. The significant information was sufficiently disclosed in the Notes to Financial Statements. The Board of Directors has appointed the Audit Committee consisting of Independent Directors to take responsibility for the Financial Statement and ensure the effectiveness of internal control system. Thus, the accounting records would be done incorrect, complete and timely manner. Furthermore, the acts of dishonesty or doubtful operations can be prevented. The opinion of the Audit Committee on this issue was presented in the Report of Audit Committee in this annual report. The Board of Directors agreed that the Company’s internal control system can create confidence that the Company’s Financial Statement on financial status, business performance and cash flows is presented with the correct content. Mr. Kamol Juntima Mr. Ekachai Sirijirapatana Chairman of the Board President

133


Audit Committee’s Report

134


Audit Committee’s Report

To the Shareholders, The Audit Committee of IT CITY Public Company Limited comprises 3 members namely: 1. Mr. Noravat Suwarn Independent Director and Chairman of the Audit Committee 2. Mr. Vichit Yanamorn Independent Director and Audit Committee 3. R. Sub. Lt. Suree Buranathanit Independent Director and Audit Committee The Audit Committee performed its duties pursuant to scope of responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors to supervise the operations of the Company to ensure the clarity of management and responsibilities of the Board of Directors or the executives towards the Company’s shareholders in order to make sure that they would conform with the corporate policies completely and correctly. In 2008, the Audit Committee held 5 meetings and all members of the Audit Committee have attended those meetings, as well as other participants which included the top management, the auditor, and the internal auditor of the relevant agenda. The results of the operations of the Audit Committee can be concluded as follows: 1) The Audit Committee has reviewed the quarterly and the annual financial statements of year 2008 by enquiring and listening to explanations of the management and the auditors to ensure that the said financial statements were executed in accordance with the generally accepted accounting standards with sufficient, complete and credible disclosures of information. The preparation process and the information disclosure of such financial statements were reliable. In addition, the Committee also reviewed disclosures of the related transactions between the Company and the affiliated company, including the connected transactions. The Committee has the same opinions as the auditor that the Company has performed the operations pursuant to the conditions of normal course of business and pursuant to the criteria prescribed by the Stock Exchange of Thailand. 2) The Audit Committee has supervised the internal audits to ensure that they were corresponding to the approved plans and followed up the operations requested to be revised suggested in the auditing report in the material matters to enable proper internal controls as well as followed up the operations pursuant to the resolution of the Audit Committee, the Board of Directors, and the top management. Moreover, the Committee has considered and approved the internal audit plans of 2009 which has been appropriated adjusted to reflect the changing risks. In addition, the Committee has also received the internal audit reports regularly and overall, the Audit Committee deemed that the internal control of the Company is sufficient, appropriate and effective. 3) The Audit Committee has reviewed the compliance with laws on Securities and Exchange, Regulations of the Stock Exchange of Thailand and any other laws related to businesses of the Company. According to the audit reports of the internal audit team, the Audit Committee deemed that the Company has complied with the relevant rules, orders and regulations and no material deficiencies have been found. 4) The Audit Committee has reviewed and evaluated the Self Appraisal Report in accordance with the Audit Committee’s Charter assigned by the Company’s Board of Directors pursuant to the good governance guidelines of the Stock Exchange of Thailand. The Committee was satisfied with its performance in year 2008 and rated itself with excellent results. 5) The Audit Committee has considered the selection of the auditors and remuneration and proposed to the Board of Directors to request for the approval from the Shareholders’ Meeting to appoint Miss Saifon Inkaew, Certified Public Accountant No.4434 and/or Miss Kamontip Lertwitworatep, Certified Public Accountant No.4377 and/or Mr. Wichart Lokatekrawee, Certified Public Accountant No.4451 as the Company’s Auditor of 2009. Mr. Noravat Suwarn Chairman of the Audit Committee 18 February 2009 135


Report of Independent Auditor 136


Report of Independent Auditor

To the Shareholders of IT City Public Company Limited I have audited the balance sheet of IT City Public Company Limited as at 31 December 2008, the related statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the management of the Company as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. The financial statements of IT City Public Company Limited for the year ended 31 December 2007, as presented herein for comparative purpose, were audited in accordance with generally accepted auditing standards by another auditor in the same office, who under her report dated 12 February 2008, expressed an unqualified opinion on those financial statements. I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of IT City Public Company Limited as at 31 December 2008, the results of its operations, and cash flows for the year then ended, in accordance with generally accepted accounting principles. Wichart Lokatekrawee Certified Public Accountant (Thailand) No. 4451 Ernst & Young Office Limited Bangkok : 23 February 2009

137


Financial Statements 138


IT City Public Company Limited

Balance sheets

As at 31 December 2008 and 2007

(Unit : Baht) Note 2008 2007 Assets Current assets Cash and cash equivalents 284,890,832 445,973,768 6 182,500,000 12,500,000 Current investments Trade accounts receivable - net 7, 8 29,848,036 21,785,625 Related parties 8 102,214,023 124,772,097 Others 132,062,059 146,557,722 Total trade accounts receivable - net Other accounts receivable and advance to 7 735,454 180,736 Related parties 35,448,451 24,322,988 Others 36,183,905 24,503,724 Total other accounts receivable and advance to 9 513,740,642 578,336,400 Inventories - net Other current assets 219,835 1,736,364 Prepaid expenses 292,898 4,217,807 Interest receivable 5,458,648 4,032,502 Others 5,971,381 9,986,673 Total other current assets Total current assets 1,155,348,819 1,217,858,287 Non-current assets Equipment - net 10 173,978,163 182,116,668 11 8,847,444 9,997,730 Intangible assets - software - net Deposits 47,216,731 43,607,654 Total non-current assets 230,042,338 235,722,052 Total assets 1,385,391,157 1,453,580,339 The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

139


IT City Public Company Limited

Balance sheets (continued) As at 31 December 2008 and 2007

Liabilities and shareholders’ equity Current liabilities

Trade accounts payable Related parties Others Total trade accounts payable Other accounts payable Related parties Others Total other accounts payable Other current liabilities Corporate income tax payable Accrued expenses Value added tax payable Others Total other current liabilitie Total liabilities Shareholders’ equity

Share capital Registered

351,734,016 ordinary shares of Baht 1 each

(2007 : 351,734,016 ordinary shares of Baht 1 each)

Issued and paid up 335,290,509 ordinary shares of Baht 1 each (2007 : 333,158,834 ordinary shares of Baht 1 each)

Share premium Retained earnings Appropriated - statutory reserve Unappropriated

Total shareholders’ equity Total liabilities and shareholders’ equity

Note 7 7 12 16

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

140

2008

22,772,196 300,657,414 323,429,610 282,037 6,141,960 6,423,997 20,676,097 29,720,009 8,507,970 6,573,364 65,477,440 395,331,047 351,734,016 335,290,509 290,740,003 35,173,402 328,856,196 990,060,110 1,385,391,157 -

(Unit : Baht) 2007 21,538,764 417,660,487 439,199,251 523,788 12,560,883 13,084,671 27,623,951 27,743,647 - 5,771,466 61,139,064 513,422,986 351,734,016 333,158,834 290,740,003 34,768,402 281,490,114 940,157,353 1,453,580,339 -


IT City Public Company Limited

Income statements

For the years ended 31 December 2008 and 2007

Revenues Sales and service income

Other income

Total revenues Expenses Cost of sales and service Selling expenses

Administrative expenses Other expenses

Total expenses Income before finance cost and corporate income tax Finance cost Income before corporate income tax Corporate income tax Net income for the year Earnings per share (Baht)

Basic earnings per share Net income Weighted average number of ordinary shares (shares)

Diluted earnings per share Net income Weighted average number of ordinary shares (shares)

Note 7 7 15

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

2008

5,820,736,903 50,912,533 5,871,649,436 5,079,244,165 209,627,569 357,762,758 1,542,061 5,648,176,553 223,472,883 (1,113,102) 222,359,781 (54,098,713) 168,261,068 0.50 334,463,466 0.50 334,463,466

(Unit : Baht) 2007 5,506,070,274 57,242,039 5,563,312,313 4,825,330,675 189,689,640 326,808,948 6,117 5,341,835,380 221,476,933 (1,335,416) 220,141,517 (58,261,849) 161,879,668 0.49 332,839,308 0.48 335,973,310

141


IT City Public Company Limited

Cash flows statements

For the years ended 31 December 2008 and 2007 Cash flows from operating activities Net income before tax Adjustment to reconcile net income before tax to net cash provided by (paid from) operating activities: Depreciation and amortisation Loss (gain) on disposal of equipment Loss on written off equipment Reversal of provision for allowance for doubtful accounts Written off bad debt Written off inventories loss from physical count Provision (reversal of provision) for inventory obsolescence Interest income Interest expenses Income from operating activities before change in operating assets and liabilities

Operating assets decrease (increase) Trade accounts receivable - related parties Trade accounts receivable - other parties Other accounts receivable - related parties Inventories Other current assets Other non-current assets Operating liabilities increase (decrease) Trade accounts payable - related parties Trade accounts payable - other parties Other accounts payable - related parties Other current liabilities

Cash flows from (used in) operatiing activities Cash paid for corporate income tax Net cash flows from operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

142

2008

222,359,781 65,252,359 275,759 1,266,302 1,098,664 - 372,536 (250,305) (8,884,369) 44,515 281,535,242 (8,062,411) 21,459,410 (554,718) 64,625,955 (6,817,272) (3,609,077) 1,233,432 (117,003,073) (241,751) 4,867,309 237,433,046 (61,046,567) 176,386,479

(Unit : Baht) 2007

220,141,517 59,869,661 (355,020) 6,117 (291,619) (689,870) 1,022,225 106,947 (13,013,713) 84,754 266,880,999 6,397,525 (1,610,405) (124,668) (13,328,840) 11,374,986 (1,340,978) 14,408,346 142,740,849 (895,345) (18,576,917) 405,925,552 (54,650,197) 351,275,355


IT City Public Company Limited

Cash flows statements (continued) For the years ended 31 December 2008 and 2007

Cash flows from investing activities Decrease (increase) in current investments Cash received from disposal of equipment Purchase of equipment and software Interest income Net cash flows used in investing activities Cash flows from financing activities Cash receipt from share subscriptions Dividend paid Interest expenses Net cash flows used in financing activities Net increase (decrease) in cash and cash equivalents Cash and cash equivalents at beginning of the year Cash and cash equivalents at end of the year Supplemental cash flow information Non-cash item Transfer equipment to inventories

2008

(170,000,000) 37,237 (57,695,296) 8,591,470 (219,066,589) 2,131,675 (120,489,986) (44,515) (118,402,826) (161,082,936) 445,973,768 284,890,832 152,428

(Unit : Baht) 2007

20,000,000 2,286,041 (38,023,099) 8,795,906 (6,941,152) 409,618 (199,677,924) (84,754) (199,353,060) 144,981,143 300,992,625 445,973,768 55,560

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

143


144

Note

Retained earnings

168,261,068 - (120,489,986) (120,489,986) - 2,131,675

168,261,068 (405,000) -

- 405,000 -

- - - -

- - - 2,131,675

17 16 12

Net income for the year

Dividend paid

Unappropriated retained earnings transferred to statutory reserve

Share capital issued

Balance as at 31 December 2008

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

940,157,353 281,490,114 34,768,402

290,740,003

333,158,834

Balance as at 31 December 2007

990,060,110

409,618 - -

-

409,618

12

Share capital issued

328,856,196

- (14,710,803)

14,710,803

-

-

16

Unappropriated retained earnings transferred to statutory reserve

35,173,402

- (199,677,924) (199,677,924)

-

-

17

Dividend paid

290,740,003

161,879,668 161,879,668

-

-

-

Net income for the year

335,290,509

977,545,991

333,999,173

20,057,599

290,740,003

332,749,216

Total

Unit : Baht)

Balance as at 31 December 2006

Issued and paid up Appropriated Unappropriated share capital Share premium

For the years ended 31 December 2008 and 2007

Statements of changes in shareholders’ equity

IT City Public Company Limited


IT City Public Company Limited

Notes to financial statements

For the years ended 31 December 2008 and 2007

1. General information

2. Basis of preparation

3. Adoption of new accounting standards

1.1 Corporate information IT City Public Company Limited (“The Company�) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. Its major shareholder is SVOA Public Company Limited, which was incorporated in Thailand. The Company’s principally activity is the distribution of computers and related accessories and its registered address is 604/3 Pantip Plaza Building, 5-6th Floor, Petchburi Road, Thanonpetchburi, Ratchtavee, Bangkok. As at 31 December 2008, the Company operates 34 branches (2007 : 31 branches). 1.2 Economic crisis The financial crisis experienced by the United States of America over the past year has had a far reaching adverse effect on the global economy as evidenced by sharp falls in share prices worldwide, a tight squeeze on credit including interbank lending, failures of large financial institutions and reduced consumer confidence. The crisis has substantially affected the business and financial plans of Thailand enterprises and asset value. Despite efforts made by governments of many countries to contain the crisis, it remains uncertain as to when the global economy will return to normalcy. These financial statements have been prepared on the bases of facts currently known to the Company, and on estimates and assumptions currently considered appropriate. However, they could be adversely affected by an array of future events. The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 14 September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543. The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in English language have been translated from such financial statements in Thai language. The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies. 3.1 Accounting Standards which are effective for the current year The Federation of Accounting Professions has issued Notifications No. 9/2550, 38/2550 and 62/2550 mandating the use of the following new accounting standards as follows.

145


TAS 25 (revised 2007) Cash Flow Statements TAS 29 (revised 2007) Leases TAS 31 (revised 2007) Inventories TAS 33 (revised 2007) Borrowing Costs TAS 35 (revised 2007) Presentation of Financial Statements Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors TAS 39 (revised 2007) TAS 41 (revised 2007) Interim Financial Reporting TAS 43 (revised 2007) Business Combinations TAS 49 (revised 2007) Construction Contracts TAS 51 Intangible Assets These accounting standards become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2008. The management has assessed the effect of these standards and believes that TAS 33 (revised 2007), TAS 43 (revised 2007) and TAS 49 (revised 2007) are not relevant to the business of the Company, while TAS 25 (revised 2007), TAS 29 (revised 2007), TAS 31 (revised 2007), TAS 35 (revised 2007), TAS 39 (revised 2007), TAS 41 (revised 2007) and TAS 51 do not have any significant impact on the financial statements for the current year. 3.2 Accounting standards which are not effective for the current year The Federation of Accounting Professions has also issued Notification No. 86/2551 mandating the use of the following new accounting standards. TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets TAS 54 (revised 2007) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after 1 January 2009. The management has assessed the effect of these accounting standards and believes that they will not have any significant impact on the financial statements for the year in which they are initially applied.

4. Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition Sales of goods Sales of goods are recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances and goods returned. Rendering of services Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of completion. Rebate Rebate is recognised as income on an accrual basis. Rental income of peripheral equipment Rental income of peripheral equipment is recognized as revenue on the monthly accrual basis in accordance with payments due under the agreement. 146


4.2 Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 4.3 Trade accounts receivable Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debt aging. 4.4 Inventories Inventories are valued at the lower of cost (first-in, first-out method) and net realisable value. The net realizable value of inventory is estimated form the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs to complete the sale. Allowance for diminution in inventory value will be set up for old, obsolete, slow moving or deteriorated inventories. 4.5 Equipment and depreciation Equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment (if any). Depreciation of equipment is calculated by reference to their cost on a straight-line basis over the estimated useful lives as follows : Leasehold improvements - 6 years Office equipment - 5 years Furniture and fixtures - 5 years Tools - 5 years Motor vehicles - 5 years Assets for rent - 5 years Depreciation is included in determining income. No depreciation is provided on construction in progress. 4.6 Intangible assets and amortisation Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses. Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the useful economic useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to the income statement. A summary of intangible assets with finite useful lives is as follows. Useful lives Computer software 10 years

147


4.7 Related party transactions Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company. They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations. 4.8 Long-term leases Leases of property, plant or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables, while the interest element is charged to the income statements over the lease period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the assets. 4.9 Foreign currencies Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the balance sheet date, with the exception of those covered by forward exchange contracts, which are translated at the contracted rates. Gains and losses on exchange are included in determining income. 4.10 Impairment of assets At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of the properly, plant and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal. An impairment loss is recognised in the income statement. 4.11 Employee benefits Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised as expenses when incurred. 148


4.12 Corporate Income Tax Income tax is provided in the accounts at the rate of 25 per cent on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 4.13 Financial instruments The Company has no policy to speculate in or engage in the trading of any financial derivative instruments.

5. Significant accounting judgments and estimates

6. Current investments

7. Related party transactions

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. The significant accounting judgments and estimates are as follow : Allowance for doubtful accounts In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates based upon, among other things, debt collection experience, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition. Equipment/Depreciation In determining depreciation of equipment, the management is required to make estimates of useful lives and salvage values of the Company’s equipment and to review estimate useful lives and salvage values when there are any changes. (Unit : Baht) 2008 2007 Fixed deposit at bank pledged as collateral 12,500,000 12,500,000 Fixed deposit at bank with maturity over three months 170,000,000 - Total 182,500,000 12,500,000 The Company pledged fixed deposit amounted to Baht 12.5 million (31 December 2007 : Baht 12.5 million) with bank to secure letter of guarantees issued by the bank on a behalf of the Company. During the years, the Company had significant business transactions with its related parties. The Company has the pricing policy at the cost plus profit margin depending on the type of business and market competition and conditions. These significant transactions, which have been concluded on the commercial terms between the Company and those related parties, are summarised below : 149


150

(Unit : Thousand Baht) 2008 2007 Pricing policy Transactions with it’s major shareholder (SVOA Public Company Limited) Sales of goods 82,010 51,209 At cost plus approximately 9 per cent average profit margin (2007 : 9 per cent) Service income 86 88 Market price Marketing support income 3,605 2,049 Prices agreed by the parties Purchases of goods 228,822 231,930 At cost plus approximately 8 per cent average profit margin (2007 : 12 per cent) Service fee 895 1,188 Market price Management fee 621 607 Contract price (Unit : Thousand Baht) 2008 2007 Pricing policy Transactions with related companies Sales of goods 432 487 At cost plus approximately 17 per cent average profit margin (2007 : 11 per cent) Service income 24 - Market price Marketing support income 510 125 Prices agreed by the parties Purchases of goods 59,416 29,577 At cost plus approximately 6 per cent average profit margin (2007: 8 per cent) Service fee 3,007 7,483 Market price The balances of the accounts as at 31 December 2008 and 2007 between the Company and those related companies are as follows : (Unit : Baht) Relationship 2008 2007 Trade accounts receivable - related parties SVOA Public Company Limited Major shareholders and common director 29,663,191 21,762,545 Advance Research Group Company Limited Common shareholders and common directors 13,920 - AR Information & publication Common shareholders Company Limited and common directors 70,700 - Business Online Public company Limited Common shareholders and common directors 53,910 - Data One Asia (Thailand) Company Limited Common shareholders and common directors 46,315 23,080 Total trade accounts receivable - related parties 29,848,036 21,785,625


(Unit : Baht) Relationship 2008 2007 Other accounts receivable and advance to related parties SVOA Public Company Limited Major shareholders and common director 630,604 127,236 Asys Computer Company Limited Common shareholders and common directors 104,432 53,500 A Net Company Limited Common shareholders and common directors 418 - Total other accounts receivable and advance to related parties 735,454 180,736 Trade accounts payable - related parties SVOA Public Company Limited Major shareholders and common director 12,288,630 12,217,213 Asys Computer Company Limited Common shareholders and common directors 10,469,643 9,275,684 A Net Company Limited Common shareholders and common directors 13,923 45,867 Total trade accounts receivable - related parties 22,772,196 21,538,764 Other accounts payable - related parties SVOA Public Company Limited Major shareholders and common director 119,424 80,519 Core & Peak Company Limited Common shareholders and common directors 117,700 77,554 A Net Company Limited Common shareholders and common directors 18,190 18,725 AR Information & publication Common shareholders Company Limited and common directors 26,723 346,990 Total other accounts payable - related parties 282,037 523,788

Directors and management’s remuneration In 2008 the Company paid salaries, bonus and remuneration to their directors and management totaling Baht 25.5 million (2007 : Baht 24.8 million).

151


8. Trade accounts receivable

The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2008 and 2007, aged on the basis of due dates, are summarised below. Age of receivables Not yet due Past due less than 3 months 3 – 6 months 6 – 12 months over 12 months Total Less : Allowance for doubtful accounts Trade accounts receivable - net

Related parties

440,113

92,076,358

92,516,471

29,407,923 - - - 29,848,036

10,131,758 11,815 1,323,533 12,404,664 115,948,128

- 29,848,036

9. Inventories

Cost 2008 2007 Finished goods 519,050,792 584,428,704 Goods in transit 531,849 - Total 519,582,641 584,428,704

152

2008 Other parties Total

Related parties

2007 Other parties

(Unit : Baht)

Total

9,990,635

119,344,327 129,334,962

39,539,681 11,815 1,323,533 12,404,664 145,796,164

11,794,990 - - - 21,785,625

5,317,111 17,112,101 221,318 221,318 103,920 103,920 12,420,862 12,420,862 137,407,538 159,193,163

(13,734,105)

(13,734,105)

-

102,214,023

132,062,059

21,785,625

(12,635,441) (12,635,441) 124,772,097 146,557,722

(Unit : Baht)

Allowance of diminution in value of inventory Reduction cost to net realisable value Stock obsolescence Inventory-net 2008 2007 2008 2007 2008 2007 - - (5,841,999) (6,092,304) 513,208,793 578,336,400 - - - - 531,849 - - - (5,841,999) (6,092,304) 513,740,642 578,336,400


10. Equipment Leasehold improvements

Office equipment

Furniture and fixtures Tools

Motor vehicles

Assets for rent

(Unit : Baht)

Construction in progress

Cost : 31 December 2007 258,726,747 91,732,313 43,526,989 1,433,835 29,417,405 304,569 5,782,959 Purchases 1,937,288 6,346,814 4,471,418 - - 8,989,315 35,854,872 Disposal (3,958,347) (3,845,714) (1,016,715) - - (81,497) - Transfer in (out) 39,265,539 2,372,292 - - - - (41,637,831) 31 December 2008 295,971,227 96,605,705 46,981,692 1,433,835 29,417,405 9,212,387 - Accumulated depreciation : 31 December 2007 147,915,574 59,251,206 29,473,523 1,429,858 10,725,658 12,330 - Depreciation for (822,339) - - (10,131) - the disposed items (2,886,421) (3,451,654) Depreciation 37,243,319 13,009,095 6,907,025 3,201 5,756,518 1,087,326 - for the year 31 December 2008 182,272,472 68,808,647 35,558,209 1,433,059 16,482,176 1,089,525 - Net book value : 31 December 2007 110,811,173 32,481,107 14,053,466 3,977 18,691,747 292,239 5,782,959 31 December 2008 113,698,755 27,797,058 11,423,483 776 12,935,229 8,122,862 - Depreciation charge included in income statement for the year : 2007 2008

Total 430,924,817 57,599,707 (8,902,273) - 479,622,251 248,808,149 (7,170,545) 64,006,484 305,644,088 182,116,668 173,978,163 58,692,822 64,006,484

As at 31 December 2008, certain leasehold improvements, office equipment, furniture and fixtures, tools and motor vehicles have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to approximately Baht 125 million (2007 : Baht 90.2 million).

11. Intangible assets - software

2008 Software - at cost 12,440,717 Addition 95,589 Accumulated amortisations (3,688,862) Net 8,847,444 Amortisation expenses included in the income statements for the year 1,245,875

(Unit : Baht)

2007 11,541,795 898,922 (2,442,987) 9,997,730 1,176,839

153


12. Share capital

13. Warrants

Issued and paid up share capital On 1 June 2007, 118,310 warrants were exercised to purchase 118,310 ordinary shares at a price of Baht 1 per share. The Company registered the increase in its paid-up share capital from Baht 332,749,216 (332,749,216 ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 332,867,526 (332,867,526 ordinary shares of Baht 1 each) with the Ministry of Commerce in June 2007. On 30 November 2007, 291,308 warrants were exercised to purchase 291,308 ordinary shares at a price of Baht 1 per share. The Company registered the increase in its paid-up share capital from Baht 332,867,526 (332,867,526 ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 333,158,834 (333,158,834 ordinary shares of Baht 1 each) with the Ministry of Commerce in December 2007. On 4 May 2008, 2,131,675 warrants were exercised to purchase 2,131,675 ordinary shares at a price of Baht 1 per share. The Company registered the increase in its paid-up share capital from Baht 333,158,834 (333,158,834 ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 335,290,509 (335,290,509 ordinary shares of Baht 1 each) with the Ministry of Commerce in May 2008. 13.1 The Company issued share warrant (IT-W1) free of charge approximately of 110.7 million units which were allocated to the public, those of the Company’s existing shareholders who subscribe to purchase the newly issued shares, and the directors and/or employees to whom the shares were allotted, as follows : Issuance date Number of Units Term of warrants (Million) 20 May 2003 100.0 5 years since 20 May 2003 15 October 2003 5.0 5 years since 20 May 2003 5 January 2004 4.3 5 years since 20 May 2003 10 March 2004 1.4 5 years since 20 May 2003 Total 110.7 The exercise ratio of the warrants is 1:1 and the exercise price was Baht 1 per 1 ordinary share. The first exercise date of these warrants shall be the last business day of May 2004. As at 31 December 2007, 2.6 million share warrants remained unexercised, while during 2008, 2.1 million share warrants were exercised. The remaining 0.5 million warrants that were not exercised have expired and ended their listing on the Stock Exchange of Thailand on 21 May 2008. 13.2 On 27 March 2006, an Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved the issuance of 16 million warrants (ESOP), free of charge. These warrants are alloted to not more than 35 employees, directors and/or other employees. 154


On 25 July 2006, the Company allocated and issued 16 million warrants, free of charge, to directors and/ or employees, with the first exercise date being 30 November 2007 and the last exercise date being 18 - 22 July 2011. The details are as follows : Issuance to Number of units Term of warrants (Million) The Company’s directors and/or employees 16.0 Not exceeding 5 years since 25 July 2007 The exercise ratio of the warrant is 1:1 and the exercise price is Baht 7 per 1 ordinary share. The warrants are exercisable after 12 months of the date the warrants are alloted and the Exercise Restrictions are as follows : • Up to 25 per cent of all alloted warrants are exercisable after 12 months from the alloted date but no later than 24 months of such alloted date. • Up to 25 per cent of all alloted warrants are exercisable after 24 months from the alloted date but no later than 36 months of such alloted date. • Up to 25 per cent of all alloted warrants are exercisable after 36 months from the alloted date but no later than 48 months of such alloted date. • The remainder of unexercised warrants are exercisable without restrictions after the 48 months after the warrants are alloted until the warrants expire. • Any unexercised warrants are cumulative and re-exercisable on the following exercise dates throughout the term of the warrants. • In case a director and/or an employee resigns from the Company or ceases to be a director or employee of the Company at any time during the term of the warrants, his or her rights in the exercised warrants will come to an end immediately. The Company agreed not to list the warrants in the Stock Exchange of Thailand. As at 31 December 2008, the above remained share warrant of 16 million units were unexercised (2007 : 16 million units).

155


14. Expenses by nature

Significant expenses by nature are as follow :

(Unit : Baht) 2008 2007 Salary and wages and other employee benefits 195,989,285 179,771,822 Depreciation and amortization 65,252,359 59,869,661 Utilities expenses 60,617,594 56,452,482 Rental and service center expenses 162,457,398 144,442,731 Office supply 11,249,400 9,306,242

15. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year. Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the sum of the weighted average number of ordinary shares in issue during the year plus the weighted average number of ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at the beginning of the year or on the date the potential ordinary shares were issued. Calculation of basic earnings per share and diluted earnings per share is presented below.

Net profit 2008 2007 Baht Baht

Basic earnings per share Net income 168,261,068 Effect of dilutive potential ordinary shares Warrants - IT - W1: 0 units (2007 : 2,575,049 units) - Warrants - ESOP: 16,000,000 units

(2007 : 16,000,000 หน่วย) Diluted earnings per share Net income of ordinary shareholders assuming the conversion of warrants to ordinary shares

156

-

For the year ended 31 December Weighted average number of ordinary shares

2008 Shares

Earnings per share

2007 Shares

2008 Baht

2007

161,879,668 334,463,466 332,839,308

0.50

0.49

-

-

2,497,514

-

-

636,488

168,261,068 161,879,668 334,463,466 335,973,310

Baht

0.50

0.48


16. Statutory reserve

17. Dividend paid

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net earnings after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. On 28 March 2007, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved to set aside a statutory reserve of 5% of its net profit for the year 2006 totaling of Baht 8.8 million. On 7 November 2007, the Board of Director’s Meeting approved to set aside a statutory reserve of 5% of its net income for the nine-months period ended 30 September 2007 totaling of Baht 5.9 million. On 31 March 2008, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved to set aside a statutory reserve of 5% of its net profit for the year 2007 totaling of Baht 0.4 million.

Dividends declared in 2008 and 2007 consisted of the following:

(Unit : Baht) Approved by Total Dividends Dividend per share 2008 Dividends on the unappropriated Annual General Meeting of retained earnings for the year 2007 the shareholders on 31 March 2008 33,315,883 0.10 Interim dividends in respect of the income Board of Director’s meeting for the period from 1 January 2008 on 6 August 2008 87,175,533 to 30 June 2008 Total dividends paid for the year 2008 120,491,416

0.26 0.36

2007 Dividends on the unappropriated Annual General Meeting of retained earnings for the year 2006 the shareholders on 28 March 2007 119,789,718 0.36 Interim dividends in respect of the income Board of Director’s meeting on 7 November 2007 for the period from 1 January 2007 79,888,206 0.24 to 30 September 2007 Total dividends paid for the year 2007 199,677,924 0.60

157


18. Commitments and contingent liabilities

19. Provident fund

20. Financial information by segment

21. Future minimum rental revenue under operating lease agreements

18.1 Lease and related service commitments The Company has entered into several lease agreements and service agreement in respect of the lease of office building, warehouse and branch areas. The terms of the agreements are generally between 2 and 5 years. As at 31 December 2008, future minimum lease payments required under these operating leases contracts were as follows. Million Baht Payable within: Less than 1 year 149 1 to 5 years 92 More than 5 years - 18.2 Guarantees As at 31 December 2008, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 27 million (2007 : Baht 48 million) issued by a bank on behalf of the Company in respect of the purchases of goods and services as required in the ordinary course of business the Company. The Company and its employees have jointly established a provident fund as approved by the Ministry of Finance in accordance with the Provident Fund Act (B.E. 2530). The fund is monthly contributed to by employees at the rate of 5 per cent of their basic salary, and by the Company at the same rate and will be paid to an employee upon termination in accordance with the rules of the fund. The fund is managed by Siam Commercial Bank Asset Management Co., Ltd. During the year 2008, the Company contributed Baht 1.9 million (2007 : Baht 1.6 million) to the provident fund. The Company’s operations involve a single industry segment in the distribution of computers and related accessories and are carried on in the single geographic area in Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain to this industry segment and geographic area. The Company has entered into several peripheral equipment lease agreements, with terms generally between 1 and 4 years. The equipment leased under these operating lease agreements as at 31 December 2008 will generate future minimum rental revenue as follow. 158


Million Baht Receivable within: Less than 1 year 5.3 1 to 5 years 7.5 More than 5 years -

22. Financial instruments

22.1 Financial risk management The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 48 “Financial Instruments : Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, short-term investment and trade accounts receivable. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below. Credit risk The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and other receivable. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the Company does not have high concentration of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables and other receivables as stated in the balance sheet. Interest rate risk The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, bank overdrafts. However, since most of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2008 classified by type of interest rates are summarized in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

159


(Unit : Million Baht) Fixed interest Floating rates within interest Non-interest interest 1 year rate bearing Total rate (% p.a.) Financial Assets Cash and cash equivalent - 283 2 285 0.50 - 2.75 Current investments 182 - - 182 2.25 - 2.75 Trade accounts receivable - - 132 132 182 283 134 599 Financial liabilities Trade accounts payable - - 323 323 - - 323 323

Foreign currency risk The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from purchasing of goods that are denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year. As at 31 December 2008, the balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below. Financial Financial Average exchange rate as at Foreign currency assets liabilities 31 December 2008

US dollar

-

306,313

(Baht per 1 foreign currency unit)

35.0824

As at 31 December 2008, there are outstanding foreign exchange contracts to purchase USD 138,738 at rates of Baht 34.66 - 35.62 per US dollar, which be matured in January to March 2009.

22.2 Fair values of financial instruments Since the majority of the Company’s financial assets and liabilities are short-term in nature, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the balance sheets. A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.

160


23. Capital management

24. Approval of financial statements

The primary objectives of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. According to the balance sheet as at 31 December 2008, the Company had a debt-to-equity ratio of 0.40 : 1 (2007 : 0.55 : 1).

These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised directors on 23

February 2009.

161


he Principle of T Good Governance

162


Policies regarding Codes of Best Practice

The Board of Directors gives the highest priority to the Principles of Good Corporate Governance and Code of Best Practice for Directors Listed Companies outlines by The Stock Exchange of Thailand (SET) and The Office of Securities and Exchange Commission (SEC) which are in accordance with the Company’s Good Corporate Governance Policies including fair treats towards all related parties, transparent guidelines for practices regarding structure, components, duties, responsibilities, freedom and director’s operations clear data disclosure and strict risk management. 1. Rights of Shareholders The Company respects the rights of each shareholder, the Board of Directors recognizes the right of ownership. From this, the shareholder can control the Company’s policy by appointing their representatives to act as members of the Board of Directors who have right to make decisions related to Company’s policy. Hence, the Company should promote the shareholder to concern on their benefits provided: they should take part in providing opinion recommendations and votes during the shareholder meeting. They can take part in making decision on significant issued including the Board of Director Appointment, Auditor Appointment and Dividend Allocation. In addition, the shareholder has rights to make any enactment or amendment of decisions concerned to the Company’s policy and the prospectus of the Company. Moreover, the Company should provide complete information, disclosure, transparency and verifiable. The Company held The Annual General Meeting of Shareholders within 3 months after the end of the Company’s fiscal year and issued an invitation letter which includes date, time, venue, map and the meeting agendas which gathered all concerned data to the director’s recommendation handed over to shareholders. Moreover, they should attach the meeting’s regulation as well as the voting procedure to all shareholders in advance based on the regulation outlined by The Stock Exchange of Thailand. The information disclosure should be distributed within the Company’s website in advance prior to the documentation distribution. The Company will begin this process starting from The Annual General Meeting in year 2007. The reason is that they will provide opportunities to each shareholder to make consideration in advance before receiving documentation from the Company.

2. Equitable Treatment of Shareholders

The Board of Directors has the policies for equitable treatment of shareholders. They will be practiced and defended the basic rights that mentioned in the first principle equally. The Company will facilitate all shareholders, they can conveniently participate the meeting. The shareholders are allowed to appoint their representatives by offering them an alternative to appoint “Independent Director” as their representatives. In addition, the Company will handle the meeting properly, shareholders can comments and raise any questions with equal rights during the meeting in accordance with the meeting agenda. The Board of Directors will not allow the presentation of any 163


agenda that did not handover in advance, especially the important agenda that required time to study the concerned information before making decision, except the urgent agenda. Moreover, during the Board of Directors’ Meeting No. 4/2551 dated/on 5th November 2008, the Board of Directors has resolved to approve the criteria on granting the right to the shareholders to propose items for the meeting agenda or propose the nomination to be the board member of the Company. Those criteria have been disclosed in the website of the Company. The Company was strictly abided by the regulations outlined by The Stock Exchange of Thailand and The Office of Securities and Exchange Commission. The Board of Directors recognizes the importance to manage the conflict of interest raised by all concerned parties with prudence fairness and transparency. The information disclosure was completely done, clear and on time basis for the Company’s benefits. Moreover, the company issued the policies on monitoring of insider trading as stated in the company’s regulations to exercise punishment measures towards executives or employees who disclose internal information, publicize the prohibited information or for their own benefits. The Company disclosed the shareholding structure along with shares held by director and management in its annual report. 3. Role of Stakeholders The Company runs the business by abiding to their responsibilities towards all concerned parties for sustainable mutual benefits. The Board of Directors regulated the management system which enabled the Company to confidently state that the Company will provide fair treatment with strict measures towards all concerned parties, including shareholders, employees, customers, suppliers, creditors, business and social competitors. Moreover, the Company regulated the business ethics in written form as guidelines and best practices for all employees. 1. Behavioral Guidelines : All Directors, management team and employees must be committed to 1.1 Being a good citizen by following the legal duties and responsibilities while performing good deeds for society. 1.2 Abiding by the rules and regulation of Company and its reputation. 1.3 Fulfilling the corporate objectives based on the Good Governance guidelines and refraining from using authority in favor of personal benefits. 2. Rules for Directors Apart from the Behavioral Guidelines, members of Board of Directors should conform to the following rules: 2.1 Recruiting the capable management team and provide them sufficient authorities to operate and manage corporate businesses 2.2 Promoting the business ethics in operations for management team and employees 164


2.3 Performing duties in accordance to applicable laws with honesty. All decisions should be made in favor of major and minor shareholders to optimize the shareholder benefits 2.4 Refraining the exploitation of insider’s information in favor of personal, relative’s or related persons’ benefits. 3. Rules for Management Team Apart from the Behavioral Guidelines, management team should conform to the following rules: 3.1 Towards shareholders 3.1.1 Performing duties in accordance to applicable laws with honesty. All decisions should be made in favor of major and minor shareholders to optimize the shareholder benefits 3.1.2 Regularly reporting the corporate status with complete and factual details 3.1.3 Performing duties by implementing the best knowledge and skills in management in all cases 3.1.4 Promoting operations based on standard systems and good controls with sufficient data and referable evidences 3.1.5 Not exploiting benefits for personal or related person’s favors based on corporate information that is not exposed to public 3.1.6 Not revealing confidential information of Company to external parties 3.1.7 Not performing any actions that may cause conflicts with corporate benefits 3.2 Towards employees 3.2.1 Applying leadership to coordinate and operate with knowledge and abilities to achieve corporate effectiveness 3.2.2 Promoting collaboration, good working environment, disciplines, teamwork and consciousness among employees 3.2.3 Giving priority to the development of employees’ knowledge and abilities for the whole organization and on regular basis 3.2.4 Following the laws and regulations related to employees and communicating with employees to make them understand and aware of their rights, duties and responsibilities towards themselves and related parties 3.2.5 Considering appointments, rotation, awards and punishment for employees with honesty and based on the knowledge, abilities and appropriateness of that employee 3.2.6 Providing fair remunerations to employees 3.2.7 Treating employees with politeness and respect towards their individuality and human dignity 3.3 Towards customers, partners, creditors, competitors and society 3.3.1 Providing quality services, revealing complete information on services with accuracy and without elaboration 165


3.3.2 Treating customers fairly with no exception, avoiding to provide confidential information of customers in favor of third parties 3.3.3 Improving and creating new services to provide customer satisfaction 3.3.4 Seeking to enhance good and sustainable relationships with partners to achieve goodwill and satisfaction for all parties, thus bringing quality, accurate, affordable and fast services that serves requirements 3.3.5 Abiding by the good policies of Company by avoiding to give and receive bribes, not supporting illegal actions or actions that threatens national economy and stability 3.3.6 Following the rules of good commercial competition 3.3.7 Optimizing the natural resources with minimum waste and seeking alternatives to replace natural resources by considering current and future environment 3.3.8 Preserving, improving and maintaining buildings, places and environment to keep them in tidy, good and sanitary conditions 3.3.9 Maintaining and improving security standards to minimize accidents and dangers towards places and environments 3.3.10 Not helping, supporting or conforming to the actions that may violate laws or regulations 3.3.11 Follow the loan condition based on the agreement, and the responsibilities that should act to the creditors 4. Rules for employees Apart from the Behavioral Guidelines, employees should conform to the following rules: 4.1 Performing duties with honesty, diligence and patience 4.2 Strictly keeping confidential information of customers, partners and Company 4.3 Treating colleagues without prejudice to promote teamwork spirit and harmony among employees 4.4 Taking care of colleagues by considering the well-being of employee community 4.5 Paying attention and participating to all activities that will enhance corporate quality, effectiveness and development towards excellence 4.6 Regularly seeking, improving and increasing personal knowledge and ability 4.7 Taking care and giving hand in maintaining clean and pleasant working environment 4.8 Not accusing or discrediting directly or indirectly other person’s or company’s reputations without factual information

4. Disclosure and Transparency

The Company recognizes the significance to completely, timely, transparently disclose essential corporate information, especially the financial reports and non-financial data, in accordance with 166


regulations of The Stock Exchange of Thailand and The Office of Securities and Exchange Commission, Thailand with easy accessibility to data on equal and credible basis. Besides the obliged distribution of information, the channel of SET as stated in the Form of Annual Data Transaction (Form 56-1) and the annual report, the Company discloses information both in Thai and English through the other channels such as the Company’s website which is updated regularly. Moreover, the Company sets the policies to join the “Opportunity Day” activity which is held annually by the SET. The Board of Directors gives highest priority to the quality of “Financial Statement” with the policies to regulate and control the precision of information presented in the financial statement to be in line with certified accounting standards and approved by independent auditors. Along with the information disclosure as stated by relevant regulations, the Board of Directors reveal the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Audit Committee; the records of meetings and the attendance of each Director annually; as well as the remunerations to Directors in terms of forms and patterns. 5. Responsibilities of the Board Apart from playing vital part in defining corporate vision, the Board of Directors collaborated with the management in planning the operation in the short and long run, financial policies, risk management and overall corporate image. Moreover, they took part in overseeing, examining and assessing corporate operation and the performance of management team with freedom as they place shareholders’ maximum benefits in the first place. The Board of Directors holds the annual meeting at least four times a year and each meeting must have clear meeting agenda along with necessary document for the Board of Directors to study and consider in advance. Each agenda must be fairly approved based on the benefits of shareholders and related parties by allowing free expression of opinions and reasonable time allocation for debates and opinions from all participants. The Chairman of the Board will appropriately administrate the meeting time as the participation of the Board of Directors has been reported in the annual report. The company’s management committee must be present at the meeting to report the operation, propose issues, provide data and comments and acknowledge the policies and decision made by the Board of Directors to implement the policies and plans effectively. Currently, among 10 committees of the Board of Directors, 3 of them are Independent Directors and 2 of them are Chairman of the Board and President of the Company. The Company selected the members of the Board of Directors based on their supreme qualifications and expertise from various fields, leadership, exceptional vision, morals and ethics, excellent background and ability to express idea without constraints. Moreover, the Company clearly specified duties and responsibilities for each member to optimize their performance. To direct and oversee tasks which require expertise and freedom, the Board of Directors appointed the Specific Committee to take care of and filter the said tasks. To date, the Specific 167


Committee is the Audit Committee which comprises of 3 Independent Directors. The Company comes up with policy to appoint more Specific Committee as necessary in any changing situation. However, the Specific Committee must report the operating results to the Board of Directors in a given time. Role of Chairman of the Board and President of the Company, The Chairman of the Board is a leader in terms of defining vision and controlling the performance of top executives. On the other, the President has the main roles to lead management team to perform in accordance with the policies set by the Board of Directors. Therefore, the Company stated these two positions cannot be held one person to clearly separate the roles while enabling the balance of business operation. The Company provided appropriate remuneration for the Board of Directors and Management including monetary and other remunerations. When compared to others in the same industry, the Company can maintain its industrial leadership and disclose clear information in annual report. The remuneration for the Board of Directors was based on their scope responsibilities and the Company’s business performance with approval from shareholders’ meeting. On the other hand, the remuneration for management was approved by the Board of Directors based on their scope of responsibilities and the Company’s business performance.

168


It 08  

IT_2008 IT CITY PCL Annual Report 2008

Advertisement