Kwaliteit in het klein: basisschool Maria Goretti in Sint Joost - OnderwijsMens (2021)

Page 1

Kwaliteit in het klein: basisschool Maria Goretti in Sint Joost

basisschool Maria Goretti, daar groei je basisschool Maria Goretti, daar groei je

basisschool

basisschool

Maria Goretti Maria

Goretti

Auteur: Maarten van den Hoven

Maria Goretti is een kleine basisschool in Sint Joost, een Limburgs dorpje met zo’n 1400 inwoners en een heel actief verenigingsleven. Het is typisch zo’n dorp waar de school meer is dan een school alleen. Er is grote verbondenheid met de verenigingen en bij diverse activiteiten in het dorp wordt de school betrokken. Het mooie grote schoolplein mag door het hele dorp gebruikt worden. Hoe slagen de 6 leerkrachten, ib’er en directrice er in om de 100 leerlingen, die de school heeft, de onderwijskwaliteit te bieden die ze verdienen? Directrice Liesbeth Ruyten is inmiddels

jaren samengewerkt op een andere basis-

drie jaar werkzaam op Maria Goretti.

school. Daardoor voelde het eigenlijk heel

Voor haar komst waren er veel wisselingen

snel weer vertrouwd en konden we samen

in het management van de school.

met het team verdere stappen gaan

“De leerkrachten werden hierdoor een

zetten”

zelfsturend team. Ze stonden voor de klas maar waren ondertussen ook bezig met

Van goed naar beter

het verhelpen van een verstopte wc en het

Zonder dat de resultaten signalerend

bestellen van nieuwe lesmethodes.”

waren, zagen Liesbeth en Dily toch dat er verbetering mogelijk was. “De resultaten

Met de komst van Liesbeth als vaste

daalden steeds wat, in de middenbouw.

directrice keert de stabiliteit weer terug.

Samen met Wilma zijn we dit gaan analy-

“Iedereen geeft op zijn eigen manier

seren en hebben we een verbeterplan

leiding. Dus elke keer moest het team daar

geschreven.”

weer aan wennen. Nu weten ze wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dat brengt

De rekenmethode was aan vervanging toe

rust.”

en bood een mooi startpunt voor die verbeteringen. In samenwerking met

Een jaar nadat Liesbeth is begonnen op

OnderwijsMens werd eerst een nieuwe

Maria Goretti wordt het huidige team

visie uitgewerkt. “We hebben samen met

compleet gemaakt. Dily Krijn komt als ib’er

het team bepaald hoe wij vinden dat ons

werken in Sint Joost. “Liesbeth en ik

(reken)onderwijs er uit moet zien. Dat is

kenden elkaar al heel lang. We hebben

de basis. Van daaruit zijn we gaan kijken


welke methode daar bij past. Doordat we

op de juiste wijze weet uit te dagen en te

die visie samen hebben ontwikkeld is het

motiveren. Onze nieuwe leerkracht Ruby

nu ook echt iets van ons allemaal.”

Leinders heeft laten zien dat ze flexibel is en zich heel graag verder wil ontwikkelen.”

Team De samenstelling van het team is daarbij

Familiair én professioneel

de grote kracht volgens Dily: “We hebben

De sfeer op Maria Goretti is familiair, de

een hele mooie mix van mensen die al 30

cohesie groot. Maar hoe hou je het in die

jaar in het vak zitten, tot startende leer-

sfeer professioneel? Voor Liesbeth is dat

krachten. Het is een heel hecht en bevlo-

iets wat op natuurlijke wijze ontstaat.

gen team.” Regelmatig komen leerkrach-

“Dily en ik kennen elkaar al heel lang.

ten bij elkaar in de klas kijken. Om van

We voelen en vullen elkaar goed aan.

elkaar te leren, maar ook om samen

Maar dat betekent ook dat we kritisch naar

successen te vieren. Doordat het een

elkaar durven te zijn als dat nodig is.

kleine school is, is die ruimte er ook.

Ondanks dat we elkaar goed kennen zijn

“Je kent alle kinderen, dat maakt het ook

we het niet perse altijd met elkaar eens.”

makkelijker om de klas een uurtje over te

Die samenwerking vertaalt zich door in het

nemen van een leerkracht die in een

onderwijsteam zegt Dily. “We weten als

andere klas mee gaat kijken.”

team van elkaar wie waar goed in is. Dat is

Mariska Beenen, leerkracht van groep 5/6,

ook nodig om sterk te kunnen zijn.”

herkent dat. “De bereidheid om iets voor elkaar te doen is groot en met een klein

“We kijken altijd kritisch naar onszelf,

team is het dan ook erg makkelijk, de

maar ook naar elkaar”, gaat Mariska

lijnen zijn kort.”

verder. “De structuur is helder en we zijn

Mariska is naast leerkracht ook orthopeda-

allemaal van ‘niet lullen maar poetsen’.

goog. Ze is een van de twee leerkrachten

We voeren niet alleen volgzaam ons werk

die een universitaire achtergrond heeft en

uit. Als wij het niet eens zijn met iets waar

werkt samen met Loes Verstappen, die

een collega verantwoordelijk voor is,

dezelfde achtergrond heeft. “Dat is natuur-

spreken we dat uit.”

lijk een enorme luxe voor zo’n kleine school”, zegt Liesbeth. Dily vult aan: “Maar

Volgens Renee Beunen, leerkracht van

ook zij zitten soms met hele praktische

groep 3/4 en ib’er in opleiding, zorgt dat er

vragen, waar de andere leerkrachten hen

ook voor dat het werk op de kleine basis-

dan weer mee kunnen helpen. Iedereen versterkt elkaar hier.” “We kunnen met weinig mensen echt mooie dingen bereiken omdat we ieders kwaliteit zien en inzetten. Marion Nizet heeft een bijzonder goede kijk op de kinderen in groep 1/2. Ze ziet wat kinderen nodig hebben. In groep 7/8 is Boukje Hermans degene die deze leeftijdsgroep


school in Sint Joost uitdagend blijft:

Dat is lastig, maar als je uitlegt waarom je

“Verandering voelt voor ons niet als last,

die keuze maakt is er ook al snel weer

want dat is een proces dat altijd doorgaat.

begrip.”

Tijdens dit proces staan uiteindelijk de neuzen dezelfde kant uit. We blijven

“Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk

steeds kijken naar wat we doen en of we

en gelukkig zien we dat in onze contacten

dat nog goed doen. Ik werk hier zelf al 11

met ouders terug. Daarin is het zijn van een

jaar, maar je kunt jezelf altijd blijven

kleine school juist ook weer een kracht”,

ontwikkelen. En niet onbelangrijk: daar

vindt Renee. “De ouders voelen zich bij ons

krijg je ook de ruimte voor.”

echt gehoord. We zijn een klein team, en dus zijn alle leerkrachten goed zichtbaar

Dat betekent niet dat altijd alles perfect

voor de ouders. De visie die we als school

gaat. Liesbeth krijgt als directeur ook wel

hebben is zichtbaar in ons doen en laten en

eens te maken met situaties die niet lekker

daardoor weten ouders waar wij als school

lopen. “Dat kan altijd gebeuren, maar dan

voor staan.”

ga je oplossingsgericht te werk.” “Het klinkt bijna romantisch, zoals de teamSamen met het dorp

leden van Maria Goretti over hun ervaringen

De cohesie die er op school is, is er ook in

vertellen. En het is enorm realistisch!

het dorp. Er is een actief verenigingsleven

De sfeer en de samenwerking zoals beschre-

en ook de maatschappelijke betrokkenheid

ven zijn zichtbaar en merkbaar in de school.

van de school is groot. “We hebben in het

Zij hebben inderdaad weinig woorden nodig

dorp bijvoorbeeld het Thomashuis, een

om elkaar te verstaan. Ik ervaar in deze

kleinschalige opvang voor mensen met een

school professionele daadkracht en een

beperking. We gaan daar meerdere keren

enorm leervermogen. Het lukt dit team om

per jaar met de verschillende klassen naar

in elke studiebijeenkomst binnen enkele

toe om samen een activiteit te doen.”

minuten to-the-point te komen en de kriti-

Vertelt Liesbeth vol trots.

sche, reflectieve dialoog met elkaar te voeren. Zij benutten de beschikbare profes-

“Iedere vereniging heeft zijn tradities en

sionaliseringstijd optimaal. Door een goede

activiteiten. We worden als school vaak

voorbereiding op een studiemoment en een

uitgenodigd om mee te doen. Daarin moet

zinvol vervolg in de groepen. Er is een

je ook keuzes durven maken. Niet elke

duidelijke focus. De kracht van keuzes

activiteit past in onze onderwijsvisie.

maken, met een heldere koers, is voelbaar

Dus je moet soms nee durven zeggen.

in dit team! Trots op deze professionals!”, aldus Wilma Willems, begeleider vanuit OnderwijsMens.

“Basisschool Maria Goretti, daar groei je!”