Page 1

Leerlingen bouwen bij Kindcentrum Dynamiek aan een gouden toekomst

voor zichzelf en de wereld

Auteur Maarten van den Hoven

De leerlingenaantallen liepen terug en het werd steeds moeilijker om goed onderwijs te blijven aanbieden. Dus moest er iets gebeuren bij de Elckerlyc en de Fons Olterdissenschool in Maastricht. Op 1 augustus 2015 gingen ze samen op in een nieuwe basisschool: Kindcentrum Dynamiek. Die school werd binnen vier jaar een innovatieve bassischool, waar vanuit een geheel eigen visie les wordt gegeven.

Kindcentrum Dynamiek in Maastricht

Het is een kwartier voor aanvang van

vanwege het teruglopende leerlingenaantal

de lessen op Kindcentrum Dynamiek in

en er moest ook echt iets gebeuren om de

Maastricht. Door de open deuren waait

onderwijskwaliteit omhoog te brengen.” Ze

een frisse bries het schoolgebouw in. Één

besloot zich in eerste instantie te richten

voor één lopen de leerlingen en hun ouders

op dat wat juist wel goed ging. “De school

binnen. Ib’er Sonja Lenoir staat namens

was voor ouders en kinderen een fijne

het MT in de hal en wenst iedereen,

en warme plek om te komen. Dat gevoel

zoals iedere ochtend, persoonlijk een

wilden we versterken.”

goedemorgen. Voor sommige ouders of kinderen een fijn moment om nog snel iets

De inlooptijd werd voor alle klassen

te vragen voordat de les begint.

ingevoerd, leerkrachten wachtten voortaan buiten het lokaal op de leerlingen. Nieuwe

Klaar voor de start

leerkrachten werden geselecteerd op hun

“De basis voor de fusie was best complex”,

werd stevig onder handen genomen.

zegt directrice Désirée Jorissen. “Er

“We wilden meer openheid creëren. Dus

moest een aantal leerkrachten vertrekken

kwam er overal glas in de deuren en werd

wil om te vernieuwen en ook het pand

Artikel Een verhaal van kindcentrum Dynamiek met OnderwijsMens (2020)


Roger Thomassen in gesprek met een leerling

de centrale hal verbouwd. Leerkrachten

ook perfect aan denk ik”, zegt Désirée. Dat

zagen dat er werd geïnvesteerd, ieder klein

aanvullen gaat soms zo letterlijk dat ze

succesje hebben we met ze gevierd. Zo

elkaars zinnen afmaken. De twee bellen

ontstond langzaam het vertrouwen om aan

en appen veel met elkaar, maar zijn ook

de onderwijskwaliteit te gaan werken.”

kritisch naar elkaar. “Samen leiding geven aan een team, vraagt om een zorgvuldige

Met het urgentiebesef om te veranderen

afstemming”, vertelt Désirée, “wij geven

ontstond ook de wens om het echt anders

leiding aan een team, sturen op gedrag,

te doen. Alle bestaande, niet effectieve

met nabijheid en aandacht voor de mens

praktijken gingen aan de kant en de

en de cultuur.” Rächel begint te stralen en

leerkrachten bouwden gezamenlijk aan een

zegt: “Het is mooi dat we samen op de

nieuwe visie op het onderwijs. “We wilden

Pabo zaten en er van droomden om met

naar een onderwijsvorm waarin we de

zijn tweeën een kleuterklas te leiden. Nu

leerlingen echt optimaal voorbereiden op

leiden we samen een hele basisschool.”

hun toekomst, met alle toekomstgerichte leervaardigheden die daar bij horen. Daar is nog geen passend onderwijs voor, dus moesten we dat zelf ontwikkelen.”

Een nieuwe start “Het voelde bij de start van Dynamiek letterlijk alsof ik van baan gewisseld was”,

Désirée is ook directrice op een andere

zegt Sonja. “Het team, de manier van

basisschool in Maastricht. De dagelijkse

werken, het onderwijs. Op alle fronten werd

leiding bij Dynamiek voert ze daarom

er verjongd. In plaats van gewoon doen

samen uit met mede-directielid Rächel van

wat er van je verwacht wordt, gingen we nu

Lijf. “Er spelen zoveel dingen tegelijkertijd,

veel meer beredeneren en denken vanuit

dat kun je niet alleen. Je moet het met

de behoeften van leerlingen. Ook gingen

iemand samen doen. Maar we vullen elkaar

we werken in leerteams. Dat houdt in dat

Artikel Een verhaal van kindcentrum Dynamiek met OnderwijsMens (2020)


Het is bijna kerstvakantie. De kinderen van groep 7 hebben net aan elkaar verteld wat ze leuk en minder leuk vinden aan het kerstdiner, of waarom ze thuis geen kerst vieren. In deze ontwerples gaan de kinderen aan de slag met de onderzoeksvraag: ‘Hoe kun je lang aan de kersttafel zitten leuker maken?’ Iedereen krijgt een afbeelding die met het kerstdiner te maken heeft. Ze lopen door de klas en op een teken van meester Roger zoeken ze een klasgenootje op. De kinderen laten elkaar hun afbeelding zien en bedenken vervolgens samen wat je met de twee voorwerpen op de plaatjes zou kunnen doen. Of, welk nieuw product je er mee zou kunnen maken. Vervolgens werken ze in groepjes aan een compleet nieuw idee, dat ze gaan presenteren aan de klas.

meerdere leerkrachten gezamenlijk werken

de leerkrachten zelf ontwikkeld en staat

aan de ontwikkeling van hun groepen.” Die

voor Creatief, Nieuwsgierig, Actief Leren.

verandering was best even wennen, geeft

Op dinsdag- en donderdagmiddag werken

ze toe. “Je bent natuurlijk dingen gewend

de leerlingen met interactieve projecten

vanuit het verleden. Als het ineens anders

aan de wereld-oriënterende en creatieve

moet ben je best wel eens ergens onzeker

vakken.

over. Maar gelukkig kwam er met het

Roger Thomassen is leerkracht van groep

ontwikkelen van de gezamenlijke visie meer

7 en teamleider van het CNAL-onderwijs.

en meer duidelijkheid.”

Een rol die perfect past bij zijn persoonlijke ambitie om meer met onderwijsinnovatie

Als ib’er geeft Sonja leiding aan de

bezig te zijn. “We deden heel vaak mee

onderwijskwaliteit bij Dynamiek. Dat

aan thema-weken of onderwijsprojecten

doet ze bijvoorbeeld door haar collega’s

van grote bedrijven of de gemeente. Leuk!

te begeleiden tijdens de Gouden Weken,

Maar het zorgde vaak voor veel extra werk

aan het begin van het schooljaar. “Als

terwijl het eigenlijk maar eenmalig iets

leerkrachten de klassen aan elkaar hebben

opleverde. Dat kon duurzamer, vonden

overgedragen gaan we direct kijken wat

we. Meer gefocust op de onderwijsinhoud

er beter kan. We bepalen ook welke

thematisch aanbieden.”

groepsdynamiek daar bij hoort. In de gouden weken probeert de leerkracht het

CNAL is thematisch onderwijs, op

groepsvormingsproces zo te beïnvloeden,

basis van de Global Goals (duurzame

dat die gunstige dynamiek ook ontstaat.”

ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Daarbij is een positief duwtje in de rug

red.). Leerlingen werken gedurende

van Sonja wel eens nodig. “Het is vakantie

hun hele periode op de basisschool aan

geweest, dus het vliegwiel moet weer

’werelden’ rondom hun eigen toekomst.

worden aan geslingerd.”

“We vragen veel meer van de kinderen op het gebied van zelfstandigheid en

Tijd om te CNAL-len

zelfregulatie. Maar we vragen ook

Waarom de groepsdynamiek zo belangrijk

klassenmanagement moet op orde zijn en

is op Dynamiek blijkt op de CNAL-

op gebied van duurzaamheid moeten we

middagen. Het CNAL-onderwijs werd door

natuurlijk het goede voorbeeld geven. De

meer van onszelf als leerkrachten. Het

Artikel Een verhaal van kindcentrum Dynamiek met OnderwijsMens (2020)


Désirée Jorissen, Rächel van Lijf en Sonja Lenoir in overleg

leerkracht functioneert nog meer als coach

ondersteunt. Als schakel tussen het MT en

en stelt vragen of geeft feedback om de

de leerkrachten. Bovendien brengt ze enorm

leerlingen te activeren.”

veel wetenschappelijke vakkennis mee.”

Ondanks dat CNAL volgens Roger een

Hoewel het CNAL-onderwijs van Dynamiek

puzzel is waarin ze altijd stukjes kunnen

nog volop in ontwikkeling is, neemt de

blijven leggen, is hij positief over het

interesse van andere scholen steeds meer

voorlopige resultaat. “De kinderen kijken

toe. Roger gelooft niet dat met alleen

er echt naar uit, het enthousiasme als ze

het kopiëren van de blauwdruk hetzelfde

weer mogen gaan CNAL-len is echt een

succes te behalen is. “Het gaat juist om

verrijking. In een ideaal scenario gaan

de weg er naartoe. Het als team jezelf

we deze methodiek in de toekomst ook

opnieuw uitvinden en invulling geven aan

toepassen bij de basisvakken.”

het curriculum. Dat proces gun ik echt iedereen.”

Gezamenlijk succes

De lessen zijn inmiddels voorbij. Kinderen

Het enthousiasme en de ambitie van

rennen richting hun ouders op het

Roger zijn tekenend voor het hele team,

schoolplein. Het is bijna vakantie, toch zal

vindt Désirée. “Het met zijn allen willen

je leerkrachten de dagen niet zien aftellen.

doen, elkaar ook helpen, dat is echt van

Werken bij Kindcentrum Dynamiek geeft

doorslaggevend belang geweest om te

juist energie zegt Sonja: “We vragen veel

kunnen veranderen.” Het MT wordt in

meer van elkaar, maar er is ook meer

het proces gecoacht door Wilma Willems

ruimte gekomen om te excelleren. De

(OnderwijsMens red.). “Als je zo diep in

autonomie van leerkrachten is vergroot en

een proces zit is het ook fijn als iemand

de relatie met leerlingen heeft een diepere

met een frisse blik, met overzicht, je

laag gekregen.”

Artikel Een verhaal van kindcentrum Dynamiek met OnderwijsMens (2020)

Profile for OnderwijsMens

Leerlingen bouwen bij kindcentrum Dynamiek een een gouden toekomst voor zichzelf en de wereld  

Een artikel over een kwaliteitsgerichte schoolontwikkeling op KC Dynamiek, een kom Leren-school in Maastricht, geschreven door Maarten van d...

Leerlingen bouwen bij kindcentrum Dynamiek een een gouden toekomst voor zichzelf en de wereld  

Een artikel over een kwaliteitsgerichte schoolontwikkeling op KC Dynamiek, een kom Leren-school in Maastricht, geschreven door Maarten van d...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded