Page 1

industrie bedrijvengroep

schagen

Alex Kirstein “Grootschalige projecten hebben mijn voorkeur�

nr 13 September 2013

Dit magazine is een uitgave van Industrie Bedrijvengroep Schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


Ook voor particulieren! Š 04-2010 SdH Vormgeving

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl

Specialist in: - Verouderde vloeren - Parket op vloerverwarming - Planken- en Laminaatvloeren - Schuur- en Renovatie werk - Traprenovatie - Speciale modellen - Vinylvloeren

Si nd s 1977 Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827

www.klitsieparket.nl


pag 4

Schaalvergroting,

pag 8

pag 12

Voorwoord

de plussen maar ook de minnen! Helaas, wij hebben een editie over moeten slaan. Ook hier het gevolg van de crisis met daardoor een afname aan adverteerders. Wij willen niet aan kwaliteit inleveren en dan moet je keuzes maken. Door de schaalvergroting zien wij kansen om het magazine in de lucht te houden. De ledenvergadering heeft zich hiervoor positief uitgesproken en ook de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) is positief, dus dit moet gaan lukken. Zie hier een plus! Deze opkikker hadden wij ook wel even nodig. De crisis heeft met een aantal grote faillissementen nu ook in onze regio toegeslagen en de werkloosheid is fors toegenomen. Grotere organisaties die blijkbaar niet tijdig hebben kunnen inspelen op de sterke afname van de vraag. Zie daar een risico (min) van schaalvergroting, belangrijk is dan ook dat er aandacht is voor voldoende flexibiliteit zodat je tijdig kan inspelen op ontwikkelingen in de markt. Dit is gelijk ook de aanleiding voor de lunchdiscussie die in augustus is gehouden. Schaalvergroting, prima en levert ook veel voordelen en kansen op, maar flexibiliteit en persoonlijke aandacht voor de klant en medewerker is hierbij keihard nodig. ISD heeft door schaalvergroting kans gezien om het ‘Werkgeversservicepunt’ te introduceren. Karin de Jong legt ons uit waar de win-win situatie kan ontstaan met als pluspunt dat de werkgever ook zijn maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid kan tonen. Niels Bakker van RijnDijk Construction is ook enthousiast over het feit dat Rijndijk deel uit maakt van de Andes Groep. Dit heeft geleid tot een grote opdracht met als gevolg een forse toename van werkgelegenheid.

Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 1.500 ex.

Uitgever: Industrie Bedrijvengroep Schagen Wim Smink, voorzitter Frank Snijder, Secretaris Arjen Zwaan, Penningmeester Rob Wardenaar, Bestuurslid Eric Zentveldt, Bestuurslid Chiel de Haan, Bestuurslid

Vormgeving & druk:

Een hele mooie plus waarbij duidelijk aandacht is gegeven aan de medewerkers. Jos Stoop van Stoop Groenvoorziening en

Zeeman Reclame Groep

tevens voorzitter van Bedrijvenvereniging Harenkarspel ziet voordelen, maar ook nadelen van schaalvergroting. Hij heeft

Tekst:

echter ook de oplossing in huis, zodat het regionale bedrijfsleven een reële kans krijgt bij aanbestedingen. Verder neemt hij vast een voorschot op de toekomstige samenvoeging met IBS. De besprekingen worden dit najaar vervolgd met als doel dat het per 1 januari 2014 zijn beslag zal krijgen. Alex Kirstein van Sophia Engineering is het eerste mooie voorbeeld van de nieuwe Gemeente Schagen, lid van IBS en nu gevestigd in Warmenhuizen. Met al zijn ‘wijsheid’ gaat Sophia voor de grotere projecten, maar heeft ook blijvend aandacht voor kleine projecten. Met dank aan de inzet van Kees de Wit (OFS) en Gemeentes (o.a. Jan Bouwes) is er mede door de schaalvergroting snel een oplossing gevonden voor de regio VVV. OFS heeft voor 2013 een bijdrage van de Gemeente ontvangen en wij kunnen nu officieel van start. De afgelopen maanden is er al veel werk verzet ter voorbereiding en ook de eerste grote klus, inbreng van de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan van de Gemeente, is afgerond. De Gemeente zal vanaf 1 oktober onder leiding staan van onze nieuwe burgemeester, mevrouw M.J.P. (Marjan) van Kampen,

Frits van Wolveren

Advertentie acquisitie: Menno Zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding: Intrapost

colofon

pag 15

Na een matig voorjaar kwam een top zomer. De horeca- en recreatiesector kunnen nu al terug kijken op een mooi seizoen.

© 2012 Industrie Bedrijvengroep Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Industrie Bedrijvengroep Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven.

en wij zullen dus binnenkort afscheid nemen van de heer (Gerrit) Westerink. Vanaf deze plaats zeg ik de heer Westerink dank voor de plezierige samenwerking en zijn inzet voor onze (oude) gemeente en wens mevrouw Van Kampen veel succes. Per saldo een duidelijke plus voor schaalvergroting, maar ook de kleinere onderneming die open staat voor samenwerking zal volop zijn kansen blijven houden. Een lidmaatschap bij een ondernemersvereniging en in de toekomst OFS kan hierbij een uitstekend hulpmiddel zijn. Veel leesplezier en ik zie u graag op onze ledenvergadering op 19 september.

Wim Smink, voorzitter Industrie Bedrijvengroep Schagen

industrie bedrijvengroep schagen

3


Schaalvergroting levert één gezicht voor werkgeversdienstverlening op

ISD brengt ‘Werkgeversservicepunt’ onder de aandacht De ISD Kop van Noord-Holland is het samenwerkingsverband van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. De ISD voert taken uit in het kader van de Sociale Dienst, Schuldhulpverlening en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Het uitvoering geven aan het ‘Werkgeversservicepunt’ dat september 2012 van start is gegaan, behoort eveneens tot haar taak. Over dit onderwerp spreken we met Marieke Lucassen (communicatie & beleid), Nico den Otter (beleidscoördinator) en Karin de Jong (accountmanager).

4

industrie bedrijvengroep schagen


Schaalvergroting, het samenwerken in één groter

“Iemand met een taxi-licentie kon aan de slag,

verband, in plaats van allemaal kleine eilandjes,

maar ook iemand die met behoud van de uitke-

kan een scherper beeld naar buiten toe commu-

ring, een opleiding volgde. Doordat we over gro-

niceren. Volgens accountmanager Karin de Jong zit

ter bestand beschikken, kunnen we werkgevers

vaak iedereen in dezelfde vijver te vissen. “Coördi-

beter van dienst zijn en eerder de match vinden

natie en afstemming zijn bijzonder belangrijk. Dat

tussen vraag en aanbod.”

is mede de aanleiding geweest voor de oprichting

Nico den Otter geeft aan dat veel werkgevers

van het Werkgeversservicepunt. Inmiddels weten

er tegenwoordig niet uitkomen, omdat zij in het

werkgevers ons te vinden.” Het Werkgeversser-

woud van regels de weg niet weten te vinden. “Er

vicepunt doet er alles aan om bij de werkgevers

zijn zoveel verschillende regelingen op het ge-

duidelijker in beeld te komen. De organisatie

bied van de Wajong, WSW, WWB en WW. Werkge-

zoekt actief het contact met ondernemers: o.a.

vers weten bijvoorbeeld niet dat wanneer zij een

via het lidmaatschap van IBS, door het geven

50-plusser (met een uitkering) in dienst nemen,

van voorlichting en het periodiek bezoeken van

zij in aanmerking kunnen komen voor subsidie.”

werkgevers. Verder is Karin de Jong aanwezig op

Karin de Jong voegt eraan toe dat op internet

netwerkbijeenkomsten , beurzen en ondernemers-

een subsidiecalculator (Subsidiecalculator.nl )

avonden. Marieke Lucassen voegt eraan toe dat

beschikbaar is waarmee ondernemers snel kun-

er bovendien tweemaal per jaar, in het voor- en

nen zien of zij voor een specifieke regeling in

najaar, banenmarkten bij het ISD worden gehou-

aanmerking komen. De calculator is een digitale

den. In het Werkgeversservicepunt zitten de ac-

aanvulling op het Werkgeversservicepunt. Nico

countmanagers van de ISD en van UWV, SW-bedrijf

den Otter vergelijkt het Werkgeversservicepunt

Noorderkwartier en de gemeenten Den Helder en

met een uitzendbureau, maar zo zegt hij “Wij

Texel. Het punt bestrijkt daarmee de hele Kop om

bieden wel de meerwaarde van coaching en

vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

begeleiding die geen extra kosten voor de werk-

Team accountmanagers Om mensen met een afstand tot de arbeids-

gever met zich meebrengen.”

Ondersteunende faciliteiten ISD-KNH wil zo veel mogelijk mensen weer mee laten doen in de maatschappij. Daartoe wil zij graag een professionele partner zijn voor het bedrijfsleven. Een team accountmanagers bezoekt daarom bedrijven en bespreekt de mogelijkheden. Zij zijn volledig op de hoogte van de ondersteunende faciliteiten die geboden kunnen worden. Voor werkgevers zijn er verschillende varianten

Sociale verantwoordelijkheid

om personeel ‘in dienst te nemen’: een leerwerkstage,

markt met succes aan een baan te helpen, is

Relatief nieuw zijn de ontwikkelingen rond

een proefplaatsing of een regulier arbeidscontract. Een

het van belang dat accountmanagers van het

SROI ( Social Return on Investment). Die onder

werkgever kan via het Werkgeversservicepunt ook een

UWV (Wajong en WW), Noorderkwartier en ISD

andere inspelen op de toegenomen aandacht

analyse van het functiegebouw laten maken om taak

in één team binnen ’ het Werkgeversservicepunt’

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

en functieniveau beter op elkaar af te stemmen en

samenwerken. Concreet voorbeeld, zo vertelt Ka-

Marieke Lucassen: “Als gemeenten werk aanbe-

daarmee mogelijk ruimte te krijgen voor mensen uit de

rin de Jong, is het project ‘de belbus’ waarbij

steden, bijvoorbeeld vervoer, dan is degene die

doelgroep. Kijk voor meer informatie op

meerdere instroommogelijkheden zijn benut.

het werk wordt gegund verplicht om een bepaald

www.isdnoordkop.nl

industrie bedrijvengroep schagen

5


KABEL & LEIDINGBOUW specialisaties:

HORIZONTAAL GESTUURD BOREN AVEGAAR- & RAKETBOREN

aut ut Elesti corernam fuga. molestet lam blam Ugia expliqui iatent ent, ad quasper ommo moloribus diatiur, nemodi omni et ullut dusa alibus facitat ventestem deliam aboreicimus alia volupta temqui derfernat

Theo Leek

Elesti corernam aut ut molestet lam fuga. Ugia expliqui blam ent, ad quasper iatent

2 Blokmakersweg Theo Leek Helder 1786 RC Den 63 13 54 Blokmakersweg Telefoon (0223) 2 r-leek.nl 1786 RC Den Helder info@molenaa Telefoon (0223) 63 13 54 info@molenaar-leek.nl

ommo moloribus nemodi omni diatiur, ullut dusa alibus et facitat ventestem aboreicimus alia deliam temqui derfernat volupta

02-06-2008

-Leek.indd 1

11:17:20

Visitekaart Molenaar

1000 briefpapier

website

500 visitekaartjes

enkelzijdig bedrukt op 80 gr. HVO in 1 kleur voor slechts

bel ons voor een scherpe offerte op maat.

dubbelzijdig fullcolour bedrukt op 350 gr. gesat. MC papier en voorzien van glanslaminaat (excl. ontwerpkosten)

€ 107,-

Visitekaart Molenaar-Leek.indd

1

02-06-2008 11:17:20

€ 105,-

DIT IS VEELZIJDIG UW DRUKKERIJ IN DE REGIO DEN HELDER

www.zrgbv.nl

Bel: 0223 52 3006

DE KRACHT VAN ERVARING, MENSEN EN MATERIEEL Zuiderweg 6 | 1741 NA Schagen | Telefoon 0224 - 212479 info@oudshoornschagen.nl

SCHAGEN Bel: 0224 29 6007

WWW.OUDSHOORNSCHAGEN.NL

Zeker Zakelijk Plus

Meer dan alleen verzekeren Wij maken ondernemen makkelijker! Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst kunnen zijn.

Uw pluspunten + Een advies waar ú wat aan heeft + Persoonlijk en dichtbij + Wij brengen alle risico’s in kaart + U verzekert alleen wat u wilt

Univé Hollands Noorden Tel.nr. 0227 - 54 94 40 Bovenkarspel, Hippolytushoef, Medemblik, Schagen & Spanbroek

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!


percentage uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen.” Het SROI doet zich voor in meerdere sectoren stelt Karin de Jong. “ Je moet dan denken aan de thuiszorg, groenvoorziening en schoonmaak.” Nico den Otter trekt het fenomeen SROI nog breder: “Eigenlijk geldt het voor het gehele Midden-en Kleinbedrijf (MKB). Ondernemers kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Met werkervaringsplekken zijn onze mensen al heel erg gebaat. Het opdoen van werkritme is voor deze doelgroep bijzonder belangrijk. Karin de Jong legt uit dat er voor beide partijen soms een mooie win-win-situatie ontstaat. “We ‘onderhandelen’ dan met een werkgever door medewerkers die zij in dienst nemen een training of opleiding aan te bieden, zoals bij Derako in ’t Zand waar een medewerker een heftruckcertificaat heeft behaald op kosten van ISD.” Kortom, de ISD Kop van Noord-Holland werkt ambitieus aan het bekend maken van de mogelijkheden van het Werkgeversservicepunt.

industrie bedrijvengroep schagen

7


S c h a a l g r o o t t e o n d e r h e v i g a a n g o l fb e w e g i n g e n

Als de marktomstandigheden veranderen, moet je daarop anticiperen Schaalvergroting is van alle tijden volgens wethouder Jos Beemsterboer. “Dat geldt onder meer voor de infrastructuur, de uitbreiding van wegen. Schaalvergroting is nuttig voor een gemeentelijke organisatie want je bent minder kwetsbaar en kunt professionals in huis houden.” Ondernemers en overheid wisselden van gedachten tijdens de door IBS-Magazine georganiseerde expertmeeting over het onderwerp schaalgrootte.

8

“De schaalgrootte van een bedrijf is onderhevig

Flexibel mee omgaan

aan golfbewegingen en bijvoorbeeld afhanke-

Niels Vader concludeert dat schaalgrootte dus

lijk van het aanbod van opdrachtgevers”, aldus

noodzakelijk is en geen luxe. “Om producten of

Niels Vader. Marc Warmenhoven ervaart dat

diensten met succes aan de man te brengen,

schaalgrootte, het hebben van meer vestigings-

heb je noodgedwongen een schaalgrootte nodig.”

punten, het bedrijf de mogelijkheid biedt beter

Jos Beemsterboer schetst het voorbeeld van een

op de markt in te spelen. Kees Mosch vindt

garagehouder. “Om het gereedschap en de ma-

dat de aard van het product en de ambitie van

chines te laten renderen heb je massa nodig.”

de organisatie van invloed zijn op de schaal-

Marc van Warmenhoven adviseert ondernemers

grootte. “Je kunt met het vermarkten van zaad

om flexibel met schaalgrootte om te gaan: je

niet uitsluitend op een nichemarkt mikken. Wij

moet tijdig kunnen afschalen. Arlette Bakker

profileren ons zo breed mogelijk. Je kunt niet

denkt dat goede communicatie een draagvlak

stoppen bij de grens. Je wordt automatisch naar

kan creëren bij schaalvergroting.

een zekere schaalgrootte geleid. Wij opereren

Bastiaan Dorschman benadert schaalgrootte

daarom als een wereldwijde organisatie.”

vanuit het gezichtspunt van de klant. “Wij zien

industrie bedrijvengroep schagen


Vijf tips voor ondernemers. ✔ zorg voor beheersbaarheid van de schaalvergroting; ✔ let binnen de bedrijfscultuur op het creëren van draagvlak; ✔ zorg voor uitstekende communicatie en deel je visie met anderen; ✔ realiseer je dat de schaalgrootte bij je bedrijf, je personeel en je markt moet passen; ✔ schenk aandacht aan goede organisatie en samenwerking.

Deelnemers aan de lunchbijeenkomst over ‘Schaalvergroting’ waren: Jos Beemsterboer wethouder Ruimtelijke Ordening en Agrarische Zaken, Arno Mulder, directeur Bedrijven van de Rabobank-Schagen-Wieringerland,

dat klanten juist weer op zoek gaan naar kleinere accountantskantoren omdat de ‘grote’ jongens hun taal niet spreken”. Frank Snijder ziet dit ook. “Als Rabobank staan wij aan de vooravond van een fusie met de Rabobank Noord-Holland

Niels Vader, directeur Quality Contacts,

Noord. Wat dit voor onze klanten betekent, wat

Bastiaan Dorschman, belastingadviseur

de voordelen zijn, zullen we helder moeten com-

Zuurbier-Voulon, Kees Mosch, lid van

municeren.” Arno Mulder vult hem aan en stelt

het managementteam van Bejo Zaden

dat 70-80% van het contact met de klant via

BV, Ronald van Slageren, directeur Van Slageren Keukens & Interieur, Arlette Bakker VBK-Groep/DuzzNu.nl en Frank

internet en telefonie verloopt. De behoefte verandert. Jos Beemsterboer vindt het van belang dat je bij schaalvergroting ‘de kwaliteit van vroeger, het persoonlijk contact’, weet te borgen. Arno

Snijder, accountmanager Rabobank en

Mulder benadrukt dat aan de keuze voor schaal-

secretaris IBS.

grootte een strategische visie ten grondslag moet

industrie bedrijvengroep schagen

9


AUTOZENTER Autoverzekering - 24 uur service - Airco controle - APK keuring - Drive-in service

de jong verzekert bedrijven. al jaren... 0224 29 84 41

• Renault dealer voor Schagen e.o. • Lease tegen zeer scherpe tarieven in eigen beheer! • Aandeelhouder van ABS de Lange Autoschade • 14% bijtelling, wegenbelasting vrij en BPM-vrij! De Fok 8, 1742 PD Schagen telefoon 0224 - 21 64 64 info@autozenter.nl www.autozenter.nl

ZET U UW HUIS TE KOOP OF GAAT U HET VERKOPEN

Zo snel en goed mogelijk uw huis verkopen. Dat vraagt om een Garantiemakelaar. Een Garantiemakelaar gaat namelijk een stap verder. Niet alleen zorgt hij ervoor dat uw woning zo goed mogelijk gepresenteerd wordt. Dankzij zijn ervaring in de lokale markt is hij specialist en kan hij u voorzien van advies op maat. Zo wordt uw woning voor een reële prijs in de markt gezet en zet hij de juiste middelen en kanalen in om uw potentiële kopers te bereiken. Uiteraard houdt hij u op de

de-jong.nl

SKRS breidt uit

Per 1 oktober start bso De Buizenberg in de Aloysiusschool

hoogte van de laatste ontwikkeling en is hij altijd voor u bereikbaar. Ook uw huis verkopen? Kijk voor meer informatie op www.zwaanschouten.nl of bel ons op 0224-213964.

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

, , , , t Bikkeltje | t Hoepeltje | t Vliegertje | t Schommeltje bso Nes | bso Waldervaart | bso Groeneweg | bso De Buizenberg tel. 0224-298363 | info@skrs.nl | www.skrs.nl


Gastheer en secretaris van het IBS Frank Snijder onderstreepte in zijn inleidende woorden dat het thema schaalgrootte actueel is. De gemeentelijke herindeling waarbij Schagen is uitgebreid met Harenkarspel en Zijpe, komt op stoom. Ook ondernemersverenigingen in de regio moeten hier op anticiperen. Gekozen is voor een Ondernemers Federatie Schagen en te kiezen voor een sectorgewijze aanpak zoals toerisme, horeca en agribusiness. Bedrijven kunnen dan tot een specifieke sector toetreden. De verwachting is dat de Bedrijvenvereniging Harenkarspel als eerste stap zich bij IBS aansluit.

liggen. “Wat is de reden? Groter worden om de

Ook de toenemende vraag naar een bepaald

eens. “Zo gauw de marktomstandigheden veran-

kwetsbaarheid te verminderen en niet overgele-

product, bijvoorbeeld stoomovens, leidt tot uit-

deren, moet je daarop anticiperen.”

verd te zijn aan de grillen van de markt.”

breiding van je aanbod.” Kees Mosch onderkent

Belangrijke diensten lijken door schaalvergro-

nadelen. “De toegankelijkheid van de organisa-

ting (en concentratie) uit de Kop van Noord-

Toegankelijkheid organisatie

tie kan verminderen, ook de betrokkenheid van

Holland te verdwijnen. Kees Mosch is het eens

Ronald van Slageren ziet met name voordelen

het personeel kan afnemen.” “Schaalvergroting

met deze stelling, maar voegt eraan toe dat de

maar waarschuwt dat het niet ten koste mag

vereist dat je vooruit kan denken”, aldus Marc

overheid door het benoemen van de Kop tot

gaan van de flexibiliteit. “Bij de inkoop van je

Warmenhoven. “Het houdt ook in dat je moet

‘Greenport’ er ook positieve ontwikkelingen te

bedrijf is schaalgrootte absoluut van belang.

kunnen afschalen”. Niels Vader is het met hem

melden zijn.

industrie bedrijvengroep schagen

11


Tien vragen aan Alex Kirstein van Sophia Engineering

Sophia Engineering verhuisde maart 2012 van Schagen naar Warmenhuizen. Het bouwkundig en civieltechnische ingenieursbureau heeft er kantoorruimte gevonden in het voormalige pand van Dekker Aannemingsbedrijf aan de Westfriese dijk. Directeur-eigenaar ir. Alex Kirstein is vijf jaar lid van IBS. Hem stellen we tien vragen over zijn passie voor een prachtig vak.

“Grootschalige projecten hebben mijn voorkeur� 12

industrie bedrijvengroep schagen


1. Was de vorige locatie, boven Restaurant Grandcafé 1741, niet gezellig genoeg meer? “Het is inderdaad een plek met een huiselijk karakter. Tussen de middag tijdens de lunch gezellig een broodje eten op de markt, is er nu niet meer bij. Maar we hebben gekozen voor een meer professionele, zakelijke uitstraling. Die hebben we nu.”

2. Wanneer je moet kiezen tussen groot- of kleinschaligheid waar kies je dan voor? “Ik kies persoonlijk voor het grote project. Liever één groot project dan vele kleintjes. Bij een groot project hebben de participanten allemaal dezelfde doelstelling, ze staan met hun neuzen dezelfde kant op. Echter kleine projecten zijn

5. Wat is de uitleg die je kunt geven bij het motto ‘Praktisch Gezien’ op je visitekaartje?

9. Hoe zit het met wil om kennis te delen?

3. Wat kun je vertellen over de naam Sophia Engineering?

“Zeker de helft van de medewerkers die bij ons

parantie groter dan in de utiliteitsbouw.”

“Die is na een brainstormingssessie in 2007

zijn gewend om zaken op papier te zetten maar

bedacht. Sophia betekent wijsheid in het Grieks.

dan wel denkend vanuit de praktijk, het moet

Het verwijst ook naar de Aya Sophia in Istanboel,

realiseerbaar zijn. Dat is het onderscheidende

10. Wat is de belangrijkste ontwikkeling in je vak op dit moment?

een voormalige moskee en kathedraal. Daar-

vermogen van ons bureau.”

“De toepassing van 3D-teken-en rekenpakket-

voor Sophia Engineering eveneens van belang voor de continuïteit.”

naast bevat het ook de letters phi die staan

werken, zijn afkomstig uit de aannemerij. Ze

“In de wereld van de infrastructuur is de trans-

ten. Zo hebben we in Amsterdam in verband

voor de Gulden Snede, een klassiek verhou-

6. Welke hobby’s heb je?

dingsgetal.”

“Ik doe aan hardlopen. Zo heb ik een paar keer

de hele tunnel in een 3D-model gebouwd.

meegedaan met de Van Dam tot Dam loop en

Door de nauwkeurigheid hiervan kunnen op

4. Kun je enkele tot de verbeelding sprekende projecten noemen waar Sophia Engineering bij betrokken is geweest?

de Halve Marathon van Schoorl. Ik speel gitaar

voorhand conflicten worden erkend en door

en lees graag, momenteel ben ik bezig met de

het voorkomen hiervan worden faalkosten flink

serie boeken 08/15 van Hans Helmut Kirst.”

gereduceerd.”

van de nieuwe Coentunnel in Amsterdam ben ik

7. Wanneer je iemand mag uitkiezen naast je in het vliegtuig, wie kies je dan?

momenteel zelf aangesteld als hoofd ontwerp,

“Ik kies dan voor Bill Gates van Microsoft of

een gigantisch bouwproject waarmee een be-

wanneer het had gekund voor Isaac Newton.”

“Inmiddels worden we bij steeds grotere infrastructurele projecten betrokken. Bij de bouw

drag is gemoeid van 1,3 miljard euro. Maar ook restaurant TOV in Schagen gezorgd voor de door-

8. Hoe houd je je vakkenis up-to-date?

rekening van de constructies en bijbehorende

“Het meeste leer je van je deelname aan om-

technische tekeningen. De architect ontwerpt

vangrijke projecten waarbij grote bedrijven

visueel. Wij werken dat constructief en bouw-

betrokken zijn. En dan natuurlijk de vakbladen

kundig uit.”

van ons vak.”

dicht bij huis: we hebben bij de verbouwing van

met de renovatie van de eerste Coentunnel,

industrie bedrijvengroep schagen

13


“Mijn accountant moet een sparringpartner zijn bij belangrijke beslissingen.”

Samen succesvol ondernemen

Grotewallerweg 3-01, 1742 NM Schagen, T (0224) 21 24 25, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.

Wat moet ik als ondernemer doen RijnDijk Construction BV, een zelfstandig opererende werkmaatschappij binnen Andus Group BV, realiseert multidisciplinaire constructieprojecten met name in de (petro)chemische industrie, zware industrie, energiemarkt en utiliteitsbouw. Tot de opdrachtgevers behoren industriële multinationals, EPC-contractors en grote civiele aannemers in binnen- en buitenland. Met een jaaromzet van € 30 miljoen en een team van circa 150 medewerkers verspreid over drie vestigingen in Nederland, is RijnDijk Construction reeds jarenlang één van Nederlands’ toonaangevende staalbouwbedrijven.

ANDUS GROUP SERVING THE INDUSTRY

Voor onze vestiging in schagen zoeken wij:

in voorbereiding op de Eurobetaling?

ErvarEn constructiEbankwErkErs/lassErs Voor deze functie zoeken we medewerkers die houden van aanpakken en hun kennis en ervaring binnen de onderneming graag willen overbrengen op nieuwe collega’s. Het betreft een functie voor MIG/MAG lassen minimaal niveau 2. Ben je in bezit van een VCA-diploma? Dan is dat zeker een pre.

ErvarEn staalconstructiE tEkEnaars In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor de engineering van unieke projecten. Op basis van ontwerpspecificaties maak je, met behulp van TEKLA, detail- en samenstellingstekeningen. Je bewaakt de voortgang van je eigen projecten en werkt onder leiding van hoofd engineering. Voor deze vacature nodigen we kandidaten met een afgeronde mts-opleiding van harte uit om te solliciteren. Jouw nieuwe baan? RijnDijk Construction groeit. Daarom zijn we, voor beide functies, op zoek naar medewerkers die zowel zichzelf als RijnDijk Construction verder willen ontwikkelen. We zoeken energieke medewerkers met ruime ervaring binnen de staalbranche. Medewerkers die hun talent optimaal willen inzetten om samen te werken aan bijzondere constructieprojecten op het hoogste niveau. Geïnteresseerd? Bel dan voor meer informatie over de vacatures met Niels Bakker, vestigingsmanager te Schagen,tel. +31 (0)224 - 27 31 00 of kijk op: www.rijndijk.com voor meer informatie over ons bedrijf. Stuur je sollicitatie (cv plus motivatie) per e-mail naar: info@rijndijk.com. Of per post naar RijnDijk Construction Noord BV, t.a.v. de heer N. Bakker, Zijperweg 8, 1742 NE Schagen. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

“Ondernemers moeten aanpassingen doen in hun processen, systemen en software. Zo moet een ondernemer bijvoorbeeld zijn doorlopende machtigingen vernieuwen. Ook krijgt iedereen in Nederland een langer rekeningnummer, het IBAN. Let daarom op de aanpassingen op uw briefpapier, etc. Op www.ibanbicservice.nl kan iedereen het IBAN van zijn huidig rekeningnummer nu al vinden.”

Meer weten? Kijk op rabobank.nl/sw of bel (0227) – 50 50 60 Rabobank SchagenWieringerland


voorzitter aan het woord Jos Stoop is algemeen directeur van Stoop Groenvoorziening. Kantoren en bedrijfsgebouwen zijn gevestigd in een stijlvol pand in Waarland. Jos Stoop is een energieke ondernemer en vervult meerdere bestuursfuncties. Zo is hij voorzitter van de Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners, zit in het bestuur van het AdviesCentrum Aanbestedingen-GWW, en is voorzitter van de Bedrijvenvereniging Harenkarspel, een functie die hij sinds 2005 vervult. “De overheid, ook de gemeente Schagen is voor ons een belangrijke opdrachtgever.”

Bedrijvenvereniging Harenkarspel gaat samen met IBS Met Jos Stoop hebben we het over de gevol-

tie. Dat geldt ook voor die van Harenkarspel.

vanaf 2015, kan een bedrijf lid worden van een

gen van de schaalvergroting van de gemeente

“Van de Bedrijvenvereniging Harenkarspel zijn

specifieke sector. We zitten nu in een tussen-

Schagen in Groot Schagen, de fusie met Haren-

110 bedrijven lid. Met het college van B&W van

fase. De Bedrijvenvereniging Harenkarspel heeft

karspel en Zijpe. “Zakelijk gezien heb ik liever

Harenkarspel was er tweemaal per jaar overleg

het besluit genomen om vanaf 2014 samen te

met drie dan met één opdrachtgever te maken.

over diverse onderwerpen zoals de infrastruc-

gaan met het IBS. Het is een tussenstap naar de

Bovendien hebben grote gemeenten het nadeel

tuur, bedrijventerreinen en de invulling van het

OFS-structuur met daarin de diverse sectoren.”

dat zij opdrachten in de regel op Europees-na-

winkelhart van Warmenhuizen”, legt Stoop uit.

Gekozen is voor IBS omdat het al een grote club

tionaal niveau menen te moeten aanbesteden,

Dat overlegproces wordt anders wanneer er

is met een gelijksoortige achterban.

terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. Daarom

vanaf 2014 sprake zal zijn van de Ondernemers-

blijf ik een voorstander van onderhands aanbe-

federatie Schagen, kortweg OFS. Overigens is er

“De besturen zijn tweemaal bijeen geweest en

steden, zodat het regionale bedrijfsleven een

nu al overleg tussen de gemeente en de OFS

er was direct een klik”, aldus Jos Stoop eraan

gerede kans op het werk maakt.”

i.o..” Straks zal er van één grote club sprake

toevoegt “We komen uit dezelfde streek en

zijn, want de gemeente wil graag 1 aanspreek-

spreken dezelfde taal. Tevens is het naar de

Slagvaardigheid

punt. Het betekent dat de Bedrijvenvereniging

toekomst toe belangrijk dat we elkaar leren ken-

Het ontstaan van de nieuwe fusiegemeente

Harenkarspel niet meer direct aan tafel zit met

nen en elkaars meningen en standpunten weten.

houdt onder meer in dat binnen deze nieuwe

de gemeente. “Er zitten dan twee lagen tussen,

Het is aan de leden van beide verenigingen om

gemeente gevestigde ondernemersverenigingen

wat naar mijn idee de slagvaardigheid moeilijker

goedkeuring aan de samenwerking te geven,

zich aan het heroriënteren zijn over hun posi-

maakt”, stelt hij. “In de toekomst, waarschijnlijk

waarbij wij onder de naam IBS willen opereren.”

industrie bedrijvengroep schagen

15


R i j n D i j k C o n s t r u c t i o n h a a l t m e g a - o r d e r B AS F b i n n e n

We investeren in mensen, materieel en machines Rijndijk Construction BV (Schagen) is een onderdeel van de Andus Group. Het bedrijf is gespecialiseerd in grote stalen constructiepro-

Nieuwe productieplant BASF

jecten voor met name de chemische industrie, zware industrie, ener-

Interessant is de vraag hoe Rijndijk Construction

giemarkt en utiliteitsbouw. Plantmanager Niels Bakker vertelt dat

deze mooie opdracht, de bouw van een nieuwe

Rijndijk Construction het afgelopen jaar bijzonder goed uit een ver-

productieplant van BASF, binnen wist te halen.

anderingsproces is gekomen in de nieuwe organisatiestructuur. “We

Niels Bakker: “We hebben in januari 2013 een

hebben diverse grotere projecten onderhanden. Begin 2013 scoorden

offerte uitgebracht, in april was de opdracht een

we een bijzonder grote klus, de bouw van een nieuwe productieplant

feit. Een belangrijk aspect bij de gunning van

voor BASF in Ludwigshafen (Duitsland).”

de opdracht, de financiële organisatie diende (meer dan) gezond te zijn om voor de opdracht in aanmerking te kunnen komen. Inmiddels zijn

16

In het kader van de bouw moet er zo’n 6500

diverse stalen constructies in een relatief kort

we met de uitvoering begonnen. De productie

ton staal geproduceerd worden binnen een

tijdbestek geproduceerd worden en er 15

van 6500 ton staal vereist dat er in 2 ploe-

tijdsbestek van acht maanden. Het is een

vrachtwagens staal wekelijks getransporteerd

gendiensten gewerkt moet worden. Dit doen we

gigantische klus die Rijndijk Construction

worden naar Ludwigshafen. “We zullen

met onze eigen 35 productiemedewerkers + ca.

Schagen, samen met de collega-vestiging in

bovendien zelf de montage ter plekke

25 inleenkrachten. Gezien de positieve ontwik-

Budel uitvoert. Bijzonder uitdagend omdat de

uitvoeren”, legt Niels Bakker uit.

kelingen die onze organisatie de afgelopen 2,5

industrie bedrijvengroep schagen


jaar heeft gemaakt, hebben wij het afgelopen

den, voorzien van een extra sribing unit. “Alle

is uitgevoerd en wordt de beveiliging van ons

jaar het aantal medewerkers op de afdeling

profielen worden voorzien van een “scribing”,

pand bewaakt/beheert door Concept Facilities.

engineering en productie uitgebreid. Daarbij;

hetgeen betekent dat op de juiste positie op

er staan al ca. één jaar vacatures open in de

de balk aangeven wordt waar de platen gelast

Erkend leerbedrijf

productie, die moeilijk invulbaar zijn.

moeten worden. Volledig geautomatiseerd,

RijnDijk is een erkend leerbedrijf. Voor jonge-

waardoor de samensteller eigenlijk geen teke-

ren, zij die een technische opleiding volgen, is

ning en rolmaat meer nodig heeft. Er zijn nieuwe

Rijndijk Construction, een prachtig bedrijf om

Ondanks de economische crisis ontwikkelt ons

lasrookunits geinstalleerd en diverse betonnen

ervaring op te doen. “Regelmatig krijgen we aan-

bedrijf zich goed, heeft een goede orderporte-

werkvloeren, binnen en buiten, vernieuwd. De

vragen van o.a. Tetrix Bedrijfsopleidingen voor

feuille en niet onbelangrijk, er wordt geld ver-

sanitaire voorzieningen voor het personeel zijn

leer- en werkplekken. In september starten weer

diend. Wij zien goede vooruitzichten en hebben

gemoderniseerd. Wij willen ook meer bedrijven

2 nieuwe leerlingen bij ons, die uiteindelijk het

het afgelopen jaar aanzienlijk geinvesteerd in

uit Schagen laten meeprofiteren van onze goede

diploma constructie bankwerker/lasser moeten

opleidingen van onze mensen, in verbeteringen

positie. Voor ons relatief kleine leveranties, wor-

gaan halen. Deze heren hadden een keuze, de

van het machinepark en het renoveren van di-

den veelal aan Schagenese bedrijven gegund.

marine of RijnDijk. Zij hebben gekozen voor Rijn-

verse materieel. Zo is het Beam-Center, de plaats

Laatst bijvoorbeeld de keuring van onze electri-

Dijk, m.a.w. het blijkt dat we een aantrekkelijk

waar de stalen balken gezaagd en geboord wor-

sche installaties, welke Installatiebedrijf Luitjes

bedrijf zijn,” vertelt Niels Bakker lachend.

Aanpassingen

industrie bedrijvengroep schagen

17


Ledenlijst Aann.bedr. Freco Huis BV Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. ABN-AMRO Bank BV Accountantskantoor Jongejan B.V. Adviesburo Bruin BV Advocatenkantoor Prins & Koster Agros uitzendburo Albert van Zoonen Autobedrijf Martin Schilder Autobedrijf Mebo Schagen Autoschade De Lange B.V. Autozenter Schagen B.V. B & K Autocentrum BBHD architecten BV BKS Schagen Carriere Uitzendbureau CineMagnus Clever Insert BV Concept Facilities Cremers Schagen BV De Jong & Bouterse Verzekeringen De Jong en Roos BV De Vries en van de Wiel BV Deloitte Dignum Verzekeringsmakelaardij Elektrobureau Luitjes Flynth Adviseurs en Accountants BV Garage Groenewoud Schagen B.V. Geo Architecten Gorter & Partners Gorter Luiken BV Groenhart Handelsonderneming Louter ING Bank Schagen ISD Kop van Noord-Holland J.C. Geerligs Transport J.J.M. Redecker Timmerbedrijf Jac. Vink de Schilder Kamer van Koophandel en Fabrieken Kennemer Schagen Industries BV Kennemer Weg-en Waterbouw BV Loodgietersbedrijf TBS BV Light Control B.V. Luitjes B.V. Martijn de Wit Vloeren B.V.

Mega Tegels & Sanitair Schagen Nan Cuna NBC Eelman & Partners Noorderkwartier N.V. Noord-West Interieurs Ooms Construction B.V. Oudshoorn Holding BV Peter Van Muijen BV Praktijk Hoep Zuid Punt & Partners Automatisering BV Quality Contacts B.V. R. Hogenes Rabobank Schagen-Wieringerland Randstad Uitzendbureau BV RDS Cleaning Rijndijk Construction Noord B.V. Rison Kantoor & Automatisering Salm贸n B.V. Snip Elektrotechniek B.V. SNS Bank Schagen Sophia Engineering Stegman Groothandel Stichting Kinderopvang Regio Schagen Strogoff Freshfood BV TEMPO TEAM Uitzendburo Ten Boekel & Bakker Holding B.V. TICO Lastransformatoren v.o.f. Toes Montage BV Univ茅 Hollands Noorden V.O.F. P.A.M. Klitsie Parket Vadu B.V. Van der Voort Groep B.V. Van Slageren Keukendesign Veko Lightsystems International B.V. Verblauw Sanilux Verheul, Punt & Partners B.V. W.J. van Duin Bouwbegeleiding & Adviesburo Wardenaar Verwarming Schagen B.V. Wine World Holland B.V. Zeefdrukkerij Tussen de Mazen Zeeman Reclame Groep Ziber Zuurbier Voulon Accountants Zwaan & Schouten Garantiemakelaars Zwaan Bedrijfsadvies B.V.

Wilt u ook lid worden van IBS? Kijk op onze website

www.ondernemendschagen.nl E-mail: ibs@sw.rabobank.nl Telefoon 0227-505115 Frank Snijder (Rabobank Schagen-Wieringerland), IBS T.a.v.: F. Snijder | Betreft: aanmelding IBS | Postbus 170 | 1740 AD Schagen

18

i n d u s t r i e b e d r i j v e n g r o e p s c h a g e n

industrie bedrijvengroep schagen

18


De groothandel voor uw verlichting

Maak kennis met LED verlichting voor uw woning én met een energiebesparing tot wel 80%! Maak een afspraak en bekijk in onze showroom alle mogelijkheden. Doe de LED-bespaarcheck!

www.ikzoekeenlamp.nl Light Control • T +31 (0)224 299 854 info@light-control.nl

is onderdeel van:

De verhuizer voor Schagen en Omstreken Nationaal en internationaal sneltransport Landelijke distributie

Lagedijkerweg 13-G, 1742 NB Schagen Telefoon (0224) 21 63 70, Mobiel 06 53 179 197

www.geerligs-schagen.nl

ABS de Lange is er voor u en uw auto

NIEUW AUTOPOETSCENTRALE DE LANGE voor professionele reiniging en glans De Fok 14 • Postbus 161 • 1740 AD Schagen Tel. (0224) 21 34 41 • Fax (0224) 21 40 84 info@absdelange.nl • www.absdelange.nl


Is uw onderneming SEPA-proof?

Wij zijn er klaar voor om u in dit traject te begeleiden!

Wij zijn klaar voor SEPA en adviseren u graag! Vanaf 1 februari 2014 gelden er nieuwe Europese regels voor betalings- en incassoverkeer. De meeste acties in het voorwerk hierop liggen bij de ondernemer. Wacht daarom niet langer en start met de voorbereidingen. Doe de check op www.rabobank.nl/sepacheck.

Rabobank Schagen-Wieringerland. Samen sterker. Dat is het idee van coรถperatief bankieren.

IBS Magazine nr 13 - 2013  
IBS Magazine nr 13 - 2013  

IBS Magazine nr 13 - 2013 - onderenerms in Schagen

Advertisement