Page 1

K

ATA L O G

P R O F E S I O N A L

Sisteme ndĂŤrtimi


Impressum: 6. Botimi 2006

Të gjitha të drejtat i mban botuesi, Përdorimi i

janë të rregulluara në çdo shtet duhet të respek-

Boton: RÖFIX AG Baustoffwerk, Badstrasse 23,

teksteve, fotografive dhe pjesëve tjera pa pajtim

tohen. Me botimin e këtij katalogu të gjitha boti-

A-6832 Röthis

me shkrim të RÖFIX AG ëhët e dënueshme dhe

met e mëparshme dalin prej përdorimit. Të gjitha

Këshillimi: Për informata të hollësishme e keni në

e ndaluar. Kjo vlen veçmas për kopjime,përkthi-

të drejtat e ndryshimeve të prodhimeve dhe

disponim qendrën për këshilla teknike

me ose përdorime në shtypshkronja si dhe siste-

mënyra e përdorimit të tyre i mban botuesi.

Shtyp: Ueberreuter Print und Digimedia GmbH,

met elektronike. Të gjitha të dhënat në këtë botim

Prodhime të veçanta munden që në regjione të

Industriestrasse 1, A-2100 Korneuburg

vijnë nga përvoja,testimet dhe provat,dhe nuk

caktuara të sillen në një amballazhë të caktuar

mund të aplikohen në të gjitha rastet. Këto si

vetëm me porosi. Të gjitha informatat për prodhi-

informata të përgjithshme dhe të dhëna kornizë

met tona mund ti merrni te shitësit e autorizuar të

janë të kuptueshme. Të dhënat në këtë botim nuk

ROFIX prodhimeve. Për gabimet e shtypit si dhe

mundemi ti aplikojmë në çdo punisht për shkak

për përjashtimet në tonet e ngjyrave në katalog

të specifitetit të tyre. Rregullat e përgjithshme të

nuk mbajmë përgjegjësi.

Copyright by RÖFIX AG: © 2000

pranuara të profesionit dhe normave përkatëse


Imazh Llaçra për mure

4 16

Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje

22

Llaç muri termoizolues

26

Llaç mure të dukahme

29

Llaç me shtrat të hollë

33

Beton

38

Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë

42

Beton për mirëmbajtje me shtresë të hollë

50

Llaç për çengela

58

Beton i thatë

60

Llaç kalldrëmi / Llaç fuge kalldrëmi

66

Llaç fuge për gurë

70

Lyerje e dorës se parë dhe shtresëzimi me epoksid

73

Suva mbushëse Me lidhje gëloere-çimento allçe

74 77

Suva termo izoluese

100

Suva me shtresë të hollë

104

Ngjitës ndërtimi

110

Suva të sipërme

114

Suva të sipërme minerale

119

Suva të sipërme të lagura

136

Suva të sipërme tingull izoluese

157

Përpunimi i pllakave allçi karton

160

1


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike

162

Sisteme sanimi

167

Sisteme rinovimi

184

Mirëmbajtja e fasadave

212

Produkte ekologjike

219

Sisteme lidhjeje me izolim termik

228

Sisteme

236

Llac përforcues dhe ngjitës

260

Pllaka izolimi

265

Elemente montazhi

271

Fiksimi mekanik (Kunja)

274

Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.)

282

Tekstili përforcues

288

Profili dekor i fasadave

290

Pllaka/panela mbajtës / ndërtimi

292

Vegla

300

Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik

304

Bojra për ndertim

318

Masa shpatullimi

322

Bojra për ndërtim - Paratrajtimi

326

Bojra për mure të jashtme

332

Bojra për mure të brendshme

340

Linjë dekori

348

2


Sisteme shtrimi dyshemeje

356

Tundje për njëtrajtëzim

364

Dysheme të rrjedhshme

369

Dysheme- Cimento

375

Shtresëzimi i dyshemesë

379

Shtresëzimi i bazamentit

385

Sisteme për shtrimin e pllakave

390

Vështrim i përgjithshëm

392

Llaç për shtrat të holle

407

Llaç për shtrat të mesëm

413

Bojak për fugat

416

Llaç për soba dhe oxhaqe

421

Makineri

426

Makineri për suva fine

430

Silo për ndërtim dhe instalime mbajtëse

432

Mikseri rrjedhës

436

Pompë miksuese

440

3


4

IMAZH


h az Im

Imazh

RÖFIX - Të ndërtosh me sistem Sot për nërtimin vihen parametra të

cilat arrijnë t'i përgjigjen kërkesave

partnerëve tanë në ndërtim- duke fil-

lartë, nga ndërtuesit dhe nënpunësit,

teknike, ekologjike dhe ekonomike

luar nga arkitektët e duke përfshirë

nga mjedisi dhe zhvillimi ekonomik.

më të larta. Ne ofrojmë impulse për

të gjithë bizneset në këtë aktivitet e

Ne punojmë që prej 100 vjetësh për

një politikë aktive në interes të indu-

deri tek ndërtuesit. Ne jemi një part-

zhvillimin e mëtejshëm të teknolog-

strisë së ndërtimit. Ne e shikojmë

ner i fortë edhe për të ardhmen, tek i

jisë së lartë të ndërtimit. Sot ne ofro-

veten në rolin e ndërmjetësit midis

cili mund të keni besim të plotë.

jmë produkte inovative me sistem, të

vendimarrësve në nivelin politik dhe

Fillesat Dikur në det u depozituan mbetjet

toka, zjarri, uji dhe ajri. Gurin gël-

ndërtuan me gëlqere sikurse dhe

dhe skeletet e shumë kafshëzave

qeror na e dhuron toka, digjet me

muret e shtëpive të vjetra u lyen po

dhe algave qëlqerore. Malet më të

zjarr, shuhet me ujë dhe në fund

ashtu me gëlqere. Këto ndërtime të

larta të tokës përbëhen prej tyre,

është ajri ai që e forcon llaçin gël-

vjetra dëshmojnë për jetëgjatësinë e

alpet gjithashtu. Në një moment të

qeror përsëri. Guri gëlqeror është një

gëlqeres natyrore Röthner. Nga fundi

caktuar njeriu filloi ta përdorte gurin

nga lëndët e para të pakta që gjën-

i shekullit të kaluar në Frödisch-

jo vetëm si mjet pune, mbrojtje dhe

det në Voralberg gjithashtu.

Bach njiheshin shtatë furra gëlqe-

ndërtimi, por filloi të nxjerrë prej tij

Romakët futën tek ne përdormin e

reje. Nga njëra prej këtyre punish-

edhe gëlqeren. Tek gëlqerja janë

gëlqeres si material ndërtimi. Kishat,

teve lindi një grup firmash aktive në

bashkuar katër elementë antikë -

kështjellat dhe shtëpitë e fisnikëve u

rang ndërkombëtar - RÖFIX AG.

5


Imazh

6


Imazh

Fillimi "Në të ashtuquajturën Rietli nën

blenë tokën e marrë me qera nga

ngushticën në anë të majtë "të kana-

bashkia si edhe një copë tokë në kufi

lit të mullirit" vëllezërit Josef dhe

të saj në 1892. Vendburimi natyral i

Meinrad Wehinger morën me qira më

zonës influencoi edhe aktivitetin e

10 janar 1888 nga bashkia Röthis

ardhshëm të sipërmarrjes sepse arg-

156 ha tokëpër 10 Gulden. Atyre ju

jila për prodhimin e tullave ishte e

dha e drejta e ushtrimit të aktivitetit

paktë kurse gëlqerja më se e mjaftu-

për një punishte tullash në të cilën

eshme. Kështu që mbas 1910 nuk

do të digjej gjithashtu edhe gëlqerja.

kishte fare dëshmi të prodhimit të

Në 1889 ata morën edhe të drejtën e

tullave në librin kontabël të firmës.

thyerjes së gurëve dhe në 1890 e

Punishtja e gëlqeres

Vitet e mbas luftës

Një burim i rëndësishëm të ard-

Në 1924 Hermann Wehinger mori në

hurash ishte edhe biznesi i dërges-

dorëzim punishten e gëlqeres me dy

ave me Ross von Josef Wehinger.

furra të hapura katrore. Në këtë peri-

Më një qerre me kuaj që prej 1921

udhë puna e vështirë kryhej manua-

behej shpërndarja në luginën e Renit

lisht nga shtatë burra përfshi edhe

në Zvicër dhe Liechtenstein, të cilat i

pronarin. Mjetet ndihmëse teknike

biri Hermann i kishte caktuar si zona

në këtë kohë nuk njiheshin ose ishin

ku mund të eksportohej.

tepër të shtrenjta.

lehtësoi punën punëtorit, i cili duhte të mbushte me shumë mundim 10

Edhe faza e rindërimit ishte e karak-

vagonë rrotullues në ditë. Gurore më

terizuar nga improvizimi. Një "vinç" i

të madhe dhe mullinjtë mundësuan

komanduar me dorë dhe platformën

një zhvillim të ri të fimës. me to mund

e rrotullimit ndihmoi për të filluar

të prodhoheshin shumë më tepër

eksportin e gurëve për ndërtim në

zhavorr, rërë dhe sasira të mëdha

Gjermani.Treni me vagon rrotullues

gëlqere plehërimi kështu që fabrikës

shërbeu edhe rreth 20 vjet të tjera,

së gëlqeres ëehinger ju shtua dhe

megjithatë ne 1960 "traktori i ri me

një drejtim.

lopatë" nga Styer me mekanizim i

7


Imazh

Llaçi i parë i parapërgatitur Faza e parë e gjëndjes së mirë eko-

1966/67 solli ndërtimi i furrës së gël-

Shumë shpejt, vëllezërit Josef, Lud-

nomike solli së bashku me ndërtimin

qeres me gaz një tjetër kthese.

wig und Hermann Wehinger e njohën

e impjantit të parë automatik të

Kapaciteti i lartë dhe njekohësisht

sfidën e kohës, përzien gëlqere, rërë

shuarjes së gëlqeres në 1961 edhe

lufta pë pjesë të tregut përkundrejt

dhe çimento dhe shpërndanë në

përmirësime të tjera dhe ndërtimi i

çimentos - që rrezikonte mënyrën

këtë mënyrë llaçin e parë të thatë në

gurëthyerseve, spiraleve dhe sil-

tradicionale të ndërtimit me gelqere-

1968 për ndërtimin e një kasolleje

losëve linte të kuptonte që në të

lejoi krijimin e mundësive të reja

alpine. Në këtë mënyrë u prodhua

ardhmen puna e dorës do të zëven-

mbas punës kërkimore.

për herë të parë në Austri llaç i parapërgatitur.

dësohej gjerazi nga makineritë. Në

Një ngjarje e shënuar Një ngjarje tjetër domethënëse ishte

Në të njëjtën kohë u arrit edhe futja e

në një paletë të tërë suvash dhe

dhe zhvillimi i pavarur i përzierjes së

emrit të markës së mbrojtur RÖFIX.

llaçra që përmbushën kërkesat e sektorit të ndërtimit. "U rezatuan"

suvasë me bazë gëlqere - çimento

8

me makineri.Gati per t'u perdorur e

Suksesi i vrullshëm i produkteve të

këto zhvillime në kuptimin e mirëfilltë

përzierë me rërën vetiake ai shpërn-

para RÖFIX- solli në 1969 impjantin

të fjalës me anë të suvave fine vetëm

dahej nëpër kantiere dhe sprucohej

e parë përzierës, i cili u vijua në 1972

të bardha.

me makinat e suvasë. Në këtë

nga impjanti i parë përzierës i llaçit

mënyrë ndërmarrja u pozicionua në

me komandim elektronik në Austri

majat e kësaj teknologjie ndërtimi të

me sillosëve për shkarkim të lidhur.

së ardhmes.

Ndërkohë parimi i suksesit u aplikua


Imazh

Zgjerimi Dorë pas dore me zgjerimin e kapa-

e kurisimit të energjisë, RÖFIX me

RÖFIX është një prodhues tradicio-

citeteve arriti të ngrihej edhe një sek-

ndërtimin e një furre perliti sikurse

nal i lëndeve të ndërtimit me ambicie

tor shërbimi, të rritej kapacitetit i

dhe instalimit të një impjanti stiropori

që tejkalojnë kufijtë gjeografikë të

parkut të ngarkim shkarkimit, të për-

më vonë, arriti të prodhonte produk-

rajonit të Alpeve Europiane. Prej gje-

misoheshin aftësitë menaxheriale

tet e saj për këtë fushë. Në kohërat e

neratash largpamësia, shpirti i pione-

dhe ç'ka ishte me e rëndësishme

mëvonshme ju kushtua më shumë

rit dhe kapaciteti ofrues janë

ndërtimi i një laboratori kontrolli.

rëndësi aspektit të ngjyrave dhe me

karakteristika të familjes Wehinger,

anë të aparaturave moderne arrijmë

ndërmarrjes që synon lart me

Në mes të viteve shtatëdhjetë ndër-

të përmbushen të gjitha dëshirat e

vendndodhje në Röthis/Vorarlberg.

kohë që ndërtimi dhe të banuarit filloi

ndërtuesve në këtë drejtim.

të shikohej gjerazi nën perspektivën

Zgjerimi Tek RÖFIX ka shenja të orintimit drejt

timit me sistem e mbulon këtë treg të

Një rëndësi e madhe i jepet edhe tra-

të ardhmes. Ajo që filloi si një

madh me anë të fabrikave të prodhi-

jnimit të bashkëpuntorëve. Pranë

punishte gëlqereje me mjetet më të

mit dhe pikave të shitjes. Në sajë të

RÖFIX merren në mënyrë intensive

thjeshta është kthyer mbas shumë

produkteve inovative, rëndësisë së

me tematikën e zhvillimin e persone-

dekadash ekspansioni të fortë në një

veçantë dhënë cilësisë dhe një orga-

lit, për të cilën është krijuar një pro-

ndërmarrje multinacionale me mbi

nizimi gjithnjë në rritje RÖFIX ka arri-

gram tepër efikas për formimin dhe

500 te punësuar dhe 27 pika filiale.

tur të sigurojë një perqindje të lartë

trajnimin e mëtejshëm të personelit.

Në 11 shtete evropiane RÖFIX është

të tregut.

Si në lëmin teknik ashtu edhe në nivelin e zhvillimit të personalitetit

prezent si ofrues i një game të plotë asortimentesh, si partner për përpu-

Edhe në fushën e teknologjisë së

bashkëpuntorëve dhe klientëve u

nuesit dhe klientët përfundimtar në

informacionit RÖFIX ecën me ritmin

ofrohet një spektër i gjerë mundësish

industrinë e ndërtimit. Filialet RÖFIX

e kohës.Kështu pra ai ofron një faqe

të arsimimit të mëtejshëm.

mbulojnë pothuajse të gjithë sipër-

të sajën në internet, në të cilën kli-

faqen e Europës qëndrore dhe

entët dhe bashkëpuntorët të dhënat

jugore. Ofruesi i materialeve të ndër-

e tyre specifike.

9


Imazh

Cilësia jonë Ndërtesat pritet që të kenë një jetëg-

të qendrueshme.Ne perkrahim kli-

jatësi të madhe. Ato janë shpesh

entët tanë - ndertuesit, partnerët në

vepra e jetës së njerëzve dhe amb-

ndërtim, profesionistët, tregtarët e

jenti qëndror i jeteses për breza të

materialeve të ndërtimit dhe arkitek-

terë. Duke patur këtë parasysh, ne

tët në zgjedhjen dhe përdorimin e

na bie një përgjegjsi e madhe mbi

produkteve të duhura të ofruara nga

supe mbi cilësinë e produkteve

programi ynë. Për kete ne Röthis në

RÖFIX dhe perpunimit të tyre të

ndërrmarjen mëmë 20% e të

mëtejshëm nga partnerët tanë në

punësuarve mbi 100 prej tyre janë në

ndërtim. Në furnizojmë industrinë e

sherbim te klienteve si këshillues, të

ndërtimit me materiale të shën-

angazhuar vetëm në shërbim dhe

detshme natyrale, ekonomike të

furnizim.

gatshëm për përdorim dhe me vlera

Bashkëpuntorët tanë Nga mbi 500 punonjësit tanë të gji-

profesionale dhe personale të bash-

the arrijnë të identifikohen me ndërr-

këpuntorëve tanë duke ofruar kualifi-

marrjen dhe me qëllimet tona.

kim të metejshëm perkates.

Përveç kesaj, parakushte për bash-

Gadishmëria për marrjen dhe trans-

këpunim janë respekti dhe vlerësimi

metimin e njohurive dhe eksperien-

reciprok sikurse dhe dëshira dhe

cës, mbështetja e bashkëpuntorëve

aftesia për të bashkëpunuar. Ne e

te rinj, janë veti të cilat duam ti zhvil-

nderojmë dhe mbështesim

lojmë brenda konceptit të familjes së

gadishmërinë dhe aftësine e punon-

madhe. Një klimë punë motivuese

jesve tanë për të ofruar kapacitet

dhe një vend i sigurt pune janë qelli-

dhe për të marrë përgjegjësi dhe

met që i kemi vënë vetes.

ofrojme mbështetje për shpalosje

I detyrohemi natyrës sonë Natyra na vë në dispozicion ne ashtu

• duke kryer një proçes prodhimi të

sikurse dhe brezave paraardhës, tč

pranueshëm për mjedisin për të

gjitha lëndčt e para, të cilave i dety-

mbrojtur në këtë mënyrë bashkë-

rojmë ekzistencën tonë.

puntorët tanë, fqinjët dhe ambientin në pikat tona të prodhimit

Asaj i detyrohemi në një mënyrë të veçantë dhe dëshirojmë të marrim përsipër një faturë të shumëanshme

jive tona tč pčrpunimit • me anë të një logjistike prodhimi

duke:

dhe shpërndarje të produkteve

• shfrytëzuar në mënyrë të ndërgjeg-

tona që përfshin mbrojtjen e amb-

jshme lëndët e para

10

• pčrmes produkteve dhe teknolog-

jentit


Imazh

Të ruash përparësitë dhe të shfrytëzosh shanset Ne duam ta ruajmë traditën e famil-

ne ndërtojmë zgjerimin në të ardh-

meve të reja të produkteve dhe shër-

jes së madhe në ndermarjen tonë në

men.

bimeve.

pronësisë mbi ndërmarrjen, fleksibili-

Më e mira është armik i së mirës - ne

Edhe në të ardhmen ne do ti ndërto-

tetit, angazhimit tonë, përgjegjësisë

a masim aftësinë tonë të rentabilitetit

jmë vlerate materialeve tona përtej

dhe kenaqësisë në marrjen e vendi-

me gamën e zgjidhjeve të reja dhe

karakteristikave të tyre tradicionale

meve. Investimi në tregje të reja

shërbimeve perfekte.

në fushën e zhvillimit, prodhimit dhe

të ardhmen me anë të nocionit të

shpërndarjes+E339

siguron fitimet e të nesërmes. Megjithatë pika e rëndesës e aktivitetit

Zhvillim nga prodhues të gëlqeres në

• me vlera të qëndrueshme

tonë ekonomik janë tregjet tona kry-

specialistë për suvatë dhe llaçrat e

• shumëllojshmëri ndërtimi në for-

esore.

gatshem dhe sot në shpërndarës të sistemit, na karakterizon ne si një

Një element i fortë në tregjet tona

ndërmarrje inovative, gjithmonë në

thelbësore është toka, mbi të cilën

kërkim të zgjidhjeve dhe përdori-

më, ngjyrë dhe strukturë • duke jiu përgjigjur kërkesave teknologjike dhe fizike • ekonomik dhe racional • i këndshëm për mjedisin

Programi i produkteve tona • Llaç për muratim • Beton • Ripërtëritja e betonit • Ndërtime në kopësht dhe zona rurale • Suva mbushëse • Suva për shtresë të hollë • Masa njëtrajtëzuese • Suva fino (dekorative, strukturore)

• Ripërtëritje suvaje dhe punimesh muri • Linja e perkujdesjes për monumentet

• Veshje të brendshme dekorative • Paratrajtimet me prajmer • Sistemet e shtrimit të brezit të betonit

• Material ndërtimi ekologjik

• Sistemet e shtrimit të pllakave

• Sisteme të izolimit termik (mbrojtje

• Makineri

e plotë e nxehtësisë) • Bojra për ambiente të brendshme dhe të jashtme

• Vegla • Profile • Aksesorë

11


Imazh

Dhe më në fund më e rëndësishmja është përzierja e duhur Nëse ju doni nga gjithshka më të

katër nocioneve. risi, logjistik ë dhe

mirën, ju kuptojmë shumë mirë se ku

manaxhim cilësie janë tre aftësitë

e keni fjalën. Ne kemi mesuar mbi

tona më të rëndësishme, që janë

zhvillimin e produkteve dhe sherbi-

zhvilluar gjatë mardhenies me kli-

meve gjatë punës sonë në sektorin e

entët. Elementi lidhës dhe "Kordina-

ndërtimit, nuk i kemi thjesht adap-

tori" i të gjithës është të menduarit

tuar ato. Suksesi i ndërmarrjes sonë

me sistem i RÖFIX .

qëndron tek venia në funksion e

Të menduarit me sistem - Manaxhimi i cilësisë Ndërtimi është kthyer në një proces

bimeve RÖFIX dhe shërbimit ndaj

komplekst. Nga momenti i planifiki-

klientëve ka rezultuar ajo që donim

mit e deri tek faza përfundimtare

të arrinim: Dobishmëri reale për kli-

nevojiten një numër i madh proce-

entët tanë. RÖFIX e ka dëshmuar

sesh. Per kete arsye sistemi i të

edhe në rang ndërkomtar manaxhi-

menduarit nuk ishte më sipas pro-

min e cilësisë me anë të një sistemi

duktit por duke ofruar zgjidhje më

të certifikuar të cilësisë, me anë të

gjithëpërfshirëse. Nga kombinimi i

ISO 9001, që funksionon përtej

sistemit të produkteve RÖFIX, shër-

kufijve kombëtarë.

Risi / Logjistikë

12

Eksperienca shumë vjeçare dhe kon-

kemi vetëm një qëllim para syve: kuj-

takti i afërt me klientelën e kanë for-

desin e duhur në mënyrë që produkti

muar mënyrën e të menduarit pranë

i duhur të shkojë në sasinë e duhur

RÖFIX. Inovacion i vazhdueshëm,

në vendin e duhur në momentin e

përmirësimi dhe zhvillimi i materia-

duhur. Që të ishim në gjëndje t'i ofro-

leve të reja të punës, i sigurojnë kli-

nim klientëve tanë këtë lloj përkuj-

entelës sonë rezultatin e pritur dhe

desje e vumë theksin tek logjistika

na bëjnë ne një partner atraktiv. Kur

duke e kthyer atë në një nga kom-

ne shpërndajmë për klientët tanë

petencat tona thelbësore.


Imazh

Cilësia

Klientë të kënaqur përmes partneritetit Konsulenca aktive, një ofertë gjithëpërfshirëse dhe mbështetja kompetente në ndërtim janë komponentë të besimit të krijuar

Respektimi i afateve kohore për dërgimin e mallrave Procedura ekzakte pune dhe cilësia konstante e produkteve u garantojnë klientëve tanë respektimin e afateve të shpërndarjes

Produkte cilësore me vlera të lartë Kontrolli i vazhdueshëm dhe përmirësimi i vazhdueshëm i procedurave dhe proceseve të punës sigurojnë cilësinë e produkteve tona

Kërkesa të larta ndaj furnizuesve Lëndë të para të cilësisë së lartë dhe gadishmëri e lartë furnizimi janë të domosdoshme për produktet tona cilësore dhe duhet ë garantohen nga furnizuesit tanë

Kompetencë përmes shpirtit krijues Kërkimi për përdorime të reja dhe efikase të produkteve tona na çon drejt zgjidhjeve inovative

Të përgjegjshëm ndaj mjedisit Vënia në përdorim e materialeve natyrore na detyron që të kemi përgjegjshmëri të lartë ndaj mjedisit që na rrethon

Bashkëpuntorë të motivuar Përgjegjësia e lartë personale dhe formimi i mëtejshëm i vazhdueshëm çojnë në shpalosjen e aftësisve profesionale dhe personale të punonjësve tanë.

Sensi ekonomik dhe ndërgjegjësim për kostot Një politikë çmimesh e arsyeshme dhe sensi ekonomik i lartë mundësojnë stabilitet në kosto dhe sigurojnë vendet e punës

Të rezatosh mirëkuptim Puna konstruktive në komunitetet ku gjenden pikat tona dhe përkujdesja për imazhin karakterizojnë mardhënien e mirë me publikun e gjerë.

Hop cilësor me përmes një rentabiliteti konsekuent Niveli i lartë i produkteve dhe shërbimeve tona është matësi i cilësisë dhe një premtim ndaj klientëve tanë.

13


Imazh

Paketa e shërbimeve Paketa e shërbimeve RÖFIX përkrah:

dhe përpunuesve me trainime për

dorimi. Kjo përfshin konsulencë

• arkitektët dhe planifikuesit gjatë

përpunuesit si partner i kualifikuar

profesionale dhe zgjidhje proble-

konceptimit dhe realizimit të pro-

për përpunuesit, një sistem

matike aty ku ndërtohet, asistencë

jekteve të tyre me analizë objekti,

gjithëpërfshirës logjistike, përshtat-

për përllogaritjet, informim për ob-

konsulence mbi variente e ndrysh-

jen sipas kërkeses individuale te

jektin, komponentë të testuar në si-

me të sistemve dhe ndërtimin e

komponenteve të sistemit, shkem-

stem, logjistikë eficiente në

konstruksionit, teksteve të, detyri-

binin e dyanshëm të informacionit

objektin ku ndërtohet përmes siste-

meve për garanci me anë të lejeve

dhe manaxhimin e dyanshem të kli-

meve të silloseve RÖFIX si edhe

të ndërtimit si dhe koncepteve për

entëve.

vënien në dispozicion të logjistikës

ndërtim dhe kombinimin e ngjyrave. • tregtinë, si ndërmjetës midis RÖFIX

• përpunuesit në fushën e trajnimit, konsulencës, informacionit, asist-

për makineritë dhe veglave të punës.

encë në përpunim dhe teknikë për-

Arsimim i mëtejshëm Mbështetja e partnerëve të sistemit

informacionit. Në faqen tonë të inter-

këndvështrim i ri. Suvatë dhe bojrat

në fushën e manaxhimit dhe të dre-

netit do gjeni informacione aktuale

RÖFIX janë të përshtatshme për çdo

jtimit me përmbajtje seminaresh

mbi spektrin e gjërtë shërbimeve të

mur të jashtëm apo të brendshëm:

sipas kërkesës ofrojnë përparsi kon-

grupit RÖFIX.

qelq, dru, metal, mur, beton dhe materialet lidhese në paletën tonë

kurenciale afatgjata për klientët tanë. Në botën e ngjyrave dhe materialeve

sjellin gjithashtu stil dhe estetik.

Konsulenca kompetente dhe puna e

të RÖFIX ka vazhdimisht dialekte të

Bëjeni lojën tuaj të ngjyravel! Në mik-

përbashkët sigurojnë suksesin e për-

reja. Sepse Koncepte te menduara

simin ideal gjendet brilanca vizio-

bashkët.

mire sjellin në harmoni njeriun dhe

nare.

arkitekturën. Ngjyra merr përsëri rën-

14

RÖFIX është për teknologjitë e reja

dësi, ndërton përsëri amjente banimi

edhe ne fushën e shkëmbimit të

të reja me atmosferë dhe nga një


Imazh

Vendodhjet e RÖFIX Zhvillimi i vazhdueshëm na ka bërë

Austri: Rothis, Zirl, Oberndorf,

Bosnje-Herzegvina: Ljubuski, Ilidza,

hap pas hapi ofrues të sistemeve për

Molln, Phyra, Villah, Kalsdorf

Prnjavor

Zvicër: Senwald, Dietikon, Grenchen

Ploni: Krzeszowice

Gjermani: Amerbuh

Serbi: Popvac

pika shitjeje në Austri, Zvicër, Gjer-

Itali: Partshins, Fontaafredda, Pre-

Bullgari: Pazardjik

mani, Itali, Kroaci, Bosnje Hercego-

vale, Komabio

zgjidhjen praktikisht të gjitha problemeve në ndërtim. Krahas zhvillimit teknologjik ka pasur natyrisht edhe zgjerime gjeografike të aktivitetit. RÖFIX disponon pika prodhimi dhe

Albania: Tirana

vina, Slloveni, Serbi, Bullgari, Poloni dhe Hungari.

Sloveni: Grosuplje Kosovo: Klina Kroatien: Pojatno, Trogir

15


16

LLAÇRA PËR MURE


LLAÇRA PËR MURE

Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje

16 - 37

22

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

22

Të dhëna mbi produktin

23

Përpunimi

25

Llaç muri termoizolues

26

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

26

Të dhëna mbi produktin

27

Llaç mure të dukahme

29

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

29

Të dhëna mbi produktin

30

Përpunimi

32

Llaç me shtrat të hollë

33

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

33

Të dhëna mbi produktin

34

Përpunimi

36

17


re rmu pë çra Lla

Llaçra për mure

Me RÖFIX ndërtoni të sigurt Punimet e mureve mund të imple-

more të përqëndruar. Përvoja jonë i

aftësi izolimi termik të përsosura.

mentohen në disa forma dhe

jep fortësi

Zhvillimi i formateve të tullave me precizion të lartë si tulla plan etj. u

mënyra. Vecorite fizike të ndërtimit luajnë gjithashtu një rol ashtu sikurse

Me shumë se një duzinë llojesh llaçi

shoqërua me llaç të shtratit të hollë

dhe siguria e vendit, jetgjatësia,

muratimi ju ofron RÖFIX për kryerjen

për ngjitjen e tullave. RÖFIX ofron

estetika dhe mbrojtja e mjedisit .

e detyrave tuaja. Llaç normal mura-

sot ngjitës dhe llaç special për tullat

RÖFIX i ka marre parasush këto

timi për kerkesa normale dhe dhe

me precizion të lartë.Për mirmbajtjen

parametra që prej shumë vitesh për

larta, llaç muratimi i dukshëm me

e qytetit dhe të monumenteve ofro-

zhvillimin e llojeve të ndryshme të

mbrojtje atmosferike optimale

het llaç gëlqeror tras.

llaceve të muratimit me punë kërki-

sikurse dhe llaç muratimi të lehtë me

Nga tullat tek muri i mbaruar

18

Punimi i murit duhet të përmbushë

djegja dhe lagështia. Gjatë vlerësimit

Vecori përpunimi bindëse, prodhim-

një sërë funksionesh. Krahas qën-

të një tulle/guri të murit merren para-

tari e lartë dhe teknika e makinerive

drueshmërisë ndaj ngarkesave

sysh kërkesat e ndërtuesit për veco-

e duhur, garantojnë një llaç të thatë

duhen pasur parasysh edhe kërkesat

ritë fizike të ndërtimit. Sepse asnjë

punimi ekonomik dhe të besueshëm

fizike të ndërtimit si izolimi termik,

tullë nuk i ngjan tjetrës, secila ka

për tu përdorur në kantier.

izolimi i tingujve si dhe mbrojtja nga

anët pozitive dhe negative të saj.


Llaçra për mure

Të shumëanshëm dhe të testuar Të gjitha llaçet e muratimit RÖFIX

• Shtrim i lëmuar me mistri

prodhohen si llaçe të thatë në

• Kohë përpunimi e testuar

fabrikëi me një cilësi të lartë e të

• Prodhimtari e lartë

pandryshueshme. Ato i nënshtrohen

• Ecuri forcimi e favorshme

kontrollimit të rreptë të laboratorëve

• Fortësi e pandryshueshme ndaj

tanë si dhe mbikqyren nga institute testuese kombëtare të pavarura.

presiomit dhe përkulshmërisë • Fortësi optimale Haftscher

Të kursesh me logjistikë racionale Prej dekadash RÖFIX ofron llaç

kombinuar me teknika të reja

muratimi me "një të shtypur të buto-

pompuese. Kështu tani disponojmë

nit". Receta speciale mundësojnë

impjante pompimi dhe pompa për-

llaç të gatshëm për përdorim sipas

zierëse sillosi që ofrojnë një përpu-

sasisë së kërkuar dhe me cilësi të

nim racional.

pandryshueshme nga sillosi përmes një përzierësi të vazhdueshëm.

Teknikat e makinerive dhe sillove

Teknika e makinerive që atëherë filloi

RÖFIX - racionale, ulin kostot, të

të bëhej gjithnjë e më e mirë dhe të

testuara.

adaptohej ndaj produkteve duke u

Sillosë të mëdhenj Kapaciteti pompues nga 12 deri 20

m3

, pa presion, me kllapa ose sil-

los me presion ne variantin 1 ose 2 bar. • Shkurtim i shumë proçeseve pune manuele • Material i pandryshueshëm që nga përzierja në fabrikë • Llaç i gatshëm në sasine e nevojshme • Vend pune i pastër

• Asnjë lloj humbje materiali nga vjedhja, sasi të mbetura apo kushteve klimaterike të pafavorshme • E përdorshme edhe në dimër (me përbërës shtesë që mbron nga ngrica deri -5°C) • Lirimi nga transportimi i thasëve apo të heqjes së mbeturinave • Mundësi krijimi të kantiereve të ndërtimit brenda sipërfaqeve shumë të vogla

19


Llaçra për mure

Logjistika për sillot Përzierësit e vazhdueshëm: Për-

pompat përzierëse ose makinat e

pajisje pompimi, duhet të përdoret

zierësit e vazhdueshëm kapen me

suvave që gjënden në treg.

një filtër shtesë.

dueshëm dhe paneli komandues në

Përzierësi i vazhdueshëm (aparat

Pompa përzierëse sillosi (PPS):

kombinim me kovën e vincit optimi-

që qëndron në këmbë): Përzierësit e

Pompa përzierëse e sillosit (PPS):

zojnë logjistikën e ndërtimit.

vazhdueshëm kanë përdorim univer-

Pompa përzierese e sillosit punon

sal,ecin dhe përpunojnë pa problem

me nje sistem përzieres dual. Ajo

Pajisje pompimi: Distancat e

llaç muri dhe beton fin, brez betoni,

montohet direkt poshtë një sillosi të

mëdha janë një lojë për këto pajisje

suva dhe suva fine, kollë pllakash,

madh dhe dergohen si sistem i plotë

me presion pneumatik. Ato kanë

masa njëtrajtëzimi dhe shpatullimi.

në kantierin e ndërtimit. Në sajë të

përdorim universal së bashku me të

Për produkte thesi sikurse dhe sillo .

përzieres së shkëlqyer, mundësohet

gjithë përzierësit e vazhdueshëm,

Nëse përzierësit i vazhdushëm

një largësi pompimi nga deri në 60 m

mbushet me mall nga sillosi me një

dhe konsumimi është i vogël.

fllanxha nën Silo. Përzierës i vazh-

Mur (Shtratii trashë) Mur normal me ngarkesë normale

Mur i dukshëm

me rërë natyme rërë gëlqerrale me kokriza Llaç për shtrat të hollë ore rrumbullake

Mur me izolim me ngarkesë të lartë

Tulla të sheshta (Shtat i hollë)

me ngarkesë normale

me ngarkesë të lartë

me ngarkesë normale deri të lartë

Izolim shumë i mirë

Izolim i mirë

0-3 mm

me Perlit

me Perlit

0-3 mm

me aftësi të lartë thithëse

Kollë për tulla të sheshta

Llaç për shtrat të mesëm

RÖFIX 950

RÖFIX 820

RÖFIX 810

RÖFIX 980

RÖFIX 985

RÖFIX 940

RÖFIX 947

tulla me aftësi Llaç për tavan të ulët thithëse

0-1,4 mm

0-1,6 mm

me Perlit

0-1,6 mm

RÖFIX 955

RÖFIX 920

RÖFIX 812

RÖFIX 982

RÖFIX 986 tulla pa aftësi thithse RÖFIX 987

20

me ngarkesë normale deri të lartë

RÖFIX 946


Llaçra për mure

Parametrat për llaçin e muratimit N/mm2 .

Llaçet e muratimit klasifikohen në rang kombëtar sipas rritjes së qën-

lokale. Pastaj vendoset për përdori-

• Për ndarjen e llaçeve të lehtë sikur-

min e llaçit të muratimit me bazë

drueshmërisë minimale ndaj presio-

se me izolim të muratimit merret

çimento, llaçit me bazë gëlqere-

nit. Për ndarjen në klasa të llaçrave

parasysh edhe aftësia e për-

çimento apo llaçit të muratimit ter-

të muratimit në vendin tuaj një

çueshmërisë së nxehtësisë dhe pe-

moizolues. Krahas mënyrës tradicio-

sha specifike mbas tharjes.

nale të llaçit me shtrat të trashë

vëshrim i përgjithshëm nga normat për muret dhe llaçet e muratimit:

Nëse ka prioritet rezistenca meka-

mund të përdoret edhe metoda me

• Qëndrueshmëria minimale ndaj

nike, izolimi akustik apo termik, kjo

llaçin me shtrat të hollë ose të

vendoset sipas normave ndërtimore

mesëm.

presionit matet pas 28 ditësh me

NORMA AUSTRIAKE B3341

DIN 1053

Kategoria e llaçit

Qëndrueshmëria min. ndaj presionit

Kategoria e llaçit

Qëndrueshmëria min. ndaj presionit

M0

asnjë parametër

MG I

asnjë parametër

2

M3

≥ 3 N/mm

MG II

≥ 2,5 N/mm2

M5

≥ 5 N/mm2

MG II a

≥ 5 N/mm2

MG III

≥ 10 N/mm2

MG III a

≥ 20 N/mm2

N/mm2

M 10

≥ 10

M 3 w/ww

≥ 3 N/mm2

M 5 w/ww

2

≥ 5 N/mm

LM 21

≥ 5 N/mm2

M 10 w

≥ 10 N/mm2

LM 36

≥ 5 N/mm2

Dekret i ministrisë 20/11/97

SIA 177

Kategoria e llaçit

Qëndrueshmëria min. ndaj presionit

Lloji i muratimit

Qëndrueshmëria min. ndaj presionit

M4

≥ 2,5 N/mm2

MP, MPL

asnjë parametër

M3

≥ 5 N/mm2

MBL, MCL

≥ 5 N/mm2

M2

≥ 8 N/mm2

MB, MC, MK

≥ 15 N/mm2

M1

≥ 12

N/mm2

EN - 998-2 Kategoria e llaçit

Qëndrueshmëria min. ndaj presionit

M1

1 N/mm2

M 2,5

2,5 N/mm2

M5

5 N/mm2

M 10

10 N/mm2

M 15

15 N/mm2

M 20

20 N/mm2

21


hm ths rgji të a ën Të oje nt çi dh e rej qe gël zi ba me ri -ç re rmu pë çra Lla jet Llo /

Llaçra për mure - Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ MURI ME BAZI GËLQEREJE DHE ÇIMENTOJE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Me zhvillimin e llaçit të thatë u mun-

het nga një peshë specifike në

Krahas materialit të llaçit dhe tullave

dësua prodhimi i llaçit të muratimit

gjëndje të thatë prej 1500 kg/m3. Si

edhe lidhja (ekzistojnë shumë lloje

me cilësi të pandryshueshme me

shtesë përdoret rërë gëlqereje me

lidhjesh të ndryshme) ka ndikimin e

anë të impjanteve më modernet të

madhësi maks kokrrizë prej 1.6 mm

vet për aftësinë mbajtëse të murit.

përzieries në varësi të qëllimit të për-

ose 3,0 mm. Për të mundësuar kriji-

Vetëm mbas një bashkimi të arrirë të

dorimit. Llaçi i muratimit standart me

min e sa me pak vrimave shtesa në

gurëve dhe llaçit krijohet një mur i

bazë lidhëse gëlqere / çimento dallo-

rërë duhet të kalohet në sitë.

qëndrueshëm.

Fushat e përdorimit / Vlera konsumi Në varësi të llojit të dëshiruar të murit

Këshillë: Sasitë e nevojshme të llaçit

efektive për llaç është në varësi të

dhe te llojit të tullës rezulton edhe

janë vlera të paracaktuara dhe bazo-

formatit të birës dhe humbjeve gjatë

konsumi i llaçit të muratimit..

hen në të dhënat e marra nga prod-

ndërtimit.

huesi i tullave të murit. Nevoja

22


bi m a ën Të oje nt çi dh e rej qe gël zi ba me ri -ç re rmu pë çra Lla in ukt od pr

Llaçra për mure - Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje RÖFIX 950 Llaç muratimi me baze cimento gëlqerore

RÖFIX 955 Llaç muratimi me baze cimento gëlqerore fin

RÖFIX 950 Llaç muratimi me baze cimento gëlqerore

RÖFIX 955 Llaç muratimi me baze cimento gëlqerore fin

Fushat përdorimit:

• Llaç muratimi per punime muri (p. sh tulla, gurë çimentoje, gurë gëlqerorë) me qëndrueshmëri statike normale • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Llaç muratimi me kokrize të imët për punime muri (p.sh Tulla, gura cimentoje, gura prej rëre gelqerore) me qëndrueshmëri statike normale • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

Karakteristikat:

• • • • •

• • • • •

Materiali bazë:

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • •

• • • •

Përpunim i mirë me makineri Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Punohet mirë me mistri. Furnizohet me lëndë mbrojtëse nga ngrirja.

Përpunim i mirë me makineri Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Punohet mirë me mistri. Furnizohet me lëndë mbrojtëse nga ngrirja.

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 25 ltr./EH FP (28 ditë): 5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1700 kg/m3 GLl (EN 998-2): M5 GLl (DIN 1053-1): MG IIa GLl (ON B3341): M5 GLl (SIA 177): MBL GLl (ita. M.D.): M3

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Sasi boje per litër: 26 ltr./EH FP (28 ditë): 8 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1700 kg/m3 GLl (EN 998-2): M5 GLl (DIN 1053-1): MG IIa GLl (ON B3341): M5 GLl (SIA 177): MBL GLl (ita. M.D.): M2

Forma e furnizimit:

23


bi m a ën Të oje nt çi dh e rej qe gël zi ba me ri -ç re rmu pë çra Lla in ukt od pr

Llaçra për mure - Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 915 Llac muri çimentoje

RÖFIX 920 Llaç muratimi çimentoje

RÖFIX 915 Llac muri çimentoje

RÖFIX 920 Llaç muratimi çimentoje

Fushat përdorimit:

• Përdoret si llac muri për të gjitha llojet e punimeve në mur (p.sh tulla, blloqe betoni, blloqe gëlqerore) që kërkojnë një qëndrueshmëri të lartë • Përdoret si llac muri për të gjitha llojet e punimeve në mur (p.sh tulla, blloqe betoni, blloqe gëlqerore) që kërkojnë një qëndrueshmëri të lartë • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Llaç muratimi me kokriza të imët për punime ne mur (p.sh. Tulla, gurë cimentoje, gure me permbajtje gëlqerore) për raste kur kërkohet qëndrueshmëri statike e lartë • Mund të shpërndahet edhe si llaç per t'u përdorur me pompë • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

Karakteristikat:

• • • • •

• • • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • •

• • • •

Përpunim i mirë me makineri Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Punohet mirë me mistri. Furnizohet me lëndë mbrojtëse nga ngrirja.

Përpunim i mirë me makineri Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Punohet mirë me mistri. Furnizohet me lëndë mbrojtëse nga ngrirja.

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • •

Forma e furnizimit:

24

Kokrrizimi: ca. 0 - 3 mm Sasi boje per litër: ca. 24 ltr./EH FP (28 ditë): > 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10 GLl (SIA 177): MB, MC, MK GLl (ita. M.D.): M1

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,6 mm Sasi boje per litër: ca. 25 ltr./EH FP (28 ditë): > 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10 GLl (SIA 177): MB, MC, MK GLl (ita. M.D.): M1


mi uni rp Pë oje nt çi dh e rej qe gël zi ba me ri -ç re rmu pë çra Lla

Llaçra për mure - Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i llaçit me bazë gëlqere-çimento për muratim

Përzieni një thes RÖFIX Llaç për mure në një përzierës mekanik të vazhdueshëm ose në një betoniere për 2 min. Nëse përzierja bëhet me përzjeres të vazhdueshëm duhet pasur kujdes që më parë të futet uji, pastaj llaçi pluhur

"këshilla dhe truke"

Sugjerohet kontrolli i konsistencës së përpunimit të llaçit për çdo mbushje të kovës së vinçit. Në rast pauzash më të gjata, përzierësi duhet të kthhet bosh dhe të pastrohet.

Llaci i perzier i murit ngrihet me kovën e vinçit mbi sipërfaqen e punës dhe zbrazet në kutitë/mbajtëset e llaçit Llaçi i murit Roefix përziehet në mënyrën më efikase me "Stacionin e përzierjes" të llaçit të murit Nëse llaçi shtrohet me makinë duhet pasur kujdes konsistenca e perpunimit.

Shtrimi i llaçit kryhet me një mistri të pastër . Fugat mbështetëse realizohen me shtrat llaçi në të gjithë sipërfaqen. Tullat vendosen mbi shtratin e llaçit për ndërtim muri dhe nivelohen me anë të peshores së ujit dhe spangos së tendosur Llaçi që del nga tullat duhet të nivelohet me mistri.

Mbroni tullat dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjeve të punës) nga shiu.

Tullat e ngrira nuk lejohet te perpunohen. Tullat e thata, me aftësi te larte thithëse duhet te njomen perpara se te behen mur. Gjatë përpunimit dhe fazës së tharjes temperatura e ambjentit përreth dhe temperatura e bazamentit nuk duhet të ulen nën +5° C. Mos e përzieni me materiale të tjerë. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve

Shtresa e parë e tullave duhet të vihet horizontalisht me precizion. Pabarazitë duhet të sheshohen në fugën më të poshtme.

25


oiz/ m ter ri -ç re rmu çra Lla e hm ths rgji pë të a ën dh Të es olu jet Llo

Llaçra për mure - Llaç muri termoizolues Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ MURI TERMOIZOLUES Të dhëna të përgjithshme / Llojet Përshkrueshmëria e nxehtësisë për-

për lloje të tjera muresh.Vecoritë e

llaçra me peshë specifike të ulët dhe

mes mureve të jashtme bashkëpër-

izolimit termik të një punimi/muratimi

izolim termik të lartë, të ashtuquajtu-

cakton në një masë thelbësore

nuk përcaktohen vetëm nga lloji,

rat llaçra muratimi të lehta. Llaçi i

shpenzimin e ngrohjes dhe raportet

forma dhe pesha specifike e tullave/

lehtë i muratimit lejohet të prodhohet

klimaterike në ambjentet e

gurëve të përdorur. Edhe lloji dhe

vetëm në fabrikë dhe pesha e tij spe-

brendshme. Ko vlen në varësi nga

sasia e përdorur e llaçit është e rën-

cifike e thatë duhet të jetë me e

natyra si për mure tullash ashtu dhe

dësishme. Për këtë arsye përdoren

vogël se 1.200 kg/m3.

Asnjë humbje nxehtësie me llaçin e muratimit

26

Llaçi i muratimit me izolim termik i

rot e vërteton efektin: Zonat e kuqe

sumit të llacit janë vlera të paracak-

RÖFIX i përshtatet kërkesave të

tregojnë një kalim të lartë të nxehtë-

tuara (vlera orientuese) dhe bazohen

gurëve për ndërtim me izolim termik

sisë - zonat e errëta shënojnë një

në të dhënat e marra nga prodhuesi i

dhe krijojnë një ndërtim muri homog-

rënje në humbjen e nxehtësisë. Në

tullave të murit. Kërkesa efektive për

jen. Muri me izolim termik të lartë

varësi të llojit të dëshiruar të murit

llaç është në varësi të formatit të

ndërtohet duke aplikuar metodën e

dhe te formatit të tullës rezulton

vrimës dhe humbjeve gjatë ndërtimit.

muratimit me llaç shtrathollë. Për-

edhe konsumi i llaçit të muratimit

dorimi i një aparature me reze Infra-

termoizolues. Këshillë: Sasitë e kon-


oiz ter ri -ç re rmu pë çra Lla b m a ën dh Të es olu in ukt od pr i

Llaçra për mure - Llaç muri termoizolues Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç muri termoizolues RÖFIX 820 Llaç muratimi me izolim termk

RÖFIX 810 Llaç muratimi me izolim termik

RÖFIX 812 Llaç muratimi me izolim termik

RÖFIX 820 Llaç muratimi me izolim termk

RÖFIX 810 Llaç muratimi me izolim termik

RÖFIX 812 Llaç muratimi me izolim termik

Fushat përdorimit:

• Llaç muratimi me izolim termik ma aftësi të larta izolimi për punime muri që kerkojnë këtë lloj izolimi me paramentra të lartë qëndrueshmërie • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Llaç i lehtë muratimi për punime muri poroze dhe me paramentra të lartë qëndrueshmërie • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Llaç i lehtë me izolim termik për punime muri poroze me parametra të lartë qëndrueshmërie • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

Karakteristikat:

• • • •

Izolim termik Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Mundësi e mirë për të ndaluar rrjedhjen e ujit • Punohet mirë me mistri.

• • • •

Izolim termik Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Mundësi e mirë për të ndaluar rrjedhjen e ujit • Punohet mirë me mistri.

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Inert i lehte (mineral)

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• • • •

• • • •

• • • •

Izolim termik Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Mundësi e mirë për të ndaluar rrjedhjen e ujit • Punohet mirë me mistri.

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 37 ltr./EH FP (28 ditë): 5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 550 kg/m3 Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,2 W/mK GLl (EN 998-2): M5 GLl (DIN 1053-1): LM 21 GLl (ON B3341): M5ww GLl (SIA 177): MBL, MCL GLl (ita. M.D.): M3

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 40 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1200 kg/m3 Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,34 W/mK GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): LM 36 GLl (ON B3341): M10w GLl (SIA 177): MBL, MCL GLl (ita. M.D.): M1

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 28 ltr./EH FP (28 ditë): 8 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1250 kg/m3 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,34 W/mK • GLl (EN 998-2): M5 • GLl (ita. M.D.): M2

Forma e furnizimit:

27


Llaçra për mure - Llaç muri termoizolues Të dhëna mbi produktin

28


Të/ ka du -ç re rmu çra Lla e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Llaçra për mure - Llaç mure të dukahme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ MURE TË DUKAHME Të dhëna të përgjithshme / Llojet Llaçi i muratimit për mure të duks-

RÖFIX mund të përdoret për prodhi-

fuge me dendësi optimale dhe

hëm përdoret për mure të dukshëm

min e një muri që do suvatohet me

homogjene. Gjatë shtresës së

ose që do vishen. Në këtë rast llaçi

një ose dy shtresa ose vishet me

lëmuar e fugës duhet pasur para-

duhet të përmbushë disa kërkesa të

pllaka. Për shkak të hollësisë dhe

sysh në mënyrë të veçantë në në një

krahasueshme si edhe gurët. Së pari

elesticitetit, muratimi i tullave dhe

mur me fuga të plot për të mos patur

duhet të mbrojë murin e jashtëm të

ndertimi i fugave të kryhen në një

nevojë për përmirësim të mëpasëm.

ndërtesës nga ndikimet e kushteve

proçes. Kjo është një mënyrë të

Nëse nevojitet një mbyllje e

atmosferike dhe nga ana tjetër ai

punuari shumë ekonomike. Gjith-

mëpasme e fugave, ateherë fugat

përbën një element optik shume të

monë sugjerohet të fillohet me shtre-

duhet të gërryhen në mënyrë të

rendësishëm për ndërtesën. Llaçi i

sen e lëmuar te fugës, e cila ofron

njëtrajtshme 1.5 deri 2 cm thellë pa

muratimit për mure të dukshëm

përparësinë e të ndërtuarit të një

krijuar çarje në tullë.

Fushat e përdorimit / Vlera konsumi Në varësi të llojit të murit të dëshiruar

Këshillë: Sasitë e konsumit të llacit

murit. Kërkesa efektive për llaç është

dhe llojit të tullës së përdorur del

janë vlera të paracaktuara (vlera ori-

në varësi të formatit të vrimës dhe

edhe konsumi i llaçit të muratimit.

entuese) dhe bazohen në të dhënat e

humbjeve gjatë ndërtimit.

marra nga prodhuesi i tullave të

29


Tëi e hm ka du të -ç re rmu pë çra Lla b m a ën dh in ukt od pr

Llaçra për mure - Llaç mure të dukahme Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç mure të dukahme RÖFIX 980 Llaç special për punime muri të dukshme

RÖFIX 982 Llaç industrial për punime muri të dukshme

RÖFIX 980 Llaç special për punime muri të dukshme

RÖFIX 982 Llaç industrial për punime muri të dukshme

Fushat përdorimit:

• Për prodhimin e mureve një ose dy shtresorë me fugë të lëmuar • Për tulla dhe gurë me aftësi thithse të larta • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Llaç muri me kokrrizë të imët për prodhimin një ose dy shtresor te mureve të dukshëm sikurse dhe fasadave me fugë të lëmuar • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

Karakteristikat:

• Përpunim i mirë me makineri • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shtesë e lartë • Punohet mirë me mistri. • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm

• Përpunim i mirë me makineri • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shtesë e lartë • Punohet mirë me mistri. • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • •

• • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • •

Forma e furnizimit:

30

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 25 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1700 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10s GLl (SIA 177): MK GLl (ita. M.D.): M2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 25 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1700 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10s GLl (SIA 177): MK GLl (ita. M.D.): M2


Llaçra për mure - Llaç mure të dukahme Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 985 Llaç special për punime muri të dukshme

RÖFIX 986 Llaç special për punime muri të dukshme

RÖFIX 987 Llaç special për punime muri të dukshme

RÖFIX 985 Llaç special për punime muri të dukshme

RÖFIX 986 Llaç special për punime muri të dukshme

RÖFIX 987 Llaç special për punime muri të dukshme

• Për prodhimin e punimeve një ose dy shtresore të mureve të dukshme me fuga të lëmuara mbyllëse • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Për prodhimin e punimeve një ose dy shtresore të murit me fugë të lëmuar mbyllse • Për tulla me aftësi të vogla thithse • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Për prodhimin e punimeve një ose dy shtresore të mureve të dukshme me fuga të lëmuara mbyllse • Për tulla rëre natyrore pa aftësi thithse • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Përpunim i mirë me makineri • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shtesë e lartë • Punohet mirë me mistri. • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm

• Përpunim i mirë me makineri • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shtesë e lartë • Punohet mirë me mistri. • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm

• Përpunim i mirë me makineri • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shtesë e lartë • Punohet mirë me mistri. • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 25 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1750 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10s GLl (SIA 177): MK GLl (ita. M.D.): M2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 25 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1700 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10s GLl (SIA 177): MK GLl (ita. M.D.): M2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 25 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1700 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10s GLl (SIA 177): MK GLl (ita. M.D.): M2

31


Pë e hm ka du të -ç re rmu pë çra Lla mi uni rp

Llaçra për mure - Llaç mure të dukahme Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i llaçit për mur të dukshëm

Parapërgatitja e bazamentit Tullat e ngrira nuk lejohet te perpunohen. Tullat e thata, me aftësi te larte thithëse duhet te njomen perpara se te behen mur. Përzieni një thes RÖFIX Llaç për mure në një përzierës mekanik të vazhdueshëm ose në një betoniere për 2 min. Nëse përzierja bëhet me përzjeres të vazhdueshëm duhet pasur kujdes që më parë të futet uji, pastaj llaçi pluhur

Ndajini shtresat gurore para fillimit të punë. Duhen përdorur vetëm gura të plotë,pa defekte

Shtrimi Llaçi i murit Roefix përziehet në mënyrën më efikase me "Stacionin e përzierjes" të llaçit të murit Llaci i perzier i murit ngrihet me kovën e vinçit mbi sipërfaqen e punës dhe zbrazet në kutitë/mbajtëset e llaçit Nëse llaçi shtrohet me makinë duhet pasur kujdes konsistenca e perpunimit.

Si rregull gurat ndahen pastër me diskun ndarës dhe në fund pastrohen nga pluhuri.

Shtrimi i llaçit kryhet me një mistri të pastër . Llaçi që rrjedh anash duhet të hiqet menjëherë me mistri në mënyrë që tullat e murit të mos bëhen pis. Nyjet e kokave dhe të mbështetjeve tek gurët e dukshëm mbushen mirë me llaç. Pas ngritjes së murit, fuga duhet të punohet me një vegël të përshtatshme.

Mbroni tullat dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjeve të punës) nga shiu.

Këshilla Mos e përzieni me materiale të tjerë. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve Gjatë përpunimit dhe fazës së tharjes temperatura e ambjentit përreth dhe temperatura e bazamentit nuk duhet të ulen nën +5° C. Mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

32

"këshilla dhe truke"


e/ hm ths rgji a ën dh Të lë hol të rat sht me -ç re rmu pë çra Lla jet Llo

Llaçra për mure - Llaç me shtrat të hollë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ ME SHTRAT TË HOLLË Të dhëna të përgjithshme / Llojet Një sasi e madhe tullash muri prod-

enkas produkte llaçi të cilësisë së

Gjatë testimit të cilësisë mbas 28

hohen ndërkohë me një precizion

lartë.

ditësh duhet të rezultojë një qëndrueshmëri minimale ndaj presionit

shumë të lartë kështu që mund të ngjiten edhe me llaç të shtratit të

Llaçi i shtratit të hollë përdoret për

prej 10 N/mm2. Trashësia e fugave

hollë. Krahas industrisë së porobeto-

ngjitjet/vendosjen e gurëve/tullave të

me llaç muratimi me shtrat të hollë

nit dhe rërës qëlqerore edhe prod-

murit me një devijim shumë të vogël

duhet të jetë vetëm 1-3 mm. Për

huesit e tullave dhe të betonit të

mase (≤ 1,0 mm) (gurat e sheshtë).

këtë arsye të tillë llaçe duhet të for-

lehtë kanë inkluduar në progamin e

Madhësia e kokrrizës e materialit

cohen në mënyrë speciale për të

tyre tulla apo gurë të sheshta. Për

shtesë të përdorur nuk duhet t'i

arritur një kohë të mjaftueshme për-

këto RÖFIX ju vë në dispozicion

kalojë 1,0 mm. Prodhimi duhet të

punimi dhe lidhje të qëndrueshme të

kryhet vetëm si llaç i thatë fabrike.

tij me sipërfaqen e gurit/tullës.

Fushat e përdorimit / Vlerat e konsumit Për klasifikimin e llaçit për muratim

RÖFIX 940 Kollë për gura të

Ato janë të llogaritura në shtrimin e

me shtrat të hollë norma DIN 1053

sheshtë e plotëson këtë kërkesë

llaçit me Mörtelschlitten. Konsumi

"Muri" përcakton si kusht minimal:

të lartë

efektiv i llaçit varet nga formati i birës së tullës dhe humbjeve gjatë ndërti-

• Fortësia minimale ndaj presionit pas 28 ditësh: >10

N/mm2

• Fortësia Haftscher pas 28 ditësh: >0,5

N/mm2

Këshillë: Sasitë e nevojshme të llaçit

mit. Ai mund të ketë shmangie të

janë vlera orientuese dhe bazohen

ndjeshme nga vlerat e mëposhtme.

në të dhënat e prodhuesit të tullas.

33


bi m a ën dh Të lë hol të rat sht me -ç re rmu pë çra Lla in ukt od pr

Llaçra për mure - Llaç me shtrat të hollë Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç me shtrat të hollë RÖFIX 940 Kollë për gurë të sheshtë

RÖFIX 945 Llaç zhytës

RÖFIX 940 Kollë për gurë të sheshtë

RÖFIX 945 Llaç zhytës

Fushat përdorimit:

• Llaç shtresë hollë për ngjitjen e tullave bllok të murit dhe elementëve prej rëre gëlqerore dhe porobetoni • Suva shtresë hollë për shtrimin e tullave bllok në ambientet e brendshme • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Llaç shtresë hollë për ngjitjen e tullave blloqe / plan me metodën e zhytjes ose me rulo aplikuese • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

Karakteristikat:

• Përdorim i reduktuar • Mundësi e mirë për të ndaluar rrjedhjen e ujit • Ngjitje e mirë e gurave • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• • • •

• • • •

Përdorim i reduktuar Ngjitje e mirë e gurave Përpunim i mirë racional Mundësi e mirë për të ndaluar rrjedhjen e ujit

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • • • • • • •

Forma e furnizimit:

34

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Sasi boje per litër: 22 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1400 kg/m3 Koha e hapur: 4 h Korigjueshmëria: 7 min Trashësia e shtresës: 2 mm Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: 0,5 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: 4 N/mm2 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10 GLl (SIA 177): MB, MC, MK GLl (ita. M.D.): M2

• • • • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Sasi boje per litër: 22 ltr./EH FP (28 ditë): 14 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1400 kg/m3 Korigjueshmëria: 7 min Trashësia e shtresës: 2 mm Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes?: 0,5 N/mm2 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10 GLl (SIA 177): MB, MC, MK GLl (ita. M.D.): M1


bi m a ën dh Të lë hol të rat sht me -ç re rmu pë çra Lla in ukt od pr

Llaçra për mure - Llaç me shtrat të hollë Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 946 Llaç mbulues / final

RÖFIX 947 Llaç muratimi shtrat mesëm

RÖFIX 946 Llaç mbulues / final

RÖFIX 947 Llaç muratimi shtrat mesëm

• Llaç mbulues/final për muratimin e tullave/gurëve të sheshte/bllok me mbajtëse të përshtatshme llaçi • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• Llaç muratimi shtrat mesëm per muratimin e tullave poroze me slitë/shinë llaçi tradicionale • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

• • • •

• • • •

Përdorim i reduktuar Ngjitje e mirë e gurave Përpunim i mirë racional Mundësi e mirë për të ndaluar rrjedhjen e ujit

Përdorim i reduktuar Ngjitje e mirë e gurave Përpunim i mirë racional Mundësi e mirë për të ndaluar rrjedhjen e ujit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• • • •

• • • •

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,2 mm Sasi boje per litër: ca. 21 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 15 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1370 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10 GLl (SIA 177): MB, MC, MK GLl (ita. M.D.): M1

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: 30 ltr./EH FP (28 ditë): 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1200 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10 GLl (SIA 177): MB, MC, MK GLl (ita. M.D.): M1

35


mi uni rp Pë lë hol të rat sht me -ç re rmu pë çra Lla

Llaçra për mure - Llaç me shtrat të hollë Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i llaçit për shtrat të hollë

Përzieni një thes RÖFIX Llaç për mure në një përzierës mekanik të vazhdueshëm ose në një betoniere për 2 min.

Shtresa e parë e tullave duhet të vihet horizontalisht me precizion. Pabarazitë duhet të sheshohen në fugën më të poshtme.

Shtrimi i llaçit kryhet me një mistri të pastër . Duhet bërë kujdes për një mbulim të plotë të sipërfaqes me llaç.

Tullat e unifikuara duhet përdorur në gjëndje të lagësht. Gjatë shtrimit të llaçit me shtrat të hollë nuk duhet të rjedhë llaç jashtë cepav.

Përzjerja e llaçit të tavanit Nëse përzierja bëhet me përzjeres të vazhdueshëm duhet pasur kujdes që më parë të futet uji, pastaj llaçi pluhur Një thes me llac përzjejeni me ujë të pastër me një pjettë përshtatshëm përzierës për të arritur një konsistencë të përshtatshme për punime të mëtejshme.

Shtroni aq llaç me slitat e llaçit sa tulla mund të shtrohen në shtratin me kollë gjatë kohës së hapur për kollën .

Shtrimi i llaçit kryhet me një mistri të pastër . Duhet bërë kujdes për një mbulim të plotë të sipërfaqes me llaç.

36

"këshilla dhe truke"


Llaçra për mure - Llaç me shtrat të hollë Përpunimi

Përpunimi i llaçit për shtrat të mesëm

"këshilla dhe truke"

Përzierja Përzieni një thes RÖFIX Llaç për mure në një përzierës mekanik të vazhdueshëm ose në një betoniere për 2 min. Një thes me llac përzjejeni me ujë të pastër me një pjettë përshtatshëm përzierës për të arritur një konsistencë të përshtatshme për punime të mëtejshme. Mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Tullat e ngrira nuk lejohet te perpunohen. Tullat e thata, me aftësi te larte thithëse duhet te njomen perpara se te behen mur.

Duke përdorur një shtrues të përshtatshëm llaçi mund të shtrohet një shtresë llaçi e njëtrajtshme.

37


38

BETON


BETON

Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë

38 - 73

42

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

42

Të dhëna mbi produktin

46

Përpunimi

49

Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë

50

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

50

Përpunimi

56

Llaç për çengela

58

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

58

Të dhëna mbi produktin

59

Beton i thatë

60

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

60

Fushat e përdorimit

62

Të dhëna mbi produktin

63

Përpunimi

64

Llaç kalldrëmi / Llaç fuge kalldrëmi

66

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

66

Të dhëna mbi produktin

67

Përpunimi

68

Llaç fuge për gurë

70

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

70

Të dhëna mbi produktin

71

Përpunimi

72

Lyerje e dorës se parë dhe shtresëzimi me epoksid Të dhëna të përgjithshme / Llojet

73 73 39


n to Be

Beton

Betoni një material ndërtimi i rëndësishëm në kohët tona Më shumë se 50% e të gjitha ndërti-

zakonshëm të qyteteve tona Betoni

turë hekuri. Per nivelin e sigurisë së

meve bëhen në ditët e sotme me

përbëhet nga lëndë përbërëse kry-

një ndërtimi betoni është ndikimi i

beton. Jetëgjatësia e betonit si vlerë

esore çimento, lëndë shtesë (zha-

përbashkët i çelikut me betonin i

e përcaktuar, rezistenca, parametrat

vorr, rërë) dhe ujë.Çimento është

domosdoshëm dhe një kusht para-

ekonomikë dhe përvec kësaj dhe

"zamka" që lidh elementët e ndrys-

prak. Veprimi i përbashkët është

karakteristikat vetiake të tjera si aftë-

hëm, gjymtyri lidhës dhe për këtë

afatgjatë atëherë kur çeliku mbrohet

sia per të marrë formën e dëshiruar e

arsye bëhet tepër i rëndësishëm për

me anë të një shtrese të trashë

ka në kthyer atë në një material nga i

cilësinë e materialit ndërtues. Për

betoni ose me anë të masave të tjera

cili nuk mund të hiqet dorë. Betonin

shkak të pamjaftueshmërisë së

nga ndikimet e dëmshme të mjedisit.

e gjejmë edhe në qindra metra kat-

fortësisë, ndërtime prej betoni në

rorë fasadash, pjesë e imazhit të

ndërtesat e larta pajisen me arma-

RÖFIX - Partneri juaj për temën beton Firma RÖFIX ju ofron në lëmin e

ndryshme kokrrize dhe me karakte-

betonit një shumllojshmëri betonesh

ristika të ndryshme

të gatshëm të cliësisë së lartë: • Betone me sprucim me madhësi të

40

• Ripërtëritje betoni me shtresë të trashë ose të hollë

• Beton për ndërtime në toka rurale dhe në kopshte


Beton

Beton i rrezikuar nga ndryshkja Fakti që betoni jeton lihet shpesh

Zakonisht betonit i nevojitet një

Betoni i çelikut qëndron në kontakt

herë mbas dore. Edhe betoni i

shpenzim i vogel për përkujdesje.

me ajrin, në këtë mënyrë reagon me

nënshtrohet shenjave të plakjes apo

Por po u prish balanca midis aftësive

forcë hidroksidi i kalciumit që prehet

amortizimit. Koha e plakjes përcak-

kundërshtuese dhe faktorëve të

në hapsirat e poreve me gazrat acide

tohet nga shuma e ndikimeve të

jashtëm kjo mund të rezultojë në

të atmosferes . Për shkak të raksionit

jashtme sikurse dhe nga aftësia kun-

amortizim të përshpejtuar.

të neutralizimit ndodh karbonizimi i betonit.

dërshtuese ndaj këtyre efekteve e materialit të ndërtimit.

Për aplikimin optimal të ripërtëritjes së betonit kriteret e mëposhtëme janë vendimtare: • Parapërgatitja e bazamentit sipas paramentrave profesionalë • Zgjedhja e produkteve të duhur për

mirëmbajtjen • Analiza individuale e bazamentit

• Kryerja me kujdes e procesit të punimeve të mirëmbajtjes

dhe shkallës së dëmtimit

Dioksidi i qymyrit fillon te neutralizoje betonin Nga siperfaqja karbonizimi fillon te hyjë brenda në beton. Karbonizimi arrin shtresen ëforcuese prej celiku. Se bashku me ujin fillon të gërryejë celikun. Ndryshku ne krahasim me celikun ka volum më të madh dhe zhvillon presion me te lartë Mbulesa e betoni shperthehet dhe celiku përforcues bëhet i aksesueshëm.

41


Të/sh tra ë res sht me tje baj ëm rmir n to Be e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BETON PËR MIRËMBAJTJE ME SHTRESË TË TRASHË Të dhëna të përgjithshme / Llojet Termi beton me sprucim perkufizon

së gjithash aty ku vihet vihet ne pik-

për ndërtimin e një betoni që të

njëkohësisht një material, një proces

pyetje prodhim i betoformave të

behet shpejt i efektshëm për arsye

dhe një metodë ndërtimi. Në këtë

holla për forma asimetrike ose të

sigurie me trashesi relativisht te

proçes krahas një sërë aparaturash

kërrusurra të cilat do të kërkonin në

vogel ne llidhje te fortë me betonin e

speciale kërkohet edhe personel i i

dispozicion një sasi të madhe beto-

vjetërin e vjetër (Përmirësime dhe

specializuar. Kjo duhet përdorur para

forme. Me tej aty ku kërkesa është

përforcime).

Cilët faktorë ndikojnë në cilësinë e betonit me sprucim? Cilësia e betonit me sprucim ndiko-

mënyrë edhe qëndrueshmërinë e

het shumë nga miksimi i përbërësve

betonit të përfunduar.

Rregullotë vlefahme:

(beton me spërkatje pa ujë). Por një

Një dokument i rëndësishëm bazë

ndikim shumë të madhe ka edhe

për përshkrimin e betonit me spru-

sprucuesi. Ai ndikon shunë vlerën e

cim janë rregulloret e betonit me

përmbajtjes së ujit (W/Z), trashësinë

sprucim të ÖBV sikurse dhe DIN

bruto të betonit, johonën dhe në këtë

18554 Betoni me sprucim, prodhimi dhe mbikqyrja markës së tij.

42


Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sigurimi i shkeminjve, shpateve dhe vendeve te punimit Sigurimi i shkembinjve eshte i

pune. Tipike per sigurimin e shkem-

kurter pra kryesisht per siqurimin e

domosdoshem ne menyre qe vrimat

binjeve eshte nje sistem lidhjeje qe

gropave te ndertimit gjate procesit te

apo nderhyrjet e tjera qe behen aty

krijohet midis shkembit ekzistues

ndertimit. Ato mund te sherbejne

te fiksohen ne menyre te tille qe te

dhe betonit te sprucuar te aplikuar

ama edhe si mase sigurie te per-

mos krijohet asnje rrezik per njerezit

ne menyre qe te krijohen pjeset e

hershme.

dhe per ndertimet. Edhe ketu ndiqen

ndertimit perkatese. Sigurimi i

procedurat normale te sigurise ne

shkembinjeve mund te jete afatsh-

Problematika

Masat

Mbrojtja e sip. të shkëmbinjve nga shtrëngatat, ngrica dhe probleShtrimi i një shtrese disa centimetra prej betoni spërkatës met përkatëse

Shkembinj te rezikshem me rezik renie

Mbushja e kollonave dhe vrimave boshe të mëdha me beton me sprucim eventualisht si rrjedhojë e tendosjes së mëtejshme të pjesëve në rrezik me anë të çengelave dhe llaçit për hekur në shkëmb e fortë.

Sigurimi i gropave të ndërtimeve

Mbajtja hapur e hapsirës se punës së nevojshme për prodhimin e pjesëve të ndërtimit nën tokë me anë të betonit me spërkatje i mbështetur eventualisht nga profile çeliku dhe çengela

Sigurimi i bordurave rrethuese

Stabilizimi i shpatit të shkëmbit dhe mbrojtje e gropës së ndërtimit për gjatë perjudhës së ndërtimit nga kushtet e këqia atmosferike, shplarja, rëshqitja e gurëve ose lirimet e tokës aty me anë të një këllëfi betoni me spërkatje i një trashësie prej 5 cm

43


Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Ndërtimi tunelesh Në raste betoni me sprucim për

cilat caktohen, të cilat dollohen nga

kërkesat për parametrat e betonit

ndërtime tunelesh dallohen tre

qëllimi i përdorimit çka kushtëzon

me sprucim:

zonave thelbësore te përdorimit të

Veshja nga jashtë me beton me sprucim në male të forta Shtrimi me beton me shtresë të hollë

edhe humbjen e ujit). Përteç kësaj

rrymës në raste rezervuarësh hidro-

në zgavra në shkëmbij të fortë nuk i

edhe mbrojtjen e sipërfaqes së

centralesh. Si trashësi minimale e

shërben prodhimit të një efekti mba-

shkëmbit nga kushtet e këqija

shtresës mund të mjaftonte sipas

jtës aq shumë sa izolimit nga pikimit

atmosferike, korrozioni si dhe zvo-

rrethanave 2 deri 3 cm (mbi majën e

të ujit(në raste galerish uji pengojnë

gëlimin e rezistencës hidraulike të

shkëmbit).

Produkti i përdorur duhet të përmbushë kriteret e mëposhtëme: • Ngjitje e mirë

ndaj presionit-siperfaqe të lëmuara

• Dendësi e lartë

(speciale për zvogëlimin e rezisten-

• Qendrueshmëri e mjaftueshme

cës së rrymës elektrike në rezer-

vuare hidrocentralesh).

Beton me srucim - Përbërësit dhe karaksteristikat S M K Përbërësi mikrosi- Lëndë përshpejtuPërbërës sintetik ese lik

F Fibër

Fortësia ndaj presionit

++

-

+

+

Fortësia ndaj përkuljes

++

-

++

++

Fortësia e ngjitjes

++

+

++

+

Rezistenca ndaj ngrirjes

++

-

++

+

Poroziteti

-

+

-

+

Moduli-E

+

-

-

+

Përshkueshmëria e avujve të ujit

-

+

-

+

++ rritet + nuk ndryshon - ulet Të gjithë përbërësit janë të kombinueshëm sipas dëshirës

Beton me spucim si sigurues Në këtë rast betoni me spërkatje kryen një funksion të kufizuar në kohë gjatë të cilit ai së bashku me rrjetën e hekurit dhe kapëset e gurave sipas rastit dhe nëse ka rrjetë mbajtëse shërben si masë e vetme sigurie deri sa ( zakonisht një muaj më vonë) të vijojë betonimi me armaturë. Me këtë metodë ndërtimi mbushen biles menjehere mbas shtrimit të betonit të spërkatur të gjitha çarjet apo plasaritjet. Përforcon kështu lidhjen e dobësuar me sipërfaqen shkaktuar nga shpërthimet dhe mënjanon c'tendosjen e mëtejshme të shkëmbit. Në këtë mënyrë krijohet një "unazë mbajtëse e shkëmbit", e cila i devijon forcat vertikale radialisht rreth vrimës të krijuar në shkëmb. Produkti i vënë në përdorim duhet të përbushë kriteret e më poshtme:

• Forcim i shpejtë • Fortësia ndaj presionit • Fortësia e ngjitjes

Përdorim i njëhershëm i betonit me spërkatje Ne ndërtimin e tuneleve sot përdoret zakonisht vetëm një shtresë betoni me sprucium. Rrallë hidhet më vonë shtresë sigurie betoni me pompë.

44


Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Variantet e betonit me sprucim

Kritere përzgjedhje për shtese betoni spërkatës Emërtimi RG 4 ..

RG 8 ..

RG../HS..

RG..S..

RG..M..

RG..F..

RG..K..

Karakteristikat

Përshkrimi

Madhesia e kokrrizes 4 mm

I lëmueshëm I përshtatshëm për përforcim dendësie Nivelim shtreshollë

Madhësia e kokrrizes 8 mm

Qëndrueshmëri e lartë Siguri statike Cilësi standart

me qëndrueshmëri të lartë ndaj sulfatit

Përdorim në zona me ngarkese sulfati Kohezgjatje e gjendjes hapur I qendrueshëm në kohë

lidhet shpejt

Per te arritur ngrirje te shpejte Per trashesi te larta shtresash Per sigurimin r shpejte te gropave te ndertimit dhe shkembinjve me humbje

me Mikrosilica

Për permirsimin e dendësisë Reduktim i jehonës Rritje e fortësisë Përmirsim i qëndrueshmërise ndaj ngricës dhe kripës

Shtesë fibër

Qendrueshmeri me e mire ndaj perkulshmerise Qendrueshmeri ndaj abrazionit Tendence plasaritje e ulet

me materjal plastik

Ngjitje me e mire me betonin e vjeter E- Modul i ulët Qendrueshmëri më e lartë ndaj ngricës dhe kriprave

Variante tipike betoni me sperkatje Perdorimi

Variante tipike betoni me sperkatje

Pershkrimi

Ndertim tuneli

RÖFIX RG 8 SM

Qe ngrihet shpejt, me një dendesi te larte per trashesi shtrese te larte dhe qe ul jehonen

Sigurim i gropave te ndertimit

RÖFIX RG 8 S

Ngrihet shpejt, per te qene statik qe ne fillime

Permirsim i mbajtjes se ngarkeses statike i ndertesave ekzistuese

RÖFIX RG 8

Ngrirje normale me madhesi kokrrize 8 mm per nje beton te vjeter Qendrueshmeri ndaj presionit 30 N/mm2

Siperfaqe betoni te duksRÖFIX RG 4 hem

Me madhesi kokrrize 4 mm, i ferkueshem dhe lemueshem mire

Permirsimi i ujembajtesit te pastrimit

RÖFIX RG 8 HS

Me cimento me qendrueshmeri ndaj sulfatit per te rritur rezistencen e ujrave te pastrimit

Permirsimi i ballkoneve te vjetra

RÖFIX RG 4 SMK

Me qendrueshmeri presioni te ulet dhe vlere te ulet EModul sikurse nje ngrirje optimale te betonit te vjeter me nje qendrueshmeri te larte ndaj ngrices dhe kriprave

45


Tëish tra të ë res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be b m a ën dh in ukt od pr

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë RÖFIX RG4 Beton me spërkatje

RÖFIX RG8 Beton me spërkatje

RÖFIX RG4 Beton me spërkatje

RÖFIX RG8 Beton me spërkatje

Fushat përdorimit:

• Beton me spërkatje të thatë me qëndrueshmëri ndaj ngricës dhe aftësi të mira lidhëse me bazë minerale, që mund t'i përgjigjet kërkesave pneumatike të metodës spërkatjes së thatë, për fusha aplikimi të zakonshme si ndertimi i galerive, sigurimi i gropave te punimeve etj.

• Si betoni me spërkatje që i përgjigjet kërkesave pneumatike të metodës me spërkatje të thatë • Për punime betoni me spërkatje per ndërtimin e galerive si dhe për sigurimin e punimeve me gure te palatuar, punimeve të betonit dhe betonit me çelik

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • •

• • • •

Ngjitje e mirë rezistent ndaj ngrirjes Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë rezistent ndaj ngrirjes Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • •

Forma e furnizimit:

46

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 30 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2300 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1750 kg/m3 Trashësia e shtresës: > 2 cm Moduli E: ca. 30000 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 1,5 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 6 N/mm2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Sasi boje per litër: 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 30 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 2300 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: 1750 kg/m3 Trashësia e shtresës: > 3 cm Moduli E: 30000 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: 1,5 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 6 kN/m2


Tëish tra të ë res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be b m a ën dh in ukt od pr

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Të dhëna mbi produktin

RÖFIX RG4 S Beton me spërkatje

RÖFIX RG4 M Beton me spërkatje

RÖFIX RG4 SM Beton me spërkatje

RÖFIX RG4 S Beton me spërkatje

RÖFIX RG4 M Beton me spërkatje

RÖFIX RG4 SM Beton me spërkatje

• Beton me spërkatje me qëndrueshmëri ndaj ngricës dhe aftësi të mira lidhëse për kerkesa pneumatike të metodës të spërkatjes se thatë me bazë minerale, për fusha aplikimi të zakonshme si galeritë • Për punime betoni me spërkatje në ndërtimin e tyneleve/galerive si dhe për sigurimin e punimeve të murit me gurë të palatar

• Beton i thatë me spërkatje i gatshëm për përdorim me aftësi ngjitëse normale, me qëndrueshmëri ndaj ngricës dhe kripës per raste speciale të riparimit të betonit dhe ndërtesës • Për punime betoni me spërkatje sikurse dhe sigurimin e mureve me gure të palatuar, betonit dhe betonit me çelik

• Beton me spërkatje të thatë me qëndrueshmëri ndaj ngricës dhe aftësi të mira lidhëse me bazë minerale për fusha aplikimi speciale si sigurimi tuneleve riparimi i punimeve etj

• • • •

• • • •

• • • •

Ngjitje e mirë rezistent ndaj ngrirjes Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

• Lëndë lidhëse speciale • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 30 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2300 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1750 kg/m3 Trashësia e shtresës: > 2 cm Moduli E: ca. 30000 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 1,5 N/mm2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 40 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2300 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1750 kg/m3 Trashësia e shtresës: > 2 cm Moduli E: ca. 28500 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 1,5 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 7 N/mm2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 40 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2300 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1750 kg/m3 Trashësia e shtresës: > 2 cm Moduli E: ca. 28000 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 1,5 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 7 N/mm2

47


Tëish tra të ë res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be b m a ën dh in ukt od pr

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Të dhëna mbi produktin

RÖFIX RG8 S Beton me spërkatje

RÖFIX RG8 M Beton me spërkatje

RÖFIX RG8 SM Beton me spërkatje

RÖFIX RG8 S Beton me spërkatje

RÖFIX RG8 M Beton me spërkatje

RÖFIX RG8 SM Beton me spërkatje

Fushat përdorimit:

• Beton me spërkatje, që mund t'i përgjigjet kërkesave pneumatike të metodës spërkatjes së thatë • Për punime betoni me spërkatje si ndertimi i galerive, sigurimi i punimeve me gurë të palatuar, të betonit dhe betonit me çelik.

• Beton me spërkatje të thatë i gatshëm, me qëndrueshmëri ndaj ngricës dhe kriprave dhe aftësi normale lidhëse, për fusha aplikimi speciale si riparimi i betonit dhe i punimeve të ndërtimit • Për punime betoni me spërkatje per ndërtimin e galerive sidhe për sigurimin e punimeve me gure te palatuar, punimeve të betonit dhe betonit me çelik

• Si betoni me spërkatje që i përgjigjet kërkesave pneumatike të metodës me spërkatje të thatë • Për punime betoni me spërkatje per ndërtimin e galerive si dhe për sigurimin e punimeve me gure te palatuar, punimeve të betonit dhe betonit me çelik

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • •

• • • •

• • • •

Ngjitje e mirë rezistent ndaj ngrirjes Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë rezistent ndaj ngrirjes Jehonë e ulët Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 40 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2300 kg/m3 • Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1750 kg/m3 • Moduli E: ca. 30000 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 1,5 N/mm2

• • • •

Forma e furnizimit:

48

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 40 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2300 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1750 kg/m3 Moduli E: ca. 28500 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 1,5 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 7 N/mm2

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 40 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2300 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1750 kg/m3 Moduli E: ca. 28000 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 1,5 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 7 kN/m2


Pësh tra të ë res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be mi uni rp

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i betonit me sprucim

"këshilla dhe truke"

Parapërgatitja e bazamentit Betoni i demtuar dhe me nje qendrueshmeri jo te mjaftueshme duhet larguar me nje pajisje te pershtatshme. Per trajtimin paraprak te bazamentit jane te pershatshem vecanerisht pajisjet per pastrimin me presion te larte me uje ose rere. Perparesia e pastrimit me rreze rere qendrojne tek fakti qe betoni i vjeter dhe armatura perforcuese pastrohen ne nje proces pune.

Testimi me kloroid: Ne nje vend te care te thate lyeni nje hollim nintrat argjendi 1% me furce. Nese tretësira e hedhur behet si qumesht atehere aty ka kloroid.

Bazamenti Bazamenti duhet te jete i qendrueshem, i paster, me aftesi mbajtese si edhe te mos kete mbeturina, mikroorganizma dhe mjete ndarese. Bazamenti duhet te provoje nje fortesi ngjitese prej te pakten 1,5 N/mm2.

Kontrolli: Vendet e bardha lyejini me penel me tretësirë 5% Kaliumdikromati. Nëse merr një çngjyrim të kuq në kaf, atëherë nuk përmban klorid,nëse merr një çngjyrim të verdhë ka klorid.

Kujdes: Kloroidet i rezistojne sperkatjeve me rere Kloroidi sikurse e ka treguar dhe praktika nuk hiqet me sperkatje me rërë. Për këtë arsye sipërfaqja mbas spërkatjeve me rërë duhet të lahet edhe me presion të lartë uji (Testi i mungesës së kloroidit). Mbi shtresën e poshtme të lagesht mat mund të kryhet riprofilizimi me beton me sprucim.

Shtrimi RÖFIX Betoni me sprucim mund të përpunohet me makineri të zakonshme sprucimi në të thatë. Për aplikimin e betonit sprucim duhet të ngarkohet vetëm një skuadër me përvojë . Për të përftuar sprucim homogjen, me pak skica dhe cilësi optimale betoni, gomina sprucuese duhet të kryej lëvizje rrethore të njëtrajtshme në një largësi 1m dhe me një kënd 90 gradë me murin." Për një përpunim racional të betonit me sprucimju sugjerojmë përdorimin e dragonjve të betonit RÖFIX .

Pastrajtim Mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Në raste kushtesh atmosferike të papërshtatshme (nxehtësi, erë e fortë, ) ose bazament me aftësi të mëdha thithëse, trajtoheni më pas me ujë. Pastrajtimi duhet të zgjasë të paktën 3 ditë.

49


e /hm ths rgji a ën dh Të lë hol të ës res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be jet Llo

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BETON PËR MIRËMBAJTJE ME SHTRESË TË HOLLË Të dhëna të përgjithshme / Llojet Kërkime të shumta tregojnë, që

pH bie me kalimin e kohës në vlerën

cilesi problematike dhe mbulim të

dëmtimet e betonit në shumë raste

9. Ky proçes quhet karbonizim. Në

pamjaftueshëm me beton, alkaliteti

shkaktohen nga përzierje dhe përpu-

rast mbulimi betoni dhe mbrojtjeje të

ulet si tek çimento ashtu dhe në

nime me gabime. Betoni i përpunuar

mjaftueshme ndikimi bie mbi zonat

çelikun armues. Ndikime korrozive

profesionalisht dëshmon një alkali-

me alkalitet të lartë dhe për këtë

mund ta ndryshkin çelikun. Si pasojë

tet me një vlerë pH prej rreth 12,5.

arsye ai ruhet plotësisht nga ero-

zmadhimet në volum thyejnë betonin

Vetëm në shtresën e jashtme vlera e

zioni. plotësisht. Në rast betoni me

që ndodhet sipër copë mbas cope.

Qëllimet e mirëmbajtjes së betonit • Zëvendësim i shtresave problematike të betonit • Riprodhim i pamjes së jashtme të sipërfaqes së betonit • Mbrojtje e sipërfaqes së betonit

50

nga faktorë dëmtues • Mënjanimi i karbonizimit • Lidhje e fortë e betonit të vjetër me shtesën e re të betonit • Aftësi e njëjtë e ndryshimit të for-

mës së betonit të vjetër dhe atij të ri • Vlera të njëjta diffuzioni të avullimit midis betonit të ri dhe atij të vjetër


Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Gabime tipike në ndërtim me beton erozionin. Dëmtimet nga ujrat e kon-

• Mbulim shumë i vogël me beton i

Mëkatet e ndërtimit të perjudhës së

taminuar si dhe ujrat e zeza dhe

shtresës se hekurit.

mbas luftës por mbi të gjitha edhe të perjudhës së boomit të viteve 60-te

• Ndërtime me gjymtyrë të hollë

industriale kërkojnë parametra cilë-

dhe 70-te cuan në kohë të shkur-

• Beton "i dobët"

sie të lartë nga ndërtimet. Karbonizi-

tuara ndërtimi, shtresa te pakta

• Xhepa zhavorri / Zgavra / Vende

met dhe kloroidi në beton armiqtë më të kushtueshëm të tij.

problematike

mbuluese të betonit, pjese shumë të holla ndërtimi dhe ulje të trajtimeve

Përbërës agresivë si kloridi, CO2,

të mëpasshme për shkak të dëmti-

SO2, dhe mikroorganizma të tjerë

meve.

hyjnë në beton dhe përshpejtojnë

Trashsitë e shtresace tč llaçit zëvendëzues të betonit Trashsitë e shtresace

Dysheme Mur

Tavan

Dysheme Mur

Tavan

Dysheme Mur

Tavan

X

X

X

7 mm

X

X

X

X

X

X

6 mm

X

X

X

X

X

X

5 mm

X

X

X

X

4 mm

X

X

X

X

3 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

60 mm 8 - 50 mm

2 mm 1 mm

X

X

RÖFIX BLS Masë shpatulluese për vrimat e betonit

RÖFIX BFM Llaç fin/i imët betoni RÖFIX BGM Llaç i trashë betoni

51


Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat përdorimit - Shtresa boje mbrojtëse për betonin Që kur mekanizmat që dëmtojnë

betonit mbeten të hapura, difuzioni i

shmangieje uji perfekt pa mënjanuar

betonin u njohën, punohet për të

gazit dhe avullimit nuk influencohen

vlerat specifike të lejimit të avullimit

krijuar masa mbrojtëse sa më

fare. Në rastet e shtresave film në të

sikurse dhe qëndrueshmëri perfekte.

eficiente dhe ekonomike. Metoda

kundërt kanë qëllim që të ndalojnë

Së fundmi përdoret dhe silikoni kun-

me shtresë të filmit dhe hidrofobi-

difuzionin e gazit dhe në këtë

dër ndikimeve të jashtme si psh

zimit - Me këtë rast ka shumë rën-

mënyrë shpërndarjen e karbonizimit

rezatimet ultraviolet, ngarkesa ter-

dësi mbrojtja nga lagështia, meqë uji

prej shpërbërjes së dioksidit të

mike, matreriale kimike agresive dhe

sikurse edhe në dëmtimin e materia-

qymyrit. Silikonisi materjal

mikrobeve kundër të cilaveai është

lit dhe në procesin e errozionit luan

ngopjeje - Si materiale ngopjeje për-

tepër rezistent.

një rol të rëndësishëm. Në rastet e

doren lidhjet organike të siliciumit.

ngopjeve me hidrofobizim poret e

Ato karakterizohen nga një efekt

Ngopje me hidrofobizim me bazë rezinë silikonis - që mënjanon ujin - diffuzion i larë i avullit - penetrim i larte ne thellësi

Ngopje me anë të krijimit te filmit me bazë rezinë akrilike - që mënjanon ujin - ka efekt ndalues ndaj CO2 - tejkalon plasaritjet

RÖFIX BSC Krem mbrojtjeje beton Produkti

52

RÖFIX Lyerje fillestare silikoni Shtrese para lyerje rezine silikoni

RÖFIX BSF Bojë mbrojtëse betoni


bim a ën dh Të lë hol të ës res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be in ukt od pr

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Të dhëna mbi produktin

Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë RÖFIX BHB Urë lidhëse betoni

RÖFIX BFM Llaç fin/i imët betoni

RÖFIX BGM Llaç i trashë betoni

RÖFIX BHB Urë lidhëse betoni

RÖFIX BFM Llaç fin/i imët betoni

RÖFIX BGM Llaç i trashë betoni

Fushat përdorimit:

• Si urë lidhëse betoni dhe mbrojtje nga gërryejtja për hekura mbrojtës

• Shpatullim plotësimi i betonit i cilësisë së lartë me bazë minerale me lidhës shtesë për shtresa deri 7 mm. Për lëmimin dhe prodhimin e një sipërfaqjeje të njëtrajtshme • RÖFIX BFM përdoret në sistem me RÖFIX BHB urë lidhëse betoni dhe RÖFIX BGM llaç jo fin betoni për nivelimin e vendeve me probleme në betonin e vjetër

• Masë plotësuese e cilësisë së lartë 1 shtresore me bazë minerale me lëndë ngjitëse për trashësi nga 0-50 mm. Për trashësi më të larta shtrojeni në disa shtresa. • E përshtatshme edhe për sprucim në të lagur.

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm • Harxhimi: ca. 1,6 kg/m2/mm • Sasi boje per litër: ca. 10 ltr./EH

• • • • • • •

• Kokrrizimi: 0 - 2 mm • Harxhimi: ca. 17 kg/m2/cm • Sasi boje per litër: ca. 12,75 ltr./EH • FP (3 ditë): ca. 25 N/mm2 • FP (7 ditë): ca. 30 N/mm2 • FP (28 ditë): ca. 50 N/mm2 • Trashësia e shtresës: > 50 mm

Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Ngjitje e mirë Lëkundje të pakta Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Lëkundje të pakta Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Lëkundje të pakta Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 16 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 15,8 ltr./EH FP (3 ditë): ca. 15 N/mm2 FP (7 ditë): ca. 25 N/mm2 FP (28 ditë): ca. 40 N/mm2 Trashësia e shtresës: > 7 mm

Forma e furnizimit:

53


bim a ën dh Të lë hol të ës res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be in ukt od pr

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Të dhëna mbi produktin

RÖFIX BLS Masë shpatulluese për vrimat e betonit

RÖFIX BSF Bojë mbrojtëse betoni

RÖFIX BSC Krem mbrojtjeje beton

RÖFIX BSF Bojë mbrojtëse betoni

RÖFIX BSC Krem mbrojtjeje beton

RÖFIX BLS Masë shpatulluese për vrimat e betonit

Fushat përdorimit:

• Spatulim kosmetike i cilësisë së lartë me mejte lidhëse shtesë, i përpunueshëm në shtresa me 1mm trashësi • RÖFIX BLS përdoret për mbushjen e vrimave dhe mund të përdoret edhe për qëllime të tjera

• Shtresë rrjetizimi UV për një mbrojtje të sigurt ndaj kushteve te keqia atmosferike mbi siperfaqe te reja dhe të vjetra betoni

• Ngopje rezine silikoni me cilësi të larta hidrofobuese e betonit, betonit të celikut veçanërisht në ura dhe ndërtesa të larta

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

• Penetrimi i lartë në thellësi • Pa ngjyrë, transparent • nuk përmban substana shpërbërëse • I lyeshëm

Materiali bazë:

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Rëshirë akrilike

• Silan • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Kokrrizimi: 0 - 0,2 mm • Harxhimi: ca. 1 kg/m2/mm • Sasi boje per litër: ca. 11 ltr./EH

• • • • •

Harxhimi: 0,2 - 0,4 kg/m2 Dendësia: ca. 1,4 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 1,01 m Vlera e pH: ca. 8,5 Zgjatimi i plasaritjes (400 um) - 10 Gr. C: ca. 0,7 mm • Zgjatimi i plasaritjes (400 um) + 23 Gr. C: ca. 1 mm • Thithja e ujit: < 0,01 kg/m2h

• • • • •

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Lëkundje të pakta Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Ngjitje e mirë Mbulon të çarat Aplikohet me penel dhe rrul Elastik në vazhdimësi

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

54

Kokrrizimi: 0 mm Harxhimi: ca. 0,4 kg/m2 Dendësia: ca. 0,9 kg/ltr. Vlera e pH: ca. 8 Pika e ndezjes: ca. 74 °C


bim a ën dh Të lë hol të ës res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be in ukt od pr

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Të dhëna mbi produktin

RÖFIX BAM Llaç njëtrajtëzimi për beton

RÖFIX HSF Llaç i imët riparimi betoni HS

RÖFIX HSG Llaç i trashë riparimi betoni HS

RÖFIX BAM Llaç njëtrajtëzimi për beton

RÖFIX HSF Llaç i imët riparimi betoni HS

RÖFIX HSG Llaç i trashë riparimi betoni HS

• Shpatullim plotësimi i betonit i cilësisë së lartë me bazë minerale me lidhës shtesë i përpunueshëm në një ose më shumë shtresa • Për punime riparimi të pjesëve të betonit me kërkesa të larta në mënyrë të veçantë për punime me sipërfaqe të mëdha riprofilimi horizontal

• Si llaç i gatshëm fin për punime reparimi dhe përmirsimi të faqeve në kontakt me ujin p.sh ne ndërtim kanali, lidhjet e tubacioneve të reja, shtresëzim i tubave të betonit

• Si llaç i gatshëm për punime reparimi dhe përmirsimi të faqeve në kontakt me ujin p.sh ne ndërtim kanali, lidhjet e tubacioneve të reja, shtresëzim i tubave të betonit

• • • •

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Lëkundje të pakta Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

• Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Lëkundje të pakta • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

• • • •

• çimento • Rërë guroreje • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • • • • •

• • • • •

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: 2,1 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 21 ltr./EH FP (3 ditë): ca. 30 N/mm2 FP (7 ditë): 38 N/mm2 FP (28 ditë): > 50 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 2,5 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 8 N/mm2

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 1,6 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 14 ltr./EH FP (28 ditë): > 35 N/mm2 Trashësia e shtresës: 5 mm

Ngjitje e mirë Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Lëkundje të pakta Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 1,7 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 14 ltr./EH FP (28 ditë): > 35 N/mm2 Trashësia e shtresës: > 10 mm

55


miuni rp Pë lë hol të ës res sht me tje baj ëm rmir pë n to Be

Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Përpunimi

Përpunimi Mirëmbajtja e betonit me hekur armature të lirë

Ekspertiza Bazamenti duhet te jete i qendrueshem, i paster, me aftesi mbajtese si edhe te mos kete mbeturina, mikroorganizma dhe mjete ndarese. Bazamenti duhet te provoje nje fortesi ngjitese prej te pakten 1,5 N/mm2. Hekurat e armatures te ndryshkur ndaini menjane, hiqini ndryshkun hekurat (me rrezatim rere) dhe ne rast se ka ngarkese kloride lyejeni me mbrojtesin e hekurit te armatures RÖFIX BHB. Bazamentet me aftesi te larte thithese duhet njomen me pare mire disa here.

Parapërgatitja e bazamentit Aplikimi i urave mbajtese realizohet me nje fshese te pershtatshme celiku ose me nje furce. Tek hedhja e betonit riparues nuk lejohet te kete asnje shtrese uji gjendje ne siperfaqje . Per mbrojtje optimale nga ndryshkja hekuart e armatures 2-3 x lyhen me lenden lidhese per beton RÖFIX BHB, koha e pritjes ndermjet lyerjeve eshte rreth 20 minuta. Pas dores se fundit duhet te respektohet nje kohe ngurtesimi prej rreth 48 oresh.

Shtrojeni llaçin e përzier "të freskët mbi të freskët" mbi ngjitësin, ngjesheni dhe me një vegël të përshtashme të hiqet përkatësisht te fërkohet me një derrasë zumpare plastike. RÖFIX Llaçi për riparim betoni shtrohet me makineri të përshtatshme si me metoden e sprucimit në të njomë ashtu edhe me atë në të thatë. Sipërfaqja mund të hiqet ose gërryhet brenda kohës së përpunimit.

Këshilla Për njtrajtëzimin e sipërfaqeve jo të drejta dhe për të arritur një bazament të njëtrajtshëm për ta lyer më pas me një shtresë boje mbrojtëse përdoret RÖFIX BFM ose BLS Shtrojeni llaçin e përzier "të freskët mbi të freskët" mbi ngjitësin, ngjesheni dhe me një vegël të përshtashme të hiqet përkatësisht te fërkohet me një derrasë zumpare plastike.

Shtrimi Për sipërfaqe të vogla mundet të aplikohet dhe me penel, shpatull ose rrul me pellush. Për njtrajtëzimin e sipërfaqeve jo të drejta dhe për të arritur një bazament të njëtrajtshëm për ta lyer më pas me një shtresë boje mbrojtëse përdoret RÖFIX BFM ose BLS

56

"këshilla dhe truke"

Përfundimi i punëve të riparimit krijon një shtresë me ngjyrën e betonit BSF ROFIX si ndaluese e CO2 ose një krem mbrojtës së betonit ROFIX BSC që shërben si shtresë mbrojtëse dhe menjanuese e ujit.


Beton - Beton për mirëmbajtje me shtresës të hollë Përpunimi

Punime të vogla mirëmbajtjeje dhe riparimi

"këshilla dhe truke"

Mbyllja e xhepave te zhavorrit • Njomeni bazamentin paraprakisht mat. • Lyejeni përpara me llaçin e fin betoni RÖFIX BFM. • Shtroni ne fund RÖFIX BFM llaç fin betoni "te fresket mbi te fresket" ne konsistence te forte dhe lemojeni me shpatull. • Ne rast shtresash me te trasha shtroni disa shtresa ose perdorni RÖFIX BGM llaç i trashe betoni.

Përfundimi i punëve të riparimit krijon një shtresë me ngjyrën e betonit BSF ROFIX si ndaluese e CO2 ose një krem mbrojtës së betonit ROFIX BSC që shërben si shtresë mbrojtëse dhe menjanuese e ujit.

Rriprodhimi i siperfaqeve te betonit jo shume estetike (Vrima) • Bazamente me shume papasterti pastrojini duke perdorur presionin e larte dhe kur ne rast nevoje perdorni vrasesin e algave RÖFIX • Përmirsojini vrimat e mëdha sipas thellesise me llaç te trashe betoni RÖFIX BGM Beton-Grobmörtel BGM ose llac te imet betoni RÖFIX BFM ne konsistence te qendrueshme. • Mbushja e murit me mase per mbushjen e vrimave RÖFIX BLS ne pabarazi te medha bejeni ne procese pune. • Perpunojeni me pas me mall sfungjeri ose shajak

Cipat e çimentos duhet të largohen nga vrimat dhe poret..

Riparimi i shkallës së jashtme Pastrojeni me presion të lartë ose pajisje bombardimi me rërë. Difektet e mëdha mbyllini me llaçin e trashë të betonit RÖFIX BGM mbi bazamentin e lagur mirë. Koha e tharjes: rreth 24 orë. Të gjithë sipërfaqen shpatullojen në vijim me RÖFIX BFM mbi bazamentin të lagur mat dhe punojeni në vijim me mall sfungjeri. Koha e tharjes: rreth 7 ditë. Si shtresë përfundimtare përdoret boja mbrojtëse për betonin RÖFIX BSF (2 Shtresa) në ngjyrën e preferuar. Variant: RÖFIX EPB Shtresë epoksi.

Bazamenti duhetb të jetë i njomë mat në momentin e aplikimit të materialit.

Fiksimi i çengelave të murit Lagni bazamentin dhe hiqni yndyrnat nga çengelat (p.sh. me tretësirë nitro).Mbulojini me llaçin fin për beton RÖFIX BFM në konsistencën të qëndrueshme dhe në trashësi më të mëdha përdorni llaçin e trashë të betonit RÖFIX BGM. Mos e lëvizni çengelin deri sa të thahet. Pas fortësimit lëmojeni me kujdes sipërfaqen me një sfungjer të lagur.

Mbetjet e vajit të betoformës duhet të pastrohen

Vendosja e unazes se kapakut te kanalit Llaçin fin të betonit RÖFIX BFM me konsistenë të qëndrueshme shtrojeni në unazën e poshtme. Pastaj shtroni unazën tjetër. Duhet të shtrohet i plotë dhe pa vrima. Materialin e mbetur tepër pastrojeni me mistri.

57


n /to Be e hm ths rgji të a ën dh Të ela ng rçe pë ç Lla jet Llo

Beton - Llaç për çengela Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ PËR ÇENGELA Të dhëna të përgjithshme / Llojet Aty ku funksioni mbrojtës nuk i përg-

gurëve dhe hekura sigurie ruajnë një

aftësi të lartë rrjedhëse me qën-

jigjet mjaftueshëm parametrave të

funksionim të papenguar të puni-

drueshmëri të lartë përfundimtare

sigurisë të civilizimit modern sytë

meve në tunele.

për përpunimin mekanik. Ato prodhohen me rrotullime të pakta për të

kthehen nga teknika. Për këtë arsye prej shumë vitesh perdoren të njëjtat

Llaçet e hekurit janë masa llaçi të

ofruar një ngjitje optimale me baza-

rrjeta mbrojtëse kundër rëshqitjes së

njoma me kokërriza të imëta me

mentet minerale.

Përdorimi tipik i llaçit fiksues është

fiksues dhe si përfundim aty vendo-

të jenë aq precize. Pas montimit të

në vendosjen e -engelave në

sen çengela të gjatë për shkëmb.

makinerisë këto vrima duhet të

shkëmb.

Gjithmonë kur në zona industriale

mbushen. Në këtë rast kërkohet një

ose salla fabrikash instalohen maki-

qëndrueshmmëri e lartë sikurse dhe

Me teknikë shpimi të kushtueshme

neri të reja, krijohen hendeqe midis

një lidhje e mirë me betonin e vjetër.

bëhen vrima deri 5 metra thellë në

bazamentit dhe makinerise. Edhe

Ky është një rast tipik përdorimi i

shkëmb. Këto mbushen me llaçin

prerjet në betonin e vjetër nuk mund

llaçit të hekurit RÖFIX

Zonat e përdorimit

58


n ito Be b m a ën dh Të ela ng rçe pë ç Lla in ukt od pr

Beton - Llaç për çengela Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç për çengela RÖFIX 995 llaç hekuri, llaç presues

RÖFIX 995S llaç special per

RÖFIX 997 Llaç për mbushje

RÖFIX 995 llaç hekuri, llaç presues

RÖFIX 995S llaç special per

RÖFIX 997 Llaç për mbushje

Fushat përdorimit:

• Si llaç hekuri për hekura dhe kunja shkembi të stukuara, të lëshuara apo të tendosura • Llaç pikimi per pikimin e themeleve dhe ankorimit te makinerive, turbinave etj. • Në rastet e ujrave agresive për çimenton, me përmbajtje sulfati, mund të përdoret Roefix 995 me çimento resistente ndaj sulfateve.

• Si llaç për çengela të suvatura, që flenë në male ose flutra për shkëmbinj • Si llaç derdhës për derdhjen e themeleve, makinave etj me kërkesë të lartë për fortësinë ndaj presionit. • Në rastet e ujrave agresive për çimenton, me përmbajtje sulfati, mund të përdoret Roefix 995 me çimento resistente ndaj sulfateve.

• Llaç mbushës për mbushjen e vrimave carjeve etj. • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

• rezistent ndaj ngrirjes • Lëkundje të pakta • I papërshkueshëm nga uji

Materiali bazë:

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm • Sasi boje per litër: ca. 18 ltr./EH • FP (28 ditë): > 40 N/mm2

• • • • •

• • • • •

Lëkundje të pakta rezistent ndaj ngrirjes I papërshkueshëm nga uji Qëndrushmeri e lartë ndaj presioni

Lëkundje të pakta rezistent ndaj ngrirjes I papërshkueshëm nga uji Qëndrushmeri e lartë ndaj presioni

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Sasi boje per litër: 23 ltr./EH FP (1 ditë): > 20 N/mm2 FP (3 ditë): > 30 N/mm2 FP (28 ditë): > 55 N/mm2

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Kokrrizimi: 0 - 2,5 mm Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Sasi boje per litër: ca. 17 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 575 ltr./TO

Forma e furnizimit:

59


n /-i to Be e hm ths rgji pë a ën dh Të të tha jet Llo

Beton - Beton i thatë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BETON I THATË Të dhëna të përgjithshme / Llojet Beton - I shumëanshëm dhei testuar Betoni është një material pune, i cili

pasurit e sasisë së duhur në konsist-

bën planifikimin në kantier të lehtë

mund të përdoret për shumë lloje

encën dhe cilësinë e duhur në

dhe eficient. Me një sillos betoni të

punësh, në lartësi ose themele,

objekt, kërkon një planifikim preciz

RÖFIX ju dispononi beton në çdo

kopsht apo rrugicë, betonimi i the-

ose vajtje ardhje me kosto tek imp-

moment.

meleve, kufizuesit e rrugëve dhe

jantin e përzierjes.Ndërsa betoni

shumë të tjera kryhen me beton. Të

RÖFIX në sillose nga ana tjetër jua

Betoni i sistemit Silo RÖFIX i përmbush të gjitha parametrat: Si përdorues profesionist ashtu dhe

tjetër e llaçit të parapërgatitur është

• Me konsistencë të ndryshueshme

"Beji të gjithën vetë" përdorues veti-

sip e vogël që kerkon. Sidomos në

• Proces ndërtimi fleksibël

akë e vlerësojnë llaçin e gatshëm për

rastin e ndërtimeve në sipërfaqe të

• Kërkon pak sipërfaqe në dispozici-

shkak të standartit të cilësisë së

vogla magazinimi për materiale.

pandryshueshme si dhe për shkak të

• Te disponueshme menjëherë (pa

mundësive racionale dhe pa probleme të përpunimit. Një përparsi

60

pritur paraprakisht) • Pa mbetje

on (2,4m x 2,4m) • Tek ne paguani vetëm betonin, jo ujin.


Beton - Beton i thatë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Ndikime në fortësinë e betonit Jo vetëm materiali por edhe përpu-

metër për aftësinë përpunuese të

i fugës së betonit. Betoni normal dhe

nimi dhe shtimi i ujit ndikojnë tek

betonit. Ne dallojmë beton plastik, të

i rëndë zotërojnë për shkak të pes-

produkti përfundimtar.

fortë, të butë dhe të derdhshëm.

hës së tyre specifike aftësi termoizo-

Karakteristika më e rëndësishme e

luese të ulta dhe aftësi izoluese të

Betoni përbëhet nga çimento, adtiv

betonit është qëndrueshmëria ndaj

tingujve. Karakteristikat e betonit

dhe ujë, sipas peshës specifike

presionit, e cila duhet të dëshmohet

varen në mënyrë të veçantë nga

betoni ndahet në beton të rëndë,

nga testimet e presionit.Aftësia e thi-

shkalla e fortësisë së çimentos, vlera

normal dhe të lehtë. Sipas fortësisë

thjes së ujët, përshkrueshmërisë së

e fortësisë e çimentos, forma e

ndaj presionit betoni ndahet në klasa

ujit dhe qëndrueshmërisë ndaj ngrir-

kokrrizës së sipërfaqes dhe bashkë-

fortësie. Konsistenca është një para-

jes varet para së gjithash nga cilësitë

vendosjes së kokrrizave.

61


Beton - Beton i thatë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit

Ndertim rrugesh

Betonimi i shenjave rrugore, treguesve të ruges dhe stendave për bicikleta

X

Ndertim kalldremi

Vendosja r gurave mbajtes dhe ansore

X

Ndertime ne kopesht dhe zona rurale

Hekurzimi i aparaturave dgl.

X

X

Ndertim themelesh

Vendosja e gurave ansore prej betoni dhe graniti

X

X

Ndertim gardhesh

Prodhimi i bazamenteve te vegjel

X

X

Ndertesa te larta

Vendosje a kanaleve

X

X

' betonim i perforcimeve te shpatit shkembor

X

X

Prodhimi i shtresave te pastersise

X

Prodhimi i mureve me gure natyrore.

X

X

Prodhimi i puseve

X

X

Betonimi i tavaneve, dyshemeve dhe shtesave dhe pjeseve te rindertuara Prodhimi i mureve te betonit, pidestaleve, shkalleve etj. Mbushje te tullave tallashi me lidhje cimentoje dhe te tullave forme EPS

Prodhues pjesesh te gatshme, Shtepi te gatshme, tulla mantel

62

RÖFIX 994 Llaç mbushës C 20/25

RÖFIX 990 - B20 Beton C 16/20

Përdorimi

RÖFIX 990- B30 Beton i thatë C25/30

Beton i thatë

X X

X X

C'betonimi i gureve mbulues

X

Betonimi i formave komplekse

X

Prodhimi i pjeseve te ndertimit me dendesi te larte

X


n i-i to Be b m a ën dh Të të tha in ukt od pr

Beton - Beton i thatë Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Beton i thatë RÖFIX 990 - B20 Beton C 16/20

RÖFIX 990- B30 Beton i thatë C25/30

RÖFIX 994 Beton mbushës C 20/25

RÖFIX 990 - B20 Beton C 16/20

RÖFIX 990- B30 Beton i thatë C25/30

RÖFIX 994 Beton mbushës C 20/25

Fushat përdorimit:

• Për aplikimin ne tulla me kornizë dhe pjesë të vogla ndërtimi të mbrojtura, themele, platforma dhe për sigurimin e gropave te ndertimit

• Për betonimin e tavaneve me tulla dhe derdhjen e tullave me kornizë, themeleve, platformave shkallëve, mureve etj

• Për mbushjen e tullave mantel, dëmtimeve, derdhjen e zgavrave etj.

Karakteristikat:

• I pompueshëm • Kondesohet lehtë • Përpunim plastik

• Përpunim plastik • Kondesohet lehtë

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • • •

• • • • •

• • • •

Përpunim plastik Kondesohet lehtë Rrjedhshmëri e mirë Përpunim i mirë me makineri

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 500 ltr./TO FP (28 ditë): > 23 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2250 kg/m3 • Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1800 kg/m3 • Moduli E: 30000 N/mm2

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 500 ltr./TO FP (28 ditë): > 30 N/mm2 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1800 kg/ltr. • Moduli E: 30000 N/mm2

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 25 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2200 kg/m3 • Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1800 kg/m3 • Moduli E: 30000 N/mm2

Forma e furnizimit:

63


n -i to Be mi uni rp Pë të tha

Beton - Beton i thatë Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i betonit të thatë

64

"këshilla dhe truke"

Beton me një të shtypur betoni Betoni i thatë dërgohet në mënyrë racionale me sillos, ku eshte montuar nje perzieres i vazhdueshen. Betoni eshte i disponueshëm në çdo moment. Përpunimi i tij duhet të vijojë në një konsistencë të paracaktuar. Në varësi të kësaj shtohet edhe sasia e ujit dhe kontrollohet grada e shtrirjes së tij.

Përpunimi dhe kontrolli në kantier

Vendosja Me anë të një mikseri kullues të instaluar në një silo përzihet betoni në konsistencën e duhur dhe sillet në vendin e aplikimit dhe hidhet aty. Betoni duhet të jetë i përzierë në mënyrë të njëtrajtshme dhe të mos shpërbëhet gjatë transportit. Në fund ai trashet dhe lëmohet.

Kontrolli i betonit të sapoprodhuar arrihet sipas parametrave matës që krijohen mbas prodhimit të tij: masa e hapjes e betonit të freskët, konsistenca e llaçit të freskët, dëndësia dhe fortësia e trupit të proves gjatë prodhimit të kubit.

Trajtim perfundimtar i betonit te thate Tek betoni duhet menjanuar nje tharje parakohe per te siguruar tharjen e shtresave ne afersi te siperfaqes. Kohezgjatja e trajtimit perfundimtar varet nga shpejtesia e fortesimit te betonit dhe kushtet mjedisore.

Kini parasysh "Normat për trajtimin e mëpasëm të betonit".


Beton - Beton i thatë Përpunimi

Përpunimi i betonit për mbushje

"këshilla dhe truke"

Beton për gurat e betonit veshes Betoni mbushës RÖFIX 994 dërgohet në mënyrë racionale në silo së bashku me një pompë silo. Betoni mbushës është menjëherë i disponueshëm..

Vendosja Betoni mushës RÖFIX 994 mbushet në një konsistencë të butë plastike F38 - F45 (K2-K3) në tullat ë betonit veshes. Duhet bërë kujdes për të krijuar një shtresë pa vrima. Vendet me gabime të tullave duhet të riparohen që përpara fillimit të procesit të mbushjes.

Nëse ka një ndarje të ujit nga lëndët e tjera në vëndin e derdhjes atëherë sasia e ujit është më e lartë sec duhet.

Trajtim final Një trajtim final nuk është i nevojshëm.

65


në/to Be iT ge fu ç i/ ëm ldr kal c Lla e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Beton - Llac kalldrëmi/Llaç fuge kalldrëmi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ KALLDRËMI / LLAÇ FUGE KALLDRËMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Harmoni në të gjitha format - Pllaka guri

66

Cfarë është sot më shumë në modë

është ndonjë cudi, sepse ai i përsh-

nuk mjaftojnë. Për këtë arsye sipër-

se ndërtime natyrore përqark shtë-

tatet shumë lehtë cdo stili të kopsh-

faqja e shtruar me pllaka guri deko-

pisë. Kopshti nuk duhet të krijojë

tit. Kjo mundësohet edhe nga

rative me kujdes dhe me llaç të

kufizimin me ambientin përreth, por

shumllojshmëria e zgjedhjeve në

cilësisë së lartë ofron një karakter

të ndërthuret me të në mënyrë har-

formë, ngjyrë dhe struktura sipër-

kompakt dhe jetëgjatësi. Gjithandej

monike.Ky sens joshumë i logjishëm

faqjeje. Në këtë mënyrë secili mund

ku ka vlerë, pra duhet sjellë forma

i afërsisë me natyrën përputhet me

ti lërë hapsirë fantazisë dhe prapë

me ekonominë në harmoni, gjejnë

natyrën e gurëve të kalldrëmit. Mbi

për cdo stil ndërtimi individual do të

përdorim produktet tona te gurit

rrugë, tarraca, hyrje garrazhi, biles

gjendet ai i duhuri. Megjithatë para-

dekorativ RÖFIX për punime me gur

edhe pranë rrethinae të pishinave ai

metrat kërkues të vendosur për rru-

natyror duke mbështetur kerkesat

është prezent në kopshte. Kjo nuk

gicat, hyrjet e shtëpive dhe tarracat

për cilësi optimale.

Përforcimi i sipërfaqeve të përsh-

jeve, por edhe zgjidhje komplete për

profesional.Ndërkohë që pllakat e

krueshme nga këmbësorët apo

parkingje dhe zonave të këm-

gurit janë të pandjeshme ndaj

makinat është prej kohësh një

bësorësh. Ndërtime jetëgjata dhe

ngricës, kripës nga vesa dhe ngarke-

dëshirë e njerëzve. Pllakat e gurit

rezistente mund të arrihen vetëm në

save mekanike, shtresat nën të dhe

janë shumë në modë për shtrimin e

rastin e përdorimit të produkteve

llaçet e shtrimit dhe fugat duhet të

tarracave, rrugicave, parkimeve, hyr-

teknikisht perfekte dhe përpunimit

kenë cilësi shumë të lartë.


nëito Be iT ge fu ç i/ ëm ldr kal c Lla b m a ën dh in ukt od pr

Beton - Llac kalldrëmi/Llaç fuge kalldrëmi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç kalldrëmi / Llaç fuge kalldrëmi RÖFIX 633 Beton drenimi

RÖFIX 632 Llaç kalldrëmi

RÖFIX 996 Llaç fuge kalldrëmi

RÖFIX 633 Beton drenimi

RÖFIX 632 Llaç kalldrëmi

RÖFIX 996 Llaç fuge kalldrëmi

Fushat përdorimit:

• Sherben si dren per kalimi e ujrave siperfaqsor ne nentokë.Uji shkarkues nuk rritet ne sasi në kanal • Për shtrimin e gurëve te kalldrëmit me metoden me shtrat të trashë mbi nje shtrese zhavori me qëndrueshmëri ndaj ngricës

• Për shtrimin e kalldremit me gurëve me përmbajtje plastike dhe natyrale, pllakave të granitit, porfiri dhe skorjev te qelqit si dhe shtresave qeramike me metodën me shtrat te trashe mbi nje prurje zhavorri me qendrueshmeri ndaj ngrices

• Për fugimin e fugave të gjera të tullave ansore dhe gurëve te kalldrëmit në zonën e dyshemesë si dhe për punime me gurë të palatuar dhe natyrorë • I papërshtatshëm për mermer ose gure te tjerë natyror të kolorueshëm. Llaçi i fugimit RÖFIX është me qëndrueshmëri ndaj ngricës dhe kriprave sipas ÖNORM B 3303

Karakteristikat:

• Tendencë e ulët lulëzimi • I përshkrueshëm nga uji • rezistent ndaj ngrirjes

• Tendencë e ulët lulëzimi • Ngjitje e mirë e gurave • rezistent ndaj ngrirjes

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Trass natyral • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• çimento • Trass natyral • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• • • • •

• • • • •

• • • •

Tendencë e ulët lulëzimi Ngjitje e mirë e gurave Rezistent ndaj ngrirjes dhe kripës Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 2 - 8 mm Harxhimi: ca. 17 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 2000 kg/m3

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 19 kg/m2/cm Sasi boje per litër: 21 ltr./EH FP (28 ditë): 25 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 2250 kg/m3

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: 26 ltr./EH FP (28 ditë): 35 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1850 kg/m3

Forma e furnizimit:

67


n ëto Be iP ge fu ç i/ ëm ldr kal c Lla mi uni rp

Beton - Llac kalldrëmi/Llaç fuge kalldrëmi Përpunimi

Përpunimi Parapërgatitja e shtratit të kalldrëmit

Pjerrësia e tokës Në sipërfaqe kalimtarësh, makinash dhe parkimi rafshi i sipërfaqes duhet të prodhohet me një pjerrësi min.2,5 % (= 2,5 cm ndryshin në lartësi për 1 m distancë) që do të thotë prodhimi i së njëjtës pjerrësie mbas vënies së gurëve të kalldrëmit

Shtrati i kalldrëmit duhet të jetë i njëtrajtshëm në të gjithë sipërfaqen.

Mbrojtje nga ngrirja dhe shtrese mbajtëse Materiali i shtresës mbrojtjëse nga ngrirja përbëhet ne varesi te disponueshmerise rajonale prej nga zhavorri rezistent ndaj ngricës me trashësi kokrrize prej 0/32mm, 0/45 mm ose 0/56 mm. Si shtresë mbajtëse, ajo ka detyrën që të shpërhapë ngarkesën nga trafiku në të gjithë sipërfaqen e bazamentit njëtrajtësisht. Në ambjente private (tarraca, rrugicë, hyrje garrazhi etj) dhe në një bazamenti me aftësi mbajtëse zakonisht mjafton me trashësi prej 20 deri 30 cm.

Për shtrimin optimal të gurëve të kalldrëmit është e nevojshme një trashësia minimale e shtratit.

Shtrati i për pllaka guri Shtrati për pllaka guri shërben për të niveluar tolerancat e lartësive të pllakave të gurit të mundshme nga prodhimi.Shtrohet një shtrat rreth 4-6 cm i trashë llaçi të lagësht sa dheu RÖFIX 632. Për të krijuar jë shtrat me përshkrueshmëri të mirë të ujit mund të përdoret RÖFIX 633 Drainbeton në kombinim me llaçin e hollë ngjitës me bazë çimentoje RÖFIX (shiko sistemet brezave të betonit) si shtresë kontakti me pllakat e gurit.

68

"këshilla dhe truke"


Beton - Llac kalldrëmi/Llaç fuge kalldrëmi Përpunimi

Perpunimi i llaçit per kalldreme

"këshilla dhe truke"

Shtrimi i kalldrëmit Per te njetrajtezuar ndryshimet ne ngjyre gjate shtrimit, gurat e kalldremit duhet te meren nga paketa te ndryshme dhe te shtrohen. Shtrimi behet duke filluar nga pjesa e shtruar për jashtë (nga koka). Duhet respektuar nje distance fugash 3-5 mm.

Shtrimi i llaçit të fugave të kalldremit RÖFIX 996 Një siperfaqe kalldremi eshte nje veper mbajtese, e cila ndertohet nga pllaka guri dhe fuga të mbushura. Llaçi tras i fugave të kalldrëmit RÖFIX 996 ndikon në përforcimin e kalldrëmit gur më gur. Ai perzihet ne nje konsistence jo shume te ujshme por të rrjedhshme dhe derdhet tek guret e shtruar te kalldremit. Shpërndarja bëhet me një fshese ose fshirëse. Të gjitha fugat duhen mbushur njëtrajtësisht me kujdes. Me pas llaçi tras i fugave të kalldrëmit RÖFIX 966 tundet me nje pajisje te lehte tundese dhe trashet.

Në sip prove të veçanta kryhen matje paraprake tepër preçize. Shtrimi i rrethoreve dhe harqeve fillon në mesin e tyre. Në fund tullat mbyllëse të cilat në të shumtën e rasteve janë thyer ose prerë, duhet të shkojnë në harmoni me sipërfaqen tjetër.

Pastrimi Pas forcimit të llaçit për fuga kalldrëmit tras RÖFIX 996 sipërfaqja pastrohet me një fshirëse gome dhe në fund me pak ujë.

69


n /to Be e hm ths rgji të a ën dh Të rë rgu pë ge fu ç Lla jet Llo

Beton - Llaç fuge për gurë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ FUGE PËR GURË Të dhëna të përgjithshme / Llojet Gurët natyrorë për shtrimin e kopsh-

ndërtimit. Pamja natyrale e gurëve

stikë. Në mënyrë që gurët natyrorë të

teve, lulishteve publike ose mureve

harmonizohet ose bën kontrast me

qëndrojnë më gjatë të ngjitur me

mbrojtës gjatë ndërtimit të rrugëve

ndërtimet moderne të rrugëve, ndër-

njëri-tjetrin dhe për të funksionuar sa

krijojnë shpesh një urë midis for-

tesat e reja ose ndërton një mbikalim

më gjatë, RÖFIX ofron një paletë të

mave moderne dhe tradicionale të

midis elementëve të ndryshëm stili-

plotë produktesh për shtrimin e tyre .

Përdorimi i llaçit për fugim prej guri

nga muret e vogla të kopshteve tek

metodat moderne të ndërtimit të

natyror RÖFIX është i përhapur që

punime muresh të mëdha e deri në

rrugëve.

Zonat e përdorimit

70


n ito Be b m a ën dh Të rë rgu pë ge fu ç Lla in ukt od pr

Beton - Llaç fuge për gurë Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç fuge për gurë RÖFIX 992 Llaç fuge

RÖFIX 915 Llac muri çimentoje

RÖFIX 992 Llaç fuge

RÖFIX 915 Llac muri çimentoje

Fushat përdorimit:

• Llaç fuge me kokrrizë të imët për përpunim mekanik dhe punim manual të gurëve natyrorë dhe te palatuar si dhe për fugimin e gurëve natyrorë në dysheme

• Përdoret si llac muri për të gjitha llojet e punimeve në mur (p.sh tulla, blloqe betoni, blloqe gëlqerore) që kërkojnë një qëndrueshmëri të lartë • Përdoret si llac muri për të gjitha llojet e punimeve në mur (p.sh tulla, blloqe betoni, blloqe gëlqerore) që kërkojnë një qëndrueshmëri të lartë

Karakteristikat:

• rezistent ndaj ngrirjes • Ngjitje e mirë e gurave • I pompueshëm

• • • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërë guroreje • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • • •

• • • •

Përpunim i mirë me makineri Ngjitje e mirë e gurave Shtesë e lartë Punohet mirë me mistri. Furnizohet me lëndë mbrojtëse nga ngrirja.

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Sasi boje per litër: ca. 26 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 650 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 15 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1900 kg/m3

• • • • •

Kokrrizimi: ca. 0 - 3 mm Sasi boje per litër: ca. 24 ltr./EH FP (28 ditë): > 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 GLl (EN 998-2): M10 GLl (DIN 1053-1): MG III GLl (ON B3341): M10 GLl (SIA 177): MB, MC, MK GLl (ita. M.D.): M1

Forma e furnizimit:

71


nto Be mi uni rp Pë rë rgu pë ge fu ç Lla

Beton - Llaç fuge për gurë Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i llaçit të fugave

Paramentrat për bazamentin / Parapërgatitja e procesit • Të gjitha fugat duhet të jenë të thata deri mat të thara sikurse dhe pa pluhur dhe papastërti të tjera. • Fugat e shtreave teke nuk duhet të mbivendosen tek njëra tjetra dhe nuk duhet ta tejkalojnë murin as në gjatësi as në gjerësi. Lidhja sipër e gurëve duhet të jetë 40% e gjerësisë. • Trashësitë e fugave në varësi të llojit të murit arrijnë deri në 4 cm. Vrima të mëdha midis gurëve duhet të mbushen me llaçin që janë shtruar gurët.

Këshilla për një mbyllje fuge të saktë

Mbyllja e fugave me dorë Perpunimi manual kryhet me llaçin e muratimit prej çimentoje RÖFIX 915 ose ne rast kerkesash për nje pamje me te lemuar te fuges me llaçin e muratimit për mure të dukshme RÖFIX 985 (shiko Kap. Llaçi i muratimit). Materiali perzihet me nje konsistence plastike te bute. Duke presuar llaçin me hekurin e fugës dhe lëmimit me anë të tubit të fugës arrihet pamja e dëshiruar e fugës. Duhet pasur kujdes që fuga të jetë e mbushur plotësisht.

Është e rëndësishme që fuga të lyhet përsipër edhe 1 herë me një furcë të njomë mbasi të jetë tendosur. Nëse vijon vetëm lëmimi i fugës ka rrezik që pavarësisht nga grada e ngrirjes e llaçit të krijohen përqëndrime jo të njëtrajtshme të materialit lidhës dhe për këtë arsye të një pamje jo e njëtrajtshme e ngjyrës në sipërfaqe.

Mbyllja e fugave Mbushja me makineri e fugave të mureve me sipërfaqe të mëdha kryhet me llaçin për fugim RÖFIX 992 . Për punimet e e fugave janë optimale disa aksesorë makinerish te krijuar enkas për këtë proces. Një thes RÖFIX 992 me llaç fuge dhe rreth 10 lt. ujë i pastër përzihen në mënyrë intensive për 3-4 minuta dhe hidhen në mur me një aparat presimi të përshtatshëm. Makineri suvatimi me një zorrrë 35 mm dhe spirale me gjysëm kapacitet është adapt për këtë proces. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve.

Fugat- Shtresa e lëmuar Shkurt mbas tendosjes së llaçit fugat lemohen duke u respektuar një distancë kohore të njëjtë dhe duke përdorur të njëjtën vegël pune (për të mënjanuar ndryshimet në ngjyrë në fugë).Muri i sapondërtuar dhe fuguar duhet të mbrohet nga ndikimet e kushteve atmosferike deri sa të jetë krijuar lidhja e llaçit.

Mbyllja e fugave me beton me sprucim Në raste formatesh shumë të mëdha fugash dhe tullash muri robuste është me vend të përdoret betoni me spërkatje me metodën e spërkatjes së thatë. Në këtë metodë duhet pasur parasysh që shtresa e llaçit midis zonave kufizuese të murit do të jetë e hollë. Për këtë arsye mbas tharjes së betonit të thatë e gjithë sipërfaqja duhet pastruar me një aparat që prodhon avull. Duhet pasur parasysh gjithashtu që për fortësinë e duhur të llaçit duhet pritur dhe presioni i aparatit të avullit duhet ti përshtatet fortësisë së llaçit. 72

"këshilla dhe truke"


n e/to Be erj Ly hm ths rgji pë të a ën Të sid ok ep me mi ëzi res sht e dh rë pa se rës do jet Llo

Beton - Lyerje e dorës se parë dhe shtresëzimi me epoksid Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LYERJE E DORËS SE PARË DHE SHTRESËZIMI ME EPOKSID Të dhëna të përgjithshme / Llojet Pretendimet ne rritje per siperfaqet

me lende te forte. Rreshirat epokside

ndermarjet e tregtise pa temperimin

ne industri, tregti, mjete jetese dhe

te forcuara zoterojne nje kombinim

(trajtimin termik) e pershtatshem te

ne fushen private mund te mbulohen

te lartuar te cilesive te produktit.

siperfaqeve te siperme.

shtresat e rreshires se presuar epok-

Se cilat shtresa dyshemesh duhet te

Per mbrojtjen optimale dhe arranxhi-

sid. Rreshirat Epoksid jane lende

vendosen, kete e percaktojne kerke-

min me ngjyra te dyshemeve, RÖFIX

likuide, te cilat perbehen nga dy

sat teknike te siperfaqeve. Asnje

ofron nje rreshire epoksidi me vlere

komponente: nga komponentja epo-

shesh betoni ose dysheme nuk

te madhe dhe pa lende shkeputese

ksid dhe nga komponentja me e

mund ti pershtatet per nje kohe te

si edhe shtresa dhe stampa.

forte. Keto forcohen pas perzierjes

gjate ngarkesave ne industri dhe ne

ne pjesen me te madhe te tyre nga

Aplikimi dhe përdorimi - shiko sistemin e shtrimit të brezit të betonit

73


74

SUVA MBUSHÃ&#x2039;SE


SUVA MBUSHËSE

Me lidhje gëloere-çimento allçe

74 - 113

77

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

77

Të dhëna mbi produktin

84

Përpunimi

95

Suva termo izoluese

100

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

100

Fushat e përdorimit

101

Të dhëna mbi produktin

102

Përpunimi

103

Suva me shtresë të hollë

104

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

104

Të dhëna mbi produktin

106

Përpunimi

108

Ngjitës ndërtimi

110

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

110

Të dhëna mbi produktin

112

75


bu m va Su e ës sh

Suva mbushëse

Rrobat i bëjnë njerëzit Suvatë bëjnë shtëpitë

76

Suvatë RÖFIX krijojnë një pamje të

produkteve tona në kuadrin e të

hidraulik. Teknika e ndërtimit ka

këndshme në ambjentet e jashtme

ndërtuatit ekologjik. Gëlqerja erdhi

ndryshuar shumë që atëherë. Me

dhe të brendshme, pavarësisht nga

në Greqinë e lashtë si material i parë

shpikjen e çimentos Portland në mes

funksioni, në është element atrak-

lidhës mineral. Me gëlqeren mund të

të shekullit 19, në dispozicion gjën-

tiv,modelues apo një mbrojtje e murit

prodhoheshin suva të jashtme me

det një material lidhës me të cilën

nga kushtet atmosferike. Që në anti-

qëndrueshmëri ndaj kushteve

mund të krijohen dhe zhvillohen

kitet njerëzit e njihnin llaçin për suva-

atmosferike të cilat kanë kontribuar

materiale ndërtimi me qën-

tim. Atëherë përdorej llaçi prej argjile,

që tempujt të arrijnë deri në ditët e

drueshmëri më të lartë dhe jetëgjatë.

i cili gjëndet i perdorur akoma sot në

sotme. Romakët e njihnin tashmë

vendet jugore por edhe ne gamën e

dobinë e materialit të ashtuquajtur


bu-/ m va Su ës sh e hm ths rgji pë të a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me jet Llo

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

ME LIDHJE GËLOERE-ÇIMENTO ALLÇE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Suva allçije Allçija është krahas argjilës materiali

shpesh në natyrë, i cili është krijuar

het nga qëndrueshmëria dhe veprimi

lidhës më i vjetër dhe është përdorur

si sediment nga avullimi i ujit të detit

rregullues i temperaturës.

që prej 9000 vjet para erës sonë.

rreth. 285-195 mio. vjet më parë.

Allçija është një shkëmb që haset

Suvatë me bazë allçije karakterizo-

Suva gëlqerore Suvatë gëlqerore kanë ekzistuar

suvatë gëlqerore perdoren gëlqerja e

klimës së dhomës. Suvatë me bazë

rreth 5000 v.p.e.s. në zonën e Meso-

pashuar, gëlqerja hidraulike si edhe

gëlqere-allçi bashkojnë përparësitë e

potamisë dhe u zhvilluanr më vonë

kombinime të të dyjave. Suvatë gël-

të dyja lëndeve lidhëse gëlqeres dhe

nga Egjiptjanet, Greket dhe Fenika-

qerore janë me difuzion të hapur dhe

allçisë. Ato zoterojnë nje veprim rre-

sit. Materiali lidhës gëlqere, në ditët

kanë aftësi të mira thithëse të ujit

gullues të lagështisë dhe neurali-

e sotme përdoret kryesisht si gëlqere

dhe si suvatë e gipsit kanë një

zues. Mund të shtrohen me një ose

hidraulike në formë pluhuri. Për

funksion rregullator të lagështisë së

më shumë shtresa.

Çimento është një material lidhës

shtesë të ndryshme të bluar imët si

drueshmëri statike, qëndrueshmëri

hidraulik, i prodhuar prej kinker

(rërë matalurgjike, gur gëlqeror etj.)

ndaj ngricës, izolim dhe ngarkesë uji.

çimentoje Portland dhe gurë allçije

Suvatë me bazë çimentoje perdoren

të djegur sikurse edhe prej lëndësh

kudo, ku ka kërkesa për qën-

Suva me bazë çimento

77


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Suvaja e brendshme - Çfarë duhet të sjellë ajo? Muret e brendshme na rrethojnë vaz-

Ndërtuesi sot ka kërkesa të larta për

hdimisht por rrallë e kemi të qartë,

muret, llojin e tyre, strukturën dhe

se sa detyra komplekse duhet të

bojrat. Ata duhet të jenë në harmoni

përmbushin ata:

me të gjithë stilin e banimit. Suvatë

• Krijimi i një sipërfaqeje të lemuar

minerale gjatë lidhjes dhe forcimit

dhe të njëtrajtshme të murit • Krijimi i një atmosfere të këndshme banimi • Rregullimi i lagështisë së ajrit në dhomë • Rregullimi i mbrojtjes nga djegia dhe bllokim zhurmash

krijojnë në strukturën e suvasë një sistem kapilarësh, i cili në një kohë të shkurtër arrin ta thithë dhe ta nxjerrë lagështinë e lartë. Kjo cilësi quhet në gjuhën pupullore edhe frymëmarrja e murit. Për këtë arsye përdoren shpesh suva allçije sikurse gëlqereçimeto.

Suvaja e jashtme - Çfarë duhet të sjellë ajo? Suvaja e jashtme minerale pa fuga

• Mbrojtje nga lagështia dhe uji

përmbush në ndertimin e moderne

• Regullator i ndryshimeve të tempe-

të banesave këto kërkesa dhe

• Garanton difuzionin e avujve të ujit

ndërtimit të murit.

• Mbrojtje nga ndikimet mekanike

Suva xokolature - aplikimi i saktë është i rëndësishëm! Zonat e xokolaturës i nënshtrohen

por duhet të ndahet nga ajo me zha-

ngarkesave të larta përmes kontak-

vorr. Përveç kësaj duhet kryer nje

tit të shpeshtë me ujrat sprucuese të

izolim efektiv i zonës së xokolaturës

reshjeve, prandaj duhet te jenë të

si në drejtim horizontal ashtu edhe

ngjeshur mjaftueshëm, te refuzojnë

ne atë vertikal për të penguar ngjitjen

ujin dhe të jenë rezistent kunder ndi-

e lagështisë. E rëndësishme: Baza-

kimit të kombinuar të lagështisë dhe

menti mbaron tek kufiri i terrenit -

ngricës. Për këtë është e rëndë-

Kujdes nga mbushjet e mëpasme!

sishme që jo vetëm suvaja e baza-

Çdo suva e shtruar duhet të jetë

mentit të aplikohet saktë, por që

plotësisht e izoluar nga terreni.

edhe pjesët e konstruksionit të

RÖFIX sugjeron në këtë rast përdori-

ndihmojnë që të mbahet një peshë e

min e RÖFIX Optiflex - Shiko kapitul-

vogël. Suvaja e xokolaturës nuk

lin Sistemet e izolimit termik (SIT).

duhet të ketë asnjë kontakt me tokën

78

raturave

mbron materialet e mbuluara të


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zonat e përdorimit / Paratrajtimet e bazamentit Numri i madh i materialeve të ndërti-

mëposhtme do të gjeni "Sugjerimet

mit dhe suvave të bazamenteve

standarte" për bazamentet më të

kushtëzon një përzgjedhje ekzakte të

zakonshme të suvave. Sygjerime

suvasë mbushëse të duhur. RÖFIX

specale mund të jepen nga konsu-

ofron një numër të madh suvash

lentët e RÖFIX pas vlerësimit në

mbushëse të përshtatshme për

vend. Në çdo rast para shtrimit të

bazamente të ndryshme. Sipas

suvasë, bazamenti duhet testuar dhe

teknikës së dëshiruars të ndërtimit të

në të gjitha rastet parapërgatitur dhe

murit ka zakonisht shumë variante

paratrajtuar.

suvatimi në dispozicion. Ne faqet e e

Testimi i bazamentit te suvase Pikat e mëposhtme duhet të përmbushen nga një bazament suvaje: • i ngjeshur, me stabilitet në formë, homogjen

• Të jetë konform kërkesave të "EN 18202 "Tolerancat në ndërtesat e larta". Sipas normave, bazamenti i suvasë

• me aftësi thithëse të njëtrajtshme

para fillimit të suvatimit duhet pro-

• i ashpër, i thatë, pa pluhura dhe pa-

vuar për përshtatshmërinë e tij(me

papastërti • pa dëmtime, pa të çara në qoshe, gurë apo pllaka

sy, kruajtje, provën e fshirjes etj.). Të gjitha problemet me pasojat që mund të kenë i duhen dhënë kon-

• i lirë nga lulezime te dëmshme

traktuesit me shkrim (detyrim këshil-

• Jo i ngrirë, me temperaturë mbi

limi dhe paralajmërimi).

+5°C

Paratrajtimi i bazamentit të suvasë Paratrajtimi i bazamentit shërben për

Si mjet referues për vlerësimin e dre-

një lidhje të ngjeshur dhe afatgjatë

jtë të bazamentit ju sugjerojmë Rre-

midis suvasë dhe bazamentit, por

gulloret dhe normat e shoqatave të

nuk vlen si shtresë suvaje.

më poshtme:

Parap[rgatitjet (p.sh. mbyllja e të

• SMGV - Shoqata zviceriane e fir-

çarave, njëtrajtëzimi i vëndeve pro-

mave të gipsit dhe bojrave

blematike) shërbejnë per krijimin e

www.smgv-web.ch

një bazamenti sipas normave. Nëse takohen shumë materiale ndërtimi

• ÖAP - Shoqata austriake e punës suva www.oeap.at

muri në një sipërfaqje që do suvato-

• IWM - Shoqata e industrisë gjer-

het, duhet kryer dhe një stukim me

mane të llaçit të parapëergatitur

rrjete tekstili per kufizuar çarjet.

www.iwm-ev.de. Ne këto institucione RÖFIX është anëtar dhe bashkëpuntor.

79


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sugjerime suvatimi për beton dhe beton çeliku

Para shtrimit të suvasë betoni duhet të jetë tharë mjaftueshëm. Normalisht betoni është gati për suvatim ne vere mbas rreth 8 javësh kurse në dimër mbs 80 ditësh pa ngrica. Testim i rëndësishëm paraprak: Prova e lagështisë, lagështia e mbetur dhe lagështia e kokrrizave.

Suva

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Trajtim paraprak

Koha e prehjes

RÖFIX 55 Ngjitës ndertimi çimentor

e freskët-mbi tëfreskët

RÖFIX 670 S Llaç para spërkatës special çimentor / RÖFIX 12 Urë lidhëse

min. 3 Ditë

Suva mbushëse të sygjeruara

RÖFIX 510 Suva e dorës së parë çimento gëlqerore / RÖFIX 610 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

Lagështi e mbetur < 2,5 e Mases%

Suva për ambiente të brendshme

Suva të sipërme të sugjeruara

RÖFIX 12 / RÖFIX 10 Urë lidhëse

të paktën 24 orë

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

Asnjë

Asnjë

RÖFIX 224 Shtesezim i lehtë i tavanit

Suva e sipërme minerale

Lagështia e mbetur < 4,0 % e masës ne rast RÖFIX 410 finalizim me beton Asnjë

Asnjë

RÖFIX 410 Betonfinish

Sugjerime suvatimi për tulla / tulla të pjekura, tulla çimentoje

Para shtrimit të suvase duhet kontrollur njetrajtësia e llaçit të fugave me rafshin e murit (suva me ndryshim ne trashësi). E rëndësishme: Konrolloni per ngritje te mundshme. Lagështia e testimit ne thellësi min 30mm nuk duhet të tejkalojë 4,0% të masës!

Suva

Trajtim paraprak

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Me aftësi të larta thithëse: shtrojeni RÖFIX 670 llaç cimen- min. 3 Ditë toje spërkatjeje në të gjithë sip.

Suva për ambiente të brendshme

80

Asnjë

Koha e prehjes

Asnjë

Suva mbushëse të sygjeruara RÖFIX 510 Suva e dorës së parë çimento gëlqerore / RÖFIX 610 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore RÖFIX 224 Shtesezim i lehtë i tavanit

Suva të sipërme të sugjeruara

Suva e sipërme minerale


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sugjerime suvatimi për tulla me porozitet të lartë (tullë e pjekur lehtë)

Para shtrimit të suvasë duhen kontrolluar në mënyrë të vecantë rrafshi i fugave te llaçit që duhet të jetë në të njëjtin nivel me murin. E rëndësishme: Kontrolloni për fryrje të mundshme. Lagështia e testuar në min 300 mm thellësi nuk duhet ti tejkalojë 4,0% të masës!

Suva

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Suva për ambiente të brendshme

Trajtim paraprak

Koha e prehjes

Suva mbushëse të sygjeruara

RÖFIX 673 Llaç paraspërkatës prej çimento-gëlqeror-e bardhe shtrojeni në të gjithë sip.

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore (RÖFIX 864, RÖFIX 865)

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore e freskët-mbi të(RÖFIX 864, RÖFIX 865) spërfreskët kateni në të gjithë sip. (Suvanë e poshtme ndajeni ne dy shtresa)

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore (RÖFIX 864, RÖFIX 865)

Asnjë

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

Asnjë

Suva të sipërme të sugjeruara

Suva e sipërme minerale

Sugjerime suvatimi për tulla me porozitet të lartë

Punimi i murit me porozitet të lartë (Lambda < 0,16 W/mK ) duhet të prodhohet sipas parametrave profesionalë. Fuga bosh duhen mbushur paraprakisht. Carje dhe plasaritje duhen mbushur me llac izolues (z.B.me RÖFIX 860 ose RÖFIX 820 llaç me izolim termik). Tullat duhet te jene pergjate gjithe siperfaqes të thata pa pluhur dhe pa yndyrë.

Suva

Trajtim paraprak

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

RÖFIX 866 sperkatni duke mbue freskët-mbi tëluar (suvanë punojeni në dy freskët shtresa)

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore *

Asnjë

Asnjë

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

Ne cdo rast shpatullen e njetrajtezimit me vete RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

24 Stunden

RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

Suva për ambiente të brendshme

Koha e prehjes

Suva mbushëse të sygjeruara

Suva të sipërme të sugjeruara

Suva e sipërme minerale

*.... Pas një kohe tharje nga shtrimi i suvasë mbushëse min 3. javë, duhet shtruar nje shtresë niveluese gjithsipërfaqësore me RÖFIX Renostar duke futur RÖFIX P50 rrjetë përforcueses .

81


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sugjerime suvatimi Porenbetoni (Beton me ajer)

Dëmtime dhe çarje të permasave të mëdha duhet të përmirsohen 3 ditë para punimeve të suvatimit me materjalin e suvase se poshtme. Para shtrimit të suvasë duhet ti riktheheni me fshese. Ngreniet dhe mbikalimet duhen perforcuar. Lageshtia ne teste me 30 mm thellësi nuk duhet të tejkalojë 17% të masës ne rastin e nje dendesie specifike 600 kg/m3!

Suva

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Suva për ambiente të brendshme

Trajtim paraprak

Koha e prehjes

Suva mbushëse të sygjeruara

Asnjë

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore (RÖFIX 864, RÖFIX 865) *

Jashtë: dhe ne rast bazamenti me aftesi te larta thithese: RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore (RÖFIX 864, RÖFIX 865)

e freskët-mbi tëfreskët

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore (RÖFIX 864, RÖFIX 865) *

Asnjë

Asnjë

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

shpatulla njëtrajtezuese ne te gjitha rastet te jete e gatshme RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

1d

RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

Suva të sipërme të sugjeruara

Suva e sipërme minerale

* .... Në rast mbushjeje jo të plote të fugave të murit ose ndikimit të shiut në fazën e ndërtimit, pas një kohe tharjeje prej min 3 javësh pas shtrimit të suvasë mbushëse duhet shtruar një masë adezivi me RÖFIX Renostar përfshi rrjetën e armaturës RÖFIX P50 mbi të gjithë sipërfaqen s .

Sugjerime suvatimi Gurë prej rëre gëlqerore

Lagështia nga testimi në min 30 mm. thellësi nuk duhet t'a tejkalojë masen 3,0 %!

Suva

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

Trajtim paraprak

Koha e prehjes

RÖFIX 670 S Llaç para spërkatës special çimentor / RÖFIX 12 Urë lidhëse shtrohet duke mbuluar

min. 3 Ditë

RÖFIX 55 shtrojeni me mistri me dhembeza e freskët-mbi tëRÖFIX Unistar BASIC Llac ngji- freskët

Suva mbushëse të sygjeruara

RÖFIX 510 Suva e dorës së parë çimento gëlqerore / RÖFIX 610 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

tes/perforcues Suva për ambiente të brendshme

82

RÖFIX 12 Urë lidhëse / RÖFIX 10 Urë lidhëse shtrojeni duke mbuluar

1d

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

Suva të sipërme të sugjeruara

Suva e sipërme minerale


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sugjerime suvatimi Tulla me tallash druri, pllaka izoluese me lesh druri

Suva

Trajtim paraprak

Koha e prehjes

Suva mbushëse të sygjeruara

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

RÖFIX 670 Llaç paraspërkatës çimentor deckend aufbringen

min. 3 jave

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore (RÖFIX 865, RÖFIX 864) *

Suva për ambiente të brendshme

Asnjë

Asnjë

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

Suva të sipërme të sugjeruara

Suva e sipërme minerale

Mur i përzier

Punimet e përziera të betonit prezantojne nje bazament problematik, meqë materialet janë të karaktereve të ndryshme. Një bazament homogjen nuk mund të prodhohet dhe ngarkesa te ne zona te caktuara mund te rezultojne prej kesaj. Nëse perzjehen me shume se nje materjale muri, te suvatuara ne menyre konstruktive dhe ne varesi të njëra tjetrës atehere per te parandaluar carjet duhet vendosur nje rrjete perforcuese ne bashkimet.

Suva

Trajtim paraprak

Koha e prehjes

Suva për ambiente të brendshme dhe të jashtme

RÖFIX 670 Llaç paraspërkatës min. 3 javë çimentor shtrim i tërë sipërfaqes

Suva për ambiente të brendshme

Asnjë

Asnjë

Suva mbushëse të sygjeruara

Suva të sipërme të sugjeruara

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore (RÖFIX 864, RÖFIX 865) * RÖFIX 510 Suva e dorës së parë çimento gëlqerore

Suva e sipërme minerale

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

83


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Paratrajtimi i bazamentit RÖFIX 670 Llaç paraspërkatës çimentor

RÖFIX 670 S Llaç para spërkatës special çimentor

RÖFIX 672 Llaç paraspërkatës/Urë lidhëse

RÖFIX 670 Llaç paraspërkatës çimentor

RÖFIX 670 S Llaç para spërkatës special çimentor

RÖFIX 672 Llaç paraspërkatës/Urë lidhëse

Fushat përdorimit:

• Llaç paraspërkatës dhe materjal ngjitës per bazamente kritike dhe me aftesi të larta thithese si p.sh. tulla, punime muri të përziera, tulla me fije druri, pllaka izoluese prej tallashi etj. • Llaç paraspërkatës për suva me izolim termik mbi bazamente me aftesi te larta thithese

• Llaç parasperkates me materjal ngjitës për bazamente kritike dhe me aftësi të lartë thithëse vecanërisht për sip. të lëmuara betoni dhe gur rëre gëlqerore

• Llaç paraspërkatës dhe materjal ngjitës per bazamente kritike dhe me aftesi të larta thithese si p.sh. tulla, punime muri të përziera, tulla me fije druri, pllaka izoluese prej tallashi etj. • Llaç paraspërkatës për suva me izolim termik mbi bazamente me aftesi te larta thithese

Karakteristikat:

• Suva mbushëse e kreshpëruar • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Ngjitje e mirë

• Suva mbushëse e kreshpëruar • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Ngjitje e mirë • Aplikohet me penel dhe rrul

• Suva mbushëse e kreshpëruar • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Ngjitje e mirë

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • •

• • • •

• • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

84

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 5 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 30 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1850 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 35 • GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W0 • GLl (ON B3340): PM4, W3

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 3 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 30 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 45 • GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W0 • GLl (ON B3340): PM4, W3

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: ca. 4 kg/m2 ca. 4 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 30 • GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W0 • GLl (ON B3340): PM4, W3


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 673 Llaç paraspërkatës prej çimento-gëlqeror-e bardhe

RÖFIX 10 Urë lidhëse RÖFIX 10 Urë lidhëse

RÖFIX 12 Urë lidhëse RÖFIX 12 Urë lidhëse

RÖFIX Shtresë neutralizuese RÖFIX Shtresë neutralizuese

• Llaç paraspërkatës dhe materjal ngjitës per punime muri të të gjitha llojeve sidomos tulla me porozitet te lartë. • laç paraspërkatës dhe materjal ngjitës për suva ekologjike sidomos suva gëlqerore dhe argjilore

• Materjal lidhës neutralizues i materjalit shpërbërës për suva me përmbajtje gipsi mbi bazamente kritike p.sh. beton i lëmuar • Shpërndahet si produkt i gatshëm RÖFIX 10 ose si koncentrat RÖFIX 10K. Për përmirsimin e ngjitjes të suvave mbi bazamente kritikë jme aftësi thithëse jo të njëtrajtshme

• Materjal lidhës neutralizues i materjalit shpërbërës per të gjitha suvatë e dores se pare mbi bazamente kritike p.sh. beton i lëmuar • Për suva të dorës së parë gëlqerore/çimentoje ose me përmbajtje gipsi

• Parashtresë dhe bllokues zjarri për nivelimin e bazamenteve të panjëtrajtshme para shtrimit të suvave me lidhje gëlqerore apo çimentore • RÖFIX bojë neutralizuese ka një afri të lartë ndaj bazamenteve me përbërje minerale dhe redukton dukshëm thithjen. Në rast hollimi profesional nuk ka rrezik të krijimit të një shtrese ndarëse.

• Suva mbushëse e kreshpëruar • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Ngjitje e mirë • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

• Ngjitje e mirë • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Furnizohet në formë të gatshme për përdorim • I ngjyrosur në të kuqe

• Ngjitje e mirë • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Suva mbushëse e kreshpëruar • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • I ngjyrosur në të kuqe

• Ngjitje e mirë • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë kuarci (e klasifikuar)

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • pa çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • •

• Kokrrizimi: 0 - 1,2 mm • Harxhimi: ca. 0,2 kg/m2

• Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm • Harxhimi: ca. 0,3 kg/m2

• Harxhimi: ca. 0,2 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr. • Vlera e pH: 7

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 4,5 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 15 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 • GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W0 • GLl (ON B3340): PM4, W3

85


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

Suva të poshtme cimento-gëlqerore RÖFIX 510 Suva e dorës së parë çimento gëlqerore

RÖFIX 515 Suva e dorës së parë çimento-gëlqerore

RÖFIX 520 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

RÖFIX 510 Suva e dorës së parë çimento gëlqerore

RÖFIX 515 Suva e dorës së parë çimento-gëlqerore

RÖFIX 520 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

Fushat përdorimit:

• Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Suva e poshtme për mure të brendshme, tavane dhe fasada me ngarkese te ulet lageshtie mbi te gjitha llojet e bazamenteve normale të suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Suva e poshtme për mure të brendshme, tavane dhe fasada me ngarkese te ulet lageshtie mbi te gjitha llojet e bazamenteve normale të suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

Karakteristikat:

• Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • • •

Forma e furnizimit:

86

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: ca. 13 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 26,3 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 750 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1400 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 Moduli E: ca. 3000 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W3

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 29 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 850 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1300 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 Moduli E: ca. 3000 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W3

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 26 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 650 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 Moduli E: 3200 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W3


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 610 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

RÖFIX 615 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë e shpejtë

RÖFIX 610 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

RÖFIX 615 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë e shpejtë

• Suva e poshtme për mure të brendshme,në dhoma me lageshti. Mbi te gjitha llojet e bazamenteve normale të suvave si dhe mbi beton të pak përpunuar • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Suva e poshtme me shtrim te shpejte mbi mure të brendshme, tavane dhe dhoma të lagështa. Mbi te gjitha llojet e bazamenteve normale të suvave dhe beton pak të përpunuar • I përshtashëm për ... dhe ambjente shtëpie me lagështirë. Në rastet e sipërfaqeve të mëdha me lagështirë të tipit industrial (kuzhina të mëdha,dushe, pishina etj) duhet të përdoret ROEFIX 610 ose ROEFIX 620

• Suva e poshtme për mure të brendshme, tavane dhe fasada me ngarkese te lartë lageshtie. Mbi te gjitha llojet e bazamenteve normale të suvave dhe beton pak të përpunuar • Në raste kërkesash për qendrueshmeri ndaj presionit. Mos e perdorni pa mbrojtje ne kontakt me token. E papërshtatshme per suvatim punime të lehta muri

• Suva e poshtme për mure të brendshme, tavane dhe fasada me ngarkese te lartë lageshtie mbi te gjitha llojet e bazamenteve normale të suvave dhe beton pak të përpunuar • Për t'ju përgjigjur kerkesave për qendrueshmëri ndaj presionit (si qilar, suva e jashtme etj.) Mos e perdorni pa mbrojtje ne tokë. E papërshtatshme për punime të lehta muri

• pengon depërtimin e ujit • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• Me aftësi të mira lidhëse • pengon depërtimin e ujit • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Mun të shtrohet shpejt

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 26 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 650 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 4 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 Moduli E: ca. 3500 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W1 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 26 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 4 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W1 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W3

RÖFIX 620 Suva e dorës së parë çimentoje, suva xokolature

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 25 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 625 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 12 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1650 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 30 Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W2 GLl (DIN 18550): PIII GLl (ON B3340): PM4, W1

RÖFIX 625 Suva çimentoje e dorës së parë, suva xokolature RÖFIX 625 Suva çimentoje e dorës së parë, suva xokolature

• • • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,2 mm Harxhimi: 15 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 19 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 625 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 12 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1600 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 30 Moduli E: 3500 N/mm2 Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W2 GLl (DIN 18550): PIII GLl (ON B3340): PM4, W1

87


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 660 Suva e trashë çimentogëlqerore e dorës së parë

RÖFIX 661 Llaç për suva dhe muratim

RÖFIX 660 Suva e trashë çimento-gëlqerore e dorës së parë

RÖFIX Suva radiografike RÖFIX Suva radiografike

RÖFIX 661 Llaç për suva dhe muratim

Fushat përdorimit:

• Suva e poshtme kokërr madhe për fasada dhe mure të brendshme mbi të gjitha bazamentet normale • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Suva e poshtme për RÖFIX fino e trashë plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrelike.

• Suva e poshtme universale për të gjitha llojet e mureve dhe sipërfaqeve me pjese betonit • Ideale per perpunim manual • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • E papërshtashme për mure me porozitet të lartë.

• Për përdorim në ambiente diagnostikimi radiografik me kursim specikik deri 250 kv • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Suva e poshtme për RÖFIX fino e trashë plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrelike.

Karakteristikat:

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shtresa të trasha të mundshme

• Punohet mirë me mistri. • Shtresa të trasha të mundshme

• Mbrojtje e lartë nga rrezatimi, me aftësi thithëse të rrezeve radioaktive

Materiali bazë:

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rërë barut

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • • •

Forma e furnizimit:

88

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 15,3 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 25 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 625 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 4 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1650 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 Moduli E: ca. 3500 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W3

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 19 ltr./EH Sasi boje per litër: 650 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1600 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 10 cm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2, W3

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Harxhimi: ca. 30 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 16 ltr./EH Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W0 • GLl (DIN 18550): PIII • GLl (ON B3340): PM4, W3


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

Suva mbushëse të lehto / Llaç për të çarat RÖFIX 525 Suva platforme flex RÖFIX 525 Suva platforme flex

RÖFIX 864 Suva çimento-gëlqeroresuva e lehtë e dorës së parë

RÖFIX 865 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore

RÖFIX 865 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore

• Suva e lehtë platforme pët të gjitha fasadat, bazametet poroze te suvave si tulla me vrimë, porobeton etj • Veçanërisht në mure të lehta, mure guri poroze, tulla dhe gurë të pjekur, beton poroz, pllaka të lehta tallashi, pllaka të lehta ndërtimi me përbërje lesh druri, gurë dhe pllaka të lidhura me tallash etj .

• Suva e lehtë e dorës së parë për fasada,mure të brendshme mbi bazamente shumë poroze suvaje si tulla me vrima, porobeton etj. • Veçanërisht në mure të lehta, mure guri poroze, tulla dhe gurë të pjekur, beton poroz, pllaka të lehta tallashi, pllaka të lehta ndërtimi me përbërje lesh druri, gurë dhe pllaka të lidhura me tallash etj .

• Suva e lehtë e dorës së parë për fasada dhe mure të brendshme mbi bazament suvaje me porozitet te larte si tulla me vrimë porobeton etj. • Veçanërisht në mure të lehta, mure guri poroze, tulla dhe gurë të pjekur, beton poroz, pllaka të lehta tallashi, pllaka të lehta ndërtimi me përbërje lesh druri, gurë dhe pllaka të lidhura me tallash etj .

• Suva e lehtë e dorës së parë për fasada dhe mure të brendshme mbi bazament me porozitet te larte suvaje si tulla me vrimë porobeton etj. • Veçanërisht në mure të lehta, mure guri poroze, tulla dhe gurë të pjekur, beton poroz, pllaka të lehta tallashi, pllaka të lehta ndërtimi me përbërje lesh druri, gurë dhe pllaka të lidhura me tallash etj .

• Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Lëkundje të pakta

• Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Tensione të reduktuara

• Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Tensione të reduktuara

• Prodhimtari shumë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Lëkundje të pakta

• pa çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehtë (organik)

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehtë (organik)

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehtë (organik)

• • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Sasi boje per litër: ca. 24 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1250 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 15 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 Moduli E: 4500 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSIII, W2 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,6 mm Harxhimi: ca. 12,3 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 24 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 800 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1300 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 15 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 GLl (EN 998-1): LW, CSII, W1 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2, W2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,6 mm Harxhimi: ca. 12 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 26 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 860 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 15 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 GLl (EN 998-1): LW, CSII, W1 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2, W2

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,6 mm Harxhimi: ca. 10 kg/m2/cm Sasi boje per litër: 30 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 990 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1050 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 15 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 GLl (EN 998-1): LW, CSII, W1 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2, W2

89


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 860 Llaç për të çarat

RÖFIX 861 Llaç për të çarat

RÖFIX 862 Llaç aplikimi i lehtë

RÖFIX 860 Llaç për të çarat

RÖFIX 861 Llaç për të çarat

RÖFIX 862 Llaç aplikimi i lehtë

Fushat përdorimit:

• Për mbushjen e carjeve të murit, plasaritjeve, tubave të instalimeve etj • Veçanërisht në mure të lehta, mure guri poroze, tulla dhe gurë të pjekur, beton poroz, pllaka të lehta tallashi, pllaka të lehta ndërtimi me përbërje lesh druri, gurë dhe pllaka të lidhura me tallash etj .

• Për mbushjen e carjeve të murit, plasaritjeve, tubave të instalimeve etj • Veçanërisht në mure të lehta, mure guri poroze, tulla dhe gurë të pjekur, beton poroz, pllaka të lehta tallashi, pllaka të lehta ndërtimi me përbërje lesh druri, gurë dhe pllaka të lidhura me tallash etj .

• Veçanërisht në mure të lehta, mure guri poroze, tulla dhe gurë të pjekur, beton poroz, pllaka të lehta tallashi, pllaka të lehta ndërtimi me përbërje lesh druri, gurë dhe pllaka të lidhura me tallash etj .

Karakteristikat:

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm • Izolim termik • Lëkundje të pakta • Përpunim i mirë me makineri

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm • Izolim termik • Lëkundje të pakta • Përpunim i mirë me makineri

• Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm • Shtresa të trasha të mundshme • Me aftësi të mira lidhëse

Materiali bazë:

• • • •

çimento Gëlqere e pashuar Inert i lehtë (organik) Inert i lehte (mineral)

• • • •

• çimento • Inert i lehte (mineral)

• • • •

Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 50 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 0,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 300 kg/m3

• Sasi boje per litër: ca. 1900 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 550 kg/m3

çimento Gëlqere e pashuar Inert i lehtë (organik) Inert i lehte (mineral)

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

90

• Sasi boje per litër: ca. 25 ltr./EH • FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 950 kg/m3


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

Suva të poshtme cimento-gëlqerore RÖFIX 100 Allci per elektrike

RÖFIX 110 Suva e lëmuar dhe e vjetëruar

RÖFIX 100 Allci per elektrike

RÖFIX 110 Suva e lëmuar dhe e vjetëruar

RÖFIX 140 Suva gipsi e lehtë e dorës së parë RÖFIX 140 Suva gipsi e lehtë e dorës së parë

• Mase mbushese riparuese me baze allcije "allci per elektricistet" • Per punime riparuese dhe permiresuese per te carat si edhe fiksimin e instalimeve elektrike (Kutive, tubave bosh)

• Suva e lëmuar dhe shajaku per mure te brendshme dhe tavane mbi bazamente normale suvash • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

• Suva e lëmuar për mure të brendshëm dhe tavane mbi të gjitha bazamentet normale të suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

• Me aftësi të mira lidhëse • Aplikim universal

• Shtesë e lartë • Rregullator lagështie • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përpunim i mirë me makineri

• Prodhimtari shumë e lartë • Rregullator lagështie • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përpunim i mirë me makineri

• Allçi i përzgjedhur

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1050 kg/m3

• • • •

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 10 kg/m2/cm FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 9,1 kg/m2/cm FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 900 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

91


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 150 Suva per brenda me baze gelqere cimento

RÖFIX 160 Suva lidhese gipsi

RÖFIX 175 Suva gipsi makinerie

RÖFIX 160 Suva lidhese gipsi

RÖFIX 175 Suva gipsi makinerie

RÖFIX 150 Suva per brenda me baze gelqere cimento

Fushat përdorimit:

• Suva lemuese per mure te brendshme dhe tavane mbi bazamenti suvaje normale. • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

• Suva renovimi dhe lidhëse për mure të brendshëm dhe tavane mbi të gjitha bazamentet normale dhe ato te vjetra që mbajnë • Për permirsime suvaje dhe punime renovimi • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

• Suve e dorës së parë dhe e lëmuar për tavane dhe mure të brendshëm per të gjitha bazamentet normale të suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

Karakteristikat:

• Shtesë e lartë • Rregullator lagështie • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përpunim i mirë me makineri

• Me aftësi ngjtjeje në ngritje me kalimin e kohës • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Agtësi e mirë lëmimi • Tensione të reduktuara

• Shtesë e lartë • Rregullator lagështie • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përpunim i mirë me makineri

Materiali bazë:

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• • • • • •

• • • •

• • • • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

92

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 11 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 27 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 890 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1150 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 8,6 kg/m2/cm FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 960 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 5 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

Kokrrizimi: 0 - 1,2 mm Harxhimi: ca. 10 kg/m2/cm Sasi boje per litër: 28,5 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 950 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 180 Suva e dorës së parë për brenda Primo RÖFIX 180 Suva e dorës së parë për brenda Primo

RÖFIX 190 Suve e brendshme gipsgëlqerore

RÖFIX 191 Suve e brendshme gipsgëlqerore

RÖFIX 225 Lëmues suvaje, brenda RÖFIX 225 Lëmues suvaje, brenda

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

RÖFIX 191 Suve e brendshme gips-gëlqerore

• Suva e dorës se parë dhe e shajakut për mure të brendshëm dhe tavane mbi të gjitha bazamentet normale te suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

• Suva e dorës së parë dhe prej shajaku për mure të brendshëm dhe tavane mbi të gjitha bazamentet normale • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

• Suva e dorës së parë dhe prej shajaku me lidhje te shpejte për mure të brendshëm dhe tavane mbi të gjitha bazamentet normale • Llaç aplikimi për profile suvaje në ambiente të mbyllura • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror.

• Masë stukimi mbi suva te dores se pare, tulla ndertimi dhe sip. betoni pak të perpunuara • Shtresë bazë me përmbajtje minerale mbi pllaka karton allçi.

• Shtesë e lartë • Rregullator lagështie • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përpunim i mirë me makineri

• Shtesë e lartë • Rregullator lagështie • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përpunim i mirë me makineri

• • • •

Me aftësi të mira lidhëse Shtesë e lartë Rregullator lagështie Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përpunim i mirë me makineri

• • • •

• • • •

Allçi i përzgjedhur Gëlqere e pashuar çimento Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar

• • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 12 kg/m2/cm FP (28 ditë): > 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 12 kg/m2/cm FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 12 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 25 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 830 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

Agtësi e mirë lëmimi sipërfaqe e lëmuar, mat Që I shehson të carat Ngjyre e hapur e bardhë

Kokrrizimi: < 0,1 mm Harxhimi: ca. 1 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 25 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 800 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 1 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

93


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me in ukt od pr

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 226 Masë stukimi gips

RÖFIX 246 Suva e bardhë

RÖFIX 226 Masë stukimi gips

RÖFIX 260 Suva allcije e aplikueshme me makine

RÖFIX 246 Suva e bardhë

RÖFIX 260 Suva allcije e aplikueshme me makine

Fushat përdorimit:

• Masë shpatullimi për suva të dorës së parë dhe tulla ndertimi • Shtresë bazë me përmbajtje minerale mbi pllaka karton allçi.

• Suva njështresore e bardhë mbi bazamente me aftesi thithse normale prej tulle te pjekur, tulle rëre gëlqerore, porobetoni etj • Suva e bardhë/gipsi lëmues mbi suva të poshtme me lidhje gipsi, suva te poshtme çimentoje/gëlqereje dhe paneleve gipsi per ndërtim • Shtresë bazë me përmbajtje minerale mbi pllaka karton allçi.

• Suva e bardhë njështresore me perpunim me makineri në zona të thata

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

• • • •

Materiali bazë:

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Inert i lehte (mineral)

Harxhimi: ca. 1 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 30 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1050 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 0,1 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

• • • •

Harxhimi: ca. 10 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 27 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1000 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 10 • GLl (DIN 18550): PIV

• • • •

Agtësi e mirë lëmimi sipërfaqe e lëmuar, mat Që I shehson të carat Zmerilim i sipërfaqes jo i domosdoshëm

Agtësi e mirë lëmimi sipërfaqe e lëmuar, mat Që I shehson të carat Ngjyre e hapur e bardhë

Agtësi e mirë lëmimi sipërfaqe e lëmuar, mat Që I shehson të carat Përpunim i mirë me makineri

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

94

• • • •

Harxhimi: ca. 10 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 30 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 3,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1000 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 5 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV


bum va Su e ës sh mi uni rp Pë çe all o nt me çi reoe gël hje lid Me

Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i suvave 1- shtresore me bazë allçi-gëlgere

Parapërgatitja e bazamentit Testimi i bazamentit duhet te kryhet ne baze te normave ÖNORM B3346 perkatesisht DIN 18350 perkatesisht SIA V 242. Lageshtira e mbetur e bazamentit duhet te jete nen 2,5 substance % (sipas sistemit mates CM). Largoni lendet ndarese (dyll dhe vaj armature i ndenjur etj.).

"këshilla dhe truke"

Në rast sipërfaqesh të mëdha të lagura për biznes (guzhina të mëdha, dushe, pishina) dhe në sipërfaqe të jashtme, llaci i shtrimit me përmbajtje gipsi nuk është i përshtatshëm.

Parapërgatitja e bazamentit Pas përfundimit të kontrollit dhe parapërgatitjes së suvasë mbushëse (mbyllja e të çarave, fugave dhe vendeve difektoze) është i nevojshëm në varësi të bazamentit nje trajtim paraprak i përshtatshem i suvasë mbushëse. Vendosja e profileve: Vendosen sipas pikave ne distance rreth 50 cm njri nga tjetri. Profile suvaje te zinkuara duhet te priten me nje gershere llamarine, ne rastet e profileve te trasha me nje sharre dore metali. Ne siperfaqet e lemuara te betonit duhen perdorur lenda lidhese RÖFIX 10 ose RÖFIX 12.

Në rast "punimi me dorë" derdhni një thes në ujë të pastër sipas nevojës, përzijeni me një përzierës mekanik për të eliminuar të gjitha kokërrizat, aplikojeni me mastar të lëmuar. Në rast punimi me dorë koha e përzierjes me përzierës mekanik duhet të jetë të paktën 2 min.

Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike

Hapja e suvasë mbushëse Në rast të përpunimit me makinë sprucojeni me një makineri të zakonshme në formë shiritash Shtrojeni (sprucojeni) si suva mbushëse, rrudheni dhe pas forcimit gërryeni me listelë ose rrjetë teli

Në rast suvash me përmbajtje gipsi koha e tharjes përkatësisht të prehjes sikurse dhe ajrimi marrin një rëndësi krejt të vecantë. Për këtë arsye nuk mund të jepet asnjë e dhënë e saktë për kohën e prehjes apo të tharjes. Kujdes: mënjanoni korrentet!

Ashpërsimi i suvasë mbushëse Heqja e suvasë mbushësë: Suvaja e lyer dhe e hequr mund të shkëputet në fund me anë të një sfungjeri të ashpër.

95


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Përpunimi

Përpunimi i suvave 1- shtresore me bazë allçi-gëlgere

Fërkim me shajak i suvasë mbushëse Aplikimi i suvasë me mall sfungjeri: Suvaja mund të punohet me një mal sfungjer të butë.

Lëmimi i suvasë mbushëse Aplikimi i stukos: Stuko mund të prihet me një mistri të lëmuar, të shtrohet dhe pastaj të lëmohet deri sa të jetë arritur një sipërfaqe e mbyllur dhe e lëmuar( sipërfaqe e lëmuar si bazament për tapete ose lyerje).

Gjatë tharjes kujdesuni për ajrim të mjaftueshëm. Suvatë më përmbajtje allçije duhen shtruar kryesisht me një shtresë unike. Mos e përzieni me materiale të tjerë. Gjatë punimeve duhet bërë kujdes për kushte të përshtatshme tharje dhe ngurtësimi (p.sh me anë të një ajrimi terthor) Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

96

"këshilla dhe truke"


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Përpunimi

Përpunimi i suvave diso - shtresore me bazë gëlgere-çimento

"këshilla dhe truke"

Pas përfundimit të kontrollit dhe parapërgatitjes së suvasë mbushëse (mbyllja e të çarave, fugave dhe vendeve difektoze) është i nevojshëm në varësi të bazamentit nje trajtim paraprak i përshtatshem i suvasë mbushëse. Bazamente me aftësi thithëse të lartë ose të ndryshme kanë nevojë për shtrim gjithëmbulues të sipërfaqjes RÖFIX 670 llaç përforcues çimetoz. Lëndët e ndërtimit murit që kanë porozitet të lartë të paratrajtohen me RÖFIX 673 llaç përforëcues me bazë çimento/gëlqere

Pas lidhjes së plotë të bazamentit përdorni vetëm suva të sipërme të përshkueshme nga avujt dhe minerale (RÖFIX suva e trashë e gërvishtur, suva silikati ose rrëshirë silosanike si edhe suvanë silikon -silikat RÖFIX SiSi).

Shtrimi i suvasë mbushëse Në rast "punimi me dorë" përzieni një thes me sasinë e nevojëshme të ujit me një përzierës mekanik ose të vazhdueshem, në mënyrë që të formohet një masë e njëtrajtëshme. Në rast punimi me dorë koha e përzierjes me përzierës mekanik duhet të jetë të paktën 2 min.

Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike.

Në rast të përtitjes me dorë të materialit, aplikojeni me shpatull ose hidheni me mistri. Në rast të përpunimit me makinë sprucojeni me një makineri të zakonshme në formë shiritash Shtrojeni (sprucojeni) si suva mbushëse.

Fugat e diletacionit.

Hapja horizontale e suvasë mbushëse Gjatë punëve me dy shresa suvash, shtresa e parë duhet kreshpëruar para ngrirjes Gjatë punimeve duhet bërë kujdes për kushte të përshtatshme tharje dhe ngurtësimi (p.sh me anë të një ajrimi terthor)

Prerja me mistri: Suvaja prihet me mistri apo Klinge deri tek suvaja mbushëse para proçesit të fundit të punës (gërvishtje, vrazhdëzim apo lëmim).Kështu sipërfaqja përfundohet, ku në fillim prerja mbetet e padukshme. Prerja e mistrisë është një prishje "e privilegjuar".

Pas lidhjes së plotë të suvasë së parë me murin vendosni sipër vetëm suva minerale, difuzive ndaj avujve (RÖFIX - fino e trashë plastike, suva silikate dhe silikoni si edhe suvanë Sisi RÖFIX).

Shtresa ndarëse: Suvaja e sipërme pritet deri në suvanë mbushëse para fortësimit të plotë. Fuga mbetet e dukshme. Fuga suvaje deri 2mm quhen "prerje suedeze".

97


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Përpunimi

Përpunimi i suvave mbushëse në mure ku ka sisteme ngrohjeje

"këshilla dhe truke"

Pas montimit të sistemit të ngrohjes mbi blloqe betoni poroz para veshjes më suvatë me bazë allçi-gëlqere-kalku duhet sprucuar duke e mbuluar të gjithë sipërfaqen lënda lidhëse RÖFIX 12 dhe para suvave me bazë gëlqere-çimento duhet sprucuar në të gjithë sipërfaqen RÖFIX 670 llaç çimentoz për riforcim. Koha e prehjes për RÖFIX 670: të paktën 3 ditë.

Per te menjanuar rrezikun e formimit te plasaritjeve ne suvatimet e sistemeve me ngrohje ne mur, keshillohet zakonisht realizimi I nje armimi te suvase me rrjete.

Parapërgatitja e bazamentit

Në rastet e sistemit të ngrohjes në mur mbi 10 m të gjatë duhen planifikuar fuga për shak të ndryshimit te gjatësisë për arsye termike.

Si suva për mure me sisteme ngrohjeje sugjerojmë çimento me bazë gëlqere çimento RÖFIX 510, 610, sikurse suvatë me bazë gëlqere - allçi RÖFIX 190, 150. Po kështu edhe RÖFIX Geolem mund të përdoret si suva disa shtrsore për mure me sisteme ngrohjeje. Në këtë rast duhet që të gjtha bazamentet të cfarëdolloji qofshin të trajtohen paraprakisht me një shtresë mbuluese, të shtrirë me shpatull dhe të dhëmbëzuar RÖFIX Unistar Basic të dhëmbëzuar pa aplikuar kohë prehjeje. Shtresa e parë e suvaë duhet të thahet plotësisht para aplikimit të shtresës së dytë .

98

Tek suvatë me bazë gëlqere-çimento pas forcimit të mjaftueshëm të suvasë mbushëse duhet të vendoset një shtresë përforcuese përmes RÖFIX Renostar ose Rofix Renoplus me tekstiln përforcues RÖFIX P50 të futur në të Pas një kohe prehjeje të shtresës përforcuese të paktën një javë mund të shtrohet suvaja e sipërme. RÖFIX Renoplus mund të strukturohet direkt me mall sfugjeri

Në rastet e veshjes së mëpasme më bojë të papërshkueshme nga uji ose shtrimit të pllakave, bojaxhiu ose shtruesi i pllakave duhet të sigurohet që suvaja është tharë mjaftueshëm.

Shtrimi i suvasë mbushëse Pas lidhjes së plotë të bazamentit përdorni vetëm suva të sipërme të përshkueshme nga avujt dhe minerale (RÖFIX suva e trashë e gërvishtur, suva silikati ose rrëshirë silosanike si edhe suvanë silikon - silikat RÖFIX SiSi).

Ju lutem merrni parrasysh Rregulloren aktuale të OAP" rregullat e përpunimit për suvatimin e sistemeve të ngrohjes"


Suva mbushëse - Me lidhje gëloere-çimento allçe Përpunimi

Mbushja e të carave në mur me RÖFIX / Llaç për carjet

"këshilla dhe truke"

Shtresa RÖFIX 860/861 pershtatet mrekullisht per mbushjen e te carave te mureve, zgafellave instaluese ose per mbylljen e paramurimit ne banje, WC ose kuzhine.

Shtrimi i llaçit për çarjet Në rast "punimi me dorë" përzieni një thes në përzierësin e vazhdueshem me sasinë e nevojëshme të ujit, në mënyrë që të formohet një masë e njëtrajtëshme. Në rast të përtitjes me dorë të materialit, aplikojeni me shpatull ose hidheni me mistri.

Hapja e llaçit për të çarat Në rast të përpunimit me makinë sprucojeni me një makineri të zakonshme në formë shiritash Në raste temperaturash të favorshme mund të shtrohen në një dorë suva njështresore deri në 30 cm. Në raste trashësie me të madhe duhet të kryhet në më shumë shtresa. Llaçi për mbylljen e të çarave shtrihet me një listelë.Procese të tjera suvatimi duhet të vijojnë vetëmpbas tharjes së llaçit për mbylljen e të çarave. Aplikohet me një spirale me veshje të përshtatshme për suva termoizoluese.

Ngjitja e llaçit për të çarat Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 20 minutave Llaci i freskët duhet të futet menjëherë në hapsirën boshe. Në rastin e hapjeve në mur mbi 10 cm të gjëra si në muret e përzier shtrohet më pas një shtresë përforcuese me RÖFIX 55 dhe rrjeta e armaturës ROFIX P40. Në përfundim mund të vendoset suvaja mbushëse e mëposhtme "e freskët mbi të freskët" mbi llaçin përforcues.Nëse suvaja e poshtme shtrohet vetëm mbi llaçin përforcues te forcuar, atëherë shtresa e përforcimit mund te krihet "kryq e tërthor".

Shtrimi i llaçit për të çarat

99


bu-/ ës sh e hm ths rgji pë të a ën dh Të se lue izo o m ter va Su jet Llo

Suva mbushëse - Suva termo izoluese Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SUVA TERMO IZOLUESE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Izolim termik pa fuga Suvatë termoizoluese dhe tullat me

një mbrojtje të shkëlqyer nga djegia

e pakomplikuar dhe aftësisë të mirë

vrimë termoizoluese janë materiale

dhe lagështia.Qëndrueshmëria e ulët

recikluese qe i karakterizon.

ndërtimi minerale dhe plotësohen në

ndaj difuzionit të avujve të ujit e

mënyrë ideale nga vetite e tyre. Izo-

suvasë termoizoliese plotëson trans-

Me suva izoluese mund të prodho-

limi tyre termik garanton një mbrojtje

portin e mirë të lagështisë në tullat

hen shtresa izoluese pa fuga, të cilat

të mirë të nxehtësisë të murit të

poroze me vrimë. Në këtë mënyrë

í përshtaten pa problem të gjitha for-

jashtëm.

sigurohet që lagështia në ndërtimet

mave gjeometrike të bazamentit të

e reja të bjerë shpejt pa rezultuar

suvasë. Përmes reduktimt të ngar-

Përveç kësaj të dyja materialet veças

dëmtime në prerjen tërthorre të

kesës termike të bazamentit të

ose në kombinim japin karakteri-

murit. Si perfundim te dyja materialet

suvasë por edhe si rezultat i një

stika të tjera të rëndësishme, të cilat

e ndërtimit i përgjigjen kërkesave të

muduli të ulët të elasticitetit (moduli

janë jetësore për muret e

ndërtimeve bashkëkohore si rezultat

E), suvatë termoizoluese rrisin sigu-

jashtme:aftesi mbajtëse e lartësi dhe

të jetëgjatësisë së lartë, mirëmbajtje

rinë ndaj plasaritjeve.

Sistemi i suvasë për izolim termik

tura fine, sugjerojmë masë njetrajte-

specifike në gjëndje të thatë e llaçit

RÖFIX përbëhet nga një suva mbus-

zuese ngjitëse me RÖFIX Renoplus

është < 600 kg/m3 . Në kuadrin e

hëse termoizoluese dhe suva fine

sikurse dhe RÖFIX 441.

mbrojtjes nga djegia, sisteme suvaje

Sisteme suvaje për izolim termik

rezistenete ndaj ujit. Të dyja shtresat

100

për izolim termik me EPS kategoriz-

e suvasë i janë të përshtatur njëra

Si suva termoizoluese përshkruhen

ohen si të vështira për tu djegur.

tjetrës me karakteristikat e tyre.

suvatë të cilat dëshmojnë një vlerë të

Sisteme suvash për izolim termik me

përllogaritur të aftësisë përcjellëse të

përbërje minerale (si p.sh. perlit

Në ndërtesat e vjetra me ngarkesë të

nxehtësisë < 0,20 W/mK. Kërkesa

mineral) klasifikohen si të pad-

lartë mekanike dhe suva me struk-

quhet e permbushur nëse dëndësia

jegshme.


Suva mbushëse - Suva termo izoluese Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit Zonat e përdorimit të suvasë termoizoluese

Kishë në Vidovice, BiH me RÖFIX 888

Hotel në Scoul, Graubünden, Zvicer

Me RÖFIX 888 Suva me izolim termik me grafit.

Chateu Vionazz, Zvicer me RÖFIX 851 Suva me izolim termik e bardhe, brenda dhe jashte

Hotel Hansëirt ne Rabland, Itali me RÖFIX 888 Suva me izolim termik

Lokali i ndërmarrjes në Lustenau, Austri me RÖFIX 851 Suva me izolim termik e bardhe

ACHTUNG, neues Bild! Übersetzen.

Shtepi njekatshe ne Dietikon, Zvicer me RÖFIX 888 Suva me izolim termik

Hotel mbi lendinën e Seiser, Itali me RÖFIX 888 suva me izolim termik

101


e iuës sh b a ën dh Të se lue izo o m ter va Su in ukt od pr

Suva mbushëse - Suva termo izoluese Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Suva termo izoluese RÖFIX 888 Suva termo izoluese

RÖFIX 850 Suva termoizoluese

RÖFIX 840 Suva termoizoluese

RÖFIX 888 Suva termo izoluese

RÖFIX 850 Suva termoizoluese

RÖFIX 840 Suva termoizoluese

Fushat përdorimit:

• Suva e poshtme termo izoluese per fasada dhe mure te brendshme. Per te gjitha bazamentet normale te suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Suva e poshtme termo izoluese fasadash dhe muresh të brendshme pa fuge. Për të gjitha bazamentet normale te suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Suva e poshtme izoluese e nxehtesise pa fuge per fasada dhemure te brendshme. Per te gjitha bazamentet normale te suvave • Suvaja e poshtme e adoptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

Karakteristikat:

• Izolim termik • Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shtresa të trasha të mundshme

• Izolim termik • Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shtresa të trasha të mundshme

• Izolim termik • Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shtresa të trasha të mundshme

Materiali bazë:

• • • •

çimento Gëlqere e pashuar Inert i lehtë (organik) Inert i lehte (mineral)

• çimento • Gëlqere e pashuar • Inert i lehte (mineral)

• çimento • Gëlqere e pashuar • Inert i lehte (mineral)

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 2 mm Sasi boje per litër: ca. 50 ltr./EH FP (28 ditë): 0,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 250 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 20 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 8 GLl (EN 998-1): CSI, W1, T1 GLl (ON B3340): PM1, W2

• • • • •

• • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • •

• • • • •

Forma e furnizimit:

102

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 0,25 kg/m2 Sasi boje per litër: ca. 50 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 450 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 20 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 8 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 0,7 N/mm2 GLl (EN 998-1): CSI, W1, T2 GLl (ON B3340): PM2, W3

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Sasi boje per litër: ca. 50 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 450 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 20 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 8 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 0,7 N/mm2 GLl (EN 998-1): CSI, W1, T2 GLl (ON B3340): PM2, W3


bue ës sh mi uni rp Pë se lue izo o m ter va Su

Suva mbushëse - Suva termo izoluese Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i suvave termoizoluese

Para fillimit të suvatimit tek të gjithë cepat dhe qoshet duhet vendosur kende teli zinkato për jashtë profile këndore suvatimi për brenda Për vendosjen e profileve të suvasë tek suvatë me bazë çimento ju rekomandojmë RÖFIX 862 llaç i lëhtë për fiksimin e profileve (në asnjë rast nuk duhet përdorur llaç fiksues me përmbajtje çimentoje!).

"këshilla dhe truke"

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Parapërgatitja e bazamentit Pas përfundimit të kontrollit dhe parapërgatitjes së suvasë mbushëse (mbyllja e të çarave, fugave dhe vendeve difektoze) është i nevojshëm në varësi të bazamentit nje trajtim paraprak i përshtatshem i suvasë mbushëse. Vendosja e profileve: Vendosen sipas pikave ne distance rreth 50 cm njri nga tjetri. Profile suvaje te zinkuara duhet te priten me nje gershere llamarine, ne rastet e profileve te trasha me nje sharre dore metali. Ne siperfaqet e lemuara te betonit duhen perdorur lenda lidhese RÖFIX 10 ose RÖFIX 12.

Në rast të përtitjes me dorë të materialit, aplikojeni me shpatull ose hidheni me mistri. Suva me trashësi deri 40 mm në një shtresë, në rastë trashësish më të mëdhaja ose variable parashikohet një shtresë e 2-të pas forcimit por jo më vonëse 24 orë.

Shtrojeni (sprucojeni) si suva mbushëse,rrudheni dhe pas forcimit gërryeni me listelë ose rrjetë teli Aplikohet me një spirale me veshje të përshtatshme për suva termoizoluese Në raste temperaturash të favorshme mund të shtrohen me njëherë 50 cm në një procedurë. Në raste trashësie me të madhe duhet të procedohet me më shumë se një shtresë.

Ngjitja e suvasë mbushëse Për një fortësi më të lartë ndaj ndikimeve mekanike dhe në suvatë esipërme me një kokrrizë nën 2mm duhet të shtrohet një shtresë përforcuese me ROFIX 441 ose ROFIX Renoplus me tekstilin përforcues ROFIX 50 të futur brenda. Tek muret e përzier, lëndë ndërtimi për mure më porozitet të lartë dhe në ndërtimet e vjetra një shtresë e tillë përforcuese duhet shtruar gjithmonë.

Pas lidhjes së plotë të bazamentit përdorni vetëm suva të sipërme të përshkueshme nga avujt dhe minerale (RÖFIX suva e trashë e gërvishtur, suva silikati ose rrëshirë silosanike si edhe suvanë silikon -silikat RÖFIX SiSi).

103


bu-/ m ës sh e hm ths rgji pë a ën dh Të lë hol të ë res sht me va Su jet Llo

Suva mbushëse - Suva me shtresë të hollë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SUVA ME SHTRESË TË HOLLË Të dhëna të përgjithshme / Llojet Mënyrat e reja të ndërtimit kërkojnë

në zhvillimin e një sistmi të ri vesh-

të ri ndërtimi, i cili ka kërkesa të larta

sisteme të reja të lëndeve të ndërti-

jeje.

për të gjithë pjesëmarrësit. Në trashësitë e ndryshme të murit duhet të

mit. Tendenca e të ndërtuarit ekonomik dhe duke kursyer energji ka

Për këtë lloj ndërtimi bazamente

planifikohen mbi suvanë shtresë

sjellë në vitet e fundit një zhvillimi të

suvaje shumë të sheshtë, mund të

hollë produkte të përshtatshme si

ri në këtë fushë.

vihen në përdorim gjithnjë e më

mbajtëse grillash, mbajtëse qemeri,

shumë suvatë shtresë holla duke e

kasa dyersh si dhe pjesë të tjera që

Kështu u hodhën në treg bazamen-

aplikuar sipas rregullave përkatëse

varen nga trashësia e murit. Cepat e

tet e sheshtë për suvatë si p.sh. tul-

të aplikimit dhe duke patur parasysh

jashtëm të mureve/ tavaneve duhet

lat e sheshta, porebeton materiale

tolerancat e masës.

të pajisen me një profil cepi/këndi për suvanë shtresë hollë.

ndërtimi të ngjashme me masa të vogla tolenca . Kjo ndikoi po ashtu

Bazamente të drejtë suvaje me suva shtresë holla prezantojnë një sistem

Llojet e suvave shtresë hollë Suvatë shtresë hollë janë suva

sitë normale për këto lloj suvash

nevojshme vetëm në bazamente të

mbushëse speciale me bazë gël-

mund të njëtrajtëzohen disnivele deri

dobta ose pa aftësi thithëse. Kry-

qere-çimento ose alliçije, të cilat

në 2-3 mm.

esisht bazamenteve të suvave u duhet lënë toleranca mase me të

mund të aplikohen si suva të poshtme dhe/ose suva të sipërme.

Suva të holla njështresore mund të

larta se ato te lejuara tek DIN 18202

Në të kundërt me suvatë 1-shtresore

aplikohen mbi mure apo tavane të

"Tolerancat në në ndërtimet mbi

sipas normës me trashësi mesatare

sheshtë. Bazamentet e përshtats-

tokë", 1, Tabela 3, rrjeshti 5. Toleran-

nga 10 mm deri 15 mm, këto suva

hëm për suvatë shtresë hollë duhet

cat e nivelit të përmendura aty midis

shtresë hollë aplikohen në trashësitë

të jenë të njëtrajtshëm si p.sh. tullat

bazamentit jo të sheshtë dhe siper-

nga 3 - 5 mm. Normalisht bazamenti

rërë gëlqere ose porobetoni ne

faqes së murit të sheshtë të mbaruar

i sheshtë i suvasë suvatohet me një

blloqe ose tulla bllok, pjesë ndërtimi

prej 5 mm nuk mund të barazohen

shtresë 4 mm të trashë.

prej betoni të sheshta etj. Ndon-

me suvatë shtresë hollë.

jëherë keto pjesë ndertimi realizohen

104

Planifikuesi duhet të ketë kujdes qe

dhe në formate të mëdha. Trajtimet

me suvanë shtresë hollë në trashë-

paraprake të bazamenteve janë të


Suva mbushëse - Suva me shtresë të hollë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zonat e përdorimit e suvave shtresë hollë Per përpunimin e suvave shtresë

një proçes pune të veçantë me llaçin

prova darr, e cila duhet të kryhet të

hollë nevojitet një bazament me

për çarjet RÖFIX 860. Vetem pas

paktën 2 cm thellë. Mostrat merren

aftësi thithje të njëtrajtshme.

tharjes së plotë të llaçit për çarjet

p.sh. me një trapano me kokë të

mund të fillohet me aplikimin e

dhëmbëzuar (diametri min. 24 mm)

Paratrajtimi i bazamentit të suvasë Bazamenti duhet të jetë pa pangesa

suvasë shtresë hollë.

me numër të vogël rrotulimesh - pa

Gjatë përdorimit të suvave shtresë

të lëmuara ose mbi bazamente me

apo mbetje betoni. Çarjet e tullave,

hollë me përmbajtje allçije lageshtia

aftësi thithëse jo të njëtrajtshme

fuga të hapura mbi 3 mm gjerësi etj.

e mbetur në bazamentet e betonit

mund të nevojitet një shtresë mbu-

duhet të mbyllemsipas rregullave

nuk duhet të kalojë 2,5% të masës.

luese me RÖFIX 12 urë lidhëse.

para shtrimit të suvasë shtresë hollë.

Vlerësimi i drejtë i lagështisë së mbe-

Në rast instalimesh elektrike në

tur kryhet me anë të aparatit CM ose

ngrohje. Mbi sipërfaqe betoni shumë

hapjet e murit, ato duhen mbyllur me

Bazamenti

Trajtim paraprak

Tavane betoni

Suva mbushëse të sygjeruara

Suva të sipërme të sugjeruara

RÖFIX 224 Shtesezim i lehtë i tavanit

Suva e sipërme minerale

RÖFIX 227 Suva gipsi shtresë hollë

Suva e sipërme me lidhës organikë (jo silikate)

RÖFIX 410 Betonfinish Mure betoni Trajtimi paraprak jo i nevojshëm tulla plan, tulla rëre gëlqerore

Tulla porobeton

RÖFIX 227 Suva gipsi shtresë hollë

Nuk nevojitet suva fino

RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

Nuk nevojitet suva fino

RÖFIX 940 Kollë për gurë të sheshtë

Suva e sipërme minerale

105


e iuës sh b m a ën dh Të lë hol të ë res sht me va Su in ukt od pr

Suva mbushëse - Suva me shtresë të hollë Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Suva me shtresë të hollë RÖFIX 410 Betonfinish

RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

RÖFIX 410 Betonfinish

RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

Fushat përdorimit:

• Suva shtresë hollë për sipërfaqe të lëmuara betoni në ambiente të mbyllura • I përshtatshëm edhe si stuko fuge • Për mbylljen e fugave në soleta betoni etj. • Mos e përdornini mbi bazamente të papastër dhe të lagësht ose me përmbajtje allçije.

• Suva shtresë hollë mbi mure me tulla bllok, porobeton dhe rere gelqerore ne ambiente te mbyllura • Mos e përdornini mbi bazamente të papastër dhe të lagësht ose me përmbajtje allçije.

Karakteristikat:

• Ngjitje e mirë • Me aftësi të mira lidhëse • Suva e sipërme me strukturë dekorative

• Suva e sipërme me strukturë dekorative • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm

Materiali bazë:

• çimento e bardhë • Gëlqere e pashuar • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• çimento e bardhë • Gëlqere e pashuar • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• • • • •

• • • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • •

Forma e furnizimit:

106

Kokrrizimi: 0 - 1,2 mm Harxhimi: ca. 1,5 kg/m2/mm Sasi boje per litër: 16,5 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1540 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 3 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2, W3

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,2 mm Harxhimi: ca. 1,5 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 16,5 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 3 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2, W3


e iuës sh b m a ën dh Të lë hol të ë res sht me va Su in ukt od pr

Suva mbushëse - Suva me shtresë të hollë Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 224 Shtesezim i lehtë i tavanit

RÖFIX 227 Suva gipsi shtresë hollë

RÖFIX 224 Shtesezim i lehtë i tavanit

RÖFIX 227 Suva gipsi shtresë hollë

• Shtresezim i lehtë i mureve të brendshme dhe tavaneve prej betonit, pa urë lidhëse

• Suva shtresë hollë mbi punime kallgrëmi prej guri ranor gëlqeror, porobetoni sikurse dhe beton në ambiente të mbyllura

• sipërfaqe e lëmuar, mat • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Ngjitje e mirë • Që I shehson të carat

• sipërfaqe e lëmuar, mat • Ngjitje e mirë • Me aftësi të mira lidhëse

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Allçi i përzgjedhur • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • • •

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 1,4 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 33 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 900 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 3 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 1,15 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 29 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 850 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 3 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (DIN 18550): PIV

107


bum e ës sh mi uni rp Pë lë hol të ë res sht me va Su

Suva mbushëse - Suva me shtresë të hollë Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i suvave shtresëholla me bazë gipsi

"këshilla dhe truke"

Paratrajtimi i bazamentit Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Testimi i bazamentit duhet te kryhet ne baze te normave ÖNORM B3346 perkatesisht DIN 18350 perkatesisht SIA V 242. Lageshtira e mbetur e bazamentit duhet te jete nen 2,5 substance % (sipas sistemit mates CM). Largoni lendet ndarese (dyll dhe vaj armature i ndenjur etj.).

Shtrimi i suvasë shtresë hollë me bazë allçije Në rast "punimi me dorë" derdhni një thes në ujë të pastër sipas nevojës, përzijeni me një përzierës mekanik për të eliminuar të gjitha kokërrizat, aplikojeni me mastar të lëmuar.

Hapja e suvasë shtresë hollë me bazë allçije Lëmojeni dhe gdhëndeni suvanë mbushëse para ngurtësimit si tek suvaja e lëmuar. Pas lidhjes së plotë dhe tharjes së suvasë mbushëse hapeni dhe lëmojeni me shpatull suvanë e lëmuar.

Lëmimi i suvasë shtresë hollë me bazë allçije Në rast të përpunimit me makinë sprucojeni me një makineri të zakonshme dhe lemojeni me një listelë ose shpatull me bisht.

.

Suvatë me bazë allçije nuk janë të përshtatshme si bazament për suva apo ngjyra me bazë sodë silikati pra perbërje silikati në ëprgjithësi.,

108


Suva mbushëse - Suva me shtresë të hollë Përpunimi

Përpunimi i suvave shtresëholla me bazë gëlqere-çimento

"këshilla dhe truke"

Paratrajtimi i bazamentit Mbi siperfaqe betoni te pastra dhe te thata nuk eshte e nevojshme lyerja me lende lidhese (ngjitese).. Fugat konstruktive nuk lejohet te suvatohen. Ne kete rast duhet te vendosen profile fugash, per te cilat duhen mbajtur parasysh normvat e prodhuesit. Fugat e bashkimit dhe vrimat në sipërfaqje mund te lëmohen me RÖFIX 410 Betonfinish (koha e prehjes te pakten 24 ore).

Shtrimi i suvasë shtresë hollë Në rast "punimi me dorë" përzieni një thes me sasinë e nevojëshme të ujit me një përzierës mekanik ose të vazhdueshem, në mënyrë që të formohet një masë e njëtrajtëshme. Koha e përzierjes në rast të përzierjes me dorë është nga 2 deri në 3 min; evitoni kohë më të zgjatura. Në rast të përtitjes me dorë të materialit, aplikojeni me shpatull ose hidheni me mistri. Si suvanë e shajakut mbas forcimit gërvishteni dhe rifinojeni me shpatull plastike

Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike

Hapja e suvave shtresë hollë Në rast të përpunimit me makinë sprucojeni me një makineri të zakonshme në formë shiritash Pas aplikimit suvaja e shtruar shtrihet njëtrajtësisht me një listelë

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Vjetërimi i suvasë shtresë hollë Si suvanë e shajakut mbas forcimit gërvishteni dhe rifinojeni me shpatull plastike

Per te menjanuar ndryshime ne ngjyra dhe parregulësi siperfaqesore mos perdoreni mjete te ndryshme per aplikim.

Perpunimi i suvasë shtresë hollë Gjatë punimeve duhet bërë kujdes për kushte të përshtatshme tharje dhe ngurtësimi (p.sh me anë të një ajrimi terthor) Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

109


bu-/ m va Su ës sh e hm ths rgji pë të a ën dh Të mi ërti snd jitë Ng jet Llo

Suva mbushëse - Ngjitës ndërtimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

NGJITËS NDËRTIMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Ngjitësit dhe masat lëmuese janë

ese kanë fituar vemendje të veçantë

të jetë e modifikuar me rrëshirë pla-

masa ngjitëse dhe njëtrajtëzimi uni-

kohët e fundit me përdorimin e tyre

stike dhe e përshtatur për suvatë

versale dhe përdoren në rutinën e

si "suva ngjitëse me rrjete fibre qelqi

mvushëse finot. Dispersioni i mate-

përdtshme në ndërtim. Ngjitësit për-

të përfshirë".

rialit plastik të masës lëmuese duhet të krijojë një lidhje të mjaftueshme

doren si urë lidhëse mbi bazamente

me sipërfaqen e rrjetës me fibra

jtëzimi i suvave mbushëse të ashpra

Masat lëmuese per aplikimin e një shtrese armuese Armimi i sipërfaqeve dhe ato diago-

dhe të paniveluara para shtrimit të

nale nuk e pengojnë dot me siguri

dorur rrjeta ngjitëse RÖFIX P40 dhe

suvave fine kokërrimët si p.sh. para

rrezikun e plasaritjeve, por mund ta

RÖFIX P50.

finos - shtrohet mbi suvanë termoi-

zvogëlojnë rrezikun. Për futjen e

zoluese si RÖFIX 888. Masat lëmu-

rrjetës së fibrës optike, masa lëmimit

të sheshtë, kritikë etj. Nje përdorim tjetër shume i përhapur është njëtra-

qelqi. Për lidhjen funksionale të masave të lëmimit RÖFIX duhen per-

duhet të ketë lidhje minerale si dhe

Aplikimi i shtresave ngjitëse

110

Ne stadin e sotëm të teknikës, për-

Gjatë përpunimit duhet patur para-

me ngjitës" me anë të prerjes. Në një

dorimi i një shtrese të tillë ngjitëse

sysh që rrjeta e tekstilit me fibra

hap të dytë pune duhet të shtrohet

krijon sigurinë më të lartë të

qelqi nuk dallohet më në gjëndje të

një shtresë e dytë me mistri(mistri e

mundshme mbi suvanë mbushëse

forcuar. Mbi të shtrihet masa lëmu-

lëmuar ose shpatull) në menyrë që

me bazë gëlqere-çimento të forcuar.

ese me mistri të dhëmbëzuar dhe në

mbulimi minimal nga të dyja anët të

Kjo vlen veçanërisht për suvatë

fund rrjeta futet aty(mbivendosje të

jetë të paktën 1 mm. Nga kjo krijohet

mbushëse mbi mur me porozitet të

kalimeve të veçanta min 10 min). Në

një trashësi minimale e ngjitësit të

lartë dhe mbi materiale të lehta ndër-

pikat e kryqëzimit duhet (në pikat e

suvasë prej 3 deri në 5 mm. Për këtë

timi si porebeton, pllaka të lehta me

takimit të më shumë se dy shtresave

shih ÖAP aktuale "Normat e përpu-

lesh druri, pllaka me tallash te pre-

të tekstilit) duhet të krijohet mundë-

nimt të llaçit për punimesuvatuese".

suar të veshura me gurë etj.

sia për një "ndërhyrjeje mes për mes


Suva mbushëse - Ngjitës ndërtimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Ngjitës ndërtimi për punimin e pllakave izoluese Për shkak të aftësive te mira

Për këtë shiko asortimentet e siste-

zës" dhe mund të përdoren për lëmi-

ngjitëse, me ngjitësin e ndërtimit

meve të ngjitësve për SIT RÖFIX në

min e shresave të poshtme të

mund të ngjiten edhe materiale të

kapitullin e sistemeve të izolimit ter-

tavaneve, elementeve të gatshëm si

ashpra termoizoluese si EPS, XPS-,

mik sikurse dhe "Normat për suvati-

dhe të porobetonit, betonit të lehte

Tape- ose pllaka izoluese me lesh

min e XPS-R" si izolim termik.

dhe të rëndë. Ngjitësit e ndërtimit

guri osetape mbi bazamente të

aktuale të ÖAP/së.

janë masa lëmimi universale ngjitëse dhe njetrajtëzimi dhe kanë një për-

zakonshëm me aftësi mbajtëse. Megjithatë për prodhimin e siste-

Ngjitësat e ndërtimit dhe masat

dorim rutinë në ndërtim. RÖFIX ju

meve të izolimit termik të mureve të

lëmuese mund të shtrohen pas për-

ofron një shumllojshmëri ngjitësash

jashtme lejohen të perdoret vetëm

zierjes dhe një kohe maturimi rreth

dhe masash lëmuese. Ndryshimet

sistem ngjitës të provuar dhe testuar.

10 min. "deri ne madhësinë e kokrri-

dhe zonat e përdorimit si më poshtë.

Produkt RÖFIX

Ngjyra

Kokërrizimi

Trashësia max. e shteses

Sipërfaqe betoni

0 - 0,8 mm

3 mm

X

RÖFIX 57 Ngjitës ndërtimi i bardhë

e bardhe 0 - 0,8 e papërmm punuar

3 mm

X

RÖFIX 57 i lehtë Stuko ngjitese me EPS ne perberje

e bardhe

0 - 1,2 mm

15 mm

X

RÖFIX 700 Suva nobël e bardhë

e bardhe 0 - 0,5 mermeri mm

3 mm

X

RÖFIX 441 Suva njëtrajtëzuese

e pardhe 0 - 0,8 e papërmm punuar

5 mm

X

RÖFIX Renostar Mase stukimi dhe renovimi universale

e bardhe

0 - 0,5 mm

10 mm

X

RÖFIX Renoplus Suva nivelimi dhe rinovimi universale

e bardhe 0 - 1,4 e papermm punuar

15 mm

RÖFIX 55 Ngjitës ndertimi çimentor

RÖFIX SK52 Ngjitës çimentoje i shpejtë

gri

bezhë

0 - 0,5 mm

Suva e vjetër ma aftësi mbajtese

EPS / XPS-R

X2

Tapë, Pllaka fibrash druri

Lesh mineral MW-PT

Pllak izoluese tallash WW-PT

X2

X2

X2 X2

X2

X2

X2

X X2 X1

X

Gjatë përdorimit si shpatullim përforcues duhen përdorur rrjeta te provuara si vijon: X1 RÖFIX P40 Rrjetë perforcuese X2 RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese

111


vaiuSu e ës sh b m a ën dh Të mi ërti snd jitë Ng in ukt od pr

Suva mbushëse - Ngjitës ndërtimi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Ngjitës ndërtimi RÖFIX 55 Ngjitës ndertimi çimentor

RÖFIX 57 Ngjitës ndërtimi i bardhë

RÖFIX 55 Ngjitës ndertimi çimentor

RÖFIX 57 Ngjitës ndërtimi i bardhë

Fushat përdorimit:

• Stuko përforcuese dhe ngjites per panele mbajtese suvaje • Ure lidhese per suve gelqerore / çimentoje mbi siperfaqe betoni te lemuara • Urë lidhëse për suvatë më bazë gëlqere/çimento mbi sipërfaqe betoni të lëmuara (më pas aplikim i suvasë mbi bazën e freskët)

• Dora e parë minerale mbi pllaka karton gips • Shpatullim përforcues dhe ngjites mbi panele suva-mbajtëse

Karakteristikat:

• Ngjitje e mirë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përdorim universal

• Ngjitje e mirë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përdorim universal

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • •

• • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

112

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: 2 - 7 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: 2 - 8 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 35


Suva mbushëse - Ngjitës ndërtimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 57 i lehtë Stuko ngjitese me EPS ne perberje

RÖFIX SK52 Ngjitës çimentoje i shpejtë

RÖFIX 441 Suva njëtrajtëzuese RÖFIX 441 Suva njëtrajtëzuese

RÖFIX 57 i lehtë Stuko ngjitese me EPS ne perberje

RÖFIX SK52 Ngjitës çimentoje i shpejtë

• Ngjitës i lehtë për suva njetrajtezuese dhe panele suvaje • Per stukimin e bazamenteve të vjetra që mbajnë • Masë kompesuese për bazamente jo të sheshta suvatimi

• Ngjitës i shpejtë për pllaka të lehta me bazë druri • Llaç per plotesime gjate restaurimeve të gureve ranorë

• Suva njëtrajtëzuese mbi suva të pa njëtrajtshme të pashtme ose para shtrimit të suvasë së sipërme • Stuko përforcuese për suva te poshtme gelqerore/cimentoje me rrjete perforcuese RÖFIX P40 • Masë kompesuese për bazamente jo të sheshta suvatimi • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Ngjitje e mirë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përdorim universal • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm

• Ngjitje e mirë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Përdorim universal • Me aftësi të mira lidhëse • rezistent ndaj ngrirjes

• Ngjitje e mirë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shtesë e lartë • Lëkundje të pakta

• çimento • Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehtë (organik)

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar)

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• • • • • •

• • • •

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,2 mm Harxhimi: ca. 0,95 kg/m2/mm Sasi boje per litër: 27 ltr./EH Sasi boje per litër: ca. 1070 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1020 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 2 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: 3 - 5 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 10 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1550 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 35

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: 5 - 7 kg/m2 FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1450 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 3 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 15

113


114

SUVA TË SIPËRME


SUVA TË SIPËRME

Suva të sipërme minerale

114 - 161

119

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

119

Zonat e përdorimit - Kokrrizat dhe strukturat Suva fino fisnike

120

Zonat e përdorimit Aplikmet Suva fino fisnike

121

Zonat e përdorimit - Kokrrizat dhe strukturat Gërryerje

122

Zonat e përdorimit - Aplikimet Gërvishtjet

123

Të dhëna mbi produktin

124

Përpunimi

132

Suva të sipërme të lagura

136

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

136

Fushat e përdorimit - Kokrrizimet dhe strukturat

140

Fushat e përdorimit /aplikimet

141

Fushat e përdorimit - Aplikimet Kokrrizimet dhe strukturat Rrëshirë plastike

142

Fusha aplikimi/aplikimi

143

Të dhëna mbi produktin

144

Përpunimi

150

Suva të sipërme tingull izoluese

157

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

157

Të dhëna mbi produktin

158

Përpunimi

159

Përpunimi i pllakave allçi karton

160

115


me ër sip të va Su

Suva të sipërme

Trego ndienjat - Njih ngjyrat Dhoma ne te cilat jetohet mire dhe

menyre individuale. Me ane te lojes

drueshmerin e vleres se nje nder-

jane misherimi i nje arkitekture te

se drite hijeve mund te arrihen efekte

tese. Bojrat ndikojne ne trurin dhe

gjalle. Krahas mobilimit me mire se

te tjera ne forma te ndryshme. Ambi-

trupin tone, i japin krahe mendimeve

gjithshke siperfaqet e mureve pas-

entet e brendshme dhe shtresat e

dhe ndienjave, zgjojne kujtime dhe

qyrojne personalitetin e te zotit te

fasadave ama nuk percaktojne

enderra. Nje ngjyrosje e persh-

shtepise. RÖFIX ofron jnje numer te

vetem karakterin e jashtem por dhe

tatshme nxjerr me ne pah vlerat arki-

madh strukturash dhe mundesi ngjy-

fortesine te nje shtepie, Dy kritere te

tektonike te nje ndertese dhe

rash per te disenjuar muret ne

rendesishem per cilesine dhe qen-

provokon te ndierit mire tek njerezit.

Aktualizimi dhe rimarrja e teknikave

shumllojshmeri variantesh disenjimi

jane shume te pershtatshme per

klasike te suvatimit ka karakterin e

dhe kombinimesh ngjyrash. Sipas

renovimin e ndertesave si dhe ne

vet edhe ne kombinim me arkitektu-

metodes se perpunimit dhe sasise

objekteve te reja, tek te cilat kerko-

ren bashkohore. Suva te trasha pla-

se shtruar, krijohet nje siperfaqe me

hen efekte speciale ngjyrash.

stike ekologjike lejojne nje

kokerrize te imet apo rustikale. Ato

Kombinime ekzaltuese

116


Suva të sipërme

Boja dhe izolimi i fasadave (Vlerat e reflektimit) Dhënia e ngjyrës një fasade nuk

jashtme. Intervali priës (bojë, lëmim) i

është një çështje vetëm pyetje e

fasadës shkurtohet në krahasim me

ndërtimit arkitektonik, por ka dhe

ngjyrat e hapura. Vlera e reflektimit

ndikim fizike. Bojrat e errëta e thithin

është sasia në përqindje e drites e

rrezatimin e drites më shumë se

një pigmenti që reflektohet nga një

bojrat me ngjyra të hapura. Sa më e

sipërfaqe. Në sistemet e izolimit ter-

lartë të jetë vlera termoizoluese e

mik, në varësi edhe të sistemit të

lëndës ndërtimore që qëndron

shtresës ngjitëse kjo vlere nuk duhet

poshtë aq më më ngadalë përçohet

të bjerë nën 20 %. Për të nxjerrë vle-

nxehtësia. Sa më e errët të jetë

rat kufi është i domosdoshëm një

nuanca e ngjyrës aq me e lartë është

vlerësim sipas sistemit dhe objektit.

ngarkesa termike e shtresës së

Varet nga përzierja e duhur Zhvillimi i sistemeve te produkteve

sipërme RÖFIX. Ndërtues, arkitektë

miqsore ndaj mjedisit dhe fiziologji-

dhe aplikues marrin pra produkte, te

kisht te pademshme një nga parimet

cilat të bindin me teknologjinë, apli-

byzë të filozofisë RÖFIX prej kohesh.

kimin dhe raportin e tyre me mjedi-

Lëndët e para më të mira, proçedura

sin. Suvatë e sipërme fisnike RÖFIX

testimi të rrepta, aparaturat më

të mahnisin me ndriçimin dhe

moderne për kërkim dhe një

shkallën e tyre të bardhësisë. Kokrri-

prodhim efektiv dhe ekologjik sigu-

zat e mermerit natyror të një cilësie

rojnë cilësinë e lartë të suvave të

të lartë janë garancia për këtë.

Asistenca e RÖFIX dhe informacione - nga profi tek profi Per nje disenjim interesant arkitekto-

shtepise te endrave. Me ndihmen e

nik RÖFIX ofron struktura dhe bojra

teknikave kompjuterike me moderne

harmonike te pershtatshme dhe bas-

dhe profesionisteve te fasadave, kri-

hkekohore. Merrni oferten tuaj per

johet per ju nje koncept i pershtats-

disenjimin e ngjyrave prane RÖFIX

hem. Te gjitha ngjyrat jane te

Objekt-Design. Zyra e disenjimit

klasifikuar ne 6 botet e ngjyrave

RÖFIX i vendos idete tuaja nen ne

RÖFIX. Vendimin ne vendin e puni-

drite te realizueshme dhe ju ndihmon

meve e lehtesojne katalogjet e most-

ne perzgjedhjen tuaj per disenjimin e

rave dhe materjali i mostrave RÖFIX.

117


Suva të sipërme

Testimi i bazamentit te suvase Sipas normave, bazamenti i suvase

mund t'ju drejtoheni profesionisteve

• Stabilitet ne forme

duhet provuar para fillimit te puni-

tane.

• Pasterti • E thate

meve te suvatimit nese eshte i pershtatshem (p.sh. prova me sy, me

TIPP: "Rregullorja e perpunimit te

• Pa papasterti

kruajtje apo fshirje). Problematika te

suvave te siperme" e shoqates aus-

• Homogjene

dukshme duhet ti jepen me shkrim

trika te suvatimit.

• Me aftesi te njetrajtshme thithese • Pa aftesi menjanuese uji

duke shpjeguar mangesine e

kryer me kujdes dhe te merren

Pikat e meposhteme duhet te permbushen nga bazamenti i suvase: • Qendrueshmeri

masat perkatese. Ne rast dyshimi

• Aftesi mbajtese

pritshme, kontraktuesit. Vecanerisht gjate procesit te punimeve te riperteritjes, testimi i bazamenteve duhet

• Pa lulezime kriperash • E pangrire • Temperatura mbi 5 grade celsius

Fino fisnike gëlqere / çimento

Gërvishtje çimentoze

Gërvishtje gëlqere

Fino rrëshire silikoni

Suva SiSi

Finot silikat

Finot rrëshire sintetike

Zonat e perdorimit / Cilesite e finove RÖFIX

mineral

mineral

mineral

organik

mineral

mineral

organik

++

+

++

-

-

++

++

Përbërja Lënda lidhëse Zonat e përdorimit Përdorim për brenda Përdorim për jashtë

++

++

-

++

++

++

++

mbi bazament mineral

++

++

++

++

++

++

++

mbi bazament organik

-

-

-

++

++

-

bojra silikon / silikat

bojra rrëshire silikon silikat

Menjanimi i ujit

+

Pershkueshmeria e avujve te ujit

++

lyerje e mundur me

bojra Bojra rreshire sili- rreshire silikon / silikat koni

+ Bojra dispersioni / rreshire silikoni

bojra silikat

bojra rreshirre silikoni

+

-

++

++

+

++

+

++

++

++

++

-

Cilesite

Elasticiteti

+

-

-

++

++

+

++

Zgjedhja e bojes

+

-

-

++

++

+

++

Rrezatimi mbi SIT

> 50%

-

-

DB > 25% MB > 20%

DB > 25% MB > 20%

> 50 %

DB > 25% MB > 20%

Rezistenca ndaj rreshjeve

+

++

-

++

++

+

++

Fortesia e siperfaqes

+

++

-

++

++

+

++

++

+

++

+

+

+

-

118 Ekologjike


Të/ ral ne -mi me ër sip va Su e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SUVA TË SIPËRME MINERALE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Elementi ekonomik dhe ekologjik i formes Që prej 100 vjetësh spikasin suvatë

cilësie të lartë janë të veçantë dhe të

lartë. Përpunimi i thjeshtë dhe një

e sipërme të trasha për jëtëgjatësinë

paarritshëm në Europë. Struk-

raport shumë i mirë çmim/produkti-

dhe bukurinë e tyre ne çdo kohë.

tura,ngjyrat dhe kokërrizimet e

vitet e bën suvanë trashë plastike një

Suvaje e sipërme e trashë është një

ndryshme garantojnë një dizenjo

element të preferuar dhe ekonomk

suva minerale e thatë me cilesi te

shprehëse dhe individuale të sipër-

për fasada dhe ambiente të

larte e prodhuar në fabrikë sipas nor-

faqes. Suvatë e sipërme të trasha

brendshme.

mave.Përbërsit e saj ekologjikë si

janë rezistente ndaj kushteve atmos-

gëlqerja e bardhë, çimentoja e

ferike dhe dritës. Përmes përbërjes

bardhë dhe rëra e mermerit e një

së saj minerale arrihet një difuzion i

NATYROR MINERAL

Te krijosh me ngjyrat - Suva te trasha plastike me ngjyra RÖFIX ofron nje zgjedhje speciale te

rosura nuk mund te marrin te njejten

minerale te silikatit apo silikonit jane

kombinimeve te ngjyrave te cilat jane

ngjyre ne bazamente te ndryshme,

optimalisht te pershtatshme per nje

testuar edhe ne praktike - klasike te

trashesi te ndryshme suvash apo

shtrese te tille. Ato arrijne nje nuance

vertete, te cilet arrijne te mbulojne

shpejtesi te ndryshme tharjeje per

e njetrajtshme dhe ofrojne mbrojtje

hapsirat e nje shtepie per nje familie

shkak te kushteve atmosferike. Kjo

shtese kunder ndikimeve atmosfe-

ose te nje shtepie pushimes, pa har-

nuk perben nje mungese. Per kete

rike.Rezultati eshte nje fasade me

ruar pretendimet per mirembajtjen e

arsye duhet mare parasysh nje

nuance stabel, pa njolla dhe e qen-

monumenteves. Suva nobel te ngjy-

shtrese barazuese paraprake. Bojrat

drueshme.

119


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zonat e përdorimit - Kokrrizat dhe strukturat Suva fino fisnike Suva nobël

120

RÖFIX 715 Suva nobës speciale (0,7 mm)

RÖFIX 700 Suva nobël e bardhë (1,0 mm)

RÖFIX 715 Suva nobës speciale (2,0 mm)

RÖFIX 740 Suva nobel me ngjyrë (3,0 mm)

RÖFIX 750 Masë mistrie (4,0 - 7,0 mm)

RÖFIX 760 Fino fisnike kokerrtrashe (5,0 - 8,0 mm)

RÖFIX 772 Suva me kruajtje (3,0 mm)

RÖFIX 775 Suva baltore (3,0 mm)

RÖFIX 780 Suva minerale silikoni (2,0 mm)


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zonat e përdorimit Aplikmet Suva fino fisnike

SUVA DEKOR RUSTICO

RÖFIX 740 SUVA NOBEL ME NGJYRË

RÖFIX 750 MASË MISTRIE

RÖFIX 760

1 mm V 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V

e bardhë

1 mm V 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V 4 mm V

me ngjyra i kufizuar

4 - 7 mm 7 - 10 mm

e bardhë gri me ngjyra i kufizuar

5 - 8 mm

gri

RÖFIX 775 SUVA BALTORE

RÖFIX 780 SUVA MINERALE SILIKONI

1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm

e bardhë me ngjyra i kufizuar

2 mm 3 mm

e bardhë me ngjyra i kufizuar

1 mm V 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V

e bardhë me ngjyra i kufizuar

❶ i përshtatshëm

❷ për suva njëtrajtëzimi

❺ për suva rinovuese (Renostar,

❻ per kete shiko kapitullin 4 suvate ❼ për ura lidhëse (R55/R57 i fres-

Renoplus)

ALLÇIJE E THATË

SUVA MBUSHËSE ME BAZË

SUVA E VJETËR ORGANIKE

RALE

KOKERRTRASHE

SUVA ME KRUAJTJE

SUVA E VJETËR ME BOJË MINE-

RALE E PALYER

FINO FISNIKE

RÖFIX 772

SUVA E VJETËR ME BAZË MINE-

PLLAKA ALLÇIJE ME FIBRASH LETRE (P.SH. FERMACELL)

RÖFIX 720

e bardhë me ngjyra i kufizuar

PLLAKA KARTON GIPSI

CIALE

0,7 mm V 1 mm V 1,5 mm V 1,5 mm R 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R 4 mm V 7 mm V

SISTEME TË IZOLIMIT TERMIK

SUVA NOBËS SPE-

BETON

RÖFIX 715

e bardhë

SUVA TERMOIZOLUESE

BARDHË

0,5 mm 0,7 mm V 1 mm V 1,5 mm V 2 mm V 2 mm R 3 mm V 4 mm V 7 mm V

SUVA MBUSHËSE E LEHTË

SUVA NOBËL E

SUVA MBUSHËSE ME BAZË GËLQERE /ÇIMENTO

RÖFIX 700

TONET E NGJYRAVE

PËRDORIMI

PRODUKTI

R = SUVA ME DAMARË F = SUVA FINE V = GRYERJE E PLOTË S = RUSTIKALE/ME VIJA

Suva nobël

e siperme/finot

❸ për bazamente të sheshtë kët-mbi të freskët)

❹ jo i përshtatshëm ❽ për sisteme me shtrat të mesëm (Unistar)

121


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zonat e përdorimit - Kokrrizat dhe strukturat Gërryerje Gryerje / Lëmime gëlqerore

122

RÖFIX 300 (0,8 mm)

RÖFIX 305 (1,0 mm)

RÖFIX 310 (1,5 mm)

RÖFIX 320 (2,0 mm)

RÖFIX 325 (2,8 mm)

RÖFIX 351 (Gelqere e lëmuar)

RÖFIX 360 (1,5 mm)

RÖFIX 370 (3,0 mm)

RÖFIX Malta Fina (0,6 mm)


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zonat e përdorimit - Aplikimet Gërvishtjet

PLLAKA KARTON GIPSI

PLLAKA ALLÇIJE ME FIBRASH LETRE (P.SH. FERMACELL)

0,8 mm

e bardhë e papërpunuar

e bardhë e papërpunuar

e bardhë e papërpunuar

ALLÇIJE E THATË

SUVA MBUSHËSE ME BAZË

SISTEME TË IZOLIMIT TERMIK

SUVA E VJETËR ORGANIKE

BETON

e bardhë e papërpunuar

RALE

SUVA TERMOIZOLUESE

SUVA E VJETËR ME BOJË MINE-

SUVA MBUSHËSE E LEHTË

1 mm 0,8 mm

RALE E PALYER

SUVA MBUSHËSE ME BAZË GËLQERE / ÇIMENTO

GËRRYERJE GËLQERORE, SUVA E

TONET E NGJYRAVE

RÖFIX 300

R = SUVA ME DAMARË F = SUVA FINE V = GRYERJE E PLOTË S = RUSTIKALE / ME VIJA

PËRDORIMI

PRODUKTI

SUVA E VJETËR ME BAZË MINE-

Gryerje / Lëmime gëlqerore

BRENDSHME FINE

RÖFIX 303 GËRRYERJE GËLQERORE, SUVA E BRENDSHME FINE

RÖFIX 305

1 mm

GËRRYERJE GËLQERORE, SUVA FINE E BRENDSHME

RÖFIX 310

1,5 mm V

SUVA MBULUESE STRUKTURORE PREJ GELQERE TE BARDHE

RÖFIX 320 SUVA MBULUESE STRUKTURIMI

RÖFIX 325 SUVA MBULUESE ÇIMENTO/ GËLQER-

0,8 mm 1 mm V 2 mm V 3 mm V 5 mm V

gri

0,8 mm F 1,4 mm V 2,8 mm V

e bardhë e papërpunuar

ORE

RÖFIX 351

e bardhë

LËMIM GËLQEROR

RÖFIX 360 SUVA STRUKTURIMI MBULUESE PREJ GËLQEREJE TE BARDHË

RÖFIX 370 I GERVSHTUR PER JASHTE/ E BARDHE

1 mm V 1,5 mm V 2 mm V

e bardhë

1 mm V 1,5 mm V 2 mm V

e bardhë e papërpunuar

0,6 mm

e bardhë e papërpunuar

NATYRALE

RÖFIX MALTA FINA GËLQERE E LENGSHME-FERKIM FIN

❶ i përshtatshëm

❷ për suva njëtrajtëzimi

❸ jo i përshtatshëm

❹ për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

❺ për ura lidhëse (R57)

❻ per kete shiko kapitullin 4 suvate e siperme/finot

123


Tëi e ral ne -mi me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Parapërgatitja e suvasë së sipërme RÖFIX Bllokues i djegies Dorë e parë

RÖFIX Gika-Grund Baze bllokuese

RÖFIX Bllokues i djegies Dorë e parë

RÖFIX Gika-Grund Baze bllokuese

Fushat përdorimit:

• Lyerje paraprake e pigmentuar, e ujshme qe balancon aftesine thithse • Mbi bazamente minerale me aftesi thithse te larta para shtrimit te suvasë së sipërme minerale

• Lyerje bllokuese e pigmentuar, e ujshme me efekt bllokues • Per menjanimin e ç'ngjyrimit nga bazamenti karton tek panelet e karton gipsit para shtrimit te suvave minerale te siperme

Karakteristikat:

• Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • nuk përmban substana shpërbërëse • me pigment të bardhë

• Rrahja e bazamenti mënjanohet në mënyrë të ekektshme • Suva mbushëse e kreshpëruar • nuk përmban substana shpërbërëse • Përmirëson ngjitjen • me pigment të bardhë

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë kuarci (e klasifikuar)

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2 • Pesha specifike: ca. 1 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 11

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

124


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Fortesues hidrosoli RÖFIX Fortesues hidrosoli

RÖFIX Lyerje fillestare silikati Shtrese para boje

RÖFIX W97 Boje izoluese RÖFIX W97 Boje izoluese

RÖFIX Lyerje fillestare silikati Shtrese para boje

• Fortesues i papigmentuar, i lengshem me veprim te thelle • Per fortesimin e bazamenteve jo te forta prej rere, para shtrimit te finos dhe bojes. per njetrajtezimin e bazamenteve me aftesi thithse te ndryshme

• Shtrese para lyerjes hidrofobuese me ndikim ne thellesi • Per perforcimin e bazamenteve minerale jo aq te ngjeshur para shtrimit te suvave te siperme ose bojrave. Per balancimin e aftesise thithese te bazamenteve.

• Shtrese para bojes e pigmentuar pa permbajtje shperberesi, izoluese dhe aftesi hyrje ne thellesi • Per bllokimin e njollave te nikotines, blozes. Per perforcimin dhe balancimin e bazamenteve me thithje te crregullt • Në rastet e përdorimit si veshje e sipërme muresh shtoni rërë kuarc ZE23.

• nuk përmban substana shpërbërëse • Efekt i lartë në fortësimin e bazamentit • Përmirëson ngjitjen • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Pa ngjyrë, transparent

• Aftësi e lartë depërtimi • Efekt i lartë në fortësimin e bazamentit • Përmirëson ngjitjen • Pa ngjyrë, transparent • nuk përmban substana shpërbërëse

• Rrahja e bazamenti mënjanohet në mënyrë të ekektshme • Aftësi e lartë depërtimi • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • I lyershëm gjithandej (suva/bojë) • me pigment të bardhë

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Silikat

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë kuarci (separat)

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr.

• Harxhimi: 0,15 - 0,3 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr.

• Harxhimi: 0,15 - 0,2 kg/m2 • Pesha specifike: 1,3 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 4,5

125


Tëi e ral ne -mi me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

Suva nobël RÖFIX 700 Suva nobël e bardhë

RÖFIX 715 Suva nobës speciale

RÖFIX 720 Suva dekor Rustico

RÖFIX 700 Suva nobël e bardhë

RÖFIX 715 Suva nobës speciale

RÖFIX 720 Suva dekor Rustico

Fushat përdorimit:

• Llaç nobël suvaje CR-CS II-W2 i perzier me makineri sipas EN 998-1 • Suva e sipërme minerale, e maturuar, me strukture, per mure të brendshme si dhe fasada, mbi suva të poshtme • Finot e e trasha plastike me ngjyrë të konsumuara nga kushtet atmosferike duhet të rivishen me një bojë njëtrajtëzimi.

• Llaç nobël suvaje CR-CS II-W2 i perzier me makineri sipas EN 998-1 • Suva e sipërme minerale, e maturuar, me strukture, per sisteme me izolim termik si dhe per mure të brendshme dhe fasada, mbi suva të poshtme

• Llaç nobël suvaje CR-CS II-W2 i perzier me makineri sipas EN 998-1 • Suva e sipërme minerale, e pamaturuar, me strukture, per mure të brendshme si dhe fasada, mbi suva të poshtme • Finot e e trasha plastike me ngjyrë të konsumuara nga kushtet atmosferike duhet të rivishen me një bojë njëtrajtëzimi.

Karakteristikat:

• E bardhë brilante • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Suva e sipërme me strukturë dekorative • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

• I përshtatshëm për sisteme termoizoluese për jashtë • Me aftësi ngjtjeje në ngritje me kalimin e kohës • Qëndrueshmëri e lartë ndaj konsumimi • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

• E bardhë brilante • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Pigmente boje

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • pa aditivë në dispersion

• Harxhimi: 0,5 mm: 1,4 - 1,6 kg/m2 0,7 mm V: 3 - 3,2 kg/m2 1 mm V: 1,8 - 2 kg/m2 1,5 mm V: 2,2 - 2,5 kg/m2 2 mm V: 2,9 - 3,3 kg/m2 2 mm: 2,6 - 3 kg/m2 3 mm V: 3,9 - 4,2 kg/m2 4 mm V: 5 - 5,3 kg/m2 7 mm V: 6,7 - 7 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h

• Harxhimi: 0,7 mm V: 3 - 3,2 kg/m2 1 mm V: 1,8 - 2 kg/m2 1,5 mm V: 2,2 - 2,5 kg/m2 1,5 mm: 2 - 2,2 kg/m2 2 mm V: 2,9 - 3,3 kg/m2 2 mm: 2,4 - 2,6 kg/m2 3 mm V: 3,9 - 4,2 kg/m2 3 mm: 3 - 3,2 kg/m2 4 mm V: 5 - 5,3 kg/m2 7 mm V: 6,7 - 7 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK

• Harxhimi: 1 mm V: 1,8 - 2 kg/m2 1,5 mm V: 2,2 - 2,5 kg/m2 2 mm V: 2,9 - 3,3 kg/m2 3 mm V: 3,9 - 4,2 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Thithja e ujit: ca. 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W2

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

126


Tëi e ral ne -mi me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 740 Suva nobel me ngjyrë

RÖFIX 750 Masë mistrie

RÖFIX 760 Fino fisnike kokerrtrashe

RÖFIX 740 Suva nobel me ngjyrë

RÖFIX 750 Masë mistrie

RÖFIX 760 Fino fisnike kokerrtrashe

• Llaç nobël suvaje CR-CS II-W2 i perzier me makineri sipas EN 998-1 • Suva e sipërme minerale me strukture per mure të brendshme si dhe fasada mbi suva të poshtme • Finot e e trasha plastike me ngjyrë të konsumuara nga kushtet atmosferike duhet të rivishen me një bojë njëtrajtëzimi.

• Llaç nobel suvaje i perzier me makineri CR-CS II-W2 sipas EN 998-1 • Mase mistrie minerale me karakter per suva dhe fasada me sistem izolimi termi si dhe për mure të brendshme • Fasadat e stukuara që janë nën ndikimin e vazhdueshëm të lagështirës, të lyera me ngjyrë dhe në sistemet e izolimit termik duhet të lyhen me një bojë antiujë dhe që lejon difusionin.

• Fino fisnike e perzier ne fabrike sipas EN 998-1. • E pershtashme per veshjen e fasadave me ngarkesa te alrte mekanike (mure kopshtesh, pjeset e xokolatures) sipas EN 998-1 • Finot e e trasha plastike me ngjyrë të konsumuara nga kushtet atmosferike duhet të rivishen me një bojë njëtrajtëzimi.

• I pigmentuar me ngjyra rezistente ndaj dritës • Suva e sipërme me strukturë dekorative • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Dekorativ • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Punohet mirë me mistri. • Ngjitje e mirë • I përshtatshëm për sisteme termoizoluese për jashtë

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Rezistent ndaj gërvishtjes • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Pigmente boje

• • • •

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Harxhimi: 1 mm V: 1,8 - 2 kg/m2 1,5 mm V: 2,2 - 2,5 kg/m2 2 mm V: 2,9 - 3,3 kg/m2 3 mm V: 3,9 - 4,2 kg/m2 4 mm V: 5 - 5,3 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W2

• Harxhimi: 4 - 7 mm: 9 - 11 kg/m2 7 - 10 mm: 9 - 11 kg/m2 9 - 11 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1400 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 15 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W2

Gëlqere e pashuar çimento Thërime guri Pigmente boje

• Harxhimi: 8 - 13,5 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 3,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,93 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSIV, W0

127


Tëi e ral ne -mi me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 772 Suva me kruajtje

RÖFIX 775 Suva baltore

RÖFIX 780 Suva minerale silikoni

RÖFIX 772 Suva me kruajtje

RÖFIX 775 Suva baltore

RÖFIX 780 Suva minerale silikoni

Fushat përdorimit:

• Llaç suvaje nobel CR-CS II-W2 i perzier me makineri sipas EN 998-1 • Suva e sipërme minerale shtresë trashë për prodhimin e strukturave me kruajtje per fasada mbi suva të poshtme çimentoje/gëlqereje dhe sistemesh me izolim termik • Suvatë klasike tipi fino e trashë plastike, normalisht nuk lyhen me një bojë njëtrajtësuese.

• Llaç suvaje nobel CR-CS II-W2 i perzier me makineri sipas EN 998-1 • Suva baltore, minerale, e modelueshme, per suva fasada dhe siperfaqe të brendshme • Finot e e trasha plastike me ngjyrë të konsumuara nga kushtet atmosferike duhet të rivishen me një bojë njëtrajtëzimi.

• Llaç suvaje nobel CR-CS II-W2 i perzier me makineri sipas EN 998-1 • Suva e sipërme minerale, e hidrofobuar, me strukturë, per suva dhe fasada me izolim termik • Nëse përpunimi është bërë sipas rregullave profesionale, kushtet atmosferike janë optimale dhe bazamenti i poshtëm me aftësi thithëse të njëtrajtshme nuk nevojitet asnjë lloj lyerje mbrojtëse

Karakteristikat:

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • E rafinuaeshme me shkëlqim shtesë • I përshtatshëm për sisteme termoizoluese për jashtë

• E bardhë brilante • Dekorativ • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • I përshtatshëm për sisteme termoizoluese për jashtë

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• çimento e bardhë • Lëndë lidhëse prej rrëshire silikoni • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Pigmente boje

• Harxhimi: 1,5 mm: ca. 14 kg/m2 2 mm: ca. 16 kg/m2 3 mm: ca. 18 kg/m2 4 mm: ca. 20 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1650 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,76 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W2

• Harxhimi: 2 mm: 6 - 10 kg/m2 3 mm: 6 - 10 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W2

• Harxhimi: 1 mm V: 1,8 - 2 kg/m2 1,5 mm V: 2,2 - 2,5 kg/m2 2 mm V: 2,9 - 3,3 kg/m2 3 mm V: 3,9 - 4,2 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 15 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W2

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

128


Tëi e ral ne -mi me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

Gryerje/Lëmime gëlqerore RÖFIX 300 Gërryerje gëlqerore, suva e brendshme fine

RÖFIX 303 Gërryerje gëlqerore, suva e brendshme fine

RÖFIX 305 Gërryerje gëlqerore, Suva fine e brendshme

RÖFIX 310 suva mbuluese strukturore prej gelqere te bardhe

RÖFIX 300 Gërryerje gëlqerore, suva e brendshme fine

RÖFIX 303 Gërryerje gëlqerore, suva e brendshme fine

RÖFIX 305 Gërryerje gëlqerore, Suva fine e brendshme

• Llaç i thate i perzier me makineri sipas EN 998-1. • Suva fine minerale per siperfaqe te brendshme mbi suva te poshtme • Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

• Llaç i thate i perzier me makineri sipas EN 998-1. • Suva fine minerale per siperfaqe te brendshme mbi suva te poshtme • Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

• Llaç i thate i perzier me makineri sipas EN 998-1. • Suva fine minerale per siperfaqe te brendshme mbi suva te poshtme • Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

• Llac i thate i perzier ne fabrike sipas EN 998-1. • strukture e gervishtur per ambjente te brendshme mbi suvate mbushese • Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

• Përpunim i mirë racional • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Pa lëndë lidhëse organike

• Përpunim i mirë racional • i rrahshëm edhe mekanikisht • Pa lëndë lidhëse organike

• Përpunim i mirë racional • i rrahshëm edhe mekanikisht • Pa lëndë lidhëse organike

• Përpunim i mirë racional • Pa lëndë lidhëse organike

• Gëlqere e pashuar • Rërë gëlqeorre fine me kokërizë rë rrumbullakët

• Gëlqere e pashuar • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• Gëlqere e pashuar • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• Gëlqere e pashuar • Rërë e cilësisë së lartë, e bardhë e papërpunuar

• Harxhimi: 1 mm: 1,5 - 2 kg/m2/mm • FP (28 ditë): ca. 1,2 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1300 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 1 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

• Harxhimi: 1,5 - 2 kg/m2/mm • FP (28 ditë): ca. 1,2 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1300 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 1 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

• Harxhimi: 1,5 - 2 kg/m2/mm • FP (28 ditë): ca. 1,2 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1300 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 1 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

• Harxhimi: 2,1 - 2,5 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1300 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

129


Tëi e ral ne -mi me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 320 Suva mbuluese strukturimi

RÖFIX 325 Suva mbuluese çimento/ gëlqerore

RÖFIX 351 Lëmim gëlqeror RÖFIX 351 Lëmim gëlqeror

RÖFIX 320 Suva mbuluese strukturimi

RÖFIX 325 Suva mbuluese çimento/ gëlqerore

Fushat përdorimit:

• Llaç suvaje nobel i perzier me makineri CR-CS II-W2 sipas EN 998-1 • Suva e siperme strukturimi (me strukture) me qendrueshmeri ndaj kushteve te këqia atmosferike per te gjitha fasadat mbi suvate e poshtme sidomos ne zonen e platfoemes se bazamentit • Në xokolatura të sistemeve të izolimit termik vetëm me RÖFIX ngjitës fleksibilizues.

• Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

• Lëmues gëlqeror i maturuar (gëlqere e pashuar, rere mermeri) • Per prodhimin e siperfaqeve te lemuara mbi suva te poshtme ne ambiente te brendshme • Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

Karakteristikat:

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rërë e cilësisë së lartë, e bardhë e papërpunuar

• Gëlqere e pashuar • Miell mermeri I bardhë • Përqindja e dispersionit 5%

• Harxhimi: 0,8 mm: ca. 1,7 kg/m2 1 mm V: ca. 2 kg/m2 2 mm V: ca. 3 kg/m2 3 mm V: ca. 5 kg/m2 5 mm V: ca. 8 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 3,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1550 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 11 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W0

• Harxhimi: 0,8 mm F: 1,8 - 2 kg/m2 1,4 mm V: 2,4 - 2,8 kg/m2 2,8 mm V: 4 - 5 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1350 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0

• Harxhimi: ca. 1,5 kg/m2/mm • FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1000 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 1 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 15 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,3 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

Përpunim i mirë racional sipërfaqe e lëmuar, mat i zmerilueshëm Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

130


Tëi e ral ne -mi me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 360 Suva strukturimi mbuluese prej gëlqereje te bardhë

RÖFIX 370 I gervshtur per jashte/ e bardhe natyrale

RÖFIX Malta Fina Gëlqere e lengshme-ferkim fin

RÖFIX 370 I gervshtur per jashte/ e bardhe natyrale

RÖFIX Malta Fina Gëlqere e lengshme-ferkim fin

• Fasadat e stukuara që janë nën ndikimin e vazhdueshëm të lagështirës, të lyera me ngjyrë dhe në sistemet e izolimit termik duhet të lyhen me një bojë antiujë dhe që lejon difusionin.

• Llaç i lengshem i perziere me makineri sipas EN 998-1. • Ferkues i met mineral i gatshem per ambiente te brendshme mbi suva te poshtme • Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

E bardhë brilante Rregullator lagështie Përpunim i mirë racional Pa lëndë lidhëse organike I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

• I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Pa lëndë lidhëse organike

• Furnizohet në formë të gatshme për përdorim • Përpunim i mirë racional • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Gëlqere e pashuar • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë e cilësisë së lartë, e bardhë e papërpunuar

• Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 vjet. • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Harxhimi: 1 mm V: 1,7 - 1,9 kg/m2 1,5 mm V: 2 - 2,3 kg/m2 2 mm V: 2,8 - 3,2 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 1,8 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1450 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSI, W0

• Harxhimi: 1 mm V: 1,7 - 1,9 kg/m2 1,5 mm V: 2 - 2,3 kg/m2 2 mm V: 2,8 - 3,2 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,54 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W0

• Harxhimi: 3 - 4 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 7 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,3 W/mK • Vlera e pH: ca. 12 • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

• • • • •

131


Pë e ral -ne me ër sip të va Su mi uni rp

Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i finove minerale shtresë hollë

"këshilla dhe truke"

Parapërgatitja e bazamentit Themele aftesi thithese te lagen me pare me uje rregullisht ose te furnizohen me nje shtrese paraprake (RÖFIX ndalues djegie). Bazamente me perberje te larte rere lyejini paraprakisht lidhes te thelle RÖFIX rreshire silikoni. Panelet karton alllçi trajtojini paraprakisht me masen e bardhe lidhese RÖFIX 57 ose lyejini paraprakisht duke mbuluar njetrajtesisht te gjithe siperfaqen RÖFIX GIKA lende lidhese te paholluar. Siperfaqet njeshe te betonit te lemohen me masen RÖFIX 55 gri ose RÖFIX 57e bardhe.

Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërmë: Këto duhen shtruar maksimumi sa masa e kornizës.

Përziheni materialin veshës me ujë të patër në një kovë të përshtatëshmë më një përzierës mekanik apo të vazhdueshëm për rreth 2 minuta Temperatura e ujit të brumit nuk duhet të jetë më e lartë se +25 °C. Lëreni të pushojë 10 min. dhe pastaj përziheni përsëri. Përgjatë aplikimit brumi përzihet herë pas here për të evituar që guri të depozitohet në fund të kovës. Përziejeni për pak kohë. Evitoni një përzierje të tepërt.

Në rastin e përdorimit të suvave të thata të parapërziera duhet të zbrazen sa më shumë thesa në një vaskë të vetme të përziehen mirë deri sa të arrihet në një masë të njëtrajtshme në konsistencë dhe ngjyrë. Nëse janë të nevojshme sasi të tjera për tu porositur, materiali i mbetur duhet të përziehet me të riun.

Aplikojeni si suva rustikale në trashënë e kokrrirzës me mistri inoksi në mënyrë të njëtrajtshme (pa vrima dhe xhepa) Aplikojeni suvanë njëtrajtëzuese mbi bazamentin e parapërgatitur me mistri inoksi të lëmuar, përgjithësisht në 2 duar të njëpasnjëshme. Shtresa e parë vrazhdësohet dhe lihet të drejtohet lehtë para dorës së dytë Suvatë me sprucim hidhen me një makinë të ëprshtatshme.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Në suvanë e trashë të gërvishtur struktura e dëshiruar (e rrumbullakët, horizontale, vertikale) realizohet me një mall sfungjeri të përshtatshëm (plastik). Si suvatim fin strukturojeni memall sfungjeri të përshtatshëm o plastik (strukturë fine) ose me shpatull / penel (strukturë me vija ose penelata) furceje e holle). Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur. Materiali i ngjitur tek vegla e punës ndikon ne dhenien e struktures dhe formon nje pamje strukturore jo të njëtrajshme.

Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit. Gjatë tharjes kujdesuni për ajrim të mjaftueshëm. Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 Javë (në varësi të kushteve atmosferike)

132

Ju lutem merrni parrasysh rregulloren aktuale të shoqatës austriake të suvatimit "rregullat e aplikimit të suvave të sipërme"


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Përpunimi

Përpunimi i finove për shtresë të trashë

"këshilla dhe truke"

Bazamenti Bazamenti duhet te jete i qendrueshem, i paster, me aftesi mbajtese si edhe te mos kete mbeturina, mikroorganizma dhe mjete ndarese. Suvate mbushese me baze çimento/gelqere mund te suvatohen pas ngurtesimit. Suvate mbushese me baze allçije duhet te jene te thata dhe te ngurta. Bazamente me aftesi thithese te ndryshme mund te cojne ne diferenca te dukshme optike te siperfaqeve (p.sh. pjese te ndritshme, diferenca ngjyrash).

Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërmë: Këto duhen shtruar sa tre herë masa e kornizës.

Themele aftesi thithese te lagen me pare me uje rregullisht ose te furnizohen me nje shtrese paraprake (RÖFIX ndalues djegie). Bazamente me perberje te larte rere lyejini paraprakisht lidhes te thelle RÖFIX rreshire silikoni. Suvate mbushese te ashpersohen me vegel te pershtatshme. Siperfaqet njeshe te betonit te lemohen me masen RÖFIX 55 gri ose RÖFIX 57e bardhe.

Në rastin e përdorimit të suvave të thata të parapërziera duhet të zbrazen sa më shumë thesa në një vaskë të vetme të përziehen mirë deri sa të arrihet në një masë të njëtrajtshme në konsistencë dhe ngjyrë. Nëse janë të nevojshme sasi të tjera për tu porositur, materiali i mbetur duhet të përziehet me të riun.

Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të ëprshtatshme Aplikimi kryhet nga laart poshtë sipas gjatësisë së skelës në një trashësi 3-4 fishi i diamentrit te kokrrizës (p.sh. 10-12 mm në suva gërvishtëse 3 mm) "Suvaja e gërvishtur" e saposhtruar duhet të hapet në mënyrë uniforme me një shpatull të dhëmbëzuar për të mënjanuar hyrjet e ajrit. Në sipërfaqje suvatimi të lidhura me njëra tjetrën ai kryhet pa ndërprerje "i freskët në të freskët.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Suvanë e gërvishtur pas aplikimit gërvishteni rregullisht me një leëtr zumpare të përshtatshme. Koha e gërvishtjes varet nga temperatura dhe duhet të testohet më parë. Koha ideale arrihet, kur kokrriza "kercen" dhe nuk mbetet e varur ne derrasen gervishtese. Siperfaqja e suvatuar pas një tharje të mjaftueshme duhet fshirë me një fshesë të butë.

Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit. Në varësi të lagështisë së ajrit dhe konsistencës së përpunimit mund të përftohen nuanca të ndryshme ngjyrash tek suvatë e gërvishtura me ngjyra, të cilat përkojnë me karakterin natyral të këtyre suvave të sipërme Suvatë klasike të gërvishtura nuk duhen lëmuar sipër.

Ju lutem merrni parrasysh rregulloren aktuale të shoqatës austriake të suvatimit "rregullat e aplikimit të suvave të sipërme"

133


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Përpunimi

Përpunimi me hedhje mistrie

134

"këshilla dhe truke"

Bazamenti duhet te jete i qendrueshem, i paster, me aftesi mbajtese si edhe te mos kete mbeturina, mikroorganizma dhe mjete ndarese. Suvate mbushese me baze çimento/gelqere mund te suvatohen pas ngurtesimit. Suvate mbushese me baze allçije duhet te jene te thata dhe te ngurta. Bazamente me aftesi thithese te ndryshme mund te cojne ne diferenca te dukshme optike te siperfaqeve (p.sh. pjese te ndritshme, diferenca ngjyrash). Suvaja perforcuese per sistemet termoizoluese duhet te shtrohet ne trashesine e kerkuar dhe te ngurtesohet sipas normave perkatese.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve

Themele aftesi thithese te lagen me pare me uje rregullisht ose te furnizohen me nje shtrese paraprake (RÖFIX ndalues djegie). Bazamente me perberje te larte rere lyejini paraprakisht lidhes te thelle RÖFIX rreshire silikoni. Tek sistemet termoizoluese pas tharjes se shtresës së lëmuar aplikohet nje shtrese ngjitës sistemi ne trashësine 1 mm me proceduren "te fresket mbi te fresket". Suvate mbushese te ashpersohen me vegel te pershtatshme.

Në rastin e përdorimit të suvave të thata të parapërziera duhet të zbrazen sa më shumë thesa në një vaskë të vetme të përziehen mirë deri sa të arrihet në një masë të njëtrajtshme në konsistencë dhe ngjyrë. Nëse janë të nevojshme sasi të tjera për tu porositur, materiali i mbetur duhet të përziehet me të riun., Mos e përzieni me materiale të tjerë.

Përziheni materialin veshës me ujë të patër në një kovë të përshtatëshmë më një përzierës mekanik apo të vazhdueshëm për rreth 2 minuta Temperatura e ujit të brumit nuk duhet të jetë më e lartë se +25 °C. Lëreni të pushojë 10 min. dhe pastaj përziheni përsëri. Përgjatë aplikimit brumi përzihet herë pas here për të evituar që guri të depozitohet në fund të kovës. Përziejeni për pak kohë. Evitoni një përzierje të tepërt.

Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

Shtrimi kryhet përmes një mistrie të përshtatshme. Aplikimi duhet të kryhet duke mënjanuar formimin e vrimave/foleve me hedhjen e materialit nga lart poshtë nga një personel i specializuar meqë teknika e hedhjes është shumë e rëndësishme për strukturën e suvasë. Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje "e freskët mbi të freskët".

Në raste kushtesh atmosferike të papërshtatshme (nxehtësi, erë e fortë, ) ose bazament me aftësi të mëdha thithëse, trajtoheni më pas me ujë.

Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit. Në raste kushtesh atmosferike të papërshtatshme (nxehtësi, erë e fortë, ) ose bazament me aftësi të mëdha thithëse, trajtoheni më pas me ujë. Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 Javë (në varësi të kushteve atmosferike)

Ju lutem merrni parrasysh rregulloren aktuale të shoqatës austriake të suvatimit "rregullat e aplikimit të suvave të sipërme", Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 Javë (në varësi të kushteve atmosferike)


Suva të sipërme - Suva të sipërme minerale Përpunimi

Përpunimi i finove minerale

135


Të/ ur -lag me ër sip va Su e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SUVA TË SIPËRME TË LAGURA Të dhëna të përgjithshme / Llojet Suva SiSi VITAL -Mbrojtje e fasadës nga kushtet atmosferike me efektin rrëshqitës të ujit. Kushtet e ndryshueshme të mjedisit kërkojnë lëndë ndërtimi të reja për

• Depërtimi i ujit nëpërmjet murit nga jashtë brenda duhet bllokuar.

mizohet me perdorimin e rrëshirës së silikonit. Suvaja SiSi RÖFIX VITAL i bashkon

fasadat. Ndikimet e lagështisë për-

• Për ndërtimin e mureve materialet

mes shirave të vazhdueshëm, reak-

që do përdoren duhet të zgjidhen

të gjitha karakteristikat pozitive të

sionet kimike përmes veprimit të

në mënyrë të tillë që difuzioni i

përbërësve të testuar të suvave

SO2 sulmet biologjike si algat dhe

avullit të mos pengohet dhe të rritet

(rrëshirë silikoni, silikati dhe lëndë

myk dhe ndikimet mekanike si ndi-

nga brenda jashtë.

lidhës organike). Përzierja e teknolo-

kimi i goditjeve dhe korrozionit e

• Depozitimi i papastërtive përmes

gjisë së fundit të produkteve me

ngarkojnë fasadën në një masë të

depërtimit të ujrave të papastra të

fuqinë e rizbuluar të ujit mund te rig-

madhe.

shirave në pore dhe kapilarë, mini-

jallërojnë edhe shtëpinë tuaj.

Rezine silikoni - Materjal lidhes

136

Materjali lidhes silikon ka nje struk-

shume edhe ne sanimin e fasadave

sat e krijuara ne kohe mbas nje

ture te perngjashme me reren e

per shkak te hapjes diffuzionale qe

eksperience shume vjecare per

kuarzit. Ky materjal ndertimi modern

deshmon. Per formimin e suvave

fasada me qendrueshmeri ndaj

ka nje siperfaqe te siperme mikropo-

dhe bojrave me rezine silikoni kom-

kushteve atmosferike, faktoreve bio-

roze e cila ka aftesi mjaft te mira

binohen rezina e silikonit me emul-

logjike dhe mekanike si dhe me nje

menjanuese te ujit. Prane ketij per-

sion te ujshem me polimere me

jetgjatesi optimale.

dorimi ne industrine e ndertimit

dispersion te pershtatshem. Prej

suvaja e rezines se silikonit perdoret

kesaj plotesojne keto shtresa kerke-


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Suva Sisi Vital Mbrojtje optimale për sisteme izolimi Veçanërisht në sistemet e izolimit

shumë gjatë natës. Si rrjedhojë mbi

termik, sistemet e suvave te hidrofo-

këtë fasadë do kondesohet shumë

buara si RÖFIX Suva SiSi VITAL,

vesë, veçanërisht në zonat e ashpra

kanë një ndikim të mirë edhe kundër

dhe do të qëndrojnë edhe gjatë ditës

algave dhe mykut. Veçanërisht në

atje. Atje ku ka lageshti ka propabili-

pjesën veriore në sipërfaqe me hije

tet formimi algash. Një veshje që

forizohet rritja e algave sepse

mënjanon ujin e fasadës mund të

shtresa e suvasë zakonisht mbulon

jetë një mbrojtje efikase kundra

vetëm disa mm mbi sistem dhe

lagështisë, pasi efekti rrëshqitës i ujit

zotëron një kapacitet akumulimi

mund ta largojë menjëherë ujin e

nxehtësie të ulët kështu që shtresa e

vesës.

suvase e një sipërfaqeje të tillë ftohet

Silikati-Alternativa minerale Uji i qelqit eshte perdorur prej vitesh

me ane te avullimit te ujit dhe fortesi-

si materjal konservues.Edhe ne

min si uje qelqi, dhe nga ana tjeter

fasada ajo vjen si nje materjal shtre-

kimikisht me ane te shnderrimit ne

sezimi e gatshme me baze ujore me

acide kripore dhe silikat kalciumi per

nje komponent, e cila optimizon dhe

shkak te nje reaksioni kimik me aci-

pjek paleta silikate te caktuare ne

din karbonik te ajrit dhe bazamentin

forme suvash silikate apo bojrash

mineral. Kjo forme lidhjeje e pa

silikate. Tharja e ketyre produkteve

shperbershme me bazamentin quhet

silikate vijon nga njera ane fizikisht

pergjithsisht "Verkieselung".

Silikati - i sugjerueshem nga pikpamje fizike e nfertimit Ne kendveshtrimin e sotem, me gji-

rike. Me ane te ndertimit te rrjetes

the njohurite mbi kombinimet fizike

silikat kane nje aftesi perkuljeje te

ne ndertim, suvate me baze ujore

njetrajtshme si nje bazament mineral

prezantojne nje shtrese perfun-

dhe deshmojne per nje persh-

dimtare e cila nuk mund te mendo-

krueshmeri te mire te ujit. Edhe ne

het jashte proceseve te ndertimit.

fushen e mbrojtjes se monumenteve

Ato ofrojne nje fushe shume te gjere

produktet silikate vleresohen dhe kjo

aplikimi dhe pershtaten shume mire

nuk varet vetem nga fakti qe per rua-

per shtresa fasadash me qen-

jtjen afatgjate te monumenteve ker-

drueshmeri ndaj kushteve atmosfe-

kohen materjale teper rezistente.

137


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Akrilik -Fushe aplikimi shume e gjere Perparesite e vecanta te suvave akri-

suva akrilike. Keto minerale i japin

dhe difuzion te avullit te ujit. Shtresat

like jane shumlllojshmeria e varian-

suvase fortesi dhe qendrueshmeri.

me lidhje organike kane karakteri-

teve te struktures, nuancave te

Nafta eshte materjali natyror nga i cili

stika te cilat pershkruhen edhe tek

ngjyrave dhe kokerrizimit. Nga lloji

perfitohet materjali lidhes.

shtresat e tjera. Perpunimi lehte, qendrueshmeri e nuances se ngjy-

dhe mundesite e strukturave dallojme psh. suva me ferkim, suva me

Suvate akrilike thahen fizikisht me

res, elasticitet i larte, ngjeshje e mire

sperkatje, suva me modelim suva

ante te hollimit me uje, gjate te cilit

dhe ngjitje optimale pothuajse mbi

me gura me ngjyra etje. Madhesia e

proces materjalet e tyre mbushes

cdo bazament, qendrueshmeri e rri-

kokrrizave variojne nga 0,5 deri

minerale prej pjesesash akrilike lid-

tur ndaj carjeve dhe izolimi i ujit dhe

6,0 mm, dhe ne shume raste kjo

hen me njera tjetren ne pika te cak-

jo me e paket qendrueshmeri ndaj

eshte dhe trashesia e suvase qe

tuaren. Materjali sintetik qendron ne

ndikimeve atmosferike agresive.

shtrohet. Mermri, kuarzi dhe guri gel-

shtrese si nje pjese mbushese dhe le

qeror perbejne skeletin e seciles

shume potre dhe kanale per thithje

Suva magnetike -Mure me aftesi terheqese

138

Duke kursyer vend dhe pa rene ne sy

mund te fiksohen me koka magne-

"Suvaje magnetike RÖFIX" jep nje

suvate magnetike RÖFIX ju ofrojne

tike harta, plane, foto, skiza,

siperfaqe magnetike e cila nuk

vend per prezantime. pa vrima e

shenime etj. Fusha e aplikimit eshte

ndryshon ne pamje nga suvate e

gozhda. E paster, e lyer ose tapetuar.

pothuajse e pa kufizuar psh. zyra

tjera cilesore. Ai yhet dhe me pas

Me qendrueshmeri ndaj gerryerrjes

arkitekture, zyra planifikimi dhe nder-

shtroht shtresa perfundimtare.

me ndricim vetiak dhe ngjyre

timi, dhoma seminaresh e konferen-

"RÖFIX Suva magnetike" eshte nje

natyrore. RÖFIX Suva magnetike

cash apo ndertesa private e publike

suva shpatullimi (min. 6 mm tras-

eshte nje suva e siperme shtrese

etj. Vecanerisht ne kopshte e shkolla

hesi), e cila sherben si shtrese mba-

holle me permbajtje metalike e cila

qendron reziku i demtimeve nga

jtese per tapetet, shtrese te holla

shtrohet ne trashesin e kokrrizes me

gozhdat por me suvane magentike

tekstile muri, masat e shpatullimit

2 procese. Ne kete shtrese metalike

ky rrezik menjanohet plotesisht .

ose lyerjet.


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

139


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit - Kokrrizimet dhe strukturat Fino me lidhje rrëshire silikoni dhe silikati

140

RÖFIX Suva SiSi VITAL Gryerje e plotë

RÖFIX Suva SiSi VITAL Suva me damarë

RÖFIX Suva rezine silikoni Gryerje e plotë

RÖFIX Suva silikati Gryerje e plotë

RÖFIX Suva silikati Suva me damarë

RÖFIX Suva minerale për brenda Gryerje e plotë

RÖFIX Anticofino Suva fine

RÖFIX Anticofino Suva fine

RÖFIX Anticofino Suva fine


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit /aplikimet

PLLAKA KARTON GIPSI

PLLAKA ALLÇIJE ME FIBRASH LETRE (P.SH. FERMACELL)

0,5 mm 1 mm V 1,5 mm V 2 mm R 2 mm V 3 mm R 3 mm V 6 mm V

e bardhë me ngjyra të gjitha nuancat e ngjyrave

0,7 mm

me ngjyra i kufizuar

❶ jo i përshtatshëm ❺ për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

PLLAKA ALLÇIJE ME FIBRASH LETRE (P.SH. FERMACELL)

1 mm V 1,5 mm V 2 mm V

e bardhë

❷ i përshtatshëm ❻ per kete shiko kapitullin 4 suvate

❸ për suva njëtrajtëzimi

ALLÇIJE E THATË

SUVA MBUSHËSE ME BAZË

SUVA E VJETËR ORGANIKE

RALE

e bardhë me ngjyra i kufizuar

0,5 mm 1 mm V 1,5 mm V 2 mm R 2 mm V 3 mm R 3 mm V

RALE E PALYER

PLLAKA KARTON GIPSI

BRENDA

SISTEME TË IZOLIMIT TERMIK

SUVA MINERALE PËR

BETON

RÖFIX

SUVA TERMOIZOLUESE

SUVA SILIKATI

R = SUVA ME DAMARË F = SUVA FINE V = GRYERJE E PLOTË S = RUSTIKALE/ ME VIJA

PËRDORIMI RÖFIX

ALLÇIJE E THATË

SUVA MBUSHËSE ME BAZË

SUVA E VJETËR ORGANIKE

RALE

ANTICOFINO

PRODUKTI

SUVA E VJETËR ME BOJË MINE-

SISTEME TË IZOLIMIT TERMIK

SUVA E VJETËR ME BOJË MINE-

BETON

RALE E PALYER

SUVA TERMOIZOLUESE

SUVA E VJETËR ME BAZË MINE-

SUVA MBUSHËSE E LEHTË

RÖFIX

e bardhë me ngjyra të gjitha nuancat e ngjyrave

SUVA MBUSHËSE E LEHTË

SUVA SISI VITAL

SUVA MBUSHËSE ME BAZË GËLQERE / ÇIMENTO

RÖFIX

0,5 mm 1 mm V 1,5 mm V 2 mm R 2 mm V 3 mm R 3 mm V

SUVA MBUSHËSE ME BAZË GËLQERE / ÇIMENTO

KONI

TONET E NGJYRAVE

SUVA REZINE SILI-

TONET E NGJYRAVE

RÖFIX

R = SUVA ME DAMARË F = SUVA FINE V = GRYERJE E PLOTË S = RUSTIKALE/ME VIJA

PËRDORIMI

PRODUKTI

SUVA E VJETËR ME BAZË MINE-

Fino me lidhje rrëshire silikoni dhe silikati

❹ për bazamente të sheshtë

(700,5/Renostar/441)

e siperme/finot

141


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit - Aplikimet Kokrrizimet dhe strukturat Rrëshirë plastike Suva të sipërme me rëshirë sintetike

142

RÖFIX Suva akrilike

RÖFIX Suva strukturimi brenda

RÖFIX Suva spërkatje tavani

RÖFIX Suve me gurë me ngjyra

RÖFIX Bündnerputz

RÖFIX Bündnerputz

RÖFIX Suva magnetike

RÖFIX Suva e dorës së parë -magnetike

RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fusha aplikimi / aplikimi

e bardhë

TAVANI

RÖFIX

1,8 mm V

SUVE ME GURË ME NGJYRA

RÖFIX

0,2 mm

me ngjyra i kufizuar

1,2 mm V

0,4 mm

SUVA E DORËS SË PARË -MAGNETIKE

RÖFIX SUVA RULI DHE LËMIMI

❶ jo i përshtatshëm ❺ për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

0,1 mm

SUVA E VJETËR ME BOJË MINE-

SUVA E VJETËR ME BAZË MINE-

ALLÇIJE E THATË

SUVA MBUSHËSE ME BAZË

SUVA E VJETËR ORGANIKE

RALE

RALE E PALYER

e bardhë

SUVA MAGNETIKE

RÖFIX

e bardhë

BÜNDNERPUTZ

RÖFIX

PLLAKA ALLÇIJE ME FIBRASH LETRE (P.SH. FERMACELL)

1,5 mm V

SUVA SPËRKATJE

PLLAKA KARTON GIPSI

RÖFIX

e bardhë me ngjyra i kufizuar

SISTEME TË IZOLIMIT TERMIK

BRENDA

0,7 mm V 1 mm V 1,5 mm V 1,5 mm R 1,5 mm 2 mm V 2 mm R 3 mm V 3 mm R

BETON

SUVA STRUKTURIMI

e bardhë me ngjyra të gjitha nuancat e ngjyrave

SUVA TERMOIZOLUESE

RÖFIX

0,5 mm 1 mm V 1,5 mm V 2 mm R 2 mm V 3 mm R 3 mm V 6 mm V

SUVA MBUSHËSE E LEHTË

SUVA AKRILIKE

SUVA MBUSHËSE ME BAZË GËLQERE /ÇIMENTO

RÖFIX

TONET E NGJYRAVE

PËRDORIMI

PRODUKTI

R = SUVA ME DAMARË F = SUVA FINE V = GRYERJE E PLOTË S = RUSTIKALE / ME VIJA

Suva të sipërme me rëshirë sintetike

gri e hapur

e bardhë me ngjyra të gjitha nuancat e ngjyrave

❷ i përshtatshëm ❻ per kete shiko kapitullin 4 suvate

❸ për suva njëtrajtëzimi (700,5/

❹ për bazamente të sheshtë

Renostar/441)

e siperme/finot

143


Tëi ur -lag me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Parapërgatitja e suvasë së sipërme RÖFIX Bazë suvaje IN Dorë e parë

RÖFIX Bazë suvaje UNI Dore e parë

RÖFIX Bazë suvaje IN Dorë e parë

RÖFIX Bazë suvaje UNI Dore e parë

Fushat përdorimit:

• Lyerje paraprake e pigmentuar per t'u vijuar me suva të sipërme pastoze te brendhsme (suva minerale, suva me strukturë, etj) • Veçanërisht për (suva minerale, suva me strukturë, etj)

• Lyerje paraprake e pigmentuar per t'u vijuar me suva të sipërme pastoze dhe shtresë hollë • Vetëm për stuko allçije dhe bazamente me përmbajtje allçije.

Karakteristikat:

• Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Perçueshmëri e lartë e qëndrueshmërisë • Thithja e ujit nga bazamentit paksohet në mënyrë të dukshme • Penetrimi i lartë në thellësi • nuk përmban substana shpërbërëse

• Perçueshmëri e lartë e qëndrueshmërisë • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Thithja e ujit nga bazamentit paksohet në mënyrë të dukshme • nuk përmban substana shpërbërëse

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Material mbushës (mineral) • Pigmente boje

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Material mbushës (mineral) • Pigmente boje

• Harxhimi: 0,2 - 0,25 kg/m2 • Dendësia: ca. 1,5 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 8,5

• Harxhimi: 0,2 - 0,25 kg/m2 • Dendësia: ca. 1,5 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 8,5

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

144


Tëi ur -lag me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna mbi produktin

Suva të sipërme me silikon sintetik RÖFIX Suva rezine silikoni

RÖFIX Suva SiSi VITAL

RÖFIX Anticofino

RÖFIX Suva rezine silikoni

RÖFIX Suva SiSi VITAL

RÖFIX Anticofino

• Suva e sipërme strukturimi që mënjanon ujin e disponueshme në shumë struktura, forma kokrrizash dhe nuanca ngjyrash • Vecanërisht rezistent ndaj algave dhe kërpudhave. I përmirësur me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide • Teknologji opsionale KN (forcim i hershëm më i shpejtë në kohë të ftohtë/mjegull).

• Suva e sipërme me kokrrize të imët e gatshme dhe e përzier me makineri ne shumë forma kokrizash, struktuarsh dhe nuancash ngjyrash • Suva modelimi me qendrueshmëri ndaj kushteve atmosferike dhe ujit për suva dhe fasada me izolim termik

• Suva e sipërme me kokrrize të imët e gatshme dhe e përzier me makineri me imazh karekterisitik në 8 nuanca ngjyrash • Suva modelimi shajaku me kokrrizë të imët me qendrueshmëri ndaj kushteve atmosferike për suva dhe fasada me izolim termik me sip. natyrale të ç'rregullt karekterisitike

• Rezistencë e lartë ndaj ujit (Efekti lotus) • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm • ngjyrë origjinale • Dekorativ

• Rezistencë e lartë ndaj ujit (Efekti lotus) • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm • Dekorativ

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Rezistencë e lartë ndaj ujit (Efekti lotus) • I përshtatshëm për sisteme termoizoluese për jashtë

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Lëndë lidhëse prej rrëshire silikoni • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Pigmente boje

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Lëndë lidhëse prej rrëshire silikoni • Silikat • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Lëndë lidhëse prej rrëshire silikoni • Silikat • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• Harxhimi: 0,5 mm: ca. 1,4 kg/m2 1 mm V: ca. 2 kg/m2 1,5 mm V: ca. 2,4 kg/m2 2 mm: ca. 2,7 kg/m2 2 mm V: ca. 3 kg/m2 3 mm: ca. 3,5 kg/m2 3 mm V: ca. 3,8 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 60 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5 • Thithja e ujit: < 0,1 kg/m2h

• Harxhimi: 0,5 mm: ca. 1,4 kg/m2 1 mm V: ca. 2 kg/m2 1,5 mm V: ca. 2,4 kg/m2 2 mm: ca. 2,7 kg/m2 2 mm V: ca. 3 kg/m2 3 mm: ca. 3,5 kg/m2 3 mm V: ca. 3,8 kg/m2 6 mm V: 4,5 - 5 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 60 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5 • Thithja e ujit: < 0,15 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1

• Harxhimi: ca. 2,4 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 50 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,7 W/mK • Vlera e pH: 8,5 • Thithja e ujit: < 0,15 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1)

145


Tëi ur -lag me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna mbi produktin

Suva të sipërme silikati RÖFIX Suva silikati

RÖFIX Suva minerale për brenda

RÖFIX Suva silikati

RÖFIX Suva minerale për brenda

Fushat përdorimit:

• Suva e sipërme shtresë hollë e punuar me makineri dhe e gatshme në shumë forma kokrrizash, strukturash dhe nuancash • Suva e sipërme e jashtme minerale strukturimi me difuzion për fasada suvash dhe suvash me izolim termik • Vecanërisht rezistent ndaj algave dhe kërpudhave. I përmirësur me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide

• Suva e sipërme shtresë hollë e gatshme në shumë forma kokrrizash • Suva e sipërme minerale strukturimi me qëndrueshmëri ndaj grryerjes (silikat) për mure të brendshme dhe tavane të lyera një herë

Karakteristikat:

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Nuk digjet • I përshtatshëm për sisteme termoizoluese për jashtë

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj konsumimi • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • I lashëm • Me pak erë • E bardhë brilante

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Silikat • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Pigmente boje

• Silikat • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Përqindja e dispersionit 5%

• Harxhimi: 0,5 mm: ca. 1,4 kg/m2 1 mm V: ca. 2 kg/m2 1,5 mm V: ca. 2,4 kg/m2 2 mm: ca. 2,7 kg/m2 2 mm V: ca. 3 kg/m2 3 mm: ca. 3,5 kg/m2 3 mm V: ca. 3,8 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 40 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 9 • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1)

• Harxhimi: 1 mm V: ca. 2 kg/m2 1,5 mm V: ca. 2,4 kg/m2 2 mm V: ca. 3 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 35 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 9 • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1)

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

146


Tëi ur lag va -Su me ër sip të uv ëS b m a ën dh in ukt od pr

ëSuva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna mbi produktin

Suva të sipërme me rëshirë sintetike RÖFIX Suva akrilike

RÖFIX Suva strukturimi brenda

RÖFIX Suva spërkatje tavani

RÖFIX Suva akrilike

RÖFIX Suva strukturimi brenda

RÖFIX Suva spërkatje tavani

• Suva e siperme, e gatshme, shtrese holle, e perziere me makineri, e disponueshme ne shume struktura, forma kokrrizash dhe ngjyra • Suva me strukture, elastike dhe me qendrueshmeri per fasadi mbi sis. izolimi termik dhe suva te poshtme • Vecanërisht rezistent ndaj algave dhe kërpudhave. I përmirësur me një konservant me cilësi të lartë

• Suva e sipërme shtresë hollë e gatshme e perp. me makineri e disponueshme ne shume ngjyra, madhesi kokërrizash dhe struktura • Suva e sipërme strukturimi me qëndrueshmëri ndaj grryerjes (akrilik) për ambiente të brendshme mbi suva të poshtme, masa stukimi dhe pllaka karton gips • Nuk duhet të jetë e lagur.

• Suva spërkatse shtresë hollë e gatshme dhe e perziere me makiner,i me shtesa të lehta • Suva strukturimi, miqsore ne perpunim, e spërkatshme per tavane mbi të cilet eshte aplikuar nje suva

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Zgjedhje e madhe nuancash ngjyrash • Tensione të reduktuara • elastik, fleksibël • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• • • •

I lashëm Dekorativ Fleksibël Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Aplikim universal

• Elastik në vazhdimësi • Kualitet i mirë i përpunimit, i sprucueshëm • Rendiment i lartë në shtrim • Dekorativ

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Pigmente boje

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Pigmente boje

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Inert i lehtë (organik)

• Harxhimi: 0,5 mm: ca. 1,4 kg/m2 1 mm V: ca. 2 kg/m2 1,5 mm V: ca. 2,4 kg/m2 2 mm: ca. 2,7 kg/m2 2 mm V: ca. 3 kg/m2 3 mm: ca. 3,5 kg/m2 3 mm V: ca. 3,8 kg/m2 6 mm V: 4,5 - 5,5 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 150 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5 • Thithja e ujit: < 0,1 kg/m2h

• Harxhimi: 0,7 mm V: ca. 1,5 kg/m2 1 mm V: ca. 2 kg/m2 1,5 mm V: ca. 2,4 kg/m2 1,5 mm: ca. 2,1 kg/m2 1,5 mm: ca. 2,2 kg/m2 2 mm V: ca. 3 kg/m2 2 mm: ca. 2,7 kg/m2 3 mm V: ca. 3,8 kg/m2 3 mm: ca. 3,5 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 140 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5 • Thithja e ujit: ca. 0,1 kg/m2h

• Harxhimi: ca. 0,9 kg/m2 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 140 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,5 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5

147


Tëi ur -lag me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Suve me gurë me ngjyra

RÖFIX Bündnerputz

RÖFIX Suve me gurë me ngjyra

RÖFIX Bündnerputz

Fushat përdorimit:

• Suva e siperme strukturimi e gatshme dhe e perzier me makineri me efektin "multi kolor" dhe te "suvasë se larë" • Suva platforme dhe zbukurimi e qëndrueshme mbi suva të poshtme/beton ne mure të brendshme dhe të jashtme

• Suva e siperme shtrese holle e gatshme e perpunuar me makineri, per prodhimin e nje strukture me stil individual te siperfaqes se suvase • Suva fine modelimi per mure te brendshme dhe tavane

Karakteristikat:

• Rezistent ndaj • nuk përmban substana shpërbërëse • Zgjedhje e madhe nuancash ngjyrash • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Qëndrueshmëri e lartë ndaj konsumimi

• Rezistent ndaj • Qëndrueshmëri e lartë ndaj konsumimi • Elastik në vazhdimësi • i perforcuar me fibër • E bardhë brilante

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë kuarci (e ngjyrosur)

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Harxhimi: ca. 5 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5 • Thithja e ujit: < 0,15 kg/m2h

• Harxhimi: 2 - 4 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 150 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5 • Thithja e ujit: < 0,1 kg/m2h

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

148


Tëi ur -lag me ër sip të va Su b m a ën dh in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Suva magnetike RÖFIX Suva magnetike

RÖFIX Suva e dorës së parë magnetike

RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi

RÖFIX Suva e dorës së parë -magnetike

• Suva e poshtme shtresë hollë strukturimi e gatshme dhe e perzier me makineri me veprimtari magnetike • Shtresë dekorative magnetike (mase shpatullimi) për ambiente të brendshme. Per kapjen e letrave, shënimeve, hartave etj. me koka magnetike

• Suva e poshtme shtresë hollë strukturimi e gatshme dhe e perzier me makineri me veprimtari magnetike • Shtresë mbajtëse magnetike (mase shpatullimi) per suva të siperme, shtresa boje në ambiente të brendshme. Per kapjen e letrave, shënimeve, hartave etj. me koka magnetike

• Suva e siperme strukturimi e gatshme dhe e perzier me makineri per t'u perhapur me rul • Suva shpërhapje me rul për mure të brendshme dhe tavane si dhe suva fasadash

• • • •

• magnetik • I lyeshëm

• Aplikohet me penel dhe rrul • Forcë e lartë mbuluese • i perforcuar me fibër

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rerëra metali

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rerëra metali

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Harxhimi: 5 - 6 kg/m2 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 3 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5

• Harxhimi: 5 - 6 kg/m2 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 6 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5

• Harxhimi: ca. 0,8 kg/m2 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 150 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5

magnetik Dekorativ I lyeshëm Qëndrueshmëri e lartë ndaj konsumimi

149


Pë a ur -lag me ër sip të va Su mi uni rp

Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Përpunimi

Përpunimi Mundësitë e strukturimit

"këshilla dhe truke"

Suva me gërryerje (Fërkim i plotë, Strukturë me gërryerje/ kruajtje) Suvatë me gryerje shtrohen në mënyrë të njëtrajtshme në trashësinë e kokrizes dhe sipas strukturës së dëshiruar fërkohen me një vegël të fortë enkas copë fërkimi plastike ose stiropor ose te tjera). Pjese të barabarta të kokrrizave të mëdhave të ndryshme brenda përzjerjes ranore i japin kësaj suvaje të sipërme një strukturë të njëtrajtshme sipërfaqjeje mbas tharjes. Në këtë rast stroktura e kokrrizës del nga muri në profil. Kjo quhet strukturë pozitive.

Suva me gëryejtje (Strukturë me kanal) Suvatë me kanal shtrohen në mënyrë të njëtrajtshme në trashësinë e kokrizes dhe sipas strukturës së dëshiruar fërkohen me një vegël të fortë enkas (p.sh. copë fërkuese plastike). Ato përfitojnë në përzjerjen e rërës një "Mbi kokërizë" e cila gjatë përpunimt sipas madhësisë së kokrizes lë një kanal në shtresë. Sipas llojit të përpunimit mund të arrihen struktuara rumbullake, gjatësore ose tërthore. Kjo quhet strukturë pozitive

Suva fine / të imta (suva shajaku) Suvatë fine shtrohen zakonisht me dy shtresa me anë të një mistrie celiku dhe fërkohen me një dërrasë fërkuese të butë adapte(ferkues gomë- ose sfungjer. Sa më i butë të jetë fërkuesi aq më siv është efekti re karakteristik dhe i pa njëtrajtshëm i spërfaqes. Sa më i fortë të jetë ky fërkues aq më i pa dukshëm ky efekt dhe aq me e njëtrajtshme sipërfaqja.

Suva me sprucim (Suva tavani me sperkatje) Suvatë dekorative me spërkatje japin një sipërfaqe të ngjashme me ato me gërryerje të plotë. Këto suva mund të shtrohen me pajisje sprucuese suvaje të njomë në mënyrë racionale (veçanërisht në tavan). Ketu finot me lidhje organike, të pasuruara me kokrriza polisteroli për të përmirësuar produktivitetin dhe përpunueshmërinë e tyre.

Suva me gure me ngjyra (Suva mozak, suva me gure natyrore) E vecanta e ketyre suvave me gure me ngjra eshte optika e tyre e vecante te cilen ato ja detyrojne kombinimit te rerave te koloruara ose me ngjyre natyrale. Ne programin e RÖFIX gjendet nje palete e madhe opsionesh dekorative. Meqenese kjo suva nuk eshte vetem dekorative por edhe e forte perdoret gjithandej ku ka kerkesa per qendrueshmeri si per shembull ne mure kopshtesh, bazamente fasadash, shkolla etj.

150


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Përpunimi

Mundësitë e strukturimit

"këshilla dhe truke"

Suva baltore Suva e siperme shtrese holle organike e perpunueshe univeralisht me karakterin e nje suvaje baltore klasike kokerr. Suvaj shtrohet me mistri dhe perounohet me sfungjer me pas.

Suva baltore Suva e siperme shtrese holle organike e perpunueshe univeralisht me karakterin e nje suvaje baltore klasike kokerr. Suvaj shtrohet me mistri dhe perounohet me sfungjer me pas.

Suva modeluese (Suva shpatullimi) Suva te siperme me lidhje organike me te cilat mund te formosh nje shumllojshmeri strukturash. Materjali pastoz shtrohet ne nje shtrese te trashe te parregullt. Strukturen perfundimtare te murit e vendosin planifikuesit ndertuesit dhe vegla strukturuese e perdorur (p.sh mistri, shpatull me dhembeza, furce etj).

Suva magnet (Gryerje e plotë/Strukture fërkuese) Këto suva të siperme me funksione sipas recetave speciale shtrohen me shumë shtresa mbi bazamente të lëmuar me mistri celiku në trashësinë e kokrizës dhe fërkohen mirë me një fërkues plastik. Me anë të pjesëvë përbërse të hekurta ato prodhojnë një efekt magnetizues dhe janë një element dekorativ i sipërfaqeve në cdo hapsirë pune apo banese.

Suva që shtrohen me rrul dhe furçë Kjo strukturë me lidhje organike e ka marrë emrin e saj nga vegla me të cilën ajo krijon strukturën e saj: rruli. Për këtë formë ka suva rruli dhe furçe RÖFIX. Shumë e manovrueshme në përdorim dhe që lejon mundësi strukturimi individual.

151


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Përpunimi

Përpunimi me dorë i finove kremoze për shtresë të hollë

Betoni, suvaja e poshtme ose panele për mbajtjen e suvasë (kartonallçi, pllaka me vrima etc.) janë të përshtatshme për themele. Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Tek suvatë mbushëse të sapo aplikuara duhet respektuar një kohe e ngrirjes (ngurtesimit) dhe e tharjes prej te pakten 2-3 javesh. Suvaja perforcuese per sistemet termoizoluese duhet te shtrohet ne trashesine e kerkuar dhe te ngurtesohet sipas normave perkatese.

Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërmë: Këto duhen shtruar maksimumi sa masa e kornizës

Themeli duhet te trajtohet me ane te furcave ose me nje cilinder prej lekure qengji me nje shtrese te pare RÖFIX UNI (nga jashte) ose shtrese te pare IN (nga brenda) te pakten 24 ore perpara hedhjes se shtreses se siperme. Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Bazamente me perberje te larte rere forcojini lidhesin e thelle te pershtatshem RÖFIX. Parregullesite ne suvane mbushese balancohen paraprakisht me nje mase lemuese te pershtatshme (p.sh. RÖFIX Renoplus,Renostar, RÖFIX 57 etj.).

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Shtrimi Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Aplikojeni si suva rustikale në trashënë e kokrrirzës me mistri inoksi në mënyrë të njëtrajtshme (pa vrima dhe xhepa) Aplikojeni suvanë njëtrajtëzuese mbi bazamentin e parapërgatitur me mistri inoksi të lëmuar, përgjithësisht në 2 duar të njëpasnjëshme.

Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike

Në suvanë e trashë të gërvishtur struktura e dëshiruar (e rrumbullakët, horizontale,vertikale) realizohet me një mall sfungjeri të përshtatshëm (plastik). Si suvatim fin strukturojeni memall sfungjeri të përshtatshëm o plastik(strukturë fine) ose me shpatull/penel (strukturë me vija ose penelata) furceje e holle). Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur. Pastrimi i rregullt veglave të punës për punimin e strukturës është shumë i rëndësishëm!

Per te menjanuar ndryshime ne ngjyra dhe parregulësi siperfaqesore mos perdoreni mjete te ndryshme per aplikim.

Në raste ngjyrash të errëta dhe intensive sikurse dhe në rastin e suvave me granulore duhet përdour një lidhës i ngjyrosur i përshtatshëm. Gjatë punimeve duhet bërë kujdes për kushte të përshtatshme tharje dhe ngurtësimi (p.sh me anë të një ajrimi terthor) Temperatura të ulta dhe lagështia e madhe e zgjasin kohën e lidhjes. Aftësi të ndryshme thithjeje të bazamentit mund ta ndryshojë tonin e ngjyrës. Hollimet e forta dhe/ ose përpunimi në mot me erë ose/dhe nën rreze të forta dielli mund cojë në një gradë më të lartë të formimit të kratereve.

152

"këshilla dhe truke"


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Përpunimi

Përpunimi me makinë i finove kremoze të sprucueshme

Pajisjet makinerike Finot RÖFIX (pastoze mund te perpunohen me te gjitha makinerite e suvave te gjendshme ne treg. Si pajisje baze per sperkatjen e struktures nevojitet aparati i suvase, nje kompresor (Kapaciteti minimal: 400 Liter/ore), nje maje strukture sperkatese me nje zore, nje gryke konike dhe nje telekomande per ndezjen dhe fikjen e makinerise se suvase.Largesia e kokes nga siperfaqja duhet te jete rreth. 30 cm.

"këshilla dhe truke"

Perpara fillimit te punes siperfaqe te cilat nuk duhen suvatuar duhet te mbulohen me kujdes. Per nje prurje te njetrajtshme te materialit nevojitet nje furnizim me energji me kapacitet te mjaftueshem. Madhesia e kokes se sperkatesit duhet te jete tre here sa madhesia e kokrrizes se suvase.

Lidhja e kompresorit Ne fillim lidhni kompresorin me rrymen elektrike dhe pastaj me aparatin e suvase. Kini kujdes drejtimin e rrotullimeve. Per sperkatjet per strukture kerjohet nje kapacitet presion prej 1,0 deri 1,5 bar. Suva te siperme te perziera gati mund te hidhen ne mbajtesin e suvase te makinerise.

Procedura e sperkatjes me makineri Hapet ajri me presion. Materjali transportohet nga ndexja e makinerise perkatese. Tani duhet pasur kujdes per sasine optimale te ajrit she materjalit per te krijuar nje siperfaqe cilesore me sperkatje.

Shtrim i suvase se siperme Suvaje e siperme sperkatet ne levizje rrethore te njetrajtshme ne nje largesi mundesisht konstante nga siperfaqja e murit. Kini kujdes qe te sperkatet njetrajtesisht dhe plotesisht per te arrire nje strukture te bukur dhe te njetrajtshme.

Këshillë për përpunimin Suvatë dekorative me sprucim formojnë një sipërfaqe me kokrriza të njëtrajtshme dhe janë të disponueshme në madhësi të ndryshme kokrrizash dhe në ngjyra të ndryshme. Një shtrim me pakicë në material mund të rezultojë në formimin e sipërfaqeve të lëmuara dhe njollave.

153


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Përpunimi

Përpunimi i Anticofinos

154

"këshilla dhe truke"

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Tek suvatë mbushëse të sapo aplikuara duhet respektuar një kohe e ngrirjes (ngurtesimit) dhe e tharjes prej te pakten 2-3 javesh. Bazamente me perberje te larte rere lyejini paraprakisht lidhes te thelle RÖFIX rreshire silikoni. Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Parregullesite ne suvane mbushese balancohen paraprakisht me nje mase lemuese te pershtatshme (p.sh. RÖFIX Renoplus, Renostar, RÖFIX 57 etj.).

Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërmë: Këto duhen shtruar maksimumi sa masa e kornizës.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Nëse është e nevojshme, holloni me pak ujë deri sa të përfitoni dendësinë e dëshirueshme. Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Përgjatë aplikimit brumi përzihet herë pas here për të evituar që guri të depozitohet në fund të kovës.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Aplikojeni suvanë njëtrajtëzuese mbi bazamentin e parapërgatitur me mistri inoksi të lëmuar, përgjithësisht në 2 duar të njëpasnjëshme. Shtresa e parë vrazhdësohet dhe lihet të drejtohet lehtë para dorës së dytë Në aplikimin e Anticofino duhet bërë kujdes që të punohet në mënyrë të saktë, është e rëndësishme që të dyja shtresat të jenë të shtrira njësoj (shtresa më të trasha rrezik çarje të suvasë). Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje "e freskët mbi të freskët"

Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike

Si suvatim fin strukturojeni memall sfungjeri të përshtatshëm o plastik(strukturë fine) ose me shpatull/penel (strukturë me vija ose penelata) furceje e holle). Anticofino strukturohet më së miri me shpatull plastike. Mos e shtrini me uje. Uji shkakton hapje të ngjyrësi tek sipërfaqeve të saposuvatuara. Kujdesuni që të keni punëtorë të mjaftueshëm në dispozicion, meqë shtresat janë të holla kanë një kohë të shkurtër prehje çka imponon kohë pune shumë të reduktuar.

Per te menjanuar ndryshime ne ngjyra dhe parregulësi siperfaqesore mos perdoreni mjete te ndryshme per aplikim.

Temperatura të ulta dhe lagështia e madhe e zgjasin kohën e lidhjes.Aftësi të ndryshme thithjeje të bazamentit mund ta ndryshojë tonin e ngjyrës. Hollimet e forta dhe/ose përpunimi në mot me erë ose/dhe nën rreze të forta dielli mund cojë në një gradë më të lartë të formimit të kratereve. Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

Ju lutem merrni parrasysh rregulloren aktuale të shoqatës austriake të suvatimit "rregullat e aplikimit të suvave të sipërme"


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Përpunimi

Përpunimi i suvave me gurë me ngjyra

"këshilla dhe truke"

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Tek suvatë mbushëse të sapo aplikuara duhet respektuar një kohe e ngrirjes (ngurtesimit) dhe e tharjes prej te pakten 2-3 javesh. Testimi i bazamentit duhet te kryhet ne baze te normave ÖNORM B3346 perkatesisht DIN 18350 perkatesisht SIA V 242. Bazamente me aftesi thithese te ndryshme mund te cojne ne diferenca te dukshme optike te siperfaqeve (p.sh. pjese te ndritshme, diferenca ngjyrash).

Per te menjanuar ndryshime ne ngjyra dhe parregulësi siperfaqesore mos perdoreni mjete te ndryshme per aplikim.

Themeli duhet te trajtohet me ane te furcave ose me nje cilinder prej lekure qengji me nje shtrese te pare RÖFIX UNI (nga jashte) ose shtrese te pare IN (nga brenda) te pakten 24 ore perpara hedhjes se shtreses se siperme. Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Bazamente me perberje te larte rere lyejini paraprakisht me lidhesin e thelle RÖFIX hydrosol. Parregullesite ne suvane mbushese balancohen paraprakisht me nje mase lemuese te pershtatshme (p.sh. RÖFIX Renoplus,Renostar, RÖFIX 57 etj.).

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Mos e holloni Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Përziejeni për pak kohë. Evitoni një përzierje të tepërt. Për të përzier mos përdorni përzierësa me alumin (mundësi krijimi njollash)

Shtrimi kryhet me anë të një mistrie inoksi të lëmuar nga poshtë lart në rreth 1 ¾ e trashësisë së kokrrizës. Në gjëndje akoma të lagur shtrohet në të njëjtin drejtim me të njëjtin mjet. Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje "e freskët mbi të freskët"

Këshilla Në varësi të lagështisë së ajrit dhe emperaturës koha e lidhjes zgjat rreth 3 ditë. Koha e tharjes së plotë zgjat rreth 3 ditë. Sipërfaqe me shtresa të reja duhet të mbrohen deri në lidhjen e plotë nga ngarkesat e lagështisë përmes masat përkatëse Lagështia e lartë e ajrit ose e masës mund të krijojë një turbullim të përkohshëm (qumështor - i bardhë). Në raste ngjyrash të errëta dhe intensive sikurse dhe në rastin e suvave me granulore duhet përdour një lidhës i ngjyrosur i përshtatshëm.

Ju lutem merrni parrasysh rregulloren aktuale të shoqatës austriake të suvatimit "rregullat e aplikimit të suvave të sipërme".

155


Suva të sipërme - Suva të sipërme të lagura Përpunimi

Përpunimi i suvave magnetike

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Tek suvatë mbushëse të sapo aplikuara duhet respektuar një kohe e ngrirjes (ngurtesimit) dhe e tharjes prej te pakten 2-3 javesh. Bazamenti duhet te trajtohet me RÖFIX W97 te pakten 24 ore perpara veshjes. Parregullesite ne suvane mbushese balancohen paraprakisht me nje mase lemuese te pershtatshme (p.sh. RÖFIX Renoplus,Renostar, RÖFIX 57 etj.).

Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërmë: Këto duhen shtruar maksimumi sa masa e kornizës.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Nëse është e nevojshme, holloni me pak ujë deri sa të përfitoni dendësinë e dëshirueshme. Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Përgjatë aplikimit brumi përzihet herë pas here për të evituar që guri të depozitohet në fund të kovës.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Shtrimi kryhet nëpërmjet një mistrie inoksi të lëmuar. Për të siguruar një tërheqje magnetike më të mirë, suvatë magnetike shtrohen në më shumë shtresa të njëpasnjëshme (të paktën 2 shtresa). Koha e tharjes midis shtesave të suvasë është të paktën 2 ditë Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje "e freskët mbi të freskët".

Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike.

Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

Një sipërfaqje mundësisht e lëmuar përmirëson ngjitjen e kokave magnetike.

Në suvanë e trashë të gërvishtur struktura e dëshiruar (e rrumbullakët, horizontale,vertikale) realizohet me një mall sfungjeri të përshtatshëm (plastik). Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur. Pastrimi i rregullt veglave të punës për punimin e strukturës është shumë i rëndësishëm!

156

"këshilla dhe truke"


e/ hm ths rgji pë a ën dh Të se lue lizo gul -tin me ër sip të va Su jet Llo

Suva të sipërme - Suva të sipërme tingull izoluese Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SUVA TË SIPËRME TINGULL IZOLUESE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Akustike e dhomes dhe estetike Arkitektura e sotme kerkon shpesh

dhe zgjedhjet arkitekteve. Suvate

te siperfaqes te strukturuar, reflekti-

siperfaqe suvash sa me te lemuara

akustike jane ideale per prodhimin

min e pjeses me te madhe te valeve

te pa strukturuara.Keto siperfaqe te

pa fuga te siperfaqeve te mureve

te tingujve. Nje tingull dhome i

zgjedhura nga pikpamja estetike

dhe tavaneve qe absorbojne tingujt.

kendshem eshte rezultati. Disenjimit

jane shpesh "siperfaqe jo akustike"

Ato rregullojne jehonen dhe akusti-

nuk i jane vene kufi dhe as realizimit

dhe e perkeqesojne kohen e jehones

ken e dhomes. Suva akustike me

te tij. Keshtu suvate akustike mebe-

dhe akustiken ne nje dhome. Keto

baze cimentoje te bardhe dhe gelqe-

ten nje mjet i vlefshem per te bash-

dy kritere akustika dhe disennjimi i

reje te bardhe me materjale shtese te

kuar estetiken me funksionalitetin.

mire shpesh j'ua veshtirsojne punen

lehta poroze, menjanojne per shkak

Ndikimi i suvase akustike RÖFIX Tingujt jane ne vetvete vale, levizje te

tille qe te kete shume vrima te lid-

dhe e tavanit, nga mobiljet si dhe

ajrit ne nje hapsire e vcaktuar ne nje

hura me njera tjetren.

volumet e dhomes. Jehona ka varesi frekuence psh guret, drute ose tape-

kohe te caktuar te cilat shkaktohen nga levizjet e trupave nen trysnine

Akustika e sotme e dhomes merret

tet e absorbojne ndryshe tingullin ne

ajrore.Valet e tingujve te cilat bien

me cilesine e transmetimit te tingu-

frekuenca te ndryshme. Njesia

mbi siperfaqet e mureve nuk reflek-

jve brenda nje dhome. Madhesia

matese per absorbimin e tingujve

tohen por absorbohen nga siper-

fizike qe e karakterizon me mire afte-

eshte grada e absorbimit a. Vlera e

faqja poroze e suvase dhe kthehen

sine akustike te nje dhome eshte

absobimit eshte midis 0 dhe 1. qe do

ne energji ngrohje. RÖFIX Suva aku-

jehona. Ajo eshte nje mase per tin-

te thote 0 reflektim i plote dhe 1

stike eshte nje suva speciale tek e

gujt. Jehona ne nje dhome varet nga

absorbim i plote.

cila materjali shtrohen ne menyre te

aftesia absorbuese e mureve e tokes

157


bi m a ën dh Të se lue lizo gul -tin me ër sip të va Su in ukt od pr

Suva të sipërme - Suva të sipërme tingull izoluese Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Suva të sipërme tingull izoluese RÖFIX Suva akustike RÖFIX Suva akustike

Fushat përdorimit:

• Llaç i thatë i përzierë me vegël për përmirsimin e akustikës së dhomës (Regullim i jehonës) • Suva strukturore me spërkatje (1 ose 6 mm) për tavane dhe mure të brendshme pa kerkesa mekanike si (Kisha, Shkolla, salla me shumë përdorime, zyra me dhoma të mëdha, pishima te mbyllura, etj)

Karakteristikat:

• Absorbim i lartë i tingujve • Dekorativ • Formimi i kondesimit të ujit mënjanohet me anë të kapilaritetit të lartë • Rregullator lagështie • Kualitet i mirë i përpunimit, i sprucueshëm

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • çimento • Inert i lehte (mineral)

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

158

• Prodhimtaria: 2,5 m2/EH • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 220 kg/m3 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,14 W/mK • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1)


mi uni rp Pë se lue lizo gul -tin me ër sip të va Su

Suva të sipërme - Suva të sipërme tingull izoluese Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i suvasë tingull-izoluese

"këshilla dhe truke"

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Betoni, suvaja e poshtme ose panele për mbajtjen e suvasë (kartonallçi, pllaka me vrima etc.) janë të përshtatshme për themele. Lemoni perkatesisht perforconi fugat ndermjet elementeve te ndertimit dhe ne fund lerini te thahen mire. Parregullesite ne suvane mbushese balancohen paraprakisht me nje mase lemuese te pershtatshme (p.sh. RÖFIX Renoplus, Renostar, RÖFIX 57 etj.).

Tubat lyejini paraprakisht me qëlqere.

Përzierja NA Për shkak të shtesave të vogla materiali i një thesi mund të ngatërrohet me njëë tjetër, prandaj përzieni gjithmonë të tërë përmbajtjen e thesit.

Mbajeni mundësiht të ulët sasinë e pompimit tek pompat spirale në fillim të procesit të srucimit dhe në fund rriteni ngadalë.

Për aplikimin me makinë janë të përshtatshme pompat spirale me kapacitetet të ndryshme (shndërruesin e frekuencës, variacion në drejtim) si p.sh. PFT SëING II, PFT N2V, ëagner PC15, m-Tec P20 oder Strobel Strobot. kompresor me kapacitet thithës rreth 40 litra/min. Koka sprucuese me gominë 6 mm për suvanë akustike RÖFIX 01 (e hollë) dhe kokë sprucuese me gominë 12 mm për suvanë akustike RÖFIX 06 (e trashë).

Spërkatjen kryeni me lëvizje rrethore, të shpejta dhe të njëtratshme për të mundësuar një shpërndarje sa më të mirë dhe porozitet të sipërfaqjes.

Strukturimi Ndërtimi i shtresës ralizohet me disa duar. Sprucohen të paktën 4 shtresa, ku dora e parë përkon me "një kalim kryq" Ndërmjet duarve të veçanta janë të domosdoshme kohët e tharjes të kushtëzuara nga lidhja hidraulike (rrezik i sip të smaltuara).

Trashësia minimale e suvave akustike 15mm (me kokrrizë 06) dhe 3mm (për kokrrizë 01). Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit. Nuk lejohet të lyhet me bojë.

159


sPë gip n to kar a ak pll e/ nel -Pa me ër sip të va Su mi uni rp

Suva të sipërme - Panele/pllaka karton gips Përpunimi

PËRPUNIMI I PLLAKAVE ALLÇI KARTON "këshilla dhe truke" Gjëndja e bazamentit Pllakat karton allçije (GK sipas DIN18180) shërbejnë si mbajtëse suvaje dhe krijojne si rezultat i sipërfaqes së tyre tepër të sheshtë dhe të lëmuar nje bazament të mrekullueshëm. Duhet patur parasysh një parapërgatitje e kujdesshme e bazamentit sipas të dhënave të prodhuesit të pllakave. Mbrojini pllakat nga rrezatimi direkt i diellit.

Parapërgatitja e bazamentit Vendosja dhe fugimi i pllakave karton allçije kryhet sipas rregullave të prodhuesit të pllakave karton allçije ose të pllakave të murit. Nëse është e nevojshme pllakat mud të hahen pa e dëmtuar kartonin.

Fino minerale mbi masa stukimi minerale Stukim i të gjithë sipërfaqes me RÖFIX 57 mase stukimi e bardhë ose RÖFIX Renostar (2-3 mm).Gjatë stukimit dhe suvatimit duhen krijuar kushte e mira tharjeje dhe forcimi (psh me një ajrim tërthor).Koha e tharjes para shtrimit të finos minerale: min. 2-3 ditë. • fortësi e lartë • sipërfaqe e ashpër • njëtrajtëzimi i disniveleve i mundur

Fino minerale mbi masë stukimi allçije Stukim i plotë i sipërfaqes me suvanë e bardhë RÖFIX 246 (rreth 2 mm) Gjatë punimeve stukuese dhe suvatuese duhen krijuar kushte të mira tharjeje dhe forcimi (psh me një ajrim tërthor). Koha e tharjes para shtrimit të finos minerale: min. 2-3 ditë. • forcim i rregullt • sipërfaqe e fortë dhe e lemuar • njëtrajtëzimi i disniveleve i mundur

Fino minerale mbi shtresë fiksuese kuarci Paralyerje mbi të gjithë sipërfaqen me fiksuesin RÖFIX GIKA. Shtrojeni duke mbuluar gjithë sipërfaqen pa e holluar. Gjatë punimeve të suvatimit dhe lyerjes fiksuese duhen krijuar kushte të mira tharjeje dhe forcimi (psh me një ajrim tërthor). Koha e tharjes para shtrimit të finove minerale: min. 12-24 orë. • bazament shumë i ashpër • përpunim i mirë dhe i shpejtë • nuk është i mundur njëtrajtizimi i disniveleve

160

Një tharje komplete e bazamentit të suvase është e rëndësishme për të parandaluar zverdhjen e pllakave. Stukimi profesional i fugave (duke përfshirë edhe stukimin e vrimave të vidave), për mënjanimin e krijimit të hijeve në keto zona nën rrezet e diellit.


Suva të sipërme - Panele/pllaka karton gips Përpunimi

"këshilla dhe truke" Fino pastoze mbi shtresën fiksuese Lyerje paraprake mbi të gjithë sipërfaqen me RÖFIX shtresë fiksuese. Lyejeni të paholluar me rrul në mënyrë të rregullt duke mbuluar gjithë sipërfaqen. Gjatë punimeve te suvatimit, lyerjes fiksuese duhet bërë kujdes për kushte të mira tharjeje dhe forcimi (p.sh përmes një ajrimi tërthor). Koha e tharjes para shtrimit te suvave mbushëse pastoze RÖFIX: min. 24 orë. • Qëndrueshmëri e lartë ndaj ujit • Përpunim i lehtë dhe i shpejtë • Nuk ka mundësi njëtrajtëzimi disnivelesh

Disa masa fugash kanë qëndrueshmëri të ulët ndaj ujit dhe çojnë në rast shtrese të hollë, përçueshmëri të lartë të lagështisë në prishjen e shtresës së fundit. Prandaj tek finot pastoze duhet përdorur një lyerje fiksuese speciale (p.sh. Lyerje fiksuese IN) me rezistencë më të lartë ndaj ujit ose lyerje fiksuese izoluese (p.sh. RÖFIX W97) të cilat bëjnë bllokimin e lagështisë.

Shtrimi i finove Finot pastoze minerale shtrohen zakonisht në trashësinë e kokrrës dhe punohen me veglën përkatëse për strukturim në varësi të materialit (mistri për stiropor, plastikë apo çelik). Mbas punimeve suvatuese duhet bërë kujdes për kushtet të mira tharjeje dhe fortësimi (p.sh. me ajrim të tërthortë).

161


162

RIPËRTËRITAJ / RINOVIMI / PRODUKTET EKOLOGJIKE


RIPËRTËRITAJ / RINOVIMI / PRODUKTET EKOLOGJIKE

Sisteme sanimi

162 - 227

167

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

167

Fushat e përdorimit

174

Të dhëna mbi produktin

175

Përpunimi

180

Sisteme rinovimi

184

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

184

Të dhëna mbi produktin

195

Përpunimi

208

Mirëmbajtja e fasadave

212

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

212

Fushat e përdorimit

215

Të dhëna mbi produktin

216

Përpunimi

218

Produkte ekologjike

219

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

219

Të dhëna mbi produktin

223

Përpunimi

226

163


j/ rita rtë pë ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike

Dhembi i kohes Trashegimia shume e cmuar e sub-

substancen e tyre. Si parakusht qen-

stances ndertimore. Europa ka mijra

dron restaurimi dhe sanimi profesio-

deshmi me vlere arkitektonike per te

nal i tyre. Si shperblim ndertesa me

treguar, te cilat vijne ne ditet tona

strukture stilistike dhe infrastrukture

nga nje e kaluar mijra vjecare. Jo

bashkohore qe te behet bashkudhe-

gjithmone marrin kujdesin dhe mbro-

tare. Produkte sipas permasave i

jtjen qe u perket, si pjese e historise

pergjigjen kerkesave te larta te kesaj

tone. Dhembi i kohes dhe gjithashtu

fushe aplikimi. Nderhyrja ne kete lloj

pakujdesia e banuesve te dikurshem

kompetence qendron e hapur. Nder-

kane lene shenjen e shembjes ne

toni mbi te!

Gjitheshka ne uje Renovimi do te thote te fitosh cilesi

mesh per sanim dhe renovim RÖFIX

jetese. Ne mijra ndertesa banimi dhe

ofron bazen ideale per idete ambi-

pune mbizoteron nje refren i trish-

cioze te renovimit Nje numer i madh

tuar. Per shkak te viteve shfrytezimit

materialesh dhe idesh krijojne hap-

shumevjecar dhe lenies mbas dore,

sire per perceptime te ndryshme te

ato prezantohen sot jo estetike dhe

banuari apo punuari. Materjalet eko-

me cilesi. Nderkohe qe ambienti

logjike dhe metodat krijojne mun-

eshte nje faktor i rendesishem qe na

desine e nje komunikimi pozitiv me

ben te ndihemi mire. Renovimi profe-

mjedisin dhe shendetin. Dera e

sional e rrit cilesine e jeteses dhe

ambientit tuaj individual ku ndiheni

punes, ul shpenzimin e energjise dhe

mire dhe te qete eshte e hapur. Urd-

permirson klimen e ambienteve ne

heroni brenda!

fjale. Me nje program te gjere siste-

Kapitali baze si ruajtesi i vleres

164

Kur ndertesat vjeterohen kjo mund

tues, sepse sanimet/renovimet

te krijoje kosto dhe te jete e shtrenjte

arrijne ti pergjiigjen te gjitha faturave

per ndertuesin. Demtime ne sub-

te kostove perkundrejt dobishme-

stancen e ndertimit dhe nje cilesi

rise. Nje vlere e ritur e nderteses,

ndertimi qe nuk i permbush me njo-

vlere afatgjate e siguruar sikurse dhe

hurite aktuale ne lidhje me eficencen

kosto te reduktuara energjie dhe

e perdorimitte energjise, kontribuo-

jetese i japin vlere shtese kapitalit.

jne ne ritjen e kostove te reparimit si

Dhe gezimi shoqerues qe te ofron

dhe ne uljen e vleres se imobiljeve.

nje ndertese pa telashe eshte nje

Per kapitalin qe humbet nga dita ne

detyre ekstra. RÖFIX punon prej

dite ka nje alternative administrimi te

shekujsh me dhe per specialiste

vecante: Investimi ne sanim/reno-

renovimi. Fitimi qendron tek reno-

vim. Argumentet bindin cdo nder-

vimi. Kapeni ate!


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike

Punimet e mirembajtjes Termi punime mirembajtjeje paraqet

zgjedhjen e sistemit te pershtatshem

vimin e ndertesave historike nje

nje term mbi termat e renovimit dhe

te sanimit ose per konkludimin per

detyre sensibel e cila kerkon ekspe-

sanimit. Zhvillimi i procesit te mirem-

zgjidhje special.

rience, aftesi ndjeshmerie si dhe materjalet e duhura. Si nje nder-

bajtjes se nderteses duhet te planifikohet mire. Cdo ide paraqet nje

Procedura e domosdoshme e planfi-

marrje tradicionale e ankoruar ne

detyre te re dhe duhet te vleresohet

kimit dhe implementimit te masave

Evropen qendrore RÖFIX AG, gjate

rishtazi. Per nje sanim kompetent

te mirembajtjes eshte pershkruar ne

historise se vet 110 vjecara ka zhvil-

dhe afatgjate, kerkimet paraprake

menyre te detajuar tek ÖNORM B

luar Knoe-hoe specifike per sanimin

jane te domosdoshme. Duhet te stu-

3355 "Tharja e punimeve te te murit

dhe renovimin e substances nderti-

diohet historia e nderteses per te

me lageshtire, Pjesa nga 1 deri 3".

more me vlere dhe jetegjatesi historike. Prodhime sipas mases

kuptuar plotesisht shkaqet e dertimeve. Analiza e lageshtise dhe

Teknikat e ndertimit tradicionale dhe

perpiqen te plotesojne kerkesat e

demeve eshte e domosdoshme per

materialet e bejne sanimin dhe reno-

larta ne te gjithe fushat e perdorimit.

Ndryshimet dhe perkatsia e perdorimit per sanimin-ruajtjen e monumenteve-mirembajtjen e fasadave Ruajtja e monumenteve per restaurimin e ndertesave historike me RÖFIX Sisteme suvash gelqerore

Mirembajtja e fasadave per fasada moderne me izolim dhe suvatim moderne me RÖFIX Renostar- ose RÖFIX Renoplus-Sistem

165


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike

Serviceleistungen

166

Konsulence profesionale nga ne vend prane objektit nga profesioniste per sanimet te RÖFIX

U(k)-Matja e vleres

Disenjimi i ngjyrave dhe i fasades me ane te katalogjeve te ngjyrave dhe suvave dhe tabelave te mostrave RÖFIX

Matja e lagështise, analiza e suvase dhe e dëmtimit ne laboratoret e RÖFIX

Siperfaqe mostrash ose dergim produktesh ne objekt me ane te teknikeve te perdorimit te RÖFIX

Sugjerim me shkrim per projektin tuaj

Sanim i plote Kazerma e kaloresve, Stockerau bei Wien, Austri

Riprodhimi i fasadave "Hoher Markt" Vienë 1., Austri

Riprodhimi i fasadave Villa Miesgang, Dornbirn, Austri


j // rita rtë e hm ths rgji pë të a ën dh Të ni sa me te -Sis ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri jet Llo

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SISTEME SANIMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Uji: Burimi i jetes - Armiku Nr. 1 i ndertimeve Uji eshte baza e jetes dhe nga ana

1% e perkeqson izolimin termik te

Thithja higroskopike e lageshtise:

tjeter rrenja e gjithe telasheve.

murit me rreth. 5% (robat e lagura

Shume prej kriprave te demshme

Lageshtita ne ndertim eshte shkak-

nuk mbajne ngrohte). Me poshteg-

jane hygroskopike, qe do te thote qe

tari Nr. 1 i demtimeve. Nje rritje e

jendet nje shpjegim mbi mekanizmat

ato kane mundesine qe ta thithin

lageshtise ne punimet e murit me

e thithjes se ujit:

avullin nga ajrin i ambientit

Uji me presion ose qe vare t :

sive te ndryshme ne nje lageshti te

pera te demshme mund te hyjne ne

caktuar relative.

punimin e ndertimit me ujin qe thithet! Per shkak te ketyre mundesive

Nese ka uje ne muret e jashtme te lidhura me rafshin e tokes nen nje

Kondesimi i siperfaqes: Nen kon-

te ndryshme te thithjes se ujit, nder-

presion (hidrostatik) ky futet ne

desim kuptojme ndarjen e avullit nga

tesat duhen kontrolluar edhe me

materjalin e ndertimit pa efektin

atmosfera. Nese hyn ajer i ngrohte

kete sy para ndertimit te konceptit te

kapilar.

mbi nje siperfaqe me temperature

renovimit/sanimit.

nen temperaturen e veses avulli ndaKondensimi i kapilareve: Avulli

het nga kjo siperfaqe dhe kthehet ne

kondesohet ne kapillare te madhe-

uje (pika uji mbi xham ne dimer). Kri-

167


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Kripera te demshme

168

Kriprat me te demshme dhe qe

het perseri ne kristale. Ky

shperndahen diku tjeter dhe te

hasen me shpesh ne punimet e

transformim kryhet duke shkaktuar

shkaktojne ne nje vend tjeter nje

ndertimit jane kloroidi, sulfati dhe

edhe nje rritje te volumit, i cili krijon

dem te ri.

nitrati. Te gjitha kriperat demtuese ne

ne sistemin e poreve nje presion kri-

ndertim kane nje te perbashket: Ato

stalizimi (Efekt shperthyes) duke

Hyrja e kriprave ne punimin e murit

behen te demshme vetem nese jane

shkaktuar edhe shkatrrimin e mater-

sikurse edhe ne suva mund te kate

ne kontakt me ujin. Meqe ne kete

jalit te ndertimit. Nese kriprat kristali-

shkaqe te ndryshme.Per prodhimin e

rast behet fjale per kripa me

zohen ne siperfaqe te materjalit te

nje koncepti te sanimit eshte e ren-

tretshmeri te larte, ato transportohen

ndertimit, atehete krijohen te ashtu-

desishme edhe analiza e hyrjes se

lehtesisht nga lageshtia neper kapi-

quajturat lulezime kripe. Kriperat

ujit - jo vetem verejtja dhe lokalizimi i

laret e ndertimit ose ne siperfaqe.

jane shume higroskopike qe do te

kontaminimit me kripe.

Ketu lageshti mund te avullohet per-

thote ato terheqin ujin ne menyre qe

seri. Gjate procesit kripa transformo-

te shperbehen perseri dhe te

1.Kloroidet jane kripera te acidit kri-

2.Sulfatet jane kripra te acidit te

3.Nitratet jane kriprat te acideve

por (HCl). Kloroidi i natriumit (NaCl,

squfurit(H2 SO4 ). Faza paraprake

nitroke (HNO3 ). Ato krijohen nga

kripa e gjelles) ul temperaturen e

dioksidi i squfurit krijohet nga djegja

proteinat dhe perberjet shtazore ne

ngrirjes se ujit dhe mbeshtet ger-

e qymyrit, lendeve djegse si dhe kar-

shperberje e siper. Nitratet hyjne ne

ryerjn e celikut. Perdoret nder te tjera

burantet qe permbajne squfur. Sulfa-

ndertesa me ane te fekaleve, urines,

edhe si kripe per shtrim dhe mund te

tet jane nder indikatoret me te

pehut dhe materjaleve te tjera te ketij

penetroje se bashku me ujin sido-

rendesishem per te caktuar ndotjen

lloji. Kriperat e nitratit jane shume

mos ne zonen e bazamentit te nder-

e ambientit.

higroskopike. Presioni qe krijohet

timeve. Ne zonat bregdetare kloroidi

gjate kristalizimit eshte shume i larte

mund te kaloje nga ajri ne muret e

dhe mund te shkaterroje suva dhe

nderteses.

llace muaratimi.


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Klasifikimi i ngarkesave te kripes Per prodhimin e nje koncepti te sani-

prave krijohet nje ide e demtimit te

dimit per zgjedhjen e variantit te

mit/rimekembjes dhe ne kete

nderteses. Tek ÖNorm B3355 -

tharjes dhe te sistemit te suvatimit.

menyre edhe te sistemit te suvatimit

Pjesa 1 "Metoda e tharjes se puni-

Si "masa te jashtzakonshme" ne

te nderteses eshte e nevojshme te

meve te murit me lageshti" permba-

kete rregullore cilesohen masat e

kontrollohet ngarkesa e nderteses.

jtjet e kriprave ne suva dhe punime

tharjes si sistemet e sanimit te

Me ane matjes perkatese te situates

muri kategorizohen ne disa klasa. Ky

suvase.

te demtimit dhe ngarkeses se kri-

klasifikim sherben per marrjen e ven-

Die WTA WTA eshte shkurtimi i komunitetit te

blematikes dhe prodhimin e rregullo-

suvave te sanimit). Pjesemarresit e

bashkepunimit tekniko shkencor per

reve dhe normave per sektorin e

tyre ndertojne masa te aplikueshme

prezervimin e ndertimeve dhe ruajt-

prezervimit te ndertesave dhe te rua-

per prodhuesit, arkitektet, planifikue-

jen e monumenteve. Themeluar para

jtjes dhe restaurimit te monumen-

sit e rinovimit, ekspertetI etj. Edhe-

me shume se 25 vitesh ne Gjermani,

teve. Prospektet e WTA njihen pertej

ÖNORM B3345 perkufizon kerkesat

ky forum me ane te profesionisteve

kufinjve te Gjermanise (p.sh. Pro-

e detajuara per suvate e sanimit.

angazhohet me prezantimin e pro-

spekti i WTA-2-2-91, Sistemet e

Karakteristikat Llaç i freskët

Simbolet Konsistenca

Kërkesat 17,0 ± 0,5

cm kg/dm3

Dendesia specifike

Llaç i fortë

Njësi

Permbajtja e poreve te ajrit

>25

V-%

Aftesia e bllokimit te ujit

>85

%

Perpunimi (mbas15 min.)

<3

cm

Dendesia specifike

<1,4

kg/dm3

Qendrueshmeria ndaj difuzionit te avullit te ujit sipas njesise matese

µ

<12

-

Qendrueshmeria ndaj perkuljes

BZF

-

N/mm2

Qendrueshmeria ndaj presionit

DF

1,5 - 5

N/mm2

169


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Mënyra e veprimit të sistemeve të suvave ripërtëritëse Me suva ripërtëritëse mund të ripër-

homogjeniteti i llaçit, i cili në përzier-

visht shpejt dhe përbërësit e saj si

tërihen parimisht mure me lagështi

jet në objekt nuk mund të sigurohet

domos lënda lidhëse duhet të ketë

dhe të dëmtuara nga kripa.Përsh-

në ambjentin e duhur.përmes zgjed-

një rezistencë të lartë ndaj ndikimit

kueshmëria e veçantë nga uji e siste-

hjes së lëndës lidhëse, përbërësve

të kripës. Suvatë ripërtëritëse janë si

meve të suvasë ndikon në kushte të

dhe lëndëve shtesë përftohen suva

rezultat i cilësive të tyre rezistent

favorshme tharjeje për murin. Për të

ripërtëritëse me volum të madh dhe

ndaj ngricës dhe për këtë të përdor-

përmbushur këtë detyrë përdoren

numër të vogël kapilarësh dhe

shme dhe në zonën e xokolaturës.

përzierje të veçanta llçrash të thatë.

poresh.

Sistemet e suvave ripërtëritëse mund të aplikohen mbi mure të

Kjo u jep mundësinë suvave me

170

porozitet dhe përshkueshmëri të

Një veprim i gjatë dhe mosdëtimet

lagësht duke përftuar kështu

lartë nga uji njkohësisht uljen e

varen nga zbatimi i vlerave bazë ne

sipëfaqje të thata, nëse klima dhe

ndjeshme të aftësisë përçuese për-

kufijtë e duhur. Të kushtëzuara nga

ambjenti përreth lejojnë tharjen.

mes kapilarëve. Funsioni i sigurisë

struktura dhe funksioni i tyre suvatë

së tyre varet në mënyrë absolute nga

ripërtëritëse duhet forcohen relati-


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Komponentet e sistemit te sanimit

3. Suvaje e dores se pare me pore

5. Shtresat mbuluese

1. Masa kunder penetrimit te kri-

Suvaja e dores se pare me pore,

Nese kerkesat per strukturen e

pes

sherben per njetrajtezimin e disni-

siperfaqes nuk permbushen te gji-

veleve te bazamentit te suvase dhe

tha nga suvaja sanuese, mund te

Ne raste ngarkese te larte kripe te

si akummulues kripe ne raste baza-

shtohet edhe nje shtrese e persh-

bazamentit te suvase, duhet te men-

mentesh me ngarkesa te larta kri-

tatshme suvaje te siperme minerale,

janohet shperndarja e tyre edhe ne

pore. Zgjatja e efektit te sanimt ne

e cila i permbush kushtet e suvave te

shtresen e fresket te sapo shtruar

raste ngarkesash te larte kripe, per-

siperme te sanimit sipas WTAt.

dhe akoma jo mire te hidrofobizuar

miresohet dukshem nga kjo

te suvase te sanimit (Baza e sanimit

nderhyrje.

6. Lyerja

4. Suvaja e sanimit

Suvate e sanimit jane sisteme me

RÖFIX ). difuzion. Per te garantuar funksionli-

2. Parasperkates Suvaja e sanimit mund te shtrohet

tetin e tyre, shtresa e fundit duhet te

Sperkatja tek sistemet e suvave te

ne nje ose me shume shtresa. Gjate

deshmoje te njejtat karakteristika.

sanimit duhet te siguroje ngjitjen dhe

ketij aplikimi duhet ruajtur nje tras-

Per kete jane te pershtatshme

lidhjen me bazamentin. Ajo nuk

hesi prej 2 deri 4 cm. Per rastet me

bojrate silikatit ose gelqeres. Ne

shtrohet duke mbuluar gjithe siper-

trashesi mbi 3 cm sugjerohet ne cdo

raste lageshtie te larte te murit te

faqen por "ne forme rrjete" (duke

rast dora e pare e suvase me pore

sanuar (kryesisht ne zonen e platfor-

mbuluar rreth 60% te sip.), per te

ne menyre qe trashesia e suvase se

mes se bazamentit), sugjerohet nje

menjanuar transportimin e lageshtise

sanimit te shkoje 3 cm. Shtresat teke

lyerje shume e mevonshme, (vetem

dhe te kriprave nga punimi i murit ne

duhet te jene te pakten 1 cm te tra-

mbas 2-3 vitesh) e sitemit te sanuar,

suvane e sanimit.

sha. Kjo vlen edhe per suvate e sani-

per te mos kontribuar ne demtimin e

mit qe perdoren si suva mbuluese.

procesit te tharjes.

171


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

"Tharja e murit" Rritja e lageshtise ne kapilare shkak-

njohur nga shkencerisht dhe imple-

materjale mbyllese poresh, ngushtu-

ton deme ne ndertesa te vjetra, ne

mentimi i te cilave eshte provuar gjit-

ese poresh dhe/ose hidrofobuese.

suvate dhe punimet e murit te tyre.

hashtu. Metoda elektrofizike: Elektroda te

Me rritjen e lageshtise demtimet nga krriperat qe mund te shkaterrojne

Metoda mekanike: Shtrimi i mepas-

qendrueshme ndaj kripes ngjiten ne

murin dhe suvane arrijne te trans-

shem i nje shtrese bllokuese (psh

mur dhe furnizohen me rryme elek-

portohen Per te menjanuar nje shka-

prerja me pllaka Niro, prerja e murit

trike te pandryshueshme. Ne kete

terrim te metejshem te punimeve te

me thike diamanti).

menyre menjanohet perhapja e metejshme e lageshtise.

murit, muret duhet te thahen me metoden e pershtatshme per

Metoda me injektim: Materjali i

objektin ne fjale. Duhen marre para-

injektimit injektohet me ose pa pre-

sysh metoda, efekti i te cilave eshte i

sion ne poret e punimit te murit. Ka

Tharja e punimit te murit

172

Pavaresisht nga varianti i izolimit -

e suvave te sanimit pakesohet sa me

te shpuara te pjerrta. Kapilaret dhe

rregulli i pergjithshem eshte qet: cdo

e larte te jete grada e lageshtise ne

poret izolohen dhe hidrofobizohen

muaj thahet rreth 1-1,5 cm e punimit

momentin e shtrimit te suvase.

dhe gjate kesaj bllokimi i kapilareve

te murit. Prandaj tharja nuk duhet te

RÖFIX ofron nje zgjidhje te provuar

mbetet vazhdimisht elastik. Lagesh-

pengohe. Prandaj si masa shtese ne

me injeksion RÖFIX CAVASTOP bllo-

tia nga anet p.sh. muret e qilareve

te gjitha metodat duhet perdorur

kim i ujit ne kapilare, per izolimin

me afersi me token nuk mund te

suva sanimi.

horizontal pa presion te objektit te

bllokohet me kete metode. Ne kete

sanimit. Solucioni i rezines me elasti-

rast duhet instaluar nje bllokim verti-

E rendesishme: Punimi i murit i

citet te vazhdueshem dhe hidrofo-

kal. Per te menjanar demet ne te

lagesht ne dukje edhe ne siperfaqe

bim mund te aplikohet ne te gjitha

ardhmen, tharja e murit duhet kryer

nuk duhet te suvatohet. Jetegjatesia

punimet e mureve me ane te vrimave

nen asistencen e nje profesionisti.


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

173


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit

RS 1

RS 2

RS 3

Fusha e përdorimit Ngarkesa e lagështisë

i lartë

i lartë

i ulët

Ngarkesa kripore

i ulët

i lartë

i ulët

Parapërgatitja e bazamentit

Parapërgatitja e bazamentit

Rrëzojeni suvanë e vjetër deri rreth 1m mbi kufirin e dukshëm të demtimit; HapniFugat kruajini rreth 2 cm thelle; hiqeni materjali qe rezulton nga kjo menjehere nga vendi i ndertimit; pastrojeni thate siperfaqen; lereni punimin e murit te thahet; mbushini fugat dhe carjet me RÖFIX 648 suva mbushëse për poret . Lyerje paraprake shperhapeni me furce ose sperkateni; pa kohe prehjeje

Llaç paratrajtues

RÖFIX 671 Llaç paraspërkatje sanimi aplikojeni duke mbuluar rreth 60% të sipërfaqes Koha e prehjes: të paktën 7 ditë AL Ruajeni nga tharja shumë e shpejtë

Suva ripërtëritëse poroze

RÖFIX 648 Suva paraprake me pore Nje shtrese MPD:20 mm Koha e prehjes: 1 d / mm Ashpersoni siperfaqen

Suva ripërtëritëse

RÖFIX 640 Suva sanimi R-W min. 20 mm / max. 40 mm

min. 15 mm

RÖFIX 650 Suva sanimi e bardhë MPD: 20 mm

Koha e prehjes: 1 Dite / mm trashesi suvaje Suva ripërtëritëse për përdorim mbi zonën e dëmtuar

RÖFIX 680 Suva sanimi R - L Nje ose me shume shtresa, duke ja pershtatur trashesise te pergjithshme. Koha e prehjes: 1 Dite / mm trashesi suvaje RÖFIX 340 Suva riperteritese mbuluese RÖFIX 341 Suva sanimi mbuluese e bardhë RÖFIX 345 Suva mbuluese sanimi Nje ose me shume shtresa Koha e prehjes: min. 7 dite ne rast shtrese te me passhme2

Lyerja (optional)1 1

RÖFIX RÖFIX Bojë për jashtë silikati

... Mbi suva sanimi RÖFIX mund te vihen edhe suva te siperme te tjera, por qe duhet te permbushin TE GJITHA karakteristikat e meposhtme: DDWZ: ≤ 15 DF: ≤ 3,5 N/mm2 w-Vlere: ≤ 0,2 kg/m2 x √24h 2 ...ne raste muresh te lageshte sugjerohet qe boja te lyhet mbas shume kohesh 3 ...Suvate e sanimi jane hidrofobe. Mos shtroni asnje suva gelqerore ose boje gelqerore mbi suva sanimi te thate.

174


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ni sa me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Parapërgatitje e bazamentit RÖFIX Lyerje paraprake

RÖFIX Antikripë

RÖFIX 671 Llaç paraspërkatje sanimi

RÖFIX Lyerje paraprake

RÖFIX Antikripë

RÖFIX 671 Llaç paraspërkatje sanimi

Fushat përdorimit:

• Per perforcimin e bazamentit te vjeter dhe reduktimin e levizjes se kriprave ne sitemet e sanimit Rofix • Perforcim dhe permirsim i menjanimit te ujit ne suva te vjetra • Për përdorim vetëm në rastet e sistemit rigjenerues të suvasëë RÖFIX RS1 me një shtresë të vetme për të pakësuar migrimin e kripës në suvanë rigjeneruese

• Shtrese paraprakee per sanime punimesh muri • Per paratrajtimin e punimeve te murit me ngarkesa te larta sulfati dhe kloroidi

• Per paratrajtimin e punimeve te murit te lageshta dhe/ose me kripe. Aplikimi ne forme rrjete (mbi 60% te siperfaqes) • Aplikojeni mbi bazamente te thata me aftesi thithse duke e mbrojtur nga tharja e menjehershme

Karakteristikat:

• redukton praninë e kriprave të dëmshme • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit

• redukton praninë e kriprave të dëmshme

• Përmirëson ngjitjen • Përpunim i mirë me makineri • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Suva mbushëse e kreshpëruar

Materiali bazë:

• Nuk përmban lëndë plastike

• Nuk përmban lëndë plastike

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Vlera e pH: ca. 13

• Harxhimi: 0,6 - 1 kg/m2 • Dendësia: ca. 1,16 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 4

• Kokrrizimi: 0 - 3 mm • Harxhimi: ca. 3,5 kg/m2 • Prodhimtaria: ca. 7,5 m2/EH ca. 12 m2/EH ca. 300 m2/TO • FP (28 ditë): ca. 10 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1710 kg/m3 • Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1650 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 20 - 25 • Moduli E: ca. 9000 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 4,5 N/mm2 • GLl (EN 998-1): CSIV, W0

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

175


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ni sa me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna mbi produktin

Suva sanimi RÖFIX 648 Suva paraprake me pore

RÖFIX 640 Suva sanimi R-W

RÖFIX 648 Suva paraprake me pore

RÖFIX 640 Suva sanimi R-W

Fushat përdorimit:

• Suva nivelimi dhe/ose si suva per mbledhjen e kriprave • Suvanë bazë me pore perdoreni ne rast perqëndrimesh të larta kripe.Sipas rregullores WTA, suva paraprake me pore sipas ÖNORM 3345 • Për rigjenerimin e mureve shumë të lagështa dhe të ngarkuara me kripë në fasadat e jashtme dhe sipërfaqet e brëndshme.

• Suva sanimi për mure me ngarkese kripore. Për shkak të kokërrizës së imet strukturohet në shumë mënyra • I përgjigjet rregullores WTA, suva sanimi R-W sipas ÖNORM B3345. Suva sanimi sipas EN 998-1 • Për rigjenerimin e mureve shumë të lagështa dhe të ngarkuara me kripë në fasadat e jashtme dhe sipërfaqet e brëndshme.

Karakteristikat:

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • pengon depërtimin e ujit • Kapacitet i madh në ruajtjen e kripës • Përpunim i mirë me makineri • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Nuk lejon depërtimin e ujit • Rezistence e lartë ndaj kriprave të dëmshme • Përpunim i mirë me makineri • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• • • • •

• Kokrrizimi: 0 - 1,5 mm • Harxhimi: ca. 12,2 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,5 m2/cm/EH ca. 82 m2/cm/TO • Sasi boje per litër: ca. 820 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 4,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1270 kg/m3 • Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1320 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 20 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 11 • Moduli E: ca. 3800 N/mm2

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

176

Kokrrizimi: 0 - 1,5 mm Harxhimi: ca. 10 kg/m2/cm Prodhimtaria: ca. 2,5 m2/cm/EH FP (28 ditë): < 6 N/mm2 Trashësia minimale e suvasë: 20 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • GLl (EN 998-1): R, CSII, W2


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ni sa me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 650 Suva sanimi e bardhë

RÖFIX 680 Suva sanimi R - L

RÖFIX 650 Suva sanimi e bardhë

RÖFIX 680 Suva sanimi R - L

• Suva sanimi per mure te lagështa dhe/ose të ngarkuara me kripe. Strukturohet mirë për shkak të kokrrizës së imët • Sipas rregullores WTA, llaç suvaje sanimi R-W sipas ÖNORM 3345/ llaç suvaje sanimi R sipas EN 998-1 • Për rigjenerimin e mureve shumë të lagështa dhe të ngarkuara me kripë në fasadat e jashtme dhe sipërfaqet e brëndshme.

• Suva sanimi per mbi zonen e bazamentit per punim muri me pak lagështi dhe ngarkesë kripe. E re: e përpunueshme edhe me makineri suvaje të imët • Si llaç përmirsues gjatë sanimit të fasadave. Llaç sanimi suvaje R - L sipas ÖNORM 3345 • Për rigjenerimin e mureve shumë të lagështa dhe të ngarkuara me kripë në fasadat e jashtme dhe sipërfaqet e brëndshme.

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Nuk lejon depërtimin e ujit • Rezistence e lartë ndaj kriprave të dëmshme • Përpunim i mirë me makineri • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • pengon depërtimin e ujit • Izolim termik • Tensione të reduktuara • Përpunim i mirë me makineri

• çimento e bardhë • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• • • • • •

• • • • •

• • • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,5 mm Harxhimi: ca. 12,2 kg/m2/cm Prodhimtaria: ca. 2,5 m2/cm/EH Sasi boje per litër: ca. 25 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 4,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1270 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1320 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 20 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 11 Moduli E: ca. 3800 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 2 N/mm2 Thithja e ujit: < 1 kg/m2h GLl (EN 998-1): R, CSII, W2

• • • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,5 mm Prodhimtaria: ca. 4,9 m2/cm/EH Sasi boje per litër: ca. 49 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 680 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 450 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 20 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 8 Moduli E: ca. 2500 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 0,5 N/mm2 Thithja e ujit: ca. 1,4 kg/m2h GLl (EN 998-1): R, CSI, W2

177


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ni sa me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna mbi produktin

Izolimi RÖFIX 635 Suva bllokuese trasçimento

RÖFIX 636 Llaç i hollë hermetizues

RÖFIX Cavastop Bllokim i ujit në kapilarë

RÖFIX 636 Llaç i hollë hermetizues

RÖFIX Cavastop Bllokim i ujit në kapilarë

RÖFIX 635 Suva bllokuese tras-çimento

Fushat përdorimit:

• Suva bllukuese nën terren per izolimin vertikal kundër ujit me presion dhe pa presion deri 1,5 bar. • Si mase per sanimin e punimeve te murit • Në ndërtime të vjetra dhe të reja në sipërfaqet e mureve me ngarkesa të lartë lagështie (bodrume, kuzhina gatimi)

• Hermetizim i rezervuareve, impjanteve te trajtimit te ujit, rrjeteve te tubacioneve prej betoni. Nuk eshte i pershtatshem per ujin e pijshem • Si hermetizues kundra lageshtise nga toka, ngarkese lageshtie mbi beton dhe suva

• Izolim horizontal pa presion i mëpasshëm per tharjen emurit dhe kunder rritjes së lagështisë dhe lulëzimit të kriprave • E aplikueshme tek të gjitha materialet e ndërtimit minerale. Shtrimi: horizontal mbi nivelin e tokës ose pëgjatë

Karakteristikat:

• I papërshkueshëm nga uji • I patretshëm në ujë • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike

• I papërshkueshëm nga uji • I patretshëm në ujë • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike

• I papërshkueshëm nga uji • I patretshëm në ujë • Rezistencë e lartë ndaj ujit (Efekti lotus) • Rezistence e lartë ndaj kriprave të dëmshme • pa asnjë lloj helmi

Materiali bazë:

• • • •

çimento Trass natyral Rërë guroreje Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar)

• Rëshirë polimerike • NA

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Harxhimi: 0 - 1,4 mm Prodhimtaria: 0 - 1,4 mm FP (28 ditë): ca. 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1900 kg/m3 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1500 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 15 mm GLl (EN 998-1): GP, CSIV, W1 GLl (ON B3340): PM4, W2

• Kokrrizimi: 0 - 1 mm • Harxhimi: ca. 5 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2000 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 2 mm • GLl (ON B3340): PM4, W1

• Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 0,86 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 7

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • •

Forma e furnizimit:

178


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ni sa me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Të dhëna mbi produktin

Suva të sipërme sanimi / rimëkëmbje RÖFIX 340 Suva riperteritese mbuluese

RÖFIX 341 Suva sanimi mbuluese e bardhë

RÖFIX 390 suva fin renovimi e bardhë e papërpunuar

RÖFIX 342 Suva sanimi mbuluese me ngjyra

RÖFIX 340 Suva riperteritese mbuluese

RÖFIX 341 Suva sanimi mbuluese e bardhë

RÖFIX 390 suva fin renovimi e bardhë e papërpunuar

• Suva mbuluese per sistemet e riperteritjes RÖFIX RS1 dhe RS2 suva mbuluese dhe strukturuese per fasadat dhe zonen e xokolatures • Per pjese qe jane nen ndikimin e forte te kushteve atmosferike (p.sh. muret e kopshteve)

• Suva mbuluese e bardhë per sitemet e sanimit RÖFIX RS1dhe RS2. Suva mbuluese me strukturë per fasada ne zonen e bazamentit • Per pjese ndërtimi të ekspozuara shumë ndaj kushteve të këqia atmosferike (p.sh mure kopshti etj.)

• Si suva fine për fasadat dhe muret e brendshme per renovimin e ndertesave të vjetra, kishave dhe ndërtesave historike

• Suva mbuluese sanimi per sistemet e sanimit RS1, RS2 dhe RS3 • Suvate e sanimit nobel me ngjyra duhen trajtuar ne pergjithsishtme para shtrese nivelimi

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Nuk është e nevojshme një lyerje e fundit me bojë

• pengon depërtimin e ujit • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Nuk lejon depërtimin e ujit • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike

• çimento • Rërë guroreje

• çimento e bardhë • Nuk përmban lëndë plastike • Rërë guroreje

• çimento e bardhë • Gëlqere e pashuar • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• çimento e bardhë • Gëlqere e pashuar • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm • Kokrrizimi: 0 - 1,8 mm • Harxhimi: 0 - 0,8 mm: ca. 1,7 kg/m2 0 - 1,8 mm: 2 - 2,2 kg/m2 • Prodhimtaria: 0 - 0,8 mm: ca. 15 m2/EH 0 - 1,8 mm: ca. 12 m2/EH • FP (28 ditë): ca. 3,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1550 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 10 - 12 • Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W1 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM3, W1

• • • •

• • • • •

• Kokrrizimi: 1 - 3 mm • Harxhimi: 0 - 1 mm: 1,8 - 2 kg/m2 1,5 mm: 2,2 - 2,5 kg/m2 2 mm: 2,9 - 3,3 kg/m2 3 mm: 3,9 - 4,2 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1550 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 11 - 13 • Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W1 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM3, W1

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Kokrrizimi: 0 - 2 mm Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: 0 - 1 mm: ca. 2,1 kg/m2 0 - 2 mm: ca. 3 kg/m2 0 - 3 mm: ca. 4,4 kg/m2 Prodhimtaria: 0 - 1 mm: ca. 12 m2/EH 0 - 2 mm: ca. 8,5 m2/EH 0 - 3 mm: ca. 5,7 m2/EH FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1550 kg/m3 Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 10 - 12 Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Harxhimi: ca. 1,3 kg/m2/mm Prodhimtaria: 6 - 8 m2/EH FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1350 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: ca. 3 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h GLl (EN 998-1): CR, CSII, W1 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W1

RÖFIX 342 Suva sanimi mbuluese me ngjyra

179


j/ rita rtë pë uni rp Pë ni sa me te -Sis ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Përpunimi

Përpunimi RÖFIX RS1

"këshilla dhe truke"

Parapërgatitja e bazamentit Suvate e vjetra hidhini ne toke deri ne 1 m mbi kufinjte e demtimeve te dukshme nga lageshtira. fugat kruajini rreth 2 m, materialin e vjeter te he dhur ne toke largojeni menjehere nga objekti, siperfaqen pastrojeni ne te thate dhe lereni te thahet. Largojini pjeset te shkeputura, papastertite, pluhurin, bitumin etj. Zevendesoni gurat e demtuar. Fugat dhe vrimat e gureve mbushini me llaäin mbushes te poreve antikripe RÖFIX 648. Sipas llojit dhe aftësisë thithëse të bazamentit dhe sipas kushteve atmosferike duhet njomur paraprakisht.

Paratrajtimi i bazamentit Hidheni në tokë deri në 1m suva të vjetër, hapni fuga 2 cm të thella. Tullat e dëmtuara zëvendësojini.

Shtrimi i llaçit parasprucues për ripërtëritje Masën ripërtëritës RÖFIX shtrojeni me furçë bojaxhiu ose sprucim e holluar me ujë 1:1. Më pas shtroni RÖFIX 671 ose RÖFIX 640.

Shtrimi i llaçit ripërtëritës Shtroni llaçin parasprucues RÖFIX 671.

Shtrimi i finos Pas një kohe prehjeje 1 ditë për mm trashësi suvaje shtroni suvanë ripërtëritëse RÖFIX në një trashësi min. 20 mm.

180


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Përpunimi

RÖFIX RS2

"këshilla dhe truke"

Paratrajtimi i bazamentit Suvate e vjetra hidhini ne toke deri ne 1 m mbi kufinjte e demtimeve te dukshme nga lageshtira. fugat kruajini rreth 2 m, materialin e vjeter te he dhur ne toke largojeni menjehere nga objekti, siperfaqen pastrojeni ne te thate dhe lereni te thahet. Largojini pjeset te shkeputura, papastertite, pluhurin, bitumin etj. Zevendesoni gurat e demtuar. Fugat dhe vrimat e gureve mbushini me llaäin mbushes te poreve antikripe RÖFIX 648. Sipas llojit dhe aftësisë thithëse të bazamentit dhe sipas kushteve atmosferike duhet njomur paraprakisht.

Paratrajtim i bazamentit RS2 Nëse është i nevojshëm një përmirësim aftësisë ngjitëse ose rregullim i aftësisë thithëse të bazamentit, aplikohet një përforcim rrjetë, ku rreth 60% e sipërfaqes mbulohet me RÖFIX 671 llaç përforcuer për ripërtëritje. Rreth 40% e bazamentit duhet të jetë akoma e dukshme, në asnjë rast i mbuluar plotësisht.Si suvatim njëtrajtëzues ose për mbushjen e disniveleve më të mëdha duhet të përdoret RÖFIX 648 suva mbushëse për pore.

Shtrimi i suvasë për poret e bazamentit Në rast të përpunimit me makinë sprucojeni me një makineri të zakonshme në formë shiritash Pas aplikimit suvaja e shtruar shtrihet njëtrajtësisht me një listelë Koha e prehjes e nevojshme para shtresës tjetër është 1 javë për cm trashësi suvaje. Në rastet e suvave ripërtëritëse makineritë e suvatimit duhet të jenë të pajisura me mekanizmin përzierës, veshjen e spirales përkatëse sikurse dhe me pasmiksuesin. RÖFIX 648 shtrihet me një një mistri të dhëmbëzuar.

Shtrimi i suvasë ripërtëritëse RS2 640 Koha e prehjes e nevojshme para shtresës tjetër është 1 javë për cm trashësi suvaje. RÖFIX Suvatë ripërtëritëse mund të aplikohen me një ose shumë shtresa në një trashësi min. 20 mm (Me përjashtim të suvasë riperteritëse ROFIX 640 për RS2 së paku 15 mm trashësi).

Shtrimi finos ripërtëritëse RS2 Hapeni si "suvaja rustikale" me mistri inoksi dhe sipas llojit të aplikimit, jepini me mall sfungjeri të hollë strukturën e dëshiruar.

181


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Përpunimi

RÖFIX RS3

"këshilla dhe truke"

Paratrajtimi i bazamentit Suvate e vjetra hidhini ne toke deri ne 1 m mbi kufinjte e demtimeve te dukshme nga lageshtira. fugat kruajini rreth 2 m, materialin e vjeter te he dhur ne toke largojeni menjehere nga objekti, siperfaqen pastrojeni ne te thate dhe lereni te thahet. Largojini pjeset te shkeputura, papastertite, pluhurin, bitumin etj. Zevendesoni gurat e demtuar. Fugat dhe vrimat e gureve mbushini me llaäin mbushes te poreve antikripe RÖFIX 648. Sipas llojit dhe aftësisë thithëse të bazamentit dhe sipas kushteve atmosferike duhet njomur paraprakisht.

Nëse është i nevojshëm një përmirësim aftësisë ngjitëse ose rregullim i aftësisë thithëse të bazamentit, aplikohet një përforcim rrjetë, ku rreth 60% e sipërfaqes mbulohet me RÖFIX 671 llaç përforcuer për ripërtëritje. Rreth 40% e bazamentit duhet të jetë akoma e dukshme, në asnjë rast i mbuluar plotësisht. Si suvatim njëtrajtëzues ose për mbushjen e disniveleve më të mëdha duhet të përdoret RÖFIX 648 suva mbushëse për pore.

Shtrimi i suvasë ripërtëritëse RS3 RÖFIX Suvatë ripërtëritëse mund të aplikohen me një ose shumë shtresa në një trashësi min. 20 mm (Me përjashtim të suvasë riperteritëse ROFIX 640 për RS2 së paku 15 mm trashësi). Koha e prehjes e nevojshme para shtresës tjetër është 1 javë për cm trashësi suvaje.

Strukturimi i sipërfaqes RÖFIX 650 ashpörsojeni me mall sfungjeri ose mistri.

182


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme sanimi Përpunimi

"këshilla dhe truke"

Parapërgatitja e bazamentit Suvate e vjetra hidhini ne toke deri ne 1 m mbi kufinjte e demtimeve te dukshme nga lageshtira. fugat kruajini rreth 2 m, materialin e vjeter te he dhur ne toke largojeni menjehere nga objekti, siperfaqen pastrojeni ne te thate dhe lereni te thahet. Largojini pjeset te shkeputura, papastertite, pluhurin, bitumin etj. Zevendesoni gurat e demtuar. Fugat dhe vrimat e gureve mbushini me llaäin mbushes te poreve antikripe RÖFIX 648. Sipas llojit dhe aftësisë thithëse të bazamentit dhe sipas kushteve atmosferike duhet njomur paraprakisht.

Shtrimi i shtresës parasrucuese RÖFIX 671 përdoret si masë parasprucuese, me përjashtim të rasteve kur përdoret si përmirësues i aftësisë ngjitëse dhe njëtrajtëzimit të aftësisë mbulohet 100% e sip. Mund të përdoret edhe RÖFIX 670 parasprucues çimentoje.

Shtrimi i shtresës bllokuese RÖFIX 675 shtrohet mbi tö gjithë sipërfaqjen.

Shtrimi i llaçit të hollë izolues Bazamentet e thata duhet të lagen paraprakisht deri në arritjen e një sipërfaqe mat të njëtrajtshme. RÖFIX 636 llaç i hollë izolues aplikojeni të paktën në 2 shtresa me nga 2 - 3 kg/m3. Shtresa 1.shtrohet me furcë, ku duhet futur mirë në bazament. Shtresën e dytë dhe të tjerat aplikojini ose me shpatull, ose me sprucim ose lyerje. Para aplikimit të shtresës tjetër ROFIX 636 duhet të jetë forcuar në sipërfaqe po jo të jetë i thatë. Trashësia maksimale e shtresës është rreth 3 mm.

183


j // rita rtë e hm ths rgji pë të a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri jet Llo

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SISTEME RINOVIMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet

184

Paraardhesit tane na lane ndertesa

restauruesve nje palete gjithe-

Mirembajtja e monumenteve i merr

artistike te cilat kane aq vlere per ne

perfshirese llaçi, suvash te poshtme

keto ndertesa dhe perkujdeset me

sa ne ti mirembajme ato. Duhet te

e te siperme te prodhuara sipas

ndjeshmeri deri ne detaje per ruajt-

jete ne interesin tone qe ti miremba-

recetave historike per rindertimin e

jen e substances historike, ruajtjen e

jme keto ndertesa dhe t'ia leme si

siperfaqeve me te njejtin karakter si

imaxhit te vjetersise qe i perket si

deshmi te kohes pasardhesve tane.

dikur. Ekzekutuesi mund te zgjedhe

dhe rritjen e dobishmerise duke lini-

Jo rindertimi por mirembajtja e sub-

midis produkteve te gatshme RÖFIX,

mizuar kostot e prezervimit dhe te

stances historike eshte faktikisht

produkteve gjysem te gatshme

banuarit.

qellimi i mundimeve per monumen-

RÖFIX, sistemeve te ndertimit ose te

tet historike, RÖFIX i ofron ketyre

materjaleve lidhes historike RÖFIX.

Ligjet e natyres jane vazhdimisht ne

edhe nese ka mangesi ne mjete

nga arti i reparimit artizanal por edhe

veprim. Ato se bashku me ngarkesat

financiare. Zgjedhja e produkteve te

nga perdorimi i produkteve e duhura.

mjedisore jane pergjegjese per uljen

gabuara te ndertimit ka pjesen e vet

Qellimi yne eshte te shoqerojme me

e cilesise te shume ndertesave. Per

te fajit ne shkaterimin e ndertesave

kompetencen tone profesionale dhe

mirembajtjen e substancave nderti-

me vlera. Keshtu sot masa te

materjalet e duhura te ndertimit pro-

more, masa qe lidhen me kete

shumta jane te nevojshme per te

jekte te tilla ndertimi, per te kontri-

mirembajtje jane te domosdoshme.

mbrojtur ne vazhdimsi substancen e

buar keshtu ne prezervimin e vlerave

Prej kohesh eshte vene re qe nder-

ndertimit qe i ka duruar kohes. Suk-

kulturore per pasardhesit ne planet.

tesat e vjetra duhen mirembajtur

sesi i ketyre masave nuk varet i teri


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

185


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Gelqerja-Nje materjal ndertimi historik Me gelqere zakonish nenkuptohet si

lengshme) reagon me dioksidin e

shkembi gelqeror - CaCO3 - ashtu

karbonit per te dhene nje strukture te

edhe "gelqerja e djegur" (CAO) e

qendrueshme dhe poroze. Kur hid-

prodhuar nga djegia e ketij te fundit.

rati gelqeror ngurtesohet nga diok-

"Gelqerja e shuar" Ca(OH)2 - krijohet

sidi i karbonit i ajrit krijohet gelqerja e

nga reaksioni i gelqeres se djegur

pashuar. Qendrueshmeria ndaj ujit

me ujin. Gelqerja e shuar perdoret si

dhe ngrices e nje suvaje te tille kaq

materjal lidhes per suvate dhe llacet.

te paster te ajrit arihet vetem mbas

Guri gelqeror perdoret shpesh si

perdorimit te materjaleve lidhes hid-

materjal mbushes.

raulik ne pjese ndertimi me ngarkesa te medha.

Gelqerja e djegur e shuar me uje dhe e perziere ne forme qulli (gelqere e

Puzzolane - Pjese perberese hidraulike te fshehta Pjeset perberese hidraulike latente/

dhe ne aftesi te mira te qen-

te fshehta jane materjale qe nuk

drueshmerise ndaj shtrengatave.

ngurtesohen vetem nen veprimin e

Nder pjeset perberese hidraulike

ujit por e fitojne kete aftesi me shti-

latente jane "Santorin Erde", "Tras"

min e gelqeres ose materjaleve lid-

dhe shkembinj shtufi. Si pjese per-

hes te tjere. Ky efekt varet nga

berese hidraulike artificiale "mielli i

shperberja e acideve silicike ne per-

tulles", i eshte nenshtruar nje tradite

berje te saj. Nga perzierja e gelqeres

te gjate perdorimi. Pjese hidraulike

me acidin silicik formohet silikat kal-

te fshehta moderne dhe artificiale te

ciumi, nje materjal i pashperbershem

sotme mund te jene ekonomike por

ne uje. Kjo con ne rritjen e qen-

nuk luajne asnje rol ne ruajtjen e

drueshmerise ne suvate dhe llacet si

monumenteve.

Tras (vullkanik) Tras është një shkëm natyror me

lidhës ai vepron vetem në përzierjen

prejardhje vullkanike. Me anë të

çimento, gëlqere. Trasi i RÖFIX vjen

bluajtjes përfitohet materjali shtesë i

nga germimet e kompleksit bavares

cili perdoret si pjese përbërëse qe

te maleve Suevit dhe eshte shume i

jep vetitë latente dhe hidraulike. Tras

pershtatshem per shkak te fortesimit

gjendet në shumë ndërtime histo-

te ngadalte dhe te njetrajtshem per

rike dhe suvatë e materialet e ndërti-

riprodhimin e suvave sipas recetave

mit perkatëse sipas shpërndarjes

historiket.

gjeografike te elementit. Si materjal

186


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Gëlgerja hidraulike Gëlqerja hidraulike prodhohet nga

ces mbetet një prozitet i larte i

përzjerja e gurit gëlqeror me baltë

materialit. Këto karakteristika e bëjnë

argjilore që digjen në temperatura

mjetin lidhës veçanërisht në zona me

rreth 1000°C. Fazat e silikatit që kri-

klimë të lagësht veçanërisht

johen nga ky proces krijojnë me gël-

interesant. Në zona mediterane (me

qeren e lirë silikate kalciumi të pa

klimë të thatë mediterane) gëlqerja

shpërbërshme në ujë që i japin llaçit

hidraulike mund ta zëvendësojë

qëndrueshmërinë nga uji. Në kun-

çimenton në suva shumicën e

dërshtim me çimenton në këtë pro-

rasteve.

Gëlqerja hidraulike natyrale Në varësi të faktit nëse prodhimi i

hidro gëlqeres artistike temperaturat

gëlqeres hidraulike vijon nga

arrijnë maja më të larta kjo mundë-

ndërhyrja në shkëmb pa përzierje

son shtimin edhe përzjerjen jo

apo si rezultat i përzierjes të materia-

homogjene dhe nuk përjashton for-

leve, ne dallojmë dy lloje gëlqeresh

mimin e tullave zjarrduruese me

hidraulike, atë natyrale dhe atë artisi-

përmbajtje cimentoje. Megjithë

tike. Meqë gjatë procesit të djegies

djegje e butë gëlqeret hidraulike

të hidr ogëlqeres natyrore mjaftojnë

natyrore kanë përparëssi në përpu-

temperatura më të ulta, shtimi i

nim dhe qëndrueshmëri të suvave

fazave të cimentos është i pamun-

gëlqerore.

dur. Meqë gjatë procesit të djegjes të

Suva gëlqereje hidraulike Suvate e gëlqeres hidraulike gezojne

raulike (vlere e lartë) kanë shumë

popullaritet në rritje jo vetem ne sek-

përparsi: Përpunim i lehtë dhe i butë,

torim e mirëmbajtjes se monumen-

ngjyra të lehta suvaje, ngrirje e

teve. Vjen nga historia e ashtuquajtur

ngadaldë dhe e njëtrajtshme, aftësi

suva romake, dhe vlerësohet prej

të larta qëndrueshmërie/forcë

shumë kohësh për vecoritë e mre-

sikurse qëndrueshmëri e mirë ndaj

kullueshme qe ofron si suva gëlqer-

ngicave dhe kushteve të këqia

ore me djegje të lartë. Sot dimë të

atmosferike.Suvatë prej gëlqereje

vlerësojmë përparësitë e gelqeres

hidraulike RÖFIX bazohen në mater-

hidraulike te prodhuar natyralisht në

jale bruto natyrale si RÖFIX NHL5

krahasim me përzjerjet e gëlqeres

sikurse. RÖFIX NHL2 (spas EN 459-

hidaraulike të prodhuara artificialisht.

1 "Gëlqere për ndërtim").

Suva me bazë natyrale gëlqere hid-

187


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Mjeti lidhes gelqere deshmon per nje

shumohen. Perdorimi llacit te suvati-

Per here te pare, ne 1824 llacet gel-

histori zhvillim shume te hershme:

mit me lidhje gelqerore arrin piken

qerore filluan te vlersoheshin nga

kulmoret. Sot substanca ka formen e

cilesia e tyre ne lidhje me riparimet

12.000 para eres se re eshte trans-

saj te ndikuar nga njeriu ne shekuj

dhe aplikimi mbi ndertesa te vjetra.

portuar masa e pare e llacit gelqeror

luftrat etj. Cimentoja e Portland-es, nje perz-

ne Turqine lindore. 50-30 para eres se re, mjeshtri i vjeter i ndertimit

Per shkak te rrymes se gipsit nga

jerje ekzakte prej guri gelqeror dhe

romak Marcus Vitrunius Pollio ne

France ne shekullin e 17-te dhe te

mineralesh, digjet per here te pare

vepren e tij "De Arcitectura Libri

18-te eshte shkruajtur me shume per

ne temperatura te larta ne fund te

Decem" (dhjete libra mbi arkitektu-

gipsin sesa per gelqeren. U vu re

shekullit te 19-te. Ajo kap qen-

ren) pershkruan ne menyre te deta-

shume shpejt qe perzierja e gipsit

drueshmeri me te larte se cdo lloj

juar krijimin, pergatitjen dhe

me gelqeren "qe thahet shpejt dhe

perzierjeje gelqerore tjeter. Gelqerja

perdorimin e gelqeres per qellime

qe ofron mbrojtje nga zjarri por qe

fillon te miksohet ne cimenton e

prodhimi llaci.

nuk i qendron lageshtiset" duhej te

Portland dhe gjen shume fusha apli-

ishe objekt i studimeve te me

kimi. Cimetoja e Portland fiton gjith-

tejshme.

nje e me shume rendesi dhe ul

Ne mesjete burimet e shkruara jane

perdorimin e cimentos ne menyre

te pakta. Shpesh pyetjet mbi tekni-

188

drastike.

ken e ndertimit jane perdorur ne

Keshtu ne 1800 u punua me zell per

menyre metaforike te lidhura me

hulumtimin e gelqeres. Per here te

sistemin e rregullit hyjnort.

pare kjo teknologji ndertimi i vlersua

Punishtet e gelqeres ne Wehinger fil-

edhe ekonomikisht. Perpjekjet lidhen

lojne prodhimin e "gelqeres natyrore

Qe prej rilindjes e me von ne kohen e

me zhvillimin e cimetos gelqerore qe

nga Röthner" ne Röthis.

barokut shkrimet per kete ceshtje,

kryesisht rrjedh nga Anglia.


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Ne perjudhen e mbas luftes, ne mes

Paralelisht me kete u zhvillua nje

gram gjitheperfshires produktesh

te shekullit te 20 ne te gjthe Evropen

dege llaçi te thate e cila shperndante

gelqerore. Krahas produkteve

u restauruan shume ndertesa,

ne konjukturen e ndertimit te viteve

moderne te ndertimin ne dispozicion

shpesh me suva me permbajtje te

70-te dhe 80-te suva dhe llaç te

te ndertuesve, restauratoreve dhe

larte ose plotesisht prej cimentoje.

gatshem.

ekzekutuesve publikut te gjere qendrojne edhe produkte te prodhuara

Kjo çoi ne demtime te medha te punimeve sepse suva te forta dhe te

Objekte me lageshti te larte mund te

sipas recetave historike. Jo vetem

trasha çimentoje nuk jane te persh-

rinovoheshin vetem me punime

ne restaurimin e monmenteve por

tatshme per mure te bute ose suva

suvatimi shume te shpenzueshme.

edhe si produkt ekologjik per nder-

gelqerore. Permbajtja e ujit ne mur u

Nje suva cimentoje me pore te

time banesash gelqerja merr gjithnje

shkaterrua c'fare solli demtime te

hapura disenjohet me pas "Suvaja e

e me shume rendesi.

medha te siperfaqeve te suvave. Ne

sanimit". Shpesh ndertimet filluan te

vitet 70-te insitucione per mirembajt-

kryheshin me suvane moderne te

Me ane te automatizimit te punimeve

jen e monumenteve nderhyne dhe

sanimit.

te suvatimit, njohuria dhe perpunimi me dore i gelqeres kaloi ne plan te

moren persiper mirembajtjen e RÖFIX ofron qe ne 1888 produkte

dyte. RÖFIX e merr seriozisht dety-

gelqerore dhe ndertimi dhe kreu rolin

ren e tij per arsimim dhe trainim dhe

Suvaja gelqerore mori perseri ren-

e firmes pionere ne vitet 60e ne

ofron rregullisht aktivitete dhe trai-

desi ne mirembajtjen e monumen-

industrine e llaçit te thate. RÖFIX ka

nime per planifikues, perpunues etj

teve.

mundesi te ofroje ne fillim te shekullit

me tematike "Gelqere dhe suva".

te 21. te "Rilindjes se gelqeress" dhe

Mjafton te intersoheni!

objekteve me vlere.

e ben kete duke paraqitur nje pro-

189


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX

Fusha e përdorimit Ngarkesa kripore

Sistemi lego

Sistemi trass gelqere

Sistemi gelqere hidraulike natyrore

e ulet

mesatar

mesatar

Bazamenti

Mure me tulla te plota dhe gure natyrore (jo mbi materiale te lehta)

Parapërgatitja e bazamentit

Suvanë e dëmtuar dhe të shkëputur hidheni në tokë - Hapni fuga rreth 2 cm - Pastrojeni sipërfaqen në të thatë - lëreni të thahet murin e lagur -Plasaritjet e gurave mbushini me llaç mbushësRÖFIX 665 . Vendet difektose korigjojini mundësisht me të njëjtin material muri(tulla) RÖFIX 951 llaç muri gëlqere/trass oseRÖFIX 954 llaç muri universal me gelqere hidraulike . Mos përdorni tulla me vrima të mëdha!

Parapërgatitja e bazamentit

RÖFIX Tretesire argjile toke per paratrajtimin e suvave cimentoze ekzistuese (acarimer, cipe filmi, rritje e aftesise lidhese) RÖFIX fiksues prej silikati per fortesimin e bazamentit te suvase

Llaç paratrajtues

RÖFIX 675

RÖFIX 675 RÖFIX 691

RÖFIX 675 RÖFIX 695

Te mbulohet 100% e siperfaqjes ne shtrim (ne mure me gure te thyer zakonisht RÖFIX 675 ) Koha e prehjes: min. 3-6 ore (vetem tharja e llacit parasprucues) - mbrojeni nga tharja shume e shpejte. Suva e trashë me bazë gëlqerore

Paisje ndërtimi RÖFIX 697 + RÖFIX Gëlqere e shuar 0 - 4 mm

RÖFIX 691 / RÖFIX 692

RÖFIX 695 / RÖFIX 696

0 - 4 mm / 0 - 1,4 bzë. 0 - 4 mm

0 - 4 mm

disa shtresa, TMS: 15 mm (ne SHM 20 mm) per shtrese - ndermjet shtresave lagini para dhe mbrapa - hapet me listele druri. Koha e prehjes mes shtresave te suvase: rreth 1 dite (mbrojeni nga tharja shume e shpejte) Suva e sipërme e trashë

+ Gëlqere e shuar

RÖFIX 691 / RÖFIX 692

TMS: 3 mm per shtrese

RÖFIX 695 / RÖFIX 696

TMS: 10 mm per shtrese - per siperfaqje te papernuara perpunojeni me mistri

Pa kohe prehjeje (mbrojeni nga tharja shume e shpejte) Suva e sipërme / fino

+ RÖFIX Gëlqere e shuar

RÖFIX 380 RÖFIX 350 (vetem brenda)

Pa kohe prehjeje (mbrojeni nga tharja shume e shpejte) Lyerja

RÖFIX Lyerja me bojra gelqerore: RÖFIX SESCO boje gelqerore ne tekniken Fresco ose Secco

Pergjithesisht ne sistemet e suvave gelqerore duhet te keni kujdes nga karbonizimi ne kohen e ftohte te vitit Prandaj nuk dueht te keshillohet perpunimi i ketyre produkteve ne muajt e dimirit. Shtresat e shtruara te suvase te pakten ne 7 ditet e para te ruhet nga ngrirja!

190


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX RS-Calce1

Sistemi gelqere hidraulike1

mesatar

mesatar

Fusha e përdorimit Ngarkesa e lagështisë

i ulët

Bazamenti

Mur me tulle te plote ose gur natyror (jo mbi materile te lehte)

Parapërgatitja e bazamentit

Largoni pjeset e shkeputura te suvase - Hapni fuga 2 cm te thella - pastrojeni sip ne te thate - muri e laget lereni te thahet- Carjet e tullave mbushini me RÖFIX 665 llac mbushes

Parapërgatitja e bazamentit

RÖFIX tretesire argjile toke per paratrajtimin e e suvave gelqerore ekzistuese RÖFIX fiskues silikati per fircimin e bazamentit te suvase

Llaç paratrajtues

RÖFIX 675 llac parasprucues hidraulik shtrojeni ne 100% te siperfqjes. Koha e prehjes: min. 3-6 ore (vetem tharja e llacit parasprucues) - mbrojeni nga tharja shume e shpejte

Suva mbushese

Suvaja e sipërme

RÖFIX 385 R suva riperteritese me mielll tulle

RÖFIX 645 Suva riperteritese prej gelqere hidraulike

RÖFIX 694 Suva rinovimi prej gelqere hidraulike

TMS: 20 mm

TMS: 20 mm

MPD: 10 mm pro Lage

Koha e prehjes: min. 1 dite/mm

Koha e prehjes: min. 1 dite/mm

Koha e prehjes: min. 1 dite ndermjet shtresave te suvase

RÖFIX 385 F Fino me miell tlle

RÖFIX 345 suva riperteritese mbuluese

RÖFIX 345 suva riperteritese mbuluese RÖFIX Maltafina

para bojrave gelqerore nuk ka kohe prehjeje Lyerja 1

RÖFIX boje gelqerore: RÖFIX Sesco, RÖFIX boje riperteritese gelqerore ose RÖFIX gelqere e shuargelqere bojaxhiu

...Keto sisteme riperteritese jane konceptuar per zona me klime mesdhetare.

191


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Përkujdesja për monumentet në Itali RÖFIX mund të ofrojë një paletë të

hkëpunim kompetent gjatë puni-

dhe ngjyrat gëlqerore RÖFIX arrijnë

tërë produktesh për qëllime restau-

meve në abjekte me rëndësi

të ofrojnë. Një vëmendje të vecantë

rimi.Këto produkte vijnë si rezultat i

historike, mbi zhvillimin e të cilave

në këtë objekt restaurimi ju dha kra-

një eksperience afatgjatë, që RÖFIX

raportohet rregullisht. Në rastine e

hasimit të suvave moderne të

ka arritur të akumulojë në restauri-

"Schilderhauses" ne parkun e mbre-

restaurimit/sanimit me qelqeren e

mine monumenteve kulturore në

tit në Turin arritën të deshmoheshin

prodhuar sipas recetave historike.

vendet e Evropës qëndrore dhe

mundësitë e panumurta të strukturi-

RÖFIX arriti te pranonte keto 2 sfida

jugore. Prej vitesh RÖFIX ofron bas-

mit që suvatë RÖFIX-me bazë NHL-

dhe te arrinte me sukses ne perfun-

Schilderhaus në Turin dhe Palazzo Strassoldo Soffumberg Frangipane

192

Këto janë vetëm dy shembuj puni-

materjaleve të restaurimit për apli-

restaurim besnik ndaj origjinalit

mesh restaurimesh të arrira me pro-

kim. Edhe në rastim e pallatit "Stras-

është garancia më e madhe për

dukte RÖFIX në Itali.

soldo Soffumberg Frangipane" në

përzgjedhjen e produkteve të duhura

afërsi të Udine të përshtatshme për

për monumentet dhe restaurimin e

Restaurimi i një objekti historik ne

përdorim ishin suvatë gëlqerore tras

tyre.

vetvete e kushtëzon zgjedhjene e

dhe hidro gëlqerore RÖFIX. Një


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Kisha San Giovanni, Cervo, Savona Punimet e restaurimit në kete objekt

Ndërkohë që për konsolidimin e

mënyrë u arrit një restaurim i suvasë

fetar kerkonin produkte gëlqerore

sipërfaqeve të suvave që mund të

që i qëndroi besnik formës dhe

per të mundësuar sipërfaqe fine të

shpëtoheshin u përdor bazë sanimi/

strukturës së mëparshmee. Të gjitha

cilat gjithashtu duhet të dëshmonin

rimëkëmbjeje RÖFIX dhe llaç me

sipërfaqet u lyen me bojrat qëlqerore

nga ana tjetër qëndrueshmëri ndaj

injektim hidrogëlqeror RÖFIX, pjesë

RÖFIX Antique Pittura alla calce me

kushteve të pafavorshme atmosfe-

suvaje të munguara arritën të rindër-

ngjyren e tyre origjinale si para

rike.

tohen me produkte NHL RÖFIX 675,

restaurimit.

RÖFIX 695 dhe RÖFIX 380. Në këtë

Punimet e restaurimit me RÖFIX-Produkte qe gjenden ne Itali Lart mbi liqenin Garda gjendet kisha

produktet speciale per monumentet

Ky eshte vetem nje shembull objek-

"Santuario della Madonna di Monte-

RÖFIX duket sikur e kanë bërë

tesh te restauruara ne Itali, qe

castello", të cilë ja vlen ta vizitosh

punën e tyre. Siperfaqet e jashtme të

deshmon per angazhimin e ROFIX

por jo vetem per shkak te panora-

suvave u restauruan me suva RÖFIX

me produktet perkatese ne sektorin

mes qe te ofron ajo mbi liqen. Edhe

NHL-Bazë (RÖFIX 675, RÖFIX 696

e monumenteve kulturore.

punimet e restaurimit te kryera me

sidhe RÖFIX 380).

193


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

194


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Material lidhës RÖFIX Gëlqere e shuar

RÖFIX Tras Tras natyror

RÖFIX Gëlqere e shuar

RÖFIX Tras Tras natyror

Fushat përdorimit:

• Gëlqere e shuar për prodhimin e shtresave gëlqerore ose suvave me gëlqere të shuar me cilësi të lartë për renovimin e ndërtesave të vjetra, kishave dhe monumeteve • Veçanërisht per ruajtjen e monumenteve. Perdorim brenda dhe jashtë.

• Materjal shtesë pa çimento, latent dhe hidraulik, për suva dhe llaç, veçanërisht i përshtatshëm për ruajtjen e monumenteve • Si materjal shtesë për betonin dhe llaçin për pakësimin e "lulezimeve" dhe për përmirsimin e cilësisë së punës.

Karakteristikat:

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • Prodhim ekologjik • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Rregullator lagështie • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • Prodhim ekologjik • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • Pa adtitiv sintetik

• Trass natyral

• Dendësia: ca. 1200 kg/m3 • CL 90

• Dendësia e shtresës niveluese: ca. 900 kg/m3

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

195


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX NHL2 Gëlqere hidraulike natyrale / EN 459-1

RÖFIX NHL5 Gëlqere hidraulike natyrale sipas EN 459

RÖFIX NHL2 Gëlqere hidraulike natyrale / EN 459-1

RÖFIX NHL5 Gëlqere hidraulike natyrale sipas EN 459

Fushat përdorimit:

• Material lidhës pa çimento për suva dhe llaçe, i sugjeruar veçanërisht për restaurimin e monumenteve • Gëlqere hidraulike e djegur butë natyrale sipas EN 459-1

• Material lidhës për suva dhe llaç, veçanërisht i përshtatshëm për ruajtjen e monumeteve • Gëlqere hidraulike natyrale e djegur butë sipas EN 459-1

Karakteristikat:

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • Prodhim ekologjik • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • Prodhim ekologjik • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

Materiali bazë:

• Gëlqere hidraulike natyrale • pa çimento • Pa adtitiv sintetik

• Gëlqere hidraulike natyrale • pa çimento • Pa adtitiv sintetik

• Dendësia e shtresës niveluese: ca. 580 kg/m3 • NHL2

• Dendësia e shtresës niveluese: ca. 520 kg/m3 • NHL5

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

196


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

Parapërgatitje e bazamentit RÖFIX Përforcues gurash RÖFIX Përforcues gurash

RÖFIX Tretesire argjile toke RÖFIX Tretesire argjile toke

RÖFIX Llaç gëlqereje hidraulike injeksioni

RÖFIX 675 Llaç para spërkatës renovimi

RÖFIX Llaç gëlqereje hidraulike injeksioni

RÖFIX 675 Llaç para spërkatës renovimi

• Produkt i gatshëm per restaurimin e gurëve natyrorë te demtuar nga kushtet atmosferike të këqia • Per materjal ndërtimi me aftesi thithese. Me thithjen me anë të përforcuesit te gureve RÖFIX mund te rivendoset poroziteti dhe qendrueshmeria e dikurshme

• per permiresimin e ngjitjes se suvase nga suvate e reja gelqerore mbi suvane gelqerore te bazamentin e vjeter

• Llaç pa çimeto pë përforcimin e punimeve të vjetra të murit, veçanërisht per ruajtjen e monumenteve • Për injeksim për konsolidimin e murit të dëmtuar. Për mbushjen e vrimave në punime me vlerë historike. Për stabilizimin e e qilarit

• Llaç para spërkatës për të gjitha llojet e mureve • Veçanërisht për renovimin e ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndërtimeve me vlerë historike

• Rezistent ndaj acideve dhe bazave

• Nuk dëmton mjedisi • Pa erë

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • koeficient i ulët i tërheqjes

• Ngjitje e mirë • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Suva mbushëse e kreshpëruar

• Acid esteri i guralecëve

• Solucione argjilore të holluara me ujë

• Gëlqere hidraulike natyrale • pa çimento • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• Gëlqere hidraulike natyrale • pa çimento • Rërë guroreje

• Dendësia: ca. 1 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 5

• Dendësia: ca. 1 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 5

• Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm • Harxhimi: ca. 1,4 kg/m2 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15

• Kokrrizimi: 0 - 4 mm • Harxhimi: 5 - 8 kg/m2 • Prodhimtaria: 4 - 7 m2/EH ca. 114 m2/TO • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PV • GLl (ON B3340): PM4, W3

197


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

Llac historik RÖFIX 951 Llaç muri gëlqere tras

RÖFIX 952 Llaç gëlqereje hidraulike me ngjyra

RÖFIX 951 Llaç muri gëlqere tras

RÖFIX 952 Llaç gëlqereje hidraulike me ngjyra

Fushat përdorimit:

• Llaç muratimi për mure prej tulle të plotë, gurash të palatuar etj. me kerkesa normale statike • Veçanërisht i përshtatshëm për punime renovimi dhe metoda ekologjike punimi

• Për mure dhe punime suvatimi të dukshme në mur natyror. Me nuancë natyrale të verdhë të hapur • I përshtatshëm veçanërisht për punime me efekt përmirsimi të mureve të vjetër dhe atyre me vlerë historike

Karakteristikat:

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Tendencë e ulët lulëzimi

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Ngjitje e mirë e gurave • Fortësim me tensione të reduktuara

Materiali bazë:

• • • •

Gëlqere e pashuar Trass natyral ërqindja e çimentos <5% Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Gëlqere hidraulike natyrale • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: 26 ltr./EH Sasi boje per litër: 650 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3 GLl (EN 998-2): M5 GLl (DIN 1053-1): MG IIa GLl (ON B3341): M5 GLl (SIA 177): MBL, MCL GLl (ita. M.D.): M3

• • • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • • •

Forma e furnizimit:

198

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm Sasi boje per litër: 24 ltr./EH Sasi boje per litër: 600 ltr./TO FP (28 ditë): 4 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1730 kg/m3 GLl (EN 998-2): M2,5 GLl (DIN 1053-1): MG IIa GLl (ON B3341): M3 GLl (SIA 177): MBL, MCL GLl (ita. M.D.): M2


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 954 Llaç gëlqeror hidraulik universal

RÖFIX 993 Llaç fuge gëlqereje hidraulike

RÖFIX 665 Llaç mbushës RÖFIX 665 Llaç mbushës

RÖFIX 954 Llaç gëlqeror hidraulik universal

RÖFIX 993 Llaç fuge gëlqereje hidraulike

• Si llaç muratimi me shumë përdorime për punime muri sikurse dhe si llaç përmirsimi per punime renovimi. M5 sipas UNI EN 998-2. • Llaç gëlqeror hidraulik universal

• Për sanimin manual dhe makinerik të fugave vjetra • E përshtatshme edhe për mbushjen e fugave ne mur te ri

• Llaç mbushës për përmirsimin e çarjeve dhe plasritjeve të murit. Për stabilizimin e murit • Veçanërisht i përshtatshëm për renovimin e ndërtesave tëreja, kishave dhe ndërtesave me aspekte kuratoriale. Për tulla natyrore, të plota dhe të përziera

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• • • • •

Përpunim i mirë me makineri rezistent ndaj ngrirjes Ngjitje e mirë e gurave Përmban pak alkal Rezistente ndaj sulfateve

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara

• Gëlqere hidraulike • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • •

Gëlqere hidraulike natyrale Trass natyral ërqindja e çimentos <5% Rërë guroreje

• • • •

• • • • •

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Sasi boje per litër: ca. 26 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 8 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1900 kg/m3

• • • • • •

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 2,8 mm Sasi boje per litër: 24 ltr./EH Sasi boje per litër: 600 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1900 kg/m3 GLl (EN 998-2): M5 GLl (DIN 1053-1): MG IIa GLl (ON B3341): M5 GLl (SIA 177): MBL, MCL GLl (ita. M.D.): M3

Gëlqere hidraulike natyrale çimento e bardhë ërqindja e çimentos <5% Rërë guroreje

Kokrrizimi: 0 - 6 mm Harxhimi: ca. 18 kg/m2/cm Harxhimi: ca. 18 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 18 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1800 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15

199


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

Suva renovimi RÖFIX 690 Suva renovimi-gëlqere e pashuar

RÖFIX 691 Suva renovimi gëlqeretras

RÖFIX 690 Suva renovimi-gëlqere e pashuar

RÖFIX 691 Suva renovimi gëlqere-tras

Fushat përdorimit:

• Suva mbuluese, mbushëse, paraspëraktëse, dorë e parë. Ne zona pa pritshmëri të lartë • Veçanërisht për renovime të ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndertesav eme vlerë historike me aspekte kuratoriale

• Suva e sipërme-e poshtme mbuluese, paraspërkatse ne zone me lageshti • Speciale per renovimin e ndertesave te vjetra dhe ndertimeve me vlere historike e monumenteve

Karakteristikat:

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Fortësim me tensione të reduktuara • Pa lëndë hidrofobuese

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Tendencë e ulët lulëzimi • Fortësim me tensione të reduktuara • Pa lëndë hidrofobuese

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • pa çimento • Rërë guroreje

• • • •

• Kokrrizimi: 0 - 4 mm • Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,6 m2/cm/EH ca. 66 m2/cm/TO • FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 15 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PIc • GLl (ON B3340): PM2, W3

• Kokrrizimi: 0 - 4 mm • Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,6 m2/cm/EH ca. 66 m2/cm/TO • FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 15 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 - 15 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM3, W3

Gëlqere e pashuar Trass natyral pa çimento Rërë guroreje

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

200


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 695 Suva renovimi - gëlqere hidraulike

RÖFIX 696 Suva gëlqereje hidraulike mekanike

RÖFIX 692 Suva makinerie gëlqeretras

RÖFIX 695 Suva renovimi - gëlqere hidraulike

RÖFIX 696 Suva gëlqereje hidraulike mekanike

RÖFIX 692 Suva makinerie gëlqere-tras

• Suva e sipërme dhe e poshtme me parasperkatje dhe mbushëse për zonalitetet me pritshmëri të lartë • Veçanërisht për renovimin e ndërtesave të vjetra dhe ndërtimeve historike si dhe monumenteve

• Suva mbuluese mbushëse, paraspëkatëse, e dorës së parë për zonalitete me pritshmëri të lartë. E papërshtatshme per tulla poroze (me pore ajri) • Veçanërisht për renovimin e ndërtesave të vjetra, kishave, ndertesave me vlerë historike (në objekte të mbrojtura perdoret mbas bisedimeve me restauratorët). Bashkuar aspekti racional me atë kuratorial

• Suva e sipërme dhe e poshtme para spërkatëse për ndertime ekologjike • Speciale për renovimin e ndërtesave të reja dhe ndërtesave me vlere historike si dhe monumenteve

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara • Përpunim i mirë me makineri

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Tendencë e ulët lulëzimi • Fortësim me tensione të reduktuara • Pa lëndë hidrofobuese • NA

• • • •

• • • •

• • • •

Gëlqere hidraulike natyrale Gëlqere e pashuar pa çimento Rërë guroreje

• Kokrrizimi: 0 - 4 mm • Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,6 m2/cm/EH ca. 66 m2/cm/TO • FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 15 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM3, W3

Gëlqere e pashuar Gëlqere hidraulike natyrale pa çimento Rërë guroreje

• Kokrrizimi: 0 - 4 mm • Harxhimi: ca. 14,5 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,7 m2/cm/EH ca. 67 m2/cm/TO • FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 15 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM3, W3

Gëlqere e pashuar Trass natyral Rërë guroreje Inert i lehte (mineral)

• Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm • Harxhimi: ca. 11 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,7 m2/cm/EH ca. 90 m2/cm/TO • FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 15 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15 • Moduli E: ca. 2000 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 0,5 N/mm2 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM2, W3

201


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 385 R Suva riperteritese me miell tullash

RÖFIX 645 Suva sanimi gëlqereje hidraulike

RÖFIX 694 Suva renovimi - gëlqere hidraulike

RÖFIX 385 R Suva riperteritese me miell tullash

RÖFIX 645 Suva sanimi gëlqereje hidraulike

RÖFIX 694 Suva renovimi - gëlqere hidraulike

Fushat përdorimit:

• Suva mbushese per riperteritjen per jashte dhe bredna ne mure te lagur dhe me kripe. • Si suva riperteritese ne ndertesat e reja dhe te vjetra me ngarkese te paket lageshtie dhe kripe

• Suva sanimi për sipërfaqe suvaje me përmbajtje lagështie dhe kripe. Për brenda dhe për jashtë • Suva sanimi ne sitemin e sanimit RS-Calce RÖFIX

• Suva e dorës se parë mbi tulla të plota dhe punime muri me gurë natyral. Veçanërisht për ndertesave te vjetra, kishave dhe ndërtesave me vlerë historike

Karakteristikat:

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Përpunim i mirë me makineri • Fortësim me tensione të reduktuara

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Nuk lejon depërtimin e ujit • Përpunim i mirë me makineri • Rezistence e lartë ndaj kriprave të dëmshme

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Përpunim i mirë me makineri

Materiali bazë:

• • • •

• Gëlqere hidraulike • pa çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Gëlqere hidraulike • pa çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm • Harxhimi: ca. 16 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 1,5 m2/cm/EH ca. 83 m2/cm/TO • Sasi boje per litër: ca. 650 ltr./TO • FP (28 ditë): < 5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1650 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 20 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15 • GLl (EN 998-1): R, CSII, W2

• Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm • Kokrrizimi: 0 - 3 mm • Harxhimi: 0 - 1,4 cm: ca. 14,5 kg/m2/cm 0 - 3 mm: ca. 15,3 kg/m2/cm • Prodhimtaria: 0 - 1,4 mm: ca. 69 m2/cm/TO 0 - 3 mm: ca. 65 m2/cm/TO • Sasi boje per litër: ca. 625 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 2,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1550 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 15 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 12 - 15 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

Gëlqere hidraulike NA pa çimento Rërë guroreje

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

202

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 2 mm Harxhimi: ca. 16 kg/m2/cm Prodhimtaria: ca. 2 m2/cm/EH FP (28 ditë): ca. 4 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1100 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 20 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (EN 998-1): R, CSII, W0


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

Paisje ndërtimi RÖFIX 697 Parapërzierje suvaje gëlqerore renovimi

RÖFIX 397 Para përzierje suvaje mbuluese, renovimi prej gëlqereje

• Suva mbuluese, parasperkatse ose e dorës së parë për mbi tulla te plota ose gure punime me gure natyrore • Mbas shtimit të gëlqeres së shuar perpunohet si suva manuale e rikrijuar. Paisje ndertimi per restaurimin e monumenteve

• Suva mbuluese me funksion tregues te shperndarjes se madhesive te # te kokrrizave (sieblinie) per renovimin e kishave, ndertesave te vjetra, vecanerisht per restaurime. Komponent i pajisjeve per ndertim ne punime restaurimi • Pas shtimit të gëlqeres së shuar, mund te perpunohet si suva manuale historike e rikrijuar. Per riprodhimin e strukturave te siperfaqeve te ndertimeve me vlera historike

• Suva për para spërkatje, mbuluese dhe e dorës se parë sikurse dhe llaç mbushës per tulla te plota ose gure natyrale. Në aspektin kuratorial e aplikueshme në zonën e bazamentit • Recete e veçante per restaurimet monumentale, duhet të perziehet me konsulencë nga RÖFIX

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • rezistent ndaj ngrirjes • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Rezistence e lartë ndaj kriprave të dëmshme • Pa lëndë hidrofobuese

• Gëlqere hidraulike natyrale • Gëlqere e pashuar • Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 vjet. • Rërë guroreje

• Gëlqere hidraulike natyrale • Gëlqere e pashuar • Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 vjet. • Rërë guroreje

• • • •

Gëlqere hidraulike natyrale NA pa çimento Rërë guroreje

• • • •

• • • • •

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 14,5 kg/m2/cm Prodhimtaria: ca. 23 m2/EH Sasi boje per litër: ca. 24 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 20 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 - 15 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM3, W3

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: ca. 15 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 10 - 12 GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 GLl (DIN 18550): PIc GLl (ON B3340): PM2, W3

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1,8 mm Harxhimi: 0 - 1,8 mm Prodhimtaria: 0 - 1,8 mm FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1650 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: 5 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 10 - 12 GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 GLl (DIN 18550): PIc GLl (ON B3340): PM2, W3

Gëlqere hidraulike RÖFIX Suva platforme bazamenti Gëlqere hidraulike RÖFIX Suva platforme bazamenti

• • • • •

203


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

Renovier-Oberputze RÖFIX 380 Gërryerje e imët-gëlqere hidraulike

RÖFIX 765 Suva gelqere hidraulike kokerrtrashe

RÖFIX 350 Lëmim gëlqeror RÖFIX 350 Lëmim gëlqeror

RÖFIX 380 Gërryerje e imët-gëlqere hidraulike

RÖFIX 765 Suva gelqere hidraulike kokerrtrashe

Fushat përdorimit:

• Gërryerje e imet minerale per renovimin e ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndërtesave me vlere historike, dhe vecanerisht per restaurimin e monumenteve • Suvanë e imët të gëlqeres analoge te historikes shtrojeni zakonisht në dy shtresa

• Suva minerale kokerrtrashe, aplikohet me hedhje mistrie, per rinovimin e dnertesave te vjetra, kishavee, ndertesave historike, speciale per kujdesin per monumenteve. • Recepture pa cimento

• Per prodhimin e siperfaqeve te lemuara ne ndertesa te reja dhe ndertesa me vlerë historike

Karakteristikat:

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara • Pa lëndë hidrofobuese

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara • Pa lëndë hidrofobuese

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • sipërfaqe e lëmuar, mat • Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • i zmerilueshëm

Materiali bazë:

• • • •

• • • •

Gëlqere hidraulike natyrale Gëlqere e pashuar pa çimento Rërë guroreje

• Gëlqere e pashuar • pa çimento • Miell mermeri I bardhë

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 6 mm Harxhimi: 7 - 15 kg/m2 Prodhimtaria: 2,5 - 5,5 m2/EH FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 10 - 12 Moduli E: ca. 3500 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2

• Harxhimi: ca. 1,5 kg/m2/mm • FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 • Trashësia minimale e suvasë: 2 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10

Gëlqere hidraulike natyrale Gëlqere e pashuar pa çimento Rërë guroreje

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

204

• Kokrrizimi: 0 - 0,8 cm • Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm • Harxhimi: 0 - 0,8 cm: ca. 1,75 kg/m2/mm 0 - 0,5 mm: ca. 1,75 kg/m2/mm • Prodhimtaria: 0 - 0,8 cm: ca. 10 m2/EH 0 - 0,5 mm: ca. 10 m2/EH • FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1450 kg/ltr. • Trashësia minimale e suvasë: ca. 2 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 - 15 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM2

• • • • •


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Antik

RÖFIX Antik Mermer i imët

RÖFIX Antik

RÖFIX Antik Stucco Marmorino

RÖFIX Antik RÖFIX Antik

RÖFIX Antik Mermer i imët

RÖFIX Antik Stucco Marmorino

• Gërryerje e imët pastoze per fasade dhe mure të brendshme gjatë renovimit të ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndërtesave me vlerë historike

• Gërryerje e imët pastoze, dekorative për fasada dhe mure të brendshme gjatë renovimit të ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndërtesave me vlerë historike • E përshtatshme edhe për ndërtesat e reja. per rikrijimin e sip. të suvave historike

• Gërryerje e imët e shkëlqyeshme, pastoze ne stilin venecian. Për brenda dhe jashtë.E përdorshme mbi bazamente me përmbajtje gipsi me urën lidhëse të përshtatshme • Kryesisht për ndërtesa me vlera historike të ruajtuara. Mbi bazamente te reja dhe te vjetra pa lyerje paraprake dhe mbi bazamente suvash te vjetra me lyerje paraprake

• Lyerje gëlqerore me bazë hidrati gëlqeror nga territori i Brentës. Për sip. të brendshme dhe të jashtme • Si lyerje për fasadat dhe mure të brendshme gjatë renovimit të ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndërtesave me vlerë historike

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Nuk lejon depërtimin e ujit

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Nuk lejon depërtimin e ujit

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Nuk lejon depërtimin e ujit

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • i hollueshëm me ujë

• Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 muaj. • pa çimento • Rërë gëlqeorre fine me kokërizë rë rrumbullakët

• Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 muaj. • pa çimento • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 muaj. • pa çimento

• Gëlqere e shuar e ruajtur min • 3 muaj. • pa çimento

• Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 13

• Kokrrizimi: 0 - 0,3 mm • Harxhimi: 1,2 - 1,5 kg/m2/2A. • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,67 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Vlera e pH: ca. 11,5

• Harxhimi: ca. 0,6 kg/m2/2A. • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,59 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Vlera e pH: ca. 13

• Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,24 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • Vlera e pH: ca. 13

205


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 345 Suva mbuluese sanimi

RÖFIX 385 I Suva e dorës së parë rërë tulle

RÖFIX 345 Suva mbuluese sanimi

RÖFIX 385 F Suva mbulues me rërë tulle

RÖFIX 385 I Suva e dorës së parë - rërë tulle

RÖFIX 385 F Suva mbulues me rërë tulle

Fushat përdorimit:

• Suva mbuluese për sistemet e sanimit RÖFIX RS1, RS2 dhe RSCalce • Suva mbuluese me strukture per fasadat dhe zonene e bazamentit

• Si suva e dores se parë për fasada dhe mure të brendshme gjatë renovimit të ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndërtesave me vlerë historike • Si suva sanimi mbi zonat e dëmtuara në sistemin e sanimit RÖFIX RS-Cocciopesto.

• Si gërryerje e imët për fasada dhe mure të brendshme gjatë renovimit të ndërtesave të vjetra, kishave dhe ndërtesave me vlerë historike • Si suva mbuluese ne sistemin e sanimit RÖFIX-RS-Cocciopesto.

Karakteristikat:

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Fortësim me tensione të reduktuara

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike

• Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike

Materiali bazë:

• Gëlqere hidraulike natyrale • pa çimento • Rërë guroreje

• Gëlqere hidraulike natyrale • pa çimento • Rërë guroreje

• Gëlqere hidraulike natyrale • pa çimento • Rërë guroreje

• Kokrrizimi: 0 - 2,8 mm • Harxhimi: 0,8 mm: 1,8 - 2 kg/m2 1,4 mm: 2,4 - 2,8 kg/m2 2,8 mm: 4 - 5 kg/m2 • Prodhimtaria: 0,8 mm: 12 - 14 m2/EH 1,4 mm: 9 - 11 m2/EH 2,8 mm: 5 - 7 m2/EH • FP (28 ditë): ca. 2 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1350 kg/ltr. • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (EN 998-1): CR, CSII, W1 • GLl (DIN 18550): PII

• • • • •

• • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

206

• • • • •

Kokrrizimi: 2 mm Harxhimi: ca. 16 kg/m2/cm Prodhimtaria: ca. 2 m2/EH FP (28 ditë): ca. 4,2 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1100 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: < 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 11 GLl (EN 998-1): CR, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2

• • • • •

Kokrrizimi: 0,7 mm Harxhimi: 2,8 - 3,7 kg/m2 Prodhimtaria: 6 - 9 m2/EH Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1050 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: > 10 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 GLl (EN 998-1): CR, CSII, W0 GLl (DIN 18550): PII GLl (ON B3340): PM2


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Të dhëna mbi produktin

Bojra renovimi RÖFIX Boje gelqere kazein RÖFIX Boje gelqere kazein

RÖFIX Bojë gëlqerore sanimi Bojë gëlqerore sanimi

RÖFIX Sesco Bojë gëlqerore RÖFIX Sesco Bojë gëlqerore

RÖFIX Bojë gëlqerore sanimi Bojë gëlqerore sanimi

• Boje gelqere per brenda (ideale per tekniken Fresco), per rinovime te objekteve perkujtimore • Si suva argjile perpermiresimin e fortesise ndaj gervishtjes. Furnizohet i bardhe ose paste, ngjyrat sipas kartes RÖFIX (tonet intensive nuk mund arrihen)

• Bojë gëlqerore oer brenda dhe jashte me teknikën Fresco ose Secco. Si bojë per punimet e sanimint të mureve të sistemit RÖFIX • Për përforcimin dhe përgatitjen e lyerjes të bazamenteve te vjeter. Shperndarje ne ngjyre te bardhe.

• Bojë gëlqerore për brenda dhe jashtë. Përpunimi ne tekiniken e thatë (secco) dhe të freskët (fresco) i mundur • Per punime renovimi ne ndertesa te vjetra sidomos per restaurimin e monumenteve. Si bojë e sistemit te paisjeve te ndertimit RÖFIX.

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Rregullator lagështie • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Rregullator lagështie

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Rregullator lagështie • Ngjitje e mirë • Forcë e lartë mbuluese

• Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 muaj. • Kazein

• Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 muaj. • pa çimento • Miell mermeri I bardhë

• Gëlqere e shuar e ruajtur min 3 muaj. • pa çimento • Miell mermeri I bardhë

• Harxhimi: 0,15 - 0,22 kg/m2/A. • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 - 12

• Harxhimi: 0,15 - 0,22 kg/m2/A. • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 - 12

• Harxhimi: 0,15 - 0,22 kg/m2/A. • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10

207


j/ rita rtë pë uni rp Pë ovi rin me te -Sis ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Përpunimi

Përpunimi "këshilla dhe truke"

Suvatë me bazë gëlqerore duhet të shtrohen në disa shtresa. Para çdo proçesi pune duhet lagur bazamenti nëse ai është thatë tashmë. Një tharje e menjëhershme e suvave me bazë gëlqere duhet mënjanuar. Një tharje e shpejtë fovorizon tendencën për çarje nga lëkundjet.

Parapërgatitja e bazamentit Bazamenti duhet te kete kapacitet mbajtes dhe te jete i paster. Largoni pjeset e demtuara te suvatimit. Largimi i kaviteteve dhe pjeseve jo te qendrueshme tek ndertesat monumentale behet vetem pas bisedimeve paraprake. Nese keto pjese te larhuara duhen ruajtur, kjo duhet bere sipas menyres se duhur. Bazamentet me aftesi te larte thithese duhet njomen nje dite me pare.

Vendet problematike Teknika e suvasë me bazë allçije Pjesë difektoze dhe prishje të mëdha duhet te rindërtohen mundësisht me të njëjtin material muri (tulla) dhe RÖFIX 951 perkatësisht RÖFIX 954 ose me RÖFIX 665 llaç për mbushje. Pikerisht gjate punmeve riparuese duhet njomur paraprakishtbazamenti. Hapesirat boshe ose plasaritjet në suva mund të mbushen mbrapa me RÖFIX llaç ihidraulik-gëlqeror për ínjektim .

Paralagia e bazamentit I gjithe bazamenti duhet njomur paraprakisht. Njomja paraprake mund te kryhet me zorre uji ose me furce lyerje. Gjate aplikimit te suvase bazamenti duhet te jete i lagesht mat. Bazamentet e vjetra me paaftesi thithese (suva te vjetra gelqerore) mund te trajtohen paraprakisht me RÖFIX (gerryerja e siperfaqes se ngjitur me te nxehte, permiresimi i aftesise njomëse).

Parapërgatitja e bazamentit RÖFIX 675 përdoret duke e mbuluar sipërfaqen 100%. Po kështu edhe -perveç se për gurët e copëtuar-ose mure guri mikse- RÖFIX suva rinovuese e përdorur si suva e poshtme mund te përdoret si llaç riforcues. Përpara punimeve të mëtejshme suvatuese, llaçi përforcues duhet të tharër (mbrojeni nga tharja shumë e shpejtë).

208

Në fasada rrjetat e lagura prej jute të vendosura në pjesën e jashtme skelës pengojnë tharjen shumë të shpejtë të suvave gëlqerore. Kushte atmosferike të nxehta dhe të thata mund të ´të bëjnë të domosdoshme një njomje të mëpasme të suvasë.


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Përpunimi

"këshilla dhe truke"

Shtrimi i suvase me baze gelqere Shtresat e veçanta të suvasë gëlqerore nuk duhet të jenë më të trasha se 3-fishi i diametrit të kokrrizës.Suvatë e renovimit RÖFIX shtrohen në shtresa me trashësi 15 deri maks. 20 mm. Shtresat mbushëse të suvasë nuk lëmohen asnjëherë por vetëm rrafshohen me mistri.

Me RÖFIX suva rinovuese mund të realizohen edhe parmakët si edhe fasada me ndarje të mëdha.

Hapja e suvase me bazë gelqere Me RÖFIX suva rinovuese mund të realizohen edhe parmakët si edhe fasada me ndarje të mëdha. Shresa që djersisin, të aplikuara mbi shtrsa suvaja shumë të thata ose jo të regjura mund të shkaktojnë vende problematike në suvanë e shtruar. Suvatë me bazë gëlqere e fitojnë rezistencën e tyre ndaj ngrirjes vetëm pas një procesi karbonizimi të përparuar. Nëse suvatë suvatohen në vjeshtën e vonë apo në dimër, mund të ketë ulje të rezistencës ndaj ngrirjes

Teknika e suvase me baze gëlqere Nëse mbi suvatë rinovuese RÖFIX shtrohen fino duhet të parashikohet një shtresë e ndërmjetme bulëzimi". Kështu suvaja e rinovimit në konsistencë të lëngshme hidhet me goditje të mistrisë/sprucohet dhe tërhiqet mprehtë me listelë. Me llaçin e hollë të mbëtur mbushem çarjet nga lëkundjet dhe vrimat e hapura

Shresa që djersisin, të aplikuara mbi shtrsa suvaja shumë të thata ose jo të regjura mund të shkaktojnë vende problematike në suvanë e shtruar.

Shtrimi i finos

Suvatë me bazë gëlqere e fitojnë rezistencën e tyre ndaj ngrirjes vetëm pas një procesi karbonizimi të përparuar. Nëse suvatë suvatohen në vjeshtën e vonë apo në dimër, mund të ketë ulje të rezistencës ndaj ngrirjes

Strukturimi i sipefaqjes Suvate fuine renovuese RÖFIX duhet te shtrohen ne trashesine 2-4 mm

209


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Përpunimi

210


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Sisteme rinovimi Përpunimi

211


jë rita rtë b m rë -Mi ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri T av ad fas tja e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo /aj /

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Mirëmbajtja e fasadave Të dhëna të përgjithshme / Llojet

MIRËMBAJTJA E FASADAVE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Fasada te ndertuara ne vite ose

sistemin : RÖFIX Renostar/ SiSi-

keto plasaritje perbejne nje humbje.

thjesht te ndertuara ne menyre jo

Putz.

Jo cdo carje mund te cilesohet si humbje tekniko-ndertimore. Duhet te

atraktive shqetsojne syrin dhe kerkesat e sotme estetike . Shume rralla

Nese fasada ekzistuese nuk i plote-

diferencohen carjet, te cilat jane

ama mjafton vetem nje lyerje e re e

son kerkesat e sotme per izolim ter-

krijuar kryesisht ne pjesen e suvatuar

fasades se nderteses. Deshira per te

mik atehere sugjerojme nje "sanim

te ndertimit dhe qe mund te cahen

rinovuar dhe mirembajtur fasaden

termik": Shiko sistemet e lidhjes me

me vone (carje qe vijne nga nderti-

mund te jete pasoje e shkaqeve te

izolim termik RÖFIX.

mit), dhe carjet te cilat krijohen ne shtresen e suvase (carje qe vijne nga

ndryshme. Nese deshironi krahas rinovimit optik te fasades edhe

Ne rast plasaritjesh ne fasadat e

suvaj). Ne disa lloje carjesh duhen

restaurimin e plasaritjeve ose nje

suvatuara duhet bere shume kujdes.

marre parasysh te dyja shkaqet.

strukturim te ri atehere ju sugjerojme

Ne fillim te kontrollimit te fasadave te

mirembajtjen e fasadave me

plasaritura duhet bere pyetja nese

Kerpudhat dhe algat ne natyre kane

dhe karboni i materjaleve organike

nuar patjeter. Per eleminimin e tyre

profilin e gjallesave te dobishme. Ato

eshte parakushti i ekzistences. Spo-

ne sugjerojme proceduren si me

jane te durueshme mbi shume

ret e kerpudhave/mykut dhe algat

poshte vijont: Lyejeni siperfaqen

materjale ndertimi si (psh Asfalt, cati,

shperhapem me ane te ajrit. Ato

mevrasesh algash RÖFIX sa te ngo-

beton, etj.). Mbi fasada jane te pade-

mund te krijohen ne cdo tempera-

pet 1 ose 2 here. Me pas pastrojeni

shiruara dhe ne ambientet e

ture. Ne ambient me permbajtje te

me presion siperfaqen e aplikuar.

brendshme perbejne edhe nje rrezik

larte alkalesh (vlere e larte pHt)

"Lyerje depozite" ne raste ngarke-

per shendetin. Poret e kerpudhave

mikroorganizmat nuk jane te qen-

sash te larta. Perfundimisht, perpara

jane shpesh shkak alergjie. Kushtet

drueshme. Algat krijojne nje mangesi

vazhdimit t e procedurave siperfaqja

paraprake per rritjen e algave jane

optike. Myku nga ana tjeter demton

duhet lene te thahet mire. Duhet

drita dhe lageshtia. Ato ushqehen

fasadat dhe eshte i demshem per

pasur parasysh menjanimi i futjes se

me karbon (C) dhe nitrat (N), te cilat i

shendetin.

ujit ne fasade. Koha e tharjes duhet te zgjase aq sa duhet deri ne tharjen

pervetsojne nga ajri. Ndryshe nga

212

algat kerpudhat/myku nuk ka nevoje

Zakonisht perpara nje sanimi fasade

per drite qe te ekzistoje. Lageshtia

keto mikroorganizma duhen menja-

e plote.


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Mirëmbajtja e fasadave Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Prova me trokitje

Prova me kruajtje

Prova me rrjete

Testim mbi

Metoda e testimit

Gjetja/klasifikimi

Masat

Lloji i bazamentit

Testi me thike: kruajeni sip. e suvase me kurrizin e thikes

shirit i erret: suva me lidhje organike shirit i hapur: suva me lidhje minerale

zgjidhni sistemin e suvase te pershtatshem

Qendrueshmeriat (pjese te buta dhe te leruara)

Prova me kruarje/Prove me fshirje

Hiqni reren/zhvendoseni

Prodhimi i i nje bazamenti mbajtes: heqje e plote e suvase me mistri, furce celiku ose hekur celiku

çarje

Shkelqim/ Lageni fasaden

çarjet behen te dukshme

Sanimi i carjeve: Shiko kapitullin Mirembajtja e fasadave dhe Prospektin e WTA- 2-4-94

Vende me vrima

Trokisni

tingellon si bosh

Suvate me vrima hiqini dhe zevendesojini

Aftesia thithese

Prova me rrejte

pa thithje ose shume ngadale

Shroni paraprakisht nivelues te aftesise thithese, perdorni suvane e duhur

Lageshtia

Prova me fshirje/Prova me rrjete

ngjyrosje e erret, lagje, thithje e ngadalte ose pa thithje

Largojini shkaktaret, prisni tharjen e bazamentit

213


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Mirëmbajtja e fasadave Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Shtrimi i siperfaqes prove- Testimi per carjet Per testimin e mbajtjes se ngjitjes

muri. Nese tekstili hiqet nga shtresa

tek bazamenti i vjeter duhet te shtro-

e shpatulluar e RÖFIX Renostar, ate-

het njesiperfaqe prove fillimisht. Per

here bazamenti ka aftesi mbajtesete

kete arsye, mbi nje siperfaqe rreth 1

mjaftueshme. Nese ne te kundert,

m2 shtrohet RÖFIX Renostar me

hiqet i gjithe shpatullimi (event. edhe

rrjete perforcuese tekstile te atas-

suvaja e jeter) nga muri, bazamenti

huar. Mbas fortesimit (min. 7 dite)

nuk ka aftesi te mjaftueshme mba-

perpiquni te hiqni rrjeten tekstile nga

jtese per nje shpatullim te tille.

Prova e sapunisjes "Sapunisja" do te thote shkaterrimi i

nje legen me uje. Nje moster e dyte

nje suvaje apo boje organike ne nje

vihet ne nje perzjerje me hollues

ambient me permbajtje alkalesh.

Renostar RÖFIX (rreth. 100 g per 1

Produktet me permbajtje gelqerore

ltr. uje). Mbas 24 oresh krahasohen

dhe cimentore jane alkalike ne

te dyja mostrat : Nese s´ka ndryshim

gjendjen e tyre te fresket dhe arrijne

ne dy kovat: Bazamenti eshte i qen-

te shperbejne ne kete menyre baza-

drueshem ndaj sapunisjes. Sioer-

mente te vjetra jo te qendrueshme.

faqja mund te renovohet me RÖFIX

Kjo mund te rezultoje ne mos zenien

Renostar pa pasur nevoje per

e suvase. Qedrueshmeria ndaj sapu-

paratrajtim. Nese mostra ne perzier-

nisjes e nje bazamenti te vjeter mund

jen me holluesin Renostar eshte me

te provohet si me poshte vijon: Nje

e bute se mostra ne uje, bazamenti

pjesez e bazamentit te vjeter futet ne

eshte i papershtatshem.

Sistemi RÖFIX-Renostar /Suvaja SiSi Ky sistem eshte disenjuar enkas per

plasaritjet e tjera. RÖFIX Renostar

mirembajtjen e fasadave me izolim

zoteron nje forcim ne rritje te vazh-

termik. Per punimin shtrese trashe te

dueshme dhe mbetet gjithmone ela-

suvave te fasadave ne sugjerojme

stik. Si RÖFIX Renostar ashtu edhe

RÖFIX Renoplus, suva niveluese,

suvaja Sisi RÖFIX lejojne difuzionin e

rinovuese, me perdorim universal .

avullit. Ne kete menyre nuk pengohet difuzioni i avullit i fasades se vje-

214

Shiriti i sanimit te plasaritjeve RÖFIX

ter. Gjate renovimeve te suvave te

sherben per rregullimin e plasaritjeve

vjetra suvaja Sisi RÖFIX mund te

te medha. Pervec kesaj RÖFIX

shtrohet mbi RÖFIX pa baze nderm-

Renostar me ane te perforcimit me

jetese, qe muëndeson minimizimin e

fibra mund te rregulloje gjithashtu

kostove dhe te shpenzimit te kohes.


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Mirëmbajtja e fasadave Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit

215


jë rita rtë pë rë -Mi ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri T av ad fas e tja b m a ën dh in ukt od pr /aj i

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Mirëmbajtja e fasadave Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Mirëmbajtja e fasadave RÖFIX Vrasesi i algave

RÖFIX Shirit sanimi çarjesh

RÖFIX Vrasesi i algave

RÖFIX Shirit sanimi çarjesh

Fushat përdorimit:

• Perberje e gatshme prej biozidi per sanimin nga algat, likeneve dhe mykut te fasadave dhe te siperfaqeve te tjera

• Shirit per mbulimin e çarjeve i cilesise se lartë për çarje nga 1 mm. Ne rast çarjesh nga nxehtësia • I përdorshëm edhe si shirit ngjites izolues dhe modelues per ndertimin e fugave

Karakteristikat:

• I lashëm • pa asnjë lloj helmi • Me pak erë

• • • • •

Fleksibël Përpunim plastik Rezistencë ndaj kimikateve I Papërshkueshëm nga avujt e ujjit I lyeshëm

Materiali bazë:

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

216

• Gjatësia: 45 m • Gjerësia: 10 cm


jë rita rtë pë rë -Mi ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri T av ad fas e tja b m a ën dh in ukt od pr /aj i

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Mirëmbajtja e fasadave Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Renostar Mase stukimi dhe renovimi universale RÖFIX Renostar Mase stukimi dhe renovimi universale

RÖFIX Renoplus Suva nivelimi dhe rinovimi universale RÖFIX Renoplus Suva nivelimi dhe rinovimi universale

• Masë stukimi minerale sanimi dhe renovimi me perdorim universal. Nje stresore me trashesi nga 1 deri 10 mm • Masë perforcuese gjate sanimeve te suvave te fasadave ne kombinim me rrjeten perforcuese RÖFIX P50. Per punimin e siperm te suvave bazamenteve te zakonshem te ndertimit me aftesi mbajtese

• Suva minerale nivelimi dhe rinovimi me perdorim universal/ Mundesisht shtresa prej 3 deri 30 mm duke aplikuar vetem 1 shtrese.Per punimin e siperm te suvave edhe ne punime restaurimi monumentesh • Masë perforcuese gjate sanimeve te suvave te fasadave ne kombinim me rrjeten perforcuese RÖFIX P50. Per punimin e siperm te suvave bazamenteve te zakonshem te ndertimit me aftesi mbajtese

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Fortësim me tensione të reduktuara • i perforcuar me fibër • Lëkundje të pakta

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Fortësim me tensione të r eduktuara • i perforcuar me fibër • Ngjitje e mirë • Lëkundje të pakta

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë

• • • •

• Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm • Harxhimi: ca. 1,45 kg/m2/mm ca. 1,45 kg/m2/mm • FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1400 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 3 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 15 - 20 • Moduli E: 3500 N/mm2 • Vlera e pH: ca. 12 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 1 N/mm2 • GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0

• • • • •

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: 1,5 kg/m2/mm FP (28 ditë): ca. 3,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1200 kg/m3 Trashësia minimale e suvasë: ca. 1 mm Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 Moduli E: ca. 3500 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 1,8 N/mm2 GLl (EN 998-1): GP, CSII, W1

217


j /aj rita rtë pë b m rë -Mi ke gji olo Ek et ukt od /Pr vi no Ri P av ad fas e tja mi uni rp ë

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Mirëmbajtja e fasadave Përpunimi

Përpunimi Renostar-SiSi-Putz

"këshilla dhe truke"

Parapërgatitja e bazamentit Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.).

Shtrimi i suvase RÖFIX Renostar -SISi Stukot hapen me shpatull ose mistri inoksi.Aplilimi mundt të kryhet me një ose 2 shtresa Masat e rafshimit/stukimit duhet të ngrihet me një mistri të pa ndryshkur prej hekuri ose me dhëmbëza. Shtrimi vijon me një ose dy shtresa. Trashësia optimalë e stukos është min. 4mm. Në rastin e përdorimit si suvasë përforcuese të RÖFIX P50 shtroni poshtë rrjetë armature. Rrjeta e përforcimit duhet të vendoset afër sipërfaqes por të jetë plotësisht i mbuluar.

Futja e rrjetes ngjitese Në rastin e përdorimit si suvasë përforcuese të RÖFIX P50 shtroni poshtë rrjetë armature. Rrjeta e përforcimit duhet të vendoset afër sipërfaqes por të jetë plotësisht i mbuluar.

Shtrimi i finos Pas min. 10 dite shtrohet fino RÖFIX SiSi-Putz.

218


j // rita rtë hm ths rgji pë të a ën dh Të ek -e ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri jet Llo

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Produkte ekologjike Të dhëna të përgjithshme / Llojet

PRODUKTE EKOLOGJIKE Të dhëna të përgjithshme / Llojet "Njerzimi rend mbas tokes. Toka

timit te pershtatshme per mjedisin

zon burime te kufizuara dhe nuk

rend mbas qiellit. Qielli ndjek rrugen.

dhe te shendetshme eshte nje spekt

zoteron materjale te demshme per

Rruga ndjek natyren." Lao Tse.

i rendesishem i fushes qe fiton gjith-

shendetin sikurse dhe mund te per-

nje e me shume rendesi "Ndertimi

doret me tej me shpenzimet me

Biologjia e ndertimit ka si objekt stu-

ekologjik". Nje materjal mund te

minimale dhe mund te riciklohet apo

dimi efektet pozitive dhe negative te

quhet ekologjik nese eshte prod-

kthehet ne nbeturine pa demtuar

ambientit te ndertuar nga dora e nje-

huar me shpenzimin minimal te

ambientin.

riut. Perdorimi i materjaleve te nder-

mundshem te energjive, nuk shpen-

Argjila historikisht eshte perdorur ne

Ne rastin e suvatimeve materjali i

e vjeter ndertimi mund te riperdoret

te gjitha kulturat e zhvilluara per

ndertimit argjile deshmon per disa

mbas carjes/thyerjes (100% e

ndertime masive si materjal suvatimi

aftesi favorizuese. Me ane te izolimit

riciklueshme).Per shkak te

dhe si dysheme. Argjila mund te

te ngrohtesise dhe lageshtise si dhe

ndjeshmerise ndaj ujit, argjila duhet

konsiderohet si materjali masiv i

lidhjes te errerave te keqia dhe

te mbrohet nga shiu me ane te mas-

ndertimit me i vjeter. Qyteti i pare i

materjaleve demtuese ai fiton afteine

ave enkas ne rast se eshte e ekspo-

njerzimit - Jericho - si dhe kulla e

e rregullimit te ajrit. Meqe ka aftesi te

zuar ndaj tij (ambientet e jashtme).

Babelit sipa bibles u ndertua me arg-

vogla neutralizimi lageshtie prej

jile. Materjali lidhes tek argjila eshte

4,5% argjila mund te konservoje nje

deltina/balta.

numer te limituar materjalesh. Argjile

219


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Produkte ekologjike Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Gelqerja gjendet e aplikuar si ne lla-

shume cilesi qe i japin statusin e nje

cet e muratimit, llacet e suvatimit

materjali ndertimi ekologjik.

ashtu edhe ne bojra. Gelqerja ka

Kallami natyror si mbajtes suvaje

perdorimi te shumeanshme. Me ane

ekologjik ka karakteristika shume te

te perqindjes se larte te acidit guror

favorshme. Si materjal baze ai eshte

ky materjal ndertimi nuk merr lehte

100% i shfrytezueshem, zoteron nje

flake. Materjali tuba kallami eshte si

qarkullim materiali te mbyllur sikurse

ne prodhim dhe perdorim shume

dhe qendrueshmeri te larte, vepron

miqsor dhe aplikimi i tij vazhdon e

si rregullator lageshtie sikurse dhe si

rritet me kalimin e viteve. Per mirem-

izolues tingujsh.

bajtjen e kallamit eshte e rendesishme qe kallamishtja te krihet cdo

Mbajteset e akllamit ose pllakat mbajtese prej kallami kane mundesi

Perdorimi i Jute s ditet e sotme ka

mira per shkak te kesaj. Rrjeta e

permasa te shumanshme. E njohur

jutes eshte 100% e cmontueshme

si rrjete mbrojtjeje nga ndryshku,

biologjikisht, me qendrueshmeri ndaj

materjal paktimi ose si materjal per

nxehtesise, hygroskopike dhe rre-

dekorime, ne ndertim ne kendve-

gullator temperature. Ne suva argji-

shtrimin ekologjik perdoret me ken-

lore jute duhet te preferohet perpara

aqesi si rrjete perforcuese ose

rrjetave te tjera normale tekstike per

mbajtese. Jute eshte nje fiber bimore

perforcim.

dhe reflekton shume karakteristika te

220

dimer.


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Produkte ekologjike Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Pllakat izoluese te fibres se drurit

(Testim ekologjik), me difuzion, stabi-

per sisteme izolimi per fasadajane

litet forme dhe karakteristike fizike

elemente izolues per suva. Ato jane

ndertimi shume te pershtatshme,

te pershtatshme per mure te jashtme

terheqje dhe menjanim i tendosjeve

prej materjalesh gurore si dhe per

ne punimin e ndertimit, me aftesi

ndertimet me dru.

menjanuese te ujit, aftesi te mira lidhese, e manaxhueshme si mbetje,

Pllaka izoluese permbush nje shuml-

izolim mbi mesataren i tingujveedhe

lojshmeri pritshmerish: E sugje-

ne mure ndertimesh me dru.

rueshme nga pikpamja ekologjike

Materjali izolues natyral tapë njihet

botese e rinovuar gjermane ÖKO

prej shume shekujsh dhe aplikohet

testoi sisteme lidhjeje me izolim ter-

dhe ne praktike ne menyre cilesore.

mik per efekte te mundshme ndaj

Per shkak te izolimit te mire termik

zemres dhe veshkave. Ne total u

por edhe te aftesive te mira te izoli-

testuan 17 sisteme nga prodhues te

mit te tingujve ky produkt mund te

ndryshem ne kendveshtrimin ekolo-

perdoret si produkt natyral per

gjik. Sistemi i lidhjes me izolim ter-

sisteme lidhjeje me izolim termik

mik RÖFIX CORKTHERM u cilesua

duke muundesuar edhe kursimin e

si " me vlere per tu rekomanduar me

energjise. Ne "Shtepine Eko" shtepia

tej" dhe mori vendin e pare 1.!

RÖFIX MINOPOR Sistem izolimi

lehtesi, prerje dhe deri tek modelimi

termik me shkume minerale

po ashtu.

Ky materjal natyral izolues ka vlera

Perparsite: E sugjerueshme per vle-

ekologjike te larta, qendrueshmeri

rat ekologjike, materjal izolimi i pro-

ndaj djegjes, difuzon dhe qen-

vuar nga sistemi, me rendiment te

drueshmeri ne sistem. Menyra e rici-

larte, llac perforcues dhe ngjites i

klimit te tyre do ishte si mbetje

bute, pa fibra, izolim minerl i pa

ndertimi. Struktura e imet mipropo-

djegshem, hapje shume e mire difu-

roze mundeson nje perpunim me

zionale dhe qendrueshmeri e mire ne sistem, i riciklueshem.

221


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Produkte ekologjike Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zakonisht suvate argjilore jane men-

materjal lidhes rezultojne sugjerimet

5 mm. Mbas shtrimit te suvase

duar si suva ekologjike, per tu

dhe kushtet e meposhteme per

duhet bere kujdes PER NJE AJRIM

shtruar me variantin me dy shtresa

suvatim dhe suvatimin e bazamen-

TE MJAFTUESHEM (qarkullim i

mbi punime muratimi me tulla me

teve:

shpeshte dhe i plote i ajrit) per te mundesuar nje tharje te shpejte dhe

aftesi thithese te njetrajtshme . Ne

222

"ndertimet ekologjike" perdoren me

Trashesia max e nje shtreses: RÖFIX

shumice materjale ndertimi muri

Suva baze argjilore: reth. 15 mm

moderne. Per suva ekologjike pa

RÖFIX Suva fine argjilore: rreth.

per te menjanuar krijimin e mykut .


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ek -e ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Produkte ekologjike Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Suva gëlqerore RÖFIX 500 BIO Suva e parë-gëlqerore

RÖFIX 530 Suva e brendshme gëlqerore

RÖFIX 500 BIO Suva e parë-gëlqerore

RÖFIX 600 BIO Suva e parë çimento-gëlqerore biologjike

RÖFIX 530 Suva e brendshme gëlqerore

RÖFIX 600 BIO Suva e parë çimento-gëlqerore biologjike

Fushat përdorimit:

• Si suva e parë minera;e për mure te brendshme dhe tavane me aspekte ekologjike

• Suva e poshtme per mure te brendshme dhe tavane mbi bazamente normale suvash • Suva e brendshme gelqerore per materjale muri moderne • Suva e poshtme për RÖFIX fino e trashë plastike dhe strukturore, suva me bazë silikat, silikon ose akrelike

• Si suva e parë per pritshmëri ekologjike brenda dhe jashtë

Karakteristikat:

• I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Shtesë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

• I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • pengon depërtimin e ujit

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• • • •

Gëlqere e pashuar çimento e bardhë ërqindja e çimentos <5% Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm • Harxhimi: ca. 14,5 kg/m2/cm ca. 14,8 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,5 m2/cm/EH ca. 2,7 m2/EH ca. 65 m2/cm/TO • Sasi boje per litër: ca. 700 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1400 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0 • GLl (DIN 18550): PI

• Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm • Harxhimi: ca. 14,5 kg/m2/cm ca. 12 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,5 m2/cm/EH 3,3 m2/EH 65 - 85 m2/TO • Sasi boje per litër: ca. 26,3 ltr./EH • Sasi boje per litër: ca. 700 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1400 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 • GLl (EN 998-1): GP, CSI, W0

• Kokrrizimi: 0 - 1,4 mm • Harxhimi: ca. 15 kg/m2/cm • Prodhimtaria: ca. 2,4 m2/cm/TO ca. 47,5 m2/TO • Sasi boje per litër: ca. 650 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 3,5 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1550 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 12 • GLl (EN 998-1): GP, CSII, W0 • GLl (DIN 18550): PII • GLl (ON B3340): PM3, W3

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

223


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ek -e ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Produkte ekologjike Të dhëna mbi produktin

Aksesorë produktesh ekologjike Shtrese mbajtese kallami

Tekstil jute

Shtrese mbajtese kallami

Tekstil jute

Fushat përdorimit:

• Per pergatitjen e bazamentit per punimet suvatuese te mepasme • Mbajtes suvaje per ndertimet ekologjike dhe kujdesin per monumentet

• Tekstil special jute per zona te rrezikuara nga plasaritjet tek suvate e argjiles p.sh ne sist ngrohjeje siperfaqesore • Pershtatet per mbrojtjen e fasades nga tharja

Karakteristikat:

• Prodhim ekologjik • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

• Prodhim ekologjik • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

• Gjatësia: 5,6 m • Gjerësia: 1,8 m

• Gjatësia: 50 m • Gjerësia: 1 m • Gjeresia e kapjes ose sythit: 5 x 5 mm

Materiali bazë:

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

224


j /i rita rtë pë b m a ën dh Të ek -e ke gji olo Ek et /Pr mi vi no Ri in ukt od pr

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Produkte ekologjike Të dhëna mbi produktin

Suva argjilore RÖFIX Argjilë Geo RÖFIX Argjilë Geo

RÖFIX Suva argjilore fine Suva e siperme argjilore

RÖFIX Suva argjile E IMETme ngjyre

RÖFIX Suva argjilore fine Suva e siperme argjilore

RÖFIX Bojë argjilore VITAL RÖFIX Bojë argjilore VITAL

RÖFIX Suva argjile E IMETme ngjyre

• Suva argjilore e sipërme per brenda dhe jashtë per pritshmëri të larta ekologjike • Shtrimi të pakten ne dy shtresa. Perpunim i mire me makineri per suva te imta

• Suva e siperme argjilore per pritshmeri te larta ekologjike

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Rregullator lagështie • i perforcuar me fibër • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Rregullator lagështie • Prodhim ekologjik • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Rregullator lagështie • Prodhim ekologjik • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Rregullator lagështie • Forcë e lartë mbuluese • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Argjilë e cilësisë së lartë • pa çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Argjilë e cilësisë së lartë • pa çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Argjilë e cilësisë së lartë • pa çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Argjilë e cilësisë së lartë • pa çimento

• Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm • Harxhimi: ca. 14 kg/m2/cm • Prodhimtaria: 0,65 - 0,9 m2/EH ca. 65 m2/cm/TO • FP (28 ditë): ca. 2,2 N/mm2 • Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1200 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: ca. 10 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 5

• • • •

• • • •

• Harxhimi: 0,12 - 0,25 ltr./m2/A. • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 10 - 12 • Vlera e pH: 7

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 1,15 kg/m2/mm Prodhimtaria: ca. 5,2 - 8,7 m2/EH Trashësia minimale e suvasë: ca. 3 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 5

Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm Harxhimi: ca. 1,15 kg/m2/mm Prodhimtaria: ca. 5,2 - 8,7 m2/EH Trashësia minimale e suvasë: ca. 3 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 5

225


j/ rita rtë pë uni rp Pë re jilo arg va -Su ke gji olo Ek et ukt od /Pr mi vi no Ri

Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Suva argjilore Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i suvave argjilore

Suva argjilore Te pergjithshme Suvate argjilore ngjiten vetem mekanikisht mbi bazamente me aftesi thithese.Bazamente me aftesi te mira thithese (si tulla poroze) duhen njomur mjaftueshem perpara fillimit te suvatimit. Bazamenti duhet te jete i qendrueshem, i paster, me aftesi mbajtese si edhe te mos kete mbeturina, mikroorganizma dhe mjete ndarese.

Parapërgatitja e bazamentit Nëse bazamenti nuk është i përshtatshëm për pranimin e suvasë argjilore (bazament jomineral, pa aftësi thithëse), duhet të përdoret një RÖFIX hstresë suvambajtëse zunkthi RÖFIX. Opsion tjetër është edhe RÖFIX 675 ose RÖFIX 673. Në muret me sisteme ngohjeje suvaja argjilore vendoset "e reskët-mbi të freskët" pasi të jenë lyer paraprakisht me RÖFIX Unistar Basic.

Shtrimi i suvasë mbushëse RÖFIX Geolehm spërkateni në fillim në shtresë të hollë rreth 5mm dhe pastaj menjëherë më një mistri me dhëmbëza shtrijeni orizontalisht duke ushtruar një farë presioni.Pa filluar të forcohet, shtroni shtresën e 2-të 10 mm të trashë, shtrijeni dhe pasi të jetë forcuar ashpërsojeni mastar. Trashësitë e shtresave mbi 15 mm duhen mënjanuar.

Shtrimi i finos Pas tharjes se suvase mbushese mund te shtrohet RÖFIX Geolehm ose RÖFIX suva e imet argjile si fino rreth 3mm.

226

"këshilla dhe truke"


Ripërtëritaj / Rinovimi / Produktet Ekologjike - Suva argjilore Përpunimi

RÖFIX ofron zgjedhjet e duhura te

Megjithate ndryshime te vogla ne

bojen argjilore VITAL RÖFIX . Kjo

suvave argjilore fine natyrale dhe me

ngjyre midis lidjeve nuk mund te

boje ekologjike pa perberes plastike

ngjyra. Difuzioni i larte i avullit dhe

vihen re aq lehte. Perpunimi vijon

mund te porositet sipas deshires

aftesite e mira ne perpunim garanto-

gjithmone ne dy shtresa, ku nga

duke u bazuar tek treguesi i ngjy-

jne per nje rezultat profesional. Keto

njera shtrese ne tjeten nuk nevojitet

rave, te cilat mund te mikohen me tej

suva fine argjilore kane per baze rere

te respektohet kohe tharjeje.

me njera tjetren per te dhene nuancen e deshiruar.

me ngjyre natyrale argjile, e cila eshte stabilizuar me pigmente toke

Ne te njejten menyre suvate e

(natyrale) per te mejanuar levizjet.

siperme argjilore mund te lyhen me

Per nje qendrueshmeri me te mire

brendshme te testuar qe lejon difu-

ngjyre pa e menjanuar efektin e

ndaj gerryerjes te siperfaqeve te

zionin e avullit pa e menjanuar

suvase argjilore. Per shkak te mun-

suvave argjilore ju sugjerojme varien-

efektin e suvase gelqerore.

desise se formimit te tendosjeve te larta te siperfaqes mbi suva argjilore

tet e meposhtme: Boja gelqerore kazeine RÖFIX: dy

RÖFIX lejohet te aplikohen vetem

Boje argjilore RÖFIX VITAL: Nje

shtresa me kete boje ekologjike, per

bojra qelqerore te testuara dhe te

ose dy shtresa me kete produkt eko-

ambiente te brendshme, qe lejon

lejuara nga RÖFIX .

logjik, boje per ambiente te

difuzionin e avullit, te bardhe ose me

227


228

SISTEME LIDHJEJE ME IZOLIM TERMIK


SISTEME LIDHJEJE ME IZOLIM TERMIK

Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Llac përforcues dhe ngjitës

228 - 317

236 236

260

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

260

Fushat e përdorimit

260

Pllaka izolimi

265

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

265

Fushat e përdorimit

265

Të dhëna mbi produktin

266

Elemente montazhi

271

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

271

Fushat e përdorimit

271

Të dhëna mbi produktin

272

Fiksimi mekanik (Kunja)

274

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

274

Fushat e përdorimit

274

Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.)

282

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

282

Fushat e përdorimit

282

229


SISTEME LIDHJEJE ME IZOLIM TERMIK

Tekstili përforcues

288

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

288

Fushat e përdorimit

288

Të dhëna mbi produktin

289

Profili dekor i fasadave

290

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

290

Fushat e përdorimit

290

Pllaka / panela mbajtës / ndërtimi

292

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

292

Fushat e përdorimit

292

Të dhëna mbi produktin

293

Përpunimi

294

Vegla

300

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

300

Fushat e përdorimit

300

Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik

230

228 - 317

304

Vërejtje paraprake

304

Përpunimi

306

Përllogaritjet e konsumit të ngjitësit

317

Përllogaritjet e shpenzimeve për përforcuesin

317


231


k mi ter lim izo je hje lid me te Sis

Sisteme lidhjeje me izolim termik

Mbrojtja mjedisore permes izolimit termik - Kurse energjine e shtepise te mjedisit qarkullimi. Rezultati: sasi

ndjeshem harxhimin e energjise. Ato

kundra mjedist, i cili rendon ndjes-

pa fund CO2 te menjanueshme qe

reduktojne prodhimin e lendeve te

hen ekujlibrin ekologjik. 40% e ener-

rendojne atmosferen dhe shkatojne

demshme per ajrin, mbrojne burimet

gjise qe konsumojne shkon per

gjithashtu efektin e tmerrshem sere.

e energjise dhe japin nje kontribut te

ngrohjen e ndertesave. Kjo vazhdon

Sistemet e izolimit termik jane nje

rendesishem dhe te domosdoshem

te jete dyfishi i "mekatarit te madh"

mundesi optimale per te reduktuar

per mbrojtjen e mjedisit.

Te ndertuarit eshte nje sulm masiv

Te disenjosh te ardhmen me sisteme izolimi termik

232

Humbja e energjise ngrohese reduk-

zimeve te energjise ne ndertesat e

RĂ&#x2013;FIX jane nje investim i vlefshem

tohet me me shume se 60%. Te gji-

rejal. Rendesia e sitemeve te lidhjes

per te ardhmen nen kendveshtrimin

tha keto arsye - mbrojtja e mjedisit,

me izolim termik pro do te rritet

e mbrojtjes mbjedisore, me me pak

kursimi i energjive dhe i kostove - ne

ndieshem ne te ardhmen: per nje

shpenzime energjie per ngrohje dhe

Evrope cuan ne nje riadaptim te rre-

mjedis me te mire, per dobi ekono-

me paisje ngrohjeje me dimensione

gulloreve te mbrojtes nga nxehtesia,

mike, per cilesi banimi te kendshme.

me te vogla duke filluar qe ne sezo-

te cilat cojne ne reduktimin e shpen-

Sistemet e lidhjes me izolim termik

nin qe kerkon ngrohje.


Sisteme lidhjeje me izolim termik

Kenaqesi ne cdo kohe Nese njeriu arrin te ndihet mire ne

ratura e siperfaqeve te mureve eshte

nje ambient apo jo varet mbi te gjitha

vendimtare per graden e kenaqe-

nga temperatura. Sepse ne ambi-

sise. Vetem izolimi termik garanton

ente te fresketa trupi rezaton ambi-

temperatura te kendshme te njetra-

entim - njeriu ndiehet i kenaqur. Ne

jtshme pa kalime nxehtesie. Dhe kjo

temeratura te njejta dhome, tempe-

behet e mundur ne cdo stine.

Fitimi i siperfaqes te banimit dhe rritja e vleres Ne ndertesat e reja, ndertimi i murit

hje) ofrojne perparesi te dukshme ne

mbajtes mund te reduktohet sa

kosto ne favper te buxhetit te nderti-

masa minimale sipas rregullave

mit! Nje mur i suvatuar me tulla me

shteterore te ndertimit. Ne kete

vrime me nje WDVS (sistem lidhjeje

menyre mund te shenohet nje fitim

me izolim termik)eshte me eficient

siperfaqeje per kat prej rreth 3-5%.

ne kosto sesa nje murr 38 cm prej

Nje ndertese masve e holle 25 cm -

tullash po me vrime dhe arrin nje

me materjale ndertimi natyrale si

permiresim te vleres U-Wertes me

tulla - ka persiper pergjegjesine per

100%. Nga stadi i sotem i teknikes

qendrueshmerine statike, akumuli-

konkludohet se materjale izoluese

min e nxehtesise, mbrojtjen nga

mbi 8 cm jane ekologjike dhe ekono-

djega dje tingujt. WDVS (siteme lid-

mike.

Mbeshtetje energjike dhe ekologjike Me ane te sistemeve te lidhjes me

tuaj - me ane te fondeve perkatese -

izolim termik RĂ&#x2013;FIX mund te ndikoni

dhe vete nderteses tuaj - te kontri-

pozitivisht ne permbajtjen e kuletes

buoni ne vizioni afatgjate Europa-FIT.

233


Sisteme lidhjeje me izolim termik

Mbrojtje nga nxehtesia ne dimer dhe vere Temperature ambienti e balancuar.

E rendesishme: Ne raste tempera-

Ne dimer per shkak te tempera-

turash te larta te siperfaqeve te

turave te larta te siperfaqeve te

mureve, temperatura e dhomes

mureve, ne vere per shkak te fres-

mund te jete edhe me e ulet dhe

kise te kendshme ne ambientin e

megjithate mund te ndieheni rehat

banimit. Sa me a larte te jete tempe-

per sa i perket ketij parametril.Nje

ratura e sperfaqes se murit, aq me e

izolim optimal i nxehtesise i mban

kendshme eshte ndjesia e klimes ne

muret tuaja te jashtme te thata dhe

ambientin e mbanuar. Diferenca

te ngrohta, pakeson kostot tuaja te

midis temperatures se dhomes dhe

ngrohjes dhe ndikon pozitivisht ne

asaj te siperfaqes se murit nuk duhet

permbajtjen e kuletes tuaj.

ti kaloje 3 °C (midis 19 - 22 °C).

Eleminimi i urave me pershkrueshmeri nxehtesie Vendet e dobeta si vendet e sistemit

krijohet "djeresitje". Gjate ajrimeve

te ngrohjes, cepat e jashtem, mba-

sipas rregulloreve prkatese megjit-

jteset e betonit etj, sigurisht qe izolo-

hate mbetet i hapur reziku u mureve

hen.Nga temperaturat e larta te

te lageshta dhe i ndertimit te mykut

siperfaqes se murit ne kushte klima-

qe lidhet me kete.

terike normale nuk ka mundesi qe te

Reduktimi i tendosjeve termike Ndryshimi i gjatesive te pjeseve e

muresh te perziere) nuk ndeshen me.

ndertimit si rrjedhje e tendosjeve ter-

Edhe vete fasada te ndertesava te

mike paksohet ne menyre te

vjetra me plasaritje duhet te rinovo-

dukshme. Carje te kushtezuara nga

hen me kujdes.

temperatura (p.sh. ne punime

Permirsimi i aftesise akumuluese te nxehtesise Aftesia e akumulimit te nxehtesise te

buojne per qendrueshmerine statike,

punimit te murit mbajtes mund te

akuulim te larte te nxehtesise, mbro-

perdoret ne menyre optimale. Mater-

jtje nga djegia dhe tingujt. Temera-

jale te renda dhe te holla ne ndertime

tura ne dhome mund te regullohet

masive - prej materjalesh baze naty-

optimalisht.

rale si tulla ose Lecca-Ton - kontri-

234


Sisteme lidhjeje me izolim termik

Paketa e sherbimit tone dhe konsulenca profesionale Per zgjidhjen e problemeve, planifi-

per krijimin e nje fasade izoluese

kuesve, ndertuesve dhe perpu-

optimale. Studiot e disenjimit i

nuesve u eshte vene ne dispozicion

pozidhe ju ndihmojne per gjetjen e

nje sherbim konsulence teknike efi-

solucioneve per shtepine tuaj te

kase kompetente me nje praktike

endrave. Me ndihmen e teknikes

shume vjecare ne ndertim dhe pa

kompjuterike me moderne prodho-

kosto. Katalogjet e nuacave te ngjy-

het koncepti i pershtatshem per pje-

rave, mostrave te suvave RÖFIX si

sen e ndertimit perkatese nga profi

dhe gjetja e nuancave te ngjyrave te

fasadash me eksperiencet.

kerkuara ne kompjuter kontribuojne

Perllogaritja e vleres U, te sjelljes se

Indeksi i kapaciteti sikurse dhe tek-

difuzionit te avullit te ujit dhe te ecu-

stet e amortizimit te RÖFIX i kursejne

rise se temperatures ndihmojne ne

planifikuesit kohe dhe garantojne

ndertesa te vjetra dhe te reja per nje

siguri per aplikimet ekonomike dhe

zgjidhje sa me optimale te fasades.

profesionale.

Cilesi e testuar / Certifikim i sistemit / ISO 9001 Ne jemi per cilesine qe ne ofrojme.

lave e nenvizon me tej kete siguri. Te

Siguria per nje fasade me izolim ter-

gjitha sistemet e ofruara nga RÖFIX

mik jetegjate te aplikuar teknikisht ne

jane testuar sipas rregullores Euro-

menyre perfekte garanton dhe ehste

piane te produkteve ETAG 004 per

tregues per kontrollin e vazhdues-

funksionalitetin dhe kapacitetin e

hem te cilesise te produkteve tona.

tyre. Sistemi i sigurise se cilesise ISO

Testime te jashtme dhe te

9001 i aplikuar tashme prej vitesh e

brendhsme e dokumentojne kete.

verteton me tej cilesine e larte te

Nje certifikate garancie qe leshohet

pandryshueshme te sistemeve te lid-

nga RÖFIX per produkte konform

hjes me izolim termik RÖFIX.

sistemit dhe perdorime sipas rregul-

235


k -/ mi ter lim izo je hje lid e hm ths rgji pë të a ën dh Të me te Sis jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SISTEME Të dhëna të përgjithshme / Llojet Sigurim fale sistemit

236

Sistemet e lidhjes me izolim termik

gjate ndertimit nga nje dore e vetme.

fasades. Zona nen terren (ne kontakt

te mureve te jashtme jane sisteme

Zona e platformes se bazamentit

me token) mbrohet dhe izolohet

izolimi fasadash me materjal izolues

duhet pare e ndare nga sistemi i lid-

ekstra.

te gatshem qe ngjitet ne mur dhe/

hjes me izolim termik i jashtem -

ose fiksohet ekstra aty mekanikisht

WDVS. Si platforme bazameti duhet

Gjate planifikimit te fasadave izo-

me ndihmen e kunjave. Materjali izo-

kuptuar pjesa saj qe mund te ngar-

luese faktoret ndikues jane tonedhe-

lues shikohet si nje me suvane qe

kohet me ujra. Kjo fillon me baza-

nes per gjetjen e zgjidhjes se duhur.

perbehet prej me shume shtresash.

mentin, e cepit te siperm te tarraces

Eshte e rendesishmeqe faktoret mje-

A-WDVS eshte nje pjese ndertimi

dhe ka nje lartesi prej 30 cm min. Per

disore dhe lloji i sistemit te izolimit,

komplete e aprovuar, provuar dhe

shkak te ngarkeses se larte me uje

te perkufizohen paraprakisht dhe ne

lejuar, e cila se bashku me aksesoret

nga uji sperkates dhe papastertive si

kohe. Pavarsisht nga mbajtesit e

e tjere (Kendin e tekstilit, profilin

dhe pritshmerive te larta mekanike,

sistemeve, komponetet e sistemeve

pikues te cepave si dhe profilet e lid-

ne zonen e bazamentit duhet marre

nga nje dore ofrojne sigurine dhe

hjeve dhe mbylljeve) ofron siguri

masa te vecanta perkundrejt llojit te

cilesine perkatese.

Sistemet e izolimit termik RÖFIX jane

Komponentet e sistemit te caktuar

ne lidhje me kete, keto sisteme jane

testuar ne praktike qe prej 30 vjetesh

per lidhjen dallohen nga nje aftesi

te testuara dhe te leshuara sipas

dhe jane zhvilluar me tej vazhdimi-

perpunimi optimale, zgjidhjeve te

parametrave europiane konform rre-

sht. Ato garantojne nje siguri sistemi

detajuara te paramenduara dhe qen-

gullores ETAG 004. Per leshimin e

te larte dhe jetegjatesi, qen-

drueshmeri vlere. Krahas testimit ne

nje Cerifikate Europiane teknike.

drueshmeri ndaj goditjeve dhe per-

praktike, sistemet e lidhjes me izolim

Edhe kerkesat/parametrat nacionale

plasjeve si dhe sigurine me te madhe

termik te provuara dhe testuara

plotesohen per shkak te kompone-

kunder plasaritjeve per shkak te

RÖFIX, japin siguri ne perpunim dhe

teve te sistemeve dhe produkteve te

materjaleve te cilesise se larte.

perdorim. Ne vazhdim te kesaj dhe

cilesise se larte.


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Siguria e perdorimit (Qendrueshmera mekanike dhe statike) Sistemet shtrese mesem perfor-

pritshmeri per kategorine me te larte

cuese UNISTAR LIGHT me lesh

te qendrueshmerise ndaj goditjes

mineral dhe EPS i japin izolimit nje

(Kategoria e dobishmerise I), si dhe

qendrueshmeri ndaj goditjeve opti-

ne zona te rrezikuara nga pikpamja

malet.Ne kete menyre ato jane te

mekanike, edhe pa rrjete shtese.

Kategorie I > 10 Joule Kategorie II > 3 Joule

aplikueshme pa kufi ne siperfaqe me

Llac perforcues Suva e poshtme

Kokerrizimi ne [mm]

Qendrueshmeria ndaj goditjeve [1 shtrese tekstileje]

Qendrueshmeria ndaj goditjeve [2 shtresa rrjete tekstile]

NPD [mm]

Lloji i suvase se siperme

RÖFIX Unistar LIGHT

5 mm

Suva te siperme pastoze te gjitha suvate e siperme

prej 2,0 Kat. I (10-15 Joule) deri 1,5 / Rille generell Kat. II (7-12 Joule)

Kat. I Kat. I

RÖFIX Unistar BASIC

5 mm

te gjitha suvate e siperme

i pergjithshem

Kat. II (5-10 Joule)

Kat. I

RÖFIX Unistar POR

5 mm

suva te siperme pastoze

i pergjithshem

Kat. II (3-6 Joule)

Kat. I

RÖFIX Polystar

3 mm

te gjitha suvate e siperme

i pergjithshem

Kat. II (4-8 Joule)

Kat. I

RÖFIX W50

3 mm

te gjitha suvate e siperme

i pergjithshem

Kat. II (4-8 Joule)

Kat. I

Sisteme organike (ne krahasim)

3 mm

te gjitha suvate e siperme

i pergjithshem

Kat. II (7-8 Joule)

Kat. I

Mbrojtje nga shtrengatat dhe lageshtia Komponetet e sistemeve te lidhjes

lageshtia te izolimit te nxehtesise.

termik RÖFIX menjanohen nemenyre

me izolim termik RÖFIX sigurojne

Me ane te sistemeve me difuzion te

efektive kondensimi mbi siperfaqet e

bllokimin e lageshtirave te panevo-

hapur te sugjeruara nga RÖFIX,

mureve te brendshme. Sa me e

jshme nga jashte. Aftesia thithese e

lageshtia e ndertimit ekzistuese

vogel te jete perplasja kunder difu-

ketij sistemi eshte shume me poshte

mund te menanohet e pademtuar

zionit te avullit te ujit aq me lehte

vlerave te parametrave prej 0,5 kg/

entëeichen, pa u demtuar nga

mund te devijohet lageshtia ekzistu-

m2

shtresa te siperme te dendura.Me

ese.

mbas 24 oresh und dhe menja-

non ne kete menyre prekjen nga

Ndertimi i shtresave

ane te sistemeve e lidhjes me izolim

Vlera µ (Material ndërtimi)

Vlera SD (Shtresat)

Vlera-W (Shtresa mbuluese)

RÖFIX Unistar LIGHT + Suva rezine silikoni

47 (1)

0,329 m (1)

0,36 kg/m2

RÖFIX Unistar LIGHT + Suva SiSi VITAL

53 (1)

0,371 m (1)

0,35 kg/m2

400 + 140 (2)

1,48 m (2)

0,38 kg/m2

Sisteme njëtrajtëzimi organike + Suva akrilike (1) Vlersimi i testimit te MA39 - (2) Te dhenat e prodhuesit

237


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Mbrojtja nga djegia - Sistemet e lidhjes me izolim termik - Aftesisa per tu djegur Klasifikimi i materjalit izolues ne

Materjalet izoluese duhette arrijne te

hesie prej me shume se 10 cm,

kendveshtrimin e vetive mbrojtese

pakten kategorine e djegies F. Ne

duhet vertetuar qe ne rast djegie nuk

nga djegia vijon sipas EN 13501 -

varesi te llojit te objektit dhe lartesise

do te rezultoje nje shperndarje e dje-

1. Sipas materjalit izolues jane klasi-

se tij duhen kontrolluar edhe para-

gies ne te gjithe sistemin. Ndrys-

fikuar kategorite e meposhtmet:

metrat perkates kombetare.

himet rajonale te parametrave duhen pasur dhe marre parasysh.

Keto duhet te arrijne kategorine D ne raste sisemesh lidhjeje me izolim ter-

Ne raste materjalesh izoluese te

mik (inkluziv. shtresa e suvaset).

kategorive C, D ose E dhe nje tras-

Klasifikimi i djegieve Matejal izolues (Euroklasse) Sisteme izolimi termk ne Sistem (Euroklasse)

Lesh mineral

Shkume minerale

Tape

EPS

Fiber druri

A1

A1

E

E

E

min. A2-s1, d1

min. A2-s1, d0

min. B-s1, d0

min. B-s2, d0

min. B-s1, d0

+

+

+

+

+

Djegshmeria sipas nderteses: Ndertese me maksimumi 3 kate Ndertese> 3 Kate deri HHG

+

+

+

+

+

Ndertesa te larta

+

+

-

-

-

Difuzioni i avullit te ujit Komponetet e sistemeve te lidhjes

nga lageshtia te izolimit te nxehte-

hjes me izolim termik RÖFIX menjan-

me izolim termik RÖFIX sigurojne

sise. Me ane te sistemeve me difu-

ohen nemenyre efektive kondensimi

bllokimin e lageshtirave te panevo-

zion te hapur te sugjeruara nga

mbi siperfaqet e mureve te

jshme nga jashte. Aftesia thithese e

RÖFIX, lageshtia e ndertimit ekzistu-

brendshme. Sa me e vogel te jete

ketij sistemi eshte shume me poshte

ese mund te menanohet e

perplasja kunder difuzionit te avullit

vlerave te parametrave prej

pademtuar entëeichen, pa u

te ujit aq me lehte mund te devijohet

demtuar nga shtresa te siperme te

lageshtia ekzistuese.

0,5

kg/m2

mbas 24 oresh und dhe

menjanon ne kete menyre prekjen

238

dendura. Me ane te sistemeve e lid-


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Mbrojtja nga nxehtesia Sistemet e lidhjes me izolim termik e

mbeshtesin kursimin e energjise.

prej 1 K (1 Kelvin, perkon me 1°C).

reduktojne kerkesen per energji

Koficienti i pershkrueshmerse se

Nese perllogaritet vlera U e te gjitha

ngrohese dhe ofrojne ne vere dhe ne

nxehtesise vlera U eshte nje mad-

pjeseve te nderteses ne kontakt me

dimer mbrojtje nga nxehtesia. Pran-

hesi e llogaritshme dhe eshte sasia e

ambientin e jashtem (Dritare, cati,

daj ato duhet te vleresohen sipas

nxehtesise qe humbet nje pjese

etj.) dhe perllogaritet edhe humbja e

permirsimit te dukshem te aftesise

ndertimi ne te gjithe trashesine e

nxehtesise nga ajrimi, mund te dale

bllokuese te nxehtesise te murit, ne

shtreses se tij per m2 ne rast dife-

vlera e ngarkeses se nxehtesise e

menyre qe keto te inkludohen ne rre-

rence temperature midis siperfaqes

nderteses duke pasur parasysh ven-

gullat kombetare per perllogaritjet qe

se jashtme dhe asaj te brendshme

dodhjen dhe formen e nderteses.

239


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Asistence per zgjedhjen e materjalit izolues Gjate planifikimit te fasadave izo-

kufizimi ne kohe i faktoreve mjedi-

Per te mbeshetetur perzgjedhjen,

luese, faktore te rendesishem jane

sore dhe llojit te sistemit izolues. Si

karkateristikat e meposhteme te llo-

tonedhenes per gjetjen e zgjidhjes

perfundim komponente sistemi te

jeve te materjaleve izoluese qe per-

se duhur. E rendesishme per proce-

paradhene dhe te te njejtit sistem

doren ne sistemet e izolimit termik

sin pa ferkime te planfikimt dhe

garantojne dhe ofrojne dhe sigurine

RÖFIX jane rradhitur me poshte.

implemetimit te ndertimit eshte, per-

dhe cilesine perkatese.

Lloji i materjalit izolues

Tape izoluese

EPS

Shkume minerale Lesh mineral

Pllakatape per izolimin termik te fasadave ICBEN13170-L1-W1T1-CS(10)100TR(50)

Pllaka izoluese fasadash EPS EPS-EN 13163Pllaka minerale A L1-W2-T2-S2-P4DS(N)2-DS(70,-)1TR150-BS100

Fibra druri

Karakteristikat e produktit

Këshilla

Pllake izoluese leshi mineral MWEN13162-T5DS(T+)-DS(TH)CS(10)40-TR10WS-WL(P)-MU1

Pllaka izoluese me fibra druri (WF) EN13171-T4CS(10/Y)40TR7,5-WS1,0

0,04 W/mK

0,035 W/mK od. 0,04 W/mK

0,045 W/mK

0,035 W/mK ose. 0,04 W/mK

0,045 W/mK

E (EN13501-1)

E (EN13501-1)

A1 (DIN4102)

A1 (EN13501-1)

E (EN13501-1)

10 18

30 50

3 6

ca. 1

ca. 5

ca. 120 kg/m3

ca. 15 kg/m3

ca. 115 kg/m3

ca. 135 kg/m3

ca. 190 kg/m3

++

+

++

+

++

++

++

++

++

+

tullë e plotë (Kat. B)

++

++

++

++

+

tullë me vrimë (Kat. C)

++

++

++

++

+

beton i lehtë (Kat. D)

++

++

++

++

+

beton poroz (Kat. E)

++

-

++

++

+

Bazamente druri (Vollholz)

++

+

-

+

++

-

-

-

-

++

Aftësia e përçimit të nxehtësisë: Reagimi ndaj djegies Difuzioni i avujve të ujit Dendësia bruto Ekologji: Bazamenti Beton (Kat. A)

Bazamente druri (Holzriegel)

240

Ndërtesë e re

++

++

++

++

++

Ndërtim i vjetër

++

++

++

++

+


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Ndertimi i sistemit:

Materjali izolues Aplikohen pllaka

drueshmeri ndaj alkaleve te ven-

izoluese per fasadat te testuara te

dosur.Shtrati i holle - Sisteme

Sistemet e lidhjes me izolim termik

certifikuara sipas markes CE (EPS,

stukimi: 3 mm Trashesi specifike -

RÖFIX jane te testuara sipas para-

Lesh mineral, Tape, Shkume mine-

Sisteme te shtratit te mesem: 5 mm

metrave te parashtruar tek ETAG

rale ose fbra te buta druri).

Trashesi specifike

trave nacionale evropiane sigurohen

Fiksimi mekanik: Pervec kesaj

Suvaja e siperme: Shtrese e qen-

gjithashtu me ane te komponenteve

sipas rastit te perdorimit, pllaka izo-

drueshme ndaj kushteve atmosferike

te sistemeve te cilesise se larte.

luese fiksohet edhe me kunja te

krijohet me venien e suvase se

sistemit. Lloji i kunjave varet nga lloji

siperme. Keto trajtohen me nje

i bazammentit.

shtrese paraprake sipas llojit te pro-

004. Kerkesat shtese sipas parame-

Ngjitja: Vijon me ane te llaceve ngji-

duktit te kerkuar perfundimtar ose

tes te sistemit te cilesise se larte (qe vendoset nga materjali izolues). Kjo

Perforcimi / Suvaja e poshtme:

me nje shtrese te mepasme. Nje

garanton qendrueshmerine e ngjit-

Vijon me ane te llacit te perforcimit te

shumllojshmeri kokerrizash, struk-

jes midis bazamenti dhe pllakave

sistemit te cilesise se larte (zakonisht

turash dhe ngjyrash, eshte ne dispo-

izoluese.

i njejti materjal si per ngjitjen) dhe

zicion.

rrjetes te fibrave te qelqit me qen-

Prodhime te kufizuara (Aksesore te sistemit) E rendesishme per suksesin ne

(dinamika e ndertimit, fizika e nderti-

Cepat e bazamenteve si dhe mbylljet

mit) te mos ndikojne negativishtne

ansore te profileve duhet te zbato-

jetgjatesine e fasades.

hen me profile prej materjalesh me

jetegjatesi, ne funksionim, ne prakti-

qendrueshmeri ndaj alkaleve dhe

citet si dhe ate optik te sistemeve te

Te gjitha lidhjet prane dyerve e dri-

gerryejtjes ose te izolohen perkate-

lidhjeve me izolim termik, eshte

tareve dhe pjese te e ndertimit qe

sisht.

ndjekja e perpikte e rregullave te

kalojne permes shtreses izoluese

perpunimit si dhe procesimi profe-

(rufe pritese, tuba uji te shiut, priza

Profilet e cepave pikues drejtojne

sional i te gjitha lidhjeve dhe mbyll-

etj.si dhe fiksimet e tyre) duhet te

ujin duke e larguar nga fasada.

jeve. Ne kete menyre garantohet qe

instalohen te mbrojtura nga shiu

pritshmerite ne lidhje me kushtet

(p.sh me ane te profileve izoluese

Kornizat, mbajteset e dritareve etj.

atmosferike (diell, ere, shi, ngrice)

dhe lidhese te izoluar etj.)

Mund te prodhohen me profile

dhe me perdorimin e nderteses

fasadash dekorative.

241


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin Konstruksione muri ekonomike te izoluara me STIROPOR (EPS, Polisterol)

RÖFIX LIGHT Sistem i izolimit termik

Sistem i lehtë izolimi me peshë specifike të ulët Perpunim i thjeshte dhe racional Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste Mbrojtje termoizoluese optimale (WLG 035/040) Ndërtim i vjetër Ndërtim i ri Ndërtim deri në 3 kate lartësi

RÖFIX POLY Sistem i izolimit termik

Variante izolimi ekonomike Perpunim i thjeshte dhe racional Mbrojtje termoizoluese optimale (WLG 035/040) Sistem i lehtë izolimi me peshë specifike të ulët Ndërtim i ri Ndërtim i vjetër Ndërtim deri në 3 kate lartësi

Variante izolimi ekonomike Perpunim i thjeshte dhe racional Mbrojtje termoizoluese optimale (WLG 035/040) RÖFIX W50 Sistem i izolimit terSistem i lehtë izolimi me peshë specifike të ulët mik Ndërtim i ri Ndërtim i vjetër Ndërtim deri në 3 kate lartësi Konstruksione muri homogjne te izoluara me SHKUME MINERALE, ne menyre ekologjike

RÖFIX MINOPOR 045 Sistem i izolimit termik me shkumë minerale

I qëndrueshëm, ekologjik, i riciklueshëm Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste Ndertim muresh masive dhe homogjene Jo i djegshëm Ndërtim i ri Ndërtim i vjetër Ndërtim mbi 3 kate lartësi

Konstrruksione muri te izoluara ne menyre natyrale dhe ekologjike me tape

RÖFIX CORKTHERM 040 Sistem i izolimit termik me tapë

Rekomandohet ekologjikisht Përshkueshmëri e lartë nga avulli Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste Mbrojtje optimale me te ngrohte (WLG 040) Ndërtim i ri Ndërtim i vjetër Ndërtim deri në 3 kate lartësi

Konstruksione muri me lesh mineral zjarrdurues, me difuzion të hapur

RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Sistem i izolimit termik me lesh guri

Jo i djegshëm Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste Përshkueshmëri e lartë nga avulli Mbrojtje optimale me te ngrohte (WLG 040) Ndërtim i vjetër Ndërtim i ri Ndërtim mbi 3 kate lartësi

RÖFIX SPEED (LIGHT) Sistem i izolimit termik me lamela me lesh guri

Jo i djegshëm Rezistencë e lartë ndaj presionit dhe shembjes shtresa më të trasha izoluese pa kapje mekanike Përshkueshmëri e lartë nga avulli Ndërtim i ri Ndërtim i vjetër Ndërtim mbi 3 kate lartësi

Konstruksione druri me FIBRA DRURI TË BUTA homogjene dhe izoluese

RÖFIX DIFFUTHERM 045 sistem i izolimit termik me fibra druri

242

Rekomandohet ekologjikisht Përshkueshmëri e lartë nga avulli Mbrojtje termoizoluese optimale (WLG 045) Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste për konstruksione muresh me traversa druri Ndërtim i ri Ndërtim deri në 3 kate lartësi


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

243


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX LIGHT sisteme të izolimit termik Përshkrimi i sistemit • Ndërtim i vjetër

• Ndërtim deri në 3 kate lartësi

• Ndërtim i vjetër

• Ndërtesë e re

• Ndërtim i ri

Karakteristikat e funksionimit

Kategoritë e përdorimit (rezistenca ndaj goditjes) Kategoria I

• Sistem i lehtë izolimi me peshë

(>10 Joule)

specifike të ulët • Perpunim i thjeshte dhe racional

Optika: Janë të mundura suva të

• Rezistencë e lartë e sipërfaqes,

sipërme të trasha Faktori i reflektimit

robuste • Mbrojtje termoizoluese optimale

të ngjyrës 20% Suva me lidhës minerale Suva me lidhës organike

(WLG 035/040) Reagimi ndaj djegiesB-s1, d0

Aftësia e thithjes së ujit:

(EN13501-1)

0.5 kg/m2 (24h) Trashësia nominale e suvasë 5 mm

Llac ngjites/perforcues i bardhe i paperpunuar mineral per pllaka izo-

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

luese me lesh mineral dhe (EPS-

• Prodhimtari shumë e lartë

F/EPS-P/XPS-R) Per shtres perfor-

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonsh-

cuese me qendrueshmeri ndaj goditjeve (trashesia specifike NPD)

me • Aplikim universal • Forcim i ngadaltë

244


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin RÖFIX LIGHT

Bazamenti

Ngjitja Material izolues Kapja me kunja Shtresa e izolimit

Shtresa e fundit

Ndërtesë e re dhe peshë sipërfaqjeje < 30 kg/m2

ndërtim i vjetër, bazamente druri, pesha e sip > 30 kg m2 si dhe pllaka izolueseme leshi mineral* fibra të shtrira

RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites/perforcues Ngjitje me metodën me shirita perimetrale RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX EPS-F 035 "LAMBDAPOR RÖFIX LIGHT 040 Kunja për sistemin 6 copë/m2 (Sipërfaqe)

asnjë

RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites/perforcues Ngjitje me shtresa të trasha 5 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2 shtresor RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX 750 Masë mistrie përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX 772 Suva me kruajtje RÖFIX Suva rezine silikoni përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Suva silikati përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Suva akrilike përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI

245


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX POLY Sistem i izolimit termik • Ndërtim i r

• Ndërtim deri në 3 kate lartësi

• Ndërtim i vjetë

Karakteristikat e funksionimit

• B-s1, d0 (EN13501-1) • Kategoria II (>3 Joule)

• Variante izolimi ekonomike

Suva me lidhës minerale Suva me

• Mbrojtje termoizoluese optimale

lidhës organike 0.5 kg/m2 (24 h)

(WLG 035/040) • Sistem i lehtë izolimi me peshë specifike të ulët

Mase shpatullimi njgitese dhe per-

• Ngjyre e hapur e bardhë

pllaka izoluese polisteroli. (EPS-F /

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

cuese me trashesi specifike 3mm.

• Forcim i ngadaltë

(Trashesia specifike NPD)

• Përpunim I shpejtë ekonomik

• Shkallë e lartë përshkueshmërie

246

nga avujt

forcuese e baardhe minerale per EPS-P / XPS-R). Per shtresa perfor-

• Faktori i reflektimit të ngjyrës 20%

• Perpunim i thjeshte dhe racional

• 3 mm • ETA-04/0034 (ETAG 004)


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Përmbledhje e sistemit POLY EPS RÖFIX

Bazamenti

Ngjitja Material izolues Kapja me kunja Shtresa e izolimit

Shtresa e fundit

Ndërtesë e re dhe peshë sipërfaqjeje < 30 kg/m2

ndërtim i vjetër, bazamente druri, pesha e sip > 30 kg/m2 si dhe pllaka izolueseme leshi mineral* fibra të shtrira

RÖFIX Polystar Stuko ngjitese Ngjitje me metodën me shirita perimetrale RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX EPS-F 035 "LAMBDAPOR RÖFIX LIGHT 040 Kunja për sistemin 6 copë/m2 (Sipërfaqe)

asnjë

RÖFIX Polystar Stuko ngjitese Ngjitje me shtresa të trasha 3 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2 shtresor RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX Suva rezine silikoni përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Suva silikati përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Suva akrilike përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI

247


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX W50 Sistem i izolimit termik • Ndërtim i ri

• Ndërtim deri në 3 kate lartësi

• Ndërtim i vjetër

Karakteristikat e funksionimit

• B-s1, d0 (EN13501-1) • Kategoria II (> 3 Joule)

• Variante izolimi ekonomike • Perpunim i thjeshte dhe racional • Mbrojtje termoizoluese optimale (WLG 035/040) • Sistem i lehtë izolimi me peshë specifike të ulët

Karakteristikat e produktit Llac ngjites dhe perforcues gri per

• Ngjitje e mirë

pllaka me izolim prej polisteroli (EPS-

• Aftësi fortësimi të hershëm

F / EPS-P / XPS-R). Per shtrese per-

• Përpunim I shpejtë ekonomik

forcuese me trashesi specifike 3 mm

248

• Faktori i reflektimit të ngjyrës 20% Suva me lidhës minerale Suva me lidhës organike • 0.5 kg/m2 (24 h) • 3 mm • ETA-04/0034 (ETAG 004)


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin RÖFIX W50

Bazamenti Ngjitja Material izolues Kapja me kunja Shtresa e izolimit

Shtresa e fundit

Ndërtesë e re dhe peshë sipërfaqjeje < 30 kg/m2

ndërtim i vjetër, bazamente druri, pesha e sip > 30 kg/m2 si dhe pllaka izolueseme leshi mineral* fibra të shtrira

RÖFIX W50 Stuko ngjitese Ngjitje me metodën me shirita perimetrale RÖFIX EPS-F 040 RÖFIX EPS-F 035 LAMBDAPOR RÖFIX LIGHT 040 Kunja për sistemin 6 copë/m2 (Sipërfaqe)

asnjë

RÖFIX W50 Stuko ngjitese Ngjitje me shtresa të trasha 3 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX Suva rezine silikoni përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2 shtresor RÖFIX Suva silikati përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Suva akrilike përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI

249


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX MINOPOR 045 Sistem i izolimit termik me shkumë minerale • Ndërtim i ri

• Ndërtim mbi 3 kate lartësi

• Ndërtim i vjetër

Karakteristikat e funksionimit

• Jo i djegshëm • A2-s1, d0 (EN13501-1)

• I qëndrueshëm, ekologjik, i riciklueshëm • Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste • Ndertim muresh masive dhe homogjene

Llac forcues/ngjites mineral per

• Ngjyre e hapur e bardhë

pllaka izolueseme shkume minerale

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonsh-

dhe fibra druri me trashesi specifike 5 mm Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 5 mm.

me • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Prodhimtari shumë e lartë

250

• Kategoria II (> 3 Joule) • Faktori i reflektimit të ngjyrës 20% Suva me lidhës minerale 0.5 kg/m2 (24h)


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin RÖFIX MINOPOR

Bazamenti

Ngjitja

Ndërtesë e re dhe peshë sipërfaqjeje < 30 kg/m2

ndërtim i vjetër, bazamente druri, pesha e sip > 30 kg/m2 si dhe pllaka izolueseme leshi mineral* fibra të shtrira

RÖFIX Unistar POR Llac ngjites/perforcues Ngjitje me metodën me shirita perimetrale

Material izolues

RÖFIX MINOPOR 045 Pllaka minerale A

Kapja me kunja

Kunja për sistemin 4,5 Copë/m2 (Sipërfaqe)

Shtresa e izolimit

Shtresa e fundit

RÖFIX Unistar POR Llac ngjites/perforcues Ngjitje me shtresa të trasha 5 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2-shtresor RÖFIX Suva silikati përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI

251


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX CORKTHERM 040 Sistem i izolimit termik me tapë • Ndërtim i ri

• Ndërtim deri në 3 kate lartësi

• Ndërtim i vjetër

Karakteristikat e funksionimit

• Kategoria II (> 3 Joule) • Janë të mundura suva të sipërme

• Rekomandohet ekologjikisht

të trasha Faktori i reflektimit të

• Përshkueshmëri e lartë nga avulli

ngjyrës 20% Suva me lidhës mine-

• Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste • Mbrojtje optimale me te ngrohte (WLG 040) • B-s1, d0 (EN13501-1)

Llac ngjites dhe perforcues per

• Ngjitje e mirë

pllaka me izolim prej tape, leshi

• Cilësi përpunimi e jashtëza

mineral dhe EPS-je Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 5 mm

konshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Aplikim universal

252

rale • 0.5 kg/m2 (24h) • 5 mm • ETA-05/0125 (ETAG 004)


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin RÖFIX CORKTHERM

Bazamenti

Ngjitja Material izolues Kapja me kunja

Ndërtesë e re dhe peshë sipërfaqjeje < 30 kg/m2

ndërtim i vjetër, bazamente druri, pesha e sip > 30 kg/m2 si dhe pllaka izolueseme leshi mineral* fibra të shtrira

RÖFIX Unistar BASIC Llac ngjites/perforcues Ngjitje me metodën me shirita perimetrale RÖFIX CORKTHERM 040 Pllakatape per izolimin termik te fasadave Kunja për sistemin 6 copë/m2 (Sipërfaqe)

asnjë

Shtresa e izolimit

RÖFIX Unistar BASIC Llac ngjites/perforcues Ngjitje me shtresa të trasha 5 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese

Shtresa e fundit

RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2-shtresor RÖFIX Suva silikati përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Suva rezine silikoni përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX 750 Masë mistrie përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX 772 Suva me kruajtje

253


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Sistem i izolimit termik me lesh guri • Ndërtim i vjetër

• Ndërtim mbi 3 kate lartësi

• Ndërtim i ri

Karakteristikat e funksionimit

• A2-s1, d0 (EN13501-1) • Kategoria II (>3 Joule)

• Jo i djegshëm • Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste • Përshkueshmëri e lartë nga avulli • Mbrojtje optimale me te ngrohte (WLG 040)

Llac ngjites dhe perforcues per

• Ngjitje e mirë

pllaka me izolim prej tape, leshi

• Cilësi përpunimi e jashtëza

mineral dhe EPS-je Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 5 mm

konshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Aplikim universal

254

• Janë të mundura suva të sipërme të trasha Faktori i reflektimit të ngjyrës 20% Suva me lidhës minerale • ETA-04/0078 (ETAG 004)


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin RÖFIX Firestop

Bazamenti Ngjitja

Ndërtesë e re dhe peshë sipërfaqjeje < 30 kg/m2

ndërtim i vjetër, bazamente druri, pesha e sip > 30 kg/m2 si dhe pllaka izolueseme leshi mineral*fibra të shtrira

RÖFIX Unistar BASIC bzë. RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites/perforcues Ngjitje me metodën me shirita perimetrale

Material izolues

RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Pllake izoluese me lesh mineral

Kapja me kunja

Kunja për sistemin 6 copë/m2 (Sipërfaqe)

Shtresa e izolimit

RÖFIX Unistar BASIC bzë. RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites/perforcues Ngjitje me shtresa të trasha 5 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese

Shtresa e fundit

RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2-shtresor RÖFIX Suva silikati përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX 750 Masë mistrie përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX 772 Suva me kruajtje

255


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX SPEED (LIGHT) Sistem i izolimit termik me lamela me lesh guri • Ndërtim i ri

• Ndërtim mbi 3 kate lartësi

• Ndërtim i vjetër

Karakteristikat e funksionimit

• Kategoria II (> 3 Joule) • Janë të mundura suva të sipërme

• Jo i djegshëm

të trasha Faktori i reflektimit të

• Rezistencë e lartë ndaj presionit

ngjyrës 20% Suva me lidhës mine-

dhe shembjes shtresa më të trasha

rale Suva me lidhës organike 0.5

izoluese pa kapje mekanike

kg/m2 (24h)

• Përshkueshmëri e lartë nga avulli

• 5 mm

• A2-s1, d0 (EN13501-1)

• ETA-04/0078 (ETAG 004)

Llac ngjites dhe perforcues per

• Ngjitje e mirë

pllaka me izolim prej tape, leshi

• Cilësi përpunimi e jashtëza konsh-

mineral dhe EPS-je Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 5 mm

me • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Aplikim universal

256


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin RÖFIX SPEED

Bazamenti

Ngjitja

Material izolues Kapja me kunja

Ndërtesë e re dhe peshë sipërfaqjeje < 30 kg/m2

ndërtim i vjetër, bazamente druri, pesha e sip > 30 kgm2 si dhe pllaka izolueseme leshi mineral* fibra të shtrira

RÖFIX Unistar BASIC bzë. RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites/perforcues Ngjitje me metodën me shirita perimetrale RÖFIX SPEED 040 (2B) MW-Pllake izoluese lamele Kunja për sistemin 6 copë/m2 (Sipërfaqe)

asnjë

Shtresa e izolimit

RÖFIX Unistar BASIC bzë. RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites/perforcues Ngjitje me shtresa të trasha 5 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese

Shtresa e fundit

RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2-shtresor RÖFIX Suva silikati përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX 750 Masë mistrie përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX 772 Suva me kruajtje

257


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX DIFFUTHERM 045 sistem i izolimit termik me fibra druri • Ndërtim i ri

• Ndërtim deri në 3 kate lartësi

Karakteristikat e funksionimit

me traversa druri • B-s1, d0 (EN13501-1)

• Rekomandohet ekologjikisht

• Kategoria II (> 3 Joule)

• Përshkueshmëri e lartë nga avulli

• Janë të mundura suva të sipërme

• Mbrojtje termoizoluese optimale (WLG 045) • Rezistencë e lartë e sipërfaqes, robuste për konstruksione muresh

Llac forcues/ngjites mineral per

• Ngjyre e hapur e bardhë

pllaka izolueseme shkume minerale

• Cilësi përpunimi e jashtëza konsh-

dhe fibra druri me trashesi specifike 5mm Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 5mm

me • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Prodhimtari shumë e lartë

258

të trasha Faktori i reflektimit të ngjyrës 20% Suva me lidhës minerale 0.5 kg/m2 (24h)


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Sisteme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Vështrim mbi sistemin RÖFIX DIFFUTHERM

Bazamenti

Sisteme ndërtimi me dru

Ngjitja

RÖFIX Unistar POR Llac ngjites/perforcues Ngjitje me metodën me shirita perimetrale

Mure me stenda druri

Material izolues

Pllaka izoluese me fibra druri (WF)

Kapja me kunja

Kunja për sistemin RÖFIX DTS-H

asnjë

Shtresa e izolimit

RÖFIX Unistar POR RÖFIX Unistar BASIC Llac ngjites/perforcues Ngjitje me shtresa të trasha 5 mm përfsh. RÖFIX P50 Rrjete perfocuese

Shtresa e fundit

RÖFIX 715 Suva nobës speciale përfsh. RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike RÖFIX Suva SiSi VITAL përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Suva rezine silikoni përfsh. RÖFIX Bazë suvaje UNI RÖFIX Anticofino 2-shtresor

259


kë-/ mi ter lim izo je hje lid me te Sis sT itë ngj es rcu rfo c Lla e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Llac përforcues dhe ngjitës Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAC PËRFORCUES DHE NGJITËS Të dhëna të përgjithshme / Llojet Ngjitja e pllakave izoluese Shtrimi mund te vijoje ne menyre

faqen e saj perkatese ne bazament

manuale ose me makineri. Gjate

Shtrimi i ngjitesit mund te vijoje ne

Perforcimi i pllakave izoluese (bazamente me mburoje) Ne varesi te kerkesave te sistemit

kesaj duhet bere kujdes qe midis

metoden (Metoda e shiritave anash)

dhe materjalit te pllakave izoluese

pllakave izoluese dhe bazamentit

ose ne tere siperfaqen.

ekzistojne bazamente te ndryshme.

(perndryshe efekti jastek-dyshek).

nuk qarkullon ajer (perndryshe efekti

Ne kategorizojme bazamentet ne

oxhakt), dhe qe pllaka mbahet ne

sisteme me shtesezim te holle,

menyre te njetrajtshme mbi siper-

mesem dhe trashe.

Fushat e përdorimit Perforcimi: Shtrim shtrese holle me nje trashesi

EPS nevojitet nje siperfaqe kontakti

Ngjitja: Shtrim ne te gjithe siperfaqen Ngjitesi mund te perhapet me nje

rreth 40%. Per pllakat izoluese me

mistri me dhembe (ne varesi te njet-

dhembeza RÖFIX R12.

shkume minerale rreth 70%.

rajtesise te bazamentit) mbi pllakat

Ngjitja: Metoda me shirita anash Per pllakat me lesh mineral, tape dhe

izoluese. Ne rastin e perpunimit me

Shtrimi shtrese mesem me nje tras-

makineri shtrimi i ngjitesit vijon direkt

hesi specifike prej 5 mm me mistrine

mbi bazament.

me dhembeza RÖFIX R16.

Sisteme me lamela lesh guri

Sisteme tape

Sisteme me shkumë minerale

Sip. e kollës Trashësia nominale e suvasë

Sisteme me lesh guri

Ngarkesa e bazamentit

Sisteme EPS

Shtrohet mbi

Ngjitje me makinë (Metoda me shiirita)

Pllakë izoluese

i sheshtë, < 10 mm

rreth 40%

++

++

-

++

++*

Ngjitje me dorë (Metoda me pika)

Pllakë izoluese

i sheshtë, < 10 mm

rreth. 40%

+

+

-

+

+*

Ngjitje me dorë (në të gjithë sipërfaqjen me mistri të dhëmbëzuar)

Pllakë izoluese

i sheshtë, < 3 mm

rreth. 100%

+

+

+

+

+

i sheshtë, < 10 mm

rreth 50%

-

-

++

-

-

Ngjitje me makinë (Sprucim nga sipër kollës) Ngjitje me makinë/dorë (mbi të gjithë sip me shpatull të dhëmbëzuar NPD 3)

Pllakë izoluese

i sheshtë

TNS 3 mm

++

-

-

-

-

Ngjitje me makinë/dorë (mbi të gjithë sip me shpatull të dhëmbëzuar NPD 5)

Pllakë izoluese

i sheshtë

TNS 5 mm

++

++

++

++

++

Legjendë: ++ i këshillueshëm / + i mundur / - i pamindur * në pllaka prej shkume minerale me termoizolim duhet një sip ngjitjeje rreth. 70%.

260

specifike prej 3 mm me mistrine me


këimi ter lim izo je hje lid me te Sis sT itë ngj e es rcu rfo pë c Lla b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Llac përforcues dhe ngjitës Të dhëna mbi produktin

Llac përforcues dhe ngjitës RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites / perforcues

RÖFIX Polystar Stuko ngjitese

RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites / perforcues

RÖFIX Polystar Stuko ngjitese

Fushat përdorimit:

• Llac ngjites/perforcues i bardhe i paperpunuar mineral per pllaka izoluese me lesh mineral dhe (EPS-F/EPS-P/XPS-R) • Per shtres perforcuese me qendrueshmeri ndaj goditjeve (trashesia specifike NPD) • Përdoret për ngjitjen dhe lyerjen e paneleve izolues të bazamantit (XpS-R / EPS-P)

• Mase shpatullimi njgitese dhe perforcuese e baardhe minerale per pllaka izoluese polisteroli. (EPS-F / EPS-P / XPS-R). • Per shtresa perforcuese me trashesi specifike 3mm. (Trashesia specifike NPD) • Përdoret për ngjitjen dhe lyerjen e paneleve izolues të bazamantit (XpS-R / EPS-P)

Karakteristikat:

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Prodhimtari shumë e lartë • Cilësi përpunimi e jashtëza konshme • Aplikim universal • Forcim i ngadaltë

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Ngjyre e hapur e bardhë • Cilësi përpunimi e jashtëza konshme • Forcim i ngadaltë • Përpunim I shpejtë ekonomik

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehtë (organik)

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Kokrrizimi: ca. 1,2 mm • Harxhimi (në armim): ca. 5,1 kg/ m2 • Harxhimi (në ngjitje): 2 - 4 kg/m2 • Sasi boje per litër: ca. 990 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 4 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1150 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 20 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,33 W/mK • Moduli E: ca. 3500 N/mm2 • Vlera SD-: ca. 0,1 m • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 2,5 N/mm2 • Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h

• Kokrrizimi: ca. 1,2 mm • Harxhimi (në armim): ca. 4,2 kg/ m2 • Harxhimi (në ngjitje): 2,8 - 5,6 kg/m2 • Sasi boje per litër: ca. 720 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 10 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,47 W/mK • Moduli E: ca. 6500 N/mm2 • Vlera SD-: 0,08 m • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 3 N/mm2 • Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

261


këimi ter lim izo je hje lid me te Sis sT itë ngj e es rcu rfo pë c Lla b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Llac përforcues dhe ngjitës Të dhëna mbi produktin

RÖFIX W50 Stuko ngjitese RÖFIX W50 Stuko ngjitese

RÖFIX Unistar POR Llac ngjites / perforcues

RÖFIX Minofill Llac mbushes (shkume minerale)

RÖFIX Unistar POR Llac ngjites / perforcues

RÖFIX Minofill Llac mbushes (shkume minerale)

Fushat përdorimit:

• Llac ngjites dhe perforcues gri per pllaka me izolim prej polisteroli (EPS-F / EPS-P / XPS-R). • Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 3 mm • Përdoret për ngjitjen dhe lyerjen e paneleve izolues të bazamantit (XpS-R / EPS-P)

• Llac forcues/ngjites mineral per pllaka izolueseme shkume minerale dhe fibra druri me trashesi specifike 5mm • Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 5mm • Nuk vihet direkt mbi pllakat e izolimit termik të xokolaturës (XPS-R / EPS-P). Këtu është e nevojshme një shtresë ngjitëse/bashkuese.

• Llac mbushes sistemi mineral i bardhe ma perberes ze lehte shtese per mbushjen e fugave dhe carjeve te pllakave izoluese

Karakteristikat:

• Ngjitje e mirë • Aftësi fortësimi të hershëm • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Ngjyre e hapur e bardhë • Cilësi përpunimi e jashtëza konshme • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Prodhimtari shumë e lartë

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Gëlqere e pashuar • çimento e bardhë • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rërë fine mermeri e cilësisë së lartë • Inert i lehte (mineral)

• Kokrrizimi: ca. 0,8 mm • Harxhimi (në armim): ca. 4,2 kg/ m2 • Harxhimi (në ngjitje): 2,8 - 5,6 kg/m2 • Sasi boje per litër: ca. 720 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 12 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 28 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,51 W/mK • Moduli E: ca. 9500 N/mm2 • Vlera SD: ca. 0,09 m • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 3 N/mm2 • Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h

• Kokrrizimi: ca. 1,2 mm • Harxhimi (në armim): ca. 5,3 kg/ m2 • Harxhimi (në ngjitje): 3,7 - 7,4 kg/m2 • Sasi boje per litër: ca. 950 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 3 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1150 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 13 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,33 W/mK • Moduli E: ca. 3000 N/mm2 • Vlera SD: ca. 0,07 m • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 1,5 N/mm2 • Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h

• • • •

Prodhimtari shumë e lartë Lëkundje të pakta Me aftësi të mira lidhëse i zmerilueshëm

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

262

• • • • • •

Kokrrizimi: 0,5 - 1 mm Sasi boje per litër: ca. 19,5 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 520 kg/m3 Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 6 Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,05 W/mK Moduli E: ca. 1100 N/mm2 Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes: > 0,08 N/mm2 Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1)


këimi ter lim izo je hje lid me te Sis sT itë ngj e es rcu rfo pë c Lla b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Llac përforcues dhe ngjitës Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Unistar BASIC Llac ngjites / perforcues RÖFIX Unistar BASIC Llac ngjites / perforcues

RÖFIX Dieplast S Llac ngjites / perforcues RÖFIX Dieplast S Llac ngjites / perforcues

RÖFIX ELASTIC Llaç ngjitës dhe përforcues pa çimento RÖFIX ELASTIC Llaç ngjitës dhe përforcues pa çimento

• Llac ngjites dhe perforcues per pllaka me izolim prej tape, leshi mineral dhe EPS-je • Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 5 mm • Përdoret për ngjitjen dhe lyerjen e paneleve izolues të bazamantit (XpS-R / EPS-P)

• Llac ngjites dhe perforcues gri per pllaka me izolim prej polisteroli (EPS-F / EPS-P / XPS-R). • Per shtrese perforcuese me trashesi specifike 3 mm • Përdoret për ngjitjen dhe lyerjen e paneleve izolues të bazamantit (XpS-R / EPS-P)

• Si masë niveluese dhe përforcuese për panele konstruksioni (p.sh OSB)) ose pllaka shkume xhami në pjesë të brendshme • Nuk duhet të përdoret për ngjitjen e pllakave të izolimit ternik

• Për tu përdorur vetëm në bazamente të drejta,ku parregullsia është më pak se 2 mm. • E papërshtatshme për futjen e rrjetës së armaturës

• Ngjitje e mirë • Cilësi përpunimi e jashtëza konshme • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Aplikim universal

• Ngjitje e mirë • Përpunim I shpejtë ekonomik • I qëndrueshëm

• i perforcuar me fibër • elastik, fleksibël • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Perçueshmëri e lartë e qëndrueshmërisë • nuk përmban substana shpërbërëse • I patretshëm në ujë

• Gëlqere e pashuar • çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• çimento • Rerë gëlqereje e thyeshme e cilësisë së lartë

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • pa çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Material mbushës (mineral)

• Kokrrizimi: ca. 1,2 mm • Harxhimi (në armim): ca. 7 kg/m2 • Harxhimi (në ngjitje): 2,8 - 5,6 kg/m2 • Sasi boje per litër: ca. 710 ltr./TO • FP (28 ditë): ca. 4 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1650 kg/m3 • 5 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 15 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,51 W/mK • Moduli E: ca. 4000 N/mm2 • Vlera SD: ca. 0,08 m • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 2 N/mm2

• Kokrrizimi: ca. 1,2 mm • Harxhimi (në armim): ca. 4,2 kg/m2 • Harxhimi (në ngjitje): 2,8 - 5,6 kg/m2 • Sasi boje per litër: ca. 720 ltr./TO • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3 • 3 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 25 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,51 W/mK • Moduli E: ca. 6500 N/mm2 • Vlera SD-: ca. 0,08 m • Thithja e ujit: < 0,5 kg/m2h • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1)

• Kokrrizimi: ca. 0,5 mm • Harxhimi (në armim): ca. 4,5 kg/m2 • FP (28 ditë): ca. 1,3 N/mm2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3 • 2,5 mm • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 400 • Vlera SD-: ca. 1 m • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h

• Harxhimi (në ngjitje): 0,8 - 1,3 kg/m2 • Trashësia minimale e suvasë: < 1 mm

263


këimi ter lim izo je hje lid me te Sis sT itë ngj e es rcu rfo pë c Lla b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Llac përforcues dhe ngjitës Të dhëna mbi produktin

RÖFIX OPTIFLEX Mase shpatulluese e dendur

RÖFIX UNICOLL Ngjites universal

RÖFIX POLYCOLL Ngjites special polisteroli

RÖFIX UNICOLL Ngjites universal

RÖFIX POLYCOLL Ngjites special polisteroli

RÖFIX OPTIFLEX Mase shpatulluese e dendur

Fushat përdorimit:

• Mase shpatulluese me dispersion cimentore me dy komponente per izolimin e terrenit te poshtem ne zonat e bazamentit • Për tu pëdorur si izolues i të gjithë shtresës së suvasë kundra depërtimit të ujit sipërfaqësor dhe të ndenjur në zonat në kontakt me tokën dhe në xokolaturë • Përdoret për ngjitjen dhe lyerjen e paneleve izolues të bazamantit (XpS-R / EPS-P)

• Ngjites special pa cimento per materjale izolues (si pllaka fibre qelqi, fibra minerale dhe PU) mbi suva cimento/gelqerore, kalk/gips si dhe mbi pllaka pruri • Si shtrese mbajtese per pjese metali dhe druri

• Ngjites special per ngjitjen e EPS me EPS (100 akrilat)

Karakteristikat:

• elastik, fleksibël • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme • nuk përmban substana shpërbërëse • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Perçueshmëri e lartë e qëndrueshmërisë

• Perçueshmëri e lartë e qëndrueshmërisë • Rezistente ndaj alkaleve • i perforcuar me fibër • elastik, fleksibël

• Perçueshmëri e lartë e qëndrueshmërisë • Ngjitje e mirë • nuk përmban substana shpërbërëse

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • çimento

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Harxhimi (në armim): ca. 1,5 kg/m2/mm • Harxhimi (në ngjitje): ca. 1,5 kg/m2/mm • ca. 1,5 kg/m2/mm • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 500 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,47 W/mK

• Harxhimi (në ngjitje): ca. 1,5 kg/ m2/mm • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: < 1 mm • Thithja e ujit: < 0,2 kg/m2h

• Harxhimi (në ngjitje): 0,5 - < 1 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1000 kg/m3 • Trashësia minimale e suvasë: < 1 mm • Vlera e pH: ca. 8

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

264


kë-/ mi ter je hje lid me te Sis iT lim izo ak Pll e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka izolimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

PLLAKA IZOLIMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Polisterol (EPS, Stiropor): Materjali

jegshem, me qendrueshmeri forme,

Pllakt izoluese te tapesn (ICB):

izolues eshte i reciklueshem, i lehte

me hapje difuzionale dhe qen-

Materjali izolues eshte pa mjete lid-

per tu perpunuar dhe pa FCKW - ose

drueshmeri ne kohe. Pllakat e lame-

hes te huaj, ofron permirsim te izoli-

Formaldehid (EN 13163).

leve kane nje qendrueshmeri me te

mit te tingujve, me stabilitet ne forme

larte ndaj carjeve per shkak te

dhe i sugjerueshem nga pikpamje

Pllakat e izolimit me lesh mineral

fibrave vertikale dhe jane fleksibel

ekologjike (EN 13170).

(MW): Materjali izolues eshe i pad-

dhe te perkulshme (EN 13162).

Fushat e përdorimit Per fushat perdorimit ka parametra

perdorimit, mbrojtja nga nxehtesia,

e ndyshme te izoluesve, te cilet apli-

te cilat jane tonedhenese per meny-

djegia apo tingujt. Per te mbeshtetur

kohen ne sistemet e lidhjes me izo-

ren e perdorimit. Qendrueshmeria

zgjedhjen perkatese jane dhene

lim termik RÖFIX.

mekanike dhe statike, mbrojtja mje-

karakteristikat e meposhteme dhe

disore dhe shendeti, siguria gjate

mundesite e bazamenteve per llojet

Pllaka izoluese fasadash EPS

Sjellja ndaj djegies Aftesia percuese e nxehtesise (W/mK): Difuzioni i avullit te ujit µ: Dendesi specifike (kg/m3):

Pllaka minerale A Pllake izoluese Pllakatape per leshi mineral izolimin termik te fasadave

Pllaka izoluese me fibra druri (WF)

E (EN13501-1)

E (EN13501-1)

A1 (DIN4102)

A1 (EN13501-1)

E (EN13501-1)

0,035 W/mK 0,04 W/mK

0,04 W/mK

0,045 W/mK

0,035 W/mK 0,04 W/mK

0,045 W/mK

30 / 50

10 / 18

3/6

ca. 1

ca. 5

ca. 15 kg/m3

ca. 120 kg/m3

ca. 115 kg/m3

ca. 135 kg/m3

ca. 190 kg/m3

Ekologji

+

++

++

+

++

Mbrojtje nga tingujt:

-

++

+

+

++

Paksimi i tendosjeve:

+

++

+

++

++

265


këimi ter je hje lid me te Sis iT lim izo ak Pll b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka izolimi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Pllaka izolimi RÖFIX EPS-F 040 Pllaka izoluese fasadash EPS RÖFIX EPS-F 040 Pllaka izoluese fasadash EPS

RÖFIX EPS-F 035 "LAMBDAPOR“ Pllaka izoluese per fasadat EPS

RÖFIX LIGHT 040 Pllaka EPS me vrime per izolim fasadash RÖFIX LIGHT 040 Pllaka EPS me vrime per izolim fasadash

Fushat përdorimit:

• I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Shkume e forte polisteroli me aftesi te mira zgjeruese EPS-F15 (WLG 035) per sisteme me izolim termiksipas EN13163 • Lambdapor eshte nje materjal baze EPS special i patentuar per prodhimin e materjaleve izoluese me aftesi te larta izolimi. Reflektor te rezeve infra te kuqe menjanojne pershkrueshmerin e nxehtesise se rezatimit • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja.

• Pllake izoluese prej shkume e forte polisteroli me vrime me aftesi te mira zgjeruese EPS-F15 (WLG 040) per sisteme me izolim termik sipas EN13163 • Per sistemet me izolim termik te mureve te jashtme sipas ETAG 004 ne ndertesa te reja dhe te vjetra • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

Karakteristikat:

• Izolim termik • Peshë specifike e vogël • Cilësi përpunimi e jashtëza konshme • Pa HFCKW- und HFKW-

• Veti izoluse optimale • Peshë specifike e vogël • Cilësi përpunimi e jashtëza konshme • Pa HFCKW- und HFKW-

• Izolim termik • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Peshë specifike e vogël • Pa HFCKW- und HFKW• Cilësi përpunimi e jashtëza konshme

Materiali bazë:

• Lëndë izoluese bukë peshku prej shkume të fortë me qeiza të mbyllura, i prodhuar përmes trajtimit me nxehtësi ië një granulati të polisterolit.

• Lëndë izoluese bukë peshku prej shkume të fortë me qeiza të mbyllura.

• Lëndë izoluese bukë peshku prej shkume të fortë me qeiza të mbyllura, i prodhuar përmes trajtimit me nxehtësi ië një granulati të polisterolit.

• Dendësia bruto: ca. 15 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 40 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 100 kPa • Qëndrueshmëria ndaj prerjes: > 0,05 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 150 kPa • Thithja e ujit: < 0,06 kg/m2h • Përmasat e pllakës: 100 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1) • Kodi: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150BS100

• Dendësia bruto: ca. 15 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 45 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,035 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 100 kPa • Qëndrueshmëria ndaj prerjes: ca. 0,05 kN/m2 • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 150 kPa • > 160 kPa • Thithja e ujit: < 0,05 kg/m2h • Përmasat e pllakës: 100 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1)

• Dendësia bruto: ca. 15 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 10 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 100 kN/m2 • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 150 kPa • Thithja e ujit: < 0,06 kg/m2h • Përmasat e pllakës: 100 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1) • Kodi: EPS-EN 13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150BS100

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

266


këimi ter je hje lid me te Sis iT lim izo ak Pll b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka izolimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX EPS-P 035 EPS-Pllaka platforme bazamenti

RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Pllake izoluese leshi mineral

RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Pllake izoluese me lesh mineral

• Shkume e forte polisteroli me aftesi shume te mira zgjeruese EPSF30 (WLG 035) per ndertimin e bazamentit. • Me siperfaqe te valezuar • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja.

• Pllake izoluese mbajtese suvaje, e njeanshme dhe e padjegshme (WLG 040). Lloji:PTP-S 040. • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Pllake izoluese mbajtese suvaje, e shtresezuar vetem nga nje ane dhe e padjegshme (WLG 035) sipas EN13162. Lloji: COMPACT 035. • Lesh minera me strukture fibrash me nje ane sip. te ashpersuar per shkak te dendesisse te ndryshme, per sisteme izolimi termik • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Pllake izoluese lamele me lesh mineral me dy shtresa, e padjegshme (WLG 040) sipas EN13162. Lloji: PLB 040 / SR II 040 / WVL2 040 • Pllake me izolim termik e testuar dhe me hapje difuzionale per sisteme izolimi termik te mureve te jashtme • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Veti izoluse optimale • i pa djeshëm ndaj lagështisë • Saktësi matje je falë pjesëve speciale prej shkume • Qëndrueshmëri e lartë e formës edhe në raste temperaturash të larta dhe ngarkese • Pa HFCKW- und HFKW

• Izolim termik • Nuk digjet • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Izolim i lartë i tingujve • Nuk lejon depërtimin e ujit

• Veti izoluse optimale • Nuk digjet • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Izolim termik • Nuk digjet • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Material izolues styropor prej materiali shkume të fortë të hidrofobizuar, i prodhuar nga trajtimi me nxehtësi i thërimeve të polisterolit.

• Material izolues me fibra minerale prejlëndësh të para minerale (gëlqere gurë, etj) të lidhura me rëshirë fenolike të modifikuar. Me strukturen fibrore të shtrirë paralel me sipërfaqe ne murit

• Material izolues me fibra minerale prejlëndësh të para minerale (gëlqere gurë, etj) të lidhura me rëshirë fenolike të modifikuar. Me strukturen fibrore të shtrirë paralel me sipërfaqe ne murit

• Materjal izolues me fibra mineralesh prej materjalesh bazë minerale (gëlqere etj) të lidhura me rezinë të modifikuar fenoli. Me strukturen fibrore të shtrirë pingul me sipërfaqe ne murit.

• Dendësia bruto: ca. 30 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 60 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,035 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 150 kPa • > 160 kPa • Thithja e ujit: < 0,03 kg/m2h • Përmasat e pllakës: 100 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1) • Kodi: EPS-EN13163-L1-W2-T2S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1DLT(1)5-CS(10)150-TR150BS200

• Dendësia bruto: ca. 135 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 1 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 12 kPa • > 40 kPa • Përmasat e pllakës: 80 x 62,5 cm • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • Kodi: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1

• Dendësia bruto: ca. 90 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 1 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,035 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj prerjes: > 6 kPa • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 11 kPa • > 23 kPa • Përmasat e pllakës: 100 x 60 cm • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • Kodi: MW-EN13162-T5-DS(T+)DS(TH)-CS(10)40-TR10-WSWL(P)-MU1

• Dendësia bruto: ca. 105 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 1 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 80 kPa • Përmasat e pllakës: 120 x 20 cm • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1) • Kodi: MW-EN13162-T4-DS(T+)CS(10)60-TR80-WL(P)-MU1

RÖFIX EPS-P 035 EPS-Pllaka platforme bazamenti

RÖFIX SPEED 040 (2B) MW-Pllake izoluese lamele RÖFIX SPEED 040 (2B) MW-Pllake izoluese lamele

267


këimi ter je hje lid me te Sis iT lim izo ak Pll b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka izolimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX CORKTHERM 040 Pllakatape per izolimin termik te fasadave

RÖFIX MINOPOR 045 Pllaka minerale A RÖFIX MINOPOR 045 Pllaka minerale A

RÖFIX CORKTHERM 040 Pllakatape per izolimin termik te fasadave

Fushat përdorimit:

• Pllake izoluese natyrore ekologjike (WLG 040) prej tape te pjekur sipas (ICB gemäss EN 13170). • Pllake me izolim termik e testuar dhe me hapje difuzionale per sisteme izolimi termik te mureve te jashtme • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. • Të mos përdoret në xokolaturën e fasadave.

• Pllake izoluese per fasada, minerale pa fibra, e pa djegshme, prej hidratesh silikat kalciumi (e hidrofobuar). • Pllake me izolim termik e testuar dhe me hapje difuzionale per sisteme izolimi termik • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja me themele/nënstrukturë masive dhe pak të palëvizshme (beton i thatë, tulla)

Karakteristikat:

• I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Izolim i lartë i tingujve • Izolim termik

• Izolim termik • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Hidrofobim me masë (që do të thotë që mënjanon ujin por nuk e izolon atë) • Nuk digjet • I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike

Materiali bazë:

• Materjal izolues prej tape natyrale prej indes të selektuara nga i njëjti material.

• Material izolues me bazë silikat kalciumi e derivuar ngaminerale (miell kuarci, hidratgelqereje) dhe hidrofobizim nga uji

• Dendësia bruto: ca. 120 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 15 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Moduli E: ca. 5 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 60 kPa • > 100 kPa • Përmasat e pllakës: 100 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1) • Kodi: ICB-EN13170-L1-W1-T1CS(10)100-TR(50)

• Dendësia bruto: ca. 115 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 3 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,045 W/mK • Moduli E: ca. 257 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: ca. 80 kPa • Thithja e ujit: < 6 kg/m2h • Përmasat e pllakës: 60 x 39 cm • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (DIN4102)

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

268


këimi ter je hje lid me te Sis iT lim izo ak Pll b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka izolimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Fla-Tab EPs Element mbrojtes i pashtresezuar

Element mbrojtes i frezuar

Element mbrojtes i pa frezuar

Element mbrojtes i frezuar

Element mbrojtes i frezuar

Element mbrojtes i pa frezuar

Element mbrojtes i frezuar

• Element mbrojtes i perforcuar EPS per sistemet me izolim termik. Me profil perforcues. (rregullues stabliteti) • Ndertim optimal i arkitrave te dyerve dhe dritareve per vendosjen e grillave. Pllake izolimi EPS me 3 dhtresa dhe profil perforcues • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja.

• Element mbrojtes EPS per zonen e mbrojtjes me zgjerim per grila dhe profil perforcues (optimizon stabilitetin) • Prodhimi i arkitrave pa pershkrim nxehtesie. I pershtatshem edhe per cepa dritaresh dhe lidhje dritaresh • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja.

• Element mbrojtes EPS per zonen e mbrojtjes pa zgjerim/frezim per grila dhe pa profil perforcues te frezuar (optimizon stabilitetin) • Prodhimi i arkitrave pa pershkrim nxehtesie. I pershtatshem edhe per cepa dritaresh dhe lidhje dritaresh • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja.

• Element mbrojtes i perforcuar (PS20) per zonen e mbrojtjes tek sistement me izolim termik Me zgjerim/frezim per grila dhe me profil perforcues te frezuar (optimizon stabilitetin). • Prodhimi i arkitrave pa pershkrim nxehtesie. I pershtatshem edhe per cepa dritaresh dhe lidhje dritaresh • I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja.

• Izolim termik • Pa HFCKW- und HFKW• Përpunim I shpejtë ekonomik

• Izolim termik • Pa HFCKW- und HFKW • Furnizohet në formë të gatshme për përdorim • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Izolim termik • Pa HFCKW- und HFKW • Furnizohet në formë të gatshme për përdorim • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Izolim termik • Pa HFCKW- und HFKW • Furnizohet në formë të gatshme për përdorim • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Lëndë izoluese bukë peshku prej shkume të fortë me qeiza të mbyllura, i prodhuar përmes trajtimit me nxehtësi ië një granulati të polisterolit.

• Lëndë izoluese bukë peshku prej shkume të fortë me qeiza të mbyllura, i prodhuar përmes trajtimit me nxehtësi ië një granulati të polisterolit.

• Lëndë izoluese bukë peshku prej shkume të fortë me qeiza të mbyllura, i prodhuar përmes trajtimit me nxehtësi ië një granulati të polisterolit.

• Material izolues me fibra minerale prejlëndësh të para minerale (gëlqere gurë, etj) të lidhura me rëshirë fenolike të modifikuar. Me strukturen fibrore të shtrirë paralel me sipërfaqe ne murit

• Dendësia bruto: ca. 20 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 30 - 50 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 150 kPa • Përmasat e pllakës: < 500 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1)

• Dendësia bruto: ca. 20 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 30 - 50 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 150 kN/m2 • Përmasat e pllakës: < 500 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1)

• Dendësia bruto: ca. 20 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 30 - 50 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 150 kPa • Përmasat e pllakës: < 500 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: E (EN13501-1)

• Dendësia bruto: ca. 20 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: 30 - 50 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore: > 10 kPa • Përmasat e pllakës: < 500 x 50 cm • Reaksioni ndaj djegjes: A1 (EN13501-1)

RÖFIX Fla-Tab EPs Element mbrojtes i pashtresezuar

269


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka izolimi TĂŤ dhĂŤna mbi produktin

270


k n-/ mi ter lim izo je hje lid te Sis o m nte me Ele e hm ths rgji pë të a ën dh Të hi taz jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Elemente montazhi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

ELEMENTE MONTAZHI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Sistemet e lidhjes me izolim termik jane per montimin dhe fiksimin e pje-

• Konsolea per mbajtese manivele etj.

seve te ndertimit si:

• Shinave te mbajteseveperdeve

• Morsa, mbajtes dhe funde drita-

• Mbajtes hekuri, mbajtese saksish

resh • Bazamentet e dritareve dhe dyerve

lules • Tabela reklamash etj

vetem pjeserisht te pershtatshme dhe shpesh perbejne nje shtrese pengese RÖFIX Elementet e montimit i japin kesaj pengese nje fund!

Fushat e përdorimit Ne rast planifikimi te kujdeshem me elemetet e montimit RÖFIX mund te

FCKW-sikurse dhe HFCKW. • Elementet e montimit te Dosteba

• Elementet, aq sa jepet mundesia kane te njejtin baze suvaje ne si-

prodhohen ne vend montime te

garantojne konformitet gjate monti-

perfaqen e suvatueshme sikurse

fuqishme, te sigurta ndaj lekundjeve

mit, lidhje te izoluara nga uji dhe si-

dhe dhe pllakat zoluese te fasada-

guri.

ve ne menyre qe te mos ndodhin

dhe pa pershkrueshmeri nxehtesie ose te pakten montime me shume

• Ato mund te shtrohen me llace

pak pershkrueshmeri nxehtesie.

konform sistemit me baza minerale

• Te gjitha shkumat e forta jane pa

ose lidhjesh artificiale.

demtime te iniciuara nga kushtet e keqia atmoferike (EPS oder MW).

271


kn mi ter lim izo je hje lid te Sis o nte me Ele b m a ën dh Të hi taz in ukt od pr i-

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Elemente montazhi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Elemente montazhi Klobentragelement K1PH Baze montimi

Kend mbajtes Tra-WikPH Elemente montimi

Kuader montimi EPS Element montimi Kuader montimi EPS Element montimi

Klobentragelement K1-PH Baze montimi

Kend mbajtes Tra-Wik-PH Elemente montimi

Fushat përdorimit:

• Suport montimi per montim pa percueshmeri nxehtesie te tabelave te reklamave shinave pjeseve te dritareve etj. • E perdorshme tek materjalet e izoluese EPS, lesh mineral dhe tape

• Shkume e forte PU (poliuretan) per montimin pa pershkrueshmeri nxehtesie te shinave/rrjetave mbrojtese (ballkone franceze) perfshi edhe 3 kunja vidhosese • Perdoret tek materjalet e izolimit EPS tape dhe lesh mineral

• Shkume e forte EPS me peshe volumetrike me te larte se suporti i montimit per trupa te huaja (p.sh mbajtes hekuri robash, morsa) • Per shkak te aftesive teknike perdoret edhe si suport presues per trupa te huaj

Karakteristikat:

• Montim stabil dhe jetëgjatë • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Pa ura ngrohtësie

• Ipavarur nga trashësia e termoizolimit • Montim stabil dhe jetëgjatë • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Pa ura ngrohtësie

• Montim stabil dhe jetëgjatë • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Pa ura ngrohtësie

Materiali bazë:

• Lëndë shkume e fortë poliretani të shkumëzuara me pllaka rrëshire fenolike

• Lëndë shkume e fortë poliretani të shkumëzuara me pllaka rrëshire fenolike

• Trashësia e izoluesit termik: 80 - 160 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Përmasat e pllakës: 72 x 125 x 300 mm • Reaksioni ndaj djegjes: B2 (DIN4102) • 160 kg

• FP (28 ditë): 2,3 N/mm2 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,04 W/mK • Përmasat e pllakës: 100 x 112 x 300 mm • Reaksioni ndaj djegjes: B2 (DIN4102)

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

272

• FP (28 ditë): ca. 0,5 N/mm2 • Trashësia e izoluesit termik: 80 - 140 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,045 W/mK • Përmasat e pllakës: 98 x 98 mm • Përmasat e pllakës: 98 x 138 mm • Reaksioni ndaj djegjes: B2 (DIN4102)


kn mi ter lim izo je hje lid te Sis o nte me Ele b m a ën dh Të hi taz in ukt od pr i-

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Elemente montazhi Të dhëna mbi produktin

Kuader montimi Qadroline PU Suport presues

Cilinder montimi ZyRillo Element montimi Cilinder montimi ZyRillo Element montimi

Kuader montimi Qadroline PU Suport presues

Rondeli montimi DoRondo PE pjese montimi

Rondeli montimi DoRondo PH pjese montimi

Rondeli montimi DoRondo PE pjese montimi

Rondeli montimi DoRondo PH pjese montimi

• Suport presues prej shkume te forte PU per montues tek verandat, mbajtes konsolesh tek sistemet me izolim termik • I perdorshem tek materjalet izoluese EPS, lesh mineral tape

• Prej EPS shkume te forte per montimin e mbajtesave morsave etj. perfshi edhe veglen frezuese dhe ngjites 100% • I perdorshem tek materjalet izoluese EPS, lesh mineral tape

• Rondele fiksimi (polipropilen) per montimin e shinave te grilave pankartave te lehta etj. inkl. veglen frezuese • Per pllaka izoluese EPS

• Pjese EPS me pllake rezine fenoli per mbajtese tendash dritaresh, morsash inkl. freze dhe ngjites 100% • Per pllaka leshi mineral dhe EPS

• Montim stabil dhe jetëgjatë • Qëndrushmeri e lartë ndaj presioni • Pa ura ngrohtësie

• Ipavarur nga trashësia e termoizolimit • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Përdorim universal • Pa ura ngrohtësie

• Ipavarur nga trashësia e termoizolimit • Montim stabil dhe jetëgjatë • Përpunim I shpejtë ekonomik • Përdorim universal

• Ipavarur nga trashësia e termoizolimit • Montim stabil dhe jetëgjatë • Pa ura ngrohtësie

• Lëndë shkume e fortë poliretani me peshë të madhe specifike

• FP (28 ditë): 0,7 N/mm2 • Trashësia e izoluesit termik: 80 - 140 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,045 W/mK • Përmasat e pllakës: 198 x 198 mm • Reaksioni ndaj djegjes: B2 (DIN4102)

• Rondellen prej polipropileni me strkturë

• Trashësia e izoluesit termik: 70 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,045 W/mK • Përmasat e pllakës: 70 x 70 • Reaksioni ndaj djegjes: B2 (DIN4102)

• Përmasat e pllakës: 90 x 10 • Reaksioni ndaj djegjes: B2 (DIN4102)

• Trashësia e izoluesit termik: 20 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,04 W/mK • Përmasat e pllakës: 90 x 20 • Reaksioni ndaj djegjes: B2 (DIN4102)

273


k -/ ter lim izo je hje lid te Sis e hm ths rgji pë të a ën dh Të a) unj (K nik ka me mi si Fik jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna të përgjithshme / Llojet

FIKSIMI MEKANIK (KUNJA) Të dhëna të përgjithshme / Llojet Montimi shtese i materjaleve izo-

me vlere specifike edhe mbas

dhe beshtesin ne kete menyre ngjit-

luese me kunja per sisteme lidhjeje

shume vitesh funksionimi dhe i qen-

jen. Kunksioni kryesor behet i duks-

me izolim termik, me ane te te cilave

drojne minimumi, pritshmerise se

hem me shtrengatat dhe eren

llaci ngjites fiksohet qe ti qendroje ne

jetgjatesise te fasadave me suva

(Ngarkese me forca shtyrese dhe

terma afatgjate ngarkesave te

normale. Kini parasysh:Kunjet nuk

terheqese). Jo te gjitha kunjat e

ererave, kontribuon ne menyre te

jane kunja. Ato nuk spermarrin ngjit-

permbushin ashtu sic duhet kete

thelbsore na ate qe, sisteme lidhjeje

jen ose aftesine mbajtese te llakave

funksion.

me izolim termik nuk njohin demtime

izoluese por i presojne ato ne mur

Fushat e përdorimit Pllaka izolimi polisteroli- (EPS-F), lamele leshi mineral dhe tape: Keto pllaka pervec ngjitjes kane nevoje edhe per kunja. Te vecuara

hjeje izolimi termik) dhe sisteme lid-

bazamentet e betonit: Ne keto raste kunjezimi eshte i

hjeje me izolim termik me mase

domosdoshem

mantel (vecanerisht per sisteme lid-

siperfaqeje < 30

kg/m3.

nga ky rregull jane vetem bazamente Formatet standarte te leshit mineral (MW), shkma minerale dhe

RÖFIX SD-FV

-

-

-

-

++

+

-

-

-

++

++

++

++

++

-

-

-

-

++

i ulshëm me makineri

+

+

+

-

-

-

++

-

-

-

-

-

aplikim me makinë

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++

++

-

25

25

60

25

70

110

25

25

40

30

60

30

< 15

< 25

< 40

Beton (Kat. A)

++

-

-

tullë e plotë (Kat. B)

++

-

-

++

-

tullë me vrimë (Kat. C)

+

++

-

++

-

beton i lehtë (Kat. D)

-

-

-

-

-

beton poroz (Kat. E)

-

-

-

-

-

Bazamente druri

-

-

-

-

-

-

-

-

Beton (Kat. A)

-

++

+

+

+

-

+

++

tullë e plotë (Kat. B)

-

++

+

++

+

-

++

++

+

-

-

-

tullë me vrimë (Kat. C)

-

+

++

++

++

-

++

+

+

-

+

-

beton i lehtë (Kat. D)

-

-

+

-

++

-

+

-

-

-

-

-

beton poroz (Kat. E)

-

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

-

Karakteristikat Ndërtesë e re Ndërtim i vjetër 274

thellësia e kapjes Zona e tolerancës (kollë+suva e vjetër) [mm]

RÖFIX DTS-H

RÖFIX NDS-8Z

+

++

RÖFIX SX-FV U

RÖFIX STR-8Z (E vogel)

++

+

RÖFIX SDS-8Z (E MADHE)

RÖFIX NDT-8Z (MEDIUM)

++

me vidë

fiksim me goditje

RÖFIX SDS-8Z (E VOGEL)

RÖFIX NDT-8SZ (E VOGEL)

vrime, gura me vrime blloqe, beton

RÖFIX NDT-8LZ (E MADHE)

dhe siperfaqe te reja: Mure, tulla me

Pllaka izoluese polisteroli per platforma bazamenti (EPS-P) dhe pllaka izoluese XPS-R

< 20 +

-

-

+

++

+

++

-

-

-

++

++

+

-

-

-

-

++

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++

+

+

-

-


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Ngarkesa gjate perdorimit: Ngarkesa maksimale e lejueshme e

Kategoria e perdorimit A: Kunja plastike per perdorim ne beton normal

nje kunje duke marre parasysh vlerat e sigurise.

Kategoria e perdorimit B: Kunja plastike per perdorim ne tulla te plota

Zona e shpimit / Thellesia e ankorimit: Ajo pjese e kunjit, qe sherben si

Kategoria e perdorimit C: Kunja plastike per perdorim ne tulla me vrima

mbajtese e ngarkeses ne bazament. Kategoria e perdorimit D: Kunja plaKategorite e perdorimit: Percaktim i fushes se aplikimit te

stike per perdorim ne beton te lehte poroz

kunjes duke marre parasysh bazamentet e ndryshme sipas ETAG 014:

Kategoria e perdorimit E: Kunja plastike per perdorim ne porobeton

Perzgjedhja e kunjave • Normalisht duhet te aplikohen min.

Perzgjedhja e kunjave Gjate perzgjedhjes se kunjave duhet

ose tulle betoni mantel apo tulle

pasur kujdes qe, pikerisht kjo zgjed-

mantel, hekurzimi/ankorimi ne

hje eshte e pranueshme nga sistemi

berthame te betonit duhet te jete i

dhe qe deshmon te jete brenda kate-

mjaftueshem. Nese bazamenti i

gorise se perdorimit te bazamentit

ankorimit nuk mund te caktohet ne

perkates. Pervec kesaj duhen pasur

menyre te qarte, duhen provuar

parasysh norma sigurie nacionale

hapja e tij ne vendin e ndertimit. Plla-

dhe paramentrat minimale. Materjali

kat izoluese te llojit te produktit EPS-

qe do te perdoret per ndertimin e

F, lesh mineral MW-PT , shkume

murit duhet te mund te kategorizo-

minerale, fiber druri dhe tape izo-

het si tulle e plote, beton normal,

luese kerkojne domosdoshmerisht

beton mantel, pllake beton mantel

nje thike pjate kunji prej min. 60 mm.

te nje ndertese varet nga lartesia sikurse dhe formimi i terrenit dhe sh-

6 kunja/m2. Per zonat ansore rritet

pejtesite e ererave ekzistuese aty.

numri i domosdoshem ne varesi te

• Gjeresia e zones anesore ne te dyja

kompleksitetit te rastit deri ne max.

anet e cepave te nderteses eshte

12 kunja/m2. Ne rast shpejtesie ere

te pakten 1m. INese lartesia e si-

> 135 km/h ose/dher lartesi nderte-

perfaqes se fasades se nderteses

se > 50 m, duhet ndjekur nje rregull

eshte me e madhe se gjatesia e saj,

i vecante per kunjezimin.

atehere gjeresia e zones se cepave

• Pllakat me shkume minerale min.

betoni me vrime.Tek tullat e betonit

eshte 10% e gjatesise, nese eshte

1 Kunje/Pllake. Pllakat izoluese me

e barabarte ose me e vogel, gjere-

fibra druri min. 3 kunja/per mbajtes

sia e zones ansore perben 10% te

druri

lartesise sipas ÖNORM B4014-1.

• Numri i kunjave ne zonen anesore

275


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Skema e kunjave

276


k iter lim izo je hje lid te Sis b m a ën dh Të a) unj (K nik ka me mi si Fik in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna mbi produktin

Fiksimi mekanik (Kunja) RÖFIX NDT-8SZ (E VOGEL) Kunje teleskop

RÖFIX NDT-8Z (MEDIUM) Kunje teleskop RÖFIX NDT-8Z (MEDIUM) Kunje teleskop

RÖFIX NDT-8SZ (E VOGEL) Kunje teleskop

RÖFIX NDT-8LZ (E MADHE) Kunje teleskop RÖFIX NDT-8LZ (E MADHE) Kunje teleskop

Fushat përdorimit:

• Kunje universale me goditje ose vidosje, per beton, tulla me vrime, per fiksimin e sistemeve me izolim termik ne ndertese te re

• Kunje universale me goditje ose vidosje, per beton, tulla me vrime, per fiksimin e sistemeve me izolim termik.Pllaka izoluese ne ndertese te re e te vjeter.

• Kunje universale me goditje ose vidosje, per beton, tulla me vrime, per fiksimin e sistemeve me izolim termik.Pllaka izoluese ne ndertese te vjeter. • Lloji: ISOFUX NDT-8LZ

Karakteristikat:

• Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur dhe asaj me goditjes • Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Koeficient I ulët I përshkrueshmërisë së nxehtësisë • Përpunim I shpejtë ekonomik • Siguri e lartë uljeje

• Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur dhe asaj me goditjes • Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Koeficient I ulët I përshkrueshmërisë së nxehtësisë • Përpunim I shpejtë ekonomik • Siguri e lartë uljeje

• Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur dhe asaj me goditjes • Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Koeficient I ulët I përshkrueshmërisë së nxehtësisë • Përpunim I shpejtë ekonomik • Siguri e lartë uljeje

Materiali bazë:

• Këllëf kunji prej poliamidi 6.6, një pjate mbajtëse dhe një element zgjerues i mbrojtur termikisht përmes një tape të filetuar (vidë me perkusion) prej çeliku të zinkuar me galvanizim.

• Këllëf kunji prej poliamidi 6.6, një pjate mbajtëse dhe një element zgjerues i mbrojtur termikisht përmes një tape të filetuar (vidë me perkusion) prej çeliku të zinkuar me galvanizim.

• Këllëf kunji prej poliamidi 6.6, një pjate mbajtëse dhe një element zgjerues i mbrojtur termikisht përmes një tape të filetuar (vidë me perkusion) prej çeliku të zinkuar me galvanizim.

• Trashësia e izoluesit termik: 60 - 200 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • Kodi: CE 0432-BPR-3573/04 • ETA-04/0032 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: portokalli

• Trashësia e izoluesit termik: 60 - 200 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • Kodi: CE 0432-BPR-3573/04 • ETA-04/0032 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: portokalli

• Trashësia e izoluesit termik: 60 - 160 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • Kodi: CE 0432-BPR-3573/04 • ETA-05/0080 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: portokalli

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

277


k iter lim izo je hje lid te Sis b m a ën dh Të a) unj (K nik ka me mi si Fik in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna mbi produktin

RÖFIX STR-8Z (E vogel) Kunje me vidosje / versenkbar

RÖFIX SDS-8Z (E VOGEL) kunje vidhosese / vide celiku

RÖFIX SDS-8Z (E MADHE) kunje vidhosese / vide celiku

RÖFIX STR-8Z (E vogel) Kunje me vidosje / versenkbar

RÖFIX SDS-8Z (E VOGEL) kunje vidhosese / vide celiku

Fushat përdorimit:

• Kunje universale me vidosje, e zhytshme, per beton, tulla me vrime, per fiksimin e sistemeve me izolim termik ne ndertese te vjeter dhe te re • Tipi:Ejotherm STR U

• Kunje universale me vidosje, e zhytshme, per beton, tulla me vrime, per fiksimin e sistemeve me izolim termik ne ndertese te vjeter dhe te re. • Tipi: Ejotherm ST 8 U

• Kunje universale me vidosje, per beton, tulla me vrime, per fiksimin e sistemeve me izolim termik ne ndertesa te vjetra • Tipi : SDM-T plus 8/60 U.

Karakteristikat:

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur • 100% kontrll të ëprdorimit - më shumë siguri • Asnjë shenjë kunji • Teknikë profesionale e zhytjes

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur • Siguri e lartë uljeje • Koefiçient i ulët i transmetimit të ngrohtësisë

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur • Siguri e lartë uljeje • Koefiçient i ulët i transmetimit të ngrohtësisë

Materiali bazë:

• Këllëf kunji prej polietileni, një pjatë mbajtëse dhe një element zgjerues (vidë) prej celiku të zinkuar gavanikisht

• Këllëf kunji prej polietilini, një pjatë mbajtëse dhe një element zgjerues nga çelik i zinkuar me galvanizim i mbrojtur termikisht me plastikë

• Këllëf kunji prej poliamidi, një pjate mbajtëse dhe një elementi zgjerues prej çeliku të zinkuar me galvanizim, i mbrojtur termikisht me plastikë

• Trashësia e izoluesit termik: 80 - 260 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,0016 W/mK • Kodi: CE 0672-CPD-0045/04 • ETA-04/0023 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • D (Beton me porëzim të lehtë) • E (Gura në çimento celuloze) • Ngjyra: e bardhë

• Trashësia e izoluesit termik: 80 - 260 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: 0,0015 W/mK • Kodi: CE 0672-CPD-0035/03 • ETA-02/0018 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: e bardhë

• Trashësia e izoluesit termik: 60 - 340 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • ETA-04/0064 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: jeshile

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

278


k iter lim izo je hje lid te Sis b m a ën dh Të a) unj (K nik ka me mi si Fik in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna mbi produktin

Kunje vidhosese/Porobeton Kunje vidhosese/Porobeton

RÖFIX NDS-8Z Kunje gozhde / maja celiku RÖFIX NDS-8Z Kunje gozhde / maja celiku

RÖFIX SD-FV Kunje me goditje / Maje me fibra qelqi

Vide vendosese / Maje celiku Vide vendosese / Maje celiku

RÖFIX SD-FV Kunje me goditje / Maje me fibra qelqi

• Kunje speciale me vidosje, per beton per fiksimin e sistemeve me izolim termik ne ndertesa te vjetra dhe te reja.

• Kunje me goditeje, vide, per beton, tulla te plota dhe me vrime per fiksimin e sistemeve me izolim termik per ndertesa te reja dhe te vjetra

• Kunje me goditeje, me maje me fiber qel, per beton, tulla te plota dhe me vrime per fiksimin mekanik te sistemeve me izolim termik ne ndertesa te reja dhe te vjetra • Tip: Hilti SD-FV

• Kunje vendosese, me maje te forte, per fiksimin e shpejte dhe direkt pllakave te sistemeve me izolim termik ne ndertesa te reja • Tip: Hilti XI-FV • Montimi me kaçavidë Hilti DX 460 dhe kartushka speciale (gjënden pranë Hilti AG)

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur • Siguri e lartë uljeje • Koefiçient i ulët i transmetimit të ngrohtësisë

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Koefiçient i ulët i transmetimit të ngrohtësisë • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Koefiçient i ulët i transmetimit të ngrohtësisë • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Siguri e lartë uljeje • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Këllëf kunji prej poliamidi, një pjate mbajtëse dhe një elementi zgjerues prej çeliku të zinkuar me galvanizim, i mbrojtur termikisht me plastikë

• Këllëf kunji prej polietilini, një pjatë mbajtëse dhe një element zgjerues nga çelik i zinkuar me galvanizim i mbrojtur termikisht me plastikë

• Këllëf kunji prej poliamidi, një pjate mbajtëse dhe një elementi zgjerues prej poliamidi e përforcuar me fibra optike

• Element kunji prej politileni, nje pjate mbajtëse dhe një bullon prej çeliku të zinkuar me galvanizim te paramontuar.

• Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • E (Gura në çimento celuloze) • Ngjyra: blu

• Trashësia e izoluesit termik: 80 180 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • ETA-05/0009 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: e bardhë

• Trashësia e izoluesit termik: 60 160 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,001 W/mK • Kodi: CE 0672-CPD-0063/04 • ETA-03/0028 (ETAG 014) • A Beton • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: portokalli

• Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • Kodi: CE 0672-CPD-0038/03 • ETA-03/0004 (ETAG 014) • A Beton • Ngjyra: portokalli

279


k iter lim izo je hje lid te Sis b m a ën dh Të a) unj (K nik ka me mi si Fik in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna mbi produktin

RÖFIX SX-FV U Kunje shpimi me unaze shtrenguese per sisteme..

RÖFIX SX-FV-S Kunja shpuese / unaze shtrenguese

RÖFIX DTS-H Flutura për materiale termoizoluese (druri)

RÖFIX SX-FV U Kunje shpimi me unaze shtrenguese per sisteme..

RÖFIX SX-FV-S Kunja shpuese / unaze shtrenguese

RÖFIX DTS-H Flutura për materiale termoizoluese (druri)

Fushat përdorimit:

• Kunje shpimi me unaze shtrenguese, per tulla te plota dhe me vrime, per fiksimin e shpejte te sistemeve me izolim termik ne ndertesa te reja • Tipi: HILITI SX-FV U • Montim me trapan Hiliti TE-SX (gjëndet pranë HILITI AG). Për çdo pako kunje përfshihet dhe një majë trapani ekstra SX-D.

• Kunje shpimi me unaze shtrenguese, per tulla te plota, per fiksimin e shpejte te sistemeve me izolim termik ne ndertesa te reja • Tip: HILTI SX-FV S • Montim me trapan Hiliti TE-SX (gjëndet pranë HILITI AG). Për çdo pako kunje përfshihet dhe një majë trapani ekstra SX-D.

• Piastër dhe vidë çeliku për materiale izoluese për bazamente druri,fiksimi i pllakave të SIT në ndërtim të ri • Tipi: Ejot SBH-T plus.

Karakteristikat:

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Siguri e lartë uljeje • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Siguri e lartë uljeje • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Presion shtypjeje i vazhdueshëm • Variant universal dhe shumë cilësor vidës flutur • Siguri e lartë uljeje • Koefiçient i ulët i transmetimit të ngrohtësisë

Materiali bazë:

• Element kunje prej polietileni, një pjatë mbajtëse dhe këllëf me vrimë i paramontuar prej çeliku që nuk ndryshket

• Element kunje prej polietileni, një pjatë mbajtëse dhe këllëf me vrimë i paramontuar prej çeliku që nuk ndryshket

• Element kunje prej polietileni, një pjatë mbajtëse dhe vidhë çeliku të zinkuar me galvanizim,të mbrojtur me plastikë termike.

• Trashësia e izoluesit termik: 100 - 180 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • Kodi: CE 0672-CPD-0039/04 • ETA-03/0005 (ETAG 014) • B Gura të plotë • C Gura me vrima ose zgavra • Ngjyra: portokalli

• Trashësia e izoluesit termik: 80 - 160 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • Kodi: CE 0672-CPD-0039/04 • ETA-03/0005 (ETAG 014) • B Gura të plotë • Ngjyra: bezhë

• Trashësia e izoluesit termik: 40 - 180 mm • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: < 0,002 W/mK • Ngjyra: e bardhë

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

280


k iter lim izo je hje lid te Sis b m a ën dh Të a) unj (K nik ka me mi si Fik in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Fiksimi mekanik (Kunja) Të dhëna mbi produktin

RÖFIX IT 60 / 5 H Pjate kunji Dru RÖFIX IT 60 / 5 H Pjate kunji Dru

RÖFIX DTL-140 plus Pjate kunji RÖFIX DTL-140 plus Pjate kunji

RÖFIX Set fiksimi i profilit te bazamentit

RÖFIX flutur spirale flutur montimi RÖFIX flutur spirale flutur montimi

RÖFIX Set fiksimi i profilit te bazamentit

• Pjate kunji per pllaka druri dhe mbajtese mineral ne kombinim me kunjin me koke te zhytur sipas bazamenti

• Pjate kunji per lamele leshi mineral per kombinim me kunj per pjate. Perimetri i pjates 140 mm

• Set fiksimi i profilit te bazamentit ne mure ose bazamente betoni. Mbajtes distance per profile mbyllese bazamenti per njetrajtezimin e bazamentit • Lidhes profili per lidhjen e mbylljae se bazamentit, lidhjes dhe profileve mbulues

• Element montimi për montimin e mëpasëm të pjesëve të lehta në SIT e suvatuat • Pesha e këshilluar për pikë fiksimi rreth 30 N(3kg) si p.sh. tabela dyersh,kuti poste, varëse rrobash, llampa etj.

• Aplikim universal

• Aplikim universal

• Përpunim racional dhe I sigurt

• Përpunim I shpejtë ekonomik • Ipavarur nga trashësia e termoizolimit • Përdorim universal

• Pjatë kunji prej polietilini

• Pjatë kunji prej polietilini

• Set komplet per mbërthimin e profileve të xakolaturave.Përmbajtja:75 copë. flutura (SD-8/80), 50 copë flutra njëtrajtëzimi (AS3).

• Flutra (Speciale- flutra spirale për montim) prej poliethileni dhe gomina hermetizueze

• Ngjyra: e verdhë

• Ngjyra: bezhë

• Ngjyra: e bardhë

281


kë-/ ter lim izo je hje lid me te Sis )T etj. ofil Pr e( av ur rd bo ve ga ifu mi ërti Nd e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.) Të dhëna të përgjithshme / Llojet

NDËRTIMI I FUGAVE BORDURAVE(PROFILVE ETJ.) Të dhëna të përgjithshme / Llojet Ne te gjitha lidhjet e shtesave te izo-

lartesine e nderteses, llojin, vendod-

Ne rastin e nje bazamenti kercyes,

luara prane dritareve dhe dyerve

hjen sikurse dhe shpejtesine e eres.

normalisht Abschluss te sistemit te

sikurse dhe prane pjeseve te nderti-

Nje aplikim i tille qe inkludon mbrojt-

lidhjes me izolim termik duhet ta

mit pentruese (aparatura pritje

jen nga shiu arrihet zakonisht vetem

prodhoni pa vrima ne bazament, me

rufesh, tubacion uji, priza etj.), duhet

me ane te perdorimit te profileve te

ane te nje profili mbylles te baza-

siguruar nje mbrojtje e vazhdueshme

suvave (ose me ane te shiritave izo-

mentitl (p.sh. prej celiku ose alumini).

nga lagja e mepashme e mundshme,

lues te komprimuar paraprakisht).

Fiksimi i profileve mbyllese vijon ne nje distance prej 30 cm.

puke pasur parasysh parametra si

Fushat e përdorimit

përgjithëshisht

Dritare& Dyer (Plastikë/ gjatësia e krahut/në mur < 3 m Dru) gjatësia e krahut/në mur > 3 m

++2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

2

+2 2

gjatësia e krahut/e lidhur me murin < 3 m

+

gjatësia e krahut/e lidhur me murin > 3 m

+2 2

++

2

++

-

++

-

-

-

-

-

-

++2 ++

++

-

-

++

-

-

-

-

-

-

++2

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++2 ++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++2

gjatësia e krahut/e parashkuar < 3 m

+

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gjatësia e krahut/e parashkuar > 3 m

+2

++2 ++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dritare alumini druri

përgjithëshisht

+

++

+

-

++

-

-

-

-

-

-

-

Dritare alumini

përgjithëshisht

+

++

++

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Fuga ndërtimi

> 10 mm - < 30 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

++

-

-

-

fuga suvaje

Ndërtimet me dru përkundrejt ndërtimeve masive

-

-

-

-

-

-

-

++3

+

-

++4

-

Grila

përgjithëshisht

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

-

-

Lidhje llamarine

përgjithëshisht

-

-

Ndërtimi i xokolaturës

282

Profil bazamenti

Parvaze dritaresh

Profil xokolature ne forme U-je

dhe zevendesojne punimet mbu-

Shirit izolues pör fuga 600

Profiet e suvave e lehtesojne ose/

sueshem. Drejtojuni ju lutem konsu-

Profil fuge te levizshme

sipas kerkeses te cilet jane te akse-

Profil fuge levizese W50

aplikimit.

Profil lidhjeje llambarine W45

teme japin nje veshtrim mbi fushat e

jashtim ne temperatura > + 5 °C.

Mbajtese rrejte tekstile W25

ngjitshme duhet te perdoren pa per-

ekzistojne edhe profile speciale

Rrjete tekstile mbajtese W26

zgjidhjeve ne menyre te detajuar,

Profil i qiellzes se harkut 3728

ne kohe me vete. Tabelat e meposh-

Mbajtese/izoluese ne suva

luese dhe sjellin kursime te medha

shiritat dhe profilet me pjese te vete

Mbajtese tekstili W29

lences sone profesionale. Te gjithe

te mbuoje pjesen me te madhe te

Shirita izoluese fuge 2D

Krahas programit standart i cili arrin

-

-

-

-

-

-

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

++4 ++


këiter lim izo je hje lid me te Sis )T etj. ofil Pr e( av ur rd bo ve ga ifu mi ërti Nd b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.) Të dhëna mbi produktin

Ndërtimi i fugave bordurave (Profilve etj.) RÖFIX Kend rrjete

Kend rrjete tekstile-Rul

RÖFIX Profil cepi pikues

Kend rrjete tekstile-Rul

RÖFIX Kend rrjete

RÖFIX Profil cepi pikues

Fushat përdorimit:

• Kend cepi (Kendi 90°) me rrjete fibre qelqi (portokalli) per sisteme me izolim termik • Per suva me trashesi 3 dhe 5 mm • Profilet këndore përdoren në sistemet e izolimit termik si suvatim apo fortësim i qoshes dhe formojnë një mbulim të shpejtë dhe optimal të zonave këndore/qosheve

• Kend cepi (Kendi variabel) me rrjete fibre qelqi per sisteme me izolim termik. Send ne rul • Profilet këndore përdoren në sistemet e izolimit termik si suvatim apo fortësim i qoshes dhe formojnë një mbulim të shpejtë dhe optimal të zonave këndore/qosheve

• Profil mbyllje per ndertimin e cepave pikues me rrjete me fiber qelqi (portokalli). • Per suva me trashesi 3 dhe 5 mm • Profilet e ullukut formojnë një mbyllje ekzakte dhe të qëndrueshme të suvasë me ullukun në kutinë e izoluar termikisht të grilave, pjesën e poshtme të ballkonit, parmakëve të dritareve, mbylljeve pa profil të xokolaturës etj.

Karakteristikat:

• Përpunim I shpejtë ekonomik • Rezistente ndaj alkaleve • Rezistent ndaj shtytjes

• • • •

Përpunim I shpejtë ekonomik Rezistente ndaj alkaleve Rezistent ndaj shtytjes Mundësi e raelizimit të këndeve individuale • Prerje ekzakte e mundur, pa krijuar mbetje

• • • •

Materiali bazë:

• Profil plastik me një rrjetë fibre xhami të ngjitur.

• Profil plastik me një rrjetë fibre xhami të ngjitur.

• Profil plastik me një rrjetë fibre xhami të ngjitur.

• Gjatësia: 250 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 10 cm x 15 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 10 cm x 23 cm • Ngjyra: portokalli

• Gjatësia: 250 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 12,5 cm x 12,5 cm • Ngjyra: e bardhë

• Gjatësia: 250 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 10 cm x 15 cm • Ngjyra: portokalli

Kullim i mirë në rast shiu të fortë Rezistente ndaj alkaleve Përpunim I shpejtë ekonomik Rezistent ndaj shtytjes

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

283


këiter lim izo je hje lid me te Sis )T etj. ofil Pr e( av ur rd bo ve ga ifu mi ërti Nd b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.) Të dhëna mbi produktin

RÖFIX PUR-EX Mbajtese tekstili W29 RÖFIX PUR-EX Mbajtese tekstili W29

RÖFIX Mbajtese/izoluese ne suva

RÖFIX Profil i qiellzes se harkut 3728

RÖFIX Mbajtese/izoluese ne suva

RÖFIX Profil i qiellzes se harkut 3728

Fushat përdorimit:

• Mbajtese ne suva per lidhje te izoluara nga shiu ne dritare, dyer dhe pjese te perngjashme • E përshtashme për nevoja të veçanta për rezistencë ndaj shirava të forta me trashësi izolimi >120 mm(vecanërisht në shtëpi private me konsum të vogël energjie ose shtëpi që nuk përdoren shumë) dhe në rastin e dyerve dhe dritareve ku lëvizjet janë të shpeshta dhe të forta

• Izoluese me ngjitje vetiake dhe mbrojtes me shirit izolues fuge me shirita tekstile dhe folie mbrojtese per izolimin nga shiu te lidhjeve ne suva prane dyerve dritareve etj.

• Profil lidhjeje i vete ngjitshem me buze izoluese inkl. tekstilin me qendrueshmeri ndaj alkaleve • Per prodhimin e lidhjeve te brendhsme te sistemeve me izolim termik ne dritare dhe dyer. Mundesi me e madhe pershtatshmerije ndaj levizjes

Karakteristikat:

• Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027) • E testuar për ngarkesën ndaj presionit-thithjes -ndryshimeve (EN12211) • E testuar për ngarkesa të vazhdueshme (EN 1191)

• Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027) • Rezistente ndaj alkaleve • Përpunim I shpejtë ekonomik • Zgjidhja e rakorderisë e ndarë mekanisht

• • • •

Materiali bazë:

• Profil plastik me shirit PE të vetëngjitshëm dhe rrjet fibrash qelqi vazhdimisht të atashuar • Shirit I komprimuar polietelen • Kapak mbrojtës mbulues

• Profil plastik me shirit PE të vetëngjitshëm dhe rrjet fibrash qelqi vazhdimisht të atashuar • Shirit I komprimuar polietelen • Folie mbrojtëse mbuluese

• Profil plastik me një rrjetë fibre xhami të salduar.

• Gjatësia: 140 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 25 cm • Ngjyra: e bardhë

• Gjatësia: 140 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 25 cm • Ngjyra: e bardhë

• Gjatësia: 260 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 10 cm • Ngjyra: e bardhë

Rezistente ndaj alkaleve Përpunim I shpejtë ekonomik Elastik në vazhdimësi Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027) • Rezistent ndaj rezeve UV dhe ozonit

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

284


këiter lim izo je hje lid me te Sis )T etj. ofil Pr e( av ur rd bo ve ga ifu mi ërti Nd b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.) Të dhëna mbi produktin

RÖFIX EXPERT Rrjete tekstile mbajtese W26 RÖFIX EXPERT Rrjete tekstile mbajtese W26

RÖFIX TELESKOP Mbajtese rrejte tekstile W25 RÖFIX TELESKOP Mbajtese rrejte tekstile W25

RÖFIX FIN-TEX Profil lidhjeje llambarine W45

RÖFIX Profil mbylljeje catie RÖFIX Profil mbylljeje catie

RÖFIX FIN-TEX Profil lidhjeje llambarine W45

• Rrjete tekstile mbajtese per lidhjet e dritareve me grila te vena paraprakisht ne dritare te instaluara me lidhje ne sisteme izolimi termik • Izolimi vijon me ane te shiritit PE ne anen e mbrapme te shines se grilave • Kutia e paravendosur e grilave nuk ka nevojë për punë përmirësuese edhe pas suvatimeve dhe stukimeve. • I përshtatshëm në mënyrë perfekte për dritare dru-alumini.

• Lidhje suvaje per dritare shume te medha, istalime dyersh dhe pjese ndertimi te peraferta (gjatesia e krahut te dhomes >4 m) tek sistemet me izolim termik • Mbajtesja ne suva eshte e levizshme horizontalisht dhe vertikalish per shkak te dy profileve te levizshem ne vetvete

• Profil lidhjeje suvaje per lidhje te levizshme te izoluara midis llambarines dhe suvase (p.sh mbyllja e bazamenti mbyllja e cepit te catise etj) • Vecanerisht i pershtatshem per lidhje llambarine te me passhme te cilat nuk mund te instalohen me mbrapa pllakave izoluese

• Profil mbyllles kunder bllokimit midis trareve per ajrim te catise sipas sistemit • Montimi mbi shtrësën mbrojtëse ndaj zhurmës dhe nxehtësisë.

• Rezistente ndaj alkaleve • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Rezistente ndaj alkaleve • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm • E testuar për ngarkesën ndaj presionit-thithjes -ndryshimeve (EN12211) • Zgjidhja e rakorderisë e ndarë mekanisht • Përpunim I shpejtë ekonomik

• • • •

Rezistente ndaj alkaleve Kullim i mirë në rast shiu të fortë ngjitje e mirë e suvasë/shtresës Zgjidhja e rakorderisë e ndarë mekanisht • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Ipavarur nga trashësia e termoizolimit • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Profil plastik me shirit PE të vetëngjitshëm dhe rrjet fibrash qelqi vazhdimisht të atashuar

• Profil plastik me shirit PE të vetëngjitshëm dhe rrjet fibrash qelqi vazhdimisht të atashuar • Kapak mbrojtës mbulues

• .Profil plastik me një rrjetë fibre xhami të salduar.

• Profil mbyllës prej alumini me prerje tërthore për ajrosje 200 cm2/lfm

• Gjatësia: 140 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 12,5 cm • Ngjyra: e bardhë

• Gjatësia: 140 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 25 cm • Ngjyra: e bardhë

• Gjatësia: 200 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 12 cm • Ngjyra: e bardhë

• Gjatësia: 250 cm • Ngjyra: e bardhë

285


këiter lim izo je hje lid me te Sis )T etj. ofil Pr e( av ur rd bo ve ga ifu mi ërti Nd b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.) Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Shirita izoluese fuge 2D

RÖFIX Shirit izolues pör fuga 600

RÖFIX Profil fuge te levizshme

RÖFIX Shirita izoluese fuge 2D

RÖFIX Shirit izolues pör fuga 600

RÖFIX Profil fuge te levizshme

Fushat përdorimit:

• Izolim nga shiu i fugave lidhese (p.sh dritare, parvaze dritaresh, etj). • Një lloj shiriti për tolerancat e mëdha të fugave sidomos për zona që rrihen nga shiu

• Izolim i imprenjuar, i sigurt nga rreshjet i fugave te diletacionit dhe fundeve te izolimit te fugave kryq te dritareve, fasadave • Speciale edhe montimin e mepasem si dhe per fuga te gjera

• Profil fuge te levizshme per aplikimin e fugave ndarese te ndertesave ne sistemet me izolim termik. • Fugat strukturale (ndërtesa të kufizuara) nuk duhet të mbulohen dhe pllakat izoluese duhet të vendosen në mënyrë të tillë që fuga të krijohet midis minimalisht 5 dhe 30 mm.

Karakteristikat:

• Izolim jjetëgjatë dhe me qëndrueshmëri ngaj kushteve atmosferike i fugave • Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027) • I lyeshëm • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Rezistent ndaj shiut të rëmbyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027) • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Izolim jjetëgjatë dhe me qëndrueshmëri ngaj kushteve atmosferike i fugave • I lyeshëm

• • • •

Materiali bazë:

• Shirit izolues fuge i vetëngjitshëm i parakomprimua prej shkume poliurtani të butë me sipërfaqet anësore të imprenjuara dhe të izoluara

• Shirit izolues fuge i vetëngjitshëm i parakomprimua prej shkume poliurtani të butë me sipërfaqet anësore të imprenjuara dhe të izoluara

• Profil plastik me llapë lëvizëse dhe rrjetë fibre qelqi të ngjitur.

• • • •

• Gjatësia: 6,5 m • Gjerësia e fugës: 10 - 18 mm • Ngjyra: gri

• Gjatësia: 250 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 10 cm 10 cm • Gjerësia e fugës: 5 - 30 mm • Ngjyra: e bardhë

Rezistente ndaj alkaleve Ngjyre e hapur e bardhë I lyeshëm Rezistent ndaj rezeve UV dhe ozonit • Rezistent ndaj shtytjes

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

286

Gjerësia e fugës: 2 - 6 mm Gjerësia e fugës: 3 - 9 mm Gjerësia e fugës: 5 - 12 mm Ngjyra: e zezë


këiter lim izo je hje lid me te Sis )T etj. ofil Pr e( av ur rd bo ve ga ifu mi ërti Nd b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Ndërtimi i fugave bordurave(Profilve etj.) Të dhëna mbi produktin

RÖFIX DUO-TEX Profil fuge levizese W50 RÖFIX DUO-TEX Profil fuge levizese W50

RÖFIX Profil xokolature ne forme U-je

RÖFIX Profil futes SP RÖFIX Profil futes SP

RÖFIX Profil bazamenti RÖFIX Profil bazamenti

RÖFIX Profil xokolature ne forme U-je

• Profil fuge levizese me dy profile plastike me nje xhunto fleksibel dhe tekstile • Per levzje te vogla pjesesh ndertimi si psh. tek shtepite rradhe. Ne siperfaqe ose per cepat e brendshem dhe te jashtem. Levizja Tip 1 = 2-3 mm / Tip 2 = 4-5 mm.

• Si mbyllës ose ndarës i sipërfaqes së fasadës nga zonat e xokolaturës (p.sh xolaturë të kthyeshme)

• Profil vares/kapes per ndertimin perfekt te bazamenteve. Kapet ne profilet alu. ekzistuese ne forme U dhe rezulton me eplikimin e tekstilit dhe cepit pikues, nje mbyllje e paster. • Sugjerim i sistemit ne rastin e perdorimit te profilebe te pashtresezuar alu. te bazamentit

• Profil bazamenti i presuar ne forme U prej alumini • Per shtrimin optimal te pllakave izoluese per cepa te qendrueshme nga goditjet dhe renditje te drejte • Si mbyllës ose ndarës i sipërfaqes së fasadës nga zonat e xokolaturës (p.sh xolaturë të kthyeshme)

• Rezistente ndaj alkaleve • Izolim jjetëgjatë dhe me qëndrueshmëri ngaj kushteve atmosferike i fugave • Përpunim I shpejtë ekonomik • Rezistent ndaj rezeve UV dhe ozonit • Rezistent ndaj shtytjes

• Kullim i mirë në rast shiu të fortë • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Rezistente ndaj alkaleve • Kullim i mirë në rast shiu të fortë • Zgjidhja e rakorderisë e ndarë mekanisht • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Kullim i mirë në rast shiu të fortë • Stabilitet i lartë • Përpunim I shpejtë ekonomik

• Profil plastik me llapë lëvizëse TPE(co-estruduar) dhe rrjetë fibre qelqi të shpuar.

• Profil mbyllës prej alumini të shkëlqyeshëm pa vrima në tokës

• Profil plastik me një rrjetë fibre xhami të ngjitur.

• Profil mbyllës prej alumini të presuar të shkëlqyeshëm pa vrima në tokë

• Gjatësia: 200 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 25 cm x 25 cm • Gjerësia e fugës: 2 - 3 mm • Gjerësia e fugës: 4 - 5 mm • Ngjyra: e bardhë

• Trashësia e izoluesit termik: 30 160 mm • Gjatësia: 250 cm

• Gjatësia: 200 cm • Ripat e tekstilit, kanavacit: 25 cm • Ngjyra: e bardhë

• Trashësia e izoluesit termik: 60 160 mm • Gjatësia: 200 cm

287


k -/ mi ter lim izo je hje lid me te Sis e hm ths rgji të a ën dh Të es rcu rfo pë ili kst Te jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Tekstili përforcues Të dhëna të përgjithshme / Llojet

TEKSTILI PËRFORCUES Të dhëna të përgjithshme / Llojet Rrjetat perforcuese konform siste-

rastet e lekundjes se temperaturave

duke i minimalizuar ato.Miliona kua-

mit, prej qelqi tekstil me cilesi te larte

dhe perberjes se miksuar te baza-

drat meter siperfaqe fasadash

jane nje mbrojtje e besueshme nga

mentit ato jane te domosdoshme.

deshmojne per cilesine e tyre.

krijimi i plasaritjeve ne sistemet e lid-

Ato manaxhojne ne menyre sovrane

hjes me izolim termik. Vecanerisht ne

terheqjet e kushtezuara nga klima

Fushat e përdorimit Per menjanimin e mangesive ne per-

conin e duhur. Ne cepat e dritareve

dosjes se mbrojtesit te cepit dhe

punimin e shtreses perforcuese,

dhe te dyerve duhen vendosur para-

para shtrimit te mbrojtesit te siper-

trashesi e shtresa te suvase se

prakisht perforcime diagonale(rreth.

faqes, ne suvane e poshtme me

poshtme duhet te respektohen dhe

45°; 20 x 40 cm ose ne drejtimin e

trashesi rreth 2 mm pa mbivendosje.

rrejata prej qelqi tekstil duhet te ven-

cepit te tekstilitl). Rrjeta te trasha

doset ne suvane e poshtme ne pozi-

duhet te jene inkorporuar para ven-

RÖFIX P50

4,5 mm

min. 10 cm

x

3 mm

2 mm

2,5 mm

min. 10 cm

x x x

288

Shigjete cepi rrjete RÖFIX

Mbivendosja

4 mm

RÖFIX P10

Vlere mesatare

5 mm

Pozicioni i rrejtes tekstile

Vlera me e vogel

Aplimi i rrjetes

Trashesia specifike e suvase

Trashesia e shtreses perforcuese (Suva e poshtme)

x x


k imi ter lim izo je hje lid me te Sis b m a ën dh Të es rcu rfo pë ili kst Te in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Tekstili përforcues Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Tekstili përforcues RÖFIX P50 Rrjete perfocuese

RÖFIX P10 Rrjete e forte

Shigjete cepi rrjete RÖFIX Perforcim diagonal

RÖFIX P50 Rrjete perfocuese

RÖFIX P10 Rrjete e forte

Shigjete cepi rrjete RÖFIX Perforcim diagonal

Fushat përdorimit:

• Rrjete tekstil me rezistente nda jalkalit me fibra qelqi e cilesisse se sarte per tu vene ne llacin perforcues RÖFIX • Pjese e sistemit te sistemeve me izolim termi RÖFIX

• Rrjete tekstil perforcuese me fibra qelqi e perforcuar.

• Shirit rrjete per perforcimin diagonlal ne sisteme me izolim termik

Karakteristikat:

• • • • •

• • • • •

• • • •

Materiali bazë:

• Rrjetë fibre plastike me aftësi thithëse të lartë.

• Rrjetë fibre plastike me aftësi thithëse të lartë.

• Rrjetë fibre plastike me aftësi thithëse të lartë.

• Harxhimi: ca. 1,1 lfm/m2 • Gjeresia e kapjes ose sythit: 4 x 4 mm • > 2000 N/50mm • ca. 2%/50mm • > 0,15 kg/m2 • > 0,12 kg/m2

• Harxhimi: 1,1 lfm/m2 • Gjeresia e kapjes ose sythit: 6 x 6 mm • > 2000 N/50mm • > 2%/50mm • ca. 0,28 kg/m2

• Gjeresia e kapjes ose sythit: 4 x 4 mm

Rezistente ndaj alkaleve ngjitje e mirë e suvasë/shtresës Pa PVC Rezistent ndaj shtytjes Pa plastifikantë

Rezistente ndaj alkaleve Pa plastifikantë Rezistent ndaj shtytjes ngjitje e mirë e suvasë/shtresës Pa PVC

Rezistente ndaj alkaleve Pa PVC Rezistent ndaj shtytjes Furnizohet në formë të gatshme për përdorim

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

289


këi-/ mi ter lim izo je hje lid me te rSis ko ide ofil Pr T av ad fas e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Profili dekor i fasadave Të dhëna të përgjithshme / Llojet

PROFILI DEKOR I FASADAVE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Perdorimi i profileve te dekorit ka

mundur ti jepni nje prekje personale

te punojme sipas deshirave te tyre.

fituar rendesi keto vitet e fundit.

ndertimit tuaj sikurse dhe ti lini iden-

Per ne ky eshte nje hap me tej ne

Thjesht je inkuadrim i nje dere apo

titetin e vjeter nderteses ekzistuese.

plotesimin e paketes tone te sherbi-

dritareje e ben hyrjen dhe te gjithe

Me ane te shfrytezimit te mundesive

meve.

fasaden me te dukshme vizualisht.

te variacioneve arrijme te perkojme

Me profilet tona te fasadave eshte e

me shijet personale te klienteve dhe

Fushat e përdorimit Materjali:

peratura te larta, per te dhene per-

mekanike sikurse dhe te pa

fundimisht profilet.

ndjeshme ndaj ndikimeve kimike dhe natyrore mjedisore.Cfare e dallonte

perbehet prej rreth 100% granulat qelqi, prej qelqi te reciklueshem. Nen

Karakteristikat:

vuar edhe ne produktet Technodec.

perdorimin e materjaleve shtese, granulati presohet ne pllaka nen nje

Pllakat dhe profilet jane te mode-

Perparsite kimike dhe fizike te qelqit

proces me disa procedura nen tem-

lueshme, te lehta, jetegjate, me qen-

vazhdojne te perdoren.

drueshmeri ndaj ngarkesave

290

dikur materjalin qelq, mbetet e kulti-


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Profili dekor i fasadave Të dhëna të përgjithshme / Llojet

291


kd ter lim izo je hje lid me te Sis b m nel pa a/ ak Pll /n tës e hm ths rgji pë të a ën dh Të mi ërti jet Llo aj -/

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

PLLAKA/PANELA MBAJTËS / NDËRTIMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Funksionaliteti me i larte i munds-

vecanten e nderteses tuaj ne syte e

suvatueshme, te cilat perdoren per

hem, dhenie forme individuale dhe

cdo arkitekti, investori apo per-

raste speciale, si fasada te perparme

forme qe nuk ngaterohet lehte - keto

doruesi. Pllakat mbajtese RÖFIX

me ajrim nga mbrapa dhe si zgjidhje

jane karakteristika te cilat krijojne te

RENOTECT jane pllaka ndertimi te

speciale ne lemin e sanimit

Fushat e përdorimit • Si pllaka mbajtese suvaje per siste-

vaje dhe perforcuese per permiresimin e qendrueshmerise ndaj

ajrim nga mbrapa

presionit ne zona me rrezik nga go-

• Si mbrojtje shtese per shtresa su-

• Si pllake sanimi per sisteme izolimi termik te vjetra dhe te liruara

met e fasadave te perparme me

• Per ndertimin e arkitrave te grilave ne dritaret ose dyert e ndertesave.

ditjet

Pllakat mbajtëse RENOTECT janë te gjindshme në trashësi dhe formate të ndryshme.

292

Trashësia e pllakës:

Formati:

m2/pllakë:

cp./paletë:

Harxhimi cp./m2:

8 mm

1200 x 800 mm

0,960

90

1,04

12 mm

1200 x 800 mm

0,960

60

1,04

12 mm

2500 x 1250 mm

3,125

60

0,32

20 mm

1200 x 800 mm

0,960

36

1,04

20 mm

2500 x 1250 mm

3,125

36

0,32


kd ter lim izo je hje lid me te Sis nel pa a/ ak Pll /n tës b m a ën dh Të mi ërti in ukt od pr aj i-

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Pllaka / panela mbajtës / ndërtimi RÖFIX RENOTECT Pllaka mbajtese universale

Freze suvaje RÖFIX Freze/Shpues suvaje Freze suvaje RÖFIX Freze/Shpues suvaje

RÖFIX RENOTECT Pllaka mbajtese universale

Fushat përdorimit:

• Pllaka mbajtese universale te montuesheme, suvatueshme prej xhami te ricikluar me perberes dhe rreshire epoksi. e veshur nga te anet me fiber xhami si veshje e jashtme. • Pllaka mbajtese per rinovimin e suvave/suvave termoizoluese te demtuara te fasadave

• Vegel speciale per frezimin e suvave e vjetra dhe pllakave mbajtese suvaje per vendosjen e kunjave me pas

Karakteristikat:

• Peshë e ulët • Qëndrushmeri e lartë ndaj presioni • Mbajtje ngarkesash te lartë mekanike • Përpunim I shpejtë ekonomik • Përdorim universal

• Përpunim i mirë racional • Përdorim universal • I lashëm

Materiali bazë:

• Panel mbështetës prej granulat xhami të fryrë (xham i vjetër i ricikluar) me lëndë inerte dhe rëshirë epoksidike.

• Inoks i pandryshkshëm i cilësisë së lartë.

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• Pesha specifike: ca. 500 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 11 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,09 W/mK • Moduli E: ca. 1,6 kN/m2 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 9 N/mm2

Forma e furnizimit:

293


kd ter lim izo je hje lid me te Sis b m a nel pa a/ ak Pll /n tës uni rp Pë mi ërti aj -

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i pllakave / paneleve mbajtëse suvaje Renotect

Ngjitja e pllakave Pllakat mbajtese mund te punohen me veglat perkatese mauale (p.sh. sharre me dhembeza te imta thike etj). Pllaka ngjiten me ngjites sistemi ne te gjithe siperfaqen e tyre mbi bazament.Fiksimi vijon me ane kunajve vida prej celiku te cilesise se lart (Skemat e kunjave: kujdes normat perkatese).

Fiksimi mekanik Me shpimin mund te procesohet vetem mbas forcimit te mjaftueshem te ngjitesit te sistemit me izolim termik. Perfundimisht, pjata e kunjave frezohet me frezat perkatese ne pllakeper tu lidhur ne siperfaqe me kunjat e sistemit.

Perforcimi i pllakave Mbas 2-3 ditesh shtroni njitesin e sistemit RÖFIX ne trashesine perkatese (RÖFIX Unistar LIGHT - 5 mm, RÖFIX Polystar - 3 mm) me mistrine perkatese me dhembeza duke e krehur ne nje drejtim.

Perforcimi i pllakave RÖFIX P50-Rjete perforcuese, shtyjeni ne shtrtn e llacit dhe bjerini persiper me mistrine duke e mbuluar. Suvaja e siperme terhiqet dhe strukturohet mbas nje kohe tharje te mjaftueshme (rreth. 5-7 ne varesi te kushteve atmosferike)

294

"këshilla dhe truke"


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Përpunimi

Përpunimi i pllakave prej silikat kalciumi

Te pergjithshme / Punime paraprake Pllaka prej kalcium silikat, e hidrofobizuar nga ana e nderhyrjes. Meqe kane nje sjellje shume te mire higro-termike (ndryshime shume te vogla trashesie dhe gjatesie ne raste oshilacionesh temp. dhe lageshtie) jane te pershtatshme si pllaka mbajtese suvash. Ana e nderhyrjes e hidrofobizuar e garanton nje imazh te pranueshem optik te suvase. Per shkak te vleres se larte statike, nje trashesi pllakash prej 10 mm eshte e mundur!

"këshilla dhe truke"

Mbas montimit duhen menjanuar kohe te gjata pa suva sidomos ne dimer, per te menjanuar papastertite, lageshtine etj

Fiksimi Preja, sharimi dhe shpimi jane te mundur me ane te veglave te punes te dores perkateseh. Nuk nevojiten vegla speciale. Fiksimi i pllakave me kapset prej celiku nobel. Pllakat prej kalcium silikati fiksohen me nje proces e vetem pune. Per shkak te perberjes komogjene te materjalit mud te fiksohen deri ne rreth. 15 mm thellesi, pa krijuar thyerje ose carje tek cepat. Kapset procesojini ne kontakt te plote me siperfaqen.

Ndertimi i fugave dhe cepave Rregullat e perpunimit te prodhuesit te pllakave duhen ndjekur ne cdo rast. Pllakat prej slikati kalciumi duhen shtruar ne menyre te tille qe siperfaqja e armuar lehte dhe e ashper, mbi te cilen do te sillet suvaja te shikoje nga jashte. Pllakat duhet vendosen puthitur.

Perforcimi i pllakave

Aplikimi i shtreses perfundimtare Mbas nje tharje prej rreth 5 ditesh (sipas kushteve atmosferike) suva te siperme RÖFIX te pershtatshme per sistemet me izolim termik mund te shtrohen. Ne keto raste sugjerohet si boje nje shtrese mbuluese me elasticitet te larte dhe hapje difuzionale si RÖFIX 715, boje me rezine silikoni, suvaja e rezines se silikonit RÖFIX ose suvaja SiSi.

295


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Përpunimi

Verarbeitung von Zementkernplatten

Te pergjthshme/Punime paraprake Kjo pllake mbajtese suvaje me qendrueshmeri ndaj ujit dhe shtrengateve, e padjegshme prodhohet prej komponetesh plotesisht minerale me lidhje hidraulike. Materjalet shtese me lidhje cimetore te lehta ndertojne nje berthame te forte rreth 11 mm te perforcuar me nje rrjete tekstili qelqi nga te dyja anet dhe shtesezuar me cimento. Trashesia totale: 12,5 mm.

Vrimat e vidave duhet te shpohen paraprakisht dhe duhen perdorur vetem vida celiku te cilesise se mire te pershtatshme per keto

Fiksimi i pllakave Fiksimi duhet te vijoje sipas te dhenave te prodhuesit. Si vegel prerese sugjerohet nje sharre Festo ATF 55 me flete prerese diamanti ose nje aparature e prerejes se lagesht. Per prerjet me shpim sugjerojme fleten e shares tipit Bosch T 141 HM. Plasaritja dhe thyerja e pllakave eshte e mundur. Vidhosja me vida fasade 4 x 40 mm, V2A. Pllakat mund edhe te kapen ne menyre alternative.Fugimi vijon me shpatull fuge ose shirit fuge ne konformitet me sistemin.

te prodhuesit. Kapjet jane te papershtatshme per montimin ne ndertim.

Nderimi i fugave dhe cepave Fugat e pllakave (pllaka me fibra) duhet te mbushen mire me llac perforcues RÖFIX Unistar LIGHT. Llaci duhet te thahet mire para shtresave te tjera te mepasshme. Per ndertimin e cepave dhe fugave duhet perdorur patjeter profili PVC.

Perforcimi i pllakave Llaci perforcues RÖFIX Unistar LIGHT shtrohet me makineri ose manualisht ne nje trashesi 5 mm dhe pastaj tendoset me listele. Ne shtratim e fresket te llacit shtrohet me nje mistri celiku ne te tere siperfaqen, ne afersi te siperfaqes por i mbuluar tekstili perforcues RÖFIX P50. Mbivendosja duhet te jete te pakten 10 cm. Mbi cepa dritarehs dhe dyersh duen shtruar perforcuese shtese diagonale.

Shtrim i shtreses perfundimtare Mbas nje tharjeje prej rreth 5 ditesh (sipas kushteve atmosferik) mund te shtrohen suvate e siperme te pershtatshme per sistemet me izolim termik RÖFIX.

296

"këshilla dhe truke"


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Përpunimi

Përpunimi i pllakave melaminë

"këshilla dhe truke"

Te pergjithshme/Punime paraprake Ne murin e jashtem te perpunuar me tallash te presuar sipas rregullave te vena nga prodhuesi, sillet nje izolim termik sipas variantit te deshiruar qe ngjitet ose/edhe fiksohet. Si rregull, pllakat me tallash te presuar duhet te mbrohen nga uji para gjate dhe mbas punimeve dhe duhet te fiksohen ashtu sic duhet. Mbrojtjen nga kushtet atmosferike e merr persiper suvaja mbuluese. Si materjal izolues jane te pershtatshme fibrat e drurit, leshi mineral, tapa, dhe polisteroli.

Varianteve te ngjitura dhe me kunja u duhet dhene prioritet.Kur duhet perdorur vetem ngjitesi, duhet kryer edhe nje testim i ngjitjes per shkak te mundesise te siperfaqeve kritike ekzistuese

Fiksimi i pllakave izoluese Pllakat izoluese te fasadave RÖFIX ngjiten duke shtruar ne te gjithe siperfaqen me nje mistri te dhembezuar (min. 10 mm dhembezim) ngjitesin universal RÖFIX. Mbas ngrirjes te ngjitesit, pllakat izoluese fiksohen edhe me min. 6 vida materjali i zolues RÖFIX DTS-H per m2. Ne zonat ansore duhen perdorur min. 10 Cop./m2. Ankorimi duhet te hyje 30 mm ne masen e drurit. Vidat duhen futur nga larte poshte gjithmone.

Shtresa te trasha ngjitese dhe klima e lagesht e zgjasin kohen e tharjes se ngjitesit si dhe aftesine mbajtese mekanike

Fksim i pllakave izoluese (vetem ngjitja) Pllakat izoluese te fasadave RÖFIX ngjiten ne te gjithe siperfaqen duke shtruar me nje mistri me dhembeza (dhembezim rreth 10 mm)ngjitesin universal RÖFIX ose RÖFIX ELASTOL ngjitesi rul ne nje shtrese te holle.

Shtresat e drurit kane aftesi ndryshuese dhe per kete arsye sugjerohet nje testim i ngjitjes!

Perforcimi i pllakave izoluese Kjo vijon mbas nje perjudhe tharjeje rreth 1 jave. Llaci i perforcimit RÖFIX Unistar shtrohet me makine ose me dore ne nje trashesi prej min 5 mm dhe terhiqet me listele. Ne shtratin e fresket te lalcit shtrohet rrjeta e tekstilit perforcuese RÖFIX P50 duke mbuluar te gjithe siperfaqene, ne afersi te sipefaqes dhe e mbuluar. Mbikalimi i tekstilit duhet te jete te pakten 10 cm. Mbi cepa dritarsh dhe dyersh duhet vene perforcues shtese.

Shtrimi i shtreses perfundimtare Mbas nje kohe tharje prej rreth 5 Tagen (ne varesi te kushteve atmosferike) mund te shtrohen suva te siperme RÖFIX per sisteme me izolim termik

297


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Përpunimi

Përpunimi i Fermacell HD

"këshilla dhe truke"

Te pergjithshme/ Parapargatitje Pllakat e ndertimit FERMACELL HD jane pllaka ranore te lidhura me cimento, te mbrojtura me fiber qelqi, pllaka sanduic me pak materjale shtese te cilat mund te shtrohen direkt si pllaka mbajtese suvaje per ambientin e jashtem.Pllaka mbajtese e suvase permbush nje shumllojshmeri kerkesash: E padjegshme, menjanon ujin dhe me dufizion te hapur, qendrueshmeri e mire ndaj presionit dhe perkulshmerise, peshe e ulet dhe plotesisht i reciklueshem si materjal nderimi mineral.

Shtrimi i pllakave, fugave Shtrimi i pllakave, dhe vecanerisht instalimi i elemeteve dhe prizave si dhe i fugave horizontale dhe vertikale, duhet te kryhen sipas rregullave paraprake te dhena nga prodhuesi. Kryesisht elementet duhet te jene lidhur mire me njeri tjetrin.

Perforcimi i pllakave Llaci i perforcimit RÖFIX (Unistar LIGHT oder Unistar BASIC) shtrohet me nje makine ose me dore ne nje trashesi prej min. 5mm dhe tendoset me pas me listele. Ne shtratin e fresket te llacit me nje mistri celiku shtohet rrjeta tekstil RÖFIX P50 duke mbuluar te gjithe siperfaqen, ne afersi te siperfaqes dhe e mbuluar.

Perforcimi i pllakave Mbivendosja, tejkalimi i rrjetes tekstile duhet te jete te pakten10.Tek cepat e dyerve dhe dritareve duhet shtruar perforcues ekstra

Shtrimi i shtreses perfundimtare Mbas tharjes prej min. 5 ditesh (sipas kushteve atmosferike) mund te shtrohen te gjitha suvate e siperme RÖFIX. Sugjerohen vecanerisht per kete suva Sisi RÖFIX ose suva nobel RÖFIX 715 vecanerisht me nje shtrse boje te mepashme rezine silikoni.

298


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Pllaka/panela mbajtës/ndërtimi Përpunimi

Përpunimi i fibrave të qelqit

"këshilla dhe truke"

Te pergjithshme / Parapergatitja SHKUMA E QELQIT perbeht nga qelq i paster. Ai materjale baze perdoret rera kuarz dhe me shume se 50% qelq i reciklueshem nga llampa neoni jashte funksionimit dhe xhamash makinash (tendence ne ngritje). Dhe: SHKUMA E QELQIT eshte plotesisht e paster nga FCKW, HFCKW dhe HFKW oose nga materjale te tjera te demshme.Karakteristikat: me rezistence ndaj ujit, avullit, a pa djegshme, i qendron demtimeve, me qendrueshmeri ndaj presionit, qendrueshmeri ndaj mases, qendrueshmeri ngaj acideve, e lehe per tú perpunuar.

Fiksimi i pllakave Pllakat izoluese duhet te depozitohen dhe perpunohen sipas te dhenave te prodhuesit.Fifsimi vijon sipas skemes se shtrimit, puthitur mire ne njera tjetren.Pllakat duhet te jene aknoruar mire, mjaftueshem dhe per nje kohe te gjate ne bazament.Per ngjitjen dhe perforcimin lejohet te perdoren vetem produkte pa perberje cimentoje. Ngjitja vijon me ngjitesi e ftohte te bitumit te sugjeruar edhe nga prodhuesi

Perforcimi i pllakave izoluese Ne cepat para hapjeve te dritareve apo dyerve, perpara perforcimit te siperfaqes duhet te kryhet nje perforcim diagonal me shirita rrjete tekstile RÖFIX P50 (rreth. 25 X 50 cm). Paralel duhen vendosur kendi i rrjetes perforcuese dhe profilet e lidhjeve ose cepave pikues

Perforcimii pllakave izoluese Mbas tharjes se ngjitesit vendoset masa e stukos RÖFIX ELASTIC pa cimento me nje mistri te pa ndryshkur. Ne shtrese e njome te shpatulluar vendoset rrejta perforcuese RÖFIX P50 ne te gjithe siperfaqen, me nje mbivendosje prej 10 cm te rrejtes.

Shtrimi i shtreses se fundit Mbas tharjes se me tejshme te shtreses perforcuese rreth 1 jave (ne varesi te kushteve atmosferike) mund te shtrohet shtresa perfundimtare RÖFIX Suva Sisi ose suva akrilike RÖFIX si suva strukture qe menjanon ujin, pastoze me kokerrizimin e deshiruar, strukturen dhe njgjyren e deshiruar, direkt mbi shtrese nperforcuese (pa shtrese baze). Nese perdoret suva me ngjyra atehere para shtrimit te suvase se siperme duhet shtruar nje shtrese paraprake me bazen e suvase RÖFIX UNI (me ngjyren e suvase me ngjyre). 299


k -/ mi ter lim izo je hje lid me te Sis e hm ths rgji pë të a ën dh Të gla Ve jet Llo

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Vegla Të dhëna të përgjithshme / Llojet

VEGLA Të dhëna të përgjithshme / Llojet Nje distribucion dhe procesim opti-

zgjidhjet dhe mjetet ndihmese te

eficiente, deri tek aksesoret e nevo-

mal dhe konform orareve te para-

duhura. Logjistika e silove me

jshem racionale, ju ndihmojne qe te

caktuara sot eshte me i rendesishem

sisteme te mbyllura mbeshtetjeje,

kurseni mjetet financiare.

se kurre. Ne kete rast RÖFIX i

me pistoleta sperkatese dhe ngjit-

mbeshtet PROFESIONISTET me

jeje, me vegla perpunuese prerese

Fushat e përdorimit

300

Tabela e meposhteme tregon mun-

veglat dhe mjetet ndihmese e opti-

punonjesve rritet per shkak te lehte-

desite e racionalizimit tek sistemet e

malizojne procesin e ndertimit. Ato

simit fizik qe con ne rritjen e kapaci-

lidhjes me izolm termik. Makinat,

ulin kostot e pagave, motivacioni i

tetit dhe cilesise se punes.


k imi ter lim izo je hje lid me te Sis b m a ën dh Të gla Ve in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Vegla Të dhëna mbi produktin

Vegla RÖFIX R12 Mistri me dhembeza (WDVS)

RÖFIX R16 Shpatull e dhembezuar RÖFIX R16 Shpatull e dhembezuar

RÖFIX STR-Tool Vegel montimi RÖFIX STR-Tool Vegel montimi

RÖFIX R12 Mistri me dhembeza (WDVS)

Fushat përdorimit:

• Mistri speciale prej celiku nobel me dhembezim gjysem rrumbullak (12x20mm) dhe kapes stabil dore per shpatullimet perforcuese ne sistement me izolim termik • Per shtrimn ose krehjen profesionale te llacit perforcues. Metoda shtrat holle

• Shpatull speciale me dhembeza me dhembezim gjysem rumbullak (16x20mm) dhe kapes stabil dore druri, per llacin perforcuese ne sistement me izolim termik • Per shtrimn ose krehjen profesionale te llacit perforcues. Metoda shtratit te mesem

Karakteristikat:

• Trashësi shtrese e njëtrajtshme dhe unike • Përpunim I shpejtë ekonomik • Përdorim universal

• Trashësi shtrese e njëtrajtshme dhe unike • Përpunim I shpejtë ekonomik • Përdorim universal

• 100% kontrll të ëprdorimit - më shumë siguri • Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme

Të dhëna teknike:

• Përmasat: 480 x 130 x 0,75 mm

• Përmasat: 480 x 130 x 0,75 mm

• Thellësia e prerjes: 2 cm

301


k imi ter lim izo je hje lid me te Sis b m a ën dh Të gla Ve in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Vegla Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Pistole ngjitese Per ngjitese te sistemeve me izolim termik

302

RÖFIX ISOBOY Typ C KOMBI Preres stiropori Kompakt

RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Aksesor per tipin C KOMBI

RÖFIX Pistole ngjitese Per ngjitese te sistemeve me izolim termik

RÖFIX ISOBOY Typ C KOMBI Preres stiropori Kompakt

Fushat përdorimit:

• Pistole ngjitesi profesjonale per nje dore, per ngjitjen me makineri te pllakave izoluese inkl. zore 2m dhe top sfungjeri

• Aparat kompakt profesional preres me filament per prerjen ekzakte te pllakave izoluese

• Prerje bordurash dritarsh dhe pjese suvaje. Prerje te ndryshme te pjerta dhe kurore

Karakteristikat:

• Përpunim me një dorë • I përshtatshëm për përdorim me zhytje • e manovrueshme, e lehtë • I lehtë për tu mirëmbajtur

• Përpunim I shpejtë ekonomik • I qëndrueshëm

• Mundësi e raelizimit të këndeve individuale • Përpunim I shpejtë ekonomik • Përdorim universal

Të dhëna teknike:

• Pesha: ca. 1 kg

• Përmasat: 140 x 47 x 17 cm • Gjatësia e prerjes: < 126 cm • Thellësia e prerjes: < 20 cm

• Gjatësia e prerjes: < 126 cm • Thellësia e prerjes: < 20 cm


k imi ter lim izo je hje lid me te Sis b m a ën dh Të gla Ve in ukt od pr

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Vegla Të dhëna mbi produktin

RÖFIX ISOBOY OPTIMA (e shkurter) Aparat preres sharre-Me shume perdorime

RÖFIX Cut-Easy PROFI EPS-Vegël pune RÖFIX Cut-Easy PROFI EPS-Vegël pune

• Aparat preres sharre-Me shume perdorime per pllaka izoluese te perdorshme (MV,MS,tape, shkume qelqi etj.) me duplikim optimalsharre elektrike me shume perdorime • Per te gjitha variantet e prerieve ne pllakat e zakonshme izoluese

RÖFIX Montim rrotullues per pllaka izoluese

RÖFIX MZB-8 KARAT shpues me shume perdorime

RÖFIX Montim rrotullues per pllaka izoluese

RÖFIX MZB-8 KARAT shpues me shume perdorime

• Montim rrotullues si suport per pllakat izoluese. Me sigurim kunder renies dhe e montueshme ne kornize

• Preres special prej metali te forte me kend preres per shume perdorime per shpimn pa goditje te vrimave e kunjave ne tulla me vrime

• Përpunim I shpejtë ekonomik • Aplikim universal

• Përpunim I shpejtë ekonomik

• Përpunim I shpejtë ekonomik

• Siguri e lartë uljeje

• Gjatësia e prerjes: < 113 cm • Thellësia e prerjes: < 20 cm

• Pesha: ca. 11 kg • Gjatësia e prerjes: < 104 cm • Thellësia e prerjes: < 20 cm

• Pesha: ca. 2,5 kg

• Përmasat: 210 mm • Përmasat: 260 mm • Përmasat: 360 mm

303


Sis V k mi ter lim sizo hje lid mit te sis të me uni rp Pë e ak pr ra pa je rejt ë-

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Vërejtje paraprake

PËRPUNIME TË SISTEMIT TË LIDHJES ME IZOLIM TERMIK Vërejtje paraprake Gjate planifikimi dhe hartimit te nje sistemi lidhjeje te izolimit termik duhet pasur parasysh qe:: • qe sistemi i lidhjes ne kuadrin e izo-

• penetrimet dhe instalimet e prizave

• "Bazamenti ka njetrajtesine qe pa-

limit termik(mos pershkrueshmeria

te jene planifikuar ne menyre te til-

raqet i pergjigjet EN 18202 ""Tole-

e nxehtesise) te jete i pershtatshem

le, qe te te ekzistojne procedura

tances se mases ne ndertesat e

me difuzionin e avullit(p.sh. izolim i

ekzekutimi dhe te jete mundesuar

mjaftueshem i brendshem)

prodhimi i instalimeve te prizave

• "qe normat e mbrojtjes nga djegia dhe rregulloret e ndertimit jane marre parasysh "

me izolim nga shiu i rembyeshem

larta. " • nuk ka gjasa per nje lageshti progresiste.

• elementet e fiksimit te jene pa pershkrueshmeri te nxehtesise

Me shtrimin e sistemit te lidhjes me izolim termik mund te filloht nese: • e gjitha siperfaqet per t'u mbuluar si gelq, alumin kalldrme, buze kalldremesh etj. jane te mbrojtura nga mbrojtese perkatese

304

me mire do te ishte 4-5 jave perpara • siperfaqe horizontale si kurorat e mureve, kornizat etj. jane pajisur

• penetrimet jane planifikuar ne menyre te tille qe izolimi ne lidhje dhe mbyllje, te mos cenohet • nese nje testim i pershtatshmerise

• bazamenti nuk deshmon ndonje la-

me mbulese te pershtatshme, per

se bazamentit eshte kryer parapra-

geshti te dallueshme me sy te lire

te menjanuar nje lagie te mundsh-

kisht

(Suvaja e brendshme dhe dyshe-

me te sistemit te lidhjes me izolim

meja duhet te jene plotesisht te

termik gjate dhe mbas aplikimit

thara; keto duhet te jene shtruar

• "per lidhje dhe mbyllje dhe nderti-

3minimumi 3 jave para shtrimit te-

me pjesesh jane parashtruar detyra

sistemit te lidhjes me izolim termik,

te qarta, "

• ne ndertesat e vjetra, arsyet per lageshtine ne rritje, lulezimet e kriprave etj jane marre parasysh dhe jane menjanuar.


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Vërejtje paraprake

Parapergatitja e bazamentit Vezhgime paraprake Perpunimi i sistemeve me izolim termik "Ne ndertesat e vjetra ose ne suva

mbeshtetet dhe te bindet nga to.

ekzistuese duhet te kryhet nje kon-

Metoda te zakonshme te thjeshta si

troll i sperfaqes mbi te cilen do te

me poshte vijon: "

se dhe aftesise mbajtese • Prova rrjetezimit me nje furce bojaxhiu per testimin e aftesise thithese dhe lageshtise se bazamentit

shtrohet sistemi i izolimit termik dhe pergatitja e tij eshte me rendesi par-

Metoda te zakonshme te thjeshta si

esore per funksionimin e aplikimit.

me poshte vijon:

Tek ndertesat e reja, perpunuesi

• Prova e fshirjes me dore per te pro-

• Prova e njetrajtesise me listelen e matjes sipas EN 18202 Keto testime kryhen ne me shume

mund te mbeshtetet tek hipoteza qe

vuar pastertine dhe lulezimet e

pika te bazamentit per te nxjerre nje

siperfaqet per ngjitjen e pllakave izo-

demshme

perfundim per te gjithe siperfaqen.

luese mund te prodhohen sipas rregullave te teknikes dhe ai mund te

• Prova e kruatjes me nje mjet me maje per testimin e qendrueshmeri-

Bazamenti.

Lloji

Gjendja

Masa

Mur dhe beton

me pluhur

fshin

i lagesht

e le te thahet (ne rast lageshtie ne rritje menjanohen shkaqet)

i piset, me yndyrna (mbetje karburantesh)

sperkatje me uje me presion te larte (max. 200 bar) me perberes pastrues, larje me uje me pas, per ta lene perfundimisht te thahet

Lulezime

thajeni patrojeni fshijeni

i pa njetrajtshem, vende me gabime (zhvendosje mbi njetrajtezim me llacin e pershtatshem ne nje proces 1 cm) pune enkas (permbajuni kohes se prehjes) Beton mantel

Fuga te cara mbi 5 mm midis pllakave dhe tullave

Hiqni fugat me llac cimentor

lidhje me difekt e pllakave ose tullave me betonin baze

prodhimi i nje bazamenti mbajtes me ane te ngjitjes ose fiksimit me kunja para shtrimit te sistemit me izolim termik

305


jeëSis P k ter lim sizo hje lid mit te sis të me Pë mi uni rp

Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Përpunimi Parapërgatitja e kantierit

"këshilla dhe truke"

Paisja e vendit te ndertimit Llacet e sistemit shperndahen ne silo pa presion ose silo te renies se lire (Silo me kapje) sikurse dhe ne thase letre. Per te punuar me silo dhe me mikser kullues ne proces duhet te permbushen kushtet e me poshteme: • Prize/lidhje elektirke 380 V, min. 20-25 Amp. • Prurje ujore 3/4 Zoll, 2,5-4,0 bar ose pompe per presion • Platforme per silon (2,5 x 2,5 m) me dru te poshtem mbajtes dhe hyrje te pershtatshme

Mburoja Gjate perdorimit te mburojes per mure ose mbrojtjeve duhet pasur parasysh qe gjatesia e hekurave te mburojes te jete e pershtatshme per trashesine e sistemit, qe distanca nga siperfaqet e murit te jete me jaftueshme (kini parasysh rregullat e mbrojtjaes se puntoreve) dhe qe keto hekura nuk duhet te jene ne kontakt me ujin (shpimi i pjerret nga lart).

Ndertimi i platformes se bazamentit Para fillimit te punimeve, ndertesa, pra siperfaqja e fasades mbi te cilen do te punohet dhe ku do te shtrohen pllakat izoluese, duhet niveluar vertikalisht dhe lidhur me litare horizontalisht. Ne zonen e bazamentit dhe te ujit me sperkatje(min. 30 cm lart) dhe nen cepin e siperm te tokes duhen perdorur pllaka izoluese bazamenti. Me ane te masave konstruktive, ujrat e shirave duhet te largohen ngafasada. Keto masa konsistojne ne nje shtrat zhavori ose shtrese thyese kapilaresh.

Platforme bazamenti me kercim Mbajtesin e platformes se bazamentit montojeni horizontalisht. Profilet e bazamentit prej alumini me profile SP ngulese, sherbejne si mbyllese te sistemit dhe si ndihme per montimin e radhes se pare te materjalit izolues. Profilet e bazamentit fiksohen ne largesi 30 cm me kunja rahese RÖFIX SD-80. Ne rast bazamenti jo te njetrajtshem ka njesi te poshtme qe sherbejne si ndihmese per montimin dhe qe kryejne rolin e lidhesit te profilit.

Prerja e pllakave Pllakat mund te prehen me aparatin preres perkates ne masat e deshiruara: • Pllaka izoluese EPS- - Fije metalike e nxehte • Pllaka izoluese me lesh mineral - Shpate (thike)prerese, share dore • Pllaka izoluese prej shkume minerale - Fije metali me dhembeza oshiluese, sharre dore ose Stichsäge • Pllaka izoluese tape - Share dore rreth ose Bandsäge • Pllaka izoluese Diffutherm - Shara dore ose rreth ose Bandsäge 306


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Shtrimi i pllakave izoluese

"këshilla dhe truke"

Shtrimi mekanik i llacit ngjites Me pistoleten ngjitese RÖFIX shtrohet llaci ngjites ne menyre te tille qe toleranza e bazamentit lejon nje kontaktim te 40% te sip.Kjo sigurohet me shirita rreth e rrotull dhe 2-3 shirita ne siperfaqe e pllakave. Gjeresia e shiritit duhet te jete rreth. 5 cm, trashesia rreth 2 cm. Pistoleta e ngjitjes levizet ne afersi te siperfaqes se pllakes per te kryer edhe nje efekt shperndarjeje. Tek pllakat e leshit mineral (MINOPOR) duhet mbuluar nje siperfaqe rreth 70.

Kolla në 15° C dhe lagështi ajri 50%) është mbas 2 ditësh e forcuar mund të mbyjë ngarkesë.

Shtrimi manual i llacit ngjites Mbi bazamente normale - Metoda Randëulst-Punkt: Me nje pistolete ngjitjeje ne cep te pllakes shtrohet nje shirit rreth 5 cm i gjere rreth e rrotull, dhe ne mes te pjates 3 njesi luge dore. Ne bazamente rrafsh(p.sh. Beton) - ne te gjithe siperfaqen: Mbi bazamente rrafsh, llaci ngjites mund te shtrohet mbi panalin zolues me nje shpatull me dhembeza me dhembezim min. 12 mm (RÖFIX Minstri me dhembeza R12 oder R16).

Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve

Shtrimi me makineri i llaci ngjites (lamela e shtresezuar nga te dyja anet) ne bazamentin me ngjites Ne rast pllakash lemele me lesh mineral te shtresezuar nga te dyja anet llaci ngjites viendoset ne shirita vertikale ne bazamentin perkates ne punimin e murit. Pllakat me format te vogel presohen ne llacin ngjites duke u adaptuar njekohesisht aty.

Mos e përzieni me materiale të tjerë.

Fiksimi i pllakave prej fibre druri te bute-Pllaka druri Shtrimi i pllakave izoluese vijon me izolim fuge ne lidhje (diferenca midis mbushjeve min. 20 cm). Pllakat izoluese duhet te jene vazhdimisht dhe mjatueshmerisht te fiksuara. Fiksimi mekanik vijon me kunja te sistemit RÖFIX DTS-H (min. 30 mm thelles, 3 Cope./ne rast stensash 62,5 cm, 6 cope ne rast stendash 83,3 cm ose 9 cope./ne rast ndertimesh masive) ose me kapese te pershtatshme prej celiku.

Fiksim i pllakave me fiber te drurit te bute ne dru Zakonisht duhet te perpunohen vete pllaka te hata dhe te pademtuara. Vara dhe gjate perpunimit pllakat duhet te jene te mbrojtura nga ngarkesat e ujit. T gjitha lidhje duhen prodhuar me mbushje me fibra druri.Fuga rrutullues e mbas 18 m, shikoni raportet e fiksimit. Nje zone sperkatje uji prej min. 30 cm (perdorni EPS-P). Drurin tra ruajeni nga rritja e lageshtise. Ndarja e fasades dhe platformes se bazamentit me profil platforme bazamenti dhe profil ngulites SP.

307


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Shtrimi i pllakave izoluese

Shtrimi i pllakave izoluese Pllakat vendosini puthitur me njera tjetren dhe lidhini ne fuge. Pjesen ngjitese min 25 cm. Ne cepat e jashtme te nderteses pllakat izoluese duhet te shtrohen te dhembezuara per te garantuar nje menjanim te tendosjeve. Beni kujdes per shtrimn e rafshet dhe te njetrajtshem te pllakave izoluese. Ngjitsi tek cakitjet duhet menjanuar. Ne keto zakonisht nuk duhet te krijohen fuga. Fugat e krijuara mbi 2 mm gjeresi duhet te ngjiten me te njejtat.

"këshilla dhe truke"

Panele izoluese te ngjyrosura me gri EPS te nxehen per shkak te ngjyres te tyre nese jane ne kontakt me diellin.Ne rast te kantaktit te nje faqeje te vetme mundte krijohen deformime. Per te menjanuar demtimet ne ngjitjen fillestare dhe hapjen e fugave gjate freskut te nates, materjali izolues duhet te depozitohet ne hije dhe te punohet gjithasht nen kete gjendje edhe ne fasade.

Shtrimi i pllakave izoluese Zakonisht pllakat izoluese duhen shtruar te plota. Ne cepa ndertesash duhen shtruar vetem gjysma pllakash te dhembezuara. Eshte e rendesishme qe siperfaqjet me cakitje te mos mbulohen me ngjites. Prerja e pllakave qe dalin pertej cepave duhet kryer vetem mbas lidhjes se ngjtesit. Nga nderimi i materjalit ne bazament dhe lidhje muri te buta(nderhyrje ne mur) fugat perkatese duhet te jene te lira nga prekjet e pllakave ; nje mbivendosje e pllakave te izolimit min 10 cm duhet ruajtur.

Shtrimi i pllakave izoluese Fugat levizese duhen ndertuar vete. Pjesen kercese si Vorspringende Teile ëie.

Shtrimi i pllakave me izolim termik. Gjate izolimit te pjeseve te brendshme te dritareve dhe dyerve si dhe arkitrave, pllakat izoluese ne siperfaqen e fasadave duhet te arrine sa cepi i paparfunduar e deri ne brendesi, ne menyre qe shiriti izolues, mbas lidhjes te ngjitesit te pllakave ne fasade, te presohet i lidhur. Vetem mbas kesaj mun te vijoje prerja e pllakes se mbetur.

Element mbojtes i gatshem Mbi elementin mbrojtes te gatshem (te pa shtresezuar ose te perforcuar brenda t) aplikoni ngjitesin e sistemit ne kuadrin e izolimit te siperfaqes. Sipas nevojesh vendosni kunjat e sistemit RÖFIX ne largesi 25 cm nga njera tjetra. • Trashesia e izoluesit • (fertig gedämmtes Fensterlichtmass, ohne Armierung) • Lartesia e instalimit te elementeve te grillave • Trashesia e mbrojteses (s-Mass), min. 40 mm

308

Elemente mbrojtese te pashtresezuara para instalimit duhen perforcuar nga brenda.Ne elementet alumin qe duhen mbrojtur alumini duhet mbuluar me ngjitesin universal RÖFIX paraprakisht (si ure lidhese).Si perfundim vendoset pllaka izoluese me ngjitesin perkates mbi aluminin/ llambarinen e shtresezuar


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Fiksim mekanik

"këshilla dhe truke"

Perzgjedhja e kunjave Gjate perzgjedhjes se kunjave duhet pasur kujdes qe, pikerisht kjo zgjedhje eshte e pranueshme nga sistemi dhe qe deshmon te jete brenda kategorise se perdorimit te bazamentit perkates. Pervec kesaj duhen pasur parasysh norma sigurie nacionale dhe paramentrat minimale. Materjali qe do te perdoret per ndertimin e murit duhet te mund te kategorizohet si tulle e plote, beton normal, beton mantel, pllake beton mantel ose tulle betoni mantel apo tulle betoni me vrime.

Per aq kohe sa llaci ngjites eshte nuk i forte nuk duhet te filloje asnje kunjezim. Kohet e tharjes te gjata duhen parashikuar mundesite e kushteve te keqia atmosferike (ftohje).

Shpimi i vrimave Mbas ngrirjes se ngjitesit mund te filloj fiksimi me kunja. Makina shpuese elektrike duhet te perdoret vetem ne beton ose ne rast tullash te plota. Tek tullat me vrime shpimi pa goditje me shpuesin me me shume funksione KARAT RÖFIX MZB-8. Siperfaqen e nkunjit vendoseni te lidhur me materjalngjites. Ne fasada me izolim sugjerohet zhytja e pjatave te kunjit dhe mbulimi me shtresa izoluesi.Percimi i nxehtesise reduktohet ne minimum.

Vendosja e kunjave telskop RÖFIX NDT-8Z Kunjat teleskop mund te futen me goditje si dhe me shpim. Gjjatesia e kunjit varet nga trashesia e izolimit. Pjata e kunjit qendron perpara gjate vendosjen ne gjatesi te kunjit dhe zgjatimit te tij. Si perfundin sipas kerkeses mund te fiksohet me siperfaqen me ane te nje cekici ose me nje aparat vidhosjeje me ngadale(max. 400 U/min) inkl. me nje Bit Torx T40.

Vendosja e kunjave te zhytura (Principi STR) Vrima e shpuar (Ø 8 mm) vendoset ne bazament mbajtes (Thellesia e shpimit: 40 mm). Veglen STR-vendoseni ne perdorim (monton vida te montueshme manualishtr). Vidhen e kunjes futeni derisa thellesia te arrije tek izolimi. Cepi preres i vegles STR-Tools e pret materjaln izolues rreth e rrotull pjates se kunjes. Ne te njejten kohe pjata e kunjit preson materjalin izolues. Terhiqeni veglen STR-me nje rrotullim nga e majta te lehte. Thellimin e krijuar mbylleni me rondelen STR- (EPS ose lesh mineral).

Vedosja e kunjave speciale Kunjat puthitjes RÖFIX punohen me nje aparat perkates Hilti. Kunja vendoset ne ullukun e perparshem te aparatit kapes dhe presohet mbas siperfaqes se pllakes izoluese dhe kapet tek ajo me force. Forca e kartushkes varet nga fortesia e bazamentit. RÖFIX Fiksues te shpimit futen tek cekici shpues HiltiTE SX per te futur kunjin e celikut ne te njeten kohe me procesine e shpimit ne vendin e duhur

309


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Lidhjet dhe mbylljet

"këshilla dhe truke"

Mbajtese tekstili W29 Kryeni provën e ngjitjes nëse bazameni është i përshtatshëm për ngjitje. Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme Largoni letrën mbrojtësi nga shiriti vetëngjites prej PE dhe ngjiteni drejt dhe në të njëjtën largësi me profilin e telajos dhe shtypeni fort me gisht tek cepat. Në bashkimet e cosheve thyejeni kapakun mbrojtës të shufrave vertikale rreth 5 cm dhe prijeni rreth 3 cm.

Para përpunimit ruajeni produktin në një vend të freskët

Mbajtese tekstili W29 Para fillimit të suvatimit largoni fletën mbuluese nga llapa mbrojtëse dhe foliet e mbrojtjes për dyert ose dritaret ngjitini tek llapa mbrojtëse vetëngjitëse. Pas përfundimit të puimeve të suvatimit dhe lyerjes, llapa mbrojtëse përkulet përpara dhe e shkëputur në të kundërt. Përmes largimit të llapës mbrojtëse shiriti i komprimuar i poliretanit shpërbëhet lirisht.

Prini ekstremitet e fillimit dhe fundit që janë të komprimuara fort.

Mbajtese/izoluese ne suva Kryeni provën e ngjitjes nëse bazameni është i përshtatshëm për ngjitje. Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme Largoni letrën mbrojtësi nga shiriti vetëngjites prej PE dhe ngjiteni drejt dhe në të njëjtën largësi me profilin e telajos dhe shtypeni fort me gisht tek cepat. Fiksojini foliet e tejdukshme në kornizat e dritares në mënyrë që të mos jenë objekt i korenteve.

Shtresa ndarëse: Suvaja e sipërme pritet deri në suvanë mbushëse para fortësimit të plotë. Fuga mbetet e dukshme. Fuga suvaje deri 2mm quhen "prerje suedeze"

Mbajtese/izoluese ne suva Pas përfundimit të punimeve të lyerjes dhe suvatimit, shiriti i folies duhet të hiqet me kujdes në drejtimin e shigjetës duke i lënë rrugë e lirë zgjerimit të shiritit izolues të fugës.

Shirita izoluese fuge 2D Mbas heqjes së qeses mbrojtjëse nga pjesa e vetëngjitshme, shiritin izolues ngjiteni direkt nga ruloja ne pjesen e ndërtimit në mënyrë që vija e drejtë pllaka termo-izoluese -sipërfaqjr të përkojë d.mth të jetë e futur nga brenda 3mm. Shiriti izolues mund të zgjerohet pa problem në zonën elastike qëndrore (edhe plotësisht) ky komprimohet dhe kthehet mbrapsht thuajse në trashësinë fillestare me vendosjen e pllakave të izolimit. Pjesët e bashkimit bashkohen kokë më kokë.

310


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Lidhje të tjera

"këshilla dhe truke"

Profil cepi pikues Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme Në zonën e tekstilit tërhiqeni suvanë e poshtme apo përforcuese dhe shtypeni profilin e drejtuar horizontalisht LOTGERECHT dhe shtrijeni tekstilin plotësisht. Të gjitha pikat bashkuese duhet të mbivendosen rreth 10 cm. (mbivendosja e teksitlit) Rrjeta e përforcimit çohet deri tek këndi dhe nuk është e nevojshme që të xhirohet rreth vetes Profil cepi pikues

RÖFIX FIN-TEX Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme Ngeceni profilin në llamarinën ekzistuese.Profili në anë të murit mund të përthyhet mbi "qoshe thyerje" ose përmes thyerjes dhe mund të shkurtohet aq sa duhet. Bashkimet e profileve realizohen dhe stabilizohen me anë të rakorderive specialë (vijnë bashkë me mallin).

Profil fuge te levizshme Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme Krahët e profilit shtyhen tek njëra tjetra, shiriti i fugës PVC shtyhet në fugë dhe profili vendoset dhe shpërhapet me spatul me drejtim nga lart me restin e llapës në suvanë përforcuese të pergatitur. Në bashkimet e profileve, profili i mbyllës bashkë me pj. e sipërme të rrjetës së tekstilit shtyhen për nga poshtë. Fuga nuk duhet të bëhet pis me llac.

RÖFIX DUO-TEX Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme Ngjiteni profilin me suvanë e poshtme/ përforcuese tek pllakat izoluese.

Lidhja e catise - Funde te hapura sistemesh Profil mbyllles kunder bllokimit midis trareve per ajrim te catise sipas sistemit Montimi mbi shtrësën mbrojtëse ndaj zhurmës dhe nxehtësisë. Profil mbylljeje catie Fundet e hapura te sistemeve (p.sh. bazamentet, lidhjet e catise, zona e fugave rotulluese etj.) duhen siguruar me ane te nje rrjete tekstile paraprake ne brendes ne menyre optimale ose me ane te kunjezimit te teksitilit ne zonat ansore.

311


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Elemente montimi

"këshilla dhe truke"

Tra dritareje-Montimi Klobentragelement K1-PH Suport montimi per montim pa percueshmeri nxehtesie te tabelave te reklamave shinave pjeseve te dritareve etj. E perdorshme tek materjalet e izoluese EPS, lesh mineral dhe tape

Cilindri i montimit prej (EPS) Cilinder montimi ZyRillo Prej EPS shkume te forte per montimin e mbajtesave morsave etj. perfshi edhe veglen frezuese dhe ngjites 100% I perdorshem tek materjalet izoluese EPS, lesh mineral tape

Rondelja e montimit prej PE sikurse PH Rondeli montimi DoRondo PE Rondele fiksimi (polipropilen) per montimin e shinave te grilave pankartave te lehta etj. inkl. veglen frezuese Per pllaka izoluese EPS Rondeli montimi DoRondo PH Pjese EPS me pllake rezine fenoli per mbajtese tendash dritaresh, morsash inkl. freze dhe ngjites 100% Per pllaka leshi mineral dhe EPS

Kuadri i montimeve prej EPS bzë. PU Kuader montimi EPS Shkume e forte EPS me peshe volumetrike me te larte se suporti i montimit per trupa te huaja (p.sh mbajtes hekuri robash, morsa) Per shkak te aftesive teknike perdoret edhe si suport presues per trupa te huaj Kuader montimi Qadroline PU Suport presues prej shkume te forte PU per montues tek verandat, mbajtes konsolesh tek sistemet me izolim termik I perdorshem tek materjalet izoluese EPS, lesh mineral tape

Kend mbajtes prej PU-Shkume e forte Kend mbajtes Tra-Wik-PH Shkume e forte PU (poliuretan) per montimin pa pershkrueshmeri nxehtesie te shinave/rrjetave mbrojtese (ballkone franceze) perfshi edhe 3 kunja vidhosese Perdoret tek materjalet e izolimit EPS tape dhe lesh mineral

312


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Përforcimi i sipërfaqeve

"këshilla dhe truke"

Mbrojtje diagonale Ne cepat e dritareve dhe hapjet e dyerve mbrojtjet diagonale jane te nevojshme dhe para shtrimit te perforcuest ne suva te poshtme per te fiksuar ne kete menyre qe anae shiritit ne cep te krijoje kendin 45. Shiriti mbrojtes eshte zakonisht 20 x 40 cm.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Ndertimi i cepave dhe akseve Gjate perdorimit te profileve te cepave me rrjete tekstili dhe kend tekstili, gjeresia e krahut te tekstilit te suvase se poshtme duhet shtruar ne menyre te tille qe profili i cepit dhe krahu i tekstilit te mund te shtrohen aty. Lidhja tek siperfaqja e mbrojtur duhet aplikuar me nje mbivendosje prej min 10 cm.

Ndertimi i cepave dhe akseve Aplikoni ndertimin e cepave pa profile te gatshme ne kuadrin e ruajtjes se siperfaqes. Hapeni rrjeten e fibres se qelqit ne njeren ane rreth 20 cm rreth cepit dhe shtrojeni ne suvane e poshteme me min. 10 cm interference. Ndertimi i akseve vijon si krijimi i cepave pa profil me mbishtresim 10 cm dhe procesohet ne kuadrin e ruajtjes se siperfaqest. Kendi i ruajtjes se cepit qe sherben per mbrojtjen e demtimeve mekanike shtrohet mbi suvane e siperme ose te poshtme te mbrojtur.

Perforcimi i pllakave izoluese Mbas tharjes se lacit ngjites (rreth 2-3 Tagen) mund te filloje perforcimi i siperfaqeve te pllakave izoluese. Ne varesi te sistemitte izolimit mund te zgjidhen masa te ndyshme perforcuese (llac perforcues, stuko ngjites) ne trashesi minimale te ndryshme

Perforcimi i pllakave izoluese Rrjeta perforcuese shtrohet ne trajektore Das Armierungsgeëebe ëird möglichst in ganzen Bahnen ëaagrecht oder senkrecht aufgebracht, um so unnötige Geëebestösse zu vermeiden.Per te menjanuar perplasje me te mundshme (p.sh. ne hyrje) sugjerohen dy shtresa tekstile. Shtresa e pare aplikohet p mbivendosje te saj.

313


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Përforcimi i sipërfaqeve

"këshilla dhe truke"

Perforcimi Trashesia specifike 5 mm (NPD): E ashtu quajtura metoda me shtrat te mesem dhe trashesi shrese suvaje 5 mm perdoret ne sistemet e me poshtme te lidhjes me izolim termik RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen zu Anëendung: • RÖFIX LIGHT EPS-Sisteme lidhjeje me izolim termik • RÖFIX FIRESTOP MW-Sisteme lidhjeje me izolim termik • RÖFIX SPEED MW-Lamele ne -Sisteme lidhjeje me izolim termik • RÖFIX MINOPOR Shkume minerale--Sisteme lidhjeje me izolim termik

Ne te gjitha lidhjet dhe pjeset e ndertimit kufizuese dhe ne penetrimet ne sistem shtresa e perforcimit duhet nderprere me prerjen e mistrise per te menjanuar nje carje te pakontrolluar.

Perforcimi Trashesia specifike 5 mm (NPD): Përforcimi i pllakave termoizoluese: Shtrojeni llaçin përforcues rreth 2-3 ditë pas ngjitjes (në varësi të kushteve atmosferike dhe fapjes me flutra për termoizolim) në trashësin 5 mm dhe "krifeni" me mistrinë e përshtatshme me dhëmbë RÖFIX R16. RÖFIX P50 Tekstil përforcues presohet në shtratin e llaçit dhe rimbulojeni komplet me shpatull. Eventuelisht rrudheni me listelën tërheqëse. Pas një kohe prehje prej 5-7 ditësh (sipas kushteve atmosferike) mund të aplikohet suvaja e sipërme e përshtatshme RÖFIX.

Perforcimi - Trashesia specifike 3 mm (NPD): E ashtuquajtura metoda shtrat holle me trashesi specifike 3 mm vihet ne perorim ne sistemet e lidhjes me izolim temik RÖFIX te meposhteme: RÖFIX W50 EPS-Sistem izolimi termik RÖFIX POLY EPS-Sistem izolimi termik

Perforcimi Trashesia specifike 3 mm (NPD): Përforcimi i pllakave termoizoluese: Shtrojeni llaçin përforcues rreth 2-3 ditë pas ngjitjes (në varësi të kushteve atmosferike dhe fapjes me flutra për termoizolim) në trashësinë 3 mm dhe "krifeni" me mistrinë e përshtatshme me dhëmbë RÖFIX R12. RÖFIX P50 Tekstil përforcues presohet në shtratin e llaçit dhe rimbulojeni komplet me shpatull. Eventuelisht rrudheni me listelën tërheqëse. Pas një kohe prehje prej 5-7 ditësh (sipas kushteve atmosferike) mund të aplikohet suvaja e sipërme e përshtatshme RÖFIX.

Perfundmi i shtreses perforcuese Nje lemim i ekzagjeruar i shtreses se perforcimit duhet menjanuar per te menjanuar krijimin e shtresave me konkrecion (vecanerisht tek masat e shpatullimit me cimento) mbi siperfaqe. Kreshtat e shpatullimit duhen eleminuar mbas tharjes. Per te kapur nje siperfaqe te niveluar, sugjerohet nje punim tjeter dy shtresor diten tjeter.

314

Per nderprerje te nevojshme pune, mbivendosja e tekstilit ne siperfaqe duhet parapergatitur ne menyre te tille qe, masa perforcuese rreth 10 cm gjeresi te vendoset prere mbi tekstil


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Shtrimi i suvasë së sipërme

"këshilla dhe truke"

Parapergatitja e bazamentit Suva te siperme mbi sisteme me izolim termik Nach Austrocknung der Armierschicht kann frühestens nach 5-7 Tagen (je nach Witterungsbedingungen) nachfolgend der geëünschte Oberputz aufgebracht ëerden.Themeli duhet te trajtohet me ane te furcave ose me nje cilinder prej lekure qengji me nje shtrese te pare RÖFIX UNI (nga jashte) ose shtrese te pare IN (nga brenda) te pakten 24 ore perpara hedhjes se shtreses se siperme. Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht.

Shtrimi i suvave te siperme mbi sisteme me izolim termik Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Aplikojeni si suva rustikale në trashënë e kokrrirzës me mistri inoksi në mënyrë të njëtrajtshme (pa vrima dhe xhepa) Aplikojeni suvanë njëtrajtëzuese mbi bazamentin e parapërgatitur me mistri inoksi të lëmuar, përgjithësisht në 2 duar të njëpasnjëshme. Shtresa e parë vrazhdësohet dhe lihet të drejtohet lehtë para dorës së dytë.

Strukturimi i suvave te siperme mbi sisteme izolimi termik Në suvanë e trashë të gërvishtur struktura e dëshiruar (e rrumbullakët, horizontale,vertikale) realizohet me një mall sfungjeri të përshtatshëm (plastik). Si suvatim fin strukturojeni memall sfungjeri të përshtatshëm o plastik(strukturë fine) ose me shpatull/penel (strukturë me vija ose penelata) furceje e holle). Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur. Pastrimi i rregullt veglave të punës për punimin e strukturës është shumë i rëndësishëm! Mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Shtrimi i suvave te siperme minerale mbi sisteme me izolim termik: Përziheni materialin veshës me ujë të patër në një kovë të përshtatëshmë më një përzierës mekanik apo të vazhdueshëm për rreth 2 minuta Temperatura e ujit të brumit nuk duhet të jetë më e lartë se +25 °C. Lëreni të pushojë 10 min. dhe pastaj përziheni përsëri. Përgjatë aplikimit brumi përzihet herë pas here për të evituar që guri të depozitohet në fund të kovës. Përziejeni për pak kohë. Evitoni një përzierje të tepërt.

Shtrese e mepasme suvaje te siperme minerale mbi sisteme izolimi termik : Tek suvate e siperme minerale nje shtrese baze para llacit perforcues nuk eshte e nevojshme.Per te permiresuar aftesine menjanuese te ujit, rezistencen ndaj motit te keq dhe ndikuesve atmosferike duhet shtruar nje shtrese boje te jashtme prej rezine silikoni qe eshte zakonisht i domosdoshem ne perdorimn e RÖFIX 715. Stresa te me pasme njetrajtezuese mbi suva te siperme minerale duhen aplikuar mbas tharjes.

315


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Shtrimi i suvasë së sipërme

Suva e siperme shtrese trashe(suva me kruajtje) mbi sisteme me izolim termik Themele aftesi thithese te lagen me pare me uje rregullisht ose te furnizohen me nje shtrese paraprake (RÖFIX ndalues djegie). Bazamente me perberje te larte rere lyejini paraprakisht lidhes te thelle RÖFIX rreshire silikoni. Suvate mbushese te ashpersohen me vegel te pershtatshme. Siperfaqet njeshe te betonit te lemohen me masen RÖFIX 55 gri ose RÖFIX 57e bardhe.

Suva e siperme shtrese trashe(suva me kruajtje) mbi sisteme me izolim termik Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërmë: Këto duhen shtruar sa tre herë masa e kornizës Në rastin e përdorimit të suvave të thata të parapërziera duhet të zbrazen sa më shumë thesa në një vaskë të vetme të përziehen mirë deri sa të arrihet në një masë të njëtrajtshme në konsistencë dhe ngjyrë. Nëse janë të nevojshme sasi të tjera për tu porositur, materiali i mbetur duhet të përziehet me të riun.

Suva e siperme shtrese trashe(suva me kruajtje) mbi sisteme me izolim termik Suvanë e gërvishtur pas aplikimit gërvishteni rregullisht me një leëtr zumpare të përshtatshme. Koha e gërvishtjes varet nga temperatura dhe duhet të testohet më parë. Koha ideale arrihet, kur kokrriza "kercen" dhe nuk mbetet e varur ne derrasen gervishtese. Siperfaqja e suvatuar pas një tharje të mjaftueshme duhet fshirë me një fshesë të butë. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

Punimi me mistri mbi sisteme me izolim termik Punimi me mistri sugjerohet vetem per sisteme shtrat mesme me perforcim (NPD 5 mm). Mbas shtrimin dhe tharjen e plote te siperfaqes perforcuese, shtrohet ngjitese i sistemit RÖFIX ne nje trashesi rreth 1 mm. Ne kete shtrohet me metoden "fresket ne fresket" RÖFIX 750 Kellenëurf.

Shtrimi kryhet përmes një mistrie të përshtatshme. Aplikimi duhet të kryhet duke mënjanuar formimin e vrimave/foleve me hedhjen e materialit nga lart poshtë nga një personel i specializuar meqë teknika e hedhjes është shumë e rëndësishme për strukturën e suvasë. Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje "e freskët mbi të freskët" Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

316

"këshilla dhe truke"


Sisteme lidhjeje me izolim termik - Përpunime të sistemit të lidhjes me izolim termik Përpunimi

Përllogaritjet e konsumit të ngjitësit Me ane te shteses se lehte ne mater-

qe rezulton ne bllokimin e propabli-

ndertesat e larta. Ketu kerkohet qe

jale, permirsohet butesia dhe rendi-

tetit te carjeve.

muret te kene nje tolerance prej 1cm nga njera tjetra. Megjithese nuk

menti i njgjitesit. Ky permirsim nuk eshte pozitiv vetem per perpunimin

Si rregullore baze per kerkesen per

mbulohet e gjithe siperfaqja, tek

por edhe per tekniken e perdorur.

llac ngjites sherben Als Ausschrei-

MINOPOR 70%, ose 60% tek

Moduli E ulet,dhe kjo sjell qe tendo-

bungsgrundlage für den Kleberbe-

Lamellen, nje mbulim i rreth 40% te

sjet te ulen prej ngarkeses termike

darf EN 18202 Tolerance mase ne

siperfaqes eshte i domosdoshem.

Përllogaritjet e shpenzimeve për përforcuesin Ky ndikim pozitv ne prodhimtarine

specifike) qe varion midis 3 dhe 5

1 m2 Sip. me 3 mm trashesi shtrese

mund te perdoret edhe gjete perfor-

mm.

= 3 Liter Llac ngjites

me pak materal. Kerkesa per llac

1 m2 Sip. me 1 mm trashesi shtrese

1 m2 Sip. me 5 mm trashesi shtrese

gjate perforcimit varet nga trashesia

= 1 Liter Llac ngjites

= 5 Liter Llac ngjites

cimit. Per me sume mase perdoret

e shtreses perforcuese (trashesia

Llac ngjites/perforcues Suva e poshtme

Liter/Ton

Sip. e ngjitesit rreth.

Ngjitja Perforcimi Trashesia 5 mm specifike (kg/m2) NPD

8 mm (kg/m2) ca. 3,2 kg/ m2

10 mm (kg/m2)

RÖFIX Unistar LIGHT

ca. 990 ltr./TO

40%

5 mm

2 kg/m2

RÖFIX Unistar BASIC

ca. 710 ltr./TO

40%

5 mm

2,8 kg/m2

ca. 4,5 kg/ 5,6 kg/m2 m2

RÖFIX Unistar POR

ca. 950 ltr./TO

70%

5 mm

3,7 kg/m2

RÖFIX Polystar

ca. 720 ltr./TO

40%

3 mm

RÖFIX W50

ca. 720 ltr./TO

40%

RÖFIX Dieplast S

ca. 720 ltr./TO

40%

4 kg/m2

Perforcimi

Ngjitja / Perforcimi

(kg/m2)

min. (kg/ m2)

ca. 5,1 kg/ 7,1 kg/m2 m2 ca. 7 kg/ m2

max. (kg/ m2) 9,1 kg/m2

9,8 kg/m2

12,6 kg/ m2

ca. 5,9 kg/ ca. 5,3 kg/ 7,4 kg/m2 m2 m2

9 kg/m2

12,7 kg/ m2

2,8 kg/m2

ca. 4,4 kg/ ca. 4,2 kg/ 5,6 kg/m2 m2 m2

7 kg/m2

9,8 kg/m2

3 mm

2,8 kg/m2

ca. 4,4 kg/ ca. 4,2 kg/ 5,6 kg/m2 m2 m2

7 kg/m2

9,8 kg/m2

3 mm

2,8 kg/m2

ca. 4,4 kg/ ca. 4,2 kg/ 5,6 kg/m2 m2 m2

7 kg/m2

9,8 kg/m2

317


318

BOJRA PÃ&#x2039;R NDERTIM


BOJRA PËR NDERTIM

Masa shpatullimi

318 - 355

322

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

322

Fushat e përdorimit

323

Të dhëna mbi produktin

324

Përpunimi

325

Bojra për ndërtim - Paratrajtimi

326

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

326

Fushat e përdorimit

327

Të dhëna mbi produktin

328

Përpunimi

330

Bojra për mure të jashtme

332

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

332

Fushat e përdorimit

334

Të dhëna mbi produktin

336

Përpunimi

339

Bojra për mure të brendshme

340

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

340

Fushat e përdorimit

342

Përpunimi

347

Linjë dekori

348

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

348

Të dhëna mbi produktin

352

Përpunimi

354

319


m erti rnd pë jra Bo

Bojra për ndertim

Te krijosh atmosfere me boten e ngjyrave RÖFIX RÖFIX eshte nje partneri pa kom-

Nuaca te klasifikuare ekzaktesisht,

efekt kufizues, perfshires dhe mund

plekse per lyerjen. Me ngjyra mund

kombinime dhe teknike te rafinuara

te transmetojne siguri. Ngjyrat e

te krijon gjendje te vecanta ost ti

te cojne ne nje dimension eksitues.

errta krijojne distance, jane pasive

jepni hapsirave tuaja nje rezatim

Variacione te pafundme mundeso-

dhe transmetojne funksionalitet.

komplet te ri. Kjo nuk do te thote

jne nuancen individuale per fasaden

Kane efekt qetesues dhe freskues.

patjeter ngjyra te ndezura por nje

apo ambientin tuaj te brendshem.

Ngjyrat e ngrohta krijojne afersi dhe

sens per bashkveprimin ngjyre

Gjejeni nuancen tuaj personale:

nje atmosfere te rehatshme dhe

gjendje. Bota eshte shume e lar-

Ngjyrat e lehta kane nje efekt te lehte

sociale. Kane efekt aktivizues dhe

mishme per ta lyer te gjithen te

dhe miqsor, transmetojne zgjatje dhe

ekzalues.

bardhe.Lereni veten pre te frymezi-

e bejne cdo ambient te duket edhe

mit dhe kini guxim per ngjyra.

me i madh. Nuancat e errta kane nje

RÖFIX Bojrat e ndertimit - Ruane vleren dhe funksionale Paleta e prodhimeve shtrihet mbi

kane si objekt materjalet e paperpu-

Luajeni lojen tuaj te ngjyrave! Ne

shtresa totalisht minerale si gelqere

nuara, si dhe produktet e perfundu-

perzierjen ideale gjendet ekselenca

e shuar, bojra gelqerore dhe argjilore

ara para shperndarjes. Bojrat RÖFIX

vizionare. Ngjyra qe bien ne sy,

deri tek bojrat me rezine silikoni e

jane te pershtatshme per cdo mur ne

disenjime ekstreme ose nuanca te

bojrat silikate, shtresat me disper-

hapsirat e brendshme ose ne kon-

vecanta? RÖFIX arrin te realizoje cdo

sion, shtresat mbrojtese si dhe lyer-

takt me ambientin jashte: Ne kombi-

ender ngjyre. Me nje ndjesi te vertete

jet perkatese fillestare (Atlaset) apo

nim me qelqin, drurin, punimet e

te koloritetit lokal, ngjyrat e ralitetit

holluesit.

murit, betonin dhe materjalet lid-

tone RÖFIX e bejne iluzionin realite-

hese, paleta e ngjyrave e RÖFIX arrin

tin tuaj.

Cilesia dhe sigurimi i cilesise jane paresore per ne. Kontrollet vetiake

320

te krijoje stil dhe estetike.


Bojra për ndertim

Disenjimi i fasadave dhe mbrojtja me bojrat e fasadave RÖFIX Bojra ndertimi BF Imazhi optik i fasadave influencohet

lageshtia eshte ajo qe ve pikat mbi i.

shume nga forma,ngjyra dhe vetite e

Ne cilesine optike dhe te ndertimit

materjaleve. Psikologjia e ngjyrave

fizik, perpiqen te kontribuojne arki-

pershkruan shkencerisht dhe objek-

tektet, punonjesit dhe prodhuesit e

tivisht ndikimin e ngjyrave.

produkteve. Nje planifikim i kujdeshem, pune e mire artizanela dhe

Krahas karakteristikave estetike.

cilesi optimale produktesh, te bindin

funksionaliteti dhe jetegjatesia jane

per gjate. Bojrat e jashtme RÖFIX

gjithashtu te rendesishme. Ruajtja e

kane keto pritshmeri paraprakisht

vlerave duke u ruajtur nga lageshtia .

dhe arijne te bindin per shkak te

Renovim apo modernizim i nderte-

standartit te larte te cilesise dhe te

ses se re, ne cdo rast mbrojtja nga

perpunimit.

Disenjimi i hapsires me bojrat e hapsirave te brendshme RÖFIX Gjate disenjimit te ambienteve te

Potenziali i disenjimit eshte kreativi-

brendshme duhet kombinuar

teti dhe individualiteti. Pervec kesaj

funksionaliteti me estetiken. Kolek-

permbushin te gjitha kerkesat

sioni i bojrave te brendshme me te

teknike, jane ekonomike ne perpu-

cilesise se larte i mbeshtet keto ker-

nim dhe testohen rregullishtt.Te

kesa ne menyre optimale. Paleta e

hequrit dore nga materjalet shperbe-

ngjyrave eshte e asimilueshme dhe e

res dhe zbutes garanton standartin e

aplikueshme ne menyre eficiente.

larte te cilesise per nje "jetese brenda" te shendetshme.

Disenjimi i fasadave me RÖFIX OBJEKT-DESIGN Fasadat jane si nje kartvizite e shte-

Nuancat e ngjyrave jane nje pjese e

pise tuaj. Ajo duhet te perkoje nga

rendesishme arkitekturore. Mjeshtri i

pikpamja optike me shtepine dhe te

lyerjes dhe disenjuesit e fasadave e

mbroje substancen e ndertimit sa

dine se si mund te theksohen ele-

me gjate te jete e mundur. Me kom-

mente te vecanta dhe se si te krijo-

pozime njgyrash elegante, e rafinuar

jne me harmonine e ngjyrave hapsire

nen ndikimin e dritareve dhe dyerve

per rafinimet ne ndricim. RÖFIX u

te aplikuara dhe me zona me shume

mbeshtet ne zgjedhjet tuaja me

kontrast, shtepia juaj do te bjere ne

mostra origjinale suvash ose me

sy. Ne kete konstelacion disenjimi i

RÖFIX OBJEKT-DESIGN. Infor-

ngjyrave fiton je rendesi me vete.

mohuni prane konsulentit tuaj tek

Jepini fasades tuaj nje identitet.

RÖFIX ose tek www.roefix.com.

321


e/ hm ths rgji të a ën dh Të imi tull pa sh sa -Ma m erti rnd pë jra Bo jet Llo

Bojra për ndertim - Masa shpatullimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

MASA SHPATULLIMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Stukim per njetrajtezimin e pabarazive Rralle ndodh qe me suva apo beton

kete arsye aplikohen shtresa te holla

ndryshme (materjalesh lidhes) sipas

te prodhohet nje siperfaqe e mba-

shpatullimi. Krijohen siperfaqe te

kerkesave . Gelqere /cimentore-,

ruar qe nuk ka nevoje per lyerje.

lemuara te njetrajtshme per shtrimin

dispersione te gelqeres si dhe masa

Edhe kur siperfaqja eshte rrafsh dhe

e bojes. Edhe pllakat e karton gipsit

te pastra shpatullimi me dispersion

e lemuar per shkak te ndikimeve te

dhe suvate e vjetra perpunohen

jane nje vecori e sortimentit.

ndryshme ne jeten e perditshme oje

siper lehtesisht me keto produkte.

sigurisht qe fillon e demtohet. Per

Ne kete rast RÖFIX ofron lloje te

Manteca - Sinonimi per universalitet

322

Per shtresezimin racional te zonave

mente ndertimi parafabrikate mun te

me makineri. Si bazamente jane te

te mureve dhe tavaneve te medha

shtrohen ne menyre te shkelqyer me

pershtatshme betonet, pllakat/

duhet perdorur nje suva e gatshme

RÖFIX MANTECA. Kjo mase stukimi,

panelet karton gips, pllakat e gipsit.

dhe mase lemimi, me qendrueshmeri

me baze gelqerore, miell mermeri

suva te poshteme cimetoje/gelqer-

statike te shkelqyeshme. Shtresat e

dhe stirol-akrilat, eshte e perpu-

ore etj.

tavanit dhe te mureve si dhe ele-

nueshme mjaft mire manualisht dhe


Bojra për ndertim - Masa shpatullimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit Masa shpatullimi

RÖFIX Manteca

RÖFIX Manteca LIGHT

RÖFIX Stuko me dispersion

RÖFIX 351 Lëmim gëlqeror

RÖFIX Renostar

RÖFIX 57

Masat e shpatullimit RÖFIX jane te disponueshme me lloje te ndryshme materjalesh lidhes (sipas pritshmerisel). Ato sherbejne per niveliminapo perpunimin e siperfaqeve te betonit, pllakave karton gips ose bazamenteve te tjera.Tabela e meposhteme tregon mundesite e perdorimit dhe karakteristikat perkatese.

stuko

stuko

Stuko me dispersion

stuko

suva rinovimi

stuko

Gëlqere e pashuar, Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

Gëlqere e pashuar, Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

bazë rrëshirë plastike

Gëlqere e pashuar

Bazë gëlqere e bardhë

Bazë çimento

karbonizim

karbonizim

formacione filmi

karbonizim

karbonizim, hidratim

hidratim

Përdorim për brenda

++

++

++

++

++

++

Përdorim për jashtë

-

-

-

-

++

++

mbi bazamente minerale

++

++

+

++

++

++

mbi bazamente organike

-

-

++

-

++

+

Përshkrim i shkurtër

Material lidhës

Forcim me anë të Përdorimi

mbi bazamente betoni

++

++

+

+

++

++

mbi elementë të gatshëm

+

++

-

-

+

+

mbi panele karton allçije

+

++

++

+

+

++

Aftësia sprucuese

++

++

-

-

+

-

Ashpërsueshmëria

-

-

-

-

+

-

Lëmushmëria

++

++

++

++

-

-

Ngjitja e fibrës

-

-

++

-

++

-

Aftësia ngjitëse e rrjetës

-

-

-

-

++

++

Karakteristikat

323


bi a ën dh Të imi tull pa sh sa -Ma m erti rnd pë jra Bo in ukt od pr

Bojra për ndertim - Masa shpatullimi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Masa shpatullimi RÖFIX Manteca

RÖFIX Manteca LIGHT

RÖFIX Stuko me dispersion

RÖFIX Manteca

RÖFIX Manteca LIGHT

RÖFIX Stuko me dispersion

Fushat përdorimit:

• Për lyerjen e pjesës së brendshme të tavanit, fabrikateve të gatshëm, pllakave për ndërtimin e mureve sikurse dhe për njëtrajtëzimin suvave të poshtme me bazë gëlqere-çimeto.

• MAse shpatullimi e gatshme per shtresa te holla shpatullimi • MAse lemimi me rendiment, e bardhe e paperpunuar per mure te brendshme dhe tavane, mbi bazament betoni, suvaje dhe kartn gips • Për lyerjen e pjesës së brendshme të tavanit, fabrikateve të gatshëm, pllakave për ndërtimin e mureve sikurse dhe për njëtrajtëzimin suvave të poshtme me bazë gëlqere-çimeto.

• MAse shpatullimi e gatshme, e perzier me makineri, shtrese holle • Mase shpatullimi universale, e perforcur me fibra per lemimin e siperfaqeve te ashpra te mueve • Për stukimin e fugave ( pllakave të karton allçi), bashkimet ndërmjet paneleve, hapësirave boshe dhe thellimeve të tjera. • Duhet të vishet me një bojë të përshtatshme.

Karakteristikat:

• i zmerilueshëm • Kualitet i mirë i përpunimit, i sprucueshëm • Aplikim universal

• Kualitet i mirë i përpunimit, i sprucueshëm • Shtesë e lartë • Rendiment i lartë në shtrim • i zmerilueshëm • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm

• Cilësi përpunimi e jashtëzakonshme • Ngjitje e mirë • i zmerilueshëm

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Gëlqere e pashuar • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Inert i lehte (mineral)

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Harxhimi: ca. 1 kg/m2 • Pesha specifike: 1,7 kg/ltr.

• Harxhimi: ca. 0,8 kg/m2 • Pesha specifike: 1,35 kg/ltr.

• Harxhimi: ca. 1,2 kg/m2/mm • Pesha specifike: 1,7 kg/ltr.

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

324


mi uni rp Pë imi tull pa sh sa -Ma m erti rnd pë jra Bo

Bojra për ndertim - Masa shpatullimi Përpunimi

Përpunimi Perpunimi i masave te shpatullimit gelqerore

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Largoni lendet ndarese (dyll dhe vaj armature i ndenjur etj.). Lemoni perkatesisht perforconi fugat ndermjet elementeve te ndertimit dhe ne fund lerini te thahen mire. Bazamente me perberje te larte rere lyejini paraprakisht me lidhesin e thelle RÖFIX hydrosol.

"këshilla dhe truke"

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Përziejeni për pak kohë. Evitoni një përzierje të tepërt.

Shtrimi kryhet nëpërmjet një mistrie inoksi të lëmuar. Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të ëprshtatshme

Pastrajtim Materiali shpërndahet dhe lëmohet me shpatull me doreze në mënyrë të njëtrajtshme. Si rregull, në bazamentet e sheshtë e të lëmuar arrihet me një dorë një sipërfaqje e përshtatshme që mund të shtrohet me tapiceri ose të sprucohet. Për sipërfaqje që do lyhen me bojë duhet edhe një dorë tjetër.

Koha e tharjes para vendosjes së shtresës së fundit, rreth 24 orë (sipas temperaturës dhe kushtet atmosferike) Sipërfaqet jo të drejta të lindura gjatë përpunimit mund të rrafshohen pas një kohe prehje prej 3-5 ditësh me një letër zumpare me kokrrizë 180/220.Më pas sipërfqja është gati. Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

325


e/ hm ths rgji të a ën dh Të imi rajt rat Pa -ërti m erti rnd pë jra Bo jet Llo

Bojra për ndertim - Bojra për ndërtim - Paratrajtimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BOJRA PËR NDËRTIM - PARATRAJTIMI Të dhëna të përgjithshme / Llojet Lyerja e pare me lyerje fillestare • Aftesia thithese e bazamentit re-

Lyerjet e dores se pare perkufizohen

hyrja ne thellesi varen nga aftesia thi-

si lyerje fillestare: Ato duhet te pene-

these e bazamentit; e rendesishme

trojne sa me thelle ne bazament, ti

eshte qe ne siperfaqe te mos krijo-

forcojne ato, duke e hidrofobizuar

hent ndonje film me shkelqim. Per

dhe duke reduktuar e njetrajtezuar

kete arsye edhe perqindja e materja-

njekohesisht aftesine e madhe thi-

lit perberes ne koncentratin perkates

these te tij . Me nje lyerje fillestare

eshte poshte 10%.

• Bazamenti perforcohet.Bazamente

siperfaqe te demtuara nga shtrenga-

Lyerje fillestate me lidhje silikoni

• Aftesia menjanuese e ujit permirso-

tat te suvave dhe bojrave minerale

deshmojne mbi te gjitha nje aftesi te

apo organike, perpara se te trajtohen

mire hidrofobuese dhe arijne te

me nje boje te re. Konsumimi dhe

penetrojne mire ne bazament

duktohet dhe balancohet • Plasaritjet e lehta hidrofobizohen dhe behen inaktive • Transmetim i ngjitjes midis bazamentit poroz dhe bojes te shpupuritura lidhen mire ne sip.

(atlas) perkatese forcohen edhe

het

Izolimi me shtresa bllokuese Bojrat e izolimit jane materjal per te

shperberesish, te cilet jane optimale

njollave te tjera, c´ngjyrimeve dhe

lyer si dore e pare, te cilat duhet te

per lloje te ndryshme pastrimesh, ku

ferkimeve e mureve.

menjanojne ndikimin negativ te nje

depozitimet e nikotines dhe njolla te

• Isolimet e njollave te ujit

substrakti ose ndikimin e materja-

mbetura nga uji i thare jane "armi-

• Bllokimi i materjaleve, qe vijne nga

leve te bemshem. Ka matejal izo-

qte"kryesore, krahas papastertive,

luese, bllokuese me permbajtje

326

bazamenti (Lignin, Nikotin etj.) • Reduktimi i aftesise thithese te larte


Bojra për ndertim - Bojra për ndërtim - Paratrajtimi Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit Bojra për ndërtim-Parapërgatitja

RÖFIX Lyerje fillestare silikoni

RÖFIX W97

RÖFIX 90

Baza e produktit/Hollimi

RÖFIX Lyerje fillestare silikati

Material lidhës

RÖFIX LH-Lyerje fillestare

Përshkrim i shkurtër

RÖFIX Fortesues hidrosoli

Lyerjet fillestare RÖFIX ndahen sipas llajeve te materjaleve lidhes. Sipas pritshmerise (aftesia thithese, pastrimi, perforcimi i bazamentit, ndikimi ne thellesi) produktet prodhohen me karakteristikat e me poshtme.

prajmer bazamenti

prajmer bazamenti

prajmer bazamenti

prajmer bazamenti

prajmer bazamenti

prajmer bazamenti

organik

organik

mineral

organik

organik

organik

W

L

W

W

W

L

Përdorimi Përdorim për brenda

++

+

++

+

++

+

Përdorim për jashtë

++

++

++

++

++

++

Konsolidimi i bazamenteve minerale

++

++

+

++

+

+

Konsolidimi i bazamenteve organikë

++

-

-

+

+

+

-

-

-

-

++

++

Karakteristikat Pigmentimi e mbushur

-

-

-

-

-

-

Aftësi penetruese

+

++

+

++

-

-

Regullator përthithjeje

++

++

++

++

++

++

Përforcues

+

++

+

++

-

-

transmeton ngjitjen

+

+

+

+

+

+

Hidrofobuese

-

+

-

++

+

+

izolues kundra materialeve të depozituara

-

-

-

-

++

++

Bojë/suva silikati

bojë/suva me bazë rrëshirë silikon

organik / mineral

organik / mineral

E shtresëzueshme me

Bojë me disper- Bojë me dispersion/Suva akri- sion/Suva akrilike like

327


bi a ën dh Të imi rajt rat Pa -ërti m erti rnd pë jra Bo in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për ndërtim - Paratrajtimi Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Bojra për ndërtim - Paratrajtimi RÖFIX Lyerje fillestare silikoni Shtrese para lyerje rezine silikoni

RÖFIX Lyerje fillestare silikati Shtrese para boje

RÖFIX Fortesues hidrosoli RÖFIX Fortesues hidrosoli

RÖFIX Lyerje fillestare silikati Shtrese para boje

Fushat përdorimit:

• Shtrese para lyerjes pa pigment me baze emulsionin e rezines se silikonit te holluar me ndikim ne thellesi te fasadave mureve te brendshme, para shtrimit te suvave te siperme apo bojrave • Per perforcimin e bazamenteve minerale jo aq te ngjeshur. Per balancimin e aftesise thithese te bazamenteve. Hidrofobim shtese

• Shtrese para lyerjes hidrofobuese me ndikim ne thellesi • Per perforcimin e bazamenteve minerale jo aq te ngjeshur para shtrimit te suvave te siperme ose bojrave. Per balancimin e aftesise thithese te bazamenteve.

• Fortesues i papigmentuar, i lengshem me veprim te thelle • Per fortesimin e bazamenteve jo te forta prej rere, para shtrimit te finos dhe bojes. per njetrajtezimin e bazamenteve me aftesi thithse te ndryshme

Karakteristikat:

• Aftësi e lartë depërtimi • Efekt i lartë në fortësimin e bazamentit • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Nuk lejon depërtimin e ujit • nuk përmban substana shpërbërëse

• Aftësi e lartë depërtimi • Efekt i lartë në fortësimin e bazamentit • Përmirëson ngjitjen • Pa ngjyrë, transparent • nuk përmban substana shpërbërëse

• nuk përmban substana shpërbërëse • Efekt i lartë në fortësimin e bazamentit • Përmirëson ngjitjen • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Pa ngjyrë, transparent

Materiali bazë:

• Microemulsion prej rrëshire silikoni

• Silikat

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr. • Vlera e pH: 5

• Harxhimi: 0,15 - 0,3 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr.

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr.

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

328


bi a ën dh Të imi rajt rat Pa -ërti m erti rnd pë jra Bo in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për ndërtim - Paratrajtimi Të dhëna mbi produktin

RÖFIX LH-Lyerje fillestare Shtrese para boje

RÖFIX Hollues

RÖFIX W97 Boje izoluese

RÖFIX 90 Shtrese izoluese

RÖFIX LH-Lyerje fillestare Shtrese para boje

RÖFIX Hollues

RÖFIX W97 Boje izoluese

RÖFIX 90 Shtrese izoluese

• Shtrese para bojes e pa pigmentuar me permbajtje shperberesi, perforcues dhe aftesi hyrje ne thellesi per fasada, mure te brendshme dhe tavane, para shtrimit te suvave dhe bojrave organike • Mos përdorni sisteme të izolimit termik EPS

• Shperbere per hollimin e produkteve me permbajtje shperberesi. • Mos përdorni sisteme të izolimit termik EPS

• Shtrese para bojes e pigmentuar pa permbajtje shperberesi, izoluese dhe aftesi hyrje ne thellesi • Per bllokimin e njollave te nikotines, blozes. Per perforcimin dhe balancimin e bazamenteve me thithje te crregullt • Në rastet e përdorimit si veshje e sipërme muresh shtoni rërë kuarc ZE23.

• Shtrese para bojes e pigmentuar me permbajtje shperberesi, izolues dhe aftesi hyrje ne thellesi ne fasada, mure te brendshme dhe tavane para shtrimit te bojes apo suvase se siperme organike • Mos përdorni sisteme të izolimit termik EPS

• Aftësi e lartë depërtimi • Penetrimi i lartë në thellësi • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Pa ngjyrë, transparent • Me pak erë

• Me pak erë

• Rrahja e bazamenti mënjanohet në mënyrë të ekektshme • Aftësi e lartë depërtimi • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • I lyershëm gjithandej (suva/bojë) • me pigment të bardhë

• Rrahja e bazamenti mënjanohet në mënyrë të ekektshme • Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit

• Rëshirë polimerike • hollues (me erë)

• hollues (me erë)

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë kuarci (separat)

• Rëshirë polimerike • hollues (me erë)

• Harxhimi: 0,15 - 0,2 kg/m2 • Pesha specifike: 1,3 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 4,5

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr.

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2 • Pesha specifike: 1 kg/ltr.

329


mi uni rp Pë imi rajt rat Pa -ërti m erti rnd pë jra Bo

Bojra për ndertim - Bojra për ndërtim - Paratrajtimi Përpunimi

Përpunimi Perpunimi i themeleve

"këshilla dhe truke"

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.).

Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Bajrat e vajit, llakut dhe ato qe kane tendnce te shperndahen duhet te hiqen me nje produkt qe heq bojen. Mbetjet e tapicerise dhe ngjitesave largohen me uje te ngrohte.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Dora e parë dhe dora e fundit e bojës hollohen në mënyra të ndryshme Raporti i hollimit në rast sipërfaqesh me bazë allçije 15%

Produkti aplikohet në një konsistencë të plotë, i njëtrajtshëm mbi të gjithë sipërfaqen dhe me anë të një peneli, rruli ose furçe të përshtatshme.

Koha e tharjes para vendosjes së shtresës së fundit, rreth 24 orë (sipas temperaturës dhe kushtet atmosferike) Duhet pasur kujdes që pas tharjes të mos ketë sipërfaqe të lyera të shndritshme. Krijoni sipërfaqe prove. Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

330


Bojra për ndertim - Bojra për ndërtim - Paratrajtimi Përpunimi

Përpunimi i lyerjeve fillestare izolantë

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.).

"këshilla dhe truke"

Nga ulja e aftësisë thithëse të bazamentit bllokues mund të krijohen ndryshime në strukturë ose ndryshime në sipërfaqe në suvanë e sipërme.

Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Bajrat e vajit, llakut dhe ato qe kane tendnce te shperndahen duhet te hiqen me nje produkt qe heq bojen. Ne bojrat te fiksuara mire prej vaji, llaku, dispersive, njollat e blozes, nikotines apo ujit largohen me nje banjo me tretesire amoniaku dhe nese eshte e nevojshme te lyhet paraprakisht me RÖFIX W 97 ose 90. Mbetjet e tapicerise dhe ngjitesave largohen me uje te ngrohte.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Dora e parë dhe dora e fundit e bojës hollohen në mënyra të ndryshme Në rast sipërfaqesh me bazë allçiije prodhimi hollohet me 15% ujë

Produkti aplikohet në një konsistencë të plotë, i njëtrajtshëm mbi të gjithë sipërfaqen dhe me anë të një peneli, rruli ose furçe të përshtatshme.

Koha e tharjes para vendosjes së shtresës së fundit, rreth 24 orë (sipas temperaturës dhe kushtet atmosferike) Gjatë tharjes kujdesuni për ajrim të mjaftueshëm. Duhet pasur kujdes që pas tharjes të mos ketë sipërfaqe të lyera të shndritshme. Krijoni sipërfaqe prove. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

331


e/ hm ths rgji a ën dh Të me ht jas të re -mu m erti rnd pë jra Bo jet Llo

Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BOJRA PËR MURE TË JASHTME Të dhëna të përgjithshme / Llojet Pritshmerite per bojrat e jashtme RÖFIX i jep rendesi qendrueshme-

ato vazhdojne te shkelqejne pra nuk

sishme si hapja difuzionale, elastici-

rise se vleres me shtresat e bojrave

jane bere pre e demtimeve apo

teti etj.

ne siperfaqen e jashtme te fasadave.

ndryshimit te ngjyres. RÖFIX ofron per kete bojra te testu-

Mbrojtja e fasadave dhe estetika e tyre jane qelime qe kerkojne ne nivel

Mbrojtja e fasadave pra nuk lejon

ara prej shume kohesh per t´ju perg-

te larte cilesie. Bojrat e fasadave

asnje kompromis. Ketu uji perben

jigjur kerkesave te ndryshme si :

RÖFIX i mundesojne ndertuesve,

armikun NR. 1 me te gjitha format qe

bojra fasadash silikate me lidhje

arkitekteve ose perpunuesve nje

ai shfaqet si shkaktarin e pothuajse

organike sikurse dhe bojra fasadash

shumllojshmeri zgjedhjesh e ngjy-

te gjitha demeve. Per kete arsye

prej rezine silikoni origjinal, te cilat

rash per strukturime te ndryshme ne

fasadat duhet te mbrohen vazh-

fale ndertimit te tyre mikroporoz,

ndertim. Fasadat me ngjyre jane

dimsht nga lageshtia, papastertia

jane me aftesi menjanuese te ujit por

dekorative dhe e nxjerrin vezhguesin

dhe materjalet e demshme per tju

njekohesisht ofrojne dhe hapje difu-

nga e perditshmja gri. Ato e kenaqin

pergigjur pritshmerive me te rende-

zionale te larte.

rBojrat funksionojne nese aftesia thi-

shtresave per bazamente minerale,

• Produkt ë ² sd: ≤ 0,1 kg/(m²h0,5 )

these dhe pershkruese e ujit ne to

gje e cila u konkretizua dhe u zhvillua

Kjo do te thote: Sa me i vogel te jete

eshte e balancuar sipas nje raporti te

me tej nga pritshmerite dhe venia ne

koeficienti i thithjes se ujit ë, aq me e

pershtatshem.Per pershkrimin e

funksion afatgjate dhe e suksessh-

larte mbrojtja (si rrjedhoje e aftesisse

aftesise se thithjes se ujit sherben

mee sistemeve te shtresave.

se vogel thithese te kapilareve, dhe

pronarin e e nderteses vetem nese

Vlera teknike bojra te jashtme

vlera U. Vlera sd pershkruan aftesine e percuesmerise se ujit. Per shkak te

Ato u quajten "Teori fasadash" dhe u

drueshmerise ndaj difuzionit sd-, aq

kerkimeve sistematike, vlersimeve

formuluan si me poshte vijon :

me e madhe aftesia avulluese. Meqe

individuale te rezultateve nga instituti

• Koeficienti i aftesise thithese te ujit:

keto vlera u sollen per here te pare

per fiziken e ndertimit, te Frauenhofer, ne 1968 u be i mundur per here te para klasifikimi i materjaleve te

332

sa me i vogel te jete vlera e qen-

ë-Wert: ≤ 0,5 kg/(m2 h0,5 ) • Qendrueshmeria ndaj difuzionit: sd-Wert: ≤ 2 µ s (m)

ne Institutin Frauenhofer nga Dr. H. Künzel ato kane marre emrin "Vlera te Künzel".


Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Bojra te jashtme me lidhje rezine silikoni Bojrat e silikonit hyjne tek sistemet e

Perparesi te bojrave te silikonit:

shtimit te fasadave me moderne dhe

• karakter mineral

te suksesshme. Dhe kete ja detyro-

• hapen me lehtesi

jne ato materjalit lidhes silikon: ai

• me qendrueshmeri ndaj kushteve

nuk ka efekt vetem hidrofobues tek

atmosferike dhe papastertive

poret por edhe i forcon ato. Nje

• papasterti ne grade me te ulet

aftesi thithese e ulet njekohesisht

• efekti i menjanimit te ujit

edhe nje aftesi e larte avullimi uji.

• rezistence me e larte ndaj mykut

Dhe pavarsisht, pervec kesaj nje jetegjatesi e madhe. Bojrat e silikonit

dhe algave • aftesi e larte avullimi uji

thajne njetrajtesisht mikroporet dhe te sjelli ne mendje pamjen natyrale te bojes gelqerore.

Bojra te jashtme silikate: Baza e elementit ngjites eshte uje

qe hapja difuzionale pothuajse nuk

qelqi (Kaliëasserglas) dhe nje disper-

ndryshon.Suvate silikate organike

sion polimeresh te cilat jane te qen-

kane aftesi lidhjeje vecanerisht te

drueshme ndaj sapunisjes (me

mira dhe jane te pershtatshme per

stabilitet alkalesh) dhe per kete arsye

bazamente minerale.

teper te favorshme per shkak te ujit lesh. Dispersioni i ulet mundeson

Perparesi te bojrave silikate: • Dauerhafte Verkieselung

stabilizimin e sistemit dhe ofron nje

• Boje minerale e padjegshme

qendrueshmeri ndaj depozitimit, ela-

• Hapje e larte difuzionale

te qelqit me perqindje te larte alka-

stifikon shtresen e silikatit nderkohe

Bojrat e jashtme me lidhje organike (Dispersion, Akrilik) Suvate artificiale jane mjeti me i

ulet thithjeje uji dhe nje qen-

shume i perdorshem ne rolin e

drueshmeri e mire.

materjalit lidhes per bojrat. Si materjal lidhes perdoret nje polimerizim

Perparesi te bojrave te jashtme

me dipersion materjali plastik i for-

akrilike:

mave mono te ndryshme si Vinilas-

• aftesi e mire bllokuese

etat, Etilen, Stirol dhe Acrilaten.

• perpunim jo problematik

Mbas aplikimit boja penetron ne kete

• aftesi e vogel thithese e ujit

bazament dhe procesi i tharjes dhe

• shumllojshmeri zgjedhjeje e nuan-

avullimit. Pergjithesisht bojrat me dispersion dallohen nga nje aftesi e

ces • qendrueshmeri e larte e ngjyres • elasticitet ilarte

333


Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit Karakteristikat e bojrave për jashtë

RÖFIX Boje e jashtme akrilike

minerale/ organike

organik

organik

formacione filmi

rjetëzim

formacione filmi, silifikim

formacione filmi

formacione filmi

formacione filmi

formacione filmi

Përzgjedhja e tonit të ngjyrës

++

++

+

++

++

+

-

Stabiliteti i nuancës së bojës (në varësi nga tharja)

++

++

+

++

++

+

+

i përshkueshëm nga avujt e ujit

++

++

++

++

+

+

+

Me efekt mënjanim uji

+

++

+

+

+

-

+

Forcim me anë të

organik

RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi

RÖFIX Bojë SISIL për jashtë

organik

RÖFIX Boje fasade

RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike

organik

Material lidhës

RÖFIX RÖFIX Bojë për jashtë silikati

RÖFIX SISIL-MICRO Boje e jashtme rinovuese

Paleta e produkteve shtrihet tek bojrat me materjale minerale si bojrat silikate, mbi bojra "origjinale" rezine silikoni, bojra me dispersion dhe shtresa mbrojtese si lyerjet fillestare sikuerse holluesit. Cilesia dhe sigurimi i cilesise jane ne plan te para tek ne. Tabela tregon karakteristikat dhe mundesite e perpunimit te tyre:

organik

Karakteristikat

++(*)

++(*)

+(*)

+(*)

+(*)

-(*)

-(*)

Elasticiteti

Rezistenca ndaj (algave/kërpudhave)

++

+

-

+

++

+

+

Ngjitja e fibrës

++

-

-

-

-

-

++

sprucueshmëria me airless

++

++

+

++

++

-

-

e lyeshme me rrul

++

++

++

++

++

+

++

e lyeshme

++

++

++

++

++

+

++

Tretshmëria në ujë

++

++

+ (SV)

++

++

++

++

Përpunimi

Legjenda: ++ = shume mire / + = e kushtezuar / - = asnje kriter / SV=Hollues silikat / (*) = me konservim filmi nga ana e punimit

334


Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Bazamenti-Përshtatja me bojrat për jashtë

Suva/Bojë gëlqerore

Rërë guri gëlqeror Bojë me dispersion/Suva akrilike Suva ripërtëritëse

Bojë/suva silikati

++

e vjetër

++ (HT*)

+ (HT)

+ (SHT)

-

+ (LHT)

++

++

++

++ (SHT*)

++ (ST*)

RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi

++ (LHT)

e re

-

RÖFIX Boje fasade

e vjetër

+ (SHT)

RÖFIX Boje e jashtme akrilike

++ (HT)

RÖFIX Bojë SISIL për jashtë

e re

RÖFIX RÖFIX Bojë për jashtë silikati

Suva me bazë gëlqere/ çimento /Suva e trashë e plastike

RÖFIX SISIL-MICRO Boje e jashtme rinovuese

Beton

Gjëndja e bazamentit

Bazamenti

RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike

Bazamentet duhet te vleresohen sipas normave dhe rregullave perkatese. Nga kjo del boja e pershtatshme per tú perdorur mbi to.

++ (HT)

-

+ (HT)

++ (LHT)

-

+ (LHT)

+

+

+

++ (SG)

+ (HT*)

+ (HT*)

+ (HT*)

e re

-

+

++

-

-

-

-

e vjetër

-

+ (SHT)

++ (ST)

-

-

-

-

e re

+ (HT*)

+

+

-

-

-

-

e vjetër

+ (HT)

+ (SHT)

+ (ST)

-

-

-

-

e re

++

++

-

++

++

+

+

e vjetër

++ (HT)

++ (SHT)

-

++ (HT)

++ (HT)

+ (HT)

+ (HT)

e re

-

-

++

-

-

-

-

e vjetër

-

-

++ (ST)

-

-

-

-

e re

+

++

++

-

-

-

-

e vjetër

+ (HT)

++ (SHT)

++ (ST)

-

-

-

-

e re

+

++

-

-

-

-

-

e vjetër

+ (HT)

++ (SHT)

-

-

-

-

-

Sistemet e izolimit termik (të suvatuara)

e vjetër

++

++

-

-

-

-

+

Bazamente me prani të madhe algash dhe kërpudhash

e vjetër

++ (AK)

++ (AK)

+ (AK)

-

+ (AK)

-

+ (AK)

bojë/suva me bazë rrëshirë silikon

Karakteristikat e legjendes: ++ = shume mire / + = mire / - = e papershtatshme Legjenda _ Trajtimi paraprak: SHT = Lyerje baze rezine silikoni / ST = lyerje baze silikati / HT = lyerje baza hidosoli / LT = lyerje baze LH- / SG = lyerje fillestare Sisil / AK = Anti alge ose vrases algash

335


bi a ën dh Të me ht jas të re -mu m erti rnd pë jra Bo in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Bojra për mure të jashtme RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike

RÖFIX SISIL-MICRO Boje e jashtme rinovuese

RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike

RÖFIX SISIL-MICRO Boje e jashtme rinovuese

RÖFIX RÖFIX Bojë për jashtë silikati RÖFIX RÖFIX Bojë për jashtë silikati

Fushat përdorimit:

• Vecanërisht rezistent ndaj algave dhe kërpudhave. I përmirësur me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide

• Boje renovuese e perforcuar me fibra, per fasada prej dispersioni akrilat modern, materjale mbushes dhe mikro fibra. • Per lyerje mbi fasada te vjetra me carje te holle (deri 0,8 mm) • Vecanërisht rezistent ndaj algave dhe kërpudhave. I përmirësur me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide

• Boje minerale me pak tendosje per bazamente minerale • Per punimine egalizimi te suvave nobel dhe gerryejtjet • Vecanërisht rezistent ndaj algave dhe kërpudhave. I përmirësur me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide

Karakteristikat:

• Kualitet i mirë i përpunimit, i sprucueshëm • Forcë e lartë mbuluese • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Rezistencë e lartë ndaj ujit (Efekti lotus) • Tensione të reduktuara

• • • •

• Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • nuk përmban substana shpërbërëse • Tensione të reduktuara

Materiali bazë:

• Lëndë lidhëse prej rrëshire silikoni • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Material mbushës (mineral) • me aditiv fibrash

i perforcuar me fibër Nuk lejon depërtimin e ujit Forcë e lartë mbuluese Forcë e lartë mbuluese

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Silikat

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

336

• • • • •

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,6 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 0,08 m Vlera e pH: ca. 8,5 Thithja e ujit: 0,09 kg/m2h

• • • • •

Harxhimi: 0,25 - 0,35 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,37 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 0,4 m Vlera e pH: ca. 8,5 Thithja e ujit: 0,04 kg/m2h

• • • • •

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,4 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 0,04 m Vlera e pH: ca. 11,5 Thithja e ujit: 0,11 kg/m2h


bi a ën dh Të me ht jas të re -mu m erti rnd pë jra Bo in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Boje e jashtme akrilike

RÖFIX Boje fasade

RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi

RÖFIX Boje e jashtme akrilike

RÖFIX Boje fasade

RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi

• Boje cilesore me dispersion per lyerje me qendrueshmeri ndaj kushteve atmosferike, me force te larte mbuluese • Per mbulimin dhe njetrajtezimin e bazamenteve minerale dhe organike • Vecanërisht rezistent ndaj algave dhe kërpudhave. I përmirësur me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide

• Boje e jashtme me baze dispersioni per zonat e objeketeve • Per punime mbi suva, boje te vjetra minerale dhe organike

• Suva e siperme strukturimi e gatshme dhe e perzier me makineri per t'u perhapur me rul • Suva shpërhapje me rul për mure të brendshme dhe tavane si dhe suva fasadash

• Forcë e lartë mbuluese • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Zgjedhje e madhe nuancash ngjyrash • Nuk lejon depërtimin e ujit

• Forcë e lartë mbuluese • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike

• Aplikohet me penel dhe rrul • Forcë e lartë mbuluese • i perforcuar me fibër

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

• • • • •

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,6 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 0,14 m Vlera e pH: ca. 8,5 Thithja e ujit: 0,07 kg/m2h

• • • • •

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Harxhimi: 0,15 - 0,15 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,6 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 0,14 m Vlera e pH: ca. 8,5

• Harxhimi: ca. 0,8 kg/m2 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 150 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,7 W/mK • Vlera e pH: ca. 8,5

337


bi a ën dh Të me ht jas të re -mu m erti rnd pë jra Bo in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Ngopje rezine silikoni

RÖFIX Bojë SISIL për jashtë

RÖFIX BSF Bojë mbrojtëse betoni

RÖFIX Ngopje rezine silikoni

RÖFIX Bojë SISIL për jashtë

RÖFIX BSF Bojë mbrojtëse betoni

Fushat përdorimit:

• Ngoje menjanuese uji per materjale ndertim minerale • E pershtatshme per fasada, suva minerale, tulla natyrore gelqerore dhe shtrese boje minerale

• Boje me difuzion te hapur per lyerje rinovuese dhe njetrajtezuese per fasada suvaje dhe SIT • Per bazamente minerale dhe organike (p.sh bojra dispersioni dhe latex, bojra gelqere dhe minerale, sip betoni, suva cimento-gelgere etj

• Shtresë rrjetizimi UV për një mbrojtje të sigurt ndaj kushteve te keqia atmosferike mbi siperfaqe te reja dhe të vjetra betoni • Shtimi i aditivëve speciale mund të bëhet vetëm me lejen e prodhuesit.

Karakteristikat:

• Rezistente ndaj alkaleve • Rezistencë e lartë ndaj ujit (Efekti lotus) • Pa ngjyrë, transparent

• • • •

• • • •

Materiali bazë:

• Microemulsion prej rrëshire silikoni

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Harxhimi: 0,1 - 0,15 kg/m2/A. • Pesha specifike: ca. 1 kg/ltr.

• • • • •

Forcë e lartë mbuluese Nuk lejon depërtimin e ujit Tensione të reduktuara Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

Ngjitje e mirë Mbulon të çarat Aplikohet me penel dhe rrul Elastik në vazhdimësi

• Rëshirë akrilike

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

338

Harxhimi: 0,2 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,7 kg/ltr. Vlera SD-: < 0,1 m Vlera e pH: ca. 8,5 Thithja e ujit: 0,07 kg/m2h

Harxhimi: 0,2 - 0,4 kg/m2 Dendësia: ca. 1,4 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 1,01 m Vlera e pH: ca. 8,5 Zgjatimi i plasaritjes (400 um) - 10 gr. C: ca. 0,7 mm • Zgjatimi i plasaritjes (400 um) + 23 Gr. C: ca. 1 mm • Thithja e ujit: < 0,01 kg/m2h

• • • • •


mi uni rp Pë me ht jas të re -mu m erti rnd pë jra Bo

Bojra për ndertim - Bojra për mure të jashtme Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i bojrave për ambiente të jashtme

"këshilla dhe truke"

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Testoni kapacitetin mbajtë te shtresave nepermjet provave te goditjes, te gervishtjes dhe lagies. Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Bazamente me perberje te larte rere forcojini lidhesin e thelle te pershtatshem RÖFIX .

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Për raportin e hollimit shiko të dhënat teknike. Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Përdorimi I një rrjetëze mënjanon shtresa të tepërta boje dhe një aplikim të njëtrajtëshëm.

Rregulli bazë për rinovimin dhe lyerjet e reja- Lyerja bazë dhe ajo mbuluese duhet të mbrojnë në mënërë të vazhdueshme nga kushtet atmosferike.

Në fillim lyhen këndet dhe qoshet me një penel të sheshtë. Produkti aplikohet në një konsistencë të plotë, i njëtrajtshëm mbi të gjithë sipërfaqen dhe me anë të një peneli, rruli ose furçe të përshtatshme.

Plasaritjet në bazament kërkojnë një diagnozë të vecantë të dëmtimit sikurse dhe vegla pune speciale për lëmiimin dhe mbulimin e tyre.

Boja mbuluese aplikohet e holluar me pak ujë në konsistencë të mirë për tu lyer me rrul Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të ëprshtatshme

Tek këto produkte është e rëndësishme që të respektohet sasia e ujit që duhet përdorur.

Këto tipe bojrash janë të koordinuara me suvatë e trasha plastike dhe nuk cënojnë vetitë e mira avulluese të suvasë. Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 Javë (në varësi të kushteve atmosferike) Nuk duhet përpunuar direkt nën rrezet e dielli, ere të fortë apo lagështi të lartë ajri.

Përpunojeni "të freskët mbi të freskët" për të evituar gungat.

339


Të/ ds en br re -mu m erti rnd jra Bo e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BOJRA PËR MURE TË BRENDSHME Të dhëna të përgjithshme / Llojet Gjeni per muret e dhomes tuaj me te

nje faktor i rendesishem per nje

asnje ndikim negativ per shendetin,

shendetshmen dhe me te persh-

qenesi me cilesi dhe te shen-

ky ehste qellimi i studimeve te per-

tatshme. Banimi, puna dhe edhe

detshme. Keto kerkesa per cilesi

qendruara te departamentit tone per

vete koha e lire per shume njerez ne

permbushen per shkak te mardhe-

kerkim dhe zhvillim. SHtresat e

ditet e sotme zhvillohet brenda

nies te mire perceptuar me formen,

brendshme RÖFIX perbehen nga

ambienteve te brendshmet. Indivi-

ngjyren dhe materjalin. Materjale

materjalet natyrale me te mira te

dualiteti dhe disenjimi me stil eshte

ndetimi miqsore ndaj mjedisit dhe pa

ndyshme.

Me vlera dhe teper cilsore -Bojrat per ambiente te brendshme RÖFIX

340

Paleta e bojrave eficiente RÖFIX nuk

garantohen edhe nga testimet e here

RÖFIX shtresa ideale per cdo kon-

ofron vetem aftesi te larte mbuluese

pas hershme ne te gjitha hallkat e

ceptim dhome. Perdorni bojrat nga

dhe perpunuese. Ajo ofron ne vet-

procesit. Perparesi ne perpunimin

programi i RÖFIX - sado te larta te

vete nje siguri ne perdorim, mardhe-

teknik, fiziken e ndertimit dhe este-

jene kerkesat tuaja, RÖFIX mbetet

nie miqesore, vitalizim psikologjik qe

tike i kthejne bojrat e brendshme te

zgjedhja e duhur.


Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Kriteri i cilësisë (EN 13300) Qëndrueshmëria ndaj gryerjes nga uji Klasat

Gerryerja nga uji Klasa 1

Hübe < 5 µm

bei 200 Hüben

Klasa 2

≥ 5 µm und < 20 µm

bei 200 Hüben

Klasa 3

≥ 20 µm und < 70 µm

bei 200 Hüben

Klasa 4

≤ 70 µm

bei 40 Hüben

> 70 µm

bei 40 Hüben

Klasa 5

Qendrueshmeria ndaj gerryeries nga uji vlereson qendrueshmerine e shtreses nga pastrimi i perseritur. Materjalet e shtreses ndahen ne klasa qendrueshmerie nga gerryerja nga 1 tek 5 ku klasa nje ka qendrueshmerine me te larte ndaj gerryerjes. Raporti i kontrastit_Aftësia mbuluese Klasat

Kontasti

Pershkrimi

Klasa 1

≥ 99,5

me aftesi te larte mbuluese

Klasa 2

≥ 98 und < 99,5

me aftesi te mire mbuluese

Klasa 3

≥ 95 und < 98

Klasa 4

< 95

Kontrasti (aftesia mbuluese) percaktohet ne varesi te rendimentit te bojes te seciles klase. Klasa 1 ka aftesine mbuluese me te larte. Shkalla e shkëlqimit Pershkrimi

Kendi mates

Vlera e reflektometrit

me shkelqim

60 °

≥ 60

shkelqim mesatar

60 ° / 85 °

< 60 / ≥ 10

mat

85 °

< 10

mat letargjik

85 °

<5

Shkelqimi ndahet ne kater nivele. Vleresimi i shkelqimit vijon me nje reflektometer sipas. Per materjalet e shtreses "me shkelqim te mesem" mund te perdoren edhe termat e njohura "mat mendafshi" dhe "shkelqim mendafshi".

341


Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit Karakteristikat e bojrave të brendshme

RÖFIX Boje e brendshme rezine silikoni

RÖFIX Boje e brendshme silikati

RÖFIX OPTIMA Boje akrilike e brendshme

RÖFIX NOVA Boje e brendshme akrilike

RÖFIX Boje e brendshme akrilike

RÖFIX Boje per brenda

Boje e brendshme-Latex-Shkelqim mendafshi

RÖFIX TOPWAY Boje e brendshme mat izoluese

RÖFIX Bojë muri

Nje asortiment i shumllojshem produktesh. Krahas bojrave te estuara me dispersion me lidhje organike (me cilesi te ndryshme perpunimi dhe cilesie produkti) ne asoritmentin e RÖFIX, perfshihen edhe bojra lateks me cilesi te larte he lidhje organike, bojra te brendshme me rezine silikoni dhe silikati si dhe bojra gelqerore, argjilore dhe per materjale tekstile.

organik

mineral

organik

organik

organik

organik

organik

organik

organik

rjetëzim, formacione filmi

silifikim

Përzgjedhja e tonit të ngjyrës

i kufizuar

i kufizuar

i kufizuar

i kufizuar

të gjitha nuancat e ngjyrave

Me ngarkese mekanike

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 2

Kategoria 2

86,6%

79,5%

91%

91%

Material lidhës Forcim me anë të

formaformaformaformaformaformaformacione filmi cione filmi cione filmi cione filmi cione filmi cione filmi cione filmi

Karakteristikat

shkalla e bardhësisë

i kufizuar

i kufizuar

i kufizuar

Kategoria 3

Kategoria 1

Kategoria 1

Kategoria 4

84,2%

90%

88%

me shkëlmatt i par- matt i par- qim mën- matt i par- matt i parregullt regullt dafshi mat regullt regullt mëndafshi

Shkalla e shkëlqimit

matt i par- matt i par- matt i parregullt regullt regullt

Raporti i kontrastit_Aftësia mbuluese

Kategoria 2

Kategoria 2

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 2

izolues kundra materialeve të depozituara

-

-

-

-

-

sprucueshmëria me airless

+++

++

+++

+++

e lyeshme me rrul

+++

++

+++

e lyeshme

+++

++

W

W

mat

të gjitha nuancat e ngjyrave

Kategoria 3

Kategoria 3

-

-

++

-

++

-

+++

+++

-

+++

++

++

+++

+++

++

+++

+++

++

++

+++

+++

++

W

W

W

W

W

L

W

Përpunimi

Tretshmëria në ujë

Legjenda: +++ = shume mire / ++ = mire /siper + = pak / - = asnje Kriteri i hollimit: W = i hollueshem ne uje / L = me perberje shperberesish

342


Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Pershtatja e bazamenti-Bojrat per brenda

Für die Farbgestaltung von Innenräumen ëird ein professionelles, vielseitiges und hochëertiges Produktsortiment benötigt, die für jede Aufgabe überzeugende Ergebnisse garantiert. Unterschiedliche Lebensbedingungen (ëie z.B. Arbeitsplätze, Wohnräumen oder gar Kindergärten und Krankenhäuser) erfordern unterschiedlich Produkteigenschaften. Hier bietet RÖFIX ein Profi-Sortiment hochëertiger Innenfarben. Im Zusammenspiel mit dem neuen RÖFIX ColourDesign eröffnen sie alle Möglichkeiten für die perfekte Innenraumgestaltung.

RÖFIX Boje e brendshme rezine silikoni

RÖFIX Boje e brendshme silikati

RÖFIX OPTIMA Boje akrilike e brendshme

RÖFIX NOVA Boje e brendshme akrilike

RÖFIX Boje e brendshme akrilike

RÖFIX Boje per brenda

Boje e brendshme-Latex-Shkelqim mendafshi

RÖFIX TOPWAY Boje e brendshme mat izoluese

RÖFIX Bojë muri

Bazamenti

Beton

++ (SHT)

++ (ST)

++ (HT)

++ (HT)

+ (HT)

++ (HT)

++ (HT)

++ (LH)

+ (HT)

Suva me bazë gëlqere/ çimento /Suva e trashë e plastike

++ (SHT)

++ (ST)

++ (HT)

++ (HT)

+ (HT)

++ (HT)

++ (HT)

++ (LH)

+ (HT)

Suva/Bojë gëlqerore

+ (SHT)

++ (ST)

-

-

-

-

-

-

-

Bojë me dispersion/ Suva akrilike

++ (HT)

-

++ (HT)

++ (HT)

+ (HT)

++ (HT)

++ (HT)

++

+

Pllaka karton allçije

++ (W97)

-

++ (W97)

++ (W97)

+ (W97)

++ (W97)

++ (W97)

++

+ (W97)

Suva me bazë allçije

++ (SHT)

-

++ (HT)

++ (HT)

+ (HT)

++ (HT)

++ (HT)

++ (LH)

++ (HT)

Panele tallashi

++ (W97)

-

++ (W97)

++ (W97)

++ (W97)

+ (W97)

++ (W97)

++

-

+ (W97)

-

+ (W97)

+ (W97)

+ (W97)

-

+ (W97)

++

-

+

+

Shtresë boje me bazë vaji Fibra të ashpra

++

-

+ (SHT)

++ (ST)

bojë/suva me bazë rrëshirë silikon

++ (SHT)

-

Njolla uji

+ (W97)

nikotin, blozë, bojë shkrimi etj.

+ (W97)

Bojë/suva silikati

+

+

++

-

-

-

-

-

-

-

+ (SHT)

+ (SHT)

+ (SHT)

+ (SHT)

+ (SHT)

++

-

-

-

-

-

-

-

++

-

-

+ (W97)

+ (W97)

+ (W97)

-

+ (W97)

++

-

343


Tëi e hm ds en br të re -mu erti rnd pë jra Bo b m a ën dh in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Të dhëna mbi produktin

Bojra për mure të brendshme RÖFIX Boje e brendshme rezine silikoni

RÖFIX Boje e brendshme silikati

RÖFIX OPTIMA Boje akrilike e brendshme

RÖFIX Boje e brendshme silikati

RÖFIX Boje e brendshme rezine silikoni

RÖFIX OPTIMA Boje akrilike e brendshme

Fushat përdorimit:

• Boje e brendshme me pershkrueshmeri te lartete avullit, per ambientet e brendshme

• BOje minerale me hapje difuzionale, me baze uje qelqi per ambiente te brendshme • Pa ndokime fiziologjike, pa konservate dhe e pershtatshme per alergjiket

• Boje me dispersion pa emision, e bardhe dhe RAL 9010 per ambientet e brendshme • Perdorim ne banesa dhe biznese

Karakteristikat:

• Forcë e lartë mbuluese • Nuk ransmeton lëndë të dëmshme, pa hollues dhe zbutës (E.L.F) • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt

• Forcë e lartë mbuluese • Nuk ransmeton lëndë të dëmshme, pa hollues dhe zbutës (E.L.F) • Fiziologjikisht i parazikshëm, pa konservantë • Rezistent ndaj larjes

• Forcë e lartë mbuluese • Nuk ransmeton lëndë të dëmshme, pa hollues dhe zbutës (E.L.F) • Punim i thjeshtë • Veti shumë të mira të rrjedhshmërisë

Materiali bazë:

• Lëndë lidhëse prej rrëshire silikoni • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Silikat • Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

344

• • • • • • • • •

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,5 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 0,02 cm Vlera e pH: ca. 8,5 Thithja e ujit: 0,13 kg/m2h Kategoria 2 Kategoria 2 matt i parregullt 86,6%

• • • • • • • • •

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,4 kg/ltr. Vlera SD-: ca. 0,02 m Vlera e pH: ca. 11,5 Thithja e ujit: 0,81 kg/m2h Kategoria 2 Kategoria 3 matt i parregullt 79,5%

• • • • • • •

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,5 kg/ltr. Vlera e pH: ca. 8,5 Kategoria 1 Kategoria 2 matt i parregullt 91%


Tëi e hm ds en br të re -mu erti rnd pë jra Bo b m a ën dh in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Të dhëna mbi produktin

RÖFIX NOVA Boje e brendshme akrilike

RÖFIX Boje e brendshme akrilike

RÖFIX Boje per brenda

RÖFIX TOPWAY Boje e brendshme mat izoluese

RÖFIX Boje per brenda

RÖFIX NOVA Boje e brendshme akrilike

RÖFIX Boje e brendshme akrilike

• Boje me dispersion e cilesise se larrte, e bardhe dhe RAL 9010 per ambientet e brendshme • Perdorim ne banesa dhe biznese

• Dispersion i brendshmem i hollueshem me uje

• Boje per brenda e hollueshme me uje, dispersion i brednshem

• Boje e brendshme mat izoluese dhe me qendrueshmeri ndaj zverdhjes • Shtrese me afet ne thellesi, me aftesi mbuluese, vecanerisht per stacione karburanti me ngarkese nikotine, ose ambiente te perngjashme

• Forcë e lartë mbuluese • Punim i thjeshtë • Veti shumë të mira të rrjedhshmërisë • Nuk ransmeton lëndë të dëmshme, pa hollues dhe zbutës (E.L.F) • Rezistent ndaj konsumit

• Forcë e lartë mbuluese • nuk përmban substana shpërbërëse • I lashëm

• Forcë e lartë mbuluese • nuk përmban substana shpërbërëse • Me pak erë

• Forcë e lartë mbuluese • Aplikim universal • Rrahja e bazamenti mënjanohet në mënyrë të ekektshme

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Rëshirë polimerike • hollues (me erë)

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,5 kg/ltr. Vlera e pH: ca. 8,5 Kategoria 2 Kategoria 2 mat 91%

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. ca. 0,2 kg/m2/A. • Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. • Vlera SD-: ca. 0,02 cm • Thithja e ujit: 0,76 kg/m2h • Kategoria 2 • Kategoria 3 • matt i parregullt • 84,2%

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. ca. 0,2 kg/m2/A. • matt i parregullt

• • • • • •

• • • • • • •

RÖFIX TOPWAY Boje e brendshme mat izoluese

Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. Pesha specifike: ca. 1,3 kg/ltr. Kategoria 3 Kategoria 1 matt i parregullt 88%

345


Tëi e hm ds en br të re -mu erti rnd pë jra Bo b m a ën dh in ukt od pr

Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Të dhëna mbi produktin

Boje e brendshme-LatexShkelqim mendafshi Boje e brendshme-Latex-Shkelqim mendafshi

RÖFIX Bojë muri RÖFIX Bojë muri

RÖFIX Boje e brendshme magnetike RÖFIX Boje e brendshme magnetike

Fushat përdorimit:

• Boje per ambiente te brendshme me dispersion dhe me aftesi te larta mbuluese • Boje e brendshme lateks, e shkeputshme, me qendrueshmeri ndaj cimes, vecanerisht per dyqane shitjesh, restorante etj.

• Boje e gatshme tutkalli per ambjente e brendshme • Si shtrese boje e re ose rinovuese per tapete strukturore dhe me damare te ashper, suva dhe shtresa te vjetra boje

Karakteristikat:

• Rezistent ndaj konsumit • Nuk ransmeton lëndë të dëmshme, pa hollues dhe zbutës (E.L.F) • i hollueshëm me ujë

• Forcë e lartë mbuluese • nuk përmban substana shpërbërëse

• Forcë e lartë mbuluese • magnetik

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Kollë celuloze • Material mbushës (mineral)

• Rëshirë polimerike • Rerëra metali • hollues (me erë)

• • • •

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. • Kategoria 4 • matt i parregullt

• Harxhimi: 0,15 - 0,25 kg/m2/A. • Pesha specifike: ca. 1,78 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 8,5

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

346

Kategoria 3 Kategoria 1 me shkëlqim mëndafshi 90%


Pë e hm ds en br të re -mu m erti rnd pë jra Bo mi uni rp

Bojra për ndertim - Bojra për mure të brendshme Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i bojrave për brenda

"këshilla dhe truke"

Bazamenti Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Bazamente me aftesi thithese te ndryshme mund te cojne ne diferenca te dukshme optike te siperfaqeve (p.sh. pjese te ndritshme, diferenca ngjyrash). Largoni lendet ndarese (dyll dhe vaj armature i ndenjur etj.).

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Bajrat e vajit, llakut dhe ato qe kane tendnce te shperndahen duhet te hiqen me nje produkt qe heq bojen. Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Ne bojrat te fiksuara mire prej vaji, llaku, dispersive, njollat e blozes, nikotines apo ujit largohen me nje banjo me tretesire amoniaku dhe nese eshte e nevojshme te lyhet paraprakisht me RÖFIX W 97 ose 90. Bazamente me perberje te larte rere forcojini lidhesin e thelle te pershtatshem RÖFIX . Mbetjet e tapicerise dhe ngjitesave largohen me uje te ngrohte.

Për riparime përdorni vetëm material nga bazamenti ( edhe në rastin e materialeve të bardha).

Përzierja Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Raporti i hollimit përshtatet me tipin e bazamentit. Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta • Në dorën e parë hollojeni me max. 5-10% ujë Në dorën e dytë hollojeni me max. 3% ujë

Këndet dhe qoshet duhen lyer së pari me një penel për radiator para përdorimit të rrulit. (eviton parregullsitë sipërfaqësore)

Produkti aplikohet në një konsistencë të plotë, i njëtrajtshëm mbi të gjithë sipërfaqen dhe me anë të një peneli, rruli ose furçe të përshtatshme. Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të ëprshtatshme

.

Këshilla për përpunimin Përpunimi i sipërfaqeve më të mëdha kryesisht "i freskët mbi të freskët" gjatë një procesi pune. Kini kujdes mbulimin e njëtrajtshëm të bojës (që d.m.th mjaftueshëm bojë në rrul) përndryshe mund të krijohen parregullsi sipërfaqësore. (përdorni rrul special) Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

347


e/ hm ths rgji të a ën dh Të ri ko de jë -Lin m erti rnd pë jra Bo jet Llo

Bojra për ndertim - Linjë dekori Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LINJË DEKORI Të dhëna të përgjithshme / Llojet DecorLine-Siperfaqe me karakter Perpunimi kreativ i siperfaqeve eshte

planifikuesve ne dispozicion eshte

qimi jane edhe masat e shpatullimit

nje tendence e kohes.Me rezatimin e

RÖFIX DECORLINE nje shumllo-

stuko RÖFIX me siperfaqe te perng-

vecante ato nxjerrin ne pah indivi-

jshmeri shtresezimesh te vecanta

jashme me mermerin te shoqeruara

dualitetin e nje ambienti te caktuar.

per mundesi strukturimi individuale

nga teknika kreative shpatullimi.

Sipas deshirave te ndertuesve dhe

pothuajse pa kufi. Nje maje shkel-

Shumllojshmeri dhe imazh optik kreativ

348

DecorStuko eshte nje shtrese/boje

jashtezakonisht shume i pershtatem

larmise te ngjyrave te mundshme si

muri e difuzion te hapur me baze

per teknikat e vjetra te disenjimit si

dhe efekteve te shumte(Madreper-

materjalesh te cilesise se larte naty-

per shembull "efektin mermer", per ti

lato, Antico, Cemento) frijoken hap-

rale (Gelqere e shuar) dhe eshte

dhene jete atyre perseri. Me ane te

sira te pafund per kreativtetin.


Bojra për ndertim - Linjë dekori Të dhëna të përgjithshme / Llojet

DecorLine Struko - Suva dekori me kokerrize te imet me teknike boje te tejdukshme

Perberja e sistemit: Bündnerputz - 0,2mm VelDecor Shkelqim Karakteristikat: - Optike shume fine e siperfaqes - Karakter me gerryerje fine ose suva manastiri

Perberja e sistemit: Renostar - 0,5mm VelDecor Shkelqim Karakteristikat: - Optika fine universale - Renovimi i bazamenteve te vjetra - Mbulon carjet

Perberja e sistemit: Edelfino - 0,7mm Shkelqim VelDecor Karakteristikat: - suva fine minerale - me shume aplikime

Harmonia e ngjyrave nuk eshte gjithshka per disenjimin. Nje cilesi shtese gjendet tek materjali dhe perzgjedhje e struktures. Paleta e produkteve RÖFIX shtrihet qe nga siperfaqet e lemuara deri te struktura teper te ashpra. Dhe me nje teknike shkelqimi te caktuar, siperfaqja del me shume ne pak. Suvate me ngjyra RÖFIX (suva fine dekorative me lidhje organike), RÖFIX Renostar (suva stukoje me lidhje minerale dhe e modelueshme) si dhe RÖFIX 715 Edelfino (suva fine me lidhje minerale dhe kokerrize te imet) te kombinuara me VelDecor (boje me shkelqim gjysem mbuluese me baze silikoni) ofrojne hapsira, liri ne disenjim dhe funksionim optimal.

DecorLine Marmorino - Stuko e thellime shume dekorative me efektin mermer

Ndertimi i sistemit: Prajmer Raffaello Il - Lyerje parapraka Fino dekorative Raffaello (3 shtresore) Çera Raffaello - Dyll mbrojtes (opsionale) Cilesite: - Efekti i mermerit me efekt te thelle - me difuzion te hapur - rezistent ndaj lageshtise - rezistent

Ndertimi i sistemit: Prajmer Raffaello Il - Lyerje parapraka Fino dekorative Raffaello (3 shtresore) Çera Raffaello - Dyll mbrojtes (opsionale) Cilesite: - Efekti i mermerit me efekt te thelle - me difuzion te hapur - rezistent ndaj lageshtise - rezistent

Ndertimi i sistemit: Prajmer Raffaello Il - Lyerje parapraka Fino dekorative Raffaello (3 shtresore) Çera Raffaello - Dyll mbrojtes (opsionale) Cilesite: - Efekti i mermerit me efekt te thelle - me difuzion te hapur - rezistent ndaj lageshtise - rezistent

Traditat e vjetra te stukimit rigjallerohen. Linjae dekorit Marmorino jane produkte me difuzion te hapur me baze gelqere per perftimin e siperfaqjeve dekorati te njejta me mermerin. siperfaqet mund te lemohen me shkelqim deri shume te shkelqyeshme permes shume shtresave jep n je efekt te theksuar

349


Bojra për ndertim - Linjë dekori Të dhëna të përgjithshme / Llojet

DecorLine Natyra - Ekologjik, siperfaqe natyrore argjilore

Perberesit e sistemit: Jute tekstile (opsionale) Argjile Geo (Suva e poshtme argjilore) Suva argjilore FEIN (Suva e siperme argjilore) Karakteristikat: - ekologjik - hapje difusionale - rregullues i lageshtise

Perberesit e sistemit: Suva argjilore UNI (Suva e poshtme argjilore) Suva rgjilore FEIN (Suva e siperme argjilore) Baza sanimi ose boje kaseine gelqerore Karakteristikat: - ekologjike - me hapje difuzionale - me qendrueshmeri ndaj gerryerjes

Perberesit e sistemit: Argjile Geo (Suva e poshtme argjilore) Suva argjilore FEIN (Suva e siperme argjilore) Boje argjilore VITAL Karakteristikat: - ekologjike - hapje difuzionale - qendrueshmeri ndaj gerryerjes dhe ne pergjithesi

DecorLine Natura mbeshtet mendimet ekologjike dhe i kombinon ato me disenjime dekorative siperfaqeje.Si e pa trajtuar apo e lyer me boje argjilore. Karakteri natyral dhe i kendshem i siperfaqes se murit sjell komfort dhe cilesi ne banese.

DecorLine Magnetico - Dekor magnetik- dhe suva funksonale

Perberja e sistemit: Shtrese izoluese W97 Suva magnetike - 1,2 mm (2shtresa) Karakteristikat: - magnetik - dekorativ - adoptim individual

Perberja e sistemit: Renostar (Shpatullim suvaje te vjeter) Suva magnetike me ngjyre - 1,2 mm (2shtresa) Karakteristika: - magnetik - dekorativ - disenjim individual i ngjyres

Perberja e sistemit: Shtrese izoluese W97 Suva baze magnetike (2shtresa) Raffaello Il Primer Raffaello DecorStucco Karakteristika: - magnetik - dekorativ - shtresezim individual

Suva magnetike RÖFIX eshte nje suva e siperme shtrese holle metalike magentizuese, e cila nga pamja nuk ka dallim nga suvate e tjera cilesore. Ai mund te lyhet dhe me vone rilyhet psh. (RÖFIX boje magnetike). Ne ndryshim me suvane baze magnetike RÖFIX, nje suva stukimi (min 3 mm trashesi shtrese), i cili sherben si shtrese mbajtese per tapete, shtresa tekstile te holla muri, stukime te lemuara (p.sh. Raffaello DecorStucco).

350


Bojra për ndertim - Linjë dekori Të dhëna të përgjithshme / Llojet

DecorLine Anticofino - Shajak me kokerrize te imet Suva e modelueshme RÖFIX Anticofino perfaqson ten-

funksionale. Mundesite individuale

sisteme lidhje me izolim termik per

dencen e fineses arkitektonike.

te strukturimit (Ferkimi me shajak etj)

fasada. Perpunimi vijon ne dy

Siperfaqja e parregullt dhe natyrale i

ne 8 ngjyra natyrore standart, jane te

shtresa per te nxjerre nje siperfaqe

dhuron ndertesave moderne si dhe

aplikueshme ne ambiente te

finale perfekte.

atyre historike nje shtrese shume

brendshme si dhe mbi suva dhe

351


bi a ën dh Të ri ko de jë -Lin m erti rnd pë jra Bo in ukt od pr

Bojra për ndertim - Linjë dekori Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Linjë dekori OIKOS Raffaello Il Primer

OIKOS Raffaello Stuko dekor

OIKOS Raffaello Il Primer

OIKOS Raffaello Stuko dekor

Fushat përdorimit:

• Shtreseparaprake mbushese dhe perforciese me aftesi mbuluese dhe hapje difuzionale per Stuko Raffallo

• Mase stukoje me difuzion me baze gelqerore dhe "efekt mermer" • Per forme dekorative te mureve te brendshme

Karakteristikat:

• Njëtrajtëson aftësinë thithëse të bazamentit • Përmirëson ngjitjen • nuk përmban substana shpërbërëse • me pigment të bardhë • Pa erë

• Dekorativ • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • nuk përmban substana shpërbërëse • Me karakter natyral dhe të cregullt të sipërfaqes • Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike

• Gëlqere e pashuar • toka me ngjyra joorganike

• Harxhimi: 0,05 - 0,07 ltr./m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,4 kg/ltr. • Vlera e pH: ca. 8,5

• Harxhimi: 0,6 - 0,9 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,5 kg/ltr. • Vlera SD-: ca. 0,05 m • Vlera e pH: ca. 12,5

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

352


Bojra për ndertim - Linjë dekori Të dhëna mbi produktin

OIKOS Coccio Cimento antike

OIKOS Raffaello Dyll mbrojtes CERA

OIKOS VelDecor Boje me shkelqim

OIKOS Coccio Cimento antike

OIKOS Raffaello Dyll mbrojtes CERA

OIKOS VelDecor Boje me shkelqim

• Mase stukoje e gatshme me baze gelqerore me efetin "mermer" • Per forme dekorative te mureve te brendshme.

• Dyll mbrojtes me baze uji per stuko Raffaello • Per permiresimin e qendrueshmerise nga lageshtia

• Boje me shkelqim, dekorative per ambiente te brendshme dhe te jashtme • Per shtrese me shkelqim me efeket antik sipas deshires

• Dekorativ • Shkallë e lartë përshkueshmërie nga avujt • nuk përmban substana shpërbërëse • Me karakter natyral dhe të cregullt të sipërfaqes • Lëndë e parë natyrale dhe ekologjike

• • • • •

• Dekorativ • nuk përmban substana shpërbërëse • Nuk lejon depërtimin e ujit • Pa erë

• Gëlqere e pashuar • toka me ngjyra joorganike

• Dyll me bazë ujore

• Harxhimi: 0,6 - 0,9 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,5 kg/ltr. • Vlera SD-: ca. 0,05 m • Vlera e pH: ca. 12,5

I lashëm Pa ngjyrë, transparent i pa djeshëm ndaj lagështisë Pa erë Nuk dëmton mjedisi

• Rrëshire silosani në dispersion të ujshëm

• Harxhimi: 0,05 - 0,07 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,2 kg/ltr. • Vlera SD-: ca. 0,23 m • Vlera e pH: ca. 8,5 • Thithja e ujit: ca. 0,09 kg/m2h

353


mi uni rp Pë ri ko de jë -Lin m erti rnd pë jra Bo

Bojra për ndertim - Linjë dekori Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i stukos Raffaello

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.). Bajrat e vajit, llakut dhe ato qe kane tendnce te shperndahen duhet te hiqen me nje produkt qe heq bojen. Shtresat e bojrave te vjetra te cara dhe te dala ngjyre duhen larguar mekanikisht. Ne bojrat te fiksuara mire prej vaji, llaku, dispersive, njollat e blozes, nikotines apo ujit largohen me nje banjo me tretesire amoniaku dhe nese eshte e nevojshme te lyhet paraprakisht me RÖFIX W 97 ose 90.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim

Hapi i 1-rë i punës: Shtrojeni Decorstucco-n me një mistri të lëmuar mbi gjithë sipërfaqen dhe hapeni njëëtrajtësisht. Koha e tharjes 6-8 orë. Hapi i 2-të punës: Shtrojeni Decorstucco-n në shtresë të hollë me një mistri të vogël e të lëmuar dhe aplikoni teknikën e stukimit venecian (me njolla) me cepin e mprehtë të mistrisë (pa forcë). Koha e tharjes rreth 6-8 orë.

Shtrimi Procesi i 3 punës:Stukon e dekorit si tek procesi i 2-te i punës, por sipërfaqen me presionin e cepit të mprehtë të mistrisë së lëmuar. Mbi materialin e thatë është në ädo kohë i mundur nje lustrim/shkelqim i mepasem. Sipas menyres se lemimit me spatulen e celikut arrihet nje efekt mat/i lemuar/i shkelqyeshem.

Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 Javë (në varësi të kushteve atmosferike) Mos e përzieni me materiale të tjerë. Krijoni sipërfaqe prove. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.

354

"këshilla dhe truke"

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.


Bojra për ndertim - Linjë dekori Përpunimi

Përpunimi i shtresës glazurë/me shkelqim

Bazamenti duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe te mos kete papasterti (si p.sh. pluhur, alga, bloze etj.).

"këshilla dhe truke"

Pjesët kufizuese të ndërtesës (i dyer, dritarem korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Prodhimi furnizohet I gatëshëm për përdorim Nëse është e nevojshme, holloni me pak ujë deri sa të përfitoni dendësinë e dëshirueshme.ç hollojeni me max. 10% ujë

Efekti i reve (dorashka): Shtroni Veldecor me një furcë. Përpunojeni sipërfaqen akoma të lagësht me një dorashkë.Mbas 6-8 orësh shtroni shtresën e dytë." Efekti i reve (sfungjer): Shtroni Veldecor me një furcë. punojeni sipërfaqen akoma të lagësht me një sfungjer.Pas 6-8 orë shtroni shtresën e dytë." Penel për efekt antik- Vendosni shumë pak Veldecor me një furçë me qime të shkurtra duke kryqezuar drejtimet e penelatave

Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 Javë (në varësi të kushteve atmosferike) Mos e përzieni me materiale të tjerë. Krijoni sipërfaqe prove. Pastrojeni me kujdes veglën e punës pas përdorimit.ë

355


356

SISTEME SHTRIMI DYSHEMEJE


SISTEME SHTRIMI DYSHEMEJE

Tundje për njëtrajtëzim

356 - 389

364

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

364

Fushat e përdorimit

364

Të dhëna mbi produktin

365

Përpunimi

367

Dysheme të rrjedhshme

369

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

369

Të dhëna mbi produktin

371

Përpunimi

373

Dysheme- Cimento

375

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

375

Fushat e përdorimit

375

Të dhëna mbi produktin

376

Përpunimi

378

Shtresëzimi i dyshemesë

379

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

379

Fushat e përdorimit

379

Të dhëna mbi produktin

380

Përpunimi

382

Shtresëzimi i bazamentit

385

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

385

Fushat e përdorimit

385

Të dhëna mbi produktin

386

Përpunimi

388

357


eje em sh idy rim sht me te Sis

Sisteme shtrimi dyshemeje

Histori

358

Dyshemete jane te njohura qe prej

duke ngrohur keshtu pallatet e tyre.

mend qe keto vepra artistike nuk

mijera vjetesh. Pikerisht 1400 p.

Dyshemete nuk kishin asnjehere

jane shfrytezuar "vetem" si dys-

krishtit, ne pallatin e mbretit Minos te

vetem detyra statike ose teknike, por

heme. Njehere e nje kohe, ishte e

Kretes u shtrua nje dysheme gipsi

edhe artistike (p.sh. ne vilen

rendesishme per shtresat e siperme

me ngjyre. Ne ate kohe qellimi ishte

perandorake di Casale in Piazza

realizimi i themeleve solide. Nese me

prodhimi i nje siperfaqe te sheshte

Amerina ne Sicili). Vila u ndertua

pare dyshemete ishin prej gelqere

dhe me ngjyre. Por edhe dyshemete

ndermjet shekullit te trete dhe te

ose nuancash, ne sot vendosim

me ngrohje ishin teme e kohes

peste pas Krishtit. Kush shikon mre-

lende lidhese prej sulfat kalciumi dhe

antike. Romaket shtruan tubacione

kulline dhe ngjyrat e mozaikeve te

cimentoje.

me ajer te ngrohte nen dysheme

dyshemeve, mund te marre me

Sot kerkesat per dysheme jane me

sheshte, e afte per perdorim ose

tingujt dhe permiresohen izolimet e

te te larta. Dyshemeja eshte nje

mund te furnizohet me nje mbulese

ngrohjes. Nese dyshemete pranojne

pjese ndertimi, e cila prodhohet mbi

(kore). Dyshemete jane shume te

nxehtesine, atehere ato kujdesen per

nje themel mbajtes ose mbi nje

rendesishme per nje cilesi te larte

nje shperndarje te njetrajtshme te

shtrese ndermjetese ndarese ose

jetese. Kur ndertimet e dyshemeve

temperatures me nje nxehtesi nga

izoluese. Ajo eshte drejtperdrejt e

jane te pershtatshme, reduktohen

poshte lart.


Sisteme shtrimi dyshemeje

Prandaj eshte vecanerisht e rende-

nevojshme. Pervec ketyre edhe

sishme, qe dyshemese, cilesise se

materialet orientuese drejt te ardh-

saj dhe teknikes se prodhimit dhe te

mes dhe sistemet percaktojne

shtrimit ti kushtohet nje vemendje e

funksionimin e mevonshem pa

vecante. Dija, eksperienca, kujdesi

defekte.

dhe aftesia mjeshterore jane te

Hapesirat e lageshta Dyshemete e rrjedhshme CA shtro-

dyshemeja e rrjedhshme duhet te

hen pa kufizime te medha ne te gji-

mbrohet perpara lageshtise nga nje

the zonen e banimit. Kjo vlen edhe

izolues ashtu sic behet edhe tek

per hapesirat e lageshta si banjot,

dyshemeja prej cimentoje. Per kete

tualetet dhe kuzhinat. Edhe ne hape-

jane te pershtatshme izolimet me

sirat e bodrumeve ne lidhje me izo-

lyerje (si per shembull baze izolimi

luesit e lageshtise, mund te shtrohen

RÖFIX, transparente likuide RÖFIX,

dysheme rrjedhese pa mbrojtje te

RÖFIX Optiflex) me nje shirit te

lageshtise depertuese nga siper.

shtrire fuge (per shembull shirit fuge

Megjithate duhet llogaritur me uje

RÖFIX).

me sterpika (per shembull banjot),

Dysheme me baze cimentoje Qe prej shpikjes se cimentos se

te nje makine dystuese. Tek dyshe-

Portlandit, shtresa e cimentos duhet

mete e cimentos si pasoje e ndrys-

te prodhohet sipas menyres tradicio-

himeve te gjatesive duhet te

nale. Avantazhi eshte qe dyshemeja

ndertohen fuga te shtrira perkate-

e lidhur me cimento si pasoje e mos

sisht te tendosura.

ndjeshmerise se saj kundrejt lageshsiperfaqe te brendshme dhe te

Avantazhe : • Qendrueshmeri e larte ndaj ujit

jashtme. Dyshemete e cimentos sil-

• Vecanerisht me aftesi strapacimi

len ne gjendjen e lageshtise se dheut

• I perdorshem universalisht

ose te plastikes se forte dhe me pas

• I sigurte ndaj ngrirjes

hollohet manualisht. Siperfaqja e

• Dysheme te shpejta cimentoje arrij-

tires, eshte e pershtatshme per

siperme kruhet dhe lemohet me ane

ne nje pjekje te shpejte te kores

359


Sisteme shtrimi dyshemeje

Llojet e dyshemeve dhe perdorimi I tyre Dyshemeja prej cimentoje (CT) eshte

ne zonat e brendshme dhe te

lloji i dyshemeve te perdorura ne

jashtme, dhe per kete arsye eshte e

shumicen e rasteve. Kjo bazohet ne

pershtatshme si shtrese ngrohje.

mundesite universale te cilesive te

Disavantazhi i saj eshte qe mbulesa

saj. Dyshemeja prej cimentoje ka

e saj piqet pas 20-30 ditesh. Per nje

vlera te mira te qendrueshmerise,

dysheme te derdhur ne ndertimet

eshte e ndjeshme kundrejt lagesh-

per banim perdoret per shembull nje

tise dhe per kete mund te shtrohet

dysheme cimentoje (CT) C20-F4.

Ne veprim te forte eshte edhe dys-

heret), nuk eshte e dyshimte ne lid-

hemeja e rrjedhshme (CA). Kjo kon-

hje me faktoret ekologjike dhe biolo-

siston ne ate qe dyshemeja ka

gjike dhe shtrohet e paster dhe pa

nevoje per nje kohe ndertimi me te

pune ekstreme fizike.

shkurter (punohet dhe ngarkohet

Dysheme e nxehte Dyshemeja e nxehte sherben me

fugave te tendosjes ne pikat kritike

shume se funksioni si dysheme e

(per shembull kundrejt zonave pa

derdhshme jashte pranimit nga

ngrohje). Tubacionet e ngrohjes

sisteme te ndryshme te tubacioneve

duhet te fiksohen mire dhe te

te ngrohjes (ngrohje e dyshemese).

sigurta, duhet te mbushen dhe te

Ne vazhdim te tendosjeve te medha

shtypen.

te temperatures, kerkohet instalimi i

360


Sisteme shtrimi dyshemeje

Dyshemeja mbi shtresen ndarese Nje dysheme mbi shtresat ndarese

te medha. Ajo ka nje veprim te vlefs-

eshte e perdorshme per nje balan-

hem izolues te ngrohjes dhe te tingu-

cim te madh dhe per nje nivelim te

jve. Themeli nuk lejohet te tregoje te

nje shtrese ose mbulese. Ajo eshte

ngritura ne forme majash ose te lin-

vecanerisht e pershtatshme per per-

jave te tubacioneve dhe duhet te jete

dorim mbi themele, me siperfaqen e

i njetrajtshem dhe i lemuar. Nese dhe

siperme te te cilave nuk mund ose

cfare izoluesish te lageshtise duhet

nuk lejohet te shenohet asnje lidhje,

te instalohen, keto duhet te jepen

te tilla si dysheme prej druri, themele

nga planifikuesi. Megjithekete izolue-

betoni te papastra dhe shtresa te

sit e lageshtise nuk vlejne si shtresa

vjetra. Per me teper mbi izoluesit e

ndarese. Mbi te gjitha pjeset e

lageshtise si per shembull garazhet

hapura (mure, tuba, mbeshtetesa)

dhe bodrumet. Ajo eshte e persh-

duhet te vendosen shtresa izoluese.

tatshme per pranimin e ngarkesave

Shtrese lidhese Nje shtrese lidhese eshte e persh-

lageshtire. Themeli duhet te jete i

tatshme per nje ngarkese te larte,

thate, mjaftueshem solid, i rrafshte

por nuk ka as veprim ngrohes dhe as

dhe pa plasaritje. Per kete ai duhet

izolues ndaj tingujve. Nje shtrese lid-

te pergatitet ne menyre te persh-

hese duhet te zoteroje kudo nje lid-

tatshme . Nje nivelim me nje derrase

hje te fuqishme me themelin e thate.

te pershtatshme kerkohet gjithmone.

Perpara hedhjes se nje shtrese lid-

Kjo pengon ne te njejten kohe nje

hese duhet qe planifikuesi te garan-

futje te forte te ujit ne themel, si edhe

toje, qe nga pjesa e ndertimit e

nje largim te madh te ujit gjate peri-

gatshme nuk mund te kete me

udhes se largimit.

Llojet e dyshemeve per detyra te vecanta Detyra te vecanta ne rinovim dhe

nje aftesi mbuluese te shpejte ose

perdorim, perbri dyshemeve "nor-

per te pasur qellim shtresa te holla,

male" kerkojne produkte te tjera te

kerkohen shpesh dysheme me

vecanta ne fushen e dyshemeve. Ne

lageshtire normale toke (dheu) ose si

vecanti nese behet fjale per te arritur

dysheme rrjedhese.

361


Sisteme shtrimi dyshemeje

Derdhje te balancuara Per te balancuar themelet jo te njet-

rrjedhje te perilitit ose polesterolit te

rajtshme dhe mundesisht per te

lidhur me cimento. Ato sherbejne

prodhuar shtresa njesoj te trasha

edhe per te mbushur hapesirat

dhe jo shume te forta, ne treg ka

ndermjetese midis kabllove, tubave

derdhje te balancuara te cilat insta-

te ngrohjes dhe konstruksioneve prej

lohen nen shtresen izoluese te tingu-

druri.

jve. Kjo ka te beje per shembull me

Shtrese e shpejte Shtresat e shpejta i sherbejne kry-

shembull ndertimi i magazinave,

esisht shtruesit te mbulesave, per

ndertesave qe shfrytezohen per qel-

nje kohe te shkurter pas shtrimit te

lime turizmi etj.) Me tutje ato mund te

shtreses duhet hedhur mbulesa (per

perdoren per punime riparuese (per

shembull tek RĂ&#x2013;FIX 975 pas rreth 36

shembull per bazamente dhe

oresh). Ato vendosen shume shpesh

arkitrare).

tek vendet e ndertimit me afat (si per

Shtresa te holla dhe masa te balancuara Shtresat e holla dhe te balancuara

mbulesat e paperpunuara duhet te

preferojn e ti sherbejne rinovimeve te

balancohen. Perpara shtrimit themeli

dyshemeve, te cilat ose shtrohen

duhet te lihet te thahet (matja e

ose me trashesi te te holla shtresash

lageshtise) dhe te nivelohet. shtresat

ose jo njetrajtesisht. me tutje ato i

e holla te jene mundesisht pa hum-

sherbejne me nje balancim te larte

bje, prandaj llaci me perberes sulfat

shtresave mbuluese te ndryshm.

kalciumi lidhes eshte vecanerisht i

Shtresat e holla sherbejne si shtresa

pershtatshem.

lidhese, nese ndryshimet e bera ose

362


Sisteme shtrimi dyshemeje

Trashësitë e shtresave

Dysheme të rrjedhshme CA-Dysheme me bazë anhidrite

Shtresëzimi i dyshemesë

ZE/CADysheme me bazë cimento/ anhidrite

Tundje për njëtrajtëzim

Dysheme- Cimento

160 mm

X

150 mm

X

X

X

140 mm

X

X

X

130 mm

X

X

X

120 mm

X

X

X

110 mm

X

X

X

100 mm

X

X

X

90 mm

X

X

X

80 mm 70 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25 mm

X

X

X

X

X

X

X

20 mm

X

X

X

X

5 mm

X

1 mm

X RÖFIX AN10

10 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

RÖFIX AN30

15 mm

RÖFIX STA30

X

RÖFIX E28

50 mm

RÖFIX 831

X

RÖFIX 830

X

RÖFIX 975

X

RÖFIX 975

X

RÖFIX 973 F

X

X

RÖFIX 973

X

X

RÖFIX 970 F

X

X

RÖFIX 970

X

X

RÖFIX ZS30

X

X

RÖFIX ZS20

X

X

RÖFIX A91

X

X

RÖFIX A90

60 mm

X X

363


hm ths rgji të a ën dh Të im tëz traj rnjë pë e ndj -Tu eje em sh idy rim sht me te Sis jet Llo /

Sisteme shtrimi dyshemeje - Tundje për njëtrajtëzim Të dhëna të përgjithshme / Llojet

TUNDJE PËR NJËTRAJTËZIM Të dhëna të përgjithshme / Llojet Derdhjet e balancuara jane hedhje te

nuar te vogel dhe jane stabile ndaj

pershtaten themeleve perkatese pa

lehta me mistri, te cilat prodhohen

presioneve ne nje forme te mjaftu-

fuga dhe sherbejne sipas perdorimit

me ngarkese shtese te lehte. Ato

eshme te fushave perkatese te per-

dhe zbatimit si izolues te tingujve

kane nje dendesi lende te paperpu-

dorimit. Derdhjet e balancuara i

dhe ngrohjes.

Derdhjet e balancuara behen tek

papafingot izolohen me te njejtin

saj, duhet te shtrohet perpara hed-

konstruksionet e dyshemese si izo-

material. Nepermjet perpunimit te

hjes se shtreses izoluese, nese

lim i tingujve dhe nxehtesise dhe

lehte dhe mbeshtetjes me ane te ajrit

duhet llogaritur lageshtire nga the-

balancimit te nivelimit. Megjithate

me presion, instalimi nuk eshte pro-

melet e poshtme. Kjo ndodh per

materiali izolues inovativ perdoret

blem. Mbi cati, linjat e shtruara nuk

shembull tek shtrsat mbuluese te

edhe si lende izoluese e nxehtesise

duhet te priten, ato do te mbyllen

fresketa, te lageshta ose tek pllakat

per rregullimin e pjerrtesise mbi

plotesisht me materialin izolues. Nje

e themeleve qe prekin token ose tek

catite e rrafsheta. Gjithashtu edhe

ndalues i lageshtires ose izolues i

dyshemete e poshtme.

Aftësia mbajtëse (për ngarkesa të lehta)

Izolimi akusitik

Izolim termik

Për barazimin e disniveleve të mëdha

Ndryshimet në lartësinë e tavanit (të papërpunuar)

Për mbulimin dhe nivelimin linjave të tubacioneve dhe kanaleve të kabllove

Për mbushjen e tavaneve me trarë druri në kuadrine e ripërtëritjes së ndërtesave të vjetra

RÖFIX 830

Inert i lehtw (organik)

çimento

ca. 21 d

++

-

+

++

++

++

++

RÖFIX 831

Inert i lehtw (organik)

Lwndw lidhwse speciale

ca. 2 d

-

++

++

++

++

++

++

RÖFIX 831 Special

Inert i lehtw (organik)

Lwndw lidhwse speciale

ca. 5 d

-

+

++

++

++

++

++

ca. 21 d

++

-

-

++

++

++

++

Shtesë

Material lidhës

Koha e tharjes në ditë

Fushat e përdorimit

Rwrwra tw zgjedçimento hura dhe klasifikuara

Legjenda: ++ shume e pershtatshme + e pershtatshme - aspak e pershtatshme

364


bi m a ën dh Të im tëz traj rnjë pë e ndj -Tu eje em sh idy rim sht me te Sis in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Tundje për njëtrajtëzim Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Tundje për njëtrajtëzim RÖFIX 976

RÖFIX 830 Stiro Beton

RÖFIX 976

RÖFIX 830 Stiro Beton

Fushat përdorimit:

• Per njetrajtezimin e pabarazive te medha dhe ndryshimeve te medha te tavanit te pambaruar • Per mbulimin pa vrima dhe njetrajtezimin e instalimeve te tubacioneve dhe kanaleve te kabllave

• Per njetrajtezimin e pabarazive te medha dhe ndryshimeve te medha te tavanit te pambaruar • Per mbulimin pa vrima dhe njetrajtezimin e instalimeve te tubacioneve dhe kanaleve te kabllave

Karakteristikat:

• Qw pakwson jehonwn • I pompueshwm

• Mund te shkelet shpejt • Peshw specifike e vogwl • Izolim termik

Materiali bazë:

• çimento • Rwrwra tw zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• çimento • Inert i lehtw (organik) • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• • • •

• • • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 2 - 8 mm Harxhimi: ca. 16 kg/m2/cm FP (28 ditë): ca. 1 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 • Trashësia e shtresës: > 3 cm

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 5 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 45 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 1,5 N/mm2 Dendësia e shtresës niveluese: > 0,44 kg/ltr. • E shkelshme pas: ca. 24 h

Forma e furnizimit:

365


bi m a ën dh Të im tëz traj rnjë pë e ndj -Tu eje em sh idy rim sht me te Sis in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Tundje për njëtrajtëzim Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 831 Derdhje e lehte izoluese

RÖFIX 831 Hidro special Derdhje e lehte e lidhur

RÖFIX 831 Lidhes

RÖFIX 831 Derdhje e lehte izoluese

RÖFIX 831 Hidro special Derdhje e lehte e lidhur

RÖFIX 831 Lidhes

Fushat përdorimit:

• Derdhje njetrajtezuese izoluese dhe me efket permirsimi akustik, nen dysheme te rrjedhshme te shtruar

• Mese njetrajtezuese izoluese me permirsim akustik nen dysheme te rrjedhshme, si niveluese, tek harqet dhe si izolues i catise te sheshte

• Lëndë lidhëse per prodhimin e shtresave te poshtme termoizoluese, derdhjeve kompesuese tingullizoluese nen nje brez betoni notues. • Ideale per njetrajtezimin e nivelit, izolim te cative te sheshta, termoizolim dhe tingull izolim i dyshemeve me sistem ngrohjeje.

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

• • • •

Materiali bazë:

• Lwndw lidhwse speciale • Inert i lehtw (organik) • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Lwndw lidhwse speciale • Inert i lehtw (organik) • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Lwndw lidhwse speciale • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• • • •

• • • •

• Harxhimi: ca. 50 kg/m3

Mund te shkelet shpejt Peshw specifike e vogwl Izolim termik pwrmirson izolimin akustik

Mund te shkelet shpejt Peshw specifike e vogwl Izolim termik pwrmirson izolimin akustik

Mund te shkelet shpejt Peshw specifike e vogwl Izolim termik pwrmirson izolimin akustik

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

366

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Harxhimi: ca. 1 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 50 ltr./EH Dendësia e shtresës niveluese: ca. 90 kg/ltr. • Trashësia e shtresës: > 3 cm

Kokrrizimi: 0 - 8 mm Harxhimi: ca. 1 kg/m2/cm Sasi boje per litër: 50 ltr./EH Dendësia e shtresës niveluese: ca. 0,12 kg/ltr. • Trashësia e shtresës: > 3 cm


mi uni rp Pë im tëz traj rnjë pë e ndj -Tu eje em sh idy rim sht me te Sis

Sisteme shtrimi dyshemeje - Tundje për njëtrajtëzim Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i masave shtesë kompesuese

"këshilla dhe truke"

Mbetjet e suvatimit dhe pjese betoni te shkeputura duhet te largohen plotesisht.

Materiali nuk duhet tw jetw i lagur mw shumw seçme ujw.

Mund të përzihet dhe të pompohet me të gjitha llojet e përzierësave të zakonshëm dhe pompave të brezit të betonit. Ne mënyrë speciale për RÖFIX 831 sugjerohet sistemi pompë dyshemeje-stimuluesi i pjerrtësisë RÖFIX (Sistem i mbyllur pa ndotjen e vendit të ndërtimit)

.

Përpunimi Derdhja e masës njëtrajtëzuese ngrihet me një listelë në lartësinë e dhënë. Masa e derdhur para tërheqjes ngjishet me anë të përdorimit të ristele me krëhër ose lopatë.

367


Sisteme shtrimi dyshemeje - Tundje për njëtrajtëzim Përpunimi

Përpunimi i styrobetonit

"këshilla dhe truke"

Bazamenti duhet te jete i thate, i paster dhe pa pluhra. Mbetjet e suvatimit dhe pjese betoni te shkeputura duhet te largohen plotesisht. Hapesirat boshe duhet te kontrollohen per densitetin e tyre.

Tubat e llaçit: Lyejini paraprakisht me llaç gwlqereje (p.sh. RÖFIX 300)

RÖFIX 830 përziehet me anë të një përzierës të vazhdueshëm të zakonshëm të tregut dhe pompohet me një pompë spirale rreth 80 m larg.

Regullimi i konsistencws:gjatw pwrdorimit tw njw pwrzierwsi tw vazhdueshwm sw pari pwrzihet me dorw nw njw kovw njw thes RÖFIX 830 me 7-8 litra ujw dhe nw bazw tw referencws sw konsistencws qw merret rregullohet pwrzierwsi i vazhdueshwm.

hedhja dhe tërheqja Styro-Betoni ROFIX tërhiqet me një listelë në lartësinë e duhur e cila është fiksuar me një listelë druri në plan

368


Të/ hs ed rrj -Dy eje em sh idy rim sht me te Sis e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme të rrjedhshme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

DYSHEME TË RRJEDHSHME Të dhëna të përgjithshme / Llojet Pretendimet ne kantieret e ndertimit

sipas recepturave te dyshemese se

perkatesisht pjeset e ndertimit si

pergatitur.

dhe rimbulim pa vrima te tubave

dyshemeja prej cimentoje, kane ndryshuar. Keshtu ne ditet e sotme koha e ndertimit, detyrat e personelit, shpenzimet per burimet njerezore, koha e pritjes per punet e

(kompletim I catise ). • Kapacitet ngrohes shume I mire

Avantazhe : • Cilesia e njejte nepermjet mekanizmave perzjeres. • Hedhja racionale e shtreses, dhe

ngrohes te ngrohesave te dyshemese. • Lartesi te vogla te konstruksionit te dyshemese.

njepasnjeshme ose avantazhet e

nepermjet kesaj rendiment I larte I

• Ndertime biologjike jo te dyshimta.

shtrimit te dyshemese, jane me me

shtrimit. Eshte I domosdoshem ni-

• Pershkueshmeri e shpejte (pas 24

vlera sesa ishin para disa viteve.

velim I imet (special).

Baza prej sulfat kalciumi mban mbi vehte keto pretendime te ndryshuara dhe per kete arsye me vone ajo

• Force tendosese ndaj presionit te larte dhe perkuljes. • Ideale per siperfaqe te medha, per

oresh). • Asnje humbje gjate lidhjes, nepermjet kesaj mundesisht asnje pjese te luget dhe shtrim te nje si-

shtohet ne nje mase shtese te forte.

ngrohes te dyshemese dhe dhe ne

perfaqe te madhe pa fuga zgjatue-

CA/CT-Dyshemete jane ne kantier

rinovimet e ndertimeve te vjetra

se.

Mjete lidhese Si allcia ashtu edhe anhidriti jane

te rrjedhshem si edhe te gazit-sulfu-

minerale natyrale por edhe te prod-

rit:

Gjysem Hidrat Alpha: Pasterti e larte, qendrueshmeri e larte e hershme, asnje humbje gjate

huara ne menyre sintetike. Persh-

procesit te lidhjes

hydros" dhe do te thote e perkthyer

REA-Anhidritt: qendrueshmeri e larte, asnje humbje

"pa uje". Tek RÖFIX vendosen ne

ne procesin e lidhjes, pasterti e larte

Cimento speciale: Zhvillimi I qendrueshmerise se larte

Anhidrit sintetik: qendrueshmeri e larte, tharje e shpe-

dhe te shpejte

jte, pasterti e larte

Kompatibilitet shume I larte sulfati

krimi anhidrit vjen nga greqishtja "an

pergjithesi lidhes te prodhuar industrialisht te sulfatit te kalciumit, te cilat perbehen nga prodhim i acidit

369


Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme të rrjedhshme Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Zona te perdorimit: Si dysheme ne hapesirat e

kohes se lire, zyrat me siperfaqe te

meve, si edhe dysheme ne rikon-

brendshme ne ndertesa banimi duke

madhe, spitalet dhe magazinat.

struksionet e ndertimeve te vjetra

perfshire edhe kuzhinat ne shtepi

Shtresat e pllakave RÖFIX jane

dhe si dysheme shfrytezimi per

dhe tualetet ne shkolla, palestrat e

vecanerisht per ngohjet e dyshe-

papafingo.

Shtresa izoluese Variante aplikimi

Trashësia

Trashësia minimale për klasë fortësie Presim

RÖFIX ZS20

RÖFIX ZS30

RÖFIX A90

RÖFIX A91

2

>30 N/mm2

Fortësia ndaj presionit

> 20 N/mm

Fortësia ndaj përkuljes

>4 N/mm2

>5 N/mm2

C20-F4

C30-F5

EN 13813

AFE20 - Kat. A 22/ AFE30 - Kat. B 34/ 18 30

SIA Brez betoni i lidhur

25 mm

25 mm

Brez betoni njetrajtëzimi

30 mm

30 mm

Dysheme notuese

A. Ambjente banimi Ambjente banimi ≥ 2,0 kN/m2

≤ 2 mm

35 mm

35 mm

≥ 30 mm

> 2 ≤ 5 mm

40 mm

35 mm

> 30 mm

≤ 2 mm

40 mm

35 mm

> 30 mm

> 2 ≤ 5 mm

45 mm

40 mm

≥ 30 mm

≤ 2 mm

40 mm

35 mm

≥ 30 mm

> 2 ≤ 5 mm

45 mm

40 mm

> 30 mm

≤ 2 mm

45 mm

40 mm

> 30 mm

> 2 ≤ 5 mm

50 mm

45 mm

≥ 30 mm

≤ 2 mm

50 mm

45 mm

≥ 30 mm

> 2 ≤ 5 mm

55 mm

50 mm

> 30 mm

≤ 2 mm

55 mm

50 mm

> 30 mm

> 2 ≤ 5 mm

60 mm

55 mm

D. Magazina, Palestra, Rafte 4,0 kN/m - max. 8,0 kN/m2

≥ 30 mm

≤ 2 mm

-

55 mm

e preferueshme

asnjë

-

55 mm

Dysheme me sistem ngrohjeje Mbulimi i tubit të sistemit të ngrohjes

Trashësia minimale për masë dyshemeje të rrjedhshme sipas grupit të ngarkesës

B. Zyra të vogla Zyra të vogla ≥ 2,0 kN/m2

C. Ndërtesa publike Ndërtesa publike, Shkolla, Zyra me ambjente të mëdha ≥ 4,0 kN/m2

2

Izolimi i tavanit të katit të fundit pa zgjerim të çatisë për zgjerimin të mëvonshëm të çatisë

370

≥ 30 mm

PS 20

> 10 cm

40 mm

35 mm

WDPS

10 - 14 cm

50 mm

40 mm

WDPS

> 14 cm

60 mm

50 mm

45 mm

40 mm

12 cm PS20 + 2 cm Izolimi akustik


Tëi hm hs ed rrj të e -Dy eje em sh idy rim sht me te Sis b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme të rrjedhshme Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Dysheme të rrjedhshme RÖFIX ZS20 Dysheme e rrjedhshme Cimento-Sulfat CA/CT C20 F4

RÖFIX ZS30 Dysheme e rrjedhshme Cimento-Sulfat CA/CT C30 F5

Fushat përdorimit:

• Dysheme e rrjedhshme per ambiente te brendshme ne ndertese duke perfshire kuzhina, tualete, shkolla, zyre etj • E pershtatshme vecanerisht per sistemet e ngrohjes nga toka me uje (kaldaje). Si dysheme sanimi per ndertesa te vjetra dhe si siperfaqe catie te sheshte per shkak te peshes dhe trashesise se vogel

• Dysheme e rrjedhshme per ambiente te brendshme ne ndertese duke perfshire kuzhina, tualete, shkolla, zyre etj • E pershtatshme vecanerisht per sistemet e ngrohjes nga toka me uje (kaldaje). Si dysheme sanimi per ndertesa te vjetra dhe si siperfaqe catie te sheshte per shkak te peshes dhe trashesise se vogel

Karakteristikat:

• • • •

Rrjedhshmwri e mirw Rendiment i lartw nw shtrim sipwrfaqe pothuajse pa fuga, plan Asnjw formim lwkurash tw djegura • Qwndrushmeri e lartw ndaj presioni • Qwndrueshmwri e lartw ndaj pwrkuljes

• • • •

Materiali bazë:

• Lwndw lidhwse speciale • Allçi i pwrzgjedhur • Rwrwra tw zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Lwndw lidhwse speciale • Allçi i pwrzgjedhur • Rwrwra tw zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• • • •

• • • •

Rrjedhshmwri e mirw Rendiment i lartw nw shtrim sipwrfaqe pothuajse pa fuga, plan Asnjw formim lwkurash tw djegura • Qwndrushmeri e lartw ndaj presioni • Qwndrueshmwri e lartw ndaj pwrkuljes

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 18 kg/m2/cm FP (28 ditë): > 23 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2000 kg/m3 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 4 N/mm2 • E shkelshme pas: ca. 36 h • E nxehshme pas: 7 d

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 18 kg/m2/cm FP (28 ditë): > 30 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2100 kg/m3 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 5 N/mm2 • E shkelshme pas: ca. 36 h • E nxehshme pas: 7 d

Forma e furnizimit:

371


Tëi hm hs ed rrj të e -Dy eje em sh idy rim sht me te Sis b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme të rrjedhshme Të dhëna mbi produktin

RÖFIX ZP 200 Dysheme e rrjedhshme Cimento-Sulfat RÖFIX ZP 200 Dysheme e rrjedhshme Cimento-Sulfat

RÖFIX A90 CA-Dysheme e rrjedhshme CA/20 F4

RÖFIX A91 CA-Dysheme e rrjedhshme CA/30 F5

RÖFIX A90 CA-Dysheme e rrjedhshme CA/20 F4

RÖFIX A91 CA-Dysheme e rrjedhshme CA/30 F5

Fushat përdorimit:

• Dysheme e rrjedhshme per ambiente te brendshme ne ndertese duke perfshire kuzhina, tualete, shkolla, zyre etj • E pershtatshme vecanerisht per sistemet e ngrohjes nga toka me uje (kaldaje). Si dysheme sanimi per ndertesa te vjetra dhe si siperfaqe catie te sheshte per shkak te peshes dhe trashesise se vogel

• Dysheme e rrjedhshme per ambiente te brendshme me pritshmeri normale per klasen e fortesise. z.b ndertese per nje ose me shume familje etj. • E pershtatshme per sisteme ngrohje dyshemeje me uje. Si dysheme per sanimin e ndertesave te vjetra dhe si mbulues catie per shkak te peshes volumetrike te vogel

• Dysheme e rrjedhshme per ambiente te brendshme me pritsheri te larte per klasen e fortesise, p.sh si ne pallate sporti, shkolla, ndertesa banimi, magazina etj. • E pershtatshme vecanerisht per sistemet e ngrohjes nga dyshemeja me uje te ngrohte. Si dysheme per sanimin e ndertesave te vjetra dhe si mbulues catie per shkak te peshes volumetrike te vogel

Karakteristikat:

• • • •

Rrjedhshmwri e mirw Rendiment i lartw nw shtrim sipwrfaqe pothuajse pa fuga, plan Asnjw formim lwkurash tw djegura • Qwndrushmeri e lartw ndaj presioni • Qwndrueshmwri e lartw ndaj pwrkuljes

• • • • •

Rrjedhshmwri e mirw Rendiment i lartw nw shtrim sipwrfaqe pothuajse pa fuga, plan koeficient i ulwt i twrheqjes Qwndrushmeri e lartw ndaj presioni • Qwndrueshmwri e lartw ndaj pwrkuljes

• • • • •

Materiali bazë:

• Lwndw lidhwse speciale • Rwrwra tw zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Allçi i pwrzgjedhur • Rwrwra tw zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Allçi i pwrzgjedhur • Rwrwra tw zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• • • •

• • • •

• • • •

Rrjedhshmwri e mirw Rendiment i lartw nw shtrim sipwrfaqe pothuajse pa fuga, plan koeficient i ulwt i twrheqjes Qwndrushmeri e lartw ndaj presioni • Qwndrueshmwri e lartw ndaj pwrkuljes

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

372

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 18 kg/m2/cm FP (28 ditë): > 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2000 kg/m3 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 5 N/mm2 • E shkelshme pas: ca. 36 h • E nxehshme pas: 7 d

Kokrrizimi: 0 - 2 mm Harxhimi: ca. 18 kg/m2/cm FP (28 ditë): > 23 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2100 kg/m3 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 4 N/mm2 • E shkelshme pas: ca. 36 h • E nxehshme pas: 7 d

Kokrrizimi: 0 - 2 mm Harxhimi: ca. 18 kg/m2/cm FP (28 ditë): > 30 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2200 kg/m3 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 5 N/mm2 • E shkelshme pas: ca. 36 h • E nxehshme pas: 7 d


Pë hm hs ed rrj të e -Dy eje em sh idy rim sht me te Sis mi uni rp

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme të rrjedhshme Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i dyshemeve prej çimentoje

"këshilla dhe truke"

Caktimi I plasaritjeve metrike Perpara fillimit te ndertimit te themeleve, duhet te behet nje plasaritje metrike me ane te lazerit ose niveluesit te ujit.

Breza betoni tw nxehtw: Kur pwrdoren foliet plastike, trashwsia e folieve PE duhet tw jetw minimumi 0.2 mm dhe gjatwsia jo mw shumw se 2 m.

Parapërgatitja e bazamentit Bazamenti ne varesi dhe te llojit (brez betoni notues, brez betonime shtresa ndarese, brez betoni i lidhur o per sistem ngrohjeje) duhet parapergatitur me kujdes (shiko udhezimet ARGE breza betoni). Perpara fillimit te ndertimit te bazamentit duhet bere me ane te zorres se peshores se ujit ose me lazer nje vije metrike orientuese. Ne rastet e dyshmeve me sistem ngrohjeje, eshte e nevojshme te parashikohen shirita termoizolues perimetral 10 mm te trashe.

Tubat apo instalimet qw dalin nga dyshemeja duhen ngjitur pwr tw evituar derdhjen masws fluide..

Fiksimi I rripave te izolimit anesor Me ane te ngjitesit me sprucatim, rripat izolues anesor fiksohen me vegje ne te gjitha elementet e larte te murit. Eshte e rendesishme qe rripat te perputhen tek cepat kendore, ne menyre qe te mos kete kthesa dhe hapesira boshe. Trashesia e rripave te izolimit anesor eshte te pakten 8 mm; ne dyshemete me ngrohje te pakten 10 mm.

Ndwrtimi i bazenit: Nw shtrimin e brezave tw betonit autoniveluese CA/CT wshtw e nevojshme krijimi i njw bazeni qw e mban ujin

Mase nivelim Derdhja e masës njëtrajtëzuese ngrihet me një listelë në lartësinë e dhënë. Masa e derdhur para tërheqjes ngjishet me anë të përdorimit të ristele me krëhër ose lopatë.

Konsistenca e llaçit duhet tw jetw fluide por qw tw mos krijojw pellgje uji gjatw njomjes.

Shtrimi Izolimi I tingujve Rrotullimi i pllakave te izolimit te tingujve dhe perdorimi i ngjitesave me ane te vegjave vetengjitese. Nese nuk shtrohet asnje role izoluese tingujsh, atehere pllakat izoluese duhet te mbrohen nga lageshtira me ane te frenave me avull. Duhet te beni kujdes gjate shtresezimit pa rrudhje.

373


Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme të rrjedhshme Përpunimi

Përpunimi i dyshemeve prej çimentoje

Teknika e makinerive RÖFIX Brez betonit i lëngshëm përzihet me pompë përzierëse speciale dhe pompohet me anë të një zorre në vendin ku do derdhet. Pompa e përzierjes në sillos ka një kapacitet prej 100 litra/min, pra mund të përziejë dhe pompojë brenda një ore 8 10 ton material që do të thotë një sip prej 100-120 m2/orë.

Vendosja Pasi masa e shtresës së sipërme të dyshemesë të jetë derdhur në nivelin e dëshiruar, vibrohet me një shufër për masa autoniveluese për të eleminuar parregullsitë.Vibrimi duhet të kryhet gjithmonë në formë kryqi. Rradha e punës programohet në mënyrë të tillë që shtresa e çimentos e dyshemesë të ketë përfunduar brenda kohës së përpunimit.

ujw i tepërt Pwr tw mwnjanuar efektet negative nga njw mbingarkesw me ujw e brezit tw betonit nw fillim tw shtrimit, llaçi i brezit tw betonit nw fillim duhet tw jetw i trashw dhe nw rast nevoje mw vonw pwrmes shtimit tw sasive mw tw mwdha tw ujit arrihet nw konsistencwn ideale. Koha shtrimit, gjatw tw cilws duhet tw kryhet sjellja, ndarja e llacit dhe vibrimi, pwr brezat e betonit autoniveluese RÖFIX wshtw reth 30 deri 40 minuta. Mos e pwrzieni me materiale tw tjerw.

Shpërndarja Pasi masa e shtresës së sipërme të dyshemesë të jetë derdhur në nivelin e dëshiruar, vibrohet me një shufër për masa autoniveluese për të eleminuar parregullsitë.Vibrimi duhet të kryhet gjithmonë në formë kryqi. Rradha e punës programohet në mënyrë të tillë që shtresa e çimentos e dyshemesë të ketë përfunduar brenda kohës së përpunimit.

Pastrajtim Rrashinimi ose shpatullimi i shtresës së dyshemesë për pllakat CA është i gatshëm në disa ditë (rreth 3-7 ditë) mbas shtrimit dhe duhet të kryhet në rastin më të parë për të përshpejtuar procesin e tharjes. Në këtë mënyrë sipërfaqja bëhet poroze dhe e ashpër Madhësia e sygjeruar e letrës zumpara 16 ose 24 të shtruara trashë Materiali i hequr duhet thithur ose fshirë me kujdes

374

"këshilla dhe truke"


Të/ o nt Ci e-Dy eje em sh idy rim sht me te Sis e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme- Cimento Të dhëna të përgjithshme / Llojet

DYSHEME- CIMENTO Të dhëna të përgjithshme / Llojet Dyshemeja prej cimentoje eshte lloji i

hohet mbi nje themel mbajtes ose

tingujve dhe permiresoni izolimin e

dyshemese qe haset me shpesh.

mbi nje shtrese ndermjetese ndarese

nxehtesise. Nese dyshemete prano-

Dyshemete e cimentos perbehen

ose izoluese. Ajo perdoret si dys-

jne ngrohje, atehere kujdesuni per

nga shtresa rere me vlera te medha,

heme ose mund te plotesohet me

shperndarje te temperatures te njet-

nga lende lidhese cimento dhe uje.

nje shtroje. Dyshemete jane shume

rajtshme me ngrohje nga poshte lart.

Ato ndertohen me lageshtine e

te rendesishme per nje cilesi te larte

Tek dyshemete e cimentos numero-

tokes.Dyshemeja prej cimentoje

te jeteses. Per ndertimin e dyshemve

hen edhe dyshemete e shpejta.

eshte nje pjese ndertimi, e cila prod-

te pershtatshme reduktoni hapat e

Fushat e përdorimit Zona te punimeve: Si dysheme lid-

\Pjekuri e shtreses: Shtresat mba-

trashesia e dyshemese aq me e

hese, dysheme mbi ndarese, dys-

jtese te lidhura me cimento duhet te

vogel duhet te jete lageshtira e lejuar.

heme derdhje mbi bllokues, si

thahen nga lageshtira. Kjo i referohet

Kontrolli i lageshtise behet me nje

dysheme e nxehte dhe si dysheme

nje permbajtje lageshtire prej maxi-

pajisje CM. Lageshtite e mbetura te

pendence. Si themele ne dhomat e

mumi 2,5%. Ecuria e tharjes varet

lejuara variojne sipas shtreses se

banimit, bodrume, garazhe, oficina

nga rrethanat dhe nga cilesite e per-

siperme.

etj.

dorura. Sa me e larte cilesia dhe

Produkti

Përshkrimi

i shtrueshëm sipas

RÖFIX 970

brez betoni cimentoje CT C20 F4

ca. 1 m

RÖFIX 970 F

Dysheme cimentoje me fibra CT C20 F4

ca. 1 m

RÖFIX 973

Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

ca. 7 d

RÖFIX 973 F

Dysheme e shpejte cimentoje me fibra

ca. 7 d

RÖFIX 975

Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

ca. 36 h

Muaj = m Dita = d Orë = h Minut = min

375


Tëi o nt Ci e-Dy eje em sh idy rim sht me te Sis b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme- Cimento Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Dysheme- Cimento RÖFIX 972 Mase lidhese

RÖFIX 975 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

RÖFIX 972 Mase lidhese

RÖFIX 975 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

Fushat përdorimit:

• Mase ngjitese per dysheme cimentoje me lidhje te shpejte per prodhimin e dyshemeve te lidhura

• Si dysheme lidhese me tharje shume te shpejte, si dysheme per zonat ndarese, dysheme e rjedhshme per zonat me izolim si dhe dysheme per zonat me lageshti. • Si nenstrukture per cati te sheshta, tarraca dhe ballkone si dhe per riparime. Per sanim dhe renoviim te nderteseave te banimit apo industriale.

Karakteristikat:

• • • •

Ngjitje e mirw Pwrpunim i mirw racional shtrirje me rrul ose furçw e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje

• Aplikim universal • e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje • Lwkundje tw pakta • cilwsi kostante

Materiali bazë:

• çimento • Rwrwra tw zgjedhura dhe klasifikuara • Pwrqindja e dispersionit 5%

• Lwndw lidhwse speciale • Rwrw guroreje • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Kokrrizimi: 0 - 0,8 mm • Harxhimi: ca. 2 kg/m2

• • • • •

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

• • • •

Forma e furnizimit:

376

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: 20 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 12 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2100 kg/m3 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 4 N/mm2 I aftë për tu mbuluar: ca. 36 h E shkelshme pas: ca. 6 h E nxehshme pas: ca. 36 h


Tëi o nt Ci e-Dy eje em sh idy rim sht me te Sis b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme- Cimento Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 970 brez betoni cimentoje CT C20 F4

RÖFIX 970 F Dysheme cimentoje me fibra CT C20 F4

RÖFIX 973 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

RÖFIX 973 F Dysheme e shpejte cimentoje me fibra

RÖFIX 970 brez betoni cimentoje CT C20 F4

RÖFIX 970 F Dysheme cimentoje me fibra CT C20 F4

RÖFIX 973 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

RÖFIX 973 F Dysheme e shpejte cimentoje me fibra

• Si dysheme lidhese, si dysheme per zonat ndarese, dysheme e rjedhshme per zonat me izolim si dhe dysheme per zonat me lageshti. Si nenstrukture per tarraca te sheshta, ballkone etj. • Si nenstrukture per cati te sheshta, tarraca dhe ballkone si dhe per riparime.

• Si dysheme lidhese, si dysheme per zonat ndarese, dysheme e rjedhshme per zonat me izolim si dhe dysheme per zonat me lageshti. Si shtrese e poshtme per tarraca te sheshta, ballkone etj. • Si nenstrukture per tarraca te sheshta, ballkone etj si dhe per punime riparimi

• Si dysheme lidhese me tharje te shpejte, si dysheme per zonat ndarese, dysheme e rjedhshme per zonat me izolim si dhe dysheme per zonat me lageshti. Si nenstrukture per tarraca te sheshta, ballkone etj. • Si nenstrukture per cati te sheshta, tarraca dhe ballkone si dhe per riparime. Per sanim dhe renoviim te nderteseave te banimit apo industriale.

• Si dysheme lidhese me tharje te shpejte, si dysheme per zonat ndarese, dysheme e rjedhshme per zonat me izolim si dhe dysheme per zonat me lageshti. Si nenstrukture per tarraca te sheshta, ballkone etj. • Si nenstrukture per cati te sheshta, tarraca dhe ballkone si dhe per riparime. Ne sanim dhe renoviim te nderteseave te banimit apo industriale.

• Aplikim universal • e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje • Lwkundje tw pakta • cilwsi kostante • I pompueshwm

• i perforcuar me fibwr • e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje • Lwkundje tw pakta • cilwsi kostante • I pompueshwm

• Aplikim universal • e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje • Lwkundje tw pakta • cilwsi kostante • I pompueshwm

• i perforcuar me fibwr • e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje • Lwkundje tw pakta • cilwsi kostante • I pompueshwm

• çimento • Rwrw guroreje • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• çimento • Rwrw guroreje • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• çimento • Rwrw guroreje • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• çimento • Rwrw guroreje • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 20 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2100 kg/m3 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 4 N/mm2 I aftë për tu mbuluar: ca. 1 m E shkelshme pas: ca. 2 d E nxehshme pas: ca. 21 d

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 20 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 20 ltr./EH FP (28 ditë): > 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2100 kg/m3 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: > 4 N/mm2 I aftë për tu mbuluar: ca. 1 m E shkelshme pas: ca. 2 d E nxehshme pas: ca. 21 d

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 20 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 19,6 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2150 kg/m3 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 4 N/mm2 I aftë për tu mbuluar: ca. 7 d E shkelshme pas: ca. 1 d E nxehshme pas: ca. 6 d

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 4 mm Harxhimi: ca. 20 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 19,6 ltr./EH FP (28 ditë): ca. 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 2150 kg/m3 Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 4 N/mm2 I aftë për tu mbuluar: ca. 7 d E shkelshme pas: ca. 1 d E nxehshme pas: ca. 6 d

377


Pë o nt Ci e-Dy eje em sh idy rim sht me te Sis mi uni rp

Sisteme shtrimi dyshemeje - Dysheme- Cimento Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i dyshemeve prej çimentoje

Bazamenti duhet te jete i thate, i paster dhe pa pluhra. Bazamenti ne varesi dhe te llojit (brez betoni notues, brez betonime shtresa ndarese, brez betoni i lidhur o per sistem ngrohjeje) duhet parapergatitur me kujdes (shiko udhezimet ARGE breza betoni). Aplikimi i urave mbajtese realizohet me nje fshese te pershtatshme celiku ose me nje furce.

Nw rastet e brezave tw betonit tw pwrbwrw aplikoni RÖFIX llaç çimentoz ngjites "tw freskwt mbi tw freskwt"

Shtojini sasinw e ujit tw parashikuar dhe pwrziejeni nw njw betoniere ose me njw pompw pwrzierwsw pwr breza betoni derisa tw pwrfitoni njw brum tw lagwsht-tw pwrbaltur

Mbrojeni nga korrentet eajrit, mbulojeni me folie plastike

Mënyra e punës duhet të jetë e tillë që dyshemeja të ndërtohet brenda kohës së përpunimit Mund të përzihet dhe të pompohet me të gjitha llojet e përzierësave të zakonshëm dhe pompave të brezit të betonit. Kombinimi më efikas është transportatori i pjerrët RÖFIX i lidhur me një pompë për shtrësën e sipërme të dyshemesë.

Shtrojeni llaçin e përzier "të freskët mbi të freskët" mbi ngjitësin, ngjesheni dhe me një vegël të përshtashme të hiqet përkatësisht te fërkohet me një derrasë zumpare plastike. Për sasi të vogla, masa çimentoze e pjesës së sipërme të dyshemesë RÖFIX mund të përziehet dhe aplikohet manualisht me mistri.

Mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtw (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

378

"këshilla dhe truke"


Të/ ë es mi zi së tre -Sh eje em sh idy rim sht me te Sis e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i dyshemesë Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SHTRESËZIMI I DYSHEMESË Të dhëna të përgjithshme / Llojet Masat balancuese jane vecanerisht

(RÖFIX AN10) dhe 5-50 mm (RÖFIX

konturohen nepermjet nje siperfaqe

masa spatulash me kokrriza te imta

AN30). Ato barazojne shpejt dhe me

te lemuar, sipas planit dhe jane te

me nje trashesi shtrese 1-10 mm

siguri pasaktesite e dyshemeve. Ato

provueshme shpejt.

Dysheme te holla dhe spatula dys-

sherbejne per kompensim te larte te

balancohen. Ato dallohen nga nje

hemeje i sherbejne ne menyre te

shtresave te ndyshme. Dyshemete e

cilesi e mire rrjedhese dhe mund te

preferuar rehabilitimit te dyshemeve

holla shfaqen si shtresa lidhese,

perdoren per trashesi shtresash nga

te cilat ose jane shtruar me nje tras-

nese ndryshimet e shfrytezimit do te

1-50 mm.

hesi te paket ose jo te sakte. Ato

realizohen ose nese mbulesat do te

Fushat e përdorimit

Bazamenti

Parapërgatitja e bazamentit RÖFIX Shtrese kontakti

1 - 5 mm

RÖFIX E28 Stuko dyshemejel

X

RÖFIX AN30 RÖFIX AN10 Mase niveluese Mase niveluese dhe njetrajtezuese dhe njetrajtezuese

RÖFIX STA30 Mase stukimi e forte

X

5 - 10 mm

X

10 - 20 mm

X

X

X

X

X X

20 - 30 mm

X

X

X

X

30 - 50 mm

X

X

X

1 - 5 mm

X

X

5 - 10 mm

X

X

10 - 20 mm

X

X

20 - 30 mm 30 - 50 mm

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

379


Tëi ë es mi zi së tre -Sh eje em sh idy rim sht me te Sis b m a ën dh in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i dyshemesë Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Shtresëzimi i dyshemesë RÖFIX Shtrese kontakti

RÖFIX E28 Stuko dyshemejel

RÖFIX Shtrese kontakti

RÖFIX E28 Stuko dyshemejel

Fushat përdorimit:

• Ure lidhese per ndertime me shtrim dyshemeje me baze CA/CT • Prodhimi i nje baze suvaje me thithje te njetrajtshme para shtimit te njesive qeramike

• MAse stuko fine me perdorim universal ne shtresa me trashesi 5-30 mm. E pershtatshme dhe per sistemet me ngrohje nga dyshemeja • Per njetrajtezimin e pjeses se poshtme te dyshemese ne ambiente banimi si dhe si dysheme e holle ne lidhje. Vetem per brenda

Karakteristikat:

• • • •

• Shtesw e lartw • Qwndrueshmwri e lartw ndaj konsumimi • Aplikim universal • Pwrpunim I shpejtw ekonomik

Materiali bazë:

• Mjet lidhws nw dispersion me bazw akrilike • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Allçi i pwrzgjedhur • Rerw gwlqereje e thyeshme e cilwsisw sw lartw • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Harxhimi: ca. 0,1 - 0,2 kg/m2 • Vlera SD-: - 0,07 m

• • • • •

Ngjitje e mirw Pwrpunim i mirw racional i hollueshwm me ujw nuk pwrmban substana shpwrbwrwse

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

380

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Harxhimi: ca. 1,7 kg/m2/mm Sasi boje per litër: ca. 600 ltr./TO FP (28 ditë): ca. 28 N/mm2 Dendësia e shtresës niveluese: ca. 1,3 kg/ltr. • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 7 N/mm2


Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i dyshemesë Të dhëna mbi produktin

RÖFIX AN10 Mase niveluese dhe njetrajtezuese

RÖFIX AN30 Mase niveluese dhe njetrajtezuese

RÖFIX STA30 Mase stukimi e forte RÖFIX STA30 Mase stukimi e forte

RÖFIX AN10 Mase niveluese dhe njetrajtezuese

RÖFIX AN30 Mase niveluese dhe njetrajtezuese

• Per stukimin, lemimin dhe nivelimin e dyshemeve te gipsit, cimentos dhe anhidritit (CA) • Si dysheme e holle dhe njetrajtezues i lidhjes mbi tavane betoni dhe shtrat mbajtes

• Mase njetrajtezuese me fleksibilitet, per stukimin, lemimin dhe nivelimin e dyshemeve te cimentos, anhidritit (CA) dhe njetrajtezues lidhjeje mbi tavane betoni • Si dysheme e holle dhe njetrajtezues i lidhjes mbi tavane betoni dhe shtrat mbajtes. Trashesia e shtreses 10 deri 50 mm. Per brenda dhe jashte

• Mase niveluese dyshemeje fleksibel, per lemim, stukim, dhe nivelim te dyshemeve te cimetos dhe CA ne ambiente te brendshme. Si nivelues per tavane betoni • Si nivelues dhe dysheme shtrese holle mbi tavan beton. Trashesia e shtreses 10 deri 30 mm. Per jashte dhe benda.

• • • •

Autonivelues I pompueshwm Tensione tw reduktuara e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje • Me aftwsi tw mira lidhwse

• • • •

• • • •

• çimento • Rwrw kuarci (e klasifikuar) • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• çimento • Rwrw kuarci (e klasifikuar) • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• çimento • Rwrw kuarci (e klasifikuar) • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Harxhimi: ca. 1,5 kg/m2/mm FP (28 ditë): ca. 35 N/mm2 Koha e hapur: ca. 30 min Trashësia e shtresës: ca. 10 mm Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes?: ca. 2,5 N/mm2 • Qëndrueshmëria ndaj përkuljes: ca. 12 N/mm2 • I aftë për tu mbuluar: 1 d • E shkelshme pas: ca. 2 h

Autonivelues I pompueshwm rezistent ndaj ngrirjes e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje

Kokrrizimi: 0 - 3 cm Harxhimi: ca. 1,8 kg/m2/mm FP (28 ditë): > 13 N/mm2 Koha e hapur: ca. 30 min Trashësia e shtresës: ca. 50 mm I aftë për tu mbuluar: 48 h E shkelshme pas: ca. 4 h

I qwndrueshwm Fleksibwl rezistent ndaj ngrirjes e pwrshtatshme pwr dysheme me sistem ngrohjeje • Mun tw shtrohet shpejt

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 1,4 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 30 min Trashësia e shtresës: ca. 30 mm I aftë për tu mbuluar: 24 h E shkelshme pas: ca. 3 h

381


Pë ë es zi së tre -Sh eje em sh idy rim sht me te Sis mi uni rp

Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i dyshemesë Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i masave njëtrajtëzuese dhe niveluese

Aplikojeni lenden lidhese RÖFIX duke mbuluar te gjithe siperfaqen (pa formuar pellgje) min 1dhe max 24 ore para aplikimit te mases lemuese. Ne brezat e betonit qe jane ne kontakt me token duhet te perdoret nje izolim i pershtatshen (p.sh.izolues bazamenti RÖFIX ose RÖFIX Optiflex) Bazamenti duhet te jete i thate, i afte per te mbajtur si edhe pa pluhura dhe papasterti.

Tek kwto produkte wshtw e rwndwsishme qw tw respektohet sasia e ujit qw duhet pwrdorur.

Për sipërfaqe më të mëdha sugjerojmë përdorimin e një pompe "kërrmill" gjatë përdorimit të së cilës duhet bërë kujdes për konsistencën e materialit. Fortësia e duhur vendoset në fillim të punës duke pasur parasysh masën e zgjerimit ROFIX

Nw rastin e pwrdorimit tw njw pwrzierwsi tw vazhdueshwm, sw pari duhet tw pwrziehet 1 thes masw njwtrajtwzimi me sasinw e ujit tw dhwn nw njw kovw dhe nw bazw tw referencws sw marrw pwr konsistencwn tw kalohet tek pwrzierwsi i vazhdueshwm.

Masa e rrjedhshme mund të shpërndahet lehtë në plan të drejtë me mistri ose shpatull.

382

"këshilla dhe truke"


Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i dyshemesë Përpunimi

Perpunimi i stukos te dyshemese/dysheme shtrese holle

"këshilla dhe truke"

Aplikojeni lenden lidhese RÖFIX duke mbuluar te gjithe siperfaqen (pa formuar pellgje) min 1dhe max 24 ore para aplikimit te mases lemuese. Ne brezat e betonit qe jane ne kontakt me token duhet te perdoret nje izolim i pershtatshen (p.sh.izolues bazamenti RÖFIX ose RÖFIX Optiflex)

Për sipërfaqe më të mëdha sugjerojmë përdorimin e një pompe "kërrmill" gjatë përdorimit të së cilës duhet bërë kujdes për konsistencën e materialit. Shpërndarja kryhet si në rastin e masave njëtrajtësuese duke e vibruar sip me një shufër hekuri

Masa e rrjedhshme mund të shpërndahet lehtë në plan të drejtë me mistri ose shpatull.

Këshilla Mos e pwrzieni me materiale tw tjerw.

383


Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i dyshemesë Përpunimi

384


e/ hm ths rgji pë të a ën dh Të ntit za ba mi zi së tre -Sh eje em sh idy rim sht me te Sis jet Llo

Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i bazamentit Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SHTRESËZIMI I BAZAMENTIT Të dhëna të përgjithshme / Llojet Se cilat shtresa dyshemesh duhet te

gjate ngarkesave ne industri dhe ne

Per mbrojtjen optimale dhe arranxhi-

vendosen, kete e percaktojne kerke-

ndermarjet e tregtise pa temperimin

min me ngjyra te dyshemeve, RÖFIX

sat teknike te siperfaqeve. Asnje

(trajtimin termik) e pershtatshem te

ofron nje rreshire epoksidi me vlere

shesh betoni ose dysheme nuk

siperfaqeve te siperme.

te madhe dhe pa lende shkeputese si edhe shtresa dhe stampa.

mund ti pershtatet per nje kohe te

Fushat e përdorimit RÖFIX ofron rendiment maksimal

ren publike jane te shumeanshme

• Qendra blerje

dhe nuk i vendos kufinj vullnetit te

dhe te provuara.

• Garazh nentokesore

dekorimit. Mundesite e zbatimit per

• Hapesira shitjeje dhe ekspozimi

• Ballkone

siperfaqe dyshemesh perfaqesuese

• Butike

ne tregti dhe biznes si edhe ne sfe-

• Zyra

385


bi m a ën dh Të ntit za ba mi zi së tre -Sh eje em sh idy rim sht me te Sis in ukt od pr

Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i bazamentit Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Shtresëzimi i bazamentit RÖFIX EPG Shtrese reshire epoksidi dhe vulosje

RÖFIX EPB Shtrese reshire epoksidi dhe vulosje

RÖFIX EHK Reshire e presuar RÖFIX EHK Reshire e presuar

RÖFIX EPG Shtrese reshire epoksidi dhe vulosje

RÖFIX EPB Shtrese reshire epoksidi dhe vulosje

Fushat përdorimit:

• Lyerje fillestare dhe vulosje ne ndertesa industriale, magazina, ndermarje ushqimore, qilare, garazhe, ballkone e taraca mbi bazamente minerale.

• Lyerje fillestare dhe vulosje ne ndertesa industriale, magazina, ndermarje ushqimore, qilare, garazhe, ballkone e taraca mbi bazamente minerale.

• Presim i carjeve ne dysheme, siperfaqe betoni dhe fuga llaci • Mund te perdoret si materjal lidhes cilesor per llace te vecante

Karakteristikat:

• Ngjitje e mirw • Qwndrueshmwri e lartw ndaj konsumimi • Rezistencw ndaj kimikateve • Pa ngjyrw, transparent • E pwrshtatshme pwr industrinw ushqimore

• • • • •

• Rezistencw ndaj kimikateve • Pa ngjyrw, transparent

Materiali bazë:

• Mjet lidhws me bazw rwshirw epoksike • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Mjet lidhws me bazw rwshirw epoksike • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Mjet lidhws me bazw rwshirw epoksike • Aditivw pwr pwrmirsimin e vetive tw pwrpunimit

• Harxhimi: ca. 0,15 kg/m2 • Koha e hapur: ca. 45 min

• Harxhimi: ca. 0,3 kg/m2 • Koha e hapur: ca. 45 min

• Koha e hapur: ca. 30 min

Ngjitje e mirw Rezistencw ndaj kimikateve i hollueshwm me ujw Dekorativ Qwndrueshmwri e lartw ndaj konsumimi

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

386


Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i bazamentit Të dhëna mbi produktin

Shumllojshmëria e ngjyrave

Hollimi

387


uni rp Pë ntit za ba mi zi së tre -Sh eje em sh idy rim sht me te Sis

Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i bazamentit Përpunimi

Përpunimi Përpunim i shtresës të epoksidit

Bazamentet qe do vishen, me aftesi mbajtese duhet te mos jene te lira nga pjese te shkeputura, shtresa ndarese vaji, yndyre, dylli etj. Cilesia e siperfaqeve qe jane per tu veshur eshte i mjaftueshme nese bazamenti me aftesi mbajtese ka nje qendrueshmeri ngjitjeje sipas normave austrake ne fuqi.

Pwrziejeni me njw pwrzierws nw mwnyrw tw ngadalwshme dhe tw njwtrajtwshme pwrbwrwsin A + B Uji i nevojshwm, sikurse dhe rwra e thatw shtohen vetwm pasi te jetw pwfunduar pwrzierja e dy pwrbwrwsvw Pwr tw pasur njw veshje kundra rrwshqitjes mjafton te shtojmw rreth 10-20% rwrw kuarci tw imwt. Pwr tw mwnjanuar depozitimin e rwrws nw fund, pwrmbajtja e kovws pwrzihwt mirw nw mwnyrw herw pas herwshme

Prajmeri për bazament dhe veshje me bazë epoksi, në varësi të tipit të përdorimit mund të aplikohet me krëhër, fshirëse gome, furçë rrul ose penel. Si hermetizues aplikohen deri në shtresa të njëpasnjëshme - oha e pritjes për çdo shtresë jo më shumë se 48 orë. Rradha e punës duhet të zgjidhet në mënyrë të tillë që koha e pasivitetit të zgjasë rreth 15-20 min. Gjatë kësaj kohe duhet të kalohet me një rul me dhëmbë mbi sipërfaqe për eliminuar flluskat e mundshme të ajrit.

Gjatw pwrpunimit dhe fazws sw tharjes temperatura e ambjentit pwrreth dhe temperatura e bazamentit nuk duhet tw ulen nwn +10° C. Mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtw (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

388

"këshilla dhe truke"

Nw rastin e njw shtrese me trashwsi mw tw madhe se 0,5 mm pwrzijeni me rwrw kuarci 0-0,3 mm abmischen.


Sisteme shtrimi dyshemeje - Shtresëzimi i bazamentit Përpunimi

Përpunimi i rezinës për injektim

Te carat duhet te jene pastra dhe pa pluhur. Mbi nje bazament te njomur lehte eshte i mundur injektimi.

"këshilla dhe truke"

Plasaritjet e ripwrtwrira duhen mbushur ma rere kuarci kur janw nw gjendje akoma tw freskwt.

Përzierja Pwrziejeni me njw pwrzierws nw mwnyrw tw ngadalwshme dhe tw njwtrajtwshme pwrbwrwsin A + B Prodhimet dypwrbwrwse pas njw pwrzierje riderdhen nw njw tjetwr enw tw pastwr dhe pwrzihen shkurtimisht pwrswri pwrpara punimit.

Shtrimi Aplikimi i rezinave presuese kryhet sipas rregullave teknike të injektimit me proçedurën me presion të lartë ose të ulët duke patur parasysh kushtet e objektit të ndërtimit si edhe tipin e punës që do kryhet.

389


390

SISTEME PÃ&#x2039;R SHTRIMIN E PLLAKAVE


SISTEME PËR SHTRIMIN E PLLAKAVE

Vështrim i përgjithshëm

390 - 425

392

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

392

Të dhëna mbi produktin

402

Përpunimi

406

Llaç për shtrat të holle

407

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

407

Fushat e përdorimit

407

Të dhëna mbi produktin

410

Përpunimi

412

Llaç për shtrat të mesëm

413

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

413

Fushat e përdorimit

413

Të dhëna mbi produktin

414

Përpunimi

415

Bojak për fugat

416

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

416

Fushat e përdorimit

417

Të dhëna mbi produktin

418

Përpunimi

420

Llaç për soba dhe oxhaqe

421

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

421

Të dhëna mbi produktin

422

Përpunimi

424

391


av ak pll rin me te Sis T m ihë rim sht Vë e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo ë-/

Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM Të dhëna të përgjithshme / Llojet

392

Dizenjimi me pllaka Pllaka eshte nje nga mjetet mode-

veçanta. Nepermjet mundesive te

per realizimin e metejshem e ideve te

perdormit te planifikuara me kujdes,

tyre. Edhe ne zbatimin praktik dhe

luse me te vjetra te arkitektures. Sot

banjot, dushet, ëlc-te, pishinat, sau-

komercial nuk mbetet ndonje preten-

eshte me aktuale se kurre me pare.

nat, hollet, shkallet dhe dhomat e

dim (kerkese) pa u plotesuar. Mode-

Pllakat sjellin atmosfere. Ato banojne

banimit, mobilohen per ambjentin

lim artistik dhe nje perkujdesje e

dhe jetojne ne bukuri natyrale. Shu-

familiar, social, kohen e lire dhe

maturuar deri tek realizimi i objektit

mellojshmeria e ngjyrave, formateve,

shplodhje. Ju realizoni stilin tuaj per-

te plote.

dizenjove per ide individuale, plote-

sonal te jetes. Formatet e shumello-

sojne dhe pretendimet me te

jshme kerkojne kreativitetin e tyre

Kerkesa dhe kushte paraprake Ne ndertim pllakat qeramike futen ne

ose si mase plastike me permbajtje

europiane EN i ndan pllakat qera-

te larte uji "e presuar fort" per pllaka

mike sipas aftesise se tyre thithese

grupin e pllakave minerale te prod-

dyshemeje klinker ose me formate te

te ujit ne 4 nengrupe. Per cdo nene-

huara artificialisht per mure dhe dys-

medha (qeramike e paperpunuar).

grup ekziston perseri nje norme spe-

heme. Lenda e pare kryesore per

Permes pjekjes ne temperatura nga

ziale per cilesine, e cila si rregull

prodhime qeramike te pjekura per

900° deri ne 1200° C, pllakat te

jepet ne paketimin e produktit.

ndertim eshte argjila. Me shtimin e

lemuara ose jo arrijne karakteristikat

RÖFIX ju ofron per kerkesat e dhena

kuarcit dhe feldshpati perkatesisht

e tyre perfundimtare te cilesise dhe

sisteme izolimi te pershtatme si edhe

edhe te lendeve minarale shtese,

perdorimit. Kriteret thelbesore ne

sistemi shtrimi te pllkave dhe bojak

mund te perftohet ose mase e thate

pllakat qeramike jane aftesia thi-

per fugat.

e presuar per pllaka qeramike dhe

these e ujit dhe rezistenca e siper-

mozaike (qeramike e holle, e imet)

faqes ndaj konsumit.Norma


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Shtrimet e pllakave me format me te madh Me gres perkufizohen ne pergjithesi

e materialit si fortesia, konsumimi,

mullinj te vazhdueshem ose jo. Thi-

materiale silikate-qeramike, te cilat

ashpersia dhe ndjeshmeria ndaj njol-

thja i ujit ne pllakat gres si rregull

presohen nga granulate te sprucuar

lave.

qendron ndermjet 0 - 3%, ndersa ne rastin e pllakave gres fin eshte nen

dhe piqen ne nje temperature pjekje prej 1200°C.

Si fin bazohet ne masen e gurit. Ajo

0,5%. Poret jane me te vogla dhe te

u zhvilua me tej permes nje perga-

imta, fortesia me e larte dhe siguro-

Sasia e poreve dhe shkalla e hapjes

tijte te me delikate, vecanerisht per-

het vecanerisht nje qendrueshmeri

se poreve percaktojne karakteristikat

mes nje bluarje shume te holle ne

ndaj ngrirjes.

Variante pllakash

Karakteristikat

Produkti RÖFIX RÖFIX Llac per shtrat te holle C2 TE

Pllaka argjile e pjekur jane pllaka qeramike me shkëlqim

I patretshëlm nël ujl, Fleksibël, rezistent ndaj ngrirjes, e pëlrshtatshme pëlr dysheme me sistem ngrohjeje, Kapacitet qëlndrueshmërie i jashtëzakonsjëm

Pllaka gres jane pllaka me dhe pa shkëlqim

I patretshëm në ujë, Fleksibël, rezistent RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 ndaj ngrirjes, e përshtatshme për dysTE heme me sistem ngrohjeje

Pllaka gres fine jane pllaka që punohen shumë hollë, ma dhe pa shkëlqim

I patretshëm në ujë, rezistent ndaj ngr- RÖFIX Llac pllakash i shpejte irjes, Fleksibël, Me aftësi të mira lidRÖFIX Llac i shtratit te holle universal - i hëse bardhe C2 TE

Pllaka guri natyrore jane pllaka guri natyror ne fortesi dhe ngjyra te ndyshme

I patretshëm në ujë, Fleksibël, e përshtatshme për dysheme me sistem RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte ngrohjeje

RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE

393


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sistemi i izolimit RÖFIX në zonat sanitare

Dyshemeja

zona e murit

1.) Bazamenti Dysheme- Cimento

Panele/pllaka karton gips

2.) Parapërgatitja e bazamentit RÖFIX Lyerje izoluese (hollojeni 1:1)

RÖFIX Lyerje izoluese (hollojeni 1:1)

Varianti RÖFIX Shtrese kontakti (hollojeni 1:1)

Varianti RÖFIX Shtrese kontakti (hollojeni 1:1)

3.) Izolimi i 1 -rë RÖFIX Lyerje izoluese (e paholluar)

RÖFIX Lyerje izoluese (e paholluar)

4.) Izolimi i 2 -të RÖFIX Lyerje izoluese (e paholluar)

RÖFIX Lyerje izoluese (e paholluar)

5.) Urë lidhëse dhe shtrat i dhëmbëzuar RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

RÖFIX uni. i bardhe C2 TE

RÖFIX uni. i bardhe C2 TE

6) Hapja e fugave RÖFIX Lidhje fuge

394


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sistemi i izolimit RÖFIX në zonën e ballkonit

Varianti me shtat të hollë

Varianti me shtrat të mesëm

1.) Bazamenti Dysheme- Cimento

Beton

2.) Parapërgatitja e bazamentit RÖFIX Shtrese kontakti (hollojeni 1:1)

RÖFIX Shtrese kontakti (hollojeni 1:1)

3.) Izolimi i 1 -rë RÖFIX Optiflex

RÖFIX Optiflex

4.) Urë lidhëse dhe shtrat i dhëmbëzuar RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

RÖFIX Llac pllakash i shpejte

RÖFIX LSH uni. i bardhe C2 TE

RÖFIX uni. i bardhe C2 TE

5.) Hapja e fugave RÖFIX Flexfuge e shpejte

RÖFIX Flexfuge e shpejte

Aksesorë RÖFIX Shirit izolues

RÖFIX Shirit izolues

RÖFIX Cepa izolues

RÖFIX Cepa izolues

RÖFIX Mansheta izoluese

RÖFIX Mansheta izoluese

395


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sistemi i rinovimit RÖFIX - shtresa pllake të vjetra

zona e murit

Dyshemeja

1.) Bazamenti dysheme e vjetër me pllaka me aftësi mbajtëse - pa vrima

dysheme e vjetër me pllaka me aftësi mbajtëse - pa vrima

2.) Urë lidhëse RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte

RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte

3.) Shtrat i dhëmbëzuar RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE

RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

4.) Hapja e fugave RÖFIX Lidhje fuge

396

RÖFIX Fuge e shpejte


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sistemi i brezit të betonit - anhidrit/çimento

Brez betoni me bazë sulfat kalciumi, me sistem ngrohjeje

Brez betoni me bazë sulfat kalciumi, pa sistem ngrohjeje

Brez betoni me bazë çimento, jo i njëtrajtshëm

Brez betoni fluid, pa sistem ngrohjeje

Brez betoni çimentoz, me sistem ngohjeje, jo i njëtrajtshëm

1.) Bazamenti Brez betoni me sistem ngrohjeje, i njëtrajtshëm 2.) Parapërgatitja e bazamentit RÖFIX Shtrese kontakti hollojeni në raportin 1:3

RÖFIX Shtrese kontakti hollojeni në raportin 1:3

RÖFIX Shtrese kontakti (hollojeni 1:1) RÖFIX AN10 Mase niveluese dhe njetrajtezuese

3.) Urë lidhëse dhe shtrat i dhëmbëzuar RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE Varianti

RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE

RÖFIX Llac pllakash i shpejte

RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE Varianti RÖFIX Llac pllakash i shpejte

4.) Hapja e fugave RÖFIX Fuge e shpejte

RÖFIX Fuge e shpejte

RÖFIX Fuge e shpejte RÖFIX Fuge e shpejte

Varianti

Varianti

Varianti

RÖFIX Flexfuge e shpejte

RÖFIX Flexfuge e shpejte

RÖFIX Flexfuge e shpejte

397


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

RÖFIX Sistemi i ndërtimit të shpejtë

Rapid pas 2 ditësh fuga të përfunduara

Koha e tharjes

Ultra Rapid pas 2 ditësh fuga të përfunduara

1.) Bazamenti RÖFIX 973 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

RÖFIX 975 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

2.) Urë lidhëse dhe shtrat i dhëmbëzuar RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F

RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F

3.) Hapja e fugave

398

RÖFIX Fuge e shpejte

RÖFIX Fuge e shpejte

Varianti

Varianti

RÖFIX Flexfuge e shpejte

RÖFIX Flexfuge e shpejte


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

Pllakat me izolim termik Ure lidhese me RÖFIX Pllaka me izolim termik DBM fleksibel dhe RÖFIX duhet te jene puthitur Shkume e forte mire. P50 tekstil perforcues. LargonimMjete shperberese film formuese dhe pllakat jo te puthitura mire.

Pllaka te vjetra Qeramike, gur natyror sikurse shtresa te siperme tarrace

Ure lidhese me ngjitesin e mermerit RÖFIX.

Materiale ndertimi allcije Suva allcije, panele allcije, brez betoni sulfat kalciumi

Permbajtja e lageshtise: Suva gipsi max. 1%;DysRÖFIX Prajmer kontakti heme sulfat kalciumi (hollojeni ne raportin 1:1). sipas te dhenave te prodhuesit.

Pllaka me tallash druri

Paratrajtojeni me fiksues bazamenti RÖFIX.

Vetem ne zonen e mureve te brendshme. Ankorim i vazhdueshem dhe afatgjate.

Porebeton

Ure lidhese me RÖFIX LSH fleksibel.

Ndjeshmeri ndaj tendosjeve

o

x

x

Suva per brenda

per paratrajtimin e bazamenteve ranore me aftesi te madhe thithese me RÖFIX prajmer kontakti

Fortesia ndaj presionit min. 2,5 N/mm2; TMS min. 10 mm

x

x

x

Suva per jashte

Ne bazamente me permbajtje rere te larte shtroni RÖFIX Kontaktgrund (te holluar ne raportin 1:1).

Perdorni suva te poshtme cimentoje. Qendrueshmeria ndaj presionit min. 2,5 N/ mm2; Trashesia min e suvase min. 15 mm.

Brez betoni cimentoje

Ne bazamente me aftesi te madhe thithese shtroni Kontaktgrund. Ne bazamente jo te niveluara shtroni masen per nivelim dhe njetrajtezim te RÖFIX .

Dyshemeja duhet te implementohet sipas normave dhe duhet te kete maturuar. (Maturim i shtresave shiko TM )Fugat e levizshme duhen ndermare ne shtresen e pllakave.

Trajtojeni sip. sipas te dhenave te prodhuesit

Vereni ngrohjen ne veprim para shtrimit . Nje testim CM dhe nje protokoll mbi ngrohjen duhet te vertetohen.

Brez betoni cimetoje, CA, fluide dhe allcije me sistem ngrohjeje nga dyshemeja

x

x

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LSF i shpejte C2 FE

Fugat levizese ne dysheme dhe largoni vajin mbulues.

x

LSM per brenda

Ne bazamente me shume thithje shtroni RÖFIX Kontaktgrund

LSM special C2 EF

Mure /Dysheme betoni Pjese te gatshme betoni min 3 muaj te vjetra

LSH i shpejte C2F

Fugat levizese ne shtresen e pllakave dhe largoni vajin mbrojtes.

Ngjites mermeri i shpejte

Ne bazamente me aftesi te larta thithese shtroni RÖFIX Kontaktgrund

LSH fleksibel C2 TE

Mure/dysheme betoni me te vjetra se 6 muaj

LSH uni. i bardhe C2 TE

Këshilla

LSH plus C2 TE

Parapërgatitja e bazamentit

LSH standart C1 T

Bazamenti

LSH special C1 TE

Kolla - Bazamentet

o

o

x

o

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

o

o

o

o

o

x pergjithsisht i pershtatshem o i pershtatshem per zonen e dyshemese 399


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Sistem ngrohjeje nga dyshemeja Sistem ndërtimi i shpejtë Përdorim për brenda

Përdorim për jashtë Fusha e industrisë

Shumllojshmëria e ngjyrave

400

Fugë e ngushtë

1 - 5 mm

Fugë e gjerë

3 - 20 mm

Fugë e gjerë

3 - 20 mm

Fugë e ngushtë

1 - 5 mm

Fugë e gjerë

3 - 20 mm

Fugë e ngushtë

1 - 5 mm

Fugë e gjerë

3 - 20 mm

Fugë e gjerë

3 - 20 mm

RÖFIX Fuge e shpejte

RÖFIX Bojak per fuga te trasha

Gjerësia e fugës

RÖFIX Lidhje fuge

Përdorimi

RÖFIX Flexfuge e shpejte

Bojak per mbylljen e fugave / Zonat e përdorimit

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BG 1

Ngarkese me uje me sperkatje e perkohshme dhe e shkurter

Zona e banjos pa thithje nga dyshemeja me vaske etj.

BG 2

Rrahje afatgjate nga uji deri e vazhdueshme

Dush pa pllake dushi, dhoma sanitare ne zona te hapura publike etj.

BG 3

Pjese ndertimi me ngarkese lageshtie ne pjesen e jashtme

BAllkone dhe tarraca pa shtres izoluese si dhe platforma bazamentesh ndertese

BG 4

Rrahje afatgjate deri e vazhdueshme nga uji. Gjate efektit te materjaleve agresive si dhe ngarkeses se larte mekanike

Kuzhina dhe dushe njesish biznese, zona industriale, pishina etj.

RÖFIX OPTIFLEX

Përdorimi

RÖFIX Folie e rrjedhshme

Përshkrimi

RÖFIX Lyerje izoluese

Grupi i ngarkesës

RÖFIX Shtrese kontakti

Parapërgatitja e bazamentit / Zonat e përdorimit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

+

+

-

-

+

+

+

+

o

-

RÖFIX Folie e rrjedhshme

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

RÖFIX OPTIFLEX

-

+

+

+

+

o

+

+

+

+

Rezistenca ndaj rrezeve UV

+

+

për jashtë

-

+

për brenda

-

-

hollues/ pa metale të renda

+

+

Rezistencë ndaj acideve dhe bazave

-

RÖFIX Lyerje izoluese

Qëndruesshmëri ndaj ngricës

Hapje difuzionale me avull uji

RÖFIX Shtrese kontakti

Rezistenca ndaj pjasaritjes/Mbyllja e tyre

Izolim i pëshkueshmërisë së avujve të ujit

Produkti

Rezistencë ndaj lagështisë së vazhdueshme

Izolimi / Karakteristikat

+=i pershtatshem -= i papershtatshem o= i pershtatshem me kufizime

401


av ak pll re me te Sis T hë ths rgji ipë rim sht Vë b m a ën dh in ukt od pr ëi-

Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Ngjitës i rrjedhshëm për parapërgatitjen e bazamentit RÖFIX Shtrese kontakti

RÖFIX Lyerje izoluese RÖFIX Lyerje izoluese

RÖFIX Shtrese kontakti

Fushat përdorimit:

• Ure lidhese per ndertime me shtrim dyshemeje me baze CA/CT • Prodhimi i nje baze suvaje me thithje te njetrajtshme para shtimit te njesive qeramike

• Izolim i ujit ne dhoma me lageshtire poshte dyshemeve qeramike dhe shtresave te mureve • Bllokim i plote i lageshtise dhe avullit ne te gjithe sip.

Karakteristikat:

• • • •

Ngjitje e mirë Përpunim i mirë racional i hollueshëm me ujë nuk përmban substana shpërbërëse

• I Papërshkueshëm nga avujt e ujjit • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme • Aplikohet me penel dhe rrul • Rezistent ndaj acideve dhe bazave • Ndalues avullimi pa fugë

Materiali bazë:

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Harxhimi: ca. 0,1 - 0,2 kg/m2 • Vlera SD-: - 0,07 m

• Harxhimi: ca. 0,55 kg/m2 • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 • Dendësia: ca. 1250 kg/m3 • Vlera SD-: - 400 m

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

402


Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Folie e rrjedhshme RÖFIX Folie e rrjedhshme

RÖFIX OPTIFLEX Mase shpatulluese e dendur RÖFIX OPTIFLEX Mase shpatulluese e dendur

RÖFIX Perberes ngjites dhe fleks. Per maturimin e llacit ngjites

• Izolimi i lageshtise nen shtresat e pllakave p.sh. tualete, kuzhina,tualete, garazhe etj.

• Mase shpatulluese me dispersion cimentore me dy komponente per izolimin e terrenit te poshtem ne zonat e bazamentit • Për tu pëdorur si izolues i të gjithë shtresës së suvasë kundra depërtimit të ujit sipërfaqësor dhe të ndenjur në zonat në kontakt me tokën dhe në xokolaturë • Përdoret për ngjitjen dhe lyerjen e paneleve izolues të bazamantit (XpS-R / EPS-P)

• Shtese per ngjitjen e pllakave majolike me pjese te mbrapme e profiluar, me metoden me shtrat mesatar • Vecanerisht ne rastet e ngarkesave e larta termike si tarraca, ballkone, dysheme me ngrohje etj.

• I papërshkueshëm nga uji • nuk përmban substana shpërbërëse • Mbulon të çarat • Fleksibël • Ngjitje e mirë

• elastik, fleksibël • Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme • nuk përmban substana shpërbërëse • Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike • Perçueshmëri e lartë e qëndrueshmërisë

• elastik, fleksibël

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • çimento

• Mjet lidhës në dispersion me bazë akrilike • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Harxhimi: ca. 1,5 kg/m2/mm • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1,5 kg/ltr. • Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes?: > 1,5 N/mm2

• Harxhimi (në armim):ca. 1,5 kg/ m2/mm • Harxhimi (në ngjitje): ca. 1,5 kg/ m2/mm • Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1600 kg/m3 • Koefiçienti i përshkueshmërisë nga avulli: ca. 500 • Koeficienti i përcjellshmërisë së nxehtësisë: ca. 0,47 W/mK

403


av ak pll re me te Sis T hë ths rgji ipë rim sht Vë b m a ën dh in ukt od pr ëi-

Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna mbi produktin

Aksesorë izolimi RÖFIX Shirit izolues

RÖFIX Cepa izolues

Fushat përdorimit:

• Per mbikalimin fleksibel, me izolim te ujit, te fugave e levizshme, fugave te cepit dhe lidhjeve te tjera me rezikshmeri carje. • Per izolimin e cepave dhe fuave nen shtresa qeramike ne dhoma te lagura dhe me lageshti

• Njesi me forme, izoluese te ujit per perdorim ne dhoma me lageshti nen shtresa qeramike • Te pershttshme per shiritin izolues Nr. 4 • Për izolimin e qosheve dhe fugave poshtë shtresave qeramike në ambjente me lagështi he ujë. • Për izolimin e qosheve dhe fugave poshtë shtresave qeramike në ambjente me lagështi he ujë.

Karakteristikat:

• I qëndrueshëm ndaj nxehtësisë • nuk është i ndjeshëm ndajtemperaturave • Rezistente ndaj alkaleve • I papërshkueshëm nga uji

• I qëndrueshëm ndaj nxehtësisë • nuk është i ndjeshëm ndajtemperaturave • Rezistente ndaj alkaleve • I Papërshkueshëm nga avujt e ujjit • I papërshkueshëm nga uji

Materiali bazë:

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

404

RÖFIX Cepa izolues

RÖFIX Shirit izolues


av ak pll re me te Sis T hë ths rgji ipë rim sht Vë b m a ën dh in ukt od pr ëi-

Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Mansheta izoluese RÖFIX Mansheta izoluese

RÖFIX Pllake tekstile izolimi RÖFIX Pllake tekstile izolimi

• Per izolimin e instalimeve nen shtresat e qeramikes ne dhome ma lagje si dushe etj.

• Per izolimin dhe mbulimin e te carave te shtresave te vjetra te tullave natyrore dhe te qeramikes si dhe per dyshemete • Per brenda dhe jashte

• I qëndrueshëm ndaj nxehtësisë • nuk është i ndjeshëm ndajtemperaturave • Rezistente ndaj alkaleve • I Papërshkueshëm nga avujt e ujjit • I papërshkueshëm nga uji

• e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje • I pa prishur • Mbulon të çarat

• Polyester

405


avëak pll e rin me te Sis P m hë ths rgji ipë rim sht Vë mi uni rp

Sisteme për shtrimin e pllakave - Vështrim i përgjithshëm Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i izolimeve

"këshilla dhe truke"

Perpunimi RÖFIX Bazamenti i kontaktit Hollimi : mbi siperfaqe shume thithëse 1;1; mbi sipërfaqe pak thithëse 1:2; mbi sipërfaqe me bazë gipsi-autonivelizuese ose baze sulfati 1:3. Përhapeni primerin e kontaktit të holluar njëtrajtësisht mbi të gjithë sipërfaqen me rrul, furçë ose penel boje.

Perpunim RÖFIX Prajmer bazamenti Përziheni mirë përmbajtjen e kovës Baza izoluese e gatshme për tu përdorur aplikohet mbi bazament me penel ose rrul.

Perpunimi RÖFIX folie fluide Përziheni mirë përmbajtjen e kovës Fleta e lëngshme merret direkt nga kova me penel, rrul ose shpatull dhe shtrohet direkt mbi bazament.

Perpunim RÖFIX OPTIFLEX I shtoni në kovë përbërësit të qullët A të gjithë përbërësin në pluhur B dhe përziejeni me një përzierës mekanik derisa të keni përfituar një brum të njëtrajtëshëm, pa kokërriza Shtrojeni RÖFIX Optiflex në konsistencë të aftë për tu lyer me furçe në të gjithë sipërfaqen, gryka tubash, shkarkime në dysheme apo lidhjet sanitare ekzistuese futen me anë të fashetave mbajtëse në zonat këndore me këndet e brendshme o të jashtme në shtrësën ku më parë është hedhur.

406

Bazamenti duhet te jete i forte, i paster pa yndyre. Ne rastin e parregullsive ne zonen e lidhjeve te mureve, vendosni pararaprakisht nje shtrese niveluese me mistri. Tek bazamentet kritike dhe per tu shpetuar, veprimi i produktit mund te perforcohet nepermjet shtimit te nje fibre te fabrikuar holle prej xhami. Mos e perzieni me materiale te tjera.


av-/ ak pll in rim me te Sis e hm ths rgji a ën dh Të le hol të rat rsht pë ç Lla jet Llo

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të holle Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ PËR SHTRAT TË HOLLE Të dhëna të përgjithshme / Llojet kollat e pllakave mund te kene

holle me forcues hidraulik jane per-

me shume se kaq) si edhe prej aditi-

funksione te ndryshme dhe ne vazh-

zierje te lendeve lidhese hidraulike,

veve organike. Ato prodhohen kry-

dim te kesaj edhe cilesi te ndryshme

te perberesve mineral, te cilat kane

esisht si perzierje e thate dhe para

dhe aplikohen me teknika perpunimi

si rregull nje madhesi kokrrize deri ne

perpunimit perzihen me uje.

te ndryshme. Kollat me shtrese te

0,5 mm (ne raste te vecanta edhe

Fushat e përdorimit

prej xhami dhe porcelani. Cilesia e

dysheme. Kollat per shtresa te holla

derrmuese kolla hidraulike forcuese

kolles orientohet sipas kategorise se

dallohen para se gjithash nga perpu-

pllakash me perberes mineral dhe

kerkuar.

nimi i lehte dhe elastike, konsum i

aditive organike. Kolla shtreseholle

Boja

aftësi e ulët riformimi

Produkti

RÖFIX Llac i shtratit te mesem standart C1 T

gri

X

RÖFIX Llac i shtratit te mesem standart C1 T + RÖFIX Perberes ngjites dhe fleks.

gri

RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE

gri

RÖFIX RÖFIX Llac per shtrat te holle C2 TE

gri

RÖFIX Llac i shtratit te holle universal - i bardhe C2 TE

X

1 - 5 mm

X

1 - 5 mm

X

X

X

1 - 5 mm

X

X

X

X

1 - 5 mm

X

e bardhë shqeto

X

X

X

2 - 15 mm

X

X

RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

gri

X

X

X

1 - 5 mm

X

X

RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F

gri

X

X

X

X

1 - 5 mm

X

X

RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F + RÖFIX Perberes ngjites dhe fleks.

gri

X

X

X

X

1 - 5 mm

X

X

e bardhë natyrale

X

X

X

2 - 10 mm

X

RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte

X

për jashtë

mike dhe gres si edhe per mozaiket

lat shtreseholla jane ne shumicen

për brenda

permiresimin e cilesive forcuese kol-

kash qe vendosen ne mur dhe ne

trashësia e kollës

shumicen e rasteve tek ato lloj plla-

rezistent ndaj ngricës

jashte per shtrimin e pllakave qera-

rezistent ndaj ujit

perdoret per brenda ashtu dhe per

ndaj ujit dhe siguri ndaj ngrirjes. Per

lidhet shpejt

ulet, te qendrueshme, rezistente

les me shtrat te holle, aplikohet ne

deformim i mundshëm (sistem ngrohjeje nga dyshemeja)

Shtrimi i pllakave ne sistemin e kol-

X

407


Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të holle Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Metoda Floating Kjo teknike punimi perdoret zako-

arritur shtrimin e njetrajtshem te kol-

nisht tek mozaiket dhe pllakat gres

te niveluar te pllakave.

les dhe me kete nje siperfaqe sa me

dhe pllakat prej argjile te pjekur. Nje metode shtrimi shume racionale, Kolla shtrohet mbi bazament dhe kri-

por kerkon nje bazament te rafshet

het me nje mistri te dhembezuar per te

sipas rastit duhet njetrajtezohet me nje mase niveluese paraprake.

Metoda Buttering Kolla shtrohet ne anen e mbrapme te pllakava per te balancuar pabarazi te

408

Metoda Floating-Buttering Ne dysheme me ngarkese te larte

dhe guri natyrore me metoden e

mekanike si dhe ne ambjentin e

vrima. Kolla vendoset ne pjesen e

jashtem, ku kerkohet sigurim ndaj

mbrapme te pllakes dhe mbi baza-

ngrices, shtrohen pllaka qeramike

ment.

kombinuar Buttering-Floating pa

lehta te materjalit ose disnivele te bazamentit.


Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të holle Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Trashesia e shtratit te kolles tek kollat me shtrat te holle Trashesia e shtratit te kolles dhe konsumi i materialit varen nga dhembezimi dhe kendi i mistrise.

Dhembezimi Dhembezimi i mistrise varet nga

e shtrimit (me shtrat te holle apo te

mateiali i pllakave si dhe nga teknika

mesem).

Gjatësia e cepave

<50 mm

50 - 108 mm

108 - 200 mm

Dhëmbëzimi

3 x 3 mm

4 x 4 mm

6 x 6 mm

> 200 mm

pa profilim te pjeses se pasme mbi bazamente te hseshta

me profilim te pjeses se pasme dhe trashesi jo te njejta

8 x 8 mm

10 x 10 mm e rumbullakët

15 x 15 mm e rumbullakët

Verat e konsumit Shtrimi i kolles kryhet me nje mistri

njetrajtesisht. Gjate kesaj me rendesi

faqes se mbrapme te pllakes. Kjo

te dhembezuar. Kolla e gatshme per

jane dhembezimi dhe mbajtja e pjer-

menyre shtrimi kerkon bazamente te

perdorim hidhet mbi nje pjese siper-

ret e mistrise se dhembezuar per te

pastra .te drejta dhe te shesha dhe

faqeje prej rreth 0,5-1 m2 sipas for-

vendosur sasine per m2. Dhembe-

pllaka te kalibruara. Shtrati i kolles

matit te pllakve dhe krihet

zimi varet nga lloji i kolles dhe i siper-

eshte rreth 5 mm i trashe

Produkti

Dhëmbëzimi 3 x 3 mm

Dhëmbëzimi 4 x 4 mm

Dhëmbëzimi 6 x 6 mm

Dhëmbëzimi 8 x 8 mm

Dhëmbëzimi 10 x 10 mm

Kons./ m2

Kons./ m2

Kons./ m2

Kons./ m2

Kons./ m2

rend./ thes

rend./ thes

rend./ thes

rend./ thes

rend./ thes

RÖFIX Llac i shtratit te mesem standart C1 T

1,5 kg

16,5 m2

1,7 kg

15,0 m2

2,1 kg

12,0 m2

3,2 kg

8,0 m2

4,0 kg

6,2 m2

RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE

1,5 kg

16,5 m2

1,7 kg

15,0 m2

2,1 kg

12,0 m2

3,2 kg

8,0 m2

4,0 kg

6,2 m2

RÖFIX RÖFIX Llac per shtrat te holle C2 TE

1,5 kg

16,5 m2

1,7 kg

15,0 m2

2,1 kg

12,0 m2

3,2 kg

8,0 m2

4,0 kg

6,2 m2

RÖFIX Llac i shtratit te holle universal - i bardhe C2 TE

1,8 kg

14,0 m2

2,0 kg

12,5 m2

2,4 kg

10,5 m2

3,5 kg

7,1 m2

4,5 kg

5,5 m2

RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

1,5 kg

16,5 m2

1,7 kg

15,0 m2

2,1 kg

12,0 m2

3,2 kg

8,0 m2

4,0 kg

6,2 m2

RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F

1,5 kg

16,5 m2

1,7 kg

15,0 m2

2,1 kg

12,0 m2

3,2 kg

8,0 m2

4,0 kg

6,2 m2

RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte

1,5 kg

16,5 m2

1,7 kg

15,0 m2

2,1 kg

12,0 m2

3,2 kg

8,0 m2

4,0 kg

6,2 m2

409


aviak pll e rim me te Sis b m a ën dh Të le hol të rat rsht pë ç Lla in ukt od pr

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të holle Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç për shtrat të holle RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

RÖFIX RÖFIX Llac per shtrat te holle C2 TE

RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

RÖFIX RÖFIX Llac per shtrat te holle C2 TE

RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE

Fushat përdorimit:

• Per shtrimin e pllakave majolike ne zonen e mureve dhe te dyshemese me ngarkese termike p.sh tarraca. ballkone, dysheme me ngrohje etj. • Ne bazamente te shtrirshem si mure karton gips te reja etj. si dhe ne suva te vjetra po me aftesi mbajtese.

• Per shtrimin e pllakave majolike dhe gres, mozaikeve te qelqit dhe porcelanit ne mur, me tekniken e shtrimit me shtrat e holle. O pershtatshem per dysheme me ngroheje dhe pllaka me madhese 30/ 60.

• Per shtrimin e pllakave majolike dhe gres, mozaikeve prej qelqi dhe porcelanit, ne mur dhe dysheme, fortesim te shpejte. • Per prodhimin e shtratit elestik te llacit (dysheme me ngrohje, ballkone etj.) Perzieni ne raportin 1:1 llac shtrat te holle special RÖFIX dhe RÖFIX shtese per ngjitje dhe fleks.

Karakteristikat:

• • • •

• • • •

I patretshëm në ujë Fleksibël rezistent ndaj ngrirjes e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • •

• • • •

• • • •

I patretshëm në ujë Fleksibël rezistent ndaj ngrirjes e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje

I patretshëm në ujë Fleksibël rezistent ndaj ngrirjes e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje • Kapacitet qëndrueshmërie i jashtëzakonsjëm

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

410

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 1,2 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 3 h I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 7 d • E shkelshme pas: ca. 24 h

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 0,4 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 4 h I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 7 d • E shkelshme pas: ca. 24 h

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 1,2 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 4 h I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 7 d • E shkelshme pas: ca. 24 h


aviak pll e rim me te Sis b m a ën dh Të le hol të rat rsht pë ç Lla in ukt od pr

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të holle Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Llac i shtratit te holle universal - i bardhe C2 TE

RÖFIX Llac i shtratit te mesem standart C1 T

RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F

RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte

RÖFIX Llac i shtratit te mesem standart C1 T

RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F

• Per shtrimin e pllakave majolike dhe gres, mozaikeve te qelqit ne mur dhe dysheme me tekniken me shtrat e holle. I pershtatshem per dyshemene me ngrohje dhe per pllaka me madhesi 30/60

• Per shtrimin e pllakave te qeramikes dhe gresit dhe pllakave te murit

• Per shtrimin e pllakave majolike dhe gres, ne mur dhe dysheme, fortesim te shpejte. • I pershtatshem per dysheme me ngroheje

• Per shtrimin e pllakave te mermerit si dhe pllakave te tjera guri natyror te c'ngjyrueshme, ne mure dhe dysheme • Per mure me ngarkese termike p.sh. dysheme me ngrohje, si dhe ne sanim per ngjitjen r pllakave mbi siperfaqe te vjetra

• • • •

I patretshëm në ujë Fleksibël rezistent ndaj ngrirjes e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje • I përdorshëm edhe si llaç i lëngshëm në bazë të sasisë së ujit që i shtohet

• I patretshëm në ujë

• • • •

I patretshëm në ujë Fleksibël rezistent ndaj ngrirjes e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje

• I patretshëm në ujë • Fleksibël • e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento e bardhë • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • •

• Kokrrizimi: 0 - 1 mm • Harxhimi: ca. 1,2 kg/m2/mm • I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 7 d • E shkelshme pas: ca. 24 h

• • • •

• • • •

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Harxhimi: ca. 1,8 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 4 h I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 7 d

Kokrrizimi: 0 - 0,5 cm Harxhimi: ca. 1,2 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 30 min I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 2 d • E shkelshme pas: ca. 3 h

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 1,3 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 45 min E shkelshme pas: ca. 3 h

411


avak pll e in rim me te Sis mi uni rp Pë le hol të rat rsht pë ç Lla

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të holle Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i kollës me shtrat të hollë

Per te rregulluar shkallen e perthithjes dhe fiksimin e pluhurave te holle ne siperfaqje pergjithesisht rekomandohet nje paratrajtim me lidhesin te holluar me uje ne raportin 1:2 Ne rastet e crregullsive te medha, duhet perdorur nje mase rreshqitese autoniveluese (RÖFIX AN10 ose RÖFIX AN 30), e cila duhet te shtrohet mundesisht mbi te gjithe siperfaqen. Parregullsite e vogla dhe vrimat ne siperfaqe duhet te riparohen me llaç permiresues.

Përziejeni në mënyrë të njëtrajtëshme me aparat te përshtatshëm, mundësisht duke rregulluar konsistencën me shtimin e një sasie të vogël uji. Pas një mpiksje prej 5 min. brumi përzihet shkurtimisht përsëri.

Shtrimi Shtrojeni llaçin për shtrat të hollë RÖFIX me anën e lëmuar të një shpatulle të përshtatshme dhe me anën e dhëmbëzuar vijëzojeni dhe përhapeni mundësisht vetëm në një drejtim. Nëse është e nevojshme të garantoet një shtrim i pllakave pa as më të voglën hapësirë (zona që janë nën ndikimin e vazhdueshëm të ujit) atëherë duhet të punohet me metodën Floating- Buttering (Shtro dhe zbut) Mos shtroni më shumë ngjitës se sa mund të përdoret gjatë kohës së hapur të përdorimit gjatë përpunimit.

Shtrimi i pllakave Pllakat shtrohen dhe shtypen lehte ne shtratin e kolles te fresket. Gjeresia e fugave orientohet sipas llojit te pllakave ( fuga te holla ose te gjera). Kryqet e mundshme te perdorura te pllakave kujdesen per distanca te njejta. Gjate vendosjes se pllakave, shtrati i ngjitjes nuk lejohet te kete formuar koresh. Duhet te kontrollohet kontakti i kolles ne te gjithe siperfaqen.

Testimi i kolles Per aq kohe sa kolla ngjit ne gishta, pllakat mund te shtrohen ne shtratin e saj. Nese gishtat mbeten te pastra, do te thote qe koha e hapur e ngjitjes eshte tejkaluar. Kolla duhet te largohet dhe te vendoset nje shtrat kolle i fresket.

412

"këshilla dhe truke"

Kur koha e shtrimit tejkalohet, ndihmon nje kalim mes permes i ri me kollen e fresket me shtrese te holle me shpatull te dhembezuar - keshtu cipa e formuar ne siperfaqe do te gervishtet.Punimet e perziera ne forme spirale jane te pershtatshme per materiale me viskozitet te larte siç jane kollat e pllakave.


av ak pll in rim te Sis T m së me rat rsht ç Lla e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo ë-/

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të mesëm Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ PËR SHTRAT TË MESËM Të dhëna të përgjithshme / Llojet Kolle me shtrat mesatar Perdorim i shumanshem, kolle e per-

Perpunohet vetem me proçesin floa-

mire e pllakave dhe te shtratit te

forcuar me lende plastike fer kerkesa

ting.Cilesite e mira te ecurie se kolles

mbyllur te kolles, pa qe ne nevoja e

te larta per dysheme dhe mur, per

kompesojne parregullsite e vogla te

nje pune te medha ne proçeset e

ambjente te jashtme dhe te

bazamentit. Perparesi me te medha

kombinuara. Kjo vlen veçanerisht

brendshme. Kolle me shtrat fluid

rezultojne nga nje ngjitje shume e

edhe per produktet ne gres fin.

Tek themelet e paniveluara dhe plla-

hen me shtrat mesatar. Trashesia e

nit,,Porphyr", Basalt etj.) ne zonen e

kat, te cilat kane nje pjese te

kolles eshte nga 5 deri 15 mm. Ky

dyshemese dhe te murit.

mbrapme shume te profiluar ose me

lloj shtrimi perdoret per pllaka guri

trashesi te ndryshme, pllakat shtro-

natyral dhe plastike (si p.sh. Gra-

RÖFIX Llac pllakash i shpejte

gri

X X

X

X

X

trashësia e kollës

lidhet shpejt

X

X

për jashtë

gri

X

për brenda

RÖFIX Llac i shtratit te mesem, brenda

X

rezistent ndaj ngricës

gri

rezistent ndaj ujit

Llac shtrat mesem special C2 EF

aftësi e ulët riformimi

Boja

Produkti

deformim i mundshëm (sistem ngrohjeje nga dyshemeja) (Fussbodenheizung)

Fushat e përdorimit

5 - 15 mm

X

X

5 - 15 mm

X

5 - 15 mm

X

X

413


av ak pll e rim te Sis T së me të rat rsht pë ç Lla b m a ën dh in ukt od pr ëi-

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të mesëm Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç për shtrat të mesëm Llac shtrat mesem special C2 EF

RÖFIX Llac i shtratit te mesem, brenda

Llac shtrat mesem special C2 EF

RÖFIX Llac pllakash i shpejte RÖFIX Llac pllakash i shpejte

RÖFIX Llac i shtratit te mesem, brenda

Fushat përdorimit:

• Per shtrimin e pllakave majolike dhe gres te formateve te medha, te pllakave te murit dhe dyshemese me pjese te mbrapme te profiluar si dhe pllakave plasike dhe te gureve natyrore ne dysheme dhe mure.

• Per shtrimin e plllakave majolike te formateve te medha, dyshemese dhe pllakave/paneleve te murit me pjese te mbrapme te profiluar • Si dhe per pllaka guresh natyrore e artificiale (p.sh. forfir etj.) ne zonen e dyshemese, me pjese te poshtme te ashper dhe me aftesi thithese

• Per shtrimin pa vrima te pllakave te dyshemese te formateve te medha, te pllakave gres te imta dhe shtresave te dyshemese te pa c' ngjyrueshme. • Vecanerisht per dysheme me ngarkese te larte mekanike. I perdorur me rere mund te sherbeje per terheqjen e bazamenteve jo te drejte.

Karakteristikat:

• I patretshëm në ujë • rezistent ndaj ngrirjes • e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje • Fleksibël

• I patretshëm në ujë

• • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërë kuarci (e klasifikuar) • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • •

• • • •

• • • •

I patretshëm në ujë rezistent ndaj ngrirjes Fleksibël Me aftësi të mira lidhëse

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

414

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Harxhimi: ca. 1,4 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 4 h I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 14 d • E shkelshme pas: ca. 24 h

Kokrrizimi: 0 - 1 mm Harxhimi: ca. 1,4 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 4 h I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa: 14 d • E shkelshme pas: ca. 24 h

Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm Harxhimi: ca. 1,5 kg/m2/mm Koha e hapur: ca. 60 min E shkelshme pas: ca. 4 h


avëak pll e in rim te Sis P m së me të rat rsht pë ç Lla mi uni rp

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për shtrat të mesëm Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i kollës me shtrat fluid

Perzierje Përziejeni në mënyrë të njëtrajtëshme me aparat te përshtatshëm, mundësisht duke rregulluar konsistencën me shtimin e një sasie të vogël uji. Pas një mpiksje prej 5 min. brumi përzihet shkurtimisht përsëri.

"këshilla dhe truke"

Shtrimi i sigurte dhe pa gropa i pllakave te dyshemese te formatit te madh.shtresat e pllakave prej qeramike te perbera nga pllaka ose objekte guri te imet te formateve te medha, behen problematike kur ka ngarkese te madhe.; Gjate shtrimit siperfaqet pa zgavra çojne ne largim, thyerje te pllakave ose gervishtje te njollave te fugave.

Derdhja Pas nje kohe maturimi prej 5 minutash, kolla e trashe fluide do te derdhet hap pas hap mbi bazamentin e pastruar.

Shtrimi Llaçi i shpejtë dhe i lëngshëm shpërndahet ënjëtrajtësisht me shpatull të dhëmbëzuar (jo nën 8mm). Mos shtroni më shumë ngjitës se sa mund të përdoret gjatë kohës së hapur të përdorimit gjatë përpunimit.

Shtrimi i pllakave Pllakat duhen shtruar, perpara se kolla te formoje cipe. Per njetrajtezimin e disniveleve te vogla, mund te hidhet paraprakisht RÖFIX kolle per shtrat fluid ne nje trashesi deri ne 15 mm.

Levizje e lehte shtyrese Per te perftuar nje ngjitje te njetrajtshme, ha hapesira boshe te pjeseve te mbrapme te pllakave, duhet qe pllakat te shtrohen me nje levizje shtyrese te lehte.

415


av ak pll in rim sht me te Sis tT ga rfu jak Bo e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo ë-/

Sisteme për shtrimin e pllakave - Bojak për fugat Të dhëna të përgjithshme / Llojet

BOJAK PËR FUGAT Të dhëna të përgjithshme / Llojet Ne optiken dhe cilesite e perdormit

funksionale vetem permes mbylljes

pershtaten kerkesave te shumllo-

te pllakave qeramike ose guri naty-

se sakte te fuges. RÖFIX ofron bojak

jshme si te forcuehsme shpejt, flek-

ral, bojaku per mbylljen e fuges

si per fuga te ngushta ashtu dhe te

sibile etj.

eshte vendimtar. Shresa e pllakes e

gjera. Nese ato jane te bardha, gri

merr pamjen i saj optike dhe aftesine

apo me ngjyra te ndryshme, ato i

Ne bojakun e fugave dallohen bojak

fugat duhet te jene te pastra, pa plu-

het si ne konsistence te forte si edhe

per fuge te holle (deri ne 3mm) dhe

hura dhe njetratesisht te thella. Pran-

te njome. RÖFIX bojak per fuga

bojak per fuge te trashe (duke filluar

daj fugat p.sh.gerryhen me nje pyke

eshte i pershtatshem per jashte dhe

nga 3mm). Gjate shtrimit te bojakut,

druri per tu pastruar. Perpunimi kry-

brenda dhe nen uje.

RÖFIX Lidhje fuge - 3 mm Gjerësia e fugës Gjerësia e fugës / 5 mm Dimensionet (në mm)

kg/m2

m2 (5 kg)

m2 (25 kg)

5x5

0,86

5,80

29,00

Pllakat

10 x 10

0,75

7,70

38,50

Pllakat

15 x 15

0,79

12,50

62,50

Pllakat

20 x 20

0,40

12,50

62,50

lloji i pllakave mozaik mesatar

RÖFIX Bojak per fuga te trasha / RÖFIX Flexfuge e shpejte / RÖFIX Fuge e shpejte - 8 mm Gjerësia e fugës Gjerësia e fugës / 10 mm

416

Pllakat

30 x 30

0,90

5,60

27,80

Pllaka ndarëse

12 x 24

1,70

2,90

14,70


Sisteme për shtrimin e pllakave - Bojak për fugat Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fushat e përdorimit

Siperfaqe me ngarkese normale me bazamente te shformueshme z.B. Dysheme Siperfaqe me ngarkesa normale dhe ngrohje dyshemeje z.B. Dysheme me ngrohje

X

RÖFIX Flexfuge e shpejte

X

RÖFIX Fuge e shpejte

X

RÖFIX Flexfuge e shpejte

X

RÖFIX Bojak per fuga te trasha

X

RÖFIX Flexfuge e shpejte

X

RÖFIX Fuge e shpejte

X

X

X

X

lidhet shpejt

rezistent ndaj ujit

për jashtë

RÖFIX Bojak per fuga te trasha

për brenda

Siperfaqe me ngarkese normale mbi bazamente te forte p.sh. betonet

X

trashësia e kollës

RÖFIX Lidhje fuge

aftësi riformuese

Produkti aftësi e ulët riformimi

sipërfaqje të veshura me pllakë dhe kërkesat e tyre

i papërshkrueshëm nga uji

Karakteristikat e bojakut të fugave

< 3 mm

X

X

3 - 20 mm

X

X

X

X

3 - 20 mm

X

X

X

X

3 - 15 mm

X

X

X

X

3 - 20 mm

X

X

3 - 20 mm

X

X

X

X

3 - 20 mm

X

X

X

X

3 - 15 mm

X

X

Siperfaqe dyshemeje me ngarkese mekanike RÖFIX Flexfuge e Salla shitjesh, sallo hoteshpejte lesh, objekte kulturore etj.

X

X

X

X

3 - 20 mm

X

X

Sip me ngarkesa te larte mekanike dhe kimike ne ne fabrika prodhimi me lageshtire, impjante industriale, ndertime sportive dhe tunele.

RÖFIX Flexfuge e shpejte

X

X

X

X

3 - 20 mm

X

X

RÖFIX Flexfuge e shpejte

X

X

X

X

3 - 20 mm

X

X

RÖFIX Fuge e shpejte

X

X

X

3 - 15 mm

X

X

RÖFIX Flexfuge e shpejte

X

X

X

3 - 20 mm

X

X

Siperfaqe fasadash jo per sisteme me izolim termik Pishina, ballkone, tarraca e.t.j. Siperfaqe me ngarkesa te hershme

X

417


av ak pll e rim sht me te Sis tT ga rfu pë jak Bo b m a ën dh in ukt od pr ëi-

Sisteme për shtrimin e pllakave - Bojak për fugat Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Bojak për fugat RÖFIX Lidhje fuge Llac i holle fuge

RÖFIX Bojak per fuga te trasha

RÖFIX Lidhje fuge Llac i holle fuge

RÖFIX Bojak per fuga te trasha

Fushat përdorimit:

• Per fugimin e pllakave majolike, gres dhe natyrore, paneleve me materjale plastike dhe natyrore, ne mur dhe dysheme me gjeresi fuge (der 6 mm). • I pershtatshem per dysheme me ngrohje

• Per shtrimin e pllakave te dyshemese, murit, mozaikeve si dhe pllaka guri natyrore dhe artificial. Gjeresia e fuges (3-20 mm)

Karakteristikat:

• • • •

shtrirje me rrul ose furçë rezistent ndaj ngrirjes I patretshëm në ujë e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje • Tendencë e ulët lulëzimi

• • • • •

Materiali bazë:

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Harxhimi: ca. 0,65 kg/m2 • Koha e hapur: ca. 2 h

• Harxhimi: ca. 3,2 kg/m2 • Koha e hapur: ca. 2 h

shtrirje me rrul ose furçë Tendencë e ulët lulëzimi I patretshëm në ujë rezistent ndaj ngrirjes e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

418


av ak pll e rim sht me te Sis tT ga rfu pë jak Bo b m a ën dh in ukt od pr ëi-

Sisteme për shtrimin e pllakave - Bojak për fugat Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Flexfuge e shpejte

RÖFIX Fuge e shpejte

RÖFIX Flexfuge e shpejte

RÖFIX Fuge e shpejte

• Per fugimin e pllakave te dyshemese dhe mure (vecanerisht pllaka gres fine) si fuge gjeresie (3-20 mm). • Per ngarkesa e larta mekanike si (ballkone, tarraca, dhoma te lageshta, etj). Ne konstruksione te deformueshme si dysheme me ngrohje etj.

• Per fugimin e pllakave, paneleve prej qeramike, plastike dhe natyrore si dhe gureve qelerore dhe mozaikeve me gjeresi fuge (315mm). • Ne dysheme me ngrohje

• • • •

shtrirje me rrul ose furçë Tendencë e ulët lulëzimi I patretshëm në ujë e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje • rezistent ndaj ngrirjes

• • • • •

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Harxhimi: ca. 2 kg/m2 • Koha e hapur: ca. 30 min • E shkelshme pas: ca. 3 h

• Harxhimi: ca. 2,5 kg/m2 • Koha e hapur: ca. 30 min • E shkelshme pas: ca. 3 h

shtrirje me rrul ose furçë Tendencë e ulët lulëzimi I patretshëm në ujë rezistent ndaj ngrirjes e përshtatshme për dysheme me sistem ngrohjeje

419


avëak pll e in rim sht me te Sis tP ga rfu pë jak Bo mi uni rp

Sisteme për shtrimin e pllakave - Bojak për fugat Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i bojakut të fugave

Trajtim paraprak i bazamentit Bazamente me aftesi te mire thithese dhe pllakat duhet te njomen njetrajtesisht para mbylljes se fugave .

Përziejeni RÖFIX Stucco me ngjyrë me një përzierës mëkanik, në një kovë të pastër me ujë të pastër derisa të përfitoni një brum të njëtrajtëshëm, të lehtë në punim dhe pa kokriza

Shperndarja Stuko shtrohet tek pllakat diagonalisht me një shpatull gome në të kundërt ose vegla të tilla duke e mbushur fugën në një nivel me sipërfaqen e pllakave.

Largimi Me nje gome fuge materiali kremoz hiqet huajse i teri nga shtresa e pllakes. Per cdo proces pune mund te pastrohen deri ne rreth 10 m2 pa larje te ndermjetme ( sipas aftesise thithese te pllakave dhe temperatures se dhomes).

Parstrimi Nëse fuga është tharë pak, sipërfaqja e pllakave mund të pastrohet me kujdes me një sfungjer jo shumë të lagur. Pjesa e mbetur të pastrohet me një copë.

420

"këshilla dhe truke"

Mos e mbushni nen rrezet direkte te diellit; Pastrimi i fugave duhet te rezultoje diagonal ose horizontalisht perkatesisht me fugen, per te shmangur larjen dhe per te ruajtur nje pamje fuge te paster.


av-/ ak pll in rim sht me te Sis hm ths rgji të a ën Të qe ha ox e dh ba rso pë ç Lla jet Llo

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për soba dhe oxhaqe Të dhëna të përgjithshme / Llojet

LLAÇ PËR SOBA DHE OXHAQE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Klima e dhomes ka nje ndikim te

te larte dhe permban pak tym. Per

cdo stili banimi dhe shije. Shplodhja,

madh ne menyren se si ne ndjehemi.

kete arsye shendeti juaj qendron nga

qetesia dhe ambjenti social ne nje

Kenaqesia dhe rendimenti (perfor-

ana e diellit.

atmosfere te rehatshme. Nese eshte e murosur ose e suvatuar, e veshur

manca) ne periudhat e ftohta te vitit jane veçanerisht te vaura nga kjo.

Mburrja pa moshe me stil dhe perso-

me qeramike ose te dyja te kombi-

Sobat me tullaqeramike prodhojne

nalitet, komoditet, elegance klasike

nuara plot shije, nese ka mundesi te

nxehtesi pothuajse njesoj si dielli.

ose komfort modern. Nje sobe me

tjera ne pajisje ose jo, per te gjitha

Kjo nxehtesi e shendetshme e rreza-

tulla qeramike e planifikuar dhe

keto nuk vendosen kufinj.

tuar ka nje lageshti te ajrit relativisht

ndertuar individualisht i perputhet

Sobe me pllaka qeramike dhe ajer te ngrohte Ky tip sobe e le gazin e nxehte te

Sobe mbi dysheme Ky tip sobe eshte shume i rende e

rrjedh permes nje kutie prej llamarine

nje vater zjarri prej tulash zjarr-

Sobat kombi si kombinacion i sobave mbi dysheme dhe sobave me ajer te ngrohte Ky tip sobe perbehet nga nje aplikim

çeliku pas nxehjes. Ajri qe qarkullon

duruese. Ky tip sobe eshte ne

nxehtesie duke perfshire ketu siper-

prane kutisë nxehëse merr kete

gjendje te ruaje nxehtesine e drurit te

faqe muri te nxehura prej guresh

ngrohtesi dhe e transporton permes

djegur deri ne 24 ore. Ka nje kapaci-

zjarr-durues. Avantazhi i madh eshte

forces se rendeses jashte sobes.

tet ruajtes te mire deri shume te

se nepermjet ngrohjes se shpejte

Ngrohtesia e kursyer eshte e vogel,

mire, ngrohje dhe leshim nxehtesie i

permes djegesit (perçim i ajrit te

por pikerisht per kete arsye ka aftesi

ngadalte: Ngrohtesi rrezatuese

ngrohte) dhe mbi siperfaqet e nxe-

ngohese te shpejte.

muroset nga bazamenti lart. Ajo ka

hura te murosura rezulton nje ruajtje e madhe ngrohtesie deri ne 12 ore, e cila leshohet ne vazhdim ne dhome si ngrohtesi rrezatuese.

421


aviak pll rim sht me te Sis b m a ën Të qe ha ox e dh ba rso pë ç Lla in ukt od pr

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për soba dhe oxhaqe Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Llaç për soba dhe oxhaqe RÖFIX 960 Llac lidhes

RÖFIX 961 Llac ngjites me qendrueshmeri ndaj zjarr

RÖFIX 960 Llac lidhes

RÖFIX 961 Llac ngjites me qendrueshmeri ndaj zjarr

Fushat përdorimit:

• Per muratimin e oxhaqeve dhe subave (jo ne zonen e zjarrit).

• Per muratimin e oxhaqeve dhesobave ne zonen e zjarrit. Si dhe per vendosjen e tjegullave dhe shamotes.

Karakteristikat:

• Përpunim i mirë racional • Ngjitje e mirë e gurave • Punohet mirë me mistri.

• • • • •

Materiali bazë:

• Gëlqere e pashuar • Rërëra të zgjedhura dhe klasifikuara • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Lëndë lidhëse speciale • Shamotë • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• • • • •

• • • • •

Përpunim i mirë racional Ngjitje e mirë e gurave Punohet mirë me mistri. I qëndrueshëm ndaj nxehtësisë Me aftësi të mira lidhëse

Përpunimi:

Të dhëna teknike:

Forma e furnizimit:

422

Kokrrizimi: 0 - 3 mm Harxhimi: ca. 10 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 26 ltr./EH FP (28 ditë): > 1,5 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1700 kg/m3

Kokrrizimi: 0 - 2 mm Harxhimi: ca. 10 kg/m2/cm Sasi boje per litër: ca. 19 ltr./EH FP (28 ditë): > 20 N/mm2 Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: ca. 1750 kg/m3 • Koha e hapur: ca. 15 min • GLl (EN 998-2): M20


aviak pll rim sht me te Sis b m a ën Të qe ha ox e dh ba rso pë ç Lla in ukt od pr

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për soba dhe oxhaqe Të dhëna mbi produktin

RÖFIX 330 Suva fine sobe

RÖFIX 330 Suva sobe

RÖFIX 330 Suva fine sobe

RÖFIX 330 Suva sobe

• Per suvatimin dhe stukimin e sobave me pllake qeramike me mur, bazamenteve te sobave dhe siperfaqeve te murit me ngrohje dhe oxhaqeve.

• Per suvatimin dhe stukimin e sobave me pllake qeramike me mur, bazamenteve te sobave dhe siperfaqeve te murit me ngrohje dhe oxhaqeve.

• • • •

• • • •

Përpunim i mirë racional Ngjyre e hapur e bardhë Punohet mirë me mistri. Nuk është e nevojshme një lyerje e fundit me bojë

Përpunim i mirë racional Ngjyre e hapur e bardhë Punohet mirë me mistri. Nuk është e nevojshme një lyerje e fundit me bojë

• çimento e bardhë • Gëlqere e pashuar • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• çimento e bardhë • Gëlqere e pashuar • Rërë mermeri e bardhë e selektuar • Aditivë për përmirsimin e vetive të përpunimit

• Kokrrizimi: 0 - 0,5 mm • Harxhimi: ca. 2 kg/m2/mm • Sasi boje per litër: ca. 19 ltr./EH

• Kokrrizimi: 0 - 1 mm • Harxhimi: ca. 2 kg/m2/mm • Sasi boje per litër: ca. 19 ltr./EH

423


avak pll in rim sht me te Sis mi uni rp Pë qe ha ox e dh ba rso pë ç Lla

Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për soba dhe oxhaqe Përpunimi

Përpunimi Përpunimi i llaçit për oxhaqe dhe furra

Trajtim paraprak i bazamentit te poshtem RöFIX 960 Allci per pocare Bazamenti i poshtem duhet te jete i thate, te kete aftesi mbajtese si edhe pa pluhur dhe mbrojtes.

PërzierjaRÖFIX 960 Përziejeni në mënyrë të njëtrajtëshme me aparat te përshtatshëm, mundësisht duke rregulluar konsistencën me shtimin e një sasie të vogël uji.

RÖFIX 960 Stuko shtrohet tek pllakat diagonalisht me një shpatull gome në të kundërt ose vegla të tilla duke e mbushur fugën në një nivel me sipërfaqen e pllakave. Mos e përzieni me materiale të tjerë. Pas forcimit të fugave të llaçit shtresa e pllakave ripastrohet me nje fungjer ose mall sfungjeri. Mbetjet e llaçit pastrojini me një sfungjer të pastër dhe të lagur dhe përsëriteni në rast se është e nevojshme.

RÖFIX 961 Llac ngjites me qendrueshmeri ndaj zjarr Bazamenti duhet te jete i thate, i paster dhe pa pluhra. Përziheni një thes me sasinë e ujit të porositur me një makinë përzierëse ose me një përzierës mekanik derisa të përftojmë një brum të njëtrajtshëm, të rrjedhëshëm dhe pa kokërriza

424

"këshilla dhe truke"


Sisteme për shtrimin e pllakave - Llaç për soba dhe oxhaqe Përpunimi

Përpunimi i RÖFIX 330 Suva oxhaku dhe RÖFIX 330 suva fine oxhaku

Parregullsite e vogla dhe vrimat ne siperfaqe duhet te riparohen me llaç permiresues.

"këshilla dhe truke"

Për larja përdorni gjithnjë llaç të çëngshëm asnjëherë ujë të pastër

Përzierja Përziejeni në mënyrë të njëtrajtëshme me aparat te përshtatshëm, mundësisht duke rregulluar konsistencën me shtimin e një sasie të vogël uji.

Përpunimi Shtroni me mistri ose shpatull vetëm një shtresë suvaje 3-7 mm dhe më pas strukturojeni me penel, sfungjer ose mastar deri sa të arrini sipërfaqen e dëshiruar.

425


426

MAKINERI


MAKINERI

426 - 441

Makineri për suva fine

430

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

430

Fusha aplikimi/aplikimi

430

Të dhëna mbi produktin

431

Silo për ndërtim dhe instalime mbajtëse

432

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

432

Fusha aplikimi/aplikimi

432

Të dhëna mbi produktin

434

Mikseri rrjedhës

436

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

436

Fusha aplikimi/aplikimi

437

Të dhëna mbi produktin

438

Pompë miksuese

440

Të dhëna të përgjithshme / Llojet

440

Fusha aplikimi/aplikimi

440

Të dhëna mbi produktin

441

427


eri kin Ma

Makineri

Teknika e sillove dhe e makineirve Menyra me moderne, racionale dhe

desojne qe nga sillo permes nje per-

te njejten cilesi. Por edhe per nje

ekonomike e perpunimit te suvave

zieresi te vazhdueshem te montuar

perpunim racional te produkteve nga

dhe llaçrave. Prej dekadash ne ofro-

me shtyrpjen e nje butoni te kini ne

thesi i letres ka makineri ne dispozi-

jme produkte RÖFIX me shtypje

dispozicion llaç te gatshem ne

cion, te cilat kontribuojne ndjeshem

butoni. Recepturat speciale mun-

sasine e deshiruar dhe gjithmone me

ne lehtesimin e punes.

Perparesite e perdorimit te teknikes perpunuese me makine duken sheshit: • Kursimi i shume proceseve manuale te punes • Material qe mbetet i pandryshuar pas perzierjes ne fabrike • Produkti eshte vazhdimisht i disponueshem ne sasite e kerkuara • Kantiere ndertimi te pastra

• Pa humbje materiali nga vjedhja, kushtet atmosferike dhe sasite e mbetura • Nuk jane te nevojshme pajisje shtese per makinerite

gimi i thaseve ose kovave • Mundesia per te ngritur kantiere nderitmi ne nje hapesire te ngushte • Ngarkese e vogel trupore per personelin e kantierit te ndertimit

• Te perdorshme edhe ne dimer • Heqja e transportit te thesit dhe lar-

I testuar jo vetem ne kantiere ndertimi te medhenj

428

Per perpunuesin ne objektin qe

me racionale. Ne duam t'ju ndihmo-

per ambjentin dhe dorezoni nje pune

ndertohet do te behet gjithnje e me e

jme per kete: me tekniken tone te sil-

te paster. Ne varesi te procesit te

veshtire. Presioni kohor dhe kerkesa

losit dhe makinerive ju keni

deshiruar te punes, te madhesise se

per cilesi rritet vazhdimisht. Per kete

avantazhe kohore dhe cilesore, te

objektit per ndertim dhe perdorimit

te gjithe apkikuesit jane te detyruar,

cilat sigurojne ecjen tuaj perpara. Ju

te produktit, perpunuesi ngre cesht-

qe punet ti organizojne ne menyre sa

kurseni kohe,kosto pune, kujdeseni

jen e logjistikes se furnizimit


Makineri

Suvaja RÖFIX ne thes ose nga sillosi Suvaja dhe llaçi nga sillosi eshte me

teknikave me makineri RÖFIX mund

parimit te punes dhe zvogelon

racionale kundrejt mallrave ne thes.

te suvatohet p.sh. ne nje dite nga nje

kostot. Per kete arsye nje numer i

Kjo ndikon ne uljen e kostove. Per-

trupe punetoresh prej 3 personash

konsiderueshem i produkteve RÖFIX

mest perpunimit efektiv me makine

siperfaqe e fasades se nje shtepie

furnizohen ne sillo dhe me nje

te suvase ose llacit çlirimit nga pune

banimi prej mesatarisht 250 m2 . Pa

teknike perzierese te sillosit jane te

standarte qe hane kohe ( si marrja e

aplikimin e teknikave te makinerive-

perdorshem ne te gjitha kantieret e

theseve, ngarkimi, shkarkimi, largimi

tek perdorimi i mallrave te thesit- per

ndertimit.

dhe pastrimi ),punetori i trete mund

kete rendiment ditor nevojitet nje

te punoje ne skelet. Me aplikimin e

punetor shtese. Kjo i sherben per-

429


Të/ fin va -rsu eri kin Ma e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Makineri - Makineri për suva fine Të dhëna të përgjithshme / Llojet

MAKINERI PËR SUVA FINE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Makinerite per suvate e holla (fino) Ju pomponi vazhdimisht dhe ne

tu perdorur. Makinerite e suvave te

kene nje madhesi kokrrize maksi-

menyre plotesisht automatike te gji-

holla mund te mbushen me dore me

male prej 4 mm dhe duhet te kene

tha suvate e thata RÖFIX te perpu-

produkte me thase si edhe direkt

nje kohe lidhjeje prej te pakten 30

nueshme me makine me uje ne llaç

nga sillosi ne menyre pneumatike.

minutash.

te njome homogjen te gatshem per

Produktet e pompueshme mund te

Fusha aplikimi/aplikimi

430

tona per pjeset e duhura te makine-

RÖFIX 670, 673, ecc.

x

25

20

x

D 6-3

25 l

Suva të poshtme cimento-gëlqerore

RÖFIX 510, 520, 530, 610, 615, 620, 660

x

25

20

x

D 6-3

25 l

Suva të poshtme cimento-gëlqerore

RÖFIX 150, 190, 191

x

25

20

x

D 6-3

25 l

Suva mbushëse të lehto / Llaç për të çarat

RÖFIX 866, 865, 864

x

25

20

x

D 6-3

25 l

x

D 8-1,5

30 l

D 4-3

12 l

Suva termo izoluese

RÖFIX 888, 850, 840

x

25

20

Suva me shtresë të hollë

RÖFIX 225, 410, 420, 224

x

25

20

x

Ngjitës ndërtimi

RÖFIX 55, 441, Renostar

x

25

20

x

Suva sanimi

RÖFIX 640, 648, 650, 385

x

25

20

x

Suva renovimi

RÖFIX 671, 696

x

25

20

x

Suva argjilore

Geolehm

x

35-60

x

Llac përforcues dhe ngjitës

RÖFIX Unistar, Unistar Light, W50

x

25

20

Tundje për njëtrajtëzim

RÖFIX 830, 831

x

35

20

Dysheme të rrjedhshme

RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30

x

Shtresëzimi i dyshemesë

RÖFIX E28, AN10, AN30

x

25

x

x

35-60

x

20

x

Lyejeni perpara zorren pompuese

Paratrajtimi i bazamentit

Keshillohet perzieres i mepasem

Produktet

Perzieres i lehte

Grupet e produkteve

Rotor-Strator rendimenti ne litra per min .

perdorim praktik . Rekomandimet

blem me te gjitha llojet e makinerive

Veshja e keshillueshme e spirales

te cilat mund te perpunohen pa pro-

Perzieres i rende

RÖFIX i gjeni ne kete pasqyre:

Largesia maks e pompimit

rive per perpunimin e produkteve

makinerive eshte e rendesshme per

Diam i keshill i zorres se pajisjes pompuese

suvate e holle (finot). Zgjedhja e

suvash te aplikueshme me makine,

Perpunimi me makine per suva fine

RÖFIX ofron nje numer te madh

D 4-3

12 l

x

D 8-1,5

30 l

x

D 6-3

25 l

D 6-3

25 l

D 4-3

12 l

x

R 7-2,5

42 l

x

R 7-1,5

ca. 30 l

D 4-3

12 l

Te dhenat jane vlera orientuese te cilat varen nga zona dhe makinerite qe perdoren.Informohuni per spiralet pompuese dhe vaelt ne qendrat rajonale te RÖFIX .


Tëi e fin va rsu -pë eri kin Ma b m a ën dh in ukt od pr

Makineri - Makineri për suva fine Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Makineri për suva fine RÖFIX R5 Makineri suvaje fine

RÖFIX R1G Makine per suva fine

RÖFIX R5 Makineri suvaje fine

RÖFIX R1G Makine per suva fine

Fushat përdorimit:

• Per perpunimin mekanik te suvave me baze gipsi, gelqerore dhe cimentore

• Per perpunimin me makine te suvave te te gjitha llojeve deri ne 3 mm

Karakteristikat:

• Përzierje dhe pompim plotësisht automatik • Aplikim universal • i lëvizshëm • Lehtësihst i mbiendosshëm

• Përzierje dhe pompim plotësisht automatik • Aplikim universal • i lëvizshëm • Përbëhet nga këto pjesë të veçanta: përzierës, pompë dhe kompresor

Të dhëna teknike:

• • • • • •

• • • • •

Forca e motorit: 0,55 - 5,5 kW Tensioni i punës: 380 V Frekuenca e punës: 50 Hz Sigurimi: ca. 25 A Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6hSasia e munsdshme që shkarkohet nga kompresori: 12 - 42 ltr./ min • Largesia e shkarkimit: 5 - 20 m • Lidhja e ujit: 3/4""

• • • •

Forca e motorit: ca. 0,55 kW Tensioni i punës: 230 V Frekuenca e punës: 50 Hz Sigurimi: ca. 16 A Sasia e munsdshme që shkarkohet nga kompresori: 0 - 8 ltr./min Largesia e shkarkimit: 10 - 20 m Vakum: 0,95 bar Lidhja e ujit: 3/4"" Dozimi i ujit: 150 - 1000 ltr./h

431


bëaj me tali ins m ërti rnd o -Sil eri kin Ma T tës e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo /

Makineri - Silo për ndërtim dhe instalime mbajtëse Të dhëna të përgjithshme / Llojet

SILO PËR NDËRTIM DHE INSTALIME MBAJTËSE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Silloset për kantiere ndërtimi RÖFIX

tek kantieri tjeter i ndertimit eshte i

pajisje transimisoni pneumatike.

janë të furnizueshëm në madhesi te

mundur ne cdo kohe. Per levizje te

Pajisjet e transmisionit RÖFIX vihen

ndryshme dhe sipas nevojes si sil-

lire per tek vendi i qendrimit i sillosit

ne perdorim ne menyre universale se

lose me renie te lire ose me presion,

dhe per sigurimin e vendit te qendri-

bashku me perzieres te tjere te te gji-

me ose pa perzieres. Ato mbushen

mit, perpunuesi duhet te beje kuj-

tha llojeve, me pompa perzierese

me produktin e deshiruar dhe garan-

des. Largesi te medha nga vendi i

ose makina shtresezuese.

tojne kantiere ndertimi te paster.

qendrimit te sillosit per tek vendi i

Mbushja e mevonshme ose kalimi

perpunimit, mund te kapercehen me

Fusha aplikimi/aplikimi

432

hen përgjithësisht mbi bazament

mënyra të ndryshme përdorimi të

fllanxha te silloset me rënie të lirë

dërrase të përshtatshëm për siguri-

produkteve të mëposhtme.Për furni-

përzierës të vazhdueshëm dhe me

min e stabilitetit.

zimin e produkteve të thata tek vendi

panelin komandues drejtohet si sta-

i përpunimit janë në dispozicion

cion përzierës i sillosit. silloset për

Sistemet e produkteve

Produktet

Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje

RÖFIX 915, 950

Llaç muri termoizolues

RÖFIX 820, 810

Llaç mure të dukahme

RÖFIX 980, 985, etc.

x

x

x

x

Mini-Sillo

kantiere RÖFIX-duhet të poziciono-

përzierjen direkt në sillos kapen me

Sillo me renie te lire me/ pa perzies te vazhd..

pajisje furnizuese me presion. Për

në kantierin e ndertimit, RÖFIX ofron

Sillo me presion me/ pa.pajisje pompues

Për përpunimin racional nga silloset

x

Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë

RÖFIX RG, etc.

x

Beton i thatë

RÖFIX 990, 994

x

Llaç për çengela

RÖFIX 995, 997

x

Llac kalldrëmi/Llaç fuge kalldrëmi

RÖFIX 992, 996, etc.

x

Paratrajtimi i bazamentit

RÖFIX 670, 673, etc.

x

x

Suva të poshtme cimento-gëlqerore

RÖFIX 510, 610, etc.

x

x

Suva të poshtme cimento-gëlqerore

RÖFIX 150, 190, etc.

x

Suva mbushëse të lehto / Llaç për të çarat

RÖFIX 864, 865, 866

x

Suva me shtresë të hollë

RÖFIX 224, 410

x

Ngjitës ndërtimi

RÖFIX 55, 56, 57 leicht, etc.

x

x

Suva nobël

RÖFIX 700 (1 mm bis 3 mm)

Suva sanimi

RÖFIX 640, 648, etc.

x

x

Suva renovimi

RÖFIX 696

Llac përforcues dhe ngjitës

RÖFIX Unistar, W50

x

x x

x x

x

Dysheme të rrjedhshme

RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30

x

Dysheme- Cimento

RÖFIX 970, 973

x

x


Makineri - Silo për ndërtim dhe instalime mbajtëse Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Kapaciteti i silloseve RÖFIX

Suva të poshtme cimentogëlqerore Llaçra për mure

Dysheme të rrjedhshme

Suva të poshtme cimentogëlqerore

Suva mbushëse të lehto / Llaç për të çarat

Llac përforcues dhe ngjitës

Llaç muri termoizolues

810, 815

820

Silo - 12 m3 H3 = Konus + 3 m

20 to

15 to

14 to

12 to

12 to

6 to

H2 = Konus + 2 m

15 to

11 to

10 to

9 to

9 to

4,5 to

H1 = Konus + 1 m

9 to

7 to

6,5 to

6 to

6 to

3 to

Konus

3,5 to

3 to

3 to

2 to

2 to

1 to

Silo - 18 m3 H3 = Konus + 3 m

29 to

27 to

18 to

18 to

18 to

9 to

H2 = Konus + 2 m

21 to

17 to

13 to

13 to

13 to

6,5 to

H1 = Konus + 1 m

13 to

10 to

8,5 to

8,5 to

8,5 to

4,5 to

Konus

5 to

3,5 to

3 to

3 to

3 to

1,5 to

433


me tali ins ërti rnd pë o -Sil eri kin Ma T e tës b m a ën dh in ukt od pr ëaj i

Makineri - Silo për ndërtim dhe instalime mbajtëse Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Silo për ndërtim dhe instalime mbajtëse RÖFIX Sillo me renie te lire (12 m3, 18 m3, 19 m3)

RÖFIX Sillo me presion (12 m3, 18 m3,19 m3) RÖFIX Sillo me presion (12 m3, 18 m3,19 m3)

RÖFIX Sillo me renie te lire (12 m3, 18 m3, 19 m3)

434

Fushat përdorimit:

• Per mbushjen me suvate dhe llacrat RÖFIX. Per perzierje direkte permes perzieresit te vazhdueshem. Per pompimin me nje pajisje pa presion

Karakteristikat:

• Lehtësihst i mbiendosshëm • Sistem i mbyllur dhe kapacitet pune kostant • Përpunim i mirë racional • Aplikim universal

• Përdorim universal • Sistem i mbyllur dhe kapacitet pune kostant • Lehtësihst i mbiendosshëm • Nuk dëmton mjedisi

Të dhëna teknike:

• Përmasat: ca. 7 x ca. 2,4 x ca. 2,4 m

• Përmasat: ca. 7 x ca. 2,4 x ca. 2,4 m


Makineri - Silo për ndërtim dhe instalime mbajtëse Të dhëna mbi produktin

RÖFIX DSF 100 Konvejer per silo me presion

RÖFIX Minisillo (1,3 m3) RÖFIX Minisillo (1,3 m3)

RÖFIX DSF 100 Konvejer per silo me presion

RÖFIX Pajisje pompimi stiropori 831 RÖFIX Pajisje pompimi stiropori 831

• Per mbeshtetjen pneumatike te produkteve te thata RÖFIX nga silo me presion RÖFIX tek aparati i perpunimit

• Rrjedhje e materialit uniforme dhe e vazhdueshme • Kapacitet i lartë pompimi • Paneli komandues i pajisur me fikje plotësisht automatike

• Këmbë të heqshme nga vendi të sillosit. • E transportueshme me makinë me vinç

• Përpunim i mirë racional • Furnizohet i montuar në sillos.

• • • • •

• Sipërfaqja e mbështetjes: > 1,2 m > 1,2 m • Pesha: 300 kg

• Sigurimi: 32 A • Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6h• Fuqia e mundshme e kompresorit: 0 - 4,5 m3 • Largesia e shkarkimit: 0 - 50 m • Vakum: 2 bar • Lidhja e ujit: 1/2"" • Dozimi i ujit: 0 - 50 ltr./h

Forca e motorit: 5,5 kW Tensioni i punës: 380 V Sigurimi: 16 A Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6hPesha: 260 kg

435


sTë/ hë ed rrj ks -Mi eri kin Ma e hm ths rgji pë të a ën dh jet Llo

Makineri - Mikseri rrjedhës Të dhëna të përgjithshme / Llojet

MIKSERI RRJEDHËS Të dhëna të përgjithshme / Llojet Per nje perzierje racionale te llacit te

pa probleme llaçra per dnertim muri

hdueshem me produkt silosi

thate RÖFIX ne menyre ideale per-

dhe beton te holle, brez betoni, suva

mbushet mbi nje pajisje mbushese,

doren perzieres te menjehershem.

mbushëse dhe fino, kolle pllaka,

duhet te perdoret nje filtri me kuti

Perzieresit e vazhdueshem jane te

masa njetrajtezimi.Per produkte sil-

perkatesisht me kapak

aplikueshem kudo dhe perpunojne

loje dhe thesi. Nese perzieresi i vaz-

Fushat e perdorimit

436

Ne varesi te perdorimit te deshiruar,

jen direkte ne sillos, perzieresit e

anen te panelit komandues si sta-

nje numer i madh i produkteve

vazhdueshem fllanxhohen tek sillo-

cion perzieres sillosi.

RÖFIX mund te perpunohen me per-

set me renie te lire (quhen edhe sil-

zieres te vazhdueshem.Per perzier-

lose me kllapa) dhe dergohen me


Makineri - Mikseri rrjedhës Të dhëna të përgjithshme / Llojet

Fusha aplikimi/aplikimi Mikseri rrjedhës Sistemet e produkteve

RÖFIX Perzieres i vazhdueshem D20 dhe D40

Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje

x

Llaç muri termoizolues

x

Llaç mure të dukahme

x

Llaç me shtrat të hollë

x

Beton për mirëmbajtje me shtresë të trashë

x

Beton i thatë

RÖFIX Perzieres te vazhdueshem per beton D100B, D150B

RÖFIX Spirale dozuese per breza betoni EDS 150

x

Llaç për çengela

x

Llac kalldrëmi/Llaç fuge kalldrëmi

x

Paratrajtimi i bazamentit

x

Suva të poshtme cimento-gëlqerore

x

x

Suva të poshtme cimento-gëlqerore Suva mbushëse të lehto / Llaç për të çarat

x

Suva termo izoluese

x

Suva me shtresë të hollë Ngjitës ndërtimi

x

Parapërgatitja e suvasë së sipërme

x

Suva nobël

x

Suva të sipërme të lagura Gryerje/Lëmime gëlqerore

x

Suva të sipërme tingull izoluese Suva sanimi

x

Suva renovimi

x

Suva argjilore

x

Llac përforcues dhe ngjitës

x

Parapëgatitja e bazamenit/dyshemesë Tundje për njëtrajtëzim

x

Dysheme të rrjedhshme

x

Dysheme- Cimento

x

Shtresëzimi i dyshemesë

x

Llaç me shtrat të hollë

x

Llaç me shtrat mesatar

x

x

x

Sipas perdorimit te deshiruar shume produkte te RÖFIX mund te perpunohen me perzieresit e vazhdueshem.

437


sTëi hë ed rrj ks -Mi eri kin Ma b m a ën dh in ukt od pr

Makineri - Mikseri rrjedhës Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Mikseri rrjedhës RÖFIX Përzierës i vazhdueshëm D20 RÖFIX Përzierës i vazhdueshëm D20

438

RÖFIX Përzierës i vazhdueshëm D40 RÖFIX Përzierës i vazhdueshëm D40

Fushat përdorimit:

• Per perzierjen e suvave te RÖFIX dhe llaceve nga thesi. Me ane te ushqyesit mund te kryhet mbushje nga silo.

Karakteristikat:

• Peshë e ulët • Lehtësihst i mbiendosshëm • Përdorim universal

• Furnizohet i montuar në sillos. • Përdorim universal

Të dhëna teknike:

• • • •

• • • • •

Forca e motorit: 2,2 kW Tensioni i punës: > 220 V Sigurimi: 25 A Fuqia e mundshme e kompresorit: 25 ltr./min • Lidhja e ujit: 3/4""

Forca e motorit: 4 kW Tensioni i punës: > 380 V Sigurimi: 25 A Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6hFuqia e mundshme e kompresorit: 40 ltr./min • Lidhja e ujit: 3/4""


sTëi hë ed rrj ks -Mi eri kin Ma b m a ën dh in ukt od pr

Makineri - Mikseri rrjedhës Të dhëna mbi produktin

RÖFIX Perzieres be vozhdueshem B100/B150

RÖFIX Spirale dozuese pe breza beloni EDS150

RÖFIX Perzieres be vozhdueshem B100/B150

RÖFIX Spirale dozuese pe breza beloni EDS150

• E pajisur me tub përzierës gome • Furnizohet i montuar në sillos.

• Furnizohet i montuar në sillos.

• • • • •

• • • • •

Forca e motorit: 5,5 - 7,5 kW Tensioni i punës: > 380 V Sigurimi: 25 A Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6hFuqia e mundshme e kompresorit: 100 - 150 ltr./min • Lidhja e ujit: 3/4""

Forca e motorit: 5,5 kW Tensioni i punës: > 380 V Sigurimi: 25 A Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6hFuqia e mundshme e kompresorit: 0 - 150 ltr./min • Lidhja e ujit: 3/4""

439


pë/ m -Po eri kin Ma e hm ths rgji pë të a ën dh Të se ue ks mi jet Llo

Makineri - Pompë miksuese Të dhëna të përgjithshme / Llojet

POMPË MIKSUESE Të dhëna të përgjithshme / Llojet Nje pjese e madhe e produkteve

rese mund te perdoret per produkte

dukteve me thes ose kova, pra te

RÖFIX jane gjithashtu te perpunues-

me nje linje shoshitese te rakorduar

suvave te thate ose pastoze, mund

hem me pompa perzierese te

me nje madhesi maksimale te kokrri-

te perdoren pompa perzierese te

gjithefarellojshme. Pompat perzie-

zes prej 4 mm.Per pompimin e pro-

ndryshme per llaçra te laget.

Per perftimin e mallrave prej siloje,

sistem komplet mbi kantierin e nder-

Permes perzieres se shkelqyer, gje-

pompat e silos montohen direkt nen

timit. Pompa perzierese prej siloje

resia e perftimit mundesohet deri ne

nje silo te madh dhe dorezohen si

punon me nje sistem perzieres dual.

100 m dhe konsumimi eshte i vogel.

440

RÖFIX 915, 950

x

Llaç mbushës C 20/25

RÖFIX 994

x

Llaç për çengela

RÖFIX 995

x

x

Suva të poshtme cimento-gëlqerore

RÖFIX 510, 610, etc.

x

Suva mbushëse të lehto / Llaç për të çarat

RÖFIX 866, etc.

x

Suva termo izoluese

RÖFIX 888, etc.

Largesia maks e pompimit

Llaç muri me bazi gëlqereje dhe çimentoje

Diametri i sygjeruar i zorres pompuese

Produktet

Pompimi me pompen per llac te lagur i mundur

Ssitemet e produkteve

Pompimi me pompen perzierese te sillosit i mundur

Fusha aplikimi/aplikimi

x

35 mm

60 m

45 mm

60 m

35 mm

60 m

x

35 mm

60 m

x

35 mm

60 m

x

35 mm

60 m

Ngjitës ndërtimi

RÖFIX 55, Renostar, etc.

x

25 mm

30 m

Masa shpatullimi

RÖFIX Manteca, etc.

x

25 mm

30 m

Suva nobël

RÖFIX 700, etc.

x

25 mm

20 m

Suva të sipërme të lagura

RÖFIX SP, SHP, Sisi-Putz, etc.

x

25 mm

20 m

Gryerje/Lëmime gëlqerore

RÖFIX 300, etc.

x

25 mm

20 m

Tundje për njëtrajtëzim

RÖFIX 830, 831

x

35 mm

60 m

Dysheme të rrjedhshme

RÖFIX A90, A91, ZS20, ZS30

x

35 mm

100 m

Shtresëzimi i dyshemesë

RÖFIX E28, AN10, AN30

x

25 mm

30 m

x


pë -Po eri kin Ma b m a ën dh Të se ue ks mi in ukt od pr i

Makineri - Pompë miksuese Të dhëna mbi produktin

Të dhëna mbi produktin Pompë miksuese RÖFIX Easy-Floor pompe perzierese sillosi

Beton i sprucuar - Dragon Beton i sprucuar - Dragon

RÖFIX Easy-Floor pompe perzierese sillosi

Fushat përdorimit:

• Perzierja e brezave te betonit fluide dhe suvave nga sillo

• Sigurimi i gropave te ndertimit, siguresat e cengelave, ndertimet e tuneleve

Karakteristikat:

• Furnizohet i montuar në sillos. • Sistem i mbyllur dhe kapacitet pune kostant • Për produkte me konsistencë sa më të lagura • Lehtësihst i mbiendosshëm • Rrjedhje e materialit uniforme dhe e vazhdueshme

• Furnizohet i montuar në sillos. • Kualitet i mirë i përpunimit, i sprucueshëm • Përpunim i mirë racional • Kapacitet i lartë pompimi • Përpunim i mirë me makineri

Të dhëna teknike:

• • • • •

• • • • • •

Forca e motorit: 9,2 kW Tensioni i punës: 380 V Sigurimi: 25 A Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6hFuqia e mundshme e kompresorit: 0 - 120 ltr./h • Largesia e shkarkimit: 0 - 120 m • Lidhja e ujit: 1""

Forca e motorit: 3 kW Tensioni i punës: 400 V Frekuenca e punës: 50 Hz Sigurimi: 32 A Lidhja elektrike: 32A, 5Pol, 6hFuqia e mundshme e kompresorit: 1 - 4,8 ltr./h • Vakum: 6 bar

441


1 RÖFIX 342 Suva sanimi mbuluese me ngjyra

179

RÖFIX 345 Suva mbuluese sanimi

206

91

RÖFIX 350 Lëmim gëlqeror

204

RÖFIX 12 Urë lidhëse

85

RÖFIX 351 Lëmim gëlqeror

130

RÖFIX 140 Suva gipsi e lehtë e dorës së parë

91

RÖFIX 360 Suva strukturimi mbuluese prej gëlqereje te bardhë

131

RÖFIX 150 Suva per brenda me baze gelqere cimento

92

RÖFIX 370 I gervshtur per jashte/ e bardhe natyrale

131

RÖFIX 160 Suva lidhese gipsi

92

RÖFIX 380 Gërryerje e imët-gëlqere hidraulike

204

RÖFIX 175 Suva gipsi makinerie

92

RÖFIX 385 F Suva mbulues me rërë tulle

206

RÖFIX 385 I Suva e dorës së parë rërë tulle

RÖFIX 10 Urë lidhëse

85

RÖFIX 100 Allci per elektrike

91

RÖFIX 110 Suva e lëmuar dhe e vjetëruar

RÖFIX 180 Suva e dorës së parë për brenda Primo

93

RÖFIX 190 Suve e brendshme gips-gëlqerore

93

RÖFIX 191 Suve e brendshme gips-gëlqerore

93

RÖFIX 615 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë e shpejtë

87

RÖFIX 620 Suva e dorës së parë çimentoje, suva xokolature

87

RÖFIX 625 Suva çimentoje e dorës së parë, suva xokolature

87

RÖFIX 632 Llaç kalldrëmi

67

RÖFIX 633 Beton drenimi

67

RÖFIX 636 Llaç i hollë hermetizues

178

RÖFIX 640 Suva sanimi R-W

176

RÖFIX 645 Suva sanimi gëlqereje hidraulike

202

RÖFIX 648 Suva paraprake me pore

176

206

RÖFIX 650 Suva sanimi e bardhë

177

RÖFIX 385 R Suva riperteritese me miell tullash

202

RÖFIX 660 Suva e trashë çimento-gëlqerore e dorës së parë

RÖFIX 390 suva fin renovimi e bardhë e papërpunuar

179

88

RÖFIX 661 Llaç për suva dhe muratim 88

2

RÖFIX 665 Llaç mbushës

199

RÖFIX 670 Llaç paraspërkatës çimentor

84 84

RÖFIX 224 Shtesezim i lehtë i tavanit 107

4

RÖFIX 225 Lëmues suvaje, brenda

93

RÖFIX 410 Betonfinish

106

RÖFIX 670 S Llaç para spërkatës special çimentor

RÖFIX 226 Masë stukimi gips

94

RÖFIX 420 Plansteinfinish/tulla bllok

106

RÖFIX 671 Llaç paraspërkatje sanimi 175

RÖFIX 441 Suva njëtrajtëzuese

113

RÖFIX 672 Llaç paraspërkatës/ Urë lidhëse

84

RÖFIX 673 Llaç paraspërkatës prej çimento-gëlqeror-e bardhe

85

RÖFIX 227 Suva gipsi shtresë hollë

107

RÖFIX 246 Suva e bardhë

94

RÖFIX 260 Suva allcije e aplikueshme me makine

94

3 RÖFIX 300 Gërryerje gëlqerore, suva e brendshme fine RÖFIX 303 Gërryerje gëlqerore, suva e brendshme fine RÖFIX 305 Gërryerje gëlqerore, Suva fine e brendshme

129 129 129

RÖFIX 310 suva mbuluese strukturore prej gelqere te bardhe 129 RÖFIX 320 Suva mbuluese strukturimi 130

5 RÖFIX 500 BIO Suva e parëgëlqerore

223

RÖFIX 510 Suva e dorës së parë çimento gëlqerore

86

RÖFIX 515 Suva e dorës së parë çimento-gëlqerore RÖFIX 520 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

RÖFIX 675 Llaç para spërkatës renovimi

197

RÖFIX 680 Suva sanimi R - L

177

RÖFIX 690 Suva renovimi-gëlqere e pashuar

200

RÖFIX 691 Suva renovimi gëlqere-tras

200

RÖFIX 692 Suva makinerie gëlqere-tras

201

86 86

RÖFIX 530 Suva e brendshme gëlqerore

223

RÖFIX 55 Ngjitës ndertimi çimentor

112

RÖFIX 694 Suva renovimi gëlqere hidraulike

202

RÖFIX 57 i lehtë Stuko ngjitese me EPS ne perberje

113

RÖFIX 695 Suva renovimi gëlqere hidraulike

201

RÖFIX 57 Ngjitës ndërtimi i bardhë

112

RÖFIX 696 Suva gëlqereje hidraulike mekanike

201

RÖFIX 325 Suva mbuluese çimento/ gëlqerore

130

RÖFIX 330 Suva fine sobe

423

RÖFIX 330 Suva sobe

423

6

RÖFIX 340 Suva riperteritese mbuluese

179

RÖFIX 600 BIO Suva e parë çimento-gëlqerore biologjike

RÖFIX 341 Suva sanimi mbuluese e bardhë

179

RÖFIX 610 Suva çimento-gëlqerore e dorës së parë

223 87

442


7

9

RÖFIX 700 Suva nobël e bardhë

126

RÖFIX 90 Shtrese izoluese

329

RÖFIX 715 Suva nobës speciale

126

RÖFIX 915 Llac muri çimentoje

RÖFIX 720 Suva dekor Rustico

126

RÖFIX 920 Llaç muratimi çimentoje

24

RÖFIX 740 Suva nobel me ngjyrë

127

RÖFIX 940 Kollë për gurë të sheshtë

34

RÖFIX 750 Masë mistrie

127

RÖFIX 945 Llaç zhytës

34

RÖFIX 760 Fino fisnike kokerrtrashe

127

RÖFIX 946 Llaç mbulues/final

35

RÖFIX 765 Suva gelqere hidraulike kokerrtrashe

204

RÖFIX 772 Suva me kruajtje

24, 71

RÖFIX 947 Llaç muratimi shtrat mesëm 35 128

RÖFIX 950 Llaç muratimi me baze cimento gëlqerore

23

RÖFIX 775 Suva baltore

128

RÖFIX 951 Llaç muri gëlqere tras

198

RÖFIX 780 Suva minerale silikoni

128

RÖFIX 952 Llaç gëlqereje hidraulike me ngjyra

8

RÖFIX 954 Llaç gëlqeror hidraulik universal

RÖFIX 810 Llaç muratimi me izolim termik

RÖFIX 955 Llaç muratimi me baze cimento gëlqerore fin

27

RÖFIX 960 Llac lidhes

RÖFIX 812 Llaç muratimi me izolim termik

27

RÖFIX 820 Llaç muratimi me izolim termk

27

RÖFIX 830 Stiro Beton

365

RÖFIX 831 Derdhje e lehte izoluese

366

198 199 23 422

RÖFIX 961 Llac ngjites me qendrueshmeri ndaj zjarr

422

RÖFIX 970 brez betoni cimentoje CT C20 F4

377

RÖFIX 970 F Dysheme cimentoje me fibra CT C20 F4

377

RÖFIX 831 Hidro special Derdhje e lehte e lidhur

366

RÖFIX 972 Mase lidhese

376

RÖFIX 831 Lidhes

366

RÖFIX 973 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

377

RÖFIX 840 Suva termoizoluese RÖFIX 850 Suva termoizoluese

102

199

RÖFIX 994 Llaç mbushës C 20/25

63

RÖFIX 995 llaç hekuri, llaç presues

59

RÖFIX 996 Llaç fuge kalldrëmi

67

RÖFIX 997 Llaç për mbushje

59

A RÖFIX A90 CA-Dysheme e rrjedhshme CA/20 F4

372

RÖFIX A91 CA-Dysheme e rrjedhshme CA/30 F5

372

RÖFIX AN10 Mase niveluese dhe njetrajtezuese

381

RÖFIX AN30 Mase niveluese dhe njetrajtezuese

381

RÖFIX Anti- kripë

175

RÖFIX Anticofino

145

RÖFIX Antik

205

RÖFIX Antik Mermer i imët

205

RÖFIX Antik Stucco Marmorino

205

RÖFIX Argjilë Geo

225

B

102 RÖFIX 973 F Dysheme e shpejte cimentoje me fibra

RÖFIX 993 Llaç fuge gëlqereje hidraulike

377

RÖFIX BAM Llaç njëtrajtëzimi për beton

55

RÖFIX Bazë suvaje IN Dorë e parë

144

RÖFIX Bazë suvaje UNI Dore e parë

144

RÖFIX 860 Llaç për të çarat

90

RÖFIX 861 Llaç për të çarat

90

RÖFIX 862 Llaç aplikimi i lehtë

90

RÖFIX 980 Llaç special për punime muri të dukshme

30

RÖFIX 864 Suva çimento-gëlqeroresuva e lehtë e dorës së parë

89

RÖFIX 982 Llaç industrial për punime muri të dukshme

30

RÖFIX 865 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore

89

RÖFIX 985 Llaç special për punime muri të dukshme

31

RÖFIX bllokuese tras-çimento

178

RÖFIX 866 Suva e lehtë e dorës së parë çimento- gëlqerore

89

RÖFIX 986 Llaç special për punime muri të dukshme

31

RÖFIX BLS Masë shpatulluese për vrimat e betonit

54

RÖFIX 888 Suva termo izoluese

102

RÖFIX 987 Llaç special për punime muri të dukshme

31

RÖFIX Bojak per fuga te trasha

418

RÖFIX 990 - B20 Beton C 16/20

63

RÖFIX Bojë argjilore VITAL

225

RÖFIX Boje e brendshme akrilike

345

RÖFIX 975 Dysheme e shpejte cimentoje CT C20 F4

376

53

RÖFIX BGM Llaç i trashë betoni

53

RÖFIX BHB Urë lidhëse betoni

53

RÖFIX Bllokues i djegies Dorë e parë 124

RÖFIX 990- B30 Beton i thatë C25/30 63 RÖFIX 992 Llaç fuge

RÖFIX BFM Llaç fin/i imët betoni

71

RÖFIX Boje e brendshme magnetike 346

443


I 344

RÖFIX Easy-Floor pompe perzierese sillosi 441

RÖFIX i sprucuar - Dragon

RÖFIX Boje e brendshme silikati

344

RÖFIX EHK Reshire e presuar

386

RÖFIX ISOBOY EX20 KOMBI Aksesor per tipin C KOMBI 302

RÖFIX Boje e jashtme akrilike

337

RÖFIX ELASTIC Llaç ngjitws dhe pwrforcues pa çimento

263

RÖFIX ISOBOY OPTIMA Aparat preres sharre-Me shume perdorime

303

386

RÖFIX ISOBOY Typ C KOMBI Preres stiropori Kompakt

302

RÖFIX IT 60/5 H Pjate kunji Dru

281

RÖFIX Boje e brendshme rezine silikoni

RÖFIX Boje fasade

337

RÖFIX Boje gelqere kazein

207

RÖFIX EPB Shtrese reshire epoksidi dhe vulosje

RÖFIX Bojë gëlqerore sanimi Bojë gëlqerore sanimi

207

RÖFIX EPG Shtrese reshire epoksidi dhe vulosje 386

RÖFIX Bojë muri

346

RÖFIX Boje per brenda

345

RÖFIX Bojë për jashtë prej rrëshire silosanike

336

RÖFIX Bojë SISIL për jashtë

338

RÖFIX BSC Krem mbrojtjeje beton

54

RÖFIX BSF Bojë mbrojtëse betoni 54, 338 RÖFIX Bündnerputz

RÖFIX EPS-F 035 "LAMBDAPOR Pllaka izoluese per fasadat EPS

266

RÖFIX EPS-F 040 Pllaka izoluese fasadash EPS

266

RÖFIX EPS-P 035 EPS-Pllaka platforme bazamenti

267

RÖFIX EXPERT Rrjete tekstile mbajtese W26

285

148

441

J RÖFIX jute

224

K RÖFIX K1-PH Baze montimi

272

RÖFIX Kend rrjete

283

F C RÖFIX Cavastop Bllokim i ujit në kapilarë

178

L

RÖFIX FIN-TEX Profil lidhjeje llambarine W45

285

RÖFIX LH-Lyerje fillestare Shtrese para boje

329

267

RÖFIX Lidhje fuge Llac i holle fuge

418

267

RÖFIX LIGHT 040 Pllaka EPS me vrime per izolim fasadash

266

RÖFIX Fla-Tab EPs Element mbrojtes i pashtresezuar 269

RÖFIX Llaç gëlqereje hidraulike injeksioni

197

RÖFIX Flexfuge e shpejte

419

RÖFIX flutur spirale flutur montimi

281

RÖFIX Llac i shtratit te holle universal - i bardhe C2 TE

411

RÖFIX Folie e rrjedhshme

403

RÖFIX Llac i shtratit te mesem standart C1 T

411

RÖFIX Fortesues hidrosoli

125, 328

RÖFIX Llac i shtratit te mesem, brenda

414

RÖFIX Llac per shtrat te holle i shpejte C2F

411

RÖFIX Llac per shtrat te holle special C1 TE

410

RÖFIX Llac per shtrat te mesem, fleksibel C2 TE

410

RÖFIX Llac pllakash i shpejte

414

RÖFIX Lyerje fillestare silikati Shtrese para boje

125, 328

RÖFIX Cepa izolues

404

RÖFIX FIRESTOP 035 (MB) Pllake izoluese me lesh mineral

RÖFIX cepi rrjete RÖFIX Perforcim diagonal

289

RÖFIX FIRESTOP 040 (MB) Pllake izoluese leshi mineral

RÖFIX Coccio Cimento antike

353

RÖFIX CORKTHERM 040 Pllakatape per izolimin termik te fasadave 268 RÖFIX Cut-Easy PROFI EPS-Vegwl pune

303

D RÖFIX Dieplast S Llac ngjites/ perforcues

RÖFIX Fuge e shpejte

419

263

G

RÖFIX DSF 100 Konvejer per silo me presion

435

RÖFIX Gëlqere e shuar

195

RÖFIX DTL-140 plus Pjate kunji

281

RÖFIX Gika-Grund Baze bllokuese

124

RÖFIX DTS-H Flutura për materiale termoizoluese (druri) RÖFIX DUO-TEX Profil fuge levizese W50

280

H 287

E RÖFIX e brendshme-LatexShkelqim mendafshi

346

RÖFIX E28 Stuko dyshemejel

380

RÖFIX hidraulike RÖFIX Suva platforme bazamenti

203

RÖFIX Hollues

329

RÖFIX HSF Llaç i imët riparimi betoni HS

55

RÖFIX HSG Llaç i trashë riparimi betoni HS

55

RÖFIX Lyerje fillestare silikoni Shtrese para lyerje rezine silikoni

328

RÖFIX Lyerje izoluese

402

444


M RÖFIX Malta Fina Gëlqere e lengshme-ferkim fin

R 131

RÖFIX Mansheta izoluese

405

RÖFIX Manteca

324

RÖFIX Manteca LIGHT

324

RÖFIX mbajtes Tra-Wik-PH Elemente montimi

272

RÖFIX mbajtese kallami

224

RÖFIX Mbajtese/izoluese ne suva

284

RÖFIX mbrojtes CERA

353

RÖFIX mbrojtes i frezuar

269

RÖFIX mbrojtes i pa frezuar

269

RÖFIX Minisillo (1,3 m3) RÖFIX Minofill Llac mbushes (shkume minerale)

262 268

RÖFIX Montim rrotullues per pllaka izoluese

303

RÖFIX montimi DoRondo PE pjese montimi

273

RÖFIX montimi DoRondo PH pjese montimi

273

RÖFIX montimi EPS Element montimi 272

RÖFIX montimi ZyRillo Element montimi RÖFIX MZB-8 KARAT shpues me shume perdorime

273 273 303

RÖFIX ndërtimi RÖFIX 697 Parapërzierje suvaje gëlqerore renovimi 203

RÖFIX NDT-8LZ (E MADHE) Kunje teleskop

RÖFIX NOVA Boje e brendshme akrilike

345

O RÖFIX OPTIFLEX Mase shpatulluese e dendur

264, 403

RÖFIX OPTIMA Boje akrilike e brendshme

344

P RÖFIX P10 Rrjete e forte

289

RÖFIX P50 Rrjete perfocuese

289

RÖFIX Pajisje pompimi stiropori 831

435

RÖFIX paraprake

175

279 277

RÖFIX NDT-8SZ (E VOGEL) Kunje teleskop

277

RÖFIX NDT-8Z (MEDIUM) Kunje teleskop

277

RÖFIX Ngjites mermeri i shpejte

411

RÖFIX Ngopje rezine silikoni

338

RÖFIX R12 Mistri me dhembeza (WDVS)

301

RÖFIX R16 Shpatull e dhembezuar

301

RÖFIX R1G Makine per suva fine

431

RÖFIX R5 Makineri suvaje fine

431

RÖFIX Raffaello Il Primer

352

RÖFIX Raffaello Stuko dekor

352

RÖFIX Renoplus Suva nivelimi dhe rinovimi universale

217

RÖFIX Renostar Mase stukimi d he renovimi universale

217

RÖFIX RENOTECT Pllaka mbajtese universale

293

RÖFIX RG4 Beton me spërkatje

46

RÖFIX RG4 M Beton me spërkatje

47

RÖFIX RG4 S Beton me spërkatje

47

RÖFIX RG4 SM Beton me spërkatje

47

RÖFIX Perberes ngjites dhe fleks. Per maturimin e llacit ngjites

403

RÖFIX RG8 Beton me spërkatje

46

RÖFIX Përforcues gurash

197

RÖFIX RG8 M Beton me spërkatje

48

RÖFIX Perzieres be vozhdueshem B100/B150

RÖFIX RG8 S Beton me spërkatje

48

439 RÖFIX RG8 SM Beton me spërkatje

48

RÖFIX RÖFIX Bojë për jashtë silikati

336

RÖFIX Përzierës i vazhdueshëm D20 438 RÖFIX Përzierës i vazhdueshëm D40 438 RÖFIX përzierje suvaje mbuluese, renovimi prej gëlqereje

RÖFIX RÖFIX Llac per shtrat te holle C2 TE 410 203 RÖFIX rrjete tekstile-Rul

RÖFIX Pistole ngjitese Per ngjitese te sistemeve me izolim termik RÖFIX platforme flex

N

RÖFIX NDS-8Z Kunje gozhde/maja celiku

196

435

RÖFIX MINOPOR 045 Pllaka minerale A

RÖFIX montimi Qadroline PU Suport presues

RÖFIX NHL5 Gëlqere hidraulike natyrale sipas EN 459

302 89

S

RÖFIX Pllake tekstile izolimi

405

RÖFIX POLYCOLL Ngjites special polisteroli

RÖFIX SD-FV Kunje me goditje/Maje me fibra qelqi 279

264

RÖFIX Polystar Stuko ngjitese

261

RÖFIX SDS-8Z (E MADHE) kunje vidhosese/vide celiku

278

RÖFIX Profil bazamenti

287

RÖFIX SDS-8Z (E VOGEL) kunje vidhosese/vide celiku

278

RÖFIX Profil cepi pikues

283

RÖFIX Sesco Bojë gëlqerore

207

RÖFIX Profil fuge te levizshme

286

RÖFIX Profil futes SP

287

RÖFIX Set fiksimi i profilit te bazamentit

281

RÖFIX Profil i qiellzes se harkut 3728 284

RÖFIX Shirit izolues

404

RÖFIX Profil mbylljeje catie

RÖFIX Shirit izolues pör fuga 600

286

RÖFIX Profil xokolature ne forme U-je 287

RÖFIX Shirit sanimi çarjesh

216

RÖFIX PUR-EX Mbajtese tekstili W29 284

RÖFIX Shirita izoluese fuge 2D

286

RÖFIX shtrat mesem special C2 EF

414

285

RÖFIX Shtrese kontakti RÖFIX NHL2 Gëlqere hidraulike natyrale / EN 459-1

196

283

RÖFIX Shtresë neutralizuese

380, 402 85

445


T RÖFIX Sillo me presion (12 m3, 18 m3,19 m3)

434

RÖFIX TELESKOP Mbajtese rrejte tekstile W25

285

RÖFIX Sillo me renie te lire (12 m3, 18 m3, 19 m3)

434

RÖFIX TOPWAY Boje e brendshme mat izoluese

345

RÖFIX SISIL-MICRO Boje e jashtme rinovuese

336

RÖFIX Tras Tras natyror

195

RÖFIX Tretesire argjile toke

197

RÖFIX SK52 Ngjitës çimentoje i shpejtë 113

U

RÖFIX SPEED 040 (2B) MW-Pllake izoluese lamele

267

RÖFIX Spirale dozuese pe breza beloni EDS150

439

RÖFIX STA30 Mase stukimi e forte

381

RÖFIX STR-8Z (E vogel) Kunje me vidosje/versenkbar

278

RÖFIX STR-Tool Vegel montimi

301

RÖFIX Stuko me dispersion

324

RÖFIX Suva akrilike

147

RÖFIX Suva akustike

158

RÖFIX Suva argjile E IMETme ngjyre 225 RÖFIX Suva argjilore fine Suva e siperme argjilore

225

RÖFIX Suva e dorës së parë magnetike

149

RÖFIX Suva magnetike

149

RÖFIX Suva minerale për brenda

146

RÖFIX UNICOLL Ngjites universal

264

RÖFIX Unistar BASIC Llac ngjites/perforcues

263

RÖFIX Unistar LIGHT Llac ngjites/perforcues

261

RÖFIX Unistar POR Llac ngjites/perforcues

262

V RÖFIX VelDecor Boje me shkelqim

353

RÖFIX vendosese/Maje celiku

279

RÖFIX vidhosese/Porobeton

279

RÖFIX Vrasesi i algave

216

W RÖFIX W50 Stuko ngjitese RÖFIX W97 Boje izoluese

RÖFIX Suva radiografike

125, 329

88

RÖFIX Suva rezine silikoni RÖFIX Suva ruli dhe lëmimi

262

145 149, 337

RÖFIX Suva silikati

146

RÖFIX Suva SiSi VITAL

145

RÖFIX Suva spërkatje tavani

147

RÖFIX Suva strukturimi brenda

147

RÖFIX suvaje RÖFIX Freze/Shpues suvaje

293

RÖFIX Suve me gurë me ngjyra

148

RÖFIX SX-FV U Kunje shpimi me unaze shtrenguese per sisteme..

280

RÖFIX SX-FV-S Kunja shpuese/unaze shtrenguese

280

Z RÖFIX ZS20 Dysheme e rrjedhshme Cimento-Sulfat CA/CT C20 F4

371

RÖFIX ZS30 Dysheme e rrjedhshme Cimento-Sulfat

372

RÖFIX ZS30 Dysheme e rrjedhshme Cimento-Sulfat CA/CT C30 F5

371

446


Pëshkrimi i shenjave grafike

për sipërfaçjen të jashtëm

lyerje me rrafshuse

punim me shpuzë

për sipërfaçjen e mrendëshëm

lyerje me rafshuse dhëmbore (lyerje e hollë)

ndërtim me pompë tre këmbsor

për sipërfaçjet e mbrendëshme dhe jashtëm

lyerje e trash me rrafshuse për lyerjet e trasha(shumë dhëmbor)

për dysheme

lyerje me brushë ose të gjër

betoniere

për tavane

lyerje me stërpikje

larja me uj

për sipërfaçjet e mbrendëshme dhe jashtëm, per dysheme

lyerje me rrotullues

strukturim me rafshuse

jo tretës

lyerje me dorë

D20/40

+5°C

ndërtim me pompë lëshuese

mos ndërto ndër temperatur +5°C

lyerjen e parë tretit 1/1 me uj

lyerje me brushë

mbrojtje ndaj kohnave atmosferike

lyerjen e parë tretet deri më 10% uj

pompa e presimit

mbrojtja e syve dhe duarve

tretet me tretës

ndërtim me pompë përzirje

mirë përzije

lyerje me maqinë

kuti teneqe

përpunimi me bërdaf

përpunimi me shpatull shtruese

përpunimi me gomë fuge

përpunimi me masë lëmuese stukoje

përpunimi me pompë përzierëse për brez betoni

përpunimi me pompë përzierëse te sillosit për brez betoni

përpunimi me kërmilli dozues brez betoni

1:1 2. 10% max r Thinne

korita

paketi / kartoni

thes

fortësija e shtypjes ose ramja e lirë prej silosit

kovë

silos me maqinë përzirëse

rrotulues

silos me maqin përzirse

info

Fungizide Algizide

LSH: LSM: LSF: TNS: TMS: SIT: KD: GL: DP: FP: KPN: TS: GL: U: MLL:

përmbahuni regulave të faq. teknike

Ky produkt wshtw i trajtuarr me njw algicid tw njw cilwsie tw lartw përpunimi me makinë sprucuese betoni

Llaç për shtrat të hollë Llaç për shtrat mesatar Llaç per shtrat fluid Trashësia nominale e suvasë Trashësia minimale e suvasë Sistem i izolimit termik Koefiçienti i djegies Grupi i llaçit Dendësia e papërpunuar Fortësia ndaj presionit Koefiçienti i përçimit të nxehtësisë Trashësia e suvasë Grupi i llaçit Klasa e ngarkesës së ujit Vlera e produktivitetit të sasisë së llaçit të lagur


Austri RÖFIX AG Baustoffwerk A-6832 Röthis Tel. +43(0)5522/41646-0 Fax +43(0)5522/41646-106 zentrale@roefix.com www.roefix.com RÖFIX AG A-6170 Zirl Tel. +43(0)5238/510 Fax +43(0)5238/510-18 office.zirl@roefix.com RÖFIX AG A-6372 Oberndorf Tel. +43(0)5356/71291 Fax +43(0)5356/71977 office.oberndorf@roefix.com RÖFIX AG A-9500 Villach Tel. +43(0)4242/29472 Fax +43(0)4242/29319 office.villach@roefix.com RÖFIX AG A-8401 Kalsdorf Tel. +43(0)3135/56160 Fax +43(0)3135/56160-8 office.kalsdorf@roefix.com RÖFIX AG A-4591 Molln Tel. +43(0)7584/3930 Fax +43(0)7584/3930-30 office.molln@roefix.com RÖFIX AG A-3143 Pyhra Tel. +43(0)2745/2005-0 Fax +43(0)2745/2005-28 office.pyhra@roefix.com

Zvicër

RÖFIX AG CH-2540 Grenchen Tel. +41(0)32/6528352 Fax +41(0)32/6528355 office.grenchen@roefix.com

Sloweni RÖFIX d.o.o. SLO-1290 Grosuplje Tel. +386(0)1/7818480 Fax +386(0)1/7818498 office.grosuplje@roefix.com

Gjermani RÖFIX GmbH D-72119 Ammerbuch Tel. +49(0)7032/973-0 Fax +49(0)7032/973-199 office.ammerbuch@roefix.com

Itali RÖFIX AG I-39020 Partschins Tel. +39/0473/966100 Fax +39/0473/966150 office.partschins@roefix.com RÖFIX AG I-33074 Fontanafredda Tel. +39/0434/599100 Fax +39/0434/599150 office.fontanafredda@roefix.com RÖFIX AG I-25080 Prevalle Tel. +39/030/68041 Fax +39/030/6801052 office.prevalle@roefix.com RÖFIX AG I-21020 Comabbio Tel. +39/0332/961430 Fax +39/0332/961056 office.comabbio@roefix.com

Bosnje-Herzegovina RÖFIX d.o.o. BiH-88320 Ljubuski Tel. +387(0)39/830100 Fax +387(0)39/831154 office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX AG CH-9466 Sennwald Tel. +41(0)81/7581122 Fax +41(0)81/7581199 office.sennwald@roefix.com

RÖFIX d.o.o. BiH-71210 Ilidza Tel. +387(0)33/768150 Fax +387(0)33/544120 office.ilidza@roefix.com

RÖFIX AG CH-8953 Dietikon Tel. +41(0)44/7434040 Fax +41(0)44/7434046 office.dietikon@roefix.com

RÖFIX d.o.o. BiH-78430 Prnjavor Tel. +387(0)51/860589 Fax +387(0)51/860587 office.prnjavor@roefix.com

Kroaci RÖFIX d.o.o. HR-10294 Pojatno Tel. +385(0)1/3340300 Fax +385(0)1/3340330 office.pojatno@roefix.com RÖFIX d.o.o. HR-21220 Trogir Tel. +385(0)21/896295 Fax +385(0)21/796247 office.trogir@roefix.com Serbi RÖFIX d.o.o. SCG-35254 Novi Popovac Tel. +381(0)35/572550 Fax +381(0)35/572583 office.popovac@roefix.com Bulgari RÖFIX ood BG-4400 Pazardzhik Tel. +359(0)34/443106 Fax +359(0)34/441653 office.pazardzhik@roefix.com Poloni RÖFIX Sp. z.o.o. PL-32-065 Krzeszowice Tel. +48(0)12/2822800 Fax +48(0)12/2822800 office.krzeszowice@roefix.com Kosovo RÖFIX Sh.p.k. KS-Klina-Volujak Tel. +377(0)44/502691 office.klina@roefix.com Albania RÖFIX Sh.p.k. AL-Kamez-Tirana Tel. +355(0)4/353166 Fax +355(0)4/353166-149 office.tirana@roefix.com

Sisteme ndërtimi

ROFIX  

Catalog

ROFIX  

Catalog

Advertisement