Page 1

Ă…rsr

appo

rt 20

13


ØKONOMISK STØTTE

SAMARBEJDSPARTNERE

INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE

PROBONO STØTTE

SPONSORER

SIDE 2 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Kolofon Årsrapport 2013 Udgivet af OMBOLD februar 2013 Redaktion: Svend Martin Pedersen, Merete Nordentoft Konsulent: COMmunicatiON v/ journalist Thomas Hye-Knudsen Tryk: Kromann Reumert Sekretariat Nyrnberggade 1, 2300 København S. Mail: ombold@ombold.dk Telefon: 6128 1149 Administration Martin S. Pedersen, Sekretariatsleder, kommunikation og fundraising M: 6128 1149, E: martin@ombold.dk Thomas Hye Knudsen, Udviklingskonsulent, projektudvikling M:6086 0468 E: thomas@ombold.dk Tea Sylvest, Studentermedhjælper, dokumentation M: 2045 2410, E: tea@ombold.dk Landsdækkende træning og foreningsdannelse – OMBOLD [lokalt] Lene Knudtzen, projektleder for OMBOLD [lokalt] M: 6128 7229 E: lene@ombold.dk

Indhold Historien Kort fortalt

4

Formandens beretning

5

Mesterskaber og stævner

8

Landshold og bredde Rikke Sparving, Landstræner/idrætskonsulent M: 2877 6883 E: rikke@ombold.dk

Rekordernes DM i Randers

10

Bestyrelse Bestyrelsen er sammensat af en række fagspecialister med kompetencer, der understøtter OMBOLDs vision om at udvikle og udbyde gadefodbold for at skabe varige, positive livsforandringer for hjemløse og andre socialt udsatte mennesker.

Vedholden indsats belønnet ved JM

14

OMBOLD Amager vinder de åbne fynske mesterskaber

16

Vildt Jubilæumsstævne i København

18

Jyder på rov ved SM

20

Landshold – nu også for kvinder

22

VM i Polen

24

Tid til eftertanker

28

Verdens første valgstævne

30

Mere af d et hele

32

To bud på forankringsinnovation

34

OMBOLD i partnerskab

36

OMBOLD i europæisk samarbejde

38

Kort & Godt

40

Formand: Merete Nordentoft, professor i psykiatri, overlæge, ph.d. og Master of Public Health Næstformand: Niels Neergaard, adm. direktør FG (Forenede Gruppeliv A/S) Frits Ahlstrøm, fhv. mediedirektør og pressechef UEFA Jens Christian Birch, kommunaldirektør Næstved Kommune Roald Behr, socialpædagog, bostøttemedarbejder Aarhus Kommune Lene Knudtzen, medarbejderrepræsentant

Holdbilleder 42


Historien kort fortalt Fra at være en idé, der lidt tilfældigt blev sået i forbindelse med Hus Forbi’s invitation til at deltage i et Verdensmesterskab i Streetsoccer for hjemløse i 2003, er OMBOLD blevet noget man både taler om i hjemløse-kredse og i den brede offentlighed. OMBOLD har vist, at fysisk udfoldelse med et vist kon- kurrencemoment kan fastholde socialt udsatte, og at fodbolden genererer glemte eller skjulte kompetencer. OMBOLD arrangerer hvert år mindst fem mesterskaber. Danmarksmesterskabet går på skift mellem Sjælland, Fyn og Jylland, og arrangeres altid i samarbejde med en lokal partner og den pågældende kommune. Øvrige faste mesterskaber er: Jyllands- mesterskabet, Fynsmesterskabet og Sjællandsmesterskabet og Københavnsmesterskabet. Stævnerne har siden starten været tænkt som en oplagt mulighed for brugerne af institutioner, herberger og væresteder til at teste formen og møde andre med interesse for gadefodboldspillet. Alle stævner ender med en finale og en stribe placeringskampe. Her bliver holdene mere ligestillede i forhold til deres individuelle niveau, og kampene bliver tættere og generelt mere intense, uanset om det gælder en top- eller bund-placering. OMBOLD har også sit eget landshold, der hvert år inviteres til det årlige verdensmesterskab. Spillerne skal leve op til nogle internationale regler omkring hjemløshed, bliver udtaget på baggrund af deres deltagelse ved årets stævner og mesterskaber. Udtagelse til landsholdsforløbet i OMBOLD sker i samarbejde med spillerens opholds- kommune. OMBOLD arbejder for at skabe positive livsforandringer for socialt udsatte mennesker gennem fodbolden. Vi samarbejder med kommuner, institutioner og andre aktører, der kobler social inklusion, sundhedsfremme og netværksdannelse for alle socialt udsatte. OMBOLD er en nonprofit organisation, der primært drives af offentlige midler og sociale fonde.

SIDE 4 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Formandens beretning Som nogen måske vil kunne huske, blev OMBOLDs driftsøkonomi i 2011 og 2012 reddet på målstregen af en nærmest personlig donation fra kristendemokraten Per Ørum Jørgensen. Som ”tak” for at stemme for Finansloven fik han nemlig råderet over en pulje på 25 mio. kroner over to år, som han selv kunne fordele til nødlidende sociale projekter. Nogle af midlerne gik (heldigvis) til OMBOLD, som ellers havde risikeret at dreje nøglen om. Det forekom på daværende tidspunkt ret besynderligt, at Socialministeriet tilsyneladende ikke vægtede værdien af vores arbejde højere, end at de var parate til at stoppe støtten til landets første og eneste idrætsorganisation, som med succes igennem flere år havde formået at skabe interesse, aktivitet, sundhedsløft og overskud til at dyrke sport hos nogle af landets mest socialt udsatte. Måske havde vi lidt naivt troet på OMBOLDs officielle blåstempling, da ministeriet i 2007 sammen med Københavns Kommune bevilgede fem mio. kroner til afholdelse af ti dages VM på Rådhuspladsen i København – med OMBOLD som arrangør og med en hujende Kronprins Frederik på lægterne. Måske havde vi også lidt naivt troet, at det gjorde et vist indtryk, at vi i 2009 sammen med Københavns Universitet og Institut for Idræt kunne levere valid dokumentation for, at hjemløse og misbrugere, der dyrkede høj-intensiv idræt to gange om ugen (som OMBOLD), opnåede en markant forbedret sundhedstilstand. Undersøgelsen blev gennemført med behørig kontrolgruppe og blev i øvrigt publiceret og citeret i en række internationale og danske fagtidsskrifter. Et klart budskab, som i hvert fald adresserer et nedslående faktum, nemlig at målgruppen i gennemsnit dør tyve år tidligere end de bedst stillede, og at det tilsyneladende kun går én vej, nemlig nedad bakke, når man hvert andet år gør status på ”Sundhed og Sygelighed for de udsatte grupper”. Socialministeriet har tilkendegivet, at idrætstilbud for socialt udsatte ikke fremadrettet naturligt hører hjemme som et løst projekt i Socialministeriet, men at området fremover skal organiseres og samtænkes med foreningsidrættens aktører. Forudsætningen for at opnå tilskud fra ministeriet i 2013 var fra ministeriets side, at OMBOLD etablerede et partnerskab med en af idrættens hovedaktører. Der skal frem til 2015 arbejdes på en forankringsmodel, der baserer sig på foreningsdannelse og medlemmer, som det kendes fra normal-idrætten. Efter forhandlinger med først Danmarks Idrætsforbund (DIF), faldt valget på DGI – Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger. Partnerskabsaftalen løber frem

til udgangen af 2015, og det skal til den tid vise sig, om den politiske ambition om at det etablerede foreningsdanmark og den danske idrætskultur besidder den nødvendige rummelighed og fleksibilitet, som er forudsætningen for de fleste socialt udsattes idrætsdeltagelse. OMBOLDs særkende og eksistensgrundlag består i et udvidet udsatte- og inklusionsbegreb, som indrømmet ikke specielt egner sig til ministeriel eller kommunal forvaltnings- og styringspraksis. Alle har nemlig mulighed for at deltage i på tværs af de skel og kategoriseringer, som socialt udsatte ofte bliver tvunget ind i, når de er i kontakt med de sociale systemer eller sundhedsvæsenet, der skal udmåle behovet for hjælp og støtte. For nogen handler det basalt om, at de ikke har penge til spillertøj eller sko endsige medlemskontingent. For slet ikke at tale om penge til en busbillet til træning eller kamp. De er kort sagt fattige. Og den seneste kontanthjælpsreform har ikke gjort det lettere for mange at få det økonomiske til at hænge sammen. Andre deltagere er belastet med misbrug eller psykiske problemer – med og uden diagnoser. OMBOLD har deltagere fra asylcentre, socialpsykiatrien, bosteder for psykisk sårbare, herberger for hjemløse og fra både offentlige og privat drevne væresteder. Aldersspredningen dækker 18-67-årige. Fra unge utilpassede med både dansk og anden etnisk herkomst til ældre grønlændere og førtidspensionerede alkoholikere. Kort sagt: Socialt udsatte mennesker, som i OMBOLD har set muligheden for at blive en del af et rummeligt fodboldfællesskab, hvor styrken netop er forskelligheden – og at alle spillere ved, at de ikke er alene om at have ondt i livet eller buler i bagagen.

SIDE 5 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


FORMANDENS B ER ETNING

Der bør i ly af ovenstående ikke herske tvivl om, at deltagernes vilkår og muligheder i al væsentlighed har flest berøringsflader til Social- og Integrationsministeriets ressortområde. Men OMBOLD er efter 10 år ikke længere bare et socialt projekt, ej heller et socialpædagogisk projekt eller et behandlings- eller sundhedstilbud. Det er et idrætstilbud, der som sådan burde høre hjemme i Kulturministeriet. Det er fodbold – en anerkendt idrætsgren - som i OMBOLDs version har ført til, at spillerne ikke italesætter det som fodbold eller gadefodbold, men ”at de spiller OMBOLD” – eller at ”jeg skal til OMBOLD”. Hvad der ligger i ordvalget og sprogbrugen kan måske være vanskeligt at oversætte. Men et forsigtigt bud kunne være, at spillerne ikke bare spiller eller går til fodbold. De ser OMBOLD med nogle andre briller – og de bliver også af andre deltagere set igennem de samme briller. Det er ikke bare fodbold, men socialfodbold, hvor man altid er sikret en plads på holdet. Hvor man altid kan få en anden tjans omkring holdet eller ved stævnerne, hvis ikke lige man er i hopla eller måske er skadet. At man under et stævne kan blive inviteret til at spille for et andet hold end sit eget, hvis man har overskud og de mangler en spiller m/k. Man behøver ikke at være god, vellykket, smart eller tjekket – bare man har lyst. Og man er ikke dømt ude, hvis man ikke møder til træning hver uge eller ved hver kamp eller hvert stævne. Men når man har lysten og dagsformen er til det. Og så gør det jo heller ikke noget, at man får at vide, at man har været savnet – og måske også lige får en snak om, hvad der er sket i livet siden sidst. Den form for frivillighed, aktiv deltagelse – ejerskab uden kontingent eller medlemskab, er ikke hverdagskost i den etablerede idræts formelle strukturer, og dermed heller ikke i kommuner, der stiller træningsfaciliteter til rådighed for idrætsforeningerne i henhold til folkeoplysningsloven. Men hvis OMBOLDs særkende og særlige syn på inklusion og integration inspirerer til nye tanker i den etablerede idræt og i kommunerne, så vil vi rigtig gerne anerkendes på lige fod med andre idrætstilbud. Og vi vil også meget gerne have adgang til de faste årlige Tips- og Lotto-tildelinger og kommunale anlæg, frem for at kæmpe fra år til år – uden sikkerhed for nogen af delene. I løbet af 2014 skal tegningen af OMBOLDs fremtid ligge klar. Vi ved endnu ikke, hvor vi lander. De indledende øvelser er gjort i metodeudviklingsprojektet, OMBOLD [Lokalt], der i 2012 blev finansieret af Nordeafonden, og som i

2013 er støttet af Trygfonden. OMBOLD [Lokalt] kan give en pejling på, hvad der kræves for at få forankret landets OMBOLD-spillere i foreningskulturen. En organisatorisk udfordrende opgave, som kræver kommunal vilje til ny- og samtænkning på tværs af forvaltninger. Og som involverer samarbejde mellem forskellige kommunalt ansatte personalegrupper og medarbejdere og frivillige tilknyttet frivilligorganisationer eller selvejende institutioner. En vanskelig øvelse, som i dag stiller meget store krav til de ressourcepersoner, der i det daglige har kontakt til brugerne, og som skal lægges oveni det arbejde, de i dag udfører i forhold til at arrangere træning, motivere til deltagelse og engagere sig i stævner. Et arbejde, der kun lykkes i kraft af sprudlende ildsjæle med empati, socialpædagogisk indsigt og fodboldentusiasme. I nogle tilfælde også kun fordi, OMBOLD i dag har midler til frikøb af kommunale aktivitets-medarbejdere. Hvordan det kan gøres, er der forskellige bud på afhængigt af, hvordan OMBOLD [Lokalt] er organiseret og forankret. I årsrapporten kan du læse, hvordan OMBOLD [Lokalt] løfter opgaven forskelligt – i Vordingborg, Esbjerg og Århus. I forhold til OMBOLDs organisation, der er kendetegnet ved en høj grad af metodefrihed, innovationskraft og korte beslutnings- og kommandoveje, så kunne man frygte at ende som mikroskopisk specialforbund underlagt de strategier og magtstrukturer, der i dag bliver udstukket af de store hovedforbund, som historisk nærmest har monopol på idrætspolitikkens praktiske udfoldelse i Danmark. Og som måske nok skal forholde sig til rummelighed, inklusion og integration på et overordnet politisk plan, men som hidtil sikkert har været ret tilfredse med, at OMBOLD har ”klaret sig selv”. Men hvis der mellem Socialministeriet og Kulturministeriet er en hellig alliance, der handler om at udvide idrættens inklusionsbegreb og forpligtelser over for alle, så er OMBOLD et stort aktiv med de ti års metodeudvikling i bagagen. I sidste ende kommer det jo nok til at handle om prisen. Vil OMBOLDs og Dansk Væresteds Idræts indtræden som anerkendt idrætsaktør føre til en udvidelse af den økonomiske ramme fra Kulturministeriet, eller bliver der tale om en ændret fordelingsnøgle af tildelingsmidler, så andre skal afgive midler? Vil vi blive kompenseret for målgruppens og de socialpædagogiske idrætsmedarbejderes lokale udfordringer? Skal kommunerne stille træningsfaciliteter til rådighed? Og vil kommunerne anerkende egenbetaling via symbolske kontingentstørrelser eller dag til dag-medlemmer? Spørgs-

SIDE 6 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


målene er mange, og OMBOLDs bestyrelse vil i 2014 sætte alt ind på at søge svar og finde løsninger, som ikke bare er økonomisk førstehjælp, men som på lang sigt kan sikre OMBOLDs overlevelse som selvstændig organisation og i skyldig respekt for de mange deltagere, som i 10 år har gjort OMBOLD til deres. Nu kan det måske fremstå sådan, at OMBOLD i 2013 ikke har lavet andet end at spekulere over fremtiden. Det er ingenlunde tilfældet. Som det fremgår at årsrapporten, har der været fuld smæk på – med blandt andet stævner og mesterskaber. Og for første gang i OMBOLDs historie: Et kvindelandshold, der med midler fra Bikubenfonden også blev sikret deltagelse ved VM i Polen – sammen med herre-landsholdet. Det var IKKE kedeligt, som I kan læse mere om i denne årsrapport. Noget kedeligt var det imidlertid - specielt for herrelandsholdet - da de i en showkamp i forbindelse med jubilæumsstævnet på Rådhuspladsen i København måtte lide den tort at tabe en kamp. Ikke nok med, at politikere kan være vanskelige at bide skeer med i politisk praksis, men at de også kan uddele klø på fodboldbanen – det var næsten ikke til at bære – i hvert fald ikke for landsholdet. Men som det altid ender med i OMBOLD, så endte det alligevel med Klem, Kram og Kærlighed. Det gjorde det også for Toivo Asak, der er medarbejder på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov ved Århus, og som i flere år med et patient-hold (FCR) har deltaget i OMBOLDs stævner og mesterskaber. Ud over glæden og begejstringen over holdets præstation ved årets danske mesterskab i Randers, blev Toivo tildelt OMBOLDs årlige pris – KLEM, KRAM og KÆRLIGHEDS-prisen. Hvad OMBOLDs aktiviteter i øvrigt har af betydning for spillerne generelt, har vi også forsøgt at blive klogere på i årets løb. Vi har i OMBOLD gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt spillere og deres holdledere/medarbejdere i forbindelse med DM. Undersøgelsen understøtter stævnernes betydning for spillernes motivation i forhold til at træne på ugentlig basis mellem stævnerne. Men den afdækker også, at der er barrierer og udfordringer, når det handler om at finde lokale ressourcer til, at ønsket om mere træning og deltagelse i flere stævner rent faktisk kan imødekommes. Du kan finde mere om undersøgelsens pointer i årsrapporten. Merete Nordentoft.


Mesterskaber og stævner OMBOLD arrangerer landsdækkende fodboldstævner primært med deltagelse af socialt udsatte brugere fra hele landet. Stævnerne afvikles i samarbejde med lokale aktører, institutioner og foreninger med hjælp fra frivillige som primært rekrutteres fra gang til gang blandt lokale udsatte og hjemløse. Stævnerne fungerer som en motivationskilde for deltagerne til at træne i løbet af året og er derfor en vigtig ingrediens i bestræbelserne på at få fysisk aktivitet integreret i hverdagen for en stor gruppe socialt udsatte mennesker. Stævnerne er også en mulig- hed for at introducere OMBOLD for nye deltagere blandt tilskuere og medfølgende supportere. Siden 2012 har OMBOLD udvidet turneringsformatet med en ren kvinderække. I starten blev kvinderne hvervet blandt tilskuerne under stævnerne, men i løbet af sæsonen er der blevet etableret faste kvindehold i Esbjerg, Vordingborg og Glostrup. Flere og flere kvinder er begyndt at træne med ved de ellers mandedominerede lokale træninger.

Fakta i 2013 8 landsdækkende stævner og mesterskaber. Ca. 1100 deltagere. Hver tiende deltager er kvinde (I 2011 var andelen 2 pct.) 134 hold fra hele landet deltog – det er en stigning på 40 pct. ift. 2012 og 70 pct. ift. 2011 Alle stævner er afviklet med hjælp fra frivillige, der er socialt udsatte Verdens første valgstævne, der kombinerede fodbold og kommunalvalgsdeltagelse SIDE 8 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Inkluderende turneringsform.

I modsætning til den etablerede fodboldkultur, der baserer sig på en hierarkisk struktur, hvor man fra år til år kan rykke op ned, har OMBOLD udviklet en anden turneringsform, som specielt er tilpasset målgruppens virkelighed.

Stævner og turneringer er åbne for forskellige grupper.

Det betyder, at deltagere kan komme fra væresteder, misbrugs institutioner, behandlingssteder, boformer for hjemløse eller fra psykiatrien. Hold, med et begrænset antal spillere, kan supplere truppen med andre holds spillere eller medarbejdere fra institution eller værested.

Hvert stævne er opbygget som en selvstændig turnering, hvor holdene i starten

inddeles i puljer uden hensyn til deres tidligere resultater eller præstationer. Det kan betyde, at der i de enkelte kampe kan være store niveauforskelle. Det giver de dygtige hold mulighed for at udvise gentlemanship og afprøve nye taktiske fif, mens de mindre boldtrænede får øjnene op for, hvordan OMBOLD kan spilles, hvis man træner og øver sig.

Efter de indledende puljer

bliver der spillet placeringskampe, hvor kampene bliver mere lige, intense og medrivende. Det betyder også, at alle hold får spillet lige mange kampe. Hvert stævne afsluttes med medaljeoverrækkelser, hvor der er pokaler til de tre bedst placerede hold. Desuden uddeles der også en Fair Play pokal. Alle deltagere får en medalje for en anerkendelse af deres indsats og et minde fra dagen.

Alle stævner er alkohol og stoffri.

Det betyder ikke, at indtager rusmidler, medicin eller er stoffri. Det foregår bare ikke til stævnerne. Og mange deltagere har igennem årene brugt stævnerne som en mulighed for at forholde sig mere selvkritisk i forhold til deres brug af rusmidler. Det skyldes ikke mindst, at de oplever, at deres fysik og præstationer på banen påvirkes af deres ryge– og alkohol-vaner. SIDE 9 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Rekordernes DM i Randers Flere hold, flere frivillige. Kort sagt: Mere af det hele, da Randers var vært ved Det Danske Mesterskaber, som blev afholdt i centrum af byen under en flot septemberhimmel. For anden gang i OMBOLDs historie var det Randers, der i 2013 havde budt sig til som værter ved Danmarksmesterskabet. I modsætning til tidligere, hvor byens nedlagte kaserne i udkanten af byen dannede rammen, så var spillepladsen i år mere publikumsvenlig. En del af OMBOLDs idé handler blandt andet om, at idrætten og fodbolden uanset spillernes sociale situation, ikke skal gemmes væk eller være omgærdet af særlige forholdsregler. Og man må gerne som borger opleve, at den mentale eller fysiske distance mellem ”dem” og ”os” bliver udvisket eller minimeret, fordi omdrejningspunktet for både tilskuere og spillere er, at det handler om fodbold. Og det kom det i hvert fald også til på Jens Otto Krags Plads i hjertet af Randers, der i to dage stod i OMBOLDens tegn. Det blev i mere end én forstand et rekordernes DM i jubilæumsåret – det var bl.a. det mest velbesøgte DM på holdniveau med deltagelse af 22 mixhold og fire kvindehold. 60 engagerede frivillige Det store setups logistiske udfordringer var lagt i hænderne på to lokale NGO-aktører, som i fællesskab lykkedes at engagere flere end 60 frivillige. Med de mange udenbys hold var der brug for guider til de enkelte hold. Andre var nattevagter på den nærliggende skole, som lagde lokaler til overnatning. Op til stævnet skulle der opsættes bane, og der skulle holdes rent på pladsen under hele stævnet. For ikke at tale om arbejdet med løbende at slukke vand- og kaffetørst og sikre proteiner og kulhydrater til de energiforbrændende spillere – under skyldigt hensyn til deres kampprogram. I tillæg til logistikken var der et bemandet lounge- og massage-telt, som flittigt blev frekventeret under hele stævnet. Et DM har ofte afstedkommet, at de forskellige værtsbyer har lagt sig i selen for at være godt repræsenteret. Det gjorde sig også gældende i Randers, der stillede med fire hold, hvoraf de to var debuterende i OMBOLD-sammenhæng. Stævnet blev skudt i gang af Randers’ borgmester Henning Jensen Nyhus, som strålede om kap med solen, da han fra banen kunne byde alle holdene velkommen til Randers by.

To intense dage i fodboldens tegn På fodboldbanen kvitterede spillerne – som sædvanligt – ved at gå all-in fra starten, uden at misse en af OMBOLDs mest gennemgående spilleregler, nemlig begrebet om fair play. Det skal gå ordenligt for sig, selv om det selvfølgelig handler om at vinde. Begge dele kom kraftigt i fokus - ikke mindst i opgøret mellem Sammenholdet 1 og 2, hvis lokale islæt ikke fornægtede sig. Tilskuermæssigt var kampen et tilløbsstykke, der blev løftet af lokalsupportere iført ”krigsmaling” og med bannere og flag som hujende kulisse. Efter førstedagens kampe var det indledende gruppespil afgjort og dermed også, om de deltagende hold efter en velfortjent nattesøvn skulle belave sig kampe i A-rækken, eller spille om et af de andre trofæer i B eller C-puljen. En turneringsform som sikrer, at alle hold har noget at stile efter – uanset niveau. Men også en god motor i forhold til at sikre intensitet og spænding om udfald, jo mere jævnbyrdige og lige holdenes niveauer kommer til udtryk efter de indledende runder. Andendagens kampe blev fem spektakulære og spændende timers underholdende løjer, som i A-rækken fra dagens begyndelse blottede en overraskelse. De forsvarende danmarksmestre fra OMBOLD Amager havde nemlig ikke formået at kvalificere sig til mesterskabsrækken, men var røget i B-rækken. Det stod derfor klart, at der skulle kåres en ny dansk mester. Og det blev en kamp mellem OMBOLD København og de forsvarende jyske mestre fra FCR. En kamp, som endte i københavnernes favør, og som understøttede det overbevisende spil, som de igennem hele turneringen havde mestret i samtlige deres kampe. OMBOLD Amager fik spillemæssig oprejsning, da de i finalen i B-rækken besejrede Aarhus Streetsoccer. C-rækken blev vundet af Tornehøjgaard fra Glostrup, mens OMBOLD Esbjerg 2 satte sig på andenpladsen i den række. Klem, Kram & Kærlighed I kvinderækken var det fire meget jævnbyrdige hold, der spillede om Danmarksmesterskabet. På førstedagen så det ud som om, at Åndehullet fra Vordingborg skulle løbe fra de andre – og dermed også med titlen. Om det var nattesøvnen eller fordi OMBOLD Amager blot havde betragtet førstedagen som opvarmning skal være usagt, men amagerkanerne

SIDE 10 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


OMBOLD København har i hele 2013 vist meget overbevisende spil. Det gjorde de også ved DM, som de vandt efter en spændende finale imod FCR.

SIDE 11 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


viste i hvert fald storspil på andendagen og vandt Danmarksmesterskabet ved at slå Åndehullet i straffesparkskonkurrence. Fairplaypokalen blev tildelt Idræt På Banen fra Aarhus, som igen viste sig som forbilleder, når det handler om opførsel overfor hinanden og overfor modstandere såvel som dommere – og tilskuere. Tillykke med det. Hvert år ved DM tildeler OMBOLD en Klem, Kram og Kærligheds-pris til en person, som har gjort sig særligt positivt bemærket i forhold til gadefodbold og idræt for udsatte grupper. Dette års pris tilfaldt FCRs træner Toivo Asak, der med sit ukuelige og vedholdende arbejde med fodbolden på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov har vist, hvordan idræt som socialpædagogisk værktøj kan skabe positive forandringer i menneskers liv. Det var EM-helten fra ’92, Fleming Povlsen, som overrakte deltagermedaljer og pokaler til alle deltagerne. Han blev efterfølgende hængende et stykke tid, da han tog sig tid til at skrive autografer og stillede op til billeder med publikum og spillere.

Med byens største offentlige plads som kamparena, var DM i Randers en markant begivenhed – og blev fulgt af mange af kommunens borgere.

Der var rigeligt at se til for de godt 60 frivillige, som via SAM-foreningen stillede arbejdskraft til rådighed. Også når det handlede om at behandle ømme tånegle og trætte fødder.

SIDE 12 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Traditionen tro, uddeler OMBOLD hvert år en særlig pris til en spiller, holdleder eller træner, der har gjort sig særligt bemærket i årets løb. I 2013 tilfaldt æren Toivo Asak, der har ydet en ekstraordinær indsats for at for OMBOLD gjort tilgængelig for patienterne på Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov. Naturligvis fulgte der også ægte klem, kram og kærlighed med pokalen.

I madteltet blev der begge dage produceret og serveret, så spillerne kunne være fitte til de mange kampe i det intensive program.

Placeringer ved DM

Kvinder

1. Ombold Amager 2. Åndehullet 3. Skiftesporet 4. Ombold Esbjerg

Herrer A Rækken

Asylcenter Sigerslev fra Sjælland havde taget turen til Randers. Og holdleder Torben var ikke bange for at vise ben.

1. Ombold København 2. FCR 3. Åndehullet 4. Idræt på Banen 5. Sammenholdet 1 6. Auderød 1 7. Sigerslev 8. Jennumparken

B Rækken

1. Ombold Amager 2. Aarhus Street Soccer 3. Auderød 2 4. Skiftesporet 5. Csun Nætsved 6. Overmarksgården 7. Tre Ege 8. Esbjerg 1

C Rækken

1. Tornhøjgård 2. Esbjerg 2 3. Sammenholdet 2 4. Svenstrupgaard 5. Klub 85 6. Saxenhøj


Vedholden indsats belønnet til JM i Herning Efter at have stillet op til stort set alle stævner siden deres debut ved DM i Aalborg 2011 vandt FCR (Retspsykiatrisk afdeling i Risskov) deres første mesterskab ved de jyske mesterskaber i Herning. Det var derfor nogle stolte og glade herrer, der efter finalekampen mod et af årets positive overraskelser fra Idræt på banen i Aarhus, kunne hæve pokalen. Den spillende træner, Toivo Asak var - trods et lidt barsk ydre - synligt bevæget og rørt, da mesterskabet var en kendsgerning. I OMBOLD vidste vi godt, at det blot ville være et spørgsmål om tid, før FCR ville høste frugterne af deres enorme vilje og vedholdende træningsindsats. Uge efter uge tropper de op i Globus 1 Aarhus, hvor de i øvrigt træner sammen med spillere fra Madam Grøn, Aarhus Streetsoccer og Idræt på banen. Ud over dette sørger Toivo også for, at fodboldtræning også er på aktivitetsskemaet på institutionen. Hatten af for FCR. Hos kvinderne var det igen – for anden gang i sæsonen OMBOLD Esbjerg, der vandt en turnering, da de besejrede de lokale piger fra Blå Kors efter fire spændende og tætte kampe. Esbjergs samlede sejr var blandt andet et udslag af, at holdet stillede med to kvindelandsholdspillere, Lea og Jonna. De smilede om kap med deres trænere, Knud og Anders, der er primusmotorer i arbejdet med at holde ombolden rullende i Esbjerg. De mange indbyrdes opgør var et udslag af, at der til stævnet rent faktisk kun var tilmeldt to kvindehold, hvilket var lidt skuffende. Et plaster på såret var dog, at der på begge hold optrådte nye, lovende spillere, som forhåbentligt fik prøvet talentet af, uden at blive i tvivl om det grundlæggende: I OMBOLD kan alle være med – og et stævne er altid garanti for gode oplevelser sammen med andre. De åbne jyske mesterskaber blev arrangeret i samarbejde med et meget effektivt Blå Kors Herning, der havde sørget for alt. Fra kaffe til kage og ikke mindst de livsnødvendige frivillige, som gjorde de muligt for OMBOLD at koncentrere ressourcerne omkring fodbolden og turneringsplanen.

Spillerne fra FCR kunne efter stævnet kalde sig jyske mestre.

Stemningen var udsædvanlig god og hjertelig. Og ikke mindst i de afgørende kampe blev der udvist fairplay i en grad, som nok ville have udløst enten en særpris, en mistanke om matchfixing eller måske en udelukkelse fra fremtidig plads på holdet, hvis det var sket i Superligaen. Hvor andre steder end i OMBOLD oplever man, at en spiller ikke vil anerkende et tildelt straffespark? Det ville Kaj fra Blå Kors i hvert fald ikke, selv om dommeren mente, at modstanderens målmand havde haft fat i bolden uden for målfeltet. Det mente Kaj var en fejlkendelse, og i stedet for at skyde for at score, trillede Kaj bolden hen til den måbende målmand fra OMBOLD Esbjerg. Der var mange andre episoder, der nærmest gjorde det umuligt at vælge kun ét hold til den obligatoriske fairplay pokal. Kajs episode var dog udslagsgivende for, at Blå Kors Herning fik tildelt fairplay-pokalen. Sådan!

SIDE 14 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Som vanligt blev der gået til vaflerne og

spillerne ofrede sig for sagen.

Nogle gange er det forunderligt, hvad en bold rent faktisk kan få mennesker til at gøre for at bevare fokus.

SIDE 15 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


OMBOLD Amager vinder det Åbne Fynske Mesterskab En længere stævne-vinterpause havde tilsyneladende ikke påvirket drengene fra Amager, der i 2013 for alvor markerede sig i OMBOLD. Ved årets første stævne - det åbne fynske mesterskab, måtte de 11 øvrige hold erkende, at amagerkanernes mesterskabshunger synes umættelig. 12 hold fra hele landet havde taget turen til Odense, hvor Kirkens Korshær i Odense - sædvanen tro – var værter ved stævnet, der skulle uddele titlen ”fynsk mester i gadefodbold 2013”. Det var som altid en fornøjelse at spille i Odense på Danmark eneste stationære gadefodboldbane med de korrekte internationale mål. Det var derfor noget nær optimale sportslige betingelser, turneringen blev afviklet under. En streg i regningen var, at herberget i Benediktsgade ikke selv havde været i stand til at samle et hold på dagen. Ikke desto mindre dejligt og helt i tråd med OMBOLDs sportsånd blev der sørget godt for os – ikke mindst med spandevis af frisk kaffe! Træningsindsats belønnet Mesterskabet blev åbnet af et debut-hold fra et andet Kirkens Korshær-tilbud, nemlig debutanterne fra Kvisten i Vejle. Tilbuddet er målrettet hjemløse, der ikke har mulighed for at benytte forsorgshjemmene pga. deres aktuelle misbrug og ikke ønsker/magter at indgå i et behandlingsforløb. Men også såkaldt hjemløsetruede, der af forskellige årsager ikke magter at bo i deres egen lejlighed uden massiv støtte. Debutanterne skulle op imod en gammel OMBOLD-kending fra St. Dannesbo uden for Odense. Det blev et brag af en åbningskamp, der endte 4-4. Og stor jævnbyrdighed og uafgjorte kampe blev symptomatisk for stævnets puljekampe - mange endte enten uafgjort eller med blot et enkelt mål til forskel. Efterhånden som turneringen skred frem, stod det rimeligt klart for de fleste, at der var en håndfuld mandskaber, der skilte sig ud og som efter puljespillet kom til at skulle dyste om medaljer. Ikke fordi OMBOLD Amager, Åndehullet fra Vordingborg, FCR 1 fra Aarhus og Sammenholdet 1 fra Randers spiller for spiller var så meget bedre end de øvrige,

men de var lige tanden skarpere og generelt mere sammenspillede end de andre. Det var tydeligt at se, at disse hold vinteren igennem havde trænet ugentligt. De havde i den grad evnen til at spille sammen og få modstanderen ud og løbe. En klar manifestation af, at en jævnlig træningsindsats også bliver belønnet på banen. Det gjorde dog ikke spændingen om de andre placeringer mindre spændende, da man i OMBOLDs turneringsform ved stævner spiller om alle placeringer og derfor har noget at spille for gennem hele turneringen. Tornehøjgaard, som fik deres debut ved forårsstævnet i Aarhus, spillede sig op efter tre indledende nederlag og sluttede puljespillet med en uafgjort og en sejr. Debutanterne fra Vejle havde stadig en sejr til gode efter puljespillet, men nåede alligevel at spille en stribe gode kampe, som burde give dem håb for fremtiden. Semifinalerne blev et opgør mellem vinderne af forårsstævnet OMBOLD Amager og Åndehullet i den ene og FCR 1 og Sammenholdet i den anden. Her gik OMBOLD Amager og FCR 1 videre og skulle altså mødes i finalen. FCR spillede sin chance mod favoritterne fra OMBOLD Amager, der hidtil havde vist skræmmende styrke, hvor de med et giftigt angreb og en stærk målmand havde scoret masser af mål og kun lukket få mål ind. Deres styrke fornægtede sig ikke i finalen, som de vandt. Tak for et godt stævne!

Sådan ser man ud, når man kommer fra Amager og har spillet sig til en titel som Fyns-mester i OMBOLD 2013. SIDE 16 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Resultater FM i Odense 1. Ombold Amager 2. FCR 1 3. Åndehullet 4. Sammenholdet 1 5. Blå Kors Taastrup 6. Netværket 7. Sammenholdet 2 8. Forsorgshjemmet Næstved 9. FCR 2 10. Vejle 11. St. Dannesbo 12. Tornehøjgaard

I NOGLE SPORTSGRENE SNAKKER MAN OM DET AFGØRENDE I IKKE AT GÅ NED PÅ UDSTYR. I OMBOLD HANDLER DET MERE OM AT VÆRE MED – SOM MAN ER. SIDE 17 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


10 år med OMBOLD Har man styr på OMBOLDs historie, vil man måske kunne huske tilbage på en glohed sommerdag på Rådhuspladsen i København i 2003, hvor 23 hold fra hele landet dystede om det første danske mesterskab. Banen bestod den gang af en rød, oppustelig varmluftspølse udlånt af KBU. Indmarchen på pladsen blev varslet af 100 mand fra Københavns Politiorkester dirigeret af Jesper Klein, der uropførte en særlig OMBOLD-march komponeret af Jens Tage Nielsen (tidligere Shubbidua). ”DM-pokalen” bestod at en to meter høj jernskulptur fra Christianias Kvindesmedie, som i dag er støbt ned i det vestjyske grundfjeld ved indgangen til Møltrup Optagelseshjem, der blev de første danske mestre. Hvad der siden er sket, fremgår bl.a. af denne årsrapport, men 10-året for OMBOLDs fødsel fortjente alligevel at blive markeret. Og det blev det så sandelig. Oven i købet på selv samme plads, hvor der måtte gøres plads til hele to baner for overhovedet at få tid til at afvikle en turnering, hvor man var nødt til at lukke for tilmeldingen ved 30 hold. Ud over københavnermesterskabet blev jubilæet markeret med opvisningskampe af både herre- og kvindelandsholdet. Modstanderne var politikere og embedsmænd fra både Københavns rådhus og Christiansborg. Overborgmester Frank Jensen viste ben og var trendsætter med flashy, selvlysende sko og en formidabel evne til at sætte et hold, som rent faktisk kunne spille fodbold. Oven i købet i en grad, så Hjemløselandsholdet – vist nok for første gang i OMBOLDs historie, måtte se sig slået på banen – af politikere. Det gik ikke meget bedre for landsholdskvinderne, der måtte bøje nakken for tidligere socialminister Annette Wilhelmsens storspillende politikerhold - alle kvinder!. Københavnermesterskabet for herrerne blev i øvrigt vundet af OMBOLD København, mens kvinderækkens titel blev vundet af OMBOLD Amager. Medaljerne blev overrakt af en af de danskere, der er kommet længst i international fodbold – uden for banen, nemlig tidligere mediedirektør i UEFA, Frits Ahlstrøm. I dag blandt andet bestyrelsesmedlem i OMBOLD.

SIDE 18 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


SIDE 19 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Jyder på rov ved SM Med 23 deltagende hold blev Det Åbne Sjællandsmesterskab et større tilløbsstykke. Det var derfor langt fra på nogen billig baggrund, at det århusiansk baserede Madam Grønhold vandt mesterskabet. 200 deltagere fra væresteder, misbrugscentre, boformer og asylcentre, samt spillere fra OMBOLDs åbne lokale træninger havde fundet vej til Slotstorvet i Vordingborg for at dyste om Sjællandsmesterskabet. Holdene var primært gamle kendinge, men vi fik fornøjelsen af at kunne byde velkommen til to hold fra Røde Kors asylcenter Sigerslev samt Multihuset i Brøndby. Vinderen af Det Åbne Sjællandske Mesterskab i gadefodbold 2013 i mixrækken blev Madam Grøn, som gjorde rent bord og vandt samtlige af deres kampe med fantastisk fodboldspil. Selv forhåndsfavoritterne og vindere af forårsstævnet og Fynsmesterskabet, OMBOLD Amager, måtte se sig klart besejret i finalen. Udover de 20 tilmeldte hold i mixrækken var der tilmeldt tre rene kvindehold, og da de fleste af kvinderne også spillede på hold med mændene i mixrækken, fik de løbet en del. Niveauet og intensiteten i kampene var det højeste, vi indtil nu har set. OMBOLD Amager vandt trofæet - flot fodbold! Her skal det nævnes, at Vordingborg har en separat kvindetræning, hvor alle, der har lyst til at spille gadefodbold, kan komme forbi. Forhåbentlige kan det lokke flere kvindelige spillere til, så vi kan få endnu flere kvindehold med til turneringerne. Det lokale værested Åndehullet og aktiveringstilbuddet Skiftesporet havde sørget for frivillige til at stille bane og telte op, lave kaffe og passe måltavle, mens elever fra Kofoeds Skole kørte banen til Vordingborg. Uden den meget store indsats fra personale og spillere fra de deltagende hold, ville det ikke være muligt at afvikle disse stævner. Stor ros og tak til alle!

Guld

Madam Grøn, Århus

Sølv

OMBOLD Amager

Bronze

Asylcenter, Sigerslev 1

4.

Åndehullet, Vordingborg

5.

Sammenholdet, Randers

6.

FCR 1, Risskov

7.

Kongens Ø, Dronningmølle

8.

Asylcenter, Sigerslev 2

9.

OMBOLD Århus

10.

Næstved

11.

St. Dannesbo

12.

OMBOLD Esbjerg

13.

KFUM-kollegiet, København

14.

Skiftesporet, Vordingborg

15.

Blå Kors Tåstrup

16.

Sundholm

17.

FCR 2, Riskov

18. Multihuset Brøndby Fairplay pokalen 19.

Saxenhøj

KVINDEKAMPEN Guld

OMBOLD Amager

Sølv

Skiftesporet, Vordingborg

Bronze

OMBOLD Esbjerg

Udgået: Crimestop

SIDE 20 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


I kvinderækken blev the pink ladies fra OMBOLD Amager mestre. Her i kamp mod OMBOLD Esbjerg.

OMBOLD er ofte udfordret i forhold til at finde egnede spillepladser til stævner og mesterskaber, og der må ofte improviseres. Med en simpel kridtstreg kan selv de mest absurde bemalinger på pladserne ”forsvinde”. Og Vupti har man det skønneste ”stadion” – med Gåsetårnet i baggrunden.

OMBOLD i Aarhus stiller ofte med flere hold. Men det var første gang Madam Grøn tog fra et stævne som mestre. Det trofæ vil pynte i pokalskabet på værestedet. Tillykke!


Kvinder i landsholdsdragt Efter et par års tilløb og en spirende interesse ved stævner og mesterskaber, blev 2013 året, hvor OMBOLD kunne præsentere sit første kvindelandshold. Ikke mindst hjulpet af en donation på 300.000 kroner fra Bikubenfonden. De fleste kender efterhånden Danske Spils Oddset-reklamer, hvor en kvindelig husmor lægger ører til en mandlig kommentator under en tv-transmitteret fodboldkamp. Hun fatter tilsyneladende ikke en lyd og kan i hvert fald ikke omsætte kommentatorens fodboldmetaforer til andet end absurd teater på en græsplæne. Reklamen er måske nok morsom, men den tegner i hvert fald ikke et retvisende billede af kvinder og fodbold. Ifølge Danmarks Idræts Forbund er der 77.889 piger og kvinder, der spiller i dag fodbold i Danmark. Og kvindernes interesse er stigende. Forbundet vurderer, at fremgangen ikke længere kun kan tilskrives et boom i antallet af pigespillere. Andelen af 25-60-årige kvindelige fodboldspillere er således steget med mere end 20 procent, mens antallet af 60+-årige kvinder på grønsværen er mere end fordoblet på blot et år. Stort sundhedspotentiale Kvinder, der spiller fodbold, vil ofte mærke yderst positive effekter på deres kondition, hjertefunktion og knoglesundhed, viser et nyt studie fra Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Forskerne bag undersøgelsen har undersøgt 27 kvindelige landsholdsspillere og 28 utrænede jævnaldrende kvinder, og der var en slående forskel, forklarer professor Peter Krustrup, University of Exeter i England og forsker ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. - Vores undersøgelser viste, at kvindelandsholdsspillerne har 570 gram større knoglevægt end utrænede jævnaldrende, og at samtlige kvindelandsholdsspillerne har stærkere knogler end befolknings-gennemsnittet. Desuden har kvindelandsholdspillerne seks kilo større muskelmasse og markant bedre balance, siger han. Men de utrænede kvinder opnåede også gode resultater, da de kastede sig over fodbolden. Efter at have dyrket sporten på motionsplan i 16 uger, øgede de deres muskelmasse med 1,3 kilo, ligesom de stimulerede deres knoglevækst. De tabte sig også og fik en bedre hjertefunktion.

Fra supporter til spiller Igennem årene har kvinderne i OMBOLD mest befundet sig på tilskuerrækkerne ved stævner, selv om alle turneringer giver mulighed for at mixe kønnene på de enkelte hold. At andelen af kvinder ikke har været større skyldes også, at fire ud af fem socialt udsatte hjemløse i Danmark udgøres af mænd. Ved stævner i 2012 og 2013 begyndte flere rene kvindehold at melde sig på banen, og selv om antallet ikke nærmer sig herrerne, så er der nu skabt mulighed for, at kvinderne får testet formen og målt deres fodboldkunnen i forhold til andre kvinder. - Vi har arbejdet hårdt på at få udsatte kvinder til at spille gadefodbold. Det har været svært, men indsatsen er begyndt at give resultater, og der er nu begyndt at komme kvindehold med til alle vores stævner og mesterskaber. Et hjemløselandshold for kvinder kommer til at betyde rigtig meget i vores bestræbelser på at få endnu flere kvinder på væresteder, boformer og misbrugscentre til at spille fodbold, siger Martin S. Pedersen, sekretariatsleder i OMBOLD. Med etableringen af et kvindelandshold kan interessen altså både fastholdes og stimulere flere kvinder. Og det er også baggrunden for Bikubenfondens engagement. - Et hjemløselandshold for kvinder kan bidrage til, at spillerne får styrket troen på egne ressourcer og får fornyet håb i forhold til deres situation nu og i fremtiden. Erfaringer fra herrelandsholdet viser, at et landshold bidrager til, at der tiltrækkes flere socialt udsatte og hjemløse mennesker til andre fodboldaktiviteter. Effekten af et landshold kommer dermed flere til gode, end de spillere som udtages til holdet. Ikke mindst kan et hjemløselandshold være med til at give samfundet et andet og mere positivt syn på de hjemløse og særligt udsatte, siger Signe Egede, der er projektchef i Bikubenfonden.

SIDE 22 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


OMBOLD kunne næppe have ønsket sig en større jubilæumsgave, da repræsentanter for Bikubenfonden ved jubilæumsstævnet troppede op på Rådhuspladsen med deres kontante tilsagn om støtte til kvindelandsholdet.

Selv om man ikke skal blande sport og politik, så har OMBOLD igennem alle årene givet politikere mulighed for at komme helt tæt på, så de får en oplevelse af, hvad OMBOLD egentlig betyder – og hvad en fodbold kan. Ved jubilæumsstævnet fik tidligere Socialminister Annette Wilhelmsen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen prøvet fodboldtalentet af i en kamp mod OMBOLDs kvinder.


VM i Polen For første gang nogensinde var OMBOLD repræsenteret med både et herre- og kvindelandshold ved VM – Homeless World Cup, som i 2013 fandt sted i Poznan i Polen. Kvindernes forberedelse og deltagelse blev sikret med en donation fra Bikubenfonden, og kvinderne debuterede med flot spil trods hårde modstandere. I modsætning til VM og EM i UEFA/FIFA-regi for de autoriserede, nationale landshold, er det ikke i Homeless World Cup på forhånd afgjort, hvilken pulje man lander i. Lodtrækningen finder først sted, når turneringen går i gang – og alle mandskaber er landet. Man kan i praksis ikke forberede sit hold på bestemte modstandere eller deres ranglisteplacering ved seneste VM. Betydningen er dog heller ikke så afgørende, for spillerne er meget sjældent gengangere, selv om mange trænere er de samme fra år til år. Uanset disse forhold, så viser de seneste års turneringer, at der er nationer, man meget nødigt vil i pulje med, hvis man gerne vil vinde kampe. Og selv om den sociale del og hele oplevelsen af at være spiller ved et VM – og repræsentere Danmark – er noget helt særligt, så har landsholdsspillerne også altid store sportslige ambitioner. Efter en fantastisk indmarch, hvor alle nationerne én for én blev præsenteret på stadion, blev spændingen udløst og det blev klart, hvem de danske hold skulle op i mod i de indledende gruppespil. De to assistenttrænere, Tim Møller Buus og Rikke Sparving vurderede begge, at det ikke ville blive en nem opgave for herrerne med Ungarn, Litauen, Schweiz, England og Nordirland i deres pulje A. For kvinderne var situationen ikke umiddelbart lettere med Ungarn, Chile, Holland, Argentina, Wales og USA. Skræmmende styrke Der skulle dog gå et første døgn, før spillerne skulle i kamp på turneringens anden dag. Det var tydeligt, at spillerne på begge Danmarks hold fra morgenstunden var spændte og noget nervøse med udsigten til at skulle spille Danmarks første kampe mod henholdsvis Wales og Schweiz foran et stort publikum. Kampene lå som nogen af de sidste på dagsprogrammet, så der var masser af tid til at lure på de to holds andre modstandere i gruppespillets to puljer. Mesterskaberne blev afviklet på tre baner, og de danske

hold fik en indikation om niveauet i grupperne, da Litauen i deres første kamp satte England til vægs med 13-2, og senere også så Nordirland have problemer med Ungarn, der vandt deres første kamp med 6-2. For kvinderne var det også Ungarn og yderligere Chile, der gjorde sig bemærket i deres debutkampe. Ungarn revsede Argentina med 31-1, mens hollænderne kunne klares sig igennem med et fem måls nederlag på 7-2 til Chile. Sejre i debutkampe Det var et stort og stolt øjeblik for de danske piger såvel som for OMBOLD at se det første kvindelandshold repræsentere Danmark i Homeless World Cup, mens nationalmelodien blev spillet. Debutkampen startede nervøst mod de fysisk stærke walisiske spillere, der satte sig på kampen fra starten. Hurtigt kom Danmark bagud med 2-0 og spillet fungerede ikke. Men efter halvlegen var det et forvandlet danske hold, der kom på banen. Afleveringerne lykkedes nu pludselig, forsvaret lukkede af og Randi, den danske målmand, havde nogle fantastiske redninger. Med blot ét minut igen stod den pludselig 2-2, da Lisa ud af ingenting scorede 2 hurtige mål. Nu var waliserne møre, og de danske piger havde i den grad fået det spillemæssige overtag. Lisa slog til igen med endnu to scoringer til slutresultatet 4-2 og sikrede Danmarks kvinder den første sejr nogensinde ved et Homeless World Cup. Sådan piger! Ligesom hos pigerne var det tydeligt, at drengene var stolte og rørte, da den danske nationalmelodi blev spillet for anden gang til VM. Danmark kom hurtigt foran med 2-0 mod et schweizisk hold, som bestemt kunne spille fodbold. Schweiz fik dog også lidt ufortjent reduceret til 2-1, da de danske drenge ikke kunne få bolden ind til trods for store chancer. Men drengene blev ved med at skabe chancerne, og da der først blev scoret til 3-1 gik det som lyn og torden og danskerne endte med en sikker 9-3 sejr, hvor Malik, Kenneth, Mikkel, Nicklas og Peter alle kom på tavlen. I det hele taget en flot holdpræstation, hvor alle spillere kom på banen og fik scoret - men også målmændene Rasmus og Flemming fik vist deres niveau ved at spille en fejlfri kamp.

SIDE 24 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Det samme gjorde herrerne – i hvert fald efter første kamp, hvor de efter fornemt spil gav England én på bowlerhatten med en 4-1 sejr. Den kunne have været større, for danskerne dominerede kampen fra første fløjt. Den engelske keeper havde stor ære af, at det ikke blev til flere mål. Efter den kamp havde Danmark på papiret fortsat mulighed for at være med i kampen om VM-trofæet. En spinkel chance, som i hvert fald ikke blev større, da de i dagens anden kamp kom i menneskehænder, da Ungarn atter beviste, at de var kommet til VM med store ambitioner – og noget af have dem i. Danmark kom aldrig rigtig ind i den kamp, og herrerne blev besejret 10-2.

Pres på psyke og fysik Med to sejre i bagagen og en nats søvn bød turneringens anden kampdag på fire heftige kampe, hvor kvinderne skulle i clinch med de skrappe ungarere og herrerne møde Litauen. Det blev (set med danske øjne) ikke til pragtpræstationer, men to nederlag. Kvinderne blev besejret med 7-0, og herrerne lidt mindre da Litauen vand 7-4. De fik dog oprejsning i deres anden kamp mod Nordirland, som i en intens og tæt kamp endte med dansk sejr på 5-4. Det gav overskud til også at følge kvinderne i dagens sidste opgør mod de toptunede chilenere. Trods heppen fra lægterne var sydamerikanerne for stor en mundfuld, og de danske kvinder måtte se sig slået med 10-1. AV! Oven på de resultatmæssige udfordringer var det et hold lettere ramponerede kvinder, der skulle rejse sig på tredjedagen. Flere af pigerne var ramt af skader, og der var blandt trænerne begrundet tvivl om, hvorvidt de overhovedet var i stand til at stille hold. Ikke just en opfattelse, der blev delt af spillerne selv, til trods for et par stykker af dem dårligt kunne gå ned til spillepladsen. Alle havde meldt sig klar til kamp. Efter at have rådført sig med de danske og norske fysioterapeuter, der stod for behandlingen af spillerne, besluttede træneren, hvem der kunne starte inde, og hvem der måtte side over. Heller ikke en beslutning alle pigerne var lige begejstret for. Alt det var dog glemt, da pigerne i deres første kamp fik hentet en tiltrængt sejr over USA på 3-1. Og trods nederlag til Holland på bare 4-2, kom kvinderne flot igennem dagens program.

Nedtur bearbejdet Næste afsnit er lidt træls læsning, da der set med danske briller ikke var meget at råbe hurra for. De følgende to kampdage stod den på nederlag på nederlag for både herrer og damer. Umiddelbart mest slemt for drengene, der blev slået 11-1 af Namibia, 8-3 af Holland og 9-2 af Skotland, der vandt VM i København i 2007. For pigerne gik det ikke meget bedre, selv om de kun manglede kun en enkelt pind mod Argentina, der vandt 5-4. De fik til gengæld ikke scoret et eneste mål på 5. dagen, hvor de tabte med 4 til USA og 5 til Wales. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de mange nederlag tærede på de danske spilleres selvtillid. Det påvirkede både atomsfæren på og uden for banen. Efter at pigerne lige akkurat ikke kom i A-puljen og drengene tabte til alle modstandere i mellemspillet, var der et par dage, hvor stemningen i truppen var noget anspændt. Som i andre større turneringer, hvor spillere bliver udtaget med udgangspunkt i deres fodboldmæssige og sociale kompetencer som hold, lægges der et naturligt forventningspres – ikke mindst fra spillerne selv. Men når det så går, som det går, og enhver drøm om medaljer eller håb om

SIDE 25 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


VM i Polen

fantastiske hold- og enkeltmandspræstationer i alle kampe viser sig nytteløs, så bliver der tid til refleksion og mulighed for at face facts. Afslutning med manér Spillere og trænere fik talt sammen, og der blev enighed om, at det i resten af turneringen egentlig blot handlede om at nyde at spille for et stort publikum. Og at det ikke er nogen skam at tabe til bedre hold, hvis man ellers kæmper og gør sit bedste. Det hjalp, selv om Danmark stadig mødte hold, som viste sig for vanskelige at overkomme. Herrerne spillede to kanonkampe mod to af Homeless World Cups bedste hold, Rumænien og de forsvarende verdensmestre fra Chile. De tabte klart, men gav ikke op og spillede flot fodbold. Pigerne var lige ved at hente England, der vandt 7-5 efter at have været foran 4-0. Ved den stilling kom Dorte banen for første gang, da der skulle sparkes straffe. Lige inden VM brækkede hun armen og fik forbud mod at spille kamp, men fik dispensation som straffesparksskytte. Det udnyttede hun stensikkert, og jublen brød ud blandt de danske supportere på lægterne. Lige meget hjalp det. Danmark kom tæt på, men tabte kampen. Men pigerne holdt hovedet højt til trods for nederlaget, ligesom drengene gjorde, og klappede modstanderne af banen. Det er præcis hvad Homeless World Cup handler om, og som gør os stolte af drengene og pigerne på vores landshold. I dagens anden kamp mod Sverige var oplægget det samme som hos drengene: ”Nyd det nu!”. Det virkede, og pigerne spillede noget af det flotteste fodbold i turneringen, de endnu havde præsteret og vandt 7-2, hvoraf Zig Zag alias Anjazira var fuldstændig flyvende og scorede fire mål.

HJEMLØSELANDSHOLDET FOR KVINDER: Dorthe Lise Ahlsten Olsen (København), Melissa Damgaard Colaco (København), Randi Marcussen (Vordingborg), Anjazira Skousgaard (Vordingborg), Katrine Vedel Beckmann (Vordingborg), Lisa Kjærgaard (Varde), Lea-Andrea Jessen (Ribe) og Jonna Sølbek Schmidt (Ribe). HJEMLØSELANDSHOLDET FOR MÆND: Rasmus Dalager Nørby (Ribe), Flemming Haastrup (Ballerup), Kenneth Johansen (Vordingborg), Mikkel Krabbe (Vordingborg), Niclas Hansen (Næstved), Meliksah Eroglu (Randers), Romal Omari (Aarhus) og Peter Duun (Aarhus). Danmarks indsats ved VM blev for herrerne omsat til en 22.plads – ud af de 45 nationer, mens kvindelandsholdet landede på 11. pladsen – ud af 13 hold. Brasilien blev verdensmestre, og henholdsvis Mexico og Rusland fik sølv og bronze. Næste års VM-værter fra Chile var tæt på medaljer og sluttede på fjerdepladsen. Man kan finde samtlige resultater, videoer og andet fra VM i Poznan på HWC’s hjemmeside:

www.homelessworldcup.org/poznan-2013

SIDE 26 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Tid til eftertanker Med 70 nationer fordelt over det meste af kloden, og uden indledende filtre i form af kvalifikationsturneringer, så kunne man måske godt fristes til at se på VM som en Hopeless World Cup. Man kunne også diskutere rimeligheden af at bruge så relativt mange ressourcer på så få spillere, når udsigterne til en dag at komme hjem fra et VM med medaljer om halsen synes så urealistiske. Og så alligevel… Som på OMBOLDs hjemmebane i Danmark, ved nationale mesterskaber, stævner og ved træning, så ligger argumentet for deltagelse ved VM i, at det ér noget særligt ved at blive fremkaldt og udvalgt til at repræsentere sit lands udsatte ved så eksponeret en event. Hvis vi ser på det sportslige og resultaterne, så må vi nok erkende, at de forskellige landes hold udtages fra en række forskellige udsatte-miljøer, hvor graden og definitionen af udsatheden ikke er den samme. Forskellige verdener Danmark hører på VM-fodboldbanen til i den bløde mellemdel og kommer sandsynligvis aldrig til at vinde Homeless World Cup, da vi på spillermaterialet ikke kan konkurrere med lande som Mexico, Chile, Brasilien og Rusland, som år efter år ligger og slås om medaljer. Det er ikke fordi, de har bedre trænere, bedre forberedelse eller flere penge, men fordi f.eks. Mexico har over 25.000 hjemløse i deres gadefodboldprogram. Eller tag et land som Brasilien, hvor 50 millioner mennesker - eller godt hver fjerde bor - under så kummerlige forhold, at de i en dansk optik ville betegnes som hjemløse, og som i HWC-regi kan spille på det brasilianske landshold. Fra udsat til udvalgt I Danmark udtager vi vores landshold blandt de ca. 1100 årlige deltagere ved vores gadefodboldstævner for udsatte og hjemløse. Hovedparten af spillerne er udsatte, der ikke passer ind i den etablerede foreningsidræt men har fundet deres plads i OMBOLDs gadefodboldstævner, hvor der er plads til at være lidt anderledes, og hvor det mest af alt handler om at spille fodbold og være med. Mange af deltagerne slås med en kombination af flere forskellige forhold som f.eks. arbejdsløshed, misbrug, psykiske og sociale problemer samt en kaotisk boligsituation. Her er en afgø-

rende forskel i forhold til de førnævnte lande, hvor spillernes primære problem bunder i fattigdom og derfor langt hen af vejen kan løses med et tag over hovedet og et arbejde. Homeless World Cups slogan er: A ball can change the world. Og det kan den. Men den kan ikke fjerne den ekstreme fattigdom i lande som Mexico, Brasilien eller Ghana, eller de komplekse sociale og psykiske problemstillinger, som eksempelvis de danske spillere kæmper med. Men den kan give håb og for spillerne en tro på, at de både kan udrette og bidrage med noget. For måske første gang er de UDVALGTE pga. de ressourcer og talenter, de besidder, og dette sætter for mange spillere gang i et ønske om forandring. Men forandringen starter i det små. På de danske landshold er der spillere, der op til VM er blevet clean og har holdt det under hele VM, og der er spillere der har taget den ’kolde tyrker’ under VM og hverken har røget cigaretter, hash, drukket alkohol eller taget andre stoffer. En bedrift, der må siges at være om end endnu større end den, de allerede hver og en leverede på fodboldbanen. Måske fortsætter de gode takter efter VM, måske ikke, men det har givet flere af spillerne en følelse af, at de rent faktisk kan bryde med dårlige vaner. OMBOLD vil også fremadrettet arbejde på at sikre Danmarks deltagelse ved Homeless World Cup, der i 2014 foregår i Chile i Sydamerika. Det bliver dog kun med et herre-landshold, da arbejdet med at udvide og forankre fodbolden blandt udsatte kvinder fortsat er under udvikling.

SIDE 28 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Verdens første valgstævne En kombination af fodbold og valgdeltagelse blev afprøvet for første gang i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. En hidtil uhørt alliance mellem politikere, OMBOLD og Københavns Kommunes Borgerservice udspillede sig 10 dage før valgdagen. Og der blev stemt – også med fødderne. Ved valget i 2009 brugte kun hver tredje sin demokratiske ret på valgdagen. Over alt i landet blev der op til kommunal- og regionsvalget i 2013 derfor gjort en særlig indsats for at øge stemmedeltagelsen for udsatte grupper. Og det var da heller ikke svært ved at sige ja, da den radikale Ruben Kidde, der stillede op til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, kontaktede os for at få et valgstævne stablet på benene. - Selv om OMBOLD ikke er en politisk organisation, så er demokrati også en indgang til indflydelse, som mange socialt udsatte i hvert fald ikke har for meget af i forvejen. Derfor gav det god mening at kombinere et fodboldstævne med muligheden for at brevstemme i Københavns Kommunes valgbus, som meget belejligt holdt i nærheden, siger sekretariatsleder i OMBOLD, Martin S. Pedersen. I alt stillede ti hold op – heraf to politikerhold fra hhv. København og Frederiksberg. OMBOLD-spillerne kom hovedsageligt fra københavnsområdet, men nogle var også taget hele vejen fra Esbjerg for at deltage i stævnet og afgive deres stemme. Ligestillings- og Kirkeminister Manu Sareen åbnede stævnet med en kort tale – og så var spillet i gang. Starten var lidt hektisk, da flere hold havde meldt afbud, men hurtigt fik dommerbordet styr på kampene, der blev afviklet på to

baner. Alle 10 hold viste stort engagement, men en særlig ros skal lyde til Kirkens Korshær Hillerødgade, der viste god ånd på banen, og som derfor fik tildelt fairplay-pokalen af et enigt dommerpanel. I pausen mellem de indledende kampe og puljekampene var der tid til at stemme i stemmebussen, og Fatimas Hånd kom med varm mad til alle. Tusind tak for det! B-finalen stod mellem Hans Knudsen Instituttet og Soltoppen – og efter en flot kamp trak Soltoppen det længste stå og løb med guldet. Også i A-rækken var der spænding. Bronzekampen stod mellem de to velspillende politiker-hold, der efter uafgjort i ordinær spilletid skulle i straffesparkskonkurrence. Her viste Frederiksberg-politikerne sig mest koldblodige og vandt kampen og dermed en bronzemedalje. Finalen i A-rækken blev en intens og meget tæt affære mellem OMBOLD København og et kombineret Esbjerg/København-SAND-hold, hvor sidstnævnte under højlydt jublen i en afgørende straffesparkskonkurrence kunne udråbes som mestre ved verdens første valgstævne. Fra OMBOLD skal der lyde tak for et godt stævne til spillere og politikere og ikke mindst de frivillige – og en opfordring til altid at bruge sin stemme, lige meget om det er kommunalvalg eller i idrætsverdenen. Fra Københavns Kommune er meldingen, at kommunens særlige indsats på udsatteområdet fik gaflet 420 brevstemmer. Heraf bidrog OMBOLDs valgstævne-arrangement med 37. Det lykkedes ikke Ruben Kidde at blive valgt på Frederiksberg.

SIDE 30 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


SIDE 31 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Ønske fra spillerne:

Mere af de hele! Trods mange positive gevinster og stor spillerinteresse, står mangel på træningsbaner og medarbejderressourcer i vejen for socialt udsattes muligheder for at dyrke fodbold. Og så efterlyses flere stævner. Interessen for aktiv deltagelse i træninger og stævner fejler ikke noget i OMBOLD. Over halvdelen af spillerne træner mindst én gang om ugen, men mange ville gerne træne oftere. Deltagelsen i stævner er drivkraften i forhold til at træne, og mulighed for flere stævner står højt på ønskelisten blandt spillerne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt spillere ved årets DM i Randers. Lidt over halvdelen af de godt 100 spillere, der hjalp OMBOLD med at blive klogere ved DM, og udfyldte spørgeskemaet, træner mindst én gang om ugen. Halvdelen af dem ville gerne træne oftere, hvis der var træningsfaciliteter til rådighed. Der mangler kort sagt baner. Også medarbejderne, der ofte medvirker til at organisere træning og stævnedeltagelse, vil gerne træne oftere. Som holdledere ved DM deltog 31 medarbejdere i undersøgelsen. De støtter spillernes ønske om mere træning, men flere end halvdelen mener, at der ikke er medarbejderressourcer til det. Stævner motiverer lysten 9 ud af 10 spillere fortæller, at de gerne ville deltage i flere OMBOLD-turneringer, end de gør nu – og 7 ud af 10 mener, at deltagelse ved stævner øger deres lyst til at træne i hverdagen. OMBOLD arrangerer nu omkring seks stævner årligt, som er målrettet alle i hele landet – men en tredjedel af både spillere og medarbejdere efterspørger uopfordret flere turneringer. Men også her er der for både spillere og medarbejdere barrierer, der står i vejen for stævnedeltagelse. Den mest gennemgående årsag blandt spillerne er det faktum, at der ikke arrangeres flere stævner. En anden er, at værestedet ikke har mulighed for at sende holdet afsted. Medarbejdere tilknyttet spillerne i undersøgelsen anfører i deres besvarelser, at de gerne vil deltage i flere turneringer, end de gør nu. De mest almindelige grunde til fraværet skyldes manglende økonomiske ressourcer. Et andet fremherskende argument for medarbejderne understøtter spillernes, nemlig at der ikke ér flere turneringer. Kun fem pct. angiver manglende spillerinteresse

Du kan finde hele undersøgelsen via vores hjemmeside: www.ombold.dk/vidensbank Undersøgelsen er foretaget af dokumentationsansvarlig i OMBOLD, stud.bold.soc Tea Sylvest.

Spillerne vokser med gadefodbolden Spillerne til OMBOLDs turneringer er en socialt udsat målgruppe – men 95 pct. af spillerne fastslår selv, at de får det bedre både fysisk, psykisk og socialt af at spille gadefodbold. Ud over det mener næsten to ud af tre spillere, at gadefodbolden hjælper dem til at kunne tage sig sammen på andre områder i deres hverdag. Næsten alle - og især de unge spillere nævner - gode kammerater og holdånd som det, der er afgørende for, at de holder fast i gadefodbolden. Stort set halvdelen af spillerne oplyser, at de ikke dyrker anden motion end gadefodbold i OMBOLD-regi. Kun en fjerdedel fortæller, at de dyrker idræt i traditionelle foreninger eller klubber, der ikke er målrettet udsatte. De primære grunde til, at spillerne holder sig til udsatte-idrætten er en kombination af både sociale og økonomiske faktorer. Det mest kontante er manglende økonomi til at kunne betale kontingent. Det andet handler om ikke at være forpligtet til at binde sig til fast træning. Det sidste argument går på, at spillerne helst vil være sammen med nogen, der er i samme situation som dem selv. Gevinster som Kinderæg I undersøgelsen er spillerne blevet spurgt til deres oplevelse af konkret udbytte af OMBOLD-fodbold. Hele 95 pct. af spillerne erklærer sig enten meget enige eller enige i, at de både har fysiske, psykiske og sociale gevinster af at spille gadefodbold – hvilket gør disse faktorer til de hyppigste benefits. 2 ud af 3 er enige eller meget enige i at gadefodbolden hjælper dem til at tage sig sammen på andre områder i livet. Næsten 9 ud af 10 mener, at gadefodbolden giver dem et frirum i deres hverdag. Og syv ud af 10 mener, at stævner er afgørende for at de træner gadefodbold. I forhold til, hvad der så driver og motiverer interessen for at deltage, afdækker undersøgelsen kammeratskabet som det mest åbenlyse argument. 95 pct. mener, at kammeratskabet og det at ’stå sammen som hold’, er meget afgørende. Herefter nævner 7 ud af 10 de fysiske forbedringer, mens lidt over halvdelen oplever, at et forbedret psykisk velbefindende vægter højt.

SIDE 32 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


] ] t t l l a a k k lDollookalt] [OBMOOBLLODD L [O[M OMB To bud på forankringsinnovation Selv om fodbolden er rund, spillereglerne de samme og de årlige mesterskaber stort set kører efter samme koncept, så er det arbejdet ude lokalt i landet, der skal sikre OMBOLDs udbredelse og forankring. Og ikke mindst spillernes efterspørgsel efter mulighed for at træne og dygtiggøre sig – året rundt. Det arbejde kan ikke mainstreames, men skal baseres på en organisering, som matcher lokale forhold. Og så kræver det entusiastiske ildsjæle med socialfaglig ballast, empati for målgruppen – og naturlig interesse for fodboldspillet. Det viser de foreløbige erfaringer med OMBOLD [Lokalt]-projektet. En del af jobplan for ledige i Vordingborg Klikker man ind på Vordingborg Kommunes hjemmeside, pupper OMBOLD op som et motionstilbud under ’Tilbud til ledige’. Ikke som noget afsondret eller isoleret fra striben af øvrige redskaber, der bruges i den kommunale arbejdsmarkedspolitiske værktøjskasse. Men som et tilbud blandt flere forskellige andre idrætstilbud målrettet de ledige, der indgår i et 13-26 ugers kursusforløb – ’Forberedelse til Arbejdsmarkedet’. Selve kursusforløbet kører i regi af Skiftesporet, som unge ledige visiteres til. Der trænes to gange om ugen, og OMBOLD har frikøbt Hanne Buhl, der er vild med fodbold og har en stor berøringsflade med mange i målgruppen i kraft af sit job som misbrugskonsulent. Ledige, der er kommet ud af et stofmisbrug eller som er i udslusning efter behandling, kan komme i aktivering på værestedet Åndehullet, hvor aktivitetsmedarbejder Thomas Nøhr også med frikøb fra OMBOLD tilbyder fodboldtræning en gang om ugen. OMBOLD-aktiviteten indgår også her som på Skiftesporet i jobplanen. Trods det åbenlyst positive i den kommunale anerkendelse af en aktivitet under kommunal aktivering også gerne må opleves som noget positivt og måske ligefrem glædeligt at se frem, så er det afgørende, at de medarbejdere, der skal stimulere deltagernes lyst og interesse, også selv har entusiasmen og nyder tillid i målgruppen. Foreningstanker i Aarhus Aarhus har siden 2006 gjort sig gældende som aktiv medspiller i OMBOLD. I starten via Frem Aktiv, som var et sundheds- og motionsprojekt faciliteret af kommunen med

4-årige SATS-puljemidler fra Fælles Ansvar II. Men som det så ofte sker med den slags projekter, blev det lukket ned, da statsmidlerne stoppede og kommunen efterfølgende skulle understøtte forankringen. Ambitionerne om for alvor at gøre noget ved den øgede ulighed i sundhed og tilføre området ressourcer, er siden blevet neddroslet. Og arbejdet med at sikre et tilbud for byens OMBOLD-entusiaster har primært været drevet af en enkelt mands vedholdenhed, nemlig Roald Behr, som var med fra begyndelsen. I dag indgår OMBOLD som et åbent frivilligt tilbud til byens udsatte, og i vintersæsonen med blot med én ugentlig træningstid i en indendørs hal. Til træningen mødes spillere fra to lokale væresteder. Da kommunens tilbud ikke dækker personale- eller træneromkostninger, yder OMBOLD frikøbsmidler til den koordinerende træner. Et job, der varetages af socialpædagog Roald Behr, som i dag er ansat som bostøttemedarbejder i kommunens Bo- og Gadeplansindsats. Herudover støtter OMBOLD med frikøb en træner med brugerbaggrund, der er ansat i ’Værestedet’, som har aktive OMBOLD-spillere. Tidligere var der to trænere med brugerbaggrund, og tanken var, at de skulle køre træningen og den pædagogisk uddannede skulle holde sig til koordinator-rollen. Den model måtte imidlertid opgives, da OMBOLDs fokus og særkende i forhold til en positiv, åben og inkluderende spillertilgang blev udfordret. Træningen kører nu stabilt med stor tilslutning – og der samarbejdes med retspsykiatrisk afdeling i Risskov og ’Idræt på banen’. Der arbejdes p.t. at få forankret OMBOLD gennem etablering af foreningen Aarhus Streetsoccer. Arbejdet støttes af OMBOLD i kraft af partnerskabet med DGI, som OMBOLD betaler for at bistå med selve etableringen af foreningen herunder også at indføre de nuværende spillere og forhåbentlig kommende medlemmer i det foreningsretlige. Hvad det rent faktisk betyder at gå fra at være en løst funderet gruppe mennesker, der bare gerne vil spille OMBOLD, til at blive en selvstændig juridisk enhed med vedtægter, ansvar for aktiviteter, drift og budgetter, vil tiden vise. OMBOLD [Lokalt] er etableret i ni byer, og blev i 2013 finansieret med en donation fra Nordeafonden. I 2014 er det Trygfonden, der sikrer den del af OMBOLDs aktiviteter.

SIDE 34 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Roald Behr står i spidsen for at få etableret Aarhus Streetsoccer som en forening, der kan samle gadefodbolden i Aarhus.

Ud over ugentli ge træningssamlinger er Sk iftesporet fra Vordingborg og så aktive deltagere ved O MBOLDs stævner.

SIDE 35 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


OMBOLD i partnerskab

Efter ti års støtte fra Socialministeriet, blev OMBOLD i 2013 bedt om at lave et partnerskab med den etablerede foreningsidræt, hvis vi fortsat skulle have statslige midler. Det blev til et partnerskab med DGI, som er den ene halvdel af den folkelige idrætskultur i Danmark, og som sammen med DIF modtager godt en halv milliard kroner genereret af danskernes spillelyst - på Lotto og Oddset. OMBOLD har igennem 10 år arbejdet på at udvikle et fodboldkoncept, der har formået at involvere 10.000 socialt udsatte mennesker over hele landet. På trods af målgruppens dokumenterede sociale- og sundhedsmæssige udbytte af tilbuddet, er det endnu ikke lykkedes at få sikret en kontinuerlig økonomisk forankring af driften. Projektet har gennem alle årene primært været finansieret af tidsbegrænsede statslige puljer, og har konstant måtte justere ambitionsniveau og prioritere aktiviteter og medarbejderressourcer afhængigt af de socialministerielle bevillinger. Vores grundbevillinger har primært finansieret driften af sekretariatet og gennemførsel af 6-7 åbne, årlige, landsdækkende stævner og mesterskaber fordelt over hele landet – herunder et årligt Danmarksmesterskab. Udtagelse og deltagelse i Homeless World Cup, samt arbejdet med hjemløselandshold har primært været finansieret af fonde og sponsorer, da vi ikke må anvende midler fra Socialministeriet til udlandsaktiviteter. OMBOLDs inklusions- og rummelighedsbegreb er værdsat af vores deltagere, men er klart en udfordring når det handler om at finde kommunal støtte og forankring. Hjemløse- og misbrugsområdet er efter kommunalreformen blevet kommunale anliggender, og der er store forskellige i kommunernes prioriteringer og forvaltningspraksis. Kommunernes generelle interesse og engagement i at understøtte deres socialt udsatte borgeres adgang til idrætstilbud, har igennem tiderne været dikteret af statslige tilskud via SATS-puljer. Kort sagt: Ingen statslige puljemidler eller medfinansiering – begrænsede eller ingen tilbud. Man kan heller ikke påstå, at kommunerne ikke bruger pen-

ge på idrætten, men det er bare ikke udsatte-idrætten, som bliver betænkt. Langt størstedelen af de offentlige udgifter til idræt kommer nemlig fra de danske kommuner, der støtter de lokale idrætsforeninger og kommunale idrætsanlæg. Kommunerne bruger mere end 4.500 millioner kroner om året, og i den sammenhæng kan det virke lidt absurd, at OMBOLD årligt kun modtager 350.000 kroner eller 0,1 promille fra to kommuner i hovedstaden, nemlig København og Frederiksberg. Staten (Kulturministeriet) uddeler i kraft af tips- og lottomidler omkring 900 mio. kroner om året, hvor de to store idrætsorganisationer deles om ca. 500 mio. kr. Om OMBOLDs midler skal hentes dér, er fortsat uafklaret. Men i foråret 2014 får vi nok en pejling på, hvor vi kommer til at høre hjemme, når Kulturministeriet offentliggør en rapport, der skal afdække støttestrukturen. Som det er i dag, indeholder fordelingsnøglen af tips- og lottomidler ingen begrundelser for den konkrete fordeling af midlerne, og der er ingen synlige kriterier for eventuelle justeringer i fordelingsnøglen eller kriterierne for at optage nye formål eller organisationer på fordelingsnøglen. At OMBOLD skal forsøges indlemmet i normalidrætten er i hvert fald ikke til at komme uden om. Det var nemlig kravet fra Socialministeriet for overhovedet at modtage driftstilskud i 2014 og 2015. Derfor underskrev OMBOLD i efteråret en partnerskabsaftale med DGI, der også ved samme lejlighed indgik partnerskab med Dansk Væresteds Idræt. Tidligere socialminister Annette Wilhelmsen (SF) motiverede ministeriets beslutning således: - Vi ved, at idræt har en positiv betydning for alle mennesker, og at motion kan være med til at bryde negative mønstre hos mange. Derfor er idræt et godt udgangspunkt for en ny og bedre tilværelse, og jeg er varm tilhænger af udsatteidræt. Men det langsigtede mål er, at socialt udsatte deltager i det almindelige foreningsliv på lige fod med andre. Derfor er det vigtigt, at idrætsforeningerne også har tilbud, som er særligt henvendt til socialt udsatte. Det skal de nye partnerskaber mellem de almindelige foreninger og foreningerne, der laver idræt for udsatte, netop være med til.

SIDE 36 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Den to-årige aftale medfører, at DGI skal hjælpe med at etablere gadefodboldforeninger i større danske byer. Desuden skal socialt udsatte have bedre muligheder for at deltage i stævner og uddanne sig som trænere eller aktivitetsledere. Fleksibel model OMBOLDs bestyrelsesformand, Merete Nordentoft, ser muligheder i partnerskabet, men der er også udfordringer. - Ombolds opgave er sammen med DGI dels at sørge for at tærsklen til den lokale fodboldklub bliver lavere for alle udsatte der har lyst til at prøve kræfter med fodbold i en rigtig klub, og dels at det bliver nemmere for eksempelvis udsatte gadefodboldspillere at danne deres egen klub, så flest muligt udsatte og hjemløse kan få samme fordele og muligheder som de godt 3,5 millioner idrætsaktive danskere der lige nu er medlemmer i DGI og DIF. Men både vi og DGI ved også, at det langtfra er alle de udsatte deltagere i vores aktiviteter, der er resursestærke nok til at dyrke idræt i foreninger. Det handler ikke bare om at foreningsidrætten ikke er gearet til at kan rumme nuværende og tidligere hjemløse, aktive stofmisbrugere og alkoholikere. Vores deltagere ved træninger og stævner har ofte har et væld af komplekse problemstillinger, som præger deres hverdag og som de trods alle odds formår at abstrahere fra, når de netop løber på banen for at spille fodbold. Vi skal ikke pålægge dem flere byrder ved at gøre vejen fra sofaen til boldbanen sværere ved at kræve medlemskab eller kontingent, siger Merete Nordentoft

(tal fra DGI’s undersøgelse/2009) 2,300 mio. til drift af kommunale idrætsfaciliteter 615 mio. i lokaletilskud 317 mio. til foreninger 201 mio. i andre tilskud 1.200 mio. til anlæg Staten/Kulturministeriet DIF

265 mio.

DGI

242 mio.

DFIF

36 mio.

Team Danmark

80 mio.

Lokale & Anlægsfonden

77 mio.

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

87 mio.

Andre tilskud

87 mio.

IDRÆTTENS PENGE Kommunale penge til idrætten

SIDE 37 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


OMBOLD i europæisk samarbejde Med økonomiske støtte fra EU har OMBOLD indgået et netværkssamarbejde med en række europæiske lande, der skal udveksle erfaringer og ideer til, hvordan gadefodbolden kan indgå som redskab i socialt arbejde blandt udsatte mennesker. Selv om der er forskelle i levevilkår, velfærdsniveauer og grader af udsathed blandt de i dag 77 nationer, der på verdensplan deltager i Homeless World Cup, har fodbolden bevist sit potentiale som inspirationskilde til at engagere mennesker over hele kloden. Og der er ingen tvivl om, at muligheden for at blive udtaget til et nationalt landshold og få del i den oplevelse, det er at blive inviteret til et fremmed land for at spille om et verdensmesterskab, er en gulerod for mange spillere. Det er også en kendsgerning, at muligheden for at få del i oplevelsen for de fleste bliver en drøm, som de må deltage i på afstand – på facebook eller på HWC’s hjemmeside, hvor alle kampe streames, så man kan følge sit landsholds præstationer på banen under hele turneringen. Hvad der mellem den årlige VM-turnering motiverer og driver spillerne er en anden sag. Selv om fodbolden og spillet er det samme – om det foregår på stranden på Coppacabana, på en tundra i Kirgisistan eller i en råkold boblehal på Carlsberg – så er der er tale om noget andet og mere, når det handler om at forstå, hvordan og hvorfor så mange udsatte formår at holde ved. En væsentlig årsag handler uden tvivl om, at der nationalt i de enkelte lande er organisationer, der påtager sig at forsøge at organisere de uorganiserede løse fugle, der objektivt set ikke burde have mentalt eller økonomisk overskud til at spille organiseret fodbold, Men som gør det alligevel. Hvordan forskellige organisationers metoder, mål og midler kommer til udtryk, bliver det nu muligt at få afdækket i EU-regi. Selv om der også er socioøkonomiske forskelle blandt de udsatte i EU-landene, så har mange lande nemlig det til fælles, at organisationerne bruger fodboldens sociale dimension i arbejdet med socialt udsatte og hjemløse.

Samarbejdsprojektet er etableret med gadefodboldprojekter i Tyskland, England, Polen, Portugal, Slovenien, Schweiz, Grækenland, Belgien, Ungarn, Østrig og Holland. EU-programmet giver landende en unik mulighed for at lære af hinandens måder at gøre tingene på, og helt konkret skal samarbejdet resultere i nogle fælles europæiske retningslinjer for, hvordan man bedst muligt bruger fodbolden i arbejdet med udsatte og hjemløse. Dette skal gøres ved at afholde workshops rundt omkring i Europa, hvor trænere, frivillige og ikke mindst de udsatte spillere selv skal være med til at udvikle de fælles standarder. Den proces er skudt i gang med den første workshop og konference i Manchester af Homeless FA (Englands pendant til OMBOLD), hvor fokus var på, hvordan professionelle fodboldklubber kan bruges i arbejdet med hjemløse og udsatte spillere.

SIDE 38 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Ved det første netværksmøde var temaet samarbejde med etablerede klubber og en af dem var Manchester United og selvfølgelig et besøg på Old Trafford.

SIDE 39 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Kort og godt De fire nyuddannede dommere med bevis på deres kunnen.

Spillere på dommerkursus Et samarbejde mellem DBU og OMBOLD giver mulighed for, at fremtidens OMBOLD-dommere rekrutteres blandt spillerne. Dommerkurset, der er et skræddersyet forløb, fandt sted den 4. marts i DBU´s hovedkvarter i Brøndby, og i første omgang blev fire dommere uddannet. To af dem er tidligere spillere på hjemløselandsholdet. Det er aftalt mellem DBU og OMBOLD at tilbyde flere socialt udsatte denne uddannelse, så OMBOLD selv kan levere dommere til sine landsdækkende stævner og mesterskaber. - Dommeruddannelsen giver en grundlæggende forståelse for dommergerningen i alle former for fodbold – også gadefodbold for socialt udsatte. Formålet med uddannelsen er at sikre den bedst tænkelige dommerstandard i gadefodbold, uanset hvilke socialt lag dommerne og spillerne kommer fra, siger Poul Gilling, udviklingschef i DBU. OMBOLD har igennem årene er erfaret, at selv om der er højt til loftet og stor rummelighed blandt spillere og hold ved stævner og mesterskaber, så er der også nogle klare spilleregler, når det kommer til selve spillets afvikling, som en dommer skal være skarp på. Sekretariatschef i OMBOLD, Martin S. Pedersen uddyber: - Det er et ret kompliceret regelsæt, som de nye dommere skal tilegne sig, og som også bliver brugt ved Homeless World Cup. Det er kompetenceløft som også kan bruges udenfor banen og giver ydermere de nye dommere noget selvtillid, at de får DBU-papir på, at de har gennemført uddannelsen. Desuden betyder det rigtig meget for kvaliteten ved vores stævner og mesterskaber, at det er uddannede dommere med spillererfaring og tilknytning til udsatte-miljøet, der nu kan påtage sig dommer-ansvaret.

Tilbud om trænerkurser.

SIDE 40 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


En stor del af arbejdet med at få etableret faste lokale træninger rundt i landet, handler blandt andet om at klæde medarbejdere og frivillige på til at varetage opgaven. Derfor udbyder OMBOLD træner- og hold-lederkurser. Indtil videre er tilbuddet kun gældende i de partnerskabskommuner, som er med i OMBOLD Lokalt. Kurset er en blanding af teori og praksis.

OMBOLD holdt flyttedag Efter et par år på Frederiksberg valgte OMBOLDs sekretariat at tage imod et godt tilbud fra Kofoeds Skole, som efter en række omstruktureringer og et forstanderskifte inviterede OMBOLD indenfor. OMBOLD og Kofoeds Skole har gennem det seneste år etableret et samarbejde, hvor elever fra Kofoeds Skole har deltaget aktivt i OMBOLDs stævner og lokale fodboldtræning på Amager, og hvor elever fra Kofoeds Skoles transportafdeling har assisteret med kørsel og opsætning af baner ved OMBOLDs landsdækkende stævner. Nu har samarbejdet også ført til fælles adresse. - Der er et stort potentiale i at OMBOLD flytter ud på Kofods Skole. OMBOLD har brug for transport af baner, levering af sandwich til stævner og reparation af baner. Alt sammen ydelser som man på sigt kan forestille sig eleverne på Kofoeds Skoles værkstedslinjer kan levere og som giver mening, siger forstander Robert Olsen. Også i OMBOLD har der været perspektiv i at finde en lokation, som ikke bare er ”et kontor”, men også et sted, hvor der et interessefællesskab i forhold til udsatte mennesker. - Vores gadefodboldaktiviteter henvender sig direkte til rigtig mange af eleverne på Kofoeds Skole. Eleverne har som oftest ikke muligheden og overskuddet til at dyrke idræt i traditionelle idrætsforeninger og får, som oftest, ikke motion nok i hverdagen. Så det er oplagt at bruge OMBOLDs aktuelle tilstedeværelse i skolens generelle arbejde. Der mangler dog ordentlige idrætsfaciliteter i lokalområdet til målgruppen af motionsuvante, og det er derfor en høj prioritet for OMBOLD at arbejde hen imod at forbedre faciliteterne og dermed adgangen til at kunne dyrke gadefodbold, siger Martin Svend Pedersen, sekretariatsleder i OMBOLD.

SIDE 41 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014

Næstved Kommune bar i 2012 værtsskabet for DM, og har i 2013 fulgt op på takterne ved at investere i en permanent multibane, så der kan sættes skub i træningen. Næstved er med i OMBOLD Lokalt, og har foreløbig én ugentlig træningssamling. Indvielsen af banen fandt sted i forbindelse med et åbningsstævne 19. juni med deltagelse af otte hold.


Tak fordi I var med

SIDE 42 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


SIDE 43 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


Tak fordi I var med

SIDE 44 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


SIDE 45 OMBOLD ÅRSRAPPORT 2014


VI G

L

E ÆD

RO

IL ST

AT

ER

J SE

NI

IGE

4. 201

IG

K

L ÆR

NO

H

E ILS

LD

O MB

Annual report ombold low res  
Advertisement