Page 1

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2010

Åôïò 35ï Áñ.Öýëëïõ 8551

www.olympio-bima.gr

ÔéìÞ Öýëëïõ 0,75 Åõñþ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ ÅêäïôéêÞ åíçìåñùôéêÞ É.ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Ãñáöåßá -Ôõðïãñáöåßá ÂÏÔÓÇ 18 ÔÇË. 38920, 33633, 38606, 46790-92 FAX 20672 www.olympio-bima.gr e-mail ol-bhma@otenet.gr & info@olympio-bima.gr

Ðñïâëçìáôéóìïß ôçò ÅðéóôçìïíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÂïõëÞò

“...Åðß ôïí éìáôéóìüí ìáò Ýâáëïí êëÞñïí” ÔÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÏÑÏÌÇËÇ Ôï 2011, ëÝíå ïé åðáÀïíôåò èá åßíáé ìéá ðïëý äýóêïëç ÷ñïíéÜ . Ðïëý äõóêïëüôåñç áðü öÝôïò. Ãéáôß êáé óêëçñüôåñá ìÝôñá èá ðáñèïýí êáé ôï ÷ñÝïò èá ìåãáëþóåé áêüìá ðåñéóóüôåñï. ӒáõôÜ óõìöùíïýí üëïé. Åêåß ðïõ õðÜñ÷åé äé÷ïãíùìßá åßíáé ôá äýï (ôïõëÜ÷éóôïí) áìÝóùò åðüìåíá ÷ñüíéá. ÊÜðïéïé – ðñþôç ç ÊõâÝñíçóç äéá óôüìáôïò Ðñùèõðïõñãïý êáé õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ôùí ðëÝïí áñìïäßùí äçë. – éó÷õñßæïíôáé ðùò Þäç áðü ôï 2012 èá âñåèïýìå, «Ýîù óôï öùò ôïõ ïõñáíïý». Ðïõ ìðïñåß íá ìçí åßíáé ïëüëáìðñï üìùò èá ÷ïõìå ãëõôþóåé áðü ôçí êñßóç êáé èá âáäßæïõìå ïëïôá÷þò ðÜíù óôï äñüìï ôçò ðñïüäïõ. -¢ëëïé, áíôßèåôá, èåùñïýí ôïõò ðñþôåò «áéèåñïâÜìïíåò» ìå äåäïìÝíï üôé ôï äçìüóéï ÷ñÝïò óõíå÷þò èá ìåãáëþíåé ãéá íá ðéÜóåé ïñïöÞ êáé ãýñù óôï 2013 Þ 2014, öèÜíïíôáò óôï 155% ôïõ ÁÅÐ. Ðïóïóôü ðïõ ïé åéäéêïß ôï èåùñïýí «åêôüò åëÝã÷ïõ». Ïé ðñþôïé æçôïýí èõóßåò êáé óõíáßíåóç, ïé äåýôåñïé áëëáãÞ ðïëéôéêÞò ôï ôá÷ýôåñï äõíáôü. Ðïéïé Üñáãå Ý÷ïõí äßêéï; Áõôü èá öáíåß óôï ìÝëëïí. Óôï êïíôéíü ìÜëéóôá. Ôé èá ãßíåé üìùò áí ôåëéêÜ áðïäåé÷èåß üôé ï äñüìïò ðïõ áêïëïõèÞóáìå (ðïõ áêïëïõèïýìå êáé ôþñá) Þôáí ëÜèïò; Áò ðÜñïõìå ôá ðñÜãìáôá ìå ôç óåéñÜ. Ìå ôá ëÜèç (ïñéóìÝíïé ôá ïíïìÜæïõí åãêëÞìáôá) êáé ôéò ðáñáëÞøåéò ôùí êõâåñíÞóåùí ôçò ôåëåõôáßáò 30åôßáò êáé åíüò ìéêñïý ðëçí éó÷õñïý ôìÞìáôïò ôçò êïéíùíßáò ìáò (ïéêïíïìéêÜ éó÷õñïß, åëÝã÷ïíôáò êáé äéá÷åéñéæüìåíïé ìåãÜëá ìÝóá «åíçìÝñùóçò», åëßô) êáé ìå ôç óõíÝñãåéá åíüò ìéêñïý ó÷åôéêÜ ôìÞìáôïò ôïõ ëáïý (ðïëéôéêïß, êïììáôéêïß ðáñÜãïíôåò, ðáñáôñå÷Üìåíïé, õøçëüâáèìïé, «äéáðëåêüìåíïé» ìå ôïí Ýíáí Þ ôïí Üëëïí ôñüðï) ç ÷þñá Ýöôáóå óôï ÷åßëïò ôïõ ãêñåìïý.

Ç ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ

åîßóùóçò ôùí ïñßùí çëéêßáò óõíôáîéïäüôçóçò ÁÍÔÉÐÁÑÁÈÅÓÇ ÓÔÇ ÂÏÕËÇ “ÌÇ ÆÇÔÇÌÁ” ÁÐÁÍÔÁ Ï ÁÍ. ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

Ç Êáôåñßíç ôßìçóå ôçí ðïëéïý÷ï ôçò, Áãßá Áéêáôåñßíç

ÓÅË.3

Äýï åñãÜôåò ôñáõìáôßóèçêáí áðü êáôïëßóèçóç ÓÔÏ ÕÐÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÔÏÕÍÅË ÓÔÏÍ ÐËÁÔÁÌÙÍÁ

Ä

ýï Üôïìá ôñáõìáôßóôçêáí óôç äéÜñêåéá åñãáóéþí ãéá ôç äéÜíïéîç óÞñáããáò, óôçí ðåñéï÷Þ Ðëáôáìþíá, áðü ìéêñÞ êáôïëßóèçóç ðïõ óçìåéþèçêå ìÝóá óôï ôïýíåë.

ÓÅË.12

ÓÅË.12

ÓÅË.5

ÔÑÁÃÉÊÏ ÐÅÑÉÓÔÁÔÉÊÏ ËÉÃÏ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÇ ÂÑÏÍÔÏÕ

38÷ñïíïò áãñüôçò Ýðíéîå ôçí 31÷ñïíç ößëç ôïõ ÌÅ ÊÁËÙÄÉÏ ÖÏÑÔÉÓÔÇ ÔÇËÅÖÙÍÏÕ

Ó Äéåõñýíåôáé ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá êáôÜ ôùí äéïäßùí

ïêáñéóìÝíç åßíáé ç ìéêñÞ êïéíùíßá ôçò Âñïíôïýò áðü ôï Üãñéï Ýãêëçìá ðïõ óçìåéþèçêå ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôçò, ëßãï Ýîù áðü ôï ÷ùñéü ôïõò. ¸íáò 38÷ñïíïò áãñüôçò, äéáðëçêôßóôçêå ìå ôçí 31÷ñïíç ÂïõëãÜñá ößëç ôïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá ôçí ðíßîåé ìå ôï êáëþäéï ôïõ öïñôéóôÞ ôçëåöþíïõ.

Ôï æåõãÜñé ðïõ Þôáí ìáæß ðÝíôå ÷ñüíéá, âñéóêüôáí ìÝóá óôï áõôïêßíçôï ôïõ äñÜóôç óôïí ¼ëõìðï üôáí ãéá Üãíù-

ÓÊÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊËÉÌÁÊÙÓÇ ÔÙÍ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÙÍ

ÌÅÔÁ ÔÇÍ 48ÙÑÇ ÁÐÅÑÃÉÁ ÔÏÕ

ÓÅË.3

ÊëåéóôÜ ôá ðñáêôïñåßá ÏÐÁÐ êáé ÄåõôÝñá - Ôñßôç

ÔÏÐÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÇÌÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Óõã÷áñçôÞñéá Ï ðñüåäñïò êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔïðéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí Í. Ðéåñßáò, åêöñÜæïõí ôá èåñìÜ ôïõò óõã÷áñçôÞñéá Óôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò ê. Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç Óôçí ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò êá Óïößá Ìáõñßäïõ. Óôïõò Ðåñéöåñåéáêïýò Óõìâïýëïõò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò Ðéåñßáò. Óôïõò ê.ê. ÄçìÜñ÷ïõò: Êáôåñßíçò ÓÜââá ×éïíßäç, Äßïõ – Ïëýìðïõ Ãåþñãéï Ðáðáèáíáóßïõ, Ðýäíáò – Êïëéíäñïý ÅõÜããåëï Ðïëýæï. Óôïõò Äçìïôéêïýò Óõìâïýëïõò êáé Óõìâïýëïõò Äçìïôéêþí êáé Ôïðéêþí ÊïéíïôÞôùí Äçìïôéêþí ÅíïôÞôùí Ðéåñßáò. Ãéá ôçí åêëïãÞ ôïõò óôïí Á´ êáé ´ âáèìü ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ôçò ðåñéüäïõ 2011-2014 êáé ôïõò åý÷ïíôáé êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï Ýñãï ôïõò. Ï ðñüåäñïò Ä.Ó. ÔÅÄÊ Í. Ðéåñßáò ÓÜââáò ×éïíßäçò ÄÞìáñ÷ïò Êáôåñßíçò

óôï áêüìá ëüãï äéáðëçêôßóôçêáí êáé Þñèáí óôá ÷Ýñéá. Ï 38÷ñïíïò ôüôå Üñðáîå ôï êáëþäéï ôïõ öïñôéóôÞ ôïõ êéíçôïý ôïõ êáé áöïý ôï ðÝñáóå ãýñù áðü ôï ëáéìü ôçò 31÷ñïíçò ößëçò ôïõ ôçí Ýðíéîå ìå áõôü. Óôç óõíÝ÷åéá, êÜëåóå ôçí áóôõíïìßá êáé ïìïëüãçóå ôï Ýãêëçìá, åíþ óôï óçìåßï Ýóðåõóå ãéáôñüò ôïõ ÅÊÁ ðïõ äéáðßóôùóå êáé ôï èÜíáôï ôçò 31÷ñïíçò ÂïõëãÜñáò. Ï 38÷ñïíïò óõíåëÞöèç êáé ïäçãÞèçêå óôïí åéóáããåëÝá.

ÓÅË.3

ÁÐÏ ÔÏ ÐÏËÕÌÅËÅÓ ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

ÅðéêõñùèÞêáí ôá áðïôåëÝóìáôá ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò

ÓÅ ÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Ìåôáðïßçóç óôéò ÍÝåò ÓõíèÞêåò»

ÓÅË.5

ÓÅË.5

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

Ó

«¾øéëïí», ôï óôåñçôéêü;…

ýìöùíá ìå ôï ëåîéêü Ìðáìðéíéþôç, «õóôÝñçóç», åßíáé ç ìåéïíåêôéêÞ èÝóç. Ìå ôçí êáôÜèåóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï 2011, óôç ÂïõëÞ, ðïëëÜ åéðþèçêáí, óôá ÌÌÅ, ãéá õóôåñÞóåéò ôùí êñáôéêþí åóüäùí, ôç ÷ñïíéÜ ðïõ äéáíýïõìå. Ï èåßïò Áöåíôïýëçò, ìå ôçí ôñüéêá åðß ôüðïõ, üôáí áêïýåé ãéá õóôåñÞóåéò, ïóìßæåôáé íÝåò óôåñÞóåéò. Êáé ï èåßïò Ý÷åé ìéá ìýôç!... Ï Áöåíôïýëçò, åêôüò áðü êáëÞ üóöñçóç, äéáèÝôåé êáé Üñéóôç ìíÞìç. ¼÷é óáí ìåñéêïýò ðïõ ìÝóá óå ëßãïõò ìÞíåò îÝ÷áóáí ôï Ìíçìüíéï êáé âãáßíïõí óôá êáíÜëéá íá ðïõí ôá äéêÜ ôïõò öéëïëáúêÜ ëåò êáé èá åðéôñÝøåé ç ôñüéêá íá ãßíïõí. Ç ìíÞìç ôïõ èåßïõ Ý÷åé ÷ñïíéêü âÜèïò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, áêïýãïíôáò óôá ÌÌÅ êÜðïéåò óõæçôÞóåéò ãéá ðåñéóôïëÞ ôùí êñáôéêþí äáðáíþí êáé ãéá íïéêïêýñåìá óôéò ÄÅÊÏ, èõìÞèçêå üôé êÜôé ðáñüìïéï Ýëåãå êáé ï ðñþçí Ðñùèõðïõñãüò ê. Êùíóôáíôßíïò ÌçôóïôÜêçò, ðñï åéêïóáåôßáò ðåñßðïõ.

«Ëåò íá åß÷å äßêéï ï ÌçôóïôÜêçò;» ñþôçóå ôç óýæõãï, êõñßá Ðïëõôßìç. «Ãéáôß äåí ôïí øÞöéóåò íá ôï äéáðéóôþóåéò;» ôïí «êÜñöùóå» åêåßíç. «ÌÞðùò ôïí øÞöéóåò åóý;» äéáìáñôõñÞèçêå ï èåßïò. «Ðïý ôï îÝñåéò;» ñþôçóå ç óýæõãïò, ìå íüçìá. «Äåí åß÷áìå óõíåííïçèåß íá ôïí êáôáøçößóïõìå åðåéäÞ Þèåëå íá ìéêñýíåé ôï êñÜôïò êáé íá áðåëåõèåñþóåé ôçí áãïñÜ;» õðåíèýìéóå ï Áöåíôïýëçò. «Åãþ ôïí øÞöéóá!» «åîïìïëïãÞèçêå» ç èåßá, ãéá ðñþôç öïñÜ, ìåôÜ áðü äýï äåêáåôßåò ðåñßðïõ. «Ãéáôß;» ïýñëéáîå åêåßíïò ìå ýöïò «(åî-)áðáôçìÝíïõ» óõæýãïõ. Áí Ýêáíå «áðéóôßåò» êáé ï «âñÜ÷ïò çèéêÞò» ðïõ áêïýåé óôï üíïìá Ðïëõôßìç, ï èåßïò êáôáíïåß áðïëýôùò üëïõò áõôïýò ðïõ éó÷õñßæïíôáé üôé äåí öôÜóáìå ôõ÷áßá óôï Ìíçìüíéï! ÓÅË.12
ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÓÜââáôï 27 Íïåìâñßïõ 2010

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÅÉÍÁÉ ÏÉ ÁÍÈÑÙÐÏÉ

ÅÊÈÅÓÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ: «ÌÉÊÑÁ ÁÓÉÁ 1922»

êñéôéêÜ óçìåéþìáôá

ÃñÜöåé ï Áíôþíçò ÊÜëöáò

ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÅÉÁ 2010 «240 ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏÉ ×ÅÉÑÏÐÏÉÇÔÏÉ ÓÔÁÕÑÏÉ ÔÇÓ ÁÉÈÉÏÐÉÁÓ»

ÓÔÏ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÙÍ

Ï

ëïêëçñþèçêå ÷èåò ÐáñáóêåõÞ ç Ýêèåóçò öùôïãñáößáò ìå èÝìá «ÌéêñÜ Áóßá 1922» ðïõ öéëïîåíïýíôáí óôï ÷þñï ôïõ ðíåõìáôéêïý êÝíôñïõ Ìéêñáóéáôþí. Ç Ýêèåóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï ôùí «Áéêáôåñéíåßùí 2010» êáé áðü ôéò 31 Ïêôùâñßïõ ðïõ Üíïéîå ôéò ðýëåò ôçò ãéá ôï êïéíü, áñêåôïß Þôáí ïé Êáôåñéíéþôåò ðïõ ôçí åðéóêÝöèçêáí.

ÓÔÏ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔѼÐÏËÇÓ (óõëëïãÞ ×ñÞóôïõ ÃéáííïõëÜêç) Ìéá óõæÞôçóç ôïõ Áíôþíç ÊÜëöá ìå ôïí Êáôåñéíéþôç óõëëÝêôç ×ñÞóôï ÃéáííïõëÜêç ×ñÞóôï, óÞìåñá ÓÜââáôï åãêáéíéÜæåôáé ç Ýêèåóç ôçò óõëëïãÞò óïõ. Ðþò îåêßíçóå ôï óõëëÝãåéí áíôéêåßìåíá; Áðü ðïéá áöïñìÞ; Ðþò èá ÷áñáêôÞñéæåò ôç äïõëåéÜ ôïõ óõëëÝêôç; Ðáñáìõèßá óõíôáîéïý÷ïõ, åãñÞãïñóç ðíåõìáôéêÞ; Ç óõëëåêôéêÞ ìïõ äéÜèåóç îåêßíçóå áðü íåáñÞ çëéêßá, Þäç ðñéí áðü óáñÜíôá ÷ñüíéá. Áðü ôá ðñþôá ôáîßäéá ìïõ óôï åîùôåñéêü, ìÜæåõá ôá ðñþôá êÝñìáôá êáé Ýôóé îåêßíçóå ç óõëëïãÞ ôùí íïìéóìÜôùí ìáæß ìå ôç óõëëïãÞ ôùí ÷áñôïíïìéóìÜôùí ç ïðïßá êáé áõôÞ ìðÞêå óôï âéâëßï ôùí ñåêüñ Ãêßíåò (2001). Âåâáßùò êáé áõôÜ åß÷áí ó÷Ýóç ìå ôç äïõëåéÜ ìïõ óôçí ÔñÜðåæá, ìéá äïõëåéÜ äçëáäÞ ðïõ ó÷åôéæüôáí ìå ôçí êõêëïöïñßá ôïõ ÷ñÞìáôïò. ÊÜðùò Ýôóé Üëëùóôå óõìâáßíåé ðÜíôïôå ìå ôïõò óõëëÝêôåò êáé ôéò óõëëïãÝò. ÐáñÜëëçëá, åßíáé óùóôü áõôü ðïõ ëåò, ç óõëëïãÞ êáé ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôá áíôéêåßìåíá åßíáé êáé ìéá ðíåõìáôéêÞ åãñÞãïñóç. Óôç äïõëåéÜ óïõ âïçèéÝóáé ðïëý ãéáôß êáëëéåñãåßò êáé ôç ãíþóç, ìáèáßíåéò íá áîéïëïãåßò êáé íá åñåõíÜò ðïëëÜ ðñÜãìáôá. Ìéá óõëëïãÞ áõôÞ êáèåáõôÞ åßíáé áíïëïêëÞñùôç áí äåí óõíïäåýåôáé êáé áðü ìåëÝôç, Ýñåõíá, øÜîéìï óå âéâëßá, åãêõêëïðáßäåéåò. Ãéá ðáñÜäåéãìá Ýíá íüìéóìá ñùóéêü èá ðñÝðåé íá óõíäõáóôåß êáé ìå ôçí åðï÷Þ ôïõ, ôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç, èá ðñÝðåé íá ìåëåôÞóåéò ôï ðïéïò åéêïíßæåôáé, óå ðïéïí áíÞêåé ï ó÷åäéáóìüò åíäå÷ïìÝíùò, óå ðïéá ðåñßïäï êëð. Ðüóåò åßíáé ïé ìÝ÷ñé óÞìåñá óõãêåíôñùìÝíåò óõëëïãÝò óïõ, Ðïý âñßóêïíôáé; Ðþò ôéò ðëçóéÜæåé êáíåßò; ÓõíïëéêÜ õðü ôçí êáôï÷Þ ìïõ âñßóêïíôáé 14 óõëëïãÝò. Âéâëßá áðü ôïí 16ï êáé 17ï áéþíá, ðáëéÝò öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò (20ïò áéþíáò), ùñïëüãéá ôóÝðçò, ìåôï÷Ýò êáé åðéôáãÝò ðïõ îåêéíïýí áðü ôï 1700, ôóéãáñïèÞêåò ÷ñõóÝò êáé áóçìÝíéåò, îýëéíåò áöñéêÜíéêåò ìÜóêåò, ìéá óðÜíéá ðëÞñçò óåéñÜ ãñáììáôïóÞìùí áðü üëï ôïí êüóìï, õðÜñ÷ïõí áêüìç 3000 äßóêïé ãñáììïöþíïõ, âéíõëßïõ ìå óðÜíéåò ç÷ïãñáöÞóåéò ôñáãïõäéþí, õðÜñ÷åé áêüìç ìéá ìåãÜëç óåéñÜ

ÃåìÜôç áíáìíÞóåéò Þôáí ç áßèïõóá ðïõ öéëïîÝíçóå ôçí Ýêèåóç, ìÝóù ôçò ïðïßáò ãéíüôáí ìéá óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôçò åëëçíéêÞò ðáñïõóßáò óôç ÌéêñÜ Áóßá, êáèþò êáé ôïõ ìåãÝèïõò êáé ôïõ ôñüðïõ ìå ôïí ïðïßï Ýãéíå ï îåñéæùìüò ôïõò. ÌÝóá áðü öùôïãñáößåò, äçìïóéåýìáôá ôïõ ôýðïõ ôçò åðï÷Þò, áêüìá êáé æùãñáöéêÝò äçìéïõñãßåò ìå èÝìá ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò Óìýñíçò áðü ìáèçôÝò ôïõ 5ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáôåñßíçò, ïé åðéóêÝðôåò Ýíéùóáí ðéï êïíôÜ óôá ãåãïíüôá ôçò åðï÷Þò, äéáôçñþíôáò êáé áíáíåþíïíôáò ìå áõôü ôïí ôñüðï ôçí éóôïñéêÞ ìíÞìç. Ìå áöïñìÞ ôçí Ýêèåóç ï ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ Ìéêñáóéáôþí Ðéåñßáò ÃéÜííçò ÂáóéëåéÜäçò äÞëùóå: «ç éóôïñßá äåí ìðïñåß íá îáíáãñáöôåß. Õðï÷ñÝùóç ìáò üìùò åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí íá ìçí ðáñáãñáöåß. Äéêü ìáò ÷ñÝïò åßíáé ìÝóá áðü åêäçëþóåéò óáí áõôÞ íá äéáôçñïýìå æùíôáíÞ ôç ìíÞìç êáé ôá äéäÜãìáôá ôçò ÌéêñáóéáôéêÞò êáôáóôñïöÞò, ùò áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôçò åèíéêÞò ìáò óõíåßäçóçò. Ãéáôß ëáïß ðïõ äåí äéáèÝôïõí âÜèïò éóôïñéêÞò ìíÞìçò êáé óõíÝ÷åéá åßíáé êáôáäéêáóìÝíïé óôçí áöÜíåéá êáé óôçí ðáñáêìÞ».

êáñô ðïóôÜë áðü ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ôïõ êüóìïõ êáé Üëëåò ðïëëÝò ìéêñüôåñåò óõëëïãÝò. ÌÝ÷ñé óÞìåñá äõóôõ÷þò ïé óõëëïãÝò ìïõ äåí åßíáé ðñïóâÜóéìåò óôïí êüóìï, óôï ðëáôý êïéíü. Äåí åßíáé ïñãáíùìÝíåò åðß ôïõ ðáñüíôïò áñ÷åéáêÜ, ìïõóåéïëïãéêÜ. Ùóôüóï, óå ìåìïíùìÝíïõò åíäéáöåñüìåíïõò Þ ïìÜäåò ößëùí åßíáé áíïé÷ôÞ äéüôé üðùò êáôáëáâáßíåéò õðÜñ÷åé Ýíá æÞôçìá áóöÜëåéáò ãýñù áðü ôç ëåéôïõñãßá ôùí óõëëïãþí. Ïé óôáõñïß åêôüò áðü èñçóêåõôéêÜ óýìâïëá åßíáé êáé Ýñãá ôÝ÷íçò, áðáéôïýí äçëáäÞ êüðï êáé óðïõäÞ. Ðïéá ç éäéáéôåñüôçôá ôùí áéèéïðéêþí óôáõñþí; Ðñüêåéôáé ãéá áðëÞ äéåêðåñáßùóç áðëþí ÷ñéóôéáíéêþí óõìâüëùí Þ èá ìðïñïýóáìå íá ìéëÞóïõìå åí ðñïêåéìÝíù ãéá ôç óýãêëéóç ôÝ÷íçò êáé èñçóêåõôéêïý óõíáéóèÞìáôïò; Ç êáôáóêåõÞ åíüò óôáõñïý åßíáé èñçóêåõôéêÞ õðüèåóç. Äåí åðéôñÝðåôáé êáôáñ÷Þí ç ÷ñÞóç áíáðôõãìÝíçò ôå÷íïëïãßáò ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí åßíáé äõíáôÞ ç ìáæéêÞ ðáñáãùãÞ ôïõò. Ãßíïíôáé ëïéðüí ìå ôï ÷Ýñé, ìå ìåèüäïõò ðïõ áíÜãïíôáé óôï áðþôåñï ðáñåëèüí. ÅîÜëëïõ ïé óôáõñïß áðü îýëï Þ ìÝôáëëï Üñ÷éóáí íá äçìéïõñãïýíôáé ôïõò ôåëåõôáßïõò ïêôþ áéþíåò. Áðü ôïí 4ï ìÝ÷ñé ôïí 12ï áéþíá ïé óôáõñïß ðïõ õðÞñ÷áí Þôáí ó÷åäüí áðïêëåéóôéêÜ æùãñáöéóôïß. Äéêáßùìá êáôáóêåõÞò óôáõñþí óôçí Áéèéïðßá Ý÷ïõí ìüíï óõãêåêñéìÝíåò êÜóôåò óéíáöéþí ïé ïðïßåò êáé äéáèÝôïõí ôçí ôå÷íïãíùóßá ðáñáãùãÞò ôïõò ç ïðïßá ìåôáâéâÜæåôáé áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ, áðü ïéêïãÝíåéá óå ïéêïãÝíåéá. ¼ôáí ï ôå÷íßôçò êáôáóêåõÜæåé ëïéðüí

Äéðëùìáôïý÷ïò Ï ×ÁÑÉ ÐÏÔÅÑ ÊÁÉ ÏÉ ÊËÇÑÏÉ ÔÏÕ ÈÁÍÁÔÏÕ ÌÅÑÏÓ 1ï ÐÑÏÂÏËÅÓ: 7.10 & 10.15 ÐÑÏÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÅÉÓÉÔÇÑÉÁ

Áóôñïëüãïò ÓõíåñãÜôçò ôçò Ëßôóáò ÐáôÝñá

Ï ðñüåäñïò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Ïñãáíéóìïý ÄÞìïõ Êáôåñßíçò êáé ôï Ä.Ó. Óáò êáëïýí íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò, ôçí Ýêèåóç: «240 Åêêëçóéáóôéêïß ×åéñïðïßçôïé Óôáõñïß Áéèéïðßáò » ôïõ óõëëÝêôç ×ñÞóôïõ ÃéáííïõëÜêç

Ýíáí óôáõñü óôçí Áéèéïðßá, áíáãêáßá åßíáé ç ðáñïõóßá ôïõ éåñÝá, ï ïðïßïò êáé ôåëåôïõñãéêÜ åõëïãåß ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ óôáõñïý åðéèÝôïíôáò óå áõôü èñçóêåõôéêÝò êáé Üëëåò éäéüôçôåò. ÐïëëÝò öïñÝò ìÜëéóôá ïé óôáõñïß ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé ãéá ôçí èåñáðåßá áóèåíåéþí. ¸ôóé ëïéðüí ãßíåôáé öáíåñÞ ðüóï ìåãÜëç åßíáé ç ðßóôç ôïõò óôá óýìâïëá ôá ÷ñéóôéáíéêÜ. Ïé Áéèßïðåò èåùñïýíôáé åîáéñåôéêÜ ðéóôïß, ìÜëéóôá ïé ðáëáéüôåñïé éóôïñéêïß ôïýò èåùñïýóáí «ï áãíüò ëáüò» «ôïõò ìüíïõò éêáíïýò íá óõìöÜãïõí ìå ôïí Èåü», ôÝôïéá áäéáôÜñáêôç ðßóôç äéÝèåôáí. Óôçí Ýêèåóç ðïõ èá äïõí ïé êáôåñéþôåò óôï Åêêëçóéáóôéêü Ìïõóåßï ôçò Ìçôñüðïëçò (êáé ç ïðïßá íá èõìßóïõìå ðñùôïðáñïõóéÜóôçêå óôá öåôéíÜ ÄçìÞôñéá óôç Èåóóáëïíßêç) ôé áêñéâþò èá äïõí ïé öéëüôå÷íïé åðéóêÝðôåò; Ðïéåò êáôçãïñßåò óôáõñþí Ý÷åéò åðéëÝîåé íá åêèÝóåéò áðü ôç óõëëïãÞ óïõ; Ïé Óôáõñïß ôçò Áéèéïðßáò êáôáóêåõÜæïíôáé åßôå áðü îýëï, åßôå áðü êñÜìá ìåôÜëëïõ, ðïõ óõíßóôáôáé áðü áóÞìé, ÷áëêü, íéêÝëéï êáé ïñåß÷áëêï. Ôñåéò åßíáé ïé êáôçãïñßåò óôáõñþí : 1. Ïé óôáõñïß Ìåíôáãéüí (5-15 cm). Ïé óôáõñïß áõôïß åßíáé ìéêñïß óå ìÝãåèïò êáé öïñéïýíôáé ìå Ýíá ìðëå âáìâáêåñü ýöáóìá, óôï ëáéìü ôùí ðéóôþí. Ðïëëïß ðéóôïß öïñïýí 2 êáé 3 óôáõñïýò ìáæß.

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ ÅÕÊÁÑÐÉÄÇ ôçë. 34551-2 ÓÇÌÅÑÁ

ÃáñõöÜëëïõ ÅëÝíç -

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

«240 Åêêëçóéáóôéêïß ×åéñïðïßçôïé Óôáõñïß Áéèéïðßáò» ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÄÇÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ

2. Ïé óôáõñïß Åõëïãßáò êáé ÉÜóåùò (15-35 cm). Ïé óôáõñïß áõôïß êñáôïýíôáé óôï ÷Ýñé áðü ôïõò Éåñåßò ðñïêåéìÝíïõ íá åõëïãÞóïõí ôïõò ðéóôïýò. Åßíáé üìùò êáé èåñáðåõôéêïß. Ïé Éåñåßò áêïõìðïýí ôïí óôáõñü óôï Üññùóôï óþìá ôïõ ðéóôïý, êáé ìå ðáñÜëëçëç ðñïóåõ÷Þ êáé ôùí äýï, ï áóèåíÞò èåñáðåýåôáé. 3. Ïé óôáõñïß Ôåëåôïõñãéêïß, Ëéôáíåõôéêïß (35-90 cm). Oé óôáõñïß áõôïß êñáôïýíôáé óôï Éåñü ôùí íáþí êáé ìåôáöÝñïíôáé åêôüò éåñïý, ìüíïí ãéá ôåëåôïõñãéêïýò êáé ëéôáíåõôéêïýò óêïðïýò, óå ðïìðÝò, èñçóêåõôéêÝò åêäçëþóåéò åïñôÝò êáé ðáñåëÜóåéò. Ðñïóáñìüæïíôáé åðÜíù óå åéäéêÜ îýëéíá êïíôÜñéá ìÞêïõò 1,5 ìÝôñïõ ðåñßðïõ, þóôå íá åßíáé ïñáôïß ïé óôáõñïß áðü ìåãÜëç áðüóôáóç óôïõò êáôÜ ÷éëéÜäåò óõãêåíôñùìÝíïõò êáé âáèåéÜ Èñçóêåõüìåíïõò ðéóôïýò . Ðïéá åßíáé ôá åðüìåíá ó÷ÝäéÜ óïõ óå üôé áöïñÜ ôéò óõëëïãÝò óïõ; Ðïéåò éäÝåò âñßóêïíôáé óôá óêáñéÜ; ÐïëëÜ ðñÜãìáôá Ý÷åé ðÜíôá óôï ìõáëü ôïõ ï óõëëÝêôçò. Èá ðñÝðåé ùóôüóï íá ðù üôé âáèéÜ ìïõ åðéèõìßá åßíáé íá ïëïêëçñþóù ôç óõëëïãÞ ìïõ ìå ôéò ÁöñéêÜíéêåò ìÜóêåò Ìå Ý÷ïõí ðïëý ãïçôåýóåé. Èá õðïóôÞñéæá ìÜëéóôá ôç éäÝá ìéáò óõëëïãÞò ôïõ éåñïý (ìå ÁöñéêÜíéêåò ìÜóêåò êáé Óôáõñïýò ôáõôï÷ñüíùò) áöïý êáé ïé áñ÷Ýãïíåò áõôÝò ìÜóêåò óôçí ïõóßá ôéò ßäéåò éåñÝò ôåëåôïõñãßåò õðçñåôïýóáí. ¼ðùò åßíáé ãíùóôü áðü ôïõò áíèñùðïëüãïõò ïé ìÜóêåò äéÝèåôáí ìéá èåúêÞ äýíáìç ç ïðïßá åðÝôñåðå óôïõò ìÜãïõò (ôïõò éåñåßò äçëáäÞ) íá åðéêïéíùíïýí ìå áõôü ðïõ ïé ßäéïé áðïêáëïýóáí Èåü, áíþôåñç äýíáìç Þ åí ðÜóåé ðåñéðôþóåé áõôü ðïõ ôïõò âïçèïýóå íá éêáíïðïéÞóïõí ðñáêôéêÝò êáèçìåñéíÝò áíÜãêåò: íá áõîÞóïõí ôçí ðáñáãùãÞ, íá äéþîïõí ôá êáêÜ äáéìüíéá, íá ãåííÞóïõí ôá æùíôáíÜ, íá Ýñèåé âñï÷Þ óôá ÷ùñÜöéá ôïõò. ¼ëá áõôÜ ëïéðüí Ý÷ïõí âáèéÜ ó÷Ýóç ìå ôï ðþò âëÝðïõí áõôïß ïé ðñùôüãïíïé áëëÜ êáé ìå ôï ðþò âëÝðïõí ïé åêðñüóùðïé ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò èñçóêåßáò óÞìåñá ôçí éåñÞ áîßá ôùí óõìâüëùí. ÁõôÜ ãéá ôï Üìåóï ìÝëëïí. Ãéá áñãüôåñá âëÝðïíôáò êáé êÜíïíôáò !

ÓÔÏ ÎÅÓÐÁÓÌÁ ÔÏÕ ÖÅÃÃÁÑÉÏÕ ÅËËÇÍÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÔÁÉÍÉÁ ÐÑÏÂÏËÅÓ: 6.40 & 8.40 ÅÊÔÏÓ ÄÅÕÔÅÑÁÓ

THE TOWN

ÐÅÑÉÐÅÔÅÉÁ ÌÅ ÔÏÍ ÌÐÅÍ ÁÖËÅÊ ÐÑÏÂÏËÅÓ: ÊÕÑÉÁÊÇ, ÔÑÉÔÇ, ÔÅÔÁÑÔÇ ÙÑÁ: 10.30

Ç ÆÙÇ ÏÐÙÓ ÔÇÍ ÎÅÑÏÕÌÅ ÑÏÌÁÍÔÉÊÇ ÊÙÌÙÄÉÁ ÐÑÏÂÏËÅÓ: ÐÅÌÐÔÇ, ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ, ÓÁÂÂÁÔÏ ÙÑÁ 10.30

ÅÃÙ Ï ÁÐÁÉÓÉÏÔÁÔÏÓ ÌÅ ÔÇÍ ÌÁÃÅÉÁ ÔÏÕ 3D ÐÑÏÂÏËH: 4.30 ÓÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

ÁéóèçìáôéêÜ ÏéêïãåíåéáêÜ ÏéêïíïìéêÜ áðáíôÞóåéò êáé ëýóåéò óå üðïéï ðñüâëçìá óáò áðáó÷ïëåß.

Ç åêäÞëùóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï ÓÜââáôï 27 Íïåìâñßïõ 2010 êáé þñá 19:30 óôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç (Åêêëçóéáóôéêü Ìïõóåßï)

Ðëçñ. ôçë. 6979 076410 ãéá ñáíôåâïý Êáôåñßíç

ÏñãÜíùóç-åðéìÝëåéá: Ì.Óêëéïðßäïõ (Áßèïõóá ÔÝ÷íçò «×ÑÕÓÁ»)

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ Í. ÐÉÅÑÉÁÓ Éäéïêôçóßá - ¸êäïóç ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. Åêäüôçò -ÄéåõèõíôÞò

Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá:

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÎÅÍÏÖÙÍ ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ

Áñ÷éìáíäñßôçò Éùáêåßì Ïéêïíïìßêïò

ÔÁÓÏÕËÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÏÕ

Â.É. Ìüó÷çò, Ã. ÑÜðôçò, Ð. ÁëåêÜêçò, Ã. Ôóéìðïíßäçò, Ä. Íáôóéüò,

Õðåýèõíïò Ôõðïãñáöåßïõ:

Áä. ÅõáããÝëïõ, Ó. ÆÜ÷ïò,

×. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

Ê. Äáëáêéïõñßäçò, É. Êáëéáìðüò,

ÌÁÑÉÁ ÊÏÑÏÌÇËÇ

È. Ðáðáêþóôáò, Ñ. ÊïñïìÞëç,

ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Éóì. ÌáêñÞ, Ë. ÔæÝêçò, Ã.Ð. ÊáñáãéÜííçò Áèëçôéêü ñåðïñôÜæ: ÓÐÕÑÏÓ ÓÊÏÕÖÁÓ Ãñáöåßá: Âüôóç 18 60 100 Êáôåñßíç

ÔçëÝöùíá: 23510 33633 - 23510 46790-99

Åóùôåñéêïý ÅôÞóéá: 96 Åõñþ

FAX: 23510 20672

Åëá÷ßóôç: 20 Åõñþ

×åéñüãñáöá ðïõ äçìïóéåýïíôáé

Åîùôåñéêïý ÅôÞóéá: 220 äïë.

Þ ü÷é äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ôñáðåæþí-Ïñãáíéóìþí 315 Åõñþ

email: Ol-bhma@otenet.gr

TV ðñüãñáììá

ÅÔ 3 08.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 10.00: Áðü ðÝôñá êáé ÷ñüíï 10.30: ÔÏ Êáóôåëüñéæï, ï áêñßôáò ôïõ Íüôïõ 11.00: Ôá ðáéäéÜ ôçò ÷ïñùäßáò 12.30: Êïéíïâïýëéï áé÷ìÞò 13.30: Mediterraneï 14.00: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 14.15: Öùôüóöáéñá 14.45: Áõôïß ðïõ ðÞñáí ôá âïõíÜ 15.45: Ìéá êïéíùíßá Ýíá üíåéñï 16.45: Pre game 17.00: Ðáíéþíéïò – ÐÁÏÊ 19.00: Ï ðÜãïò óþæåé æùÝò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. «Óôá ß÷íç ôïõ ÷áìÝíïõ èçóáõñïý» 23.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ï Üíèñùðïò ìå ôï ãáñßöáëï»

06.30: Alter Kids 12.30: Hit parade 13.00: TV weekend 15.45: Ôá ðáôñïðáñÜäïôá 18.45: Êåíôñéêü Äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Lify style 22.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç ÌðÜñìðé óôçí éóôïñßá ìéáò ãïñãüíáò» 23.00: Ôá êáëýôåñá ìå ôïí Ãéþñãï ÁöôéÜ 23.45: ÊáëçìÝñá 01.45: ÎÝíç ôáéíßá «Ray» 04.00: ÇñáêëÞò

06.20: Óïõðåñìáí ôá ÷ñüíéá ôçò íéüôçò 07.00: Ðáéäéêü ðñüãñáììá 13.00: ÅéäÞóåéò 13.30: ÎÝíç ôáéíßá. «ÊÝúô êáé ËÝïðïëíô» 15.45: Ôá öéëáñÜêéá 17.00: Gossip girl 17.50: ÅéäÞóåéò 18.00: Ößëïé ãéá ðÜíôá 18.50: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.44: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá “Ôï ìéêñü ãïõñïõíÜêé óôç ìåãÜëç ðüëç”. 23.15: ÎÝíç ôáéíßá. «×üñåøå ôá üíåéñÜ óïõ» 00.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ëïýöá +7» 00.45: ÎÝíç ôáéíßá «To DNA ôïõ êáêïý» 02.30: ÎÝíç ôáéíßá «Ìïíá÷éêÝò êáñäéÝò» 05.00: Nip tuck

08.00: Ç äéÜóùóç ôçò áöñéêáíéêÞò ôóéôÜ 08.30: Éåñïß ðßèçêïé 09.00: Ôï øÜñåìá 10.00: Äåýôåñç áíÜãíùóç 12.00: Áîéïí Åóôß 13.00: ÅéäÞóåéò 13.30: ÄéáóðïñÜ 15.00: Áãþíáò ðïäïóöáßñïõ ´ ÅèíéêÞò 17.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Ï ÷ñõóüò êáé ï ôåíåêÝò» 18.30: Ïé Üèëéïé 20.00: ÄÜêñõá óôçí ÁñêôéêÞ 21.00: Ïíåßñïõ ÅëëÜò 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Çóáúá ÷üñåõå» 00.30: ×ñõóÞ ïèüíç «Ï áñ÷Üñéïò» 02.30: Ï ðýñãïò ôçò ÂáâÝë 03.30: Áãþíáò ðïäïóöáßñïõ ´ ÅèíéêÞò 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.00: Äåýôåñç áíÜãíùóç

NET 06.00: Êáé ïé ðáíôñåìÝíïé Ý÷ïõí øõ÷Þ 07.10: Åêåßíåò êé åãþ 08.00: Ôï ðéï ãëõêü ìïõ øÝìá 09.00: Ëïëá 10.00: Ïíåéñïðáãßäá 11.00: 40 êýìáôá 12.00: Ëßôóá. com 13.00: ÁÍÔ1 news 13.15: ¢êñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.15: ÎÝíç ôáéíéá «ÔñåëÝò óöáßñåò» 15.15: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêïõ ðñïãñÜììáôïò 17.50: ÁÍÔ 1 18.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá 20.00: ÁÍÔ 1 21.00: Top Chef 23.00: Ola 11+ 24.00: ANT 1 00.10: Éóôïñßåò ìõóôçñßïõ 01.10: ÎÝíç ôáéíßá. «Åðé÷åßñçóç äéÜóùóç ÷éïíïóôéâÜäáò» 03.15: Ãéá ìéá ãõíáßêá êáé Ýíá áõôïêßíçôï 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.45: Mobile Fun 05.00: Óôñßâåéí äéá ôïõ áññáâþíïò

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: ÌÝãá Óáââáôïêýñéáêï 10.00: Mommy 10.15: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 12.50: ÌÝãá Óôáñ 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 14.50: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 15.45: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 16.30: Master Chef 17.30: Fifty- Fifty 18.15: Ïé êçðïõñïß ôïõ Mega 19.00: ÃëõêÝò áë÷çìåßåò 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Money drop 22.30: Master Chef 23.30: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Strai» 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.05: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá (Ó) 01.45: Big Bang 03.30: Ãç êáé ïõñáíüò 04.15: ÔçëåìÜñêåôéíãê

06.00: ×ïñåýïíôáò óôç óéùðÞ 07.30: Áí ì’ áãáðÜò 09.00: Åíôéìüôáôïé … êåñáôÜäåò 10.00: Ìåò ôçí êáëÞ ÷áñÜ 14.00: ÅéäÞóåéò 14.15: Exclusive 15.15: Baywatch 16.00: Drive me crazy 16.50: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï êõíÞãé ôçò åõôõ÷éáò» 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÅöéÜëôçò óôçí êïõæßíá 21.00: Áë Ôóáíôßñé íéïõæ 23.00: Big Brother 24.00: ÂñÜäõ 01.30: Ïé éóôïñßåò ôïõ Áóôõíüìïõ ÌðÝêá 03.15: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

06.00: Ïêôþ çìÝñåò ãéá ôçí õãåßá óôçí Åõñþðç. 07.00: Óáââáôïêýñéáêï óôç ÍÅÔ 10.00: Íôáãê 11.00: ÇñáêëÞò 12.00: ÅéäÞóåéò 12.30: Ï Ìßêé êáé ç ðáñÝá ôïõ 13.00: ÐáðéïðåñéðÝôåéåò 13.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ Íôßóíåú «Áëáíôßí» 14.00: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 15.00: ÅéäÞóåéò. 16.00: Ïé 27 ôçò Åõñþðçò 17.00: History Channel 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Ðñüóùðá óôï ôñáãïýäé 19.15: Óêüíôá ÎÜíèçòÐáíóåññáúêüò 21.30: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôçí õãåéÜ ìáò.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÌÞíõìá ôçò Âïõëåõôïý Ìáñßáò Ìß÷ïõ ãéá ôçí åðÝôåéï ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò Ôéìïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 28 Íïåìâñßïõ üëïõò åêåßíïõò, Üíäñåò êáé ãõíáßêåò ðïõ ðïëÝìçóáí ãéá ôçí åëåõèåñßá ôçò ðáôñßäáò ìáò. Ç ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç åíáíôßïí ôùí óôñáôåõìÜôùí êáôï÷Þò 1941-1944 Ýãñáøå ìéá áðü ôéò ëáìðñüôåñåò óåëßäåò ôçò Íåüôåñçò Éóôïñßáò ôçò ÅëëÜäïò. Ïé ¸ëëçíåò áãùíéóôÝò áíôéôÜ÷èçêáí óôïõò êáôáêôçôÝò, áãùíßóôçêáí, âáóáíßóôçêáí êáé Ýðåóáí çñùéêÜ ãéá ôá éäáíéêÜ ôïõò, ôçí åëåõèåñßá, ôç äçìïêñáôßá ôç äéêáéïóýíç. Ç ÅëëçíéêÞ Ðïëéôåßá ùò åëÜ÷éóôï öüñï ôéìÞò êáèéÝñùóå ôçí åðÝôåéï ôçò ÌÜ÷çò ôïõ ÃïñãïðïôÜìïõ ùò çìÝñá ðáíåëëçíßïõ åïñôáóìïý ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò . Ç ÌÜ÷ç ôïõ ÃïñãïðïôÜìïõ áðïôÝëåóå óôáèìü óôçí éóôïñßá ôçò ÷þñáò ìáò, êáé ïé èõóßåò ôùí áãùíéóôþí ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò áðïôåëïýí öùôåéíü ðáñÜäåéãìá ãéá ôéò åðüìåíåò ãåíéÝò. Ç åðÝôåéïò ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò Ý÷åé éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá üëïõò åìÜò, ãéáôß ç ÷þñá ïöåßëåé íá ãíùñßæåé ôï ðáñåëèüí ôçò, êáé íá ôéìÜ ôïõò Þñùåò ôçò.

ÔÏ ÂÇÌÁ ÔÙÍ ÍÅÙÍ

Ç áîßá ôïõ äéáëüãïõ ÄéÜëïãïò åßíáé ç áíôáëëáãÞ áðüøåùí ðÜíù ó´Ýíá èÝìá ìå óôü÷ï ôçí ðñïóÝããéóç ôçò áëÞèåéáò. Áí ç åðéêïéíùíßá åßíáé ëåéôïõñãßá èåìåëéáêÞ êáé áíáãêáßá óôçí æùÞ ôùí áíèñþðùí,ï äéÜëïãïò åßíáé ôï ôåëåéüôåñï ìÝóï ðïõ éêáíïðïéåß áõôÞ ôçí áíÜãêç. Ï äéÜëïãïò èåùñåßôáé åëëçíéêÞ åðéíüçóç. Ðñþôïò ôïí ÷ñçóéìïðïßçóå ï ÆÞíùíáò , ï ÅëåÜôçò. Åêåßíïò ðïõ ôïí åöÜñìïóå êáé ôïí áíÝäåéîå êõñßùò åßíáé ï ÓùêñÜôçò,åíþ ï ðéï Ýîï÷ïò äéáëïãéêüò óõããñáöÝáò åßíáé ï ÐëÜôùí. Ôþñá ðþò êáôáöÝñáìå óôçí Íåüôåñç ÅëëÜäá íá áðáîéþóïõìå ôçí åðéêïéíùíßá êáé íá ÷ñçóéìïðïéïýìå ôïí äéÜëïãï ùò ìÝóï áðïìÜêñõíóçò áðü ôçí áëÞèåéá áõôü èÝëù íá ìïõ ôï áðáíôÞóåôå åóåßò ïé ìåãÜëïé , áò ðïýìå åóåßò ç ãåíéÜ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ Þ åóåßò,ç ãåíéÜ ôùí åéäÞóåùí ôùí 8 óôá ìåãÜëá êáíÜëéá . ×ñéóôßíá È. ÓéáìÜãêá ÌáèÞôñéá 1ïõ Ëõêåßïõ Êáôåñßíçò

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2010 3

ÐÉÅÑÉÁ

Ç Êáôåñßíç ôßìçóå ôçí ðïëéïý÷ï ôçò, Áãßá Áéêáôåñßíç Ìå éäéáßôåñç ëáìðñüôçôá êáé èñçóêåõôéêÞ êáôÜíõîç ç Êáôåñßíç ôßìçóå ôçí ðñïóôÜôéäÜ ôçò, Áãßá Áéêáôåñßíç. Ïé èñçóêåõôéêÝò åêäçëþóåéò îåêßíçóáí ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò ìå Åóðåñéíü óôïí Éåñü Íáü ôçò Áãßáò Áéêáôåñßíçò. Ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò ôåëÝóèçêå Áñ÷éåñáôéêü Óõëëåßôïõñãï ìå ôçí ðáñïõóßá ôùí Ìçôñïðïëéôþí Êßôñïõò – Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíá ê.ê. Áãáèïíßêïõ, ÊáóôïñéÜò ê.ê. Óåñáöåßì êáé Êïñßíèïõ ê.ê. Äéïíõóßïõ. Áêïëïýèçóå ËéôÜíåõóç ôùí ËåéøÜíùí êáé ôçò Åéêüíáò ôçò Áãßáò Áéêáôåñßíçò óôïõò êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ðüëçò.

ÌÅÔÁ ÔÇÍ 48ÙÑÇ ÁÐÅÑÃÉÁ ÔÏÕ

ÊëåéóôÜ ôá ðñáêôïñåßá ÏÐÁÐ êáé ÄåõôÝñá - Ôñßôç 48ùñç áðåñãßá ðñáãìáôïðïßçóáí ôçí ÐÝìðôç êáé ôçí ÐáñáóêåõÞ ïé ðñÜêôïñåò ÏÐÁÐ, äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôï íÝï êáèåóôþò ðïõ åðéâÜëëåôáé óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõò. ¾óôåñá áðü áðüöáóç ôçò Ýêôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóÞò ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí Ðñáêôüñùí Ðáé÷íéäéþí Ðñüãíùóçò ÏÐÁÐ, ìå ôçí ïðïßá óõíôÜ÷èçêå êáé ôï Óùìáôåßï ôçò Ðéåñßáò, ôá ðñáêôïñåßá ðáñÝìåéíáí êëåéóôÜ, åíþ íÝá 48ùñç áðåñãßá èá ãßíåé ôçí åñ÷üìåíç åâäïìÜäá. Ïé ðñÜêôïñåò æçôïýí ìåôáîý Üëëùí ôç êáôÜñãçóç ôçò õðï÷ñÝùóçò ôÞñçóçò âéâëßùí, ôçí Üìåóç êáôÜèåóç ôçò ÍïìïèåôéêÞò ñýèìéóçò ðïõ êáôï÷õñþíåé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí ÓõìâÜóåùí, ôçí áðïêëåéóôéêÞ äéÜèåóç üëùí ôùí ðáé÷íéäéþí ôçò ÏÐÁÐ ÁÅ ìÝóá áðü ôá ðñáêôïñåßá, ôçí Üìåóç áíáíÝùóç êáé âåëôßùóç ôùí õöéóôáìÝíùí ðáé÷íéäéþí, ìå áíôáãùíéóôéêïýò üñïõò êáèþò êáé ôçí åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôçò Óýìâáóçò ìå ôïí ÏÔÅ êáé Üìåóç áðüäïóç ôïõ 35% áðü ôçí ÏÐÁÐ ÁÅ. Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç áðïöÜóéóå åðßóçò ìåôáîý Üëëùí ôçí êáôáâïëÞ åíüò åõñþ áíÜ åêêáèáñéóôéêü áíÜ ðñÜêôïñá, ôï ïðïßï èá ðáñáêñáôåßôáé áðü ôá ìÝëç ôùí óùìáôåßùí/ ìÝëç ôçò ÐÏÅÐÐÐ ìÝóù ôïõ ìç÷áíïãñáöéêïý óõóôÞìáôïò ôçò ÏÐÁÐ ÁÅ, êáé èá áðïäßäåôáé óôçí ÐÏÅÐÐÐ, ðñïêåéìÝíïõ áõôÞ íá åíéó÷ýóåé ôçí ïéêïíïìéêÞ ôçò áõôïôÝëåéá. Åðüìåíåò çìåñïìçíßåò ðïõ Ý÷åé áðïöáóéóôåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß áðåñãßá åßíáé ïé ÄåõôÝñá 29 êáé Ôñßôç 30 Íïåìâñßïõ.

Ç äéáäñïìÞ ðïõ áêïëïýèçóå ç ðïìðÞ ôçò Ëéôáíåßáò Þôáí: Êáèåäñéêüò Íáüò Èåßáò ÁíáëÞøåùò, Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, 16çò Ïêôùâñßïõ, Äçìçôñßïõ ÄçìÜäç, Ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ, Çöáßóôïõ, ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò, Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, Êáèåäñéêüò Íáüò Èåßáò ÁíáëÞøåùò. ÅðÜíïäïò óôïí Êáèåäñéêü Íáü êáé åíáðüèåóç ãéá ðñïóêýíçìá ôùí éåñþí ËåéøÜíùí êáé ôçò ÉåñÞò Åéêüíáò ôçò Áãßáò Áéêáôåñßíçò. Ï Ìçôñïðïëßôçò Êßôñïõò – Êáôåñßíçò & Ðëáôáìþíá Ï Óåâáóìéüôáôïò Ìçôñïðïëßôçò Êßôñïõò – Êáôåñßíçò êáé Ðëáôáìþíá ê.ê. Áãáèüíéêïò áðåõèõíüìåíïò ðñïò ôéò ôïðéêÝò áñ÷Ýò åßðå: «Óáò óõã÷áßñù Ýíáí ðñïò Ýíáí êáé óáò åõ÷áñéóôþ. Éäéáßôåñá åõ÷áñéóôþ ôïõò Áãßïõò Áñ÷éåñåßò ðïõ áíôáðïêñßèçêáí óôçí ôáðåéíÞ ðñüóêëçóç ìáò íá óõììåôÜó÷ïõí óôç óçìåñéíÞ ÷áñÜ. Áðü ôá âÜèç ôçò êáñäéÜò ìïõ åý÷ïìáé êáé ðñïóåý÷ïìáé, ìå ôéò ìåóéôåßåò ôçò Áãßáò Áéêáôåñßíçò, ãéá ôç óùôçñßá ôçò ðüëç ìáò êáé ôçò ðáôñßäáò ìáò êáé ôïõ êüóìïõ ïëüêëçñïõ áðü êÜèå äåéíÞ êáôÜóôáóç. Êáé ôï Üãéï ðáñÜäåéãìÜ ôçò íá áðïôåëåß ãéá üëïõò ôçí ðõîßäá ôçò ðïñåßáò ìáò ðÜíù óå áõôÞ ôç ãç ðïõ ìáò öéëïîåíåß. ×ñüíéá ÐïëëÜ».

Ç ÐÏÅÐÐÐ Ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óôçí ðñþôç ìÝñá ôçò áðåñãßáò ç ÐÏÅÐÐÐ åîÝäùóå äåëôßï ôýðïõ: «Ç ðñþôç ìÝñá ôçò 48ùñçò áðåñãßáò îåêßíçóå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ç ïðïßá áããßæåé ôï 100%. Áõôü äåß÷íåé üôé ï êëÜäïò åßíáé åíùìÝíïò êáé áðïöáóéóìÝíïò íá îåðåñÜóåé üëá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí óõóóùñåõôåß êáé ôá ïðïßá áðåéëïýí ôï ìÝëëïí ìáò êáé ôçí ýðáñîÞ ìáò. Äåí åßìáóôå äéáôåèåéìÝíïé íá ìåßíïõìå áðëïß ðáñáôçñçôÝò ôùí åîåëßîåùí áíáìÝíïíôáò ìïéñïëáôñéêÜ ôïí áöáíéóìü ìáò. ÈÝëïõìå íá äéáìçíýóïõìå óå üëïõò ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò üôé ï êëÜäïò äåí êÜíåé ðßóù áí äåí ëõèïýí ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ìáò áðáó÷ïëïýí êáé óõíå÷ßæïõìå äõíáìéêÜ ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ìáò. ÓõíÜäåëöïé, ïé ðåñéöñïõñÞóåéò, áðü áýñéï äåýôåñç çìÝñá ôùí áðåñãéþí ìáò, ðñÝðåé íá åíéó÷õèïýí êáé íá åíôáôéêïðïéçèïýí áêüìá ðåñéóóüôåñï Ýôóé þóôå êáé ïé åëÜ÷éóôïé ïé ïðïßïé óÞìåñá Üíïéîáí íá ðåéóôïýí üôé ôï ðñïóùðéêü ôïõò óõìöÝñïí áëëÜ êáé üëùí ôùí ðñáêôüñùí åßíáé íá óõíôá÷èïýí ìå ôïõò õðüëïéðïõò óõíáäÝëöïõò óôïí êïéíü áãþíá, ï ïðïßïò èá åßíáé áíÝíäïôïò ìÝ÷ñé ôåëéêÞò äéêáßùóçò».

ÐÁÓÊ ÊÁÈÇÃÇÔÙÍ Ä.Å. Í. ÐÉÅÑÉÁÓ

Äéåõñýíåôáé ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá êáôÜ ôùí äéïäßùí

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç Ãñáììáôåßá ôçò ÐÁÓÊ êáèçãçôþí ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò Í. Ðéåñßáò åêöñÜæåé ôá óõã÷áñçôÞñéÜ ôçò óôïõò íåïåêëåãÝíôåò óõíáäÝëöïõò ìáò óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò ÅËÌÅ Ðéåñßáò ÐÜó÷ïõ ÉöéãÝíåéá êáé Éùáííßäç Âáóßëåéï êáé óôï Åðïðôéêü Óõìâïýëéï Äéáìáíôßäïõ Êëåïíßêç. Óõã÷áßñåé åðßóçò üëá ôá óôåëÝ÷ç ôçò ãéá ôçí óõììåôï÷Þ ôïõò óôï øçöïäÝëôéï ôçò ÐÁÓÊ êáé ãéá ôçí êáëÞ ôïõò ðáñïõóßá êáé åõ÷áñéóôåß üëá ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ãéá ôç óõìâïëÞ ôïõò óôçí Üíïäï ôçò ðáñÜôáîçò óôéò åêëïãÝò ôçò 23çò ôïõ ÍïÝìâñç 2010. Ç Üíïäïò ôçò ðáñÜôáîÞò ìáò óôïõò ÷áëåðïýò êáéñïýò ôïõ Ìíçìïíßïõ, ôçò Ôñüéêáò êáé ôïõ ÄÍÔ åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò óïâáñÞò êáé õðåýèõíçò óôÜóçò, ôçò áãùíéóôéêÞò êáé äéåêäéêçôéêÞò äñÜóçò ìáò, ôïõ äçìïêñáôéêïý êáé ùñáßïõ ðñïåêëïãéêïý áãþíá ôùí õðïøçößùí óôåëå÷þí ìáò êáé üëùí ôùí óõíáäÝëöùí, ðïõ åìðíÝïíôáé áðü ôéò éäÝåò, ôéò èÝóåéò, ôéò ðñïôÜóåéò êáé ôá ãåíéêüôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ÐáíåëëÞíéáò ÁãùíéóôéêÞò ÓõíäéêáëéóôéêÞò Êßíçóçò. ÅËÁÂÁÍ ÊÁÔÁ ÓÕÍÄÕÁÓÌÏ Ôá áðïôåëÝóìáôá Ý÷ïõí ùò åîÞò:

Ç ÐÁÓÊ êáèçãçôþí ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ôéìþíôáò ôçí åìðéóôïóýíç óáò, èá óõíå÷ßóåé ìå áßóèçìá åõèýíçò íá áãùíßæåôáé ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï óôçí ðáéäåßá êáé ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ñüëïõ ôïõ åêðáéäåõôéêïý. Èá óõíå÷ßóåé íá âñßóêåôáé ðÜíôá óôçí ðñþôç ãñáììÞ ôïõ áãþíá ãéá íá áíïßîïõí íÝïé äñüìïé ãéá Ýíá êáëýôåñï áýñéï ìå áíèñùðéÜ, áëëçëåããýç êáé êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ ãéá íá îáíáÝñèåé ôï ÷áìüãåëï óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáé íá äþóåé åëðßäá êáé ðñïïðôéêÞ. Ãéáôß ìáò áîßæïõí êáëýôåñåò ìÝñåò! Ãéá ôç ÓõíôïíéóôéêÞ Ãñáììáôåßá ôçò ÐÁÓÊ Êáèçãçôþí Ä.Å. Í. Ðéåñßáò Ãéþñãïò ÁñáìðáôæÞò

ÓÊÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊËÉÌÁÊÙÓÇ ÔÙÍ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÙÍ

Ó

ôç äéåíÝñãåéá ôïðéêïý äçìïøçößóìáôïò óôñÝöåôáé ç åðéôñïðÞ áãþíá êáôÜ ôùí äéïäßùí, þóôå íá «ìéëÞóåé» ï ëáüò ôçò Ðéåñßáò ãéá ôï èÝìá ôùí äéïäßùí. Ôï èÝìá áõôü óõæçôÞèçêå ôï âñÜäõ ôçò ðåñáóìÝíçò ÔåôÜñôçò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíåäñßáóçò ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíá ÊáôÜ ôùí Äéïäßùí Áéãéíßïõ. Áêüìç óõæçôÞèçêå ç ïìáäéêÞ Üñíçóç êáôáâïëÞò ôïõ áíôéôßìïõ ôùí äéïäßùí áðü üëïõò ôïõò êáôïßêïõò ôïõ íïìïý. Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá Í. Ðéåñßáò êáôÜ ôùí äéïäßùí áðïöÜóéóå ôç äéåýñõíóç ôçò åðéôñïðÞò, ìå óôü÷ï ôç âåëôßùóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò. Ùò ãíùóôü, âáóéêÜ ìÝëç ôçò ÅÁ åßíáé ÄÞìáñ÷ïé ôçò Ðéåñßáò, ïé ïðïßïé ïëïêëçñþíïõí ôç èçôåßá ôïõò ôçí 31.12.2010. ¸ôóé, ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá êëÞèçêáí Äçìïôéêïß êáé Ðåñéöåñåéáêïß åêëåãìÝíïé ôïðéêïß Üñ÷ïíôåò, êáèþò åðßóçò êáé áðëïß ðïëßôåò, íá óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ óôçí ïñãÜíùóç ôïõ áãþíá êáôÜ ôùí äéïäßùí êáé íá êáëýøïõí ôá êåíÜ ðïõ èá äçìéïõñãçèïýí áðü ôçí áðï÷þñçóç ôùí 3 äçìÜñ÷ùí ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò. Ôçí ÔåôÜñôç 24 Íïåìâñßïõ 2010, óôçí áßèïõóá ôïõ Ôå÷íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Êáôåñßíçò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå åê íÝïõ óõíÜíôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíá ìå ìïíáäéêÜ èÝìáôá óõæÞôçóçò ôç äéåýñõíóÞ ôçò êáé ôïí ôñüðï óõíÝ÷éóçò ôïõ áãþíá. Óôï êÜëåóìá áíôáðïêñßèçêáí êáé óõììåôåß÷áí ç áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò êá Óïößá Ìáõñßäïõ, üðùò êáé ïé ðåñéöåñåéáêïß óýìâïõëïé ê. ê. Ã. Ðáðá÷ñÞóôïõ, Í. Ìáêñßäçò, Á. ÐáðáúùÜííïõ êáé Í. ÐáðáíéêïëÜïõ. Åðßóçò óõììåôåß÷å êáé ï ê. Á. ÌÜíôæéïò ùò åêðñüóùðïò ôïõ óõíäõáóìïý «Ðñùôïâïõëßá Ðïëéôþí ãéá ôçí áëëáãÞ óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò». ÌåôÜ áðü ìßá óýíôïìç áíáöïñÜ óôá ðåðñáãìÝíá ôçò ÅÁ áðü ôïí óõíôïíéóôÞ ê. Ð. Áããåëßäç êáé ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí ðñïóêåêëçìÝíùí, áðïöáóßóôçêå ç äéåýñõíóç ôçò ÅÁ, áöïý üëïé áðïäÝ÷ôçêáí ôçí

ðñüóêëçóç íá áíáðëçñþóïõí ôéò êåíÝò èÝóåéò ðïõ èá äçìéïõñãçèïýí óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ. Áêïëïýèçóå óõæÞôçóç ó÷åôéêÜ ìå ôïõò óôü÷ïõò ôçò äéåõñõìÝíçò ðëÝïí åðéôñïðÞò êáé ôïí ôñüðï êëéìÜêùóçò ôïõ áãþíá êáôÜ ôùí äéïäßùí. Ï åêðñüóùðïò ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÏìÜäáò ÄñÜóçò Í. Ðéåñßáò ê. Ç. Ôóïëáêßäçò êáôÝèåóå ðñüôáóç ãéá Üìåóç äéåîáãùãÞ äçìïøçößóìáôïò óôï Í. Ðéåñßáò, ìå óôü÷ï ôçí ïìáäéêÞ Üñíçóç êáôáâïëÞò ôïõ áíôéôßìïõ ôùí äéïäßùí áðü üëïõò ôïõò êáôïßêïõò ôïõ íïìïý êáé ôç äÝóìåõóç ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò ôïõ ôüðïõ, íá ðáñÝ÷åé êÜèå åßäïò íïìéêÞò õðïóôÞñéîçò ðñïò ôïõò ðïëßôåò, óå ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñåßá óôñáöåß åíáíôßïí ôïõò. ÔïðéêÜ äçìïøçößóìáôá ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï Üñèñï 216 ôïõ Íüìïõ 3852/2010 «ÊáëëéêñÜôçò». Óôç óýóêåøç áêüìç óõììåôåß÷áí ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíá ê.ê. Ð. Áããåëßäçò, Ö. ÊïõôóéìáíÞ, Ä. Óéáíßäçò, Å. Ðáðáäüðïõëïò, Í. ÆôÜíçò, Ã. Êõôßäçò, Ç. Ôóïëáêßäçò, Ä. ÂáóéëåéÜäçò êáé Ç. Ôóéôëáêßäçò. ÔÁ ÍÅÁ ÌÅËÇ ÔÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÁÃÙÍÁ ÍÝá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíá åßíáé ðëÝïí ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Í. Ðéåñßáò ê.Óïößá Ìáõñßäïõ, ïé Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé ê. ê. Ã. Ðáðá÷ñÞóôïõ, Í. Ìáêñßäçò, Á. ÐáðáúùÜííïõ êáé Í. ÐáðáíéêïëÜïõ, êáèþò åðßóçò êáé ï ê. Á. ÌÜíôæéïò ùò åêðñüóùðïò ôïõ óõíäõáóìïý «Ðñùôïâïõëßá Ðïëéôþí ãéá ôçí áëëáãÞ óôï ÄÞìï Êáôåñßíçò». Ç óõíôïíéóôéêÞ åðéôñïðÞ åõ÷áñßóôçóå ôá íÝá ìÝëç ãéá ôçí áíôáðüêñéóç óôï êÜëåóìÜ ôçò êáé äÞëùóå ðåñáéôÝñù: «Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá ÷áéñåôßæåé ôá íÝá ìÝëç ôçò, óôçñßæåé üëåò ôéò äçìéïõñãéêÝò ðñùôïâïõëßåò ôïõò ãéá ôçí Ðéåñßá êáé ôïõò åý÷åôáé êáëÞ åðéôõ÷ßá óôï Ýñãï ôïõò.

Ç ðïëõóõëëåêôéêüôçôá, ç äçìïêñáôéêÞ äïìÞ êáé ç Üìåóç åðáöÞ ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíá ìå ôçí êïéíùíßá ôçí êáèéóôïýí Ýíá Üôõðï èåóìü ôïõ ôüðïõ ìáò ðñïóéôü óå üëïõò êáé ìå äõíáìéêÞ. Ç ÅðéôñïðÞ Áãþíá ôçí 24 Íïåìâñßïõ 2010 äåí «Ýêëåéóå». ×ùñÜ ðïëëïýò áêüìç. ×ùñÜ êáé ðåñéìÝíåé üëïõò ôïõò Ðéåñéåßò ãéáôß ôá ðñïâëÞìáôá åßíáé êïéíÜ ãéá üëïõò ìáò êáé ìüíï åíùìÝíïé èá ìðïñÝóïõìå íá ôá áíôéìåôùðßóïõìå, üðùò åî Üëëïõ ôï êÜíáìå ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ï äñüìïò åßíáé ìáêñýò, áêüìç êáé ìåôÜ ôá äéüäéá ðåñéìÝíïõí êáé Üëëá ðñïâëÞìáôá, ðïõ

áíÝäåéîáí êáé ôá íÝá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ìáò: Ðåäßï ÂïëÞò, ¼ëõìðïò, Áåñïäñüìéï êáé Üëëá. ¸ðïíôáé ðïëëÝò ÅðéôñïðÝò Áãþíá. Áãáðçôïß óõìðïëßôåò, ï êáéñüò ðåñíÜ êáé ôá ðñïâëÞìáôÜ ìáò áíôß íá ìåéþíïíôáé áõîÜíïíôáé êáé åíôåßíïíôáé. Ç äéåýñõíóç ôçò ÅðéôñïðÞò Áãþíá äåß÷íåé ôï åíäéáöÝñïí ôùí áñ÷üíôùí ìáò êáé ôç äõíáìéêÞ ôïõ ôüðïõ ìáò. ÌåèïäéêÜ êáé áãùíéóôéêÜ èá ðñï÷ùñÞóïõìå êáé ðÜëé åíùìÝíïé êáé íá åßóôå óßãïõñïé üôé ìáò ðåñéìÝíïõí êáé Üëëåò íßêåò».


"

ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÓÜââáôï 27 Íïåìâñßïõ 2010

ÐñïóêõíçìáôéêÞ åêäñïìÞ óôïí ïñåéíü Ðüíôï Ï Íåïóýóôáôïò Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Í. Êåñáìéäßïõ «ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ» ìåôÜ ôéò åðéôõ÷åßò åêäçëþóåéò, ôñáðÝæé áãÜðçò óôá Üôïìá Üíù ôùí 75 ÷ñüíùí ôïõ ÷ùñéïý, ôï äéáãùíéóìü êïõâáëÞìáôïò íåñïý ìå æõãü óôçí êáèéåñùìÝíç ãéïñôÞ ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ êáé ôïí áíåðáíÜëçðôï ÷ïñü óôç ãéïñôÞ ôùí ðïëéïý÷ùí Áãßùí Áíáñãýñùí óôïí ðñïáýëéï ÷þñï ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ, áðïöÜóéóå êáé ôüëìçóå åðôáÞìåñç åêäñïìÞ óôéò áëçóìüíçôåò ðáôñßäåò ôïõ Ðüíôïõ êáé ìÜëéóôá óôïí ïñåéíü Ðüíôï. ÅêäñïìÞ ðïõ äåí Ý÷åé ãßíåé üðùò ìáò âåâáßùóå ï Í. Âåëüíçò Üëëç öïñÜ. Ç äéáäñïìÞ Ý÷åé ùò åîÞò: Ðñþôç ìÝñá: Í. Êåñáìßäé – Êáôåñßíç – Áíôá Ðáæáñ . Äåýôåñç ìÝñá: Áíôá ÐáæÜñ – Ìðïõëïõ – Ìåñæåöïýíôá – ÁìÜóåéá – ÔïêÜôç Ôñßôç ìÝñá: ÔïêÜôç – ÍåïêáéóÜñåéá – ¸ñðáá – Åðßóêåøç óå åëëçíéêÜ ÷ùñéÜ. ÔÝôáñôç ìÝñá: ÔïêÜôç – ÓåâÜóôåéá – Êáððáäïêßá (Ðñïêüðéï) ÐÝìðôç ìÝñá: Êáððáäïêßá ¸êôç ìÝñá: Êáððáäïêßá – Êùí/ðïëç ¸âäïìç ìÝñá: Êùí/ðïëç –Êáôåñßíç – Êåñáìßäé. ¼ôáí áíáêïéíþèçêå õðÞñîå ìåãÜëïò åíèïõóéáóìüò. ÁëëÜ ìåôÜ ëßãï ç êñßóç, ëßãï ç ìåãÜëç äéÜñêåéá äçìéïýñãçóáí êÜðïéåò áíáâïëÝò, áëëÜ âïçèþíôáò êáé ôï ãñáöåßï ôïõ ê. Âåëþíç, ÄåõôÝñá 4-10-2010 îåêéíÞóáìå ôçí åêäñïìÞ ìáò. Ç ðáñÝá ìáò áðïôåëïýíôáí áðü Üôïìá ôïõ Í. Êåñáìéäßïõ, ôçò ÍåïêáéóÜñåéáò, ôçò ÓåâáóôÞò, êáé áðü ôçí Êáôåñßíç. ¸÷ïíôáò ôïí Ýìðåéñï ïäçãü ìáò ê. Ôóéôáêßäç ÉïñäÜíç êáé ôéò åõ÷Ýò ôïõ ê. Âåëþíç îåêéíÞóáìå ãéá ôçí Ôïõñêßá. Ìå ôéò áðáñáßôçôåò óôÜóåéò öôÜóáìå óôá óýíïñá ôùí ÊÞðùí áðü üðïõ ðáñáëÜâáìå êáé ôïí îåíáãü ìáò ê. ÃéïõîÝë ÉìÜì. Ìðáßíïíôáò óôçí Ôïõñêßá Üñ÷éóå ç îåíÜãçóç áðü ôïí ê. ÃéïõîÝë. Åäþ åßíáé ç ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç. ÐåñÜóáìå Ýîù áðü ôçí ÊåóÜíç, ôá

ÌÜëãáñá. ÌðÞêáìå óôçí Êùí/ðïëç ÅõñùðáúêÞ ðüëç ôùí 10.000.000 (äÝêá åêáôïììõñßùí). ÐåñÜóáìå óôçí ÁóéáôéêÞ ðüëç ôùí 7.000.000 (åðôÜ åêáôïììõñßùí). Ôéò äýï ðëåõñÝò ôéò åíþíåé ç êñåìáóôÞ ãÝöõñá ôïõ Âïóðüñïõ. Óõíå÷ßæïíôáò ðåñíÜìå ôçí ÍéêïìÞäåéá. Åäþ ìáñôýñçóå ç Áãßá ÂáñâÜñá áðü ôïí ðáôÝñá ôçò, ôïí ïðïßï áñãüôåñá Ýêáøå êåñáõíüò. ÐåñíÜìå ôïí ÓáããÜñéï ðïôáìü êáé êáôáëÞãïõìå óôï îåíïäï÷åßï ÁÍÔÁ ÐÁÆÁÑ. Äåýôåñç ìÝñá åêêßíçóçò áðü ôï ÁÍÔÁ ÐÁÆÁÑ. ÐåñíÜìå ôï õðÝñï÷ï âïõíü Ìðüëïõ (Áñ÷áßï Âéèýíéï) êáé ðÜìå óôçí Ìåñæåöïýíôá, ìéá ðüëç ôùí 50 ÷éëì. êáôïßêùí, ãåíÝôåéñá ôçò Áã. ÂáñâÜñáò. Åäþ õðÜñ÷åé ìåãÜëç åêêëçóßá ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò êáôáóôñáììÝíç. Äßðëá áêñéâþò õðÜñ÷åé ôï Áìåñéêáíéêü êáôáöýãéï Áíáôüëéá ðïõ éäñýèçêå ôï 1886 ôï ïðïßï ôï 1924 Þñèå óôç Èåóóáëïíßêç. Ôï ÊïëÝãéï áíáêáéíßóôçêå êáé ëåéôïõñãåß ùò ðáíåðéóôÞìéï. ÆçôÞóáìå íá ôï åðéóêåöèïýìå, áëëÜ äåí ìáò åðÝôñåøáí. ¸ðñåðå íá Ý÷ïõìå Ýãêñéóç áðü ôçí Ðñõôáíåßá. Åßäáìå ôçí åêêëçóßá ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò êáé áíá÷ùñÞóáìå ãéá ôçí ÁìÜóåéá, ðüëç ôùí 110 ÷éë. êáôïßêùí, ðïëý ùñáßá, ìå ìåãÜëç éóôïñßá ðïõ ãéá íá ôçí ãõñßóåéò, èÝëåé ôïõëÜ÷éóôïí 2-3 çìÝñåò. Ç ðüëç äéáó÷ßæåôáé áðü ôïí Éñç ðïôáìü êáé åßíáé êôéóìÝíç áíÜìåóá óå äýï âïõíÜ. Ç ÁìÜóåéá åßíáé ðáôñßäá ôïõ ÓôñÜâùíá 60 ð.÷. – 20 ì. ãåùãñÜöïõ. Ç ÁìÜóåéá åßíáé êôéóìÝíç óôéò äýï ðëåõñÝò ôïõ ðïôáìïý ðïõ óõíäÝïíôáé ìåôáîý ôïõò ìå ãñáöéêÝò ëéèüêôéóôåò êáé îýëéíåò ãÝöõñåò. Óôï âïõíü õðÜñ÷ïõí ïé Ëáîåõôïß ôÜöïé ôùí Ìéèñéäáôþí. ÕðÜñ÷ïõí ç Áêñüðïëç – Öñïýñéá, ðýñãïé êáé áðü ôéò äýï ðëåõñÝò ôùí âïõíþí. Óôçí ðëáôåßá õðÜñ÷åé Üãáëìá ôïõ ÊåìÜë Áôáôïýñê, óÞìá êáôáôåèÝí óå êÜèå ðüëç ôçò Ôïõñêßáò, ìüíï ðïõ óôçí ÁìÜóåéá õðÜñ÷ïõí êáé áãÜëìáôá ôùí Óôñáôïäéêþí ðïõ äéêÜæáíå êáé êáôáäéêÜæáíå ôïõò ¸ëëçíåò êáé öõóéêÜ Üëëïõò óå èÜíáôï äéá áðáã÷ïíéóìïý. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÝò ðñïôïìÝò óïõëôÜíùí êáé óïõëôáíïðáßäùí. ÕðÜñ÷åé ôï Üãáëìá ôïõ Öåñ÷Üô êáé ôçò Óéñßí. Ç Óéñßí Þôáí áäåëöÞ ôïõ ÍïìÜñ÷ç êáé ôçí áãÜðçóå ï Öåñ÷Üô. Ï íïìÜñ÷çò ãéá íá äþóåé ôçí áäåëöÞ ôïõ óôïí Öåñ÷Üô, æÞôçóå êÜôé ôï áðñáãìáôïðïßçôï íá öÝñåé íåñü áðü ôç ìéá ðëåõñÜ ôïõ âïõíïý óôçí Üëëç. Ï Öåñ÷Üô ôï êáôÜöåñå, áëëÜ êáé ðÜëé ï íïìÜñ÷çò äåí ôçí Ýäùóå êáé ï Öåñ÷Üô áðü ôïí êáçìü ôïõ ðÝèáíå åíþ ç Óéñßí áõôïêôüíçóå. Ç ÁìÜóåéá Ý÷åé ìåãÜëç éóôïñßá êáé óå Ýíá áðüãåõìá äåí ìðïñåßò íá ôá äåéò üëá. Óõíå÷ßæïõìå ãéá ôçí ÔïêÜôç êáé êáôáëÞãïõìå óôï îåíïäï÷åßï Ãêñáíô Âáëéôóá ×ïôÝë. Ðïëý ùñáßï îåíïäï÷åßï, ùñáßá äùìÜôéá, öáãçôü êáé ðïëý ùñáßá âñÜäéá óõíôñïöéÜ ìå ôïõò ÌÅËÔÅÍ ÏÐÅÍ êáé ÁÕËÁÍ ÂÅÇ ðïõ ìå ôç ìïõóéêÞ ôïõò äéáóêåäÜóáìå äýï âñÜäéá ðïõ ìåßíáìå óôçí ÔïêÜôç. ×ïñåýïíôáò ðïíôéáêÜ êÜðïéá óôéãìÞ ïé ìïõóéêïß åßðáí åìåßò êïõñáóôÞêáìå íá ðáßæïõìå, áõôïß äåí êïõñÜóôçêáí íá ÷ïñåýïõí; Åðßóçò æçôÞóáìå Ýíá ôñáãïýäé ðïõ ôï ôñáãïõäïýóáí ïé ðáððïýäåò ìáò. Ç ôñáãïõäßóôñéá üôáí äéÜâáóå ôï ñáâáóÜêé áíáöþíçóå ÁËËÁ×ÁËËÁ× ðïõ íá ôï âñù; ÁëëÜ ìåôÜ áðü Ýíá äéÜëåéììá ìáò ôï åßðáí êáé ôüôå Ýãéíå ÷áìüò üôáí óçêùèÞêáìå êáé ÷ïñÝøáìå üëïé óå ôáãêü. Ïðüôå ç ôñáãïõäßóôñéá ëÝåé óôïõò õðüëïéðïõò ôé êÜèåóôå, äåí ôïõò âëÝðåôå ðïõ ÷ïñåýïõí æåõãÜñéá, åóåßò ãéáôß êÜèåóôå; Óôçí ÁìÜóåéá ìéá ðáñÝá ïêôþ áôüìùí ðÞãáí óôï ÷ùñéü Æáíá ãéá íá äïýíå ôç ãç ôùí ðáð-

ðïýäùí ôïõò. Êáé üðùò ôïõò åßðáíå åêåß, ôï óðßôé áõôü ôï ôñéþñïöï ôï ìïíáäéêü åßíáé üíôùò ôïõ ðáððïý ôïõò. Åßíáé ôï óðßôé ôùí Êáëáúôóéäáßùí. ¸ôóé ôåëåßùóå êáé ç äåýôåñç ìÝñá. Ôñßôç ìÝñá ìåôÜ ôï ðñùéíü óôçí ÔïêÜôç îåêéíÞóáìå ãéá ÍéêóÜñ (ÍåïêáéóÜñåéá) êáé ¸ñìðáá. Óôï Åñìðáá ìéá ïìÜäá äÝêá áôüìùí îåêéíÞóáìå ãéá ôï Åíôéê ÐïíÜñ êáé ÅæÝíïõò ÷ùñéÜ ôùí ðáððïýäùí ìáò. ÐåñéìÝíáìå íá ñèåé ï ê. ÉìðñáÞì ãíùóôüò åíüò ôçò ðáñÝáò ìáò êáé üôáí Þñèå ìáò ðÞãå óôï Ìïõóåßï ôïõ ¸ñìðáá. Ç äéåõèýíôñéá ìáò îåíÜãçóå óôï ìïõóåßï. Ôï ðñþôï ðñÜãìá ðïõ ìáò Ýäåéîå Þôáí ôï óðßôé ôïõ Áíáó. ÁöÝíôç, åíüò ¸ëëçíá ðëïýóéïõ. Ôï óðßôé åßíáé Ýíá ôñéþñïöï áñ÷ïíôéêü ðïõ ï óöáãÝáò ôïõ åëëçíéêïý ðëçèõóìïý ï ðåñéâüçôïò êïõôóüò ôçò Êåñáóïýíôáò ï Ôïðáë ÏóìÜí ôï åðßôáîå êáé üðùò ëÝíå ïé ðáëéïß óôï óðßôé áõôü ÷Üèçêå ðïëýò êüóìïò áðü ôïõò ÔóÝôåò. ÌåôÜ ôçí îåíÜãçóç óôï ìïõóåßï ç äéåõèýíôñéá Ýäùóå óå üëïõò ôï âéâëßï ôïõ ìïõóåßïõ, áëëÜ ó’ áõôü äåí áíáöÝñåôáé ôßðïôå ðñéí áðü ôï 1920, ïýôå êïõâÝíôá ãéá ôï ôé õðÞñ÷å ðñéí ôï 1920. ÌåôÜ ôï ìïõóåßï ç ðáñÝá ôùí äÝêá ìáæß ìå ôïí ÉìðñáÞì áíåâÞêáìå óôï ÷ùñéü Åíôéê ÐïíÜñ êáé ôï ¸æåíïõò ìåôÜ áðü áñêåôÞ áíçöüñá óå õøüìåôñï 1250 ì. ÅðéôÝëïõò öèÜóáìå óôï Åíôéê ÐïíÜñ êáé Åæåíïõò ðïõ åßíáé ÷ùñéü ôùí ðåñéóóüôåñùí ôïõ ÍÝïõ Êåñáìéäßïõ êáé ÍåïêáéóÜñåéáò. Ï ê. ÉìðñáÞì ìáò îåíÜãçóå óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ ðïõ ôþñá åßíáé ôæáìß. Óôç âñýóç ðïõ Üöçóáí ïé ðáððïýäåò ìáò, óôá äéÜöïñá óðßôéá ëÝãïíôÜò ìáò ðïéáíïý Þôáí, ìáò Ýäåéîå ôá ÷ùñÜöéá ôïõ åíüò êáé ôïõ Üëëïõ. Ïé Üíèñùðïé öéëüîåíïé ìáò õðïäå÷ôÞêáíå ðïëý æåóôÜ êáé ìå ÷áñÜ ìáò ðñüóöåñáí ü,ôé åß÷áí êáé ìå áõôÜ ðïõ åß÷áìå áãïñÜóåé áðü ôçí ðüëç êáèßóáìå êáé öÜãáìå üëç ðáñÝá. ÌåôÜ ôï ôñáðÝæé ðÞãáìå óôï Åæåíïõò, ìéêñüôåñï ÷ùñéü áðü ôï Åíôéê ÐïíÜñ óôï óðßôé ôïõ ê. ÉìðñáÞì üðïõ ìáò ðñüóöåñáí êáöÝ. Óôï Åæåíïõò õðÜñ÷åé ìéá êáñõäéÜ ðïõ ï êïñìüò ôçò åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ì. ðåñßìåôñïò.

Ôá åõñùðáúêÜ ðïëéôéóôéêÜ èåìÝëéá áðÜíôçóç óôá óýííåöá ôçò ïéêïíïìéêÞò áðï-åíïðïßçóçò “Ç êáëëéÝñãåéá êïéíÞò åõñùðáúêÞò óõíåßäçóçò óôïõò ðïëßôåò ôçò ÅÅ áðïôåëåß üñï åê ôùí ùí ïõê Üíåõ ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ åíùóéáêïý åã÷åéñÞìáôïò”. Ï ÅõñùâïõëåõôÞò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊáèçãçôÞò ê. Ãéþñãïò ÐáðáóôÜìêïò, áðåõèõíüìåíïò ðñïò ôçí Åðßôñïðï ãéá èÝìáôá Åêðáßäåõóçò, Ðïëéôéóìïý, Ðïëõãëùóóßáò êáé Íåïëáßáò ê. Áíäñïýëëá Âáóéëåßïõ óôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ óôï Óôñáóâïýñãï, õðïãñÜììéóå ôç óçìáóßá ôçò äéåõêüëõíóçò êáé ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò äéáêñáôéêÞò êéíçôéêüôçôáò ôùí êáëëéôå÷íþí êáé ôùí åðáããåëìáôéþí óôïí ôïìÝá ôïõ ðïëéôéóìïý. Áðáíôþíôáò óôïí ¸ëëçíá ÅõñùâïõëåõôÞ, ç ê. Âáóéëåßïõ ôüíéóå üôé ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ êáôáâÜëëåé ðñïóðÜèåéåò ãéá ôïí óõíôïíéóìü ôçò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò, ôùí êáíïíéóìþí èåþñçóçò äéáâáôçñßùí ôùí êáëëéôå÷íþí áðü ôñßôåò ÷þñåò, ôçò öïñïëïãßáò êáé ôçò âåëôéùìÝíçò ðëçñïöüñçóçò ãéá èÝìáôá êéíçôéêüôçôáò. Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ åöÜñìïóå ðéëïôéêÜ Ýñãá ãéá ôçí åíèÜññõíóç ôçò êéíçôéêüôçôáò ôùí êáëëéôå÷íþí ôüóï ôï 2008 üóï êáé ôï 2009. Ôï 2009 ôï 80% ðåñßðïõ ôùí Ýñãùí ðïõ ÷ñçìáôïäïôÞèçêáí áðü ôçí ÅÅ åðéêåíôñþèçêáí óôçí êõêëïöïñßá ôùí ðïëéôéóôéêþí Ýñãùí êáé óôçí êéíçôéêüôçôá ôùí åðáããåëìáôéþí óôïí ôïìÝá ôïõ ðïëéôéóìïý. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ðéëïôéêþí áõôþí Ýñãùí èá óõíåéóöÝñïõí óôï Ýñãï ôïõ ìåëëïíôéêïý ðñïãñÜììáôïò “Ðïëéôéóìüò”, ãéá ôçí ðåñßïäï ìåôÜ ôï 2013. Óôçí áíôéöþíçóÞ ôïõ, ï ê. ÐáðáóôÜìêïò ôüíéóå üôé “óôïí óçìåñéíü åõñùðáúêü êáéñü ðõêíþíïõí ôá óýííåöá ôçò áðo-åíïðïßçóçò. ÕðÜñ÷åé ç Åõñþðç ôùí áñéèìþí, ç ôå÷íéêÞ Åõñþðç, áëëÜ õðÜñ÷ïõí êáé ïé öùíÝò åêåßíåò ðïõ ðñïóâëÝðïõìå êáé óôçí Åõñþðç ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò ðáéäåßáò, ôçò ôÝ÷íçò, ôçò êéíçôéêüôçôáò ôùí êáëëéôå÷íþí, ôçò åíèÜññõíóçò ôçò äéåõñùðáúêÞò êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò. ÁíÞêù óå áõôïýò ðïõ ðéóôåýïõí üôé åßíáé áõôÜ ôá èåìÝëéá – ôá ðïëéôéóôéêÜ èåìÝëéá ôçò Åõñþðçò– ðïõ ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí ôïí áóöáëÞ óôáèåñïðïéçôéêü ðáñÜãïíôá ðåñáéôÝñù äõíáìéêÞò ðñïþèçóçò ôçò äéáäéêáóßáò ôçò åõñùðáúêÞò åíïðïéÞóçò. Ðñïùèþíôáò ôïí ðïëéôéóìü êáé ôçí êáëëéôå÷íéêÞ äçìéïõñãßá áõîÜíïõìå ôç óõíåéóöïñÜ óôï åõñùðáúêü ÁÅД. Ç Êýðñéá Åðßôñïðïò óõìöþíçóå ìå ôïí ÅõñùâïõëåõôÞ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ôïíßæïíôáò üôé “ç Åõñþðç äåí áðïôåëåß áðëÜ ìéá ¸íùóç ôçò ïéêïíïìßáò, áëëÜ îåêßíçóå áðü ôïí ðïëéôéóìü”.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç ðáñÝá ôùí äÝêá ðÞñáìå áðü ôá ÷ùñéÜ ôùí ðáððïýäùí Üëëïò ÷þìá, Üëëïò ðÝôñåò, Üëëïò êÜðïéï áíáìíçóôéêü áðü ôï óðßôé ôïõ ðáððïý. ÌåôÜ ôçí ðåñéÞãçóç óôá ÷ùñéÜ ôá äéêÜ ìáò ðÞñáìå ôïí äñüìï ôçò åðéóôñïöÞò. Ï ïäçãüò ôïõ ìéêñïðïýëìáí ðïõ ìáò ðÞñå áðü ôï Åñìðáá ìáò ðÞãå áðü ôïí êáéíïýñãéï äñüìï ðïõ ãßíåôáé óôï âïõíü Ôïð Ôóáì, óôï âïõíü ðïõ æÞóáíå 4 ÷ñüíéá ïé äéêïß ìáò ÷ùñßò óðßôé, ÷ùñßò æåóôáóéÜ, ðïõ ôáëáéðùñÞèçêáí, ðïëÝìçóáí, áëëÜ êáôÜöåñáí Ýóôù êáé ïé ëßãïé ðïõ åðÝæçóáí íá Ýñèïõí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí ôá ÷ùñéÜ ìáò. Ðåñíþíôáò ôï âïõíü ôïõ Ôïð Ôóáì üëïé êÜíáìå ìéá åõ÷Þ. Áò åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá üëùí ðïõ ÷Üèçêáí óôï âïõíü áõôü ðïëåìþíôáò ìå êáðåôÜíéï ôïí Ãüôóá Áíáóôá êáé ôá ðñùôïðáëßêáñá ôïõ Ãáñá ÃéïõâÜí, ÃáñÜ Ößëïò êáé Ôóïëá÷ ÍéêïëÜ (Ðáðáäüðïõëïò ÁíáóôÜóéïò, Ôóáïõóßäçò ÉùÜííçò, ×áôæçåõóôáèßïõ Èåüöéëïò, Ôóáïõóßäçò Íéêüëáïò. Ôåëåéþíåé ìéá ìÝñá ìå ðïëý ôáëáéðùñßá åðéóôñÝøáìå óôï îåíïäï÷åßï ìáò. Óôï Åñìðáá ìå ôï ðïõ êáôåâÞêáìå áðü ôï ðïýëìáí ìáò ðëçóéÜóáíå ðïëëïß. Èá Þôáí ìåãÜëç ðáñÜëåéøç áí äåí áíáöåñüìïõí ëßãï óôï Íéêóáñ (ÍåïêáéóÜñåéá). Ï îåíáãüò ìáò ê. ÃéïõîÝë áêïýñáóôïò äåí Ýðáøå íá ìáò ëÝåé ãéá ôïí êÜèå ôüðï ðïõ ðåñíïýóáìå ôçí éóôïñßá ôïõ. Ãéá ôçí ÍåïêáéóÜñåéá áíáöÝñáìå üôé ç ðáôñßäá ôïõ ÌåãÜëïõ Âáóéëåßïõ. Åðßóçò üôé ç ÍåïêáéóÜñåéá Ýãéíå óçìáíôéêü êÝíôñï ôïõ ×ñéóôéáíéóìïý ÷Üñç óôïí åðßóêïðï Ãñçãüñéï ôïí èáõìáôïõñãü êáé üôé Þôáí êáé ç ãåíÝôåéñá ôïõ Áãßïõ Ãñçãïñßïõ. Åðßóçò üôé óôá Âåæéñá ðÝèáíå ï ÉùÜííçò ï ×ñõóüóôïìïò ôï 407 ì.×. êáé üôé óþæåôáé ç ëÜñíáêá üðïõ Ý÷åé ôáöåß ï ìåãÜëïò áõôüò ðáôÝñáò ôçò Åêêëçóßáò. Áêüìç ç ÍåïêáéóÜñåéá åßíáé ãíùóôÞ êáé ãéá ôçí ôïðéêÞ Óýíïäï ðïõ óõíÞëèå ôï 314 ì.×. ÔÏÊÁÔÇ- ÓÅÂÁÓÔÅÉÁ – ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁÐÑÏÊÏÐ ÔÝôáñôç çìÝñá: ÅãåñôÞñéï ìÜæåìá. Ôá ìðáãÜæéá ìáò ðñùß êáé áíá÷þñçóç ãéá Êáððáäïêßá. Öåýãïíôáò áðü ÔïêÜôç (Áñ÷áßá ÅíäïêéÜäá) ðåñíÜìå áðü ÓåâÜóôåéá ôçí ïðïßá Þîåñáí ïé äéêïß ìáò ùò ôüðï åîïñßáò. ¢öéîç óôçí Êáððáäïêßá. ÓÞìåñá ï êáéñüò ÷Üëáóå ãé’ áõôü åß÷áìå êáé ìéá áëëáãÞ óôï ðñüãñáììá. ÐÞãáìå ðñþôá óôï õðáßèñéï ìïõóåßï ôïõ Ãåñåìå (Êïñáìá), ìéá åêðëçêôéêÞ êïéëÜäá ìå õðÝñï÷ï ôïðßï áðü ëáîåõìÝíåò óôïõò âñÜ÷ïõò åêêëçóßåò êáé ìïíáóôÞñéá ìå ìïíáäéêÝò ÂõæáíôéíÝò ôïé÷ïãñáößåò – Áãéïãñáößåò. Ðïëý ùñáßá ç óêïôåéíÞ åêêëçóßá, ç åêêëçóßá ôïõ ÌÕËÏÕ. Óôçí ðüëç ôçò Óéíáóïý èá äïýìå ôï ìåãáëïðñåðÞ íáü ôïõ Áã. Êùí/íïõ

êáé ÅëÝíçò êáèþò êáé ôïõ íáïý ôïõ Áãßïõ Âáóéëåßïõ. ÅðéóôñÝöïíôáò ãéá ôï îåíïäï÷åßï êÜíáìå åðßóêåøç – ðñïóêýíçìá óôï óðßôé üðïõ Ýæçóå ï ¢ãéïò ÉùÜííçò ï Ñþóóïò. Ï ê. ÃéáîÝë ìáò Ýäåéîå êáé ìáò åßðå ôüóá ðïëëÜ ãéá ôïí Áã. ÉùÜííç ôïí Ñþóóï. ÌåôÜ ôçí åðßóêåøç – ðñïóêýíçìá ðåñéçãçèÞêáìå ôçí ðüëç êáé êáôáëýóáìå óôï Íôéíìðåñ ×ïôÝë 5 áóôÝñùí äåßðíï – äéáíõêôÝñåõóç. ÐÝìðôç çìÝñá: ÌåôÜ áðü Ýíá ðëïýóéï ðñùúíü îåêéíÞóáìå ìå ôïí õðÝñï÷ï ïäçãüò ìáò ê. ÉïñäÜíç êáé ôïí åîáéñåôéêü îåíáãü ìáò ôçí ðåñéÞãçóç óôá áãéáóìÝíá ÷þìáôá ôçò Êáððáäïêßáò. Åðüìåíïò óôáèìüò ç ðüëç ôçò ÊáñâÜëçò. ÐÞãáìå óôï íáü ôïõ Áã. Ãñçãïñßïõ ôïõ Èåïëüãïõ, ÷ôéóìÝíï óå ìéá ðëáãéÜ áðü ðùñüëéèï. Ç åêêëçóßá óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç, áëëÜ ïé ôïé÷ïãñáößåò áóâåóôùìÝíåò. Ðñüêåéôáé íá ãßíåé óõíôÞñçóç êáé íá öáíïýí ðÜëé. Óôï ðñïáýëéï ÷þñï õðÜñ÷åé áãßáóìá êáôåâáßíïíôáò 15 óêáëéÜ. ÊáôÝâçêáí êÜðïéïé íÝïé íá ðÜñïõí êáé íá äþóïõí êáé óôïõò õðüëïéðïõò áëëÜ ç åíôýðùóç Þôáí ðïëý Üó÷çìç, üôáí óôï áãßáóìá åßäáí óáêïýëá íÜéëïí ìå Ýíá ðïõëß øüöéï. Öåýãïíôáò áðü ôïí íáü ôïõ Áã. Ãñçãïñßïõ ìå äéÜöïñá óõíáéóèÞìáôá óôáìáôÞóáìå óôçí ðëáôåßá ôçò ÊáñâÜëçò ãéá öùôïãñáößåò êáé íá èáõìÜóïõìå ôá õðÝñï÷á óðßôéá ðïõ Üöçóáí ïé ¸ëëçíåò. Ï ðñüåäñïò ôïõ ðïëéôéóôéêïý óõëëüãïõ Ýäùóå óôïí ×Üñç áñêåôÜ íôéâéíôß êáé ðñïóðÝêô áðü ôéò ïìïñöéÝò ôçò Êáððáäïêßáò. Ðåñíþíôáò äéá ìÝóïõ ôùí öáíôáóôéêþí çöáéóôåéïãåíþí öáñáããéþí öèÜíïõìå óôçí õðüãåéá ðüëç ôçò ÌáëáêïðÞò ìå âÜèïò 85 ì. óå 8 äéáöïñåôéêÜ åðßðåäá ìå ôçí åêêëçóßá ôùí Áãßùí Èåïäþñùí óôçí åßóïäï. Áñêåôïß êáôåâÞêáìå óôçí õðüãåéá ðüëç. Ïé õðüëïéðïé ðåñéçãçèÞêáíå óôá äéÜöïñá ôïõñéóôéêÜ ðåñßðôåñá ôçò ðåñéï÷Þò. Óôç äéáäñïìÞ ãéá Ðñïêüðé óôáìáôÞóáìå óôçí ôáâÝñíá «Åëëçíéêü óðßôé ãéá öáãçôü, êáöÝ Þ ôóÜé. ÅðéóôñïöÞò óôï Ðñïêüðé. Âüëôá óôçí áãïñÜ êé åðéóôñïöÞ óôï Îåíïäï÷åßï ãéá âñáäéíü êáé áíÜðáõóç. ¸êôç ìÝñá. Ðñùéíü êáé áíá÷þñçóç áðü ôï Ðñïêüðéï ãéá ôçí Âáóéëåýïõóá. ÐåñíÜìå áðü ÍåÜðïëç, áðü ÓáããÜñéï, Ôïõæêéïëïõ (ÁëìçñÞ Ëßìíç) Ýîù áðü ôçí ¢ãêõñá âñåèÞêáìå óôá 1850 ì. õøüìåôñï óôï âïõíü ìå ÷éüíéá óôï Ìðüëïõ (Êëáõäéïýðïëç), óôçí ðüëç áõôÞ âãáßíïõí ïé êáëýôåñïé ìÜãåéñïé ôçò Ôïõñêßáò. ÐåñíÜìå áðü ôçí ëßìíç ÓááíôæÜ óôçí ÍéêïìÞäåéá. Åäþ ìáñôýñçóå ç Áã. ÂáñâÜñá. ÐåñíÜìå áðü ôçí ðüëç ×åñÝêå (×Üñáêáò).

Åäþ âãáßíïõí ôá êáëýôåñá ÷åéñïðïßçôá ÷áëéÜ. ÖôÜóáìå óôçí ðüëç. Ôáêôïðïßçóç óôï îåíïäï÷åßï âãÞêáìå ãéá âüëôá êáé âñáäéíü óôçí Êùí/ðïëç. Åâäïìç ìÝñá. ÊõñéáêÞ. Êùí/ðïëç – Êáôåñßíç- Í. Êåñáìßäé Ðñüãåõìá óôï îåíïäï÷åßï. Åðßóêåøç óôï âõæáíôéíü éððüäñïìï ìå ôç óôÞëç ôïõ Èåïäïóßïõ ôùí ¼öåùí, ôïí Áéãõðôéáêü ïâåëßóêï êáé ôçí êñÞíç ôïõ ÃïõëéÝëìïõ. Åðßóêåøç ðñïóêýíçìá óôïí Éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ üðïõ óôåãÜæåôáé êáé ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï. ÐáñáêïëïõèÞóáìå ôç èåßá ëåéôïõñãßá ÷ïñïóôáôïýíôïò êáé ôïõ Ïéêïõìåíéêïý ÐáôñéÜñ÷ç Âáñèïëïìáßïõ. Ìïßñáóå óå üëïõò ôï áíôßäùñï êáé áðü ìéá åéêïíßôóá. ÌåôÜ åðßóêåøç – ðñïóêýíçìá óôï èáýìá ôùí áéþíùí ôçí ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ ìå ôá ðáíÝìïñöá øçöéäùôÜ. Óôçí óõíÝ÷åéá áíá÷þñçóç ãéá ôçí Êáôåñßíç äéá ìÝóïõ Ñáéäåóôïý (óôÜóç ãéá öáãçôü). Áðï÷áéñåôéóìü óôï ößëï ê. ÃïõîÝë ÉìÜì ðïõ ìáò êñÜôçóå óõíôñïöéÜ ìßá åâäïìÜäá êáé ìáò îåíÜãçóå ôüóï ùñáßá ëÝãïíôÜò ìáò ôüóá ðïëëÜ ãéá êÜèå ôüðï ðïõ åðéóêåðôüìáóôáí. ¢öéîç óôá óýíïñá ôùí ÊÞðùí. Ôåëùíéóìüò, Ýëåã÷ïò êáé äéÝëåõóç ôùí Åëëçíïôïõñêéêùí óõíüñùí. Óõíå÷ßæïõìå êáé ìÝóù Åãíáôßáò ïäïý Üöéîç ôï âñÜäõ óôçí Êáôåñßíç üðïõ áöÞóáìå ôá Üôïìá ðïõ åß÷áìå ðÜñåé ìå õðüó÷åóç íá âñåèïýìå êáé ðÜëé ìáæß. ¸íôåêá ç þñá óôï Í. Êåñáìßäé üðïõ ìáò åðéöýëáîáí èåñìÞ õðïäï÷Þ ï ðÜíôá áêïýñáóôïò Ðáðá-ÓùêñÜôçò ìå ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ «ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ» ç ê. Íüðç Óô. Ôóáïõóßäç, Íüðç Ëåõô. Ôóáïõóßäç êáé áñêåôþí óõã÷ùñéáíþí. Ìå åõ÷áñéóôßåò ðñïò ôïí ïäçãü ìáò ÉïñäÜíç Ôóéôáêßäç áðï÷áéñåôéóôÞêáìå êáé åõ÷çèÞêáìå íá ðÜìå ðÜëé åêäñïìÞ üëïé ìáæß. Óõíïäåßá ðÞãáìå óôï êáôÜóôçìá «ÔÆÁÊÉ» üðïõ ìáò ößëåøáí êáé ñùôïýóáí ðùò ðåñÜóáìå, ðùò Þôáí åêåß óôçí ðáôñßäá, áí âñÞêáìå áõôüí, áí âñÞêáìå åêåßíï; ¸ôóé ôÝëåéùóå ìéá õðÝñï÷ç åâäïìÜäá êáé âñåèÞêáìå ðÜëé óôçí êáèçìåñéíüôçôá ìáò. ÅÍÔÕÐÙÓÅÉÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ:Ìå éóôïñßá åëëçíéêÞ èçóáõñßæåé ç Ôïõñêßá – ÐÁÓ×ÁËÉÁ: Ìïõ åßíáé áäýíáôïí íá öáíôáóôþ ôé Ý÷ïõí ôñáâÞîåé ïé ðáððïýäåò ãéá íá ñèïýíå óôçí ÅëëÜäá. ÌÁÑÉÁ: Ðßêñá ðßêñá êáé ðÜëé ðßêñá Ãéá ôï Ä.Ó. Ç ÃñáììáôÝáò Íüðç Ôóáïõóßäïõ

Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôçí Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003) êáé óå åöáñìïãÞ ôçò ðáñ. 2â ôïõ Üñèñïõ 9 ôçò ìå ÇÐ 11014/703/Ö104/14-3-2003 – ÖÅÊ 332Â/03 ÊÕÁ, üôé äéáâéâÜóèçêáí áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò: 1) Ç ìå áñ. Ðñùô. 12315 / 12 – 11 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôçò äñáóôçñéüôçôáò «Ìéêôü ÐñáôÞñéï áíåöïäéáóìïý ï÷çìÜôùí ìå õãñÜ êáýóéìá êáé õãñáÝñéï», ôçò åôáéñßáò «Áöïß ÌðåëïãéÜííç Ï.Å.» ( ÁÖÌ 999504558, ´ Ä.Ï.Õ. Êáôåñßíçò), ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíç óôï êëçñ. 604, èÝóç ‘Ðáëçïðüñïò’, Ä. Ëéôï÷þñïõ Í. Ðéåñßáò, ç ïðïßá ðñïôåßíåôáé íá åãêáôáóôÞóåé äåîáìåíÞ õãñáåñßïõ 9 ê.ì. (10ç ÏìÜäá á.á. 24 ôçò ÊÕÁ 15393/2332/02). 2) Ç ìå áñ. Ðñùô. 12975 / 08 – 11 – 2010 Áðüöáóç ãéá ôçí ÕðáãùãÞ óôç äéáäéêáóßá ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôçò Õðïêáôçãïñßáò 4, ôïõ Ýñãïõ «Áíüñõîç õäñåõôéêÞò ãåþôñçóçò, ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ê. Ê. ÊáñêáëÝôóç, óôçí ôïðïèåóßá «Ôïðüëéáíç – Âáêïýöéêï», ãéá ôçí ýäñåõóç ôñéþí (3) êáôïéêéþí óôï Ä.Ä. Ëéôï÷þñïõ ôïõ ÄÞìïõ Ëéôï÷þñïõ Í. Ðéåñßáò, ìå åôÞóéåò áíÜãêåò óå íåñü 2.540 ì3 êáé ìå óõíôåôáãìÝíåò: × = 377 167 êáé Ø = 4 436 867 (ÅÃÓÁ 87). Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ

ÁÐÏÓÐÁÓÌÁ Ôçò õð’ áñéèì. 70/10 Ðåñßëçøçò êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò áêéíÞôïõ ôçò äéêáóôéêÞò åðéìåëÞôñéáò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò Ðáíáãéþôáò ÊïôóÞ. Ôçí 15ç Äåêåìâñßïõ ôïõ 2010, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé áðü þñá 16.00 ì..ì Ýùò 17.00 ì.ì. óôçí áßèïõóá áêñïáôçñßïõ ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ Êáôåñßíçò Äéê. ÌÝãáñï Êáôåñßíçò ÖëÝìéãê 2 êáé åíþðéïí ôçò óõìâ/öïõ Êáôåñßíçò Áñãõñþò Ìïõñáôßäïõ, Áãßáò Ëáýñáò 2, èá åêðëåéóôçñéáóèåß ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ Êñßôùôá Å. ÇëéÜäç êáôïßêïõ Êáôåñßíçò åðéóðåýóåé ÉùÜííáò óõæ. Äçìçôñßïõ Ñßæïõ, êáôïßêïõ Êáôåñßíçò. ÄçëáäÞ. 1) ¸íá äéáéñåôü ôìÞìá åìâ. 6.300 ô.ì. ôïõ õð’ áñéèì. 10 áãñïôåìá÷ßïõ, ðïõ âñßóêåôáé óôçí êôçìáôéêÞ ðåñéï÷Þ Óâïñþíïõ ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò. ÅêôéìÞèçêå 12.000 åõñþ, ðñþôç ðñïóöïñÜ 8.000 åõñþ. 2) ¸íá äéáéñåôü ôìÞìá åìâ. 3.300 ô.ì ôïõ õð’ áñéèì. 1 áãñïôåìá÷ßïõ óôç èÝóç «Êïõëïýñá» ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéï÷Þò Óâïñþíïõ ôïõ äÞìïõ Êáôåñßíçò. ÅêôéìÞèçêå 6.600 åõñþ, ðñþôç ðñïóöïñÜ 4.400 åõñþ. ÂÜñç 1 êáôÜó÷åóç Êáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí.


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

ÁÐÏ ÔÏ ÐÏËÕÌÅËÅÓ ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

ÅðéêõñùèÞêáí ôá áðïôåëÝóìáôá ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò Ôï ÐïëõìåëÝò Ðñùôïäéêåßïõ Èåóóáëïíßêçò óõíåäñßóå äçìüóéá óôï áêñïáôÞñéü ôïõ ÷èåò 26ç Íïåìâñßïõ 2010, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéêõñþóåé ôï áðïôÝëåóìá ôçò åêëïãÞò ôçò 7çò Íïåìâñßïõ 2010 êáé ôùí åðáíáëçðôéêþí áõôÞò óôéò 14 Íïåìâñßïõ 2010, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñ÷þí óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, êáé í' áíáêçñýîåé ôïí åðéôõ÷üíôá êáé ôïõò åðéëá÷üíôåò óõíäõáóìïýò, ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç, ôïõò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò êáé ôïõò ôáêôéêïýò êáé áíáðëçñùìáôéêïýò ðåñéöåñåéáêïýò óõìâïýëïõò êÜèå óõíäõáóìïý ðïõ åêëÝãïíôáé óôçí ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, ãéá ôçí ðåñéöåñåéáêÞ ðåñßïäï áðü 1-1-2011 Ýùò 31-82014. ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÉÅÑÉÁ ÁÍÁÊÇÑÕÓÓÅÉ ðåñéöåñåéáêïýò óõìâïýëïõò óôçí åêëïãéêÞ ðåñéöÝñåéá ôçò ðåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò Ðéåñßáò : Á) Áðü ôï óõíäõáóìü "ÄÕÍÁÌÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ×. ØÙÌÉÁÄÇÓ": ÔÁÊÔÉÊÏÉ : ÌÁÊÑÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÌÉ×ÁÇË 8.354 ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ (ËÁÊÇÓ) ôïõ ÉÙÁÍÍÇ 6.917 ÔÓÉÌÇÔÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ôïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 5.217 ÁÍÁÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÉ : ÊÁÆÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ôïõ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ 5.044 ÌÐÁÓÄÁÑÁÓ ÐÁÕËÏÓ ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ 4.789 ÁÃÏÑÁÓÔÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ôïõ ÍÉÊÏËÁÏÕ 3.625 ÍÁÂÑÏÆÉÄÏÕ ÌÁÑÉÁ ôïõ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ 3.550 ÌÐÅÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ôïõ ÉÙÁÍÍÇ 3.378 Â) Aðü ôï óõíäõáóìü "ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ ÌÅÔÙÐÏ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ" : ÔÁÊÔÉÊÏÉ : ÐÁÑÁ×ÑÇÓÔÏÓ ÃÑÇÃÏÑÉÏÓ ôïõ ÉÙÁÍÍÇ, õðïøÞöéïò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ðéåñßáò, ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÇËÉÁ ÁÍÁÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÏÉ : ÔÓÁÊÉÑÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÓÔÁÕÑÏÕ ÊÁËÁÌÐÁÊÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ôïõ ÁÓÔÅÑÉÏÕ ÊÁËÁÚÔÆÉÄÏÕ ÄÅÓÐÏÉÍÁ ôïõ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÔÁÔÓÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ôïõ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÊÁÑÃÉÙÔÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ôïõ ÉÙÁÍÍÇ ÐÁÔÁÑÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ôïõ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÕ ÊÑÉÔÓÁÍÉÄÁ ÉÙÁÍÍÁ ôïõ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ

5.691 5.688 4807 4622 3.704 3.516 3.514 3.374

Êñßèçêå, áðïöáóßóèçêå ôçí 26ç Íïåìâñßïõ 2010 êáé äçìïóéåýèçêå óôï áêñïáôÞñéï ôïõ Äéêáóôçñßïõ óôç Èåóóáëïíßêç ó' Ýêôáêôç äçìüóéá óõíåäñßáóç áõèçìåñüí. Ç ÐÑÏÅÄÑÏÓ

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2010 5

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÍÏÌÏÕ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ç ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ

Ïßíïò êáé áðïóôÜãìáôá – ðáñïõóßáóç êñáóéïý óôï ÊôÞìá ÌðÝëëïõ Ôï ÊôÞìá Êïýñôç Ïéíüâéïí, ïéíïðïéåßï ìå âéïëïãéêÝò áìðåëïêáëëéÝñãåéåò óôç ÑÜ÷ç Ðéåñßáò, äéïñãáíþíåé ðáñïõóßáóç ïßíùí êáé áðïóôáãìÜôùí ôï ÓÜââáôï, 27 Íïåìâñßïõ êáé þñá 19:02, óôï ÊôÞìá ÌðÝëëïõ, óôïí ¢ãéï ÄçìÞôñéï Ðéåñßáò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêäÞëùóçò èá ðñáãìáôïðïéçèåß ïìéëßá ôïõ ãåíéêïý äéåõèõíôÞ ôçò Green Control, ïñãáíéóìïý ðéóôïðïßçóçò âéïëïãéêþí ðñïúüíôùí, ê. ÈùìÜ Ìéóáçëßäç, êáé Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå ôßôëï Êýêëïò Ïßíïõ. Ôç âñáäéÜ èá ðëáéóéþóåé ôï ìïõóéêü ó÷Þìá ÁóôñïëÜâïé. Ôï ÊôÞìá ÌðÝëëïõ åßíáé ìéá áãñïôïõñéóôéêÞ åðé÷åßñçóç ìå ïéêïëïãéêïýò ðñïóáíáôïëéóìïýò êáé åíäéáöÝñïíôá óôï ÷þñï ôçò ôÝ÷íçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý. Âñßóêåôáé 3 ÷ëì. Ýîù áðü ôïí ¢ãéï ÄçìÞôñéï Ðéåñßáò, óôï äñüìï Êáôåñßíçò-Åëáóóüíáò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2351 7 70021.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíåôáé óôïõò öïñåßò êáé óôï êïéíü ôïõ Í. Ðéåñßáò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôçò ÊÕÁ Ç.Ð. 37111/ 2021 / 26-9-03 ÖÅÊ 1391  / 29-9-2003, üôé äéáâéâÜóèçêå áðü ôç Ä/íóç ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ×ùñïôáîßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò: Ç ìå áñ. Ðñùô. ïéê. 13473 / 16– 11 – 2010 Áðüöáóç Ôñïðïðïßçóçò ôçò ìå áñ. Ðñùô. 6085 / 03-06-2008 Áðüöáóçò ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôïõ Ã.Ã.Ð.Ê.Ì. ìå ðñïóèÞêç êùäéêþí ÅÓÕÅ êáé êôéñéáêÞ åðÝêôáóç ÷ùñßò ìç÷áíïëïãéêÞ åðÝêôáóç êáé ÷ùñßò áýîçóç äõíáìéêüôçôáò ôçò õöéóôÜìåíçò åðé÷åßñçóçò «ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÎÕËÏÕÑÃÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ Á.Å.Â.Å.». ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíç óôï õð’áñéèì. 546 êëçñïôåìÜ÷éï, ôïõ 1ïõ ÷ëì. ôçò Ð.Å.Ï. Êáôåñßíçò – Èåóóáëïíßêçò ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò ôïõ Í. Ðéåñßáò. (ÓÔÁÊÏÄ 203.0, 204.0, 205.1). ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç ìå áñ. Ðñùô. 6085 / 03-06-2008 Áðüöáóç ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôïõ Ã.Ã.Ð.Ê.Ì. ÊáôÜ ôçò ðáñáðÜíù áðüöáóçò åðéôñÝðåôáé, óýìöùíá ìå ôï ôåëåõôáßï åäÜöéï ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2503 / 97, ðñïóöõãÞ óôçí Õðïõñãü ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò (Õ.Ð.Å.Ê.Á.), ìå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá ôñéÜíôá (30) çìåñþí. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Í.Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÂÏÕËÃÁÑÁÊÇÓ

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÓÅ ÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÐÉÅÑÉÁÓ

Ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Ìåôáðïßçóç óôéò ÍÝåò ÓõíèÞêåò»

Óôçí Êáôåñßíç âñÝèçêå ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò ï õðåýèõíïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Ìåôáðïßçóç óôéò íÝåò óõíèÞêåò» ÈáíÜóçò Êáêïýäçò ãéá íá ðáñïõóéÜóåé ôï ðñüãñáììá êáé íá åîçãÞóåé ôéò ðôõ÷Ýò ôïõ óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ðñïò Ýíôáîç ôçò Ðéåñßáò. Ôï óôÝëå÷ïò ôïõ åíäéÜìåóïõ öïñÝá äéá÷åßñéóçò ÊÅÐÁ ÁÍÅÌ ðñáãìáôïðïßçóå ìéá ëåðôïìåñÞ ðáñïõóßáóç, ôïíßæïíôáò ôéò óçìáíôéêÝò åõêáéñßåò ðïõ ðñïóöÝñåé ôï ðñüãñáììá. Ìáæß ìå ôçí ðáñáäï÷Þ üôé âéþíïõìå ìéá ðïëý äýóêïëç ðñáãìáôéêüôçôá êáé üôé ìéá åðé÷åßñçóç ÷ñåéÜæåôáé ðëÝïí óèÝíïò ãéá íá åðåíäýóåé, áíáöÝñèçêáí åðßóçò ôá êáëÜ áíôáíáêëáóôéêÜ áðü ðëåõñÜò ôïõ õðïõñãåßïõ óôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ ïäçãïý ãéá Ýíôáîç óôï ðñüãñáììá. ¼ðùò ÷áñáêôçñßóôçêå áðü ôïí ê. Êáêïýäç, ðñüêåéôáé ãéá Ýíá íÝï ðñüãñáììá, ìå ðïëëÜ ðëåïíåêôÞìáôá, åíþ åðéóçìÜíèçêå êáé ç ìåãÜëç ðáñïõóßá êïéíïý óôçí åêäÞëùóç, ðïõ Ýäåéîå üôé õðÜñ÷åé Ýíá áõîçìÝíï åíäéáöÝñïí óå ó÷Ýóç ìå Üëëïõò íïìïýò. ¸íá áêüìá óçìåßï óôï ïðïßï äüèçêå âáñýôçôá Þôáí üôé ôï ðïóïóôü åðéäüôçóçò áíÝâçêå áðü ôï 35% óôï 45% ãéá ôçí ðåñéöÝñåéá ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, åíþ ãåíéêÜ åßíáé Ýíá áñêåôÜ áíïé÷ôü ðñüãñáììá, êáèþò äåí õößóôáíôáé êÜðïéïé ðåñéïñéóìïß ðïõ åìöáíßæïíôáí óå Üëëá ðñïãñÜììáôá. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ðñüãñáììá «Ìåôáðïßçóç óôéò ÍÝåò ÓõíèÞêåò» åðéäéþêåé ôïí ìåôáó÷çìáôéóìü ôçò ìåôáðïéçôéêÞò ðáñáãùãéêÞò âÜóçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ðñïò íÝá Þ äéáöïñïðïéçìÝíá ðñïúüíôá êáé ìåôáðïéçôéêÝò õðçñåóßåò, êáèþò êáé ôçí åíßó÷õóç ôçò åîùóôñåöïýò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, ùò âáóéêÞò åðéëïãÞò ãéá ôçí ðáñáãùãéêÞ áíáâÜèìéóç ôçò ÷þñáò ðñïò áãáèÜ êáé õðçñåóßåò õøçëÞò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò, ìå ðïéüôçôá, ðåñéâáëëïíôéêÞ åõáéóèçóßá, åíóùìÜôùóç ãíþóçò êáé êáéíïôïìßáò. Ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç êáé ôçí åðßôåõîç ôïõ áíùôÝñù ãåíéêïý óôü÷ïõ, õëïðïéåßôáé ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá ðïõ áðïóêïðåß, ìÝóù ôçò ÷ñçìáôïäïôéêÞò åíßó÷õóçò, óôçí áíáâÜèìéóç ôïõ ôå÷íïëïãéêïý êáé ïñãáíùôéêïý åêóõã÷ñïíéóìïý ôùí õöéóôÜìåíùí Ìéêñþí êáé Ðïëý Ìéêñþí Åðé÷åéñÞóåùí êáé óôç äçìéïõñãßá íÝùí ìåôáðïéçôéêþí åðé÷åéñÞóåùí. ÓÔÏ×ÏÉ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ -ÕðïóôÞñéîç êáé áýîçóç ôùí ðáñáãùãéêþí åðåíäýóåùí ðïõ óõìâÜëëïõí óôçí åíßó÷õóç ôçò áíôáãùíéóôéêÞò ðáñïõóßáò ôùí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí óôçí åã÷þñéá êáé ôç äéåèíÞ áãïñÜ. -Áíáðñïóáíáôïëéóìüò ôçò ìåôáðïéçôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáé ôùí «ðáñáäïóéáêþí» ôçò êëÜäùí ðñïò êëÜäïõò êáé ðñïúüíôá õøçëüôåñçò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò. -ÁíÜðôõîç íÝùí ðñïúüíôùí Þ äéáöïñïðïßçóç ðñïúüíôùí êáé ôçò ðáñáãùãéêÞò âÜóçò ðñïò êëÜäïõò õøçëÞò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò ìå Ýìöáóç óôçí ðïéïôéêÞ áíáâÜèìéóç, ôçí ôõðïðïßçóç êáé ôçí ðéóôïðïßçóç ôùí åëëçíéêþí ðñïúüíôùí êáé åðé÷åéñÞóåùí. -ÁíáâÜèìéóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò âÜóçò óå ôïìåßò ðïõ õóôåñïýí ùò ðñïò ôçí áíÜðôõîç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò Þ ëåéôïõñãïýí õðü áíåðßêáéñåò ìïñöÝò. -ÁíÜðôõîç åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò åõêáéñßáò / óýóôáóç íÝùí ìåôáðïéçôéêþí åðé÷åéñÞóåùí. -Åíßó÷õóç ôïõ ñüëïõ ôùí óõíïäåõôéêþí õðçñåóéþí (ìåôáðïéçôéêþí õðç-

ñåóéþí) óôï ðáñáãùãéêü óýóôçìá, ìå Ýìöáóç óôçí åíßó÷õóç åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ðáñïõóßáò ôùí åëëçíéêþí åðé÷åéñÞóåùí óôçí åã÷þñéá êáé ôéò äéåèíåßò áãïñÝò. -ÁíÜðôõîç êáé åöáñìïãÞ ôå÷íïëïãéêÞò êáé ìç ôå÷íïëïãéêÞò êáéíïôïìßáò. -Åðé÷åéñçìáôéêÞ áîéïðïßçóç ôïõ æçôÞìáôïò ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ìå ðáñåìâÜóåéò ãéá áîéïðïßçóç áðïâëÞôùí, áíáêýêëùóçò êëð. -ÄéáôÞñçóç ãéá ôéò õöéóôÜìåíåò Þ/êáé áýîçóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò êáé äçìéïõñãßá íÝùí èÝóåùí ãéá ôéò õðü óýóôáóç åðé÷åéñÞóåéò. Áêïëïõèïýí äçëþóåéò ôïõ õðåýèõíïõ ôïõ Ýñãïõ ê. Êáêïýäç êáé ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ðéåñßáò ê. ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ: Ï ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁÊÏÕÄÇÓ «Ç óçìåñéíÞ åêäÞëùóç åßíáé óôï ðëáßóéï ôçò åêóôñáôåßáò åíçìÝñùóçò ðïõ Ý÷ïõìå êÜíåé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, ãéá áõôü ôï ðñüãñáììá ðïõ Ý÷åé âãåé áðü ôïí Éïýíéï, åßíáé óôïí áÝñá êáé áðü ôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ ðåñßðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ôñïðïðïéÞóåéò, Ý÷åé áíáâáèìéóôåß óôçí ïõóßá êáé ìéëÜìå ãéá Ýíá íÝï ðñüãñáììá. Ìå ôïõò êáéíïýñéïõò üñïõò ðïõ Ý÷åé èÝóåé Ý÷åé ãßíåé ðïëý åëêõóôéêü. Ôï êõñéüôåñï åßíáé üôé áöïñÜ ôïí êáèÝíá, áöïý ôï ðñüãñáììá åðéëÝãåé êáé åíéó÷ýåé ìåôáðïéçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò óôéò ïðïßåò åßôå äñáóôçñéïðïéïýíôáé Þäç õöéóôÜìåíåò åðé÷åéñÞóåéò, åßôå áöïñÜ åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äåí äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí ôïìÝá ôçò ìåôáðïßçóçò, áëëÜ ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìðïñïýí íá åðåêôåßíïõí ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò êáé óå ôÝôïéïõò ôïìåßò. Áêüìá, áöïñÜ êáé áíÝñãïõò Üíù ôùí 18 åôþí ðïõ Ý÷ïõí ìéá êáëÞ éäÝá êáé èÝëïõí íá åðåíäýóïõí ìÝóù áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò». Ðïéá åßíáé ôá ïöÝëç ôïõ; «Ç åðé÷ïñÞãçóç ðïõ ðñïóöÝñåé åßíáé áñêåôÜ óçìáíôéêÞ, êáèþò äßíåé ôï 45% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôùí Ýñãùí. Ôï óõíïëéêü ðïóü ãéá ôçí ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá åßíáé 60 åêáôïììýñéá åõñþ ðïóü áñêåôÜ óçìáíôéêü. Áõôü åñìçíåýåôáé óå ðåñßðïõ 800 åðé÷åéñÞóåéò ðïõ èá ùöåëçèïýí. ¢ñá êáôáëáâáßíåôå üôé üðïéïò õðïâÜëëåé ìéá ðñüôáóç ðïõ èá åßíáé êáëïäïõëåìÝíç êáé èá Ý÷åé êÜðïéá èåôéêÜ óôïé÷åßá, èá ìðïñÝóåé åýêïëá íá ðñïêñéèåß. Ç âÜóç ðïõ äßíåé ôï ðñüãñáììá åßíáé 50 ìïíÜäåò êáé üðïéïò ôéò ðéÜíåé ìðáßíåé óôï ðñüãñáììá. Åßíáé Ýíá áñêåôÜ åýêïëï ðñüãñáììá. Åíéó÷ýïíôáé üðùò åßðáìå ìåôáðïéçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé åðé÷åéñÞóåéò ãéá íá åêóõã÷ñïíßóïõí ôéò êôéñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõò, íá ðñïâïýí óå áãïñÜ åîïðëéóìïý êáé ìç÷áíçìÜôùí, üðùò ëïãéóìéêïý êáé õðïëïãéóôþí. Íá óõììåôÝ÷ïõí óå åêèÝóåéò, íá áíáðôýîïõí ìéá éóôïóåëßäá, íá åãêáôáóôÞóïõí Ýíá óýóôçìá äéá÷åßñéóçò ðïéüôçôáò êáôÜ ôá ðñüôõðá ISO Þ íá ðñïóëÜâïõí áêüìá êáé ðñïóùðéêü ðïõ Ý÷åé êÜðïéá åéäéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ». ÌÝ÷ñé ðüôå ìðïñïýí íá õðá÷èïýí óôï ðñüãñáììá ïé åíäéáöåñüìåíïé; «Åßíáé Ýíá ðñüãñáììá ðïõ åßíáé áíïé÷ôü ìÝ÷ñé ôéò 20 Äåêåìâñßïõ, Üñá ôï ÷ñïíéêÜ ðëáßóéá áñ÷ßæïõí íá óôåíåýïõí. ÕðÜñ÷åé ìåãÜëç êéíçôéêüôçôá, åéäéêÜ ìå ôéò ôñïðïðïéÞóåéò ðïõ Ýãéíáí óôïí ïäçãü åöáñìïãÞò. Êáëþ üëï ôïí êüóìï, åðåéäÞ ðñáãìáôéêÜ áîßæåé, åßíáé ìéá áðü ôéò ôåëåõôáßåò åõêáéñßåò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé. ÁíôéëáìâÜíïìáé âÝâáéá ôéò ïéêïíïìéêÝò äõóêïëßåò ðïõ õðÜñ÷ïõí êáé ôçí Üñíçóç Þ ôçí äõóêïëßá ôïõ êüóìïõ íá ðÜñåé êÜðïéá åðé÷åéñçìáôéêÜ ñßóêá. Íïìßæù üìùò üôé óôç öÜóç ðïõ åßìáóôå, áí èÝëïõìå íá åëðßæïõìå óå êÜôé êáé íá âñåèïýìå êÜðïéá

óôéãìÞ óå ìéá êáëÞ áöåôçñßá âãáßíïíôáò áðü ôçí ýöåóç ðïõ âñßóêåôáé ç ÷þñá ìáò, ðñÝðåé êÜðïéïò íá åêóõã÷ñïíßóåé ôéò äïìÝò ôïõ êáé íá ìðåé óå Ýíá ôÝôïéï ðñüãñáììá». ÅðéðëÝïí ðëçñïöïñßåò áðü ðïý ìðïñåß íá ðÜñåé êÜðïéïò åíäéáöåñüìåíïò; «ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò ðïõ ìðïñåß íá ëÜâåé êÜðïéïò, áðü ôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ öïñÝá ìáò, áðü ôçí éóôïóåëßäá www.e-kepa.gr êáé áðü ôï ÅðéìåëçôÞñéï, ôï ïðïßï åõ÷áñéóôïýìå êáé ãéá ôçí óçìåñéíÞ åêäÞëùóç ðïõ ìáò ïñãÜíùóå». Ôï ðñüãñáììá ðáñïõóéÜæåôáé ùò ìéá åõêáéñßá áíÜóá ãéá ôïí åðé÷åéñçìáôßá. Åßíáé ìéá áðü ôéò ôåëåõôáßåò åõêáéñßåò óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÓÐÁ; «Èá åßíáé ìéá áðü ôéò ôåëåõôáßåò åõêáéñßåò, áíáöïñéêÜ ìå ôïí ôñüðï ðïõ äßíåé âïÞèåéá Þ ðïõ åíéó÷ýåé åðé÷åéñÞóåéò. Ôï ðñüãñáììá Ý÷åé âãåé ìå ôç ëåãüìåíç «ìç åðéóôñåðôÝá» åðé÷ïñÞãçóç, ðïõ óçìáßíåé üôé åðé÷ïñçãåß åðé÷åéñÞóåéò ìå ðïóÜ ôçò ôÜîçò ôïõ 45%, ÷ùñßò íá ôá æçôÜ ðßóù. Ôá ðñïãñÜììáôá ðïõ èá âãïõí áðü åäþ êáé ðÝñá êáé ï áíáðôõîéáêüò íüìïò ðïõ èá ëåéôïõñãÞóåé ìÜëëïí áíôßóôïé÷á êáôÜ ôï íÝï Ýôïò, èá Ý÷ïõí Üëëåò ìïñöÝò. Ïé åðé÷ïñçãÞóåéò ôùí åðé÷åéñÞóåùí èá Ý÷ïõí ìïñöÞ öïñïáðáëëáãþí Þ èá åßíáé ìÝóù åéäéêþí ôáìåßùí ðïõ èá äçìéïõñãçèïýí ãéá äÜíåéá ìå åõíïúêïýò üñïõò. Ïé ìç åðéóôñåðôÝåò åðé÷ïñçãÞóåéò èá áñ÷ßóïõí íá ìåéþíïíôáé, þóðïõ íá åðáëåéöèïýí ôåëåßùò». Áõôü åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïñåßáò ôçò ÷þñáò ìáò; «ÕðÜñ÷åé ìåãÜëç áìöéâïëßá óôïí êüóìï, êáé ôïí êáôáëáâáßíïõìå, ãéá ôï áí èá õðÜñ÷ïõí êáé èá äïèïýí áõôÜ ôá ÷ñÞìáôá. ÁõôÜ ôá óõãêåêñéìÝíá ðïóÜ åßíáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. Ôï 85% ðïõ äßíåôáé åßíáé áðü åêåß êáé ôï ðñüãñáììá äçìïóßùí åðåíäýóåùí ìðáßíåé ìå åëÜ÷éóôç óõììåôï÷Þ Þ êáèüëïõ. ¢ñá åßíáé ÷ñÞìáôá ðïõ åßíáé åããõçìÝíá, üóï ãßíåôáé áõôü óôéò óçìåñéíÝò åðï÷Ýò. Óßãïõñá Ý÷ïõí ëéãüôåñç åðéóöÜëåéá áðü Üëëïõò åßäïõò åðé÷ïñçãÞóåéò. Ôþñá, ôï ðñüãñáììá äçìïóßùí åðåíäýóåùí, ðïõ åðéâáñýíåé ôïí áíáðôõîéáêü íüìï óôçí ïõóßá êáèþò áðü åêåß ôñáâÜåé ÷ñÞìáôá, Ýíáò ëüãïò åßíáé êáé áõôüò öáíôÜæïìáé. Äåí èÝëåé äçëáäÞ íá åðéâáñýíåé ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü». Ï ÇËÉÁÓ ×ÁÔÆÇ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ «ÓÞìåñá èá ìéëÞóïõìå ãéá íÝá ðñïãñÜììáôá êáé ðéóôåýù üôé ðÝñá áðü ôçí åíçìÝñùóç ðïõ èá Ý÷ïõìå, èÝëù íá åðéóôÞóù ôçí ðñïóï÷Þ êáé óôïí ïìéëçôÞ ìáò, åêðñüóùðï ôïõ ÊÅÐÁÁÍÅÐ ìå ôï ïðïßï óõíåñãáæüìáóôå. Ãéá üðïéïí öÜêåëï ðáßñíåôå áðü ôçí Ðéåñßá, áí ôõ÷üí Ý÷åé åëëåßøåéò, èÝëïõìå íá åíçìåñþíåôå ôï ÅðéìåëçôÞñéï ðñéí ðÜåé óôï áñ÷åßï. Èá åßìáóôå ùò Ðéåñßá ðïëý áõóôçñïß, áí êÜðïéïò öÜêåëïò êïðåß ÷ùñßò íá åíçìåñùèïýìå ãéá ôçí Ýëëåéøç åããñÜöùí. Äåí èÝëïõìå ÷Üñåò áëëÜ áõôü ðïõ äéêáéïýìáóôå. ÐïëëÝò öïñÝò âëÝðïõìå Ýíá ðñüãñáììá êáé åðåéäÞ ôï èåùñïýìå ùò åõêáéñßá, êïéôÜìå íá êÜíïõìå ôï öÜêåëü ìáò êáé íá åíôá÷èïýìå. ºóùò äåí óõíçèßæåôáé áðü Ýíá öïñÝá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ íá ëÝåé ôÝôïéá ëüãéá, áëëÜ èÝëù íá óáò ðù üôé áí ðñÜãìáôé äåí ÷ñåéÜæåôáé, áí äåí ôï Ý÷åé áíÜãêç ç åðé÷åßñçóç êáé ôï ìüíï êßíçôñï åßíáé åðéäüôçóç, ôáðåéíÞ ìïõ ãíþìç åßíáé íá ìçí ôï êÜíåôå. Áí üìùò õðÜñ÷åé ç áíÜãêç áãïñÜò åîïðëéóìïý Þ êÜðïéáò åðÝêôáóçò Þ ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò äñÜóçò, ôüôå èá ðñÝðåé íá ôï êÜíåôå. Ãéá íá ìðïñåß ç åðé÷åßñçóç êáé ï íïìüò êáé åí ôÝëåé ç ÷þñá ìáò íá ðÜåé ìðñïóôÜ».

“...Åðß ôïí éìáôéóìüí ìáò Ýâáëïí êëÞñïí” ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ç ÊõâÝñíçóç (êáëþò Þ êáêþò, äåí åßíáé ôïõ ðáñüíôïò) êÜëåóå ôçí Ôñüéêá. ÓõíõðÝãñáøáí ôï ðåñéÝ÷ïí êáé êáôÜðôõóôåò ðñïâëÝøåéò ìíçìüíéï êáé ìå âÜóç áõôü «ðñï÷ùñåß» ç ïéêïíïìßá – êé ü÷é ìüíï - ôçò ÷þñáò ìáò. Ôé Ý÷ïõìå ëïéðüí åäþ; Ìéá óõíåñãáóßá äáíåéóôþí êáé äáíåéæïìÝíùí. Ïé äáíåéóôÝò Ý÷ïõí ÷ñÞìáôá êáé - áõôÞ åßíáé ç äïõëåéÜ ôïõò – ôá äáíåßæïõí ìå ôüêï öõóéêÜ. Ïé äáíåéæüìåíïé (åìåßò äçë.) äåí Ý÷ïõìå ü÷é ìüíï íá ðëçñþóïõìå ðáëéüôåñá äÜíåéá ìáò áëëÜ ïýôå íá ðëçñþóïõìå, ùò êñÜôïò, ôéò õðï÷ñåþóåéò ìáò óôïõò åñãáæüìåíïõò ãéá ìáò êáé ôéò ðñïìÞèåéåò ðïõ ÷ñåéáæüìáóôå. Ïé äáíåéóôÝò Ý÷ïõí êáé èÝëïõí êé Üëëá. Ìáò äáíåßæïõí ëïéðüí ìå õøçëü ó÷åôéêÜ åðéôüêéï êáé ôï êñÜôïò ìáò âÜæåé õðïèÞêç ôçí ðåñéïõóßá ôïõ. Ìéëþíôáò ãåíéêÜ ïé äáíåéóôÝò ìðïñïýí íá Ý÷ïõí äýï óôü÷ïõò. Ï ðñþôïò êáé ðëÝïí óõíçèéóìÝíïò (êáé èåìéôüò, üôáí ãßíåôáé óå ëïãéêÜ ðëáßóéá) íá ðÜñïõí ðßóù ôá ÷ñÞìáôá ôïõò áõîçìÝíá ìå ôïõò áíÜëïãïõò ôüêïõò. Ï äåýôåñïò íá ðÜñïõí áðü áõôïýò ðïõ äåí Ý÷ïõí êé áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí (ôï óðßôé ôïõò, ôï ìáãáæß ôïõò, ôï ïéêüðåäï êëð) Þ íá õðçñåôÞóïõí Üëëåò óêïðéìüôçôåò. Óôçí ðåñßðôùóç ôçò Ôñüéêáò üëïé ó÷åäüí ðéóôåýïõìå üôé óõìâáßíåé ôï ðñþôï. Áí åßíáé Ýôóé ôüôå óõìöÝñåé óôïõò Ôñïúêáíïýò üôé êáé åìÜò. Íá ðÜåé êáëÜ ç ïéêïíïìßá ìáò þóôå êáé áõôïß íá ðÜñïõí üóá óõìöùíÞóáìå êáé åìåßò, ùò ÷þñá íá ðåñÜóïõìå ôï ðïôÜìé êáé áõôïß íá ðÜñïõí üóá óõìöùíÞóáìå êáé åìåßò, ùò ÷þñá íá «ðåñÜóïõìå ôï ðïôÜìé ôçò êñßóçò», êáé íá âñåèïýìå «áðÝíáíôé», óôçí ðåñéï÷Þ ôçò åõçìåñßáò êáé ôçò ðñïêïðÞò. Áõôü óçìáßíåé üôé üëá ôá ÷ñüíéá ôçò óõíåñãáóßáò ìáò áõôïíüçôç åßíáé ç õðï÷ñÝùóç åéëéêñéíïýò Ýíôéìçò äéáðñáãìÜôåõóçò. ×ùñßò åíôïëÝò êáé åðéâïëÞ áðÜíèñùðùí ìÝôñùí áðü ìÝñïõò ôùí éó÷õñþí äáíåéóôþí. Áõôïíüçôç åðßóçò êáé ç áðü ìÝñïõò ôçò ÅëëÜäáò ç õðï÷ñÝùóç íá êÜíåé ôï êáëýôåñï äõíáôü þóôå íá ðåôý÷åé ç ðñïóðÜèåéá. ×ùñßò êõâåñíçôéêÝò êáèõóôåñÞóåéò êáé äéáöùíßåò ÷ùñßò åóùêïììáôéêÝò êáé åîùêïììáôéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò. ¼ëïé öõóéêÜ åõ÷üìáóôå êÜôé ôÝôïéï. Ùóôüóï õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò åíäåßîåéò (êáé áðïäåßîåéò áêüìá) üôé áõôïß ðïõ âñßóêïíôáé ðßóù áðü ôçí Ôñüéêá êáé êéíïýí ôá íÞìáôá äåí åíäéáöÝñïíôáé êáé ðïëý ãéá ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõò êáé ãéá ôçí ÅëëÜäá. Áõôïß èÝëïõí ôá ÷ñÞìáôá êáé ôïõò õðÝñïãêïõò ôüêïõò êáé äåí ôïõò åíäéáöÝñåé ðþò êáé ðüóï èá ðëçñþóïõí ïé ¸ëëçíåò. Áðüäåéîç ïé áðïéêéïêñáôéêïß üñïé ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ìíçìüíéï (Ý÷ïõìå áíáöåñèåß áíáëõôéêÜ ó’áõôïýò ðáëéüôåñá). ÁøåõäÞò ìÜñôõñáò ï âéïò êáé ç ðïëéôåßá (ç öýóç) ôï ÄÍÔ ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá ìå ôçí êáôáóôñïöÞ ðïõ åðÝöåñå óå äåêÜäåò öôù÷Ýò ÷þñåò. ÐÝñá áðü áõôïýò ãßíïíôáé êáé ðïëëÜ ðáé÷íßäéá ðßóù áðü ôçí ðëÜôç ôçò ÷þñáò ìáò. ÁåñéôæÞäåò êáé êåñäïóêüðïé óôïé÷çìáôßæïõí õðÝñ ôçò ÷ñåïêïðßáò ôçò ÅëëÜäáò. Ôá áóöÜëéóôñá êéíäýíïõ ðôþ÷åõóçò ôçò ÷þñáò ìáò îåðåñíïýí ôéò 1000 ìïíÜäåò âÜóçò êáé ôá óðñÝíôò ôéò 950. ×ñçìáôéóôÝò êáé ôñáðåæßôåò, ùò Üëëïé óôáõñùôÝò «… åðß ôïí éìáôéóìü (ôçò ÅëëÜäáò) Ýâáëïí êëÞñïí» (Éùáí. È,24). ¼ëá ôïýôá ðñÝðåé íá ìáò ðñïâëçìáôßóïõí. Êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ç ÊõâÝñíçóç, ï ðïëéôéêüò êüóìïò ãåíéêüôåñá ðñÝðåé, üóï åßíáé êáéñüò, íá ðÜñåé ôá áðáéôïýìåíá ìÝôñá þóôå íá ìçí ðÜèïõìå üôé êé ï âÜôñá÷ïò óôï ãíùóôü ìýèï ôïõ Áéóþðïõ: ¸íáò âÜôñá÷ïò ëéáæüôáí óôçí ü÷èç êÜðïéïõ ðïôáìïý. Ôïí ðëçóéÜæåé Ýíáò óêïñðéüò, ðïõ äåí Þîåñå êïëýìðé, êáé ôïõ ëÝåé: «ÈÝëåéò íá áíÝâù åðÜíù óôçí ðëÜôç óïõ êáé íá êïëõìðÞóåéò ìÝ÷ñé ôçí Üëëç ü÷èç ôïõ ðïôáìïý;». ËÝåé ï âÜôñá÷ïò: «Ìá ðïý îÝñù üôé äå èá ìå äáãêþóåéò óôá ìéóÜ ôçò äéáäñïìÞò;». «Ìá áí óå äáãêþóù, èá ðåèÜíåéò êáé èá âïõëéÜîïõìå êáé ïé äýï» áðáíôÜåé ï óêïñðéüò êáé ðåßèåé ôï âÜôñá÷ï, ï ïðïßïò ôïí ðáßñíåé óôçí ðëÜôç ôïõ êáé áñ÷ßæåé íá äéáó÷ßæåé ôï ðïôÜìé. Óôï ôÝëïò ó÷åäüí ôçò äéáäñïìÞò ï óêïñðéüò äáãêþíåé ôá âÜôñá÷ï êé áõôüò öùíÜæåé áðïñçìÝíïò: «Ìá ãéáôß ìå äÜãêùóåò, áöïý ìÜëëïí èá ðíéãåßò êé åóý;» «Åãþ, ëÝåé ï óêïñðéüò, ìðïñåß êáé íá ãëõôþóù. Åóý üìùò Þîåñåò ôé Þìïõí üôáí ìå öïñôþèçêåò óôçí ðëÜôç óïõ. Äåí öôáßù åãþ, åßíáé óôç öýóç ìïõ!» ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÓõíôáîéïäïôÞèçêå ï ÄéåõèõíôÞò ÊôçíéáôñéêÞò ÌðÜìðçò Óõìåùíßäçò

Ö

ôù÷üôåñï ãéá ôï óôåëå÷éáêü äõíáìéêü ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Ðéåñßáò áðïôåëåß ç óõíôáîéïäüôçóç ôïõ ÄéåõèõíôÞ ôçò ÊôçíéáôñéêÞò Õðçñåóßáò ÌðÜìðç Óõìåùíßäç, åíüò áíèñþðïõ ðïõ ðñïóÝöåñå ôá ìÝãéóôá óôçí õðçñåóßá ôïõ êáé Üöçóå ôéò êáëýôåñåò åíôõðþóåéò óå óõíáäÝëöïõò êáé óôïõò ðïëßôåò. Ï ê. Óõìåùíßäçò ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá õðçñÝôçóå ìå Þèïò ôçí ÊôçíéáôñéêÞ Õðçñåóßá, Ý÷ïíôáò ìéá Üñéóôç ó÷Ýóç ìå ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ, áëëÜ êáé ìéá ðïëý÷ñïíç êáé åðïéêïäïìçôéêÞ óõíåñãáóßá ìå ôç äéïßêçóç êáé ôïí ÍïìÜñ÷ç Ðéåñßáò Ãéþñãï Ðáðáóôåñãßïõ, óõìâÜëëïíôáò óôçí áíÜðôõîç ôçò êôçíïôñïößáò ôïõ Íïìïý ìáò. Ìå áöïñìÞ ôç óõíôáîéïäüôçóÞ ôïõ ïé åñãáæüìåíïé ôçò Íïìáñ÷ßáò ôïõ åõ÷Þèçêáí õãåßá êáèþò êáé íá óõíå÷ßóåé íá ðñïóöÝñåé óôï êïéíùíéêü óýíïëï êáé åêôüò ôçò äïõëåéÜò ôïõ ìå ôçí åíåñãçôéêüôçôÜ ðïõ ôïí äéÝêñéíå ôüóá ÷ñüíéá, áëëÜ êáé íá áðïëáýóåé ôç óýíôáîÞ ôïõ ìå ôïõò äéêïýò ôïõ áíèñþðïõò.


$

Ïëýìðéï ÂÞìá

ÓÜââáôï 27 Íïåìâñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

Äýóêïëï áðüãåõìá ÐÁÃÊÑÁÔÉ – ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ

ÌÐÁÓÊÅÔ Á2 Áíäñþí

¸íá ðïëý äõíáôü ðáé÷íßäé èá ãßíåé óÞìåñá óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôïõ ÌÅÔÓ Á´ ìå ôïí Ðéåñéêü Áñ÷Ýëáï íá áíôéìåôùðßæåé ôçí ôïðéêÞ éóôïñéêÞ ïìÜäá ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí. Ôï ðáé÷íßäé èá ãéíåé óôéò 5.30 êáé ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò èá áãùíéóôåß ÷ùñßò Üã÷ïò áðÝíáíôé óå ìéá äýóêïëç ïìÜäá ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü åêôüò Ýäñáò íßêç ìå 87-78 åðß ôïõ Áìýíôá. Ôï ÐáãêñÜôé óå 3 áãþíåò Ý÷åé 4 âáèìïýò êáé èá ðñïóðáèÞóåé íá êÜíåé ôçí ðñþôç ôïõ íßêç åíôüò Ýäñáò óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá. Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò êáôçöüñçóå ÷èåò ôï ìåóçìÝñé ãéá ôçí ÁèÞíá üðïõ óÞìåñá èá áíôéìåôùðßóåé óôá ðëáßóéá ôçò 4çò áãùíéóôéêÞò ìéá éäéáßôåñá åðéêßíäõíç êáé éóôïñéêÞ ïìÜäá ðïõ Ý÷åé óôéò ôÜîåéò ôçò ðïëý êáëïýò êáé Ýìðåéñïõò ðáßêôåò. Ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ Ä´ ÃáëÜíçò Ý÷åé ðñïåôïéìÜóåé ôïõò ðáßêôåò ôïõ ãéá ôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé êáé ôïõò Ý÷åé åðéóôÞóåé ôçí ðñïóï÷Þ ãéá ôéò äýóêïëåò óõíèÞêåò ðïõ èá áíôéìåôùðßóïõí óôçí ÁèÞíá áöïý ôï ÐáãêñÜôé Ý÷åé óôï ðëåõñü ôïõ ðÜíôïôå ôïõò öéëÜèëïõò ôïõ ðïõ áêïëïõèïýí ôçí ïìÜäá êáé ôéò äßíïõí ìåãÜëç þèçóç êáé äõíáìéêÞ. Ï Ðéåñéêüò Áñ÷Ýëáïò ìå ôéò ìÝ÷ñé ôþñá åìöáíßóåéò ôïõ äåß÷íåé üôé äéáèÝôåé ìéá ðïëý êáëÞ êáé éóïññïðçìÝíç ïìÜäá óôï äýóêïëï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí êáé ïé Üíèñùðïé ôçò äéïßêçóçò Ý÷ïõí õðåñâÜëåé ôïõò åáõôïýò ôïõò ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñÝóåé ç éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò íá áíôáðåîÝëèåé óôéò ìåãÜëåò êáé áõîçìÝíåò áðáéôÞóåéò ôçò êáôçãïñßáò ðïõ Ý÷åé êáèáñÜ åðáããåëìáôéêÞ äïìÞ. Ôï Üñéóôï êëßìá ðïõ åðéêñáôåß óôéò ôÜîåéò ôïõ Ðéåñéêïý Áñ÷Ýëáïõ áëëÜ êáé ôï áíåâáóìÝíï çèéêü ýóôåñá áðü ôéò äýï åêðëçêôéêÝò íßêåò ðïõ ðÝôõ÷å ç ïìÜäá ìÝ÷ñé ôþñá óå 3 ðáé÷íßäéá ôçò äßíïõí åðéðëÝïí ðüíôïõò íá ìðïñåß íá êÜíåé êáé ôçí õðÝñâáóç óÞìåñá óôï ãÞðåäï ôïõ ÌÅÔÓ Á´. Ôá õðüëïéðá ðáé÷íßäéá ôçò áãùíéóôéêÞò ÏëõìðéÜäá Ð- Ðáíåñõèñáúêüò Ëáýñéï – Áñêáäéêüò ÍÞáñ Çóô- ÑÝèõìíï Êüñïéâïò – ÊÁÏÄ Éêáñïé Óåññþí- Áðüëëùí ÐÜôñáò Áìýíôáò- ÅñìÞò ËáãêáäÜ Ðáíåëåõóéíéáêüò – ÁÅÊ Áñãïõò

×ÁÍÔ-ÌÐÙË Á2 ÁÍÄÑÙÍ

Åðéêßíäõíç êÜèïäïò óôçí ÁèÞíá ÁÑÇÓ ÍÉÊÁÉÁÓ – ÁÑ×ÅËÁÏÓ

ÓÞìåñá óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôçò Íßêáéáò ï Áñ÷Ýëáïò óôéò 6 ôï áðüãåõìá äïêéìÜæåôáé áðÝíáíôé óôçí ôïðéêÞ éóôïñéêÞ ïìÜäá ôïõ Áñç Íéêáßáò ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí. ×èåò Ýãéíå ç ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç õðü

ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Ýìðåéñïõ Êáôåñéíéþôç ôå÷íéêïý ÓùêñÜôç Óêïýöá êáé áðü ôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé èá áðïõóéÜæïõí ãéá åðáããåëìáôéêïýò ëüãïõò ïé Ôæéþêáò êáé Ôñéáíôáöýëëïõ. Ç áðïõóßá ôùí äýï Ýìðåéñùí êáé âáóéêþí ðáéêôþí ôïõ Áñ÷åëÜïõ óéãïõñá áðïôåëåß ìåãÜëï ìåéïíÝêôçìá ãéá ôçí Êáôåñéíéþôéêç ïìáäá ðïõ äåí Ý÷åé ôçí ðïëõôÝëåéá íá äéáèÝôåé ðëåéÜäá ðáéêôþí óôï äýóêïëï öåôéíü ðñùôÜèëçìá ôçò Á2 áíäñþí. Ôïí áãþíá èá äéáéôçôåýóïõí óÞìåñá ïé ê.ê. Ìåíôæåëüðïõëïò , ÊïëëÜñïò, áðü ôçí ÐÜôñá. Åßíáé äýóêïëï êáé êáèïñéóôéêü ôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé ãéá ôç ìåôÝðåéôá âáèìïëïãéêÞ åîÝëéîç ôïõ Áñ÷åëÜïõ êáé ç ðïñåßá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò åßíáé éäéáßôåñá åðßðïíç ãéá ôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò ðïõ êÜíåé ðïëý ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá íá

áíôáðåîÝëèåé óôçí åðáããåëìáôéêÞ êáôçãïñßá ôçò Á2 áíäñþí óôçñéæüìåíïé óå ãçãåíåßò ðáßêôåò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôá óðëÜ÷íá ôïõ Êáôåñéíéþôéêïõ ÷áíôìðïë.

ÓõíáñðáóôéêÝò óõíáíôÞóåéò ÁÐÏËËÙÍ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ-à ÏËÕÌÐÉÏÓ ËÏÖÏÕ

Óôï Ðýññïò ÄÞìáò óÞìåñá ôï áðüãåõìá ï ôïðéêüò Áðüëëùí õðïäÝ÷åôáé ôïí Ã. Ïëýìðéï Ëüöïõ ó’ Ýíá áíïéêôü ðáé÷íßäé ìå ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí. Ïé ãçðåäïý÷ïé êÜíïíôáò ôçí ìåãÜëç åêôüò Ýäñáò íßêç óôçí Êáñßôóá öéëïäïîïýí óÞìåñá íá Ý÷ïõí áíÜëïãç óõíÝ÷åéá áðÝíáíôé óôïí éóôïñéêü Ã. Ïëýìðéï Ëüöïõ ðïõ åßíáé ëáâùìÝíïò êáé èÝëåé íá îåêéíÞóåé ôçí áãùíéóôéêÞ êáé âáèìïëïãéêÞ ôïõ áíÜêáìøç.

ÐÁÏ Ê. ÌÇËÉÁÓ – ÁÅ ÄÑÕÁÍÉÓÔÁ

Ìå êåêôçìÝíç ôá÷ýôçôá ìðÞêå óôçí åêêßíçóç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôçò ´ êáôçãïñßáò ç ïìÜäá ìðÜóêåô ôçò ÁíáãÝííçóçò Ëéôï÷þñïõ äåß÷íïíôáò óôïõò öéëÜèëïõò ôçò üôé ï öåôéíüò óôü÷ïò åßíáé ç Üíïäïò óôçí Á´ êáôçãïñßá. Ç ôïðéêÞ ïìÜäá áíáäåß÷èçêå íéêÞôñéá óôï íôÝñìðé ôçò 1çò áãùíéóôéêÞò ðáßæïíôáò êáôÜ äéáóôÞìáôá üìïñöï ìðÜóêåô êåñäßæïíôáò óôï êëåéóôü Ðýññïò ÄÞìáò ôïí Ìáêåäïíéêü Í. ÅöÝóïõ ìå óêüñ 6655. Áí åîáéñÝóïõìå ôï ðñþôï äåêÜëåðôï ôïõ áãþíá ç ÁíáãÝííçóç êõñéÜñ÷çóå åðß ôïõ áíôéðÜëïõ ôçò êëåßíïíôáò ôï ðñþôï çìß÷ñïíï ðñïçãïýìåíç ìå 16 ðüíôïõò. Óôï 3ï äåêÜëåðôï ç äéáöïñÜ Ýöèáóå óôïõò 20 ðüíôïõò áëëÜ ï åöçóõ÷áóìüò óôï ôÝëïò Ýäùóå ôï äéêáßùìá óôçí ïìÜäá ôçò Í. ÅöÝóïõ íá ìåéþóåé ôç äéáöïñÜ óôï ôåëéêü 65-55 Êïñõöáßïé ôïõ áãþíá ïé Ðáðáäüðïõëïò Êþóôáò êáé Áíáóôáóßïõ Âáóßëçò. Ôï ðñïðïíçôéêü äßäõìï ôçò ïìÜäáò ÊáëáúôæÞò Ä, êáé Æçêéñüðïõëïò Å, äÞëùóáí:

êÜ. Äýóêïëï ôï ðáé÷íßäé ãéá ôïõò ãçðåäïý÷ïõò áðÝíáíôé óôç íåáíéêÞ ïìÜäá ôçò Åëðßäïò ÁíäñïìÜ÷çò ðïõ áí êáé íåïöþôéóôç Ý÷åé ðïëý êáëÞ ìå÷ñé ôþñá ðáñïõóßá óôï ðñùôÜèëçìá ìå 14 âáèìïýò óôç óõãêïìéäÞ ôçò êáôÝ÷ïíôáò ôçí 9ç èÝóç óôï âáèìïëïãéêü ðßíáêá.

ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÓÖÅÍÄÁÌÇÓ-ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÊÁÔÁ×Á

Óôï ãåéôïíéêü íôÝñìðé ôçò Âüñåéáò Ðéåñéáò óôï ãÞðåäï ôçò ÓöåíäÜìçò óÞìåñá ç éóôïñéêÞ ÁíáãÝííçóç õðïäÝ÷åôáé ôïí ÁñéóôïôÝëç Êáôá÷á. Ïé ãçðåäïý÷ïé ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ïõñÜ ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá èá ðñïóðáèÞóïõí íá åðéóôñÝøïõí óôá íéêçöüñá áðïôåëÝóìáôá Ý÷ïíôáò üìùò äýóêïëï Ýñãï áðÝíáíôé óôïí ÁñéóôïôÝëç Êáôá÷Ü ðïõ åßíáé ìéá êáëÞ êáé ðïéïôéêÞ ïìÜäá. Ôï ðáé÷íßäé óõãêåíôñþíåé ôï Ýíôïíï åíäéáöÝñïí ôùí öéëáèëùí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò êáé íéêçôÞò èá ðñÝðåé íá âãåé ôï åñáóéôå÷íéêü ðïäüóöáéñï.

Ìå êüíôñá ôç äõóìåíÞ ðáñÜäïóç ÖÏÉÍÉÊÁÓ ËÁÑÉÓÁÓ – ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ Óôï êëåéóôü ãõìíáóôÞñéï ôïõ Áãßïõ ÈùìÜ ôçò ËÜñéóáò áýñéï óôéò 6 ôï áðüãåõìá ï Áéãéíéáêüò áíôéìåôùðßæåé ôçí Ýìðåéñç ïìÜäá ôïõ Öïßíéêá ËÜñéóáò ðïõ áðïôåëåß ôïí êáêü äáßìïíá ôçò ïìÜäáò ôçò Âüñåéáò Ðéåñßáò. Ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ Áéãéíéáêïý ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï ðáé÷íßäé èá ïëïêëçñùèåß óÞìåñá óå ÷áëáñïýò ñõèìïýò åíþ óôï ðñüóöáôï öéëéêü ðïõ Ýäùóå ç ïìÜäá óôï Êáëï÷þñé ðïõ áãùíßæåôáé óôçí Á´ êáôçãïñßá ôçò ÅÊÁÓÈ ôçò ïðïßáò åßíáé ðñïðïíçôÞò ï Êáôåñéíéþôçò Ãéþñãïò ×ñõóáíèüðïõëïò , ï Áéãéíéáêüò íßêçóå ìå 78-52 êáé åäåéîå üôé åßíáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç.

ÐÉÍÄÏÓ ÁÍÙ ÁÃÉÁÍÍÇ-ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐËÁÔÁÌÙÍÁ

ÊÁËËÉÈÅÁÊÏÓ – ÅÑÌÇÓ ÅÎÏ×ÇÓ

Ôï íôÝñìðé ôçò 13ç ìÝñáò ãßíåôáé óÞìåñá óôïí ¢íù ÁãéÜííç üðïõ ç ôïðéêÞ Ðßíäïò õðïäÝ÷åôáé ôçí ðñùôïðüñï Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá. Ç Ðßíäïò èá ðñïóðáèÞóåé íá áíôáðåîÝëèåé óôéò äõóêïëßåò ôçò óçìåñéíÞò óõíÜíôçóçò áðÝíáíôé óôçí ðñùôïðüñï Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá ðïõ ðáÝé ôñÝíï ãéá ôçí Ä´ ÅèíéêÞ. ÌÝ÷ñé ôþñá ç Áêáäçìßá ìåôñÜ 12 íßêåò óå 12 ðáé÷íßäéá êáé åßíáé ôï áíáìöéóâÞôçôï öáâïñß ãéá ôçí Üíïäï. Èá ãßíåé Ýíá ðïëý êáëü ðáé÷íßäé ðïõ ðñïóöÝñåôáé ãéá Ýíá åõ÷Üñéóôï áðüãåõìá óôïõò öéëÜèëïõò ôçò Ðéåñßáò.

ÄÉÁÓ ÄÉÏÕ-ÅËÐÉÓ ÁÍÄÑÏÌÁ×ÇÓ

Óôï ãÞðåäï ôïõ Äßïõ óÞìåñá ï ôïðéêüò Äßáò öéëïîåíåß ôçí Åëðßäá ÁíäñïìÜ÷çò êáé èá ðñïóðáèÞóåé íá êÜíåé ôçí íßêç ðïõ ôüóï ðïëý ôç æçôÜ þóôå íá ìðïñÝóåé íá áíáêÜìøåé âáèìïëïãé-

Äýóêïëï ðáé÷íßäé èá ãßíåé óÞìåñá óôï ãÞðåäï ôçò ÊáëëéèÝáò ìå ôïí ôïðéêü Êáëëéèåáêü íá õðïäÝ÷åôáé ôïí áíåâáóìÝíï áãùíéóôéêÜ êáé âáèìïëïãéêÜ ÅñìÞ Åîï÷Þò. Ï Êáëëéèåáêüò ðïõ Ý÷åé óôç óýíèåóÞ ôïõ ôçí ðéï íåáíéêÞ ïìÜäá ôçò êáôçãïñßáò ôéò ôåëåõôáßåò áãùíéóôéêÝò ôá ðÜåé ðåñßöçìá Ý÷ïíôáò áðïêôÞóåé ôçí áðáñáßôçôç åìðåéñßá ôçò êáôçãïñßáò êáé èá ðñÝðåé íá êáôáâÜëåé ðïëý ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá áðÝíáíôé óôïõò Ýìðåéñïõò ðáßêôåò ôïõ ÅñìÞ Åîï÷Þò ðïõ áðïôåëïýí ôçí åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò.

ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ – ÁÅ ÊÁÑÉÔÓÁÓ

¸íá ðïëý êáëü ðáé÷íßäé èá ãßíåé óÞìåñá óôï Äçìïôéêü ãÞðåäï Áéãéíßïõ ìå ôïí ôïðéêü Áéãéíéáêü íá õðïäÝ÷åôáé ôçí ÁÅ Êáñßôóáò. Ïé ãçðåäïý÷ïé ðïõ öÝôïò ðáñïõóéÜæïõí óêáìðáíåâÜóìáôá óôçí áðüäïóÞ ôïõò èá ðñïóðáèÞóïõí íá åðéóôñÝøïõí óôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá Ý÷ïíôáò üìùò ðïëý äýóêïëï Ýñãï áðÝíáíôé óôçí éäéáßôåñá äõíáôÞ êáé áîéüìá÷ç ÁÅ Êáñßôóáò ðïõ öÝôïò Ý÷åé âëÝøåéò ãéá ôçí 4Üäá ôçò äéåêäßêçóçò ôçò áíüäïõò ôçí Ä´ ÅèíéêÞ.

Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÔÌÇÌÁ ÂÏËÅÚ

Íßêçóáí óôï íôÝñìðé ïé êïñáóßäåò ôïõ Ðéåñéêïý Ó.Ö.Ê. ÐÉÅÑÉÊÏÓ – ÃÁÓ ÁÑ×ÅËÁÏÓ 3-0 (25-19, 25-15, 25-19) Óõíå÷ßæïíôáò ôï íéêçöüñï óåñß ïé ðáßêôñéåò ôïõ Ðéåñéêïý êÝñäéóáí ôï ôïðéêü íôÝñìðé ìå ôïí Áñ÷Ýëáï ìå 3-0 óåô ôï ÓÜââáôï 20 Íïåìâñßïõ óôï ÄÁÊ Êáôåñßíçò. Ç ïìÜäá ôïõ Ðéåñéêïý óôï íôÝñìðé êïñõöÞò íßêçóå êáé âñßóêåôáé óôçí ðñþôç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí êáôÜêôçóç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. Ðáßæïíôáò êáôÜ äéáóôÞìáôá ðïëý êáëü êáé ðåéèáñ÷çìÝíï âüëåú, Ýäåéîå üôé ç êáëÞ êáé óêëçñÞ äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé óå üëá ôá ôìÞìáôá ôïõ Ðéåñéêïý áðïäßäåé êáñðïýò.

WATER POLO ÍÇÑÅÁÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ . Óôï ãÞðåäï ôçò ÍåïêáéóÜñåéáò óÞìåñá ï ôïðéêüò Á÷éëëÝáò ðïõ âñßóêåôáé óôç 2ç èÝóç ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá öéëïîåíåß ôïí Èåñìáúêü Êïñéíïý. Ïé ãçðåäïý÷ïé ðïõ Ý÷ïõí õøçëÝò âëÝøåéò Ý÷ïõí ìéá ðïëý êáëÞ êáé êïíôñïëáñéóìÝíç ïìÜäá ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé éäéáßôåñá äõíáôÞ êáé óïâáñÞ ìÝ÷ñé ôþñá óôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò. Äßêáéá ï Á÷éëëÝáò âñßóêåôáé ðïëý øçëÜ óôï âáèìïëïãéêü ðßíáêá üìùò èá ðñÝðåé íá ìçí õðïôéìÞóåé ôïõò íåáñïýò ðáßêôåò ôïõ Èåñìáéêïý Êïñéíïý ðïõ åßíáé éêáíïß ãéá êÜèå áðïôÝëåóìá.

ÊáíïíéêÜ Ýâãáëå ôï öéëéêü ï Âïõëôóßäçò ÷ùñßò íá íéþóåé ôçí ðáñáìéêñÞ åíü÷ëçóç êáé ôÝèçêå óôç äéÜèåóç ôïõ ðñïðïíçôÞ ãéá ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé. Ôïí áãþíá èá äéáéôçôåýóåé ç äßäá Ôæßìá êáé ï ê. Óõìåùíßäçò áðü ôç Èåóóáëïíßêç. Äýóêïëï ôï ðáé÷íßäé ìåôáîý äýï ïìÜäùí ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ßäéá âáèìïëïãéêÞ èÝóç ìå ôïí Áéãéíéáêü íá åðéæçôÜ Ýíá íéêçöüñï áðïôÝëåóìá ìáêñéÜ áðü ôï Áéãßíéï þóôå íá åêìåôáëëåõôåß óôç óõíÝ÷åéá ôï åõíïéêü ðñüãñáììá ðïõ áêïëïõèåß.

Ïé äéáéôçôÝò ôùí áãþíùí Á’-’-Ò êáôçãïñéþí ôùí ðñùôáèëçìÜôùí ôçò ÅÐÓ Ðéåñßáò

Á×ÉËËÅÁÓ ÍÅÏÊÁÉÓÁÑÅÉÁÓ-ÈÅÑÌÁÉÊÏÓ ÊÏÑÉÍÏÕ

Óôï ãÞðåäï ôçò ÌçëéÜò óÞìåñá ï ôïðéêüò ÐÁÏ Ê. ÌçëéÜò õðïäÝ÷åôáé ôçí ÁÅ ÄñõÜíéóôá ðïõ êÜíåé ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá þóôå íá äéáôçñÞóåé áêÝñáéåò ôéò üðïéåò åëðßäåò ôçò ãéá ôçí ðáñáìïíÞ óôçí êáôçãïñßá. Ïé ãçðåäïý÷ïé ðïõ îÝñïõí íá áîéïðïéïýí ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôïí ðáñÜãïíôá Ýäñá ðáßæïõí êáëü êáé ðïéïôéêü ðïäüóöáéñï êáé äéáèÝôïõí ìéá ðïëý êáëÞ ïìÜäá ìå ìåãÜëç äõíáìéêÞ êáé ðñïïðôéêÞ ãéá ôï Ðéåñéêü ðïäüóöáéñï Ý÷ïíôáò óôéò ôÜîåéò ôçò ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ ìðïñïõí íá äþóïõí ðïëëÜ óôï Üèëçìá.

ÄçìéïõñãÞóáìå öÝôïò ìéá ïìÜäá ãéá íá ðñùôáãùíéóôÞóåé. Óôü÷ïò ôçò ïìÜäáò áí êáé åßíáé íùñßò áêüìç åßíáé öÝôïò íá ðåôý÷ïõìå ôçí Üíïäï. Ôá äýï êáéíïýñãéá ðáéäéÜ ðïõ Þñèáí óôçí ïìáäá åßíáé ðáßêôåò ìå èçôåßá óôçí Á2 êáôçãïñßá êáé åßìáóôå åõôõ÷éóìÝíïé ðïõ ôïõò Ý÷ïõìå êïíôÜ ìáò. Ôüóï ï Ðáðáäüðïõëïò üóï êáé ï Áíáóôáóßïõ åêôüò áðü êáëïß áèëçôÝò åßíáé êáé åîáéñåôéêïß ÷áñáêôÞñåò êáé áðïôåëïýí ðñüôõðï ãéá ôïõò ìéêñüôåñïõò áèëçôÝò ìáò. ¼ëç ç ïìÜäá äïýëåøå åîáéñåôéêÜ áí åîáéñÝóïõìå ôï 4ï äåêÜëåðôï üðïõ ÷áëáñþóáìå áñêåôÜ. Ôï åðüìåíï ðáé÷íßäé åßíáé åêôüò Ýäñáò óôç Óêýäñá ìå ôïí Êåñáõíü ¢óðñïõ. Ç ÓÕÍÈÅÓÇ ÔÇÓ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇÓ ËÉÔÏ×ÙÑÏÕ Ãñáììáôüóçò Ð, ÃïõëÜñáò È, Ëïýëáò Å, Ðáðáäüðïõëïò Ê, 29 (7), Áíáóôáóßïõ  14 (4), ÖáñìÜêçò 15 (1), ×áôæçóôáõñßäçò, Êëéãêüðïõëïò, Áñ÷ïíôÞò, ÓáñÜíôçò, ÓôïãéÜííïò, ÐñåâåæéÜíïò 8 (1). ÃÑÇÃÏÑÇÓ ÆÉÁÓÁÊÏÐÏÕËÏÓ

ÌÐÁÓÊÅÔ Ã´ ÅÈÍÉÊÇ

Á´ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÇ

Ìå ôá ðáé÷íßäéá ôçò 13çò áãùíéóôéêÞò óõíå÷ßæåôáé ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ Åñáóéôå÷íéêÞò óÞìåñá ôï áðüãåõìá óôéò 15.00 Ý÷ïíôáò ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí óå êïñõöÞ êáé ïõñÜ.

ÐñùôÜèëçìá ´ êáôçãïñßáò ÌðÜóêåô ÁíáãÝííçóç Ëéôï÷þñïõ- Ìáêåäïíéêüò Í. ÅöÝóïõ 66-55

ÌÅ ÍÅÏ ÐÑÏÐÏÍÇÔÇ

ÎÅÊÉÍÇÓÅ Ç ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÐÏËÏ ÔÏÕ ÍÇÑÅÁ

H ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò ìåôÜ ôçí ðåôõ÷çìÝíç ÷ñïíéÜ ðïõ åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçí Üíïäü ôçò óôç Ò ÅèíéêÞ êáôçãïñßá áíäñþí, îåêßíçóå äõíáìéêÜ ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò ìå íåï ðñïðïíçôÞ ôï ðÜãêïò

ôçò ôïí Ïýããñï Ôáìáò Êóáê ãéáôá óáëüíéá ôçò Ò êáôçãïñßáò. Óôá ðëáßóéá áõôÞò äéåîÞ÷èç íéêçöüñá öéëéêÞ áíáìÝôñçóç óôï êïëõìâçôÞñéï ôçò Êáôåñßíçò ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Ìáêåäïíéêïý Èåó/íßêçò. Ïé ðáßêôåò ôçò ïìÜäáò áí êáé óôï îåêßíçìá, Ýäåéîáí èåôéêÜ óôïé÷åßá êáé üëá äåß÷íïõí üôé ôï ðñùôÜèëçìá èá åßíáé óõíáñðáóôéêü êáé óôü÷ïò ôçò ïìÜäáò èá åßíáé êáé ðÜëé ç Üíïäïò. Ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò ìåôÜ ôçí óõã÷þíåõóç ôùí äýï óõëëüãùí (ÍçñÝá - Óâïñþíïõ) ðñïêÜëåóå ôçí åðéóôñïöÞ Ýìðåéñùí Êáôåñéíéùôþí ðáéêôþí óôçí ðüëç ôïõò ðïõ ìÝ÷ñé ôüôå áãùíßæïíôáé óå ïìÜäåò Üëëùí ðüëåùí ìå áðþôåñï óêïðü êáé óôü÷ï ôçí åîýøùóç ôïõ WATER POLO ôçò ðüëçò ìáò êÜôé ðïõ Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçôá ìå ôçí Üíïäï ôçò ïìÜäáò. Ç ïìÜäá ôçò Êáôåñßíçò åõ÷áñßóôçóå èåñìÜ ôïõò: Ð.ÅÕÈÕÌÉÏÕ, Ê.ÌÉÓÁÇËÉÄÇ, Î.ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏ ÊÁÉ Ë.ÓÔÁÃÊÉÄÇ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁ×ÑÏÍÉÊÇ ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÔÏÕÓ ÙÓ ÐÑÏÐÏÍÇÔÅÓ ÊÁÉ ÁÈËÇÔÅÓ ÔÇÓ ÕÄÁÔÏÓÖÁÉÑÉÓÇÓ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÐÅÑÉÓÓÏÔÅÑÏ ÏÌÙÓ ÔÏÕÓ ÁÈËÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÏÕ ÌÅ ÐÏËÕ ÐÑÏÓÐÁÈÅÉÁ ÐÁÑÏËÅÓ ÔÉÓ ÁÍÔÉÎÏÏÔÇÔÅÓ ÐÅÔÕ×ÁÍ ÔÇÍ ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÇÌÏÔÇÔÁ ÔÇÓ ÕÄÁÔÏÓÖÁÉÑÉÓÇÓ ÓÔÇÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇ.

Îåêßíçóáí ïé åããñáöÝò, ãéá ôçí ÷éïíïäñïìéêÞ ðåñßïäï 2010-2011, óôçí Áêáäçìßá SKI – SNOWBOARD ðïõ äéïñãáíþíåé ï ×éïíïäñïìéêüò ¼ìéëïò Êáôåñßíçò. Óôçí Áêáäçìßá ìðïñïýí íá óõììåôÜó÷ïõí ðáéäéÜ çëéêßáò 6 Ýùò 16 åôþí, áñ÷Üñéïé Þ êáé ðñï÷ùñçìÝíïé. Ôá ìáèÞìáôá ãßíïíôáé óôï ×éïíïäñïìéêü ÊÝíôñï Åëáôï÷ùñßïõ êÜèå ÓÜââáôï êáé ÊõñéáêÞ. ÅêìÜèçóç, åîïðëéóìüò êáé ìåôáöïñÜ, åîáóöáëßæïíôáé áðü ôïí ×éïíïäñïìéêü ¼ìéëï. Ðëçñïöïñßåò – åããñáöÝò, óôá ãñáöåßá ôïõ Ïìßëïõ (Ì. ÁëåîÜíäñïõ 59 – ôçë. 2351033123), ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ ôéò þñåò 19.30´ - 21.30´. Ç ðåñßïäïò ôùí åããñáöþí ëÞãåé óôéò 20 Äåêåìâñßïõ 2010.


Ïëýìðéï ÂÞìá

%

ÓÜââáôï 27 Íïåìâñßïõ 2010

ÅðéìÝëåéá: Óðýñïò Óêïýöáò

FOOTBALL LEAGUE

Ìå óôü÷ï ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá ÔÑÉÊÁËÁ – ÐÉÅÑÉÊÏÓ

Óôá Ôñßêáëá âñßóêåôáé áðü ÷èåò ç áðïóôïëÞ ôïõ Ðéåñéêïý ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðßóåé óÞìåñá óôéò 3 ôï áðüãåõìá ôçí éóôïñéêÞ ôïðéêÞ ïìÜäá ôùí ÔñéêÜëùí ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE . ×èåò Ýãéíå ç ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç óôéò 10 ôï ðñùß êáé ï Êáôåñéíéþôçò ôå÷íéêüò Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò ðÞñå ìáæß ôïõ 20 ðïäïóöáéñéóôÝò ðïõ åßíáé ïé: ÊïíôÝùí, Ãïõóïýëçò, ÐïõëÜêïò, Ðáðáãåùñãßïõ, Ôüóêáò, Ëáæáñßäçò É, ÌÞôñïõ, Ëáæáñßäçò Ê, Ìéëüóêïâéôò, ÁâñÜìïâéôò, Êáñáêïýôóçò, ÃïõìÜãéáò, Ôáóßäçò, ×áôæÞò, Ðïõñôïõëßäçò, Êùíóôáíôéíßäç, ÃêïõãêïõëéÜò, Ãéáæéôæüãëïõ, Ëüðåæ, ÄÞìïõ. Ôï óçìåñéíü ðáé÷íßäé Ý÷åé ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôéò äýï ïìÜäåò ìå ôïí Ðéåñéêü íá äïêéìÜæåé ôéò äõíÜìåéò ôïõ Ý÷ïíôáò óôï ôéìüíé Ýíáí Ýìðåéñï ôå÷íéêü ðïõ åßíáé áðïöáóéóìÝíïò íá êñáôÞóåé øçëÜ ôï ëÜâáñï ôçò Êáôåñéíéþôéêçò ïìÜäáò. Ç ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò ðëçñïß üëåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò íá

áðïóðÜóåé óÞìåñá èåôéêü áðïôÝëåóìá óôá Ôñßêáëá áðÝíáíôé óå ìéá ïìÜäá ðïõ áí êáé íåïöþôéóôç óôçí êáôçãïñßá äåß÷íåé íá áíôáðåîÝñ÷åôáé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ìÝ÷ñé ôþñá óôéò äõóêïëßåò ôçò FOOTBALL LEAGUE. Ôá Ôñéêáëá óôï ãÞðåäü ôïõò åßíáé ðïëý äõíáôÜ ÷ñåéÜæåôáé ïé ðáßêôåò ôïõ Ðéåñéêïý íá êáôáâÜëïõí ðïëý ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá ãéá íá áðïóðÜóïõí èåôéêü áðïôÝëåóìá êáé íá îåêéíÞóïõí ôçí áíïäéêÞ ôïõò ðïñåßá êáé íá îåöýãïõí áðü ôéò åðéêßíäõíåò èÝóåéò ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá. Ï Ðéåñéêüò ìðïñåß óÞìåñá íá êÜíåé ôçí õðÝñâáóç êáé íá ðÜñåé èåôéêü áðïôÝëåóìá áöïý ï Óôáýñïò Äéáìáíôüðïõëïò ôïõò Ý÷åé äþóåé ôï äéêü ôïõ óôßãìá ãéá ôï ðþò èá ðñÝðåé íá áãùíßæïíôáé óôï ðñùôÜèëçìá ôçò FOOTBALL LEAGUE ðïõ ðñÝðåé íá éäñþíåéò ôç öáíÝëá ìÝ÷ñé ôï ôåëåõôáßï óöýñéãìá ôïõ äéáéôçôÞ ãéáôß ìüíï ôüôå ìðïñåßò íá ðÜñåéò êÜôé ðïõ óïõ áîßæåé êáé óïõ áíÞêåé. Ôï ðáé÷íßäé óÞìåñá áíáìÝíåôáé íá ðáñáêïëïõèÞóïõí êáé ðïëëïß ößëïé ôïõ Ðéåñéêïý ðïõ åêäÞëùóáí åíäéáöÝñïí þóôå íá áêïëïõèÞóïõí ôçí áãáðçìÝíç ôïõò ïìÜäá.

FOOTBALL LEAGUE 2

ÂÏÑÅÉÏÅËËÁÄÉÊÏ ÍÔÅÑÌÐÉ

ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÅÐÁÍÏÌÇÓ – ÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ Óôçí ÅðáíïìÞ äïêéìÜæåôáé ç ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò áðÝíáíôé óôçí éóôïñéêÞ ôïðéêÞ ïìáäá ôçò ÁíáãÝííçóçò ó’ Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ Ý÷åé ôïí ÷áñáêôÞñá ôïõ Âïñåéïåëëáäßôéêïõ íôÝñìðé. ÁñêåôÜ ðñïâëÞìáôá áíôéìåôùðßæåé ï ðñïðïíçôÞò ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò Ãéþôçò Óôáìáôüðïõëïò áöïý ï Ôóéôëáêßäçò åßíáé áìößâïëïò åíþ ï Óßìïò Ðáðáäüðïõëïò äåí ìðÞêå áêüìç óôï ðñüãñáììá. Åðßóçò áêüìç äåí åßíáé Ýôïéìïò ï Ì. Ìé÷áçëßäçò êáé ôï ðáé÷íßäé ìå ôçí ÁíáãÝííçóç åßíáé ðïëý äýóêïëï áöïõ ç ïìÜäá ôçò ÅðáíïìÞò Ý÷åé ôçí åìðåéñßá ôçò êáôçãïñßáò êáé Ýìðåéñïõò êáé êáëïýò ðïäïóöáéñéóôÝò óôï ñüóôåñ ôçò. Ç ÁÅ Ðïíôßùí ðñïåôïéìÜóôçêå ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï üëåò áõôÝò ôéò çìÝñåò õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Ãéþôç Óôáìáôüðïõëïõ êáé åö’ üóïí ïé ðáßêôåò ôçò áãùíéóôïýí üðùò óôï â´ çìß÷ñïíï ìå ôçí ÊïæÜíç ôüôå äåí Ý÷ïõí ôßðïôá íá öïâçèïýí êáé èá åðéóôñÝøïõí ìå èåôéêü áðïôÝëåóìá óôéò áðïóêåõÝò ôïõò. Ç ÁíáãÝííçóç ÅðáíïìÞò åßíáé Ýíáò ðïëý äõíáôüò áíôßðáëïò êáé ÷ñåéÜæåôáé ìåãÜëç ðñïóï÷Þ áðü ðëåõñÜò ðáéêôþí ôçò ÁÅ Ðïíôßùí ãéá íá Ýñèåé ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá ðïõ ôüóï ðïëý ÷ñåéÜæåôáé ç ïìáäá ôçò ðüëçò ìáò þóôå íá îåêéíÞóåé ôçí óõãêïìéäÞ âáèìþí óå åêôüò Ýäñáò ðáé÷íßäéá ôïõ öåôéíïý ðñùôáèëÞìáôïò ôçò FOOTBALL LEAGUE 2 ðïõ öáíôÜæåé ðïëý äýóêïëï êáé ìå ðïëëÝò åêðëÞîåéò áðü áãùíéóôéêÞ óå áãùíéóôéêÞ. Ôï ðáé÷íßäé èá ôï ðáñáêïëïõèÞóïõí êáé ößëáèëïé ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí ôçí ïìáäá ôïõò óôçí ÅðáíïìÞ

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ÷èåò ôïõ ðñïðïíçôÞ Ãéþôç Óôáìáôüðïõëïõ

Óôá ãñáöåßá ôïõ ÔÁÐ ôçò ÁÅ Ðïíôßùí Êáôåñßíçò ðñáãìáôïðïéÞèçêå ÷èåò ç êáèéåñùìÝíç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ ðñïðïíçôÞ ôçò ïìÜäáò Ãéþôç Óôáìáôüðïõëïõ. Óôï ðÜíåë ðáñÝóôçóáí ï ðñïðïíçôÞò Ãéþôçò Óôáìáôüðïõëïò, ï óõíåñãÜôçò ôïõ Íßêïò ÈåïäïóéÜäçò êáé ç Ãñáììáôåßá ê. Äéïíõóßá ÌðÝæá. Ç õðåýèõíç ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ ÔÁÐ êáëùóüñéóå óôç óõíÝíôåõîç ôá ôïðéêÜ ÌÌÅ êáé áíáöÝñèçêå óôçí áðüöáóç ôùí ïìÜäùí ôçò FOOTBALL LEAGUE 2 ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáóôïëÞ ôçò áãùíéóôéêÞò äñáóôçñéüôçôÜò ôïõò ðïõ áöïñïýóå ôçí 12ç áãùíéóôéêÞ. ÔåëéêÜ èá ðáé÷èåß ç 12ç êáé ç 13ç áãùíéóôéêÞ ôåëåß õðü áíáóôïëÞ åöüóïí óôç óõíÜíôçóç ìå ôçí ÅÐÁÅ äåí âñåèåß ëýóç óôï äßêáéï áßôçìá ôùí ïìÜäùí. ÃÉÙÔÇÓ ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÓ: Êáô’ áñ÷Þí íá åõ÷áñéóôÞóù ôïí êüóìï ðïõ âñÝèçêå óôï ãÞðåäï êáé óôÞñéîå ôç ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá ôçò ïìÜäáò. ÅéäéêÜ óôï ⒠ìÝñïò ôïõ ðáé÷íéäéïý Ýäùóå ìåãÜëç þèçóç êáé èåôéêÞ åíÝñãåéá óôçí ïìÜäá.

Ôï ðáé÷íßäé ôçò ÊïæÜíçò ôï áíáëýóáìå ìå ôïõò ðáßêôåò, åßäáìå êÜðïéåò öÜóåéò óôï âßíôåï, ëÜèç ðïõ óõæçôÞóáìå, áëëÜ êáé èåôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ ìáò âãÞêáíå óôï ðáé÷íßäé. Äõóôõ÷þò äå ìðÞêáìå Ýôóé üðùò èÝëáìå áðü ôï îåêßíçìá, âñÞêáìå ìåôÜ ôï ñõèìü ìáò. Ôï 2ï ãêïë ðïõ äå÷ôÞêáìå, áíåîÜñôçôá áðü ôï üôé Ýãéíå öÜïõë óôïí ÊõñôÝãï, åß÷áìå áñéèìçôéêÞ õðåñï÷Þ 4 ðáéêôþí Ýíáíôé 2 ôçò ÊïæÜíçò êáé äåí Ýðñåðå íá ôï äå÷ôïýìå. Óôï ôÝëïò äßêáéá ðÞñáìå Ýóôù êáé ôï âáèìü ôçò éóïðáëßáò. ÁìïéöèÞêáìå óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíáìå. ÊïéôÜìå ìðñïóôÜ, âëÝðïõìå ôï äýóêïëï ðáé÷íßäé åêôüò Ýäñáò ìå ôçí ÅðáíïìÞ. Ôçí ïìÜäá áõôÞ ôçí åßäá ôï ðñïçãïýìåíï ÓáââÜôï, åßíáé Ýíá áðü ôá öáâïñß óôïí üìéëï. ÄéáèÝôåé Ýìðåéñïõò êáé ðïéïôéêïýò ðáßêôåò óôï ñüóôåñ ôçò, üðùò ôïõò ÅõèõìéÜäç ðïõ Ýðáéîå óôç Óïýðåñ Ëßãêá óôïí Ðáíéþíéï ôïí Äáíßäç êáé ôïí ðïéïôéêü êáé êáëü ôå÷íßôç Äåìéñôæüãëïõ. ÁõôÞ ôçí åâäïìÜäá äïõëÝøáìå êáé äïõëåýïõìå óôá óçìåßá ôïõ áíôéðÜëïõ ðïõ èåùñïýìå áäýíáìá. Óôü÷ïò åßíáé íá åðéóôñÝøïõìå ìå èåôéêü áðïôÝëåóìá ãéáôß âëÝðåôå üôé êáé óôï âáèìïëïãéêü ðßíáêá ôá ðåñéèþñéá óßãá óéãÜ áñ÷ßæïõí êáé óôåíåýïõí êáé ÷ñåéáæüìáóôå ïðïéïäÞðïôå âáèìü Þ âáèìïýò. ¸ñùôçóç: ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2010 Ý÷åôå äõï åêôüò Ýäñáò äýóêïëá ðáé÷íßäéá, êáé Ýíá ðáé÷íßäé ìå ôï Ìáêåäïíéêü åíôüò Ýäñáò. Ìå ðüóïõò âáèìïýò èá åßóôå åõ÷áñéóôçìÝíïò; ÁðÜíôçóç: Óôü÷ïò ìáò óå êÜèå ðáé÷íßäé ðñÝðåé íá åßíáé ôñåéò âáèìïß ôçò íßêçò. ÂëÝðïíôáò ôç âáèìïëïãßá èá ðñÝðåé íá ãßíåé ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá ãéá êÜèå âáèìü. Åßíáé ìéá äýóêïëç êáôçãïñßá, ðáßæåôáé ðÜñá ðïëý äõíáôü ðïäüóöáéñï. Äåí õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò äéáöïñÝò óôéò ïìÜäåò, ïé ëåðôïìÝñåéåò êÜíïõí ôç äéáöïñÜ. Óõãêåíôñùíüìáóôå ôþñá ìüíï óôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò. Óôï ðïäüóöáéñï êÜèå åâäïìÜäá áëëÜæïõí ôá äåäïìÝíá, ìå êÜñôåò, ôñáõìáôéóìïýò, ðñï÷ùñÜìå ôçí ÊõñéáêÞ ãéá èåôéêü áðïôÝëåóìá. Åñþôçóç: Ðùò åîçãåßôå ôç èåôéêÞ åìöÜíéóç ôïõ ⒠ìÝñïõò, ü÷é ìüíï óôï ðñïçãïýìåíï ðáé÷íßäé ðïõ Þôáí ôï ðñþôï ãéá åóÜò, áëëÜ êáé óôçí ðëåéïøçößá ôùí áãþíùí ìÝ÷ñé ôþñá; ÁðÜíôçóç: Èá ìéëÞóù ìüíï ãéá ôï ðáé÷íßäé ìå åìÝíá óôïí ðÜãêï, ðáñüôé Ý÷ù áêïýóåé êé åãþ ðùò ðáñüìïéá åéêüíá õðÞñ÷å êáé óôá ðñïçãïýìåíá. Óôï ìáôò ìå ôçí ÊïæÜíç ôá ãêïë äåí ðñïÞëèáí áðü ìåãÜëç ðßåóç ðïõ äå÷ôÞêáìå, Þ üìïñöïõò óõíäõáóìïýò ðïõ ìáò áéöíéäßáóáí. Ïýôå åðåéäÞ ç áíôßðáëç ïìÜäá Þôáí áíþôåñç ðïéïôéêÜ. Áí âñåèåßò áðü íùñßò ðßóù óôï óêïñ ïðùóäÞðïôå åðçñåÜæåôáé ç øõ÷ïëïãßá. Åß÷áìå Ýíá êáèáñü áãùíéóôéêü ðëÜíï ðïõ åêåßíç ôç óôéãìÞ áíáôñÜðçêå êáé áñãÞóáìå íá îáíáâñïýìå ôá ðáôÞìáôÜ ìáò. Äåßîáìå ÷áñáêôÞñá, éäéáßôåñá ìåôÜ ôï 0-2, üðïõ êáé ðéÝóáìå ðïëý ôïí áíôßðáëü ìáò, ìå ðñÜãìáôá äïõëåìÝíá óôçí ðñïðüíçóç. Áí âñßóêåóáé ìå ôçí ðëÜôç óôïí ôïß÷ï ðñÝðåé íá ñéóêÜñåéò, íá êÜíåéò êÜôé êáé ç ïìÜäá ðïõ âñßóêåôáé ìðñïóôÜ óôï óêïñ ðïëëÝò öïñÝò êÜíåé

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Äõíáôü íôÝñìðé ÏËÕÌÐÏÓ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ – ËÅÕÊÁÄÉÁ Óôá ðëáßóéá ôçò 12çò áãùíéóôéêÞò áýñéï óôï ãÞðåäï ôçò ËåðôïêáñõÜò ï Ïëõìðïò öéëïîåíåß ôçí ïìÜäá ôùí Ëåõêáäßùí ó’ Ýíáí áãþíá ðïõ Ý÷åé ôï ÷áñáêôÞñá ôïõ íôÝñìðé. Ôá ËåõêÜäéá öÝôïò ðáñïõóéÜæïíôáé ðïëý äõíáôÜ âñßóêïíôáé óôçí 7ç èÝóç ìå 16 âáèìïýò Ýíáíôé 15 âáèìþí ôçò ïìÜäáò ôçò ËåðôïêáñõÜò ðïõ âñßóêåôáé óôçí 9ç èÝóç. Áðü ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé èá áðïõóéÜóåé ï ôéìùñçìÝíïò ÌðáëáìðÜíçò åíþ åðéóôñÝöåé óôçí áãùíéóôéêÞ äñÜóç ï Ãïýëáò ðïõ åîÝôéóå ôçí ðïéíÞ ôïõ. Ï Ïëõìðïò èÝëåé íá åêìåôáëëåõôåß ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôïí ðáñÜãïíôá Ýäñá íá äéáôçñçèåß óôéò ïìÜäåò ðÜíù áðü ôçí 10ç èÝóç þóôå íá êáôáîéùèåß êáé íá ìðïñÝóåé íá áíôáðåîÝëèåé óôéò äýóêïëåò öåôéíÝò óõíèÞêåò ôçò Ä´ ÅèíéêÞò ðïõ èÝëïõí 8 ïìÜäåò íá õðïâéâÜæïíôáé óôá ôïðéêÜ ðñùôáèëÞìáôá. ÌÝ÷ñé ôþñá ï Ïëõìðïò óôï ãÞðåäï ôïõ äåß÷íåé íá åßíáé ðïëý éó÷õñüò üìùò èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîåé éäéáßôåñá ôá ËåõêÜäéá óôï áõñéáíü ðáé÷íßäé áöïý Ý÷ïõí óôéò ôÜîåéò ôïõò Ýìðåéñïõò ðáßêôåò ðïõ ôç äßíïõí ìéá éäéáßôåñç äõíáìéêÞ. Ïé ößëáèëïé èá óõìðáñáóôáèïýí ôçí ïìÜäá ôçò ËåðôïêáñõÜò êáé ãéá ìéá áêüìç áãùíéóôéêÞ èá ôïõò äþóïõí ôçí áðáñáßôçôç äõíáìéêÞ ãéá íá öôÜóïõí óôçí ðïëõðüèçôç íßêç. Ôïí áãþíá èá äéáéôçôåýóåé ï ê. ÓêïõëÜò ÅììáíïõÞë ôçò ÅÐÓ Èåóóáëßáò ìå âïçèïýò ôïõò êê. Âåñôüðïõëï Áñç , Êñçôéêü ÄçìÞôñéï.

Ó.Ö ÁÅÊ Í.ÐÉÅÑÉÁÓ-ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ 1983 ÁÈËÇÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÕÑÑÏÓ ÄÇÌÁÓ 1ï ×ÉËÌ. Å.Ï ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ-Í. ÅÖÅÓÏÕ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Êáëåßóôå üðùò ôçí 2 Äåêåìâñßïõ 2010 çìÝñá ôçò åâäïìÜäáò ÐÝìðôç êáé þñá 18.30 íá ðáñåõñåèåßôå óôá åãêáßíéá ôçò áßèïõóáò Üñóçò âáñþí «ÐÕÑÑÏÓ ÄÇÌÁÓ», ç ïðïßá âñßóêåôáé óôï ãÞðåäï ôïõ ÁôñïìÞôïõ óôï Ìõëáýëáêï Êáôåñßíçò. Óôá ðëáßóéá ôùí åãêáéíßùí èá ðñáãìáôïðïéçèåß áãéáóìüò ðáñïõóßá ôïõ Ïëõìðéïíßêç ÐÕÑÑÏÕ ÄÇÌÁ, óôïí ïðïßï èá áðïíåìçèåß ðëáêÝôá ìå ôïí ôßôëï ôïõ Åðßôéìïõ ÐñïÝäñïõ, áðü ôïí ðñüåäñï ôïõ óõëëüãïõ ìáò ÌÐÏÆÏÃËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏ. Ç ðáñïõóßá óáò èá ìáò ôéìÞóåé éäéáßôåñá. ÃÉÁ ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÌÐÏÆÏÃËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÓÔÁÕÑÉÄÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ

Óõã÷áñçôçñéá óôçí äéïéêéóç ðïõ êñáôçóå ôïí Óêïêï áöçíùíôáò óôá êñõá ôïõ ëïõôñïõ ôïõò åñõèñïðñáóéíïõò.Ôï ðïõëìáí îåêéíáåé êáíïíéêá ìïíï 5 èåóåéò ìåéíáíå êáé ìå÷ñé íá öõãïõìå èá ãåìéóåé ôåëåéùò.Ïëïé óôï ãçðåäï.Ïëïé óôï ãçðåäï.Ïëïé óôï ãçðåäï.Óôá äõóêïëá ðñåðåé ïëïé íá åéìáóôå êïíôá óôçí ïìáäá.Åîù áðï ôçí èõñá 13 èá äéáèåôïõìå ôï êáéíïõñéï çìåñïëïãéï ìáò(7)Å.Ïóïé ôï èåëïõí èá ìáò âñïõí åêåé.Ïðùò êáèå ÷ñïíï ìå ðëïõóéï öùôïãñáöéêï õëéêï öôéáãìåíï ìå ìåñáêé êáé áãáðç ãéá ôçí ïìáäá ìáò,ôçí éäåá ìáò.Óôéò 17 Äåêåìâñéïõ å÷ïõìå ôïí åôçóéï ÷ïñï ìáò êáé äéáôéèåíôáé ïé ðñïóêëçóåéò ïé ïðïéåò èá åîáíôëçèïõí ìå÷ñé êáé ôçí ôåëåõôáéá.Ïëïé êïíôá óôçí ÁÅÊ...Ïëïé êïíôá óôïí óõíäåóìï.ÕÃ.Ãíùñéæïõìå êáé ç áðáíôçóç èá åéíáé óêëçñç óå áõôïõò ôïõò ‘’áåêôóçäåò’’ ðïõ áöáéñåóáí áðï ôá ãñáöåéá ìáò óõëëåêôéêåò öáíåëåò,ëáâáñá êáé êáóêïë ôá ïðïéá ìáæåõáìå ãéá íá äùñéóïõìå óôçí ïìáäá ïôáí ãéíåé ôï ìïõóåéï ôçò.. Ç õðïèåóç å÷åé ðáñåé ôïí äñïìï ôçò..êáé åéíáé ôá éäéá áôïìá ðïõ êáé óôï ðáñåëèïí...ï èåïò áãáðáåé ôïí êëåöôç áãáðáåé êáé ôïí íïéêïêõñç. Ôá öõëëá ôùí ãåíéêùí óõíåëåõóåùí ?êñéìá êáé ðáëé êñéìá.Åíá ôïõò åìåéíå íá ôá öåñïõí ðéóù êáé íá æçôçóïõí óõãíùìç ïóï åéíáé êáéñïò. Ôá ðáñáìõèéá ôåëåéùóáíå.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Ìå óïâáñÝò åëëåßøåéò

ÖÏÕË ÃÉÁ ÔÑÉÐÏÍÔÏ

ÊÁÓÔÏÑÉÁ-ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

Âáôáíéáêüò – ÓåéñÞíá Óôï ãÞðåäï ôïõ ÂáôÜí áýñéï óôéò 3 ôï áðüãåõìá ï ôïðéêüò Âáôáíéáêüò õðïäÝ÷åôáé ôç ÓåéñÞíá óôá ðëáßóéá ôïõ ðñùôáèëçìáôïò ôçò Ä´ ÅèíéêÞò ìå ôç íßêç íá áðïôåëåß ìïíüäñïìï ãéá ôçí ïìÜäá ôçò ðüëçò ìáò. ×èåò ôï áðüãåõìá ï ÔÜóïò Éùáííßäçò ï ðñïðïíçôÞò ôïõ Âáôáíéáêïý Ýêáíå óôïõò ðáßêôåò ôïõ ôáêôéêÞ ãéá ôï áõñéáíü ðáé÷íßäé êáé ç ðñïåôïéìáóßá èá ïëïêëçñùèåß óÞìåñá ôï ðñùß. Èá ãßíåé ç ôåëåõôáßá ðñïðüíçóç êáé ï Êõðáñßóóçò åßíáé áìößâïëïò ìå ìïíáäéêü áðüíôá ôïí ôñáõìáôßá Ìßããï. Ï Âáôáíéáêüò ðïõ âñßóêåôáé óôç 2ç èÝóç ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá Ä´ ÅèíéêÞò öÝôïò äåß÷íåé íá äéáèÝôåé ìéá ðáíßó÷õñç ïìÜäá ðïõ óôåëå÷þíåôáé áðü Ýìðåéñïõò êáé íåáñïýò éêáíüôáôïõò ðáßêôåò ðïõ ïäçãïýí ôçí ïìÜäá óôç 2ç èÝóç óå 11 áãþíåò óôïí 3ï üìéëï. Ôï ðáé÷íßäé èá äéáéôçôåýóåé áýñéï ï ê. Ãêïñôæßëáò ÅõóôÜèéïò ôçò ÅÐÓ Ìáêåäïíßáò ìå âïçèïýò ôïõò êê. Áðïóôïëßäç Ãåþñãéï êáé Ìáñêïýëç Ãåþñãéï.

Äýóêïëï Ýñãï Ý÷åé óôï áõñéáíü ðáé÷íßäé ï Åèíéêüò ðïõ áãùíßæåôáé óôçí éóôïñéêÞ ïìÜäá ôçò ÊáóôïñéÜò. Ç áðïóôïëÞ áíá÷ùñåß áýñéï óôéò 10 ôï ðñùß ãéá ôçí ÊáóôïñéÜ êáé áðü ôçí ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý èá áðïõóéÜæïõí ïé ôéìùñçìÝíïé Ðáðáâáóéëåßïõ , ÌðåêéÜñçò, üðùò åðßóçò êáé ïé ôñáõìáôßåò ÌðáôóáñÜò , ÅëçóéÜäçò , Ìåôåíßäçò. Ç ïìÜäá ôïõ Åèíéêïý ðïõ Ý÷áóå ôçí ðåñáóìÝíç ÔåôÜñôç óôï Êáôåñéíéþôéêï íôÝñìðé áðü ôïí Âáôáíéáêü èá ðñïóðáèÞóåé íá ðáßîåé êáëü ðïäüóöáéñï êáé ü,ôé Þèåëå ðñïêýøåé. Äýóêïëï ôï ðáé÷íßäé ãéá ôïõò íåáñïýò ðïäïóöáéñéóôÝò ôïõ Åèíéêïý ðïõ åßíáé Üðåéñïé ãéá ôçí êáôçãïñßá ðëçí üìùò ðñïóðáèïýí óå êÜèå ðáé÷íßäé ÷ùñéò ìÝ÷ñé ôþñá íá Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá óõíäõÜóïõí ôçí ðïëý êáëÞ áãùíéóôéêÞ ôïõò ðáñïõóßá ìå ôçí áíÜëïãç óõãêïìéäÞ âáèìþí. Ï Åèíéêüò âñßóêåôáé óôéò ôåëåõôáßåò èÝóåéò ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá êáé ïé ðáßêôåò ôïõ áðïêôïýí ðïëýôéìåò åìðåéñßåò ðïõ èá ôïõò âïçèÞóïõí óôç óõíÝ÷åéá. Ôï ðáé÷íßäé èá äéáéôçôåýóåé ï ê. ÓôåöÜíïõ ÓôÝöáíïò ôçò ÅÐÓ Èåóðñùôéáò ìå âïçèïýò ôïõò ê.ê. Ìáñáæüðïõëï Êùí/íï, Óïýöç ×ñÞóôï.

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

ÅðéóôñïöÞ óôéò íßêåò ÐÅÍÔÁÂÑÕÓÏÓ- ÃÁÓ ÓÂÏÑÙÍÏÓ Áíá÷ùñåß áýñéï óôéò 10.30 ôï ðñùß ç áðïóôïëÞ ôïõ ÃÁÓ Óâïñþíïõ ãéá ôçí ÊáóôïñéÜ ïðïõ èá áíôéìåôùðßóåé ôçí ïìÜäá ôïõ ÐåíôÜâñõóïõ ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Ä´ ÅèíéêÞò. ×èåò ïëïêëçñþèçêå ç ðñïåôïéìáóßá õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ ÓôÝöáíïõ ÔáâïõêôóÞ êáé áðü ôçí áðïóôïëÞ èá áðïõóéÜóïõí ïé óôñáôåõìÝíïé ÓêÝíôïò êáé Ôñéáíôáöýëëïõ. Åðßóçò äåí èá ôáîéäÝøåé ï ÂáñâáñÝæïò ðïõ åßíáé ôñáõìáôßáò. Åíéó÷ýåôáé áãùíéóôéêÜ ç ïìÜäá ôïõ Óâïñþíïõ ìå ôçí åðéóôïëÞ ôïõ Óéäçñüðïõëïõ êáé Ìõóôáêßäç É ðïõ åîÝôéóáí ôçí

ðïéíÞ ôçò ôéìùñßáò ôïõò êáé âñßóêïíôáé óôá ðëÜíá ôïõ ðñïðïíçôÞ. Ï Óâïñþíïò èÝëåé íá áíáêÜìøåé âáèìïëïãéêÜ üëåò áõôÝò ôéò çìÝñåò ìåôÜ ôï ðáé÷íßäé ìå ôç Öïõöá ï ðñïðïíçôÞò äïýëåøå ðÜíù óôïí ôïìÝá ôçò øõ÷ïëïãßáò ãéá íá îåðåñáóôåß ôï Üäïîï áðïôÝëåóìá êáé ïé ðáßêôåò íá åðéóôñÝøïõí êáé ðÜëé óôéò åðéôõ÷ßåò. Äåí ðñÝðåé íá õðïôéìçèåß óå êáìßá ðåñßðôùóç ç ïìÜäá ôïõ ÐåíôÜâñõóïõ ðïõ âñßóêåôáé ÷áìçëÜ óôï âáèìïëïãéêü ðßíáêá ãéá íá ìçí õðÜñîåé áðþëåéá âáèìïý Þ âáèìþí.


8 ֓‚ƒƒ‚ÏÖÖÖÖ-.$,!‘(.8ÖÖ

Ö

‹ÄŒ‰Öƒ‡Œ‚Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø‘Š†’Šƒ”

OIKONOMIA ĭōňŸŸňŸľĿĹńōŁŋŸńĿŏĻŅĻŃĻńĸŋŸĿʼnĶŊńĿŃĻŋ

DZŸǯȑȕȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸȍȒȊȑȆȜȎȒŸ ȌșȊǢǢȆȚŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐȚŸ ȅȕȡŸȜȡȕŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ

ħĿĹŒŌŁ ŸńĿŊľŗņ Ÿ ĻŖŇŁŌŁŸ ōŀĹŊňŎŸ ŌōňŸēŁņň

ĢŸĠłņŃńĸŸĮŊĶʼnĿŀĻŸľŃĻłķōĿџĽŊĻēēķŋŸŐŊŁēĻōňľŕōŁŌŁŋ ŸŌōŁŸľŃĻōŊĻʼnĿŀŃńĸŸĻĽňŊĶ ŸʼnňŎŸŇĿʼnĿŊņňŖņŸōĻŸ ŸľŃŌ Ÿ ĿŎŊŗ ŸĿĹʼnĿŸōŁņŸīĻŊĻŌńĿŎĸŸňŸľŃĿŎłŖņŒņŸŌŖēļňŎŅňŋŸōňŎŸ ňēĹŅňŎ ŸĝʼnŕŌōňŅňŋŸĮĻēļĻńĶńŁŋ ŸēŃŅŗņōĻŋŸŌōŁņŸķńōĻńōŁŸĽĿņŃńĸŸŌŎņķŅĿŎŌŁŸōŒņŸēĿōŕŐŒņŸōŁŋŸĠĮĠ

ȓȇŸȑȊŸȏȐȜȇțȎȒŸȊȘȤŸȜȗŸǯȔȔȐȕȒȓȤŸȧȐǢȤțȒȗŸȜȐȕŸȎȘȊȕȊȌȗșȅŸȜȡȕŸ ȘșȗȕȗǢȒȗȥȟȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕ ŸȊȖȈȊȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȘȗȝŸȎȈȟȎŸȔȅȋȎȒŸ țȜȗŸȘȔȊȈțȒȗŸȜȗȝŸȘșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸțȜȇșȒȖȐȚŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕ ŸȜȗŸ Ÿ

ǷȡșȈȜȎșȊŸȊȝȜȤŸȜȗŸǢȇȕȊ ŸȐŸȜșȅȘȎȏȊŸȘșȗțȆȔȊȋȎŸŸțȝǢȋȗȥDZŸǯȑȕȒȓȇŸȑȊŸȝȘȗȋȅȔȎȒŸȊȈȜȐțȐŸȘșȗȚŸȜȗŸȝȘȗȝșȌȎȈȗŸȌȒȊŸȜȐȕŸ ȔȗȝȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘȦȔȐțȐŸǢȎȒȗȠȐȞȒȓȗȥŸȘȗțȗțȜȗȥŸȜȐȚŸ$BGRGK=RGDŸ ȎȘȒțȜșȗȞȇŸȜȡȕŸȘșȗȕȗǢȒȗȥȟȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȗȝŸȧȐǢȗțȈȗȝ ŸȊȈȜȐǢȎŸțȜȤȟȗŸȜȐȕŸȘȎșȊȒȜȆșȡŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇŸȜȐȚŸȎȕȈțȟȝțȐ ŸȘȆșȊȕŸȜȡȕŸ ǢȊŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȝȘȗȋȅȔȎȒŸțȜȐȕŸǽșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸȊȘȤŸȜȒȚŸŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȇȍȐŸȊȕȜȔȇțȎȒŸȊȘȤŸȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȓȎȞȊ- ǹȓȜȡȋșȈȗȝ Ÿ ȔȊȈȗȝŸȓȊȒŸȜȐȕŸȘȦȔȐțȐŸǢȎȜȊȜșȆȠȒǢȡȕŸȗǢȗȔȗȌȒȦȕ Ÿ ǬȘȤŸȜȐȕŸȘȔȎȝșȅŸȜȗȝ ŸȗŸȘșȤȎȍșȗȚŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚ ŸǭȊțȈȔȐȚŸ •DZŸȍȒȅȑȎțȐŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȐȚŸ$BGRGK=RGDŸȍȎȕŸȎȈȕȊȒŸǢȈȊŸȊǢȝ- ǻȅȘȊȕȗȚ ŸȜȤȕȒțȎŸȤȜȒŸȐŸȓșȈțȐŸǢȘȗșȎȈŸȕȊŸȊȘȗȜȎȔȆțȎȒŸȎȝȓȊȒșȈȊŸ ȕȜȒȓȇŸȓȈȕȐțȐ ŸDzȊŸȌȒȕȤȜȊȕŸȗȥȜȡȚŸȇŸȅȔȔȡȚ ŸȐŸ$BGRGK=RGDŸȟșȎȒ- ȜȐȕŸȗȘȗȈȊŸȐŸǯȑȕȒȓȇŸȑȊŸȜȐȕŸȊȖȒȗȘȗȒȇțȎȒŸȘșȗȚŸȤȞȎȔȗȚŸȜȡȕŸǢȎȜȤȊȏȤȜȊȕŸȓȎȞȅȔȊȒȊŸȌȒȊŸȕȊŸȔȎȒȜȗȝșȌȇțȎȒŸțȎŸȓȊȑȎțȜȦȚŸȝȠȐȔȦȕŸ ȟȡȕŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚ

șȝȑǢȦȕŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸțȜȐȕŸǽȗȝșȓȈȊ– ŸȊȕȆȞȎșȎŸȓȊȒŸțȝǢȘȔȇșȡțȎŸȤȜȒŸȐŸțȟȎȜȒȓȇŸȍȒȊȍȒȓȊțȈȊŸȑȊŸȗȔȗȓȔȐșȡȑȎȈŸǢȆțȊŸțȜȗŸȘșȦǯȘȈțȐȚ ŸȊȕȆȞȎșȎ ŸǢȎȜȊȖȥŸȅȔȔȡȕ ŸȤȜȒŸ•ȆȟȎȒŸȎǢȘȒțȜȗțȥȕȐŸțȜȐȕŸ ȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸ

ȡșȒǢȤȜȐȜȊŸȓȊȒŸțȜȒȚŸȍȝȕȊȜȤȜȐȜȎȚŸȜȡȕŸǯȔȔȇȕȡȕ– ŸȘșȗțȑȆȜȗȕȜȊȚŸ ȤȜȒŸ•ȍȎȕŸȎȈȕȊȒŸȍȝȕȊȜȤȕŸȕȊŸȑȆȔȗȝǢȎŸȕȊŸȊȔȔȅȖȗȝǢȎŸȜȐŸȟȦșȊŸǢȊȚŸ ǹŸȍȒȎȝȑȥȕȡȕŸțȥǢȋȗȝȔȗȚŸȜȐȚŸǯǽǯŸȎȈȘȎŸȊȓȤǢȊŸȤȜȒŸȐŸǯȑȕȒ- ȟȡșȈȚŸȕȊŸȊȔȔȅȖȗȝǢȎŸȓȊȒŸȎǢȎȈȚ–

ǹŸȎȕȗȘȗȒȐǢȆȕȗȚŸȓȥȓȔȗȚŸ ȎșȌȊțȒȦȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȘȎșȈȘȗȝŸ ŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦ ŸȊȘȗȓȔȎȒțȜȒȓȅŸȟȅșȐŸ țȜȐȕŸȅȕȗȍȗŸȜȐȚŸȜȒǢȇȚŸȜȡȕŸ ȓȊȝțȈǢȡȕŸȓȝșȈȡȚŸȔȤȌȡŸ ǯǿǴŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗŸȜȗȝŸ Ÿ ȊȞȗȥŸȗŸȤȌȓȗȚŸȘȡȔȇțȎȡȕŸ ȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȜȅȖȎȡȚŸȜȗȝŸ Ÿ

ǹŸǢȆțȗȚŸȤșȗȚŸȜȡȕŸȘșȗȋȔȆȠȎȡȕŸȜȡȕŸȊȕȊȔȝȜȦȕŸȘȗȝŸțȝǢǢȎȜȎȈȟȊȕŸțȎŸȍȐǢȗțȓȤȘȐțȐŸȜȗȝŸX@ML@PKŸȇȜȊȕŸȌȒȊŸȓȆșȍȐŸȥȠȗȝȚŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǽȗŸȎȥșȗȚŸȜȡȕŸȎȓȜȒǢȇțȎȡȕŸȓȝǢȅȕȑȐȓȎŸǢȎȜȊȖȥŸŸ Ÿ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǽȊŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚŸȎȘȒȋȊșȥȕȑȐȓȊȕŸȊȘȤŸȆȓȜȊȓȜȗŸȞȤșȗŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȘȗȝŸȎȘȆȋȊȔȎŸȐŸȓȝȋȆșȕȐțȐŸțȜȗŸȘȔȊȈțȒȗŸȜȡȕŸ ǢȆȜșȡȕŸȌȒȊŸȜȐŸȍȐǢȗțȒȗȕȗǢȒȓȇŸȎȖȝȌȈȊȕțȐ Ÿ ǽȊŸȓȊȑȊșȅŸȆțȗȍȊŸȜȤȓȡȕŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚ ŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȘȊșȗȝțȈȊŸțȎŸǻȗȝǢȊȕȈȊ ŸǭȗȝȔȌȊșȈȊ ŸǼȎșȋȈȊ ŸǬȔȋȊȕȈȊ ŸǴȥȘșȗ ŸǬȈȌȝȘȜȗ ŸǹȝȓșȊȕȈȊŸȓȊȒŸDZȕȡǢȆȕȎȚŸǺȗȔȒȜȎȈȎȚ ŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȊȥȖȐțȐŸŸțȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ

ǹŸȤǢȒȔȗȚ ŸǢȎŸȜȗȕŸȍȎȈȓȜȐŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇȚŸȎȘȅșȓȎȒȊȚŸ!HP@Ÿ0B@PŸŸȕȊŸȍȒȊǢȗșȞȦȕȎȜȊȒŸțȜȗŸ ŸțȜȗŸȜȆȔȗȚŸdzȗȝȕȈȗȝ ŸȆȟȎȒŸȊȕȊȓȗȒȕȦțȎȒŸȤȜȒŸțȟȎȍȒȅȏȎȒŸȊȥȖȐțȐŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝ ŸȥȠȗȝȚŸŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȌȒȊŸȜȐȕŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȗȝ Ÿ

ǬǮǹǻǯǼ

•ǼȜȐȕŸȘșȤȜȊțȐŸȊȝȜȇ ŸȌȒȊŸȜȐȕŸȗȘȗȈȊŸȆȟȗȝȕŸȔȐȞȑȎȈŸȎȌȌȝȇțȎȒȚŸȘȔȇșȗȝȚŸȓȅȔȝȠȐȚŸȜȐȚŸȆȓȍȗțȐȚŸȊȘȤŸȓȗȒȕȗȘșȊȖȈȊŸȍȒȎȑȕȦȕŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȗȈȓȡȕ ŸȆȟȗȝȕŸȊȕȜȊȘȗȓșȒȑȎȈŸȘȗȔȥŸȑȎȜȒȓȅŸȤȔȗȒŸȗȒŸȋȊțȒȓȗȈŸǢȆȜȗȟȗȒŸȜȐȚŸȜșȅȘȎȏȊȚ– ŸȎȈȘȎŸȗŸȓ ŸǶȒȟȅȔȐȚŸǼȅȔȔȊȚ ŸŸDZŸ ǺȎȒșȊȒȦȚŸȘȆșȊțȎŸȗșȒȊȓȅŸȜȊŸȜȎțȜŸȊȕȜȗȟȇȚŸȘȗȝŸȎȈȟȊȕŸȍȒȎȖȊȟȑȎȈŸȜȗȕŸdzȗȥȔȒȗ ŸŸǹȒŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȌȒȊŸȎȘȒțȞȊȔȇŸȍȅȕȎȒȊŸȘȅȕȜȡȚŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸ ŸȞȑȅȕȗȕȜȊȚŸțȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȎȖȊȒȜȈȊȚŸȜȡȕŸȍȝțǢȎȕȦȕŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸțȝȕȑȐȓȦȕŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ ŸŸǽȗŸȓȊȑȊșȤŸȎȘȒȜȗȓȒȊȓȤŸ ȘȎșȒȑȦșȒȗŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȗŸ ŸȤțȗŸȇȜȊȕŸȓȊȒŸțȜȗŸȎȖȅǢȐȕȗŸȊȘȤŸ ŸȜȗŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸ ŸǹȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȟȗșȐȌȇțȎȒȚŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȊȥȖȐțȐŸŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐŸȓȊȒŸȗȒŸȓȊȜȊȑȆțȎȒȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸŸțȜȊŸŸȍȒț ŸȎȝșȦ

1,36 1,77 0,62 1,23 1,91 -0,84

0,28 %

Āûñöìýóüýñûóù

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ 0,76 4,46 19,5 3,98 5,76 17 0,43 5,6 10,06 0,43 1,24 5,14 3,74 0,6 1,2 0,73 3,88 0,66 2,15 3,48 1,74 3,47 1,26 11,4 0,52 6,42 1,02 3,25 5,51 5,08 3,97 4,4 1,24 0,56 2,8 4,45 2,85 8,5 0,31 0,22 7,44 4,06 10,53 12 12,52 6,78 3,04 4,68 2,76 2,31 2,8 2,78 14,62 8,83 0,64 0,56

-2,56 -0,89 0,52 -1,54 -1,51 10,26 -1,41 0,4 -1,59 -1,15 0,27 1,69 1,69 -1,52 -4,35 0,94 -0,57 -4,92 -1,42 -2,33

0,78 0,99 -1,81 -1,08 -1,74 -0,23 -2,36 3,7 -2,1 -0,45 -3,39 -3,3

-1,06 -1,22 -0,38 -1,15 0,89 0,44 -0,33 0,65 -2,94 -3,11 -2,46 -1,68 -1,34 -1,54

668.112 1.626.720 131.225 845.472 9.326 34.095 14.816.859 18.213 6.926 261.730 23.821 16.688 14.421 2.970.281 645.288 273.380 80 446.533 4.600 123.171 346.172 66.904 80.619 197.979 57.186 5.429.712 26.074 85.499 60.198 39.832 7.119 42.795 21.583 271.380 72.263 9.507 1.641.508 13.489 137.291 30.560 141.048 166.755 584 1.607 317.616 859.427 2.170.027 260 132.338 10.916 591.741 52.447 52.710 2.373 26.852 79.678

0,71 4,29 19,27 3,86 5,7 16,83 0,39 5,6 10,04 0,4 1,22 5,13 3,74 0,57 1,16 0,71 3,88 0,65 2,08 3,4 1,71 3,36 1,23 11,29 0,48 6,19 1 3,23 5,45 5,06 3,85 4,37 1,21 0,54 2,76 4,4 2,83 8,5 0,3 0,21 7,19 4,01 10,52 11,85 12,16 6,68 2,91 4,64 2,75 2,25 2,8 2,76 14,62 8,7 0,63 0,53

0,77 4,51 19,56 4,03 5,85 17,25 0,44 5,8 10,19 0,43 1,29 5,28 3,8 0,62 1,2 0,73 3,88 0,7 2,17 3,5 1,88 3,55 1,28 11,58 0,53 6,44 1,03 3,36 5,6 5,16 4 4,47 1,3 0,56 2,84 4,5 2,95 8,75 0,31 0,23 7,5 4,13 10,83 12,2 12,59 6,79 3,05 4,68 2,8 2,35 2,94 2,85 14,99 8,95 0,64 0,56

311

6,66

6,78

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ 6,78 15

-0,29

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) INFO - QUEST (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ)

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǺȒȆțȎȒȚŸȍȆȟȑȐȓȎŸȗŸȓȔȅȍȗȚŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕŸǢȎŸȜȗȕŸțȟȎȜȒȓȤŸȍȎȈȓȜȐŸȕȊŸȓȊȜȊȌșȅȞȎȒŸȘȜȦțȐŸ 

ǬȘȤŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȘȗȝŸȍȒȊȓȒȕȇȑȐȓȊȕ ŸŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȎȚ Ÿ

ĬňŎēĻņĹĻ: īŊňŋŸʼnŗŅŁŌŁŸ ōňŸŸōŁŋŸXHFL@E@>HF

ĢŸĮŊĶʼnĿŀĻŸīĿŃŊĻŃŗŋŸĻņĻńňĹņŒŌĿŸŐłĿŋŸŸīĻŊĻŌńĿŎĸŸŎʼnňŐŗŊŁŌŁŸŸōŒņŸńĻłĻŊŗņŸńĿŊľŗņŸĿņņĿĻēĸņňŎ ŸŌōĻŸŸ ĿńĻō ŸĿŎŊŗ ŸĿŇĻŃōĹĻŋŸōŁŋŸķńōĻńōŁŋŸŏňŊňŅňĽĹĻŋŸńĻџōŁŋŸĻŖŇŁŌŁŋŸōŒņŸʼnŊňļŅķőĿŒņ ŸńĻłŗŋŸļĻłĻĹņĿџŁŸŖŏĿŌŁŸŌōŁņŸ ĿŅŅŁņŃńĸŸňŃńňņňēĹĻ

ǬȕȊȔȝȜȆȚŸȊȕȆǢȎȕȊȕŸȕȊŸȍȒȊǢȗșȞȡȑȗȥȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ

ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈ NBGAM ETF īǼȃ.ǻǼǿȀ ȋǹ ȂǼȉȅȋǿȀȅ ǼȈȍȉ

ǹŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ ŸǢȎŸȘȜȦțȐŸ ŸǼȎŸȎȋȍȗǢȊȍȒȊȈȊŸȋȅțȐŸȗȒŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸ ȜȗȝŸǮȧŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȗŸ 

ĭōĻŸŸĿńĻō ŸĿŎŊŗŸŎʼnňŐŗŊŁŌĻņŸōĻŸńĻłĻŊĶŸ ńķŊľŁŸōŁŋŸĮŊĶʼnĿŀĻŋŸīĿŃŊĻŃŗŋŸŌōňŸēŁņň

ǽȊŸǢȒȓȜȅŸȓȆșȍȐŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǢȎȒȡǢȆȕȊŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸțȟȆțȐŸǢȎŸ ȘȆșȝțȒ ŸȎȕȦŸȜȊŸȓȆșȍȐŸȘșȗŸ ȞȤșȡȕ ŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȅȜȡȕŸȓȊȒŸ ȊȘȗțȋȆțȎȡȕŸ# '0"ŸȜȗȝŸ ǹǢȈȔȗȝŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ

ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOLLI - FOLLIE (Kȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

ħĿŸņķĻŸʼnōŗŌŁŸ ŸŸňŅňńŅĸŊŒŌĿŸōŁņŸĿļľňēĶľĻŸōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃňŸĝłŁņŗņ ŸĿʼnŁŊĿĻŌēķņňŸĻʼnŕŸōŁņŸńĻłňľŃńĸŸʼnňŊĿĹĻŸōŒņŸľŃĿłņŗņŸĻĽňŊŗņ ŸŕʼnňŎŸńŎŊŃĻŊŐňŖņŸňџŏŕļňџ ĽŃĻŸĿʼnķńōĻŌŁŸōŁŋŸńŊĹŌŁŋŸŌōŁņŸĿŎŊŒŀŗņŁ Ÿ ēĿŸōŁņŸīňŊōňĽĻŅĹĻŸńĻџōŁņŸĤŌʼnĻņĹĻŸņĻŸĿĹņĻџ ōĻŸĿʼnŕēĿņĻŸ•łŖēĻōĻ– ŸʼnňŎŸłĻŸĻņĻŀŁōĸŌňŎņŸ ʼnŊňŌōĻŌĹĻŸŌōňņŸĿŎŊŒʼnĻœńŕŸēŁŐĻņŃŌēŕŸŌōĸŊŃŇŁŋ Ÿ

ǨȘȡȚŸ ȎȈȘȎ Ÿ ǢȎȜȅŸ ȜȐȕŸ ȘȦȔȐțȐŸ ȜȗȝŸ ȘȗțȗțȜȗȥŸ țȜȐȕŸ •DZŸǯȑȕȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸȑȊŸțȜȎȈȔȎȒŸǢȎȜȅŸȜȐŸȌȎȕȒȓȇŸțȝȕȆȔȎȝțȐŸ $BGRGK=RGD ŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇȚŸȎȘȅșȓȎȒȊȚŸȑȊŸȍȒȊǢȗș- ȊȈȜȐǢȊŸțȜȗŸȝȘȗȝșȌȎȈȗŸǹȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȌȒȊŸȎȘȊȕȊȌȗșȅŸȘșȗȕȗǢȒȞȡȑȎȈŸțȜȗŸ ŸǢȎŸ Ÿ ȗȥȟȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕ– ŸȓȊȜȆȔȐȖȎ

ǼȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȜȊŸȎȕȗȘȗȒȐǢȆȕȊŸȓȆșȍȐŸǢȎȜȅŸȊȘȤŸȞȤșȗȝȚŸ ȓȊȒŸȍȒȓȊȒȦǢȊȜȊŸǢȎȒȗȠȐȞȈȊȚŸ ȜȐȚŸǯȔȒȕȤȒȔŸ7#*'P 09ŸŸțȜȗŸ ȎȕȕȎȅǢȐȕȗŸȜȗȝŸ ŸȊȘȤŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȘȗȝŸȇȜȊȕŸȜȗŸ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȗŸȍȒȅțȜȐǢȊŸȜȗȝŸ 

5.657,10 6.823,80 3.747,61 11.172,11 2.542,61 10.030,11 1,33500 1,03000 1.372,500 85,22

īōŗŌŁŸ Ÿ ńĻōķĽŊĻőĿŸ ōňŸıŊŁēĻōŃŌōĸŊŃň ŸŐłĿŋŸŸīĻŊĻŌńĿŎĸ

•ǶȎŸȜȐȕŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇŸȎȘȅșȓȎȒȊŸȘȗȝŸȆȟȗȝǢȎŸțȇǢȎșȊ ŸȍȎȕŸ •ǣȕȗȒȖȊȕŸȌșȊǢǢȆȚŸȍȒȊȜșȊȘȎȏȒȓȇȚŸȘȗȝŸȝȘȎșȋȊȈȕȗȝȕŸȜȊŸ Ÿ ȝȘȅșȟȎȒŸȔȤȌȗȚŸȕȊŸȆȟȗȝǢȎŸțȜȊŸȓȎȞȅȔȊȒȅŸǢȊȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ȜȗȝŸȧȐǢȗțȈȗȝ– ŸȘșȗțȆȑȎțȎ Ÿ ȍȒȚ– ŸțȐǢȎȈȡțȎŸȗŸȓ ŸǽȊǢȋȊȓȅȓȐȚ Ÿ

ŸĪŸĿņňʼnňŃŁēķņňŋŸ ńŖńŅňŋŸĿŊĽĻŌŃŗņŸĻŎŇĸłŁńĿŸʼnĿŊĹʼnňŎŸ ŸŌōĻŸ ŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ ŸĻʼnňńŅĿŃŌōŃńĶŸŐĶŊŁŸŌōŁņŸĶņňľňŸōŁŋŸōŃēĸŋŸōŒņŸńĻŎŌĹēŒņŸńŎŊĹŒŋŸŅŕĽŒŸĠİĥŸ ŌĿŸŌŐķŌŁŸēĿŸōŁņŸĻņōĹŌōňŃŐŁŸʼnĿŊĹňľňŸōňŎŸ Ÿ

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ŸĭōŃŋŸ ŸēňņĶľĿŋ

0,33 0,49 0,9 0,32 1,39 0,22 0,41 0,42 0,39 0,35 0,38 0,37 1,1 0,9 1,35 0,47 8,82 1,16 1,01 0,86 0,53 1,14 0,4 0,73

2,27 3,23 0,72 -4,65 -6,67

2,7 -2,63 2,8 -2,17 2,27 -0,34 4,12 -1,15 -0,87 -2,44

10.850

0,33

0,35

87.641 49.042 16.360 56.990 1.696 600 48.080

0,85 0,28 1,38 0,21 0,41 0,42 0,38

0,92 0,34 1,4 0,22 0,43 0,43 0,4

5.300 67.727 47.867 5.585 870 4.780 9.380 13.190 9.511 626 14.021 28.323 68.513

0,35 0,35 1,04 0,78 1,29 0,45 8,68 1,13 0,94 0,79 0,5 1,11 0,39

0,38 0,38 1,1 0,9 1,35 0,49 8,84 1,16 1,02 0,95 0,53 1,15 0,41

MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO)

1,86 5 0,8 3,1 1,04 2,35 2,54 0,41 0,44 0,69 0,66 2,4 0,37 1,46 0,28 0,77 0,21 0,33 1,66 0,62 0,35 0,56 0,51 0,98 0,7 0,4 0,74 0,62 0,87 1,07 0,35 0,68 6,04 0,61 1,58 1,06 1,22 0,33 0,34 0,35 0,6 0,62 0,65 0,56 0,55 0,41 1,6 29,51 0,96 0,31 0,55 1,73 0,31 0,32 0,51 3,38 0,4 0,88 0,22 0,25 1,1 0,61 0,31 0,57 5,09 1,6 0,72 1,4 1 0,88 0,27 4,25 0,48 2,54 0,69 0,43 0,62 0,43 0,55 0,52 0,4 0,24 1,4 0,43 0,73 0,5 0,95 0,35 0,67 0,7

5,08 -3,47

22 2.795

1,7 4,99

1,86 5,06

-9,88

401

3,1

3,34

-0,84 -0,39 -4,65

23.096 1.680 8.900 7.480

2,31 2,5 0,41 0,4

2,37 2,6 0,42 0,44

1,27

4.060 600 5.550

0,63 2,31 0,37

0,66 2,4 0,37

-3,45 -3,75 -4,55 -2,94

93.975 4.000 63.510 3.952

0,27 0,75 0,2 0,3

0,3 0,77 0,22 0,33

5,08 -2,78 -1,75

2.865 4.640 3.550

0,54 0,35 0,52

0,63 0,36 0,56

-4,85

3.440

0,98

1,03

ǹŸǹǽǯŸȑȊŸȎȖȎȜȅțȎȒŸȤȔȎȚŸȜȒȚŸȍȝȕȊȜȆȚŸȎȕȊȔȔȊȓȜȒȓȆȚŸȘșȗȚŸȤȞȎȔȗȚŸȤȔȡȕŸȜȡȕŸǢȎȜȤȟȡȕŸȜȗȝ ŸȤȘȡȚŸȊȕȊȞȆșȎȒŸțȎŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸ Ȝȗȝ

ǼȜȐŸțȝȕȅȕȜȐțȐŸȘȊșȆțȜȐŸȓȊȒŸȗŸȓ Ÿ%MB?HŸ)@PDVHǗ ŸǢȆȔȗȚŸȜȗȝŸ ȧȒȗȒȓȐȜȒȓȗȥŸǼȝǢȋȗȝȔȈȗȝŸȜȐȚŸ"@MLK>V@Ÿ0@E@DHFŸ% ŸȝȘȎȥȑȝȕȗȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸǯȝșȦȘȐ Ÿ

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ğŃĻŸōŁņŸĿʼnŃłŎēĹĻŸōŁŋŸŊňŎēĻņŃńĸŋŸńŎļķŊņŁŌŁŋŸņĻŸʼnŊňļĿş ŌōŁņŸʼnŗŅŁŌŁŸōňŎŸŸōŒņŸēĿōňŐŗņŸʼnňŎŸńĻōķŐĿџōňŸĬňŎēĻņŃńŕŸŘŁēŕŌŃňŸŌōňŸēĿōňŐŃńŕŸńĿŏĶŅĻŃňŸōŁŋŸXHFL@E@>HFŸ ĿņŁēķŊŒŌĿŸňŸŎŏŎʼnňŎŊĽŕŋŸŌōňŸŎʼnňŎŊĽĿĹňŸĠʼnŃńňŃņŒņŃŗņŸōŁŋŸĬňŎēĻņĹĻŋŸ+RPBMKŸ$@>BHPMŸōňŎŋŸń ŸħŃŐĶŅŁŸ ĮŌĻēĶŀ ŸʼnŊŕĿľŊňŸńĻџľŃĿŎłŖņňņōĻŸŌŖēļňŎŅňŸōňŎŸĪĮĠ Ÿ ńĻџōňņŸğŃŗŊĽňŸĤŒĻņņĹľŁ ŸŘŃĿŎłŖņňņōĻŸŌŖēļňŎŅňŸōŁŋŸ XHFL@E@>HFŸńĻōĶŸōŁŸľŃĶŊńĿŃĻŸŌŎņĶņōŁŌŁŋŸŌōňŸĞňŎńňŎŊķŌōŃ

ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 0,4 0,56 0,6 2,7 0,84 0,46 3,81 0,68 2,66 0,33 0,69 0,54 0,45 0,63 0,25 1,19 0,38 2,74 0,34 0,38 1,13

-3,45 -7,69 -1,46 -3,45 -2,13

-8,33

-10 -1,56 -7,41 -1,65 -9,87

-8,87

Œ…„

3.630 55.030 5 798 710 4.750 93 7.470

0,38 0,53 0,6 2,6 0,79 0,45 3,81 0,63

0,4 0,57 0,6 2,74 0,86 0,48 3,81 0,68

8.550 21.640 4.359 8.374 103.679 233.970 98.586 1.350 1.028

0,33 0,67 0,49 0,41 0,6 0,25 1,13 0,31 2,74

0,38 0,7 0,57 0,45 0,65 0,27 1,22 0,38 2,78

5.607

1,12

1,18

1.060 1.125

7,6 0,65

7,6 0,65

2,22 -5,08

2.000 1.850

0,45 0,55

0,48 0,57

7,81

260 5.608

0,64 0,16

0,7 0,18

-3,19 -11,11 -7,69

52.791 3.210 7.900

0,9 0,15 0,12

0,95 0,16 0,13

48.810 1.916

0,09 12,56

0,1 12,56

999 -5,88 181.020 150

0,34 0,16 2,96

0,34 0,17 2,96

-1,45

2,03 0,4 7,23 0,25 1,2

2,06 0,4 7,23 0,25 1,23

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ

1.290 621 2.281 100 170

0,38 0,72 0,58 0,87 0,98

0,4 0,79 0,63 0,87 1,07

-2,58 600 -1,61 216.098 1.001 -2,75 2.685

5,58 0,6 1,54 1

6,05 0,62 1,58 1,07

3,13 150 -2,86 1.000 2,94 115.661 -4,76 3.025 -3,13 2.920 -1,52 9.344 -1,75 166 -3,51 17.000 -8,89 100 -6,98 5.600 -1,53 10.318 9.617 -6,06 2.100 4.070 -6,49 7.610 3,33 23.153 -3,03 10.915 2 215 -1,17 47.650 -2,44 1.600 2,33 5.950 4.848 2.500 2,8 202

0,32 0,34 0,31 0,59 0,6 0,63 0,54 0,52 0,41 1,55 29,46 0,91 0,3 0,53 1,72 0,28 0,31 0,48 3,36 0,4 0,82 0,22 0,23 1,04

0,33 0,34 0,36 0,64 0,64 0,67 0,56 0,57 0,41 1,64 29,95 0,98 0,31 0,55 1,85 0,31 0,32 0,52 3,41 0,41 0,88 0,23 0,26 1,1

1.691 9.708 2.360 410

0,27 0,55 4,9 1,58

0,32 0,59 5,1 1,64

1.290 2.960 21.820 3.000 50 1.700 44 2.000 3.010 4.100 4.190 1.550

1,32 0,97 0,86 0,27 4,1 0,48 2,54 0,69 0,42 0,6 0,39 0,48

1,42 1 0,9 0,27 4,25 0,48 2,54 0,69 0,44 0,62 0,44 0,55

-5,13 -3,13 3,57 -0,93

-3,39 2,83 -2,44

2,04 1,15 -0,47 -5,88 -9,29 -2,82 -2,27 1,64 3,77

-4 -0,71 -8,51 7,35 -3,85

24.766 390 2.217 2.301 500 1.610 -7,89 1.950 1,52 4.470 -2,78 110.272

0,24 1,4 0,43 0,64 0,5 0,87 0,32 0,6 0,66

0,25 1,4 0,47 0,73 0,5 0,95 0,36 0,67 0,72

ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) ELMEC SPORT (Ȁȅ) INFORMER (Ȁȅ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 0,65 10,7 0,46 0,56 0,46 0,32 0,69 0,17 0,86 0,92 0,16 0,12 0,14 0,1 12,56 0,39 0,34 0,16 2,96 0,95 2,04 0,4 7,23 0,25 1,22 6,54 4,35 14 0,15 59,42 1,9 0,41 18,15 0,29 0,09 0,11 0,44 1,26 0,38 0,12 0,29 0,34 12,5 4,9 0,14 0,12

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ)

0,45 0,09 0,18 0,55 0,04 0,07 0,14 0,29 0,2 2,83 0,17 0,4 0,27 0,92 0,09

1.000

0,09

0,09

-20 46.030

0,04

0,05

-6,67 8.800 -3,33 2.010 -9,09 14.130 -1,39 1.004 17.200 6.410 700 -1,08 600

0,14 0,29 0,19 2,8 0,16 0,39 0,27 0,92

0,14 0,29 0,21 2,85 0,17 0,42 0,27 0,92

5.550

1

1

10

2

2

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 2 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,24

8,11

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ

4,17 0,83

4.628 4.000 580 50 7.554

-7,45

27.368

4,35

4,61

-11,76

1.200

0,15

0,15

2,7 5,13 1

1.050 16.460 100

1,76 0,41 18,15

2,02 0,42 18,15

-10 10

28.631 12.157

0,09 0,09

0,09 0,11

1,61

1.020

1,24

1,27

13.259

0,11

0,12

242 370

12,5 4,89

12,5 4,9

5.030

0,12

0,13

88.854 100 3.000

0,05 0,09 1,5

0,06 0,09 1,5

8,65

ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺETANET ABEE ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO) ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) PLIAS (Ȁǹ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ)

0,06 0,09 1,5 0,56 0,32 0,08 0,21 0,24 0,07 0,58 0,16 0,17 0,08 0,06 3,7 0,08

-11,11

-5,56

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ

100

0,3

0,33

ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU

7.828

0,2

0,23

ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[

15.060

0,06

0,07

1.147 1.030 100

0,17 0,08 0,06

0,17 0,08 0,06

6.030

0,08

0,08

ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÏËÕÌÐÉÏ ÂÇÌÁ

'

ÓÜââáôï 27 Íïåìâñßïõ 2010

Ðõîßäá ãéá ôï ìÝëëïí

ÔÌÇÌÁÔÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

* ÁèÞíáò / ÊñÞôçò (ÇñÜêëåéï) / ÐÜôñáò ÐåñéãñáöÞ Ç åêðáßäåõóç óôçí êïéíùíéêÞ åñãáóßá êáé óôá ôñßá ôìÞìáôá Ý÷åé óôü÷ï íá ðñïåôïéìÜóåé óôåëÝ÷ç éêáíÜ íá åöáñìüóïõí ðñïãñÜììáôá êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò, íá óõìâÜëëïõí óôçí áíáâÜèìéóç ôùí ðáñå÷üìåíùí ðñïãñáììÜôùí êáé õðçñåóéþí êáèþò åðßóçò êáé óôçí åíåñãïðïßçóç êáé êïéíùíéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí ðïëéôþí ãéá ôçí áíáâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò. Óôü÷ïò, åðïìÝíùò, ôùí ôìçìÜôùí åßíáé ç êáôÜëëçëç åêðáßäåõóç ôùí óðïõäáóôþí, þóôå óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò (äçìüóéåò õðçñåóßåò, ïñãáíéóìïýò) íá óõìâÜëëïõí óôçí åöáñìïãÞ ðñïãñáììÜôùí ðñüíïéáò êáé óôçí áíáâÜèìéóç ôùí ðñïóöåñüìåíùí õðçñåóéþí.

ÌáèÞìáôá Ôï ôìÞìá ôçò ÐÜôñáò ÷ùñßæåé ôá ìáèÞìáôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí ôïõ óå 2 ôïìåßò: á) Åéäéêüôçôáò Ìåèïäïëïãßáò êáé â) ÅöáñìïãÞò ÊïéíùíéêÞò Åñãáóßáò. Ôï ôìÞìá ôçò ÁèÞíáò Ý÷åé, åðßóçò, 3 ôïìåßò: á) Ãåíéêþí ÌáèçìÜôùí, â) ÊëéíéêÞò êáé ÏìáäéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åñãáóßáò êáé ã) ÊïéíïôéêÞò Åñãáóßáò êáé ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò. ÔÝëïò, ôìÞìá ôçò ÊñÞôçò ÷ùñßæåé ôï ðñüãñáììá ôïõ óå 5 ãíùóôéêÜ ðåäßá: á) Èåùñßá, Ìåèïäïëïãßá êáé Äåïíôïëïãßá ÊïéíùíéêÞò Åñãáóßáò, â) ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò, ã) ÏñãÜíùóç êáé Äéïßêçóç Êïéíùíéêþí Õðçñåóéþí, ä) ÊïéíùíéïëïãéêÝò êáé Øõ÷ïëïãéêÝò Èåùñßåò ãéá ôçí Áíèñþðéíç ÁíÜðôõîç êáé ÓõìðåñéöïñÜ êáé å) Ìåèïäïëïãßá ôçò ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò. Óôç óõíÝ÷åéá, ðáñáèÝôïõìå åíäåéêôéêÜ êÜðïéá âáóéêÜ ìáèÞìáôá ðïõ áðïôåëïýí áíôéêåßìåíï óðïõäþí ôùí ôìçìÜôùí êáé óõíéóôïýí ôïí êïñìü ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí: ÐëçèõóìéáêÞ ÕãéåéíÞ, Öéëïóïößá, Óôïé÷åßá ÏéêïíïìéêÞò, Óôïé÷åßá Äéêáßïõ, Êïéíùíéïëïãßá, ÊïéíùíéêÞ Ðñïóôáóßá, Øõ÷ïëïãßá, Äéïßêçóç Êïéíùíéêþí Õðçñåóéþí, ÓôáôéóôéêÞ, ÊïéíùíéêÞ ¸ñåõíá, ÊïéíùíéêÞ ÐïëéôéêÞ, ÐïëéôéêÞ ÅðéóôÞìç, ÐïëéôéêÞ Ïéêïíïìßá, Øõ÷éáôñéêÞ, ÐëçñïöïñéêÞ, ÊïéíïôéêÞ ÏñãÜíùóç êáé ÁíÜðôõîç, Êïéíùíéêüò Áðïêëåéóìüò, Êïéíùíéêüò Ó÷åäéáóìüò êáé Áîéïëüãçóç, ÓõìâïõëåõôéêÞ, ÐñïãñÜììáôá Ðñïóôáóßáò ÏéêïãÝíåéáò, Ìåèïäïëïãßá ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò, Ðáñáðôùìáôéêüôçôá: Ðñüëçøç êáé Áíôéìåôþðéóç, ÅíäïïéêïãåíåéáêÞ Âßá ê.Ü. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá âñåßôå óôïõò ïäçãïýò óðïõäþí ôùí ôìçìÜôùí, ìÝóá áðü ôéò éóôïóåëßäåò ôïõò.

Ìåôáðôõ÷éáêÜ Óôá ôìÞìáôá áõôÜ äåí ëåéôïõñãïýí áêüìç ÐñïãñÜììáôá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí. Ìüíï ôï ôìÞìá ôçò ÊñÞôçò óõììåôÝ÷åé óôçí ïñãÜíùóç êïéíïý ÐÌÓ ìå Üëëá ðáíåðéóôçìéáêÜ ôìÞìáôá ìå ôßôëï «ÅðáããåëìáôéêÞ êáé ÐåñéâáëëïíôéêÞ Õãåßá – Äéá÷åßñéóç êáé ÏéêïíïìéêÞ Áðïôßìçóç». Ïé áðüöïéôïé ôùí ôìçìÜôùí Ý÷ïõí ìéá ìåãÜëç ãêÜìá åðéëïãþí, üóïí áöïñÜ ôï ìåôáðôõ÷éáêü ðïõ èá åðéëÝîïõí. ¸ôóé, ìðïñïýí íá åéäéêåõèïýí óå áíèñùðéóôéêÝò åðéóôÞìåò (êõñßùò óõìâïõëåõôéêÞ êáé êïéíùíéïëïãßá), óôá ïéêïíïìéêÜ (äéïßêçóç ìïíÜäùí êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò), óôçí ðëçñïöïñéêÞ, óôá ðáéäáãùãéêÜ, óôçí åêðáßäåõóç áôüìùí ìå åéäéêÝò áíÜãêåò ê.Ü. Ðïý ìðïñþ íá äïõëÝøù êáé ôé åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá èá Ý÷ù Ïé ðôõ÷éïý÷ïé ôùí ÔìçìÜôùí ÊïéíùíéêÞò Åñãáóßáò åñãÜæïíôáé êáôÜ êýñéï ëüãï ùò êïéíùíéêïß ëåéôïõñãïß. Ïé ôïìåßò áðáó÷üëçóçò ôùí êïéíùíéêþí ëåéôïõñãþí óôç ÷þñá ìáò, óýìöùíá ìå ôï Ð.Ä. 50/1989 (Ö.Å.Ê. ô. Á. ðáñ. 23/26/1-9-1989) êáé ôï Ð.Ä. 891/1978 (Ö.Å.Ê. 213/7-121978) åßíáé: * ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò * Õãåßáò - Øõ÷éêÞò Õãåßáò * Åêðáßäåõóçò êáé ÅéäéêÞò ÁãùãÞò * ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò * Åðáããåëìáôéêïý Ðñïóáíáôïëéóìïý êáé Áðáó÷üëçóçò * Ðñüëçøçò êáé Áíôéìåôþðéóçò Åãêëçìáôéêüôçôáò * ÊïéíïôéêÞò ÏñãÜíùóçò êáé ÁíÜðôõîçò * Êïéíùíéêþí Õðçñåóéþí óôéò ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò êáé Õðçñåóßåò ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìïóßáò ÔÜîåùò. Áíáëõôéêüôåñá, ïé ðôõ÷éïý÷ïé êïéíùíéêïß ëåéôïõñãïß äñáóôçñéïðïéïýíôáé åðáããåëìáôéêÜ, áõôïäýíáìá Þ óå óõíåñãáóßá ìå Üëëïõò åðéóôÞìïíåò, óôá ðáñáêÜôù áíôéêåßìåíá: * ¸ñåõíá óõíèçêþí áðü ôéò ïðïßåò êéíäõíåýïõí Þ âñßóêïíôáé óå êáôÜóôáóç áíÜãêçò Üôïìá, ïéêïãÝíåéåò, êïéíùíéêÝò ïìÜäåò. Ðáñï÷Þ åéäéêþí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí ãéá ôçí ðñüëçøç

Þ áíôéìåôþðéóç ôùí øõ÷ï-êïéíùíéêþí ïéêïíïìéêþí ôïõò ðñïâëçìÜôùí. ÄéáôÞñçóç Þ áðïêáôÜóôáóç ôçò éóïññïðßáò ìåôáîý áôüìïõ êáé ìéêñïðåñéâÜëëïíôïò êáé óôçí åí ãÝíåé êïéíùíéêÞ áíÜðôõîç êáé åõçìåñßá ôïõ. * Äéåñåýíçóç ôùí ãåíåóéïõñãþí óõíáéóèçìáôéêþí êáé êïéíùíéêþí - ïéêïíïìéêþí ëüãùí êëïíéóìïý ôçò óùìáôéêÞò Þ øõ÷éêÞò õãåßáò áôüìùí êáé ïéêïãåíåéþí. Ðáñï÷Þ åíçìåñùôéêïý óõìâïõëåõôéêïý êáé õðïóôçñéêôéêïý Ýñãïõ ðñïò ôïí áóèåíÞ, ôïõò ïéêåßïõò ôïõ, ôçí êïéíüôçôá. * ÓõìâïõëåõôéêÞ êáé õðïóôçñéêôéêÞ åñãáóßá ìå ðåñéóôáôéêÜ åñãáôéêþí áôõ÷çìÜôùí, åðáããåëìáôéêÞò áóèÝíåéáò, áíáðçñßáò, ãÞñáôïò êáé Üëëùí ðñïâëçìÜôùí áóöáëéóìÝíùí Þ ðñïóôáôåõüìåíùí áôüìùí. * Áîéïëüãçóç, åðáããåëìáôéêÞ äéáðáéäáãþãçóç êáé ðñïóáíáôïëéóìüò äéáöüñùí ïìÜäùí, êáôÜ ôçí ðñïåôïéìáóßá ãéá åðáããåëìáôéêÞ áðáó÷üëçóç Þ ãéá åñãáóéáêÞ åðáíÝíôáîç. ÓõìâïõëåõôéêÞ êáé õðïóôçñéêôéêÞ ìå åñãáæïìÝíïõò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðáããåëìáôéêÞò ðñïóáñìïãÞò êáé ôçò áðáó÷üëçóçò. * Ðñüëçøç Þ áíôéìåôþðéóç óõíáéóèçìáôéêþí êáé êïéíùíéêïïéêïíïìéêþí áíáãêþí ìáèçôþí, óðïõäáóôþí êáé öïéôçôþí, êáôÜ ôçí ðñïóáñìïãÞ ôïõò óôïí åêðáéäåõôéêü ÷þñï, êáé ôõ÷üí ðñïóùðéêþí êáé ïéêïãåíåéáêþí êñßóåùí. * ÐñùôïãåíÞ êáé äåõôåñïãåíÞ ðñüëçøç ôçò åãêëçìáôéêüôçôáò ïìÜäùí õøçëïý êéíäýíïõ. Ïìáëïðïßçóç ôùí ó÷Ýóåùí ìå ôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí, êïéíùíéêÞ Ýíôáîç, åðáããåëìáôéêÞ áðïêáôÜóôáóç, óôÞñéîç êáé áîéïðïßçóç ôïõ ïéêïãåíåéáêïý ðåñéâÜëëïíôïò áôüìùí ðïõ Ý÷ïõí õðïðÝóåé óå áíôéêïéíùíéêÞ Þ åãêëçìáôéêÞ óõìðåñéöïñÜ. Åõáéóèçôïðïßçóç ôçò êïéíÞò ãíþìçò êáé åíåñãïðïßçóç êïéíùíéêþí ïìÜäùí êáé ðïëéôþí ãéá ôçí êïéíùíéêÞ åðáíÝíôáîç áðïöõëáêéóìÝíùí êáé áðåîáñôçìÝíùí áðü ïõóßåò áôüìùí. * Åêðüíçóç êïéíùíéêþí ìåëåôþí ãéá ôïí ó÷åäéáóìü, ôçí åöáñìïãÞ êáé áîéïëüãçóç ðñïãñáììÜôùí êïéíïôéêÞò áíÜðôõîçò. ÏñãÜíùóç äéêôýþí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí óå ôïðéêü, ðåñéöåñåéáêü, åèíéêü êáé äéåèíÝò åðßðåäï. * Âåëôßùóç ôïõ åðéðÝäïõ ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí êáé ôùí óõíèçêþí äéáâßùóçò êïéíïôÞôùí. ÐñïÜóðéóç êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí åéäéêþí ðëçèõóìéáêþí ïìÜäùí, åíåñãïðïßçóç ðïëéôþí ãéá óõëëïãéêÞ äñÜóç, áîéïðïßçóç åèåëïíôþí êáé åèåëïíôéêþí ïñãáíþóåùí óôçí ðñïþèçóç êïéíïôéêþí ôïðéêþí õðïèÝóåùí. * ÏñãÜíùóç ÊïéíùíéêÞò Õðçñåóßáò. Äéåýèõíóç Õðçñåóßáò. Óõíôïíéóìüò ðñïãñáììÜôùí êáé äéáðëåêüìåíùí õðçñåóéþí. ÅðáããåëìáôéêÞ åðïðôåßá. Áíáëõôéêüôåñç ðåñéãñáöÞ ôùí åðáããåëìáôéêþí äéåîüäùí, êáèþò êáé ôùí äéêáéïëïãçôéêþí ãéá ôçí áðüêôçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò, ìðïñåßôå íá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÓõíäÝóìïõ Êïéíùíéêþí Ëåéôïõñãþí ÅëëÜäïò.

×ñÞóéìåò Ðëçñïöïñßåò * Ôá ôìÞìáôá êÜëõøáí ôïí áñéèìü ôùí åéóáêôÝùí ðïõ ðñïâëåðüôáí áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò. * Ãéá ôçí Üóêçóç ôïõ åðáããÝëìáôïò ôïõ êïéíùíéêïý ëåéôïõñãïý åßíáé áðáñáßôçôç ç Üäåéá, ç ïðïßá ÷ïñçãåßôáé áðü ôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò. * Ï êþäéêáò äåïíôïëïãßáò ãéá ôçí éäéüôçôá ôïõ Êïéíùíéêïý Ëåéôïõñãïý õéïèåôÞèçêå áðü ôçí ÄéåèíÞ Ïìïóðïíäßá ôçí Êïéíùíéêþí Ëåéôïõñãþí (IFSW) êáé áðü ôç ÄéåèíÞ ¸íùóç ôùí Ó÷ïëþí ÊïéíùíéêÞò Åñãáóßáò (IASSW), ôï 2004 êáé âáóßæåôáé óôï ôñßðôõ÷ï Áíèñþðéíá Äéêáéþìáôá êáé Áíèñþðéíç ÁîéïðñÝðåéá – ÊïéíùíéêÞ Äéêáéïóýíç – ÅðáããåëìáôéêÞ ÓõìðåñéöïñÜ. * Óýíäåóìïò Êïéíùíéêþí Ëåéôïõñãþí ÅëëÜäïò (Ó.Ê.Ë.Å.), Ôïóßôóá 19, ÅîÜñ÷åéá, 10683, ÁèÞíá Ôçë.: 210 88.34.818, Çë. Äéåýèõíóç: http://www.skle.gr/ Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ôìÞìáôá ôùí Á.Å.É. Á.Ô.Å.É. - Óôñáôéùôéêþí Ó÷ïëþí ìðïñåßôå íá âñåßôå óôï âéâëßï ìáò «ÐÁÌŅÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ 2010». Óôï âéâëßï ðáñïõóéÜæïíôáé áíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ôùí ôìçìÜôùí, åíäåéêôéêÜ ìáèÞìáôá ðïõ äéäÜóêïíôáé óå êÜèå ôìÞìá, ôá ìåôáðôõ÷éáêÜ ðïõ ðñïóöÝñïõí ôá ôìÞìáôá, ôá åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá ôùí áðïöïßôùí, ðßíáêáò Óôáôéóôéêþí Óôïé÷åßùí ìå: ÂÜóåéò, Áñéèìü ÅéóáêôÝùí, Äçëþóåéò ôìçìÜôùí ùò ðñþôç åðéëïãÞ ê.Ü. Óðýñïò Ìé÷áëïýëçò, M.Sc. Óýìâïõëïò Åðáããåëìáôéêïý Ðñïóáíáôïëéóìïý, ORIENTUM – Óýìâïõëïé Óôáäéïäñïìßáò Ôçë. 210/6778777 e-mail: spyrosm@orientum.gr

ÄéáêïðÞ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò

ÊÜíôå ôçí áíáããåëßá ôïõ ãÜìïõ óáò óôï “Ïëýìðéï ÂÞìᔠêáé ðÜñôå Ýíá êïõðüíé äùñåÜí óõììåôï÷Þò ãéá ôéò êëçñþóåéò!

Ï ÔæéôæéëÞò Âáóßëåéïò ôïõ ÉùÜííç êáé ôçò Åõáããåëßáò ôï ãÝíïò Êùíóôáíôïý ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ñçôßíç Ðéåñßáò êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÊïõôëïõìðÜóç Óôáõñïýëá ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò ÅëÝíçò, ôï ãÝíïò ÔæÞêá, ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí êáé ï ãÜìïò ôïõò (ðïëéôéêüò) èá ãßíåé óôï Äçìáñ÷åßï Ðýäíáò.

1o Äùñï

2o Äùñï

3o Äùñï

4ï ÷ëì. Êáôåñßíçò - Ðáñáëßáò Ôçë: 23510 63660

ÄùñïåðéôáãÞ

1000 Åõñþ

Ðïéüôçôá óôï ôáîßäé!

ÄùñïåðéôáãÞ

500 Åõñþ

Ðë.Åëåõèåñßáò 3 Ôçë.: 23520 21888

ÃêáñÜôæéáò Ã. Æáëüããïõ 24-26, ôçë. 23510 76125

ÄùñïåðéôáãÞ

400 Åõñþ

4o Äùñï

Ï ÄçìÞôñçò Ðáðáäçìçôñßïõ ôïõ Èåïäþñïõ êáé ôçò ÄÝóðïéíáò ôï ãÝíïò Êáñáãéáííßäç ðïõ ãåííÞèçêå óôç Ãåñìáíßá êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ¼ëãá ×ïëßäïõ ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò Ãåùñãßáò ôï ãÝíïò Óéäçñïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêï ãÜìï óôï äçìáñ÷åßï Êáôåñßíçò. *** Ï Óïëïìùíßäçò Âáóßëåéïò ôïõ Çëßá êáé ôçò Êáôåñßíçò ôï ãÝíïò Ìðïõñïíßêïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç ÂÝñïéá Çìáèßáò êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç êáé ç ÊáóóéáíÞ Ìáêñßäïõ ôïõ ÉùÜííç êáé ôçò ÐáñáóêåõÞò ôï ãÝíïò Êáñáãéáííßäïõ ðïõ ãåííÞèçêå êáé êáôïéêåß óôçí Êáôåñßíç ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí ìå ðïëéôéêü ãÜìï óôï Äçìáñ÷åßï Ðýäíáò.

Ôçí ÊõñéáêÞ 28 Íïåìâñßïõ 2010, ëüãù áðáñáßôçôùí åñãáóéþí, èá ðñáãìáôïðïéçèïýí äéáêïðÝò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò óôéò ðáñáêÜôù ðåñéï÷Ýò: Á) Áðü 08.30 ìÝ÷ñé 10.30 óôçí ðüëç ôçò Êáôåñßíçò êáé óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ ïñßæïõí ïé äñüìïé Áíäñïýôóïõ (áðü Âáóéëåßïõ ´ ìÝ÷ñé Áãßáò ÔñéÜäïò). Â) Áðü 10.30 ìÝ÷ñé 14.00: óôá äçìïôéêÜ Äéáìåñßóìáôá Í. ÅöÝóïõ, Êïíôáñéþôéóóáò. Ã) Áðü 12.00 ìÝ÷ñé 13.30 Óôï äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Ëéôï÷þñïõ.

Ëåéôïõñãßá êéíçôÞò ÌïíÜäáò ôïõ ØÍÐÏ Ç ÊéíçôÞ ÌïíÜäá ôïõ Øõ÷éáôñéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐÝôñáò Ïëõìðïõ ç ïðïßá óôåëå÷þíåôáé áðü øõ÷ßáôñï êáé ÅðéóêÝðôñéá Õãåßáò, èá åðéóêåöèåß ôçí ÔåôÜñôç 1 Äåêåìâñßïõ 2010 ôá ÁãñïôéêÜ Éáôñåßá ôïõ Ä.Ä. Ð. Åëåõèåñï÷ùñßïõ áðü ôéò 9.00 ð.ì. Ýùò ôéò 11.00 ð.ì. êáé ôïõ Ä.Ä. ÌáêñõãéÜëïõ áðü ôéò 11.00 ð.ì. Ýùò ôéò 13.00 ì.ì. ôïõ ÄÞìïõ Ìåèþíçò. Åðßóçò ëåéôïõñãåß êáèçìåñéíÜ (åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò) áðü ôéò 7.00 ð.ì. Ýùò ôéò 2.30 ì.ì. ç ìïíÜäá êáô ïßêïí ñïíôßäáò Øõ÷éêÞò Õãåßáò ( ÌÏ ØÕ) Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 23510-78311. Ï ÄÉÏÉÊÇÔÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË ÊÏÓÌÁÄÁÊÇÓ

e-mail: tsimponidis@yahoo.gr

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ËÕÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÃÑÏÔÉÊÏ ÔÏÌÅÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÌÅÔÁ ÔÏ 2013

ÌåãÜëåò áðþëåéåò ïéêïíïìéêþí ðüñùí ãéá ôçí ÅëëÜäá èá öÝñåé ç áíáèåþñçóç ôçò íÝáò ÊÁÐ áð´ ôçí Å.Å. , óýìöùíá ìå åêôéìÞóåéò ôçò ôñéôïâÜèìéáò êïñõöáßáò óõíåôáéñéóôéêÞò ÏñãÜíùóçò ôùí áãñïôþí ôçò ÷þñáò ìáò, ôçò ÐÁÓÅÃÅÓ, ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ìå ÷ñïíéêü ïñßæïíôá ôï 2013-2020, äçë. ìåôÜ ôçí êáôÜñãçóç ôùí áãñïôéêþí åðéäïôÞóåùí. Óýìöùíá ðÜíôá ìå ôçí ÐÁÓÅÃÅÓ , ç ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ èá ãßíåé ðïëý ðéï ðïëýðëïêç êáé ãñáöåéïêñáôéêÞ, èá öïñôùèïýí ìå äáðÜíåò êáé ðåñéâáëëïíôéêÝò äåóìåýóåéò ïé Åõñùðáßïé áãñüôåò, áíåâÜæïíôáò êáôÜ ðïëý ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò êáé ãåíéêüôåñá åðéâáñýíïíôáò ôçí Þäç Üó÷çìç ïéêïíïìéêÞ ôïõò êáôÜóôáóç. Ôï êïêôÝéë ãßíåôáé áêüìç ðéï åðéêßíäõíï ëïéðüí ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ãåùñãßá ðïõ êáëåßôáé íá áíôåðåîÝëèåé óôçí õðÜñ÷ïõóá êñßóç êáé ýöåóç, ðïõ èá óáñþóåé ôïí ðñùôïãåíÞ ôïìÝá ãéá áñêåôÜ ÷ñüíéá. Óå üëá áõôÜ êáëïýìáóôå ùò óõíôåôáãìÝíï êñÜôïò íá áíáæçôÞóïõìå ëýóåéò ðïõ äåí èá ôéíÜîïõí óôïí áÝñá ôïí áãñïôéêü ôïìÝá ôçò ÷þñáò ìáò! ***

ÁÍÁÃÍÙÑÉÆÏÍÔÁÓ ÔÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÔÇÓ ÅËÉÁÓ

Ç åëéÜ Ý÷åé ðïëý ðëïýóéï ñéæéêü óýóôçìá êáé ÷Üñç ó´ áõôü êáôïñèþíåé äéáñêþò íá áíáðôýóóåôáé áêüìç êáé óå îçñÜ êáé Üãïíá åäÜöç. Ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí ñéæþí âñßóêåôáé óõíÞèùò, åðéöáíåéáêÜ, óôá 15-20 åêáôïóôÜ Þ ôï ðïëý óôá 50-60 åêáôïóôÜ êáé ìüíï Ýíá ìéêñü ìÝñïò öôÜíåé óôï 1,20 ìÝôñï. Ìüíï óå áììþäç Þ ðåôñþäç åäÜöç ïé ñßæåò ðçãáßíïõí âáèýôåñá êáé ìðïñåß íá öôÜóïõí ìÝ÷ñé ôá 6 ìÝôñï ôï ðïëý. ¼óïí áöïñÜ ôïí êïñìü ôçò åëéÜò ðñÝðåé íá áíáöåñèåß ðùò óôá íåáñÜ äÝíäñá åßíáé ëåßïò, ìå óôá÷ôïðñÜóéíï öëïéü. Óôá çëéêéùìÝíá äÝíôñá ï êïñìüò ðáßñíåé äéÜìåôñï ðïõ ìðïñåß í îåðåñÜóåé ìÜëéóôá ôï 1 ìÝôñï êáé ï öëïéüò áðïêôÜ óêïýñï ÷ñþìá êáé ó÷ßæåôáé. ÔÝëïò óçìåéþóôå ðùò ç åðéöÜíåéá ôïõ êïñìïý ôçò åëéÜò ãßíåôáé áíþìáëç, ìå áñêåôÝò ñùãìÝò êáé ðïëëÜ åîïãêþìáôá... ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Áíáêïéíþíïõìå üôé ìå ôçí õð’ áñéèì. 5954/12-112010 ðñÜîç ìáò, ðïõ óôåßëáìå ãéá Ýêèåóç óôï ÄÞìï Ìåèþíçò ôïõ Í. Ðéåñßáò ÷áñáêôçñßóôçêå, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79, «Ðåñß ðñïóôáóßáò Äáóþí êëð», ìåôÜ áðü áßôçóç ôïõ ÉÙÁÍÍÇ ÉÁÊÙÂÉÄÇ ôïõ ×áñÜëáìðïõ ùò «Ìç äáóéêÞ» Ýêôáóç ìå óôïé÷åßá Á-Â-Ã-Ä-Á êáé åìâáäïý 5.000,00 ô.ì. óôç èÝóç «ÁËÊÏÂÉÔÓÁ» Ä.Ä. ÌáêñõãéÜëïõ ôïõ ÄÞìïõ Ìåèþíçò ôïõ Í. Ðéåñßáò. Êáôåñßíç 12-11-2010 Ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Ìáõñßäçò Ãåþñãéïò

ÌÏÕÓÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ Ìå ôçí åõêáéñßá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí ç ×ïñùäßá ôçò ÅõáããåëéêÞò Åêêëçóßáò èá Ý÷åé 3 åóðåñéíïýò ìå ÷ñéóôïõãåííéÜôéêïõò ýìíïõò ãíùóôþí ìïõóïõñãþí. Ïé Åóðåñéíïß èá ãßíïõí óôçí ÅõáããåëéêÞ Åêêëçóßá ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 6 ì.ì., ôçí 28 Íïåìâñßïõ êáèþò êáé 5 êáé 12 Äåêåìâñßïõ. Äéåõèýíåé ï ÃéÜííçò Áäáìßäçò. ÅÉÓÏÄÏÓ ÅËÅÕÈÅÑÇ

ÁÐÏÓÐÁÓÌÁ Ôçò õð’ áñéèì. 86/10 Ðåñßëçøçò Êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò áêéíÞôïõ ôçò äéêáóôéêÞò åðéìåëÞôñéáò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò Ðáíáãéþôáò ÊïôóÞ . Ôçí 15ç Äåêåìâñßïõ ôïõ 2010, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé áðü þñá 16.00 ì.ì. Ýùò 17.00 ì.ì. óôçí áßèïõóá ôïõ áêñïáôçñßïõ ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ Êáôåñßíçò Äéê. ÌÝãáñï Êáôåñßíçò ÖëÝìéãê 2 êáé åíþðéïí ôçò óõìâ/öïõ Êáôåñßíçò ÐáñáóêåõÞ ÐÜôóéá, ÕøçëÜíôïõ 2, èá åêðëåéóôçñéáóèåß ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ Ï.Ô.Á. ìå ôçí åðùíõìßá «ÄÇÌÏÓ ÐÁÑÁËÉÁÓ», ðïõ åäñåýåé óôï Ä.Ä. ÊáëëéèÝáò ôïõ ÄÞìïõ Ðáñáëßáò Ðéåñßáò êáé åêð/ôáé íüìéìá åðéóðåýóåé «ÐÉÅÑÏÓ Á.Ô.Å.» ðïõ åäñåýåé óôçí Êáôåñßíç êáé åêð/ôáé íüìéìá. ÄçëáäÞ. Ìßá Ýêôáóç ôïõ ÔìÞìáôïò ÂÊ 341 áñ. ôåìá÷ßïõ åìâ. 21.085 ô.ì. óôç èÝóç «ÂÑÙÌÅÑÇ» ôçò êôçìáôéêÞò ðåñéöÝñåéáò ôïõ Ä.Ä. ÊáëëéèÝáò ôïõ ÄÞìïõ Ðáñáëßáò ôïõ Í. Ðéåñßáò, ìåôÜ ôùí åð’ áõôïý õðáñ÷ïõóþí åìðåðçãìÝíùí åãêáôáóôÜóåùí êáé êáôáóêåõþí, open bar (ìðéôò ìðáñ- ëïõôÞñåò) êëð. ÅêôéìÞèçêå 960.000 åõñþ. Ðñþôç ðñïóöïñÜ 640.000 åõñþ. ÂÜñç 1 êáôÜó÷åóç Êáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí.

Áðüóðáóìá ôçò ìå áñéèìü 2.608/2010 êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò áêéíÞôïõ. Ï Äéêáóôéêüò ÅðéìåëçôÞò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò ÐáíôåëÞò Áóô. Ôßôïò, ãíùóôïðïéþ üôé óôéò 15-12-2010, çìÝñá ÔåôÜñôç, áðü þñá 4-5 ì.ì. óôï Åéñçíïäéêåßï Êáôåñßíçò, åíþðéïí ôçò óõìâ/öïõ Êáôåñßíçò Êùí/íéÜò ÄáñáìÞëá, èá åêðëåéóôçñéáóèåß ôï áêßíçôï ôçò Åõèáëßáò Óáââßäïõ ôïõ ×áñáëÜìðïõò, êáôïßêïõ ÓöåíäÜìçò, äçëáäÞ: Ýíá äéáéñåôü ôåìÜ÷éï, åìâáäïý 5.286 ô.ì., Á´ êáôçãïñßáò, ìå áñéèìü 1.514, óôï ä.ä. ÓöåíäÜìçò êáé óõíïñåýåé ìå ãýñù ìå áãñïôéêÞ ïäü, ìå ñÝìá, ìå áñéèì. 1.523 êáé 1.515 ôåìÜ÷éá. ÅêôéìÞèçêå áíôß 5.000 åõñþ. ÔéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò 3.333,33 åõñþ Ðñïóêáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí. Ï Äéêáóôéêüò ÅðéìåëçôÞò

ÁÐ ÔÇÍ ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ¹ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÏÕÆÉÍÁ ÓÔÁ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÁ;

Ïé áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò äåí áíôéìåôùðßæïõí ðñüâëçìá õðïóéôéóìïý. Äßíïõí ôçí åíôýðùóç ìéáò êïéíùíßáò ôçò äßáéôáò, üðïõ ç åíáëëáãÞ ôùí åðï÷þí áíôéêáôáóôÜèçêå áð´ ôçí åììïíÞ ãéá äßáéôåò, ìéáò êïéíùíßáò, üðïõ ôá ðñïúüíôá äéáôñïöÞò óõóêåõÜæïíôáé åí êåíþ Þ êïíóåñâïðïéïýíôáé, êáôáøý÷ïíôáé Þ áöõäáôþíïíôáé êáé ìåôáöÝñïíôáé ìå ðïëý ãñÞãïñïõò ñõèìïýò. Ìéá ðïëýðëïêç äéáäéêáóßá, êáôÜ ôçí ïðïßá ôá ôñüöéìá ðñïóôáôåýïíôáé ìåí ãéá íá ìçí áëëïéùèïýí ìå ôïí ÷ñüíï, áëëÜ ìå ôßìçìá ôçí ðëÞñç áðïêïðÞ ôïõò áð´ ôç æùÞ. Ï óõíäåôéêüò êñßêïò áíÜìåóá óôïí ôñüðï ðáñáãùãÞò êáé ôçí äéáôñïöÞ óõíéóôÜ ôï èåìÝëéï ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò, ðïõ åßíáé áð´ ôçí áãñïôéêÞ êáëëéÝñãåéá ìÝ÷ñé ôïí êáôáíáëùôÞ. Åíþ ðáëáéüôåñá ç ôñïöÞ ðÞãáéíå áð´ ôçí ðáñáãùãÞ óôçí êáôáíÜëùóç, ôþñá êÜíåé óôÜóç óôï åñãïóôÜóéï. ÓÞìåñá ôïõò êáíüíåò ïñßæåé ç âéïìç÷áíßá ôùí ðñïúüíôùí äéáôñïöÞò. Óôçí åíôáôéêÞ êáëëéÝñãåéá ðñïóôÝèçêå ç ïëïÝíá áõîáíüìåíç ìç÷áíïðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí ìåôáðïßçóçò ìå Üîïíá, ôé Üëëï, ôç ìáæéêÞ êáôáíÜëùóç! ***

ÊÁÔÁÍÁËÙÔÅÓ ËÉÐÁÑÙÍ ØÁÑÉÙÍ ÌÅÉÙÍÏÕÍ ÔÏÍ ÊÉÍÄÕÍÏ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÁÊÇÓ ÁÍÅÐÁÑÊÅÉÁÓ

Ç êáôáíÜëùóç ëéðáñþí øáñéþí, ü÷é ðåñéóóüôåñï áðü ìéá öïñÜ åâäïìáäéáßùò êáé ç ðñüóëçøç åëÜ÷éóôùí ãñáììáñßùí çìåñçóßùò èáëáóóéíþí ù-3 ëéðáñþí ïîÝùí ìåéþíåé ôçí êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá óå ìåóÞëéêåò êáé çëéêéùìÝíïõò Üíäñåò. ÌåëåôÞèçêáí óôïé÷åßá ãéá ðåñéóóüôåñïõò áðü 39.000 Üíäñåò, 45-79 åôþí óôçí Óïõçäßá. Ç ñÝãêá, ï óïëïìüò, ï êïëéüò, ç ðÝóôñïöá êáé ôï áóðñüøáñï èåùñïýíôáé ëéðáñÜ øÜñéá. Ôá èáëáóóéíÜ ù-3 ëéðáñÜ ïîÝá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü äéáôñïöéêÝò ðçãÝò Þ êáôáíáëþíïíôáé ùò óõìðëçñþìáôá äéáôñïöÞò. Óôá 7 ÷ñüíéá, åêäÞëùóáí êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá 597 Üôïìá. Ç êáôáíÜëùóç ëéðáñþí øáñéþí ìéá öïñÜ åâäïìáäéáßùò Ýíáíôé êáèüëïõ ìåßùíå ôçí êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá êáôÜ 12%. Áíôßèåôá, ç ó÷Ýóç ìåôáîý èáëáóóéíþí ù-3 ëéðáñþí ïîÝùí êáé êáñäéáêÞò áíåðÜñêåéáò Þôáí óçìáíôéêÞ, ìå ôïí ÷áìçëüôåñï êßíäõíï íá êáôáãñÜöåôáé óôá Üôïìá ôçò ìÝóçò ðñüóëçøçò 30-40 ãñáììáñßùí ôçí çìÝñá. Ãéá íá åîçãçèåß ç Ýëëåéøç ïöÝëïõò óôá õøçëüôåñá êëéìÜêéá êáôáíÜëùóçò ïé åñåõíçôÝò åéêÜæïõí ðùò áí ïé Üíäñåò ìå êáêÞ êáôÜóôáóç õãåßáò ôñþíå ðåñéóóüôåñá ëéðáñÜ øÜñéá êáé èáëáóóéíÜ ù-3 ëéðáñÜ ïîÝá, ôüôå ïé ïõóßåò áõôÝò åßíáé ðáñÜãïíôáò êéíäýíïõ êáñäéáêÞò áíåðÜñêåéáò... ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÔÌÇÌÁ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ôçí ÐÝìðôç 2 Äåêåìâñßïõ 2010 èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôçí ðüëç ìáò ï ÐáíåëëÞíéïò ¸ñáíïò ôïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÅÑÕÈÑÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ, ï ïðïßïò ðåñéóóüôåñá áðü 130 ÷ñüíéá ëåéôïõñãåß åðéêïõñéêÜ Þ óå óõíåñãáóßá ìå ôï êñÜôïò êáé ðñïóöÝñåé ÷ùñßò äéÜêñéóç âïÞèåéá êáé õðïóôÞñéîç óå åìðåñßóôáôïõò óõíáíèñþðïõò ìáò. Ï Ðñüåäñïò Ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó.

ÁÐÏÓÐÁÓÌÁ Ôçò õð’ áñéèì. 1.862/10 ´ åðáí. Ðåñßëçøçò êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ Äéêáóôéêïý ÅðéìåëçôÞ ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò Åëåõèåñßïõ Ìðïõæïýêç Ôçí 15ç Äåêåìâñßïõ ôïõ 2010, çìÝñá ÔåôÜñôç êáé áðü þñá 16.00 ì.ì Ýùò 17ç ì.ì. óôçí áßèïõóá ôïõ áêñïáôçñßïõ ôïõ Åéñçíïäéêåßïõ Êáôåñßíçò, Äéê. ÌÝãáñï Êáôåñßíçò ÖëÝìéãê 2, êáé åíþðéïí ôçò Óõìâ/öïõ Êáôåñßíçò ê. Äçìçôñßïõ Êïõôóï÷Þíá Óïëùìïý 10, Þ ôïõ íïìßìïõ áíáðëçñùôÞ ôïõ, èá åêðëåéóôçñéáóèåß ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ Äçìçôñßïõ Ì. Ðïýñéêá êÜôïéêï Êáôåñßíçò, åðéóðåýóåé, Í. ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÉÄÉÊÁ ÅÍÄÕÌÁÔA ÁÅ ðïõ åäñåýåé óôç Èåóóáëïíßêç. Áðü ìéá ïéêïäïìÞ ðïõ âñßóêåôáé óôçí Ðáñáëßá Ðéåñßáò, áñéèì. ïéêïðÝäïõ 95 êáé 96, óôïí ïéêéóìü «ÔÁ ÏËÕÌÐÉÁ» óôçí óõìâïëÞ äçìïôéêþí ïäþí ÅÊÐËÅÉÓÔÇÑÉÁÆÅÔÁÉ 1) Ôï õð’ áñéèì. Ýíá (1) áõôïôåëÝò äéáìÝñéóìá êáôïéêßáò ôïõ Á´ ïñüöïõ, åìâ. êáè. 25,14 ô.ì. êáé ìéêô. 33,83 ô.ì. ÅêôéìÞèçêå 24.000 Åõñþ. ÔéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò ôá 2/3 ôçò åêôßìçóçò 16.000 Åõñþ. 2) Ôï õð’ áñéèì. (2) áõôïôåëÝò äéáìÝñéóìá êáôïéêßáò ôïõ Á´ ïñüöïõ åìâ. êáè. 25,14 ô.ì. êáé ìéêôïý 33,83 ô.ì. ÅêôéìÞèçêå 24.000 åõñþ. ÔéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò ôá 2/3 ôçò åêôßìçóçò 16.000. 3) Ôï õð’ áñéèì. 1 áõôïôåëÝò äéáìÝñéóìá ôïõ 2ïõ ïñüöïõ, åìâ. êáè. 25,13 ô.ì êáé ìéêôïý 33,83 ô.ì.. ÅêôéìÞèçêå 24.000 åõñþ ÔéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò 16.000 åõñþ. ÂÜñç 1 õðïèÞêç. Êáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí.

Áðüóðáóìá ôçò ìå áñéèìü 2.606/2010 êáôáó÷åôÞñéáò Ýêèåóçò áêéíÞôïõ Ï Äéêáóôéêüò ÅðéìåëçôÞò ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò ÐáíôåëÞò Áóô. Ôßôïò, ãíùóôïðïéþ üôé óôéò 15-12-2010, çìÝñá ÔåôÜñôç, áðü þñá 4-5 ì.ì. óôï Åéñçíïäéêåßï Êáôåñßíçò, åíþðéïí ôçò óõìâ/öïõ Êáôåñßíçò Êùí/íéÜò ÄáñáìÞëá, èá åêðëåéóôçñéáóèåß ôï áêßíçôï ôïõ ÉùÜííç ÓïõëÞ ôïõ ÊõñéÜêïõ, êáôïßêïõ Êáôåñßíçò, äçëáäÞ: Ýíá ïéêüðåäï ìåôÜ ôçò åð? áõôïý éóüãåéáò êáôïéêßáò, ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôï õð? áñéèì. à 681 Ï.Ô. êáé ó÷åäßïõ ðüëåùò ôïõ Äçìïôéêïý Äéáìåñßóìáôïò Êáôåñßíçò, óôçí åíüôçôá «Êáðíéêïý Óôáèìïý» ôïõ ÄÞìïõ Êáôåñßíçò, ðåñéöÝñåéáò Åéñçíïäéêåßïõ êáé Õðïèçêïöõëáêåßïõ Êáôåñßíçò, åðß ôçò Á´ ðáñüäïõ ôçò ïäïý ÄáíÜçò áñ. 17, Ý÷åé Ýêôáóç ìåôÜ ôçí ñõìïôüìçóç 215,69ô.ì. Ç áíùôÝñù êáôïéêßá Ý÷åé åìâáäüí 103,97 ô.ì. , áðïôåëåßôáé áðü óáëüíé, ôñáðåæáñßá, äýï äùìÜôéá, êïõæßíá, WC êáé ðáëáéÜ éóüãåéá áðïèÞêç. Ôï áêßíçôï áõôü åêôéìÞèçêå áíôß ôïõ ðïóïý ôùí 90.000 åõñþ. ÔéìÞ ðñþôçò ðñïóöïñÜò 60.000 åõñþ. Åðß ôïõ áêéíÞôïõ õðÜñ÷åé 1 âÜñïò. Ðñïóêáëïýíôáé üóïé èÝëïõí íá ðëåéïäïôÞóïõí. Ï Äéêáóôéêüò ÅðéìåëçôÞò
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š ΤΗΛ.:

ƮƧƵƣƯƣƴƵƩƴ Ȁ ȉ Ǿ Ȃ ǹȉ ȅ Ȃ Ǽ Ȉ ǿ ȉ ǿ Ȁ ȅ ī ȇǹ ĭ Ǽ ǿ ȅ

FAX :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τμ 1 ΔΣΚ μπάνιο περιοχή Παραλία (αριστερά). Τιμή 45.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ των 100 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση, χώρος στάθμευσης (καινούργια παραδοτέα με το κλειδί στο χέρι) περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 1000 Ε/τμ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 89 τμ 2ΔΣΚWC (15ετίας) ωρομέτρηση, τζάκι, τέντες, περιοχή Αγία Τριάδα. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τμ 2ΔΣΤΚ, WC, ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ πολύ καλή κατάσταση περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 70.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 τμ (σε άριστη κατάσταση 2 ΔΣΚΤ, κεντρική θέρμανση, περιοχή Κέντρου, Τιμή 100.000 Ε ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 53 τμ 1ΔΣΚWC (μεταχειρισμένη) 4ος όροφος κεντρική θέρμανση περιοχή Αστικά. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση σε άριστη κατάσταση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 75.000 Ε ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ 2ΔΣ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC, ηλιακό, τέντες, ωρομέτρηση σε πολύ καλή κατάσταση, 2ος όροφος περιοχή Μαρτίου. Τιμή 100.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 111 τμ (3ετίας άριστη κατάσταση) 3Δ,Σ,τραπεζαρία, κουζίνα, WC διαμπερές, ατομικό λέβητα, κλειστή θέση πάρκιγκ, ρετιρέ. Περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 185.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56τμ 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι (μεταχειρισμένο) ρετιρέ κεντρική θέρμανση περιοχή Καμένος Μύλος. Τιμή 40.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τμ (σε άριστη κατάσταση, ανακαινισμένο) 3 Δ,Σ,Κ,WC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση, 2ος όροφος. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 100.000 Ε ΓΡΑΦΕΙΑ 400 τμ πωλούνται και μεμονωμένα ανά όροφο περιοχή Κέντρου πλατεία Δημαρχείου

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τμ (καινούργιο) 2 ΔΣΚ WC 3ος όροφος γωνιακό πάρκιγκ περιοχή Καμμένος Μύλος Τιμή 115.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 ΔΣΚ WC αποθήκη θερμιδομέτρηση καινούργιο περιοχή Καμμένος Μύλος. Τιμή 80.000 Ε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τμ με 2 Δ,Σ,Κ, WC (κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη περιοχή Κέντρου) Τιμή 80.000 Ε. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 140 τμ γωνιακη 3 ΔΣΚWC εξαιρετική κατασκευή (παραδοταία με κλειδί στο χέρι) περιοχή επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 190.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από κατάστημα 80 τμ και όροφο 130 τμ σε 300 τμ οικόπεδο περιοχή Ν. Ζωή τιμή 150.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ κτίσμα (στα μπετά) αποτελούμενο από υπόγειο 100 τμ πυλωτή 100 τμ και 2 ορόφος από 100 τμ σε 250 τμ οικόπεδο πολύ καλή θέση περιοχή Ολ. Ακτή. Τιμή 170.000 Ε MEZONETA 100 τμ (καινούργια άριστη κατασκευή, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι) 3 Δ,Σ,Κ,2WC, πάρκιγκ, περιοχή Καλλιθέα. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 262 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Σταδίου τιμή 300 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 420 τμ ΣΔ 1,2 πολύ καλή θέση περιοχή Παραλία Τιμή 350.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 352 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Βατάν τιμή 90.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Ν. Ζωή - Θρακιώτικα τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ γωνιακό περιοχή επέκταση Σταδίου τιμή 150.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 431 τμ πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 150.000 Ε

ΕΥΚΑΙΡΙΑ οικόπεδο 762 τμ

περιοχή Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 389 τμ γωνιακό εξαιρετική θέση περιοχή Ευαγγελικά. Τιμή 200.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τμ με 60 τμ ΣΔ 1,2 περοιχή Πάρκου τιμή 80.000 Ε OIKOΠΕΔΟ 667 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ. Περιοχή Νέα Δικαστήρια. Τιμή 210.000 Ε

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 190 τμ εξαιρετική θέση (μαζί με άδεια οικοδομής) περοιχή Παραλία τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 338 τμ εξαιρετική θέση με 2 φάτσες περιοχή Παραλία τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 384 μ. πολύ καλή θέση περιοχή Ευαγγελικά Τιμή 120.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 735 τμ γωνιακό με φάτσα σε ΚΧ περιοχή Επέκταση Βατάν τιμή 220 Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 731 τμ γωνιακό φάτσα σε παιδική χαρά περιοχή Επέκταση Καπνικού Σταθμού Τιμή 250 Ε/τμ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τμ φάτσα θάλασσα περιοχή Κορινού (οικισμός Ολυμπιάδα) τιμή 60.000 Ε OIKOΠΕΔΟ 647 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 120.000Ε/τμ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 505 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Ευαγγελικών. Τιμή 150.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 552 τμ γωνιακό οικοδομήσιμο περιοχή Καπνικού Σταθμού. Τιμή 160.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 360 τμ οικοδομήσιμο περιοχή Επέκταση Σταδίου. Τιμή 100.000 Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟ 203 τμ γωνιακό με άδεια μονοκατοικίας κατάλληλο και για κατάστημα περιοχή Σταθμού. Τιμή 55.000 Ε. Πληρωμένη η επίβλεψη της άδειας του κτιρίου και το ΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 58 τμ σε κεντρικό σημείο Τιμή 117.000 Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 40 τμ σε κεντρικό σημείο (αποφέρει εισόδημα 330 Ε μηνιαίως) Τιμή 180.000 Ε ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ 170τμ ισόγειο+170 τμ όροφος+170τμ υπόγειο σε 1671 τμ έκταση (στα μπετά) φάτσα στην παλιά Εθνική οδό. Τιμή 170.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 τμ (φάτσα θάλασσα) περιοχή βαρικό τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000 τμ φάτσα θάλασσα (μέσα στα κάμπιγκ) περιοχή Βαρικό τιμή 150.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 τμ οικοδομίσιμο θέση προσήλιο Σβορώνου (εξαιρετική τοποθεσία). Τιμή 210.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.000 τμ νερό, ρεύμα (υπάρχει και οικοδομική άδεια) περιοχή Περίσταση - Παναγία. Τιμή 100.000 Ε ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7900 τμ στο κεντρικό δρόμο για Νεοκαισάρεια Τιμή 88.000 Ε

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000 τμ (300 μ. φάτσα) πωλείται και με μακροχρόνιο διακανονισμό στη Ν. Εθνική Οδό περιοχή Βαρυκό, τιμή 10000 Ε το στρέμμα

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 239 τμ σε πολύ καλή θέση περιοχή Μαρτίου Τιμή 75.000 Ε

678) 500 τμ περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 160.000 Ε 681) 1077 τμ περιοχή - Κ. Αγιάννης. Τιμή 50.000 Ε 683) 252 τμ με 33 μ. φάτσα περιοχή Σβορώνος. Τιμή 50.000 Ε 684) 391 τμ με 14 μ. φάτσα περιοχή 25η Μαρτίου Τιμή 135.000 Ε 686) 552 τμ γωνίες περιοχή Καπνικός Σταθμός. Τιμή 155.000 Ε 687) 300 τμ γωνιακό, περιοχή Καλλλιθέα Τιμή 65.000 Ε 690) 320 τμ με 3 φάτσες. Περιοχή - Επεκ. Ευαγγελικά. Τιμή 65.000Ε 691) 600 τμ με Σ.Δ. 0,20 γωνιακό με πανοραμική θέα την θάλασσα. Περιοχή Τοπόλιανη. Τιμή 60.000 Ε 694) 400 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 130.000 Ε

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 164) 160 τμ 4ος όροφος 4Δ,Σ,Κ,2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τέντες, ηλιακό 25 ετών. Περιοχή Αγία Παρασκευή Τιμή 115.000 Ε 166) 105 τμ οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3 ετών, 2 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιγκ ανοιχτό, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 115.000 Ε 167) 50 τμ 2ος όροφος, 25 ετών, 1 Δ,Σ,Κ, μπάνιο, περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 32.000 Ε 221) 60 τμ 1 όροφος, 2 δωμ., ΣΚ μπάνιο, 8ετίας, ατομικό λέβητα. Περιοχή Λιτόχωρο. Τιμή 80.000 Ε 246) 110 τμ 4ος όροφος (γίνεται και επαγγελματικός χώρος) 2 Δ, Σ,Κ, μπάνιο διαμπερές, ατομικό λέβητα, περιοχή Πεζόδρομος. Τιμή 75.000 Ε 281) 70 τμ 2ος όροφος, 2 Δ,Σ,Κ,μπάνιο γωνιακό, τέντες, κλιματιστικό περιοχή Κατερινόσκαλα. Τιμή 75.000 Ε 294) 90 τμ ρετιρέ 4ος όροφος, πλήρες ανακαινισμένη 2 Δωμ., Σ.,Κ., μπάνιο, κεντρική θέρμανση. Περιοχή Κέντρο. Τιμή 75.000 Ε

ZZZPHVLWLNRWKDQRVJU HPDLOLQIR#PHVLWLNRWKDQRVJU

875) 230 τμ μεζονέτα σε 400 τμ γωνιακό οικόπεδο, ΣΔ 6 Δωμ., 4 μπάνια και 120 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή 25η Μαρτίου 876) 120 τμ ισόγεια μονοκατοικία, 7ετίας σε 290 τμ ΣΔ 2 Δ, μπάνιο, 30 τμ, ημιυπόγειο. Περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 210.000 Ε 877) 3Χ175 τμ σε 1 στρέμμα έκταση περιοχή - Περίσταση 878) Μεζονέτα 200 τμ 1ος και 2ος όροφος, 8ετίας, σε 500 τμ γωνιακό οικόπεδο, 3 ΔΣΚ, 2 μπάνια, ατομικό λέβητα. Περιοχή Καταφιώτικα 879) 80 τμ ισόγεια μονοκατοικία παλιά σε 206 τμ οικόπεδο περιοχή Βατάν. Τιμή 60.000 Ε 880) 110 τμ μεζονέτα 5ετίας σε 150 τμ οικόπεδο 2 ΔΣΚ 2 μπάνια αποθήκη, πυλωτή. Περιοχή Βατάν. Τιμή 120.000 Ε 881) 120 τμ μεζονέτα και 40 τμ γκαρσονιέρα στο ισόγειο σε 300 τμ οικόπεδο 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 270.000 Ε 882) 100 τμ μονοκατοικία σε 715 τμ οικόπεδο Περιοχή Ευαγγελικά. ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 837) 170 τμ μεζονέτα, καινούργιο, τελειωμένο, LUX κατασκευής με 80 τμ ημιυπόγειο σε 500 τμ οικόπεδο Περιοχή - Περίσταση 850) 2Χ105 τμ ισόγειο και 1ος όροφος 40 ετών χτισμα σε 170 τμ οικόπεδο με ΣΔ 1,2 τιμή 150.000 Ε. Περιοχή Αστικά 860) 140 τμ ισόγεια μονοκατοικία σε 900 τμ έκταση γωνιακό, 5ετίας, σαλοκουζίνα, 3 δωμ., 2WC, αποθήκη, τζάκι περιοχή - κοντά στην Κατερίνη 872) 2Χ150 τμ σε 745 τμ οικόπεδο, ισόγειο 10ετίας και 1 όροφος στο τούβλο περιοχή σε χωριό. Τιμή 140.000 Ε 873) 135 τμ μεζονέτα 5ετίας, 3 Δωμ., ΣΚ 2 WC με 45 τμ ισόγεια γκαρσονιέρα σε 126 τμ οικόπεδο. Περιοχή ΙΚΑ

511) 490 τμ γωνιακό, περιοχή Αγία Αννα. Τιμή 155.000 Ε 635) 174 τμ με 3 φάτσες Τιμή 34.000 Ε Περιοχή Γερμανικά 611) 506 τμ γωνιακό, μαζί με άδεια, περιοχή Γήπεδο Πιερικού Τιμή 155.000 Ε 645) 686 τμ με 3 προσόψεις περιοχή Επέκταση Ευαγγελικά τιμή 210.000 Ε. (δίνεται και το μισό 343 τμ) 653) 1.358 τμ με 30μ. πρόσοψη περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 240 Ευρώ το τμ 662) 1.350τμ περιοχή Ανω Αγιάννης Τιμή 70.000 Ε 665) 196 τ.μ. με 15 μ. φάτσα Περιοχή Βατάν κοντά στη λαϊκή της Τετάρτης. Τιμή 65.000 ευρώ

695) 711 τμ γωνιακό περιοχή Επ. Ευαγγελικών. Τιμή 185.000 Ε 697) 310 τμ γωνιακό, μπροστά σε Κ.Χ. περιοχή Γήπεδο Πιερικού. Τιμή 110.000 Ε 698) 388 τμ πάνω σε 2 δρόμους διαμπερές περιοχή Σταθμός. Τιμή 80.000 Ε

ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ ǹȆȅȈȉȅȁȅȊ

ȉǾȁ.,1 ȀȇǼȈȃǹȈȀǹȉǼȇǿȃǾ ȈIJİijȐȞȚĮıIJȠȜȚıȝȠȓȞĮȫȞ ȉȅīȇǹĭǼǿȅǻǿǹȃȊȀȉǼȇǼȊǼǿ

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹ʹ»»½Ã·½Ê ̿ýÎÑŽ·Ë̽ËÌÇ

322) 5.150 στρεμ. γωνιακό κοντά στη Ν. Εφεσσο. Τιμή 30.000 Ε 323) 3Χ4 στρεμ. περιοχή Καλλιθέα 377) 4.700 στρ. με 41 μ. πρόσοψη, κοντά στην Περίσταση. Τιμή 85.000 Ε 418) 17 στρμ. με 110 μ πρόσοψη περιοχή Βιοζωκάτ Τιμή 180.000 484) 2,250 στρ. με άδεια για κατοικία, νερό, ρεύμα, περίφραξη Τιμή 60.000 Ε. Περιοχή Νεοκαισάρεια 488) 2 στρ. 2 κομμάτι από ΠΕΟ Τιμή 70.000 Ε 489) 9.600 στρ. κοντά στην Παραλία Τιμή 78.000 Ε 493) 5,850 στρεμ. με Πανοραμική θέα, σε ύψωμα περιοχή Νεοκαισάρεια Τιμή 30.000 Ε 495) 12,250 στρμ. στην ΠΕΟ μετά τον Κορινό. Τιμή 180.000 Ε 496) 8,900 στρμ. στην Μεθώνη 2ο κομμάτι από θάλασσα. Τιμή 75.000 Ε 498) 2.800 στρ. με 75 μ πρόσοψη πάνω στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ȈǼȅȁǼȈȉǿȈǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȈǼȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹȉǾȈȆȅȁǾȈ ǺǿȁȁǼȈȂǼǽȅȃǼȉǼȈȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȈǼȅȁǹȉǹ ȆǹȇǹĬǹȁǹȈȈǿǹȉǾȈȆǿǼȇǿǹȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριετίας 2 ΔΣΚ μεγάλα μπαλκόνια θέση τζάκι, κλειστό γκαράζ 30 τμ μετά τα ΚΤΕΛ στην 19ης Μαϊου. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε 4,5 στρ. μπροστά στην θάλασσα στην αμμώδη Παραλία Κορινού Πιερίας συγκρότημα 6 ανεξάρτητων διόρωφων κατοικιών. Κάθε κατοικία είναι 85 τμ σε κήπο 500 μέτρων. Παραδίδονται στα τούβλα ή τελειωμένες. Πληρ. τηλ. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 100 τμ 2 ευρύχωρα ΔΣΚ, κλειστή θέση πάρκιγκ, ξεχωριστή αποθήκη, ατομική θέρμανση με δικό του καυστήρα. Τιμή μόνο 105.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ συντελεστή δόμησης 1,2. Τιμή 106,000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση) περιοχή κέντρου. Τιμή 30.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 τμ σαλοτραπεζ., κουζίνα, τουαλέτα (αποφέρει ενοίκιο 250 Ε). Περιοχή Κέντρο. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 27 τμ με τουαλέτα πάνω στη Μ. ›©™®¡§¬£¬±¥ ¤¥Ÿ¤§«­¥±¥ Αλεξάνδρου. Τιμή ενοικίου 250 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360 «¬®™¥¡™«¬§£¡«¤§¡¥™±¥ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα (ρετιρέ μεταχειρισμένο) 1ΔΣΚWC μεγάλο μπαλκόνι, στην περιοχή Καμένου Μύλου. Τιμή 40.000 Ε (συζητήσιμη). Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

¬§¤¨™¢§›£§­¥¡¢¤™¥±£Ÿ ¬§­£§­¤¡œŸ«™¢Ÿ ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 80 τμ κεντρικότατο 1ος όροφος (αποφέρει εισόδημα 300Ε). Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης ¢™©™›¡™¥¥Ÿ¥¬¡¥§­ τηλ. 23510 75207, 6944 727360 œÅË¿šÕÉÑÅÇÊ¢¹Ì½É·Å¿ ¬Ÿ£  ¢¡¥Ÿ¬§

ΠΩΛOYNTAI OIKOΠEΔA Οικόπεδο γωνιακό 380 τμ κοντά στα Δικαστήρια, Καπνικό Σταθμό Οικόπεδο γωνιακό 370 τμ περιοχή ΚΤΕΛ Οικόπεδο γωνιακό 270 τμ περιοχή Παναγίας Σουμελά Οικόπεδο 750 τμ με θέα (βλέπει θάλασσα) στο Λιτόχωρο Οικόπεδο στην Περίσταση 300 τμ Διόροφο γιαπί σε 220 τμ οικόπεδο στο Σταθμό Οικόπεδο στην Παραλία 311 τμ Οικόπεδο στο Σταθμό 480 τμ Δύο οικόπεδα των 500 τμ στη Νεοκαισάρεια Πιερίας Οικόπεδο 400 τμ κεντρικό στο Λιτόχωρο Οικόπεδο 170 τμ Αγία Τριάδα 1 στρεμ. οικόπεδο γωνιακό στο κέντρο της Κονταριώτισσας Οικόπεδο 400 τμ στο Σβορώνο Οικόπεδο 430 & 250 τμ Μαρτίου Οικόπεδο 400 τμ στο Καπνικό Σταθμό Δύο οικόπεδα επέκταση Ευαγγελικών 400 και 450 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 1 στρέμμα στον Αγ. Σπυρίδωνα Oικόπεδο 250τμ στην Oλυμπιακή Aκτή OIKOΠEΔA ΣTH ΛEΠTOKAPYA και Σκοτίνα, όσα μέτρα θέλετε. Bλεπουν θάλασσα και βουνά. ΠΩΛOYNTAI KATΑΣΤ/TA Μαγαζί 90 τμ με πατάρι

Μαγαζί στον παλιό Διεθνή 286 τμ και υπόγειο 286 τμ Μαγαζιά διάφορα στην πόλη Μαγαζί 50 τμ σε κεντρικό σημείο ΠΩΛOYNTAI ΔIAM/TA Μεζονέτες 130 και 140 τμ στην επέκταση Ευαγγελικών υπό κατασκευή Γκαρσονιέρα δεκαπενταετίας 70 τμ Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ με 3Δ δεκαετίας Διαμέρισμα πενταετίας, 3 υπνοδωμάτια, ρετιρέ στα Ευαγγελικά Μονοκατοικία στο Μακρύγιαλο καινούργιο σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα δεκαετίας 115 τμ περιοχή Αγίας Τριάδος Μονοκατοικία στο Σταθμό σε 430 τμ οικόπεδο Τριόροφη οικοδομή ημιτελή στο Λιτόχωρο ενορία Αγίου Δημητρίου Μεταχειρισμένα διαμερίσματα σε διάφορα μέρη της πόλης Διόροφη κατοικία σε οικόπεδο 350 τμ στην Καλλιθέα Γκαρσονιέρα στην Παραλία 32.000 Ε Μονοκατοικία 80 τμ σε οικόπεδο 1.200 τμ στη Βρύα με ωραία θέα Διαμέρισμα καινούργιο ρετιρέ κοντά στο Νοσοκομείο 55 τμ Διόροφη καινούργια μονοκατοικία σε 270 τμ οικόπεδο περιοχη Αγίας Τριάδος

Μονοκατοικία στο γιαπί Διαμέρισμα 95 τμ ανακαινισμένο 4ος όροφος κεντρικό Διαμερίσματα καινούργια των 100 τμ με ατομική θέρμανση με πάρκιγκ 1ος, 2ος, 3ος όροφος Ευαγγελικά Μεζονέτα λουξ κατασκυεής σε 150 τμ οικόπεδο Μονοκατοικία δυόροφη σε 500 τμ οικόπεδο Διαμερίσματα υπό κατασκευή στα Ευαγγελικά ΞENOΔOXEIA στην Oλυμπιακή Aκτή-Παραλία MONOKATOIKIEΣ σ’ όλα τα σημεία της πόλης. Διαμερίσματα σε δυόροφες οικοδομές 60τμ, 70τμ σε ωραία τοποθεσία βλέπουν Ολυμπο και θάλασσα στο Λιτόχωρο Kαινούργια και μεταχειρισμένα διαμερίσματα των 50τμ στην Oλυμπιακή Aκτή. Διαμερίσματα υπό κατασκευήν στην Κατερίνη ΠΩΛOYNTAI ΧΩΡΑΦΙΑ Χωράφι 8 στρεμ. στον Αγιο Αθανάσιο Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών. Χωράφι μελλοντικό 4 στρεμ. επέκταση Ευαγγελικών Χωράφι 4 στρμ. στον δρόμο για Παραλία 23 στρεμ. χωράφι στο Δίον Πιερίας Χωράφι στο δρόμο προς Ν. Εφεσσο 1300 τμ με άδεια οικοδομής

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κεντρικό μεταχειρισμένο σε πολύ καλή τιμή. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 8 στρεμ. δεύτερο από τη ΝΕΟ (Αγιος Αθανάσιος) Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

Χωράφι 6 στρεμ. στο Σβορώνο Χωράφι 4 στρεμ. προς Παλιό Κεραμίδι Χωράφι 5 στρεμ. στην Καλλιθέα 6 στρέμματα χωράφι, στην Κατερίνη, μόνο 25.000 Ευρώ Χωράφι 14 στρεμ. στο Λιτόχωρο σε ωραία τοποθεσία Χωράφι 6 στρεμ. δίπλα στην Παναγία Περίστασης Χωράφι 7 στρεμμάτων νερό ρεύμα στην Παραλία Χωράφι 4.500 τμ με μεγάλη φάτσα, γωνιακό στον Επαρχιακό δρόμο Καρίτσας - Δίου Χωράφι 10 στρεμ. προς Ολυμπιακη Ακτή. Χωράφι 15 στρμ. στον παλιό διεθνή πάνω στο σταυροδρόμι προς Αλυκές. Xωράφια: μελλοντικά μέσα στην Oλυμπιακή Aκτή. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 10ετίας στην Ολυμπιακή Ακτή σε καλό σημείο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξενοδοχεία των 18 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 12 δωματίων στην Παραλία Κατερίνης, 13 δωματίων στην Ολυμπιακή Ακτή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια διαμερίσματα με ατομική θέρμανση και κλειστά γκαράζ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ - ΟΛΗ ΜΕΡΑ ... ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. Ν. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Αλεξάνδρου & Τσιμισκή 2 γωνία τηλ. 23510 27723, 2351028821, 2351038424, 6976/424203, 6977/241187 MONAΔIKEΣ EYKAIPIEΣ KAINOYPΓIA ΔIAMEPIΣMATA

60τμ 80τμ 87τμ 109 τμ 122 τμ 106 τμ 120 τμ 160 τμ 97 τμ 90 τμ 104 τμ 93 τμ 70 τμ 75 τμ

54.500 Ε 72.800 Ε 79.000 Ε 99.000 Ε 96.700 Ε 88.000 Ε 91.000 Ε 117.000 Ε 75.000 Ε 67.500 Ε 91.000 Ε 83.600 Ε 42.000 54.000

ΔIAMEPIΣMATA (ελαφρως μεταχειρισμένα) 100 τμ 70.000 73.500 103 τμ 73.500 107 τμ 70.000 107 τμ 53.000 105 τμ 88.000 135 τμ 126.000 142 τμ ΔIOPOΦH KATOIKIA 180 τ.μ. + μαγαζί επί οικοπ. 180 τ.μ. 85.000

ZHTOYNTAI METAXEIPIΣMENA ΔIAMEPIΣMATA KAI OIKOΠEΔA ΠAPAΛIAKA ΔIAMEPIΣMATA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

EΞOXIKEΣ KATOIKIEΣ Σε όλο το Nομό Λεπτοκαρυά, Πλάκα Λιτοχώρου, Eλατοχώρι, Λιτόχωρο, (επιπλωμένα και μη), λούξ κατασκευής. 85τμ σε οικ. 110τμ 60.000 Ε 120τμ σε οικ. 1350 τμ καινούργια πολυτελείας 160.000 Ε KAΛΛIΘEA 120 τμ επι 220 τμ οικ. 55.000 (τουβλο) ΠEPIΣTAΣH 200 τμ επι 250 τμ οικ. 64.500.000

MEZONETEΣ

140τμ +ημιυπ. 70τμ επί 190τμ οικ.+ 35τμ υπόλοιπο δόμησης αυτόνομες 82.000 Ε (τούβλο) 140τμ +υπογ. 60τμ αποπερατωμένο 135.000 Ε 135 τμ + πυλ. σε 160τμ οικ. 79.000 Ε (σοβά+σκεπή) 77,50 τμ 200.000 Ε 175.000 Ε 65 τμ 53.000 Ε 50 τμ 96 τμ + υπόγ. 145.000 Ε 35τμ 30.000 Ε

KATAΣTHMATA

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60 τμ 58 τμ 55 τμ 295 τμ 416 τμ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙ/ΛΑ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΙ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

44.000 Ε 64.500 Ε 44.000 Ε 60.000 Ε 70.000

ΓPAΦEIA 180 τμ 26.000 Ε 26.000 Ε 150 τμ 58.000 Ε 400 τμ 70.000 Ε 400 τμ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ σε προνομιούχες περιοχές σε Επαρχιακές οδούς στην Π.Ε.Ο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΩΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ENOIKIAΣEIΣ AKINHTΩN EYKOΛIEΣ EΞOΦΛHΣHΣ-ΔANEIA ΔHΛΩΣTE TA ΠPOΣ ΠΩΛHΣHAKINHTA ΣAΣ και ΠOIKIΛIA! και ΠOIOTHTA ! ... και EΞYΠHPETHΣH! MAΣ ΣYNOΔEYEI ΠEIPA 25 ETΩN ! !!

ƵƱƫƴƮƧƵƳƩƵƱƫƴ ǹȖȠȡȐȗȠȞIJĮȚțĮȚĮȞIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȚ IJĮʌĮȜȚȐıĮȢȤȡȣıĮijȚțȐ

ȌȦȝȐȢȋȡȒıIJȠȢ ǽĮȜȜȩȖȖȠȣȉȘȜ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 311) 16 στρ. κοντά στον Κ. Αγιάννη Τιμή 45.000 Ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ )81(5$/

 ǹȖȉȡȚȐįȠȢțĮȚȂǹȜİȟȐȞįȡȠȣ ȀȅȃȉǹȈȉȅȃȆȁǹȉǹȃȅȆǿȈȍǹȆȅȉȅȠǻǾȂȅȉǿȀȅ

ȉǾȁ7(/()$;

(με παρκιγκ + ατομ. θερμανση)

668) 478 τμ με 20 μ. φάτσα. Περιοχή - Σταθμός. Τιμή 90.000 Ε. 669) 490 τμ με 2 προσόψεις περιοχή ΚΤΕΛ. Τιμή 135.000 Ε (δίνεται και μισό) 670) 600 τμ με Πανοραμική θέα την Κατερίνη, πάνω σε 2 δρόμους περιοχή Π. Κεραμίδι Τιμή 45.000 Ε 673) 293 τμ γωνιακό βλέπει μπροστά σε κεντρική πλατεία στα Ευαγγελικά. Τιμή 140.000 Ε 674) 730 τμ με ΣΔ 1,2 με 3 φάτσες περιοχή Ευαγγελικά 677) 290 τμ με 21 μ. φάτσα περιοχή Περίσταση. Τιμή 60.000 Ε

ȉȘȜID[ ȀȚȞȘIJȩ 

ȈǿǻǾȇȅȆȅȊȁȅȈ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τμ γωνιακό στη ΠΕΟ με κόμβο και άδεια επαγγελματικό. Πληροφορίες αποκλειστικά στο γραφείο μας.

667) 606 τμ με 3 φάτσες, περιοχή - Περίσταση. Τιμή 130.000 Ε. Δίδεται και το μισό

ȈȉǼĭǹȃȅȈȋǹȈǹȆǾȈ ȀĮııȐȞįȡȠȣȀĮIJİȡȓȞȘ

Κτηματομεσιτικά Γραφεία

23510.75.207 23510.27566, 23510.45002 6944.727360 6944.504786

ǼĬȃǹȃȉǿȈȉǹȈǼȍȈ ȘȝȚȩȡȠijȠȢ ZZZPHWDQDVWLVFRPJUHPDLOLQIR#PHWDQDVWLVFRPJU

¨™©™«¢­Ÿ¥§¤š©¡§­

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê

›Á¹ÌÁÊÄÁÂɵÊ˹Ê

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

¹»»½Ã·½Ê̿ýÎÑŽ·Ë̽ ËÌÇ

¬ºÄ¸ÏȼÄÈάÈÖÄÀ ºÊÐÅÀÐ ¯×ͺ˝ÀÅ·ÍÊÂÈË ÉÈÄÅÀÐ ȆȦȜȠȪȞIJĮȚıIJȘȞİʌȑțIJĮıȘǼȣĮȖȖİȜȚțȫȞ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝȝİĮʌȠșȒțȘ șȑıȘıIJȐșȝİȣıȘȢșİȡȝȚįȠȝȑIJȡȘıȘıIJȘ șȑȡȝĮȞıȘțĮȚȝİȘȜȚĮțȩıȣȜȜȑțIJȘțĮȚ İȞĮȜȜȐțIJȘȖȚĮIJȠȗİıIJȩȞİȡȩ ȅȡȠijȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮIJȝıIJȠȞĮ¶ ȩȡȠijȠțĮȚȝİȗȠȞȑIJĮIJȝıIJȠȞȕ¶ țĮȚȖ¶ȩȡȠijȠıİįȪȠĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢ įȚʌȜȠțĮIJȠȚțȓİȢ ȆȜȘȡIJȘȜ 
Μικρές αγγελίες

¨¤®¥©¢¨ › ¥š

ƬƵƩƮƣƵƱƮƧƴƫƵƩƴ īȀȅȁȉȈǿȅȈĬǼȅǻǹȈȉǼȇǿȅȈ ȆǼȇǻǿȀǹȀǹȉǼȇǿȃǾ

ȉǾȁȉǾȁĭǹȋ ȀȚȞ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ & ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -Επέκταση Ευαγγελικων 3ος ορ. 93τμ. με ατ/κη θερ/νση & παρκιν -Περιοχή Αγ.Παρασκευης 1ος 63τμ. & 75τμ., 2ος όρ. 126τμ. & 3ος όρ. 6 3τμ. -Σ.Σταθμος διοροφη οικοδομη 80,85τμ. καθε οροφος -Σ.Σταθμός 68,92 & 120τμ., ατ/κη θέρ/ νση,ηλιακό,ενεργειακό τζάκι (θέση στάθμευσης) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤ/ΝΑ -Θρακιώτικα, 2ος όρ.,73τμ. 2Δ, 8ετίας, ωρομέτρηση, θέση σταθμ. -Κέντρο, στούντιο, 1ος όρ., 3ετίας -Παλαια Δικαστηρια 2ος ορ.118,44τμ. με θερμιδομετρηση -Αστικα 4ος ορ. 129τμ.& πυλωτη 78τμ. -Καταφιώτικα 3ος όρ. 70τμ. 2Δ,πάρκιν, 7ετίας -Αστικά 2ος ορ. 85τμ., 3Δ με τζάκι & ωρομέτρηση -Γκαρσονιερα ρετιρέ 50τμ. -Ξάνθου 4ος όρ. 68,35τμ.-50.000€ -Κέντρο, 3ος ορ. 160τμ. στα τούβλα

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -Κοντα στην Αγ.Αννα σε οικοπ. 262τμ. πυλωτη 118τμ & 1ος ορ.118τμ. -Ν.Ζωή σε οικόπ. 300τμ., 100τμ.,7ετίας -70τμ. σε οικόπεδο 330τμ. -Σβορώνος σε οικοπ. 237τμ., 1ος όρ. 126τμ. με πυλωτή στο σουβά MEZONETEΣ -Εθνικο Σταδιο ισογειο 56τμ. 1ος ορ. 59τμ & ημιυπογ. -Ν.Ζωη οικοπ.260τμ., 162,5τμ στα τουβλα -Επεκτ. Ευαγγελικων σε οικοπ. 170τμ.145 τμ. -Μαρτίου σε οικοπ. 150τμ., 70 & 70τμ. στα τούβλα με πυλωτή ΟΙΚΟΠΕΔΑ -Κοντά στα ΚΤΕΛ 500 & 600τμ. -Εθν. Στάδιο 262 & 264τμ. -Μαρτιου 800τμ. -Ν.Ζωη 310,442, 490 & 518τμ. -Μετά τα ΚΤΕΛ 258τμ. με άδεια -Λαϊκή της Τετάρτης 660τμ -Καπνικος 250,270,300,400,450, 514, 516τμ.

-Σ.Σταθμος 248,443 & 500τμ. -Καταφιωτικα 490τμ. σε Σ.Δ. 1,2 -Ν. Ζωή, 645τμ. γωνιακό -Καπνικός 600,800,979 & 1187τμ. -Καλλιθέα 400, 503τμ. -Περισταση 303,418,605τμ. -Κορινος-Ολυμπιαδα 400 & 450τμ. -Σκοτίνα 870 & 1118,77τμ. με άδεια ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου δευτερο απο τον δρομο 5 & 10στρ. -Βαρικο Λιτοχωρου 6020τμ. -Παραλια Κατερινης 7500τμ. -Επ.Οδ.Κατ/νης-Ν.Εφεσσου 8στρ. -Αγ. Αθανάσιο 4.469 & 7.950τμ. -Περίσταση 5, 7,5 & 12στρ. -Κοντά στην Πιερίδα, 4.300τμ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -Καταστημα επι της Ειρηνης, 27τμ. -Επι της Π.Ε.Ο Κατ/νης-Θεσ/κης 6000τμ. διπλα στο LIDL -Ολυμπιακή Ακτή σε οικοπ. 250τμ., ισόγειο κατάστημα & 2 όροφ. ενοικιαζόμενα

//////////////////////////////////// ΑΚΙΝΗΤΑ //////////////////////////////

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 120 τμ σε 1700 μέτρα οικόπεδο στην Περιοχή της Ελιάς. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 τμ καινούργια κατασκευή με ατομικό καλοριφέρ 88.000 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 241 τμ με άδεια οικοδομής 200 τμ νότιο προσανατολισμό σε τιμή ευκαιρίας (Ιδανικό για τους εργαζόμενους στο νέο Νοσοκομείο Κατερίνης). Πληρ. τηλ. 6936 118894 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) τριόροφο με 11 δωμάτια και κατάστημα στην Κατερινόσκαλα. Τιμή 250.000 Ε 2) Οικόπεδο 600 τμ οικισμός Παιδεία. Τιμή 60.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977 807229 (ιδιώτης) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο Ε677 τμ στην οδό Παυσανία (κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο) με νότιο προσανατολισμό. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τμ στον Κάτω Αγιάννη. Πληρ. τηλ. 6976776255

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ επί της Φιλίππου 82 (έναντι Αγίας Αννης) με Σ, Κ, 3 μεγάλα δωμάτια, 2 WC, 3 αποθήκες και θέση στάθμευσης. Πληρ. τηλ. Ι. Διαμαντίδης τηλ. 23510 38992 και 6972 027457 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα σε πεζόδρομο 75 τμ με υπόγειο και πατάρι. Φέρει εισόδημα 1100 το μήνα. Τιμή 400.000 Ε. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή οικοδομή.Πληρ. Μεσιτικό Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 330 τμ με 2 φάτσες, εξαιρετική θέση Παραλία Κατερίνης. Τιμή 150.000 Ε. Πληρ. τηλ. Μεσιτικό ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία οικόπεδο 433 τμ κρασπεδωμένο και με αποχετεύσεις περιοχή Σταθμού. Τιμή 60.000 Ε μόνο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες χωρίς κοινόχρηστα, 38.000 Ε η μία και 46.000 η άλλη. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Πάτσης τηλ. 23510 34974, 6977 255792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 200 τμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2ος δρόμος από θάλασσα με άδεια οικοδομής. Μεσιτικό "ΛΥΣΕΙΣ" τηλ. 23510 77007, 6932 962638 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 ετών, 1ου ορόφου, μεγάλη βεράντα, 2 ΔΣΚWC, θέση τζάκι, κλειστή θέση στάθμευσης 30 μέτρα, επί της 19ης Μαϊου μετά το ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 23510 34974, 6977 255792 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΤΣΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 110 τμ 1ος όροφος, σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή, επί της οδού Μακεδονίας (δίπλα στη Νομαρχία) με ατομική θέση πάρκιγκ στην πυλωτή 2ΥΔ, WC, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, τζάκι, ατομικό λέβητα και εγκατάσταση αερίου. Πληρ. κος Γκόντας στα τηλ. 6944 633159 και 6945 993794

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρελαίου σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας μαζί με τα μπουριά. Πληρ τηλ. 23510 27723, 6976 424203 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ α) διαμερίσματα 2άρια, 80 τμ καθαρά με 2ΔΣΚWC και αποθήκη μεγάλα μπαλκόνια, χώρος στάθμευσης στην πυλωτή και ατομική θέρμανση β) μεζονέτες αυτόνομες όχι μεσοτοιχία περιοχή Ευαγγελικά οδός Αγησιλάου πλησίον 3ο Δημ. 10ο Γυμ. Πληρ. Καλογιάννης Ι. τηλ. 6944 372687, 23510 29821

//////////////////////////////////////////////////////// ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ //////////////////////////////////////////////////////// Ζητάμε δραστήριο Αντιπρόσωπο για την Τα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εξωτερικοί ALLIANZ , Δ/ΝΣΗ Φ. περιοχή. πωλητές-τριες με πείρα στις ΦΛΟΓΕΡΑ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Διεύθυνση: Dr Oρφανός Βασίλειος - Ιωνία Θεσ/ πωλήσεις και δίπλωμα οδήγησης. ΑΕΙ, ΤΕΙ, Λυκείου. Γίνετε νίκης Τηλ/Φαξ 2310 781628/783655, E-mail: Πληρ. τηλ. 6994 476023 σήμερα συνεργάτες Orfanow@drorfanos.gr. Ενημερωθείτε από το μας και δημιουργήστε site μας: www.drorfanos.gr. Διαθέτουμε μια προοπτικές καριέρας. παραγωγική γκάμα εξαίρετων προϊόντων σε: ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Τεχνική Εταιρεία Παρέχεται Μισθός, Bonus, 1. Καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη άτομο για βοηθός λογιστή. Πληρ. LIPOGEN Κατερίνης ζητούν περιποίησης: Ξενοδοχείων, οικίας, εστιατορίων, Εκπαίδευση, ταξίδια. τηλ. 6946 336190 αισθητικούς, προϋπηρεσία Βιογραφικό απαραίτητα. μπαρ-καφέ, δημόσιων χώρων κλπ. Πλυντήριο επιθυμητή. Προσφέρεται μισθός, Πληρ. τηλ. 6977 695949 & συνεργείων αυτοκινήτων. ΠλυντήριοΙΚΑ, πριν παραγωγής. Πληρ. τηλ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από εταιρεία e-mail:flogera@otenet.gr, στεγνοκαθαριστηρίων ρούχων, ταπήτων. 23510 47570 Τριήμερη εργασία. Πληρ. τηλ. 2. Χρώματα, βαφές, στόκους, βιομηχ. δάπεδα Eφέσου 2, Κατερίνη 23510 51629 για κάθε χρήση. ////////////////////////////////////// ENOIKIAΣEIΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ////////////////////////////////////

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 24 τμ επί της οδού Ζαλόγγου 7 (κοντά στο συντριβάνι). Πληρ. τηλ. 23510 21923

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επαγγελματικοί χώροι 900 τμ μετά την "Πιερίδα" (πρώην ΧΙΛΙΑ-ΧΙΛΙΑ) καταστημάτων, γραφείων και υπογείων. Πληρ. τηλ. 6979 795619 και 23510 30840

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 57 τμ σε πεζόδρομο 1ος όροφος. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με ωρομέτρηση πλήρως επιπλωμένη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 25667 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στον κεντρικό δρόμο στην Περίσταση από 250 τμ υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφος και 1ος. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα μικρά για φοιτητές στην Θεσ/νίκη. Πληρ. Μεσιτικό Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6979 862459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα περιοχή Γυμναστηρίου 3Δ,Σ,Κ, χωρίς κοινόχρηστα ενοίκιο 350 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Κυρία Ελληνίδα με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων ή φύλαξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ. 23510 37654 από 10.00πμ12.30μμ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 70 τμ διαμέρισμα 2ος όροφος, 2 ΔΣΚ μπάνιο ωρομέτρηση 8ετίας περιοχή Καταφιώτικα. Τιμή 320 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

Κυρία ελληνίδα ζητά εργασία για καθαριότητα γραφείων, σκάλες κλπ. Πληρ. τηλ. 6981 846375

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γωνιακά καταστήματα 40 τμ με υπόγειο και πατάρι, πάνω στον Εγγλέζικο. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο αυτοκινήτου πλήρως εξοπλισμένο με καινούργια μηχανήματα και εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6977 229092. Τιμή 16.000 Ε συζητήσιμη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί - ψητοπωλείο με σταθερή πελατεία για οικογενειακούς λόγους. Πληρ. τηλ. 6976 913713 ΠΩΛΕΙΤΑΙ studio 25 τμ (άριστη κατάσταση-επιπλωμένο) 1Δ,Σ,μπάνιο, ημιόροφος, περιοχή Λάρισα - κέντρο. Τιμή 25.000 Ε. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ȉȘȜ țȚȞ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Aνεξαρτησίας 17 ΠΑΡΓΑ τηλ.: 2684031767 www.ionion-realestate.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες καινούργιες με ωρομέτρηση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 50 τμ στην Πλατεία Ελευθερίας στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6976 424203

Ανω Τούμπα Ενοικιάζεται ανακαινισμένο διαμέρισμα 50 τμ ΔΣΚΛWC με ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, εντοιχισμένη ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα,

ȃȚțȠȝȘįİȓĮȢ įȣȐȡȚIJȝ ĭȚȜȓʌʌȠȣ ǹȖȓĮǹȞȞĮȇİIJȚȡȑIJȝ ǻĮȖțȜȒ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮIJȝǹıIJȣȞȠȝȓĮ DZȝİıȘįȡȐıȘ ȉȡȠȤĮȓĮ  ǻȘȝȠIJȚțȒǹıIJȣȞȠȝȓĮ ȆȣȡȠıȕİıIJȚțȒ ȁȚȝİȞĮȡȤİȓȠ ȅȉǼȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȅȉǼǺȜȐȕİȢ ǻǼǾ  ǻǼȊǹȀ  ǻǼȊǹȀǺȜȐȕİȢ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠȆȚİȡȓĮȢ ǻȅȊǹǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǺǯȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȅȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȅǹǼǻ  ȉİȜȦȞİȓȠ  ǻĮıĮȡȤİȓȠ ȃȅȈȅȀȅȂǼǿȅ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȇĮȞIJİȕȠȪ   ǼʌİȓȖȠȞIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ ȀǹȁȅȈȈǹȂǹȇǼǿȉǾȈ

ȇĮȞIJİȕȠȪ  ȅȡșȠʌİįȚțȒ ȂĮȚİȣIJȚțȒ ȀȊǹȚȖȚȞȓȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ȀȊȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȉȘȜȀȑȞIJȡȠ ǼȀǹǺ  ȌȣȤȚĮIJȡȚțȩȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȆȑIJȡĮȢȅȜȪȝʌȠȣ ȈȊīȀȅǿȃȍȃǿǼȈ ǹıIJȚțȐȁİȦijȠȡİȓĮȀĮIJİȡȓȞȘȢ  ȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ   ǹʌȠșȒțȘȀȉǼȁȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȀȉǼȁȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ȅȈǼȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȉǹȄǿ ȈȦȝĮIJİȓȠǼȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȅįȘȖȫȞȉǹȄǿ  ȇĮįȚȠIJĮȟȓȀĮIJİȡȓȞȘȢ ȈȦȝĮIJİȓȠȇĮįȚȠIJĮȟȓ ³ȅDZȖȚȠȢȋȡȚıIJȩijȠȡȠȢ´ ȉǹȄǿȀȠȡȚȞȠȪ ǵȜȣȝʌȠȢȉǹȄǿ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ȆȚȐIJıĮȄȘȡȠȝİȡȓIJȠȣ ȆȚȐIJıĮȈȣȞIJȡȚȕȐȞȚ ȅǻǿȀǾǺȅǾĬǼǿǹ ([SUHVV6HUYLFH +HOODV6HUYLFH 3LHULD6HUYLFH ȀȉǼȅ  .7(2$8729,6,21 ǿǻǿȍȉǿȀȅȀȉǼȅ Ǽȁȉǹ ȀĮIJİȡȓȞȘ  ȀȓIJȡȠȢ  ȀȠȜȚȞįȡȩȢ ȁȚIJȩȤȦȡȠ ǹȚȖȓȞȚȠ  ȀȠȡȚȞȩȢ  ȁİʌIJȠțĮȡȣȐ ȂİșȫȞȘ  ȆȜĮIJĮȝȫȞĮȢ ȃȅȂǹȇȋǿǹȆǿǼȇǿǹȈ ǻǾȂȅǿȃȆǿǼȇǿǹȈ ǻȒȝȠȢȀĮIJİȡȓȞȘȢ ǻȒȝȠȢǹȚȖȚȞȓȠȣ ǻȒȝȠȢǹȞĮIJȠȜȚțȠȪȅȜȪȝʌȠȣ  ǻȒȝȠȢǻȓȠȣ ǻȒȝȠȢǼȜĮijȓȞĮȢ ǻȒȝȠȢȀȠȜȚȞįȡȠȪȢ ǻȒȝȠȢȀȠȡȚȞȠȪ ǻȒȝȠȢȁȚIJȠȤȫȡȠȣ ǻȒȝȠȢȂİșȫȞȘȢ ǻȒȝȠȢȆĮȡĮȜȓĮȢ ǻȒȝȠȢȆȑIJȡĮȢ ǻȒȝȠȢȆȚİȡȓȦȞ ǻȒȝȠȢȆȪįȞĮȢ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 74 τμ με πάρκιγκ. Τιμή 42.000 Ε

πυλωτής και 2 ορόφων από 115 τμ ο όροφος πίσω από τα ΚΤΕΛ

ȀȆǹȉȈǾȈ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στα μπετά, πυλωτή συν όροφος 120 τμ σε οικόπεδο 240 τμ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 70 τμ 2ος όροφος κεντρική 18 ετών με δικαίωμα κατασκευής ατομικού λέβητα. Τιμή 42000 Ε

ǹīȁǹȊȇǹȈǻǿȆȁǹȈȉȅǼȇīȀǼȃȉȇȅ ȉȘȜ ǼȀȉǿȂǾȈǼǿȈǹȀǿȃǾȉȍȃ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 90 τμ μεταχειρισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου, με αλλαγμένα κουφώματα, πόρτα ασφαλείας 2ΔΣΚWC. Τιμή 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό πριν το ΙΚΑ Ε=480, νότιο. Τιμή 200.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 6 στρεμ. 2ο από το Επαρχιακό Π. Κεραμιδίου με μεγάλα ελαιόδενδρα. Τιμή 50.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3ου ορόφου ανακαινισμένο 3ΔΣΚWC με μεγάλη βεράντα, ατομ. λέβητα. Τιμή 75.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 4ου ορ., 105 τμ σε πεζόδρομο με ατομ. λέβητα, 70.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πίσω από τον ΟΑΕΔ 400 μετ. Τιμή 80.000 Ε

ορόφου 3ΔΣΚWC πάρκιγκ έτοιμο καινούργιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 218 τμ σ.δ 1,2 κεντρικό. Τιμή 106.000 Ε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 715 τμ επί των οδών (Ευαγγελικά) Σωκράτους κατάλληλο και για κατάστημα με πρόσωπο 29 μ.

ΒΑΤΑΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα γωνιακό 5ετίας 3Δ,Σ,Κ, WC ατομική θέρμανση Ε=116 τμ Τιμή 105.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο επαγγελματικό Ε=450 τμ σε παράπλευρο της Ν.Ε. κοντά στον (Αγοραστό) Τιμή 145.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο διαμέρσμα 4ου όροφου 3Δ,2WC,κουζίνα, σαλόνι, ατομική θέρμανση, πάρκιγκκεντρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 2ου

EΠΕΚΤΑΣΗ Ευαγγελικών πωλείται γωνιακό οικόπεδο Ε 343 τμ . Τιμή 105.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο κοντά στο γήπεδο του Πιερικού Ε 310 τμ. Τιμή 110.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4000 τμ τέρμα Μιαούλη (σιλο Παγγέλα). Τιμή 130.000 Ε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 302 τμ τέρμα Καταφυγιώτικα. Τιμή 55.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατο γωνιακό διαμέρσμα 2ου ορόφου Ε135 τμ, 3ΔΣΚ2WC, ατομικό λέβητα, αποθήκη στο υπόγειο, με πάρκιγκ σε υπό κατασκευή Επεκταση Ευαγγελικά πωλουνται καινουργια διαμερίσματα 90+95 τμ 2Δ,Σ,Κ, τζάκι, αποθήκη, ατομικό λέβητα και κλειστό πάρκιγκ Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο κεντρικό Ε=520 τμ με πρόσωπο 20μ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο απέναντι από το κολυμβητήριο γωνιακό 250 τμ 60.000 Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο πριν τη Νομαρχία 3 Δ,Σ,Κ, WC με κλειστό πάρκιγκ Επέκταση Ευαγγελικών κοντα στο 3ο Λύκειο πωλείται οικόπεδο 500 τμ και 250 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 140 τμ πενταετίας και με γκαρσονιέρα 40 τμ στο ισόγειο έναντι Δασαρχείου σε άριστη κατάσταση .

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα ρετιρέ δεκαετίας (περιοχή "Ευκαρπίδη") Ε=111 και Ε=90, 2Δ,Σ,Κ, σε άριστη κατάσταση

Πωλείται κτήμα επαγγελματικό 8 στρεμ., τέρμα Μαρτίου (απέναντι από την SCODA)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 260 τμ με άδεια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 391 τμ περιοχή

ȂȓĮİʌȓıțİȥȘıIJȠīȡĮijİȓȠȝĮȢșĮıĮȢȕȠȘșȒıİȚȞĮįİȓIJİʌȜȒșȠȢĮțȚȞȒIJȦȞ

Κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μωρών ή ηλικιωμένων. Πληρ. τηλ. 6999 214676, 6974 175852

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 4 γκαρσονιέρες, 2 χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3 ΔΣΚWC (10ετίας) με ατομικό λέβητα, πάρκιγκ περιοχή Βατάν. Τιμή ενοικίου 350 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικία στο κέντρο της πόλης με 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα, 2 μπάνια, τζάκι, ατομική θέρμανση, κατάλληλο και για φοιτητές. Πληρ. κος Βασίλης τηλ. 6977 323148

Κυρία φροντίζει ηλικιωμένη γυναίκα. Πληρ. τηλ. 23510 61400

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα στην Καμάρα 80 και 40 τμ. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Γανωτή τηλ. 23510 25667, 6972 027567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα διαμπερές 180 τμ με υπόγειο 130 τμ ωρομέτρηση, ασανσέρ, 2 χώροι στάθμευσης στην οδό Ζαλόγγου 43. Τιμή 400 Ε. Πληρ. τηλ. 23510 23876

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η ταβέρνα "Παρά Πέντε". Πληρ. τηλ. 6974 297751

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 56 τμ σε πεζόδρομο, κατάλληλο για καφενείο και ουζερί. Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 6976 760579

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 120 τμ διαμέρισμα, 2ο όροφος 3 ΔΣΚ2 μπάνια, τζάκι, ατομικό λέβητα, 10ετίας τιμή 400 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

διαμπερές. Πληρ. τηλ. 6972 991108

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σχεδόν καινούργιο αυτόνομη θέρμανση, 80 τμ διαμπερές 2 ΔΣΚ2WC πάνω από το "Παρά Πέντε". Πληρ. τηλ. 6974 297751

ΖΕΥΓΑΡΙ πεπειραμένων μαγείρων ζητούν εργασία σε ξενοδοχεία. Πληρ. τηλ. 6973 085119

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 85 τμ στο κέντρο στον 1ο όροφο. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 45 τμ στον 1ο όροφο στην Θεσ/νίκη κοντά στο Υπ. Μακ. Θράκης. Πληρ. Μεσιτικό Παπαδόπουλος Κυριάκος τηλ. 23510 47497, 6976 760579

ǿǻǿǹȂǹȃȉǿǻǾȈ ǹȆǿȆǼȇǿǻǾȈ

ȅȜĮIJĮįȚĮȝİȡȓıȝĮIJĮ įȚĮșȑIJȠȣȞ șȑıİȚȢıIJȐșȝİȣıȘȢ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 85 τμ κοντά στην ΕΚΑΒΗ, 245 Ε μαζί με τα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187

ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ

Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων στα παράλια του Ιονίου

¨™©™«¢­Ÿ¥§¤š©¡§­

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΤΗΛ. 38936

Σταδίου μετά των Βαλαωρίτου ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 140 τμ, 3Δ,Σ,Κ,2 WC, τζάκι, αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιγκ στην επέκταση Ευαγγελικών ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τμ σε πάροδο της 7ης Μεραρχίας. Τιμή 90.000 Ε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολοκαίνουργιο διαμερισμα ετοιμοπαράδοτο 105τμ 2Δ, σαλόνι, κουζίνα, WC και πάρκινγκ, κεντρικό. Τιμή 95.000 Ε. Πωλείται: Ε μεζονέτα 131 τμ 3Δ,Σ,Κ 3(WC-λουτρά) πυλωτή 66 τμ με 25 τμ κλειστή είσοδο + αποθήκη, στέγη + αποθήκη+περιτοίχηση (μπετόν). Βλέπει σε ΚΧ-πάρκο, στο σοβά. Τιμή 125.000 Ε. Περιοχή Ν. Ζωής Ευαγγελικά Περιοχή ΚΤΕΛ. Πωλούνται: μεζονέτες 160 τμ 3Δ,Σ,Κ 3 (WC-λουτρά) πυλωτή 85 τμ με στέγη+περίφραξη στο σοβά Ν. Κεραμίδι πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1000 τμ ή πωλείται και το μισό

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τμ διαμέρισμα 2ΔΣΚ, μπάνιο, 1ος όροφος γωνιακό, φυσικό αέριο. Περιοχή Θεσσαλονίκη οδός Βούλγαρη. Τιμή 400 Ε. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 6977 353548, 73013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ αγροτεμάχια 22.800 στρ. στον Σβορώνο, 4 στρμ. στα Ευαγγελικά και 4.500 στρμ. στο Πολυκλαδικό για όλες τις καλλιέργειες. Πληρ. τηλ. 23510 27723, 6977 241187, 6976 424203

e-mail:estia6@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 60 τμ γκαρσονιέρα επιπλωμένο, 4ος όροφος ρετιρέ 1 ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση περιοχή Κέντρο. Τιμή 300 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 80 τμ μοναχικό οροφοδιαμέρισμα καινούργια 2 ΔΣΚ μπάνιο, 1ος όροφος, ατομικό περιοχή επέκταση Ευαγγελικά. Τιμή 350 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548 ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 3ΔΣΚ WC (καινούργιο) ωρομέτρηση, θέση πάρκιγκ με εντοιχισμένα όλα τα ηλεκτρικά περιοχή Καταφυγιώτικα. Τιμή ενοικίου 400 Ε. Πληρ. Μεσιτικό Μετανάστης τηλ. 23510 75207, 6944 727360

Ζητούν εργασία Μπογιατζής, Πλακατζής, Μερεμέτια. Πληρ. τηλ. 6980 881181

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος αισθητικής, πλήρως εξοπλισμένος με μοντέρνο design λόγω συνταξιοδοτήσεως. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 23510 23306, 23510 20137

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 90 τμ διαμέρισμα ρετιρέ 3ος όροφος 15ετίας 2 ΔΣΚ μπάνιο, ωρομέτρηση. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τιμή 280 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο "ΘΑΝΟΣ" τηλ. 23510 73013, 6977 353548

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χρήση μόνο Αγγλικής γλώσσας, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, χαμηλές τιμέ.ς Πληρ. τηλ. 6993 776727

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ

Χαρίζονται: κουταβάκια μεσαίου μεγέθους. Πληρ. τηλ. 23513 02093, 6908 201129

Μεσιτικό γραφείο

www.katerinirealestate.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κρέσνας 5 και Ζαλόγγου γωνία Κατερίνη ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 135) Μεζονέτες στο σοβά ή τελειωμένες πίσω από τα ΚΤΕΛ 137) Τριωροφη οικοδομη στο τουβλο στην επεκταση Ευαγγελικων. 125 τμ 1ος οροφος 140) Σε 500 τμ οικόπεδο ανεξάρτητο διόροφη μονοκατοικία 85 τμ μπροστά στο κύμα στην Παραλία Κορινού ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 256) 80 τ.μ. 2 Δ – 2ος όροφος οδός Σκρά. 258) Σε 205 τμ. οικόπεδο ισόγεια μονοκατοικία στην Περίσταση. 260) Σε διώροφη οικοδομή μέσα από τον Εγγλέζικο διαμέρισμα 2ος όροφος 150 τμ στον σοβά 261) 52 τμ 2ος όροφος, air condition, τέντες στην Ολυμπιακή Ακτή 263) Κεντρικο διαμερισμα 58 τμ στον 4ο οροφο καταλληλο και για επαγγελματικη στεγη. 264) Περιοχή ΙΚΑ – Βατάν σε 3ώροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος, 132 τμ, 3ΔΣΚ, ηλιακό, ατομικός λέβητας, συναγερμός κτλ 265) οροφοδιαμερίσματα 20ετίας 100 τμ στα Αστικά σε καλή κατάσταση 1ος, 3ος και 4ος όροφος 267) 104 τμ, 5ος όρ., 3 Δ, ατομ. λέβητας στα Αστικά 268) 86 τμ περίπου 3ος όροφος 3Δ ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα κοντά στο Παλιό Υποθηκοφυλάκιο ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 251) Σε 500 τμ οικόπεδο μονοκατοικία με σκεπή στη Νεοκαισάρεια 321) σε 200 τ.μ. οικόπεδο με συντ. 1,2, 70 τ.μ. παλιά μονοκατοικία κοντά στο πάρκο. 346) Σε 340 τ.μ. οικόπεδο διώροφη οικοδομή με σκεπή στο Σβορώνο. 350) Μεζονέτα σε άριστη κατάσταση κοντά στο γήπεδο του Πιερικού 3 ετών. 351) Μονοκατοικία 50 τμ στα τούβλα στο Παλιό Ελατοχώρι κεντρικό οικόπεδο 352) Μονοκατοικια 100 τμ σε 290 τμ οικοπεδο στην επεκταση Ευαγγελικων 353) Μονοκατοικια 86 τμ σε 1250 τμ οικοπεδο στο Κιτρος 354) Μονοκατοικια 120 τμ σε 1060 τμ οικοπεδο στον οικισμο Πανοραμα Γανοχωρας με ωραια θεα 355) 100 τμ μονοκατοικία σε 200 τμ οικόπεδο στην Περίσταση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 443) Κατάστημα 65 τ.μ. με 75 τ.μ. 2ο όροφο επί της Εθν. Αντίστασης. 445) 40 τ.μ. +40 τ.μ. πατάρι οδός Κρέσνας 446) 100 τ.μ. +120 τ.μ. υπόγειο καινούργιο κοντά στο δημαρχείο. 449) Πωλούνται θέσεις σε υπόγειο πάρκιγκ στην πλατεία Βενιζέλου 450) 80 τμ με πατάρι στην Ολυμπιακή Ακτή 451) 32 τμ κατάστημα και 72 τμ διαμέρισμα πωλούνται μαζί στην οδό

Τηλ./FAX. 23510-47497, κιν: 6976 760579

Ζαλόγγου 452) Πωλείται 140 τμ 2ος όροφος διαμπερές επαγγελματική στέγη, βλέπει πλατεία 453) 22 τμ κλειστο παρκιγκ κοντα στο συντριβανι 454) Σε 403 τμ μέτρα κεντρικό οικόπεδο στην Βροντού με ισόγειο μαγαζί 120 μέτρα, 1ος όροφος 120 τμ διαμέρισμα 455) Πωλούνται καταστήματα 145 τμ 85 και 37 τμ χωριστά ή όλα μαζί πάνω στον δρόμο για Παλιό Κεραμίδι 456) Πωλούνται άδειες για 200 τμ καταστήματα με κόμβο στον δρόμο για Ν. Εφεσο ΟΙΚΟΠΕΔΑ 535) 451 τ.μ. οικόπεδο στην Καλλιθέα μέσα στο χωριό. 551) 1200 τμ. στον Κούκο με θέα 571) 300 τμ. οικόπεδο στο Ελατοχώρι στο Παλιό χωριό 578) 291 τ.μ. νότιο στην Περίσταση 579) 500 τ.μ. οικόπεδο στην Ολ.Ακτή 581) 400 τ.μ. οικόπεδο κεντρικό στο Σβορώνο 585) 340 τ.μ. δίπλα στη Νομαρχία 586) 360 τ.μ. στην επέκταση Σταδίου 587) 455 τ.μ. οικόπεδο στην επέκταση Σταδίου δίπλα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. 589) 1500 τ.μ. οικόπεδο Ελατοχώρι, παλιό χωριό μπαίνοντας δεξιά πάνω στο δρόμο. 590) 250 τ.μ. οικόπεδο με άδεια στον 3ο δρόμο Ολυμπιακής Ακτής. 591) 566 τ.μ. οικόπεδο με μεγάλη φάτσα στα Ευαγγελικά προς την Αγία Άννα. 593) 401 τ.μ. οικόπεδο κοντά στο ΙΚΑ 597) 1000 τ.μ. οικόπεδο επέκταση Μαρτίου 599) Σε 500 τμ οικόπεδο 400 τμ κτίσμα στα μπετά στην Ολυμπιακή Ακτή 601) 400 τμ επέκταση Ευαγγελικών βλέπει Κ.Χ. 602) Πωλείται 450 τμ οικόπεδο στον παραλιακό οικισμό του Κορινού 603) 1280 τμ γωνιακό 800 τμ στον Κάτω Αγιάννη 604) 3.000 τμ στην Καλλιθέα δίπλα στο σχέδιο 606) 3Χ400 τμ συνεχόμενα οικόπεδα στον Παραλιακό οικισμό Καλλιθέας 610) 725 τμ οικοπεδο στην Καλλιθεα 612) γωνιακό 4200 στρ. στο Νέο Κεραμίδι πάνω στο δρόμο για το Νέο Νοσοκομείο 613) 600 τμ οικόπεδο στον Οικισμό "ΠΑΙΔΕΙΑ" Λιτοχώρου 614) 4 στρ. στην Παναγία πίσω από τα ψυγεία ΒΑΛΙΔΗ, βλέπει ΟΛΥΜΠΟ 615) 800 τμ κεντρικό οικόπεδο στην Ρητίνη μετά το Γυμνάσιο 616) 3Χ400 τμ οικόπεδα στον Κ. Αγιάννη σε πλαγιά με θέα 618) 240 τμ οικόπεδο στο Λιτόχωρο με θέα θάλασσα και βουνό πίσω από το Γυμνάσιο 619) Οικόπεδα πίσω από τον ΟΑΕΔ σε πολύ καλή τιμή

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 629) 4200 στον περιφερειακό Ν. Εφέσου 636) 3200 τ.μ. τεμάχιο στο δρόμο για Μ. Μηλιά οικοδομήσιμο με μεγάλη φάτσα και ωραία θέα. 658) 12 στρεμ. Στον Αγ. Μηνά Ν. Εφέσου. 663) 8 στρέμματα στον δρόμο Σβορώνου- Νεοκαισάρεια 664) 6 στρέμματα πριν την Κατερινόσκαλα πάνω στο δρόμο. 665) Στην επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας 3.350 τ.μ. με τρεις δρόμους κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. 666) 3.400 τ.μ. Επαρχιακή οδό Σβορώνου – Νεοκαισάρειας πίσω από τον Πογιαρίδη. 667) 5.500 τ.μ. χωράφι ανάμεσα στην παλιά και νέα Εθνική οδό. 669) 6 στρεμ. Ανάμεσα ΣβορώνοΝεοκαισάρεια 670) 25 στρέμ. μετά το Μαυρονέρι προς το Λόφο. 671) 4,5 στρεμ. πριν από την Παραλία δεξιά πάνω στο δρόμο 674) 9 στρεμ. με ελιές κοντά στην Κονταριώτισσα 676) 9 στρ. αριστερά από τον ΠΕΟ πίσω από την Πυροσβεστική 678) 4,5 στρ. στην Γανόχωρα βλέπει Π. Κεραμίδι 679) Πωλούνται 30 στρ. ακτινίδια και ελιές στον Κορινό με όλο τον εξοπλισμό (τρακτέρ - εργαλεία κτλ) 680) 14,5 στρ. δίπλα στον Βιολογικό (10 στρ. ακτινίδια + 4,5 στρ. τριφύλλι) 681) 5 στρ. ακτινίδια πίσω από τον Βιολογικό 682) 9,2 στρ. ανάμεσα στη Ν. Εφεσσο και Κονταριώτισσα στο ύψωμα με θέα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 701) 8 δωμάτια σε 250 τ.μ. στην Ολυμπιακή Ακτή στο δεύτερο δρόμο 716) 16 Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Παραλία 717) 18 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 500 τ.μ. στην Κατερινόσκαλα 718) 30 δωμάτια με πισίνα στην Ολυμπιακή Ακτή. 719) 5 διπλά και 3 μονά σε καλή κατάσταση στην Ολυμπιακή Ακτή. 720) Σε 800 τμ οικόπεδο 23 δωμάτια ανακαινισμένα με πισίνα, θέρμανση κτλ 721) Σε 400 τμ οικόπεδο στην Παραλία 160 τμ μαγαζί μπροστά στο λιμάνι 722) Σε 250 τμ κατάστημα και 14 δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα στον πεζόδρομο της Ολυμπιακής Ακτής ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 57 τμ στον 1ο όρ. σε πεζόδρομο Ενοικιάζεται δυάρι κοντά στην παλιά Πυροσβεστική Κατάστημα 37 τμ επί της Κασσάνδρου Σε πεζόδρομο επαγγελματική στέγη με 8Δ 1ος όροφος 4.000 τμ επαγγελματική στέγη στον δρόμο για Παραλία


 

ÓÜââáôï 27 Íïåìâñßïõ 2010

Ðñüôáóç ãéá äéåýñõíóç ôçò åðéôñïðÞò áãþíá êáé ãéá Üëëá èÝìáôá, üðùò ôï ðåäßï âïëÞò óôï Ëéôü÷ùñï, áðü ôïí Ðåñéöåñåéáêü Óýìâïõëï Íßêï ÐáðáíéêïëÜïõ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðñï÷èåóéíÞò óýóêåøçò.

Áñêåôïß Þôáí ïé åíäéáöåñüìåíïé åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ ðáñáâñÝèçêáí óôçí åíçìåñùôéêÞ çìåñßäá ðïõ äéïñãÜíùóå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Ðéåñßáò ìáæß ìå ôçí ÊÅÐÁ-ÁÍÅÌ. ÈÝìá ôçò Þôáí ôï ðñüãñáììá «Ìåôáðïßçóç óôéò íÝåò óõíèÞêåò», ôï ïðïßï Ýôõ÷å èåñìÞò õðïäï÷Þò óôçí Ðéåñßá, êáèþò ôï êïéíü ðïõ ôï ðáñáêïëïýèçóå Þôáí ìåãáëýôåñï óå ó÷Ýóç ìå Üëëåò ðüëåéò. Ç åðé÷åéñçìáôéêüôçôá óôï Íïìü öáßíåôáé ðùò Ý÷åé ôç äéÜèåóç íá äñáóôçñéïðïéçèåß, ìå óêïðü íá áíôåðåîÝëèåé óôéò äýóêïëåò óõíèÞêåò êáé íá âãåé üñèéá áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ äéáíýåé ç ÷þñá.

Å

Ìå óýììá÷ï ôïí êáëü êáéñü ç Êáôåñßíç ôßìçóå ôçí ðïëéïý÷ï ôçò, Áãßá Áéêáôåñßíç. ÐëÞèïò ðéóôþí áêïëïýèçóå ôçí ëéôÜíåõóç ôçò Åéêüíáò êáé ôùí ëåéøÜíùí ôçò Áãßáò.

Ç íåáíéêÞ Dream Team ôùí Ðåñéöåñåéáêþí Åêëïãþí êáé ôçò íßêçò ôïõ Íßêïõ ÐáðáíéêïëÜïõ Óðõñéäïýëá ÐáðáíéêïëÜïõ, ÇëéÜíá ÐáðáíéêïëÜïõ, Ìáñßá Ôóéïý÷á, Ðáíáãéþôçò ÃñáììÝíïò, Êþóôáò Äçìçôñüðïõëïò, ÂÝñá ×éïíßäïõ, ÅëÝíç ÐáðáíéêïëÜïõ êáé ÈùìÜò Øáññïý.

www.olympio-bima.gr

Ç äéáäéêáóßá åîßóùóçò ôùí ïñßùí çëéêßáò óõíôáîéïäüôçóçò «Ìç æÞôçìá», ÷áñáêôÞñéóå ï áíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò Åñãáóßáò Ãéþñãïò ÊïõôñïõìÜíçò ôï èÝìá ðïõ áíÝêõøå ìåôÜ ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ðïõ èÝôåé ç ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò ãéá ôç äéáäéêáóßá åîßóùóçò ôùí ïñßùí çëéêßáò óõíôáîéïäüôçóçò áíäñþí êáé ãõíáéêþí êáé ôá üóá õðïóôÞñéîå óôçí ÏëïìÝëåéá ç âïõëåõôÞò ôçò ÍÄ Åõãåíßá ÔóïõìÜíç - ÓðÝíôæá. ÓõãêåêñéìÝíá óôï Üñèñï 7 ôïõ íüìïõ ðåñß ôçò ßóçò åñãáóéáêÞò ìåôá÷åßñéóçò áíäñþí êáé ãõíáéêþí ôï ïðïßï óõæçôÞèçêå êáé øçößóôçêå ÷èåò áðü ôçí ÂïõëÞ - õðÜñ÷åé óáöÞò áðáãüñåõóç óôçí ýðáñîç äéáöïñåôéêþí ïñßùí çëéêßáò óõíôáîéïäüôçóçò ìåôáîý ôùí äýï öýëùí. ÔÏ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Óýìöùíá ìå ôçí Üðïøç ôïõ åðéóôçìïíéêïý óõìâïõëßïõ, ôßèåôáé èÝìá óõíÝ÷éóçò Þ ìç ôçò éó÷ýïò ôùí ìåôáâáôéêþí äéáôÜîåùí ôïõ íÝïõ áóöáëéóôéêïý íüìïõ ðïõ øçößóôçêå ôï êáëïêáßñé êáé Ýäéíáí ðåñéèþñéï ôñéåôßáò óôéò ãõíáßêåò åñãáæüìåíåò ðñéí ôçí ôåëéêÞ åîßóùóç ôùí ïñßùí çëéêßáò. Ç Å. ÔÓÏÕÌÁÍÇ ÈÝôïíôáò ôï èÝìá, ç êá ÔóïõìÜíç áíÝöåñå ðùò ç äéÜôáîç âÜæåé óå óïâáñü êßíäõíï ôçí éó÷ý ôùí ìåôáâáôéêþí äéáôÜîåùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò åîßóùóçò ïñßùí çëéêßáò ìåôáîý áíäñþí êáé ãõíáéêþí, õðïãñáììßæïíôáò ðùò ôÝôïéïõò ðñïâëçìáôéóìïýò óõììåñßæïíôáé ç ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò êáé ç ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Áíèñþðïõ (ÅÅÄÁ). Ðñïâëçìáôéóìü åîÝöñáóå ó÷åôéêÜ êáé ï É.Âñïýôóçò, õðåýèõíïò ôïìÝá ôçò ÍÄ ãéá ôçí åñãáóßá, ëÝãïíôáò ðùò ôï åðéóôçìïíéêü Óõìâïýëéï ôçò ÂïõëÞò ìå ôçí ÝêèåóÞ ôïõ åðß ôïõ íïìïó÷åäßïõ «åêöñÜæåé óïâáñÝò åðéöõëÜîåéò ãéá ôï áí ïé ìåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôïõò ðñüóöáôá øçöéóèÝíôåò áóöáëéóôéêïýò íüìïõò ó÷åôéêÜ ìå ôï æÞôçìá åîáêïëïõèïýí íá ðáñáìÝíïõí óå éó÷ý ìåôÜ ôçí øÞöéóç ôïõ ðáñüíôïò íïìïó÷åäßïõ Þ êáôáñãïýíôáé üëåò ïé åõåñãåôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ ðñïâëÝðïõí ôç óôáäéáêÞ ðñïóáñìïãÞ êáé åîßóùóç ãéá ôéò ãõíáßêåò».

»¼ðùò, ãßíåôáé êáôáíïçôü» óõíå÷ßæåé, «ðñüêåéôáé ãéá Ýíá éäéáßôåñçò óçìáóßáò æÞôçìá ìå óïâáñÝò êïéíùíéêÝò åðéðôþóåéò, áöïý ãéá Üëëç ìéá öïñÜ, ìå âßáéï ôñüðï, èá áíáôñáðåß ï ðñïãñáììáôéóìüò æùÞò ÷éëéÜäùí áóöáëéóìÝíùí ãõíáéêþí». Ç êõâÝñíçóç «êáëåßôáé Üìåóá íá áðáíôÞóåé óôá óïâáñÜ åñùôçìáôéêÜ ðïõ åãåßñïíôáé, êáèþò êáé óôéò åðéöõëÜîåéò ðïõ èÝôåé ç åðéóôçìïíéêÞ åðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò, ðñéí ôçí øÞöéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ êáé íá ðñïâåß óôéò áíáãêáßåò ôñïðïðïéÞóåéò, ðïõ èá êáôï÷õñþíïõí ôçí éó÷ý ôùí ìåôáâáôéêþí äéáôÜîåùí», êáôÝëçîå ï É.Âñïýôóçò. Ï Ã. ÊÏÕÔÑÏÕÌÁÍÇÓ Áðáíôþíôáò ï Ã.ÊïõôñïõìÜíçò ôüíéóå ðùò ôï æÞôçìá ëýèçêå ìå ôïí íÝï áóöáëéóôéêü íüìï: Áðü ôç óôéãìÞ, äÞëùóå, ðïõ ôá ôáìåßá ôùí ÄÅÊÏ ðÝñáóáí, ìå ôçí Ýíôáîç ôïõò óôï ÉÊÁ, óôï ãåíéêü áóöáëéóôéêü óýóôçìá, äåí õðÜñ÷åé èÝìá ìç éó÷ýïò ôçò ìåôáâáôéêÞò ðåñéüäïõ ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôï íüìï. «Ðéèáíþò ç åðéóôçìïíéêÞ åðéôñïðÞ íá ìçí åß÷å åíçìåñùèåß êáëþò. ºóùò íá ìçí åß÷å ðáñáêïëïõèÞóåé üëåò ôéò åîåëßîåéò óôï èÝìá ôïõ Áóöáëéóôéêïý», Þôáí ç áðÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý óôï åñþôçìá ãéáôß ç åðéôñïðÞ êáôÝëçîå óôï óõìðÝñáóìá áõôü, ëÝãïíôáò ðùò äåí õðÜñ÷åé êáíÝíáò ëüãïò åðáíáäéáôýðùóçò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ Üñèñïõ. Óå äÞëùóÞ ôçò ðñïò ôïõò êïéíïâïõëåõôéêïýò óõíôÜêôåò ç êá ÔóïõìÜíç õðïóôÞñéîå üôé ç «ìåëëïíôéêÞ» ìåôÜâáóç óôï ÉÊÁ ôùí áóöáëéóìÝíùí ôïõ Äçìïóßïõ êáé ôùí åéäéêþí Ôáìåßùí äåí ëýíåé ôï æÞôçìá ôïõ ÷áñáêôçñéóìïý ôçò åðáããåëìáôéêÞò áóöÜëéóçò, áöïý áõôü åîáñôÜôáé áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò óõíôáîéïäüôçóçò. ÅðÝìåéíå äå üôé ï êßíäõíïò íá êáôáñãçèïýí ïé ìåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò ðáñáìÝíåé êáé êÜëåóå ôçí êõâÝñíçóç íá åðáíáäéáôõðþóåé ôçí äéÜôáîç, Ýóôù êáé ôçí ýóôáôç óôéãìÞ. ØÇÖÉÓÔÇÊÅ ÔÏ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏ Ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò áñ÷Þò ßóùí åõêáéñéþí áíäñþí êáé ãõíáéêþí óôçí åñãáóßá êáé ôçí áðá-

êäüèçêå ÷èåò ç áðüöáóç ôïõ ðñùôïäéêåßïõ Èåóóáëïíßêçò ðïõ åðéêõñþíåé ôçí áðüöáóç ôïõ ðñùôïäéêåßïõ Êáôåñßíçò, áíáöïñéêÜ ìå ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åêëïãþí. ¸ôóé ëïéðüí, Ðåñéöåñåéáêïß Óýìâïõëïé ôïõ Íïìïý ìáò åêëÝãïíôáé ïé: Óïößá Ìáõñßäïõ (áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò), Íßêïò Ìáêñßäçò, ËÜêçò ÐáðáúùÜííïõ êáé ÄçìÞôñçò ÔóéìÞôñçò, áðü ôïí óõíäõáóìü ôïõ Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç, åíþ áðü ôïí óõíäõáóìü ôïõ ÌÜñêïõ Ìðüëáñç åêëÝãïíôáé ïé: Ãñçãüñçò Ðáðá÷ñÞóôïò êáé Íßêïò ÐáðáíéêïëÜïõ.

Äýï åñãÜôåò ôñáõìáôßóèçêáí áðü êáôïëßóèçóç

ó÷üëçóç øçößóôçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ ìå ôçí åíóùìÜôùóç ôùí ôñïðïëïãéþí ãéá ôçí ðáñï÷Þ ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò óôïõò ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ïõò êáé ôçí êáôáâïëÞ ôïõ åéäéêïý åðéäüìáôïò óå áíáðÞñïõò, áëëÜ êáé ôçò ôñïðïëïãßáò ãéá ôçí åðÝêôáóç ôçò áðáãüñåõóçò ôïõ êáðíßóìáôïò óôï áõôïêßíçôï, üôáí åðéâáßíïõí ðáéäéÜ Ýùò 12 åôþí. Ôçò ôåëåõôáßáò ñýèìéóçò õðåñáìýíèçêå ï õðïõñãüò Õãåßáò ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò, ÷áñáêôçñßæïíôÜò ôçí åðéâåâëçìÝíç ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí áíçëßêùí, êáèþò Ý÷åé áðïäåé÷èåß üôé ðïëëáðëáóéÜæåôáé ç âëÜâç áðü ôï êÜðíéóìá óôïí êëåéóôü ÷þñï, ðñüâëçìá ðïõ äåí ëýíåé ôï áíïéêôü ðáñÜèõñï. «Áðü åêåé êáé ðÝñá üëá ôá õðüëïéðá èá óõæçôçèïýí óôçí ÅðéôñïðÞ Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, üðïõ êÜèå êüììá ìðïñåß íá êáôáèÝóåé ôéò áðüøåéò ôïõ», äçëùóå ï õðïõñãüò, áíáöåñüìåíïò óõíïëéêÜ óôï èÝìá ôçò áðáãüñåõóçò ôïõ êáðíßóìáôïò óôïõò êëåéóôïýò äçìüóéïõò ÷þñïõò. Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åñãáóßáò áíáöÝñèçêå óôçí ôñïðïëïãßá ìå ôçí ïðïßá èá êáôáâëçèåß ç ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç áðü 100 Ýùò êáé 300 åõñþ óôïõò ÷áìçëïóõíôáîéïý÷ïõò ìáæß ìå ôçí óýíôáîç ôïõ Éáíïõáñßïõ (ðïõ êáôáâÜëëåôáé áðü ôéò 22 Äåêåìâñßïõ). Ôï ðþò èá êáôáíåìçèåß ç åíßó÷õóç åîáñôÜôáé áðü ôï ýøïò ôçò óýíôáîçò ôùí äéêáéïý÷ùí. Áðáíôþíôáò óôéò åðéêñßóåéò ôçò áíôéðïëßôåõóçò ãéá ôçí åîáßñåóç ôùí óõíôáîéïý÷ùí ôïõ ÏÃÁ áðü ôçí ñýèìéóç, ï õðïõñãüò áéôéïëüãçóå ðùò óå åêåßíïõò äåí Ý÷åé ãßíåé êáìßá ðåñéêïðÞ åíþ äüèçêå êáé ìßá áýîçóç. ÁíáöïñéêÜ ìå ôïõò äéêáéïý÷ïõò ôïõ åéäéêïý åðéäüìáôïò (ôï ëåãüìåíï «åîùúäñõìáôéêü»), ï ê. ÊïõôñïõìÜíçò áíáêïßíùóå üôé ôï äþñï èá êáôáâëçèåß ïëüêëçñï ôá ×ñéóôïýãåííá êáé ìéóü ôï ÐÜó÷á.

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç ¼ðùò áíáêïßíùóå ç Áóôõíïìßá ôï áôý÷çìá óçìåéþèçêå üôáí áðïêïëëÞèçêáí áðü ôá ðëáúíÜ ôïé÷þìáôá ôçò õðü êáôáóêåõÞ óÞñáããáò ÷þìáôá êáé ðÝôñåò, ôçí þñá ðïõ ïé äýï åñãÜôåò ôïðïèåôïýóáí ìåôáëëéêÜ ðëÝãìáôá. Äéáêïìßóôçêáí óôï íïóïêïìåßï Êáôåñßíçò êáé ìåôÜ ôçí ðáñï÷Þ ôùí ðñþôùí âïçèåéþí áðï÷þñçóáí. Óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ Ðëáôáìþíá ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç ïé åñãáóßåò êáôáóêåõÞò ôïõ íÝïõ ôìÞìáôïò ôçò ÅèíéêÞò Ïäïý Áèçíþí - Èåóóáëïíßêçò, ãéá ôçí ðáñÜêáìøç ôùí Ôåìðþí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ç åôáéñßá «Áõôïêéíçôüäñïìïò Áéãáßïõ Á.Å.» , óå áíáêïßíùóÞ ôçò áíÝöåñå: «Ôçí ÐÝìðôç 25 Íïåìâñßïõ 2010, êáé þñá 08:45 óôï êëÜäï ôçò óÞñáããáò ôïõ Ðëáôáìþíá ìå êáôåýèõíóç ðñïò Èåóóáëïíßêç áðïêïëëÞèçêå ìéêñü ôìÞìá õëéêïý áðü ôçí ìéá ðëåõñÜ ôçò óÞñáããáò.

Ïé åñãáóßåò äéÜíïéîçò ôçò óÞñáããáò äéåêüðçóáí ãéá ìßá ðåñßðïõ þñá, þóôå íá äéåíåñãçèïýí üëïé ïé áðáñáßôçôïé Ýëåã÷ïé. ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí åëÝã÷ùí åêäüèçêå áðü ôïí Ìç÷áíéêü Áóöáëåßáò ôïõ ¸ñãïõ ôï ðáñáêÜôù ðüñéóìá: ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åñãáóéþí õëïðïßçóçò ôùí ìÝôñùí õðïóôÞñéîçò ôïõ ÊëÜäïõ ôçò óÞñáããáò Ðëáôáìþíá, ìå êáôåýèõíóç ðñïò Èåóóáëïíßêç Ýëáâå ÷þñá ðåñéïñéóìÝíçò Ýêôáóçò áðïêüëëçóç ôåìÜ÷ïõò åäáöéêïý õëéêïý áðü ôç äåîéÜ ðáñåéÜ ôïõ ìåôþðïõ åêóêáöÞò ôçò óÞñáããáò. Ç áðïêüëëçóç Ýëáâå ÷þñá áéöíéäßùò, áí êáé åß÷å ðñïçãçèåß åðéìåëçìÝíç áðïìÜêñõíóç ôùí åí äõíÜìåé áóôáèþí üãêùí êáé åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí ðñïóôáóßáò-õðïóôÞñéîçò óôï ìÝôùðï êáé óôçí ðåñßìåôñï ôçò åêóêáöÞò, óýìöùíá ìå ôçí åãêåêñéìÝíç ìåëÝôç ôïõ ¸ñãïõ êáé ôïõò äéåèíåßò êáíüíåò áóöáëåßáò Õðïãåßùí ¸ñãùí.

×ÑÏÍÏÃÑÁÖÇÌÁ

«¾øéëïí», ôï óôåñçôéêü;…

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ç ïìïëïãßá ôçò óõæýãïõ Þôáí áëçèéíÞ, ðëçí üìùò êõíéêÞ. ËÝôå ç Ðïëõôßìç íá äéÜâáóå ôïí ÐáëáìÜ ðïõ åßðå üôé ç áëÞèåéá äåí ëÜìðåé ìüíïí áëëÜ óöÜæåé êéüëáò; ËÝôå;… ÅëÜ÷éóôá åíäéáöÝñåé ôé ëÝìå üëïé åìåßò. Åêåßíï ðïõ Ý÷åé óçìáóßá åßíáé ôé áéóèÜíèçêå ï èåßïò. Êáé äåí Þôáí Üëëï ðáñÜ Ýíáò «óöÜ÷ôçò» óôçí êïéëéÜ! «ØÞöéóá ôüôå ôïí ÌçôóïôÜêç ãéá íá äù ôé èá êÜíáôå üëïé åóåßò ðïõ åß÷áôå êáôáøçößóåé ôïí ÁíäñÝá êáé ìåôÜ ôñÝ÷áôå, Üñïí Üñïí, ìå «ôçí ïõñÜ óôá óêÝëéá», íá ôïí öÝñåôå ðßóù, ãéá íá ðÜñåôå üóá äåí óáò Ýäùóå ï ÌçôóïôÜêçò!» åßðå ç èåßá. Óôï Üêïõóìá ôùí ëåãïìÝíùí ôçò êõñßáò Ðïëõôßìçò, «ï óöÜ÷ôçò» äßðëùóå ôïí Áöåíôïýëç. Åß÷å ðåé ï Áè. Êáíåëëüðïõëïò üôé «ïé ¸ëëçíåò êáôáøçößæïõìå» áëëÜ ç óýæõãïò ôïí îåðÝñáóå. Ðïý áêïýóôçêå «åêäéêçôéêÞ» øÞöïò; «Íá ãéáôß âñéóêüìáóôå óÞìåñá óå ìåéïíåêôéêÞ èÝóç äéåèíþò!» äéáðßóôùóå ï èåßïò, ìüëéò ôïí Üöçóå ï «óöÜ÷ôçò» ãéá íá ðÜåé íá «óöÜîåé» êé Üëëïõò. Ðïéïõò; ËÝôå íá ìç âñåé; Ðåñáßùóç Ý÷ïõìå, ç áíåñãßá áõîÜíåôáé, áðïëýóåéò ðñïìçíýïíôáé êé áò îïñêßæïõìå ôéò ëÝîåéò. Áí ðÜíôùò, ðáñ’ üëá áõôÜ, ï ê. «óöÜ÷ôçò» äõóêïëåýåôáé íá âñåé «ðåëÜôç» ï Áöåíôïýëçò ðñïôåßíåé ôïí ê. åêäüôç ðïõ ìÜëëïí ðñÝðåé íá êñáôÜ áíÜ ÷åßñáò ôï «ðåñáéùôéêü óçìåßùìá», ôçí þñá ðïõ ãñÜöïíôáé áõôÝò ïé áñÜäåò. Ðáñáêáëïýíôáé ïé ê.ê. åñãáæüìåíïé íá ìç âéáóôïýí íá ÷áñïýí ìå ôá «ðáèÞìáôá» ôïõ «óôõãíïý êáðéôáëéóôéêïý

êåöáëáßïõ» ðïõ ôïõò «ñïõöÜåé ôï áßìá», õðü ôçí áíï÷Þ ôïõ äéêïììáôéóìïý. ¼ôáí óå êÜðïéï ìÝñïò êÜðïéïò åñãïäüôçò êÜíåé «Ù÷!», óôï ßäéï Þ óå Üëëá ìÝñç, õðÜñ÷ïõí åñãáæüìåíïé ðïõ öùíÜæïõí «Ùù..÷!». Ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå üóá «ùìÝãá» áðáéôïýíôáé, áíÜëïãá ìå ôç óêëçñüôçôá ôùí ìÝôñùí. ¸íá «ùìÝãá», ãéá ôç ìåßùóç ôùí áðïäï÷þí. Äýï, ãéá ôï åëáóôéêü ùñÜñéï åñãáóßáò êáé ðÜåé ëÝãïíôáò, ìÝ÷ñé ôéò áðïëýóåéò. Ç «ÅèíéêéÜ ÓõëëïãéêéÜ Óýìâáóç Åñãáóßáò» öáßíåôáé üôé Ý÷åé ðåñÜóåé óôçí éóôïñßá êáé ôá äýóêïëá ãéá ôç ìéêñïìåóáßá ôÜîç åßíáé ìðñïóôÜ. Ï èåßïò, êëåßíïíôáò ôçí ðáñÝíèåóç ãéá ôïõò ê. «óöÜ÷ôåò», åß÷å êáé ðÜëé ìðñïóôÜ ôïõ ôçí êõñßá Ðïëõôßìç, ç ïðïßá øÞöéóå ôüôå ÌçôóïôÜêç, ðáñÜ ôá óõìöùíçèÝíôá! Óáí íá ìçí Ýöôáíå áõôü, ðñïÝêõøå êáëÜ êáèïýìåíá êáé ôï «ýøéëïí» ôï óôåñçôéêü. Ïé õóôåñÞóåéò óõíåðÜãïíôáé óôåñÞóåéò. Ï Áöåíôïýëçò, ìÝ÷ñé óÞìåñá, Þîåñå ôï óôåñçôéêü «Üëöá» ðïõ Ýìáèå óôï ó÷ïëåßï. Óå åíåóôþôá ÷ñüíï, áðü ôï «Ý÷åéí» êéíäõíåýïõìå íá ðåñÜóïõìå óôçí «áíÝ÷åéá». Ï èåßïò ðáñáôçñåß üôé ôï «íé» óôçí «áíÝ÷åéá» ôßèåôáé ÷Üñéí åõöùíßáò. Ãéá íá ìç öùíÜæïõí öÜëôóá ïé «ìç Ý÷ïíôåò» êáé åíï÷ëïýí ôïõò «Ý÷ïíôåò»! Ðáñáêáëåß âÝâáéá ôïõò öéëïëüãïõò íá äåßîïõí åðéåßêåéá. Ôé èá ãßíåé üìùò ìå ôï óôåñçôéêü «ýøéëïí»; ÕðÜñ÷åé Þ ü÷é êýñéå Ìðáìðéíéþôç;… -Ù-

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Advertisement