Ontwikkelingsplan Olstergaard

Page 1

Olstergaard Ontwikkelingsplan - november 2019


PUBLICATIEDatum

Bewonersgroep Olstergaard

5 november 2019

Enthousiaste initiatiefnemers

versie 3.0

Sallandwonen

ONTWERP

VOORBEHOUD

SVP architectuur en stedenbouw

Aan deze publicatie kunnen geen rechten

Adviesbureau Haver Droeze

worden ontleend.

Ecogroen advies & ingenieursbureau Voor het geheel of gedeeltelijk overneIn opdracht van

men of bewerken van artikelen dient

gemeente Olst-Wijhe

men toestemming van de redactie te vragen. In de meeste gevallen zal die

Advies Ruimtevisie ROB'Stedenbouw Expertmeeting 2019 Saxion Hogeschool Enexis Waterschap Drents Overijsselse Delta

2

Ontwikkelplan Olstergaard

graag worden gegeven.


Olstergaard Ontwikkelingsplan - november 2019

3


4

Ontwikkelplan Olstergaard


Inhoudsopgave

1. Voorwoord

2. De uitdaging 9

5.6 Speelaanleidingen 71

2.1. Doelstelling 11

5.7 Parkeren 72

2.2. Plangebied 11

5.8 Circulair inrichten 73

2.3. Ambities 11

5.9

Materialisatie, bestrating, verlichting

74

5.10

Energie en nutsvoorzieningen

76

3.

Co-creatie bewonersgroep

13

5.11 Grondstoffeninzameling 77

3.1.

Tot standkoming bewonersgroep

15

5.12 Calamiteiten 78

3.2.

Samenstelling en kenmerken groep

15

3.3.

Samenwerking Salland Wonen

15

3.4.

Beschrijving van de genomen stappen

15

6. FinanciĂŤle haalbaarheid 81

3.5.

Betrokkenheid omwonenden

16

6.1. Positief resultaat 83

3.6. Betrokkenheid experts 16

6.2. Ruimtegebruik 83 6.3. Start verkoop 83

4.

Stedenbouwkundig plan Olstergaard

19

4.1. Ruimtelijk concept 21

7. Vervolgstappen 85

4.2

Onderdeel van het grotere geheel

23

7.1

Beschrijving van de plannen bewoners

87

4.3 Plankaart 24

7.2

Op te stellen bestemmingsplan

87

4.4 Casco 25

7.3 Kaveluitgifte 89

4.5

7.4 Planning 89

Ordening per woonveld

31

4.6 Woonsferen 32 4.7

Vertaling ambities en doelstellingen

34

4.8

Woonsfeer natuurlijk cultuurhistorisch

36

8.1 Beplantingssoorten 93

4.9

Woonsfeer Natuurlijk voedselrijk

40

8.2

Technische profielen

4.10

Woonsfeer Natuurlijk ecologisch

44

8.3

Verslagen expertmeetings

5.

Ontwerp Openbare Ruimte

49

5.1

Beschrijving – Voorlopig ontwerp casco

51

5.2

Wegen en paden /profielen

51

5.3

Waterafvoer en klimaat

56

5.4

Voedsellandschap en natuurinclusief

59

8 Bijlagen 91

96 106

5.5 Beplanting casco 62

5


6

Ontwikkelplan Olstergaard


1

Voorwoord

Met trots presenteren wij het ontwikkelingsplan Olstergaard. Het mooie resultaat van co-creatie. Olstergaard wordt niet zomaar een wijk, het wordt een wijk voor de toekomst. Of eigenlijk van NU zoals een toekomstige bewoner het zo mooi omschrijft. Een wijk waarin volop aandacht is voor het klimaat, natuur en gezondheid, Olstergaard is samen met toekomstige bewoners ontworpen. In dit voorwoord laten we een aantal van hen aan het woord en sluiten we af met wethouder Marcel Blind.

“Bijzonder te merken wat meedenken, -praten, -luisteren, begrip en mededogen voor belangen en wensen van toekomstige buurtgenoten oplevert, al ben ik blij dat ik het woord parkeerplaats even een tijdje niet hoef te horen. “Dat wij als betrokkenen elkaar kunnen vinden en inspireren om een bijdrage te leveren. Niet naast maar in een groene inspirerende omgeving, die niet statisch maar in beweging is, is een mooie uitdaging.” Jan van Dijk en Thea Harmelink. “De kleine gemeente Olst-Wijhe toont met Olstergaard visie en lef, iets waar het landelijk al tientallen jaren aan ontbreekt. Olst-Wijhe gaat het gewoon doen: Olstergaard wordt geen wijk van de toekomst, nee, van NU, waarin herstel van klimaat, natuur en gezondheid concreet wordt

“Ondanks de grote verscheidenheid binnen de bewonersgroep zijn we toch tot een

gemaakt.” Bert Strijtveen en Alice Lollinga

mooi stedenbouwkundigplan gekomen. In het proces is eenieder gehoord en dit zie je ook duidelijk terug in de uitwerking. Helaas is het onmogelijk iedereen tevreden te stel-

“Een intensief proces om samen met elkaar onze woontoekomst in Olst vorm te geven. Maar

len, maar volgens mij zijn we voor de Olstergaard een heel eind gekomen!

wat mooi om te zien wat het resultaat tot nu toe is: een plan waar we allemaal enthousiast van

Heb me trouwens het meest verbaasd over het feit dat iedereen een kavel heeft kun-

worden!” Sanne Schoonbeek en Peter Gill

nen kiezen zonder dat er grote discussie over doublures is geweest!” Toby Reimert, SallandWonen

“Met de opgedane ervaring van de duurzame woonvormen Aardehuizen en Vriendenerf ontwierpen we als gemeente Olst-Wijhe Olstergaard. De duurzame woonwijk van de toekomst.

“Mijn partner en ik vinden Olstergaard een mooi en spannend proces. Waardering voor

Dit ontwikkelingsplan is een grote stap Over een jaar zie ik hier al de eerste natuurinclusieve

de gemeente Olst-Wijhe. Want niet alleen voor de toekomstige bewoners, maar ook

en circulaire huizen staan. Over twee jaar is Olst nog meer een duurzaam voorbeeld voor heel

voor de gemeente is het spannend. Het gaat over motivatie en het gaat over vertrou-

Nederland.” Marcel Blind, wethouder Olst-Wijhe

wen, van zowel de bewoners als de gemeente: willen wij dit echt en willen we dit? We hopen natuurlijk dat we aan het eind van het traject in een woongebied en een huis wonen waar we ons echt en eindelijk thuis voelen. En, wat zou het mooi zijn als dit project een inspiratie is voor andere gemeenten. Samen laten zien dat dit kan.”Janneke Panneman en Vincent Tollenaar

7


8

Ontwikkelplan Olstergaard


Olstergaard 2. De uitdaging

9


IJssel

Station

Jan Schamhartstraat Aardehuizen 't Hooge Vink Olstergaard

10

Ontwikkelingsplan Olstergaard


2

De uitdaging

2.1. Doelstelling Het ontwikkelingsplan is het vervolg op het ambitiedocument Olstergaard dat 25

en buiten de gemeente een duurzame woning kunnen bouwen. 25 Maart 2019 besloot

maart 2019 werd vastgesteld door de gemeenteraad. Met dit ontwikkelingsplan leve-

onze gemeenteraad om het ambitiedocument Olstergaard vast te stellen. Voorop staat

ren we een concreet en financieel haalbaar stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan

dat Olstergaard in alle opzichten duurzaam wordt. In het vastgestelde ambitiedocu-

voor de openbare ruimte dat voldoet aan de gestelde ambities. De gemeente heeft

ment staat wat dat betekent voor deze wijk:

stedenbouwkundig bureau SVP, landschapsarchitectenbureau Haver Droeze en ecologisch bureau Ecogroen gevraagd om het ontwerp en proces voor dit ontwikkelingsplan vorm te geven.

• We ontwikkelen Olstergaard samen met de toekomstige bewoners, de omwonenden en partijen zoals het energiebedrijf, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties. Zij zijn samen onze adviseurs.

De gemeente Olst-Wijhe wil met de ontwikkeling van het project Olstergaard voorzien

• We ontwikkelen Olstergaard met respect voor de natuur, het landschap en de

in de lokale en regionale behoefte van inwoners om een duurzame woning te bouwen

cultuurhistorie. De oude paden met mooie bomen krijgen weer een functie en

op een aantrekkelijke locatie, omringd door natuur en voorzieningen. De openbare ruimte en de woningen worden op basis van een natuurinclusief ontwerp en circulaire

het groen verbindt het dorp met het buitengebied. • De bewoners krijgen dieren zoals, vogels, steenuilen, bosmuizen en egels als

insteek ontwikkeld. Zo draagt de ontwikkeling van de wijk bij aan de lokale biodiversi-

buren. We zorgen dat die dieren zich thuis blijven voelen door onder andere

teit, natuurwaarden, klimaatadaptatie en gezondheid van de huidige en toekomstige

aantrekkelijk groen en nestkasten.

bewoners.

2.2. Plangebied Olstergaard is een gebied op een aantrekkelijke locatie op het Sallandse platteland:

• De klimaatverandering zorgt voor langere periodes van droogte en fellere regenbuien. We richten Olstergaard zo in dat de bewoners zo weinig mogelijk last hebben van verdroging, wateroverlast en hittestress. • De woningen worden energiezuinig en wat er aan energie nodig is, komt zo

met aan de zuidkant een landgoederenzone en in het westen de IJsselzone. Landelijk

veel mogelijk uit duurzame bronnen zoals wind, zon, aard- en restwarmte en

wonen, dichtbij voorzieningen. Het heeft een omvang van circa 3,5 hectare en wordt

biomassa. De woningen krijgen geen gasaansluiting.

begrensd door de Jan Schamhartstraat, Rietgors en de ontsluitingsweg van Olst Zuid, de Vink.

• We streven naar een circulaire wijk en vragen bewoners om zoveel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken die bij verbouwing of sloop ook weer kunnen worden gedemonteerd. We gebruiken ook zo veel mogelijk gerecy-

Via de Vink en de Kneu heeft men gemakkelijk toegang tot de provinciale weg op de dijk langs de IJssel, de N337. Ten oosten van het gebied ligt de spoorlijn Zwolle-Deven-

clede materialen in de openbare ruimte. • De wijk wordt flexibel: de indeling van de kavels is zo dat de woningen kunnen

ter. Het gebied ligt tussen twee duurzame woonvormen in. Aan de oostzijde staan de

worden aangepast als woonwensen veranderen. En we vragen bewoners om

Aardehuizen, westelijker bevindt zich het Vriendenerf.

hun huis levensloopbestendig te maken, zodat de huizen zowel geschikt zijn

2.3. Ambities

voor gezinnen met kinderen als voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

In 2016 besloten we om te verkennen of we in Olst een proeftuin voor innovatieve en

• Alle prijsklassen zijn hier denkbaar, zowel in koop, sociale huur als vrije sector

duurzame woningbouw konden maken. Een plek waar belangstellenden van binnen

huur. Met het oog op de financiële haalbaarheid is het aantal sociale huurwoningen gemaximeerd op 20%.

11


12

Ontwikkelplan Olstergaard


Olstergaard 3. Co-creatie bewonersgroep

13


14

Ontwikkelingsplan Olstergaard

Impressie van het Tuinpad, de centrale zone


3.

Co-creatie bewonersgroep

3.1. Totstandkoming bewonersgroep

3.3. Samenwerking SallandWonen

Na de vaststelling van het ambitiedocument op 25 maart 2019 werd in april 2019 de

Olstergaard wordt een gevarieerde woonwijk met naast koopwoningen ook huurwo-

bewonersgroep Olstergaard gevormd. Zoals beschreven in ons kaveluitgiftebeleid pu-

ningen. Om dit mogelijk te maken is in juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst

bliceerden we twee keer om deelnemers aan de bewonersgroep te werven. Toekomsti-

gesloten met SallandWonen. Ook SallandWonen is bij alle bijeenkomsten van de bewo-

ge bewoners betaalden € 50,- inschrijfgeld om zich in te schrijven. Vanaf het moment

nersgroep geweest om mee te denken met Olstergaard.

van inschrijving namen zij deel aan de bewonersgroep Olstergaard en mochten ze meedenken over hun toekomstige woonomgeving. Bij de inschrijvingsvoorwaarden is

In het stedenbouwkundig plan, dat onderdeel uitmaakt van dit ontwikkelingsplan, zijn

aangegeven, dat in ruil voor hun actieve deelname aan de bewonersgroepavonden, ze

drie ruime kavels opgenomen voor ongeveer 15 woningen van SallandWonen. Met Sal-

de eerste keuze krijgen voor een kavel in Olstergaard.

landWonen wordt een reserveringsovereenkomst voor deze grond afgesloten net als we met de individuele deelnemers aan de bewonersgroep doen.

3.2. Samenstelling en kenmerken groep Na de inschrijvingsperiode melden zich 27 initiatiefnemers aangemeld. Daarnaast

SallandWonen bouwt in Olstergaard woningen die passen binnen de kaders van dit

waren er twee inschrijvingen die een CPO -groep (Collectief Particulier Opdrachtgever-

ontwikkelingsplan. Dit is ook voor SallandWonen een ontdekkingstocht naar nieuwe of

schap) vertegenwoordigden:

andere materialen en duurzame mogelijkheden.

-

8 Tiny houses samen bouwen

-

Een klein appartementencomplex voor “Groen en Grijs”

3.4. Beschrijving van de genomen stappen

Uiteindelijk heeft de tiny house CPO er vanaf gezien om niet in CPO verband, maar om

Samen met SVP, Haver Droeze, de bewonersgroep, SallandWonen en betrokken col-

zich per individu in te schrijven.

lega’s van de gemeente hielden we vijf avonden om het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte op te stellen. De inhoud van de vijf avonden:

De bewonersgroep is een diverse groep mensen met een gezamenlijk doel: wonen in de natuurinclusieve en circulaire woonwijk Olstergaard. Tijdens de allereerste bijeenkomst konden alle deelnemers elkaar ontmoeten om te zien wie hun toekomstige buren worden. Gedurende het proces ontstonden onderlinge contacten. Ook kon en

1. Kennismaking met elkaar. Planten van vlag in maquette en discussiëren over duurzaamheidsthema’s. Voor aanvang stelde SVP een stedenbouwkundige visie op, die uitgewerkt

kan men informatie uitwisselen via een communicatieplatform. In januari 2020 organi-

werd in een maquette. Tijdens de avond vroegen we om reacties van de be-

seren we een afsluitend festival.

wonersgroep en mochten ze hun vlag planten om de voorkeurspositie aan te geven.

15


2. Knippen en plakken op de grote maquette met het groene casco. De toekomstige bewoners plaatsen zelfgemaakte woning. Er werd in groepen gewerkt aan deelgebieden en de inrichting ervan. Deze

De gebiedsontwikkeling Olstergaard trekt de nodige aandacht. Zo maakte de provincie Overijssel een mooie film over het natuurinclusief ontwikkelen van Olstergaard en sloten we aan bij verscheidene bijeenkomsten over natuurinclusief en/of circulair bouwen.

werden aan het eind van de avond in een grote maquette geplaatst, evenals

Ook presenteerden we het concept en proces aan partijen als de raad van commissari-

de zelfgemaakte woning. De reacties van de eerste avond verwerkten we in

sen van SallandWonen, het Oversticht, trainees van de provincie Overijssel etc.

het groene casco voor Olstergaard.

3.5. Betrokkenheid omwonenden 3.

Per deelgebied nadenken over een nadere invulling van het deelgebied.

Het groene casco werd verder uitgewerkt, waarbij ook aandacht werd besteed

Voorafgaand aan de twee inloopavonden nodigden we de direct omwonenden een half uur uit om reacties te geven op het plan en hen specifiek uitleg te geven.

aan beeldkwaliteit, groene afscheidingen e.d. Hierdoor ontwikkelden we de

De reacties waren over het algemeen positief. Wel werd aangegeven dat er gevoelsma-

drie verschillende woonsferen.

tig meer woningen komen dan eerder bij het opstellen van het ambitiedocument was gedacht. Hierover voerden we in oktober een extra gesprek aan de keukentafel bij de

4. Ontwerpen van gemeenschappelijke plekken en nadenken over het inrich-

huizen die direct in het plan staan.

tingsplan van de openbare ruimte. De mogelijkheden voor mandelige plekken, posities en mogelijke invullingen ervan werden besproken. Daarnaast was er op deze avond aandacht besteed

tig meer woningen komen dan eerder bij het opstellen van het ambitiedocument was

over de principes van de openbare ruimte

gedacht. Hierover voerden we in september een extra gesprek.

5. Definitief ontwerp stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan en toelichting over de natuurinclusiviteit van de woonbuurt Presentatie van alle deelproducten, zoals het definitief stedenbouwkundig

3.6 Betrokkenheid experts Experts van Enexis, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Saxion (voor circulaire bouw) toetsten het plan een aantal keer tijdens expertmeetings. Ook bespraken we het

plan, voorlopig inrichtingsplan en de spelregels voor de woonsferen. De avond

voorlopig ontwerp inrichtingsplan met de beheerders openbare ruimte in de gemeente.

werd afgesloten met een discussie bij de panelen en ook werd het proces

De verslagen van de expertmeetings zijn te vinden in de bijlage.

toegelicht om te komen tot een kavelkeuze. We bespraken de voortgang tijdens periodieke projectgroepvergaderingen met SVP, Haver Droeze, ecogroen en medewerkers van de gemeente. Ook toetsten we de plannen in expertmeetings.

16

De reacties waren over het algemeen positief. Wel werd aangegeven dat er gevoelsma-

Ontwikkelingsplan Olstergaard


17


18

Ontwikkelplan Olstergaard


Olstergaard 4. Stedenbouwkundig plan

19


20

Erf Olstergaard

Circulair Middenpad

Gemeenschappelijke plekken en ommetjes

Klimaatbestendig watersysteem

Autoluwe woonbuurt

Gevarieerde woonvelden

Ontwikkelingsplan Olstergaard


4

Stedenbouwkundig plan Olstergaard

4.1 Ruimtelijk concept Het ontwerp van Olstergaard is gebaseerd op het ontwikkelen van een natuurinclusieve en circulaire woonbuurt in samenwerking met bewoners. Het ruimtelijk concept is het vertrekpunt voor de ontwikkeling en is gebaseerd op de volgende 6 bouwstenen. 1. Erf Olstergaard. Het creëren van één groot erf Olstergaard, dat aansluit op de historische structuur van boerderij 't Hooge en de Jan Schamhartstraat. Iedereen woont op het supererf en dat maakt het tot één buurt. De groene rand bakent het erf af en geeft de Vink een meer landschappelijke uitstraling. De groene rand is ook bedoeld als stapsteen voor de vogels en planten uit het landschap. Mensen en dieren leven in harmonie met elkaar. 2. Circulair Middenpad. Van belang is het realiseren van een circulair Middenpad, dat Olstergaard verbindt met de wandelroutes uit de omgeving. Het sluit aan op de Jan Schamhartstraat en de Vink. Op dit Middenpad komen buren en bewoners elkaar tegen. De bestaande bomen begeleiden het Middenpad als oude historische routes. Het middenpad wordt ingericht met gebruikte materialen. 3. Gemeenschappelijke plekken en ommetjes. Aan het Middenpad ligt een gemeenschappelijke plek met een groene invulling en mogelijk een deelschuur. Op andere plekken in de buurt liggen kleinere mandelige plekken zoals moestuinen, een hoogstamfruitgaard en speelaangelegenheden die verbonden zijn door struinpaden. 4. Klimaatbestendig en natuurinclusief watersysteem. In het oostelijke deel van Olstergaard ligt een waterdoorvoerend systeem met poelen en greppels dat met een overstort wordt verbonden met de sloot bij de Vink. Het regenwater wordt via de tuinen, straten en wadi's zolang mogelijk vastgehouden in het gebied. Het systeem zorgt voor een landschappelijke en 'natte' leefomgeving en verhoging van de biodiversiteit.

21


22

Ontwikkelingsplan Olstergaard


5. Autoluwe woonbuurt. Het hart van Olstergaard is ingericht met voetpaden en is daarmee autoluw. Vanaf Vink worden drie aansluitingen gemaakt met centrale parkeervoorzieningen. De middenweg en Middenpad zijn alleen bedoeld voor calamiteiten- en afvalophaaldiensten. Aan de Jan Schamhartstraat worden enkele percelen ontsloten via de straat om daarmee aan te sluiten op de bestaande structuur. 6. Gevarieerde woonvelden: Olstergaard wordt verdeeld in een drietal woonvelden met een eigen sfeer en karakter die passen in de omgeving. Het natuurlijk historisch woonveld sluit aan bij het individuele en historische karakter van de Jan Scharmhartstraat. Het natuurlijk voedselrijk woonveld is een verlengstuk van het bestaande perceel 't Hooge met fruitbomen en moestuinen. En het natuurlijke ecologische woonveld is de opmaat naar het open landschap.

4.2 Onderdeel van het grotere geheel De realisatie van Olstergaard wordt binnen de plangrens gerealiseerd, maar staat niet op zichzelf. Het wordt onderdeel van het dorp Olst en sluit aan op het omliggende landschap met de IJsselzone, akkers en landgoederen. Olstergaard verbindt ook de duurzame initiatieven Vriendenerf en Aardehuizen. Het is een natuurlijke stapsteen naar het landelijke gebied voor biodiversiteit en variatie. Op basis van het ontwerp en de analyse van het gebied worden de volgende aanbevelingen gedaan: - Toegankelijk houden van de route Jan Schamhartstraat, Oude Allee, Diepenveenseweg, Koekoeksweg, Jan Hooglandstraat voor recreatieve mogelijkheden en een beleefbaar landschap. - Realiseren van een landschapslijn en ecologische corridor tussen IJsselzone en spoorzone/landgoederen. Door deze ingreep krijgt de natuur de kans zich te herstellen en wordt de Vink landschappelijk ingepast. - Een langzaam verkeersroute maken vanuit Olstergaard richting de speeltuin bij het

ruimtelijk concept in het de context van Olst

spoor, zodat de natuurspeeltuin toegankelijker wordt voor kinderen uit andere buurten ten zuiden van Olst.

23


k r

Roodborst

k

72

74

OLS00 F 5035 15 m²

Vink

78

4 27 OLS00

k

F 4991 295 m² OLS00 F 4990 345 m²

4 42

4 39

4 24

4 24

4 23

4 24

4 23

4 23

2 31 4 16 4 26 4 33

4 14

4 11

4 16

4 15

4 11

2 53 1 98

OLS00 F 5138 415 m²

4 33

4 24

3 99

4 35 4 25

4 30

4 55

4 57

4 57

4 57

4 57

4 23

r 4 28

OLS00

F 4540 6800 m²

6 37

p

4 16

5 86

4 31

4 38 4 43440 4 44340 4 38 4 37 4 44040 4 52 4 44440 4 39

Ø25Ø10 els els Ø20 els Ø15 els Ø30Ø15 els els Ø25 els Ø10 els Ø30 Ø25 els els Ø15Ø30 els els Ø10 els Ø15 els Ø10 2stØ15 els els elsels Ø20 Ø10 elselsØ15 Ø15

4 30

91

4.3 Plankaart

OLS00

4 27

4 25

4 32

4 14

4 17

4 16

4 18

4 28

4 26

91

4 10

4 12

4 07

4 24

Ø50 wilg

4 25 4 43 4 31 Ø80 wilg

4 60 4 56

resultaat van het creatieve proces van

4 20

4 38

4 30 4 31 4 29

3 66

4 21

Ø25 esdoorn Ø20 spar

Ø15 kers

4 40

4 404 46

Ø30 berk

Ø20 berk Ø20 berk

Ø40 berk

5 35

Ø25 berk

5 15

4 43 4 34

5 08

Ø30 els

4 62

4 50

4 26

4 51 4 15

4 24

4 00

4 49

4 43

Ø10 eik

2 25 2 50

4 38 4 35

4 29

4 31

4 27

4 23

4 28

4 25

4 20

4 24

4 22

4 18

4 27

4 17

4 10

Jan Schamhartstraat

k

4 41441

4 16

4 47

4 56 4 50 sk 4438 40 4 45 4 47

4 33

4 63

4 50

4 39

4 33

4 34

4 29

4 24

4 25

4 17

4 19

4 18

4 16

4 16

4 16

4 12

18

16

4 05

r 4 r43

bewonersgroepen, experteams en ontwerpers.

2 51 2 00

4 52

5 04 5 42 5 50 5 48 5 51 5 245 38

ijbs

4 45 4 36

4 62 4 45

4 34

4 42

4 61

Ø10 eik

3 55

4 38

4 35

4 444 29 4 29

Ø10 eik

3 57 4 02

4 02

4 26

4 40 Ø850 wilg

4 22

4439 38 4 42 4 464 76

4

4 13

4 72

4 30

De afbeelding op de hiernaast is het

4 08

2 19 2 49

4 19 4 31

F 4856 1060 m²

k

78

2 52 2 07

OLS00 F 5270 113943 m²

4 81

peil= 4.801

3 96

4 28 4 12

4 47

4 31

els els Ø25 els Ø35 elsØ25Ø20 Ø10 els

Ø15 els Ø15 els Ø30 els Ø15 els Ø20Ø10 els els Ø30 els Ø20 els

Ø10 els

Ø15 els

3 69

3 82

5 68

OLS00

F 4854 1712 m²

4 444454 4454 464 454424404394 4 36 45454 45 41 4 44 4 4464 4 37 436 45 44 44437 44 4438 42 4 52

3 70

2 51

4 05

4 13

4 00

3 99

4 03

4 06

4 22

4 19

4 24

4 30

Ø30Ø20 els els

+4.2 7

4 18

4 35

6 34

2 18

vb

4 27

4 46

6 47

6 56

2 56 2 31 2 59 2 39 2 50

2 51 2 07 3 93 4 11

r

4 22

4 07

3 98 +4.2 7

4 90

4 43

3 80

2 51 2 50 2 28 22 2034

4 09

4 16

vb

+4.3 6

+4.3 6

5 52 5 87 5 58

4 33 4 23

4 26

4 22

4 21

4 10

3 94 3 86

4 03

+4.1 5

4 07

4 21

4 15 +4.2 7

3 89

4 03

4 13

4 15

3 79

3 84

4 05

4 04

2 52 2 04 2 11 1 99 2 42 2 49

1 99 2 53

2 55

4 05 +4.1 5

4 16

4 05 +4.2 7

+4.2 7

+4.2 7

6 30

OLS00

F 4855 803 m²

4 05

4 13

4 14 4 25

4 27

Ø30 3st wilg

4 22

OLS00 F 3829 69 m²

+4.1 5

r

r

4 03

Ø35 wilg

Ø35 2stwilg

1 97 2 52

4 08

4 03

4 04

4 02

3 87

2 51 2 11

2 53 2 14 1 94

1 94 1 96 2 52

+4.1 5

r

r

r

4 02

4 01

3 95

3 95

2 53

2 52 1 94

4 09

e

4 30 4 03

4 13 4 10

4 25

Rietgors 4 03

4 06

3 98

4 15

4 14

4 16

4 19

Rietgors

2 06 2 50

3 91

3 91

4 23 +4.1 5

4 34 4 11 4 15

6 21

OLS00

F 5139 915 m²

1 99 2 52

2 10 2 51

4 10 Ø45 eik

4 08

4 01

2 53 2 31

2 48 1 97

2 54 2 00

2 52 2 48 2 04 2 25 2 57 2 11 2 55 2 51

4 06

4 06 4 35

4 36

4 44

Ø30 2st wilg

k

76

4 25 4 27

4 27

4 29

4 40

OLS00

2 51 2 51 2 11 2 205 2 56 27 2 00 2 55

2 04 2 53

1 97 2 49

2 04 2 49

1 97 2 51

4 34

F 2318 462 m²

4 274427 27 4 27 25 44 25

4 13 4 22

2 45 1 85

2 51 1 92

2 53 2 04 2 53 2 27 2 14 2 482 20 2 49

r

+4.2 0

k

r

+4.2 0

k

4 22

4 11

3 98

3 99

4 04

4 07

4 24

r

4 10

4 12

4 15

4 15

4 274 27

Ø25 wilg

OLS00 76t F 4569 43 m²

Rietgors

r

20 4 25 44 20 19 44 20

+4.2 5

OLS00 F 5136 95 m²

4 25

4 26

4 30

4 28

V23

Rietgors

Rietgors

4 29

4 35

4 37

4 36

4 37

4 34

p+0 .10

4 35

k

Kneu

k

4 32

4 01

4 19

2 13 2 52

2 06 2 51

4 04

3 93

4 42653

OLS00

F 4567 4434 m²

Het casco van het stedenbouwkundig plan,

4 441 41 4 46 4 494 60 4 54 4 37

4 29

4 26

4 26

4 21

4 20

4 18

4 21

4 24

4 23

4 25

4 31

4 52

4 23

en daarmee de grens tussen openbaar en uit

4 02

4 41846

4 40

4 54

k

4 24

te geven gebied, ligt vast en heeft de basis

22 5007

4 41

sk

4 52 4 441 41 4 47 4 514 59

4 45

4 34

4 23

4 22

4 18

2 48 2 20

4 15

4 18

4 19

4 27

4 25

4 22

4 20

4 25

4 18

4 04

4 53 4 41847

4 13

4 38 4 02

gevormd voor het inrichtingsplan. Voor de

4 38 38 4 44 4 48 4 438 4 58

4 42

4 32

4 39

4 20

r 4 r44

4 44 4 46 4 44

4 40

4 53

4 39

4 15

4 43

k

sk

4 44 4 53

4 50

4 47 48

4 438 38 4 424 44

4 36

4 13

Ø20 kastanje Ø20 kastanje Ø20 kastanje Ø30 esdoon

4 16

Ø15 kastanje

4 16

4 25

Ø75 wilg

Ø25 berk

4 44 4 474 47

4 48

Ø60 wilg

4 43

Ø10 beuk

Ø20 wilg

Ø20 wilg

Ø25 wilg

Ø55 wig

Ø55 wilg

Ø35 2st wilg

Ø15 beuk

Ø15 beuk

Ø45 wilg

Ø10 2st beuk

Ø20 beuk

Ø10 beuk

4 47

4 56

Ø60 populier

4 27

Ø15 esdoorn

4 38

4 42

Ø15 esdoorn

4 54

Ø60 wilg

Ø10 esdoorn

4 49 4 49

Ø15 2st esdoorn

4 36

4 23

4 28

4 15

4 32

4 38

Ø30 wilg

Ø40 wilg

Ø35 wilg

Ø10 beuk

Ø40 2st wilg

Ø30 wilg

Ø15 beuk

Ø60 wilg

Ø15 beuk

4 46 4 39 4 26 4 24 4 30 Ø35 wilg

4 37

Ø30 wilg

Ø25 wilg

Ø20 beuk

Ø20 wilg

4 10

Ø50 wilg

Ø50 wilg

4 66

Ø20 kastanje

4 53

4 67

4 53

Ø50 wilg

Ø45 wilg

4 33

1 97 2 50

4 34 4 44

4 58

4 05

2 202 52

4 02

Ø60 wilg

Ø70 wilg

4 35

4 46

4 19

Ø40 3st wilg

Ø65 wilg

Ø25 wilg

4 30

4 47

Ø40 populier

4 10

4 54

Ø15 esdoorn

4 40

4 54

4 53

Ø65 populier

4 36 4 47

4 57

3 99

Ø70 2st

Ø10 esdoorn

Ø10 esdoorn

4 16 4 39

4 39 4 27

4 38

4 17

4 27

4 16

4 20

4 22

4 44

Ø20 2st esdoon

4 34

4 24

4 20

4 29

Ø30 kastanje

k

4 43

4 66

Ø80 wilg

4 35

definitief, maar in overleg met bewoners

4 57

4 43 4 32

4 04

4 11

4 28

4 23

Ø10 wilg Ø15 wilg Ø10 wilg

4 31

4 24

Ø10 esdoorn

4 38

4 29

worden de laatste wijzigingen in de kavels

46

4 27

4 30

4 14

4 33

4 29

4 24

Ø10 2st

Ø15 beuk

Ø60 wilg

4 30

Ø20 beuk

Ø15 beuk

Ø10 beuk

Ø60 wilg

4 51 4 63

Ø15 kastanje

4 27

4 39 4 52 4 29 4 28 4 38 4 27 4 34 4 33 4 30 4 25 4 44 4 50 4 41 4 39 4 33 4 38 4 44 4 37 4 38 4 34 4 39 4 38 4 32 4 24 4 32 4 28 4 51 4 41 4 36

Ø20 esdoorn

Ø15 Ø25 kastanje poplier

4 62

Ø15 kastanje

4 35

4 34

4 44543

Ø20 berk

4 33

4 39 4 29

OLS00 F 4894 5399 m²

4 17

4 15

Ø40 wilg Ø50 wilg Ø45 wilg

Ø30 berk

Ø40 esdoorn

4 20

4 30

4 32

4 33

4 23

4 36

4 49

Ø20 berk

4 28

4 29

4 37

4 40

4 40

4 34 4 44735 4 35 4 29 4 51 4 43 4 35 4 43 4 34 Ø25 berk

4 35

het uitgangspunt. De verkaveling is in principe

44

dr

4 21

4 62

stedenbouwkundige ordening en woonsferen

2 50 2 00

4 54

4452 49

invulling van het uit te geven gebied zijn de

4 40

4 41

4 06

Ø40 esdoorn

4 17

4 11

OLS00

F 4893 1414 m²

4 54

4 36

Ø40 esdoorn

Ø20 kastanje

3 85

4 27 4 31

4 41

Ø20 kastanje

doorgevoerd.

4 44 4 54

4 27

4 64

Ø70 wilg

4 04

2 50 2 22

4 17

4 14

OLS00

4 23

F 4788 7500 m²

4 15

4 16

4 18

4 40

Ø10 esdoornØ20 esdoon

4 42651 4 21

4 33 78b

4 40 4 16

4 53 4 12

4 50

2 48 2 00

4 08

Ø40 esdon

4 46

Ø25 esdoon

4 51 4 53 4 49

Ø20 esdoorn Ø15 beuk

Ø10 esdoorn

4 47

Ø25 2st esdoon

4 51

4 23

Ø15 esdoorn

4 20

4 43

Ø20 esdoon

4 30

4 52

LEGENDA

Ø25 2st esdoorn

4 54

Ø20 esdoorn

k

4 25

4 20

4 14

4 17

4 11

4 15

4 49

Ø20 esdoorn

4 16

OLS00

F 5140 3355 m²

dr

4 17

3 80

1 992 51

r

4 32

4 25

4 30

4 35 4 52 4 25

Legenda

4 23

4 15 4 41 4 21

4 53

2 50 1 90

OLS00

F 4575 1535 m²

4 25

4 26

k

4 31

4 21

4 23

80

4 26

4 30

Ø55 populier

4 29

80-82

4 26 4 21

peil= 4.969

gebouw

k

2 242 51

4 29 4 22

OLS00

F 4789 7180 m²

4 28

3 83

4 31

4 24 4 29

4 43253

4 36

groen

1 89 2 48

4 32

4 37 4 22

4 53

4 28

4 39

4 41 r

4 35

4 57

Ø50 wilg

OLS00

F 4895 486 m²

4 52

water

4 56

Ø15 beuk

4 51

4 50

Ø20 beuk

4 50

4 48

4 52

Ø15 wilg

Ø10 beuk

Ø15 wilg

4 51 4 55 Ø10 wig

4 63

4 52 4 60

4 46

4 43253

Ø10 wilg

4 51 4 48

4 60

Ø50 wilg

Ø10 beuk

Ø10 wilg

Ø10 wilg

4 53

Ø10 wilg

4 63

4 68

4 54

Ø15 beuk

4 27

4 64

Ø10 beuk

4 55

Ø15 wilg

4 51

Ø10 beuk

Ø45 wilg

Ø10 wilg

Ø30 wilg

4 73

Ø75 wilg

4 58 4 62 4 63 4 72 Ø20 wilg

4 58

Ø10 beuk

4 41

4 32

4 26

4 69

4 47

4 38 4 37 4 29 4 38 4 243 54

4 28

Ø30 wilg

4 57

bestrating

4 41

4 55

Ø10 beuk

Ø45 wilg

Ø45 wilg

Ø60 wilg

Ø20 beuk

4 75

4 56

4 64

4 58

Ø25 wilg

4 55 93

k

4 68

Ø45 den

4 72

4 74

4 67

4 81

4 59

OLS00

4 68

4 91

7 66

4 24

4 62

4 45

4 68

4 47

4 42

4 54

k

4 27

4 57 4 35

4 33

4 45980 4 56

vlonder/brug

4 78

4 55 4 52 4 45

4 47 4 45980

4 58 4 43

2 22 2 35

4 21

4 44 4 52

4 33 4 43

2 50

4 40

4 34 4 44 4 47 4 43 4 49

2 28 2 53

1 97 2 50 2 49 2 03

4 59 vb

2 09 2 51 3 88

4 36 4 59

4 59

vb

vb

2 31 2 51

4 45

2 49 2 20

4 05 2 39

2 49 2 12

2 49 2 28

2 46 2 21

4 49

4 58

4 51

4 52

3 77

vb

4 42 vb

2 52

2 18 2 11

2 50

2 50

4 08

2 282 50 2 52 4 14 3 94

2 05 2 50

4 14

4 16

3 93 4 42

4 23

4 54 4 53

4 29 93a

4 40 4 37

2 49 1 88

4 58

4 34 4 454 47

2 52

2 30 2 52

k

4 38 4 48

2 17

2 11

2 30 2 47 2 23

4 41 4 51 4 56 4 75

mandelig gebouw

2 49 2 32

4 56 4 54

4 75

4 52 F 4898 3265 m²

4 56

2 49 2 47

2 49 2 21

4 58

4 40 4 55

OLS00

3 54

3 58 4 32

4 55

vb

4 55 4 51 4 43

4 56 4 54

4 56

4 76

4 41

zonnepanelen

3 46

4 42 4 44 4 36 4 44 4 46

4 42

4 60

4 574 554 45 vb

4 45980

4 21

4 38

4 60

vb

4 24

4 56

4 77

vb

4 45980

4 18

4 43253

dr

4 71

4 37 4 38 4 39 3 64 4 40 4 37 4 46 4 51

4 39 3 51

4 75

vb

vb

vb

r

OLS00

F 4578 1820 m²

4 43 4 40

4 43

4 71

4 72 4 59 4 80 4 43

4 45980

4 45980

4 45980

4 45980

4 24 4 33

4 47

dr 4 373 52 4 29

4 33 3 52

4 30 4 65

4 64

86a

4 29

4 49

4 59

(half) verharding

3 80

4 37 4 40 4 52

F 4790 170 m²

4 29

2 21 2 54

4 42

4 53

mandelig

3 84

dr

4 45166

4 57

4 27

4 63

4 64

4 19 4 26 4 22 4 24

hagen

4 19

4 29 4 33

vb 44421 21 224 2444421 19 21 44 32 20 4 31

4 34

4 38

4 47

4 36

4 33

4 51

4 59

44430 20 21 444 30 19 20 vb

boom

3 97

3 86 2 43 2 04

bestaande boom

06 43

2 24444 2 43 2 205 43 09 22 18 2 2 45 20 2 17 2 22015 2 43 2 24442

4 13

4 60

31 19 44420 44420 20 30 44421 21 20

4 18

3 95

4 15

3 98

4 08

4 48

4 42

4 33

4 10

4 02

4 55 4 53 4 54 dr

4 13

4 05 21

4 334 34

4 08

4 324 27

4 16 4 14

4 39 vb

2 51

2 50

2 51 2 52 2 15 2 12 2 15 2 17 26 2 512 10 2 51

2 09

2 50 2 14 2 18 2 50

2 53

2 51

2 18

2 26

2 11 2 51

2 16 2 50

OLS00

F 5141 1030 m²

2 14 2 53

2 50 2 16

2 15 2 51

Ontwikkelingsplan Olstergaard

lp

4 23

4 47 4 48

4 48 4 48

4 44

4 454 41 4 43 4 46 4 45

4 13

4 33 vb

4 20

4 23

4 24

4 39

dr

dr

4 43

4 22

4 25

4 30

4 50

4 68

4 56 4 58 4 45 4 58 4 57 4 58

4 69 vb

4 47 dr4 58 58 4458

4 60

4 54 4 58 4 58

2 242 54

4 47 4 60 4 60 4 57 4 59

vb

4 71 vb

4 73 vb

4 72 34

4 40

4 54

4 52

4 56

4 53

4 55

4 38

4 38

4 44

4 53

4 62

2 22412 2 50

4 59

4 42 4 584 58

4 30

19

4 58

4 57

4 47 2 53 2 49 2 16 2 15 2 48 1 20 99 2 2 49 2 19 2 48

vb

struiken of heesters

3 91

2 52 2 21

4 62 4 58 4 61 4 57

lp

44421 19 30vb 31 20 44420

444 30 18 21 44430 19 21 44420 20 19 4 26

3 83 3 87

2 51 2 09

4 54

4 59

vb

24

32

30

4 49

4 56

4 70

4 71

vb

4 54

2 532 04 2 13 2 17 2 14 2 51 2 50 2 51

4 43

3 90

3 89

3 99 4 24

4 01

vb

4 71

4 51

4 50 4 45 4 40 4 36

4 39

Olstergaard


casco

stedenbouwkundige ordening

7

verkaveling

p p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p p

p

OLS00

F 4788 7500 m²

p

p

p

p

LEGENDA plangebied

LEGENDA

groen

plangebied

water

bebouwing

bestrating

mandelige bebouwing

zonnepaneel boven parkeerplaats

mandelige ruimte

(half) verharding vlonder/brug

4.4 Casco

LEGENDA

boom

plangebied

bestaande boom

locatie buurtvoorziening

woonsfeer natuurlijk cultuurhistorisch woonsfeer natuurlijk voedselrijk woonsfeer natuurlijk ecologisch

locatie mandelige functie

p

gemeenschappelijk parkeren

Het casco zorgt voor goede overgangen naar de omgeving. Hierin worden

De waterpartijen bestaan uit waterdoorvoerende poelen en greppels aan de oostzijde

de openbare ruimte en de basisvoorzieningen voor Olstergaard gerealiseerd,

van het plan. Deze worden gekoppeld met een overstort naar de sloot langs de Vink. In

zoals de groene rand, de waterpartijen, het Middenpad, de wegen, ommetjes

het westelijke deel ligt een grote wadi en langs het Middenpad en Jan Schamhartstraat

en parkeerveldjes. In de eindsituatie van Olstergaard beheert de gemeente het

liggen greppels om plaatselijk het regenwater te laten infiltreren. Het is belangrijk voor

casco.

de habitat van de poelkikker en kamsalamander om in de poelen water te laten staan

p

parkeren op de kavel mogelijk oriëntatie woning

alzijdige oriëntatie woning

door een ondoorlaatbare laag van klei of leem aan te brengen. De groene rand wordt op een natuurinclusieve wijze beplant en is op sommige plekken vrij dicht, maar aan de zuidrand meer open van karakter. Naast bestaande

Het Middenpad bestaat deels uit bestaande beplanting. Voor de toekomst-

beplanting wordt ‘bosplantsoen’ in de vorm van gelderse roos, lijsterbes, mispels

bestendigheid van deze houtwal is het belangrijk om te grote bomen (waaronder de

en meidoorn aangebracht. Vogels, egels en steenmarter eten en schuilen in deze

populieren) te verwijderen. Langs het Middenpad worden nieuwe bomen geplant,

habitat. Aan de rand van het bestaande erf 't Hooge wordt hoogstamfruit (oude

bijvoorbeeld kersenbomen. Deze worden niet heel groot, groeien erg goed en doen veel

rassen) geplant. De steenuil krijgt hier een nestkast. Op de hoek langs de Vink

voor het voedsellandschap.

staat een grote boom als uitkijkpost voor (roof)vogels. Als ondergroei van alle bomen worden grassen, kruiden, bessenstruiken (laag) geplant. Op een aantal

De smalle slingerende landweggetjes in het plan worden autoluw ingericht. De

plaatsen in het plan staan insectenvoorzieningen, in de vorm van ‘hotels’ of als

noordelijke ontsluiting is open voor autoverkeer en maakt enkele kavels met de auto

doodhout en leembergen.

bereikbaar tot aan het Middenpad. De middenontsluiting van noord naar zuid wordt

25


Stedenbouwkundig plan

26

Ontwikkelplan Olstergaard


Zoom-in plankaart Olstergaard

27


OLS00

F 4788 7500 m²

7

afgezet met paaltjes, maar is altijd toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. Qua materialisatie wordt de verharding circulair ingericht met gebruikte of her te gebruiken OLS00 F 4788 7500 m²

materialen. Het autoluwe karakter komt verder tot uiting door een netwerk van wandelpaden te realiseren die de overige kavels bereikbaar maken en zorgen voor ommetjes in Olstergaard. De paden worden ingebed met bloemrijke randen en extensief beheerd, zodat een weelderige natuurlijke sfeer ontstaat met genoeg voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. Voor het parkeren is gekozen om dat zoveel mogelijk bij de drie entrees van de wijk te clusteren. Aan de noordkant wordt langs het landweggetje en tegen de groene rand haaks geparkeerd. In het midden is een parkeerveldje met zonnepanelen. En aan de zuidkant is een parkeerveldje rond de bomen gepland.

OLS00 F 4788 7500 m²

Er is ruimte geserveerd voor drie middenspanningsruimten van het energiebedrijf (trafohuisjes) en een ondergrondse afvalinzameling aan het Middenpad.

LEGENDA plangebied groen water bestrating zonnepaneel boven parkeerplaats (half) verharding vlonder/brug

Legenda

boom

LEGENDA

bestaande boom

plangebied groen water bestrating zonnepaneel boven parkeerplaats

LEGENDA plangebied

(half) verharding vlonder/brug

groen water bestrating

boom bestaande boom

zonnepaneel boven parkeerplaats (half) verharding vlonder/brug boom bestaande boom

28

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Referentiebeelden voor het casco

29


30

Referentiebeelden voor de plekken

Ontwikkelplan Olstergaard


4.5

p

Ordening per woonveld

p

Binnen de uit te geven woonvelden zijn er een aantal principes nodig die ordening

p

geven. Het gaat dan om oriëntatie van de woningen naar de omgeving en het privégehalte van de kavel ten opzichte van andere percelen. Verder zijn hierin ook de belangrijke (mandelige) plekken en de routes gemarkeerd die wenselijk zijn om

p

p

p

p

p

p

p

p

p

woonvelden met elkaar te verbinden en een buurtgevoel te creëren.

p

p

p

p

p presenteren p De woningen aan de Jan Schamhartstraat zich naar dit historische agrarische lint. En dat geldt ook voor de woningen aan de noordelijke ontsluiting in Olstergaard. Hier zijn duidelijke voorkanten van woningen zichtbaar en ontstaat ook een meer privé achterzijde die als tuin kan dienen. De tuinen grenzen aan een centraal

p

pleintje en een centrale wadi. De individuele woningen achter boerderij 't Hooge

p

hebben ook een duidelijke voorkant naar het casco, maar hebben minder privé-ruimte aan de achterzijde. Collectieve gebouwen, zoals het Grijs-Groen initiatief, staan alzijdig in de gemeenschappelijke tuin. De overige woningen met name aan de westzijde van de Vink hebben een volledige vrije en alzijdige oriëntatie. Tuinen lopen in elkaar over en het verschil tussen privé en openbaar is nauwelijks zichtbaar.

p

In het plan liggen een aantal mandelige plekken voor Olstergaard. Deze zijn uitgeefbaar

p

en maken geen onderdeel uit van het openbare casco. Samen met een paar andere buren wordt de invulling ervan bepaald, zoals een bloementuin, moestuin of fruittuin. Op andere plekken liggen ze naast of tussen de kavels, om juist een helofytenfilter of gereedschappenschuur te bouwen. In het hart van Olstergaard aan het Middenpad ligt een grote centrale plek. Iedereen is hier welkom om een feest te vieren, te vergaderen of te spelen in de speeltuin. Elke bewoner uit Olstergaard draagt z'n steentje bij aan deze ontmoetingsplek!

p

Legenda LEGENDA plangebied locatie buurtvoorziening

Tussen de kavels liggen een aantal voetpaden die belangrijk zijn voor de connectie

locatie mandelige functie

tussen de woonvelden en de ommetjes in de buurt. Bij het definitief invullen van de kavels kunnen die nog qua kromming en ligging schuiven als dat zo uitkomt. Of het een

p

gemeenschappelijk parkeren

gemaaid graspad, struinpad met snippers of een smal klinkerpaadje wordt, hangt af

p

parkeren op de kavel mogelijk

van de locatie.

p

oriëntatie woning alzijdige oriëntatie woning

LEGENDA plangebied locatie buurtvoorziening locatie mandelige functie

p

gemeenschappelijk parkeren

p

parkeren op de kavel mogelijk oriëntatie woning

31


4.6 Woonsferen In het plan wordt ruimte geboden aan een drietal woonsferen die passen bij een natuurlijk inclusieve woonomgeving en de omgeving. Tijdens de bewonersavonden bepaalden de bewoners aan de hand van referentiebeelden de sfeer. De woonsferen zijn natuurlijk cultuurhistorisch nabij de Jan Schamhartstraat, natuurlijk voedselrijk achter boerderij 't Hooge en natuurlijk ecologisch aan de rand van de Vink. De verschillen tussen de woonsferen zit in de uitstraling en grootte van de woningen, erfafscheidingen en beplanting en de mate van vrijheid in materialisatie, positionering en vorm van de woningen. In de volgende paragraaf staan ze verder omschreven en uitgewerkt naar spelregels om te borgen dat bij de uitwerking van de bouwplannen de beoogde sfeer wordt gehaald. Ze vormen het gesprek voor toetsing en beoordeling, maar bij goed onderbouwde en architectonische hoogwaardige uitwerkingen is ruimte om hier in gesprek vanaf te wijken.

Legenda

LEGENDA plangebied bebouwing mandelige bebouwing mandelige ruimte woonsfeer natuurlijk cultuurhistorisch woonsfeer natuurlijk voedselrijk woonsfeer natuurlijk ecologisch

LEGENDA plangebied bebouwing mandelige bebouwing mandelige ruimte

32

Ontwikkelplan Olstergaard

woonsfeer natuurlijk cultuurhistorisch woonsfeer natuurlijk voedselrijk woonsfeer natuurlijk ecologisch


Drie woonsferen in Olstergaard

33


4.7

Vertaling ambities en doelstellingen

Olstergaard in balans

Verankering in het plan

De ambitie is Olstergaard in balans. Een biotoop maken waar mensen, dieren en

Aan de hand van de keuzelijsten is het gesprek over de ambitie in Olstergaard

planten geheel in hun omgeving passen. Een natuurinclusieve buurt waar randen,

of deel ervan gevoerd. Ook kwam het besef welke maatregelen bijdragen aan

velden, plekken en grenzen in elkaar over lopen en waar ruimte is voor het produceren

een natuurinclusieve en circulaire woonomgeving. Aan de hand van ingevulde

van voedsel. Een voedsellandschap waar mensen en dieren van kunnen genieten.

keuzelijsten door de deelnemers is in het proces bijgedragen aan het ambitieniveau

Olstergaard is een voorbeeldproject voor circulariteit, door het registreren van

per woonveld en voor Olstergaard als geheel.

materialen, schoon bouwen en gebruiken van (bestaande) of her te gebruiken

Nat

materialen. Olstergaard is een buurt waar bewoners elkaar goed kennen en verbonden zijn met omliggende buurten en het dorp. Bij het ontwerpen van Olstergaard moest de balans worden gevonden in de

Nat

diversiteit van de bewoners, woonwensen, architectuur en hun beleving. Een balans in het landschap, de openbare ruimte en het groen, de architectuur en de

Natuurinclusiviteit

stedenbouwkundige structuur. Met aandacht voor duurzaamheid, water en groen

Nat

in de openbare ruimte en op de kavels, zodat het bijdraagt aan de veranderende klimaatomstandigheden van warmere en nattere zomers.

Ruimtelijke kwaliteit

Nat

Beschrijving vijf kernwaarden Er zijn vijf kernwaarden geformuleerd die op elk schaalniveau, van omgeving tot woonhuis, bijdragen aan het halen van de ambitie Olstergaard in balans. De

Olstergaard in balans

kernwaarden zijn: •

Natuurinclusiviteit

Circulariteit

Ruimtelijke kwaliteit

Klimaatbestendigheid

Duurzaamheid.

Voor elke kernwaarde zijn subthema's uitgewerkt met een opeenstapeling van keuzes die het uiteindelijke ambitieniveau bepalen; Olstergaard Super, Olstergaard Ultra en Olstergaard Max.

34

Ontwikkelplan Olstergaard

Nat

Duurzaamheid

Circulariteit

Klimaatbestendigheid

Nat


Olstergaard Optielijst Olstergaard Thema

1.Olstergaard Olstergaard SUPER basis

2. Olstergaard ULTRA Olstergaard plus

3. Olstergaard MAX Olstergaard 2.0

gezondheid Olstergaard in balans Verbondenheid

Onderdeel van Olst via Jan Schamhartstraat en Middenpad

Onderdeel van Olst en verbonden met aarden huizen en speelplek

Ecologische verbindingen op de grote schaal (tussen IJssel en Landgoederenzone)

Landschap

Toepassen inheemse bomen en struiken

Gelaagd landschap met grote variatie aan eetbare en niet eetbare soorten

Permacultuur

Biodiversiteit

Leefomgeving bestaande soorten faciliteren: vleermuizen, huismussen, vlinders, insecten

Leefomgeving bestaande soorten uitbreiden

Leefomgeving nieuwe soorten faciliteren; kamsalamander, bunzing, wezel

Buurtgevoel

Wonen op een erf met scheiding privé - openbaar

Wonen op een erf met mandelig - privé - openbaar

Wonen op een mandelig erf (geen privé tuin)

Collectiviteit

Gratis kleinschalige deelvoorzieningen, zoals buurtapp, buurtbieb,

Eenmalig betaalde deelvoorzieningen bijvoorbeeld, deelschuur, gereedschappenschuur

Contract deelvoorzieningen: smart-auto, energie,

Ecologische verbindingen

Groenlijnen en -plekken in het Casco

Groene verbindingen op een kleine schaal (in het woonveld)

Bomen en heesters op grote schaal (tussen IJssel en Landgoederenzone)

Verblijfsruimte Fauna

Steppingstone van landschap naar woonbuurt (in het casco) met nestgelegenheden

Bloemrijke lijn- en border elementen in de woonvelden met insectenhotle

Nestgelegenheiden vogels en insecten per woning

Flora variatie

Gradaties van 3 soorten; bomen, heesters, bodembedekkers

Gelaagd flora-landschap met minimaal 6 gradaties zoals meidoorn, sleedoorn en vuurdoorn

Permacultuur met 9 gradaties

Waterrijk

Vijver- of paddenpoel

Natuurvriendelijke oevers Vink

Plas-draszones van Ijsseldijk tot spoor

Voedsellandschap

Wilde (vruchten)soorten in het casco (weinig beheer)

Gecultiveerde soorten als notenbomen- en fruitbomen (langzame groei) jaarlijks beheer

Moestuinen en kweek (snelle groei en intensief beheer)

Materialisatie openbaar gebied

Herbruikbare materialen toepassen

Herbruikbare en gebruikte materialen toepassen

Gebruikte materialen toepassen

Bestaande bomen

Goede bestaande bomen inpassen

Gekapt hout verwerken in houtsnippers voor voetpaden

Realiseren meubels en deelgebouwen

Groen en snoeiafval

Snoeiafval zoveel mogelijk binnen het gebied her gebruiken

Lokaal composteren van groen- en tuinafval

Centrale plek van composteren groen en tuin-afval en bemesten voedselandschap

Afvalwater/Riolering

Gescheiden systeem (zwart-grijs) met helofyten

Gescheiden systeem (zwart-grijs) met helofyten en zwart water vacuüm buis

Droog systeem per woning

Huishoudelijke afval en hergebruik

Gescheiden inzameling centraal per woonveld

Gescheiden inzameling centraal voor het hele gebied

Gescheiden inzameling centraal voor het hele gebied via vacuüm systeem

Woonvorm

Buurt met ruimte voor individuele woonwensen

Buurt met gemeenschappelijk woonvormen

elke woning is levensloopbestendig (douche en slaapkamer op de begane grond)

Inrichting en beheer openbaar gebied

Beheer en keuze materialen/soorten beplanting voor het hele gebied bij gemeente

Variatie materiaal/beplanting collectieve plekken voor beheer bewoners

Variatie materiaal/beplanting woonvelden voor beheer bewoners

Architectonische samenhang

Eén materiaal dat terug komt in alle woningen (eventueel min. percentages)

Architectonische samenhang binnen het woonveld

Architectonische samenhang over de hele wijk (één uitstraling)

Erfafscheiding

natuurvriendelijk en inheemse soorten

Van materialen uit het gebied, bijvoorbeeld wilgentenen

Geen erfafscheidingen privé en openbaar lopen in elkaar over

Parkeren

Auto voor de deur kunnen zetten

Auto centraal parkeren per woonveld

Auto centraal parkeren voor het hele gebied

Regenwater

Bovengronds afvoeren via tuin en straten

Infiltreren in de bodem d.m.v. wadi's of poelen

Bergen en hergebruiken (voor tuin en de wc bijvoorbeeld)

Verdroging beperken

Geen grondwater onttrekken voor besproeiing

Geen oppervlaktewater onttrekken voor besproeiing

Irrigatiesysteem ontwikkelen

Schaduwrijke plekken

Grote bomen en schaduw alleen in het casco

Grote bomen en schaduw in de woonvelden

Grote bomen en schaduw in de tuinen

Hittestress woning

Dakoverstekken en veranda's

Mossedumdaken

Groene gevels

Materialisatie

Minimaliseren verharding in het ontwerp

Open verhardingsmaterialen toepassen

Zandpaden toepassen

Energieopwekking woning

individuele energie opwekking door zonnepanelen en wtw

collectieve energieopwekking met levering aan het net

Collectieve energieopwekking met opslag in de buurt

Energieverbruik

Energieneutrale woning zonder gas

Zon gerichte orientatie voor passieve zonneenergie

Hoge bouwmassa van de woning om energie verlies en opwarming te beperken

Openbaar gebied

energiearme verlichting met aansluiting op het net

energiearme verlichting lokaal opgewekt

Minimaliseren openbare verlichting (bijv. alleen laag bij de paden)

Buursaamheid

collectieve plekken voor mens en dier; fruitgaard, zwaluwtil

Energieneutrale speel- en fitnessplekken

Realiseren buurthuis/deelschuur met wasmachine etc. die energie neutraal is

Diervriendelijk

Diervriendelijke verlichting met andere lichttonen in openbaar gebied: bijv. batlamp

Diervriendelijke verlichting in de woonvelden en woningen

Dimbare diervriendelijke verlichting

1. natuurinclusiviteit

2. circulariteit

3. ruimtelijke kwaliteit

4. klimaatbestendigheid

5. duurzaamheid

Keuzelijst 35


4.8 Beschrijving en spelregels woonsfeer natuurlijk cultuurhistorisch

In natuurlijk cultuurhistorisch is ruimte voor vrijstaande levensloopbestendige woningen op privé-kavels die aansluiten op de sfeer van de historische Jan Scharmhartstraat. De woningen hebben de uitstraling van een boerderij of schuur op een erf. Ze sluiten aan bij de kleinschalige en dorpse sfeer van de Jan Scharmhartstraat. Er is gekozen voor een rechthoekig bouwvolume van één laag met kap waarbij de woningen aan de Jan Scharmhartstraat op of in de rooilijn liggen. De woningen hebben een eigentijdse uitstraling met historische verwijzingen. Qua materiaalgebruik passen doorleefde oudlijkende stenen en/of hout goed bij de woonsfeer. Qua uitstraling vormen donkere en natuurlijk ogende kleuren en structuren de basis. De privé tuinen zijn ingericht met bomen, bloemrijke borders en gescheiden door hagen of open houten hekwerken. In het volgende hoofdstuk staat meer informatie over streekeigen beplanting. In de spelregels is de basisambitie Olstergaard Ultra gebruikt als uitgangspunt.

36

Ontwikkelplan Olstergaard


Impressie woonsfeer natuurlijk cultuurhistorisch

37


Spelregels Natuur cultuurhistorisch

Nat Natuurinclusief bakstenen, hout of metalen. •

Gierzwaluwen nestgelegenheid in top van gevel (minimaal 6 meter, oriëntatie

Gebruik van bij voorkeur donkere en natuurlijke kleuren

noord tot oost). Inbouwvoorziening gebruiken. Huiszwaluwen voorziening/

Bouwhoogte maximaal 8 meter en goothoogte maximaal 3,5 meter

nestaanzet in overstek (minimaal 2 meter, oriëntatie minder van belang) Geen

Footprint hoofdgebouw is maximaal 40% van het kavel tot maximaal 125 m2

bomen of beplanting voor nestgelegenheid ivm invliegruimte.

Bijgebouwen dienen in dezelfde stijl te worden gebouwd als het hoofdgebouw en hebben een maximale footprint van 30 m2

Vleermuizenverblijf aanbrengen in stenen muur een ingemetselde kast en in houten wanden een koofje maken. Minimale hoogte voorzieningen 3 meter, geen

Gebouwen dienen minimaal 2 meter afstand te houden tot de erfgrens

beplanting voor invliegopening. (oriëntatie west, oost en zuid)

De woningen zijn oost-west georiënteerd

Vogelvide plaatsen onder pannendaken of dakrand op hoogte van minimaal 3

De woningen aan de Jan Schamhartstraat staan in of parallel met de rooilijn, de overige woningen staan recht of gestaffeld aan de weg

meter (oriëntatie noord, oost of west). •

Insectenmuur bijvoorbeeld van leemsteen opgebouwd en op zonnige locatie.

Voorgevelrooilijn tot achtergevelrooilijn is maximaal 15 meter

Streekgebonden haagsoorten toepassen op de erfgrens voor ecologische ver-

Erfafscheidingen tussen kavels maximaal 2,0 meter hoog en aan openbaar

bindingen (eventueel een open houten hek toepassen)

gebied tot aan de rooilijn maximaal 1,0 meter hoog. Grenzend aan openbaar ge-

Voedsellandschap met 4 lagen permacultuur (laagstam boom, vaste planten,

bied minimaal 0,5 meter van de erfgrens, zodat er geen groei over het openbaar

kruidachtigen, bodembedekkers )

gebied plaatsvindt

Nat • Geen gebruik van pesticiden/gewasbeschermingsmiddelen in de tuin/moestuin en algemeen groen

Klimaatbestendigheid

Circulair

• •

Schoon bouwen en geen materialen van de zwarte lijst (n.t.b.)

Opstellen van een materialenpaspoort bij Madaster voor woning met minimaal

Nat

38

Geen oppervlakte- en/of grondwater onttrekken voor besproeiing maar water uit regenton gebruiken als dat nodig is.

Opstellen van een materialenpaspoort bij Madaster voor het erf met minimaal

Toepassen van dakoverstekken en veranda's voor schaduwwerking

5% gebruikte materialen en minimaal 25% herbruikbare materialen

Maximaal 40% van het erf verharden en zo veel mogelijk open verhardingsmate-

Gescheiden afvalwater systeem (zwart/grijs)

Groen- en tuinafval in de tuin of lokaal composteren

Gescheiden inzameling afval op centrale plek in het gebied

Nat

Minimaal 10% van het regenwater bergen op de kavel, de rest wordt geïnfiltreerd in de wadi/greppel (eventueel gebruiken als spoelwater wc)

5% gebruikte materialen en minimaal 25% herbruikbare materialen •

Kavels zijn exclusief 4,5m² mandelig (gemeenschappelijk) gebied voor de buurt

Ruimtelijke kwaliteit

rialen toepassen

Duurzaamheid

Nat

Opwekken van individuele energie door zonnepanelen en warmteterugwinning

Zongerichte oriëntatie voor passieve zonne-energie

Hoofdgebouw heeft een rechthoekig bouwvolume met kap

Energie neutrale woning EPC = 0

Architectonische samenhang binnen het woonveld met gebruik van doorleefde

Dimbare diervriendelijke verlichting aan de gevel en op het erf

Ontwikkelingsplan Olstergaard


zonnepanelen insectenmuur

minimaal verharden

oriĂŤntatie aan de jan schamhartstraat

groene plek streekeigen hagen 4 lagen permacultuur toepassen Schema woonsfeer natuurlijk cultuurhistorisch

39


4.9 Beschrijving en spelregels woonsfeer natuurlijk voedselrijk

In het woonveld natuurlijk voedselrijk is ruimte voor grotere bouwvolumes (kleinschalige gestapelde CPO-projecten) en individuele woningen. Dit deel van Olstergaard sluit aan op de sfeer van het erf en de tuin van boerderij 't Hooge. Er wordt nieuw leven geblazen in de voedselrijke geschiedenis van dit stukje Olstergaard. Hier ontstaat het gevoel van een boomgaard tussen de grote bestaande bomen. De woningen zijn vrij van vorm en kenmerken zich door beplanting op het dak, beplanting tegen de gevel en door het gebruik van natuurlijke materialen. Hierbij passen lichte kleuren die ervoor zorgen dat de woningen en het groen in elkaar opgaan. De privĂŠ-tuinen zijn ingericht met moestuinen, fruitbomen, bessenstruiken, eetbare klimmers en druivenranken. Dit eetbare karakter is doorgetrokken in de erfafscheiding die bestaat uit fruithagen, fruitstruiken of snoeiafval uit de tuin. In de buurt liggen mandelige plekken met helofytenfilters en moestuinen die beheerd worden door bewoners. In de spelregels is de basisambitie Olstergaard Ultra/Max gebruikt als uitgangspunt voor deze woonsfeer.

40

Ontwikkelplan Olstergaard


Impressie woonsfeer natuurlijk voedselrijk

41


Spelregels Natuur voedselrijk

Nat

Nat

Natuurinclusief

Nestgelegenheid zwaluwen aanbrengen als voldoende hoogte en juiste oriënta-

Elke individuele woning of CPO heeft een vrije vorm

tie mogelijk is

Architectonische samenhang binnen het woonveld door gebruik van hout, kalk,

• •

Vleermuizenverblijf aanbrengen in (houten) wanden op minimaal 3 meter

Ruimtelijke kwaliteit

klei, bakstenen of andere natuurlijke materialen

hoogte, geen beplanting voor invliegopeningen (oriëntatie west, oost en zuid)

Gebruik van lichte en natuurlijke kleuren

Vogelvide onder pannendaken of dakrand op hoogte van minimaal 3 meter

Bouwhoogte maximaal 8,5 meter en goothoogte maximaal 6 meter

(orientatie noord, oost of west). Bomen of beplanting in omgeving invliegope-

Footprint hoofdgebouw is maximaal 35% van het kavel tot maximaal 100 m2

ning is niet beperkend. Bij plat dak niet mogelijk

Bijgebouwen dienen in dezelfde stijl te worden gebouwd als het hoofdgebouw en hebben een maximale footprint van 20 m2

Insectenmuur aanbrengen in tuin of insectenhotel in de gevel op zonnige locatie.

Minimaal aan één zijde van de woning gevelbeplanting met eetbare soorten

Gebouwen dienen minimaal 2 meter afstand te houden tot de erfgrens

Fruit struiken/hagen, wilgentenen of snoeiafval toepassen voor groene (ecologi-

De woningen staan vrij op de kavel, maar de entree is aan de openbare ruimte georienteerd.

sche) verbindingen • •

Nat •

5 lagen voedselbossysteem toepassen (laagstam boom, lagere kruidachtigen,

Erfafscheidingen zijn maximaal 1,0 meter hoog en worden aangevuld met be-

bodembedekkers, grazige vegetatie, wortelgewassen.

planting voor privacy. Grenzend aan openbaar gebied minimaal 0,5 meter van de

Bij een plat en/of groen dak is een insectenhotel en plaatsen broedvoorziening

erfgrens, zodat er geen groei over het openbaar gebied plaatsvindt

witte kwikstaart en/of zwarte roodstaart gewenst

Kavels zijn exclusief 4,5m² mandelig (gemeenschappelijk) gebied voor de buurt

Geen gebruik van pesticiden/gewasbeschermingsmiddelen in de tuin/moestuin

Kavels zijn exlusief mandelig gebied voor woonsfeer natuurlijk voedselrijk

Circulair

Schoon bouwen en geen materialen van de zwarte lijst (n.t.b.)

Opstellen van een materialenpaspoort bij Madaster voor woning met minimaal

en algemeen groen

Klimaatbestendigheid

Nat

Minimaal 10% van het regenwater bergen op de kavel, de rest wordt geïnfiltreerd in de wadi/greppel (eventueel gebruiken als spoelwater wc)

regenton gebruiken als dat nodig is.

5% gebruikte materialen en minimaal 25% herbruikbare materialen

Toepassen van begroeide pergola's en veranda's voor schaduwwerking

Opstellen van een materialenpaspoort bij Madaster voor het erf met minimaal

Maximaal 30% van het erf verharden en zo veel mogelijk open verhardingsmate-

5% gebruikte materialen en minimaal 25% herbruikbare materialen •

rialen toepassen

Gescheiden afvalwater systeem (zwart/grijs) met mogelijkheden voor helofyten

en Individuele Behandeling van Afvalwater •

Groen- en tuinafval in de tuin of lokaal composteren

Gescheiden inzameling afval op centrale plek in het gebied

42

Geen oppervlakte- en/of grondwater onttrekken voor besproeiing maar water uit

Ontwikkelplan Olstergaard

Nat

Duurzaamheid

Opwekken van individuele energie door zonnepanelen en warmteterugwinning

Zongerichte oriëntatie voor passieve zonne-energie

Energie neutrale woning EPC = 0

Dimbare diervriendelijke verlichting aan de gevel en op het erf


moestuinen lichte kleuren

fruitbomen

pergola's voor schaduw

fruitstruiken en snoeiafval als erfafscheiding

groene gevels

vrije vorm en natuurlijke materialen 5 lagen permacultuur Schema woonsfeer natuurlijk voedselrijk

43


4.10 Beschrijving en spelregels woonsfeer natuurlijk ecologisch

In het woonveld natuurlijk ecologisch is ruimte voor individuele kleinschalige woningen (tiny, tiny+), gelijkvloerse woningen en CPO-projecten in een groene omgeving. Het gebied sluit aan op het open landschap met vergezichten en heeft een prominente ligging aan de Vink. De woningen zijn vrij van vorm en gemaakt van verschillende natuurlijke materialen. De woningen zijn eigentijds en uitgesproken, zodat er een grote verscheidenheid ontstaat. Ook is er geen vaste oriëntatie van de woning. Dit zorgt voor een speelse structuur. Deze woonsfeer nodigt uit om te ontdekken en moet in de uitstraling kunnen verrassen. De beplanting domineert de uitstraling van het woonveld. De grens tussen de tuinen is nauwelijks zichtbaar door verschillende soorten beplanting (permacultuur met 7 lagen). Hierdoor ontstaat een gevoel van openheid, het is één gedeeld landschap. In de spelregels is de basisambitie Olstergaard Ultra/Max gebruikt als uitgangspunt.

44

Ontwikkelplan Olstergaard


Impressie woonsfeer natuurlijk ecologisch

45


Spelregels Natuur ecologisch

Nat

Nat

Natuurinclusief

Nestgelegenheid zwaluwen aanbrengen als voldoende hoogte en juiste oriënta-

Elke individuele woning of CPO heeft een vrije vorm en staat vrij op het kavel

tie mogelijk is

Tweede laag heeft een kap of is voor maximaal de helft van de footprint bebouwd.

Vleermuizenverblijf aanbrengen in (houten) wanden op minimaal 3 meter

De woningen hebben een individuele architectonische uitstraling met gebruik van

hoogte, geen beplanting voor invliegopeningen (oriëntatie west, oost en zuid) •

lichte en natuurlijke kleuren en materialen

Vogelvide onder pannendaken of dakrand op hoogte van minimaal 3 meter

Bouwhoogte maximaal 7 meter en goothoogte maximaal 3,5 meter

(orientatie noord, oost of west). Bomen of beplanting in omgeving invliegope-

Footprint hoofdgebouw is maximaal 35% van het kavel tot maximaal 100 m2 (Dit geldt

ning is niet beperkend. Bij plat dak niet mogelijk

voor woningen ten noorden van het middenpad)

Insectenhotel in de gevel of natuurlijke boomstammetjes op zonnige locatie.

Minimaal aan één zijde van de woning gevelbeplanting met eetbare soorten

Geen erfafscheiding maar losstaande gebiedseigen beplanting toepassen voor

Voedsellandschap met 7 lagen permacultuur (laagstam boom, hogere planten,

Gebouwen dienen minimaal 2 meter afstand te houden tot de erfgrens

hogere kruidachtigen, lagere kruidachtigen, bodembedekkers, grazige vegetatie,

Erfafscheidingen zijn maximaal 1,0 meter hoog en worden aangevuld met beplanting voor privacy. Grenzend aan openbaar gebied minimaal 0,5 meter van de erfgrens, zodat er geen groei over het openbaar gebied plaatsvindt

Bij een plat en/of groen dak is een plaatsen broedvoorziening voor bijvoorbeeld een witte kwikstaart en/of zwarte roodstaart gewenst

Nat • Geen gebruik van pesticiden/gewasbeschermingsmiddelen in de tuin/moestuin en algemeen groen

Kavels zijn exclusief 4,5m² mandelig (gemeenschappelijk) gebied voor de buurt

Kavels zijn exlusief mandelig gebied voor woonsfeer natuurlijk ecologisch

Circulair

• •

Schoon bouwen en geen materialen van de zwarte lijst (n.t.b.)

Opstellen van een materialenpaspoort bij Madaster voor woning met minimaal

Nat

Minimaal 10% van het regenwater bergen op de kavel, de rest wordt geïnfiltreerd in de

Geen oppervlakte- en/of grondwater onttrekken voor besproeiing maar water uit regenton gebruiken als dat nodig is.

Opstellen van een materialenpaspoort bij Madaster voor het erf met minimaal

Toepassen van pergola's en veranda's voor schaduwwerking

5% gebruikte materialen en minimaal 25% herbruikbare materialen

Maximaal 20% van het erf verharden en zo veel mogelijk open verhardingsmaterialen

Gescheiden afvalwater systeem (zwart/grijs) met mogelijkheden voor helofyten

Groen- en tuinafval in de tuin of lokaal composteren

Gescheiden inzameling afval op centrale plek in het gebied

Ontwikkelingsplan Olstergaard

toepassen

en Individuele Behandeling van Afvalwater

46

Klimaatbestendigheid

wadi/greppel (eventueel gebruiken als spoelwater wc)

5% gebruikte materialen en minimaal 25% herbruikbare materialen •

Bijgebouwen dienen in dezelfde stijl te worden gebouwd als het hoofdgebouw en hebben een maximale footprint van 10 m2

wortelgewassen) •

Footprint hoofdgebouw is maximaal 30% van het kavel tot maximaal 75 m2 (Dit geldt voor woningen ten zuiden van het middenpad)

privacy •

Ruimtelijke kwaliteit

Nat

Duurzaamheid

Opwekken van individuele energie door zonnepanelen en warmteterugwinning

Zongerichte oriëntatie voor passieve zonne-energie

Energie neutrale woning EPC = 0

Dimbare diervriendelijke verlichting aan de gevel en op het erf

De woning is niet verplaatsbaar, maar demontabel


vrije vorm en natuurlijke kleuren insectenhotel

open landschap regenton

tiny houses

groene rand wadi/poel 7 lagen permacultuur toepassen

47


48

Ontwikkelplan Olstergaard


Olstergaard 5. Ontwerp openbare ruimte

49


Legenda

50

Ontwikkelplan Olstergaard


5.

Ontwerp openbare ruimte

5.1. Beschrijving - Voorlopig ontwerp casco

5.2. Wegen en paden / profielen

De openbare ruimte van Olstergaard wordt gevormd door een casco. Dat is een

Voor de ontsluiting gaan we uit van het karrespoor als typologie. Het karrespoor is een

netwerk van structuurlijnen dat het plangebied opdeelt in de grotere woonvelden

mooi principe dat het transport comfortabel faciliteert met een minimum aan verhar-

en kleinere kavelclusters. Het casco faciliteert de ontsluiting van het plan, voor

ding. Niet voor niets veel toegepast als ontsluiting in het landelijk gebied. In Olster-

verkeer, fiets en voetganger, de afvoer van hemelwater en de groenstructuur voor

gaard passen we een aantal typen karresporen toe, allen terug te voeren op hetzelfde

ruimtelijke differentiatie en ecologische verbindingslijnen.

principe. De hoofdroutes moeten berijdbaar zijn voor hulp en nooddiensten. Op deze karresporen passen vrachtwagens met een standaard asbreedte. De verharde sporen

Een uitgebalanceerd casco is uiteindelijk bepalend voor het goed functioneren

hebben een breedte die ook geschikt is voor fietsen, rolstoelen en kinderwagens. We

van Olstergaard. Het zorgt voor een goede bereikbaarheid van de woningen en

maken onderscheid in de hoofdroute die normaal voor de ontsluiting van autoverkeer

onderling contact en uitwisseling. Het zorgt voor een goede bereikbaarheid van

dient met hergebruikte gebakken klinkerkeien en de centrale route die bestraat wordt

de woningen en onderling contact en uitwisseling. Via greppels en wadi’s is de

met biobased beton. De wandelpaden worden deels uitgevoerd met een karrespoor

afwatering door een volledig bovengronds1 systeem goed geregeld en de linten

van overrijdbare bermen (van grasbetontegels) en deels als voetpad van halfverharding

van bomen, struweel en kruidlaag vormen een ecologisch netwerk. Voor de af-

met twee grasbermen.

watering wordt gebruik gemaakt van het natuurlijk hoogteverloop van het terrein. De verzamelwadi ligt daarom aan de oostzijde en heeft twee overstorten op de

karrespoor beton

karrespoor gebruikte klinkers

‘tuin’pad gravel

pad met overrijdbare berm

hoofdwatergang langs de Vink. In het casco zijn ook de nutsleidingen en de riolering opgenomen, zodanig dat elk perceel kan worden aangesloten op het netwerk. Het casco is groen ingericht, waarbij als verharding alleen de ‘sporen’ zijn verhard. Vandaar het principe van karresporen. Regenwater van de verhardingen wordt opgevangen in de berm of in de naastgelegen greppel. Voor de openbare ruimte van Olstergaard geldt een terughoudend verlichtingsplan. Ten eerste door het lichtniveau te beperken tot hetgeen uit sociaal veiligheidsniveau noodzakelijk is. We gaan dan niet uit van

karrespoor het centrale pad

centrale karrespoor

pad

pad berijdbaar

het politie keurmerk, maar ook door de lampkleur aan te passen aan een natuurvriendelijke (flora en fauna) lichtkleur.

Schetsen profielen

VOORLOPIG INRICHTINGSPLAN OLSTERGAARD | 16 september 2019

51


Profiel 1

52

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Profiel 2

53


Profiel 3

54

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Profiel 4

55


5.3. Waterafvoer en klimaat De locatie Olstergaard kenmerkt zich bodemkundig door een ligging op de hogere zavelige oeverwal van de IJssel met een overgang in het oostdeel naar een lagere

Berekening capaciteit waterberging Olstergaard

oeverwal grenzend aan de zone met meer klei. Aan de zuidzijde gaat het gebied over

Verharding

in een zone met lemig fijn zand, de voormalige bouwlanden van Olsterenk. Hoewel de

Woonoppervlak: 4200 m2

grondwaterstand fluctueert (onder invloed van de rivierwaterstand) en regelmatig diep

onder het maaiveld staat is de bodem niet goed doorlatend. Uit de genomen boor-

Verhardingsoppervlak:

2800 m2

Totaal: 7000 m2

profielen blijkt dan ook dat de opbouw zeer divers is met een bovengrond van zwak zandige klei of zeer fijn zand, daaronder lagen met sterk tot zwak zandige kleilagen, en

Opgave

af en toe fijn zwak siltig zand. Op korte afstand zitten er verschillen in de opbouw. De

80 mm berging bij 7000 m2 = 560 m3

aanwezigheid van klei, zeer fijn siltig zand duidt op een beperkte doorlatendheid. Het water in de bodem zal dan ook wellicht deels bestaan uit grondwater, hangwater en

Inhoud wadi’s, uitgaande van de geadviseerde maximale waterdiepte van 30 cm:

stagnerend bodemwater (schijnwaterspiegel).

Bodemzone:

1250 m2 x 0,30 m = 375 m3

We gaan voor Olstergaard uit van een systeem van oppervlakkige waterafvoer en

Taludzone:

1250 m2 x 0,15 m = 185 m3

berging inéén. Er wordt geen hemelwaterriool aangelegd. Nader onderzoek en detail-

Totaal: 560 m3

lering moet uitwijzen hoe de infiltratiecapaciteit van met name de wadi’s optimaal kan zijn. Het netwerk van afvoergreppels, infiltratiegreppels en wadi’s, dat voornamelijk is

In de berekening is de bergingscapaciteit van de greppels niet meegenomen. Dit geeft

gelegen in het openbaar gebied, heeft een retentiecapaciteit om 40 mm. Tegelijk zorgt

het plan in de verdere ontwikkeling nog enige buffer, wanneer meer verharding of dak-

het natuurlijk verhang van het plangebied van een afstroom naar de meest oostelijke

oppervlak wordt gerelaliseerd dan waar nu mee gerekend is.

wadi. Deze heeft twee overstorten: aan de noordzijde onder de Vink en aan de zuidzijde op de hoofdwatergang. Vooral ter plaatse van de wadi’s zal bodemverbetering met grof

Als onderdeel van het hemelwaterafvoer-systeem bestaat de wens om een waterhou-

zand en wellicht een drainage worden toegepast.

dende poel te maken. Dat wordt gerealiseerd door op in de meest zuidelijke punt een laagte te creëren en deze af te dekken met een ondoordringbare laag van klei of leem.

Daarnaast ligt er een opgave, die standaard is voor de gemeente Olst-Wijhe, om 10 mm

Wanneer het watersysteem vol staat, wordt het overtollige water afgevoerd naar de

(gerekend over verhard gebied op de kavel) te bergen op eigen perceel. Als rekenvoor-

sloot langs de Vink.

beeld: woning opp 75 m2 + 25 m2 verharding = 100 m2 x 0,01 m1 = 1 m3 Er moet m.a.w. (tijdelijk) ruimte zijn op de kavel voor 1 m3 wgeater. Dit kan opgelost worden door het

Andere aspecten van een veranderend klimaat zijn verdroging, hitte en waterveiligheid.

graven van een vijver, poel, greppel of een bassin in combinatie met en grindkoffer

In een (woon)omgeving met veel groen en onverhard maaiveld is de opname capaciteit

waar het kan wegzakken (zie berekening). Er wordt richting bewoners gestimuleerd om

van hemelwater optimaal en is daarnaast extra ‘stress’ door hitte klein. Groen dempt

regenwater op te slaan voor tuinbevloeiing in droge periodes.

de temperatuur, de bodem werkt als spons en houdt water vast, levert zuurstof, vangt fijn stof en bevochtigtd de lucht. Daarbij zorgen de oost-west structuurlijnen van struweel voor (wind)beschutting.

56

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Legenda

57


58

Ontwikkelingsplan Olstergaard


5.4 Voedsellandschap en natuurinclusief De Nederlandse bevolking blijft de komende decennia groeien. De groeiende bevolking oefent een grote druk uit op de ruimtevraag van wonen, werken en recreëren. Doordat functies als wonen, werken en recreëren bij de ruimteverdeling sterk drukken op de beschikbare ruimte, vindt er in steden en dorpen een enorme verdichting plaats. Binnen de ruimteverdeling krijgt groen, en hiermee biodiversiteit, vaak maar een beperkte rol. Ecologische structuren verdwijnen, de leefgebieden van soorten worden steeds kleiner en zijn onderling vaak nauwelijks meer met elkaar verbonden. Voor soorten wordt het steeds lastiger om zich in een gebied te handhaven. Hierdoor blijft de biodiversiteit in onze leefomgeving afnemen, met grote gevolgen voor ons ecosysteem en de beleefbaarheid van natuur. De gevolgen worden steeds duidelijker: plagen eikenprocessierupsen door te weinig predatie, hittestress en overstroming door heftige regenbuien door te weinig groen in de leefomgeving en een disbalans tussen mens en natuur. Uitgangspunt in Olstergaard is juist het in balans brengen van mens en natuur. Het voedsellandschap in Olstergaard biedt ruimte om te wonen, voedsel voor de mens, maar ook voedsel en leefomgeving voor dieren en planten. Voedsellandschap Een voedsellandschap gaat uit van overvloed. Overvloed voor mens en dier. Daarom wordt in Olstergaard uitgegaan van ‘eetbare’ soorten en het permacultuurprincipe. Het beeld in het landschap wordt gedomineerd door fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken. Hier omheen staan bloemenranden, aangevuld met eetbare soorten als rabarber en artisjok. Het permacultuur principe zorgt voor een begroeide en gezonde bodem die water vasthoudt. Beregening is hierdoor niet nodig en tijdens zware regenbuien houdt de bodem het water vast. Het landschap geeft de hele zomer door fruit aan zijn bewoners, zowel de dieren als de mensen. De wadi’s zijn in de zomer bloemenlinten en verbindt Olstergaard. De potentie van dit landschap voor biodiversiteit is hoog door het enorme aanbod van voedsel.

59


Natuurinclusief

De basis van het ecosysteem in Olstergaard

Een voedsellandschap wordt idealiter ondersteund door woningen natuurinclusief te

In Olstergaard ligt de basis van het ecosysteem verankerd in het casco. De drie struc-

bouwen. Woningen zijn nodig om in te wonen, zowel voor mensen als voor dieren. De

tuurlijnen die lopen van west naar oost sluiten aan op de uiterwaarden van de IJssel en

woningen die in Olstergaard worden gebouwd, zijn dan ook natuurinclusief. Kleine

de landgoederenzone aan de andere zijde.

aanpassingen aan de gevel zijn veelal voldoende om verblijfplaatsen voor vleermuizen te bieden. Vleermuizen vangen muggen, waardoor het ’s avonds ook nog prettig

Lijn 1: noordelijk. De noordelijke lijn sluit aan bij het cultuurhistorische deel met hagen

buiten-zitten is in Olstergaard. Nestgelegenheid voor zwaluwen onder de overstek van

(zoals meidoorn). Deze hagen zijn geleidende elementen. Naast bestaande beplanting

een dak biedt kansen voor huiszwaluwen en insectenhotels op platte, groene daken

is het wenselijk om ‘bosplantsoen’ in de vorm van gelderse roos mispels en hoogstam-

geven ruimte aan de bijen die weer nodig zijn voor de bestuiving van de vruchtdragende

fruit aan te brengen. Door de structuur in dit gebied voelt de steenmarter zich thuis.

bomen en struiken. Olstergaard wordt zo een ecosysteem in het klein.

De bloeiende heggen zorgen voor voedsel voor insecten. De grote bomen zijn uitkijk-

Natuurinclusief betekent ook dat in het ontwerp van tuinen rekening gehouden wordt

posten voor vogels; dichtere begroeiing dient als schuilgelegenheid voor mussen. Als

met dieren en planten. Een steenuilenkast, een insectenhotel of zelf een torenvalkkast

ondergroei worden kruiden, bessenstruiken (laag) en overblijvende (groente)planten

dragen bij aan verblijfplaatsen voor fauna. En aan de beleefbaarheid van natuur; jonge

als rabarber geplant. Voor de insecten worden insectenhotels en stapels stenen en

torenvalkjes in het voorjaar terwijl de ouders af en aanvliegen met voedsel. En dat in de

houtblokken in de zone gelegd. Vanaf lijn 1 infiltreert de natuur naar het zuiden toe, de

directe woonomgeving, dat is uniek.

woonvelden in. De natuurlijkere woonvelden onderscheiden zich van de cultuurhistorische woonvelden door gebruik van bomen, hagen en kruidachtige vegetatie. Lijn 2: midden. Deze loopt door het midden van Olstergaard en bestaat deels uit bestaande bomen, waarvan de wilgen worden geknot. Op plekken waar ruimte ontstaat worden voedselsoorten toegevoegd als kers. Dit zijn bomen die passen op de grondsoort, maar ze worden niet heel groot. Uiteraard bestaat de ondergroei in deze lijn uit (bessen)struiken en kruiden/bloemenrand. Deze lijn verbindt de IJsseldijkzone met de Landgoederenzone. Naast foeragerende vogels, maken onder andere vleermuizen van deze lijn gebruik als vliegroute. Lijn 3: zuidelijk. Deze lijn start bij de parkeerplaats en bestaat uit bestaande beplanting en sluit aan op de nieuw aan te planten boomgaard en de poel nabij Vink. In deze omgeving komt al een steenuil voor. Het is de ideale plek om een aantal steenuilenkasten op te hangen. Onder de bomen komt een kruidenlaag met insectenhotels. Op de rand van het open landschap wordt een nestkast voor een torenvalk geplaatst, zo dat deze uitkijkt over de akkers en fruitgaarden naast de Olstergaard.

60

Ontwikkelingsplan Olstergaard


noord

noord

midden

midden

zuid

Legenda

zuid

‘natuurinclusieve lijnen’ kruidachtige linten (bijen, insecten) vochtig tot waterrijke plekken (amfibien) insectenhotels nestkasten (torenvalk, steenuil) hagen en vlechtwerk

Legenda

Legenda

‘natuurinclusieve lijnen’ kruidachtige linten (bijen, insecten) vochtig tot waterrijke plekken (amfibien) insectenhotels nestkasten (torenvalk, steenuil) hagen en vlechtwerk

61


5.5. Beplanting casco Olstergaard is gelegen op de overgangsgronden van zavelige oeverwallen van de IJssel naar de rivierkleigronden in het oosten. Het terrein helt dan ook van de Jan Schamhartstraat ca. 0,5 meter lager bij de Vink. Globaal is het dus wat zandiger in het westelijk deel en kleiiger in het oostelijk deel. Deze gebieden kenmerken zich door een grote variatie op zeer korte afstand. De doorlatendheid van de bodem is dan ook door de aanwezigheid van klei, siltige grond e.d. meestal beperkt. De te ontwikkelen (voedselbos) struwelen op de oost-west structuurlijnen zullen worden samengesteld uit natuurlijk inheems sortiment van de rijkere oeverwal-rivierklei gronden. Dat zijn vaak soorten die goed kunnen omgaan met wisselende vochtsituaties. Structuurlijnen van struweel Het struweel/voedselbos bestaat uit verschillende lagen met een kruinlaag die niet te hoog wordt. Maximaal 6-8 meter en een enkele uitschieter naar 10-12 meter. De struweelbeplanting bestaat veelal uit heesters met hier en daar een kleinere boom. Er wordt vooral gezocht naar soorten die goed passen bij een voedselbos en bijvoorkeur inheems zijn of inmiddels verwilderd voorkomen. In deze stroken staan ook heesters met vruchten die niet speciaal geschikt zijn voor menselijke consumptie maar niet giftig en wel aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld vogels. De beplanting wordt ruim en luchtig opgezet zodat de bomen en heesters hun natuurlijk vorm en grootte kunnen aannemen. De kruidenlaag wordt ingezaaid met een middelhoog bloemenmengsel van inheemse eenjarige, tweejarige en vaste planten voor onderbegroeiing en boszomen. Het is goed om er bij stil te staan dat fruitbomen voor de gemeente moeilijker te beheren zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat deze bomen meer doorschieten dan in bijvoorbeeld een eigen moestuin of fruitgaard. Dat is in een struweel niet bezwaarlijk en bewoners kunnen er te zijner tijd voor kiezen in een werkgroep dit onderhoud zelf ter hand te nemen. De takken die gesnoeid worden kunnen gebruikt worden voor de aanleg van een takkenril in de directe omgeving. Bijvoorbeeld egels, vogels en kleine marterachtigen vinden hier geschikte schuil en rustplekken.

62

Ontwikkelingsplan Olstergaard

Legenda


Legenda beplanting

63


In te passen bomen Het doel is zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. Per boom is bepaald of deze in te passen is. Op het terrein staat ook een rij flinke volwassen wilgen. Deze wilgen en enkele populieren zullen om en om teruggezet en gerooid worden. Zo blijft langs het middenpad een rij knotwilgen behouden met een tussenafstand van circa 7 Ă 8m. De knotbomen zullen tweejaarlijks geknot worden en leveren dan materiaal op dat geschikt is voor vlechthagen of het bouwen van hutten.

64

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Solitaire bomen Solitaire bomen staan in een onregelmatig patroon verspreid over het plangebied en bestaan uit verschillende soorten en boomgroottes. Op strategische plekken worden toekomstbomen geplant die uiteindelijk de omvang van een eerste orde boom mogen krijgen en een uitvalsbasis vormen voor roofvogels, waaronder de torenvalk. Het sortiment bestaat uit drachtbomen voor bijen en waardbomen voor vlinders die zo gekozen zijn dat er van de lente tot in het najaar bloeiende bomen te vinden zijn die bijdragen aan de voedselvoorziening. Bloeiende lindes zijn zeer waardevolle drachtplanten voor bijen. Door verschillende Tilia cultivars toe te passen kan van juni tot september in voedsel voor de bijen worden voorzien.

65


Fruitbeplanting Fruit kan op veel verschillende manieren worden toegepast. Als solitaire boom, in een gaard, geleid langs een gebouw of als haag. Sommige toepassingen passen beter op de privĂŠkavel en andere passen prima in de openbare ruimte. Zo worden in de struweel lijnen verschillende fruitsoorten toegepast en ook verschillende solitaire bomen zijn fruitdragend. In het casco van de openbare ruimte is geen plek voor een gaard maar bewoners kunnen op hun eigen kavel (eventueel gezamenlijk) een gaard aanplanten. Vanaf 5 bomen in een grid onstaat het eerste beeld van een gaard. Voor de bestuiving en daarmee goede vruchtvorming is het vaak wenselijk verschillende cultivars van een fruit of notensoort binnen een bepaalde afstand bij elkaar te zetten. Door gezamenlijk af te stemmen welke soorten aangeplant worden op de eigen kavel kunnen bewoners met elkaar de productie versterken. Bij het maken van een fruithaag wordt een normale boom zodanig geleid dat een leivorm ontstaat. Er ontstaat zo een ideale vorm voor de beste groeimogelijkheden doordat de takken vrij ruim uit elkaar geleid worden kunnen zonlicht en warmte goed bij het fruit komen. Een fruithaag is ook geschikt als erfscheiding en past dan vooral goed in het deelgebied voedselbos. Voor een fruithaag is een breedte van 1m nodig.

66

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Wadibeplanting De meeste wadi’s zijn niet dieper dan 50cm en liggen nog vrij ver van het grondwater af. Maar door de deels kleiige bodem met siltig zand kan het water niet snel infiltreren. Het wadisysteem is zo ontworpen dat het teveel aan water geleidelijk afgevoerd wordt. Om toch zoveel mogelijk water te infiltreren worden in de diepere delen van de wadi vaste planten toegepast met een sterk wortelgestel. Hierdoor wordt de bodemstructuur verbeterd en het infiltratievermogen groter. De gekozen plantensoorten zijn geschikt voor periodes van droogte en kunnen af en toe een tijdje onder water staan. Het sortiment bestaat uit inheemse soorten. De hogere delen van de wadi worden ingezaaid met een kruidenmengsel waarin naast vaste planten ook een- en tweejarigen voorkomen. Hierin zijn ook soorten opgenomen die beter tegen droogte kunnen. Afhankelijk van de plek in de wadi ontwikkelen zich de soorten die daarvoor het meest geschikt zijn. Voor de bodem is het van belang dat de wadi minimaal wordt bereden met machines ter voorkoming van verdichting en voor het bodemleven moet er voldoende organische stof in de bodem komen zonder dat de wadi dichtslibt. Door goede monitoring van de beplanting wordt bepaald met welke frequentie gemaaid en/of afgevoerd moet worden. Een deel van de wadi’s wordt niet beplant maar blijft kort gras zodat het ook als speelterrein gebruikt kan worden. De grond wordt door het betreden van het gras meer verdicht dan de beplante delen. Op sommige plekken kan een grindpaal worden aangebracht zodat het water naar een dieper gelegen laag kan infiltreren. Het teveel aan water wordt onder natuurlijk verloop afgevoerd.

67


Erfafscheidingen met hagen en beplanting Langs sommige kavelgrenzen kan het wenselijk zijn een afscheiding te maken voor privacy of windkering. Dit kan in de vorm van een haag of heg. Een haag langs openbaar gebied dient geheel op eigen terrein te blijven groeien en daarom voldoende ver uit de kavelgrens geplant te worden. Bij een geschoren haag van 1m breed dus 0,5m uit de grens en bij een losse haag van bijvoorbeeld 1,5m breed dus 0,75m uit de grens. Uiteindelijk kiezen nieuwe bewoners zelf de gewenste oplossing die past binnen de sfeer en regels van het woonveld. De 3 woonsferen worden versterkt in hun eigen identiteit door de hagen per deelgebied een eigen vorm te geven. Natuurlijk cultuurhistorisch woonveld Om het cultuurlijke karakter te benadrukken in het natuurlijk cultuurhistorische woonveld worden de geschoren (blokvormig) hagen toegepast. Per haag wordt 1 plantsoort toegepast maar door de wijk heen wordt het sortiment wel gemengd. Hoe breder de haag, hoe meer schuilplaatsen en nestgelegenheid. Het advies is daarom om daarom de haag minimaal 70 cm breed maar bij voorkeur 1 meter of meer te maken Natuurlijk voedselrijk woonveld Ook in het voedselrijk passen (gemengde) heggen met een los karakter. Het verschil met het natuurlijke veld is vooral het hogere aantal eetbare soorten. De veerkracht en productiviteit van het voedselbos staat voorop. In dit veld kunnen ook niet-inheemse soorten toegepast worden die goed passen binnen dit type veld. Natuurlijk ecologische woonveld In het natuurlijk ecologische woonveld passen gemengde heggen met landschappelijk karakter waaraan weinig of niet gesnoeid wordt. Het beperkt zich tot het in de winter terugsnoeien of wegzagen van de sterkst groeiende takken. Of de haag krijgt om de twee jaar een flinke snoeibeurt. De heg wordt hierdoor wel breder; minimaal 1 meter tot wel 3 meter. In het natuurlijke veld worden voornamelijk inheemse soorten toegepast. Voor een informele haag die wat minder breed wordt, kan ook gekozen worden voor bloeiende heesters die vrij laag blijven. In het natuurlijke veld worden voornamelijk inheemse soorten toegepast. 68

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Eigen erf De nieuwe bewoners kiezen de erfbeplanting. In de eigen tuin komen verschillende objecten voor die functies vervullen. Denk aan afscheiden, schaduw creeëren, ontmoeten, bescherming bieden aan flora/fauna. Afhankelijk van de vorm en materiaalkeuze past een object het best in 1 of meerdere thema’s. Een berceau of pergola om schaduw te creëren past wel in het cultuurhistorische deel maar in het ecologschie deel past een strategisch geplaatste boom beter. En wanneer de pergola begroeit met een wijnrank past deze uitstekend bij het voedselrijk. Als afscheiding tussen kavels die niet aan het openbaar gebied grenzen kunnen behalve hagen ook hekwerken en vlechtwerken met klimplanten of leiplanten geplaatst worden. Het heeft daarbij wel de voorkeur om voor fauna voldoende doorgangen open te laten. Door toepassing van allerlei eetbare beplanting kan een heerlijke snoepmuur ontstaan.

69


Gevelgroen Beplanting tegen bebouwing levert een grote bijdrage aan de klimaatverbetering in en om het huis, het zuiveren van vervuilde lucht en de opvang van water bij regenval. Ook vormt de beplanting een aantrekkelijke schuilplek voor vogels en insecten. Gevelbeplanting wordt onderscheiden in zelfhechtende soorten en soorten die op een andere manier langs een klimhulp omhoog klimmen. Zelfhechtende klimplanten zoals de wingerd en de klimop zijn geschikt om grote oppervlakken te vullen; zoals bij een dichte kopgevel. Ter bescherming van de bebouwing en voor controle over de plekken waar het groen komt zijn niet-zelfhechtende soorten zoals kamperfoelie meer geschikt.

70

Ontwikkelingsplan Olstergaard


5.6 Speelaanleidingen Olstergaard ligt tussen tussen twee bestaande speelplekken die verbonden worden door het Middenpad en de Vink. Aan de Jan Schamhartstraat is een speelplek voor jongere kinderen en achter het buurtje Aardehuis Oost langs de Vink is een uitdagende natuurspeelplaats voor oudere kinderen te vinden. Langs het Middenpad in het openbaar gebied komen op verschillende ontmoetingsplekken, in overhoekjes en in de wadi’s kleine spelaanleidingen voor een aantrekkelijke en afwisselende route.

71


5.7. Parkeren Olstergaard wordt een autoluwe wijk. Dat wordt bereikt door uit te gaan van een laag autobezit, het stimuleren van het delen van bezit, dus ook auto’s en van zo veel mogemolijk gebruik vanvan langzaam verkeer. Vanaf de Vink zijn erwordt 3 routes die openbaar parkeergelijk gebruik langzaam verkeer. Als parkeernorm uit gegaan van ongeveer plaatsen, privé-parkeerplaatsen en0,3 parkeerterreinen bereikbaar 1 parkeerplaats per woning en ca. parkeerplaats per woning maken. voor bezoek. Totaal komt dit neer op 1,4 parkeerplaats per woning. Een beperkt aantal woningen krijgt een Als parkeernorm uit gegaan van ongeveer 1 parkeerplaats perdie woning en ca. parkeerplaats op wordt eigen kavel (ca. 17 van de 77). Dit geeft bewoners van een auto0,3 parkeerplaats voor bezoek. Totaal komtduurzaam dit neer opte1,4 parkeerplaats per afhankelijk zijnper ookwoning de mogelijkheid in Olstergaard wonen. De overige woning. Een beperktde aantal krijgt een parkeerplaatsaan op het eigen kavel (ca. bewoners parkeren auto woningen op drie parkeer-verzamelplekken begin van de18 wijk. van de 75). Dit geeft bewoners van een afhankelijk ook de mogelijkheid De karresporen zijn daarbij dandie auto vrij. In auto noodgevallen of zijn sporadisch voor taxi’s of in duurzaam te wonen. De overige bewoners parkeren de auto op drie bijOlstergaard verhuizing o.i.d. zijn deze routes wel berijdbaar. De verzamelplekken kunnen nog parkeerterreinen aan gemeenschappelijke het begin van de wijk carports en lopen met vanaf daar naar hundie woning. In voorzien worden van zonnepanelen, oplaadpade parkeren zit nog enige marge. Bij gebleken tekort kunnen nog enkele lenlocaties kunnen voor voeden. plekken worden toegevoegd, ennog ookenige bij gebleken worden omgezet in In de locaties voor parkeren zit marge. overcapaciteit Bij gebleken tekort kunnen nog engroen. kele plekken worden toegevoegd, en ook bij gebleken overcapaciteit worden omgezet in groen. De karresporen in Olstergaard zijn autovrij en worden afgesloten met wegneembare afzetpalen. In noodgevallen of sporadisch voor taxi’s of bij verhuizing o.i.d. zijn deze routes wel berijdbaar. De parkeerterreinen worden voorzien van enkele oplaadpunten en gemeenschappelijke carports met zonnepanelen, om daarmee het autogebruik emissievrij te faciliteren. Het exacte aantal wordt nog nader uitgewerkt in overleg met bewoners.

Legenda Parkeerplaats openbaar Parkeerplaats privé

72

Ontwikkelingsplan Olstergaard


5.8. Circulair inrichten EÊn van de peilers van Olstergaard is circulair bouwen. Duurzaam materiaalgebruik en circulair bouwen zijn ook voor de gemeente een milieuprestatie voor het bouwrijpmaken van het terrein en het woonrijp-inrichten van de openbare ruimte. Het gaat daarbij om hergebruik van materiaal, recycling, en afval als grondstof. Bij het bouwrijpmaken zal daarom worden uitgegaan van een zoveel mogelijk gesloten grondbalans. De bovenste laag die afgegraven zal worden voor greppels, wadi’s en bouwwegen zal worden gebruikt voor het inrichten van aarden wallen langs de Vink en ophoging van de woonpercelen. Ook het slim omgaan met de situering en de opbouw van bouwwegen levert al gauw milieuwinst zoals het combineren van de bouwwegconstructie als toekomstige wegfundering. De aanvoer van noodzakelijk zand zal tot een minimum beperkt worden. De aard van de profielen als karresporen helpt daarbij. Bij de toepassing van materialen moet goed gekeken worden naar de duurzaamheid ervan, het gaat dan om co2 uitstoot bij de productie, de afstanden en wijze van transport, de ecologische en landschappelijke impact bij het winningsproces. Daarnaast is ook de letterlijke duurzaamheid van de uiteindelijke constructie van belang. Hoe langer zonder noemenswaardig onderhoud of vervanging, hoe duurzamer iets is. Ook voor groen geldt dit principe. De beplantingen uit het voedselbosprincipe zijn veelal zelfregulerend en vragen geen kunstmatige ingrepen bij het onderhoud. Daarnaast zijn ze klimaatadaptief: robuust en bestand tegen droogte, hittestress en wateroverlast. Snoeihout uit de struwelen kan worden ingezet voor houtrillen, erfscheidingen, composthopen etc, tenen van de knotwilgen voor betuiningen, speelhutten, leihout voor in de moestuin etc. Bij duurzame beplantingen hoort ook het leveren ervan door biologische kwekerijen. In de verder planuitwerking zal daar vanuit worden gegaan.

Legenda

73


5.9. Materialisatie, bestrating en verlichting De openbare ruimte van Olstergaard wordt gekenmerkt door veel groen en een

In bijgaande kaart zijn de principe locaties van de verlichting opgenomen, veelal bij

minimum aan materialen, zoals verhardingen. Daarnaast moet de openbare ruimte

weg-padkruisingen. Hierbij gaan we uit van een dynamisch plan, een minimale hoeveel-

ook comfort bieden voor het functioneren van de wijk. Het toepassen van degelijke

heid verlichting. Overige verlichting leggen we aan in overleg met de bewoners waar

materialen is daarbij een afweging. Degelijk in de zin van duurzaam, lang houdbaar e.d.

dat gewenst is

Dan kunnen het onderhoud, beheer en eventuele noodzakelijke vervangingen beperkt blijven. Voor de bestratingen valt dan de keuze op herbruik van gebakken klinkerkeien en voor cementloos beton. Voor dat laatste materiaal zijn veel ontwikkelingen gaande, waar we in Olstergaard van kunnen profiteren. De openbare verlichting in Olstergaard zal zich beperken tot een minimum dat voor de sociale veiligheid nodig is. Mens en natuur zijn gebaat bij het contrast tussen dag en nacht, licht en donker. In het voorlopig ontwerp wordt daarom uitgegaan van een lichtarme buurt. De verlichting staat gepositioneerd op de padkruisingen en biedt zodoende voldoende oriĂŤntatie in het donker. Er zal nog nader bekeken worden of verlichting van (delen van het) casco beperkt kan worden door toepassing van zogenaamde bolderarmaturen. Het basisprincipe voor het voorkomen van lichthinder voor flora en fauna is: plaats lampen alleen daar waar dit echt nodig is. Door verstandig met verlichting om te gaan kunnen negatieve effecten worden beperkt. Vanwege lichtverstoring is het aan te bevelen om uit te gaan van lampen met amberkleurige, UV-vrije leds in sprankelend wit van 4000 Kelvin. Er wordt gebruik gemaakt van de laatste technieken en inzichten bij de aankoop van armaturen en lichtmasten. Zo zijn de armaturen en lichtmasten voor 100 % te recyclen. Tevens wordt bekeken of de verlichting in de nachtelijke uren kan worden gedimd. Omdat niet wordt uitgegaan van het politiekeurmerk veilig wonen is er meer speelruimte m.b.t. het gewenste lichtniveau en/of gelijkmatigheid in relatie tot een zo natuurlijk mogelijke woonomgeving. De verlichting werkt op een schakelaar in de gemeente Zwolle, waarbij wordt gewerkt op 70 % van de norm. Dit betekent dat de verlichting wordt ingeschakeld bij schemer en al vroeg in de ochtend weer uit gaat.

74

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Legenda verlichting

75


5.10. Energie en nutsvoorzieningen In Olstergaard wordt over het algemeen een regulier pakket aan nutsleidingen aangelegd. Dit houdt in dat iedere woning een aansluiting kan krijgen op het vuilwaterriool, het elektriciteitnet, drinkwaterleidingnet en de nodige datakabels. Dit is echter geen verplichting. Naar eigen inzicht kan een aansluiting achterwege blijven. In ieder geval wordt de wijk gasloos. Vervolgens wordt uitgegaan van ruim opgewekte zonne-energie. Omdat de woningen tegenwoordig steeds meer ‘all-electric’ zijn en worden is elektriciteit het medium voor energie. Voorlopig is in het plan daarom op een centrale plek een locatie gepland voor drie trafo’s. Wie geen aansluiting wil, maar in eigen energieopwekking wil voorzien, zal daarbij een eigen opslag moeten realiseren of terugleveren aan het net. Ook staat het bewoners vrij een eigen zuivering van afvalwater in te richten. Het is daarbij van belang dat dit vooraf wordt getoetst door gemeente en waterschap. En dat het effluent voor lozing kan worden gemonitord. Vooral herbruik van grijs water zal worden gestimuleerd, voor zowel sproeiwater als voor bijv. toiletspoeling. Toch wordt aanbevolen de reguliere aansluiting op het gemeente riool te gebruiken omdat gemeente en waterschap een samenhangend en duurzaam systeem hebben voor verzamelen en zuiveren van afvalwater. De zuiveringen zijn ver in ontwikkeling om medicijnresten uit afvalwater te zuiveren, zelfs toiletpapier te recyclen en restwarmte te winnen. Nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het beperken van 4G/5G straling zullen worden gevolgd en kunnen een plek krijgen in Olstergaard bij bewezen effect.

Legenda nutsleidingen

76

Ontwikkelingsplan Olstergaard


5.11. Grondstoffeninzameling Met als thema circulair gaat het hier meer om recyclen dan om grondstoffeninzameling. Olstergaard is daarbij een woonbuurt van Olst en het gemeentelijk regiem van inzamelen zal hier worden toegepast. Dit betekent dat de bewoners kliko’s krijgen voor droge, recyclebare restproducten, papier en GFT. In overleg met de bewoners wordt gekeken naar een centrale compostopslag, voor snoei- en tuinafval, en het beheer ervan. Of dat het groenafval op enkele plekken per container wordt opgehaald door de inzameldienst. De kliko’s dienen te worden opgesteld op een vaste aangegeven plek. De route die de ophaalwagen rijdt is een vaste route. Maar daarnaast krijgt Olstergaard één centrale ondergrondse restafvalcontainer. Bij voorkeur wordt deze dicht bij de buurtuitgang geplaatst. Zo mogelijk langs de Vink, waardoor het inzamelvoertuig niet door de wijk hoeft te rijden.

Legenda

77


5.12. Calamiteiten/ hulp en noodroutes De hoofdkarresporen in het plan voldoen aan de criteria voor toegangseisen voor routes voor de nood en hulpdiensten. Binnen 40 meter van een opstelplaats voor de brandweer moet elke woondeur bereikbaar zijn. De brandweer maakt dus ook gebruik van enkele paden die in principe autovrij zijn. Een en ander dient nog afgestemd te worden met de brandweer. In principe is elke woning bereikbaar voor ambulance en taxi. Gezien de wens voor een zoveel mogelijk autovrije wijk zou in samenspraak met de nieuwe bewoners een centrale plek (buurtschuur oid) kunnen worden gerealiseerd voor levering van post en pakjes en andere vergelijkbare diensten.

Legenda

78

Ontwikkelingsplan Olstergaard


79


80

Ontwikkelplan Olstergaard


Olstergaard 6. FinanciĂŤle haalbaarheid

81


82

Ontwikkelplan Olstergaard


Financiële haalbaarheid

89

r

OLS00

F 3160 1050 m²

Roodborst

6.

OLS00 F 4989 1140 m²

OLS00

F 4988 215 m²

k

OLS00 F 5245 326 m²

OLS00 F 5235 453 m²

OLS00 F 5236 484 m²

r

Roodborst

k

72

74

OLS00 F 5035 15 m²

Vink

78

4 27 OLS00 F 4991 295 m²

k

OLS00 F 4990 345 m²

4 42

4 39

4 24

4 35

4 37

4 36

4 37

4 34

4 23

4 24

4 15

4 16

r

4 23

4 274 27

Ø25 wilg

tijdig stelt de raad de grondexploitatie Olstergaard vast. In de bijlage van de grondex-

4 11

2 53 1 98

OLS00

F 5138 415 m²

4 33

4 25

4 30

4 57

4 57

4 57

4 23

k

76

4 25

4 13 4 10

4 25

4 27

Ø30 3st wilg

6 21

4 22

6 37

6 30 4 23

4 26

4 22 p

4 21

4 16

5 86

4 31

ploitatie is een uitgebreide beschrijving van het ruimtegebruik, de uitgangspunten en

4 38 4 43440 4 44340 4 38 4 37 4 44040 4 52 4 44440 4 39

Ø25 els Ø10 elsØ30 els Ø20 elsels Ø10 elselsØ15 Ø15

4 30 4 18

4 27

4 24

Ø50 wilg

Ø80 wilg

4 61

4 20

4 16

4 18

4 28

4 26

Ø10 eik

3 55

4 38

4 35

4 444 29 4 29

4 38

Ø10 eik

3 57 4 02

4 25 4 43 4 31

als uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling Olstergaard een financieel neutrale

4 17

4 10

4 12

4 07

4 30 4 31 4 29

3 66

4 21

Ø25 esdoorn Ø20 spar

Ø15 kers

2 51 2 00

4 02

4 26

4 40

4 404 46

Ø30 berk

Ø20 berk Ø20 berk

Ø40 berk

5 35

Ø25 berk

5 15

5 08

Ø30 els

4 62

4 50 4 51 4 15

4 00

4 49

4 43

Ø10 eik

2 25 2 50

4 38 4 35

4 29

4 31

4 27

4 23

4 28

4 25

4 20

4 24

4 22

4 18

4 27

4 17

4 10

16

4 05

4 41441

4 16

4 47

Jan Schamhartstraat

k

grondexploitatie mee. Door bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en inrich-

4

4 52

5 04 5 42 5 50 5 48 5 51 5 245 38

4 43 4 34 4 26

ijbs

4 24

r 4 r43

4 56 4 50 sk 4438 40 4 45 4 47

4 33

4 63

4 50

4 39

4 08

4 13

4 40 Ø850 wilg

4 22 4 30

4 45 4 36

4 62 4 45

4 34

2 52 2 07

2 19 2 49

4 25

4 32

4 14

4 72

4 60 4 56 4 42

3 96

OLS00 F 5270 113943 m²

91

4439 38 4 42 4 464 76

3 82

4 19 4 31

F 4856 1060 m²

k

78

risico’s opgenomen. Bij vaststelling van het ambitiedocument gaf de gemeenteraad

2 182 51

vb

4 28 4 12

4 13

4 00

4 81

91

r

3 69

4 05

4 47

4 31

Ø20 els els Ø35 elsØ25 els Ø10Ø25 els

Ø15 els Ø15 els Ø30 els Ø15 els Ø20Ø10 els els Ø30 els Ø20 els

Ø10 els

Ø15 els

OLS00

peil= 4.801

2 51 2 07

3 70

4 22 +4.2 7

5 68

4 444454 4454464 454424404394 4 36 45454 45 41 4 44 4 4464 4 37 436 45 44 44437 44 4438 42 4 52

3 80

3 93 4 11

4 03

2 56 2 31 2 59 2 39 2 50

+4.1 5

4 07

3 98

3 99

4 03

4 06

4 22

4 19

4 24

4 30

Ø30 els els Ø15 els 2stØ15 Ø30Ø15 els els Ø25 els Ø15 els Ø25Ø10 els els Ø20Ø15 els els Ø10 Ø10 els els

4 09

4 16

vb

3 79

2 51 2 50 2 28 2 22034

4 27

4 35

Ø30Ø20 els els

4 10

3 94 3 86

4 03

4 13

+4.1 5

4 07 +4.2 7

4 46

OLS00 F 4854 1712 m²

6 34

3 89

4 90

4 43

6 47

6 56

1 99 2 53

4 15

4 05

4 03

4 04

3 84

4 05

4 04

+4.3 6

+4.3 6

5 52 5 87 5 58

4 33

OLS00 F 4855 803 m²

1 97 2 52

4 21

+4.2 7

+4.2 7

+4.2 7

+4.2 7

Ø35 wilg

Ø35 2stwilg

1 94

4 08

4 15

r

4 02

3 87

2 52 2 2 0411 1 99 2 42 2 49

r

r

4 02

4 01

3 95

2 51 2 11

2 53 2 14 1 94 2 55

+4.1 5

4 16

4 05

4 03

4 06

3 95

2 53 1 96 2 52

4 09

+4.1 5

4 05

4 13

3 98

2 06 2 50

3 91

3 91

r

4 14

4 08

4 01

2 52 1 94

2 53 2 31 OLS00

F 5139 915 m²

1 99 2 52

2 10 2 51

4 23

r 4 28 r

4 03

Rietgors

Rietgors

4 11

3 98

e

4 30 4 03

4 11

4 10

2 48 1 97

2 54 2 00

2 52 2 48 2 04 2 25 2 57 2 11 2 55 2 51

4 06

4 10 Ø45 eik

+4.1 5

4 34

4 15

OLS00 F 3829 69 m²

3 99

4 06 4 35

4 36

4 44

4 55

4 57

Ø30 2st wilg

OLS00

4 25 4 27

4 27 4 35

4 29

4 40

2 51 2 51 2 11 2 205 2 56 27 2 00 2 55

2 04 2 53

1 97 2 49

2 04 2 49

1 97 2 51

4 34

F 2318 462 m²

4 13 4 22

2 45 1 85

2 51 1 92

2 53 2 04 2 53 2 27 2 14 2 482 20 2 49

4 33

+4.2 0

4 16 4 26

r

4 12

4 04

3 99

+4.2 5

k

r

OLS00 F 4540 6800 m²

Dit ontwikkelingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Olst-Wijhe. Gelijk-

k

OLS00 76t F 4569 43 m²

4 24

r

4 15

4 07

427 2744427 27 25 44 25

+4.2 0

6.1. Positief resultaat

4 14

4 15

20 4 25 44 20 19 44 20

4 24

4 23 4 11

Rietgors

V23

Rietgors

Rietgors

2 31

4 15

4 14

4 16

4 19

4 22

4 24

4 25

4 26

4 30

4 28

p+0 .10

4 35

k OLS00 F 5136 95 m²

4 29

Kneu

k

4 32

4 33

4 34

4 29

4 24

4 25

4 17

4 19

4 18

4 16

4 16

4 16

4 12

4 01

4 19

2 13 2 52

2 06 2 51

4 04

3 93

4 426 53

4 441 41 4 46 4 494 60 4 54

30

4 49

4 56

tingsplan continue te tekenen en tegelijk te rekenen wordt dit uitgangspunt gehaald.

4 37

4 29

4 26

4 26

4 21

4 20

4 18

4 21

4 24

4 23

4 25

4 31

4 52

4 23

4 02

4 41846

4 40

4 54

k

4 24

2 25007

4 41

sk

De grondexploitatie Olstergaard laat zelfs een kleine positieve uitkomst zien. Dit geeft

4 52 4 441 41 4 47 4 514 59

4 45

4 34

4 23

4 22

4 18

2 48 2 20

4 15

4 18

4 19

4 27

4 25

4 22

4 20

4 25

4 18

4 04

4 53 4 41847

4 13

4 38 4 02

vertrouwen om de grondexploitatie vast te stellen en door te gaan met de voorberei-

4 38 38 4 44 4 48 4 438 4 58

4 42

4 32

r 4 r44

4 20

4 44 4 46 4 44

4 40

4 53

4 39

4 15

4 43

k

sk

4 44 4 53

4 50

4 47 48

4 43838 4 424 44

4 36

4 13

Ø20 kastanje Ø20 kastanje Ø20 kastanje Ø30 esdoon

Ø15 kastanje

4 16

4 16

4 25

Ø25 berk

Ø10 beuk

4 27

Ø20 wilg

Ø20 wilg

Ø25 wilg

Ø55 wig

Ø55 wilg

Ø35 2st wilg

Ø15 beuk

Ø15 beuk

Ø45 wilg

Ø10 2st beuk

Ø20 beuk

Ø30 wilg

Ø40 wilg

Ø10 beuk

4 56

Ø60 populier

4 27

4 38

4 42

4 51

Ø15 esdoorn

4 54

4 63

Ø60 wilg

Ø10 esdoorn

4 49 4 49

Ø15 2st esdoorn

Ø10 beuk

Ø40 2st wilg

Ø30 wilg

Ø15 beuk

Ø60 wilg

4 36

4 23

4 28

4 15

4 32

4 38 Ø15 beuk

Ø25 wilg

Ø20 beuk

Ø20 wilg

4 46 4 39 4 26 4 24 4 30 Ø35 wilg

4 37

Ø50 wilg

Ø50 wilg

4 10

46

4 66

4 24

Ø50 wilg

Ø45 wilg

4 66

4 53

4 67

4 53

4 43 4 32

4 04

4 33

1 97 2 50

4 34 4 44

4 58

4 05

2 202 52

4 02

4 35

4 46

4 19

Ø40 3st wilg

Ø65 wilg

Ø25 wilg

4 30

4 47

Ø40 populier

4 10

4 54

Ø15 esdoorn

4 40

4 54

4 53

Ø65 populier

3 99

Ø80 wilg

4 35

Ø20 kastanje

4 36 4 47

4 57

Ø70 2st

Ø10 esdoorn

Ø10 esdoorn

4 16 4 39

4 39

4 17

4 27

4 16

4 20

4 22

4 44

Ø20 2st esdoon

4 34

4 24

4 20

4 29

Ø30 kastanje

4 27

4 38

k

4 43

Ø60 wilg

Ø70 wilg

Ø10 esdoorn

4 38

4 29

4 57

4 27

4 30 4 11

4 28

4 23

Ø10 wilg Ø15 wilg Ø10 wilg

4 31

4 14

4 33

4 29

4 24

Ø30 wilg

Ø10 2st

Ø15 beuk

Ø60 wilg

4 30

Ø20 beuk

Ø15 beuk

Ø35 wilg

Ø10 beuk

4 47

4 17

4 30

4 39 4 52 4 29 4 28 4 38 4 27 4 34 4 33 4 30 4 25 4 44 4 50 4 41 4 39 4 33 4 38 4 44 4 37 4 38 4 34 4 39 4 38 4 32 4 24 4 32 4 28 4 51 4 41 4 36

Ø20 esdoorn

Ø15 Ø25 kastanje poplier

Ø60 wilg

Ø15 esdoorn

Ø15 kastanje

4 34

4 44543

4 62

4 20

4 15

Ø40 wilg Ø50 wilg Ø45 wilg

Ø60 wilg

4 35

4 28

4 29

4 44 4 474 47

4 48 4 43

4 32

4 33

Ø75 wilg

Ø20 berk

4 33

Ø15 kastanje

4 23

4 36

4 49

Ø20 berk

Ø30 berk

Ø40 esdoorn

4 37

4 40

4 40

4 34 4 44735 4 35 4 29 4 51 4 43 4 35 4 43 4 34 Ø25 berk

4 35

4 39 4 29

OLS00 F 4894 5399 m²

6.2. Ruimtegebruik

44

dr

4 21

4 62

4 39

ding en uitvoering van de gebiedsontwikkeling.

2 50 2 00

4 54

4452 49

4 40

4 41

4 06

Ø40 esdoorn

4 17

4 11

OLS00

F 4893 1414 m²

4 54

4 36

Ø40 esdoorn

Ø20 kastanje

3 85

4 27 4 31

4 41

Ø20 kastanje

In het hele plan zit nu ongeveer 48 % openbare ruimte en dat is ruim ten op zichte van

4 44 4 54

4 27

Ø70 wilg

4 04

2 50 2 22

4 17

4 14

OLS00

4 23

F 4788 7500 m²

4 15

4 16

4 18

4 40

Ø10 esdoornØ20 esdoon

4 64

4 42651 4 21

4 33 78b

2 48 2 00

4 40 4 16

4 53 4 12

4 50

4 08

Ø40 esdon

4 46

Ø25 esdoon

4 51 4 53 4 49

Ø20 esdoorn Ø15 beuk

Ø10 esdoorn

4 47

Ø25 2st esdoon

4 51

een reguliere woonwijk. De hoofdstructuren zoals karrensporen en wadistructuren en

4 23

Ø15 esdoorn

4 20

4 43

Ø20 esdoon

4 30

4 52

Ø25 2st esdoorn

4 54

Ø20 esdoorn

k

ook de randen naar buiten zijn zeer continue lijnelementen. De wadi’s zijn groen en de

4 25

4 20

4 14

4 17

4 11

4 15

4 49

Ø20 esdoorn

4 16

OLS00

4 4 3552 4 25

4 23

4 15

k

4 23

4 26

4 30

Ø55 populier

4 29

80-82

4 26 4 21

k

2 242 51

4 29 4 22

OLS00 F 4789 7180 m²

4 28

4 43253

4 36

1 89 2 48

4 32

4 39

4 41 r

4 35

4 57 OLS00 F 4895 486 m²

4 52

4 56

Ø15 beuk

4 51

4 50

Ø20 beuk

4 50

4 48

4 52

Ø15 wilg

Ø10 beuk

Ø15 wilg

4 51 4 55 Ø10 wig

4 63

4 52 4 60

k

4 46

4 41

4 55

4 51 4 48

4 60

Ø50 wilg

Ø10 beuk

Ø10 wilg

Ø10 wilg

4 53

Ø10 wilg

4 63

4 43253

Ø10 wilg

Ø10 beuk

Ø45 wilg

Ø45 wilg

Ø60 wilg

Ø20 beuk

4 75

4 56

4 64

4 58

Ø25 wilg

4 55 93

4 68

4 54

Ø15 beuk

4 27

4 64

Ø10 beuk

4 55

Ø15 wilg

4 51

Ø10 beuk

Ø45 wilg

4 73

Ø75 wilg

4 58 4 62 4 63 4 72

Ø10 wilg

Ø30 wilg

ca. 150 m tot 500 m . Aan de noordzijde en zuidzijde van het plan wordt een groene

Ø20 wilg

4 58

Ø10 beuk

4 41

4 32

4 26

4 69

4 38 4 37 4 29 4 38 4 243 54

4 28

Ø30 wilg

4 57 4 68

Ø45 den

4 72

4 74

4 67

4 81

4 59

4 68 4 24

4 62

4 45

4 68

4 42

4 54 4 57 4 35

4 33

4 43

4 45980 4 56

dr

4 40 4 55

4 52 4 45980

2 47 2 23

44430 20 21 444 30 19 20 vb

3 86 2 24444 2 43 2 205 09 22 18 24345 20 2215 2 17 2 43 2 2 220 4442

4 59

4 324 27

4 16

4 08

4 14

Legenda

4 02

2 51

2 50

2 15

2 09

2 50

2 51

2 53

2 50 2 14 2 18 2 50

2 16

2 26

2 18 2 11 2 51

2 16 2 50

OLS00

F 5141 1030 m²

2 14 2 53

4 13

4 33 vb

4 20

4 23

4 24

4 39

dr

dr

4 43

4 22

4 25

4 30

4 50

4 68

4 56 4 58 4 45 4 58 4 57 4 58

4 69 vb

4 60

4 54 4 58 4 58

2 242 54

4 47 4 60 4 60 4 57 4 59

vb

4 71 vb

4 73 vb

4 53

4 55

4 38

4 38

4 44

4 53

4 62

2 22412 2 50

4 59

4 42 4 584 58

4 47 dr4 58 58 4458

4 72 4 52

3 91

2 52 2 21

4 58

4 47 4 57 2 53 2 49 2 16 2 15 2 48 1 22 99 20 49

2 19 2 48

2 15 2 51

4 30 4 454 41 4 43 4 46 4 45

4 56

2 51 2 09

4 54

vb

4 54

4 16

4 14

3 94

4 53 4 54

2 51 2 52 2 12 2 15 2 17 26 2 512 10 2 51

4 14 4 39

4 40

4 08

4 55

4 13 4 33 4 34

vb

4 47 4 48

4 48 4 48

2 50

4 60 4 48

4 42

4 33

4 10

dr

4 44

4 05 2 39 2 52

2 18

3 93

4 62

4 18 4 15

4 08

2 49 2 20

2 49 2 12

3 84

4 58 4 61 4 57

lp

44421 21 20

3 98

lp

4 23

2 31 2 51

4 45

4 63

4 59

31 19 44420 44420 20 30

3 95

4 05 4 13

4 51

44421 19 30vb 31 20 44420

444 30 18 21 44430 19 21 44420 20 19 4 26

3 83 3 87

3 88

4 64

4 47

4 36

4 33

2 46 2 21

4 49

4 58

2 50

2 30 2 52

dr

4 45166

4 57

4 27

4 38

2 09 2 51

vb

2 52

4 29 4 34

vb

3 77

2 28 2 53

1 97 2 50 2 49 2 03

4 54 4 53 4 40

4 33

4 40

vb

4 42 vb

4 51

2 11

2 50

2 35

2 30 2 282 50 2 52

4 24 4 19

4 59

2 49 2 28

2 17 2 22

4 19 4 26 4 22

vb 444vb21 21 224 2444421 19 21 44 32 20 4 31

4 55

4 58

4 59 vb

4 42

4 23 4 29

Een groot gedeelte van de bewonersgroep ontvangt binnenkort een reserveringsover-

2 49 1 88

4 33 4 42 4 44 3 52 4 36 4 44 4 39 4 46 3 51 4 42 4 34 4 454 47

3 58 4 32

4 34 4 44 4 47 4 43 4 49

4 36

4 52

4 43

2 11

2 05 2 50

4 75 4 21

93a

4 37

4 43 4 40

4 43

4 60

4 58

4 56

2 47

2 49 2 21

2 49 2 32

4 41 4 51 4 56

k

4 33 4 43

4 59

2 49

4 56 4 54

F 4898 3265 m²

6.3. Start verkoop

4 44 4 52

4 60 4 55 4 52 4 45

4 55 4 51 4 43

4 56 4 54

4 56 4 58

4 75

OLS00

4 38 4 48

4 75

vb

4 76

4 41 4 47

3 46

3 54

4 77

vb

4 45980

4 21

4 38

vb

4 574 554 45 4 24

4 37 4 38 4 39 3 64 4 40 4 37 4 46 4 51

vb

4 78

vb

4 18

4 56

4 71

vb

vb

4 45980

r

4 43253

4 71

4 72 4 59 4 80

4 33

44 5980

4 45980

4 45980

4 45980

4 24

86a

4 47

dr 4 373 52 4 29

4 30 4 65

4 64

4 27

4 29

4 49

4 59

k

3 80

2 21 2 54

4 37 4 40 4 52

4 91

7 66

4 29

4 47

4 42

4 53

OLS00 F 4790 170 m²

4 47

het voorjaar van 2020 starten we met de verkoop van de overige kavels.

4 37 4 22

4 53

4 28

verbinding met voetpad gerealiseerd naar de omgeving. Daarnaast zijn er plannen

goede onderbouwing en vermindert het risico dat de grond niet wordt afgenomen. In

3 83

4 31

4 24 4 29

2

eenkomst voor een kavel. Zij hebben het recht zich terug te trekken, maar dit geeft een

2 50 1 90

4 31

4 21

80

peil= 4.969

Ø50 wilg

voor de herinrichting van de Vink. Deze zijn meegenomen in de grondexploitatie.

4 41 4 21

4 53

4 25

4 26

groen domineert. De uit te geven geven gronden zijn verdeeld in individuele kavels en 2

3 80

1 992 51 4 32

4 25

4 30

verhardingen zijn zo extensief mogelijk gehouden, waardoor in de openbare ruimte het CPO-kavels (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) met een grootte varierend van

F 5140 3355 m²

dr

4 17

r

4 70

4 71

4 71

vb

vb

4 54

2 532 04 2 13 2 17 2 14 2 51 2 50 2 51

4 43

3 90

3 89

3 99 4 24

4 01

RUIMTEGEBRUIK

4 51

4 50

Onderdeel

4 45 4 40 4 36

4 39

Totaal

Aandeel

Uitgeefbaar

19846m²

54%

Groen

8461m²

23%

Verharding

6063m²

16%

Water

2658m²

7%

Plangebied

37028m²

100%

Onderdeel

Totaal

Bruggen

100 m²

RUIMTEGEBRUIK

BUITENGEBIED

Onderdeel

Totaal

Olstergaard Kavelkaart onderdeel:

Ruimtegebruik Aandeel

projectnummer:

Groen

3679m²

87%

Verharding

560m²

13%

schaal: formaat:

Totaal

4239m²

100%

datum:

3316 1:500 A3 18-10-2019

83


84

Ontwikkelplan Olstergaard


Olstergaard 7. Vervolgstappen

85


86

Ontwikkelplan Olstergaard


7. Vervolgstappen

7.1. Beschrijving van de plannen van de bewoners De plannen van de deelnemers aan de bewonersgroep zijn gevarieerd en vertaald in de woonsferen natuurlijk cultuurhistorisch, natuurlijk voedselrijk en natuurlijk ecologisch. In de bewonersgroep lopen de ideeĂŤn voor de vorm, grootte en aanzien van de woningen flink uiteen. In een aantal ontwerpstappen zijn aanpassingen doorgevoerd, om zo dicht mogelijk bij de wensen voor de kavel en de invulling van Olstergaard te komen. De impressies en vogelvlucht van Olstergaard geven een beeld van hoe de wijk eruit gaat zien. De beschrijving van de woonsfeer en de spelregels geven samen met de kavelkaart de kaders voor bebouwing. Deze worden opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan.

7.2. Op te stellen bestemmingsplan Na vaststelling van dit ontwikkelingsplan wordt het bestemmingsplan Olstergaard in januari-februari 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan vormt de basis voor de uiteindelijke aanvragen voor de omgevingsvergunningen bouw. Het bestemmingsplan wordt opgesteld door BJZ.nu. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen. Eventueel ingekomen zienswijzen worden samengevat in een nota van zienswijzen. Zoals het nu gepland is, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast in de zomer van 2020. Op deze manier is het bestemmingsplan Olstergaard onherroepelijk in september. Bovenstaande planning is onder voorbehoud van mogelijke zienswijzen, beroep en/of andere obstakels tijdens de bestemmingsplanprocedure.

87


2

29

21 25

42 5

4

6

1

3

2

7

8

5

26

23

28

40

29

43

30

27

24

21

44

41

25

9

4

22

42 11

22

26

31

43 12

30

10

45

6

8

7

32

23

27

28

33

44

13

46

14

34

35

15

47

16

9

36

37 48

11

49

31 12

10

38

45 32

17

18

34

47

37 48

38

18

17

46

19

20

36

51

35

15 16

50

33

13 14

39

49

39 50

51

Olstergaard

Legenda Kavelkaart

19

20

concept kavelkaart 88

Ontwikkelingsplan Olstergaard

Olstergaard Kavelkaart

Mandelige plekken onderdeel: Woonsfeer Natuurlijk Cultuurhistorisch Woonsfeer Natuurlijk Voedselrijk projectnummer: 3316 Woonsfeer Natuurlijk Ecologisch 1:500 schaal: 00 Kavelnummer formaat: A1 10-10-2019 datum: Parkeerplaats privĂŠ Bouwvlak Schaal: 1:1000 (a3)


7.3. Kaveluitgifte

7.4. Planning

Deelnemers bewonersgroep

Januari 2020 – september 2020 Procedure bestemmingsplan (onder voor-

In het voorjaar van 2019 startte de bewonersgroep Olstergaard. De deelnemers aan

behoud van zienswijzen, beroep, proce-

de bewonersgroep konden zich inschrijven naar aanleiding van twee publicaties in het

dures en mogelijke obstakels tijdens de

Huis aan Huis. (zoals beschreven in ons kaveluitgiftebeleid).

vaststelling) Januari 2020 – september 2020 Voorbereiding, aanbesteding en uitvoering

Op dinsdag 10 september 2019 besloot het college om voor de toewijzing van kavels aan de bewonersgroep af te wijken van het gemeentelijke kaveluitgiftebeleid. Door

bouwrijp maken Januari 2020 – september 2020 Bewonersgroep kan aanvraag omgevings-

deze afwijking hoeft de bewonersgroep niet te loten. De deelnemers konden eerst in

vergunning bouw voorbereiden

overleg om te onderzoeken of alle deelnemers een kavel konden vinden. Mochten de

Voorjaar 2020

deelnemers er niet uitkomen onderling, dan was er de mogelijkheid om te loten. Op

September 2020 Toesturen uiteindelijke verkoopovereen-

maandag 14 oktober 2019 kwamen de deelnemers aan de bewonersgroep bij elkaar. Op deze avond was veel overleg. De uiteindelijke uitkomst is dat alle deelnemers die

komsten September 2020 Mogelijkheid verlenen omgevingsvergun-

dat wilden een kavel kozen, hierbij was er uiteindelijk geen sprake van een dubbele keuze voor een kavel en was het niet nodig om te loten. Woningbouwcorporatie SallandWonen

Verkoopcampagne overige kavels

ning bouw Oktober 2020

Mogelijkheid start bouw woning

2020 – 2021 (uitloop 2022)

Bouw woningen

2022 (of zo veel eerder bij woningen klaar)

Start Woonrijp maken

Zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst wordt 20 % van de woningen in Olstergaard een sociale huurwoning. Hiervoor zijn drie locaties in Olstergaard gereserveerd. Net zoals de overige deelnemers aan de bewonersgroep heeft SallandWonen voor deze locaties een reserveringsovereenkomst gesloten. In de bewonersgroep Olstergaard willen een aantal deelnemers een woning bij SallandWonen huren. SallandWonen past haar toewijzingsbeleid van woningen hiervoor aan. Overige kavels De verkoopcampagne voor de kavels die over zijn, vindt medio 2020 plaats. Hierbij krijgen de toekomstige kopers duidelijk mee hoe Olstergaard gebouwd wordt en aan welke spelregels zij moeten voldoen. Dit ligt vast in dit ontwikkelingsplan en in het bestemmingsplan.

89


90

Ontwikkelplan Olstergaard


Olstergaard 8. Bijlagen

91


92

Ontwikkelplan Olstergaard


8.1. Bijlage beplanting In het ontwikkelingsplan worden de verschillende elementen van de beplanting

Een combinatie van deze drie soorten is een garantie op succes:

besproken in algemene zin. In deze bijlage staan suggesties voor toe te passen

‘Webb’s Prize Cob’ - ‘Géante de Halle’ - ‘Fertile de Nottingham’

soorten. De lijst pretendeert niet volledig te zijn. Andere soorten kunnen ook worden toegepast zolang deze passen binnen het beschreven beeld.

Hier en daar kan ook een wintergroene bes dragende hulst toegepast worden. Deze

De zaden en planten worden geleverd van biologische kwekerijen en leveranciers, daar-

struikvormer kan later uitgroeien tot een kleine boom.

bij moet ook aandacht zijn van het EKO-label voor betrouwbaar materiaal.

Ilex aquifolium gewone hulst

tot 10m inheems

Taxus baccata venijnboom

3-18m inheems

Structuurlijnen van struweel • gelaagde beplanting met goed ontwikkelde kruid-, struik- en kruinlaag

Struiklaag 1-3m

• licht en luchtig

Lonicera caerulea honingbes

2m

• circa 8m hoog, af en toe tot max. 15m (solitaire boom)

Ribes rubrum aalbes

1,2 tot 1,5m.

• sortiment passend bij voedselbos, voornamelijk inheems of verwilderd

Ribes nigrum zwarte bes

0,6 tot 2m

• vruchten geschikt voor mens en dier

Rosa canina hondsroos

1-3m

• r uimte voor spelaanleidingen of kleine landschapselementen zoals een takkenril

Aronia melanocarpa appelbes

tot 1m

Kruin/Struweel laag - kleinere bomen, grote struiken 3 tot 10-12m

Kruidlaag

Malus sylvestris bosappel

7-9m

inheems

De kruidlaag wordt ingezaaid met een middelhoog bloemenmengsel voor onderbe-

Amelanchier lamarkii krentenboom

6-9m

N-Amerika, verwilderd

groeiing en boszomen. In dit mengsel komen inheemse eenjarige planten, tweejarige

Cornus mas gele kornoelje

5-6m

mid./zuid Europa Azië

planten en vaste planten voor. Bij het zaaien van een dergelijk mengsel zullen afhan-

Crataegus laevigata tweestijlige meidoorn 5-6m

inheems

kelijk van de grondsoort sommige soorten zich beter ontwikkelen dan andere. In het

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 6-8m

inheems

eerste jaar laten vooral de meest algemene soorten zoals fluitenkruid zich zien maar

Cydonia oblonga Kweepeer

7m

veel voorkomend

bij een mooie overgang van schaduw naar licht kunnen in de loop der jaren veel soor-

Prunus padus gewone vogelkers

8-12m inheems

ten goed tot hun recht komen. Voorbeeld van zo’n zaadmengsel is Bloemenmengsel O1 van Cruydt Hoeck

Prunus spinosa sleedoorn

2-6m

inheems

Sorbus aucuparia wilde lijsterbes

9m

inheems

Corylus avellana hazelaar

5-7m

inheems

Solitaire bomen • in onregelmatige patroon aanplanten

93


• variatie in sortiment en boomgrootte • Noot en vruchtbomen onderdeel van sortiment • drachtbomen met variatie in bloeimoment voor voedsel insecten • enkele bomen aanmerken als toekomstboom Amelanchier lamarckii krentenboompje Castanea sativa tamme kastanje Fraxinus ornus pluimes Juglans regia gewone walnoot Mespilus germanica Mispel Morus nigra zwarte moerbei Prunus avium zoete kers Prunus domestica pruim Styphnolobium japonicus honingboom (voorheen Sophora japonica) Tetradium daniellii bijenboom Tilia (div cultivars) Linde Ulmus laevis fladderiep (Een artikel over bomen voor bijen is te vinden op: https://www.boomzorg.nl/upload/ artikelen/bz415bijenboom.pdf Fruit Het sortiment appel-, peren, pruimen en kersenbomen is zeer uitgebreid. Er is keus uit oude, zeldzame rassen of juist nieuwe rassen. Kies het fruit dat past bij het thema van het veld. Dus voornamelijk inheems bij de ecologische en cultuurhistorische velden. Exotische soorten kunnen goed in het veld voedelrijk. Een pomologenvereniging of ervaren kweeker kan advies geven. Voor een bessenhaag zijn de volgende soorten geschikt. Ribes nigrum zwarte bes Ribes rubrum rode bes Ribes uva-crispa kruisbes Rubus idaeus framboos Rubus phoenicolasius wijnbes

94

Ontwikkelingsplan Olstergaard


Hagen

• gemengd sortiment gericht op productie van vruchten

• Als afscheiding voor privacy of windkering

• fruit- of bessenhaag ook mogelijk

• Passend bij thema van woonveld

Aronia melanancarpa – appelbes

Cultuurhistorisch veld (A)

Corylus avellana – gewone hazelaar (hazelnoot)

• geschoren haag

Elaeagnus x ebbingei – zilverbes

• breedte haag tenminste 0,7m en bij voorkeur 1m

Elaeagnus x umbellata

• per haag 1 plantsoort

Rosa rugosa - bottelroos / rimpelroos

• sortiment in heel veld gemengd

Sambucus nigra – vlierbes

Acer campestre veldesdoorn

Dit veld is ook bij uitstek geschikt om een fruit- of een bessenhaagtoe te passen.

Carpinus betulus haagbeuk

Wadi- en greppelbeplanting

Crataegus Meidoorn

Carex pseudocyperus – Hoge cyperzegge

Ligustrum ovalifolium Liguster

Centaurea jacea - Knoopkruid

Taxus baccata venijnboom

Filipendula ulmaria - Moerasspirea

Ecologische velden (B en D)

Lythrum salicaria - Gewone kattenstaart

• landschappelijke heg, beperkt snoeien

Scutellaria galericulata – Blauw glidkruid

• breedte heg minimaal 1m tot 3 m

Thalictrum flavum - Poelruit

• gemengd sortiment voornamelijk inheems

Veronica chamaedrys – Gewone ereprijs

Amelanchier lamarckii krentenboompje

Gevelgroen

Cornus mas gele kornoelje

Parthenocissus tricuspidata ’Beverley Brook’ - Wilde Wingerd

Crataegus monogyna éénstijlige meidoorn

Rosa - Klimroos

Ilex aquifolium hulst

Lonicera Henryi - Groenblijvende Kamperfoelie

Prunus spinosa sleedoorn

Pyracantha - Vuurdoorn

Sambucus nigra vlierbes Viburnum opulus- Gelderse roos

8.2. Technische profielen

Ligustrum ovalifolium Liguster

Profiel 1 Voetpad tussen kavels

voor bloeiende heesters die vrij laag blijven.

Profiel 2 Middenweg

Rosa rugosa bottelroos / rimpelroos bijv. ‘Roseraie de L’Hay’

Profiel 3 Noordweg

Rosa canina hondsroos

Profiel 4 Wadi en voetpad

Rosa rubiginosa egelantier

Profiel 5 De Vink zuid

Viburnum opulus Gelderse roos

Profiel 6 De Vink noord

Voedselrijk veld (C)

Profiel 7 Waterpartij

• landschappelijke heg, beperkt snoeien

Profiel 8 Middenpad

• breedte heg minimaal 1m tot 3 m

Profiel 9 Jan Schamhartstraat

95


Profiel 1

4.55+

4.50+

4.37+

4.50+

4.40+

4.32+

4.55+

3.98+

halfverharding

tuin

1.20

0.60

1.20

tuin

0.60

0.40

4.00

PROFIEL 01 B Tek.nr.:

PR-01

Schaal:

1:50

Formaat: A3

96

Ontwikkelingsplan Olstergaard

Datum:

14-10-2019

ADVIESBUREAU HAVER DROEZE


Profiel 2

4.65+

4.60+

4.45+

4.35+

4.50+

4.45+

tuin

4.45+

4.35+

halfverharding

1.30

1.00

1.20

4.60+

4.45+

4.65+

tuin

1.00

1.50

6.00

PP ∅250

MS/LS

CAI

KPN HUISAANSLUITING

WATER

OV

PROFIEL 02 Tek.nr.:

PR-02

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

30-10-2019

97


Profiel 3

4.65+

4.60+

4.55+

4.40+

4.25+ 4.00+

tuin

halfverharding

1.50

1.00

1.50

2.00

5.00

3.27

4.50

OV

KPN

CAI

MS/LS

HUISAANSLUITING WATER

PP ∅250

PROFIEL 03 Tek.nr.:

PR-03

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

98

14-10-2019

Ontwikkelingsplan Olstergaard

ADVIESBUREAU HAVER DROEZE


Profiel 4

4.55+

4.50+

4.40+ 4.00+

tuin

3.85+

4.50+

4.40+

4.35+

4.55+

4.00+

wadi

tuin

2.33

2.21 5.13

0.60

1.20

0.60

0.90

0.50

1.80

PP ∅250

MS/LS

CAI

KPN HUISAANSLUITING

WATER

OV

PROFIEL 04 Tek.nr.:

PR-04

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

14-10-2019

99

ADVIESBUREAU HAVER DROEZE


Profiel 5a

5.12+

4.55+

4.50+

4.55+

4.52+

4.40+

4.50+

4.40+

4.35+

4.25+

tuin

Vink 0.50

0.90

0.60

1.20 4.00

0.60

0.70

0.89

0.50

1.46

2.00

6.15

2.85

1.70

2.67

9.85

OV OV

KPN

CAI

MS/LS

HUISAANSLUITING WATER

100

Ontwikkelingsplan Olstergaard

PROFIEL 05A Tek.nr.:

PR-05

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

14-10-2019


Profiel 5b

4.90+

4.40+

4.55+

4.40+

4.40+

4.25+

Vink 1.00

0.50

2.00

3.63

2.00

6.15

3.50

1.70

2.67

9.85

OV

HOOFDLEIDING WATER

PROFIEL 05B Tek.nr.:

PR-05

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

14-10-2019

101


Profiel 6

4.50+

3.70+

3.00+ 2.50+

1.50+

3.30

9.80

1.50

3.54 0.16

15.00

PROFIEL 06 102

Ontwikkelingsplan Olstergaard

Tek.nr.:

PR-06

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

14-10-2019


Profiel 7

4.00+

4.00+ 3.70+

maaipad 2.00

maaipad 4.63

2.00

8.63

PROFIEL 07 Tek.nr.:

PR-07

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

14-10-2019

103


Profiel 8

4.65+

4.60+

4.50+

4.45+

4.40+

4.45+

4.45+

3.80+

tuin

tuin

0.50

VAR.

0.60

0.80 2.00

0.60

1.79

0.80

1.20

0.80

0.60

0.50

5.19

MS/LS

CAI

KPN HUISAANSLUITING

WATER

HOOFDLEIDING WATER

OV

PROFIEL 08 Tek.nr.:

PR-08

Schaal:

1:50

Formaat: A3

104

Ontwikkelingsplan Olstergaard

Datum:

30-10-2019


Profiel 9

4.48+

4.38+

4.40+

4.40+

4.45+

4.60+

4.65+

3.80+

Jan Schamhartstraat 1.30

4.10 6.85

1.75

1.20

0.55

1.20

0.50

3.75

PROFIEL 09 Tek.nr.:

PR-09

Schaal:

1:50

Formaat: A3 Datum:

14-10-2019

105


8.3 Verslagen expertmeetings Olstergaard 13 mei 2019 Aanwezig:

Gemeente: Aafke Kuiper, Natasja Hulsebos, Isa Jansen of Lorkeers,

ten met een vacuümsysteem. Jeroen Heij vraagt dit na. Gemeente heeft

Paul Terhorst, Jaring Walta.

ontvangstplicht. Als iemand riool vraagt moet de gemeente een aansluiting leveren. Vraag is wie de pomp en aansluiting betaalt. Doen we iets met helo-

Genodigden: Bauke de Vries (Saxion) afwezig, Janneke Diels (waterschap Drents Over-

fytenfilter dan moeten wij omwonenden verantwoordelijk maken voor beheer.

ijsselse Delta), Wouter Gerarts (Enexis), Erwin Stoffer, SVP, Erik Riphagen Ecogroen,

Wel minimale eisen hiervoor bepalen.

Jeroen Heij – Adviesbureau Haver Droeze, Patrick Gering BMC

• Extra waterpartijen. Afhankelijk van uitvoering. Bergende functie? Is het dan een waterschapsfunctie? Janneke Diels merkt op dat het Waterschap liever

Aafke heet iedereen welkom.

een doorspoelende functie heeft vanuit waterkwaliteit en -kwantiteit. • Bewoners moeten gestimuleerd worden ook zelf Hemelwater opvangen voor

Het doel van deze vervolgmeetings voor het gebiedsontwikkelingsproject Olstergaard is: het toetsen van de plannen aan de expertise van de deelnemers van deze expert-

hergebruik of via oppervlaktewater. • Hoeveel water wil je in het openbare gebied bergen en wat moeten mensen

meeting.

zelf binnen het project opvangen. Het terrein moet wel ‘waterproof’ zijn bij bijv. heftige regenval.

Erwin Stoffer licht het eerste conceptplan toe.

Ook moet er door de ligging aandacht zijn voor waterveiligheid.

• Olstergaard wordt een ‘supererf waar mensen wonen’ omringd door een groenstructuur. • Aanhaken op de omgeving. Daarom een middenpad die de verbinding van de westkant naar natuurlijke speelplek/aardehuizen.

Drinkwater Vitens moet nog een verbinding maken naar de Jan Schamhartstraat. Het middenpad zou hiervoor goed gebruikt kunnen worden.

• Ontmoeten staat centraal. Collectieve voorzieningen realiseren (deelerf, moestuin etc.)

Energie Wouter Gerarts geeft aan dat Enexis niet mag experimenteren.

Hemelwaterafvoer en berging

Verwarming kan niet meer met gas. Warmtenet kan niet volgens Enexis. Zelf of col-

Zowel permanent water in het gebied als afvoer van water door middel van greppel of

lectief aanleggen.

wadi’s. De poel met afvoer van water moet voorzien zijn van een soort drempel zodat

Als men dit zelf wil aanleggen moet dit ook zelf beheerd worden. Ook moet er onthef-

er geen vis het gebied in kan. Deze is bestemd voor amfibieën.

fing aangevraagd worden bij ACM. Dit vraagt veel geregel.

• Diverse keuzes afvalwater: helofytenfilter op bepaalde delen; of grijs water met composttoiletten. Of alleen grijs water en toilet op het riool. Optie toilet-

106

Ontwikkelingsplan Olstergaard

Energie opslaan en gebruiken via eigen systeem van Struviet bij een lokale boer. Hier-


voor moet er een kabel komen tussen Olstergaard naar de boer. Dit gaat via openbare

Tot slot merkt Wouter Gerarts op dat een energieneutrale wijk veel vraagt. We hebben

grond en moet er dus ontheffing aangevraagd worden bij ACM.

tegenwoordig steeds meer te maken met transport schaarste. Hiervoor moeten stati-

Ook genoemd wordt mogelijkheid van hermische warmte uit oppervlaktewater

ons gebouwd worden. De realisatie hiervan vraagt heel veel tijd. Enexis heeft aansluit-

Of warmte halen uit de grond. Mag in Olstergaard max. 50 meter diep. Alleen geschikt

plicht. Geen leverplicht.

voor heel goed ge-isoleerde woning. Op de expertmeeting van 24 juni zijn Paul Terhorst en Jaring Walta van de gemeente Het advies van Enexis is het gebruik van (lucht)warmtepompen. Dit kan collectief of

niet aanwezig.

per huishouden. Als er een zwaar net nodig is, moet Enexis dit tijdig weten in verband met het aanleggen. Een transformatorhuisje van 5x5 is dan nodig. Deze zal ingepast moeten worden in het landschap. Deelauto / gezamenlijk parkeerterrein voor elektrische auto’s. Laadplein voor 1 verbinding. Vooraf keuzes maken. Er is een net in de buurt om aan te takken. Taak is dus vooral om mensen bewust te maken van het verminderen van energieverbruik / of de mogelijkheid van het opwekken van eigen energie. Insteken op duurzaamheid/isoleren. Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Collectieve manier van opwekken van energie voor bijvoorbeeld openbare verlichting vraagt wel beheer. Binnen Enexis is Empuls bezig met het oprichten van een warmtetak. Tak die innovatieve onderzoeken doet naar buurtbatterijen / opslag. Zij kunnen daarin ondersteunen. Warmte binnen energieleverancier onderbrengen. Empuls uitnodigen. In Zwolle staat op het terrein van Enexis een duurzaam voorbeeldhuis waar men kan kijken.

107


Expertmeeting Olstergaard 24 juni 2019 Gemeente: Aafke Kuiper, Natasja Hulsebos, Isa Jansen of Lorkeers, Paul Terhorst, Jaring Walta.

op riolering van het zwarte water. •

En voor het kopje energie/warmte: is er ook gekeken naar de mogelijkheid om

gebruik te maken van het IJsselwater voor de verwarming/verkoeling van de wijk? ZoGenodigden: Bauke de Vries (Saxion), Janneke Diels (waterschap Drents Overijsselse

als bijvoorbeeld bij gemeentehuis Deventer wordt uitgevoerd? Lijkt mij een interessant

Delta), Wouter Gerarts (Enexis), Erwin Stoffer (SVP), Erik Riphagen (Ecogroen), Jeroen

duurzame optie. Ik heb bij interesse contactgegevens van de betrokken partijen hierbij.

Heij (Adviesbureau Haver Droeze) Korte toelichting VOSP Opening

Bespreken uitwerking water i.r.t. watervoerend, waterberging en fauna

• Verslag vergadering 13 mei 2019

Opmerking Janneke Diels, Waterschap. Ik zie in het voorlopig ontwerp dat de zuidelijke

Opmerkingen vanuit Janneke Diels van het Waterschap

vijver aan het watersysteem lijkt gekoppeld. Mijn voorkeur gaat hier niet naar uit. Ik zou

Dat betreft het beheer en onderhoud van waterpartijen is het zo dat het water-

het uitwerken als (zoals de andere waterpartijen) een opzichzelfstaande waterpartij.

schap alleen wateren in beheer en onderhoud overneemt wanneer hier vooraf

Dit lijkt ook beter bij het ontwerp te passen. Wanneer je het op het watersysteem laat

goed is gekeken naar de dimensionering en overneemt die onderdeel uit

aansluiten, moeten we echt even beter naar de randvoorwaarden kijken. Ik hoor dan

(gaan) maken van het watersysteem. Een wadi of een geïsoleerde waterpartij

ook graag wat de ideeën hierover zijn.

valt daar bijvoorbeeld niet onder. Dat wil natuurlijk niet betekenen dat dit geen goede optie voor Olstergaard kan zijn. Het is alleen denk ik goed om mee te

K waarden onderzoek laten doen in het gebied. Voor het watersysteem. Ecegroen zou

geven.

dit kunnen doen.

• Wat betreft afvalwater hebben wij een voorkeur om het zwarte water te laten

Het is een natuurinclusieve wijk. Water hoort eigenlijk niet in het gebied. Water infil-

aansluiten op de riolering (wanneer mogelijk klinkt een vacuümtoilet mij inte-

treert. Moet je dan wel water in het gebied opnemen. Dat kan wel maar dan moeten

ressant en innovatief in de oren). Dit klinkt misschien in eerste instantie niet

technische maatregelen genomen worden. Het betreft stilstaand water. Poel met een

innovatief of groen, maar gezien de innovatieve ontwikkelingen bij ons op de

overstort op de Vink. Ander peil dan water aan de Vink. Hierdoor zal de poel droogval-

zuivering (inzet warmte RWZI voor bijvoorbeeld verwarming wijken of andere

len. Er wordt een gesprek met het waterschap en Jeroen ingepland.

doeleinden, inzet methaangas voor verbetering processen en vergisting,

108

ontwikkeling ‘waterstoffabriek’ waarbij waterstof ingezet kan worden voor

Ook een gesprek met Infra voor beheer en onderhoud. Er moet een berekening ge-

duurzame ontwikkeling keten) is dit juist een erg duurzame investering. Daar-

maakt worden of het voldoet aan de berging. Een en ander v.w.b. waterberging hangt

bij telt ook mee dat bij medicijngebruik individuele zuivering vaak niet meer of

ook af van wat mensen in hun eigen tuin doen. In koopcontract moeten we eisen aan

slecht werken, dus ook in dat opzicht gaat onze voorkeur uit naar aansluiting

waterberging opnemen. Als onderdeel van omgevingsvergunning kunnen we de bewo-

Ontwikkelingsplan Olstergaard


ners een waterplan laten indienen. Bepalen hoe lang het water op eigen perceel moet

leveren. Dit is exclusief elektrisch vervoer. Laadpleinen. En slim laden toepassen.

blijven voordat het afgevoerd wordt.

Toepassen van IJsselwarmte bekijken. Is het mogelijk om een gebied aan te wijzen waar helemaal geen elektriciteitsaanslui-

Waterschap heeft voorkeur om zwart water via riolering af te voeren. Voorkeur heeft

ting komt. Dit kan maar dan moet het gebied toegankelijk zijn via bijvoorbeeld een privĂŠ

om iedereen van een aansluiting te voorzien. Rioleringsplan laten overleggen. Stan-

oprit. Zien te blokken dat er nooit een aansluiting kan komen. Aan openbaar gebied

daard aanleggen bij bouwrijpmaken. Bewoners kiezen zelf of ze hun woning laten

komt het overal te liggen.

aansluiten. 1.

Grijs water op riolering tenzij je op eigen kavel helofytenfilter aanlegt.

Bespreken uitwerking ecologieverhaal en voedselbos

2.

Zwart water riolering

Circulariteit. Hoe ziet de expert van Saxion dat in dit plan: openbare ruimte en woningen.

Uitwerking natuurinclusief

Herbruikte en gebruikte materialen toepassen in openbaar gebied.

IJssel weer met achterliggende land verbinden.

Opstellen van een materialenbank (Madaster)

3 hoofdlijnen aangebracht. Toepassen insectenhotels, vogelkasten, inbouwkasten

Circulariteit kun je ook in het groen betrekken.

verwerken in huizen SallandWonen

Onder circulair valt ook het delen van attributen. Toekomstige bewoners spreken er wel over. Dit is niet direct aan de gemeente. Wij brengen het terug en clusteren het tot

Bomen zijn geĂŻnventariseerd. Moet nog wel wat uitgedund worden. Nieuw plan voor

materiaalgebruik.

inrichting met oog voor de toekomst. Ook rekening houden met structuren en zon-

Provincie heeft subsidie verleend zodat wij met Saxion een circulair inkooptraject voor

richting. Voor elk te kappen boom, planten wij er 1 terug. Gebiedseigen beplanting

openbare ruimte kunnen inrichten.

toepassen. Achterliggende vraag is of er voldoende budget in de grex is opgenomen. Verwachtingen managen.

Sluiting

Bespreken voorstel ondergrondse (elektrische) netwerken, locatie nutsvoorziening Het idee is om aan te takken op het netwerkstation aan de J. Schamhartstraat. Het middenpad door Olstergaard kunnen we als hoofdnetwerk gebruiken. Kansrijke gebieden aanwijzen die off grid en zelfvoorzienend zijn. Trafostation moet toch centraler in het gebied. 1 station kan 500 kw sturen en ontvangen. Op 1 station kunnen 100 woningen. Kan eigenlijk 5 kw per huis afnemen en

109Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.