Page 1

Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 1

Kazalo Table of contents

2 Peking, prihajamo! Beijing – Here we are!

5 Atletika Athletics

15 Badminton Badminton

17 Gimnastika – športna Artistic Gymnastics

20 Jadranje Sailing

25 Judo Judo

29 Kajak-kanu: divje in mirne vode Canoe-Kayak: Slalom and Flatwater

64 Slovenija na olimpijskih igrah Slovenia at the Olympic Games

69 Šport v Sloveniji Sport in Slovenia

73 Koristne informacije Useful information

79 O Sloveniji na splošno About Slovenia

89 Slovensko – kitajski – angleški slovar Slovenian – Chinese – English Dictionary

91 Slovenska hiša The Slovenian House

32 Kolesarstvo: cestno in gorsko Cycling: Road and Mountain Bike

37 Namizni tenis Table Tennis

39 Plavanje Swimming

47 Strelstvo

ZaloÏnik / Published by: Olympic Committee of Slovenia, Association of Sports Federations Urednik / Editor: Janko Dvor‰ak

Shooting

49 Veslanje Rowing

56 Vodstvo Team management

57 Medicinska ekipa Medical team

58 Ostali slovenski predstavniki na POI Peking 2008 Other Slovene Representatives at the Beijing 2008 Olympic Games

59 Program in urnik tekmovanja Sports programme and shedule Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

Tekst / Text: Borut Kolariã, source: www.ukom.gov.si, IOC (www.olympic.org) and BOCOG (www.beijing2008.cn) Prevod / Translation: Manica Lipec in Jezikaã d.o.o. Fotografije / Photos: Olympic Committee of Slovenia Archive Idejna zasnova / AD&D: Kraft & Werk Tisk / Printed by: Gorenjski tisk, Kranj Ljubljana, 2008

1


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 2

Peking, prihajamo! Urška Žolnir V Atene ste potovala kot rezerva, domov ste se vrnili s kolajno. Si pred olimpijskimi igrami verjela v tak uspeh? Po pravici povem, da takšnega razpleta nisem pričakovala. Predvsem sem želela dokazati sebi, da s trdim delom in vztrajnostjo lahko dosežem dobro uvrstitev. S svojimi rezultati ste v evropskem in svetovnem vrhu. Od česa bo odvisno, boj za kolajne ali ne? Boj za kolajne, če bom do tja prišla, bo odvisen kako dobro se bom borila, da bom dala vse od sebe in čisto nič drugega. Menite, da se pravljica iz Aten lahko ponovi? Trenutno lahko rečem samo to, da bom stremela k maksimalno dobrim bojem. Ostalo bo pa tako, kot mi je usojeno. Kar se je dogajalo v Atenah je stvar preteklosti. Sedaj bomo vsi tekmovalci ponovno na štartu in samo številke. Prvaki bodo na koncu OI!

Iztok âop Olimpijske igre v Pekingu bodo vaše pete igre v samostojni Sloveniji. Kako različno ste jih doživljali? Med njimi so precejšnje razlike. Samo vzdušje je bilo pogosto odvisno od okolja, kjer so se odvijale. Mediteran je bil zame med vsemi najprijetnejši. Sam pa sem jih različno doživljal tudi zaradi različne starosti oz. zrelosti ob nastopih. Pri 32. letih sem igre v Atenah gotovo videl drugače kot 12 let prej v Barceloni. Predvsem pa nobenih iger nisem doživljal kot zabavo, saj sem imel vedno visoke tekmovalne ambicije, zato so bile vsake posebej precej stresne. Z izjemo Atlante 1996 ste se domov vedno vračali s kolajno. Kaj je potrebno imeti za uspeh na olimpijskih igrah? Predvsem veliko volje do treninga in trezno glavo v ključnih trenutkih. Breme visoke uvrstitve na OI je lahko zelo težko, hkrati pa zelo velik motiv. Čeprav z vsemi uvrstitvami nisem bil popolnoma zadovoljen, se mi zdi, da sem vedno v olimpijskih nastopih prikazal maksimum tiste sezone. Bodo to vaše zadnje olimpijske igre? To bo pokazal čas.

Vasilij Žbogar Spomin na kolajno v Atenah je še vedno živ. So bile priprave na Peking enake kot pred štirimi leti ali ste kaj spremenili? Priprave na Peking(Quingdao) so se precej razlikovale od priprav na Atene. Vetrovni pogoji so povsem drugačni in s tem tudi tehnika jadranja ter fizične priprave. Medtem ko smo bili v Atenah jadralci pripravljeni za vse možne vetrovne pogoje to ne velja za Quingdao.Tukaj prevladujejo šibki vetrovi in močan morski tok kateri zahteva posebno tehniko vožnje jadrnice. Po šibkih vetrovih je izredno pomenbna težina jadralca zato je v zaključnih pripravah v prvem planu izguba odvečnih kilogramov. Če smo jadralci v Athenah imeli med 80 in 82 kilogramov imamo v Quingdau med 73 in 79 kilogramov. Žal zaradi moje višine (190cm) spadam med težje jadralce na prvenstvu,torej tiste, ki upajo na kakšen dan močnejšega vetra. Regatno polje v Qingdau je zelo zahtevno. Močni tokovi, spremenjeni vetrovi. Kateri elementi bodo odločilno vplivali na uvrstitev? Vsak minimalen detalj bo vplival na regato. Tukaj ne mislim samo na naravne okoliščine vendar tudi na sodnike in regatni odbor. V jadranju smo majhne države postale nevarne »velikim« zato nam konstantno mečejo polena pod noge. Npr. v klasi laser še dan danes angleži niso požrli moje 3. in Godisonovo 4. mesto iz Athen. Na štartni črti bodo vsi jadralci imeli enake pogoje, po štartnem znaku pa bomo videli. Se boste udeležili otvoritvene slovesnosti v Ptičjem gnezdu, glede na to, da so regatna polja v Qingdau? Slovesnostne otvoritve se nameravam udeležiti če bo logistično, za nas jadralce, dobro izpeljano. Otvoritve v Athenah se nisem udeležil in mi je bilo kasneje zelo žal.

2

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 3

Beijing – Here we are! Urška Žolnir When you were travelling to Athens, you long remained on the reserve list, but than you came home with a medal. Had you believed in such a success before the Olympic Games? Honestly, I didn’t expect anything like that. Most of all I wanted to prove myself that with hard work and persistence I can rank high. You are among the world’s top because of your results. Will there be a fight for medals or not, and on what does this depend? A fight for medals, if I’ll get there, will depend on how good I will fight, if I will do my best, and nothing else. Do you think the same as in Athens can happen again? Momentary I can only say that I will aspire to the very best conditions. The rest is up to the destiny. What happened in Athens is part of the past. Now, all of us athletes will be again at the beginning and we’ll all be only numbers. Champions will be known at the end of the Olympic Games!

Iztok âop Since Slovenia got independent this is the fifth time that you are taking part at the Olympic Games. How did you experience every Olympic Games? There were big differences between them. The atmosphere often depended on where they took part. For me the Mediterranean was the most pleasant among all. But another important factor for how I experienced the Games was my age and maturity. With 32 the Games in Athens definitely appeared totally different than when I was 12 years younger in Barcelona. But the most important, I never thought of the Games as of an amusement, because I always had high competitive ambitions, and that is why it was always very stressful. With the exception in Atlanta in 1996, you always came home with a medal. What does one need to win at the Olympic Games? Especially a lot of will for training and the use of common sense in crucial moments. The burden of the Olympic Games can be very heavy, but at the same time it can be a strong motive. Although I was not completely satisfied with all the rankings, I think at the Olympic performances I have always shown the maximum of the season. Are these your last Olympic Games? I guess only time will tell that.

Vasilij Žbogar You can still vividly remember the medal in Athens. Were the preparations for OG Beijing 2008 the same as four years ago or did you change anything? The preparations for OG Beijing 2008 (Quingdao) were very different from those for Athens. The winds are totally different and because of that also the technique of sailing and the physical preparations. While in Athens the sailors had to be prepared for all kinds of wind conditions this is different in Quingdao. Light winds and strong currents, for which a special technique of sailing is required, are prevailing here. The weight of the sailor is very important because of the light winds and that is why the most important part of the final preparation consists of loosing weight. If we had between 80 and 82 kilograms in Athens, now in Quingdao we have between 73 and79 kilograms. Unfortunately, because of my height (190cm) I am one of the heaviest sailors at this championship, one of those who hope for some stronger wind. The racing area in Quingdao is very demanding – strong currents, variable winds – which elements will have crucial impact on the ranking? Each smallest detail will influence the race. That does not include only natural circumstances, but also the judges and the race committee. In sailing the small countries have become dangerous for the “big” ones and that is why they are constantly trying to hinder us. For example, in the laser class the English still cannot swallow my 3rd and Godison’s 4th place in Athens. On the starting line all sailors will start under the same conditions, but after the start signal we will see what happens. Are you planning to attend the opening ceremony in the Bird’s Nest, although the racing areas are in Quingdao? I’m planning to attend the opening ceremony if for us sailors this will be carried out well logistically. I didn’t attend the opening in Athens and later I regretted it. Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

3


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

4

7/16/08

11:43 AM

Page 4

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 5

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Athletic Federation of Slovenia Vodnikova cesta 155 SI-1000 Ljubljana, Slovenia T: +386 1 513 65 00 F: +386 1 513 65 05 E: info@atletska-zveza.si www.atletska-zveza.si Predsednik / President: dr. Peter KUKOVICA Direktor / Director: Boris MIKUŽ

Leto ustanovitve / Foundation year: 1950 Število klubov / No. of clubs: 64 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 3985

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Športniki so v atletiki tekmovali že na Antiãnih olimpijskih igrah (776 pr.n.š.) v teku na en stadij (192 m), hoji, pentatlonu, danes pa predstavlja zelo popularno športno panogo s široko paleto disciplin na olimpijskem programu (47 disciplin). Na programu Iger moderne dobe je že od leta 1896, medtem ko so ženske discipline uvrstili na program iger šele leta 1928. Athletics was already part of the Ancient Olympic Games in 776 BC; with a stade race (192 metres), pentathlon and walking. However, today it is a very popular sport with a wide variety of different disciplines that are part of the Olympic Games (47 disciplines). Athletics was included in the first modern Olympic Games in 1896, while women were first allowed to participate in track and field events in the 1928 Olympics.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Bukovec Brigita, 2.m 100m ovire OI, Atlanta 1996

Bukovec Brigita, 2nd 100m hurdles OG, Atlanta 1996

âeplak Jolanda, 3.m 800m OI, Atene 2004 / 1.m 800m EP (dvorana) 2002 (SR) / 1.m 800m EP 2002

âeplak Jolanda, 3rd 800m OG, Athens 2004 / 1st 800m ECH (indoor) 2002 (WR) / 1st 800m ECH 2002

Stamejãiã Draga, 1.m 80m ovire MT 1964 (izenaãen SR)

Stamejãiã Draga, 1st 80m hurdles Int.Comp. 1964 (equalizing WR)

ženska ekipa, 8.m Super liga 1998

womens team, 8th Europe Cup 1998

Kozmus Primož, 2.m kladivo SP 2007

Kozmus Primož, 2nd hammer WCH 2007

Bilaã Britta, 1.m višina EP 1994

Bilaã Britta, 1st high jump ECH 1994

Cankar Gregor, 3.m daljina SP 1999

Cankar Gregor, 3rd long jump WCH 1999

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

5


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 6

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Moški / Mens team Primož Kozmus

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

30.9.1979 Brežice

6.m kladivo, Atene 2004 38.m kladivo, Sydney 2000

6th hammer, Athens 2004 38th hammer, Sydney 2000

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

2.m 7.m 5.m 5.m

2nd hammer, WCH 2007 7th hammer ECH 2006 5th hammer, WCH 2003 5th hammer, Medit. Games 2001

Klub / Club: AK FIT Brežice OI kvalifikacija / OG qualification: 82,30 – kladivo, Bydgoszcz 2007 82.30 – hammer throw, Bydgoszcz 2007

kladivo, kladivo, kladivo, kladivo,

SP 2007 EP 2006 SP 2003 SI 2001

Osebni rekord / Personal best: 82,30 (2007 – DR / NR)

Info o športniku / Info about athlete: Šport je del njegovega življenja že od otroštva. Njegove sanje so postati olimpijski in svetovni prvak, mogoãe tudi svetovni rekorder. Pred tekmo ponavadi meditira in trenira dvakrat na dan, zaenkrat pa tudi ne razmišlja o obdobju po konãani športni karieri. Sport has always been part of my life since childhood. I have been dreaming about gold medals at the Olympic Games and World Championships all my sports career, perhaps also being a world record holder. I usually meditate before the competition and train hard twice a day and I do not think about the period after my sports career. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 2000-2004 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 2000-2004

Matija Kranjc 12.06.1984 Ljubljana Klub / Club: AD Mass Ljubljana OI kvalifikacija / OG qualification: 78,08 – kopje, Tarvisio 2007 78.08 – javelin, Tarvisio 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

7.m kopje, UNI 2007 13.m kopje, EP ml.ãl. 2005 5.m kopje, MEP 2003

7th javelin, UNI 2007 13th javelin, ECH U-23 2005 5th javelin, Junior ECH 2003

Osebni rekord / Personal best: 78,08 (2007)

Info o športniku / Info about athlete: Olimpijskega nastopa se že zelo veseli in se sprošãeno pripravlja na najveãje tekmovanje. âeprav bo na olimpijskih igrah debitiral, ga ni strah, pravi pa, da bo veliko odvisno od vremenskih razmer. Hkrati pa si obeta z dobrim metom uvrstitev v finale. He is looking for Olympic debut with great pleasure while he is preparing himself for this big competition. He is not afraid to appear but he believes that success will depend on weather conditions. At the same time he expects to throw well and place himself into the final. Razno / Other info: Štipendist OKS 2001-2005 / NOC’s scholarship holder 2001-2005

6

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 7

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Moški / Mens team Matic Osovnikar

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

19.01.1980 Škofja Loka

15.m 200m, 26.m 100m, Atene 2004 16.m 4x100 m, Sydney 2000

15th 200m, 26th 100m, Athens 2004 16th 4x100 m, Sydney 2000

Klub / Club: AD Mass Ljubljana

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

7.m 100m, 17.m 200m, SP 2007 3.m 100m, EP 2006 4.m 60m, SP (dv.) 2006 28.m 100 m, SP 2003 4.m 200 m, SP (dv.) 2003

7th 100m, 17th 200m, WCH 2007 3rd 100m, ECH 2006 4th 60m, WCH (In.) 2006 28th 100 m, WCH 2003 4th 200 m, WCH (In.) 2003

OI kvalifikacija / OG qualification: 10,13 – 100m, SP 2007 10.13 – 100m, WCH 2007 20,51 – 200m, SP 2007 20.51 – 200m, WCH 2007 Osebni rekord / Personal best: 10,13 – 100m, SP Osaka 2007

Info o športniku / Info about athlete: Absolvent dentalne medicine je priãel z atletiko leta 1994 pri ŽAKu v Ljubljani in dosegel enega izmed prvih veãjih uspehov na OFEM leta 1997 z bronasto medaljo v teku na 200 m. Moãno si želi uloviti mejo 10s na 100m oz. ugotoviti, koliko si ji lahko približa. He is finishing his studies of dental medicine and he started with athletics in 1994 in the athletics club called ŽAK in Ljubljana. He achieved one of his first great successes at EYOF in 1997, when he won a bronze medal in the 200 metres race. He desperately wants to reach the 10 seconds in 100 metres or at least figure it out how he could come as close as possible. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve; štipendist OKS 2001-2005 / Employee of Ministry of the Interior; NOC’s scholarship holder 2001-2005

Rožle Prezelj 26.9.1979 Kranj Klub / Club: AK Kranj OI kvalifikacija / OG qualification: 2,27 – višina, Maribor 2007 2.27 – high jump, Maribor 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

20.m višina, Atene 2004

20th high jump, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki 19.m višina, SP 2007 17-18.m višina, EP 2006 13.m višina, SP (dv.) 2004 29.m višina, SP 2003 1.m višina, EP ml.ãl. 2001

Other sport achievements

Osebni rekord / Personal best: 2,31 (2004)

19th high jump, WCH 2007 17-18th high jump, ECH 2006 13th high jump, WCH (In.) 2004 29th high jump, WCH 2003 1st high jump, ECH U-23 2001

Info o športniku / Info about athlete: Atletiko trenira že od leta 1992, predvsem zato, ker je uspešen pri temu. Najljubši športni dogodek v svoji karieri mu pomeni zmaga na Evropskem prvenstvu mlajših ãlanov v letu 2001 in isto leto je postal prejemnik Bloudkove nagrade. He started athletics in Kranj in 1992 and he trains it because he is successful at it. His favourable sporting event was the competition at the European Championships under 23, in 2001 and the same year he received the Bloudek Award. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 2001-2002 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 2001-2002

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

7


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 8

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Moški / Mens team Jurij Rovan

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

23.01.1975 Brežice

25.m palica, Atene 2004

25th pole vault, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki 25.m palica, WCH 2005 9.m palica, ECH 1998 8.m palica, SI 1997

Other sport achievements

Klub / Club: FIT Brežice OI kvalifikacija / OG qualification: 5,60 – palica, New Orleans 2007 5.60 – pole vault, New Orleans 2007

25th pole vault, WCH 2005 9th pole vault, ECH 1998 8th pole vault, Medit. Games 1997

Osebni rekord / Personal best: 5,61 (2004)

Info o športniku / Info about athlete: Odloãil se je za skok s palico, ker ima rad nevarne športe. Skakati je zaãel v Brežicah leta 1987, njegova prva mednarodna tekma pa je bilo Svetovno mladinsko prvenstvo v Lizboni leta 1994. Njegov moto je: »Naredi najboljše po svojih zmožnostih«, tako da si želi ostati uspešen tudi po zakljuãku športne kariere. Pravi, da moramo uživati življenje in vse trenutke, ki nas spremljajo. He is a pole vaulter because he likes risky sports. He started to jump in Brežice in 1987 and had his first international sports experience at the Junior World Championship in Lisbon, Portugal, in 1994. His motto is “Do it to the best of your abilities” and, of course, he wants to be successful in life after his sports career. He thinks one should enjoy life and every moment that comes by.

Damjan Sitar 17.08.1981 Maribor Klub / Club: AD Almont OI kvalifikacija / OG qualification: 7718 – deseteroboj, Maribor 2008 7718 – decathlon, Maribor 2008

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

3.m deseteroboj, EPP 2006 12.m deseteroboj, EP ml.ãl. 2003

3rd decathlon, European Cup 2006 12th decathlon, ECH U-23 2003

Osebni rekord / Personal best: 7718 (2008)

Info o športniku / Info about athlete: Športnik, specialist desetih disciplin, si je normo za nastop v Pekingu priboril po napornih dveh dnevih. Dokazal je, da lahko ob neidelanih pogojih doseže dober rezultat, sa je le z enim osebnim rekordom dosegel tudi državni rekord. A sportsman, specialist in 10 disciplines, qualified for the Olympic Games after two tough days. With only one personal record he also set the national one, and so he proved he could achieve a good result even though the circumstances were not ideal.

8

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 9

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Moški / Mens team Miroslav Vodovnik 11.09.1977 Oplotnica Klub / Club: AD Alomont OI kvalifikacija / OG qualification: 20,67 – krogla, SP Osaka 2007 20.67 – shot put, WCH Osaka 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

11.m krogla, Atene 2004

11th shot put, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

6.m krogla, SP 2007 7.m krogla, EP (dv.) 2007 23.m krogla, SP 2003 12.m krogla, SP (dv.) 2004 17.m krogla, EP ml.ãl. 1999

6th shot put, WCH 2007 7th shot put, ECH (In.) 2007 23rd shot put, WCH 2003 12th shot put, WCH (In.) 2004 17th shot put, ECH U-23 1999

Osebni rekord / Personal best: 20,76 (2006 – DR / NR)

Info o športniku / Info about athlete: Poznamo ga tudi po imenu »Jeti«, s ãimer želi prestrašiti svoje sotekmovalce, pa vendar gre za športnika,ki si želi samo zmagati. Z atletiko se je priãel resneje ukvarjati leta 1991 in leta 1993 debitiral na Brixia pokalu. Za hobije nima ãasa, želi pa si vedno ostati povezan s športom. He is also called »Jeti« - which is supposed to scare off the opponents – but he is just an athlete who wants to win. He started to do professional athletics in 1991 and in 1993 he attended the Brixia Meeting. He does not have time for hobbies, but he wants to stay in touch with sports forever. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Damjan Zlatnar 16.12.1977 Stahovica Klub / Club: AD Mass Ljubljana OI kvalifikacija / OG qualification: 13,56 – 110m ovire, Novo mesto 2007 13.56 – 110m hurdles, Novo mesto 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

32.m 110m ovire, Atene 2004

32nd 110m hurdles, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

29.m 110m ovire, SP 2007 13.m 60m ovire, EP (dv.) 2007 4.m 110m ovire, SI 2005

29th 110m hurdles, WCH 2007 13th 60m hurdles, ECH (In.) 2007 4th 110m hurdles, Mediterranean Games 2005

Osebni rekord / Personal best: 13,56 (2007)

Info o športniku / Info about athlete: Do dosežene norme za nastop na olimpijskih igrah mu je pomagala vsekakor moãna konkurenca, ki velja v tej disicplini. Glede na to, da ga na igre vleãe moãna motivacija po državnem rekordu, hkrati upa na uvrstitev v polfinale in tako izboljšati svoj Atenski ãetrtfinalni nastop. A powerful competition helped Damjan to achieve qualifying mark for the Olympic Games. He is highly motivated to break the national record at the Games and he hopes that new record would place him into the semi-final and thus improve his quarter-final placing in Athens.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

9


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 10

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Moški / Mens team Boštjan Buã 13.04.1980 Mislinja Klub / Club: AK Velenje OI kvalifikacija / OG qualification: 8:26,42 – 3000m zapreke, SP Osaka 2007 8:26,42 – 3000m steeplechase, WCH Osaka 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

31.m 3000m zapreke, Atene 2004

31st 3000m steeplechase, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

17.m 3000m zap., SP 2003 in 2007 25.m 3000m zap., EP 2006

17th 3000m steeple, WCH 2003 and 2007 25th 3000m steeple, ECH 2006

Osebni rekord / Personal best: 8:16,96 (2003 – DR / NR) Info o športniku / Info about athlete: »Maestro« oz. »Šefe« je zaãel športno kariero v Velenju leta 1995. Že naslednje leto je debitiral na mednarodnih igrah Brixen v disciplini 2000m zapreke. Ob napornih treningih si vedno pravi: »Pain is temporary, Quiting lasts forever!« V prostem ãasu igra nogomet in odbojko, sicer pa tudi kolesari in igra tenis. »Maestro« or »Šefe« started his career in Velenje in 1995. The next year he already made his debut on the international games in Brixen in the discipline 2000 metres steeplechase. While he is training really hard he always says: »Pain is temporary, Quiting lasts forever!« In his free time he plays football and volleyball, likes cycling and playing tennis. Razno / Other: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 2001-2004 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 2001-2004

Roman Kejžar

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

11.02.1966 Sorica

54.m maraton, Atene 2004 62.m maraton, Sydney 2000

54th marathon, Athens 2004 62nd marathon, Sydney 2000

Klub / Club: AD Mass Ljubljana

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

OI kvalifikacija / OG qualification: 2:17:26 – maraton, Berlin 2007 2:17:26 – marathon, Berlin 2007

59.m maraton, SP 2003 8.m maraton, Hamburg 2003 9.m maraton, Torino 2000 11.m maraton, Berlin 1998 35.m maraton, SP 1995

59th marathon, WCH 2003 8th Hamburg Olympus Marathon 2003 9th Torino Marathon 2000 11th Berlin City Marathon 1998 35th marathon, WCH 1995

Osebni rekord / Personal best: 2:11:50 (2000 – DR / NR)

Info o športniku / Info about athlete: S športno kariero je priãel v Ljubljani leta 1988 pri ŽAKu in vsega dve leti kasneje debitiral na Balkanskih igrah v Istanbulu. Poleg maratonskih dolgih tekov uživa v smuãanju in hoji v naravi, po športni karieri pa si želi delati v povezavi s športno opremo in vzgajati mlade športnike. He started his sports career in Ljubljana in 1988 in the athletics club called ŽAK. Two years later he participated at the Balkan Games in Istanbul. Beside marathon he enjoys skiing and walking in nature, and after the sports career he wants to work in connection with sports equipment and raise young athletes.

10

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 11

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Ženske / Womens team Martinka Ratej

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

02.11.1981 Loãe

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

1.m kopje, EAA Velenje 2007 21.m kopje, EP 2006

1st javelin, EAA Velenje 2007 21st javelin, ECH 2006

Klub / Club: AK Šentjur OI kvalifikacija / OG qualification: 63,44 – kopje, Celje 2008 63.44 – javelin, Celje 2008 Osebni rekord / Personal best: 63,44 (2008)

Info o športniku / Info about athlete: Športno kariero je priãela v Šentjurju leta 1996, tri leta kasneje pa debitirala na troboju mladinskih reprezentanc. Njen moto je: »Treniraj težko, zmaguj z lahkoto«, s ãimer si je že prislužila prvi olimpijski nastop. Po športni karieri si želi ostati aktivna v športu kot trener ali funkcionar. She started her career in Šentjur in 1996 and three years later attended at a junior competition of a three regions. Her motto is: »Train hard, win easy«, and this helped her to the first Olympic participation. After the sports career she wants to stay active in sports as a trainer or a sports official.

Sonja Roman

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

11.3.1979 Hodoš

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

16.m 1500m, SP 2007 7.m 1500m, EP (dv.) 2007 22.m 1500m, EP 2006

16th 1500m, WCH 2007 7th 1500m, ECH (In.) 2007 22nd 1500m, ECH 2006 17th 1500m, WCH (In.) 2006 11th 1500m, WCH (In.) and ECH (In.) 2005

Klub / Club: AD Maribor OI kvalifikacija / OG qualification: 4:06,75 – 1500m, Stockholm 2007 4:06.75 – 1500m, Stockholm 2007

17.m 1500m, SP (dv.) 2006 11.m 1500m, SP (dv.) in EP (dv.) 2005

Osebni rekord / Personal best: 4:06,75 (2007)

Info o športniku / Info about athlete: Trenirati je zaãela leta 1993 na pobudo profesorja športne vzgoje na svoji poti pa je bila udeleženka tako svetovnih kot evropskih prvenstev, sedaj pa tudi olimpijskih iger, kjer si želi uvrstitve v finale. She started training in 1993 on the initiative of her physical education teacher. She attended World and European Championships and now she will also attend the Olympic Games, where she wants to get into the finals. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

11


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 12

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Ženske / Womens team Marija Šestak

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

17.04.1979 Ljubljana

/

/

Klub / Club: AD Mass Ljubljana OI kvalifikacija / OG qualification: 15,08 – troskok, Atene 2008 15.08 – triple jump, Athens 2008

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

3.m 5.m 2.m 5.m

3rd triple jump, WCH (In.) 2008 5th triple jump, WCH 2007 2nd triple jump, GPM 2007 5th triple jump, GPM 2006

troskok, troskok, troskok, troskok,

SP (dv.) 2008 SP 2007 GPM 2007 GPM 2006

Osebni rekord / Personal best: 15,08 (2008)

Info o športniku / Info about athlete: V Slovenijo prihaja iz Srbije, kjer je leta 1992 priãela svojo športno pot v skoku v daljino. Prvi veãji mednarodni nastop je predstavljalo svetovno prvenstvo leta 1997, za Slovenijo pa leto 2007. K dolgim skokom ji pomaga moto »I believe I can fly ...«, sicer pa jo zanimajo knjige in filmi in še kaj, po športni karieri pa si želi delati v turizmu. She is from Serbia, where in 1992 she started her sports career in the discipline of long jump. She made her first international appearance at the World Championship in 1997 and for Slovenia in 2007. She jumps better because of the motto: »I believe I can fly ...«, and besides flying she is interested in books, movies, and after the sports career she would like to work in tourism. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Pia Tajnikar 19.09.1985 Ljubljana Klub / Club: AD Mass Ljubljana OI kvalifikacija / OG qualification: 11,35 – 100m, Maribor 2008 11.35 – 100m, Maribor 2008

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

19.m 100m, EP ml.ãl. 2007 15.-16.m 100m, 24.m 200m, EP 2006

19th 100m, ECH U-23 2007 15-16th 100m, 24th 200m, ECH 2006

Osebni rekord / Personal best: 11,35 (2008)

Info o športniku / Info about athlete: Atletiko je zaãela trenirati leta 1995 v Ljubljani. Pot do mednarodnega nastopa je bila dolga, vendar poplaãana z dobro uvrstitvijo na evropskem prvenstvu leta 2006 in sedaj nadgrajena z olimpijskim nastopom. She started to train athletics in 1995 in Ljubljana. A path to the international appearance has been long but repaid with a good placing at the European Championship in 2006 and now rewarded with an Olympic debut..

12

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 13

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Ženske / Womens team Nina Kolariã

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

12.12.1986 Ptuj

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

8.m daljina, EP ml.ãl. 2007 2.m daljina, EAA Velenje 2007 13.m daljina, MEP 2005

8th long jump, ECH U-23 2007 2nd long jump, EAA Velenje 2007 13th long jump, Junior ECH 2005

Klub / Club: AK Cestno podjetje Ptuj OI kvalifikacija / OG qualification: 6,78 – daljina, Ptuj 2008 6.78 – long jump, Ptuj 2008 Osebni rekord / Personal best: 6,78 (2008)

Info o športniku / Info about athlete: Pod velikim pritiskom lovljenja norme za nastop na Olimpijskih igrah se je izkazala za vrhunsko športnico in si zagotovila olimpijsko debitiranje z novim državnim rekordom. Under great pressure of chasing qualification mark for the Olympic Games she showed a quality of a top athlete and assured herself an Olympic debut by breaking a national record. Razno / Other info: Štipendistka OKS 2007- / NOC’s Scholarship holder 2007-

Brigita Langerholc

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

23.07.1976 Škofja Loka

4.m 800m, 19.m 4x400m; Sydney 2000

4th 800 m, 19th 4x400m, Sydney 2000

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

5.m 800m, SP 2007 6.m 800m, EP (dv.) 2007 5.m 800m, EP 2006 16.m 800m, SP 2003 10.m 800m, EP 2002

5th 800m, WCH 2007 6th 800m, ECH (In.) 2007 5th 800m, ECH 2006 16th 800m, WCH 2003 10th 800m, ECH 2002

Klub / Club: AK Triglav Kranj OI kvalifikacija / OG qualification: 1:58,41 – 800m, SP Osaka 2007 1:58.41 – 800m, WCH Osaka 2007 Osebni rekord / Personal best: 1:58,41 (2007)

Info o športniku / Info about athlete: Na športni poti jo vodi moto: »Vsaka življenska ovira je le priložnost za našo rast!«, s ãimer je pritekla že marsikatero odliãje in dobro uvrstitev. Prvo tako v mladinskih letih na OFEM leta 1993, ko je zmagala v teku na 400m, lep spomin pa jo veže na 4. mesto na olimpijsih igrah v Sydneyu. V prostem ãasu kaj prebere, sicer pa tudi rada plava in pa ukvarja z jogo. Her motto is: »Every obstacle in our lives is just another opportunity for our growth!«, and this helped her achieve many medals. She won the first medal at EYOF in 1993 when she won in 400 metres run, and she also has good memories of the fourth place at the Olympic Games in Sydney. In her free time she loves to read, she likes swimming and practices joga. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

13


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 14

Atletska zveza Slovenije / Athletic Federation of Slovenia

Atletika / Athletics Spremljevalno osebje / Team officials Martin Steiner

Matija Šestak

Vodja ekipe Team leader

Trener / Coach

Albert Šoba

Dušan Prezelj

Trener / Coach

Trener / Coach

Vladimir Kevo

Vlado Mesariã

Trener / Coach

Trener / Coach

Marjan Štimec Trener / Coach

14

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 15

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE Badminton Association of Slovenia Ostrovrharjeva 4 SI-1215 Medvode, Slovenia F: +386 1 31 325 194 E: info@badminton-zveza.si www.badminton-zveza.si Predsednik / President: Dane ALIâ Generalni sekretar / Secretary General: Matevž ŠREKL

Leto ustanovitve / Foundation year: 1964 Število klubov / No. of clubs: 19 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 440

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Gre za enega najhitrejših športov z loparji, saj hitrost žogice dosega tudi prek 300 km/h. Hitrost, spretnost, gibãnost in strelsko hitri refleksi so bistvene sposobnosti športnika, ne smemo pa pozabiti na vzdržljivost, saj športnik lahko na tekmo preteãe tudi veã kot 6 km. Kot demonstracijski šport je badminton bil na programu Olimpijskih iger v Münchnu leta 1972, vendar je preteklo še 20 let, da je bil uvršãen na redni olimpijski program za igre v Barceloni leta 1992. Since flight of the shuttlecock has been recorded at speeds over 300 kilometres per hour it is one of the fastest sports with rackets. Speed, agility and lightning-fast reflexes are essential to the game, and of course stamina - players have been known to cover more than six kilometres in a single match. Badminton was contested as a demonstration sport during the 1972 Olympic Games in Munich and it debuted as a full medal sport in 1992 at Barcelona. Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Luãka Križman, 3.m posamezno MEP 1971

Luãka Križman, 3rd singles Junior ECH 1971

Amf/Križman, 5.m dvojice EP 1974

Amf/Križman, 5th doubles ECH 1974

2.m Helvetia pokal 1975 in 2003

2nd Helvetia Cup 1975 and 2003

Berden/Koprivšek, 5.m dvojice EP 1978

Berden/Koprivšek, 5th doubles ECH 1978

Maja Pohar, 9.-16.m posamezno OI, Sydney 2000

Maja Pohar, 9.-16th singles OG, Sydney 2000

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

15


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 16

Badmintonska zveza Slovenije / Badminton Association of Slovenia

Badminton / Badminton Ženske / Womens team Maja Tvrdy

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

20.11.1983 Ljubljana

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

ãetrtfinale pos., Iran Fajr 2008 17.-32.m pos., SP 2006 17.-32.m meš. dv., EP 2006 17.-32.m dv., SP 2001

quarterfinal sin., Iran Fajr 2008 17-32nd sin., WCH 2006 17-32nd mix doub., ECH 2006 17-32nd doub., WCH 2001

Klub / Club: BK Ljubljana OI kvalifikacija / OG qualification: 60.m BWR lestvica, 1.5.2008 60th BWR ranking, 1 May 2008

Info o športniku / Info about athlete: Badminton je zaãela igrati že zelo zgodaj – s sedmimi leti – in kmalu zaãela tudi tekmovati v kategoriji do 12 let. K uspehu jo žene moto: »Nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti še boljši.«, zato si vrata rada pušãa odprta, tako v povezavi z badmintonom kot poslovno. Sicer pa je jezikovno zelo razgledana, saj se lahko pohvali z znanjem petih tujih jezikov. She started playing badminton very early – when she was seven – and she also started to participate in competitions in the category up to 12 years. Her success-leading-motto is: »One does never so good, that he or she could not do even better.« That is why she leaves her options open in badminton and in business. She is well versed in languages; she is fluent in five of them. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Mykola Peshekhonov Trener / Coach

16

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:43 AM

Page 17

GIMNASTIâNA ZVEZA SLOVENIJE Slovenian Gymnastics Federation Tržaška cesta 393 SI-1000 Ljubljana, Slovenia T: +386 1 256 66 22 / 23 F: +386 1 256 66 26 E: gimnastika@siol.net www.gimnasticna-zveza.si Predsednik / President: mag. Klemen BEDENIK Generalna sekretarka / Secretary General: Nuša SEMIâ

Leto ustanovitve / Foundation year: 1962 Število klubov / No. of clubs: 43 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 1289

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Gimnastika je na olimpijskem programu od prvih iger moderne dobe, vendar so se discipline menjavale. Pri športni gimnastiki se je leta 1924 nekako ustalil moški program, medtem ko so ženske zaãele nastopati 1928 v Amsterdamu. Mnogo kasneje se je na program uvrstila ritmiãna gimnastika, saj je bila prviã predstavljena leta 1984 v Los Agelesu in pa trampolin, ki se je uvrstil na program iger v Sydneyu leta 2000. Gymnastics has been part of the Olympics since the first modern Games, but the disciplines were changing. The Olympic programme of Artistic Gymnastics for men began to settle in 1924, while women began competing in Olympic gymnastics at the Games in Amsterdam in 1928. The rhythmic competition was introduced into the Olympic Games much later, in 1984 in Los Angeles and the trampoline in 2000 at the OG in Sydney.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Mitja Petkovšek, 1.m bradlja SP 2005, 1.m EP 2006, 1.m SP 2007, 1.m EP 2008

Mitja Petkovšek, 1st parallel bars WCH 2005, 1st ECH 2006, 1st WCH 2007, 1st ECH 2008

Aljaž Pegan, 1.m drog SP 2005, 7.m EP 2006, 2.m SP 2006, 2.m SP 2007, 3.m EP 2008

Aljaž Pegan, 1st bar WCH 2005, 7th ECH 2006, 2nd WCH 2006, 2nd WCH 2007, 3rd ECH 2008

Sašo Bertoncelj, 1.m konj UNI 2007

Sašo Bertoncelj, 1st pommel horse Universiad 2007

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

17


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 18

Gimnastiãna zveza Slovenije / Slovenian Gymnastics Federation

Športna gimnastika / Artistic Gymnastics Moški / Mens team Mitja Petkovšek

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

06.02.1977 Ljubljana

75.m bradlja, Sydney 2000

75th parallel bars, Sydney 2000

Ostali ‰portni doseÏki 1.m bradlja, EP 2008, 2007, 2006 3.m bradlja, EP 2005 1.m bradlja, SP 2007, 2005 2.m bradlja, SP 2002

Other sport achievements

Klub / Club: ŠD Narodni dom OI kvalifikacija / OG qualification: 1.m bradlja, SP 2007 1st parallel bars, WCH 2007

1st par. bars, ECH 2008, 2007, 2006 3rd par. bars, ECH 2005 1st par. bars, WCH 2007, 2005 2nd par. bars, WCH 2002

Info o športniku / Info about athlete: Veãkratni svetovni in evropski prvak na bradlji, ki trenira v ljubljanskem Narodnem domu že od leta 1983. Svetovna konkurenca ga pozna od leta 1993 z nastopom na evropskem mladinskem prvenstvu, prvi olimpijski nastop pa si je pritelovadil leta 1999 za igre v Sydneyu. Skozi zahteven kvalifikacijski sistem se mu žal ni posreãilo uvrstiti na POI Atene 2004, tako da je z naslovom svetovnega prvaka, in tako priborjenim mestom na POI Peking 2008, veã kot zadovoljen. Po športni karieri pa si želi umirjenega družinskega življenja. Multiple world and Europe champion on parallel bars has been a member of the Narodni dom sports association in Ljubljana since 1983. His first international competition was the European Junior Championship, and he first attended the Olympic Games in 2000 in Sydney. Because of the pretentious qualification system unfortunately he could not participated at the OG in Athens, and that is why he is more than satisfied with the world champion title and so the possibility to participate at the OG in Beijing in 2008. After the sports career he just wants to enjoy a peaceful family life. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve / Employee of Ministry of the Interior

Edvard Kolar Trener / Coach

18

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 19

Gimnastiãna zveza Slovenije / Slovenian Gymnastics Federation

Športna gimnastika / Artistic Gymnastics Ženske / Womens team Adela Šajn 14.04.1990 Ljubljana Klub / Club: GD Zelena jama

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

16.m gred, EP 2008 31.m parter, EP 2007 36.m gred, EP 2007

16th beam, ECH 2008 31st floor, ECH 2007 36th beam, ECH 2007

OI kvalifikacija / OG qualification: 86.m mnogoboj, SP 2007 86th all around, WCH 2007

Info o športniku / Info about athlete: Že od nekdaj se ukvarja s športom, zato si težko predstavlja drugaãen naãin življenja. Pravi, da je zasvojena z njim in se tudi zelo veseli športnih uspehov. Ko ne trenira, se rada odpravi na morje in opravi kakšen nakup. She has been training since ever and she cannot imagine to live another way of life. She is addicted with sport and that's why she is very pleased with good results. When she is not training she likes to go to seaside and makes a little shopping.

Silvo Marinãiã Trener / Coach

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

19


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 20

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE Slovenian Sailing Federation Kopališko nabrežje 5 SI-6000 Koper, Slovenia T: +386 5 626 15 15 F: +386 5 627 24 20 E: info@jadralna-zveza.si www.jadralna-zveza.si Predsednik / President: Stanislav ŽBOGAR Generalna sekretarka / Secretary General: Natalija GULIâ

Leto ustanovitve / Foundation year: 1951 Število klubov / No. of clubs: 71 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 2184

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Jadranje je bilo prviã prisotno na olimpijskem programu leta 1900, od leta 1908 pa je prisotno na vsakih igrah. Tekmovanje in razredi jadrnic so se pogostokrat menjavali, saj popularnost posameznih jadrnic pojema, trend pa gre k manjšim jadrnicam in k manjšemu številu ãlanov posadk. Sailing was for the first time part of the Olympic programme in 1900, but since 1908 it is has been part of every Olympic Games. The race format and the classes of competing boats have changed significantly since the popularity of single sailing boats is decreasing and smaller sailing boats and a smaller number of members of the crew have become more popular.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Vasilij Žbogar, 3.m laser OI, Atene 2004, 1.m EP 2003

Vasilij Žbogar, 3rd laser OG, Athens 2004, 1st ECH 2003

Vesna Dekleva Paoli – Klara Mauãec, 4.m 470 OI, Atene 2004, 2.m SP 2004, 2.m EP 2003, 3.m EP 2008

Vesna Dekleva Paoli – Klara Mauãec, 4th 470 OG, Athens 2004, 2nd WCH 2004, 2nd ECH 2003, 3rd ECH 2008

Gašper Vinãec, 3.m finn SP 2007, 2.m EP 2005

Gašper Vinãec, 3rd finn WCH 2007, 2nd ECH 2005

Tomaž âopi – Mitja Margon, 2.m 470 SP 1998

Tomaž âopi – Mitja Margon, 2nd 470 WCH 1998

20

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 21

Jadralna zveza Slovenije / Slovenian Sailing Federation

Jadranje / Sailing Moški / Mens team Karlo Hmeljak

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

08.03.1983 Koper

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

23.m 470, SP 2006 12.m 470, SP 2005 6.m 470 MSP 2002 in 2004 1.m 470 MEP 2002, 2003 in 2004

23rd 470, WCH 2006 12th 470, WCH 2005 6th 470, Junior WCH 2002 and 2004 1st 470, Junior ECH 2002, 2003 and 2004

Klub / Club: JK Jadro Koper OI kvalifikacija / OG qualification: 25.m 470, SP 2007 (krmar) 25th 470, WCH 2007 (skipper) Najvišja uvrstitev na ISAF lestvici Highest ranking at ISAF: 19.m / 19th (28.5.2008)

Info o športniku / Info about athlete: Jadrati je zaãel leta 1991 v Kopru, 3 leta kasneje pa debitiral na svetovnem kadetskem prvenstvu. Sicer pesnik po duši, ki ne popušãa glede svojih želja, pa vendar športnik na pragu kariere. He started sailing in 1991 in Koper and 3 years later he debuted at the Cadet World Championship. In his soul he is a poet who does not give up his dreams, but still an athlete at the beginning of his career. Razno / Other info: Štipendist OKS 2002- / NOC’s scholarship holder 2002-

Mitja Neveãny 10.04.1983 Koper Klub / Club: JK Jadro Koper OI kvalifikacija / OG qualification: 25.m 470, SP 2007 (flokist) 25th 470, WCH 2007 (crew)

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

12.m 470, SP 2005 6.m 470 MSP 2002 in 2004 1.m 470 MEP 2002, 2003 in 2004

12th 470, WCH 2005 6th 470, Junior WCH 2002 and 2004 1st 470, Junior ECH 2002, 2003 and 2004

Info o športniku / Info about athlete: Športno pot je zaãel v Kopru leta 1991, kjer še danes jadra in živi. Uspehi si sledijo drug drugemu, medtem pa dela na temu, da si izmisli kakšen moto. Trenutno si želi konãati študij in nato ostati v jadralskih vodah. His career started in Koper in 1991 and he is still sailing and living there. His successes follow one another and in the meanwhile he is working on getting a new motto. At the moment he is looking forward to finishing his studies and then he wants to keep on sailing. Razno / Other info: Štipendist OKS 2002- / NOC’s scholarship holder 2002-

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

21


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 22

Jadralna zveza Slovenije / Slovenian Sailing Federation

Jadranje / Sailing Moški / Mens team Gašper Vinãec

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

05.04.1981Koper

20.m finn, Atene 2004

20th finn, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

3.m finn, SP 2007 4.m finn, EP 2007 15.m finn, SP 2006 13.m finn, SP 2005 2.m finn, EP 2005

3rd finn, WCH 2007 4th finn, ECH 2007 15th finn, WCH 2006 13th finn, WCH 2005 2nd finn, ECH 2005

Klub / Club: JD finn Slovenija OI kvalifikacija / OG qualification: 3.m finn, SP 2007 3rd finn, WCH 2007 Najvišja uvrstitev na ISAF lestvici Highest ranking at ISAF: 3.m / 3rd (3.5.2006)

Info o športniku / Info about athlete: V jadranju je že dolgo ãasa, saj jadra že od leta 1993. Debitiral je v razredu optimist na EP leta 1995 ter si skozi leta utiral pot k najboljšim razreda finn. Pravi: »Pokaži kaj znaš.«in oãitno še ni vsega pokazal, saj še ne misli skleniti svoje športne kariere. He has been sailing since 1993. In the Optimist Class his first ECH was in 1995, but throughout the years he became one of the best sailors in the Finn Class. He says: »Do your stuff!« and since he has no intentions of finishing his career, obviously he still did not show all he can do. Razno / Other info: Zaposlen na ministrstvu za finance – Carinska uprava RS; štipendist Olimpijske solidarnosti za športnike »Peking 2008« / Employee of Ministry of Finance – Customs Administration of RS; Awarded Olympic Solidarity Scholarship for Athletes “Beijing 2008”

Vasilij Žbogar

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

04.10.1975 Izola

3.m laser, Atene 2004 19.m laser, Sydney 2000

3rd laser, Athens 2004 19th laser, Sydney 2000

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

14.m laser, EP 2006 4.m laser, SP 2005 7.m laser, EP 2005 16.m laser, SP 2004

14th laser, ECH 2006 4th laser, WCH 2005 7th laser, ECH 2005 16th laser, WCH 2004

Klub / Club: JK Burja Izola OI kvalifikacija / OG qualification: 22.m laser, SP 2007 22nd laser, WCH 2007 Najvišja uvrstitev na ISAF lestvici Highest ranking at ISAF: 2.m / 2nd (2.8.2006)

Info o športniku / Info about athlete: Zaãel je že pri otroških letih, saj jadra od leta 1982. Vasco, kot ga kliãejo prijatelji, gradi svojo pot na trdem delu, kot njegov moto: »Krepat, krepat ma ne molat.« Nerad se hvali, pa vendar ima za seboj dobro mero visokih uvrstitev, nenazadnje tudi bronasto olimpijsko medaljo. Svojo poslovno pot vidi tako kot športno, prevzeto z olimpijskim naãelom »hitreje, višje, moãneje.« He started as a child; he has been sailing since 1982. Vasco, as his friends call him, depends upon hard work, that is why his motto is »Dying, dying, but never stop trying.« He does not like to blow his own trumpet, but he can be proud of achieving many good results, also a bronze Olympic medal. In his business life he follows the same Olympic principles as in sports: »Citius, Altius, Fortius.« Razno / Other info: Zaposlen na ministrstvu za finance – Carinska uprava RS / Employee of Ministry of Finance – Customs Administration of RS

22

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 23

Jadralna zveza Slovenije / Slovenian Sailing Federation

Jadranje / Sailing Ženske / Womens team Vesna Dekleva

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

06.04.1975 Izola

4.m 470, Atene 2004 18.m Evropa, Atlanta 1996

4th 470, Athens 2004 18th Europe, Atlanta 1996

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

4.m 470, EP 2005 2.m 470, SP 2004 2.m 470, EP 2003 13.m 470, SP 2002

4th 470, ECH 2005 2nd 470, WCH 2004 2nd 470, ECH 2003 13th 470, WCH 2002

Klub / Club: JK Portorož OI kvalifikacija / OG qualification: 12.m 470, SP 2007 (krmar) 12th 470, WCH 2007 (skipper) Najvišja uvrstitev na ISAF lestvici Highest ranking at ISAF: 5.m / 5th (29.6.2005)

Info o športniku / Info about athlete: Najlepši spomini jo vežejo na Olimpijske igre v Atlanti leta 1996, saj so to bile njene prve. âeprav veliko trenira, se vedno opira na moto: »âe je potrebno, tudi z glavo skozi zid.« Vsekakor pa poskuša ostati vrhunska jadralka s trezno glavo. Her most memorable moment was competing at the Atlanta Games in 1996, which was her first Olympic experience. Although she trains hard, she is true to her motto: “If necessary, with my head through the brick wall”. Nevertheless, she tries to remain a down–to–earth top sailor. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Klara Mauãec

Dosedanji olimpijski nastopi

12.12.1977 Ankaran

4.m 470, Atene 2004

4th 470, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

4.m 470, EP 2005 2.m 470, SP 2004 2.m 470, EP 2003

4th 470, ECH 2005 2nd 470, WCH 2004 2nd 470, ECH 2003

Klub / Club: JK Portorož

Past Olympics

OI kvalifikacija / OG qualification: 12.m 470, SP 2007 (flokist) 12th 470, WCH 2007 (crew)

Info o športniku / Info about athlete: Pravi, da je jadranje ena velika zabava, ãeprav se ne spomni kaj posebej zabavnega v zveza s tem. Zelo rada ima jadranje, zato jadra kadarkoli lahko in ni vraževerna glede tega. Sledi paã svojemu motu: »Treniraj dokler ne padeš mrtev, ampak s trezno glavo.« Sailing is a lot of fun, but she does not recall anything particularly funny. She loves sailing so she sails whenever she can and she is not superstitious about it. She just follows her motto: “Work until you drop dead – but keep your head.” Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo; štipendistka OKS 2003-2004 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 2003-2004

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

23


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 24

Jadralna zveza Slovenije / Slovenian Sailing Federation

Jadranje / Sailing Spremljevalno osebje / Team officials Janez Mrak

Roman Teply

Vodja ekipe Team leader

Trener / Coach

Trevor George Millar

Samo Potokar Trener / Coach

Trener / Coach

DuĹĄan Puh Trener / Coach

24

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 25

JUDO ZVEZA SLOVENIJE Judo Federation of Slovenia Partizanska 35 SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenia T: +386 2 843 00 30 F: +386 2 843 00 31 E: judo.zveza@siol.net www.judo-zveza.si Predsednik / President: Bogdan GABROVEC Generalni sekretar / Secretary General: Franc OâKO

Leto ustanovitve / Foundation year: 1957 Število klubov / No. of clubs: 54 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 1262

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: âeprav “judo” po japonsko pomeni uglajeno, vljudno oz. nežno pot, gre vseeno za borilni šport, ki združuje razliãne borilne vešãine. Na olimpijski program se je uvrstil na Japonskem na igrah v Tokiju leta 1964, ko je država gostiteljica lahko na program uvrstila eno športno panogo, medtem pa so ženske priãele tekmovati šele v Barceloni 1992. Although Judo means "the gentle way" in Japanese it sill is a fighting sport, combining various techniques. Judo became an Olympic sport for men in the 1964 Tokyo games, when the host country was allowed to put a port on the Olympic programme. Judo became an Olympic sport for women in 1992 in Barcelona.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Petra Nareks, 3.m do 52 kg EP 2008, 3.m EP 2007, 3.m EP 2005, 3.m EP 2004

Petra Nareks, 3rd -52 kg ECH 2008, 3rd ECH 2007, 3rd ECH 2005, 3rd ECH 2004

Urška Žolnir, 3.m do 63 kg EP 2008, 5.m SP 2007, 2.m EP 2007, 3.m SP 2005, 3.m OI, Atene 2004

Urška Žolnir, 3rd -63 kg OG, Athens 2004, 3rd ECH 2008, 5th WCH 2007, 2nd ECH 2007, 3rd WCH 2005

Lucija Polavder, 3.m nad 78 kg EP 2008, 3.m EP 2007, 3.m EP 2006

Lucija Polavder, 3rd +78 kg ECH 2008, 3rd ECH 2007, 3rd ECH 2006

Rok Drakšiã, 5.m do 60 kg SP 2007

Rok Drakšiã, 5th -60 kg WCH 2007

Raša Sraka, 3.m do 70 kg SP 2005, 3.m EP 2004

Raša Sraka, 3rd -70 kg WCH 2005, 3rd ECH 2004

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

25


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 26

Judo zveza Slovenije / Judo Federation of Slovenia

Judo / Judo Ženske / Womens team Lucija Polavder 05.12.1984 Griže Klub / Club: JK Sankaku OI kvalifikacija / OG qualification: 4.m nad 78 kg, EJU lestvica 4th +78 kg, EJU Ranking

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

brez uvrstitve nad 78 kg, Atene 2004

no placing +78 kg, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

9.m nad 78 kg, SP 2007 3.m nad 78 kg, EP 2008, 2007, 2006 5.m abs. kat., SP 2005

9th +78 kg, WCH 2007 3rd +78 kg, ECH 2008, 2007, 2006 5th open, WCH 2005

Info o športniku / Info about athlete: Luca ima za seboj že dobro desetletje borb, pohvali se lahko s ãrnim pasom in tako predstavlja resno športnico – nasprotnico v najtežji kategoriji. Z judom je zaãela v osnovni šoli leta 1995, na prelomu tisoãletja pa se je mednarodni konkurenci kot kadetinja predstavila na evropskem prvenstvu z osvojeno bronasto medaljo. Luca can look back on a good decade of fights, she is a proud owner of a black belt and is so a serious sportswoman – an opponent in the heaviest category. She started performing judo in primary school in 1995, and in 2000 she won a bronze medal at the Cadet European Championship. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo; štipendistka OKS 2000-2004 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 2000-2004

Urška Žolnir 09.10.1981 Žalec Klub / Club: JK Sankaku Celje OI kvalifikacija / OG qualification: 5.m do 63 kg, SP 2007 5th -63 kg, WCH 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

3.m do 63 kg, Atene 2004

3rd -63 kg, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

3.m 2.m 5.m 5.m 3.m

3rd -63 kg, ECH 2008 2nd -63 kg, ECH 2007 5th -63 kg, WCH 2006 5th -63 kg, ECH 2006 3rd -63 kg, WCH 2005

do do do do do

63 63 63 63 63

kg, kg, kg, kg, kg,

EP EP SP EP SP

2008 2007 2006 2006 2005

Info o športniku / Info about athlete: Športnica iz Atenske pravljice in osvojeno bronasto medaljo rada kolesari in vesla. Pa vendar je njena prva ljubezen judo, ki je del njenega življenja že od leta 1992. Debitirala je kot mladinka na evropskem prvenstvu leta 1995, pa ãeprav z ne tako odmevno uvrstitvijo, je z vztrajnostjo in moãno željo po uspehu sebi in nasprotnicam pokazala, da je trdna volja še najboljša. She was part of the Athens fairy tale, where she won a bronze medal. She likes cycling and rowing but her love is judo, which has been part of her life since 1992. Her first Junior European Championship in 1995 did not end with very good results, but the persistence and strong will for winning helped her to prove herself and showed her opponents that the strong will is the most important factor. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 1999-2002 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 1999-2002

26

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 27

Judo zveza Slovenije / Judo Federation of Slovenia

Judo / Judo Moški / Mens team Matjaž Ceraj 14.09.1983 Celje Klub / Club: JK Impol OI kvalifikacija / OG qualification: 19.m nad 100 kg, EJU lestvica 19th +100 kg, EJU Ranking

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

9.m nad 5.m nad 5.m nad 2005 7.m nad 2002 7.m nad 1999

9th +100 5th +100 5th +100 2005 7th +100 2002 7th +100

100 kg, EP 2008 100 kg, EP 2007 100 kg, EP ml.ãl. 100 kg, MSP 100 kg, OFEM

kg, ECH 2008 kg, ECH 2007 kg, ECH U-23 kg Junior WCH kg EYOF 1999

Info o športniku / Info about athlete: Nima prav veliko prostega ãasa, ko ga pa ima, igra nogomet. Predstavlja »težkega« nasprotnika, ki mu ne manjka izkušenj, saj tatami pozna že od leta 1995. Mednarodni konkurenci se je predstavil leta 1999 s 7. mestom na OFEM, svoj prvi olimpijski nastop pa si je poplaãal s trudom in nikakor še ne razmišlja o koncu športne kariere. He does not have a lot of free time, but when he does, he plays football. He is a tough opponent with lots of experiences – he has been practicing tatami already since 1995. He was introduced to the international competitors in 1997, with the 7th place in EYOF and in his first Olympic participation he was awarded for the effort he made. He definitely does not think about the end of his career jet. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 1999-2003 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 1999-2003

Rok Drakšiã 02.01.1987 Griže Klub / Club: JK Sankaku OI kvalifikacija / OG qualification: 5.m do 60 kg, SP 2007 5th -60 kg, WCH 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

9.m do 7.m do 3.m do 2.m do 3.m do 2004

9th -60 kg, ECH 2008 7th -60 kg, ECH 2007 3rd -60 kg, Junior WCH 2006 2nd -60 kg, Junior ECH 2005 3rd -60 kg, ECH U-23 2004

60 60 60 60 60

kg, kg, kg, kg, kg,

EP 2008 EP 2007 MSP 2006 MEP 2005 EP ml.ãl.

Info o športniku / Info about athlete: Vedno dela vse na polno, s ãimer si je uresniãil tudi svoje prve sanje – nastop na olimpijskih igrah. Z judom je zaãel leta 1995 na osnovni šoli, leta 2002 pa na kadetskem evropskem prvenstvu presenetil s 3.mestom. Rad kolesari po gorskih poteh, se orientira po brezpotju, po karieri pa želi delovati na podroãju športa. He is deeply involved with everything he does and this made it possible for him to realize his first dream – the participation at the Olympic Games. He started practicing judo in primary school in 1995 and in 2002 he surprised at the European Judo Championship with a bronze medal. His hobby is mountain biking, especially off road, and after his career he wishes to work in the field of sport. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve; štipendist OKS 2002-2007 / Employee of Ministry of the Interior; NOC’s scholarship holder 2002-2007

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

27


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 28

Judo zveza Slovenije / Judo Federation of Slovenia

Judo / Judo Moški / Mens team Aljaž Sedej

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

30.05.1988 Ljubljana

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

9.m do 81 kg, EP 2008 3.m do 81 kg, MEP 2006 7.m do 66 kg, KEP 2004

9th -81 kg, ECH 2008 3rd -81 kg, Junior ECH 2006 7th -66 kg, Cadet ECH 2004

Klub / Club: JK Bežigrad OI kvalifikacija / OG qualification: 16.m do 81 kg, EJU lestvica 16th -81 kg, EJU Ranking

Info o športniku / Info about athlete: Z judom se je zaãel ukvarjati v tretjem razredu osnovne šole pri Judo klubu Bežigrad v Ljubljani. âeprav se je pripravljal za nastop na Igre v Londonu 2012, je bila uvrstitev na POI Peking njegova skrita želja, ki se mu je seveda izpolnila. V prostem ãasu, ki ga ima izredno malo, pa najraje gleda filme. He began with judo in the third grade of primary school in the Judo Club Bežigrad in Ljubljana. Although he was actualy preparing to participate at the OG in London in 2012, his secreet wish were the OG in Beijing, and this wish came true. In his free time, which he has very little, he most of all likes watching movies. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve; štipendist OKS 2004-2008 / Employee of Ministry of the Interior; NOC’s scholarship holder 2004-2008

Marjan Fabjan

Gregor Brod

Vodja ekipe Team leader

Trener / Coach

Filip Lešãak Trener / Coach

28

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 29

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Kayak and Canoe Federation of Slovenia Celovška 25 SI-1000 Ljubljana, Slovenia T: +386 1 239 66 10 / +386 1 239 66 11 F: +386 1 239 66 12 E: kajak.zveza@siol.net www.kajak-zveza.si Predsednik / President: Marko KRYŽANOWSKI Generalni sekretar / Secretary General: Jakob MARUŠIâ

Leto ustanovitve / Foundation year: 1987 Število klubov / No. of clubs: 27 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 664

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Kajak-kanu na mirnih vodah je bil na programu olimpijskih iger leta 1924 kot demonstracijski šport in od leta 1936 kot del uradnega programa, medtem ko so ženske nastopale samo v kajaku od leta 1948. Slalom na divjih vodah pa je bil prviã del uradnega programa šele leta 1972, vendar zbrisan v letih 1976 do 1988 in vrnjen na program za igre v Barceloni 1992. Canoe/kayak, consisting solely of Flatwater Racing, was a demonstration competition at the 1924 Olympic Games before gaining full-medal status in 1936, while women began competing only in kayaks in 1948. Slalom Racing was first held in 1972. The sport was not contested in the Olympics between 1976 and 1988, but returned to the Olympic programme in Barcelona in 1992.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Andraž Vehovar, 2.m slalom OI, Atlanta 1996

Andraž Vehovar, 2nd Slalom OG, Atlanta 1996

Špela Ponomarenko, 3.m K-1 200m SP 2007

Špela Ponomarenko, 3rd K-1 200m WCH 2007

Miha Terdiã, 2.m K-1 slalom SP 2002

Miha Terdiã, 2nd K-1 Slalom WCH 2002

Andrej Jelenc, 2.m C-1 spust SP 1993, 3.m SP 1991, 1.m SP 1989

Andrej Jelenc, 2nd C-1 Sprint WCH 1993, 3rd WCH 1991, 1st WCH 1989

Peter Kauzer, 2.m K-1 slalom EP 2007 in EP 2005

Peter Kauzer, 2nd K-1 Slalom ECH 2007 and 2005

Simon Hoãevar, 1.m C-1 slalom EP 1996

Simon Hoãevar, 1st C-1 Slalom ECH 1996

Marjan Štrukelj, 2.m K-1 slalom SP 1991, 3.m SP 1987

Marjan Štrukelj, 2nd K-1 Slalom WCH 1991, 3rd WCH 1987

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

29


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 30

Kajakaška zveza Slovenije / Kayak and Canoe Federation of Slovenia

Kajak-kanu na divjih vodah / Canoe-Kayak Slalom Moški / Mens team Peter Kauzer

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

8.9.1983 Hrastnik

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

5.m K-1 slalom, EP 2008 2.m K-1 slalom, EP 2007 17.m K-1 slalom, SP 2005 2.m K-1 slalom, EP 2005 26.m K-1 slalom, SP 2003

5th K-1 slalom, ECH 2008 2nd K-1 slalom, ECH 2007 17th K-1 slalom, WCH 2005 2nd K-1 slalom, ECH 2005 26th K-1 slalom, WCH 2003

Klub / Club: BD Steklarna Hrastnik OI kvalifikacija / OG qualification: 15.m K-1 slalom, SP 2007 15th K-1 slalom, WCH 2007

Info o športniku / Info about athlete: S kajakaštvom je zaãel v domaãem kraju v Hrastniku leta 1990, poleg veslanja po divjih vodah pa uživa tudi v zimskih športih kot so tek na smuãeh, deskanje in smuãanje. Športno kariero še ne misli postaviti v kot, seveda pa raãuna na službo in pa ostati povezan s športom. He started with kayaking in his home town in Hrastnik in 1990, and besides the rough waters he loves winter sports, such as cross-country skiing, snowboarding and skiing he does not think about finishing his sports career, but he does rely upon a job and intends to do something connected to sport. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo; štipendist Olimpijske solidarnosti za športnike »Peking 2008«; štipendist OKS 2005-2006 / Employee of Ministry of Defence; Awarded Olympic Solidarity Scholarship for Athletes “Beijing 2008”; NOC’s scholarship holder 2005-2006

30

Andrej Jelenc

Peter Kauzer st.

Vodja ekipe za divje in mirne vode Team leader Slalom and Flatwater

Trener / Coach

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 31

Kajakaška zveza Slovenije / Kayak and Canoe Federation of Slovenia

Kajak-kanu na mirnih vodah / Canoe-Kayak Flatwater Moški in ženske / Mens and womens team Jernej Županãiã Regent 18.05.1980 Koper Klub / Club: KKK Žusterna OI kvalifikacija / OG qualification: 8.m K-1 1000m, SP 2007 8th K-1 1000m, WCH 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

15.m K-1 1000m, Atene 2004

15th K-1 1000m, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

12.m K-1 1000m, EP 2008 7.m K-1 1000m, EP 2007 11.m K-1 1000m, SP 2006 11.m K-1 1000m, SP 2005 11.m K-1 1000m, EP 2004

12th K-1 1000m, ECH 2008 7th K-1 1000m, ECH 2007 11th K-1000m, WCH 2006 11th K-1000m, WCH 2005 11th K-1000m, ECH 2004

Info o športniku / Info about athlete: Športnik mnogih hobijev, pa vendar takih, ki sovpadajo z njegovim športom. Rad bere, surfa po internetu, potuje, fotografira in vse to zajame na svoji spletni strani, ki jo tudi sam vzdržuje. S kajakom prijateljuje že od leta 1991, konkurenci pa se je predstavil leta 1997 na mladinskem svetovnem prvenstvu. Po športni karieri si želi najti novo podroãje, kjer bo uspešen in ne bo povezano s kajakom. He has many hobbies, but all of them are somehow connected with sports. He loves to read, to surf the internet, to travel, to take pictures and furthermore, he puts all this on a webpage, which he alone designs and takes care of. He has been friends with the kayak since 1991, but he introduced himself to other competitors in 1997 at the Junior World Championship. After the sports career he would like to discover a new field in which he will be doing great and of course it will not have to have something to do with kayaking. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Špela Ponomarenko

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

02.10.1981 Koper

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

3.m K-1 200m, SP 2007 10.m K-1 500m, SP 2007 2.m K-1 200m, SP 2007 6.m K-1 500m, EP 2006 11.m K-1 500m, SP 2005

3rd K-1 200m, WCH 2007 10th K-1 500m, WCH 2007 2nd K-1 200m, WCH 2007 6th K-1 500m, ECH 2006 11th K-1 500m, WCH 2005

Klub / Club: KKK Žusterna OI kvalifikacija / OG qualification: 7.m K-1 500m, EP 2008 7th K-1 500m, ECH 2008

Info o športniku / Info about athlete: S kajakom na mirnih vodah je priãela leta 1993 v Kopru, 1996 pa že debitirala na evropskem mladinskem prvenstvu v Poznanu. Olimpijske igre v Atenah so se ji izmuznile le za nekaj stotink, zato je bila kvalifikacija za POI Peking toliko slajša. She started kayaking in flatwaters in 1993 in Koper; in 1996 she already attended the European Junior Championship in Poznan. She missed the Olympic Games in Athens for just a few hundredths, which is why the qualifications for the OG in Beijing were even more pleasing. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

31


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 32

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE Cycling Federation of Slovenia Celovška 25 SI-1000 Ljubljana, Slovenia T: +386 1 239 66 00 F: +386 1 239 66 06 E: kzs@kolesarska-zveza.si www.kolesarska-zveza.si Predsednik / President: Boris LOZEJ v.d. Generalni sekretar / Secretary General: Milan KNEZ

Leto ustanovitve / Foundation year: 1895 Število klubov / No. of clubs: 77 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 826

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Kolesarstvo je eden redkih športov, ki je na programu vsakih Iger moderne dobe. Stezno kolesarstvo je prisotno vseskozi, cestno je bilo na programu leta 1896 in od 1912. leta dalje, gorsko je debitiralo leta 1996 v Atlanti, BMX pa bo prviã na sporedu v Pekingu 2008. Ženske so priãele tekmovati na olimpisjkih igrah 1984 v cestni dirki. Cycling is one of the few sports that have been on the programme of every Olympic Games. Track racing has been on the programme of every Olympic Games, an individual road race was contested at the 1896 Olympics and at all of the Olympic Games since 1912, Mountain Bike made its Olympic debut in the programme of the 1996 Atlanta Olympics and BMX will be first contested at the 2008 Olympic Games in Beijing. Women began competing in cycling at the Olympics in 1984, with an individual road race as the only event.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Andrej Hauptman, 3.m cestna dirka SP 2001, 4.m SP 2002, 5.m OI, Atene 2004

Andrej Hauptman, 5th road race OG, Athens 2004, 3rd WCH 2001, 4th WCH 2002

Janez Brajkoviã, 1.m cestna dirka SP ml.ãl. 2004

Janez Brajkoviã, 1st road race WCH U-23 2004

Zoran Klemenãiã, 1.m cestna dirka EP ml.ãl. 1998

Zoran Klemenãiã, 1st road race ECH U-23 1998

Blaža Klemenãiã, 1.m maraton EP 2004, 2.m SP 2005, 3.m SP 2004, 10.m kros SP 2007, 10.m SP 2008

Blaža Klemenãiã, 1st marathon ECH 2004, 2nd WCH 2005, 3rd WCH 2004, 10th cross WCH 2007 and 2008

Tanja Žakelj, 1.m kros MSP 2006, 1.m SP ml.ãl. 2008

Tanja Žakelj, 1st cross Junior WCH 2006, 1st WCH U-23 2008

32

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 33

Kolesarska zveza Slovenije / Cycling Federation of Slovenia

Kolesarjenje – cestno / Cycling – road Moški / Mens team Borut Božiã

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

8.8.1980 Spodnja Idrija

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

1.m DP 2008 1.m Vuelta Andalucia 2008 1.m Tour de Wallonie 2007

1st NCH 2008 1st Vuelta Andalucia 2008 1st Tour de Wallonie 2007

Klub / Club: Cycle Collstrop OI kvalifikacija / OG qualification: UCI lestvica 2007 – 12.m Pro Tour in 7.m Europe Tour UCI Ranking 2007 – 12th Pro Tour and 7th Europe Tour

Info o športniku / Info about athlete: Božo velja za šprinterja, ki kolesari že od leta 1990. Na mednarodno sceno je zapeljal leta 1997, polega kolesarjenja pa rad smuãa in igra mali nogomet. Božo is known as a sprinter who is cycling already from 1990. He appeared on the international scene in 1997 and besides cycling he likes skiing and futsal.

Jurij Golãer

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

07.12.1977 Maribor

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

1.m dirka po Sloveniji 2008 3.m dirka po Avstriji 2007

1st Tour de Slovenia 2008 3rd Tour de Austria 2007

Klub / Club: LPR brakes OI kvalifikacija / OG qualification: UCI lestvica 2007 – 12.m Pro Tour in 7.m Europe Tour UCI Ranking 2007 – 12th Pro Tour and 7th Europe Tour

Info o športniku / Info about athlete: Vsestranski kolesar, saj je svoj ãas poganjal tudi gorsko kolo. Športno pot je zaãel leta 1993, dve leti kasneje pa debitiral na Europa Cup v Avstriji. V prostem ãasu rad hodi v kino in surfa po internetu, pozimi pa tudi turno smuãa. He is an all-rounder cyclist, he used to do mountain biking as well. He started his sports career in 1993, and two years later he made his debut on the Europe Cup in Austria. During his free time he likes going to the cinema, surfing the internet and in the winter he likes ski touring.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

33


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 34

Kolesarska zveza Slovenije / Cycling Federation of Slovenia

Kolesarjenje – cestno / Cycling – road Moški / Mens team Simon Špilak 23.06.1986 Tišina Klub / Club: Lampre OI kvalifikacija / OG qualification: UCI lestvica 2007 – 12.m Pro Tour in 7.m Europe Tour UCI Ranking 2007 – 12th Pro Tour and 7th Europe Tour

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

9.m SPP Ronde van Vlaanderen 2008 4.m dirka po Sloveniji 2007 8.m kron., SP ml.ãl. 2006 7.m kron., EP ml.ãl. 2006 5.m kron., SP ml.ãl. 2005

9th Tour de Ronde van Vlaanderen 2008 4th Tour de Slovenia 2007 8th time trial, WCH U-23 2006 7th time trial, ECH U-23 2006 5th time trial, WCH U-23 2005

Info o športniku / Info about athlete: Kot najmljaši ãlan slovenske kolesarske odprave bo na olimpijski progi imel dvojno nalogo. Nastopal bo tako na cestni dirki kot tudi v kronometru. As the youngest member of the Slovenian cycling team he will have on the Olympic track double duty. He will be competing in the road race as well in the time trial event. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Tadej Valjavec

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

13.04.1977 Zgornja Besnica

26.m cestna dirka, Atene 2004 odstop cestna dirka, Sydney 2000

26th road race, Athens 2004 no placing road race, Sydney 2000

Klub / Club: Ag2r Prevoyance

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

13.m Giro d' Italia 2008 19.m Tour de France 2007 4.m Pro Tour Pariz-Nica 2007 1.m DP 2007

13th Giro d' Italia 2008 19th Tour de France 2007 4th Pro Tour Paris-Nice 2007 1st NCH 2007

OI kvalifikacija / OG qualification: UCI lestvica 2007 – 12.m Pro Tour in 7.m Europe Tour UCI Ranking 2007 – 12th Pro Tour and 7th Europe Tour

Info o športniku / Info about athlete: Že od rane mladosti velja za talenta, saj mu to omogoãajo fiziãne predispozicije, pa vendar brez trdega treninga, uspehov nebi bilo tu. Poleg kolesarjenja rad smuãa, sicer pa je profesionalec brez primere, primerno karizmo in pozitivnim imidžom. Since childhood he has been held to be a very talented, since he has the right physical predispositions, but without tough training there would be no good results. Besides cycling, he loves skiing and he is a professional beyond comparison, with the right charisma and a positive appearance.

34

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 35

Kolesarska zveza Slovenije / Cycling Federation of Slovenia

Kolesarjenje – cestno / Cycling – road Ženske / Womens team Sigrid Teresa Corneo

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

27.4.1971 Bonatte Sotto, Italy

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

1.m c. dirka, Tour de Limousine 2007 17.m c. dirka, Montreal 2007 12.m c. dirka, SP 1996 5.m kron., SP 1994

1st road race, Tour de Limousine 2007 17th road race, Montreal 2007 12th road race, WCH 1996 5th time trial, WCH 1994

Klub / Club: Mekini – Selle Italia Master Colors OI kvalifikacija / OG qualification: UCI lestvica 2008 – 84.m UCI Ranking 2008 – 84th

Info o športniku / Info about athlete: Velja za odliãno kolesarko na vzponih in ima za seboj številne osvojene gorske majice na najveãjih dirkah. Že nekaj sezon ji v ekipi pripada vloga prve pomoãnice, je izredna profesionalka, tako da bodo dolgoletne izkušnje neprecenljive na Pekinški trasi. She has been known as a great mountain rider and she has won many hill climbs on high ranked races. In her team she has a role of the first assistant, she is very professional so many years of experiences will be priceless on the Beijing road.

Martin Hvastija

Andrej Sajovec

Vodja ekipe Team leader

Tehniãno osebje Technical personnel

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

35


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 36

Kolesarska zveza Slovenije / Cycling Federation of Slovenia

Kolesarjenje – gorsko / Mountain bike Ženske / Womens team Blaža Klemenãiã

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

11.03.1980 Selca

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

5.m kros, EP 2007 15.m kros, SP 2006 10.m kros, EP 2006 13.m kros, SP 2006 9.m kros, EP 2005

5th cross, ECH 2007 15th cross, WCH 2006 10th cross, ECH 2006 13th cross, WCH 2006 9th cross, ECH 2005

Klub / Club: Giant Italia Team OI kvalifikacija / OG qualification: 12.m UCI lestvica 2007 12th UCI Ranking 2007

Info o športniku / Info about athlete: Športno pot je zaãela v športnem plezanju leta 1991, nato pa 1997. leta presedlala na gorsko kolo in že naslednje leto debitirala na svetovnem prvenstvu. Za seboj ima kar nekaj uspehov, predvsem v maratonski vožnji, sedaj pa je pred njo nov izziv olimpijskega krosa. V prostem ãasu si rada ogleda kakšen film, pokuka na internet in rola po ulicah. She started with sport climbing in 1991, but changed to mountain bike in 1997. One year later she already attended the World Cup. She was successful quite often, especially in marathons, but now she will face the Olympic cross-country race. In her free time she loves watching movies, surfing the internet, and is rollerblading on the streets. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 2005-2007 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 2005-2007

Robert Pintariã Trener / Coach

36

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 37

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Slovenian Table-Tennis Association Celovška 25 SI-1000 Ljubljana, Slovenia T: +386 1 439 75 60 F: +386 1 433 11 42 E: info@nt-zveza.si www.nt-zveza.si Predsednica / President: Silva âRNUGELJ

Leto ustanovitve / Foundation year: 1928 Število klubov / No. of clubs: 45 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 732

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Žogica pri namiznem tenisu leti s hitrostjo tudi do 180 km/h z rotacijo do 151 vrtljajev na sekundo in je danes eden najbolj razširjenih športov po svetu, tako tekmovalno kot rekreativno. Igralci uporabljajo razliãne udarce npr. “the Hit” – udariti, poriniti in pa tehnike igre “the Chop” – zrezati, sekljati, nekateri pa so znani po tem, da “ubijajo” v igri; imajo t.i. “Killer instinct”. Ne glede na ta znaãaj pa je namizni tenis postal del programa olimpijskih iger leta 1988 v Seulu. The ball at table tennis can reach 180 km/h with up to 151 rotations per second and it is one of the most widespread sports in the world, both competitively and recreationally. The players use different strokes e.g. “the Hit” – hit, push and techniques “the Chop” – cut, slice, but some players are famous for “killing” in the game; they have a so called “Killer instinct”. However, irrespective of this nature table tennis has been part of the Olympic programme since 1988 in Seoul.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: 5.m posamezno EP, Beograd 2007

5th single ECH, Belgrade 2007

5.m dvojice EP, Aarhus 2005 (Keen - Nizozemska)

5th doubles ECH, Aarhus 2005 (Keen, Netherlands)

3.m dvojice Finale PRO TOUR 2005 (Karakaševiã Srbija)

3rd doubles PRO TOUR Final 2005 (Karakševiã – Serbia)

3.m dvojice) PRO TOUR Velenje 2007 (Tošiç - Hrvaška

3rd doubles Meditteranean Games, Almeria 2005 (Ignjatoviã)

3.m dvojice SI, Almeria 2005 (Ignjatoviã) 7 x državni prvak posamezno in 5 x v dvojicah

3rd doubles PRO TOUR Velenje 2007 (Tošiç – Croatia)

7-times national champion in singles and 5-times in doubles

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

37


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 38

Namiznoteniška zveza Slovenije / Slovenian Table-Tennis Association

Namizni tenis / Table tennis Moški / Mens team Bojan Tokiã

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

13.1.1981 Ljubljana

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

9.m pos., Pro Tour Velenje 2008 5.m pos., EP 2007 65.m pos., SP 2005

9th sin., Pro Tour Velenje 2008 5th sin., ECH 2007 65th sin., WCH 2005

Klub / Club: Frickenhausen OI kvalifikacija / OG qualification: OI kvalifikacijski turnir 2008 Olympic Games Qualifying Tournament 2008

Info o športniku / Info about athlete: Toko je izjemno predan namiznemu tenisu in je na svoji poti presenetil že marsikaterega azijskega igralca ter jih nekaj tudi premagal. Z uvrstitvijo na olimpijske igre se mu je izpolnila najveãja želja in sicer ob pravem ãasu, saj bo nastopil v »zibelki« namiznega tenisa. âeprav gre za profesionalnega igralca, v prostem ãasu uživa tudi v drugih športih. Toko is extremely devoted to table tennis and he often surprised many Asian players and also bit them. With the participation in the Olympic Games his biggest dream came true and it was also at the right time since he will be playing in the “cradle” of table tennis. Although he is a professional player, he enjoys other sports in his free time.

Bojan Rak Trener / Coach

38

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 39

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Slovene Swimming Association Celovška 25 SI-1000 Ljubljana, Slovenia T: +386 1 239 66 20 / +386 1 239 66 21 F: +386 1 239 66 22 E: info@plavalna-zveza.si www.plavalna-zveza.si Predsednik / President: Jure PROSEN Generalni sekretar / Secretary General: Matjaž PERME

Leto ustanovitve / Foundation year: 1922 Število klubov / No. of clubs: 28 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 1320

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Plavanje je bilo prisotno na vseh olimpijskih igrah, vendar na zaãetku le v prosti in prsni tehniki, leta 1904 se je pridružila še hrbtna tehnika in mnogo kasneje še delfin. Ženske so priãele nastopati leta 1912, sedaj pa moški in ženske nastopajo vsak v 16. disciplinah. Swimming has been held at every Olympic Games, but the early events were usually only conducted in freestyle (crawl) or breaststroke. Backstroke was added as of the 1904 Games and the butterfly stroke much later. Women's swimming was first held at the 1912 Olympics and now men and women each compete in 16 different disciplines.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Medalje na SP:

Medals at WCH:

Sara Isakoviã, 7.m 200 m delfin, Melbourne 2007 Peter Mankoã, 8.m 50 m delfin, Melbourne 2007

Sara Isakoviã, 7th 200m butterfly, Melbourne 2007 Peter Mankoã, 8th 50m butterfly, Melbourne 2007

Medalje na EP:

Medals at ECH:

3.m Matjaž Markiã, 50 m prsno, Budimpešta 2006 1.m Sara Isakoviã, 200 m prosto, Eindhoven 2008 2.m Peter Mankoã, 100 m delfin, Eindhoven 2008

Matjaž Markiã, 3rd 50m breaststroke, Budapest 2006 Sara Isakoviã, 1st 200m freestyle, Eindhoven 2008 Peter Mankoã, 2nd 100m butterfly, Eindhoven 2008

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

39


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 40

Plavalna zveza Slovenije / Slovene Swimming Association

Plavanje / Swimming Moški / Mens team Luka Turk

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

9.9.1986 Radovljica

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

11.m 400m prosto, EP 2008 12.m 1500m prosto, SP 2007 7.m 1500m prosto, EP 2006 17.m 1500m prosto, SP 2005 28.m 400m prosto, SP 2005

11th 400m free, ECH 2008 12th 1500m free, WCH 2007 7th 1500m free, ECH 2006 17th 1500m frees, WCH 2005 28th 400m free, WCH 2005

Klub / Club: PK Radovljica OI kvalifikacija / OG qualification: 200m prosto – 1:50,36, SP Melbourne 2007 (OR) 200m freestyle – 1:50.36, WCH Melbourne 2007 (PB) 400m prosto – 3:50,72, SP Melbourne 2007 (OR) 400m freestyle – 3:50.72, WCH Melbourne 2007 (PB) 1500m prosto – 15:07,59, SP Melbourne 2007 (OR) 1500m freestyle – 15:07.59, WCH Melbourne 2007 (PB)

Info o športniku / Info about athlete: Plava od leta 1992, prvo veãje mednarodno tekmovanje pa predstavlja evropsko mladinsko prvenstvo v Lizboni leta 2004. Uživa v napornih treningih, saj pravi: »Kar te ne ubije, te naredi moãnješega.« He has been swimming since 1992, and his first important international competition was the European Junior Championship in Lisbon in 2004. He enjoys tough trainings, because he says: »What doesn’t kill you, makes you stronger.« Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 2004-2007 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 2004-2007

Damir Dugonjiã

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

21.2.1988 Ravne na Koroškem

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

2.m 50m prsno, MEP 2006 5.m 50m prsno, MEP 2005

2nd 50m breaststroke, Junior ECH 2006 5th 50m breaststroke, Junior ECH 2005

Klub / Club: PK Fužinar OI kvalifikacija / OG qualification: 100m prsno – 1:01,46, Janet Evans Los Angeles (OR) 100m breaststroke – 1:01.46, Janet Evans Los Angeles (PB)

Info o športniku / Info about athlete: Ne le zaradi priimka se ga je kar hitro oprijel vzdevek Dugi (višina 198 cm). Bolj mu ležijo šprinterske razdalje, saj pravi, da mu dolge proge ne odgovarjajo. Po napornih treningih rad sede za raãunalnik, odigra malo odbojke oz. se druži s prijatelji. He is not called Dugi (longy) just because of his Surname, but also because he is 198 centimetres tall. He is better in short events; he says that the long ones do n0ot suit him. After tough trainings he loves to sit behind the computer, play volleyball or just hang out with friends. Razno / Other info: Štipendist OKS 2006- / NOC’s scholarship holder 2006-

40

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 41

Plavalna zveza Slovenije / Slovene Swimming Association

Plavanje / Swimming Moški / Mens team Jernej Godec 16.1.1986 Ljubljana Klub / Club: PK Ilirija OI kvalifikacija / OG qualification: 50m prosto – 22,39, SP Melbourne 2007 (OR) 50m freestyle – 22,39, WCH Melbourne 2007 (PB)

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

14.m 4x100m mešano, Atene 2004

14th 4x100m medley, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

14.m 50m prosto, SP 2007 11.m 50m prosto, EP 2006 14.m 100m delfin, EP 2006 3.m 100m prosto, MEP 2003

14th v 50m free, WCH 2007 11th 50m free, ECH 2006 14th 100m butterfly, ECH 2006 3rd 100m free, Junior ECH 2003

Info o športniku / Info about athlete: Kot je predan plavanju je prav tako zavzet študent na podroãju imunologije. V tej smeri za hobi opravlja raziskovalno delo na univerzitetnem laboratoriju, ob vsem tem pa tudi inštruira in rad kuha. Glede na to, da trenira že od leta 1992, ima v žepu tudi nekaj državnih rekordov, prvo veãjo mednarodno tekmo pa predstavlja svetovno prvenstvo v Barceloni leta 2004. He is devoted to swimming as much as he is devoted to studying immunology. For this purpose he does research at the university laboratory, but besides all this he also teaches and likes cooking. Since he has been training since 1992, he already set some national records. The first important international competition was the World Aquatics Championship in Barcelona in 2003. Razno / Other info: Štipendist OKS 2003-2007 / NOC’s scholarship holder 2003-2007

Peter Mankoã

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

4.7.1978 Ljubljana

13.m 100m prosto, 22.m 200m prosto, 29.m 100m delfin, Atene 2004 25.m 50m prosto, 21.m 100m prosto, 23.m 100m delfin, 18.m 200m mešano, Sydney 2000 36.m 100m delfin, diskv. 200m mešano, Atlanta 1996

13th 100m freestyle, 22nd 200m free, 29th 100m butterfly, Athens 2004 25th 50m freestyle, 21st 100m free, 23rd 100m butterfly, 18th 200m medley, Sydney 2000 36th 100m butterfly, DQ 200m medley, Atlanta 1996

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

2.m 100m delfin, EP 2008 10.m 100m delfin, SP 2007 15.m 50m, 100m prosto, 16.m 100m delfin, SP 2005 8.m 100m, 14.m 50m prosto, EP 2004

2nd 100m butterfly, ECH 2008 10th 100m butterfly, WCH 2007 15th 50m, 100m free, 16.m 100m butterfly, WCH 2005 8th 100m, 14th 50m free, ECH 2004

Klub / Club: PK Ilirija OI kvalifikacija / OG qualification: 100m prosto – 50,22, SP Melbourne 2007 100m freestyle – 50.22, WCH Melbourne 2007 100m delfin – 52,07, EP Eindhoven 2008 (OR) / 100m butterfly – 52.07, ECH Eindhoven 2008 (PB)

Info o športniku / Info about athlete: Želi si biti najboljši kot je lahko, kar mu tudi uspeva že od leta 1993, zaãel pa je plavati leta 1986 pri PK Ilirija. S plavalnim športom je izredno povezan in strmi k temu, da bi v plavanju vzpostavil boljše pogoje. V prostem ãasu zelo rad presedi za raãunalnikom in surfa po internetu, hkrati pa se kratkoãasi s kakšno igrico sodokuja. He wants to do his best and he is successful at it since 1993, whilst he started swimming in 1986 as a member of the Ilirija Swimming Club. He is extremely connected with swimming and is striving to achieve the best possible conditions for swimmers. In his free time he enjoys the computer, loves surfing the internet, and at the same time he plays sudoku. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve / Employee of Ministry of the Interior

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

41


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 42

Plavalna zveza Slovenije / Slovene Swimming Association

Plavanje / Swimming Moški / Mens team Matjaž Markiã 12.1.1983 Koper Klub / Club: PK Koper OI kvalifikacija / OG qualification: 100m prsno – 1:01,49, Duth Open Eindhoven (OR) 100m breaststroke – 1:01.49, Duth Open Eindhoven (PB)

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

15.m 50m prsno, SP 2007 3.m 50m prsno, EP 2006 15.m 100m prsno, EP 2006 10.m 50m prsno, SP 2005 3.m 50m prsno, EP 2004

15th 50m breaststroke, WCH 2007 3rd 50m breaststroke, ECH 2006 15th 100m breaststroke, ECH 2006 10th 50m breaststroke, WCH 2005 3rd 50m breaststroke, ECH 2004

Info o športniku / Info about athlete: Med drugim rad igra košarko in nogomet, vendar je njegova prva ljubezen plavanje. Obetaven prsaã upa, da bi na svojih prvih Olimpijskih igrah dosegel osebni rekord in se tako uvrstil v finale. Among other sports he likes to play basketball and football but his first choice is swimming. A young promising breaststroker hopes to achieve personal record at his Olympic debut and so place himself into the final. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve / Employee of Ministry of the Interior

42

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 43

Plavalna zveza Slovenije / Slovene Swimming Association

Plavanje / Swimming Ženske / Womens team Anja âarman

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

22.3.1985 Škofja Loka

23.m 200m hrbtno, Atene 2004 24.m 400m prosto, Atene 2004

23rd 200m backstroke, Athens 2004 24th 400m free, Athens 2004

Klub / Club: PK Triglav

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

16.m 200m hrbtno, EP 2007 16.m 800m prosto, EP 2007 2.m 200m hrbtno, 800m prosto EP 2004 12.m 200m hrbtno, SP 2003

16th 200m backstroke, EP 2007 16th 800m free, EP 2007 2nd 200m backstroke, 800m free EP 2004 12th 200m backstroke, SP 2003

OI kvalifikacija / OG qualification: 200m hrbtno – 2:12,59, MT Zagreb 2008 (OR) 200m backstroke – 2:12.59, Golden Bear Zagreb 2008 (PB) 100m hrbtno – 1:02,57, DP Kranj 2008 (OR) 100m backstroke – 1:02.57, NCH Kranj 2008 (PB)

Info o športniku / Info about athlete: Izobražuje se za kreativno oglaševalko in v tem poklicu si želi ostati po plavalni karieri, katera jo spremlja že od leta 1993. Po dežju vedno posije sonce in takšna je tudi njena športna pot s prvim uspešnim mednarodnim nastopom na OFEM leta 1999, kjer je osvojila 1. mesto na 200m hrbtno. Sicer pa rada rola, posluša glasbo in igra odbojko na mivki. She is studying creative design and wants to work this profession after the termination of her swimming career, which she has been following since 1993. Every cloud has a silver lining and that is how her sports career looks like with her first successful international participation in EYOF in 1999, where she won the gold medal in 200 metres backstroke. Her hobbies are rollerblading, listening to music and playing beach volley. Razno / Other info: Štipendistka Olimpijske solidarnosti za športnike »Peking 2008«; štipendistka OKS 1999-2003 / Awarded Olympic Solidarity Scholarship for Athletes “Beijing 2008”; NOC’s scholarship holder 1999-2003

Sara Isakoviã

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

9.6.1988 Bled

18.m 200m prosto, Atene 2004 26.m 100m prosto, Atene 2004 36.m 50m prosto, Atene 2004

18th 200m free, Athens 2004 26th 100m free, Athens 2004 36th 50m free, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

1.m 200m prosto, EP 2008 7.m 200m delfin, SP 2007 12.m 100m delfin, SP 2007 8.m 200m prosto, EP 2006 5.m 200m prosto, SP 2005

1st 200m free, ECH 2008 7th 200m butterfly, WCH 2007 12th 100m butterfly, WCH 2007 8th 200m free, ECH 2006 5th 200m free, WCH 2005

Klub / Club: PK Radovljica OI kvalifikacija / OG qualification: 100m delfin – 59,02, EP Eindhoven 2008 (OR) 100m butterfly – 59.02, ECH Eindhoven 2008 (PB) 200m delfin – 2:07,05, Rim Sette C. 2008 (OR) 200m butterfly – 2:07.05, Rome Sette C. 2008 (PB) 200m prosto – 1:56,93, MT Dunaj 2008 (OR) 200m freestyle – 1:56.93, Vienna 2008 (PB)

Info o športniku / Info about athlete: Uživa v plavanju že od zaãetka svoje kariere v Kranju od leta 1995. Njen prvi mednarodni nastop je Mladinsko evropsko prvenstvo v Glasgowu leta 2003. Na njeni poti ji stoji ob strani družina, ki ji vsekakor pomaga pri njenih uspehih. She enjoys swimming since her start in Kranj in 1995 and she had her first international competition at the Junior European Championship in Glasgow in 2003. She finds great support in her family and this is helping her at her successfull career. Razno / Other info: Zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve; štipendistka Olimpijske solidarnosti za športnike »Peking 2008«; štipendistka OKS 2003-2008 / Employee of Ministry of the Interior; Awarded Olympic Solidarity Scholarship for Athletes “Beijing 2008”; NOC’s scholarship holder 2003-2008

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

43


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 44

Plavalna zveza Slovenije / Slovene Swimming Association

Plavanje / Swimming Ženske / Womens team Anja Klinar

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

3.4.1988 Jesenice

13.m 400m mešano, Atene 2004 28.m 200m delfin, Atene 2004

13th 400m medley, Athens 2004 28th 200m butterfly, Athens 2004

Klub / Club: PK Radovljica

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

13.m 400m mešano, SP 2007 16.m 200m mešano, SP 2007 11.m 200m, 400m mešano, SP 2005 3.m 400m mešano, EP 2004

13th 400m medley, WCH 2007 16th 200m medley, WCH 2007 11th 200m, 400m medley, WCH 2005 3rd 400m medley, ECH 2004

OI kvalifikacija / OG qualification: 400m mešano – 4:42,12, EP Eindhoven 2008 400m medley – 4:42.12, ECH Eindhoven 2008 200m mešano – 2:16,29, EP Eindhoven 2008 (OR) 200m medley – 2:16.29, ECH Eindhoven 2008 (PB)

Info o športniku / Info about athlete: Plavalno kariero je zaãela na Jesenicah leta 1994 in se prviã mednarodni konkurenci predstavila na OFEM v Murcii leta 2001. Svoj talent je pokazala že zelo zgodaj in bila med drugim izbrana za športnico leta kraja Jesenice ter mladinka leta 2002 in 2003. Ima zelo rada plavanje, vendar si želi tudi zakljuãiti študij in najti dobro službo. She started her sports career as a swimmer in Jesenice in 1994 and had her first international competition at the EYOF in Murcia in 2001. She showed great talent early in her career and she was also selected as an athlete of the year of the city of Jesenice and the best junior swimmer in 2002 and 2003. She loves swimming, but she also want to graduate and find herself a good job. Razno / Other info: Štipendistka Olimpijske solidarnosti za športnike »Peking 2008«; štipendistka OKS 2001- / Awarded Olympic Solidarity Scholarship for Athletes “Beijing 2008”; NOC’s scholarship holder 2001-

Nina Sovinek 26.5.1985 Velenje Klub / Club: PK Olimpija OI kvalifikacija / OG qualification: 50m prosto – 26,27, Open Slovenia 2007 (OR) 50m freestyle 26.27, Open Slovenia 2007 (PB)

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

13.m 100m prosto, EP 2008 12. 100m prosto, SI 2005 14.m 50m prosto, SI 2005

13th 100m free, ECH 2008 12th free, Medit. Games 2005 14th 50m free, Medit. Games 2005

100m prosto – 56,11, EP Eindhoven 2008 (OR) 100m freestyle 56.11, ECH Eindhoven 2008 (PB)

Info o športniku / Info about athlete: Glede na to, da se je reprezentanci pridružila šele letos, ji izzivov ne manjka. Še pred kratkim sploh ni razmišljala o nastopu na olimpijskih igrah, vendar so rezultati pokazali drugaãe in je z uvrstitvijo na igre dosegla izjemen podvig. She has joined the national team in the present year so challenges for her are open. Yet recently she has not even thought about the Olympic Games but the results showed different reality and by joining the Olympic Team she has managed to reach a great achievement.

44

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 45

Plavalna zveza Slovenije / Slovene Swimming Association

Plavanje / Swimming Ženske / Womens team Teja Zupan

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

4.12.1990 Radovljica

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

13.m 10 km, SP 2008 2.m 5 km, MEP 2007 10.m 800m prosto, MEP 2006

13th 10 km, WCH 2008 2nd 5 km, Junior ECH 2007 8th 800m free, Junior ECH 2006

Klub / Club: PK Radovljica OI kvalifikacija / OG qualification: 10 km – 10.m OI kvalifikacije, Peking 2008 10 km – 10th OG qualifications, Beijing 2008

Info o športniku / Info about athlete: Novo olimpijsko disciplino bo v Pekingu zastopala še mladinka, ki je najprej normo za nastop zgolj samo za mesto zgrešila na svetovnem prvenstvu. Zato pa je bilo veselje toliko veãje na olimpijskih kvalifikacijah, ko si je z osvojenim 10. mestom na olimpijski progi priborila olimpijski nastop. A junior swimmer will be representing Slovenia in Beijing in a new Olympic discipline. She has missed the qualifying mark only by a place at the World Championships but later in the Olympic qualifier she has managed to achieve 10th place on the Olympic track and qualified for the Olympics. Razno / Other info: Štipendistka OKS 2007- / NOC’s scholarship holder 2007-

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

45


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 46

Plavalna zveza Slovenije / Slovene Swimming Association

Plavanje / Swimming Spremljevalno osebje / Team officials Vladimir âermak

Miha Potoãnik

Vodja ekipe Team leader

Trener / Coach

Dmitrij Manceviã

Roni Pikec

Trener / Coach

Trener / Coach

Ciril Globoãnik Trener / Coach

46

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 47

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE Shooting Union of Slovenia Dolenjska cesta 11 SI-1000, Ljubljana, Slovenia T: +386 1 427 10 09 / +386 1 428 05 82 F: +386 1 428 05 83 E: info@strelska-zveza.si www.strelska-zveza.si Predsednik / President: Gorazd MALOIâ Generalni sekretar / Secretary General: Savo STRMOLE

Leto ustanovitve / Foundation year: 1948 Število klubov / No. of clubs: 121 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 2367

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Strelstvo je bilo prisotno na skoraj vseh olimpijskih igrah (brez nastopa leta 1904 in 1928). Število in vrsta disciplin so se skozi leta veliko spreminjala, vendar pa se je program disciplin po 2. svetovni vojni veã ali manj standardiziral. Ženske so priãele nastopati leta 1968, vendar so moške in ženske discipline zaãeli loãevati leta 1984 in šele 1996 leta so ženske nastopale v ãisto loãenih disciplinah. Shooting has been contested at most of the Olympic Games except during the 1904 and 1928 Games. The programme has varied a lot but since World War II the programme has become relatively standardised. Women were first allowed to compete in Olympic shooting in 1968. In 1984 separate events for women and men were introduced and it has been only since 1996 when men's events have began being separated from the women's.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: 1.m MK puška 3x40 OI, Sydney 2000 in 2x OR (1177 in 1275,1) 1.m MK puška 3x40 finale, SPP 1992 in 2x SR (1186 in 1287,9) 1.m VK puška 300m 3x40, SP 2002 2.m zraãna puška, SP 1990 2.m MK puška 60 leže, SP 2002 1.m standard puška VK 300m 3x20, vojaško SP 2006 1.m standard puška VK 300m military rapid fire 3x20, vojaško SP 2005 1.m samostrel 30m 2x30, SP 1991 in SR (589)

1st 50m rifle 3x40 OG, Sydney 2000 and 2x OR (1177 & 1275,1) 1st 50m rifle 3x40, WC Final 1992 and 2x WR (1186 & 1287,9) 1st 300m rifle 3x40, WCH 2002 2nd air rifle, WCH 1990 2nd 50m rifle prone, WCH 2002 1st 300m rifle 3x20, Military WCH 2006 1st 300m military rapid fire 3x20, Military WCH 2005 1st crossbow 30m 2x30, WCH 1991 and WR (589)

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

47


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

11:44 AM

Page 48

Strelska zveza Slovenije / Shooting Union of Slovenia

Strelstvo / Shooting Moški / Mens team Rajmond Debevec 29.03.1963 Škofljica Klub / Club: SD Olimpija OI kvalifikacija / OG qualification: MK puška 3x40 – 3.m, SPP Munchen 2006 (1170) smallbore rifle, 3 positions – 3rd, WC Munchen 2006 (1170) zraãna puška – 11.m, EP 2008 (594) air rifle – 11th, ECH 2008 (594) MK puška 60 leže – 25.m, SPP Munchen 2008 (595) smallbore rifle, prone – 25th, WC Munchen 2008 (595)

Dosedanji olimpijski nastopi 4.m MK puška 3x40, 29.m zr. puška, 9.m MK puška 60 leže, Atene 2004 1.m MK puška 3x40, 9.m zr. puška, 19.m MK puška 60 leže, Sydney 2000 6.m zr. puška, 9.m MK puška 3x40, 9.m MK puška 60 leže, Atlanta 1996 6.m MK puška 3x40, 9.m zr. puška, 18.m MK puška 60 leže, Barcelona 1992 25.m zr. puška, Seul 1988 12.m zr. puška, 20.m MK puška 3x40, Los Angeles 1984

Ostali ‰portni doseÏki 3.m zraãna puška, EP 2007 3.m MK puška 3x40, EP 2005 1.m MK puška 3x40, 3.m zraãna puška, EP 2003 Info o športniku / Info about athlete:

Past Olympics 4th smallb. rifle, 3 pos., 29th air rifle, 9th smallb. rifle, prone, Athens 2004 1st smallb. rifle, 3 pos., 9th air rifle, 19th smallb. rifle, prone, Sydney 2000 6th air rifle, 9th smallb. rifle, 3 pos., 9th smallb. rifle, prone, Atlanta 1996 6th smallb. rifle, 3 pos., 9th air rifle, 18th smallb. rifle, prone, Barcelona 1992 25th air rifle, Seoul 1988 12th air rifle, 20th smallb. rifle, 3 pos., Los Angeles 1984 Other sport achievements 3rd air rifle, ECH 2007 3rd smallb. rifle, 3 pos., ECH 2005 1st smallb. rifle, 3 pos., 3rd air rifle, ECH 2003

Lahko reãemo, da gre za veterana Olimpijskih iger, saj bodo to njegove že sedme. Zanimivo pri njemu je, da si zastavi cilj in pri njemu vztraja. Na svoji poti, ki traja že od leta 1971, je že napolnil svojo vitrino z medaljami na najvišjih tekmovanjih, med njimi pa se tudi blešãi zlata iz Olimpijskih iger v Sydneyu leta 2000. Proste ure pa zelo rad preživi v gorah s svojo družino. Since this is already his seventh participation, we could say he is a veteran of Olympic Games. The interesting thing about him is that he sets himself a goal and sticks to it. Since 1971 he has won medals in the highest competitions, among which one gold medal from at Olympic Games in Sydney in 2000. When he is free he spends time in the mountains with his family.

Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo / Employee of Ministry of Defence

Alojz Mikoliã Trener / Coach

48

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 49

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Rowing Federation of Slovenia Županãiãeva 9 SI-4260 Bled, Slovenia T: +386 4 576 72 30 F: +386 4 574 10 17 E: info@veslaska-zveza.si www.veslaska-zveza.si Predsednik / President: Tomislav LEVOVNIK

Leto ustanovitve / Foundation year: 1952 Število klubov / No. of clubs: 7 Število registriranih športnikov / No. of registered athletes: 450

Na olimpijskem programu od / Part of the Olympic programme since: Gre za hitro disciplino, saj ãolni dosegajo hitrost tudi do 10m na sekundo, tako da morajo športniki morajo imeti vzdržljivost maratonca, ki prve kilometre šprinta. Sicer pa je veslanje na programu olimpijskih iger že od leta 1896, vendar je bilo tistega leta zaradi slabih vremenskih razmer tekmovanje v veslanju odpovedano. Ženske so priãele nastopati leta 1976, leta 1996 pa so na olimpijskih igrah predstavili tudi discipline lahkih veslaãev. It is a very fast discipline; the boats can reach up to 10 metres per second and that is why the athletes have to be as persistent as marathoners, who sprint for the first few kilometres. The only time that rowing has not been contested in the Olympics was in 1896, because of rough seas which forced the cancellation of the events. Women were admitted to the Olympic programme in 1976 and in 1996 Olympics the lightweight events have been introduced.

Veãji športni dosežki / Major sport achievements: Mujkiã / Prešeren – 3.m dvojec brez krmarja, Seul 1988

Mujkiã / Prešeren – 3rd pairs, Seul 1988

âop / Žvegelj – 3.m dvojec brez krmarja, Barcelona 1992

âop / Žvegelj – 3rd pairs, Barcelona 1992

Janša / Mujkiã / Mirjaniã / Klemenãiã – 3.m ãetverec brez krmarja, Barcelona 1992

Janša / Mujkiã / Mirjaniã / Klemenãiã – 3rd fours, Barcelona 1992

âop / Špik – 1.m dvojni dvojec, Sydney 2000

âop / Špik – 1st double sculls, Sydney 2000

âop / Špik – 2.m dvojni dvojec, Atene 2004

âop / Špik – 2nd double sculls, Atene 2004

Iztok âop – 1.m enojec, SP 1995

Iztok âop – 1st single sculls, SP 1995

âop / Špik – 1.m dvojni dvojec, SP 1999, 2005, 2007

âop / Špik – 1st double sculls, SP 1999, 2005, 2007

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

49


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 50

Veslaška zveza Slovenije / Rowing Federation of Slovenia

Veslanje / Rowing Moški / Mens team Iztok âop 17.06.1972 Lesce

Klub / Club: VK Bled OI kvalifikacija / OG qualification: 1.m dvojni dvojec, SP 2007 1st double sculls, WCH 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

2.m dv. dvojec, Atene 2004 1.m dv. dvojec, Sydney 2000 4.m enojec, Atlanta 1996 3.m dvojec brez, Barcelona 1992

2nd double sculls, Athens 2004 1st double sculls, Sydney 2000 4th single sculls, Atlanta 1996 3rd pairs, Barcelona 1992

Ostali ‰portni doseÏki 2.m dv. dvojec, SP 2006 1.m dv. dvojec, SP 2005 2.m dv. ãetverec, SP 2005 3.m enojec, SP 2003

Other sport achievements 2nd double sculls, WCH 2006 1st double sculls, WCH 2005 2nd quadruple sculls, WCH 2005 3rd single sculls, WCH 2003

Info o športniku / Info about athlete: Veslati je zaãel leta 1985 na Bledu in še vedno uživa v temu. V svoji uspešni in dolgi karieri si še vedno prizadeva izboljšati svoj rezultat ter ostati na vrhu konkurence, s ãimer želi izkoristiti svoj potencial do maksimuma. He started rowing in Bled in 1985 and he enjoys doing this. During his great and long career he is still trying to improve his best result and his ambition is to remain on the top and to use his potential to the fullest. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve / Employee of Ministry of the Interior

Luka Špik

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

09.02.1979 Kropa

2.m dv. dvojec, Athens 2004 1.m dv. dvojec, Sydney 2000 14.m dv. dvojec, Atlanta 1996

2nd double sculls, Athens 2004 1st double sculls, Sydney 2000 14th double sculls, Atlanta 1996

Klub / Club: VK Bled OI kvalifikacija / OG qualification: 1.m dvojni dvojec, SP 2007 1st double sculls, WCH 2007

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

2.m 1.m 2.m 4.m

2nd double sculls, WCH 2006 1st double sculls, WCH 2005 2nd quadruple sculls, WCH 2005 4th double sculls, WCH 2003

dv. dv. dv. dv.

dvojec, SP 2006 dvojec, SP 2005 ãetverec, SP 2005 dvojec, SP 2003

Info o športniku / Info about athlete: Na svojem prvem olimpijskem nastopu na Olimpijskih igrah v Atlanti se žal ni uspel uvrstiti v finale. Štiri leta kasneje je popravil svoj vtis z Iztokom âopom in osvojil zlato medaljo v dvojnem dvojcu na Igrah v Sydneyu leta 2000. Poleg veslanja uživa v rolkanju. His first Olympic experience was the Olympic Games in Atlanta, but unfortunately he did not qualify for the finals. Four years later, he won the gold medal with Iztok âop in double sculls at the Sydney 2000 Games. Beside rowing he likes skateboarding. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve / Employee of Ministry of the Interior

50

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 51

Veslaška zveza Slovenije / Rowing Federation of Slovenia

Veslanje / Rowing Moški / Mens team Gašper Fistravec

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

27.01.1987 Bresternica

/

/

Klub / Club: VK Dravske elektrarne OI kvalifikacija / OG qualification: 2.m OI kvalifikacijska regata, Poznan 2008 2nd OG qualification regatta, Poznan 2008

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

6.m dv. 5.m dv. 2007 7.m dv. 2006 6.m dv.

6th quadruple sculls, ECH 2007 5th quadruple sculls, WCH U-23 2007 7th quadruple sculls, WCH U-23 2006 6th double sculls, Junior WCH 2005

ãetverec, EP 2007 ãetverec, SP ml.ãl. ãetverec, SP ml.ãl. dvojec, MSP 2005

Info o športniku / Info about athlete: Fistra ima za seboj že kar nekaj naslovov državnega prvaka, sicer pa si zelo želi tudi medaljo na svetovnih prvenstvih. Nastop na olimpijskih igrah se mu je že uresniãil in glede na to, da nikoli ne odneha, lahko priãakujemo še kaj veã. Fistra has been the national champion many times, but he also really wants international medals. He already realized his wish to participate in the OG and since he never gives up, we can expect more. Razno / Other info: Štipendist OKS 2004- / NOC’s scholarship holder 2004-

Janez Jurše

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

15.04.1989 Selnica ob Dravi

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

6.m dv. ãetverec, EP 2007 5.m dv. ãetverec, SP ml.ãl. 2007 6.m dv. dvojec, MSP 2006

6th quadruple sculls, ECH 2007 5th quadruple sculls, WCH U-23 2007 6th double sculls, Junior WCH 2006

Klub / Club: VK Dravske elektrarne OI kvalifikacija / OG qualification: 2.m OI kvalifikacijska regata, Poznan 2008 2nd OG qualification regatta, Poznan 2008

Info o športniku / Info about athlete: Izredno ga veselijo moto športi, vendar je vseeno predan veslanju, kjer ima v žepu kar nekaj naslovov državnega prvaka. Z uvrstitvijo na Olimpijske igre je izpolnil enega izmed svojih ciljev, drugega pa bo z uvrstitvijo v finale. He likes very much motor sports but still he is devoted to rowing where he owns a few national championships titles. By placing himself to the Olympic Games he achieved one of his goals while other will be achieved by placing into the A final. Razno / Other info: Štipendist OKS 2006- / NOC’s scholarship holder 2006-

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

51


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 52

Veslaška zveza Slovenije / Rowing Federation of Slovenia

Veslanje / Rowing Moški / Mens team Jernej Jurše 22.09.1987 Bresternica Klub / Club: VK Dravske elektrarne OI kvalifikacija / OG qualification: 2.m OI kvalifikacijska regata, Poznan 2008 2nd OG qualification regatta, Poznan 2008

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

6.m dv. ãetverec, EP 2007 5.m dv. ãetverec, SP ml.ãl. 2007 7.m dv. ãetverec, SP ml.ãl. 2006

6th quadruple sculls, ECH 2007 5th quadruple sculls, WCH U-23 2007 7th quadruple sculls, WCH U-23 2007

Info o športniku / Info about athlete: Nejc se z veslanjem ukvarja že 10 let in je v tem ãasu bil že velikokratni državni prvak. Enega izmed svojih ciljev je izpolnil z uvrstitvijo na Olimpijske igre, seveda pa gredo njegove želje še dlje, saj upa na finale. Nejc has been rowing for 10 years and has been national champion many times. He already achieved one of his goals while placing himself to the Olympic Games but of course his wishes go a little further; he wants to row in A final. Razno / Other info: Štipendist OKS 2006- / NOC’s scholarship holder 2006-

Janez Zupanc

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

8.12.1986 Bresternica

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

6.m dv. ãetverec, EP 2007 5.m dv. ãetverec, SP ml.ãl. 2007 7.m dv. ãetverec, SP ml.ãl. 2006

6th quadruple sculls, ECH 2007 5th quadruple sculls, WCH U-23 2007 7th quadruple sculls, WCH U-23 2007

Klub / Club: VK Dravske elektrarne OI kvalifikacija / OG qualification: 2.m OI kvalifikacijska regata, Poznan 2008 2nd OG qualification regatta, Poznan 2008

Info o športniku / Info about athlete: Veslati je zaãel leta 1994 v Bresternici, desetletje kasneje pa se je predstavil na prvi veãji mednarodni tekmi in sicer na mladinskem svetovnem prvenstvu z osvojenim 1. mestom. Meni, da se trud vedno poplaãa in ne dvomimo, da bo s tako zavzetostjo postal tudi uspešen podjetnik, mogoãe tudi politik. He started rowing in 1994 in Bresternica, ten years later he attended the first important international race, the Junior Rowing World Championship, where he ended up first. He thinks it is always worth the effort and certainly this will help him become a successful businessman and maybe also a politician. Razno / Other info: Štipendist OKS 2004- / NOC’s scholarship holder 2004-

52

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 53

Veslaška zveza Slovenije / Rowing Federation of Slovenia

Veslanje / Rowing Moški / Mens team Rok Kolander

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

08.02.1980 Kamnica

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

5.m ãetverec brez, SP 2007 5.m ãetverec brez, SP 2006 13.m ãetverec brez, SP 2005 6.m ãetverec brez, SP 2003

5th fours, WCH 2007 5th fours, WCH 2006 13th fours, WCH 2005 6th fours, WCH 2003

Klub / Club: VK Dravske elektrarne OI kvalifikacija / OG qualification: 5.m ãetverec brez krmarja, SP 2007 5th fours, WCH 2007

Info o športniku / Info about athlete: Veslati je zaãel leta 1990 v Mariboru. Je diplomirani ekonomist, ki si po športni karieri želi prav tako uspešno poslovno kariero. S športom pa bo vsekakor tudi nadaljeval, saj rad kolesari in deska na snegu. He began rowing in 1990 in Maribor. He has a diploma in economy, and after the termination of his sports career he wishes to have an as successful business career. But of course he will continue doing sports, because he also likes cycling and snowboarding. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve; štipendist OKS 1999-2002 / Employee of Ministry of the Interior; NOC’s scholarship holder 1999-2002

Tomaž Pirih 12.06.1981 Žirovnica Klub / Club: VK Bled OI kvalifikacija / OG qualification: 5.m ãetverec brez krmarja, SP 2007 5th fours, WCH 2007

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

9.m ãetverec brez, Atene 2004

9th fours, Athens 2004

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements 5th fours, WCH 2007, 2006 13th fours, WCH 2005 6th fours, WCH 2003 3rd fours, WCH U-23 2001

5.m ãetverec brez, SP 2007, 2006 13.m ãetverec brez, SP 2005 6.m ãetverec brez, SP 2003 3.m dvojec brez, SP ml.ãl. 2001

Info o športniku / Info about athlete: Z veslanjem je priãel na Bledu leta 1995 in ima ta šport zelo rad. Spoštuje svoje nasprotnike in verjame, da je zato uspešen. Poleg veslanja rad smuãa in se vozi z gorskim kolesom. He started rowing in Bled in 1995 and he loves it. He always respect his opponents, and he believes that this is why he is successful. Beside rowing he also likes skiing and mountain biking. Razno / Other info: Zaposlen na Ministrstvu za obrambo; štipendist OKS 1999-2005 / Employee of Ministry of Defence; NOC’s scholarship holder 1999-2005

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

53


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 54

Veslaška zveza Slovenije / Rowing Federation of Slovenia

Veslanje / Rowing Moški / Mens team Miha Pirih

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

10.03.1978 Žirovnica

9.m ãetverec brez, Atene 2004 11.m dvojec brez, Sydney 2000

9th fours, Athens 2004 11th pairs, Sydney 2000

Klub / Club: VK Bled

Ostali ‰portni doseÏki

OI kvalifikacija / OG qualification: 5.m ãetverec brez krmarja, SP 2007 5th fours, WCH 2007

5.m ãetverec brez, SP 2007, 2006 13.m ãetverec brez, SP 2005 6.m ãetverec brez, SP 2003 5.m ãetverec s krmarjem, SP 2002

Other sport achievements 5th fours, WCH 2007, 2006 13th fours, WCH 2005 6th fours, WCH 2003 5th quadruple sculls, WCH 2002

Info o športniku / Info about athlete: Zanimivo je, da je najprej 4 leta treniral hokej na ledu in nato leta 1992 pristopil k veslaškemu klubu Bled. 4 leta kasneje je bil že ãlan posadke za svetovno mladinsko prvenstvo v Glasgowu, še 4 kasneje pa že ãlan olimpijske posadke v Sydneyu. Prav velikih ambicij še nima, pravi pa, da rad uživa vikende, poletja in seveda obilne zajtrke. It is interesting that he had firstly been training ice hockey for four years, and then in 1992 he switched to the rowing club Bled. 4 years later he was already a member of the rowing crew at the Junior World Championship in Glasgow, and another 4 years later he was a member of the Olympic crew in Sydney. He does not have any great ambitions, but he says he enjoys the week-ends, the summer and of course big breakfasts. Razno / Other info: Zaposlen na ministrstvu za finance – Carinska uprava RS; štipendist OKS 2003-2006 / Employee of Ministry of Finance – Customs Administration of RS; NOC’s scholarship holder 2003-2006

Rok Rozman

Dosedanji olimpijski nastopi

Past Olympics

02.01.1988 Radovljica

/

/

Ostali ‰portni doseÏki

Other sport achievements

5.m ãetverec brez, SP 2007 3.m ãetverec brez, MSP 2006 9.m ãetverec brez, MSP 2005

5th fours, WCH 2007 3rd fours, Junior WCH 2006 9th fours, Junior WCH 2005

Klub / Club: VK Bled OI kvalifikacija / OG qualification: 5.m ãetverec brez krmarja, SP 2007 5th fours, WCH 2007

Info o športniku / Info about athlete: Rozi ima pester nabor hobijev, kjer poleg ribolova najdemo še kajak na divjih vodah, turno smuãanje, kajting in pohodništvo. V športu je prisoten praktiãno že celo življenje, saj je priãel s hokejom na ledu že pri treh letih, leta 2004 pa je zaãel veslati. Leto kasneje je debitiral na svetovnem mladinskem prvenstvu v ãetvercu, po športni karieri pa se želi zaposliti na podroãju ekologije in uživati v prostih vikendih. Rozi has many hobbies, besides fishing there is kayaking in wild waters, ski touring, kiting and hiking. He is practically doing sports all his life; he started with ice hockey when he was three years old and in 2004 he started rowing. One year later he first attended the World Junior Championship in the discipline four without coxswain. After his sports career he wants to work in the field of ecology and enjoy the free week-ends. Razno / Other info: Štipendist OKS 2006- / NOC’s scholarship holder 2006-

54

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 55

Veslaška zveza Slovenije / Rowing Federation of Slovenia

Veslanje / Rowing Spremljevalno osebje / Team officials Friderika Drab Fatur Vodja ekipe Team leader

Milo‰ Jan‰a Glavni trener Head coach

Du‰an Jur‰e Trener / Coach

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

55


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 56

Vodstvo delegacije / Team Management dr. Andraž Vehovar

Janko Dvoršak

Vodja delegacije Chef de Mission

Pomoãnik vodje delegacije Deputy Chef de Mission

Brane Dmitroviã

dr. Rudi âajavec

Novinarski ataše Press Attache

Zdravnik in vodja medicinske ekipe Doctor and Medical team leader

Borut Kolariã

Blaž Perko

Administrativno osebje Administrative personnel

Administrativno osebje Administrative personnel

Žiga Dobnikar Administrativno osebje Administrative personnel

56

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 57

Medicinsko osebje / Medical team dr. Marjan Koršiã Zdravnik / Doctor

dr. Nada Rotovnik Kozjek

Urban Komac Fizioterapevt Physiotherapist

Dušan Kovaãiã

Zdravnik / Doctor

Fizioterapevt Physiotherapist

dr. Jurij Šorli

Marko Roner

Zdravnik / Doctor

Fizioterapevt Physiotherapist

Khalid Nadif

Igor Fedoruk

Fizioterapevt Physiotherapist

Maser / Masseur

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

57


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 58

Ostali slovenski predstavniki na POI Peking 2008 Other Slovene representatives at the Beijing 2008 Olympic Games Predstavniki akreditiranih medijev / Representatives of the accredited media SIOL – SPORTAL Martin Pavãnik, novinar / Journalist ŽURNAL 24 Šime Dmitroviã, novinar / Journalist STA - SLOVENE PRESS AGENCY Aleksander Gasser, novinar / Journalist Jože Zidar, novinar / Journalist Stanko Gruden, fotograf / Photographer DELO Miha Hoãevar, novinar / Journalist Vitomir Divac, novinar / Journalist Matej Družnik, fotograf / Photographer

DNEVNIK Boštjan Isteniã, novinar / Journalist Dejan Kresnik, novinar / Journalist SLOVENSKE NOVICE Mitja Lomovšek, novinar / Journalist EKIPA Andrej Miljkoviã, novinar / Journalist Goran Cvijiã, novinar / Journalist ASTERA Aleš Fevžer, fotograf / Photographer PRIMORSKE NOVICE Denis Sabadin, fotograf / Photographer

VEâER Aljoša Stojiã, novinar / Journalist

Ostali akreditirani predstavniki / Other accredited representatives Milovan Saviã, osebni trener, atletika Andrej Hajnšek, osebni trener, atletika Gorazd Rajher, osebni trener, atletika

Simon Mohoroviã, trening partner, judo Marko Grace, rezerva, veslanje

Slovenski sodniki / Slovene judges

Franc Oãko, judo / Judo

Damir Skomina, nogomet (glavni sodnik) / Football (Referee) Primož Arhar, nogomet (pomoãnik) / Football (Assistant Referee) Marko Stanãin, nogomet (pomoãnik) / Football (Assistant Referee)

Jožko Kancler, kajak-kanu na divjih vodah / Canoe-Kayak Slalom

Peter Ljubiã, rokomet / Handball Nenad Krstiã, rokomet / Handball

Irena Rosa, lokostrelstvo / Archery

Boris Margeta, vaterpolo / Waterpolo

Severin Kodriã, moška športna gimnastika / men’s artistic gymnastics Nina Piletiã, ritmiãna gimnastika / rhythmic gymnastics

58

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 59

Program in urnik tekmovanja Sports programme and shedule

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

59


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 60

Nastopi slovenskih športnikov Events of the Slovenian Athletes 09.08.2008 09:00 - Badminton , posamezno (1. krog) Tvrdy Maja 11:00 - Kolesarjenje - cestno, enodnevna cestna dirka (finale) Valjavec Tadej , Božiã Borut , Špilak Simon , Golãer Jurij 12:00 - Judo , do 60 kg (predtekmovanje) Drakšiã Rok 12:20 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 14:30 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 17:00 - Veslanje, dvojni dvojec (kvalifikacije) âop-Špik 17:30 - Veslanje, ãetverec brez krmarja (kvalifikacije) Kolander, Pirih, Pirih, Rozman 18:00 - Judo , do 60 kg (finale) 19:01 - Plavanje , 100m delfin (kvalifikacije) Isakoviã Sara 19:28 - Plavanje , 400m prosto (kvalifikacije) Turk Luka 20:00 - Športna gimnastika , bradlja (kvalifikacije) Petkovšek Mitja 20:21 - Plavanje , 400m mešano (kvalifikacije) Klinar Anja 20:45 - Plavanje , 100m prsno (kvalifikacije) Markiã Matjaž , Dugonjiã Damir 10.08.2008 10:00 - Badminton , posamezno (2. krog) 10:00 - Športna gimnastika , mnogoboj (kvalifikacije) Šajn Adela 10:10 - Plavanje , 100m delfin (polfinale) 10:21 - Plavanje , 400m prosto (finale) 10:39 - Plavanje , 400m mešano (finale) 10:58 - Plavanje , 100m prsno (polfinale) 12:20 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 14:00 - Kolesarjenje - cestno, enodnevna cestna dirka (finale) Corneo Sigrid Teresa 14:30 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 16:50 - Veslanje, dvojni ãetverec (kvalifikacije) Fistravec, Jurše Ja., Jurše Je., Zupanc 18:30 - Plavanje , 100m hrbtno (kvalifikacije) âarman Anja 18:54 - Plavanje , 200m prosto (kvalifikacije) Turk Luka 11.08.2008 09:00 - Strelstvo, zraãna puška (kvalifikacije) Debevec Rajmond 10:00 - Badminton , posamezno (1/16 finala) 10:00 - Plavanje , 100m hrbtno (polfinale) 10:10 - Plavanje , 200m prosto (polfinale) 10:21 - Plavanje , 100m delfin (finale) 10:27 - Plavanje , 100m prsno (finale) 12:00 - Strelstvo, zraãna puška (finale) 12:20 - Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec 12:20 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 14:30 - Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec 14:30 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 15:50 - Kajak-kanu na divjih vodah , K-1 slalom (kvalifikacije) Kauzer Peter 18:30 - Plavanje , 200m prosto (kvalifikacije) Isakoviã Sara 19:36 - Plavanje , 200m mešano (kvalifikacije) Klinar Anja 12.08.2008 10:00 - Plavanje , 200m prosto (polfinale) 10:13 - Plavanje , 200m prosto (finale) 10:20 - Plavanje , 100m hrbtno (finale) 11:23 - Plavanje , 200m mešano (polfinale) 12:00 - Judo , do 63 kg (predtekmovanje) Žolnir Urška

60

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 61

Nastopi slovenskih športnikov Events of the Slovenian Athletes 12:00 12:20 12:20 14:30 14:30 15:40 17:17 18:00 18:00 18:30 19:14

-

Judo , do 81 kg (predtekmovanje) Sedej Aljaž Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij Kajak-kanu na divjih vodah , K-1 slalom (polfinale) Kajak-kanu na divjih vodah , K-1 slalom (finale) Judo , do 63 kg (finale) Judo , do 81 kg (finale) Plavanje , 100m prosto (kvalifikacije) Mankoã Peter Plavanje , 200m delfin (kvalifikacije) Isakoviã Sara

13.08.2008 10:00 - Badminton , posamezno (ãetrtfinale) 10:00 - Plavanje , 100m prosto (polfinale) 10:11 - Plavanje , 200m prosto (finale) 10:25 - Plavanje , 200m delfin (polfinale) 11:09 - Plavanje , 200m mešano (finale) 12:20 - Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec 12:20 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 12:20 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 13:30 - Kolesarjenje - cestno, kronometer (finale) Špilak Simon 14:30 - Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec 14:30 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 14:30 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 16:30 - Veslanje, dvojni dvojec (polfinale) 16:50 - Veslanje, ãetverec brez krmarja (polfinale) 18:30 - Plavanje , 100m prosto (kvalifikacije) Sovinek Nina 14.08.2008 10:07 - Plavanje , 100m prosto (polfinale) 10:39 - Plavanje , 200m delfin (finale) 10:46 - Plavanje , 100m prosto (finale) 12:20 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 12:20 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 14:30 - Jadranje , finn (regata) Vinãec Gašper 14:30 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 16:30 - Veslanje, dvojni ãetverec (polfinale) 18:30 - Plavanje , 50m prosto (kvalifikacije) Godec Jernej 19:40 - Plavanje , 100m delfin (kvalifikacije) Mankoã Peter 20:19 - Plavanje , 200m hrbtno (kvalifikacije) âarman Anja 15.08.2008 09:00 - Strelstvo, MK puška 60 leže (kvalifikacije) Debevec Rajmond 09:05 - Atletika , krogla (kvalifikacije) Vodovnik Miroslav 09:45 - Atletika , 100m (1. krog) Osovnikar Matic 10:00 - Badminton , posamezno (polfinale) 10:00 - Plavanje , 50m prosto (polfinale) 10:23 - Plavanje , 200m hrbtno (polfinale) 10:40 - Atletika , kladivo (kvalifikacije) Kozmus Primož 11:01 - Plavanje , 100m prosto (finale) 11:10 - Atletika , 800m (1. krog) Langerholc Brigita 11:16 - Plavanje , 100m delfin (polfinale) Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

61


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 62

Nastopi slovenskih športnikov Events of the Slovenian Athletes 11:30 12:00 12:00 12:20 14:30 18:00 18:00 18:30 18:57 19:45 21:40

-

Strelstvo, MK puška 60 leže (finale) Judo , nad 100 kg (predtekmovanje) Ceraj Matjaž Judo , nad 78 kg (predtekmovanje) Polavder Lucija Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec Judo , do 78 kg (finale) Judo , nad 100 kg (finale) Plavanje , 50m prosto (kvalifikacije) Sovinek Nina Plavanje , 1500m prosto (kvalifikacije) Turk Luka Atletika , 100m (2. krog) Atletika , troskok (kvalifikacije) Šestak Marija

16.08.2008 09:20 - Atletika , 3000m zapreke (kvalifikacije) Buã Boštjan 10:00 - Badminton , posamezno (finale) 10:00 - Plavanje , 200m hrbtno (finale) 10:07 - Plavanje , 100m delfin (finale) 10:36 - Plavanje , 50m prosto (finale) 10:50 - Atletika , 100m (1. krog) Tajnikar Pia 10:51 - Plavanje , 50m prosto (polfinale) 12:10 - Jadranje , finn (finale) Vinãec Gašper 12:20 - Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec 12:20 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 14:30 - Jadranje , 470 (regata) Hmeljak-Neveãny , Dekleva-Mauãec 14:30 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 17:10 - Veslanje, dvojni dvojec (finale) 17:30 - Veslanje, ãetverec brez krmarja (finale) 19:30 - Atletika , 800m (polfinale) 20:05 - Atletika , 100m (polfinale) 20:35 - Atletika , 100m (2. krog) 22:30 - Atletika , 100m (finale) 17.08.2008 09:00 - Strelstvo, MK puška 3x40 (kvalifikacije) Debevec Rajmond 10:00 - Plavanje , 50m prosto (finale) 10:06 - Plavanje , 1500m prosto (finale) 12:10 - Jadranje , laser (finale) Žbogar Vasilij 12:20 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 13:30 - Strelstvo, MK puška 3x40 (finale) 14:30 - Jadranje , laser (regata) Žbogar Vasilij 16:50 - Veslanje, dvojni ãetverec (finale) 19:10 - Atletika , kladivo (finale) 19:45 - Atletika , 100m (polfinale) 20:15 - Športna gimnastika , parter (finale) 20:20 - Atletika , višina (kvalifikacije) Prezelj Rožle 21:35 - Atletika , troskok (finale) 22:30 - Atletika , 100m (finale) 18.08.2008 10:05 - Atletika , 200m (1. krog) Osovnikar Matic 11:10 - Atletika , 110m ovire (1. krog) Zlatnar Damjan 12:10 - Jadranje , 470 (finale) Hmeljak-Neveãny 12:20 - Jadranje , 470 (finale) Dekleva-Mauãec

62

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 63

Nastopi slovenskih športnikov Events of the Slovenian Athletes 15:30 20:05 21:10 21:35

-

Kajak-kanu na mirnih vodah , K-1 1000m (kvalifikacije) Županãiã Regent Jernej Atletika , 200m (2. krog) Atletika , 3000m zapreke (finale) Atletika , 800m (finale)

19.08.2008 09:00 - Atletika , kopje (kvalifikacije) Ratej Martinka 09:40 - Atletika , daljina (kvalifikacije) Kolariã Nina 10:00 - Atletika , 1500m (1. krog) Roman Sonja 10:00 - Namizni tenis , posamezno (predtekmovanje) Tokiã Bojan 13:45 - Namizni tenis , posamezno (1. krog) 16:40 - Kajak-kanu na mirnih vodah , K-1 500m (kvalifikacije) Ponomarenko Špela 18:00 - Športna gimnastika , bradlja (finale) 18:43 - Športna gimnastika , gred (finale) 19:10 - Atletika , višina (finale) 20:45 - Atletika , 110m ovire (2. krog) 21:25 - Atletika , 200m (polfinale) 20.08.2008 09:00 - Plavanje , 10km - daljinsko plavanje (finale) Zupan Teja 11:00 - Namizni tenis , posamezno (2. krog) 15:30 - Kajak-kanu na mirnih vodah , K-1 1000m (polfinale) 20:40 - Atletika , palica (kvalifikacije) Rovan Jurij 21:30 - Atletika , 110m ovire (polfinale) 22:20 - Atletika , 200m (finale) 21.08.2008 09:10 - Atletika , kopje (kvalifikacije) Kranjc Matija 09:20 - Atletika , deseteroboj (finale) 12:00 - Namizni tenis , posamezno (3. krog) 16:20 - Kajak-kanu na mirnih vodah , K-1 500m (polfinale) 19:00 - Atletika , 1500m (polfinale) 19:20 - Atletika , kopje (finale) 20:00 - Namizni tenis , posamezno (4. krog) 21:45 - Atletika , 110m ovire (finale) 22.08.2008 13:30 - Namizni tenis , posamezno (ãetrtfinale) 15:00 - Kolesarjenje - gorsko, kros (finale) Klemenãiã Blaža 15:30 - Kajak-kanu na mirnih vodah , K-1 1000m (finale) 19:20 - Atletika , daljina (finale) 19:55 - Atletika , palica (finale) 23.08.2008 10:00 - Namizni tenis , posamezno (polfinale) 16:20 - Kajak-kanu na mirnih vodah , K-1 500m (finale) 19:10 - Atletika , kopje (finale) 19:50 - Atletika , 1500m (finale) 20:30 - Namizni tenis , posamezno (finale) 24.08.2008 07:30 - Atletika , maraton (finale) Kejžar Roman

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

63


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 64

Slovenija na olimpijskih igrah Slovenia at the Olympic Games Številãni pregled olimpijske delegacije / POI Peking 2008 / Beijing 2008 Delegation by Number

Pregled števila slovenskih udeležencev na POI / No. of Slovene athletes at the summer OG

64

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:29 PM

Page 65

Slovenski medaljisti na POI Slovene medal winners at the summer OG

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

65


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 66

Oprema slovenske olimpijske delegacije Slovenia Olympic Team Outfit Slavnostne priložnosti Podoba oblačil za slavnostne priložnosti iz Mure d.d. je umirjena, zasnova je nova in modna. Barvna slika, na trenutke zelo hladna in funkcionalnega izgleda, je dopolnjena s skoraj mlečnimi pasteli. Tudi dodatki, čevlji, pasovi, torbice so tonsko usklajeni in ne izstopajo. Tako tkanine kot tudi usnje so obdelane z leskom, ki prehaja od srebrne proti obarvanim zlatim tonom, do sivih, zelenkasto zlatih in natur tonov.

The celebration occasions The look of the outfit from Mura d.d. is classy and the ideas are new and modern. Like a colour painting, at moments very cold and functionally looking, but supplemented with almost white pastel colours. The colours of accessories, shoes, belts and handbags are also chosen from the same palette of colours and do not stand out. Both, the textile and the leather are covered with shiny colours which pass over from silver to golden shades, to grey, greenish gold and natural colours.

Prosti ãas Francoski oblikovalec oblačil in obutve Le Coq Sportif je našel svoj navdih v dogodkih iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, pri snovanju modnih izdelkov živahnih barv pa zagotavlja udobje in lahkotnost.

Free time Le Coq Sportif – a French company designing clothes and shoes has found its inspiration in the 70s ands 80s of the last century and its fashionable products in vivid colours ensure comfort and a soft feel.

66

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 67

Oprema slovenske olimpijske delegacije Slovenia Olympic Team Outfit Osnovna športna oprema Idejna zasnova Le Coq Sportifa bazira na slovenskih nacionalnih simbolih slovenskega grba Zvezde, Triglava (gore) in Vode ter na slovenskih barvah - modri, zeleni in beli. Izbrani so vrhunski materiali, ki zagotavljajo športnikom udobnost, zračnost in zaščito pred zunanjimi vplivi.

General sports equipment The idea of Le Coq Sportif is based on Slovenian national symbols of the Slovenian coat of arms – the stars, the mount Triglav and water, but also on Slovenian national colours – blue, green and white. The best materials have been chosen, because they provide comfort, breathability and protection from external elements for the athletes.

Tekmovalna oprema Le Coq Sportif je uporabil nove materiale, ki so specialno obdelani s kokosovim aktivnim ogljikom, kot npr. »revolution gloss light«, ki je zelo lahek in ob enem čvrst, odporen na drgnjenje in piling, zagotavlja UV zaščito in je bakteriološko neutralen. Uporabljena je tudi “madra perla”, vtkana karbonska vlakna, ki delujejo kot regulator toplote, znižujejo koncentracijo mlečne kisline in izboljšujejo prekrvavitev ter oksidacijo celic.

Competition equipment Le Coq Sportif has been using new materials, which are specially treated with the active coconut hydrogen, such as »revolution gloss light« which is very light and at the same time compact, resistant to rubbing and pilling, providing UV protection and is bacteriological neutral. Furthermore, “madre perla” is being used, interwoven elements of carbon fibre, which function as a temperature regulator, reduce the concentration of lactic acid and improve blood circulation and oxidation of cells.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

67


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 68

Olimpijski komite Slovenije – ZdruÏenje ‰portnih zvez Olympic Committee of Slovenia, Association of sports federations Celovška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenia Phone: +386 1 230 6000, Fax: +386 1 230 6020 www.olympic.si e-mail: info@olympic.si

Predsednik President

Generalni sekretar Secretary General

mag. Janez Kocijanãiã

dr. Tone Jagodic

Podpredsedniki / Vice Presidents

dr. Jakob Bednarik Bogdan Gabrovec Leo KremÏar

âlani Izvr‰nega odbora / Executive board members

Tjaša ANDREE - PROSENC Miroslav CERAR Iztok âOP dr. Edvard KOLAR Miran KOS

68

Rafko KRIŽMAN Sonja POLJŠAK Dušan PREZELJ Vojka RAVBAR Dušan ŠEŠOK

Boško ŠROT mag. Dagmar ŠUSTER Rudi ZAVRL Branko ŽNIDARIâ

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 69

Šport v Sloveniji "Ste majhna nacija, a veliki v športu!" S temi besedami je tedanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Juan Antonio Samaranch leta 1993 ob obisku v Sloveniji povzel navdušujoč razvoj športa in olimpijske ideje v Sloveniji. Samostojno članstvo v olimpijski družini je leta 1992 Sloveniji odprlo novo obzorje v razvoju športa in olimpijskih idealov.

Zgodovina športa: Športna in olimpijska tradicija sta v Sloveniji del nacionalne kulturne dediščine. Že leta 1689 je zgodovinar Janez Vajkard Valvasor v svojem delu "Slava vojvodine Kranjske" med drugim opisal smučarje z Bloške planote. To je hkrati najstarejši zapis o smučanju v centralnem delu Evrope. Kljub dokumentiranemu zgodnejšemu obstoju športnih prvin pa so slovenska športna društva nastala skoraj dvesto let kasneje - prvo slovensko športno društvo Južni Sokol je bilo ustanovljeno leta 1862. Med velikane športne kulture v Sloveniji sodi prvi znanilec slovenskega olimpizma Rudolf Cvetko (1880-1997), ki se je leta 1912 kot prvi Slovenec, član avstrijske ekipe, udeležil OI v Stockholmu; Leon Štukelj (1898-1999), ki je v času od leta 1924 do 1936 sodeloval na treh OI in osvojil 3 zlate ter po eno srebrno in bronasto odličje; Miroslav Cerar (1939) je po 2. svetovni vojni ponovno obudil sloves slovenkse gimnastike in osvojil dve zlati medalji in eno bronasto na Olimpijskih igrah v Tokiju in Mexico Cityju; Razvoj sodobnega športa je v Sloveniji neločljivo povezan z inženirjem Stankom Bloudkom (18901959), ki ni bil le zagret športnik, temveč tudi graditelj letal in športnih objektov. Bil je eden izmed najbolj gorečih zagovornikov olimpijske ideje v Sloveniji in leta 1948 kot edini Slovenec doslej postal član MOKa.

Olimpijski komite Slovenije in razvoj športa: Leta 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije, ki ga je leto kasneje priznal Mednarodni olimpijski komite. Slovenski športniki so pod slovensko zastavo prvič nastopili na zimskih olimpijskih igrah v Albertvillu leta 1992. Danes tekmovalke in tekmovalci sodelujejo na največjih svetovnih in evropskih športnih tekmovanjih, na katerih so praviloma zelo uspešni. Doslej so na poletnih olimpijskih igrah osvojili kar 39 medalj, v samostojni Sloveniji 14 in od leta 1991 na svetovnih ter evropskih prvenstvih že več kot 680 medalj. Najboljše rezultate slovenski športniki dosegajo v veslanju, atletiki, judu, jadranju, športni gimnastiki, padalstvu, plesu, strelstvu, deskanju na snegu in teku na smučeh. Tudi v ekipnih športih – rokometu odbojki, nogometu in v zadnjem času v košarki, dosegajo uspehe. Vidne uspehe pa slovenski športniki dosegajo tudi v drugih panogah. Po osamosvojitvi leta 1991 skuša Slovenija razviti sodobne organizacijske in zakonske razmere za razvoj športa. Leta 1994 se je OKS združil s Športno zvezo Slovenije. Nova krovna športna organizacija Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez združuje 66 nacionalnih panožnih športnih zvez ter 84 lokalnih športnih organizacij, z več kot 5300 društvi in 450,000 posamezniki. OKS skuša razvijati tako vrhunski šport kot šport za vse. Država preko Ministrstva ta šolstvo in šport ustvarja pogoje za razvoj športa z Nacionalnim programom športa, ki ga je sprejel slovenski parlament in opredeljuje kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje. Program opredeljuje uresničevanje javnega interesa v športu in zajema celostno organizirano športno dejavnost - športno vzgojo, rekreacijo, kakovostni šport, vrhunski šport in invalidski šport. Za razvoj na področju izobraževanja in znanosti v športu v Sloveniji skrbi Fakulteta za šport.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

69


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 70

Sports in Slovenia “You are a small nation, but great in sports!” With these words Mr. Juan Antonio Samaranch, former IOC President, expressed his opinion on the development of sports and the Olympic Movement in Slovenia during his visit to Slovenia in 1993.

Sports History: In Slovenia, sports and the Olympic tradition represent part of the national heritage. As early as 1689, Janez Vajkard Valvasor, historian, described the “Bloke highlands skiers” in his work “The Glory of the Duchy of the Upper Carniola”, which is the oldest description of skiing in the Central European region. Nevertheless, the first Slovenian sports associations emerged almost 200 years later – the first association, called Južni Sokol (South Falcon), was established in 1862. Rudolf Cvetko (1880-1977) was the first Olympic athlete from Slovenia, competing in the 1912 Stockholm Games as a member of the Austrian National Team; Leon Štukelj (1898-1999) participated at three Olympic Games, from 1924 through 1936, and won 3 gold medals, one silver and one bronze; After the Second World War, Miroslav Cerar (1939) renewed the reputation of Slovenian gymnastics, winning two gold medals and one bronze at the Olympic Games of Tokyo and Mexico City; Stanko Bloudek (1890-1959), athlete and sports engineer, was a promoter of the Olympic ideal in Slovenia; in 1948 he became the only IOC member from Slovenia thus far.

Olympic Committee of Slovenia and sports development: The Slovenian Olympic Committee was established in 1991. It was recognised by the International Olympic Committee a year later; in 1992, for the first time ever, Slovenian athletes competed under their own flag at the Winter Olympic Games of Albertville. Ever since, our athletes have participated in every international World and European Championship, obtaining excellent sports results - 39 Olympic medals (some under Austrian and Yugoslavian flags and 14 for the independent Slovenia) and over 680 medals at World and European Championships. Traditionally, the best achievements were in rowing, athletics, judo, sailing, artistic gymnastics, parachuting, dancing, shooting, snowboarding and cross-country skiing, although relatively good results were also obtained in team sports such as basketball, volleyball, football and handball. Since gaining its independence in 1991, Slovenia has been steadily striving for the development of modern organizational and legislative conditions and circumstances for the development of sports. In 1994, our NOC merged with the Association of Sports Federations. The newly merged umbrella sports organisation, the Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations, connects 66 national sports federations, and 84 local sports organisations, together with more than 5,300 clubs and associations and 450,000 members. Our NOC’s objectives are to develop top sports, as well as sports for all activities. The State, with the Ministry of Education and Sport, has created the necessary conditions for the development of sports through the National Programme of Sport, passed in the Slovenian Parliament as the means of determining short-term, medium-term and long-term objectives. The National Programme defines the so–called “public interest” in sport and covers the entire range of organized sports activities – physical education, sport for all, high performance sports and sport for disabled people. The Faculty of Sport is responsible for the development of sports education and sports science in Slovenia.

70

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 71

Slovenski olimpijski heroji Rudolf CVETKO (1880-1977) Rudolf Cvetko se je kot član avstrijske olimpijske sabljaške ekipe udeležil poletnih iger v Stockholmu leta 1912 in kot prvi Slovenec osvojil prvo olimpijsko kolajno. Bil je avstro-ogrski oficir in inštruktor sabljanja Vojnega inštituta Wiener Neustadt v Avstriji. Kasneje je postal eden vodilnih športnih organizatorjev in sabljaških trenerjev v Sloveniji.

Leon ŠTUKELJ (1898-1999) Legenda slovenskih olimpijskih herojev je umrl le 4 dni pred svojim 101 rojstnim dnevom in je ob stoletnici OI moderne dobe kot najstarejši živeči olimpionik na povabilo Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) sodeloval na slovesni otvoritvi v Atlanti. Uspelo se mu je uvrstiti v sam svetovni vrh. Samo na olimpijskih igrah si je pritelovadil šest odličij, od tega dve zlati v Parizu leta 1924, eno zlato in dve bronasti v Amsterdamu leta 1928 in za zaključek kariere, star 37 let, še eno srebrno v Berlinu leta 1936. Na svetovnih prvenstvih je osvojil 14 kolajn. Leon Štukelj, legenda svetovnega športa, je zapisan v zgodovini slovenskega športa kot tekmovalec z največ uspehi na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih, soustanovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije in podpisnik slovenske olimpijske listine ter ostaja ponos slovenskega naroda in vzor za športno in zdravo življenje.

Miroslav CERAR (1939) Miroslav Cerar, v vsem svetu znan kot najbolj elegantni in najboljši »konjenik« svoje tekmovalne dobe je po drugi svetovni vojni za sebe in Slovenijo priboril največ kolajn, zato ga uvrščamo za najuspešnejšega športnika Slovenije od 1945 dalje. V letih 1958 in 1970 je na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih osvojil 30 odličij. Njegova paradna disciplina je bil konj z ročaji, na katerem je osvojil dve zlati olimpijski kolajni (1964, 1968) ter postal trikrat svetovni (1962, 1966, 1970) in trikrat evropski prvak (1961, 1963, 1969). Leta 1991 je bil odlikovan z olimpijskim redom in postal častni član Olimpijskega komiteja Slovenije, predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije in bil kasneje izvoljen za podpredsednika slovenskega NOK. Od leta 1994 je predsednik Slovenske olimpijske akademije.

Stanko BLOUDEK (1890-1959) Zagotovo je bil za razvoj slovenskega športa izjemnega pomena »oče slovenskega športa« ing. Stanko Bloudek. Bil je tekmovalec (udeležil se je olimpijskih iger v St. Moritzu leta 1928), trener, konstruktor, organizator in član MOK. Od leta 1964 se njemu na čast najuspešnejšim športnikom in športnim delavcem za njihove dosežke podeljuje »Bloudkovo priznanje«, najprestižnejše slovensko športno priznanje.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

71


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 72

Slovenian Olympic Heroes Rudolf CVETKO (1880-1977) The first Slovenian ever to receive an Olympic medal as a member of the Austrian sabre team in Stockholm in 1912. He was an officer in the Austro–Hungarian army and fencing instructor at the Military Institute of Wiener Neustadt, Austria. Later, he became one of the leading sports organisers and fencing trainers in Slovenia.

Leon ŠTUKELJ (1898-1999) The doyen of Slovenian Olympic champions died only 4 days before his 101 birthday and was honored as the oldest living Olympic Champion at the official opening of the 1996 Atlanta Olympic Games. This exceptional gymnast and long-lived athlete won the Olympic gold in Paris in 1924 and Amsterdam in 1928; in Berlin in 1936, he won the silver at the age of 37. Altogether, he won 6 Olympic medals (three gold, one silver and two bronze). In addition, Štukelj won 14 trophies at World Championships. A true sports ambassador, he leaves the legacy of a lifetime’s dedication to sport, through his unceasing involvement in Slovenia’s sports movement, as co-founder of the Slovenian Olympic Committee, co-signer of the Slovenian Olympic Charter and for the legendary Štukelj manoevre.

Miroslav CERAR (1939) The last “romantic” on the pommel horse is the most successful athlete in the history of Slovenian sports. Between 1958 and 1970, he won 30 medals at the Olympic Games, World and European Championships. His speciality was the pommel horse, on which he became a double Olympic champion (1964, 1968), triple World (1962, 1966, 1970) and European champion (1961, 1963, 1969). In 1991, Miro Cerar, who was also awarded the Olympic Order and honorary membership on the Olympic Committee of Slovenia, became president of the Initiative Board for the founding of the Olympic Committee of Slovenia. Later, he was elected vice–president of the Slovenian NOC. Since 1994 he has been president of the Olympic Academy of Slovenia.

Stanko BLOUDEK (1890-1959) Undoubtedly, Stanko Bloudek exerted the greatest influence on the development of sports in Slovenia. Bloudek, also called “Father of the Slovene sport”, was a builder and inventor, an athlete (he participated at the St. Moritz Olympic Games in 1928), a coach and a sports official who had great impact on local and international levels and was the first, and so far the only, IOC member from Slovenia. In his honour, the Bloudek Award, the most prestigeous sports award in Slovenia, has been given to athletes and sports representatives for the greatest sports achievements every year since 1964.

72

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 73

Koristne informacije Useful information Slovenska ambasada v Pekingu Veleposlaništvo Republike Slovenije No. 57, Block F, Ya Qu Yuan, King's Garden Villas 18 Xiao Yun Road, Chao Yang district 100600 Peking Kitajska Tel: (+) 86 10 6 468 11 54 Faks: (+) 86 10 6 468 10 40 Elektronska pošta: vpe@gov.si Spletni naslov: http://peking.veleposlanistvo.si Pristojno za: Vietnam, Demokratična ljudska republika Koreja, Mongolija, Tajska Nj. eksc. g. dr. Marjan Cencen, veleposlanik

Konzularni oddelek Veleposlaništva: Tel: (+) 86 10 6 468 10 30 Uradne ure so v ponedeljek, sredo in petek od 13h do 15h.

Splošno o Kitajski in Pekingu Peking je pridobil organizacijo Iger XXIX. Olimpijade 13.7.2001 v Moskvi z največ pridobljenimi glasovi pred Istanbulom, Osako, Parizom in Torontom. Tako bo Kitajska prvič gostila olimpijske igre, ki se bodo pričele 8.8.2008. Sledilo bo 16 tekmovalnih dni in podeljenih bo 302 olimpijskih naslovov z zaključkom iger 24.8.2008. O Kitajski … Geografija (pokrajinsko je zelo razgibana): od puščave, stepe, himalajskih osemtisočakov, rečnih in jezerskih dolin, visokih planot, pragozda in deževnega tropskega gozda do 18.000 km morske obale na Pacifiku Velikost: 9,6 mio km2 Podnebje: 4 letni časi, pretežno subtropsko podnebje, sicer pa tudi tropsko podnebje in visoka planota Zgodovina: starodavna civilizirana država s 5000 let staro zgodovino, med drugim so iznašli kompas, papir, smodnik, hkrati pa imajo veliko starodavnih zapisov kitajske modrosti Prebivalstvo: 1,3 miljarde, večina narodnosti Han (sicer imajo 54 etničnih skupin), uradni jezik je mandarinska kitajščina Valuta: Renminbi (RMB), 1 EUR = 10,66 RMB Časovni pas: 8. časovni pas; v poletnem času 6 ur pred časom v Sloveniji, v zimskem času 7 ur pred časom v Sloveniji

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

73


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 74

Koristne informacije Useful information … in Pekingu Peking je kot glavno mesto hkrati kulturni in diplomatski center Kitajske že 850 let. Predstavlja središče Kitajske in se je razvilo v moderno mednarodno mesto z 12,6 milijoni prebivalcev, sicer pa je znan tudi po svoji starodavni kulturi stari več kot 3000 let. Podnebje in temperatura: pol vlažno podnebje s 4 letnimi časi (kratka pomlad in jesen ter dolgo poletje in zima), povprečno 13°C (januar -3,7°C, julij 25,2°C), avgusta povprečno 24,9°C (max 36,1°C) in 77 % vlažnost Znamenitosti: 7309 prizorišč zgodovinskega ali kulturnega značaja, med njimi najbolj znani Kitajski zid (The Great Wall), Prepovedano mesto (Forbiden City), Nebeški tempelj (The Temple of Heaven), Poletna palača (The Summer Palace)

Generally About China and Beijing On July 13th 2001 the IOC elected Beijing to be the host of the Olympic Games in 2008. Beijing was selected over its competitors Paris, Toronto, Osaka and Istanbul. China is the host of the Olympic Games for the first time. The Games are starting on August 8th 2008 and will last for 16 days, by the end of the games on 24th August 2008, 302 Olympic Titles will be awarded.

About China … Geography (China has a huge amount of different landscapes): deserts, steppes, the Himalayan eight-thousander, alluvial plains, calcareous tablelands, jungle and tropical rain forest, but also 18.000 kilometres of coast in the Pacific Ocean. Area: 9.6 million km2 Climate: 4 seasons, predominantly subtropical climate, but also tropical climate and tablelands. History: ancient civilized country with 5000 years of history, which among other things invented the compass, paper, gunpowder, and at the same time has many ancient notes of Chinese wisdoms. Inhabitants: 1.3 milliard, the majority being of Han nationality (there are 54 ethic groups), the official language is mandarin Chinese Currency: Renminbi (RMB), 1 EUR = 10.66 RMB Time zone: the 8th time zone; in summer time 6 hours before Slovenia, in winter time 7 hours before Slovenia

74

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 75

Koristne informacije Useful information … and Beijing For the last 850 years Beijing has been the capital and also the cultural and diplomatic centre of China. It represents the centre of China and has developed into a modern international city with 12.6 millions inhabitants, otherwise it is also known for its ancient, more than 3000 years old culture. Climate and temperatures: half humid climate with 4 seasons (short spring and autumn, and long summer and winter), on average 13°C (in January -3,7°C, in July 25,2°C), in August on average 24,9°C (max 36,1°C) and 77 % humidity. Attractions: 7309 stages of historical or cultural character, among the most famous are The Great Wall of China, The Forbidden City, The Temple of Heaven and The Summer Palace.

Kitajske navade Pozdravljanje, spoznavanje in poslovna srečanja Ob srečanju je rokovanje običajno. Če se srečate prvič, se istočasno predstavite, sicer pa se pri srečanju ali slovesu ne objemajo in poljubljajo. Kitajce naslavljajte s priimkom na prvem mestu in po potrebi z njegovim naslovom (npr. predsednik). Osebni prostor je manjši, vendar se izogibajte dotikanja, bodite pazljivi pri izbiri teme pogovora in ne obnašajte se preveč svobodno. Pri dajanju in sprejemanju vizitk uporabite obe roki in jo pri podajanju obrnite tako, da jo bo prejemnik lahko prebral. Sprejeto vizitko ne spravite takoj v žep, pač pa jo pregledate, obrnite, če je še kaj na drugi strani in nato spravite v etui za vizitke. Kitajci neradi sklepajo posle z neznanci, zato je dobro opraviti začetni stik preko posrednika, ki pozna obe strani. Znani so po legendarnih pogajalskih veščinah (potrpežljivi in temeljiti, poznajo obojestranski položaj, sposobnosti in namere) ter so vedno korak dlje. Pri poslu upoštevajo hierarhijo in načelo senioritete, omrežje odnosov, poznanstev in povezav. Pridobite njihovo zaupanje ter ne prehitevajte stvari. Obdarovanje Ne sprejmite darila ali komplimenta prehitro. Vsaj nejkajkrat odklonite in običajno se darila ne odpira vpričo darovalca. Darilo pomeni pripravljenost za sodelovanje in je veliko bolj pomembno kot iskrena zahvala. Ne darujte predragih daril, če vam obarovanec ne bo mogel povrniti z enako radodarnostjo, sicer pa je primerno darilo iz svoje države. Obedovanje Ob pitju vedno natočite najprej drugim, šele nato sebi ali pustite, da drugi točijo vam. Palčk ne zapišite navpično v riž in z njimi ne udarjajte po kozarcu ali skodelici. Poskusite vse jedi in na koncu ne pojejte vsega do konca. Vse traja dlje in stane več, kot sprva mislite in bodite pripravljeni na kulturni šok ter se že doma seznanite z razlikami s katerimi se boste soočali na Kitajskem.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

75


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 76

Koristne informacije Useful information Chinese habits Greeting, meeting in business meeting Hand shaking is usual. If you meet for the first time you introduce yourself at the same time, but they do not kiss or hug. Address the Chinese people with their surnames and if necessary add the title (e.g. president). The private space is smaller, but avoid physical contact, be careful with choosing the topic of the conversation and do not act to freely. When giving or receiving visiting cards use both hands and hold it so that the receiver can read it. The Do not put the card you received in your pocket immediately, but take a look at it, turn it around, if there is anything on the other side and than put it into the visiting card case. The Chinese do not like to start business with strangers, that is why it is good to establish the first contact with a mediator, who knows both parties. They are famous for their legendary negotiation skills (patient and radical, they know positions, capabilities and intentions) and are always a step ahead. They pay regard to hierarchy in business and the principle of seniority, the network of relations, acquaintance and connections. Gain their trust and do not rush things. Gifts in China Do not take gifts or compliments too soon. You should refuse at least a couple of times and do never open the gift in front of the donor. A gift is a sign of ones willingness for cooperation and is much more important than sincere thanks. Do not give very expensive gifts, if the one receiving it will not be able to return one as generous, usually a gift from your country is appropriate. Dining Always order drinks for the others first, than for yourself, and let others fill your glass. Do not stick the chopsticks into the rice vertically and do not hit with them on glass or a cup. Try all the dishes and do not eat all up. Everything takes longer and costs more, than you think at first and be ready for a cultural shock and get acquainted with the differences you will face in China before you go there.

76

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 77

Grafiãna podoba POI The Graphic image of the Summer Olympic Games Olimpijski krogi

The Olympic Rings

"Pet krogov - moder, rumen, črn, zelen in rdeč - predstavlja pet kontinentov sveta, ki so prepleteni z olimpizmom in pripravljenostjo tekmovati med seboj. Šesta barva - bela v ozadju - je barva vseh držav in tako pet krogov združuje vse nacije ter predstavlja pravi mednarodni emblem."

"These five rings – blue, yellow, black, green and red – represent the five parts of the world now encompassed by Olympism and ready to compete against each other. Moreover, the six colours (including the white background) thus combined represent those of all nations, without exception. The blue and yellow of Sweden, the blue and white of Greece, the French, English, American, German, Belgian, Italian and Hungarian tricolours, the yellow and red of Spain are side by side with the new Brazilian and Australian flags, the old Japan and the new China. It is a true international emblem."

Povzeto po Coubertin (izbrani rokopisi II, stran 460, 1913) Zastavo MOK s petimi krogi je Coubertin predstavil na 20. obletnici ustanovitve MOK 23.6.1914 v Parizu in zanj barve krogov ne predstavljajo barv kontinentov, temveč barve državnih zastav.

Coubertin (Selected Writings II, p. 460, 1913) He designed and commissioned the Olympic flag with five rings to mark the 20th anniversary of the IOC's founding, on 23rd June 1914 in Paris. For Coubertin the colours of the rings do not represent the colours of the continents, but the colours which appeared in all the different national flags at the time.

Logotip POI Peking 2008 Vsak emblem olimpijskih iger nosi svojo zgodbo. Za igre v Pekingu pomeni njihovo gostoljubnost in upanje, sestavlja pa ga kitajski pečat v obliki plesajočega Pekinga.

The Beijing 2008 Olympic Games emblem Every emblem of the Olympics tells a story. The Beijing 2008 Olympic Games emblem "Chinese Seal, Dancing Beijing" is filled with Beijing's hospitality and hopes, and carries the city's commitment to the world.

Slogan

The Slogan

Slogan “En svet ene sanje” (ang. "One World One Dream") izraža skupne želje vseh ljudi širom sveta in je prepleten z olimpijskimi ideali za doseganje svetlejše prihodnosti vsega človeštva. Ne glede na raso, jezik ali religijo skupaj delimo radost in veselje Olimpijskih iger.

The slogan “One World One Dream" expresses the common wishes of people all over the world, inspired by the Olympic ideals, to strive for a bright future of Mankind. In spite of the differences in colours, languages and races, we share the charm and joy of the Olympic Games.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

77


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 78

Grafiãna podoba POI The Graphic image of the Summer Olympic Games Maskote

The Mascots

Idejna zasnova prihaja iz petih olimpijskih krogov, predstavlja pa naravne karakteristike štirih najpopularnejših živali na Kitajskem (riba, panda, tibetska antilopa in lastovka) in olimpijski ogenj.

Founded on the Five Olympic Rings they embody the natural characteristics of four of China's most popular animals (the Fish, the Panda, the Tibetan Antelope, the Swallow) and the Olympic Flame.

Medalje

The Medals

Medalja simbolizira plemstvo in vrline, hkrati pa združuje tradicionalne kitajske vrednote etike in ponosa ter nosi naprej močno kitajsko posebnost.

The medals symbolize nobility and virtue and are embodiment of traditional Chinese values of ethics and honour, but also sending forth strong Chinese flavour.

Zgornja slika sprednja stran, spodnja slika zadnja stran medalje

Upper picture front side, lower picture back side of the medal

Olimpijski ogenj

The Olympic Flame

Olimpijski ogenj, kot ga danes poznajo praktično po vsem svetu, je prvič vzplamtel pred sedemdesetimi leti. Nemški profesor Carl Diem je prišel na zamisel, da bi v antični Olimpiji prižgali ogenj in ga kot štafeto prenesli v Nemčijo, ki je leta 1936 gostila OI v Berlinu. S tem so simbolno povezali antični in moderni olimpizem.

The Olympic Flame, as it is known today all over the world, appeared for the first time seventy years ago at the 1936 Games in Berlin. German professor Carl Diem had the idea to light the Olympic flame in Olympia and bring it to Germany with a Torch Relay. This symbolically connected the ancient and the modern Olympism.

Olimpijski ogenj je med maloštevilnimi simboli, ki jih pozna ves svet. Pomeni mir in svobodo, je več kot samo ritual, saj presega kulturna, politična in religiozna ozadja. In s simboli je tako kot z ognjem; zahteva previdno uporabo, sicer lahko ugasne ali pa opeče.

The Olympic Flame is one of the few symbols known by the entire world. It represents peace and freedom, and it is more than just a ritual, because it exceeds the cultural, political and religious backgrounds. And symbols are like fire; they require careful usage, otherwise they can burn.

Tema štafete olimpijskega ognja je "popotovanje harmonije" in pomeni harmonijo športnega razvoja športnika ter miroljubno družbo ter varovanje človeškega dostojanstva. Gre za ravnovesje med človekom in naravo, med ljudmi in med telesom ter umom.

78

The theme of the Olympic Flame Relay is “the Journey of Harmony” and it means the harmony of the sport development of an athlete, a peaceful society and the preservation of human dignity. It is about the balance between humans and nature, between people, body and mind. Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 79

Republika Slovenija Republika Slovenija je postala samostojna država po 10-dnevni vojni leta 1991. Leži v srcu Evrope in pokriva 20.273 km2, a vendarle kljub svoji geografski majhnosti zajema različne pokrajine: Alpe, Sredozemlje, Panonsko nižino, Dinarsko gorovje in vsaka ima svoje edinstvene značilnosti. Večino države zajema kontinentalno podnebje z mrzlimi zimami in vročimi poletji. Zaradi svoje lege ima Slovenija pomembno tranzitno vlogo, ki jo je držala tudi skozi zgodovino. Predstavlja križišče evropskih poti, kjer so se mešali različni vplivi in interesi. Tako smo se Slovenci že od prvih naselbin v 6. stoletju stalno borili za teritorij proti germanskim, romanskim, madžarskim in ostalim slavonskim narodom. Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, od katerih je 87,9 % Slovencev. Uradni jezik je slovenščina. Glavno mesto je Ljubljana, ki je tudi največje mesto, hkrati pa politični, administrativni, ekonomski, izobraževalni in kulturni center Slovenije. Slovenščina je igrala posebno vlogo skozi slovensko zgodovino in je še vedno smatrana kot temelj nacionalne identitete. Ne gelede na različne vplive, še posebej germanskega, je Slovenija ohranila svoje jezikovne posebnosti, od katerih je najbolj značilna »dvojina«, ki se uporablja za dve osebi ali stvari v vseh delih govora. Slovenija je že leta 1992 zaprosila za sklenitev Evropskega sporazuma o pridružitvi k Evropski Uniji, katerega je 10. junija 1996 podpisala, veljati pa je začel s 1. februarjem 1999. Decembra 2002 so se končala pristopna pogajanja in Evropski svet je ocenil, da bo Slovenija, kot tudi ostale države pristopnice, pripravljena na članstvo do 1. maja 2004. 23. marca 2003 smo Slovenci vključitev Slovenije v Evropsko Unijo podprli na referendumu in s 1. majem 2004 postali državljani Evropske Unije. Slovenija je s tem okrepila svojo mednarodno vlogo, utrdila položaj samostojne države, svojo prepoznavnost in gospodarsko moč, povečale so se možnosti študija znotraj EU in ne na zadnje je slovenščina postala eden izmed uradnih jezikov EU. S 1.1.2007 pa je Slovenija prevzela tudi skupno evropsko valuto Euro. Država in ljudje Lega: Površina: Dolžina meja: Dolžina obale: Podnebje: Najvišji vrh: Najnižja točka: Povprečna temperatura: Populacija: Nacionalnost: Jezik: Religija: Glavno mesto: Vlada Politični sistem: Predsednik republike: Predsednik vlade: Vlada: Državni zbor:

srednjeevropska država 20.273 km2 1.370 km: z Austrijo (sever) 318 km; z Italijo (zahod) 280 km; z Madžarsko (vzhod) 102 km; s Hrvaško (jug) 670 km 46,6 km alpsko, celinsko, sredozemsko Triglav, 2846 metrov morska gladina januar: -2°C, julij: +21°C 2.010.377 (2006); 99 prebivalcev na km2 Slovenci; Italjani; Madžari; drugo slovenščina; na narodnostno mešanih ozemljih tudi madžarščina in italijanščina rimskokatoliška; obstajajo tudi druge manjše verske skupnosti (protestanti, muslimani in židi) Ljubljana (330.000)

večstrankarska parlamentarna demokracija dr. Danilo Türk (2007) Janez Janša predsednik vlade, 15 ministrov, 2 ministra brez resorja 90 poslancev (88 izvoljenih predstavnikov strank in po en predstavnik iz italjanske in madžarske manjšine)

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

79


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 80

Republika Slovenija Gospodarstvo Valuta: BDP na prebivalca: Gospodarska rast: Inflacija: Izvoz: Uvoz: Brezposelnost:

euro (EUR); od 1.1.2007 16.616 EUR (2007) 6,1 % (2007) 5,6 % (2007) 19,3 miljard EUR (2007) 21,4 miljard EUR (2007) 4,9 % (2007)

Izobraževanje Univerze: Višje in visoke šole: Srednje šole: Osnovne šole: Število študentov:

Ljubljana, Maribor, Koper, Nova gorica 102 141 447 90.403

Kultura Finančni viri namenjeni za kulturo: Javne knjižnice: Profesionalna gledališča: Profesionalni orkestri: Muzeji: Galerije:

0,87 % BDP (2006) 61 12 7 121 136

Mediji Število medijev: Periodične publikacije: Dnevni časopisi: Televizijski kanali: Radijske postaje: Delež gospodinjstev priključenih na internet: Dnevna uporaba interneta:

1.516 1.806 9 64 104 52,5 % 824.000 oseb

Članstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah: Združeni narodi (UN), 1992; Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi (CSCE), 1992; Srednjeevropska pobuda (CEI), 1992; Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), 1992; Mednarodna delavska organizacija (ILO), 1992; Svet Evrope, 1993; Mednarodni denarni sklad (IMF), 1993; Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD), 1993; Svetovna trgovinska organizacija (WTO), 1995; Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini (CEFTA), 1996; Evropska unija (EU) in NATO, 2004.

80

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 81

Republic of Slovenia The Republic of Slovenia, which became independent after a 10-day war in 1991, lies at the heart of Europe. It covers only 20,273 square kilometers, but in spite of its geographically small size, it is a convergence point of a range of different landscapes: Alpine and Mediterranean, the Pannonian plains and Dinaric, each of which has its own characteristics and unique features. Most of the country has a continental climate, with cold winters and warm summers. Because of its geographical position, the territory of the present Slovenia has, throughout history, been an important transit area, a crossroads of trans–European routes, where varied influences and interests have mixed. From the first settlements in the 6th century onwards, Slovenes have constantly struggled for territory, fighting Germanic, Romanic, Hungarian and other Slavonic nations in the process. Slovenia has a population of 2 million, of whom 87.9 per cent are Slovenes. The official language is Slovene. The capital, Ljubljana, is the largest city, as well as the political, administrative, economic, educational and cultural center of Slovenia. The Slovene language, the South Slavonic language, has played a special role throughout Slovene history and is still considered one of the foundations of the national identity. In spite of various, in particular Germanic, influences, the country has preserved its special linguistic features, the most notable of which is the “dual” form, the grammatical number used for two people or things in all the inflected parts of speech. Slovenia applied for full membership in the European Union as early as 1992 and signed the Europe Agreement, which came into force in February 1999. Negotiations were concluded in 2002 and the European Council decided that Slovenia, along with other accession countries, would be prepared to acquire membership by May 2004. In March 2003, the citizens of Slovenia voted in favour of full membership, joining the European Union on 1 May 2004. As a Member State, Slovenia intensified its international role, strengthened its position as an independent country, its identity and economic efficiency, and improved the opportunities for education in other Member States; last but not least, the Slovene language became one of the official languages of the European Union and as from 1.1.2007 Slovenia accepted Euro as their own money currency.

The country and its people Location: Area: Length of borders: Length of coastline: Climate: Highest peak: The lowest point: Average temperature: Population: Nationalities: Language:

Religion: Capital:

Central Europe 20,273 km2 1,370 km: with Austria (to the N), 318 km; with Italy (to the W), 280 km; with Hungary (to the E), 102 km; with Croatia (to the S), 670 km 46.6 km continental in Slovenia, alpine in the north–west, sub–Mediterranean along the coast and the hinterland Mt. Triglav – 2,846 meters sea level January: -2°C, July: +21°C 2.010.377 (2006); 99 inhabitants per km2 Slovene; Italian; Hungarian; other Slovene (which apart from singular and plural employs the “dual” number, a very rare phenomenon in linguistics); in nationally mixed areas, also Italian and Hungarian Roman Catholic, although there are some small communities of other denominations (Protestants, Muslims and Jews) Ljubljana (330.000)

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

81


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 82

Republic of Slovenia Government Political system: President of the Republic: Prime Minister: Government: National Assembly:

multiparty parliamentary democracy dr. Danilo Türk (2007) Janez Janša Prime Minister, 15 Ministers, 2 Ministers without portofolio 90 deputies (88 elected representatives of the parliamentary parties and one representative each from the Italian and Hungarian national minorities)

The Economy Currency: GDP per capita: GDB growth: Inflation: Exports: Imports: Unemployment:

Euro (EUR); from 1.1.2007 16.616 EUR (2007) 6.1 % (2007) 5.6 % (2007) 19.3 billion EUR (2007) 21.4 billion EUR (2007) 4.9 % (2007)

Education Universities: Further and higher education establishments: Secondary schools: Primary schools: Students at universities:

Ljubljana, Maribor, Koper, Nova gorica 102 141 447 90.403

Culture Financial resources earmarked for culture: Public libraries: Professional theatres: Professional orchestras: Museums: Permanent galleries:

0.87% GDP (2006) 61 12 7 121 136

Media Media entities: Periodical publications: Daily newspapers: Television channels: Radio stations: Percentage of households connected to the Internet: Daily use of the Internet:

1.516 1.806 9 64 104 52.5 % 824.000 people

Slovenia's membership in international organisations United Nations (UN), 1992; Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), 1992; Central European Initiative, 1992; World Health Organisation (WHO), 1992; International Labour Organisation (ILO), 1992; Council of Europe, 1993; International Monetary Fund (IMF), 1993; International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 1993; World Trade Organisation (WTO), 1995; Central European Free Trade Association (CEFTA), 1996; European Union and NATO, 2004. 82

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 83

Pomembnejši zgodovinski mejniki Po letu 568:

Prevlada slovanskih narodov na ozemlju Slovenije;

Od 7. do 11. stoletja: Kneževina Karantanija, prva slovenska država; 745:

Karantanija postane del frankovske države. Slovani prevzamejo krščanstvo in počasi izgubljajo samostojnost;

9. stoletje:

Širitev frankovskega fevdalnega sistema in prvi začetki oblikovanja slovenskega naroda. V začetku 9. stoletja Franki odstranijo karantanske prince in namesto njih imenujejo lastne obmejne vojvode. Frankovski fevdalni red se širi na slovensko ozemlje;

Okrog leta 1000:

Brižinski spomeniki, najstarejši zapis v slovenskem jeziku (molitve takratnega obdobja v slovenskem jeziku);

10. stoletje:

Začetek razvoja Kranjske, Štajerske, Koroške in goriških regij ter intenzivna nemška kolonizacija;

11. – 14. stoletje:

Nastanek prvih srednjeveških mest v Sloveniji;

14. – 15. stoletje:

Slovenske pokrajine postanejo del habsburške monarhije;

15. stoletje:

Začetek turških vpadov;

15. – 17. stoletje:

Kmečki upori: zaradi nezadovoljstva prebivalstva nad neučinkovitim fevdalnim redom, davki in tlako zajamejo celotno slovensko ozemlje kmečki upori, od katerih je bil največji leta 1515;

1550:

Sredi 16. stoletja postavi obdobje reformacije (Luterani) temelje slovenskega knjižnega jezika: leta 1550 izda Primož Trubar prvi slovenski knjigi: Katekizem in Abecednik. Sledijo ji objave približno 500 knjig, med njimi prva slovenska slovnica in leta 1584 slovenski prevod biblije Jurija Dalmatina;

18. stoletje:

Prosvetljenstvo uvede obvezno šolsko izobrazbo: Cesar Jožef II je v času svojega vladanja uvedel tudi obvezno šolsko izobraževanje, ki je od leta 1774 potekalo v slovenščini in vzpodbudilo kulturno-jezikovno ustvarjalnost slovenskih intelektualcev; to je bil čas prebujanja slovenske narodne zavesti in rojstvo slovenskega naroda v današnjem pomenu besede;

1809-1813:

Ilirske province: med Napoleonovimi vojnami je Napoleon zajel JV slovenske regije in v okviru francoske države ustanovil Ilirske province z glavnim mestom Ljubljana;

1848:

Zahteva po združitvi vseh Slovencev v enotnem kraljestvu znotraj avstrijskega cesarstva; največji slovenski pesnik France Prešeren preseže slovenski regionalizem in upraviči pravico enotnega pisnega jezika vseh Slovencev. Evropska »pomlad narodov« vzpodbudi program »zedinjene Slovenije« - zahtevo po združitvi vseh Slovencev v eno provinco, imenovano Slovenija;

1918:

Ustanovitev države Srbov, Hrvatov in Slovencev: med prvo svetovno vojno poskus ustanovitve združene države Slovencev, Hrvatov in Srbov, 29. oktobra 1918 razglasitev osvoboditve in ustanovitve neodvisne države Slovencev, Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 1929 preimenovanje v Kraljevino Jugoslavijo;

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

83


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 84

Pomembnejši zgodovinski mejniki 29. november 1945: Konec 2. svetovne vojne Slovenci dobijo lastno republiko v okviru Federativne ljudske republike Jugoslavije; med 2. svetovno vojno je Kraljevina Jugoslavija razpadla in slovensko ozemlje so si razdelile Nemčija, Italija in Madžarska. Leta 1980, po smrti Josipa Broza Tita je ekonomska in politična situacija postala zelo napeta, kar je deset let kasneje pripeljalo do razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije; april 1990:

Prve demokratične volitve;

23. december 1990: Plebiscit za suvereno in samostojno državo (88,5% prijavljenih volivcev glasovalo za); 25. junij 1991:

Slovenija razglasi neodvisnost;

26. junij 1991:

Novoustanovljeno državo napade jugoslovanska armada. Sledita 10-dnevna vojna in sklenitev premirja;

december 1991:

Sprejem nove slovenske ustave;

15. januar 1992:

Evropska unija uradno prizna Slovenijo;

22. maja 1992:

Slovenija postane stalna članica OZN;

1. februarja 1999:

Pridružitveni sporazum z EU stopi v veljavo;

1. maja 2004:

Slovenija postane članica EU;

1. januarja 2007:

Slovenija prevzame skupno evropsko denarno valuto Euro.

84

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 85

Some Important Historical Milestones after 568:

Dominance of the Slav people in the territory of Slovenia.

7 to 11 century:

The Slavic Duchy of Carantania, the oldest-known, independent Slavonic state in this area.

745:

Carantania became a vassal duchy under the rule of the Frankish Empire, which began to spread Christianity. The Slavs converted to Christianity and gradually lost independence.

9th century:

The spread of the Frankish feudal system and the beginning of the formation of the Slovene nation. At the beginning of the 9th century, the Franks removed the Carantanian princes and replaced them with their own border dukes. The Frankish feudal system started spreading to the Slovene territory.

around 1000:

The appearance of the “Freising” manuscripts, the first-known text written in the Slovene and Slavic dialect in Latin script (a few prayers written in the Slovene language of the time).

10th century:

The beginning of the development of the Carniola, Styria, Carinthia and Gorizia regions, and intensive German colonization.

th

th

11th to 14th centuries: The development of medieval towns in Slovenia. 14th to 15th centuries: Most of the territory of Slovenia including all its hereditary estates is taken over by the Habsburgs. 15th century:

Turkish invasions begin.

15 to 17 centuries: Peasant revolts: Dissatisfaction with the ineffective feudal defences against tribute, as well as bonded labour, brought about peasant revolts. A greater revolt in 1515 took place across nearly the entire Slovene territory. th

th

1550:

Protestantism and the first book written in Slovene: In the middle of the 16th century, the Reformation, mainly Lutheranism, spread across Slovene territory, helping to create the foundations of the Slovene literary language. In 1550, Primož Trubar published the first two books in Slovene, Katekizem and Abecednik (Catechism and Abecedary). By that time, around 500 books had been written, among them the first Slovene grammar and, in 1584, Dalmatin’s translation of the entire Bible.

18th century:

Enlightenment and compulsory universal education: The reign of Emperor Joseph II, which saw, among other things, the introduction of compulsory education and primary education conducted in Slovene (1774), together with the start of cultural–linguistic activities by Slovene intellectuals; it was a time of Slovene national revival and of the birth of the Slovene nation in the modern sense of the word.

1809-1813:

Illyrian Provinces: At the time of the Napoleonic Wars, Napoleon captured south–eastern Slovene regions and created the Illyrian Provinces of the French state, with Ljubljana as the capital.

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

85


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 86

Some Important Historical Milestones 1848:

Unified Slovenia, the first Slovene political programme: The most important Slovene poet, France Prešeren, made his contribution to overcoming language regionalism; he asserted the right to a unified written language for all Slovenes. The first Slovene political programme, called “Unified Slovenia” emerged during the European “Spring of Nations”, demanding that all the lands inhabited by Slovenes should be united into one province called Slovenia.

1918:

Formation of the State of Serbs, Croats and Slovenes: During the First World War, Slovenes tried to establish a unified common state of Slovenes, Croats and Serbs. On 29 October 1918 they declared national freedom and the formation of an independent state of Slovenes, Croats and Serbs. In 1929, it was renamed the Kingdom of Yugoslavia.

1945:

Federal Peoples' Republic of Yugoslavia (officially declared on 29 November 1945): The end of the Second World War and the formation of the Federal People's Republic of Yugoslavia. During the Second World War, the kingdom of Yugoslavia disintegrated, and Slovene territory was divided among Germany, Italy and Hungary. After the death of Josip Broz Tito in 1980, the economic and political situation started to become very strained and this ultimately led, ten years later, to the end of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

April 1990:

First democratic elections.

23 December 1990: More than 88% of the electorate voted for a sovereign and independent Slovenia. 25 June 1991:

Proclamation of the independent Republic of Slovenia.

26 June 1991:

The newly formed state was attacked by the Yugoslav Army. After a ten–day war, a truce was called.

December 1991:

A new constitution was adopted.

15 January 1992:

The European Union officially recognised independent Slovenia.

22 May 1992:

The UN accepted Slovenia as a member.

1 February 1999:

An association agreement with the EU came into effect, and Slovenia applied for full membership.

1 May 2004:

Slovenia became a full member of the European Union.

1 January 2007:

Slovenia accepted Euro as their own monetary unit.

86

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 87

Slovenski simboli, barve in prazniki Slovenske nacionalne barve so bela, modra in rdeča. Pojavljajo se na zastavi skupaj s grbom, ki simbolizira: – lik Triglava v beli barvi (najvišja gora v Sloveniji), – dve valoviti modri črti ponazarjata morje in reke, – tri zlate šesterokrake zvezde so simbol Celjskih grofov, zadnje velike vladarske rodovine na slovenskem ozemlju.

Slovenska zastava

Slovenski grb

Slovenska drÏavna himna Slovenska državna himna “Zdravljica” je pesem najbolj znanega slovenskega pesnika Franceta Prešerna (1800–1849). Melodijo zanjo je napisal skladatelj Stanko Premrl (1880–1965).

Zdravljica Îive naj vsi narodi ki hrepene doãakat’ dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

Prazniki v Sloveniji 1. in 2. januar 8. februar 27. april 1. in 2. maj 25. junij 15. avgust 17. avgust 15. september 31. oktober 1. november 23. november 25. december 26. december

novo leto Prešernov dan, slovenski kulturni praznik velikonočna nedelja in ponedeljek dan upora proti okupatorju praznik dela dan državnosti Marijino vnebovzetje združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom vrnitev Primorske k matični domovini dan reformacije dan spomina na mrtve dan Rudolfa Maistra božič dan samostojnosti

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

87


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 88

Slovene symbols, colours and holidays Slovenia’s national colours are white, blue and red. They appear on the flag, which dates from 1848, along with the coat–of–arms which symbolises three state insignias: – Outline of white, triple–headed mountain represents Mt. Triglav (the highest mountain in Slovenia) and is the symbol of Slovenehood – Two wavy blue lines represent the Adriatic Sea and the rivers – Three gold six–pointed stars are symbols of the Celje counts, the last great dynasty of the Slovene territory

The Slovenian national anthem The Slovenian national anthem "Zdravljica" or "The Toast" is a lengthy poem by the most famous Slovenian poet, France Prešeren (1800–1849). It was set to music by Stanko Premrl (1880–1965).

Slovenian flag

Slovenian coat-of-arms

Zdravljica – The Toast God’s blessing on all nations, Who long and work for that bright day, When o’er earth’s habitations No war, no strife shall hold its sway: Who long to see, That all men free, No more shall foes but neighbours be.

Holidays in Slovenia January 1 and 2 February 8 April 27 May 1 and 2 June 25 August 15 August 17 September 15 October 31 November 1 November 23 December 25 December 26

88

New Year's Preseren Day, Slovene cultural Holiday Easter Sunday and Monday Day of Uprising against the Occupation Labour Day National Day Assumption Day Day of Slovenes in Prekmurje Incorporated into the Mother Nation Day of Restoration of the Primorska Region to the Motherland Reformation Day All Souls’ Day Rudolf Maister Day Christmas Independence Day

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 89

Slovensko – kitajski – angleški slovar Slovene – Chinese – English dictionary Splošni vsakodnevni izrazi / General daily terms

Izrazi povezani s športom / Sport related terms

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

89


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 90

Slovensko – kitajski – angleški slovar Slovene – Chinese – English dictionary Koristne pismenke

Pinjin

90

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 91

Slovenska hiša med POI v Pekingu Olimpijske igre so športni dogodek, ki s svojo neizmerno razširjenostjo in dosegom omogočajo vsem državam udeleženkam poleg udejstvovanja na tem velikem športnem dogodku tudi dobro promocijo države. V Olimpijskem komiteju Slovenije se tega zavedamo, zato pripravljajo projekt Slovenska hiša, Peking 2008, katerega namen je predvsem združeno predstaviti državo Slovenijo. Olimpijske igre so prav gotovo eden izmed dogodkov, ki je po odmevnosti in zanimanju posameznikov z različnih področij skoraj zagotovo na prvem mestu in je dogodek, ki bo v avgustu deležen velike pozornosti številnih držav s celega sveta. Ob tej priložnosti Olimpijski komite Slovenije skupaj s Slovensko turistično organizacijo in drugimi domačimi in tujimi partnerji pripravlja projekt, ki združuje športne, gospodarske in turistične interese in je javnosti predstavljen pod imenom Slovenska hiša, Peking 2008. Namen projekta je zagotoviti celovito promocijo Slovenije s skupnim in povezanim nastopom na področju gospodarstva, športa, turizma in kulture, ki se ob politični podpori med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Gospodarska promocija bo potekala na dveh ravneh – sodelujoča podjetja v projektu kot sponzorji bodo imela možnost udeležbe na poslovnih konferencah, organiziranih individualnih poslovnih srečanjih na podlagi oddanih predstavitev podjetij po zainteresiranih področjih ter možnost predstavitve svojih izdelkov in storitev. Poleg tega pa se bodo v hiši odvijali tudi različni sprejemi državnikov in sprejemi poslovnih partnerjev s Kitajske, ki jih bodo sodelujoči v projektu povabili v Slovensko hišo. Kot smo že omenili, je namen tega projekta predstaviti Slovenijo tudi kot zanimivo turistično destinacijo, za kar bo poskrbela Slovenska turistična organizacija kot nosilka turistične promocije Slovenije. V Slovenski hiši bo pripravila različne delavnice, novinarsko konferenco in sprejem za največje kitajske organizatorje potovanj. Hiša pa bo predstavljala tudi medijsko stičišče za širšo slovensko delegacijo v Pekingu, v kateri bodo poleg na gospodarstvo in turizem vezana dogajanja, potekale še redne novinarske konference za slovensko športno delegacijo, sprejemi za predstavnike športnih zvez in sprejemi ob odmevnih rezultatih slovenskih športnikov. Torej, Slovenska hiša bo v Pekingu osrednje stičišče športnih, gospodarskih in turističnih interesov, informacije o dogajanju v hiši pa so dostopne tudi na spletni strani www.slovenskahisa.si, v živo pa nas lahko obišete na spodjem naslovu. 斯洛⽂尼亚 房⼦ / Slovenska hiša / Slovenian House 北京稻⾹湖国际休闲区 (3 楼) / Beijing Daoxianghu Lakeside Resort (Building Nr. 3) 海淀区苏家坨乡 / Sujiatuo, Haidian District 北京, 中国 / Beijing, China

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

91


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 92

The Slovenian House During The Beijing 2008 Olympic Games The Olympic Games, the greatest worldwide sports event, provide an excellent opportunity to all participating countries to promote their countries. Consequently, the Olympic Committee of Slovenia, being fully aware of this exceptional opportunity, is busy preparing its project “Slovenian House, Beijing 2008” in order to make it possible for its partners to make a complete presentation of Slovenia at this special event. Undoubtedly, the Olympic Games rank first among those special events which are followed and enjoyed by individuals and countries from all over the world. On this occasion, the Olympic Committee of Slovenia, in co-operation with the Slovenian Tourist Board and other indispensable national and foreign partners, is preparing a project, joining, hand in hand, sports, economic and tourism interests, presented to the general public as “Slovenian House, Beijing 2008”. The core objective of the project is to ensure harmonious and effective promotion of Slovenia - the task that will be carried out with due political support jointly by representatives of economy, tourism and culture. The promotion of Slovenian economy will be carried out on two levels. Firstly, the companies participating in the project as its sponsors will be able to participate in business conferences as well as in organized individual business meetings based on previously submitted company presentations per interested areas of activities during which they will be able to demonstrate their products and services. Secondly, the Slovenia House will be hosting various receptions given in the honour of state dignitaries and business partners from China, invited to the Slovenian House by the organizers of the project. As already mentioned, one of the objectives of the project is also to present Slovenia as an interesting destination for the tourists from abroad – the task that will be taken care of by the Slovenian Tourist Board, responsible for the promotion of Slovenian tourism. They will be organizing various workshops, a press conference and a reception for the major Chinese travelling agencies. Furthermore, the Slovenian House will serve as a Press Centre - a meeting point - for the Slovenian delegation in Beijing at large. There, along with the events related to economy and tourism, also regular press conferences for the Slovenian Olympic Delegation, receptions for representatives of sports federations and receptions organized to celebrate excellent sports results of the Slovenian Olympians, will be taking place. May we therefore cordially welcome you to the Slovenian House in Peking, the central meeting point of the interests of sport, economy and tourism! For more information about the Slovenian House please see www.slovenskahisa.si or visit us at 斯洛⽂尼亚 房⼦ / Slovenska hiša / Slovenian House 北京稻⾹湖国际休闲区 (3 楼) / Beijing Daoxianghu Lakeside Resort (Building Nr. 3) 海淀区苏家坨乡 / Sujiatuo, Haidian District 北京, 中国 / Beijing, China.

92

Slovenska olimpijska delegacija na Igrah XXIX. olimpijade Peking, Kitajska 8. – 24. Avgust 2008


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 93

Slovenska hi‰a The Slovenian House

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

93


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

NASTOPAMO SKUPAJ ACTING HAND IN HAND

12:30 PM

Page 94

Nastopamo lahko skupaj z ramo ob rami. Namen projekta »Slovenska hiša, Peking 2008« je celovita promocija Slovenije ter skupni in povezan nastop na področju športa, gospodarstva, turizma in kulture. Predstavite se in vzpostavite neposredne stike s številnimi gospodarstveniki ter poiščite poslovne priložnosti v Slovenski hiši na olimpijskih igrah v Pekingu v času med 8. in 24. avgustom 2008.

We can act together, hand in hand. The purpose of the project “Slovenian House, Beijing 2008” is a wholesome promotion of Slovenia by harmonious presentation of its sports, economy, tourism and culture. May we therefore kindly invite you all to present yourselves at not only the world’s biggest sports event but also a major business event and establish direct contacts with numerous representatives of worldwide companies at the “Slovenian House Beijing 2008” from 8 August throughout 24 August 2008.

Medijski sponzor


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 95

Note

Slovenia Olympic Team at the Games of the XXIX Olympiad Beijing, China 8 – 24 August 2008

95


Peking_GT.qxd:TorinoBrosura

7/16/08

12:30 PM

Page 96

/Predstavitev%20Te  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/medijsko/team-slovenia/Olimpijske%20igre/Predstavitev%20Teama%20Slovenie%20-%20olimpijske%20igre%2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you