Black Pots Denmark

Page 1

Black Pots Denmark Jydepotter How to do this pot. Hvordan man selv laver en skĂŚgmand


Skægmand  Women making black pots in

western Jutland produced a lot of different pots. (1500 – 1900)  Here I show, how you can make a Akvavit-bottle called a “beard man”.  Pottekonerne i Vestjylland producerede en masse forskellige potter.  Her viser jeg, hvordan man selv kan lave en snapsedunk også kaldet en skægmand.

 Visit my page to get

more information about the black pots.  (A lot of this is in Danish, sorry – I hope the pictures will be enough) Otherwise tell me , and I shall translate for you

 Besøg min side for at få mere inform  Vil I vide mere så skriv til mig


Skægmand   

Warning, this is definitely not for beginners. It would be a good idea to view this presentation first Here are the different techniques

  

Advarsel, det er absolut ikke for begyndere. Det vil være en god ide at se denne præsentation først Her vises forskellige teknikker

 http://issuu.com/oleflemming/docs/v__rkt__j_og_teknikker


Skægmand  You start by making the upper part of the pot.  Use 1-2 kilos of red clay mixed with 10% fine sand  Man starter med at lave den øverste del af potten.  Brug 1-2 kilo rødler blandet med 10 % fint sand


Skægmand  Make a spherical bowl.  Tools: Spoon, knife and a wet cloth  Lav en kugleformet skål.  Værktøj: Ske, kniv og en våd klud


Skægmand  Make a hole in the middle  Press up the clay, so there is formed a neck  Lav et hul i midten  Pres leret op, så der formes en hals


Skægmand  Form a neat neck  Use the wet cloth to smooth the surface.

 Form en pæn krave  Brug den våde klud til at glatte med.


Skægmand  Let the pot stand for a time and become firm enough so it can bear to stand upside down  Lad potten stå en tid og bliver fast nok til at den kan tåle at stå på hovedet.


Skægmand  Meanwhile you can put handles on  Imens kan man sætte hanke på


Skægmand  Warning  Do this too early will    

deforme the neck. Waiting too long, you can not shape the belly. Advarsel Gør man det for tidligt deformeres halsen. Venter man for længe kan man ikke forme bugen.


Skægmand  Expand the the belly by pinching with your fingers.  You can also use a spoon to press from inside.  Udvid bugen ved at klemme med fingrene.  Man kan også bruge en ske til at presse med indefra.


Skægmand  Smooth exterior with a knife  Glat ydersiden med en kniv

 Fold an edge you can fasten the bottom on.  Fold en kant som du kan fæste bunden på


Skægmand  After another pause, you

can scrape the inside so the pot walls become thinner  Use a spoon with sharp edges.  Efter endnu en pause kan man skrabe indersiden så pottens vægge bliver tyndere  Brug en ske med skarpe kanter.


Skægmand Make the edge wet and add the bottom Fugt kanten og sæt en bund på.


Skægmand  Let it dry very slowly for a minimum of 10 days  Warm it up to 150 degrees in the oven just before firing  Lad den tørre meget langsomt mindst 10 dage  Varm den op til 150 grader i bageovnen umiddelbart før brændingen


Skægmand  Important: Without glaze liquid will evaporate through clay!  To make it almost waterproof, you can fill it with milk, and let it stand 2 days  If you don’t, you’ll have to drink it quickly  Have fun ;-)

 Vigtigt: Uden glasur vil væske

fordampe gennem leret!  For at gøre den næsten vandtæt, kan du fylde den med mælk, og lade det stå to dage  Hvis du ikke gør, er du nødt til at drikke det hurtigt.  God fornøjelse ;-)


Visit Knudsgaard for more info


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.