Live Magazines: Staten-Generaal Toerisme Vlaanderen

Page 1

Verslaglegging en koersbepaling Op weg naar 2020 Live Magazines: vrijdag 11 oktober 2013, Mechelen


Inhoud 2

Voorwoord

3

Aan de slag!

5

Wat verwacht u van de dag?

6

Samenwerken is het devies

8

Facts & figures

9

De minister spreekt & Tweets

12

Lamot, centrum van de wereld

14

Op weg naar concrete projectideeën

16

Citaten

voorwoord

Vlaanderen Vakantieland Waren wij werkzaam geweest in de toeristische sector dan hadden wij ongetwijfeld het Toerismepact 2020 ondertekend. Als redactieteam plukken wij dagelijks de vruchten van samenwerking. En juist daar roept het pact toe op. Ons team herbergt mensen uit verschillende disciplines: grafisch ontwerpers, schrijvers en fotografen. Door intensieve samenwerking zijn wij in staat om met

Colofon Live Magazine:

elkaar in een dag een magazine te maken. Vanmorgen om 9.00 uur begonnen wij om aan het einde van de middag dit magazine in uw handen te doen belanden.

Staten-Generaal Toerisme Vlaanderen Het verheugt ons om tijdens de StatenDeze dag is georganiseerd door het

Generaal vandaag allerlei samenwerkin-

Raadgevend Comité van Toerisme Vlaan-

gen op te zien bloeien. Zowel tijdens de

deren. Dit Live Magazine® is een verslag

werkgroepsessies als tijdens de pauze

van deze bijeenkomst.

en de lunch blijken verschillende toeristische partners mekaar ook daadwerkelijk

Grafisch ontwerp, uitgave en redactie

te vinden.

William van Giessen Julius van der Vaart

Ten slotte nog iets over Vlaanderen. Als Hollanders kennen wij Vlaanderen als

Teksten en redactie

toerist. En als toerist zien wij de toe-

Martijn Brugman

komst van Vlaamse toerisme zonnig in.

Richard Derks

Vlaanderen heeft alles wat een vakan-

Hanneke Hendrix

tieland nodig heeft. Aan de economische rendabiliteit hebben wij in het verleden

Fotografie

reeds ons steentje bijgedragen. En wij

Tom Roelofs

beloven u bij deze dat in de toekomst te zullen blijven doen. Vlaanderen zal ook

Rechten Overname teksten alleen in overleg met de uitgever. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

Live Magazines is een geregistreerd merk en concept van O.K. PARKING. www.livemagazines.nl

2

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen

in 2020 ons vakantieland blijven.


plenaire inleiding

Aan de slag! De voorzitter van het Raadgevend Comité, Dries Herpoelaert (KMDA) maakt het in zijn welkomstwoord meteen duidelijk: we zijn hier niet alleen om te luisteren, maar vooral ook om iets te doén. “We willen de –ruime– toeristische sector in Vlaanderen deelgenoot maken van de uitvoering van de projecten binnen

achtergrond

het Strategisch Beleidsplan 2020. Maar

HET BREDE KADER

het belangrijkste is dat we vandaag tijdens deze ‘Staten-Generaal’ met elkaar

TOERISMEPACT 2020

in gesprek komen. Dat we verbindingen

Eind januari 2012 zetten veel ‘stakeholders’ en

leggen. Dat we intensief discussiëren,

actoren in de toeristische branche hun hand-

gedachten uitwisselen en aan de slag

tekening onder het Toerismepact 2020. Het

gaan in de werkgroepen.”

omvat de missie en visie, de krachtlijnen en de strategische en operationele doelstellingen

Herpoelaert tovert daarna enkele

van het Strategisch Beleidsplan 2020 voor het

taartpunten op het scherm. Ze laten in

Toerisme in Vlaanderen-Brussel.

vogelvlucht de voortgang zien van een aantal van de 38 concrete projecten die

VISIE TOERISMEPACT 2020

als gevolg van het Strategisch Beleids-

“Tegen 2020 ontwikkelen de toeristische

plan 2020 in gang zijn gezet. “U ziet, er is

actoren het toerisme in Vlaanderen op een

al veel verwezenlijkt. Er is goed gewerkt.

duurzame manier tot een economische groei-

Maar veel moet nog gebeuren. We heb-

motor door meer samenwerking en door een

ben nog wat tijd! We leven van hoop en

uitgesproken klantgerichte en professionele

optimisme.”

aanpak. De toeristische actoren positioneren Vlaanderen als een sterk merk en als een

Hij sluit af door te wijzen op vier uitda-

kwalitatieve toeristische bestemming in het

gingen. “Uiteindelijk is het de bedoeling

hart van Europa.”

van deze dag dat we toewerken naar nieuwe projectvoorstellen voor de

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

komende jaren. Naar nieuwe concrete

1.

voorstellen die kunnen leiden tot het

Vlaanderen als toeristische bestemming

versterken van de toeristische sector in Vlaanderen. Een ambitieus perspectief,

De bekendheid en aantrekkingskracht van

verhogen in binnen- en buitenland. 2.

dus aan de slag!”

Het aandeel van de toeristische sector in de Vlaamse economie laten stijgen.

3.

De klanttevredenheid door een kwaliteitsvol aanbod verhogen.

4.

De slagkracht van de toeristische sector versterken.

Live Magazines: Honors Conference 2013

3


4

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen


Wat verwacht u van de dag?

“Ik hoop op inspiratie voor leuke nieuwe initiatieven. Wij werken met alle mogelijke doelgroepen en ik wil graag de dingen die we hier vandaag meekrijgen vertalen naar ons eigen werkveld.”

“Ik vervang een collega vandaag, dus dit is eigenlijk mijn eerste meeting. Ik hoop veel te leren over hoe we het beste samenwerkingsverbanden kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld tussen Vlaanderen en Brussel. Vooral nu er veel veranderingen ophanden zijn.”

Marianne Schapmans (Coördinator Vakantieparticipatie Toerisme Vlaanderen)

“Ik verwacht vandaag een goed plan zodat we meer toeristen kunnen aantrekken. Daarbij hoop ik op handvatten over de samenwerking tussen publieke partners en private partners. Dat we economisch gebruik kunnen maken van de activiteit binnen de regio.”

Frederic Cornet (Hoofd Statistische Afdeling van VisitBrussels)

Willy Orlandini (Directeur Toerisme Limburg)

“Ik ben erg nieuwsgierig naar wat ieders inzichten zijn wat betreft waar we naar toe willen en welke rol we daar zelf in spelen kunnen. En ik kom vandaag natuurlijk ook mijn goede humeur brengen!” Miek de Roeck (Marketing en Communicatie bij de Toeristische Dienst Antwerpen)

“Voor mij is een dag als vandaag vooral een reflectiemoment. Nieuwe speerpunten onderzoeken en dan vooral op het gebied van de early adopters. Want het is belangrijk dat we op tijd op nieuwe markten kunnen inspringen.” Davy Brocatus (Voorzitter Horeca Antwerpen)

Live Magazines: Honors Conference 2013

5


inspiratieluik

Samenwerken is het devies We zijn geen concurrenten, maar partners!

Vincent Nijs

Britse markt vertoont dalende cijfers. Iets

Barometer

dat ook in de rest van West-Europa het

Ten slotte stelt Nijs nog een vraag aan

geval is. Juist die vergelijking met de cij-

het publiek. Of er ook hoteliers in de

fers in het buitenland vindt Nijs interes-

zaal zitten. Nijs maakt van de gelegen-

sant. Nijs: “Benchmarken is belangrijk: je

heid gebruik om ze te bedanken voor

kan denken dat we het fantastisch doen

hun bijdrage aan de Hotelbarometer,

maar de concurrenten kunnen het nog

een mooi voorbeeld van cijfers die

kans te geven met een goeie en

veel beter doen.” De cijfers van de Rus-

door middel van samenwerking bijeen

optimistische insteek aan de dag te

sische markt tonen dat aan. Vlaanderen

worden gebracht. Nijs is uiterst tevreden

laat de afgelopen jaren een indrukwek-

met de responsgraad van 80 procent

kende groei zien van 107,2 procent. Maar

in de kunststeden. “Ik heb onlangs op

de concurrenten groeiden in diezelfde

een internationaal congres gesproken.

periode nog veel harder, met 185,2 pro-

Mensen vallen steil achterover van die

cent, tegenover maar liefst 227,8 procent

80 procent!”

Tijdens het inspiratieluik komen zaken als Facts and figures, Internationale kadering en de formulering van de vier uitdagingen ruim aan bod. Allemaal om iedereen een

beginnen. De zaal zit vol, de aantekenpapieren zijn bij de hand en de sprekers staan klaar. Vincent Nijs steekt van wal.

voor West-Europa als geheel.

“Ik ga het helemaal anders doen”, zegt

Eiland

Vincent Nijs als hij zijn presentatie

De cijfers bieden waardevolle inzichten.

ardo Santander van the European Travel

begint. “Normaal geef ik inzicht in de

Nijs benadrukt het belang van samen-

Commission spreekt in het Engels en hij

cijfers. Dat ga ik niet doen. Het bewust-

werken. Samenwerking en openheid van

vertelt dat hij als Spanjaard het beeld

zijn van het nut van cijfers en onderzoek

data zijn essentieel, binnen Vlaanderen

had dat Vlaanderen grijs en regenachtig

is enorm gegroeid.” Het biedt Nijs de

maar ook daar buiten. Nijs: “Ik doe

is. “Maar nu hou ik juist van deze streek.

mogelijkheid om de blik op de toekomst

samen met Europese collega’s onder-

Er is hier altijd wat te ontdekken. I love

te richten. Samenwerking en openheid

zoek. Zo kunnen we vermijden dat wij

Blankenbergen!” De zaal lacht. Santan-

blijken daarin sleutelbegrippen.

het alleen doen, zonder de context van

der vertelt over hoe Europa verandert

andere landen. Door die samenwerking

in één plaats waar de grenzen steeds

zijn we in staat om ons eigen onderzoek

meer vervagen tussen de landen. Dat

Nijs toont ons een aantal sheets met

te benchmarken.” We denken nog even

vraagt om een andere mindset, zo vertelt

data over internationale aankomsten.

aan de Russische cijfers. Die onderstre-

hij. “Want veel toeristen uit de nieuwe

Hij gaat de verschillende markten af, van

pen Nijs z’n punt.

economieën bezoeken Europa als één

Groei

Europa als een geheel Het is tijd voor de tweede spreker. Edu-

Nederland tot India. Wat opvalt: overal

geheel. Samenwerken is daardoor heden

noteert Vlaanderen plussen. Alleen de

ten dage het allerbelangrijkst.”

6

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen


Eduardo Santander

Peter De Wilde

Bouwen

Afsluitend

Zijn boodschap is duidelijk: er gaan din-

“Een sterke sector is gebaat bij sterke

gen veranderen en daar moeten we ons

publieke en private partners, maar ook

1. Reputatiemanagement

op aanpassen. “We hebben te maken

met een sterk agentschap,” zo sluit De

De merkessentie van Vlaanderen is

met nieuwe bestemmingen en nieuwe

Wilde af. En de sector heeft wel zeker

“baanbrekend vakmanschap”

concurrenten, maar dat is alleen maar

een vinger in de pap, want het toerisme

hoe zorgen we ervoor dat iedereen me-

goed. We need to adapt and not sleep!”

behelst maar liefst 5 procent van de

de-eigenaar wordt van de merkessentie

Dan zet Santander een witte helm op,

bruto toegevoegde waarde van onze

Vlaanderen?

voor zijn afsluitende woord. “We moeten

economie. “Kijk, dat toerisme is niet

er samen aan bouwen. Want: Alone you

zomaar een plezant ding dat je er even

2. Ondernemerschap

wil go fast. Together we will go far.”

naast kunt doen, nietwaar?” Zo komt

Toerisme is dé groeisector bij uitstek in

De Wilde al pratende tot de vier gefor-

europa en moet dat ook worden in Vlaan-

muleerde uitdagingen die mee kunnen

deren. Hoe zorgen we ervoor dat de renda-

Afsluitend spreker Peter De Wilde begint

helpen het rendement binnen de sector

biliteit van de toeristische sector stijgt?

met complimenten. “Er is in onze sector

te verhogen (zie kader). Een goede en

heel hard gewerkt in moeilijke omstan-

bondige afsluiting van het inspiratieluik.

3. Grote evenementen

digheden, maar met goede resultaten,”

“En nu willen we allemaal wel even naar

Grote evenementen kunnen een grote

zo vertelt hij. Hij is hoopvol voor de

het toilet, nietwaar?” zegt De Wilde. De

meerwaarde betekenen voor de toeris-

toekomst, en benadrukt vooral dat

zaal lacht luid en applaudisseert. Geïn-

tische sector. Hoe kunnen we samen

samenwerken het belangrijkst is. “Kijk

spireerd gaat iedereen op weg naar de

bestaande en nieuwe initiatieven met

eens links van u, kijk eens rechts van

werkgroepen.

betrekking tot evenementen aantrekken

Hard werk loont

DE VIER UITDAGINGEN

u,” zegt De Wilde. “Samenwerken is ook

en optillen tot een professioneel, interna-

hier het devies. We zijn geen concur-

tionaal topniveau.

renten, maar partners!” De factoren die volgens De Wilde belastend zijn voor de

4. Meetingindustrie

sector hebben voornamelijk te maken

Het congrestoerisme heeft het potentieel

met schrik voor de onzekerheid van de

om de motor te worden van een renda-

huidige situatie. Zal men nu investeren

bele toeristische sector.

of moet men juist wachten?

Live Magazines: Honors Conference 2013

7


Internationale aankomsten

Facts & Figures Kennisdelen en samenwerken “Meten is weten” mag een torenhoog cliché zijn, het klopt als een bus. Maar we mogen niet vergeten dat naast ‘tellen’, ook ‘vertellen’ van cruciaal belang is. Kennisdeling en een duidelijke en open communicatie over onderzoeksresultaten zijn essentieel om elkaar als toeristische partners te versterken. Samenwer-

De wereld, Europa en Vlaanderen

Vlaamse context

king, ook op kennisvlak, is een echte must als

Vlaanderen kende in 2012 29 miljoen over-

je als toeristische bestemming, ondernemer, of

nachtingen. Deze overnachtingen werden

andere speler in het toeristische veld voldoen-

gegenereerd door 11 miljoen aankomsten,

de competitief voor de dag wil komen.

Het aantal internationale toeristische aankom-

waarvan 57% buitenlands (6,4 miljoen). De be-

sten is in 32 jaar spectaculair gestegen van

langrijkste buitenlandse herkomstmarkten zijn

een kleine 300 miljoen aankomsten in 1980 tot

Nederland (24%), Frankrijk (14%), het Verenigd

Een paar voorbeelden:

meer dan één miljard in 2012 (+275%). De laat-

Koninkrijk (13%), Duitsland (11%), Spanje

De vernieuwde hotelbarometer van Toerisme

ste vertraging in de groei werd opgetekend

(5%) en de Verenigde Staten (5%). Vlaanderen

Vlaanderen, een samenwerking van verschil-

in 2009 toen de wereldwijde financiële crisis

wenst tegen 2015 zowel de kaap van de 7

lende partners, behaalt een responsgraad van

leidde tot een daling in internationale aan-

miljoen buitenlandse aankomsten te ronden

meer dan 80% in de Vlaamse kunststeden. We

komsten. Sindsdien zijn de toeristenstromen

als het marktaandeel ten opzichte van de con-

zijn tot dit resultaat gekomen door ten eerste

echter opnieuw continu toegenomen, met

currenten te verhogen. Met het aantal van 6,4

een tool te ontwikkelen die beantwoordt aan de

jaarlijkse groeipercentages rond de 4 à 5%.

miljoen in 2012 is de eerste doelstelling haal-

noden van de hotelier en ten tweede door een

baar. Door de sterke groei bij onze concurren-

nauwe samenwerking met de juiste partners.

Het Europese marktaandeel in wereldwijde

ten is een groei van het marktaandeel vandaag

(Figuur: Maandelijkse bruto bezetting van hotel

aankomsten lag in 2012 op 52%. Hoewel de

echter niet aan de orde. Aangezien de stijging

X in vergelijking met de hotels in de kunstste-

internationale Europese aankomsten met

in Vlaanderen volledig wordt overschaduwd

den 2013)

+201% zijn gestegen in de periode 1980-2012,

door een algemene stijging in internationale

betekent dit een significante daling in het

aankomsten zou het marktaandeel onder

Europese marktaandeel dat in 1980 nog 64%

de huidige omstandigheden en

bedroeg. Europa blijft wel veruit de belangrijk-

voorspellingen zelfs onder

ste aankomstregio, al heeft dit uiteraard ook te

het niveau van 2010

maken met het feit dat binnenlands toerisme

kunnen liggen.

binnen grote landen zoals de Verenigde Staten, Canada, China, India niet wordt meegenomen in de internationale aankomstcijfers van deze regio’s. De meest in het oog springende groeicijfers vallen op te tekenen voor de regio Azië/ Pacific die een groei kende van +924% met een marktaandeel dat van 8% in 1980 is gestegen tot 23% in 2012. (Figuur: Internationale aankomsten)

8

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen

Maandelijkse bruto bezetting van hotel X in vergelijking met de hotels in de kunststeden 2013


Wat werd er getwitterd? #toerisme2020

Blaas ons omver, we zijn er klaar voor #toerisme2020 congres #lamot @UiTkat

At General Assembly for Tourism in Flanders #toerisme2020 Will offer tiny glimpse of ongoing scenario exercise on future of business travel

#toerisme2020 Staten-Generaal voor Toerisme in Lamot van start. Bomvolle zaal. Toerisme belangrijk voor veel partners. Ook #Herita @kristlstrubbe

@pantopinik Van “meten is weten” naar “tellen is vertellen” #toerisme2020 : kennisagenda. Goed initiatief

Europe is a collection of experiences

Dank aan alle Vlaamse hoteliers die de hotelbarometer gebruiken: 80% respons in de kunststeden!

@julierutgeerts

@CvanTiggelen Er gebeurt heel wt mbt “Alone you will go fast. Together you will go far.” Call for working together by E.Santander, CEO European Travel Commission @elvira_vdb

trie: grootsch. onderzoek,

Tijdens pauze Toerisme2020

scenarioplanning (toekomst

vlug zelf eens toeristen.

kijken) + vandaag workshop

Logisch!

@centNijs

@LouisWaelkens

Great story by Flemish Foodies, how a brand can be built organically without marketing

@centNijs

Vlaamse meetingindus-

Why Europe is destination nº1: Culture - Quality - Safety. @LouisWaelkens

@rgovers

joepie! de beste workshop gekozen.. Dominique Persoone chocolate made with love mmmm @ mschapmans

bericht van de viceminister-president

“U hebt deze namiddag al uw kennis, ervaring en creativiteit ingezet om projectideeën te ontwikkelen voor het reputatiemanagement van Vlaanderen, het ondernemerschap, de organisatie van grote evenementen en het congrestoerisme. Ik waardeer de lovenswaardige inspanningen van de hele sector om samen de toekomst van het toerisme in Vlaanderen, Brussel inbegrepen, voor te bereiden. Er ligt veel werk op de plank en ik wens u en het RaCo daarbij alle succes toe.” Geert Bourgeois Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Toerisme Live Magazines: Honors Conference 2013

9


10

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen


Live Magazines: Honors Conference 2013

11


LAMOT, CENTRUM VAN DE WERELD column Hanneke Hendrix

Op weg naar Mechelen “Mechelen is eigenlijk heel mooi!” roep

“En zonder printer?” zegt de chauffeur.

ik vanaf de achterbank, terwijl ik mijn

“Het gaat allemaal zo snel,” zeg ik. “Inter-

neus tegen het raam van de auto heb

net, innovatie, early adopters…”

gedrukt. “Ik ben hier nog niet geweest.”

We stoppen voor het hotel. Eenmaal bij

“Ik ook niet,” zegt de chauffeur. Subiet

de balie worden we hartelijk ontvangen.

blijken we op een druk kruispunt een

Alles is digitaal al geregeld, we hoeven

eenrichtingsweg te willen indraaien en

alleen maar even een pasje door een

achter ons beginnen auto’s te toeteren.

apparaat te halen. Dit is toeristisch Vlaan-

We maken een u-turn.

deren in de praktijk. “Eigenlijk kun je je helemaal niet meer

“Ik had een oom en tante in Mechelen!”

voorstellen dat we tien jaar terug nog

roept de bijrijder, terwijl hij zich vast-

met wegenkaarten in de weer waren. Het

houdt aan de handgreep boven de deur.

lijkt zo kort geleden: 2003.”

“Maar we kwamen nooit in het centrum.”

We zijn even stil. “Ik ben benieuwd hoe

Gillend draaien we het kruispunt weer

het ontbijt eruit ziet morgenvroeg,” zegt

op. Tussen het getoeter door geraken we

de chauffeur, als we de lift in stappen.

eindelijk weer op de goede weg.

“Jaaaa,” roepen de bijrijder en ik enthou-

“Hoe deden mensen dit vroeger in he-

siast.

melsnaam zonder TomTom?” vraag ik me

Toerisme is in beweging, maar sommige

af. “Dan printte je een routeplanner uit,”

dingen veranderen nooit.

zegt de bijrijder.

Staten-Generaal Toerisme in congres- en erfgoedcentrum Lamot PERSPECTIEF

Lamot is een Mechels begrip. In dit gebouw werd tot 1994 het legendarische

Toerisme en erfgoed, ze hebben zeker

Lamotbier geproduceerd. Het brouwen

raakvlakken. En vandaag, tijdens de

van bier heeft een lange traditie op deze

Staten-Generaal Toerisme, worden die

plek. Al in 1627 stond hier een brouwerij,

raakvlakken ook in de locatie zichtbaar.

De Croon. Tijdens de hoogtijdagen van

We zijn in Mechelen, in de voormalige

de brouwerij was de capaciteit maar

brouwerij van Lamot.

liefst één miljoen hectoliter schuimend bier per jaar. Vandaag hopen we op een ander resultaat: schuimende samenwerkingen en pittige perspectieven voor het toerisme in Vlaanderen!

12

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen


Live Magazines: Honors Conference 2013

13


Op weg naar concrete projectideeĂŤn

14

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen


werkgroepen

In de werkgroep Grote Evenemen-

Vlaanderen kan nog veel winnen bij het

zigen krijgen de rol van toekomsttoerist

opzetten van een samenhangend beleid

toebedeeld, met Baerten als inspirerende

op het gebied van grote evenementen.

reisleider. Baerten: ‘Ik bied u een tapas-

Ze helpen mee om het ‘merk’ Vlaanderen

menu waar u zelf iets uit kunt kiezen.’

te laden. Lea Winkeler (WO I, Toeris-

Op het menu staan zeer uiteenlopende

me Vlaanderen) en Rik Vanwalleghem

toekomstscenario’s. Dat alles om ons

(Centrum Ronde van Vlaanderen) geven

te laten inzien dat er voor het zakentoe-

zaal doet hij dat door de Belgische

aan de hand van de praktijk inzicht en

risme veel kansen liggen. Baerten: ‘Nu

pophitjes van de afgelopen jaren te

achtergronden in verschillende projecten

kunnen we nog anticiperen. Want anders

op het gebied van evenementenbeleid.

denk je straks: had ik er maar eerder aan

Winkeler begint haar lezing met de

gedacht.’

ten geeft Conrad van Tiggelen (NBTC) een geanimeerd historisch overzicht van grote evenementen in Nederland. Tot hilariteit van de

laten horen. De strekking van zijn verhaal: de culturele sector is van groot belang voor de toeristische

verzuchting: ‘was het maar vaker WO I’! Ze signaleert hier een grote kans: ‘Het

Een van de scenario’s heeft als titel ‘Uit

onderwerp leeft ‘van onderaf’ en inter-

nieuwe windrichtingen’. Baerten schetst

sector. De eerste grote ‘blockbus-

nationaal, en de herdenking van 100 jaar

een wereld waarin nog steeds grote mul-

ters’ in Nederland waren tentoon-

WO I komt er aan. Een luxesituatie die

tinationals bepalen hoe de markt eruit

erop wacht opgepakt te worden!’

ziet. Het type toerist dat daarbij hoort,

stellingen rond Van Gogh, Rembrandt en Vermeer. Ook Vlaanderen heeft het potentieel om cultuur en toerisme elkaar te laten versterken. Zijn tip voor België: ‘Gebruik grote namen en grote jaartallen. Zet ze

Reputatiemanagement

is de toerist die alles in teken van zijn werk stelt. In een ander scenario draait

Het activeren van het ‘merk’ Vlaanderen

alles juist weer om duurzaamheid. In die

is het onderwerp dat aan de hand van

wereld komt onder andere de nadruk te

een aantal praktijkcases aan de orde

liggen op lokale productie, van catering

komt. In haar presentatie wijst Tama

tot de energie.

D’Haen (Flanders is a Festival, Toerisme Vlaanderen) op de kracht van het

Baerten benadrukt dat de toekomst per

bij elkaar en het trekt mensen én

benutten van social media: ‘Online ‘key

definitie onzeker is: ‘Iedereen zal zich als

sponsors!’

influencers’ hebben grote invloed op de

een kameleon moeten aanpassen. Maar

perceptie van steden en evenementen.

welke kleur kan ik u niet zeggen.’

Blogs, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest: ze zijn onmisbaar bij het

Ondernemerschap

promoten van steden of muziekfestivals.’

De gerenomeerde chocolatier Dome-

Ze vraagt de zaal: ‘What’s in it for you?’

nique Persoone maakt van ‘kak’ een

en drukt ons op het hart: ‘Maak verhalen

verkoopsucces. Zo bezien is hij de

zichtbaar voor iedereen. En breng alles

geknipte man om de werkgroep Onder-

tezamen op je website!’

nemerschap van inspiratie te voorzien. Persoone: ‘U kent hagelslag? Ook wel

In deze werkgroep geeft verder Heidi

muizenstrontjes genaamd. Daar hebben

Vandenbussche (Flanders in seconds,

we de verpakking van veranderd. We

Toerisme Vlaanderen) een presentatie,

hebben er een kakkend muisje opgezet.

en Olly Ceulenaere (Flemish Foodies)

We verkochten er ineens driehonderd

wordt geïnterviewd door Agnes Goyvae-

keer zoveel van. Kak gebruiken we als

rts (DM). Vandenbussche: ‘Hang je kar

inspiratie. Koeienkak, kattenkak. Maar

aan onze locomotief!’

dan van chocolade. Hoeveel bestellingen

Meetingindustrie

we wel niet binnenkregen…’

Themavoorzitter Didier Boehlen van

Dan volgt een lijstje van indrukwekken-

B4Hotels legt het doel van de werkgoep-

de namen, topchefs met wie Persoone

sessie uit: een congresstrategie bepalen

samenwerkt. ‘Je moet samenwerken’,

op de lange termijn. Boehlen: ‘U bent

benadrukt hij. Hij levert ter plekke het

hier vandaag om bij te dragen aan die

bewijs door nog een paar van zijn waan-

visie.’

zinnige creaties te laten zien. Onze favoriet? De felgele kikker die hij in Brazilië

Wat volgt is een inspirerende presentatie

maakte, gevuld met Braziliaanse kruiden

van Nik Baerten (Patopicon). De aanwe-

en voorzien van een verdovende gel. Live Magazines: Honors Conference 2013

15


Citaten

“Belangrijkste uitdaging voor mij is de communicatie met de sector. De volledige toeristische sector moet als één groot team optreden en ondernemen. Het is zeer belangrijk de private sector mee te

“Het zal U niet verbazen dat de actie-

“Voor mij is een echte samenwerking

krijgen door prioriteit te geven aan het

lijnen rond reputatiemanagement en

tussen alle actoren van het veld, zowel

creëren van een gunstig ondernemings-

ondernemerschap ons nauw aan het hart

privaat als niet-privaat onze belangrijkste

klimaat met beperkte noodzakelijke

liggen. Onze collega’s in de buurlan-

uitdaging voor de toekomst. Ik geloof

regelgeving en de juiste incentives die

den zijn massaal aan het inzetten op

sterk in het spillover effect van wat we

privé-kapitaal stimuleren om te investe-

het verhogen van servicekwaliteit van

samen doen. Daarbij is het belangrijk dat

ren. Specifiek voor Toerisme Oostende

logiesbedrijven, maar ook van VVV-kan-

overheden en private partners elkaars

ligt de focus op de verdere groei van

toren en allen betrokken bij toerisme.

meerwaarde ontdekken, iets waar ook

het verblijfstoerisme en de activatie van

Samenwerking tussen alle actoren blijft

Toerisme Vlaanderen in gelooft. Inno-

onze ondernemers. Ze moeten evene-

voor mij evenwel de grootste uitdaging.

veren is van belang om zo ten opzichte

menten meer aanwenden om hun busi-

Het Vlaamse toeristische veld is erg

van de ons omliggende landen echt

ness te stimuleren en nieuwe manieren

versnipperd en dat zorgt vaak voor een

het verschil te kunnen maken. Durven

ontwikkelen om het congrestoerisme

verwarrend en complex beeld bij de

inzetten op die zaken waar we echt het

naar onze stad te verhogen.”

ondernemers in het veld.”

verschil maken.“

Peter Craeymeersch directeur

Dirk Metsu algemeen

Kaat Debo directeur ModeMuseum

Toerisme Oostende

secretaris Recread vzw

Valerie Mortier afgevaardigd

Dominique Persoone zaakvoerder

Danny Van Assche afgevaardigd

bestuurder CJT

The Chocolate Line

bestuurder Horeca Vlaanderen

“We willen vanuit het CJT het belang

“De weg is nog lang, maar de basis is

“Toerisme is economie. Niet meer of

van jeugdtoerisme in de verf blijven

duidelijk al gelegd. De nieuwe aanpak

minder! In de Europese Unie is de

zetten. Niet alleen is het schitterend dat

van Toerisme Vlaanderen werkt en som-

toeristische sector één van de top drie

zoveel kinderen en jongeren de kans krij-

mige initiatieven beginnen hun vruchten

sectoren voor toegevoegde waarde en

gen om een meerdaags verblijf mee te

af te werpen. We hebben nu een echte

tewerkstelling. Daar staan we in Vlaan-

maken, we leren onze mensen ook van

visie en weten waar we naar toe willen

deren nog ver van. Het goede nieuws

jongs af aan om aan toerisme te doen.

met Vlaanderen, het is belangrijk dat

is dat we dan ook veel ruimte hebben

We blijven er intussen voor ijveren dat er

alle neuzen in dezelfde richting staan.

om te groeien. Om dat te kunnen doen

voldoende budget vrijgemaakt wordt om

Je voelt dat inzet en samenwerking

moet het toeristisch ondernemerschap

de kwaliteit van de jeugdverblijfcentra

van mensen uit verschillende sectoren

versterkt worden. Ondernemers moeten

op peil te houden. De inspanningen van

zeer belangrijk is als we Vlaanderen

betere ondernemers worden. Maar de

de voorgaande jaren mogen niet verlo-

op de kaart willen zetten. Het thema

overheid moet het juiste klimaat schep-

ren gaan. Onze ambitie is om de partici-

‘Baanbrekend vakmanschap’ is daarbij

pen om dit te kunnen doen. Het is het

patiegraad nog verder te verhogen, maar

voor mij natuurlijk zeer belangrijk. We

beste relanceplan dat de regering kan

daarvoor hebben we een aanbod nodig

moeten trots zijn op onze creativiteit en

nemen.”

dat aantrekkelijk is en blijft.”

vakkennis, en hiermee de wereld wakker schudden. “

16

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen


“De afgelegde weg is nog kort, we heb-

“Het viel me tijdens het laatste Raadge-

ben nog veel te gaan. Er is op zijn minst

vend Comité op dat het niet makkelijk

een visie ingekleurd. Zowel de sectoren

was om een volledig overzicht te krijgen

“Ik vind het zeer terecht dat veel aan-

als Toerisme Vlaanderen zelf zullen nog

van wat al gerealiseerd was, door Toeris-

dacht gaat naar het thema reputatiema-

voldoende moeten durven veranderen

me Vlaanderen maar ook door de toeris-

nagement. Voor mij blijft de branding

en die visie sterker uitdragen tot aan de

tische partners. Ik vind het ook belangrijk

van onze merknaam een van de belang-

basis, bij alle actoren, daar waar de toe-

dat er prioriteiten worden gesteld. In

rijkste uitdagingen. Daarnaast is het

rist en recreant over de vloer komt. De

Mechelen willen wij vooral inzetten op

belangrijk om af en toe “muurtjes” af te

thema’s van vandaag tonen wel aan dat

een innovatief toeristisch aanbod op

breken. Het werken met macrobestem-

we weten waarover we het samen willen

maat van de bezoeker waarin beleving

mingen is een must bij het uittekenen

hebben. Ik hoop dat we toerisme dan

centraal staat. Daarnaast werken wij aan

van strategieën. De consument zelf heeft

ook sterker de plaats kunnen geven in de

een duurzame ontsluiting van het toeris-

hier echter geen boodschap aan. Die wil

samenleving die het verdient: de derde

tisch aanbod en op het versterken van

een goede beleving en maalt er niet om

sector in Europa, en toch nog miskend.

een gastvrij en professioneel onthaal,

of dit in een kunststad, een regio of aan

Deze week vierden we 50 jaar Europees

niet enkel door de dienst toerisme, maar

de kust is. Misschien moeten we hier af

Sociaal Toerisme. Het zal u niet verbazen

ook door onze toeristische, culturele en

en toe een én én verhaal van maken.”

dat ik blijf inzetten op participatie voor

andere vrijetijdspartners.”

Vicky Van den Heede

iedereen binnen toerisme en recreatie.“

Tina Vanhoye directeur

opleidingscoördinator Howest

Michel Vandendriessche Pasar

Toerisme Mechelen

Peter De Wilde administrateur-generaal

Liesbeth Kees directeur Domein Bokrijk

Toerisme Vlaanderen

“Ik hecht veel belang aan het participa-

“Wat we bij Toerisme Vlaanderen nog

tief model dat is opgezet rond het stra-

beter kunnen doen, is transparant com-

tegisch beleidsplan. Ik ben er rotsvast

municeren over wat we doen en onze

van overtuigd dat toeristisch Vlaanderen

partners nog meer betrekken bij onze

enkel kwaliteitsvol en duurzaam ont-

successen. We zijn ons daar bij Toerisme

wikkeld kan worden via een dynamisch

Vlaanderen terdege van bewust en gaan

en interactief proces. We moeten zoveel

de komende tijd actief op zoek naar ma-

mogelijk actoren betrekken, zonder de

nieren om meer het ‘wij’-gevoel binnen

focus te verliezen. De merkessentie

onze toeristische sector te versterken.

‘baanbrekend vakmanschap’ staat of valt

Ook al wordt inzetten op reputatie en

met het mede-eigenaarschap van ons

brand belangrijker, toch blijft voor Toeris-

allemaal. Ook als directeur van Domein

me Vlaanderen het toerisme de kern van

Bokrijk wil ik op een innovatieve wijze

onze focus en competentie.”

inzetten op baanbrekend vakmanschap. Samen met andere toeristische actoren willen we op de buitenlandse markt het merk Vlaanderen ondersteunen.”

Live Magazines: Honors Conference 2013

17


18

Live Magazines: Staten Generaal Toerisme Vlaanderen


Live Magazines: Honors Conference 2013

19


Ben jij de persoon die het Vlaamse toerisme een stevige zet in de rug geeft? Of misschien leverde jouw team wel de meest spraakmakende campagne of het beste toeristische persartikel van 2013 af? Heeft jouw collega een verdienstelijke invloed op het toerisme in Vlaanderen? Dan ben je er klaar voor! Stel jezelf, je collega, ... vandaag nog kandidaat voor één van de zeven Toerisme Vlaanderen Award categorieën!

www.toerismevlaanderen.be/awards


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.