2006 01

Page 1

Nr 1, M ars, årgång 18 R edaktör: Gerd Lärfars VO Medicin Södersjukhuset 118 83 Stockholm E-post: gerd.larfars@sodersjukhuset.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner Sitter denna söndagsmorgon i ett soligt München. Anledningen är att vi skall delta i Acute leukemias XI, vilket är ett mycket bra möte som återkommer vartannat år och kan verkligen rekommenderas. Varannan gång är det mer experimentellt inriktat och varannan mer kliniskt, vilket är fallet i år. Jag ser fram emot några lärorika dagar. Vid årsmötet i Karlstad diskuterade vi föreningens roll till diagnosgrupperna samt blodcancerregistret. Vi var då överens om att föreningen skulle ta en mer aktiv roll i frågan om diagnosgrupper och då framförallt arbetet med nationella riktlinjer. Vid styrelsemötet i januari beslutade vi att gå vidare. Styrelsen har bjudit in representanter från de diagnosgrupper som finns till en första diskussion på Arlanda den 3:e April. Det övergripande målet med detta är att stärka oss i konkurrensen om de resurser som samhället ställer till sjukvårdens förfogande. Att patienterna skall erbjudas en likvärdig behandling i hela landet utifrån nationella riktlinjer som är framtagna av diagnosgrupperna med en förankring i alla regioner.

Styrelsen har tillfrågat kvalitetsutskottet om de kan ta på sig arbetet med att ta fram riktlinjer för regional representation i grupperna samt ett underlag för vad som krävs för att arbeta fram nationella riktlinjer. Ett stort arbete är gjort i och med att Socialstyrelsen givit flera andra grupper som prostatacancer och bröstcancer ett sådant uppdrag. Deras uppdragshandlingar kan vara ett bra instrument för oss att arbeta vidare med. Vi kommer inte att få ett sådant uppdrag utan tar istället själva initiativet. Styrelsen hoppas på stor uppslutning från grupperna till det första mötet i april. En annan fråga som jag vill ta upp är stipendierna som ställs till vårt förfogande från industrin. Detta är ett mycket bra sätt att samarbeta med industrin och styrelsen välkomnar fler stipendier. Tyvärr har det sedan vi inte ”bladar” in stipendierna i OHE blivit färre sökande. Vi kommer nu att skicka ut en påminnelse ett par veckor innan ansökningstiden går ut via email så antalet sökande ökar. Hematologin expanderar hela tiden och allt större krav ställs på våra kunskaper. Det är ett spännande område. Dock när man ser ut över bemanningen i


landet så är det stora problem på flera ställen. Vi måste satsa och rekrytera fler ST-läkare till oss. Till denna fråga kommer också den nya specialistindelningen. Hur denna skall utformas kommer att diskuteras under året med start vid ett möte i Stockholm i Mars. Det är ett högprioriterat arbete att vi här deltar och aktivt påverkar hur vår grenspecialitet skall utformas. Sist men inte minst!! Välkomna till Nordiska vårmötet i Göteborg 11-13 Maj. I år även öppet för sjuksköterskor. www.nordichematology.org Jag uppmanar er att redan nu planera in era abstracts till mötet.

Frivillig specialistexamen i hematologi Svensk Förening för Hematologi anordnar år 2006 frivillig specialistexamen i hematologi. Skriftligt prov sker på hemsjukhuset valfri dag mellan 8:e och 12:e maj under förutsättning att minst 4 personer anmälts. Muntlig examen sker i anslutning till föreningens fortbildningsdagar i Malmö 4 - 6 oktober 2006 (godkänt skriftligt prov krävs). Anmälan (senast 10/4) göres till: Sekreterare Sandra Hall Hematologikliniken, Universitetssjukhuset 581 85 Linköping; Telefon: 013-222822, fax: 013-222042 e-mail: Sandra.Hall@lio.se. Ange vid anmälan till vem skrivningen skall skickas.

Väl mött Dick

Ytterligare upplysning kan lämnas av Claes Malm, 013-222000 vx eller Richard Lerner, 08-58580000 vx samt via e-mail: richard.lerner@karolinska.se.

– The Pioneer Orphan Drug Company

Swedish Orphan inom Hematologin anagrelidhydrochlorid

brett spektrum, fungicid effekt vid invasiva svampinfektioner1, 2, 3

selektiv behandling vid essentiell trombocytos3

för behandling av järnöverskott hos patienter med talassemia major med fokus på alternativ terapi3

...quality care for the rare disease patients! SWEDISH ORPHAN AB Drottninggatan 98, SE-111 60 STOCKHOLM Tel: +46-8 412 98 99, Fax: +46-8 412 98 99 E-mail: mail@swedishorphan.com, Website: www.swedishorphan.com AmBisome®, Amfotericin B. Pulver till infusionsvätska, lösning 50 mg (10 x 50 milligram injektionsflaska). Antibiotikum mot generaliserad svampinfektion och visceral Leishmaniasis. Alla förpackningar har förmån Receptbelagt. Indikationer: Svåra systemiska och djupa svampinfektioner orsakade av candida eller aspergillus hos patienter som inte svarar på behandling med konventionell amfotericin B, som utvecklar njurtoxicitet eller där behandling med konventionell amfotericin B anses kontraindicerad på grund av misstänkt nedsatt njurfunktion. Visceral Leishmaniasis. Empirisk behandling av förmodad svampinfektion hos neutropena patienter med feber. Xagrid®, Anagrelidhydroklorid. Kapsel, hård 0,5 mg (100 styck burk). Xagrid är indicerat för att minska förhöjda trombocyttal hos patienter med essentiell trombocytemi som har riskfaktorer och som är intoleranta mot sin nuvarande behandling eller vars förhöjda trombocyttal inte sänks till en godtagbar nivå av nuvarande behandling. En patient i riskzon med essentiell trombocytemi definieras av minst ett av följande kännetecken: >60 år, ett trombocyttal på >1000×109 /l, eller anamnes med trombos/-blödningshändelser. Ferriprox®, Deferipron. Järnkelatkomplexbildare. Tablett 500 mg (100 styck burk). Ferriprox är avsett för behandling av järnöverskott hos patienter med talassemia major när deferoxaminbehandling är kontraindicerad eller otillräcklig. Referenser: 1. Anaissie E, Paetznick V, Proffitt R, Adler-Moore J, Bodey GP. Comparison of the in vitro antifungal activity of free and liposome-encapsulated amphotericin B. Euro J Clin Microbiol Infect Dis. 1991;10:665-668. 2. Ellis D. Amphotericin B: spectrum and resistance. J Antimicrob Chemother. 2002;49(suppl S1):7-10. 3. www.fass.se


Godkända indikationer: Behandling av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkinlymfom i kombination med CHOP. Behandling av patienter med stadium III–IV follikulära lymfom vilka är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. Behandling av tidigare obehandlade patienter med st III-IV follikulära lymfom i kombination med CVP. MabThera koncentrat till infusionsvätska 10 mg/ml (100 mg) 2x10 ml injektionsflaska, koncentrat till infusionsvätska 10 mg/ml (500 mg) 50 ml injektionsflaska. För fullständig information se www.fass.se

F Ö R AT T H A N V I L L VA R A M E D N Ä R H O N K A N STÅ PÅ E G N A B E N Åtta cykler MabThera i kombination med cytostatika förbättrar överlevnaden vid aggressivt lymfom (1,2) och förlänger patientens remissionstid vid indolent lymfom, utan att addera biverkningar. (1,2,3) Med MabThera kan patienten börja blicka mot framtiden. www.onkologi.roche.se Ref:

1. Feugier et al; Journal of Clin Onc (Published ahead of print) Vol 23, No 18, June 20, 2005 2. Pfreundschuh M. et al; Abstract 6500, ASCO 2004 oral presentation June 5th 2004 3. Marcus R, et al, Blood Vol 105, No 4, 2005

Roche AB • Box 47327 • 100 74 Stockholm • Tel 08-7261200


Nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av AML

Fortbildningsdagarna i Malmö, 4-6/10 2006

Efterdrygt ett års ihärdigt arbete är nu det nationella ”AML-vårdprogrammet” klart! Dokumentet (”Nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av AML”; version 2005-10-24) syftar till att ge riktlinjer för diagnostik, utredning samt behandling av vuxna patienter med AML oavsett ålder. Det ligger lätt åtkomligt på SFHs hemsida (filarkivet) och har även distribuerats brevledes till alla hematologiska läns- och regionkliniker.

Årets Fortbildningsdagar kommer att gå av stapeln på Börshuset i Malmö den 4-6 oktober. Huvudtemat för onsdagskvällen kommer att vara kronisk myeloisk leukemi och i övrigt fokuseras programmet på blödnings- och tromboskomplikationer vid maligna blodsjukdomar, myeloproliferativa sjukdomar, AML, eosinofili samt follikulära lymfom. En kort historisk tillbakablick på Prof Jan Waldenströms framgångsrika och intressanta karriär kommer också att ges. Styrelsens timme och Föreningens årsmöte hålles som brukligt är under torsdagens senare del.

Våra rekommendationer bygger främst på kunskaper och erfarenheter från internationella studier, svenska behandlingsstudier, det tidigare 4-regionala vårdprogrammet (patienter ≤60 år) samt data från det svenska akutleukemiregistret. Nytt jämfört med tidigare vårdprogram är bl.a. att även patienter äldre än 60 år ingår, modifierad riskgruppsindelning, benmärgsprov dag +15 för att bedöma det tidiga terapisvaret, daunorubicin i stället för idarubicin i primärbehandlingen, samt att patienter som uppnått CR efter två kurer erhåller enbart daunorubicin och cytarabin i konsolideringarna. Tidig reinduktion till patienter med högrisk-AML anges som en möjlighet. Auto-SCT rekommenderas ej längre i CR1. Dokumentet ger även allmänna riktlinjer för allogen SCT samt för behandling av recidiv. Angående promyelocytleukemi hänvisar vi till APL-gruppens vårdprogram, vilket f.n. är under uppdatering. De nationella riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Rolf Billström (Skövde), Astrid Gruber (Stockholm), Martin Höglund (Uppsala), Gunnar Juliusson (Lund), Lars Möllgård (Stockholm) och Anders Wahlin (Umeå). De har förankrats genom diskussioner inom de nationella studiegrupperna (LGMS, fyrregionala AML-gruppen) samt på de hematologiska läns- och regionklinikerna. ”Vårdprogrammet” kommer i viss utsträckning att utvärderas inom ramen för det kommande blodcancerregistret och behöver givetvis uppdateras med jämna mellanrum. Vi hoppas att det skall bidra till förbättrad diagnostik och behandling av AML. Det är vidare arbetsgruppens förhoppning att ”vårdprogramsarbetet” även ska leda till utvidgat nationellt samarbete inom AML, inklusive kliniska studier på nationell basis. För ”AML-vårdprogramsgruppen” Martin Höglund

Även detta år uppmuntras ST-läkare att skicka in fallbeskrivningar som rör blödnings- och tromboskomplikationer vid maligna blodsjukdomar, AML och MPD. Fem stipendier kommer att delas ut och dessa täcker kostnaderna för resa, logi och kongressavgift. Bidragen skall vara inskickade senast 1/9 2006 till Johan Häggström på mail-adress johanh@ LTKalmar.se. Vid mötet kommer också årets hematologiska avhandling att presenteras och författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Avhandlingarna skall vara försvarade mellan 1/9 2005 och 31/8 2006 och insända (följebrev + 4 ex.) senast 1/9 2006 till: Docent Birgitta Sander Laboratoriet för Patologi, F46 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm. Det är fortbildningsutskottet stora förhoppning att mötet även denna gång blir intressant och givande ur alla aspekter. För Fortbildningsutskottet Jan Astermark, sekreterare och lokalt ansvarig


Varför sticka patienten 45 gånger... ...när det räcker med 5! Vid behandling av cytostatikainducerad anemi hos patienter med solida tumörer är administreringsintervallet tre gånger per vecka för epoetin beta och en gång per vecka för epoetin alfa. Det blir 45 respektive 15 injektioner under 15 veckors behandling av anemi. Aranesp® administreras en gång var 3:e vecka...

...vid behandling med Aranesp® räcker det med fem injektioner

Den rekommenderade startdosen är 6,75 µg/kg, givet en gång var 3:e vecka. Indikation: Behandling av anemi hos vuxna cancer-patienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. www.fass.sewww

Rålambsvägen 17 100 26 Stockholm 08 - 695 11 00 www.amgen.se

SE-ARA-O-067-2005

Nu finns Aranesp® även som förfylld injektionspenna (SureClick™) som gör behandlingen ännu enklare och säkrare


Nya rekommendationer från Läkemedelsverket: Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin–K (AVK)-läkemedel Behovet av nationella riktlinjer för profylax och behandling av AVK-relaterad blödning har länge efterfrågats och den 19 oktober 2005 anordnade Läkemedelsverket ett expertmöte med syfte att utarbeta sådana riktlinjer. För de flesta av rekommendationer saknas vetenskapligt underlag och dessa bygger därför på expertgruppens erfarenhet, samt nationella och internationella konsensusdokument. Sammanfattning av olika alternativ för reversering av AVK-läkemedels effekt: K-vitamin I rekommendationerna framhålls betydelsen av tillförsel av K-vitamin för reversering av AVK läkemedels effekt, men i lagom dos! Effekten av K-vitamin ses efter några timmar och blir maximal cirka 24 timmar efter tillförsel. Effekten är dosberoende och man bör vara medveten om att en onödigt hög dos kan medföra långdragna problem med titrering av AVK-dosen. Vanligen är 2 mg tillräckligt för att minska ett terapeutiskt PK INR (2,0-3,0) till under 1,5 på ca 12-16 timmar. K-vitamin kan ges intravenöst och peroralt. Intravenös tillförsel ger en mer förutsägbar och därmed säkrare effekt. Injektionsvätskan kan ges peroralt. Alla enheter som sköter AVK-patienter bör ha K-vitamin tillgängligt. Det är viktigt att ha tillgång till den intravenösa beredningsformen av Konakion, vilken kan ges peroralt och i låga doser. Protrombinkomplexkoncentrat Protrombinkomplexkoncentrat med faktor II, VII, IX och X bör användas när snabb reversering krävs och innebär inte volymbelastning. Ocplex (500 IE/förpackningsenhet) är ett nyligen godkänt läkemedel. Prothromplex-T och Beriplex är två protrombinkomplexkoncentrat som förskrivits via licensförfarande. Det godkända alternativet, Ocplex, bör användas när protrombinkomplexkoncentrat skall ges. Effekten av faktorkoncentrat börjar avta efter 6-8 timmar. Plasma Färskfryst och färsk plasma (det senare ej tillgängligt på alla sjukhus) är likvärdiga vid AVK-reversering men

är inte förstahandsalternativ vid allvarlig blödning. Effekten avtar successivt efter ca 6 timmar. Den stora volym som krävs (10-30 ml/kg kroppsvikt) för att sänka PK-INR till önskad nivå är inte alltid möjlig att tillföra under kort tid. Vidare är förberedelsetiden med blodgruppering/bastest samt upptining av plasma oftast oacceptabelt lång. Octaplas, frystorkad virusinaktiverad plasma, är godkänt som läkemedel och har relativt nyligen börjat marknadsföras i Sverige. Nationellt konsensus om dess plats i terapin saknas. Sammanfattning av rekommendationer: A. Åtgärder vid för högt PK-INR hos poliklinisk patient med adekvat födointag som inte har symtom på blödning. (Rekommendationsgrad C): PK-INR ≥ 8,0: Håll kontakt med patienten. Gör uppehåll med warfarinbehandlingen. PK-INR-värdet bör kontrolleras inom 2 (3 om helg ligger emellan) dagar. Ge Konakion, 2 mg peroralt av den intravenösa lösning om det finns risk för att enbart Waranuppehåll inte ger förväntad sänkning av PK-INR, och vid hög blödningsrisk. PK-INR 6,0-<8,0: Håll kontakt med patienten. Gör uppehåll med warfarin i två dagar, därefter nytt PK-INR och ny dosering. Ge Konakion 2 mg peroralt vid bedömd hög blödningsrisk. PK-INR 4,0-<6,0: Håll kontakt med patienten. Gör uppehåll med warfarin1-2 dagar, därefter nytt PK-INR. Hos patienter med nedsatt födointag och eller hög blödningsrisk måste man alltid överväga att sätta ut Waran, tillfälligt eller tills vidare beroende på indikation, ev byta till lågmolekylärt heparin och tidigare överväga reversering med K-vitamin. B. Behandling vid allvarlig blödning (Rekommendationsgrad B) Vanligen krävs att PK-INR minskas till under 1,5 för att blödningen skall avstanna. För att snabbt minska PK-INR ges till vuxna protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex) i en inledande dos på 10-30 enheter/kg, vanligen avrundat till hel förpackning, beroende på PK-INR samt blödningens karaktär. Totala initialdosen torde dock sällan behöva överstiga 1500 enheter (Rekommendationsgrad B) samt 10 mg K-vitamin intravenöst. Om protrombinkomplex-koncentrat inte


finns tillgängligt kan plasma (20-30 ml/kg) ges istället. För närvarande kan rekommendation för användning av rekombinant faktor VIIa-läkemedel ej ges på grund av bristande dokumentation på denna indikation. C. Behandling vid mindre allvarlig blödning I denna situation ges K-vitamin och Waran sätts tillfälligt ut. Undantagsvis, vid behov av snabbare blodstillning, kan dessutom protrombinkomplex ges. Som alternativ kan plasma övervägas. Dessutom finns rekommendationer för handläggning inför akut och elektiv kirurgi. Det är viktigt att inte glömma bort betydelsen av K-vitamin tillförsel, även inför en akut kirurgisk åtgärd. Ibland kan det vara av värde att faktiskt avvakta med operation (om så är möjligt) och invänta effekt av given behandling i stället för att påskynda förloppet med stora mängder plasma eller protrombinkomplex koncentrat. Hela dokumentet med riktlinjerna och underlag för dessa finns nu att läsa på Läkemedelsverkets hemsida (www.mpa.se)

Nya medlemmar Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar: Stefan Deneberg (Stockholm), Elena Holm (Limhamn), Valdemar Erling (Göteborg), Alicja Markuszewska-Kuczynska (Umeå), Mikael Sundin (Stockholm), Karolina Pipping Ekman (Visby) och som associerad medlemmar Inge Frid (Amgen AB), Per-Erik Svedberg (Amgen AB), Suzanne Ekebergh (Amgen AB), Carolina Lindström (Huddinge) och Kristina Andersson (Lund). Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida. Ange då gärna din e-post adress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och andra meddelanden via hemsidan.

Gerd Lärfars

>Recognises and attacks< Effektivt i benmärg1 MRD negativitet kan uppnås2 Enda antikroppen godkänd för KLL

alemtuzumab

Target specific treatment for CLL

MabCampath (alemtuzumab), monoklonal antikropp 30 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Indikation: MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som behandlats med alkylerande ämnen utan att uppnå en komplett eller partiell respons eller som bara uppnått en kort remission (mindre än 6 månader) av fludarabinfosfatbehandling. Kontraindikation: Patienter med känd överkänslighet mot någon av de ingående substanserna eller mot murina proteiner samt patienter med systemiska infektioner, HIV och annan aktiv malignitet samt gravida eller ammande kvinnor. För ytterligare upplysningar se FASS.se eller kontakta Schering Nordiska AB e-mail: hematologi@schering.de

US05-164

1. Keating et al. Blood 2002;99:3554-61 2. Moreton et al. JCO 2005;23:2971-2979


STIPENDIATER VÅREN 2006 Följande sökande har tilldelats de stipendier som annonserades i OHE 04-2005. Holger Karbach, Lund, får Roche´s stipendium för deltagande på Hammarsmith. Stefan Deneberg, Karolinska/ Huddinge, och Martin Höglund tilldelades Baxter´s stipendium om 10 000 kr vardera för deltagande EHA och Acute leukemias XI. Swedish Orphan´s stipendium delades ut till Jan-Erik Johansson Sahlgrenska för deltagande på EHA och Alicjia Markuzeska-Kucsynska Umeå för transplantationsmöte i Polen. Styrelsen gratulerar stipendiaterna och önskar ett värdefullt utbyte av respektive aktiviteter. Samtidigt vill vi tacka våra sponsorer som gör denna stipendieutdelning möjlig.

VFEND_OHEnr2-05

05-05-26

10.58

Tyvärr är intresset inte så stort vad gäller att söka de stipendier som annonseras ut i OHE. Delvis kanske det kan förklaras av att annonseringen ligger lite fel i tiden dvs innan jul och innan sommarperioden. Styrelsen har därför beslutat att vi skall ändra annonseringsdatum för att om möjligt få in fler ansökningar. Stipendier till höstens möten annonseras i OHE nr 1 och stipendier till vårens möten i OHE nr 3. Styrelsen och OHE´s läsare ser också fram emot reserapporter från stipendiaterna. Vi tror att dessa kommer att förbättra både OHE´s innehåll och öka intresset för att söka stipendier. Så hjärtligt välkomna att söka! Dick Stockelberg Stipendieansvarig

Gerd Lärfars Sekreterare

Sida 1

Be Ny h pa andl ind tie(fluconazol) nte ing a ika ru vc t tan and ion ne idem ! utr op i ho en s i.

VFEND® har brett spektrum – Aspergillus spp, Candida spp, Fusarium spp och Scedosporium spp. VFEND® finns i tre beredningsformer – infusionsvätska, tablett och mixtur. VFEND® är kostnadsbesparande – olika beredningsformer möjliggör en individualiserad behandling.

Indikation: Behandling av invasiv aspergillos, fluconazolresistenta allvarliga invasiva Candidainfektioner (inklusive C krusei), allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp och Fusarium spp. Behandling av candidemi hos patienter utan neutropeni. Förpackningar: Vfend tabletter 50 mg och 200 mg (28 st, 56 st), Vfend 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning, Vfend pulver till oral suspension (40 mg/ml). För mer information, se www.fass.se

Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00. Fax 08-550 520 10. www.pfizer.se

SKONINGSLÖS MOT SVAMPEN. SKONSAM MOT PATIENTEN.

S KON I NG S LÖ S M OT SVA M P EN . S KON SAM M OT PAT I E NT E N .

M-PRO-04-INF-005-TLN-ELIXIR Fungal pathogen images courtesy and copyright © 2002 www.doctorfungus.org

STRIKE!

V

(voriconazol) – det senaste tillskottet i azolfamiljen – innebär ett framsteg vid behandling av allvarliga invasiva svampinfektioner: FEND®


Karolinska Hematology Seminar IV 24-25 augusti, Johannebergs Slott Hematologiskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder med stöd av Roche AB till ett seminarium kring aggressiva lymfom och kroniska myeloproliferativa sjukdomar. Mötet avser att belysa nya landvinningar inom diagnostik och behandling av dessa tillstånd. De inbjudna föreläsarna är internationellt ledande inom respektive område och seminariet kommer att erbjuda stort utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter. Programinnehåll: Jim Armitage, Christian Gisselbrecht och Michael Pfreundschuh kommer att diskutera de aggressiva lymfomen och Tiziano Barbui. Tony Green och Radek Skoda och kommer att belysa kroniska myeloproliferativa sjukdomar. Detaljerat program och anmälningsformulär kommer till din klinik i slutet av mars. Karolinska Hematology Seminar IV äger rum 24-25 augusti 2006 på Johannebergs slott, Rimbo. Kostnaden för deltagande är 2000 kr, varav 1000 kr avser seminarieavgift och 1000 kr avser 50 % av kost och logi. Sista anmälningsdatum är 28 april. Seminariet är ackrediterat enligt ”European Hematology CME System” – EHA och ger 10 poäng.

Varmt välkommen med Din anmälan!

Magnus Björkholm magnus.bjorkholm@karolinska.se

Lotta Humble lotta.humble@roche.com

IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se IPULS-nr: 20060070


ASH 2005 Reserapport Resan dit Torsdagen den 8 december kl 10.45 avreste vi, en samling hematologer från Sverige, från Arlanda mot Atlanta. Vid mellanlandningen i Chicago visade det sig att vi sedan var inbokade på olika flyg ChicagoAtlanta. När jag landat i Chicago utbröt snöstorm, och ett flertal flygningar fick inställas. Mitt flyg kom iväg med 5-6 timmars försening, och planet lyfte som ett av de sista innan flygplatsen stängdes pga ovädret. Sent på natten anlände jag ensam till Atlanta. Åkte tunnelbana in till centrala Atlanta och lyckades efter en del förfrågningar ta mig fram till mitt hotell. Fredag Denna dag var reserverad för satellitsymposier. Efter en (alltför) kort natt gick till kongresslokalen för att lyssna på förmiddagens föreläsning om PNH (Paroxsysmal.Noctumal Hematuria). Denna var mycket givande. På eftermiddagen lyssnade jag sedan på en föreläsning om ITP (Immune thrombocytopenic purpura). ”Current issues in pathogenesis, diagnosis and management”. Intressant, men inte så mycket nytt ur klinisk synvinkel förutom handläggningen av ITP vid graviditet. Under kongressen gavs många intressanta föreläsningar parallellt, så det var ibland svårt att välja vad jag skulle gå på. På kvällen, efter middagen, gick jag på föreläsningen ”New agents and new opportunities for multiple myelom. Today and tomorrow”. Föreläsningen slutade vid nio-tiden på kvällen. Jag kände då att den korta natten hade börjat ta ut sin rätt. Lördag Denna dag började kongressens ordinarie program. Ett symposium handlade om Myelodysplastiskt syndrom (MDS) där Dr Thomas Look inledde med en redogörelse över den molekylära patogenesen vid MDS. Dr Eva Hellström-Lindberg gav sedan en mycket bra översikt över nuvarande behandlingsrekommendationer för lågrisk MDS. Dr Joachim Deeg avslutade sedan symposiet med värdefulla råd avseende behandlingen av högrisk MDS där han även tog upp ställningstagande till allogen benmärgstransplantation. Detta symposium var ett av de bästa under kongressen. Ett annat bra symposium som gavs denna dag hade titeln ”Plasma cell disorders. Atypical plasma cell disorders”. Dr Angela Disenzieri gav en bra redogörelse för de nya diagnoskriterierna för POEMS syndrom. 10

Dr Enrica Mora talade sedan om kryoglobulinemi i samband med hepatit C. Dr Donna Weber diskuterade sedan extramedullära och solitära plasmocytom med tonvikt på behandling, uppföljning och risk för utvecklande av myelom. Givande. En tredje session handlade om hemoglobinopathier där nya molekylära metoder som i en framtid kan bli aktuella för behandling av thalassemi presenterades. Kvällen ägnades sedan åt poster session där två läkare från min hemklinik hade egna presentationer (Honar Cherif och Ola Landgren). Söndag Söndag förmiddag ägnades åt två symposier, där framför allt det första som handlade om myeloproferativa sjukdomar var givande. Dr William Vainchenker redogjorde för upptäckten av mutationen JAK2. Dr Anthony Green, från Cambridge diskuterade sedan behandling av PCV och ET. Mycket bra. Dr Jamie Robyn redogjorde sedan för utredning och behandling av patienter med eosinofili. Kliniskt relevant, matnyttig föreläsning. Det andra symposiet handlade om ”Red cells” Dr Josef Prchal diskuterade mutationer som orsakade enzymdefekter i röda blodkroppar. Dr Patrick Gallagher gav en sammanfattning av olika metoder för att diagnosticera dessa. På kvällen sedan poster session. Måndag Hemresa efter en mycket givande kongress. Stockholm 051230 Anette Hedlund


"%2:%,)53SYMPOSIUM

02/'2 !--% &RIDAY *UNE 2EGISTRATION 0 5#" #,).)# !, 53% 4(% 02%3%.4 /0%.).' !$$2%33 !LBERT "ÏKÉSSY 3WEDEN

3ATURDAY *UNE 0 5#" "!.+).' 4(% 02%3%.4 !.$

n 34!4% /& 4(% !24 ,%# 452% 7HAT DISEASES TO TREAT WITH 0 5#" AND WHY 4HE %UROCORD EXPERIENCE %LIANE 'LUCKMAN &RANCE

"IOLOGY OF THE 0 5#" AND FUTURE PROSPECTS FOR ENHANCED CLINICAL BENElT 3TATE OF THE !RT ,ECTURE (AL % "ROXMEYER 53!

!LLOGENEIC HEMATOPOETIC STEM CELL TRANS PLANTATION AND THE ROLE OF 0 5#" TRANSPLANTATION /LLE 2INGDÏN 3WEDEN

4HE VIEW OF 4HE 3WEDISH .ATIONAL #OUNCIL ON -EDICAL %THICS ON BIOBANKING OF 0 5#" *AN 7AHLSTRÚM 3WEDEN

/54,//+ &/2 4(% &5452% 4HE 3WEDISH BANK IN 'OTHENBURG FOR 0 5#" !NDERS &ASTH 3WEDEN

0 5#" 4RANSPLANTATION n IS THERE A PARADIGM 4HE .EW 9ORK 0 5#" "ANK SHIFT 3ATOSHI 4AKAHASHI *APAN 0ABLO 2UBINSTEIN 53!

ST .ORDIC SYMPOSIUM ON 0LACENTAL 5MBILICAL #ORD "LOOD

! 0RECIOUS %LIXIR FOR 0UBLIC USE n *UNE IN ,UND q 3WEDEN /RGANIZING COMMITTEE !LBERT . "ÏKÉSSY CHAIR #HRISTER %DLING *AN ,INDSTEN /LLE 2INGDÏN AND *AN 7AHLSTRÚM !RRANGED BY 4HE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE ,UND 5NIVERSITY q &ACULTY OF -EDICINE q 2EGION 3KÍNE

n #/&&%%

n #/&&%%

7HY IS 0 5#" TRANSPLANTATION AN OPTION FOR KIDS &RANCO ,OCATELLI )TALY

4HE .ETCORD 0ETER 7ERNET 'ERMANY 4HE $àSSELDORF 0 5#" "ANK 'ESINE +ÚGLER 'ERMANY

0REIMPLANTATION (, ! TYPING FOR PERFORMING (, ! IDENTICAL 0 5#" TRANSPLANTATION FOR GENETIC ACQUIRED BONE MARROW DISORDERS !NVER +ULIEV 53!

7HY DID &INLAND CREATE A .ATIONAL 0 5#" "ANK 2IITA +EKOMËKI &INLAND 4HE )TALIAN MODEL OF THE 0 5#" BANK 7HAT DOES IT COST THE PUBLIC TO PROCESS AND STORE A DONATED 0 5#" *USTIlCATION AND CLINICAL ECONOMICAL BENElTS 0AOLO 2EBULLA )TALY

4HE -INNESOTA EXPERIENCE n )S 0 5#" AN OPTION FOR ADULTS #LAUDIO "RUNSTEIN 53! %UROPEAN 0 5#" TRANSPLANTS IN ADULTS WITH HEMATOLOGIC MALIGNANCIES 6ANDERSON 2OCHA &RANCE

n ,5.#(

n ,5.#(

%THICAL ISSUES ON 0 5#" BANKING 'ÚRAN (ERMERÏN 3WEDEN

)MMUNOLOGICAL RECONSTITUTION AFTER 0 5#" TRANSPLANTATION IN CHILDREN 2ITA -ACCARIO )TALY

2EGULATORY ISSUES REGARDING 0 5#" IN 3WEDEN 4BD

)MMUNOLOGICAL RECONSTITUTION AFTER P 5#"

0 5#" USE IN THE FUTURE #LINICAL ASPECTS

TRANSPLANTATION IN ADULTS !NTOINE 4OUBERT &RANCE

3TEFAN +ARLSSON 3WEDEN

,ONG TERM OUTCOME AFTER 0 5#" TRANSPLAN TATION %LIANE 'LUCKMAN &RANCE

0 5#" USE IN THE FUTURE 2ESEARCH ASPECTS 3TEIN %IRIK *ACOBSEN 3WEDEN

n #/&&%%

n #/&&%%

4HE WORLDWIDE NETWORK n 4HE #ORD "LOOD &ORUM ,AWRENCE $ 0ETZ 53!

%XPERTS /PEN &ORUM 1 AND ! FROM THE PUBLIC PROFESSIONALS AND THE MEDIA

0 5#" FOR RARE HAPLOTYPES AND NATIONAL MINORITIES 2ACHAEL (OUGH 5+

3UMMING UP AND !DJOURN !LBERT . "ÏKÉSSY 3WEDEN

7HAT DID THE 4OBIAS2EGISTRY ACCOMPLISH 5LLA !XDORPH 3WEDEN (OW TO lND A 0 5#" DONOR $AN (AUZENBERGER 3WEDEN 3/#)!, %6%.43

'%.%2 !, ).&/2-!4)/.

2%')342 !4)/. &/2"ERZELIUS SYMPOSIUM q ST .ORDIC 3YMPOSIUM ON 0LACENTAL 5MBILICAL #ORD "LOOD ! 0RECIOUS %LIXIR FOR 0UBLIC USE q n *UNE IN ,UND q 3WEDEN

7HEN 7HERE n *UNE AT "-# &ERNSTRÚMSSALEN 3ÚLVEGATAN IN ,UND 3WEDEN 2EGISTRATION -AY IS DEADLINE FOR REGISTRATION 0LEASE RETURN THE REGISTRATION FORM TO THE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE 0 / "OX 3% 3TOCKHOLM 3WEDEN /R SEND BY FAX 2EMITTANCE MUST BE MADE IN 3%+ PAYABLE TO THE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE 0LEASE INDICATE w"ERZELIUS i AND YOUR NAME ON ALL MONEY TRANFERS 0ERSONAL OR COMPANY CHEQUES CANNOT BE ACCEPTED q -EMBERS OF THE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE 3%+ q .ON MEMBERS 3%+ q ,ATE REGISTRATIONS AFTER -AY 3%+ q 3YMPOSIUM $INNER 3%+ 2EGISTRATION WILL BE CONlRMED WHEN PAYMENT HAS BEEN RECEIVED &OR CANCELLATIONS MADE AFTER -AY CONFERENCE FEES ARE NOT REFUNDABLE !LL CONGRESS DOCUMENTS WILL BE HANDED OUT TO THE PARTICIPANTS AT THE DESK OUTSIDE THE SYMPOSIUM HALL FROM A M ON &RIDAY *UNE !CCOMMODATION !LL HOTEL RESERVATIONS ARE HANDLED DIRECTLY BY 3TOCKHOLM #ONVENTION "UREAU 3TOCON PHONE FAX % MAIL STOCON STOCON SE )NTERNET WWW STOCON SE -ORE INFORMATION 4HE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE q 0 / "OX q 3% 3TOCKHOLM % MAIL ANNIE MELIN SLS SE q 0HONE q FAX

.!-% ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? !$$2%33 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0/34!, #/$% ?????????????????????????????????????????????????????????????????? #)4 9 #/5.429 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 4%,%0(/.% ???????????????????????????????????????????????????????????????????? % -!), ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2EGISTRATION FEE IN 3%+ q -EMBERS OF THE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE q .ON MEMBERS q !LL REGISTRATIONS AFTER -AY q 3YMPOSIUM $INNER !CCOMMODATION q (OTEL ,UNDIA

q "EST 7ESTERN $JINGIS +HAN

3INGLE ROOM n 3%+ 3INGLE ROOM n 3%+

$OUBLE ROOM n 3%+ $OUBLE ROOM n 3%+

!RRIVAL ???????????? ????????????????? $EPARTURE ??????????????????? ????????????????? 0AYMENT 4HE REGISTRATION FEE CAN BE PAYED TO 4HE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE BY BANK TRANSFER OR CREDIT CARD "ANKGIRO q 0LUSGIROKONTO POSTGIRO "ANK 3%" 3ERGELS 4ORG 3TOCKHOLM q "ANK ACCOUNT NO )"!. 3% "IC 3WIFTADDRESS %33%3%33 q ) HEREBY AUTHORIZE THE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE TO DEBIT MY CREDIT CARD AS FOLLOWS %UROCARD -ASTERCARD

7EBSITE WWW SLS SE

6ISA #REDIT CARD NO ??????????????????????????????????????????

6ALID FROM UNTIL 3IGNATURE #ARDHOLDER NAME CAPITAL LETTERS ???????????????????????????????????????????????????????? 0LEASE SEND THE REGISTRATION FORM TO THE 3WEDISH 3OCIETY OF -EDICINE 0 / "OX q 3TOCKHOLM OR SEND BY &AX


Kalendarium En kort sammanställning över utbildningar och möten den närmaste framtiden.

Datum

Möte/Kongress

Plats

18-22/2

Akut leukemi möte

München

19-22/3

EBMT

Hamburg

4-6/5

39:e Nordiska Koagulationsmötet

Malmö

10-13/5

Nordiskt vårmöte i Hematologi

Göteborg

2-3/6

Berzelius symposium

Lund

15-18/6

11th EHA-congress

Amsterdam

Datum

Utbildning, plats

24-25/8

Karolinska Hematology Seminar IV

Stockholm

4-6/10

Fortbildningsdagar

Malmö