Page 1

LES PONDERACIONS

Universitat Politècnica de Catalunya 4 de març de 2010 1


Introducció

• El novembre de 2008 es canvia mitjançant proves d’accés de les decret les p universitats i els criteris d’admissió • Es reformulen els exàmens de les PAU • Es reformulen els criteris d’admissió a les universitats 2


Procediment per a la proposta de ponderacions 2010 i 2011 •

S’inicien les aprovacions dels plans d’estudis dels nous graus al Ministerio de Educación amb l’adscripció dels títols universitaris a les 5 branques de coneixement a juliol de 2008. Es matriculen als IES els estudiants de 1r de BAT que enguany ss’examinen examinen de PAU Seguiment del: – real decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas – orden ministerial EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real decreto – ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat – orden ministerial EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la orden ministerial EDU/1434/2009 Comunicació per escrit als directors dels centres de secundària i penjat al web d’accés el 15 de juny de 2009 3


Criteris d’elaboració de la proposta de ponderacions 2010 i 2011 • Minimitzar els canvis en els criteris que fins aleshores regien les PAU (decret 1892/2008) • Mantenir una igualtat d’oportunitats entre els centres de secundària de diferents grandàries – Ponderar al màxim (0,2) tan sols les assignatures obligatòries de modalitat que tots els centres tenien programades – Ponderar 0,1 totes les assignatures de CFGS

• Donar un marge de 2 anys per tal que els centres de secundària es poguessin adaptar a la nova legislació i a la nova orientació

4


Procés d’elaboració de la proposta de ponderacions 2012 • •

• •

Primera proposta de les universitats per a cadascuna de les 434 titulacions Proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya debatuda en Comissió en base al criteri de ponderacions semblants en títols semblants Primera revisió feta per les universitats (degans i directors) per incorporar modificacions Presentació de la proposta de ponderacions a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. Proposta de procediment i de recollida d’aportacions per part del Departament d’Ed d’Educació cació Març 2010 recollida de les aportacions del Departament d’Educació i aprovació pel Consell Interuniversitari de Catalunya 5


Exemples de ponderacions 2012 • • • • •

Filologia Geologia Medicina Administració i direcció d’empreses Arquitectura

6


0,2 0,2 0,2 02 0,2

0,2 0,2 0,2 02 0,2

0,2 0,2 0,2 02 0,2

Tecnolo ogia Industrial

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Química a

Literatura Castellana

0,2 0,2 0,2 02 0,2

Matemà àtiques Aplic. a las C CC.SS

Literatura Catalana

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Matemà àtiques

Llatí

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Hª de l'A Art

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Grec

mia de l'Empresa Econom

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Geograffia

Disseny y

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Física

Dibuix T Tècnic

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Electrottècnia

Dibuix A Artístic

CC. de la Terra i Mediambie entals

0,1 0,1 0,1 01 0,1

Biologia a

UB UAB UAB UAB

Cultura Audiovisual

Filologia Catalana Llengua i Literatura catalanes Estudis de Català i Espanyol Estudis de Català i Clàssiques

Anàlisis s Musical

Branca Arts i Humanitats

U n i v e r s i t a t

0,1 0,1 0,1 01 0,1

7


Branca de Ciències

Geologia G l i Geologia UB UAB 0,1 0,2 0 1 0,2 0,1 02 0,1 0,2 0 1 0,2 0,1 02 0,2 02 0,2

Tecnologia Indu ustrial

Química

Matemàtiques A Aplic. a les CC.SS

Matemàtiques

Literatura Caste ellana

Literatura Catallana

Llatí

Hª de l'Art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l'E Empresa

Disseny

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

Cultura Audivisual

CC.de la Terra i Mediambientals

Biologia

Anàlisis Musica al

U n i v e r s i t a t

0,2 0,1 0 2 0,1 0,2 01

8


Branca de Ciències de la Salut

Medicina Medicina Medicina Medicina Medicina Medicina

CC.de la Terra i Mediambie entals

0,2 0,2 0,2 0,2 0, 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0, 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0,1 0,1

Tecnolo ogia Industrial

Químic ca

Matemà àtiques Aplic. a les C CC.SS

Matemà àtiques

Literatu ura Castellana

ura Catalana Literatu

Llatí

Hº de l''Art

Grec

afia Geogra

Física

Electrotècnia

Econom mia de l'Empresa

Disseny y

Dibuix T Tècnic

Dibuix A Artístic

Cultura a Audiovisual

Biologia a

UB UAB UPF UdL UdG URV

Anàlisis s Musical

U n i v e r s i t a t

0,2 0,2 0,1 0,2 0, 0,2 0,2

9


Química

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10

Tec cnologia Industrial

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Matemàtiques

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lite eratura Castellana

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lite eratura Catalana

Eco onomia de l'Empresa a

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Llattí

Dis seny

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Hª de l'Art

Dib buix Tècnic

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ec Gre

Dib buix Artístic

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Geografia

Culltura Audiovisual

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Física

CC C.de la Terra i Mediam mbientals

UB UAB UPC UPC UPF URV UdL UdG UVic

Ele ectrotècnia

Bio ologia

Administració i Direcció d'Empreses Administració i Direcció d'Empreses Administració i Direcció d'Empreses Direcció i Administració d'Empreses Administració i Direcció d'Empreses Administració i Direcció d'Empreses Administració i Direcció d'Empreses Administració i Direcció d'Empreses Administració i Direcció d'Empreses

Anà àlisis Musical

Branca de Ciències Socials i Jurídiques q

U n i v e r s i t a t


Branca d'Enginyeria i Arquitectura

Arquitectura Arquitectura Arquitectura UPC UdG URV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

11

Tecnologia Industrrial

Química

Matemàtiques Apliic. a les CC.SS

Matemàtiques

Literatura Castellana

Literatura Catalana a

Llatí

Hª de l'Art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l'Emp presa

Diseny

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

Cultura Audiovisua al

CC.de la Terra i Mediambientals

Biologia

Anàlisis Musical

U n i v e r s i t a t

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1


Uns consells d’orientació d orientació • Aclareix a quin àmbit o grau vols accedir a la Universitat • Calcula la teva nota mitjana aproximada de batxillerat i treu-li 1 punt per tenir la nota d’accés més probable • Escull l’assignatura g de modalitat q que més t’agradi g (q (que s’apropi a la teva futura carrera) i millor nota tinguis. Posa-la a la fase general que et durarà per sempre • Si la nota de tall de la titulació on vols anar és alta (superior a la teva previsible nota d’accés) escull 2 assignatures i t que ponderin d i 0 0,2 2 i posa-les l a lla ffase específica


GrĂ cies

Noves ponderacions UPC 2010  

Document de la UPC sobre les noves ponderacions (març 2010) de les pau

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you