Evenes Arbeiderparti program 2011 - 2015

Page 4

Omsorg Alle skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger når de trenger den. Alle har krav på en trygg og aktiv alderdom. Evenes AP vil blant annet: ✱ Etablere ny korttidsavdeling for rehabilitering og avlastning på sykehjemmet ✱ Utvide miljøarbeider/aktivitør-tilbud på sykehjemmet ✱ Videreføre arbeidet med Sansehagen ✱ Videreutvikle den kulturelle spaserstokken ✱ Legge til rette for at frivillige i større grad kan bidra med aktiviteter og tiltak

Eiendomsskatt Den økonomiske situasjonen for kommunen er presset. Det krever politikere som våger å ta vanskelig valg for å opprettholde et godt tjenestetilbud. I kommende fireårsperiode vil Evenes AP derfor videreføre eiendomskatten bl.a. for å: ✱ Opprettholde et godt tilbud innenfor helse og omsorgsektoren ✱ Fortsatt kunne prioritere skolen ✱ Bidra til bedre kommunalt vedlikehold av veier, kirken og kommunale bygg

4

Foto: Tyler Olson

Evenes Arbeiderparti vil etablere ny korttidsavdeling for rehabilitering og avlasting på sykehjemmet.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.