Ondernemend Súdwest-Fryslân december 2017

Page 24

D

e arbeidsmarkt staat op zijn kop. Werkgevers staan te springen om personeel en werknemers die in de crisis de eerste de beste baan hebben aangegrepen kijken om zich heen naar iets beters. Wat is er aan de hand? De zeven ondernemers aan tafel in MiXL in Sneek weten één ding zeker: medewerkers moet je koesteren, waarderen, verantwoordelijkheid én vrijheid geven. Je personeel is het kapitaal van je bedrijf.

Vertrouwen verbindt het kapitaal van je onderneming ‘Investeer in werknemers, ze zijn goud waard’ 24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.