Ondernemend Friesland editie 1 februari 2015

Page 1

ET LA FAMILLE, ÇA VA? SPONSORING CAMBUUR: RATIO, RENDEMENT, MAAR VOORAL EMOTIE 'ZIE IK ER UIT ALS IEMAND DIE GOED HEEFT GESLAPEN?' De rodeo die de nieuwe zorgwet heet

De ondernemers van Alliade zetten alle zeilen bij OF 2015 | www.of.nl | 01


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.