Stauningskole skole sfo issuu

Page 1

SKOLE • SFO

VUGGESTUE • BØRNEHAVE • SKOLE • SFO


SKOLE • SFO

VELKOMMEN TIL STAUNING SKOLE Vi er en almindelig folkeskole med elever fra Stauning, Dejbjerg og Skjern. Stauning Skole er en overskuelig og tryg skole, hvor vi vægter fællesskabet højt og det er vores mål, at alle skal være glade for at gå i skole. Vi har et højt fagligt fokus, som starter med at sikre trivsel, for det giver grobund for god læring. På Stauning skole har vi øje for det gode læringsmiljø, hvor der er fokus på relationen mellem lærer/elev samt læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring. Vi møder det enkelte barn i øjenhøjde og har fokus på mulighederne.

JEG KAN GODT LIDE AT VÆRE PÅ STAUNING SKOLE, FOR DER ER RO I KLASSEN, OG ALLE ER SØDE MOD HINANDEN OGSÅ I FRIKVARTERET. JEG HAR NOGLE GODE KLASSEKAMMERATER. 2

VIKTOR K. – 3. KLASSE


NY DAG – NYE MULIGHEDER FÆLLES KULTUR OG TRIVSEL

Igennem de sidste år har vi modtaget mange nye elever fra andre skoledistriktet, der har set muligheden for en ny start på vores skole, ligesom der hvert år begynder elever i vores 0. klasse, som har gået i børnehave i Skjern. Denne tilgang betyder, at vi altid arbejder med at skabe fælles kultur og et fælles sprog til glæde for alle. Vores store fokus er på at skabe god trivsel og eleverne arbejder med skolens værdier i klasserne. På vores skole skal der være plads til forskellighed og accept af hinanden på tværs af klasserne.

HØJ FAGLIGHED

På Stauning Skole kan man tillade sig at stille store krav til elevernes faglige udbytte/læring. Vi arbejder med at: • Opstille tydelige mål sammen med eleven og følge op på disse. • Bevidstgøre eleven om fremskridt. • Spotte elever med udfordringer. • Støtte og finde materiale til elever, som skal have ekstra udfordringer.

Nærvær og omsorg for den enkelte elev og klassen er i højsædet.

VI ØNSKER I FÆLLESSKAB MED ELEVEN OG FORÆLDRE AT ARBEJDE PÅ, AT ALLE VORES ELEVER BLIVER SÅ DYGTIGE, SOM DE KAN. 3


SKOLE • SFO

MARIE – 3. KLASSE

JEG KAN GODT LIDE AT GÅ PÅ STAUNING SKOLE, FORDI HVIS JEG HAR SVÆRT VED NOGET, ER LÆRERNE DER MED DET SAMME.

4


HVORFOR STAUNING SKOLE?

HVER DAG TILBYDER STAUNING SKOLE

”Vi valgte Stauning Skole, fordi vi hørte om undervisning af høj kvalitet i et godt læringsmiljø. Vi er meget glade for valget og sætter stor pris på de gode relationer der skabes mellem klassetrin samt elever og lærer. Vi er som forældre meget trygge ved børnenes indlæring og trivsel på skolen. Og børnene er kun sjældent svære at få af sted om morgenen.”

• Morgensang. • Frugt til elever og personale. • Kørsel i skolens minibus efter aftale mellem skole og hjem. • Direkte busafgang fra Skjern rutebilstation og Klostervej. • Bevægelse i undervisningen. • En spændende og alsidig skoledag, hvor der er plads til alle. • Engageret og uddannet personale. • Tæt kontakt og godt samarbejde om elevens skolegang. • Tilknyttet SFO (morgen og eftermiddag).

Klaus Lynge Petersen, far til Svend 4. klasse og Storm 2. klasse

DERUDOVER TILBYDER VI DET GODE VED AT GÅ PÅ STAUNING SKOLE ER, AT DRENGE OG PIGER LEGER SAMMEN, OG AT VI IKKE MOBBER HINANDEN. DET ER OGSÅ GODT, AT VI HAR NOGLE GODE LÆRERE, OG DET ER EN GOD LEGEPLADS, VI HAR. ALBERT – 3. KLASSE

• Lejrtur i 3. og 6. klasse. • Lejrtur for HELE skolen. • Mentorordning. • Undervisningsassistenter som støtter op om undervisningen. • Inddragelse af digitale medier/læremidler i undervisningen. Eleverne i 0.-2. klasse har adgang til iPad, mens eleverne i 3.-6. klasse har deres egen bærbare til rådighed. • Virksomhedsbesøg og dagsture ud i det blå. 5


SKOLE • SFO

STAUNING SFO TILBYDER • At støtte op om det enkelte barns selvværd, selvtillid og selvfølelse. • Anerkendelse i vores møde med barnet.

• At det enkelte barn skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt.

• At det enkelte barn mødes af trygge rammer, kompetente og engagerede rollemodeller samt en god stemning. • Et tæt samarbejde med jer forældre omkring jeres barn. • At nærvær og omsorg prioriteres højt.

• At vi har øje for, og ikke mindst positivt udnytter, at alle børn har forskellige styrker og behov. • En god balance mellem tryghed og udviklingssvarende udfordringer. Vi vil lære børnene, at de har valgfrihed til at sige fra eller til, og udfordre dem til at turde mere, end de mestrer på nuværende tidspunkt og afprøve dette. • At inddrage børnene i SFO’ens daglige liv.

• Alsidige og alderssvarende aktiviteter i hallen, i værkstederne, ude og inde, og gøre dem så spændende, at børnene får lyst til at deltage. • Daglig morgenmad og frugtordning.

• Særskilt klubdag for eleverne i 3. klasse. 6


STAUNING SFO – ET FRISTED I Stauning SFO er vores mål at være fristedet for det enkelte barns sociale udvikling. Vi bestræber os hele tiden målrettet på at være det trygge fristed, hvor børnene kan øve sig i at indgå i sociale relationer på kryds og tværs af alder, køn og klassetrin efter skoletid. Vores målsætning er, at alle børn skal ses og anerkendes som unikke individer.

Børnemøderne fungerer sådan, at børnene er inddelt i mindre grupper med en fast tilknyttet voksen. Hensigten med inddelingen i de mindre grupper er, at det er lettere for børnene at byde ind med deres ideer og ønsker for vores SFO. Vi tager således afsæt i børnenes interesser, ideer og input (medinddragelse).

Efter en lang skoledag skal der være mulighed for ”bare” at hænge ud med kammerater og have legeaftaler, der er indgået i løbet af skoledagen. Der kan f.eks være aftaler om at hygge i læsehjørnet, bygge lego, spille forskellige brætspil osv. osv. - kun fantasien sætter grænser. Dog søger vi målrettet at skabe en SFO, hvor der dagligt er mulighed for at deltage i en bred palet af spændende aktiviteter og emneforløb, som sættes i gang af personalet, godt inspireret af børnenes ideer. I SFO’en afholder vi med jævne mellemrum børnemøder, fordi vi ønsker at inddrage børnene i forhold til de aktiviteter og emneforløb, vi har i løbet af året. Børnene får en invitation, en dagsorden, og kan selv ønske punkter til diskussion til børnemøderne. 7


oerskovgruppen . 22297 . 12.12.2017

VÆRDIGRUNDLAG FÆLLESSKAB Leg på tværs af klasser, mentorordning,

morgensamling, lejrture, fælles arrangementer ud af huset, tværfaglige uger, legepatrulje, aktivitesdage.

UDVIKLING Personlig udvikling: bevidsthed omkring det en-

kelte barns trivsel og tryghed. Dette sikres gennem leg på tværs samt mentorordning, med større elever som rollemodeller. Faglig udvikling: Den enkelte elevs læring er i centrum og over 90 % af timerne gennemføres af en linjefagsuddannet lærer. I timerne bruger vi undervisningsassistenter til at støtte om udfordrede elever, samt de elever, som er klar på ekstra udfordringer.

GLÆDE Vores mål er, at ALLE skal være glade for at gå i

skole. Dette sikres gennem fælles ansvar for et anerkendende sprog og respekt for hinandens forskelligheder.

TRYGHED Vores mål er at undgå mobning. Dette sikres gennem

KOM PÅ BESØG

Stauning Skole er altid klar til at vise dig rundt på skolen. Ring til os af aftal hvornår du vil komme og opleve vores fantastiske sted.

KONTAKT

Stauning Skole Kirkebyvej 65 6900 Skjern Tlf. 99 74 19 50 jakob.agerbo@rksk.dk stauningskole.dk

en aktiv anti-mobbepolitik, samt fokus på fællesskabet mellem store og små. ALLE skal føle sig trygge på VORES skole.

F-R-U-G-T SKABER GLADE BØRN Læs mere på stauningskole.dk

VUGGESTUE • BØRNEHAVE • SKOLE • SFO

Denne folder er sponsoreret af Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus

RESPEKT Sprogpolitik, fokus på den enkelte elev og klassen som helhed, forholdet mellem elev/elev og lærer/elev.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.