container hotel

Page 1

01 modul uaf abr i kat i k Modul uakaur r ef abr i kat uakdi r aguzt i z. Abi apunt ubezel a kont ai nerbati zani k, 2. 35X 4. 1X 2. 58neur r i ko bi zizel ul a mi ni moaker ai ki t zen di r af abr i kan. modul uar ener al dat zea

t pl aka, t et abr i ka bi r zi kl at uzl or t zen denmat er i albatda. %70kar t oi zkoadenez ezaugar r i f i s i koos oonak dauzka. Zamaas t unakj as andi t zake et aezaugar r it er mi koos o egoki akdauzkakanpoan er abi l t zeko t pl akar enf abr i kat zemodua

bi r zi kl at zea

modul uaber eazkenegoer an.t pl akezes t al i a

Hot el a6egunet aner ai ki kodaet ahor r egat i k mat er i alaur r ef abr i kat uaker abi l t zer abal di nt zat uakgaude.Er aber ean,bes t epr emi s abat at xi kidi ogugukpr oi ekt uar i .Er abi l i t akomat er i alet ael ement uguzt i akbi r zi kl at uaki zango di r a.Logel akbi r zi kl at ut akomodul ues t andar bat zut at i kabi at uaki zangodi r aes at er ako.

oi nor okor r ak. modul uet anukl eoenl ot ur a

Kont ai ner r enegi t ur a s t andarhor i ekTpl ak i s ol at zai l ear eki n es t al t zendi r a. Mat er i alhonen ber ezi t as unagat i k, i s ol at zai l eber akanpoko azalmoduaner e er abi l i kodugu.

ebaket aor okor r a.eguzki t zapena Konf or t ai zat eko,ai r ezt apenbehar r a azal t zendut eudagar ai an,eguzkii zpi ak zuzeneanemat eas ai hes t uz.Neguanal di z, eguzki t zapennat ur al anahi koai zangoda ber ot as unal or t zeko.Hor idel aet af at xada bakoi t zaer aezber di nbat et ant r at at uda. zokal oaki ngur uos oanhegal ai zangodu, bei r azkoabai t a.Hegalhaumendebal dean l uzeagoai zangodaber t akoeguzki abai t a kal t egar r i ena.Zokal ohonekeur i ar en aur kakoat er pegi s aer ef unt zi onat ukodu.

At i pol ogi a

es kemaor okor r a. bol umet r i a

modul uenzehazt apenak.ar gi zt apena/ ai r ezt apena -Modul ueidagoki enez,t i pol ogi aezber di nak s or t udi r a,bar neant ol aket aezber di nek,l ei hoa komenizai gunal der aj ar t zea ahal bi det udut el ar i k.

B

A

A

E F

A D

C

Bt i pol ogi a

Mendebal deai t xut udugu,hegoal dean, gehi gar r igi s ahegal aj ar r idugul ar i k,udako eguzkii zpizuzenaks ai hes t uz. Hor r ezgai n,ai r ezt apenaber mat zeko bent i l ador et xi kibatezar r idugumodul u bakoi t zar enes t al ki anl ei hoezgai n. Ct i pol ogi a

Et i pol ogi a

Dt i pol ogi a

Ft i pol ogi a

Pr oi ekt uar enoi nar r i zkoi dei ael ement uhauekos at zendut e: 1_Zokal oa:er abi l er akomunakhar t ukodi t uenes pazi oi r ekiet a gar dena. 2_Nukl eoa:Komuni kazi ober t i kal aahal bi det uet anukl eoeneus kar r i egi t ur amodur af unt zi onat zenduena. 3_Modul uak:bi zizel ul ami ni mobi r zi kl at uaki zangodi r aes at er ako.


02 1.eguna

2.eguna

er ai kunt zat ekni ka Er di konukl eoar ener ai kunt zamat er i alguzt i zpr ef abr i kat uen bi dezmoduazkarbat eaner ai ki koda,al diber eans ol ai r ukamodul uakeus t endi r el ar i k. Egi t ur at i khas i t a,al veol arpl akakj ar r i kodi r aondor enf or j at u modur aes kai l er apr ef abr i kat ueki nbat er a.Kanpokoazal aos at ukodaondor en“ l anader oca�panel eki n,i s ol amendumodur a er ef unt zi nat zendut enak,et aazkeni kmodul uakkokat ukodi r a nukl eor adoaneus penegi t ur aneut s i r i k.

3.eguna

er ai kunt zapr ozes ua Er ai kunt zapr ozes uanl ehenengopaus oa gar abi enankl at zeai zangoda,l au eki al dekof at xadar abegi r aet abes t el aur ak mendebal dekof at xadar a. Binukl eoaker ai ki t zenhas i kodi r aal di ber ean, l augar abinukl eobakoi t zer ako er abi l i z.Nukl eoar enmunt ai as ol ai r uka pl ant eat zenda,l ehenengoegi t ur a,ger o kanpoi t xi t ur aet aazkeni kmodul u aur r ekoi t zi eni goer aet aenkaj ea.

4.eguna

1. eguna Binukl eoakal t xat zenhas i kogar a. Egi t ur amet al i koa3.s ol ai r ur ar t eondor en modul uakankl at zekobi gar r enmai l ako egi t ur al ot ukodi ogu.

er ai kunt zapr ozes ua

5.eguna

6.eguna

2. eguna modul uakt xer t at zenhas i kogar aj ada.Nukl eot akoi t xi t ur a l anader ocazkopanelbat zuenbi dezes t al i koda.Es kai l er a met al i koaket af or j at uaer eaur r ef abr i kat uaki zangodi r a. Honel a4et a5.s ol ai r uaker ai ki kodi t ugu,et agar abi en bi t ar t ezmodul uakt xer t at u.Nukl eokoegi t ur at i kabi at zen di r enhabexkamet al i kot ar agi l t zat ukodi r a. 3. eguna moduber ean6.et a7.s ol ai r uaker ai ki kodi t ugumodul uak t xer t at uaz. 4. eguna 8et a9.s ol ai r uaeki nj ar r ai t ukodugu.Dor r ebaxuenaamai t uaz. 5.eguna Bi gar r endor r eaamai t ukoduguet anukl eoenzapai akj ar r i kodi r a. 6. eguna Zokal oaazkeneguneaner ai ki koda.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.