MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

Page 1

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE


MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE shrnutí a katalog návrhů architektonicko - urbanisticko - krajinářské soutěže o návrh říjen 2021


Obsah

současný stav úvod a identifikační údaje průběh soutěže

4 6 7

upravený vítězný návrh - ov architekti s.r.o. 8 soutěžní návrhy

30

1. místo ov architekti s.r.o. - hodnocení poroty soutěžní návrh

32 33

2. místo Aoc architekti, s.r.o. - hodnocení poroty soutěžní návrh

54 55

3. místo Stempel Tesař architekti s.r.o.- hodnocení poroty 90 soutěžní návrh 91 Atelier bod architekti s.r.o - hodnocení poroty soutěžní návrh

116 117

Ing. arch. Martin Duba - hodnocení poroty soutěžní návrh

146 147


současný stav

4úvod a identifikační údaje

MÍSTO Kousek od Liberce se z dálnice odkrývá výhled na Javorník. Otevřené louky pod zalesněným vrcholem kříží císařská silnice se starou alejí. Pod svahy je malebné sídlo, které se krok za krokem odkrývá a zahaluje v členitém terénu. Pevným bodem rozvolněné zástavby v údolí Jeřmanického potoka je kostel sv. Anny. Lokalita pro výstavbu byla určena na základě majetkoprávních vztahů, koncepce rozvoje podle platného ÚP a ambice dotvoření centra sídla. ZÁMĚR Obec Jeřmanice vyhodnotila, na základě demografického předpokladu, potřebu výstavby vlastní mateřské školky a seniorského bydlení, kterými nyní nedisponuje. Záměrem obce je tedy postupná koncepční výstavba těchto funkcí a přilehlých veřejných prostranství na obecních pozemcích v centru sídla – mezi kostelem, obecním úřadem, bývalou školou, hasičárnou, obecními hřišti a volnou krajinou. VÝBĚR ZPRACOVATELE Obec hledala dlouhodobého projektového partnera, který svým komplexním přístupem prokáže architektonickou citlivost, pochopení pro krajinný a urbanistický kontext, společenský i pedagogický význam požadovaných funkcí i ekonomické možnosti zadavatele. Na základě výše uvedených cílů zvolila obec výběr zpracovatele formou soutěže o návrh v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. S ohledem na charakter a rozsah navazující zakázky byl zvolen formát užší soutěže, tedy výběru několika autorských týmů na základě předložených portfolií. Výběr referenčních projektů v portfoliu byl ponechán na uvážení soutěžících. Na základě jejich urbanistické architektonické a krajinářské kvality i vztahu k předmětu řešení vybrala soutěžní porota pět týmů, které zadavatel vyzval k předložení návrhu. Soutěž byla vyhlášena: Podle předmětu řešení jako kombinovaná; architektonická, urbanistická, krajinářská Podle okruhu účastníků jako užší. Podle počtu vyhlášených fází jako jednofázová. Podle záměru řešení jako projektová.

6

Zadavatel Obec Jeřmanice Pastevní 274 463 12 Jeřmanice Organizátor a sekretář soutěže, zpracovatel soutěžních podmínek MgA. Jakub Chuchlík autorizovaný architekt Přezkušovatel soutěžních návrhů ing. arch. Vojtěch Stoklasa autorizovaný architekt Porota nezávislá část: Ing. arch. Martin Frei autorizovaný architekt, předseda poroty Ing. Jitka Trevisan autorizovaná krajinářská architektka MgA. Markéta Zdebská autorizovaná architektka Ing. arch. David Pavlišta autorizovaný architekt (náhradník) závislá část Mgr. Helena Fiebigerová starostka obce, místopředsedkyně poroty, Ing. Radovan Cop zastupitel Pavel Kleiner zastupitel (náhradník)


průběh soutěže

7

ŽÁDOST O ÚČAST V řádném termínu bylo řádným způsobem doručeno 33 žádostí o účast: Stempel Tesař architekti s.r.o. CAMA Architekti s.r.o. di5 architekti inženýři s.r.o. Mjölk s.r.o. ATAKARCHITEKTI s.r.o. KAVA, spol.s.r.o. Projektový ateliér DAVID s.r.o. Aoc architekti, s.r.o K4 a.s. CASUA, spol.s r.o. Rangherka 5 s.r.o. Norma architekti, s.r.o. momentura s.r.o. PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o. Ing. arch. Tomáš Klapka Ing. arch. Vojtěch Šedý No Architects s.r.o. Ing. arch. Roman Prachař Baugruppe.cz s.r.o. Ing. Petr Velička Ing. arch. Martin Duba ov architekti, s.r.o. PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Ing. arch. Martin Nedvěd Ing. arch. Josef Hlavatý ellement architects s.r.o. Ing.arch. Jakub Adamec 2021 s.r.o MY3 architekti s.r.o. Atelier bod architekti s.r.o. PM architekti s.r.o. RCNKSK s.r.o. XTOPIX architekti s.r.o. VYBRANÍ ÚČASTNÍCI Na základě podrobného posouzení a následného jednomyslného návrhu poroty vyzval zadavatel k účasti v soutěži týmy: Stempel Tesař architekti s.r.o. Aoc architekti, s.r.o. Ing. arch. Martin Duba ov architekti, s.r.o. Atelier bod architekti s.r.o. Tito účastníci podávali své návrhy anonymně.

harmonogram 03. 04. 2020, úvodní jednání s organizátorem soutěže, představení záměru a předpokladů 11. 05. 2020 pracovní jednání nad přípravou zadání a podkladů představení variant způsobu výběru zpracovatele 10. 07. 2020, 28. 07. 2020 pracovní jednání oslovených porotců 09. 09. 2020, 18. 09. 2020 ustavující schůze soutěžní poroty 16. 12. 2020, prohlídka místa 30. 03. 2021 hodnotící zasedání soutěžní poroty 14. 04. 2021 rozhodnutí zastupitelstva obce o výsledcích soutěže o návrh 19. 05. 2021 - 23. 06. 2021 jednací řízení bez uveřejnění 12. 07. 2021 podpis Smlouvy o dílo na kompletní projektovou spolupráci


ov architekti s.r.o. situace 1:500

8


9

upravený vítězný návrh podle doporučení poroty a požadavků zadavatele


ov architekti s.r.o.

10

autorská zpráva

Dva nové domy mezi sebou vytváří prostor, nový obecní plácek. Ve všední den se zde potkávají rodiče s dětmi a senioři. Ve svátek se zde mohou konat setkání Jeřmanických při oslavách. Navržené obdélné domy jsou orientovány v tradičním schématu po vrstevnici. Nová ulice z jihu tvoří záhumení cestu, vymezuje zastavitelné území obce. Domy jsou tradiční se současným detailem, sedlovou střechou, zápražím a velkoformátovým zasklením. Místo Údolí Jeřmanického potoka je zastavované v tradičním schématu potok, podél potoka cesta, podél cesty domy. Během vývoje obce byly přidávány paralelní cesty rovnoběžné s potokem. Škola, úřad a kostel jsou základní kameny, které vytváří historický střed obce, rodinný dům mezi nimi však brání vytvoření návsi tvořené těmito stavbami. Nabízíme vytvoření druhého místa setkání, nazvali jsme jej plácek. Návrh Umístění nových budov vychází z vesnického principu stavění podélnou osou souběžně s vrstevnicí. Postavení navržených staveb vůči sobě vytváří nový prostor, který se otevírá se k jihu a k obci do údolí. Terasa je definována kamennými zídkami, dlážděním a vysazenou lípou. Pro zastavení při cestě ze školky jsou zde umístěny zemní trampolíny a posezení. Seniorské bydlení orientujeme k jihu, s výhledem na louky a do kopců. Zápraží orientované k plácku, široké společné chodby umožňují setkávání seniorů, každý z bytů má v patře vlastní lodžii, v přízemí předzahrádku s posezením. V čele budovy je místnost pro pořádání narozeninových oslav, s vlastním vstupem, tak aby ji mohla využívat i obec nezávisle na provozu domu. Všechny pokoje jsou bezbariérové, výtah je navržen evakuační. Základní prostorové rozvržení mateřské školy komunikuje se seniorským domem. Orientace společných prostorů obou budov do plácku vytváří podmínky pro interakci tří generací. Široká společná chodba školky slkouží zárověň jako šatna a prostor pro výstavu žáků. Třída je orientována se severovýchodním výhledem na obec, v první etapě s výhledem do zahrady. Jižní slunce prostupuje střešním oknem, v horkých dnech kryté vnějším stíněním žaluzií. Ve druhé etapě bude dostavena třída s vlastním zázemím a výdejnou jídla. Kuchyně je určena pro potřeby mateřské školy, seniorského domu, příležitostně jako podpora pro pořádání obecních setkání. Obě budovy jsou zděné, se železobetonovými stropy a dřevěnou konstrukcí krovu, založené na betonových základech. Stěny jsou z vnější strany omítané, doplněné dřevěnými okny. Lodžie vyloženy dřevěným obkladem, který vytváří přívětivý detail pro obyvatele. Střechy jsou měděné falcované.

Krajinné řešení Cílem návrhu je provázat nový stavební zásah s obcí, vytvořit srozumitelnou parcelaci, hospodařit rozumně s dešťovou vodu a nezatížit obec náročnou údržbou. Ze západní strany je navržena záhumení cesta, která vymezuje zastavitelné území. Silnici lemuje alej stromů a podélná stání na straně svahu. Silnici za bývalou školou navrhujeme rozšířit a doplnit o kolmá parkovací stání. Komunikace podél hřbitova s velkým sklonem může být upravena, rozšířena o kolmá stání a přesazenou alej stromů. Od hasičárny vedeme „zkratku“ schodiště v terénu vedoucí na plácek, s rozšířením u dolního plácku před hasičárnou. Do řešeného území navrhujeme vysadit dva malé sady s třešněmi a švestkami – za hasičárnu a za dům se seniorským bydlením, kde by mohlo být ohniště pro školku i pro seniory. Energetický koncept Budovy naplňují nízkoenergetický standard. Jsou vybaveny rekuperací a vytápěny tepelným čerpadlem vzduch-voda, případně země-voda. Obě budovy mají navrženo rozměrné prosklení k jižní straně, školka využívá slunečních zisků v akumulaci tepla v masivní stěna mezi třídou a chodbou (koncept Trombeho stěny). V letním období je proti nežádoucím slunečním ziskům navrženo vnější stínění. Pomocí rekuperace a tepelných čerpadel je navrženo částečné dochlazování vzduchu. Akumulační nádoby mohou být integrovány v základové konstrukci školky. Modrozelená infrastruktura Dešťová voda z komunikací a zpevněných ploch je svedena do mělkých průlehů podél komunikací, místy rozšířených, kde se postupně vsakuje. Zpevněné plochy plácku a odvodnění střech nových budov je svedeno do akumulačních nádob, odkud je druhotně využívána pro splachování a závlahu. V případě naplnění akumulačních nádob je voda přepadem svedena do průlehů pod mateřskou školou. V případě nasycení průlehů je voda svedena přes stávající systém odvodnění do Jeřmanického potoka. Náklady Seniorské bydlení může docílit standardu 15kWhod/ m2/ rok, školka díky převýšeným stropům a metodice výpočtu pak 20kWhod/m2/ rok. Předpokládají se seče zatravněných ploch podle potřeby. Zelené střechy je potřeba jednou za rok vyplevelit a doplnit živiny hnojivem.


upravený vítězný návrh

11 M í sto

podle doporučení poroty a požadavků zadavatele

Ná v r h

Z á kl a d n í p ro s t o ro v é r d nní ipcro s too ro v é ro z v r ž en í m a t eyřsko kém u n i ku j e s e s e n i o rs k U mís t ěn í n o v ýc h b u d o v v yc h áZá z í kz l av es kéh š kol m sta í stěvo n íva n onvých bu do v v yc h á z ípzr i n v es kosl yo uko munněi ksu j e s e s en i o rs k ý m d o mem en Ú dol í Jeřmani cké ho po to ka jeUza é c i pnui cskéh t a voěn í p o d él n o u o s oš u b ěž s p .olOerči n ýct ahcpero s t o r ů o b o u b u cké h o p o to ka je zva tstavované pr in sta n ísta po,dé ln o u o so u s o u b ěž n těev s n i c í. Po s t a v en í n a v r ž en ýc s pho lseč b u d o v d o pp l á c km u v y t vá ř í i n t e ra kc i t ř í g e radi čním s ché matu po to k , po décipu l po to kavěce v rs t anvýc ebh vpůro č isst o o rbůě o b o uZá sto N ávr h k l a d n í p ro sot d o roívnékyropzro v r ž e n í m a t e řs ké domů podél vstevnic hierarchie interakce p ot o k , p od él orientace p opt ooka s ta, vrste icí .byly Po sta í nnayvr že n ýc h sprostor t a v ebt vá v ů řčíi nsoovbýě p ro s t o r, k t er ý s e p dm ín k y p ro i n t era kc í g en era c í. Šsi p ro ká dé lce ce s ty domy. Běhe m vývo je ovn bce př ve idánvá oo t ev o bilcytiřko á ký c hm o ddboamšeko l ko U m í st ěn í n ov yýc h b u d o v v yc h á z í z v es n i c kéh o írá s e k j i h u a kš ko m u n i k u j e s e sol ee n či onrs ml.ky O rsi e nt ěh e m v ý v o je o b c ep abral yl y při dávány vytvá ř í n o vý pro sto r,dkate r ý se o t ev írá sdeok új d i h u a k o b cai j e d ef i n o vá n as pka o lm ečen n án ýcmi hod b akašm koi l, k y s l ko u ž í z á ro v ěň jro a ko š a t n a v ýs t a v u ž á ků . T l nípotoka ces ty rovnoběžn z íd Ú d o lí Jeřma nickéeho j e zas ta voévasnpo é to ke m . Š ko la , ú řapr in cipu sta v ěn í p o d él n ooul í.o sTera o u s o u b ěž n ě s s p o l eč n ýc h p ro s t o raů pob osut obr updro o v d o p l á c ku v y t v běžné s p o t o kem.koŠkol řad a l adní kam e n y, kdo ú do lí . Te ra sa je de ýf in o vá n a ka m en ndýl ámi z ídím ka ma i ,v ys a z en o u l íp o u .aPprorozsat os tr apvro u žt ěá k ů . Tř íd a j e o r si en t o vávnýca hsoed n í m v ý h l e d e m n la,j súou zák enví ýs p řti acvpes ra di č n í m sc h éma t uste potok , podél potoka ce sta , te ré vytvá ř í histo r ick vrste vn icí . Po s t a v en í nžadvěn r ž en ýc h s t a v eb v ů č i s o b ě o d mín k y p ro i n t eraev kcei ro t ř í g e n e ra c í . Š i ro ká am e n y, kt eré vy t st váře ří dhiobce, s tori ck ý dlá ždě n í m a vysa ze n o u lí po u . P ro z a s t a v en í p ř i c es t ě s ev ero v ýc h o d n ím v ý h l ed em n a o b ec, v p rv ní e teamp ěd o z a h ra d y. J i ž n í rodi nný dům zi n d e suemkísj ithěn dél c e st y do my. Běhe m vývoj e obce by ly m přeidá váim n yi vša k brá n í vytvá ř í n o vý p ro s t ozr,e kšt ko er ýl ksyej soot u evzírá u ya zkemn o b cí i t ra m p o l ín y a s p o l eč n á c h o d b a š skovlýkhy l e s ldko u ž í z á ro v ě ň j a ko š a ům me z i n imi všav kytbrání zesta ško lk ymjso u zde um í stě n y ze m n í t rapmp oez l ín y í.a s v ý h l ed em d o z a h ra d y. J i ž n í s l u n c e psro s tšunpíumj eo kn e m , v h o r kýc h d voření návs i tvoře né tě m ito vba i. Na bí zí m e o s en t ře ralel n í ce st y ro vno bě žné s potoke m. Ško la , ú řa d a do ú do lí . Te ra s a j e d ef i n o vá n a ka m en n ý mi z íd ka m i , a p ro s t o r p ro v ýs t a v u ž á ků . Tř í d a j e o r i e n t o vá n a né t ě m it o st a vb a mi. Nabízíme po n í . li jsm e je j s t řeš n ím o k n em, v h o r k ýc h d n ec h k r y tsét ín vnějším voření mís t ahisto se tká n íse ,ý nze a zva ste l j s o u z á kla d nív yt kame ny,druhého k teré vytváří r ick dlá ždě n í m a v ys a z en o u l íp o u . P ro z a s t a v en í p ř i c es t ě s ev ero v ýc h o d n ím v ý h l eědneí m žnaal uozbieí .c,Ve v pdrrvunhí ée tea sta s et kání , na z va li ce j s me s t ín ěn ím ž a l u z i í. Ve d r u h é et a p ě b u d et ř d os eansat n í m z á z e m í m a v kmezi . j ej ni mi vš ak brá n í S yenziem o rsnké b ymp d l en íd a tJsai vžv ln ed ob c e , ro d innýp lá d ům ze ško lk y jso u z d e u mís t ěn í t ra o líínoyr iaen t u j eme k j i h u , s s v ý h l ed em d o z a h ra d y. í s l u n c e p ro s t u p u j e S e n io rské bydle n í o r ie n tu j em e vkýjhi hl ed u , em s n a l o u k y a d o ko p c ůt .ř íd ímt oz va á zn em kím a v ý d ej n o u j jíd l arč . Keuncah p yn ě p o t ře b y m a t e řs Záapsravžl a í sotrni en roc tvo ře n í n ávsi t vo řen é tě mi to s tavbami . Na bí zí m e po se ze n í . s t éřeš n ím o k n em , v heour kýc h dne h kr y t é v n ě j š í m výhle de m n a lo u k y a do ko pců . Z á p ra žpí loárciken t o va n é k j e u rč en a p ro p o t řeb y ma t eřs ké š ko l y, s en i o rs ké h o u , š i ro ké s p o l eč n é c h o d b y u m o ž ň u j í s et ká vás tnín í ěn ím ž a l u z i í. Ve d odr mu h, ép řeí lteažpi ě t obs u t nděe jdaoko tvo ře n í d r uh éh o mí sta s etkání, nazval i jsm e je j s tp ao v ed plá ck u , širo ké spo le čn é cho dby u mo ž ňs uen j í i soet ká vážndíý z b y t ů má v p adt ře o mu a ko p o d p o ra p ro p o í v l a, sptřnílíež l oidt ož si it, nvět řj íd b řád e cí m náí cn ácek . S e n iors ké b y d l en ír ůo,r ika en t u j eme k j i h u , s a s v l a s t n ím z á zoem ahv sý edteká j nnoíu. j í d l a . K u c h se n io r ů , ka ždý z bytů m á v pa tře v l a s t p n í l oem d ž i i , v z a h rá d k u s p o s ezoen b ec n ícVhčselete ká b undí.o vj ey u rč en a p ro p o t řeb y m a t e řs ké š ko l y, s e n i o rs ké výhle de m n a l o u k y ař íz d o koí ppcřed ů . Zá p ra ž í o r i en t o va n é ím. k př í ze m í pře dza hrá dk u s po se ze n ím . V jčeelmeísbtundoos vt yp ro p o řá d á n í n a ro z en i n o v ýc h o s l a v, s beurakc dporo vey pj soořáudzádněí n plá ck u , širo ké s p o l eč n é c h o d b y u m o ž ň u j í s et ká vá n í d o m u , ipnřtera íl ežkce i t o s t n in ě terakc j a ko peOobděp or ien t a c e d o mů o ri epntoadce él vdo st eien vůn po ic déldo v st hierarchi e p ros hiera torrchie phi ros tor orm t ace meůvnic p od él vs tevnic era rchi e p ros tor i not ra je m í stn o st pro po řá dá n í n a ro ze n i n o v ýc h o s ím l a v, s u p em, t a k a b y j i m o h l a vO b utdioovby ec j s o u z d ěn é, s e ž el ez o b e t o n o v ý m i y ubžěíva se n io r ů , ka žd ý z b yvt lůa smt n á v pvasttře vlastní lodžii, v o b ec n íc h s et ká n í. s t rop y a d ře v ě n o u ko n s t r u kc vla stn í m vstu pe m , ta k a by ji m o h l a v y u ž íva t i o bnec s t ro p y a d řev ěn o u ko n s t r u kc í k ro v u , z ableto o ž ennoév n a ro .v o ýcah z á kl a d e c h . S t ě n y př í ze m í pře d z a h rá dnkez u ás vpi solseez enpím Vzčueldeo mu b u d. oVš v yec h n y p o ko j e j s o u n e zá visle n a pro vo zu do m u . Vše c h n y pboez kobjaer ij éro s o uv é, v ý t a h j e n a v r ž en b et o n o v ýc h z á k l a d ec h . S t ěn y j s o u z v n ěj š í s t ra ny je m í stn o st p ro p o řá d á n í n a ro z en i n o v ýc h o s l a v, s eva k u a č n í. O b ě b u d o v y oj mí s out azndéě, ndéo,psl n e ěžneél edzře o bveětnoýnm o be zba r ié ro vé , výta h je n a vr že n eva k u a č n í. o m ít a n é, d o p l n ěn é d řev ěn ý m i o k n y. Loddřev ž i eě n v yýlm o žoebnkl y ý vny vla stn í m vstu p em, t a k a b y j i m o h l a v y u ž íva t i o b ec s t ro p y a d řev ěn o u ko n s t r u kc í kro vaud, ezm a l,okt ž eenr é d řev ěn ý m o b k l a d em, k t er ý v y t vá ř í p ř ívoětbiyvva ý d e t a i l pt ře ro n e zá visle n a p ro v o z u d o m u . Vš ec h n y p o ko j e j s o u b et o n o v ýc h z á k l a d ec h . Stteělne.y S j s o uczh yv nj sěoj šuí m s těradn o b y va t el e. S t řec h y j s o u měd ěn é fa l c o va né. obec Jeřmanice obec Jeřmanice obec Jeřmanice be zba r ié ro vé , v ý t a h j e n a v r ž en eva k u a č n í. u l . u k u r tů o mít a n é, d o p l n ěn é d ře v ě n ý m i o kn y. L o d ž i e v y l o N ávr h

463 12 463 12 chitekti šen íKras.r.o. j in né řešení Kraj i nné řešení

an

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, MATEŘSKÁ SENIORSKÉ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ VEŘEJNÉ BYDLENÍ PROSTRANSTVÍ A BYDLENÍ VEŘEJNÉAPROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE CENTRA JEŘMANICE OBCE JEŘMANICE MATEŘSKÁ ŠKOLKA,ASENIORSKÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE 463 12 ul. u kur tů

ý ra m kzlealdeM em ,i nf k tzra eerslýet vn yátkvá í psřtí rvuěkt itvuýrad e t a M o d ro z ed l eřev náěn i nf M o dro sotrbuktura ná o dro ru itnufřra ra

En e rg e t ick ý ko nEn ceeprg t e ti c ký E neko rgnc e tiecpký t ko nc e p t

uliční síť

dopravní schéma P10

P10

b y va t el e. S t řec h y j s o u m ě d ě n é fa l c o va n é. kompozice,o výhledy

. u tů m n á v r h u jeCíplem ro vánávrhu z at Cnový íl em j e snávrhu provázat tave bníj ezás no pro vý a vá h sta za ve t nbn o vý í zá sta save h bn í záB sauhdo vy n a plňu jBí undízoko v yen n aerg Bpuullňd et oijvckí ykunýrníz a sko tpalen ň nu derg jaí rd net íz . ko i c ken ý serg t a netdiacrd k ý. s t a n d a rdD. eš ť o vá v o d a z Dko ešmť ouvá n i ka vD ocde í ašaťzzopvá ko e vm vnouědnnaiýc ka z hcko í amzupnei kv

oři t ssro o bzcí um , vityt elno svoořit buc parce í,s rozumi vytvoři l acitel t, shos nou rozumi podař parc teeit lnlaoci, u pa horce spo lada ci,ř ithoJ spo so u da vyba ř it ve n y Jreso k uupvera y b acJví sen aovuyy vrek t áy p buěn apv era en y tyep crek í el a nuvýypm tera á p ěn c í ya tvep y t áelpněn ým y t ep elpnl oý cmh j e s v ed enpal odcoh m j eělskvpýc ed l ohcen hp raj ů edl e sovhem ůděpelon kýc daédh l opm r ůěl e l kýc h ů hp op pě

deš ťro o vzu o umvo něd u srod azešťovou um ne zatíži ně s vodu tdeobec š ťovou a náročn nezatížit voduo ua onbe e za c tí n žit á roočn beo cuče n ár pa ro čn u vzduče dleo m chr pa vod dla em , čper vř íp zpdaauddcnlhem ě- vP10 zoem vdzadě, upvcřohíp d- vaod . dn Oaěb, ězpeměř íp a dvnoěd az emě. O b ěv oko dm a . uOnbi ka ě c í, mísko t ymu ro n z ši ka ířen cko í,ýc mu mhís,ntkd iykae ro c síz,ešm íp ře íosnst ýc yt uro h p ,nz kd šěí ře e nsýc e pho, ší

op

ší

pr

e z á púaddr žb n í ostu.raZe úd ny rž zjeábou. padní navrže Z esna trany západní záhume j e navr s tran ní žey nje a zá n ahu vr že me nn a í zábu hudo m evy n í m a jí n a bu vr že donvoy ro mzabm juí ěr dnoanvvéyr žpma en ro o jsíkro nl en azvm ír žkěr en jn i žoénro íp ro z měr s k l en n éí p k ro j i žsnkíl en í vksjai žknuíj e. Zp ev n ěn vsa é kpuljoe.c hZp yv sp ev al kánucějku n e.é a Zppol o edcvvn hoě ydnn péě l án pcílku osct h ře aycophdlváoc

ko m p

komp ozice

í

oj

en

op

oj

pr

á vy m c e sz tuaje, kt z aerá st c est avvyme itael , kné zuj terá úezemí. vymezuj zas tavi Si ltel ni e ci né zasta ú ze vite m í .lnSéiln ú ze icim í . stra S ilnnici ě , ško lka vyu stra žínvá ě , sšlko usntl eč ka ra nnvě, íc y uhšžko zívá i sl ka ksůl u vvyna ueč kž u ívá nm ícuh sllau zcinsi eč k ůnvícahk u z imu s k ůl avc iankouvm i d o v j en osvvýc ýcuhl abc u edhen b ounddooovvýc aj kehusm bvueuddl aoečvnnoj íecdhsovneaád ku deom nb, ou ldaoč na ík pě

en

s t rom lem ů uaj ep o ad lej lem élná st uj romů stání e al ej ana podél s tromů s traně ná asspod tání vahu énln .aástra stánněí nsva a stra hu .te n ěpla svav hu m a. sivn í te stě pla n av m mez at sep i i vt řlnaíd í vo s tuma ěn a ascihm vn oez íd sbi totěn u ř ídaomez u a ci ht řoíd do bu o ua c h o d b ou d k u d j e d r u h o tonděk uv d y ujžeívá dord nukahuopdtro nj ě esvdpyrl u a žh c íh ová o t nvá něanvpíyro au ž ísvá p lnaac hpo y í

as š ě ra t p m po z i c e ol m ádpoar p l kova n it o cko dí ost lmá pálni n í.tparkovací Komuni o kol mákace parkovac s tání. podé Kom íl stá u nnika í . ce Ko m poudé n ika l nce podo déulcí m slunneežá e žá čndí omuěcšzíím insež k ůsám lu dn oneč uacvn ím r žím en s lzoui snvkeč nůěj m nším ín azvirsžken ům o vnnaěj v ršžíen o v vnoějdšaí p řep a d emv sovded a pen řep a vd aod odem par ů pslře evko h epd ů aedpneoam ddm sovaeptdreůeřs lneko ah ůduop opdr ů p

ší

t rdtoi bzíájvel aphro y clbet ýva l o Suilnšic kolo i z au Silnici bna ý va v rhuj louza ešme kol býval ou rozš ou navrhuj ířištkol a ou emnea vr rohu zšíje ř itmae ro zší(řko it nace pt Tro m be ( ko hon ce stp ěn t yTro ()ko . sVm n ep eh nto ím Tro s toěn m b dbyo)eh .b V íoj leset tpěn nro ím yt)i .oVb dl et o bníím j e opíbro u t. i V p ř íp az d áě v l anha u p .l nVěn zá p vří íp laaku ah d um ě. V unlap apčř ílnpníaěcdn hěí nanáku adpom lbnuějlen a čí na íkc

pr

op

oj

en

í

velk ýhmř bsklo it o va nem shvelkým řb může it ova být ssk lve onem uprave l k ýmmů sna, k lže one být m u mpra ů ževebýt n a , u pra ve stínnaě, n í . Po m o cístí renkěunpí.era Poscmo teínaěn ctí ep í. rek el Po unm pýc era ohc ícčrek eerapuatpep dera elel cneýcah tčep erel pn ad ýcelh č er p aldoel š ko u . V p ř íp a dš ěkonl oa u s yc . Ven p š ko ří íp plraoůd ulě.e V hnůapsjřeíyc pvaeodnděí apnsraů vsel yc edheeůnnajíepvr o ů

yP7 as š poěybbyvý tmo ny v eOdde m h aesič „zákra Od rny t ku“ hvas ede si čárny chodi me „ zk šve tě ratk deme v te u“rénu s„ zk chra o diště tk u “ scho v teP9 ré diště nu A v kte réunla u čn í n á do um A kby u mm u loahčon Ak uí u nbm áý d tuoilna btčyeg nmo í ro nh á váo dn u o urobvá ý t ni ny tvegP7 ro vá n yp ovt o ka . p o t o ka . p o t o ka . P7 i nht eg P7 P7 p l á cvek, e d osu ro c í zna šíved ření p lá ou m cek cíu,na dol s rozš pl ního ácek ířením pl , áck s rozší uu dořelnníího m uplá dock lnuí ho zá plák ck la do u vé ko n str záukkci la d šoko v élzkko áy.knl asdt rouvkc é ikoš n kos ltkr y. u kc i š ko l k y. ul. u hřbit ova P7 m o rfo l o gi ul. u hřbit ova árn ou p .ře d h a sičpářed rno has u . i čárnou. Ná kl a d y mor fol Ná Náy kl a d y P9 og i kl e -a vdy ý hl ed u ličn í s íť P7 ho ú zDeom ře í na š enéh v rhDo ujeme o řeš území evys né navrhuj ho adiút zemí dvae me mal navrh vysa é u je ditmdva e vysa m adit lé dva m a lé d op ra v n í s chéma P7 ní s íť něm si aadšyv sest t řešněmi kasa mid y– sza atře šhas ve š němi sitkami čárnu a š–ves a zatka hdaům sičá mi – rza n u ha a sičá za dů r nm u a za dů md op ra vní s chéma S en i o rs ké b y d l en S en í m i oůrs ž ekédSb oeycndí lilioetrs nsítké amnb ůdyžad erd ld eun o cí ím l i tů žs et a ul. u hřbit ova mo rfo l o gi e - v ý h l e dy

ré vá ko l má ro zší s třena á ní aro opko zřesazenou šílmá ře nas tání o kol alamá ejpřes sstromů tání aze n a. opře u asa le jzestro n o umaůle . j je stro . nP7 n amvrůže o čá ste je n čn a vér d ž en o cj o h e l čn aáa z sovP9 trvá eč ž en nní éov zd čdá ouscctheč hl auín z.t o d oncí hvlzadzuocvá h un.í v z d u c hpuřes . s t á va j íc í s p ysřes t éms toádva vpoj íc řes dn í ěn ssys tíátdva éomj íJcoeídřsm vys oadn tn éi cě mké n íohdovooJdenřěmn

ý m bs yedsl e ní nio mrským , se kd esen by bydl i ors mohl ením, k ým o být bydl kdeohni ením, by šmo těkde hlo být by moohn hlo iště být o hn iště ul i č ní síť

15k W h o d / m2/ 15k ro k , W š ko h oldka /15k md2/ íkW y ro hpoře k,d /všm ýš ko2el/ka n ýrom dk,í ky sšt ro ko pp ře l ka ůvm ýš d íeky ný

obec Jeřmanice a m et o dCENTRA i c e v ý pa oOBCE čmet t u poad ki c20k ae meto v ýWphoč oddtiuc/ m ep a 2 v ýk/p2 ro o0čk. kW tu p ho a kd /2m 02 kW / rh d op ra v n í sBYDLENÍ chéma A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ JEŘMANICE 463 12 autorská MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE P řed p o k l á d a j í sPeřed s ečpeo kzlaátPdra řed a jvínspěeonkl sýceáh čd eapjzlíoasctera h sp venočědenl ezpráva zýc ah t rapvl o n cě

i propsro e nško io ry. lkupirop ro škol s eni k u ory. i pro s e ni ory.

obec Jeřmanice ov architekti s.r.o. 463 12

p o t řeb y. Zel en épsottřec řebhy.y Zel je p open tořeb téřesy.bt a ře Ze jcelhe dyn é joeusptzře oat cře ro hbkyaj ej epdontoř

parce lace parc ela ce

k ra j in a

a k u m. nádrž

a k u m. nádrž

s trom

s trom

pr

s trom

h

ůl

ml a t - v s a ková n í

eh

p r ů le

h s trom

p r ů le

í s trom

strom ořadí

p a rc e l a c e

a k u m. nádrž

po t o k

prů leh

a k upo m .t o k n ádrž

a k u m. nádrž

lou ka - p a r kl ou ka - p a r k

s trom

strom

strom

strom

ořad

třeš n ě l ou ka - p a r k

í

třeš ně

ořad

třeš ně

š v es tk y

s trom

í

s trom

ořad

s trom

a k u m. nádrž

prů leh

za hra d a MŠza hra d a MŠ š v es tk y š vestk y

h

vrby pod él pot okavrby pod él vrby pod él pot oka pot oka zahra d a MŠ

prů leh

v y p l ev el i t a sd ovodou ž i veli ni tyvayhp dnloev pj ilveneliim tt ža. i vdi o np y lhnni tožj i v ei nmy . h n oa j krajina BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA hospodaření MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ OBCE JEŘMANICEpvlynpi tl ev

p r ů le

obec Jeřmanice parcelace 463 12

pr

ůl

eh m l at m l at - v sako ván í - v sako ván í

pr

ůl

eh

strom ořadí strom ořadí

k ra ji n a

k ra ji n a

hospodaření s vodou hospodaření hospodaření s vodou s

obec Jeřmanice obec Jeřmanice obec Jeřmanice MATEŘSKÁ SENIORSKÉ MATEŘSKÁ ŠKOLKA, BYDLENÍ SENIORSKÉ ŠKOLKA, A VEŘEJNÉ SENIORSKÉ BYDLENÍ PROSTRANSTVÍ ABYDLENÍ VEŘEJNÉAPROSTRANSTVÍ CENTRA VEŘEJNÉOBCE PROSTRANSTVÍ JEŘMANICE CENTRA OBCE CENTRA JEŘMANICE OBCE JEŘMANICE 463 12 463 12 MATEŘSKÁ 463 12 ŠKOLKA, s.r.o. architekti s.r.o.

autorská z


ov architekti s.r.o.

12

širší vztahy

obec Jeřmanice 463 12

energetické schéma

ov architekti s.r.o.

1:2000

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

přirozené větrání - odtah akumulace a retence dešťové vody žaluzie odtah vzduchu

přívod vzduchu závlaha

přirozené větrání v létě ze severu

stíněné zápraží podlahové vytápění

tepelné čerpadlo (vzduch - voda)

vsakování

masivní akumulační stěna (Trombeho stěna)

akumulace dešťové vody druhotně využitá dešťová voda pro splachování

širší vztahy


upravený vítězný návrh

13

podle doporučení poroty a požadavků zadavatele

axonometrie

obec Jeřmanice 463 12

řez řešeným územím, 1:500

ov architekti s.r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

axonometrie


ov architekti s.r.o. situace 1:500

14


15

upravený vítězný návrh podle doporučení poroty a požadavků zadavatele


ov architekti s.r.o.

16

půdorysy 1:200

seniorské bydlení přízemí

1.np

patro

2.np

2.np


e

upravený vítězný návrh

17

podle doporučení poroty a požadavků zadavatele

mateřská školka patro

2.np přízemí

1.np

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

1:150

mateřská škola -


ov architekti s.r.o.

18

pohledy 1:200

seniorské bydlení pohled západní

seniorské bydlení pohled severní

pohled severní pohled severní

obec Jeřmanice


upravený vítězný návrh

19

podle doporučení poroty a požadavků zadavatele

seniorské bydlení pohled jižní

pohled západní pohled západní

pohled jižní pohled jižní

seniorské bydlení pohled východní

pohled východní pohled východní


ov architekti s.r.o.

20

pohledy 1:200

mateřská školka pohled severozápadní

pohled severozápadní pohled severozápadní

mateřská školka pohled severovýchodní

pohled severovýchodní pohled severovýchodní


upravený vítězný návrh

21

podle doporučení poroty a požadavků zadavatele

mateřská školka pohled jihozápadní

pohled jihozápadní pohled jihozápadní

mateřská školka pohled jihovýchodní

pohled jihovýchodní pohled jihovýchodní


ov architekti s.r.o. vizualizace horního plácku

22


23

upravený vítězný návrh podle doporučení poroty a požadavků zadavatele


ov architekti s.r.o. vizualizace z ulice

24


25

upravený vítězný návrh podle doporučení poroty a požadavků zadavatele


ov architekti s.r.o.

vizualizace ze společné chodby bydlení

26


27

upravený vítězný návrh podle doporučení poroty a požadavků zadavatele


ov architekti s.r.o.

vizualizace třídy mateřské školky

28


29

upravený vítězný návrh podle doporučení poroty a požadavků zadavatele


soutěžní návrhy

30


31

hodnotící zasedání


ov architekti s.r.o.

32

hodnocení poroty

Ústředním motivem návrhu je vztah objektů mateřské školky a seniorského bydlení. Autoři lakonicky komentují absenci společné návsi obce a prostorovou nemožnost její dodatečné realizace. Nabízejí proto plácek, který je vymezen jednoduchými archetypálními objekty, osazenými ve směru vrstevnic. Porota pozitivně hodnotí urbanistický koncept návrhu, který jednoduchými prostředky pracuje s potenciálem synergie obou požadovaných funkcí. Pozice navržených domů stanovená průběhem vrstevnic může působit vůči stávajícím ulicím i zástavbě poněkud nahodile. Spolu s přilehlými prostranstvími však novostavby ovládají většinu vymezeného řešeného území a svým objemem i společenským významem tak stanovují nový tvar centra obce. Největší pochybnosti v rámci zvoleného konceptu vyvolalo u poroty zakončení navrženého plácku. Ostrá hrana se nepříliš srozumitelně konfrontuje půdorysně s napojením na stávající komunikaci a výškově s přirozeným průběhem současného terénu. Také měřítko a charakter vytvořeného prostranství získává v tomto místě nepřiměřeně městský charakter. Porota proto doporučuje zvážit tvar, zakončení a celkovou artikulaci navrženého plácku s větším důrazem na přirozený průběh svažité krajiny a civilnost venkovského prostředí. Samostatným tématem k diskuzi je návrh záhumení ulice s parkováním. Porota si je vědoma dopravněprovozních benefitů zokruhování lokality. Propojení obou slepých ulic však může být zároveň také bariérou mezi obcí a krajinou. V návrhu je na novou komunikaci vázána část požadované kapacity parkovacích míst. Z hlediska prostorových možností a provozních vazeb tím však není jeho realizace podmíněna. Porota doporučuje prověřit její nutnost či zvážit polohu propojovací komunikace z hlediska případných širších návazností, její šířku s ohledem na krajinný charakter, vyvolané terénní úpravy apod. Silným momentem návrhu z hlediska architektonickoprovozního řešení je podle názoru poroty vztah parteru objektů k okolním prostranstvím i dispoziční řešení obecně. Především objekt seniorského bydlení nabízí optimální spojení senzitivní prostorové organizace a racionálního plánu. Směrem k jihozápadu jsou orientované soukromé zahrádky, v patře lodžie a směrem do veřejného prostranství společné komunikace, umožňující společenský kontakt a obývání s výhledem. V parteru je tato chodba doplněna ještě exteriérovou krytou částí, jako zápražím, pro sledování dění na plácku. Školka tento typologický prvek –komunikace orientované do veřejného prostranství, používá také. Zde je však otázkou, zda není nadbytečný. S druhou třídou školky se v blízkém horizontu nepočítá. Případné prodloužení domu, podle soudu poroty, celkovému výrazu příliš nesvědčí a je otázkou, zda by neměla být případná druhá třída hmotově odsazena. Touto optikou proto porota doporučuje prověřit dispozičního řešení školky.

K dopracování jsou také vzájemné vazby hygienického zázemí dětí, šatny a třídy, a to s ohledem na plynulý a přehledný provoz


33

soutěžní návrh, 1. místo


ov architekti s.r.o.

34

autorská zpráva

Dva nové domy mezi sebou vytváří prostor, nový obecní plácek. Ve všední den se zde potkávají rodiče s dětmi a senioři. Ve svátek se zde mohou konat setkání Jeřmanických při oslavách. Navržené obdélné domy jsou orientovány v tradičním schématu po vrstevnici. Nová ulice z jihu tvoří záhumení cestu, vymezuje zastavitelné území obce. Domy jsou tradiční se současným detailem, zelenou sedlovou střechou, zápražím a velkoformátovým zasklením. Místo Údolí Jeřmanického potoka je zastavované v tradičním schématu potok, podél potoka cesta, podél cesty domy. Během vývoje obce byly přidávány paralelní cesty rovnoběžné s potokem. Škola, úřad a kostel jsou základní kameny, které vytváří historický střed obce, rodinný dům mezi nimi však brání vytvoření návsi tvořené těmito stavbami. Nabízíme vytvoření druhého místa setkání, nazvali jsme jej plácek. Návrh Umístění nových budov vychází z vesnického principu stavění podélnou osou souběžně s vrstevnicí. Postavení navržených staveb vůči sobě vytváří nový prostor, který se otevírá se k jihu a k obci do údolí. Terasa je definována kamennými zídkami, dlážděním a vysazenou lípou. Pro zastavení při cestě ze školky jsou zde umístěny zemní trampolíny a posezení. Seniorské bydlení orientujeme k jihu, s výhledem na louky a do kopců. Zápraží orientované k plácku, široké společné chodby umožňují setkávání seniorů, každý z bytů má v patře vlastní lodžii, v přízemí předzahrádku s posezením. V čele budovy je místnost pro pořádání narozeninových oslav, s vlastním vstupem, tak aby ji mohla využívat i obec nezávisle na provozu domu. Všechny pokoje jsou bezbariérové, výtah je navržen evakuační. Základní prostorové rozvržení mateřské školy komunikuje se seniorským domem. Orientace společných prostorů obou budov do plácku vytváří podmínky pro interakci tří generací. Široká společná chodba školky nabízí prostor pro výstavu žáků. Třída je orientována se severovýchodním výhledem na obec, v první etapě s výhledem do zahrady. Jižní slunce prostupuje střešním oknem, v horkých dnech kryté vnějším stíněním žaluzií. Ve druhé etapě bude dostavena třída s vlastním zázemím a výdejnou jídla. Kuchyně je určena pro potřeby mateřské školy, seniorského domu, příležitostně jako podpora pro pořádání obecních setkání. Obě budovy jsou zděné, se železobetonovými stropy a dřevěnou konstrukcí krovu, založené na betonových základech. Stěny jsou z vnější strany omítané, doplněné dřevěnými okny. Lodžie vyloženy dřevěným obkladem, který vytváří přívětivý detail pro obyvatele. Zelené střechy jsou značkou soudobého stavění.

Krajinné řešení Cílem návrhu je provázat nový stavební zásah s obcí, vytvořit srozumitelnou parcelaci, hospodařit rozumně s dešťovou vodu a nezatížit obec náročnou údržbou. Ze západní strany je navržena záhumení cesta, která vymezuje zastavitelné území. Silnici lemuje alej stromů a kolmá stání orientovaná do svahu. Silnici za bývalou školou navrhujeme rozšířit a doplnit o kolmá parkovací stání. Komunikace podél hřbitova s velkým sklonem může být upravena, rozšířena o podélná stání a přesazenou alej stromů. Od hasičárny vedeme „zkratku“ schodiště v terénu vedoucí na plácek, s rozšířením u dolního plácku před hasičárnou. Do řešeného území navrhujeme vysadit dva malé sady s třešněmi a švestkami – za hasičárnu a za dům se seniorským bydlením, kde by mohlo být ohniště pro školku i pro seniory. Energetický koncept Budovy naplňují nízkoenergetický standard. Jsou vybaveny rekuperací a vytápěny tepelným čerpadlem vzduch-voda, případně země-voda. Obě budovy mají navrženo rozměrné prosklení k jižní straně, školka využívá slunečních zisků v akumulaci tepla v masivní stěna mezi třídou a chodbou (koncept Trombeho stěny). V letním období je proti nežádoucím slunečním ziskům navrženo vnější stínění. Pomocí rekuperace a tepelných čerpadel je navrženo částečné dochlazování vzduchu. Zelené střechy akumulují a zpomalují dešťové vody. Akumulační nádoby mohou být integrovány v základové konstrukci školky. Modrozelená infrastruktura Dešťová voda z komunikací a zpevněných ploch je svedena do mělkých průlehů podél komunikací, místy rozšířených, kde se postupně vsakuje. Zpevněné plochy plácku a odvodnění střech nových budov je svedeno do akumulačních nádob, odkud je druhotně využívána pro splachování a závlahu. V případě naplnění akumulačních nádob je voda přepadem svedena do průlehů pod mateřskou školou. V případě nasycení průlehů je voda svedena přes stávající systém odvodnění do Jeřmanického potoka. Náklady Seniorské bydlení může docílit standardu 15kWhod/ m2/ rok, školka díky převýšeným stropům a metodice výpočtu pak 20kWhod/m2/ rok. Předpokládají se seče zatravněných ploch podle potřeby. Zelené střechy je potřeba jednou za rok vyplevelit a doplnit živiny hnojivem.


soutěžní návrh, 1. místo

35 M í sto

Ná v r h

Z á kl a d n í p ro s t o ro v é r d nní ipcro s too ro v é ro z v r ž en í m a t eyřsko kém u n i ku j e s e s e n i o rs k U mís t ěn í n o v ýc h b u d o v v yc h áZá z í kz l av es kéh š kol m sta í stěvo n íva n onvých bu do v v yc h á z ípzr i n v es kosl yo uko munněi ksu j e s e s en i o rs k ý m d o mem en Ú dol í Jeřmani cké ho po to ka jeUza é c i pnui cskéh t a voěn í p o d él n o u o s oš u b ěž s p .olOerči n ýct ahcpero s t o r ů o b o u b u cké h o p o to ka je zva tstavované pr in sta n ísta po,dé ln o u o so u s o u b ěž n těev s n i c í. Po s t a v en í n a v r ž en ýc s pho lseč b u d o v d o pp l á c km u v y t vá ř í i n t e ra kc i t ř í g e radi čním s ché matu po to k , po décipu l po to kavěce v rs t anvýc ebh vpůro č isst o o rbůě o b o uZá sto N ávr h k l a d n í p ro sot d o roívnékyropzro v r ž e n í m a t e řs ké domů podél vstevnic hierarchie interakce p ot o k , p od él orientace p opt ooka s ta, vrste icí .byly Po sta í nnayvr že n ýc h sprostor t a v ebt vá v ů řčíi nsoovbýě p ro s t o r, k t er ý s e p dm ín k y p ro i n t era kc í g en era c í. Šci h ro ká sapšoko l e čky n án a b í z í p ro s t o r dé lce ce s ty domy. Běhe m vývo je ovn bce př ve idánvá oo t ev o bilcytiřko U m í st ěn í n ov yýc h b u d o v v yc h á z í z v es n i c kéh o írá s e k j i h u a kš ko m u n i k u j e s e soednbi o rs ký lm domem. Orient ěh e m v ý v o je o b c ep abral yl ye při dávány vytvá ř í n o vý pro sto r, k te r ý se o t ev írá s e k j i h u a k o b c i c h o d b a š ko l k y n a b íz í p ro s t o r p ro v ýs t a v u ž á ků . Tř í d l nípotoka ces ty rovnoběžn d in a cipu sta v ěn í p oddoélúndooul í.o sTera e ěž d ef or ioeun tbouvá n vaa ds o e p s el ávceku ro vvýc Ú d o lí Jeřma nické ho j e zas ta voévasnpo é to ke m . Š ko la , ú řapr o u s oa uj b n ěi nso vá n a ka m en n ý mi z íd ka m s pi ,o l eč n ýc h p ro s t o rjůe ob do y thv běžné s p o t o kem.koŠkol řad a l adní kam e n y, kdo ú do lí . Te ra sa je de ýf in o vá n a ka m en ndýl ámi z ídím ka ma i ,v ys a z en o u l íp o u .j eP ro o r izen n aí speř i scev ero v ýc h o d n ím v ýohbl ed e m pnrav n í e t a p ě s v ý h l e d e la,j súou zák a sttoavá v en ra di č n í m sc h éma t uste potok , podél potoka ce sta , te ré vytvá ř í histo r ick vrste vn icí . Po s t a v en í nžadvěn r ž en ýc h s t a v eb v ů č i s o b ě pes o dt ěmín k y p ro i n t era kceic,t řví g e n e ra c í . Š i ro ká s p o am e n y, kt eré vy t váře ří dhiobce, s tori ck ý nný dům m e zidlá ždě n í m a vysa ze n o u lí po u . P ro z a s tzaev šen í p ř i c es t ěz d e u m ís t ěn y zoemn b ec, v p r v n í et a p ě s v ý h l ed em d o z a hsra i ž n ís t u p u j e s t ře š n í m o rodi líudpny. c eJ dél c e st y do my. st Běhe m vývoj e obce by ly př idá n váim n yi vša k brá n í vytvá ř í n o vý p ro s t o r, k t ko er ýl ksyej soot u ev írá s e k j i h u a k o b cí i t ra m p o l ín y a c h o d b a š ko l k y n a b íz ro s tporo r p ro v ýs t a v u ž á ků . ům me z i n imi všav kytbrání zesta ško lk ymjso u zde um í stě n y ze m n í t rapmp oez l ín y í.a s l u n c e p ro s t u p u j e s t řeš n ím o k n em, v h oyrtkéýcvhn ědj n e c hs t í n ě n í m ž a l u z voření návs i tvoře né tě m ito vba i. Na bí zí m e o s en k r ralel n í ce st y ro vno bě žné s potoke m. Ško la , ú řa d a do ú do lí . Te ra s a j e d ef i n o vá n a ka m en n ý mi z íd ka m i , j e o r i en t o vá n a s e s ev e ro v ýc hšoí m dním výhledem n né t ě m it o st a vb a mi. Nabízíme po n í . li jsm e je j k r y t é v n ěj š ím s t ín ěn ím ž a l u z i í. Ve d r udhoés et at av e p ě ab tuřdí dea s v l a s t n í m z voření mís t ahisto se tká n íse ,ý nze a zva ste l j s o u z á kla d nív yt kame ny,druhého k teré vytváří r ick dlá ždě n í m a v ys a z en o u l íp o u . P ro z a s t a v en í p ř i c es t ě o b ec, v p r v n í et a p ě s v ý h l n d e m d o z a h ra d y. J i ž n sta s et kání , na z va li ce j s me d o s t a v en a t ř íd a s v l a s t n ím z á z em ím a v ýlda e. jKnuocuh y n ě j e u rč e n a p ro kmezi . j ej ni mi vš ak brá n í S yenziem o rsnké b ymp d l en ed ob c e , ro d innýp lá d ům ze ško lk y jso u z d e u mís t ěn í t ra o líínoyr iaen t u j eme k j i h u , s s l u n c e p ro s t u p u j e sj íd t ře š n í m o kn e m , v h o r kýc h d S e n io rské bydle n í o r ie n tu j em e vkýjhi hl ed u , em s n a l o u k y a d o ko p c ůj íd l a .pKraužcíhoyrni en ě j teo u en a p ro p o t řeb y ma t e řs kékéšhko l y,o m u , p ř í l e ž i t o s . Zá varč s en tvo ře n í n ávsi t vo řen é tě mi to s tavbami . Na bí zí m e po se ze n í . knr éy t ké v n ěj š ím s t ín ěn ími ožrs a l u z i ío. dVe druhé etapě výhle de m n a lo u k y a do ko pců . Z á p ra žpí loárciken t o va n é k s en i o rs kéh o d o m u , p ř íl ež i t o s t n ě j a ko p o d p o ra p ro u , š i ro ké s p o l eč n é c h o d b y u m o ž ň u j í s et ká vádno ís t a v en a t ř íd a s vpl aost řándíámn íz oá b c ní m í c ha sveýtdká tvo ře n í d r uh éh o mí sta s etkání, nazval i jsm e je j zem e jnnío. u plá ck u , širo ké spo le čn é cho dby u mo ž ňs uen j í i soet ká vážndíý z b y t ů má v p apt ře o řávdl aásntínoí bl oec n í. d žniíc i , hv jsídetl aká ácek . S e n iors ké b y d l en ír ůo,r ika en t u j eme k j i h u , s . K u c h y n ě j e u rč en a p ro p o t ře b y m a t e řs ké š se n io r ů , ka ždý z bytů m á v pa tře v l a s t p n í l oem d ž i i , v z a h rá d k u s p o s ez en ím. V č el e b u d o v y v y pj soodup ozra děp n výhle de m n a l o u k y ař íz d o koí ppcřed ů . Zá p ra ž í o r i en t o va n é k s en i o rs kéh o d o mu , p ř í l e ž iO t obsět nběu d j aoko př í ze m í pře dza hrá dk u s po se ze n ím . V jčeelmeísbtundoos vt yp ro p o řá d á n í n a ro z en i n oO b ěh bousdl aov, v y sj s o u z d ěn é, s e ž el ez orop b eyt oan d o ře v ývměin o u ko n s t r u kc v ýc s t plá ck u , širo ké s p o l eč n é c h o d b y u m o ž ň u j í s et ká vá n í p o řá d á n í o b ec n íc h s et ká n í . or ien t a c e d o mů o ri epntoadce él vdo st eien vůn po ic déldo v st hierarchi e p ros hiera torrchie phi ros tor i n tera kce in terakc e i n t e rakc e orm t ace meůvnic p od él vs tevnic era rchi e p ros tor je m í stn o st pro po řá dá n í n a ro ze n i n o v ýc h o s ím l a v, s u p em, t a k a b y j i m s t ro p y a d řev ěn o u ko n s t r u kc í k ro v u , z ableto o ž ennoév n ýcah z á kl a d e c h . S t ě n y se n io r ů , ka žd ý z b yvt lůa smt n á v pvasttře v l a s t n í l o d ž i i , v o h l a v y u ž íva t i o b ec vla stn í m vstu pe m , ta k a by ji m o h l a v y u ž íva t i o b ec b et o n o v ýc h z á k l a d ec h . S t ěn y j s o u z v n ěj š í s t ra ny na ro .v o př í ze m í pře d z a h rá dnkez u ás vpi solseez enpím Vzčueldeo mu b u d. oVš v yec h n y p o ko j e j s o u O b ě b u d o v y oj mí s out azndéě, ndéo,psl n e ěžneél edzře o bveětnoýnm o n e zá visle n a pro vo zu do m u . Vše c h n y pboez kobjaer ij éro s o uv é, v ý t a h j e n a v r ž en om ít a n é, d o p l n ěn é d řev ěn ý m i o k n y. Lo d ž i e v y l o y a d e m , kt e r ý v y d řev m ží oekro bnkl je m í stn o st p ro p o řá d á n í n a ro z en i n o v ýc h o s l a v, s eva k u a č n í. s t ro p y a d řev ěn o u ko n sět rnuýkc vu, založené n be zba r ié ro vé , výta h je n a vr že n eva k u a č n í. d řev ěn ý m o b k l a d em, k t er ý v y t vá ř í p ř ívoětbiyvva ý d e t a i l p ro n é s t ře c h y j s o vla stn í m vstu p em, t a k a b y j i m o h l a v y u ž íva t i o b ec b et o n o v ýc h z á k l a d ec h . Stteělne.y Zj seol e u z v n ě j š í s t ra n o b y va t el e. Zel en é s t řec h y j s o u z n a č kosut aso udobého n e zá visle n a p ro v o z u d o m u . Vš ec h n y p o ko j e j s o u o mít a n é, d o p l n ěn é d řevvěěnní .ý m i o kn y. L o d ž i e v y l o s t a v ěn í. obec ice Jeřmanice obec Jeřmanice be zba r ié ro vé , v ý t a h j e n a v r ž en eva k u a č n í. u l . u k u r tů d řev ěn ý m o b k l a d em , k t e r ý v y t vá ř í p ř í v ě t i v ý d e t a N ávr h

463 12

an

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, MATEŘSKÁ SENIORSKÉ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ VEŘEJNÉ BYDLENÍ PROSTRANSTVÍ A BYDLENÍ VEŘEJNÉAPROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE CENTRA JEŘMANICE OBCE JEŘMANICE MATEŘSKÁ ŠKOLKA,ASENIORSKÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

463 12

ul. u kur tů

šen íKra j in né řešení Kraj i nné řešení

y vai nf t el e. éná so tdro heysl etj n sr uoákuitnu zfn a čs ko udob M o d ro z eol ebná Mra o dro sZel tr uktura z en e l eM iře nfczra ra ra t r uuk st uora

En e rg e t ick ý ko nEn ceeprg t e ti c ký E neko rgnc e tiecpký t ko nc e p t

uliční síť

dopravní schéma P10

P10

a v ěn í. kompozice,s tvýhledy

. u tů m n á v r h u jeCíplem ro vánávrhu z at Cnový íl em j e snávrhu provázat tave bníj ezás no pro vý a vá h sta za ve t nbn o vý í zá sta save h bn í záB sauhdo vy n a plňu jBí undízoko v yen n aerg Bpuullňd et oijvckí ykunýrníz a sko tpalen ň nu derg jaí rd net íz . ko i c ken ý serg t a netdiacrd k ý. s t a n d a rdD. eš ť o vá v o d a z Dko ešmť ouvá n i ka vD ocde í ašaťzzopvá ko e vm vnouědnnaiýc ka z hcko í amzupnei kv

oři t ssro o bzcí um , vityt elno svoořit buc parce í,s rozumi vytvoři l acitel t, shos nou rozumi podař parc teeit lnlaoci, u pa horce spo lada ci,ř ithoJ spo so u da vyba ř it ve n y Jreso k uupvera y b acJví sen aovuyy vrek t áy p buěn apv era en y tyep crek í el a nuvýypm tera á p ěn c í ya tvep y t áelpněn ým y t ep elpnl oý cmh j e s v ed enpal odcoh m j eělskvpýc ed l ohcen hp raj ů edl e sovhem ůděpelon kýc daédh l opm r ůěl e l kýc h ů hp op pě

deš ťro o vzu o umvo něd u srod azešťovou um ne zatíži ně s vodu tdeobec š ťovou a náročn nezatížit voduo ua onbe e za c tí n žit á roočn beo cuče n ár pa ro čn u vzduče dleo m chr pa vod dla em , čper vř íp zpdaauddcnlhem ě- vP10 zoem vdzadě, upvcřohíp d- vaod . dn Oaěb, ězpeměř íp a dvnoěd az emě. O b ěv oko dm a . uOnbi ka ě c í, mísko t ymu ro n z ši ka ířen cko í,ýc mu mhís,ntkd iykae ro c síz,ešm íp ře íosnst ýc yt uro h p ,nz kd šěí ře e nsýc e pho, op

ší

pr

P9

ší

P9 e z á púaddr žb n í ostu.raZe úd ny rž zjeábou. padní navrže Z esna trany západní záhume j e navr s tran ní žey nje a zá n ahu vr že me nn a í zábu hudo m evy n í m a jí n a bu vr že donvoy ro mzabm juí ěr dnoanvvéyr žpma en ro o jsíkro nl en azvm ír žkěr en jn i žoénro íp ro z měr s k l en n éí p k ro j i žsnkíl en í vksjai žknuíj e. Zp ev n ěn vsa é kpuljoe.c hZp yv sp ev al kánucějku n e.é a Zppol o edcvvn hoě ydnn péě l án pcílku osct h ře aycophdlváoc

ko m p

komp ozice

í

oj

en

op

oj

pr

á vy m c e sz tuaje, kt z aerá st c est avvyme itael , kné zuj terá úezemí. vymezuj zas tavi Si ltel ni e ci né zasta ú ze vite m í .lnSéiln ú ze icim í . stra S ilnnici ě , ško lka vyu stra žínvá ě , sšlko usntl eč ka ra nnvě, íc y uhšžko zívá i sl ka ksůl u vvyna ueč kž u ívá nm ícuh sllau zcinsi eč k ůnvícahk u z imu s k ůl avc iankouvm i d o v j en osvvýc ýcuhl abc u edhen b ounddooovvýc aj kehusm bvueuddl aoečvnnoj íecdhsovneaád ku deom nb, ou ldaoč na ík pě

en

s t rom lem ů uaj ekoalm lej lem áststuj romů ání e alori ej a ekol sntovaná tromů má s tání a do kolor má ie nstá to va n í noár ie do n to vate ná pla dov m a sivn í te stě pla n av m mez at sep i i vt řlnaíd í vo s tuma ěn a ascihm vn oez íd sbi totěn u ř ídaomez u a ci ht řoíd do bu o ua c h o d b ou d k u d j e d r u h o tonděk uv d y ujžeívá dord nukahuopdtro nj ě esvdpyrl u a žh c íh ová o t nvá něanvpíyro au ž ísvá p lnaac hpo y í

as š ě ra t p m po z i c e kol maádpoaprko l nitvaoacko dí ost lm plání. ni á tparkovací Komuni o kol mákace parkovací s tání. podé Ko m l stá u nnika í . ce Ko m poudé n ika poudé nl ece žá do cílm slunneežá čndí omuěcšzíím insež k ůsám lu dn oneč uacvn ím r žím en s lzoui snvkeč nůěj m nším ín azvirsžken ům o vnnaěj v ršžíen o v vnoějdšaí p řep a d emv sovded a pen řep a vd aod odem par ů pslře evko h epd ů aedpneoam ddm sovaeptdreůeřs lneko ah ůduop opdr ů p

ší

P9 t rdtoi bzíájvel aphro y clbet ici z a s vah b ý valo u. Silnic u sva škoihlo zuau. Si býval navrhuj l ni ciouza eme š kol býval ou rozš ou naířvr ško it hulojeumnea vr rohu zšíje ř itm( ko e ro zšípt ř itTro m be n ce ( ko hon ce stp ěn t yTro ()ko . sVm n ep eh nto ím Tro s toěn m b dbyo)eh .b V íoj leset tpěn nro ím yt)i .oVb dl et o bníím j e opíbro u t. i V p ř íp az d áě v l anha u p .l nVěn zá p vří íp laaku ah d um ě. V unlap apčř ílnpníaěcdn hěí nanáku adpom lbnuějlen a čí na íkc

pr

op

oj

en

í

velk ýhmř bsklo it o va nem shvelkým řb může it ova být ssk lve onem uprave l k ýmmů sna, k lže one být m u mpra ů ževebýt n a , u pra ve stínnaě, n í . Po m o cístí renkěunpí.era Poscmo teínaěn ctí ep í. rek el Po unm pýc era ohc ícčrek eerapuatpep dera elel cneýcah tčep erel pn ad ýcelh č er p aldoel š ko u . V p ř íp a dš ěkonl oa u s yc . Ven p š ko ří íp plraoůd ulě.e V hnůapsjřeíyc pvaeodnděí apnsraů vsel yc edheeůnnajíepvr o ů

yP7 as š ě ny v eOdde m h aesič „zákra Od rny t ku“ hvas ede si čárny chodi me „ zk šve tě ratk deme v te u“rénu s„ zk chra o diště tk u “ scho v teP9 ré diště nu Z v ete leré n én ustře chy Zaek le u mu n é lsutjřec íZel ah zen p y oé ama ksutm řec l uuj ílhudyješ í apakť ouP3 zvp mu éo ma l u j lí uaj í zdpeš om ť oavl u éP4 j í d eš ťpoovtéo ka . p o t o ka . p o t o ka . P4 P3 p l á cvek, e d osu ro c í zna šíved ření p lá ou m cek cíu,na dol s rozš pl ního ácek ířením pl , áck s rozší uu dořelnníího m uplá dock lnuí ho vo plády. ck uA k u m u la čn voí dy. n á dAk o buymu vo mdloay.hčon Ak uí u nbmu áý d t oilna btčyeg nm í ro o nh á váo dn u oybbyvý tmionhtul. eg o uurobhřbit vá ý t ni nyova tveg ro vá n y v P7 m o rfo l o gi ova árn ou p .ře d h a sičpářed rno has u . i čárnou. zá k la do vé koP9 n str zául. ukkci laudhřbit šoko v élzkko áy.knl asdt rouvkc é ikoš n kos ltkr y. u kc i š ko l k y. Ná kl a d y mor fol Ná Náy kl a d y og i kl e -a vdy ý hl ed u ličn í s íť P4 ho ú zDeom ře í na š enéh v rhDo ujeme o řeš území evys né navrhuj ho adiút zemí dvae me mal navrh vysa é u je ditmdva e vysa m adit lé dva m a lé d op ra v n í s chéma P3 ní s íť něm si aadšyv sest t řešněmi kasa mid y– sza atře šhas ve š němi sitkami čárnu a š–ves a zatka hdaům sičá mi – rza n u ha a sičá za dů r nm u a za dů md op ra vní s chéma S en i o rs ké b y d l en S en í m i oůrs ž ekédSb oeycndí lilioetrs nsítké amnb ůdyžad erd ld eun o cí ím l i tů žs et a ul. u hřbit ova mo rfo l o gi e - v ý h l e dy

ré vá p odé roln zší á řena s t á níro oap zp ší oře dé řesna laze ná osnou podé táníalalej ná přes sstrom tán az e íůn a. opře u asa le jzestro n o umaůle .jej stro n a vrm žeůn. P7 o čá ste je n čn a vér d ž en o cj o h e l čn aáa z sovP9 trvá eč ž en nní éov zd čdá ouscctheč hl auín z.t o d oncí hvlzadzuocvá h un.í v z d u c hpuřes . s t á va j íc í s p ysřes t éms toádva vpoj íc řes dn í ěn ssys tíátdva éomj íJcoeídřsm vys oadn tn éi cě mké n íohdovooJdenřěmn

ý m bs yedsl e ní nio mrským , se kd esen by bydl i ors mohl ením, k ým o být bydl kdeohni ením, by šmo těkde hlo být by moohn hlo iště být o hn iště ul i čobec ní síť Jeřmanice

i propsro e nško io ry. lkupirop ro škol s eni k u ory. i pro s e ni ory.

463 12

15k W h o d / m2/ 15k ro k , W š ko h oldka /15k md2/ íkW y ro hpoře k,d /všm ýš ko2el/ka n ýrom dk,í ky sšt ro ko pp ře l ka ůvm ýš d íeky ný

a m et o dCENTRA i c e v ý pa oOBCE čmet t u poad ki c20k ae meto v ýWphoč oddtiuc/ m ep a 2 v ýk/p2 ro o0čk. kW tu p ho a kd /2m 02 kW / rh d op ra v n í sBYDLENÍ chéma A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ JEŘMANICE

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

autorská zpráva

P řed p o k l á d a j í sPeřed s ečpeo kzlaátPdra řed a jvínspěeonkl sýceáh čdeapjzlíoasctera h sp venočědenl ezýc ah t rapvl o n cě

p o t řeb y. Zel en épsottřec řebhy.y Zel je p open tořeb téřesy.bt a ře Ze jcelhe dyn é joeusptzře oat cře ro hbkyaj ej epdontoř

parce lace parc ela ce

ce obec Jeřmanice obec Jeřmanice 463 12 463 12

k ra j in a

a k u m. nádrž

a k u m. nádrž

s trom

s trom

pr

s trom

h

ůl

ml a t - v s a ková n í

eh

p r ů le

h s trom

p r ů le

í s trom

strom ořadí

p a rc e l a c e

a k u m. nádrž

po t o k

prů leh

a k upo m .t o k n ádrž

a k u m. nádrž

lou ka - p a r kl ou ka - p a r k

s trom

strom

strom

strom

ořad

třeš n ě l ou ka - p a r k

í

třeš ně

ořad

třeš ně

š v es tk y

s trom

í

s trom

ořad

s trom

a k u m. nádrž

prů leh

za hra d a MŠza hra d a MŠ š v es tk y š vestk y

h

vrby pod él pot okavrby pod él vrby pod él pot oka pot oka zahra d a MŠ

prů leh

v y p l ev el i t a sd ovodou ž i veli ni tyvayhp dnloev pj ilveneliim tt ža. i vdi o np y lhnni tožj i v ei nmy . h n oa j krajina BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA hospodaření MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ OBCE JEŘMANICEpvlynpi tl ev

p r ů le

obec Jeřmanice parcelace 463 12

pr

ůl

eh m l at m l at - v sako ván í - v sako ván í

pr

ůl

eh

strom ořadí strom ořadí

k ra ji n a

k ra ji n a

hospodaření s vodou hospodaření hospodaření s vodou s

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, MATEŘSKÁ SENIORSKÉ MATEŘSKÁ ŠKOLKA, BYDLENÍ SENIORSKÉ ŠKOLKA, A VEŘEJNÉ SENIORSKÉ BYDLENÍ PROSTRANSTVÍ ABYDLENÍ VEŘEJNÉAPROSTRANSTVÍ CENTRA VEŘEJNÉOBCE PROSTRANSTVÍ JEŘMANICE CENTRA OBCE CENTRA JEŘMANICE OBCE JEŘMANICE

autorská z


ov architekti s.r.o.

36

širší vztahy

obec Jeřmanice 463 12

energetické schéma

1:2000

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

přirozené větrání - odtah akumulace a retence dešťové vody žaluzie odtah vzduchu

přívod vzduchu závlaha

přirozené větrání v létě ze severu

stíněné zápraží podlahové vytápění

tepelné čerpadlo (vzduch - voda)

vsakování

masivní akumulační stěna (Trombeho stěna)

akumulace dešťové vody druhotně využitá dešťová voda pro splachování

širší vztahy


soutěžní návrh, 1. místo

37

axonometrie

obec Jeřmanice 463 12

řez řešeným územím, 1:500

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

axonometrie


ov architekti s.r.o. situace 1:500

38


39

soutěžní návrh, 1. místo


ov architekti s.r.o.

40

půdorysy 1:200

seniorské bydlení přízemí

patro

zahrádky

2.np

2.np

1.np


nice

2.np

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE

mateřská školka přízemí

1.np

2.np

1:200

41

soutěžní návrh, 1. místo

patro

m


ov architekti s.r.o.

42

pohledy 1:200

seniorské bydlení pohled západní

seniorské bydlení pohled severní

pohled severní pohled severní

obec Jeřmanice


soutěžní návrh, 1. místo

43

seniorské bydlení pohled jižní

pohled západní pohled západní

pohled jižní pohled jižní

seniorské bydlení pohled východní

pohled východní pohled východní


ov architekti s.r.o.

44

pohledy 1:200

mateřská školka pohled severozápadní

pohled severozápadní pohled severozápadní

mateřská školka pohled severovýchodní

pohled severovýchodní pohled severovýchodní


soutěžní návrh, 1. místo

45

mateřská školka pohled jihozápadní

pohled jihozápadní pohled jihozápadní

mateřská školka pohled jihovýchodní

pohled jihovýchodní pohled jihovýchodní


ov architekti s.r.o.

46


47

soutěžní návrh, 1. místo


ov architekti s.r.o. vizualizace horního plácku

48


49

soutěžní návrh, 1. místo


ov architekti s.r.o.

vizualizace ze společné chodby bydlení

50


51

soutěžní návrh, 1. místo


ov architekti s.r.o.

vizualizace třídy mateřské školky

52


53

soutěžní návrh, 1. místo


Aoc architekti, s.r.o. hodnocení poroty

Návrh pracuje s celým řešeným územím jako s venkovním obytným prostorem, vymezeným budovami požadovaných funkcí i řadou dalších prvků a nabídek k různým typům aktivit a různé míry společenského setkávání. Všechny požadavky i lokální náměty propojuje do výpravné scenérie, která, z pohledu některých členů poroty, soudobými prostředky rozvíjí poetiku venkova z Ladových obrazů. Na základě podrobného čtení návrhu a intenzivní diskuze porota konstatuje, že je řada silných stránek návrhu těsně spojena s jeho slabinami: Síla návrhu je v jeho celistvosti, čímž však nárokuje realizaci rozsáhlého území; síla je také v prostorové velkorysosti, která však vede k investičně nepřiměřeným a nevyužitým stavebním objemům; silnou uživatelskou kvalitou je přízemní řešení a vytvoření roviny veřejného prostoru (vodní plochy), které však se však neobejde bez náročných terénních úprav. Porota pozitivně hodnotí citlivou práci s venkovskými atributy i přesvědčivou koncepci hospodaření s vodou. Z pohledu zadavatele je otázkou, zda je ústřední role rybníčku (malé vodní nádrže) vhodná, jak s ohledem na provozní nároky, tak vzhledem k velikosti a poloze společného veřejného prostranství, ale také proto, že již nedaleko obdobnou vodní plochou disponuje. To je v návrhu řešeno velkorysým zastřešeným prostorem, který je však současně chápán jako prostor případné budoucí druhé třídy mateřské školky. Její realizací by se využití nového prostranství zintenzivnilo, ale zároveň by vzhledem k prostorové organizaci přišlo o klíčovou plochu pro společenské akce. Jako sporná se porotě jeví koncepce etapizace, která vyžaduje realizaci velké části stavby, a tím i značných investičních nákladů, již v první etapě. Právě k investiční náročnosti se vztahuje hlavní výhrada poroty. Celkový stavební objem navržených objektů výrazně přesahuje potřeby i možnosti zadavatele. Z části je to dané velkorysým dispozičním řešením, hlavní podíl na značném objemu má však hmotové řešení objektů s nevyužitým prostorem podkroví. Autorské tvarosloví objektů zároveň klame perspektivu a z řady pohledů působí spojité objekty ještě větším dojmem. Propojení dvou křídel seniorského bydlení zároveň určuje možnosti výškového osazení a vzhledem k celkové rozlehlosti půdorysné stopy nárokuje větší terénní úpravy na západní straně. Pozice objektu školky je srozumitelná, její dispoziční řešení by však mohlo být efektivnější a provozně jednodušší. Pro případné úpravy návrhu proto porota doporučuje revidovat hmotové a prostorové řešení tak, aby byl výrazně snížen celkový objem stavby a obdobnou revizí podrobit také objekt školky, jeho dispoziční řešení, celkový objem i zastřešený venkovní prostor.

54


55

soutěžní návrh, 2. místo


Aoc architekti, s.r.o.

56

autorská zpráva

Struktura severočeských Jeřmanic je charakteristická rozvolněnou podhorskou zástavbou, rozprostřenou v krajině. Odvíjí se od budovy kostela a hřbitova, postrádá však funkční veřejný prostor. Před II. světovou válkou byla obec čistě německá, po válce se pak vlivem vývoje, změn skladby obyvatelstva a politické správy významně narušila její původní podoba. Dnešní potřeba vybudovat dvě potřebné veřejné budovy — mateřskou školu a seniorské bydlení společně s tímto stavem formuje jednoznačně zadání projektu. anotace Navrhujeme jedinečný venkovní obytný prostor, vymezený budovami mateřské školy a seniorského bydlení, malou vodní nádrží (“rybníkem”), její hrází s promenádou a stromořadím, prostor navazující na okolní obytnou krajinu a rozvolněnou zástavbu původní vsi. urbanismus a krajina Základním urbanistickým a krajinným tématem je propojení domů, nové návsi a okolní krajiny. Ve středu nového plácku je vodní plocha jako zadržená energie v krajině, která vytváří klidný, chráněný veřejný prostor, obklopený domy a alejí stromů na hrázi. Funkčně se jedná o místo setkání různých generací, nástroj sociální soudržnosti, místo malých oslav, sousedských posezení atd. Představujeme si krajinný obytný prostor, v něčem ne nepodobný obrazům Josefa Lady (v současné verzi), vybavený možnostmi společenského venkovního posezení, občerstvení (rožniště, venkovní kuchyně), krytým venkovním prostorem po pořádání sousedských slavností a setkání. Krajina je topologicky označena a zabydlena jednotlivými funkčními elementy jako jsou: ohniště, májka, lavičky, pěšiny, plácek s mlatem, úly, skleník, stroje na cvičení apod. Po hrázi vodní nádrže vede vodorovná promenáda od kostela na hřiště s alejí třešní. Nad mateřskou školou (na jih) je z vyhlášky povinná oplocená zahrada školky. Obsahuje vše potřebné, prolézačky, hřiště, domeček na hraní, sklad hraček a zahradního nářadí, vodní prvek atd. Nad domovem seniorů jsou soukromé zahrádky obyvatel. Výše se nalézá sad s průlehy po vrstevnici, které člení svah a slouží k zachycení povrchové vody a zabránění erozi. krajina a veřený prostor * jeřmanická krajina — vegetační úpravy Úvahy o vegetačních úpravách jeřmanické krajiny směřují k respektování krajinného rázu, přirozenému přechodu obce do volné krajiny, k prostupnosti krajiny a k místně logickému situování a formování skladeb výsadeb za použití domácích, místně charakteristických dřevin. V intravilánu se věnujeme tématům veřejného i poloveřejného prostoru v obci ve smyslu vytvoření příhodného prostředí pro fungování komunity

a její snadnou biologickou adaptaci v místě. Dobré mikroklima, snížení prašnosti, stín, vůně a krása květů i plody jsou hlavními přínosy návrhu. * krajinný ráz, přechod do volné krajiny, prostupnost Přirozený přechod obce do volné krajiny řešíme tradiční výsadbou ovocných sadů na pozemcích za školkou a seniorským bydlením. Mezi budovami školky a seniorského bydlení navrhujeme průhled z lokální návsi do krajiny a zpět, upravený jako louka. Ovocné aleje podél cest podpoří orientaci uživatelů a jasnou prostupnost z obce do krajiny a zpět — navrhujeme hrušně, jabloně, ořešáky, slivoně, jeřáby, babyky... * veřejný prostor v intravilánu Prostor lokální návsi je z pohledu výsadby definován duby rostoucími na hrázi malé vodní nádrže, obecním hájem s krásnými vybarvujícími se kleny a ovocnými alejemi z třešní a švestek. Vstupní cesty jsou označeny vzrostlými jasany a kleny. Louku mezi zahradami si představujeme jako společenský prostor poskytnutý fantazii a nápadům uživatelů — navrhujeme švestky, třešně, kaštanovníky, duby, vrby, kleny. Menší plochy trvalého zatravnění navrhujeme sekat v různých intervalech, nabízí se rovněž spásání ovcemi. * poloveřejný prostor zahrad za domy Zahrada u MŠ se sadem a velkým ořešákem bude bezpečným zázemím pro děti. Navrhujeme stromy s nízkými korunami, krásnými květy a jedlými plody na čtvrtkmenech. Zahrada za seniorským bydlením poskytne stín velkých solitérních stromů s odpočívadly a průhledy z bytů do kvetoucího ovocného sadu z polokmenů. U domu navrhujeme zvýšené zeleninové záhony pro individuální pěstování, v sadu úly pro včely, skleník, ohniště. V zahrádce u domu s odpočívadly bude pás rozmanitých trvalek celoročně obohacovat výhled z oken pokojů. / Juglans regius, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus/ hospodaření s vodou Vycházíme z předpokladu, že je nezbytné navrhnout komplexní řešení hospodaření s vodou jak z pohledu vodohospodářského, tak krajinotvorného. Navržený koncept založený na prvcích modro-zelené infrastruktury je následující: Využíváme přirozený pramen trasovaný v údolnici nad objektem školky, který se zde vyskytuje odedávna a byl meliorován. Smyslem opatření je eliminace negativního vlivu odvodnění krajiny. Podle zjištěné situace se na melioraci napojíme a budeme z ní napájet MVN (malá vodní nádrž se stálým nadržením). Zadržíme vodu v krajině tak, aby vytvářela příznivé mikroklima v intravilánu mezi novými domy, tj. vytvoříme svého druhu „náves s rybníkem“, tradiční vesnický veřejný prostor s přírodě blízkým krajinářským řešením. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude jímána na pozemku stavby do podzemních retenčních nádrží a bude využita jako užitková např. pro splachování toalet, nebo zalévání zahrady. Přepad


středu nového plácku je vodní plocha jako zadržená energie v krajině, která vytváří klidný, chráněný veřejný prostor, obklopený domy a alejí stromů na hrázi. Funkčně se jedná o místo setkání různých generací, nástroj sociální soudržnosti, místo malých oslav, sousedských posezení atd. Představujeme si krajinný obytný prostor, v něčem ne nepodobný obrazům Josefa Lady (v současné verzi), vybavený možnostmi společenského venkovního posezení, občerstvení (rožniště, venkovní kuchyně), krytým venkovním prostorem po pořádání sousedských slavností a setkání.

soutěžní návrh, 2. místo

57

zákres do širšího okolí

m st vo tř

p p sk N o kt a

urb

h

schéma nakládání s vodou v území schéma nakládání s vodou v území

na z p Na inf

ovocný sad

na ab ne situ na Za mi vy ve řeš bu ret pro z t (M

skleník

průlehy

na

To

vodní prvek

ovocný sad

retenční nádrže

s v ka

malá vodní nádrž

zadržení vody v MVN

využití užitkov


Aoc architekti, s.r.o.

58

autorská zpráva

z těchto retenčních nádrží bude do malé vodní nádrže (MVN) na pozemku. V sadech a lukách nad novými budovami jsou navrženy průlehy. To bude přispívat k následujícím cílům: — zpomalení odtoku vody z pozemku/krajiny — zvýšení vsaku — snížení odnosu půdy do povrchové vody a eroze — podpora zavlažení stromové výsadby — celková změna mikroklimatu Celkové řešení poskytuje pro srážkové epizody s vysokou intenzitou dostatečné retenční a infiltrační kapacity. doprava a povrchy Nabízíme 15 parkovacích míst na jižním okraji řešeného území (u seniorského bydlení) a 15 u mateřské školy. Dopravní situace před mateřskou školou bude upravena tak, aby poskytovala bezpečné fungování během ranního příjezdu dětí s rodiči. Povrchy vozovek budou asfaltové bez obruby. Parkovací plochy a zpevněné plochy na návsi budou provedeny ze štěrkového trávníku. Povrchy hlavních přístupových cest k domům a plochy bezprostředně u domů budou dlážděné žulovými placáky. Promenáda vedoucí od hřbitova po hrázi až k hřišti bude provedena z tmavého jemnozrnného mlatu. Plocha venkovního krytého posezení bude z dubové špalíkové dlažby. konstrukce, stavební koncept domů Založení objektů předpokládáme na monolitické železobetonové desky, podle geologického průzkumu. Objemy staveb jsou vymezeny velkorysými dřevěnými krovy s krytinou z falcovaného předzvětralého titanzinku. Krovy jsou uloženy na zděných pilířích a dřevěných sloupech. Chodby, společenské místnosti a třída mateřské školy jsou otevřeny do krovu. Ostatní místnosti mají standardní světlou výšku s dřevěnými stropy. Fasády jsou zděné omítané s velkými fixními dřevěnými okny s otvíravými bočními křídly a sedacími parapety. Velká okna umožňují v zimním období solární zisky, v letním období jsou zastíněna přesahy střech. Vnitřní mikroklima místností je možné optimalizovat použitím příčkovek z nepálené hlíny, které udržují stálou vlhkost vzduchu v interiéru. Větrání bude primárně přirozené, v případě potřeby i řízené s rekuperací (podkroví například poskytuje dostatek prostoru pro individuální vyzbrojení každé jednotky bydlení). Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Dům je navržen jako nízkoenergetický, důraz je kladen na minimální provozní náklady a snadnou údržbu budov a přilehlého okolí. Údržbu veřejných prostranství předpokládáme v gesci obce.

seniorské bydlení Dům je koncipován tak, aby každý jeho obyvatel měl své soukromí ve formě malé plnohodnotné obytné jednotky. Budova má dvě křídla po šesti pokojích, čtyři pokoje jsou pro pár, osm pokojů pro jednotlivce. Každé křídlo má obytnou chodbu, s výstupem do venkovního prostoru, která je orientovaná do návsi. Byty jsou naopak orientovány na slunnou jihozápadní stranu se soukromými zahrádkami. Napříč mezi oběma křídly je umístěn společenský obývací pokoj s krbem a společná jídelna/kuchyně. Tento příčný trakt je prosklený a slouží pro denní setkávání obyvatel a návštěvníků. Jídlo se bude donášet z kuchyně mateřské školy. V budově bude umístěna malá místnost pro pečovatelskou službu. Technologie a sklad budou umístěny v podkroví se samostatným vstupem zvenku. mateřská škola V první etapě by byla vybudována jednotřídní školka s kuchyní, ředitelnou, denní místností zaměstnanců, šatnou a dalším potřebným zázemím. Kuchyně vaří kromě školky také pro seniorské bydlení a další potenciální klienty v obci. Samotnou třídu mateřské školy, opatřenou šatnou a sociálním zařízením, tvoří jeden velký prostor prosklený na dvě strany s přístupem do zahrady školky na jih a na novou náves na sever. Prostor třídy je otevřený do krovu a vybavený vestavěným nábytkem, umožňujícím rozložení postýlek a organizaci prostoru v různých využitích. Školka poskytne zázemí pro veškeré venkovní akce. Severní křídlo budovy bude totiž sloužit jako zastřešený venkovní společenský prostor po vzoru podobných staveb francouzského venkova. Bude vybavený dřevěnou kostkovou dlažbou z dubu se sraženými fasetami kladenou do písku. Předpokládáme umístění dlouhých besedních stolů, venkovní kuchyně se dřezem, grilovacím místem a pultem. Tento prostor může být po stavební úpravě zčásti využit jako druhá třída školky nebo pro jinou funkci, jejíž potřeba se teprve v budoucnosti zjistí.


soutěžní návrh, 2. místo

59

axonometrie

seniorské bydlení - axonometrie

mateřská školka - axonometrie axonometrie

seniorské bydlení

Dům je koncipován tak, aby každý jeho obyvatel měl své soukromí ve formě malé plnohodnotné obyt jednotky. Budova má dvě křídla po šesti pokojích, čt pokoje jsou pro pár, osm pokojů pro jednotlivce. Kaž křídlo má obytnou chodbu, s výstupem do venkovníh prostoru, která je orientovaná do návsi. Byty jsou naopak orientovány na slunnou jihozápadní stranu se soukromými zahrádkami. Napříč mezi oběma křídly umístěn společenský obývací pokoj s krbem a společ jídelna/kuchyně. Tento příčný trakt je prosklený a slouží pro denní setkávání obyvatel a návštěvníků. Jí se bude donášet z kuchyně mateřské školy. V budově bude umístěna malá místnost pro pečovatelskou službu. Technologie a sklad budou umístěny v podkro se samostatným vstupem zvenku.

mateřská škola

V první etapě by byla vybudována jednotřídní ško s kuchyní, ředitelnou, denní místností zaměstnanců, šatnou a dalším potřebným zázemím. Kuchyně vaří kromě školky také pro seniorské bydlení a další potenciální klienty v obci. Samotnou třídu mateřské školy, opatřenou šatnou a sociálním zařízením, tvoří jeden velký prostor prosklený na dvě strany s přístupem do zahrady školky na jih a na novou náves na sever. Prostor třídy je otevřený do krovu a vybavený vestavěným nábytkem, umožňujícím rozložení postýlek a organizaci prostoru v různých využitích. Školka poskytne zázemí pro veškeré venko akce. Severní křídlo budovy bude totiž sloužit jako zastřešený venkovní společenský prostor po vzoru podobných staveb francouzského venkova. Bude vybavený dřevěnou kostkovou dlažbou z dubu se sraženými fasetami kladenou do písku. Předpokládá umístění dlouhých besedních stolů, venkovní kuchyně se dřezem, grilovacím místem a pultem. Tento prosto může být po stavební úpravě zčásti využit jako druhá třída školky nebo pro jinou funkci, jejíž potřeba se teprve v budoucnosti zjistí.


Aoc architekti, s.r.o.

60


61

soutěžní návrh, 2. místo


Aoc architekti, s.r.o.

62

situace širšího okolí, 1:2000

situace širšího okolí 1:2000

05

01 04 02

01

02 03


urbanismus a krajina

63

soutěžní návrh, 2. místo

01 městský úřad 02 kostel 03 hřbitov 04 hasičská zbrojnice 05 fotbalové hřiště 01 seniorské bydlení 02 mateřská škola

R35 2


Aoc architekti, s.r.o.

64

situace - koncept vegetačních úprav, 1:1000

vegetačních úprav 1:1000

02

01

05 03

01

04

06 06 05 01

05


urbanismus urbanismus a a krajina krajina 65

urbanismus a krajina

soutěžní návrh, 2. místo

urbanismus a krajina urbanismus a krajina urbanismus a krajina

01 Celé řešenérůznými území navrhujemestroosadit různými varietami stro01 01 Celé Celé řešené řešené území území navrhujeme navrhujeme osadit osadit různými varietami varietami stromů s různými druhy plodů a s různými mů ss různými druhy plodů a obdobími květu. V 01 Celé řešené území navrhujeme osadit různými varietami stro-obdobími květu. V krajině mů různými druhy plodů a ss různými různými obdobími květu. V krajině krajině by se mohly objevit hrušně (pyrus communis), jabloně (malus x 01 Celé řešené území navrhujeme osadit různými varietami stroby mohly objevit hrušně communis), jabloně (malus xx mů s různými druhy plodů a(pyrus s různými obdobími květu. V krajině by se mohly objevit hrušně (pyrus communis), jabloně (malus 01se Celé řešené území navrhujeme osadit různými varietami strotřešně (prunus avium), švestky (prunus domestica), mů s různými druhy plodů adomestica), s různými obdobími květu. V krajině domestica), avium), švestky (prunus domestica), by se mohly třešně objevit hrušně (pyrus communis), jabloně (malus x domestica), třešně (prunus avium), švestky (prunus domestica), mů s různými druhy(prunus plodů ajedlé s různými obdobími květu. V krajině kaštany (castanea sativa), vlašské ořechy (juglans regia), by se mohly třešně objevit hrušně (pyrus communis), jabloně (malus x jedlé kaštany (castanea sativa), vlašské ořechy (juglans regia), domestica), (prunus avium), švestky (prunus domestica), jedlé (castanea sativa), vlašské ořechyjabloně (juglans(malus regia),x by se kaštany mohly třešně objevit hrušně (pyrus communis), jeřabiny (sorhus aucuparia) apod. domestica), (prunus avium), švestky (prunus domestica), jeřabiny (sorhus aucuparia) apod. jedlé kaštany (castanea sativa), vlašské ořechy (juglans regia), jeřabiny (sorhus aucuparia) apod. domestica), třešně (prunus avium), švestky (prunus domestica), jedlé kaštany (castanea sativa), vlašské ořechy (juglans regia), jeřabiny (sorhus aucuparia) apod. jedlé kaštany (castanea sativa), vlašské ořechy (juglans regia), jeřabiny (sorhus aucuparia) apod. jeřabiny (sorhus aucuparia) apod.

02, 03 Okrajosadit vodní plochypoloze navrhujeme osadit v této poloze 02, 02, 03 03 Okraj Okraj vodní vodní plochy plochy navrhujeme navrhujeme osadit vv této této poloze tradičně využívanými duby letními (quercus robur) vrbami košítradičně využívanými duby letními (quercus robur) vrbami koší02, 03 využívanými Okraj vodní plochy navrhujeme osadit v této poloze tradičně duby letními (quercus robur) vrbami košíkářskými (salix viminalis) 02, 03 Okraj vodní plochy navrhujeme osadit v této poloze kářskými (salix viminalis) tradičně duby letními (quercus robur) vrbami košíkářskými (salix viminalis) 02, 03 využívanými Okraj vodní plochy navrhujeme osadit v této poloze tradičně duby letními (quercus robur) vrbami košíkářskýmivyužívanými (salix viminalis) tradičně využívanými duby letními (quercus robur) vrbami košíkářskými (salix viminalis) kářskými (salix viminalis)

04 Podzimní hra barev Javor klen (acer pseudoplatanus) 04 04 Podzimní Podzimní hra hra barev barev Javor Javor klen klen (acer (acer pseudoplatanus) pseudoplatanus) 04 Podzimní hra barev Javor klen (acer pseudoplatanus) 04 Podzimní hra barev Javor klen (acer pseudoplatanus) 04 Podzimní hra barev Javor klen (acer pseudoplatanus)

05 Navrhujeme kompaktní zahrádky s koncentrovanou výsad05 05 Navrhujeme Navrhujeme kompaktní kompaktní zahrádky zahrádky ss koncentrovanou koncentrovanou výsadvýsadbou peren v pestrobarevných kobercích (např. Achillea filipenbou peren kobercích (např. 05 Navrhujeme kompaktní zahrádky s koncentrovanou výsadbou peren vv pestrobarevných pestrobarevných kobercích (např. Achillea Achillea filipenfilipendulina, Achillea millefolium, Aquilegia vulgaris, Aster amellus, 05 Navrhujeme kompaktní zahrádky s koncentrovanou výsaddulina, Achillea millefolium, Aquilegia Aster bou peren v pestrobarevných kobercích (např. Achillea filipendulina, Achillea millefolium, Aquilegia vulgaris, Aster amellus, amellus, 05 Navrhujeme kompaktníAstrantia zahrádky svulgaris, koncentrovanou výsadmajor, Cirsium rivulare, Coreopsis verticillata, Delphibou peren v pestrobarevných kobercích (např. Achillea filipenAstrantia major, Cirsium Coreopsis verticillata, Delphidulina, Achillea millefolium, Aquilegia vulgaris, Aster amellus, Astrantia major, Cirsium rivulare, rivulare, Coreopsis verticillata, Delphibou peren v pestrobarevných kobercích (např. Achillea nium, Echinacea, Eryngium ×filipenzabelii, dulina, Achillea millefolium, Aquilegia vulgaris, Aster amellus, nium, Echinacea, Eryngium × zabelii, Persicaria amplexicaulis, Astrantia major, Cirsium rivulare, Coreopsis verticillata, Delphi- Persicaria amplexicaulis, nium, Echinacea, Eryngium ×Aquilegia zabelii, Persicaria amplexicaulis, dulina, Achillea millefolium, vulgaris, Aster amellus, Geum, Coreopsis verticillata, Kniphofia, Phlox paniculata) Astrantia major, Cirsium rivulare, Coreopsis verticillata, DelphiGeum, Coreopsis verticillata, Kniphofia, Phlox paniculata) nium, Echinacea, Eryngium × zabelii, Persicaria amplexicaulis, Geum, Coreopsis verticillata, Kniphofia, Phlox paniculata) Astrantia major, Cirsium rivulare, Coreopsis verticillata, Delphinium, Echinacea, Eryngium × zabelii, Persicaria amplexicaulis, Geum, Coreopsis Eryngium verticillata, Kniphofia, Phlox paniculata) nium, × zabelii, Persicaria amplexicaulis, Geum,Echinacea, Coreopsis verticillata, Kniphofia, Phlox paniculata) Geum, Coreopsis verticillata, Kniphofia, Phlox paniculata)

06 solitérní stromy např. Buk červenolistý (Fagus sylvatica 06 06 solitérní solitérní stromy stromy např. např. Buk Buk červenolistý červenolistý (Fagus (Fagus sylvatica sylvatica ‚Atropunicea‘), Ořešák královský (Juglans regia) ‚Atropunicea‘), Ořešák královský (Juglans 06 solitérní stromy např. Buk červenolistý (Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘), Ořešák královský (Juglans regia) regia) 06 solitérní stromy např. Buk červenolistý (Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘), Ořešák královský (Juglans regia) 06 solitérní stromy např. Buk červenolistý (Fagus sylvatica ‚Atropunicea‘), Ořešák královský (Juglans regia) ‚Atropunicea‘), Ořešák královský (Juglans regia)

6 6 6 6 6

6


Aoc architekti, s.r.o.

000

66

situace - doprava a povrchy, 1:1000

01

íst u 15 m

školy é k s ř mate

05

u dom u m é ytov st k b í m 10

02

02 01 04 03 02

va řbito h u t s 6 mí 02

ní bydle o h ké niors e s u íst 15 m


Povrchy hlavních přístupových cest k domům a plochy bezprostředně u domů budou dlážděné urbanismus a krajina žulovými placáky. Promenáda vedoucí od hřbitova 67 po hrázi až k hřišti bude provedena z tmavého jemnozrnného mlatu. Plocha venkovního krytého posezení bude z dubové špalíkové dlažby.

soutěžní návrh, 2. místo

doprava a povrchy 01 asfaltová komunikace míst na jižním okraji Nabízíme 15 parkovacích bez obruby řešeného území (u seniorského bydlení) a 15 u mateřské školy. Dopravní situace před mateřskou školou bude upravena tak, aby poskytovala bezpečné fungování během ranního příjezdu dětí s rodiči. Povrchy vozovek budou asfaltové bez obruby. Parkovací plochy a zpevněné plochy na návsi budou provedeny ze štěrkového trávníku. 02 štěrkový trávník Povrchy hlavních přístupových cest k domům a plochy bezprostředně u domů budou dlážděné žulovými placáky. Promenáda vedoucí od hřbitova po hrázi až k hřišti bude provedena z tmavého jemnozrnného mlatu. Plocha venkovního krytého posezení bude z dubové špalíkové dlažby. 03 dláždění žulovými placáky 01 asfaltová komunikace bez obruby

04 mlatové cesty

02 štěrkový trávník

03 dláždění žulovými placáky 05 dubová špalíková dlažba

9

04 mlatové cesty

05 dubová špalíková dlažba

9


68

>

Aoc architekti, s.r.o. situace, 1:500

řiště p na h přístu

situace 1:500

>

>

02

> >

> 06

07

> >

>

>

03

04

>

08

01

05

10

09


urbanismus a krajina

69

soutěžní návrh, 2. místo

01 malá vodní nádrž 02 venkovní kryté sezení 03 společenská místnost 04 předzahrádky 05 herna / ložnice / jídelna 06 zahrada mateřské školy 07 vodní prvek 08 herní prvky 09 skleník 10 včelí úl

>

>

>

04

3


Aoc architekti, s.r.o.

seniorské bydlení, půdorys přízemí, 1:200

půdorys přízemí 1:200

70


71

seniorské bydlení

soutěžní návrh, 2. místo

přízemí seniorského bydlení

přízemí mateřské školy

č.m.

název místnosti

[m2]

č.m

název místnos

A.01

byt 01

37,9

B.01

herna / ložnice /

A.02

byt 02

27,3

B.02

sklad lehátka

A.03

byt 03

37,4

B.03

šatna

A.04

byt 04

37,4

B.04

umývárna

A.05

byt 05

27,3

B.05

výdej jídla/sklad

A.06

byt 06

37,9

B.06

zázemí pedagogů

A.07

personál

22,8

B.07

ředitelna

A.08

úklid

4,5

B.08

prádelna/sklad

A.09

obytná chodba

126,0

B.09

hala

A.10

zádveří

3,4

B.10

zádveří/výdej ob

A.11

zádveří

4,8

B.11

kuchyně

A.12

klubová místnost

49,0

B.12

sklady potravin, z

A.13

jídelna

86,7

B.13

chodba

A.14

byt 07

27,3

B.14

úklid

A.15

byt 08

28,1

B.15

sklad

A.16

byt 09

27,6

B.16

wc/sprcha zaměs

A.17

byt 10

27,6

B.17

zázemí zahrady

A.18

byt 11

28,1

B.18

A.19

byt 12

27,3

zastřešené venko rezerva pro rozší

A.20

obytná chodba

97,6

B.19

veřejné wc

A.21

zádveří

3,4

B.20

podkroví/techno

769,4 m²

14


Aoc architekti, s.r.o.

mateřská školka, půdorys přízemí, 1:200

půdorys přízemí 1:200

72


73

mateřská škola přízemí seniorského bydlení

soutěžní návrh, 2. místo

přízemí mateřské školy

č.m.

název místnosti

[m2]

č.m

název místnosti

[m2]

A.01

byt 01

37,9

B.01

herna / ložnice / jídelna

113,1

A.02

byt 02

27,3

B.02

sklad lehátka

5,9

A.03

byt 03

37,4

B.03

šatna

22,2

A.04

byt 04

37,4

B.04

umývárna

17,5

A.05

byt 05

27,3

B.05

výdej jídla/sklad pomůcek

15,5

A.06

byt 06

37,9

B.06

zázemí pedagogů

10,0

A.07

personál

22,8

B.07

ředitelna

10,3

A.08

úklid

4,5

B.08

prádelna/sklad

6,6

A.09

obytná chodba

126,0

B.09

hala

23,1

A.10

zádveří

3,4

B.10

zádveří/výdej obědů

20,4

A.11

zádveří

4,8

B.11

kuchyně

21,4

A.12

klubová místnost

49,0

B.12

sklady potravin, zázemí

24,9

A.13

jídelna

86,7

B.13

chodba

15,3

A.14

byt 07

27,3

B.14

úklid

3,7

A.15

byt 08

28,1

B.15

sklad

8,8

A.16

byt 09

27,6

B.16

wc/sprcha zaměstnanci

3,8

A.17

byt 10

27,6

B.17

zázemí zahrady

6,8

A.18

byt 11

28,1

B.18

223,4

A.19

byt 12

27,3

zastřešené venkovní sezení / rezerva pro rozšíření školky

A.20

obytná chodba

97,6

B.19

veřejné wc

6,6

A.21

zádveří

3,4

B.20

podkroví/technologie

157,3

769,4 m²

20


Aoc architekti, s.r.o. řezy, 1:200

mateřská školka

řez 1:200

seniorské bydlení

74


soutěžní návrh, 2. místo

75

seniorské bydlení

21


pohled jihovýchodní 1:200 Aoc architekti, s.r.o.

seniorské bydlení, pohledy, 1:200

pohled jihovýchodní

pohled jihovýchodní 1:200

pohled severovýchodní 1:200 pohled severovýchodní

pohled jihozápadní 1:200

pohled jihozápadní 1:200 pohled jihozápadní

76


d severozápadní 1:200 77

soutěžní návrh, 2. místo

pohled severozápadní

d severovýchodní 1:200

17


0

Aoc architekti, s.r.o.

mateřská školka, pohledy, 1:200

00

78

pohled západní 1:200 pohled západní 1:200

pohled severní

pohled jižní

pohled východní 1:200 pohled východní 1:2


79

0

200

pohled západní

pohled východní

soutěžní návrh, 2. místo


pohled od seniorského bydlení

Aoc architekti, s.r.o.

pohled od seniorského bydlení

80


81

soutěžní návrh, 2. místo


pohled od školky

Aoc architekti, s.r.o. pohled od školky

82


83

soutěžní návrh, 2. místo


Aoc architekti, s.r.o. seniorské bydlení

84


85

soutěžní návrh, 2. místo


Aoc architekti, s.r.o. seniorské bydlení

86


87

soutěžní návrh, 2. místo


Aoc architekti, s.r.o. mateřská školka

88


89

soutěžní návrh, 2. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

hodnocení poroty

Návrh situuje požadované funkce mateřské školky i seniorského bydlení k severní hraně řešeného území, při ulici „U kurtů“. Rozvrh stavebního programu do jednotlivých objektů vychází z úvahy o přiměřené velikosti hmot, jednoduchém konstrukčním řešení a možné etapizaci výstavby. Domy jsou umístěny tradičně, po vrstevnici tak, aby terénní rozdíly maximálně využily pro přímý vztah interiéru s exteriérem. Do jižní části řešeného území návrh umísťuje nový spolkový – kulturní dům, který však nebyl součástí zadaného stavebního programu. K zázemí tohoto domu je vázáno i těžiště nového veřejného prostranství. Největší výhrada poroty směřuje k urbanistickokrajinné koncepci a společenskému významu záměru v této lokalitě pro celou obec: návrh příliš nepracuje s potenciálem synergického efektu požadovaných funkcí. Výstavbu potřebných objektů chápe porota i zadavatel jako příležitost k nové definici veřejných prostranství. Uživatelé nových objektů přinesou život do jejich okolí a sdílený veřejný prostor se tak může stát přirozeným těžištěm obce. V návrhu je tato funkce delegována na novostavbu spolkového – kulturního domu, s nímž zadání v dohledném časovém horizontu nepočítalo. První a na mnoho let definitivní úprava by tak vložila pouze zpevněnou plochu do otevřeného prostoru louky. Nový život spojený s novými domy by se odehrával separovaně, v jiné části území. Porota hodnotí pozitivně zvolenou typologii seniorského bydlení a s autory sdílí přesvědčení, že přímý kontakt bytových jednotek s vlastní předzahrádkou je adekvátní nabídkou stárnoucím občanům obce, kteří doposud žili v rodinném domku se zahradou. Z hlediska celkového objemu stavby, a s tím spojených nákladů, se jeví společný prostor pro každé tři bytové jednotky nadbytečný. Případná úprava je však vzhledem k modulárnímu konceptu zřejmě jednoduše řešitelná. Pro budoucí financování výstavby se jeví jako výhoda možnost rozdělení požadované kapacity seniorského bydlení do dvou etap. Nevýhodou tohoto řešení je zdvojení některých obslužných prostorů (výtah, schodiště, zázemí apod.).Zvolená koncepce mateřské školky je velmi těsně vázaná na prezentovanou finální podobu dvou tříd. Tato podoba nemusí vzhledem k demografickému vývoji nikdy nastat. Figura hmot bez druhého křídla funguje, podle názoru poroty, o poznání méně přesvědčivě. Z hlediska dispozičního řešení se nejeví vhodně zvolené dimenze šaten, a především vstupního prostoru, který by byl jako jediný vstup do objektu zřejmě problematický i z provozněhygienického hlediska.

90


91

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

92

autorská zpráva

Roztroušené solitéry v horských a podhorských vesnicích reagovaly na svažité umístění tak, aby nevýhody proměnily ve výhody, aby byly dobře přístupné i chráněné zároveň. Stejnými pravidly se řídí i náš návrh: respekt k terénu, přirozené vedení cest a hierarchizace osázených ploch dle potřeby na údržbu na soukromé, poloveřejné zahrady až po veřejné krajinné prvky v logické návaznosti na nové objekty bydlení pro seniory, mateřskou školku a v budoucnu plánovaný spolkový dům. Urbanisticko-krajinářské řešení Poutavé panorama obce Jeřmanice, díky začlenění do malebné podhorské krajiny, je i nyní z dálky atraktivní. Středobodem obce je kostel, který již ale není zdaleka naplněn pravidelnými návštěvníky mší jako dříve. I tak je jasným znamením, že zde je důležité místo. Jak ale opadlo množství věřících, zůstala silueta kostela, která zmíněné centrum dění nyní jen připomíná. Je logické, že obec zvolila právě toto místo, aby úpravou a novými objekty opět ožilo a stalo se centrem obce nejen formálně, ale i provozně. Zakládání obcí a výstavby chalup se v podhorských a horských vesnicích řídila přirozenou morfologií terénu. Roztroušené solitéry vždy reagovaly na svažité umístění tak, aby nevýhody proměnily ve výhody, aby byly dobře přístupné i chráněné zároveň. Cesty se přirozeně vinuly terénem, v maximální míře využívaly vrstevnic, vznikaly přirozené zkratky, které se ovíjely kopec jako stužky, aby překonaly převýšení za využití únosného množství energie. Tato strategie je přenesena i v návrhu na hlavní parkovou plochu, která má ambice stát se středem obce Jeřmanice, místem setkávání usedlíků, dětí, návštěvníků. Na relativně malé ploše, je díky struktuře cest dostatek místa k přirozenému pohybu a aktivnímu odpočinku. Převládá přirozenost na organizovaností a potřebou údržby soukromých zahrad. Pro spolkový dům je vyhrazeno do budoucna místo v pomyslném středu, kolem navrhovaného amfiteátru, který je vytvořen terénním zlomem. Reminiscencí na tradiční kašny je tu vodní minimalistický prvek. Seniorské bydlení a školka je situována při severní cestě. Orientací střešní krajiny i domy kopírují vrstevnice a nechávají mezi sebe vplynout park, který se pomalu přetváří na udržované zahrádky seniorů, oázu soukromí a pocitu bezpečí pro obyvatele domů. U školky krajina přechází v zahradu rozmanitosti a bohatosti pro rychle se měnící světy dětské fantazie. Hrací prvky se inspirují či jsou vyrobeny ze stromů, klád a větví. Architektonicko-materiálové řešení staveb Principy uplatněné v architektuře staveb jsou obdobné jako u krajinářské části. Staletími prověřené principy lidového stavění: racionální kompaktní forma, která je levnější pro stavbu, provoz i údržbu. Zapuštěné přízemí ve svahu a podkroví pod jednoduchou sedlovou střechou. Dříve bývaly chalupy útočištěm před okolním světem.

Lidé trávili venku většinu pracovního dne, a tak okna byla malá, aby nimi netáhlo a daly se vyrobit. Dnes technické možnosti umožňují velká prosklení, která do interiéru vtáhnou světlo. Nízké parapet umožňují ve společných prostorách seniorů posadit se třeba návštěvě na parapetu, ve školce potom ještě nižší parapety umožňují totéž dětem. V bytech pak francouzská okna tvoří plynulé napojení na zahrádky. Moderní prvky prosklení rámuje tradiční materiál – dřevo. Různá, ale přirozená, barevnost dřevěných obkladů je přejemným oživením, přírodní materiál splývá s krajinou. Provozní řešení staveb Seniorské bydlení návrh dělí do dvou staveb hned z několika důvodů. Velkou výhodou je etapizace. Forma navíc lze ještě zopakovat při navýšení kapacit v budoucnu a princip propojení obou domů zopakovat. Usazení domů ve svahu umožňuje každému ze seniorů mít možnost vlastní zahrady a terasy na přímo na terénu. Většina obyvatel bude na tento komfort ze svých stávajících obydlí zvyklá a standard bydlení tím získává vysoký standard, aniž by se zvyšovaly vstupní investice. Oba domy se šesti bytovými jednotkami mají společenskou místnost, která je v rámci objektů na rozdílných úrovních, vzájemně je však ve stejné výšce a je propojitelná suchou nohou a umožňuje seniorům bezbariérové propojení. Mateřská školka je jednoduchou kompozicí dvou tříd, přičemž se v první etapě počítá s výstavbou pouze jedné z nich. Díky uspořádaní však přístavba nebude vyžadovat žádné stavební úpravy první etapy, přirozeně kompozičně u funkčně naváže na provozní křídlo, kterému dominuje kuchyně s výdejnou jídel i pro veřejnost. Bezprostřední okolí školky je rozdělené na dětskou zahradu s hracími prvky a vstupní prostor, kde se mají možnost potkat rodiče či obyvatelé, kteří si jsou vyzvednout jídlo. Stavebně technické a energetické principy návrhu Zvolený modul a rozpony stavby umožnují použít nenáročné stavebně konstrukční řešení. Domy jsou zamýšlené jako zděné, zateplené s odvětrávanou mezerou před fasádou a dřevěnými krovy. Vnitřní schodiště jsou železobetonové, konstrukce parkovacích stání jsou kombinací dřeva a oceli. Tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí a oken budou klást minimální nároky na provoz. Předpokládá se umístění udržitelných technologií, které energetickou nenáročnost staveb zvýší: řízené větrání, solární panely, tepelná čerpadla. Dešťová voda bude využita k zálivce bohaté zeleně pro soukromé a poloveřejné zahrady. Střechy s extenzivní zelení, a spádování zpevněných ploch podporují přirozený vsak v místě. Zeleň v parku nebude po prvních třech letech již potřebovat dodatečnou zálivkou s ohledem na uvažovanou druhovou skladbu.


93

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

situace, 1:500

94


95

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

mateřská školka - půdorys, řez, pohledy, 1:200

96


97

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

98

seniorské bydlení - půdorysy, 1:200

patro - objekt B

přízemí - objekt B, patro - objekt A


soutěžní návrh, 3. místo

99

přízemí - objekt A


Stempel Tesař architekti s.r.o.

seniorské bydlení - řezy, pohledy, 1:200

řez

pohled východní

100


101

pohled jižní

pohled západní

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

zahrada školky

102


103

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

seniorské bydlení

104


105

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

seniorské bydlení

106


107

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

seniorské bydlení

108


109

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

veřejný předprostor komunitního domu

110


111

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

nadhledový zákres

112


113

soutěžní návrh, 3. místo


Stempel Tesař architekti s.r.o.

nadhledový zákres

114


115

soutěžní návrh, 3. místo


Atelier bod architekti s.r.o.

hodnocení poroty

Návrh je založen na respektu k volné krajině a snaze zpevnit a rozvinout stávající strukturu zástavby obce. Z toho důvodu jsou požadované funkce mateřské školky a seniorského bydlení situovány co nejblíže ke stávající zástavbě, při jihovýchodním okraji řešeného území. Návrh nově formuluje triádu veřejných prostranství: předprostory kostela a obecného úřadu, které upravuje a nový společný plácek, který vymezuje oběma navrženými domy. V severní části území jsou navrženy krajinářské úpravy pro zachytávání vody ze stávající meliorace. Porota hodnotí pozitivně krajinářské řešení návrhu. Nezávislá část poroty vyjádřila porozumění a sympatie k celkovým urbanisticko-krajinným východiskům zvoleného konceptu, který klade důraz na obec jako společenství, hierarchizaci prostranství a synergii funkcí i na význam rozhraní sídla s krajinou. Vlastní urbanistické řešení s umístěním objektů kolmo na vrstevnice však budí pochybnost a nepůsobí zcela přirozeně. Terénní výškové rozdíly vedou k monumentalizaci štítů a jejich přímé vizuální konfrontaci s bezprostředním okolí, především objektem hasičárny. Praktickou výhradou spojenou s umístěním požadovaných objektů je výhradní závislost dopravního napojení na hůře dostupné ulici „U hřbitova“. Z hlediska prostorového konceptu a uživatelských kvalit navržených objektů směřuje největší výhrada poroty k typologii seniorského bydlení, která má blíže k ústavnímu domovu seniorů, než k přirozenému prostoru stárnoucích obyvatel obce, kteří byli doposud zvyklí na život v rodinném domu se zahradou. U objektu školky dochází vlivem zvolené pozice objektu k nestandardnímu otevření ložnice na jih a herny s terasou na sever.

116


117

soutěžní návrh


Atelier bod architekti s.r.o.

118

autorská zpráva

Krajina – rozhraní – vesnice - náves To je přirozená kadence proměny prostor při pohybu z extravilánu do intravilánu. Tento odvěký princip mnohdy zpřetrhaný modernismem vytváří jasnou a samozřejmou prostorovou hierarchii. Řešené území je rozsáhlé. Nová výstavba se ale odehrává na jeho cípu, co nejvíce v centru vesnice. Posílí se tím význam středu sídla, zorientuje ho. Krajina je vzácná a nemělo by být samozřejmostí ji zastavovat. Domy roztroušené daleko od sebe ve svahu nejsou správnou volbou - modernismus tu není doma. Okolí kostela bylo v minulosti zastavěné, inspirujeme se historií. Dva nové domy – dům pro seniory a školka - dokáží vytvořit plácek, který se o ně opře. Při cestě z plácku okolo plotu školky a domu seniorů se pomalu dostáváme na rozhraní mezi vesnici a volnou krajinou - sad. Cesta sadem pokračuje k mokřadu, který je dotován z odkryté meliorace, mokřad tedy někdy dokáže ztůňovatět. V sadu je malý domeček pro jeho údržbu, pro lis na mošt s malým sezením, kde se ten mošt vypije, kde se stočí med, kde se sejdou sousedé… Jeřmanicím chybí střed. Jsou tu přirozené hmotové dominanty – kostel a bývalá škola. Je tu významová dominanta – obecní úřad. Před kostelem chybí rozptylové prostranství, které by pomohlo zdůraznit jeho vstup. Úřad sídlí v budově, která jako úřad nevypadá, vstupuje se do něj přes branku zahrady. Jeřmanická triáda Tři veřejná prostranství - plácky, koutky - různého významu a různých scénářů zdůrazní význam domů, o které se opřou. Jejich materiální kvalita je stejná, to je spojí. Před kostelem je natažen dlážděný koberec, proti vstupu do kostela je na plácku umístěna soudobá socha sv. Anny. Nové proti starému, malé proti velkému, ale nic nového. Všem dobře známá dvojice : kostel – socha. Budova úřadu potřebuje formálně posílit. Úřad sídlí v rodinném domku… Nový plácek před budovou, odstranění plotu, vydláždění až ke vstupu, výsadba dominantního stromu, vybavení prostoru mobiliářem – lavičkou a studnou s pumpou - dokáže vyvážit současnou disbalanci mezi podobou domu a jeho společenským významem. Třetí plácek vymezují dva nové domy a pobytové terénní stupně mezi nimi. Dominuje mu nová lípa. Na plácek navazuje výdejní okénko z kuchyně, kudy lze podávat dobroty a hlavní vstup s jídelnou komunitního domu seniorů. Dům seniorů tak může do tohoto veřejného prostranství dějově přirozeně expandovat. Pobytové schody slouží jako hlediště při různých veřejných akcích nebo třeba při besídce školky. Tento plácek je zároveň začátkem cesty do sadu.

Přílišné zvýznamnění Pro udržení harmonie v hierarchii prostranství je nutné velmi pečlivě zvažovat míru zpevněných ploch, správnost v segregaci pěších a aut… Na vesnici se jednoduše chodí po stejné cestě, jako se jezdí, rozhraní zpevněného a nezpevněného by mělo být měkké. Je nutné odstranit zpevněnou plochu na plácku u hasičů. Příliš ten nevýznamný prostor zdůrazňuje a tím se potlačuje důležitost jiných významných míst. Parkování Parkování je navrženo na štěrkovém trávníku, bude mít perfektní vsak a zelené plochy budou šetrné k obrazu vesnice. Komunitní dům seniorů Komunitní dům seniorů dokáže pomoci lidem, kteří trpí samotou, což je bohužel velmi časté. Jsou tu navrženy malé, jednopokojové byty s bezbariérovou koupelnou, kuchyňskou linkou a venkovní lodžií. V domě jsou dva společenské prostory různých atmosfér– jídelna – napojená na venkovní plácek před domem a obývák – napojený na terasu v zahradě, z něhož lze dohlédnout i dojít až do sadového domečku po cestičce v trávě. Je to cesta pro svižnější, je do kopce. Pro méně svižné je tu cestička k mokřadu – ta je vrstevnicová. Školka Dům využívá terén a horní patro je otočené do zahrady, má výhled k sadu. Spodní patro s kuchyní a veřejnými toaletami slouží veřejnému plácku. Kuchyně vaří i pro dům seniorů. Školka může být rozšířena o 2. etapu. Formální a materiálové řešení domů Domy jsou hmotovým otiskem představy o vesnickém stavení. Mají sedlové střechy, pravidelné otvory, světlé fasády a červené střechy. Hmotové řešení reflektuje nutnost úspor vzhledem k investičním nákladům. Domy jsou co možná nejvíce kompaktní a prostorově úsporné, kompaktní tvar generuje nízké tepelné ztráty. Konstrukční, energetické řešení, hospodaření s vodou Oba dva domy jsou navrženy z porothermu Profi dryfix, tato keramická tvárnice se již nemusí zateplovat, stačí ji omítnout. Stropy jsou betonové, krovy dřevěné. Energetický standard nastavuje platná legislativa a v době povolování již zřejmě bude platit NZEP 2022. To je záruka provozně velice úsporného domu. Vytápění a přípravu TUV zajišťuje kaskáda tepelných čerpadel země – voda o výkonu 4x14kW. Čerpadla sestávají z vnitřní a z venkovní jednotky. Vnitřní jednotky jsou elektrokotle o výkonu 4x9kW. Tato čerpadla je možné v letním období zapnout do reverzního režimu a místnosti jimi přichlazovat bez garance vnitřní teplota. Dešťová voda bude jímána a používaná jako závlaha a také pro splachování, praní a úklid. Jako alternativa k vodovodní přípojce může být použita studna.


soutěžní návrh

119

Hospodaření s dešťovou vodou

hospodaření s dešťovou vodou

Krajinářské řešení Hospodaření s vodou - osvobození toku podzemní vody (meliorace), zadržování vody

5. 3.

4. 6.

Na podporu přirozeného koloběhu vody v krajině odkrýváme tok v meliorační odvodnění. Děláme tak u šachty za bytovým domem (dříve školou). Protože panují pochybnosti o vydatnosti zdroje, navrhujeme zasakovací průleh prověřující možnosti vydatnost toku. Protože hloubka uložení melioračního potrubí dovoluje poměrně jemné terénní modelace, navrhujeme jeho okrytí nejen v návaznosti na stávající šachtu, ale také rovině za bytovým domem. Jsme přesvědčení, že voda z meliorace má dostat prostor k rozlivu a postupnému přirozenému vsaku. Toto gesto chceme spojit s bývalým názvem Bajerova potoku (původní název toku podle nedalekého, dnes už neexistujícího 5. Bajerova statku). 3. 4. Vegetace umisťovaná na východní části řešeného 6. svahu slouží jako prostor pro zadržení dešťové vody, 2. předchází případné erozi svahu. Snažíme se ní také chránit stavby a pobytová místa před povětrnostními podmínkami (studené proudy y Javorníku při inverzi). 5. Používáme propustné materiály, přírodě podobné směsi rostlin, tradiční stavební materiály vesnického charakteru (mlat atd.) Zpevněné plochy jsou vždy 7. vyspádované do trávníků či k jinému vegetačnímu prvku v prostoru.

odou

5.

1.

7.

7.

KO3.

7.

5.

1.

Meliorační systém

2.

Přerušení melioračního systému v prostoru šachty

3.

Zasakovací pás dřevin

4.

Objekt většího mokřadu s třemi stupni rozlivového území - Bajerův mokřad = návaznost na historii

5.

Štěrkorávník

6.

Kostka

krajina

6a.

7.

KO6.

krajina

6.

7.

KO4.

Vysoké travní porosty se štěrkovou směsí pro zásak Svodné kanálky pro zásak dešťové vody

7. KO6.

7.

K

6a.

K -

7.

V š

8.

S d

HDV

1.

S z š

2.

O =

3.

O v

4.

O re v

E-K

krajinářská kompozice KRAJINÁŘSKÁ STRATEGIE 2.

4.

KO1.

3.

KO2.

5.

Svah zůstává beze KO3. změn - zachován chráněný pohled z protějších svahů táhlého a širokého údolí

1. 1.

7.

6. 5.

3.

KO6.

Obnova historické aleje = nové výsadby

2.

7. 7. KO6.

6.

3.

Ořešák královský vizuální napojení aleje

4. KO3.

6.

1. krajina

Svah zůstává beze změn

5.

Klimatická clona

KO5. S

6.

Vizuální clona

KO6. K

7.

Nová výsadba posiluje centrum obce

-

6.

KO2. Nová kompoziční vazba

Obnova historické aleje = nové výsadby

KO3. Nová kompoziční vazba

3.

Ořešák královský vizuální napojení aleje

KO4. Stávající kompoziční vazba

4.

Obnova staré aleje se vším respektem a mimo kolize nové výstavby

KO5. Stávající kompoziční vazba

Klimatická clona

KO6. Kompoziční vazba

- Bajerův mokřad x kostel - Náves x kostel - Náves x kostel

6.

Vizuální clona

7.

Nová výsadba posiluje centrum obce

- Javorník

KO1. Nová kompoziční vazba - alej x náves

KO3. Nová kompoziční vazba

- Bajerův mokřad x kostel

KO4. Stávající kompoziční vazba - Náves x kostel

KO5. Stávající kompoziční vazba

-

KO4. S -

2.

6.

-

KO3. N

- Bajerův mokřad x kostel

7.

HDV

E-K

N tr

KO2. N

-

- alej x náves

z protějších svahů táhlého a širokého údolí

V

7.

-

KO4.

KO1. Nová kompoziční vazba

pohled 6. - zachován chráněný KO4.

K

6.

KO1. N

KO5.

7.

KRAJINÁŘSKÁ STRATEGIE

5.

Obnova staré aleje se vším 7. respektem a mimo kolize nové výstavby

KO6.

- Bajerův mokřad xMZI kostel

KO5.

Š

6.

Krajinářská kompozice

KO2. Nová kompoziční vazba

KO6.

5.

Kostka - založení ve výrazném svahu

8.

5.

6.

O tř =

6a.

8.

MZI

7.

6.

5.

Z

4.

KRAJINÁŘSKÁ STRATEGIE

HDV

KO6.

P s

3.

6.

7.

Vegetace – druhová diverzita, potencionální přirozená 7. Krajinářská kompozice vegetace Koncept výsadby a výběru dřevin navazuje na typologii 5. okolní krajiny. Výšková skladba dřevin působí plynulým 6a. 8. dojmem (střed skupiny vždy nejvýšší dřeviny – k okraji 2. menší až malé). ..snažíme se tak nenásilně splynout s 4. KO1. okolní krajinou a topografií terénu. Cílem kompozice a KO2. 5. volených druhů je posílení diverzity a atraktivnosti i pro hmyz a jiné živočichy.

.

M

2.

2.

6.

Údržba veřejných prostor MZI E-K 1. Předpokládáme, že sady a komunitní zahrady budou 7. 6. obhospodařovány rezidenty. Zahrady u 5. navrhovaných budou ve správě rezidentů či správců. Vše v extenzivní, přírodě podobném management péče (minimální 7. zásahy, bez použití KO6. chemický látek, dlouhý interval 7. kosení, podpora2. přirozeného koloběhu živin – opad KO6. KO1. 3. listů bez sběru. Nesklizené plody pro drobné volně KO5. KO2. žijící živočichy). 5.

1.

MZI

HDV

E-K


Atelier bod architekti s.r.o.

120

situace, 1:500

Vodní biotop - Bajerův mokřad

Komunitní zahrá domov seniorů - maximální velik

Ovocný sad s mošťárnou

Parkování v štěrkovém trávníku

urbanismus

krajina


soutěžní návrh

121

Prodloužení stávající aleje

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ1:500

Parkování na štěrkovém trávníku

ádky pro

kost Štěrkový trávník pojízdný

Soukromá zahrada domova důchodců

Mateřská školka Nová socha sv. Anny

Terenní schody se svodnými kanálky


Atelier bod architekti s.r.o.

situace - dopravní, 1:500

urbanismus

122


123

soutěžní návrh ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE 1:500


Atelier bod architekti s.r.o.

124

situace, 1:200

Školka 2. etapa

2 NP Mateřská škola

architektura

krajina


soutěžní návrh

125

SITUACE 1:200 1 NP

Propojení na zahradu

Seniorské bydlení 2 NP

Propojení na zahradu

Zásobování 1 NP Bufet/výdejní okénko veřejné WC

MZI

HDV

E-K

0

40

100


0.04

0.04

0.05

0.05

HLAVNÍ VSTUP

1.03

1.01 1.03

HLAVNÍ VSTUP

+3,000

1.03

2.01

HLAVNÍ VSTUP

1.01 bezbariérová bytová jednotka s šatnou a koupelnou 1.02 společenská místnost 0.04společná jídelna s kuchyní 0.05 1.03 1.04 toaleta

HLAVNÍ VSTUP

1.01

+3,000

1.04

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

±0,000

1.04

0.01 1.01

0.05

1.03 2.01 2.01 1.01

1.NP 1.02

1.04 a koupelnou 2.01 bezbariérová bytová jednotka s šatnou

VSTUP

architektura ±0,000 +3,000

1.01

0.01

HLAVNÍ VSTUP

0.02 0.05

1.01 bezbariérová bytová jednotka s šatnou a koupelnou 1.02 společenská místnost 1.03 společná jídelna s kuchyní 1.04 toaleta 0.03

0.04

architektura

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

zázemí pro službu úklidová místnost, prádelna sklady technická místnost bezbariérová bytová jednotka s šatnou a koupelnou

+6,00

architektura

bezbariérová jednot 2.01 bezbariérová bytová jednotka s šatnou 2.01a koupelnou bezbariérová bytová2.01 jednotka s šatnou abytová koupelnou bezbariérová jednotka s šatnou a koupelnou 1.01 bezbariérová bytová jednotka s šatnou 1.01a koupelnou bezbariérová bytová1.01 jednotka s šatnou abytová koupelnou 01 zázemí pro službu 0.01 zázemí pro službu 1.02 společenská místnost 1.02 společenská místnost 1.02 společenská místnost 0.02 úklidová místnost, prádelna 02 úklidová místnost, prádelna 1.03 společná jídelna s kuchyní 1.03 společná jídelna s kuchyní 1.03 společná jídelna s kuchyní 0.03 sklady 03 sklady 1.04 toaleta 1.04 toaleta 1.04 toaleta 04 technická místnost 0.04 technická místnost bezbariérová jednotka s šatnou a koupelnou 05a koupelnou bezbariérová bytová0.05 jednotka s šatnou abytová koupelnou

1.01

1.NP +3,000

1.04

2.01

2.01 +3,000

1.04

1.02

2.01

VSTUP

0.03

1.02

1.01

1.01

+6,000

půdorysy, 1:200

0.03

1.02

1.01

1.01

2.NP

1.01

1.01

0.03

0.05

1.01

zázemí pro službu úklidová místnost, prádelna sklady technická místnost bezbariérová bytová jednotka s šatnou a koupelnou

1.01

1.01

0.05

1.01

+6,000

0.02

0.02

0.01

seniorské bydlení 3.NP

0.02

0.01

±0,000

VSTUP

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

±0,000

VSTUP

1.02 Atelier bod architekti s.r.o. 2.01

126

1.01

1.03

0.05


127

mateřská školka 2.NP

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŮDORYSY 1:200 MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŮDORYSY 1:200

1.NP

soutěžní návrh


Atelier bod architekti s.r.o.

128

řezy, 1:200

seniorské bydlení

+12,600

+6,000

+3,000

±0,000

+12,600 +12,100

+6,585 +6,000

+3,000

±0,000


soutěžní návrh

129

mateřská školka

+12,600

+6,585 +6,000

+3,050

+12,100

+6,585

+3,050

MATEŘSKÁ ŠKO


Atelier bod architekti s.r.o.

130

pohledy, 1:200

seniorské bydlení

+12,600 +12,100

+6,585 +6,000

+3,000

±0,000

+12,600

+6,000

+3,000

±0,000


soutěžní návrh

131

mateřská školka

+12,100

+12,600

+6,585 +6,000

+12,100

+6,585

P


Atelier bod architekti s.r.o. vizualizace

urbanismus

132


133

soutěžní návrh ZÁKRES DO ŠIRŠÍHO VZDÁLENÉHO POHLEDU


Atelier bod architekti s.r.o. vizualizace

architektura

134


135

soutěžní návrh VIZUALIZACE


Atelier bod architekti s.r.o. vizualizace

architektura

136


137

soutěžní návrh VIZUALIZACE


Atelier bod architekti s.r.o. vizualizace

architektura

138


139

soutěžní návrh VIZUALIZACE


Atelier bod architekti s.r.o. vizualizace

architektura

140


141

soutěžní návrh VIZUALIZACE


Atelier bod architekti s.r.o. vizualizace

architektura

142


143

soutěžní návrh VIZUALIZACE


Atelier bod architekti s.r.o. vizualizace

architektura

144


145

soutěžní návrh VIZUALIZACE


Ing. arch. Martin Duba hodnocení poroty

Východiskem návrhu je minimalizace zásahu do stávajícího uspořádání, respekt k historickým dominantám i volné krajině a maximální snaha o efektivitu vlastních objektů. Na základě objemové i provozní rozvahy je v návrhu situován objekt školky k ulici „U hřbitova“ a seniorské bydlení k ulici „U kurtů“. Porota nesdílí s autory pohled na význam objektů v území. Domnívá se, že umístění dvou, na poměry obce, významných investičních záměrů do řešeného území je příležitostí k hledání těsnější prostorové i funkční synergie. Separace obou funkcí je v návrhu podpořena i odlišným architektonickým výrazem. Oba charakterově různorodé domy jsou svým řešením v kontextu stávající zástavby do značné míry cizorodé. Jejich vztah je tvořen pouze decentní cestní sítí. Veřejné prostranství, ve formě svažitého obdélného plácku, je situováno u mateřské školky. Důvody jsou racionální, mateřská školka disponuje zázemím a společensky má větší potenciál. Obyvatelé seniorského bydlení jsou však z tohoto veřejného dění vyčleněni. Polemizovat lze i nad argumenty, které autory vedly k umístění obou funkcí. Příjezd k mateřské školce v ulici „U hřbitova“ je čistě geometricky přehlednější, ale sklon komunikace i šířkové poměry v jejím napojení vytvářejí větší komplikace a nárazové dopravní zatížení nezjednoduší, naopak se jeví konfliktněji, než šířkově upravitelná a sklonem mírnější ulice „U kurtů“. Navzdory racionální koncepci úsporných objektů je budova školky hmotově značně komplikovaná, což snižuje srozumitelnost výrazu. Tvarování střešních rovin zvyšuje komplikovanost detailů i nároky na údržbu, kterou bude muset obec zajišťovat. Z hlediska osazení do terénu jsou vstupy zbytečně bariérové. Vložené půlpatro je z provozního hlediska problematické a jeho užití je obhajitelné spíše ve stísněných městských poměrech než v případě rozlehlého řešeného území. Seniorské bydlení nabízí příjemný vztah mezi bytovými jednotkami a předzahrádkami. Společné prostory však již mají více ústavní charakter.

146


147

soutěžní návrh


Ing. arch. Martin Duba

148

autorská zpráva

Základní urbanistickou hodnotou v území je vertikála stavby kostela a stále čitelný charakter lánové vesnice s loukami, které se táhnou vzhůru svahem. Další dominantu v dálkových pohledech tvoří budova základní školy. Po obou stranách řešeného uzemí tak shodně vzniká situace, kdy drobnější zástavba organicky vyrůsta kolem jedné dominantní hmoty. Mezi těmito strukturami pak středem pozemku proniká volná krajina. Tuto hodnotu bychom rádi uchovali a dále rozvinuli. Obě nové budovy se proto ke svému kontextu staví s respektem. Jejich ortogonální orientaci k uličnímu prostoru dále ovlivňuje zejména terénní konfigurace. Oproti očekávání však novostavbu mateřské školy umisťujeme k již existujícímu veřejnému prostoru u hřbitova a seniorské bydlení naopak na planinu u tenisových dvorců. Toto rozhodnutí má zásadní přínos pro celé spektrum problému, které je v území nutné vyřešit. Malý a členitý objem budovy mateřské školky v ulici “u hřbitova” vhodně doplňuje drobnější zástavbu rodinných domů nad hřbitovem a zároveň definuje nový veřejný prostor “návsi”. Zachován zůstává i dominantní charakter kostela, protože meřítkově drobná stavba školky mu nijak nekonkuruje. Z hlediska veřejného prostoru ho naopak pomáhá zapojit do širšího kontextu. Celým územím je protkána síť drobných veřejných prostorů, zahrad i zastavení v krajině. Seniorské bydlení svým trvale obytným charakterem vhodně doplňuje rozvojovou lokalitu nad tenisovými kurty. V porovnání s typologií mateřské školy jde o objemově větší stavbu. Koncepční umístění tohoto objemu na planinu u tenisových dvorců jednak umožňuje v dálkových pohledech posunout tuto stavbu do druhého plánu, zároveň však umožnit co nejlepší výhled do krajiny. V území tak nadále vyniká především charakteristická silueta bývalé základní školy, která nyní rovněž slouží k bydlení. Předzahrádky seniroského bydlení a zahrada bývalé školy pak území vhodně zobytňují. Dálkové pohledy V dálkových pohledech obě stavby vhodně doplňují kompozici stávajících budov na jihu i severu území. Mezi nimi zůstává zachován i pás volné krajiny, která mezi nimi proniká až k silnici. Tento zelený střed je žádoucí v území zachovat a z tohoto důvodu jsou oba domy situovány do co nejnižší polohy, která tuto “zelenou” nálevku pomáhá artikulovat. Objemově větší dům seniorského bydlení je pohledově umístěn až v druhém plánu za budovou základní školy. Novostavba mateřské školy se díky svému drobnému měřítku a již existující aleji stromů pohledově rovněž uplatňuje jen velmi minimálně. Zelené střechy obou staveb rovněž pomáhají pohledově splynout s charakterem okolní krajiny.

Krajina Vycházíme z topografie terénu, citlivě navazujeme na táhlý svah jak vegetační masou po povrchu, tak v prostoru. Veškeré krajinářské zasahy jsou decentní. Nové objemy stromů mají svou funkci estetickou, ale také krajinářskou (pomáhají zadržovat vodu, bránit erozi, chránit stavby). Veškerý sortiment je místně domácí. Plochy jsou extenzivního charakteru. Založené na přírodě blízkém managementu údržby, oběhu živin, podpoře biodiverzity. Nakládáme s dešťovými vodami a efektivně je využíváme k zavlažování. Nové veřejné prostory a krajinářsky volně pojatý svah se mají stát kulisou veřejného života, kulturně-edukační platformy. Skupina stromů u domova seniorů může posloužit komunitní zahrádce seniorů nebo komukoliv z obce, stejně jako divé volně žijící zvěři. Podporujeme biodiverzitu druhovou skladbou dřevin a směsí travinobylin. Cílem je zdravá krajina. Bezbariérovost Zásadním rozhodnutím pro umístění novostaveb oproti předpokladu, obsaženého v zadání bylo i kritérium bezbariérovosti. Umístění seniorského centra na planinu u tenisových dvorců nyní umožňuje zcela bez bariér rozvinout pestrý společenský život v předzahrádkách, které se volně spojují s okolní krajinou. Z hlediska bezbariérovosti je výrazně příznivější také sklon samotné ulice “u kurtů” s přilehlým parkovištěm. Také spojovací cesty napříč územím ke kostelu jsou vhodně vedeny po vrstevnici. Veřejný prostor Velká část akcí, pořádaných v obci je orientovaná na rodiny s dětmi. I z tohoto důvodu považujeme za vhodnější, pořádat veřejné akce v blízkosti školky, která poskytuje jak zázemí profesionální kuchyně s externím výdejem jídla, tak možnost využití sborovny, vstupní haly a veřejného wc. Synergii školky s nově navrženou návsí podporuje i časově omezený provoz školky v průběhu dne i týdne. O svátcích a nedělích je budova jednoduše k dispozici, aniž by probíhající akce někoho rušila. Ve všední den odpoledne zde pak mohou probíhat například dětské kroužky, či další aktivity, které pomohou stávající veřejný prostor před budouvou oživit a využít. Parkování S ohledem na malé měřítko zástavby je důležité efektivní řešení dopravy v klidu tak, aby v území nevznikaly velké exponované plochy určené k parkování. S ohledem na již zmíněný denní provoz školky je výhodné, umístit tuto stavbu do ulice “u hřbitova”. Její parkoviště je totiž pouze dočasným parkováním a vozidla zde budou stát pouze po dobu příchodu a odchodu dětí do školky. Vzhledem k délce ulice “u hřbitova” je rovněž umožněn nárůst parkovacích stání po dostavbě druhé třídy. O víkendech a svátcích je pak parkoviště k dispozici jako rezerva pro parkování návštěvníků. V obou případech však v území nebudou trvale stát zaparkovaná vozidla, jako tomu může být v případě seniorského bydlení.


soutěžní návrh

149

Toto parkoviště je naopak s ohledem na bezbariérovost umístěno na ploché části planiny a vzhledem ke konečnému počtu stání i lépe navrženo pro potřeby trvalého parkování. Doprava Křižovatka k ulici “u kurtů” představuje z dopravního hlediska nevhodný typ křížení a v případě umístění mateřské školy na původně předpokládané místo by zde během ranní a odpolední špičky vznikalo mnoho nepřehledných až nebezpečných situací. Umístění mateřské školy do ulice “u hřbitova” naproti tomu umožňuje mnohem přehlednější a plynulejší řešení dopravy. Navržena je obousměrná dvoupruhová komunikace (M02K/6/6/30), která dále navazuje na příčné parkování. Ulice “u kurtů” ve spojení s novostavou seniorského bydlení naopak umožňuje realizovat úspornější typ vozovky. Jedná se o obousměrnou jednopruhovou komunikaci s výhybnami (M01K/3,5/3,5/30), které v maximální rozteči 80 m umožňují míjení vozidel. Vzhledem k charakteru i kapacitě zástavby zde nebude vznikat dopravní špička a jednotlivé výhybny zároveň umožňují efektivní řešení parkování, rozšíření prostoru před bočním vstupem základní školy a obecně zklidnit dopravu v ulici s přilehlým dětským hřištěm.

je cca poloviční plocha mezi minimálním “nemocničním pokojem” o ploše 25m2 a maximální výměrou jednotky, podporovanou z dotačního titulu Kodus pro realizaci komunitního bydlení pro seniory. Společná chodba se po své délce otevírá do jednotlivých zákoutí a tvoří v celém intériéru množství společných prostor. Hlavní společenská místnost s výdejem jídla je situována v blízkosti vstupu. Každá jednotka má přímý přístup do předzahrádky s výjimkou bytových jednotek v patře, které však kromě balkonů mají k dispozici ještě střešní terasu na vegetační střeše. Budova je koncipována jako moderní energeticky úsporná dřevostavba. urbanismus

ou

n ře vo

t iny

j ra

ík

n ra

zh ro

SENIORSKÉ BYDLENÍ

Kompaktnost objemu - ekonomika stavby, duchodak je propojen interierove suchou nohou a predevsim naprosto bezbarierove vcetne predzahradek, vstupnich i spolecenskch prostoru. Komunitní bydlení seniorů v podobě kompaktního domu je z ekonomického a provozního hlediska výhodnější volbou.

hřiště

kostel

koncepce - schémata - principy urbanismus

veřejný prostor

zahrada seniorského bydlení

kurty

amfiteátr

hřiště Seniorské bydlení Novostavba seniorského bydlení je navržena jako kompaktní horizontální hmota na planině u tenisových dvorců. Navrhované řešení umožňuje těsnou provozní provázanost i bezbariérovost všech jejích provozů kostel a to včetně bezprostředního okolí s předzahrádkami, veřejným prostorem a parkovištěm. Jednotlivé jednotky jsou plošně koncipovány o velikosti 33m2 což

an hr

om

Technická infrastruktura - kapacita kanalizace

Mateřská školka Malý a členitý objem budovy mateřské školky v ulici urbanismus “u hřbitova” citlivě reaguje na okolní strukturu zástavby. Svým průčelím se otevírá do veřejného prostoru nové návsi. U hlavního vchodu se mezi jejími objemy formuje malý dvorek do kterého se kromě vstupní haly otevírá i sborovna, využitelná jako společenská místnost. Třída mateřské školky je navržena s vloženým patrem, ou které zvětšuje jeho podlažní plochu při zachování an hr ou k minimálního objemu měkstanoveného vyhláškou. Toto no ře řešení je z hlediska vo efektivity výhodnější než provedení yt n i aj kr bez spacího aní patra. Převýšená hmota budovy se r SENIORSKÉ BYDLENÍ zh o r sklonitou střechou kromě vhodného členění interiéru umožňuje rovněž lépe reagovat svažitost okolního terénu.

u ko ěk

zahrada MŠ

soukromá zahrada

hřiště

náves prostor před hasičárnou soukromá zahrada

předprostor kostela

kurty

prostor před úřadem


Ing. arch. Martin Duba

150

situace, 1:500

zahrada extenzivivní

SB

sad

amfiteátr


soutěžní návrh

151

situace 1 :500 ulice “u kurtů”

úprava okolí OÚ

úprava kolem hasičské sbrojnice

terénní modelace

zahrada MŠ

centrální ploulice “u hřbitova”

úprava kolem kostela sv. Anny


Ing. arch. Martin Duba

152

mateřská školka - půdorys zahrady, 1:200

půdorys 1:200

terénní vlny

oplocení a svahování

zasakovací pásy

parkoviště


situace

soutěžní návrh

153

zahrada mateřská škola

zasakovací pásy

centrální zahrada

veřejný prostor

mlat

žulová kostka


Ing. arch. Martin Duba

154

mateřská školka - půdorysy, 1:200

půdorys 2NP

první etapa - 1 třída

dorys 1:200

SPACÍ PATRO

dorys 1NP

VENKOVNÍ SKLAD

SPRCHA

ÚKLID

ZÁZEMÍ A ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

PŘÍPRAVA ZELENINY SKLAD

vstup zahrada

ŠATNA WC ZAMĚSTNANCŮ

hospodářský vstup

KUCHYŇ

SKLAD POTRAVIN

zázemí

WC BEZBARIÉROVÉ

VENKOVNÍ WC

třídy mš

VSTUPNÍ HALA UMÝVÁRNA / WC

TECH.MÍSTNOST SKLADY

TŘÍDA WC PEDAGOGŮ ŘEDITELNA ZÁZEMÍ PEDAGOGŮ

PRÁDELNA SKLAD LŮŽKOVIN


soutěžní návrh

155

půdorys 2NP

druhá etapa - 2 třídy

SPACÍ PATRO

dorys, dostavba druhé třídy 1:200

SPACÍ PATRO

dorys 1NP PRÁDELNA SKLAD LŮŽKOVIN

WC PEDAGOGŮ TŘÍDA

UMÝVÁRNA / WC

SPRCHA

ÚKLID

VENKOVNÍ SKLAD ZÁZEMÍ A ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

PŘÍPRAVA ZELENINY SKLAD

vstup zahrada WC ZAMĚSTNANCŮ

hospodářský vstup

KUCHYŇ

SKLAD POTRAVIN

zázemí

WC BEZBARIÉROVÉ

VENKOVNÍ WC

třídy mš

VSTUPNÍ HALA UMÝVÁRNA / WC

TECH.MÍSTNOST SKLAD

WC PEDAGOGŮ ŘEDITELNA ZÁZEMÍ PEDAGOGŮ

PRÁDELNA SKLAD LŮŽKOVIN


Ing. arch. Martin Duba

řez AA školka - řezy, pohledy, 1:200 mateřská řez 1:200 řez A

řez AA

řez BB

řez B

řez BB

156


řez, pohled mateřská škola řez, pohled soutěžní návrh mateřská škola řez, pohled

pohledy157 1:200 pohledy 1:200 pohled východní pohledy 1:200 východní

východní pohledy 1:200

východní

východní

západní pohled západní

západní západní

západní

severní severní

pohled jižní

severní

severní jižní jižní jižní pohled severní

jižní

mateřská škola

řez, pohled mateřská škola


Ing. arch. Martin Duba

158

seniorské bydlení - půdorys zahrady, 1:200

DOMEK NA NÁŘADÍ

BYLINKY

ZÁHON

ZELENINA LAVICE

SPOLEČNÁ TERASA


soutěžní návrh

159

situace zahrada seniorské bydlení

LAVICE

ŽULOVÁ KOSTKA

PROSTOROVÝ KONCEPT = soukromý - poloveřejný - veřejný prostor privátní prostor - přechází do sdíleného prostoru a dále do veřejného prostoru = soukromý - poloveřejný - veřejný prostor PRIVÁTNÍ PROSTOR: soukromí zajišťují paravány pohodlí - teplo, stínění proti slunci, proti průvanu léčivé byliny ke konzumaci klid

SOUKROMÉ ZAHRÁDKY TERASA

SDÍLENÝ PROSTOR: komunitní zahrádka - možnost pěstovat sezonní zeleninu, léčivé byliny setkání více obzvatel domova a jejich návštěv, vstup přes branku (jen s rezidentem) - místo pro aktivitu i odpočinek

- pozvolný přechod do veřejného - brankou - členění prostoru pomocí živých plotů a vyvětvených keřů


P 1:200

P 1:200

P 1:200 seniorské bydlení - půdorysy, řez, pohledy, 1:200

160

Ing. arch. Martin Duba

řez 1:200 BYT 8

BYT 8

TERASA

TERASA

řez 1:200

BYT 12

BYT 12

BYT 5

BYT 7

BYT 6

BYT 6

BYT 5

BYT 7

pohledy 1: BYT11

BYT 4

BYT 4

BYT 3

BYT 3

BYT11

východní POBYTOVÁ CHODBA

POBYTOVÁ CHODBA

pohledy 1: ZÁZEMÍ PRO SLUŽBU

ZÁZEMÍ PRO SLUŽBU

ÚKLID

TECH.MÍSTNOST SKLADY

ÚKLID

TECH.MÍSTNOST SKLADY

východní POBYTOVÁ CHODBA

TERASA

POBYTOVÁ CHODBA

TERASA

BYT 10

BYT 10

BYT 1

BYT 1

BYT 2

BYT 2

západní

ZÁDVEŘÍ

ZÁDVEŘÍ

BYT19

BYT19

WC BEZBARIÉROVÉ

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

WC BEZBARIÉROVÉ

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

západní


soutěžní návrh

161

severní

severní

severní jižní

:200 jižní

:200

jižní


Ing. arch. Martin Duba

162

úprava veřejných prostranství, 1:200

situace 1:200 jezdecké schody

korýtko s vodou - ododvodnění mlatové plchy voda zasakuje k lípě

nutno vyjednat vyjímku pro výsadbu stromu křížek s bylinami dlážděná plocha


soutěžní návrh

163

úprava veřejných prostranství venkovní čítárna knihovny venkovní čekárna OÚ mobilní stolky židle sedací lavice

obecní úřad a kostel sv. Anny

centrální rastr

přemístěná vývěska


tmosféry

tmosféry

Ing. arch. Martin Duba skici

164


165

becního úřadu

hledání atmosféry

soutěžní návrh


Ing. arch. Martin Duba zákres do vzdáleného pohledu

166


167

zákres

soutěžní návrh

urbanismus / krajina


Ing. arch. Martin Duba vizualizace

168


169

soutěžní návrh

p

urb


Ing. arch. Martin Duba mateřská školka

170


171

soutěžní návrh

v


Ing. arch. Martin Duba mateřská školka

172


173

soutěžní návrh

v


Ing. arch. Martin Duba seniorské bydlení

174


175

soutěžní návrh

v


Ing. arch. Martin Duba seniorské bydlení

176


177

soutěžní návrh

v


MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ CENTRA OBCE JEŘMANICE shrnutí a katalog návrhů architektonicko - urbanisticko - krajinářské soutěže o návrh koncepce katalogu: Jakub Chuchlík Jeřmanice – říjen 2021 www.jermanice.cz

178


179Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.