Page 1

Playing Card For Divination ไพ่ป๊อกเป็ นไพ่ชนิดหนึ่งที่มีความแพร่ หลายและเป็ นที่รู้จกั กันดีอย่างทัว่ โลก มี การกาเนิดที่มาจากนักออกแบบไพ่ผหู้ นึ่งชาวฝรั่งเศส ได้ออกแบบไพ่ชนิดนี้ใน ปี ค.ศ. 1470 โดยไพ่ชนิดนี้บุคคลทัว่ ไปมักจะนาไพ่ชนิดนี้เพื่อความบันเทิง การแสดง และการพนัน แต่ก็สามารถที่จะนาไพ่ชนิดนี้เพื่อการพยากรณ์ โชคชะตาชีวิตได้เช่นกัน จึงถือว่าไพ่ป๊อกเป็ นไพ่แห่งสวรรค์และนรกก็ว่าได้ ไพ่ชนิดนี้มกั มีความคล้ายคลึงและอาจมีรากฐานเดียวกับไพ่ทาโรต์หรื อไพ่ยปิ ซี โดยเปรี ยบเสมือนไพ่ชุดเล็กหรื อชุดไมเนอร์อคาน่า(Minor Arcana)ในไพ่ทา โรต์หรื อไพ่ยปิ ซีทีเดียว มารู้จักไพ่ป๊อกกันให้ มากขึน้ กันเถอะ ในไพ่ป๊อก 1 สารับ จะมีไพ่อยูจ่ านวนทั้งหมด 53 ใบ แบ่งย่อยเป็ น 4 ส่ วนใหญ่ ตามประเภทสัญลักษณ์ที่ต่างกันอีกชนิดละ 13 ใบ โดยแต่ละชนิดแต่ละส่ วน นั้นจะแทนถึงธาตุท้งั 4 คือ ดิน น้ า ลม และไฟ รวมถึงฤดูท้งั 4 คือ ใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ร่วง และหนาว และมี 1 ใบพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือไพ่ตวั ตลกหรื อ โจ๊คเกอร์ (Joker) ซึ่งในไพ่ท้งั สาหรับ 52 ใบนั้น แทนถึง 52 สัปดาห์ใน 1 ปี อีก ทั้งไพ่จะมีสองสี ที่สาคัญ คือ แดงกับดา แทนถึงเวลาในช่วงกลางวันและ กลางคืน แต่ในการทานายโชคชะตามักจะใช้ไพ่จานวน 52 ใบหรื อแล้วแต่ ตาราความรู้ของผูใ้ ช้เองมากกว่า จะอธิบายรายละเอียดดังนี้


ไพ่ชุดรู ปสัญลักษณ์โพแดง (Heart) เป็ นรู ปหัวใจสี แดง มีไพ่จานวนทั้งหมด 13 ใบ คือ ไพ่แต้มหมายเลขตั้งแต่ 1-10 โดยเลข 1 จะเรี ยกว่าเอช (Ace) และมีไพ่ บุคคลที่แตกต่างกันอีก 3 ใบ คือ อัศวินหรื อมหาดเล็ก (J-Jack) พระราชินี (QQueen) และพระราชา (K-King) ในการทานายมักจะหมายถึง ความรัก ความชอบ ความรู้สึก อารมณ์ จิตใจ ความสุ ขสมหวัง ความปรารถนา เพราะรู ป โพแดงเหมือนกับสัญลักษณ์แทนหัวใจและความรัก ไพ่โพแดงเป็ นไพ่แสดงถึง ธาตุน้ า

ไพ่ชุดรู ปสัญลักษณ์โพดา (Spear) เป็ นรู ปใบโพสี ดา มีไพ่จานวนทั้งหมด 13 ใบ คือ ไพ่แต้มหมายเลขตั้งแต่ 1-10 โดยเลข 1 จะเรี ยกว่าเอช (Ace) และมีไพ่ บุคคลที่แตกต่างกันอีก 3 ใบ คือ อัศวินหรื อมหาดเล็ก (J-Jack) พระราชินี (QQueen) และพระราชา (K-King) ในการทานายมักจะหมายถึง ปัญหา อุปสรรค ความขัดข้อง ข้อควรระวัง ความคิด การตัดสิ นใจ การพยายามต่อสู้ เพราะโพ ดาเป็ นสัญลักษณ์ที่มาจากใบหอกในการรบออกศึก ไพ่โพดาเป็ นไพ่ที่แสดงถึง ธาตุลม


ไพ่ชุดรู ปสัญลักษณ์ดอกจิก (Clover) เป็ นรู ปใบไม้แบบกลมมนสามแฉกสี ดา มี ไพ่จานวนทั้งหมด 13 ใบ คือ ไพ่แต้มหมายเลขตั้งแต่ 1-10 โดยเลข 1 จะเรี ยกว่า เอช (Ace) และมีไพ่บุคคลที่แตกต่างกันอีก 3 ใบ คือ อัศวินหรื อมหาดเล็ก (JJack) พระราชินี (Q-Queen) และพระราชา (K-King) ในการทานายมักจะ หมายถึง การงาน การเรี ยน การศึกษา หน้าที่ ความสาเร็ จ ความก้าวหน้า การ พัฒนา ตาแหน่ง ความรับผิดชอบ เพราะไพ่ดอกจิกเป็ นสัญลักษณ์ที่แทนมาจาก ยอดบนหัวคฑาและใบโคลเวอร์ซ่ ึงเป็ นใบไม้นาโชคและความโชคดี ไพ่ดอก จิกเป็ นไพ่ที่แสดงถึงธาตุไฟ

ไพ่ชุดรู ปสัญลักษณ์ขา้ วหลามตัด (Diamond) เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนสี แดง มีไพ่จานวนทั้งหมด 13 ใบ คือ ไพ่แต้มหมายเลขตั้งแต่ 1-10 โดยเลข 1 จะ เรี ยกว่าเอช (Ace) และมีไพ่บุคคลที่แตกต่างกันอีก 3 ใบ คือ อัศวินหรื อ มหาดเล็ก (J-Jack) พระราชินี (Q-Queen) และพระราชา (K-King) ในการ ทานายมักจะหมายถึง การเงิน ทรัพย์สิน โชคลาภ โอกาส ความมัน่ คง ผลประโยชน์ รายได้ การใช้จ่าย ความสูงส่ ง การคาดหวัง เพราะไพ่ขา้ วหลาม


ตัดเป็ นสัญลักษณ์ที่แทนมาจากความเป็ นประกายของดวงดาวและของมีค่า สิ่ ง สวยงาม ไพ่ขา้ วหลามตัดเป็ นไพ่ที่แสดงถึงธาตุดิน ความหมายทั่วไปในการทานายไพ่แต่ ละใบ Ace หนึ่งโพแดง หมายถึง ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นเบิกงาน มีโอกาสที่จะ ได้รับความสุ ขและความพึงพอใจ การได้รับมิตรภาพและความรู้สึกที่ดี การมี ความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้น การเริ่ มต้นความรู้สึกและความสัมพันธ์อนั ดี จุดเริ่ มต้น แห่งอารมณ์และความรัก สถานการณ์เป็ นไปตามความรู้สึกตามที่ใจนึก การ กาเนิดอะไรใหม่ๆ สองโพแดง หมายถึง ความมีสมั พันธ์และความรู้สึกอันดีกบั สิ่ งรอบข้าง การ ได้รับความคิดและความรู้สึกที่จิตใจตรงกัน ความชอบพอ ความเป็ นคู่ครอง การตอนรับยินดีในอีกฝ่ ายซึ่งกันและกัน การได้รับความไว้วางใจ ความผูกพัน สัญญา ความเข้าใจอันดีต่อกัน สถานการณ์ที่น่าอบอุ่น การต้อนรับ และอาจมี ใครเข้ามาเยือน สามโพแดง หมายถึง ความยินดีปรี ดา ความเฉลิมฉลอง ความเป็ นสิ ริมงคล การ เชิดชูสนับสนุน การเกี่ยวข้องกับสังคมรอบข้างคนใกล้ชิดและเพื่อนฝูง การรับ แรงแนวทางความคิดและการกระทาจากรอบข้าง การร่ วมมือรวมความรู้สึกใน ทิศทางเดียวกัน การยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสังคม ความเป็ นห่วงเป็ นใย สิ่ งต่างๆเกิดขึ้นจากรอบข้าง สี่ โพแดง หมายถึง การเริ่ มมีปัญหาทางจิตใจและความรู้สึก การประสบกับสิ่ ง ที่เบื่อหน่าย เริ่ มเป็ นที่ไม่พึงพอใจ ความรู้สึกที่เริ่ มหยุดนิ่งคงที่และเมินเฉย


ความไม่พึงพอใจกับสิ่ งที่เป็ นอยูส่ ิ่ งที่มีอยู่ การได้รับความรู้สึกตอบกลับมา ในทางที่ไม่ดีนกั การใช้ความรู้สึกที่ตดั สิ นใจหรื อเลือกได้ยาก การไม่ค่อยอยาก ตอบรับกับสิ่ งใดๆที่เข้ามา ห้ าโพแดง หมายถึง สถานการณ์ที่หยุดนิ่งและก้าวถอยหลัง เกิดความท้อแท้ สูญเสี ยและขาดกาลังใจ ขาดความสุ ขและอารมณ์ที่ดี มีความผิดหวัง โศกเศร้า หว้าเหว่เดียวดาย เสี ยความรู้สึก มีอะไรบางอย่างที่ลม้ เหลวผิดพลาด มีความ สับสนหวัน่ ไหว ขาดความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจ การหลงลืมสิ่ งดีๆที่ยงั คงมี เหลืออยู่ มองโลกในแง่ร้าย หกโพแดง หมายถึง ความเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ ความซื่อตรง ความใสซื่ อบริ สุทธิ์ ความสังสรรค์และการเที่ยวเตร่ เฮฮา การเกี่ยวข้องและมีความรู้สึกเกี่ยวกับอดีต ความทรงจา สิ่ งเก่าๆเดิมๆที่ผา่ นมา สถานการณ์ที่ตอ้ งให้เวลาในการใช้ ความคิดและความรู้สึกในการพิจารณาไตร่ ตรอง เป็ นโอกาสที่ควรเลือกความ ไว้ใจและตกลงรับความจริ งใจจากผูอ้ ื่นให้ดี เจ็ดโพแดง หมายถึง การขยับขยาย การมีมุมมองและมีการเปลี่ยนแปลง แนวทางความคิดความรู้สึกใหม่ๆ การมีจินตนาการไอเดียความคิดสรางสรรค์ สถานการณ์ที่ควรรู้จกั คิดที่จะทาให้เป็ นจริ ง การมีความคิดที่ใฝ่ ฝัน วาดฝัน มี แรงปรารถนา มีโอกาสเจอกับสิ่ งที่ตอ้ งเลือกสิ่ งที่ตอ้ งการ การเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ ไม่คงที่จีรังยัง่ ยืน แปดโพแดง หมายถึง การกาลังดาเนินไปให้ถึงความรู้สึกและสิ่ งที่คน้ หา ต้องการ สถานการณ์ที่จาเป็ นต้องออกไปค้นหาพบเจอกับอะไรใหม่ๆที่ แตกต่างจากเดิม การละทิง้ ปลีกตัวออกจากสิ่ งเก่าๆ มีความรู้สึกที่ห่างเหิ น


ห่างไกล อยากออกจากสิ่ งที่เป็ นอยูเ่ ดิม เริ่ มเข้าสู่ช่วงที่เกิดการอิ่มตัวทางอารมณ์ ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งสาคัญที่ดีข้ ึน เก้าโพแดง หมายถึง การมีชีวิตและความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์ ความมีเกียรติยศ การได้รับความชื่นชม สิ่ งที่ปรารถนาใฝ่ ฝันมีโอกาสที่จะสาเร็ จเป็ นจริ งได้ สถานการณ์ที่ควรดูแลจัดการสิ่ งต่างๆในชีวิตโดยรวมให้ดีคงที่ เป็ นช่วงเวลาที่ มีโอกาสดีท้งั ด้านความคิดความรู้สึกและการกระทา เป็ นช่วงเวลาที่ควรพึง พอใจกับชีวิตและความสุ ขที่เป็ นอยู่ สิ บโพแดง หมายถึง สถานการณ์อนั แสนสุ ขและรื่ นรมย์ ความพึงพอใจและ ยอมรับอย่างสูงสุ ด ความสดชื่นแจ่มใสและเบิกบานอย่างเต็มที่ การมีชีวิตที่ชื่น มื่น มีความสาเร็ จและโชคดีในทุกด้าน มีสงั คมที่ดีเป็ นสุ ขและพร้อมหน้า มี เรื่ องที่ดีเกี่ยวกับครอบครัว บุตรบริ วาร การแต่งงานหมั้นหมาย การมีความรัก ความเข้าใจ Jack มหาดเล็กหรืออัศวินโพแดง หมายถึง ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงในช่วงวัยเด็ก จนถึงวัยรุ่ นอายุไม่เกิน 20-30 ปี ผิวออกขาว รู ปร่ างท้วม เป็ นคนซื่อสัตย์ ใจดี อ่อนโยน มักตามใจคล้อยตามผูอ้ ื่น สนใจดูแลจัดการความรู้สึกผูอ้ ื่นได้ดี มี อารมณ์ศิลปิ น เชื่อมัน่ ในความรู้สึกของตนเป็ นที่ต้งั การมีเพื่อนมิตรสหายและ ผูค้ นที่ดี มีข่าวคราวที่นาความสุ ขความพึงพอใจมาให้ การเริ่ มให้ความรู้สึก สนใจเป็ นพิเศษ Queen พระราชินีโพแดง หมายถึง ผูห้ ญิงผิวออกขาว รู ปร่ างอวบท้วม สมบูรณ์ ไม่จากัดวัยและอายุ เป็ นคนมีเมตตา อ่อนไหว ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น ชอบแนะนาสัง่ สอน เรี ยบร้อย มีความละเอียดอ่อน และอาจหมายถึงมีโอกาส


เกี่ยวข้องในการที่ตอ้ งดูแลช่วยเหลือใคร หรื อจะมีคนที่ยนื่ มีเข้ามาช่วยเหลือตน มีคนที่สามารถพึ่งพาไว้ใจได้ หาที่พกั พิงได้ การมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว ขึ้นลงตลอดเวลา การมีชีวิตที่สบายร่ มเย็น King พระราชาโพแดง หมายถึง ผูช้ ายในวัยผูใ้ หญ่ อายุต้งั แต่ 20-30 ปี ขึ้นไป ผิวออกขาว รู ปร่ างอวบท้วม เป็ นคนพูดจาดี นิ่งสงบเรี ยบร้อย เปิ ดเผย เป็ นนัก สังคม พูดจาเข้าหากับผูอ้ ื่นได้ง่าย มีความลึกซึ้ง อารมณ์เย็น รักสงบ นิ่งเงียบ มี ความโรแมนติค มีโอกาสเจอกับผูใ้ หญ่ที่แนะนาช่วยเหลือตนเองได้ และเป็ น ช่วงที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับความรู้สึกในทุกเรื่ อง การเต็มไปด้วยความรู้สึกดี สบายต่อสิ่ งต่างๆ การมีชีวิตที่สุขสงบเงียบราบรื่ น Ace หนึ่งโพดา หมายถึง สถานการณ์ที่ตอ้ งเตรี ยมพร้อมในการดูและตัดสิ นใจ สิ่ งต่างๆอย่างรอบคอบ ช่วงเวลาแห่ งการใช้สติปัญญา ความเฉียบแหลม ความ เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ความสามารถที่จะแก้ไขผ่านสิ่ งต่างๆไปได้ดว้ ยความแน่วแน่ มีเรื่ องสาคัญที่อาจเข้ามาให้พบเจอ คิดการทาอะไรให้รอบคอบ และควรวางตัว ให้เหมาะสมกับทุกเรื่ อง สองโพดา หมายถึง ช่วงเวลาแห่งการเปรี ยบเทียบ การตัดสิ นใจ การใช้เหตุผล ในชีวิตที่สูง อาจมีความลังเลหรื อเลือกหนทางได้ยาก เกิดแนวทางแนวคิดที่ แตกต่างกันเข้ามา มีเรื่ องราวให้ตอ้ งคิดอยูเ่ รื่ อยๆ ชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย อาจมีเหตุบางอย่างให้ตอ้ งล่าช้าหรื อสะดุดถูกขัดขวาง หากมีการตกลง สัญญารับปากอะไรควรดูรายละเอียดถี่ถว้ นให้ดีและรอบคอบ สามโพดา หมายถึง ให้ระมัดระวังการขัดใจ การขัดแย้งทางความรู้สึก ความ หงุดหงิดอารมณ์เสี ย ความไม่ชอบใจ การคิดในแง่ร้ายและประสงค์ร้าย การ


รู้สึกไม่ออกมาตามที่ใจต้องการ การมีปัญหาที่ยงั ฝังใจ มีเรื่ องคาใจ มีสิ่งรบกวน ให้ราคาญใจอยูเ่ รื่ อย มีเรื่ องราวเหตุการณ์หรื อคาพูดที่ทาร้ายกระทบจิตใจและ ความรู้สึก สี่ โพดา หมายถึง ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับชีวิต ความรู้สึกที่อยาก พักผ่อน สถานการณ์ที่ควรหยุดนิ่ง วางมือกับเรื่ องต่างๆชัว่ คราว เป็ นช่วงเวลา แห่งการพักฟื้ นเพื่อเตรี ยมพร้อมรับมือจัดการกับเรื่ องราวต่างๆต่อไป ควรเอาใจ ใส่ ดูแลตนเองให้มากขึ้น อย่าประมาทกับเรื่ องต่างๆสิ่ งต่างๆ ห้ าโพดา หมายถึง มีเหตุให้เกิดความไม่ลงรอยหรื อไปด้วยกันได้ยากกับบุคคล อื่นอยูเ่ ป็ นประจา มีผไู้ ม่เห็นด้วยในความคิดคาพูดการกระทาของเรา ระมัดระวังเรื่ องราวการถูกปฏิเสธ อาจมีผอู้ ื่นที่ตอ้ งการแต่เอาชนะหรื อตนเอง อยากจะชนะใคร สถานการณ์ที่มีแต่ทิฐิยดึ ตนเป็ นที่ต้งั มีโอกาสพ่ายแพ้ ล้มเหลว อยูก่ บั สิ่ งที่ผา่ นได้ยาก หกโพดา หมายถึง ช่วงเวลาที่มีโอกาสคลี่คลายไปในทางที่ดี การผ่านพ้น เรื่ องราวหรื อปัญหามาก่อน ควรปล่อยให้เวลาเป็ นตัวช่วยให้สิ่งต่างๆดีข้ ึนเอง ของมัน การกระทาดาเนินอะไรที่ไม่ควรรี บร้อน การมีโอกาสถึงจุดหมาย เป้ าหมายที่ดีกว่า การเจอกับปั ญหาสิ่ งต่างๆก่อนแล้วจึงจะดีข้ ึนในภายหลัง เจ็ดโพดา หมายถึง สถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ ยง มีความปิ ดบังซ่ อนเร้น คาด การคาดเดาสิ่ งต่างๆได้ยาก มองสิ่ งต่างๆได้ไม่ค่อยเป็ นที่แน่ชดั หรื อชัดเจน มี สิ่ งต่างๆไม่ค่อยน่าไว้วางใจ มีความลับและสิ่ งที่ไม่เปิ ดเผย ควรเอาตัวรอดและ รู้จกั หลบหลีกหลบเลี่ยงให้ดี การรู้จกั ใช้วธิ ีช่องทางลัดช่องทางอื่น


แปดโพดา หมายถึง มีความอึดอัดลาบากใจ มีเหตุพวั พันปัญหาและเรื่ อง เดือดร้อน มีความกดดันและรุ มเร้ารอบด้าน รู้สึกมืดแปดด้าน สับสนวกวน หา หนทางออกและทางแก้ไขหลุดพ้นได้ยาก เป็ นช่วงเวลาที่ควรทาตัวนิ่งๆให้ ลาบากเดือดร้อนตนเองให้นอ้ ยที่สุด ไม่ควรที่จะเสี่ ยงหรื อลองทาการอะไรมาก ไปกว่านี้ เก้าโพดา หมายถึง เกิดความทุกข์และความเครี ยดขึ้นในชีวิต คิดไม่ออกบอกไม่ ถูก สถานการณ์ดูซีเรี ยสและตึงเครี ยดเป็ นอย่างมาก มีเรื่ องให้คิดมากและรู้สึก ไม่ดี มีความกังวลและอาจรู้สึกผิด ระวังการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ ค่อยมีความสุ ขกับการใช้ชีวิตที่เป็ นอยู่ เกิดความหดหู่และเศร้าหมอง สิ บโพดา หมายถึง ให้ระมัดระวังเหตุเพทภัยอันตรายและคราวเคราะห์ มีปัญหา อุปสรรคมากมายเกิดขึ้นในชีวิตจนยากที่จะแก้ไขได้หมด อาจต้องมีเหตุสูญเสี ย ผิดหวัง สิ่ งต่างๆในชีวิตอาจมีการต้องยุติสิ้นสุ ดลง ไม่สามารถที่จะทาอะไรได้ เลยในช่วงเวลานี้ ควรบาบัดแก้ไขและยอมรับกับสิ่ งที่เกิด ให้กลับไปเริ่ มต้น ใหม่อีกครั้ง Jack มหาดเล็กหรืออัศวินโพดา หมายถึง ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงที่อยูใ่ นวัยเด็กจนถึง วัยรุ่ น อายุไม่เกิน 20-30 ปี รู ปร่ างผอมหรื อสันทัด ผิวคล้าหรื อสองสี เป็ นคน ค่อนข้างซุกซน เอาแต่ใจ มีความดื้อรั้น ดูทะมัดทะแมง ไม่ค่อยเกรงกลัวอะไร มีความทรนง สถานการณ์อาจมีปัญหาในการพูดจาติดต่อกับใคร เริ่ มรู้สึก ระแวดระวัง มีข่าวคราวและเรื่ องในทางไม่ค่อยดี ช่วงเวลาแห่งการแข่งขัน พยายาม


Queen พระราชินีโพดา หมายถึง ผูห้ ญิงไม่จากัดวัยหรื ออายุ ผิวคล้ าหรื อสองสี รู ปร่ างผอมหรื อสันทัด เป็ นคนดูเย่อหยิง่ นิ่งเงียบ อาจเคยผ่านเรื่ องราว ประสบการณ์อะไรในชีวิตมาก่อน พึ่งพาตัดสิ นใจทาอะไรด้วยตนเองเสี ย ส่ วนมาก ใช้ความรู้สึกที่จริ งจังกับทุกเรื่ อง มักไม่ชอบกับเรื่ องที่ไม่ตรงกับ ตนเอง ค่อนข้างปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน เป็ นช่วงเวลาแห่งการดิ้นรนพึ่งพา ตนเอง มีอะไรมาทาให้ตอ้ งจริ งจังมากขึ้น King พระราชาโพดา หมายถึง ผูช้ ายวัยผูใ้ หญ่ อายุต้งั แต่ 20-30 ปี ขึ้นไป ผิว คล้าหรื อสองสี รู ปร่ างผอมหรื อสันทัด เป็ นคนดูน่าเกรงขาม ค่อนข้างน่า เกรงใจ สุ ขมุ รอบคอบ รักเกียรติยศ มีประสบการณ์ความคิดความอ่านใน ระดับสูง ไม่ค่อยเกรงกลัวต่อสิ่ งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต พร้อมที่จะตั้งรับกับสิ่ ง ที่ถาโถมเข้ามา ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ตนเอง ไม่ค่อยเปลี่ยนใจโลเลสิ่ งใด กาลัง ประสบความเครี ยดและเรื่ องจริ งจังในชีวิต Ace หนึ่งดอกจิก หมายถึง การมีจุดเริ่ มต้นอะไรใหม่ๆ การได้พบโอกาสอะไร ใหม่ๆ การได้ทาอะไรใหม่ๆ การค้นพบและมีช่องทางที่ดี การประสบกับสิ่ งที่ ยอดเยีย่ ม จุดแห่งความสาเร็ จและความก้าวหน้าพัฒนาได้ต่อไป การไขว่คว้าถึง ความสาเร็ จทั้งหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นในทางที่ดี สองดอกจิก หมายถึง การมีโอกาสหรื อช่องทางและข่าวคราวเพิม่ ขึ้นมากขึ้น การประสบกับหนทางและความคิดมากขึ้น การเป็ นผูส้ นับสนุนใกล้ชิดและที่ ปรึ กษา ความเป็ นหุน้ ส่ วน การมีโอกาสเดินทางตามแผนแบบใกล้ๆ การดาเนิน หรื อกระทาบางอย่างแบบพร้อมๆกันทั้งคู่ การมีทางเลือกที่ดี


สามดอกจิก หมายถึง การดาเนินแนวทางชีวิตด้วยความก้าวหน้า การขยับขยาย และเพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิม การชักชวนติดต่อเสนอแนะและการประสานงาน การมีเครื อข่ายและพันธมิตร การมองสถานการณ์ที่เห็นเพื่อดาเนินแนวทางของ ตนต่อไป การมีโอกาสเดินทางพบปะผูค้ นสังคม การเป็ นผูช้ กั นาและอุทิศตน เพื่อผูอ้ ื่น สี่ ดอกจิก หมายถึง ความมัน่ คง ความคงที่ การมีพ้นื ฐานในระดับที่ดี การ ดาเนินอะไรบางอย่างมาถึงจุดที่พึงพอใจในระดับหนึ่ง การเห็นความเป็ นรู ป เป็ นร่ าง การก่อตั้งสร้างอะไรบางอย่างที่สาเร็ จมาพอสมควร การมีความสุ ขและ ความพึงใจในระดับโดยส่ วนตัว การลงทุนลงแรงที่เหน็ดเหนื่อยแต่เห็น ความสาเร็ จ ห้ าดอกจิก หมายถึง สถานการณ์แห่งความวุ่นวายชุลมุน การกระทบกระทัง่ และความขัดแย้ง การเกิดความไม่ลงรอยและไม่สามัคคี การมีแนวคิดวิธีการที่ แตกต่างกัน การใช้ความก้าวร้าวรุ นแรงและแข็งกร้าวในการแก้ไขหาทางออก เกิดความสับสนในอารมณ์ความคิดและสถานการณ์ชีวิต ช่วงเวลาแห่งความ ปรวนแปร หกดอกจิก หมายถึง การใช้เวลาในการดาเนินผ่านเรื่ องราวและสิ่ งต่างๆจน ประสบความสาเร็ จ ความสามัคคีและการร่ วมมือร่ วมใจจนดาเนินมาได้ดว้ ยดี การมีชีวิตที่เกี่ยวข้องหรื อรู้จกั กับสังคมเพื่อนฝูงคนหมู่มาก การกระทาและ ความตั้งใจที่ปรารถนาถึงความสาเร็ จ การผ่านพ้นสถานการณ์ที่เหน็ดเหนื่อย และราบรื่ นมากขึ้น การดาเนินไปในทางที่ดี


เจ็ดดอกจิก หมายถึง การเตรี ยมตัวเตรี ยมพร้อมเพื่อที่จะรับมือจัดการกับเรื่ อง ต่างๆที่จะเข้ามา สถานการณ์ชีวิตที่ตอ้ งใช้ความตั้งใจพยายาม การเป็ นผูท้ ี่มี ความสามารถและอยูใ่ นระดับเหนือผูอ้ ื่นระดับหนึ่ง ช่วงเวลาที่ตอ้ งจัดการกับ เรื่ องต่างๆที่เห็นอยูต่ รงหน้า การที่จะได้อะไรมาต้องทาด้วยกาลังความสามารถ ของตนเอง การทดสอบวัดผลแข่งขัน แปดดอกจิก หมายถึง การกาลังเข้าสู่ระดับที่ค่อยๆสูงขึ้นมากขึ้น มีอะไร บางอย่างที่กาลังเข้ามามากขึ้น สถานการณ์ที่ควรดาเนินให้เป็ นระดับเป็ นขั้น เป็ นตอน การพัฒนาและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น การมีความสามารถและโอกาส ทางเลือกที่มากมาย การมีเหตุหรื อบางสิ่ งที่จะค่อยๆทะยอยกันเข้ามา การมี ความก้าวหน้าและไปได้ไกลขึ้น เก้าดอกจิก หมายถึง ความคาดหวังและการเตรี ยมพร้อมเตรี ยมตัว การมุ่งหวัง เพื่อการบรรลุและก้าวหน้า การคอยสังเกตสถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชิด การปกป้ องรักษายืนหยัดเฝ้ าระวัง การทาหน้าที่อย่างตั้งอกตั้งใจ การหวงแหน พื้นที่สิทธิในส่ วนของตน การรักษาหน้าที่และตาแหน่งความรับผิดชอบ การ ทุ่มเทสิ่ งต่างๆเพื่อผูอ้ ื่น สิ บดอกจิก หมายถึง การมีหน้าที่ที่ตอ้ งทาและความรับผิดชอบอย่างมากมาย มี สิ่ งที่ตอ้ งแบกรับเป็ นภาระ สถานการณ์ที่หมายถึงต้องเหนื่อยก่อนแล้วจึงจะ สบายในภายหลัง มีเหตุให้เกิดความทุกข์ยากลาบากใจกดดันก่อนแล้วจึงจะมี เรื่ องที่ดีในภายหลัง การกระทาพยายามเพื่อผ่านช่วงเวลาที่สาคัญ การเห็นผลที่ มากมายรออยูข่ า้ งหน้า


Jack มหาดเล็กหรืออัศวินดอกจิก หมายถึง ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงที่อยูใ่ นช่วงวัยเด็ก จนถึงวัยรุ่ น อายุไม่เกิน 20-30 ปี ผิวสองสี รูปร่ างสันทัด ชอบเรี ยนรู้ในเรื่ องการ เรี ยนการศึกษาการทางาน มีความสามารถโดยส่ วนตัวของตน การกาลังปฎิบตั ิ หรื อเรี ยนรู้ในระดับที่ยงั ไม่มากมายนัก ช่วงเวลาแห่งการติดต่อสื่ อสารข่าว คราว มีการเดินทางสั้นๆ การไปมาหาสู่ การมีหน้าที่ การอยูใ่ นช่วงที่กาลัง พัฒนา Queen พระราชินีดอกจิก หมายถึง ผูห้ ญิงไม่จากัดวัยหรื ออายุ ผิวสองสี รูปร่ าง สันทัด มีความเก่งกาจสามารถไม่แพ้ผชู้ าย ทาสิ่ งต่างๆได้ดีท้งั สังคมภายนอก และในที่อยูอ่ าศัย รอบรู้ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก มีอธั ยาศัยดี มีระดับ การเรี ยนการงานในช่วงที่ดี สามารถที่จะจัดการสิ่ งต่างๆด้วยตนเองได้ มีการ ปรับระดับของตนเองให้เริ่ มสูงขึ้นไปในทางที่ดีข้ ึน King พระราชาดอกจิก หมายถึง ผูช้ ายที่อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ อายุต้งั แต่ 20-30 ปี ขึ้น ไป ผิวสองสี รูปร่ างสันทัด เป็ นผูม้ ากไปด้วยความสามารถ บริ หารดูแล รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ แสดงถึงการมีผลงานที่ดี มีความกระตือรื อล้น ไม่ ชอบอยูน่ ิ่งเฉย มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชอบสิ่ งที่ตื่นเต้นท้าทายและ น่าสนใจ มีโอกาสที่จะได้ทาสิ่ งต่างๆอย่างราบรื่ น Ace หนึ่งข้ าวหลามตัด หมายถึง ความสมบูรณ์ในเรื่ องทรัพสิ นสิ่ งมีค่าต่างๆ มี ข่าวดีในเรื่ องโชคลาภ การได้พบและมีโอกาสอันดีที่จะเริ่ มต้นสร้างสิ่ งต่างๆ ขึ้นมาต่อไปได้ การมีผลประโยชน์อนั ดีได้รับเข้ามาถึงมือ การเริ่ มต้นที่จะมีสิ่ง ต่างๆที่เป็ นของตนเอง มีเรื่ องราวที่เกี่ยวกับของขวัญของฝากของกานัล การ ดูแลในเรื่ องสิ่ งของมีค่าต่างๆ


สองข้ าวหลามตัด หมายถึง การหมุนเวียนและต้องคอยประคับประคอง ความ ไม่ค่อยคงที่คงตัว ความรู้สึกและอารมณ์อนั อ่อนไหว ช่วงเวลาที่สนใจสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่งเป็ นพิเศษแต่มีแนวโน้มที่จะสมหวังค่อนข้างน้อย มีโอกาสถึงความพลาด หวังและนาความน้อยใจไม่เป็ นดังใจมาให้ ควรระวังในเรื่ องทรัพย์สิน ผลประโยชน์ไม่ให้ติดขัดตกหล่น สามข้ าวหลามตัด หมายถึง โอกาสในเรื่ องของรายได้พิเศษผลประโยชน์พิเศษ การนาความสามารถส่ วนตนมาเป็ นจุดเริ่ มในการสร้างประโยชน์และดึง ผูส้ นใจให้เข้ามา การจัดแจงเรื่ องราวและเหน็ดเหนื่อยกับเรื่ องราวบางสิ่ ง การดู ในเรื่ องอารมณ์และความเอาใจใส่ ระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่น การกาลังกระทาและ พูดคุยในเรื่ องของตนเองกับผูอ้ ื่นที่กาลังสนใจกันอยู่ สี่ ข้าวหลามตัด หมายถึง การประหยัดและมัธยัถส์ การหวงแหนรักษาและมี ความยึดติด มีความคิดหวังผลแต่ในขอบเขตของตนเอง ช่วงเวลาที่จิตใจไม่ ค่อยมัน่ คงขาดความกล้าแกร่ ง มีสถานการณ์บางอย่างที่ตวั เราควบคุมไม่ค่อย ได้ การรอเวลาที่จะให้เกิดผลและเรื่ องที่ดีเพื่อที่จะเป็ นประโยชน์โดยต่อไปได้ การมีโอกาสเรื่ องที่ดีเล็กน้อยอยูบ่ า้ งในความอึดอัด ห้ าข้ าวหลามตัด หมายถึง ความขาดแคลน ความไม่เพียงพอ ความต้องการมาก ขึ้นเพิม่ ขึ้น การด้อยประโยชน์และคุณค่า การขาดทุนผลประโยชน์และกาไร ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความลาบาก มีการเกิดอัตคัตขัดสน การมีชีวิต ที่ค่อนข้างลาบากติดขัด การขาดที่พ่ งึ พาและผูส้ นใจ การรอคอยเวลาให้ผา่ นไป เพื่อเจอกับความราบรื่ นอีกครั้งหนึ่ง


หกข้ าวหลามตัด หมายถึง การรู้จกั ให้และรู้จกั รับ การถ่ายเทแบ่งปัน การแสดง ความมีน้ าใจและรู้จกั ให้โอกาส การแสดงความเท่าเทียมต่อกัน การมีบางสิ่ ง บางอย่างมามอบให้ การผ่อนผันชาระหรื อมีการหยิบยืมกูย้ มื การมีเรื่ องที่ตอ้ ง ใช้จ่าย การมีโอกาสไขว่คว้าได้รับเรื่ องที่ดี การยกระดับชีวิตในเรื่ องใดเรื่ อง หนึ่งให้ดีข้ ึน การผ่อนคลายแก้ไขความลาบากไปได้บา้ ง เจ็ดข้ าวหลามตัด หมายถึง การกาลังมองและพิจารณาสิ่ งที่ตนเองมีอยู่เพื่อจะ นาไปสู่การทาให้เป็ นประโยชน์มากขึ้นโดยต่อไป การมองเห็นหรื อได้รับ ผลตอบแทนในสิ่ งที่ตนเองได้ดูแลหรื อได้เหน็ดเหนื่อยกระทาเอาไว้ การรู้จกั จัดรู ปแบบปรับเปลี่ยนชีวิตให้เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึน การมีสิ่งต่างๆที่เพิ่มเติม มากขึ้นมาจากเดิม การระวังภัยจากความวู่วามของตน แปดข้ าวหลามตัด หมายถึง การสร้างสรรค์ประโยชน์และผลงานของตน ออกมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาที่ควรตั้งอกตั้งใจทาในสิ่ งที่ตนกาลังทาอยูต่ ่อไป สถานการณ์ที่บ่งบอกว่าสิ่ งที่ตนได้ทามามีความคืบหน้าไปมากจนจวนจะ สาเร็ จแล้ว การมีความพากเพียรขมักเขม้นตั้งใจอย่างจดจ่อ การมีโอกาสพัฒนา ฝี มือของตนให้ชาบาญมากขึ้น การมีบางอย่างที่ตอ้ งปรับตัว เก้าข้ าวหลามตัด หมายถึง การรู้สึกเริ่ มมีความสุ ขและพึงพอใจในการใช้ชีวิต โดยส่ วนตัว การมีบรรยากาศที่เงียบสงบและได้พกั ผ่อนอย่างเป็ นสุ ข การมี โอกาสได้สมั ผัสสิ่ งที่แปลกใหม่ให้กบั ชีวิต ช่วงเวลาแห่งนาทีชีวิตที่สาคัญ สามารถที่จะมีเรื่ องที่ดีโดยที่อาจไม่ทนั ได้คาดคิดถึงนึกถึงมาก่อน การมี บรรยากาศและผูค้ นที่ตนกาลังต้องการ


สิ บข้ าวหลามตัด หมายถึง สถานการณ์แห่งความรุ่ งเรื องมัน่ คงและก้าวหน้า การประสบความสาเร็ จโดยเฉพาะในเรื่ องฐานะชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างชัดเจน การมีชีวิตที่สมบูรณ์พนู สุ ขและความมัง่ คัง่ การมีโอกาสที่จะสื บทอดหรื อรับ ช่วงต่อในเรื่ องสาคัญ การมีชีวิตโดยราบรื่ นและปรกติสุข ช่วงเวลาที่ปัญหา และอุปสรรคต่างๆค่อยๆเงียบหายลดน้อยลง Jack มหาดเล็กหรืออัศวินข้ าวหลามตัด หมายถึง ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงที่อยูใ่ นวัย เด็กจนถึงวัยรุ่ น อายุไม่เกิน 20-30 ปี ผิวสองสี ออกขาวรู ปร่ างใหญ่หรื อสันทัด เป็ นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบ มักคิดการวางแผนถึงผลข้างหน้าก่อนที่จะ ทาอะไร บ้างครั้งทาอะไรช้าไม่ค่อยทันการ เริ่ มมีความคิดสนใจในการหา ประโยชน์ใส่ ตน มองหาช่องทางที่ดี มีข่าวคราวเรื่ องทรัพย์สินผลประโยชน์ สิ่ งของ การเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นในเรื่ องของทรัพย์ Queen พระราชินีข้าวหลามตัด หมายถึง ผูห้ ญิงไม่จากัดวัยหรื ออายุ ผิวสองสี ออกขาวรู ปร่ างเจ้าเนื้อหรื อสันทัด เป็ นคนที่ห่วงใยใส่ ใจในเรื่ องความมัน่ คง ของชีวิต คิดและมองสิ่ งต่างๆโดยพื้นฐานความเป็ นจริ ง ใช้เหตุผลมากกว่าใช้ ความรู้สึก ชื่นชอบการแต่งกายแต่งตัวและมีรสนิยมใช้สิ่งของที่ดีมีราคา สามารถที่จะดูแลทรัพย์สินผลประโยชน์ต่างๆได้ดว้ ยดี มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่มงั่ คัง่ สุ ขสบาย มีผชู้ ่วยเหลือเรื่ องทรัพย์ King พระราชาข้ าวหลามตัด หมายถึง ผูช้ ายที่อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ อายุต้งั แต่ 20-30 ปี ขึ้นไป ผิวสองสี ออกขาวรู ปร่ างใหญ่เจ้าเนื้อหรื อสันทัด เป็ นคนที่มีความหนัก แน่น มีเหตุผลในตัวเองค่อนข้างสูง มักจะคิดการทาอะไรเพื่อที่จะให้ได้ผลที่ดี กลับมา ชอบการสร้างฐานะความสุ ขสบายความเป็ นอยูท่ ี่มนั่ คงในชีวิต มีหวั


การค้าขายและชอบในเรื่ องการหารายได้ทรัพย์สินผลประโยชน์ สามารถสร้าง ฐานะหรื อมีโอกาสจะมีชีวิตที่สบาย การเกี่ยวกับทรัพย์จานวนมาก การประสบ โชคดีในเรื่ องที่สาคัญ

ดูดวงด้วยไพ่ป๊อก  

สอนวิธีการดูดวงด้วยไพ่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you