รายงานการจัดการพลังงานปี 2556- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Page 1

รายงาน การจัดการพลังงาน ประจําป 2556

ชื่อนิติบุคคล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชื่ออาคารควบคุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา TSIC - ID : 93150-0119

สงรายงานภายใน มีนาคม 2557


ใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ของอาคารควบคุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

1. ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ขาพเจาในฐานะประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองวาไดดําเนิน การจัดการพลังงานใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ ลงชื่อ................................................................. (รองศาสตราจารยบดินทร รัศมีเทศ) วันที.่ ............./...................../.................

2. ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ขาพเจาในฐานะผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองวาไดดําเนินการจัดการพลังงาน ใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ ลงชื่อ........................................................... (นายอลงกต โขมพัฒน) ตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ ทะเบียนเลขที่ ผชอ.02849 วันที.่ ........./................../..............

ลงชื่อ......................................................... (ดร. นาตยา คลายเรือง) ตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ทะเบียนเลขที่ ผชอ. 03441 วันที.่ .........../................./..............

3. เจาของอาคารควบคุม ขาพเจาในฐานะเจาของอาคารควบคุม/ผูรับมอบอํานาจ ขอรับรองวาไดดําเนินการจัดการพลังงานให เปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ ลงชื่อ................................................................. (รองศาสตราจารยบดินทร รัศมีเทศล) วันที.่ ............./...................../.................


สารบัญ หนา ขอมูลเบื้องตน ขอมูลดานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ภาคผนวก ภาคผนวก ก. ขอมูลการใชอาคาร ภาคผนวก ข. ขอมูลระบบไฟฟา ภาคผนวก ค. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ภาคผนวก ง. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ภาคผนวก จ. สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา ภาคผนวก ฉ. สัดสวนการใชพลังงานความรอน ภาคผนวก ช. การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณที่มีนัยสําคัญ เพื่อนําไปคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน

1 3 8 9 11 23 39 49 54


ขอมูลเบื้องตน ขอมูลทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. ชื่อนิติบุคคล: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ชื่ออาคารควบคุม: 93150-0119 TSIC - ID: 2. ระบุกลุมอาคารควบคุม ดังนี้ กลุมที่ 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมที่ใชเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมกันนอยกวาสามพัน กิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจาก ไอน้ํา หรือ พลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวาหกสิบลานเมกะจูล /ป กลุมที่ 2 (ขนาดใหญ) : อาคารควบคุมที่ใชเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมกันตั้งแตสามพันกิโลวัตต หรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรขึ้นไปหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอ น้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูล /ปขึ้นไป

3. ที่อยูอาคาร เลขที่ 199 หมู 6 ถนน สุขุมวิท อําเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท 038-354580-4 ตอ 2831 โทรสาร 038-351169

ตําบล ทุงสุขลา รหัสไปรษณีย 20230 E : mail esrcnyk@ku.ac.th

4. ประเภทอาคาร สํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศูนยการคา สถานศึกษา อื่นๆ (ระบุ) .................................................... 5. อาคารเริ่มเปดดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. 2537 คน จํานวนพนักงาน 561 จํานวน 7 แผนก/ฝาย 6. จํานวนอาคารทั้งหมด :

22 อาคาร (รายละเอียดจํานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. สําหรับอาคารประเภทโรงแรม จํานวนหองพักทั้งหมด

-

หอง (รายละเอียดจํานวนหองพักที่จําหนายได แสดงในภาคผนวก ก.)

8. สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล จํานวนเตียงคนไขในทั้งหมด

-

เตียง (รายละเอียดจํานวนเตียงคนไขใน แสดงในภาคผนวก ก.)

1


9. ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1.

นายอลงกต โขมพัฒน์

2.

น.ส.อุมารินทร์ แสงพานิช

3.

นายอิทธิพล ทรัพย์ประเสริฐ

4

นายศุภกิจ พลังพรกิจ

5

นายชัชวาลย์ ดีจริง

6

ดร. นาตยา คล้ายเรือง

คุณสมบัติ*** ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที่ ผชอ. 02849 ผชอ. 03440 ผชอ. 04344 ผชอ. 04327 ผชอ. 02850 ผชอ. 03441

***คุณสมบัติผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (ก) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในอาคารอยางนอยสามปโดยมีผลงานดานการอนุรักษ (ข)

พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของ เจาของอาคารควบคุม

(ค) (ง)

เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

(จ)

เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษพลังงาน

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส (ก) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีใหความเห็นชอบ (ข)

เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษพลังงาน

2


ขอมูลดานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 1.1 โครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

(ใสผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน)

รูปที่ 1-1 ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

3


1.2 การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

(ใสคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน)

รูปที่ 1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

4


(ใสคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน)

รูปที่ 1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน (ตอ) หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

4


1.3 วิธีการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยอาคารได ดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้ ติดประกาศ

โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ 1 แหง

จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร

เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ

สัปดาหละ ….. ครั้ง ชวงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรับ ….. คน

สัปดาหละ ….. ครั้ง

ระดับของผูไดรับ……. อื่นๆ (ระบุ) ประชุมชี้แจงและแจกหนังสือเวียน หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

(ก) ติดประกาศทางบอรด รูปที่ 1-3 ภาพการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

6


(ใสเอกสารการเผยแพรคณะทํางานฯ วิธีการที่ 2)

(ข) ประชุมชี้แจงและแจกหนังสือเวียน รูปที่ 1-3 ภาพการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

7


ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององคกร ระดับ คะแนน

4

3

2

นโยบายการอนุรักษ พลังงาน

การจัดองคกร

มีนโยบายการจัด การพลังงานจากฝายบริหาร และถือเปนสวนหนึ่งของ นโยบายของบริษัท

มีการจัดองคกรและเปน โครงสรางสวนหนึ่งของฝาย บริหารกําหนดหนาที่ความ รับผิดชอบไวชัดเจน

มีนโยบายและมีการ สนับสนุนเปนครั้งคราวจาก ฝายบริหาร

การกระตุนและสราง แรงจูงใจ

ประชาสัมพันธ

การลงทุน

กําหนดเปาหมายที่ครอบคลุม ติดตามผล หาขอผิดพลาด ประเมินผล และควบคุมการใช งบประมาณ

ประชาสัมพันธคุณคาของ จัดสรรงบประมาณโดย การประหยัดพลังงาน ละเอียด โดยพิจารณาถึง และผลการดําเนินงานของ ความสําคัญของโครงการ การจัดการพลังงาน

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน คณะกรรมการอนุรักษ รายงานโดยตรงตอคณะ พลังงานเปนชองทางหลัก กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่ง ในการดําเนินงาน ประกอบดวยหัวหนาฝายตางๆ

แจงผลการใชพลังงานจาก มิเตอรยอยใหแตละฝายทราบ แตไมมีการแจงถึงผลการ ประหยัด

ใหพนักงานรับทราบ โครงการอนุรักษพลังงาน และใหมีการประชา สัมพันธอยางสม่ําเสมอ

ไมมีการกําหนดนโยบายที่ ชัดเจน โดยผูบริหารหรือ ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน รายงานตอคณะกรรมการ เฉพาะกิจ แตสายงานบังคับ บัญชาไมชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ เปนผูดําเนินการ

ทํารายงานติดตามประเมิน ผล จัดฝกอบรมใหพนักงาน โดยดูจากมิเตอรใหคณะ รับทราบเปนครั้งคราว กรรมการเฉพาะกิจเขามา เกี่ยวของกับการตั้งงบประ มาณ

ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว เปนลายลักษณอักษร

ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี ขอบเขตหนาที่ความ รับผิดชอบจํากัด

มีการติดตออยางไมเปน มีการสรุปรายงานดานคาใชจาย แจงใหพนักงานทราบอยาง พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ ทางการระหวางวิศวกรกับ การใชพลังงานเพื่อใชกันภายใน ไมเปนทางการเพื่อ ลงทุนต่ํา ผูใชพลังงาน (พนักงาน) ฝายวิศวกรรม สงเสริมการใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพ

ไมมีนโยบายที่ ชัดเจน

ไมมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ไมมีการติดตอกับผูใช พลังงาน

1

0

มีการประสานงานระหวาง ผูรับผิดชอบดานพลังงาน และทีมงานทุก ระดับอยาง สม่ําเสมอ

ระบบขอมูลขาวสาร

ไมมีระบบรวบรวมขอมูลและ บัญชีการใชพลังงาน

ไมมีการสนับสนุนการ ประหยัดพลังงาน

ใชระยะเวลา คุมทุนเปนหลัก ในการพิจารณาการลงทุน

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี ระยะเวลาคุมทุนเร็ว

ไมมีการลงทุนใดๆในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช พลังงาน

หมายเหตุ: 1. ขอมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนประเมินจาก 7 แผนก ของจํานวนทั้งหมด 7 แผนก หรือบุคลากรจํานวน 7 คน จากทั้งหมด 561 คน คิดเปนรอยละ 1.24 2. ในกรณีที่อาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้อาคารควบคุม จะดําเนินการหรือไมดําเนินการก็ได หากดําเนิน การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกรตอเนื่องทุกๆป จะทําใหทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไดดียิ่งขึ้น 3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกวา ก็สามารถนํามาใชแทน ตารางดานบนได

8


ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 3.1 นโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร เพื่อแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน อาคารควบคุมไดกําหนด นโยบายอนุรักษพลังงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายการอนุรักษพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับสถานภาพการใช พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังตอไปนี้

ใสเอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน

รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษพลังงาน หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน

9


3.2 การเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม จึงไดดําเนินการ เผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้ วิธีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน ติดประกาศ โปสเตอร จํานวนติดประกาศ 1 แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง เอกสารเผยแพร เสียงตามสาย แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง ชวงเวลา…... จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน จํานวนผูไดรับ ….. คน สัปดาหละ ….. ครั้ง ระดับของผูไดรับ……. อื่นๆ (ระบุ) ประชุมชี้แจงและแจกหนังสือเวียน หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน

(ก) ติดประกาศทางบอรด

ใสเอกสารการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน วิธีการที่ 2

(ข) ประชุมชี้แจงและแจกหนังสือเวียน รูปที่ 3-2 ภาพการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

10


ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานขององคกรแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ (ก) การประเมินระดับองคกร (ข) การประเมินระดับการบริการ (ค) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ โดยมีแนวทางดําเนินการดังตอไปนี้ 4.1 การประเมินระดับองคกร ก. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงาน การใชพลังงานไฟฟา

ขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟารายเดือน ป 2555 และป 2556

kWh 1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00

ป2555

400,000.00

ป2556

300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รูปที่ 4-1 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟารายเดือน ป 2555 และป 2556 หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ข.

11

พ.ย.

ธ.ค.

เดือน


การใชพลังงานความรอน

การใชพลังงานความรอน

MJ 1 1 1

ไมมีการใชพลังงานความรอน

ป2555

0

ป2556

0 0

เดือน ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 4-2 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงรายเดือน ป 2555 และป 2556 หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ค. การใชพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา 1

การใชพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา

MJ

0.9 0.8 0.7

ไมมีการใชเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา

0.6 0.5

ป 2555

0.4

ป 2556

0.3 0.2 0.1 0

เดือน ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 4-3 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟารายเดือน ป 2555 และป 2556 หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ง.

12


ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาแยกรายระบบ

kWh 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00

ป2555 ป2556

ระบบ

รูปที่ 4-4 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานไฟฟาแยกรายระบบ ป 2555 และป 2556 หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก จ. ปริมาณการใชพลังงานความรอนแยกรายระบบ 1.20

MJ

1.00 0.80 0.60

ป2555

ไมมีการใชพลังงานความรอน

ป2556

0.40 0.20

ระบบ

-

รูปที่ 4-5 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานความรอนแยกรายระบบ ป 2555 และป 2556 หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ฉ.

13


ปี 2555

ปี 2556

0%

0%

ใหใสกราฟวงกลม (Pie Chart) ใหใสกราฟวงกลม (Pie Chart) แสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอน แสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอน ไฟฟ้ า

ไฟฟ้ า

ความร ้อน

ความร ้อน

100%

100%

สัดสวนการใชพลังงาน ป 2555

สัดสวนการใชพลังงาน ป 2556

รูปที่ 4-6 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบสัดสวนการใชพลังงาน ทั้งสองป หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก จ และ ฉ ข. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงานเทียบกับคาเปาหมายภายในอาคาร หรือเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานกับอาคารอื่น (ถามี)

(ใส่ กราฟแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบข้ อมูลการใช้ พลังงานหรือ ดัชนีการใช้ พลังงานเทียบกับค่ าเป้ าหมายภายในอาคารหรือ เปรียบเทียบข้ อมูล (ถ้ ามี))

รูปที่ 4-7 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงาน เทียบกับคาเปาหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบขอมูล (ถามี)

14


4.2 การประเมินระดับการบริการ 4.2.1 คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย (ทุกกรณี) ตารางที่ 4.1 ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบป 2555 และป 2556 เดือน

พื้นที่ใชสอยที่ใช งานจริง (ตารางเมตร)

Jan-55 Feb-55 Mar-55 Apr-55 May-55 Jun-55 Jul-55 Aug-55 Sep-55 Oct-55 Nov-55 Dec-55 รวม เฉลี่ย

112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 1,352,976.00 112,748.00

ปริมาณพลังงานที่ใช ไฟฟา ความรอน (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (เมกะจูล) 652,800.00 733,920.00 599,520.00 473,840.00 505,760.00 736,880.00 799,800.00 821,000.00 731,360.00 516,120.00 724,880.00 620,500.00 7,916,380.00 659,698.33

คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) (เมกะจูล/ตารางเมตร) 20.84 23.43 19.14 15.13 16.15 23.53 25.54 26.21 23.35 16.48 23.15 19.81 21.06 21.06

เดือน

พื้นที่ใชสอยที่ ใชงานจริง (ตารางเมตร)

Jan-56 Feb-56 Mar-56 Apr-56 May-56 Jun-56 Jul-56 Aug-56 Sep-56 Oct-56 Nov-56 Dec-56 รวม เฉลี่ย

112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 1,352,976.00 112,748.00

หมายเหตุ: คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความรอน (เมกะจูล) พื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง (ตารางเมตร)

15

ปริมาณพลังงานที่ใช ไฟฟา ความรอน (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (เมกะจูล) 676,640.00 729,160.00 616,680.00 481,520.00 553,000.00 744,720.00 812,160.00 863,980.00 795,160.00 498,960.00 707,480.00 543,520.00 8,022,980.00 668,581.67

คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) (เมกะจูล/ตารางเมตร) 21.60 23.28 19.69 15.37 17.66 23.78 25.93 27.59 25.39 15.93 22.59 17.35 21.35 21.35


MJ/ตารางเมตร

ดัชนีการใชพลังงานในรอบป 2555 และป 2556

30.00 25.00 20.00 15.00

ป2555

10.00

ป2556

5.00 0.00

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

รูปที่ 4-7 คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอยในรอบป 2555 และป 2556

16

ธ.ค.

เดือน


4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก การคนหาการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณหลัก อาคารควบคุมไดดําเนินการโดยการตรวจวัดหา ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแตละเครื่องจักร/ อุปกรณหลักที่มีการใชในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปไดดังนี้

17


ตารางที่ 4.4 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก พิกัด ระบบที่ใชพลังงาน

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย เครื่องปรับอากาศแบบPackage เครื่องปรับอากาศแบบPackage เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ขนาด

หนวย

173 175 280,000 320,000 9,000 9,840.00 9,960 12,000 12,500 12,600 13,252.00 13,500.00 17,000.00 18,000 19,000.00 19,199 19,260 20,000 22,000 23,000.00 24,000.00 25,000 25,500 26,131 26,881

TON TON BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr

จํานวน 2 3 2 2 52 3 56 12 16 10 5 3 1 83 297 2 1 22 2 7 9 6 1 2 3

อายุการใช งาน (ป)

ชั่วโมง ใชงาน เฉลี่ย/ป 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

21

ปริมาณการใช พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) 348,768.00 529,200.00 100,800.00 115,200.00 60,060.00 3,788.40 71,579.20 18,480.00 25,666.67 16,170.00 8,503.37 5,197.50 2,181.67 191,730.00 724,185.00 4,927.74 2,471.70 56,466.67 5,646.67 20,661.67 27,720.00 19,250.00 3,272.50 6,706.96 10,349.19

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

สัดสวนการ ใชพลังงาน ในระบบ

คาพิกัด

หนวย

4.35 6.60 1.26 1.44 0.75 0.05 0.89 0.23 0.32 0.20 0.11 0.06 0.03 2.39 9.03 0.06 0.03 0.70 0.07 0.26 0.35 0.24 0.04 0.08 0.13

0.90 0.90 1.35 1.35 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr

ใชงานจริง

หนวย

หมายเหตุ


ตารางที่ 4.4 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก พิกัด ระบบที่ใชพลังงาน ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

ขนาด

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 29,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 30,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 30,624 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 31,200 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 32,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 33,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 35,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 35,300 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 36,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 38,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 38,900 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 40,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 42,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 45,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 48,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 49,044 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 50,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 50,600 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 50,800 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 56,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 56,200 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 58,000.00 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 78,900.00 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 98,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 125

หนวย BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr BTU/Hr TON

จํานวน 1 15 29 12 10 16 20 6 62 7 16 4 2 34 23 24 3 5 14 6 18 1 18 4 3

อายุการใช งาน (ป)

ชั่วโมง ใชงาน เฉลี่ย/ป 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

21

ปริมาณการใช พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) 3,721.67 57,750.00 113,972.32 48,048.00 41,066.67 67,760.00 89,833.33 27,181.00 286,440.00 34,136.67 79,874.67 20,533.33 10,780.00 196,350.00 141,680.00 151,055.52 19,250.00 32,468.33 91,270.67 43,120.00 129,822.00 7,443.33 182,259.00 50,306.67 577,500.00

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

สัดสวนการ ใชพลังงาน ในระบบ

คาพิกัด

หนวย

0.05 0.72 1.42 0.60 0.51 0.84 1.12 0.34 3.57 0.43 1.00 0.26 0.13 2.45 1.77 1.88 0.24 0.40 1.14 0.54 1.62 0.09 2.27 0.63 7.20

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr kW/Tr

ใชงานจริง

หนวย

หมายเหตุ


ตารางที่ 4.4 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก พิกัด ระบบที่ใชพลังงาน ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลัก หลอดฟูลออเรสเซนต T5 หลอดฟูลออเรสเซนต T8 หลอดฟูลออเรสเซนต T8 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ฟลูออเรสเซนต หลอดแสงจันทร หลอดแสงจันทร หลอดแสงจันทร หลอดแสงจันทร หลอดแสงจันทร หลอดแสงจันทร หลอดแสงจันทร ML หลอดโซเดียมความดันสูง หลอดโซเดียมความดันสูง หลอดโซเดียมความดันสูง หลอดโซเดียมความดันสูง หลอดเมทัลฮาไลท หลอดเมทัลฮาไลท หลอดเมทัลฮาไลท หลอดเมทัลฮาไลท หลอด PAR 38

ขนาด

หนวย

28 36 18 9 11 13 18 25 32 75 70 150 250 300 400 250 70 125 150 250 250 400 1,000 2,000 150

W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด W/หลอด

จํานวน 10,237 5,867 5,389 531 2,012 352 378 124 13 10 12 133 4 149 13 31 81 8 1 33 8 31 24 36 42

อายุการใช งาน (ป)

ชั่วโมง ใชงาน เฉลี่ย/ป 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

21

ปริมาณการใช พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) 515,944.80 485,787.60 271,605.60 8,602.20 39,837.60 8,236.80 12,247.20 5,580.00 748.80 1,350.00 1,512.00 35,910.00 1,800.00 80,460.00 9,360.00 13,950.00 10,206.00 1,800.00 270.00 14,850.00 3,600.00 22,320.00 43,200.00 129,600.00 11,340.00

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

สัดสวนการ ใชพลังงาน ในระบบ

คาพิกัด

หนวย

6.43 6.05 3.39 0.11 0.50 0.10 0.15 0.07 0.01 0.02 0.02 0.45 0.02 1.00 0.12 0.17 0.13 0.02 0.00 0.19 0.04 0.28 0.54 1.62 0.14

28.00 46.00 28.00 9.00 11.00 13.00 18.00 25.00 32.00 75.00 70.00 150.00 250.00 300.00 400.00 250.00 70.00 125.00 150.00 250.00 250.00 400.00 1000.00 2000.00 150.00

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

ใชงานจริง

หนวย

หมายเหตุ


ตารางที่ 4.4 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก พิกัด ระบบที่ใชพลังงาน ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง ระบบแสงสวาง

ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลัก หลอด PAR 38 หลอดไอปรอท หลอดไอปรอท

ขนาด

หนวย

300 125 250

W/หลอด W/หลอด W/หลอด

จํานวน 6 82 77

อายุการใช งาน (ป)

ชั่วโมง ใชงาน เฉลี่ย/ป 2,000 2,000 2,000

หมายเหตุ : ใหดําเนินการบันทึกเฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ

21

ปริมาณการใช พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) 3,240.00 18,450.00 34,650.00

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

สัดสวนการ ใชพลังงาน ในระบบ

คาพิกัด

หนวย

0.04 0.23 0.43

300.00 125.00 250.00

W W W

ใชงานจริง

หนวย

หมายเหตุ


ตารางที่ 4.5 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนมีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก พิกัด ระบบที่ใชพลังงาน

ชื่อเครื่องจักร/ อุปกรณหลัก

ขนาด

หนวย

จํานวน

ชั่วโมง อายุการใช ใชงาน งาน (ป) เฉลี่ย/ป

การใชเชื้อเพลิง ชนิด

หนวย

ไมมีการใชพลังงานความรอน

หมายเหตุ : ใหดําเนินการบันทึกเฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ

22

ปริมาณการ ใชพลังงานความ รอน (เมกะจูล/ป)

สัดสวนการ ใชพลังงาน ในระบบ

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ คาพิกัด

หนวย

ใชงานจริง

หนวย

หมายเหตุ


ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน อาคารควบคุมไดกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังตอไปนี้ 5.1 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เปาหมายการอนุรักษพลังงาน การกําหนดเปาหมาย รอยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ

คาเปาหมาย 4.54

หมายเหตุ : กรณีเลือกเปาหมายการอนุรักษพลังงานเปนคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ และมีหลายบริการให ระบุใหครบตามบริการที่อาคารดําเนินการ

23


ตารางที่ 5.1 มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ในรอบป 2556 ลําดับ ที่

เปาหมายการประหยัด มาตรการ

ไฟฟา

ดานไฟฟา 1 ปดโคมไฟฟาตอนเที่ยง 2 การเปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิด High EER 3 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 4 5 รวมดานไฟฟา ดานความรอน 1 2 3 4 5 รวมดานความรอน

เชื้อเพลิง ชนิด

3. อัตราคาเชื้อเพลิง

ระยะ เวลา คืนทุน (ป)

5.84 0.65

กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป

บาท/ป

32.40

125,216.55 45,360.00 189,431.90

480,831.55 185,068.80 727,418.50

1.58 0.57 2.39

1,080,000.00 473,000.00

32.40

360,008.45

1,393,318.85

4.54

1,553,000.00

หมายเหตุ: 1. รอยละผลประหยัด คิดเทียบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา 2. อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 3.84 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง (ป 2555) บาท/(ระบุหนวย) (ป 2555)

24

บาท/ป

เงินลงทุน (บาท)

กิโลวัตต

ไมมีการใชพลังงานความรอน

ปริมาณ (หนวย/ป) หนวยเชื้อเพลิง

รอยละ ผลประหยัด


ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา ประจําป 2556 ระยะเวลา

ลําดับ ที่ 1 2 3

มาตรการ ปดโคมไฟฟาตอนเที่ยง การเปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิด High EER

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

วัตถุประสงค

เริ่มตน (เดือน/ป) Jan-56 Jan-56 Jan-56

เพื่อลดการใชพลังงาน เพื่อลดการใชพลังงาน เพื่อลดการใชพลังงาน

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

25

สิ้นสุด (เดือน/ป) Dec-56 Dec-56 Dec-56

เงินลงทุน (บาท)

ผูรับผิดชอบ

1,466,750 473,000

นายชัชวาลย ดีจริง นายชัชวาลย ดีจริง นายชัชวาลย ดีจริง


ตารางที่ 5.3 แผนอนุรักษพลังงานดานความรอน ประจําป 2556 ลําดับ ที่

ระยะเวลา มาตรการ

วัตถุประสงค

เริ่มตน (เดือน/ป)

ไมมีการใชพลังงานความรอน

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

26

สิ้นสุด (เดือน/ป)

เงินลงทุน (บาท)

ผูรับผิดชอบ


รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานไฟฟา) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13)

มาตรการลําดับที่: 1 ชื่อมาตรการ: ปดโคมไฟฟาตอนเที่ยง ผูรับผิดชอบมาตรการ: นายชัชวาลย ดีจริง ตําแหนง ผูรับผิดชอบดานพลังงาน อุปกรณที่ปรับปรุง: โคมไฟ จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 16,104 หลอด สถานที่ปรับปรุง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา สาเหตุการปรับปรุง: เนื่องจากเวลาเที่ยงวันเปนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งมิไดปฏิบัติงาน ถาปดการใชโคมไฟฟา ชวงเวลาดังกลาวจะสามารถชวยลดการใชพลังงานลงได กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 125,216.55 556.52 1,001,732.40 556.52 876,515.85

บาท/ป 480,831.55 3,846,652.42 3,365,820.86 บาท ป

เปาหมายเชิงปริมาณ ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง เงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาคืนทุน รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง: ออกมาตรการการประหยัดพลังงาน ลงนามโดยผูมีอํานาจเพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติตามแผนการ เปด-ปด โคมไฟ ตามเวลาที่กําหนด และมีผูรับผิดชอบตรวจสอบการทําตามมาตรการประหยัดพลังงาน

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง 1.หาจํานวนโคมไฟและชนิดหลอดไฟเพื่อหาคากําลังไฟฟา และชั่วโมงการใชงานตอวัน ,วันตอป เพื่อคํานวณหา kWh/ป กอนปรับปรุง 2.ลดจํานวนชั่วโมงการใชงานตอวัน และคํานวณหา kWh/ป หลังปรับปรุง 3.นําคา kWh (กอนปรับปรุง) - kWh (หลังปรับปรุง ) จะได kWh (ที่ประหยัดได) 15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

27


มาตรการที่ 1 ปดโคมไฟฟาตอนเที่ยง รายละเอียดการคํานวณ ลําดับ รายการ

สัญลักษณ

การคํานวณ

ปริมาณ

หนวย

กอนการปรับปรุง 1

จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต T5 (28W)

N1

Audit Data

10,237

หลอด

2

จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต T8 (36W)

N2

Audit Data

5,867

หลอด

3

จํานวนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส

Ne

Audit Data

10,237

ตัว

4

จํานวนบัลลาสตแกนเหล็ก

Nc

Audit Data

5,867

ตัว

5

กําลังไฟฟาที่ใชตอหลอด T5

W1

Audit Data

28

วัตต

6

กําลังไฟฟาที่ใชตอหลอด T8

W2

Audit Data

36

วัตต

7

กําลังไฟฟาที่สูญเสียของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส

B1

Audit Data

0

วัตต

8

กําลังไฟฟาที่สูญเสียของบัลลาสตแกนเหล็ก

B2

Audit Data

10

วัตต

9

กําลังไฟฟารวม

kW1

((N1xW1)+(NexB1)+(N2xW2)+(NcxB2))/1000

556.52

kW

10

ชั่วโมงทํางานตอวัน

Hd1

Audit Data

8

ชม./วัน

11

วันทํางานตอป

Dy

Audit Data

250

วัน/ป

12

Factor การใชงาน

DF

Audit Data

90

%

E1

(kW1)(Hd1)(Dy)(DF)

1,001,732.40

kWh/ป

13 พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง หลังการปรับปรุง 14

ลดจํานวนชั่วโมงทํางานตอวัน

Hd2

Audit Data

7

ชม./วัน

15

พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง

E2

(kW1)(Hd2)(Dy)(DF)

876,515.85

kWh/ป

16

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดรวม

Es

(E1-E2)

125,216.55

kWh/ป

17

คาไฟฟาเฉลี่ย

Ec

ขอมูลคาไฟฟา

3.84

บาท/kWh

18

คิดเปนเงินที่ประหยัดได

Bsave

EcxEs

480,831.55

บาท/ป

28


รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานไฟฟา) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13)

มาตรการลําดับที่: 2 ชื่อมาตรการ: การเปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิด High EER ผูรับผิดชอบมาตรการ: นายชัชวาลย ดีจริง ตําแหนง ผูรับผิดชอบดานพลังงาน อุปกรณที่ปรับปรุง: เครื่องปรับอากาศ จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 45 เครื่อง สถานที่ปรับปรุง: หอพักนิสิตอาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา สาเหตุการปรับปรุง: จากการตรวจสอบ/วัดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนที่ใชในหอพักนิสิตอาคาร 3 พบวามีเครื่อง ที่มีอายุการใชงานเกิด 10 ป ทําใหมีประสิทธิภาพการใชพลังงานคอนขางต่ํา โดยมีคากิโลวัตตตอตันความเย็นใชงานสูงกวา มาตรฐานที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด (ใชไฟฟาไมเกิน 1.61 kW/ตันความเย็น)) จึงเสนอแนะใหเปลี่ยนเปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถจะประหยัดพลังงานได กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 32.40 45,360.00 108.68 152,152.00 76.28 106,792.00 1,080,000.00 5.84

เปาหมายเชิงปริมาณ ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง เงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาคืนทุน รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง: 1. ทําการตรวจวัดการใชพลังงานและประสิทธิภาพการของเครื่องปรับอากาศ 2. ดําเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 3. ตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาหลังการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบผลประหยัด 4. กําหนดผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 5. ทางทีมงานชี้แจงใหพนักงานที่ปฏิบัติงานในแตละพื้นที่นั้นไดรับทราบและใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ พลังงานใหกับพนักงาน และขอความรวมมือกับพนักงานในการชวยกันประหยัดพนักงาน 6. สรุปผลการดําเนินการ และผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินมาตรการ

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง ดําเนินการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที�ใช้งานก่อนและหลังปรับปรุง 15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

29

บาท/ป 185,068.80 620,780.16 435,711.36 บาท ป


มาตราการที่ 2 การเปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิด High EER รายละเอียด

สัญลักษณ

หนวย

ขอมูล

แหลงที่มาของขอมูล

EC

฿/kWh

4.08

ใบแจงหนี้คาไฟฟา

ChPN

kW/TR

1.13

ขอมูลจากผูผลิต

1.3 ชั่วโมงการใชงานของเครื่องปรับอากาศ 1.4 แฟคเตอรการทํางานของคอมเพรสเซอรและการเปด ใชงาน

h OF

h/y %

2,000.00 70.00

จากการใชงานจริง

1.5 จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ตองการเปลี่ยน 1.6 ขนาดการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศรวม 1.7 คาใชจายในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

N Btu C1

Set Btu/hr ฿

45.00 810,000.00 1,080,000.00

ชุดที่จะเปลี่ยน 35,000 ฿/Set

2. ขอมูลตรวจวัด 2.1 คา kW/TR ของเครื่องปรับอากาศเดิม

ChPo

kW/TR

1.61

คาเฉลี่ยจากการตรวจวัด

QO

TR

67.50

ES01

kW

108.68

ESN1

kW

76.28

ES1

kW

32.40

ES0

kWh/yr

152,152.00

ESN

kWh/yr

106,792.00

ES

kWh/yr

45,360.00

SC

B/y

185,068.80

PB

y

5.84

ES

kWh/y

45,360.00

5.2 คาพลังงานไฟฟาลดลง

SC

% ฿/ป

29.81 185,068.80

5.3 ระยะเวลาคืนทุน

PB

y

5.84

1.ขอมูลเบื้องตน 1.1 คาไฟฟาเฉลี่ยตอหนวย 1.2 คา kW/TR ของเครื่องปรับอากาศใหม

3. การวิเคราะหทางเทคนิค 3.1 อัตราการทําความเย็นรวม QO = Btu/12,000 3.2 พลังไฟฟากอนปรับปรุง ES01 = ChPo x Qo 3.3 พลังไฟฟาหลังปรับปรุง ESN1 = ChPN x Qo 3.4 พลังไฟฟาที่ลดลง ES1 = ESO1 – ESN1 3.5 พลังงานไฟฟากอนการปรับปรุง ESO = ESO1 x h x OF 3.6 พลังงานไฟฟาหลังการปรับปรุง ESN = ESN1 x h x OF 3.7 พลังงานไฟฟาลดลง ES = ESO – ESN 3.8 คาพลังงานไฟฟาที่ลดลง SC = E S x E C 4. การลงทุน 4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB = CI / SC 5. สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะห 5.1 พลังงานไฟฟาที่ลดลง


รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานไฟฟา) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13)

มาตรการลําดับที่: 3 ชื่อมาตรการ: บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ตําแหนง ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผูรับผิดชอบมาตรการ: นายชัชวาลย ดีจริง อุปกรณที่ปรับปรุง: เครื่องปรับอากาศ จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 946 เครื่อง สถานที่ปรับปรุง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา สาเหตุการปรับปรุง: ใหเครื่องปรับอากาศทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน และเพื่อยืดอายุอายุการใชงาน พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 189,431.90 2,706.17 3,788,638.06 2,706.17 3,599,206.16 473,000.00 0.65

เปาหมายเชิงปริมาณ ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง เงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาคืนทุน รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง: ตรวจเช็คทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนตามระยะเวลา

บาท/ป 727,418.50 14,548,370.15 13,820,951.65 บาท ป

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง 1.หาจํานวนเครื่องปรับอากาศเพื่อหาคากําลังไฟฟา และชั่วโมงการใชงานตอวัน ,วันตอป เพื่อคํานวณหา kWh/ป กอนปรับปรุง 2.คํานวณหา kWh/ป ที่ประหยัดได โดยใชการประมาณบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได 5% 3.นําคา (kWh (กอนปรับปรุง)x5%) จะได kWh (ที่ประหยัดได) 15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

31


มาตรการที่ 3 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน รายละเอียดการคํานวณ ลําดับ รายการ กอนการปรับปรุง 1 จํานวนเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000BTU/Hr - 125 TON 2 กําลังไฟฟารวม

สัญลักษณ

การคํานวณ

ปริมาณ

หนวย

N kW1

Audit Data Audit Data

946 2,706.17

เครื่อง kW

3

ชั่วโมงทํางานตอวัน

Hd1

Audit Data

8

ชม./วัน

4

วันทํางานตอป

Dy

Audit Data

250

วัน/ป

5

Factor การใชงาน

DF

Audit Data

70

%

E1

(kW1)(Hd1)(Dy)(DF)

3,788,638.06

kWh/ป

Save Es

E1x5%

5 189,431.90

% kWh/ป

Ec

ขอมูลคาไฟฟา

3.84

บาท/kWh

Bsave

EcxEs

727,418.50

บาท/ป

6 พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง หลังการปรับปรุง 7 การบํารุงรักษาประเมินวาสามารถประหยัดพลังงานได 5% 8 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดรวม 9

คาไฟฟาเฉลี่ย

10 คิดเปนเงินที่ประหยัดได การวิเคราะห์การลงทุน 11

ราคาบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศ

UC2

ราคาตลาด

500

บาท

12

คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น

Inv

(UCxN)

473,000.00

บาท

13

มีระยะเวลาคืนทุน

PB

Inv/Bsave

0.65

ปี

32


รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานความรอน) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

มาตรการลําดับที่: ชื่อมาตรการ: ผูรับผิดชอบมาตรการ: อุปกรณที่ปรับปรุง: จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: สถานที่ปรับปรุง: สาเหตุการปรับปรุง:

ตําแหนง

ไมมีมาตรการดานความรอน

ลิตร/ป 8) 9) 10) 11) 12) 13)

เปาหมายเชิงปริมาณ ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง เงินลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาคืนทุน รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง :

เมกะจูล/ป

บาท/ป

บาท ป

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

33


5.2 แผนการฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ตารางที่ 5.4 แผนการฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2556 ลําดับที่ 1

หลักสูตร อบรมการสร้างจิตสํานึกการ อนุรักษ์พลังงานใน มหาวิทยาลัยให้กับนิสิต

กลุม ผูเขาอบรม

จํานวน ผูเขาอบรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

เจ้าหน้าที�/ นักศึกษา

เดือน มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม

35

ธ.ค.

ผูรับผิดชอบ นายชัชวาลย์ ดีจริง


ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2556 ลําดับที่

กิจกรรม

กลุมผูเขารวม กิจกรรม

1

นํากลุ่มนิสิตสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าตรวจวัดค่า การใช้ไฟฟ้าของอาคารต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา

นักศึกษา

2

จัดการแข่งขันให้นิสิต ออกแบบแผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์เพื�อปลูก จิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน

นักศึกษา

จํานวนเขา รวมกิจกรรม ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

เดือน มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

นายชัชวาลย์ ดีจริง

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบกิจกรรม

35

ผูรับผิดชอบ

นายชัชวาลย์ ดีจริง


5.3 การเผยแพรแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและเขารวมดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม การอนุรักษพลังงานขององคกร โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้ วิธีการเผยแพรแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ติดประกาศ โปสเตอร จํานวนติดประกาศ 1 แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง เอกสารเผยแพร เสียงตามสาย แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง ชวงเวลา…... จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน จํานวนผูไดรับ ….. คน สัปดาหละ ….. ครั้ง ระดับของผูไดรับ……. อื่นๆ (ระบุ) จัดโครงการอบรมการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในมหาวิทยาลัยใหกับนิสิต หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรแผนฝกอบรม

ใสเอกสารการเผยแพรแผนการฝกอบรม วิธีการที่ 1

(ก) จัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(ข) จัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รูปที่ 5-1 ภาพการเผยแพรแผนฝกอบรม หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

36


หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(ก) ติดโปสเตอรที่บอรดประกาศ

(ข) จัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รูปที่ 5-2 ภาพการเผยแพรแผนกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

38


ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการ การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไดดําเนินการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน อนุรักษพลังงนที่กําหนดไว โดยผลการดําเนินการสรุปไดดังตอไปนี้ ตารางที่ 6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน ลําดับที่

1

มาตรการ

ปดโคมไฟฟาตอนเที่ยง

สถานภาพการดําเนินการ ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ลาชา เนื่องจาก

ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก 2

การเปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิด High EER

ลาชา เนื่องจาก

ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก 3

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ลาชา เนื่องจาก

39

หมายเหตุ


การตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน

ตารางที่ 6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน แผนการอนุรักษพลังงาน ผลการอนุรักษพลังงาน การติดตามการดําเนินการ ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง รอยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน 4.54 3.97 ที่ใชเดิม ระดับของคาการใชพลังงานตอ หนวยบริการที่ 1 ระดับของคาการใชพลังงานตอ หนวยบริการที่ 2 ระดับของคาการใชพลังงานตอ หนวยบริการที่ 3

40


ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน สําหรับมาตรการดานไฟฟา ชื่อมาตรการ:

ปดโคมไฟฟาตอนเที่ยง มาตรการลําดับที่: 1 จากจํานวนทั้งหมด: ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผน ดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

ม.ค. 56 - ธ.ค. 56 ม.ค. 56 - ธ.ค. 56

สถานภาพ การดําเนินการ

3

มาตรการ เงินลงทุน

ตามแผน (บาท)

ตามเปาหมาย ลงทุนจริง ไฟฟา (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต -ชั่วโมง/ป

ไดดําเนินการแลว

125,216.55

ผลการอนุรักษพลังงาน

บาท/ป

480,831.55

ที่เกิดขึ้นจริง ไฟฟา กิโลวัตต กิโลวัตต -ชั่วโมง/ป

125,216.55

บาท/ป

480,831.55

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : บุคลากรและนิสิตบางสวนยังไมปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด และในหองเรียนบางสวนมีการเรียนการสอนตอเนื่อง ไมมีการหยุดพักตามเวลาที่กําหนดจึงทําใหการประเมินผลทําไดไมครบถวน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

41


ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน สําหรับมาตรการดานไฟฟา (ตอ) ชื่อมาตรการ:

การเปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศแยกสวนชนิด High EER มาตรการลําดับที่: 2 จากจํานวนทั้งหมด: 3 มาตรการ ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผน ดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

ธ.ค.55 - เม.ย.56 ธ.ค.55 - ก.ย.56

สถานภาพ การดําเนินการ

ไดดําเนินการแลว

เงินลงทุน ตามแผน (บาท)

ตามเปาหมาย ลงทุนจริง ไฟฟา (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต -ชั่วโมง/ป

1,080,000.00 1,080,000.00 32.40

45,360.00

ผลการอนุรักษพลังงาน

บาท/ป

185,068.80

ที่เกิดขึ้นจริง ไฟฟา กิโลวัตต กิโลวัตต -ชั่วโมง/ป

-

-

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : เนื่องจากหอพักไดเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2556 และนิสิตไดเขาพักอาศัยเต็มทุกหองตั้งแต เดือนมิถุนายน 2556 จึงสามารถสรุปผลดําเนินการไดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 จํานวน 3 เดือน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

42

บาท/ป

-


ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน สําหรับมาตรการดานไฟฟา (ตอ) ชื่อมาตรการ:

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน มาตรการลําดับที่: 3 จากจํานวนทั้งหมด: ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผน ดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

ม.ค. 56 - ธ.ค. 56 ม.ค. 56 - ธ.ค. 56

สถานภาพ การดําเนินการ

ไดดําเนินการแลว

3

มาตรการ เงินลงทุน

ตามแผน (บาท)

ตามเปาหมาย ลงทุนจริง ไฟฟา (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต -ชั่วโมง/ป

473,000.00 473,000.00

189,431.90

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

43

ผลการอนุรักษพลังงาน

บาท/ป

727,418.50

ที่เกิดขึ้นจริง ไฟฟา กิโลวัตต กิโลวัตต -ชั่วโมง/ป

189,431.90

บาท/ป

727,418.50


ตารางที่ 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน สําหรับมาตรการดานความรอน ชื่อมาตรการ: จากจํานวนทั้งหมด:

มาตรการลําดับที่:

ระยะเวลาดําเนินการ ตามแผน ดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

สถานภาพ การดําเนินการ

มาตรการ ผลการอนุรักษพลังงาน

เงินลงทุน ตามแผน (บาท)

ลงทุนจริง (บาท)

ตามเปาหมาย เชื้อเพลิง ปริมาณ หนวย(ระบุ) บาท/ป

ชนิด

ไมมีมาตรการดานความรอน

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

44

ชนิด

ที่เกิดขึ้นจริง เชื้อเพลิง ปริมาณ หนวย(ระบุ) บาท/ป


6.2 ผลการติดตามการดําเนินงานของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ตารางที่ 6.5 สรุปสถานภาพการดําเนินงานตามหลักสูตรการฝกอบรม ลําดับ ชื่อหลักสูตรการฝกอบรม ที่ 1 อบรมการสรางจิตสํานึก การอนุรักษพลังงานใน มหาวิทยาลัยใหกับนิสิต

สถานภาพการดําเนินการ ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ลาชา เนื่องจาก

2 0

ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ลาชา เนื่องจาก

3 0

ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ลาชา เนื่องจาก

46

จํานวน ผูเขา อบรม

หมายเหตุ


ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการดําเนินงานตามกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ชื่อกิจกรรม เพื่อสงเสริม การอนุรักษพลังงาน 1 นํากลุมนิสิตสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟาตรวจวัด คาการใชไฟฟาของ อาคารตางๆใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร วข.ศรีราชา

ลําดับ ที่

2 จัดการแขงขันใหนิสิต ออกแบบแผนปาย ประชาสัมพันธเพื่อปลูก จิตสํานึกการอนุรักษ พลังงาน

3 0

สถานภาพการดําเนินการ ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ลาชา เนื่องจาก

ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ลาชา เนื่องจาก

ดําเนินการตามแผน ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

ลาชา เนื่องจาก

48

จํานวน ผูเขา กิจกรรม

หมายเหตุ


ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 7.1 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร การแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

(ใสเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ)

รูปที่ 7-1 คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

49


7.2 การเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้ วิธีการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ติดประกาศ โปสเตอร จํานวนติดประกาศ 1 แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง เอกสารเผยแพร เสียงตามสาย แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง ชวงเวลา…... จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน จํานวนผูไดรับ ….. คน เดือนละ ครั้ง ระดับของผูไดรับ……. อื่นๆ (ระบุ) หนังสือเวียน หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

ใสเอกสารการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร วิธีการที่ 1

(ก) ติดประกาศทางบอรด และหนังสือเวียน

(ข) ……………………………………………………….. รูปที่ 7-2 เผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

50


7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองคกร ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

มี 1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานภาพ การจัดการพลังงานเบื้องตน

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน

1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ที่ระบุ โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน 2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดาน การจัดการพลังงานใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตางๆ 3. อื่นๆ (ระบุ) ................................................................. 1. ผลการประเมินการดําเนินงานดานพลังงานที่ผาน โดยใช ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) 2. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................. 1. นโยบายอนุรักษพลังงาน 2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานให บุคลากรรับทราบดวยวิธีการตางๆ 3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

51

ไมมี

ความถูกตองครบถวน ตามขอกําหนด ครบ ไมครบ

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ


ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ) รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

มี

  

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 1. การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร 2. การประเมินการใชพลังงานระดับการบริการ 3. การประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ 4. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................... 5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ 1. มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน พลังงาน 2. แผนการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 3. แผนการอนุรักษพลังงานดานความรอน 4. แผนการฝกอบรม 5. แผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 6. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................... 6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 1. ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟา 4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานความรอน 5. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรม 6. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 7. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

52

ไมมี

ความถูกตองครบถวน ตามขอกําหนด ครบ ไมครบ

  

 

 

 

 

 

 

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ


ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ) รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

มี 7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน พลังงาน องคกร 2. รายงานผลการตรวจประเมิน 3. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................... 8. การทบทวน วิเคราะห และแกไข 1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางการแกไข ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

ไมมี

ความถูกตองครบถวน ตามขอกําหนด ครบ ไมครบ

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ

  

ลงชื่อ )

(

ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร วันที่ ............./................/.....................

53


ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการดําเนินการดานการจัดการพลังงานโดยไดมีการประชุมไปแลว 1 ครั้ง รวมทั้งไดนําขอมูลที่ไดจากคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรมาใชในการปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ประจําป 2556 ป 2556 ครั้งที่

เดือน ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

1

ไมมีการประชุมทบทวน

หมายเหตุ : กรณีอาคารดําเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ใหระบุเพิ่มเติม

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่

เดือน เดือน เดือน

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

54

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.


ไมมีการประชุมทบทวน

รูปที่ 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน

55


ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ประจําป 2556 ขั้นตอน

ผลการทบทวน เหมาะสม ควรปรับปรุง

ขอบกพรองที่ตรวจพบ

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 3. นโยบายอนุรักษพลังงาน 4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

ไมมีการประชุมทบทวน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

56

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ


8.2 การเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ขององคกร โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้ วิธีการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ติดประกาศ โปสเตอร จํานวนติดประกาศ แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง เอกสารเผยแพร เสียงตามสาย แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง ชวงเวลา…... จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน จํานวนผูไดรับ ….. คน เดือนละ ครั้ง ระดับของผูไดรับ……. อื่นๆ (ระบุ) หนังสือเวียน หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ไมมีการประชุมทบทวน

(ก) ...............................................

ไมมีการประชุมทบทวน

(ข) ............................................... รูปที่ 8-2 ภาพการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

57


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก.

ขอมูลการใชอาคาร


ขอมูลการใชอาคาร ก.1 รายละเอียดการใชงานอาคาร (สําหรับอาคารทุกประเภท) ตารางที่ ก.1 รายละเอียดการใชงานอาคาร ในรอบป 2555 ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ชื่ออาคาร อาคาร 1 บริการวิทยาการ อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา อาคาร 3 ปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน อาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร อาคาร 5 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาคาร 6 ศูนยเรียนรวม 1 อาคาร 11 สถานที่และยานพาหนะ อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร อาคาร 13 พลศึกษา อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ 10 ป อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชมรมดนตรี เรือนไม บานพักขาราชการและอื่นๆ อาคาร 7 โรงอาหารกลาง อาคาร 8 กลุมอาคารหอพักนิสิต หอ 1-5 อาคารกลุมสํานักงานหอพักนิสิต 4 หลัง อาคาร 8 กลุมอาคารหอพักนิสิต หอ 6-8 อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 อาคาร 7-eleven อาคาร รปภ. อาคาร 17 ศูนยเรียนรวม 3 อาคาร 18 อาคารคณะเศรษฐศาสตร รวม

ป พ.ศ. ที่เปดใชงาน 2537 2540 2541 2540 2543 2545 2548 2548 2550 2551 2551 กอน 2535 กอน 2535 กอน 2535 2545 2545 2545 2551 2547 2547 2548 2551 2554 2554

เวลาทํางาน ชั่วโมง/วัน

วัน/ป

12 9 15 6 12 9 3 9 12 9 3 6 24 15 15 15 15 15 12 24 24 12 12

240 240 365 365 240 240 160 312 240 240 240 156 365 280 280 280 28 280 240 365 365 240 240

พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) (1) พื้นที่ใชสอย (2) พื้นที่จอดรถ ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม ในตัวอาคาร 4,084.00 2,472.00 6,556.00 3,450.00 1,987.00 5,437.00 432.00 1,147.00 1,579.00 2,224.00 6,588.00 8,812.00 721.00 541.00 1,262.00 637.00 766.00 1,403.00 194.00 388.00 582.00 0.00 697.00 697.00 2,974.00 288.00 3,262.00 3,839.00 827.00 4,666.00 4,315.00 4,831.00 9,146.00 154.00 231.00 385.00 176.00 310.00 486.00 0.00 656.00 656.00 270.00 2,988.00 3,258.00 9,325.00 14,113.00 23,438.00 535.00 65.00 600.00 7,669.00 10,116.00 17,785.00 1,132.00 779.00 1,911.00 6,653.00 2,319.00 8,972.00 84.00 0.00 84.00 62.00 25.00 87.00 5,042.00 3,777.00 8,819.00 355.00 2,510.00 2,865.00 54,327.00 58,421.00 112,748.00

(3)=(1)+(2) รวม 6,556.00 5,437.00 1,579.00 8,812.00 1,262.00 1,403.00 582.00 697.00 3,262.00 4,666.00 9,146.00 385.00 486.00 656.00 3,258.00 23,438.00 600.00 17,785.00 1,911.00 8,972.00 84.00 87.00 8,819.00 2,865.00 112,748.00


ตารางที่ ก.2 รายละเอียดการใชงานอาคาร ในรอบป 2556

ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ชื่ออาคาร อาคาร 1 บริการวิทยาการ อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา อาคาร 3 ปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน อาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร อาคาร 5 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน อาคาร 6 ศูนยเรียนรวม 1 อาคาร 11 สถานที่และยานพาหนะ อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร อาคาร 13 พลศึกษา อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ 10 ป อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชมรมดนตรี เรือนไม บานพักขาราชการและอื่นๆ อาคาร 7 โรงอาหารกลาง อาคาร 8 กลุมอาคารหอพักนิสิต หอ 1-5 อาคารกลุมสํานักงานหอพักนิสิต 4 หลัง อาคาร 8 กลุมอาคารหอพักนิสิต หอ 6-8 อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 อาคาร 7-eleven อาคาร รปภ. อาคาร 17 ศูนยเรียนรวม 3 อาคาร 18 อาคารคณะเศรษฐศาสตร รวม

ป พ.ศ. ที่เปดใชงาน 2537 2540 2541 2540 2543 2545 2548 2548 2550 2551 2551 กอน 2535 กอน 2535 กอน 2535 2545 2545 2545 2551 2547 2547 2548 2551 2554 2554

เวลาทํางาน ชั่วโมง/วัน

วัน/ป

12 9 15 6 12 9 3 9 12 9 3 6 24 15 15 15 15 15 12 24 24 12 12

240 240 365 365 240 240 160 312 240 240 240 156 365 280 280 280 28 280 240 365 365 240 240

พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) (1) พื้นที่ใชสอย (2) พื น ้ ที ่จอดรถ ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม ในตัวอาคาร 4,084.00 2,472.00 6,556.00 3,450.00 1,987.00 5,437.00 432.00 1,147.00 1,579.00 2,224.00 6,588.00 8,812.00 721.00 541.00 1,262.00 637.00 766.00 1,403.00 194.00 388.00 582.00 0.00 697.00 697.00 2,974.00 288.00 3,262.00 3,839.00 827.00 4,666.00 4,315.00 4,831.00 9,146.00 154.00 231.00 385.00 176.00 310.00 486.00 0.00 656.00 656.00 270.00 2,988.00 3,258.00 9,325.00 14,113.00 23,438.00 535.00 65.00 600.00 7,669.00 10,116.00 17,785.00 1,132.00 779.00 1,911.00 6,653.00 2,319.00 8,972.00 84.00 0.00 84.00 62.00 25.00 87.00 5,042.00 3,777.00 8,819.00 355.00 2,510.00 2,865.00 54,327.00 58,421.00 112,748.00

(3)=(1)+(2) รวม 6,556.00 5,437.00 1,579.00 8,812.00 1,262.00 1,403.00 582.00 697.00 3,262.00 4,666.00 9,146.00 385.00 486.00 656.00 3,258.00 23,438.00 600.00 17,785.00 1,911.00 8,972.00 84.00 87.00 8,819.00 2,865.00 112,748.00


ก.2 การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ตารางที่ ก.3 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป 2555 เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พื้นที่ปรับอากาศ (ตารางเมตร) 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00

สําหรับอาคารทุกประเภท การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง พื้นที่ไมปรับอากาศ (ตารางเมตร) 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 รวม

รวม (ตารางเมตร) 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00

สําหรับอาคารประเภท โรงแรม จํานวนหองพักที่จําหนายได (หอง-วัน) -

สําหรับอาคารประเภท โรงพยาบาล จํานวนคนไขนอก จํานวนคนไขใน (คน) (เตียง-วัน) -


ตารางที่ ก.4 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป 2556 เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พื้นที่ปรับอากาศ (ตารางเมตร) 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00 54,327.00

สําหรับอาคารทุกประเภท การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง พื้นที่ไมปรับอากาศ (ตารางเมตร) 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 58,421.00 รวม

รวม (ตารางเมตร) 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00 112,748.00

สําหรับอาคารประเภท โรงแรม จํานวนหองพักที่จําหนายได (หอง-วัน) -

สําหรับอาคารประเภท โรงพยาบาล จํานวนคนไขนอก จํานวนคนไขใน (คน) (เตียง-วัน) -


หมายเหตุ :

(1) พื้นที่ใชสอยสําหรับโรงแรม ไดแก สวนบริการหองพัก พื้นที่สวนสาธารณะ สวนบริการดานหนา และสวนบริการดานหลัง (2) พืน้ ที่ใชสอยสําหรับโรงพยาบาล ไดแก พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไมปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย และ การบริการที่เกี่ยวของกับการแพทยทั้งหมด โดยไมรวมถึงหอพักแพทย หอพักพยาบาล หองเรียนนักศึกษาแพทย (3) จํานวนหองพักที่จําหนายไดในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของหองพักที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน หองพักหมายเลข 1 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 หอง-วัน/เดือน หองพัก หมายเลข 2 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 หอง-วัน/เดือน รวมจํานวนหองพักที่ จําหนายไดในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 หอง-วัน/เดือน เปนตน (4) จํานวนคนไขในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไขในที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน เตียง หมายเลข 1 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 เตียง-วัน/เดือน เตียงหมายเลข 2 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจํานวนคนไขในใช บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เปนตน


ภาคผนวก ข.

ขอมูลระบบไฟฟา


ขอมูลระบบไฟฟา ข.1 ขอมูลหมอแปลงไฟฟาป 2556 ลําดับที่

หมายเลข ผูใชไฟฟา

หมายเลข เครื่องวัดไฟฟา

ประเภท ผูใชไฟฟา

อัตรา การใชไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา

1

9805 23062024 020002573290

4224

ปกติ ขนาด 1,000 kVA TOD ขนาด 800 kVA TOU ขนาด 500 kVA ขนาด 400 kVA ขนาด 315 kVA ขนาด 250 kVA ขนาด 100 kVA

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

1 1 1 3 4 2 1

ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว

2

9805 23059680 020002572668

4224

ปกติ ขนาด 1,250 kVA TOD ขนาด 1,000 kVA TOU ขนาด 800 kVA ขนาด 630 kVA ขนาด 500 kVA ขนาด 250 kVA ขนาด 160 kVA ขนาด 100 kVA ขนาด 50 kVA

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

1 2 1 2 2 1 2 1 3

ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว

ปกติ ขนาด TOD ขนาด TOU ขนาด รวม

kVA จํานวน kVA จํานวน kVA จํานวน 12,490

ตัว ตัว ตัว kVA


ข.2 ขอมูลการใชไฟฟา ตารางที่ ข.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2555 อัตราการใชไฟฟา เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

P (กิโลวัตต) 1,864

หมายเลขผูใชไฟฟา 9805 020002573290, 9805 020002572668 หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา 23062024, 23059680

4224 พลังไฟฟาสูงสุด PP/OP1 OP/OP2 (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) 1,668 1,584

คาใชจาย (บาท) 247,781.52

พลังงานไฟฟา ปริมาณ คาใชจาย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (บาท) 652,800.00 1,970,861.18

คาไฟฟารวม (บาท)

คาตัวประกอบภาระ คาไฟฟาเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

2,374,615.88

47.07

3.64

2,156

1,900

1524

286,597.08

733,920.00

2,249,629.68

2,714,430.83

50.66

3.70

1,956

1,832

1640

260,011.08

599,520.00

1,778,190.44

2,181,543.82

41.20

3.64

1,820

1,516

1372

241,932.56

473,840.00

1,433,356.96

1,793,228.02

36.16

3.78

1,584

1,568

1584

210,561.12

505,760.00

1,533,405.50

1,866,712.48

42.92

3.69

2,244

2,280

1792

298,294.92

736,880.00

2,139,574.50

2,845,726.95

44.89

3.86

2,172

2,176

1980

288,723.96

799,800.00

2,338,797.60

3,068,852.07

49.40

3.84

2,256

2,344

1964

299,890.08

821,000.00

2,369,231.22

3,120,168.99

47.08

3.80

1,820

2,048

1838

241,932.60

731,360.00

2,104,527.83

2,887,007.35

49.60

3.95

1,752

1,648

1592

232,893.36

516,120.00

1,498,856.83

2,118,720.13

39.60

4.11

2,020

2,016

1618

271,102.00

724,880.00

1,189,626.72

2,919,030.20

49.84

4.03

1,886

1,832

1,605

251,997.68

620,500.00

1,344,241.78

2,518,875.17

44.22

4.06

3,131,717.96 260,976.50

7,916,380.00 659,698.33

21,950,300.24 1,829,191.69

30,408,911.89 2,534,075.99

45.22

3.84

รวม เฉลี่ย

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังงานไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2 กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟามากกวา 1 เครื่อง ใหเพิ่มจํานวนตารางแสดงขอมูลการใชไฟฟาตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟา คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซ็นต) = ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 100 คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแตละเดือน (วัน)


ตารางที่ ข.2 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2556 อัตราการใชไฟฟา เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หมายเลขผูใชไฟฟา 9805 020002573290, 9805 020002572668 หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา 23062024, 23059680

4224 พลังไฟฟาสูงสุด PP/OP1 OP/OP2

คาใชจาย

(กิโลวัตต) 1,856

(กิโลวัตต) 1,784

(กิโลวัตต) 1,404

(บาท) 246,718

(กิโลวัตต-ชั่วโมง) 676,640

(บาท) 1,998,629

2,156

2,172

1,788

286,597

729,160

1,784

1,912

1,676

237,147

1,740

1,356

1,312

1,708

1,580

2,420

P

พลังงานไฟฟา ปริมาณ คาใชจาย

คาไฟฟารวม (บาท)

คาไฟฟาเฉลี่ย คาตัวประกอบภาระ (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) (เปอรเซ็นต)

2,779,961

49.00

4.11

2,122,174

2,984,070

49.96

4.09

616,680

1,761,220

2,482,305

43.35

4.03

231,298

481,520

1,426,394

2,042,523

38.44

4.24

1,860

227,044

553,000

1,601,240

2,234,624

43.52

4.04

2,272

2,116

321,691

744,720

2,153,507

3,023,012

42.74

4.06

2,240

2,512

1,868

297,763

812,160

2,359,919

3,252,128

43.46

4.00

2,404

2,280

1,988

319,564

863,980

2,481,979

3,432,225

48.31

3.97

2,168

2,020

1,912

288,192

795,160

2,313,845

3,244,292

50.94

4.08

1,640

1,628

1,472

218,005

498,960

1,446,962

2,070,482

40.89

4.15

1,948

1,960

1,612

258,948

707,480

2,074,698

2,906,451

50.13

4.11

1,736

1,632

1,620

230,766

543,520

1,545,849

2,215,693

42.08

4.08

รวม

3,163,734.00

8,022,980.00

23,286,415.43

32,667,765.42

เฉลี่ย

263,644.50

668,581.67

1,940,534.62

2,722,313.79

45.23

4.08

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังงานไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2 กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟามากกวา 1 เครื่อง ใหเพิ่มจํานวนตารางแสดงขอมูลการใชไฟฟาตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟา คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซ็นต) = ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 100 คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแตละเดือน (วัน)


ข.2 ขอมูลการใชไฟฟา ตารางที่ ข.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2556 อัตราการใชไฟฟา เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

P (กิโลวัตต) 648

หมายเลขผูใชไฟฟา 9805 020002573290 พลังไฟฟาสูงสุด PP/OP1 OP/OP2 (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) 736 612

คาใชจาย (บาท) 86,138.64

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา 23062024 (มิเตอรตัวที่ 1)

พลังงานไฟฟา ปริมาณ คาใชจาย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (บาท) 327,040.00 911,557.70

คาไฟฟารวม (บาท)

คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซ็นต)

คาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

1,249,974.21

59.72

3.82

732

828

740

97,304.76

364,440.00

1,001,600.83

1,379,093.48

65.50

3.78

680

848

764

90,392.40

301,480.00

818,048.42

1,140,238.28

47.78

3.78

524

428

424

69,655.32

197,360.00

554,254.16

777,812.81

52.31

3.94

508

484

492

67,528.44

223,160.00

613,341.20

840,961.62

59.04

3.77

804

976

996

106,875.72

364,960.00

991,064.42

1,358,356.02

50.89

3.72

704

1,024

788

93,582.72

403,920.00

1,098,575.81

1,478,729.33

53.02

3.66

780

872

788

103,685.40

418,460.00

1,133,138.93

1,533,971.66

64.50

3.67

728

876

816

96,773.04

395,960.00

1,086,006.22

1,494,693.59

62.78

3.77

632

700

584

84,011.76

239,600.00

666,918.08

942,269.91

46.01

3.93

652

848

692

86,670.36

349,240.00

965,097.42

1,327,516.49

57.20

3.80

632

744

612

84,011.76

255,120.00

691,186.85

977,204.95

46.09

3.83

1,066,630.32 88,885.86

3,840,740.00 320,061.67

10,530,790.04 877,565.84

14,500,822.35 1,208,401.86

55.40

3.79

รวม เฉลี่ย

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังงานไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2 กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟามากกวา 1 เครื่อง ใหเพิ่มจํานวนตารางแสดงขอมูลการใชไฟฟาตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟา คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซ็นต) = ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 100 คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแตละเดือน (วัน)

ชื่ออาคาร : 93150-0119 รายงานการจัดการพลังงานป 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา


ตารางที่ ข.2 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2556 อัตราการใชไฟฟา…........ เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

P (กิโลวัตต) 1,208

หมายเลขผูใชไฟฟา 9805 020002572668 หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา 23059680 (มิเตอรตัวที่ 2) พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา คาไฟฟารวม คาตัวประกอบภาระ PP/OP1 OP/OP2 คาใชจาย ปริมาณ คาใชจาย (บาท) (เปอรเซ็นต) (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (บาท) (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (บาท) 1,048 792 160,579.44 349,600.00 1,087,070.94 1,529,987.07 38.90

คาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 4.38

1,424

1,344

1048

189,292.32

364,720.00

1,120,573.50

1,604,976.82

38.11

4.40

1,104

1,064

912

146,754.72

315,200.00

943,171.23

1,342,067.05

38.37

4.26

1,216

928

888

161,642.88

284,160.00

872,139.84

1,264,709.85

32.46

4.45

1,200

1,096

1368

159,516.00

329,840.00

987,898.69

1,393,662.01

36.94

4.23

1,616

1,296

1120

214,814.88

379,760.00

1,162,442.43

1,664,655.65

32.64

4.38

1,536

1,488

1080

204,180.48

408,240.00

1,261,343.33

1,773,399.02

35.72

4.34

1,624

1,408

1200

215,878.32

445,520.00

1,348,839.87

1,898,253.20

36.87

4.26

1,440

1,144

1096

191,419.20

399,200.00

1,227,839.17

1,749,598.31

38.50

4.38

1,008

928

888

133,993.44

259,360.00

780,043.74

1,128,212.09

34.58

4.35

1,296

1,112

920

172,277.28

358,240.00

1,109,600.51

1,578,934.40

38.39

4.41

1,104

888

1008

146,754.72

288,400.00

854,662.14

1,238,487.60

35.11

4.29

รวม

2,097,103.68

4,182,240.00

12,755,625.39

18,166,943.07

เฉลี่ย

174,758.64

348,520.00

1,062,968.78

1,513,911.92

36.38

4.34

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังงานไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2 กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟามากกวา 1 เครื่อง ใหเพิ่มจํานวนตารางแสดงขอมูลการใชไฟฟาตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟา คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซ็นต) = ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 100 คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแตละเดือน (วัน)

ชื่ออาคาร : 93150-0119 รายงานการจัดการพลังงานป 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา


ภาคผนวก ค.

ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและ พลังงานหมุนเวียน


ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ตารางที่ ค.1 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2555 ปริมาณการใช

ชนิด

หนวย/

พลังงานที่ใช

มูลคา

น้ํามันเตา

ลิตร

0

(ชนิด.........)

บาท

0

ลิตร

0

บาท

0

น้ํามันดีเซล กาซปโตรเลียม เหลว

กิโลกรัม บาท

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

คาความรอนเฉลี่ย ปริมาณพลังงานรวม

ส.ค.

ก.ย.

ไมมีการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

(เมกะจูล/หนวย)

0 0

บาท

0

ถานหิน

ตัน

0

(ชนิด.....)

บาท

0

ตัน

0

บาท

0

หนวย (ระบุ)

0

บาท

0

ไอน้ําที่ซื้อ ๐

(.....บาร/....... C) อื่นๆ (ระบุ)

รวมการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง พลังงาน หมุนเวียน

หมายเหตุ :

0

บาท

0

ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหอางอิงคาความรอนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด

0.00

36.42

0.00

50.23

0.00

1,055.00

0.00

26,370.00

0.00 0.00 0.00 0.00

หนวย (ลบ. ม.)

รวมการใชพลังงานหมุนเวียน รวมปริมาณพลังงานความรอนทั้งหมด

39.77

0

ลานบีทียู

กาซธรรมชาติ

(เมกะจูล)

0.00

0.00 0.00


ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ตารางที่ ค.2 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2556

ชนิด

หนวย/

พลังงานที่ใช

มูลคา

น้ํามันเตา

ลิตร

0

(ชนิด.........)

บาท

0

ลิตร

0

บาท

0

น้ํามันดีเซล กาซปโตรเลียม เหลว

กิโลกรัม บาท

ปริมาณการใช ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

คาความรอนเฉลี่ย ปริมาณพลังงานรวม

ส.ค.

ก.ย.

ไมมีการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

(เมกะจูล/หนวย)

0 0

บาท

0

ถานหิน

ตัน

0

(ชนิด.....)

บาท

0

ตัน

0

บาท

0

หนวย (ระบุ)

0

บาท

0

ไอน้ําที่ซื้อ ๐

(.....บาร/....... C) อื่นๆ (ระบุ)

รวมการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง พลังงาน หมุนเวียน

หมายเหตุ :

0

บาท

0

ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหอางอิงคาความรอนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด

0.00

36.42

0.00

50.23

0.00

1,055.00

0.00

26,370.00

0.00 0.00 0.00 0.00

หนวย (ลบ. ม.)

รวมการใชพลังงานหมุนเวียน รวมปริมาณพลังงานความรอนทั้งหมด

39.77

0

ลานบีทียู

กาซธรรมชาติ

(เมกะจูล)

0.00

0.00 0.00


ภาคผนวก ง.

ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา


ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

ผลิตใชเองภายในอาคาร ตารางที่ ง.1 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2555

เดือน

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก

กําลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต) ชนิด

ปริมาณ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หนวย

ชั่วโมง การเดินเครื่อง (ชั่วโมง)

ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได (กิโลวัตต - ชั่วโมง)

ไมมีการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

รวม

ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

0.00

0.00

0.00

ผลิตใชเองภายในอาคาร

หมายเหตุ


ตารางที่ ง.2 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2556

เดือน

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก

กําลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต) ชนิด

ปริมาณ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หนวย

ชั่วโมง การเดินเครื่อง (ชั่วโมง)

ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได (กิโลวัตต - ชั่วโมง)

ไมมีการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

รวม

0.00

0.00

0.00

หมายเหตุ


ภาคผนวก จ.

สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา


สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา ตารางที่ จ.1 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบป 2555 ระบบ ปรับอากาศแบบรวมศูนย ปรับอากาศแบบเปนชุด ปรับอากาศแบบแยกสวน แสงสวาง อื่นๆ รวม

การใชพลังงานไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป รอยละ 771,974.40 9.75 205,891.58 2.60 2,751,591.74 34.76 1,671,962.63 21.12 2,514,959.64 31.77 7,916,380.00 100.00

วิธีการ ตรวจวัด

ประเมิน     

ตารางที่ จ.2 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบป 2556 ระบบ ปรับอากาศแบบรวมศูนย ปรับอากาศแบบเปนชุด ปรับอากาศแบบแยกสวน แสงสวาง อื่นๆ รวม

การใชพลังงานไฟฟา กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป รอยละ 877,968.00 10.94 216,000.00 2.69 3,788,638.09 47.22 1,786,458.60 22.27 1,353,915.31 16.88 8,022,980.00 100.00

วิธีการ ประเมิน     

ตรวจวัด


ภาคผนวก ฉ.

สัดสวนการใชพลังงานความรอน


สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง ตารางที่ ฉ.1 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบป 2555 ระบบ

อุปกรณ

การใชพลังงานเชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ

วิธีการ ประเมิน ตรวจวัด

ไมมีสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง

รวม

ตารางที่ ฉ.2 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบป 2556

ระบบ

อุปกรณ

การใชพลังงานเชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ

ไมมีสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง

รวม

-

วิธีการ ประเมิน ตรวจวัด


ภาคผนวก ช.

การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ ที่มีนัยสําคัญ


การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณที่มีนัยสําคัญ เพื่อนําไปคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน

การคนหาการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณหลัก อาคารควบคุมไดดําเนินการโดยการ ตรวจวัดหาขอมูลปริมาณการใชพลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน ในแตละเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีการใชในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปไดดังนี้ แบบประเมินการใชพลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณหลัก แผนก…...………………………………………

วันที่ ……………………….…..... (3) ศักยภาพการปรับปรุง

3

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน

ไฟฟา

 64

1

หลอดไฟ

ไฟฟา

18

2

หมายเหตุ

 

มาก

นอย

มาก

นอย

นอย

มาก

มากที่สุด (4 คะแนน)

12

(3 คะแนน)

ปานกลาง (2 คะแนน)

(1 คะแนน)

มากที่สุด (5 คะแนน)

ไฟฟา

(4 คะแนน)

เครื่องปรับอากาศ แบบเปนชุด

ปานกลาง (3 คะแนน)

3

(2 คะแนน)

12

นอยที่สุด (1 คะแนน)

มากที่สุด (5 คะแนน)

(4 คะแนน)

ปานกลาง (3 คะแนน)

ไฟฟา

(2 คะแนน)

เครื่องปรับอากาศ แบบรวมศูนย

เครื่องจักร/อุปกรณ ประเภท หลัก พลังงาน

นอยที่สุด (1 คะแนน)

ลําดับความสําคัญ

(2) ชั่วโมงการใชงาน

คะแนนรวม (1) x (2) x (3)

(1) ปริมาณการใชพลังงาน

1. เครื่องจักร/อุปกรณหลัก ที่มีคะแนนรวมมาก ถือวามีความสําคัญในการนําไปกําหนดเปนมาตรการอนุรักษพลังงาน 2. กรณีมีหลายแผนกใหเพิ่มตารางตามจํานวนแผนกที่มีการใชพลังงาน 3. แนวทางนี้เปนขอแนะนําเทานั้น ทานสามารถใชวิธีการอื่นในการประเมินที่มีคานี้ได เชน การตรวจวัด การใชงานจริง


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.