BUTLLETÍ INFORMATIU CURS ESCOLAR 2022-2023 MARTÍ SOROLLA

Page 1

Í T E L L T U B TIU INFORMA

023

CURS ESCOLAR 2022-2

AU

! T A T I V I T A E R C A U GMENTA LA TE


Butlletí informatiu Curs 2022-2023

ESCOLA I NFANTIL PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT


València, juliol de 2022

Volem aprofitar aquesta primera oportunitat per a saludar-vos i agrair-vos la confiança depositada en el centre. Estem treballant perquè el nou curs estiga tot organitzat i amb moltes ganes de retrobar-nos i donar inici al nou curs escolar amb el nostre alumnat. Ens enfrontem a una nova etapa educativa amb la implementació de la LOMLOE, legislació que regula des de l'etapa d'infantil fins a batxillerat. Al llarg dels pròxims dos cursos el currículum anirà patint variacions i adaptant-se als requisits legals. De totes aquestes novetats us informarem en les reunions d'inici de curs. Es mantindran els nivells de seguretat que ens recomanen tant la Conselleria de Sanitat com la Conselleria d'Educació enfront de la situació de la pandèmia. El present “dossier” té com a missió fonamental informar-vos de les activitats i serveis que ofereix l'escola durant el curs escolar. En ell incloem horaris, calendari, etc.; no obstant això, podeu contactar amb el centre pels canals habituals. En cas que haguérem d'adaptar la nostra planificació a les circumstàncies que ens trobem el mes de setembre, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i educatives, us mantindríem informats dels canvis. Continuem obtenint la renovació de la norma ISO 9001: 2015, certificant totes les etapes educatives que ofereix el centre. Grup Sorolla Educació s'ha convertit en la primera organització a Espanya a obtindre el segell EFQM +600 amb el Model EFQM 2020. Durant el procés d'avaluació s'ha destacat el valor de la cooperació i la innovació en totes les iniciatives i equips de treball; la tendència a obtindre resultats excel·lents i la implicació amb tota la comunitat educativa. El nostre centre ha sigut reconegut com a escola innovadora per Microsoft en la categoria Mentora. Així mateix, el nostre Model Pedagògic Grup Sorolla Educació, planteja nous reptes i expectatives millor adaptades a la realitat actual de la societat i del que requereixen els nostres alumnes i alumnes per al seu futur. Esperem com fins ara, comptar amb la vostra col·laboració per a aconseguir el nostre comú objectiu: l'educació dels vostres fills i filles. Una afectuosa salutació.

MARTÍ SOROLLA e-mail: msorolla@gruposorolla.esÍNDEX

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE 1.1 Calendari escolar 1.2 Horaris curs escolar infantil i primària 1.3 Horaris curs escolar secundària i batxillerat 1.4 Informacions diverses Llibres Uniformitat Assistencia sanitària Pla de Convivència Efectes personals de valor 2. INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESCOLA INFANTIL 3. SERVEIS 3.1 Gabinet psicopedagògic i Departament d’Orientació 3.2 Extraescolars i periodes no lectius 3.3 Eines de comunicació i col·laboració 3.4 Menjador 3.5 Biblioteca 3.6 Activitat física 4. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ GRUP SOROLLA 5. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ TECNOLÓGICA (D.I.T.) 6. DEPARTAMENT RELACIONS INTERNACIONALS


1.-INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE 1.1 Calendari escolar Les classes a infantil i primària es desenvoluparan des del 12 de setembre de 2022 al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos, a infantil, primaria, secundària i batxillerat. Els períodes de vacances del curs escolar seran: -Nadal: Del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener 2023 (ambdós inclosos). -Pasqua: Del 06 al 17 d’abril del 2023(ambdós inclosos). En el Calendari Escolar de la Conselleria d'Educació s'estableixen com festius, tant en Escola Infantil com a Educació Primària, els dies següents: - 12 d’octubre

Festa Nacional d’Espanya

- 1 de. novembre

Festa de Tots els Sants

- 6 de desembre

Dia de la Constitució

-8 de desembre

Dia de la Inmaculada Concepció

-1 de maig

Dia Internacional del Treballador

A la relació anterior caldrà afegir les festes laborals establertes a nivell estatal, autonòmic i local, i els tres dies no lectius que determinarà en el seu moment l'Ajuntament de la ciutat de València, però que habitualment solen coincidir amb les festes falleres i la festivitat de Sant Vicent, dia 22 de gener. Nota: Aquest calendari està subjecte a qualsevol modificació que l'administració educativa considere oportú, i en tal cas se vos informarà a través dels canals habituals.


1.2 Horaris curs escolar infantil i primària A Infantil i Primària en compliment del vigent horari escolar, les classes es desenvoluparan en jornada única i matinal en horari de 9.00h. a 13:00h durant els mesos de setembre i juny. L'horari lectiu per a la resta del curs, serà de 9.00h. a 12.30h. i de 15:00. a 16:30. L'horari de secretaria MSI és de 9.00ha 12:00 de dilluns a divendres. Els dimarts i dijous, a més, romandrà oberta de 15.30h a 17.00h.. 1.3 Horaris curs escolar secundària i batxillerat L'horari de Secundària varia segons el nivell. A 1er i 2n E.S.O. serà de 8.15h. a 13.30h. i de 15.15h. a 17.05h durant els mesos d’octubre a maig, Els dimecres i divendres no hi haurà classe a la vesprada. Un dia per concretar finalitzaran les classes a les 12.25 hores. En els nivells de 3° i 4° E.S.O. dos dies a la setmana l'horari serà de 8.15 a 13.20h i de 15.15h a 17.05h. La resta de dies de la setmana la jornada serà contínua i finalitzarà a les 14.15h. L'horari de 1er de Batxillerat serà de 8,15h a 14,15h durant dos dies a la setmana i tres dies a determinar finalitzaran a les 15,25h. L'horari de 2n de Batxillerat serà de 8,15h a 14,15h durant tres dies a la setmana i dos dies a determinar finalitzaran a les 15,15h Durant els mesos de setembre i juny la jornada serà matinal de 8.15h a 13.15h pels nivells de 1er i 2n E.S.O. Per als nivells de 3°, 4° E.S.O. i 2n batxillerat serà matinal de 8.15h a 13.15h tres dies a la setmana i dos dies fins a les 14.15h. Per a 1r batxillerat serà matinal de 8.15h a 13.15h dos dies i tres dies finalitzarà a les 14.15h.


El primer dia del curs es facilitarà l'horari complet a cada grup. L'horari de secretaria MSII és de 8.30h a 12.00h de dilluns a divendres. Els dimarts i dijous, a més estarà oberta de 15.30h a 17.00h.. 1.4 Informacions diverses LLIBRES Al tauler d'anuncis estarà exposada la relació de llibres de text del curs 20222023. És convenient que els vostres fills i filles porten els llibres el primer dia de classe. Com ja sabeu, a més del llibre de text, hi ha material confeccionat pel professorat i adaptat als interessos i necessitats de l'alumnat. UNIFORMITAT En el reglament de règim intern queda recollit l'ús de la uniformitat que determine la titularitat del centre. Deure d’uniformitat Els alumnes i les alumnes escolaritzats en aquest centre han d'assumir el deure de vestir l'uniforme determinat per la titularitat del centre, que serà comunicat amb caràcter previ a l'inici de cada curs escolar, tant a les famílies com al Consell Escolar del centre. Aquesta mesura es troba especialment emparada per l'article 52 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, i encara recollit en l'apartat de deures dels alumnes / as, es tracta d'un principi que ha de ser igualment acatat i complert pels seus responsables familiars o tutors. ASPECTES SANITARIS La salut és una cosa que hem de cuidar molt. Per això és important tenir en compte les següents consideracions:


• Un xiquet o xiqueta malalt no ha d'assistir a l'Escola Infantil. En el cas d'emmalaltir en el Centre, s'avisarà telefònicament als RRFF per recollir el més aviat possible. • Quan se sospite la incubació d'una malaltia infectocontagiosa no heu de portar el vostre fill / filla al Centre. • Per evitar els contagis parasitaris, convé que periòdicament reviseu el cap dels vostres fills i filles. • El servei mèdic del Centre té un caràcter absolutament preventiu. Quan en les revisions s'observe qualsevol anomalia, s'ha de fer constar en l'informe. • Durant els primers dies de curs us repartirem una fitxa sanitària per conèixer possibles al·lèrgies o aspectes mèdics a tenir en compte sobre el vostre fill / a. Nota: En cas de seguir un tractament diari o ocasional, haureu d'emplenar l'autorització i adjuntar la prescripció mèdica. Buscant sempre la major protecció i seguretat del nostre alumnat, - tant en Primària com en Escola Infantil - continuem concertant amb una empresa, per al present curs, un servei que ens garanteix l'assistència mèdica d'una unitat mòbil amb personal qualificat, que es presenta en el centre en molt breus minuts a partir del seu requeriment. Pretenem amb això atendre les situacions en què es fa necessària la presència d'especialistes sanitaris, i més d'una forma urgent, per tant aquests serveis són independents de l'assegurança escolar, que continuarà cobrint l'etapa que es produeix després de l'emergència mèdica igual que fins ara. Atenció sanitària de l'alumnat amb problemes de salut crònica La finalitat d'aquest protocol és descriure el procediment que se segueix en el centre per a atendre l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, a més de la urgència i l'administració de medicaments per a aquests casos.


Els RRFF han d'aportar al centre l'informe de salut amb el diagnòstic de la malaltia crònica i haurà d'emplenar els registres que se li proporcionaran en el centre per a una correcta atenció de l'alumnat. PLA DE CONVIVÈNCIA Un clima escolar positiu i una convivència pacífica són indispensables per generar en els centres processos educatius participatius, compartits i viscuts. Però la problemàtica de la convivència escolar és una problemàtica amb múltiples facetes que necessiten ser abordades des de molts fronts: educatiu, familiar, informatiu, cultural i social. Encara que podem afirmar que el clima escolar i la convivència en el centre educatiu són bons, no podem oblidar que en alguns moments es produeixen casos aïllats de comportaments disruptius en els quals s'intervé de manera ràpida i eficaç, conscient que conductes d'aquesta naturalesa dificulten una convivència democràtica i els valors que potencia el centre. Amb aquesta finalitat es desenvolupa el Pla de Convivència del centre que es materialitza en les normes de convivència i es recolza en el RRI. La Comissió de Convivència realitza un seguiment periòdic de la convivència. EFECTES PERSONALS DE VALOR 1. El centre no és responsable de la custòdia ni de la sostracció de cap objecte personal de valor de cap alumne / a. La direcció suggereix que és convenient que l'alumnat s'abstinga de portar a l'escola EFECTES PERSONALS DE VALOR innecessaris per al desenvolupament de les classes. 2. El professorat retirarà aquells TELÈFONS MÒBILS que sonen a l'aula o siguen usats indegudament. Els dispositius seran dipositats en secretaria, on romandran fins que els seus RR.FF. els recullen. OBJECTES OBLIDATS Per fomentar la responsabilitat i autonomia per part del nostre alumnat, necessitem la col·laboració dels RRFF. Per tant, no es farà lliurament de cap


material escolar oblidat des de secretaria. Si que farem una excepció amb material de primera necessitat com a ulleres, esmorzars, aparells dentals, … ALUMNAT DE BATXILLERAT Perquè l'alumnat puga eixir del col·legi en el temps d'esplai, els responsables familiars hauran d'omplir el forms corresponent que autoritzarà el professorat a permetre'ls l’eixida del recinte escolar. Ja que aquest període és dins l'horari escolar, qualsevol falta de comportament fora o dins del centre suposarà la corresponent sanció i anul·lació de l'autorització per eixir durant l'esplai.

2. INFORMACIÓ ESCOLA INFANTIL L'educació infantil té una especial importància en els primers anys de vida, determinants per a un desenvolupament físic i psicològic harmoniós, per a la formació de les facultats intel·lectuals i el desenvolupament de la personalitat. Aquesta etapa atén xiquets i xiquetes, des del seu naixement fins que comencen l'escolaritat obligatòria (6 anys). Es configura en dos cicles: • 1r cicle: de 0 a 3 anys. • 2n cicle: De 3 a 6 anys. Incorporació a l’aula L'alumnat de les aules d’un i dos anys començarà a assistir a classe a partir del dia de 2 de setembre. A partir del 5 de setembre l'alumnat podrà assistir en la jornada completa. Durant les primeres setmanes l'horari de l'alumnat d'aquest cicle pot adaptar-se o reduir-se i d'aquesta manera podem prestar una atenció més individualitzada contribuint de manera beneficiosa al procés d'integració del nostre alumnat.


L'alumnat de les aules de 3 anys també s'incorporarà a l'aula de manera gradual a partir del 12 de setembre, per afavorir el període d’adaptació de l’alumnat. En les reunions d'inici de curs s'informarà de l'organització d'aquests primers dies i de l'ordre d'incorporació a les aules. Treball en les aules Des del nostre Model Pedagògic Grup Sorolla Educació tenim present que en aquesta etapa l'alumnat interioritza les bases de la seua socialització, estimulació neuronal i gestió emocional. Per aquesta raó ens plantegem i considerem necessari treballar amb una metodologia activa i motivadora en un espai on l'afectivitat sempre estigui present, on el nostre alumnat se senti segur per experimentar, jugar, aprendre, créixer i relacionar-se positivament amb els altres, tenint en compte, sobretot, la importància de la família en aquestes edats. La nostra Escola continua amb el programa d'Estimulació Sensorial, que inicialment es desenvolupa en el Primer Cicle i que es va ampliant a tots els nivells d'infantil, enfocat al desenvolupament intel·lectual , físic i social del nostre alumnat. El nostre model educatiu es desenvolupa de manera globalitzada a les aules de primer i segon cicle, partint dels interessos del nostre alumnat i basada en la investigació i experimentació. El Model Pedagògic Grup Sorolla, inclou, a més de la transmissió de continguts, l'Aprenentatge Cooperatiu, la formació en valors, educació emocional, el desenvolupament de les intel·ligències múltiples i els ambients d’aprenentatge. Des de l'inici posem en pràctica l'ús de les TIC’s i l’aprenentatge de les llengües segons el model lingüístic. A les aules de segon cicle oferim una sessió diària addicional amb professorat natiu en la qual a través d'activitats lúdiques i motivadores es treballen hàbits i rutines que proporcionen a l'alumnat seguretat i confiança per a expressar-se de manera natural en anglès. Aquesta ampliació curricular afavoreix l'adquisició de l’anglès que considerem


fonamental en el perfil futur del nostre alumnat donant-li continuïtat a aquest projecte en primària donant-li continuïtat a aquest projecte en primària. Pel que fa al material necessari, l'Escola lliura a l'alumnat tot el necessari per realitzar-la a l'aula: folis, fitxes, llapis, gomes, maquinetes, llapis de colors, pintures de dits, pinzells, ceres toves i dures, retoladors, paper continu , cartolines, tisores, cola, gomets ... així com també material sensorial, didàctic i manipulatiu: jocs de taula, jocs d'aula, material per als ambients d’aprenentatge, material de matemàtiques, llenguatge, ciències, música ... Activitats especials Dins del nostre programa pedagògic, la nostra Escola Infantil complementa la seva feina amb gran nombre d'activitats complementàries (visites, tallers ...) sempre en funció d'uns objectius programats. També una activitat important i que cal destacar, és la convivència en una Granja-Escola amb l'alumnat de 2n cicle d'infantil, el resultat ha estat sempre altament positiu. Relació amb responsables familiars Els màxims implicats en l'educació de les xiquets i xiquetes sou vosaltres, els responsables familiars. Per això és imprescindible la vostra col·laboració amb el Centre en la tasca educativa que desenvolupem, tant a nivell general, participant en activitats col·lectives, assistint a reunions ... com en la tasca diària dins de l'aula, participant en tallers, assistint a tutories ... Per a nosaltres és fonamental que conegueu la nostra forma de treballar i les activitats que es desenvolupen a l'aula, de manera que estigueu informats en tot moment del que els vostres fills i filles estan aprenent. Per aquest motiu, a més de l'assistència a reunions i tutories, us informem diàriament de les activitats desenvolupades en les aules a través de les eines de comunicació, eines de comunicació i col·laboració, a la qual podeu accedir des de casa i on trobareu informació de l'aula, circulars, menú de menjador, recursos educatius i la possibilitat de contactar a través del correu electrònic amb la tutora dels vostres fills i filles, realitzar tutories i mantindre el contacte online.


En finalitzar cada trimestre, l'alumnat portarà a casa els treballs realitzats a classe juntament amb un informe d'avaluació trimestral on s'analitzen els resultats obtinguts en les àrees treballades. Organització Entrades i eixides: L'alumnat solament podrà ser recollit per les persones que apareixen en l'autorització de recollida d'alumnat. En el cas que fos una altra persona, s'ha d'avisar a la tutora i a ser possible, amb la corresponent autorització escrita i amb una fotocòpia del DNI del pare o de la mare. És convenient que proporcioneu més d'un número de telèfon i que aquests estiguen actualitzats en tot moment. Us preguem puntualitat a l'entrada i també a l'hora de l’eixida. La porta s'obrirà cinc minuts abans de l'horari d'entrada i es tancarà cinc minuts després. Les persones que arribeu fora d'aquest horari, haureu entrar per la Secretaria del Centre. L'alumnat ha d'assistir al centre diàriament amb l'uniforme i calçat còmode que li permeti desenvolupar les activitats. Acudirà al centre amb una motxilla (sense rodes ni elements durs amb els quals puguin fer-se mal) i l'esmorzar. En el cas d'alumnat de 2º cicle, portaran una muda de recanvi. L'alumnat evitarà portar objectes de casa (joguines, croms, paraigües, guants…)

3. SERVEIS 3.1 Gabinet psicopedagògic i Departament d’Orientació El gabinet psicopedagògic/Departament d'orientació del col·legi Martí Sorolla i Martí Sorolla II, és un servei que s'ofereix amb la finalitat d'acompanyar, secundar, orientar i assessorar l'alumnat, professorat i famílies al llarg de la seua vida escolar.


Disposem d'una unitat concertada de suport a la integració en les etapes d'infantil i primària, i una altra unitat en l'etapa de secundària, que són supervisades pel gabinet psicopedagògic i el departament d'orientació. La mestra de pedagogia terapèutica atén l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, en grups reduïts o individualment, prioritzant l'atenció dins de l'aula sempre que resulta possible. Els criteris de selecció de l'alumnat assistent són els indicats en la legislació vigent. Es treballa de manera coordinada amb les tutores, professorat de suport no especialitzat i gabinet psicopedagògic, especialment en l'elaboració, seguiment i avaluació de les Adaptacions Curriculars i Plans d'Actuació Personalitzats (PAP). Les professionals que formen l'equip són: - Orientadora educativa E. Infantil i resp. de gabinet: Sonia Navas Costa - Orientadora educativa E. Primària: MªJosé Noguera Marí - Mestra de pedagogia terapèutica E. Infantil i E. Primària: MªJosé de la Creu Collado - Orientador educativa ESO i Batxiller: Marisa Nogués Borrás - Mestra de pedagogia terapèutica ESO: Inmaculada Jiménez Hernández Les actuacions més rellevants del Gabinet Psicopedagògic/Departament d'Orientació són les següents: ACTUACIONS DE SUPORT A: a) ENSENYAMENT APRENENTATGE Identificació de barreres que limiten l'accés, la participació i l'aprenentatge de l'alumnat mitjançant reunions amb els equips educatius i emplenament documentació corresponent. Prevenció i detecció de dificultats/ Avaluació sociopsicopedagógica:


S'apliquen proves d'aptituds a l'alumnat de l'últim nivell de l'etapa d'infantil, 6é de primària i 3ºESO. Les orientadores entreguen els informes psicopedagògics amb les recomanacions oportunes en entrevistes personals i/o reunió general. Es duu a terme la coordinació i assessorament pertinent amb el professorat que corresponga. A més, s'avalua a l'alumnat de qualsevol nivell sempre que s'haja emplenat prèviament l'acta de reunió d'equip educatiu i la sol·licitud de l'avaluació amb l'autorització dels responsables familiars. Posteriorment, l'orientadora elabora en col·laboració amb el professorat el prescriptiu informe sociopsicopedagògic. Les orientadores reflecteixen en els informes sociopsicopedagògics les mesures de resposta educativa i les recomanacions oportunes. Les traslladen a les famílies perquè expressen el seu consentiment i es publiquen en ITACA 3. Es duu a terme la coordinació i assessorament pertinent amb el professorat que corresponga. Personalització de l'aprenentatge tenint en compte els diferents nivells de resposta: Assessorament al professorat per a l'elaboració i seguiment de les adaptacions d'accés, reforç pedagògic, enriquiment curricular, programa personalitzat de comunicació i llenguatge, de lectura i escriptura, d'autonomia, flexibilització, PAP i altres mesures que es determinen necessàries al llarg del curs. Mesures atenció a l'alumnat amb TDAH: Actualització per part de les orientadores del llistat d'alumnat amb dificultats atencionals. Emplenament per part del professorat de l'informe de mesures aplicades per a alumnat amb deficiències atencionals o TDAH abans de la sessió d'avaluació. Mesures atenció a l'alumnat amb dificultats de lectura: Actualització per part de les orientadores del llistat d'alumnat amb dificultats en lectura i les mesures a prendre. Emplenament per part del professorat de l'informe de mesures aplicades per a aquest alumnat abans de la sessió d'avaluació. Assessorament individualitzat i col·laboració per a l'accessibilitat personalitzada amb mitjans comuns i específics: Informes per a adaptacions d'accés i per a la sol·licitud de materials específics necessaris per a la inclusió de l'alumnat amb


Necessitats educatives especials per diversitat funcional, desconeixement de les llengües, trastorns del desenvolupament, etc. Realització de Tallers dinàmics a l'aula sobre Estratègies d'aprenentatge en 1ºESO, i en 2ºESO, atenció amb orientacions i seguiment individual a l'alumnat que requereix d'una guia més personalitzada, centrant-nos en un procés d'aprenentatge sobre Autogestió del treball personal. Especial seguiment de l'alumnat que ha promocionat de curs amb diverses àrees no superades, col·laborant amb el Pla de Reforç. Organització dels suports generals i especialitzats: Es prioritzen els grups/aula en els quals hi ha alumnat amb necessitats educatives especials que requereix nivells de resposta de major intensitat. També s'intenta oferir el màxim de suport als grups de l'alumnat *de1º amb l'objectiu de facilitar la transició a l'etapa de primària. Organització i coordinació amb els tutors en la planificació i implementació de les activitats d'acció tutorial de suport a l'aprenentatge, com a Programa d'estimulació de les funcions executives, Programa PÈL (programa d'estimulació del llenguatge oral) i Programa de millora dels hàbits d'estudi b) IGUALTAT I CONVIVÈNCIA Organització i coordinació amb els tutors en la planificació i implementació de les activitats d'acció tutorial. En concret, destaquen les següents accions i programes: - Perspectiva de gènere en les activitats d'orientació. - Accions sobre igualtat i prevenció de violència de gènere: Autoestima, Escolta activa, Comunicació positiva, Assetjament escolar (presencial i virtual), Adolescència sense violència (perspectiva emocional i legal), La realitat de la violència de gènere i educació sexe-emocional. - Promocionar accions que faciliten la comprensió i no discriminació de la diversitat de gènere i familiar.


- Tot això a través de sessions de tutoria i tallers impartits per l'orientadora i per especialistes externs (Policia Nacional, UPCCA i Centre de Salut). - Promoció de la convivència positiva i prevenció de conflictes, i intervenció davant situacions que alteren la convivència amb tutories personalitzades i afectives. - Avaluació sociopsicopedagògica de l'alumnat que presenta trastorns i problemes de conducta i de salut mental. Establint mesures personalitzades: programes de conducta, plans terapèutics i, si escau, realitzar la petició formal d'atenció en la USMIA, a través del pediatre o metge segons l'edat de l'alumnat. Coordinació amb Serveis Socials. Pla d'acompanyament socioemocional Activitats pla d'acompanyament socioemocional dirigit a alumnat, famílies i professorat: Xarrades, recomanacions, tallers, activitats, entrevistes. El pla d'acompanyament socioemocional va dirigit a tota la comunitat educativa de manera que, donada la situació de pandèmia viscuda i que continuem vivint, tant les famílies com el professorat i l'alumnat, disposen d'un acompanyament per a la gestió de les seues emocions. Es realitzaran tallers a les aules en les quals es treballaran, amb activitats adequades a les diferents edats, les següents competències emocionals: identificació i gestió d'emocions, (especialment la tristesa i la por), empatia, autoestima, habilitats socials i resolució de conflictes, assertivitat i resiliència. Les recomanacions generals a les famílies i l'atenció individualitzada, així com l'assessorament al professorat són també una part important d'aquest pla. De la mateixa manera, en aquest pla també s'inclouran recomanacions generals per a les famílies a través de la plataforma educativa del centre. Escola de famílies en línia GSE: Els gabinets psicopedagògics dels centres escolars de Grup Sorolla Educació, treballen de manera conjunta i coordinada amb la finalitat d'enriquir la funció d'assessorament grupal a les famílies. Al llarg del curs, professionals especialitzats realitzaran xarrades sobre


diferents temàtiques d'interés relacionades desenvolupament del nostre alumnat.

amb

l'educació

i

el

Assessorament individualitzat en l'establiment de pautes que contribuïsquen a millorar el desenvolupament personal, social i emocional de l'alumnat tant mitjançant entrevistes amb alumnat que es considere necessari com amb els seus responsables familiars. Disseny i seguiment de programes personalitzats per a l'aula o per a l'ambient familiar. Informació i acompanyament a les famílies en la tramitació d'ajudes i beques per a alumnat amb Necessitats educatives de suport especialitzat (NEAE) mitjançant l'elaboració dels informes corresponents de l'alumnat NEAE que desitgen sol·licitar beques. Actuacions davant situacions que alteren la convivència: - Contracte família-alumnat-tutor. - Intervenció abans situacions de violència. - Suïcidi i autolesions. - Comunicació al registre PREVI de situacions de violència i alteració greu de la convivència. Mesures i actuacions per a la compensació de les desigualtats: - Programa de millora de les competències socials. - Protocol d'absentisme. - Atenció hospitalària i domiciliària. Avaluació sociopsicopedagógica de l'alumnat que presenta trastorns i problemes greus de conducta i salut mental. Plans terapèutics i plans d'actuació personalitzats.


Coordinació amb serveis socials i USMIA. c) TRANSICIÓ I ACOLLIMENT Al nostre centre s'incorpora tots els anys alumnat de nouvinguda al país o a la Comunitat Valenciana, amb les seues característiques culturals, acadèmiques i especialment lingüístiques, la qual cosa suposa plantejar i executar Plans d'immersió tant a les llengües cooficials, com al ritme de continguts i competències de les àrees curriculars. Des del gabinet i DO, se secunda i es realitza el seguiment d'aquest alumnat. Aplicació i seguiment dels Protocols d'actuació establits. Assessorament i col·laboració amb tutors i tutores en les activitats de transició i acolliment. Elaboració d'informes d'adaptació escolar per a l'alumnat de l'etapa d'infantil que canvia de cicle o passa a l'etapa de Primària: Durant el mes de setembre, es realitzaran observacions per part de les orientadores tant dins de l'aula com al pati. A final d'aquest mes, es reuniran la tutora i l'orientadora i elaboraran un informe individualitzat per a les famílies, que se'ls entregarà la primera quinzena d'octubre. En els casos que es considere necessari, es realitzarà una entrevista personalitzada i s'oferirà l'assessorament oportú. Orientació canvi d'etapa: transició d'infantil a primària: Avaluació sociopsicopedagógica a tot l'alumnat de cinc anys. Reunions individualitzades amb famílies per a oferir assessorament i informació i facilitar la transició a l'etapa de primària. Activitats amb l'alumnat per a facilitar la transició. Reunions de l'equip de transició. Reunió amb les famílies per a informar sobre temes organitzatius i de funcionament de l'etapa de primària i per a assessorar sobre els hàbits d'autonomia personal, reforç d'aprenentatges bàsics i educació emocional, entre altres. Procés d'actuacions per a l'Orientació en la transició de primària a l'ESO: •

Avaluació psicopedagògica: Proves d'Aptituds


Coordinació amb tutores

Entrevistes amb alumnat (assessorament individualitzat)

Recomanacions sobre hàbits d'estudi

Taller sobre el passe a l'ESO

Reunió informativa amb les famílies sobre la transició a l'ESO

Lliurament d'informes d'aptituds i assessorament a famílies

Assessorament individualitzat per a l'elecció de l'optativa de 1r d'ESO

Tallers d'acolliment i transició a les aules amb l'alumnat de 1r ESO d) ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

En l'etapa de primària, l'orientadora de primària elabora un dossier informatiu sobre l'ESO per a alumnat de 6é i les seues famílies, compartit en *TEAMS. Realitza un assessorament individualitzat revisant la idoneïtat de l'elecció de l'optativa de 1r d'ESO i recomanant l'opció més adequada a les seues característiques. Respecte a l'etapa de secundària, Departament d'Orientació realitza accions encaminades a obtindre els perfils de l'alumnat que ajuden a millorar l'orientació acadèmica i professional, com ara: - Realitzar els perfils aptitudinals, professionals i personals de cada alumne/a dels últims nivells acadèmics. Això inclou realitzar les proves oportunes, obtindre els resultats, prepara informes sobre ells i transmetre'ls individualment a l'alumnat. - Facilitar informació i formació sobre els itineraris acadèmics. A partir de sessions informatives tant a l'alumnat com a les famílies, dossiers sobre contingut acadèmic de futurs estudis a curt i mitjà termini, i, sobretot, disponibilitat d'atenció individual a les consultes particulars que es presenten.


- Facilitar l'accés a la informació i formació acadèmica i professional a través d'activitats complementàries i mitjans virtuals. Cal garantir l'accessibilitat de la informació sobre orientació acadèmica a tot l'alumnat. - Previndre l'abandó prematur dels estudis, a partir de suports i guies orientatives com de proposta d'itineraris més assequibles a seguir. - Identificació de barreres que limiten els processos de presa de decisions i l'accés a les diferents opcions acadèmiques i professionals. - Accions orientades a la sensibilització contra la discriminació i estereotips en l'elecció d'estudis i professions per qüestions de gènere. - Es col·labora estretament amb els tutors i tutores en l'elaboració del Consell Orientador individual. I es realitzen les accions oportunes per a Optimitzar les accions facilitadores de la transició entre etapes. - Coordinació amb centres o institucions que ofereixen formació per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. - Pla d'acompanyament emocional de l'alumnat més vulnerable en situacions especials, tenint en compte que els adolescents poden considerar-se vulnerables pel mer fet de ser-ho. Realitzem tallers centrats en l'Educació Emocional.

3.3 Extraescolars i períodes no lectius Extraescolars Les activitats extraescolars que ofereix Martí Sorolla estan adaptades a les característiques pròpies de l'alumnat, amb elles pretenem donar resposta a les necessitats del nostre alumnat presentant una àmplia gamma d'activitats. Totes les activitats es desenvolupen dins d'un caràcter lúdic apropiat des del qual es defineix la seua finalitat educativa i són dutes a terme per personal del


centre i especialitzat en les diferents activitats que es realitzen sempre sense perdre de vista els continguts a treballar en cadascuna de elles. La metodologia emprada és variada i està dirigida a treballar i assolir els continguts de cada activitat extraescolar, seguint el model pedagògic Grup Sorolla. Així doncs, utilitzem una metodologia activa i personalitzada, estructurada de manera flexible que adaptem al nostre alumnat. Utilitzem també la metodologia participativa, per això comptem tant amb les famílies com amb l'alumnat i estem oberts a tots els suggeriments que puguen ajudar-nos a millorar el servei. També és una metodologia integradora, ja que totes les nostres activitats estan dissenyades i programades per desenvolupar aquest valor i les activitats associades a aquest, i així aconseguir que tot el nostre alumnat de diferents cultures, sexe i edats, participen de la mateixa manera en totes les activitats. Al mes de setembre us informarem dels horaris i l'oferta d'activitats d'aquest servei. Períodes no lectius El nostre centre amb la intenció d'ajudar-vos a resoldre la problemàtica actual, que es planteja en les famílies durant els períodes de vacances i per tal de conciliar la vida laboral i familiar romandrà obert els períodes vacacionals de: Nadal, Pasqua i Estiu. Pretenem que el nostre alumnat en aquests períodes de vacances gaudisca plenament de jocs i activitats lúdiques que els diverteixin i ajuden a emprar el seu temps lliure i d'oci de forma positiva. Escola d’estiu Durant el mes de juliol el nostre centre organitza el curs d'estiu que va dirigit a xiquets i xiquetes i adolescents d'edats compreses entre els 1 i els 13 anys.


Pensem que l'ocupació del seu temps lliure ha de ser per al nostre alumnat un temps per desenvolupar-se, descansar, divertir-se, recrear-se i comunicar-se amb altres xiquets i xiquetes. En el curs tractem d'afavorir a l'alumnat que necessita consolidar coneixements, assimilar els continguts i adquirir una millor base, així com també oferim als xiquets i xiquetes un programa divertit, lúdic i entretingut en el qual combinem les activitats docents amb tallers, informàtica, jocs d'animació, anglès, contacontes, i festivals. A més, totes les activitats giren al voltant d'una ambientació. El nostre programa està perfectament estructurat i adequat a la edat de l'alumnat. Té com a objectiu principal garantir que els nens / es i adolescents gaudisquen i aprenguen amb les activitats i els serveis que el centre posa al seu abast. El curs compta amb un ampli horari comprès entre les vuit del matí i les quatre i mitja de la vesprada. En ell està inclòs, de manera opcional, el servei de menjador. Les hores del menjar són especialment importants i estan supervisades pel professorat de l’escola d’estiu. Pel que fa als menús s'elaboren amb cura per garantir una dieta equilibrada i nutritiva, els pares reben a principis de mes una còpia d'aquests menús, així com també un informe diari dels més menuts. Tot el personal implicat en el curs està adequadament qualificat. 3.4 Eines de comunicació i col·laboració Durant el present curs seguirem donant passos per a integrar les noves tecnologies en la labor docent en el dia a dia. La plataforma Esemtia-Martí Sorolla seguirà oferint totes les seues funcionalitats per al procés educatiu dels vostres fills i filles. Mitjançant el correu electrònic i la telefonia mòbil, les famílies poden accedir des de la pàgina web del Centre a la informació relacionada amb


l'escolarització dels seus fills i filles. Dades acadèmics, administratives i de gestió. A més, tot això des de qualsevol dispositiu connectat a Internet. - Eina de comunicació avançada amb les famílies (Esemtia): ·

Senzilla i intuïtiva, fins i tot per a usuaris inexperts

·

100% internet

·

Seguiment en tot moment del seu fill / a, adaptat a les diferents etapes: notes d'avaluació, exàmens parcials, control d'absentisme, anotacions de conducta, seguiment de menjador, d'extraescolars, horaris, secretaria, etc.

·

Circulars: seguretat i comoditat (sense pèrdua)

·

Justificació de faltes, per part dels responsables familiars

·

Accés a calendari d'esdeveniments, reunions, notícies, ...

·

Sol · licitud de reunions o entrevistes

·

Bústia de suggeriments

·

Informació bidireccional

·

Disponible app per a telèfon mòbil. - Plataforma educativa: Aquesta eina dóna accés a totes les aplicacions que componen Office 365 i que permeten el desenvolupament de la nostra pròpia metodologia tant en sessions presencials com en les sessions online, tal com s'ha pogut comprovar durant la situació de confinament. ·Els equips de treball configurats emmagatzemen unitats didàctiques, treballs, documents, etc., Així com possibilitat de treball col·laboratiu amb l'alumnat i / o professorat des de qualsevol punt d'accés a Internet.


La plataforma està basada en la tecnologia "Cloud Computing". Això permet l'accés al sistema des de qualsevol lloc del món amb connexió a internet. El nivell de seguretat és màxim. Disposem de còpies de seguretat permanentment, i adaptat tot a la LOPD (Esemtia assumeix per contracte la responsabilitat sobre la protecció de dades).

3.5 Menjador Organització Com sabeu, la funció educativa del centre traspassa la simple tasca de transmetre i consolidar coneixements. La formació integral és el nostre últim objectiu i en aquesta línia tractem de tirar endavant la nostra tasca educativa, dins del nostre menjador. El menjador començarà a funcionar el primer dia de classe. L'edat de l'alumnat que l'utilitza, pot comprendre des d'1 any fins als 18 anys. Les persones que van al menjador s'agrupen en diversos torns, respectant les característiques pròpies de l'edat i les seues necessitats. Així l'alumnat pertanyent als cursos inferiors comença a menjar aproximadament a partir de les 12.30h. i la resta va al menjador quan finalitza el primer torn. Depenent de les activitats extraescolars a les quals assisteixen l'alumnat de menjador, els torns es veuran afectats, segons el criteri de l'organització. Servici de menjador secundària Respecte al servei de menjador, l'alumnat de Secundària podrà optar per: - Eixir del centre a partir de les 15 hores tots els dies, després d'utilitzar el servei de menjador. Aquestes opcions hauran de presentar-se en secretaria del centre o si escau portar una autorització escrita per part de les seves RR.FF. en el diari


El cobrament de rebuts s'efectuarà tenint en compte els dies lectius de cada mes, des del començament de curs fins a la seua finalització. De manera que les mensualitats aniran variant, segons el nombre d'aquests dies. Mensualment, us mantindrem informats dels menús previstos per mitjà de circular i de la Plataforma de Comunicació. La informació sobre l'alimentació dels vostres fills i filles serà, en tota l'Etapa Infantil és diària a través de la Plataforma de Comunicació. A primària i secundària la informació sobre l'alimentació dels vostres fills i filles serà trimestral, en el cas de 1r i 2n de primària, podrà sol · licitar a secretaria el cupó corresponent perquè se us informe mensualment, de manera voluntària. Les persones que vulguem utilitzar l'horari de vesprades de 15:00. a 16:30. al setembre i juny, han d'informar a secretaria, només començar el nou curs o en acabar aquest. S'abonarà el servei. Si les eixides durant els mesos de setembre i juny varien l'horari contractat al mes, s'omplirà el cupó com a extra en aquest mateix dia i es lliurarà a secretaria. Les altes i baixes de menjador hauran de ser realitzades pels RR. FF. a secretaria, amb 8 dies d'antelació. En cas contrari no causaran baixa de l'activitat fins al mes següent. La baixa de l'alumnat fix de menjador durant un mes o més, significarà la pèrdua del dret a tornar a ser fix durant la resta de l'any escolar. Els casos especials seran revisats per la persona responsable del servei i, si escau per la direcció. L'alumnat fix de menjador que tinga una absència prolongada per motius de malaltia dins d'un mateix mes, podrà obtenir la devolució per dies solts a partir de cinc dies seguits sense utilitzar el servei. Per a qualsevol consulta sobre les tarifes, podeu passar per la Secretaria del centre. Activitats d’animació especials menjador


Al llarg del curs se celebren festes i animacions especials durant l'horari de menjador: aniversari, Nadal, Halloween, La Mona de Pasqua, menjars típics d'altres països, etc. Aquestes celebracions, tindran en compte el dret d'admissió per part del centre, tant en la capacitat de reserva de places com en el preu, només, per a l'alumnat que sol·licita dies solts. Es recomana als RR.FF. que reserven les places amb antelació, a causa del espai que disposem. Alumnat de menjador en dies solts L'alumnat que vullga quedar a dinar per dies solts, seran els RR.FF, que hauran de notificar a secretaria abans de les 9.30h. del matí, havent d'abonar l'import en aquest moment, per a això adquirirà el corresponent val justificatiu del menjar. En el cas que facin ús del bo de menjador s'haurà de presentar el val, degudament emplenat amb el dia en què es fa ús del servei, igualment a secretaria. El bo només és vàlid durant el curs escolar en què són emesos. Picnic per a les activitats complementaries A l'alumnat fix de menjador, els dies que realitzen sortides i excursions per tot el dia, se'ls facilitarà un pícnic. En el cas que la resta d'alumnat no fix de menjador, vullga sol·licitar el pícnic, podrà fer-ho mitjançant la tutora, mitjançant la circular d'autorització de la sortida i anar a secretaria per al seu pagament amb antelació a la sortida. Necessitats especifiques a la alimentació Al nostre menjador tenim una gran varietat de menús: triturat, infantil, primària i secundària, però en el cas que els vostres fills i filles necessitaren de manera ocasional, que se'ls donarà menjar de "règim astringent", haureu de notificar a la Secretaria o bé per l'agenda. Qualsevol demanda, tipus règim, al·lèrgia ... en contractar el servei, haureu anotar en els cupons i emplenar una fitxa especial per això, a més de


l'informe mèdic. Si ocorregués durant el curs, comunicar a Secretaria o bé al tutor / a per l'agenda. Tallers i estudis El servei de menjador ofereix tallers / estudis durant el seu horari. S'oferiran: • Setembre i juny: s’oferiran tallers i estudis per l’alumnat que amplia el seu horari fins a les 16.30h • D'octubre a maig: tallers després dels àpats (jocs dirigits al pati, jocs de taula, manualitats temàtiques, jocs interactius, cinema en les tres llengües ...) i aula d’estudi per a primària. Normes Per assegurar el compliment dels objectius marcats, així com el bon funcionament del servei del menjador, creiem necessària la definició d'unes normes "decàleg del comensal". Aquestes normes fan referència al "saber estar" al menjador: 1. Assistir al menjador amb puntualitat respectant els horaris establerts. 2. Rentar-se les mans abans i després de dinar. 3. Rentar-se les dents després de dinar. 4. Tenir cura i utilitzar correctament els estris de parament. 5. Romandre a la taula correctament assegut fins a acabar de menjar. Si necessita qualsevol cosa, aixecar la mà i esperar sense presses. 6. Seguir les indicacions de les monitores i respectar les seues decisions. 7. Col · laborar i participar com a responsable de taula. 8. Comportar-se adequadament en l'hora de dinar seguint les indicacions apreses a "La taula de protocol"


9. Parlar en un to adequat respectant el semàfor del soroll del menjador i propiciant un bon clima. 10. Desplaçar-se caminant pels passadissos. Per millorar el nostre servei, qualsevol dubte o problema pot ser tractat a través d'una entrevista amb la persona responsable del menjador. 3.6 Biblioteca Rialles, terror, intriga, aventures, desventures, un personatge estimat, un món millor, ... Llegir és recórrer tots els mons. És viure i gaudir d'ells i amb ells. És multiplicar les capacitats de la imaginació. Tot això ho ofereix la biblioteca del col·legi en els seus serveis de préstec, consulta i animació lectora. La secció de préstec de primària i cinc anys es porta a terme dins l'horari escolar sota l'organització de la responsable de biblioteca del centre comptant amb la col·laboració de la comissió de biblioteca de l'AMPA, a la qual qualsevol RR.FF. que ho desitge pot pertànyer, sent aquesta activitat un instrument més dins la nostra dinàmica de l'aula. El Grup d'Animació Lectora format per mares i pares i coordinat per una professora, trimestralment prepara magnífiques sessions d'animació per a cada nivell, convertint la biblioteca en un màgic lloc de trobada. També organitzen, cada any, la Marató de Contes i la festa de final d'etapa en 5 anys. La nostra biblioteca pretén complir les funcions que socialment compleix qualsevol biblioteca: proporcionar un lloc per a la lectura com a mitjà d'informació, com a instrument d'aprenentatge i com a experiència de plaer. La biblioteca per a la seua millor organització interna, té unes normes mínimes de funcionament, del contingut de les quals s'informa a principi de curs a tot l'alumnat. En cas que aquestes normes no es respecten de forma reiterada per alguna persona, la biblioteca es reserva el dret de no deixar utilitzar aquest servei que ofereix el Centre.


3.7 Activitat Física L'esport i l'activitat física són molt importants en la nostra escola, així podem aconseguir que el nostre alumnat assoleix les capacitats necessàries per viure en societat, igual que fomentar hàbits de vida saludables i hàbits d'higiene personal una vegada acabada la classe de EF. Per a nosaltres aquesta filosofia és una línia bàsica en el nostre centre i això ens ha portat a convertir-nos en centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport. És per això que l'escola ofereix una àmplia i variada oferta d'activitats esportives complementàries al currículum de l'assignatura d'Educació Física i extraescolars: • Entrenaments de bàsquet realitzats pel club de bàsquet del barri de Malilla. • Activitat física de base per als més menuts, com a activitat extraescolar del nostre centre usant les nostres instal·lacions per inculcar en els més petits hàbits saludables relacionats amb l'activitat física. Per als més grans, multiesport. • Les Olimpíades d'atletisme del barri Malilla, en el qual juntament amb els altres col·legis del barri, l'alumnat competeix en diferents modalitats d'aquest esport a les pistes d'atletisme d'Albal. • La setmana de les discapacitats, on mitjançant l'esport s'intenta apropar l'alumnat al coneixement dels problemes més funcionals de la vida diària d'una persona amb algun tipus de discapacitat mitjançà un projecte ABP. • Les jornades intercentres AKOE de Colpbol en què gairebé 800 xiquets/es de diverses cooperatives d'ensenyament valencianes gaudeixen de tot un dia de pràctica d'aquest esport cooperatiu. • Una altra jornada intercentres organitzat al costat de la Conselleria a Els Jocs Esportius de Colpbol en què molts col·legis de la comunitat gaudeixen de tot un dia de pràctica d'aquest esport cooperatiu.


• L’eixida al rocòdrom "El Búnquer" per a tota Primària: gaudint de l'escalada, el judo i l'equilibri. • Les jornades de Pilota Valenciana organitzades al costat de la federació de Pilota i la Conselleria. •L'eixida de senderisme en el Vedat de Torrent per a primer cicle de Primària. • L'eixida per a primer cicle de primaria a les instal·lacions de Borriana per a fer Vela, participant en el programa de la Consellería de Escoles a la Mar. •La Carrera Solidària del Barri de Malilla, organitzada al costat del Col·legi • La jornada d'equitació per a segon cicle de Primària, on s'aprenen les cures del cavall i es fa una iniciació muntar en cavall. • La eixida per a sisè a les instal·lacions de Borriana per fer Piragüisme, participant al programa de la Consellería de Escoles a la Mar A més cal destacar que les classes d'Educació Física a Primària se vehicularan en llengua anglesa, creant així espais d'aprenentatge de llengües, seguint així amb la nostra filosofia com a centre plurilingüe. També la participació del nostre alumnat en competicions ocupa un lloc important en la vida esportiva del col·legi . Els equips de bàsquet, del Club de Bàsquet Malilla que entrenen a les nostres instal·lacions i format per alumnat dels nostres centres, competeixen en un campionat juntament amb els altres col·legis del barri. Totes aquestes activitats són molt motivadores per al nostre alumnat, ja que la participació en elles és massiva i els resultats molt positius. Al mateix temps que milloren les seues capacitats físiques, amplien el seu cercle social i aprenen a relacionar-se en contextos de cooperació i respecte cap a les regles del joc, en alguns casos sota una modalitat competitiva que intenta inculcar valors positius.


4. DEPARTAMENT DE INNOVACIÓ GRUP SOROLLA EDUCACIÓ El centre Martí Sorolla, gràcies al departament d'Innovació de Grup Sorolla Educació, ha anat realitzant formació contínua al professorat des dels seus inicis, i implementant noves metodologies. Els objectius del Departament es divideixen en quatre blocs: 1.Recerca, adaptació i desenvolupament del nostre Model Pedagògic ací com la investigació e implementació sobre noves eines metodològiques o millores de las que ja estem utilitzant. Amb una mentalitat de millora constant hem evolucionat el nostre model educatiu a un Model Pedagògic propi, per la qual cosa s'han definit àmbits i paràmetres de l'educació que desitgem per al nostre alumnat, estant sempre compromesos amb les necessitats i els avanços de la societat en la qual vivim i en la qual van a viure el nostre alumnat quan acabin la seva etapa escolar.. El Model Pedagògic Grup Sorolla Educació (GSE) respecta tot allò que ens defineix com a centres educatius de referència, mantenint les pràctiques que han demostrat ser eficaces i que són senyal d'identitat pròpia, però també inclou nous avanços en la implementació de noves metodologies i tecnologies educatives, sempre basades en el procés d'ensenyamentaprenentatge actiu, diferenciat, autònom, inclusiu i respectuós, amb la finalitat d'obtenir els millors resultats acadèmics, socials, emocionals i personals que són implementació en el nostre Perfil d'Eixida de l'alumnat GSE, com a compromís de desenvolupament de les competències i destreses que l'alumnat necessita adquirir per al seu futur i que ens defineixen com a empresa d'educació. Així mateix, el Departament d'Innovació estimula la participació de tot el professorat en la recerca i disseny de propostes educatives noves. Després d'una etapa de recerca, debat intern i disseny d'un projecte de treball, es planifiquen experiències pilot en alguns grups. Després de l'avaluació dels resultats, es proposa la implementació general si han resultat reeixits a la resta de l'etapa o del Centre.


2. Formació i assessorament al professorat facilitant-los l'ús de diferents reculls educatius per a l'aula, ajudant-los a programar sessions d'aprenentatge cooperatiu en les mateixes i impartint tallers de formació específica per a les diferents etapes. Ampliant l'assessorament directe, realitzem coaching en aules per tal de perfilar el treball que els nostres docents realitzen sobre Aprenentatge cooperatiu, en la implementació de les metodologies educatives i pràctica docent en les seues sessions de treball. 3. Avaluació contínua del desplegament del Model Pedagògic GSE, de la correcta implementació de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge que s'estan utilitzant a les aules, amb la finalitat de detectar àrea de millora, reconduir les dificultats que es manifestin i millorar la nostra funció docent d'acord amb els objectius del nostre model educatiu. 4. Traslladar les nostres experiències a l'exterior a través de la participació en diferents fòrums i congressos. Així com assessorant a altres Centres educatius i Universitats en les bones pràctiques que desenvolupem en els nostres Col·legis, sent reconeguts com a referents educatius a nivell nacional i internacional. Fruit d'aquest reconeixement, la majoria de les nostres pràctiques docents formen part del catàleg de l'assessora educativa Global Learning Consultors, que comercialitza el nostre saber fer en forma de cursos i tallers formatius, tant a altres centres educatius, com a empreses i universitats. Durant aquests anys i amb diferents plans de millora hem tractat d'ajudar a tot el nostre col·lectiu de professionals a millorar la seua pràctica docent i hem anat perfilant un model educatiu propi: MODEL PEDAGÒGIC GRUP SOROLLA EDUCACIÓ Un dels nostres objectius més importants ha estat mantenir un reciclatge constant per a investigar, posar en pràctica i escollir aquells aspectes que considerem importants per a incloure en la pràctica docent dels nostres centres. El Departament d'Innovació treballa en estreta col·laboració amb els equips directius dels nostres col·legis, per transmetre estratègies metodològiques a


implantar, així com fer el seguiment d'aquesta implantació mitjançant auditories internes i proposta constant de millores ; és a través del feedback constant amb el professorat com es pot anar avançant de forma sostenible i contínua, en la bona direcció i de forma alineada. Per al Departament d'Innovació és un orgull el col·laborar en el reconeixement general dels nostres Centres educatius que són premiats en diferents concursos i esdeveniments nacionals i internacionals, amb més de trenta dels nostres professors i professores donant cursos, tallers, conferències i participant en fòrums internacionals de gran prestigi com a ponents. Això ens permet i motiva per estar en continu reciclatge i millora amb la millor de les actituds.

5. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (D.I.T) Des de fa diversos cursos i per a impulsar la implantació de les eines tecnològiques en les aules, Grup Sorolla crea el Departament d'Innovació Tecnològica. Els objectius del Departament es divideixen en tres blocs: 1.Investigació i desenvolupament de diferents aplicacions, plataformes educatives i continguts digitals per a implementar l'ús de les eines tecnològiques en l'aula. En este procés, hem obtingut destacats reconeixements de la nostra labor i millora contínua. 2.Assessorament al professorat facilitant-los l'ús de diversos materials i ferramentes per a l'aula, ajudant-los a programar sessions amb ús de les eines tecnològiques i impartint tallers de formació específica per a les diferents etapes. A més, han col·laborat en la preparació dels docents davant possibles situacions de tancament de centres, per emergència, i han estudiat les millors opcions per a la formació online. 3.Traslladar les nostres experiències a l'exterior a través de la participació en diferents fòrums i congressos.


Durant estos anys i amb diferents plans de millora hem tractat d'ajudar a tot el nostre col·lectiu de professionals a millorar la seua pràctica docent i hem anat perfilant una metodologia de treball comú per als nostres centres. Un dels nostres objectius més importants ha sigut mantindre un reciclatge constant per a investigar, posar en pràctica i triar aquells aspectes que considerem importants per a incloure en la pràctica docent dels nostres centres. Una de les novetats derivades de la recerca d'aquest departament és la implantació durant el passat curs de l'aula S.T.E.A.M (acrònim en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques). Per al pròxim curs s'optimitzarà l'ús d'aquest espai interdisciplinari per al desenvolupament dels continguts de diverses matèries/etapes, així com dels projectes de centre. El Departament d'Innovació Tecnològica està format per els Coordinadors TIC, i treballa estreta col·laboració amb les Direccions Didàctiques i les Direccions Organitzatives dels nostres quatre col·legis, per a transmetre estratègies metodològiques a implantar.

Projecte Digital Learning Després de diversos anys de formació, experimentació i pilotatge de projectes que desenvoluparen la possibilitat de treballar a les aules amb un dispositiu per alumne/a, s'ha presentat el projecte Digital Learning. Amb el canvi legislatiu (LOMLOE) i la proposta per part de Conselleria del Pla Digital del centre, considerem que és el moment idoni d'iniciar la transformació metodològica donant-nos suport en El nostre Model Pedagògic i en El nostre Perfil d'Eixida de l'alumnat i, com no, complir amb el nostre compromís de formar al nostre alumnat per a volar alt, preparar-los amb les competències del S. XXI. El projecte Digital Learning s'inicia en 1er ESO per al curs 2022-2023 i consisteix a dotar d'un equip portàtil a cada alumne/a, com una eina essencial


en el procés del seu aprenentatge. Amb aquest projecte els vostres fills i filles accediran a la digitalització. La tecnologia és una eina transversal per als 7 pilars del nostre model pedagògic, és un facilitador que ens permet elevar al màxim exponent les nostres metodologies i, amb tot això, aconseguirem una educació d'alt impacte.

6. DEPARTAMENT DE RELACIONS INTERNACIONALS Des del departament de Relacions Internacionals de Grup Sorolla Educació, continuem treballant en nous projectes, cursos d'idiomes, immersions lingüístiques, intercanvis, acolliments, etc., per a donar al nostre alumnat l'oportunitat de formar part d'ells i millorar les seves destreses lingüístiques, tenint en compte la seva edat i habilitat. Estem desenvolupant un projecte d'intercanvi dins del programa Erasmus+, de la Unió Europea. Aquest tipus de projecte permet que el nostre alumnat enriqueixi les seves habilitats socials, al mateix temps que millora les seves destreses lingüístiques. No menys interessant és la idea d'acollir a un estudiant estranger durant un període de l'any acadèmic i viure l'experiència en primera persona d'aprendre i crear vincles d'amistat entre ells. Com a enriquiment curricular a les aules de 1r i 2n cicle de primària oferim (fins a 4t de primària), com a novetat aquest curs donant-li continuïtat al projecte iniciat en l'etapa d'infantil, una sessió diària addicional d’anglès amb personal natiu en la qual a través d'activitats lúdiques i motivadores es treballen hàbits i rutines que proporcionen a l'alumnat seguretat i confiança per a expressar-se de manera natural en anglès. Aquesta ampliació curricular afavoreix l'adquisició de l’anglès que considerem fonamental en el perfil futur del nostre alumnat i té com a objectiu l'adquisició durant l'etapa educativa les titulacions adequades a les diferents edats de l'alumnat. Aquest enriquiment curricular anirà ampliant-se als diferents nivells educatius durant els pròxims cursos.


A més, aquest ha sigut el primer curs en el qual el nostre alumnat de tot el segon cicle d'Infantil s'ha presentat a les actuacions de Trinity Stars, en les quals, per mitjà de diferents cançons, teatres i històries, representaven davant de l'examinadora nativa el que havien estat practicant durant l'any juntament amb els seu professorat d’anglès i personal natiu. El nostre alumnat el va fer fenomenal i va ser tot un èxit. D'altra banda, les pràctiques tutoritzades en formació professional també són una part molt important del departament d'internacionals. Destaquem la nostra oferta d'un mes de pràctiques professionals en Cork i Limerick (Irlanda). NOVETAT Cada any oferim cursos d'estiu en diferents països d'Europa i Amèrica per a perfeccionar l'anglès, francès i alemany. També, tenen la possibilitat de realitzar una immersió lingüística durant un trimestre o any escolar en diferents països. El nostre programa per al curs 2021-22 inclou:

CAMPAMENTS INTERNACIONALS D'ESTIU A ESPANYA •·STA. POLA FREEDOM EVOLUTION CAMP (5é EP – 4t ESO) •STA POLA MULTIAVENTURA, DANSA O ROBÒTICA CAMP(3rEP-2nESO) •COSTA BLANCA ENGLISH CAMP (2nEP-2nESO) •INTERNATIONAL SUMMER CAMP, CUENCA (10-15 ANYS)

CURSOS EXCLUSIUS GRUP SOROLLA (ESTIU I IMMERSIONS DURANT EL CURS ESCOLAR) •PROGRAMA MULTI-ACTIVITATS D'IDIOMES (RESIDÈNCIA EN KILKENNY O FAMÍLIA D'ACOLLIMENT EN CARLOW, IRLANDA)


•ACADÈMIA DE FAMA, BATH. U.K. •FUTBOL, MANCHESTER CITY. U.K. •FUTBOL, NIKE & CHELSEA F.C. U.K. • WORK EXPERIENCE: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS PER A MAJORS DE 16 ANYS (IRLANDA) •FRANCIA: PARIS-IGNY; BIARRITZ; NICE •CURSOS ONLINE: ETON X

PROJECTES DE LA UE •ERASMUS PLUS & ETWINNING •AUXILIARS DE CONVERSACIÓ PER A SPOKEN INMERSIÓ ACADÈMICA ESCOLAR (TRIMESTRE O ANY ESCOLAR) •

IRLANDA

ANGLATERRA

CANADA

EE.UU.

CENTRE D’ACOLLIMENT •

COL·LEGIS DE DIFERENTS PARTS D’EUROPA I EE. UU.

IMMERSIÓ DELS ESTUDIANTS EN DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES

ALLOTJAMENT EN FAMÍLIES DEL COL·LEGI


CURSOS EN UNIVERSITATS •

ANGLATERRA I EE. UU.COLEGIOS CONCERTADOS GRUPO SOROLLA

COLEGIO MARTÍ SOROLLA

Ingeniero Joaquín Benlloch,45 46026 • VALENCIA Tel./Fax: 96 373 01 03-50 msorolla@gruposorolla.es www.martisorolla.es Facebook:Colegio Martí Sorolla Blog: cuandotenganquevolarestaranpreparados.es COLEGIO MARTÍ SOROLLA II

COLEGIO ACADEMIA JARDÍN Bernat Descoll ,nº46 València, C.P:46026 Tel: 96.333.37.36 caj@gruposorolla.es www.colegiojardin.es Facebook:Colegio Academia Jardín Blog: cuandotenganquevolarestaranpreparados.es


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.