Page 1

////// / / / / / / / / / / / Moottoripajatoiminnan / / / / / / / / / / / //////

käsikirja 1


Sisällys 8 Mitä moottoripajatoiminta on?

6 Johdanto moottoripajatoiminnan käsikirjaan

KIRJOITTAJA Jaakko Kaartinen ILME Jani Käsmä KUVAT Kansi Heimo Haverinen Takakansi Video-Ville Kuvaluettelo s. 54 TYÖRYHMÄ Anne Heilala, Kaisla Jousimo Jaakko Kaartinen, Eija Kallinen, Veijo Kiviluoma, Sanna Nygård, Elina Plihtari ja Ville Viljakainen. KUSTANTAJA Nuori kirkko ry. 2017

/ / //////// / / / / / / / / / / / / / /

12 Mihin moottoripajatoimintaa tarvitaan?


18 Neljä tapauskertomusta moottoripajasta

30 Miten paja perustetaan ja miten se toimii?

52 Lisätietoja ja materiaaleja


Moottoripajatoiminnan arvot ///////////////////////////////

1

2

Työskentelyä nuoren hyväksi

Moniammatillista yhteistyötä

3

4

Päihteetöntä ja turvallista

Räätälöityä tukea

5

6

Elämän todellisuutta rasvamontusta käsin

Matalan kynnyksen kohtaamisia

7

8

Luottamusta

Itsensä löytämistä

9

10

Tulevaisuuden pohdintaa

Elämänhallinnan opetusmateriaalia


10 Moottoripajatoiminnan kymmenen sääntöä

// Jokainen nuori, joka pajalle tulee, huomataan ja hänet kohdataan yksilönä. // 5


Johdanto moottoripajatoiminnan oppaaseen

/ / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6


Tämä on käsikirja moottoripajatoiminnan periaatteisiin, käynnistämiseen ja kehittämiseen. Se on tarkoitettu oppaaksi kenelle tahansa, joka haluaa kokeilla nuorten tavoittamista ja kohtaamista välineenään käsillä tekeminen ja moottoriajoneuvojen laittaminen sekä ajoharjoittelu.

M

oottoripajatoiminta on yksi erityisnuorisotyön menetelmä. Lähtökohtana on nuorten tarve toiminnalle. Pajalla nuoret korjaavat, rakentavat tai puunaavat autoja, mopoja tai muita kulkupelejä yhdessä ohjaajan kanssa. Samalla nuorille annetaan sosiaalista tukea sekä mahdollisuus elämäntaitojen harjoitteluun.

Käytäntö on osoittanut, että on monia nuoria, joita juuri moottorien, mopojen ja autojen laittamisen kautta päästään kohtaamaan, vaikka kontaktin rakentaminen heihin muuten olisi vaikeaa. Pajalla tekemisen kautta voi myös rakentua luottamuksellinen suhde aikuiseen. Sen kautta annettu tuki voi olla nuoren elämälle merkityksellistä.

Käsikirjassa kerrotaan moottoripajatoiminnan tarina ja nuorisotyön periaatteet, joihin se nojaa, tarpeet, joihin se vastaa ja kuvataan työn vaikuttavuutta sekä arviointia.

2014 Nuorten Keskuksessa (v. 2017 Nuori kirkko ry) käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen tukemana hanke, jonka tavoitteeksi tuli mallintaa moottoripajatoimintaa ja kehittää siitä valtakunnallinen erityisnuorisotyön muoto. Tämä käsikirja on yksi osa toteutettua mallinnustyötä. Valtakunnallisen moottoripajatoiminnan tukemiseksi on lisäksi luotu yhteiset periaatteet, ja käynnistetty Nuori kirkko ry:n hallinnoima sertifikaattijärjestelmä sekä verkostoyhteistyö pajojen tukemiseksi ja ohjaajien sekä vapaaehtoisten kouluttamiseksi.

Toisekseen tässä käsikirjassa kuvataan tapauskertomusten kautta neljä eri pajatyyppiä: avointen ovien paja, suljetun pienryhmän paja, yhteistyössä oppilaitoksen kanssa toteutettava paja sekä akuuttiin tarpeeseen perustettu paja. Kolmanneksi käsikirja kokoaa perusohjeet toiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja toteuttamiseen, ja vinkkaa eteenpäin lisätiedon äärelle.

// Pajalla nuoret korjaavat, rakentavat tai puunaavat autoja, mopoja tai muita kulkupelejä yhdessä ohjaajan kanssa. //

7


Mitä moottoripajatoiminta on?

/ / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

8


Tässä luvussa kerrotaan tiiviisti moottoripajatoiminnan tarina ja kuvataan sen periaatteet.

N

imensä mukaisesti moottoripajatoiminnassa on kyse moottoreista, moottoriajoneuvoista ja laitteista, öljystä ja työkaluista ja käsillä tekemisestä. Vielä tärkeämpi lähtökohta on kuitenkin se, että kyse on nuorista. Moottorit ja pajat ovat vain välineitä ja puitteita. Moottoripajatoiminnan lähtökohtana on aina oltava nuori ja hänen elämäntilanteensa.

luonnollisesti vastustamaton mahdollisuus kisata kahden moottoripajan kesken. Kilpailutoiminta alkoi vuonna 2001. 2000-luvun alussa moottoripajatoiminta myös laajeni useille paikkakunnille. Kilpailutoimintaa varten laadittiin yhteiset säännöt vuonna 2003. Vuotuiseen kilpailuviikonloppuun osallistui vuonna 2010 jo viisi tiimiä. Vuodesta 2014 alkaen moottoripajojen ralli-cupia ryhdyttiin järjestämään kolme kertaa vuodessa.

Itse asiassa koko toimintamuoto on nuorista lähtöisin: ensimmäiset moottoripajat käynnistettiin erityisnuorisotyön toimesta Jyväskylässä ja Sodankylässä 1990-luvun puolivälissä.

Moottoripajatoiminnan levitessä siihen osallistuneiden nuorten ikähaarukka on avartunut alaspäin. Samalla pajatoiminnan kohteeksi on auton rinnalle tai sijaan tullut mopo. Myös mopoikäisille ryhdyttiin järjestämään ajotoimintaa. Ensimmäinen mopoendurance-tapahtuma järjestettiin sitä varten laadituilla säännöillä syyskuussa 2015.

Jyväskylässä kyseltiin ammattikoulusta putoamisvaarassa olevilta nuorilta, millaisesta järjestetystä toiminnasta he voisivat olla kiinnostuneita. Vastaukseksi saatiin “autojen kanssa työskentely”. Pajalla päädyttiin laittamaan off road -autoa ja osallistumaan sillä ajotapahtumiin. Nuorten kanssa käytiin kilpailemassa aina Tanskassa asti. Muutaman vuoden jälkeen kohde vaihtui ralliautoilun suuntaan.

Paikallisina yhteistyökumppaneina ovat moottoripajatoiminnan malliin ja mallintamiseen sitoutuvat paikalliset järjestöt ja seurakunnat tai muut moottoripajatoimintaa toteuttavat tahot.

Sodankylässä toiminta oli alkanut samoilla perusteilla kuin Jyväskylässä, mutta kohteena olivat ralliautot. Kun Jyväskylässäkin siirryttiin off roadista tavallisiin autoihin, avautui

Vuoden 2016 kesällä valtakunnallisesti toimi yhteensä jo 20 pajaa, joiden viikkotoiminnassa oli mukana 200 nuorta.

9


// Muutaman vuoden jälkeen kohde vaihtui ralliautoilun suuntaan. //

Pajatoimintaa toteuttavat muun muassa seurakunnat, paikalliset järjestöt ja kunnat. Samalla kun pajojen määrä on kasvanut, muodot ovat moninaistuneet. Osa uusista pajoista ei osallistu ollenkaan autotoimintaan, vaan kohteena ovat selkeästi mopoikäiset.

10

Osa pajoista toimii sähköautoratojen ympärillä ja nuorimmat osallistujat ovat varhaisnuoria. Moottoripajatoiminnan luonteeseen sellainen toki sopii – pajatoiminta on muodoltaan joustava vastaamaan juuri niiden nuorten ja sen paikkakunnan tarpeisiin, jolla toiminta käynnistetään.


Yhdeksän kymmenestä pajatoimintaan osallistuvasta on miespuolisia, mutta toimintaa ei ole suunnattu vain pojille. Pajatoimintaa voidaan toteuttaa myös niin, että sillä selkeästi tavoitellaan mopoista tai moottoriurheilusta kiinnostuneita tyttöjä. Pajan toiminta vaihtelee aina kulloisenkin päätetyn käytännön ja kausisuunnitelman mukaan. Osalla pajoista kokoonnutaan kerran viikossa, osa on avoinna jokaisena arkipäivänä. Osalle voi tulla kuka tahansa, osalle on käyty pyytämässä muutaman hengen joukko nuoria, ja toiminta tapahtuu suljetussa pienryhmässä heidän kanssaan. Osalla moottoripajoista keskitytään oman ajovälineen laittamiseen, osalla keskitytään enemmänkin yhteiseen projektiin.

Valtakunnallisen Moottoripaja-hankkeen puitteissa on käynnistetty koulutusta ja tuotettu materiaalia kasvatuksellisen työn tueksi. Moottoripajan paikallisesta kohderyhmästä riippuen toiminnassa voidaan ohjaajan ja nuorten välille rakentuvan luottamuksen pohjalta tukea ja ohjata nuorta myös muidenkin häntä auttavien palvelujen piiriin. Toisaalta moottoripajan puitteissa päästään aina tukemaan suoraan nuoren vuorovaikutustaitoja, arjenhallinnan taitoja ja vastuuta omasta itsestä ja itsen hyvinvoinnista. Pitkäkestoistakin yksilöohjausta voidaan antaa, jos pajatoiminnassa on mukana nuorisotyöhön ammatillisesti koulutettu ohjaaja. Pajatoiminta tarjoaa myös nuorille itselleen mahdollisuuden kasvaa monenlaiseen vastuuseen. Vanhat pajanuoret voivat löytää uuden roolin vertaisohjaajina toimimisesta.

Kaikilla moottoripajoilla on kuitenkin aina vähintään yksi aikuinen ohjaaja, joka on nimetty vastaamaan toiminnasta. Ohjaajien lisäksi pajalla voi olla mukana yksi tai useampia vapaaehtoisia ohjaajia. Pajatoiminta on järjestetty säntillisesti ja siinä huomioidaan turvallisuusohjeet ja vakuutuskysymykset. Mutta moottoripajoilla ei tehdä työtä vain moottorien tai laitteiden kanssa, vaan nimenomaan nuorten kanssa. Rasvamontussa ja työkalut kädessä opittavien käytännön asioiden lisäksi pajatoiminnan tavoitteena on pitää esillä muitakin kasvatuksellisia tavoitteita: moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikenne-, ympäristökasvatus, kouluopintojen tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

Tuloksellisuus on vieras sana. Ajattelen niin, että se on tuloksellista toimintaa, jos nuori kokee saavansa siitä jotain. Aikuisten aikaa, konkreetista apua, hakemusten täyttämistä, hyväksiluvun, oppinut uuden taidon, keskustelua. Jos nuori ei oo yhtään motivoitunut, niin silti aikuisen antaman ajan myötä toiminta on tuloksellista. Ville Forstedt, Lahti

11


Mihin moottoripajatoimintaa tarvitaan?

/ / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12


Tässä luvussa kuvataan niitä tarpeita, joihin moottoripajatoiminnalla vastataan sekä käsitellään tämän työn vaikuttavuutta.

M

oottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa tukea kuin mitä heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. On paljon nuoria, joilla on vaikeuksia istua koulussa, joihin ei saada tuntumaa kirjojen ääressä, joilla ei ole kavereita, joilla on huono itsetunto eikä mitään tekemistä. Paljon on myös niitä, joille melun pitäminen ja rötöstely on tapa peittää omaa pahaa oloa ja epävarmuutta.

Moottoripaja on havaittu hyväksi toiminnalliseksi menetelmäksi, koska hylsyavainsarjan, rälläkän ja polttomoottorin avulla saadaan luonteva kontakti moneen muuten vaikeasti tavoitettavaan nuoreen. Näitä nuoria löytyy pajoille koulujen joustavan perusopetuksen piiristä ja ammattikoulusta, mutta heitä tavoitetaan myös kaduilta ja kodeista. Mukaan tullaan yhtä hyvin kaverien vinkkaamana kuin kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Kynnys on matalalla ja ovi on iso. Jokainen paja toimii oman kohderyhmänsä ja siitä nou-

sevan toimintasuunnitelman mukaisesti. Pajatoiminnan kohteena voivat olla kaikki paikkakunnan nuoret, joita auton rassaaminen kiinnostaa, tai tietty pieni joukko nuoria, joiden kanssa moottoripaja on keino kontaktin luomiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa pajatoimintaan liittyy etsivän nuorisotyön ote, ensimmäisessä tapauksessa kyse on enemmän kokoavasta nuorisotyöstä. Erot eivät kuitenkaan ole selvärajaisia: työotetta ja -menetelmiä pitää muokata joustavasti nuorten ja pajan tilanteen mukaan. Yhteistä eri suunnilta mukaan otetuille nuorille on, että he voivat hyötyä pajatoiminnan tarjoamasta mielekkäästä käytännöllisestä tekemisestä ja oppimisen, harjaantumisen sekä onnistumisen kokemuksista. Yhteisten pelisääntöjen mukainen ja mielenkiintoinen harrastus on keino tarjota nuorille fiksua ja tavoitteellista tekemistä. Monelle pajalla opitut taidot ja löydetty innostus ovat olleet sysäys kohti ammatillista uraa autojen ja moottorien parissa. Orastavien vaikeuksien kanssa taiteilevien ja oikeassa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla moottoripajatoiminta voi olla oikea keino löytää yhdessä nuoren kanssa uusi suunta. Pajaohjaajana toimivan tai pajalla mukana olevan nuorisotyön ammattilaisen kanssa syntyvä

13


Yhdessä ollaan otettu selvää asioista. Et mihin kouluun kannattaa hakea, mihin on parhaat mahdollisuudet päästä.

dään myös korjaavaa työtä. Olipa sitten kyse ennaltaehkäisevästä tai korjaavasta työstä, pajalla on tavoitteena olla niin lähellä nuorta, että voi vaikuttaa. Moottoripajatoiminnan vaikuttavuuden arviointia voidaan tehdä yksittäisten nuorten välittömän elämäntilanteen muutosten perusteella ja toisaalta useiden vuosien aikajänteellä.

Saara

luottamuksellinen suhde tekee mahdolliseksi elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden, toiveiden ja tavoitteiden käsittelemisen nuoren kanssa. Moottoripajanuorten keskuudessa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan pajanuoret kokevat tarvitsevansa eniten tukea koulun ja opiskelujen loppuun suorittamisessa, oman tulevaisuuden suunnittelussa sekä arjenhallinnan kehittämisessä. Pajatoiminnassa saatujen käytännön kokemusten perusteella myönteisiä vaikutuksia nuorten elämään ja koulunkäyntiin on syntynytkin. Moottoripajoille osallistuneet nuoret ovat kyselyhaastatteluissa kuvanneet myönteisiä vaikutuksia, joita toimintaan osallistuminen on tuonut heidän elämäänsä.

Parhaimmillaan nuori voi käydä moottoripajalla läpi monen askelen mittaisen muutoksen. Askeliin kuuluu kokemus kohdatuksi ja kuulluksi tulemisesta, toivon herääminen, omien voimavarojen löytäminen ja arvioiminen, voimavaraistuminen, itsensä näkeminen pystyvänä, oman toimijuuden vahvistuminen ja eteenpäin siirtyminen. Mitä ammatillisemmin pajatoiminnassa huomioidaan nuoren elämäntilanteen ja kasvun tukeminen, sitä selkeämpiä vaikutuksia siltä voidaan odottaa. Jos pajalla on tehty nuorille alkukartoitus, toimintaan osallistumisen vaikutukset ja tulokset näkyvät siinä, miten tun-

Moottoripajoilla on mahdollista järjestää nuorille myös moniammatillista tukea ja ohjausta. Suunnitelmallisesti toteutetulla pajalla tarjotaan koulutuksen kautta sosiaalisen työn välineitä myös käytännön pajatoimintaa ohjaaville aikuisille ja vapaaehtoisille: jokainen ohjaaja ja vapaaehtoinen on nuorille turvallinen ja tukea tarjoava. Määrällisesti pajatoiminnan painopiste on ennaltaehkäisevän työn puolella. Toisaalta suljetuissa ryhmissä teh-

14

Liikennekasvatukseen liittyvät tavoitteet hyvä korostaa – kovaakin voi ajaa, kun se tapahtuu hallitusti ja suljetussa ympäristössä eikä liikenteen seassa. Jari Rimpiläinen, Kajaani


Keskiviikon ryhmään yksi poika tuli tukihenkilötoiminnan kautta. Kyselin harrastuneisuutta ja poika sanoi, että autotallissa seisoo Escortti. Oli saanut sen siksi, että saisi sillä ajaa kun saisi kortin. Paljon oli hitsattavaa. Mutta, kun nuori täytti 18, niin hänellä oli aika pitkälle itse tehty auto. Aiemmin hän valvoi ja pelas, eikä päässy himasta liikkeelle. Pajatoiminnan myötä hän aktivoitui ja palasi takaisin salibandyn pariin, sai kavereita. Myös koulu alkoi kiinnostaa, ja etittiin yhdessä työharjoittelupaikkoja... Ville Forstedt, Lahti

nistettuihin haasteisiin on yhdessä nuoren kanssa löydetty ratkaisuja ja miten koulun, opiskelun ja arjenhallinnan suhteen on päästy eteenpäin. Nuoren itsetunnon kehittymiseen, vuorovaikutustaitoihin ja onnistumisen kokemuksiin liittyvää mittaamista on vaikeampaa tehdä, mutta niihinkin pajatoiminnalla pyritään. Moottoripajatyö vaikuttaa osallisuuden ulkopuolelle jääneiden nuorten mahdollisuuteen elää arvokasta elämää ja tavoitella asioita, joita he pitävät tärkeinä. Onpa pajatoiminta luonteeltaan sitten ennaltaehkäisevää tai korjaavaa, se estää syrjäytymistä ja vähentää syrjäytymisen haittoja. Tässä mielessä työn tärkein vaikuttavuus on inhimillinen. Sillä on kuitenkin myös taloudellista merkitystä. Jos nuori syrjäytyy työelämästä kokonaan, kustannukset yhteiskunnalle ovat vähintään miljoonan euron luokkaa. Pajatoiminnan taloudellinen panos-tuotos-suhde on huomattavan korkea, jos paikallisen moottoripajan kautta saadaan joka vuosi edes yksi nuori tuettua suorittamaan koulunsa ja löytämään opiskelu- tai työpaikan.

Suomessa on rekisterissä noin 320 000 mopoa ja 8000 mopoautoa (v. 2016). Suurta osaa näistä kuljettaa nuori kuski. Liikenneturvan tilastojen mukaan Suomessa loukkaantuu vuodessa reilut 600 mopoilijaa, joista viitisenkymmentä vakavasti. Kuolemaan johtavia onnettomuuksia tapahtuu vuosittain keskimäärin kolme. Tutkimusten mukaan mopo on vaarallisin moottoriajoneuvo kilometriä kohti. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Syynä ovat lähinnä vaaralliset ajotavat. Moottoripajatoiminta on yksi tapa edistää myös liikennekasvatusta. Pajoilta saatujen kokemusten mukaan kasvatuksella myös on vaikutusta nuorten asenteisiin.


Jos tarvetta on, niin nuoria tuetaan ihan joka tavalla. Neuvotaan ja tuetaan kaikilla elämän osa-alueilla. Nytkin on kaks kaveria, joista toisen äiti on soittanut, että pitäis kouluun viedä, kun rytmit on ihan sekaisin. Toisesta kaverista sossu on soittanut, että poika on puukolla tapellut Tampereella. Näitä sitten selvitellään... Jorma Jussila, Kangasala

1616


Ohjaajilta oon saanu jeesi채, el채m채nohjeita. Jotenkuten oon niit채 noudattanut. Jami

17 17


Neljä tapauskertomusta moottoripajasta

/ / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

18


Tässä luvussa kuvataan niitä piirteitä, jotka moottoripajatoiminnan täytyy aina täyttää sekä niitä tekijöitä, jotka vaihtelevat pajasta toiseen. Lisäksi tässä luvussa kuvataan neljä erilaista pajatyyppiä tapauskertomusten kautta. I Moottoripaja koulu- ja oppilaitosyhteistyössä II Akuutti moottoripaja

M

oottoripajatoimintaa voidaan luokitella neljän yleisimmän pajatyypin perusteella: kaikille avoin paja, suljetun pienryhmän paja, koulu- ja/tai oppilaitosyhteistyössä toteutettu paja ja paikalliseen tarpeeseen vastaamiseksi perustettu akuuttipaja.

Erilaiset pajatyypit eivät kuitenkaan esiinny tarkkarajaisina. Pajatyypit ovat enemmänkin luonnehtivia piirteitä, jotka voivat toteutua yhdessä ja samassa moottoripajassa myös samaan aikaan: oppilaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu paja voi olla suljettu pienryhmä, samoin kuin akuutti paja voi olla joko avoin tai suljettu. Lisäksi moottoripaja voi aloittaa yhdentyyppisenä, mutta ajan mittaan kehittyä toisenlaiseksi: alkuun avoimena toimintana aloitetun pajan sisälle voi löytyä tarve suljetulle pienryhmälle. Akuutti paja voi laajentua oppilaitosyhteistyöhön. Moottoripajatoiminta muovautuu tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

19

III Avoimen toiminnan moottoripaja IV Moottoripaja suljetulle pienryhmälle

Tähän käsikirjaan kootut neljä tapauskertomusta erilaisista moottoripajoista kuvaavat, miten • toiminta voi saada alkukipinän erilaisista syistä ja tarpeista • erilaiset tilanteet vaikuttavat sen käynnistämiseen • toiminta vaihtelee pajasta pajaan paikallisten tarpeiden mukaan • pajatoiminnan vaikutuksia voidaan tarkastella suhteessa eri lähtökohtiin Toiminnassa olevien moottoripajojen yhteystiedot löytyvät internetistä: www.moottoripaja.fi.

Pajatoimintaa voidaan tarkastella myös välttämättömien ja erottavien piirteiden näkökulmasta. Mitkä toiminnan piirteet ovat välttämättömiä kaikilla pajoilla, jotta kyse on moottoripajatoiminnasta? Mitkä erityiset piirteet erottavat eri moottoripajat toisistaan?


Moottoripajatoiminta voi olla luonteeltaan mm.: / / / //////// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

• • • • • • • • • •

avointa tai suljettua toimintaa pienryhmätoimintaa kokoavaa toimintaa kohdennettua ryhmätoimintaa määräaikaista tai jatkuvaa ennaltaehkäisevää toimintaa korjaavaa toimintaa ikärajallista tai ikärajatonta sukupuolisensitiivistä tietyn nuorten ryhmän mukana muuntuvaa

• •

• • • • • • • • •

20

samanlaisena pysyvää ja uusia nuoria tavoittelevaa yhden toimijan voimin organisoitua (seurakunta, kunta, autourheilu- tai moottoriurheiluseurat, 4H, moottoripaja ry, työttömien yhdistys/työllistämisyhdistys, lastensuojelulaitos, vastaanottokeskus, vanhempainyhdistys, kaupunginosayhdistys, jne.) kahden tai useamman toimijan yhdessä organisoimaa toimintaa oman yhdistyksen kautta järjestettyä tukiyhdistyksen tukemaa toimintaa koulu- ja oppilaitostoiminnan kanssa järjestettyä joustavan perusopetuksen luokille (JOPO) kohdennettua opetuksessa hyväksi luettavaa toimintaa perheen toimintaa vapaaehtoistoimintaa ilman korvausta tai maksetulla korvauksella palkattujen työntekijöiden tekemää


Moottoripajatoiminta on aina: ////// / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////

• • • • •

toteutettu yhteistyösopimuksella Nuori kirkko ry:n kanssa sitoutunut toiminnan yleisiin arvoihin käsillä tekemistä moottorien ympärille laajassa mielessä keskittyvää nuorikeskeistä, ei moottorikeskeistä toimintaa

• • •

21 21

vertaistoimijuutta aikuisen ohjaamaa ohjattua toimintaa toteutettu ammatillisella nuorisotyön otteella: työllä on tavoitteet ja sekä nuori että tekijä saavat tukea ja ohjausta


Neljä tapauskertomusta moottoripajasta

I Moottoripaja koulu- ja oppilaitosyhteistyössä / / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Motiivi Erityisnuorisotyön asiakkaita opiskeli perusopetuksen luokalla. Koulussa heillä on monenlaisia ongelmia, ja opettajat tunnistivat näiden nuorten kaipaavan jotain perusopetusta tukevaa toimintaa. He ovat kädentaitoista porukkaa ja erityisnuorisotyön puolella huomattiin, että joitain samoja nuoria viihtyy paikallisen moottoripajan puuhissa. Koulun ja erityisnuorisotyön yhteydenpidossa päätettiin, että tässä asiassa voitaisiin kokeilla yhteistyötä. Käynnistäminen Paikallinen moottoripaja ja koulu keskenään sopivat toteutuksesta: päätetään, että nuoret tulevat moottoripajalle kerran viikossa osana koulun metallityön opetusta. Osallistuminen hyväksiluetaan opintoihin. Ryhmä pidetään tiloissa, joissa moottoripaja jo toimii, ja toiseksi ohjaajaksi tulee koulun nimeämä nuorisotyönohjaaja kunnan puolelta. Toiminta Nuoret tulevat moottoripajalle kouluaikaan, muutamaksi tunniksi kerran viikossa. Tunnit moottoripajalla lasketaan koulutunneiksi. Toiminta järjestetään suljettuna pienryhmätoimintana, jotta nuorten kanssa olemiselle ja jokaisen asioihin keskittymiselle on riittävästi aikaa. Paikalla on kolme ohjaajaa ja kuusi nuorta.

Käytännön moottoripajatoiminta tapahtuu nuorten lähtökohdista: he saavat valita, millaisen hankkeen ottavat tehdäkseen – oman mopon kunnostuksen, pajan kisa-auton laittoon osallistumisen tai karting-auton rakentamisen. Valinta on heidän, koska moottoripaja on heidän valinnaisaineensa. Samalla moottoripajalla toteutetaan myös erilaisia koulun kautta annettuja tehtäviä. Käynnistetyn toiminnan sovitaan olevan aina lukuvuoden mittaista. Seuraavana vuonna aloitetaan uuden ryhmän kanssa. Vaikutukset Moottoripajatoiminnan tukemana nuorille löytyy myönteisiä kokemuksia koulunkäyntiin. Osalle nuorista herää selvä motivaatio koulun jälkeiselle opiskelu-uralle. Ryhmässä olevat löytävät kiinnostuksen myös avoimeen moottoripaja- ja kilpailutoimintaan, ja siitä tulee heille harrastus. Kun aiemmin ongelmanuoreksi leimatun nuoren nähdään toimivan toisella tavalla tässä ympäristössä, se avaa uusia ja myönteisiä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Käynnistyneen harrastuksen kautta nuorten ympärille löytyy entistä laajempi verkosto aikuisia, jotka tukevat heitä.

22


Pajan keskeisimmät tulokset nuorten kannalta ovat • jatko-opintoihin pääsy, • peruskoulun suorittamisen menestyksellinen tukeminen, • lukemattomat arvokkaat keskustelut, • paikka jossa on saanut toteuttaa itseään ja kasvaa sekä käsitellä tunteitaan, • joku tuttu paikka jonne tulla ja jossa tuttuja aikuisia, • kädentaitojen lisääntyminen. Ville Forstedt, Lahti

Aion käydä rakennusalan loppuun. Välillä tuntui, et onko tää mun juttu, mutta se johtu siitä, että mulla oli huono opettaja, jolloin en oppinut mitään uutta. Silloin ei ollu motivaatiota. Ehkä opiskelen pidemmällekin. Rami

23


Neljä tapauskertomusta moottoripajasta

II Akuutti moottoripaja / / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Motiivi Paikkakunnalla huomataan häiriköiviä moponuoria. Monet aikuiset havahtuvat heidän kokoontumisiinsa, ajoihin ja ongelmiin, joita nuorisojoukko tuntuu herättävän. Paikallislehdessä kirjoitellaan häiriköivistä moponuorista, jotka kokoontuvat parkkipaikoille ja keskustan kaduille hulinoimaan.

risotyönohjaajat ovat mukana tukemassa pajatoimintaa tarpeen mukaan.

Alueen nuorisotyötä tekevät tarkastelevat asiaa ja huomaavat, että koolla todellakin on paljon nuoria, jotka kaikki vaikuttavat harrastavan mopoilua. Mopot – olisivatko ne ehkä mahdollisuus? Päätetään kokeilla moottoripajatoimintaa seuraavan vuoden ajan.

Toiminta Muutamat nuorista ovat nuorisotyön ja sosiaalityön asiakkaita, ja heille välitetään tietoa uudesta toiminnasta sitä kautta. Ensimmäisinä pajalla käyneet nuoret kertovat mahdollisuudesta kavereilleen ja tulijoita tippuu vähitellen lisää.

Paikalliset autokorjaamot saadaan sitoutumaan mukaan antamaan pajalle työkaluja. Paikallisesta varaosaliikkeestä saadaan sponsorointia ja paikallisseurakunnan budjetista toiminnan käynnwistysrahaa.

Rakentaminen Työntekijät miettivät tilakysymystä. Kunnan alueella toimivan työttömien yhdistyksen tilat ovat iltaisin tyhjinä, ja siellä on päivisin korjaamotoimintaa – heidän kanssaan aloitetaan keskustelu mahdollisuuksista. Tilat järjestyvät mopojen huoltamiseen ja korjaamiseen keskittyvälle pajatoiminnalle, jota päätetään pitää avoinna iltaisin neljän tunnin ajan, kahtena päivänä viikossa.

Nuoret pääsevät pajan omassa projektissa rakentamaan erityisiä projektimopoja, joilla he pääsevät harrastamaan rata-, enduro- ja muuta kilpailutoimintaa. Valtakunnallisissa moottoripajatapahtumissa tutustutaan toistenkin rakentamiin projekteihin. Lisäksi pajatoiminnalla vaikutetaan ylipäätään omien mopojen lainmukaisuuteen ja nuorille kerrotaan liikenneturvallisuudesta.

Lisäksi käy niin hyvin, että uudelle pajalle saadaan työttömien yhdistyksen taholta myös korjaamotoiminnan taitava ohjaaja. Nuorisotyön puolella on puolestaan yksi vapaaehtoinen nuori mies, joka ilmoittaa olevansa halukas toimimaan mukana tällaisessa hankkeessa. Nuo-

Joistain pajalle tulevista nuorista huomataan, että he voisivat hyötyä suljetusta pajatoiminnasta. Kun pajatoiminta huomataan suosituksi, sille halutaan järjestää omat pysyvät tilat, joissa voitaisiin järjestää pienryhmätoimintaa päiväsaikaan.

24


Vaikutukset Kieltämisen sijaan nuorille tarjottiin jotain myönteistä. Pajatoiminnan käynnistäminen näkyi häiriköinnin vähentymisenä keskustassa. Nuoret pääsivät turvallisesti testaamaan omaa ajotaitoaan ja kehittämään sitä pajan kilpailutoiminnassa. Toiminnan puitteissa nuoriin syntyi kontakteja, ja joiden kautta tarjoutui mahdollisuus interventioon ja ehkäisevään työhön. Pajan toiminnassa ja projekteissa kyetään vastuuttamaan nuoria, jolloin rakentuu myönteistä osallisuutta. Akuutin pajatoiminnan vakiintuminen mahdollistaa moottoripajan seuraavat kehitysaskelet.

25

Tosi paljon antanut voimaa arkeen. Saanu puhua ihmisten kanssa, jotka on ennenkin ohjannut nuoria, kaikki on koettu ja nähty ohjaajien toimesta. Jokaisen ohjaajan kanssa on oma juttunsa mistä puhutaan, kaikesta puhutaan avoimesti. Ihan syvällisemmistäkin asioista. Suski


Neljä tapauskertomusta moottoripajasta

III Avoimen toiminnan moottoripaja / / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

A

voin toiminta. Katsottiin tarpeelliseksi järjestää ohjattua toimintaa tälle ryhmälle, jolle ei sitä muuten ole. Tilat tulivat seurakunnalta, ohjaamisesta vastaavat 4H ja seurakunta yhdessä.

Motiivi Paikkakunnalla on joukko aikuisia moottoripyöräilyä harrastavia miehiä. Heidän joukossaan on seurakunnan nuorisotyönohjaaja. Keskenään miehet ovat miettineet, että alueelle tarvittaisiin tavoittava ja kokoava toiminnan tapa, jolla kohdennettaisiin ihan keille tahansa nuorille mielenkiintoista ja sopivaa toimintaa. Ja mukava olisi, jos moottorikerhon tilaan tulisi joitain nuoriakin mukaan, puuhaamaan järkevän tekemisen parissa. Rakentaminen Moottorikerhon puolesta päätetään ottaa kouluun yhteys, jotta saataisiin sanaa uudesta harrastusmahdollisuudesta eteenpäin. Sovitaan, että koulun pihassa olevia mopoja voidaan käydä laputtamassa mainoksilla. Koulutempauksesta tuleekin mukaan joukko nuoria, joiden kanssa aloitetaan pajatoiminta. Avointa toimintaa päätetään järjestää alkuun kolmena iltana viikossa ympäri vuoden. Moottorikerhon jäsenenä oleva seurakunnan nuorisotyönohjaaja on tekemisissä paikallisen 4H:n työntekijän kanssa, ja yhdistyksen kautta löytyy pajatoimintaan myös apuohjaaja.

Toiminta Avoimen moottoripajan toiminta käynnistyy sillä, että nuoret pääsevät laittamaan omia ajokkejaan. Kun huomataan, että innostuneita poikia ja tyttöjä riittää mukaan, pajalle hommataan pari projektimopoa. Yhteistuumin asetetaan moottoripajan tavoitteeksi kisatoiminta. Kilpailutoiminnan myötä moottorikerhon jäsenet päättävät perustaa nuorten hyväksi tukiyhdistyksen. Sitä kautta saadaan toiminnalle haettua kunnan ja muiden yhdistyksiä tukevien tahojen tukea. Osa nuorten vanhemmista kiinnostuu myös ja he tulevat mukaan kisamatkoille kuljettamaan nuoria. Vanhempien kautta löytyy lisää sponsoreita toiminnan kehittämiseen. Vaikutukset Moottoripajan kautta syntynyt harrastustoiminta syventää paikkakunnan sosiaalista koheesiota. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vaikutukset näkyvät nuorten arjessa ja vahvistuvassa suuntautumisessa ammatillisen tulevaisuuden puolelle. Perhetyön kautta päästään tuottamaan myönteisiä yhteisiä kokemuksia vanhempien ja nuorten välille. Nuorille tavoitteellinen pajatoiminta on paitsi hauskaa tekemistä, myös sosiaalista vahvistamista ja arjenhallinnan tukemista. Harrastuksella vaikutetaan myönteisesti koulunkäymiseenkin, koska ohjaajat ovat kiinnostuneita nuorista ja siitä miten heillä menee. Joillekin vanhemmille nuorille löytyy oman tekemisen jatkoksi myös paikka vertaisohjaajana ja sillä on yksilöllisesti heille suuri voimauttava vaikutus.

26


Pajatoiminta on matalan kynnyksen toimintaa. Se mahdollistaa, että toimintaan voi osallistua niillä edellytyksillä, joita sulla on. Joko oot sitten teknisesti tosi osaava tai sitten osaat ojentaa sen oikean avaimen toiselle. Pajatoiminnan tunnepuolella ja onnistumisten kokemuksilla on pojille iso merkitys. On merkittävää, että paja on se paikka jonne voi tulla ilman, että joku aukoo päätään. Tarmo Marjamäki, Sastamala

Pajatoiminta on auttanut kädentaidoissa, autohommissa, vian etsinnässä, ym. kysymyksissä ihan eri tavoin kuin koulussa, jossa ei neuvota eikä ole aikaa. Tosi iso asia on se, että autoja opitaan käsittelemään ajaessa, mikä parantaa liikenteessä ajotaitoja – esim. liukkailla, ei tarvitse opetella liikenteessä, kun käy äärirajoilla tämän toiminnan avulla. Toiminta tarjoaa myös puheenaiheita samanhenkisten ihmisten kanssa toimimiseen. Piristää, kun on autotekemistä, josta tykkää. Kouluun pajatoiminta tarjosi itsevarmuutta, mikä oli tosi hyvä juttu, kun koulun aloitti. Se tuki myös koulunkäyntiä. Allu

27


Neljä tapauskertomusta moottoripajasta

IV Moottoripaja suljetulle pienryhmälle / / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

K

yseessä on suljettu toiminta, joka syntyy soluna avoimesta toiminnasta tai itsenäisenä. Työntekijät kulkevat kyselemässä tuntemiaan nuoria mukaan, tai koulun pienryhmästä kootaan pienempi porukka, joiden kanssa tehdään erillinen oma projekti, koska sellaisen katsotaan tuottavan heille erityistä hyötyä. Ryhmä toimii moottoriajoneuvon ympärillä ja käyttää alkuperäisen moottoripajan resursseja. Motiivi Missä erityisnuorisotyönohjaaja kulkeekaan, hänellä on työkalupakissaan myös paikkakunnalla toimiva moottoripaja. Työntekijä on verkostoitunut monien eri toimijoiden kanssa koulusta sosiaalitoimeen ja poliisiin. Viestejä kulkee tietyn profiilin nuorista, joilta puuttuvat viiteryhmät ja harrastukset ja jotka istuvat kotona. Verkoston kesken mietitään, mitä heidän kanssaan voisi tehdä. Erityisnuorisotyönohjaajalla on pajamenetelmä tarjolla ja sitä halutaan nyt kokeilla. Rakentaminen Seurakunnan erityisnuorisotyö ottaa kopin varsinaisesta toteutuksesta ja puitteena käytetään valmiiksi toimivaa seurakunnan moottoripajaa. Yhteistyöverkoston kesken päätetään perustaa pienryhmä nuorille koululta saatujen viestien perusteella. Nuorten tausta on sellainen, että suljettu ryhmä on heille paras ja turvallisin. Lisäksi yksi nuori löytyy mukaan myös sopivaa harrastusta etsineen tukihenkilön kautta. Ohjaajina toimivat erityisnuorisotyönoh-

jaaja ja moottoripajan palkattu ohjaaja. Lisäksi yhden nuoren oma tukihenkilö on mukana pajalla. Toiminta Toiminta aloitetaan kokoontumalla kaksi kertaa viikossa koulun jälkeen. Nuorten kanssa puhutaan erilaisista toiminnan mahdollisuuksista ja yhteistuumin päätetään aloittaa yhteinen projekti, jossa rakennetaan pajojen väliseen kisailuun ja ajoharjoitteluun tähtäävä laite. Työskentelyn muoto ja laatu ratkeaa nuorten omasta valinnasta. Suljetussa ryhmässä työntekijöiden vastuu on muihin pajatyyppeihin verrattuna suurempi siinä, että nuoren elämäntilanteeseen vaikutetaan myönteisesti ja elämänhallinnallisiin ongelmiin haetaan ratkaisuja. Aina kun on pajailta, hankitaan pitsaa pöytään; ruokaa menee iltaisin paljon. Kun yhdellä nuorella ilmenee akuutti tarve asunnosta, ratkaisuja pohditaan nuorten kanssa läpi pajallakin. Nuoria voidaan ohjata myös hakemaan muuta tukea, joka heitä hyödyttäisi ja erityisnuorisotyönohjaaja on tarvittaessa mukana turvana. Toiminta on monivuotista, nuorten kanssa jatketaan työskentelyä heidän vauhdissaan. Vaikutukset Pajatoiminnan vaikutukset ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat nuoresta toiseen. Pajatoiminnan kautta saatu tuki näkyy esimerkiksi yleisenä elämänhallinnan kehittymisenä.

28


Yhtä nuorta onnistutaan poluttamaan takaisin kouluun ja peruskoulun päättötodistuksen saaminen alkaa näyttää mahdolliselta. Hän innostuu myönteisten kokemusten myötä pajalle vertaisohjaajaksi.

Monialainen tuki ja erityisnuorisotyön työotteen toteuttaminen heijastuu vähitellen nuorten tunnetaitoihin, itsetunnon kysymyksiin, pitkäjänteisyyden kasvuun sekä onnistumisen ja epäonnistumisen kohtaamisen taitoihin.

Ohjaajan tavoitteena on tutustua jokaiseen ja nähdä hyvät ja huonot puolet ja kehittää nuorta. Jos näät, että on tietokonemies, niin älä opeta paskaa lapioimaan, jos sille ei oo päämäärää. Henkilötyö on tärkeää.

On tuettu antamalla hyvää palautetta. On kannustettu ja kehuttu. Tatu

Markus Tiihonen, Lahti

29


Miten paja perustetaan ja miten se toimii?

/ / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

30


Ohjeet moottoripajan käynnistämiseen, pyörittämiseen ja kehittämiseen.

1.

Toiminnan tarpeiden kartoitus ja tavoitteiden asettaminen

2.

Toiminnan määritteleminen

3.

Käytännöistä sopiminen

4.

Pajan tilat

5.

Pajan ohjaajat

6.

Pajanuoret

7.

Pajan pelisäännöt

8.

Pajan käynnistämisen kustannukset

9.

Pajan rahoittaminen

10.

Moottoripajasertifikaatin hankkiminen

11.

Yhteistyökumppanit

12.

Vakuutukset

13.

Markkinointi ja viestintä

14.

Osallistuminen tapahtumiin

15.

Omien tapahtumien järjestäminen

16.

Toiminnan kehittäminen

31


//////

1

M

Toiminnan tarpeiden kartoitus ja tavoitteiden asettaminen

oottoripajatoiminnan käynnistämisen ideointi on syytä aloittaa tarpeiden kartoituksesta. • Kenelle paja on suunnattu? • Mitkä ovat toiminnan tavoitteet? • Millaisia toiveita pajatoiminnan vaikutuksista on? Suurin osa moottoripajoista syntyy työntekijöiden omasta kiinnostuksesta: nuorisotyön ammatissa työskentelevä tykkää itse moottoreista ja keksii, että tähän voisi tulla nuoria mukaan. Tai työntekijä havainnoi, että paikkakunnalla on mopopoikia, joita voisi tavoittaa pajan puitteissa. Koska moottoripajatoiminta on nuorilähtöistä, tarpeita pitää tarkastella kuitenkin erityisesti kohderyhmän nuorten näkökulmasta: • Millaisia nuoria toiminnalla voitaisiin tavoittaa? • Millainen pajatoiminta kohderyhmäksi valituille nuorille parhaiten sopisi? • Millaista hyötyä ja tukea pajatoiminnasta voisi heille olla?

Pajatoiminta voi myös syntyä suoraan nuorten itsensä kautta: nuoret ottavat asian puheeksi ja ehdottavat toiminnan käynnistämistä. Tavoitteenasettelu ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta jäntevöittää työtä ja tuottaa merkittävää laadullista tietoa toiminnan vaikuttavuudesta. Laadullisia mittareita työlle voi olla muun muassa se, miten työntekijä on päässyt mukaan nuoren hoitoverkostoon, miten monta nuorta on pystynyt jatkamaan koulunkäyntiään pajatyöskentelyn aikana, miten nuori on luonut tulevaisuuden suunnitelmia ja niin edelleen. Mittarit asetetaan kunkin pajan nuorten elämäntilanteen mukaisesti.

32

////////////////


//////////////

2

Toiminnan määritteleminen

P

ajatoiminnan muodot vaihtelevat paikkakunnalta toiselle. Se johtuu siitä, että moottoripaja muokkautuu aina kulloistenkin nuorten tarpeiden ja toisaalta saatavilla olevien resurssien mukaan. Kun toiminnan tarve on tunnistettu ja käynnistämisestä on periaatteessa päätetty, toiminnan määritteleminen voidaan toteuttaa. Mitä selkeämmin määrittely on tehty, sitä helpompaa toimintaa on ylläpitää ja kehittää.

//////////////////////////////////////////////////

Määrittely kannattaa tehdä kokoamalla yhdelle dokumentille tiedot käynnistettävän pajan järjestäjistä ja vastuista, toiminnan kohderyhmästä, tavoitteista, järjestämisen käytännöistä, toiminnan rutiineista, yhteistyökumppaneista ja niin edelleen. Määrittelyvaiheessa kannattaa tehdä mahdollisimman perusteellista taustatyötä, jossa saa apua toiminnassa olevien pajojen vastaavilta työntekijöiltä, jotka toimivat mentoreina uutta toimintaa aloittaville.

Ohjaaminen on kokonaisvaltaista. Rassaus on väline, mutta siinä on paljon muuta, kuten yhteisöllisyys, yhteinen tekeminen, sosiaalisuus ja ihmissuhdeasiat. Nuorten aikuisten kannustaminen ja motivoiminen on tärkeää, kun aika ei ole helppo. Nuori tulee huomioiduksi, nuori on tervetullut ja kohdataan sellaisena kuin on. Nuorta kuullaan, otetaan huomioon, ja on selkeät rajat. Nuoren annetaan tehdä ja on myös lupa epäonnistua. Joustavasti toimitaan; on tietyt raamit, mutta niiden sisällä saa kokeilla ja tehdä. Arempaa nuorta rohkaistaan ja nuorten annetaan vaikuttaa. Tanja Kotilainen, Tampere

33


//////

3

Käytännöistä sopiminen

//////////////////////////////////////////////////////////////

K

äytännöistä sopiminen alkaa siitä, että työntekijä ottaa kopin moottoripajasta. Kun tilat ovat olemassa, toiminta usein jäsentyy sovittuina aikoina tapahtuvaksi työskentelyksi projektiauton tai -mopon ympärillä ja ohessa nuoret puuhaavat myös omien ajokkiensa kanssa. Paja-auto tai -mopo on tärkeä, koska sen ympärille voidaan muodostaa yhteinen projekti, ja toisaalta se toimii välineenä, joka saattaa alueellisesti ja valtakunnallisesti yhteen toisten moottoripajojen kanssa.

Sillä on merkitystä, että tarjotaan nuorille ohjattua, mutta kuitenkin rentoa vapaa-ajan toimintaa. Kaikella ei tarvitse olla erityistä syytä. On jo merkityksellistä itsessään, jos nuoret tulevat ja viihtyvät.

Pajan käynnistämistä varten täytyy sopia esimerkiksi: • Ketkä pajaa ohjaavat? • Missä paja toimii? • Mitä pajalla tehdään (auto-/mopotoiminta/tms.)? • Kuinka usein pajatoimintaa on? • Toteutetaanko pajan puitteissa muuta toimintaa ja miten se hoidetaan? (esim. yksilöohjaus) • Noudatetaanko kausisuunnitelmaa ja mitä siihen kuuluu? • Osallistutaanko valtakunnallisiin ajotapahtumiin?

On vaikea ennustaa mihin kohtaaminen johtaa pitkällä juoksulla. Kun naamat jo tuttuja, niin voi edesauttaa avun vastaanottamista tulevaisuudessa. Kati Kuikka, Lempäälä

34


//////////////

4

Moottoripajasertifikaatin hankkiminen

M

oottoripajatoiminta tapahtuu sertifikaatin alla, jota Nuori kirkko ry hallinnoi. Tavaramerkkisuojattuun toimintaan pääsee mukaan tekemällä yhteistyösopimuksen Nuori kirkko ry:n kanssa. Sopimuksella taataan, että uusi moottoripaja: • Osallistuu halutessaan pajatoiminnan koulutuksiin, ohjaajatapaamisiin, harjoitteluajoihin, jne. • Saa halutessaan käyttöönsä arviointimateriaalia sekä tukea materiaalin hyödyntämisessä oman pajatoimintansa kehittämiseksi. • Sitoutuu toimimaan valtakunnallisten moottoripajatoimintaa linjaavien periaatteiden mukaisesti. Toiminnan periaatteet päivitetään pajaohjaajien valtakunnallisissa, vuosittaisissa työkokouksissa ja niiden ajatuksena on kehittää työtä siten, että vaikka pajoilla käytännöt poikkeavat toisistaan, toiminnan taustalla on samankaltainen arvopohja. • Toimii Moottoripajabrändin mukaisesti nuorten puolella, nuorten asialla.

35

///////////////////////////////////


//////

5

Pajan tilat

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

T

ilaratkaisu ei ole kynnyskysymys moottoripajatoiminnan käynnistämiselle. Tila toki tarvitaan, mutta se voi olla toiminnan luonteesta riippuen hyvin monenlainen. Autoprojektit tarvitsevat erilaiset tilat kuin omien mopojen huoltamiseen keskittynyt pajatoiminta. Tilat voivat olla pajatoimintaa käynnistävällä taholla jo valmiina, ne voidaan saada käyttöön yhteistyökumppanilta tai ne voidaan erikseen vuokrata tai hankkia pajatoimintaa varten. Toiminnassa olevilla pajoilla on hyvin erilaisia tiloja käytössään. Tiloina on esimerkiksi kunnan varikko, yksityiseltä taholta vuokrattu talli, kylmä vanha navettatila, autokorjaamon tilat, monitoimikeskus tai ammattikoulun autopuolen tilat. Tiloissa voi olla nosturi ja monttu, mutta nämä eivät ole välttämättömiä. Pienimmillään tiloiksi välttää katos, jonka alla työskennellä esimerkiksi mopon korjauksen merkeissä. Tiloihin liittyviä näkökulmia täytyy harkita suhteessa tavoitteisiin. • Kuinka suuri tilakustannus tai -vuokra voi olla? • Kuinka iso tila on? • Millaista toimintaa varten tila on varusteltu tai varusteltavissa (työkalut, nosturi, monttu, sosiaalitilat?) • Millainen tilan sijainti ja tavoitettavuus on suhteessa kohderyhmään? Tiloihin liittyvät myös turvallisuuskysymykset. Moottoripajatoiminnan tilojen turvallisuuskysymykset määritellään autohuoltamoiden ja -korjaamojen turvallisuusohjeiden

36

mukaisesti, vaikka kyseessä ei kaupallinen toiminta olekaan. Toiminnan suositellaan tapahtuvan tiloissa, jotka vastaavat turvallisuuden osalta Finanssialan keskusliiton antamia suosituksia ja ohjeita mm. tulityöpaikan suhteen. Moottoripajatoiminnan tilojen turvallisuudessa tulee huomioida mm. alkusammutuskalusto (riittävä määrä jauhesammuttimia/paloposti/molemmat), pelastusteiden merkintä, tulityöpaikan suojeluohjeet sekä lisäksi tarvittavat tulityöluvat ja -kortit. Mikäli moottoripajan käytössä on valmiiksi korjaamotoimintaan soveltuva tila, turvallisuuskysymykset ovat yleensä kunnossa. Mikäli tila muokataan jostain aiemmin korjaamotilana toimimattomasta paikasta, tulee turvallisuuskysymykset huomioida ja ottaa yhteys kunnan rakennusvalvojaan muutostöiden osalta. Mikäli turvallisuuskysymykset mietityttävät, kannattaa olla yhteydessä oman kunnan palotarkastajaan tai rakennusvalvojaan.


//////////////

6

Pajan ohjaajat

//////////////////////////////////////////////////////////////////

M

oottoripajatoiminnasta vastaavan työntekijän ei tarvitse tietää autoista, mopoista tai moottoreista välttämättä mitään. Riittää, että työntekijä tietää nuorisotyöstä. Moottoripajoilla tarvittava tekninen tieto voi olla vapaaehtoisten ohjaajien varassa. Vastaavana ohjaajana toimii ensisijaisesti työntekijä tai mahdollisesti erikseen moottoripajan ohjaamiseen koulutettu vapaaehtoinen. Vastaava työntekijä ottaa pajatoiminnasta käytännön vastuun, vaikka sitten muodollisestikin. Hänen vastuullaan on myös niveltää moottoripaja osaksi kunnallisia/alueellisia nuorille kohdennettuja tukiverkostoja ja palveluja. Monissa toiminnassa olevissa moottoripajoissa on vähintään kaksi ohjaajaa, joista toisella on tietotaitoa teknisestä puolesta (usein vapaaehtoinen ohjaaja) ja toinen tuntee nuorten sosiaalista ohjaamista (esim. kunnan nuorisotyönohjaaja tai seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja). Vapaaehtoisia aikuisia ohjaajia moottoripajalle tarvitaan toiminnan laajuudesta ja luonteesta riippuen yhdestä neljään henkilöä. Vapaaehtoisten ohjaajien pitää sitoutua toiminnan periaatteisiin ja sääntöihin. Heille voidaan myös maksaa korvausta ohjaajana toimimisesta.

Moottoripajaohjaajan tehtäviin kuuluu: • vastata moottoripajatoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sovitun ajanjakson aikana • huolehtia toiminnassa mukana olevien nuorten turvallisuudesta (fyysinen/henkinen) pajailtojen aikana sekä mahdollisiin muihin tapahtumiin osallistuttaessa • hankkia tai pyytää hankkimaan toimintaan tarvittavia materiaaleja (työkalut, muut tarvikkeet) • pitää kirjaa pajaillan tapahtumista ja osallistujista • osallistua moottoripajaohjaajille suunnattuun koulutukseen ja valtakunnallisiin/alueellisiin tapahtumiin omien mahdollisuuksiensa mukaan • toimia yhteistyössä moottoripajatoiminnasta vastaavan työntekijän kanssa ja • huolehtia vakuutuskysymyksistä sekä turvallisuuteen liittyvistä seikoista (turvallisuusasiakirjat, ym.) yhdessä moottoripajatoiminnasta vastaavan työntekijän kanssa • Moottoripajaohjaajana toimiva luottamushenkilö on vaitiolovelvollinen tehtävässään kohtaamiensa nuorten asioista Moottoripajaohjaaja saa tukea: • moottoripajatoiminnasta vastaavalta työntekijältä • moottoripajaohjaajille suunnatusta koulutuksesta ja • tarvittaessa muilta sopivilta tahoilta

Olemme myös tukeneet oppisopimusasioissa, sekä työelämävalmiuksien lisäämisessä, esim. cv:itä täyttäen. Ville Forstedt, Lahti

37


7

//////

Pajanuoret

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

T • • • •

ärkeintä pajalla ovat aina nuoret. Millaisia nuoret ovat, riippuu kullekin moottoripajalle määritellystä kohderyhmästä: Minkä ikäisiä he ovat? Ovatko he poikia vai tyttöjä? Kuinka paljon heitä on? Mistä he ovat ohjautuneet pajatoimintaan?

suunnittelua. Parasta olisi, jos ohjaaja veisi pajatoiminnan ohessa nuoren elämäntilannetta eteenpäin ja varmistaisi, että nuorella on kiinnityspaikka häntä koskeviin palveluihin sekä opiskelu- tai työelämään.

Pajatoiminnan merkityksen nuorelle pitäisi olla rakentavaa ja hänen elämäänsä ja kasvuaan tukevaa. Nuorten erilaiset lähtökohdat ja elämäntilanteet erilaisilla moottoripajoilla määrittelevät sen, millaista huomiota ja tukea nuori pajalla tarvitsee. Osalla pajoista toimintaan ohjautuu syrjäytyneitä tai syrjäytymässä olevia noin 15–29-vuotiaita nuoria muun muassa nuorisotoimen, TE-toimiston tai etsivän työn kautta. Osalle pajoista hakeutuu kiinnostavan harrastuksen pariin omatoimisesti nuoria ilman mitään erityisiä ongelmia. Nuoria käy pajalla kerrallaan 3-30. Suljetuissa pienryhmissä toiminta tapahtuu käytännössä aina haastavien nuorten kanssa, avoimilla pajoilla käy kaikenlaisia nuoria, joista osa hyötyisi henkilökohtaisesta tuesta. Nuorisotyön ammatillista osaamista on kontaktoida ja havainnoida nuoria, löytää tarpeet henkilökohtaiselle tuelle ja tarjota sitä sopivalla tavalla. Pajaohjaajan olisi toiminnan alussa hyvä toteuttaa nuorille kysely, jolla kartoitetaan nuoren elämäntilanne ja jatkossa seurata tilanteen kehittymistä. Nuorelle voidaan myös toteuttaa räätälöidysti yksilöllistä pajatoiminnan

38

Nuorten ohjaamisen ja sosiaalisen tuen avuksi on koottu kausisuunnitelma, jossa tarjotaan ohjaajien tueksi käytännön menetelmiä ja harjoituksia. Lisäksi tarjolle on koostettu toiminnallisia menetelmiä nuorten kanssa työskentelyyn. Nuoret voivat olla pajatoiminnan piirissä vain yhden lukukauden tai -vuoden, tai viipyä harrastuksessa vuosia. Joillekin nuorille pajatoiminnan piiristä löytyy myös reitti kasvaa vertaisohjaajan paikalle.

Paja on tarkoitettu opintojen ja elämän tueksi. Ammattiin valmistutaan Kajaanin ammattioppilaitokselta ja paja tukee tätä opiskelua tarjoamalla harrastuksen. Tarkoituksena on olla opiskelijan tukena. Tähän tavoitteeseen peilaten olemme onnistuneet hyvin sillä, 12 pajavuoden aikana vain yksi pajalla olleista opiskelijoista ei ole valmistunut ammattiin. Pasi Nieminen, Kajaani


//////////////

8

Pajan pelisäännöt

//////////////////////////////////////////////////////////////

T

oiminnan alkaessa ohjaajan on hyvä käydä nuorten kanssa keskustelua yhteisistä pelisäännöistä. Säännöt voi kirjata ylös tai käydä suullisesti. Samalla on hyvä sopia miten toimitaan, jos sääntöjä ei noudata. Sääntöjä sopiessa on ryhmän tarpeet huomioiden hyvä keskustella paitsi käytännön asioista, myös toisten kohtelemisesta. Pelisääntökeskustelussa ryhmä pohtii sille tärkeitä asioita, joista on toiminnan kannalta hyvä sopia yhdessä. Keskusteluissa voi pohtia muun muassa seuraavia asioita: • työkalujen käyttäminen ja säilyttäminen • pajan siisteys • turvallisuusseikat • omien/kavereiden mopojen/autojen korjaaminen pajalla • päihteettömyys (myös tupakoimattomuudesta on hyvä keskustella) • ilmapiiri (yhteistyö, toisten auttaminen, arvostus, asiallinen käyttäytyminen) ja • luottamuksen ilmapiiri (avoin vuorovaikutus kunnioitus, rehellisyys, sovituista asioista kiinni pitäminen) Mikäli ryhmän ja tilan luonteeseen sopii, pelisäännöt voidaan koota näkyviin esimerkiksi huoneentauluksi moottoripajan seinälle tai sopia, että jokainen allekirjoittaa yhdessä tuotetun paperin ja näin sitoutuu toimimaan yhdessä sovitun mukaan.

39


//////

9

Pajan käynnistämisen kustannukset

K

äynnistämisen kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi paikalliset olosuhteet ja verkostot. Tilavuokrissa on suuria vaihteluja, toimintaan saaduilla lahjoituksilla ja sponsoreiden määrällä on väliä sen suhteen, paljonko käynnistämiskustannuksiin tarvitsee varata rahaa toimintamäärärahoista. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa, minkä välineen ympärillä moottoripajalla työskennellään (auto, mopo, kartingauto, jne.). Esimerkki autopajan käynnistämiskustannuksista: työkalut: • hitsauskone (MIG) 1000 € • perustyökaluvaunu 500 € • asennussarja 300 € vakuutukset: • on tehtävä selvitys, mitä seurakunnan/tm. tahon toimintavakuutus kattaa • sprintti-/jokamiesluokan auton liikennevakuutus 100–300 €/vuosi turvallisuusvarusteet: • kuppipenkki 100–200 € • turvakaaret, ostokaaret yli 500 €, itse tehtynä 200 € • kuusipistevyöt (tulee olla uudet) 300 € • sammutuskalusto halliin 200 € • ensiapuvälineet 100 € • tulityökurssi 100 € (voimassa 5 vuotta suorituspäivästä, vaaditaan ohjaajalta)

/////////////////////////////////////////////

rengaskalusto: • renkaita kuluu toiminnassa - jääratapyöriä sarja/3 vuotta - sorarenkaat sarja/2 vuotta (rallipyörät) - slicks-renkaat kestävät suurin piirtein yhden ajopäivän • Vakiorenkaita saa usein ilmaiseksi rengasliikkeiden roskalavoilta. Toiminnan määrä ja haluttu taso vaikuttaa rengaskustannuksiin paljon. muita kustannuksia: • nosturihuollot • autotraileri ostohinta 1200–4000 €, vuokra 0-50 € päivä Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisesta tilavuokrasta, autosta ja tarvittavista auton osista sekä polttoaineesta. Arvio autopajatoiminnan käynnistämiseen varattavan rahan kokonaissummasta on noin 9 000 €. Esimerkki mopopajan käynnistämiskustannuksista: mopon runko: • mopon tasoluokasta ja kunnosta riippuen noin 200–1000 € työkalut: • perustyökaluvaunu 500 € • vakuutukset: • on tehtävä selvitys, mitä seurakunnan/tm. tahon toimintavakuutus kattaa • mopon liikennevakuutus noin 350 €/vuosi

40


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Esimerkki kartingpajan käynnistämiskustannuksista: moottoripaja.fi

mikroauto: • auton tasoluokasta ja kunnosta riippuen 150–1500 € työkalut: • perustyökaluvaunu 500 €

turvallisuusvarusteet: • kypärä 100–200 € • ajohansikkaat ja -saappaat (henkilökohtaiset kullakin ajajalla) • sammutuskalusto halliin 200 € • ensiapuvälineet 100 € • tulityökurssi 100 € (voimassa 5 vuotta suorituspäivästä, vaaditaan ohjaajalta) rengaskalusto: • renkaita kuluu toiminnassa ajomäärästä riippuen - perusrenkaat sarja/2 vuotta - jääratapyörät sarja/2 vuotta - sorarenkaat sarja/2 vuotta (rallipyörät) • toiminnan määrä ja haluttu taso vaikuttaa rengaskustannuksiin paljon

vakuutukset: • on tehtävä selvitys, mitä seurakunnan/tm. tahon toimintavakuutus kattaa • kartingauton liikennevakuutus noin 100 €/vuosi turvallisuusvarusteet: • kypärä noin 100–200 € • ajohansikkaat ja -saappaat (henkilökohtaiset kullakin ajajalla) • sammutuskalusto halliin 200 € • ensiapuvälineet 100 € • tulityökurssi 100 € (voimassa 5 vuotta suorituspäivästä, vaaditaan ohjaajalta) rengaskalusto: • renkaita kuluu toiminnassa ajomäärästä riippuen - perusrenkaat sarja/1-2 vuotta • toiminnan määrä ja haluttu taso vaikuttaa rengaskustannuksiin paljon

muita kustannuksia: • peräkärry hankintahinta uutena noin 1000 €, peräkärryvuokra noin 20–30 €/vrk

muita kustannuksia: • peräkärryn hankintahinta uutena noin 1000 €, peräkärryvuokra noin 20–30 €/vrk

Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisesta tilavuokrasta ja tarvittavista mopon osista sekä polttoaineesta. Arvio mopopajatoiminnan käynnistämiseen varattavan rahan kokonaissummasta on noin 2500 €.

Lisäksi kustannuksia tulee mahdollisesta tilavuokrasta ja tarvittavista mikroauton osista sekä polttoaineesta. Arvio karting-pajatoiminnan käynnistämiseen varattavan rahan kokonaissummasta on noin 2500 €.

41


//////

10

Rahoitusta pajatoimintaan

T

oiminnalle täytyy löytyä rahoitusta eri tarpeisiin. Työaika, tilat, varusteet, työkalut, ajokit sekä kilpailutoimintaan osallistuminen aiheuttavat erilaisia kustannuksia. Vaikka toiminnan perusrahoitus saataisiinkin esimerkiksi seurakunnan toimintabudjetista, sponsoreita ja rahoittajia kannattaa etsiä. Yhteistyötahoja toiminnan rahoittamiselle voi olla esimerkiksi paikallinen Lions Club tai Rotary-yhdistys, paikalliset yrittäjät ja toimitahot yhdessä tai paikalliset/alueelliset/ valtakunnalliset säätiöt, jotka tukevat nuorisotyötä. Paikallisten toimijoiden käyttöön on laadittu avustusanomuspohja, jota voi halutessaan hyödyntää.

///////////////////////////////////////////////////////////

Verkkosivulle www.moottoripaja.fi on koottu tietoa säännöllisesti haettavana olevista yleisistä projektirahoituksista ja avustuksista, joita eri säätiöt ja toimijat antavat nuorten kanssa työskentelyyn. Moottoripajojen toimintaan on saatu rahoitusta esimerkiksi Nuorten Akatemian Mahis-ohjelmasta, Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan Päätä itse! -hankkeesta, aluehallintovirastojen avustuksista lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan sekä Kirkkohallituksen Syrjäytymisen ehkäisy -avustuksesta.

moottoripaja.fi

42


//////////////

11

Yhteistyökumppanit

//////////////////////////////////////////////////////////

J

o suunnitteluvaiheessa on hyvä solmia yhteistyöverkosto toiminnan tueksi. Tässä verkostossa voivat toimia esimerkiksi seurakuntayhtymät, seurakunnat ja erityisnuorisotyö, kunnan sosiaalitoimi ja lastensuojelu, nuorisopalvelut, työ- ja elinkeinotoimisto, koulut, ammattioppilaitokset, sosiaali- ja nuorisotoimi, järjestöt, moottoriurheiluseurat ja alueen yritykset – etenkin korjaamot, metallialan yritykset, rengasliikkeet, jne. Yhteistyömahdollisuudet ovat merkittäviä sekä taloudellisesti, mutta myös toiminnallisesti. Kouluyhteistyön kautta voidaan autopajatunneista koostaa esimerkiksi erillinen kurssi tai muu kokonaisuus, jolla voidaan mahdollistaa työtuntien hyväksilukeminen koulussa. Toimintaa tukevat yritykset ovat puolestaan ottaneet moottoripajanuoria esimerkiksi työharjoitteluun tai kausityöntekijöiksi. Moottoripajalla kannattaa tarkastella yhteistyön mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti. Paja toimii yhteistyössä myös mahdollistajana, ei vain avun vastaanottajana: millaisia mahdollisuuksia moottoripaja tarjoaa eri yhteistyökumppaneille nuorten kanssa toimimiseen: voisiko moottoripaja tarjota esimerkiksi TET-harjoittelupaikkoja?

Esimerkkejä seitsemän vuoden aikana rakennetuista paikallisesta yhteistyöstä Lahden moottoripajassa: • Peruskoulu: pien- ja erityisluokat, JOPO-luokat, opettajat ja erityisopettajat, oppilashuolto, kuraattori • Ammatilliset oppilaitokset: Koulutuskeskus Salpaus, Diakonialaitos, Dila • Kaupungin nuorisopalvelut: Domino, työpajat, kohdennettu kerhotoiminta • Lahden seurakuntayhtymä/erityisnuorisotyö: tukihenkilö, pienryhmärippikoulu • Lastensuojelu: perhetyö • Muut viranomaiset: poliisi, Vesijärven Ankkuri • Auto- ja moottoriurheiluseurat: Lahden Urheiluautoilijat, Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat, Salpausselän moottorikerho, Päijät-Hämeen Veteraanimoottoripyöräilijät, Lahden Karting-K Klubi • Yrittäjät: auto-, mopo- ja moottorikorjaamot, rengasliikkeet, metallialan yritykset, kuljetusalan yritykset

43


//////

12

Vakuutukset

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

M

onet moottoripajat toimivat seurakunnan, kunnan tai yhdistyksen alaisuudessa, jolloin vakuutukset menevät siten, että toiminnan järjestäjän oma vakuutus on voimassa paja-aikana korvaten tapaturmat. Ajoharjoittelutapahtumissa on voimassa jokamiesauton vakuutus tai mopon liikennevakuutus, joka kattaa mahdolliset vahingot. Oikeissa kilpailuissa tulee olla ralliautoille tarkoitettu rallisprint-vakuutus. Sekä hinnoissa että näiden asioiden tuntemuksessa saattaa olla suuriakin eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Jos olet osallistumassa nuorten kanssa ajoharjoittelutapahtumaan tai järjestämässä tapahtumaa itse, suosittelemme ottamaan selvää seuraavista vakuutuksista: • Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esimerkiksi seurakunnan yksin tai yhdessä muun järjestäjän kanssa järjestämissä tilaisuuksissa. Vakuutettuina ovat kaikki em. tilaisuuksiin, toimintoihin, kokouksiin, retkiin ja leireihin osallistuvat henkilöt. Vakuutettuina ovat myös vapaaehtoistyöntekijät. • Vastuuvakuutus koskee palkatun työntekijän omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään toiselle osapuolelle aiheuttamaa henkilö- tai esinevahinkoa. • Tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus kattaa toimihenkilölle, yleisölle tai ulkopuoliselle henkilölle sattuneen henkilö- tai esinevahingon, sekä rakenteiden, laitteiden ja kalusteiden puutteellisesta kunnosta johtuneen vahingon. Hinta määräytyy henkilömäärän ja vakuutuksen voimassaoloajan perusteella. Jos osallistujia on 50 henkilöä ja kyseessä on yhden päivän tapahtuma, vakuutuksen hinta on noin 50-100€

Seurakunnan moottoripajatoiminnan kattava vakuutus on voimassa myös retkillä ja esimerkiksi pellolla ajattaessa, jos näistä tapahtumista on tehty turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirja on seurakunnan, tms. laatima kirjallinen asiakirja, jossa on määritelty toimijatahon ohjelmapalveluihin, kuten retki- ja leiritoimintaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita: • henkilöstön tehtäväjako • riskien arviointi • turvallisuussuunnitelma • avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteisiin Esimerkiksi seurakunnan turvallisuusasiakirjalomakkeen ja ohjemateriaaleja löytää sähköisenä kirkon Sakastisivustolta. Ajoharjoitteluun liittyen kannattaa kiinnittää huomiota myös seuraaviin asioihin: • Joka reissusta kannattaa tehdä turvallisuusasiakirja. • Alaikäisten huoltajilta tulee kysyä lupalappu ajoharjoitteluun (allekirjoitus). • Ajokaluston tulee olla säännöissä määriteltyjen asetusten mukainen. • Ajotilanteissa käytetään aina säännöissä määriteltyjä turvallisuusvarusteita (kypärä, ajovarusteet, ym.). • Ajoharjoittelutilanteessa noudatetaan kilpailusääntöjen ja kilpailunjohtajan antamia ohjeita.

44


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jokamies-auton vakuutus tarkoittaa tavallista liikennevakuutusta joka on hinnoiteltu omalla tavallaan. Jokamiesauton liikennevakuutus maksaa noin 100€/vuosi. Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille. Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa ulkopuolisten henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Myös kuljettaja ja matkustajat saavat korvauksen vahingoistaan. Liikennevakuutus ei koskaan korvaa oman auton vaurioita tai sen varusteita tai laitteita. Liikennevakuutus kattaa esimerkiksi katsojien henkilövahingot kuskin törmätessä. Jos kuski törmää radalla toiseen jokamiesluokan autoon, liikennevakuutus ei korvaa kummankaan omaisuusvahinkoja, vain henkilövahingot. Jos törmää varikolla henkilöautoon, liikennevakuutus korvaa henkilöautoon tulevat vahingot. Vakuutus on voimassa erilaisissa ajoharjoittelutapahtumissa (jääradalla, pellolla, radalla), joissa nuoret treenaavat ajotaitoaan yksi kerrallaan. Suljetulla alueella ajaessa liikennevakuutus ei päde. Suljettuja alueita ei Suomessa kuitenkaan ole muita kuin Ahveniston kisarata. Liikennevakuutus ei ole voimassa kilpailutilanteissa, mutta moottoripajatoiminnan nuorten kanssa kyseessä on ajoharjoittelutapahtumat, joissa ajetaan yksitellen kilpaa aikaa vastaan, joten jokamiesauton vakuutus on voimassa. Oikeissa isoissa kilpailuissa pitää olla lisenssivakuutus, joka korvaa henkilövahingot. Varmistathan vakuutuksen voimassaolon aina omalta vakuutusyhtiöltäsi ennen ajotapahtumaa.

Mopoendurancetoiminta: Mopon liikennevakuutus korvaa ajoneuvossa olleiden henkilövahingot ja syyttömän vastapuolen omaisuus- ja henkilövahingot. Se ei koskaan korvaa oman ajoneuvon vahinkoja. Kaskovakuutus korvaa oman mopon ja varusteiden vahinkoja. Tieliikennevakuutus on voimassa myös ajoharjoittelutapahtumissa, kun kyseessä on ajotaitojen treenaminen eikä kilpailu. Liikennevakuuttaminen perustuu liikennevakuutuslakiin ja harrastajan on tärkeää selvittää vakuutukseen liittyvät asiat ja korvaavuus oman liikennevakuutusyhtiön kanssa. Normaali liikennevakuutus rekisteröimättömälle/rekisteröidylle 50cm³ mopolle ajoharjoittelua varten (ei kilpailuihin) maksaa noin 200€/vuosi, kun vakuutuksenottajana on yhdistys tai yritys. Liikennevakuutus rekisteröimättömälle/rekisteröidylle moottoripyörälle (125–1000 kuutiota, enduropyörät, trial, RR, motocross) kilpailukäyttöön maksaa noin 605€/vuosi. Moottoriliiton harrastelisenssi maksaa noin 50€/vuosi. Se ei oikeuta muuhin kuin oman kerhon tai seuran sisäiseen toimintaan. Tämä edellyttää jonkin kerhon tai seuran jäsenyyttä. Vakuutus on voimassa kilpailuissa, ajoharjoittelussa sekä mm. valmennusleireillä sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Lisenssit ovat voimassa vain SML:n jäsenten järjestämissä tapahtumissa (www. moottoriliitto.fi). Kartingtoiminta: Karting-auton vakuutukseen on kiinteä hinta on n. 80€/vuosi

45


//////

13

Tapahtumiin osallistuminen

/////////////////////////////////////////////////////////

M

oottoripajatoimintaan aukenee nuorille kiinnostava lisäulottuvuus, kun pajatoimintaan yhdistetään retket tutustumaan toisiin pajoihin ja valtakunnallisiin ajotapahtumiin. Etenkin ajotapahtumiin osallistumisesta syntyy toimintaan hyvä tavoite ja yhteinen päämäärä. Monille nuorille retket ovat ensimmäistä kertaa koettavia elämyksiä ja niihin liittyykin useita kasvatuksellisesti arvokkaita ulottuvuuksia. Kilpailemaan mentäessä harjoitellaan toisten kanssa sosiaalista kohtaamista ja tunnetaitoja. Toisaalta muiden samasta asiasta kiinnostuneiden tapaaminen suo sekä nuorille että ohjaajille mahdollisuuden vertaistuen löytämiseen. Ajotapahtumiin osallistuminen vaatii hyvää valmistautumista myös pakkaamisen osalta. Viereisellä sivulla on kattava lista perusvälineistä ajotapahtumiin lähdettäessä, harkinnan mukaan noudatettavaksi.

46


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Muista tarkistaa nämä: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mopon/auton vakuutuspaperit turvallisuusasiakirja (varmista osallistujien vakuutusturva seurakunnan, tms. osalta) henkilötietolomakkeet/ lupalappu huoltajilta mopo, mopon avain auto, auton avain useammat varusteet (ajohanskat, ajohaalareita, polvisuojat, kypärä, suojalasit, turvapaita/selkäpanssari ja -housut, päällyspaita, kengät, kaulasuoja) EA-laukku (sidostarpeita, puhdistusainetta, kylmägeeliä, kylmäpusseja) vararengas/vararenkaita rengaspaikkausaine kompura ja pyöränpumppu jatkojohto värikäs suojapeite (josta mutterit näkyy) pressu, tms. suojapeite auton alle mopotukki tunkki jarrunestettä ja lääkeruisku (pitkä nokka, erikokoisia) erikokoisia nokkakannuja sivuleikkurit putkileikkuri pienelle putkelle vara-akku (mopolle)

akkunestettä sähkökynä liittimille omat pihdit puukko pieni rautasaha (hankaliin paikkoihin) vaijerirasva moottoriöljy bensakanisteri (täytetään vasta mahd. perillä) jarrupalat varakahvoja kaasuvaijeri kytkinvaijeri putkia (metalli ja muovi) erikokoisia nippusiteitä ”sähkösokeripaloja” sähköteippi, ilmastointiteippi telttajakkaroita kahvia/teetä termariin, keksejä, vettä, mukeja telttakatos jakoavaimia, räikkä, viila, jne. muovirasioita (voi laittaa pikkuosia) rasiallinen muttereita, ruuveja, liittimiä, sokkia, muovi tai kumipalasia, jne. jätesäkki, paperia, käsipyyhkeitä kaikkia mahdollisia varaosia mopoon/autoon

47


//////

14

Tapahtumien järjestäminen

/////////////////////////////////////////////////////////

J

os oma paja haluaa järjestää kilpailutapahtuman, parasta on kysellä käytännön neuvoja pajoilta, jotka ovat niitä jo aiemmin järjestäneet.

Moottoripajatoiminnan välisiä varsinaisia kilpailutapahtumia varten on luotu auto- ja mopopajojen valtakunnalliset säännöt, joissa määritellään kisa-ajokit ja niiden edellytetyt turvallisuusvarusteet.

Muista tarkistaa nämä: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Järjestäjällä on velvollisuus toimittaa kilpailuihin ajanottolaite. Autopajojen kiertopalkinnosta kilpailemiseen valitaan kustakin autopajasta yksi nuori ja yksi ohjaaja, joiden nimet on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle ilmoittautuessa kilpailuihin. Nuoren ja ohjaajan yhteenlaskettu ajoaika määrittää tämän kilpailun voittajan. Mopopuolen kiertopalkinnosta kisaavat osallistuvat joukkueet. Järjestäjä antaa kullekin pajalle kilpailusäännöt sekä turvallisuusmääräykset.

Pelastuskalustoa on oltava riittävästi (määritellään erikseen kilpailukohtaisesti). Järjestäjä vastaa radan ja kuljettajien yleisestä turvallisuudesta. Ajoradalla tai sen välittömässä läheisyydessä tulee käyttää turvaliivejä. Kilpailun järjestäjä huolehtii, ettei radalle pääse ulkopuolisia. Kilpailu järjestetään yhden päivän aikana. Aamupäivällä pidetään harjoitukset ja iltapäivällä kilpailut. Kilpailun ajankohta sekä majoitusvaihtoehdot on ilmoitettava muille pajoille vähintään kuukautta ennen kilpailujen ajankohtaa.

48


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

49


//////

15

Markkinointi ja viestintä

//////////////////////////////////////////////////////////////

Y

htenäisen valtakunnallisen moottoripaja-brändin kehittäminen on kaikkien yksittäisten moottoripajojen etu. Mitä laajemmin ja paremmin tunnettu moottoripajatoiminta on, sitä helpompaa on saada taloudellisia resursseja ja tukea uuden toiminnan käynnistämiseen ja yhteistyökumppaneita työn tekemiseen yhdessä. Brändäystä varten moottoripajatoiminnalle on kehitetty yhteinen visuaalinen ilme. Yhtenäistä ilmettä hyödynnetään esimerkiksi viestinnässä käyttämällä tiedotteissa valmista pajoille tarjottua pohjaa. Lehdistötiedotteiden tekeminen kannattaa paikallisen näkyvyyden saamiseksi. Tiedote kannattaa kirjoittaa pienemmistäkin saavutuksista, tapahtumista ja tempauksis-

ta, ja tarjota sitä alueen medioille. Tiedotepohja löytyy moottoripajatoiminnan ohjaajien tiedostovarastosta, jonne on pääsy yhteistyöpajoilla. Toimintaa kannattaa myös yleisesti markkinoida sekä suoraan kohderyhmänä oleville nuorille, että heidän tukiverkostoilleen. Mainoksia moottoripajasta, joilla kutsutaan mukaan toimintaan, täytyy tehdä säännöllisesti, pajan luonne mielessä pitäen. Osalla pajoista toiminta on avointa ja sitä markkinoidaan esimerkiksi koulujen kautta kaikille nuorille. Suljetuista pajoista tiedotetaan yhteistyötahoille, jotka voivat lähettää nuoria mukaan ryhmiin. Ilman markkinointia pajan toimintaa tuskin saadaan käynnistymään. Kukaan ei voi tulla moottoripajalle, jonka olemassaolosta ei tiedä.

Paikallislehteen tuli ilmoitus moottoripajatoiminnasta. Kaverin kanssa tuli katsomaan. Rassaaminen kiinnostaa. Aaro

50


//////////////

16

Toiminnan kehittäminen

//////////////////////////////////////////////////////

T

oiminnan kehittäminen perustuu pajatoiminnan tarjoamiseen nuorten tarpeisiin. Jos pajan tavoittamien nuorten toiveet muuttuvat, on harkittava, pitäisikö moottoripajan toimintaakin muuttaa. Tällainen kehittäminen on jatkuvaa ja yksinkertaisimmillaan sitä, että nuorten kanssa keskustellaan säännöllisesti siitä, millaisia toiveita heillä on, pyrkien huomioimaan nämä toiveet jatkuvassa viikkotoiminnassa. Toisaalta pajatoiminnan kehittämistä voidaan tehdä jatkuvan tarpeiden kartoittamisen ja toiminnan määrittelyn myötä: pajatoimintaa voidaan laajentaa uusiin suuntiin, jolloin tavoitetaan uusia nuoria ja toiminta monipuolistuu. Pajatoiminnan laajentaminen edellyttää samanlaista prosessia kuin pajatoiminnan aloittaminenkin. Pajaohjaajien kesken ja pajan taustaorganisaatioissa pitää myös unelmoida ja laittaa ylös, millainen visio tulevasta työstä on. Unelma saa olla arkinenkin, se on joka tapauksessa tärkeä: käytännölliset tavoitteet ja keinot kehittämiselle syntyvät aina vastauksena siihen kysymykseen, mitä edellyttää, että unelmista voidaan tehdä totta.

Taloudellisten puitteiden niin salliessa pajasta voisi tulla kokopäiväinen, useamman ryhmän paja. Pajassa voisi suorittaa esimerkiksi harjoittelua, jne. Pasi Nieminen, Kajaani

51


Lisätietoja ja materiaaleja

/ / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

52


Tietoa ja yhteyksiä: www.moottoripaja.fi moottoripaja.fi

Materiaalipankkiin saa tunnukset Nuori kirkko ry:stä

M • • • • • • • • • • • • • • • • •

oottoripajahanke on työstänyt pajojen toiminnan tueksi erilaista materiaalia, joka on kaikkien virallisten moottoripajojen käytössä: Moottoripaja-logo moottoripajatoiminnan yleisesite ja flyer pajatoiminnan käynnistämisen ohje vapaaehtoisen ohjaajan sopimuspohja moottoripajatoiminnan yhteistyösopimuspohja turvallisuusasiakirjalomake lupalappu matkoille kisapäivän varustelista toiminnan kausisuunnitelma toiminnan vuosikello Moottoripajan word-dokumenttipohja lehdistötiedotepohja lehdistökutsupohja avustusanomuspohja toiminnallisia harjoituksia nuorten ohjaamiseen autopajojen Ralli-cup-säännöt mopoendurancen säännöt

53

Autoharrastus on tukenut myös koulua, kun on autojen kanssa tekemisissä myös vapaa-ajalla. Ja kerhotoiminta innostaa myös puhumaan ja ottamaan kontakteja alan muihin harrastajiin. Kavereita, oppia ja ajotaitoja – pajatoiminta on hyvä juttu! Roope


Valokuvat

/ / ///////// / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Sivu Kuvaaja

Sivu Kuvaaja

kansi sisällysluettelo, kuva 1 (mopon osa) kuvat sähköautoradasta pojat kypärissä palkintojenjako Volvon rappauskuvat ruutulippu kypärät 4-5 6 8 10 12 16-17 18 21 23

25 27 29 30 32, 34 35, 41, 48, 49 36 , 39, 42 43 vasen oikea 46 yläkulma keski alakulma 51 52 55 takakansi

Heimo Haverinen Emilia Mänttäri Jouni Vuorijärvi Video-Ville Video-Ville Heimo Haverinen Video-Ville Video-Ville Video-Ville Heimo Haverinen Heimo Haverinen Video-Ville Kaisla Jousimo Elina Plihtari Heimo Haverinen Elina Plihtari Heimo Haverinen

54

Elina Plihtari Kaisla Jousimo Elina Plihtari Heimo Haverinen Elina Plihtari Anne Heilala Elina Plihtari Kari Lehtomaa Elina Plihtari Veijo Kiviluoma Kaisla Jousimo Kari Lehtomaa Elina Plihtari Kaisla Jousimo Kari Lehtomaa Video-Ville


55


moottoripaja.fi

ISBN 978-952-5352-00-9

20.

9 789525 352009

/ / / //////// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.