L'arbre dels records

Page 1

L’ARBRE DELS RECORDS 978-84-943691-8-6

BRITTA TECKENTRUP

La Guineu havia tingut una vida llarga i feliç, però ara estava cansada. Va mirar el seu bosc estimat una última vegada i va jeure, va respirar profundament i va tancar els ulls per sempre.

L’ARBRE DELS RECORDS BRITTA TECKENTRUP

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.