Page 1

BIJLAGE 1 ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN BECKER & SCHEFFER B.V. DUURZAME VERLICHTING

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN BETREFFENDE DUURZAME VERLICHTING / VERLICHTING , OVEREENKOMSTEN EN ALLE DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERBINTENISSEN VAN OF MET B ECKER & SCHEFFER B.V., VERDER TE NOEMEN B&S. 2. V AN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN SLECHTS WORDEN AFGEWEKEN , INDIEN PARTIJEN DAT SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN. ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES 1. ALLE OFFERTES EN AANBIEDINGEN ZIJN VRIJBLIJVEND , TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN. A LLE BIJ EEN OFFERTE OF AANBIEDING VERSTREKTE PRIJSLIJSTEN , BROCHURES EN ALLE ANDERE GEGEVENS ZIJN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK OPGEGEVEN. D EZE ZIJN SLECHTS BINDEND INDIEN DIT SCHRIFTELIJK IS MEEGEDEELD . 2. ALLE BIJ EEN OFFERTE OF AANBIEDING VERSTREKTE GEGEVENS BLIJVEN EIGENDOM VAN B&S EN DIENEN OP VERZOEK VAN B&S OP KOSTEN VAN DE ANDER GERETOURNEERD TE WORDEN . D EZE GEGEVENS MOGEN NIET ZONDER TOESTEMMING VAN B&S WORDEN GEBRUIKT , GEKOPIEERD OF AAN DERDEN TER HAND WORDEN GESTELD OF OP ANDERE WIJZE OPENBAAR WORDEN GEMAAKT . 3. DOOR HET VERZENDEN VAN EEN OFFERTE DOOR B&S AAN DE WEDERPARTIJ , IS B&S GEENSZINS VERPLICHT TOT DAADWERKELIJKE LEVERING ( EN) C . Q . ACCEPTATIE VAN EEN ORDER OVER TE GAAN . 4. INDIEN DE WEDERPARTIJ UITDRUKKELIJK VERZOEKT OM HET UITBRENGEN VAN EEN OFFERTE DOCH DE OPDRACHT WAAROP DE OFFERTE BETREKKING HEEFT BLIJFT BINNEN 2 MAANDEN NA DE OFFERTEDATUM UIT , DAN HEEFT B&S HET RECHT DE KOSTEN DIE ZIJ HEEFT MOETEN MAKEN OM HAAR OFFERTE TE KUNNEN VERSTREKKEN IN REKENING TE BRENGEN BIJ DE WEDERPARTIJ . ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. ALLE OVEREENKOMSTEN , OOK INDIEN EN VOOR ZOVER ZIJ AL DAN NIET DOOR IN DIENST BIJ B&S ZIJNDE PERSONEN ZIJN AANGEGAAN, KOMEN PAS TOT STAND NADAT DEZE DOOR EEN DOOR B&S AANGEWEZEN GEMACHTIGDE SCHRIFTELIJK OF MONDELING IS BEVESTIGD DAN WEL B&S MET DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT IS BEGONNEN . 2. DE OPDRACHTBEVESTIGING WORDT CORRECT EN AKKOORD BEVONDEN GEACHT , TENZIJ BINNEN 5 DAGEN NA DE DATUM VAN DEZE BEVESTIGING DOOR B&S SCHRIFTELIJK BEZWAREN ZIJN ONTVANGEN . 3. V OOR WERKZAAMHEDEN WAARVOOR NAAR HUN AARD EN OMVANG GEEN OFFERTE C . Q. OPDRACHTBEVESTIGING WORDT VERZONDEN , WORDT DE FACTUUR ALS OPDRACHT BEVESTIGING BESCHOUWD WELKE GEACHT WORDT DE OVEREENKOMST JUIST EN VOLLEDIG WEER TE GEVEN . 4. V OOR DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST IS BEPALEND HET GEEN DE OPDRACHTBEVESTIGING OMVAT . E VENTUEEL GEMAAKTE AANVULLENDE AFSPRAKEN OF WIJZIGINGEN, ALS MEDE AFSPRAKEN EN TOEZEGGINGEN VAN B&S OF NAMENS B&S GEDAAN DOOR HAAR VERKOPERS , AGENTEN , VERTEGENWOORDIGERS OF ANDERE TUSSENPERSONEN BINDEN B&S SLECHTS INDIEN DEZE DOOR HAAR SCHRIFTELIJK ZIJN BEVESTIGD . IN DIT LAATSTE GEVAL BEHOUDT B&S HET RECHT VOOR OM EEN VERANDERING IN DE PRIJS AAN TE BRENGEN. H ET KAN OOK TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE OVEREENGEKOMEN LEVERTIJD DOOR B&S WORDT OVERSCHREDEN . V OOR DERGELIJKE VERTRAGINGEN DRAAGT B&S GEEN VERANTWOORDELIJKHEID . ARTIKEL 4 PRIJZEN 1. DE DOOR B&S OPGEGEVEN PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP DE TEN TIJDE VAN DE AANBIEDING GELDENDE PRIJSBEPALENDE FACTOREN BEREKEND VOLGENS DE BIJ B&S GELDENDE TARIEVEN . 2. INDIEN NA DE DATUM VAN AANBIEDING ÉÉN OF MEER VAN DEZE KOSTPRIJSFACTOREN EEN WIJZIGING ONDERGAAN , IS B&S GERECHTIGD DE BIJ DE AANNEMING VAN DE OPDRACHT OVEREENGEKOMEN PRIJS TE WIJZIGEN . NADAT DE WIJZIGING VAN DE AANNEMINGSSOM KAN WORDEN VASTGESTELD , ZAL B&S GERECHTIGD ZIJN DE GEWIJZIGDE AANNEMINGSSOM TE VORDEREN IN TERMIJNEN, WAARIN DE OORSPRONKELIJKE AANNEMINGSSOM OPEISBAAR IS GESTELD . 3. T ENZIJ ANDERS IS VERMELD , ZIJN DE PRIJZEN VAN B&S: GEBASEERD OP LEVERING AF BEDRIJF , MAGAZIJN OF ANDERE OPSLAGPLAATS VAN B&S; EXCLUSIEF B.T.W., INVOERRECHTEN , ANDERE BELASTINGEN , HEFFINGEN EN RECHTEN ; EXCLUSIEF DE KOSTEN VAN VERPAKKINGEN , IN‐ EN UITLADING , VERVOER EN VERZEKERING ; VERMELD IN E URO ’ S EVENTUELE KOERSWIJZIGINGEN WORDEN DOORBEREKEND . INDIEN OVEREENGEKOMEN IS DAT B&S MONTAGEWERKZAAMHEDEN ZAL VERRICHTEN DAN ZIJN DE PRIJZEN VAN B&S BOVENDIEN EXCLUSIEF REIS ‐, HOTEL ‐ EN SALARISKOSTEN .( SEJOUR ) 4. B&S IS GERECHTIGD ELKE GEDEELTELIJKE PRESTATIE, WAARONDER BEGREPEN DE VERRICHTING VAN EEN VAN DE DIENSTEN , GENOEMD IN EEN SAMENGESTELDE OPDRACHT , TE FACTUREREN . O OK IN DAT GEVAL DIENT BETALING PLAATS TE VINDEN CONFORM HET BEPAALDE BIJ ARTIKEL 9 IN DEZE VOORWAARDEN .


ARTIKEL 5 LEVERTIJD 1. DE OPGEGEVEN LEVERINGSTERMIJN IS GEEN FATALE TERMIJN TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN . 2. INDIEN DE WEDERPARTIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET OF NIET TIJDIG VOLDOET AAN ENIGE BEPALING VOORTVLOEIENDE UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN , DE OVEREENKOMST OF MET DE OPDRACHT SAMENHANGENDE OVEREENKOMST IS B&S ‐ ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST ‐ GERECHTIGD , NA DE WEDERPARTIJ SCHRIFTELIJK IN GEBREKE TE HEBBEN GESTELD , DE UITVOERING OP TE SCHORTEN , ZONDER DAT ZIJ TOT ENIGE SCHADELOOSSTELLING IS GEHOUDEN . D E LEVERTIJD WORDT VERLENGD MET DE TIJD DAT HET WERK IS OPGESCHORT . 3. O VERSCHRIJDING VAN DE LEVERTIJD , VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT, GEEFT GEEN DER PARTIJEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING , NOCH OP HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE UIT DEZE OF UIT EEN ANDERE MET DE OPDRACHT SAMENHANGENDE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING .

4. B&S BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM NIET TOT LEVERING OVER TE GAAN, INDIEN ZIJ VAN DE WEDERPARTIJ NOG POSTEN TE VORDEREN HEEFT VAN OUDER DAN 30 DAGEN . ARTIKEL 6 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 1. B&S IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE DE WEDERPARTIJ DOOR OF TENGEVOLGE VAN HET HANDELEN DAN WEL NALATEN VAN B&S ONDERVINDT , TENZIJ HAAR GROVE NALATIGHEID KAN WORDEN VERWETEN. 2. B&S IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN FOUT OF TEKORTKOMING DIE DOOR OF NAMENS DE WEDERPARTIJ IS VERSTREKT . 3. B&S IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE WELKE HET GEVOLG IS VAN HET UITVALLEN VAN , HET OPTREDEN VAN EEN STORING IN , OF HET ANDERSZINS NIET OF ONVOLDOENDE FUNCTIONEREN VAN DOOR HAAR BIJ DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST GEBRUIKTE APPARATUUR , TENZIJ DE STORING TE WIJTEN IS AAN OPZET OF GROVE SCHULD VAN B&S DAN WEL VAN EEN BIJ HAAR IN DIENST ZIJNDE WERKNEMER . D E WEDERPARTIJ IS BIJ STORING , TENZIJ DE STORING TE WIJTEN IS AAN OPZET OF GROVE SCHULD VAN B&S DAN WEL VAN EEN BIJ HAAR IN DIENST ZIJNDE WERKNEMER , TE ALLEN TIJDE GEHOUDEN DE OVEREENGEKOMEN VERGOEDING TE BETALEN. 4. B&S IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR NATUURLIJKE SLIJTAGE EN ONOORDEELKUNDIG EN OF OVERMATIGE GEBRUIK VAN HET GELEVERDE OF DOOR HET GEBRUIK DAARVAN VOOR EEN ANDER DOEL DAN WAARVOOR HET NAAR OBJECTIEVE MAATSTAVEN GESCHIKT IS .

5. DE WEDERPARTIJ VRIJWAART B&S VOOR ALLE AANSPRAKEN OP SCHADEVERGOEDING DOOR DERDEN, WELKE DEZE LAATSTE TEGEN B&S ZOUDEN KUNNEN INSTELLEN OP GROND VAN ENIG HANDELEN OF NALATEN AAN DE ZIJDE VAN B&S OF DE DOOR B&S AANGEWEZEN PERSONEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN ENIGERLEI OPDRACHT OF HET VOLDOEN AAN ENIGERLEI LEVERINGSPLICHT TEN BEHOEVE VAN DE WEDERPARTIJ .

6. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN B&S IS TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT DE FACTUURWAARDE ( EXCLUSIEF B.T.W.) VAN DE BETREFFENDE OVEREENKOMST OF DEEL VAN DE OVEREENKOMST . 7. B&S HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT , INDIEN EN VOOR ZOVER MOGELIJK , EVENTUELE SCHADE VAN DE WEDERPARTIJ ONGEDAAN TE MAKEN . H IERTOE WORDT TEVENS GEREKEND HET RECHT VAN B&S MAATREGELEN TE TREFFEN DIE EVENTUELE SCHADE KAN VOORKOMEN C . Q. KAN BEPERKEN . ARTIKEL 7 GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN EN GARANTIES 1. T ENZIJ BIJ VERKOOP UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD WORDT MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT , KWANTITEIT , KLEUR , GEWICHT, MAAT SOORT EN EMBALLAGE , CONFORM DE NORMALE HANDELSGEBRUIKEN GELEVERD EN MITSDIEN ALS OVEREENGEKOMEN BESCHOUWD . 2. DE WEDERPARTIJ DIENT DE GEKOCHTE C .Q. TE LEVEREN ZAKEN BIJ AFLEVERING – OF ZO SPOEDIG MOGELIJK DAARNA – TE ( LATEN) ONDERZOEKEN , DAN WEL DEZE CONTROLE UIT TE VOEREN NA MEDEDELING VAN B&S DAT DE ZAKEN TER BESCHIKKING STAAN AAN DE WEDERPARTIJ . 3. H IERBIJ DIENT DE WEDERPARTIJ NA TE GAAN OF HET GELEVERDE AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDT, O.A . TE WETEN; OF DE JUISTE ZAKEN ZIJN GELEVERD ; OF DE AFGELEVERDE ZAKEN WAT BETREFT KWANTITEIT OVEREENSTEMMEN MET HET OVEREENGEKOMENE ; OF DE AFGELEVERDE ZAKEN VOLDOEN AAN DE OVEREENGEKOMEN KWALITEITSEISEN

– INDIEN DEZE ONTBREKEN – AAN DE EISEN DIE GESTELD MOGEN WORDEN VOOR EEN NORMAAL GEBRUIK EN / OF HANDELSDOELEINDEN . 4. WORDEN ZICHTBARE GEBREKEN OF TEKORTEN GECONSTATEERD , DAN DIENT DE WEDERPARTIJ DEZE BINNEN 3 WERKDAGEN NA AFLEVERING SCHRIFTELIJK TE MELDEN AAN B&S. 5. NIET‐ZICHTBARE GEBREKEN DIENT DE WEDERPARTIJ BINNEN 2 DAGEN NA ONTDEKKING , DOCH UITERLIJK BINNEN 7 DAGEN NA AFLEVERING SCHRIFTELIJK TE MELDEN AAN B&S. 6. DE IN DE HANDEL ‐ MEER SPECIAAL IN DE ONDERHAVIGE SECTOR ‐ GEBRUIKELIJKE OF GERICHT ONVERMIJDBARE AFWIJKINGEN IN DE KWALITEIT , KWANTITEIT , KLEUR , GEWICHT , MAAT , SOORT OF EMBALLAGE KUNNEN NIMMER GERECLAMEERD WORDEN . 7. DE WEDERPARTIJ VERLIEST ALLE RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN DIE HAAR TEN DIENSTE STONDEN OP GROND VAN GEBREKKIGHEID INDIEN ZIJ OF

NIET BINNEN DE HIERBOVEN VERMELDE TERMIJNEN HEEFT GERECLAMEERD EN INDIEN ZIJ OP JUISTE WIJZE EN BINNEN DE DAARVOOR BESTEMDE

B&S NIET DE GELEGENHEID HEEFT GEBODEN DE GEBREKEN TE HERSTELLEN . 8. O OK INDIEN DE WEDERPARTIJ TIJDIG RECLAMEERT, BLIJFT HAAR VERPLICHTING TOT BETALING EN AFNAME VAN GEDANE BESTELLINGEN BESTAAN . 9. MET INACHTNEMING VAN HET GEEN ELDERS IN DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES IS BEPAALD , STAAT B&S IN ZOWEL VOOR DE PERIODE HEEFT GERECLAMEERD DOCH ZIJ

DEUGDELIJKHEID VAN DE DOOR HAAR GELEVERDE GOEDEREN ALS VOOR DE KWALITEIT VAN HET DAARVOOR DOOR HAAR GELEVERDE EN GEBRUIKTE MATERIAAL EN/ OF GELEVERDE DIENSTEN, DOCH UITSLUITEND IN DIER VOEGE DAT ALLE GEBREKEN AAN DE GELEVERDE GOEDEREN ,


WAARVAN DE WEDERPARTIJ BEWIJST DAT ZIJ BINNEN DE OVEREENGEKOMEN TERMIJN ZIJN ONTSTAAN , UITSLUITEND OF OVERWEGEND ALS DIRECT GEVOLG VAN DE ONTWORPEN CONSTRUCTIE, GEBREKKIGE AFWERKING OF GEBRUIK VAN SLECHT MATERIAAL , DOOR

B&S KOSTELOOS

ZULLEN WORDEN HERSTELD . B IJ STILZWIJGEN VAN DE OVEREENKOMST DAAR OMTRENT ZULLEN DOOR

B&S GELEVERDE GOEDEREN , OF DIENSTEN , WAARAAN GEBREKEN KLEVEN, KOSTELOOS HERSTELD , VERVANGEN C . Q. OPNIEUW VERRICHT WORDEN WANNEER HET GEBREK ZICH HEEFT VOORGEDAAN BINNEN 36 MAANDEN NA AFLEVERING VAN ADAPTERS , 12 MAANDEN VAN TL LAMPEN , 36 MAANDEN OP ARMATUREN , 36 MAANDEN OP INDUCTIEVERLICHTING , VOLTOOIEN VAN DE VERRICHTE DIENSTEN , OF , WANNEER GOEDEREN DOOR B&S IN BEDRIJF DIENEN TE WORDEN GESTELD , NA BEDRIJFSVAARDIGE OPSTELLING DAARVAN . 10. DE GARANTIEVERPLICHTING VAN B&S VERVALT INDIEN DE WEDERPARTIJ ZELF WIJZIGING IN OF REPARATIES AAN HET GELEVERDE VERRICHT OF DOOR DERDEN LAAT VERRICHTEN , OF INDIEN HET GELEVERDE VOOR ANDERE DAN NORMALE BEDRIJFSDOELEINDEN WORDT AANGEWEND OF ANDERS DAN DOOR B&S OP , NAAR HAAR OORDEEL , ONOORDEELKUNDIGE WIJZE IS BEHANDELD OF ONDERHOUDEN , OF INDIEN B&S TIJDIG TE KENNEN HEEFT GEGEVEN ZICH NIET TE KUNNEN VERENIGEN MET EEN DOOR DE WEDERPARTIJ VOORGESCHREVEN KEUZE VAN MATERIAAL EN / OF WERKWIJZE , OF INDIEN DOOR ANDEREN DAN B&S OF DIENS PERSONEEL WERKZAAMHEDEN ZIJN VERRICHT , OF INDIEN DE GEBREKEN HET GEVOLG ZIJN VAN ONDEUGDELIJKHEID VAN MATERIALEN OF ONDERDELEN DIE DOOR DE WEDERPARTIJ TER BESCHIKKING ZIJN GESTELD . 11. INDIEN B&S TER VOLDOENING AAN HAAR GARANTIEVERPLICHTING NIEUWE ONDERDELEN OF DIENSTEN LEVERT , ZULLEN OP DEZE ONDERDELEN OF DIENSTEN ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES VAN TOEPASSING ZIJN . 12. V ERDER DAN TOT GRATIS LEVERING VAN HET NIEUWE ONDERDEEL TER VERVANGING VAN HET DEFECTE, GAAT DEZE GARANTIE JEGENS DE WEDERPARTIJ NIET . E VENTUELE WETTELIJKE HEFFINGEN OP HET GRATIS TE VERSCHAFFEN ONDERDEEL , ZOALS BIJVOORBEELD INVOERRECHTEN EN OMZETBELASTING , DIENEN STEEDS DOOR DE WEDERPARTIJ TE WORDEN BETAALD . ARBEIDSLOON EN EVENTUELE REIS ‐ EN VERBLIJFKOSTEN MET BETREKKING TOT REPARATIE ZIJN TE ALLEN TIJDE VOORREKENING VAN DE WEDERPARTIJ . 13. O P REPARATIES WORDT NIMMER GARANTIE VERSTREKT. 14. NIET‐ NAKOMING VAN HET GEEN OMTRENT DE BETALING IS OVEREENGEKOMEN EN VOORTS IEDERE NIET‐ NAKOMING DOOR DE WEDERPARTIJ VAN EEN VAN ZIJN VERPLICHTINGEN ONTHEFT B&S VAN HAAR VERPLICHTINGEN, BEDOELD IN DIT ARTIKEL, ALSMEDE VAN ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN . V OLDOENING AAN HAAR GARANTIEVERPLICHTING DOOR B&S GELDT ALS ENIGE EN ALGEHELE SCHADEVERGOEDING . D E WEDERPARTIJ IS TOT EEN ANDERE VORDERING DAN TOT SCHADEVERGOEDING , WELKE OOK , WAARONDER EEN VORDERING TOT ONTBINDING DER OVEREENKOMST , NIET GERECHTIGD . ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. DE DOOR B&S GELEVERDE ZAKEN BLIJVEN EIGENDOM VAN B&S TOTDAT DE WEDERPARTIJ ALLE NAVOLGENDE VERPLICHTINGEN UIT ALLE MET B&S GESLOTEN OVEREENKOMSTEN, HIERONDER MEDE BEGREPEN DE VORDERINGEN UIT OVEREENKOMSTEN WAARBIJ NAAST DE LEVERING VAN ZAKEN TEVENS HET VERRICHTEN VAN BEPAALDE WERKZAAMHEDEN ZIJN BEDONGEN , IS NAGEKOMEN : DE TEGENPRESTATIE ( S ) MET BETREKKING TOT GELEVERDE OF TE LEVEREN ZA ( A ) K ( EN ) ZELF , DE TEGENPRESTATIE ( S ) MET BETREKKING TOT KRACHTENS DE OVEREENKOMST ( EN) DOOR B&S VERRICHTE OF TE VERRICHTEN DIENSTEN , EVENTUELE VORDERINGEN WEGENS NIET ‐ NAKOMING DOOR DE WEDERPARTIJ VAN ( EEN ) OVEREENKOMST ( EN) OF EEN GEDEELTE DAARVAN. 3. INDIEN DE WEDERPARTIJ HAAR VERPLICHTINGEN NIET NAKOMT OF ER GEGRONDE VREES BESTAAT DAT ZIJ ZULKS NIET ZAL DOEN, IS B&S GERECHTIGD AFGELEVERDE ZAKEN WAAROP HET IN LID 1 BEDOELDE EIGENDOMSVOORBEHOUD RUST BIJ DE WEDERPARTIJ OF DERDEN DIE DE ZAAK VOOR DE WEDERPARTIJ HOUDEN , WEG TE HALEN OF WEG TE DOEN HALEN . D E WEDERPARTIJ IS VERPLICHT HIERTOE ALLE MEDEWERKING TE VERSCHAFFEN OP STRAFFE VAN EEN BOETE VAN 10% VAN HET DOOR HAAR VERSCHULDIGDE PER DAG , ONVERMINDERD HET RECHT VAN B&S OP VERGOEDING VAN VERLIES OF SCHADE . 4. DE WEDERPARTIJ IS NIET GERECHTIGD OP DE ZAKEN WAAROP HET IN LID 1 BEDOELDE EIGENDOMSVOORBEHOUD RUST EEN PANDRECHT OF EEN BEZITLOOS PANDRECHT DAN WEL ENIG ANDER RECHT TE VESTIGEN . I NDIEN DERDEN ENIG RECHT OP DE ONDER EIGENDOMSVOORBEHOUD GELEVERDE ZAKEN WILLEN VESTIGEN OF DOEN VESTIGEN , IS DE WEDERPARTIJ VERPLICHT B&S ZO SNEL ALS REDELIJKERWIJS VERWACHT MAG WORDEN OP DE HOOGTE TE STELLEN . ARTIKEL 9 BETALING 1. TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN GESCHIEDT DE BETALING 100% VOOR LEVERING , DIRECT NA FACTUURDATUM AAN B&S, ZONDER ENIGE KORTING OF BEROEP OP SCHULDVERGELIJKING . T ENZIJ DE B ECKER &S CHEFFER B.V. J OINT V ENTURE PRIJS IS OVEREENGEKOMEN , HETGEEN RESULTEERT IN 50% BIJ ORDER EN 50% VOOR L EVERING , WAARBIJ DE FABRIKANT ECOLUXX EUROPE B.V. FACTURATIE EN LEVERING VOOR HAAR REKENING NEEMT . 2. INDIEN NIET ANDERS IS OVEREENGEKOMEN , MOET BETALING PLAATS HEBBEN OP EEN VAN DE REKENINGEN VAN B&S. 3. DE WEDERPARTIJ ZAL ZICH JEGENS B&S NIMMER OP COMPENSATIE KUNNEN BEROEPEN . E VENMIN KAN DE WEDERPARTIJ BETALING WEIGEREN OF OPSCHORTEN MET BEROEP OP TE LATE OF ONDEUGDELIJKE PRESTATIE . 4. INDIEN DE WEDERPARTIJ NIET BINNEN DE OVEREENGEKOMEN BETALINGEN BETAALT, IS ZIJ DOOR DAT ENKELE FEIT IN VERZUIM ZONDER DAT ENIGE NADERE INGEBREKESTELLING ZIJDENS B&S NODIG , EN IS ZIJ EEN RENTE VAN 1% PER MAAND OF DE WETTELIJKE RENTE , INDIEN DEZE HOGER IS , VERSCHULDIGD WEGENS TE LATE BETALING VANAF DE VERVALDAG . 5. O NKOSTEN VAN RETOURWISSELS OF KWITANTIES , PROTESTEN, GERECHTELIJK INCASSERING OF ANDERE KOSTEN WEGENS NIET TIJDIGE BETALING KOMEN TEN LASTE VAN DE WEDERPARTIJ , WAARBIJ TEN DEZE DE BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN WORDEN GESTELD OP FACTUURWAARDE MET EEN MINIMUM VAN

15% VAN DE TOTALE BRUTO € 114,‐. BOVENGENOEMDE KOSTEN ZIJN GEHEEL EN INEENS ZONDER SOMMATIE OF

INGEBREKESTELLING OPEISBAAR .

6. INDIEN DE WEDERPARTIJ MET DE BETALING VAN EEN VORDERING JEGENS B&S IN GEBREKE IS , HEEFT DEZE HET RECHT DE VERDERE UITVOERING VAN ALLE TUSSEN PARTIJEN LOPENDE OVEREENKOMSTEN OP TE SCHORTEN TOT DIE BETALING IS GESCHIED , TERWIJL , INDIEN ANDERS WAS OVEREENGEKOMEN , OVER DE VERDERE LEVERING CONTANTE BETALING KAN WORDEN GEËIST . 7. MOCHT B&S VOOR OF TIJDENS HET UITVOEREN VAN EEN OVEREENKOMST DUIDELIJKE AANWIJZINGEN ONTVANGEN OMTRENT VERMINDERDE


KREDIETWAARDIGHEID VAN DE WEDERPARTIJ DAN HEEFT B&S HET RECHT NIET TE LEVEREN OF NIET VERDER TE LEVEREN , TENZIJ OP HAAR VERLANGEN EN TOT HAAR GENOEGEN DOOR DE WEDERPARTIJ ZEKERHEID IS GESTELD VOOR DE JUISTE BETALING VAN DE OVEREENGEKOMEN PRIJS , ONGEACHT OF DIT À CONTANT ZOU GESCHIEDEN DAN WEL DAARVOOR ENIGE TERMIJN NA DE LEVERING IS GESTELD .

ARTIKEL 10 RETOURZENDINGEN 1. T ENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, WORDEN GELEVERDE EN GEACCEPTEERDE GOEDEREN NIET TERUGGENOMEN .

ARTIKEL 11 OVERMACHT, ONTBINDING EN OPSCHORTING 1. O NDER OVERMACHT WORDT VERSTAAN OMSTANDIGHEDEN DIE DE NAKOMING VAN DE VERBINTENIS VERHINDEREN EN DIE NIET AAN B&S ZIJN TOE TE REKENEN . H IERONDER ZULLEN ( INDIEN EN VOOR ZOVER DEZE OMSTANDIGHEDEN DE NAKOMING ONMOGELIJK MAKEN OF ONREDELIJK BEMOEILIJKEN) MEDE ZIJN BEGREPEN : STAKINGEN IN ANDERE BEDRIJVEN DAN DIE VAN B&S; WILDE STAKINGEN OF POLITIEKE STAKINGEN IN HET BEDRIJF VAN B&S; EEN ALGEMEEN GEBREK AAN BENODIGDE GRONDSTOFFEN EN ANDERE VOOR HET TOT STAND BRENGEN VAN DE OVEREENGEKOMEN PRESTATIE BENODIGDE ZAKEN OF DIENSTEN ; NIET VOORZIENBARE STAGNATIE BIJ TOELEVERANCIERS OF ANDERE DERDEN WAARVAN B&S AFHANKELIJK IS EN ALGEMENE VERVOERSPROBLEMEN .

2. B&S HEEFT OOK HET RECHT ZICH OP OVERMACHT TE BEROEPEN, INDIEN DE OMSTANDIGHEID DIE ( VERDERE) NAKOMING VERHINDERT INTREEDT NADAT

B&S HAAR VERBINTENIS HAD MOETEN NAKOMEN . 3. IN GEVAL VAN OVERMACHT IS ZOWEL B&S ALSMEDE DE WEDERPARTIJ GERECHTIGD ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST HETZIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST GEHEEL OF TEN DELE TE ONTBINDEN INDIEN DE OVERMACHTSITUATIE LANGER DAN DRIE MAANDEN DUURT .

4. INDIEN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST WORDT OPGESCHORT TENGEVOLGE VAN OVERMACHT, IS DEGENE IN WIENS OPDRACHT OF OP WIENS VERZOEK DE OPSCHORTING PLAATS HEEFT , VERPLICHT BINNEN DE IN HET DERDE LID GENOEMDE TERMIJN TE KIEZEN VOOR UITVOERING DAN WEL VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST . 5. ZOWEL IN GEVAL VAN ONTBINDING ALS IN DAT VAN OPSCHORTING TENGEVOLGE VAN OVERMACHT , IS B&S GERECHTIGD TERSTOND BETALING TE VERLANGENVOOR DE REEDS GELEVERDE GOEDEREN ‐ AL OF NIET VERWERKT ‐ EN DE REEDS VERRICHTE WERKZAAMHEDEN , ALSMEDE VOOR SCHADEN , KOSTEN EN INTEREST , EEN REDELIJK DEEL VAN DE DOOR HAAR GEDERFDE WINST DAARONDER BEGREPEN . 6. IN GEVAL VAN ONTBINDING OF OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST DOOR B&S TENGEVOLGE VAN OVERMACHT , ZAL DEZE NIET GEHOUDEN ZIJN TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING . 7. INDIEN DE WEDERPARTIJ NIET, NIET TIJDIG OF NIET BEHOORLIJK VOLDOET AAN HAAR VERPLICHTINGEN WELKE VOOR HAAR UIT ENIGE MET B&S GESLOTEN OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN , ALSMEDE IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF SURSEANCE VAN BETALING VAN DE WEDERPARTIJ , OF BIJ STILLEGGING OF LIQUIDATIE VAN DIENS BEDRIJF , WORDT ZIJ GEACHT VAN RECHTSWEGE INGEBREKE TE ZIJN EN IS B&S GERECHTIGD , ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST EN ZONDER INGEBREKESTELLING , ELKE OVEREENKOMST GEHEEL OF TEN DELE TE ONTBINDEN , ZULKS ZONDER DAT ZIJ TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING OF GARANTIE GEHOUDEN ZAL ZIJN EN ONVERMINDERD DE HAAR VERDER TOEKOMENDE RECHTEN .

ARTIKEL 12 ANNULERING EN SCHADELOOSSTELLING 1. INDIEN DE WEDERPARTIJ DE GEGEVEN ORDER GEHEEL OF GEDEELTELIJK ANNULEERT , IS ZIJ GEHOUDEN AAN B&S ALLE MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DEZE ORDER , REDELIJKERWIJS GEMAAKTE ONKOSTEN ( KOSTEN VAN VOORBEREIDING , OPSLAG E . D .) TE VERGOEDEN ALLES ONVERMINDERD HET RECHT VAN B&S OP VERGOEDING WEGENS WINSTDERVING ALS MEDE VAN OVERIGE UIT DE BEWUSTE ANNULERING VOORTVLOEIENDE SCHADEN . 2. IN GEVAL VAN ANNULERING IS B&S IN ELK GEVAL GERECHTIGD SCHADELOOSSTELLING TE VERLANGEN VAN TENMINSTE 25% VAN DE TOTALE FACTUURWAARDE , TENZIJ DE GELEDEN SCHADE EN / OF NOG TE LIJDEN SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIT PERCENTAGE TE BOVEN GAAT . I N DAT GEVAL ZAL SCHADELOOSSTELLING GELIJK ZIJN AAN DE TOTALE DOOR B&S GELEDEN SCHADE .

ARTIKEL 13 VERHUUR/LESE INSTALLATIES H IERVOOR VERWIJZEN WIJ U NAAR ONZE UITGEBREIDE VERHUUR / LEASE VOORWAARDEN .

ARTIKEL 14 INFORMATIE‐ EN MEDEWERKINGPLICHT WEDERPARTIJ 1. DE WEDERPARTIJ ZORGT ER VOOR DAT ALLE GEGEVENS WELKE B&S REDELIJKERWIJZE NODIG HEEFT VOOR HET NAAR HAAR OORDEEL ADEQUAAT UITVOEREN VAN DE GEGEVEN OPDRACHT IN DE GEWENSTE VORM IN HET BEZIT KOMEN VAN B&S. D E AANLEVERING VAN VOORNOEMDE STUKKEN GESCHIEDT OP EEN DOOR B&S NADER TE BEPALEN WIJZE. T EVENS VERSCHAFT DE WEDERPARTIJ ALLE OVERIGE NOODZAKELIJKE MEDEWERKING AAN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT . 2. B&S HEEFT HET RECHT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT OP TE SCHORTEN TOT HET MOMENT DAT DE WEDERPARTIJ AAN DE IN HET VORIGE LID GENOEMDE VERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN. 3. DE WEDERPARTIJ IS GEHOUDEN OM DE SCHADE DIE B&S DOOR DEZE VERTRAGING LIJDT TE VERGOEDEN . ARTIKEL 15 VERTROUWELIJK INFORMATIE PARTIJEN ZIJN, BEHOUDENS WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TOT OPENBAARMAKING VAN BEPAALDE GEGEVENS , VERPLICHT TOT GEHEIMHOUDING VAN DE VAN DE ANDERE PARTIJ ONTVANGEN INFORMATIE EN DE DOOR VERWERKING DAARVAN VERKREGEN RESULTATEN VAN VERTROUWELIJKE AARD . P ARTIJEN ZULLEN HIERTOE ALLE REDELIJKERWIJS TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN TREFFEN .


ARTIKEL 16 RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM T ENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, BEHOUDT B&S DE AUTEURSRECHTEN ALS MEDE ALLE OVERIGE RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM OP DE DOOR HAAR VERSTREKTE ONTWERPEN , SCHETSEN , AFBEELDINGEN , TEKENINGEN , MODELLEN , PROGRAMMATUUR , APPARATUUR EN OFFERTES . D EZE ZAKEN BLIJVEN EIGENDOM VAN B&S EN MOGEN ZONDER HAAR UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD , AAN DERDEN GETOOND OF OP ANDERE WIJZE WORDEN GEBRUIKT . D E WEDERPARTIJ IS GEHOUDEN DEZE ZAKEN OP EERSTE VERZOEK VAN B&S TE RETOURNEREN OP STRAFFE VAN EEN DIRECT OPEISBARE EN NIET VOOR RECHTERLIJKE MATIGING VATBARE BOETE VAN € 1000 PER DAG . ARTIKEL 17 MONSTERS, MODELLEN, VOORBEELDEN, ADVIEZEN EN INFORMATIE 1. ALS B&S EEN MODEL, MONSTER OF VOORBEELD TOONT OF VERSTREKT , GESCHIEDT DIT ALTIJD SLECHTS BIJ WIJZE VAN AANDUIDING : DE HOEDANIGHEDEN VAN TE LEVEREN ZAKEN KUNNEN VAN HET MONSTER , MODEL OF VOORBEELD AFWIJKEN . 2. ALS B&S EEN ADVIES OF INFORMATIE VERSTREKT DAN IS DEZE SLECHTS VAN ALGEMENE AARD EN VRIJBLIJVEND . ARTIKEL 18 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN B&S IS BEVOEGD WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN AAN TE BRENGEN. D EZE WIJZIGINGEN TREDEN IN WERKING OP HET AANGEKONDIGDE TIJDSTIP VAN INWERKINGTREDEN . B&S ZAL DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN TIJDIG AAN DE WEDERPARTIJ TOEZENDEN . I NDIEN GEEN TIJDSTIP VAN INWERKINGTREDEN IS MEDEGEDEELD , TREDEN WIJZIGINGEN JEGENS DE WEDERPARTIJ IN WERKING ZODRA HAAR DE WIJZIGING IS MEDEGEDEELD . ARTIKEL 19 DEELLEVERINGEN H ET IS B&S TOEGESTAAN VERKOCHTE C.Q. TE LEVEREN ZAKEN IN GEDEELTEN TE LEVEREN . INDIEN DE ZAKEN IN GEDEELTEN WORDEN GELEVERD , IS B&S BEVOEGD ELK GEDEELTE AFZONDERLIJK TE FACTUREREN . ARTIKEL 20 WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN B&S IS BEVOEGD ZAKEN TE LEVEREN DIE IN GERINGE MATE AFWIJKEN VAN DE IN DE OVEREENKOMST OMSCHREVEN ZAKEN , DOCH OP FUNCTIONEEL GEBIED DAARMEE GELIJK ZIJN . I NDIEN B&S VAN DEZE MOGELIJKHEID GEBRUIK MAAKT EN EEN ZAAK LEVERT DIE WEZENLIJK VAN DE OVEREENGEKOMEN ZAAK AFWIJKT , IS DE WEDERPARTIJ BEVOEGD DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN . D E WEDERPARTIJ HEEFT DEZE BEVOEGDHEID GEDURENDE 8 DAGEN NADAT ZIJ DE AFWIJKING HEEFT ONTDEKT OF REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN ONTDEKKEN . ARTIKEL 21 TRANSPORT 1. ALLE ZAKEN REIZEN VANAF HET OGENBLIK VAN VERZENDING VOOR REKENING EN RISICO VAN DE WEDERPARTIJ . O OK INDIEN B&S VOOR HET TRANSPORT ZORG DRAAGT , IS DE WEDERPARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERVOER . D E WEDERPARTIJ DIENT ZICH TEGEN DIT RISICO BEHOORLIJK TE VERZEKEREN . 2. MOCHT EEN BEROEP OP HET IN HET VORIGE LID GESTELDE NIET OPGAAN DAN IS B&S NOOIT TOT VERDERE SCHADELOOSSTELLING GEHOUDEN DAN TOT HET BEDRAG DAT ZIJ IN VERBAND MET HET VERLOREN GAAN OF DE BESCHADIGING TIJDENS HET TRANSPORT VAN DE VERVOERDER EN/ OF VERZEKERAAR KAN VERKRIJGEN EN ZAL OP VERZOEK VAN DE WEDERPARTIJ HAAR VORDERING OP VERVOERDER DAN WEL VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ AAN DE WEDERPARTIJ CEDEREN .

ARTIKEL 22 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 1. O P ELKE OVEREENKOMST TUSSEN B&S EN DE WEDERPARTIJ IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING . 2. ALLE GESCHILLEN MET B&S ZULLEN UITSLUITEND WORDEN BERECHT DOOR DE DAARTOE BEVOEGDE NEDERLANDSE R ECHTER . V OOR ZOVER DEZE VOORWAARDEN OOK ZIJN OPGEMAAKT IN EEN ANDERE TAAL DAN DE NEDERLANDSE TAAL IS DE NEDERLANDSE TEKST BIJ VERSCHILLEN BESLISSEND .

HOOFDSTUK II. TERBESCHIKKINGSTELLING ARBEIDSKRACHTEN DE IN DIT HOOFDSTUK “T ERBESCHIKKINGSTELLING ARBEIDSKRACHTEN ” VERMELDE BEPALINGEN ZIJN NAAST DE A LGEMENE BEPALINGEN UIT DEZE ALGEMENE LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN , VAN TOEPASSING INDIEN O PDRACHTGEVER AAN B&S( EN DIENS ARBEIDSKRACHT) OPDRACHT GEEFT OM DIVERSE VERVANGENDE , ONDERSTEUNENDE ( ONDERHOUDS ) WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN .

ARTIKEL 23 SELECTIE 1. O PDRACHTGEVER VERSTREKT AAN B&S NAUWGEZET INLICHTINGEN AANGAANDE FUNCTIE , ARBEIDSTIJDEN , ARBEIDSDUUR , WERKZAAMHEDEN , ARBEIDSPLAATS EN OMSTANDIGHEDEN BETREKKING HEBBENDE OP DE ARBEIDSKRACHT ALSMEDE AANGAANDE DE LOOPTIJD VAN DE OPDRACHT . B&S RELATEERT DEZE DOOR O PDRACHTGEVER VERSTREKTE INLICHTINGEN AAN DE HOEDANIGHEDEN , CAPACITEITEN EN BESCHIKBAARHEID VAN DE IN AANMERKING KOMENDE ARBEIDSKRACHTEN . O P DIE BASIS BEPAALT B&S NAAR BESTE KUNNEN WELKE ARBEIDSKRACHT INGEVOLGE DE OVEREENKOMST TER BESCHIKKING WORDT GESTELD .


2. B&S IS GEHEEL VRIJ IN DE KEUS VAN DE ARBEIDSKRACHT ( EN) DIE ZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST BIJ DE O PDRACHTGEVER INZET . INDIEN DE O PDRACHTGEVER NAAR EEN BEPAALDE ARBEIDSKRACHT VRAAGT , ZAL B&S ZICH INSPANNEN DE ( ZE) SPECIFIEKE ARBEIDSKRACHT ( EN) T ER BESCHIKKING TE STELLEN.

ARTIKEL 24 OVERWERK 1. T ENZIJ IN DE O VEREENKOMST ANDERS IS BEPAALD , IS DE ARBEIDSKRACHT VRIJ IN HET BEPALEN VAN ZIJN ARBEIDSTIJDEN , MET DIEN VERSTANDEN DAT DEZE ARBEIDSTIJDEN DIENEN TE VALLEN BINNEN DE GANGBARE OPENINGSUREN / KANTOORUREN VAN O PDRACHTGEVER . 2. V AN OVERWERK IS SPRAKE INDIEN WERKZAAMHEDEN WORDEN VERRICHT BOVEN DE IN DE DESBETREFFENDE SECTOR GEBRUIKELIKE ARBEIDSDUUR PER DAG OF PER WEEK , OF BOVEN DE BIJ ROOSTER VASTGESTELDE UREN . A LLE KOSTEN VOOR B&S VOOR HET DOOR DE ARBEIDSKRACHT VERRICHTE OVERWEK , WERK OP ZATERDAG , ZONDAG EN FEESTDAGEN ZIJN DOOR OPDRACHTGEVER AAN B&S VERSCHULDIGD . 3. ALLE KOSTEN VOOR B&S VOOR DE, IN AFWIJKING VAN DE BIJ DE OVEREENKOMST BEPAALDE OF LATER ( FEITELIJK ) AANGEPASTE ARBEIDSDUUR , DOOR DE ARBEIDSKRACHT VERRICHTE ARBEID , ZIJN DOOR OPDRACHTGEVER VERSCHULDIGD .

ARTIKEL 25 AANSPRAKELIJKHEID 1. B&S IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE TEN GEVOLGE VAN ONJUISTE SELCTIE VAN EEN ARBEIDSKRACHT , TENZIJ OPDRACHTGEVER BINNEN ZEVEN KALENDERDAGEN NA AANVANG VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING EEN SCHRIFTELIJKE KLACHT TER ZAKE BIJ B&S INDIENT EN DAARBIJ AANTOONT DAT DE ONJUISTE SELECTIE HET RECHTSTREEKSE GEVOLG IS VAN OPZET OF ROEKELOOSHEID AAN DE ZIJDE VAN B&S. 2. B&S SCHIET IN IEDER GEVAL NIET TEKORT JEGENS OPDRACHTGEVER EN IS NIET GEHOUDEN TOT VERGOEDING VAN ENIGE SCHADE: A ) INDIEN DE CONTACTEN TUSSEN OPDRACHTGEVER EN B&S VOORAFGAANDE AAN EEN MOGELIJKE OVEREENKOMST , WAARONDER BEGREPEN EEN CONCRETE OPDRACHT VAN OPDRACHTGEVER OM EEN ARBEIDSKRACHT TE BESCHIKKING TE STELLEN , OM WELKEREDEN DAN OOK NIET LEIDEN TOT DE DAADWERKELIJKE TER BESCHIKKING STELLING VAN EEN ARBEIDSKRACHT ; B ) NADAT DE DOOR B&S EN DE ARBEIDSKRACHT UITGEVOERDE OPDRACHT IS VOLTOOID EN DOOR OPDRACHTGEVER AKKOORD IS BEVONDEN ; C ) INDIEN B&S, OM WELKE REDEN DAN OOK , EEN ARBEIDKRACHT NIET OF NIET LANGER CONFORM DE OPDRACHT TE BESCHIKKING KAN STELLEN; D ) INDIEN DE SCHADE IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN VERKEERDE OF ONVOLDOENDE INFORMATIE VAN DE ZIJDE VAN OPDRACHTGEVEN OF DOOR DEZE INGESCHAKELDE DERDEN . 3. B&S IS TEGENOVER OPDRACHTGEVER NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADEN EN VERLIEZEN DIE ARBEIDSKRACHTEN TOEBRENGEN AAN OPDRACHTGEVER OF AAN DERDEN . 4. B&S IS TEGENOVER OPDRACHTGEVER NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERBINTENISSEN DIE ARBEODSKRACHTEN ZIJN AANGEGAAN MET OF DIE VOOR HEN ZIJN ONTSTAAN JEGENS OPDRACHTGEVER OF DERDEN , AL DAN NIET MET TOESTEMMING VAN OPDRACHTGEVER OF DIE VAN DERDEN.

ARTIKEL 26 GARANTIE, VEILIGHEID EN VRIJWARING 1. O PDRACHTGEVER ZAL DE LOKALEN, WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN WAARIN OF WAARMEE DE WERKZAAMHEDEN DOOR DE ARBEIDSKRACHT WORDEN VERRICHT , ZODANIG INRICHTEN EN ONDERHOUDEN EN VOOR HET VERRICHTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN ZODANIGE REGELINGEN TREFFEN EN AANWIJZINGEN VERSTREKKEN ALS REDELIJKERWIJS NODIG IS OM TE VOORKOMEN DAT DE ARBEIDSKRACHT BIJ HET VERRICHTEN VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN IN DE RUIMSTE ZIN DES WOORDS SCHADE LIJDT .

2. O PDRACHTGEVER GARANDEERT DAT MET BETREKKING TOT DE ARBEIDSKRACHT, DE OP DE GROND VAN HET NEDERLANDSE RECHT VEREISTE GEZONDHEIDS EN VEILIGHEIDSNORMEN EN REGELGEVING DIEN AANGAANDE IN ACHT ZULLEN WORDEN GENOMEN . 3. O PDRACHTGEVER DIENT ER ZORG VOOR TE DRAGEN DAT DE ARBEIDSKRACHT VOLLEDIG EN VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN GEINSTRUEERD WORDT OVER DE GANGBARE VEILIGHEIDSREGELS BINNEN DE LOKALEN VAN OPDRACHTGEVER EN EVENTUELE RISICO’ S VERBONDEN AAN DE WERKPLEK OF HET UIT TE VOEREN WERK , ALSMEDE OOK DE ALGEMENE RISICO ’ S . H ET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EROP TOE TE ZIEN EN ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT DE ARBEIDSKRACHT , IN DE PERIODE DAT HIJ WERKZAAMHEDEN VERRICHT VOOR OPDRACHTGEVER , ZICH HOUDT AAN REGELGEVING EN VOORSCHRIFTEN ZOALS DEZE BIJ DE OPDRACHTGEVER GELDEN. I NDIEN OPDRACHTGEVER GEEN VEILIGHEIDSREGELS KENT , ZULLEN DE VEILIGHEIDSREGELS VAN B&S VAN TOEPASSING ZIJN . 4. INDIEN DE ARBEIDSKRACHT EEN BEDRIJFSONGEVAL OF EEN BEROEPSZIEKTE OVERKOMT , ZAL OPDRACHTGEVER B&S EN DE BEVOEGDE INSTANTIES HIERVAN ONVERWIJLD OP DE HOOGTE STELLEN EN ER ZORG VOOR DRAGEN DAT DAARVAN ONVERWIJLD EEN RAPPORT WORDT OPGEMAAKT WAARIN DE TOEDRACHT VAN HET ONGEVAL OF DE ZIEKTE ZODANIG WORDT VASTGELEGD DAT DAARUIT MET REDELIJKE MATE VAN ZEKERHEID KAN WORDEN UITGEMAAKT OF EN IN HOEVERRE HET ONGEVAL OF DE ZIEKTE HET GEVOLG IS VAN HET FEIT DAT ONVOLDOENDE MAATREGELEN WAREN GENOMEN TER VOORKOMING VAN EEN DERGELIJK BEROEPSONGVAL OF DERGELIJKE BEROEPSZIEKTE .

5. O PDRACHTGEVER ZAL AAN DE ARBEIDSKRACHT VERGOEDEN ALLE SCHADE ( INCLUSIEF KOSTEN MET INBEGRIP VAN DE DAADWERKELIJKE KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND ) DIE DE ARBEIDSKRACHT IN DE UITOEFENING VAN DE OPDRACHT LIJDT , TENZIJ DE SCHADE IN BELANGRIJKE MATE HET GEVOLG IS VAN OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID VAN DE ARBEIDSKRACHT . 6. O PDRACHTGEVER ZAL AAN DE ARBEIDSKRACHT VERGOEDEN ALLE SCHADE ( INCLUSIEF KOSTEN MET IN BEGRIP VAN DE DAADWERKELIJKE KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND ) DIE DE ARBEIDSKRACHT LIJDT DOORDAT EEN AAN DE ARBEIDSKRACHT TOEBEHORENDE EN DOOR HEM IN HET KADER VAN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN GEBEZIGDE ZAAK IS BESCHADIGD OF TENIET GEGAAN . O PDRACHTGEVER ZAL B&S TEGEN ALLE AANSPRAKEN TERZAKE VRIJWAREN . 7) O PDRACHTGEVER ZAL ZICH AFDOENDE VERZEKEREN TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OP GROND VAN HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL.

2012 Algemene Voorwaarden - Becker & Scheffer Verlichting  

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden | Becker & Scheffer BV - Verlichting

2012 Algemene Voorwaarden - Becker & Scheffer Verlichting  

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden | Becker & Scheffer BV - Verlichting

Advertisement