Page 1

Novostrašecký měsíčník Ročník XV.

cena 10 Kč

leden 2012

Oslavy folklorního souboru Čtyřlístek

Co dál s územním plánem?

Církevní instituce není kamenná.


11. prosince 2011

Foto: L. Spieglová a P. Tondrová. Další fotografie na webu města www.novestraseci.cz.

Foto: MKZ

Mikuláš s Barborkou Tradiční vánoční trhy 9. prosince 2011

Novoroční přání


Z Obsahu / Editorial

Z obsahu Informace pro občany Systém ohlašování přerušení nebo omezení dodávek vody ............................................................ 4 Co dál s územním plánem? . .................................................................................................................. 5 Stalo se Vítání občánků . ........................................................................................................................................ 6 Téma měsíce Církve v Novém Strašecí ......................................................................................................................... 7 Církevní instituce není kamenná . ......................................................................................................... 9 Kultura Vánoční Čtyřlístek ..................................................................................................................................10 Akademie volného času ........................................................................................................................11 Nalaďte si Prahu .....................................................................................................................................12 14. ročník soutěže O nejkrásnější vánočku ......................................................................................13 Děti, mládež, škola Mikulášské odpoledne v Pecínově ......................................................................................................14 Komisař přivezl drogy na gympl .........................................................................................................15 Z historie Nové Strašecí za první světové války .................................................................................................16 Žijí mezi námi... Byl jsem vždycky „záskokář“ . ..............................................................................................................18 Spolky NoStraDivadlo zkouší ve Stochově .................................................................................................... 20 Sport Nejlepší florbalistky v okrese ...............................................................................................................21 Turistické výlety ......................................................................................................................................21 Zprávy z fotbalového stadionu ............................................................................................................22

Koledováním potěšila děvčata z tanečního oboru místní základní umělecké školy pod vedením Zuzany Stránské ve středu 21. prosince nejeden obchod ve městě. Velice děkujeme. Foto: Michal Drtina

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Redakční rada: Libuše Vosátková, Iva Dvořáková, Tereza Slavíková Odpovědný redaktor: Michal Drtina Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 1050 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: Jiří Duchoň ml. Novostrašecký měsíčník

Vážení spoluobčané, v rukou máte první letošní číslo Novostrašeckého měsíčníku, což znamená, že Vánoce i loučení se starým rokem je za námi a my vstupujeme do roku nového. Většina z nás s koncem roku bilancovala, co se  podařilo v  soukromém životě, čím jsme přispěli sobě, své rodině, přátelům, ale i čím jsme přispěli ke zvelebení našeho města. Děkuji touto cestou všem, kteří se na této snaze podíleli. Děkuji i těm, kteří se nezištně podíleli na kulturním, sportovním a společenském životě našeho města. Neméně důležité však je to, co nás čeká v  následujícím období. Velice bych si přál, aby spolupráce při jednání zastupitelstva i mimo něj byla konstruktivní a  aby nevznikala zbytečná nedorozumění. Tedy abychom všichni naplňovali slib, který jsme v úvodu našeho působení v zastupitelstvu složili. Přeji vám do  nového roku hodně zdraví a  osobní pohody, ať se  splní vaše představy a  plány a  ať se  vám žije v našem městě příjemně. Karel Filip starosta města

1


Informace pro Občany

28. zasedání rady města konané 14. listopadu 2011 Farmářské trhy

Čtenáři jistě zaznamenali, že každou druhou středu jsou na Komenského náměstí pořádány farmářské trhy. Rada města schválením smlouvy o obstarání farmářských trhů se společností SLATR, s. r. o., Praha 5, tuto skutečnost stvrdila smluvně i pro následující období. Pořádání trhů je bez finančních požadavků na obou stranách. Pořádající společnost bude pouze hradit náklady na elektrický proud. Trhy se  budou pořádat v  období březen–prosinec vždy jednou za čtrnáct dní.

Přidělení bytů

Rada města vyhověla žádosti paní Mikové a přidělila jí do  užívání byt v  Zahradní ulici č.p. 1034. Obdobně rozhodla o  přidělení bytu v  Havlíčkově ulici č. 1155 manželům Němečkovým.

Podoba regenerace parku

Rada města schválila návrh řešení a podobu regenerace parku u kaple sv. Isidora, jak byl zpracován Ing. Alenou Burešovou. Návrh je třeba nyní dopracovat do  úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu. Další a nejdůležitější fáze tohoto záměru bude záviset na  finančních prostředcích, nebo případné dotaci. Stejný postup bude následovat v  případě radou schválené studie dětského hřiště „Pod Farou“ od téže autorky. Studie vznikla na základě iniciativy školské komise rady města.

Výzva Středočeským vodárnám

Město Nové Strašecí je vlastníkem části kanalizační infrastruktury. Tuto infrastrukturu v období od  16. 9. 2004 do  31. 10. 2011 užívala výlučně společnost Středočeské vodárny, a. s., (SVAS) a  provozovala ji včetně výběru stočného od  odběratelů napojených

na tuto infrastrukturu. Podle veškerých dostupných podkladů SVAS za užívání v období od  16.  9  2004 do  31. 10. 2011 neposkytovaly městu žádnou protihodnotu za  užívání. Dle znaleckého posudku doc.  Ing.  Petra Hlavínka, CSc., soudního znalce pro obor stavebnictví, odvětví vodní stavby, vyplynulo, že  výše obvyklého nájemného za  provoz kanalizační infrastruktury v  majetku města Nové Strašecí je v průměru 1,5 mil. Kč za rok provozování. Za období od 16. 9. 2004, kdy započalo užívání kanalizační infrastruktury, do 31. 10.  2011, kdy bylo užívání ukončeno tím, že byla kanalizační infrastruktura předána zpět městu, se  dle znaleckého posudku jedná o částku 10 875 000 Kč. Rada města na tomto jednání schválila zaslání výzvy společnosti Středočeské vodárny, a. s., s uplatněním citované částky. Jiří Tláskal

29. zasedání rady města konané 28. listopadu 2011 Rozpočet a vyhláška

Rada města se seznámila „v prvním čtení“ s návrhem rozpočtu města na rok 2012, vzala na vědomí výroční zprávu Základní a mateřské školy J. A. Komenského v Novém Strašecí a projednala návrh na úpravu vyhlášky města o místním poplatku za komunální odpad.

Přidělení bytu

Rada města přidělila byt v domě č.p. 1155 manželům Raichlovým a prodloužila nájemní smlouvu na užívání bytu paní Pokorné.

Zpětný odběr elektrozařízení

Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou ASEKOL, s. r. o. Kontejnery budou umístěny na třech místech:

1) v Křivoklátské ul. (u  bytového domu čp. 929) – v kat. území Nové Strašecí, 2) v  ul. Aloise Jiráska (u  trafostanice) – v kat. území Nové Strašecí, 3) v  Husově ul. (naproti čp. 674) – v  kat. území Nové Strašecí.

Ledování hřiště

Rada města se zabývala též často přetřásanou otázkou, zda ledovat, či neledovat v  zimním období na  hokejbalovém hřišti Na  Kocourku. Po  zvážení všech pro a  proti rada nakonec rozhodla neledovat.

Zakoupení defibrilátoru

Rada města schválila nákup přístroje laické první pomoci a neodkladné resuscitace AED Philips HeartStar FRx – automatizovaný externí defibrilátor pro potřeby městské

policie. Z obcí, kde vykonává Městská policie Nové Strašecí svoji působnost, poskytly na  zakoupení přístroje příspěvek obec Lány ve výši 7 700 Kč a obec Tuchlovice 8 700 Kč. Cena přístroje, včetně zaškolení od  společnosti S&T Plus, s. r. o., Praha, činí 49 709 Kč (s DPH).

Parkovací karta

V souvislosti se změnami v ceníku parkovného od 1. prosince učinila rada města ještě jednu úpravu v systému parkování, spočívající v tom, že možnost pořídit si tzv. zaměstnaneckou kartu mají zaměstnanci všech firem a institucí, které mají sídlo nebo provozovnu kdekoliv na  území města. Dosud byla tato možnost omezena pouze na  zaměstnance, jejichž zaměstnavatel sídlil v centru města. Jiří Tláskal

30. zasedání rady města konané 5. prosince 2011 Rozpočet a výhled

Rada se zabývala rozpočtem města. Výsledkem bylo doporučení zastupitelstvu města, aby návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtový výhled do roku 2014 schválilo.

2

Mapky města

Byla projednána prodejní cena orientačních map města Nové Strašecí, které jsou k dispozici v informačním centru. Rada rozhodla poskytnout zájemcům zbylé celobarevné mapy ve formátu A3 zdarma. Michal Drtina

Šroubkova vila. O dokončení fasády čtěte na straně 4. Foto: M. Drtina

Novostrašecký měsíčník


Informace pro Občany

7. zasedání zastupitelstva konané 24. listopadu 2011 Půjčka technickým službám

Hlavním programem tohoto zasedání byla nutnost řešit finanční situaci společnosti technické služby Nové Strašecí, s. r. o. (TS NS). Tato společnost v letošním roce převzala sběrný dvůr a  související činnosti ve  věci odpadového hospodářství a  převzala i  správu a údržbu veřejného osvětlení. Projekty si vyžádaly prvotní investice do  nákupu kontejnerového nosiče MAN, 5 kusů velkoobjemových kontejnerů, vysokozdvižné plošiny CABSTAR. Společnost proto požádala město, aby jako objednatel těchto služeb poskytlo společnosti TSNS návratnou půjčku na dobu tří let, a  to za  účelem vyrovnání peněžních toků (cash–flow). Ve výši a době trvání půjčky se odráží skutečnost, že od 1. 11. 2011 TSNS zajišťují pro město třetí projekt, převzetí pro-

vozu a údržby ČOV a  cca ¾ kanalizačního řadu města a  v  neposlední řadě organizaci výběru stočného od  občanů  a  společností napojených na kanalizaci ve vlastnictví města. Finanční zajištění, resp. rozjezd třetího projektu je náročný a  příjmy ze  stočného budou stabilizované v  delším časovém horizontu. Po  delší rozpravě a  poté, co nebyl přijat protinávrh na poskytnutí půjčky pouze ve výši 350 tisíc korun, zastupitelstvo těsnou většinou schválilo smlouvu o půjčce Technickým službám Nové Strašecí, s. r. o., ve výši 1  000  000 Kč za  účelem posílení cash–flow s převzetím provozování sběrného dvora, veřejného osvětlení a  čistírny odpadních vod a části kanalizačního řadu.

Přijetí daru

V dalším programu pak zastupitelstvo přijalo dar pozemků parc. č. 2282/1 (186 m2) a  parc.č. 2470/11 (18 m2) od  dárce paní Mazancové. Jedná se o  pozemky, které jsou součástí místní komunikace ulice Pecínovská – slepé ulice směrem k trati ČD.

Směna pozemků

Zastupitelstvo schválilo směnu částí pozemků: parc. č. 314/18 (součást komunikace Křivoklátská) o výměře cca 30 m2 z vlastnictví pana Ing. Bechyně do vlastnictví města za pozemek parc. č. 314/4 o  výměře do  100  m2 z  vlastnictví města s  finančním doplatkem ve výši 400 Kč/m2 rozdílu výměr  směňovaných pozemků. Jiří Tláskal

31. zasedání rady města konané 12. prosince 2011

Náměstí J. A. Komenského Foto: M. Drtina

Rada doporučila zastupitelstvu schválení rozpočtové změny za období XI/2011 a schválila návrh inventarizační komise na vyřazení inventáře z majetku města.

Dotační výzvy

Rada města souhlasila s podáním žádostí o dotaci a spolufinancování těchto akcí: Kaple sv. Isidora – Výstupem projektu je restaurování vnitřního oltáře, oltářní mřížky, lavic a kruchty (ochoz nad vstupem) a instalace vnitřní mříže v kapli sv. Isidora. - předběžný odhad nákladů 882  040   Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 44 102 Kč. Aktivní odpočinek pro seniory – Výstupem projektu je pořízení a instalace cvičebního prvNovostrašecký měsíčník

ku pro seniory v areálu sportovní haly BIOS. - předběžný odhad nákladů 51  000  Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 2 550 Kč. Soubor propagačních materiálů města Nové Strašecí – Výstupem projektu je výroba souboru propagačních materiálů (informativní brožura, vandrovní knížka, informační letáky a nástěnné mapy). - předběžný odhad nákladů 94  812  Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 4 741 Kč. Vodovod – řad L – Rudská – Výstupem projektu je výstavba celkem 645 m vodovodního řadu L v ulici Rudská, který umožní připojení stávajících objektů a  rozvojových obytných ploch a bude napojen na stávající vodovodní síť města. - předběžný odhad nákladů 3 020 450 Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 151 023 Kč. Oprava zásahového automobilu Škoda 706 RTHP – Výstupem projektu je celková oprava zásahového vozidla Škoda 706 RTHP místního sboru dobrovolných hasičů. - předběžný odhad nákladů 201  830  Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 10 092 Kč. Dovybavení posilovny v hale BIOS – Výstupem projektu je pořízení dvou posilovacích strojů, fitness činek a  zátěžových kotoučů do posilovny v hale BIOS. - předběžný odhad nákladů 102  381  Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 5 121 Kč. Vybavení sektoru pro skok vysoký – Výstupem projektu je pořízení vybavení sektoru pro skok vysoký na  víceúčelovém hřišti „Na Kocourku“. - předběžný odhad nákladů 95  000  Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 4 750 Kč.

Spoluúčast města na všech výše navrhovaných projektech by činila celkem 222 379 Kč.

Kalové hospodářství

Rada souhlasila s podáním žádosti společností Technické služby Nové Strašecí,  s.  r.  o., o  dotaci na  projekt „Nové Strašecí ČOV – kalové hospodářství“ v  celkové hodnotě 3 246 009 Kč (bez DPH) s 5% spoluúčastí.

Změna územního plánu

Rada se rozhodla po  důkladném zvážení předložených skutečností (viz samostatný článek) doporučit zastupitelstvu, aby upustilo od pořízení změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí.

Ostatní

Dále rada přijala usnesení o realizaci zrušení příspěvkové organizace Technické služby město Nové trašecí, přijala návrh usnesení pro zastupitelstvo na zřízení fondu pro výstavbu, rekonstrukce a udržování vodohospodářského majetku. Michal Drtina Připomínáme, že  zápisy z  jednání rady města a  zastupitelstva města upravené ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů jsou k  dispozici na  webových stránkách města www.novestraseci.cz. Občané města mohou též do usnesení rady města a zápisu ze  zasedání zastupitelstva města nahlížet v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy.

3


Informace pro Občany

Dokončení fasády Systém ohlašování přerušení zabránilo chladné počasí Město ve spolupráci s  PharmDr. Jarmilou Chytrou realizovalo od  září letošního roku opravu fasády na Šroubkově vile u polikliniky. Vlastní opravu fasády zajišťovala stavební firma MAO Kladno, a. s. I  když podzimní počasí provádění prací poměrně přálo, chladný závěr listopadu již neumožnil dílo zcela dokončit. Nová omítka nestačila dostatečně vyschnout a v souvislosti s nižšími teplotami se na fasádě po provedení nátěru objevily fleky, přestože byla použita speciální barva. Její odstín byl mimochodem vybírán po dohodě s Národním památkovým ústavem. S  firmou MAO, a. s., byl vyhotoven písemný protokol, že nátěr fasády bude proveden znovu do 31. května 2012, již za příhodných klimatických podmínek. Pavel Friebert odbor investic MěÚ

Zcizené známky na nádobách V  poslední době přibývá případů, kdy občané hlásí zcizení známek ze  svých nádob na odpad. Chtěli bychom upozornit, že svozové společnosti jsou placeny jen ty nádoby, které jsou evidovány podle čísel popisných. Známky na  nádobách slouží především pro jednodušší orientaci pracovníků, kteří provádějí svoz. Několikrát ročně budou pracovníci městského úřadu provádět kontrolu. Pokud se u nějaké nemovitosti objeví další nádoba se známkou navíc, bude muset majitel vysvětlit, jak ke známce přišel. Libuše Vosátková

Stavební deník V měsíci listopadu 2011 byly provedeny drobné opravy v bytech, které se pohybovaly v celkové výši 9 575 Kč. Ve dvou městských bytech byla vyměněna plastová okna za 23 430 Kč. Na výměně oken se  podílela firma Hamiroplast Nové Strašecí, s. r. o. V  dalších bytech byly vyměněny 2 ks plynových kotlů za  57  288 Kč. Tuto výměnu provedla firma Plynoservis Koutecký z Rakovníka. Dva  elektrické ohřívače vody byly vyměněny firmou Pavel Jandera Nové Strašecí za 19 857 Kč. Zdeňka Kratinová 4

nebo omezení dodávek vody

V letošním roce se  stalo několikrát, že ve městě došlo k omezení či přerušení dodávky vody, a to z důvodu plánovaných oprav nebo havárií na vodovodním řadu. Provozovatelem vodovodu ve  městě a  dodavatelem vody jsou Středočeské vodárny Kladno, a.s. Ve smyslu ust. § 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je provozovatel, nikoliv obec, povinen přerušení nebo omezení dodávky vody oznámit odběrateli 3 nebo 15 dní předem podle charakteru přerušení. Středočeské vodárny na přímý dotaz volajícího občana, kterému neteče voda, ovšem často odpovídají, že přerušení nahlásili na MěÚ a  ten že  občanovi problém zodpoví. Tímto způsobem se  Středočeské vodárny neoprávněně zbavují své povinnosti, kterou mají ze zákona. Plánované opravy a přerušení dodávky vody Středočeské vodárny sice na MěÚ oznamují, a  MěÚ to v  případech týkajících se  více odběratelů oznámí na  své náklady formou SMS zpráv a na webových stránkách města. Několikrát se  ale stalo, že  oznámení o poruše nebo o prodloužení termínu a času

přerušení dodávky vody došlo e-mailem na MěÚ v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách, kdy zprávu již nemohl nikdo převzít a tím pádem poslat dál. Středočeské vodárny se  nikdy nemohou vymluvit na  to, že informaci podaly na MěÚ a že si tím splnily svoji zákonnou oznamovací povinnost. Doporučujeme proto všem občanům, firmám a institucím ve městě zapojit se (registrovat) do obdobného informačního systému Středočeských vodáren, které mu budou do mobilu zasílat bezplatně informace o plánované odstávce či o aktuálním přerušení dodávky pitné vody také prostřednictvím zprávy SMS (SMS INFO) s tou výhodou, že zpráva bude zaslána odběratelům vody jenom v  té příslušné ulici nebo lokalitě města, které se dodávka vody týká. Podrobnější informace o registraci jsou na lince 840 111 111–112. V  případě zaslání SMS zprávy s  textem VEOLIA na  číslo 720  001  112 se  obratem ozve operátor linky a provede registraci společně se zákazníkem. Jiří Tláskal

Projekty podpořené dotací Středočeského kraje Koncem roku 2011 byly dokončeny tři projekty, které byly podpořeny dotací z  fondů Středočeského kraje. Jednalo se  o  projekty Kaple sv. Isidora – udržovací práce, Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra a Parkové úpravy veřejných prostranství – II. etapa. V rámci udržovacích prací na kapli sv. Isidora byla přeložena koruna štítové zdi, provedena přeložka stávající taškové krytiny, posouzena a  opravena tesařská konstrukce krovu a sanktusní věžičky a obnoven nátěr plechové krytiny, repasovány dveře a okna, vyspravena fasáda vnitřní i  vnější, vyspravena podlaha z cihelných dlaždic a ošetřeny dřevěné prvky v interiéru. Kolem stavby byl proveden odkop stávající zeminy, instalováno odvodňovací a větrací plastové potrubí obalené geotextilií a  obsypáno kačírkem. Rozsah prací byl stanoven na  základě závazného stanoviska orgánu památkové péče. Práce provedla firma Lanostav, s. r. o., za cenu 657 228 Kč včetně DPH. Na  financování tohoto projektu bude městu poskytnuta dotace ve výši 588 668 Kč z  Fondu kultury a  obnovy památek Středočeského kraje.

Veřejná sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra jsou vestavěna do chodby za městskou knihovnou v budově č.p. 1155. Stavbu provedla společnost MAO, a. s., za cenu 117 570 Kč včetně DPH. Na financování tohoto projektu bude městu poskytnuta dotace ve  výši 111 691,50  Kč z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání Středočeského kraje. Předmětem posledního z  realizovaných projektů byla výsadba stromů, keřů a travin v zeleném klínu mezi marketem LIDL a ulicí Atriová, stromů v ulici Atriová a stromů, keřů a travin v části Žižkova náměstí na prostranství před domem č.p. 975 a 976. Na těchto prostranstvích byl zároveň instalován mobiliář (4 lavičky a  2 odpadkové koše). Projekt realizovala firma Arborea Rakovník, s. r. o., za cenu 192 005 Kč včetně DPH. Na financování tohoto projektu bude městu poskytnuta dotace ve  výši 182  404  Kč z  Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje. Jan Vitner

Novostrašecký měsíčník


Informace pro Občany

Co dál s územním plánem? Územní plán sídelního útvaru je místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis nezbytný pro další rozvoj obce. Platný územní plán sídelního útvaru (ÚP) je prvním základním dokumentem, s nímž musí každý investor nebo majitel pozemků konfrontovat svůj záměr. V Novém Strašecí je nyní platný územní plán ve své podobě se změnou číslo I  a  změnou číslo II. Jednání o  změně číslo III bylo s  definitivní platností na  8. zasedání zastupitelstvu města zastaveno na základě návrhu pořizovatele. Na  8. zasedání zastupitelstva vystoupila v rámci projednávání změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Gabriela Dykastová a ve své velmi obsáhlé zprávě mimo jiné konstatovala: „Dojdeli pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4 § 53 zákona č. 183/2006 Sb., předloží návrh na jeho zamítnutí.“

ze dne 13. 5. 2009 je zřejmé, že rada města rozhodovala o  výběru variantního řešení plochy G – tím na  sebe převzala pravomoc zasahovat do  koncepčních záměrů rozvoje města, rozhodovala o územně plánovací dokumentaci, dále rozhodovala o  jednotlivých žádostech o změnu, o nových podáních a zároveň námitkách a  připomínkách podaných jako reakce k zadání... – doklad o tom, že zastupitelstvo města toto projednalo, nebyl doložen...

Celá podstata problému je k nalezení v protokolu „Konzultace – metodická pomoc k dalšímu postupu ve věci Návrh změny č. III územního plánu Nové Strašecí“.

Z těchto důvodů má pořizovatel pochybnosti o  zachování správného procesního postupu v souladu se zákony č. 50/1976 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., a to již v samotném zadání citované změny.

Tam se doslova uvádí (redakčně kráceno): Podané námitky a  připomínka – reflektují na pořizovatelem zjištěné skutečnosti: 1/ absence dokladů o  tom, že  ZM řádně projednalo jednotlivé námitky v rámci vyhodnocení námitek a připomínek ve fázi projednávání zadání Změny č. III 2/ v žádné textové části zadání Změny č. III není určeno k  jakému využití bude sloužit plocha č. 51 ... 3/ celá plocha „G“ opakovaně projednávaná na ministerstvu dopravy – nesouhlas s návrhem – je v původním zadání řešena jako změna č. 24–28. Přičemž pod č. 24 je v textové části zadání (z roku 2006) toto: výrazně redukovat rozsah zóny, přitom respektovat záměr výstavby sportovního letiště. V novém zadání ze dne 30. 3. 2009 je popsána změna takto: 24 – řešit v zóně umístění školy a mateřské školy, sportovního areálu, podnikatelského inkubátoru, areálu Technických služeb města, hasičského záchranného sboru 22. 3. 2007 – zastupitelstvo města (ZM) zadává projektantu dvě varianty na řešení zóny G 30. 11. 2007 – rada města (RM) rozhoduje o zařazení dalších změn do již zahájeného pořizování Změny č. III 27. 10. 2008 – RM rozhoduje o výběru varianty B pro zapracování do změny č. III 30. 3. 2009 – zpracování nového zadání Změny č. III – NEPROJEDNÁNO... Pořizovateli nebyl dodán doklad o projednání jednotlivých žádostí zastupitelstvem města. Ze zápisu 14. zasedání zastupitelstva města Novostrašecký měsíčník

Tolik výběr ze zprávy. Pro čekatele na změnu územního plánu špatná zpráva, pro oponenty dobrá. Zastupitelstvo po  vyslechnutí všech informací na svém 8. zasedání rozhodlo o ukončení dalšího projednávání této změny a o neprodleném zahájení příprav nového územního plánu. Času je totiž velice málo, protože již od roku 2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., je jasné, že všechny územní plány obcí či sídelních útvarů schválené před vydáním nového stavebního zákona pozbudou dříve nebo později platnost, pokud se neuvedou v soulad s platnou legislativou. Schvalování územního plánu i  změn ve  schváleném územním plánu je však poměrně složitý proces, zamítnutá změna se řešila od konce roku 2006. Nový územní plán nevznikne dříve než za  dva, ale spíš za  tři roky. Ten stávající přestane platit 1. 1. 2016. Nám občanům nezbývá než věřit, že  současné zastupitelstvo a  rada města budou v  této věci jednat bez průtahů, otevřeně a bez chyb. Michal Drtina P. S. Pro příští Novostrašecký měsíčník zkusíme připravit téma pojednávající o územním plánu, abychom trochu rozkryli systém jeho schvalování. -md-

Časová posloupnost řešení zmíněné změny č. III ÚP: 27. 4. 2006 na 27. zasedání zastupitelstva města bylo schváleno usnesení o pořízení změny č. III územního plánu sídelního útvaru Nové Strašecí (změna č. III ÚP), zpracovatelem této změny byl doc. Ing. arch. Horký, DrSc. 22. 3. 2007 byly na  zastupitelstvu města iniciovány další změny týkající se využití zóny Severozápad (zóna „G“). Pro ověření potenciálu a  kapacitních možností nejrozsáhlejšího uceleného rozvojového území města rozhodla rada města o  vypracování územní studie, a  to ve  dvou variantních řešeních, jako podkladového materiálu k dokončení zadání změny č. III ÚP. V  době zpracovávání citované územní studie byly na MěÚ doručeny další požadavky a podněty. Na základě opakovaných konzultací na odboru územního a  stavebního řádu a  odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, a  na  MěÚ Rakovník, odbor výstavby a  investic – úřadu územního plánování, vzešla možnost začlenit tyto nové požadavky do rozpracovaného návrhu zadání změny č. III ÚP. 13. 5. 2009 ukončilo zastupitelstvo města schvalovací proces zadání změny č. III ÚP tak, že zpracovatel zanesl do změny ÚP zmíněnou studii a ty požadavky občanů, kterým zastupitelstvo vyhovělo. Takto zpracovaný návrh byl předložen úřadu územního plánování, odboru výstavby, MěÚ Rakovník k projednání. Tento úřad poté, co si vyžádal stanoviska dotčených orgánů, zaslal 18. 3. 2010 své připomínky, které byly následně předány zpracovateli doc. Ing. arch. Horkému, DrSc. Další projednávání ÚP komplikuje stanovisko ministerstva dopravy, které bez zákonné opory požaduje respektování koridoru 600 m pro pokračování výstavby R6. Teprve 9. 9. 2010, po předchozích čtyřech jednáních, byla na ministerstvu nalezena shoda a ministerstvo od svého požadavku ustoupilo. 30. 3. 2011 bylo na  MěÚ doručeno stanovisko MěÚ Rakovník jako pořizovatele změny č. III ÚP, že  návrh změny byl kladně posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje. 16. 5. 2011 proběhlo projednání s  veřejností, které zajišťoval, a ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona i následně vyhodnocoval, pořizovatel změny, tedy MěÚ Rakovník. Zpráva pořizovatele byla doručena na MěÚ Nové Strašecí e-mailem dne 9. 12. 2011, poštou až  16. 12. 2011. Tato zpráva neobsahuje návrh rozhodnutí o námitkách, ale  v závěru MěÚ Rakovník nedoporučuje dále pokračovat v pořizování změny č. III ÚP. 12. 12. 2011 se rada města se na svém jednání zabývala touto zprávou, jakož i  celým procesem pořizování změny ÚP, a  se  závěrem zprávy MěÚ Rakovník se ztotožnila. Při posuzování všech schvalovacích dokumentů a rozhodování se objevily určité pochybnosti, např. ve způsobu projednání jednotlivých námitek v orgánech města, což by mohlo zadat eventuální příčinu na zrušení změny ÚP v přezkumném řízení. -md-

5


stalo se

Městská policie Zpevněné plochy kontejnerových stání na separaci odpadu Nové Strašecí Odpoledne 2. 12. 2011 byla strážníkům oznámena krádež kabelky z  vozidla v  ulici Tovární. Opětovně upozorňujeme na nutnost nenechávat ve vozidlech odložené věci viditelně, cenné věci pak nenechávat ve vozidlech vůbec. Věc byla jako krádež vloupáním oznámena Policii ČR. Večer 3. 12. 2011 zjistila hlídka strážníků převrácené popelnice a kontejnery v Husově ulici. Věc byla vyřízena úklidem místa a blokovou pokutou ve výši 1 000 Kč. Dopoledne 9. 12. 2011 na  vyžádání Policie ČR uzavřeli strážníci prostor u  lokality staré vodárny pod železniční tratí. Důvodem byl nález nevybuchlé munice, kterou musel odstranit přivolaný pyrotechnik. Krátce před polednem 12. 12. 2011 byli strážníci požádáni Policií ČR o  součinnost ve  věci loupeže spáchané se  zbraní v  místní pobočce Komerční banky. Strážníci zjistili popis pachatele, zajistili místo události až do příjezdu policistů a pokusili se pachatele vyhledat na katastru města.

V rámci grantového řízení z Fondu ASEKOL město obdrželo příspěvek ve výši 60 000 Kč na  vybudování zpevněných ploch pod kontejnerová stání na separaci odpadu. Byla rekonstruována kontejnerová stání v ulici Aloise Jiráska (u  trafostanice) a  v  ulici Husova. Zároveň došlo k navýšení jejich kapacity pro umístění stacionárních kontejnerů na  sběr drobných elektrozařízení (červené kontejnery). Další kontejner bude umístěn na  stání v ulici Křivoklátská u č.p. 928. Do kontejnerů budou sbírány baterie a  drobná elektrozařízení, jako např. kalkulačky, rádia, drobné

počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod. Nepatří do nich televizory, monitory, zářivky, žárovky, velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, mrazničky). Umístění a vývoz kontejnerů zajistí firma ASEKOL, s. r. o., zdarma na základě smlouvy o  spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Projekt rekonstrukce kontejnerových stání realizovaly Technické služby Nové Strašecí, které nabídly nejnižší cenu 93 336 Kč včetně DPH. Jan Vitner

Vítání občánků Poslední vítání občánků v tomto roce se konalo na  Mikuláše 6. prosince 2011. V  tento den zastupitelka města Naděžda Jurgovská přivítala mezi občánky Nového Strašecí 4 holčičky a  4 chlapečky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Lucii Pittnerovou, Lili-

anu Svobodovou, Barboru Sládkovou, Kristýnu Havlíčkovou, Igora Tyčkovského, Františka Šebka, Kamila Kedroně, Lukáše Tlustého. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Eva Videmannová

Rynholec Odpoledne 23. 11. 2011 se domáhal vstupu do obydlí seniorky neznámý muž s tím, že jí chce vyplatit finanční hotovost 10 000 Kč. Oznámení došlo hlídce MěP se zpožděním, takže již nebylo možné zjistit mužovu totožnost. Přestože tentokrát k žádné škodě nedošlo, upozorňujeme znovu na  nutnost věc vždy včas oznámit. Jako pokaždé v  závěru roku se  někteří naši „spoluobčané“ pokouší vylepšit svou finanční situaci, samozřejmě na  úkor těch, kteří mají ztíženou možnost obrany proti podvodnému jednání. Proto neváhejte a volejte nám v obdobných případech ihned na tel. č. 602 395 312.

Tuchlovice Podezřelá manipulace s postavami betléma na náměstí byla strážníkům oznámena večer 4. 12. 2011. Figury byly přestěhovány k autobusové zastávce. S hlídkou Policie ČR byla zjištěna osoba pachatele, kterému byla za jeho jednání uložena bloková pokuta. Večer 7. 12. 2011 byla hlídce strážníků oznámena dopravní nehoda, řidič havarovaného vozidla z místa nehody utekl. Strážníci místo nehody zajistili až  do  příjezdu Policie ČR, která věc převzala k šetření. Martin Novák vrchní strážník MěP 6

Novostrašecký měsíčník


téma

Církve v Novém Strašecí Po letech prosazování jediné ideologie došlo v roce 1989 mimo jiné i k obnovení svobody náboženského vyznání a  činnosti církví. Působení církví a  náboženských společností se  zařadilo mezi běžné součásti veřejného života. Kromě duchovní činnosti se  církve věnují i  aktivitám ve  školství, zdravotnictví, v  sociálních službách i  charitě. V  České republice je registrováno dvaatřicet církví a náboženských společenství a  dva svazy. Když jsem připravoval téma pro tento měsíčník, byly statistickým úřadem oznámeny výsledky sčítání lidu. Podle těchto údajů klesl o  více než polovinu počet lidí, kteří se k nějaké církvi hlásí. Jsou to čísla pro církve velmi nepří-

znivá, ale až následný výzkum může odhalit příčinu takového propadu. To už je ovšem úkol pro samotné církve. V našem městě působí římskokatolická farnost a náboženská obec Církve československé husitské. V měsíčníku informace z katolické farnosti vycházejí pravidelně, proto nás spíše zajímalo, jak o své práci smýšlejí aktivní členové farnosti v Novém Strašecí a jaké pořádají akce pro veřejnost. O  rozhovor jsem požádal maminku pěti dětí Julii Adltovou a  manžele Kotykovi, kteří mají děti čtyři. O  aktivitách Církve československé husitské jsem si povídal přímo s kazatelem Michalem Balekem. Michal Drtina

Vytváříme přátelskou atmosféru mezi farníky a veřejností

Obyvatelstvo podle náboženské víry

(výběr z údajů posledního sčítání lidu)

Církev Stř. Čechy bez náboženské víry 506 544 Církev československá husitská 4 967 Římskokatolická 70 675 Českobratrská církev evangelická 4 894 Pravoslavná církev v českých zemích 2 607 jiné 4 894 věřící – nehlásící se k žádné církvi ani nábož.enské společnosti 71 449 neuvedeno 587 179 obyvatelstvo celkem 1 274 633

ČR 3 612 804 39 276 1 083 899 51 936 20 628 53 277

707 649 4 774 323 10 562 214

-md-

O rozhovor jsem původně požádal – zcela záměrně – pouze Pavla Kotyka. Zajímalo mne, jaký tento rodák z Nového Strašecí je. Biokybernetik se zaměřením na umělou inteligenci, který byl jako dítě v  roce 1968 pokřtěn, se  jako student pohyboval kolem strahovských premonstrátů a jako dospělý muž se nechal znovu pokřtít v římskokatolické farnosti. Jenže osud rozhodl jinak a rozhovor jsem nakonec vedl i s jeho ženou Martinou Kotykovou, která kromě své práce a  čtyř dětí stihne ještě zastávat funkce v  celostátním výboru KDU-ČSL a pracovat pro místní farnost. Jak se  vám daří propojovat život farnosti se životem širší veřejnosti? Martina Kotyková (MK): Kulturní život farnosti jde ruku v ruce s tím, jak je provázaný osobní život věřících z farnosti s životy ostatních lidí. Například koncerty, které se  nyní pořádají, začaly u nás doma v obýváku, kde poprvé před veřejností vystoupila Chipo Hynková. Pavel Kotyk (PK): Zpívala operní skladby, má poměrně vzácný koloratorní soprán. MK: Uvedla pasáže například z  Mozartových oper, všem se  moc líbila. Na  základě této zkušenosti jsme hledali větší sál. Další koncert se uskutečnil v kostele a pak Chipo začala zpívat ve farní schole a s církví se sblížila více. Provázanost církve a okolního světa se musí dít vždy přes lidi. PK: A my jsme takové spojení hledali a našli. Chipo Hynková krásně zpívá a sbormistryně novostrašeckého sboru LaGioia Helena Havlíková učí zpívat celou řadu lidí. Na jejich koncerty chodí jejich rodiny, a kromě toho přijde i několik desítek dalších lidí. Kostel se krásně naplní. Poslední koncert byl 8. prosince, tedy na  slavnost Neposkvrněného početí Panny Novostrašecký měsíčník

Marie. Náš kostel je mariánský – kostel Narození Panny Marie. Udělali jsme tedy koncert v adventní době s mariánským motivem a  se  sborem výhradně ženským. Takže to do sebe pěkně zapadlo. V březnu 2011 jsme pořádali také koncert k poctě sv. Josefa, vystupovali farníci Adam Viktora a  Gabriela Eibeenová ze  Mšece. Koncert byl navíc benefiční – ve  prospěch mšeckých varhan. V dubnu jsme do Strašecí přivezli Scholu Gregorianu, což je naprostá špička v duchovní hudbě: David Eben se zabývá gregoriánským chorálem a  v  Novém Strašecí vystoupil se svým sborem. Jaký úspěch měl koncert Scholy Gregoriana? MK: Myslím, že ohlas byl výrazný a je na co vzpomínat. Šlo o velký koncert, který se pořádal ve  spolupráci farnosti s  městem Nové Strašecí. Farnost byla v roli iniciátora a hostitele, městská kulturní zařízení v  roli organizátora. Pořádáte ještě jiné akce? PK: Můžeme ještě zmínit například Noc kostelů, což je akce, kterou jsme připravovali v roce 2011 podruhé. Ve farnosti se na ní podílí širší tým lidí: Mirek Adlt, Vojta Kozlík a  další. Při druhém ročníku zpívala schola,

a zpřístupněna byla kostelní věž. Lidé se mohli podívat až ke kostelnímu zvonu, který se zavěšoval v roce 2002 a nese jméno patronky kostela a velikého papeže přelomu století Maria–Jan Pavel. Skoro 60 let ve Strašecí zvony nebyly, odvážely se někdy v roce 1942, když se  rekvírovaly na  kanóny. Původně tu byly zvony tři. Na výrobu uvedeného zvonu jsme uspořádali sbírku. Prodávali jsme například malé keramické zvonečky za  200 Kč. Potřebovali jsme sehnat zhruba 250 tisíc korun. Naštěstí se našel velký dárce. MK: Ve farnosti je nás dost mladých v produktivním věku, takže pořádáme hodně akcí pro rodiče s dětmi, ale o tom jste už mluvil s  Julií Adltovou. Snažíme se  vytvořit ve  farnosti otevřenou atmosféru, aby lidé, kteří přijdou, získali důvěru a zbavili se ostychu. Byli bychom rádi, kdyby to v Novém Strašecí bylo normální. Michal Drtina

7


téma

Vždycky byli lidé dobří, zlí a mezi tím Za Julií Adltovou jsem přišel se záměrem povídat si o aktivitách, které pořádá farnost pro děti, respektive pro rodiče s dětmi, ale naše povídání bylo nakonec o práci ve farnosti vůbec, protože, jak paní Adltová říká, je to nejen pro ni práce od A do Z.

Co myslíte tím, že ve farnosti děláte všechno od A do Z? To znamená, že vím, o čem práce ve farnosti je, protože jsem rodilý katolík a  původem z  Moravy, takže se  u  mne tradice snoubila s pravou vírou. Na Moravě chodí lidé do kostela často ze  zvyku, protože chodili rodiče, prarodiče, kdežto tady lidé chodí do kostela, protože chtějí. Ale právě z Moravy jsem si přinesla zkušenost, co je třeba ve farnosti udělat. Když jsem se  do  novostrašecké farnosti přistěhovala, do kostela chodil jeden jediný svobodný ministrant, můj budoucí muž, manželé z Rynholce a pár babiček. Dnes, když do kostela přijdete v neděli, je nás tam sedmdesát. Někteří lidé si stále myslí, že se věřící chodí pouze modlit a nic jiného. Oni i  někteří věřící si myslí, že  jejich jedinou povinností je návštěva nedělní mše svaté. Proto se  snažíme stále vysvětlovat, že  je ve víře i trochu víc, že tam musí být i práce pro druhé, že se s prací musí z kostela vyjít ven. A tak to začalo i v naší farnosti. Postupně se sem stěhovali lidé s malými dětmi a byli to také věřící. Takže první akce, kterou jsme uspořádali, bylo rozloučení s  prázdninami. Pak se na to nabalil dětský den, který uzavíral školní rok náboženství. Udělali jsme zábavní odpoledne pro děti, přišlo jich padesát. Pro nás to bylo náročné, protože jsme s pořádáním takové akce neměli žádnou zkušenost. Pak jsme udělali Mikulášskou nadílku, která se letos uskutečnila po sedmé. A  mohou na  vaše akce přijít s  dětmi i  ti, kteří nejsou věřící? Samozřejmě, že  mohou, a  stalo se  to dob8

rým zvykem. Mnozí z farníků si pozvou své známé a ti pak zase řeknou dalším. Já se snažím s  těmi, kdo přišli, seznámit a  moc mne mrzí, když to v zápalu různých organizačních záležitostí nestihnu. Snažíme se  osobně poznat všechny zúčastněné. Mají potom menší ostych.

Je pravda, že v dřívějších dobách byli lidé víc věřící? Myslím, že  si minulou dobu trochu idealizujeme. Podle mne je to stále stejné. Vždycky byli věřící i nevěřící a do srdce lidí vidí jen Pán Bůh. Já nemám ideály o tom, že to dříve bylo lepší.

A nemívají ostych z toho, že neznají pravidla, která se musí dodržovat třeba na faře? Proto se  s  nimi seznamujeme, abych jim ukázala, že  nepotřebují znát víc než zásady slušného chování. Žádná církevní pravidla znát nemusí. A kdyby se náhodou přišli podívat na mši, tak stačí pouze koukat a maximálně udělat to, co ostatní. Ale když to neudělají, nic se  nestane. Zrovna jako na  Mikulášské nadílce vás nikdo k  ničemu nenutí. Nikdo se vás neptá, kdy jste byl pokřtěný nebo jestli jste měl svatbu v  kostele. Takže se  lidé nemají čeho bát. Je hrozně veselé, že se mnozí obávají přijít na faru, protože tam bydlí farář. Ano bydlí, ale byt má oddělený. Vždyť faru si místní lidé pamatují jako zvláštní školu.

Ale takto je to mnohdy vykládáno. Protože postupem času se všechno zjednodušuje. „Za  nás to bývávalo lepší,“ je hrozně paušalizující. Rozhodně si nemyslím, že třeba před sto lety byla lepší doba. Nebyla lepší, byla jiná. Vždycky byli lidé dobří, zlí a mezi tím.

Pořádáte také nějaká setkání pro dospělé? Velké setkání nejenom farníků zde bylo, když se loučil pater Vít Uher nebo když tu byl na návštěvě biskup. Ale také například při biřmování. Co je biřmování? Svátost udělení dospělosti v církvi. Uděluje se jednou za čas pro ty, kteří už znají učení církve natolik, že  se  v  jejích řadách mohou stát dospělými. Mohou pak například volit radu a mluvit do věcí farnosti. Volíte si radu? Jakou? Radu pastorační, kterou z části jmenuje farář a z části je volená. Pak máme ještě radu ekonomickou, ale tu celou jmenuje páter. Jsou to vlastně jeho poradní sbory. Pastorační rada vede farnost třeba z pohledu evangelizačního. Tedy co udělat, jak to udělat, kdy to udělat atp. Takže když bych chtěl uspořádat koncert v kostele, musím mít souhlas rady? Musíte mít schválení kněze jako nejvyššího místního duchovního správce a měl byste mu předložit například to, co byste chtěl na koncertu hrát. Ale v kostele může být i výstava nebo přednáška.

Jak pozvat veřejnost na vaše akce a které z nich jsme ještě nejmenovali? Před Vánocemi se to říká hezky, ale článek vyjde v lednu. Pro nás je důležité, že se otevíráme veřejnosti. Máme internetové stránky (www.nove-straseci.eu) a na nich se snažíme informovat o všem, co se ve farnosti děje, co a kdy pořádáme. Například, kdy bude biblická hodina, pokud má někdo zájem seznámit se s tím, co říká bible, případně se dozvědět více o II. vatikánském koncilu a dokonce i termín, kdy se uklízí kostel. Takže není obtížné zjistit, jak se k nám dostat a kdy, ale možná jde spíš o to, jestli my katolíci víme, jak vyjít ven mezi ostatní. Proto děláme akce pro maminky, pro děti a  nejenom pro katolíky. Nakontaktovat se na farnost není takový problém jako evangelizovat českou společnost (evangelizace je křesťanský pojem označující různé způsoby, kterými  křesťané  seznamují nekřesťany s podstatou křesťanského učení). S  tím má problém každá církev. Ukazovat, že  katolíci jsou ti nejlepší? To přece nejde. Rozdíly jsou mezi námi i v politice, ne všichni katolíci volí KDU-ČSL, někdo volí ČSSD, někdo ODS. Takže se lidé nemusejí mít strach, že bychom se na našich akcích jen modlili. Od toho jsou bohoslužby. A pokud k nám někdo přijde na dětský den, nemusí se bát, že bude ticho a uklizeno, to přece s dětmi nejde! Kdybych měla pojmenovat, jak by se měla církev otevírat, tak bych musela říct: jedině osobním příkladem. Tím, že o mně lidé vědí, že jsem katolík, a že se mnou mluví a zjistí, že jsem normální, že mám auto, s dětmi chodím do kina a pouštím jim pohádky a občas jim dám za uši. Michal Drtina

Novostrašecký měsíčník


téma

Církevní instituce není kamenná Stávajícím kazatelem Církve československé husitské v Novém Strašecí je Michal Balek. Pochází z Kutné Hory a v současné době žije v Praze, kde zůstal po studiu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, na které studoval nejenom teologii, ale také psychologii a sociální služby. V Novém Strašecí působí tři roky a k tomu pracuje jako odborný vychovatel ve výchovném ústavu. V Církvi československé husitské působí od roku 1998. Jak je velká zdejší husitská obec? Můžu uvést tři rozdílná čísla. První máme v  knihách, kde jsou zapsáni věřící z  Nového Strašecí i z okolních vesnic. V tuto chvíli je jich zhruba tři sta. Druhé číslo vypovídá o  tom, kdo z těcho věřících posílá církevní příspěvek a  nějakým způsobem s  námi komunikuje, žádá například pohřby, křty a podobně. Těch je asi třetina. No a  pak je ta nejmenší část, to jsou ti, kteří opravdu pravidelně chodí do  sboru na  bohoslužby. To se  pohybuje – když nejsou svátky – kolem pěti až deseti lidí. Pořádá sbor nějaké akce, kterých by se mohla účastnit veřejnost? Úplně tradiční je koncert Základní umělecké školy v  Novém Strašecí, který probíhá vždy před Vánoci a opakovaná je i spolupráce s pěveckým sborem LaGioia, který u nás má koncert o  Velikonocích a  také ve  vánočním období. Ještě jsme pořádali návštěvu jesliček pro školky, ale už loni byl zájem malý, takže se znovu neuskutečnila. Uvidíme, co v tomto smyslu bude dál. Prostor je u nás krásný. Jde o bývalou synagogu, tuším z 19. století. Akustiku má výbornou. Od židovské obce jsme ji odkoupili někdy v 50. letech, což se v rámci naší církve stalo na  několika místech. Synagog, které používáme, je asi třicet, což není málo. Bohužel po  2. světové válce byly židovské obce v podstatě vyhlazeny, se svými objekty nemohly nic dělat, tak je prodávaly aspoň jiným církvím. Jak se mohou lidé dozvědět o vaší činnosti? Naše členy obesíláme pastoračními dopisy a veřejnost se nejvíc může dozvědět při bohoslužbách, které máme v sobotu jednou za 14 dní. Není to tradiční čas, ale vyplývá to z faktu, že v Novém Strašecí dlouhou dobu nebyl žádný farář. Tak sedm osm let sem dojížděla sestra vikářka ze  Žebráku, a  protože toho měla hodně, musela sloužit v  sobotu ve  14 hodin. Obec si natolik zvykla, že  se  zavedením nedělního termínu věřící nesouhlasili. Takže lidé informace o  nás získají v  sobotu nebo na vývěsce v okně kostela a do budoucna budeme informovat občany i přes váš měsíčník. Kdybych chtěl u vás pořádat koncert, mohu se obrátit na vás? Ano, nejlépe na mne. Vůbec se tomu nebráníme, protože se prostor kostela využívá v soNovostrašecký měsíčník

botu 1x za 14 dní a pak v pondělí, kdy mám úřední hodiny. Ve zbytku času je prázdný. V čem vidíte problém malého počtu věřících? V  Novém Strašecí nemáme žádnou faru, farář tady nemá kde bydlet, což není úplně ideální. Já sem jezdím 2x týdně, což je spíš udržování chodu, než nějaký rozvoj. Když farář nechodí do města, nemluví s lidmi mimo církev, tak je to špatné. Rakovník také nemá svého faráře? Bohužel nemá. Náš vikariát má snad nejmenší obsazenost ve středních Čechách. Znamená to, že  v  tomto kraji nemá vaše církev tradici? Místní mi říkali, že Rakovnicko bylo hodně komunistický kraj. Ale na druhou stranu třeba v Kladně jsme měli výborného faráře. Teď tam slouží spolužák z koleje, černoch, a do kostela chodí 40 lidí. Je úžasný, prostě boží člověk, sbor tam funguje výborně. Proč vlastně vaše církev vznikla? Vznikla v roce 1920 v podstatě odštěpením od  církve římskokatolické. Byl to výsledek snah tenkrát římskokatolických kněží, kteří chtěli modernizaci a  úpravy  v  rámci církve. Ty se  neuskutečnily, a  proto došlo k  odštěpení. Zásadní pro ně tenkrát byla svoboda svědomí, protože ten, kdo nesouhlasil s  nějakým článkem víry, nauky, tak už neměl nárok na spásu, což řadě kněží nepřišlo úplně v pořádku. Proto odešli. Požadovali ještě další věci, jako třeba, že liturgie byla latinská a oni ji chtěli v národním jazyce. Druhý vatikánsk koncil, který liturgii v národním jazyce a čelem k lidem zavedl, se uskutečnil až v letech 1961-62. Tedy 40 let po vzniku naší církve. Zásadní byla ale svoboda svědomí, která v  římskokatolické církvi stále není, a  také celibát – ne jeho zrušení, ale zdobrovolnění. Na druhou stranu jsem velice rád, že v současnosti došlo k  velkému sblížení církví. Ta naše byla původně exkomunikována. Dnes spolupracujeme. Někde míň, někde víc. Já sám jsem pracoval v  Kutné Hoře jako průvodce v  chrámu sv. Barbory a  předtím jako administrátor s  otcem Hronkem. Normálně jsme fungovali a nebyl problém. Má dnes vaše církev ještě smysl? Církev československá husitská, původně se  jmenovala pouze československá, ale

za komunistů v 70. letech nám tam bylo vloženo slovo husitská, prošla velkým vývojem. Původně se od učení římského hodně odvrátila a  byla silně ovlivněna protestanstvím, evangelickým směrem, ale  potom se  zase vracela zpátky. Máme sedm svátostí, stejně jako římská církev, evangelíci mají jen dvě, ale zároveň máme dobrovolný celibát a další odlišné věci. Myslím, že pokud církev nějaké lidi oslovuje, tak svůj smysl má. Kdybychom neměli vůbec žádné boží požehnání, naše církev by už nebyla. Co říkáte výsledkům ze sčítání lidu? Všem církvím ubylo věřících. My máme celorepublikově necelých 40 tisíc. Před 10 lety to bylo zhruba dvakrát tolik. Za první republiky se k naší církvi hlásilo milion věřících. V čem je problém? V různých intervalech se v církvi jako takové objevují nějaké skandály, které nám neprospívají. To je ale mezi všemi církvemi. Rozlišování veřejnosti, kdo co dělá, je malé, takže jakýkoli skandál škodí vždy všem církvím. Ztracenou důvěru je těžké obnovovat. A zároveň mi připadá, že neumíme oslovit dnešního člověka. V létě jsem byl na duchovních cvičeních u jezuitů a  bavil jsem se  s  bratrem Augustem, který říkal: My lidi můžeme dělat, co chceme, ale Pán Bůh si tu svou stejně prosadí, nebojte se. V Čechách je prý mnohem víc věřících, ale nepřiznají to veřejně. Jsou to věřící, kteří nechodí do kostela. Myslíte jako nepraktikující křesťani? Tak to nevím. Teolog Karel Ráner prohlásil, že existuje tzv. sorta anonymních křesťanů. Žijí jako by byli křesťané, ale často o tom ani nevědí, je to pro ně samozřejmost. Otec Halík zase říká, že existují „nicisti“, tedy ti, kteří nevědí, v co by měli věřit. Mně připadá, že hodně lidí, kteří přicházejí zvnějšku nebo vůbec k církvím nepřicházejí, neví, že  i  církev a  teologie prochází vývojem. Stále vnímají boha jako nějakého starého pána nebo předpokládají, že  učení skončilo někde u  Tomáše Akvinského, a  to není pravda. Lidé se často bojí, že církevní instituce je kamenná a že s tím nejde nic dělat. Ale například u nás o věcech rozhodují i laici. Michal Drtina

9


kultura

Vánoční Čtyřlístek

Městská knihovna Havlíčkova 1155 tel. 313 572 219, mobil 733 240 533

Půjčovní doba

Oddělení pro dospělé: Pondělí 8–17, Středa 8–18, Pátek 8–16 Oddělení pro děti: Pondělí 8–16.30, Středa 8–17.30, Pátek 8–15.30 Webové stránky knihovny: www.knihovnanovestraseci.wz.cz/ Seznam knih z našeho fondu: www.mknovestraseci.cz/katalog/ Fotogalerie z akcí knihovny: www.knihovnanovstra.rajce.idnes.cz/

Z nových knih Česká současná literatura

Svědek na zabití – Kmenta, Jaroslav Vstupenka do ráje – Lanczová, Lenka Temnota – Janečková, Klára Pavouk v síti – Váňová, Magda

Folklorní soubor Čtyřlístek letos slaví hned dvě výročí – před 55 lety byla založena cimbálová muzika (dnes nese jméno po jejím zakladateli Vladimíru Novotném) a před 35 lety vznikl taneční soubor. Obě složky souboru se  představily v  Novostrašeckém kulturním centru 17. 12. 2011. A  protože bylo každému jejich pravidelnému návštěvníkovi jasné, že  oslava bude stát za  to, praskalo hlediště ve švech. Vystoupení Čtyřlístku zahájila Cimbálová muzika Vladimíra Novotného. Na  českou notu přeladila Kapelka dětského souboru Lísteček, která se  představila několika koledami. Nechyběl ani soubor Lísteček. Představily se jeho obě skupiny – mladší (ved. Lenka Stránská) i starší (ved. Zuzana Stránská). Velkým překvapením byl Výroční pořad souboru Čtyřlístek. Odehrával se  v  duchu zábavné hry Videostop. Magda Pelcová představila tři soutěžní páry složené z  bývalých členů souboru (Jitka a Václav Knorovi, Olina Duchoňová a  Lada Turková, Lenka Cífková a Vladimír Sochor). Zadávané úkoly vycházely z „čtyřlístkovských“ tanečních choreografií. Zadání otázky provázela ukázka z  videozá-

znamu, odpověď potvrzovalo aktuální humorně upravené provedení totožné choreografie. Díky této hravé formě ví dneska každé malé děcko, že hymnou Čtyřlístku je písnička Jsem, jsem z Rakovníka, sekáči ze Čtyřlístku že  v  zimě odklízejí sníh, soubor disponuje extravagantními čerticemi, nebo že příští rok v  předvečer svátku sv. Barbory nejspíše přijdou „barboráci“. Smíchu bylo všude plno – a jestliže jsem kdysi psala, že si z vystoupení Kouzlo čtyř svíček odnáším s sebou obraz Mikuláše nesoucího malé andělíčky, musím připomenout, že obraz malého Mikuláška neseného svalnatými anděly rozhodně stál za to. A  organizovaný chaos při odklízení sněhu a vtipně upravený text písně mi ještě dlouho zůstane v  hlavě. Z  klání vyšla vítězně manželská dvojice Knorových a celý sál se otřásal výbuchy smíchu a velkým potleskem. Po  přestávce zahrála Dívčí cimbálová muzika a  vrátila do  sálu atmosféru jemnosti a křehkosti. Česká muzika jinak byla překvapením pro všechny. Místo obvyklých lidových písní diváci slyšeli hudbu Petra Skoumala s  texty Emanuela Frynty. Některé texty byly muzice upraveny na míru, takže i v této části programu bylo veselo. Oficiální část večera zakončila dudácká muzika. Po více než dvouhodinovém programu, při němž se ale publikum ani trochu nenudilo, ještě nebyl všemu konec. Dění se přesunulo do foyeru NKC, hrálo se k tanci i k poslechu a v kolik šli „souboráci“ spát se tutlá. Oslava výročí vzniku Cimbálové muziky Vladimíra Novotného a  folklorního tanečního souboru Čtyřlístek byla stylová a  nápaditá. Za spokojené diváky děkuji. Iva Dvořáková

Detektivky

Mlhy Ölandu – Theorin, Johan Hazard – Francis, Felix Závěje – Gerritsen, Tess Průstřel – MacNab, Andy

Pro ženy

Ostrý střih – Brown, Sandra Nahý baron – MacKenzie, Sally Nahý džentlmen – MacKenzie, Sally Velká holka - Steel, Danielle

Pro milovíky upírů

Škola noci 7. – Vyhořelá – Cast, P. C. Upíří deníky – Osvobození – Smith, L. J. Vzpoura (2. díl série Smečka)– Cremerová, A. Jitka Tomšů Foto: Jitka Sochorová

10

Oslavy v Novostrašeckém kulturním centru. Foto: 2x Jiří Duchoň ml. (více fotografií na http://jirkad.rajce.idnes.cz/Ctyrlistek_55_a_35/

Novostrašecký měsíčník


kultura

NoStraDivadlo pro děti i dospělé

Karla Nováková a Vojta Dvořák při zkoušce inscenace Hodina mezi psem a vlkem. Foto: V. Stieber

Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo každoročně připravuje pro děti z novostrašeckých škol a školek sérii divadelních představení NoStraDivadlo dětem. S finanční podporou města Nové Strašecí a občanského sdružení bubakov.net letos pozvalo do  Modrého sálu ZUŠ děti z mateřské školy Na Kocourku a žáky

prvních až třetích tříd. Nabídlo jim divadelní spolek Spolupospolu z Prahy, který se věnuje divadlu ve výchově a je jedinou profesionální skupinou specializující se na tento typ divadla. Do Strašecí přivezl 6. 12. představení Dárek. Druhou inscenaci uvedlo pražské divadlo Kejklíř. To sehrálo 14. 12. kouzelný příběh D. Mrázkové Můj medvěd Flóra. Obě představení pracují s dětskou hravostí a fantazií a vtahují diváky do hry s předmětem. Více než rok herci NoStraDivadla věnovali zkoušení divadelní hry D. Fischerové Hodina mezi psem a vlkem. První premiéra bude uvedena v neděli 22. 1. 2012 ve velkém sále Domu kultury Stochov, druhá pak ve středu 1. 2. 2012 v Novostrašeckém kulturním centru. Nadčasový soud zkoumá činy renesančního básníka F. Villona a snaží se rozhodnout o tom, zda má být společnost vždy tolerantní k lidem, kteří neustále porušují pravidla žití v  daném režimu. V  hlavních rolích se  představí Vojtěch Dvořák, Jonáš Vidra a  Tomáš Baroch. Dále hraje Václav Stieber, Luboš Dvořák, Karla Nováková, Ota Kubík, Miroslav Daniel Novotný, Martina Černotová, Rozálie Stříbrná a Martina Černá. Na  obě premiéry srdečně zveme. Za NoStraDivadlo Iva Dvořáková

Čertovské čtení Počátkem prosince se novostrašecká knihovna proměnila v peklo. Veselé a tak trochu napínavé pohádky o čertech si přišly poslechnout děti z MŠ Rákosníček. Zdá se, že nám vyrůstá další čtenářská generace. I když tyto děti jsou opravdu malé (3–4 roky), knížky se jim líbily, se zájmem si prohlížely a při čtení bylo ticho jako v nebi… Zkrátka najednou byli v knihovně místo čertíků samí andílkové. Jitka Tomšů Foto: Jitka Sochorová

Akademie volného času 8. ročník ve školním roce 2011/2012 Přednášky se  konají v  přednáškovém salónku Kulturního centra v  Novém Strašecí od  17–18.30 hodin, vstupné na  jednotlivé přednášky je 30 Kč.

5. ledna 2012

(ročníková řada AVČ setkání se zajímavými osobnostmi) Setkání s novostrašeckým spisovatelem Jiřím Červenkou Od 17 hodin v přednáškovém salónku Kulturního centra v Novém Strašecí

Přednáškový cyklus

Poznejme sami sebe (rod ženský a rod mužský v kulturně společenském vývoji)

2. února 2012

Co to je rodina, co tvoří rodinu? (historická funkce rodiny, její uspořádání, citové vazby mezi členy rodiny, úzká a široká rodina, rodiny v různých kulturách) Lektorka: PhDr. Olga Vodáková

Novostrašecký měsíčník

1. března 2012

Fungující rodina – rozdělení úkolů v rodině (každý člen má mít svoje místo, proměna úkolů v čase, trhliny a možná řešení, perspektiva rodiny) Lektorka: doc. PhDr. Soňa Hermochová Pravidelné zdravotní procházky, vždy v pondělí, sraz ve 14 hodin na Komenského nám. před gymnáziem. Každý druhý čtvrtek v měsíci od 16 hodin přátelské setkání posluchačů a  přátel AVČ v bufetu Biosky. Všem našim posluchačům a  spřízněným duším přeji dobré vykročení do  nového roku 2012, pevné zdraví, chuť a  odvahu do  života, také radost z  poznání a  kulturních zážitků. Těším se na setkání při dalších pořadech. Věra Hrubešová Další informace v Kulturním centru na tel. 313 572 340 Informuje: Věra Hrubešová

Do Anglie  

s Karlem Čapkem Již podruhé v průběhu roku si čtenáři mohli v knihovně prohlédnout zajímavou výstavu o Karlu Čapkovi. Bylo nám zapůjčeno pokračování putovní výstavy, kterou připravuje Památník Karla Čapka ve Staré Huti ve spolupráci se Středočeským krajem. Tento druhý díl je věnován velké zálibě K. Čapka – cestování. Návštěvníci měli možnost seznámit se s Čapkovými postřehy, vtipnými glosami, ilustracemi a překrásnými fotografiemi z Anglie. Jitka Tomšů Foto: Jitka Sochorová

11


Kultura

Nalaďte si Prahu ví. Mám asi osmdesát kusů rádií, televizorů tak čtyřicet, stejně jako gramofonů na kliku, elektrických asi deset a  magnetofonů asi padesát. Podle kamarádů jsem ještě sběratel, ne hromaditel...

Martin Stránský (czela vlevo) při zahájení výstavy. Foto: Michal Drtina

Sympatický Pražák Martin Stránský sbírá radia, mechanické gramofony, fonografy a televizory od  svých čtrnácti let, kdy této vášni propadl. V Novém Strašecí se s jeho exponáty potkáváme už podruhé. V loňském roce zde vystavoval gramofony a fonografy, letos přišla na řadu rádia. Výstavu, kterou připravilo Muzeum T.G.M. pod názvem Nalaďte si Prahu, můžete navštívit do  konce ledna 2012. Budete-li mít štěstí a bude přítomen pan Stránský, nechte si od něho vypovědět kousek historie některého z vystavených rádií. Jeho vyprávění je velice poutavé. A  nechte si přehrát nějakou ukázku. Uslyšíte nádherný zvuk. Na staré skříňové rádio lze zapojit i moderní empétrojku. „Výstava je pojata tak, aby se na ní z každé dekády dvacátého století našel nějaký zajímavý exponát. Začíná mým nejstarším exponátem z roku 1931 a krystalkou. Tedy skoro s prvopočátky rozhlasu v Čechách, protože první rozhlasová stanice Radiojournal začala vysílat v  roce 1923, a  to není tak daleko,“ řekl při vlastním zahájení výstavy Martin Stránský. „Najdete zde i matku všech rádií. Vy starší ji budete asi znát. Je to krystalka, která ke svému provozu nepotřebuje baterii ani elektrickou síť, protože si energii bere z radiových vln. Pravdou je, že  zvuk není nejkomfortnější. Pak přišla doba elektronek a rádia se velmi zásadně vylepšila; zvuk mají mnohdy lepší než ta současná. Bohužel ve své době byla velice drahá. Například v roce 1948 stálo rádio i sedm tisíc, což byla dost velká suma. Na druhou stranu takové rádio většinou sloužilo bez spravování až do sedmdesátých let. A výhodou byly i snadné opravy. Pokud měl někdo schéma, věděl, jaká elektronka co zajišťuje a  nebyl problém ji vyměnit. Třeba moje babička takto 12

opravovala svoji televizi. Když nešel zvuk, koukla do schématu, vytáhla příslušnou elektronku, dojela na  Karlák, tam ji změřili, a  když byla vadná, prodali novou,“ vykládal dál Martin Stránský. Své povídání ukončil ukázkami zvuku jedné hrací skříně a všichni přítomní se shodli na tom, že zvuk má i po sedmdesáti letech úžasný. O životní vášni pana Stránského jsme si po vernisáži ještě chvíli povídali. Jak jste začínal? Původně jsem různé přístroje hrozně rád rozebíral, moje vášeň začala u magnetofonu. Přál jsem si B400. Jednou táta přinesl z bazaru rádio, Nabuko. Pustil ho a já prohlásil, že nehraje. On, že musím počkat až se nahřeje. Kouknul jsem dozadu a divil se, co to tam svítí za žárovky. A ony to byly lampy. Pak jsme chodili na burzy a skoro z každé jsme přinesli rádio. To mi bylo čtrnáct. Jaké je vaše povolání? Jsem truhlář a  pracuji v  restaurátorské dílně nábytku. Chtěl jsem sice studovat elektro, ale vůbec mi nešla matematika, takže jsem to ani nezkoušel. Tu při opravách rádií nepotřebujete? Tu náročnější určitě ne, protože mi stačí měřák, kterým si změřím, jaké má být kde napětí. Zjednodušeně řečeno: když není, musíte vyměnit nějakou součástku, aby napětí bylo. Především kondenzátory, protože dřív byly všechny papírové a ty už po letech nefungují. První zásada zní: když seženu nové rádio do sbírky, nezapínám ho do elektřiny! To je vražda rádia. V nejlepším případě vyrazíte jističe. Vedete si evidenci, kolik už máte jednotlivých exponátů? Začal jsem to dělat, ale moc mne to neba-

Jakým směrem se ubírá vaše sbírka? Od všeho trochu. Hodně sběratelů se pídí například po krystalkách nebo prvorepublikových přístrojích, ale to jde hodně do peněz a já tak bohatý nejsem. Takže mám spíš přístroje vyrobené v Tesle, které lidé stále hojně vyhazují. Časem se z nich také pomalu stávají vzácné kusy. A většinu přístrojů máte funkčních? To právě ne, protože je problém sehnat správné součástky. Není potíž sehnat kondenzátor podle kapacity, ale když řeknete, že má být na 600 voltů, tak to problém je. Vím o obchodech, které součástky mívají, ale je jich čím dál méně. Na  jaký nejzajímavější exponát byste upozornil návštěvníky výstavy? Asi na truhličkové rádio od firmy Philips, které je z roku 1931, tady ho vidíte odkryté. Je ještě na  sluchátka, protože nemělo reproduktor. Ten bohužel ani nemám, protože je sběratelsky velice cenný. Vlastně cennější než samotné rádio. A  pak bych ještě upozornil na  rádio s  televizorem. To sice není tak staré, mnozí jej budou ještě pamatovat, protože ho měli doma. A televizor funguje? Momentálně ne, protože není sladěný. Tedy není nastaven přesně kmitočet frekvence vysílání. Ale obrazovka se  nahřeje, rozsvítí, a  to je základ. Naladit jsem ji už nestihl, ale kdyby ji někdo chtěl pustit, tak uvidí, že svítí, a uslyší, že šumí. A nevadí digitální vysílání? Vadí, ale existuje settopbox s  modulátorem, který má výstup na koaxiální anténu a  dá se  napojit do  každého starého televizoru. Lidi to často nevěděli, takže úplně zbytečně vyhodili krásné barevné televizory, o kterých si mysleli, že budou k ničemu. A co až bude zcela digitalizováno vysílání rozhlasové? Tak to bude horší. Ale třeba bude do té doby vymyšlen také nějaký modulátor, protože jinak si tato rádia už nezahrají. O  tom však moc nepřemýšlím, nemám rád noční můry. Michal Drtina Novostrašecký měsíčník


Kultura

14. ročník soutěže O nejkrásnější, Kurz tance 2011 nejvoňavější a nejchutnější   vánočku Opět se sešel rok s rokem a znovu se v prostorách Muzea T.G.M. Rakovník konala oblíbená předvánoční soutěž O nejkrásnější, nejvoňavější a nejchutnější vánočku. Již 14. ročník proběhl ve  středu 14. 12. 2011 v  podvečerních hodinách. A  jak už je téměř zvykem – o  příjemnou adventní atmosféru se  postarali Křivoklátští hudci. Letošní ročník přinesl drobné novinky v hodnocení soutěžního pečiva, a  co se  týče počtu vánoček jednoznačně předčil předchozí ročníky. V přednáškové síni Dr. K. Spalové se sešel rekordní počet soutěžního pečiva – cekem 16 kusů. Tentokrát tedy měla pětičlenná komise úkol skutečně nelehký – desetibodovou stupnicí ohodnotit vzhled, vůni a chuť soutěžních vánoček. Kdo tedy v letošním ročníku zasedl v komisi? Jenny Lédlová (pracovnice Městské knihovny Rakovník), Mgr.  Renata Mayerová (ředitelka SOkA Rakovník), Ing. Jaroslav Šimůnek (člen výboru Muzejního spolku královského města Rakovníka), Jiří Röll (dramaturg KC Rakovník), Mgr. Vlastimil Černovský (malíř). A jak výše uvedená komise rozhodla? Celkovým vítězem se stala: JITKA KOLÁŘOVÁ, RAKOVNÍK – celkový počet 126 bodů

Nejkrásnější vánočka: 1.místo – ISŠ Jesenice 2.místo – Jitka Kolářová, Rakovník 3.místo – pan Chovan, Rakovník Nejvoňavější vánočka: 1.místo – Jitka Kolářová, Rakovník 2.místo – Lucie Krausová, Rakovník 3.místo – Miloslava Šperlová, Rakovník – Šamotka Nejchutnější vánočka: 1.místo – Lucie Krausová, Rakovník 2.místo – Eliška Šmídová, Rakovník 3.místo – Jitka Kolářová, Rakovník Naše veliké poděkování však patří všem soutěžícím za úžasné vánočky: Janě Boumové z Rakovníka, Mgr. Magdaleně Elznicové Mikeskové z Lán, Miluši Hofmannové z Rakovníka, panu Chovanovi z Rakovníka, Sáře Chovanové z Rakovníka (žákyně 1. třídy ZŠ) , Jitce Kolářové z Rakovníka, Petře Kopáčkové z  Olešné, Lucii Krausové z  Rakovníka, Anně Krupičkové z  Ryšína, Elišce Šmídové z  Rakovníka, Haně Špáňové ze Šanova, Miloslavě Šperlové z  Rakovníka, ISŠ v  Rakovníku, ISŠ Jesenice, Pekařství U  Skoupých, Rakovník, Pekařství Špáňa Šanov Neméně velké poděkovaní patří sponzorům: Pekařství Špáňa Šanov (nesoutěžní vánočky a poukázky do Palačinkárny) Restaurace-penzion Bezděkov, Rakovník (poukázky k odběru nápojů) Klára květiny, s. r. o., Rakovník (květiny) Pekařství U Skoupých, Rakovník (veliká nesoutěžní vánočka) Těšíme se  na  další, 15. ročník soutěže v roce 2012. L. Šmídová Muzeum TGM Rakovník

Předprodej vstupenek 14. 1. 2012 od 20 hodin 21. ples občanů města Vstupné – sál a salonky 250 Kč, balkon 200 Kč

Novostrašecký měsíčník

30. 1. 2012 od 19 hodin „LÁSKA NARUBY“ hudební komedie Vstupné 250 Kč Předprodej v kanceláři MKZ tel. 313 572 340 a v IC tel. 724 535 381 Iveta Dušková vedoucí MKZ

Závěrečným věnečkem byl ukočen kurz tance a společenské výchovy pro mládež. Vyučujícím byli taneční mistr Martin Tengler a Jaroslava Tenglerová z Kladna Kurz se  konal od  16. září do  16. prosince vždy v pátek od 19 hodin. Celkově se uskutečnilo 14 lekcí – 11 klasických (každá 3 hodiny), 2 prodloužené (každá 4 hodiny) a závěrečný pětihodinový věneček. V kurzu bylo přihlášeno 38 dívek a 50 chlapců, kteří se v rámci výuky naučili waltz, tango, valčík, polku, foxtrot, cha-chu, jive, mazurku a  sambu. Taneční hodiny navštívilo celkem 2 333 diváků. -md-

Vánoční jarmark Poslední listopadový víkend zažil svoji premiéru první „Vánoční jarmark“. Konal se na Rychtě. Už u vchodu dýchlo na návštěvníky kouzlo vánočního času – vůně jehličí a cukroví. Kdo přišel, mohl se potěšit pohledem ať už na  keramiku, porcelán, zdobené perníčky, šité vánoční dekorace, patchwork, pergamano, ručně vyráběné šperky, či jiné dekorace. Kdo chtěl udělat radost sobě či blízkým, mohl si výrobky zakoupit. Nás vystavovatele potěšilo už to, že si naši ruční práci přišli návštěvníci třeba jen prohlédnout. Tímto bychom chtěli všem, kteří si udělali chvíli času a přišli, poděkovat. Z vaší hojné účasti jsme jako vystavovatelé měli opravdu radost. Je to pro nás odměna i  motivace pro naše další tvořivé dny. Děkují všichni vystavovatelé. -jamajimo-

Výstavy Malé galerie knihovny Výstava Keramika Miroslava Nováka potrvá ve Středočeské vědecké knihovně v  Kladně do 10. 1. 2012 Výstava je spojena s prodejem. Výstava „Lví silou, vzletem sokolím. Výstava ke 150. výročí založení Sokola.“ Od 12. 1. 2012 do 28. 2. 2012 Výstava představí jak historii Sokola obecně, tak i dějiny Sokolské župy Budečské, která v  současné době sdružuje 23 sokolských jednot v 19 obcích na Kladensku, Rakovnicku a Slánsku. Připomene také výročí Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše Jakub Pavlík 13


Kultura / Děti, Mládež, Škola

Mikulášské odpoledne v Pecínově Výstava fotoklubu   Amfora Výstava fotografií fotoklubu Amfora z  Rakovníka se uskuteční 2. ledna–29. února 2012 ve foyeru Novostrašeckého kulturního centra. Vystavovat budou: Beneš František, Fuchsová Anna, Hvězda Václav, Chalupa Karel, Kališ Tomáš, Měchurka Jiří, Moravszki Pavel, Nejman Pavel, Nejman Petr a Richter Jindřich.

Co je to Amfora?

Kdo to ví, odpoví mi na otázku co je Amfora? Amfora, je když se  sejde pár fotografických fandů a chtějí spolupracovat v nějakém klubu. Pokud se jim toto podaří, vzniká otázka jak si budou říkat. Vzhledem k tomu, že  to byli amatéři z  Rakovníka a  okolí, tak se  v  debatě též ozval návrh „Amatéři-fotografové Rakovníka“, a najednou tu byla a už 45 let je Amfora. Před vznikem fotoklubu nejprve existoval fotokurz pod vedením Karla Koubka, nestora fotografe v Rakovníku. Zde se  sešlo v  roce 1964 celkem 35 zájemců, z nichž pak do konce vydržela pětina. Byli to Pavel a Petr Nejmanovi, Jan Švácha, Ladislav Zíka, Jaroslav Vojáček, Zdeněk Polcar a Václav Hvězda. Těchto sedm mělo i po skončení kurzu chuť a  potřebu se  dále scházet. Pod vedením Karla Koubka tak vzniklo studio amatérské fotografie při OOD v  Rakovníku. V  roce 1965 přijalo název AMFORA. Během let prošlo Amforou na 71 členů. Současní členové jsou: František Beneš, Martina Fáberová, Jiří Formánek, Anna Fuchsová, Václav Hvězda, Karel Chalupa, Josef Chrástka, Tomáš Kališ, Václav Laňka, Jan Lukáš, Jiří Měchurka, Pavel Moravszki, Pavel Nejman, Petr Nejman, Bohumil Obst, Jaromír Olič, Jindřich Richter, Lenka Pelcová, Lukáš Somol, Petr Toth, Miroslav Uher, Václav Větrovec a Jaroslav Vojáček. Fotoklub Amfora je otevřen každému, kdo má zájem o výtvarnou fotografii a je ochoten pro ni a  pro kolektiv něco obětovat. Pravidelné schůze klubu se  konají každý druhý týden ve čtvrtek od 16 hodin v klubovně Kulturního centra v  Rakovníku. Pokud máte zájem, můžete se přidat. S pozdravem DOBRÉ SVĚTLO Václav Hvězda předseda klubu

14

Mikulášská zábava pro děti se již stala tradicí v pecínovském kalendáři akcí, které každoročně pořádá občanské sdružení Přátelé Pecínova. Letos se děti i s rodiči sešly v hospodě Na Růžku v neděli 4. prosince. Odpoledne zahájily malé gymnastky, které si připravily pod vedením Jiřiny Mazancové krátké vystoupení se  švihadly a  obručemi. Děvčata svým elánem a nadšením roztleskala celý sál a odnesla si pěkné vzpomínky na své první vystoupení na veřejnosti. Pak už se  soutěžilo a  tancovalo. Přišel na řadu oblíbený tanec se židlemi a další soutěže pro zábavu. Děti skotačily a předváděly připravené masky do  té doby, než se  v  sále objevili Čert a Mikuláš. Spolu s andílky dětem rozdávali nadílku, kterou opět připravily pecínovské hospodyňky. Nachystaly plné koše ovoce a voňavé perníky a cukroví. Po celou zábavu mohly také děti a rodiče vyrábět vánoční ozdoby z papíru, které se použily ke zdobení vánočního stromečku v Pecínově.

Hospoda zaplněná do posledního místečka se pomalu začala vyprazdňovat až za tmy. Už teď se  těšíme příští rok na  shledanou. (fotky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii na www. pecinov.cz) Alena Burešová

Maturanti ze SOU Nové Strašecí jsou úspěšní Ve Středním odborném učilišti Nové Strašecí se učí svému řemeslu opraváři zemědělských strojů a  automechanici. Po  ukončení studia těchto dvou zajímavých a  perspektivních oborů mohou žáci po získání výučního listu pokračovat ve studiu dvouletého maturitního oboru Provozní technika a  získat tak úplné středoškolské vzdělání s maturitou. V  loňském školním roce vstoupil v  platnost projekt státních maturit, kterým museli projít všichni studenti závěrečných ročníků středních škol. Nový systém tak postihl i žáky druhého ročníku nástavbového studia v našem SOU. O tom, že žáci a jejich učitelé berou studium a přípravu k maturitě vážně, svědčí několik čísel, která zveřejnil CERMAT ve Výsledcích

a srovnání společné části maturitní zkoušky 2011 dle skupin oborů vzdělávání. Při maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury z  celkem 13 stejných oborů v  kraji skončili maturanti z  SOU na  5. pozici. Při srovnání v rámci ČR ze 118 škol se stejným zaměřením je to 48. místo, což je postavení v první polovině. Výsledky maturitní zkoušky z  matematiky skončily ještě úspěšněji. Maturanti SOU obsadili 3. příčku v kraji ze 12 škol a 29. místo v  rámci ČR z  celkového počtu 107 škol se stejným zaměřením. I  v  letošním školním roce projekt „nových maturit“ pokračuje. V  současném druhém ročníku nástavbového studia se ke složení své „zkoušky z dospělosti“ připravuje 20 žáků. Ivana Veselá

Mikuláš pro školky Žáci 8. A ZŠ Nové Strašecí zajistili 5. 12. 2011 v mateřských školách mikulášské nadílky a odpoledne mikulášský rej pro školní družinu. Jitka Samšuková

Novostrašecký měsíčník


Děti, Mládež, Škola

Komisař přivezl drogy na gympl Vánoční kapr U táboráku usrkával vždy pečlivě vybrané červené. Vtipně glosoval kdeco, v rukávu vždy historku, která bezpečně vykouzlí úsměv. Výborný vypravěč, nezapřel moravský akcent i srdíčko. Tak jsem ho poznal před více než dvěma desítkami let. Pak se  naše cesty rozešly a na stará přátelství nějak nezbýval čas. „Sedím v  kavárně na  náměstí, tak koukej přijít. Běží ti čas!“ To je přesně on, Petr Procházka, kamarád, oficiálně však vrchní komisař z  Národní protidrogové centrály Policie ČR, kapitán a bakalář, brzy už magistr. Chvíli mluvíme o  dětech a  rodině, politiku rovnou odsouváme. Byla jen otázka času, než dojde řeč na práci. „Dělám jak prevenci, tak jsem v  přímém výkonu. Hodně se  zajímám o  vše, co souvisí s  marihuanou...“ Zatímco povídá o svých zkušenostech s drogami a jejich vlivem zejména na mladé lidi, rodí se mi v hlavě nápad – beseda o drogách pro učitele. Téma žhavé, potřebné, diskutované nejen v rámci školské komise města. „Není problém, potřebuji šest vyučovacích hodin.“ Polilo mě horko, učitelé jsou hodně náročné publikum. Leccos už znají, mnohé slyšeli, dovedou dát najevo nejen svou spokojenost. Máš pět hodin a  oběd ve  školní jídelně, uzavíráme dohodu. Zbývá jen určit termín, zajistit ředitelské volno pro žáky a pozvat kolegy – výchovné poradce a protidrogové koordinátory z okolních škol, taky členy komise a veřejnost. Mám skvělé kolegyně, říkám si, když vidím, jak do  učebny přinášejí občerstvení, které večer napekly a navařily. Bez říkání. A nechybí jim smysl pro humor – podávat se  bude i perník. A další dobroty, káva, čaj. Dál je to na tobě, Petře. Je přesně osm hodin.

Foto: Zdeněk Suchý

„Dobrý den, dámy a pánové. Přivezl jsem vám do Strašecí kufr plný pravých drog!“ Tak to nám to pěkně začíná. Ve 12:30 se rozléhá učebnou upřímný potlesk. Kolegové z okolních škol si žádají vizitky, domlouvají návštěvu komisaře na „svých“ školách. Pár známých se  zastaví a  děkuje za vydařenou akci a za pozvání. Spousta nových informací i těch, které už byly pozapomenuty. Aktuální legislativní normy, o  které se dá ve školské praxi opřít. Konkrétní návody, zkušenosti, jak případné problémy řešit. Vzorový školní řád. A odpovědi na otázky, co dělat, když… Pevný stisk ruky, úsměv. „Víš, s  drogami je to jako s blbostí, musíme s nimi bojovat, i když vyhrát asi nejde. Přijedu rád i mezi tvé studenty. Klidně se ozvi.“ Ozvu. A děkuji. Richard Spiegl

Krámek plný nápadů aneb Když se řekne Laura Art… Tvořivým lidičkám z  Nového Strašecí a  okolí jistě nemusím nenápadný krámek v uličce nedaleko středu města nijak představovat. A rozhodně zde nehodlám vypisovat, co všechno v něm naleznete, abyste se mohli „výtvarně vyřádit“. Chtěla bych na tomto místě velmi poděkovat paní Daně Ševčíkové, majitelce obchodu Laura Art, že se rozhodla otevřít krámek s výtvarnými potřebami právě v  našem městě. Nejen, že nemusím jezdit do Kladna, Rakovníka či Prahy pro materiály, z nichž pak v hodinách výtvarné výchovy či pracovních činností s  žáky tvoříme, ale navíc je paní Ševčíková velmi příjemná a ochotná, pomůže. Poradí… Prostě je s ní úžasná spolupráce. Lada Spieglová Novostrašecký měsíčník

Ve středu 14.  12.  2011 se  v  Klubu DDM konala tradiční soutěž Vánoční kapr, děti základních škol soutěžily ve třech kategoriích. 1. kategorie: 2. místo Matyáš Bořek /5.C/ 4. místo Tomáš Olič /5.C/ 5. místo Jonáš Švec /5.C/ 2. kategorie: 2. místo Matěj Dundr /6.A/ 4. místo Luděk Ševčík /6.B/ 3. kategorie: 1. místo Jakub Toužimský /9.A/ 5. místo Jan Baloun /8.A/ V  každé kategorii soutěžilo kolem dvaceti soutěžících. Jitka Samšuková

Foto: Jitka Samšuková

Návštěva skanzenu Skanzen Přerov nad Labem jsme navštívili 10. 12. 2011. Prohlédli jsme si tradiční vánoční výstavu, která ukazuje, jak lidé trávili vánoce v dřívějších dobách. Děti si vyzkoušely pečení vizovického těsta a lineckého pečiva. Při zpáteční cesté jsme navštívili vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze. Výlet byl dotován z daru od Ekologie Rynholec. Jitka Samšuková

Nový učební obor Střední odborné učiliště Nové Strašecí otevírá od 1. září 2012 nový tříletý učební obor zahradník–zahradnice. Účební obor je podpořen stipendiem. Přijďte se  k  nám podívat. Dny otevřených dveří se  konají  12. ledna a  2.  února 2012, vždy v 8–15 hodin. Pokud vám termín nevyhovuje, zavolejte, domluvíme individuální. Více informací na  www.souzns.cz nebo na telefonu 313 285 811 Ivana Veselá 15


z historie

Nové Strašecí za první světové války

Telegram z okresního hejtmanství o vyhlášení mobilizace (26. 7. 1914)

Období první světové války se může leckomu jevit jako vzdálené a poněkud překryté pozdějšími událostmi, jimiž bylo dvacáté století přímo nabito. Rok 1914 však znamenal přelomovou explozi, která ukončila příliš dlouhé 19. století a odstartovala sérii změn v Evropě, jež měly drastické dozvuky. Versailleský mír nebyl pro Evropu nejlepším řešením a  následné potíže se jen stupňovaly. Ponechme však stranou záležitosti velkých politik a podívejme se na rozruch, který první světová válka způsobila v našem městě a jeho nejbližším okolí. K těmto událostem máme totiž dochováno několik originálních a  nevšedních pramenů úřední i soukromé povahy. Nemohu si při této příležitosti odpustit vzpomínku na léto 1996, kdy se  mi poprvé dostaly do  rukou tři sešity deníkových záznamů novostrašeckého školníka Bohumila Halady (1876–1953), uložené dnes v rakovnickém okresním archivu. Znamenaly pro mě hlavní impulz k  tomu, abych dané téma o něco později zpracoval v obsáhlé studii, publikované v Rakovnickém historickém sborníku. Halada své sešity vedl od roku 1912, tedy už předtím, než jej pohltily převratné události léta 1914. S  pečlivou pravidelností sem zapisoval do jara 1918, než musel sám rukovat do války. Říjnový převrat tak ve městě neprožil a několik poznámek o  konci rakouského mocnářství a vzniku republiky zapsal až později. Haladovy zápisky mají jednu velkou důležitost – školník s  vlasteneckými a  kulturními sklony (sám se angažoval mimo jiné v hasičském sboru nebo v sokolské jednotě) vložil do svých sešitů pohled na počátky a průběh světového konfliktu očima rakouského občana a zaznamenal syrové 16

svědectví o dopadech událostí v  malém městě. Jde o  důležitý moment, neboť autor ještě nevěděl, že vznikne samostatná republika, jejíž ideologie bude z  velké části postavena na  odporu k rakousko-uherskému mocnářství a na vítězném boji za  osvobození československého národa, kde výraznou úlohu vedle politického odboje na Západě odehrají naši legionáři. Teprve v závěru roku 1917 zmíní Halada skutečnost, že se bojuje za svobodu, a začíná pochybovat o udržení rakouského státu. Velká cena Haladových zápisů pro naše město se ukáže hned ve srovnání s obecní kronikou. Ta je sice pravidelně vedena od  roku 1914, avšak jednotlivé kapitoly sem retrospektivně vkládal až  ve  dvacátých letech tehdejší kronikář, městský pokladník Karel Horák. Je jisté, že používal Haladovy sešity, určitě se školníkovým vědomím, avšak Horákovo zaměření je poněkud odlišné, neboť v nové politické atmosféře vnímá válečné události jako uvědomělý boj za  samostatnost Československa. Haladův původní pohled umožňuje realistické poznání toho, jak tehdejší obyvatelé události vnímali zde a nyní. V  tomto ohledu nám příliš nepomůžou ani kroniky místních škol, jež byly pod kontrolou okresních inspektorů, a  zápisy se  musely držet předem daných nařízení. Oslavují tak „stále vítězící“ Rakousko a holdují našim císařům, ať už to byl František Josef I. nebo poslední rakouský panovník Karel I. S vyhlášením republiky se zcela logicky tyto holdy téměř okamžitě přenesly na nového vůdce, prezidenta Masaryka. Kriticky je tak třeba přistupovat k  různým vzpomínkovým a oslavným článkům z období první republiky, které vycházely především ve Vlastivědném

sborníku školních okresů slánského a novostrašeckého. Kromě vzpomínek legionářů zde vyšel přehledný článek ředitele chlapecké měšťanky Jana Hrona Z dob světové války 1914–18. Naopak zcela originálně vyznívají krátké zápisky Růženy Eliáškové, manželky místního stavitele, kde si kromě obecných událostí všímá vlastního hospodářství a bídy, jež její rodinu postihla. Úřední prameny nebudeme příliš komentovat, použijeme je až v následujícím textu. Jedná se o základní materiály v archivu města (SOkA Rakovník) a ve fondu slánského okresního hejtmanství (SOkA Kladno), který ovšem není přístupný, mimo tak zvané prezidiální spisy. Ty obsahují nařízení z vyšších, centrálních úřadů, především z  tehdejšího místodržitelství. K  dispozici máme samozřejmě také fondy škol, spolků a různých organizací, mezi nimiž vynikají prameny tělocvičné jednoty místního Sokola. Avšak použít můžeme i několik příslušných odstavců v dějinách města od Františka Vacka. Ač sem novostrašecký historik nestranně uvedl řadu závažných faktů, z jeho textu je zřejmé, že události sám intenzivně prožíval a byl jejich přímým svědkem. Tyto odstavce tak mají i určitý dokumentační význam.

Mobilizace a počátky válečných let Jako celé Rakousko, zasáhla zpráva o  sarajevském atentátu náš region téměř okamžitě. Ještě ten samý den, 28. června 1914, obdrželo slánské okresní hejtmanství telegram o  úmrtí následníka trůnu. Nařízení znělo jednoznačně: udržet klid za všech okolností. Bohumil Halada si tak mohl toho dne poznamenat: „K  večeru přišla zpráva, že  byl následník trůnu se  svojí chotí zavražděn v Bosně.“ Obavy státního aparátu, že by atentát mohl způsobit nepokoj obyvatel, byly však liché. V našem městě se nedělo nic výjimečného, aspoň o tom nemáme žádné zprávy. Po celý následný měsíc, než k vypuknutí války došlo, žilo město nejspíše svým klidným životem. Třetího července zněly zvony na znamení smutku, pozastaveny byly oslavy 50 let trvání Čtenářského spolku a  zrušil se  sjezd rodáků. Dne 19. července pořádal na  náměstí veřejné cvičení místní Sokol. Údajně se  velmi vydařilo. Obyvatelstvem pohnuly až zprávy, které se jej bezprostředně dotkly. Následovaly měsíc po sarajevských událostech a týkaly se mobilizace civilního obyvatelstva. První neurčité zprávy došly do města dne 26. července ráno a způsobily jistou nervozitu. Hovoří o tom Halada a potvrdit to můžeme z úředního materiálu. Okresní hejtman Bohumil Stříbrný zaslal telegram s vyhlášením mobilizace do Nového Strašecí ve čtyři hodiny ráno. Během dopoledne se  vše vyjasnilo, jak Novostrašecký měsíčník


z historie svědčí Halada: „Až po desáté hodině přijel automobil a přivezl vyhlášky MOBILIZACE. Hned nastal po  městě veliký šum, hned bylo plné náměstí lidu. Ve vyhlášce bylo všechno vojsko, které patří 8. armádnímu sboru, do  37  roků. Musí hned, totiž do 24 hodin narukovati. Někteří jeli ještě ten den odpoledne.“ Druhý den byl chladný, foukal vítr a chvílemi pršelo. Celé město bylo zaujato náhlým sledem událostí, který postihl první odvedence do války. Novostrašecký školník své dojmy z 27. července shrnul takto: „Od rána je po městě šum, lidé běhají do  záložny a  spořitelny šmahem vyzvednouti vklady své. Ale žádný nedostane více, ve spořitelně 100 K, v hospodářské záložně 200 K, a ne více. Po desáté hodině dopoledne táhly plné ulice lidu na nádraží. Tam bylo lidu, že  to není k  vypsání. Vlaky jezdily plné […], totiž již vojáků. O 1/2 12. přijel vlak, četníci zakročili, lidé museli ustoupit; kupředu jen ti, kteří rukujou. Nastala krátká chvíle loučení a pláče, tu držely děti tatínka a plakaly a otec též, tu zase žena s mužem, tam zase otec se synem. Kam se ohlé[dneš], každý uslzené oči, což bylo přerušeno hnutím stroje. Zavoláním sbohem navzájem zmizel vlak. Do  vlaku nevešli se všichni, musel přijet druhý ve 2 hodiny a [o] 1/2 4. hodině. Pak teprv lidé se začali rozcházeti. Nic jiného se nehovořilo nežli o válce.“ Z města tehdy odjely více než čtyři stovky vojáků. Své povolávací rozkazy obdrželi také mladí muži z okolních vsí, kteří se museli do Strašecí dostavit a odjet odtud společně. Haladovy údaje potvrzuje v poválečné vzpomínce Jan Hron, a to ve školním Vlastivědném sborníku: „Velké vzrušení mezi obyvatelstvem našeho města nastalo dne 26. července, kdy před samým polednem z  městského úřadu bubnováním bylo oznamováno, aby vojíni první výzvy do 24 hodin dostavili se k službě vojenské, ke svým oddílům. To se týkalo všech vojínů do stáří 37 let. […] Druhého dne, 27. července ráno, celé proudy lidstva nejen z Nového Strašecí, ale i z okolí doprovázely naše vojíny na nádraží ke vlaku, kterým odjížděli. Před nádražím plno povozů z vesnic, v čekárnách a na nástupišti takový nával lidu, že místní četnictvo, zvláště při nastupování do vozů, musilo udržovati pořádek. Každý se  sháněl po  novinách, jaké přinášejí zprávy. Těžko líčiti chvíle, kdy bylo slyšeti vlak, blížící se od Řevničova. Nastalo loučení.“ Nikoho tehdy nenapadlo, že válka bude tak dlouhá. Vojáci a jejich rodiny byli podle četných svědectví přesvědčeni o brzkém návratu domů. Panika mezi obyvatelstvem mezitím rostla. Lidé začali skupovat z obchodů zásoby, a jak naznačil Halada, brali útokem místní spořitelnu a hospodářskou záložnu, aby vyzvedli vklady. Spořitelna omezila jednorázové výběry na 100 korun a záložna na  200. Papírových peněz se  obyvatelé zbavovali, naopak docházelo k  tezauraci mincí. Ve  sklepích a  spižírnách se  kupily zásoby, obNovostrašecký měsíčník

chodníci měli brzy prázdné sklady. Obavy z nejisté budoucnosti přetrvávaly. I když podle našich kronikářů byl pěkný a úrodný rok, nikdo se nemohl z bohaté sklizně těšit. Ubývali muži, již odcházeli na  vojnu. Odvody postihly i  koně, kterých bylo ve  válce více než potřeba. Ze slánského a rakovnického okresního hejtmanství byli odváženi do Prahy. Jen ze Slánska jich válečná mašinérie zrekvírovala dvanáct set. Úbytek mužů a  koní zasáhl i  bezpečnost obce, která v  nejistých zmatcích přišla o  městské strážníky. Bezpečnost tak musely zajišťovat hasičské a sokolské hlídky. První rekvizice proběhly ještě za  náhradu, okresní hejtmanství vykupovalo především obilí, a to takovým způsobem, že jednotlivé dávky rozpočítalo na obce, z nichž každá musela svůj díl zajistit. Například na konci října 1914 nařídil starosta František Kurzveil místnímu sedlákovi Josefu Koňasovi z čísla popisného 80 odevzdat 70 pytlů pšenice, přičemž dostal zaplaceno 31 korun za metrický cent. Toho měsíce muselo město ještě odevzdat mimo jiné 41 pytlů žita a 50 ovsa (pytle po 50 a 70 kg) a na konci  roku se odevzdávalo 70 pytlů ječmene, 145 ovsa, 13 pšenice a 76 žita. Samozřejmě rostly obavy z nedostatku potravin a  obec se  pokoušela rekvizicím bránit u  okresního hejtmanství, avšak zbytečně. Ještě na podzim tak pro své obyvatele zajistila vagon mouky u  velkostatku ve Vraném. Zřídit musela vlastní aprovizaci a nakoupené zásoby prodávala za přijatelnou cenu, nižší než obchodníci. Město se  tak ocitlo ve  dvojím tlaku, jednak muselo plnit příkazy z okresního úřadu, jednak udržovalo klid ve městě. Nařízení přibývala s tím, jak rakouský stát najížděl na válečné hospodářství. České země začínaly hrát roli důležitého zázemí, které mělo poskytovat zásoby pro vojáky na frontách. Válečná plnění byla povinná, systém se utužoval s rostoucí centralizací státu. Výrazem se  stalo vypisování tak zvané válečné půjčky, jejímž účelem bylo stahování peněz pro účely války. Místodržitelství vyzývalo k  poskytování peněz za  výhodných podmínek, garantovaných státem, a apelovalo na vlasteneckou povinnost. Půjčka byla zbavena daně a úrok činil 5,5 procent. Půjčovat měly jak obce, tak soukromé osoby, nejméně 25 korun. Z pramenů víme, že jen novostrašecká obec poskytla 5 000 korun. Bližší informace nemáme. Obyvatelé s  bedlivostí sledovali dění na  frontách. Každá rodina měla ve  válce někoho blízkého a ve městě rostla sklíčená nálada. Halada poznamenal: „14. 9. [1914] bylo posvícení. Žádná muzika ani zábava nebyla, byla nálada velice stísněná, jelikož je mnoho lidu na bojišti.” Podobně nevesele strávili občané Vánoce a Nový rok, který přinesl další odvody na frontu. Podle vyhlášky si každý měl ve  svém vlastním zájmu s sebou vzít silné zimní prádlo, dobré boty, rukavice, kuklu na  hlavu a  kožich nebo zimník. Už v srpnu 1914 se začali z fronty vracet raně-

ní, do Strašecí se jako první vrátil 3. října kovář Josef Zíma s  prostřelenou nohou. V  listopadu však opět rukoval, z fronty jej ve městě vystřídal hostinský Karel Slezák se zraněnou rukou. Rostla tak informovanost obyvatel o  dění na frontě a  město muselo zajišťovat i  další raněné, kteří spadali do  péče místního obvodního lékaře Josefa Kafky. Zpřísňovala se hygienická opatření. Obyvatelé museli hlásit všechny infekční nemoci a  rostl strach, že se z fronty rozmnoží nákazy. Z příkazu zřizovala města izolační místnosti. Novostrašecká obec ji vybavila a otevřela v lednu 1915 v domku číslo popisné 309, který dosud najdeme u  karlovarské silnice, na  původní odbočce ke Mšeci. Tehdy šlo o samostatně stojící stavbu za  městem, kde fungovala okresní stravovna. Ta se musela odstěhovat. Odvody na vojnu se zpočátku netýkaly všech, neboť některá řemesla a důležité práce se musely v zájmu zásobování vojska provozovat dále. Již třetího a sedmého srpna 1914 přikázalo hejtmanství všem dolům, aby úředníci, dozorci a horníci dále docházeli do práce. Horníci, kteří fárali, pak byli zbaveni povinnosti jít na frontu. Řada mužů toho během války využila a  raději se  přihlásila na šachtu a pracovala za minimální mzdu. Místodržitelství kontrolovalo vybrané podniky, které se zabývaly vojenskou výrobou a jejichž zaměstnanci byli z vojenské služby uvolněni (v našem regionu se jednalo právě zejména o doly na Slánsku a  Kladensku). Podobně oběžník z  prezidia místodržitelství osvobozoval od vojenské služby kvalifikovaný zemědělský personál. Omezeně rukovali někteří řemeslníci, především kováři, již na vojnu odcházeli podle potřeby. Na konci listopadu se za podobným účelem na okrese pořídil soupis řemenářů, sedlářů a  koželuhů. Nejvíce odvody postihly rolnické a dělnické obyvatelstvo, existenčně závislé především na práci mužů.

Jan Černý (pokračování příště)

Bohumil Halada, autor zápisů o událostech v Novém Strašecí za první světové války

17


Žijí mezi námi...

Byl jsem vždycky „záskokář“ „Jsem venkovan tělem i duší, i když pracuju v Praze, bydlím ve Strašecí,“ říká ve svých 75 letech Václav Stieber. Je zcela obdivuhodné, co všechno tento usměvavý člověk stihne: stále má advokátní kancelář v Praze, hraje divadlo v Novém Strašecí, fotografuje, aktivně se účastní různých kulturních akcí a mimo jiné je místopředsedou místní jednoty křesťanské sportovní organizace Orel. O rozhovor jsem ho požádal při zkoušce NoStraDivadla a ukázalo se, že je stále připraven. Vyhověl mi ihned, čímž jsme o hodinu posunuli začátek zkoušky... To mne následně stálo drobný vinařský úplatek ostatním členům, kterým ještě jednou děkuji za trpělivost. Vaše cesta k  advokacii byla prý trochu klikatá... Snad ano, ale nemůžu si na život stěžovat, měl jsem ho, i přes všemožné peripetie, krásný. Kdyby byl přímočařejší, určitě bych nepoznal tolik dobrých lidí a neměl bych tolik zážitků, jako mám dnes. Otec, původně soudce, v roce 1948 emigroval a matka kantorka to pak neměla vůbec jednoduché. Já jsem nemohl jít studovat a skončil jsem ve stavebním podniku. Tam jsem si dal inzerát, že jsem písmomalíř, a když jsem uspěl v jakémsi „konkurzu“, poslali mě do středočeského textilu, kde jsem zůstal v nejrůznějších pozicích prakticky až do jeho zániku. Při práci jsem si v Praze dodělal maturitu a následně se dostal na právnickou fakultu, kterou jsem absolvoval. Jako právník jste začal pracovat po  roce 1989? Po  sametové revoluci v  roce 1989 jsem dělal komerčního právníka, pak jsem složil advokátní zkoušky a  v  tomhle ranku se  pohybuju doteď. Jakým právem se zabýváte? Dělám občanské právo. Tatínek byl trestní soudce, takže jsme doma měli trvalé stanné právo... Otec přijel z práce, vyslechl, co jsem napáchal, vynesl rozsudek a  hned ho vykonal. Trestní právo mi tedy nepřirostlo k srdci, i když jsem pár případů taky řešil. Ale není to můj koníček. Po revoluci jste byl v České národní radě, dokonce jste působil jako zpravodaj výboru pro obchod a cestovní ruch. Jak k tomu došlo? Já jsem k  režimu z  pochopitelných důvodů necítil žádnou zvláštní náklonnost. Tím, že jsem byl v roce 1989 v Praze, účastnil jsem se prakticky všech demonstrací a akcí, které byly na  Václavském náměstí. Působil jsem v Rytířské ulici, stačilo vyjít za roh a byl jsem in medias res – člověk hned lítal v nějakém maléru. Měl jsem také určité kontakty na lidi, kteří na  tom byli podobně jako já, což vedlo k tomu, že jsem se stal takovým styčným člověkem mezi Novým Strašecím, Laternou magikou a Špalíčkem. Vozil jsem do Strašecí aktuální zprávy o tom, co se v Praze děje a co 18

je potřeba udělat. No a pak se stalo, že jsem byl v  roce 1990 zvolen za  Občanské fórum Středočeského kraje do České národní rady. Když jste skončil práci ve vysoké politice, kandidoval jste do  zastupitelstva v  Novém Strašecí. Jedno volební období jste byl zastupitelem, v posledních volbách jste se znovu objevil na  kandidátce. Sledujete tedy ještě politiku a zvláště politickou situaci v Novém Strašecí? Sleduju. Fandím stávající sestavě na radnici. Moje výhoda i nevýhoda je, že jsem za ty dva roky v České národní radě poznal, jak se politika dělá. Setkal jsem se například s tak talentovanými lidmi jako je Marek Benda, který jako student dokázal přepsat zákon přímo od  mikrofonu ve  sněmovně. Ono se  tenkrát muselo všechno stíhat velice rychle. Takže jsem na  vlastní kůži viděl a  zažil, že  člověk musí hlasovat i o věcech, u kterých ani nemůže vědět, o co jde. Když se jednalo třeba o medicínu, měl jsem natažený krk a koukal jsem, jak bude hlasovat profesor Klener. Předpokládal jsem, že bude vědět, o co jde, a považoval jsem ho za  slušného člověka. Po  všech těch zkušenostech se  pak člověku prostě dostaví určité deziluze, i když třeba nikdy žádné veliké iluze o politice neměl. Tyto zkušenosti způsobily, že mám od politiky odstup a víc chápu veškeré politické dění v parlamentu i v obecním zastupitelstvu. Dokážu si představit, jak se vše dojednává a projednává... Jedna věc je, jak to vypadá v televizi, jiná, co se děje v zákulisí. Myslím, že se minulé vedení radnice v Novém Strašecí dostalo trochu příliš do těchto obecně politických rovin. Já si přitom pamatuji, jak jsem po  revoluci určité lidi přemlouval, aby se věnovali místní politice, hecoval je k zahájení kariéry a pak jsem sledoval, kam se jejich činění ubírá... V politice se blbne. Jakmile lidé ochutnají, že mají vliv a moc, mnohým se to neuvěřitelně zalíbí. Schází jim pokora a  nadhled; obojí by mělo k politické práci patřit. Je to tím, co máme za  sebou, že  tu byla přerušena politická kontinuita? Určitě. První republiku vytvořili rakouskouherští poslanci – až na výjimky to byli lidé

zkušení, kteří znali rakousko-uherský parlamentarismus. Zatímco my jsme do všeho vletěli po padesáti letech doslova „po hubě“. Nikdo nevěděl, o co v politice jde, jak se má dělat. Po dvou letech ve funkci člověk akorát zjistí, jak všechno funguje. Nutně tu scházel vzor, což bylo způsobeno onou dlouhou přestávkou demokracie. Jak se  jako právník orientujete v  současných zákonech? Jako občanovi mi to jde často dosti těžce... Mně taky... Uhlídat všechny změny je i pro právníka velice náročné. Mohou za to ty pitomé přílepky... Zaplať pánbůh, teď jim je zatrhli. Už dlouho hrajete amatérské divadlo. Kdy jste se k němu dostal? Jako kluk jsem byl kudrnatý blonďák a už ve škole ve Strašecí jsem dostal roli Hurvínka. Nalepili mi plastelínu za uši, oblékli kalhoty s  kšandami... Když jsem upaloval k  mamince pro pochvalu, dala mi záhlavec, protože jsem si vpředu nezapnul poklopec a byl jsem trošku extravagantní Hurvínek... K hraní jsem se tedy dostal poměrně brzy. Doma mám fotku, jak sedím ve fraku a mám od cihel omlácené kotníky, protože jsem před divadlem celý den skládal cihly na  stavbě. Divadlo se mi zkrátka promotávalo životem; bylo a je tady pro ně podhoubí. V Novém Strašecí kdysi bývaly dva ochotnické soubory – Orel a Dalibor, které v orlovně a v sokolovně uváděly poměrně dost náročné kusy. V domě osvěty například začínal Josef Vobruba, pozdější dirigent orchestru Československého rozhlasu, hrály se zde operety, třeba J. Kalaš: Mlynářka z Granady nebo Tulák od Piskáčka. Ještě před rokem 1989 jste hrával v pražském Divadle pod Palmovkou? Ano, v  mém životě hrála významnou roli náhoda, takže jsem se zcela náhodou seznámil s  Juliem Novotným Kuzmou, kulisákem v Divadle pod Palmovkou. Párkrát jsem tam Novostrašecký měsíčník


Církev zašel na představení a  pak se  mi najednou ozvali, protože věděli, že dobře zpívám. Když jsem přišel do klubu, dozvěděl jsem se, že jim vypadl študent ve Filozofské historii a že už je ušitý kostým a vejdu se do něj jedině já... Druhý den jsem chtěl nápad panu režisérovi rozmluvit, ale už byla generálka... Psal se rok 1980 a Na Palmovce jsem pak prožil krásných deset let. Po  nich jsem dostal  už zmíněné angažmá v  České národní radě, což zdaleka nebyla taková psina! Jak jste se vrátil k divadlu, jak vás napadlo opět hrát v Novém Strašecí? Vždycky jsem byl „záskokář“. A ve Strašecí mne jednou oslovili, abych zaskočil při Peřinách. To bylo v  době, kdy se  ještě jezdilo na  Křivoklát. Po  této zkušenosti se  mi zdejší divadelníci ozvali, abych vzal roli ředitele divadla v Bulgakovovi, a já souhlasil. Michal Isteník tehdy napsal dramatizaci, režíroval a ještě hrál hlavní roli. Dnes je velmi vyhledávaným hercem v Brně. Představení Za světly ramp mě tedy přivedlo na  strašecká prkna a jsem za to Michalovi vděčen. A nyní Ivě Dvořákové, která umí s herci výborně pracovat. Kromě hraní divadla prý i malujete? Něco jsem namaloval, ale ostatní mé aktivity to zasuly. Mám stojan a zaschlé barvy... Kromě toho jsem se jeden čas živil fotografií, když jsem pracoval pro reklamu. Výtvarno mi tedy není cizí. Rád vzpomínám na  velký zážitek, když mi pan učitel Brabec zařídil, abych se setkal v Krušovicích s malířem Rabasem. Jeho paní se zhrozila, že chci být malířem, říkala, že to nemá žádnou budoucnost. Za mistrem do patra mne pustila s tím, abych od něj přinesl bílé talíře: on v nich míchá barvy a ona nemá do čeho dát polévku. Před panem Rabasem jsem rozložil své pokusy a on mi řekl: „Ale jo, talent by tady nějakej byl, ale hochu, s  tím nevystačíš. Malířina je 90 % řemesla a 10 % talentu.“ Jste velmi zkušený a kulturní člověk. Co byste přál kultuře v Novém Strašecí? Aby zůstala bohatá. A aby byly pro lidi, kteří mají zájem kulturu dělat, vytvořené podmínky. Aby se kultuře věnovali se stejným entuziasmem a  se  stejně dobrými výsledky jako například Čtyřlístek, který ukazuje, že  se  dá pracovat skvěle i na amatérské bázi. Kultura lidi zušlechťuje. Přál bych si, abych se tu měl stále na  co koukat, i  když mě třeba budou vozit na vozíku. A to nemyslím jen na divadlo, ale i na výstavy. Konec konců šikovných autorů tu není málo. Byl bych rád, kdyby lidé přestali být závislí na televizní bedně a na tom, že si narvou něco do uší a nechají se přejet tramvají, protože nic neslyší... Michal Drtina Novostrašecký měsíčník

Tříkrálová sbírka v sobotu 7. 1. 2012

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a  v  roce 2012 se v celostátním měřítku uskuteční již po dvanácté. V  Novém Strašecí vyjde Tříkrálový průvod v sobotu 7. 1. 2012. v 8.30 od kostela směrem k náměstí a u jesliček bude farní schola zpívat koledy. Skupinka koledníků bude na náměstí připravená přijímat do zapečetěné kasičky Vaše dary. Máte-li zájem o návštěvu koledníků u Vás doma, přispění do kasičky z pohodlí domova a tradiční označení svěcenou křídou K+M+B 2012 na dveře, neváhejte zavolat na  telefon Julie Adltové – 739 031 391. Skupinka koledníků Vás ráda v dohodnutém čase navštíví.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a  to zejména v  regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Konkrétně: - v pražské arcidiecézi: podpora Charitního domova pro seniory v Mukařově - v  zahraničí: odstranění podvýživy matek a dětí v Africe Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a  výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45–60 miliony korun. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koSbírku je možné také podpořit ledníka. • dárcovskou SMS ve  tvaru DMS KOLEDA Děkujeme za Vaši podporu. na číslo 87 777 Vyprošujeme pro Vás požehnání Panny • finančním příspěvkem – hotově do kasič- Marie, hodně zdraví, pokoje a  spokojenosti v roce 2012. ky koledníků Julie Adltová - nebo na  účet 66008822/0800 VS 777  za Římskokatolickou farnost Nové Strašecí KS 558 www.nove-straseci.eu • jako koledník

Rozsvícení vánočního stromu n Komenského náměstí. Foto: M. Drtina

19


spolky

NoStraDivadlo zkouší ve Stochově Divadelní soubor NoStraDivadlo vznikl uprostřed zkoušení inscenace Večer s Hermorem Liliou, jejíž premiéra 5. března 2003 zahájila provoz Modrého sálu v Základní umělecké škole v Novém Strašecí. Po svém vzniku se soubor začal podílet na kulturním životě v Novém Strašecí. Jeho členové zorganizovali první ročník krajské postupové přehlídky studentského divadla Setkání 2003 v DK Stochov, podíleli se na novostrašeckých Peřinách a v prosinci téhož roku uvedli v režii Michala Isteníka jeho adaptaci Divadelního románu Michaila Bulgakova pod názvem Za světly ramp. Z divadelního souboru vzniklo v únoru 2005 občanské sdružení Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo a prvním předsedou byl zvolen JUDr. Václav Stieber (rozhovor s ním najdete také v tomto čísle Novostrašeckého měsíčníku). Současný předseda Vojtěch Dvořák je o dvě generace mladší; zastihl jsem ho v závěru Stříbrné soboty Na Růžku v Pecínově.

Ve svých devatenácti jsi nejmladším předsedou NoStraDivadla. Jak bys představil činnost vašeho sdružení? Snažíme se  podporovat a  rozvíjet kulturu v  Novém Strašecí: hrajeme divadlo a  organizujeme akce pro děti, studenty i  dospělé. Tím naplňujeme stanovy spolku, které nás zavazují k  organizování a  pořádání kulturních akcí a veřejných vystoupení, divadelních představení, koncertů, výstav, klubových pořadů, autorských čtení a vystoupení, lidových a  folklórních slavností, ale i  k  pořádání odborných přednášek a seminářů. Můžeš uvést nějakou konkrétní akci, kterou jste pořádali? Pro děti je to třeba akce Za pohádkou noční školou, která se  konala začátkem listopadu již počtvrté, nebo série divadelních představení pro děti ze  základních škol v  rámci projektu NoStraDivadlo dětem. Dále pořádáme také postupovou divadelní přehlídku studentského divadla Setkání ve  Strašecí. Podílíme se  na  Peřinách. A  mnoho lidí neví, že naše sdružení spolupořádalo v dubnu regionální historickou konferenci. Ze  starších akcí jsme stáli za vznikem Bumarafiky v hospodě Na Růžku, a jak vidíš, pomáháme i při Stříbrné sobotě na  Růžku. Máme za  sebou několik autorských čtení, večerů mladých talentů a mnoho dalšího. Co byla Bumarafika? Konala se tři roky za sebou tady Na Růžku. Nevím, jak ji přesně definovat, ale vlastně to byl večer složený z různých scének herců NoStraDivadla. Navazovala na místní masopustní prvorepublikové tancovačky s programem. Kolik má vaše sdružení členů? Momentálně osmnáct. 20

Jak se vám daří financovat vaše aktivity? Asi jako všem – těžce. Vybíráme členské příspěvky, něco získáme na vstupném při akcích (ale většinou ani vstupné nevybíráme) a  pak se  snažíme získávat granty z  města, Středočeského kraje a  ministerstva kultury. Na některé akce, jako například Za pohádkou noční školou, dostáváme finanční příspěvky od  občanského sdružení Bubakov.net. Je to neustálé vypisování žádostí a vyúčtování. Co si myslíš o kultuře v Novém Strašecí? Že nabídka ze strany oficiálních zařízení není dostačující a kvalitativně není na vysoké úrovni. V čem není dostačující? Myslím, že mladí nemají za kulturou ve Strašecí kam jít. Moji vrstevníci se scházejí v čajovně, ale tam se  hrají maximálně deskové hry, což s  kulturou nemá moc společného. Vím, že  je tady hodně rozšířen sport jako hokejbal a fotbal, ale z kultury pro mladé – kromě hudebních akcí jako X-Mas Party Tajm nebo Summer Party Tajm a  občasných akcí příznivců elektronické hudby Nostra crew – není vůbec nic. Mladí se  vlastně ani nemají kde scházet, když nepočítám diskotéku, kterou za kulturu nepovažuji. A  v  Základní umělecké škole žádná možnost není? V  „zušce“ se  konají koncerty žáků a  vlastně také Novostrašecký dvorek, což je týden trvající akce, při které je otevřena výstava, probíhají koncerty žáků školy a  vystoupení literárně-dramatického oboru. Na  této akci se ale naše sdružení nepodílí. A vy neuvažujete o přípravě nějaké další akce? My už víc akcí zorganizovat nestíháme. Přemýšleli jsme o tom, ale narážíme na nedostatek volného času, protože opravdu aktivní členové NoStraDivadla jsou asi čtyři. V divadelním souboru je nás čtrnáct a celkem je to osmnáct lidí, kteří se podílejí na různých akcích. Víc sil prostě nemáme. Budeme rádi, že se dopracujeme k premiéře nové inscenace. Co aktuálně zkoušíte? Hru Daniely Fischerové Hodina mezi psem a vlkem, kterou jsme si hodně upravili. Je to

příběh Françoise Villona s písněmi. Co říkat více: přijďte na premiéru 22. ledna do Domu kultury na Stochov. Vy budete mít premiéru na Stochově? Ano, protože podmínky pro využívání kulturního centra v Novém Strašecí jsou nastaveny tak, že občanská sdružení, jako je naše, si to finančně nemůžou dovolit. Na Stochově máme podmínky oproti Novému Strašecí zcela odlišné. Můžeme využívat sál, respektive jeviště, na zkoušení. Je tam velice vstřícný personál, takže máme možnost zkoušet se světly, se zvukem, prostě tak, jak to divadlo před premiérou potřebuje. A nedal by se v Novém Strašecí najít nějaký jiný prostor na zkoušení než jen sál kulturního centra? Nedalo by se domluvit a zkoušet třeba v hospodě Na Růžku v Pecínově? Tady není žádný sál, který by byl dostatečně technicky vybaven, ale třeba na čtené a aranžovací zkoušky využíváme Modrý sál v Základní umělecké škole. Zkoušení v zušce má svoji tradici, sdružení tam vzniklo, ale pro hru, kterou právě zkoušíme, je tam malé jeviště. Jak je možné stát se členem NoStraDivadla? Jednou z možností je napsat nám e-mail nebo kontaktovat některého z členů. Ale pokud chce někdo pomoci v našich aktivitách, bude vítán a nemusí být nutně členem sdružení. Spolupracujete i s jiným sdružením? Nejvíce asi se  sdružením bubakov.net, ti nám pomáhají při organizaci akce Noční školou za pohádkou a s divadelní přehlídkou Setkání ve  Strašecí. Občas spolupracujeme s  divadelním souborem Mařeni a  Pařeny z  místního gymnázia a  se  Základní uměleckou školou. Co by vaše sdružení do budoucna uvítalo? Změnu ceníku v Novostrašeckém kulturním centru tak, aby bylo možné jeho prostory využívat. A  aby se  třeba někdy stalo opravdu centrem kulturního dění. Michal Drtina Více informací na www.nostradivadlo.cz

Novostrašecký měsíčník


Sport

Nejlepší florbalistky v okrese

Foto: Zdeněk Suchý

Florbalistky novostrašeckého gymnázia s přehledem zvítězily ve  všech utkáních okresního kola středních škol, které se konalo v prosinci v Rakovníku a kde jim zdatnými soupeřkami byly studentky z MOA Rakovník, ISŠ Rakovník a SzeŠ Rakovník. Eliška Jandová, Eliška Kutová, Lucie Tydlitátová, Eliška Vosátková, Magdalena Chytrá,

Eliška Matějková, Lucie Miková, Aneta Nová, Martina Řepková, Tereza Simandlová a Kateřina Zimová podaly výborný výkon. Gratulujeme jim a děkujeme za reprezentaci naší školy. Poděkování patří také panu učiteli Petru Chocholovi z novostrašecké ZŠ, který děvčata k tomuto skvělému výkonu vyhecoval. (ku)

Turistické výlety Nabízím vám další díl pochodů v našem okolí. Jedná se o tyto akce: 14. ledna 2012 Českým zimním krasem – pochod se koná v Berouně, start je na nádraží ČD v 7–10.15 hodin. Trasy jsou dlouhé 6–30 km. 21. ledna 2012 Zimní toulky zlatou Prahou – trasa měří 15 km. Informace na tel. 724 149 763 – p. Šrédl 3.–5. února 2012 Brtnické ledopády – místo konání Valdek – Staré Křečany, okr. Děčín, trasy 15, 25, 35 a  50 km, další informace na  adrese www.dalkovepochody.cz 11. února 2012 Kouzlo zimního lesa, start je v  Hořovicích na  stanici ČD, trasy jsou dlouhé 12, 18, 24, 34 km. Další možnost získání informací na adrese kctline@seznam.cz Pokud však napadne sníh i u nás, přeji vám pěkné projížďky na běžkách nejen na rovině ke Stochovu nebo v Konopase, ale dá se i jezdit v lese nad rybníkem Punčocha nebo v oblasti Louštína. Přeji vám příjemný sportovní začátek roku 2012. Tomáš Palek

Florbalistky z vesnice? V  neděli 4. 12. se  odehrálo 1. kolo soutěže mladších žákyň. Nová kategorie našeho oddílu zahájila turnajovou sérii ve  složení: Alena Anh na  pozici kapitánky, Karolína Rubešová jako podpora v bráně, Katka Rusová, Bára Bílková, Lucie Krejčová, Lenka Svášková, Anička Taylorová, Míša Lažová, Nikola Cingrová a Míša Irová. Dostalo se nám i podpory v  hledišti, a  to ve  složení: Zuzka Mochanová, Nikola Siskosová a  Terka Malá. Hvězdná sestava vyrazila v bojové náladě směr hlavní město. K našemu prvnímu utkání jsme nastoupily proti týmu TJ JM Chodov. Naše žákyňky nic nepodcenily a  doslova chodovský tým převálcovaly. Střeleckého ducha v sobě probudila K. Rusová, která byla vyhlášena hráčkou utkání, a to nejen za 6 získaných bodů, ale také za  bojovnou hru. Konečný stav utkání byl neuvěřitelných 13:1. Do  druhého utkání proti Fbš Bohemians jsme se  vrhly povzbuzení předchozím úspěchem. Ačkoliv výsledek byl jednoznačný, rozhodně bylo na  co se  dívat. Domácí pořadatelský tým Bohemky nám nedal nic zadarmo a utkání se změnilo v tvrdý souboj. V rozhoNovostrašecký měsíčník

dujících okamžicích se na  malé hrací ploše zapotili i rozhodčí. Nejen, že byli pod tlakem živé hry a  bojovnosti obou týmů, navíc byli bombardováni nelichotivými pokřiky rodičů. Rodiče chvílemi častovali narážkami i  naše hráčky – ano, ve sportcentru Letňany vládla opravdu napjatá atmosféra. Nicméně i  přes podporu zelené Bohemky v  hledišti se  holky nenechaly vyvést z  míry a  s  přehledem obhájily vítězství 14:3. Hráčkou utkání byla vyhlášena Nikola Cingrová, která nás mile překvapila bojovným výkonem. Bylo očividné, že tímto vítězstvím jsme upadly v absolutní nemilost. Myslím, že více než bojovné žákyňky Bohemky tížila prohra jejich rodiče. Dozvěděly jsme se, že jsme vesničani, kteří neumějí hrát florbal, a samozřejmě jsme byly zahrnuty chmurnými pohledy. Aby toho nebylo málo, jeden z rodičů – zřejmě vážně zdrcen porážkou – plivl na jednu naši hráčku a okořenil to ještě otázkou, zda se trefil. Pak se nemáme divit chování dnešních dítek, když mají „mravní“ vzor v rodičích. Ani tento konflikt nemohl překazit vítězné tažení, a  tak jsme se  s  chutí vrhly do  playoff na FA Mladá Boleslav ŠkoEnergo. Utkání

se rozjelo ve velkém stylu a bylo jasné, že to nebude jednoduché. O vedení jsme se přetahovaly do  poslední vteřiny. Je jednoznačné, že  si v  Boleslavi chovají šikovné a  bojovné hráčky, které nám připravovaly horké chvilky. Ty musela potom hasit naše hráčka utkání Kája Rubešová. Souboj na  nože nakonec skončil remízou 3:3 a  rozhodnout musely nájezdy. Sérii zahájila Boleslav, hráčka ale byla zřejmě nervóznější než naše gólmanka a  svoji šanci neproměnila. Na  řadu přišla Lenka Svášková, která bohužel ani neohrozila mladoboleslavskou gólmanku. Druhý nájezd soupeře vychytala naše golmanka s chladnou hlavou. Poté vzala zápas do rukou kapitánka Alena Anh a s ledovým klidem umístila míček za  záda mladoboleslavské gólmanky, a  tím rozhodla o našem vítězství 4:3. A  tak holky z  vesnice ukázaly, že  florbal přeci jen hrát umějí! Příští týden to, doufejme, dokážeme znovu na horké půdě v Mladé Boleslavi. Radka Hnízdilová

21


Sport / Různé

Zaujalo nás...

Zprávy z fotbalového stadionu

V prosincovém čísle Novostrašeckého měsíčníku mne zaujalo zamyšlení paní Jitky Novákové o městských pořádcích. Zejména pasáž o potkávání psů bez vodítek či košíků. Je tedy tento stav nějak právně upraven? Ano, je. Povinnost zamezit pobíhání domácích zvířat na  komunikacích vyplývá ze  zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. V obci pak chování majitelů psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o veřejném pořádku, čistotě města a užívání veřejného prostranství, která ve svém čl. 5 odst. 2 uvádí: „Chovatelé jsou ve vztahu k chovaným zvířatům povinni zamezit jejich volnému pobíhání na veřejném prostranství.“ Jenže v žádné z uvedených norem se nic neříká o tom, že by měl pes chodit na veřejných prostranstvích na vodítku nebo s náhubkem. Pokud tedy nepobíhá a  jde u  svého pána, žádnou vyhlášku neporušuje. Například obdobná vyhláška v  Rakovníku uvádí toto: „Na  veřejném prostranství v  zastavěných částech města vyznačených na  mapce tvořící přílohu této vyhlášky, je možné vodit psy pouze na vodítku. Pes musí být opatřen identifikační známkou.“ Volné pobíhání psů potom povoluje pouze na  určených plochách. Co tedy může občan v Novém Strašecí udělat? Iniciovat změnu vyhlášky. Na zastupitelstvu pak bude, zda tuto změnu zapracuje do uvedené obecně závazné vyhlášky. V  této chvíli můžeme pouze apelovat na majitele psů a připomínat, že ne každému je psí přítomnost příjemná, a  je přirozené, že například rodiče cítí obavu o děti, objevíli se  vedle nich cizí pes. Sám například nechápu, že  s  sebou lidé vodí psa na  koncert a klidně ho vezmou do koncertní místnosti, a to stejné platí o dětském hřišti. Michal Drtina

Vážení sportovní přátelé. Skončila podzimní část krajského přeboru ročníku 2011–2012 v kopané. Po  patnácti podzimních kolech je A tým na šestém místě tabulky s 24 body a je na  tom z  mužstev okresu Rakovník nejlépe. A to, jak mnozí víte, vynikající výkon v začátku soutěže zastavila nešťastná událost v 9. kole v zápase doma s Louňovicemi. Bohužel událost negativně ovlivnila následující čtyři zápasy tak nešťastně, že po možnosti zúčastnit se boje o postupová místa mužstvo „A“ skončilo „jen“ na šestém místě. Navzdory  tomu, že  výbor oddílu se  před sezonou potýkal s nedostatkem hráčů i s nedostatkem peněz, podařilo se trenérovi Miloši Mrázkovi poskládat tým tak skvěle, že  po  5. kole byl dokonce na 3. místě. V devátém kole na závěr přestupních termínů byl do  SK Kladno zapůjčen na  hostování hráč Marek Vašák a z Kladna se naopak vrátil talentovaný Marek Hartman, který se rozhodl hostování v tomto oddíle ukončit. Po podzimní části s  aktivní činností skončil Jan Ducár, který velmi dobře nahradil jednoho z  nejlepších střelců krajského přeboru Matyáše Kudelu, který odešel na  hostování do Tatranu Rakovník. Takže trenéru Mrázkovi opět naskákaly vrásky, kým tohoto střelce nahradí. V  dorostenecké kategorii v  krajské soutěži 1. A třídy naši junioři pod vedením Matyho Kudely a Martina Kaválka skončili na 8. místě Starší žáci pod vedením trenérů Václava Erby a  Míly Noska skončili v  krajské soutěži 1. A třídy na 3. místě a mladší pod vedením Ládi Masáka a Jaroslava Cafourka v kvalitním okresním přeboru Kladenska na místě druhém. Starší přípravku vede Cafourek Karel spolu s Mírou Balíkem a skončili ve velmi silné soutěži okresu Kladno na 5. místě. Fotbalový potěr – mladší přípravku – vede Jiří Duchoň starší a v letošním roce nebyla přihlášena do soutěží. Mužstvo má naplánovány jen přípravné zápasy. Vzhledem k tomu, že ne vždy řešil výbor oddílu kopané situaci okolo A  mužstva nejlépe, rozhodl se  předseda oddílu Vladimír Kozel vzít odpovědnost na sebe a z této funkce odstoupil. 29. listopadu na  rozšířeném jednání výboru oddílu byl jednomyslně zvolen novým předsedou oddílu Jaroslav Cafourek. Ten pracuje v  oddílu kopané již čtvrtý rok a  podařilo se mu svým nadšením a láskou k tomuto sportu zvýšit počet hráčů i trenérů pracujících okolo mládeže. Přitom organizačně i finančně podporuje A  mužstvo, takže volba to je jistě správná. Nový předseda oddílu nastínil svoje hlavní priority do následujícího kalendářního roku. Především rozvoj výchovy mládeže všech pěti mládežnických družstev. Udržení stávající úrovně výkonnosti A  mužstva a  zvýšení akcí

Touto cestou bych chtěla poděkovat soukromé bezpečnostní službě Černý. Jeho firma nám zajistila pořadatelskou službu na druhou prodlouženou a věneček tanečního kurzu pro mládež v Novém Strašecí. Ochranka dohlížela na to, aby vše proběhlo v nejlepším pořádku. Nutno podotknout, že  tato služba byla poskytnuta bezplatně. Přeci jen jsou lidé, kteří ve svém volnu a bez nároku na honorář jsou ochotni udělat něco pro druhé. Za což jim patří mé poděkování. Moc mi pomohli. Iveta Dušková vedoucí NKC 22

Hala BIOS

změna telefonního čísla na recepci a MSZ nové číslo 311 242 460 -redreklama

Poděkování

na fotbalovém stadiónu pro neregistrovanou mládež či dospělé. V závěru roku se fotbalisté sešli se svým největším sponzorem, ředitelem ČLUZ, a. s., Ing. Jiřím Perglerem. Fotbalisté poděkovali za pomoc v uplynulé sezoně a dozvěděli se, že s podporou tohoto největšího průmyslového závodu v regionu mohou počítat i v roce 2012. Navíc Ing. Pergler přislíbil pomoc s osvětlením hřiště s umělým povrchem, o jehož instalaci se mluví již několik let. Nový předseda oddílu Jaroslav Cafourek seznámil největšího sponzora kopané s plány na turnaj žáků, který fotbalový oddíl připravuje v létě 2012. Turnaj bude mít název podle podniku, nebo majitele našeho největšího mecenáše. V roce 2012 se uskuteční nultý ročník a  vyzkouší se  termíny organizace atd. a v roce 2013 by fotbalisté chtěli připravit již velký mezinárodní žákovský turnaj věkové kategorie do patnácti let. Ing. Jiří Pergler vyslovil spokojenost s činností fotbalového oddílu, především s aktivitou okolo mládeže, a přislíbil podporu tohoto mládežnického turnaje. Fotbalisté se rovněž sešli se starostou města Nové Strašecí Karlem Filipem (ČSSD). Poděkovali za podporu a pomoc, kterou město každoročně vkládá do mládeže oddílu a především za  starost o  fotbalový areál. Starosta města přislíbil z  jeho strany podporu v  rámci možností, které mu okolnosti dovolují. Zároveň výbor oddílu kopané požádal starostu města, aby tlumočil poděkování za podporu kopané senátoru Marcelu Chládkovi, který je velkým příznivcem strašecké kopané a velmi tomuto oddílu v minulých letech pomohl. Fotbalový výbor oddílu kopané děkuje všem svým příznivcům za podporu v letošním roce a  do  nového roku 2012 přeje všem pevné zdraví a bohaté sportovní zážitky. Vladimír Kozel

Zhubnete se:

na K2 HIKING

Srovnáte se:

na Balonech

Posílíte se:

na Body Forming Břišní pekáč Posilovna a funkční trénink TRXi

Pochutnáte si: Protáhnete se:

na JÓGA Gravid JÓGA

na Fitnesscaffé Koktejlech ...

To vše ve FITKLUBU 1155 v Novém Strašecí www.fitklub1155.cz, tel. 605 507 606

Novostrašecký měsíčník


Kalendář akcí

Kalendář akcí – leden 1. ledna–29. února Výstava fotografií Výstava členů klubu Amfora Otevřeno v pracovní době a při akcích v Novostrašeckém kulturním centru

1. ledna Novoroční ohňostroj v 18 hodin, náměstí J. A. Komenského, Nové Strašecí

5. ledna Akademie volného času Setkání s novostrašeckým spisovatelem Jiřím Červenkou v 17 hodin, vstupné 30 Kč Novostrašecké kulturní centrum

8. ledna Nejen pohádka na neděli Rokec a Žužu, 15 hodin, vstupné 30/45 Kč Novostrašecké kulturní centrum Valné zasedání Obce baráčníků Baráčnická rychta od 13 hodin

11. ledna Školní kolo soutěže ve zpěvu

pořádá DDM

14. ledna Ples občanů města ve 20 hodin, vstupné 200/250 Kč Novostrašecké kulturní centrum

18. ledna Prodejní akce v 10 hodin Novostrašecké kulturní centrum Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd příprava na Preventan cup, DDM Pythagoriáda Matematická soutěž pro žáky 6.–9. tříd na 2. ZŠ Rakovník od 14 hodin, okresní kolo, DDM

Novostrašecký měsíčník

21. ledna Florbalý turnaj v 8–16 hodin, hala Bios Myslivecký ples ve 20 hodin, vstupenky Zlatnictví Ametyst náměstí J. A. Komenského NS, Novostrašecké kulturní centrum

22. ledna Hodina mezi psem a vlkem Premiéra NoStraDivadla v 19 hodin, DK Stochov

25. ledna Taneční párty se SENIORKOU v 17-21 hodin, vstupné 60 Kč Novostrašecké kulturní centrum Matematická olympiáda pro 9. třídy od 8 hodin v Klubu DDM, okresní kolo Karlovarský skřivánek okresní soutěž ve zpěvu od 14 hodin v Klubu DDM

27. ledna Maturitní ples v 19 hodin Novostrašecké kulturní centrum

Připravuje se na únor

1. 2. Hodina mezi psem a vlkem – NoStraDivadlo, v 19 hodin, NKC 1. 2. Dějepisná olympiáda – od 8 hodin v Klubu DDM 2. 2. Akademie volného času – v 17 hodin, vstupné 30 Kč, NKC 3. 2. Výlet do ZOO Ústí nad Labem – DDM, 150/200 Kč 5. 2. Florbalový turnaj – v 8–20 hodin hala Bios 5. 2. Dětský maškarní karneval – v 15 hodin, 30/45 Kč, NKC 11. 2. Hasičský ples – ve 20 hodin, NKC 12. 2. Zimní turnaj žáků – od 10, 12 a 14 hodin, Kocourek 17. 2. Maturitní ples – v 19 hodin, NKC 29. 2. Taneční párty – v 17–21 hodin, 60 Kč, NKC

Myslivecký ples

Myslivci honebního společenstva Nové Strašecí vás srdečně zvou na Myslivecký ples, který se  bude konat 21. 1. 2012 v  NKC Nové Strašecí s  hudební skupinou VIVASONG a  s  DJ Markem Hůlou disco v  restauraci. Předprodej vstupenek ve  zlatnictví paní Lacinové od 9. 1. 2012. Vstupné 200Kč

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí zve své příznivce na Hasičský ples, který se uskuteční 11. 2. 2012 v NKC Nové Strašecí. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina IDEAL BAND a disco s Markem Hůlou. Předprodej vstupenek od 25. 1. 2012 v tabáku Mlejnková. Vstupné 200 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. A. Librcajt

Poděkování

Láska naruby Hraje divadlo Kalich, v 19 hodin, vstupné 250 Kč Novostrašecké kulturní centrum

Chtěla bych touto cestou poděkovat řediteli Základní školy v Novém Strašecí panu Stanislavu Hajnému za jeho vstřícnost k zachování speciální třídy. Umožnil tak, nejen mému synovi Michalu Semerádovi, pokračovat ve školní docházce v Novém Strašecí. Moc děkujeme. Semerádová z Nového Strašecí

PF 2012

Poděkování

30. ledna

Městská kulturní zařízení

Nové Strašecí přejí svým návštěvníkům a divákům šťastné vykročení do nového roku 2012.

Sbor dobrovolných hasičů

v Novém Strašecí děkuje svým příznivcům za spolupráci v uplynulém roce 2011. V novém roce 2012 přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a úspěchů.

Chtěl bych touto cestou vyjádřit veliké poděkování všem, kteří se podíleli a podpořili veřejnou sbírku občanského sdružení Přátelé Pecínova na zmírnění následků po požáru v Pecínově. Veliké díky patří Městu pro rodinu, které dovolilo vybrat část příspěvku při pořádání Mikulášské zábavy v Pecínově. Čátsku, kterou jsme vybrali, 33 300 Kč a 6,5 euro, jsme předali paní Lucii Mrnkové. Ještě jednou vám chci za občanské sdružení přátelé Pecínova moc poděkovat Jiří Toužimský P. S. Je mojí milou povinností předat vzkaz od Lucie Mrnkové: „Moc děkuji všem lidem dobré vůle a za to, že k sobě stále ještě lidé nejsou lhostejní.“ 23


reklama

inzerce/společenská rubrika

Společnost České lupkové závody, a. s., pečuje o své zaměstnance

Společenská kronika

V průběhu dlouholeté existence společnosti České lupkové závody, a. s., se počet zaměstnanců neustále mění, ale vždy je snahou všechny podpořit a vyhovět jejich přání.

Vzpomínka

Každým rokem společnost ČLUZ vyznamenává dlouholeté zaměstnance za vynikající práci a věrnost finanční odměnou. V letošním roce bylo odměněno celkem 19 zaměstnanců, kteří pro podnik pracují 20–45 let, například pan Frolík Vladimír a pan Vacek Václav pracují pro společnost již 45 let.

Dne 11. ledna by se dožila osmdesáti let paní Věra Peterková.

U vyznamenání společnost nezůstává. Tradičně pořádá „Hornický den“, kam srdečně zve současné i bývalé zaměstnance a bezpochyby důchodce, kteří pracovali ve společnosti. V letošním roce se „Hornický den“ konal 8. 12. 2011 v hotelu DUO v Novém Strašecí. Všichni zde příjemně strávili den s přáteli, kolegy, poznali nové zaměstnance a mohli si také zatančit. Během celého večera se kapely střídaly. Potkalo se zde téměř 200 zaměstnanců. Další aktivitou je každoroční „Sportovní den“, který se koná vždy začátkem června, i v roce 2012 tomu nebude jinak, v rekreačním středisku Vojtův mlýn v Čisté u Rakovníka, kam jsou zváni všichni zaměstnanci včetně svých rodin. Pro děti budou připraveny atrakce, soutěže, pohádkový les i sladká odměna. Dospělí mohou využít hřiště na volejbal, fotbal, tenis, nohejbal. Během celého dne bude hrát hudba a nebude chybět občerstvení pro děti i dospělé. Rekreační středisko Vojtův mlýn se nevyužívá jen na „Sportovní den“, ale je určen jak na dětské tábory, školní výlety, školy v přírodě, soustředění různých zájmových kroužků, tak pro oslavy a rodinné rekreace. Kapacita celého střediska je 160 míst. Protože je celé středisko obklopeno lesem, všichni si zde odpočinou od městského hluku a stráví dovolenou v klidném prostředí, kde je spousta příležitostí i k výletům do okolí.

reklama

Ing. Kateřina Lajpertová

Stále vzpomíná manžel Rudolf, dcera Irena s rodinou a syn Petr s rodinou.

VZPOMÍNKA 20. ledna uplynou čtyři roky, kdy nás navždy opustil pan Jiří Husák. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera s rodinou.

Vzpomínka Dne 1. ledna uplyne pět let, co nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček, pan Karel Tuhý. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka Alena, dcera Zuzana s rodinou a vnučka Anička.

Vzpomínka Dne 29. ledna by se dožil 68 let dlouholetý činný člen místního hasičského sboru pan Josef Cingr. Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

24

Novostrašecký měsíčník


26. listopadu 2011

Foto: Michal Drtina. Další fotografie na webu města www.novestraseci.cz.

Foto: Michal Drtina. Další fotografie na webu města www.novestraseci.cz.

Rozsvícení vánočního stromu Taneční kurz 16. prosince 2011


Foto: Jiří Duchoň ml. (více fotografií na http://jirkad.rajce.idnes.cz/Ctyrlistek_55_a_35/ )

Oslavy folklorního souboru Čtyřlístek 17. prosince 2011

Novostrašecký měsíčník - leden 2012  

Novostrašecký měsíčník 2012

Novostrašecký měsíčník - leden 2012  

Novostrašecký měsíčník 2012

Advertisement